cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O

Size: px
Start display at page:

Download "cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O"

Transcription

1

2 cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O o-kvk-un, t\ m-fn, Hdm-thm F o 10 P\-hn-`m-K- m-cpss CS-bn-te v Ab 30 {]hà IÀ mbn sszhs kvxpxn- p- p. Pqsse 29, 30 Xob-Xn-I-fn BÄ skâ v kn.f-kv.sf NÀ nsâ ]mcojv lmfnâ sh v \S- s «anj-\dn kaà W ip{iq-jbv v kn.-f-kv.sf {Sn n Utbm-kn-knsâ eou-dmb dh.-fw.-kp-w-tpmxn awn t\xr-xzw-h-ln- p. anj-\-dn-amsc {]mà n v Ab dh.-skâh-ip-amà, dh.-{i-nsìm-^à, dh.-km-ap-thâ dnbm³, dh.-kp-µcw tbip-cm-pv, dh.-nn- - -cm-pv, dh.-tz-h-k-lm-bw, dh.-in-cp-_m-i-c³, dh.-kn.-tu-hn-uv, dh.-t]mä Pb-Ip-amÀ F n-h-tcm-spå \µn Adn-bn- p- p. {Kma- Ä Zs -Sp sszh-a- Ä, CXnsâ ]n nâ {]b-xv\n {]hà -IÀ, {]Xn-\n-[n-IÄ, Rmb-dm-gvN-bnse Bcm-[-\-bn anj-\-dn-amsc D]-tbm-Kn k`-iä FÃm-h-tcm-Sp-apÅ \µn Adn-bn- p- p. R -fpss {]hà -Isc kzoi-cn- p- -Xn\v IcqÀ PnÃ-bnse Xehw ]mf-b p \n pw them-bp-yw-]m-f-b p \n pw IS p h dh.-ti-jà, dh.-ssh.-hn.si IpamÀ F n-h-tcm-sp-apå \µnbpw kvt\-lhpw Adn-bn- p- p. \o CXn-t\- mä hen-bxpw ImWpw (-tbml:1:50) F Poh-\pÅ hn\w A\p-k-cn- v, hn\w hnx-bv p- -Xn\v \½psS taâ IcpW ImWn sszhw kvxpxn s -S-s«. ltã-ãp! þs{]m-^.-tum.-pn.-ìo-^³ v& {]hà -I³, F v.-zm-\n-tbâ P_-cmPv, {Sn n

3 This Mission journal from Vishwa Vani is being published in Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati, Hindi, Oriya, Bengali, English, Kokborok and Soura languages. Yearly Subscription Rs. 100/- Emil Annan's Ab- hn-d- m³ SEPT Our Vision is to see the gospel of Jesus Christ blessing villages in India q IÀ m-hnsâ the Bh-iy-ap-Å-bn-S fnâ \ntbm-kn- -s «ka-b v ]cn-ip-²m-ßm-hn-eqss snbvsxsp- p p! q sszh- nsâ ip{iqj XmW-hsc DbÀ p- p how-hsc Fgp-t -ev n- p- p! q lrzbw apdn-ª -hsc ]cn-ip-²m-ßmhn-\mâ IgpIn ImÂh-dn-bn-te v sim p-t]m-ip p CXm-Ip p sszhoi ip{iqj q [mcmfw kzà -am-e-iä [cn- hcmbepw AhÀ ]m]- nsâ N -e-bmâ _Ôn- -h-cm-sw- nâ acww A`n-ap-Jo-I-cn- p- -Xn\v ap¼mbn AhÀ tbip-{in-kvxp-hns\ ImWWw AXm-Ip p sszhoi ip{iqj! q sszhoi ip{iq-j-bnâ tbip- IÀ mhv am{xw DbÀ -s -Spw ]cn-ip-²m-ßmhv am{xw ImWpw sszh-h-n\w am{xw {ihn pw! q asäm-cp-hsâ Im Igp-Im³ Adnbm nst mfw sszh- nsâ Zmk- m-cpss ]«n-i-bnâ t]cv ImW-s -SnÃ! q km msâ ip{iqj temis Akz-Øam pw q IÀ m-hnsâ ip{iqj temis kam-[m-\- nâ \bn pw! Xmfp-IÄ adn- p-t¼mä snbàamsâ I v 18 km¼- oi dnt mà«v Ab-hn-d- p-hm³ FIvkn-Iyp-«ohv Ub-d-IvS-À {]txyi ]wàn tic-f- nâ \n pw... sszthjvsw \nd-th-äpi hbâ hmà -IÄ... hmà -IÄ Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 3

4 sszhi_vzw {ihn v Ahsâ CjvSw sn p- - GhÀ pw FIvkn-Iyp-«ohv Ub-d-IvS-dn \n pw... At\-I-cpsS hos -Sp- n-\mbn PU- nâ shfn-s -«-h\pw sszh-lnxw \nd-th-äp- -Xn-\mbn hnfn- -s -«-h-\p-amb tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- nâ kvt\l-h-µ-\w. sszh- nâ \n pw \mw {]m]n kie A\p-{K-l- Ä mbpw Ahs\ kvxpxn- mw. sszhs `b-s -Sp- -hà pw a\p-jy-cpss ap¼msi Ahs\ am\n- p- -hà pw Hcp- n-bn-cn- p \ -IÄ v F{X hen-b-xm-ip- p. R Ä CXn\v A\p-`-h-kvX-cm-Ip- p. A[nIw hniz-kvx-x-tbmss IÀ mhnsâ the sn p- -Xn\v \ap v D -c-hm-zn-xz-ap- v. AXn-\mbn sszhw \s½ hnfn- n-cn- p p C s temis ti{µo-i-cn- p ip{iqj: km[m-cw Hcp tpmen-bmbn ip{iq-jsb \mw IW- m- -cp-xv. sszh- mâ sxc-sª -Sp- -s -«Xpw D]-tbm-Kn -s -Sp- -Xp-amb Hcp Ah-kc-ambn Icp-X-Ww. {Ko v IrXn-bmb ssubm-tim-wnb ]d-bp- Xv henb kvt\l-t m-ssbpw Xmgva-tbm-sSbpw ASn-a-I-sf-t m-se, XncnsI H pw {]Xo- n- msx hfsc kaà -W-t m-ssbpw Bbn-cn-t Ww ip{iq-j snt - Xv. a\p-jy-cpss ki-e-{]-hr- n-ifpw kzmà -Xm-ev]-cy- sf ti{µo-i-cn- n-cn- p- hbpw aäp-å-hsc {]oxn-s -Sp- p- -hbpw Ffp- -h-gn-i-fneqss Db-c- -fnâ F p- -hbpw BIp- p. temi- nsâ kt mjw AhÀ X -fpss ssii-fnâ ad p ]nsn- m³ {ian- p- -Xp-sIm v AhÀ D WvT-cm-Ip-Ibpw Ah-cpsS PohnXw I o-cn-em-ip-ibpw sn p- p! Ah-cpsS Pohn-X- nâ sszhw CS-s]-Sp- -Xp-hsc AhÀ Ah-cpsS kuµ-cy- nepw Ign-hp-I-fn-epw, k¼- nepw Øm\-am-\- -fnepw A[n- Im-c- nepw B{i-bn- p- p. Dev]:31:41  \mw hmbn- p- p, bmt m_v Xsâ `mcy-amà p-th- nbpw B«n³ Iq«- n-\p-th- nbpw 20 hàjw A½mbn A s\ tkhn- p. Xm³ Cu temi- nâ k¼m-zn Al- mcw IÀ m-hn-t\m-ssm- n m-bn-cn- p-t¼mä A{]-Xy- -amipw F v ]n osv bmt m-_v a\-ên-em- n(-dev]:32:22þ29). temi-t m-spå tamlw aqew \b-amsâ IpjvTw- G-eo-i-bpsS `rxy³ tkl-knsb kv]àin- p! IpjvTw Ahsâ Xe-apdsb \in- n- p. sszho-iip-{iq-j-sb- mä temi-t m-spå B{K-l- nsâ ^e-am-wn- Xv(2cmPm:5:20þ27). \mw Cu Bbp-ÊnÂam{Xw {InkvXp-hn {]Xym-i-sh- ncn p p F nâ kie a\p-jy-cnepw Acn-jvS- m-ct{x (1-sImcn:15:19). ip{iqj hcp-hm-\n-cn- p Imes ti{µo-i-cn- p p: c v bp-am-\- mà v Zmk- m-cm-bn-cn- p-hm³ \ap v Ign-bn-Ã. sszh- n- Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 4

5 \p-th n the sn p- -Xn\v \s½ thàxn-cn- n-cn- p- p. CXv Hcp ]Zhnbm-Ip- p. ]m]- nâ acn- p a\p-jys\ \nxy-po-h-\n-te v \bn- p ip{iq-j-bm-wn-xv. a\p-jys\ \nxy-po-h\v Ah-Imin B p- - Xn\v \mw sn p henb {]b-xv\-am-wn-xv. Hcp Znhkw Hcp henb {]Xn- ^ew \ap- mbn Im n-cn p p. sszh- nsâ kvt\lw \s½ \bn- p- n-sã- nâ ip{iq-j-bnâ DÄs - Sm³ \-ap v Ign-bnÃ. Bßm- -sf- p-dn- på `mcw ]cn-ip-²m-ßmhv \½psS DÅn X n-sã- nâ ip{iq-j-bv mbn \s½- s kaà n- m³ Ign-bn-Ã. \in- p-t]m-ip Bßm- -tfmsv hmkvx-h-ambn kvt\lap-s - nâ \n Ä \½psS IÀ m-hmb tbip-{in-kvxp-hnsâ ]cn- Úm\w kw_-ôn p DÕm-l-an-Ãm- -hcpw \njv^-e- mcpw Bbn-cn- n- Ã(2 ]t{xm:1:8). {]nb-tc, H m-axv lrz-b- nâ kvt\lw; c m-axv {]hr n-bnâ kvt\lw! sszh- nsâ kvt\lw \½psS lrz-b- nâ Bcw-`n- p- Ibpw ]n osv AXv temi- n\v shfn-s -Sp- p-ibpw sn p p. \mw {InkvXp-hn-t\m-SpÅ kvt\l- mâ \s½- s c n- -Ww. ]m]- nâ acn- p- -h-tcmsv \mw D WvT DÅ-h-cm-bn-cn- Ww. Aán-\-c-I- nâ \n pw Ahsc c n- p- -Xn\v \mw {]bxv\n- -Ww. \mw sn p henb Hcp ip{iq-j-bm-wnxv! \nxy-cmpy- n-\mbn Bfp-Isf Iq«n-t À pi F -XmWv \mw snt Gähpw henb ip{iq-j! F\n v ip{iqj sn p- -h³ Fs A\p-K-an- s«; Rm³ Ccn- p-t - S p Fsâ ip{iq-j- m-c-\p-w Ccn pw; F\n p ip{iqj sn p- -hs\ ]nxmhp am\n- pw(-tbml:12:26). \n Ä Xma-kn- p Øe v \n - fpss kml-n-cyhpw km¼- oi tijn A\p-k-cn v \n Ä v Ign-bp- coxn-bnâ IÀ m-hnsâ ip{iqj Bcw-`n- -Ww. C p-xs ip{iqj Bcw-`n- pi! BÊm-an-\p-th n {]mà n- m-epw... XpSÀ -bmb ag-bp-ssbpw shå-s m- - n-sâbpw ^e-ambn BÊmanse 21 kwøm-\- Ä shå- nsâ ASn-bnem-bn. 15 e - n-e-[niw Bfp-Isf shås m w _m[n- n-cn- p- p. Cu kwøm-\- nâ {Kma- -fp v. 29 hàj- n-\p-ti-jw C{Xbpw ISp ag A\p-`-h-s -Sp- Xv BZy-ambmWv. shå-s m- - nsâ ZpcnXw A\p-`-hn- p IpSpw-_- Ä mbpw Zpcn-Xm-izmk {]hà -\- -fnâ ] p-tn-cp- -hà mbpw {]mà n- m-epw. BÊm-anse {Kma- -fnâ {]hà n- p \½psS 44 {]hà -I-scbpw IpSpw-_- -sfbpw {]mà -\-bnâ HmÀ m-epw. ZÀi-\- n-te v apt -dmw... ZÀi-\- n-te v Nph-Sp-IÄsh v apt -dp- -Xn-\mbn {]mà -\-bn-eqss R sf t{]mõm-ln- n- p kvt\l-\n-[ni-fmb ]mìàamà,- {]Xn\n[n-IÄ, {]bà {Kq p-iä, ip{iqjm kl-im-cn-iä F n-h-tcm- SpÅ \µn Adn-bn- p p. Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 5

6 Pqsse 16 \v ]mf-bw-tim-ss«-bnse kn.-f-kv.sf C½m-\p-th NÀ nâ sszh-hn\w ] p-h-bv phm³ Ah-kcw \ÂInb dh.-sp-bnwkv thz-ap- p-hn-t\mspw hniz-hmwn {]Xn\n[n-I-tfm-SpapÅ \µn Adn-bn- p- p. Pqsse 17 \v sx ³ Xan-gv\m«n ip{iq-j-bv mbn {]mà n- p- -Xn\pw ¹m³ sn p- -Xn\pw hne-bn-cp- p- -Xn\pw sszhw R sf klm-bn- p. 18-þ28 hsc-bpå Znh-k- -fnâ snss Hm^o-knse tpmeniä ]qà nbm- p-hm³ sszhw Fs klm-bn- p. Pqsse 29 \v {Sn n-bnâ sh v 30 anj-\-dn-am-cpss kaà -Whpw {Kma-k-Ôm-c-Whpw \S- p-hm-\n- S-bm-bn. B aoänw-knâ kw_-ôn ]mìàamà, tum.-pn.-ìo-^³ hn³skâ v, Un.-Fw.-Un.än AwK- Ä, kl-{]-hà -I-cmb ktlm.-zm-\n-tbâ P_-cm-Pv, ktlm.-tpm F n-hsc A`n-\-µn- p- p. Cu ip{iq-jbv v A²y w hln- ncp dh.-kp-w-tpm-xn-awntbmspå \µn Adn-bn- p- p. Pqsse 30 \v BÄ tkâ v kn.-f-kv.sf NÀ nâ Bcm-[\m at²y sszh-h-n\w ] p-h-bv p-hm-\på Ah-kcw sszhw F\n v X p. BkÌv 12 \v snss -bnse t]cp-¼m- v hniz-hm-wn-bpss {]mà - \m-k-lm-b-ti{µw sszh-\ma al-xz- n-\mbpw `mc-x-{km-a- -fpss A\p- {K-l- n-\m-bpw hniz-hmwn snbàam³ ktlm.-]n.-skâh-cmpv kaà n- p-i-bp- m-bn. sszh- n\p al-xz-ap- m-i-s«. BKkväv 13\v sk½m³t]-«-bnse skâ v ]oäà NÀ nâ sszh-h-n\w tlmjn- -phm³ F\n v Ah-kcw \ÂInb dh.sf-k- n-t\m-spå \µn Adn-bn- p- p. BKÌv 15\v sht cn s_âniv kviqfnâ ip{iqjm kl-im-cn-i-fpss hmàjn-itbmkw {Iao-I-cn phm³ klm-bn kl-{]- hà -IÀ, {]Xn-\n-[n-IÄ FÃm-h-tcm-SpapÅ \µn Adn-bn- p- p. ip-{iqjm kl-im-cn-iä, {]Xn-\n-[n-IÄ ChcpsS IpSpw_ hnh-c- Ä: {]tam-j-wâ {]hà \w kpk-a-am- p- - Xn\mbn ip{iqjm kl-im-cn-i-fp-ssbpw {]Xn-\n- [n-i-fp-ssbpw hnh-c- Ä aq p hàj- nâ Hcn-  ]cn-jv -cn- p- p. AXn Cu hàjw {]hà -Icpw {]Xn-\n-[n-Ifpw DÄs -«n-cn- p- p. {]hà -IÀ AXnsâ t^md-hp-ambn \n sf kao-]n- p-t¼mä Zb-hmbn kl-i-cn- m-epw. \n Ä R Ä p \ÂIp hnh-c Ä cl-ky-ambn-cn- pw. \n -fpss P -Zn\w, hnhm-lhmàjniw XpS- nb hntij Znh-k- -fnâ Biw-k-I-f-dn-bn- p-hm³ km[n- pw. h ni kaml-c-w-hpw, {Kma-kÔm-c-Whpw: h nim kam-l-c-whpw {Kma-k-Ôm-c-Whpw aps- msx \ÂIn ip{iqjsb klm-bn-t - -Xn-\mbn At]- n- p- p. bym-k-abw R -fpss Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 6

