Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan nombor kad pengenalan, angka giliran, nama dan tingkatan anda pada petak yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman belakang kertas soalan ini. Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak. Kod Pemeriksa Soalan Markah Penuh Jumlah 80 Markah Diperoleh 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

2 47/ The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA b b 4ac log c b x 8 log a b a log c a m n mn a a a 9 T n = a + (n )d a m a n = a m-n 0 S n = 4 ( a m ) n = a m n 5 log a mn = log a m + log a n T n = ar n n [ a + (n ) d ] 6 m log a = loga m log a n n 7 log a m n = n log a m a( r n ) S n = = r S a, r < r a( r r n ), r CALCULUS / KALKULUS y = uv, dy dx dv u dx v du dx 4 Area under a curve Luas di bawah lengkung du v u dy y, dx v dx v dy dy du dx du dx u dv dx b = y dx or (atau) a b = x dy a 5 Volume generated / Isi padu janaan b = y dx or ( atau) a b = x dy a 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

3 47/ STATISTICS / STATISTIK x 7 x = N x = fx 8 f I n P r = W I i W i i n! ( n r)! = ( x x) N = N x x 9 n C r = n! ( n r)! r! 4 = f ( x x) f = fx f x 0 P(AB) = P(A) + P(B) P(AB) P(X = r) = n C r p r q n r, p + q = 5 m = L + N F C f m Mean / Min, µ = np = npq 6 I = Q 00 4 Q 0 Z = X GEOMETRY / GEOMETRI Distance / Jarak = ( x y x ) ( y ) 4 Area of triangle / Luas segi tiga = ( x y x y x y) ( x y x y x y) Midpoint / Titik tengah x x y (x, y) =, y 5 6 r r x x xi y j y y A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis nx mx ny my (x, y) =, m n m n 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

4 4 47/ TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI Arc length, s = r Panjang lengkok, s = j 8 sin (A B) = sin A cos B cos A sin B sin (A B) = sin A kos B kos A sin B Area of sector, A = r 9 cos (A B) = cos A cos B sin A sin B Luas sektor, L = j kos (A B) = kos A kos B sin A sin B sin A + cos A = sin A + kos A = 0 tan (A B ) = tan A tan B tan A tan B 4 sec A = + tan A sek A = + tan A tan A = tan A tan A 5 cosec A = + cot A kosek A = + kot A a sin A b sin B c sin C 6 sin A = sin A cos A sin A = sin A kos A a = b + c bc cos A a = b + c bc kos A 7 cos A = cos A sin A = cos A = sin A 4 Area of triangle / Luas segi tiga = ab sin C kos A = kos A sin A = kos A = sin A 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

5 5 47/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to set P and set Q. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan set P dan set Q. Set P = {,,,, 4} Set Q = {, 4, 9, 6} The relation between set P and set Q is defined by the set of ordered pairs {(, ), (, 9), (, ), (, 4), (4, 6)}. Hubungan antara set P and set Q ditakrifkan oleh set pasangan bertertib {(, ), (, 9), (, ), (, 4), (4, 6)}. State the type of relation. Nyatakan jenis hubungan. Using the function notation, write a relation between set P and set Q. Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set P dan set Q. [ marks] [ markah] Given the functions g : x x 7 and gh : x 8x, find Diberi fungsi g : x x 7 dan gh : x 8x, cari h (x), the value of x when hg ( x) 9. [4 marks] nilai x apabila hg ( x) 9. [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

6 6 47/ Given the function f : x 8x, find Diberi fungsi f (), f : x 8x, cari the values of x such that f ( x). nilai-nilai x dengan keadaan f ( x). [ marks] [ markah] 4 Solve the quadratic equation 5( x ) x( x ). Give your answers correct to three decimal places. [ marks] Selesaikan persamaan kuadratik 5( x ) x( x ). Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

