Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v."

Transcription

1 {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw _m n-s\- -änbpw _m nsâ ]pxnb ]²-Xn-Isf änbpw {]nb-s «CS-]m-Sp-Imsc Adn-bn- pi F Dt±-i-t m-ss-bmwv R Ä Cu ]pxnb Cþ-_p-Å-än³ XpS- p- -Xv. Xm -fpss IqsS kl-i-cww hgn I\dm _m v Ggv e w timsn _nkn-\-ênâ Ct mä F n \nev p- p. Xm -fpss \nêo-a-amb kl-i-cww XpSÀ pw D- m-i-w-sa v Rm³ hn\o-xambn A`yÀ n- p- p. {]hm-kn-iä mbn I\dm _m v \S- n-em- n-bncn p ]²-Xn-Ifpw tkh-\- fpw D]-tbm-K-s -Sp- p-hm³ Xmev]-cy-s -Sp- p. Xm -fpss hne-tb-dnb \nàt±-i- fpw A`n-{]m-b- fpw kzmkxw sn p- p. kvt\l-]qàæw hn.-f-kv.-ir-jvw-ip-amà FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ

2 F³.-BÀ.-sF. \yqkv _qå-än³ P\p-hcn 2014 e w 1/2014 FÃm {]hmkn kplr- p- Ä pw \h-h-õ-cm-iw-k-iä! Pohn-X-amÀ w txsnbpw sxmgn-en-\mbpw hntz-i-cm-py- -fnâ Ign-bp FÃm C ym- m-cp-ssbpw D -a-\- n-\mbn Gähpw \Ã coxn-bnâ tkh\w ImgvN-h-bv p Imcy- nâ I\dm _m v ap nb ]cn-k-w-\-bmwv \evin hcp- -Xv. {]hm-kn-iä v IqSp-XÂ kui-cy- n-\mbn Ct mä R Ä _mwkvfq-cnâ ti{µo-ir-x-ambn Hcp F³.-BÀ.-sF.-lºv {]hà \w XpS- n-bn-cn- p-i-bm-wv. Canara Bank Centralised NRI Hub, Retail Resources Wing, Head office (Annex), 3rd Floor, No.14, Naveen Complex, M G Road, Bangalore Phone : I\dm _m nsâ GsXmcp imj-bnse CS-]m-Sp-ImÀ pw Ah-cpsS F³.-BÀ.C A u v kw_-ô-amb At\z-j-W- Ä F³.-BÀ.sF lºp-ambn \S- m-hp- -Xm-Wv. ]pxnb F³.- BÀ.C A u v XpS- m-\m-{k-ln- p {]hm-kn-iä v Xmsg- -d-bp R -fpss imj-isftbm Hm^o-kp-I-sftbm _Ô-s -Sm-hp- -Xm-Wv. Cu Hm^o-kp-IÄ apjm- ncw Ab- p ]pxnb A u v XpS- m-\på At]- -IÄ api-fnâ ]dª ti{µo-irx F³.-BÀ.sF lºnâ F n v A u v Bcw-`n- p-hm-\pw, A cw A u- p-iä CS-]m-Sp-Im-csâ \nàt±in- -s «imj-i-fn-te v amäp- -Xn\pw Cu lºv hgn Ign-bpw. R -fpss hntzi imj-iä LONDON P O, BOX NO. 174, GROUND FLOOR 10 CHISWEL STREET, LONDON - EC 1Y 4UQ Ph: Fax / URL: canbanklondon.com LEICESTER 188, BELCRAVE ROAD LEICESTER LE4 5AU, United Kingdom Ph: FAX: E mail :