7 {]hà -IÀ \n -fpss `h\w kµàin- nã F nâ B hnhcw R sf Adn-bn- m-epw. {]mà -\-tbm-sp-iqsn \ÂIp Zm\- Ä Bh-iy- n-en-cn- p {Kma- -fnâ hf-sc-b-[niw {]tbm-p-\-s -Spw. kphn-tijw F m CS- -fnâ kphn-tijw F n- p- -Xn-\pÅ \n -fpss ]qà -]- m-fn- - n-\mbn \µn Adn-bn- p- p. {]mà -\-bv mbn: HIvtSm-_À amkw Iqäm-e v c p {]txyi Iymw]p- IÄ D v. 13-þ15 hsc \S- p ku v Xan-gv\mSv tìäv Iymw-]n-\mbpw 27- þ29 hsc \S- p skâ-dâ Xangv\mSv tìäv Iymw]n-\mbpw {]mà n- mepw. D À{]-tZ-inse kptccn hb-enâ \n pw 28 ]pxnb {]hà -IÀ Ah-cpsS ]cn-io-e\w ]qà n-bm- n-bn-cn- p- p. D À{]-tZ-in-sebpw _olm-dn-sebpw Bh-iy- n-en-cn- p {Kma- -fn-te v AhÀ t]m-ip-ibmwv. {]mà -\-bnâ Ahsc ssi m- n-bm-epw. G{]n apxâ Pqsse hsc-bpå amk- -fnâ ¹m³ snbvx h n-i-iä bym-k-abw FSp- p-hm³ km[n- msx hcp- p. {Kma- -fnâ ip{iqjbv v 3 timsn cq] Bh-iy-am-Ip- p. hb-ep-i-fnâ \S- p ip{iq-j- IÄ v CXv Hcp XS-Ê-am-Im-Xn-cn- -s«. h n-i-iä bym-k-abw FSp p klm-bn- p-hm³ \qdp-i-w- n\v {]Xn-\n-[n-Isf R Ä v Bh-iy-am-Ip- p. {]mà n- p-ibpw R -tfm-ssm w {]hà n- p-ibpw snbvxm-epw. Rm³ D m- p-hm-\på Znh-k- nâ AhÀ F\n p Hcp \nt ]w Bbn-cn pw F p ssk\y- -fpss btlm-h- A-cp-fn-s - p- p; Hcp a\pjy³ X\n p ip{iqj sn p ais\ BZ-cn- p- -Xp-t]m-se- Rm³ Ahsc BZ-cn- pw. At mä \n Ä \oxn-am\pw ZpjvS-\pw X½nepw sszhs tkhn- p- -h\pw tkhn- m- -h-\pw- X-½n-epÅ hyxymkw ho pw ImWpw (-aem:3:17,18) snss IÀ r-ip-{iq-j-bnâ dh.-u-»yp.-hnâk Úm\-Ip-amÀ _m v hgn kw`m-h\ \ÂIp- -Xn\v... `mcx kphn-ti-jo-i-c-w- n-\mbn {]mà n- p-ibpw ssi m-  \ÂIp-Ibpw sn p sszh-a- Ä mbn kvtxm{xw. XpSÀ pw ip{iqj-bpssbpw {Kma- -fp-ssbpw Bh-iy- Ä mbn {]mà n- p-ibpw klm-bn- p-ibpw snbvxm-epw. Cu ip{iq-jsb klm-bn- p-hm³ B{K-ln- p- -hà v _m neqss Xm -fpss kw`m-h-\-iä Ab-bv m- hp- -Xm-Wv. kw`m-h\ Ab-bv p- -hà B hnhcw Hm^o-kn Adn-bn- m-epw. kw`m-h-\-bpss ckoxv Ab p Xcp- -Xn\v CXv klm-b-iamipw Bank: State Bank of India A/C Name : VISHWA VANI Account No.: IFS Code : SBIN Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 7

8 Hcpa F mâ IpSpw-_- nepw IÀ rip{iq-j-bnepw D m-ip iàn! Hcp `mcybv pw `À m-hn\pw Hcpa Ds - nâ, v ]Ww CsÃ- n-epw, Ab mà \nan w hg- p- m-bm-b-epw, a Ä aqew ZpxJw D m-bm-epw, Xma-kn- m³ CS-an-sÃ- n-epw, \mf-t H p-an-sã- n-epw, Ah-cpsS CS-bn Hcp-a-bp-s - nâ AhÀ apg- m-enâ tbip- IÀ m-hn-t\msv \ne-hn-fn- p-sa- nâ AhÀ vv CÃm- -sxãmw sszhw \ÂIpw. ip{iq-j-i-fp-ssbpw kphn-ti-j-{]- hà -I-cp-sSbpw a[y- nâ Hcp-abp-s - nâ AhÀ Ic- sf timà v tbip-hnsâ \ma- nâ Ah-t\mSv \ne-hn-fn- p-sa- nâ, AhÀ ]mzw Nhn-«p CS- Ä AhÀ v Ah-Im-i-ambn e`n pw! Cxv \nc-kn- p-i-bm-sw- nâ \n Ä Ah-kcw \jvs-s -«-hcmipw! CXv AwKo-I-cn- p-i-bmsw- nâ \n -fpss Cu temi-poh n - X - n e p w \ n X y - X - b n e p w \n Ä A\p-{K-ln- -s Spw! Hcp {]mà \ tbip-ià m-th, GIm-{K -lr-zb-t mss A sb R Ä t\m s«. A sb t\m p- - Xn\pw GIm-{K- lr-z-b-t mss FÃm-Zn-h-khpw cmhnse apg- me n  { ] m À n - p - - X n \ p w R sf klm-bn-t -Wta! km m³ sim p h v R - fpss GIm-{K-lr-Zbw \jvss -Sp- m-xn-cn- p-hm³ sszhta R - tfmsv IcpW txmt -Wta. Cu temis Pbn- p-hm³ R sf klm-bn-t -W-ta. ]cnip-²m-ßm-hn-eqss GIm-{K- lr- Zbw tbip-hnsâ \ma- nâ R Ä v \ÂtI-Wta! R fpw R -fpss IpSw-_- fpw kl-{]-hà -Icpw Hcpan v Pohn- pbpw {]hà n- p- Ibpw sn pt¼mä R Ä hnpbn- p-ibpw A sb hmgv p- Ibpw sn phm³ CS-bm-tI-Wta. GIm{K a\-têmss tbip-hnsâ \ma- nâ þ Bta³! ip{iq-j-bpss Bh-iy- Ä hss C y-bnse {]hà -IÀ v ssk nä (4000þ), Bcm-[-\m-e-b- -fnâ Zdn (2000/þ), the-ø-e- -fnâ s]t{smam-ivkv (3000/þ), ]cky-th-e-bv mbn sakmt^m (8000/þ) F nh Bh-iy-am-bn-cn- p- p. Cu km¼- o-im-h-iy- Ä \nd-th-äp-hm³ ]cn-ip-²m-ßmhv t{]cn- n- p p F nâ apgp-k-ab {]hà -I-cn-eq-sStbm {]Xn-\n-[n-I-fn-eqsStbm X]m amà tam F n mepw. Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 8

9 snbàam-\nâ \n pw... IÀ m-hmb tbip-{in-kvxp-hnsâ Ir]bpw kvt\lhpw kam-[m-\hpw \n -tfm-sp-iq-ss-bn-cn- p-am-dm-i-s«! sszhw R Ä p \ÂInb ip{iq-jbnse ^e- Ä ip{iqjm kl-im-cn-i-fmb \n -fp-ambn ] p-hbv- p- - Xn AXn-bmb kt m-j-ap- v. hym]n- p sszh- nsâ ip{iqj: AÛp-X- fpw AS-bm-f- fpw ]cn-ip-²m-ßm-hn-\mâ kw`-hn- p- p. ]cnip-²m-ßmhv ip{iq-jsb hfà -bn-te v \bn- p- p. tbip-hnsâ \ma- nâ `mc-x-tz-is A\p-{K-ln- p- p. Ahsâ \ma- n\v al-xz-ap- m- I-s«. 5 ]pxnb PnÃ-I-fn IqSn ip{iqj Bcw-`n- -t mä ip{iqj \S- p PnÃ-IÄ 169 Bbn hà²n- p. Fs Abbv q F v kaà -Wt mss ]dª v ]qà -k-ab ip{iq-j-bv mbn kaà n 386 bphm- Ä mbn sszhs kvxpxn- p- p. ZÀi-\-t m-ss-bpå ip{iqj: KpP-dm- v, alm-cm-jv{s, sxe- m\ kwk- Ym-\- -fnse hb-ep-iä kµàin v AhnsS \S- p IÀ m-hnsâ thebpss hym]\w I v sszhs kvxpxn- p- p. BkÌv 8,9 Xob-Xn-I-fn \hm-]mu kviqfnse 438 Ipª p- Ä, A[ym-]-IÀ, amt\-pà ChtcmSv tnà på A\p-{K-ln- -s «kabw sszhw F\n v {]txy- I-ambn \ÂIn. kl-im-cn-i-fn-eqss kviqfn\v e`n Hcp \mep-n-{ihm-l\w {]mà n v kaà n- p- -Xn\v sszhw F\n v Ah-kcw \ÂIn. Cu c p Znh-k- -fnâ KpP-dm- nse 165 {]hà -I-cpsS IqSn-h-chv c vv CS fn-embn {Iao-I-cn- p-hm³ km[n- p. IÀ m-hnsâ the-bn-epå ]pxnb \S- n- n-\mbn sszh- n\p kvtxm{xw! KpP-dm v hbâ k`-i-fn-eqss ip{iqj: KpP-dm- nse hb-ep-i-fn-â sszhw \ÂIn-bn-cn- p Bcm-[-\m-e-b- -fn-eqss 9000 {Kma- - fnâ kphn-tijw F n- pi F ZÀi\ ]qà o-i-c-w- n-\mbn AhÀ {]hà \w Bcw-`n- pign-ª n-cn- p- p. Cu kwøm-\- nâ {]hà n- p 335 hbâk-`-i-fpss taâ t\m«w hln- p- -Xn- \mbn Hcp {]txyi {]hà I kwls \nb-an- p. dh.-g-w-ìn-t\mssm w hnhn-[- Pn-Ã-I-fnse `mc-hm-ln-iä mbn {]mà n- m-epw. {]bà s\äv hà v, AUvan-\n-kvt{S-jv³, km¼- o-iw, {]tam-j-wâ hà v, hbâ ip{iq-j, hbâ k`, ]cn-io-e\ hn`mkw, ]»niv dntej³kv, kmaq-ly-hn-i-k\ hn`mkwf o ip{iq-j-tbmsp tnà p {]hà n- p 9 hnhn[ hn`m-k- Ä mbn {]mà n- m-epw. sszh- nsâ ]cn-úm-\- mâ `mc-x-{km-a- Ä \nd-bs«! snss IÀ r-ip-{iq-j-bnâ ktlm.-]n.-skâh-cmpv Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 9

10 Poh³ \ÂInb sszh- nsâ hn\w Fsâ hb-dnsâ ASn-`m-K- på amwk-t]-in-ifpss hen-hp- Im-cWw H -c- hàj-t mfw Rm³ InS- - bn-em-bn-cp p. Rm³ H v A\- p- t¼mä t]mepw ISp thz\! [mcmfw NnI-Õ-IÄ \S- n F mâ Hcp Bizm-khpw D m-bn-ã. 25 hb-êp- Å-t mä Rm³ InS- bn-em-bxv Fs hfsc thz-\-bn-em- n. Cu hnhcw Ymen- Mv Iman hbense hniz-hmwn {]hà -Is\ Adn-bn p. At±lw hb-ense hnizm-kn-iä v Bcm-[-\mebw \nà½n- p Xnc- n-em-bn-cp- p. F n«pw hnhcw Adnª DSs\ Xmakw IqSmsX h p {]mà n- p. Ct mä \nà½m-w n-em-bn-cn- p Bcm-[-\m-e-b- nsâ kaà W ip{iqjbv p ap¼v Hcp Poh-\pÅ km n-bmbn tbip- IÀ mhv \ns Fgp-t ev n pw F v At±lw ]d-ª p. {]hà -I-\mb ktlm.-_n-kz-pn- n-eqss Rm³ {ihn hm p-iä C{]-Im-c-am-bn-cp p: s s Z h - h - N - \ - n  kujy-ap- v, tbiphnsâ \ma- nâ hnsp-xep- v, tbip-hnsâ ASn- n-w-cmâ kujy-ap- v.- B-cm-[\m-eb ip{iq-jbpss Znhkw F n. Rm³ Bcp-sSbpw klmb-an-ãmsx Fgp-t -äp. Rm³ Bcm-[-\m-e-b- nte v \S- p-t]m-bn -sszh- nsâ iàn-sb- p- dn v km n- p. Fsâ k u J y - n - \ m b n {]mà n ktlm-z-c\p \µn. F\n v kujyw \ÂInb sszh- n\p kvtxm{xw! þ \nl dmwn ZºÀa, F\n v a{ hmzw sn p- -Xn\pw Zpcm-ßm-hns\ Abbv p- -Xn\pw 41 hàjs ]cn-n-b-ap- v. KpP-dm- nse t]mem-kvamâ {Kma- n-emwv Rm³ Xma-kn- p- -Xv. ChnsS Xma-kn- p IpIv\ hn`m-k- mà cmhpw ]Iepw Fs kµàin- pi ]Xn-hm-Wv. Hcp-Zn-hkw, Fs A\pk-cn- m-dpå ZpjvSm-ßmhv Fs simãp-hm³ B-cw-`n- p! Fsâ ico-cs AXv hfsc IjvS-s -Sp- n. Fsâ kwkm-c-tijn \jvs-s «p Fsâ icocw XfÀ pt]mbn. Fs - mä henb a{ -hm-zn-bpss ASp-  Fs sim p-t]m-bn, AhÀ pw Fs klm-bn- p-hm³ Ign-ª nã. Rm³ [mcmfw acp- p-iä D]-tbm-Kn p F mâ Fsâ tcmk- n\v Hcp amä-hp-ap m-bn-ã. Fsâ acww {]Xo- n v Fsâ _Ôp- Ä IS p h p. AXn-sem-cmÄ Hcp hnizmkn Bbn-cp- p. At±-l- nsâ hm -\p-k-cn v Fs Ah-cpsS k`bn-te v sim p-t]mbn hnizm-kn-ifpw anj-\-dnbpw tnà v D]-hm-kt mss tbip-hnsâ \ma- nâ {]mà n- p. {]mà \m thf-bnâ Fs Ae-«n-bn-cp Zpcm-ßm- Ä H n\p ]pdsi asäm- mbn Fs hn«p t]mbn. C v Rm³ tbip-hnsâ \ma- nâ \S- p- p. hnizm-kn-iä Fs D]-tZ-in p X hgn-bnâ Rm³ \S- p- p. Fsâ hmbnâ \n pw Poh-\pÅ km y- Ä hcp- p. ImcWw sszhw F\n v \ snbvxn-cn- p- p, temi- n-ep-å-h-t\- mä henb-h-\mwv lrz-b- n-ep-å-h³ F v {]hà -I-\mb ktlm.-zn-t\-in-t\m-ssm w cmhpw ]Iepw {Kma-hmkn-I-tfmSv km n- p p! þktlm.-\-\pv `mbn, ]p-xnb hnizm-kntemi- n-ep-å-h-t\- mä hen-b-h-\mwv lrz-b- n-ep-åxv! Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 10

11 {InkvXp-hn Pohn- p p Rm³ Zmcn-{Zy- nsâ Ccp-«n-em-bn-cp- p. Hmtcm Znh-khpw R -fpss Bh-iy -fp-ambn apt m«p \o p Ah-Ø-bn-em-bn-cp- p. Fsâ KÀ`-]m- {X- nâ hym]n p sim n-cn- p Im³k-dnsâ NnI-ÕmÀ w 8000/-þ cq] Bh-iy-am-sW v ti«-t mä R Ä \nê-lm-b-cm-bn-t m-bn. R Ä Kp-P-dm- nse IpIv\ P\-hn- `m-k- nâ DÄs -«-h-cm-bn-cp p. [mcmfw Bfp-IÄ Fs ImWm³ hs - nepw, Im³kÀ tcmk- nâ \n pw hnsp-xâ \ÂIp-hm³ BÀ pw Ign-ª n-ã. Cu hnhcw t]mem-kvamâ {Kma- nse hnizm-kn- I-fpsS snhn-bn-se- n. AhÀ 7 Znhks D]-hmk {]mà \ {Iao-I-cn- p. Rm\pw Ah-tcm-Sp-IqsS hnizm-kt m s S B { ] m À - \ - b n  ] ptnà p. tbip Fs sxm«xv Rm\-dn-ª p. Fsâ km¼- oi {]mà -\m-e-b- nâ \n pw... Bh-iy- Ä \nd-th-äp- -Xn\p ap¼v, tbip-ià mhv c bpw hnizm-khpw F\n v kup\yambn \ÂIn Fsâ lrz-b- nsâ Bh-iy- Ä \nd-th-än. sszh-h-n-\- n-eqss tbip- IÀ m-hnsâ iàn a\-ên-em- p-hm³ Ignª p. Ah³ F\n p X hnizm-k- n-eqss Rm³ Poh-t\m-Sn-cn- p p! Rm³ ip{iq-j-bnâ ] m-fn-bm-ip-ibpw Bcm-[-\-bn kw_-ôn- p- Ibpw sn p- p. Rm³ sszh-h- N\w ] p-h-bv p- p. kujy-am- p- -Xn-\pÅ iàn tbip-hnsâ \ma- n\p am{xw. ltã-ep! þ ]pxnb hnizmkn ktlm-zcn e van s_³ -btlmh Ir]bpw Icp-Wbpw ZoÀL- -abpw alm-z-bbpw DÅ-h³ (k o:145:8) sszh-\ma n\p al-xz-ap- m-i-s«. Ignª 8 amkw sszh- nsâ Icp-X ip{iq-j-bnepw \½psS Pohn-X- nepw A\p-`-hn- -dn-bm³ km[n- -tãm. sszh- n\v kvtxm{x- Ä AÀ n- mw. BKÌv amkhpw At\Iw sszh-a- Ä X sf `mc-s -Sp- nb hnj-b- Ä I n-eq-ssbpw t^mwn-eq-ssbpw {]hà -I-cn-eqsSbpw {]mà -\m-e-b- nâ Adnbn- p-i-bp- mbn. FÃm hnj-b- Ä mbpw CSn-hn \nâ phm³ sszhw R sf klm-bn- p. adp-]sn e`n hnj-b- Ä mbn sszhs kvxpxn- p- p. \s½ XfÀ n- -fbp hnj-b- -fn-t  sszh- nsâ {]hr n shfn-s -S-s«. ZmhoZv Xsâ Pohn-Xm-\p-`-h- - fnâ \n pw ]d-bp- p, sszhw Icp-W-bp-Å-h-\m-Wv, alm-z-b-bp-å-h-\m-wv. AsX {]nb-sc, sszhw \Ã-h-\m-Wv. \½psS Pohn-Xm-\p-`-h- -fnâ \n pw \ap pw km n- mw. Axn p sszhw \s½ klm-bn- -s«. XpSÀ pw Xm sf `mc-s -Sp- p hnj-b- -Ä F p-am-is«r sf Adn-bn- m-â Xm Ä mbn {]mà n- p- -Xm-bn-cn- pw. R -fpss hnemkw: hniz-hmwn, ]n._n \¼À-þ26, aª msn ]n.-h, Xncp-h-Ã-. ]n³-þ t^m : , Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 11

