tutormansor.wordpress.com

Size: px
Start display at page:

Download "tutormansor.wordpress.com"

Transcription

1 347/1 347/1 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 September 14 Dua jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 14 ADDITIONAL MATHEMATICS TINGKATAN 5 KERTAS 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan da/am bahasa /nggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Ca/on dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan dalam bahasa lnggeris atau bahasa Melayu. 4. Ca/on dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soa/an ini. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Markah Pen uh Diperoleh Jumlah 8 Kertas soalan ini mengandungi 1 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah

2 34711 I I THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(, 1) KEBARANGKAL/AN HUJUNG A TAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(O, 1) z I Minus I Tolak I C I I I l I I ~ I I I o.oons Example I Contoh: 1 ( 1 ) f(z) = J; exp -z f(z) If X ~ N(O, I), then Q(z) = J k f(z) dz Jika X ~ N(O, I), maka P(X> k) = Q(k) P(X>.1) = Q(.l) =.179 k z [Lihat halaman sebelah

3 3 347/1 The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA -b±.jb -4ac 1. x= a l b loge b 8. oga =-- loge a 9. Tn =a+(n-l)d n 1. Sn =[a+(n-1)d] 11. T n =ar n-1 5. lo&mn=lo&m+lo&n m 6. loga - = loga m - Ioga n n " _ a(rn -l) _ a(l-rn) I 1 c) - -,r-:/:. n r-t 1-r 13. S =~,lrl<l 1-r CALCULUSIKALKULUS 1. y=uv. dy =udv +vdu 'dx dx dx du dv v--u-. y =!!._ ' dy = dx dx v dx v 4. Area under a curve Luas di bawah lengkung b h xdy = J ydx or (atau) = J a 5. Volume of revolution lsi padu kisaran b =Jn ydx or (atau) a a dy dy du 3. -=-xdx du dx [Lihat halaman sebelah

4 4 347/1 STATISTICS I STATISTIK - LWJ; 7. I= ""'"' ~wi 8 np = n!. r (n-r)! 9 nc = n!. r (n-r)!r! 1. P(A U B) = P(A) + P(B)- P(A u B) [ ]_N-FJ 5. m = L+ fm C 6. I= Q 1 xloo Qo 1. Mean I Min, µ = np 13. u=..{niq X-µ Z= u 1.Distance I Jarak = ~(X -x,) +(y -y}) GEOMETRY I GEOMETRI 5. Id = ~ x +Yi. Midpoint I Titik tengah ( x ) = (X1 + X Y1 + Y),y, Xt+ yj A 6. r = - - ~xi+ Y 3. A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis ( x,y )-(nx1 - +mx, ny1 +my) m+n m+n 4. Area of triangle I Luas segitiga 1 =-l(x1y +XY3 +x3y,)-(xy1 +X3Y +x,y3) [Lihat halaman sebelah

5 5 347/l TRIGONOMETRY I TRIGONOMETRI 1. Arc length, s = rb Panjang lengkok, s = j (} 1. Area of sector, A=.r B Luas sector, L 1.() = J 3. sin A + cos A = 1 sin A + kos A = 1 4. sec A = 1 + tan A sek A = 1 + tan A 5. cosec A = 1 +cot A kosek A = 1 + kot A 6. sina = sinacosa sina = sina kosa 7. cos A = cos A - sin A = cos A - I = 1 - sin A kos A = kos A - sin A = kos A -1 = 1 - sin A 8. sin( A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B sin( A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B 9. cos( A± B) =cos A cos B +sin A sin B kos (A± B) = kosa kosb +sin A sin B 1. tan (A + _ B) ~ tan A± tanb FFtanAtanB tana 11. tana = 1-tan A a b c 1. --=--=-- sina sinb sinc 13. a = b + c - bc cos A a = b + c - bc kosa 14. Area of triangle I Luas segitiga = _!_absinc [Lihat halaman sebe/ah

6 6 347/l For Examiner's Answer All questions. Jawab semua soalan. 1. Diagram 1 shows part of graph of f ( x) = 4 -Ix+ 11. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada graph f(x)=4-\x+ll. f(x) h Diagram 1 Rajah 1-5 k )( Find the value of Cari ni/ai bagi (a) h, k. ( 3 marks] ( 3 markah] : (a) w 1 [Lihat halaman sebelah