7 7 47/ 5 Diagram 5 shows the graph of a quadratic function f ( x) ( x p) 5, where p is a constant. Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik f ( x) ( x p) 5, dengan keadaan p ialah pemalar. y O (, q). x y = f (x) The curve y f (x) has the maximum point (, q), where q is a constant. Lengkung y f (x) mempunyai titik maksimum (, q), dengan keadaan q ialah pemalar. State Nyatakan the value of p, nilai p, Diagram 5 Rajah 5 the value of q. nilai q. [ marks] [ markah] 6 Find the range of the values of x for which (x ) 6x. [ marks] Cari julat nilai x bagi (x ) 6x. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

8 8 47/ 7 Solve the equation: [ marks] Selesaikan persamaan: [ markah] x 5 7x 5 8 Given that log 6x log 4 y, express x in terms of y. [ marks] Diberi log 6x log 4 y, ungkapkan x dalam sebutan y. [ markah] 9 In a geometric progression, the first term is 6 and the sum of the first two terms is 9. Find the sum to infinity of the progression. [ marks] Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 6 dan hasil tambah dua sebutan pertama ialah 9. Cari hasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi janjang itu. [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

9 9 47/ 0 Diagram 0 shows three rectangular cards. Rajah 0 menunjukkan tiga keping kad berbentuk segiempat tepat. cm 5 cm cm cm Diagram 0 Rajah 0 The perimeters of the cards form an arithmetic progression. The terms of the progression are in descending order. Perimeter kad-kad itu membentuk suatu janjang aritmetik. Sebutan janjang itu adalah dalam turutan menurun. Write the first three terms of the progression. Tulis tiga sebutan pertama janjang itu. 9 cm cm Find the common difference of the progression. Cari beza sepunya janjang itu. [ marks] [ markah] The first three terms of a geometric progression are x, x + 4, 5x +. Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah x, x + 4, 5x +. Find Cari the value of x, nilai x, the sum from the fourth term to the eighth term. hasil tambah dari sebutan keempat hingga sebutan kelapan. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

10 0 47/ Diagram shows sector BOC with centre O and sector CXY with centre C. Rajah menunjukkan sektor BOC berpusat O dan sektor CXY berpusat C. B X X C. rad Y Diagram Rajah.58 rad.6 cm O It is given that BOC. 58 radians and the length of arc BC is 7.9 cm. Diberi bahawa BOC. 58 radian dan panjang lengkok BC ialah 7.9 cm. Find Cari the length, in cm, of OC, panjang, dalam cm, bagi OC, the area, in cm, of the shaded region. luas, dalam cm, kawasan berlorek. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

11 47/ Given that a i j and b pi 7 j, find Diberi a i j dan b pi 7 j, cari a b in the form xi y j, a b dalam bentuk xi y j, the values of p if a b 5. [4 marks] nilai-nilai p jika a b 5. [4 markah] 4 Diagram 4 shows a triangle PQR. Rajah 4 menunjukkan segi tiga PQR. R S Q Diagram 4 Rajah 4 Given PQ 4a, PR 6b and point S lies on QR such that QS : QR = : 4, express in terms of a and b. Diberi PQ 4a, PR 6bdan titik S terletak pada QR dengan keadaan QS : QR = : 4, ungkapkan dalam sebutan a dan b. P RQ, SP. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

12 47/ 5 Diagram 5 shows a straight line ABC. Rajah 5 menunjukkan garis lurus ABC. y B(h, k) C(, 0) O A(7, 5) x Diagram 5 Rajah 5 The point B lies on AC such that AB : BC = 4 :. Find the coordinates of B. Titik B terletak di atas AC dengan keadaan AB : BC = 4 :. Cari koordinat B. [ marks] [ markah] 6 It is given that sin = k, where is an acute angle. Diberi bahawa sin = k, dengan keadaan ialah sudut tirus. Find Cari cos. cos. [ marks] [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

13 47/ 7 The variables x and y are related by the equation y = kx, where k is a constant. Diagram 6 shows the straight line graph obtained by plotting log 0 y against log 0 x. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = kx, dengan keadaan k adalah pemalar. Rajah 6 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan log 0 y melawan log 0 x. log 0 y (, h) O (0, -) Diagram 6 Rajah 6 log 0 x Find the value of Cari nilai log 0 k, h. [ marks] [ markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

