Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan nombor kad pengenalan, angka giliran, nama dan tingkatan anda pada petak yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman belakang kertas soalan ini. Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak. Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh Jumlah 80 Markah Diperoleh 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

2 47/ The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA b b 4ac log c b x 8 log a b a log c a m n mn a a a 9 T n = a + (n )d a m a n = a m-n 0 S n = 4 ( a m ) n = a m n 5 log a mn = log a m + log a n T n = ar n n [ a + (n ) d ] 6 m log a = loga m log a n n 7 log a m n = n log a m a( r n ) S n = = r S a, r < r a( r r n ), r CALCULUS / KALKULUS y = uv, dy dx dv u dx v du dx 4 Area under a curve Luas di bawah lengkung du v u dy y, dx v dx v dy dy du dx du dx u dv dx b = y dx or (atau) a b = x dy a 5 Volume generated / Isi padu janaan b = y dx or ( atau) a b = x dy a 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

3 47/ STATISTICS / STATISTIK x 7 x = N x = fx 8 f I n P r = W I i W i i n! ( n r)! = ( x x) N = N x x 9 n C r = n! ( n r)! r! 4 = f ( x x) f = fx f x 0 P(AB) = P(A) + P(B) P(AB) P(X = r) = n C r p r q n r, p + q = 5 m = L + N F C f m Mean / Min, µ = np = npq 6 I = Q 00 4 Q 0 Z = X GEOMETRY / GEOMETRI Distance / Jarak = ( x y x ) ( y ) 4 Area of triangle / Luas segi tiga = ( x y x y x y) ( x y x y x y) Midpoint / Titik tengah x x y (x, y) =, y 5 6 r r x x xi y j y y A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis nx mx ny my (x, y) =, m n m n 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

4 4 47/ TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI Arc length, s = r Panjang lengkok, s = j 8 sin (A B) = sin A cos B cos A sin B sin (A B) = sin A kos B kos A sin B Area of sector, A = r 9 cos (A B) = cos A cos B sin A sin B Luas sektor, L = j kos (A B) = kos A kos B sin A sin B sin A + cos A = sin A + kos A = 0 tan (A B ) = tan A tan B tan A tan B 4 sec A = + tan A sek A = + tan A tan A = tan A tan A 5 cosec A = + cot A kosek A = + kot A a sin A b sin B c sin C 6 sin A = sin A cos A sin A = sin A kos A a = b + c bc cos A a = b + c bc kos A 7 cos A = cos A sin A = cos A = sin A 4 Area of triangle / Luas segi tiga = ab sin C kos A = kos A sin A = kos A = sin A 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

5 5 47/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to set P and set Q. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan set P dan set Q. Set P = {,,,, 4} Set Q = {, 4, 9, 6} The relation between set P and set Q is defined by the set of ordered pairs {(, ), (, 9), (, ), (, 4), (4, 6)}. Hubungan antara set P and set Q ditakrifkan oleh set pasangan bertertib {(, ), (, 9), (, ), (, 4), (4, 6)}. State the type of relation. Nyatakan jenis hubungan. Using the function notation, write a relation between set P and set Q. Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set P dan set Q. [ marks] [ markah] Given the functions g : x x 7 and gh : x 8x, find Diberi fungsi g : x x 7 dan gh : x 8x, cari h (x), the value of x when hg ( x) 9. [4 marks] nilai x apabila hg ( x) 9. [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

6 6 47/ Given the function f : x 8x, find Diberi fungsi f (), f : x 8x, cari the values of x such that f ( x). nilai-nilai x dengan keadaan f ( x). [ marks] [ markah] 4 Solve the quadratic equation 5( x ) x( x ). Give your answers correct to three decimal places. [ marks] Selesaikan persamaan kuadratik 5( x ) x( x ). Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

7 7 47/ 5 Diagram 5 shows the graph of a quadratic function f ( x) ( x p) 5, where p is a constant. Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik f ( x) ( x p) 5, dengan keadaan p ialah pemalar. y O (, q). x y = f (x) The curve y f (x) has the maximum point (, q), where q is a constant. Lengkung y f (x) mempunyai titik maksimum (, q), dengan keadaan q ialah pemalar. State Nyatakan the value of p, nilai p, Diagram 5 Rajah 5 the value of q. nilai q. [ marks] [ markah] 6 Find the range of the values of x for which (x ) 6x. [ marks] Cari julat nilai x bagi (x ) 6x. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

