Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya Bersama Majlis Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Malaysia (MPSM) Wilayah Persekutuan Putrajaya PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Untuk Kegunaan Pemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh Jumlah 80 Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak dan halaman tidak bercetak 47/ 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

2 SULIT 47/ BLANK PAGE HALAMAN KOSONG 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

3 SULIT 47/ The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA b ± b 4ac x = 8 a log b = a log log c c b a a m x a n = a m + n a m a n = a m n 4 ( a m ) n = a m n 5 log a mn = log a m + log a n 9 T n = a + (n )d n 0 S n = [ a + ( n ) d ] T n = ar n m 6 log a log a m log a n n n a r r a r r ( ) ( ) = S = =, r a 7 log a m n = n log a m S =, r < r n n CALCULUS / KALKULUS y = uv, dy dx = u dv dx + v du dx 4 Area under a curve Luas di bawah lengkung y = u v, dy dx = du v dx u v dv dx = b a = b a y dx x dy or (atau) dy dx = dy du du dx 5 Volume of revolution Isipadu janaan = b a πy dx b = a πx dy or (atau) 47/ 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

4 SULIT 4 47/ STATISTIC / STATISTIK Σx x = 7 N Σfx x = 8 Σf ( ) 4 Σ x x Σx σ = = x 9 N N σ= ( x x ) Σ fx Σ f Σ f = N F f m 5 m = L + C Σ f x Q 6 I = 00 4 Q 0 ΣW ii I = ΣW n n P r C r = = i i n! ( n r ) ( )! n! n r! r! 0 P( A B) = P( A) + P( B) P( A B) P n r n r ( X = r ) = C p q, p + q = Mean /Min, µ = np σ= npq Z r μ = X σ GEOMETRY / GEOMETRI Distance / Jarak = ( x x ) ( y y ) + 5 r = x + y Midpoint / Titik tengah x + x y + y x, y =, ( ) 6 rˆ = xi + y j x + y A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis nx + mx ny + my ( x, y) = m + n, m + n 4 Area of triangle / Luas segitiga x y x y x y x y x y x y = ( + + ) ( + + ) 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

5 SULIT 5 47/ TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI Arc length, s = rθ 8 sin (A ± B) = sin A cosb ± cos A sin B Panjang lengkok, s = j θ sin (A ± B) = sin A kosb ± kos A sin B Area of sector, A = r θ 9 cos (A ± B) = cos A cos B sin A sin B Luas sektor, L = j θ kos (A ± B) = kos A kos B sin A sin B sin A + cos A = 0 sin A + kos A = tan ( A ± B) tan A ± tan B = tan A tan B 4 sec A = + tan A sek A = + tan A tan A tan A = tan A 5 cosec A = + cot A kosek A = + kot A a sin A = b sin B = c sin C 6 sin A = sin A cos A a = b + c bc cosa sin A = sin A kos A a = b + c bc kosa 7 cos A = cos A sin A 4 Area of triangle / Luas segitiga = cos A = absin C = sin A kos A = kos A sin A = kos A = sin A [Lihat sebelah 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

6 SULIT 6 47/ Answer all questions. Jawab semua soalan.. In Diagram, the function f maps x to y and the function h maps y to z. Dalam Rajah, fungsi f memetakan x kepada y dan fungsi h memetakan y kepada z. f x y z h 7 State Nyatakan Diagram Rajah (a) ( ) f, (b) hf ( 7). [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : (a).. (b)... [Lihat sebelah 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

7 SULIT 7 47/ 4. The function g - (x) = x + 4 Fungsi g - (x) = x + (a) State the value of k. Nyatakan nilai bagi k, x k., x k. (b) Find g(x). Cari g(x). [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : (a) k =..... (b) g( x) =... The following information is about the function h and the inverse function h -. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi h dan fungsi songsang h -. h : x 4 + ax and h : x + bx where a and b are constant dengan keadaan a dan b ialah pemalar Find the values of a and b. Cari nilai bagi a dan b. [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : (a) a =..... (b) b = / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

