SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam"

Transcription

1 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa : Markah 1. Kertas soalan ini mengandungi Soalan Penuh Markah Diperoleh 10 soalan. Jawab SEMUA soalan Tulis nama dan kelas anda 10 di ruang yang disediakan Tulis Jawapan anda di ruang 4 10 jawapan yang disediakan dalam 5 10 kertas soalan ini Serahkan kertas soalan ini kepada 7 10 pengawas peperiksaan pada akhir 8 10 peperiksaan Jumlah 100 Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

2 RUMUS MATEMATIK MATHEMATICAL FORMULAE : Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are commonly used. PERKAITAN / RELATIONS 1 Jarak / Distance = ( x y x1 ) ( y 1) x Titik tengah/ Midpoint (x, y) = 1 x y, 1 y 3 Purata laju = Jarak yang dilalui masa yang diambil Average speed = distance travelled time taken 4 Min = hasil tambah nilai data bilangan data Mean = sumof data number of data 5 Teorem pithagoras c a b Pythagoras Theorem c a b BENTUK DAN RUANG / SHAPES AND SPACE 1 Luas segiempat tepat = panjang lebar Area of rectangle = length width Luas segitiga = 1 tapak tinggi Area of triangle = 1 base height 3 Luas segiempat selari = tapak tinggi Area of parallelogram = base height

3 3 4 Luas trapezium = 1 hasil tambah dua sisi selari tinggi Area of trapezium = 1 sum of parallel sides height 5 Lilitan bulatan d r Circumference of circle d r 6 Luas bulatan Area of circle r r 7 Luas permukaan melengkung silinder jt Curved surface area of cylinder rh 8 Luas permukaan sfera Surface area of sphere 4 r 4 r 9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas panjang Volume of right prism cross sectional area length 10 Isipadu kuboid = panjang lebar tinggi Volume of cuboids length width height 11 panjang lengkok sudut pusat lilitan bulatan 360 arc length circumference of circle angle subtended at centre Luas sektor sudut pusat Luas bulatan 360 area of sec tor angle subtended at centre area of circle 360

4 4 1. (a) Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. P -4 0 Q 8 10 R Rajah 1 Tentukan nilai P, Q dan R. P: Q: R: [ 3 markah] (b) Selesaikan setiap yang berikut: Jawapan : [ 4 markah] (c) Padankan dengan nilai yang betul bagi digit 9 dalam setiap nombor yang berikut [ 3 markah] (iii)

5 5. (a) Nyatakan pecahan yang diwakili oleh bahagian berikut (iii) (b) Selesaikan setiap yang berikut Hitung Nyatakan jawapan dalam g [ 3 markah] Tukarkan 415 saat kepada minit dan saat (c) Padakan setiap pecahan dengan nombor perpuluhan yang diberi [ 4 markah] 0.13 (iii) 1.3

6 6 3. (a) Cari nilai bagi ( ) dan berikan jawapan anda dalam perpuluhan. [ 3 markah] (b) Hitung setiap yang berikut [ 4 markah] (c) Tulis pembolehubah dalam setiap sebutan algebra yang berikut. : : (iii) : 4. (a) Tentukan nisbah yang setara dengan. Bulatkan jawapan anda. 6 : 9 1 : 15 0 : 30 [ 3 markah] [ 3 markah]

7 7 (b) Rajah 4 menunjukkan sisi empat PQRS Rajah 4 Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina Rajah 4 mengikut ukuran yang diberikan. Mula dengan garis lurus QR yang disediakan di ruangan jawapan Berdasarkan rajah yg dibina di (c), ukur panjang PS dalam cm.. Q R PS = [4 markah] (c) Dalam sebuah segitiga sama kaki PQR, cm dam cm. Jika, cari perimeter dalam cm segi tig PQR

8 8 5. (a) Cari nilai bagi setiap yang berikut: (iii) (b) Rajah di bawah menunjukkan satu ungkapan p q q Permudahkan ungakapan tersebut. Jika dan cari nilai bagi ungkapan itu Jawapan : [4 markah] (c) Bulatkan sebutan serupa bagi Jawapan : rst rst sr rst s 6. (a) Isikan petak kosong yang berikut dengan symbol atau (iii)

9 9 (b) Selesaikan persamaan linear yang berikut [4 markah] (c) Sejumlah wang dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut nisbah terbesar dengan bahagian terkecil ialah RM36. Cari jumlah nilai wang itu. Beza antara bahagian 7. (a) Dalam rajah 7, AEC dan BCD ialah garis lurus. Cari nilai x Rajah 7

10 10 (b) Bina lokus yang berikut: Suatu titik P bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak cm dari titik tetap F Suatu titik Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari dua gari bersilang DE dan DF D E F [4 markah] (c) Tandakan koordinat berikut pada satah Cartes (iii) )

11 11 8. (a) Pada ruang jawapan, label bahagian-bahagian bulatan dengan menggunakan perkataan yang diberikan Lilitan Jejari Pusat (iii) (b) Cari luas dan lilitan bulatan di bawah [4 markah] Luas: Lilitan: (c) Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut ialah sebuah bulatan atau bukan. [ 3 markah ].. (iii).

12 1 9. (a) Dalam setiap rajah di ruang jawapan, H ialah imej bagi G di bawah suatu pantulan. Lukis paksi pantulan itu. [ 3 markah ] (iii) (b) Namakan pepejal yang di wakili oleh bentangan yang berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberi Silinder Kon Prisma Piramid [ 4 markah ] (iii) (iv)

13 13 (c) Rajah 9 menunjukkan sebuah pepejal gubahan yang terdiri daripada dua buah kon yang sama. Rajah 9 Cari jumlah luas permukaan, dalam cm, pepejal itu. [ 3 markah ] 10. (a) Nyatakan sama ada data yang berikut boleh dikumpul menggunakan kaedah mengira atau megukur. Jawapan : (iii) Pengumpulan data Bilangan guru lelaki di sebuah sekolah Jisim murid dalam sebuah kelas Bilangan rumah di dalam Taman Mewah Kaedah (b) Berdasarkan data dibawah, lengkapkan jadual kekerapan di ruang jawapan Skor

14 14 Kekerapan Jadual di bawah menunjukkan skor yang diperoleh 5 orang peserta dalam suatu pertandingan. Skor Kekerapan 3 x 3 7 Cari nilai x Jawapan : [4 markah] (c) Carta palang menunjukkan bilangan hari hujan di sebuah Bandar bagi lima bulan Bulan yang manakah mempunyai bilangan hari hujan yang paling kurang. Cari peratusan bilagan hari hujan pada bulan Mei. Jawapan : Disediakan oleh KERTAS SOALAN TAMATSEMOGA BERJAYA Disemak Oleh Disahkan oleh Cik Nur Amaliana Binti Othman Guru Matematik

15 15