8 8 47/ 7 Solve the equation: [ marks] Selesaikan persamaan: [ markah] x 5 7x 5 8 Given that log 6x log 4 y, express x in terms of y. [ marks] Diberi log 6x log 4 y, ungkapkan x dalam sebutan y. [ markah] 9 In a geometric progression, the first term is 6 and the sum of the first two terms is 9. Find the sum to infinity of the progression. [ marks] Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 6 dan hasil tambah dua sebutan pertama ialah 9. Cari hasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi janjang itu. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

9 9 47/ 0 Diagram 0 shows three rectangular cards. Rajah 0 menunjukkan tiga keping kad berbentuk segiempat tepat. cm 5 cm cm cm Diagram 0 Rajah 0 The perimeters of the cards form an arithmetic progression. The terms of the progression are in descending order. Perimeter kad-kad itu membentuk suatu janjang aritmetik. Sebutan janjang itu adalah dalam turutan menurun. Write the first three terms of the progression. Tulis tiga sebutan pertama janjang itu. 9 cm cm Find the common difference of the progression. Cari beza sepunya janjang itu. [ marks] [ markah] The first three terms of a geometric progression are x, x + 4, 5x +. Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah x, x + 4, 5x +. Find Cari the value of x, nilai x, the sum from the fourth term to the eighth term. hasil tambah dari sebutan keempat hingga sebutan kelapan. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

10 0 47/ Diagram shows sector BOC with centre O and sector CXY with centre C. Rajah menunjukkan sektor BOC berpusat O dan sektor CXY berpusat C. B X X C. rad Y Diagram Rajah.58 rad.6 cm O It is given that BOC. 58 radians and the length of arc BC is 7.9 cm. Diberi bahawa BOC. 58 radian dan panjang lengkok BC ialah 7.9 cm. Find Cari the length, in cm, of OC, panjang, dalam cm, bagi OC, the area, in cm, of the shaded region. luas, dalam cm, kawasan berlorek. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

11 47/ Given that a i j and b pi 7 j, find Diberi a i j dan b pi 7 j, cari a b in the form xi y j, a b dalam bentuk xi y j, the values of p if a b 5. [4 marks] nilai-nilai p jika a b 5. [4 markah] 4 Diagram 4 shows a triangle PQR. Rajah 4 menunjukkan segi tiga PQR. R S Q Diagram 4 Rajah 4 Given PQ 4a, PR 6b and point S lies on QR such that QS : QR = : 4, express in terms of a and b. Diberi PQ 4a, PR 6bdan titik S terletak pada QR dengan keadaan QS : QR = : 4, ungkapkan dalam sebutan a dan b. P RQ, SP. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

12 47/ 5 Diagram 5 shows a straight line ABC. Rajah 5 menunjukkan garis lurus ABC. y B(h, k) C(, 0) O A(7, 5) x Diagram 5 Rajah 5 The point B lies on AC such that AB : BC = 4 :. Find the coordinates of B. Titik B terletak di atas AC dengan keadaan AB : BC = 4 :. Cari koordinat B. [ marks] [ markah] 6 It is given that sin = k, where is an acute angle. Diberi bahawa sin = k, dengan keadaan ialah sudut tirus. Find Cari cos. cos. [ marks] [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

13 47/ 7 The variables x and y are related by the equation y = kx, where k is a constant. Diagram 6 shows the straight line graph obtained by plotting log 0 y against log 0 x. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = kx, dengan keadaan k adalah pemalar. Rajah 6 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan log 0 y melawan log 0 x. log 0 y (, h) O (0, -) Diagram 6 Rajah 6 log 0 x Find the value of Cari nilai log 0 k, h. [ marks] [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

14 4 47/ 8 Given that ( x) dx 4 Diberi bahawa f and f x) k ( dx 5, find the value of k. f ( x) dx 4 dan k f ( x) dx 5, cari nilai k. [ marks] [ markah] 9 The gradient function of a curve is x. The curve passes through the points (, 5) and (, k). Fungsi kecerunan suatu lengkung ialah dan (, k). x. Lengkung ini melalui titik-titik (, 5) Find Cari the equation of the curve, persamaan lengkung itu, the value of k. [4 marks] nilai k. [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

