{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "{]hà \ ]²Xn 2017-þ18"

Transcription

1 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem mbn \ÂIn-bn-«p-ÅXv. Cu e y- nâ Xmsg simsp LS-I- Ä DÄt À n-«p- v. Hmtcm hnzymà n-bp-ssbpw kà -]-c-amb Ign-hp-IÄ Is n hfà m\pw hni-kn- n- m-\p-apå Ahk-c- Ä ]T-\-{]-hÀ -\- -fpss `mk-ambpw khn-tij kµà`- Ä Hcp- nbpw {]tbm-p-\-s -Sp- pw. kà m-ß-i-c-n-\-bnepw kwko-xw, Nn{Xw XpS- nb Ie-I-fnepw DÅ XmXv]-cyhpw P -kn-²-amb Ign-hp- Ifpw Is n t]mjn- n- p- -Xn-\pÅ CS- -fmbn hnzym-e-bs ]cn-hà n- n- pw. H mw mkp apxâ Ip«n-I-fn hmb\mkwkvimcw t{]mõm-ln- n- pw. AXn-\mbn kviqä {KÙ-im-e- Isf B[p-\n-Io-I-cn- pw. ax-\n-c-t]- -X, P\m-[n-]Xy-t_m-[w, Xpey-X, kl-hà n-xzw, kl-i-c-ww, A\p-Xm]w XpS- nb am\- hniaqey- Ä Dd- n- m³ klm-b-i-amb ]T-\m- -co hpw ]T-\-{]-{In-bbpw Dd- m- pw. ]mcn-øn-xn-im-h-t_m-[w, amen-\y-\nà½màö-\m-h-t_m[w, kmaq-lym-h-t_m-[w, hnaài-\m-h-t_m-[w, enwkm-h-t_m-[w F nh t\sm-\på A\p-`-h- Ä \ÂIpw. amxr-`m-j-tbm-spå kvt\lhpw axn pw hfà m³ Bh-iy-amb ]T-\-{]-hÀ -\- Ä Hcp- pw. mkv þ kviqä Xe- -fnâ hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn Cu hàjw \S- m³ \nàt±-in- p {]hà - \- -fpw, D]-Pn-Ã-þ-Pn-Ã-þ-kw-Øm-\-X-e- -fnse kàt m-õ-h-in-ev]-im-e-ifpw Cu e y- Ä ]c-am-h[n ssih-cn- m³ ]cym-]vx-amb hn[- n-emwv cq]-i-ev]\ snbvxn-«p-å-xv. asäm-cp-hn-[- nâ ]d-ªmâ, kà -]-c-hpw am\-hn-i-hp-amb Ign-hp-I-sfÃmw Is - m\pw t]mjn- n- m\pw klm-b-i-amb Hcp {]hà - \-k-am-lm-c-amwv hnzym-cwkw apt m-«p-h-bv p- -Xv. th {X {i²-tbm-ss, aps m-cp- - -tfm-ss, ka-b-_- Ôn-X-ambn Cu {]hà -\- Ä snbvxp ]qà n-bm- pi F Kuc-h-ta-dnb Npa-X-e-bmWv A[ym-]-I-k-aql- n\p \nàæ-ln- m-\p-å-xv. CXn-\m-h-iy-amb ]n pwsbmcp- m³ c m-iàxr-k-aq-l- n\pw Ign-b-Ww. s]mxp-hn-zym-`ymk hip pw Xt±-i-kz-bw-`-c-WvYm-]-\- fpw A m-z-an-ifpw Fkv.-F-kv.-F. XpS- nb kwhn- [m-\- fpw CXn-\m-h-iy-amb ]Ým- -e-ku-i-cy- fpw A m-z-aniv ]n p-wbpw \ÂIpw. hmàjni {]hà \ ]²Xn þ 2017-þ18 : {][m\ khn-ti-j-x-iä mêv, kviqä Xe- -fnâ 2017 Pq 5 temi]cn-ønxn Zn\w apxâ 2018 s^{_p-hcn 21 temi-am-xr-`mjm-zn\w hsc \o p-\nâ p {]hà -\- -Ä hn`m-h\w sn p- p. Hcp Ip«n, Hcp amkni : s^{_p-hcn 21 \v tic-f- nse s]mxp-hn-zym-e-b- -fn-â H p-ap-xâ ] p-hsc mkp-i-fnâ ]Tn- p Hmtcm Ip«nbpw kz -ambn X m-dm- nb ssisb-gp- p-am-knibpss {]Im-i-\w. Zn\m-N-c-W- sf ASn-Øm-\-am n \S- p sshhn-[y-apå cn-\m-{]-hà -\- fpw tij-c-w-{]-hà - \- fpw hgn mknse FÃm Ip«n-Ifpw hyàn-k-x-ambn X m-dm- p DXv]- - -fmwv Ah-cpsS ssisb-gp- p-am-kn-i-bpss DÅ-S- w. ] m-b v þ kviqä -þ- D-]-Pnà þ Pnà ASn-Øm-\- n-epå kàt m-õ-h- -fpss XpS w Zn\m-N-c-W- - fp-ambn FÂ.-]n., bp.-]n., sslkviqä mkp-i-fnâ \S- p {]hà -\- -fnâ\n- m-wv. Pq, Pqsse amk- nse mkv -{]-hà -\- -fnâ\n- mwv kviqä kàt m-õ-h- n-\på Ip«n-Isf Is -t - -Xv. FÂ.-]n.-hn-`m-K- nâ 1,2 mkp-imà v kviqäx-e- nepw 3,4 mkp-imà v {Kma-]- m-b v / \K-c-k` Xe- nepw kwl-sn- n- p kàt m-õ-h- fpw bp.-]n., sslkviqä hn`m-k- Ä v D]-Pn-Ã, PnÃ, kwøm\ Xe- -fn-epå kàt m-õ-h- fpw D m-bn-cn- pw. Hmtcm hn`m-k- n\pw \ný-bn- n-«på hnj-b-ta-j-e-iä Xmsg simsp- p p: FÂ.-]n. 1,2 mkp-iä : IY ]d-bâ, Nn{Xw-h-c, ]m«v FÂ.-]n. 3,4 mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, A`n-\bw bp.-]n. mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ihn-Xm-em-]-\w, A`n-\-bw, \ms³]m«v sslkviqä mkp-iä : IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ihn-Xm-em-]-\w, A`n-\-bw, \ms³]m«v Ipdn v : IY, IhnX F o taj-e-i-fnâ ap³iq«n \nàt±-in- p ani cn-\-i-fpss hmb-\bpw NÀ bpw DÄs m-ån- n-cn- p- p. AXn-\m ]pkvx-i-nà Hcp {]txyi hnj-b-ta-j-ebmbn DÄs -Sp- p- n-ã. 1

2 kwøm\ kàt m-õhw hnhn[ A m-z-an-i-fpss kl-i-c-w-t mss H mw tsanâ s \S- p-hm³ Dt±-in- p- p. AXn-\m Pqsse Ah-km\w kviqä kàt m-õ-h- fpw BKÌv amk- nâ D]-Pn-Ã, PnÃm kàt m-õ-h- fpw \S-t - -Xp- v. mkvap-dn-bnse `mjm-]-t-\- nsâ kzm`m-hn-i-amb Hcp `mk-am-bpw, kà -thf ]ncn-b-up-iä {]tbm-p-\- s -Sp- n-s m pamwv mkvxe kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä \S-t - -Xv. Fkv.-BÀ.-Pn.-bnepw ]n.-sn.-f.-bnepw hnzym-cwkw {]hà -\-]-²Xn Kuc-h-t mss NÀ snbvxv ]cn-]m-sn- IÄ ka-b-_-ôn-x-ambn Bkq-{XWw sn Ww; kviqä hmàjni Ie- -dnâ DÄs -Sp- Ww. kviqäxe {]hà -\- Ä v hnzym-cwkw kviqäx-e-k-an-xnbpw Npa-X-e-bpÅ A[ym-]-I-\pw / A[ym- ]n-ibpw t\xrxzw hln- pw. Zn\m-N-c-W- -fp-ambn _Ô-s «]cn-]m-sn-iä kviqäx-e- nâ aäp ºp-I-fp-ambn tnà v \S- -Ww. mknse FÃm Ip«n-IÄ pw Ah-k-c- Ä e`n- p hn[- n-emwv {]hà -\- Ä \S-t - -Xv. ]T\]n m- m-h-ø-bpå Ip«n-I-sfbpw `n -ti-jn- m-cmb Ip«n-I-sfbpw {]txyiw ]cn-k-wn- -Ww. Hcp Ip«n, Hcp amkni ]cn-]m-sn-bnâ Cu hn`m-k- -fn-epå Ip«n-Ifpw DÄs -Sp- p-sh v Dd- m- -Ww. mkv Xe- nâ Hmtcm {]hà -\- nepw cq]-s -Sp IY, Ihn-X, Nn{Xw, Ipdn- p-iä, Ub-dn, bm{xmhn-h-c-ww, ImÀ«q, ASn- p-dn- p-iä, A`n-ap-Jw, tij-cn hmà -þ-i-y-þ-i-hn-x-þ-]m-«v, aäp hnj-b- - fpss ]T-\-{]-hÀ -\- -fnâ D mb cn-\-iä (DZm : KWn-X- nâ Ip«n hc Hcp tpymsa-{sn-  ]mtä, snbvx Hcp t{]mp-ivsnsâ dnt mà«v ) Ch-sbÃmw Ip«n-bpsS ssisb-gp- p-am-kn-i-bnâ DÄs -ts ]T-t\m-Xv]- - -fm-wv. Hmtcm L«- nepw Ch mknâ / kviqfnâ tij-cn- p-sh v s^{_p-h-cn-bnâ Ah DNn-X-amb teþ-hu-«v, ]pdw-n«f n-h-tbmss {]kn-²o-i-cn- m³ Bh-iy-amb ]n pwmkw-hn-[m\w A[ym-]-Icpw ]n.-sn.- F.bpw Gsä-Sp- Ww. Hcp Ip«n Gähpw Ipd-ªXv 15 Fþ4 joäp-i-fpå amkn-i-bmwv X m-dm-t - -Xv. mkvxe nepw kviqäx-e- nepw \S- p hmb-\-þ-c-n\m {]hà -\- Ä v D]-tbm-Kn- m-hp GXm\pw hmb-\m-hn-`-h- fpw Ah-bpsS kmam-\y-amb {]tbm-k-co-xn-ifpw hnzym-cwkw Iem-km-ln-XythZn {]hà -\-k-am-lm-c-ambn X m-dm n kviqä Xpd pw ap¼p-xs e`y-am- pw. kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä Imcy- -a-ambpw ka-b-_-ôn-x-ambpw \S- p- -Xn-\pÅ kwl-s-\m-kwhn-[m\w kviqä-þ-d-]-pn-ã-þ-pn-ãm-x-e- -fnâ Pq BZy-hm-cw-Xs cq]o-i-cn-t - -Xm-Wv. kviqä Xpd- p Znh-kw-Xs kviqä hnzym-cwkw Npa-X-e-bpÅ A[ym-]-I-s\ / A[ym-]n-Isb \ný-bn- -Ww. D]-PnÃmXe- nepw PnÃmXe- n-ep-apå kan-xn-iä hmb-\mzn\- n\p ap¼mbn cq]o-i-cn pw. hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn mkv-þ-kviqäx-e- -fnâ Cu hàjw \S- p {]hà -\- -fpss cq]-tcj Xmsg Zn\m-N-c-W- -fp-ambn _Ô-s -Sp n ]«n-i-bmbn simsp- n-cn- p- p. Xn Xn / Ime-b-fhv Zn\w ]cn-]m-sn-bpss t]cv {]hà \ kqn-\-iä Pq 5 temi ]cn-ønxn Zn\w ] v cn-\-i-fpss hmb\, kzx-{ -c- Pq 19 hmb-\m-zn-\w hmb-\m-b\w N-\-IÄ, Nn{X-c-N-\, ImÀ«q, hmb-\- mcpw Fgp- p-im-cpambn A`napJw, Is -gp- v, Pqsse 21 Nm{µ-Zn\w A¼n-fn- mew BKÌv 15 kzmx-{ y-zn\w kzmx-{ y- p-ecn Ub-dn- p-dn- p-iä, Bkzm-Z- Nn w 1 (B-KÌv 17) IÀj-I-Zn\w Nn - n v \w, Ihn-Xm-em-]-\w, \ms-im-hnjvim-cw, IY ]d-bâ, IY k]vxw-_à 1 HmWw, _{IoZv ]q fw hmb-\, hmà X m-dm- Â, k]vxw-_à 5 A[ym-]-I-Zn\w Fsâ So À ASn- p-dn-s -gp-xâ, {]`m-j- k]vxw-_à 21 {io\m-cm-b-w-kp-cp-k-am[n Kpcp-kva-cW HIvtSm-_À 2 KmÔn-P-b n _m p-kvarxn \hw-_à 1 tic-f- n-dhn Zn\w ]nd- mäa-[pcw \hw-_à 14 inip-zn\w ]\n-\oà q \hw-_à 20 _mem-h-im-i-zn\w F\n- v, R Ä v P\p-hcn 1 ]pxp-hàj-zn\w ]pxp-hàj- pån P\p-hcn 24 _men-im-zn\w tpymxnêv s^{_p-hcn 21 temi-am-xr-`m-jm-zn\w `mtjm-õhw Ww, Biw-km-ImÀUv, \ms³]m«v tij-c-whpw Ah- X-c-W-hpw, bm{x, {KÙ-imem kµài-\w, mkv sse{_dn Hcp- Â, ]pkvx-i-{]-zài-\w, ]pkvx-i-h- n, ]pkvx-i-]-cn-nb- p-dn- p-iä, hmb-\m-\p-`-h- Ä, _muvpv \nà½m-ww, C³e³Uvv amkn-i, ]Xn- p- IÄ, NpaÀ]-{Xw, Is -gp- pam-kn-i. 2