7 7. Given the function f : x -.. 3x + 1,, find Diberi fungsi f : x -.. 3x + l, earl 347/1 For Examiner's (a) /(-) I the function/. fungsi f : (a) [3 markah] 3. The roots of the quadratic equation x + 6x + 3 = are a and p. Punca-punca persamaan kuadratik x + 6x + 3 = ialah a dan p. Find the vaiue of Cari nilai (a) a+ p. "i +P~ -- ap GJ : (a) [3 markah] 3 GJ [Lihat halaman sebelah '

8 For Examiner's 4. Find the range of values of x for 3(x + 5) <1x- 5. Cari ju/at nilai x bagi 3(x + 5) < 1x /1 : (3 markah] 5. The equation of a curve is /(x) = x + kx + 6-k, where k is a constant. Find the range of values of k for which the curve lies completely above the x axis. Persamaan bagi satu /engkung ialah f (x) = x + kx + 6- k, dengan keadaaan k ialah pemalar. Cari ju/at nilai k dengan keadaan lengkung itu berada di atas paksi-x sepenuhnya. : (3 marks] (3 markah] w s [Lihat hajaman sebelah

9 6. Given that 36x = 144, find the value of 6x-i. Diberi, 36 x = 144, cari nilai bagi 6 x-i /1 For Examiner's : [3 markah] 6 GJ 7. Evaluate Cari nilai log* 8x log 16 k, [3 markah] 7 GJ [Lihat halaman ebelah

10 For Examiner's IO 347/1 8. In a geometric progression, the sum to infinity is four times the first term. Find the common ratio. Dalam satu janjang geometri, hasil tambah hingga ketakterhinggaan adalah empat kali sebutan pertama. Cari nisbah sepunya. (3 markah] w 8 9. The first three terms of an arithmetic progression are k-1, 4k and 13. Tiga sebutan pertama suatu janjang arithmetik ialah k-1, 4k dan 13. Find Cari (a) the value of k, nilai k, the value of n such that T" = ni/ai n dengan keadaan T" = : [ 4 marks] [ 4 markah] w 9 [Lihat ha/aman sebelah

11 ~1 1. Find Cari, 1 Jo (3 - x) d:x. For /1 Examiner's l : (3 marks] (3 markah] w A circle, centre E, has a diameter FG where F is a point (, 1) and G is the point (8,9). Sebuah bulaatan, berpusat E, mempunyai diameter FG di mana F ialah titik (, 1) dan G ialah titik (8,9). Find Cari (a) the coordinates of E, koordinat titik E, the radius of the circle. jejari bulatan itu. (a) (4 marks] (4 markah] w tt [Lihat halaman sebelah

12 For Examiner's 1 347/1 1. The point E divides the line segment which connects the points P(-1, 3) and (4, 18) internally in the ratio : 3. Find the coordinates of point E. Titik membahagi dalam tembereng garis yang menyambungkan titik P(-1, 3) dan Q(4, 18) dengan nisbah : 3. Cari koordinat titik E. [3 markah] 1 GJ 13.Given OA=i +9}, B=5i-3jand OC=k(i +3j)andC1iesonthe line AB. Find the value of k. Diberi OA = i +9 j, OB= 5 i -3 j and OC = k(i +3}) dan C terletak pada garis AB. Cari nilai k. [4 marks] [4 markah] 13 GJ [Lihat halaman sebelah

13 13 347/1 14. In Diagram 14, PQRS is a rectangle.tis a point on PR such that PR= SPT. Dalam Rajah 14, PQRS ialah sebuah segi empat tepat. Tia/ah satu titik pada QR dengan PR = 5PT. For Examine( S R Diagram 14 Rajah 14 T p""' ~ Q Given that PQ=la and PR=1x+5y, express the following vectors in the - - terms of x and/or y. Diberi PQ=Ia dan PR=1x+5y, ungkapkan vektor yang berikut dalam - - sebutan x dan/atau y. (a) PS, QT. (a) [3 markah] 14 Gd [Lihat halaman ebelah

14 For Examiner's 15. Diagram 15 shows a straight line graph drawn to represent the equation y = _]!_, where p and q are constants. x+q Rajah 15 menunjukkan satu graf garis lurus yang dilukis untuk mewakili persamaan Y = x = q, dengan keadaan p dan q adalah pemalar. xy --i y Diagram IS Rajah IS Given that the line passes through (1,8) and has gradient -3, find the value of p and of q. Diberi bahawa garis lurus itu melalui titik (1,8) dan mempunyai kecerunan -3, cari nilai p dan nilai q. [4 marks] [4 markah] 15 [ci ( Lihat halaman sebelah