8 SULIT 8 47/ 4. Given the quadratic equation x ( x + ) = x( x + ), find Diberi persamaan kuadratik x ( x + ) = x( x + ), cari (a) the sum of roots, hasil tambah punca-punca (b) the product of roots. hasil darab punca-punca. [ marks] [ markah] 4 Answer / Jawapan : (a)..... (b) If the quadratic equation x x + = k has no roots, find the range of values of k. Jika persamaan kuadratik x x + = k tidak mempunyai punca-punca yang nyata. Cari julat bagi nilai k. [ marks] [ markah] 5 Answer / Jawapan : / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

9 SULIT 9 47/ 6 The diagram 6 shows the graph of a quadratic function g(x) = -(x m), where m is a constant. Rajah 6 menunjukkan graf fungsi kuadratik g(x) = -(x m), dengan keadaan m ialah pemalar. y 0 (, n ) x Diagram 6 Rajah 6 The curve y = g(x) has the maximum point (, n), where n is a constant. Lengkung y = g(x) mempunyai titik maksimum (, n), dengan keadaan n ialah pemalar. State Nyatakan (a) the value of m, nilai m, (b) the value of n, nilai n, (c) The equation of the axis of symmetry. Persamaan paksi simetri. [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : (a) m =..... (b) n = (c) / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

10 SULIT 0 47/ 7 Find the range of values of x if x( x 4) + 5 < x. Cari julat nilai x jika x( x 4) + 5 < x. [ marks] [ markah] 7 Answer / Jawapan : Solve the equation Selesaikan persamaan [ marks] [ markah] 8 Answer / Jawapan : x = / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

11 SULIT 47/ 9 Given that, express q in terms of p. Diberi bahawa, ungkapkan q dalam sebutan p. [4 marks] [4 markah] 9 Answer / Jawapan : The sum of the first n term of an arithmetic progression is given by S n = n -5n Jumlah n sebutan pertama dalam janjang aritmetik diberi oleh S n = n -5n. Find Cari (a) the first term, sebutan pertama, (b) the common difference. beza sepunya. [4 marks] [4 markah] Answer / Jawapan : (a) (b) / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

12 SULIT 47/ Fifth term of a geometric progression is 0. The sum of the fifth term and the sixth term is 0. Sebutan kelima bagi janjang geometri ialah 0. Jumlah sebutan kelima dan sebutan keenam ialah 0. Find Cari (a) (b) the first term and the common ratio of the progression, sebutan pertama dan nisbah sepunya the sum to infinity of the progression. hasil tambah hingga ketakterhinggaan [4 marks] [4 markah] 4 Answer / Jawapan : (a) (b) / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

13 SULIT 47/ The variables x and y are related by the equation are constants. Diagram shows the straight line obtained by plotting Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan p dan q adalah pemalar. y q = px +., where p and q x x y against x x y q = px +, dengan keadaan x x y Rajah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot melawan x x y x O (,6) (4, 0) x Diagram Rajah y q (a) Express the equation = px + to the linear form. x x y q Ungkapkan persamaan = px + dalam bentuk linear. x x (b) Find the value of p and of q. Cari nilai p dan nilai q. [4 marks ] [4 markah] Answer / Jawapan : (a) (b) p = q = / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

14 SULIT 4 47/ Diagram shows a straight line passing through P ( 0, 6 ) and (,0) Rajah menunjukkan garis lurus melalui P ( 0, 6 ) dan Q (,0). y Q. O Q(,0) x P ( 0, 6 ) Diagram Rajah (a) Write down the equation of the straight line PQ in the form Tulis persamaan garis lurus PQ dalam bentuk (b) A point S ( x, y) moves such that SQ SP Find the equation of the locus of S. =. x a x a y + = b y + = b Suatu titik S ( x, y) bergerak dengan keadaan SQ SP Cari persamaan lokus bagi S. =. [4 marks] [4 markah] Answer / Jawapan : (a) (b) / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

15 SULIT 5 47/ 4 The following information refers to the equation of two straight lines, EF and GH which are perpendicular to each other. Maklumat di bawah merujuk kepada dua persamaan garis lurus EF dangh, yang berserenjang antara satu sama lain. EF : y = tx + k GH: y ( k ) x + t =, where k and t are constants dengan keadaan k dan t ialah pemalar. Express t in terms of k. Ungkapkan t dalam sebutan k. [ marks] [ markah] 4 Answer / Jawapan : t = / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

