N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

Size: px
Start display at page:

Download "N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)"

Transcription

1 N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn) kl-i-cw kwlw cpn-kvt{s-j\v ^okv A-S v At]- -tbm-ssm w snem ckoxv hbv Ww Hcp Xmeq v 1000 H n-e-[niw Xmeq v 2500 H n-e-[niw Pn 5000 kviqƒ/ timtfpv kl-i-cw kwl-߃ v 100 cq]bpw h\nxm SC/ST kwl߃ v 500 cq]bpw Gcym ]cn-k-wn- msx AS- m axn. (Women, SC/ST kwl-߃ v 50 cq]bpw a p- -h v 500 cq]-bp-am-bn-cp p) 3) N w 4 (F)(]pXn-bXv) (v) sjuyqƒ II ]cm-a in- n- p kl-i-cw XXz-߃ A\p-k-cn v s]mxp-k-aq-l-øns kmº-øni Xm ]-cy-߃ k^-eo-i-cn- p- n- Ft m kl-i-cw {]ÿm-\-øns ]ptcm-k- Xn v XS w Cu kwl-øns cpn-kvt{s-j aqew D mipw Ft m Cukw-L-Øns e y߃ kl-i-cw \nb-a-øns Bap-J-Øn\v (Preamble) FXncmWv Ft m cpn-kv{sm t_m[ys -Sp-I-bm-sW- n cpn-kvt{s-j \nc-kn- p-sim- p DØ-chv ]m m n Imcy-Im-c-W-߃ klnxw cpn-tã Uv/kv]oUv X]m-entem ticf sslt m-s-xn/ ticf k m AwKo-I-cn- n- p simdn-b k Δokv hgntbm DØ-chv XobXn apx 15 Znh-k-Øn-\Iw No^v {]tam- sd Adn-bn- n-cn- -Ww. -t\ctø CXv 7 Znh-k-Øn-\p- n cpn.-t]mãv Bbn F m-bn-cp- p) N w 4 F (]p-xn-b-xv) Xncn- p-in- m-\m-im-ø- hn[w cpn-kvt{s-j k n-^n- v \jvs-s - m hip v 82 A\p-kcn v \ Ip k n-^n- v t^mw \º 3 F bnem-bn-cn- Ww (Iq- n-t Ø-Xv) 5) N w 8 F s]mxp-tbmkw (]p-xn-b-xv) ÿew, Xob-Xn, kabw APfi F nh tcj-s -Sp-Ønb s]mxp-tbm-k-øn-\p t\m okv tbmk-øn\v Ipd- Xv 15 Znhkw apºmbn ss_em-bn ]d- n p coxn-bn F m AwK߃ pw \ In-bn-cn- -Ww. ASn-bn- nc kμ `-ß-fn s]mxp-tbmkw tntc n h m 15 Znh-k-Øn Ipd Znhk-tØ v t\m okv \ Im-hp- -Xm-Wv. 6) 9 (ii) (t`-z-k-xn) A q-dn A[n-I-cn- mø AwK-ß-fp kwl-߃ ss_em-bn hcp-øm Dt±-in- p t`z-k-xn-isf kw_- n p Adn-bn v t\cnt m cpn-tã Uv Xm] - A-s - n kv]ouv t]mãv hgntbm As - n ticf sslt m-s-xn-/ ticf k m AwKo-I-cn- n- p simdn-b k Δokv hgntbm AwK-߃ v \ In-bn-s - n AØcw Xocp-am\w km-[p-hm-bn-cn- p X- m-øxpw a v kwl-߃ s]mxp-tbm-øns Xob-Xn, ka-bw, ÿew, APfi F nh ss_em t`z-kxn \n t±-i-ß-tfm-ssm w kwl-øns {]h Ø\ ]cn-[n-bn-ep Pn m kl-i-cw _m v {_m nepw, Xt±-i-kz-bw-`-cW ÿm]-\-ß-fnepw hnt Pv Hm^o-knepw Akn-à v cpn-kv{sm (- P-\-d )-Hm-^o-knepw ]cn-tim-[\ \S-tØ ^wkvj-w cpn-kv{sm-dpss hnt Pv/Xmeq- vxe Hm^o-kp-I-fnepw Akn-à v Ub-d-IvS (-B-Un- v) Hm^o-knepw D t\m okv t_m Up-Ifnepw ]Xn-t - Xpw IqSmsX s]mxp-tbmk XobXn Fkv Fw Fkv hgntbm a v Iºyq- kwhn-[m-\-߃ hgntbm C sabn hgntbm ssen-hn-j Nm\-ep-Iƒ hgntbm kwl-øns {]h Ø\ ]cn-[n-bnse {][m\ ti{μ-ß-fn _m\-dp-iƒ {]Z in n-t - -Xm-Wv. iv (c) (t`z-k-xn) ss_em t`z-kxn At]- -tbm-ssm w kwl-߃ 500 cq]bpw h\nxm, SC/ST kwl-߃ 100 cq]bpw {Sj-dn-bn AS v snem kzoi-cn- Ww. (t\-ctø CXv bym- {Iaw 100 cq]bpw 50 cq]-bp-am-bn-cn- p)