3 bp.-]n.-hn-`mkw Pq 5 ]cn-ønxn Zn\w. ] v mkvx-ew -{]-hà \w 1 kpk-x-ip-am-cn-bpss ssxh-bv  F IhnX Ip«n-IÄ ]cn-n-b-s -Sp- p. So -dpssbpw Ip«n-I-fpsSbpw snmãâ, {Kq p-i-fnâ hmb\ ssxh-bv  kpk-x-ip-amcn Hcp Nn{Xw Im I, ISpw-\n-d- q-«nâ hc-ª-xm-wnxv; Xncn-ªp-\n p-i. Ccp `mk- -fp- n-xn-\v, a[y- nþ semcp \Zn N p Idp-s m-gp-ip- q. Hcp Ic-bn-embv ]pi-bnâ ap nbpw Idbpw tnmcbpw azn-cbpw hmà pw Pbn-ep-t]mÂ, {`m m-e-bw-t]mâ Nqghpþ agn-iä ]minb \Kcw s]m p- p. adp-`m-k- -ev]-a-i-se-b- aw Hc-án-]ÀÆXw Npa p \nâ p p! AXn³ apj-s mcp Nph- p-im-wp- p, AXn³ apcä -sbm- -aà p tiä p- q api-fn-em-im-i-an-cp- p -Xm-sWt m hcpw-t]mâ ImtXmÀ p Npfp- n-\nâ p- q. \Zn- -c-bn-ep- n-cp-t]à, sims m-cpan-sp- \pw t\m n ncn- p-a-½-bpw. Ahn-sSbm a nâ XSw-]n-Sn- ½ aisâ ssibm-se-sbmcp ssx hbv p- q. AXp Im si,- \Zn hnxp-¼p- q, Ing-h-\m-Imiw Ip\nªp t\m p- q. ]d-bp q IWvT-an-S-dn-Sm-X-hÄ, ac-anxp s]m n hfà p \mtf-bv p XWepw ]q fpw ]g- fpw Imäpw agbpw ] bpw \nd p \ÂI-s«³ awn- p-«, ½-bv -X-Ãtbm tamlw? AXp tiäs {`m ³ \Kcw Iq p q! AI-se- o-a-e-b-aà n-aq-fp- q AXn-s\-t, sim p-a-isâ ssi ]nsnþ Xn p s]ä½ IpSn-\oÀ hogv p q! NÀ bv p tijw Cu Ihn-XbpsS Bibw ASnØm-\-am n hyàn-k-x-ambn IY, Ihn-X, Nn{X-c-N\. cn-\-iä mknâ s]mxp-hmbn Ah-X-cn- n v Ip«n-IÄ v hne-bn-cp- m³ Ah-kcw \ÂI-Ww. cn-\-iä ssisb-gp- p-am-kn-i-bn-te mbn So À tij-cn phbv p- p. (c-n-\-i-fpss Xncp- p-ifpw amä- fpw hcp- nb BZy-cq-]-amWv tij-cn- p-h-bvt - -Xv. amkn-i-bnâ tnà m-\på A n-a-cq]w ]n osv amkn-im-\nà½m-w- m-e v ]qà n-bm- n-bmâ axn-bm-ipw.) {]hà \w 2 apã-t\-gn-bpss achpw a\p-jy\pw F \msiw hmb-\bpw Ah-X-c-Whpw {Kq p-i-fmbn \msiw hmbn v NÀ sn p- p. cwkm-h-xcw n-\på Hcp- - Ä {Kq p-i-fnâ \S- p- p. 3

4 achpw a\p-jy\pw apã-t\gn H v aq p-t]àho-x-apå c p kwlw thzn-bpss c p hi- p-\n v ac-ambn \r w-snbvxp hcp- p. (]Ým- e- nâ DNn-X-amb Xmfw). ac- Ä H p-tnà v Hcp h -c-am-ip- p. At m Btdm hb-êmb Hcp Ip«n AtX Xmf- nâ, Nph-Sp-I-fn \r w-snbvxv {]th-in- p- p. ac-hp-ambn kã-]n- p- p. Aev]-t\-c- n-\ptijw hnjm-z-aq-i-\mbn ac-t m-«n-en-cn- p- p. acw : apt, apt, awn-ap-t, ap w ap w awn-ap w apjw Idp- p-h-sx- nt m? apjn-ªn-cn- p-h-sx- nt m? Ip«n : ]«p-ip- m-b-sa-\n- nã ]mepw ]g-hp-sa-\n- nã ]p m-c-tam-t\-sb-s s hnfn- p-hm³ ]qa-c-ta,sb\n- m-cp-an-ã. acw : a pw achpw a\p-jy-\p-sam-s p Iptª, R -f-dn-bp q tx³i\n s]m«n p N -bnâ hnän«p th -h-sbãmw hm n- q. acw sim¼p-iä Xmgv n-s m-sp- p- p. Ip«n BËm-Z-t mss I\n-IÄ s]m«n v Ip«-bn-em n. Ip«Xe-bnteän t]mip- p. acw : a nsâbm-g- nâ thcp v am\ p ap«p Xe-bp v Bbncw ssisim p Zm\w sn m³ ]qhp-t]m-epå a\-êp- v. Xfn-cn«p Xmcn«p \nâ p Imew XW-te-Im-\p-e-In ac-ap- v. c v acw Iptd- qsn XSn- n-«p v. ] s Ip«n C p bphm-hm-wv. AbmÄ hnjm-z-`m-h-t mss {]th-in- p- p. acw : I\n-sbÃmw X n«pw Iªn IpSn- n«pw angn-bn-w-sbt \\-ªn-cn- m³? bphmhv : Iªn IpSn p Ign-ª-t m-sf³ Ic-fn\p tamlw. atª-ev m-s mcp ag-tb-ev m-s mcp Ipªn- q-c. acw : Imew adp- p, tamlw IqSp p ImWm- -sxm- p v ]t, tamlw AXntam-l-ambn amdp-t¼mä tamn-\-an-ãm \msf. bphmhv (B-ß-K-Xw) : Cu acw hg- n-sã- pt m? F -s\-sb- nepw ac- n-s\-sbm v kzm[o-\n- -W-atÃm. \à XSn-b³ sim¼p-iä. CuSpä ImXep- m-bn-cn pw DÅnÂ! at\m-l-c-amb Hcp _w m-hv, k p-jvsamb IpSpw-_w, _m n-h-cp XSn hnämâ ssi \ndsb \mw-b- Ä Blm! 4

5 (a-c- n-t\msv ) : ]s -\n-t -Inb hmkvzm\w ]mts ad- p-i-bmtwm \o? a pw achpw a\p-jy-\p-sam-s - þ sxs ]Tn- n- -Xtà \o? B ac-aoacw ]qa-c-ta, A n- p-d- p-hm³ hosp thww. acw : Bhq! Ch-sâ-sbmcp hmin! hmin v \mi-amwv ^ew. icn, \nsâ tamlw \S- s«a pw Rm³ Im p p agbpw Rm³ Im p p F pw a\p-jysc Im p- p. sndp-nn-ã-iä sh«nt m hossm p tiänt m ag h mâ ho pw XfnÀ qtem! bphmhv sim¼p-ifpw NnÃIfpw sh«p- p. Ah-km\w hnp-b-`m-h-t mss ISbpw sh«p- p. ac- nsâ BÀ -\m-zw. bphmhv kt m-j-t mss cwkw hnsp- p. AhnsS Ah-ti-jn- p- Xv ac- pän am{xw. ac- pän : a\p-jy³: at\m-l-c-am-sbmco {]]- - nâ ai-s\-t màs ³ a\-a-h\p simsp q Rm³. a[p-c- -\n-bp p am\kw hf-tc-t m³ ad q kzbw, em`-s m-xn-x³ agp hoin ac-tam-tcm pw shån-\m-wy-ambv amdo-sp-t¼mä acww Nncn- p p; a\pjym, Icbpw \o. aq v bphmhv Ct mä ]Sp-hr-²-\m-bn-cn- p- p. XfÀ v Ah-i-\mb AbmÄ ac- p-än p kao-]-sa n ac- p-änsbbpw A -co- -s bpw amdn-amdn t\m p- p. ac- pän : \nsâ taml- Ä km m-â -cn- ntã? ]ns - n\o Zp:Jw? a\p-jy³ : Icn-ªp-In-S- p s\â m-s- Ä, Ie- n- n-s- p \Zn-IÄ, Ic-ªp-hoÀ I p-iä, Nnd-Iäp hogp kz]v\- Ä. I o-cnsâ \\-hp-t]m-ep-an-ãm DjvW- mäv! Bhq h! h! ac- pän : a\p-jy³ Zpcn-X- Ä kzbw krjvsn- p- p. H w, \njvi-f- -amb {]Ir-Xnsb apdn-s -Sp- p- p. a\p-jy³ : Bcpw Bscbpw apdn-s -Sp- m Hcp temi-s - p-dn v Rm³ ti«n-«p- v. ]t, Fsâ em`s m-xn-b-cmb Iq«p-ImÀ, a\p-jyà, apdn-hp-i-fpss Aán- p-cbv v Xo simfp- n-bn-cn- p- p. Rm\p-a-Xn sh p \odp- p. ac- pän : AtX, B em`-s m-xn-bmwv Fs \in- n- -Xv. a\p-jy³ : (a-c- p-änsb si«n- n-sn- v) Imew thàs]-sp- nb \ap v C\nbpw H p-tn-cmw. \mw Xpey Zp:JnXcm-Wv. C\nbpw hän- -gn-bm CÑm-i-àn v Xo simfp- mw.. Cu \ms-im-hn-jvi-c-w- n-â\n v A`n-\-b- nâ ani-hp-å-hsc Is - mw. \msiw I p hne-bn-cp- nb Ip«n-IÄ Ah-cpsS A\p-`-h- p-dn v Fgp-X-s«. Cu Ipdn- p-iä amknimtij-c- n-te v amän-hbv -Ww. imkv{xþ]cn-ønxn ºpIfpw kmln-xy-th-znbpw kwbp-à-ambn kviqäxe ]cn-ønxn Zn\m-N-c-W-]-cn- ]m-sn-iä Bkq-{XWw sn -Ww. B kwk-a- nâ Ihn-Xm-em-]-\hpw \ms-im-hn-jvim-chpw DÄs -Sp- mw. 5

6 Pq 19 þ Pqsse 2 : hmb-\m] m-n-cww (Pqsse 4 _joàzn\w hsc BImw) hmb\m-b\w ]n.-f³.-]-wn- À þ NpaÀ ]{Xw ]n.-f³.-]-wn- cpss Poh-N-cn-{X-kw-{Klw A\p-_-Ôw 1 Bbn tnà n-«p v. (ti-cf `mjm C³Ìn-Syq«v {]kn-²o-i-cn tum.-tkm]n ]pxp-t m-snsâ ]n.-f³.-]-wn- À F Poh-N-cn- {X-Ir-Xn-bnÂ\n v kw{kln- -Xv. ]pkvxiw Ct mä `mjm C³Ìn-Syq«n In«pw. hne 30 cq]). Pq 19 \v Cu Ipdn v mknse {Kq p-i-fnâ hmb-\bv pw NÀ bv pw \ÂI-Ww. XpSÀ v Hmtcm {Kq pw ]n.-f³.-]-wn- -sc- p-dn v Hcp NpaÀ ]{Xw X m-dm- -s«. ]n.-f³.-]-wn- À, {KÙ-imem {]Øm\w, hmb-\m-zn\w XpS- n-b-h-sb- p-dn- v Ip«n-IÄ tij-cn ]{X-hmÀ -IÄ, Nn{X- Ä, Ipdn- p- IÄ XpS- n-b-hbpw NpaÀ]{X nâ tnà mw. Ip«n-I-fpsS Fgp- m-bn-cn- Ww ap n-«p-\nât - -Xv. ]{X- n\v kz -amb t]cp \ÂIm³ \nàt±-in- -Ww. ASp Znhkw FÃm mkn-sebpw NpaÀ]-{X- Ä kviqäx-e- nâ s]mxp-hmbn {]ZÀin- n- p-ibpw sxc-sª-sp Ip«n-I-fpsS Hcp kwlw Ch hne-bn-cp n ani NpaÀ]-{X- Ä Is - p-i-bp-am-hmw. {]XnZn\w Hcp ]pkvxiw þ ]pkvx-i-]-cn-nbw kviqä Akw-»n-bn Pq 19 apxâ BKÌv 1 hsc Hcp ]pkvxiw ]cn-n-b-s -Sp- -Ww. ae-bm-f-`m-jbnse {]apj IrXn-Isf ]cn-n-b-s -Sp- -Xn-\pÅ Ah-k-c-ambn CXv {]tbm-p-\-s -SWw. Fgp- -ѳ, sndp-tè-cn, Ip ³ \¼ymÀ, Bim³, hå-t mä, XI-gn, _joà XpS nbhcpss IrXn-IÄ DÄs -Sp- mw. mknâ Nne cn-\-i-fpss hmb-\bpw Bkzm-Z-\hpw FÃm Znh-khpw \S- -Ww. DÄs -Sp- m-hp Nne cn-\-i-fpss t]cv A\p-_-Ô-ambn tnà p- p. e`y-xbv \p-k-cn v amä- -fm-imw. Ign-bp-sa- nâ sndnb cn-\-i-tfm, cn-\m-`m-k- tfm BIp- Xv hmb-\sb klm-bn- pw. IY, Ihn-X, t\mhâ, bm{xm-hn-h-c- Ww, Bß-I-Y, A\p-`hw XpS- nb hnhn[ kmln-xy-hn-`m-k- Ä ]cn-k-wn- p-i. kviqäx-e- nepw kmln-xy-th-zn-bpss {]txyi tbmk- Ä tnà pw mknse `mjm ]ncn-b-up-ifpw kà -th-f-ifpw {]tbm-p-\-s -Sp- nbpw Cu {]hà \w \S- -Ww. Fsâ hmb\ C v þ Ubdn Fsâ hmb\ C v F t]cnâ Cu Znh-k- -fnâ FÃm Ip«n-Ifpw AhÀ v e`n hmb-\m-\p-`-h- sf ti{µo-i-cn v Ubdn Fgp-Xp-Ibpw Ah-bn ct m aqt m Ipdn- p-iä FÃm Znh-khpw mknâ hmbn- p-ibpw thww. mkv Xe- nepw kviqä/kmln-xy-thzn Xe- nepw ani Ub-dn- p-dn- p-iä tnà v Hcp hmb\mub-dn Xn v hmb-\m-b-\- nsâ kam-]-\- nâ X m-dm- -Ww. hyàn-kx hmb\mub-dn- p-dn v Ah-cpsS amkn-im-ti-j-c- n-te- v. ]pkvx-i-{]-zài\w kviqäx-e- nâ ]pkvx-i-{]-zài\w Hcp- -Ww. CXn\v \à aps m-cp- - Ä Bh-iy-am-Wv. kviqä / mkv sse{_-dn-bnse ]pkvx-i- Ä Xcw-Xn-cn v {]ZÀin- n- -Ww. sxc-sª-sp F w ]pkvx-i- -sf (\qtdm AXn-e-[n-I-tam) ]cn-n-b-s -Sp- p hmb-\- màup-iä A3 hen- - nâ X m-dm n ]pkvx-i-{]-zài-\- nâ DÄs -Sp- -Ww. Cu ImÀUp-IÄ Ip«n-I-fpsS kwl- -fmwv X m-dm-t - -Xv. ]pkvx-i- nsâ ]pdw-n-«-bpss Nn{Xw sndp-xmbn {]nsâ-sp v AXv hmb-\- màunâ H«n- p-tnà mâ \ v. ]c-am-h[n c n-xm- Ä ]pkvx-i-{]-zài-\- n-s\- -Ww. AXn-\p-th {]hà \w ]n.-sn.-f.-bp-ambn tnà v \S- m mw. k -cn- p sse{_dn hmb-\m-b-\- nsâ `mk-ambn kviqfnâ Hcp k -cn- p sse{_dn köo-i-cn- -Ww. Hcp sndnb t{smfn CXn-\p-th n hm m³ ]n.-sn.-f.bv v Ign-bpw. 6