12 tic-f- nâ \n pw _npp hàko-kv, Xncp-hà FÃm hniz-hmwn kl-im-cn-iä pw IÀ m-hmb tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- nâ kvt\l-h-µ-\w. Ignª amk- mew Cu ip{iq-jsb IÀ mhv hfsc AÛp-X-I-c-ambn hgn-\-s- n. cmpy- nsâ hnhn[ Øe- -fnâ Ccp- p-sim v Bcpw Adnbm-sXbpw Adnª pw `mc-x- n-\mbn {]mà n- p-ibpw I p-\ocv Hgp- p- Ibpw sn p FÃm-hÀ mbpw sszhs kvxpxn- p- p. \mw Hgp- p I o-scm pw hrym-hm-bn-t m-imsx sszhw AXn p {]Xn-^ew X -k-ab v \ÂIp- txmà v kvtxm{xw sn mw. sszh- nsâ ip{iqj F Xe-s -t«msp IqSn sk]väw-_à amkw kaà amkni \n -fpss Ic- -fn-se- n- m³ IÀ mhv Ir] snbvx-xn-\mbn kvtxm{xw sn p- p. IÀ m-hnsâ ip{iqj Cu `qan-bnâ hfsc hyxy-kvx-amb \ne-bnâ DÅ-Xm-bn-cp- p. Bsc hen-b-h-\mbn F Ww F - hnj-bs s mãn injy- m-cpss CS-bn XÀ -ap- m-bt mä tbip Ah-tcmSp ]dª p, Rmt\m \n -fpss CS-bn ip{iq-jn- p- -h-s\-t mse BIp- p(-eqt m:23:27). tbip-{in-kvxp-hnsâ the-bpss ASn-Øm\ XXzw CXm-bn-cp- p. Zmk-cq]w FSp v aäp-å-hà p-th n ip{iqj sn pi D -Xhpw t{ijvshpamb {]hà -\- -tfm-ssm w XmWXpw \nµy-hp-sa p txm p tpmen-ifpw a\p-jy D]-Im-c-{]-Z-amb {]hà -\- fpw AXn DÄs -Sp- p. hn.-]utemkv tbip-hns\ ImWp- Xv Cu hn[- n-sem- p-am-bn-cp- n-ã. tbip- {InkvXp Hcp Zmk-s\-t mse BIp-hm³ Xs - m³ Xmgv n hn\-b-s - Sp- n. Hcp ASnabpsS tpmen H«pw A`n-Im-ay-tam, A`n-am-\-I-ctam Bb Hcp ip{iqj AÃ. AXm-bn-cp p IÀ m-hnsâ AÛp-X-I-c-amb kz`mh hnti-jw. Hcp ASn-abv v \nb-a-{]-imcw kz n-ã. Ah\v A n-bp-d- p- hm³ kz -amb Hcn-S-hp-an-Ã. Hcp ]uc\pw Hc-Sn-asb ]c-ky-ambn AwKo-Icn- p- n-ã. kmàæ-{xo-i-ambn Hc-Sna Ft mgpw ]oun- n- -s -Sp- p. Hcp bp-am-\\v Ah-t\mSv GXp-hn-[- n-epå A\ym-bhpw ImWn- mw. Ah³ \ni_vzw CsXÃmw kln- p-itb amà -ap-åq. AXm-bn-cp p A s temi- nsâ KXn. IÀ mhv Xsâ ip{iqj XnIbv p- -Xn-\p-th n Cu hn[- n-epå A\p-k-cWw ]men- -XmWv Gähpw AÛp-X-I-c-am-bn-«p-Å-Xv. tbip At\Iw AÛpX {]hr- niä snbvxn-«p-s - nepw AXn-sems Gähpw AÛp-X-I-c-amb kwkxn F Xv Ah³ Zmk-cq]w FSp p F - Xm-Wv. AXv _mey- n-epw, buh-\- nepw tbip Zmk-cq-]-sa-Sp p Xsâ ]cky ip{iqjm thf-bnâ IÀ m-hnsâ A y A mg ka-b v Hc-Sna sn p tpmen Ah³ kzbw Gsä-Sp- p. aäp-å-h-cpss ]mz- Ä Igp-Ip- Xv Hc-Sn-a-bpsS Npa-X-e-bm-Wv. kz w sszh-xzs ad- p-sim- à tbip CXv snbvx-xv. Xm³ sszh-am-bn-cp p F v {InkvXp Adn-ª n- cp- p. Ah³ sszh-cq-]- n-en-cns sszh-t m-spå kaxzw apdpsi ]nsn- p-sim-tåww F p hnnm-cn- msx Zmk-cq]w FSp p(^nen:2:6,7) Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 12

13 F p-sim- mwv IÀ m-hn s\ Xsâ ip{iqj snbvxxv? tbml- m³:13:25  ]d-bp p Rm³ \n Ä p snbvx-xp-t]mse \n fpw snt - -Xn p Rm³ \n Ä p ZrjvSm w X n-cn- p- p. \mw Cu ZrjvSm w A\p-I-cn- ptam? a\p-jycpss CS-bn ip{iq-jn- p- -h-cm-bn- o-cp-hm³ \mw k -²-cm-bn-«pt m? a\p-jy-]p-{x³ ip{iqj sn n- m-\- Ã, ip{iq-jn- m\pw At\-IÀ p th n Xsâ Pohs\ adp-hn-e-bmbn simsp- m\pw At{X h -Xv(-aÀt m:10:45). Xsâ injy- m-cpss Imev Igp- Ip- -Xn qsn AYhm Zmky-the sn p- -Xn qsn temi- n v Hcp henb ap -dn-bn v simsp- p-i-bmwv IÀ mhv sn p- -Xv. Al- m-c- n v FXn-cm-bn-«pÅ Hcp ap -dn-bm- m-bn-cp p CXv. hen-b-h-\m-cm-sw- p-å-xns\ Ipdn v injy- m-cpss CS-bn XÀ w D m-bxv hnkva-cn- p- hm³ ka-b-am-bn-«n-ã. Ah-cpsS ]mz- Ä Igp-Ip- -Xn qsn Al- m-c- n\v \ÂIp Hcp ap -dn-bn- mwv tbip \ÂIn-b-Xv. a m:28:28  \mw C s\ ImWp- p, kzà - nepw `qan-bnepw kie A[n-Im-chpw F\n- p \ÂI-s -«n-cn- p- p. Cu hkvxpx Adn-ª p-sim- mwv IÀ mhv injy- m-cpss ]mz- Ä Igp-In-b-Xv. C{X hfsc A[n-Imc-apÅ IÀ mhv X\n- på A[n-Im-cs pdn v t_m[-hm-\m-bn-cp- n«pw injy- m-cpss Im Igp-In. A[n-Im-c-Øm-\ v Ccn- p BÀ pw CsXmcp amxr-i-bm-wv. A[n-Im-chpw ]Z-hn-Ifpw aäp-å-hsc ASn- -aà n `cn- p-hm³ th n-bp-å-x-ã. ip{iq-jn- p-hm³ th n-bp-å- XmWv. D -X-Øm-\-am-\- fpw A[n-Im-c- fpw Ic-Ø-am- p-hm³ GXp h{i-amà hpw kzoi-cn- p-hm³ asn-bn-ãm- -hà It - mw. AhÀ A[n- Imc Øm\- n-cp- p-sim v sn p {]hà -\- Ä Nne-t mä kaq-l- n\v tzmj-ambn `hn-t - mw. A[n-Im-chpw ]Z-hn-Ifpw ip{iq-j-bv m-bn- «mwv IÀ mhv D]-tbm-Kn- n-«p-å-xv. Xs Hän-sIm-Sp- p-hm³ t]mip bqz ASp-  Ccn- p- p-s v Adn- ª p-sim- mwv Ah-cpsS ]mz- Ä Igp-In-b-Xv. ]t{xm-kn-sâbpw tbml- m-sâbpw bmt m-_n-sâbpw ]mz- Ä Igp-Inb IÀ mhv bqz-bpss ]mz- Ä Igp-IpI Xs snbvxp. GXm\pw awn- q-dp-iä Iw Xs ZpjvS- m-cp-ss Ic- -fnâ Gev n- p-hm³ A mcw hm n-bn-«p-å-h-\mwv bqzsb v IÀ m-hn\v Adnbmw F nâ t]mepw bmsxmcp `mh-t`-zhpw IqSmsX bqz-bpss ]mz- fpw IÀ mhv Igp-In. CXp Xsâ sszhoi kvt\l-s -bmwv ImWn- p- -Xv. kvt\lw ZoÀL-ambn an- p- p, tzmjw IW- n-sp- n-ã. sshcm-kyhpw ]I-bp-an-Ãm IÀ m-hnsâ kz`mh-amwv ChnsS Zriy-am-Ip- -Xv. CXmWv Zmky-Xz- nsâ al-xzw. Cu Hcp A\p-`-h- nâ IÀ m-hnsâ the sn p-hm³ sszhw \s½ klm-bn- s«f p {]mà n- p- p. BkÌv amkw 13\v tic-f- nsâ hnhn[ Øe- -fnâ hniz-hmwn ss nä Iznkv þ2017 \S- -s -«p. k`m hyxym-k-an-ãmsx AXn ]s - Sp FÃm-h-scbpw sszhw A\p-{K-ln- s«. Cu ss nä Iznknsâ \S- n- n-\mbn C³hn-Pn-te-äÀam-cmbn t]mb FÃm sszh-a- -sfbpw sszhw A\p-{K-ln- s«f p {]mà n- p- -txm-ssm w R -fpss \µn Adn-bn- p-ibpw sn p- p. IqSmsX CXnsâ {Iao-I-c-W- n-\mbn R sf klm-bn- p-ibpw ]co m ti{µ- Ä A\p-h-Zn p \ÂIp-Ibpw snbvx _lp-am-\-s «A - mà, ]mìàamà, k`m aq - mà aäp-{]n-b-s -«- hà FÃm-h-tcm-Sp-apÅ \µnbpw kvt\lhpw Adn-bn- p- p. IqSmsX Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 13

14 BKÌv 20 \v apwss_ ]tcâ ae-bmfw say-unìv NÀ nepw A¼À\mYv ae-bmfw say-unìv NÀ nepw sszh-h-n\w tlmjn- p-hm³ sszhw Fs klm-bn- p. AXn-\mbn Ah-kcw Hcp- n- dh.-hn-t\m-zv.-hn.- km-ckv A -t\mspw dh.-jn\p A -t\m-sp-apå \µnbpw kvt\lhpw Adnbn- p- p. ip{iq-jbv v Bh-iy-amb ssi m  \ÂIm³ k`-bmbpw hyàn-i-fmbpw apt m«p h p {]txyiw \µn Adn-bn- p- p. sszh-ir-]-bmâ tic-f- nse {]hà -\- Ä hfsc ià-ambn apt -dp- p. XpSÀ pw tic-f- nse hnhn[ PnÃ-I-fn {]hà n- p \½psS ktlm-z-c- Ä mbpw ip{iq-j-bpss A\p-{K-l- n-\mbpw {]mà n- mepw. sk]väw-_à 8 apxâ tic-f- nsâ hnhn[ PnÃ-I-fn {]txyi aoänw- KpI-Ä \S- p-hm³ {]mà n p Xocp-am-\n- n-cn- p- p. hss C y-bnâ \n på \½psS anj-\dn ktlm-z-c- Ä Cu aoänw-kp-i-fnâ IS- p-h-cp- p v. Cu aoänw-kp-i-fpss {Iao-I-c-W- Ä mbpw A\p-{K-l- n-\mbpw {]txyiw {]mà n- m-epw. XpSÀ pw sszh- nsâ ip{iqj hniz-kvx-x-tbmspw BßmÀ -XtbmSpw sn p-hm³ sszh- nsâ ]cn-ip-²m-ßmhv \s½ klm-bn- s«! hniz-hmwn Bßob kt½-f\w þ 2017 SL NO DATE DAY PLACE TIME CENTRAL KERALA 1 9/9/17 SAT LIVA TOWER, KUNNAM KULAM (TRISUR) 2 10/9/17 SUN M.P.M.PARISH HALL,PEECHI (TRISUR) 3 11/9/17 MON BETHEL ASRAMAM, NEAR C.S.I.CHURCH,ALUVA 6 PM TO PM TO 8PM 5.30 PM TO 8 PM 4 12/9/17 TUE Y.M.C.A.HALL, AYAKKADU 5.30PM TO 8.30PM 5 13/9/17 WED RIFFLE CLUB, MUTTOM 10.AM TO 12.30PM 6 14/9/17 THU PARACKAL BUILDING, MOONNILAVU 7 15/9/17 FRI APPUS HALL,KANJIKUZHY IDUKKI 8 16/9/17 SAT ROSE MARY RESIDENCE HALL, ANAKARA 10.AM TO 12.30PM 10.AM TO 1 PM 10.AM TO 1 PM NORTH KERALA 9 29/9/17 FRI KOZHIKODU 10 30/9/17 SAT KANNUR (NALANDA, AUDITORIAM) (K.K.TOWER, NEW BUSTAND) 11 30/9/17 SAT KANNUR (BETHEL MARTHOMA CHURCH, NEDUVALUR) 12 1/10/17 SUN WAYANADU (PANCHAYATHU COMMUNITY HALL, AMBALA VAYAL) 13 2/10/17 MON MALAPPURAM (CHURCH OF GOD,KALASAGAR,EDAKKARA) 5.30PM TO 8.30PM 9.30AM TO12.30PM 6 PM TO 9PM 5 PM TO 8 PM 6 PM TO 9PM Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 14

15 kphn-tijw F m CS fnâ AÛp-X- Ä v R Ä km niä anj-\-dn-amsc Ab-bv p-ibpw ssi m-  \ÂIp- I-bpw, I o-tcmss {]mà n- p-ibpw sn p ip{iqjm kl-im-cn-iä hbâ kµàin- p-t¼msfm`m-k- -fpss CS-bn ITn-\m²zm\w sn p {]hà IÀ, Ah-cpsS {]hà \w sim v sszhw \ap v \ÂInb k`-iä þ kaà Ww snbvx Bcm- [-\m-e-b- Ä þ Ch-sbÃmw sszhs kvxpxn- p- -Xn\v hnx-bv p- -hà pw sim p- -hà pw Ahk-c- Ä \ÂIp- p. hb-ep-iä kµàin- p- -Xn\pw {]hà -I-scbpw Ah-cpsS ip{iq-j-i-sfbpw t{]mõm-ln- n- p- -Xn- \pw- C-SbmbXn-\mbn sszhs kvxpxn- p- p. Zqctam ka-btam ]cn-k-wn- m ip{iqjm kl-imcn-iä hb-ep-i-fnâ AÛp-X- Ä v km y hln- pi-bmwv. ]cn-ip-²m-ßm-hnsâ ]IÀ AhÀ A\p- `-hn- pi-bmwv. {]hà -IÀ mbn Hgp- p I ocpw \ÂIp Zm\- fpw hne-tb-dn-bxm-sw v AhÀ a\-ên-em- pi-bmwv. IÀ m-hnâ AhÀ kt m-jn v `h-\- -fn-te v as- p- p P\p-hcn amkw apxâ Pqsse amkw hsc hss C y-bnse hnhn[ hb-ep-iä kµàin 68 bm{xm kwl- sf R -fpss \µn Adn-bn- p- p. sszhw X Ä v \ÂIn-bn-cn- p Ign-hp-Isf hb-ep-i-fnâ D]tbm- Kn ip{iqjm kl-im-cn-iä mbn sszhs kvxpxn- p p. IqSmsX hcp Bdp-am-k- -fnâ 600 hnizm-kn-iä hbâ kµài-\- n-\mbn Hcp- p- p. Ah-cpsS bm{xm-{i-ao-i-c-w- Ä mbn {]mà n- m-epw. ip{iqj \S p hb-ep-iä kµàin- p- - Xn\pw sszh- nsâ al-xz-ta-dnb {]hà n-iä v km yw hln- p- - Xn\pw \n Ä B{K-ln- p- p-sh- nâ, Gcnb{]Xn-\n-[n-I-fpamtbm {]hà Icp-amtbm _Ô-s -«m-epw.. tbip-hnsâ cà- nâ Pbw Ignª 15 hàj-ambn ktlm-zcn \K½ A\o-anb tcmk- mâ `mc-s -SpI Bbn-cp- p. AhÄ v imco-cn-i-ambn tcmkw ]nsn-s]-«p, F mâ AhÄ v ]pxnb PohnXw \ÂIn-bXv kphn-tijw Bbn-cp- p. IÀ m-s-i-bnse s_e-kmc hb-enâ Xma-kn- p \K-½-bpsS AbÂhmkn-IÄ Ah-tfmSv kphn-tijw ] p-h- p. hbâ {]hà -I-\mb ktlm. _mk-h-cm-pp-hn-eqss kphn-ti-j- nsâ iàn Adnbp- -Xn-\mbn AhÄ v CS-bm-bn. tbip-hnsâ \ma- nâ DbÀ p {]mà -\IÄ v adp-]sn Ds pw AhÄ v a-ên-em-ip-hm³ CS-bm-bn. 15 hàj- Ä p tijw Ah-fpsS tcmkw ]qà -ambn kujy-ambn. \K½ {Kmao- W-tcmSv Xsâ km yw ] p-h-bv p-ibpw IpSpw-_-ambn sszhs Bcm-[n- p-ibpw sn p- p. sszh- n\p alxzw! þ {]hà -I³ ktlm.-sf-k v Vishwa Vani Samarpan Sept. '17 15 Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 15

