{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "{]hà \ ]²Xn 2017-þ18"

Transcription

1 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem mbn \ÂIn-bn-«p-ÅXv. Cu e y- nâ Xmsg simsp LS-I- Ä DÄt À n-«p- v. Hmtcm hnzymà n-bp-ssbpw kà -]-c-amb Ign-hp-IÄ Is n hfà m\pw hni-kn- n- m-\p-apå Ahk-c- Ä ]T-\-{]-hÀ -\- -fpss `mk-ambpw khn-tij kµà`- Ä Hcp- nbpw {]tbm-p-\-s -Sp- pw. kà m-ß-i-c-n-\-bnepw kwko-xw, Nn{Xw XpS- nb Ie-I-fnepw DÅ XmXv]-cyhpw P -kn-²-amb Ign-hp- Ifpw Is n t]mjn- n- p- -Xn-\pÅ CS- -fmbn hnzym-e-bs ]cn-hà n- n- pw. H mw mkp apxâ Ip«n-I-fn hmb\mkwkvimcw t{]mõm-ln- n- pw. AXn-\mbn kviqä {KÙ-im-e- Isf B[p-\n-Io-I-cn- pw. ax-\n-c-t]- -X, P\m-[n-]Xy-t_m-[w, Xpey-X, kl-hà n-xzw, kl-i-c-ww, A\p-Xm]w XpS- nb am\- hniaqey- Ä Dd- n- m³ klm-b-i-amb ]T-\m- -co hpw ]T-\-{]-{In-bbpw Dd- m- pw. ]mcn-øn-xn-im-h-t_m-[w, amen-\y-\nà½màö-\m-h-t_m[w, kmaq-lym-h-t_m-[w, hnaài-\m-h-t_m-[w, enwkm-h-t_m-[w F nh t\sm-\på A\p-`-h- Ä \ÂIpw. amxr-`m-j-tbm-spå kvt\lhpw axn pw hfà m³ Bh-iy-amb ]T-\-{]-hÀ -\- Ä Hcp- pw. mkv þ kviqä Xe- -fnâ hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn Cu hàjw \S- m³ \nàt±-in- p {]hà - \- -fpw, D]-Pn-Ã-þ-Pn-Ã-þ-kw-Øm-\-X-e- -fnse kàt m-õ-h-in-ev]-im-e-ifpw Cu e y- Ä ]c-am-h[n ssih-cn- m³ ]cym-]vx-amb hn[- n-emwv cq]-i-ev]\ snbvxn-«p-å-xv. asäm-cp-hn-[- nâ ]d-ªmâ, kà -]-c-hpw am\-hn-i-hp-amb Ign-hp-I-sfÃmw Is - m\pw t]mjn- n- m\pw klm-b-i-amb Hcp {]hà - \-k-am-lm-c-amwv hnzym-cwkw apt m-«p-h-bv p- -Xv. th {X {i²-tbm-ss, aps m-cp- - -tfm-ss, ka-b-_- Ôn-X-ambn Cu {]hà -\- Ä snbvxp ]qà n-bm- pi F Kuc-h-ta-dnb Npa-X-e-bmWv A[ym-]-I-k-aql- n\p \nàæ-ln- m-\p-å-xv. CXn-\m-h-iy-amb ]n pwsbmcp- m³ c m-iàxr-k-aq-l- n\pw Ign-b-Ww. s]mxp-hn-zym-`ymk hip pw Xt±-i-kz-bw-`-c-WvYm-]-\- fpw A m-z-an-ifpw Fkv.-F-kv.-F. XpS- nb kwhn- [m-\- fpw CXn-\m-h-iy-amb ]Ým- -e-ku-i-cy- fpw A m-z-aniv ]n p-wbpw \ÂIpw. hmàjni {]hà \ ]²Xn þ 2017-þ18 : {][m\ khn-ti-j-x-iä mêv, kviqä Xe- -fnâ 2017 Pq 5 temi]cn-ønxn Zn\w apxâ 2018 s^{_p-hcn 21 temi-am-xr-`mjm-zn\w hsc \o p-\nâ p {]hà -\- -Ä hn`m-h\w sn p- p. Hcp Ip«n, Hcp amkni : s^{_p-hcn 21 \v tic-f- nse s]mxp-hn-zym-e-b- -fn-â H p-ap-xâ ] p-hsc mkp-i-fnâ ]Tn- p Hmtcm Ip«nbpw kz -ambn X m-dm- nb ssisb-gp- p-am-knibpss {]Im-i-\w. Zn\m-N-c-W- sf ASn-Øm-\-am n \S- p sshhn-[y-apå cn-\m-{]-hà -\- fpw tij-c-w-{]-hà - \- fpw hgn mknse FÃm Ip«n-Ifpw hyàn-k-x-ambn X m-dm- p DXv]- - -fmwv Ah-cpsS ssisb-gp- p-am-kn-i-bpss DÅ-S- w. ] m-b v þ kviqä -þ- D-]-Pnà þ Pnà ASn-Øm-\- n-epå kàt m-õ-h- -fpss XpS w Zn\m-N-c-W- - fp-ambn FÂ.-]n., bp.-]n., sslkviqä mkp-i-fnâ \S- p {]hà -\- -fnâ\n- m-wv. Pq, Pqsse amk- nse mkv -{]-hà -\- -fnâ\n- mwv kviqä kàt m-õ-h- n-\på Ip«n-Isf Is -t - -Xv. FÂ.-]n.-hn-`m-K- nâ 1,2 mkp-imà v kviqäx-e- nepw 3,4 mkp-imà v {Kma-]- m-b v / \K-c-k` Xe- nepw kwl-sn- n- p kàt m-õ-h- fpw bp.-]n., sslkviqä hn`m-k- Ä v D]-Pn-Ã, PnÃ, kwøm\ Xe- -fn-epå kàt m-õ-h- fpw D m-bn-cn- pw. Hmtcm hn`m-k- n\pw \ný-bn- n-«på hnj-b-ta-j-e-iä Xmsg simsp- p p: FÂ.-]n. 1,2 mkp-iä : IY ]d-bâ, Nn{Xw-h-c, ]m«v FÂ.-]n. 3,4 mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, A`n-\bw bp.-]n. mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ihn-Xm-em-]-\w, A`n-\-bw, \ms³]m«v sslkviqä mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ihn-Xm-em-]-\w, A`n-\-bw, \ms³]m«v Ipdn v : IY, IhnX F o taj-e-i-fnâ ap³iq«n \nàt±-in- p ani cn-\-i-fpss hmb-\bpw NÀ bpw DÄs m-ån- n-cn- p- p. AXn-\m ]pkvx-i-nà Hcp {]txyi hnj-b-ta-j-ebmbn DÄs -Sp- p- n-ã. 1

2 kwøm\ kàt m-õhw hnhn[ A m-z-an-i-fpss kl-i-c-w-t mss H mw tsanâ s \S- p-hm³ Dt±-in- p- p. AXn-\m Pqsse Ah-km\w kviqä kàt m-õ-h- fpw BKÌv amk- nâ D]-Pn-Ã, PnÃm kàt m-õ-h- fpw \S-t - -Xp- v. mkvap-dn-bnse `mjm-]-t-\- nsâ kzm`m-hn-i-amb Hcp `mk-am-bpw, kà -thf ]ncn-b-up-iä {]tbm-p-\- s -Sp- n-s m pamwv mkvxe kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä \S-t - -Xv. Fkv.-BÀ.-Pn.-bnepw ]n.-sn.-f.-bnepw hnzym-cwkw {]hà -\-]-²Xn Kuc-h-t mss NÀ snbvxv ]cn-]m-sn- IÄ ka-b-_-ôn-x-ambn Bkq-{XWw sn Ww; kviqä hmàjni Ie- -dnâ DÄs -Sp- Ww. kviqäxe {]hà -\- Ä v hnzym-cwkw kviqäx-e-k-an-xnbpw Npa-X-e-bpÅ A[ym-]-I-\pw / A[ym- ]n-ibpw t\xrxzw hln- pw. Zn\m-N-c-W- -fp-ambn _Ô-s «]cn-]m-sn-iä kviqäx-e- nâ aäp ºp-I-fp-ambn tnà v \S- -Ww. mknse FÃm Ip«n-IÄ pw Ah-k-c- Ä e`n- p hn[- n-emwv {]hà -\- Ä \S-t - -Xv. ]T\]n m- m-h-ø-bpå Ip«n-I-sfbpw `n -ti-jn- m-cmb Ip«n-I-sfbpw {]txyiw ]cn-k-wn- -Ww. Hcp Ip«n, Hcp amkni ]cn-]m-sn-bnâ Cu hn`m-k- -fn-epå Ip«n-Ifpw DÄs -Sp- p-sh v Dd- m- -Ww. mkv Xe- nâ Hmtcm {]hà -\- nepw cq]-s -Sp IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ipdn- p-iä, Ub-dn, bm{xmhn-h-c-ww, ImÀ«q, ASn- p-dn- p-iä, A`n-ap-Jw, tij-cn hmà -þ-i-y-þ-i-hn-x-þ-]m-«v, aäp hnj-b- - fpss ]T-\-{]-hÀ -\- -fnâ D mb cn-\-iä (DZm : KWn-X- nâ Ip«n hc Hcp tpymsa-{sn-  ]mtä, snbvx Hcp t{]mp-ivsnsâ dnt mà«v ) Ch-sbÃmw Ip«n-bpsS ssisb-gp- p-am-kn-i-bnâ DÄs -ts ]T-t\m-Xv]- - -fm-wv. Hmtcm L«- nepw Ch mknâ / kviqfnâ tij-cn- p-sh v s^{_p-h-cn-bnâ Ah DNn-X-amb teþ-hu-«v, ]pdw-n«f n-h-tbmss {]kn-²o-i-cn- m³ Bh-iy-amb ]n pwmkw-hn-[m\w A[ym-]-Icpw ]n.-sn.- F.bpw Gsä-Sp- Ww. Hcp Ip«n Gähpw Ipd-ªXv 15 Fþ4 joäp-i-fpå amkn-i-bmwv X m-dm-t - -Xv. mkvxe nepw kviqäx-e- nepw \S- p hmb-\-þ-c-n\m {]hà -\- Ä v D]-tbm-Kn- m-hp GXm\pw hmb-\m-hn-`-h- fpw Ah-bpsS kmam-\y-amb {]tbm-k-co-xn-ifpw hnzym-cwkw Iem-km-ln-XythZn {]hà -\-k-am-lm-c-ambn X m-dm n kviqä Xpd pw ap¼p-xs e`y-am- pw. kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä Imcy- -a-ambpw ka-b-_-ôn-x-ambpw \S- p- -Xn-\pÅ kwl-s-\m-kwhn-[m\w kviqä-þ-d-]-pn-ã-þ-pn-ãm-x-e- -fnâ Pq BZy-hm-cw-Xs cq]o-i-cn-t - -Xm-Wv. kviqä Xpd- p Znh-kw-Xs kviqä hnzym-cwkw Npa-X-e-bpÅ A[ym-]-I-s\ / A[ym-]n-Isb \ný-bn- -Ww. D]-PnÃmXe- nepw PnÃmXe- n-ep-apå kan-xn-iä hmb-\mzn\- n\p ap¼mbn cq]o-i-cn pw. hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn mkv-þ-kviqäx-e- -fnâ Cu hàjw \S- p {]hà -\- -fpss cq]-tcj Xmsg Zn\m-N-c-W- -fp-ambn _Ô-s -Sp n ]«n-i-bmbn simsp- n-cn- p- p. Xn Xn / Ime-b-fhv Zn\w ]cn-]m-sn-bpss t]cv {]hà \ kqn-\-iä Pq 5 temi ]cn-ønxn Zn\w ] v cn-\-i-fpss hmb\, kzx-{ -c- Pq 19 hmb-\m-zn-\w hmb-\m-b\w N-\-IÄ, Nn{X-c-N-\, ImÀ«q, hmb-\- mcpw Fgp- p-im-cpambn A`napJw, Is -gp- v, Pqsse 21 Nm{µ-Zn\w A¼n-fn- mew BKÌv 15 kzmx-{ y-zn\w kzmx-{ y- p-ecn Ub-dn- p-dn- p-iä, Bkzm-Z- Nn w 1 (B-KÌv 17) IÀj-I-Zn\w Nn - n v \w, Ihn-Xm-em-]-\w, \ms-im-hnjvim-cw, IY ]d-bâ, IY k]vxw-_à 1 HmWw, _{IoZv ]q fw hmb-\, hmà X m-dm- Â, k]vxw-_à 5 A[ym-]-I-Zn\w Fsâ So À ASn- p-dn-s -gp-xâ, {]`m-j- k]vxw-_à 21 {io\m-cm-b-w-kp-cp-k-am[n Kpcp-kva-cW HIvtSm-_À 2 KmÔn-P-b n _m p-kvarxn \hw-_à 1 tic-f- n-dhn Zn\w ]nd- mäa-[pcw \hw-_à 14 inip-zn\w ]\n-\oà q \hw-_à 20 _mem-h-im-i-zn\w F\n- v, R Ä v P\p-hcn 1 ]pxp-hàj-zn\w ]pxp-hàj- pån P\p-hcn 24 _men-im-zn\w tpymxnêv s^{_p-hcn 21 temi-am-xr-`m-jm-zn\w `mtjm-õhw Ww, Biw-km-ImÀUv, \ms³]m«v tij-c-whpw Ah- X-c-W-hpw, bm{x, {KÙ-imem kµài-\w, mkv sse{_dn Hcp- Â, ]pkvx-i-{]-zài-\w, ]pkvx-i-h- n, ]pkvx-i-]-cn-nb- p-dn- p-iä, hmb-\m-\p-`-h- Ä, _muvpv \nà½m-ww, C³e³Uvv amkn-i, ]Xn- p- IÄ, NpaÀ]-{Xw, Is -gp- pam-kn-i. 2

