SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3

Size: px
Start display at page:

Download "SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3"

Transcription

1 SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ KIMIA Kertas Set 1 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Untuk Kegunaan Pemeriksa Markah Markah Soalan Penuh Diperoleh JUMLAH 50 Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 1

2 SULIT 4541/ Answer all questions Jawab semua soalan 1. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up for an experiment to determine the melting point of naphthalene. The temperature reading of naphthalene is recorded at one minute intervals. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan takat lebur naftalena. Bacaan suhu direkodkan pada sela masa satu minit. Diagram 1.1 Rajah / SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 2

3 SULIT 4541/ Diagram 1.2 shows the recorded thermometer reading at 1 minutes intervals until 7 minutes. Rajah 1.2 menunjukkan bacaan termometer yang direkodkan pada sela masa 1 minit sehingga 7 minit. 0 min 0 C 1 min 0 C 2 min 0 C min 0 C 4 min 0 C 5 min 0 C 6 min 0 C 7 min 0 C Diagram 1.2 Rajah / SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah]

4 SULIT 4541/ (a) Record all the temperatures in the spaces provided in Diagram 1.2. Rekodkan suhu pada ruang yang disediakan dalam Rajah 1.2. [ marks] [ markah] For Examiner s Use (b) (c) (d) On the graph paper provided at page 6, plot a graph of temperature against time for the heating of naphthalene Pada kertas graf yang disediakan di muka surat 6, plot satu graf suhu melawan masa bagi pemanasan naftalena. [ marks] [ markah] Based on the graph in (b); Berdasarkan graf di (b); Determine the melting point of naphthalene. Show on the graph how you determine the melting point Berdasarkan graf di (b), tentukan takat lebur naftalena. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan takat lebur tersebut. [ marks] [ markah] The temperature of naphthalene did not change from the 2 nd minute until 4 th minute during the heating process. Explain why? Suhu naftalena tidak berubah dari minit ke-2 sehingga minit ke-4 semasa proses pemanasan naftalena. Terangkan mengapa? (e) Predict the temperature of naphthalene at 8 th minute. Ramalkan suhu naftalena pada minit ke-8. [ marks] [ markah] [ marks] [ markah] 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 4

5 SULIT 4541/ (f) Naphthalene is an example of a covalent compound and sodium chloride is an example of an ionic compound Classify the following compound into covalent compound and ionic compound Naftalena adalah satu contoh sebatian kovalen manakala natrium klorida adalah satu contoh sebatian ion. Kelaskan sebatian berikut kepada sebatian kovalen dan sebatian ion. For Examiner s Use Ammonia, potassium iodide, copper(ii) sulphate, aluminium oxide, tetrachloromethane, methanol Ammonia, kalium iodida, kuprum(ii) sulfat, aluminium oksida, tetraklorometana, metanol [ marks] [ markah] 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 5

6 SULIT 4541/ Graph of temperature against time. Graf suhu melawan masa 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 6

7 SULIT 4541/ 2. Diagram 2.1 shows the apparatus set- up for experiment I, experiment II and experiment III to investigate the electrical conductivity of ionic compound and covalent compounds. Rajah 2.1 menunjukkan susunan radas digunakan dalam eksperimen I, eksperimen II dan eksperimen III untuk menyiasat kekonduksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Experiment Eksperimen Apparatus set-up Susunan radas Observation Pemerhatian Inference Inferens I II III Diagram 2.1 Rajah / SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 7

8 SULIT 4541/ (a) Based on Diagram 2.1, state the observation and inferences in the space given for experiment 1,experiment II and experiment III. Berdasarkan Rajah 2.1, nyatakan pemerhatian dan inferens bagi eksperimen I, eksperimen II dan eksperimen III. For Examiner s Use (b) For this experiment,state Bagi eksperimen ini, nyatakan [6 marks] [6 markah] (i) The manipulated variable: Pemboleh ubah dimanipulasi:... (ii) The responding variable: Pembolehubah bergerak balas:... (iii) The fixed variable: Pemboleh ubah dimalarkan: (c) (d)... [ marks] [ markah] State one hypothesis for this experiment Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini [ marks] [ markah] State the operational definition for electrical conductivity for ionic compound. Nyatakan definisi secara operasi kekonduksian elektrik bagi sebatian ion [ marks] [ markah] 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 8