16 - sx ³ tic-f- nse hniz-hmwn Iq«m-bva-IÄ 2þmw Xn Ä 1 pmþ 2 pm YWCA, Xncp-h-\ ]pcw 3þmwRmbÀ 5 pm Ìo^³ mcm `h³,s\- m-än³ic 3þmw shån 1 pmþ 2 pm si.-f-kv.-c.-_n. Xncp-h-\- -]pcw 3þmwi\n 5 pm kt mjv ]pãm-ae Aa-chnfv snmæ 10 am þ12pm {]mà \mebw, Xncp-hà 3-þmw hymgw 7- pmþ -9-- pm X¼n amxyp Cc- n-  `h\w, Abn-cqÀ 4þmw RmbÀ 6.30 pm-þ8 pm tam³kn `h\w, s\sp{¼w- Xe-hSn 2þmw i\n 7 pmþ8 pm sp.-]n. \KÀ Xncp-hà 3þmw _p[³ 7 pmþ9- pm s{]m^.-tp _v amxyp, \memwt- he- nâ sp.]- n. \KÀ Xncph- à 2þmw _p[³ 6.30 pm-þ8 pm tum.-^n-en v txma-kv, s]mbve- S ^vfmäv, simãw 4þmw i\n 10 am þ12 pm Fw.s- I.tXmak,vapfb v Â,\mcI- - m\n 3þmw i\n, tpm.än.nmt m `h\w,simã-i-shv 4þmw i\n 3 pmþ 5 pm Hm.-Um-\n-tb `h-\w, Icn- pg 1þmw shån 7 pm þ 9 pm Hen- nâ `h\w, Df-\mSv 3þmw shån Fw.-sI.-tbm-l- m³ `h-\w, Df-\mSv 2þmw i\n 10 am þ12pm IrjvW-]pcw, hâk½ cmpp `h\w 2þmw hymgw 10 am þ12pm ]me- m-a- nâ, Xobm-Sn-  3þmw hymgw 10 am þ12pm AS- -\mw-i- - nâ, ]pãmsv - a²y tic-f- nse hniz-hmwn Iq«m-bva-IÄ 3þmw i\n 3 pmþ5 pm kmw IÃp-hnf-bn `h\w, sxmsp-]pg FÃm hymghpw 10 am þ 1 pm timwn- msv s^tem-jn v, taep-imhv 4þmw RmbÀ 3 pmþ5 pm si. kn. tpm, Imª nc- m«v `h\- w, Xr qw- n - pd 1þmw i\n 10 am þ 1 pm tim«bw s^tãm-jn v 2þmw i\n 3 pmþ5 pm tum. _m_pkmà `h\w, taepi- mhv aäw 2þmw shån apgp-cm{xn {]mà \ ]m¼-\mà FÃm Xn fpw 6 pm þ8 pm Ìm³en, XmbnÃw `h-\w, ]m¼-\mà 3þmw snmæ 4 pm tpmk^v cmp³ `h-\w, Beph hs- ³ tic-f- nse hniz-hmwn Iq«m-bva-IÄ 3þmw RmbÀ 3pm þ5 pm ssh.u»yp-.-kn.-f. lmä, timgn-t msv 1þmw RmbÀ 4 apxâ tum._np- n Ipcy³ `h\w, s]cn Âa, 2þmw RmbÀ 4 apxâ kn.]- n. _m_p `h\- w, ]me - msv 1þmw RmbÀ 4 apxâ NÀ v Hm^v tkmuv v, ao\- m-sn, DETAILS to send OFFERINGS thru ONLINE... Bank : State Bank of India A/C Name: VISHWA VANI A/C No. : For more information IFS Code : SBIN Branch : Amanjikarai, Chennai - India. Visit Please inform your transaction detail and your address so that we may able to send receipt ) Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 16

17 Fan A sâ BKÌv 2006 kaà amkni-bnse {]txyi ]wàn-bpss ]p\x-{]-kn-²o-i-cww sszh- nsâ ip{iqj ]cn-ip-²m-ßm-hn-\mâ Bcw-`n {]hr- n-bm-ip p sszh- nsâ the: amfni apdn-bnâ IqSn-bn-cp 120 Bfp-I-fp-sSta ]cn-ip-²m-ßmhv Cd- n-b-xmbn A.{]: 2  ImWp- p. B ka-b p Xs Ah-cpsS lrz-b- -fnâ Hcp henb ip{iqjbpw Cd n h p. Ah-sc-Ãm-hcpw km[m-c-w- m-cmb Bfp-I-fm-bn-cp- p. Ah-cmcpw Kam-en-tb-ensâ Iogn ]Tn- -h-cm-bn-cp- n-ã. AhÀ sk n{zow kwl- nse AwK- - fm-bn-cp- n-ã. AhÀ hfsc km[m-c-w- m-cmb Bfp-I-fm-bn-cp- p! F mâ \nan-j- n-\p-ånâ, AhÀ hen-tbmcp ip{iqj Bcw-`n- p. Cu ip{iqj Bcw-`n- Xv ]cn-ip-²m-ßm-hm-ip p! ImXp-IÄ s]m«p-am-dpå henb i_vzw! hosp-iä XI-cp-amdv apg- nb i_vzw Npäp-]m-SpÅ Bfp-IÄ {ihn- p. apg- -t mss simsnb Imä- Sn- p- Xp t]msebpw Aán-Pzme t]msebpw ]cn-ip-²m-ßmhv Cd n h -XpsIm v Aán-Pzme t]mse ]nfà n-cn- p \mhp-iä AhÀ v {]Xy- -am-bn! ]cn-ip-²m-ßm-hns\ IqSmsX ip{iq-j-bn-ã, amfni apdn-bnâ IqSn-bncp Bfp-I-sf am{x-aã an\n-«p-iä p-ånâ sbcp-itew \nhm-kn- Isf apgp-h³ ]cn-ip-²m-ßmhv kµàin- p. IÀ m-hnsâ the-bpss Bcw`w ]cn-ip-²m-ßm-hnsâ AÛp-X-I-c-amb kµài\w BIp- p. temi- nâ a\p-jysâ _p²n-bn-eq-ss-bpw, AXymÀ nbneq-ssbpw cq]-s -Sp- nb At\Iw Imcy- -fp- v. F mâ sszh- nsâ ip{iqj a\p-jysâ Adn-hp-Ifn \n pw hfsc AI-sebpw ]cn-ip- ²m-ßm-hnsâ A[n-Im-c- n-³ Iognep-am-Ip- p. ]cn-ip-²m-ßm-hn-\mâ cq]-s «IÀ m-hnsâ the-bnâ Hcpabp v. 4 kphn-ti-j- -fnepw ]c-kv]cw aõ-cn- p injy- msc \mw ImWp- p, Ah-cn Bcm-Ip p hen-b-h³ F p I p-]n-sn- p- - Xn\v Ah-cpsS Znh-k- Ä ]mgm- p-ibpw BIm-i p \n pw Xo Cd n ia-cysc Zln- n- v hen-b-h-cm-ip-hm³ AhÀ B{K-ln- pibpw snbvxp. AhÀ {]mà n- p- -Xn\v FhnsS t]mbmepw Dd- n-t m-bncp- p. tbip-hns\ {Iqin- -t mä AhÀ Ah-\n \n pw hfsc Zqsc amdn-\n- p. F mâ Hä-\n-anjw sim v Ah-Às Ãmw hyxn-bm\w D mbn! B \nanjw apxâ Ah-cpsS lrz-b- Ä _e-s «p! Ah-cpsS `bw amdn-t m-bn. tbip c -I-s\ v AhÀ `bw IqSmsX tlmjn- p. {]kw-k- n-\mbn Hcp- -an-ãm-bn-cp p. ]t{xm-knsâ {]kwkw F mbn-cp p? AhnsS \nàºôw CÃm-bn-cp- p. tbip-hns\ Ah-cpsS c n-xmhmbn kzoi-cn- p- -Xn\v F{X Bbn-c- Ä apt m«p h p? Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 17

18 AXn-i- Ä p ]pdsi AXn-i-b- Ä! Bßm- Ä p ]pdsi Bßm- Ä! ImcWw F m-ip p? lrz-b- nsâ Hcpa AhnsS D mbn-cp- p! `À m-hn\pw `mcy pw Hcp-a-bpÅ `h\w ImWp-I! Htc A`n-{]m-bt mss tbmpn v Pohn- p amxm-]n-xm- -sfbpw Ip«n-I-sfbpw t\m p-i! Hcp-a-tbmsS {]hà n- p k`-iä Øm]-\- Ä, kwl- S\-IÄ F nh ImWp-I! Hcpa Hcp AXy- oi iàn-bm-ip- p. Hcpa F Xv \mw sn p- sx pw hnp-bn p XmWv. Hcpa CÃm `h-\- -Ä, tpmen Øe- Ä, k`-i-ä, kwl-s-\-i-ä FÃmw D mipw F mâ ]cn-ip-²m-ßm-hnsâ {]hr n AhnsS D m-in-ã. hniz-hmwn ip{iq-j-bpss {]txy-ix F mwv? lrz-b- nsâ Hcpa! F mâ sszhs kvt\ln- p- -hà v \nà -b-{]-imcw hnfn- - s -«-hà p Xs ki-ehpw \ -bv mbn IqSn-hym-]-cn- p- p(- tdma:8:28). CX-\p-k-cn v Fs Ãmw IjvS- fpw {]iv\ fpw {]bmk- fpw I ocpw Pohn-X- nâ h mepw Hmtcm-cp- cpw AhsbÃmw kzoi-cn- p- p. AXm-Ip p Hcpa! ]nim-nnsâ ]²Xn F v BIp p? IÀ m[n IÀ m-hp-ambn læbv v D m-bn-cp Hcpa ]dn-s -Sp- p. {]iv\- Ä, tim]w, kwi-b- Ä F n-h-bn-eqss IpSpw-_-Po-hn-X- nepw `mcym-`à m- - m-cpss CS-bn `n -X-bpsS hn p-iä hnxdp p. F p-sim- vv `mcxw Hcp ià-amb cmjv{s-am-bnã? AhnsS Hcp-a-bnÃ! [mcmfw sn-dnb cmpm- - mà cmpy- p-s-\ofw hym]n- p. hntz-i-cm-pm- - mcpw {]txyi cmpm- - mcpw C ysb `cn- p. AhÀ X -fpss sfiys Dt]- n- p. Cu Hcp-a-bv p-th n C pw R Ä B{K-ln- p- p. \½psS `h-\- -fnâ, k`-i-fnâ, ip{iq-j-i-fnâ Hcp-a-bn-Ã, ]cn-ip-²mßm-hnã \mw Cu temi- nse cmjv{s- -sf-t mse Pohn- p- p. Cu ]n m-ä- n-\på ImcWw apg- m-enâ \n v sszh-t msv tnmzn- - Ww. AXv \n Ä AwKo-I-cn- p-ibpw A\p-c-RvP\s -SIpbpw A\p{K-ln- -s -Sp-Ibpw sn -Ww! CXp sn p-hm³ \n Ä v a\-ên-sã- nâ, \n -fpss lrzbw ITn-\- s -Sp-I-bm-sW- nâ \n -fpss Pohn-Xw, IpSpw-_w, k`, ip{iqj Ch iq\y-am-bn- ocpw! 2020 \p ap¼v 1 e w {Kma- -fnâ 20,000 {]hà -Isc Ab-t - - Xp v; Hcp {]hà -I\v 5 {Kma- Ä CXv km m\v kt mjw Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 18

19 \ÂIp-tam? Hcp e w {Kma- -fnse Zpcm-ßm- Ä HmSn-t m-ip-ibpw B Øe fpss Npa-Xe ]cn-ip-²m-ß- mhv Gsä-Sp- p-ibpw sn p- Xv ImWpt¼mÄ i{xp kt m-jn- ptam? ]cn-ip-²m-ßm-hnsâ klm-b- mâ B al-xz-i-c-amb e y- n- \mbn Hcp-an- p lrz-b- Ä hniz-hm-wn-bn-ep v. Hcp-a-\-tÊmsS Hcp e w {Kma- Ä p th n apg- m-enâ \nâ p-i-bm-sw- nâ ]nimnv Hcn- epw hnpbw {]m]n- -bn-ã. PnÃ-I-fpsS D -c-hm-zn w Gsä-Sp- n-cn- p AwK- Ä, ITn-\m- ²zm\w sn p {]hà -IÀ, ip{iqjm kl-im-cn-iä Ch-cpsS lrzb- -fnâ \n pw {Kma- -fnâ \n pw Pb- nsâ BÀ v R Ä tiä pw, Pbw \ÂInb sszh- n\p kvtxm{xw. ct m aqt m t]à tbiphnsâ \ma- nâ Hcp-an p IqSp-I-bm-sW- nâ, tbip-{inkvxp Ah-cpsS a[y- n-ep- v. c pt]à GI-a-\-tÊm-Sm-sW- nâ AXv `À m-hn-sâbpw `mcy-bpssbpw CS-bn-em-Ip- p. aq p-t]à GI-a-\-tÊm-Sm-sW- nâ AXv hnizm-kn-i-sfm, k`-tbm, kphn-tij the- mtcm BIp p! ]cn-ip-²m-ßm-hn-\mâ cq]-s «ip{iq-j-i-fnâ Bßm- Ä hà²n pw! ]cn-ip-²m-ßm-hn-ãmsx a\p-jy-lr-zbw \pdp- p-i-bnã. Al, FXnÀ v, i{xp-x, hg v XpS- nb ss]im-nni kz`m-h- Ä Ct mä \ne-\nâ m-\på ImcWw F m-ip p? ki-e- n\pw ImcWw apjysâ ZpjvS-lr-Zbw BIp- p.- lr-z-b- n\p cq]m- cw hcmsx hmbnâ \n p hcp hm p-iä v amäw hcnã! lrzbw XI-cmsX Pohn-X- n\v amä-ap m-ibnã. a\p-jy-lr-z-b- n\v cq]m- cw hcp-t - -Xn\v temi-{]-imcw Fs ms snbvxmepw ]cn-ip-²m-ßmhv {]hà n- msx amäw kw`-hn- -bn-ã. ]cn-ip-²m-ßmhv F mwv sn p- Xv? ]cn-ip-²m-ßmhv a\p-jy-lr-z-bs XIÀ p- p. AXns\ Xmgv n AXn \n pw adª p InS Al- m-cs hen-s dn-bp- p. A s\ a\pjy-lr-z-bs hr n-bm- p- p. AXn\p tijw Ah³ Xsâ iàn-bmâ AXns\ \ndbv- p- p. ]cn-ip-²m-ßmhv a\p-jys\ kv]àin p-t¼mä Ah³ Ct mä P\n Hcp inip-hn-s\-t mse Bbn- o-cpw. Ahsâ lrzbw ]qà -ambn cq]m- -c-s -Sp p. Hcp ]t lrz-b- n-\p- mb amäw temiw AwKo- I-cn- Ww F n-ã. lrz-b- n\v amäw D m-b-hcpw ax- n\v amäw D m-b-hcpw X½n Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 19

20 hyxymkw D v. lrz-b- nsâ amäw AIsa kw`hn- p- -XmWv. ax-amäw ]pdsa kw`-hn- p- -Xm-Wv! lrz-b- nsâ cq]m- cw ]cn-ip-²m-ßm-hn-\mâ am{xw kw`-hn- p- p! F mâ kzmà -]-c-amb Bh-iy- Ä p th ntbm, temi- nse Nne B\p-Iq-ey- Ä p th ntbm AsÃ- nâ Hcp s] ns\ hnhmlw sn p- -Xn\p th ntbm Bbn-cn mw ax-amäw \S- p- - Xv. hniz-hmwn ip{iq-j-bneqss Hcp e w {Kma- -fnâ ]cn-ip-²m-ßmhv {Inb sn p-t¼mä -a-x- n-\ã lrz-b- n\mwv amäw kw`hn- m³ t]mip- Xv. \n -fpss {]mà \ F m-ip p? \n -fpss B{Klw F m-ip- p? Bcpw hgn-sxän t]mi-cpxv! \ciw iq\y-ambn-cn- Ww. `m-c-x- nse hnizm-kn-i-sf-s m- v kzà w \nd-b-ww. A -s\-sb- nâ {]mà n- p-ibpw simsp- p-ibpw cm]-i-en-ãmsx {]hà n- pibpw - sn p ki-ecpw 24 awn- qdpw ]cn-ip-²m-ßm-hnsâ klm-b- mâ Pohn- -Ww. amfni apdn-bnâ hoinb simsn-b-imäpw Aánbpw Ah-cpsS Pohn-X- nâ \nd-b-s -S-Ww. At mä am{xta \mw {]mà n- p- -Xnepw \n\-bv p- -Xnepw A[n-I-ambn ]cn-ip-²m-ßmhv \ap v Bßm- sf \ÂIpIbpÅq! {Kma- -fpss cq]m- -chpw Hcp e w {Kma- Ä Ic- Ä ASn v tbip-hnsâ \ma- nâ sszhs kvxpxn- p- -Xpw ImWp-hm³ Ah³ \s½ klm-bn- pwþ ltãep! {]Xn-I-c-W- Ä Ignª \mfp-i-fnâ kaà amkni hmbn v \Ã A`n-{]m-b- fpw \nàt±-i- fpw \ÂInb FÃm {]nb-s -«-h-tcm-sp-apå \µn Adn-bn- p- p. {]txyin v Ignª Nne amk- -fnâ I p-i-fneqssbpw t^mwn-eq-ssbpw A`n-{]m-b- fpw \nàt±-i- fpw Adnbn v R sf t{]mõm-ln- n p sim n-cn- p FÃm {]nb-s -«-h- À pw \µn. XpSÀ pw amkn-isb pdn- på \n -fpss hne-tb-dnb A`n-{]m-b- fpw \nàt±-i- fpw R sf Adn-bn- mepw. amkni e`n- m- hà B hn-hcw Adn-bn- mâ AXn-\pÅ {Iao-I-c-W- Ä sn p- - Xm-bn-cn pw. amkn-i-bpss hcn-kw-jy-bmb 100-/-þ cq] AS-bv p- hm³ {i²n- p-atãm Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 20