3 HONG KONG N0.904, AON CHINA BUILDING 29, QUEENS ROAD, CENTRAL, HONG KONG Ph: Fax: / MANAMA - KINGDOM OF BAHRAIN No. 162, 16th Floor, Main Tower, B-1 Al Zameel Towers, Bldg. No. 31, Road 383 Block No. 305, Manama Centre P O Box No , MANAMA (Kingdom of Bahrain) Ph: Fax: / SHANGHAI 2601, BANK OF SHANGHAI MANSION 158, MIDDLE YINCH ENC ROAD LUJIAZUI, PUDONC SHANGHAI PRC Ph: Fax: / RUSSIA COMMERCIAL BANK OF INDIA LLC (JOINT VENTURE WITH STATE BANK OF INDIA) , UL MARXISTSKAYA 16 MOSCOW ; Ph: / / Ph: Fax: / jmàp-bnse R -fpss {]Xn-\n[n Imcym-ebw SHARJAH Flat No. 504, 5th FLOOR LIBERTY REAL ESTATE BLDG. AL MINA ROAD AL SOUR AREA SHARJAH. (UAE) Ph: Fax: R -fpss \nb-{ -W- n-epå FIvkvtN v I¼-\n-IÄ QATAR : Eastern Exchange Establishment P O Box 454 Doha, Qatar Ph: , Fax : Web: UAE : AL RAZOUKI INTERNATIONAL EXCHANGE COMPANY Management Office:110,Al Avis Building, P.O.Box:12583,Karama, DUBAI, UAE Ph: ,Fax: Web: 24 awn- qdpw tkh\w e`n- p Hcp {]txyi sse-t^m tkh\ kwhn-[m\w DS-\Sn \S- n-em- p- p, \¼À Xma-kn-bmsX Adn-bn- p- -Xm-Wv. sdanäv awn:- hntzi p \n pw ]Ww Abbv p Xn\v hfsc thk-x-bp-åxpw _p²n-ap-«p- IÄ H pw Xs -bn-ãm- Xpw Hcp I¼yq-«À A[n-jvTn-X-hp-amb amà -amwv sdanäv awn. hntzi v \n v C y-bnse I\dm _m n-sâbpw aäp _m p-i-fpss imj-i-fn-te pw sdanäv awn hgn ]Ww Ffp- - nâ Ab- m³ Ign-bpw. hntz-i- på R -fpss imj-iä hgnbpw \nch[n FIvkvtN v I¼-\n-IÄ hgnbpw sdanäv awn-bn-eqss ]Ww Ab- p- -Xn\v R Ä \S-]- Sn-IÄ kzoi-cn- n-«p- v. IqSp-X hnh-c- Ä v kµàin- p-i. Remittances CRS.aspx.

