OyZ - Owc OyZ - Owc df 12 do (S>m. O` V ZmairH$a gý_mz {deofm H$) {dzm_yë` ImOJr {dvau. IcrcImZ

Size: px
Start display at page:

Download "OyZ - Owc OyZ - Owc df 12 do (S>m. O` V ZmairH$a gý_mz {deofm H$) {dzm_yë` ImOJr {dvau. IcrcImZ"

Transcription

1 1

2 2

3 IJmoc Aä`mgH$ "S>m. O` V ZmairH$a' - {MÌcoIm nwa Xao {dœmà`m amzomo Zdo {gõmýv _m Sy>Z OJmcm pñv{_v H$aUmè`m S>m. O` V ZmairH$am M H$m VwH$ nmümë` OJmcm dmq>c M nu Ë`mnojm _mv ^y_rcm A{YH$ dmq>u ñdm^m{dh$m! AmH$memVë`m J«h- CnJ«hm Mm doy KoVmZm ^y_rda nmdc KÅ>nUo amodyz AmË_{dœmgmda Cä`m Agcoë`m `m emókmm {H$Vr H$m VwH$ H$ê$ Z² {H$Vr ZH$mo Ag ^mavr`m Zm Pmc Am{U gëh$mam Mr "am J'M cmjcr. `m OJX²{d»`mV g emoyzmmo OJà{gÕ _mzh$ar R>aë`mda n{hë`m àw_ EH$ gý_mzzr` {H$Vm~ Ë`mdoiMo amï >nvr S>m. gd n r amymh $îuz `m Zr OmhraM H$ê$Z Q>mH$cm- "nù^yfu' Am{U Z Va VmË`mgmho~m H$S>o S>m. ZmairH$a `m Mo dvrzo {dmmaum Ho$cr H$s hm nwañh$ma S>m. O` V ñdrh$mavrc Zm? Ë`mdoir ZmairH$am M d` hmov AdK gîmmdrg dfmªm! BVŠ`m chmz d`mv hm _moç>m-_mzmmm nwañh$ma cm^umao O` V ZmairH$a åhuoo ^mavmà`m B{VhmgmV n{hcom ì`{º$_îd hmovo. d`mà`m Xhmì`m dfu e H$amMm`mªMo XeûcmoH$s ñvmoì AñI{cVnUo åhuyz XmIdyZ S>m. amymh $îuz `m Mr em~mgh$s {_i{dumam N>moQ>m O` V AmO gw_mao n Yam dfmªzr Ë`m À`mM g_moa EH$ OmJ{VH$ H$sVuMm IJmocemók, g emoyh$ åhuyz "nù^yfu'mm _mzh$ar R>acm hmovm. Am{U gëh$ma d H$m VwH$mMo Ago AZoH$ Omhra àg J AZoH$ {R>H$mUr nwýhm nwýhm KSy> cmjco. H$adra ZJarZ _mv J hr ZmairH$am Mm ^ì` gëh$ma Ho$cm. Mm XrÀ`m H$a S>H$mVyZ "_mznì' An U Ho$co. Am{U CnpñWVmVrc AZoH$m Zm Vrg dfmªnydumm AgmM àg J AmR>dyZ AmZ Xmly AmdaoZmV. Vrg dfmªnydu VmË`mgmho~m Zm åhuoo {dîuwn V ZmairH$am Zm a±½ca Pmë`m~Ôc AgoM _mznì H$moëhmnyadm{g`m Zr An U Ho$coco hmovo. AJXr AemM Mm XrÀ`m H$a S>H$mVyZ!! ^mavr`m Zm Img H$ê$Z _amr>r cmoh$m Zmhr `m VéU emókm~ôc àm S> A{^_mZ d Hw$Vyhc dmq>v Ago. Ë`m Mr ^mfuo EoH$m`cm, Ë`m Zm nmhm`cm cmoh$ _mor>çm g»`oz `ov. eš` VodT>onU OmñVrV OmñV gmonr ^mfm dmnê$z Vo ^mfu H$arV. gd gm_mý` cmoh$m