7 Hmtcm Znh-khpw mkvap-dn-i-fn-tebv v k cn- p sse{_dn ap³iq«n \ný-bn ka-b v (D bv v CâÀsh BWv Gähpw tbmpn- -Xv) mkp-i-fnâ F Ww. ka-b-]-cn-[n- -I v ]qà n-bm- m-hp- - hn[w C mkv C Znhkw F \ne-bnâ dq«v \ný-bn- -Ww. t{smfn-bnâ ]pkvxiw \nd-bv Â, t{smfnbpss \nb-{ -Ww, ]pkvxiw hnx-cww sn Â, hnx-cw cpn-ìdnâ tcj-s -Sp- Â, ap³zn-hkw simsp ]pkvxiw Xncn- p-hm-  XpS- n-b-h-bvs Ãmw Ip«n-Isf Npa-X-e-s -Sp- -Ww. Hmtcm Znh-khpw Hmtcm mênse Ip«n-IÄ v Npa-Xe \ÂImw. Cu k -cn- p sse{_dn hàjw apgp-h³ \o p-\nâ p {]hà -\-ambn amämw. mkv hmb-\m-acw mkv Npa-cn hen-sbmcp NmÀ«v t] -dnâ \ndsb sim¼p-i-fp-å Hcp hmb-\m-a-cw. Hmtcm Znh-khpw Ht m ct m Ip«n-IÄ v AhÀ hmbn ]pkvx-i- nsâ t]cv Hcp Ce hc- p-tnà v B Ce-bv p-ånâ Fgp-Xmw. ac- nsâ IS-bv  hmbn Ip«n-bpsS t]cpwfgp-x-ww. BhÀ \w Hgn-hm- -Ww. Hmtcm Znh-khpw Ce- IÄ Iq«n-t À Ww. hmb-\m-b\w ]qà n-bm-ip-t¼mä \ndsb ]pkvx-i-bn-e-i-fpå Hcp hmb-\m-acw X mà. 7

8 {KÙ-imem kµài\w kviqfn-\-sp- på {KÙ-ime / hmb-\-ime kµàin- Â. AhnsS Ønc-ambn F p hmb-\- m-tcm-spå A`n-ap-Jhpw Ah-cpsS hmb-\m-\p-`-h- Ä ] p-sh-bv -epw. kviqä sse{_-dn-bn-en-ãm ]pkvx-i- Ä ]cn- N-b-s -SÂ, AwK-Xz-sa-Sp-  XpS- n-bh hmb-\m-b-\- nsâ `mk-ambn \S- m³ {ian- -Ww. A½-hm-b\ A½-am-cpsS / c nxm -fpss hmb-\- q-«m-bvabv v XpS w. AhÀ v kviqä sse{_-dn-bnse ]pkvx-i- Ä hmbn- m³ Ah-k-c-sam-cp- Â. Ah-cpsS hmb-\m-\p-`-h- Ä kviqä Akw-»n-bntem kmln-xy-th-zn-bntem Ah-X-c-Ww. A½-am-cpsS/c n-xm- -fpss/ho«nse aäp apxnà -h-cpss hmb-\- p-dn- p-iä Ip«n-IÄ Ah-cpsS ssisbgp- p-am-kn-i-bv mbn tij-cn- Â. hmb-\m-b-\- nâ {]tbm-p-\-s -Sp-t Nne cn-\-iä (]p-kvx-i- -fnâ\n v sxc-sª-sp `mk- fpss t]pv \¼À tnà n-cn- p- p. Cu t]pp-iä t^mt«mtim n FSp v Ip«n-IÄ v \ÂImw.) 1. tsmt«m Nm³ (sxxvkptim Iptdm-bm-\Kn þ \mj-wâ _piv {SÌv, hne 120 cq]) 1,2,3 A[ym-b- Ä 2. dnbmsâ InWÀ (A-_vZpÅ p«n FS-h þ amxr-`qan _pivkv, hne 50 cq]) t]pv 9þ21 3. Fsâ Ip«n- mew (NmÀen Nm]vfn³ þ amxr-`qan _pivkv, hne 100 cq]) t]pv 18-þ34 4. lm n {]n³kv (HmkvImÀ sshâuv þ amxr-`qan _pivkv, hne 50 cq]) t]pv 9þ27, 40-þ48 (lm n {]n³kv, kzmà n-bmb cm -k³ F o IY-IÄ) 5. ] - p-xn-c-bpss ]m«v (C.-Pn-\³ þ ticf kwøm\ _me-km-lnxy C³Ìn-Syq-«v, hne 30 cq]) t]pv 22,23 (Xpd ]pkvxiw F Ihn-X-)- þ A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 6. `qan-bpss Ah-Im-in-IÄ (_-joà þ Uokn _pivkv, hne 30 cq]) t]pv 43-þ51 (Fsâ D½ F IY) 7. A n- - nsâ Ip«n- -hn-x-iä (A- n w Ihn-X-IÄ k¼qà w, amxr-`qan _pivkv) ag- m-dn-t\m-sv (t]pv 668), I S tht? (t]pv 708-þ710) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 8. sam«n-sp Ip«n-Êm-lnXyw (Ip-«n-I-fpsS cn-\m-k-am-lmcw þ ticf imkv{x-km-lnxy ]cn-j- v, hne 150 cq]) t]pv 70-þ71 (B-Im-i- mgvn þ \µ\ Sn.-H.), t]pv 47 (N-cSp s]m«n _eq - þ- A-]ÀW Nn{X-Iw), t]pv 83 (kp-µ-cao temiw þ \ocpm t{]w\m-yv), t]pv 97-þ98 (ap-«m-bn-acw þ IhnX at\m-là), t]pv 105-þ106 (I-SÂ-þ-knPn³.-sI.), t]pv 110 (ImWm- Xv þ {iothwn Fw.-Un.), t]pv 150 (c p Ihn-X-IÄ þ ARvPen Fw.), t]pv 193 (IpS hep-xm-i-tw -þ-a-\\y Fkv.), t]pv 201 (kulrzw þ ko\ v F.), t]pv 208 (AcpXv þ hn\ox si.), apf Im v (A-`n-cm-an) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 9. ]ncn-bm Ip«n (A-izXn Pn.-BÀ., EXp _pivkv, {ioir-jvw-]p-cw, hne 90 cq]) t]pv 18, 33, 39 (A-h³, B-gvN- m-gvn, ]n-cn-bm Ip«n F o Ihn-X-IÄ) A\p-_Ôw 2 t\m p-i. 10. PohnXw F AÛpXw (tum.-hn.-]n.-kw-km-[-c³, Uokn _pivkv, hne 110 cq]) t]pv 73-þ78, 103-þ109, 196- þ203 (s]- m ag, Nn w-nndp Infntb I -½m, ac-w-an-ãm kpan F o 3 A[ym-b- Ä) Ipdn v : api-fnâ kqnn- n cn-\-i-fnâ NneXv A\p-_-Ô-ambn simsp- n-«p- v. aäp-åh sse{_-dn-bnâ\n v Is - p-i. hmb-\, IY ]d-bâ, IhnXmem-]-\w, Bkzm-Z-\- p-dn- p-iä, Zriym-hn-jvIm-cw, Nn{X-c-N\, IYm-c-N-\, I- hnxmcn\ F n-h-bvs Ãmw tbmpn A\p-`-h- Ä Ip«n-IÄ p e`n- m³ klm-bn- p hmb-\m-hn-`-h- -fmwv ChnsS \nàt±-in- n-«p-å-xv. Ch e`n- m³ _p²n-ap-t«às -Sp kml-n-cy- nâ kam-\-amb aäp cn-\-ifpw hmb-\-bv mbn \ÂI-Ww. kwl-hm-b-\bpw kwl-{]-xn-i-c-whpw t{]mõm-ln- n Ww. mkvx-e- nepw kviqäx-e- nepw ]c-am-h[n kà m-hn-jvim-c- Ä v Ah-kcw \ÂIm³ hmb-\m-]- m-n-cww {]tbm-p-\-s -Sp- p-a-tãm. cq]-s -Sp Bkzm-Z-\- p-dn- v, IY, Ihn-X, Nn{Xw Ch-sbÃmw Ip«n-I-fpsS hyàn-kx ssisb-gp- p-amkn-i-bn-te-bv på DXv]- - -fmbn amän-sh-bv -Ww. kwl-c-n-\-iä AwK- Ä v ]IÀ n-sb-sp v Ah-cpsS amkn-i-bn-te-bv på hn`-h-ambn ]cn-k-wn- mw. ] - v, hmb-\m-b\w F o c p Zn\m-N-cW{]hÀ \ fn-eqss kviqä kàt m-õ-h- n-tebv v Hmtcm mknâ\n- p-apå {]Xn-\n-[n-Isf Is - m³ Ign-bpw. \ms³]m«v F C\- n-\p-am{xw kviqäx-e- nâ mkp-i-fnâ\n v XXv]-c-cmb Ip«n-Isf t\cn«p Is - n-bmâ axn-bm-ipw. 8

9 Pqsse 21 þ Nm{µ-Zn\w A¼n-fn- mew N{µ-\p-ambn _Ô-s «Ihn-X-I-fp-sSbpw IY-I-fp-sSbpw hmb-\bpw NÀ -bp-amwv Nm{µ-Zn-\- nâ kmln-xythzn Gsä-Sp-t - -Xv. N{µ-s\- p-dn- på IS- -Y-IÄ, \mtsm-sn- -Y-IÄ XpS- n-bh ]cn-n-b-s -Sm-\pÅ Ahk-chpw thww. N{µ-s\- p-dn pw \nem-hn-s\- p-dn pw ]cm-aài-apå Ne- n-{x-km-\- Ä ({]k-à-amb hcn-iä) Ip«n-IÄ Is n Ah-X-cn- n- p {]hà -\-t mss A¼n-fn- m-e- n\v XpS- -an-smw. ]Xn-hmbn ]uà -an-txmdpw ]Sn-hm-Xn-en-\- p-d-sa n IWn-sh-Åcn ImgvN-shbv pw I\-I-\n-emth! (]n.-`m-kvi-c³) Icn-ap-In m-«nse cp-\n-x³ ta«nse I\-Imw-_-c- Ä hmso, IS- p-håw bm{x-bmbo Ic-bn \o am{x-ambn (]n.-`m-kvi-c³) tkm]p-c-\-s-bnâ hmk- -N-{µ³ tkmtcm-n-\- pdn hc p (]n.-`m-kvi-c³) sh n-em- -µ-\- n w ]p -a-s- m-b-enâ hotw Ipªn-fw-ssI-IÄ sim v timcn-sb-sp- m³ hm CXp-t]mse ]g-bxpw ]pxn-b-xp-amb Km\-i--I-e- -sfãmw Ip«n-IÄ ]msn Ah-X-cn- n- -s«. XpSÀ v hb-emdnsâ X - m-gn-i- p-s-aã F kn\namkm\w ]cn-n-b-s -Sp- p- p. (Hm-Untbm e`y-am-sw- nâ D]-tbm- Kn- p-iþt]ähyq F Nn{X- nâ tbip-zmkv ]msn-bxv; kwkoxw Pn.tZh-cm-P³. bpþsyq_nâ D v) X - m-gn-i- p-s-aã Xmcm-]-Y- nse cy-aã N{µ-_nw_w Ihn-IÄ ]pigv pw kzà -a-bq-c-a-ã. IkvXq-cn-am-\nà ItÃm-en-\n-bnà Iev]-I- -fnàa-c- -W-enà GtXm hnc-l- n ncpäh p aqsp-samþ tcim- -iq-\y-x-btãm þ Ahn-sS-sbmþ tcim- y-iq-\y-x-btãm. IÀ q-c-in-e-bnã IZ-fo-h-\-anà Imänsâ Nnd-I-Sn-sbm- -bnã GtXm {]W-b- n³ IY-tbmÀ p \nev p-samþ tcim- -aqix-btãm þ Ahn-sS-sbmþ tcim- -aqix-btãm. Cu Km\hpw N{µ-s\- p-dn- på aäp Km\- fpw X½n-epÅ hyxymkw (B-i-b-]-cw) NÀ snbvxpsim v hb-emà imkv{x-x- z- sf Xsâ Ihn-X-I-fn-se- -t]mse Km\- -fnepw DÄs m-ån- n-cp p F hkvxpx Ip«n-IÄ Xncn- -dn-bp- -Xn-tebv v Cu {]hà \s \bn- -Ww. Bimsâ A¼n-fn, sshtem- n-ån-bpss N{µsâ Nncn, cho-{µ-\my SmKq-dnsâ hm\-ú³ (hnhà \w si.-hn.-kp-tc-jv) Ihn-Xbpw Ip«n-IÄ v hmbn- m³ \ÂImw. (A\p-_Ôw 3) Ihn-X-IÄ {Kq p-i-fnâ hmbn v Ip«n-IÄ Ah-tbmSp {]Xn-I-cn- -s«. ]d-bm³ Ah-kcw \evip-i-bmwv BZyw snt -Xv. XpSÀ v Fgp- p-am-imw. Bim-sâbpw sshtem- n-ån-bp-ssbpw IhnX Bem-]-\- n\v {]tbm-p-\-s -Sp- mw. Bimsâ Ihn-Xbpw SmKq-dnsâ Ihn-Xbpw X½n Xmc-Xayw sn m-\-h-kcw. Ipdn-s -gp-xâ.. 9

10 Ip«n-IÄ tij-cn- p \mtsm-sn- -Y-Ifpw \ms³]m-«p-ifpw ISw-I-Y-Ifpw mknâ s]mxp-hmbn ]cn-n-bs -Sp- -Ww. Hmtcm Ip«nbpw tij-cn- h Ah-cpsS amkn-i-bn-te-bv v. N{µ\pw \nemhpw DÅ cm{xn Hcp Bi-b-am-sb-Sp v Nn{X-c-N\ \S- mw. hyàn-k-x-c-n-\-iä ssisb-gp- p-am-kn-i-bv m-bpå tij-c- n-tebv v BKÌv 6 apxâ 15 hsc þ lntcm-jn-aþ\m-k-kmin Zn-\ Ä, Iznäv C ym Zn\w, kzmx-{ y-zn\w kzmx-{ y- p-ecn lntcm-jn-am-zn-\hpw \mk-kmin Zn\hpw bp²- n-s\-xn-cmb kmln-xy-c-n-\-iä hmbn- m\pw cnn- m-\p-apå Ah-k-c- -fmbn amd-ww. kzmx-{ y- nsâ bymà -aq-ey- -fn-tebv pw hnhn[ taj-e-i-fnâ \S- p kzmx-{ y-\n-tj-[-s - p-dn- på Xncn- -dn-hn-tebv pw Ip«n-Isf \bn- p hmb-\m-{]-hà -\- -fmwv Iznäv C ym Zn\w apxâ Hcm-gvN- mew \S-t - -Xv. bp²- n-s\-xn-cmb Nn bpw kzmx-{ y- n-\på A`n-hm- RvObpw ]c-kv]-c_ô-ap-å-hbmwv F Bibw Ip«n-I-fn F p Xc- nâ mkvxe {]hà -\- fpw kviqäxe {]hà -\- fpw Bkq-{XWw sn -Ww. kà m-ß-i-c-n-\iä, {]`m-j-ww, Bem-]-\w, Zriym-hn-jvIm-cw, Nn{X-c-N-\, NpaÀ]{X \nà½mww XpS- nb \nc-h[n {]hà -\- Ä v km[y-x-bpå Bi-b- -fmwv bp²-hpw, kzmx-{ y-hpw. Xsâ t\à p Xncnª Iymad I p txm m-sw p IcpXn t]sn s] Ip-«n-bpsS Nn{Xw mknâ {]ZÀin- n- p- p. (Nn{Xw {]nsâ-spt m em]vtsm]v/s{]mp-iväà D]-tbm-Knt m Ip«n-IÄ v ImWm³ kuicyw D m Ww) Nn{X-hm-b\ Ip«n-IÄ {]Xn-I-cn- -s«. khn-tij {]Xn-I-c-W- Ä mknsâ s]mxp{i²-bnâ sim p-h-c-ww. Cu Ip«n-bpsS apjw \n -fnâ Fs Ãmw txm -ep-iä D m n? 10