3 bp.-]n.-hn-`mkw Pq 5 ]cn-ønxn Zn\w. ] v mkvx-ew -{]-hà \w 1 kpk-x-ip-am-cn-bpss ssxh-bv  F IhnX Ip«n-IÄ ]cn-n-b-s -Sp- p. So -dpssbpw Ip«n-I-fpsSbpw snmãâ, {Kq p-i-fnâ hmb\ ssxh-bv  kpk-x-ip-amcn Hcp Nn{Xw Im I, ISpw-\n-d- q-«nâ hc-ª-xm-wnxv; Xncn-ªp-\n p-i. Ccp `mk- -fp- n-xn-\v, a[y- nþ semcp \Zn N p Idp-s m-gp-ip- q. Hcp Ic-bn-embv ]pi-bnâ ap nbpw Idbpw tnmcbpw azn-cbpw hmà pw Pbn-ep-t]mÂ, {`m m-e-bw-t]mâ Nqghpþ agn-iä ]minb \Kcw s]m p- p. adp-`m-k- -ev]-a-i-se-b- aw Hc-án-]ÀÆXw Npa p \nâ p p! AXn³ apj-s mcp Nph- p-im-wp- p, AXn³ apcä -sbm- -aà p tiä p- q api-fn-em-im-i-an-cp- p -Xm-sWt m hcpw-t]mâ ImtXmÀ p Npfp- n-\nâ p- q. \Zn- -c-bn-ep- n-cp-t]à, sims m-cpan-sp- \pw t\m n ncn- p-a-½-bpw. Ahn-sSbm a nâ XSw-]n-Sn- ½ aisâ ssibm-se-sbmcp ssx hbv p- q. AXp Im si,- \Zn hnxp-¼p- q, Ing-h-\m-Imiw Ip\nªp t\m p- q. ]d-bp q IWvT-an-S-dn-Sm-X-hÄ, ac-anxp s]m n hfà p \mtf-bv p XWepw ]q fpw ]g- fpw Imäpw agbpw ] bpw \nd p \ÂI-s«³ awn- p-«, ½-bv -X-Ãtbm tamlw? AXp tiäs {`m ³ \Kcw Iq p q! AI-se- o-a-e-b-aà n-aq-fp- q AXn-s\-t, sim p-a-isâ ssi ]nsnþ Xn p s]ä½ IpSn-\oÀ hogv p q! NÀ bv p tijw Cu Ihn-XbpsS Bibw ASnØm-\-am n hyàn-k-x-ambn IY, Ihn-X, Nn{X-c-N\. cn-\-iä mknâ s]mxp-hmbn Ah-X-cn- n v Ip«n-IÄ v hne-bn-cp- m³ Ah-kcw \ÂI-Ww. cn-\-iä ssisb-gp- p-am-kn-i-bn-te mbn So À tij-cn phbv p- p. (c-n-\-i-fpss Xncp- p-ifpw amä- fpw hcp- nb BZy-cq-]-amWv tij-cn- p-h-bvt - -Xv. amkn-i-bnâ tnà m-\på A n-a-cq]w ]n osv amkn-im-\nà½m-w- m-e v ]qà n-bm- n-bmâ axn-bm-ipw.) {]hà \w 2 apã-t\-gn-bpss achpw a\p-jy\pw F \msiw hmb-\bpw Ah-X-c-Whpw {Kq p-i-fmbn \msiw hmbn v NÀ sn p- p. cwkm-h-xcw n-\på Hcp- - Ä {Kq p-i-fnâ \S- p- p. 3

4 achpw a\p-jy\pw apã-t\gn H v aq p-t]àho-x-apå c p kwlw thzn-bpss c p hi- p-\n v ac-ambn \r w-snbvxp hcp- p. (]Ým- e- nâ DNn-X-amb Xmfw). ac- Ä H p-tnà v Hcp h -c-am-ip- p. At m Btdm hb-êmb Hcp Ip«n AtX Xmf- nâ, Nph-Sp-I-fn \r w-snbvxv {]th-in- p- p. ac-hp-ambn kã-]n- p- p. Aev]-t\-c- n-\ptijw hnjm-z-aq-i-\mbn ac-t m-«n-en-cn- p- p. acw : apt, apt, awn-ap-t, ap w ap w awn-ap w apjw Idp- p-h-sx- nt m? apjn-ªn-cn- p-h-sx- nt m? Ip«n : ]«p-ip- m-b-sa-\n- nã ]mepw ]g-hp-sa-\n- nã ]p m-c-tam-t\-sb-s s hnfn- p-hm³ ]qa-c-ta,sb\n- m-cp-an-ã. acw : a pw achpw a\p-jy-\p-sam-s p Iptª, R -f-dn-bp q tx³i\n s]m«n p N -bnâ hnän«p th -h-sbãmw hm n- q. acw sim¼p-iä Xmgv n-s m-sp- p- p. Ip«n BËm-Z-t mss I\n-IÄ s]m«n v Ip«-bn-em n. Ip«Xe-bnteän t]mip- p. acw : a nsâbm-g- nâ thcp v am\ p ap«p Xe-bp v Bbncw ssisim p Zm\w sn m³ ]qhp-t]m-epå a\-êp- v. Xfn-cn«p Xmcn«p \nâ p Imew XW-te-Im-\p-e-In ac-ap- v. c v acw Iptd- qsn XSn- n-«p v. ] s Ip«n C p bphm-hm-wv. AbmÄ hnjm-z-`m-h-t mss {]th-in- p- p. acw : I\n-sbÃmw X n«pw Iªn IpSn- n«pw angn-bn-w-sbt \\-ªn-cn- m³? bphmhv : Iªn IpSn p Ign-ª-t m-sf³ Ic-fn\p tamlw. atª-ev m-s mcp ag-tb-ev m-s mcp Ipªn- q-c. acw : Imew adp- p, tamlw IqSp p ImWm- -sxm- p v ]t, tamlw AXntam-l-ambn amdp-t¼mä tamn-\-an-ãm \msf. bphmhv (B-ß-K-Xw) : Cu acw hg- n-sã- pt m? F -s\-sb- nepw ac- n-s\-sbm v kzm[o-\n- -W-atÃm. \à XSn-b³ sim¼p-iä. CuSpä ImXep- m-bn-cn pw DÅnÂ! at\m-l-c-amb Hcp _w m-hv, k p-jvsamb IpSpw-_w, _m n-h-cp XSn hnämâ ssi \ndsb \mw-b- Ä Blm! 4

5 (a-c- n-t\msv ) : ]s -\n-t -Inb hmkvzm\w ]mts ad- p-i-bmtwm \o? a pw achpw a\p-jy-\p-sam-s - þ sxs ]Tn- n- -Xtà \o? B ac-aoacw ]qa-c-ta, A n- p-d- p-hm³ hosp thww. acw : Bhq! Ch-sâ-sbmcp hmin! hmin v \mi-amwv ^ew. icn, \nsâ tamlw \S- s«a pw Rm³ Im p p agbpw Rm³ Im p p F pw a\p-jysc Im p- p. sndp-nn-ã-iä sh«nt m hossm p tiänt m ag h mâ ho pw XfnÀ qtem! bphmhv sim¼p-ifpw NnÃIfpw sh«p- p. Ah-km\w hnp-b-`m-h-t mss ISbpw sh«p- p. ac- nsâ BÀ -\m-zw. bphmhv kt m-j-t mss cwkw hnsp- p. AhnsS Ah-ti-jn- p- Xv ac- pän am{xw. ac- pän : a\p-jy³: at\m-l-c-am-sbmco {]]- - nâ ai-s\-t màs ³ a\-a-h\p simsp q Rm³. a[p-c- -\n-bp p am\kw hf-tc-t m³ ad q kzbw, em`-s m-xn-x³ agp hoin ac-tam-tcm pw shån-\m-wy-ambv amdo-sp-t¼mä acww Nncn- p p; a\pjym, Icbpw \o. aq v bphmhv Ct mä ]Sp-hr-²-\m-bn-cn- p- p. XfÀ v Ah-i-\mb AbmÄ ac- p-än p kao-]-sa n ac- p-änsbbpw A -co- -s bpw amdn-amdn t\m p- p. ac- pän : \nsâ taml- Ä km m-â -cn- ntã? ]ns - n\o Zp:Jw? a\p-jy³ : Icn-ªp-In-S- p s\â m-s- Ä, Ie- n- n-s- p \Zn-IÄ, Ic-ªp-hoÀ I p-iä, Nnd-Iäp hogp kz]v\- Ä. I o-cnsâ \\-hp-t]m-ep-an-ãm DjvW- mäv! Bhq h! h! ac- pän : a\p-jy³ Zpcn-X- Ä kzbw krjvsn- p- p. H w, \njvi-f- -amb {]Ir-Xnsb apdn-s -Sp- p- p. a\p-jy³ : Bcpw Bscbpw apdn-s -Sp- m Hcp temi-s - p-dn v Rm³ ti«n-«p- v. ]t, Fsâ em`s m-xn-b-cmb Iq«p-ImÀ, a\p-jyà, apdn-hp-i-fpss Aán- p-cbv v Xo simfp- n-bn-cn- p- p. Rm\p-a-Xn sh p \odp- p. ac- pän : AtX, B em`-s m-xn-bmwv Fs \in- n- -Xv. a\p-jy³ : (a-c- p-änsb si«n- n-sn- v) Imew thàs]-sp- nb \ap v C\nbpw H p-tn-cmw. \mw Xpey Zp:JnXcm-Wv. C\nbpw hän- -gn-bm CÑm-i-àn v Xo simfp- mw.. Cu \ms-im-hn-jvi-c-w- n-â\n v A`n-\-b- nâ ani-hp-å-hsc Is - mw. \msiw I p hne-bn-cp- nb Ip«n-IÄ Ah-cpsS A\p-`-h- p-dn v Fgp-X-s«. Cu Ipdn- p-iä amknimtij-c- n-te v amän-hbv -Ww. imkv{xþ]cn-ønxn ºpIfpw kmln-xy-th-znbpw kwbp-à-ambn kviqäxe ]cn-ønxn Zn\m-N-c-W-]-cn- ]m-sn-iä Bkq-{XWw sn -Ww. B kwk-a- nâ Ihn-Xm-em-]-\hpw \ms-im-hn-jvim-chpw DÄs -Sp- mw. 5

6 Pq 19 þ Pqsse 2 : hmb-\m] m-n-cww (Pqsse 4 _joàzn\w hsc BImw) hmb\m-b\w ]n.-f³.-]-wn- À þ NpaÀ ]{Xw ]n.-f³.-]-wn- cpss Poh-N-cn-{X-kw-{Klw A\p-_-Ôw 1 Bbn tnà n-«p v. (ti-cf `mjm C³Ìn-Syq«v {]kn-²o-i-cn tum.-tkm]n ]pxp-t m-snsâ ]n.-f³.-]-wn- À F Poh-N-cn- {X-Ir-Xn-bnÂ\n v kw{kln- -Xv. ]pkvxiw Ct mä `mjm C³Ìn-Syq«n In«pw. hne 30 cq]). Pq 19 \v Cu Ipdn v mknse {Kq p-i-fnâ hmb-\bv pw NÀ bv pw \ÂI-Ww. XpSÀ v Hmtcm {Kq pw ]n.-f³.-]-wn- -sc- p-dn v Hcp NpaÀ ]{Xw X m-dm- -s«. ]n.-f³.-]-wn- À, {KÙ-imem {]Øm\w, hmb-\m-zn\w XpS- n-b-h-sb- p-dn- v Ip«n-IÄ tij-cn ]{X-hmÀ -IÄ, Nn{X- Ä, Ipdn- p- IÄ XpS- n-b-hbpw NpaÀ]{X nâ tnà mw. Ip«n-I-fpsS Fgp- m-bn-cn- Ww ap n-«p-\nât - -Xv. ]{X- n\v kz -amb t]cp \ÂIm³ \nàt±-in- -Ww. ASp Znhkw FÃm mkn-sebpw NpaÀ]-{X- Ä kviqäx-e- nâ s]mxp-hmbn {]ZÀin- n- p-ibpw sxc-sª-sp Ip«n-I-fpsS Hcp kwlw Ch hne-bn-cp n ani NpaÀ]-{X- Ä Is - p-i-bp-am-hmw. {]XnZn\w Hcp ]pkvxiw þ ]pkvx-i-]-cn-nbw kviqä Akw-»n-bn Pq 19 apxâ BKÌv 1 hsc Hcp ]pkvxiw ]cn-n-b-s -Sp- -Ww. ae-bm-f-`m-jbnse {]apj IrXn-Isf ]cn-n-b-s -Sp- -Xn-\pÅ Ah-k-c-ambn CXv {]tbm-p-\-s -SWw. Fgp- -ѳ, sndp-tè-cn, Ip ³ \¼ymÀ, Bim³, hå-t mä, XI-gn, _joà XpS nbhcpss IrXn-IÄ DÄs -Sp- mw. mknâ Nne cn-\-i-fpss hmb-\bpw Bkzm-Z-\hpw FÃm Znh-khpw \S- -Ww. DÄs -Sp- m-hp Nne cn-\-i-fpss t]cv A\p-_-Ô-ambn tnà p- p. e`y-xbv \p-k-cn v amä- -fm-imw. Ign-bp-sa- nâ sndnb cn-\-i-tfm, cn-\m-`m-k- tfm BIp- Xv hmb-\sb klm-bn- pw. IY, Ihn-X, t\mhâ, bm{xm-hn-h-c- Ww, Bß-I-Y, A\p-`hw XpS- nb hnhn[ kmln-xy-hn-`m-k- Ä ]cn-k-wn- p-i. kviqäx-e- nepw kmln-xy-th-zn-bpss {]txyi tbmk- Ä tnà pw mknse `mjm ]ncn-b-up-ifpw kà -th-f-ifpw {]tbm-p-\-s -Sp- nbpw Cu {]hà \w \S- -Ww. Fsâ hmb\ C v þ Ubdn Fsâ hmb\ C v F t]cnâ Cu Znh-k- -fnâ FÃm Ip«n-Ifpw AhÀ v e`n hmb-\m-\p-`-h- sf ti{µo-i-cn v Ubdn Fgp-Xp-Ibpw Ah-bn ct m aqt m Ipdn- p-iä FÃm Znh-khpw mknâ hmbn- p-ibpw thww. mkv Xe- nepw kviqä/kmln-xy-thzn Xe- nepw ani Ub-dn- p-dn- p-iä tnà v Hcp hmb\mub-dn Xn v hmb-\m-b-\- nsâ kam-]-\- nâ X m-dm- -Ww. hyàn-kx hmb\mub-dn- p-dn v Ah-cpsS amkn-im-ti-j-c- n-te- v. ]pkvx-i-{]-zài\w kviqäx-e- nâ ]pkvx-i-{]-zài\w Hcp- -Ww. CXn\v \à aps m-cp- - Ä Bh-iy-am-Wv. kviqä / mkv sse{_-dn-bnse ]pkvx-i- Ä Xcw-Xn-cn v {]ZÀin- n- -Ww. sxc-sª-sp F w ]pkvx-i- -sf (\qtdm AXn-e-[n-I-tam) ]cn-n-b-s -Sp- p hmb-\- màup-iä A3 hen- - nâ X m-dm n ]pkvx-i-{]-zài-\- nâ DÄs -Sp- -Ww. Cu ImÀUp-IÄ Ip«n-I-fpsS kwl- -fmwv X m-dm-t - -Xv. ]pkvx-i- nsâ ]pdw-n-«-bpss Nn{Xw sndp-xmbn {]nsâ-sp v AXv hmb-\- màunâ H«n- p-tnà mâ \ v. ]c-am-h[n c n-xm- Ä ]pkvx-i-{]-zài-\- n-s\- -Ww. AXn-\p-th {]hà \w ]n.-sn.-f.-bp-ambn tnà v \S- m mw. k -cn- p sse{_dn hmb-\m-b-\- nsâ `mk-ambn kviqfnâ Hcp k -cn- p sse{_dn köo-i-cn- -Ww. Hcp sndnb t{smfn CXn-\p-th n hm m³ ]n.-sn.-f.bv v Ign-bpw. 6