4 asämcp ]pxnb tkh\w \n Ä A u- n-te v ]Ww Ab- p-t¼mä _m nâ \n pw Ct mä \n Ä v Fkv.-Fw.-F- Ên-eq-sSbpw Cþ-sa-bn-enepw hnhcw e`n- m-dp- v. CXp IqSmsX asämcp tkh\w IqsS ]pxn-b- Xmbn Bcw-`n- n-cn- p- p. _m v A u- nâ tnà n-«på samss_â \¼-cn \n pw F \¼-cn-te v Hcp ankvuv timä sn p-i. Cu ImÄ DS³ Xs hnto- Zn- -s -Spw. A s\ hnto-zn- m-xn-cn- p-i-bm-sw- nâ \n Ä AXv I«v sn p-i. Cu hnfn- p- -Xn\v NmÀÖv H pw CuSm- p- -X-Ã. Hcm-fnsâ ]c-am-h[n aq v A u v hsc Cu tkh-\- n\v ]cn-k-wn- pw. taev]-dª ankvuv timfns\ XpSÀ v CS-]m-Sp-Im-csâ samss_-enâ Fkv.-Fw.-F-kv. hgn A u v _me³kv Adn-bn- p- -Xm-Wv. Fkv.-Fw.-F-kv. Xmsg- m-wp hn[- n-em-bn-cn- pw. Available Balances as on dd/mm/yyyy hh:mn:sec AM /PM For A/C xxxx1234 INR For A/C xxxx2345 INR For A/C xxxx3456 INR Canara Bank FhnsS \n pw, GXp-k-a-b pw Cu tkh\w D]-tbm-K-s -Sp- m-hp- -Xm-Wv. C³^Àta-j³ ssivt\m-fpn A[n-jvTnXamb ]e tkh-\- fpw R Ä \evin hcp- p. Ah ]cam-h[n {]tbm-p-\-s -Sp- p-i. A cw Nne tkh-\- Ä Xmsg ]d-bp- p. s\äv _m nwkv : kp-c \n Ä D]-tbm-Kn- p ]mkvthàuv CS-bv nss amäp-i. Ipd-ªXv 8 A w DÅ ]mkvthuv D]-tbm-Kn- p-i. A - -fpw A -c- fpw tnà på ]mkvthuv D]-tbm-Kn- -Ww. aäp-å-hà v s]s«v a\-ên-em- m³ km[y-xbpå ]mkvthàup-iä Hgn-hm- p-i. (DZm: IpSpw_ t]cv, CjvS-Km-b-I³, hfà p ark- Ä XpS- n-b-h) \n -fpss ]mkvthàuv aämà pw ssiam-dm-xn-cn- m³ {i²n- -Ww. ]mkvthàuv aäp-å- hà v In«- coxn- bnâ Fhn-sSbpw Fgp-Xn-h- bv - cp-xv. \n -fpss I¼yq-«À aämà pw Xpd- m³ Ign-bm coxn-bnâ kz -amb timuv D]- tbm-kn- m³ {ian- -Ww. \n Ä I¼yq-«-dn\v ASp- n-ãm-xn-cn- p-t¼m-gpå kpc- v kv{io³ tkhà ]mkvthàuv D]-tbm-Kn- p-i. Bsc- nepw ]mkvthàuv a\-ên-em n F p I mâ DS-¼Sn thsdm-sc w amän D]- tbm-kn- -Ww. A{i-²-ambn CâÀs\äv skj³ ssiimcyw sn -cp-xv. D]-tbm-K- n-\p-tijw DSs\ temkv Hm^v sn -Ww. ssk-_à It^ XpS- nb s]mxp Øe- -fnâ s\äv _m nwkv D]-tbm-Kn- m-xn-cn- p-i. A[nI kpc- v Bân-ssh-dkv Dd p hcp- p-i. Bân sshdknt\m-ssm w Bân-kvss]-sh-bdpw D]-tbm-Kn- p-i. UkvIvtSm]v ^bàhmä D]-tbm-Kn- p-i. Hm -td-änwkv knìw, hntâmkv Bbmepw en\ivkv Bbmepw ASn- Sn A]vtUäv sn p- I.