Zm J{UVr Vm{H $H$ ^mfomr gd` ZgVo. gmono, AmH$f H$, M_ËH $VrnyU qh$dm H$ënZmeº$scm MmcZm XoUmao Ago IJmoc{dkmZmVco ^mj Vo {ZdS>V. Am{U A{YH$ a OH$ VèhoZo CXmhaUo XoV. a JrV ñcmb S²>gMm Cn`moJ H$ê$Z ì`m»`mzo Úmd`mg Ë`m Zr gwédmv Ho$cr. nwt>o cmoh${à` ì`m»`mvm åhuyz Ë`m Mr»`m{V Pmcr. ^mfoda à^wëd {_i{duo hr Ia åhuoo A{VAdKS> Jmoï> Am{U emókm Zm Ver WmoS>r {OH$sarMr dmq>umar. nu "~w{õ_vm - {MÌcoIm nwa Xao d[að>_²' Agcoë`m ZmairH$am Zm n Ïdrdê$Z AmH$memV Am{U AmH$memVyZ n Ïdrda Ogo crc`m ^«_U H$aUo gmü` Pmco VgoM ^mfm Va à^wëd {_i{dê`mmo H$m eë`hr àmá Pmco. _mv ^mfm _amr>r, emco` {eju ~Zmagcm qhxr _mü`_mvyz Am{U nwt>mr n Yam dfª {eju-g emoyzmgmr>r H ${~«Ogma»`m {R>H$mUr B J«OrÀ`m gm{þü`mv ì`vrv Ho$coë`m ì`º$szo _amr>r ^mfoda-{và`m gd H$m eë`m gh à^wëd {_i{duo ho AmH$meg emoyzmbvho$ Anyd hmovo. _mì Ë`m Zr n{hc _amr>r ^mfu H$aVmZm AmYr Vo B J«OrV {chÿz H$mT>c Am{U Z Va Vo _amr>rv ^mfm V[aV Ho$c. {dkmz àgma H$aÊ`mMm hovy ì`m»`m Zm_mJo hmovm ho Ia nu ì`m»`mzm ~amo~a H$mhr coizhr H$aUo (ì`m»`mzo "Aja' ê$nmv {Q>H$dyZ R>odUo) JaOoMo dmq>co. Am{U VoWyZM nwñvho$ {c{hê`mà`m H$m_mcmhr Ë`m Zr àma ^ Ho$cm. Ë`m Zr {c{hcoë`m nwñvh$m Mr AmOdaMr g»`m 50 À`m da Amho. H$m VwH$m Zr, gëh$ma g_ma ^m Zr Vo g H$moMyZ OmV. EdT>r ñvwvrà{gõr H$ê$ Z`o Ag Ë`m À`m {ddoh$s d Îmrcm dmq>vm hmovo. Ë`mVM nwuo {dúmnrr>mcm ^oq> XoV AgVmZm VoWrc ^m {VH$emó {d^mj à_wim Zr-B_maVrÀ`m N>namda ZdrZ ~g{dcoë`m Xþ{~ UrÀ`m CX²KmQ>ZmMm H$m` H«$_hr Ë`m À`m hñvo H$adyZ KoVcm. Ë`m àg Jmda ^mî` H$aVmZm _hmamï > Q>mB ågà`m g nmxh$m Zr AJ«coImV ""EH$m CX²KmQ>Zmgma»`m Am nmm[ah$ g_ma ^mv, g emoyzmv Jw Vcoë`m emókmzo doi IM H$amdm ho `mo½` Zmhr'' Ago _V nais> eãxmv ì`º Ho$co Am{U ZmairH$am Zm Oo _ZmV dmq>v hmovo Ë`mMoM ho CKS> empãxh$ ê$n Ë`m Zm A{YH$ ^mdco. Am{U Ë`m Zr {Zü` Ho$cm H$s CX²KmQ>Z, _J Vo H$emMohr Agmo, H$am`Mo Zmhr. Ë`m_mJMr Ë`m Mr ^y{_h$m hmovr H$s CX²KmQ>Z åhuoo Hw$R>ë`mVar àh$ënmà`m Ama ^mmr Zm Xr. Á`mAWu CX²KmQ>Z g_ma ^ H$ê$Z OJmcm Ë`m àh$ënmmr OmUrd H$ê$Z Úmd`mMr AgVo Ë`mAWu