7 Hmtcm Znh-khpw mkvap-dn-i-fn-tebv v k cn- p sse{_dn ap³iq«n \ný-bn ka-b v (D bv v CâÀsh BWv Gähpw tbmpn- -Xv) mkp-i-fnâ F Ww. ka-b-]-cn-[n- -I v ]qà n-bm- m-hp- - hn[w C mkv C Znhkw F \ne-bnâ dq«v \ný-bn- -Ww. t{smfn-bnâ ]pkvxiw \nd-bv Â, t{smfnbpss \nb-{ -Ww, ]pkvxiw hnx-cww sn Â, hnx-cw cpn-ìdnâ tcj-s -Sp- Â, ap³zn-hkw simsp ]pkvxiw Xncn- p-hm-  XpS- n-b-h-bvs Ãmw Ip«n-Isf Npa-X-e-s -Sp- -Ww. Hmtcm Znh-khpw Hmtcm mênse Ip«n-IÄ v Npa-Xe \ÂImw. Cu k -cn- p sse{_dn hàjw apgp-h³ \o p-\nâ p {]hà -\-ambn amämw. mkv hmb-\m-acw mkv Npa-cn hen-sbmcp NmÀ«v t] -dnâ \ndsb sim¼p-i-fp-å Hcp hmb-\m-a-cw. Hmtcm Znh-khpw Ht m ct m Ip«n-IÄ v AhÀ hmbn ]pkvx-i- nsâ t]cv Hcp Ce hc- p-tnà v B Ce-bv p-ånâ Fgp-Xmw. ac- nsâ IS-bv  hmbn Ip«n-bpsS t]cpwfgp-x-ww. BhÀ \w Hgn-hm- -Ww. Hmtcm Znh-khpw Ce- IÄ Iq«n-t À Ww. hmb-\m-b\w ]qà n-bm-ip-t¼mä \ndsb ]pkvx-i-bn-e-i-fpå Hcp hmb-\m-acw X mà. 7

8 {KÙ-imem kµài\w kviqfn-\-sp- på {KÙ-ime / hmb-\-ime kµàin- Â. AhnsS Ønc-ambn F p hmb-\- m-tcm-spå A`n-ap-Jhpw Ah-cpsS hmb-\m-\p-`-h- Ä ] p-sh-bv -epw. kviqä sse{_-dn-bn-en-ãm ]pkvx-i- Ä ]cn- N-b-s -SÂ, AwK-Xz-sa-Sp-  XpS- n-bh hmb-\m-b-\- nsâ `mk-ambn \S- m³ {ian- -Ww. A½-hm-b\ A½-am-cpsS / c nxm -fpss hmb-\- q-«m-bvabv v XpS w. AhÀ v kviqä sse{_-dn-bnse ]pkvx-i- Ä hmbn- m³ Ah-k-c-sam-cp- Â. Ah-cpsS hmb-\m-\p-`-h- Ä kviqä Akw-»n-bntem kmln-xy-th-zn-bntem Ah-X-c-Ww. A½-am-cpsS/c n-xm- -fpss/ho«nse aäp apxnà -h-cpss hmb-\- p-dn- p-iä Ip«n-IÄ Ah-cpsS ssisbgp- p-am-kn-i-bv mbn tij-cn- Â. hmb-\m-b-\- nâ {]tbm-p-\-s -Sp-t Nne cn-\-iä (]p-kvx-i- -fnâ\n v sxc-sª-sp `mk- fpss t]pv \¼À tnà n-cn- p- p. Cu t]pp-iä t^mt«mtim n FSp v Ip«n-IÄ v \ÂImw.) 1. tsmt«m Nm³ (sxxvkptim Iptdm-bm-\Kn þ \mj-wâ _piv {SÌv, hne 120 cq]) 1,2,3 A[ym-b- Ä 2. dnbmsâ InWÀ (A-_vZpÅ p«n FS-h þ amxr-`qan _pivkv, hne 50 cq]) t]pv 9þ21 3. Fsâ Ip«n- mew (NmÀen Nm]vfn³ þ amxr-`qan _pivkv, hne 100 cq]) t]pv 18-þ34 4. lm n {]n³kv (HmkvImÀ sshâuv þ amxr-`qan _pivkv, hne 50 cq]) t]pv 9þ27, 40-þ48 (lm n {]n³kv, kzmà n-bmb cm -k³ F o IY-IÄ) 5. ] - p-xn-c-bpss ]m«v (C.-Pn-\³ þ ticf kwøm\ _me-km-lnxy C³Ìn-Syq-«v, hne 30 cq]) t]pv 22,23 (Xpd ]pkvxiw F Ihn-X-)- þ A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 6. `qan-bpss Ah-Im-in-IÄ (_-joà þ Uokn _pivkv, hne 30 cq]) t]pv 43-þ51 (Fsâ D½ F IY) 7. A n- - nsâ Ip«n- -hn-x-iä (A- n w Ihn-X-IÄ k¼qà w, amxr-`qan _pivkv) ag- m-dn-t\m-sv (t]pv 668), I S tht? (t]pv 708-þ710) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 8. sam«n-sp Ip«n-Êm-lnXyw (Ip-«n-I-fpsS cn-\m-k-am-lmcw þ ticf imkv{x-km-lnxy ]cn-j- v, hne 150 cq]) t]pv 70-þ71 (B-Im-i- mgvn þ \µ\ Sn.-H.), t]pv 47 (N-cSp s]m«n _eq - þ- A-]ÀW Nn{X-Iw), t]pv 83 (kp-µ-cao temiw þ \ocpm t{]w\m-yv), t]pv 97-þ98 (ap-«m-bn-acw þ IhnX at\m-là), t]pv 105-þ106 (I-SÂ-þ-knPn³.-sI.), t]pv 110 (ImWm- Xv þ {iothwn Fw.-Un.), t]pv 150 (c p Ihn-X-IÄ þ ARvPen Fw.), t]pv 193 (IpS hep-xm-i-tw -þ-a-\\y Fkv.), t]pv 201 (kulrzw þ ko\ v F.), t]pv 208 (AcpXv þ hn\ox si.), apf Im v (A-`n-cm-an) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 9. ]ncn-bm Ip«n (A-izXn Pn.-BÀ., EXp _pivkv, {ioir-jvw-]p-cw, hne 90 cq]) t]pv 18, 33, 39 (A-h³, B-gvN- m-gvn, ]n-cn-bm Ip«n F o Ihn-X-IÄ) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 10. PohnXw F AÛpXw (tum.-hn.-]n.-kw-km-[-c³, Uokn _pivkv, hne 110 cq]) t]pv 73-þ78, 103-þ109, 196- þ203 (s]- m ag, Nn w-nndp Infntb I -½m, ac-w-an-ãm kpan F o 3 A[ym-b- Ä) Ipdn v : api-fnâ kqnn- n cn-\-i-fnâ NneXv A\p-_-Ô-ambn simsp- n-«p- v. aäp-åh sse{_-dn-bnâ\n v Is - p-i. hmb-\, IY ]d-bâ, IhnXmem-]-\w, Bkzm-Z-\- p-dn- p-iä, Zriym-hn-jvIm-cw, Nn{X-c-N\, IYm-c-N-\, I- hnxmcn\ F n-h-bvs Ãmw tbmpn A\p-`-h- Ä Ip«n-IÄ p e`n- m³ klm-bn- p hmb-\m-hn-`-h- -fmwv ChnsS \nàt±-in- n-«p-å-xv. Ch e`n- m³ _p²n-ap-t«às -Sp kml-n-cy- nâ kam-\-amb aäp cn-\-ifpw hmb-\-bv mbn \ÂI-Ww. kwl-hm-b-\bpw kwl-{]-xn-i-c-whpw t{]mõm-ln- n Ww. mkvx-e- nepw kviqäx-e- nepw ]c-am-h[n kà m-hn-jvim-c- Ä v Ah-kcw \ÂIm³ hmb-\m-]- m-n-cww {]tbm-p-\-s -Sp- p-a-tãm. cq]-s -Sp Bkzm-Z-\- p-dn- v, IY, Ihn-X, Nn{Xw Ch-sbÃmw Ip«n-I-fpsS hyàn-kx ssisb-gp- p-amkn-i-bn-te-bv på DXv]- - -fmbn amän-sh-bv -Ww. kwl-c-n-\-iä AwK- Ä v ]IÀ n-sb-sp v Ah-cpsS amkn-i-bn-te-bv på hn`-h-ambn ]cn-k-wn- mw. ] - v, hmb-\m-b\w F o c p Zn\m-N-cW{]hÀ \ fn-eqss kviqä kàt m-õ-h- n-tebv v Hmtcm mknâ\n- p-apå {]Xn-\n-[n-Isf Is - m³ Ign-bpw. \ms³]m«v F C\- n-\p-am{xw kviqäx-e- nâ mkp-i-fnâ\n v XXv]-c-cmb Ip«n-Isf t\cn«p Is - n-bmâ axn-bm-ipw. 8

9 Pqsse 21 þ Nm{µ-Zn\w A¼n-fn- mew N{µ-\p-ambn _Ô-s «Ihn-X-I-fp-sSbpw IY-I-fp-sSbpw hmb-\bpw NÀ -bp-amwv Nm{µ-Zn-\- nâ kmln-xythzn Gsä-Sp-t - -Xv. N{µ-s\- p-dn- på IS- -Y-IÄ, \mtsm-sn- -Y-IÄ XpS- n-bh ]cn-n-b-s -Sm-\pÅ Ahk-chpw thww. N{µ-s\- p-dn pw \nem-hn-s\- p-dn pw ]cm-aài-apå Ne- n-{x-km-\- Ä ({]k-à-amb hcn-iä) Ip«n-IÄ Is n Ah-X-cn- n- p {]hà -\-t mss A¼n-fn- m-e- n\v XpS- -an-smw. ]Xn-hmbn ]uà -an-txmdpw ]Sn-hm-Xn-en-\- p-d-sa n IWn-sh-Åcn ImgvN-shbv pw I\-I-\n-emth! (]n.-`m-kvi-c³) Icn-ap-In m-«nse cp-\n-x³ ta«nse I\-Imw-_-c- Ä hmso, IS- p-håw bm{x-bmbo Ic-bn \o am{x-ambn (]n.-`m-kvi-c³) tkm]p-c-\-s-bnâ hmk- -N-{µ³ tkmtcm-n-\- pdn hc p (]n.-`m-kvi-c³) sh n-em- -µ-\- n w ]p -a-s- m-b-enâ hotw Ipªn-fw-ssI-IÄ sim v timcn-sb-sp- m³ hm CXp-t]mse ]g-bxpw ]pxn-b-xp-amb Km\-i--I-e- -sfãmw Ip«n-IÄ ]msn Ah-X-cn- n- -s«. XpSÀ v hb-emdnsâ X - m-gn-i- p-s-aã F kn\namkm\w ]cn-n-b-s -Sp- p- p. (Hm-Untbm e`y-am-sw- nâ D]-tbm- Kn- p-iþt]ähyq F Nn{X- nâ tbip-zmkv ]msn-bxv; kwkoxw Pn.tZh-cm-P³. bpþsyq_nâ D v) X - m-gn-i- p-s-aã Xmcm-]-Y- nse cy-aã N{µ-_nw_w Ihn-IÄ ]pigv pw kzà -a-bq-c-a-ã. IkvXq-cn-am-\nà ItÃm-en-\n-bnà Iev]-I- -fnàa-c- -W-enà GtXm hnc-l- n ncpäh p aqsp-samþ tcim- -iq-\y-x-btãm þ Ahn-sS-sbmþ tcim- y-iq-\y-x-btãm. IÀ q-c-in-e-bnã IZ-fo-h-\-anà Imänsâ Nnd-I-Sn-sbm- -bnã GtXm {]W-b- n³ IY-tbmÀ p \nev p-samþ tcim- -aqix-btãm þ Ahn-sS-sbmþ tcim- -aqix-btãm. Cu Km\hpw N{µ-s\- p-dn- på aäp Km\- fpw X½n-epÅ hyxymkw (B-i-b-]-cw) NÀ snbvxpsim v hb-emà imkv{x-x- z- sf Xsâ Ihn-X-I-fn-se- -t]mse Km\- -fnepw DÄs m-ån- n-cp p F hkvxpx Ip«n-IÄ Xncn- -dn-bp- -Xn-tebv v Cu {]hà \s \bn- -Ww. Bimsâ A¼n-fn, sshtem- n-ån-bpss N{µsâ Nncn, cho-{µ-\my SmKq-dnsâ hm\-ú³ (hnhà \w si.-hn.-kp-tc-jv) Ihn-Xbpw Ip«n-IÄ v hmbn- m³ \ÂImw. (A\p-_Ôw 3) Ihn-X-IÄ {Kq p-i-fnâ hmbn v Ip«n-IÄ Ah-tbmSp {]Xn-I-cn- -s«. ]d-bm³ Ah-kcw \evip-i-bmwv BZyw snt -Xv. XpSÀ v Fgp- p-am-imw. Bim-sâbpw sshtem- n-ån-bp-ssbpw IhnX Bem-]-\- n\v {]tbm-p-\-s -Sp- mw. Bimsâ Ihn-Xbpw SmKq-dnsâ Ihn-Xbpw X½n Xmc-Xayw sn m-\-h-kcw. Ipdn-s -gp-xâ.. 9