11 Cu Ip«n v \½-tfmSv Fs Ãmw ]d-bm-\p- mipw? F mhpw Cu Ip«n-bpsS Pohn-X-km-l-Ncyw? Fgp-Xn-t\m- q FÃm-hÀ pw Fgp-Xm-\pÅ Ah-k-cw. Fgp- nâ tijn Ipd-hmb Ip«n-IÄ v ]d-bm³ Ah-kcw \ÂIn So tdm aäp Ip«n-Itfm AXv Fgp-Xn-sb-Sp- -Ww. X m-dm- nb Ipdn- p-i-fpss hmb-\, NÀ, sa -s -Sp Â. Ipdn- p-iä amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v IhnXm hnhà \w Cu sim p-i-hnx hmbn- q. (G-sX- nepw Hsc- w) OR When I walk through the fields and See dead bodies, I feel loneliness. The houses are wrecked Most of the people have fled I am the only one left. I walk in this world thinking of old times, of jolly times, But that is past. I now have to walk towards the future. Rivers of blood, filled with innocent souls No food on our plates, or cereal in our bowls. We fight for freedom, lives lost every day. The battlefield painted red, with skies lonely and grey. So À ]e XhW hmbn- p-ibpw AÀ w a\-ên-em-im³ _p²n-ap-«på ]Z- Ä hni-zo-i-cn- p-ibpw sn p- p. Cu IhnX \ap v ae-bm-f- n-se-gp-xn-bmtem? 4þ5 t]cpå {Kq p-i-fmbn Xncnªv IhnX ae-bm-f- n-em- p- p. {Kq p-i-fpss Ah-X-c-Ww. NÀ bneqss amä- fpw Iq«n-t À -ep-i-fp-saãmw \S n mknsâ Hcp s]mxp-c-n\-bm n amäp p. Cw o-jn-epå Ihn-Xbpw {Kq p-i-fnâ sa -s -Sp- nb hnhà -\hpw amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. bp²-hn-cp² t]mìà ap³ {]hà -\- nâ cq]-s «IhnX Fgp-Xnb bp²-hn-cp² t]mìdpiä {Kq p-i-fnâ X m-dm- p- p. t]mì-dnâ Nn{X- Ä hc p tnà p-ibpw bp²-hn-cp² ap{zm-hm-iy- -sf-gp-xp-i-bp-am-hmw. (F-þ3 t] -dp- IÄ D]-tbm-Kn- p-i) t]mì-dp-iä kviqäx-e- nâ {]ZÀi-\hpw s]mxp-ø-e- -fnâ ]Xn- -epw. kzmx-{ y-zn-\-hp-ambn _Ô-s «Ihn-X-I-fp-sSbpw aäp kmln-xy-c-n-\-i-fp-ssbpw hmb-\bpw kzmx-{ y-zn-\- - Xn v X m-dm- -ep-amwv mkvxe kmln-xy-thzn {]hà -\- -fnâ DÄs -ts- -Xv. kzmx-{ y-k-acw þ hå-t mä -hn-xm ]cn-nbw kzmx-{ y-k-a-chpw tzio-b-{]-øm-\-hp-ambn _Ô-s «hå-t m-ä hn-x-i-fpss hmb-\bpw NÀ bpw. 11

12 amxr-`q-an-tbm-sv, IÀ½-`q-an-bpsS ]n p-imâ, \½psS adp-]-sn, JmZn-h-k-\- Ä ssis mähnt\-h-cpw, t]mcm t]mcm F o Ihn-X-I-fnse Nne `mk- Ä Ip«n-IÄ kwl-ambn hmbn- p-ibpw mknâ s]mxphmbn snmãn-b-h-x-cn- n- p-ibpw sn p- p. (I-hn-Xm-`m-K- Ä A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v) mknse ani Ihn-Xm-em-]-\-ti-jn-bp-Å-hsc Ip«n-IÄ Is - -s«. A cw 5þ6 Ip«n-I-fpsS {Kq v kzmx-{ y-zn-\- n\v Hcp hå-t mä -hnx kviqfnse s]mxp-]-cn-]m-sn-bnâ Ah-X-cn- n- -Ww. kzmx-{ y-w þ Ihn-X-I-fpsS hmb\ kzmx-{ yw-x-s -b-arxw kzmx-{ yw-xs PohnXw ]mc-x{ yw am\n-iä v arxn-tb- mä `bm-\iw! Ipam-c-\m-imsâ Cu hcn-iä kzmx-{ y-s - p-dn v Fs Ãmw ]d-bp- p v? Ip«n-IÄ Ah-cpsS Is - -ep-iä ]d-bp- p. {][m\ hkvxp-x-iä t_màunâ / NmÀ«n FgpXn mkn\p s]mxp-hmbn hmbn- m³ Ah-kcw \ÂIp- p. XpSÀ v hocm³ip«n Fgp-Xnb ]mtw H v þ kzmx{ yw F IhnX {Kq nâ hmbn- m³ \ÂIp- p. ]mtw H v þ kzmx{ yw hocm³ip«n sxfn- -apå Hcp apj-sa- nepw ImWtW Din-cpÅ Hcp Ne-\-sa- nepw D m-htw F p Icp-Xn-bmWv Hmtcm h«hpw ark-ime ImWm³ t]mhp-i. F nepw AtX aµn InS- p-iä, Fhn-tS-bv p-aãm Nne Ipdp-Inb \S- -IÄ, an -hmdpw \ne Nne Cg- n-ep-iä, Dbcw Ipdª ]d- - Ä, ]g w h hoà p-iä, N t\m«- Ä, I v Xncn- p-t]m-cpw. C -h-w-bmwv {i²n- Xv : ark-im-e-bnâ aäp-nn-eàiq-sn-bp v; Ahn-Ss cpn-ì-dnâ CÃm- -h. sim¼nâ\n pw sim¼n-tebv p IpXn- p A m³, BIm-i-t mfw snãp Im, ]ms«-dn-ªp-t]mipw IpbnÂ, Dub-em-Sp ] n-e- m-¼p-iä. AhÀ Iq«nse knwl- n\pw I¼n-th-en-bv -Is Infn-IÄ pw ]mtw H v þ kzmx{ yw F p tkmzm-l-cww msk-sp- p- Xv I p-\n- p. Cu Ihn-X-bn F n-s\- p-dn- mwv ]d-bp- Xv? Cu Ihn-X-bn-eqsS kzmx-{ y-s - p-dn v \n Ä p In«nb ]pxnb Adnsh- mwv? bymà kzmx{ yw F mwv? NÀ -bnâ FÃm Ip«n-Ifpw ]s -Sp- p- p-sh v Dd p hcp- -Ww. hkvxp-xm-]-c-ambn icn-b-ãm ]cmaài- -sfm-gnsi asäm-c-`n-{]m-bhpw Xncp-t - -Xn-Ã. 12

13 Ipam-c-\m-imsâ sim p-in-fn, _mem-a-wn-b-½-bpss hn«-b- pi F o Ihn-X-I-fpsS hmb-\iqsn XpSÀ v \S- -Ww. Cu c p Ihn-X-I-sfbpw Xmc-ayw-sNbvXv Ip«n-IÄ hyàn-k-x-ambn Ipdn- p-iä X mdm- p- p. (F-gp-Xm³ _p²n-ap-«p-å-hsc {]txyiw ]cn-k-wn- -Ww) s]mxp-hm-b-\-bn-eqss kz w Ipdn v sa -s -Sp n ssisb-gp- p-am-kn-im-ti-j-c- n-te-bv v. sim p-infn Ipam-c-\m-im³ hn«-b-bv pi _mem-a-wn-b½ snmãp-si p sndp-]- n, \o Ifnþ pã-kn- -Xn-Xp-t]m-se-sb-s mgpw? Aà\ob-dn-bp-in-ã-tbm, \n\þ nãtbm ]d-si-gp- p-]-ånbpw? sim p-im-j-i-fn-em-ªn-cn- Xpw ]n n-b- -]Sn ]msn-sp- Xpw CÑ-t]m-ep-bsc \o ]d- Xpw sa,-an- n-h-sb-\n p IqSptam? Imep-bÀ n-b-bn, Imän-em-Sp-aqþ ªmen tahn ck-ta-ep-sa{x Rm³! \oe-hn hgn ]d-s gpw kpjw teme-sa- n-xnâ \n\-s m-xp- ptam? Nn{X-an- p, ]pg, Ip n-hä sxþ à -se n Infn, \o IS- Xpw F n h³ap-x-e-ta-ep-am-\-x³ akvx-i- -ep-an-cp- n-sp- Xpw! tnwn-b Nnd-ImÀs m-tcm-a-\þ {]mwn, \n³ XS-h-I eoe-iä ImWp-InÂs mxn hcpw þ ]Tn- p-hm³ t]mwp þ sim p-in-fn-bm-b-xnã Rm³! hn«-b- pi Iq«nÂ\n-s -s, Rmþ s\m«p hm\nâ -d- p-\-s- t«! kp{]-`m-x-a-sp p \`-Ên-teþ bv pâ -Xn- p p amai hà - mà. sim p-]- nbmw Rmt\m Xa-Ên mþ \Ñ-am-an- p-eàsh-fn- - n-epw. ]RvP-c- nsâ Npä-gn-tbm-tcm- pþ sas t\m n- n-cn- -Xm-bvt m- p- p. aà yàx³ ]cn-em-f-\-sam- p-saþ pä -S- n\p im nsb \ÂIn-Sm. hn«-b- m-ep-sa-s -bn- q-«nâ \nþ s m«p ]mdn- -d- s«hm\nâ Rm³. Im a-xp- Xm sxã-i-e- n-se³ P -`q-anbmw Im\\w taml\w: Xma-c-a-eÀss -bmâ -Sm-I- Ä t{]a-tam-ss-s -b p hnfn- p p; ]pâ -fn-cp-iä ]q p-inâ s\ p- p, ]pjv]-cm-pn-iä ]p n-cn-s m-åp q; B ek-zz-\- n p aosx-sbmcp \oe-ta-em p si«nb hm\nsw Im p-\n-ev p p kkvt\-l-am-sbs apà²\n apiàt m-a-\n- o-sp-hm³. hn«-b-bv pi Iq«nÂ\n-s -s, Rmþ s\m«p ]mdn- -d- s«ho pta! kzmx-{ y-zn\- -Xn v kviqfnsebpw \m«nsebpw BZy-Ime kzmx{ yzn\m-tlm-j-]-cn-]m-sn-i-sf- p-dn v \m«nse apxnà hyàn-i-fnâ Ht m ct m t]cp-am-bpå A`n-apJw \S n X m-dm- p dnt mà«mis«cs m-ãs kzmx-{ y-zn-\- -Xn- nsâ {][m\ khn-ti-j-x. Hmtcm mknepw C cw A`n-ap-J- Ä \à Bkq-{X-W-t mss \S- -Ww. aqt m \mtem ]Xn-äm p ap¼s BtLm-j- -fpss A\p-`-h-ap-Å-h-sc-bmWv A`n-ap-J- n\v Wn-t - -Xv. BZy kzmx-{ y-zn-\-s - p-dn p ]d-ªp-x-cm³ Ign-hp-Å-hÀ þ F ]Xp hb-sê- nepw {]mb-ap-å-hà þ A`n-ap-J- n-s\- n-bmâ IqSp-X \ m-bn. Cu A`n-ap-J-dn-t mà«v, Ip«n-I-fpsS cn-\-iä, tij-c-w- Ä, Nn{X- Ä, kzmx-{ y-k-a-c-s - p-dn- på Ipdn- p-iä F n-h-sbãmw tnà v mknâ Hcp kzmx-{ y-zn-\- -Xn v X m-dm- -Ww. ]Xn- n\v DNn-X-amb t]cp \ÂI-Ww. Hmtcm Ip«n-bp-sSbpw Hcp cn-\-sb- nepw D v F v Dd- p-h-cp- -Ww. Fgp- v, hc, tamsn-]n-sn- n- Â, Xp n-t À Â, ]pdw-n-«ch-sbãmw Ip«n-I-fpsS kwl- Ä sn -s«. ]Xn- p-i-fpss kviqäxe {]Im-i-\w \S- -Ww. IrXy-amb hne-bn-cp-  am\-zwvu- fpss ASn-Øm-\- nâ ani ]Xn- p-iä Is - phm³ Ip«n-IfpsS kwls Npa-X-e-s -Sp- mw. 13

14 Nn w 1 (B-KÌv 17) þ IÀj-I-Zn\w Nn - n v IÀj-I-cpsS PohnXw {]ta-b-amb IY-I-fpsS hmb-\. XI-gn-bpsS Irjn- m-c³, s]m³ip w hà n-bpss i_vzn- p Ie \m«nse Irjn- m-sc- ]cn-n-b-s -Sp- p Ipdn- p-iä X m-dm- Â. Hmtcm mknepapå Ip«n-I-fpsS c n-xm- -fnâ Irjn mcm-b-hsc ]cn-n-b-s -Sp- p sndp tej-\- tfm Ipdn- p-itfm X m-dm- -Ww. 3þ4 t]cpå {Kq p-iä Bbn Cu {]hà \w sn mw. amxr-i-bv mbn ]{X- -fnepw ImÀjn-I-am-kn-I-I-fnepw {]kn-²o-i-cn Nne tej-\- Ä {Kq nâ hmbn- m³ \ÂI-Ww. Irjn-bp-ambn _Ô-s «]Z- Ä, {]tbm-k- Ä, \m«-dn-hp-iä, ]g-s m-ãp-iä, ssien-iä, IS- -Y- IÄ F n-h-bpss tij-c-ww aq p aq v, apj- mdp I v, \m p \mev, \S-Imep ] v F IS- YbpsS D cw Is - m-\m-h-iys -«p-sim v Cu tij-c-w-{]-hà -\- n\v XpS- -an-smw. (Imf-Isf D]-tbm-Kn v \ne-ap-gp IÀj-I³ þ Dg-hp-Im-c-sâbpw c p Imf-I-fp-sSbpw IqSn aq p aq pw Bdp I pw; aq p-t]-cp-ssbpw \m n-t\m-sp- IqSn Ie- -bpss \m p IqSn tncp-t¼mä \mep \m m-bn. Imf-I-fp-sSbpw Dg-hp-Im-c-sâbpw BsI Imep- IÄ ] v) \new Dgp IÀj-I-s\bpw Imf-I-sfbpw Ie- -sbbpw ka-`m-h-\-tbmss ImWp p F khn-ti-j-x- IqSn Ip«n-I-fpsS {i²-bnâ sim p-h-c-ww. Hmtcm Ip«nbpw Cu tij-c-w- nâ ] m-fn-bm-i-ww. ho«nsebpw AbÂ]- -s bpw apxnà -h-tcmsp tnmzn- -dn-ªmwv hnh-c-ti-j-cww \S-t - -Xv. mknâ s]mxp-hmb hmb-\bpw/ah-x-c-whpw thww. C\w Xncn v FgpXn amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. Irjn-bp-ambn _Ô-s «\ms³]m-«p-i-fpss tij-c-whpw Bem-]-\-hpw mknâ Irjn- m-«p-i-fpss Häbv pw Iq«m-bp-apÅ Bem-]\w k]vxw-_à 1 þ HmWhpw henb s]cp- mfpw (_-{Io-Zv) ]q fw Ip«n-I-fpsS HmWw þ hmb-\m-{]-hà \w Ip«n-I-sf- nb Ipän- m-«nâ s]m«n-hn-sà q s]mt mww Ihn Hf -a- -bpss Cu hcn-iä Ip«n-Isf ]cn-n-b-s -Sp- p- p. Cu hcn-i-fpss Bibw aqt m \mtem hmiy- -fn-eqss hni-zo-i-cn- m³ Ip«n-I-tfmSv Bh-iy-s -Sp- p. hyàn-k-x-ambn Fgp-Xp- p. s]mxp hmb-\bpw NÀ -bpw. Ip«n-I-fmWv BtLm-j- -fpss ti{µ-_n-µp. Pohn-Xs F pw BtLmjw \nd-ª-xm- m³ Ip«n-I-Ä v Ign-bp- p. GXp Ipän- m-«nepw s]mt m-w-sa- n- m³ Ign-hp-Å-h-cmWv Ip«n-IÄ. HmkvImÀ sshâunsâ kzmà n-bmb cm -k³ F IY ChnsS ]cn-n-b-s -Sp- mw. B IY Ip«n-I-fn-sem-cmÄ Dds hmbn- p- Xv \ m-bn-cn- pw. (IY A\p-_-Ô- nâ simsp- n-«p- v). ChnsS s]mt mww F ]Zw HmW- n-\p-am- {X-a-Ã, GXv BtLm-j- n\pw tncpw. HmWw ]q Ä v {]m[m-\y-apå BtLm-j-am-b-Xn-\m Ihn-Xbv v {]txy-i-`wkn D m-ip- p-sh p am{xw. Ihn-X-bpsS Zriym-hn-jvImcw A n- - nsâ ]q Ä hnfn- p p F IhnX, Ip«n-Isf 4 {Kq p-i-fmbn Xncn v hmb-\bv p \ÂIp- p. 14