14 4 47/ 8 Given that ( x) dx 4 Diberi bahawa f and f x) k ( dx 5, find the value of k. f ( x) dx 4 dan k f ( x) dx 5, cari nilai k. [ marks] [ markah] 9 The gradient function of a curve is x. The curve passes through the points (, 5) and (, k). Fungsi kecerunan suatu lengkung ialah dan (, k). x. Lengkung ini melalui titik-titik (, 5) Find Cari the equation of the curve, persamaan lengkung itu, the value of k. [4 marks] nilai k. [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

15 5 47/ 0 In a nuclear reactor, the area of a square metal sheet with sides x decreases at a rate of 5 cm s - when it is cooled. Find the rate of change of x, in cm s -, at the instant when x = 0 cm. [ marks] Dalam satu reaktor nuklear, luas sekeping logam dengan sisi x berkurang pada kadar 5 cm s - bila ianya menyejuk. Cari kadar perubahan x, dalam cm s - pada ketika x = 0 cm. [ markah] Diagram shows part of a curve y f ( x) which passes through the point (, 5). Rajah menunjukkan sebahagian lengkung y f ( x) yang melalui titik (, 5). y 8 y f (x) (, 5) Given that Diberi 0 0 O Diagram Rajah f ( x) dx 4, find the area of the shaded region. [ marks] f ( x) dx 4, cari luas kawasan yang berlorek. [ markah] x 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

16 6 47/ 4 students are chosen to represent the school in the International Mathematical Olympiad. These students are chosen from 6 boys and 5 girls. Calculate the number of different ways the students can be chosen if 4 orang pelajar dipilih untuk mewakili sekolah ke Olympiad Matematik Kebangsaan. Pelajar ini dipilih daripada 6 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Hitung bilangan cara yang berlainan pelajar ini boleh dipilih jika there is no restriction. tiada syarat dikenakan. only one girl is chosen. hanya seorang pelajar perempuan dipilih. [4 marks] [4 markah] In a class, the probability that a student can swim is 0.6. Three students are chosen at random. Find the probability that Dalam satu kelas, kebarangkalian seorang pelajar boleh berenang ialah 0.6. Tiga orang pelajar dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa all of them can swim, semua boleh berenang, only one of them cannot swim. hanya seorang daripada mereka tidak boleh berenang. [4 marks] [4 markah] 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

17 7 47/ 4 A set of scores x, x, x, x 4 and x 5 has a mean of 6 and a standard deviation of. Each score is divided by and then 5 is added to it. For the new set of scores, find Suatu set skor x, x, x, x 4 dan x 5 mempunyai min 6 dan sisihan piawai. Setiap skor dibahagi dengan dan kemudian ditambah dengan 5, cari the mean, min, the variance. varians. [4 marks] [4 markah] 5 In a study, the life span of male elephants have a normal distribution with a mean µ and a standard deviation of 8 years. Find Dalam satu kajian, jangka hayat gajah jantan mempunyai taburan normal dengan min µ dan sisihan piawai 8 tahun. Cari the z-score when the life span is 8 years and µ = 70 years. skor-z bila jangka hayat adalah 8 tahun dan µ = 70 tahun. the value of µ, such that 64.8% of male the elephants have a life span of less than 75 years. nilai µ, dengan keadaan 64.8% dari gajah jantan mempunyai jangka hayat kurang dari 75 tahun. [4 marks] [4 markah] END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor [Lihat halaman sebelah

18 8 47/ INFORMATION FOR CANDIDATES. This question paper consists of 5 questions.. Answer all questions.. Write your answers in the spaces provided in this question paper. 4. Show your working. It may help you to get marks. 5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer. 6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 7. The marks allocated for each question are shown in brackets. 8. A list of formulae is provided on pages to Four-figure mathematical tables are allowed. 0. You may use a non-programmable scientific calculator.. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination. MAKLUMAT UNTUK CALON. Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan.. Jawab semua soalan.. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 5. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Satu senarai rumus disediakan di halaman hingga Buku sifir matematik empat angka dibenarkan. 0. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