Vmo àh$ën _hîdmmm AgUma! Voìhm Agm _hîdmmm àh$ën nwt>o Mmcy amhrc, `mo½` VèhoZo Amnco C{Ôï> nyu H$aoc `mgmr>r à`ëz Pmco nm{hoov. c S>ZÀ`m am `c BpÝñQ>Q>çyQ>_Ü`o AJXr Joë`m evh$mvrc S>oìhr, \ $aos>o `m emókm À`m H$mimnmgyZ {dkmzmda gw~moy ì`m»`mzo d àmë`{jho$ XmI{dÊ`mMr na nam AOyZhr {Q>Hy$Z Amho. CX²KmQ>Z Pmco H$s Zmhr, Pmco Va Vo H$moUmH$Sy>Z Pmco `mnojm Ë`mZ VaÀ`m na naocm _hîd Amho. Am{U åhuyz ZmairH$am Zr Amncm {Zü` A_cmV AmUÊ`mg gwédmv Ho$cr. Vmo {Zü` Ë`m Zr AmOVmJm`V H$m`_ R>odcm Amho. (g nmxrv) ("IJmoc Aä`mgH$ O` V ZmairH$a' `m nwñvh$mvyz gm^ma) 3

4 AZwH«$_{UH$m IJmoc Aä`mgH$ "S>m. O` V ZmairH$a' {MÌcoIm nwa Xao 01 Am_Mo XmoZ eãx nùzm^ qhjo 03 J JonmgyZ J«m Q>mH$S>o O` V ZmairH$a 05 OrdZmM J{UV _ Jcm ZmairH$a 10 ~m~m M ào_ Am{U {eñv crcmdvr ZmairH$a 14 ~mcnu... H$mhr AmR>dUr {JarOm ZmairH$a 15 Vr. ~m~m Zm nì JrVm ZmairH$a 16 AmOÀ`m A Vami`wJmVrc H$mhr A YlÕm O` V ZmairH$a 18 {dkmz Am{U AX²^wV O` V ZmairH$a 20 d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ O` V ZmairH$a 27 ~hþa Jr à{v^omm d km{zh$ \«o$s> hm `oc O` V ZmairH$a 29 n ÏdrncrH$S>rc gord g ï>r O` V ZmairH$a 33 _mimm {gõm V O` V ZmairH$a 40 nwñvho$, coih$ Am{U _r O` V ZmairH$a 43 _wcm Mr {Okmgm qm. {d. Omoer 48 _r C^m Amho àëhmx Ho$ed AÌo 55 ^«_U _ S>i nw. c. Xoenm S>o 62 ào{fv - ({d) kmz a OZ g_ra ~ocdch$a 73 nwzamj_z O` V ZmairH$a 74 A^`maÊ` O` V ZmairH$a 82 mpo ga Am{U S> ì H$Q>oe gm H$ 93 "Eogr Ajao' EH$ Vn A{OV ~ocdch$a 94 `mxm H$s Xÿ~uZ go... O` V ZmacrH$a 96 The Scitific Temper Dr. J. V. Narlikar 100 An astronomer s cricket puzzle Dr. J. V. Narlikar 107 `m _m{gh$mv ì`º$ Ho$boë`m _Vm er / _OHw$am er, g nmxh$ / àh$meh$ gh_v AgVmVM Ago Zmhr. {dz_«amdmhz : _amr>rvrb g_ Õ gm{hë`gmjamv AZoH$ _m{uh$-_movr AmhoV. Vo emoyyz ZdrZ {nt>rg_moa "Eogr Ajao' _YyZ R>odmdoV Ago _ZmnmgyZ dmq>vo. AS>MU `ovo Vr g ~ {YV boih$m À`m AWdm Ë`m À`m CÎmam{YH$mè`m À`m g nh $ nî`mmr. eš`vmo g ~ {YV boih$, H$dr, {MÌH$ma AWdm `m gm{hë` dm {MÌmÀ`m ñdm[_ëdmmm CÎmam{YH$mar `m À`mer g nh $ gmyê`mmm Am_Mm à`ëz AgVmo. _wimv `m A H$mMm CÔoe Hw$R>bohr ì`mnmar CËnÞ {_i{dê`mmm ZgyZ gm{hë`godm H$aÊ`mMm Amho. `m A H$mV à{gõ Ho$boë`m H$Wm, boi, H${dVm, {MÌo, ì` J{MÌo nwýhm _w{ðv H$aVmZm H$moUmMmhr ñdm{_ëd h $ Amåhr ZmH$maV Zmhr. OwÝ`m JÚ gm{hë`mgmr>r Amåhr ê$. 