15 ]q Ä hnfn- p p A n w kam-lmcw : A n w Ihn-X-IÄ k¼qà w (]q Ä \r w shbv p p) ap«n-bn-te-dn-bn-cn- p q \Spþ apä-s - nb amthen; Ip«n-I-sf- n- p-w-cm q? ]qþ h«n Igp- n-ep-s- m q? \½psS Ip -e-\m-«n- -c-n³ \Sp-ap-ä p hkn- p-t¼mä ]mbnâ Npcp- p-in-s- m-ep- n-iä ]m]n-i-fm-bn-t m-a-tãm. H«pw Xma-k-a-cp-tX, a tf, h«n Igp- n-e-wn-ªm-epw. ]«n-xä Xn n hnsàs mco R sfþ sbm«p p \pån-sb-sp- mepw! ] -]n-sn-s mcp ae-bm-f- n³ ]cn-a-f-an-gpipw IcÄt]mse HmW- - ³ NqSs«R -fnþ temtcm-t]-scbpw aqà²m-hnâ! ai³ : apf-hn-ãp-i-fpss \mzw-t]m-semcp hnfn Rm³ tiä p- p, AIte \n n- m-xn-c-t\-c-þ- mcp hnfn- p q? At½, Bcp hnfn- p q? A½ : hosp-i-sfm- p-ap-wà n-«n,sãmcpþ hnfnbpw tiä o-em, ]mxn-cm-t m-gniä Iqhn-bn-cn- mþ tatxm ams- nâ, Ip þ t txm ams- nâ. ai³ : I p-]n-sn q Rm\m-È_vZw Imcyw shfn-hm-bo. Im«nse ae-cp-i-ftãm R sf \o«n-hn-fn- p- q, IWvTw \o«n hnfn- p- q. A½ : ]q Ä hnfn- p- pt m? Rm\Xp tiä p- n-ã-tãm. Ip«o, \n³{]n-b-am-xm-hn³ snhn s]m«n-bn-cn- p-t m, Xoscþ s m«n-bn-cn- pt m? ai³ : aqew ]pe-cm³im-e- m-fp-iä ap n-en-cp- mtem? 15

16 hcp-hn³ hcp-hn³ ]qh-«n-i-tf, hb-dp-iä hoà n- n³, \n ss hb-dp-iä hoà n- n³. sh«w howo-se-t mà n\n Rm³ shdp-sx-bn-cn- nã; Hä- m-«w-sim p ]Sn- p-c-þ ap-ä-s pw Rm³, At½, apä-s pw Rm³. HmW- m-«p-iä ]msn-bp-wà n-sp-þtamtcm hospw Rm³; Iq«m-fn-I-tfm-sSm w ]ns Im«n -bdpw Rm³, At½, Im«n -bdpw Rm³. A -c-saãmw Xncn-bp- p-s m,cp e w ]qhpt \o«n-hn-fn q Im«n,-se-\n- n\n \nâ m-\m-hn-ã, At½, \nâ m-\m-hnã! (I-gp- nâ ]qh-«n-iä Xq nb Ip«n-IÄ BÀ p-hn-fn p IS- p-h-cp- p) A½ : Bcmtcm \n -sf-sbm-s -bn- m-xn-cþ t\c p h p hnfn- p-wà o? Ip«n-IÄ : Im«n-se- q- Ä hnfn pw hnfn-i-sfþ t «m-cp-d- - nâ R -ft½! A½ : Im«n-se- q- Ä hnfn pw hnfn-i-sfþ t «pthm \n ÄX- -½-amcpw? Ip«n-IÄ : R ÄX³ ImWmb sszh- Ä \n Ä p R -tfmfw snhn-tbmà½-bntã? A½ : ]n m-bn-cp Zn\- -fnâ ]q ÄX³ sim eo R fpw ti«n-cp p R -fn-e p ]peas m-c-ên-²ntb \n Ä p R Ä ]IÀ p-x p! Bh-iy-amb kabw FSp v Cu IhnX Hmtcm {Kq pw \r -\m-s-i-cq-]- nâ Ah-X-cn- n- -s«. \ms- I nsâ ]qà Xbv m-h-iy-amb amä- Ä AhÀ v Is - mw. Ah-X-c-W- n\p tijw s]mxp NÀ thww. Hf- -a- -bpss hcn-iä Cu \ms-i-hp-ambn _Ô-s - Sp m³ Ign-bptam? cn-\-i-fn-eqss ]d-bp- Xv A\p-_-Ôw 4 Bbn simsp cn-\-i-fpss hmb-\. F -s\-bmwv Fgp- p-imà X Ä v ]d-bm-\på Hcp Imcys Hcp s]mxp-hn-jbw sxc-sª-sp v (C-hnsS HmWw) AXn-eqsS Bhn-jvI-cn- p- sx v Xncn- -dn-bm-\på Ah-k-c-am-bmWv Cu cn-\-i-ä {Kq pi-fnâ hmbn v NÀ snt - -Xv. HmW- n-w w F IhnX ] -s bpw C -s bpw HmWm-tLm-j- fpss amäw F s\ Ah-X-cn- n- n-cn- p p? bymà - nâ HmWm-tLm-j- nsâ amäw am{x-amtwm Ihn kpnn- n- p- Xv? 16

17 HmW- n-w w Hme- p-sbpw saxn-b-snbpw tase am\- v tal-am,-tbm-w-ambn D o, \n p-½-d-ap-ä v ] s D -bn-sã- n-ep-tam-w-am-bn. Bh-Wn- q-\n-em-hm-cpta ImWm-sXþ bmtcm-a-temsp ]nw- n-\nt m? Hma-t\, H pta ImWp-hm-\n-Ãm temi- n-etãm ]nd- -Xp- o. ]qh«n s\ p-hm³ ap -Èn-bn-ÃtÃm ]qhn-dp- m³ Iq«n-\m-cp-an-Ã. Ip½n-b-Sn- p-hm³, Ip¼n«p ]msp-hm³ Ip½m-«n-amcpw hcm-sx-bm-bo. C.-Pn-\³ ]mw-\mà ] s ]m«p ad- p-t]m-bv, ]mss simbv p-]m-«mà p-thww? ]qap-j- mcpw hncp- p-h-cm-sx-bmbv ]p n-cn- m-\mà p t\c-an v? HmW- -fn-iä apdn- -I- m-bv, Zqcþ ZÀi\w am{xw, a\p-jy-scm- mbv! A - -f-am-bp-w-cp kqcy-t\m-sþ SkvX-an- o-s-cp-sx p snmãm³ Xp¼-IÄ ]q n-ã, ap pän ]q n-ã, Xp¼n h oe Xpbn-ep-WÀ m³. Bcpw hnfn- msx, bmd p tiä m-sxþ bmtcm-sp-tam-xm-sx-tbm-w-sa- o. Hme- p-sbpw saxn-b-snbpw tate am\ p tal-tam, am_-entbm? kam-lmcw : ] - p-xn-c-bpss ]m«v HmW- m-«p-i-fpss Bem-]\w HmW- m-«p-i-fp-ssbpw HmW- -hn-x-i-fp-ssbpw hyàn-k-xþ-kwl Bem-]-\- Ä. apéow BtLm-j- -fpss `mk-ambn ]msp Km\- fpw CsXm- n v tnà -Ww. Km\- Ä Is n tij-cn- p-sim- p-h-cp Npa-Xe Ip«n-IÄ p-xs \ÂI-Ww. HmWw-þ-s]-cp- mä -hn-`-h- Ä þ ]mn-i- p-dn v X m-dm- Â Hmtcm Ip«nbpw ho«nâ apxnà -h-tcmsp tnmzn v Hcp HmW-hn-`-h- nsâtbm s]cp- mä hn`-h- nsâtbm ]mn-i- p-dn v X m-dm- p- p. BhÀ \w Hgn-hm n 4þ5 t]cpå {Kq p-iä v Cu Ipdn- p-iä Hcp NpaÀ]{Xambn amämw. (Cu hn`-h- Ä Ip«n-I-ÄXs X m-dm- n Ip«n-I-fpsS HmWwþ-s]-cp- mä-êzy \S- m³ kviqäx-e- nâ Hcp {iaw BImw.) Hmtcm Ip«nbpw kz -ambn X m-dm- nb ]mn-i- p-dn v amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. k]vxw-_à 5 þ A[ym-]-I-Zn\w Fsâ So À {]nb-s «So À v Hcp I v Hmtcm Ip«nbpw Ah-cpsS Gähpw {]nb-s «A[ym-]n-Ibv v / A[ym-]-I\v Hcp Is -gp-xp- p. ]pkvx-i- nâ Fgp-Xnb I v ho pw hmbn v sa -s -Sp n `wkn-bmbn Hcp t]mìv ImÀUntem C³e³Untem FgpXn So -dpss ho«p-taâhn-emkw I p-]n-sn v t]mìv sn -Ww. t\cn«v \ÂIp-Ibpw Bhmw. km -ev]ni I -Ã, bymà I mwv th -Xv. Is -gp-xm³ Hmtcm Ip«n pw {]tnm-z\-am-ip- -hn-[- nâ Hcp NÀ mknâ \S- -Ww. Ip«n Is -gp-xp- Xv Ct mä ]Tn- p kviqfnse So À m-i-w-sa- nã. Ah-cpsS hnemkw Is - p-hm³ mkv So -dp-sstbm aä-[ym-]-i-cp-sstbm klmbw th n-h-cpw. I v BIÀj-I-am- m\pw taâhn-em-k- mà v In«n F p-d- p-h-cp- m\pw So -dpss taât\m«w thww. 17

18 Ip«n-IÄ p e`n- p adp-]-sn-iä mknâ s]mxp-hmbn hmbn- p- Xv \Ã-Xm-Wv. F mâ Ip«n Fgp- Xp I nsâ s]mxp-hm-b\ Hgn-hm- -Ww. I nsâ DÅ-S w ]IÀ n amkn-im-ti-j-c- n-te-bv v. adp-]sn In«n-bm AXpw ]IÀ n amkn-ibnâ tnà mw. k]vxw-_à 21 þ {io\m-cm-b-w-kpcp kam-[n-zn\w Kpcp-kva-cW Kpcpþhmb-\m-{]-hÀ \w ] - n-fn p ]n mse ]mª s] Ip«n lmbv, ] - n-fn s] Ip«n kjn-am-sc- qsn hnfn- p-sim- p-h- p. Zm... t\m v.. A m-c- - \pw Hcp ]q p-¼n-bpw. AhÄ hncâ Nq n- -d-ªp. F\n v ] - n-fnsb ]nsn- -Ww... AhÄ AXnsâ ]n mse HmSn. Hcp ac-s m-¼nâ\n pw asäm- n-tebv v Infn ]d- p. IqsS HmSn-t\m- n. FhnsS In«m³? Igp v Bhp- {X DbÀ n ] - n-fnsb t\m n. AXns\ I nâ In«n-sb- nâ F p tamln v AhÄ \n p. Xsâ ]nxm-hn-t\m-ssm w inh-kncn B{ia nse- n-b-xm-bn-cp p AhÄ. Ip n³sn-cn-hn-eqss IpXn- p-nm- Sp shå- m- n-enâ\n v Hmhp-sh- p-\o«n Ipfn- m³ kui-cy-ap- m- n-bn-cp- Xpw AhÄ v kt mjw simsp Imcy-am-bn-cp- p. amhn³x-dbpw sim pipsn-ep-ifpw ] - pãpw Ipän- m-sp-ifpw B B{i-as at\m-l-c-am- n-bn-cp- p. Aѳ h Xv B ap -Ès\ ImWm-\m-Wv. km[m-cw thjw [cn v km[m-c-w- m-c-\mb ap -ȳ. AÑs\ I Xpw At±lw Nncn- p. ]Xps ]d-ªp. \à Imäv.. \à kpjw..! \Ã-bm-fp-IÄ Fhn-sS-s mepw AhnSw \ m-hpw. Aѳ {]Xn-h-Nn- p. B{i-a- nâ\n p as- bm-{xbv v ka-b-am-b-t mä ap -ȳ Ip«nsb ASp- p-hn-fn v Xe-bn XtemSn tnmzn- p. ] - n-fnsb In«ntbm? At m, CsX- s\ Cu ap -È-\-dnªp F ]cn-{`-a-t mss AhÄ ]d-ªp. AXv ]d- p-t]m-bn. IqsS ]d- m³ ]Tn- -Ww. ap -ȳ ]d-ªp. AXn\v F\n v Nnd-Ip-I-fn-ÃtÃm F mbn s] Ip-«n. At±lw Ip«n-bpsS I p-i-fnâ kvt\lmà{z-ambn t\m n ]d-ªp. Nnd-Ip- m-i-ww.. AXmWv ansp- v. B s] Ip«n A v Nn n p: a\p-jyà v Nnd-Ip-I-fp- m-iptam? Cu ap -È\v H p-a-dn-bntã? ]n osv Pohn-X-k-Xy- Ä DÅn hncnªp sxfn-ª-t mä AhÄ a\-ên-em n: Bßm-hnsâ Nnd-Ip-IÄ hoin-bmwv a\p-jyà k mcw \S- p- -Xv. ]t, F{X IqsS ]d- mepw ]nsn- m³ ]äm- -h w ] - nfn ASp ac-s m-¼nâ -s.. ]pxnb Nnd-Ip-IÄ apf- p-sim-t -bn-cn- -Ww. \ mbn hcww F v BioÀh-Zn- -t mä ap -Ès\ B s] Ip«n Adn-bmsX sxmgp-xp-t]m-bn. {io\m-cm-b-w-kp-cp-hm-bn-cp p B ap -ȳ. B s] Ip«n efn-xmw-_ni A ÀÖ-\-hpw. (bpdo- -bnâ efn-xmw-_ni A ÀÖ-\-s pdn v X\q-P.-F-kv.-`-«-Xncn Fgp-Xnb tej-\- nâ\n v) F p ktµ-i-amwv Cu kw`-h- n-eqss {io\m-cm-bw Kpcp- \ap v ]I-cp- Xv? XpSÀ v {io\m-cm-b-w-kp-cp-hnsâ Pohn-X- nse Nne kw`-h- -sf- p-dn- på Ipdn- p-iä Ip«n-IÄ 2þ3 t]cpå kwl- -fmbn hmbn- p- p. (Ip-dn- p-iä : A\p-_-Ôw 6). Kpcp-hnsâ {]Xn-I-c-Ww, AXn-e-S- nb ktµiw F nh Is n Hcp -hm-b-\- p-dn v {Kq nâ X m-dm- -Ww. Cu hmb-\- p-dn- p-iä amkn-i-bn-te-bv v tnà mw. Cu Ime-L-«- nâ Gsd {]k-à-amb Kpcp-tZ-h-hn-fw-_cw \ap v PmXn-bnà kviqä Akw-»n-bn hmbn v AXnsâ {]m[m\yw hni-zn-i-cn- mw. Kpcp-tZ-h-k-tµ-i- Ä AS- nb t]mì-dp-i-fpss \nà½m-whpw Ah s]mxp CS- -fnâ ]Xn- -epw. (Kp-cp-k-am-[n-Zn\w Ah-[n-Zn-h-k-am-Wv. A v kmln-xy-th-zn-bpss {]txy-i-tbmkw tnàt m, DNn-X-amb asämcp Znhkw Is - ntbm {]hà -\- Ä \S- -Ww. KmÔn-P-b- n-bp-ambn _Ô-s «{]hà -\- Ä pw Cu coxn A\p-hÀ n- p-i.) 18