21 BZ-cn- - ip{iqj kphn-tij the-bm-ip p - Rev. Emmanuel Gnanaraj, Director-Prayernet hc Ä ip{iq-jbv p th n-bm-ip p F mâ Ir]m-h-c- -fnâ hyxymkw D p; Bßmhp H -t{x. ip{iq-j-ifnâ hyxymkw D p; IÀ mhp Hcp-h³. hocy-{]-hr- n-i-fnâ hyxym-kap v; F nepw FÃm-h-cnepw FÃmw {]hà n- p sszhw Hcp-h³ Xs (1-sImcn:12:4þ6). hc- Ä ip{iq-j-bv p-th n \ÂI-s -«n-cn- p- p. sszhw X Ä v \ÂIn-bn-cn- p Ir]m-h-c- -f- nâ Al- -cn- p [mcmfw Bfp-I-fp- v. Ir]m-h-c- Ä Ds - nepw CÃm- -h-sc-t mse A`n-\-bn- p Bfp-I-fp-ap- v. C v sszhw \ÂIn-bn-«pÅ Ir]m-h-c- sf kzb-{]-iw-k-bv mbn D]-tbm-Kn- p [mcmfw Bfp-Isf \ap v ImWm³ Ign-bpw. sszhw \ÂInb Ir]m-h-c- sf kz -C-jvS- n\pw a\p-jysc t]sn- n- p- -Xn-\p-ambn D]-tbm-Kn Hcp hyànsb ]g-b-\n-b-a- nâ \ap v ImWm³ Ign-bpw. AXv inwtim-\m-ip- p. \ymbm-[n-]- m-cpss ]pkvx-i- nâ btlm-h-bpss Bßmhv Ahsâ taâ h p F v \mw ]e-bn-s pw hmbn- p p. sszh- nsâ Bßmhv Ahsâ taâ h - t mä, Ah³ Hcp Akm-[mcW hyàn-bmbn amdp-ibpw Bbn-c- -W- n\v Bfp-Isf simãp- -Xn\v Ign-hp-Å-h-\m-Ip-Ibpw snbvxp. i{xp- Ä Ahs\ t]sn- n-cp p. CXv Ahs\ sxämb hgn-bn-eqss t]mip-hm³ CS-bm- n. \ymbm-[n-]- m-cpss ]pkvxiw 16-þmw A[ymbw C s\ Bcw-`n- p- p, A\- cw inwtim³ KÊ-bn sn p- A-hnsS Hcp thiysb I pahfpss ASp-  sn p. s^en-kvxyà Ahs\ {]`m-x- nâ simãp-hm- \mbn ]«W hmxnâ  ]Xnbn-cp- p. F mâ F p kw`-hn p? Ah³ AÀ²-cm-{Xn-hsc InS- p-d n AÀ²-cm-{Xn-bn Fgp-t äp ]«W hmxnensâ IXIpw I«-f- mâ c pw HmSm-¼-tem-Sp-IqsS ]dn-s -Sp v Npa-en sh p ]pd-s -«p- sl-t{_m-s\-xn-sc-bpå ae-ap-i-fnâ sim p-t]m-bn. AXv ss n-fnâ Fgp-Xn-bn-cn- p- p. Ahs\ simãm³ Im n-cp- -hà `b-]-ch-i-cm-bn. Ah³ IXIpw I«-f- mepw ]dn-s -Sp i_vz mâ AhÀ DW-cp-I-bm-bn-cp- p. AhÀ `b-t mss Ahs\ ]n³xp-sà p. c p ssiifnepw I«-f- m-ep-iä ]nsn- n-cp inwtims\ B{I-an- p-hm³ BÀ pw ss[cy-an-ãm-bn-cp p. Ah-\n-ep- m-bn-cp iàn-bm-bn-cp p Ah-cpsS `b- n\p Imc-Ww. inwtim\p \ÂI-s -«n-cp hcw kz -iàn {]I-Sn- n- p- -Xnt\m aäp-å-hsc \in- n- p- -Xnt\m Bbn-cpt m? Cu kw`hs \mw Hcp Bßob awvu-e- nâ ImWp-t¼mÄ, C v [mcmfw Bfp-Ifpw X -fpss Bßob hc- sf {]I-Sn- n- p-i-bm-wv. sszhw \ÂIn-bn-cn- p hc- sf AhÀ a\p-jysc X -fn-te v BIÀjn- p- -Xn\mbn D]-tbm-Kn- p p. inwtimsâ \mfp-i-fn-se-t mse C -s\-bpåhsc a\p-jyà `b-s -Sp p. sszh-t - mä hc- -fpå Bfp-Isf ImWp-hm³ B{K-ln- p Bfp-I-fp-ap- v. hc- Ä {]I-Sn- n- m-\p-å-xã AXv ip{iq-j-bv p-th n D]-tbm-Kn- m-\p-å-xm-wv. hc- Ä a\p-jysc X -fn-te v BIÀjn- p-hm-\p-å-x-ã. ip{iqj sn p- - Xn\v hc- Ä ] p-h-bv p- p. ]cn-ip-²m-ßmhv hc- sf a\p-jyà v \ÂIp- pb Ir]m-h-c- -fnâ hyxym-k-ap- v. AXp-t]mse ip{iq-j-bnepw Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 21

22 hyxym-k-ap v. hyxy-kvx- -fmb ip{iq-j-iä: sszhw k`-bnâ H m-axp At m-kvx-e- mà, c m-axp {]hm-n-i- mà, aq maxp D]-tZ-jvSm- - mà C s\ Hmtcmcp- sc \nb-an- p-ibpw ]ns hocy-{]-hr- n-iä,- tcmkim n-i-fpss hcw,, klmbw sn m-\på hcw, ]cn-]m-e\ hcw, hnhn[ `mjm-hcw \ÂIp-Ibpw snbvxp. FÃm-hcpw As m-kvx-e- mtcm? FÃm-hcpw {]hm-n- I- mtcm? FÃm-hcpw D]-tZ-jvSm- - mtcm? FÃm-hcpw hocy-{]-hr- n-iä sn p- -htcm? (1-sImcn:12:28,29). Hmtcm-cp- À pw hc- Ä \ÂIn-bn-«p-Å- Xp-sIm v AhÀ v IÀ m-hnsâ the `wkn-bmbn sn m³ Ign-bpw. AXpsIm- mwv ]utemkv ]d-bp- -Xv, F mâ Hmtcm-cp- p Bßm-hnsâ {]Im-i\w s]mxp-{]-tbm-p-\- n-\mbn \ÂI-s -Sp- p(1-simcn:12:7). F mâ ]utemkv hc- -sf- p-dn v ]d-bp-t¼mä, C\n AXn-t{i-jvS-amsbmcp amà w ImWn p Xcmw F p ]dª v 1sImcn:13þmw A[ym-b- nâ kvt\l-s - p-dn v hnh-cn- p- p. AXp-t]mse, ]utemkv am\y-amb ip{iq-j-sb- p-dn pw ]d-bp p BZ-cn- - ip{iqj: tbipià m-hnâ \n pw X\n v e`n am\yamb ip{iq-j-sb- p-dn v ]utemkv 2sImcn:3þmw A[ym-b- nâ ]d-bp p. \ap p e`n ip{iqj am\yhpw al-xzhpw BIp-t¼mÄ \mw \ncp-õm-ls -Sn-Ã. \ap v AsX p-dn v [ym\n mw! \n -fpss ss nä 2sImcn:3te v adn- p-i. simcn- yà v Fgp-Xnb H mw tej-\- nâ hc- -sf- p-dn v ]utemkv kwkm-cn- p- p. F mâ c mw tej-\- nâ Xsâ ip{iq-j-sb- p-dn v ]utemkv kwkm-cn- p- p. \mw \½psS ip{iqj-sb- p-dn v {]iw-kn- p-itbm GsX- nepw ]c-ky-{]i-s-\- Ä ImWn- Xnn-sâtbm Bh-iyw \ap nã F v ]utemkv ]d-bp- -Xmbn \ap v ImWm³ Ign-bp- p. 3þmw hmiy- nâ, Ahsâ km y- n-\mbn Ah³ simcn- ysc Nq n-im-wn- p- p. s]utemkv ti{µo-i-cn ip{iqj GXmbn-cp p? AXv kphn-tij the-bm-bn-cp- p. CXv IÀ m-hmb tbip-{inkvxp-hnâ \n pw {]m]n ip{iqj BIp- p. Cu ip{iq-j-bpss alxzw ]utemkv hnh-cn- p- Xv \ap v ImWm³ Ign-bp- p. X\n v {InkvXp-hn \n pw e`n ip{iq-jbpw sszh- nâ \n pw tamsibv p e`n DS-¼Sn ip{iq-jbpw ]utemkv Xmc-Xayw sn p- p. 1.- kp-hn-tij the ]pxnb DS-¼-Sn-bpsS ip{iqj BIp p: ]cn-tñ-z-\-bneqss sszhw A{_-lm-ap-ambn DS-¼Sn snbvxp. CXv ]gb CS-¼-Sn BIp- p. tbip-{in-kvxp-hn-sâ kz cà- mâ ]pxnb DS-¼Sn D m- n. snmcn-b-s «]pxnb DS-¼-Sn-bpsS cà-am-ip p CXv AXp-sIm v At\- IÀ am\-km- -c- n-te v IS p hcpw. CXv alxzw \ndª Hcp ip{iqj BIp- p. 2. kphn-tij the DWÀÆp \ÂIp ip{iq-j-bm-ip- p: tamsibv v \ÂIn-bn-cp ip{iqj Fgp-X-s «Hcp ip{iqj Bbn-cp- p. \nbaw FgpXn \ÂIn. B \nbaw A\p-k-cn- m- - FÃm-h-scbpw in n- p p AXn-\m CXv Hcp in -bpss ip{iq-j-bm-ip- p. F mâ tbip-{in-kvxphn-\mâ \ÂI-s «ip{iqj kphn-tij the-bm-ip p AXv Hcp Bßob ip{iqj BIp- p. CsXmcp DWÀÆp ip{iqj BIp- p. tbip-{in-kvxphnsâ cà- mâ Hcp ]m]n ]pxnb a\p-jy-\m-ip- p. Ah³ ]m]- nâ acn- bpw tbip-{-in-kvxp-hnsâ cà- mâ DbnÀ p-ibpw sn p- p. CsXmcp am\y-amb ip{iq-j-bm-wv. DWÀÆv ip{iqj al-xz-i-c-am-ip- p. 3. kphn-tij the \oxn-bpss ip{iqj BIp p: tami-bn-eqss \ÂI- Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 22

23 s «ip{iqj in \ÂIn. \nbaw \ap v FXn-cm-bn-cp p \ap v in bpw \ÂIn-bn-cp- p. CXn-\m {Iqin BWn ASn- -s -«p. tbip hmgvn-i-sfbpw A[n-Im-c- -sfbpw Bbp-[-hÀ w sh n- p- {Iq-in AhcpsS taâ Ptbm-Õhw sim m-sn(-simtem:3:15). CXm-Ip p kphn-ti-jw. tdma:3:23,24  \mw hmbn- p- p, FÃm-hcpw ]m]w snbvxp sszh-tx-pêp CÃm- -h-cm-bn- oà p. Ahsâ Ir]-bm {InkvXp-tb-ip-hn se hos - Sp- p-aqew kup-\y-am-bs{x \oxo-i-cn- -s -Sp- -Xv. tbip-{in-kvxp-hns\ kzoi-cn v Ah-\n hniz-kn- p GhÀ pw Cu BZ-c-Wobamb ip{iqj \ÂIn-bn-cn- p- p. Cu ip{iq-jsb \ap v BZ-c- Wo-b-ambn IcpXmw! hbâ {]hà -I-cpsS kaà Ww 13-þ7-þ2017  cmp-øm-\nâ \n på aq p {]hà -Isc IXv]m-Un-bn-ep- Å- tum.-tpm taml³knw-knsâ `h-\- nâ \S aoänw-knâ sh v dh.-f-kv.-i-cp-wm-ic sh³k, dh,-f-kv.-i-cp-wm-ic krvpo-ho- Zmkv F nhà hb-ense ip{iq-jbv mbn {]mà n v kaà n- p. IXv]mUn kn.-f-kv.sf NÀ nâ i p { i q - j - b v m b n A h - k c w \ÂInb dh.-tu-hnuv simàs mteymknt\m-spå \µn Adn-bn- p- p. tum.-tpm taml³knw-knsâ P -Zn-\-t m-s-\p-_-ôn v Bbncp p aoänwkv \S- -s -«-Xv. ip{iqj-bv mbn Xsâ lrz-bhpw `h- \hpw Xpd At±-ls sszhw A\p-{K-ln- s«. þ {]hà -IÀ s]m njm-cmp & t]mä ImXn-tc-i³ tbip R fpss c -I³ v v v v v I À m S I b n s e tzmím-sn-ãpcp {Kma- nâ \n pw hnip-²- Ø e f n t e Bfp-Isf sim pt]m-ip tpmen Bbn-cp p FtâXv. FÃm hymgm-gvnbpw Fsâ `h-\- nâ Bcm-[\ D m-bn-cp- p. F n-cp- mepw R -fpss `h-\- nse {]iv\- Ä XpSÀam-\-ambn hà²n- psim- n-cp- p. ]e hnip-²-ø-e- Ä Øe Ä kµàin- n«pw Fsâ lrzbw B{Kln- p kam-[m\w F\n D mbn-ã. CXnsâ IqsS Fsâ Cfb aiä tcmkhpw ]nsn-s]-«p. R Ä ]qà -ambpw \ncm-i-s -«- t mä R -fpss Ab mà R Ä {]Xym-i-bpsS hn\w \ÂIn.Fsâ AbÂhmkn {]hà - I³ ktlm.-a-tã-jn\v Fs ]cn-nb-s -Sp- p-ibpw {]mà -\-bv mbn {Iao-I-cn- p-ibpw snbvxp. sszhw F\n pw Fsâ IpSpw-_- n\pw th n henb AÛp-X- Ä snbvxp. ImÂh-dn-bn snmcnª cà- n-eqss R Ä ]pxp-poh\pw kujyhpw e`n- p. Cu {Kma- nse 80 hnizm-kn-i-tfm-ssm w R Ä sszhs Bcm-[n- p- p. aämà pw \ÂIm³ Ign-bm kam- [m\w tbip-{inkvxp \ÂIp p F v R Ä aäp-å-h-tcmsv tlmjn- p- p. sszh- n\p kvtxm{xw! þ ktlm.-a³p-, ]pxnb hnizmkn Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 23

24 hbâ hmà -IÄ kvtxm{xw- -- þ {]mà -\ Rm³ F\n- p-th n \nà½n- n-cn- p P\w Fsâ kvxpxnsb hnh-cn- pw(-sbi:43:21) 01. P½p-Im-ivaoÀ, ]pxnb {]hà -IÀ:10 kvtxm{x- n\v: cmt[-timsv {Kma- nse ktlm.-{]-imiv sszh-h-n\w {ihn- -Xnsâ ^e-ambn elcn Dt] n- -Xn-\m-bn... bq v Iym¼n kw_-ôn 105 t]cnâ 20 t]à IÀ m-hnsâ the-bv mbn kaà n- -Xn-\m-bn...hnizm-k-{]- Jym-]\ ip{iqj \S- nb 11 t]à m-bn... kw{kmw-]qà, kqbn, eãn hb-ep-ifnse Ipª p- Ä ImWn- p kphn-tij Xmev]-cy- n-\m-bn... {]mà -\bv v: AXnÀ n-bn-epå {]Kzm {Kma- n-se- B-fp-I-fpsS kwc- W n-\mbn... Ignª 9 hàj-ambn Ipª p- -fn-ãmsx `mc-s -Sp ktlm-zcn IpSpw-_- n-\m-bn... InUv\n kw_-ô-amb tcmk- mâ `mc-s - Sp {]hà -I³ cmti-jnsâ `mcy tcwp-hn-\m-bn... At\z-jI IqSn-h-c-hneqsS tbip-hns\ Adnª 35 t]à sszh-h-n-\- nâ _e-s -ts- -Xn-\mbn lnam-nâ {]tz-iv, ]pxn-b-{]-hà -IÀ:25 kvtxm{x- n\v: _lvtz-hme hb-ense ktlm.-i- p-hns\ e`n kujy- neqss tbip-hnsâ \maw al-xz-s -Sp-hm-\n-S-bm-bn...\mtIm-ZmÀ {Kma- nse ]pxnb hnizm-kn-bm-b- k-tlm.-t{]-an-eqss 2 IpSpw-_- Ä tbip-{in-kvxp-hnâ hf-cp- p... {]mà -\-bn-eqss ktlm. \mcm-b-wnsâ Igp- nâ D m-bn-cp SyqaÀ amdn-b-xn-\m-bn... tkym, KUzmÄ, OXmÀ hbâ k`-ifnâ FÃm BgvNI-fnepw ]pxnb hnizm-knisf Iq«n-h-cp- p- p... {]mà -\bv v: b-tcm-k- mâ `mc-s -Sp iymwem-en-\m-bn... hnizm-k-{]- Jym-]\w \S- nb 51 hnizm-kn-iä kphn-tij hym]-\- nâ DÄs -ts- -Xn- \m-bn... [Àt½{µ hb-ense ktlm.-zp-t\-c v tiähn iàn e`n-t - -Xn-\mbn... ]qà -k-ab kphn-ti-j-th-e-bv mbn kaà n ktlm.-i-aâpn-xns\ sszhw D]-tbm-Kn-t - -Xn-\m-bn ] m-_v, ]pxnb {]hà -IÀ:30 kvtxm{x- n\v: hnizm-k-{]-jym-]\w \S- nb 80 t]à m-bn {Kma- -fnâ Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 24