19 SULIT 47/ PERATURAN PEMARKAHAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS Many to one relation f ( x) x 6 x ( x )( x ) 0 or (x )( x ) 0 B x 4x 4 0 or x 4x 4 0 OR 9x x 0 or 9x x 0 B h( x) 5 4x 7 x = 6 h( x) 7 8x B x 7 x B x h ( x 7) 9 or 54(x 7) 9 B 5 x 7x (5 ) B f ( ) 8 x 6y 0 x, 8x or 8x B x y 4 x or 4 y log4 x log4 y log 6 4 B B 4 x.070, x 8 (8) 4()( ) () B 6 B x 8x 0 B r B 5 p 0 56, 48, 40 q / 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

20 SULIT 47/ 5 x 4x ( 8 ) or ( ) B B 6 k k ( k ) or k k B 5 cm 7 log 0 k = cm B h = 5 log 0 y = log 0 k + log 0 x B 5.58 or.4. B ( p) i ~ j ~ 8 k, 7 k 8 5 B 7 or B k x or 8 B ( p ) 5 B 4 RQ RP PQ 9 y x x 6b 4a ~ RP 6b ~ SP a b ~ ~ SQ a b ~ ~ ~ or QP 4a ~ B B 5 () () c or y = -x + x + c k 5 k () B B 5 (, ) (7) 4( ) h or 5 (5) 4(0) k 5 B 0 dx dt 4 dx dt 5 (0) B da x dx B 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

21 SULIT 47/ (5 8)() 4 B B B 0 C C C B B z B 75 P ( z ) B 0.6 C (0.6) (0.4) 0 B 0.4 C (0.4) (0.6) B 47/ 0 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor SULIT

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA SULIT 7/ ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER AUGUST 008 HOURS NAMA : KELAS : NO K.P : A. GILIRAN : - JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 008 EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER (KERTAS

More information

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT / Matematik Tambahan Kertas Ogos 0 Jam Name :.. m :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas September jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 SULIT 7/ NO. KAD PENGENALAN SET A ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 7/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

( ) ( ) SULIT /1

( ) ( ) SULIT /1 SULIT / The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com 347/1 347/1 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 September 14 Dua jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 14 ADDITIONAL MATHEMATICS TINGKATAN 5 KERTAS 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SET 2 (Paper 1) Two Hours 347/1 Name: Additional Mathematics Set (P1) Class: 010 hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK GERAK GEMPUR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 010 Additional Mathematics SET (Paper 1) Two Hours Question Full Marks

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 SULIT NAMA TINGKATAN : --------------------- SEKOLAH BERASRAMA PENUH PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 216 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SOIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS 3472/1

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :...

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 SULIT 4541/ NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/ KIMIA Kertas Set 1 1½ jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 4541/3 Kimia Kertas 3 Peperiksaan Percubaan 2007 1 1/2 jam NAMA : ANGKA GILIRAN : LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 CHEMISTRY KIMIA Kegunaan Pemeriksa Paper 3 Kertas

More information

SULIT / / Matematik Tambahan Kertas ½ jam 0 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan

3472/1 Name :.. Matematik Tambahan 7/1 Name :.. Matematik Tambahan Kertas 1 Form :.. Ogos 008 Jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3472/1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 0 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas / Set jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS. PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam SULIT 3472/1 NAMA : ADDITIONAL MATHEMATICS KELAS : Oktober 2013 2 jam Form 5 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) PRESINT 14, 62300 PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PRA SPM 2013 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 TINGKATAN 5 2 jam

More information

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Instructions: Answer all the questions from this section. Arahan: Jawab semua soalan di bahagian ini. Solve the simultaneous equations 4x y x xy 8. Give your

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan MATEMATIK Tambahan Kertas 2 September 2004 2 1/2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 Matematik Tambahan Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. 47 / PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama dan tingkatan anda pada

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 KIMIA Kertas 3 1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit SULIT 4541/3 NAMA TINGKATAN MODUL SOALAN BERFOKUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 ANJURAN MPSM CAWANGAN PULAU PINANG DENGAN KERJASAMA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG SIJIL PELAJARAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper ANGKA GILIRAN Hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Two Hours J

47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper ANGKA GILIRAN Hours JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Two Hours J PROGRAM DIDIK CEMERLANG AKADEMIK SPM ADDITIONAL MATHEMATICS MODULE 9 MODEL SPM QUESTIONS ( PAPER ) ORGANISED BY: JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG 47/ NO. KAD PENGENALAN Additional Mathematics Paper

More information

SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 SULIT 47/ Matematik Tambahan Kertas Sept 008 Jam Name :.. Form :.. SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x).

