kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI"

Transcription

1 - tkmjy-enãv bqwn n sk Hm^v C y (I-Ωyq-Wn-Ãv) kwÿm\ IΩn n apj-]{xw am v 2017 hmeyw 43 e w 12 No^v FUn- : kn. si. eqt mkv t]pv 16 hne 5.00 cq] kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI a-e-bm-f-øn-se H-cp {]ap-j \-Sn- v, sim- n-bn, Hm-Sn-s m- n-cn- p- hm-l-\-øn-\p- n h- v t\-cn-ts- n-h- Zp-c-\p`-hw, kv-{xo-i-fp-ss km-aq-ly A-c- n-xm-h-ÿ F- hnjb-sø N - -I-fp-sS ti-{µ-ÿm\-øv ho pw {]-Xn-jvTn- n-cn- p-i-bmwv. kv{xo-i-fp-ss kp-c- n-xxzw am-{x-a, Kp- m am^n-b kw-l-ß-fp-ss kzm-[o-\- tijnbpw Iq-Sp-X sxfn-a-tbmss sh-fn-bn h- n-cn- p p. kw- -`-hw sr- epw B-i- bpw D-f-hm- p- -XmWv. \-Kc-Øn aq- v a-wn q-tdm-f-amwv kw-lw s] -Ip- n-sb Im-dn sim- p-\s- v D-]-{Z-hn- Xv. H-cp "sk-en-{_n- n' -bp-ss K-Xn C-Xm-sW- n km-[m-c-w-kv-{xo-i-fp-ss Imcyw ]n-s ]-d-bm-\pt m F tnmzyw {]k- -am-ip-i-bmwv. Iz-t -j B-sW pw, A-Xv kn-\n-a- m-cp-ts-xv X-s -bm-sw- pw, A ]-Ww ]n-sp-ß-em-wv D- t±-i-sa pw KqVm-tem-N-\ D- s pw C-s p-sams tiƒ- p p. k-xy-k- am-b A-t\z-j- W-Øn-eq-sS-tb kxyw ]p-d-øp-hcq. A-t\zj-Ww k-xy-k- -am-bn \-S pw F- v D-d-s m- p-an. Imc- Ww Aßs\-sbm- v \-S- -Xn\v ]q - -am-xr-i-i-fn. Cu kw-`-h-øn-s \-Sp- w hn- p-am-dp- -Xn-\v ap-º,v ti-jw c- mgv-n-sim- v ti-c-f-øn dn-t m - v sn-ø-s -Xv Ip- p-߃- p-t\-scbp mb ss]-im-nn-iam-b B-{Ia-W-ß-fS- w \n-ch-[n kw-`-h-ßfm-wv. A-Sn-b- c-am-bn Nn-In- th- pw-hn-[w tcm-km-xp-c-am-wv k-aq-la\- v F- -XmWv Hmtcm kw-`hhpw sx-fn-bn- p- Xv. Ip- p-ßtfm-sv sn-bv -Xp-Iq- p- {Iq-c-X-Iƒ- v F- v hn-i-zo-i-c-w-am-wp- Xv? CØcw Zp-c-\p- -`h-ß-fn-eq-ss k-aqlw, a-\p-jy, a-\p-jy-_- -߃ Xp-S-ßn-b-h-sb- p-dn-s ms Ip- p-߃- p e-`n- p- XnI pw Ip- -hm-fn-iƒ- v I -i-\ in- D-d- m p-i Kq- m am^n-bm kw-lß-sf A-a - snøp-i Ip- -hmfn-isf kwc- n- p cmjv{sob C-S-s]S A-h-km-\n- n pi kmw-kv-imcn-i apt w hf Øn-sb-Sp- pi sx- mb [m-c-w-iƒ A-h-cp-sS C- fw-a-\- n-s Xm-fw sx- n- p-ibpw am-\-kn-iam-b A-c- n-xm-h-ÿ-bnte-bv- v Ah-sc X- n-hn-sp-ibpw sn-øpw. `m-hn k-aql-sø Im- Øn-cn- p- Xv Kpcp-X-cam-b {]-Xym- Lm-X-ß-fm-Wv. Hmtcm kw-`hhpw F mh pw B-tLm-j-am-Wv. B-tcm- ]-W {]-Xym-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cm- { o-b- m-sc mw ]-Xnhp-t]m-se cw- Kw ssi-b-s- n-bn- p v. G-hcpw Nm-\-ep-Iƒ \n-d- m-sp-i-bm-wv. sxm- p-ap-ºp \-S- kw-`h-ønepw si- p-im-gv-n-iƒ C-Xp X-s -bm-bncp p. C-t mƒ F- m-wv ÿn-xn F- p tnm-zn- m ssi-a-e -Øp- -Xn-\v bm-sxm-cp D-fp- p-an. cm niƒ thsd. F m-hcpw cm- { o-bw I-fn- p-i-bmwv. AXn-\pa- p-dw hn-j-b-øn-s Kuc-hw `- c-wm-[n-im-cn-i-sfbpw cm- o-b- mscbpw sx pw A-kz-ÿ-X-s -Sp- Øp- n. {In-an-\ _- -an m- Ø-hcpw Kp- m am-^n-bm kw-lß-fp-ss k-lm-bw kzo-i-cn- m-øh-cpam-b {]-ÿm\-ßtfm t\-xm- tfm A-]q- - -ß-fn A-]q - amb am-xr-i-am-{x-am-bn-cn- p p. F p-sim- v Ip- -Ir-Xy-߃ s]-cp-ip- p? C-S-Xp-]- k - m A-[n-Imc-Øn I-b-dn-b-Xn-\p-ti-jw 8 amk-øn\-iw kw-ÿm-\øv 1.75 e- w {In-an-\ ti-kp-iƒ c-pn-ã sn-ø-s - n-cn- p- p(?)-sh- v c-lkym-t\z-j-w GP -kn B-`-y- ap-d- n- m\pw ap-t -dm\pw a- - hnth-n-\-an- msx tdj \ IpI, Acn-hne Ipd-bv p-i kssπ Hm^okpI-fn-tebv v am pw [ Æbpw hnth-n\w C msx Gh - pw tdj \ Ip-I, Acn-hn-e- Ip-d-bv p-i, ]mn-i-hm-x-i-hn-eh -\hv ]n h-en- p-i, hne- b w XS-bpI XpS-ßnb Unam p- Iƒ D -bn- p-sim v kwÿm- \Øv hnhn[ kssπ Hm^o-kp-Ifn-tebv v Fkvbp-kn-sF(-kn)- bpss B`n-ap-Jy-Øn am pw [ Æbpw kwl-sn- n- p. Aº-e- p-g- -B-e- pg tem - IΩn- n-i-fpss kwbp m`n-ap- Aº-e- pg Xmeq v kssπ Hm^okv am v kjmhv B.-]m -km-c-yn-h Ω DZvLm-S\w snøp p Jy-Øn Bºe- pg Xmeq v knhn kssπkv Hm^okn-tebv v am - v \S-Øn. ]m n Pn- m IΩn- n-bpss B`n-ap-Jy- Øn am v 1 apx 7 h-sc {]Xn-tj-[-hmcw BN-cn- p-sim v Pn -bn- t]pv se- -ºmSpw Xmeq v ASnÿm-\-Øn \S-Ønb ka-c-]-cn-]m-sn-i-fpss `mkam-bn- mwv Be- p-g-bn ÿnxn-sn-øp Aº-e- pg Xmeq v kssπ Hm^o-kn-tebv v am v \S-Øn-b- Xv. ]m n Pn m sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv ]m -km-c-yn-h Ω DZvLm-S\w snbvxp. Be- pg tem sk{i- dn kjmhv Fw.F._nµp-hns A y- -Xbn IqSnb {]Xn-tj[ ka-c- {I-a-k-am[m-\ \n-e X-I - p F- v H-cp Iq. F- m-bmepw ap -k - m-cn-s Ime-sØ A- {Xbpambn- n F- v `-c-w- ] w. (A-Xn\p-th- n-bp {ia-øn-em-wv `cw- m ). D-]-hmkhpw {]m - -\-bpw cm{xn ]n-sn- -S- ep-sam-s -bm-bn km- n- y- AXn-{I-a-߃s -Xnsc kv{xo kpc m kan-xnbpw FsF-Fw-F-kv-Fkpw kwbp- -ambn Fd-Wm-Ip-fØv kwl-sn- n {]Xn-tj[ Iq mbva s{]m^.-si.- A-c-hn-µm- DZvLm-S\w snøp p D -S w (tijw 2 mw t]pn ) 2 AXn-{I-a-߃s -Xnsc {]Xn-tj[ Iq mbva 3 B -F-kv-Fkv _n-sp]n ^mknãv Icp-\o- -߃ 5 hnf- n ime ka-c-hm jniw 6 tkmhn-b v `c-w-l-s-\ Ãmen 7 {]oss{]-adn Sot gvkv ktω-f\w 8 s\lvdp timtfpv kacw 10 tsmwkvtimtfpv hnzym n-i-fpss sk{i-t -dn-b v am v 11 {Sw]ns \b-߃s -Xnsc {]Xn-tj[w 15 hnzym-`ymkhmbv]: sff ]nf {]t m`w 16 \hw-_ hnπhixm_vzn BN-cWw Øn Bºe- pg tem sk{i- dn kjmhv si.-b.-i-in, Pn m sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv h okv Fw.-tP- -_v, Pn m-i-ωn- n-bw-k-amb kjmhv Sn.-ap-c-fn, (tijw 14 mw t]pn )

2 2 bqwn n am v 2017 kmw-kv-imcn-i X-I - Ip- -Ir-Xy-߃ s]-cp-ip-hm Im-c-W-am-Ip p (1 mw t]pn \n v) c-h-ip- n-\v k-a - n- n-cn- p- -dn-t m - n ]-d-bp- p-sh v am- y-a-߃ dn-t m - v snøp p. kv{xo-iƒ-s -Xncm-b A-Xn-{I-a-߃ ]o-u-\-ti-kp-iƒ C-Xn 630 tikp-i-fnepw C-c-Iƒ {]m-b-]q -Øn-bm-Im-Ø Ip- n-i-fmwv. kv-{xo-]o-u-\-øn am-{xw 330 ti-kp-iƒ h - n- n-cn- p- p-sh pw B`y- -c h-ip- n-\v k-a - n- n-cn- p- dn-t m - n ]-d-bp- p-h-t{x. Ip- -Ir-Xy-ß-fp-sS txm- Xv s]-cp-ip- -Xn-\-\p-k-cn- v Ip- -hm-fn-iƒ in- n- -s -Sp- n F pw I-W- p-iƒ hy- -am- p p. Ip -Ir-Xy-ß-fp-sS F-Æw h - n- p- psh- Xpw Ip- -hm-fn-iƒ in- n- -s -Sp- n F- -Xpw Ku-c-h-tØm-sS I-W- n-se-sp-t - hn-j-b-am-wv. CXv k-aq-lw t\-cn-sp- Kp-cp-X-cam-b [m Ωn-I X-I - -bp-ss A-\- -c-^-e-am-wv. Ip- n-i-fp-ss t\-sc \-S- p- A-Xn-{I-a-ß-fp-sS txm-xv `-b-s -Sp-Øp- -Xm-Wv. "t]mivtkm' \n-b-a-{]-im-cw tikp-iƒ c-pn-ã sn-ø-s -Sp- p-s - nepw in- n- -s -Sp- ti-kp-i-fp-ss F-Æw tih-ew 30 i-x-am-\-øn Xm-sg am-{x-am-wv. Ip -hm-fn-iƒ in- n- -s -Sp- n F - Xv Ip- -Ir- -Xy-߃ s]-cp-ip- -Xn-\p- {][m- \ Im-c-W-amWv. \n-b-asøtbm \o-xn-\ymb-hy-h-ÿsbtbm `-b-t - -Xn F- v Ip- -hm-fn-iƒ- v \- m-bn A-dn-bmw. Imip-sIm- Sp-Øv hn-e-bv-s -Sp- m ]- m-ø \n-b-a-ßfp- v F- v F-hn-sSbpw sx-fn-bn- -s - n- n. Hmtcm kw-`h-ß-fp- m-ip-tºmgpw Rm aptº Rm ap-tº F- v \-Sn- p- cm-{ o-bt\-xm- -am kq-cy-s\ n ap-xep kv- {Xo-]oU-\ s] -hmwn-` ]-c-º-c-i-fp-ss C-t mg-sø ÿn-xn H- v ]cn-tim-[n Ww F v hn-\o-x-am-bn A-`y - n- p p. kqcy-s\ n, hn-xp-c, tim-gn-t msv sf-kv-{iow ]m e, In-fn-cq, I-hn-bq, ]q-h-cwn, ]-dhq, ku-aybpw Pn-jbpw Dƒ-s -ss-bp- ti-kp-i-fn b-ym - {]-Xn-Iƒ A-d-Ãnemtbm, A-dÃn-em-b-h-cn F-{X t] in- n- -s p, Hmtcm ]m - n-ifpw ap- -Wn-I-fpw Hm-tcmtcm ti-kp-i-fn F-{]-Im-c-am-Wv C-Ss]- n- p -Xv F- -Xn-s\- p-dn-s m-s k- Xy-k- am-b H-cp {]-kv-xm-h-\ ti-c-f-ønse P-\-ß-fp-sS ap-ºm-si h-bv m-tam? ticf-sø-bm-si ]n-sn- p-e- G-Xm\pw kw-`-h߃ F-Sp-Øp-]d- p F-t -bp- q. ]-{Xß-fp-sS {]m-tzin-i t]-pp-i-fn am-{x-am-bn H-Xp-ßp- F-Æ-an m-ø-h thsd. Ip -hm-fn-iƒ in- n- -s -Sm-sX t]m-ip- -Xn-s Imc-Ww cm-{ o-b C-S-s]S Ip- -hm-fn-iƒ in- n- -s -Sm-sX t]m- Ip -Xv C -Iz-kv- v X-øm-dm- p- -Xp-ap-X A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ B-cw-`n- p- B- kq-{xn-x \n-e-]m-sp-i-fp-ss -^eam-bn- mwv. Pn-j-bp-sS kw-`-h-øn C-Xv hf-sc hy- - amwv. sime-]m-x-i-hm Ø-b-dn v kw`h-ÿ-e-sø-ønb t]meo-kn\v On `n- am- -s - -hn[w Hcp s] Ip- n-bpss arxtzlw I n v AXns Kuc-hm-hÿ a\ n-em-im- n mtwm? {]my-ani ]cntim[\ \S- Xv samss_ tsm ns shfn- -Øn, C IzÃv Xøm-dm- p- nsøv B UnHbpsS km n- y-an-. hosv ap{z-h v _µ-h- m- n-bn-. t]mãp-tam -Øn-\ptijw arx-tzlw XnSp- -s v Zln- n- p. t]mãvtam w-xs \S-]-Sn-{I-a-߃ ]men- \S- n-cn- p- Xv F pw Nq n- m-wn- -s -Sp- p. \S-]-Sn-I-fpsS hountbm Nn{Xo- I-cWw \S- n- n-. hm Ø A p-zn-hkw aqsn-h v {]Xn v/{]xn-iƒ v c -s -Sm ]gp-sxm-cp- n. hm Ø aqsn-h-bv m t]meo-kns\ t{]cn- n Xv F mwv? t]meo-kns Xocp-am-\-tØm-sSm w am ya-߃ H -S w \ne-sim- Xv F psim v? B p-th n, B-cp-sS \n -t±-i- {]-Imcw? Pnj kw`-hw \-S- p-tºmƒ bp-unf- ^v B-Wv A-[n-Im-c-Øn. t]m-eo-kv sxfn-hp \-in- n- p F- v C-S-Xp-ap- -Wn pw B-t -]-ap- m-bn-cp- p. A-\n- n-x-im-e-ka-c-{]-jym-]-\-hp-ap- m-bn-cp- p. Cu tim-eml-e-øn-\n-s-bn `-c-w-am- -ap- m-bn pw tikn-s Im-cy-Øn hy-xym-kw h- n- p-t m? ]p-\-c-t\zj-ww {]-Jym-]n-t m? F- n-\,v sxfn-hp \-in- n- p F- v C-h X-s B-t - ]n t]m-eo-kv D-tZym-K-ÿ- -s -Xn-sc \- S]-Sn h Xpw D m-tbm? t]m-eo-kn-s "Ip-fn- S-hv kv-t m-dn' B-sc c- n- m-\p- I-Y-bm-Wv. A-ao F- {]-Xn- v A- p-dtø-bv pw C- p-d-tø-bv pw A-t\zj-Ww t]m-in F v ap- -Wn-t-`Z-sat\y k-a-hmb-øn-se-øn-bn- p- v F- v P-\-߃ kw-ibn- p- -Xn sx- p-]-d-bp -Xv F-ßs\? tkm-hn-µ- m-an X- n-bn- n- m-wv ku-ay s{sbn-\n -\n- v Xm-sg how-xv F- -Xn-\v sxfn-hn F- hf-sc hn-nn-{xam-b \ym-bw ]-d- m-wv kp-{]ow-tims-xn, ti-cf sslt ms-xn {]-Jym-]n h-[-in- Po-h-]-cy- -am- n-bxv. ku-ay-bp-ss i-co-c-øn I- ap-dn-hp-iƒ X- n-bn- m D- m-ip- -Xm- Wv F- v t]m-kv v-tam w \-SØnb t^md -kn-iv k P-s dn-t m - v AS- w tims- Xn th pw hn-[w ]cn-tim-[n- n- n. th {X sxfn-hp-iƒ lmp-cm n, \S kw`-h-øns \njvtp-cxbpw {]Xn-bpsS {Inan-\ ] m-ø-ehpw tims-xnsb t_m y-s -SpØn {]Xn v ]c-am-h[n in Dd- m- p-hm _m y-x-s - -bm-fmwv t{]mkn-iyq- F n-cns kp{]ow-tim-s-xnbpss ]e tnmzy-߃ pw DØcw \ ImXn-cp -Xv {]-Xn- v A-\p-Iq-e-am-b hn- [n- v Im-c-W-am-bn- p v. \-Sn-bp-sS kw-`-h-ønepw A-t\z-j-W-Øns B-cw-`-L- -Øn Ø-s KqVm-tem-N\- bn F- v t]m-eo-kv a{ n {]-Jym-]n- p - Xv B - p- k-tµ-i-amwv? Pnjv-Wp- {]- twm-bn-bp-ss Zmcp-W kw-`-h-ønepw C - Iz-kv pw t]m-kv- v-tam w dn-t m pw X-Ωn hy-xym-k-ap- v F -Xv Nq- n- m-wn- -s - n- v ar-x-tz-lw {]m-yan-i ]cn-tim-[-\ \- SØnb t]m-eo-kv D-tZym-K-ÿ -s -Xn-sc F- p \-S]-Sn kzo-i-cn p? B-fll-Xy t{]-c- W- p w-t]mepw \n-e-\n - m km-[y-xbn F- pw Nq- n- m-wn- -s -Sp p. F m ti-kp-i-fnepw kw-`hn- p -Xv C-{]- Im-cw Xs. kq-cy-s\ n ti-kn-se {]-Xn-Iƒ in- n- -s - n-cp- p-sh- n, cm-{ o-b C-S-s]-S-ep- Iƒ C m-bn-cp- p-sh- n Xp-S- - p m-b kw-`-h-߃ H-cp ]-t D- m-ip-am-bn-cp- n. Hmtcm kw-`h-ß-fn-sebpw cm-{ o-b C-S-s]-S- ]-c-kv-]-c-ap- hn-gp- -e- -en-eqss-bm-wv ]p-d-øp-h-cp- Xv. Infn-cq tiknse hn-sf-]n km- n- yw hn.f-kv.a- kv{xoiƒ pw Ip n-iƒ pw-t\-scbp AXn-{I-a-߃s -Xnsc kv{xo kpc m kan-xn-bpss t\xr-xz-øn {]Xntj-[-Iq- mbva kwl-sn- n- p. Fd-Wm-Ipfw ta\-i-bn \S {]Xn-tj[ Iq mbvabn kmaq-ly- -kmw-kvim-cni cwk-ß-fnse {]ap- J ]s -Sp-Øp. H n\p-]n-dsi Hs \ne-bn kv{xoiƒ pw Ip n-iƒ pw t\sc \S- p AXn-{I-a-߃ cmjv{so-b-kw-hn-[m-\- Øns ]mfn- -bmwv hy -am- p- -sx v P\-Io-b-{]-Xn-tcm[ kanxn Pn m {]kn- U v s{]m^.-si.-a-c-hn-µm- DZvLm-S\ {]kw-k-øn ]d- p. [m Ωn-I-X-bpsSbpw ss\xn-i-x-bpssbpw ]mt-߃ ]pxnb Xe-ap-dbv v ]I p-\ Im hnzym-`ymk kwhn-[m-\- Ønt\m, IpSpw-_ kmaq-ly kwhn-[m-\- Ønt\m Ign-bp- n-s Kuc-hm-h-l-amb p-xm-\-µ ]-d- m-wv tic-fw A-dn- - Xv. kq-cy-s\ n kw`-hw C-S-Xp-ap- -Wn-sb kw-_- n- v Xm -]-cy-ap- ti-km-sw- nepw In-fn-cq A-{X ]-Yy-a. Xn-cn- pw. {]m-b-]q -Øn-sb-Øm-Ø s] -Ip- p߃ \-cm-[-a- m-cp-ss ssi-i-fm I-i- nsb-dn-b-s -Sp-Ibpw sim-e-sn-ø-s -Sp-Ibpw sn-øp- kw-`h-߃ B-cp-sSbpw D- p s]m- n- p- n. A-[nIm-cm-tcm-l-W-Øn-\p- D-]m-[n-sb- -Xn-\- p-dw Cu ti-kp-iƒ ap- -Wn-I-sfbpw ]m - n-i-sfbpw kw-_- n- v A-{]-k- -amwv. kq-cy-s\ n ti-kn Ccsb Po-h-t\msS hn- -b- -Xn-s -`hn-jy-øp-iƒ a-\- n- em n-b {]-Xn-Iƒ Xp-S - p- m-b kw-`-hß-fn CcIsf sim- p-i-f-bm\pw a-sn- n. ]-t H-cp ti-knepw b-ym - {]-Xn-Iƒ \n-b-a-øn-s ap-ºm-si F-Øn-bn. CS-\ne- mcpw hgntb t]mb-h-cp-ambn GXm\pw Bfp-Iƒ in n- -s -Sp- n F -. AXp-sIm v Imcy-sa- v? Cu Ahÿbv v `c-wm-[n-im-cn-i-fmwv DØ-c-hm-Zn- Iƒ. kmw-kv-imcn-i X-I - Ip- -Ir-Xy-߃ s]-cp-ip-hm Im-c-W-am-Ip p ]Whpw kzm[o-\hpw t\m n Ip -hmfn-iƒ v c -s -Sm Ah-kcw Hcp- p- Ibpw azyøns bpw el-cn-h-kvxp- -fpssbpw hym]-\-øn\v If-sam-cp n Ip -hmfn-isf krjvsn- p-iq- p-ibpw snøp k m-cp-i-fmwv bym {]Xn-Iƒ. Bdp- ]-Xn- m- v P-\m-b-Ø `c-ww \o- -t mƒ tic-fw Ip- -hm-fn-i-fp-ss kz w \m-sm-bn am-dn-bn-cn- p- p F- -Xn-s bpw {I-Un v C m-e-a-{xbpw am-dn am-dn \m-sp`-cn- ap- - Wn-Iƒ- p- -XmWv. azyhpw a-b- p-a-cp pw A-«o-e-Xbpw hym-]n- n- v sn-dp-x-e-ap-d-sbt mepw h-gn-sx- n- p- \-b-ß-fm-wv \-S- n-em- s - psim- n-cn- p- Xv. sshir-x-߃ IpØn-sbm-gp- p-i-bm-wv. {]mb-t`-z-sat\y akvxn-jv -ßsf t]]n-sn- n- p Zriy-߃ C -s\- nepw samss_- enepw kpe-`w. CXv hn -\bv v h n-cn- p ssk p-iƒ Xs ]Xn-\m-bn-c- -W- n-\v. Cu ssk p-iƒ \ntcm-[n- m AXv P\-ß-fpsS Ah-Im-i-ß-fn ta-ep IS- p-i-b- -am-bn-cn pw F v A`n-{]m-b-s - Sp tims-xn. [m Ωn-I-ambn Hcp P\-kaqlw XI-cm CXn-\p-a- pdw F mwv th Xv? Ip n-i-fp-ss t]mepw ssi-sb-øpw- Zqc-Øv F mhn-[ A«o-e Im-gv-N-Ifpw e- `y-am-wv. CØcw Im-gv-N-I-fn-eq-sS kv-{xo-i-sf- pdn v, kv-{xo-]pcp-j _- -sø- p-dn- v G- hpw hn-i-eam-b [m-c-w-bm-wv k-aq-l-øn- AXn-{I-a-߃s -Xnsc {]Xn-tj-[-Iq- mbva {]iv\-sø-bmwv \mw A`n-ap-Jo-I-cn- p- sx v Iq m-bva-bn kwkm-cn {]ikvx- Km-b-I KtWjv kpµcw A`n-{]m-b-s - p. Iq m-b -{]-Xn-tcm-[-amWv Htc-sbmcp t]mwh-gn-sb v A y- X hln kv{xo kpc m kan-xn-bpss {]kn-u v tum.- hn k v amfn-tb- hy -am- n. k m-cp-iƒ kv{xo kpc- -bvs p ]d p am n-h-bv p h Xp-I-Iƒ [q Ø-Sn -s -Sp- p-sh- -X- msx {]iv\- Øn-\p-]-cn-lmcap m-ip- n-. kaq-l- Ønse {]_ecpw {]ap-j-cp-amwv ]et mgpw {]Xn-ÿm-\Øv \n p- -sx pw {]am-z-amb ti p-i-fn t]mepw {]Xn-Iƒ in n- -s -Sp- n- -sb- Xpw AXn-{I-a߃ h n- p- -Xn\v Imc-W-am-sW v apjy-{]-`m-jww \S-Ønb AJn-te ym alnfm kmwkvim-cni kwl-s\ kwÿm\ \v e-`n- p- Xv. C-XmI-s H-cp hym[n-t]mse k-aq-l-a-\- n-s\ Im - p Xn- p-i-bmwv. B -Ip- n-iƒ pw c- -bn m-ø Im-e-ambn am-dn-bn-cn- p p. ho-sp-iƒ- p- n hr- -am-xm ƒ-t]mepw Cu A-Xn-{I-a-߃- v C-c-bm- - s Spw-hn-[w km-l-ncyw Ku-c-h-ap- -Xm-bn-cn- p p. Pohn-X-sØ- p-dn- v k-aq-lw ]-I - p \ -I-p- Dƒ- m-gv -N-bn h- n-cn- p timj-w-am-wv Cu km-aq-ly X-I - -bp-ss a- s m-cp Im-cWw. F- n-[hpw ]-Ww k-ºm- Zn p-i F- -Xm-Wv \-S- p-im-e-øn-s k- tµ-iw. F n-[hpw ]-Ww kz-cp- q- p- -h- \m-wv Po-hn-X-hnP-bw ssi-h-cn- n-cn- p- am-xr-im hy n. A-Xn-\v F- v A-hn-ln-X hgnbpw kzo-i-cn- mw. hnzym-`ym-k-cw-kw t\-cn-sp- X-I - bpw km-kv-imcn-i cwk-øv {]-Xn-^-en- p p. D- Ø-a a-\p-jy-s\ hm -sø-sp p-i F -Xv hn-zym-`ym-k-øn-s e- y-a m-xm-bn amdn. hn-zym-`ym-kw I- -h-s-am-b-t mƒ, \n-b-a-߃ hn-]-wn-bp-ts-xmbn. D- S- w A-Xn-\-\p-kcn- v ]p-\x-{i-ao-i-cn- -s p. Ip- p-߃ a-\p-jy F- k-ø-bp-ss A - w A-dnbm-Ø-h-cmbn. Cu km-l-n-cy-øn kv-{xo-i-fp-ssbpw Ip- p-ß-fp-ssbpw kp-c- n-xxzw D-d- m- m\pw kmw-kv-imcn-i X-I - -bn -\n pw k-aql-sø c- n- m-\pw km-aq-ly C-S-s]- S D- m-tb a-xn-bmiq. Ip- -hm-fn-iƒ- v I - i-\ in- D-d- m- p-i, Kp- m am^n-b kw- Lß-sf A-a - sn-øp-i, Ip- -Ir-Xy-ß-fnse -`c-w cm-{ o-b A-hnln-X C-S-s]-S-ep- Iƒ A-h-km-\n- n p-i Xp-Sßn-b B-h-iy߃ ap -\n -Øn-s m- v P-\-߃ {]- t m`- -cwk-øv A-Wn-\n-c- Ww. Xo - bmbpw B-Zn-i-bn C- v \-S- p- \o- ߃ ip-t`m-z - -amwv. Rm F- n-\v X- e-ip-\n -Ww F- v tnm-zn p-sim- v h-fsc-s -s - v Po-hn-X-Øn-te-bv- v Xn-cn- p-h- kn\n-a \Snsbbpw kz- w ai-s Lm- XI-sc A-d-Ãp-sN-øp- -Xph-sc k-a-cw- {]- Jym-]n- n-cn- p- Pn-jv-Wp-hn-s A-Ωbpw k-zm-nm-c-kp- -I-fp-sS B-{I-a-W-Øn-s\-Xnsc cw-k-øp-h- am[y-a {]-h -Ø-I-bp-sams s]m-xp k-aq-l-øn-s ]n p-w A - ln- p- p. Cu {]-h -Ø-\-ßfpw {]- t m`-ßfpw ]-c-kv]-cw I-ÆntN s SWw. F mø-cw Po -Æ-X-I-fpsSbpw hn-f-\n-eam-b \n-e-\n - p- apxem-fn-ø k-º-zv-{i-a-øn-s\-xncmb H-cp t]mcm- -am-bn A-Xv h-f - p-h-cww. F n -am- {X-ta kv-{xo-i-fp-ss km-aq-ly-kp-c- n-xxzw D-d- m- m-\miq. A- -t m-ss-bp- H-cp Pohn-Xw G-sXm-cmƒ pw km-[y-amiq. sk{i- dn ssje si.-tpm A`n-{]m-bs - p. kv{xo kpc m kanxn kwÿm\ sk{i- dn an\n si.-^n-en- v, {]ikvx \msi kwhn-[m-b-i A mkv {]Xo-, azy-hn-cp P\-Iob ka-c-k-anxn Pn m {]kn-u v si.-si.-tkm-]n-\m-b, P\-Io-b- {]-Xn-tcm[ kanxn kwÿm\ sk{i- dn Sn.-sI.-kp-[o Ip-am, C y t\gvkkv t]c vkv Atkm-kn-tb-j tim -Hm Unt\- F.-B.-tam-l Ip-am, kv{xo kpc m kanxn eok sk I ho- \ AUz.-Fw.-F.-_n-µp, FsF-Fw-F-kv- Fkv kwÿm\ sk{i-t -dn-b- wkw si.-sp.- jo-e, Pn m sk{i- dn si.-si.-tim-`, Fw.- si.-d-j, FsF-Un-sshH kwÿm\ sk{it -dn-b- wkw Sn.-B.-cm-Pn-tamƒ XpS-ßn-bhcpw {]kw-kn- p.