10 Ip«n-IÄ tij-cn- p \mtsm-sn- -Y-Ifpw \ms³]m-«p-ifpw ISw-I-Y-Ifpw mknâ s]mxp-hmbn ]cn-n-bs -Sp- -Ww. Hmtcm Ip«nbpw tij-cn- h Ah-cpsS amkn-i-bn-te-bv v. N{µ\pw \nemhpw DÅ cm{xn Hcp Bi-b-am-sb-Sp v Nn{X-c-N\ \S- mw. hyàn-k-x-c-n-\-iä ssisb-gp- p-am-kn-i-bv m-bpå tij-c- n-tebv v BKÌv 6 apxâ 15 hsc þ lntcm-jn-aþ\m-k-kmin Zn-\ Ä, Iznäv C ym Zn\w, kzmx-{ y-zn\w kzmx-{ y- p-ecn lntcm-jn-am-zn-\hpw \mk-kmin Zn\hpw bp²- n-s\-xn-cmb kmln-xy-c-n-\-iä hmbn- m\pw cnn- m-\p-apå Ah-k-c- -fmbn amd-ww. kzmx-{ y- nsâ bymà -aq-ey- -fn-tebv pw hnhn[ taj-e-i-fnâ \S- p kzmx-{ y-\n-tj-[-s - p-dn- på Xncn- -dn-hn-tebv pw Ip«n-Isf \bn- p hmb-\m-{]-hà -\- -fmwv Iznäv C ym Zn\w apxâ Hcm-gvN- mew \S-t - -Xv. bp²- n-s\-xn-cmb Nn bpw kzmx-{ y- n-\på A`n-hm- RvObpw ]c-kv]-c_ô-ap-å-hbmwv F Bibw Ip«n-I-fn F p Xc- nâ mkvxe {]hà -\- fpw kviqäxe {]hà -\- fpw Bkq-{XWw sn -Ww. kà m-ß-i-c-n-\iä, {]`m-j-ww, Bem-]-\w, Zriym-hn-jvIm-cw, Nn{X-c-N-\, NpaÀ]{X \nà½mww XpS- nb \nc-h[n {]hà -\- Ä v km[y-x-bpå Bi-b- -fmwv bp²-hpw, kzmx-{ y-hpw. Xsâ t\à p Xncnª Iymad I p txm m-sw p IcpXn t]sn s] Ip-«n-bpsS Nn{Xw mknâ {]ZÀin- n- p- p. (Nn{Xw {]nsâ-spt m em]vtsm]v/s{]mp-iväà D]-tbm-Knt m Ip«n-IÄ v ImWm³ kuicyw D m Ww) Nn{X-hm-b\ Ip«n-IÄ {]Xn-I-cn- -s«. khn-tij {]Xn-I-c-W- Ä mknsâ s]mxp{i²-bnâ sim p-h-c-ww. Cu Ip«n-bpsS apjw \n -fnâ Fs Ãmw txm -ep-iä D m n? 10

11 Cu Ip«n v \½-tfmSv Fs Ãmw ]d-bm-\p- mipw? F mhpw Cu Ip«n-bpsS Pohn-X-km-l-Ncyw? Fgp-Xn-t\m- q FÃm-hÀ pw Fgp-Xm-\pÅ Ah-k-cw. Fgp- nâ tijn Ipd-hmb Ip«n-IÄ v ]d-bm³ Ah-kcw \ÂIn So tdm aäp Ip«n-Itfm AXv Fgp-Xn-sb-Sp- -Ww. X m-dm- nb Ipdn- p-i-fpss hmb-\, NÀ, sa -s -Sp Â. Ipdn- p-iä amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v IhnXm hnhà \w Cu sim p-i-hnx hmbn- q. (G-sX- nepw Hsc- w) OR When I walk through the fields and See dead bodies, I feel loneliness. The houses are wrecked Most of the people have fled I am the only one left. I walk in this world thinking of old times, of jolly times, But that is past. I now have to walk towards the future. Rivers of blood, filled with innocent souls No food on our plates, or cereal in our bowls. We fight for freedom, lives lost every day. The battlefield painted red, with skies lonely and grey. So À ]e XhW hmbn- p-ibpw AÀ w a\-ên-em-im³ _p²n-ap-«på ]Z- Ä hni-zo-i-cn- p-ibpw sn p- p. Cu IhnX \ap v ae-bm-f- n-se-gp-xn-bmtem? 4þ5 t]cpå {Kq p-i-fmbn Xncnªv IhnX ae-bm-f- n-em- p- p. {Kq p-i-fpss Ah-X-c-Ww. NÀ bneqss amä- fpw Iq«n-t À -ep-i-fp-saãmw \S n mknsâ Hcp s]mxp-c-n\-bm n amäp p. Cw o-jn-epå Ihn-Xbpw {Kq p-i-fnâ sa -s -Sp- nb hnhà -\hpw amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. bp²-hn-cp² t]mìà ap³ {]hà -\- nâ cq]-s «IhnX Fgp-Xnb bp²-hn-cp² t]mìdpiä {Kq p-i-fnâ X m-dm- p- p. t]mì-dnâ Nn{X- Ä hc p tnà p-ibpw bp²-hn-cp² ap{zm-hm-iy- -sf-gp-xp-i-bp-am-hmw. (F-þ3 t] -dp- IÄ D]-tbm-Kn- p-i) t]mì-dp-iä kviqäx-e- nâ {]ZÀi-\hpw s]mxp-ø-e- -fnâ ]Xn- -epw. kzmx-{ y-zn-\-hp-ambn _Ô-s «Ihn-X-I-fp-sSbpw aäp kmln-xy-c-n-\-i-fp-ssbpw hmb-\bpw kzmx-{ y-zn-\- - Xn v X m-dm- -ep-amwv mkvxe kmln-xy-thzn {]hà -\- -fnâ DÄs -ts- -Xv. kzmx-{ y-k-acw þ hå-t mä -hn-xm ]cn-nbw kzmx-{ y-k-a-chpw tzio-b-{]-øm-\-hp-ambn _Ô-s «hå-t m-ä hn-x-i-fpss hmb-\bpw NÀ bpw. 11

12 amxr-`q-an-tbm-sv, IÀ½-`q-an-bpsS ]n p-imâ, \½psS adp-]-sn, JmZn-h-k-\- Ä ssis mähnt\-h-cpw, t]mcm t]mcm F o Ihn-X-I-fnse Nne `mk- Ä Ip«n-IÄ kwl-ambn hmbn- p-ibpw mknâ s]mxphmbn snmãn-b-h-x-cn- n- p-ibpw sn p- p. (I-hn-Xm-`m-K- Ä A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v) mknse ani Ihn-Xm-em-]-\-ti-jn-bp-Å-hsc Ip«n-IÄ Is - -s«. A cw 5þ6 Ip«n-I-fpsS {Kq v kzmx-{ y-zn-\- n\v Hcp hå-t mä -hnx kviqfnse s]mxp-]-cn-]m-sn-bnâ Ah-X-cn- n- -Ww. kzmx-{ y-w þ Ihn-X-I-fpsS hmb\ kzmx-{ yw-x-s -b-arxw kzmx-{ yw-xs PohnXw ]mc-x{ yw am\n-iä v arxn-tb- mä `bm-\iw! Ipam-c-\m-imsâ Cu hcn-iä kzmx-{ y-s - p-dn v Fs Ãmw ]d-bp- p v? Ip«n-IÄ Ah-cpsS Is - -ep-iä ]d-bp- p. {][m\ hkvxp-x-iä t_màunâ / NmÀ«n FgpXn mkn\p s]mxp-hmbn hmbn- m³ Ah-kcw \ÂIp- p. XpSÀ v hocm³ip«n Fgp-Xnb ]mtw H v þ kzmx{ yw F IhnX {Kq nâ hmbn- m³ \ÂIp- p. ]mtw H v þ kzmx{ yw hocm³ip«n sxfn- -apå Hcp apj-sa- nepw ImWtW Din-cpÅ Hcp Ne-\-sa- nepw D m-htw F p Icp-Xn-bmWv Hmtcm h«hpw ark-ime ImWm³ t]mhp-i. F nepw AtX aµn InS- p-iä, Fhn-tS-bv p-aãm Nne Ipdp-Inb \S- -IÄ, an -hmdpw \ne Nne Cg- n-ep-iä, Dbcw Ipdª ]d- - Ä, ]g w h hoà p-iä, N t\m«- Ä, I v Xncn- p-t]m-cpw. C -h-w-bmwv {i²n- Xv : ark-im-e-bnâ aäp-nn-eàiq-sn-bp v; Ahn-Ss cpn-ì-dnâ CÃm- -h. sim¼nâ\n pw sim¼n-tebv p IpXn- p A m³, BIm-i-t mfw snãp Im, ]ms«-dn-ªp-t]mipw IpbnÂ, Dub-em-Sp ] n-e- m-¼p-iä. AhÀ Iq«nse knwl- n\pw I¼n-th-en-bv -Is Infn-IÄ pw ]mtw H v þ kzmx{ yw F p tkmzm-l-cww msk-sp- p- Xv I p-\n- p. Cu Ihn-X-bn F n-s\- p-dn- mwv ]d-bp- Xv? Cu Ihn-X-bn-eqsS kzmx-{ y-s - p-dn v \n Ä p In«nb ]pxnb Adnsh- mwv? bymà kzmx{ yw F mwv? NÀ -bnâ FÃm Ip«n-Ifpw ]s -Sp- p- p-sh v Dd p hcp- -Ww. hkvxp-xm-]-c-ambn icn-b-ãm ]cmaài- -sfm-gnsi asäm-c-`n-{]m-bhpw Xncp-t - -Xn-Ã. 12

13 Ipam-c-\m-imsâ sim p-in-fn, _mem-a-wn-b-½-bpss hn«-b- pi F o Ihn-X-I-fpsS hmb-\iqsn XpSÀ v \S- -Ww. Cu c p Ihn-X-I-sfbpw Xmc-ayw-sNbvXv Ip«n-IÄ hyàn-k-x-ambn Ipdn- p-iä X mdm- p- p. (F-gp-Xm³ _p²n-ap-«p-å-hsc {]txyiw ]cn-k-wn- -Ww) s]mxp-hm-b-\-bn-eqss kz w Ipdn v sa -s -Sp n ssisb-gp- p-am-kn-im-ti-j-c- n-te-bv v. sim p-infn Ipam-c-\m-im³ hn«-b-bv pi _mem-a-wn-b½ snmãp-si p sndp-]- n, \o Ifnþ pã-kn- -Xn-Xp-t]m-se-sb-s mgpw? Aà\ob-dn-bp-in-ã-tbm, \n\þ nãtbm ]d-si-gp- p-]-ånbpw? sim p-im-j-i-fn-em-ªn-cn- Xpw ]n n-b- -]Sn ]msn-sp- Xpw CÑ-t]m-ep-bsc \o ]d- Xpw sa,-an- n-h-sb-\n p IqSptam? Imep-bÀ n-b-bn, Imän-em-Sp-aqþ ªmen tahn ck-ta-ep-sa{x Rm³! \oe-hn hgn ]d-s gpw kpjw teme-sa- n-xnâ \n\-s m-xp- ptam? Nn{X-an- p, ]pg, Ip n-hä sxþ à -se n Infn, \o IS- Xpw F n h³ap-x-e-ta-ep-am-\-x³ akvx-i- -ep-an-cp- n-sp- Xpw! tnwn-b Nnd-ImÀs m-tcm-a-\þ {]mwn, \n³ XS-h-I eoe-iä ImWp-InÂs mxn hcpw þ ]Tn- p-hm³ t]mwp þ sim p-in-fn-bm-b-xnã Rm³! hn«-b- pi Iq«nÂ\n-s -s, Rmþ s\m«p hm\nâ -d- p-\-s- t«! kp{]-`m-x-a-sp p \`-Ên-teþ bv pâ -Xn- p p amai hà - mà. sim p-]- nbmw Rmt\m Xa-Ên mþ \Ñ-am-an- p-eàsh-fn- - n-epw. ]RvP-c- nsâ Npä-gn-tbm-tcm- pþ sas t\m n- n-cn- -Xm-bvt m- p- p. aà yàx³ ]cn-em-f-\-sam- p-saþ pä -S- n\p im nsb \ÂIn-Sm. hn«-b- m-ep-sa-s -bn- q-«nâ \nþ s m«p ]mdn- -d- s«hm\nâ Rm³. Im a-xp- Xm sxã-i-e- n-se³ P -`q-anbmw Im\\w taml\w: Xma-c-a-eÀss -bmâ -Sm-I- Ä t{]a-tam-ss-s -b p hnfn- p p; ]pâ -fn-cp-iä ]q p-inâ s\ p- p, ]pjv]-cm-pn-iä ]p n-cn-s m-åp q; B ek-zz-\- n p aosx-sbmcp \oe-ta-em p si«nb hm\nsw Im p-\n-ev p p kkvt\-l-am-sbs apà²\n apiàt m-a-\n- o-sp-hm³. hn«-b-bv pi Iq«nÂ\n-s -s, Rmþ s\m«p ]mdn- -d- s«ho pta! kzmx-{ y-zn\- -Xn v kviqfnsebpw \m«nsebpw BZy-Ime kzmx{ yzn\m-tlm-j-]-cn-]m-sn-i-sf- p-dn v \m«nse apxnà hyàn-i-fnâ Ht m ct m t]cp-am-bpå A`n-apJw \S n X m-dm- p dnt mà«mis«cs m-ãs kzmx-{ y-zn-\- -Xn- nsâ {][m\ khn-ti-j-x. Hmtcm mknepw C cw A`n-ap-J- Ä \à Bkq-{X-W-t mss \S- -Ww. aqt m \mtem ]Xn-äm p ap¼s BtLm-j- -fpss A\p-`-h-ap-Å-h-sc-bmWv A`n-ap-J- n\v Wn-t - -Xv. BZy kzmx-{ y-zn-\-s - p-dn p ]d-ªp-x-cm³ Ign-hp-Å-hÀ þ F ]Xp hb-sê- nepw {]mb-ap-å-hà þ A`n-ap-J- n-s\- n-bmâ IqSp-X \ m-bn. Cu A`n-ap-J-dn-t mà«v, Ip«n-I-fpsS cn-\-iä, tij-c-w- Ä, Nn{X- Ä, kzmx-{ y-k-a-c-s - p-dn- på Ipdn- p-iä F n-h-sbãmw tnà v mknâ Hcp kzmx-{ y-zn-\- -Xn v X m-dm- -Ww. ]Xn- n\v DNn-X-amb t]cp \ÂI-Ww. Hmtcm Ip«n-bp-sSbpw Hcp cn-\-sb- nepw D v F v Dd- p-h-cp- -Ww. Fgp- v, hc, tamsn-]n-sn- n- Â, Xp n-t À Â, ]pdw-n-«ch-sbãmw Ip«n-I-fpsS kwl- Ä sn -s«. ]Xn- p-i-fpss kviqäxe {]Im-i-\w \S- -Ww. IrXy-amb hne-bn-cp-  am\-zwvu- fpss ASn-Øm-\- nâ ani ]Xn- p-iä Is - phm³ Ip«n-IfpsS kwls Npa-X-e-s -Sp- mw. 13