15 5 47/ 0 In a nuclear reactor, the area of a square metal sheet with sides x decreases at a rate of 5 cm s - when it is cooled. Find the rate of change of x, in cm s -, at the instant when x = 0 cm. [ marks] Dalam satu reaktor nuklear, luas sekeping logam dengan sisi x berkurang pada kadar 5 cm s - bila ianya menyejuk. Cari kadar perubahan x, dalam cm s - pada ketika x = 0 cm. [ markah] Diagram shows part of a curve y f ( x) which passes through the point (, 5). Rajah menunjukkan sebahagian lengkung y f ( x) yang melalui titik (, 5). y 8 y f (x) (, 5) Given that Diberi 0 0 O Diagram Rajah f ( x) dx 4, find the area of the shaded region. [ marks] f ( x) dx 4, cari luas kawasan yang berlorek. [ markah] x 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

16 6 47/ 4 students are chosen to represent the school in the International Mathematical Olympiad. These students are chosen from 6 boys and 5 girls. Calculate the number of different ways the students can be chosen if 4 orang pelajar dipilih untuk mewakili sekolah ke Olympiad Matematik Kebangsaan. Pelajar ini dipilih daripada 6 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Hitung bilangan cara yang berlainan pelajar ini boleh dipilih jika there is no restriction. tiada syarat dikenakan. only one girl is chosen. hanya seorang pelajar perempuan dipilih. [4 marks] [4 markah] In a class, the probability that a student can swim is 0.6. Three students are chosen at random. Find the probability that Dalam satu kelas, kebarangkalian seorang pelajar boleh berenang ialah 0.6. Tiga orang pelajar dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa all of them can swim, semua boleh berenang, only one of them cannot swim. hanya seorang daripada mereka tidak boleh berenang. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

17 7 47/ 4 A set of scores x, x, x, x 4 and x 5 has a mean of 6 and a standard deviation of. Each score is divided by and then 5 is added to it. For the new set of scores, find Suatu set skor x, x, x, x 4 dan x 5 mempunyai min 6 dan sisihan piawai. Setiap skor dibahagi dengan dan kemudian ditambah dengan 5, cari the mean, min, the variance. varians. [4 marks] [4 markah] 5 In a study, the life span of male elephants have a normal distribution with a mean µ and a standard deviation of 8 years. Find Dalam satu kajian, jangka hayat gajah jantan mempunyai taburan normal dengan min µ dan sisihan piawai 8 tahun. Cari the z-score when the life span is 8 years and µ = 70 years. skor-z bila jangka hayat adalah 8 tahun dan µ = 70 tahun. the value of µ, such that 64.8% of male the elephants have a life span of less than 75 years. nilai µ, dengan keadaan 64.8% dari gajah jantan mempunyai jangka hayat kurang dari 75 tahun. [4 marks] [4 markah] END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

18 8 47/ INFORMATION FOR CANDIDATES. This question paper consists of 5 questions.. Answer all questions.. Write your answers in the spaces provided in this question paper. 4. Show your working. It may help you to get marks. 5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer. 6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 7. The marks allocated for each question are shown in brackets. 8. A list of formulae is provided on pages to Four-figure mathematical tables are allowed. 0. You may use a non-programmable scientific calculator.. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination. MAKLUMAT UNTUK CALON. Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan.. Jawab semua soalan.. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 5. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Satu senarai rumus disediakan di halaman hingga Buku sifir matematik empat angka dibenarkan. 0. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

19 SULIT 47/ PERATURAN PEMARKAHAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS Many to one relation f ( x) x 6 x ( x )( x ) 0 or (x )( x ) 0 B x 4x 4 0 or x 4x 4 0 OR 9x x 0 or 9x x 0 B h( x) 5 4x 7 x = 6 h( x) 7 8x B x 7 x B x h ( x 7) 9 or 54(x 7) 9 B 5 x 7x (5 ) B f ( ) 8 x 6y 0 x, 8x or 8x B x y 4 x or 4 y log4 x log4 y log 6 4 B B 4 x.070, x 8 (8) 4()( ) () B 6 B x 8x 0 B r B 5 p 0 56, 48, 40 q / 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