5 U_näv ImÀUv / {IUnäv ImÀUv D]-tbm-Kn- p-t¼mä {i²n-t Imcy- Ä {IUnäv ImÀUv _nãv XpS- n-bh Iodn-b-Xn\p tijw am{xw If-bp-I. B[n-Im-cn-I-amb / kpc- n-x-amb amà - -fnâ IqSn am{xw Hm sse³ CS-]m-Sp-IÄ sn p-i. su-_näv / {IUnäv ImÀUp-I-fpsS t^mt«m tim n XpS- n-bh aäp-å-hà v simsp- m- Xn-cn- p-i. \n -fpss km n-²y- nâ am{xw ImÀUv D]-tbmKw \S- p-i. (DZm: IS-IÄ, s]t{smä ]¼v, aäp hym]mc Øm]-\- Ä F n-hn-s- -fnâ ImÀUv D]-tbm-Kn- p-t¼mä) ImÀUnsâ ]pd-ip-h-i p tcj-s -Sp- n-bn-«på kn.-hn.-hn. \¼À Npc- n-am-äp-i. Cu \¼À HmÀ½-bn kq n- p- -XmWv D -aw. CâÀ s\äv hgn kzimcy hnh-c- Ä tnmà n-sb-sp- p- -Xn \n pw c -t\-sp- -Xn-\pÅ Nne \nàt±-i- Ä Xm Ä v tem«dn In«n-bn-cn- p- p, k½m\w e`n- n-cn- p- p, [\w k¼m-zn- p- -Xn-\pÅ amà w Fs -Ãm-apÅ ktµ-i- Ä Ab- p- Xv Nne Xev]c I n-iä \S- n-h-cp- p. C cw sabnâ ktµ-i- Ä Imcy-am- msx Ah \o w sn p- -XmWv \Ã-Xv. hyàn-]-c-amb hnh-c- Ä, bqkà s\bnw, ]mkvthàuv, ]n³ \¼À aäp-nne timup-iä F n-h-sbms Bh-iy-s -Sp sabn-ep-iä km[m-cw hcm-dp- v. C cw hnh-c- Ä BÀ pw simsp- m-xn-cn- p-i. C -s\-bpå sabn-ep-iä \o w sn p-i. ]cn-n-b-an-ãm BÀ pwxs hyàn-]-c-amb hnh-c- Ä ] p-h-bv -cp-xv. Iym³ skiyqà s\äv _m nwkv A[n-I-kp-c- -bv m-bpå Hcp kwhn-[m-\-amwv Iym³ skiyqà. F mâ Iym³ skiyqà IqSmsX Xs s\äv _m nwkv Ct mä km²y-am-wv. A cw kµà`- -fnâ t\cn«v s\äv _ m n wkv sskän-te v {]th-in- m-hp- - Xm- Wv. CS-]m-Sp-Im-cpsS {i²bv v A u v kw_-ô-amb hnh-c- Ä / ]n³ \¼À / ]mkvthàuv Ch-sbm pw Xs _m v Cþsa-bn hgntbm Fkv.-Fw.-F-kv. apjm- n-ctam Bh-iy-s -Sm-dn-Ã. Nne ti{µ- -fnâ \n pw KqVe- y-t mss C cw hnh-c- Ä Bh-iy-s -Sp- Xv Ct mä I p-h-cp- p. C cw Bh-iy- - fnâ NXns SmsX kq n- p-i. Cu kµà`- -fnâ _m p-ambn _Ô-s «v hnh-c- Ä Xnc- p- -XmWv DNn-Xw. s\äv _m nwkv hgn A u v hnh-c- Ä ImWp- -Xn\pw CS-]m-Sp-IÄ \S- p- -Xn\pw {]txyiw {]txyiw kwhn-[m-\- Ä D v. Hmtcm-cp- - cp-ssbpw Bh-i y-{]- Imcw {i²m-]qàæw Ch Xn c-s ª-Sp- m-hp- - Xm-Wv. Ah-c-h-cpsS kz w I¼yq-«-dn CS-]m-Sp-IÄ \S- p- -XmWv IqSp-X kpc- n-xw. CâÀs\äv It^ / ssk_à It^ XpS- n-bh hgn s\äv _m nwkv sn m-xn-cn- p- - XmWv A`n-Im-ayw. F I\dm _m nsâ sskänâ t\cn«v IS v s\äv _m nwkv D]tbm-Kn- p-i. aäv en p-iä D]-tbm-Kn- m-xn-cn- p-i. F³.-BÀ.-sF. luknwkv tem kw_-ô-amb hnh-c- Ä Adn-bm³ Xmev]-cy ap-s - nâ F \¼-cn-te v Hcp ankvuv timä snbvxmâ axn. I\dm _m p-am-bpå CS-]mSv IqSp-X Bkzm-Zy-I-c-am- p Xn\mbn ]pxnb ]pxnb hnh-c- fpw hnti-j- -fp-ambn R -fpss ASp e w {]Xo- n- p-i. \n -fpss Cu sabnâ hnemkw R Ä v Ab p Xcn-I. hne-tb-dnb A`n-{]m-b- fpw \nàt±-i- fpw {]Xo- n- p- p. R -fpss Csa-bn : Disclaimer clause: The contents of this news bulletin are based on information received from various sources and while compiling every effort has been made to ensure that the information is accurate and authentic. Canara Bank does not accept any responsibility for interpretation of various rules or any errors / omissions in the news bulletin.