2 7) N w 10 (\o w snbvxp) (kw-l-ß-fpss ss_em-bn \n _ t`z-kxn hcpøm-\p cnpn-kv{sm-dpss A[n-Imcw t`z-kxn \nb-a-øn Hgn-hm- n-b-xns XpS ) 8) N w 13 (t`-z-k-xn) (1) kzøp- -fp-ssbpw _m[y-x-i-fp-ssbpw eb-\w, ssiam w As - n kwl-øns hn`- P\w B{K-ln- p F m kwl-ßfpw {]kvxpx Bh-iy-Øn\mbn 15Znh-ksØ t\m okv \ In s]mxp-tbmkw hnfn- p-tn t - Xpw {]kvxpx Xocp-am-\Øn\p-Iq-e-ambn s]m-xp-tbm- K-Øn lp-cmbn p AwK-ß-fn aq n c v `mkw t] thm v sntø- -Xp-am-Wv. F m C jp Uv kl-i-cw _m v dnk Δv _m ns ap A\p-hmZw hmßm-sxbpw Akn-ÃUv skmssk n cpnkv{smdpss A\p-hmZw C m-sxbpw {]kvxpx Xocp-am\w FSp-Øp- Iq-Sm-ØXpamWv. eb-\w, hn`-p\w F n-h-bpss Imcy-Øn A\p-hmZw hmßnb tijw Xocpam\w FSp- p-tºmƒ Ch \S- m- p- -Xn-\p ] -Xnbpw ss_em \n_- -\-Ifpw Xocp-am-\- Øn Dƒs m- n- Ww. (2) hip v 14 (6) {]Imcw {]kvxpx Xocp-am\w {]m_-ey-øn hcp-øn-bxv kw_- n v cpn-kv{sm v {]kvxpx kwlw hkvxp-x-iƒ dnt m v snbvxn-cn- -Ww. (3) D]-N w (2) {]Imcw kwl-øn \n p dnt m v e`n- m incn-bmb hn[-ønemwv \S-]-Sn-{I-a-߃ ]men- n- p- -sx v Dd- m n cpn-kv{sm {]kvxpx Xocp-am\w {]m_-ey- Øn hcpøn {]Jym-]n v eb\w As - n hn`-p\w cpn-ã snbvxv \ I-Ww. 9) N w 14 (\o w snbvxp) (e-b\w hn`-p\w F n-h- mbn cpn-kv{sm \n t±-in- p-tºmƒ ss^\m knwkv _m,v k nƒ bqwn-b F n-h-bp-ambn IqSn-bm-tem-N\ \S-ØWw F o \n_- -\Iƒ) 10) N w 15 (t`-z-k-xn) ] ni (3) timfw(1) Xmsg ]dbpw {]Imcw am w hcp-øn. F) {]my-ani Im jni hmbv]m kwl-߃, k Δokv kl-icw_m p-iƒ, dopn-b-w kl-i-cw _m p-iƒ, dqd _m p-iƒ, ^m tagvkv k Δokv kl-i-cw _m p-iƒ, A _ kl-i-cw kwl-߃, A{Kn- ƒ -d Cw{]q-hva v kwl-߃ _n) Fwtπm-bokv hmbv]m kwl-߃ F F C jq Uv tim -Hm- -td- ohv _m v 1) ss{]adn A _ kl-i-cw _m v 2) A Ivkv ticfm tã v kl-i-cw A _ _m v s^u-td-j ] ni 8, 9, 10, 11 Dw AXnse D -S- -ßfpw Xmsg ]dbpw {]Imcw B n-bn-cn- p- p. 8 FUp-t -jw kwl-߃ 1) ss{]adn F) kviqƒ/ timtfpv kl-i-cw kwl-߃ _n) a v hnzym-`ymk kl-i-cw kwl-ß-fpw, kl-i-cw timtf-pp-ifpw 2) s^u-d ticfm kviqƒ/ timtfpv tim -Hm- -td- ohv skmssk- okv s^u-td-j n]vxw 9 te_ tim {SmIv v kl-i-cw kwl-߃ 1) ss{]adn {]my-ani te_ tim {SmIvSv kl-i-cw kwl-߃ 2) A Ivkv ticfm tã v kl-i-cw te_ tim {SmIvSv s^u-td-j n]vxw 10 h\nxm kl-i-cw kwl-߃ 1) ss{]adn {]my-ani h\nxm kl-i-cw kwl-߃ 2) A Ivkv ticfm tã v h\nxm kl-i-cw s^u-td-j n]vxw 11 Sqdnkw kl-i-cw kwl-߃ 1) ss{]adn {]my-ani Sqdnkw kl-i-cw kwl-߃ AYhm Sqdnkw k Δokv \SØp kwl-߃ 2) A Ivkv ticfm tã v Sqdnkw kl-i-cw s^u-td-j n]vxw

3 12 ank-te-\n-bkv kwl-߃ 11) N w 16(2)(g) (]pxn-b-xv) Sec.16 A {]Imcw AwK-Xz-Øn \n pw \o w snø-s hy n v hcp Hcp h j-tø v AwK-Xz-Øn\v A l-x-bn (h) Sec.17 (1) {]Imcw AwK-Xz-Øn \n pw ]pd-øm- -s hy n v XpS v hcp Hcp h j-tø v AwK-Xz-Øn\v A l-x-bn 12 N w 16 Un (1) (t`z-k-xn) sfu n n Im Uv \ntj-[n- -Xn-s\-Xnsc cpn-kv{sm v ka n- p At]- -tbm-ssm w 50 cq]-bpss snem ckoxv hbv Ww 13 N w 16 C (4) (t`z-k-xn) A^n-en-tb-j-\p At] \nc-kn- m A o simsp- m- \p Ah-Im-i-Øn " ticf kl-i-cw kwlw (t`-z-k-xn) \nbaw 199 \ne-hn hcp-tºmƒ ' F Xv \o w snbvxp 14 N w 18 (t`z-k-xn) AwK-ß-sf ]pd-øm- m-\p hyh-ÿ-bn ss_em \n_- -\- Iƒ ]men- p- -Xn hogvn hcp-øn-bm F Xpw Iq n-t Øp. 15) 18 F AwK-ß-fsS ] m-fnøw Dd- m- (]pxn-b-xv) kwl-øns Xmsg-]- d-bp hn[-øn-ep tkh-\-߃ 2 h jw XpS -bmbn D]-tbm-Kn- m-xn-cn- p Hcw-K-Øn\pw AwK-ambn XpS-cm A lx D m-bn-cn- p- -X. a) Hcp hmbv]m kl-i-cw kwl-ønse AwKw kwl-øn \nt ]w \S-Øp-I-tbm, hmbv] FSp-Øn-cn- p-itbm, Pmayw \n n-cn- p-itbm, km[-\-߃ hmßn-bn-cn- p-itbm, kwlw ss_em {]Imcw \ Ip a v k Δo-kp-Iƒ kzoi-cn- p-itbm thww. b) a v kwl-ß-fnse AwKw kwlw ss_embn ]d- n- p e y-ß-fn GsX- nepw Hsc-Æ-Øn ] m-fn-bm-hp-itbm km[-\-߃ hmßn-bn-cn- p-itbm, kwlw ss_em {]Imcw \ Ip tkh-\-߃ D]-tbm-Kn- n-cn- p-itbm thww. e) AwK-kw-L-߃ v hmbv] \ I apjy e y-am-bn- p sk {S As - n -A- Ivkv kwl-߃/_m p-iƒ/s^u-td-j-\nse AwK-kwLw, sk {S As - n A Ivkv/ s^u-td-j-\n \n pw hmbv] hmßm-xn-cn- p-i-tbm, {]kvxpx ÿm]-\-߃ ss_em {]Imcw \ Ip tkh-\-߃ D]-tbm-Kn- m-xn-cn- p-itbm snø-cp-xv. 2)a) F m kwl-ßfpw t^mdw \º 32 cpnã Xøm-dm- n-bn-cn- -Ww. {]kvxpx cpn-ã icn-bmbn Xøm-dm- m-\p DØ-c-hm-ZnXzw kwl-øns No^v FIvkn-Iyq- o-hn-\m-bn-cn pw. b) F m AwK-ß-sfbpw Ipdn- p \mf-xp-h-sc-bp hnh-c-߃ Xøm-dm n h jw Ahkm-\n v 60 Znh-k-Øn-\Iw IΩn n apºmsi AhXcn- n- n-cn- -Ww. c) 30 Znh-k-Øn-\Iw {]kvxpx cpn-ã IΩn n ]cn-tim-[n v km y-s -SpØn IΩn n apºmsi hbv Ww kmº-øni h jw Ah-km-\n v 3 amk-øn-\iw CXv kw_- n v Hcp k -^n- v No^v FIvkn-Iyq- ohv cpn-kv{sm v \ In-bn-cn- -Ww. thm p-sn-øm A lx B m-sw v ]cn-tim-[n- p- -Xn-\mbn {]kvxp cpn-ã No^v FIvkn-Iyq- ohv Ce-Ivt{Smd Hm^o-k v ka n- Ww 16 N w 29 (2) (q) (]pxn-bxv) kwl-øn D m-bn-c-t cpn-ã-dp-i-fn AwK-ambn XpS-cm\pw thm p-sn-øm\pw A l-x-s AwK-ß-fpsS cpn-ã Dƒs -Sp-Øn. 17 N w 30 \ne-hn-ep- Xv 30(1) Bbn am w hcpøn 30 (2) (]pxn-bxv) N w 29 (2) ]d- n- p cpn-ã-dp-iƒ GsX- n-eptam apgp-h-\ptam Xøm-dm n cpvkv{smdpss DØ-c-hn {]Imcw lmp-cm- m-xn-cn- p ] w {]kvxpx tpmen \n Δ-ln- p- -Xn- \mbn cpn-kv{sm \ntbm-kn- p DtZym-K-ÿ\v \ ti {]Xn-^ew \n nx ka-b-øn-\iw \ Im-Xn-cp- m kwl-øns _m v sut m-kn- n \n pw dh\yq dn -hdn \SØn CuSm- m cpn-kv{sm v \n t±iw \ Im-hp- -Xm-Wv. 18) N w 31 (t`z-k-xn) kwl-߃ kq n-t cpn-ã-dp-i-fpss Imem-h-[n-bn thm psn-øm A l-x-bp- -h-cpss cpn-ã ÿnc-ambn kq n-t - -XmWv F v 3 F Bbn Dƒs - Sp-Øn.