9 SULIT 4541/. Diagram.1 is apparatus set-up to determine the heat of neutralisation between strong acid X and sodium hydroxide solution. Rajah.1 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba peneutralan antara asid kuat X dan larutan natrium hidroksida. Initial temperature Suhu awal Temperature reading increase Bacaan suhu meningkat Strong acid X Asid kuat X Polystyrene cup Cawan polistirena Diagram.1 Rajah.1 Mixing and reacting Bercampur dan bertindak balas Sodium hydroxide solution, NaOH Larutan natrium hidroksida, NaOH Diagram.1 Rajah.1 The neutralisation reaction between sodium hydroxide solution and strong acid X produces 57 kj mol -1 of heat while the reaction between sodium hydroxide solution and weak acid Y produces 55 kj mol -1 of heat. Tindak balas peneutralan antara larutan natrium hidroksida dan asid kuat X menghasilkan haba sebanyak 57 kj mol -1 manakala tindak balas antara larutan natrium hidroksida dengan asid lemah Y menghasilkan haba sebanyak 55 kj mol -1. Based on Diagram.1 and statement above, you are required to plan an experiment to determine the heat of neutralisation between sodium hydroxide solution with strong acid X and heat of neutralisation between sodium hydroxide solution with weak acid Y. Name strong acid X and weak acid Y used. Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki merancangkan satu eksperimen untuk menentuka haba peneutralan antara larutan natrium hidroksida dengan asid kuat X dan haba peneutralan antara larutan natrium hidroksida dengan asid lemah Y. Namakan asid kuat X dan asid lemah Y yang digunakan. 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 9

10 SULIT 4541/ Your expeiment planning should include the followings: Perancangan eksperimen anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: a) Problem statement Pernyataan masalah b) Hypothesis Hipotesis c) All the variables Semua pembolehubah d) List of materials and apparatus Senarai bahan dan alat radas e) Procedure Prosedur f) Tabulation of data Penjadualan data [17 marks] [17 markah] 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 10

11 SULIT 4541/ MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Jawab semua soalan. 2. Jawapan kepada Soalan 1 dan 2 hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.. Jawapan kepada Soalan hendaklah ditulis pada helaian tambahan. Anda boleh menggunakan persamaan, gambar rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda. 4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah. 5. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu. 6. Rajah yang mengiringi tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan di dalam kurungan. 8. Masa yang dicadangkan menjawab Soalan 1 dan 2 ialah 45 minit dan Soalan ialah 45 minit. 9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 10. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. Pemberian markah: Markah Penerangan Cemerlang : Respons yang paling baik 2 Memuaskan: Respons yang sederhana 1 Lemah: Respons yang kurang tepat 0 Tiada respons atau respons salah 4541/ SET 1 JUJ KIMIA 2017 [Lihat halaman sebelah] 11

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 SULIT 1 4541/ NAMA :... KELAS :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 4541/ CHEMISTRY Kertas September 1 ½ jam 1 jam 0 minit DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO JANGAN BUKA

More information

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 4541/3 Kimia Kertas 3 Peperiksaan Percubaan 2007 1 1/2 jam NAMA : ANGKA GILIRAN : LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 CHEMISTRY KIMIA Kegunaan Pemeriksa Paper 3 Kertas

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit SULIT 4541/3 NAMA TINGKATAN MODUL SOALAN BERFOKUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 ANJURAN MPSM CAWANGAN PULAU PINANG DENGAN KERJASAMA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 Kimia Nama Pelajar :... Kertas 3 September Tingkatan :... 2009 1 ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 KIMIA Kertas 3 Set 2 Satu jam tiga puluh minit

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 KIMIA Kertas 3 Set 2 Satu jam tiga puluh minit SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ KIMIA Kertas Set 2 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit 1 Nama : Tingkatan :.. Biologi 4551/ Sept 2016 1 jam PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BIOLOGI KERTAS Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA Name : Class:. 4541/3 KIMIA Kertas 3 Ogos 2008 1½ Jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA KERTAS

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2018 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ CHEMISTRY Kertas Set 2 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN

More information

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON 1. This question paper consists of two question: Question 1 and Question 2 Kertas soalan ini mengandungi duasoalan: Soalan 1dan Soalan 2 2. Answer all questions.