3 bqwn n am v 2017 B -F-kv-F-kv- -_n-sp]n kwl-øns hm nepw {]hr-øn-bnepw ^mkn-k-øns Imsem- apg-ßp- p 3 timsn- -W- mb km[m-c-w- m p-ta, Zpcn-X-Øns \ng hogptºmƒ Hcp-]nSn AXnkº- azn- p-hmgpi-bm-wv. apxem-fnø P\m-[n-]-Xy- Øns G hpw ]cn-]m-h\-amb \nbaw Xs, P\-ß-fm, P\-߃ p-th- n-bp, P\-ß-fpsS F hn-\-amwv. cmpy-øns hnim-e-amb Itºmfw em m n km{am-py-xz-temiw C ysb hnti-jn- n- p- -Xp-Xs temisø G hpw henb P\m-[n-]Xyw F m-wv. C y-bnse IÆp-Iƒ Xpd ncn- p ]uc- m v, Ipd- -] w Ct mgpw a\p-jys lrz-bhpw Xe-t mdpw Dƒs m- p- -h v, Np pw ItÆm-Sn- m ImWm Ign-bp Nne Imcyß-fp- v. A -an- mø hnth-n\w Fß-s\-bmWv ka-xzsø C mbva snøp- Xv; a\p-jy-xz-c-ln-x-amb kml-n-cy-ß-fpss ]Sp-Ip-gn-bn-tebv v \ne-\n n- \mbn km[m-c-w- m-cs\ Zmcn{Zyw FSp-sØ-dn-bp- Xns hym]vxn; F pam{xw `oi-c-amb Af-hn Ak-ln-jvWp-Xbpw bp n-cm-ln-xyhpw hf v P\-ß-fpsS Pohn-XsØ Ass\-Iy-Øm XI Øv inyn-e-am- mw, CsX mw Ah p ImWm km[n- pw. tzi-hn-cp h ob Nmbvthm-sS-bmWv B Fkv-Fkv Db p-h- Xv Hscm AkvX-abw sim v Cßs\ ZpxJ-I-c-amb kml-ncyw D m-in- F v {]txy-in v ]d-tb- -Xn-. CXn\v h j߃xs thww. C m-e-b-f-hn-\n-s-bn, PohnX-Øns F m Xpd-I-fnepw IqSp-X IqSp-X Zpcn-X-ß-fn-tebv v P\߃ hen- n-g-bv s p. CXn-s\ mw D]-cn-bmbn cmpy-sam- msi {_n ojv km{am-py-xz-øn-s\- Xnsc tziob kzmx-{ y-øn-\mbn s]mcp- Xp-tºm-gmWv Xß-fpsS Xo{h-h o-b-x-bpss {]h Ø-\-ßfpambn B -F-kv-Fkv F amc-i-amb Cu kwl-s\ \ne-hn h Xv. ""Cu cmpy-øns ]uc- m-cm-im lnµp- ƒ p am{xta Ah-Im-i-ap q'',""c ybv p- n Xma-kn- p-, ]c-kv]cw FXncm-fn-I-fmb c p tzio-b-x-i-fmwv lnµp- fpw ap o-ßfpw''. B -F-kv-Fkv, hoc- \mbn hmgvøp kh -dpss CØcw hn`m-kob Nn -Iƒ ASn-ÿm-\-am- ns m v B -F-kv-Fkv BNm-cy Fw.Fkv.tKmƒhm-ƒ IrXy-ambn AhcpsS \ne-]msv \n -Nn- n- p- v. tkmƒhmƒ ]d- n- p- v, ""{_n ojv hncp- - X...AXv tzi-kvt\-lhpw tzio-b-x-bpambn Xpe\w snøp- Xv ]n n-cn- -\mwv''. ""lnµp-ÿm-\nse hntz-i-hw-i-߃... lnµpcm-jv{s-øns al-xz-h -c-w-a- msx a v bmsxmcmi-bhpw h p-]p-e Øm ]msn-. Ah-cpsS hyxy-kvx-amb \ne-\n v Dt]- n- -Ww... Ah v Cu cmpyøv XpScmw. ]t AXv Cu lnµp-cm-jv{s-tømsv ]q Æ-ambpw ASn-s - p-sim- v, ]ucm-h-imi-߃ t]mepw Ah-Im-i-s -Sm-sX-b-bm- IWw''. ""hwi-øn-s bpw kwkvim-c-øns bpw hnip n ImØp-kq- n- m temisø sr n- p-sim v P Ω\n D qe\w \S- m- n... G hpw Db hwim-`nam-\w. lnµp-ÿm-\n ]Tn- p-ibpw t\ ap- m- p-ibpw sntø- -]m-tw''. CXp- ]dbp- tkmƒhm-ƒ \mkn-x-e-h ln vedn \n pw Gsd AI-se-b F p \ap pim-wmw. CØcw tzi-hn-cp-, ^mkn-ãv, h ob Nn m-]- -Xn-bn ASn-bp-d B -F-kv- Fkpw lnµp-a-lm-k-`bpw Ah-cpsS Iq mfn-ifpw tziob kzmx-{ y-k-a-c-øn-tem, hnti-jn- pw, cmpysø {]I-º\w sim n v {_n ojv `c-wsø De Izn v C ym ka-c-øntem ]s -Sp- p-i-bp- mbn-. ]Icw Ahn-sSbpw Chn-sSbpw h ob-i-em]߃ krjvsn B -F-kv -F-kns\ kzmx-{ ym-\- cw \ntcm-[n- p-i-bp- m-bn. s\lvdp-hns Iogn-ep A sø tim {K v k m \ntcm-[\w \o n A[nIw Ign-bp- -Xn-\p-ap-ºp-X-s, tkmh- [w, D ±p-`mj XpS-ßn-b-h-bvs -Xnsc Ah {]Nm-c-W-Øn-\n-d-ßp-I-bpw, Xma-kwhn\m ap ow-hn-cp Iem-]-߃ kwl-sn- n- p-ibpw snbvxp. CS -bn- msx XßfpsS tzmj-i-c-amb {]h Ø-\-߃ pw ho- -W-߃ pw cq]w simsp-øp-sim- ncp h ob i n-bmb B -F-kv-Fkv \n»-_vz-ambn Nnd-Ip-Iƒ HXp n ImØncn- p-i-bm-bn-cp- p. Xß-fpsS cmjv{sob D]- I-c-W-߃ t\ctø P\-kw-Lw, Ct mƒ _nsp]n D]-tbm-Kn- p-sim v tziob cmjv{so-b-øn Db p-h-cm-\p F m am hpw Ah D]-tbm-Kn- p. Ah-km-\w, A sø tim {K v k m-cns arzpln-µpxz \S-]-Sn-Ifpw, kn]n-sf- -kn-]nsf(fw) AS- -ap thm v A-[n-jvTnX A\p-c-RvP\ cmjv{sobw Ifn- p tkmjy- sutam-{im- niv ]m n-ifpw aqew _nsp- ]n A[n-Im-c-Øn-se-Øn apx 2004 h-sc AS _nlmcn hmpvt]-bn-bpss t\- Xr- -Xz-Øn Iq p-i n `c-w-øn-eq-ssbpw ]n osv H bv v `qcn-] w t\sns m pw _nsp]n A[n-Im-c-Øn-se-Øn. B -F-kv-F-kn\pw _nsp-]n- p-ambn cmpyw Xpd- p-sim-sp-øn-cn- p p _nsp]n A[n-Im-c-Øn-se-Øn-b-tXm-Sp- IqSn, ]c-º-cm-k-x-ambn Fs ms {]Xn- _- -ß-fp-s - nepw Hcp atx-xc P\m- [n- -]-Xy-cm-Py-ambn Adn-b-s - n-cp Cu hnime `qhn-`mkw B -F-kv-F-kn-\mbn Xpd- n- - n-cn- p- p. Ah-cpsS AP U-Iƒ C\n H-fn- p-sh-bvt Bh-iy-an- m-xm-bn-cn- p- p. Ah n-t mƒ ti{µ-øn-epw, ]e kwÿm-\-ß-fnepw A[n-Im-c-ap- -Xp-sIm- p- X-s, Xß-fpsS AP U-Iƒ kwc- n- p-hm\pw hf Øp-hm\pw samøw `c-w- IqS kwhn-[m-\w-xs kz -am-bn-cn- p- p. Xß-fpsS AP U-Iƒ p-ta Xo{h-ambn {]h Øn- p-hm Ah Bcw-`n- n-cn- p- p. XßfpsS e y-ßsf AXv ]e-t mgpw \yq\-] kap-zm-b-ßfmipw H -s - Sp-Øn, A\y-h -cn v, `oj-wn-s -Sp-Øp- Ibpw sh p-hn-fn- p-ibpw snøp-i, th nh- m sime-]m-x-i-߃ Xs \S-ØpI F -XmWv Ah-cpsS am w. F m Ipd- p-k-a-b-øn-\p-tijw ÿnc-amb A{Iaw Hcp ]t th n-h-t - n-. A{I-a-Øn- \p- -km-[y-xx-s Hcp {]tz-iøv e- yw -h-bv p kap-zm-b-øns ]m izh - -c-w-øn\pw A\y-h -c-w-øn\pw B wiq n Ah-km\w Ah-cpsS kºq Æ hnt[-b-xz-ønt\m Iq ]mem-b- \-Ønt\m Xs hgn-sh-t - mw. _nsp]n t\xr-xz-øn-ep hmpvt]bv k - m ti{µ-øn A[n-Im-c-Øn Ccp ka-b-ømwv Cu AP Ubv v KpP-dm-Øn cq]w-sim-sp-øv \S- m- p- - Xv. C sø {][m-\-a{ n \tc-{µ-tam-zn-bmbn-cp p A v KpP-dmØv apjy-a-{ n. AhnsS, _o` k-amb, ap ow hncp KpP-dmØv hwi-l-xy, AXn-{i- -tbmss Bkq-{XWw snbvxv, KpP-dm-Ønepw ti{µ- Øn-ep-ap A sø k m-cp-i-fpss Hfn pw sxfn- p-ap ]n p-w-tbm-ssbmwv \S- m- n-b-xv. A sø KpP-dmØv k m-cns `mk-am-bn-cp-, Cu Iq - pcpxnsb ]n p-w- m-xn-cp, Nne D txm-tzym-k-ÿcpw Nne a{ n-amcpw CXv ]n- osv shfn-s -Sp-Øp-I-bp- m-bn. e yw-h \yq\-] kap-zm-b-øns thc-dp-øv, {Iqc-ambn sime-s -Sp-Øn, ]q Æ-ambpw `b- s - -SpØn A\-ßm ] mø Ah-ÿ-bn- se- -Øn tij-amwv A sø ti{µ-k - mcpw AXns Xe-h hmpvt]-bnbpw kwÿm\ k m-cns\ t]cn\v H p hna- in- -Xv. A v hmpvt]bv Ahsc "cmp-[- Ω-sØ'- p-dn v, AXm-b-Xv k m \nba-sø- p-dn v Hm Ωn- n- Xv tihew ssib-sn-in- m th n am{x-am-bn-cp- p. C v, C y apx-em-fn-ø-øns {]Xnk n L -Øn km{am-py-xz-tam-lw-iqsn hln- p `cn- p IpØ-IIƒ v AhcpsS hniz-kvx-cm-bn-cp tim {K v ]m - n-bn Zp `-c-whpw, Agn-a-Xnbpw aqew P\-ßsf I_-fn- n- m-\p Ah-cpsS Ignhn hnizmkw \jvs-s -Sp-Ibpw as mcp hnizkvx cmjv{so-b-ap-j-amb _nsp-]n-bntebv v hnizmkw A n- p-ibpw snbvxp. C y IpØ-I-I-fn-tebpw tim -td- p-ifn-sebpw KWy-amb Hcp hn`mkw Xß-fpsS h - -Xm -cy-ßsf tkhn- p-hm\pw AXns\ ]d p ^en- n- p-hm-\p-ap tamzn-bpss Ign-hns\ {i n- p-i-bp- mbn. AXp-t]m-se-Xs I]-S-hm-KvZm-\-ß-fn-eqsSbpw a[p-c-hm- p-i-fn-eq-ssbpw P\sØ sx n- -cn- n- p-hm-\pw, B -F-kv-F-kns hnj-a-b-amb X{ -ß-fn-eqsS h o-b-ambn P\-ßsf {[pho-i-cn v \ne-\n Øp- -Xn-\pap tamzn-bpss Ign-hn-t\bpw Ah IW- n-se-sp-øp. Xß-fpsS ssih-i-ap am- [y-a- -ß-sfbpw ]c-ky-kw-hn-[m-\-ß-tfbpw {i -tbmspw Iui-e-tØmSpw D]-tbm-Kn psim v, "Hcp i -\mb `c-wm-[n-imcn', "hni-k-\-øns {]Xn-]p-cp-j\mbn amdm Ign-hp- -bmƒ', Zo L-ho- -W-ap cmjv{sin n XpS-ßnb Ir{Xn-a-amb {]Xn- mb Ah tamzn- mbn krjvsn- p. CXns bym - -e- y-am-is bmsxmcp XS- -hpan- msx Xß-fpsS lo\-amb h -Xm - cy- -߃ \S- m- p- -Xn\v kwc- -Whpw "At -Zn ' F Im]-Sy-{]-Nm-c-W-Øn-eqsS Zcn-{Ztc h n- p-i, h ob hnimcw Bfn- -Øn v Ah-cpsS sfiy-øn\p Xpc wshbv p-i CsXms bmbn-cp p e y߃ F v FSp-Øp-]-d-tb- -Xn-. CtXm- ssm- - w, Db p-h-cp a[y-h sø BI -jn- v lnµpxz A[n-jvTnX kmaq-ln- Im-i-b߃ kzoi-cn- p- -Xn-tebv v ]Xps Ahsc ]cp-h-s -Sp-Øm\pap ] - Xn-bpw hn`m-h\w snø-s - p. Cu coxn-bn, Nmb- - -h-s- m-c-\m-bp tamzn-bpss Ffnb-Xp-S- sø al-xz-h -cn- v, km[m-c-w- m v Xß-fn-sem-cm-sf txm D m- n-bxpw F m ISpØ B -F-kv-Fkv {]h Ø-I F \ne-bn-ep Xo{h-]- cn-io-e-\hpw hniz-kvxxbpw Cu ] -XntbmSv hf-sc-b-[niw tbmpn- p. AXn-\ptijw {]Xn-k- n-{k-kvx-amb apx-em-fn-ø- `-c-w-øn\v Bbpkv \o n-s m-sp- p-hm-\pw, P\-ßsf IqSp-X NqjWw snøp-hm-\pap Zznap-J-amb{]bXv\w Bcw`n- p. Hcp hi-øv, lnµp-xz-cm-jv{so-b-øns ZrV-amb ]n p-s-c-en-\p Xß-fpsS Bi-b-߃ GXp-hn-t[-\bpw \S- m- m-\p kwl-]- cn-hm-dns {]Nm-cWw Bcw-`n- p. CXn-eqsS Atß-b w tami-amb kmaq-ln-i-km-l-ncy-am-wv krjvsn- -s -Sp-I. adp-h-i-øv, P\- ߃ v A\p-Iq-e-amb \b-߃ \S- m- p hni-k\ {]Xn-]p-cp-j-\mbn tamznsb Ah-X-cn- n- p- p. F m bym - Øn Zb-bn- msx NqjWw snøp apxem-fn-ø-øn-s bpw `c-w-ip-ø-i-i-fp-ssbpw BI-am\ Xm -cy-ß-fp-ss {]Xn-\n-[n-bmWv Abmƒ. B -F-kv-F-kns Db -sb- m P\m-[n-]-Xy-Øn-s bpw atx-x-c-xz-øns bpw bp n-nn- -bp-ssbpw kmtlm-zcy-øn-s bpw hn\m-i-sa- mwv A w CXv B -F-kv-F-kns kph Æ-Im-eam-sW- Xv hfsc hy -ambn. tamzn A[n- Im-c-Øn-te-dp- -Xn\v apºv, bp]n-bnse apk- ^ \-K-dn hfsc hy -ambn Bkq-{X- Ww snbvxv \S- m- nb {Iqc-amb h o-b- I-em- -]-Øn-eqsS \yq\-] kap-zm-bsø `b-s -Sp-Øp-Ibpw `qcn-]- -Øn-s -bp- n h ob hnjw IpØn-h-bv p-ibpw snbvxp. AXv Cc-Isf XI Øp-X-cn- -W-am- p- -Ibpw _nsp-]nsb hnp-bn-bm- p-ibpw snbvxp. XS-b-W-Iƒ A{]-Xy- -am-bn. \yq- \- -] ]ou-\-øns ]pxnb ]pxnb hgn- Iƒ Hmtcm kw`-h-øn-\p-ti-jhpw I p- ]n-sn- -s - p. tkmamw-k-øn-s bpw tkmh- [-Øn-s bpw t]cn Zfn-X-tcbpw ap o-ßtfbpw ]c-ky-ambn B{I-an- p-ibpw X ns m- pibpw snøp- -Xns hm Ø-Iƒ ]e-ÿ-e-ß-fn \n pw \mw ti -pxp-s-ßn. h ob Iem-]-߃ p Xncn-sIm-fp-Øm- \mbn _p J-[-cn-s Øn t {X-ß-fn-tebv v tkmamwkw hen-s -dn B -F-kv- F-kp- -Imsc ssitbmss ]nsn-iq-sp kw`- h- -ßfpw D m-bn. lnµp-s] Ip- n-isf ap- ow-bp-hm- ƒ hio-i-cn- p-sim- p-t]m-ip- p F Ip m-tcm-]-whpw \yq\-] kap- -Zm-b-Øn-\p-ta ""eupn-lmzv'' F t]- cn lnµp-xz-kw-l-s-\-iƒ \SØn-bn-cp- p. cmpy-øns P\-kwJy {Iam-Xo-X-ambn h - n- n v P\-ß-fpsS ZpcnXw Iq p psh bp -nc-ln-x-amb hymp Btcm-]Ww ap ow- -k-ap-zm-b-øn-\p-ta Nm Øp- p. km- n alm-cm-pn-s\-t]m-se-bp _nsp]n Fw]n-am ]c-ky-am-bn-xs, bmsxmcp `bhp-an- msx CØcw ap ow hncp {]Nmc-W-Øns Np m ]nsn- p- p. Hcp {]tziøp Xma-kn- p ap o-߃ `oi-c-{]- h Ø-I p kwc- Ww simsp- p- -Xmbp Inwh-Z- n-iƒ ]c- p- p. t {X߃ p-ta ]e-bn-søpw B{I-a-W-߃ \S- p F hymp-hm Ø-Iƒ ]c-ønbpw lnµp- -fpss kzøp- ƒ \yq\-]- -߃ X n-sb-sp- p- -Xmbn {]N-cn- n pw, AXv adbm ns m v ap ow {InkvXy Bcm- [-\m-e-b-߃ XI p- p. Aln-µp- -fmb hy n-iƒ pw {]ÿm-\-߃ pw Nne {Kma-ß-fn IS- p- -Xn-\p-Xs hne v G s -Sp-Øp- p. lnµp-a-x-hn-izm-kn-iƒ BsW- n IqSn Nne {Kma-ß-fn Zfn-Xsc {Iqc-ambn {`jvsv I n p am n-\n Øp- p. a p ax-ß-fn-tebv v \n _- nx ax-]-cnh Ø\w \S-Øp- -Xmbn, hkvxp-x-i-fpambn bmsxmcp _ -hp-an-s - nepw, IrXyambn Bkq{XWw snbvx apd-hn-fn-iƒ Db Øp- p. ]n osv AXp Imc-W-am- ns m- v, \yq\-] kap-zm-bmw-k-ßsf `oj-wn-s -Sp-Øntbm {]tem-`n- nt m "ip o-i-c-w-øn\pw' "L hm- kn'(ho- n-tebv p Xncn- p-h-c-hv) pw hnt[-b-cm- p- p. kviqfn lnµp BNm-c-߃ \n _- n-x-am- p- p.- tim-tf-pp-i-fn-em-is, ap o߃ Imc-W-amWv lnµp-bp-hm- ƒ v sxmgn e`n- m-ø-sx v {]NcWw \S- Øp- p. k -I-em-ime hnzym n-i-fn, Nne-t mƒ Zfn-X-tcm, Nne-bn-SØv CS-Xp- ] Bi-bw-t]-dp- -htcm Bb-h-sc, k m-cn-s\-xnsc hna i-\-]-c-amb ho - Ww h p-]p-e Øp- -Xns t]cn \nc- -c-ambn ]oun- n- p- p. CXv _nsp-]nbp-ss hnzym n-hn-`mkw am{x-a snøp- Xv; A[n-Im-cn-I-fpw, F n\v _nsp-]nbp-ssbpw B -F-kv -F-kns bpw {]mtz-ini t\xm- fpw ti{µ-a-{ n-amcpwhsc. sslz- (tijw 4 mw t]pn )

4 4 bqwn n am v 2017 B -F-kv-F-kns Db -sb- m P\m-[n-]-Xy-Øn-s XI (3 mw t]pn \n v) cm-_mzv k -I-em-im-e-bnse ZfnXv hnzym- n, tcmlnxv shap-esb th -bm-sn, ]oun- n- v, hnth-n\w Im n Bfl-lXy snøm {]tim-]n- n- -Xp-Xs CXns {]I-S-amb DZm-l-c-Ww. Ph-l em s\lvdp k - I-em-im-e-bn \n pw Hcp ap ow-hn-zym nbpss Zpcq-l-amb Xntcm-[m\w as mcp DZmlc-Ww. H n-\p-]n-dti H mbn kzx-{ - ]p-tcm-k-a-\-hm-zn-i-fmb Nn -Icpw kmaq-ly- {]-h Ø-Icpw H -s -SpØs Sp-Ibpw sime-sn-ø-s -Sp-Ibpw snøp p. ASpØ- ImeØv, kh dpw tkmƒhm-ƒ dpw ÿm-]n Bi-b-]-cn-k-c-ß-fn \n- psim v Ct m-gsø B -F-kv-Fkv Xeh taml `-K-h-Xv, A w-t]mepw acym- Ztbm \nb-{ -atwm C msx Blzm\w snbvx-xv, cmpy-sam- m-si-bp lnµp- ƒ Hcp lnµp-cmjv{sw F e yw km m- Xv -cn- p- -Xn-\mbn i n kzcq-]n- -Wsa- m-wv. ap o-߃s -Xn-cmb shdp- nepw hntzz-j-ønepw A[n-jvTn-X-amWv Xm {]N-cn- n- p kn m- -sa k- Xyw, At±lw ad- p-sh p. hn-zym-`ym-k-cw- K-Øv, C v hym]-i-ambn kz-im-cy-h -c- Whpw I -h-s-h -c-whpw \S-Øp- -Xphgn ]mh-s Ip n-iƒ vhnzym-`ymk Ah- Im-iw-Xs \ntj-[n- -s -Sp- p. B -Fkv-Fkv _n-sp]n Iq p-si v \ -am-bn- Øs hnzym-`ym-k- -kmw-kv m-cni ÿm]- \-ß-fpsS kzbw-`-cww ]cn-an-x-s -Sp-Øp- p, Ncn-{XsØ hf-s m-sn p p. imkv{xob-hpw atx-x-chpw P\m-[n-]-Xy-]-c-hp-amb hnzym-`ym-k-øns ÿm\øv, ]mt-]p-kvx- I-Ønepw ]mty-]- -Xn-bnepw h o-b-nn- - Iƒ IpØn-\n-d- p- p. Aß-s\, cmpyøv Ak-ln-jvWp-Xbpw bp n-cm-ln-xyhpw Zp K w han- n- p h o-b-xbpw \n _m[w Bfn]S Øm-\p Xo{h-{i-a߃ \S-Øp- p. Zo LImesØ \nc- c-{]-t m-`-ß-fn-eqss t\sn-sb-spø bp n- ]-chpw atx-x-c-hp-amb ho -Ww, kmap- Zm-bnI kulm ±w, P\m-[n-]-Xy-co-Xn-Ifpw Ah-Im-i-ßfp,w Bhn-jv m-c-kzm-x-{ yw -F- n-h-sb mw IqSp-X IqSp-X ]cn-an- X-s -Sp- p. A -sa- nepw bp n-nn - _m- n-bp- -h v CXv sr -ep- m-t - - Xm-Wv. km[m-c-w- m-sc-bpw CXv ]cn-{`m- -cm- p- p. A\o-Xn-s -Xnsc hºn txmxn P\w {]t m-`-øn-\n-d-ßnb \msm- Wn-Xv. P\-ßsf AXn-i- -amb {]t m-`cw-k-tø-bv n-d- n-bn-cp, CS-Xp-] aqey߃ {]kw-kn- p AXn-i- -cmb cmjv{sob i n-iƒ v ]ns F p-] n? CS-Xp-] tae- n-b-wn hº {]-ÿm- \-߃ bym -Øn shdpw tkmjy sutam-{im- niv i n-iƒ am{x-amsw pw P\-ß-fpsS Aa jsø apx-se-spøv Ah ka-c-߃ kwl-sn- n- p-sa- nepw AsX mw _me vs] n-bn thm p-iƒ t\sm-\p bp -Øn Ah-km-\n- p-i-bm- Wv ]Xn-sh pw Ipd p ka-b-sa-sp-sø- nepw P\-߃ a\- n-em- n-s m-t -bncn- p- p. ]m e-sa dn A[n-Im-c-Øn\pw AXns kpj-ku-i-cy-߃ p-am-bp taml-øn Ah-cpsS F m hnπ-h-hocyhpw XWp- p-i-bmwv ]Xn-hv. CtX ]m e-sa dn kwhn-[m\w Xs -bmwv C v P\sØ Ccp- -d-i-fn-tebv v hen- n-g-bv p- -Xv. A\n-hm-cy-amb apx-em-fnø {]Xn-k- n-bpss Cu Ime-Ønepw ]m e-sa dn A[n-Im-c-Ønse Xß-fpsS ÿm\-øn- \mbn Ah IqSp-X HmSn-\-S- p-tºmƒ, Cu kwhn-[m-\-øns tkh-i-cmbn `c-wap-x-em-fn-ø-øns tkh-i-cmbn Ah IqSp-X-embn ]cn-h Ø-\-s -Sp- p. `c-w- Iq-S-Øn\pw IpØ-I-Iƒ pw apx-em-fn-ø- Øn\pw FXn-cmb P\-Iob apt - -ß-fpsS ]mx-bn \n pw Ah {Ia-ambn ]n hmßp p F -Xm-Wv CXns {]Xy- -Ønep ^ew. ASn- -a Ø, P\-ß-fpsS Xm -cy-an- mbva; Aßs\ hmz-{]-xn-hm-z߃ v bmsxmcp Ipd-hp-a-. F m s]m- p bmym y-sa-s - m, Xß-fpsS bp-am-\- m-cpss A{]oXn Hcp-X-c-Ønepw ]nsn- p-]- m B{K-ln- m-ø-xp-sim- mwv Ah P\-Iob ka-c-ß-fpss thzn hnsp- -Xv. Aßs\ hcp-tºmƒ, Cu hnim-e-amb cmpy-sam- msi ISpØ ]n n-cn- i- n-iƒ v IS- p-h-cm\pw Xß-fpsS Ifn- I-ƒ \n _m[w \S-Øm-\p-ambn Xpd- n-sp- I-bm-Wv. AXp-sIm- p-xs CS-Xp-] tae- n-b-wn-bp- -h-cpss hnt[-b-xzhpw \njv-{in-bxzhpw kwl-]-cn-hm i n-iƒ v A\p-{Kl-am-bn-Øo p. tamznbpw c p-h jsø `c-whpw F m P\-߃ v CsXmcp Ah-km- \-am-ip- n-. \n Z-b-amb apx-em-fnø Nqj- Ww Ah-cpsS sxmen-bp-cn- p-i-bm-wv. AhcpsS Aa jhpw shdp pw hf v s]m n- sø-dn- -bpss h n-se-øp- p. CXn-sems D]-cn-bm-bn, kwl-]-cn-hm-dns lnµpxz AP- U-bpsS i yw Xncn-sIm-fp-Øp, bp- n-cm-ln-xy-øn-s bpw, Ak-ln-jvWp-X-bpsS-bpw, h o-b-x-bp-ssbpw Zpjn ] m- Ø-e-Øn \n pw Dcp-Øn-cn-bp `bhpw Ahn-izm-khpw. P\-ß-fpsS IÆn s]msnbn-spi F Iui-e-]q -amb X{ -amwv tamzn `cww kzoi-cn- n-cn- p- -Xv. hfsc hmnm-e-\mb {][m-\-a{ n, Fs - nepw h ob-kw-`hw D m-bm H p-in \n»- _vzx ]men pw, As - n B apdnhv Bgpw IqSp- -Xp-hsc ImØn-cn- pw. AXn- \p-ti-jta At±-lhpw At±-lØns ]m n t\xm- fpw k-ln-jvwp-x-bv mbn Bh-iy-s -Sq. At mgpw a p-nn-e {]iv\- ߃ apt m- p-sim- pt-]m-ip- p- m-ipw. IpØ-I-I-fpsS Hma-\-bmb \tc-{µ-tamzn A[n-Im-c-Øn Gdm th n D]-tbm-Kn hni-k-\-ap-{zm-hm-iy-øn-s\m- n v Ah CXn-s\m w Xmfw ]nsn- m\pw Bcw-`n- pw. ]t, ASn-Ø- n Hfn- p-in-s- p- -sxs v ImWn- p-x-cm Cu c p-h jsø _nsp]n `cww Xs [mcm-f-am-wv. Cu hni-k\ sim n-tlm-j-ß-fpss F- m hi-ßfpw Ak-Xyhpw hymp-hp-amb km-a-{kn-i-fp-ssbpw IW- p-i-fp-ssbpw ASnÿm-\-Øn X߃ B{K-ln- p coxnbn Iui-e-tØmsS sa\-s -Sp- p- -Xm- Wv. tamzn P\-߃ v "At -Zn ' \- -Zn-\- ß-fmWv hmkvzm\w snbvxxv. F m Ign- c p-h jsø `c-w-øn-\n-sbv v tam- Zn \ Inb kωm-\-ßsfs v, F p-am- {Xw \ -XmWv Cu Znh-k-ß-sf v P\-Øn\v a\- n-em- m-hp- -tx-bp- q. At±-l-Øns \yq\-] Im-cy-a{ n Ah-Im-i-s -Sp- -Xv, tamzn-`-c-w-øn-\p-io-gn kmap-zm-bni kw- L- j-߃ Ipd p F m-wv. F m 2016 s^{_p-hcn 24 \v ]m e-sa n D bn tnmzy-øn\v ti{µ-k m \ Inb adp-]sn adn- m-wv ImWn- p Xv. h ob kwl j-߃ h n- p- p. ( se \n pw % h -\) h ob kwl- -\-ß-fn sim -s -Sp-Itbm, ]cnt p-itbm snøp- -h-cpss FÆw IqSp- p F p-x-s -bm-wv AXv shfn-s -Sp-Ønb-Xv. ]Xn- m- p-i-fmbn lnµp- fpw ap oßfpw kmap-zm-bni ssa-{xn-bn Ign- ncp apk-^ \-K-dnse 2013 sk]vxw-_- dn \S Iem-]-a-S w 50 Hmfw sndp-xpw- -h-ep-xp-amb h ob Iem-]-ß-fn-eq-sS-bmWv tamzn v U ln-bn Nph ]c-h-xm\n hncn- -s - -Xv. C\n kmº-ønitaj-e-bntem? s{sbn bm{xm- q-enbpw Nc- p-iqen-bpw h n- n- -Xn-eqsS kakvx km[- \-߃ pw hne IqSn. Ah-iy-a-cp- p-i-fpss t]mepw hne-\n-b-{ Ww \o n-b-xn-eqss BtcmKy _P v Xmfw-sX- n. BXpctkh-\sØ Nc- mbn {]Jym-]n- -XneqsS P\sØ Zpcn-X-Øn-tebv pw tim -td v acp- p-i-º-\n-isf em`-øn-tebv pw \bn- p. tkh-\-\n-ipxn F m-bn-søpw hym]n- n v, ]Ww \ In hmßp F m tkh- \-ß-fp-sSbpw hne ho pw Iq n. cmpysø ipnn-bm- m-s\ t]cn kz -`m-cxv skv ASn-t n- p. F m tim -td v \n-ip-xn 30 ix-am-\øn \n pw 25 ix- am-\- -am n Ipd- p. km[m-c-w- m-c-\mbn F- {X \ Xocp-am-\w! hymh-km-bn-i-ta-j-ebn- \nb-a-߃ s]mfn-s -gp-xnbpw ]pxnb-xp-sim- p-h pw sxmgn-em-fn-isf Nqj- Ww snøm sxmgn-ep-s-abv v A\- -amb Ah-kcw \ Ip Xc-Øn sxmgn \nb-a-߃ hf-s m-sn- p. sxmgn \nb-ahpw ^m-ivsdn \nb-a-hp-sams kwc- n- n-cp sxmgn Ah-Im-i-߃ sh n- p-cp- n, Btc-bpw Ft mgpw ]ncn- p-hnsmsa A- h-ÿ kwpm-x-am- n. `qan Gs -Sp- m I - j-i-cpss AwKo-Imcw Bh-iy-am-sW hyhÿ ths - p-h- p. `qhps-a-iƒ p-am-{xw Npcp-ßnb \jvs-]-cn-lmcw hyhÿ snbv- Xv, `qan-bn B{i-b-a n- p Iq p-ir-jn- m- -scbpw I j-i-søm-gn-em-fn-i-sfbpw Hgnhm n IpSn-sbm-gn- n-, {Kmao-W-sXm-gnen- m-bva, A\p-_- -amb Zpc-hÿ CsX- mw A -an- m-ø-xm-bn-øo p. h\-øn- Xma-kn- p BZn-hm-kn-I-fpsS {Kma- k-`- -I-fpsS AwKo-Im-c-an- m-sx-xs h\-`qan Gs -Sp- m klm-bn- p- -X-c-Øn k - m \nb-a-߃ DZm-c-am- n. CXv cmpysø ix-am\w ÿesø Pohn-X-ßsf A]-I-S-Øn-em- n. F m AtX-k-a- bw- -Xs Gs -Sp-Øp-sIm-SpØ `qan F{X- Imew thw-sa- nepw D]-tbm-Kn- msx ssi-h-iw-sh- m hyh-km-bn-isf k - m A\p-h-Zn- p- p. k m ÿm]-\- ß-fpsS Xmtg-Ø- n ]pxnb \nb-a-\-߃ \S-Øm-Xn-cn- p- -Xpw, XkvXn-I-Iƒ krjv- Sn- msx sh n- p-cp- p- Xpw sxmgn-en- m- bva- -bpss {]iv\sø cq -am- m klmbn- p- p. Agn-a-Xn-s -Xn-sc-bp Ipcn-ip-bp- - m-sc- mwv tamzn Xt bpw Xs kwl- ]-cn-hm Iq p-si- n-t\bpw Ipdn v Ah-Imi-s -Sp- -Xv. Ipd- p-zn-h-k-߃ p-ap-ºmwv talm-e-b-bnepw Acp-Wm-N-enepw Kh Wdmbn Ah-tcm-[n apxn kwl-]-cn-hm `mc-hmln v, cmpv`-hs A - p-si-sp- Øp Xc-Øn {]h Øn- -Xns t]cn a p \n m-l-an- msx \mww-si v cmpn-hbvt - n-h- -Xv. I - -Whpw Agn-a-Xnbpw ]pd-øp-sim- p-h-cp-sa v hoºn-f- p tamzn Xs, In m- -S-ambn _m p-i-fn \ne-\n p 7.5 e w timsn-tbm-fw-hcp hº tim -td- p-i-fpss hmbv]-sb- p-dn- - v au\w `Pn- p- p. AtX-k-abw X- s Nn -d-hn -\-ta-j-e-bn-e-s w \nc-h- [n-bmb {]Xy hntz-i-\n-t ] km[y- X-Iƒ DZm-c-am n simsp- p- p. CXns ^ew {]Xo- n- -Xp-t]m-se- Xs C v temisø G hpw kº- -cmb 10 cmpy-ß-fn Ggm-a-tØ-XmWv C y apx C y-bnse AXn-k-º- -cnse 10 ixam\w kpÿn-c-ambn Xß-fpsS kº- Øv h n- n- p- p. C -h cmpy-øns sam-øw kº-øns ap m ] pw ssiø- S n h n-cn- p- p. Hcp ix-am\w hcp AXn-k-º- AXnepw thk-øn hf-cp- p. adp-h-i-øv, B[p-\nI ASn-aØ-s - Wn- -bn s Sp G hpw A[nIw Bfp-Iƒ \ΩpsS cmpy-øm-wv Zi-e w Bfp- I-fmWv thiym-hr-ønbpw `n m-s-\-hp-a-s- -ap \n _- nx sxmgn-ep-i-fn G - s - - n-cn- p- -Xv. Hcp Znhkw 20 cq] -t]mepw hcp-am-\-an- m-sx, Zmcn-{Zy-tc-Jbv p Iogn 77% C y- m-cm-wp- Xv. kzmx-{ ym-\- cw \S- p-sim- n-cn- p- Xv CXp-X-s -bm- Wv. hyh-ÿn-xn-bnse {]Xn-k n IqSp-X cq -am-b-t mƒ Agn-a-Xnbpw h -\bpw IqSp- -X Bg-Øn thcn-d- p- p. P\-Øns ImgvN-bn \n pw Nn -bn \n pw C- mcyw ad- p-]n-sn- m F p-{]-xn-tj- [søbpw \njv -cpww ASn- -a Øm-\p- [m jvty-ambn AXv hf n-cn- p- p. ^mkn-k-h -c-w-øns Ime-Sn-Iƒ hmxn -se-øn-bn-cn- p- p Cu kml-n-cysø \ap-s -ßns\ kw{k- -ln- mw. Hcp bym {]Xn-]- -an- m- -Ø-bn-S-Øv, B -F-kv -F-kn-s bpw _nsp- ]n-bp-ssbpw hnj-a-b-amb h ob cmjv- {Sobw P\-a-\- p-i-fn AXy-[n-I-ambn shdp- pw hntzz-jhpw bp n-cm-ln-xyhpw A- - -hn-izm-khpw ]n n-cn- Bi-b-ßfpw hf Øp- p. adp-h-i-øv, am[y-a-ßsf ]q - Æ-ambpw D]-tbm-K-s -Sp-Øn-s m- v, cmpy- Øns hni-k-\-sa BI j-i-amb ap{zmhm-iy-øn-eqss P\-ßsf h n- p-ibpw AXn- -am-\p-jni ]cn-thjw AXp-sN-øp t\-xm-hn Nm Ø-s -Sp-I-bp-amWv. F m- CXv Chn-SpsØ IpØ-I-Iƒ pw AhcpsS tim -td- p-iƒ p-ambn \S- m- p- - Xm-Wv. ImcWw km[m-cw P\-߃ GXm- v D q-e-\-øns Ah-ÿ-bn-em-Wv. apxem-fnø kº-zvhy-hÿ GIo-I-cn- -s v kmº-øni A[n-Imcw GXm\pw IpØ-I- I-fpsS ssii-fn-tebv v Npcp-ßp-I-bm-Wv. ti{µ-øn A[n-Im-c-Øn-en-cn- p _nsp- ]n k m-cpw, \nd-øn am-{x-ap hyxymk-tømss hnhn[ kwÿm-\-ß-fn A[n- Imcw ssiøm-fp- -hcpw Xß-fpsS bym - bp-am-\- mcmb `cwip-ø-i-iƒ pth n G hpw hni-kvx-cmb cmjv{sob Zmk- F \ne-bn GsXmcp {]Xn-tj- [- -tøbpw ASn- -a Øm-\p apx-em-fn-ø- Øn-s cmjv{sob i n-bmbn {]h Øn- p- p. Npcp- n- -d- m ^mkn-k-øns Ime-Sn-Iƒ \ΩpsS ]SnhmXn -se-ønbn-cn- p- p. F m kaq-l-øn\v AXn-t -Xmb {]{In- -b-ifpw \nb-a-ß-fp-ap- v. tkz m-[n-]- Xn-I-fmb `c-w-i Øm- ƒ IqSp-X Al- m-cn-i-fm-ip-tºmƒ, Fß-t\bpw A[n-Imcw kz w {]Xn-tcm-[-Øn-\mbn \ne-\n Ø-Wsa p hcp-tºmƒ Ah IqSp-X Ip_p- n-ifpw h -I-cp-am-Ip p. tamzn k mcpw Cu Ncn-{X-]-c-amb ]mx-bn-eqss Xs bmwv apt m- p-t]m-ip- -Xv. c p-h jsø kabw sim p-x-s, ]m e-sa v F "P\m-[n-]-Xy-Øns ]pwy-t {X' tømsp- AhcpsS ` n-sbms t]mbn ad- p. Hmtcm NphSpw ]ng-bv p-tºmƒ ]cn- {`m- - -cmbn IqSp-X hnhm-z-]-c-amb H v Ah kzoi-cn- p- p. P\-߃ Xs, Agna-Xn-s -Xn-cmb {]Xn- -Isf tnmzyw snbvxp XpS-ßn-b-t mƒ, hntzi _m p-ifnse I - Ww Xncn- p-]n-sn- mø-ønepw, shfn-s -Sp-Øm-\m-ImØ ti{µ-ß-fn - \n p e`n Xs ]m n-bpss 65 ix-am\w hcp- -am-\-sø- p-dn- p-sams tnmzy-߃ Db -t mƒ, t\xm-hmb tamzn-bm-is ssen- -hn-j kv{io\n-eqss \ms-io-b-ambn t\m p-\n-tcm-[\w {]Jym-]n- p- p. cmpysø sndp-ins hmwn-py-ta-j-e-bmsi {]Xnk- n-bn-em-bn. ]W-an-, hmßm-\m-fn-, I - -h-s-an-, ]Wn-bn-, iº-ftam Iqentbm C. ho p-sn-e-hp-iƒ \S-Øm-\p Xp - amb XpI-bv p-t]mepw km[m-c-w- m-c\v _m- p-iƒ p-ap- n Iyq \n t - n-h- p. AXn \qdne-[niw -t] v Poh -Xs \jvs-am-bn. C m-e-b-f-hn-\p- n \tc- {µ-tam-zn-bpw, `mc-xob dnk v _m pw H- s s]s - p Bizmkw P\-Øn\p hm- Kv -Zm\w snbvxp-sim- n-cp- p. F m P\- -Øns asb ]co- n- p-sim v BZy 42 Znh-k-Øn-\n-S-bn 54 am -ß-fmWv \nba-ønepw N -Ønepw hcp-øn-b-xv. Nne sndp- -a- y-ßsf Hgn- p-\n Øn-bm, H h-º I - -W- m-c-t\tbm hntzi _m v A u v D -Xmbn ]d-bp Bfn-t\tbm ]nsn- -Xmbn \Ωƒ ti n- n-. AtX kabw I - -Whpw Agn-a-Xnbpw krjvsn- p apx-em-fnø kwhn-[m-\-am-is ]pxp-xmbn Ah-X-cn- n t\m p-i-fpss hymp-i-d kn- (tijw 5 mw t]pn )