4 19) N w 33 (1) (t`-z-k-xn) F m kwl-ßfpw kmº-øni h jw Ah-km-\n v 6 amk-øn- -\p- n Xmsg-]-d-bp- h IΩn n km y-s -SpØn cpn-kv{sm v ka n- Ww F) {]h Ø-\-߃ kw_- n ka-{k-amb hm jni dnt m v _n) hchv snehv IW- v, em` \jvs IW- v, _m n ]{Xw Dƒs ss HmUn v snbvx tã psa p-iƒ kn) kwl-øns s]mxp-tbmkw AwKo-I-cn {]Imcw an -^- p-i-fpss hn\n-tbmkw kw_- n πm Un) ss_em t`z-k-xn-i-fpss ] ni (D-s - n ) C) s]mxp-tbmk Xob-Xnbpw sxc-s -Sp v \S-Øn pw kw_- n {]Jym-]\w F^v) \nba {]Imcw cpn-kv{sm Bh-iy-s -Sp a v hnh-c-߃ kmº-øni h jw Ah-km-\n v Hcp amk-øn-\iw hm jni IW- p-i-fpss tã p-sa p- Iƒ No^v FIvkn-Iyq- o-hv Xøm-dm n `c-w-k-anxn apºmsi ka n-t - Xpw {]kvxpx hnhcw HmUn v Unb-d-IvS-sdtbm A[n-Im-c-s -Sp-Ø-s - -bm-tftbm Adn-bn-t - Xpw CXn\v hogvn hcp-øn-bm hip v 94(4) {]Im-c-ap Ip -ambn IW- m- p- Xpam-Wv. 20 N w 34 F (8) (t`z-k-xn) sxc-s -Sp v sne-hp-iƒ kw_- n \n_- -\-Iƒ kwÿm\ kl-i-cw sxcs Sp v IΩo-j Xocp-am-\n- pw. (\ne-hn k m Xocp-am- \n pw F m-bn-cp- p) 21 N w 35 (\o w snbvxp) hip v 28 _n(1) {]Imcw F m kwl-ß-fp-ssbpw sxcs -Sp- p-iƒ kwÿm\ sxcs Sp v IΩo-j \S-Øp-sa v hy -am- n-bn- p- -Xn-\m-emWv Cu N w \o w snbvx-xv. 22 N w 35 F (-t`-z-k-xn) D]-h-Ip v (1) \v \ In-bn- p hni-zo-i-cw {]Imcw cpn-kv{sm F m - H- n-e-[niw Pn -Iƒ {]h Ø\ ]cn-[n-bp kwl-ß-fpss Imcy-Øn kl-i-cw cpn-kv{smdpw Hcp Pn tbm H n-e-[niw Xmeq- p-itfm {]h Ø\ ]cn-[n-bp- -kw-l-ßfpss Imcy-Øn tpmbn v cpn-kv{sm-dpw, Hcp Xmeq- n Xmsg {]h Ø\ ]cn-[n-bp kwl-ß-fpss Imcy-Øn Akn- à v cpn-kv{smdpw apjm- n-c-am-bn-cn- Ww sxc-s -Sp v kw_- n Xocp-am\w IΩo-js\ Adn-bn- m. D]-h-Ip v 3 F t`z-kxn snbvxv 500 Xmsg thm am-cp kwl-ß-fpss sxc-s -Sp v hnpvrm-]\w kw_- n hnh-c-߃ cpn-tã Uv hnøv FUn Btbm kv]ouv t]mãv Btbm ticfm sslt m-sxn/ ticf k m AwKo-I-cn- n- p simdn-b k Δo-kmtbm, t\cnt m ss^\ thm ] n-i-bn-ep Hmtcm AwK-߃ pw \ ti- -Xm-Wv. D]-h-I v 3 _n Dƒs SpØn, kviqƒ, timtfpv kl-i-cw kwl-ß-fpss sxc-s -Sp v hnp-rm-]\w kw_- n hnh-c-߃ kwl-øns No^v FIvkn-Iyq- ohv/ tlmw-ddn sk{i- dn aptj\ t\cnt m cpntã X]m hgn-tbm kv]ouv t]mãv Btbm ticfm sslt m-sxn/ ticf k m AwKo-I-cn- n- p simdn-b k Δo-kmtbm kwÿm\ Ce- IΩo-j \ ti- -Xm-Wv. F m thm am-scbpw hnhcw Adn-bn p F v Dd- p-h-cp-tø- Xv Ce-Ivt{Smd Hm^o-kp-dpsS Npa-X-e-bm-Wv. D]-h-Ip v 4 \p hni-zo-i-cwøn thm ] n-i-bn BIvSohv saº amsc am{xsa Dƒs -Sp-Ømhq F pw XpS -bmb 2 h j-øn kwlw \ In-bn- p an\naw k Δokv D]-tbm-Kn- n- p- -h-cmwv BIvSohv AwK-߃ F pw hy -am-bn- n-bn- p- v. Hcp klwtam tim -td-jt\m IΩn- ntbm t_m tum AwK-am-bn- p kwl-ß-fpss {]my-ani thm ]- n- I-bnepw A na thm ] n-i-bnepw {]kvxpx kwl-øns t]cpw ta hn-em-kphpw D m-bncn- -Ww. D]-h-Ip v 5 AwK-Øns At]- -{]-Imcw F Xv sfu n n Im Uv hnx-cww snøp- -Xn\v Hgn-hm n No^v FIvkn-Iyq- o-hns DØ-c-hm-ZnXzw am{x-am- n.