16 SULIT 6 47/ 5 Diagram 5 show two vector OP and PR. Rajah 5 menunjukkan dua vektor OP dan PR. P ( 5,) y O x - R Express Ungkapkan Diagram 5 Rajah 5 (a) OP in the form i OP dalam bentuk x + y j, x i + y j, x (b) PR in the form. y x PR dalam bentuk. y [ marks] [ markah] 5 Answer / Jawapan : (a) OP = (b) PR = / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

17 SULIT 7 47/ 6 Diagram 6 shows a quadrilateral PQRS. Rajah 6 menunjukkan sebuah kuadrilateral PQRS. P 5z y S Q 4 x R Diagram 6 Rajah 6 Express RS in terms of x, y and z. Ungkapkan RS dalam sebutan x, y dan z. [ marks] [ markah] 6 Answer / Jawapan : RS = o o 7 Solve the equation tan x cot x = for 0 x 60 o o Selesaikan persamaan tan x cot x = untuk 0 x 60 [4 marks] [4 markah] Answer / Jawapan : (a) x = Diagram 8 shows two sectors MON and POQ of two concentric circles with centre O, where MOQ and PON are straight lines / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

18 SULIT 8 47/ Rajah 8 menunjukkan dua sektor MON dan POQ dua bulatan berpusat sama di O. dengan keadaan MOQ dan PON adalah garis lurus. M P. rad O Q N Diagram 8 Rajah 8 Given ON = r cm, OP = ( r ) cm and perimeter of the diagram is 4.9. Diberi ON = r cm, OP = ( r ) cm dan perimeter bagi rajah itu ialah 4.9 Find the value of r, in cm. Cari nilai bagi r, dalam cm. [ marks] [ markah] 8 Answer / Jawapan : r = / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

19 SULIT 9 47/ 9 Given the curve = ( x +) 5 Diberi suatu lengkung = ( x +) 5 y, find the gradient of the curve at x =. y, Cari kecerunan bagi lengkung itu di x =. [ marks] [ markah] 9 Answer / Jawapan : Two variables, and, are related by the equation. Express, in terms of, the approximate change in, when changes from to, where is a small value. Dua pemboleh ubah, dan, dihubungkan oleh persamaan. Ungkapkan, dalam,perubahan kecil bagi, apabila berubah daripada kepada, dengan keadaan ialah satu nilai kecil. [ marks] [ markah] 0 Answer / Jawapan : / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

20 SULIT 0 47/ Given that, find the value of if Diberi, cari nilai k jika [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : k = A set of five numbers has a mean of 8. Satu set yang terdiri daripada lima nombor mempunyai min 8. (a) Find. Cari. (b) When a number is taken out of this set, the new mean is 7.5. Apabila satu nombor dikeluarkan dari set ini, min baru ialah 7.5 Find the value of. Cari nilai. [ marks] [ markah Answer / Jawapan : (a) x = (b) m = A bag contains x red marbles, 5 blue marbles and 4 green marbles.. 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

21 SULIT 47/ When a marble is drawn at random from the bag, the probability that it is red marble is 5%. Sebuah beg mengandungi x guli berwarna merah, 5 guli berwarna biru dan 4 guli berwarna hijau. Apabila satu biji guli dikeluarkan secara rawak daripada beg itu,kebarangkalian bahawa guli itu adalah berwarna merah ialah 5%. Find the value of x. Carikan nilai x [ marks] [ markah] Answer / Jawapan : x = / 00 Hak Cipta PPWPP [Lihat sebelah SULIT

22 Car Kereta Car Kereta Van Van Car Kereta Van Van SULIT 47/ 4 There are 4 cars, that is, A, B,C and D and vans, that is, X,Y and Z in a used car shop. Diagram 4 shows a parking area. Dalam sebuah kedai kereta terpakai terdapat 4 buah kereta, iaitu, A, B,C dan D dan buah van iaitu, X,Y dan Z. Rajah 4 menunjukkan tempat letak kenderaan. Find Cari Diagram 4 Rajah 4 (a) the number of ways a man has if he wants to buy two cars and a van from the shop. Bilangan cara jika seorang lelaki ingin membeli buah kereta dan sebuah van daripada kedai itu. (b) the number of ways of arranging the vehicles if the cars and vans have to be arranged in the parking area as shown. Bilangan cara menyusun kenderaan jika buah kereta dan buah van akan disusun di tempat letak kenderaan seperti yang ditunjukkan. [4 marks] [4 markah] 4 Answer / Jawapan : (a) (b) / 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