19 HIvtSm-_À 2 þ KmÔn-P-b n _m p-kvarxn kpk-x-ip-am-cn-bpss cmp-l-«- nâ F Ihn-X-bpsS Bem-]-\w, hmb-\, Bkzm-Z\w cmp-l-«- nâ hna-em-`-bmà n pw im -bm-sbm-gp-ip bap-t\, \ns - -s ³ I p-iä \nd-bp- q. IcÄ t\mhp- p, Icw Iq¼p p, hnip²w \n³ Ic-bn -XnÀ hoipw I -d-bnxp Im si. Adnhq, I oà Nn n- m-wp-inâ s]mdp- m-s mþ cen-hn³ \nd-xn- -f-kvx-an-s mco a nâ, ASn-a- - n³ \ngâ m-sp-iät]mepw ]dþ Iepw awn-zo]w lm, s]men-sªmco a nâ, `oxnbpw ZuÀ_-eyhpw kln- m-s m-cm [o-cþ tnx-\-sb-t -bv p-ambv howp-d- pao a nâ H p-ho-wp-d- -s\- -c-bm³ t]mepw tzh, R -fn- -\Àl-cm-sW Zo\amw kxyw. lm, Kptcm, ho pw ho pw \o snmãn- -Tn- n KoXn-IÄ ]ms³ R -f-s mtg ad tãm! B hnd-b-dn-bm ssihn-câ Nq n- m«pw `qhntes m-\n pw Ign-häh-ctÃm! B hr²-]m-z- -fmâ \S, IÃpw apåpw Xmhn\ hgn Xm m³ asn- p- -h-ctãm! F nepw hnaq-ibmw bap-t\, \ns - m siþ sb nt\m angn-i-fnâ NpSp-\oÀ \nd-bp- q. ]n -hbv p-hm-\mzyw R -sf- -Tn- n-t mþ cñamw hmõ-ey- n mà{zamw -kva-c-w-iä, ASn-a-t m-dn³ cpnn \pwªp ab- n-tbmàþ ps-hm-fq-cn- hocy- n³ kvac-w-iä, Imcn-cp-¼-gn-IÄ p ]n nepw Xf-cm [oc-x-tbm-xn- i_vz- n³ kvac-w-iä. ]ns -tbm, snt m-«-x³ api-fnâ {XnhÀ - Ä an p simsn- q-d-bm-zy-ambv ]d- p-t¼mä, t`cn s]m p-t¼mä,isâ n-c-iäs m w kt½mþ Zmc-h-an-c-¼p-t¼mÄ, shfn w ]c- p-t¼mä, X\ntb, hnzq-c- n-se-cnbpw {Kma- ÄX³ apdn-hnâ Xrss -I-fmearXw Xfn- p-hm³ Iqcn-cp-«n-eq-tStXm Zo]-\m-fw-t]m \o nþ t mipam Zp:JmÀ{Zamw kvt\l- n³ kvac-w-iä. ]ns bpw kpzoàlamw ssii-fm-e-\- -ambv R -sf- -gp-ip Kpcp-hn³ hncn-am-dnâ lm, IrX-Lv\cmw R -sf-cnbpw Xobp- -bmâ hoc-ap-{z-sb-t À kôy-x³ kvac-w-iä. aqibmw bap-\-x³ Imän-eq-S-e-bn-eqþ SmcpsS i_vzw cma-\m-as a{ n- p q? BcpsS Ic- tfm Xnf- n- p-fp-¼pao thz-\-bpss I oà p-ån-iä XpS-bv p q? H p hogt«r fo a nâ þ Xh ]mzþ sat mà p XWp-s m-co- -d-bnâ Npw_n- t«; H p tig-t«r -fn- y-x³ IS- m-sn³ I p-\oà am{xw, Kptcm! ImgvN-bm-bÀ n- -t«. ]mxn-cm- q- ÄþkpK-X-Ip-amcn Fsâ Kpcp-\m-Y³ (hå-t mä)-, lcn-p-\- -fpss ]m«v (ssh-tem- n-ån), KmÔn (hn.-a-[p-kq-z-\³\mbà) XpS- nb KmÔnIhn-X-I-fpsS Bem-]-\w Cu Ihn-Xm-hm-b-\-sb- p-sà v \S- mw. Nn{X-c-N\ : KmÔn-Pn-bpsS cq]w hc-bv m³ Ah-kcw \ÂImw. 19

20 \hw-_à 1 þ tic-f- n-dhn Zn\w (t{i-jvt-`m-jm-zn-\w) ]nd- mä a[pcw Fsâ {Kmaw tic-f- n-d-hn-bpss Adp-]- n-sbm mw ]nd- mä BtLm-j- -fpss `mk-ambn hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn kmaq-ly-imkv{x ºnsâ ] m-fn- -t mss Hcp henb t{]mpiväv Gsä-Sp- p- p. kz w hnzym-ebw ØnXn-sN- p {Kma- nsâ khn-ti-j-x-iä FÃmw Is n ]cn-n-b-s -Sp- p Fsâ {Kmaw F Hcp ]Xn- nsâ cq]o-i-c-w-amwv Cu t{]mp-iväv. \hw-_à 1 \v Hmtcm mknepw hnh-c-i-j-c-w-{]-hà -\- -tfmss Bcw-`n v Hcp amk- m-ew-sim v kviqäx-e- nâ Fsâ {Kmaw ]Xn v {]kn-²o-i-cn- -Ww. tic-f- nse FÃm {Kma-þ-\-Kc {]tz-i- -fpssbpw -k-hn-ti-j-x-iä DÄs m-åp Hcp kwl-c-n\-bmwv Cu {]hà -\- nsâ DXv]- -ambn hnhn[ kviqfp-iä ti{µo-i-cn v X m-dm-hp-i. PnÃ-þ-kw-Øm-\-X-e- -fnâ Cu ]Xn- p-i-fpss {]ZÀi-\w, hne-bn-cp- Â, t{imuo-i-cww F nh XpSÀ{]-hÀ -\- -fmbn \S-t - -Xp- v. \hw-_à 1 \v Hmtcm mkn-sebpw Ip«n-Isf sndp {Kq p-i-fmbn Xncn v hnhn[ hnj-b-ta-j-e-i-fnâ hnh-cti-j-cww \S- m³ Hcp- -Ww. Ncn-{Xw, `q{]-ir-xn, P\-hm-kw, Irjn, ` -Whn`-h- fpw -co-xn-ifpw, sxmgn-ep-iä, Øm]-\- Ä, Ie- IÄ, BtLm-j- Ä, BNm-cm-\p-jvTm-\- Ä, hmsam-gn-bpss khn-ti-j-x-iä, \m«-dn-hp-iä Ch-sbÃmw hnh-c-ti-j-c-w- nâ DÄs -Sp- -Ww. apxnà -h-tcm-spå A`n-ap-Jw, Krl-k-µÀi-\w, ^oâuv {Sn p-iä, Øm]-\-k-µÀi-\- Ä, tcj-iä ]cntim-[n v hnh-c-ti-j-c-ww, Ncn-{X-]p-kvX-I- -fnâ\n v hnh-c- Ä Is - Â, CâÀs\-änÂ\n v hnh-cti-j-cww XpS n \nc-h[n km[y-x-iä D v. Chbn GsXÃmw D]-tbm-Kn- -W-sa pw F -s\- sbãmw hnh-c-ti-j-cww \S- -W-sa pw kmln-xy-th-zn, kmaq-ly-imkv{x ºv F n-h-bpss kviqäxe kan-xn-iä kwbp-à-ambn Btem-Nn v cq]w \ÂI-Ww. ]n.-sn.-f.-bp-ssbpw kviqä hni-k-\-k-an-xn, ]qàæ-hn-zymà n kwl-s\ F n-h-bp-ssbpw klmbw txs- Ww. Hmtcm {Kq pw tij-cn v Fgp-Xn-sb-Sp- p hnh-c- Ä Fgp- nsâ `mjm-]-c-amb anihpw Bi-b-]-c-amb IrXy-Xbpw Dd- p-h-cp n mkv ]Xn v kam-l-c-ww mkv So -dpss t\xr-xz- nâ \S- -Ww. {]k-à-amb t^mt«m-iä samss_â hgntbm Iymad D]-tbm-Knt m FSp- p- -Xn\v kviqäx-e- nâ Ip«n-I-fpsS Hcp kwlw cq]o-i-cn- mw. ]qàæ-hn-zymà n-i-sfbpw CXn\v D]-tbm-Kn- -Ww. A[ym-]-Icpw Ip«n-Ifpw c n-xm- fpw DÄs -Sp Hcp kanxn mkvxe ]Xn- p-iä t{imuo-i-cn v Fsâ {Kmaw kviqä ]Xn- n\v cq]w \ÂI-Ww. c mw tsw ]co- -bv p-ap-¼mbn Fsâ {Kmaw kviqä ]Xn v {]Im-i-\w. mkvxe ]Xn- p-i-fpss {]ZÀi-\hpw ani {]hà \w \S- nb GXm\pw Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-hn-h-c-Whpw DÄs -Sp- mw. Hmtcm Ip«nbpw GsX- n-ep-samcp hnh-c-ti-j-c-w-{]-hà -\- nâ ]s -Sp- p- p-sh pw mkv-]-xn- nâ B mknse FÃm-h-cp-sSbpw ] m-fn w D m-ip- p-sh pw Dd- p-h-cp- -Ww. tic-fw, ae-bmfw þ Ihn-Xm-em-]\w tic-fw, ae-bm-f-`mj F n-h-sb-êw-_-ôn Ihn-I-fpsS Bem-]\w (am-xr-h-µ\w þ hå-t mä, ca-w- \nse ae-c-wn- m-sp-iä, Fsâ `mj þ hå-t mä XpS- nb Ihn-X-IÄ kviqfnse e`y-x-bv -\p-kcn v D]-tbm-Kn- p-i. \hw-_à 14 þ inip-zn\w ]\n-\oà q Ph-lÀem s\lvdp-hnsâ Hc-ѳ aiä -b I p-iä F ]pkvx-i- nse hnhn[ A[ym-b- Ä þ kwl-hm-b\ Ip«n-IÄ F s]mxp Bibw ti{µo-i-cn v IY, Ihn-X, Km\w, Nn{Xw, \ms-iw, A\p-`-h dn v, bm{xmhn-h-c-ww, I v XpS- nb hnhn[ kà m-ß-i-c-n-\-iä þ mknâ. 20

21 ani cn-\-iä kviqäx-e- nâ Ah-X-cn- n- Â. Ihn-Xm-em-]-\w, Km\m-em-]-\w, A`n-\-bw, \r m-hnjvimcw F n-h-tbmss inip-zn-\m-tlm-jw. kviqä Kmb-I-kw-Lw, kviqä Xntb-äÀ {Kq v F n-h-bpss cq]o-i-c-w-{]-jym-]\w inip-zn-\- n\v \S- m³ {ian- -Ww. \hw-_à 20 þ tziob _mem-h-imi Zn\w F\n- v, R Ä v ]Ã-È\ lbà sk âdn kviqfnse {iop cnn ]mt-]p-kvxiw F IhnX mknse {Kq p-i-fnâ hmb- \bv p \ÂIp- p. ]mt-]p-kvxiw F³ ]mt-]p-kv-xiw Rms\-gp-XnSpw Imew I\hp ImWp p Rm³. H mw ]mt- n-se³ \ma, sa³ ]Sw ]mtw c n-e-½-bp-a-ñ\pw aq nâ ap Èn apäs apã-bpw, \menâ amthen \sãm-tcm-w- m-«pw. A n-se³ Infn sim pw, Bdn-se³ Ifn-t m-gà Ggmw ]mt-ambv hcpw agbpw Ifn-h- nbpw ad- mtam ams- sb? ]mds«]mt-sa-«nâ. Xp¼bpw Xp¼n-bp-sam-¼-Xn ] n-se³ ]pfn-s\-ãn. ]n s ]mt- -fnâ ]m \pw Ipdn-ªn-bpw. ]pd- «]qt m-gn v adp-`mkw ]qhm-en v apj-sam-gn-sb³ ]p ncn ap -Èn p kaà -Ww. F³ ]mt-]p-kv-xiw Rms\-gp-XnSpw Imew I\hp ImWp p Rm³. {iop. si. 8 _n. hn.-sf.-fw.-f- v.-f-kv. ]Ã-È\ IhnX {Kq mbn snmãm\pw Ihn-X-sb- p-dn v {]Xn-I-cn- m\pw FÃm {Kq p-iä pw Ah-kcw \ÂIp- p. kz w ]mt-]p-kvx-i-s - p-dn v kz]v\w ImWp Ip«nbpsS Nn -IÄ ] n-«p-sim v Ip«n-I-fpsS kz]v\- -sf- p-dn pw Ah-Im-i- -sf- p-dn pw AhÀ v ]d-bm³ Ah-kcw \ÂImw. Ip«n-I-fpsS Ah-Im-i- Ä {]ta-b-am-ip Nne cn-\-i-fpss hmb\ (A-\p-_Ôw 5) kz w kz]v\- sf C s\ Hcp cn-\-bmbn cq]-s -Sp- q. Fsâ kz]v\w kà m-ß-i-c-n\ (I-Y, Ihn- X, Nn{Xw-þ-G-Xp-am-Imw) kz w cn-\-i-fpss s]mxp-ah-x-c-ww, {]Xn-I-c-W- Ä, sa -s -Sp  þ ]pxp n-sb-gp-xn amknim tij-c- n-tebv v amän-sh-bv p- p. 21