5 D]-h-Ip v 6 (_n)bpss Ah-km-\-Øn SC/SThn`m-K-Øn a -cn- p ÿm\m n- Iƒ 125 cq] \ma\n t±i ]{Xn-I-tbm-sSm w kwl-øn \nt -]n- m axn-bmipw F v Iq n-t Øp. (a- p- -h 250 cq]) hm Uv ASn-ÿm-\-Øn \S- p sxc-s -Sp- n a -cn- p ÿm\m nbpw \n t±in- p- -bmfpw ]n m-ßp- -bmfpw _ -s hm Un \n pw Xs thw-sa v s{]mhntkm bn hy -am- n-bn- p- v. D]-h-Ip v 6 (kn) bpss Ah-km-\-Øn t]cv ta hn-emkw F nh Dƒs m- p \ma- \ t±i ]{Xn-I-I-fpsS enãv Xøm-dm n ]{XnI kzoi-cn- p- -Xn-\p Ah-km\ Znhkw dnt - WnwKv Hm^o-k t\m okv t_m Un ]ckys -Sp-ØWw F v Iq nt Øp. D]-h-Ip v 6 (F ) sfu n n Im Uv IqSmsX Xmsg-]-d-bp GsX- nepw Hcp tcj ka n- n-s - n _me v t] simsp- m ]msn F v hy -am n. i) Ce- IΩo-j Hm^v C y \ Inb Xnc- -dn-b Im Uv ii) B[m Im Uv iii) tdj Im Uv iv) ss{uhnwkv ssek kv v) sxmgn-ep-sa \ Inb Xncn- -dn-b Im Uv vi) ]m Im Uv vii) kwÿm\ kl-i-cw sxc-s -Sp v IΩo-j hn m-]\w snøp at - -sx- nepw Xncn- -dn-b Im Uv D]-h-Ip v 8 kwÿm\ kl-i-cw sxc-s -Sp v IΩo-j \n -bn- n- p \n_- -\- Iƒ A\p-k-cn p sxc-s -Sp v sne-hp-ipƒ kwlw \ IWw. (t\-csø k m F mbn-cp- p) 23 N w 35 _n (t`-z-k-xn) 2) {]kn-u v/sshkv {]kn-u v, sd{]-sk - ohv P\-d t_mun Dƒs -ss-bp F m sxc-s -Sp- p-i-fp-ssbpw ta t\m- w, \S-Øn- v, \nb-{ -Ww, Ce-Ivt{Sm-d tdmƒ Xøm-dm- F n-h-bpss A[n-Imcw kwÿm\ kl-i-cw sxc-s -Sp v IΩo-j-\m-bn-cn pw 3) hnhn[ hn`mkw kwl-ß-fpss sxc-s -Sp v ^okv/timãv, sxc-s -Sp- n\v 60 Znhkw apºp AwK-ß-fpsS FÆ-tØbpw a v LS-I-ß-tfbpw ASn-ÿm-\-am n ka-bm-ka-b-ß-fn sxc-s -Sp v IΩo-j \n n-bn- p- -Xm-Wv. 4) kl-i-cw hip- nse tpmbn v cpn-kv{sm-dpss dm n Ipd-bmØ Hcp Hm^o-k kwÿm\ kl-i-cw sxc-s Sp v IΩo-js sk{i- -dn-bmbn D m-bn-cn- p- Xpw Ct±lw No^v FIvkn-Iyq- ohv Hm^o-k-dm-bn-cn p -Xp-am-Wv. 24 N w 35 Un (1) (]p-xn-b-xv) F m kwl-ß-fp-ssbpw `c-w-k-an-xn-bn-te pw sd{]- sk n- ohv P\-d t_mun-bn-te pw sxc-s -Sp v \S-Øp- -Xn\v Xmsg ]d-bp hn[w ^okp- Iƒ AS-t - -Xm-Wv. 1) A Ivkv 5000 cq] 2) sk {S / s^ud ) hmbv]m kwl-ßfpw luknwkv kwl-ßfpw ) a v kwl-߃ 1000 N w 35 Un(2) (]p-xn-b-xv) `qcn-`mkw AwK-ßfpw SC/ST hn`m-k-øn \n p hcmb kwl-ßfpw hni-emw-k-cpss t a-øn-\p-th n kwl-sn- n- n- p kwl-ßfpw kviqƒ kwlßfpw sxc-s -Sp v ^okv AS-t - -Xn-. IqSmsX GsXmcp kwl-øn-s bpw BZysØ sxc-s - n\v sxc-s -Sp v ^okv \ ti- -Xn-. 25 N w 38 (t`-z-k-xn) 1) 28 mw hip v {]Imcw `c-w-k-an-xn-bn-te v sxc-s Sp v \S-Øp- -Xn\v dnt -WnwKv Hm^o-k sxc-s -Sp v kw_- n hnh-c-߃ kwÿm\ sxc-s -Sp v IΩo-js\ Adnbn- n-cn- -Ww. {]kn-u n-s\bpw a v `mc-hm-ln-i-sfbpw sxcss Sp- p- -Xn-\p {]nssk-