23 SULIT 47/ 5 is a continuous random variable of a normal distribution with a mean of 45 and a standard deviation of. Find the value of when. ialah pemboleh ubah rawak selanjar bagi suatu taburan normal dengan min 45 dan sisihan piawai. Cari nilai apabila. [ marks] [ markah] 5 Answer / Jawapan: END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT

24 47/ 00 Hak Cipta PPWPP SULIT SULIT 4 47/ INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON. This question paper consists of 5 questions. Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan.. Answer all questions. Jawab semua soalan.. Give only one answer for each question. Bagi setiap soalan berikan satu jawapan sahaja.. 4. Write your answers clearly in the spaces provided in the question paper. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 6. If you wish to change your answer, cross out the work that you have done. Then write down the new answer. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan kerja mengira yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 9. A list of formulae is provided on pages to 5. Satu senarai rumus disediakan di halaman hingga You may use a non programmable scientific calculator. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

25 SULIT 47/ Additional Mathematics Paper Sept 00 PEJABAT PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5 00 ADDITIONAL MATHEMATICS Paper MARKING SCHEME This marking scheme consists of 7 printed pages

26 PAPER : MARKING SCHEME 47/ Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks (a) 7 (b) (a) k = (b) g(x) = 4 x, x 0 x 4 B : y = x + a = 6 and b = B : 4 = or = b a a B : x 4 a or x 6b 4 (a) 4 (b) B : 4 or B : x + 4x + = 0 5 k > B : ( ) 4()( + k) < 0 B : x x + + k = 0

27 Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks 6 (a) m = (b) n = - (c) x = 7 B : or 5 B : 8 B : -(x + ) B : B : B : or or B : or 0 (a ) - B : -5() 4 (b) 4 B :

28 4 Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks (kedua-duanya) B : or or 4 (b) or 640 or. B : (a) (b), (both) 4 B : or or B : (a) (b) 4 B : B : or

29 5 Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks 4 5 B : B :, (both) (a) (b) 6 B : use Polygon Law, B : 7 //, 4 4 B :, (both) B : B : 8 8 B : B : or

30 6 Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks 9 0 B : B : or 0 B : B : or B : B : or or (a) 40 (b) 0 B : B : B : or

31 7 Number Solution and marking scheme Sub Marks Full Marks 4 (a) 8 4 B : C C (b) 44 4 B : 4 P P or B : B : or

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT / Matematik Tambahan Kertas Ogos 0 Jam Name :.. m :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan 7/1 Name :.. Matematik Tambahan Kertas 1 Form :.. Ogos 008 Jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas September jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com 347/1 347/1 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 September 14 Dua jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 14 ADDITIONAL MATHEMATICS TINGKATAN 5 KERTAS 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

( ) ( ) SULIT /1

( ) ( ) SULIT /1 SULIT / The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA SULIT 7/ ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER AUGUST 008 HOURS NAMA : KELAS : NO K.P : A. GILIRAN : - JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 008 EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER (KERTAS

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :...

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 SULIT NAMA TINGKATAN : --------------------- SEKOLAH BERASRAMA PENUH PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 216 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SOIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 3472/1

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 SULIT 7/ NO. KAD PENGENALAN SET A ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 7/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours 347/1 Name: Additional Mathematics Set (P1) Class: 010 hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 010 Additional Mathematics SET (Paper 1) Two Hours Question Full Marks

More information

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 SULIT 347211 Additional Mathematics Kertas 1 Sept. 2008 2 Jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ KIMIA Kertas Set 1 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan MATEMATIK Tambahan Kertas 2 September 2004 2 1/2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 Matematik Tambahan Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS KELAS : Oktober 2013 2 jam Form 5 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) PRESINT 14, 62300 PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 4541/3 Kimia Kertas 3 Peperiksaan Percubaan 2007 1 1/2 jam NAMA : ANGKA GILIRAN : LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 CHEMISTRY KIMIA Kegunaan Pemeriksa Paper 3 Kertas

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80 \3 a A(a t z H r*'{ SULIT 347211 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2I3 3472n FE F{ a t'{ V F t={ a ri Fr rt ra a 1.