15 Find the acute angle fj such that sin(} = sec65 1 Cari sudut tirus B dengan keadaan sin(} = sek /1 [ marks] [ markah] For Examiner's 17. Diagram 17 shows part of the graph of a function f (x) =sin px + q for O:s;x:s;n. Rajah 17 menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi f ( x) = sin px + q O:s;x:s;n. fix) 16 Q Diagram 17 Rajah 17 4 State the value of p and of q. Nyatakan nilai p dan nilai q. [3 markah] 17 Q [Lihat halaman s be/ah

16 16 347/1 For Examiner's 18. Diagram 18 shows a circle with centre, radius 4 cm and OAB is a rightangled triangle. Rajah 18 menunjukkan sebuah bulatan berpusat dengan jejari 4 cm dan OAB ialah sebuah segi tiga bersudut tegak. A Diagram 18 Rajah 18 Given OD = DA, find the area of the shaded region in term of(} Diberi OD=DA, cari luas kawasan berlorek dalm sebutan (} [3 markah] 18 [d [Lihat halaman sebelah

17 17 347/1 19. The variables x and y increase in such a way that when x = -, the rate of increase of y with respect to time is twice the rate of increase of x with respect to time. Given that y = kx + 3x, where k is a constant, find the value of k. Pembolehubah x dan y berlambah dengan keadaan apabila x = -, kadar perlambahan y terhadap masa adalah dua kali kadar perubahan x terhadap masa. For Examiner's Diberi bahawa y = kx + 3x dengan keadaan k ialah pema/ar, cari nilai k. [3 markah] 19 Q. Given that y = x (3x + 1) 6 and dy = kx(1x+ 1)(3x +Ir, find the value of n dx and k. Diberi bahawa y = x (3x + I) 6 and dy = kx(l x + 1)(3x+1 y, cari nilai bagi n dx dank. [3 markah] Q [Lihat halaman ebelah

18 18 347/1 For Examiner's 1. Given the mean, variance and sum of the square of the set data xpx,x 3,. xn are 4, 14 and 3 respectively. Diberi min, varians dan hasil tambah kuasa dua bagi set data xpx,x 3,. xn masing-masing ialah 4, 14 dan 3. Find Cari (a) n, the variance if 4 is added to set of data. nilai varians jika 4 ditambah ke set data itu. [4 marks] [4 markah] (a) 1 [d In an examination, 65% of the students passed. If a sample of 9 students is randomly selected, find the probability that 6 students from the sample passed the examination. Dalam suatu peperiksaan, 65 % daripada pelajar /ulus. Jika satu sampel yang terdiri daripada 9 orang pe/ajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 6 daripada sampel itu lulus dalam [d peperiksaan. [3 markah] [Lihat halaman sebelah

19 A box contains 1 O balloons of which 3 are white, 5 are red and are yellow. Sebuah kotak mengandungi 1 O be/on dengan keadaan 3 berwarna putih, 5 berwama merah dan berwarna kuning. For Examiner's Find the number of ways 6 balloons can be chosen if Cari bilangan cara 6 be/on dapat dipilih secara rawak jika (a) 5 of the balloons are red, 5 daripada be/on itu berwama merah, there must be two balloons of each colour. be/on setiap wama mesti dipilih. [4 marks] [4 markah) (a) 3 [ci 4 A bag contains 5 blue marbles, 3 white marbles and k red marbles. If a marble is picked randomly from the bag, the probability of picking a red marble is~- 5 Sebuah beg mengandungi 5 guli bewarna biru, 3 gu/i putih dan k gu/i bewarna merah. Sebiji gu/i dikeluarkan secara rawak dari beg, kebarangkalian mendapat gu/i merah ialah ~. 5 Find Cari (a) the probability of picking a marble which is not red, kebarangkalian mendapat sebiji guli yang bukan berwama merah., the value of k. nilai k. [ 3 marks] [ 3 markah] 4 [ci [Lihat halaman ebelah

20 347/l (a) 5. Diagram 5 shows a standardized normal distribution graph. Rajah 5 menunjukkan sebuah graf taburan normal piawai. f(z) Diagram5 Rajah 5 Given P(z > k) =.35, find Diberi P(z > k) =.35, cari (a) the area of the shaded region, luas rantau ber/orek, the value of k. nilai k. [3 markah] 5 Gd (a) END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT f Lihat ha/aman sebe/ah