5 bqwn n am v 2017 kwl-]-cn-hm-dns\ Xpd- p-im- p P\-Io-b-ap-t w A\n-hmcyw (4 mw t]pn \n v) Iƒ si p-i-w- n\v ]pd-øphnsm\p am -߃ hfsc thkw-xs I p-]n-sn- p. ]cm-pbw awø tamzn-bm-is Agn-a- Xn- p-]-icw \ms-io-b-am-bn, Id kn clnx ]W-an-S-]mSv, UnPn- h -cww F o "e y-"ß-fn-tebv v Nph-Sp-am- n. ]W-an- m- Ø Zcn-{Z C\n Id knc-lnx CS-]m-Sp- Iƒ \S-Ø-Ww- -AXpw B tkh\w \ - Ip- tim -td v `oa\v AXn-\p Nm - v IqSn \ In-s m- v. sshzyp-xn-t]mepw F m-bn-søpw FØmØ cmpy-øv, \nehn-ep tim _m- nwkv kwhn-[m\w Xs ]e-t mgpw XI-cm t\cn-sp-tºmƒ, ssk_- Ip -Ir-Xy-߃ bmsxmcp \nb-{ Whpan- msx s]cp-ip-tºmƒ, F n\v, t^m C m- -Ø t]meokv tãj-\p-ifp t mƒ, Hcp UnPn- n kz]v\w Ct mƒ ]q Ønbm-Ip-sa v P\w hniz-kn- Ww! Bcp {i- n- - p- p! {][m-\-a-{ nbpw [\-a-{ nbpw AXp-t]mse _nsp-]n- -B -F-kv-F pw C\n PnFkvSn \S- m- m-\mwv {ian- p- - Xv. tim -td- piƒ v sim -em-`hpw km[m- -c-w- m-c\v k -Xn-s bpw A -an- m-ø hne- -b- -Øn-eqsS IqSp-X _p nap pw kωm-\n- p as mcp "k Pn- kvss{s v' Bhp-an-Xv. apºv apgp-h-\mbpw tamzn kvxpxn am{xw \S-Øn-bn-cp Nne am-[y- -a-ßfpw kmº-ønihnz-kv[cpw t]mepw tamzn-k m-cns Cu \S-]-Sn-I-sf- pdn v Ipdn- p-sim- p tnmzy-߃ Db - Øp- p. apºv Icp-Ø F hnti-jww Xs taem-f- m-cn \n pw tamzn p t\sns m-spø [m jvsyw C v A[n-Im-c-s m- Xn-b\pw X Im-cy-{]-k- -\p-amb, bmym - y-øn \n pw A\y-\mb Hcm-fp-tS-XmWv F p-hsc Ah ]d-bp- p. bmym yßfpss Bh-iy-I-X-Iƒ hnkva-cn- p-ibpw P\sØ tkhn- p-i-sb- Xv hnkvar-xn-bnem-hp-ibpw BWv Chn-sS. t]sn-s -Sp-Øp Imsem- -Iƒ Chn-sSbpw ]n p-s-cp- p. ^mkn-khpw ]m e-sa dn P\m-[n-]Xyhpw \tc-{µ-tamzn ]m e-sa dn P\m-[n-]-XysØ-bmWv D]-tbm-K-s -Sp-Øp- -Xv. C ysb- Xv temisø G hpw henb P\m- [n-]-xy- -cm-py-am-sw pw G hpw henb \nba-\n ΩmW k`-i-fn H mb ]m e-sa v Chn-sS-bp-s - p-sams temisø Hm - Ω- -s -Sp-Øm At±lw Hcn- epw ad- mdn-. hfsc Bth-i-tØm-sS At±lw sxcs -Sp- p-i-fn ]s -Sp- p- p. AXn hn- P-bn- - m kml-ncyw Bh-iy-s -Sp G- X-Shpw {]tbm-kn- m At±lw asn- m-dn-. kz w ]m n hnp-bn- m P\-]n- p- W- -sb- p-dn v hoºn-f- pw. F m At±l-Øns hnp-b-øn-\p-]n- nse ]Ww- -am- [y-aw- -am-^n-b- -D-tZym-Kÿ Iq p-si- ns klm-b-tøm-ss-bp Xncn-a-dn-Iƒ At±-l- Øns ]m n- pxs k n- m Ignbn-. AtX-k-abw Xs tduntbm hgn "a -In-_mØv'(a-\- p-]-d-bp- Xv F {]Xn-amk {]t -]W ]c-º-c) \S-Øp {][m-\-a{ n FXn-cm-fn-I-tfm-Sm-Is, IqsSbp- -h-tcm-sm-is \b-a-]-c-amb Imcy-ßfn N -t]mepw \S-Øm-dn F mwv dnt m p-iƒ. F mw At±lw kzbw-xo-cpam-\n p \S- m- p-at{x! C m-e-b-f-hn-\p- n At±-l-samcp ]{X-k-tΩ-f\w \S-Øp- Itbm ]m e-sa nse GsX- nepw N - I-fn ]s -Sp- p-itbm D m-bn- n-. F m- Wv CsX mw A -am- p- -Xv? P\-ßfpsS IÆn s]msn-bn-sm ]m e-sa ns\ D]-tbm-Kn- p-i-bt? ^mkn-k-h -c-w- Øn-s cq]tcj \S m- p- -Xns adbmbn AXns\ am p-i-bt? Hcn- apxem-fnø ]m e-sa dn kwhn-[m\w {]h - Øn- n-cp- Xv, ]m e-sa ns A\p-hm-Z-an- msx H cq]-t]mepw Nne-hm- mt\m Hcp Xocp-am-\w-t]mepw FSp- mt\m ]msn F XXz-Øns ]pd-øm-bn-cp- p. Ct mtgm? hyh-ÿm-]n-x-amb ]m e-sa dn P\m-[n-]Xy coxn-iƒ p-]-icw \b-]-c-amb {][m-\-xo-cp-am-\-ßfpw \nb-a-ßfpw N -ßfp-sams Hm Un-\ kp-iƒ hgn-bt \S- m- - p- Xv? tamzn-`-c-wsø F p-sim- m- Wv Hm Un-\ kv `c-wambn hnti-jn- n- p- Xv? (Cµn-cm-Km- n-bpss ImesØ Hm -Un-\ kv `c-w-øn\pkam-\-ambn) I - -cn-te-ew, C jq-d kv taj-e-bnse hntzi-\n-t -]w, `qan-tb-s -Sp- XpSßn F- m hnj-b-ß-fn-epw, GI-tZiw Hcp amk- Øn- Hs IW- n (225 Znh-k-߃- n-s-bn 8 Hm Un-\ kpiƒ) Hm Un-\ kv Cd- p- p. ]ns P\-Øns s]mxp- ]-W-Øn \n v `oa-amb XpI-Iƒ sne-hgn v Cu k`-iƒ \ne-\n tø Bh- iy-sa- - mwv? tamzn-bp-tsbpw _nsp-]n- -B - F-kv -Fkv kwl-øn-s bpw adp-]sn Duln- m-hp- -tx-bp q..""f p-sim-s v t]mbn {]Xn-]- -tømsp tnmzn- q, AhcmWv cmjv{so-b-t\- -Øn-\mbn k` XS- - s -SpØn ktω-f-\sø XS-bp- -Xv''. CXmWv ]hn-{x-amb _q jzm ]m esa -dn P\m-[n-]Xyw \ΩpsS \m n ssihcn- n-cn- p cq]w. (a p apx-em-fnø cmpyß-fnepw ASn-ÿm-\-]-c-ambn henb hyxymk-an- ) `cn- p ]m ntbm ]m n-itfm PnFkvSn t]mse-bp P\-hn-cp \S-]- Sn-Iƒ mbn {]Xn-]- -hp-ambn Hfn pw sxfn- p-ap CS-]m-Sp-I-fn-eqsS ka- -hm-b- Øn-se-Øm ktω-f-\sø D]-tbm-K-s - Sp-Øp- p. C\n ]n pw t\sm Ign-bns p txm n-bmtem, FXn v i -ambm-tem ]m e-sa dn \S-]-Sn-Iƒ Hgn-hm n Hm Un-\ kns hgn-tx-sp- Xv ÿncw kw`-h-am-ip- p. kn]n-sf, kn]n-sf (Fw) AS- -ap {]Xn-] ]m n-ifpw C mcy-øn ]n n-e-. `c-w-h -Øns hnizkvx tkh-i-cmbn, hyh-ÿn-xn-bnse A[n- Im-chpw a p KpW-ßfpw t\sn-sb-sp- m ]c- -kv]cw a -cn- p Htc Xqh ]- n- I-fm-Wt m Ch-sc- m-hcpw. At mƒ, Cu ]m -e-sa dn ]m n-i-sf mw Xs, P\- ß-fpsS {]iv\-߃ N snøm-\p A - -]q Æ-amb kwhm-z-߃ ]m e-sa - dns\ D]-tbm-K-s -Sp-Øp- -Xv. ]I-cw, ImSpw ]S- pw-x- p hnj-b-߃ FSpØv ]ckv]cw snfn hmcn-sb-dn-bm {ian- p- p. k`-bn _l-f-ap- m n ktω-f\w XS- -s -Sp-Øn, P\m-[n-]-Xy-Øns Nmºy- mcmbn \Sn v hm u v \S-Øp- p. CXns A -na-^-etam as mcp Hm Un-\ kv Cd- m `c-w-i- nsb CXv A\p-h-Zn- p- p. kº-zvl-s\ De- n-cn- p- p, cmpy-øns ]e-tim-wp-i-fnepw thz-\n- n- p Iq - _-em- kw-k-߃ \S- p- p, Ip n-i-fpssbpw kv{xoi-fp-ssbpw taep a\p-jy- kv{xoifpw Ip n-i-fpw- Dƒs -ss-bp P\-߃ I n-cm-jv{sobw ad v H -s - mbn s]mcpxn hnp-bn sfxn-lm-kn-iamb hnf- n ime sndp-øp-\n v kacøns A mw hm jn-iw 2017 s^{_phcn 13- \v P\-Iob kanxn Kw`o-c-ambn BN-cn- p. hnf- n ime ka-c-\m-b-i Fkv.- _p lm ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxp. Fkvbp-kn-sF(-I-Ωyq-Wn-Ãv) kwÿm\ sk{i-t -dn-b- wkw Pn.-F-kv.-]-fl-Ip-am, Fkv.-an-\n, ticf hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanxn hnf- n ime bqwn v sk{i- dn kpss_, aæbw P\m ±-\, am[-h \mb, Fw.-a-\p-]m, kn. -{]-`m- I-c XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. P\-Iob kanxn sshkv{]-kn-u v Pn.-B.-kp-`mjv A y- X hln- p. sk{i- dn F. lcndmw kzmk-xhpw tpmbn v sk{i- dn -SØpw A\-h-[n, sxmgn cln-x-cmb bphm- - ƒ sxmgn-en-\mbn {`m -ambn ]emb\w snøp- p. C{X-b-[nIw {]iv\-߃ cmpy-øp- -t mgpw Fw]n-am ]m e-sa dn P\m-[n-]-Xy-Øns kpj-ku-i-cy-߃ A\p-`-hn v IrXy-amb CS-th-f-I-fn XßfpsS iº-fhpw B\p-Iq-ey-ßfpw h n- n- m apd-hnfn Iq p- p. se\n ]m esa ns\ ] n- q-ss v hnti-jn- n- n-cp- p. Xß-fpsS ` Ww h n- n- p- -Xn-\mbn BNmcw t]mse C y-bn ] n-iƒ Icbptam F v Hcmƒ v kwibw txm mw. Xo -bmbpw am -߃ D m-ip- p- v. tim {K v t]mbn _nsp]n IS- p-h- p. F n v F p- mbn? hfsc {i m-]q w t\m n-bm Hcmƒ p ImWm km[n pw sxc-s -Sp- p-iƒt]mepw tamzn-bpss UnPn- C y-bpss A\p-I-c-W-am-Wv. AXns {Iaw ap Iq n \n- -bn- -s - -Xm- Wv. sxc-s -Sp v {]Nm-c-W-k-a-bØv, apxem-fn-ø-øns Xm -cy-ßsf {]Xn-\n-[o- I-cn v Ahsc tkhn- p I n-iƒ v am[y-a-ß-fn h {i \ Ip- p. ]c-kv]- c-ap Ah-cpsS hmkzm-z-߃ N -I-fmbn Ah-X-cn- n- -s -Sp- p- -A-Xn\v P\-ß-fpsS {]iv\-ß-fp-ambn ]pe-_- w-t]mepw C m- n- p-iqsn. Cu I n-iƒ p am{xta Xßsf klm-bn- m Ignbq F v P\- ßsf Ah hniz-kn- n-s -Sp- p- p sxcs -Sp- p-iƒ Xpeyhpw kxy-k- -hp-am- Ip-sa v sxc-s -Sp v IΩoj {]Jym- ]n- p-itb D q. am[y-a-ßfn A`n-{]mb k t -Iƒ D v; kup-\y-ß-fpss hnx-c- Ww \S- m-dp v; Aßs\ ]e-xpw. Aßs\ sxc-s -Sp v Zn\w hs -Øp- p. ChnsS ASn-ÿm\ Imcy-ß-sfm pw amdp- n-, F m A n-a-^ew hcp-tºmƒ apx-em-fnø bp-am-\- m ]Ww, am[y-aw, am^n-b, `c-w-iqsw apx-emb kwhn-[m-\- ß-fp-]-tbm-Kn v Bkq-{XWw snbvxv Xocpam-\n- p ^e-amipw ]pd-øp-h-cn-i. B ka-bøv apx-em-fn-ø-øns G hpw hnizmkw B n- p- -h hnp-bn- p- p. kwl-]-cn-hm-dns\ Xpd- p-im- p P\-Io-b-ap-t w A\n-hmcyw D]cn-π-h-ambn, ]m e-sa dn P\m-[n-]- Xyw, `c-w-h w Xß-fpsS hnizkvx cmjv{so-b Imcy-Z in-i-fmbn sxcs -Sp- p- - -h \bn- p- p. Ahsc P\-sØ-s m- v AwKo-I-cn- n v `c-w-øns Npa-X-etb n- p- p. Cu "]hn{x' kwhn-[m\w ]-t Zpcn-X- -b-øn-em, \ncm-i-cmb P\-߃ v bmsxm pw \ Ip- n-. adn- v, Zn\w-{]Xn Ah v D]-Po-h\am -߃ \jvs-s -Sp- p. Ah-Im-i-ßfpw F n\v Pohn-X-Øns kpc- -Xs \jvs-s -Sp- p. ]m e-sa dn P\m-[n-]-Xy-Øns adhn, F m kmº-øni cmjv{sob A[n- Im-chpw `c-w-h -amb IpØ-I-I-fn-tebv- v ti{µo-i-cn- -s -Sp- p. Cß-s\-bmWv kn.-]n.-am-[pcn kpohv \µnbpw ]d- p. P\-Po-hnXw Zpcn-X-]q Æ-am- n-bn-cp \K-c-am-en-\ytI{µhpw AXp-aq-e-ap- m-bncp Zp K- hpw ]mcn-ÿn-xni {]iv\- 5 {Iam-\p-K-X-ambn DtZym-K-ÿ- -`-c-w-^m-knkw IS- p-h-cp- -Xv. ^mkn-k-sa- Xv F- t m-gpw ssk\ni GIm-[n-]-Xy-a-s v ChnsS FSp-Øp-]-d-tb- -Xp- v. P\m-[n-]-XysØ D]-tbm-K-s -Sp-Øn-s m- p-x-s, X- ß-fp-sS ] -Xn-Iƒ mbn ^mkn-ãp-iƒ P\- -]n- pw t\sn-sb-sp-øv, s]mxp-a-\- n- s\ X߃ -\p-iq-e-am- p- p- -C-hnsS Ccp- X-e-aq -bp Bbp-[-amWv `c-w-ip-ø- I-h -Øns Xm cyw kwc- n- m-\mbn {]h Øn- p- -Xv. Hcp hiøv kwl- ]-cn- -hm AXns F m LS-ß-tfm-Spw-IqSn \nc- -c-ambn Xß-fpsS h ob cmjv{sobw ]c-øm\pw P\-a-\- p-i-fn IpØn-\n-dbv m-\pw {ian- p- p. s]mxp-a-\- n A - -hn-izmkhpw bp n-c-lnx ]n n-cn- Nn -Iƒ, F m-x-c-øn-ep-ap auen- I-hmZw F n-h-sbms Ib- n, Hcp Acmjv{Sob, hna i-\-c-ln-x-amb a\- p- m- p- p. adp-h-i-øv, tamzn k m-cm-is, hnik-\-øns sx n- -cn- n- p ap{zm-hm-iyß-fp-b Øn P\-ßsf h n- p- p. \tc- {µ-tam-zn v AXn-am-\pj ]cn-thjw \ In B {]Xn- m-b-bpss ad-hn ^mknãp `c- W-IqSw Iui-e-]q w \n Ωn- p Igpa-c-ß-fn-tebv v bmsxmcp FXn pw Db ØmsX P\-ßsf \bn- p- p. AXp-sIm- v, P\m-[n-]-Xy-a-\- p Hmtcm-cp-Øcpw apt m- n-d-ßn, Cu h -\- bpss cq]-i \ Xncn- -dn-bm P\-ßsf klm-bn- -Ww. `cn- p apx-em-fn-ø-øn- \pw AXv krjvsn- p {]iv\-߃ p-sa- Xnsc \nc- -chpw kpkw-l-sn-x-hp-amb P\- Iob {]t m-`-amwv Cu kml-ncyw Bhiy-s -Sp- -Xv. ]m e-sa dn P\m-[n-]-Xy-Øns ambm-pm-e-øn\p hiw-h-z-cm-imsx hnπh-øn-eqss P\-ßsf Nqj-W-Ønepw ASn- -a Ø-enepw \n p tamnn- n- phm {ian- - p Hcp icn-bmb t\xrxzw Ds - n-te Cß-s\-sbmcp P\-Iob {]t m`w km[y-am-iq. AØ-c-samcp ZuXy-Øn-\mbn C v Fkvbp-kn-sF(-I-Ωyq-Wn-Ãv) ]m n am{x-am-wp- -sx v P\-߃ Xncn dnb- Ww. AtX kabw Xs, kwl-]-cn-hm-dns hnj-ab-amb h o-b-cm-jv{so-b-søbpw icn-bmbn Xncn- -dn-tb- -Xp- v. AXns F m hi-ßfpw icn-bmbn Xncn- -dn-b-s - Sp- n-s - n AXv Poh-\p-Iƒ am{x-a A]-I-S-Øn-em- p-i, a\p-jy-cm-insb apgph-\p-am-wv. Chn-sSbpw B -F-kv-F-kv- -_nsp]n `oj-wnsb ]pd-øp-sim- p-h-cp-hm \nc- cw {ian- p- Xv Fkvbp-kn-sF (IΩyq-WnÃv) ]m nbm-wv. `mc-x-ønse P\-߃ v Cu {]Xn-k n L -Øn c v e y-ß-fmwv t\sn-sb-sp-t - -Xv A]-I-SsØ Xncn- -dn-bp-i, Xß-fpsS \ bv mbn BcmWv bym -Øn \ne-sim- p- -sx v a\- n-em- p-i. hnf- n ime P\-Iob sndp-øp-\n v ka-c-hn-p-b-øns A mw hm jniw ßfpw C m-xm- n-b-xns kt mjkqn- I-ambn P\-߃ HsØm-cp-an- p AØmg k m-chpw XpS v Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw \S- p. ktω-f-\-øn Pn.-B.-kp-`mjv A y- {]kwkw \S-Øp p