500/-, {MÌo d nú gm{hë`mgmr>r Amåhr ê$. 200/- (àë`oh$s) _mzyz XoVmo. H $n`m g ~ {YVm Zr "Eogr Ajao' _YyZ à{gõ Pmboë`m gm{hë`mà`m, {MÌmÀ`m ñdm{_ëd h $mgmr>r H$m`m b`mer g nh $ gmyuo hr Z_«{dZ Vr. - g nmxh$ * A H$ {dh«$sgmr>r Zmhr * df 12 do (S>m. O` V ZmairH$a gý_mz {deofm H$) {dzm_yë` ImOJr {dvau g nmxh$ nùzm^ à^mh$a qhjo g nmxh$s` H$m`m b`mmm nîmm : ~obdbh$a hmd$qgj, {Z{_ Vr E{_ZÝg, 4 Wm _Obm, 1175/1, Ea S>dUo, _oh Xio J aooodi, nwuo \$moz : / , \ $Šg : Web: pphinge@belvalkarhousing.com data@belvalkarhousing.com àh$meh$ g_ra eaƒ Ð ~obdbh$a ~obdbh$a hmd$qgj, {Z{_ Vr E{_ZÝg, 4 Wm _Obm, 1175/1, Ea S>dUo, _oh Xio J aooodi, nwuo _win ð> Am{U H$Wm{MÌo IcrcImZ AjaOwiUr H$ë`mUr Xod _wðu ñwi n Q>m\$moëS> {gpñq>åg, 250/E/8, "dax', e{zdma nor>, nwuo 30. ho _m{gh$ _mbh$, _wðh$, àh$meh$ lr. g_ra eaƒ Ð ~obdbh$a `m Zr n Q>m\$moëS> {gpñq>åg, 250/E/8, "dax', e{zdma nor>, nwuo 30, `owo N>mnyZ, ~obdbh$a hmd$qgj, {Z{_ Vr E{_ZÝg, 4 Wm _Obm, 1175/1, Ea S>dZ, nwuo `owo à{gõ Ho$bo. 4

5 oo Am_Mo XmoZ eãx "{dkmz^yfu S>m. O` V ZmairH$a' gý_mz {deofm H$ - nùzm^ qhjo _cm AmR>dV, nydu _movrq~xÿmr eó{h«$`m Pmcr H$s, S>m ŠQ>a EH$ N>moQ>mgm nmonq>r a JmMm (a J Zmhr AmR>dV ZrQ>gm) Jmoim qh$dm VËg_ H$mhr AmUyZ XmIdm`Mo. AmVm emó nwt>o Joco Amho. AmVm {~ZQ>mŠ`mMr eó{h«$`m nmmgmv {_{ZQ>m V hmovo. H$mim Jm Jc KmcyZ é½u eó{h«$`m XmcZmVyZ ~mhoa `ovmo. H$mhr H$mi nwzü VnmgUr. é½umcm EH$ Zdm gwix AZw^d `ovmo. Ñï>r gwymacocr, Mîå`mMm Z ~a H$_r Pmcocm. eó{h«$`onydu {XgUmam ^dvmc AJXr A{YH$ COicocm, ñdàn> {Xgy cmjvmo. _r gwõm `m AZw^dmVyZ ZwH$VmM Jocmo Amho. Va gm Jm`M H$m`, H$s, {dkmzmzo {Xcocm hm AZw^d, {Xcocr ñdàn> Ñï>r hr _mzdr à`ëzm VyZ, emókm À`m AWH$ g emoyzmvyz gmh$macocr, gmvë`mzo, àj{vnwmda