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7;

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7; V 3U. T, SK I 1393/08/21 :,F! 1393/10/29 ::!n> 2 1 /M + - /E+4q; Z R :'!3Qi M $,7 8$ 4,!AK 4 4/ * /;K "FA ƒf\,7 /;G2 @;J\ M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7;

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura EyBMnu AbMn-S FOnbf6pm 2Cu 3 3Cu 6 S VTmnm VTmnm VMuhmbknmnh whwhupu VMn VMuhmng VCbbn VGB VGBM VGBM VBuh Mn LgnAFn LngunCbn PnnGgnwhRk VPnnSnnAhknf VLgnVu VAubgnPmgn VAubgnPmgn CnnnVuSpnhGgn LngunBgn

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

A OR. St. Joseph Province, Kottayam NEWS November - February. VOL November - February NO- IV News Bulletin

A OR. St. Joseph Province, Kottayam NEWS November - February. VOL November - February NO- IV News Bulletin A OR VOL-22 2017-18 November - February NO- IV News Bulletin NEWS 2017-18 November - February St. Joseph Province, Kottayam First Profession & Vestition 2017 First Profession & Vestition 2017 DÅS w CONTENTS

More information

NAME: SECOND EXAMINATION

NAME: SECOND EXAMINATION 1 Chemistry 64 Winter 1994 NAME: SECOND EXAMINATION THIS EXAMINATION IS WORTH 100 POINTS AND CONTAINS 4 (FOUR) QUESTIONS THEY ARE NOT EQUALLY WEIGHTED! YOU SHOULD ATTEMPT ALL QUESTIONS AND ALLOCATE YOUR

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each)

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each) Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 4 (100 points) April 12, 2017 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS Useful Constants and equations: K = o C + 273 Avogadro's number = 6.022 x 10 23 d = density = mass/volume R H = 2.178 x 10-18 J c = E = h = hc/ h = 6.626 x 10-34 J s c = 2.998 x 10 8 m/s E n = -R H Z 2

More information

Chemistry Standard level Paper 1

Chemistry Standard level Paper 1 Chemistry Standard level Paper 1 Thursday 12 May 2016 (morning) 45 minutes Instructions to candidates Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all the questions. For each question,

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information

STANDARDISED MOUNTINGS

STANDARDISED MOUNTINGS STANDARDISED MOUNTINGS for series 449 cylinders conforming to ISO 21287 standard Series 434 MOUNTINGS CONFORMING TO ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 STANDARDS applications Low

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

MDS9651 Complementary N-P Channel Trench MOSFET

MDS9651 Complementary N-P Channel Trench MOSFET General Description The MDS961 uses advanced MagnaChip s MOSFET Technology to provide low on-state resistance, high switching performance and excellent reliability (D2) 6(D2) 7(D1) 8(D1) MDS961 Complementary

More information

Atoms and the Periodic Table

Atoms and the Periodic Table Atoms and the Periodic Table Parts of the Atom Proton Found in the nucleus Number of protons defines the element Charge +1, mass 1 Parts of the Atom Neutron Found in the nucleus Stabilizes the nucleus

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A Fall 2011 CHEM 1110.40413 Test 4, Form A Part I. Multiple Choice: Clearly circle the best answer. (60 pts) Name: 1. The common constituent in all acid solutions is A) H 2 SO 4 B) H 2 C) H + D) OH 2. Which

More information

STRAIGHT LINES EXERCISE - 3

STRAIGHT LINES EXERCISE - 3 STRAIGHT LINES EXERCISE - 3 Q. D C (3,4) E A(, ) Mid point of A, C is B 3 E, Point D rotation of point C(3, 4) by angle 90 o about E. 3 o 3 3 i4 cis90 i 5i 3 i i 5 i 5 D, point E mid point of B & D. So

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1 Vm III, I 17 J 11, 2017 TROJAN NEW W Rpb Cz, E Cmm, L L L, d A Ch wh bd mm d mk p. P M Lh K J. P Gd h h h Am d A h wd, W w h h hh w; w whh M w h bh. A w whh h h wd w B h wd pwh, Ad h p p hk. A w whh m

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³ THE F ISSU T S IR E THE N WIN ER THE N WIN ER THE N WIN What Love means to a 4 year old child ER A group of professional people posed this question to group of 4 to 8 years olds. "What does love mean?"

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

Narayana IIT Academy

Narayana IIT Academy INDIA XI_IC_SPARK ime : 3 Hours JEE-MAIN CP -5 Date: 5-0-8 Max Marks : 360 KEY SHEE PHYSICS.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30. CHEMISRY 3. 3. 33. 34. 35. 36.

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Study on Structure Property of Cantilever Piezoelectric Vibration Generator

Study on Structure Property of Cantilever Piezoelectric Vibration Generator Sss & Tsds,. 177, Iss 8, As 14,. 46-5 Sss & Tsds 14 by IFSA Pbsh, S. L. h://www.sss.m Sdy S Py f C Pz b G 1,* Y Zh, Q, 1 L Jf 1 Mh & E C, A Usy f b, b Bd 711, Ch Sh f Ey Pw d Mh E, Nh Ch E Pw Usy, Bj 16,

More information

CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts)

CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts) CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts) Name: -------------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information