21 1 347/1 INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. This question paper consists of 5 questions. Kertas soa/an ini mengandungi 5 soalan.. Answer all questions. Jawab semua soalan. 3. Give only one answer for each question. Bagi setiap soa/an beri satu jawapan sahaja. 4. Write your answers in the spaces provided in this question paper. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. lni boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 6. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tu/is jawapan yang baru. 7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut ska/a kecuali dinyatakan. 8. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 9. A list of formulae is provided on pages 3 to 5. Satu senarai rumus disediakan di ha/aman 3 hingga A four-figure table for the Normal Distribution N(O, 1) is provided on page. Satu jadual empat angka bagi Taburan Normal N(O, 1) disediakan di halaman. 11. You may use a scientific calculator. Anda dibenarkan menggunakan ka/kulator saintifik.

22 /,' ~ / I ' ; f _ / : ADDlTlONAL MATHEMATICS TRIAL SPM PARER x+4 3,..-j(;) n 1 3_(3_x_+_1) +_ ~ --~- 6 1 I lo I I I BJ (-6)-(3) 3 4 -l<x<3 3 3 B:~ or other method Bl: (x-3)(x+1) ~ ! B: (k + 1)(k-4) Bl: k-4()(6-k)<o ~ B: 6'6-I = 1(6-1 ) Bl: 6x = 1,., 7 _) B: 31og --- 4log l,

23 Mark Scheme Addi1io11!,\/a1henwrics Trial Paper J /.:/ Question Solutions and marking scheme Sub Full Marks Marks 8 ~ r==-1-~ ~-=- Lf OI 'f l B: 1-r=- '-y =- 3 4 t( := \-V' - a ~ Bl: -=4a l-r 4'1 9(a) 4 Bl 4k -(k - l) = l 3-4k 1 B1 3 + (n -1)(5) = Bl l l (3-) (3-) Bl: [(3~x)I Il(a) (5,5) Bl: (+8 1+9) ' 5 Bl : EF = ~ ( 5 - ) + ( 5-1) or 4 FG = ~(8-) +(9-1) 1 (l,9) 3 3 B : ( ) 5 ' 5 Bl: (3(-1)+(4), 3(3)+(181) B: h =-] ork = 9 Bl: l= 3h+(4) 3(3) + (18). or k= +3 +3

24 ii c_\ i i ()ue:,;tion i ~ : Solutions ~ind marking scheme Suh i Marks I 4 T\Jarks 4 B3: 9--3k=3(k--l) B: k-1=4}, or3k-9=-1,l Bl: -i-9j+ki+3kj=a.(-i-9j+si-3j) > (a) Sy 3 _48 -x+ v 5, Bl: ~ ~ 15 p = 11andq=3 4 4 B3: p = l I orq = 3 B: 8=-3(1)+p Bl: xy = -qy+ p t Bl: cos65 17 p = and q =I 3 3 B p = orq=1 ~-----t ~ j or cm _) 3,., I l B: -x8x6--x4 xe Bl: J -x4- xb

25 Mark Scheme Addiriona[ Mathematics Ji-icrl Pap,,,- I I,,/ Question scheme 19 I Solutions and marking Sub Full Marks Marks 3 3 8: =k(-)+3 BJ: dy _,._ dx = di di k =, n = B: x(l x + 1)(3x + 1) 5 Bl: l(a) 1 x (18)(3x+l) 5 +(3x+l) 6 (x) 4 Bl: 14 = 3 -(4) N BJ: 3+4 -( 4 ) (a) 5 Bl: 4 4(a) 3 Bl: k 3 Bl: --=- 8+k 5 5(a).695 Bl:

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT / Matematik Tambahan Kertas Ogos 0 Jam Name :.. m :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas September jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA SULIT 7/ ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER AUGUST 008 HOURS NAMA : KELAS : NO K.P : A. GILIRAN : - JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 008 EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER (KERTAS

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

( ) ( ) SULIT /1

( ) ( ) SULIT /1 SULIT / The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 SULIT 7/ NO. KAD PENGENALAN SET A ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 7/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours 347/1 Name: Additional Mathematics Set (P1) Class: 010 hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 010 Additional Mathematics SET (Paper 1) Two Hours Question Full Marks

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan MATEMATIK Tambahan Kertas 2 September 2004 2 1/2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 Matematik Tambahan Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan 7/1 Name :.. Matematik Tambahan Kertas 1 Form :.. Ogos 008 Jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 SULIT NAMA TINGKATAN : --------------------- SEKOLAH BERASRAMA PENUH PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 216 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SOIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 3472/1

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Instructions: Answer all the questions from this section. Arahan: Jawab semua soalan di bahagian ini. Solve the simultaneous equations 4x y x xy 8. Give your

More information

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) / Name :.... Form :.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

SULIT Matematik Kertas September 009 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 4 4 9 MATEMATIK Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA MOZ@C SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2008 1 4 1 jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :...