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 0 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas / Set jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit SULIT 4541/3 NAMA TINGKATAN MODUL SOALAN BERFOKUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 ANJURAN MPSM CAWANGAN PULAU PINANG DENGAN KERJASAMA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG SIJIL PELAJARAN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON 1. This question paper consists of two question: Question 1 and Question 2 Kertas soalan ini mengandungi duasoalan: Soalan 1dan Soalan 2 2. Answer all questions.

More information

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa

More information

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit 1 Nama : Tingkatan :.. Biologi 4551/ Sept 2016 1 jam PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BIOLOGI KERTAS Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 Nama:..... Kelas:.... Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos/September 216 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 216 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Instructions: Answer all the questions from this section. Arahan: Jawab semua soalan di bahagian ini. Solve the simultaneous equations 4x y x xy 8. Give your

More information

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) / Name :.... Form :.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 00 jam Nama :.... Tingkatan:.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN

More information

MAT Calculus [Kalkulus]

MAT Calculus [Kalkulus] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Eamination 015/016 Academic Session June 016 MAT 101 - Calculus [Kalkulus] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this eamination paper consists of EIGHT

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Second Semester Examination 6/7 Academic Session June 7 CPT Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : hours [Masa : jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 50/1 Matematik Ogos 01 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 01 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA MOZ@C SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2008 1 4 1 jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 Kimia Nama Pelajar :... Kertas 3 September Tingkatan :... 2009 1 ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik 1 4531/3 NAMA:... Tingkatan:.. Fizik. Kertas 3 Ogos 2015 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam 0 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 4551/ SULIT 4551/ Biology September 2009 1 ½ jam NAMA :. ANGKA GILIRAN :. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY Kertas Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011 50/1 TINGKATAN 3 MATEMATIK Kertas 1 September 2011 1 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x).

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x). KERTAS MODEL SPM KERTAS 1 Dua jam Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 47/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 347/ 347/ Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 8 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 8 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

SULIT 47/ The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. x b ± b 4ac a ALGEBRA 8 log

SULIT 47/ The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. x b ± b 4ac a ALGEBRA 8 log SULIT 47/ 47/ Matematik Tambahan Kertas ½ jam 009 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. 47 / PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama dan tingkatan anda pada

More information

SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 7/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER OGOS 00 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan angka

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2011 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 FIZIK

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

NAMA : hours KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Ogos 0 hours 0 minutes Two hours thirty minutes jam 0 minit Dua jam tiga puluh minit

More information

SULIT Matematik Kertas September 009 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 4 4 9 MATEMATIK Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh sah@mozac008 JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 47/ ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 N ama :... Tingkatan :.... SEKOLAH HRASRAMA l'enllb PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 217 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 72/1 Kertas 1 Ogos

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama SULIT Biology Kertas 3 September 2010 1 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

MAA 101 Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

MAA 101 Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 9/ Jun MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check

More information

Nama : Tingkatan : SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007

Nama : Tingkatan : SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 Nama : Tingkatan : Fizik Kertas 2 MEI 2007 2 ½ Jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 FIZIK KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 SULIT 1 4541/ NAMA :... KELAS :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 4541/ CHEMISTRY Kertas September 1 ½ jam 1 jam 0 minit DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO JANGAN BUKA

More information

MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Eamination Academic Session 6/7 December 6 / January 7 MAA - Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 017 Soalan 1 1 Solve log 5 log 5( 3) 1 Selesaikan log 5 log 5( 3) 1 Answer / Jawapan: 1 Solve the equation log 3 log 3( ) 1. 1 Selesaikan persamaan log 3 log 3( ) 1. Given

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 A function f maps the elements from set P = { 2, 1, 0, 1, 2, } to set Q = {-1, 0,, 8} as shown below in ordered pairs: Suatu fungsi f memetakan unsur-unsur daripada

More information

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Nama :. Kelas : SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information