22 P\p-hcn 1 þ ]pxp-hàj n-dhn ]pxp-hàj- pån \h-h-õ-cm-iwk þ ImÀUv \nà½m-whpw ssiam-depw {InkvXp-aÊv Ah-[n- m-e- n-\p-ti-jw ]pxp-h-õ-cm-tlm-j- Ä v Ip«n-IÄ H p-tn-cp p. ]pxp-h-õc Biwkm ImÀUv \nà½m-w-t mss-bmwv kmln-xy-th-zn-bpss ]pxp-hàj- pån XpS-t - -Xv. mênse FÃm Ip«n-Ifpw Biw-km-ImÀUp \nà½n- -Ww. kvsi v s]³, hm«à IfÀ, {Itbm, 1/8 hen- - nâ (F-þ4sâ ]Ip-Xn) I«n-bpÅ ImÀUv t] À F nh mknâ s]mxp-hmbn Hcp- -Ww. Ip«n- IÄ v Ah-c-h-cpsS If-dnMv kma-{kn-iä D]-tbm-Kn- mw. F nepw Ah kz -am-bn-ãm- -hà v mknâ CjvSm-\p-kmcw e`n- p- p-sh v Dd p hcp- -Ww. ae-bm-f- n-epå Biw-km-hm-Iy- Ä t\c-t -Xs [mcm-f-ambn tij-cn v Ah Hcp NmÀ«n-se-gpXn mknâ {]ZÀin- n- -Ww. Cu {]hà \w Ip«n-IÄXs sn -s«. Bti-km-hm-Iy- Ä Is - m³ Ign-bm- -hà v CXv klm-b-i-am-ipw. ImÀUnsâ Hcp hi v Nn{X- fpw \nd- fpw Biw-km-hm-Iyhp-sa-Ãmw. adp-h-i v FgpXnb Ip«n-bpsS t]cpw mkv Unhn-j-\pw Fgp-Xn-t À mw. Htc mknse Ip«n-IÄ X½ntem c p mknse Ip«n-IÄ X½ntem ImÀUv ssiam-dmw. CXv kviqäx-e- nâ ap³iq«n [mc-w-bp- m n sn p- -XmWv \Ã-Xv. FÃm-hÀ pw Hcp kplr- nsâ ImÀUv ssiamdn- n-«n-sb v Dd p hcp- -Ww. B Ip-«n-IÄ B Ip-«n-IÄ v, s] Ip-«n-IÄ s] Ip-«n-IÄ v F coxn A\p-hÀ n- -cp-xv. FÃm A[ym-]-Icpw XXv]-c-cmb c n-xm- fpw ]qàæ-hn-zymà n-i-fp-saãmw Cu {]-hà -\- nâ ] ptn-cp- Xv AXnsâ s]men-abpw AÀ hpw Iq«pw. ssiam-dn- n-«nb ImÀUp-IÄ DbÀ n- m-«n-, Hcp \h-h-õ-c-km\w Iq«mbn ]msns m- på Hcp kviqä Akw-»n-tbmsS ]pxp-hàjm-tlmjw ]qà -am- mw. ]cn-]m-sn-bpss (-ImÀUv X m-dm- Â, ssiam-dâ, {]Im-i-\w ) Zriym-te-J\w : hnun-tbm-þ-t^mt«m P\p-hcn 24 þ A Àt±-iob _men-im-zn\w tpymxnêv Xo Xn p hà s] Ip«nIÄs Ãmw apä ncosapt m?, Imhy A½tbmSv tnmzn p. IncoS nâ apåpiä Xdbv p Xv PohnXkmlNcyamWv. B Ip«nIÄ p e`n p FÃm Ahkc fpw s] Ip«nIÄ v In«mdpt m?, A½ tnmzn p. caybpss ho«nâ hosphr nbm epw ]miwsn epw IgpIepsams AhÄXs sn Ww. G«t\m A\pPt\m klmbn nã. Imhy ]dªp. Dds ncn mâ Ipäw, acw IbdnbmepasX; Ihn CStÈcn ]dbp Xp t\m q... Imte Ipfn mtem thinbm«w Imes Wo mªmâ IÅ\mSyw t]mimxncp mepa¼e nâ t]mbmepsat mgpw asämcà w. tkm]ni ]dbp A`n{]mb sfm pw AhfpsS ho«pimà {i²n mdnãt{x. tpyjvt\pw A\pP\pw ]dbp Xv IqSpXev ]cnkwn mdpap v..., Imhy ]dªp. B Ip«nIÄ pw ]pcpj mà pw BZyw ` Ww simsp p ho«pimcpap v. FÃmw Ignªm ho«nse s] p Ä v IªnshÅw am{xamwpåsx v _joà ]m p½bpss BSv F t\mhenâ ]dbp p v., A½ ]dªp. B Ip«nIÄ D]tbmKn p {X ssk nfpitfm, tamt«mà ssk nfpitfm s] Ip«nIÄ D]tbmKn m³ k½xn mdnã F pw ]dbmw..., tkm]p ]dªp. 22

23 AsX, A½ v Xo Xn embn amdp p. aiä v apä ncoshpw. A½ CStÈcnbpsS hcniä snmãn. PohnXw Xo Xn e½bv t m, ]mhw aiäs mcp apä ncosw. IncoSw XoÀ bmbpw AwKoImcw Xs bmwv. F mâ AXn-\p-Ån apåpiä IqSn Xd phbv p p. Xebn hbv p IncoSw A s\ amdm thz\bp m pw... Cu thz\bnãmxm emwv a\pjyxzw., tkm]p ]dªp. XoÀ bmbpw A½ Iq«nt À p. (h-cn-iä n-s-bnâ þ si.-a-t\m-l-c³ þ tic-f-im-kv{x-km-ln-xy-]-cn-j- v) Cu Ipdn v \mtem At m t]c-s- p {Kq p-i-fnâ hmbn v CXnse Bi-b- sf hne-bn-cp n Hcp {]Xn- I-c-W- p-dn v X m-dm n Ah-X-cn- n- -s«. aäp {Kq p-i-fpss Iq«n-t À -ep-iä thww. s] Ip-«n-IÄ am{x-ambn A\p-`-hn- p Ah-K-W-\-IÄ Fs -Ãm-amWv? hyàn-k-x-ambn Fgp-Xp- p. A\p-_Ôw 6  DÅ cn-\-i-fpss hmb\ s] Ip«n F Bi-bs ASn-Øm-\-am- n-bpå kà m-ß-i-c-n-\-iä (Ihn-X, IY, Nn{Xw ) s^{_p-hcn 24 þ temi-am-xr-`m-jm-zn\w `mtjm-õhw Hcp Ip«n þ Hcp amkni mkvx-e- nepw kviqäx-e- nepw \S kmln-xy-th-zn- {]hà -\- -fnâ\n v Dcp- n-cnª cn-\- Ifpw tij-c-w- fpw A -t mä FgpXn kam-l-cn- p-sh- n-«p- -tãm. s^{_p-hcn BZy-hm-c- nâ s Cu cn-\-isf amkn-im-cq-]- n-em- m-\på {]hà -\- Ä Bcw-`n- -Ww. Item-Õ-h-þ-km-ln-tXym-Õh cn-\-iä, mkvap-dn-bnâ aäp ]T-\-{]-hÀ -\- -fnse DXv]- - fpw (\n-co- -W- p-dn- p-iä, ^oâuv {Sn v dnt mà«v, Ub-dn- p-dn- p-iä ) amkn-i-bnâ tnà mw. cn-\-iä Fþ4 t] -dnâ \ mbn Fgp-Xn-bXmWv Xp n ]pdwn«tnà v amkn-i-bmbn amtä- -Xv. Nne cn-\-iä ho pw Fgp-tX- -Xmbn hcpw. Ah Is n ho pw Fgp-X-Ww. kui-cy- Ä pw kml-n-cy- Ä p-a-\p-kr-x-ambn Ht m ct m Znhkw amkn-im-\nà½m-w-in-ev]-ime \S-t n hcpw. teþ-hu-«v, IhÀ t]pv X m-dm- Â, Nn{Xo-I-cWw F nh Cu inev]-im-e-bnâ Ip«n- IÄ v ]cn-n-b-s -Sp- -Ww. inev]-im-e-bnâ Ip«n-IÄ v hnz-kv[-cpss klmbw e`n- -Ww. ]pdw-n-«-bv m-h-iy-amb Af-hn apdn ImÀUv t] À, hnhn-[- \n-d- -fn-epå amà À, kvsi vs]³, {Itbm, kqnn, \qâ, Ìm]vfÀ XpS- nb kma-{kn-iä inev]-im-e-bnâ ( m-knâ) e`y-am- -Ww. Hcp Ip«n-bpsS amkn-i-bnâ Npcp- n-bxv ]pdw-n«iqsmsx 20 Fþ4 joäp-iä D m-i-ww. AXm-bXv kz -ambn cn-\-ifpw ti-j-c-w- -fpw Nn{X- -fp-sam-s -bmbn 20 F w D m-i-w-sa- À w. BsI t]pp-i-fpss F w 50 IqS-cp-Xv. c n-xm- tfm ho«nse aäpå-htcm Fgp-Xnb 1þ2 cn-\-iäiqsn XmXv]-cy-ap-s - nâ DÄs -Sp- mw. FÃm amkn-ibv pw t]cp- m-i-ww. t]cp-iä BhÀ n- m-xn-cn- ³th n s^{_p-h-cn-bnâ BZy BgvN-bn s Ah-c-h-cpsS amkn-i-bpss t]cv mkv So sd Adn-bn- -Ww. AtX t]cv AXn-\p-ap¼v asämcp Ip«n Is - n-bn-«p-s - nâ asäm v Is - m³ c m-axp h Ip«n v Ah-kcw \ÂI-Ww. kviqäx-e- nâ t]cnse BhÀ \w Hgn-hm- pi {]bm-k-i-c-am-ipw. amkn-i-bpss Ah-km-\- nâ Hcp Fþ4 joäv hmb-\- m-cpss A`n-{]m-b- Ä mbn tnà mw. CXv Ip«n- I-fpsS cn-\-iä DÅ t]pn\p ]pd-ta-bm-bn-cn- -Ww. temi amxr-`mjm-zn-\-amb s^{_p-hcn 24- \mwv kviqfnâ FÃm Ip«n-I-fp-sSbpw Hcp-an- på amkn-im-{]- Im-i\w \S-t - -Xv. AXv c n-xm- Ä, P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, -hm-b-\-imem {]hà -IÀ, kmln-xy-im-c- mà, ]qàæhn-zymà n-iä, ]qàæm-[ym-]-ià XpS- n-b-h-scãmw ]s -Sp- p ]cn-]m-sn-bm-iww. `mtjm-õ-h- nâ Km\- Ä, Ihn-X-IÄ, \r -in-ev]w, \ms-iw, \ms³]m«v XpS- nb Ah-X-c-W- Ä thww. Pq apxâ \S ]cn-]m-sn-i-fnâ ani Ah-X-c-W- -fmwv DÄs -Sp-t - -Xv. amxr-`m-j-bpss al zw hnfn-t m-xp GXp {]hà -\-hpw Ah-X-c-Whpw `mtjm-õ-h- nsâ `mk-am- mw. 23

24 hnzym-cwkw kmln-xy-thzn kwøm-\-x-e- nâ \nàt±-in- p Hcp hàjs {]hà -\-]-cn-]m-sn-bpss cq]- tc-j-bmwv CXv. hmb-\sb ti{µo-i-cn- på \nc-h[n {]hà -\- Ä Hmtcm Zn\m-N-c-W- n-sâbpw `mk-ambn D m-i-ww. Ah kviqfnsâ khn-tij kml-n-cy- Ä -\p-kr-x-ambn Bkq-{XWw snbvxp \S- m- -Ww. kmln-xy-th-zn-bpss kviqäx-e-þ-k-an-xn-bmwv CXn\v t\xrxzw simsp-t - -Xv. aäp ºp-I-fpsS kl-icwt mss-bmwv ]cn-]m-sn-iä \S-t - -Xv. kà -thfm ]ncn-b-up-ifpw `mjm-]-t-\-]n-cn-b-up-ifpw D]-tbm-K-s -Sp- n-bpå `mjm-]-t-\-{]-hà -\- ÄXs -bmwv kmln-xy-thzn {]hà -\- Ä. hmb-\-bv på Ipd v cn-\-iä A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v. kviqä sse{_-dnbpw mkv sse{_-dn-ifpw hmb-\-im-e-i-fp-saãmw ^e-{]-z-ambn {]tbm-p-\-s -Sp n ]c-amh[n hmb-\m-\p-`-h- Ä Ip«n-IÄ p e`n- -Ww. kwøm\ \nàt±-i- Ä -\p-k-cn v BZy tsanâ hnzym-cwkw kàt m-õ-h- Ä v hnhn[ C\- -fnâ ]s -S-t Ip«n-Isf Is - Â \hw-_à amk- nâ Fsâ {Kmaw ]Xn v X m-dm- Â (bp.-]n.-hn-`m-k- nâam-{xw) s^{_p-h-cn-bnâ Hcp Ip«n þ Hcp amkni F n-h-bmwv Cu hàj- nâ \S-t Gähpw {][m\ {]hà -\- Ä. ka-b-_-ôn-x-ambpw Imcy- -aambpw Cu {]hà -\- Ä \S- p- Xn\m-h-iy-amb Bkq-{XWw Pq BZyw-Xs \S- -Ww. Ip«n-Isf hmb-\-bp-ssbpw Fgp- n-sâbpw aäp kà m-ß-i-{]-hà -\- -fp-ssbpw temi-t bv v \bn- p- - Xn-\pÅ Nn«-bmb {]hà -\- fmwv hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-th-Znsb kmà -I-am- p- p-xv. **************************** 24

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w t]cpae hmàuv þ 3 s]mxp \nàt±i Ä 1. t]cpae hmàunsâ AXnÀ nbmb hma\]pcw \Znbn aqgnbnâ shåw tijcn v AXncq amb IpSnshÅ maw t\cnsp N\ msv, Hmen c, t]cpae, he- md F o `mk fnâ F n piþ 20 e w 2. timf\n ti{µoicn

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä Ifn-IÄ på elp-tej \mhn-tk-j³ ]m\â s]mxp-hmb ho Ww sszhs hnfn- -t]- n- pi! tamsi-bpss P\\w hen-b-h-\mwv Cu ]mt- n-\n-ss,-hmtcm {]mh-iyhpw Ip«n-IÄ "sszhs hnfn- -t]-

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi:

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi: amà v: - 100 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi: 1. A. Nmb B. Im n C. Pyqkv D. tx³ 2. A. sxàtam-ao-äà B. ss]tdmaoäà C. _mtcm-ao-äà D. kokvtam-{kmw 3. A. `c-xvtkm]n B. ]n.-sp. BâWn C.

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

á«féãdg I~MƒdG áãdéãdg I~MƒdG á HGôdG I~MƒdG ÉeCG á ùeéÿg I~MƒdG

á«féãdg I~MƒdG áãdéãdg I~MƒdG á HGôdG I~MƒdG ÉeCG á ùeéÿg I~MƒdG kàæ-in m A-`n-bm³- - ticfw SCHEME OF WORK STD-I Ad_n-Iv ägqh~dg äg~mƒdg ShQ~dG Qƒ ûdg h G IQh~dG hc G I~MƒdG á«féãdg I~MƒdG ƒdéh Ég»HÉÑMCG ƒdéh»à SQ~e Éj AÉe Ég, ÉeCG øjcg ÉHQÉb º`c,ô e Ég June July Aug.

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS Let ai

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

DÅS w. bphzài\w. bphzài\w. 1 FUntämdnb hnimcnb sâ ktµiw HmWw sszhoi IcpXÂþ FtØdneqsS Fkv.Fw.Fkv...