6 6 bqwn n am v 2017 ]ptcm-lnx, at-`q-an-i-fm-bn-cp 150 Zie w slivs `qan I j-i v ssiamdn, AXn-\Iw I j-i-cpss ssih-i-am-bncp `qan-iƒ v ]pd-ta, CsXmcp hkvxp- X-bm-Wv, hmkvzm-\-a-. IqSmsX tkmhn-b v A[n-Im-cw, apxem-fn-h -Øns kzøp-iƒ ]nsn-s -Sp- Øp... CsXmcp hkvxp-x-bm-wv, hmkvzm-\- a-. IqSm-sX, hyh-km-bhpw Irjnbpw ]p- Xn-b kmt -XnI ASn-Ø-d-bn tkmjyenãv coxn-bn kwl-sn- n- -txm-ss, bp - Øn\v apºp- -Xns\ At]- n v tzio-bh-cp-am\w \mep-a-sßv h n- p. CsX mw hkvxp-x-i-fm-wv, hmkvzm-\-ß-f-. am{x-a-, tkmhn-b v A[n-Im-cw, sxmgnen- mbva C m-xm- n, sxmgn-en-\p Ah- Imiw sim p-h- p, hn{i-a-øn\pw hnt\m- Z-Øn-\p-ap Ah-Im-iw, hnzym-`ym-k-øn- \p Ah-Im-iw sim p-h- p. sxmgn-emfn-iƒ pw I j-i pw _p n-pohn- Iƒ pw sa -s `uxn-ihpw kmwkvimcn-i-hp-amb kml-n-cy-߃ \ In, km - {Xn-I-am-b, Xpey-am-b, t\cn- p- Xpw clky-_m-e- n-eq-ss-bp- -Xp-amb thm -h-imiw ]uc- m v \S- n-em- p-sa- Xv Dd- p-hcp-øn. CsX mw hkvxp-x-i-fm-wv, hmkvzm- \-ß-f-....Ah-km-\-ambn as mcp hn`mkw hna i-i-cp- v. t\csø ]d hn`m-kw, IcSv `c-w-l-s\ sxmgn-em-fn-h k m- [n-]xyw Dt]- n- -Xmbn Btcm-]n- ptºmƒ, Cu hn`m-kw, t\sc adn v Btcm- ]n- p- -Xv, `c-w-l-s\ bpf-kv-f-kv-bdnse \ne-hn-ep ÿnxn-k-xn-i-fn Hcp am hpw hcp-øp- n-, sxmgn-em-fn-h k m-[n-]xyw AtX-]Sn \ne-\n Øp- p. cmjv{so-b-]m n-iƒ v kzmx{ yw \ Ip- n-, bpf-kv-f-kv-b-dn IΩyq-WnÃv ]m n- n- p t\xr-ÿm\w \ne- \n Øp p Fs m-s -bm-wv. Cu hn`mkw hna i-i, bpf-kv-f-kv-b-dn ]m n- Iƒ v kzmx-{ y-an- m-øxv P\m-[n-]-Xy- X-Xz-ß-fpsS ewl-\-øns e -W-amsW v hmzn- p- p. ]pxnb `c-w-l-s-\-bpss Ic-Sv, sxmgnem-fn-h k m-[n-]xy `c-w-{i-aw, \ne- \n Øp p F v Rm\w-Ko-I-cn- p- p. AXp-t]m-se, IΩyq-WnÃv ]m n-bpss \nehn-ep t\xr-xz-ÿm-\hpw am -an- msx AXv \ne-\n Øn-bn- p- v. _lp-am-\y-cmb hna i-i CXv `c-w-l-s-\-bnse Hcp ]nghmbn Icp-Xp- p-sh- n AXn tjzn- mt\ Ign-bq. R߃ t_mƒtj-hn- p- Iƒ AXns\ IcSp `c-w-l-s-\-bpss Hcp ani-hm-bn- mwv ImWp- -Xv. hnhn[ cmjv{sob ]m n-iƒ m-bp kzmx-{ y-øns Imcy-Øn, R߃ {]mtb-w- hy-xy-kvx-amb ho -W-ap- -hcm-wv. Hcp ]m n, Hcp h -Øns `mkam-wv, AXns G hpw apt -dnb `mkw. \nc-h[n ]m n-iƒ, AXn-eqsS ]m n- Iƒ p kzmx-{ yw, \ne-\n p-hm Ign-bp- Xv ]c-kv]cw tbmpn- m-\m-hm-ø, i{xp-xm-]-c-amb Xm -cy-ß-fp {]Xntbm-KnX h -߃ D kaq-l-øn-em-wv. DZm-l-c-W-Øn-\v, apx-em-fn-i-fpw sxmgn-emfn-i-fpw, `q{]-`p- fpw I j-i-cpw, Ipem- p- Ifpw Zcn-{Z-I j-icpw D Hcp kaq-l- Øn. ]t, bpf-kv-f-kv-b-dn, apxem-fn-am, `q{]-`p- ƒ, Ipem- p-iƒ XpSßnb h -߃ \ne-hn-en-. bpf-kv-fkv-b-dn, c p-h -ß-tf-bp q, sxmgnem-fn-ifpw I j-i-cpw. Ah-cpsS Xm cy-ß-fm-i-s, ]c-kv]cw i{xp-xm-]-c-a-s p am{x-a-, kulm ±-]-c-am-wv. AXn-\m, bpf-kv-f-kv-b-dn, \nc-h[n ]m n-iƒ \ne-\n m-\p Imc-W-an-. AXn-\m Xs Cu ]m n-iƒ p kzmx-{ y- Øns Bh-iy-I-X-bn-. bpf-kv-f-kv-bdn Hcp-]m n, IΩyq-WnÃv ]m n- p Bh-iy-IX am{x-ta-bp- q. bpf-kv-f-kv- (tijw 7 mw t]pn ) bpf-kv-f-kv-b- s IcSv `c-w-l-s-\-sb- n- Ãm-en ""kjm- sf, `c-w-l-s\m IΩo-j cq]o-i-cn- -Xv, bpf-kv-f-kv-b tkmhn-b- p-i-fpss Ggmw tim {K- ns {]txyi Xocp-am-\-{]-Im-c-am-Wv. Cu Xocp-am\w 1935 s^{_p-hcn 6 \mwv ssis m- -Xv. AXn ]d-bp- p. 1) bpf-kv-f-kv-b-dns `c-w-l-s-\sb Xmsg- -d-bp- -Zn-i-bn t`z-kxn snøpi: a)apgp-h-\mbn Xpey-a- mø thm -h- Imiw Xpey-am- n-s m- v, ]tcm sxcs -Sp- piƒ {]Xy sxc-s -Sp- p-ifm- n-s m- v, Xpd _me- v, cl-ky-_me- m- n-s m v sxc-s -Sp v k{º-zmbw IqSp-X P\m-[n-]-Xy-h -cn- p-i. b)-bp-f-kv-f-kv-b-dnse C v \ne-hnep h -i- n-i-fpss _ Øn\v (]p- Xn-b-tkm-jy-enÃv hyh-km-b-øns krjvsn, `q{]-`p- -fmb Ipem v h -Øns XI, Iq p-irjn k{º-zm-b-øns hnpbw, tkmhn-b v kaq-l-øns ASn-Ø-dsb \ne-bn tkmjy-enãv kzøns ZrVo-I-c-Ww XpS-ßn-b-h) A\p-tcm-[-ambn `c-w-l-s-\sb am n-s m- v, AXns kmaq-lyhpw kmº-øn-i-hp-amb ASn-Ød IqSp-X IrXy-ambn \n -Nn- p-i. 2) Hcp `c-w-l-s-\m-i-ωo-js\ sxcs -Sp- m bpf-kv-f-kv-b-dns sk {S FIvkn-Iyq- ohv IΩn- nsb Npa- X-e-s -Sp-Øp-Ibpw H mw D]-h-Ip- n kqnn- n XXz-߃ -\p-kr-x-ambn t`z- KXn snbvx `c-w-l-s-\-bpss Hcp IcSv ]Xn v Xøm-dm- m\pw, AwKo-Im-c-Øn-\mbn bpfkvfkv -B-dns sk {S FIvkn-Iyq- ohv IΩn- n-bpss Hcp skj-\n AXv ka n- m\pw B `c-w-l-s\m IΩojt\mSv \n t±-in- p-ibpw snøpi. 3) bpf-kv-f-kv-b-dnse tkmhn-b v A[n-Im-c kwhn-[m-\ßfn-te-bv p ASpØ sxc-s -Sp- v Ce-IvS-d k{º- Zm-b-Øn \S-Øp-I. Aßns\ 1924 apx C p-h-sc-bp Ime-b-f-hn bpf-kv-f-kv-b-dns Pohn- X-Øn tkmjy-en-k-øns Zni-bn h- n- p am -߃ IW- n-se-sp-øp-sim v AwKo-I-cn- -s -, C v {]m_-ey- Øn-ep `c-w-l-s-\-bn am -߃ hcp- Øp-hm-\mWv `c-w-l-s\m IΩojs\ \ntbm-kn- -Xv. hnhn[ tzio-b-x-iƒ XΩn-ep kwl j-øns apjy kwlm-s-i-cmb NqjIh -ß-fpsS A`m-hw, ]c-kv]cw Ahn-izm-kw hf Øp-Ibpw tzio-b-hn-imc-߃ v Xncn-sIm-fp-Øp-Ibpw snøp LS-I-amb Nqj-W-Øns A`m-hw, F m Zmkym-h-ÿ-I-fp-sSbpw i{xphpw km -tziob Bi-b-ß-fpsS bym hml-i-cpamb sxmgn-em-fn-h -Øns ssii-fn-emwv A[n-Imcw F hkvxp-x, kmº-øn-ihpw kmaq-ly-hp-amb Pohn-X-Øns F m afie-ß-fnepw bym -Øn-ep ]c-kv]-c-klm-b-øns {]tbmkw k t m-]cn bpfkv-f-kv-b-dnse P\-ß-fpsS tziob kwkvim-c-øns cq]-øn tzio-b-hpw, D -S- -Øn tkmjy-en-ãp-amb kwkvimc-øn-s hf bpw hnim-khpw. Chbpw kam-\-amb a v LS-I-ßfpw. bpf-kv-f-kv- B-dnse P\-X-I-fpsS Ah-ÿ-bn ASnÿm-\-]-c-amb Hcp am w hcp-øn-bn-cn- p- p. ]c-kv]c hnizm-k-cm-ln-xy-øns hnimcw Ah-cn C m-xm-bn-cn- p- p, ]ckv]c kulr-z-øns Hcp hnimcw Ahcn hni-kn- n-cn- p- p. Aßns\ Hcp s^u-d cmjv{s-kw-hn-[m-\-øn\p- n P\-߃ XΩn bym kmtlm-zcytøm-ss-bp kl-i-cww ÿm]n- -s - n-cn- p- p. CXns ^e-ambn, F m ]co- -W-ßsfbpw AXn-Po-hn-, ]q Æ-hn-Imkw t\snb Hcp _lp-tz-io-bxm tkmjy-enãv cmjv{sw \ap- n- p- v, AXns ÿncx temi-øns GXp-`m-K-Øp-ap GsXmcp tzio-b-cm-jv{s-øn\pw Akqb Df-hm- p- - Xp-am-Imw se `c-w-l-s\m t`z-kxn snøm- \p \n t±-i-amwv `c-w-l-s\m IΩo-j\v \ I-s - -Xv. `c-w-l-s-\sb Hcp ]cn-]m- Sn-bmbn sx n- -cn- -cpxv F ASn-ÿm\ [mc-w-bn \n mwv `c-w-l-s\m IΩoj, AXns {]h Ø\w Bcw-`n- -Xv. AXn-\ w, Hcp ]cn-]m-snbpw Hcp `c-w- L-S-\bpw XΩn ASn-ÿm-\-]-c-amb hyxymkw Ds - m-wv. Hcp ]cn-]m-sn, \nehn h n- n- mø H n-s\- p-dn v ]d-bptºmƒ, Hcp `c-w-l-s-\, t\sn-sb-sp- m- \p H n-s\- p-dn v, \ne-hn-ep- -Xn-s\- p-dn v, h Ø-am-\-Im-eØv t\sn-sb-sp- s - -Xn-s\- p-dn- mwv kwkm-cn- p- -Xv. Hcp ]cn-]msn apjy-ambpw `mhnsb kw_- n- p- -Xm-Wv. `c-w-l-s-\ h Ø-am- \sø kw_- n- p Xpw. CXv c v DZm-l-c-W-ß-fn-eqsS hy - am- mw. \ΩpsS tkmhn-b v kaq-lw, tkmjyenkw bmym y-am- p- -Xn CXn-\Iw hnp-bn- p-i-gn- p. Hcp tkmjy-enãv hyhÿ ÿm]n- n-cn- p- p, AY-hm, IΩyq-Wn-k-Øns BZy/Xmgv -L- w, tkmjy-enkw t\sn- -gn- p. IΩyq-Wn-k- Øns Cu L -Øns auen-i-xxzw \n߃ -dn-bm-hp- -Xp-t]m-se, ""Hmtcm-cp- Ø-cn \n- pw, Ah-cpsS Ign-h-\p-k-cn- v, Htcm-cp-Ø pw Ah-cpsS {]hr-øn- -\pk-cn v'' F -Xm-Wv. \ΩpsS `c-w-l-s-\, Cu hkvxpx {]Xn-^-en- n- twm?, tkmjy-enkw t\sn-sb-spøp F hkvxpx? Cu t\ sø ASn-ÿm-\-am-sb- Sp- p H m-i-wtam AXv? kwi-b-an-, Aßn-s\-bm-IWw'' Imc-Ww, bpf-kv-f-kv- ssk m- n-i-]m-t-߃ (a-l-ømb \hw-_ tkmjy-enãv hnπ-h-øns ixm_vzn BN-cn- pisb Ncn-{X-]-c-amb ZuXyw tkmjy-enãv bqwn n sk Hm^v C y (I-Ωyq-Wn-Ãv) Gs - Sp-Øn-cn- p-i-bm-wv. Hcp h jw \ofp BN-c-Ww, 2016 \hw-_ Ggn\v U lnbn kam-z-c-]q w \S- Hcp ]cn-]msntbmss DZvLm-S\w snø-s - p. Nne Ncn-{X-{]- [m-\-amb tcj-ifpw hnπ-h-øn-tebv v \bn kw`-h-ß-fp-a-s-ßp elp-n-cn-{xhpw {]kn- o-i-cn- m "t{]men-t -dn-b Cdm' Xocp-am-\n- n- p- v. B tcj-i-fn H mwv ChnsS {]kn- oi-cn- p- -Xv. temiøv tkmjy-en-k-øns Ac-tß- -Øns bpw AXns kwÿm-]-\-øn-s bpw Ncn-{X-Øn Gsd {]m[m-\y-ap Hcp Znh-k-amWv 1936 Unkw-_ 5. A mwv bpfkv-f-kv-b AYhm tkmhn-b v bqwn-b F v hnfn- -s - n-cp cmjv{sw, alm- \mb Ãmens t\xr-xz-øn ]pxnb Hcp `c-w-l-s\ kzoi-cn- -Xv. AXv Hcp cmpy-øns `c-w-l-s-\-bmbn am{x-a h Øn- - Xv. sshimsx AXv ""Ãmen `c-w-l-s\'' F t]cn temi-{]-i-kvx-am-bn. am\-h-n-cn-{x-øn Hcp ]pxnb bpk-øn-tebv v {]th-in- p P\-X-bpsS kz]v\-ß-fp-ssbpw A`n-em-j-ß-fp-sSbpw Ah-Im-i-ß-fp-sSbpw DØ-c-hm-Zn-Ø-ß-fp-sSbpw Pohn- p aq Øo-I-c-W-am-bn \hw-_ 25 \v bpf-kv-f-kv-bdnse tkmhn-b- p-i-fpss Akm-[m-cW F mw tim {K- n alm-\mb Ãmen Ah-X-cn- n dnt m v, bpf-kv-f-kv-b-dns IcSv `c-w-l-s-\-sb- p-dn- p hni-z-amb Hcp N -bm-bn-cp- p. ChnsS dnt m n Ãmen Ah-X-cn- n- Xv kwt -]n- pw-hn[w Nne `mk-߃ D -cn v tn Øn-cn- p- p.) B-dn, tkmjy-enkw F -Xv, t\sn- -gn- p. hnp-bn- p-i-gn H m-wv. ]t ""Hmtcm-cp-Ø-cn \n pw AhcpsS Ign-h-\p-k-cn v, Hmtcm-cp-Ø pw Ah-cpsS Bh-iyI-X-b-\p-k-cn v'' F XXzw \nb-{ n- p IΩyq-Wn-k-Øns Db L -Øn tkmhn-b v kaqlw FØn-bn- n-, `mhn-bn Cu L -Øn-tebvs -ØpI F e yw tkmhn-b v kaqlw kzbw \n -bn- n- p v F nepw \ΩpsS `c-w-l-s-\, \ne-hn h- n- n- m- ØXpw, C\nbpw t\ts- -Xp-amb IΩyq-Wnk-Øns Db -L- sø ASn-ÿm-\-s - Sp-Ønb H m-im ] ptam? C, AXv km-[y-a-, ImcWw bpf-kv-f-kv-b-dn, IΩyq-Wn-k-Øns Db -L w bmym - y-am-bn- n- mø H m-wv. `mhn-bn bmym y-am-ti H m-wv. Hcp ]cn-]m- Sn-tbm, `mhn e y-ß-sf- p-dn- p Hcp {]Jym-]-\tam Bbn `c-w-l-s\ amdm-xncn- -W-sa- n, AXv km[y-a-. (t]pv ) _q jzm-`-c-w-l-s-\-iƒ, km[m-c-wbmbn ]uc- m-cp-ss, Hu]-Nm-cnI Ah-Imi-߃ {]kvxm-hn- p- p. AXn-\- pdw, Cu Ah-Im-i-߃ {]tbm-kn- p- -Xn-\p kml-n-cy-ß-sf- p-dn v, Ah {]tbm-kn- phm-\p Ah-k-c-ß-sf- p-dn- v, Ah {]tbm-kn- p-hm-\p am -ß-sf- p-dn v Ah Nn n- m-dn-...'' ]pxnb `c-w-l-s-\- bpss Ic-Sns\ hyxy-kvx-am- p- -Xv, AXv ]uc- m-cpss Hu]-Nm-cnI Ah-Im-i-߃ {]Jym-]n- p- -Xn HXp-ßn-\n- n-, {]txy-in v Cu Ah-Im-i-ß-fpsS Dd- m- -en Cu Ah-Im-i-߃ {]tbm-k-øn hcp-øm-\p am -ß-fn Du p p F hkvxp-x-bm-wv... AXn-\m, ]pxnb `c-w-l-s-\-bpss Ic-Sns P\m-[n-]-Xy-hmZw ""km[m-cw'' ""km -eu-in-i-ambn AwKo- I-cn- -s '', Aaq Ø-amb P\m-[n-]-Xy-hm- Z-a-, adn- Xv tkmjy-enãv P\m-[n-]-Xyhm-Z-am-Wv, F Xv hy -am- p- p Hcp Iq w hna i-i... Icp-Xp- -Xv, Cu Ic-Sn Xm -cy-p-\-i-ambn H p-an-, Imc-Ww, bym -Øn AXv... Hcp ]mgv -S-em-km-Wv, s]m -bmb hmkvzm-\-am- Wv, P\-ßsf h n- m-\p Hcp \o am-bn v Dt±-in- n- p- -XmWv Fs m-s -bm- Wv.. Cu hn`mkw hna i-i-cpss Hcp \ {]Xn-\n-[n-bmWv P Ω-\n-bnse A HutZym-KnI ]{X-amb Uyqjv.. Untπm-am- niv s]mfn- nivkv Id-kvt]m- kv bpf-kv-f-kv-b-dnse P\-߃, apx-em-fn-h sø A[n-Imc {`jvs-am n sxmgn-em-fn-h k m-[n-]-xyw, tkmhnb v A[n-Imcw ÿm]n- p. CsXmcp hkvxp- X-bm-Wv, Hcp hmkvzm-\-a-, IqSm-sX, tkmhnb v A[n-Im-cw, `q{]`p h sø C m-xm- n-s m- v, t\csø `q{]-`p, k m,

7 bqwn n am v 2017 bpf-kv-f-kv-b- s IcSv `c-w-l-s-\-sb- n- (6 mw t]pn \n v) B-dn Hcp ]m n v, sxmgn-em-fn-i-fpssbpw I j-i-cp-ssbpw Xm -cy-߃ Ahkm-\w-hsc ss[cy-]q w kwc- n- p IΩyq-WnÃv ]m n v am{xta \ne- \n m Ign-bq. Cu h -ß-fpsS Xm cy-߃ tami-a- m-ø-\n-e-bn C v kwc- n- p-h-cn-i-bp-amwv ]m n F Xv X a Imcy-hp-am-Wv. IcSv `c-w-l-s-\-sb- p-dn- p tzihym-]-i-amb N -bn \n߃ -dn-bm-hp- -Xp-t]mse, hen-sbmcp FÆw t`z-k-xn- Ifpw Iq n-t -ep-ifpw Db p-h- p. Ch-sb mw tkmhn-b v {]kn- o-i-cw kwhn-[m-\-øn-eqss {]kn- o-i-cn- p-i-gn- q. t`z-k-xn-i-fpss henb sshhn-[y-hpw, Ah-sb mw Hcpt]mse hne-s - -h-b F hkvxp-xbpw IW- n-se-spøv, Ahsb Fs A`n-{]m-b-Øn aq v hn`m- K-ambn Xncn- mw. BZysØ hn`m-k-øn-ep t`z-k-xn-ifpss {]txy-i-x, Ah t\cn v `c-w-l-s\m hnj-b-ß-f kv] in- p- -Xv, adn- v, `mhnbn hcm t]m-ip \nb-a-\n ΩmW kan- Xn-I-fpsS ÿncw \nb-a-\n ΩmW {]h Ø- \-Øns ]cn-[n-bn h-cp hnj-b-ß-fm- Wh ]d-bp- Xv F -Xm-Wv. c m-asø hn`m-k-øn-ep- -Xv, Ncn-{X- ]-c-amb kqn-\-iƒ, tkmhn-b v A[n-Imcw CXn-\Iw sn-bvxn- n- m-øxpw `mhn-bn t\sn-sb-sp-t - -Xp-amb Imcy-ß-sf- p-dn- p {]Jym-]-\-߃, XpS-ßn-bh `c-w- L-S-\-bn Iq n-t p-hm {ian- p t`z-k-xn-ifpw \n t±-i-ß-fp-am-wv... AØcw t`z-k-xn-ifpw \n t±-i-ßfpw.. `c-w-l-s-\- bn t\cn v _ -s -Sm-Øh F \nebn am n-h-bv Ww F mwv F\n v txm p- -Xv. Ah-ti-jn- p aq m-asø hn`m-k- Øn-ep- -h-bmwv, IqSp-X hkvxp-xm-]-cambn {]m[m-\y-ap- -Xv. Ah-sb- p-dn v c v hm v ]d-b-w-sa v Rm Icp-Xp- p. 1) BZyw,IcSv `c-w-l-s-\-bpss H mwhip- n-s\- p-dn- p t`z-k-xn-iƒ. \mev t`z-k-xn-iƒ, ""sxmgn-em-fn-i-fp-ssbpw I j-i-cp-ssbpw `c-w-iqsw'' F hm p- Iƒ am Ww F v \n t±-in- p- p...cu t`z-kxniƒ kzoi-cn- twm? Ah kzoicn- -cpxv F mwv F\n v txm p- -Xv. IcSv `c-w-l-s-\-bpss H mwhip v F ns\- p-dn- mwv ]d-bp- Xv? H mw-h-ip v, tkmhn-b v kaq-l-øns `c-w-l-s-\-sb- p-dn- mwv ]d-bp- -Xv. `c-w-l-s-\-bn \ΩpsS kaq-l-øns h -L-S-\-bpsS Imcyw \Ωƒ am Ivkn-Ãp-Iƒ v Ah-K- Wn- m ] ptam? C, \ap Xv Ign-bn-. \ap- -dn-bm-hp- -Xp-t]m-se, tkmhn-b v kaq-l-øn c v h -ß-fm-Wp- -Xv, sxmgn-em-fn-ifpw I j-i-cpw. C m-cy-amwv IcSv `c-w-l-s-\-bpss H mw-h-ip v ]d-bp- -Xv. sxmgn-se-sp- p _p n-po-hn-i-fpss Imcyw Fß-s\-sb v tnmzy-ap- m-imw. _p n-po-hn-iƒ Hcn- epw Hcp h -am-bn- n-, AXn-s\m-cn- epw Hcp h -am-im\pw Ign-bn-. kaq-l-ønse F m h -ßfn \n- p-ap AwK-߃ h p-tn-cp Hcp Xe-am-W-Xv. ]g-b-im-e-øv, _p -Pohn hn`m-k-øn-tebv v AwK-߃h- n-cp- Xv {]`p-h -Øn-s bpw apx-em-fn-h -Øn-s AWn-I-fn \n pw `mkn-i-ambn I j-i-cpss AWn-I-fn \n pw hfsc \n m-c-ambn Hcp ]cn-[nhsc sxmgn-em-fn-i-fn \n- p-ambn-cp- p. \ΩpsS Ime-Øv, tkmhn-b- p- Iƒ v Iogn, _p n-pohn hn`m-k-øntebv v AwK-߃ hcp- Xv {][m-\-ambpw sxmgn-em-fn-i-fn \n pw I j-i-cn \n- pam-wv. ]t, AXns AwK-߃ FhnsS\n p-h- mepw, AXns kz`mhw F m-bm-epw, _p n-po-hn-iƒ, Hcp kmaqlyhn`mk-am-wv, Hcp h -a-. Cu kml-n-cyw, ]Wn-sb-Sp- p _p n-po-hn-i-fpss Ah-Im-i-߃ v tzmj- I-c-amtWm? Hcn- -ep-a-. IcSv `c-w-l-s- \-bpss H mw-h-ip- v, tkmhn-b v kaq-l- Øns hnhn[ X p-i-fn-ep- -h-cpss Ah- Im-i-ß-sf- p-dn- kwkm-cn- p- -Xv. adn- v, B kaq-l-øns h -]-c-amb LS-\- sb- p-dn- m-wv. tkmhn-b v kaq-l-ønse ]Wn-sb-Sp- p _p n-po-hn-iƒ Dƒs -ssbp hn`m-k-ß-fpss Ah-Im-i-ßsf kw_- n v ]d-bp- Xv {][m-\-ambpw IcSv `c-w-l-s-\-bpss X, XI hip- p-i-fn BWv. 2) as mcp t`z-k-xn, \n t±-in- p- -Xv, bpf-kv-f-kv-b-dn \n v kzx-{ -ambn hn p-t]m-im-\p Ah-Imiw dn -ªn- p- Iƒ v \ Ip 17- mw hip v `c-w-l-s-\- bn \n v ]q Æ-ambpw \o w snø-w-sa- m-wv. CsXmcp sx mb \n t±-i-am-wv, tim {K v CXv AwKo-I-cn- -cpxv F v Rm Icp-Xp- p. Xpey Ah-Im-i-ß-fp, bqwn-b dn -ªn- p-i-fpss kzta-[bm D sfiy-s -S-emWv bpf-kv-f-kv-b, bpf-kv-f-kv-b-dn \n v kzx-{ -ambn hn p-t]m-im-\p Ah-Imiw \ Ip hip v `c-w-l-s-\-bn \n v \o w snbvxm, dn -ªn- p-i-fpss sfiy- Øns kzta-[bm F kz`mhw ewln- -s -Spw. \ap- n-xn-t\msv tbmpn- mtam? \ap- n-xn-t\msv tbmpn- m-\m-hn-, CXv AwKo-I-cn- -cpxv F m-sws A`n-{]mbw. bpf-kv-f-kv-b-dnse Hcp dn -ªnIv t]mepw hn p-t]m-im B{K-ln- p- n-, AXn-\m 17- mw hip v {]mtbm-kn-i-ambn A{]-[m-\-amWv F v ]d-bp- p. Xo -bmbpw, bpf-kv-f-kv-b-dn \n v hn p-t]m-im- \m-{k-ln- p Hscm dn -ªn- vt]m-ep-an F Xv icn-bm-wv. ]t AsXm-cn- epw hn p-t]m-im-\p Ah-Imiw `c-w-l-s-\- bn tn -cpxv F -am- p- n-. 3) as mcp t`z-kxniqsn {][m-\-s - -Xm- Wv. IcSv `c-w-l-s-\-bpss 135- mw hip- n- \p t`z-k-xn-sb- p-dn- mwv Rm ]d-bp- -Xv. AXv \n t±-in- p- -Xv, ax ]ptcmln-x- m, ap ssh vkm Up-Iƒ, t\csø kºøpw kzm[o-\hpw D m-bn-cp F- m hy n-i-fp-ssbpw kmaq-ln-i-ambn {]tbm-p-\-i-c-amb sxmgn-ep-i-fn G s - n- n- m-ø-h-cp-ssbpw thm -h-imiw d±m- p- I, AX-s - n Ipd- -]- w, Cu hn`m- K-Ønse Bfp-I-fpsS thm -h-im-iw, sxcs -Sp- p-hm\pw, sxc-s -Sp- -s -Sm\pw Ign-bm-Ø-Xmbn ]c-an-x-s -Sp-ØpI F m- Wv. Cu t`z-kxn X n- -f-b-ww F v Rm Icp-Xp- p. ]Wn-sb-Sp- m-ø-h-scbpw NqjI kz`m-h-ap- -h-scbpw thm -h-im-i- Øn \n v tkmhn-b v A[n-Imcw ]pd-øm- n-b-xv, F m- m-e-tø-bv p-a-, Xm men-i-am-bn- m-bn-cp- p. Hcp Ime-b-f-hp-hsc Cu Iq, P\-߃s -Xnsc Xpd bp w \S-Øp-I-bpw, tkmhn-b v \nb-a-ßsf kpoh-ambn FXn p-ibpw snbvxn-cp Hcp ka-b-ap- m-bn-cp- p. Cu FXn n-t\msv tkmhn-b v A[n-Im-c-Øns {]Xn-I-c-W-ambn-cp p Ah-cpsS thm -h-imiw \ntj-[n- -Xv. AXn-\p-tijw Ipd- p-imew Ign- ncn- p- p. Cu Ime-b-f-hn, Nqj-I-h - ßsf \Ωƒ C m-xm- n, tkmhn-b v A[n- Imcw Hcp AP-ø-i- n-bmbn amdn. Cu \nbaw ]p\x-]-cn-tim-[n- m-\p ka-b-ambnt? ka-b-ambn F mwv Rm Icp-Xp- -Xv. CXv A]-I-S-I-c-am-Wv, ap ssh vkm Up-Iƒ, Ipem- p-iƒ, ]ptcm-ln- X XpSßn tkmhn-b v A[n-Im-c-Øn-t\mSv hntcm-[-ap Nne cmpy-øns ]c-tam- X `c-w-k-an-xn-i-fn-tebv v \pg v Ibdn-tb mw F v ]d-b-s -Sp- p. ]t, `bs -Sm F m-wp- Xv? sn mbv sf t]sn-bms-w- n h\-øn \n v Hgn p \n p-i, H m-a-xm-bn, ap Ipem- p-ifnepw ssh vkm Up-I-fnepw ]ptcm-ln-xcnepw F m-hcpw tkmhn-b v A[n-Im-c- Øn\v FXn-c-. c m-a-xmbn, GsX- nepw ÿesø P\-߃, tkmhn-b v A[n-Imc-tØmSv i{xp-x-bp hsc sxc-s -Sp- Øm AhnsS \ΩpsS {]Nm-c-W-{]- h Ø\w hfsc tami-am-bn-cp p F - XmWXv ImWn- pi. B \mw-t Sv \mw A ln- p- -Xp-am-Ipw. t\sc-a-dn- v, \ΩpsS {]Nm-c-W-{]-h Ø-\w, t_mƒtj-hniv coxnbn-emwv \S-Ø-s - -sx- n, i{xp- sf ]c-tam- X `c-w-k-an-xn-i-fn Ib-dn- - m P\-߃ A\p-h-Zn- p-i-bn-. A v amkw \o p-\n tzi-hym-]-iamb N -I-fpsS ^e-߃ hne-bn-cp-ønbm, IcSv `c-w-l-s\ Ct mƒ \S- p tim {K v AwKo-I-cn pw F v Icp-Xmw. apx-em-fnø cmpy-ß-fnse, Zi-e- - - W- n\v kxy-k- -cmb P\-߃ kz]v\w I Xv, Ct mgpw kz]v\w I p-sim- ncn- p- -Xv, bpf-kv-f-kv-b-dn t\sn- gn p F v km y-s -Sp-Øp tcj-bmbn-cn- p-a-xv. FbvUUv kviqfp-i-fp-ssbpw Kh sa v kviqfp-i-fp-ssbpw `mk-ambn {]oss{]-adnsb AwKo-I-cn- p-i, HmW-td-dn-b-Øn\p ]Icw k m \nc- n-ep iºfw FbvU- Uv- -K-h.-kvIq-fp-I-fnse {]o -ss{]-adn A[ym-]-I pw Bb-am pw k m t\cn v \ Ip-I, \n-e-hn tpmen-sn-bvxp-h-cp {]oss{]-adn Poh\ m-cpss A\ym-b-amb ]ncn- p-hn-s Ah-km-\n- n- m\pw sxmgn kpc- n-xxzw Dd- p-h-cp-øp-hm\pw Bhiy-amb \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- p-i, F m Kh.-So-t gvkv s{sbn-\nwkv ÿm]-\-ß-tfmspw A\p-_- n v {]o ss{]adn Sot gvkv s{sbn-\nwkv timgvkp-iƒ IqSn Bcw-`n- p-i, {]oss{]adn taj-e-bnse {]iv\-ß-sf- p-dn v ]Tn- m Hcp IΩo-js\ k m \nb-an- pi XpS-ßnb kp{]-[m\ Bh-iy-ß-fp- -bn- psim v {]o ss{]adn Sot gvkv B v sl t gvkv Hm K-ss\-tk-j (]n-]n- n-f- v-h) Pn m I h j kwl-sn- n- p. Be- pg \c-knw-l-]pcw BUn-t m-dn-b-øn 2017 s^{_p-hcn 11 \S I h j Bƒ C Uym tkhv FPyq-t -j IΩn n kwÿm\ sshkv {]kn- U v AUz.-_n.-sI.-cm-P-tKm-]m DZvLm-S\w snbvxp. ]n-]n- n-f- v-h Pn m {]kn- U v hn.-d-jm-ip-amcn A[y- X hln- p. ]n-]n- n-f- v-h kwÿm\ tpmbn v sk{i- dn si.-]n.-kp-ss_z hnj-bm-h-x-cww \S-Øn. kwl-s-\-bpss kwÿm\ sk{i- dn hnp-b-tjm-a So, P\-Iob {]Xn-tcm[ kanxn Pn m sk{i- dn Fkv.ko-Xn-em, kv{xo kpc m kanxn kwÿm\ eok I ho-\ AUz. Fw.F _nµp, ticf tã v k okv s] j-t\gvkv bqwn-b kmwkv-im-cni thzn Aº-e- pg Xmeq v I ho-\ kn.-hn.-]o-xmw-_-c, sff ]nf kwÿm\ IΩn- n-bwkw si.-]n.-a-t\ml-c, A Fbn-UUv kviqƒ t\m So nwkv Ãm^v Hm K-ss\-tk-j Pn m sk{i- dn A\n {]kmzv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. ]n-]n- n-f- v-h Pn m sk{i- dn sp.civan kzmk-xhpw Pn m-i-ωn- n-bwkw Fkv. do\ IrX- -Xbpw ]d p. 31 AwK-ß-fp ]pxnb Pn m-i-ωn- n-tbbpw 75 AwK P\-d Iu kn-en-s\bpw I h j sxc-s -Sp-Øp. Fkv.-ko-Xn-em, AUz.- Fw.F._nµp, kn.-hn.-]o-xmw-_-c (c- m-[n-im-cniƒ) hn.-d-jm-ip-amcn ({]-kn-u v) sp.civan (sk-{i- -dn) ]n.-f-kv.k_n-x, -F-kv.do\, kp{]nb, Fw.kPo\ (sshkv{]kn- U pam ) _nµp-te-j, n.-]n.hnzy-, Pn.-B.civan, [\y (-tpm-bn v sk{i- -dnam ) sken si.-_m-_p(-{s-j-d ) F n-hsc `mc-hm-ln-i-fmbpw sxc-s -Sp-Øp. F m hnzym-`ymk D]-Pn- -I-fnepw {]oss{]-adn Sot -gvkn-s bpw sl t -gvkn-s bpw I h j-\p-iƒ hnfn- p-tn m Xocp-am-\n- p. 7 C v ^mknãv ImS-Ø-Øn-s\-Xnsc t]mcm-sp h v, bpf-kv-f-kv-b-dns ]pxnb `cwl-s-\, [m ΩnI {]tnm-z- \hpw bym ]n p-wbpw \ Ipw. bpf-kv-f-kv-b-dnse P\-߃ v, ]pxnb `c-w-l-s-\-bpss {]m[m\yw, hfsctbsd-bm-wv... apx-em-fnø cmpy-ß-fnse P\-ßsf kw_- n- n-s-tømfw, bpf-kv- FkvBdns ]pxn-b-`-c-w-l-s-\bv v Hcp {]h Ø-\-]-cn-]m-Sn-bpsS {]m[m\yw D m- Ipw.bpF-kv -F-kv -B-dnse P\-߃ v, Ah- -cpss ka-c-ß-fpss kwt -]w, am\-h-cmin-bpss hntam-n\ t]mcm- -Ønse hnp-bß-fpss kwt -]w, F {]m[m\yw AXn- \p- m-hpw...""cxv \ΩpsS sxmgn-em-fn-h - sø, I j-i-sc, ]Wn-sb-Sp- p _p n- Po-hn-hn-`m-K-sØ, [m Ωn-I-ambn Bbp-[-a- Wn-bn- p- p. Ahsc apt m- p-\-bn- p- p. \ΩpsS i n-bn-ep \ΩpsS hnizmkw h n- n- p-ibpw IΩyq-Wn-k-Øns ]pxnb hnp-b-߃ v th n-bp ]p-ø kac-߃ mbn \sω DW Øp- p''. {]o ss{]adn Sot gvkns bpw sl t -gvkn-s bpw Be- pg Pn m I h j Pn m I h j Bƒ C ym tkhv FPyq-t -j IΩn n kwÿm\ sshkv{]-kn-u v AUz.-_n.-sI.-cm-P-tKm-]m DZvLm-S\w snøp p