6 UnwKv Hm^o-ksd sxcs Sp v IΩo-j \nb-an- p- -Xm-Wv. sxcs Sp v Ign 7 Znhk-Øn-\-Itam \ne-hn-ep `c-w-k-an-xn-bpss Imem-h[n Xocp- -Xn\v aptºm GXmtWm BZyw hcp- Xv AXn\v apºmbn IΩn n hnfn- p-tn Øv {]kn-u n-s\bpw a v `mc-hm-ln-i-sfbpw N w 43 {]Imcw sxc-s -Sp-t - Xpw A[n-Imcw Gs -Sp- p- -Xn-\p DtZym-K-ÿsc Xncqam-\n v Npa-X-e-s -Sp-tØ- -Xp-am-Wv. N w 38 (5) bym Imem-h-[n-bpsS ]Ip-Xn-bn Xmsg Ime-ap-f-f-t mƒ `c-w-k-an-xnbn CS- me Hgnhv D m-bm AtX hn`m-k-øn \n p- -hsc t\man-t\-j hgn IΩn- n v Hgnhv \ni-øm-hp- -Xm-Wv. 26) N w 39(2) (t`-z-k-xn) IΩn- n-bpss Imem-h[n sxc-s -Sp v XobXn apx 5 h j-ambn-cn- pw. (\ne-hn A[n-Im-c-ta-s -SpØ XobXn apx 5 h jw F m-bn-cp- p) 27) N w 40 (t`-z-k-xn) {]Xn-^ew \ ti AUvan-\n-kvt{S- am-cp-ss-hn-`m-k-øn 74 F hip v {]Im-c-ap- h-scbpw {]txyi ]cn-x-ÿn-bn k m Xocp-am-\n- p a v hyh-ÿ-iƒ {]Im-c-ap- -hscbpw Dƒs -Sp-Øn. 28) N w 43 (2) (t`-z-k-xn) ]pxnb IΩn- nsb cq]o-i-cn- m F{Xbpw thk-øn sxc-s -Sp v kw_- n hnhc-߃ dnt -WnwKv Hm^o-k kwÿm\ sxc-s Sp v IΩo-j\v \ ti- Xpw kwlw ss_embn ]d-bp {]Imcw {]kn-u v/ sshkv {]kn-u v a v `mc-hm-ln-iƒ F n-hsc sxc-s - Sp- p- -Xn-\mbn {]ssk-unwkv Hm^o-ksd sxc-s -Sp v IΩo-j \nb-an-t - -Xp-am-Wv. {]kn- U v, sshkv {]kn-u v, {Sj-d F o `mc-hm-ln-i-fpss CS- me Hgnhv h -m 15 Znh-k-Øn- \Iw {]nssk-unwkv Hm^o-k-dpsS \nb-a-\-øn-\mbn IΩn n sxc-s -Sp v IΩoj-t\mSv At]- n-t Xpw 7 Znh-k-Øn-\p- n {]kvxpx sxc-s -Sp v \S-Øp- -X-\mbn {]nssk-unwkv Hm^o-ksd \nb-an-t - -Xp-am-Wv. 7 Znh-k-Øn-\p- n {]ssk-unwkv Hm^o-k {]kvxpx Bh-iy-Øn-\mbn ssi v cknxv hmßn t\cnt m cpn-tã Uv X]m hgntbm IΩn n hnfn- ptn t - -Xm-Wv. Hm^okv `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp- p- -Xn-\p {]kvxpx tbmk-øn {]nssk-unwkv Hm^ok A y- X hln-t - -Xm-Wv. N w 43(3) (\o w snbvxp) (\nen-h ÿm\m n-b- mø GsX- nepw `c-w-k-anxn AwKw Cu tbmk-øn A y X hln- Ww F m-bn-cp- p) N w 43 (8) sxc-s Sp v dnkƒ v {]nssk-unwkv Hm^o-k kl-i-cw sxc-s -Sp v IΩo-j\v dnt m psn-øww 29) N w 47( C) No^v FIvkn-Iyq- o-hns `mk-øp-\n- p hogvn-bmbn ]cn-k-wn- p- - Xn hip v 94(5) IqSn Dƒs -Sp-Øn. 30) N w 53(2) (F) (t`-z-k-xn) em`-øns 5% F m Ipd vx 2000 ]c-am-h[n 60,000 F nßs\ F m kwl-ßfpw kl-i-cw hnzym-`ymk ^ n-te v hnlnxw \ ti- -Xm-Wv. N w 53 (2F) (]p-xn-b-xv) kl-i-cw cpn-kv{sm ssiimcyw snøp kl-i-cw saº dneo^v ^ n-te v em`-øns 10% F m ]c-am-h[n 1 e w cq] am n-sh-bvt - - Xm-Wv. 31) N w 53 (F) (]p-xn-b-xv) kl-i-cw saº dneo^v ^ ns cq]o-i-cww 1) em`-ap F m kwl-ßfpw A -em-`-øns 10 ix-am\w F m ]c-a-h[n 1 e w cq] tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ n-te v hi-am- Ww 2) BUn v k n-^n- v e`n v 2 amk-øn-\iw {]kvxpx XpI kl-i-cw cpn-kv{sm kwÿm\ kl-i-cw _m n ssiimcyw snøp tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ n AS- -Ww. 3) C{]-Imcw \nt -]n- p- n-s - n kwl-øns No^v FIvkn-Iyq- ohv 6 ix-am\w ]ng ]eni \ IWw