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 0 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas / Set jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 7/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER OGOS 00 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan angka

More information

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018 MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,018 SUBJEK TINGKATAN : : NAMA : KELAS: 1 Jawab semua soalan Answer all the questions Soalan/Question 1 1a) Bulatkan semua kuasa dua sempurna dalam senarai

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. 47 / PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama dan tingkatan anda pada

More information

SULIT 347/ 347/ Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 8 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 8 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 4541/3 Kimia Kertas 3 Peperiksaan Percubaan 2007 1 1/2 jam NAMA : ANGKA GILIRAN : LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 CHEMISTRY KIMIA Kegunaan Pemeriksa Paper 3 Kertas

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 1 Round off 34. 376 correct to three significant figures. Bundarkan 34. 376 betul kepada tiga angka bererti. A 34. 3 B 34. 4 C 34. 38 D 34. 40 2 Express 395 000 in the

More information

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x).

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x). KERTAS MODEL SPM KERTAS 1 Dua jam Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ KIMIA Kertas Set 1 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS KELAS : Oktober 2013 2 jam Form 5 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) PRESINT 14, 62300 PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

More information

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 4551/ SULIT 4551/ Biology September 2009 1 ½ jam NAMA :. ANGKA GILIRAN :. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY Kertas Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 Nama:..... Kelas:.... Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos/September 216 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 216 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON 1. This question paper consists of two question: Question 1 and Question 2 Kertas soalan ini mengandungi duasoalan: Soalan 1dan Soalan 2 2. Answer all questions.

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 SULIT 347211 Additional Mathematics Kertas 1 Sept. 2008 2 Jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan]

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination cademic Session 2015/2016 January 2016 MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 04 BTPN PAHANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 449/ MATHEMATICS Kertas ( SET ) 4 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

NAMA : hours KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Ogos 0 hours 0 minutes Two hours thirty minutes jam 0 minit Dua jam tiga puluh minit

More information

SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam 0 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 3472/2 Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Solve the simultaneous equations Selesaikan persamaan serentak x 2y =7, xy x = 9y Give your answer

More information

( ) ( ) SULIT /2

( ) ( ) SULIT /2 SULIT / The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 SULIT SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 Nov./Dis. 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80 \3 a A(a t z H r*'{ SULIT 347211 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2I3 3472n FE F{ a t'{ V F t={ a ri Fr rt ra a 1.

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 47/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

[ Lihat sebelah 3472/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2017 SULIT

[ Lihat sebelah 3472/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2017 SULIT SULIT SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 0 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas SET ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

PENILAIAN AKHIR TAHUN

PENILAIAN AKHIR TAHUN PENILAIAN AKHIR TAHUN KERTAS 1 Masa: Dua jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 00 jam Nama :.... Tingkatan:.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 Kimia Nama Pelajar :... Kertas 3 September Tingkatan :... 2009 1 ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN

More information

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit 1 Nama : Tingkatan :.. Biologi 4551/ Sept 2016 1 jam PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BIOLOGI KERTAS Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 017 Soalan 1 1 Solve log 5 log 5( 3) 1 Selesaikan log 5 log 5( 3) 1 Answer / Jawapan: 1 Solve the equation log 3 log 3( ) 1. 1 Selesaikan persamaan log 3 log 3( ) 1. Given

More information

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Nama :. Kelas : SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011 50/1 TINGKATAN 3 MATEMATIK Kertas 1 September 2011 1 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 449/ 449/ Matematik Kertas September 7 jam LOGO N 4 NM SEKOLH PEPERIKSN PERUN SPM 7 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU Kertas soalan ini adalah dalam

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017 SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos/September ½ jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 5 1. Round off 21.627 correct to three significant figures. Bundarkan 21.627 betul kepada tiga angka bererti. A 21.6 B 21.63 C 21.62 D 21.620 2. Express 0.00007489 in standard form. Ungkapkan 0.00007489

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information