8 - 8 bqwn n am v 2017 PnjvWphns LmX-Isc Xpd- n-e-s-bv msx ticfw s]mdp- n Hcp]mSv kz]v\-ß-fp-ambn F n-\n-b-dnwkv hnzym-`ymkw t\sm Iem-e-b-Øn-tebv v Bfl-hn-izm-k-tØmsS \S- p-t]mb ]ºmSn s\lvdp timtf-pnse hnzym n PnjvWp-{]-tWm-bn-bpsS AXn-Zm-cp-W-amb A y-øn\v km yw hln-t - n-h ticf kaqlw, c p amk-øn\v tijhpw {]Xn-Isf At\z-jn v \S- p kwÿm\ t]meokv tk\-bpss \njv{in-b-xzsø ]e hn[-øn A]-e-]n- p-i-bp- m-bn. \nb-a-øns Zp -e-amb IÆn-Iƒ s]m n- p-i-f- v c -s -Sm A\m-bmkw Ign-bp- D -X-cmWv {]Xn-ÿm\ßfn \n p sx Imcyw Gh p-adn-bmw. kzm{ib Iem-e-b-߃ hnzym n-i-fpss Poh-s\-Sp- p ÿm]-\ß-fmbn amdn-bmepw, AXn\v t\xrxzw \ Ip- -h AXXv ÿm]-\-ta-[m-hn-iƒ Xs -bmsw v sxfn-bn- -s - mepw D -X- cm-jv{sob _ -߃ Ds - n Ah-scms c -s Spw F -Xns sxfn-hmwv PnjvWp-h-[hpw AXn-s\-Xp-S v t]meokpw Kh sa pw amt\-pvsa pw ]c-kv]-c-[m-c-w-tbmss \S-Øn-sIm- n-cn- p HØp-I-fn-I-fp-w. PnjvWp-hns\ sim -Xm-Wv. F m, AXv sxfn-bn- m cmjv{sob CS-s]-S ImcWw t]meokv Xøm-d-. sime- p- - Øn\v ]Icw ti v Bfl-lXym t{]c- WmIp w am{x-ambn timsxn apdn-bn amdnb-sx-ß-s\-sb pw F p-sim- mwv sxfnhp-iƒ hfsc hnz-kvz-ambn txbv p-am-bv p- I-f- -sx pw a\- n-em- m km[m-cw P\-߃ v Ign-bp- p- v.h mw {]Xn ]n.- Ir-jvW-Zmkv ap Iq- Pmayw t\sn-b-sx-ßs\-sb pw hy am-wv. s\lvdp timtfpv amt\-pvsa v PnjvWphns\ aptº Xs t\m -an- n-cp- p. amt\- Pp- -sa ns t^kv_p v t]mkv n Pnjv- Wp, timtfpv amt\-pvsa v ska-ã ]co- s]s v \S-Øm Xocp-am-\n \S-]- Sn-tbbpw tnmzyw snbvxn-cp- p. bqwn-th- gvkn- - n ]co- -Iƒ G -hpw Npcp-ßn-bXv ]Xn- -\- p-zn-hkw apsº- nepw Adn-bn v \ In-thWw \S-Øm F v Nq n- mwn- p-ibpw ]cmxn \ Ip-Ibpw tkmjy aoun-b-bn Iymº-bn \S-Øp-Ibpw snbv X PnjvWp-hn-s\-Xnsc {]Xn-Imc\S-]-Sn-sb- \ne-bn-emwv timtfpv snb am ]n.- Ir-jvW-Zm-kns \n t±-i-{]-imcw ]nb H krvpnøv hniz-\m-y\pw Akn-à v s{]m^. kn.]n.{]howpw sshkv {]n -kn- mƒ i n-thepw tn v tim n-b-sn-s I - Y sa\-bm Xocp-am-\n- -Xv. ]co- -bv n-s-bn, sshkv {]n kn- mƒ i nthepw krvpnøv hniz-\m-y\pw lmfn - Ibdn PnjvWp-hns DØ-c- -S-emkv _ew {]tbm-kn v ]nsn phmßn, tim n-b-sn- psh v A\ym-b-ambn Btcm-]n,v Fgp-Xnb DØ-c-߃ sh n- -fbm \n _- n- p. Aß-s\-sbmcp tim n-bsn bym - Øn AhnsS \S- n- n- m-sb v B lmfn- ]co- -bv n-cp F m hnzym n-ifpw GI-kz-c-Øn ]d-bp- p. PnjvWp Is gp-xn-sb v ]d-bp- hnzym n(a-s mcp PnjvWp) Ccp- -Xv PnjvWp-hns apºn-em- Wv. DØ-c-sa-gp-Xp Xv IS-em-kn-e- m-bn-cp- p, _p vse v tamu B k jo nem-bn-cp- p. AXp-sIm- p-xs Fgp-t v \n m am{xta tim n-b-sn- m Ign-bq. Is -gp-xn-sb hmzw s]mfn- -txm-ss-bm- Wv Xp p-i-s-emkv sh mwv tim n-bsn Xv F IY-bp- m- n-b-xv. F m, B Xp v IS-emkv ImWn- m PnjvWp-hns _ p- ƒ ]n.-ir-jvw-zm-kn-t\msv Bh-iys - -t mƒ Abm-fpsS `mhw amdn. shdpsx {]iv\-ap- m- m \n - m-sb- mwv IrjvW-Zm-kv {]Xn-I-cn- -sx- mwv PnjvWphns AΩm-h {iopnøv ]d- Xv. PnjvWp-hn\v CSn-ap-dn-bn {Iqc-]o-U\w tim n-b-sn- n- n m-sb v Ic p ]d- p-sim- n-cp PnjvWp-hns t\sc Bt{Im-in- psim v sshkv {]n kn- mƒ i n-th, tim n-b-sn- -Xns t]cn ]nsn- Iq-Sn-b-Xn-\m DØ-c-I-S-em-kp-Iƒ sh n- f- -Xm-sW v Fgp-Xn-sIm-Sp- m Bhiy-s - p. AXn-\p-tijw ]n-b HbpsS apdnbn-tebv v sim p-t]mb PnjvWp-hns\ AXn-{Iq-c-am-bn- mwv i n-thepw krvpn- Øpw {]howpw tn v a ±n- -Xv. Ah-cpsS apdn-i-fn I tnmc- m-sp-iƒ PnjvWp- hn-t Xv Xs -bm-sw v Icp-tX- n-hcpw \v {]n kn- m-fns apdn-bn \n pw Pnjv-Wp tlmã-en-tebv v \S- p-t]mbxv I Xv PnjvWphn\v ap n-en-cp v ]co- sb-gp-xnb hnzym n-x-s -bm-bn-cp- p. F m, tlmã-en FØp- Xv Bdp-a- Wn kabw Ign- n- m-wv \mwv Hcp txm -Øv Igp-Øn Ipcp-ßnb coxn-bn, tlm-ã apdn-bnse s{u v n- n Xqßnb \ne-bn PnjvWp-hns\ Is -Øp- -Xv. At mƒ, PnjvWp-hn\v Poh-\p- m-bn-cp- p. F m, Bip]-{Xn-bn-tebv v sim p- t]m- -Im- A ym-]-i kn.]n.{]ho- Xs Im- \ Im hnkω-xn- p-i-bm-wp- mb-xv. hnzym n-iƒ as mcp Im kwl-sn- n- n- mwv PnjvWp-hns\ Bip-]-{Xn-bntebv v sim p-t]m-ip- -Xv. F p-sim- m- Wv, ac-w-tømsv a Sn p-sim ncp kz w hnzym nsb Bip-]-{Xn-bn-se- nepw FØn- m-\p IcpW Im m B A[ym-]-I Xøm-dm-Im-Xn-cp- Xv? F m-sx-fn-hp-ifpw \in- n p PnjvWp-hns ac-w-tijw amt\- Pvsa v {]Xn-\n-[n-I-fmcpw Hcn- t]mepw PnjvWp-hns ho n-se-øp-itbm ac-wm-\- c NS-ßp-I-fn ]s -Sp- p-itbm snbvxn- Ww. G -hp-sam-sp-hn, Cu hnj-bßsfms henb hm Ø-I-fmbn am[y-a-ß-fn h -Xn-s\-Xp-S v 5t]sc {]Xn-I-fm n t]meokv F^vsF-B Xøm-dm- n. ]n.-ir-jvw- Zmkpw krvpnøpw kn.]n.{]howpw i n- -thepw {]Xn-I-fm-bn. F m, Ah - s -Xnsc Bfl-lXym t{]c-wm-ip- -amwv F^vsF-B-dn tn ØXv. KqVm-tem-N-\, sxfnhv \in- n- XpS-ßnb Ip -ßfpw Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. ]mºmsn s\lvdp timtfpv ka-c-øn\v A`n-hm-Zy-a n- p-sim v ka-c-ti-{µ-øn-tebv v FsF-Un-F-kvH {]h Ø-I \S-Ønb {]I-S\w. t]mãp-am w Hcp t^md kniv hnz- Kv[s km n- y-øn \S-Ø-W-sa v _ p- ƒ Bh-iy-s - n pw AXn\v A[n- Im-cn-Iƒ Xøm-dm-bn-. ]n.pn.hnzym n \S- Ønb t]mãp-am w A\p-k-cn v Xøm-dm- nb dnt m n PnjvWp-hn\v a ±-\-ta- - Xns Fs - nepw kqn-\-iƒ t]mepw ImWp- n-. F m, t]meokv Xøm-dm- nb C IzÃv dnt m n aq n apdnhns ]mspw Im sh -bnepw ssibnepw txmfnepw ASn-tb- -Xns bpw c w I -]n- Sn- -Xn-s bpw ]msp-iƒ D v F pw tcjs -Sp-Øn-bn- p v. AsX- p-sim v t]mãpam w dnt m n h n-.? AXn-\ w t]mãp-am w dnt m n Ir{Xnaw Im m XpS w apx Xs _ -s - -h CS-s]- n-cp- p-sh- m-wv. Xr»q saun- timtf-pnse t]meokv/ t^md kniv hn`m-k-søbpw amt\-pvsa v ]Ww simspøv hne-bvs -Sp-Øn- p- m-ihnzym n-iƒ {]t m-`-cw-køv s\lvdp timtf-pn-se hnzym n-i-fpss kacw hf Øn-sb-Sp- m tkhv FPyq-t j IΩn- nbpw FsF-UnF-kvH bpw \nc- -c-ambn ]cn-{iaw Bcw-`n- n-cp- p. tkhv FPyq-t -j IΩn- n-bpss {ia-^-e-ambn, PnjvWp-hns LmX-Isc Adkv v snøpi F {][m-\-s Unam v cq]-s -Sp- Øm\pw hnzym n-i-fpss kzx-{ -amb ka-c-th-zn v cq]w \ Im\pw e n-sn-bn P\p-hcn BZy-bmgvN tn hnzym n-ifpss tbmk-øn\v Ign- p. s\lvdp timtfpv ÃpU kv Atkm-kn-tb-j cq]w sim -Xn-s\-Xp-S v hnzym n-ifpss ka-cw, PnjvWp-hns sime-]m-x-i- Øn 35- mw Zn\-Øn timtf-pn\p ap n Bcw-`n- m Ign- p. B ka-c-øn\v AWn-\n-c- -txmss {]t m`w henb am\- ߃ ssih-cn- p. k m-cn\v ta ISpØ kω ±w snep-øm B {]t m-`-øn\v Ign- p. hmkvx-h-øn AXns ^eam-bn- mwv ]n.-ir-jvw-zmkv Dƒs -ss-bp- hsc {]Xn- - n-i-bn Dƒs -Sp-Øm-s\- nepw k m Xøm-dm-b-Xv k m amt\-pvsa p-ambn HØp-I-fn p F m hnzym n-k-a-c-sø-xp-s v Xr»q Pn m If-IvS-dp-ambn s^{_p-hcn 15 \v \S N -bn Nne HØp-Xo p-hyh-ÿ-iƒ AwKo-I-cn- -s -s - nepw {]Xn- Isf AdÃv snøp- -Xns\ kw_- n v Hcp Dd pw \ Im A[n-Im-cn-Iƒ Xømdm-bn-. F{Xbpw thkw AdÃv snøpsa v ka-ckwkaw Fw.-jm-P Jm DZvLm-S\w snøp p ]n p-w-b n- p-sim v \nc-h[n hnzym n-kw-l-s-\-ifpw cmjv{sob ]m n- Ifpw a v _lp-p-\-kw-l-s-\-ifpw IqSn am{xw ]d v XSn-X- p-i-bmwv t]meokpw If-IvSdpw snbvx-xv. F m, ]nt Znh-kw, s^{_p-hcn 16\v ]n.-ir-jvw-zmkv aq Iq Pmay-l Pn- mbn sslt m-s-xnsb kao- ]n- p-ibpw timsxn CS- m-e-pmayw A\ph-Zn- p-ibpw snøp ÿnxn-bm-wp- m-b- Xv. k m A`n-`m-j-I, ]ªn v t{]m- kn- -Iyq- at cn {io[-c \m-b amt\-pvsa- p-ambn HØp-I-fn- p. AYhm {]Xn-Isf c- n- - m-\p ticfk m-cns Xm - cyw kwc- n- p \ -amb\ne-]msv ]ªnIv t{]mkn-iyq- ssisim- p. AXns\-Xp-S v, ]ªnIv t{]mkn-iyq- ÿm\- Øv \n v at cn {io[-c \m-bsc am -Wsa pw ]Icw kxy-k- -\mb as mcp ]ªn-Iv t{]mkn-iyq- sd \nb-an- -W-sa pw tk-hv FPyq-t -j IΩn n Bh-iy-s - p. _ p- fpw AtX Bhiyw D -bn- - Xn- -s\-xp-s v kn.]n.dz-b-`m-\p-hns\ ]ªnIv t{]mkn-iyq- -dmbn \nb-an- p-i-bp- m-bn. F n pw ]n.-ir-jvw-zmkv am v 2 \v aq Iq Pmayw t\sn. sxfn-hp-i-fpss A`mh-Øn-emWv IrjvW-Zm-kns c -s -S. AYhm sxfn-hp-isf Xs Xm ]-cy-߃- p-th n hf-s m-sn- m IrjvW-Zm-kn\v Ign- p. k m BZyw apx kzoi-cn- Aew-`mhw \nd \ne-]m-sp-i-fnse ]gp- -Xp-Iƒ D]-tbm-Kn- p-sim- mwv {]Xn aq Iq Pmayw t\sn-b-xv. {]Xn-Iƒ c -s -Sp-Ibpw PnjvWp-hn\v \oxn hfsc AI-se-bm-sW v hcn-ibpw snøp- Hcp kml-n-cy-øn-emwv Imcyß-ƒ hs -Øn-bn-cn- p- Xv. PnjvWp-hns AΩ-bpw A \pw am\-kn-i-ambpw imco-cn- I-ambpw BsI XI Ah-ÿ-bn-emWv. B`y ch-ip v ssibmfp apjy-a{ n ]n-w-dmbn hnp-b-t\msv A \pw AΩbpw CX-c-Ip-Spw-_mw-K-ßfpw {]Xn-Isf IÃ-Unbn-se-SpØv tnmzyw snøm-\p k -\ v Im -W-sa v Bh-iy-s - n pw, PnjvWp sim -s - v c v amkw Ign- n pw AXn- \p Hcp \o hpw k m `mk-øp-\n- p- m-bn-. {]Xn-Iƒ AdÃv snø-s - mepw \nb-a- Øns ]gp-xp-iƒ aqew in -bn \n v (tijw 9 mw t]pn )

9 - bqwn n am v 2017 (8 mw t]pn \n v) Hcp- ]t c -s -t -bv mw. ti v At\zj-W-Øns BZy-L- -ß-fn D mb Kpcp- X-c-amb hogvn-iƒ, sxfn-hp-iƒ ]q Æambn C m-xm- m- Imc-W-am-bn- p v. {]Xn- Isf AdÃv snbvxn- p- apjy-a{ n ]nwdmbn hnp-b ho n-tebv v h m axnsb v PnjvWp-hns AΩ HcpL -Øn ]d-bm-\n-s-bm-bxpw Ah-c-\p-`-hn- p-sim- ncn- p at\m-th-z-\-bpss {]Xn-^-e-\-am-bn- mwv. ]n osv R߃ ka-c-øn-\n-, Zp e-cm-wv, R߃ v \oxn \ Im I\nhv ImWn- Ww F v At]- m-kz-c-øn ]{X- - m-tcmsv s]m n- -c- p-sim v ]d- - Xpw alnp Xs. ais\ \jvs-s Hc- Ω- -bpss lrz-b-t`-z-i-amb Ah-ÿm- -c-ßfm-wn-sx- mw. B AΩbv v \oxn\ I- W- -sa- n LmX-Isc Xpdp- n-e-s-bv m ]nw-dmbn - k m C m-i n ImWn- - Ww. ti v ]p\ct\z-jn- Ww. do t]mãp-am w \S-Ø-Ww Zp e-amb Hcp Ip -]-{X-Øns ASnÿm-\-Øn Cu ti nse {]Xn-Isf in n- p-hm-\m-h-iy-amb \nb-a-t]m-cm w \S-Øm-\m-hn-. ap Iq Pmaym-t] d±m- m kp{]ow-tim-s-xnsb kao-]n-bv -Wsa aln-p-bpss Bhiyw kwÿm\ k m Gs -Sp-Ømepw sxfn-hp-i-fpss A`m-h-Øn ]n.-ir-jvw-zmkv c -s -t bv mw. AXp-sIm v ti v IrXy-amb coxnbn ]p\ct\z-jn v PnjvWp-hns acww bym -Øn Gßs\ kw`-hn- -Xm-sW- -Xns F m hkvxp-x-ifpw shfn- Øv sim p-h-c-ww. \in- n- -s s sxfn-hp- Iƒ tij-cn-bv -W-sa- n do t]mãp-am w th n-h-cpw. PnjvWp-hns Igp-Øn apdp- nb txm Øv t]meokv IÃ-Un-bn-ep- mhpw. AXv t^md kniv em_n ]cntim-[n- -Ww. CSn-ap-dn-bn Is -Ønb c -Øp- n-iƒ Bcp-tS-sX v Is - Øm, hnz-kv[-]-cn-tim-[-\-bpw IqSntb Xocq. {]Xn-Iƒ v Hcp hn[-ønepw kzm[o- \n- m Ign-bmØ D -txm-tzym-k-ÿ ti v At\z-jn- -Ww. AsXms kw`hn- -W-sa- n F -Un-F^v k m h p-]p-e Øp kzm{ib am^nb _ w ]q Æ-ambn Ah-km-\n- n- pi-bmwv BZyw th Xv. kzm{ib hnzym-`ym-k- - -h-s- m v i n ]I-cp k m \bamwv {]iv\w hnzym-`ym-ksø BZy-a-h I -h-s-h- kvxp- -hm n am n. AXns hmwn-py-km-[y- X-Isf hn\n-abw snøm Bh-iy-amb \b߃ F UnF-^v- -bp-un-f^v k m-cp- Ifpw ti{µ k mcpw cq]-s -Sp-Øn-sIm- Sp- p-i-bm-bn-cp- p. I -h-s-øns t^m ape-iƒ 50:50 apx XpSßn ^okpw timgbpw btyjvsw hmßp Xp-h-sc-bp Imcy-߃ v ]gp-xp-iƒ Hcp- n-sim-sp-øp. {Ita-W, I -hs am^nb timtf-pp-ifnse A[ym-]-I-cp-sSbpw hnzym n-i-fpssbpw ssz\w-zn\ hyh-lm-c-ß-fn hsc CS-s]-Sm XpS-ßn. knkn- Snhn Iyma-d-Iƒ timtf-pp-i-fn ÿm]n- -s -Sm XpS-ßn. kwl-s-\m-kzm-x{ yw ]msn- m-sb v hmzn- p-xp-s-ßn-b-h Iem-e-b-ß-fnse Ip n-ifpss kulr-z-ß-fn t]mepw CS-s]-Sm XpS-ßn. am\-kn-i-ambpw imco-cn-i-ambpw D]- {Z-hn- mepw Bcpw tnmzyw snøm-\n- m-sb- Ahÿ {ItaW kwpm-x-am-bn. a\p- jym- -h-im-i-߃ ewln- m Ah v \ Ip ssek kmwv h jm-h jw kwÿm\ k m-cp-i-fp-ambn amt\-pvsa p- Iƒ H p-sh-bv p Icm-dp-Iƒ F a nem-bn-cp p Imcy-߃. Ct -W A - kvsa v, s] Ip- n-isf ssewkn-i-ambn t]mepw ]oun- n- m amt\-pvsa n\pw A[ym-] pw Ah-k-c-sam-cp- p G m- tikv ]p\c-t\z-jn- Ww PnjvWp acn- -Xns sxm -SpØ Znhkw apx Xs hnzym n-iƒ i - amb {]Xn-I-cW- -hp-ambn cwkøv hs - nepw amt\-pvsa v \nc-h[n {]Xn-Im-c-\-S- ]-Sn-I-fn-eqsS Ahsb ASn- -a Øp-I-bm-bncp- p. {]Xn-I-cn hnzym n-isf I -t n IpSp- n. t]meokv tãj-\n-te v hnfn v hc-pøn A[n-t -]n- p. amt\- Pvsa ns Gdm aq-fn-i-fmb c n-xm- sf hnfn v tn Øv timfpv Xpd- p-hm Ifsam-cp- n. FXn Ø Ip n-i-sfbpw c n- Xm- -sfbpw ]pd-øm- n. am[y-a-ß-fp-ssbpw s]mxpkaq-l-øn-s bpw apgp-h {i m ti{µ-am-bn-cn- p-tºmgpw s\{lp timsfpv snb am ho pw hnzym n-iƒ v t\sc sime-hnfn \S-Øn-sb- Xpw AhcpsS cmjv{sob kzm[o\w hy -am- p- p. F m PnjvWp-hn\v \oxn e`n- msxbpw Imº- n P\m-[n-]Xyw ]p\xÿm-]n- m-sxbpw X߃ ]nt m- n F p Xocp-am-\n Hcp kwlw hnzym n- Iƒ tkhv FPyp-t -j IΩn- n-bpss ]n p-w-tbmss s\lvdp timsfpv ÃpU vkv Atkm-kn-tb-j F kzx{ thzn v cq]w \ In. PnjvWphns P -Zn-\-amb s^{_p-hcn 11\v timsfpv Ihm-S-Øn\v apºn Hcp ka-cti{µw Bcw-`n p. {]Xy cmjv{sob {]h Ø-\-an-s - n t]mepw hnzym n- I-fn ]ecpw hnhn[ kwl-s-\-i-fn AwK-ß-fm-bn-cp- p. F n-cp- mepw e y- Øns kam-\-xbpw {]hr-øn-bn-ep Bflm bpw kwl-s-\m-]-c-amb k p-nn- X-Xz-߃ v AXo-X-amb hnzym n sfiyhpw s\lvdp timsfpv ÃpU vkv Atkm-kn-tb-j F thzn-bn-eqss Ah ÿm]n- p. PnjvWp-hns ac-w- Øn\v DØ-c-hm-Zn-I-fm-b-h s -Xnsc sime- ]m-x-i- p Øn\v tis -Sp- p-i, s\lvdp timsfpv Ub-d-IvS IrjvW-Zm-kv, ]n.-b.- H. krvpnøv hniz-\m-y, sshkv {]n kn- mƒ F.-sI.i n-th, A[ym-]-I {]ho kn.]n. F n-hsc DS AdÃv FsF-Un-F-kvH kwÿm\ sk{i- dn kjmhv ]n.-si.-{]-`mjv ka-cti{µw DZvLm-S\w snøp p 9 Smbn A[x]Xn- n pw k -I-em-im-e-Ifpw k m-cp-ifpw ImgvN- m-cmbn \n p Ahÿ AXoh Zb-\o-b-am-Wv. ka-{k-amb \nb-a-\n Ωm-W-am-Wv BZyw th -Xv hnzym-`ym-k-hp-ambn Hcp _ -hp-an- m- Ø Imcy-ß-fmWv kzm{ib ÿm]-\-ß-fn- \S- p- -Xv. Db hy n-xz-ßsf kr- n- p- -Xn\pw hf Øp- -Xn\pw ]Icw ASn-a-I-sf krjvsn- p ti{µ-ß-fmbn kzm{ib timtf-pp-iƒ amdn-bn-cn- p- p. amt\-pvsa p-i-fpss A{]-am-Zn-Xz-amWv Ahn- S-ß-fn Ac-ßp-hm-gp- -Xv. Hcp \nb-ahpw Ah v _m[-i-a- m-sb [m jvsyw \nd- kao-]-\-amwv tsmw Sn.tPmk-^p-amscbpw IrjvW-Zm-kp-am-scbpw e van-\m-b- am-scbpw a pw krjvsn- p- -Xv. AsXm- pw Bcpsahn-sSbpw tnmzyw snøp- n-. cmjv{so-b-i n t\xm- fpw `c-wm-[n- Im-cn-Ifpw kzm{ib taem-f- m \ Ip D n-jvshpw ` n psim v hmem n\n p- -Xp-sIm v, Ip n-iƒ v i_vzn- m t]mepw Ign-bp- n-. kzm{i-b-hn-zym-`ymk k w Xs hnzym-`ymk hncp- -am-sw Imcyw CXph-sc-bp A\p-`hw sxfn-bn- p- p. F m-, H -b-sn v B k{º-zmbw Ah-km-\n- n- m _p n-ap- m-sw- n, {ItaW AXns KpWt`m- m- -fmb am^nb kwl߃ v AXn-\p Ah-k-c-߃ \ntj- [n- p-sim pw amt\-pvsa p-isf hcn- pap-dp- n-sim pw ^e-{]-z-amb \nb-{ -W߃ sim p-h-cm Ign-b-Ww. \nb-a-k-`bn ka-{k-amb Hcp \nba \n ΩmWw \S- Øm ticfk m Xøm-dm-Ip -Xn-eqsS am{x-ta kzm{ib hnzym-`ymk {]iv\-߃- v imiz-x-ambn ]cn-lmcw ImWm Ignbq. cmjv{sob t\xm- -fpw kzm{i-b-am-t\- Pvsa p-i-fp-am-bn- p Ahn-ip- -amb F m CS-]m-Sp-Ifpw Ah-km-\n- n- m\pw Xøm-dm- I-Ww. hn p-ho-gvn-bn- mø t]mcm w hfcs hnzym n-isf kw_- n- n-s-tømfw, kwl-sn- p-hm\pw P\m-[n-]-Xy-]-c-amb {]- t m-`-ß-fpss `mkøv apt -dp-hm\pw Hcp {]-ÿm\w Bh-iy-am-bn-cn- p- p. kzm{ib Iem-e-b-ß-fn hnzym n-bq-wn-b-\p-iƒ cq]-h I-cn- -s -S-Ww. I n-cm-jv{so-b-øns si p-]m-sp-i-fn- msx sk ^v ss^\m- -knwkv timtfpv ÃqU vkv Atkm-kn- tb- -j-\p-iƒ cq]-s -Sp-tØ- -Xp- v. s\lvdp timtfpnse hnzym n ka-c-øneqss AhnsS cq]w sim timtfpv bqwnb Xo -bmbpw hnπ-h-i-c-amb {][m\ya ln- p Nph-Sp-sh-bv m-wv. Ime-ßfmbn ASn- -a Ø-s p Ign kzm{ib hnzym n-i-fpss hntam-n\ Imlfw Fßpw apg-ß-s. Iog-S-ßmsX t]mcm-sp Hcp hnzym n-i n hf p-h-c-s. F m- Øcw Nqj-W-߃ pw Ah-aXnIƒ pw Adp-Xn-h-cp-Øm-\p Htc-sbmcp t]mwhgn AXp-am-{X-am-Wv. s\lvdp timtfpv kacøns \mƒhgn snøp-i, s\{lp timsf-pn F{Xbpw thkw {]kn-u jy coxn-bn hnzym n bqwn-b sxc-s -Sp v \S- Øp-I. F m P\m-[n-]Xy Ah-Im-i-ßtfmSpw IqSn-bp timsfpv bqwn-b {]h Ø\w \n _- n-x-am- p-i, CSn-apdn t]mse-bp F m ]ou-\-ap-d-ifpw Ahkm-\n- n- p-i. A -S- -Øns t]cn-ep a\p-jym-h-imi [zwk-\-߃ Ah-km- \n n p-i, Unkn-πn-\dn Hm^o-k XkvXnI Dt]- n- pi, hnzym n-isf imco-cn-ihpw am\-kn-i-hp-ambn ]oun- n- p ^nkn- FPyp-t -j A[ym- ]-I tkmhn-µ Ip- nsb ]pd-øm- p-i, hnzym n-i-fpss kzim-cy-x-bpss taep amt\-pvsa ns IS- vi-b w Ah-km-\n- n- p-i, C-t -W Ask-kvsa ns t]cnep ]ou-\-߃ Ah-km-\n- n- p-i, A m-z-ani hnj-b-ß-fn amt\-pvsa v CS-s]-Sm ]msn-, kzm{ib timsf-pp-ifnse a\p-jym-h-imi ewl-\-߃ XS-bphm k m i -amb \nb-a-\n ΩmWw \S-Øp-I,hn-Zym n-i-fpss \ymb-amb Bh-iy-߃ AwKo-I-cn v timsfpv DS Xpd- pi F o Bh-iy-߃ kvddp- U vkv Atkm-kn-tb-j apt m v sh p. s\lvdp timtfpv ÃpU vkv Atkmkn-tb-j s^{_p-hcn 11\v Bcw-`n kacti{µw tkhv FPyp-t -j IΩn n kwÿm\ IΩn- n-bw-khpw FsF-Un-F-kvH kwÿm\ sk{i- -dnbpamb ]n.-si.-{]-`mjv DZvLm-S\w snbvxp. PnjvWp-hns Nn{X- Øn\v apºn ]pjv]m \ \S-Ønbpw sagp-ip-xn-cn-iƒ sxfn-bn pw hnzym n-iƒ AWn-\n-c p. s^{_p-hcn 13\v ÃpU vkv Atkm-kn-tb-js ka-c-ti-{µ-øn \S ka-c-kw-kaw tkhv FPyp-t -j IΩn n kwÿm\ sk{i- dn Fw.-jm-P Jm DZvLm-S\w snbvxp. FsF-F-kv-F-^v, sif-kvbp, F_n-hn]n, F-sFUnF-kvH, -FsF-UnsshH, bph-tam,- bq-øv tim - {K-kv,- F-sF-ssh-F-^v, BwBZvan, FsF- n-bpkn, Ducmfn _m v{kq v, ªmßmSv P\- Iob kwko-x-k` F o kwl-s-\-iƒ kac-øn\v ]n p-wbpw A`n-hm-Zy-hp-a n p. kmdm tpmk-^v, jm^n ]d-ºn Fw-F - F, kn.-b.-\o-e-i-wvt, hn.-f-kv.-tpm-bv (si-f-kv-bp), -ip-t`jv kp[m-i (FsF-Fkv-F-^v), AUz.-C.-F.-im- n-cm-pv (t{]m{kkohv temtbgvkv t^mdw), tum.-]n.-f-kv.- _m-_p(tkhv FPyqt -j IΩn- n),-f.- si.-_n-pp(fsf-un-sshh), -Pn-jvWp-hns _ p- ƒ, kn.-si.-in-h-zm-k (P\-Iob {]Xn-tcm[ kanxn) -F- n-h hnhn-[-k-ab-ß-fn ka-csø A`n-hmZyw snbvxp.- Ãp-U vkv Atkm-kn-tb-j t\xm- -fmb PÃn,- sp-dn Fw.-^n-en v, Acp si.- F.,-\n- m Al-Ω-Zv Xp-S-ßn-b-hcpw {]kw-kn- p. bqøv tim {Kkv,- F-sF- F-kv-F-^v- FsF-ssh-F^v, bph-tam,- Fw-F-kv-F^v F n-hcpw kacøn\v ]n pw A n v ] -ep-iƒ si n. ka-c-cw-køv hcm-xn-cp FkvF^vsFbpw CXn-\n-S-bn cwk-{]-th-iw snbvxp. PnjvWp-hns LmX-Isc AdÃv snøp-i, hnzym n-i-fpss \ymb-amb Bhiy-߃ AwKo-I-cn v timsfpv DS Xpd- pi F o Unam p-iƒ as m kwl-s- \-Ifpw Gs -Sp- m Xøm-dmbt mgpw Fkv F-^vsF t\xrxzw PnjvWp-hns LmX- Isc AdÃv snøpi F Unam v Db - Øn-bn. timsfpv DS Xpd- pi Fs gp- Xn-b _m\-dm-bn-cp p Fkv-F-^v-sF- -bpss ] - -en D m-bn-cp- -Xv. hyh-ÿm-]nx kwl-s\m t\xr-xzßfpss Xocp-am-\-ß-fpsS \ymbm-\ym-bßsf tnmzywsnbvxv apt dm-\p B hw Cu ka-c-øn-eqss hnzym n- Iƒ v t\sm-\mbn. AXn-\m ]Xnhv coxnbn Gs -Sp- ka-c-co-xn-bp-ambn h v Fs - nepw HØp-Xo p- m n t]miphm Hcp t\xmhn-s\bpw A\p-h-Zn- p- - Xm-bn-cp- n hnzym n-i-fpss ka-c-ho-cyw. ]e kω ±-X{ ßfpw G p-hm-tß n h -t mgpw Xß-fpsS sfiyw ImØp-kq- (tijw 10 mw t]pn )