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 4551/ SULIT 4551/ Biology September 2009 1 ½ jam NAMA :. ANGKA GILIRAN :. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY Kertas Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik 1 4531/3 NAMA:... Tingkatan:.. Fizik. Kertas 3 Ogos 2015 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PENTAKSIRAN SUMATIF TINGKATAN 5

PENTAKSIRAN SUMATIF TINGKATAN 5 4531/3 Nama :.. No Kad Pengenalan : Tingkatan :.. PENTAKSIRAN SUMATIF 2 2013 TINGKATAN 5 PHYSICS FIZIK Paper 3 Kertas 3 One hour and thirty minutes Satu jam tiga puluh minit DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 NAMA TNGKATAN Pentaksiran Sumatif 3 SJL PELAJARAN MALAYSA 2013 CHEMSTRY Kertas 3 September 1 V2 jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN N SEHNGGA DBERTAHU 1 Talis noma dan tingkatan anda

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 FIZIK. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 FIZIK. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2.

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2011 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 FIZIK

More information

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK Fizik Kertas 3 Ogos 2008 1 ½ jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK KERTAS 3 Satu jam tiga

More information

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama SULIT Biology Kertas 3 September 2010 1 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini

Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1. An experiment to determine the elasticity of vulcanised or unvulcanised rubber is conducted in lab and diagram 1 below shows

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4531/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 PHYSICS Kertas 3 Sept/Oct 1 ½ jam

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4531/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 PHYSICS Kertas 3 Sept/Oct 1 ½ jam SULIT NAMA: TING : ANGKA GILIRAN :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4531/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 PHYSICS Kertas 3 Sept/Oct

More information

... [1 mark] pembolehubah bergerakbalas the responding variable. ... [1 mark] pembolehubah yang dimalarkan constant variable. ...

... [1 mark] pembolehubah bergerakbalas the responding variable. ... [1 mark] pembolehubah yang dimalarkan constant variable. ... Bahagian A Section A [28 marks] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Answer all questions in this section. 1. Satu eksperimen dijalankan menggunakan jangka masa detik untuk mengkaji hubungan di antara

More information

NAMA: KELAS: JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 EXCEL II PHYSICS Kertas 3 Sept 2009 1 Jam 30 minit Satu jam tiga puluh minit DO NOT OPEN THE QUESTION PAPER UNTIL INSTRUCTED (JANGAN

More information

SMK KHIR JOHARI SG SUMUN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018 TINGKATAN 5

SMK KHIR JOHARI SG SUMUN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018 TINGKATAN 5 SMK KHIR JOHARI 36300 SG SUMUN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018 TINGKATAN 5 Section A Bahagian A [28 marks] [28 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 01) A

More information

Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan

Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan 1. A student carries out an experiment to study the relationship between the velocity of trolley, v and the height of the trolley on

More information

Nama : Tingkatan : SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007

Nama : Tingkatan : SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 Nama : Tingkatan : Fizik Kertas 2 MEI 2007 2 ½ Jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 FIZIK KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit

More information

17. Power, P = energy. 1. a = v - u. 2. v 2 = u 2 + 2as. 3. s = ut + ½ at Power, P = IV Kuasa. 4. momentum = mv. 5. F = ma 19.

17. Power, P = energy. 1. a = v - u. 2. v 2 = u 2 + 2as. 3. s = ut + ½ at Power, P = IV Kuasa. 4. momentum = mv. 5. F = ma 19. The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 1. a = v - u t 17. Power, P = energy time 2.

More information

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN) SCIENCE 018 Bahagian B

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN) SCIENCE 018 Bahagian B 2 NO.KAD PENGENALAN NO SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK 0 1 8 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN)

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Nama :... Tingkatan:... 4541/2 CHEMISTRY Kertas 2 Ogos 2011 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010 55/2 Science Paper 2 August, 2010 1 2 1 hours Nama : ANJURAN BERSAMA Tingkatan :...3 Angka Giliran :.. PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 ANJURAN BERSAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS

PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 ANJURAN BERSAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS SULIT SULIT 4541/2 Chemistry Kertas 2 2010 2017 2 ½ jam NAMA:... NO. KAD PENGENALAN 4541/2 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 ANJURAN BERSAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 SCIENCE

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 SCIENCE 55/ Science NAMA MURID Paper Masa: ANGKA GILIRAN ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 009 SCIENCE Paper Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama penuh dan

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera]

EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] -1- [EMH 451/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2013/2014 Academic Session December 2013 / January 2014 EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] Duration

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Section B Bahagian B [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 1. (a) Diagram below shows the structural formulae of four organic

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

SPM Potential Questions Form 5 Chapter 1-2

SPM Potential Questions Form 5 Chapter 1-2 SPM Potential Questions Form 5 Chapter 1-2 QUESTION 1 - SBP 2010 The reaction between zinc and sulphuric acid will produce zinc sulphate and hydrogen gas. The chemical equation for the reaction is shown