20 SULIT 47/ 5 x 4x ( 8 ) or ( ) B B 6 k k ( k ) or k k B 5 cm 7 log 0 k = cm B h = 5 log 0 y = log 0 k + log 0 x B 5.58 or.4. B ( p) i ~ j ~ 8 k, 7 k 8 5 B 7 or B k x or 8 B ( p ) 5 B 4 RQ RP PQ 9 y x x 6b 4a ~ RP 6b ~ SP a b ~ ~ SQ a b ~ ~ ~ or QP 4a ~ B B 5 () () c or y = -x + x + c k 5 k () B B 5 (, ) (7) 4( ) h or 5 (5) 4(0) k 5 B 0 dx dt 4 dx dt 5 (0) B da x dx B 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

21 SULIT 47/ (5 8)() 4 B B B 0 C C C B B z B 75 P ( z ) B 0.6 C (0.6) (0.4) 0 B 0.4 C (0.4) (0.6) B 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas September jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 SULIT 7/ NO. KAD PENGENALAN SET A ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 7/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours 347/1 Name: Additional Mathematics Set (P1) Class: 010 hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 010 Additional Mathematics SET (Paper 1) Two Hours Question Full Marks

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 SULIT NAMA TINGKATAN : --------------------- SEKOLAH BERASRAMA PENUH PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 216 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SOIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 3472/1

More information

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS KELAS : Oktober 2013 2 jam Form 5 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) PRESINT 14, 62300 PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. 47 / PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama dan tingkatan anda pada

More information

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 4541/3 Kimia Kertas 3 Peperiksaan Percubaan 2007 1 1/2 jam NAMA : ANGKA GILIRAN : LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 CHEMISTRY KIMIA Kegunaan Pemeriksa Paper 3 Kertas

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 47/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper ANGKA GILIRAN Hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Two Hours J

47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper ANGKA GILIRAN Hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Two Hours J PROGRAM DIDIK CEMERLANG AKADEMIK SPM ADDITIONAL MATHEMATICS MODULE 9 MODEL SPM QUESTIONS ( PAPER ) ORGANISED BY: JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG 47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper

More information

SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 Kimia Nama Pelajar :... Kertas 3 September Tingkatan :... 2009 1 ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN

More information

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x).

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x). KERTAS MODEL SPM KERTAS 1 Dua jam Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 7/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER OGOS 00 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan angka

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 00 jam Nama :.... Tingkatan:.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN

More information

SULIT 347/ 347/ Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 8 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 8 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 Nama:..... Kelas:.... Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos/September 216 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 216 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80 \3 a A(a t z H r*'{ SULIT 347211 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2I3 3472n FE F{ a t'{ V F t={ a ri Fr rt ra a 1.

More information

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 SULIT 347211 Additional Mathematics Kertas 1 Sept. 2008 2 Jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

SULIT NAMA : TINGKATAN : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 010 1449/ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATHEMATIK

More information

SULIT 449/ 449/ Mathematics Nama : Kertas September Kelas : 008 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 SEKOLAH-SEKOLAH ZON A KUCHING MATHEMATICS Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011 50/1 TINGKATAN 3 MATEMATIK Kertas 1 September 2011 1 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh sah@mozac008 JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 47/ ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 2 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :..... Form : Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

MATEMATIK TAMBAHAN. Simultaneous Equations Persamaan Serentak

MATEMATIK TAMBAHAN. Simultaneous Equations Persamaan Serentak MATEMATIK TAMBAHAN Simultaneous Equations Persamaan Serentak 1. Solve the simultaneous equations 4 + y + 6 = 0 and + = y +. Selesaikan persamaan serentak 4 + y + 6 = 0 dan + = y +. [ = 1, y = ; = 4, y

More information

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2 1 1449/ NAMA :.. ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 013 1449/ MATEMATIK Kertas

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 N ama :... Tingkatan :.... SEKOLAH HRASRAMA l'enllb PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 217 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 72/1 Kertas 1 Ogos