14 Nn w 1 (B-KÌv 17) þ IÀj-I-Zn\w Nn - n v IÀj-I-cpsS PohnXw {]ta-b-amb IY-I-fpsS hmb-\. XI-gn-bpsS Irjn- m-c³, s]m³ip w hà n-bpss i_vzn- p Ie \m«nse Irjn- m-sc- ]cn-n-b-s -Sp- p Ipdn- p-iä X m-dm- Â. Hmtcm mknepapå Ip«n-I-fpsS c n-xm- -fnâ Irjn mcm-b-hsc ]cn-n-b-s -Sp- p sndp tej-\- tfm Ipdn- p-itfm X m-dm- -Ww. 3þ4 t]cpå {Kq p-iä Bbn Cu {]hà \w sn mw. amxr-i-bv mbn ]{X- -fnepw ImÀjn-I-am-kn-I-I-fnepw {]kn-²o-i-cn Nne tej-\- Ä {Kq nâ hmbn- m³ \ÂI-Ww. Irjn-bp-ambn _Ô-s «]Z- Ä, {]tbm-k- Ä, \m«-dn-hp-iä, ]g-s m-ãp-iä, ssien-iä, IS- -Y- IÄ F n-h-bpss tij-c-ww aq p aq v, apj- mdp I v, \m p \mev, \S-Imep ] v F IS- YbpsS D cw Is - m-\m-h-iys -«p-sim v Cu tij-c-w-{]-hà -\- n\v XpS- -an-smw. (Imf-Isf D]-tbm-Kn v \ne-ap-gp IÀj-I³ þ Dg-hp-Im-c-sâbpw c p Imf-I-fp-sSbpw IqSn aq p aq pw Bdp I pw; aq p-t]-cp-ssbpw \m n-t\m-sp- IqSn Ie- -bpss \m p IqSn tncp-t¼mä \mep \m m-bn. Imf-I-fp-sSbpw Dg-hp-Im-c-sâbpw BsI Imep- IÄ ] v) \new Dgp IÀj-I-s\bpw Imf-I-sfbpw Ie- -sbbpw ka-`m-h-\-tbmss ImWp p F khn-ti-j-x- IqSn Ip«n-I-fpsS {i²-bnâ sim p-h-c-ww. Hmtcm Ip«nbpw Cu tij-c-w- nâ ] m-fn-bm-i-ww. ho«nsebpw AbÂ]- -s bpw apxnà -h-tcmsp tnmzn- -dn-ªmwv hnh-c-ti-j-cww \S-t - -Xv. mknâ s]mxp-hmb hmb-\bpw/ah-x-c-whpw thww. C\w Xncn v FgpXn amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. Irjn-bp-ambn _Ô-s «\ms³]m-«p-i-fpss tij-c-whpw Bem-]-\-hpw mknâ Irjn- m-«p-i-fpss Häbv pw Iq«m-bp-apÅ Bem-]\w k]vxw-_à 1 þ HmWhpw henb s]cp- mfpw (_-{Io-Zv) ]q fw Ip«n-I-fpsS HmWw þ hmb-\m-{]-hà \w Ip«n-I-sf- nb Ipän- m-«nâ s]m«n-hn-sà q s]mt mww Ihn Hf -a- -bpss Cu hcn-iä Ip«n-Isf ]cn-n-b-s -Sp- p- p. Cu hcn-i-fpss Bibw aqt m \mtem hmiy- -fn-eqss hni-zo-i-cn- m³ Ip«n-I-tfmSv Bh-iy-s -Sp- p. hyàn-k-x-ambn Fgp-Xp- p. s]mxp hmb-\bpw NÀ -bpw. Ip«n-I-fmWv BtLm-j- -fpss ti{µ-_n-µp. Pohn-Xs F pw BtLmjw \nd-ª-xm- m³ Ip«n-I-Ä v Ign-bp- p. GXp Ipän- m-«nepw s]mt m-w-sa- n- m³ Ign-hp-Å-h-cmWv Ip«n-IÄ. HmkvImÀ sshâunsâ kzmà n-bmb cm -k³ F IY ChnsS ]cn-n-b-s -Sp- mw. B IY Ip«n-I-fn-sem-cmÄ Dds hmbn- p- Xv \ m-bn-cn- pw. (IY A\p-_-Ô- nâ simsp- n-«p- v). ChnsS s]mt mww F ]Zw HmW- n-\p-am- {X-a-Ã, GXv BtLm-j- n\pw tncpw. HmWw ]q Ä v {]m[m-\y-apå BtLm-j-am-b-Xn-\m Ihn-Xbv v {]txy-i-`wkn D m-ip- p-sh p am{xw. Ihn-X-bpsS Zriym-hn-jvImcw A n- - nsâ ]q Ä hnfn- p p F IhnX, Ip«n-Isf 4 {Kq p-i-fmbn Xncn v hmb-\bv p \ÂIp- p. 14

15 ]q Ä hnfn- p p A n w kam-lmcw : A n w Ihn-X-IÄ k¼qà w (]q Ä \r w shbv p p) ap«n-bn-te-dn-bn-cn- p q \Spþ apä-s - nb amthen; Ip«n-I-sf- n- p-w-cm q? ]qþ h«n Igp- n-ep-s- m q? \½psS Ip -e-\m-«n- -c-n³ \Sp-ap-ä p hkn- p-t¼mä ]mbnâ Npcp- p-in-s- m-ep- n-iä ]m]n-i-fm-bn-t m-a-tãm. H«pw Xma-k-a-cp-tX, a tf, h«n Igp- n-e-wn-ªm-epw. ]«n-xä Xn n hnsàs mco R sfþ sbm«p p \pån-sb-sp- mepw! ] -]n-sn-s mcp ae-bm-f- n³ ]cn-a-f-an-gpipw IcÄt]mse HmW- - ³ NqSs«R -fnþ temtcm-t]-scbpw aqà²m-hnâ! ai³ : apf-hn-ãp-i-fpss \mzw-t]m-semcp hnfn Rm³ tiä p- p, AIte \n n- m-xn-c-t\-c-þ- mcp hnfn- p q? At½, Bcp hnfn- p q? A½ : hosp-i-sfm- p-ap-wà n-«n,sãmcpþ hnfnbpw tiä o-em, ]mxn-cm-t m-gniä Iqhn-bn-cn- mþ tatxm ams- nâ, Ip þ t txm ams- nâ. ai³ : I p-]n-sn q Rm\m-È_vZw Imcyw shfn-hm-bo. Im«nse ae-cp-i-ftãm R sf \o«n-hn-fn- p- q, IWvTw \o«n hnfn- p- q. A½ : ]q Ä hnfn- p- pt m? Rm\Xp tiä p- n-ã-tãm. Ip«o, \n³{]n-b-am-xm-hn³ snhn s]m«n-bn-cn- p-t m, Xoscþ s m«n-bn-cn- pt m? ai³ : aqew ]pe-cm³im-e- m-fp-iä ap n-en-cp- mtem? 15

16 hcp-hn³ hcp-hn³ ]qh-«n-i-tf, hb-dp-iä hoà n- n³, \n ss hb-dp-iä hoà n- n³. sh«w howo-se-t mà n\n Rm³ shdp-sx-bn-cn- nã; Hä- m-«w-sim p ]Sn- p-c-þ ap-ä-s pw Rm³, At½, apä-s pw Rm³. HmW- m-«p-iä ]msn-bp-wà n-sp-þtamtcm hospw Rm³; Iq«m-fn-I-tfm-sSm w ]ns Im«n -bdpw Rm³, At½, Im«n -bdpw Rm³. A -c-saãmw Xncn-bp- p-s m,cp e w ]qhpt \o«n-hn-fn q Im«n,-se-\n- n\n \nâ m-\m-hn-ã, At½, \nâ m-\m-hnã! (I-gp- nâ ]qh-«n-iä Xq nb Ip«n-IÄ BÀ p-hn-fn p IS- p-h-cp- p) A½ : Bcmtcm \n -sf-sbm-s -bn- m-xn-cþ t\c p h p hnfn- p-wà o? Ip«n-IÄ : Im«n-se- q- Ä hnfn pw hnfn-i-sfþ t «m-cp-d- - nâ R -ft½! A½ : Im«n-se- q- Ä hnfn pw hnfn-i-sfþ t «pthm \n ÄX- -½-amcpw? Ip«n-IÄ : R ÄX³ ImWmb sszh- Ä \n Ä p R -tfmfw snhn-tbmà½-bntã? A½ : ]n m-bn-cp Zn\- -fnâ ]q ÄX³ sim eo R fpw ti«n-cp p R -fn-e p ]peas m-c-ên-²ntb \n Ä p R Ä ]IÀ p-x p! Bh-iy-amb kabw FSp v Cu IhnX Hmtcm {Kq pw \r -\m-s-i-cq-]- nâ Ah-X-cn- n- -s«. \ms- I nsâ ]qà Xbv m-h-iy-amb amä- Ä AhÀ v Is - mw. Ah-X-c-W- n\p tijw s]mxp NÀ thww. Hf- -a- -bpss hcn-iä Cu \ms-i-hp-ambn _Ô-s - Sp m³ Ign-bptam? cn-\-i-fn-eqss ]d-bp- Xv A\p-_-Ôw 4 Bbn simsp cn-\-i-fpss hmb-\. F -s\-bmwv Fgp- p-imà X Ä v ]d-bm-\på Hcp Imcys Hcp s]mxp-hn-jbw sxc-sª-sp v (C-hnsS HmWw) AXn-eqsS Bhn-jvI-cn- p- sx v Xncn- -dn-bm-\på Ah-k-c-am-bmWv Cu cn-\-i-ä {Kq pi-fnâ hmbn v NÀ snt - -Xv. HmW- n-w w F IhnX ] -s bpw C -s bpw HmWm-tLm-j- fpss amäw F s\ Ah-X-cn- n- n-cn- p p? bymà - nâ HmWm-tLm-j- nsâ amäw am{x-amtwm Ihn kpnn- n- p- Xv? 16

17 HmW- n-w w Hme- p-sbpw saxn-b-snbpw tase am\- v tal-am,-tbm-w-ambn D o, \n p-½-d-ap-ä v ] s D -bn-sã- n-ep-tam-w-am-bn. Bh-Wn- q-\n-em-hm-cpta ImWm-sXþ bmtcm-a-temsp ]nw- n-\nt m? Hma-t\, H pta ImWp-hm-\n-Ãm temi- n-etãm ]nd- -Xp- o. ]qh«n s\ p-hm³ ap -Èn-bn-ÃtÃm ]qhn-dp- m³ Iq«n-\m-cp-an-Ã. Ip½n-b-Sn- p-hm³, Ip¼n«p ]msp-hm³ Ip½m-«n-amcpw hcm-sx-bm-bo. C.-Pn-\³ ]mw-\mà ] s ]m«p ad- p-t]m-bv, ]mss simbv p-]m-«mà p-thww? ]qap-j- mcpw hncp- p-h-cm-sx-bmbv ]p n-cn- m-\mà p t\c-an v? HmW- -fn-iä apdn- -I- m-bv, Zqcþ ZÀi\w am{xw, a\p-jy-scm- mbv! A - -f-am-bp-w-cp kqcy-t\m-sþ SkvX-an- o-s-cp-sx p snmãm³ Xp¼-IÄ ]q n-ã, ap pän ]q n-ã, Xp¼n h oe Xpbn-ep-WÀ m³. Bcpw hnfn- msx, bmd p tiä m-sxþ bmtcm-sp-tam-xm-sx-tbm-w-sa- o. Hme- p-sbpw saxn-b-snbpw tate am\ p tal-tam, am_-entbm? kam-lmcw : ] - p-xn-c-bpss ]m«v HmW- m-«p-i-fpss Bem-]\w HmW- m-«p-i-fp-ssbpw HmW- -hn-x-i-fp-ssbpw hyàn-k-xþ-kwl Bem-]-\- Ä. apéow BtLm-j- -fpss `mk-ambn ]msp Km\- fpw CsXm- n v tnà -Ww. Km\- Ä Is n tij-cn- p-sim- p-h-cp Npa-Xe Ip«n-IÄ p-xs \ÂI-Ww. HmWw-þ-s]-cp- mä -hn-`-h- Ä þ ]mn-i- p-dn v X m-dm- Â Hmtcm Ip«nbpw ho«nâ apxnà -h-tcmsp tnmzn v Hcp HmW-hn-`-h- nsâtbm s]cp- mä hn`-h- nsâtbm ]mn-i- p-dn v X m-dm- p- p. BhÀ \w Hgn-hm n 4þ5 t]cpå {Kq p-iä v Cu Ipdn- p-iä Hcp NpaÀ]{Xambn amämw. (Cu hn`-h- Ä Ip«n-I-ÄXs X m-dm- n Ip«n-I-fpsS HmWwþ-s]-cp- mä-êzy \S- m³ kviqäx-e- nâ Hcp {iaw BImw.) Hmtcm Ip«nbpw kz -ambn X m-dm- nb ]mn-i- p-dn v amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. k]vxw-_à 5 þ A[ym-]-I-Zn\w Fsâ So À {]nb-s «So À v Hcp I v Hmtcm Ip«nbpw Ah-cpsS Gähpw {]nb-s «A[ym-]n-Ibv v / A[ym-]-I\v Hcp Is -gp-xp- p. ]pkvx-i- nâ Fgp-Xnb I v ho pw hmbn v sa -s -Sp n `wkn-bmbn Hcp t]mìv ImÀUntem C³e³Untem FgpXn So -dpss ho«p-taâhn-emkw I p-]n-sn v t]mìv sn -Ww. t\cn«v \ÂIp-Ibpw Bhmw. km -ev]ni I -Ã, bymà I mwv th -Xv. Is -gp-xm³ Hmtcm Ip«n pw {]tnm-z\-am-ip- -hn-[- nâ Hcp NÀ mknâ \S- -Ww. Ip«n Is -gp-xp- Xv Ct mä ]Tn- p kviqfnse So À m-i-w-sa- nã. Ah-cpsS hnemkw Is - p-hm³ mkv So -dp-sstbm aä-[ym-]-i-cp-sstbm klmbw th n-h-cpw. I v BIÀj-I-am- m\pw taâhn-em-k- mà v In«n F p-d- p-h-cp- m\pw So -dpss taât\m«w thww. 17

18 Ip«n-IÄ p e`n- p adp-]-sn-iä mknâ s]mxp-hmbn hmbn- p- Xv \Ã-Xm-Wv. F mâ Ip«n Fgp- Xp I nsâ s]mxp-hm-b\ Hgn-hm- -Ww. I nsâ DÅ-S w ]IÀ n amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. adp-]sn In«n-bm AXpw ]IÀ n amkn-ibnâ tnà mw. k]vxw-_à 21 þ {io\m-cm-b-w-kpcp kam-[n-zn\w Kpcp-kva-cW Kpcpþhmb-\m-{]-hÀ \w ] - n-fn p ]n mse ]mª s] Ip«n lmbv, ] - n-fn s] Ip«n kjn-am-sc- qsn hnfn- p-sim- p-h- p. Zm... t\m v.. A m-c- - \pw Hcp ]q p-¼n-bpw. AhÄ hncâ Nq n- -d-ªp. F\n v ] - n-fnsb ]nsn- -Ww... AhÄ AXnsâ ]n mse HmSn. Hcp ac-s m-¼nâ\n pw asäm- n-tebv v Infn ]d- p. IqsS HmSn-t\m- n. FhnsS In«m³? Igp v Bhp- {X DbÀ n ] - n-fnsb t\m n. AXns\ I nâ In«n-sb- nâ F p tamln v AhÄ \n p. Xsâ ]nxm-hn-t\m-ssm w inh-kncn B{ia nse- n-b-xm-bn-cp p AhÄ. Ip n³sn-cn-hn-eqss IpXn- p-nm- Sp shå- m- n-enâ\n v Hmhp-sh- p-\o«n Ipfn- m³ kui-cy-ap- m- n-bn-cp- Xpw AhÄ v kt mjw simsp Imcy-am-bn-cp- p. amhn³x-dbpw sim pipsn-ep-ifpw ] - pãpw Ipän- m-sp-ifpw B B{i-as at\m-l-c-am- n-bn-cp- p. Aѳ h Xv B ap -Ès\ ImWm-\m-Wv. km[m-cw thjw [cn v km[m-c-w- m-c-\mb ap -ȳ. AÑs\ I Xpw At±lw Nncn- p. ]Xps ]d-ªp. \à Imäv.. \à kpjw..! \Ã-bm-fp-IÄ Fhn-sS-s mepw AhnSw \ m-hpw. Aѳ {]Xn-h-Nn- p. B{i-a- nâ\n p as- bm-{xbv v ka-b-am-b-t mä ap -ȳ Ip«nsb ASp- p-hn-fn v Xe-bn XtemSn tnmzn- p. ] - n-fnsb In«ntbm? At m, CsX- s\ Cu ap -È-\-dnªp F ]cn-{`-a-t mss AhÄ ]d-ªp. AXv ]d- p-t]m-bn. IqsS ]d- m³ ]Tn- -Ww. ap -ȳ ]d-ªp. AXn\v F\n v Nnd-Ip-I-fn-ÃtÃm F mbn s] Ip-«n. At±lw Ip«n-bpsS I p-i-fnâ kvt\lmà{z-ambn t\m n ]d-ªp. Nnd-Ip- m-i-ww.. AXmWv ansp- v. B s] Ip«n A v Nn n p: a\p-jyà v Nnd-Ip-I-fp- m-iptam? Cu ap -È\v H p-a-dn-bntã? ]n osv Pohn-X-k-Xy- Ä DÅn hncnªp sxfn-ª-t mä AhÄ a\-ên-em n: Bßm-hnsâ Nnd-Ip-IÄ hoin-bmwv a\p-jyà k mcw \S- p- -Xv. ]t, F{X IqsS ]d- mepw ]nsn- m³ ]äm- -h w ] - nfn ASp ac-s m-¼nâ -s.. ]pxnb Nnd-Ip-IÄ apf- p-sim-t -bn-cn- -Ww. \ mbn hcww F v BioÀh-Zn- -t mä ap -Ès\ B s] Ip«n Adn-bmsX sxmgp-xp-t]m-bn. {io\m-cm-b-w-kp-cp-hm-bn-cp p B ap -ȳ. B s] Ip«n efn-xmw-_ni A ÀÖ-\-hpw. (bpdo- -bnâ efn-xmw-_ni A ÀÖ-\-s pdn v X\q-P.-F-kv.-`-«-Xncn Fgp-Xnb tej-\- nâ\n v) F p ktµ-i-amwv Cu kw`-h- n-eqss {io\m-cm-bw Kpcp- \ap v ]I-cp- Xv? XpSÀ v {io\m-cm-b-w-kp-cp-hnsâ Pohn-X- nse Nne kw`-h- -sf- p-dn- på Ipdn- p-iä Ip«n-IÄ 2þ3 t]cpå kwl- -fmbn hmbn- p- p. (Ip-dn- p-iä : A\p-_-Ôw 6). Kpcp-hnsâ {]Xn-I-c-Ww, AXn-e-S- nb ktµiw F nh Is n Hcp -hm-b-\- p-dn v {Kq nâ X m-dm- -Ww. Cu hmb-\- p-dn- p-iä amkn-i-bn-te-bv v tnà mw. Cu Ime-L-«- nâ Gsd {]k-à-amb Kpcp-tZ-h-hn-fw-_cw \ap v PmXn-bnà kviqä Akw-»n-bn hmbn v AXnsâ {]m[m\yw hni-zn-i-cn- mw. Kpcp-tZ-h-k-tµ-i- Ä AS- nb t]mì-dp-i-fpss \nà½m-whpw Ah s]mxp CS- -fnâ ]Xn- -epw. (Kp-cp-k-am-[n-Zn\w Ah-[n-Zn-h-k-am-Wv. A v kmln-xy-th-zn-bpss {]txy-i-tbmkw tnàt m, DNn-X-amb asämcp Znhkw Is - ntbm {]hà -\- Ä \S- -Ww. KmÔn-P-b- n-bp-ambn _Ô-s «{]hà -\- Ä pw Cu coxn A\p-hÀ n- p-i.) 18

19 HIvtSm-_À 2 þ KmÔn-P-b n _m p-kvarxn kpk-x-ip-am-cn-bpss cmp-l-«- nâ F Ihn-X-bpsS Bem-]-\w, hmb-\, Bkzm-Z\w cmp-l-«- nâ hna-em-`-bmà n pw im -bm-sbm-gp-ip bap-t\, \ns - -s ³ I p-iä \nd-bp- q. IcÄ t\mhp- p, Icw Iq¼p p, hnip²w \n³ Ic-bn -XnÀ hoipw I -d-bnxp Im si. Adnhq, I oà Nn n- m-wp-inâ s]mdp- m-s mþ cen-hn³ \nd-xn- -f-kvx-an-s mco a nâ, ASn-a- - n³ \ngâ m-sp-iät]mepw ]dþ Iepw awn-zo]w lm, s]men-sªmco a nâ, `oxnbpw ZuÀ_-eyhpw kln- m-s m-cm [o-cþ tnx-\-sb-t -bv p-ambv howp-d- pao a nâ H p-ho-wp-d- -s\- -c-bm³ t]mepw tzh, R -fn- -\Àl-cm-sW Zo\amw kxyw. lm, Kptcm, ho pw ho pw \o snmãn- -Tn- n KoXn-IÄ ]ms³ R -f-s mtg ad tãm! B hnd-b-dn-bm ssihn-câ Nq n- m«pw `qhntes m-\n pw Ign-häh-ctÃm! B hr²-]m-z- -fmâ \S, IÃpw apåpw Xmhn\ hgn Xm m³ asn- p- -h-ctãm! F nepw hnaq-ibmw bap-t\, \ns - m siþ sb nt\m angn-i-fnâ NpSp-\oÀ \nd-bp- q. ]n -hbv p-hm-\mzyw R -sf- -Tn- n-t mþ cñamw hmõ-ey- n mà{zamw -kva-c-w-iä, ASn-a-t m-dn³ cpnn \pwªp ab- n-tbmàþ ps-hm-fq-cn- hocy- n³ kvac-w-iä, Imcn-cp-¼-gn-IÄ p ]n nepw Xf-cm [oc-x-tbm-xn- i_vz- n³ kvac-w-iä. ]ns -tbm, snt m-«-x³ api-fnâ {XnhÀ - Ä an p simsn- q-d-bm-zy-ambv ]d- p-t¼mä, t`cn s]m p-t¼mä,isâ n-c-iäs m w kt½mþ Zmc-h-an-c-¼p-t¼mÄ, shfn w ]c- p-t¼mä, X\ntb, hnzq-c- n-se-cnbpw {Kma- ÄX³ apdn-hnâ Xrss -I-fmearXw Xfn- p-hm³ Iqcn-cp-«n-eq-tStXm Zo]-\m-fw-t]m \o nþ t mipam Zp:JmÀ{Zamw kvt\l- n³ kvac-w-iä. ]ns bpw kpzoàlamw ssii-fm-e-\- -ambv R -sf- -gp-ip Kpcp-hn³ hncn-am-dnâ lm, IrX-Lv\cmw R -sf-cnbpw Xobp- -bmâ hoc-ap-{z-sb-t À kôy-x³ kvac-w-iä. aqibmw bap-\-x³ Imän-eq-S-e-bn-eqþ SmcpsS i_vzw cma-\m-as a{ n- p q? BcpsS Ic- tfm Xnf- n- p-fp-¼pao thz-\-bpss I oà p-ån-iä XpS-bv p q? H p hogt«r fo a nâ þ Xh ]mzþ sat mà p XWp-s m-co- -d-bnâ Npw_n- t«; H p tig-t«r -fn- y-x³ IS- m-sn³ I p-\oà am{xw, Kptcm! ImgvN-bm-bÀ n- -t«. ]mxn-cm- q- ÄþkpK-X-Ip-amcn Fsâ Kpcp-\m-Y³ (hå-t mä)-, lcn-p-\- -fpss ]m«v (ssh-tem- n-ån), KmÔn (hn.-a-[p-kq-z-\³\mbà) XpS- nb KmÔnIhn-X-I-fpsS Bem-]-\w Cu Ihn-Xm-hm-b-\-sb- p-sà v \S- mw. Nn{X-c-N\ : KmÔn-Pn-bpsS cq]w hc-bv m³ Ah-kcw \ÂImw. 19