KERTAS MODEL SPM. Jawapan/Answer: (a) g 1. (b) gf. 2. Diberi bahawa fungsi f(x) = x 8 3. dan gf(x) = 2x 7. Cari g(x). KERTAS MODEL SPM KERTAS 1 Dua jam Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam

More information

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 4541/3 Kimia Nama Pelajar :... Kertas 3 September Tingkatan :... 2009 1 ½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 SIJIL PELAJARAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3 MATEMATIK TAMBAHAN. Dua jam. Soalan Markah L2 3. t t Jumlah 80 \3 a A(a t z H r*'{ SULIT 347211 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2I3 3472n FE F{ a t'{ V F t={ a ri Fr rt ra a 1.

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 00 jam Nama :.... Tingkatan:.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN

More information

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016

PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 Nama:..... Kelas:.... Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos/September 216 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 216 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT 347/ 347/ Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 8 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 8 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT 4551/3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY. Kertas 3. Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 4551/ SULIT 4551/ Biology September 2009 1 ½ jam NAMA :. ANGKA GILIRAN :. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BIOLOGY Kertas Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

SULIT /2 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON 1. This question paper consists of two question: Question 1 and Question 2 Kertas soalan ini mengandungi duasoalan: Soalan 1dan Soalan 2 2. Answer all questions.

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 7/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER OGOS 00 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan angka

More information

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit 1 Nama : Tingkatan :.. Biologi 4551/ Sept 2016 1 jam PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BIOLOGI KERTAS Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1

I Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 SULIT 347211 Additional Mathematics Kertas 1 Sept. 2008 2 Jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 449/ 449/ Matematik Kertas September 7 jam LOGO N 4 NM SEKOLH PEPERIKSN PERUN SPM 7 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU Kertas soalan ini adalah dalam

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 A function f maps the elements from set P = { 2, 1, 0, 1, 2, } to set Q = {-1, 0,, 8} as shown below in ordered pairs: Suatu fungsi f memetakan unsur-unsur daripada

More information

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) / Name :.... Form :.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

NAMA : hours KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Ogos 0 hours 0 minutes Two hours thirty minutes jam 0 minit Dua jam tiga puluh minit

More information

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik 1 4531/3 NAMA:... Tingkatan:.. Fizik. Kertas 3 Ogos 2015 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Second Semester Examination 6/7 Academic Session June 7 CPT Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : hours [Masa : jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 1 Round off 34. 376 correct to three significant figures. Bundarkan 34. 376 betul kepada tiga angka bererti. A 34. 3 B 34. 4 C 34. 38 D 34. 40 2 Express 395 000 in the

More information

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 3472/2 Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Solve the simultaneous equations Selesaikan persamaan serentak x 2y =7, xy x = 9y Give your answer

More information

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 5 Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1. Solve the equation r s s r s Selesaikan persamaan berikut 4 8 8. [5 marks] r s s r s 4 8 8. [5 markah]. Diagram

More information

SULIT NAMA : TINGKATAN : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 010 1449/ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATHEMATIK

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA MOZ@C SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2008 1 4 1 jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KERTAS 1 017 Soalan 1 1 Solve log 5 log 5( 3) 1 Selesaikan log 5 log 5( 3) 1 Answer / Jawapan: 1 Solve the equation log 3 log 3( ) 1. 1 Selesaikan persamaan log 3 log 3( ) 1. Given

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :..... Form : Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh sah@mozac008 JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 47/ ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN) SCIENCE 018 Bahagian B

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN) SCIENCE 018 Bahagian B 2 NO.KAD PENGENALAN NO SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK 0 1 8 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN)

More information

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2 1 1449/ NAMA :.. ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 013 1449/ MATEMATIK Kertas

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information