More information

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) / Name :.... Form :.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 5 Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1. Solve the equation r s s r s Selesaikan persamaan berikut 4 8 8. [5 marks] r s s r s 4 8 8. [5 markah]. Diagram

More information

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik 1 4531/3 NAMA:... Tingkatan:.. Fizik. Kertas 3 Ogos 2015 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT 1449/2 Matematik Kertas 2 Ogos/September 2007 1449/2 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 1 4 4 9 2 JANGAN

More information

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam Ogos 0 Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN

More information

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 449/ 449/ Matematik Kertas September 7 jam LOGO N 4 NM SEKOLH PEPERIKSN PERUN SPM 7 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU Kertas soalan ini adalah dalam

More information

7/ INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON. This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C. K

7/ INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON. This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C. K sah@mozac008 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas September ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos ½ jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN

More information

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 1 Matematik Kertas 1 015 1 4 1 jam JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK TINGKATAN 5 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 50/1 Matematik Ogos 01 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 01 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH

More information

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017 SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos/September ½ jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 SULIT Matematik Kertas September 009 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 4 4 9 MATEMATIK Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

Mathematics Kertas September 00 jam NAME : FORM: PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

More information

SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam Ogos 00 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2011 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 FIZIK

More information

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama

SULIT 4551/3 4551/3 Biology Kertas 3 September ½ jam. JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama SULIT Biology Kertas 3 September 2010 1 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a)

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a) Form 1 Mid year 1 (a) Write 207 981 in words. Tuliskan 207 981 dalam perkataaan. (b) Round off 207 981 to the nearest ten thousand. Bundarkan 207 981 kepada puluh ribu yang terdekat. 6 Find the highest

More information

Question Bank. 8. Given that h(x) = 4x 3 and hg(x) = 2x. Find. (a) g(x), (b) g(x), 9. Given that f(x) = 5 2x and gf(x) = find. (a) f 1 ( 1), 10.

Question Bank. 8. Given that h(x) = 4x 3 and hg(x) = 2x. Find. (a) g(x), (b) g(x), 9. Given that f(x) = 5 2x and gf(x) = find. (a) f 1 ( 1), 10. uestion ank hapter 1 Functions 1. P = {1, 2, 3} = {5, 7, 9, 11, 13} ased on the information above, the relation between P and is given by the ordered pairs {(1, 5), (1, 7), (2, 9), (3, 13)}. State erdasarkan

More information

SULIT 347/ Matematik Tambahan Kertas September 010 ½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 347/ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 010 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 3 4 7 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

More information

PENILAIAN AKHIR TAHUN

PENILAIAN AKHIR TAHUN PENILAIAN AKHIR TAHUN KERTAS 1 Masa: Dua jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah

More information

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ]

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ] Section A / Bahagian A [ 52 marks / 52 markah ] Answer all the question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Each of the following Venn diagrams shows sets P, Q and R. On a separate

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com SULIT / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 1 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA Name : Class:. 4541/3 KIMIA Kertas 3 Ogos 2008 1½ Jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH/KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 KIMIA KERTAS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA -1- [EUM 114/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 EUM 114/3 KALKULUS KEJURUTERAAN LANJUTAN [ADVANED ENGINEERING ALULUS] Duration : 3 hours [Masa

More information

SULIT /2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT /2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam Ogos BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

SEKOLAH MENENGAH RAJA DR. NAZRIN SHAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SEKOLAH MENENGAH RAJA DR. NAZRIN SHAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Ogos 017 1/ jam SEKOLAH MENENGAH RAJA DR. NAZRIN SHAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 017 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I -1- [ESA367] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I Duration : 2 hours

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1 Matematik Kertas 2 NAMA : 2015 1 TINGKATAN : 2 jam 2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK TINGKATAN LIMA Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit Bahagian Pemeriksa

More information

SULIT hours NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper SEPTEMBER jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

4 1 Round off 0 0406 correct to three significant figures. undarkan 0 0406 betul kepada tiga angka bererti. 0 0 0 04 0 040 0 041 Epress 0.0000006 in standard form. Ungkapkan 0.0000006 dalam bentuk piawai..06

More information

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK Fizik Kertas 3 Ogos 2008 1 ½ jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK KERTAS 3 Satu jam tiga

More information