20 \hw-_à 1 þ tic-f- n-dhn Zn\w (t{i-jvt-`m-jm-zn-\w) ]nd- mä a[pcw Fsâ {Kmaw tic-f- n-d-hn-bpss Adp-]- n-sbm mw ]nd- mä BtLm-j- -fpss `mk-ambn hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn kmaq-ly-imkv{x ºnsâ ] m-fn- -t mss Hcp henb t{]mpiväv Gsä-Sp- p- p. kz w hnzym-ebw ØnXn-sN- p {Kma- nsâ khn-ti-j-x-iä FÃmw Is n ]cn-n-b-s -Sp- p Fsâ {Kmaw F Hcp ]Xn- nsâ cq]o-i-c-w-amwv Cu t{]mp-iväv. \hw-_à 1 \v Hmtcm mknepw hnh-c-i-j-c-w-{]-hà -\- -tfmss Bcw-`n v Hcp amk- m-ew-sim v kviqäx-e- nâ Fsâ {Kmaw ]Xn v {]kn-²o-i-cn- -Ww. tic-f- nse FÃm {Kma-þ-\-Kc {]tz-i- -fpssbpw -k-hn-ti-j-x-iä DÄs m-åp Hcp kwl-c-n\-bmwv Cu {]hà -\- nsâ DXv]- -ambn hnhn[ kviqfp-iä ti{µo-i-cn v X m-dm-hp-i. PnÃ-þ-kw-Øm-\-X-e- -fnâ Cu ]Xn- p-i-fpss {]ZÀi-\w, hne-bn-cp- Â, t{imuo-i-cww F nh XpSÀ{]-hÀ -\- -fmbn \S-t - -Xp- v. \hw-_à 1 \v Hmtcm mkn-sebpw Ip«n-Isf sndp {Kq p-i-fmbn Xncn v hnhn[ hnj-b-ta-j-e-i-fnâ hnh-cti-j-cww \S- m³ Hcp- -Ww. Ncn-{Xw, `q{]-ir-xn, P\-hm-kw, Irjn, ` -Whn`-h- fpw -co-xn-ifpw, sxmgn-ep-iä, Øm]-\- Ä, Ie- IÄ, BtLm-j- Ä, BNm-cm-\p-jvTm-\- Ä, hmsam-gn-bpss khn-ti-j-x-iä, \m«-dn-hp-iä Ch-sbÃmw hnh-c-ti-j-c-w- nâ DÄs -Sp- -Ww. apxnà -h-tcm-spå A`n-ap-Jw, Krl-k-µÀi-\w, ^oâuv {Sn p-iä, Øm]-\-k-µÀi-\- Ä, tcj-iä ]cntim-[n v hnh-c-ti-j-c-ww, Ncn-{X-]p-kvX-I- -fnâ\n v hnh-c- Ä Is - Â, CâÀs\-änÂ\n v hnh-cti-j-cww XpS n \nc-h[n km[y-x-iä D v. Chbn GsXÃmw D]-tbm-Kn- -W-sa pw F -s\- sbãmw hnh-c-ti-j-cww \S- -W-sa pw kmln-xy-th-zn, kmaq-ly-imkv{x ºv F n-h-bpss kviqäxe kan-xn-iä kwbp-à-ambn Btem-Nn v cq]w \ÂI-Ww. ]n.-sn.-f.-bp-ssbpw kviqä hni-k-\-k-an-xn, ]qàæ-hn-zymà n kwl-s\ F n-h-bp-ssbpw klmbw txs- Ww. Hmtcm {Kq pw tij-cn v Fgp-Xn-sb-Sp- p hnh-c- Ä Fgp- nsâ `mjm-]-c-amb anihpw Bi-b-]-c-amb IrXy-Xbpw Dd- p-h-cp n mkv ]Xn v kam-l-c-ww mkv So -dpss t\xr-xz- nâ \S- -Ww. {]k-à-amb t^mt«m-iä samss_â hgntbm Iymad D]-tbm-Knt m FSp- p- -Xn\v kviqäx-e- nâ Ip«n-I-fpsS Hcp kwlw cq]o-i-cn- mw. ]qàæ-hn-zymà n-i-sfbpw CXn\v D]-tbm-Kn- -Ww. A[ym-]-Icpw Ip«n-Ifpw c n-xm- fpw DÄs -Sp Hcp kanxn mkvxe ]Xn- p-iä t{imuo-i-cn v Fsâ {Kmaw kviqä ]Xn- n\v cq]w \ÂI-Ww. c mw tsw ]co- -bv p-ap-¼mbn Fsâ {Kmaw kviqä ]Xn v {]Im-i-\w. mkvxe ]Xn- p-i-fpss {]ZÀi-\hpw ani {]hà \w \S- nb GXm\pw Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-hn-h-c-Whpw DÄs -Sp- mw. Hmtcm Ip«nbpw GsX- n-ep-samcp hnh-c-ti-j-c-w-{]-hà -\- nâ ]s -Sp- p- p-sh pw mkv-]-xn- nâ B mknse FÃm-h-cp-sSbpw ] m-fn w D m-ip- p-sh pw Dd- p-h-cp- -Ww. tic-fw, ae-bmfw þ Ihn-Xm-em-]\w tic-fw, ae-bm-f-`mj F n-h-sb-êw-_-ôn Ihn-I-fpsS Bem-]\w (am-xr-h-µ\w þ hå-t mä, ca-w- \nse ae-c-wn- m-sp-iä, Fsâ `mj þ hå-t mä XpS- nb Ihn-X-IÄ kviqfnse e`y-x-bv -\p-kcn v D]-tbm-Kn- p-i. \hw-_à 14 þ inip-zn\w ]\n-\oà q Ph-lÀem s\lvdp-hnsâ Hc-ѳ aiä -b I p-iä F ]pkvx-i- nse hnhn[ A[ym-b- Ä þ kwl-hm-b\ Ip«n-IÄ F s]mxp Bibw ti{µo-i-cn v IY, Ihn-X, Km\w, Nn{Xw, \ms-iw, A\p-`-h dn v, bm{xmhn-h-c-ww, I v XpS- nb hnhn[ kà m-ß-i-c-n-\-iä þ mknâ. 20

21 ani cn-\-iä kviqäx-e- nâ Ah-X-cn- n- Â. Ihn-Xm-em-]-\w, Km\m-em-]-\w, A`n-\-bw, \r m-hnjvimcw F n-h-tbmss inip-zn-\m-tlm-jw. kviqä Kmb-I-kw-Lw, kviqä Xntb-äÀ {Kq v F n-h-bpss cq]o-i-c-w-{]-jym-]\w inip-zn-\- n\v \S- m³ {ian- -Ww. \hw-_à 20 þ tziob _mem-h-imi Zn\w F\n- v, R Ä v ]Ã-È\ lbà sk âdn kviqfnse {iop cnn ]mt-]p-kvxiw F IhnX mknse {Kq p-i-fnâ hmb- \bv p \ÂIp- p. ]mt-]p-kvxiw F³ ]mt-]p-kv-xiw Rms\-gp-XnSpw Imew I\hp ImWp p Rm³. H mw ]mt- n-se³ \ma, sa³ ]Sw ]mtw c n-e-½-bp-a-ñ\pw aq nâ ap Èn apäs apã-bpw, \menâ amthen \sãm-tcm-w- m-«pw. A n-se³ Infn sim pw, Bdn-se³ Ifn-t m-gà Ggmw ]mt-ambv hcpw agbpw Ifn-h- nbpw ad- mtam ams- sb? ]mds«]mt-sa-«nâ. Xp¼bpw Xp¼n-bp-sam-¼-Xn ] n-se³ ]pfn-s\-ãn. ]n s ]mt- -fnâ ]m \pw Ipdn-ªn-bpw. ]pd- «]qt m-gn v adp-`mkw ]qhm-en v apj-sam-gn-sb³ ]p ncn ap -Èn p kaà -Ww. F³ ]mt-]p-kv-xiw Rms\-gp-XnSpw Imew I\hp ImWp p Rm³. {iop. si. 8 _n. hn.-sf.-fw.-f- v.-f-kv. ]Ã-È\ IhnX {Kq mbn snmãm\pw Ihn-X-sb- p-dn v {]Xn-I-cn- m\pw FÃm {Kq p-iä pw Ah-kcw \ÂIp- p. kz w ]mt-]p-kvx-i-s - p-dn v kz]v\w ImWp Ip«nbpsS Nn -IÄ ] n-«p-sim v Ip«n-I-fpsS kz]v\- -sf- p-dn pw Ah-Im-i- -sf- p-dn pw AhÀ v ]d-bm³ Ah-kcw \ÂImw. Ip«n-I-fpsS Ah-Im-i- Ä {]ta-b-am-ip Nne cn-\-i-fpss hmb\ (A-\p-_Ôw 5) kz w kz]v\- sf C s\ Hcp cn-\-bmbn cq]-s -Sp- q. Fsâ kz]v\w kà m-ß-i-c-n\ (I-Y, Ihn- X, Nn{Xw-þ-G-Xp-am-Imw) kz w cn-\-i-fpss s]mxp-ah-x-c-ww, {]Xn-I-c-W- Ä, sa -s -Sp  þ ]pxp n-sb-gp-xn amknim tij-c- n-tebv v amän-sh-bv p- p. 21

22 P\p-hcn 1 þ ]pxp-hàj n-dhn ]pxp-hàj- pån \h-h-õ-cm-iwk þ ImÀUv \nà½m-whpw ssiam-depw {InkvXp-aÊv Ah-[n- m-e- n-\p-ti-jw ]pxp-h-õ-cm-tlm-j- Ä v Ip«n-IÄ H p-tn-cp p. ]pxp-h-õc Biwkm ImÀUv \nà½m-w-t mss-bmwv kmln-xy-th-zn-bpss ]pxp-hàj- pån XpS-t - -Xv. mênse FÃm Ip«n-Ifpw Biw-km-ImÀUp \nà½n- -Ww. kvsi v s]³, hm«à IfÀ, {Itbm, 1/8 hen- - nâ (F-þ4sâ ]Ip-Xn) I«n-bpÅ ImÀUv t] À F nh mknâ s]mxp-hmbn Hcp- -Ww. Ip«n- IÄ v Ah-c-h-cpsS If-dnMv kma-{kn-iä D]-tbm-Kn- mw. F nepw Ah kz -am-bn-ãm- -hà v mknâ CjvSm-\p-kmcw e`n- p- p-sh v Dd p hcp- -Ww. ae-bm-f- n-epå Biw-km-hm-Iy- Ä t\c-t -Xs [mcm-f-ambn tij-cn v Ah Hcp NmÀ«n-se-gpXn mknâ {]ZÀin- n- -Ww. Cu {]hà \w Ip«n-IÄXs sn -s«. Bti-km-hm-Iy- Ä Is - m³ Ign-bm- -hà v CXv klm-b-i-am-ipw. ImÀUnsâ Hcp hi v Nn{X- fpw \nd- fpw Biw-km-hm-Iyhp-sa-Ãmw. adp-h-i v FgpXnb Ip«n-bpsS t]cpw mkv Unhn-j-\pw Fgp-Xn-t À mw. Htc mknse Ip«n-IÄ X½ntem c p mknse Ip«n-IÄ X½ntem ImÀUv ssiam-dmw. CXv kviqäx-e- nâ ap³iq«n [mc-w-bp- m n sn p- -XmWv \Ã-Xv. FÃm-hÀ pw Hcp kplr- nsâ ImÀUv ssiamdn- n-«n-sb v Dd p hcp- -Ww. B Ip-«n-IÄ B Ip-«n-IÄ v, s] Ip-«n-IÄ s] Ip-«n-IÄ v F coxn A\p-hÀ n- -cp-xv. FÃm A[ym-]-Icpw XXv]-c-cmb c n-xm- fpw ]qàæ-hn-zymà n-i-fp-saãmw Cu {]-hà -\- nâ ] ptn-cp- Xv AXnsâ s]men-abpw AÀ hpw Iq«pw. ssiam-dn- n-«nb ImÀUp-IÄ DbÀ n- m-«n-, Hcp \h-h-õ-c-km\w Iq«mbn ]msns m- på Hcp kviqä Akw-»n-tbmsS ]pxp-hàjm-tlmjw ]qà -am- mw. ]cn-]m-sn-bpss (-ImÀUv X m-dm- Â, ssiam-dâ, {]Im-i-\w ) Zriym-te-J\w : hnun-tbm-þ-t^mt«m P\p-hcn 24 þ A Àt±-iob _men-im-zn\w tpymxnêv Xo Xn p hà s] Ip«nIÄs Ãmw apä ncosapt m?, Imhy A½tbmSv tnmzn p. IncoS nâ apåpiä Xdbv p Xv PohnXkmlNcyamWv. B Ip«nIÄ p e`n p FÃm Ahkc fpw s] Ip«nIÄ v In«mdpt m?, A½ tnmzn p. caybpss ho«nâ hosphr nbm epw ]miwsn epw IgpIepsams AhÄXs sn Ww. G«t\m A\pPt\m klmbn nã. Imhy ]dªp. Dds ncn mâ Ipäw, acw IbdnbmepasX; Ihn CStÈcn ]dbp Xp t\m q... Imte Ipfn mtem thinbm«w Imes Wo mªmâ IÅ\mSyw t]mimxncp mepa¼e nâ t]mbmepsat mgpw asämcà w. tkm]ni ]dbp A`n{]mb sfm pw AhfpsS ho«pimà {i²n mdnãt{x. tpyjvt\pw A\pP\pw ]dbp Xv IqSpXev ]cnkwn mdpap v..., Imhy ]dªp. B Ip«nIÄ pw ]pcpj mà pw BZyw ` Ww simsp p ho«pimcpap v. FÃmw Ignªm ho«nse s] p Ä v IªnshÅw am{xamwpåsx v _joà ]m p½bpss BSv F t\mhenâ ]dbp p v., A½ ]dªp. B Ip«nIÄ D]tbmKn p {X ssk nfpitfm, tamt«mà ssk nfpitfm s] Ip«nIÄ D]tbmKn m³ k½xn mdnã F pw ]dbmw..., tkm]p ]dªp. 22