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PERAK 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PERAK 2012 SULTT PHYSICS Paper 3 Ogos/Sept. 2012 172 hours 3enn! YAYASAN PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PERAK 2012 PHYSICS PAPER 3 One hour thirty minutes

More information

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Second Semester Examination 6/7 Academic Session June 7 CPT Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : hours [Masa : jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

454/ 454/ Chemistry/Trial Paper September20 IK JAM CHEMISTRY FORM 5 Paper Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consisits of SOquestions. Kertas

More information

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT / Matematik Tambahan Kertas Ogos 0 Jam Name :.. m :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN

More information

EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN

EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 MAKTAB RENDAH SAINS MARA SULIT 4541/1 Kimia Kertas 1 September 2004 1¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 MAKTAB RENDAH SAINS MARA KIMIA http://cikguadura.wordpress.com/ Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 1511/2 LOGO SEKOLAH NAMA : TINGKATAN : NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1511/2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Section B Bahagian B [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 1. (a) What is meant by electrolysis? Apakah yang dimaksudkan

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

SPM TRIAL EXAMINATION 2008 FOR SECONDARY SCHOOLS IN ZONE A CHEMISTRY

SPM TRIAL EXAMINATION 2008 FOR SECONDARY SCHOOLS IN ZONE A CHEMISTRY 454/ Chemistry Kertas September 008 ¼ hrs SPM TRIAL EXAMINATION 008 FOR SECONDARY SCHOOLS IN ZONE A CHEMISTRY KERTAS Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2008/2009 June 2009 KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA SULIT 454/ Chemistry Kertas September ½ jam Nama Tingkatan PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui

Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I FINAL EXAMINATION SEMESTER I SESI 2014/2015 SESSION 2014/2015 KOD KURSUS : SKPP 2113 COURSE CODE KURSUS

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

SPM Model Question: Paper 3

SPM Model Question: Paper 3 SPM Model Question: Paper 3 Question 1 Form 5 hapter 1: Waves [Relationship between the depth of water and wave length] Water is dripped at a constant rate into two different containers as shown in Diagram

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2009/2010 Academic Session November 2009 KT 222 rganic Chemistry II [Kimia rganik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 KT 222 rganic Chemistry II [Kimia rganik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

NAME CLASS : : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 EXCEL II CHEMISTRY SPM PAPER 2 SEPTEMBER 2009 2 JAM 30 MINIT Dua jam tiga puluh minit DO NOT OPEN THE QUESTION PAPER UNTIL

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] Duration

More information

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN SESI AKADEMIK 2011/2012 : SEMESTER 2 ACADEMIC

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 1511/2 LOGO SEKOLAH NAMA : TINGKATAN : NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1511/2 SCIENCE Kertas 2 Ogos / September 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I]

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January2016 MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please

More information

SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 CHEMISTRY Kertas 2 Set 1. Dua jam tiga puluh minit

SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 CHEMISTRY Kertas 2 Set 1. Dua jam tiga puluh minit NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 CHEMISTRY Kertas 2 Set 1 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 7 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 7 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2014/2015 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2014/2015 : SEMESTER

More information

REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak)

REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2013/2014 Academic Session December 2013 / January 2014 REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak) Duration : 3 hours (Masa: 3 jam) Please check that

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes

SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes 1. Diagram 1.1 shows an experiment to study the reactivity of metals with dilute hydrochloric

More information

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages)

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

SECTION A BAHAGIAN A. [40 marks] [40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

SECTION A BAHAGIAN A. [40 marks] [40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 2 SECTION A BAHAGIAN A [40 marks] [40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1. Diagram 1 shows a cross section of a human eye. Rajah 1 menunjukkan keratan rentas mata manusia. P :: Q : R :

More information

1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) 1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 SAINS KERTAS 2 (1511/2) Dua jam tiga puluh minit

More information

KUCHING JABA T AN KEJURUTERAAN

KUCHING JABA T AN KEJURUTERAAN POLITEKNIK KUCHING JABA T AN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PROGRAM: 8.30 PG -10.30 PC (2 JAM) SEMESTER: TARIKH : 02 NOVEMBER 2010 (SELASA) KEPADA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0 Jangan buka kertas soalan ini sehingga

More information

SULIT 4541/2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 4541/2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 4541/2 Kimia Kertas 2 Ogos 2008 2 ½ jam NAMA:... Tingkatan :... SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN KIMIA. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN KIMIA. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 454/ 454/ Chemistry Paper Ogos 2008 ¼ jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 http://cikguadura.wordpress.com/

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 2 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information