ZoUmar, gë`g ï>rmmm AZw^d XoUmar Amho. d km{zh$ g emoyzmvyz Amcoco _wôo gà_mu {gõ H$aVm `ovmv. Ho$di H$ënZoVyZ Amcoco, gm Jmodm Jr Amcoco A YlÕoMo OmoIS> Zì`m `wjmvë`m _mugmzo PwJméZ XoUo _hîdmmo Amho. _mugmzo `m gdmªjgw Xa {ZgJm Mo {Z`_ OmUyZ KoV Vo nmimdov. OJÊ`mMm gw Xa AZw^d `mdm. d km{zh$ Ñï>r R>odmdr. dmmh$m Zm hr àñvmdzm H$aÊ`mMo H$maU åhuoo, "Eogr Ajao'Mm hm {deofm H$ dojim Am{U d {eîq>çnyu Amho. _hîdmmr Am{U A{^_mZmMr Jmoï> åhuoo Wmoa d km{zh$, _hmamï > ^yfu, nx²_{d^yfu, S>m. O` V {dîuy ZmairH$a `m À`m {deof gý_mzmw hm {deofm H$ dmmh$m À`m hmvr Amåhr XoV AmhmoV. Am_À`mgmR>r "Eogr Ajao'À`m AmOdaÀ`m ~mam dfmªà`m dmq>mmcrvcm hm gdmªjgw Xa AmZ X XoUmam A H$ Amho. S>m. O` V {dîuy ZmairH$a, IJmoc emómvrc Anyd g emoyzmzo emór` OJVmV, gwà{gõ emókm À`m `mxrv AmXaUr` ñwmzr g_m{dï> Pmcoco {d»`mv ^mavr` emók. S>moù`m g_moa Agcocr A YlÕoMr PmnS> Xÿa H$aUma {dz_«am{u nyu nuo S>moig lõm R>odmdr Ago lõo` ì`{º$_îd. AmOÀ`m H$mimVco AmnU gd M {dkmzmmm, Zì`mZo gvv `oumè`m g emoyzmmm cm^ KoV AmhmoV. _mì OrdZ A{YH$m{YH$ gwgø H$aUmè`m d km{zh$m Mm, emókm Mm gý_mz H$aU, Ë`m À`m _mzdr OrdZmcm àjv H$aUmè`m g emoyzm~ôc Ë`m À`m~ÔcMr H $VkVm ì`º$ H$aU Amnc _hëh$v ì` Amho. d km{zh$, g emoyh$ emók `m Mo _mzdr g_momda \$ma _mor>o F$U Amho. Aem Wmoa F${fVwë` ì`qº$zm JwénXr R>odyZ Ë`m À`mH$Sy>Z kmz KoU, Ë`m À`m {dmmam Mo AZwH$aU H$aÊ`mMm à`ëz H$aU Amdí`H$ Amho. S>moù`mMr eó{h«$`m H$m` qh$dm öx`mà`m dm{hý`m V ñq> Q> ~g{duo H$m`, Aem AZoH$ d ÚH$s` gw{dym øm Am_À`m {nt>rzo ñdßzmv XoIrc nm{hë`m ZìhË`m. AmO àë`oh$ joìmv {dkmzmzo Aer H$mhr H$am_V Ho$cr Amho H$s Am_À`m chmznumvrc Am`wî`mer VwcZm H$aVm Amåhr n[ah$wov OJVmo AmhmoV Ago dmq>vo. _mo~mb c \$moýg, A ng², B Q>aZoQ>, OrnrEg, amo~mo{q>šg.. X Z {XZ OrdZmer OmoS>coë`m àë`oh$ Jmoï>rV Joë`m 100/200 dfm V Am{U Ë`mVhr Joë`m 30/40 dfm V AMmQ> ~Xc Pmco. ho H$moUm_wio Pmco Va {dkmz Am{U V ÌkmZmVM OrdZY_ _mzyz A{daV à`ëzmmr OmoS> à{v^ocm XoUmè`m d km{zh$m _wio, g emoyh$m _wio. Ag»` d km{zh$, g emoyh$ gmvë`mzo g emoyz