10 - 10 bqwn n am v 2017 tsmwkv timtfpv hnzym n-iƒ sk{i-t -dn-b v am v \S-Øn AS- p-]q- nb tsmwkv timtfpnse sian- F n-\n-b-dnwkv hnzym nisf a v timtf-pp-i-fn-tebv v am m k m DS-\Sn \S-]Sn kzoi-cn- p-i, hnzym n-ifn \n v CuSm- nb apgp-h ^okpw XncnsI \ Ip-I, tsmw Sn.-tPm-k-^ns\ AdÃv snøpi F o Bh-iy-ß-fp- -bn- psim v tsmwkv timtfpv hnzym n-iƒ sk{i-t -dn-b v am v \S-Øn. FsF-UnF-kvH kwÿm\ {]kn-u v _n\p-t n DZvLmS\w snbvxp. s\lvdp timtfpv ÃqU vkv Atkm-kn-tb-j tim Hm Un-t\- ]n.si.{]`mjv apjy-{]- kwkw \S-Øn. FsFUnsshH kwÿm\ sk{i- dn C.hn.{]Imiv, tsmwkv timtfpv hnzym n\n sskt\m, Fw.sI.jl-kmZv F n-h kwkm-cn- p. s\lvdp timtfpv kacøns \mƒhgn (10 mw t]pn \n v) n- m Ah {i n- p. s^{_p-hcn 14\,v k m ASn-b- -c-ambn s\lvdp timsfpv hnj-b-øn-en-s-s]-s-w-sa v Bh-iy-s - psim v ]Xn-\mdv Unam p-i-f-s-ßp \nth- Z\w apjy-a-{ n pw hnzym-`ymk a{ n pw ÃpU vkv Atkm-kn-tb-j ^mivkv snbvxp. IrXy-amb ap p-]m-[n-i-tfm-ss- A[y-b\w Bcw-`n- p-hm-\p A -co w Dd- m- -W-sa v \nth-z-\-øn hnzym n- Iƒ ASn-h-c-bn v kqnn- n- p. CXns ASn-ÿm-\-Øn 15\v hnzym-`ym-k-a-{ n-bpss \n t±i {]Imcw If- IvS hnzym n {]Xn-\n-[n-Isf N bv v hnfn- p. timtfpv bqwn-b- Bcw-`n- p- XS- -ap ]e Unam p-i-fnepw {]kvxpx N -bn [mc-w-bm-bn. PnjvWptI n {]Xn-tN -s - -hsc DS AdÃv snøp-sa pw If-IvS Dd v \ In. Cu N -bpss ASn-ÿm-\-Øn ] si nbp kacw Ah-km-\n- n- p-hm\pw kac-cq]w am p-hm\pw hnzym n-iƒ Xocp-am- \n- p. N -bn-ep-s-\ofw Fß-s\bpw kacw Ah-km-\n- n- -W-sa \ne-]m-smwv a p hnzym n kwl-s-\-iƒ FsF-Un-FkvH {]Xn-\n-[n-Ifpw s\lvdp timsf-pn-se -hn-zym n-i-fp-sam-gnsibp -h kzoi-cn- -Xv. kacw ]n h-en- p- p-sh {]Jym- ]-\hpw a v hnzym n kwl-s-\-iƒ \S- Øn. F m, PnjvWp-hns LmX-Isc AdÃv snbvxp-simt kacw ]n h-en- q, ka-c-cq]w am{xta am p-i-bp q F \ne-]msv ÃpU vkv Atkm-kn-tb-j\pw hnzym n {]Xn-\n-[n-Ifpw kzoi-cn- p. CtX \ne-]m-sssp p-hm ]n osv a p- h \n _- n-x-cm-ip-i-bmwv D m-b-xv. B N -bpss ASn-ÿm-\-Øn s^{_p-hcn 17\v timsfpv Xpd- p-hm Xocp-am-\n- p. timtfpv ]p\- --cm-cw-`n- -t mƒ - P\m-[n-]- Xym-h-Im-i-߃ Imº- n BZy-ambn ÿm]n- s -Sp-I-bm-bn-cp- p. hnzym n ka-c-n-cn-{x-ønse, hnti-jn pw Hcp {io \m-cm-b-w Kp-cp-hns "F\n v PmXnbpw a-x-hp-an ' hn-fw-_-c-w: i-xm- n B-Nc-WtbmKw ixm_vzn BN-c-W-tbmKw Fkvbp-kn-sF(-kn) tim bw Pn msk{i- -dnbpw kwÿm\ sk{i-t -dn-b- w-k-hp-amb kjmhv spbvk tpmk^v DZvLm-S\w snøp- p Bƒ C- y su-tam-{im- n-iv bqøv Hm -K-ss\-tk-j- (F-sFUn-ssh-H) tim -bw Pn- m I-Ωn- n-bp-ss B-`n-ap-Jy-Øn {io \m-cm-b-w Kp-cp- -hn-s F-\n- v Pm-Xn-bpw a-x-hp- an- - hn-fw-_-c-øn-s i-xm- n BN-c-W k-tωf-\w tim- b-øv kw-l-sn- n p. Xn-cp\- c ]-gb t]m-eo-kv kv-t -j ssa-xm-\n-bn \-S tbm-kw F-kvbpknsF(I-Ωyq-Wn-kv- v) kwÿm-\ sk-{i-t -dnb- v Aw-K-hpw Pn m sk-{i- -dn-bpam-b k-jm-hv P-bv-k tpmk-^v D-Zv-LmS-\w sn-bvxp. F-sFUn-ssh-H kwÿm-\ {]-knu v k-jm-hv F.sI._n-Pp ap- Jy-{]-`m-jWw \-SØn. kwÿm-\ sk-{i -dn C.hn.{]-Imiv, Pn m {]-knu v cpn-x P-bdmw, Pn m sk-{i -dn A-\n-em t_mkv, Pn m I-Ωn- n Aw-K-ßfm-b si.kpn, {io-im- v thwp-tkm-]m, em-cy ]-c-ta-izc, A-c-hn-µv hn. F- n-h {]-kw-kn p. k-tω-f-\-øn-\p ap-t m-sn-bm-bn hn-]p-eam-b {]-Nm-c-W {]-h -Ø-\-߃ Pn -bn \- S p. h-ºn- P-\-]- m-fn-ø-øm k-tωf-\w {i- -bm-i -jn- p. k-tω-f-\-øn-\p apt m-sn-bm-bn kq-cy-sk _n. ]-g-b a-ebm-f Km-\-߃ Be]n p. "{io \m-cm-b-w Kpcphpw I-Ωyq-Wn-kv-v- p-ifpw' ]p-kv-x-iøns hn -]-\bpw \-S p. tsmwkv timtfpv hnzym n-i-fpss sk{i-t -dn-b v am v FsF-Un-F-kvH kwÿm\ {]kn-u v kjmhv _n\p-t n DZvLm-S\w snøp- p. FsF-Un-sshH kwÿm-\-sk-{i- dn kjmhv C.-hn.-{]-Imiv kao]w kzm{ib ÿm]-\-ønse amt\-pvsa ns\ sh p-hn-fn- p-sim v m n-te v t]mip BZy ka-c-zn-\-ambn AXv amdn. I n cmjv{so-b-øns simsn-i-fn-, Hcp t\xmhn\pw Pbv hnfn-i-fn-, hnp-bm-àmzw {]I- Sn- n- m-dm-bn- n F v XpS- -Øn Xs {]Jym-]n p sim v hnzym n sfiyw F Hscm ASnÿm\-Øn Ah Imº- n HØp-Iq-Sn. CSn-ap-dn-bpsS `oj- Wn-bn Xßsf `cn- n-cp- -h v FXnsc mkp-iƒ _ln-jvi-cn v Ah {]I-S\w \S-Øn. Hm Fb HmUn-t m-dn-b-øn ktω-fn psim v Xß-fpsS Ah-Im-i߃ {]Jym-]n- p. If-IvS-dpsS tnw_-dn FgpXn H n Hmtcm Unam pw bym yam- p-hm X߃ PmK-cq-Icm-bm-bn-cn- psa v A[n-Im-cn-Isf Hm an- n- p. hnzym n-bq-wn-b\pw HutZym-Kn-I-ambn cq]-h -cn- p. Hm HmUn-t m-dn-b-øn\v PnjvWp-hns t]cv \ In. PnjvWp-hns LmX-Isc AdÃv snøp- Xv hsc ka-ccw-k-øm-bn-cn- p-sa v Hcp-an v {]Jym-]n- p. amt\-pvsa v ]e IpX-{ -ßfpw ]b n Cu ka-ssciysø XI p-hm {ian- ]n. IrjvW-Zm-kns ap Iq Pmayw k m-cns Ip -I-c-amb Aew-`m-h-Øns ^ew PnjvWp- {]twm-bnbpss Zpcq-l-a-c- W-Øn\v Imc-W- m-c-\mb apjy-{]xn ]n. IrjvW-Zm-kn\v sslt m-s-xn-bn \n v ap Iq Pmayw e`n- m-\n-s-bm- n-bxv kwÿm-\-k m-cns Ip -I-c-amb Aew-`m-hw-sIm- m-sw v tkhv FPyqt -j IΩn n kwÿm\ sk{i- dn Fw. jmp Jm ]d- p. Zpcq-l-a-cWw \S v 37 Znhkw hsc {]Xn-Isf AdÃv snømt\m tnmzyw snømt\m sxfn-hp- Iƒ tij-cn- mt\m t]meokv Xøm-dm- Im-ØXv k m {]Xn-I-fpsS ] -Ømb-Xp-sIm- m-wv. 38- mw Znh-k-amWv ]n. IrjvW-Zmkpw krvpnøv hniz-\m-y\pw ap Iq Pmay-Øn\p th n sslt m-s- Xnsb kao-]n- Xv. BZysØ ]_vfniv t{]mkn-iyq- {]Xn-I-fp-ambn HØp-I-fn- v, sslt m-s-xnsb sx n- -cn- n v Pmayw t\sn-sb-sp- p kw`-h-ap- mbn pw i -amb Hcp \S-]-Snbpw k m ssisim- n-. Pmayw e`n- mø a v {]Xn- Isf BZyw AdÃv snøm k m Xøm-dm-I-Ww. t\cmb coxn-bn tnmzyw snøm\pw sxfn-hp-iƒ Is -Øm\pw {]Xn-Iƒ v in e`n- m\p Ahkcw Hcp- -W-sa pw A mø ] w PnjvWp-hns amxm-]n-xm- -tfmssm w hnzym-`ymk kvt\ln-ifpw sk{it dnb v \S-bn ka-c-am-cw-`n- psa pw jmp Jm ]d- p. Fkvbp-kn-sF(-kn)-bpsS B`n-ap-Jy-Øn Iip-h- n-søm-gn-em-fn-i-fpss If-Ivt{S v am v psim n-cn- p p. hyÿm]n-x-cm-{ ob {]ÿm-\-ß-fpss F m ]n p-wbpw Ah p- v. F m hnzym n-i-fpss kwl-t_m[øn\v AXns\ AXn-Po-hn- m Ign-bpw. \nc- -c-amb Pm{KX ]pe Øn-s m v ka-c-cw-køv Ah kpo-h-ambn XpS-cp- p. ]q n- n-s- p apgp-h Iip-h n ^mivs-dn-ifpw k m Gs -SpØv Xpd- p- {]-h Øn- n- -Wsa m-h-iy-s - p-sim v Fkvbp-kn-sF(-IΩyq-WnÃv) sim w Pn m IΩn- n-bpss B`n-ap-Jy-Øn If-Ivt{S v am v \S-Øn. Pn m-sk-{i- dn kjmhv Pn.- F-kv.-]-fl-Ip-am DZvLm-S\w snbvxp. k m {]Jym-]n an\nawiqen-bmb 300cq] simsp- m Xøm-d- m-ø-xp-sim- mwv apx-em-fn-am ^mivs-dn-iƒ Xpd- p- {]-h Øn- n- m-ø-sx pw sxmgn-em-fn-ifpss tnmc-bq n timsn-iz-c- m-cm-b-h C v Ahsc ]oun- n- p-i-bm-sw pw AXn- \m ^mivs-dn-iƒ k m Gs -SpØv {]h Øn- n- -W-sa pw AXp-hsc CFkvsF B\p-Iq-ey-ßfpw kup-\y-td-j\pw A\p-h-Zn- -W-sa- pw-a-t±lw Bh-iy-s - p. kjmhv ssje si.-tpm-wns A y- -X-bn IqSnb tbmk-øn Iiph nsømgn-emfn sk kwÿm\ {]kn- U v kjmhv Fkv.-cm-[m-Ir-jvW, sk{i- dn kjmhv _n.-hn-t\m-zv, Fkvbp-kn-sF(- kn) Pn m- -Ωn- n-bw-k-ß-fmb kjm- ƒ Pn.-{[p-h-Ip-am, ]n.-]n.-{]-im- vip-am F nh {]kw-kn- p. sif-kv-b Snkn Ãm Un \n m-cw-`n {]I-S-\-Øn\v kjm- ƒ Fkv.-cm-L-h, si.-i-im-, _n.-cm-a-n-{µ, Szn nƒ {]`m-i-c XpS-ßnb-h t\xrxzw \ In. Iip-h- n-søm-gn-em-fn-ifpss sim w If-Ivt{S- v am v Fkvbp-kn-sF(-kn) Pn m sk{i- dn kjmhv Pn.-F-kv.-]-fl-Ip-am DZvLm-S\w snøp p

11 bqwn n am v 2017 Ata-cn- -bn Hcp ZznI n P\m-[n- ]-Xy-amWv \ne-hn-ep- -Xv. `c-w-ap-x-em-fn- h - -Øns c v hnizkvx ]m n-i-fmb sutam-{im- niv ]m nbpw dn -ªn- ]m nbpw ChnsS amdn amdn A[n-Im-c-Øn- hcp- p. ]m n c m-sw- nepw hyhÿ H p-x-s, apx-em-fn-øw. c n Bcp Pbn- mepw apx-em-fn-h -Øn\v, Pbhpw P\-߃ v txm hnbpw ^ew. sxmen- p-d-sa-bp hyxym-k-ßtf A[n-Im-c-am w hgn kw`-hn- p- p- q. ASn-ÿm-\-\-b-߃ km{am-py-xzm-\p-iq-ehpw P\-hn-cp- hpw Xs -bm-bn-cn- pw. AXv temi-sø-bmsi sim -b-sn- p- Xpw Ata-cn- P\-XbpsS ta kmº-øn-ihpw cmjv{so-bhpw kmaq-lyhpw kmwkvim-cn-i-hp-amb B{Ia-W-߃ ASn-t n- p- Xpw XpS p- sim- n- -cn- pw. P\-ß-fpsS tcmjw \ne-hnep `c-w-i- n-s -Xnsc cq -am-ip p F p-i- m, ASpØbmsf Db Øn- m- Wn- v, ]n n \n v Nc-Sp-h-en v AbmfpsS hnpbw `c-w-h w Dd- m- p- p. {Sw]ns hnpbw CXv ASn-h-c-bn-Sp- p. P\-߃ X n, h w Xmßn ho p-hogvn snøm-ø-h\pw ]cp- -\p- sa- -s m-cp {]Xn- m-b-bmwv {]Nm-c-W-Øns XpS w apx {Sw]v {]Z in- n- -Xv. h Æ hnth-n-\-]-c-amb ap{zm-hm-iy-߃ apg- p- I, ISpØ ap ow-hn-cp {]Jym-]-\-߃ \S- -Øp-I, am ya kzmx-{ ysø tnmzywsn-øp-i, IdpØ h - m-cpss thm -h-im- i- -Øn-\p-t\sc `ojwnbpb Øp-I, imco- cn- -I sshi-ey-ß-fp- -hsc {]tim-]n- n- p- I- XpS-ßn-b-h-bv p-]p-d-sa, kv{xohn-cp- am-b ]cm-a i-ßfpw XpSsc \S-Øn-s m- n- -cp- p. Bt -]-I-c-amb Cu ]cm-a iß-ƒ kv{xohn-tzzjw am{x-a hni-e-amb am-\- -kn-im-h-ÿ-iqsn {]I-S-am- p- -Xm-bn-cp- p. "Ata-cn- -\nkw' F -t]-cn k p- NnX tzio-b-hn-imcw hf Øm\pw {Sw]v {ian- p. kº- p-th n \ne-sim- p Hcp hyh-ÿn-xn-bn \n v A\p-`hn-t - n-h-cp \nc- c Ah-K-W-\-aqew km[m-c-w- m-cmb Ata-cn- mcn Dd- p-iq-snb Akw-Xr]vXn apx-se-sp- m- \p Iui-e-ßfpw {Sw]v ]b- n. F m Xn -I-fp-sSbpw aqe-im-c-w-amb apx-emfnø hyh-ÿsb X{ -]q w ad- p-]n-sn- m, ]ptcm-k-a-\-hm-zn-bmbpw amaq-ep- Iƒs -Xnsc s]mcp-xp Bfm-bp-sams thjw si p- -Xn tkz m-[n-]-xn-i-fmb _q jzm-t\-xm- ƒ {]mho-wy-ap- -h-cm-wv. AtX A n hm søsp- -s {Sw]pw AØ-c-samcp Icp-\o- -ambmwv k p-nnx tzio-b-hmzw Cf- n-hn- -Xpw. P Ω-\n-bn k p-nnx tzio-b-hmzw Du n-h-f Øns m v ln ve A[n-Im-c-Øn h- -Xns\ A\p-kva-cn- n- p- -Xm-bn-cp p {Sw]ns {]Nm-c-Ww. {Sw]ns GIm-[n-]-Xy-]-c-amb ssienbpw Ip{]-kn- cpw h -I-cp-amb {Sw]v shfn-hm- p- Xv ^mkn-k-øns ss]im-nni ] -Xn P\p-hcn 20 \v Ata-cn- -bpss 45- m-axv {]kn-u mbn sumwmƒuv {Sw]v ÿm\-ta- p. P\-ß-fpsS t\cn- p thm n sxm -SpØ ÿm\m n-tb- mƒ 30 e w thm p-iƒ v {Sw]v ]n n-em-bn-cp Imcyw Gh p-a-dn-bmw. F m ]tcm sxc-s -Sp- n `qcn-] w In n-b-xn-\m At±lw hnpbn- -Xmbn {]Jym-]n- -s - p. {]kn-u n-s\bpw sshkv {]kn-u n-s\bpw sxc-s -Sp- p- -Xn {]txy- Im-[n-Im-c-ap 538 t]c-s-ßp Ce-IvS-d timtfpv Ata-cn- ]m e-sa dn \nb-a-{]-imcw \ne-hn-ep- v. sxc-s -Sp v {]{In-b-bpsS `mk-ambn Ch snøp aqeyw IqSp-X-ep thm p-i-fmwv ChnsS hn[n \n Æ-bn- -Xv. Ata-cn- IpØI apx-em-fn-h -Øn\v X߃t - hpw CjvS-s ÿm\m n P\-Iob thm p-i-fpss Imcy-Øn ]n - -s - p-t]m-bmepw Abmsf hnp-bn- n-s -Sp- m Ah-k-c-samcp- p- -XmWv Cu kwhn-[m-\w. ^mknãv tk m-[n-]-xn-i-fpss A\p-I-c-Wam-Wv. F m, {Sw]ns A]-Io Øn-Ichpw [n m-c-]-c-hpw am\y-x-bn- m-ø-xpamb ssien-s -Xnsc i_vz-ap-b Øm hwi h Æ ax-t`-z-sas\y Ata-cn- P\X apt m- p-h p F Xv ipt`m- Z hpw {]iw-k-\o-b-hp-am-wv. X߃ v Int tpmen-sb mw hntz-in-iƒ X n-sb- Sp- p p F v sx n- -cn- n- p Hcp hn`mkw A`y-kvX-hn-Zy-cmb sxmgn c-ln- X-scm-gnsIbp Ata-cn- - m-sc mw {Sw]ns {]Nm-cWw hnizm-ky-x-bn- m- ØXpw ]c-tzio kv] \nd- -Xp-ambn Nn{Xo-I-cn- p-i-bp- m-bn. IpSntb mtcmspw kmwkvim-cni sshhn- ytømspw C m-an-t\m-sp-sams {Sw]n-\p ISpØ hntzzjw At±-lsØ q Ivkv m t]mep h Æ-sh-dn-b- m-tcmsv D]- an- m P\-ßsf \n _- n-x-cm- p-i-bm- Wv. am{x-a-, kv{xoi-fpss A - ns\ Ah-tl-fn- pw-hn-[-ap {Sw]ns ]cm-a i߃s Xnsc kv{xoi-fpss i -amb FXn pw Db p-h- n- p- v. {Sw]ns {]Xn-tj-[m lhpw hj-f-\p-amb ]cm-a i߃s -Xnsc sadn kv{sohn-s\ t]msebp tlmfn-hpuv \Sn-Xs ]c-ky-ambn cwk-øp-h- p. ]e {]ap-jcpw {]Xn-tj[w tcj-s -Sp-Øn. {Sw]ns t]cv tiƒ p- - Xp-Xs ]e-cnepw shdp- p-f-hm- p ÿnxn-bp- v. sxc-s -Sp v {]Nm-c-W-ka-bØv Cu FXn p-i-sf- mw tn v i - amb {Sw]v hncp {]Xn-tj-[-ambn cmpyamsi Ae-b-Sn- p-i-bp- m-bn. \nth-z-\- ßfpw {]I-S-\-ßfpw ]Wn-ap-S- p-i-fpsams bmbn Nne \K-c-ß-fn {]Xntj[w henb am\w ssis m- p. Hcp {]kn-u v ÿm\m n F \ne-bn {Sw]ns\ AwKo-I-cn- m-\m-hn F \ne- ]m-smwv {]Xn-tj-[- m kzoi-cn- -Xv. ""{Sw]ns\ R߃ Nh- p-sim- -bn-sednbp p'' F -Xm-bn-cp p Ah-cpsS ap{zm-hm- Iyw. sxc-s -Sp v ^e-ønepw Cu P\- hn-imcw {]Xn-^-en- p-i-bp- m-bn. F m, apx-em-fn-h -Øn\v {Sw]n-t\m-Sm-bn-cp p Xm -cyw F Xn\m Ah ]n hm-xnen-eqss \S-Ønb Xncn-a-dn-I-fn-eqsS P\-hn- Im-csØ adn-i-s v {Sw]ns\ hnp-bn- n- p. {Sw]ns A{]-Xo- nx hnp-b-sø-xp-s v P\-Iob {]t m`w cq -am-bn. F m Cu sxc-s -Sp v ^ew AwKo-I-cn- m P\-߃ Xøm-dm-bn-. tcmjm-ip-e-cmb Ah {Sw]v hncp {]t m`w IqSpX i -am- n. {Sw]v kxy- {]-XnPvR snm p Znhkw \nc-h[n \Kc-ß-fnepw ] -W-ß-fn-ep-sams Bbn-c߃ ]s -SpØ {]Xn-tj[ {]I-S-\-߃ \S- p. 40 e -Øn-tesd kv{xoiƒ {]Xntj-[-Øn ]s -Sp-Ø-Xm-bmWv dnt m v. cmpy-øns Ncn-{X-Øn Xs CXv G hpw henb ] m-fn-ø-amwv F v cmjv{sob \nco- -I hne-bn-cp-øp- p. ""Abmƒ Rß-fpsS {]knu '' F ap{zm-hmiyw Fßpw ams m-en-sim- p. kz w P\X {Sw]ns\ shdp- p p F v ]d-bp- n-s - nepw F{X-tØmfw Akzo-Imcy-\mWv F v CXn \n v hy -am-wv. {Sw]ns kxy-{]-xn m NS-ßnse ] mfnøw ipjvi-am-bn-cp- -t mƒ {]Xn-tj[ {]I-S-\-ß-fn hºn P\-]- m-fn-ø-ap- mbn-cp p F Xv {it -b-am-wv. hyh-ÿn- Xn-s -Xn-cmb ka-c-ßsf I n-s v \Sn- p am y-a-߃ v {Sw]v hncp ka-cß-fnse P\-ß-fpsS ] m-fnøw ad- p-hbv m-\m-bn-. CXn Ip]n-X-\mb {Sw]v am y-a-ßsf IW- v iim-cn- p. `qan-bn G hpw hniz-kn- m sim m-ø-h-sc v am ya {]h Ø-Isc hnti-jn- n {Sw]v, {]Xym-Lm-X-߃ t\cn-ts- n-h-cp-sa v Ah v ap -dn-bn v \ In. _q jzm P\m- [n-]xyw Db Øn- n-sn- p am y-a-ß-fpss {]m[m-\y-sams Im n ]-d-øn-s m v BZy-Zn\w apx {Sw]v am y-a-߃ pw P\-߃ pw t\sc t]m hnfn XpS-ßn-bncn- p-i-bm-wv. CXpw Ata-cn- -bpss Ncn- {X-Øn BZysØ kw`-h-am-wv. {Sw]v {]h Ø-\-am-cw-`n- p- p. A[n-Im-c-ta A p-ap-x P\-hn-ImcsØ Ah-K-Wn- p-sim v {Sw]v \S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n- p. apx-emfn h -Øns ]n p- W-tbmsS A[n-Im-c-Øn-se-Øp GsXmcp tk m-[n-]-xn-sb-bpw-t]msexs {Sw]pw DXv]-Xn-jvWp-Xz-`m-hhpw P\-Iob ssienbp-sam-s -bp Bsf I]-S-\m-Sy-tØmsS-bmWv cmjv{ssø A`n-kw-t_m-[\ snbvx-xv. P\-ß-fpsS IjvS- m-sp-i-sfbpw _p n-ap- p-i-sf-bp-sam-s - p-dn v apx-e- - Æo-scm-gp- n-s m- m-bn-cp p XpS- w. ""cmpy-øns kºøv A\p-`-hn- m P\- ߃ v Ign-bp- n-... sxmgn \jvs-s - Sp- p.. ^mivs-dn-iƒ AS- p-in-s- p- p... hnzym-`ym-k-cw-køv ]Ww B[n-]Xyw snep-øp- p... AXp-aqew ansp- - mcpw ansp- n-i-fp-amb \ΩpsS Ip n-iƒ v Adnhv \ntj-[n- -s -Sp- p... Ip -Ir-Xyßfpw am^n-b-ifpw ab- p-a-cp- p-sams \ΩpsS cmpysø Im p-xn- p-ibpw \nc-h[n Poh-\p-Iƒ A]-l-cn- p-ibpw snøp- p...- C-S-Ø-c- m-cpss `h-\-߃ sim -b-sn- s -Sp p XpSßn ]e hnem-]-ßfpw {Sw]v Xs {]kw-k-øn Dƒs -Sp-Øn-bn-cp- p. XpS v P\-ßsf Iøn-se-Sp- m-\mbn Ah- X-cn- n- -s -Sp hmkvzm-\-ß-fpss Dug-ambn.. ""\ΩpsS sxmgn-ep-iƒ \Ωƒ Xncn- p- ]n-sn- pw, \ΩpsS cmpym-xn Øn-Ifpw kºøpw kz]v\-ß-fp-sa mw \Ωƒ Xncn- p-]n-sn pw"" XpSßn hmkvzm-\-߃ ]expw Ah-X-cn- n- p. ]c-º-cm-kx k{º-zm-b-ßfn ISn- p-xq-ßp- -h-tcm-sp AXr- ]vxnbpw Ah- bpw {]I-Sn- n {Sw]v, \ne-\n p \b-ß-tfmspw \nb-a-ß-tfm- Sp-sams hntbm-pn- p BfmWv Xms\ v kzbw Db Øn- m-wn- m\pw ad- 11 n-. \ne-hn-ep \nb-a-ßfpw N -ß-fpsams ""ÿm]n-x-xm -cy-߃ kwc- n p ''XmsW pw ""ASp-Ø-Im-e-Ømbn Ata-cn- -bpss Xf bv v CXp Imc-Wam-bn- p-s '' psams {Sw]v ]d- p-h- p. ""Ata-cn- -bpss taep kwlm-c-øn\v Adp-Xn-h-cp-Øp-Ibpw Ata-cn- sb ho pw i n-s -Sp-ØpIbpw'' snøp-i-bmwv Xs ZuXy-sa pw {Sw]v {]Jym-]n- p-ibpw snbvxp. {Sw]ns "Ata-cn- -\nk'øns _o`- -cq]w hfsc s]s - p-xs "Ata-cn- -\nk' Øns `oi-c-cq]w ]pd-øp-h- p. apx-emfn-h -Øns BI-am-\-Xm -cy-øn-\n-wßp \b-߃ \nb-a-\n Ωm-W-k-`sb adn-i-s- p-sim v \S- m- p- Xv C v _q jzm tkz m-[n-]-xn-i-fpss ssien-bm- Wv. Cu ssien ]n p-s p-sim v {Sw]v ]pd-s -Sp-hn 19 DØ-c-hp-Iƒ Ata-cn- sb am{x-a temi-sø-xs ]cn-{`-an- n- p. tcj-aq-e-a- msx Ata-cn- -bn Xmakn- p apgp-h IpSn-tb- - m-scbpw Hgn- n- p-i, A tz-iob hym]m-c- -cm-dp-iƒ d±m- p-i, F v 1 _n hnk ] Xn Ahkm-\n- n- pi, ]cn-ÿnxn aen-\o-i-cw hncp kwln-x-iƒ Akm-[p-hm- pi, Ata-cn- - -sa-ivknt m AXn Øn-bn axn-ep-si n IS Øocw hos -Sp- pi XpS-ßnb Blzm-\-ß-sfms sxc-s - Sp v {]Nm-c-W-th-f-bn Xs {Sw]v Db Øn-bn-cp- p. hntz-in-i-fmb sxmgn-emfn-iƒ Ipd Iqen v ]Wn-sb-Sp- p- - Xp-aqew iº-f-øn-ep- mb CSnhv Ata-cn- - m-cmb sxmgn-em-fn-iƒ pw Poh-\- m pw sxmgn-en- mbva krjvsn- p p F Btcm-]-Whpw {Sw]v Db Øn-bn-cp- p. bmsxmcp \nb-{ -W-hp-an- m-ø-hn[w ap owhncp- -X-bpsS hnjw No p-ibpw snbvxp. Ct mƒ C m-cy-ß-sfms {]hr- Øn-]-Y-Øn-se-Øn- p-i-bmwv snbvxp-sim- n-cn- p- -Xv. Ggp-cm-Py-ß-fnse ]uc- m v Ata-cn- -bn {]th-i\w \ntj-[n- p ap ow `qcn-] cmjv{s-ß-fmb Cdm, Cdm- v, en_n-b, tkmam-en-b, kpum, sba F n-hns-ß-fn \n p P\- ߃ v 90 Znh-k-tØbv pw kndn-bbn \n- p- -h v A\n- n-x-ambpw {]th-i\w \ntj-[n \S-]-Sn-bmWv G hpw hnhm-z-amb-xv. \nb-a-hn-t[-b-a- mø IpSn-tb- - msc cmpy-øp-\n v ]pd-øm- m-\p- -Xm-bn-cp p c m-atøxv. Ata-cn- -bn-tebv v hnzkv[ sxmgn-em-fn-iƒ hcp- Xv XS-bp F v 1 _n hnk \nb-{ -W-am-bn-cp p aq m-a-tø- Xv. ap ow `qcn-]- -cm-jv{s-ß-fn \n- p- h v {]th-i\w \ntj-[n- Xv h {]Xntj-[-Øn-\n-S-bm- n. cmpysø hnam-\-ømh-f-ß-fn Chsc XS- p-h XS- -ap \S-]SnIƒ hfsc {]tim-]-\-]-c-am-bn-cp- p. XS- p-h bm{x- msc tamnn- n- m-\mbn h o-e- m thmf o-b am-cmbn {]h Øn- p. {]Xn-tj-[- mcpw h o-e- mcpw HØp- Iq-Sn-b-t mƒ hnam-\-øm-h-f-ß-fpss {]h Ø\w Ah-Xm-f-Øn-em-bn. \yqtbm v, A vem, Nn m-tkm, temkv- F- kv, lqã, knbm- n, hmjnw- KvS Un.kn., U m-kv, t_mã, sut{sm-bn- v, ^nem-su ^nb, km -{^m knkv tim XpS-ßnb \K-c-ß-fn-sems {]Xn-tj[ {]I-S-\-߃ \S- p. hmjnwkv- SWnse {Sw]v tlm C \m-j-w-ens ap n-epw {]Xn-tj-[- m XSn- p-iq-sn. {]kn- U ns HutZym-KnI hk-xn-bmb ssh - vlu-kn\p kao-]-ap e^-bs ]m - nepw P\-߃ XSn- p-iq-sn. Ata-cn- -bn- \n v 2 timsn 18 e w t]sc ]pd-øm- m\pw IpSn-tb- - m v {]th-i\w \ntj- [n- m-\p-ap {Sw]ns sr n- n- p Xocp-am- -\-Øn-s\-Xnsc temi-sa-ºmspw {]Xntj-[-ap- m-bn. e -\n 30,000 t]cmwv {]I-S\w \S-Øn-b-Xv. Cw - nse 12 \K-c- (tijw 12 mw t]pn )