25 At\z-jI kt½-f\w \S- p-hm-\n-s-bm-bn... ]m]- Ä Gäp-]-dª v Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_-ôn- p 39 t]à m-bn... XpwKv hb-enâ \S- nb D]-hmk-{]mÀ -\bv v tijw ip{iq-j-bnâ ] m-fn-i-fm-bn-cn- p 20 hnizm-kn- IÄ m-bn... IÀXmÀ]qÀ hb-ense ImgvN e`n ktlm.-_n-j-¼àzmkv Xsâ km yw aäp-å-h-tcmsv ] p-h-bv p- p... {]mà -\bv v: 300  A[nIw hnizm-kn-i-fpå _ptãm-hâ hb-ense Bcm- [-\m-ebw ]pxp n ]Wn-tb- -Xn-\m-bn... ] m-_nse 204 hb-ep-isf _Ôn- n v Hcp {]mà \ N e {Iao-I-cn- p-hm³ B{K-ln- p- p...\½pss {]hà -IÀ ktlm. PmÀPv, ktlm.-a-t\m-là F n-h-cpss kujy- n-\mbn... AtYm-hmÂ, ^ÂKm\ hb-ep-i-fnâ \S- p ]c-ky-tbm-k- -fn-eqss At\-IÀ {InkvXp-hn-te v IS p htc- -Xn-\m-bn D -cm-j- v, ]pxnb {]hà -\- Ä: 10 kvtxm{x- n\v: hnizmkw Gäp-]-dª 47 t]à m-bn... ]pxnb {]hà -I- \mb ktlm.-t\-iv]mä knwkn-eqss dnjn-ti-jnâ sszhw AÛp-X- Ä \S- p- p... At\z-jI IqSn-h-c-hn-eqsS c -bpss A\p-`-h- n-te v h - hà m-bn thz-]-t\ IqSn-h-c-hn kw_-ôn- p hnizm-kn-i-fpss F w hà²n- -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: ss\\n-ämä PnÃ-bnse ip{iqj iàn-s ts- -Xn-\m-bn... emâzwkv hb-ense hnizm-kn-iä Bcm-[-\m-e-b- n-\mbn B{K-ln- p- p... dmbn-hme hb-enâ Hcp I h³j³ \S p-hm-\m-{k-ln- p- p...ip{iqj \S- p 159 {Kma- -fnâ k` cq]-s -ts- -Xn-\m-bn lcn-bm-\, ]pxnb {]hà -IÀ: 5 kvtxm{x- n\v: [ v hb-enâ 2 t]à X -fpss hnizmkw Gäp-]-d-ª p... tkmwn-]-xv, A¼m-e, ]Âhm PnÃ-I-fnse 225 {Kma- Ä ip{iq-j-bv mbn sxc-sª -Sp- n-cn- p- p... ssczmkvi {Kma- nse ]pxnb hnizmkn Xsâ `h\w thz-]-t\ IqSn-h-c-hn-\mbn Xpd- -Xn-\m-bn... slmumâ {Kma- nse hnizm-kn-i-fpss F w 65 Bbn hà²n- p... {]mà -\bv v: Bcm-[-\m-eb \nà½m-w- n-\v A\p-tbm-Py-amb Øew kmhven hb-enâ e`n-t - -Xn-\m-bn... tkmhn-µvkuv {Kma- nse hnizm-kn- IfpsS Bßob hfà -bv m-bn... {]hà -I³ ktlm.-ho-tc-{µà Xe-t mdp kw_-ô-amb tcmk- mâ `mc-s -Sp p... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-jbv mbn Hcp- p 13 t]à m-bn cmp-øm³, ]pxnb {]hà -IÀ: 15 kvtxm{x- n\v: hnizmkw Gäp-]-dª 21 t]à m-bn... s_mà`m-txmuv {Kma- nâ sszhw \ap v \evinb ktlm.-tx-cm-knw-knsâ IpSpw-_- n-\m-bn... ak³k-cky IpSpw-_-ambn IÀ m-hnsâ the-bv mbn kaà n- -Xn-\m-bn... ac- W- nsâ h nâ \n pw ktlmzcn `m{ansb sszhw hnsp-hn- n-\m-bn... ]muve {Kmao-W-tcmSv ktlm-zcn Xsâ km yw ] p-h-bv p- -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: Q», tdm]v {Kma- -fnse Bfp-I-fpsSlrZ-b- fnâ sszzhhn\w {Inb snt - -Xn-\m-bn... kntcmln PnÃ-bnse tahmcn hn`m-k- m-cpss CS-bn Bcw-`n ip{iq-j-bv m-bn... hfsc Bh-iy- n-en-cn- p hb-ep-i-fnâ Bcm-[-\m-e-b- n-\m-h-iy-amb Øew hmt - -Xn-\m-bn... hbep-i-fnâ kwko-txm-]-i-c-w- fpw hnip-²-kw-kà - n-\på ]m{x- fpw Bh-iy-am-bn-cn- p- p D- À{]-tZ-iv, ]pxnb {]hà -IÀ:14 kvtxm{x- n\v: 132 {Kma- -fnâ \S At\zjI IqSn-h-c-hp-IÄ m-bn... Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_-ôn- p 53 IpSpw-_- Ä m-bn... ^oâup kàtæ-bn-eqss ip{iq-j-bv mbn 60 ]pxnb {Kma- Ä sxc-sª -Sp- n-\m-bn... Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 25

26 7 {Kma -fnâ ]pxn-b-xmbn thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-IÄ Bcw-`n- p-hm-\n-s-bm-bn... hnizm-k-{]-jym-]\w \S- nb 43 t]à m-bn... {]mà -\bv v: ZÀi\ ]qà o-i-c-w- n-\m-bn t`mpv-]qcn hn`m-k- m-cpss CS-bn 65 hb-ep-iä Xpd- p-hm³ sszhw R sf klm-bn-t - -Xn-\mbn... X  ]cn-io-e\w ]qà n-bm- nb 75 h\n-x-iä v sxmgnâ Ah-k-c- Ä m-bn... Iym³kÀ tcmk- mâ `mc-s -Sp _ntâm tzhn- m-bn... hnizmk {]Jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp- p 987 hyàn-iä m-bn _olmà, ]pxnb {]hà -IÀ:5 kvtxm{x- n\v: AÔ-Im-c- nâ Ign-ª n-cp inh-\m-yvtsmf {Kmao-WÀ kxy-sh-fn w I -Xn-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bn-eqss 15 t]à k`tbmsp tnà p... ktlm.-{]-zo]v IpamÀ azy-]m\w Dt]- n- -Xp-sIm v Iucnb {Kma- nse hnizm-kn-i-fpss F w hà²n- p... 8 hàj- n\p tijw ss]x-ens\ e`n ktlm-zcn ^ptem Ipamcn Xsâ km yw _men {Kmao-Wcp-ambn ] p-h-bv p- p... {]mà -\bv v: hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bpss Hcp mênâ kw_-ôn- p- -h-cpss F w 800 Ihn-ª p... 6 {Kma- -fnâ Bcm-[-\m-eb \nà½m-w- n-\m-h-iy-amb Øew e`n- p- Xn-\m-bn... \fµ PnÃ-bnse s_âon {]hniy-bnâ ip{iqj hym]n-t - -Xn-\m-bn... At\z-jI kt½-f\w XpS-cp 126 {Kma- -fnâ ]cn-ip-²m-ßmhv {]hà n-t - -Xn-\m-bn QmÀJ- v, ]pxnb {]hà -IÀ:6 kvtxm{x- n\v: sszh-ir-]-bmâ 25 t]à X -fpss hnizmk {]Jym-]n p... ]pxnb hnizm-kn-bmb az³ IpPp-dn-eqsS 12 t]à sszh-h-n\w Adn-bp-hm-\n-Sbm-bn... \hm-tsm-fn-bnse _me-`-h-\nâ 10 Ip«n-IÄ ]pxn-b-xmbn tnà p... IPpÀZmK {Kma- nse Bcm-[\m IqSn-h-c-hn 8 t]à IS p h p... {]mà -\bv v: Ignª 10 hàj-ambn _nàkn, knan Z¼-Xn-IÄ Ipª p- -fn- ÃmsX `mc-s -Sp- p... JpS, \hm-tsmf hb-ep-i-fnse 30 t]à hnizm-k-{]-jym-]- \- n-\mbn Hcp- p- p... ]Sm-dnb hb-enâ ip{iq-jsb FXnÀ p SnI, hn\bv ktlm-z-c- -fpss cq]m- -c- n-\m-bn... Ignª 7 amk-ambn ss]im- NnI _Ô-\- n-em-bn-cn- p ktlm.-dmw-tz-hnsâ IpSpw-_- n-\m-bn shìw-_w-kmä þ GsYÂ_-cn, ]pxnb {]hà -IÀ:11 kvtxm{x- n\v: knwkn-amcn hb-ense 156 t]à kphn-ti-j-t msp Xmev]cyw ImWn- p- p... ImWmsX t]mb ktlm.-tqm-ap- sb sszhw as- n- - -Xn- \m-bn... s]\n-tbâkpun hb-ense Bcm[\m IqSn-h-c-hn 14 ]pxnb Bfp- IÄ kw_-ôn- p- p... {]mà -\bv v: am\-ko-i-tcm-k- mâ `mc-s -Sp ktlm.-_n-iv\n-bpss kujy- n-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp- p 85 t]à m- bn... kmâ[p-c, [ -knwe {Kma- nâ hnx-dnb sszh-h-n\w ^e-{]-z-am-ti- - Xn-\m-bn... ip{iq-jsb FXnÀ p Inc, tkxo, ssae, _»p F n-hcpss cq]m- -c- n-\m-bn shìv _wkmä þsimâs m-, ]pxnb {]hà -IÀ:8 kvtxm{x- n\v: 54 At\z-jI IqSn-h-c-hp-IÄ \-S p; sszh-h-n-\- n-eqss 467 t]à c -bn-te v h p... \mznb PnÃ-bn ]pxnb hbâ Xpd- -s «p; ]meên {]hn-iy-bnâ ip{iq-jbv v Ah-k-c- Ä e`n- p Xn\v R Ä km n-i-fm-ip- p... \mbn-]qà {Kma- nse ip{iq-j-bnâ henb {]iv\- Ä krjvsn- n-cp ktlm. e n-zmkv am\km -c-s «v kphn-ti-j- nâ hnizkn- p- p... {]mà -\bv v: hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp- p 123 t]à m- bn... am\-ko-i-tcm-k- mâ `mc-s -Sp ktlm.-am-tam-\n-bv m-bn... Pm\In \KÀ, dmw\-kà F n-hn-s- -fnse ip{iqj hà²n-t - -Xn-\m-bn... `b- -camb Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 26

27 Imäp-aqew taâ qc \in AwKpW hb-ense Bcm-[-\m-e-b- nsâ Aä-Ipä- -Wn- m-bn shìv _wkmä þkn-en-kp-un, ]pxnb {]hà -IÀ: 10 kvtxm{x- n\v: ^pâ_mcn ]X³ hb-ense hnizmk {]Jym-]\w \S- nb 5 t]à- m-bn... amen-hnx {Kmao-WÀ kphn-tijt msp ImWn- p Xmev]-cy- n-\m-bn... \nt¼m- cn hbâ k`-bnâ ]pxn-b-xmbn 3 IpSpw-_- Ä tnà p... \yq sse³ Gcnbbnse ip{iq-jbv v ktlm.-zo-]n-bpss IpSpw- _s sszhw \ÂIn-b-Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: _mcm-sse³ h-b-enâ XpS-cp ]c-ky-tbm-k- -fn-eqss Bfp- IÄ kujy-am-ti- -Xn-\m-bn... ^pâ_mcn _kvxn hb-ense kphn-tijw {ihn 40 IpSpw-_- -fpss cq]m- -c- n-\m-bn... elcn acp- nsâ ASn-a-Xz- nâ\n pw ktlm.-kp-ioâ hnsp-xâ t\ts- -Xn-\m-bn... Kbm-Kw-K, ap³knen³ taj-e-bnâ txbne hym]m-c- n-epå CSnhv ImcWw km¼- oi {]XnkÔn \mcn-sp- p kn ow, ]pxnb {]hà -IÀ: 3 kvtxm{x- n\v: temhà dn¼n hbâ k`-bnâ 5 ]pxnb hnizm-kn-iä tnà - Xn-\m-bn... kwk tumàpo hb-enâ ip{iqj hà²n- p- -Xn-\mbn ktlm-zcn \nx-bpss IpSpw-_s D]-tbm-Kn- p- -Xn-\m-bn... hss kn o-anse hb-ep- I-fn hnizm-kn-i-fpss F w hà²n- p- -Xn\v R Ä km n-i-fm-ip- p... `mep-xwk {Kma- nse hnizmk {]Jym-]\w \S- nb 3 t]à m-bn... am\- koi tcmk- mâ `mc-s -«n-cp ktlm.-tamw-tkm-en v kujyw e`n- p... {]mà -\bv v: ^wxmw hb-ense hnizm-kn-bmb ktlm.-k-ao-cnsâ kujy- n-\m-bn... Hcp A]-I-S- nâs «ktlm.-ià\o v sszhw ]pxnb Poh³ \ÂIn-b-Xn-\m-bn... {]hà -I³ ani dmbn-eqss \S- p ^oâup kàtæbv m-bn... ]pxnb hnizm-kn-i-fmb `nw{]-kmzv, km m-cmpv Ch-cn-eqsS Ah-cpsS IpSpw-_- Ä c -bn-te v IS p htc- -Xn-\m-bn BÊmw, ]pxnb {]hà -IÀ: 20 kvtxm{x- n\v: XapÂ]qÀ Xmeq- nâ \S- p ip{iqj sszhw A\p-{K-ln- p- -Xn-\m-bn... cmpv]qà {Kma- nâ k`-cq-]-s -«-Xn-\m-bn... tkmä]m-u, t_mss -Km-thm PnÃ-I-fnse 82 ]pxnb {Kma- -fnâ {]hà -Isc Abbv m-\n-s-bm-bn... KzmP³]pcn {Kma- nse 8 t]à hnizmkw Gäp-]-d-ª p... At\z-jI kt½-f-\- n-eqss 103 {Kma- -fnâ sszh-h-n\w hnxbv p Xn- \n-s-bm-bn... {]mà -\bv v: 30 ]pxnb {]hà -Isc ]qà -k-ab ip{iq-j-bv mbn Abbv p-hm³ R Ä B{K-ln- p- p... \½psS {]hà -I³ ktlm.-a-tpmbn dm^ InUv\n kw_-ô-amb tcmk- mâ `mc-s -Sp- p... _mep-ivtzm-_n, am{i {Kma- -fnâ XpS-cp kphn-ti-j-tbm-k- Ä ^e-{]-z-am-ti- -Xn-\m-bn... [mcmfw hnizm-kn-i-fpå 3 Bcm-[\m IqSn-h-c-hp-IÄ v Bcm-[-\m-ebw e`nt - -Xn-\m-bn awn- qà, ]pxnb {]hà -IÀ: 15 kvtxm{x- n\v: 87 Øe- -fnâ At\z-jI IqSn-h-c-hp-IÄ \S- n... BZyambn kphn-tijw {ihn 1503 Bfp-IÄ m-bn...-bpw-tymwkv hb-enâ 3 t]à hnizmkw Gäp-]-d-ª p... ktlm.-_oàaw-kâ am\-km- -s -«-Xn-\m sszh- \maw al-xz-s -Sp-hm-\n-S-bm-bn... ]n m-ä- n-te v t]mb cp³ knwknsâ IpSpw_w as n h -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: 60 {Kma- -fnâ \S- p thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-I-fn-eqsS sszh-h-n\w ]pxnb {Kma- -fnâ Ft - -Xn-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]-\- n- \mbn Hcp- p 169 t]à m-bn... timivnnw-kv, ImwKvtImIv]n PnÃ-I-fn Xpd- n-cn- p hb-ep-i-fpss hfà -bv m-bn.. Ip«n-I-fpsS mênâ kw_-ôn- Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 27