DÅS w. bphzài\w. bphzài\w. 1 FUntämdnb hnimcnb sâ ktµiw HmWw sszhoi IcpXÂþ FtØdneqsS Fkv.Fw.Fkv... hr n ap³kw\bmip Xp \ÃXp Xs. F Â, agshåw \½psS apä v Xmgv nd t? Poh\pÅ a nâ I n\p IWmhp a nciä apxâ AZriyamb, F mâ Pohsâ \ne\n  n³ AXymhniyamb AWpPohnIÄ hsc F{Xmbncw, Hcp ]t F{Xe w P ohpme Ä D mb nc n

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 PVV/ACA/14/02-2016 STD : V BASIC SCIENCE Qns. 1-5. Fill in the blanks. (½ mark each) (5 ½=2½) 1. The long bone at the centre of the

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³ THE F ISSU T S IR E THE N WIN ER THE N WIN ER THE N WIN What Love means to a 4 year old child ER A group of professional people posed this question to group of 4 to 8 years olds. "What does love mean?"

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

Chemistry Standard level Paper 1

Chemistry Standard level Paper 1 Chemistry Standard level Paper 1 Thursday 12 May 2016 (morning) 45 minutes Instructions to candidates Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all the questions. For each question,

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

L...,,...lllM" l)-""" Si_...,...

L...,,...lllM l)- Si_...,... > 1 122005 14:8 S BF 0tt n FC DRE RE FOR C YER 2004 80?8 P01/ Rc t > uc s cttm tsus H D11) Rqc(tdk ;) wm1111t 4 (d m D m jud: US

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

H A N S -O L A V E N G E R,

H A N S -O L A V E N G E R, O n -l i n e P r o c e e d i n gs o f t h e 7 t h M e d i t e r r a n e a n M o r p h o l o g y M e e t i n g 1 M o r p h o l o g y a n d D i a c h r o n y O n -l i n e P r o c e e d i n g s o f t h e

More information

Chem 6 Sample exam 2 (150 points total) NAME:

Chem 6 Sample exam 2 (150 points total) NAME: hem 6 Sample exam 2 (150 points total) @ This is a closed book exam to which the onor Principle applies. @ The last page contains equations and physical constants; you can detach it for easy reference.

More information

A. 20 % B. 25 % C. 40 % D.

A. 20 % B. 25 % C. 40 % D. amà v: - 100 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 75 an\näv 1. 3, 4, 5, sim v ]qà -ambn lcn mhp Gähpw sndnb aq kwjy GXv? A. 105 B. 115 C. 104 D. 10. 57 antm-bn-bpss hne.80 cq] Bbm Hcp antm-bn-bpss hne-sb v? A.

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009 Schedule H-6.lb SOUTHWSTRN LCTRIC POWR COMPANY SCHDUL H-6.1b NUCLAR UNIT OUTAG DATA For the Test Year nded March 31, 29 This schedule is not applicable to SVvPCO. 5 Schedule H-6.1 c SOUTHWSTRN LCTRIC POWR

More information

A B C D

A B C D amà v: - 00 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 5 an\näv. c - e c - d e c c - d e c c d - - e A. dcdde B. dccde C. ccdde D. ccdee 2. Hä-bm-\mcv? A. tamln-\n-bm«w B. `c-x-\msyw C. Ip n- psn D. Xncp-hm-Xn-c-Ifn 3.

More information

NAME: 3rd (final) EXAM

NAME: 3rd (final) EXAM 1 Chem 64 Winter 2003 AME: 3rd (final) EXAM THIS EXAM IS WORTH 100 POITS AD COTAIS 9 QUESTIOS THEY ARE OT EQUALLY WEIGHTED! YOU SHOULD ATTEMPT ALL QUESTIOS AD ALLOCATE YOUR TIME ACCORDIGLY IF YOU DO'T

More information

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L Y S I S O F T E M P E R A T U R E D I S T R I B U T I O N I N C O M P O S I T E P L A T E S D U R I N G T H E R M A

More information

I;;"" I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5" i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT

I;; I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5 i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT 5 ;; _L_ 7 9 8 A Ll(;O '{ L _ OFFCAL RETURNS GENERAL ELECTON RAmE 98 9 w ;; (k4(ap 'A ' lee S'T'lTE 5'C TU AS c ; _ l6l>'

More information

hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy

hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy A[ym-]I klmbn hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy Ãm tu Uv IX ticf k m s]mxp-hn-zym-`ymk hip v 1 A[ym]Iklmbn (IcSv) Prepared by : IT@School Project Poojappura, Thiruvananthapuram-12, Kerala for State Council of

More information

For example, to get ~, type Option-Shift-0 for Mac and Alt- Shift-0 for Windows. H J K. m M. n N. (Alt) thinspace 255

For example, to get ~, type Option-Shift-0 for Mac and Alt- Shift-0 for Windows. H J K. m M. n N. (Alt) thinspace 255 Ä ê + $ & Å ö Ç ò Ü ; ^ ^ + c X x 22 12 2 H 2 2 2 ( n) 21 2 (n) cc cc n pn n n p cc cc n pn n n n p (c) cc cc n pn pn n pn n p cc cc n p pn n pn n n p xmp p pn f c n f n Unmf K I Kb ) 1 1 12 pn (c) (n)

More information

You don t need a better car, you need to learn how to drive

You don t need a better car, you need to learn how to drive O h Imp f Cyb-Df L Am Y d d b, y d hw dv E Lv, F Hm, Phpp Lwk m AG 2017 m.m Wh w? m AG 2017 Pg 3 Y d d b, y d hw dv Wh h k b Wh w dd Wh w h p Wh h k NOT b C p-by-p hw fx hg Cd Vd bhg A mk

More information

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood.

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood. THE ROOST H f Bg, vy, b kw w--y f b cc. Hwv b cgz, g g, f y f p, w kw cy. W p cfy w pc bg pb cp w Uvy f Lg. H y w f c c f f Lg' b Fcp p (W pb pc fg F p 2007 fw cp vb f $6.50) Sc bg pb Lg I g I g c p I

More information

P(I -ni < an for all n > in) = 1 - Pm# 1

P(I -ni < an for all n > in) = 1 - Pm# 1 ITERATED LOGARITHM INEQUALITIES* By D. A. DARLING AND HERBERT ROBBINS UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY Communicated by J. Neyman, March 10, 1967 1. Introduction.-Let x,x1,x2,... be a sequence of independent,

More information

1 h 9 e $ s i n t h e o r y, a p p l i c a t i a n

1 h 9 e $ s i n t h e o r y, a p p l i c a t i a n T : 99 9 \ E \ : \ 4 7 8 \ \ \ \ - \ \ T \ \ \ : \ 99 9 T : 99-9 9 E : 4 7 8 / T V 9 \ E \ \ : 4 \ 7 8 / T \ V \ 9 T - w - - V w w - T w w \ T \ \ \ w \ w \ - \ w \ \ w \ \ \ T \ w \ w \ w \ w \ \ w \

More information

Geometry 3 SIMILARITY & CONGRUENCY Congruency: When two figures have same shape and size, then they are said to be congruent figure. The phenomena between these two figures is said to be congruency. CONDITIONS

More information

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \ C H A P T E R 6 Malayalam Tutorials Structure Of Inscript Keyboard The Inscript overlay is same for all the Indian scripts, and contains the basic characters required for all of them. The Inscript keyboard

More information

Math512 PDE Homework 2

Math512 PDE Homework 2 Math51 PDE Homework October 11, 009 Exercise 1.3. Solve u = xu x +yu y +(u x+y y/ = 0 with initial conditon u(x, 0 = 1 x. Proof. In this case, we have F = xp + yq + (p + q / z = 0 and Γ parameterized as

More information

Advanced Radiology Reporting and Analytics with rscriptor vrad results after 10 million radiology reports

Advanced Radiology Reporting and Analytics with rscriptor vrad results after 10 million radiology reports Av Ry R Ay wh vr 10 y I, w, v, - y y h, v, z yz y. I wh vy y v y hh-qy y z. A h h h N L P (NLP) h w y y. h w w vr Jy 2014 h h h 10 y. F h - w vr hv wk h v h qy wkw. h wh h h. I I /v h h wk wh vy y v w

More information

4.06 Periodic Table and Periodic Trends

4.06 Periodic Table and Periodic Trends 4.06 Periodic Table and Periodic Trends Dr. Fred Omega Garces Chemistry 100, Miramar College 1 4.06 Periodic Table and Periodic Trend The Periodic Table and the Elements What is the periodic table? What

More information

PAIR OF LINES-SECOND DEGREE GENERAL EQUATION THEOREM If the equation then i) S ax + hxy + by + gx + fy + c represents a pair of straight lines abc + fgh af bg ch and (ii) h ab, g ac, f bc Proof: Let the

More information

Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus.

Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus. 59 Atomic terms - ATOMIC NUMBER: The number of protons in the atomic nucleus. Each ELEMENT has the SAME NUMBER OF PROTONS in every nucleus. In neutral atoms, the number of ELECTRONS is also equal to the

More information

AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS

AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS DAVID A. FREEDMAN1 1. Introduction. Suppose {xn} is a sequence of independent, identically distributed random variables with mean 0. Under certain mild assumptions [4],

More information

E5 Lewis Acids and Bases: lab 2. Session two lab Parts 2B, 3, and 4. Session one lab Parts 1and 2A. Aquo Complex Ions

E5 Lewis Acids and Bases: lab 2. Session two lab Parts 2B, 3, and 4. Session one lab Parts 1and 2A. Aquo Complex Ions E5 Lewis Acids and Bases: lab 2 Session one lab Parts 1and 2A Session two lab Parts 2B, 3, and 4 Part 2B. Complexation, Structure and Periodicity Compare the reactivity of aquo complex ions containing

More information

INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS

INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS I93I-1 TERNARY CONTINUED FRACTIONS 565 INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS BY D. N. LEHMER In Jacobi's extension of the continued fraction algorithm* we are concerned with three series of numbers given

More information

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA O REARRAGEMETS OF SERIES H. M. SEGUPTA In an interesting paper published in the Bulletin of the American Mathematical Society, R. P. Agnew1 considers some questions on rearrangement of conditionally convergent

More information

ARTICLE INFO. c Accepted28June2010

ARTICLE INFO. c Accepted28June2010 I J T V m I ( J 0 0 ) T m: www m/ M S T P mw C y m I B * U y m B y m I m D m O R m D m á B 8 B S R @ ABSTRACT Z Č č á U y m B y m I m D m O R m D m á B 8 B S R @ J P á U y m B y m I m D m O R m D m á B

More information

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination Pv Rv T Pf D W... T O Lv! Rv p f f v. T f p, f f, j f f, bw f p f f w-v. T f bk pv. Pv w b f v, pv f. W, w w, w f, pp w w pv. W pp v w v. Tk f w v k w w j x v f. W v p f b f v j. S f f... Tk Y! 2 3 p Pv

More information

Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials

Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials Cecil H. Brown, Eric W. Holman, Søren Wichmann Language, Volume 89, Number 1, March 2013, pp. s1-s76 (Article) Published by

More information

of & includ al ethics,

of & includ al ethics, TIC JUS S ER M T S N S I O I P N I M A H C f & E d W v O f J C? p w f j f gy v p w ; d f bd b y d gv v S j b g v. Ud y bg b w d w f B dy p g W v p w - f f d w y H H p p d vy df ff. d v p gv g f v bg f

More information

APPLICATION TO THE BINOMIAL SUMMATION OF A LAPLACIAN METHOD FOR THE EVALUATION OF DEFINITE INTEGRALS. Introduction.

APPLICATION TO THE BINOMIAL SUMMATION OF A LAPLACIAN METHOD FOR THE EVALUATION OF DEFINITE INTEGRALS. Introduction. E. C. MOLINA (New York - U. S. A) APPLICATION TO THE BINOMIAL SUMMATION OF A LAPLACIAN METHOD FOR THE EVALUATION OF DEFINITE INTEGRALS Introduction. The numerical evaluation of the incomplete Binomial

More information

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT A NEW PRINCIPLE THE GEOMETRY OF NUMBERS, WITH SOME APPLICATIONS BY H. F. BLICHFELDT 1. Minkowski has discovered a geometrical principle which he applied with success to certain important problems in the

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

ON THE SHORTEST PATH THROUGH A NUMBER OF POINTS

ON THE SHORTEST PATH THROUGH A NUMBER OF POINTS ON THE SHORTEST PATH THROUGH A NUMBER OF POINTS S. VERBLUNSKY 1. Introduction. Let 0 denote a bounded open set in the x, y plane, with boundary of zero measure. There is a least absolute positive constant

More information

Czechoslovak Mathematical Journal

Czechoslovak Mathematical Journal Czechoslovak Mathematical Journal Garyfalos Papaschinopoulos; John Schinas Criteria for an exponential dichotomy of difference equations Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 35 (1985), No. 2, 295 299

More information

No-Bend Orthogonal Drawings of Subdivisions of Planar Triconnected Cubic Graphs

No-Bend Orthogonal Drawings of Subdivisions of Planar Triconnected Cubic Graphs N-B Oh Dw f Sv f P Tcc Cc Gh (Ex Ac) M. S Rh, N E, T Nhz G Sch f If Scc, Th Uvy, A-y 05, S 980-8579, J. {,}@hz.c.h.c. h@c.h.c. Ac. A h h wh fx. I - h w f h, ch vx w ch w hz vc. A h hv - h w f f h - h w.

More information

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION T m3 D T g jmpg: www. g.m/ j NTEGENT OBOT UED N THE FED OF CTC CTON OF TFC NEU NETWO & MCHNE VON M. M d* Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64 Tm Nd d E-M dd: pmmpd@gm.m T. V m Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64

More information

The European. Ombudsman. for business

The European. Ombudsman. for business G O D O Th E Ob f b EN Whh b SME, wh h EU b, h E Ob b f h EU. If b h fwk f EU-f j, f f fw wh h EU h f,, bb, f, h E Ob h. E O R E Ob Pb f b b wh h EU : L C Pb wh f Lk f /f f P U V f f h I h, h E Ob f b.

More information

Halogens HALOGENS. Parts 2A and 2B. Chem : Feb. 19, 20 and March 3. Compare the properties and reactivity of the halogens and halides

Halogens HALOGENS. Parts 2A and 2B. Chem : Feb. 19, 20 and March 3. Compare the properties and reactivity of the halogens and halides Chem. 125-126: Feb. 19, 20 and March 3 Experiment 3 Session 2 (Three hour lab) Complete Experiment 3 Parts 2B and 3 Complete team report Complete discussion presentation Parts 2A and 2B Compare the properties

More information

53 NRODUCION I y m mzz y mzz ymm zz 155mm my US mzz vy m zz m mm ymm m my mzz ymm y j k j x vy m x m mzz k m 1800 W II W 199 my 0 CKGROUND B y C 9 C E

53 NRODUCION I y m mzz y mzz ymm zz 155mm my US mzz vy m zz m mm ymm m my mzz ymm y j k j x vy m x m mzz k m 1800 W II W 199 my 0 CKGROUND B y C 9 C E 52 6H INERNIONL SYPOSIU ON BLLISICS 2 SEPEBER 12 FL II 1 201 6 1 SYERICL UZZLE WER ISORICL PERSPECIVE H Bk Hm J E 1 B S E C Dvm R mm L Bé NY v W 9 218 1 m mzz ymm m m vv 155mm v m x z q v k mzz ymm mzz

More information

Atomic terms. Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus.

Atomic terms. Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus. Atomic terms - ATOMIC NUMBER: The number of protons in the atomic nucleus. Each ELEMENT has the SAME NUMBER OF PROTONS in every nucleus. In neutral atoms, the number of ELECTRONS is also equal to the atomic

More information