7 4) C{]-Imcw kzcq-]n- p ^ v kl-i-cw a{ n, kl-i-cw hip v sk{i- -dn, kl-i-cw klw cpn-kv{sm F n-h Dƒs -Sp IΩn- n-bpss \nb-{ -W-Øn kl-i-cw kwlw cpn-kv{sm ssiimcyw snøpibpw \ne-\n Øp-Ibpw thww. 5) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ n \n pw klm-b-øn\v A l-x-s AwKß-fpsS enãv kl-i-cw cpn-kv{sm Xøm-dm n IΩn- n v apºmsi ka n-t - -Xm-Wv. kmº-øni klmbøn\v A l-x-s - -hsc {]kvxpx enãn \n pw IΩn n sxc-s -Sp- Øv kmº-øni klmbw A\p-h-Zn-t - -Xm-Wv. 6) ^ n-s `cww, hn\n-tbm-kw, Xøm-td-t _p p-ifpw dn -m -Up-Ifpw F nh kw_- n v k m hyh-ÿ-iƒ ]pd-s -Sp-hn-t XmWv. 32) N w 64(t`-Z-K-Xn) 1) F m kwl-ßfpw h j-øn-sem-cn- -se- nepw Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v Xøm-dm n AwKo-I-cn ]m\n \n pw BUn tdtbm, BUn v ÿm]-\-tø-tbms]m-xp-tbmkw Xocp-am-\-{]-Imcw \nb-an v kwlw IW- p-iƒ BUn v snønt - Xpw kmº- ØnI h jw Ahm-k-\n v 6 amk-øn-\iw F m hm jni s]mxp-tbmk t\m okv Ab- p- -Xn\v apºmbn _ -s A[n-Im-cn-Isfs m v km y-s -SpØn hmßn s]mxp-tbm-k- Øn shbvt - -Xpam-Wv. 2) N w 64 F {]Imcw hnzym-`ymk tbmky-xbpw ap ]cn-n-bhpw D BUn- am-cptstbm BUn v ÿm]-\-ß-fp-tstbm entãm ]m\tem Xøm-dm n \ne-\n tø- -Xns ]q Æ A[n-Imcw Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn- n-\m-wv. 3) kmº-øni h jw Ah-km-\n v 60 Znh-k-Øn-\p n kwl-ß-fpss amxr-ibpw m pw A\p-k-cn- p ]Z-hn-bpsS ASn-ÿm-\-Øn Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v BUn- am-cpss ]m\ {]kn- o-i-cn- Ww F m A Ivkv kl-ß-fpss Imcy-Øn BUn v ÿm]-\-ß-fp-ssbpw Un m psa v BUn- am-cp-ssbpw ]m\ kwl-߃ v \ ti- Xpw s]mxp-tbmkw \S- p h jsø BUn v \S-Øp- -Xn-\m-bn- B-Un v ÿm]-\-tøtbm Un p-sa BUn tdtbm s]mxp-tbmkw \ntbm-kn- -Ww. 4) s]mxp-tbmkw \S- p kmº-øni h jsø IW- p-iƒ BUn v snøn p Xn\mbn BUn- -tdtbm BUn v ÿm]-\-tøtbm F m kwl-ß-fp-ssbpw s]mxptbmkw \nb-an-t - -Xm-Wv. F m CXn\v hogvn hcp-øp ] w ]m\-en \n p BUn- -tdtbm BUn v ÿm]-\-tømtbm Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v BUn- n-\mbn \nb-an- p- -Xm-Wv. F m GsXmcp BUn- dpw Hcp kmº-øni h jw Hcp e w cq]-bn Ipd Hmlcn aqe-[-\tam {]h Ø\ aqe-[-\tam D 30 kwl-ß-fn IqSp-X BUn v kzoi-cn- m ]msn-. 33) N w 64 F BUn- dpss tbmkyx-iƒ(-]p-xn-b-xv) 1) _ncpzw As - n _ncp-zm-\- c _ncp-zhpw HDC As - n JDCbpw (State Cooperative Union, NCCT New Delhi) AYhm ticf Im jni k Δ-I-em-im-e-bpsS (BSc Co-op: & Banking)_ncp-Zhpw 2) BUn- nw-kntem C kvs]- -\ntem ]cn-n-bhpw t\m n-^n-t -j Xob-Xn-bn k Δokn-ep- -hcpw {]t_-j hnp-b-i-c-ambn Ign- -hcpw ae-bmf `mj {]h Øn Adn-hp- -h-cpamb kl-i-cw hip v Poh-\- m v ta ]d tbmky-x-iƒ _m[-i-a-. i) 1994 se Nm t Uv A u- v-bivsv {]Im-c-ap Nm t Uv A u- p-am-cm-bn-cn- p-ibpw Ah v kl-i-cwøns \n Δ-l-W-Øn Adnhpw 2 h jsø BUn v ]cn-nbhpw D m-bn-cn- Ww ii) BUn- nwkv ÿm]-\-sa- m 1949 se Nm t Uv A u- v-bivsv {]Im-c-ap H ne-[niw Nm t Uv A u- p-am-, F m Ah v kl-i-cw \n Δ-l-W-Øn \ Adnhpw c v h jsø BUn v ]cn-n-bhpw ae-bmf `mj-bn {]h Ø\ Adnhpw D m-bn-cn- -Ww.

8 iii) hnzym-`ymk tbmky-x-ifpw 5 h j-sa- nepw kl-iw BUn- n {]h Øn ]cn-nbhpw kl-i-cw hip- n BUn- /C kvs]-ivs XkvXn-I-bn \n pw dn -b snbvx-hcpw-f- m dn -b snbvxn v 5 h jw Ign- n- n- m-ø-h-cp-amb Hm^o-k F m dn -tb Uv BUn- amsc \nb-an- -W-sa- n Ub-d-IvS AwKo-I-cn ]m\- en BUn- am C m-xn-cn- p-ibpw Cu Bh-iy-Øn\m Hmtcm h jhpw dn -tb Uv BUn- am-cpss ]m\ Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn- v AwKo-I-cn- p-ibpw thww. iv) Ub-d-IvS Xøm-dm- nb ]m\-en \n p Un m p-sa v BUn- -dp-tstbm BUn- am-cp-tstbm ]q Æ-amb tkh\w GsX- nepw kwl-ønt\m _m nt\m As - n Hcp hn`mkw kwl-߃t m thw-sa- n KSR A\p-k-cn- p BUn v timãv AS- p-sim- v s]mxp-tbm-k-øn\v Ahsc \nb-an- m-hp- -XmWv. kl-i-cw ÿm]-\-ß-fn BUn v \S-Øm\p Hm^o-k am-cpss dm pw ]m\epw Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v hnpvrm-]\w snbvxn-cn- Ww v) BUn v Ign 30Znh-k-Øn-\Iw dnt m v ka n-t - Xv BUn- -dpss IS-a-bm- Wv. CXn\v hogvn hcp-øp BUn- -dn \n pw ]ng Npa-Øm \nb-a-øn ]d-bp- n-s - nepw 106- mw hip ns Cfhv e`n- m A l-x-bn-. N w 64 _n BUn v dnt m v (5) BUn v dnt m v e`n v 3 amk-øn-\iw Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v, BUn v k -^n- pw k_vdqƒ (1) hy -am- n-bn- p {]Imcw H n v BUn v satωm-dm- - Øns Hcp tim nbpw \ I-Ww. BUn v satωm-dm w tamunss^ snøp- -Xnt\m Hcp `mkw ambn- p-i-f-bp- -Xnt\m (\o-xo-i-cn- m-\m-hm-ø-sxt m FXn p-iƒ D m- p- -XmsWt m txm n-bm ) Ub-d-IvS m-hp- -Xm-Wv. (6) BUn v k n-^n- - ns Hcp tim n hchv snehv IW- v, em`-\-jvs- -W- v, _m n-]{xw F nh t\m okv t_m Un {]kn- o-i-cn- -s -ts- Xpw AwK-ß-fpsS ]cntim-[-\ v e`y-am-t - -Xp-am-Wv. BUn v satωm-dm- -Øns Npcp w kwlw s]mxp-tbm-k- Øn hbv p-ibpw thww. (8) C y AUvan-\n-kvt{S- ohv k Δo-knse su]yq na- u- v P\-d-en-s dm n IpdbmØ Hcp DtZym-K-ÿ-\m-bn-cn pw Ub-d-IvS Hm^v tim -Hm- -td- ohv BUn v. 34) N w 37 (10) (1) ]W-kw-_- -amb X -߃ p ^okv an\naw 200 amivknaw 2000 Hcp e -Øn\v api-fn 5000 ]tw-xc X -߃ p ^okv Poh-\- m 1000 Ce- s] o-j 5000 a p- h 3000 `qcn-`mkw AwK-ßfpw SC/ST hn`m-k-øn-ep kwl-ßfpw kviqƒ kwl-ßfpw ^okv \ ti Xn 35) N w 69 (10) (t`-z-k-xn) Winding up & dissolution of Co-op.Societies 36) N w 74(2) (t`-z-k-xn) FIvkn-Iyq-j\pw Ahm Un\pw DØ-c-hn\pw D \S-]-Sn-{I-a- Øn SC/ST kwl-߃ pw kviqƒ kwl-߃ pw ^okv Cfhv A\p-h-Zn- p. 37) N w 124 F (-]p-xn-b-xv) hip v 83 {]Im-c-ap A o ^b snøp- -Xn\v Poh-\- m- 500 cq]bpw IΩn n AwKhpw a p- -hcpw 5000 cq]bpw AS- Ww. hip v 87 {]Im-c-ap A o-en\v Poh-\- m- 500 cq]bpw IΩn n AwKhpw a p- -hcpw 5000 cq]bpw AS- Ww. 38) N w 144 F (]p-xn-b-xv) k nƒ kl-i-cw bqw-bn snb ams\ Ahn-izmk {]tabw hgn \o w snømw. (\-S-]-Sn-{I-a-߃ hy -am nbn-cn- p p)