23 AsX, A½ v Xo Xn embn amdp p. aiä v apä ncoshpw. A½ CStÈcnbpsS hcniä snmãn. PohnXw Xo Xn e½bv t m, ]mhw aiäs mcp apä ncosw. IncoSw XoÀ bmbpw AwKoImcw Xs bmwv. F mâ AXn-\p-Ån apåpiä IqSn Xd phbv p p. Xebn hbv p IncoSw A s\ amdm thz\bp m pw... Cu thz\bnãmxm emwv a\pjyxzw., tkm]p ]dªp. XoÀ bmbpw A½ Iq«nt À p. (h-cn-iä n-s-bnâ þ si.-a-t\m-l-c³ þ tic-f-im-kv{x-km-ln-xy-]-cn-j- v) Cu Ipdn v \mtem At m t]c-s- p {Kq p-i-fnâ hmbn v CXnse Bi-b- sf hne-bn-cp n Hcp {]Xn- I-c-W- p-dn v X m-dm n Ah-X-cn- n- -s«. aäp {Kq p-i-fpss Iq«n-t À -ep-iä thww. s] Ip-«n-IÄ am{x-ambn A\p-`-hn- p Ah-K-W-\-IÄ Fs -Ãm-amWv? hyàn-k-x-ambn Fgp-Xp- p. A\p-_Ôw 6  DÅ cn-\-i-fpss hmb\ s] Ip«n F Bi-bs ASn-Øm-\-am- n-bpå kà m-ß-i-c-n-\-iä (Ihn-X, IY, Nn{Xw ) s^{_p-hcn 24 þ temi-am-xr-`m-jm-zn\w `mtjm-õhw Hcp Ip«n þ Hcp amkni mkvx-e- nepw kviqäx-e- nepw \S kmln-xy-th-zn- {]hà -\- -fnâ\n v Dcp- n-cnª cn-\- Ifpw tij-c-w- fpw A -t mä FgpXn kam-l-cn- p-sh- n-«p- -tãm. s^{_p-hcn BZy-hm-c- nâ s Cu cn-\-isf amkn-im-cq-]- n-em- m-\på {]hà -\- Ä Bcw-`n- -Ww. Item-Õ-h-þ-km-ln-tXym-Õh cn-\-iä, mkvap-dn-bnâ aäp ]T-\-{]-hÀ -\- -fnse DXv]- - fpw (\n-co- -W- p-dn- p-iä, ^oâuv {Sn v dnt mà«v, Ub-dn- p-dn- p-iä ) amkn-i-bnâ tnà mw. cn-\-iä Fþ4 t] -dnâ \ mbn Fgp-Xn-bXmWv Xp n ]pdwn«tnà v amkn-i-bmbn amtä- -Xv. Nne cn-\-iä ho pw Fgp-tX- -Xmbn hcpw. Ah Is n ho pw Fgp-X-Ww. kui-cy- Ä pw kml-n-cy- Ä p-a-\p-kr-x-ambn Ht m ct m Znhkw amkn-im-\nà½m-w-in-ev]-ime \S-t n hcpw. teþ-hu-«v, IhÀ t]pv X m-dm- Â, Nn{Xo-I-cWw F nh Cu inev]-im-e-bnâ Ip«n- IÄ v ]cn-n-b-s -Sp- -Ww. inev]-im-e-bnâ Ip«n-IÄ v hnz-kv[-cpss klmbw e`n- -Ww. ]pdw-n-«-bv m-h-iy-amb Af-hn apdn ImÀUv t] À, hnhn-[- \n-d- -fn-epå amà À, kvsi vs]³, {Itbm, kqnn, \qâ, Ìm]vfÀ XpS- nb kma-{kn-iä inev]-im-e-bnâ ( m-knâ) e`y-am- -Ww. Hcp Ip«n-bpsS amkn-i-bnâ Npcp- n-bxv ]pdw-n«iqsmsx 20 Fþ4 joäp-iä D m-i-ww. AXm-bXv kz -ambn cn-\-ifpw ti-j-c-w- -fpw Nn{X- -fp-sam-s -bmbn 20 F w D m-i-w-sa- À w. BsI t]pp-i-fpss F w 50 IqS-cp-Xv. c n-xm- tfm ho«nse aäpå-htcm Fgp-Xnb 1þ2 cn-\-iäiqsn XmXv]-cy-ap-s - nâ DÄs -Sp- mw. FÃm amkn-ibv pw t]cp- m-i-ww. t]cp-iä BhÀ n- m-xn-cn- ³th n s^{_p-h-cn-bnâ BZy BgvN-bn s Ah-c-h-cpsS amkn-i-bpss t]cv mkv So sd Adn-bn- -Ww. AtX t]cv AXn-\p-ap¼v asämcp Ip«n Is - n-bn-«p-s - nâ asäm v Is - m³ c m-axp h Ip«n v Ah-kcw \ÂI-Ww. kviqäx-e- nâ t]cnse BhÀ \w Hgn-hm- pi {]bm-k-i-c-am-ipw. amkn-i-bpss Ah-km-\- nâ Hcp Fþ4 joäv hmb-\- m-cpss A`n-{]m-b- Ä mbn tnà mw. CXv Ip«n- I-fpsS cn-\-iä DÅ t]pn\p ]pd-ta-bm-bn-cn- -Ww. temi amxr-`mjm-zn-\-amb s^{_p-hcn 24- \mwv kviqfnâ FÃm Ip«n-I-fp-sSbpw Hcp-an- på amkn-im-{]- Im-i\w \S-t - -Xv. AXv c n-xm- Ä, P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, -hm-b-\-imem {]hà -IÀ, kmln-xy-im-c- mà, ]qàæhn-zymà n-iä, ]qàæm-[ym-]-ià XpS- n-b-h-scãmw ]s -Sp- p ]cn-]m-sn-bm-iww. `mtjm-õ-h- nâ Km\- Ä, Ihn-X-IÄ, \r -in-ev]w, \ms-iw, \ms³]m«v XpS- nb Ah-X-c-W- Ä thww. Pq apxâ \S ]cn-]m-sn-i-fnâ ani Ah-X-c-W- -fmwv DÄs -Sp-t - -Xv. amxr-`m-j-bpss al zw hnfn-t m-xp GXp {]hà -\-hpw Ah-X-c-Whpw `mtjm-õ-h- nsâ `mk-am- mw. 23

24 hnzym-cwkw kmln-xy-thzn kwøm-\-x-e- nâ \nàt±-in- p Hcp hàjs {]hà -\-]-cn-]m-sn-bpss cq]- tc-j-bmwv CXv. hmb-\sb ti{µo-i-cn- på \nc-h[n {]hà -\- Ä Hmtcm Zn\m-N-c-W- n-sâbpw `mk-ambn D m-i-ww. Ah kviqfnsâ khn-tij kml-n-cy- Ä -\p-kr-x-ambn Bkq-{XWw snbvxp \S- m- -Ww. kmln-xy-th-zn-bpss kviqäx-e-þ-k-an-xn-bmwv CXn\v t\xrxzw simsp-t - -Xv. aäp ºp-I-fpsS kl-icwt mss-bmwv ]cn-]m-sn-iä \S-t - -Xv. kà -thfm ]ncn-b-up-ifpw `mjm-]-t-\-]n-cn-b-up-ifpw D]-tbm-K-s -Sp- n-bpå `mjm-]-t-\-{]-hà -\- ÄXs -bmwv kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä. hmb-\-bv på Ipd v cn-\-iä A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v. kviqä sse{_-dnbpw mkv sse{_-dn-ifpw hmb-\-im-e-i-fp-saãmw ^e-{]-z-ambn {]tbm-p-\-s -Sp n ]c-amh[n hmb-\m-\p-`-h- Ä Ip«n-IÄ p e`n- -Ww. kwøm\ \nàt±-i- Ä -\p-k-cn v BZy tsanâ hnzym-cwkw kàt m-õ-h- Ä v hnhn[ C\- -fnâ ]s -S-t Ip«n-Isf Is - Â \hw-_à amk- nâ Fsâ {Kmaw ]Xn v X m-dm- Â (bp.-]n.-hn-`m-k- nâam-{xw) s^{_p-h-cn-bnâ Hcp Ip«n þ Hcp amkni F n-h-bmwv Cu hàj- nâ \S-t Gähpw {][m\ {]hà -\- Ä. ka-b-_-ôn-x-ambpw Imcy- -aambpw Cu {]hà -\- Ä \S- p- Xn\m-h-iy-amb Bkq-{XWw Pq BZyw-Xs \S- -Ww. Ip«n-Isf hmb-\-bp-ssbpw Fgp- n-sâbpw aäp kà m-ß-i-{]-hà -\- -fp-ssbpw temi-t bv v \bn- p- - Xn-\pÅ Nn«-bmb {]hà -\- fmwv hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-th-Znsb kmà -I-am- p- p-xv. **************************** 24

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej \mhn-tk-j³ ]m\â s]mxp-hmb ho Ww sszhs hnfn- -t]- n- pi! tamsi-bpss P\\w hen-b-h-\mwv Cu ]mt- n-\n-ss,-hmtcm {]mh-iyhpw Ip«n-IÄ "sszhs hnfn- -t]-

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Commonwealth of Learning

Commonwealth of Learning Programme Advisory Committee Prof. A. Sukumaran Nair, Former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Kottayam (Programme Chair). Mr. V.S. Senthil IAS, Additional Chief Secretary, General Education

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET)

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) hb-\msv, ticfw 2 The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

A²ymbw : aq v. aqey\nà bw. ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am-

A²ymbw : aq v. aqey\nà bw. ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am- A²ymbw : aq v aqey\nà bw ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am- Ip p F At\z-j-W-am-bn-cp p Cu {]_-Ô- nâ \S- -nb-xv. ]T-\- n\v `qani Hcp- p- -Xn-\mbn ]mýmxy ]uc-kvxy-nn- -IÀ lmky-

More information

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn«

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« AhXmcnI apt ä nsâ ]ShpIÄ F ]pkvxi neqss ]pxnb A\p`h]mT Ä \ÂIpIbmWv. IpSpw_{io {]hà \ fneqss IS p t]mb hgnifnâ a\ênâ ]Xnª A\p`h fpss HmÀ½IÄ Cg]ncns Sp v

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

ISSUE - 10 OCTOBER TAMIL & MALAYALAM

ISSUE - 10 OCTOBER TAMIL & MALAYALAM VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 ISSUE - 10 OCTOBER - 2017 TAMIL & MALAYALAM (Pma- m-c-\nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p-\-ap-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv

k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv k m-cn-iä I ticfw {KÙ-IÀ m: ]n F skbvxp-ap-l-½zv {]kvxm-h\ Ncn-{X-km-ln-Xy- n\v AÀln- p- {X {]m[m\yw ae-bm-f-`m-jbnâ e`n- n-«n-sã- nepw Bim-h-l-amb ]ptcm-kxn {]kvxpx

More information

]n.- kptc-{µsâ R Ä {]kn-²o-i-cn IrXn-IÄ. t\mhâ alm-bm\w kmaq-ly-]mtw ambm-]p-cmww ssphw ]n. kptc-{µsâ 5 t\mh-ep-iä {Kojva-am-]n\n

]n.- kptc-{µsâ R Ä {]kn-²o-i-cn IrXn-IÄ. t\mhâ alm-bm\w kmaq-ly-]mtw ambm-]p-cmww ssphw ]n. kptc-{µsâ 5 t\mh-ep-iä {Kojva-am-]n\n ]n. kptc-{µ³ IYm-Ir- v, t\mh-en-ìv, Iem-hnaÀi-I³. Ct mä A²ym-]-I\mbn tpmen t\m p p. ap -Xn-e-[nIw ]pkvx-i- Ä cnn- p. HmS- p-gâ AhmÀUv (ssn\okv amà -äv), ticf kmlnxy A m-zan AhmÀUv (P-e-k-Ôn), ticf efn-x-iem

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w.

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w. 2014 HIvtSm_À, hne `40 18 IqSv 2014 HIvtSm_À {]Xo bpss XWsemcp nb I q-«v-a m-b ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w www.koodumagazine.com Indo Arab Manpower believes finding the right fit is critical

More information

DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM

DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM VOLUME - 1 Reg NO.TNBIL/2016/70171 ISSUE - 12 DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM ANNUAL SUBSCRIPTION - Rs.60/= FOREIGN - Rs.600/= (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

hyh-lmcw 99 A[ymbw c v hyh-lmcw (Discourse)

hyh-lmcw 99 A[ymbw c v hyh-lmcw (Discourse) hyh-lmcw 99 A[ymbw c v hyh-lmcw (Discourse) hyh-lmcw 100 1. simtfm-wn-bâ B[p-\n-I-Xm-cq-]- Ä 2. iq{z-hy-h-lm-c- -fpss kmaq-ly-kz-`mhw 3. amàivkn-b³ kao-]-\- -fnse C.-Fw.-Fkv 4. B[p-\nI {InkvXy³ ZmÀi-\nI

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

CM & & MVD..

CM & & MVD.. 1 2 INTRODUCTION 1. Passport 3-5 2. GST Registration 6-7 3. GST Software. 8-8 4. Digital Signature.. 9-9 5. Insurance 10-12 6. Pancard.. 13-14 7. PMAY. 15-15 8. Voter ID. 16-18 9. Bill Payments& Compliants

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

ImÀ_ Afhv Ipd-ª Irjn-bnte v

ImÀ_ Afhv Ipd-ª Irjn-bnte v ImÀ_ Afhv Ipd-ª Irjn-bnte v Fw. -F³. Ip ÀWn ]c-¼-cm-kx Iq«p-Irjn coxn-bnâ cmk-h-f- tfm IoS-\m-in-\n-Itfm D]-tbm-Kn- p- n-ã. IÀ m-s-i- nâ XpwIqÀ PnÃ-bnÂs]«]mh-KS Xmeq nse Icn-b-½³]mfbw {Kma- nse IÀj-I-\mWv

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

tziob]pkvx-tim- -hw 2018

tziob]pkvx-tim- -hw 2018 ticf k m kmwkvim-cn-i-h-ip v tziob]pkvx-tim- -hw 2018 Fgp-Ø-cßv kmwkvim-cn-tim- hw A -c-s -cpa hm Øm-]-{XnI 3 ticf kmlnxy A m-zan s^{_p-hcn 9 sh n 05:00 skan-\m sfiy-ti-c-f-ønse kv{xopo-hn-xhpw C ybpw

More information

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV APPENDICES APPENDICES Appendix No. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Title Lesson Transcripts based on 4MAT System of Instructional Design

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ B {]mb-øn-emwv, ticf ]m-tm-hen hm p-iƒ k K-Xm-f-߃

hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ B {]mb-øn-emwv, ticf ]m-tm-hen hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ 4 hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ ticf ]m-tm-hen B {]mb-øn-emwv, Fs -tøsn Ihn-X -h- -W- -Xv. F\n- -dn-bn m, FhnsS \n m-wxv hs -Ønb sxs -\n- -dn-bn. Ipfn Øphnd-bv p inin-c-øn \nt m ]X-s m-gp-ip

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

cmjv{sobþashv \bs p-dn- på IcSv AhtemI\ dnt mà«v

cmjv{sobþashv \bs p-dn- på IcSv AhtemI\ dnt mà«v I½yq-WnÌv ]màsn Hm^v C y (amàivkn-ìv) cmjv{sobþashv \bs p-dn- på IcSv AhtemI\ dnt mà«v (2015 P\p-hcn 19þ21 Xob-Xn-I-fn ssl{zm-_m-znâ tnà ti{µ-i-½nän tbmkw AwKo-I-cn- Xv) 1. ti{µi½nän 2014 PqWn AwKo-I-cn

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O

cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O o-kvk-un, t\ m-fn, Hdm-thm F o 10 P\-hn-`m-K- m-cpss CS-bn-te

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Isæ- -ep-ifpw \nk-a-\- fpw

Isæ- -ep-ifpw \nk-a-\- fpw A²ymbw þ 6 Isæ- -ep-ifpw \nk-a-\- fpw 1. Imev]-\nIkz`m-h- Ä v kmàæ-im-en-ixzw Dsæ- nepw Hcp kmln-xy-{]-øm-\-am-bn- \n-e-\n- Xv Ipd- p-imew am{xw Bbn-cp- p. 2. bmym-øn-xn-i-amb FÃm \nb-a- -sfbpw, A[n-Imc

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information