12 12 bqwn n am v 2017 {Sw]ns \S]-SnIƒs -Xnsc Ata-cn- -bn hym]-i -{]-Xn-tj[w (11 mw t]pn \n v) ß-fn {]Xn-tj[ {]I-S\w \S- p. ""{Sw- ]n\v ChnsS kzmk-x-an '', F p-sim-s - m Cu bm{xm-\n-tcm-[\w a\p-jym-h- Im-i-߃ ptae-p `oi-cm-{i-a-w-am-wv'', F m-w-h hnfn- p-]-d- -Xv. P m -Ø apx tdmwh-sc-bp Ata-cn- Fw_- kn-iƒ ]n v snø-s - p. hni-knx apxem-fnø cmpy-ß-fnse ASn- -a Ø-s -Sp P\-ß-fn CXv ]pxn-sbmcpw v krjvsn- p. Ncn-{X-{]-[m-\-amb ""hmƒkv{so v ]nsn- -S- '' ka-c-øns Bthiw Ata-cn- - m-cnepw temi P\-Xbnepw \ne-\n - p- p-sh pw A[n-Im-cn-I-fpsS sn -Sn-hn- Zy-Iƒt m a[pc hmkvzm-\-߃t m Ahsc I_-fn- n- m-\m-hn-s pw sxfn-bn- p- -Xm-bn-cp p Cu kw`hhnim-k-߃. A[n- -Imcw Xe-bv p-]n-sn {Sw]ns snbvxn-iƒ kln- m Xøm-d F at\m-`m-h-amwv Ah {]I-S-am- n-b-xv. PpUo-jydnbp-am-bp G p-ap- P\-߃ am{x-a-, PqUo-jy-dnbpw {Sw- ]n-s GI-]- o-b-amb bm{xm \ntcm-[\ {]-Jym-]-\sØ FXn Øp. _q jzm P\m- [n-]-xy-øn kmt]- ni kzmx-{ y-aps - v t_m y-s -Sp-Øm _m y-ÿ-amb PqUo-jy-dn v CXp snømsx Xc-an- mbn-cp- p. hnjbw hni-z-amb \nb-a-]-cn-tim- [-\-Iƒ v am n-h- p-sim v cmpy-sa-ºmspw bm{xm-\n-tcm-[\w tã snøm knbm- n s^u-d timsxn DØ-chv ]pd-s -Sp-hn- p. hmjnw-kvs tims-xn-bm-is {Sw]ns DØ-c-hn-t tzio-b-x-e-øn C -Mvj ]pd-s -Sp-hn- p. 16 tã p-i-fnse A- t m Wn P\-d am kwbp- -ambn {Sw]ns DØ-c-hns\ A]-e-]n- p. knbm- n tims- -Xn DØ-c-hns\ ""]cn-lmky'' sa v hnti- - jn- n {Sw]v ""AXv adn-i-s- p-sa v'' ap -dn-bn pw \ In! ""PUvPn-sb v ]d-bs -Sp Bƒ '' F v hnti-jn- n- p-sim v DØ- -c-hn-d- nb PÃnkv Pbnwkv tdm-_ ns\ {Sw]v ]cn-l-kn- p-ibpw snbvxp. {Sw- ]n-s \n t±-i-{]-imcw H pw -Xm-a-kn-bmsX Ata-cn- Kh sa ns PÃnkv Un m- - vsa v tã Hgn-hm- -W-sa- m-h-iys -Sp A oepw ka n- p. F m, P-\- -Io-b {]Xn-tj[w Xncn- -dn km - {^m -kn-kvtim-bnse A o tim-sxn A- o- X p-ibpw Kh sa n-s bpw {]Xntj-[- m-cp-ssbpw ]cm-xn-i-fn hmzw tiƒ- m Xocp-am-\n- p-ibpw snbvxp. Ccp- hn-`m-k- -Øns bpw hmzwti timsxn, DØ- c- -hn-d- m {]kn-u n\v hnti-jm-h-im-iap-s k m hmzw X n- -f- p. tims-xn-bp-ø-chv GI-I-WvT-am-bn-cp- p. CXp-aqew kp{]ow-tim-s-xnsb kao-]n- m- \p \o -Øn \n v k m ]n n-cnbp- -Xm-bmWv a\- n-em- m Ign-bp- -Xv. A\n-tj-[y-amb Ncn-{X-K-Xn-bn apx-emfnø hyhÿ Ime-l-c-W-s - n-cn- p- - Xn-\m _q jzm-p-\m-[n-]xy kwhn-[m-\- Øn-\p- m-bn-cn- p A]-N-b-Øns ] m-ø-e-øn thww kp{]-[m-\-amb Cu kw`-h-hn-im-køns {]Xym-Lm-X߃ hne-bn-cp-øm. _q jzm P\m-[n-]- Xy-Øns D]- Xm- ƒ \nb-a-\n Ωm- Ww, `c-w-\n -l-ww, \oxn-\ym-bw F aq v hn`m-k-ß-fn-embn A[n-Imc hn`-p\w \S-Øn-s m v {]Jym-]n- -Xv, Cu Hmtcm hn`m-khpw kzx-{ y-ambn, kmt]- n-iamb kzbw-`-c-wm-h-im-i-tømss {]h Øn- p-tºmƒ am{x-amwv apx-em-fnø kmº- Øn-I- -cm-jv{so-b- -km-aqly N - q-sn-\p- n cmjv{sob kzmx{ yw Dd- m- m Ign-bp- Xv F s{x. CXn GsX- nepw hn`m- K-Øn A[n-Imcw ti{µo-i-cn- -s -Sp- n F p-d- m- m-\p k p-enx kwhn-[m-\-ßfpw hyh-ÿ-ifpw IqSn Dƒs -Sp-ØpIbpw snbvxn-cp- p. Hmtcm hn`m-k-øn-s bpw kzx-{ -amb {]h Ø- \-Øn ssiis-ø D m-ip- n F pw ]c-kv]cw kzc-t -tbmss {]h - Øn- p psh pw Dd- m- m\pw CØ-csamcp k p-e\kwhn-[m\w Bh-iy-am-bncp- p. F m-bm-epw, Hcp _q jzm `c-w- IqS b{ -Øns `mk-߃ F \ne-bn Cu aq v LS-I-ßfpw F{XXs kmt]- -amb kzmx-{ y-tømss {]h Øn- mepw, Hcp h -hn-`-pnx kaq-l-øn Chsbm pw h m-xo-x-am-b \ne-\n p- - Xv. `c-w-ap-x-emfn h -Øns Xm -cyamwv F m-ehpw AXv kwc- n- p- -Xv. apx-em-fnø hyhÿ km{am-py-xz-l- -ØnseØn ac-wm-k- hpw Po Æ-hp-am-Ip- txmss AXns D]-cn-L-S-\-sb \nebn _q jzm P\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿ-bpsS A -kø AXn-thKw tnm p-t]m-ip- p. kmº-øni cmjv{so-bm-[n-im-c-ßsf mw kz w Iøn ti{µo-i-cn v ^mknkw Bhn-jv -cn- m {ian- p `c-w-ap-x-em-fn-h -Øns Hcp A\p-_- -ambn AXv A[x-]-Xn- p- p. \nb-a- \n Ωm-W-k-`-Iƒ shdp-samcp {]Z i-\-hkvxp-hmbn Npcp-ßpIbpw A[n-Im-c-sa mw `cw \n -lw kwhn-[m-\-øn, AXmbXv {]kn-u v, {][m-\-a-{ n, a{ n-am, DtZym-K-ÿ-{]-am-Wn-am, t]meo-kv, ] mfw F n-h-c-s-ßp kwhn-[m-\-øn A[n- I-a-[nIw ti{µo-i-cn- -s -Sp-Ibpw snøpw. _q jzm `c-w-l-s-\-{]-imcw \nb-a-hy-hÿ-bpss kq n- p-im-c\pw \nb-a-ß-fpss hymjym-x-hp-amwv \oxn-\ymb kwhn-[m-\w. F m C v temi-sø-hn-ssbpw, AXv {]kn-u jy cq]-øn-ep- txm A m- ØtXm Bb `c-w-am-i-s, PpUo-jy-dnbpsS kmt]- ni kzmx-{ ysø AS - Øn- -am n hnt[-bxzw ]pe Øp H m n am m-\p {ia-amwv \S- p- -Xv. AXp- sim- - p- -X-s, A[n-Im-c-]-cn[n kw_- n v `c-w-\n -lw kwhn-[m-\hpw PpUo-jydnbpw XΩn-ep G p-ap- C v XpS-scbp- m-ip- p. am{x-a-, PpUo-jy-dnbpw BXy- n-i-ambn apx-em-fn-h Xm cyw kwc- n- m _m y-ÿ-am-sw v ]d- -t m. GsX- n-ep-samcp `c-w-\-s-]sn apx-em-fn-h -Øns BI-am-\- Xm -cy- Øn-s\-Xn-cm-Ip- psh- p- I- m PpUojy-dn-bpsS CS-s]-S-en-epsS AXn \n v ]n n-cn- n- m `c-w-h w {ian- p- p. {Sw]ns F pw-sn-øm-sa `mhhpw {]kn- U v ÿm\-øn\pwtase kzbw Db -Øn- m-wn- m-\p {iahpw ]cn-[n-hn-sp- psh pw P\-ß-fn apx-em-fnø hyh-ÿtbmsv FXn v hf Øm CXv CS-bm- psa- p-ap Ata-cn- apx-em-fn-h - Øns Xncn- -dn-hmwv Ata-cn- -bnse Ct m-gsø \S-]-Sn-Iƒ v Imc-W-sa pthww a\- n-em- m. bm{xm-\n-tcm-[-\- Øn-s\-Xn-cmb timsxn \S-]-Sn- p-im-c-wam-bxv Cu ImgvN- m-sm-im-\mwv F m km[y-x-bpw. `cwapx-em-fn-h -Øns Cu CS-s]-S a\- n-em- n-bmwv hnjbw kp{]ow-tim-s-xn v hn p-sim v ]n h-enbm {Sw]v Xøm-dm-b-Xv. h ob hw-iob AXn-{]-kcw bm{xm \ntcm-[-\-hp-ambn _ -s as mcp hiw-iq-sn-bp- v. sxc-s -Sp v {]Nm-c-W-th-f-bn Ata-cn- -bnse Idp- Ø-h - m-scbpw kvs]bn Im-scbpw kv{xoi-sfbpw Ata-cn- bv v ASp-Ø-bnsS-bp- mb Xf bv v Imc-W- m-cmbn Ah-X-cn- n- m {Sw]v B{K-ln ]e-cm- Py- -ß- -sf-bp-sams {]Xn-ÿm-\Øv \n Ønbp hna i\-ß-fmwv {Sw]v \S-Øn-b-Xv. ap ow-hn-cp at\m-`mhw Du n-h-f Øp- - Xnepw Imcy-amb {i -sn-ep-øn. sxc- s - -Sp v \S \hw-_ amkw apx h - Æ hnth-n-\-øn-s bpw ]c-tzin kv] bp-ssbpw t]cn-ep Iem-]-߃ h txm- Xn h n- n- p-s - mwv Ata-cn- bn \n- p dnt m p-iƒ ]d-bp- -Xv. CXn\v B w-h n- n v kmaq-lym- co w IqSp-X hj-fm- m-\mwv bm{xm- \n-tcm-[\w {]Jym-]n- -Xv. A -Xbpw ax- {`m pw hf-cm CXn-S-bm- pw. ax-au-en- I-hm-Zn-Iƒ pw `oi-c-{]-h Ø-I pw CXv apx Iq- m-ipw. "C m-ans\ kwc- n- ms\- -'t]-cn ] n-ta-jy-bnepw temi- Øns CX-c-`m-K-ß-fnepw Iq -s m-e-ifpw ss]im-nn-i-ir-xy-ßfpw Ac-tß- p- -h-cm- Wn-h. ISpØ ap ow-hn-cp- -\-S-]-Sn-Iƒ, Nne ] n-ta-jy cmpy-ß-fn Ata-cn- ]uc- m v hne-t s -Sp-Øp Xc-Øn {]Xn-Im-c-\S]Sn-Iƒ pw CS-bm- n-tb- mw. Aß-s\, ]ncn-ap-d- hpw kwi- -bhpw kvt\l-an- m-bvabpw h ob- {`m pw \nd Hcp BtKmf kml-ncyw kwpm-x-am-ipw. F m, {Sw]ns Cu h o-b-\n-e-]m-sp-iƒs -Xnsc temi-sa- ºmSpw {]Xn-tj-[-ap-b p-sh- Xv Bizmk-I-c-am-Wv. Ata-cn- ap o-߃am-{xa-, ap o-ß-f- m-ø-hcpw shfp-ø-h - m-cp-sams hwio-b-hntzz-j-øn-s\-xnsc apt m- p-h- p. F n-\mwv {Sw]v Cß-s\- sbms snøp- -Xv? _p n-{`-a-ap- -XpsIm- mtwm? A. bym {]iv\- ßfn \n v P\-{i- -Xn-cn- m am{x-am-wn- Xv. Ata-cn- km{am-py-xz-øns hn\o- X-\mb cmjv{so-b-im-cy-z in-sb \ne-bn lo\-am-sbmcp apx-em-fn-h -]- -Xn-bmWv Iui-e-]q w {Sw]v \S- n-em- p- -Xv. A- ta-cn- -bnepw ]pd-øp-ap A zm-\n p Pohn- p P\-ßsf hwi-øns bpw h - Æ-Øn-s bpsams -t]-cn imiz-x-ambn hn`-pn- p-\n ØpI F -Xm-W-Xv. km{am- Py- -Xz-hn-cp-, hnti-jn v Ata-cn- km{am-py-xz-hn-cp ka-c-߃ IjvS-X-b-\p- `-hn- p P\-߃ n-s-bn hf p-h-cp- Xv XS-bm\pw P\-Po-hn-X-Ønse F m Zpcn-X-߃ pw Imc-W-amb km{am-py-xz- ap- X-em-fnØ kwhn-[m-\-øn-\p-t\sc bmsxmcp `oj-wnbpw Db-cp- n F p-d- m- m- \p-amwv CXn-eqsS e yw-h-bv p- -Xv. ap o-ß-fnse c v hn`m-k-ß-fmb jnbm- Iƒ pw kp n-iƒ p-an-s-bn \njv{in-bam-bn-cp sshcw Bfn- -Øn v Ahsc `mxr-l-xy-bn-tebv v \bn- m Ata-cn- km{am-py-xzhpw Iq m-fn-ifpw sim p- ]n-sn v {ian- Xpw CtX Dt±-i-tØm-sS-Xs -bmwv. C v ]e ] n-ta-jy cmpyß-fnepw Ac-tß-dp ]mx-i-߃ v Imc- Whpw CXpX-s. IpSn-tb- -hn-cp hntzz-j-{]-nm-cww \nba-hnt[-b-a- mø IpSn-tb- - msc s]msp- s\ XS- Xpw cmpy-øp- -hsc DS \msp-i-s-øm Xocp-am-\n- Xpw Atacn- -bp-ssbpw saivkn-t m-bp-ssbpw AXn- -Øn-bn axn si n th Xn-cn- p-sim v IpSn-tb- - msc XS-bm-\p \o -hp-sams -bmwv C\n ]cn-tim-[n- p- -Xv. \nba-hn-cp- -amb IpSn-tb w XS-bm DNn-X-amb \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- p- -Xns\ Bcpw FXn p- n-. F m saivkn-t mbn \n v ]Xn- m- p-i-fmbn IpSn-tb w \S- p- Xv Ata-cn- `c-w-kw-hn-[m-\- Øns Adn-hn- m-sx-bmtwm? Ata-cn- hyh-km-bn-iƒ pw _nkn-\- p-im pw hne-ip-d A zm-\-i n Dd- m- p-isb Dt±-ihpw CXns ]n n-ep- m-bncp- nt? C\n, Ata-cn- -bn-ep IpSntb- - m apgp-h\pw \nb-a-hn-cp- -cmtwm? Aß-s\-bm-sW- n Xs Ata-cn- cl-kym-t\z-jw GP kn-iƒ C{Xbpw Imew F p-sn-øp-i-bm-bn-cp p? F psim- m-wn-xp-hsc Ahsc ]pd-øm- m- Xn-cp- Xv? Ata-cn- IpØ-I-Ifpw tim - -td- p-i-fp-amwv CXn\v XS w \n -sx- pw Ah-cpsS kzm -Xm -cy-amwv AXn-\p-]n- n-se pw hy -am-wv. Cu ac- Wm-k apx-em-fn-ø-l- -Øn Fs - nepw hni-k\w km y-am-bn- p-s - n AXn {it -b-amb ] p-h-ln- Xv Cu IpSn-tb- - m-cmwv F mwv hne-bn-cp-øs -Sp- -Xv. ""cmpysø ]e al-ømb I p-]n-sp-ø-ßfpw \S-Øn-bn- p- Xpw Nnc- {]-Xn-jvT-amb ]e Iº-\n-Ifpw ÿm]n- n- p- Xpw IpSn-tb- - m-cm-wv... kz -am-bsx mw Dt]- n- v, Hcp ]pxnb PohnXw si n- -Sp- m-\mbn A m-x-amb \m ntebv v bm{x-xn-cn- p- -h v {]Xn-_- - ßsf Xc-Ww-sNbvXv apt -dm-\p Dƒt{]- c-wbpw k Km-fl-I-Xbpw \n -b-zm Vyhpw N p- -hp-sams D m-ipw...-a-ta-cn- kº-zvl-s\ At\z-j-Wm-fl-I-X-bpsSbpw A`n-hr- n-bp-ssbpw Nme-I-i- nbmbn Ncn-{X-Øn hncm-pn- p- -Xn C q- Ata-cn- aæn-tebv v sim ph Du w \n Æm-b-I-]- p-h-ln- p- p'' sh v Ata-cn- kmt -Xn-I-hn-Zymcw-KØv {]h Øn- p 100 {]ap-j-i-º- \n- -I-ƒ kwbp- -ambn {Sw]ns bm{xm-\ntcm-[-\-øn-s\-xnsc \ Inb kxy-hm-mvaqe-øn tcj-s -Sp-Øn-bXv Cu hkvxpx AwKo-I-cn- p-sim- m-wv. B nƒ, t^kv- _p- v, KqKnƒ, ssat{im-tkm-^v v, C, Cut_ XpS-ßnb hº- m-scms CXn H p-h- n- p- v. F m {Sw]n\v Hcp Ipep- -hp-an. ImcWw IpSn-tb- -hn-cp hntzzj-{]-nm-c-ww-hgn sxmgn c-ln-x-cmb Atacn- bph-xzsø I_-fn- n- p-ibpw sxmgn-en- m-bvabv v ImcWw {]Xn-k- n- {K-kvX-amb apx-em-fnø hyh-ÿ-bmwv IpSn-tb- - m-c F bmym yw Atacn- mcn \n v ad- p-h-bv p-i-bp-amwv {Sw]ns ASn-b- c e yw. CXp-ambn _- -s as mcp Imcyw IqSn-bp- v. F- p- sim- - mwv temi-sa-ºmspw IpSn-tb- - {]iv\w kpo-h-n m-hn-j-b-am-bn-cn- p- Xv? kz w \mspwhospw- hn v A\y-\m-Sp- I-fn A`-bm n-i-fmbn IpSn-tbdm\pw arko-b-nq-j-w-߃ v hnt[-b-cm-im\pw Chsc \n - n-x-am- p- -sx- mwv? Ata-cn- B -Iƒ v hg-ßmø `c- W-Iq-S-ßsf IS-]p-g- m {]mtz-in-ihpw `mkn-i-hp-amb bp -߃ Agn- p-hn-sp Ata-cn- -bpss ta[m-hn-xz-\-b-ß-fmwv \nc- ]-cm-[n-i-fmb P\-ßsf H -cm-{xn-sim v A`-bm n-i-fm- n, sx n-i-fm n ]pd- - n-s m- n-cn- p- Xv. Ata-cn- km{am-pyxzw Xß-fpsS lo\-amb AP {]Imcw Du n-h-f Øn-b-sX v \n w-ibw ]d-bm-hp Xmen-_m, A sjz-bvz, sff-kv-sf-fkv ax-au-en-i-hm-zn, Xo{hhm-Zn-{Kq- p-iƒ \S-Øp Acpw-sIm-e-Ifpw FÆn-bm-sem-Sp-ßmØ A{I-a-ßfpw Cu A`-bm n-{]-iv\-øn\v B w-h n- n- p- p-ap- v. C m-cy-øn apx-em-fnø- km{am-py-xz-iym-ºn Øs A`n-{]m-b-hy- Xymkw DS-se-Sp-Øn- p- v. H p-an bqtdm- ]y cm-py-ßfpw Ata-cn- -bvs -Xn-cmb \ne-]m-smwv FSp-Øn- p- -Xv. At mƒ, Ata-cn- km{am-py-xz-øns cmjv{so-b- Im-cy-Z in-bmb {Sw]n-\v, Ata-cn t\cn- Sp Zpxÿn-Xnbv pw kmº-øni {]Xnk- n- p-sams IpSn-tb- - msc ]gn]dbm F -h-im-i-am-wp- Xv? Ata-cn- {]kn-u ns IpSn-tb- -hn-cp \ne-]msv AwKo-I-cn- m P Ω-\n, Bkvt{S-enb XpS-ßn ]e cmpy-ßfpw Xøm-dm-bn- n-. IpSn- -tb- - m-cpss hne-ip-d A zm-\-tijn D]-tbm-K-s -Sp-Øp Xn\pw AtXkabw-Xs temi-øns apºmsi Hcp am\pjni apjw {]Z in- n- p- -Xn\pw AXv XS- -amipw F -Xp-Xs Imc-Ww. km{am- Py-Xz-tN-cn- p- nse sshcp- y-øns Hcp DZm-l-c-W-am-Wn-Xv. Chn-sSbpw Ah-km-\n- n Imcy-߃. P\-ß-fpsS i -amb kω ±sø-øps - v "H_ma sib ' F t]cn Hcp \nbaw Bhn-jv -cn- m ap {]-kn-u v H_ma \n _- n-x-\m-bn-cp p. F m Ata-cn- - m pw Xmßm-hp \nc- n ssh- Zy- -ip-{iqj e`n- -Ø- -h-æ-amwv CXv hn`m- (tijw 13 mw t]pn )

13 bqwn n am v 2017 bp -s m-xn-b-\mb Ata-cn kam-[m-\-øns {]Nm-c-I Na-bp p (12 mw t]pn \n v) h-\-sn-bvxn-cp- -Xv. A]m-b-I-c-am-w-hn[w Db - n-cp NnIn- m-sn-e-hn\v CXv Hcp ]cn-[n-hsc Bizm-k-I-c-am-bn-cp- p. NnIn- sb A\- -amb Nqj-W-Øns taje-bm n ho n IpØ-IIƒ v kt mjw ]I p-sim v Cu \nbaw ]n h- en- - p-i-bmwv {Sw]v BZyw-Xs snbvx- Xv. _m nwkv cwkøpw H_ma Nne \nb- a- -߃-sIm- p-h- n-cp- p. Dul- - -h-s-cw- KØv _m p-iƒ ]Ww \nt -]n- p- - Xnepw Xncn- -S- m-\p tijn-]-cn-k-wn- msx `h-\-hmbv]bpw a pw \ Ip- -Xnep-sams Nne \nb-{ -W-߃ sim ph-cp- -Xm-bn-cp p Cu \nb-a-߃ Ata-cn- sb am{x-a temisø BsI _m[n k_vss{]w {]Xn-k- n-iƒ t]m- se- -bp A]-I-S-߃ Hgn-hm- p-i-bm-bncp p CXns ]n n-ep Dt±iw. CXpw ]n h-en- m {Sw]v DØ-c-hn- p. ]cn-ÿnxn kwc- -W-Øn\mbn \S- m- nb Nne \nb-a-ßfpw ]n h-en- p-sa v {Sw]v {]Jym-]n- p. sshzypxn\ne-b-ßfn \n v ]pd- - p NqSv apx-em-b-hbp-ss Imcy-Øn BZy-ambn Hcp am\- Zfiw G s -Sp-Ønb ]cn-ÿn-xn-kw-c- - W GP kn-bpss o ]-h πm, Xoc- -S-enepw B niv kap-{z-ønepw J\\w \ntcm-[n \S-]-Sn, FÆ, hmxi taj-e- I-fn \ne\n- n-cp \nb-{ -W-߃ XpSßn-b-h-sbms CXn s]-spw. k m ta- J-e-bn tpmen snøp imkv{x- -cpssbpw Nne imkv{xob Kth-jW GP - kn- -I-fp-sS-bpw-ta I i-\mb Nne \n_- -\-Iƒ ASn-t n- p DØ-c-hn-eqsS Cu hn`m-k-søbpw {Sw]v h msx {]tim- ]n- n- p. ]cn-ÿnxn kwc W GP knbpss hkvxp-xm-]-t-\-ßfpw ]{X- p-dn- p- Ifpw kaq-l-am- y-a-ß-fn Ah-X-cn- n Imcy-ßfpw tªmkp-i-fp-sams \o w snøm\pw {Sw]v DØ-c-hn- p. BtKm-f-Xm-]- \-Øn\v B w h n- n- pw-hn[w Im _- ]pd- - p- p-s - p Kth-j-Wßfpw CXn s -Sp- p. Ata-cn-, knwk- q, Bkvt{S-en-b, \yqkn-em v, Im\-U, saivknt m XpSßn 12 cmpy-߃ XΩnep {Sm kv ]k-^niv ]m SvW jn v F- DS-º-Sn-bpw-{Sw]v d±m- n. kmº-øn- I-_ w i n-s -Sp-Øm\pw Np w-ip-dbv m-\pw ]c-kv]chym]mcw sa -s -Sp- Øm- -\p-sams bmwv Cu DS-ºSn D m- nbn-cp- -Xv. Cu cmpy-ßsf Dƒs -Sp-Øn, bqtdm-]y bqwn-bs amxr-i-bn, Hcp s]mxp-i-tºmfw hni-kn- n-s -Sp- pi F - -Xm-bn-cp p e yw. t\m Øv A vem niv {^o t{suv Atkm-kn-tb-j t]mep- Nne Icm-dp-Ifpw d±m- p-sa v {Sw]v {]Jym-]n- p-i-bp- mbn. bp -s m-xn-b-\mb Ata-cn kam-[m-\-øns {]Nm-c-I Na-bp p hntzi\bw kw_- n v {Sw]ns {]Jym-]\w C{]-Im-c-am-bn-cp- p: ""i n-bneqss kam-[m\w F -Xm-bn-cn pw \b-øns ImX ''.""IqSp-X k p-en-xhpw kam- [m- -\-]-chpw kwl jw-ip-d- Xpw s]m- Xp- -Xm cyw Gdn-b-Xp-amb Hcp tem-iw krjvsn- m Cu XXzw D]-Im-c-{]-Z-amIpw'' ""i n-bn-eqss kam-[m\w'' F -Xm-Wv ChnsS {i n-t Imcyw. km{am-py-xz- Xm cywt]dp Ata-cn- {]kn-u pam Imem-Im-e-ß-fn A\p-h Øn- n- p hntz-i-\bw \Ωƒ I p-sim- n-cn- p-ibm-wv. BtKmf Kp m-bn-kw, txm n ap\-nq n "P\m-[n-]Xyw' Ib- p-a-xn-snø, B m-\p-h Øn-I-fm-Im Xøm-dm- ImØ `c-w-iq-s-ßsf A n-a-dn-, ]mh- `-c-w-iq-s-ßsf {]Xn-jvTn-, cmjv{s-ßsf ]nsn- -S- mt\m hcp-xn-bn-em- mt\m th n \S-Øp bp -߃ XpS-ßn-b-h-sbm-s bmwv AXns kz`m-hw. Ct mƒ {Sw]v Cu \bw IqSp-X apt m- p-sim- p-t]m-im B{K-ln- p- p. A-tß-b w kwi-bm-kv]-z-amb c p-im-cyß-fpss t]cn Cdms\ CXn-\Iw {]Xnÿm-\Øv \n Øn- -gn- p {Sw]v. bmsxmcp {]tim-]-\-hp-an- msx kuzn Atd-_y- \-S-Ønb B{I-a-WsØ sndp- p, ] n- Wn-bn-emb sba-\nse luxn t]mcm-fn- Iƒ v Cdm \ Ip ]n p-w-bmwv Hcp Imcyw. sfiy-cm-jv{s-k-`-bpss AwKo- Im-c-tØmsS D m- nb BW-h- -cm ewln- psim v Cdm \S-Øn-b-Xmbn ]db-s -Sp aounbw td v _men-ãniv anssk ]co- -W-amWv c m-a-sø- mcyw. kzmw-lp-ssk Iq -kw-lm-cm-bp-[- ߃ ssih-iw-h- n-cn- p- p-sh- pw CXv temi-k-am-[m-\-øn\v `oj-wn-bm-sw- pap I]-S-\ymbap -bn- p-sim v Cdm- ns ta Ata-cn \S-Ønb B{I-a- WsØ A\p-kva-cn- n- p- -XmWv Cu \o- w. Ata-cn- -bpss B -Iƒ A\p-kcn- pw-hn[w Cdms\ hcp-xn-bn \n Øm- \mbn ]pxnb D]-tcm-[-߃ Cdms ta ASn-t n- m {Sw]v `cww Xøm-sd-Sp- p- p-sh v thww a\- n-em- m. ]gb c-ap- m- m t]m H -aq-en-bmbmwv BtKm-fo-I-cWw Ah-X-cn- n- -s - -Xv. Ata- -cn- km{am-pyxzw kzm`m-hn-i-ambpw Cu \bw \S- n-em- p- -Xn ap ]- nbn \n p-ibpw snbvxp. km{am-py-xz- L- -Øn-se-Øn-b-tXmsS apx-em-fnøw A- ]-cn- -lm-cy-amb {]Xn-k- nbpss ]nsn-bneis - n-cn- p Xv A\n-tj- y-amb Ncn- {X-K-Xn- {]Im-cam-Wv. Zn\wsN p-t mdpw Cu {]Xn-k n cq am-ip-ibpw snøp- p. AXns BXy- ni]x-\-øn \n v apx-em-fn-øsø c n- m Hcpacp- n- \pw apdn-ssh-zy-øn\pw hyh-ÿ-iƒ pw Ahy- -h-ÿ-iƒ p-am-hn-. AXp-sIm- p- Xs Ata-cn- bpw a v km{am-py-xz-i- n- Ifpw BtKm-fo-I-c-W-Øn\pw DZm-co-I-c-W- Øn-\pw-]-Icw BtKm-fo-I-c-W-hn-cp- -\-bßfpw bmym-ÿn-xn-i-xzhpw apt m- p-hbv p- p. apx-em-fn-ø- -km-{am-py-xz-øns {]Xn-k n awn- q txmdpw cq -am-ip- p-sh-, Cu bpkw Z in kap- X am - IvknÃv Zm i-\n-i\pw Fkvbp-kn-sF(-kn)- bpss ÿm]i P\-d sk-{i- -dn-bp-amb kjmhv in_vzm-kvtlm-jns Aaq-ey-amb Ata-cn- -bn Hcp ZznI n P\m-[n-]-Xy-amWv \ne-hn-ep- -Xv. `c-w-ap- X-em-fn-h - -Øns c v hnizkvx ]m n-i-fmb sutam-{im- niv ]m nbpw dn -ªn- ]m nbpw ChnsS amdn amdn A[n-Im-c-Øn- hcp- p. ]m n c m-sw- nepw hyh-ÿ H p-x-s, apx-em-fn-øw. c n Bcp Pbn- mepw apx-em-fn-h -Øn\v Pb-hpw P\-߃ v txm hnbpwxs ^ew. sxmen- p-d-sa-bp hyxym-k-ßtf A[n-Im-c-am w hgn kw`-hn- p- p- q. ASnÿm-\-\-b-ß-ƒ km{am-py-xzm-\p-iq-ehpw P\-hn-cp- hpw Xs -bm-bn-cn- pw. ""Ccp-ssN\'' \bw ]p\-cp- o-hn- n- p- - Xns `mk-ambn ssn\sb {]tim-]n- n- pw-hn[w Xbvhm {]kn-u p-ambn {Sw]v t^m kw`m-jww \S-Øn- -gn- p. Ata-cn- -bp-ssbpw kjy-i- n-i-fp-ssbpw ssk\y-ß-fm hebw snø-s - n-cn- p tkmjy-enãv DØ-c-sIm-dnbbv v ]p- Xn-sbmcp ap -dn-bn pw {Sw]v `cww \ - In- - -gn- p. BW-h-]- -Xn-bp-ambn apt dp- Xv ""^e-{]-zhpw A{]-Xn-tcm-[y-hp-amb'' {]Xn-I-c-W-Øn-\n-S-bm- p-sa- mwv `oj-wn. ssn\, Cdm, saivkn-t m, Iyq-_, sh\- tkze F o cmpy-߃ p-t\-scbpw {Sw]v `ojwn apg- n-bn- p- v. Nne {]apj bp - p- -hm-fn-i-sf-xs \n Æm-bI ÿm\- ß-fn {]Xn-jvTn- p-ibpw snbvxn- p- v. {Sw]ns A[n-Imc Btcm-l-W-tØm-sSm- w bp -`o-xnbpw h n- n- p- v. Ata-cn- km{am-py-xz-øns ta[m-hn-xz-tam-l߃ pw ] -Xn-Iƒ pw CW-ßpw-hn[w a p cmpy-ß-fp-ss-ta bp -a-gn- p-hn-sm- \p km y-xbpw h n- n-cn- p-i-bm-wv. BtKm-fo-I-c-W-Øn \n- p Xncn- p-t]m v hne- -W-{]-Ir-Xnbpw CSp-ßn-b-a-\- n- \p-s-abpw Xmt m- n-bp-amb Hcp H -s hy- n-b {Sw]v. Ata-cn- `c-w-ap-xem-fn-h -Øns ASn-b- -cm-h-iy-i-x-iƒ G hpw \ mbn \nd-th- m e yw-h- p- ZuXy-Øns \n -l-w-amwv {Sw]v \-S-Øp- -Xv Ifn Ata-cn- -bpss t\xr-xz-øn-ep km{am-py-xz-i- n-i-fmwv BtKm-fo-I-c-W-Øn\v XpS- w-ip-dn- -Xv. Itºm-f-߃ Xpd- n-sp-i, Np -a-xn-ep-iƒ CSn v \nc- m- p-i, kzx-{ -hym-]mcw Dd- m- p-i, "kmº-øn-i-h-f ' Xzcn-X-s - Sp-Øpwhn[w a\p-jy-tijnbpss kzx{ hn-\n-abw Dd- m- p-i XpS-ßnb Blzm-\- ß-sfms A v apt m- p-h-bv -s - p. a\p- -jy-tijn btyjvsw Cd- p-axn snøm- \pw ]pdw-tpmen Icm-dns hyh-ÿ-iƒ DZm-c-am- m\pw A v Xocp-am-\n- Xv IpØ- I-Iƒ pw tim -td- p-iƒ psams Ipd hnebv v A zm-\-tijn e`y-am- m th n-bm-bn-cp- p. AtXm-sSm w hni- -kz-c-cm-py-ß-fpss Itºm-f-߃ ]nsns -Sp- m\pw e yw-h- n-cp- p. apx-em-fn- Ø-Øns F m hym[n-iƒ pw ]cn-lmhni-i-e\w ChnsS Hcn- IqSn icn-hbv -s -Sp-I-bm-Wv. Hcp {]Xn-k- n-bn - \n p adn-i-s- m-\p AXns {iaw IqSp- X henb as mcp {]Xn-k- n-bn sn- p-]-xn- m-\n-s-bm- p- p. Cu {]Xn-k- nbn \n pw AXns `mcw P\-ß-fpsS Npa-en ASn-t n- -Xp-h-gn-bp- mb Zpc- -ß-fn \n pw ]pd-øp-i-s- m apx-emfn-ø- -km-{am-py-xz- hy-h-ÿ-bv m-hn-. ]c-kv]cw Itºm-f-߃ Xpd- p-sim- Sp- - p-i, Np -Øns axn-ep-iƒ CSn- p-\nc-øp-i, A zm-\-i nbpss kzx-{ -hn- \n- -a-bw Dd- m- p-i, ]pdw-tpm-en- Icm hgn D m-z-\-sn-ehv Ipd-bv p-i, _nkn-\ v h n- n- m {]mtz-in-i-amb hym]m-c-k- Jy-߃ cq]o-i-cn- p-i XpS-ßnb BtKmfo-I-cW \S-]-Sn-Iƒ p]-icw Ct mƒ kwc- n-x-hym-]m-c-øn-tebv v Xncn- p-t]m- Im-\mWv Ata-cn- -{i-an- p- -Xv. Hcn- kzbw-ap I-sø-SpØv cq]o-i-cn bqtdm-]y- bqwn-b-\n \n v ]pd-øp-i-s- m {_n Wpw a p-nne cmpy-ßfpw {ian- p- n- \p kam-\-amb \S-]-Sn-bm-Wn-Xv. Aß-s\- bmwv "Ata-cn- -\nkw' F ap{zm-hmiyw apt m- p-h-bv -s -Sp- -Xv. CXv Hcn- A- ta-cn- apt m- p-h D -X-amb cmjv{sob-nn- m-k-xn-b-. kaxzw, kzmx-{ yw, dn - ªnIv XpS-ßnb D -X-amb P\m-[n-]-Xy-X- Øz-ßfpsS ASn-ÿm\Øn Xømdm- -s -, Ata-cn- P\m-[n-]Xy dn - ªn ns cq]o-i-c-w-øn\v ASn-Ød-]m- In-b, Ata-cn- kzmx-{ y-{]-jym-]-\-hpambn CXn\v ]pe-_ w t]mep-an-. `c- W-ap-X-em-fn-h -Øns ]n n-cn- h - Xm -cy-߃ p-]n- n P\-ßsf Xf- n- Sm-\p Hcp X{ -sa- -\n-e-bn-em-wv tziob-x -F k w Ah-X-cn- n- -s -Sp- -Xv. h -hn-`-pn-x-amb Ata-cn- -bn "Ata-cn- -\nkw' F {Sw]ns Blzm\w Cu \ntj-[m-fli X{ -sø-bmwv {]Xn- \n-[m\w snøp- -Xv. {Sw]ns IpØ-Im-\p-Iqe \b-߃ {Sw]ns DØ-c-hp-Ifpw \b-{]-jym-]- \-ßfpw {i n- m hy -am-ip- Xv B`y- c D m-z-\-søbpw kzim-cy-kw-cw-`-ßsfbpw t{]m m-ln- n- p kao-]-\-am-wv. FÆ, Bbp-[-\n Ωm-Ww, kzim-cy-p-bn, ASn-ÿm-\-L-S-\, \n ΩmW kma-{kn-i- 13 fpss D m-z-\w, Ce-Iv{Sn-Iv hm-l-\-߃, ssen-timw, ^m a-kyq- n- kv, _tbm-ss- Iv, dnb -F-tà v XpS-ßnb taj-e-iƒ v Du \ Ip- p. ac-wm-k- - ap-x-emfnø L -Øn ]W-s -cp hpw amµyhpw tn p- m-ip "ÃmKv^vte-j ' F {]Xn-`mkw Hgn-hm- m-\m-hn-s - nepw IpØ-I-Iƒ v {]Xo \ Ip- p. {IqUv -Hm-bn-en\v A m-cm-jv{s-x-e-øn hne-\n- -bn- p- -Xn ] n-ta-jy-bnse FÆ D m-zn- n- p Hs -Ivcm-Py-߃- p ta[m-hnxzw adn-i-s- p- -Xn-\p {ia-øn-emwv Ata-cn- IpØ-I-Iƒ. hntz-i-cm-py-ß-fnse FÆ- m-s-߃ ssk- \n-i CS-s]-S-en-eqsS ]nsn-s -Sp- m-\p {ia-ß-tfm-ssm w A`y- c FÆ-bpsS Icp- X ti-jcw h n- n- m\pw {ia-ap- v. AXp-sIm- mwv ]cn-k-c-a-en-\o-i-c-w-øn- \pw `qk `-P-e-Øns aen-\o-i-c-w-øn\pw amc-i-amb cmk-h-kvxp- -fpss km n- y- Øn-\p-sams km y-x-bp Cu cwkøv ]c-am-h[n D m-z\w km[y-am- -Ø- hæw \ne-hn-ep ]cn-ÿnxn \nb-a-߃ d±m- p- Xpw ]cn-ÿnxn kwc- W \S- ]-Sn-Iƒ ]n h-en- p- -Xp-sa- mw. F m Btcm-Ky-Øn\v lm\n-i-c-am-ip- -X-S- ap F m sshx-c-wn-i-sfbpw adn-i-s- m t]m -XmWv IpØ-I-`o-a- m-cpss ]cam-h[n em`sa e yw. Ata-cn- F- Æ- p-ø-i-bmb -F-Ivtkm tam_o-ens No^v FIvkn-Iyq- ohv Hm^o-k-dm-bn-cp B.- -U-ªyp.-Sn-t ksw sk{i- dn Hm^v tã v Bbn \nb-an {Sw]ns \S-]-Sn-Xs hy -am- p- Xv FÆ- p-ø-i-i-fpss Imcy-Øn snep-øp Xm -cy-am-wv. t^mkn C -\-ß-ƒ v {Sw]v \ Ip ]n p-w, kqcy-{]-im-iw, Im v XpS-ßn-bh-bn \n- p o F\ Pn- p-th n hmzn ap K-h sa ns \ne-]m-sn \n- p \ms-io-b-amb hyxn-bm-\-am-wv. Atacn- IpØ-I-Iƒ v BÀmZw ]I-cp- Xpw P\-Xm -cy-øn\v FXn-cm-bn- p- Xpamb \ne-]m-sm-wnxv. ""ssk\y-øn- \p- - mb timjww ]cn-l-cn- Ww'', ssk- \y-sø th Xn-cn- p-\n Øp \bw Dt]- n- Ww'',F m A -Ønepw ssk\ysø ]pjvsn-s -Sp-ØWw XpS-ßn-b-Im-cyß-sfms {Sw]v Bh Øn v ]d-bp Imcy-ß-fm-Wv. FÆbpw bp hpw XΩn timsn- -W- n\v tumf-dns ]c-kv]-c-_- -am-wp- -Xv. Ata-cn \S-Øp Hmtcm bp -Øn \n pw Ata-cn- FÆ-I-º- \n-iƒ h txm-xn-ep em`-amwv simbvsx-sp- p- -Xv. ImcWw anen- -dn-bmwv G - hp-a-[niw FÆ-hm-ßp- D]-t`m- m-hv. B- -`y- - -c-cw-køv FÆ Ipgn-s -Sp- m In p- ]pxnb Ah-kcw icn- p-ap-x-em- mw F IW- p-iq- -en-em-w-h. temisø {]apj Bbp-[- - -h-s- m pw, {Sw- ]ns hnp-bhpw CS-bv nss apg- p bp- - -`o-j-wn-bp-sams, henb {]Xo \ - Ip- p- v. AXm-b-Xv, hyh-km-b- -ssk-\ni Iq p-si v AXyp km-l-øn-em-wv. IpSn-tb- - msc Pbn-en-e-S-bv m In p Ahk-c-tam Øv kzimcy Pbn hy-h-km-bn- Ifpw kt m-j-øn-em-wv. ASn-ÿm-\-L- S\m cwkøpw dnb Ftà v cwkøpw {Sw]v \ Ip Du epw hntz-i-øp-\n- p a -c- m-cp-ss-ta G s -Sp-Ønbn-cn- p \ntcm-[-\-hp-sam-s, Kh sa v klm-b-tømss h em-`-ap- m- -sa- {]Xo Ata-cn- I kv{s- I-º-\n-Iƒ pw \ Ip p v. hntz-i-øp- \n- p hne-ip-d Dcp- n-\p-]-icw B- `y- -c-cw-ksø hne-iq-snb Dcp v D]-tbm- Kn- -W-sa {Sw]ns \n t±iw Cu ASnÿm-\-hy-h-km-bsØ F n-[hpw c n- - W-sa \n t±iw ]men- p Xc-Øn-ep- -Xm-Wv. Ah-km-\-am-bn, Dul- - -h-staj-e-bnse \nt -]-Øn\v A\p-Iq-e-am- (tijw 14 mw t]pn )