28 p 134 Ip«n-IÄ m-bn {Xn]pc, ]pxnb {]hà -IÀ:20 kvtxm{x- n\v: hnizm-k-{]-jym-]\w \S- nb 73 t]à m-bn... hb-ep-i-fnâ 6 ]pxnb thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-IÄ, 4 Bcm-[-\m-Iq-Sn-h-c-hp-IÄ F nh Bcw`n- p-hm-\n-s-bm-bn... Izm w-iman k`-bnse apgp-cm{xn Iq«m-bva-bn AÛp-X- Ä \S- -Xn-\m-bn... Kpwknw-Kv]mU {Kma- nse sszh-h-n\w {ihn Bfp- I-fpsS CS-bn hen-sbmcp DWÀÆv D mbn... {]mà -\bv v: Imänepw shås m- - nepw \in- -s «ImatàmÀ hbense Bcm-[-\m-e-b- nsâ Aä-Ip-ä -Wn-IÄ m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-jpss Hcp mênâ kw_-ôn- p 340 t]à m-bn... t_mtdmjv hn`m- K- m-cpss CS-bn c n-e-[niw ]pxnb k`-iä Xpd- p-hm³ Ah-kcw e`nt Xn-\m-bn... ]pxn-b-xmbn Xpd hb-ep-i-fnâ 19 {]hà -Isc sszhw ià-ambn D]-tbm-Kn-t -Xn-\mbn HUoj þip-bn, ]pxnb {]hà -IÀ:5 kvtxm{x- n\v: XnIm-_men hb-enâ k` Øm]n- p-hm³ CS-bm-bn... hnizmk-{]-jym-]\w \S- nb 5 t]à tbip-ià m-hnsâ kvt\lw ] p-h-bv p- p... kip-k-]men hb-ense ktlm. krvpn- n\v e`n kujy- n-eqss tbip-{in-kvxp-hnsâ \maw al-xz-s -Sp-hm-\n-S-bm-bn... 8 hàj- Ä p tijw knti-imcp hb-ense ktlm.-{]-im ZnK-fnsâ IpSpw-_- n\v sszhw Hcp ss]x-ens\ \ÂIn... {]mà -\bv v: ^ncnwky {Kma- nâ Bcw-`n ip{iqj ^e-{]-z-am-ti- -Xn- \m-bn... 5 hb-ep-i-fnâ Bcw-`n- n-cn- p Bcm-[-\m-eb \nà½mww 6 amkw sim v ]qà o-i-cn- -s -ts- -Xn-\m-bn... azw-kn, Iphm-KpU {Kma- -fnse hnizm-kn-i-fpss F w hà²n-t - -Xn-\m-bn... anyn-e, _n{imw F o ktlm- Z-c- -fpss tcmk-in-s sszhw amtä- -Xn-\m-bn HUoj þ k¼mâ]q-cn, ]pxnb {]hà -I³:8 kvtxm{x- n\v: kphn-tij ^nenw I NmÀ`«{Kmao-WÀ tbiphns\ pdn v Adn-bp-hm³ Xmev]cyw ImWn- p- p... _uzv PnÃ-bnse DÄ{Kma- -fnâ ip{iq-j-bv mbn Ww e`n- -Xn-\m-bn... azy-]m\w Dt]- n ktlm._m³amen {]am³]qà {Kmao-W-tcmSv Xsâ km yw ] p-h-bv p- p... hnj-]m-¼nsâ ISn-bn \n pw ktlm.-xm-cm-\n knwkv c -s «Xn\m sszh-\maw al-xz-s -«-Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: sxxn-en-b-ap {Kmao-WÀ sszh-h-n\w {ihn-t - -Xn-\mbn... _mky-ap Bcm-[\m IqSn-h-c-hn 2 IpSpw-_- Ä ]pxn-b-xmbn kw_- Ôn- -Xn-\m-bn... tkmt\-]qà PnÃ-bn ip{iqj Bcw-`n ktlm.-b-\µ Zo]sb sszhw D]-tbm-Kn-t - -Xn-\m-bn... ssxtdm-bnuv tcmk- mâ `mc-s - Sp {]hà -I³ apip-µ-bpss `mcy-bpss kujy- n-\m-bn HUoj þ k men, ]pxnb {]hà -IÀ: 10 kvtxm{x- n\v: ktlm.-cmpp ]n³kz ]m¼nsâ ISn-bn \n pw c -s -«p... knwkvz {Kmao-W-tcmSp kphn-tijw Adn-bn- p-hm³ At±-l- nsâ km yw hfsc klm-b-i-c-am-ip- p... s_\m-kp-unb {Kma- nse sszh-a- -fpss F w hà²n- p- -Xn\v ]pxn-b-hn-izm-kn-bmb ktlm. kpio-ens\ sszhw D]-tbm-Kn- p- p...-k-tlm.-kp-\m-_-en v tbip-hnsâ \ma- nâ ImgvN XncnsI e`n- -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: azy- n\v ASn-a-bm-bn-cn- p ktlm-.ssk-dmans\ kphntijw hnsp-hn-t - -Xn-\v... Ignª 3 hàj-ambn \S- m³ km[n- msx tcmkn-bm-bn-cn- p ktlm-zcn kpiva-xn-bpss kujy- n-\m-bn... abqà`rvpv PnÃ-bnse {Kma- -fnâ {]hà -Isc e`n-t - -Xn-\m-bn... hnizm-kn-isf FXnÀ p ktlm.-aw-kâ knwknsâ lrz-b- nâ ]cn-ip-²m-ßmhv {Inb Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 28

29 snt - -Xn-\m-bn HUoj þ skmd, ]pxnb {]hà -IÀ:12 kvtxm{x- n\v: kmàxnâ, Zmcm-Ip n {Kma- -fnâ kphn-tijw {ihn- -hcpss F w hà²n- -Xn-\m-bn... kphn-tijw {ihn ktlm. Kpcp-_-cnb IpSpw- _-ambn Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_-ôn- p- p... sszh-ir-]-bmâ ejm- ]mu {Kmao-WÀ v tdmuv kui-cyhpw tz]kmln {Kmao-WÀ v IpSn-sh- Åhpw e`n- m-\n-s-bm-bn... alp-em-]fn {Kma- nâ ip{iq-j-bv mbn sszhw ktlm.-ssi-emjv k_-dns\ \ÂIn-b-Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: am\-ko-i-tcm-k- mâ `mc-s -Sp awk-ep, ImÀXnI F o ktlm-z-c- -fpss hnsp-x-en-\m-bn... Kpcm-kmln hbâ k`n-eqss Ab {Kma- Ä kphn-ti-jo-i-cn- -s -ts- -Xn-\m-bn... atem-xn-]qà {Kma- n-se- c- -bnte v h 5 IpSpw-_- Ä hniz-mk- n-te v htc- -Xn-\m-bn... _mkm-kmâ hb-ense hnizm-kn-ifpss Bcm-[-\m-e-b- nsâ kaà W ip{iq-j-bv m- bpå Hcp- - Ä m-bn O o-kvkuv, ]pxn-b-xmbn {]hà n- p- -hà:30 kvtxm{x- n\v: Xnsse-]mfn {Kmao-WÀ v IpSn-shÅw e`n- p... ktlm.-cm-taiz-dnsâ kzm[o\-an-ãm ssiim-ep-iä v sszhw ]pxnb _ew \ÂIn-b-Xn- \m-bn... ho«nâ \n pw Cd- n-t mb 17 hb-ãpå ktlm.ic-wns\ sszhw as- n-s m- p-h- -Xn-\m-bn... hnizmkw Gäp-]-dª 30 t]à m-bn... {]mà -\bv v: \½psS {]hà -I³ ktlm.-po-hsâ 5 hb-êpå ais\ ]«n ISn p; kujy- n-\m-bn hb-êpå ktlm.-k-µo-]nsâ ImgvN e`nt - -Xn-\m-bn... tzhvz {Kmao-W-cpsS c -bv m-bn... ss]im-nni _Ô-\- nâ Bbn-cn- p ktlm.-p- -dm-hn-hnsâ hnsp-x-en-\m-bn... el-cn v ASn-abm-bn-cn- p bphm- sf sszhw kµàin-t - -Xn-\m-bn a[y-{]-tz-iv, ]pxnb {]hà -IÀ:25 kvtxm{x- n\v: A]-kvamc tcmk- nâ \n pw hnsp-xâ {]m]n ktlm.-cmtp-jn-\m-bn... tbip-ià m-hn-â \n pw ]m]- a e`n v hnizm-k- n-te v h 102 t]à m-bn... 2 ]pxnb Bcm-[-\m-Iq-Sn-h-c-hp-Ifpw Hcp thz-]-t\ IqSnh-chpw sszhw \ap v \ÂIn-b-Xn-\m-bn...hnizm-k-{]-Jym-]\w \S- nb 23 t]à m-bn... {]mà -\bv v: dohm PnÃ-bnse DÄ{Km-a- -fnâ {]hà -Isc e`n-t - -Xn- \m-bn {Kma- -fnâ thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-IÄ Bcw-`n- p-hm³ Hcp- p- p... ]mssé hb-enâ Bcm-[-\m-ebw D m-ti- -Xn-\m-\n... KmZn-K-a\ {Kma- nse A[n-]³ ip{iq-jbv v Ah-k-c- sf \ÂtI- -Xn-\mbn KpP-dm v ZmtlmZv PnÃ, ]pxnb {]h-à -I³:5 kvtxm{x- n\v: hnizm-k-{]-jym-]-\- n-eqss ]pxnb krjvsn-bmb 49 t]à m-bn... ]qà -k-ab kphn-ti-j-th-e-bv mbn 5 bphm- Ä kaà n- -Xn- \m-bn... BZy-ambn kphn-tijw {ihn 380 t]à m-bn... {]mà -\-bn-eqss ss]im-nni iàn hn«p-t]mb ktlm.-n¼ s_ n-eqss kphn-tijw hym]n- p- -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: 10 ]pxn-b-{km-a- -fnâ ip{iqj Bcw-`n-t - -Xn\v sszhw Ah-kcw \ÂtI- -Xn-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp- p 70 hnizm-kn-iä m-bn... \m\n-jm-cmpv {Kma- nâ At\-IÀ Bcm-[-\m- Iq-Sn-h-c-hn IS p htc- -Xn-\m-bn... simbvtzm-_m³ {Kma- nâ hnizm-k-{]- Jym-]\ ip{iq-j-bv mbn t]cv cpn-kv{sà snbvx 45 t]à m-bn KpP-dm v `mcq v PnÃ, ]pxnb {]hà -IÀ:7 kvtxm{x- n\v: lym-ip- n-{km-a- nse ]pxnb hnizm-kn-iä kphn-tijw hym]n- n- p- -Xn Xmev]cyw ImWn- p- p... {]mà \m thf-bnâ ktlm.- Pm-av\-bpsS Xz v tcmkw amdn-t m-b-xn-\m-bn... Bßm- -fpss simbv n-\mbn Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 29

30 k`-bpss 17 aq - mà v ]cn-io-e\w \ÂIn-b-Xn-\m-bn... am\-ko-i-tcm-k- mâ `mc-s -«n-cp ktlm-zcn lm\nb `mbn-bv v e`n kujy- n-\m-bn... {]mà -\bv v: ISp ag-bnepw shå-s m- - nepw \mi-\-jvs- Ä t\cn«bfp-i-ä km[m-c-w-po-hn-x- n-te v as n htc- -Xn-\m-bn... kphntij tlmj-w- n-\mbn Xmev]-cy-s -Sp dmhn-x, IhnX F n-hà m-bn... Cu PnÃ-bpsS DÄ{Km-a- -fnâ 40 ]pxnb {]hà -Isc Bh-iy-a-mbn-cn- p- p... hmzn-`m-enbbnâ ip{iq-j-bv mbn sszhw hmxnâ Xpd-t - -Xn-\m-bn alm-cm-jv{s, ]pxnb {]hà -IÀ:7 kvtxm{x- n\v: ktimen hb-enâ ]pxn-b-xmbn Bcw-`n X  ]cn-io-e\ mêp-i-fnâ tnà 6 h\n-x-iä m-bn... Hcp s] Ip-ª ns\ \ÂIn \½psS {]hà -I³ ktlm.-{]-imiv \nimâpnsb sszhw A\p-{K-ln- -Xn-\m-bn... hbâ {]hà -I-cpsS IpSpw-_- Ä tnà p \S- nb D]-hmk {]mà -\- bnâ \S AÛp-X- Ä m-bn... alm-cm-jv{s-bnse ip{iqj 9 PnÃ-I-fn hym]-cn- p... {]mà -\bv v: k màk {Kma- nâ Bcm-[\ Bcw-`n-t - -Xn-\m-bn... \sµuv PnÃ-bnse ip{iq-jbv v ssk nfpw kwko-txm-]-i-c-w- fpw Bhiy-am-Ip- p... ]YmÀUn taj-e-bnâ tamj-w- -fnâ DÄs -«n-cn- p- -B-fp- Isf kµàin-t - -Xn-\m-bn... {iodmw ]hmdnsâ cq]m- -c- n-\m-bn sxe- m-\, ]pxnb {]hà -IÀ:20 kvtxm{x- n\v: kphn-tijw {ihn D p-\p-xe {Kmao-WÀ {InkvXp-hn ]pxn-b-xm-bn- oà p... At_m-[m-h-Ø-bn Ign-ª ncp `mcxn ]gb Ah- Ø-bn-te v as n h p... ktlm-zcn Xsâ km yw aäp-å-h-cp-ambn ] p-hbv p- p... timyp-cp, dohn-kpuw {Km-a -fnâ ip{iq-j-bv mbn Ah-kcw e`n- -Xn-\m-bn...]n -cm-a-kpu {Kma- nâ sszhw \ap p \ÂInb ktlm-zcn aa- X-bpsS IpSpw-_- n-\m-bn... {]mà \bv v: \KÀ IpÀ\q PnÃ-bn ^oâup kàtæ Bcw-`n-t - -Xn- \m-bn... ]pxnb hnizm-kn-i-fmb kmhn-{xn, _m_p-dmhp F n-h-cn-eqss AhcpsS IpSpw-_- Ä c -bpss A\p-`-h- n-te v IS p htc- -Xn-\m-bn... hnim-cm-_mzv, bmzm{zn {]hn-iy-i-fnâ \n pw ]pxnb {]hà -IÀ Fgp-t - evt - -Xn-\m-bn B{Ôm-{]-tZ-ivþhn-im-J-]-«-Ww, ]pxnb {]hà -IÀ: 15 kvtxm{x- n\v: _wkm-cp-ta«hb-enâ \S- nb hnizmk {]Jym-]\ ip{iq-jbv mbpw ip{iq-j-bpss hfà -bv m-bpw... Pqsse amkw 5 hb-ep-i-fnâ Bcm- [-\m-ebw kaà n- p-hm-\n-s-bm-bn...-hn-izm-k-{]-jym-]\w \S n {InkvXp-hn ]pxn-b-xmbn XoÀ 176 t]à m-bn... kphn-tij Xmev]cyw ImWn- p Nn\- ¼ {Kmao-WÀ m-bn... {]mà -\bv v: \½psS {]hà -I³ ktlm.-chn A]-I-S-s - p-sà v NnIn-Õ-bn-em-bn-cn- p- p... ] m_p hb-enâ \ne-\nâ p FXnÀ p-iä \o n-t m-ti- Xn-\m-bn... KtÃ-e-]p-«p, t]mc- mw-kpu {]hn-iy-iä kphn-tijo-i-cn- -s -ts- -Xn-\m-bn... Ipt\cp {Kma- nâ FXnÀ p-iä krjvsn- p ktlm. Xncp- XnbpsS cq]m- -c- n-\m-bn B{Ôm-{]-tZ-iv, ]pxnb {]hà -IÀ:10 kvtxm{x- n\v: Ipª p- -fpss ip{iq-j-bv mbn \S- p ]cn-io-e-\- m- Ên 90 t]à kw_-ôn- p... _pk-b-h-ek {Kma- nâ \S apgp-cm{xn {]mà -\-bnâ AÛp-X- Ä \S- -Xn-\m-bn... Nn -Ip-[a hb-enâ \S Bcm-[-\m-eb kaà W ip{iq-j-bnâ 170 hnizm-kn-iä kw_-ôn- m-\n-sbm-bn...hnizm-kn-i-fn-eqss amcn- n-h-ek {Kma- nâ \S- p ]c-ky-tbm-k- nâ ]pxnb Bßm- sf e`n- p- -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: ]màæxo]pcw ]cn-io-e\ ti{µ- nâ \S- p ^oâup Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 30

31 kàtæ-bv m-bn... t]mem-in-a-wvuense 27 {Kma- -fnâ hnx sszh-h- N\w At\-I-cpsS lrz-b- fnâ {Inb snt - -Xn-\m-bn... Cu km¼- oi hàjw Ah-km-\n- p- -Xn\p ap¼mbn 20 ]pxnb {]hà -Isc sszhw \ap v \ÂtI- -Xn-\m-bn B{Ôm-{]-tZiv þ tim m-tumc, ]pxnb {]hà -IÀ: 15 kvtxm{x- n\v: tymimssd hb-enâ hnizmkn-i-fpss hà²n- p- p... et -]p«p {Kma- t]à nâ 4 hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-jbv p tijw k`-tbmsp tnà p... Ipem-_ocp {Kma- nâ \S- nb saun-  Iym¼v 200 tcmkn-iä v {]tbm-p-\-i-c-am-bn... {ko\p, sh «F n-h-cpss IpSpw-_- Ä IÀ m-hnsâ the-bv mbn apt m«p h -Xn-\m-bn... {]mà -\bv v: tnmzssd taj-e-bnâ hym]n- p ate-dnb amdn-t m-ti- -Xn-\m-bn... kmâzn-am-anun hbâ k`-bnse aq ³ ssst^m-bnuv tcmk- mâ `mc-s -Sp- p... hsí-tim-u-]p«p {Kam- nse hnizm-kn-iä sszh-h- N-\- nâ _e-s -ts Xn-\m-bn... IpZm-knw-Kn, hm\m-_m n hb-ep-i-fneqss ASp- på {Kma- Ä tbip-hns\ Adn-tb- -Xn-\m-bn IÀ m-s-i, ]pxnb {]hà -IÀ:10 kvtxm{x- n\v: hnizm-k-{]-jym-]\w \S n {InkvXp-hnsâ injy- mà F ]Z-hn-bn-te v {]th-in 16 t]à m-bn... At\z-jI IqSn-h-c-hn-eqsS 235 t]tcmsv kphn-tijw tlmjn- p-hm-\n-s-bm-bn... FXnÀ p-i-fpss a[y- nepw _mkh Ieym taj-e-bnse ip{iq-j-bpss hfà -bv m-bn... hnizm-kn-i-fpss F w hà²n- p- -Xn-\m 11 hb-ep-i-fnâ Bcm-[-\mebw Bh-iy-am-bn-cn- p- p... {]mà -\bv v: 136 thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-IÄ \-S- p hb-ep-i-fnâ Bcm-[\m IqSn-h-chpIÄ Bcw-`n-t - -Xn-\m-bn... sxc-sª -Sp 175 ]pxnb {Kma- -fnâ{]-hà -Isc Bh-iy-am-bn-cn- p- p... hnizm-k-{]-jym- ]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp- p 147 t]à m-bn... InUv\n kw_-ô-amb tcmk- mâ `mc-s -Sp {]hà -I³ ktlm. Ac-hn-µn-\m-bn... Wanted Teachers... Vishwasi Sangati, a community development wing of Vishwa Vani Network, with a mission to uplift the underprivileged by involving the privileged, has established English Schools in the mission fields of Tripura, Gujarat and Andhra Pradesh, to provide quality education to the tribal children. Applications are invited from trained and experienced Christian Candidates who have studied in recognized institutions as regular students with a good academic record, excellent communication skills and proficiency in co-curricular and extracurricular activities to teach in the Nursery and Primary sections. Expected Minimum Qualifications: Primary Teachers : D.T.Ed. or Graduates with B.Ed. Nursery / Asst. Teachers : Graduates with N.T.T. Age Limit : Below 30 Years. Completed applications with attested copies of certificates along with a written paper of your born again experience should reach on or before 30th September The Headquarters Secretary, Vishwa Vani, 20, Raghul Street, T.M.P. Nagar, Pudur, Ambattur, Chennai- Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 31