9 39) A^n-en-tb-j ^okv Hmlcn aqe-[\w 40 e -Øn\v api-fn e w 40 e w e w 20 e w e w 3 e w ,000 1 e w ,000 50, ,000 25, ,000 10, , ) N w 178 F (]p-xn-b-xv) {_m p-iƒ XpS-ßp- -Xn\v ^okv i) Kerala State Co-operative Bank KSCARDB Dist.Co-operative Bank ii) PACS, SCBs 5000 PARDBs, FSCBs Urban Banks {_m n\v A\p-hmZw e`n- n-s - nepw ^okv XncnsI e`n- n 41) N w 182 (1) (t`z-k-xn) sxm -SpØ Db mkn-te v do m-kn-^n-t -j snøp- -Xn\v ^okv G s -Sp-Øn. DCB/PACS/FSCBs/ Employees CS, 500 Housing, Labour Contract Societies/PARDBs/ Urban Co-op:Banks/Other Credit Societies mkn-^n-t -j A\p-hZn n-s - nepw ^okv XncnsI e`n- n. 42) N w 185 (t`-z-k-xn) (8) (g) lrkz-e-ime, Zo L-Ime hmbv] \ Ip A Ivkv, ss{]adn kl-i-cw kwl-ßfpss No^v FIvkn-Iyq- o-hv, kwÿm\ klicw _m ns A u- v Hm^o-k, Pn m-kl-i-cw _m pi-fnse {_m v at\-ptcm XXp-ey-amb XkvXn-I-tbm, KSCARDB bnse su]yq n amt\-p, 10 timsn-bn-e-[niw \nt -]-ap A _ _m p-i-fnse Akn-Ã v sk{i- dn/amt\-p XkvXn-I-I-fn-te v {]tam-j\v th hnzym-`ymk tbmky-x-i-fnepw ]cn-n-b-ønepw bmsxmcp kml-n-cy-ønepw Cfhv A\p-h-Zn- m ]msn-. hn m-]\ Xob-Xn-bn Cu XkvXn- I-I-fpsS ^ou Im -K-dn-bn tpmen-sn-øp- -h v CXv _m[-i-am-. hn m-]\ Xob-Xn v tijw ss{]adn/sk {S /A Ivkv ÿm]-\-ß-fn-se k Δokn {]th-in- p Poh-\- m v bmsxmcp kml-n-cy-h-imepw bmsxmcp tbmkyxifn \n pw Cfhv A\p-h-Zn- m ]msn-. (h) Un{Kn hnzym-`ymk tbmky-x-bn \n pw Cfhn\mbn At]- n- n- p- -h v cpnkv{sm-dpss DØ-chv e`n- - -tijw am{xta Db XkvXn-I-bn-te v {]tam-j \ Imhp 10) {]my-ani kl-i-cw kwlw /_m p-i-fp-ssbpw PARDB Ifp-tSbpw ÿncw m v XkvXn-I-bn-te v {]tam-j\pw t\cn p \nb-a-\hpw 1: 4 F A\p-]m-X-Øn-em-bn-cn- -Ww. \nehn ^ou Im -Kdn A\p-k-cn v m v XkvXn-I-bn-te v {]tam-j\v A l-xbp- -h v hn m-]\ XobXn apx aq p h j-tø v CXv _m[-i-a. 43 N w 186 (1)(t`-Z-K-Xn) 1) ib) kwÿm\ kl-i-cw _m n-tebpw kwÿm\ Im jni {Kma-hn-I-k\ _m ntebpw DGM, AO, RM XkvXn-I-Ifn-te v \nb-a-\-øn\v 5 sim w Experience thww (3 sim w F m-bn-cp- p)

10 v) A dpw ]yqwpw 7 mw Xcw ]m m-bn-cn- Ww am{x-a bmsxm-cp Un{Knbpw t\sn-bncn- m ]msp -Xp-a. vi) ]m v sssw kzo Xq p-tpm-enbn \ ico-c-l-s-\ D -h-cm-bn-cn- p-ibpw SSLC tbm XXpey tbmky-xtbm ]m m-imxn-cn- p-ibpw thww Note: kºm-zn- p Un{Kn F {Ia-Øn t\sn-b-xm-bn-cn- -Ww. tic-f-øn\v ]pd- Øp bqwn-th-gvkn- n-bnse Un{Kn-bm-sW- n tic-f-ønse GsX- nepw bqwn-th-gvkn- n-bn \n pw CIzm-e kn k n-^n- pw ka n- -Ww. 44) N w 187 (t`z-k-xn) i) A Ivkv kwl-ß-fn tpmen kwh-cww e`n- -W-sa- n AwK-kw-L-ß-fnse kam\ XkvXn-I-bntem Db XkvXn-I-bntem Ipd- Xv 3 h jsø k Δokpw {]kvxpx XkvXn- I- p- tbmky-x-ifpw D m-bn-cn- Ww. At] m Xob-Xn pw \nb-a\ Xob-Xn pw AwK-kw-L-Øn tpmen-bp- -h v am{xta C{]-Imcw kwh-cww e`n q. \nb-a\ Xob-Xn-bn AwK-kw-L-Øns k Δo-kn-ep- m-bn-cn- -W-sa hyhÿ ]_vfniv k Δokv IΩo-j hgn AwK-kw-L-ß-fn \n pw A Ivkv ÿm]-\-ß-fn-te v tpmen e`n Poh-\- m v _m[-i-a-. 45) N w 188(F) (\o w snbvxp) (a-cn Poh-\- m-c\v Ipd- Xv 2 h jw k Δokv D m-bn-cn- -Ww) 46) N w 189(1) (]pxn-bxv) A -Ivkv, sk {S, ss{]adn kwl-ß-fpss FÃm-ªn-jvsa v sne-hp-i-fpss IqSnbXpw Ipd- -Xp-amb ]cn[n \n -bn- m k m-cn\v A[n-Imcw D m-bn-cn- pw. hip v 80(6) {]Im-c-ap FÃm-ªn-jvsa v sne-hp-iƒ F m ASn-ÿm\ iºfw, kvs]jy t], DA, a v Ae-h kp-iƒ, sshzy-k-lmbw, PF/s] j ^ v hnln-xw, {Km p-hn n hnln-xw, t a-\n[n hnln-xw, eohv kd-, LTC, t_mw-kv, FIvkvt{Kjy F n-h-sb mw Dƒs Spw. IqSmsX kmº-ønimhÿ hne-bn-cpøn A Ivkv, ss{]adn kwl-ß-fpss Htcm mkp- Iƒ pw _m[-i-amb Ip-d kvsibn-ep-iƒ Dƒs -ssbp iºf kvsibn-ep-iƒ k m \np-s -Sp-Øp- Xpw Hmtcm ÿm]-\-߃ pw Ah v _m[-i-amb kvsibn-ep-iƒ \S- n-em- mhp- Xpw, F m bmsxmcp kml-n-cy-øn-epw -\-jvs-øn-ep A Ivkv/sk {S /ss{]adn ÿm]- \-ß-fpsS an\naw iº-fhpw Ae-h kp-ifpw Poh-\- m v \ Ip-tºmƒ AXmXv kwl-߃ v _m[-i-amb an\naw iºf kvsibn-ep-i-fn A[n-I-cn- m ]msn- m-ø-xp-am-wv.