14 14 bqwn n am v 2017 ]mn-i-hm-xi hne-h -\hv ]n h-en- pi (1 mw t]pn \n v) FsF-Un-sshH Pn m sk{i- dn kjmhv Sn.-B.-cm-Pntamƒ F n-h {]kw-kn- p. Sn.- F.-kvIq-fn\p kao-]-øp-\n- m-cw-`n {]I- S-\w n.jnpn-tam, _n.-]n. kn m-, hn.-d-jm-ip-am-cn, Sn.-hn-iz-Ip-am, kzman-\m- Y XpS-ßn-b-h \bn- p. kn.-si.-xºn F n-h t\xrxzw \ In. Beph Xmeq v kssπ Hm^o-kntebv v \S am v kwÿm\ IΩn- nbwkw kjmhv tpymxn-irjvw DZvLm- S\w snbvxp. Pn m IΩn- n-bwkw kjmhv ]n.-]n.-a-k-ãn A y- X hln- p. Pn m IΩn- n-bw-k-ß-fmb kjm- ƒ si.-]n.- kjmhv tpymxnirjvw DZvLmS\w snbvxp. Pn msk{i dn tum.-]n.fkv.-_m- _p apjy{]kwkw \SØn. AUz. kpp B Wn, si.hn.hnt\mzv, F.Fw.kptcjv F nh {]kwkn p. amth-en- c Xmeq v kssπ Hm^okntebv v \S-Ønb am v Beph Xmeq v kssπ Hm^okv am v Fkvbp-kn-sF(-I-Ωyq-Wn-Ãv) kwÿm\ IΩn- n-bwkw kjmhv tpymxn-ir-jvw DZvLm-S\w snøp p s^{_p-hcn 14 \v IW-b- q - Xmeq v kssπ Hm^o-kn-tebv p \S am v Fkvbp-kn-sF(-kn) kw-ÿm-\-i-ωn- n-bwkw simsp-ß- q-cn \S {]Xn-tj[ [ Æ-bn Fkvbp-kn-sF(-kn) Pn m sk{i- dn kjmhv ]n.-f-kv.-_m_p apjy-{]-kwkw \S-Øp p IW-b- q Xmeq v kssπ Hm^okntebv v \S-Ønb am v kjmhv Fkv.-cm-Po-h DZvLm-S\w snbvxp. Pn m sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv ]n.-fw.-zn-t\-i A y- X hln- p. Pn m IΩn- n-bw-k-ß-fmb kn.-_n.-a-tim- I, si.-h.-kp-[o F n-h {]kw-kn- p. Xr q-wn-øpd _kvãm Un \n pw Bcw-`n am n\v kjm- ƒ Fw.- si.-d-j, si.-h.-jm, kn.-si.-cm-tp-{µ, (13 mw t]pn \n v) bn kzoi-cn- n-cn- p \S-]-Sn-Iƒ Cu cwk- Øv h t\- -ap- m- m aqe-[\w Ip p- Iq- n- -h- n-cn- p Ata-cn- IpØ-I- Iƒ pw tim -td- p-iƒ pw Ah-k-c-samcp- p- -Xm-Wv. ""Ata-cn- -\n-k-øn-tebv v as-ßp-i'', ""sxmgn-ep-iƒ Ata-cn- - m v as- n-\ IpI'-', ""Ata-cn- sb temisø G hpw Icp-Øp cmpy-am- pi'' XpS-ßnb ap{zm-hm-iy-ß-fn-eqss Ata-cn- apx-emfn-h -Øns BI-am-\-Xm -cy-amwv {Sw- ]v Db Øn- n-sn- p- -Xv. F mw IpØ-I- Iƒ p-th- n-bp Atß-b w P\-hn-cp- hpw ^mkn-ãp-amb \S-]-Sn-Iƒ. AXpsIm- m-wv, Ata-cn- -bnse km[m-cw P\-ß-fpsS Xm -cy-øn\v FXn-cm-sW- nepw {Sw]vXs sxc-s -Sp- -s -S-Wsa v IpØ-I-Iƒ Xocp-am-\n- -Xv. km{am-pyxz i n-iƒ n-s-bnse sshcp yw apxemfn-h -Øns BI-am-\-Xm cyhpw apx-em-fn-am-cpss hy n-]-c-amb Xm- {Sw]ns ^mknãv Icp-\o- -߃ km hn, si.-si.-tim-`, si.-kn.-p-b F n-h {]kw-kn- p. am n\v kjm- ƒ F.-Pn.-A-P-b, _n.-]n.-_n-µp, si.-]n.-]-cta-iz-c, F.-B.-_n-\p, Fw.-sI.-Im- - \-h n, hn.-si.-tam-l-\ XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. Fkvbp-kn-sF(-kn) simsp-ß- q tem IΩn n taøe ^o\nivkv PwKvj\n {]Xntj[ [ Æ \SØn. kjmhv kn.fkv.irjvwipam A y- - X hln tbmkw kwÿm\-iωn n AwKw - -cyhpw XΩn Ft mgpw Hcp sshcp- y-ap- m-ipw. "Ata-cn- -\nk' Ønep {Sw]ns Du epw IpSn-tb- -hn-cp \bhpw Nne ax- -hw-iob hn`m-k-߃ v G - s -Sp-Ønb \ntcm-[-\hpw Nne A tziob hym]m-c-i-cm-dp-iƒ d±m- n-b-xp-sa mw Nne apx-em-fnø {Kq piƒ v tzmj-i-camb \S-]-Sn-I-fm-Wv. BtKm-f-amb {]h Øta-J-e-bp- Xpw hntz-isø hne-ip-d A zm-\-tijn sbbpw IpSn-tb- - m-scbpw B{i-bn- p- -Xp-sam-s -bm-b, hnh-c-kmt -XnIhnZy, tlm B v Sqdn-kw, dos bv hyh-km-b-߃ XpS-ßn-b-h-sb-sbms CXv {]Xn-Iq-e-ambn _m[n- pw. kzm`mhn-i-ambpw Cu taje-i-fn \n v {Sw]n\v FXn v t\cn-ts- n-h-cpw. Aß-s\-h-cptºmƒ `c-w-iqsw CS-s] v Nne hn p-hogvn-i-sfms snøpw. F m CXv A- ev]m- -bp- m-bn-cn- pw. apx-em-fnø {]Xn-k- n IqSp-X cq -am-ip-tºm P\-ßsf ]ngn- q n ]c-am-h[n em`-ap- m- p-i-sb- e yw ap \n Øn apx-em-fn-ø-i- n- tdj {]Xn-k- n v ASn-b- c ]cn-lm-c-ap- m- -W-sa- m-h-iy-s v ticf kwÿm\ P\-Iob {]Xn-tcm[kanXnbpsS B`n-ap-Jy-Øn A -amen Xpd-hq-cn \S-Ønb {]Xn-tj[ kbm w ^m. amxyq CS-t»cn DZvLm-S\w snøp- p. P\-Io-b-{]-Xn-tcm[ kanxn kwÿm\ sk{i- dn Sn.-sI.-kp-[o Ip-am, ]n.-]n.-k-pohvip-am, sseem djo-zv, si.-kn.-p-b, ]n.-]n.-a-k-ãn XpS-ßn-b-h thzn-bn Iƒ n-s-bn-ep sshcp yw aq n- pw. A-t mfxv ]e-cq-]-øn {]I-Sn-X-am-Ipw. P\-߃ icn-bmb t\xr-xz-øn Iogn t_m[-]q w AWn-\n-c- -Ww Ata-cn- -bnse km[m-cw ]uc- m A\p-`-hn- p {]iv\-ß-sf mw Po Æhpw ac-wm-k- -hp-amb apx-em-fn-ø-hy-h-ÿbn \n v DS-se-Sp- p- -Xm-sW v hy - am-bn-cn- p- p. Cu bmym yw ad- p-hbv p- -Xn-\m-bn, Ata-cn- -bnse apx-emfn-h hpw {Sw]v Dƒs -ss-bp Ah-cpsS tkh-i-cpw-tn v, ASn-ÿm\ Imc-W-ßfn \n v P\-{i Xncn- p- -Xn\pw ]m esa dn hymtam-l-øn Ahsc Xf- n-sp- -Xn-\p-ambn km y-amb F m AS-hp- Ifpw ]b- p- p. Cu lo\x{ -Øn\v Ccbm-ImsX {Sw]ns h -\m-]-c-amb \o ߃ pw Atß-b w {]Xn-tj-[m l-amb `c-w-\-s-]-sn-iƒ p-sa-xnsc i_vz-ap-b - Øn-b-Xn\v Ata-cn- P\-Xsb R߃ A`n-hmZyw snøp- p. GsXmcp tkz m- [n- -]-Xn-sb-bpwt]mse {Sw]pw P\-Io-b-{]- Xn-tj-[-Øn-\p-ap- n ]cm-pbw kω-xn- n-cn- p-i-bm-wv. P\-ß-fpsS FXn ns\ Ah-K-Wn v IpSn-tb- - m v {]th-i\w \ntj-[n- p \S-]-Sn-bp-ambn [n m-c-]q - w apt -dnb {Sw]v Ct mƒ ]p\ hn-nn- -\w \S-Øp-sa v {]Jym-]n- n-cn- p- Xv CXn-\p sxfn-hm-wv. Ata-cn- P\-XbpsS [oc-amb t]mcm- -Øn-eqsS t\snb A`n-\-µ-\m l-amb hnp-b-am-wn-xv. Aeb-Sn {]Xn-tj-[hpw _q jzm-cm-jv{so-b- mcpss I]-S-hm-KvZm-\-ßfpw s]m -bmb Dd- p-ifpw kzoi-cn- m P\-߃ Xøm-dm- Im-Xn-cp- Xpw hnc Nq- p- Xv Ata-cn- sb-t msemcp cmpy-øp-t]mepw apx-emfnø hncp tkmjy-enãv hnπ-h-øn-\p- hkvxp-\n-jvt-km-l-ncyw AXn-thKw ]-Iz-am-Ip p F p-x-s -bm-wv. Cu kac-øn ]s -SpØ {]_p- -cmb Bfp-Iƒ a\- n-em-t Hcp Imcy-ap v. Cu {Sw]v hncp ka-csø, P\-ß-fpsS \odp Pohn-X-{]-iv\-ß-fpsS ta kwl-sn- n- -s - Sp IqSp-X kwl-sn-xhpw i -hpw kp- Zo L-hp-amb Hcp t]mcm- -ambn ]cn-h Ø- \-s -Sp-Øn-sb-Sp- -Ww. icn-bmb ASn-ÿm- \ cmjv{so-b-sse ]n p-s-cp- Xpw icnbm-b t\xr-xz-øn Iogn \S-Ø-s -Sp- -Xp-amb AØ-c-samcp apt - -Øn-eqsS apx-em-fn-øsø IS-]p-gp n tkmjyenkw ÿm]n- p- -Xn-\p _eø ASn- Ø-d-sbm-cp- m P\-߃ v km[n- pw.

15 bqwn n am v 2017 hnzym-`ymk hmbv] : sff ]nfbpss B`n-ap-Jy-Øn Xmeq v Hm^okpI-fn-tebv v am pw [ Æbpw hnzym-`ymk hmbv]-bpss t]cn-ep P]vXn \S-]-Sn-Iƒ \n Øn shbv p-i, ]eni Cf-hn-\mbn k m A\p-h-Zn 2600 timsn cq] hmbv]-sb-sp-ø-h-cpss t]cn A u- n hchv hbv p-i. hmbv]m _m yx k m Gs -Sp- pi XpS-ßnb Bh-iy߃ D -bn psim- v C y t\gvkkv t]c kv Atkm-kn-tb-j-s bpw P]vXn-hncp P\-Iob kan-xn-bp-ssbpw t\xr-xz-øn Xmeq v Hm^o-kp-I-fn-tebv v am pw [ Æbpw \S-Øn. ]Ø-\m-]pcw sff ]nf- kwÿm\ sshkv {]kn-u v \µ hen-b-]-d-ºn DZvLm-S\w snbvxp. H.-sP.tP v A y- X hln- p. Pn m sk{i- dn Fkv.cmL-h, {]kn- U v kn.-fw.tpmbn, Xmeq v sk{i- dn Fw.tKm]-Ip-am, Pn {[ph-ip-am, ]n.- ]n.{]im vipam F n-h {]kw-kn- p. Im m S Im m- S Xmeq v Hm^o-kn-\p-ap- n s^{_p-hcn 27 \v [ Æ \S-Øn. C y \gvkkv t]c vkv Atkm-kn-tb-j (sf-f ]n-f), hnzym-`ymk hmbv] P]vXn-hncp P\-Iob kanxn F o kwl-s-\-i-fpss kwbp- m-`n-ap-jy-øn-emwv [ Æ kwl- Sn- n- -Xv. sff ]nf kwÿm\ sk{i- dn Fkv.-an\n [ Æ DZvLm-S\w snbvxp. Xmeq v I ho-\ Un. _m_p A y- X hln- p. Pn.-B.-kp-`mjv, hs-ic hmkptzh \mb, kzm-\-µ \mb, Fkv.-{io-Ip-am F nh {]kw-kn- p. kv{xoif-s w \nc-h[nt] [ Æ-bn ]s -Sp-Øp. hnzym-`ymk hmbv] IpSn-i-I-bpsS t]cnep F m P]vXn \S-]-Sn-Ifpw Ah-km-\n- n- -W-sa- m-h-iy-s - p-sim v Xlkn Zm v \nth-z-\hpw ka n- p. ]p\-eq sff ]nfbpssbpw P]vXn-hn-cp P\-Iob kan-xn-bp-ssbpw B`n-ap-Jy-Øn ]p\-eq Xmeq v Hm^o-kn-te v am pw [ Æbpw \S- p. P\-Iob {]Xntcm[ kanxn Pn m sshkv {]kn-u v \Pow F.JmZ [ Æ DZvLm-S\w snbvxp. sff ]nf ]p\-eq tajem {]kn-u v kn.-b.iin-[-c A y- X hln- p. Pn m {]kn-u v kn.-fw.tpmbn, sk{i- dn Fkv. cml-h, Pn. {[pip-am, ]n.-]n. {]im- vipam, Fkv. cmtp-{µ, H.-sP. tp -_v, iin-[-c ]pøq, cmpp-am-xyp, Dj F n-h {]kw-kn- p. am v PwKvj-\n \n pw Bcw-`n {]I-S-\-Øn\v C. Ip p-tam, hn.-f-kv. tpm, aøm-bn- p- n, A Ω Ip p-tam F n-h t\xrxzw \ In. P\hm-k-tI-{µ-ß-fn a-zy-im-e-iƒ ÿm-]n- m-\p- \o- w sn-dp p-i - P-\-hm-k-tI-{µ-ß-fn t]m-eo-kv k- lm-b-tøm-ss _n-h-tdpkv Hu v-se- p-iƒ ÿm-]n- m-\p- \o- -Øn -\n pw k - m ]n -am-d-w-sa- v AJn-te- y a-lnfm kmw-kv-imcn-i kwl-s-\ kw-ÿm-\-i- Ωn n B-h-iy-s p. ssl-th-i-fpss Hm-c- Øp- a-zy-im-e-iƒ A-S- q-]q- p-hm-\p- kp-{]ow-tim-s-xn-bp-ss hn-[n-bp-ss ]- m-øe-øn-em-wv kw-ÿm-\ k - m Cu \o- w \-S-Øp- Xv. a-zy-im-e-iƒ am- n-ÿm- ]n p-i F- A-S- p-]q- p-i F- Xm- Wv tims-xn hn-[n. ti-c-f-øn-se 136 a-zyim-e-i-fn 30 Xm-sg-sb-Æw am-{x-ta am- n-ÿm-]n- m-\m-bp- q F- v _n-h-tdp-kv tim - -td-j k-ω-xn- n-cn- p- p. ti-c-f- Øn-ep-S-\o-fw P-\-߃ kz-bw kw-l-sn- v a-zy-im-e-i-ƒ-s -Xn-sc A-Wn-\n-c- n-cn- p- Xv P-\-߃- v a-zy-im-e-iƒ th- F- Xp-sIm- mwv. kv-iq-sft m B-ip-]-{Xnsbt m P-\-hm-k-tI-{µ-ß-sft m ]-cn-k- Wn- m-sx-bm-wv ÿ-e-\n Æ-bw \-S-Øns m- n-cn- p- Xv. P-\-߃- p-th- m-ø a-zy-jm- p-iƒ P-\-ß-fp-sS ta A-Sn-t - n- m-\p- \o- w A-]-e-]-\o-b-am-Wv. azyim-e-iƒ Iq-Sn-tb I-gn-bq F- hm-in B- cp-ss Xm -]cyw kw-c- n- m-\mwv? A-S- p-]q n-b _m-dp-iƒ Sq-dn-k-Øn-s a-d-hn Xp-d- m-\p- \o- w A-tßb- w {]-Xn-tj-[m -l-am-wv. _m-dp-iƒ A-S- q-]q- -s - n-cn- p- p F- -Xp-aq-ew Sq-dn-Ãp-I-fpsS F-Æw Ip-d-bp- p F- m-wv h-ip- p-a{ n ]-d-bp- Xv. Sq-dn-Ãp-Iƒ a-zy-]m-\w em- m- n h-cp- -h-cm-wv F -Xp i-cnb. AYhm Aß-s\ h-cp- -h-cp-s - n A-Ø-c- m h-tc- -Xn F- \n-e-]m-sm-bn-cn - Ww H-cp k - m kzo-i-cn-t - -Xv. h-\n- Xm-k- m-cn-iƒ- p-t\-sc ti-c-f-øn \-S- p- B-{I-a-W-ßfpw t\m- p\n-tcm-[-\hpw k- m-cn-i-fp-ss F-Æw K-Wy-am-bn Ip-d-bm ]Ø-\m-]pcw Xmeq v Hm^okv am v Im m- S Xmeq v Hm^okv am v h m ]msw t]meokv AXn-{Iaw: PqUojy At\z-jWw thww P\-Iob Iq mbva 15 Im-c-W-am-bn- p v. F- m A-sX mw a-zy- Øn-s ]- n-i-bn s]-sp-øm-\p- \o- am-wv k - m \-S-Øn-s m- n-cn- p- -Xv. a-zy-øn-s si-sp-xn-ifpw tic-fw A`nap-Jo-I-cn- p- kmw-kv-imcn-i X-I - -bpss B-ghpw `-c-wm-[n-im-cni-sf sx pw A-kz-ÿ-X-s -Sp-Øp- n F- Xpw B-i- m-p-\-i-amwv. P-\-ß-fp-sS {]-Xn-tj-[ßsf t]m-eo-kn-s\ D-]-tbm-Kn- v A-Sn- -a - Øn a-zy-im-e-iƒ ÿm-]n- m-\p- \o sø F- n-[hpw sn-dp-øp-]-cm-p-b-s -Sp- Øm I- n-t`-z-at\y H-cp-an- m G-htcmSpw A`y- - n- p- p. h m ]msøv _men-i-sb ]oun- n- - {]Xnsb AdÃp snøm-øxn-s\-xnsc P\- Iob ka-c-k-anxn \S-Ønb {]Xn-tj-[-Øn- \p-t\scbp mb t]meokv AXn- {IasØ pdn v PqUo-jy At\z-jWw \S-Ø-W-sa- mh-iy-s v P\-Io-b-{]-Xntcm[ kanxn P\-Iob Iq mbva kwl-sn- n- p. sslt m-sxn PwKvj-\n \S Iq mbva Pn m {]kn-u v s{]m^.-si.-ac-hn-µm- DZvLmS\w snbvxp. ""kw`-hw ]pd-ø-dn- -Xn\v tijw 18 Znhkw Ign- n pw {]Xnsb Ad-Ãp-sNøm Xøm-dm-hmØ kml-n-cy-øn P\- ߃ \S-Ønb {]Xn-tj-[sØ t]meokns\ D]-tbm-Kn v ASn- -a Øm \S- Ønb {iaw {]Xn-tj-[-I-c-am-sW v At±lw ]d- p. Ip p-ip- n-iƒ pt]mepw kpc- n-x-a- mø \msmbn ticfw amdp- Xv Zu `m-ky-i-c-am-wv. {]Xn-Isf Nq n- m-wn- p-sim-sp-øm t]mepw \S-]- Sn-sb-Sp- m `c-wm-[n-im-cn-iƒ Xøm-dm-Im- Xn-cn- p- Xv CØcw kw`-h-ßsf t{]m m-ln- n- em-wv. \ne-\n p \nb-a-߃ t]mepw \S- n-em- msxbpw P\-Iob {]Xn-tj-[sØ ASn- -a Ønbpw k m Xs {]Xn-] n-i-bn-em-ipibmwv h m ]msw kw`-h-øn-eqss D m-bn-cn- p- -Xv''. ka-c-k-anxn t\xm- ƒs -Xnsc Pmay-an m hip v NpaØn FSp-Øn-cn- p ti v ]n h-en- -W-sa pw \msn\v kzm`m-hn-i-\oxn Dd- m- W''-sa pw At±lw Bh-iy-s - p. Pn m sk{i- dn {^m knkv If-Øp- A y- X hln- p. AUz.-sjdn sp.-txm-a-kv, Sn.-sI.-kp- [o Ip-am, si.-d-pn-ip-am, Geq tkm-]n- \m-yv, ]n.-fw.-zn-t\-i, AUz.-]- n-ae _me-ir-jvw, si.-si.-tim-`, h m -]msw P\-Iob Iq mbvabn Fkvbp-knsF(kn) Pn m sk{i- dn kjmhv Sn.-sI.-kp-[o Ip-am {]kw-kn- p p P\-Iob ka-c-k-anxn I ho-\ Sn.-Fw.- tpm-k-^v, dp_o\ s_ n, tpmwn tpmk- ^v, si.-]n.-km hn, Pam a p-ω, Ãm en apf-hp-im-sv, B Wn apf-hp-imsv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER UNITY FORM IV (See Rule 8) Place of Publication : Trivandrum Periodicity of the Publication : Monthly Printer s Name : C. K. Lukose Nationality : Indian Address : TC12/1242, Trivandrum Pin Printer s Name, Nationality, Address :,, Editor s Name, Nationality, Address :,, Name and address of individuals who own the Newspaper or shareholder holding more than one percent of the total capital : KERALA STATE COMMITTEE, SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA(COMMUNIST) I, C. K. Lukose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief Sd/- C. K. Lukose Signature of Publisher

16 Date of Posting 9 th & 10 th of every month at RMS, Trivandrum. Date of publishing 01/03/2017 REGISTERED R. N /1992 P.R. No. KL/TV(N)/452/ UNITY Vol 43 No.12 Price : Rs 5.00 MALAYALAM MONTHLY March 2017 al-ømb \hw-_ hn-π-h-øns ixm_vznbm-n-cww ]me- mspw IÆqcpw am\-h-i n Ncn-{X-{]-Z i\w "tkmjy-en-khpw temi-k-am-[m-\hpw' skan-\m ]me- msv kjmhv Fw.-_n.-cm-tPjv Fw.-]n. DZvLm-S\w snøp p ]me- msv tãunbw Ãm Un \S am\-h-i n {]Z i\w Fkvbp-kn-sF(-kn) kwÿm\ sk{i- dn kjmhv kn.-si.-eq-t mkv DZvLm-S\w snøp p Fkvbp-kn-sF(-I-Ωyq-Wn-Ãv) ]me- msv Pn m- -Ωn- n-bpss B`nap-Jy-Øn, s^{_p-hcn 15,16,17 Xob-Xn-I-fn ]me- msv tãunbw _kvãm v {Ku n am\-h-i n Ncn-{X-{]-Z i\w \S- p. s^{_p-hcn 15 cmhnse \v ]m n ti{µ-i-ωn- n-bw-khpw kwÿm\ sk{i- -dn-bp-amb kjmhv kn.-si.-eq-t mkv F.-ti-J F n-h {]kw-kn- p. s^{_p-hcn 16 sshin v 6 awn,v "tkmjy-en-khpw temi-k-am-[m- \hpw' F hnj-b-øn \S N kjmhv Fw.-_n.-cm-tPjv Fw.]n DZvLm-S\w snbvxp. Fkvbp-kn-sF(-kn) kwÿm-\- sk-{i-t -dn-b- wkw kjmhv -Pn.-Fkv.-]-fl-Ip-am A y- X hln- p. kn-]nsf kwÿm\ FIvkn- Iƒ {]Z i\w ImWp-I-bp- m-bn. IÆqcn am v 6,7,8 Xob-Xn- I-fn Su kviz-b-dn-emwv am\- h- -i n Ncn-{X-{]-Z i\w \S- -Xv. am v 6 \v cmhnse 10 awn v Fkvbp-kn-sF(kn) kwÿm-\-i- Ωn- n-bwkw kjmhv F.-ti-J {]Z i\w DZvLm-S\w snbvxp. sship-t cw {]`mxv PwKvj- \n \n pw Su kvizb-dn- "^mknkøn-s\-xn-cmb t]mcm- hpw tkmjy-en-khpw' N - ]me- msv tum.-]n.-f-kv.-]-wn- DZvLm-S\w snøp p Ãmen A\p-kva-cW ktω-f\w Fkvbp-kn-sF(-kn) B{ - -sx-ep- m\ kwÿm\ sk{i- dn kjmhv si. -{io-[ IÆq-cn DZvLm-S\w snøp p {]Z i\w DZvLm-S\w snbvxp. am\-h-cm-in-bpss tamn-\-øn\v tkmjy-enkw am{x-amwv D]m-[nsb v At±lw ]d- p. ] n- Wnbpw Nqj-W-hp-an- mø temiw km[y-am-sw v sxfn-bn tkmjy-enãv djysb A meøv alm-c-y- m A p-xm-z-c-ßtfmssbmwv ho n- -sx pw am\h kaq-l-øns KXn- am- nb djy hnπhw temi-sa-ßp-ap-ff sxmgn-emfn h -Øns tamn- \t mcm -Øn\v Bth-i-Zm-b-I-amsW pw At±lw Nq n- m- n. A v sshin v 6 awn,v "\hw-_ hn-π-h-]m-t-ß-fpss B\p-Im-en-I-{]-k n' F hnjb-øn N m-k-tω-f\w \S- p. ]m n kwÿm-\-sk-{i-t -dn-b- wkw kjmhv -hn.-th-wp-tkm-]m N DZvLm-S\w snbvxp. Pn m- -Ωn- n-bwkw kjmhv si.-fw.- _ohn A y- X hln- p. kwÿm-\-sk-{i-t -dn-b- wkw kjmhv -P-bvk tpm-k-^v, kwÿm-\-i-ωn- n-bwkw kjmhv - Iyq- ohv IΩn- n-bwkw kjmhv -hn.- Nm-ap-Æn, B -Fw]nsF ti{µ-i- Ωn- n-bwkw kjmhv -si.-f-kv.-lcnl-c, Xan-gv\m- nse Fkvbp-knsF(-kn) kwlm-s-i-cn-sem-cm-fmb kjmhv -thmƒ -b F n-h {]kw-kn- p. s^{_p-hcn 17- \v sshin v 6 awn v, "^mkn-k-øns\-xn-cmb t]mcm- hpw tkmjy-enkhpw' F hnj-b-øn \S N Ncn-{Xm- ym-]-i\pw tic-fkw-ÿm\ P\-Io-b-{]-Xn-tcm-[-kanXn Pn m-{]-kn-u p-amb tum.- ]n.-f-kv.-]-wn- DZvLm-S\w snbvxp. Fkvbp-kn-sF(-kn) Pn m-sk-{i- dn kjmhv si.a_vzpƒ Akokv A y- X hln- p. AUz.-]n.-P-b-]m-eta-t\m, djozv IWn-t -cn, an\n si.-^n-en- v, tum.-]n.-f-kv.-_m_p F n-h {]kw-kn- p. sxmgn-em-fn-iƒ, hnzym n- Iƒ, bphm- ƒ, h\n-x-iƒ, cmjv{so-b- -km-aq-ly-{]-h Ø-I F- n-ßs\ Pohn-X-Øns \m\m-xpd-i-fn s -Sp \qdp-i-w- n-\m-fp- tebv v \S {]I-S-\-Øn\v kjm- ƒ t]mƒ Sn.-km-ap-h, A\q]v Fcn-a w AUz. ]n.-kn.- hn-thiv, AUz.-C.-k-\q]v, Fw.-sI.- P-b-cm-P XpS-ßn-b-h {]I-S-\- Øn\v t\xrxzw \ In. XpS v \S Ãmen A\pkva-cW ktω-f\w Fkvbp-kn-sF- (-IΩyq-WnÃv) sk {S Ãm^pw A{ - -sx-ep- m\ kwÿm\ sk{i- -dn-bp-amb kjmhv si.-{io-[ ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxp. kwÿm\ sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv hn.-th-wptkm-]m A y- X hln- p. kwÿm\ sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv spbvk tpmk^v {]kw-kn- p. am v 7 \v sshin v aq p-a-wn v P\-Io-b-t\-Xm- -fpss kwk-aw {]apj kmaqlni {]h Ø-I am\-h-i n Ncn-{X-{]-Z i-\-tøm-s-\p-_- n v IÆq \K-c-Øn \S {]I-S\w Aº-e-Ød Ip n-ir-jvw DZvLm-S\w snbvxp. tum.-un.-kptc-{µ-\myv A y- X hln- p. P\-Iob {]Xn-tcm[ kanxn kwÿm\ P\-d sk{i- dn tum.-hn.-th-wp-tkm-]m apjym-xn- Yn-bm-bn. sshin v 5 awn v "tkmjyen-khpw temi-k-am-[m-\hpw' F hnj-b-øn-ep skan- \mdn Fkvbp-kn-sF(IΩyq- WnÃv) kwÿm\ sk{i-t -dn-b- wkw kjmhv Pn.-F-kv.-]-fl-Ip-am hnj-bm-h-x-cww \S-Øn. sshin v 7.30 \v "s_ m Uv Hm^v F tkmƒpnb ' F kn\na-bpss {]Z i-\hpw \S- p. am v 8 \v sshin v \S k- am- -]\ ktω-f\tømss {]Z i- \w kam-]n- p. IÆq-cn \hw-_ hnπ-h-i-xm_vzn BN-c-W-tØm-S-\p-_- n v \S am\-h-i- n- {]-Z i\w Fkvbp-kn-sF(-IΩyq-WnÃv) kwÿm\ IΩn- n-bwkw kjmhv F.-ti-J DZvLm-S\w snøp- p. Edited, Printed & Published by C. K. Lukose, SUCI(C) Office, T.C. 12/1242, Law College Jn, Kunnukuzhy, Trivandrum Ph: ; Website: on behalf of Kerala State Committee, SUCI(C). Printed at Cochin Printech Pvt Ltd, Kochi.

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV APPENDICES APPENDICES Appendix No. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Title Lesson Transcripts based on 4MAT System of Instructional Design

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11 VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry Februray 2017 Vol 1 Issue 11 Chief Editor K.N.Subhagan Editor C.A.Joseph Editorial Board N.C.Beena P.L.Lipi FEBRUARY 2017 Cover & Design T.V.Kalesh V.C.Pharmaceuticals

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Fgp-Ø-cßv. tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw. hm Øm-]-{XnI 5. G{]n 1 apx- 10 hsc. C Ã-te-j : Kmb{Xn. tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00

Fgp-Ø-cßv. tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw. hm Øm-]-{XnI 5. G{]n 1 apx- 10 hsc. C Ã-te-j : Kmb{Xn. tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00 G{]n 1 apx- 10 hsc tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw Fgp-Ø-cßv ticf kmlnxy A m-zan hm Øm-]-{XnI 5 ticf k m kmwkvim-cn-i-h-ip v C Ã-te-j : Kmb{Xn tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00 apcfn s]cp-s\

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

tziob]pkvx-tim- -hw 2018

tziob]pkvx-tim- -hw 2018 ticf k m kmwkvim-cn-i-h-ip v tziob]pkvx-tim- -hw 2018 Fgp-Ø-cßv kmwkvim-cn-tim- hw A -c-s -cpa hm Øm-]-{XnI 3 ticf kmlnxy A m-zan s^{_p-hcn 9 sh n 05:00 skan-\m sfiy-ti-c-f-ønse kv{xopo-hn-xhpw C ybpw

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow {]kn o-i-cww, hnx-cww: Ckvemw C \m-j-w ]ªn-t -j kv, ticf Alva-Znøm apkvenw timwπivkv t^m v-tdmuv, IÆq 670 001 ISLAM PRABUDHADAYUDE MATHAM (Islam the Religion of Intellectuals)

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET)

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) hb-\msv, ticfw 2 The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information