32 hmà -IÄ cmpys kwc- n- p ssk\o-ià \ncm-i-bn-eqss IS p t]mip- p. AhÀ X -fpss IpSpw-_- nâ \n pw hfsc AI-se-bm-Wv. AhÀ v icn-bmb hn{i-aw- In-«p- n-ã. AXv Ahsc \ncm-i-bn-te v \bn- p- p. CXv Ahsc ac-w- n-te pw \bn- p- p hsc-bpå Ime-bf-hn 314 ssk\o-ià Bß-lXy snbvxp. Cu hàjw Pqsse hsc 44 t]à Bß-lXy snbvxp. AXn-\m Ah-cpsS DXv WvT amäp-hm³ imco-cni ]cn-io-e\w \ÂIp- p. hss C y, sx ³ ]min-øm³, shìv_w-km-fnsâ Nne `mk- fpw DÄs -Sp sx ³ Gjy-bpsS Nne `mk- Ä 83 hàj-ambn Gähpw NqtSdnb Øe- -fmbn amdp p. B Øe- Ä acp-`q-an-i-fmbn am dp-hm³ km[y-x-bp- v. hss C y, sx ³ ]min-øm³, shìv_w- Km-fnsâ Nne `mk- fpw DÄs -Sp 2100 Øe- -fnâ A -co Dujvamhv IqSm³ km[y-x-bp- v. kb³kv AUv hm³kkv F tej\w ]d-bp- Xv NqSp Imäv hoip- -Xp-sIm v P\- Ä v AhnsS Xma-kn- p-hm³ Ign-bp- nã F m-wv. Ignª amkw 62.7 _ney³ tumfà BWv hntz-i p Xma-kn- p C y- mà Chn-tS v Ab- -Xv. ssn\, ]min-øm³, ^nen- o³kv, F o Øe- fnâ DÅ-hcpw X -fpss cmpy- -fn-te v cq] Ab-bv p- p.temi- nse Gähpw henb `qj-wvu-amb Gjy-bn \n pw At\Iw Bfp-IÄ aäp cmpy- -fn-te v t]mbn AhnsS tpmen sn p- p. Ignª 10 hàj-ambn Ah-cp-sS F w 87% Bbn hà²n- p, Ah-cn 77% Bfp-IÄ Gjy-bn \n pw IpSn-tbdn ]mà p. STATE OFFICE VISHWAVANI, P.B NO-26, MANJADI P.O, THIRUVALLA-5 PH: , , hniz-hmwn ip{iq-j-bpss HutZym-Kn-I-\m-hmb kaà amkni Xm -fpss Pohn-X- nâ F{]-Imcw kzm[o\w snep- p p F v Adn-bp-hm³ R Ä Xmev]-cy-s -Sp- p. amkn-isb pdn- på \n - fpss hne-tb-dnb A`n-{]m-b- fpw \nàt±-i- fpw R sf Adn-bn- mepw. tic-f- nse At\Iw hnizm-kn-i-fpss \nàtem-`amb ssi m-  aqe-amwv hniz-hm-wn-bpss {]hà -\- Ä apt m«p t]mip- Xv. h n-i-bn-eq-ssbpw aäp-hn-t[-\bpw {]hà -\- sf klm-bn- p-ibpw \nàt±-i- Ä \evip-ibpw sn p- -h-cpss ZÀi- \s IÀ mhv am\n- -s«. R Ä hnx-cww snbvx h n-i-i-fnâ NneXv bym-k-abw FSp- p-hm³ Ign-ª n-«n-ã. F mâ icn-bmb ka-b v FSp- m h n-i-iä Xm -fpss `h-\- nâ Ds - nâ Adn-bn- m-epw. Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 32

33 Bh-iy- n-en-cn- p {Kma- -fnâ ip{iqj \nàæ-ln- p- Xv F s\? Bh-iy- n-en-cn- p {Kma- -fnâ ip{iqj \nàæ-ln- p- Xv F s\? {]nb sszh-a- sf, hni-kn-xhpw hni-kz-c-hp-amb cmpy- Ä p e`n- m A\p-{K-l-{]-Z-amb Ah-k-c -fmwv \½psS cmpy- n\v e`n- psim- n-cn- p- -Xv. \½psS cmpy- nsâ t]cv ss n-fnâ tcj-s -Sp- nbn-«p- v(-ftø:1:1, 8:9). temi- nse 6500 `mj-i-fp-å-xnâ 1721 `mj-iä C y-bnâ \n p-å-xm-wv P\-hn-`m-K- Ä C y-bpss ]e-bn-s- -fn-embn hym]n- n-cn- p- p. \½psS P\-kwJy 132 timsn-bnte-sdbm-wv. Ah-bn 72.2% {Kma- -fn-emwv! AsX. \½psS C y {Kma- -fn-â Pohn- p p! \mw Bcm-[-\m-e-b- Ä H n\p ]pdsi asäm- mbn FÃm{Kma fnepw ]«-W- -fnepw \K-c- -fnepw \nà½n- p- p. F mâ Ct mgpw Bcm-[-\m-e-b- -fn-ãm At\Iw DÄ{Km-a- -fp v. Hcn- Ât]mepw kphn-tijw {ihn- m Bfp-I-fp- v. Bfp-I-fpsS cq]m- -chpw {Kma- -fpss kmaq-lyhn-i-k-\hpw ImÂhdn {Iqinsâ Nph-«n am{xw. Ah-cpsS km¼- oi ØnXn hà²n p p. AhnsS kvt\l-hpw, kam- [m-\-hpw, sfiyhpw D v. Id-]p-c lrz-b- sf Igp-Ip tbip-hnsâ Poh-\pÅ cà-am-ip p AXv! CXv Ah-cpsS lrz-b- nâ a\-ên-em- n-b-hcpw c kzoi-cn- -hcpw hniz-hmwn ip{iq-j-tbmsp tncp- p. Hcp kwl-s- \tbm {]hà -Itcm IS p sn n-«n-ãm CS- -fnâ AhÀ IS p t]mip- p. Xt±-iob `mj-i-fnâ AhÀ kphn-tijw tlmjn- p- p. `mc-x-{km-a- Ä A\p-{K-ln- -s -ts- -Xv AhcpsS ZÀi-\-am-Wv, AXnsâ ]qà o-i-c-w- n-\mbn AhÀ {]hà n- p- p. AhÀ Bg- n-te v he Fdnbp- p. AhÀ v `mc-x- nse hnizm-kn-i-fpss {]mà -\bpw ssi m- epw Bh-iy-am-Ip- p. kphn-tijw F m {Kma- sf A\p-{K-l- nsâ Øe- -fm n amäm³ Xt±-iob {]hà -IÀ v sszh- nsâ Ir]-bp v! Bfp-I-fpsS cq]m- -c- n\v R Ä km n-i-fm-ip- p! Ccp-«n-em-bn-cp- -hà henb shfn- - n-embn þ AhÀ km m-\nâ \n pw temi- nâ \n pw PU- nsâ siwn-i-fnâ \n pw hnsp-hn- -s -«p þ At\z-jI IqSn-h-c-hp-I-fneqsS sszh-h-n\w ti«-hà þ AhÀ sszhs At\z-jn- p-hm³ XpS n þ sszh-h-n-\- n-eqss _e-s «lrz-b- Ä þ B lrz-b- Ä v ImÂhdn-bn ]pxppoh³ e`n- p þ AhÀ hnip² kwkà w kzoi-cn p þ tbip Ahsc sxm«v kujy-s -Sp n þ ImÂh-dn-bpsS kvt\l- mâ BIÀjn- -s -«hà þ AhÀ BIp p BZy-X-e-apd hnizm-kn-iä þ AhÀ hbâ k`-i-fnâ Hcp-an p IqSp- p. AhÀ sszhs Bcm-[n- p- p. AhÀ Hcp Bcm-[-\m-ebw ImWp p! AhÀ sszhs ]qà -lr-z-b-t mss Bcm- [n- pi am{x-aã Ahs\ tlmjn- p- -Xn\pw AhÀ Xm-ev]-cy-s -Sp- p. AhÀ Ab {Kma- -fnâ kphn-tijw tlmjn- p p. AhÀ FÂ.-C.Pn skâ-dp-i-fnâ kw_-ôn- p- p. AhÀ tnmzn- p- -Xnepw \n\-bv p- - Xnepw ]c-ambn AhÀ v Ir] e`n- p p ImcWw AhÀ Ah-cpsS Atbm- Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 33

34 KyX Gäp]dbp-Ibpw ]cn-ip-²m-ßmhv Ah-cpsS DÅn {Inb sn p-ibpw sn p- p. tzi v sszh- nsâ ¹m³ ]qà o-i-cn- -s -Sp- p. k` cq]-s -Sp- -Xn-s\- p-sà v kaqlw cq]m- c-s -Sp p. AXn-\m cq]m- cw ]qà n-bm-ip- p. Ipdp- - m-cpss CS-bn Ipª m-sp-i-fpss AhØ hb-ep-i-fnâ Ds - nepw ]ndp-]n-dp p IqSmsX AhÀ Ahsb t\cn-sp p. AhÀ {]iv\- sf t\cn-sp-t¼mä, X Ä mbn ImÂh-dn-bn ]msp-i-tfä tbip-hns\ am{xw t\m p-ibpw HSp-hn A\p-{K-ln- -s -Sp- Ibpw sn p- p! Hcp e w {Kma- -fnâ kphn-tijw F p B Zn\ Ä sszhw R Ä v \ÂIpw F -XmWv R -fpss hnizmkw. C v temi- nâ kphn-ti-j- n-\mbn Xpd hmxn-ep-iä ImWp- -Xp-sIm v R -fpss hnizmkw Zn\-t mdpw hà²n- p- p. P\-hn-`m-K- -fnâ \n pw a -tzm- \nb hnfn R Ä kzoi-cn- p- -Xp-sIm- m-wnxv! FÃm amkhpw hb-ep-i-fnâ icm-icn 800 hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iqjbpw hnizm-kn-iä v hnip-²-kw-kà hpw \ÂIp Hcp henb kphn-tij kwl-s-\-bmbn sszhw hniz-hm-wnsb DbÀ n. Cu ip{iq-jbv v sszh- nâ \n pw Ir] e`n- p. {]nb sszh-a- -sf, \ap v ip{iq-j-bv mbn Xpd hmxn-ep- IÄ D v; \ap v ip{iq-jbnâ {Xnam\ kao-]-\-amwp-åxv {]mà \m kl-im-cn-iä þ {]hà n- p {]Xn-\n-[n-IÄ þ ] m-fn w hln- p ip{iqjm kl-im-cn-iä. Znhy amàt m-]-tz-i- n-\mbn Im ncn p FÃm-hscbpw Hcp simbv v Im n-cn- p- p. \n Ä FSp- p \à Xocp-am-\- Ä kphn-tijw F m CS- -fnâ ImÂhdn kvt\lw ]I-cp-hm³ CS-bm-Is«! Xm -fpss ] m-fn w 1.- Xm- -fpss `h-\- ntem tzi- ntem Hcp {]bà {Kq v XpS- p-hm³ B{K-ln- p- p-sh- nâ Cu ip{iq-j-sb- än IqSq-X hnh-c- Ä Adn-bp-hm\pw R -fp-ambn kl-i-cn- p-hm\pw Xmev]-cy-sa- nâ hss C y-bnse anj³^oâup-iä kµàin- p-hm³ B{K-ln- p- p-sh- nâ... bphxo bphm- sf ip{iq-j-bv mbn hnfn- p p kphn-tijw F n-bn-«n-ãm {Kma- -sf- p-dn- på ZÀi-\hpw hnfnbpw kaà -W-hp-apÅ c n- -s «bph-p-\- sf ]qà -k-ab ip{iq-jbv mbn Bh-iy-ap- v. Cw ojv ae-bmf ]cn-`m-j-bnâ {]mhnwyw DÅhÀ v ap³k-w-\. At]- -IÀ tic-f- n-se-hn-ssbpw {]hà n- m³ k³a\-êp-å-h-cp-am-bn-cn- -Ww. Xmev]-cy-ap-Å-hÀ _Ô-s -«m-epw Vishwa Vani, Manjadi P.O,Thiruvalla Ph: , Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 34

35 ip{iq-j-bn-eqss k`-iä k`-i-fn-eqss ip{iqj! sszh- n\p alxzw. kphn-tijw F nb FÃm CS- -fnepw ]cn-ip-²mßmhv {]hà n- p- p. ]cn-ip-²m-ßmhv simbv ns\ hà²n- n- p- p. AsX, Zn\-t mdpw Bßm- Ä hnizm-k-{]-jym-]\w \S- p- p, At\Iw Bßm- Ä k`-tbmsp tncp- p! Ahsâ henb-\m-a- n\v alxzw D m-i-s«. {Kma- -fnse hnizm-kn-i-fpss F w 10 Bbn hà²n- p-t¼mä AhÀ {]hà -I-cpsS `h-\- n-tem þ ac- -W-en-tem þ kviqfp-i-fpss hcm- -I-fntem ]qà lrz-b-t mss sszhs Bcm-[n- p p. AXp-t]mse hnizm-kn-i-fpss F w 60 Bbn hà²n- p- t¼mä AhÀ v Bcm-[-\-bv mbn Hcp Bcm- [-\m-ebw \nà½n p \ÂtI- -Xmbn hcp- p. A s\ Bh-iy- n-en-cn- p {Kma- -fnâ Bcm-[-\m-ebw \nà½n- p- -Xn\v sszh- mâ \nàt±in- -s «hnizm-kn-iä X -fpss ] v \ÂIp- p. Cu Bcm-[-\m-e-b- - fn-eqss Ab {Kma- Ä A\p-{K-ln- -s -Sp p. 2017sâ BZy 7 amk- -fnâ Bcm-[-\-bv mbn kaà n ]pxnb 63 Bcm- [-\m-e-b- Ä mbn sszhs kvxpxn- p- p. Bcm-[-\m-e-b- Ä Db-cp- -Xn\v sszhw D]-tbm-Kn IpSpw-_- Ä mbn sszhs kvxpxn- p- p. \nà½m-w- n-en-cn- p 89 Bcm-[-\m-e-b Ä amà v amk- n\p ap¼mbn kaà n- p- -Xn\v sszh- nâ B{i-bn p Xocp-am-\n- n-cn- p p. {]mà n- m-epw. sszhw cmpy v AÛp-X- Ä sn -s«. 21 kwøm-\- -fnâ \nà½m-w- n-en-cn- p 89 Bcm-[-\m-e-b- Ä Jammu & Kashmir 1 Himachal Pradesh 1 Punjab 2 Uttarakhand 1 Rajasthan 1 Uttar Pradesh 1 Jharkhand 1 West Bengal 1 Himalayan Region 1 Sikkim 2 Assam 3 Manipur 1 Tripura 6 Odisha 18 Chhattisgarh 2 Madhya Pradesh 2 Gujarat 5 Maharashtra 6 Telangana 1 Andhra Pradesh 31 Karnataka 2 Vishwa Vani Samarpan / Sept. '17 35

36

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM

DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM VOLUME - 1 Reg NO.TNBIL/2016/70171 ISSUE - 12 DECEMBER 2017 TAMIL & MALAYALAM ANNUAL SUBSCRIPTION - Rs.60/= FOREIGN - Rs.600/= (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

ISSUE - 10 OCTOBER TAMIL & MALAYALAM

ISSUE - 10 OCTOBER TAMIL & MALAYALAM VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 ISSUE - 10 OCTOBER - 2017 TAMIL & MALAYALAM (Pma- m-c-\nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p-\-ap-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn«

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« AhXmcnI apt ä nsâ ]ShpIÄ F ]pkvxi neqss ]pxnb A\p`h]mT Ä \ÂIpIbmWv. IpSpw_{io {]hà \ fneqss IS p t]mb hgnifnâ a\ênâ ]Xnª A\p`h fpss HmÀ½IÄ Cg]ncns Sp v

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

NOVEMBER 2018 TAMIL & MALAYALAM

NOVEMBER 2018 TAMIL & MALAYALAM VOLUME - 2 Reg NO.TNBIL/2016/70171 ISSUE - 11 NOVEMBER 2018 TAMIL & MALAYALAM ANNUAL SUBSCRIPTION - Rs.60/= FOREIGN - Rs.600/= (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä \ms-i- Ä på elp-tej \mhn-tk-j³ ]m\â s]mxp-hmb ho Ww sszhs hnfn- -t]- n- pi! tamsi-bpss P\\w hen-b-h-\mwv Cu ]mt- n-\n-ss,-hmtcm {]mh-iyhpw Ip«n-IÄ "sszhs hnfn- -t]-

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

CHAPTER: 4 Ephesians 1-mw A ymbw XpSßn 3 mw A ymbw hsc ""k`-bpss hnfn'' The calling of the Church F hnjbw BWp hnh-cn- -Xv. Eph. 4-mw A ymbw XpSßn 6 mw A ymbw hsc ]pxn-sbmcp Theme XpS-ßp-Ibm-bn. The conduct

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

hn]-cox A\p-`-h-ß-fn \n v hocy-i n B n- mw

hn]-cox A\p-`-h-ß-fn \n v hocy-i n B n- mw - Be- pg VOLUME: 5 ISSUE: 3 PAGE: 12 Rs: 5 KERMAL/2013/50525 FUn-t m-dn-b hn.-]n. A www.facebook.com/ FrVPJoseph A\p`hw F p ]d- m - -kz w A\p-`-h-߃ mwv thz-]p-kvxiw ap Xq w \ Ip- -Xv. Cu A\p-`hw a\p-jy

More information

ico-c- n-eqss Bßm-hn-te-bv v...

ico-c- n-eqss Bßm-hn-te-bv v... JUNE 2014 ico-c- n-eqss Bßm-hn-te-bv v... VOL. 1 ISSUE 2 ]nxr-sam-gn-iä ico-c- n-eqss Bßm-hn-te-bv v... JUNE 2014 VOL. 1 ISSUE 2 CHIEF EDITOR Sr. Vimala George ASSOCIATE EDITOR Sr. Reena Maria EDITOR Sr.

More information