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

\nba Ah-t_m-[-Øn-eq-sS-bp kwip- -`-cww

\nba Ah-t_m-[-Øn-eq-sS-bp kwip- -`-cww ]cn-io-e-\øn-\mbn am{xw \nba Ah-t_m-[-Øn-eq-sS-bp kwip- -`-cww ]pkvxiw 2 Xt±-i-kz-bw-`-c-W-ÿm-]-\-ß-fnse hcwm[nimcniƒ v ]cnioe\w \ Ip Xn\p ssi]pkvxiw kwÿm\ Xncs Sp v IΩoj, ticfw ticf C Ãn- yq v Hm^v tem

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Association of Agricultural Officers Kerala Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Courtesy: Sri. Salin Thapasi Agricultural Officer IT Cell Thiruvanthapuram I ji cpn-kvt{s-j

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Vazhvilakkay Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Pariraksha Palliative Care Team, Malappuram District Layout & Cover : Shaji Paloly Printed at : RHBC

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI

kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI - tkmjy-enãv bqwn n sk Hm^v C y (I-Ωyq-Wn-Ãv) kwÿm\ IΩn n apj-]{xw am v 2017 hmeyw 43 e w 12 No^v FUn- : kn. si. eqt mkv t]pv 16 hne 5.00 cq] kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw

tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw t\m okv tã v _m v Hm^v {Smh Iq Hml-cn-bp-S-a-I-fpsS A ]XmaX-v hm jni s]mxp-tbmkw F.sI.Pn satωmdnb lmƒ, Kymkv

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 ]Wn- m Dt]- n I v cq]-bvs mcp tumivs hf a-ßp p SEPTEMBER 2013 PRICE Rs. 10/- VOL. 8 ISSUE 9 SEPTEMBER 2013

cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 ]Wn- m Dt]- n I v cq]-bvs mcp tumivs hf a-ßp p SEPTEMBER 2013 PRICE Rs. 10/- VOL. 8 ISSUE 9 SEPTEMBER 2013 1 cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 cq]-bvs mcp ]Wn- m Dt]- n I v... 10 tumivs VOL. 8 ISSUE 9 PRICE Rs. 10/- hf a-ßp p 19 2 ]pxnb Iº\n \nbaw FØp-tºmƒ Aº-Øntbgv h j-øn-\p-tijw ]pxnb Iº\n \nbaw FØp-I-bm-Wv. AXpw

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam?

cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam? s^{_p-hcn 2017 hne : 30 cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam? sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2017 1 2 sluvpv Hmlcn

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Iv\m\mb I h j D z-e-hn-pbw

Iv\m\mb I h j D z-e-hn-pbw Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

"Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m :

Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m :   Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : 71 "Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : www.almayasabdam.blogspot.in "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : www.almayasabdam.com s^{_phcn 2018 kxy-pzme amkni ticfitøm-en m k`m\ho-i-c-w-{]-ÿm\w (KCRM) Hcp p kzx{

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

sluvpv Hmlcn am v

sluvpv Hmlcn am v sluvpv Hmlcn am v 2013 1 2 sluvpv Hmlcn am v 2013 Editorial March 2013 Volume: 2 Issue: 12 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran Chief Operating

More information

C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw

C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw 1 C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw 2 dn{iq- vsa v hk w 7 VOL. 5 ISSUE 3 PRICE Rs. 10/- t aw Iq p- p; IS-hpw 10 2 ]pxn-b- i- n-ti-{µw- C- y - k-º-ø-n-s - a-\p-jyhn-`-h-ti-jn- A-gn-a-Xn- -Y-I-fp-sS-bpw-

More information

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( )

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( ) KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT (2018-19) ]c-am-h[n am v: 20 Max. Marks : 20 Ipdn v: (i) F m tnmzy-߃ pw DØcw Fgp-X-Ww. Hmtcm tnmzy-øn\pw A\ph-Zn- p am p-iƒ

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än

skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än v hnimà & {]kn-uâ dh. tpmk^v txmakv 0469-þ2693232, 9048871897 ssi mc- mà {io. Fw.-kn. G{_lmw, ssae-  0469-þ2693447, 9446115905 {io. ]n.-si. timin, Hä-¹m-aq-«n 0469-þ2670455,

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ...

ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ... 1 Cebv pw apf-fn\pw tisn- msx ]cn-l-cn- Ww: sskw skan-\m 4 ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ... Hcn- qsn AXn-i-bn- n v 5 VOL. 9 ISSUE 1. Date of Publication: 01/1/ 2014 PRICE Rs. 10/- ]Ww F am{ nizwvuv 9 2 Gold Loans:

More information

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET)

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) hb-\msv, ticfw 2 The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ dh. ^m tpm Pv aº n _lp. tpm Pv aº n A 1938 am v 7 \v ]mem cq]-xbn s ISp-Øp-cpØn CS-h-I-bn aº n Hutk v tdmkω Zº-Xn-I-fpsS F p-a- -fn Ggm-asØ ai-\mbn P\n p. {]my-ani hnzy-m`ymkw ISp-Øp-cnØn

More information

Xncn- p- Ib-dp p, P m. P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw. {IqUv hne Xmtgm- n VOL. 5 ISSUE 4 APRIL PRICE Rs.

Xncn- p- Ib-dp p, P m. P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw. {IqUv hne Xmtgm- n VOL. 5 ISSUE 4 APRIL PRICE Rs. 1 PRICE Rs. 10/- Xncn- p- P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? 2 Ib-dp p, Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw 6 P m VOL. 5 ISSUE 4 {IqUv hne Xmtgm- n 11 2 P\m-[n-]Xyw AXns \mem-asø BtKm-f-th-en-tb w \S-Øp-I-bmWv. CØhW

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information