namh$mð>omo à`ëz H$arV _mzdr OrdZ gmvë`mzo àjvrerc, dojdmz R>odV AmhoV. OrdZ A{YH$m{YH$ gwgø H$arV Amho. `m gd d km{zh$, g emoyh$m M Amnë`mda _mor> F$U Amho. Ë`m À`m{df`r AmnU H $Vk amhm`cmm hd. `m OJmVc Ag H$moUV hr joì Zgoc {OW {dkmzmz g emoyz Ho$c Zmhr. gyú_mvë`m gyú_ AUynmgyZ Vo `m A{V{demc, AVŠ`, _hmh$m`, AZmH$cZr` {dœmvë`m KS>m_moS>tMm Aä`mg, g emoyz ho gmvë`mzo MmcyM Amho. H$mhr dfmªnydu S>m. O` V ZmairH$a `m À`m EH$m H$mX ~arvcm H$mhr ^mj EH$m g_rjmcoimà`m {Z{_ÎmmZo _r dmmcm hmovm. `m_ü`o S>m ŠQ>am Zr Amnë`m A\$mQ> H$ënZmeº$sZo Cä`m Ho$coë`m H$mën{ZHo$V AÊdóm À`m dmnamda {Z~ªY AmUUma EH$ AMmQ> 5

6 H$WmZH$ C^ Ho$c hmov. Vohr Bgdr gz 2072 åhuoo AOyZ gmr> EH$ dfmªà`m n{ch$s>mm ^{dî`h$mi `m AX²^yV H$mën{ZHo$V hmovm. øm H$mën{ZHo$Mm Vmo _hîdmmm ^mj `m A H$mV dmmmd`mg {_ioc. _r ^mamdyz Jocmo hmovmo. ZmairH$agam À`m {df`rmm _mâ`m emco` OrdZmnmgyZ Agcocm AmXa {ÛJw{UV-{ÌJw{UV Pmcm. _Ü` Var S>m ŠQ>am Zm gm{hë` AH$mX_rMm _mzmmm nwañh$ma {_imcm. S>m. ZmairH$a Ogo à»`mv d km{zh$ AmhoV, VgoM CÎm_ coih$ Amho. gm{hë` dmmz-coiz Ë`m Zm AË` V AmdS>rMo. `m A H$mV Amcocm "nwñvho$, coih$ Am{U _r' `m coimvyz Ë`m Mr dmmzmmr AmdS> Amnë`mcm H$iVo. qm. {d. Omoer, AmMm` AÌo, nw. c. Xoenm S>o nr. Or. dys>hmd$g, B.E_². \$m ñq> a, \«o$s> hm `oc ho Ë`m À`m {deof AmdS>rMo coih$. "Eogr Ajao'À`m EH$ dmmh$, {hvqmvh$, {edemhra ~m~mgmho~ nwa Xao `m À`m gm{hë`mda à~ Y {c{humè`m ~m~mgmho~m À`m ñzwfm S>m. gm. {MÌcoIm nwa Xao `m Zr EH$ N>mZ H$ënZm gwmdcr. "Eogr Ajao'Mm S>m. O` V ZmairH$a `m Mm gý_mz H$aUmam {deofm H$ H$mT>Vm `ob c H$m? Ë`m À`m `m H$ënZocm CMcyZ YaV Amåhr hm {dkmz^yfu S>m. O` V ZmairH$a gý_mz {deofm H$ dmmh$m g XoV AmhmoV. S>m. O` V ZmairH$a `m Zm ^oq>ê`mmr Anma CËgwH$Vm hmovrm. lr. g_ra ~ocdch$a, S>m. gm. {MÌcoIm nwa Xao Am{U _r S>m ŠQ>am Zm ^oq>cmo. kmzvnñdr ho {H$Vr {dz_«am{u em V AgVmV `mm _y{v _ V CXmhaU Am_À`mg_moa hmov. S>m ŠQ>am Zr {deofm H$mgmR>r g _Vr {Xcr Am{U _ZmdaM AmoP, XS>nU Xÿa Pmc. dmmh${_ìm Zmo, hm A H$ Am_À`mgmR>r IamoIaM EH$ AmìhmZ hmov. H$maU {dkmz Am{U d km{zh$ hm {df` Eogr AjaogmR>r AJXr nyu nuo Zdm. dmmzào_r, nwñvh$ào_r Am{U ñdv: coih$ Agcoco S>m. ZmairH$a ga `m Mo F${fVwë` ì`{º$_îd, "Eogr Ajao'À`m `m eo/gìdmeo nmzm À`m _`m XoV Vw_À`mnwT>o R>odU hr VmaodaMr H$gaVM hmovr. hm {deofm H$ Vwåhr, BVa ñzohr, {_Ì, `wdm{_ì `m Zm dmmm`cm ÚmcM. Am{U g J«hr R>odmc `mmr ImÌr dmq>vo. `m {deofm H$mV S>m. ZmairH$a `m À`m Vrg-nñVrg dfmªnyduà`m H$Wm-coIm Mm g_mdoe Amho. VgoM A{cH$S>À`m åhuoo 2010 À`m "A^`maÊ`' `m H$mën{ZHo$Vrc H$mhr àh$auohr g_m{dï> Ho$cr AmhoV. Ë`m À`m `m OwÝ`m H$Wm-coImZ Va AmOda AZoH$ g emoyzo hmov am{hcr Am{U `mnwt>ohr hmovrc. {dkmz ho gmvë`mzo, g emoyzm_wio _mzdmgmr>r Zdo kmz, Zdr _m{hvr CncãY H$éZ XoV am{hco Amho Am{U `mnwt>ohr XoV amhrc. hm g X^ dmmh$ cjmv R>odVrc. {dkmz^yfu, _hmamï >^yfu, nù{d^yfu S>m.O` V {dîuy ZmairH$a `m À`m H$m`m Mm gý_mz H$aVmZm, Ë`m Zm XrKm `wamamo½`g nþvm cm^mo, Ë`m À`m g emoyzh$m`m Mm cm^ `oumè`m Zì`m {nt>rcm gmvë`mzo hmov amhmo hr _Zmo_Z ew^h$m_zm Am{U na_oœamh$s>o àmw Zm. *** Eogr AjaoMo dmmh$ åhuvmv... hmox, mho E{àc- o Mm dmg {VH$ {deofm H$ { imcm. YÝ dmx. A H$ gdmªj gm{hë mzo n[anyu dmq>cm. OwÝ m A{^OmV gm{hë mmr {dmma yë o ^mdcr. ømvyz mpo gm{hë OrdZ g Õ Pmco. m dmmzmvyz r cdh$a ~mhoa nsy> eh$v Zmhr. BVHo$ d Mm[aH$ gm{hë AmnU {dzm yë {dvaumgmr>r à{gõ H$aVm. Amncm r evxm: Am^mar Amho. Am À m OrdZmcm H$mhrVar {deof MmcZm { ivo mm lo AmnU {ZdS>coco {ZdS>H$ gm{hë hmo. {deofm H$ ho mâ mgmr>r nd Ur AgVo. nmzmonmzr XO}Xma, Ame KZ, MQ>H$ Am{U MQ>H$m cmdumao gm{hë hr Amnë m m{gh$mmr O omr ~moy Amho. {deof åhuoo ho gd gm{hë YZ EH$mM m{gh$mv gmns>vo. ho gd AmœmgH$ Amho, CÎm Amho. r Amnco H$m VyH$ H$aVmo Am{U Z:nyd H$ YÝ dmx XoVmo. AgmM ñzoh Agmdm. - mévr H$Q>H$Ym S> H$- 429, amoñd ZJa, {domnya amos>, gmocmnya {ZË` ñ_aumv, AmMaUmV AgmdrV... 6

7 ""_Ywa _Zmoha AVrd gw Xa `h gd {dúmh$s amoymzr'' øm {dúmnrr>jrvmà`m n{hë`m AmoirV ~Zmag qhxÿ `w{zìh{g Q>rÀ`m AmH$m jm ì`º$ hmovmv gmcr n {S>V _XZ_mohZ _mcdr`otzr øm {dúmnrr>mmr ñwmnzm Ho$cr. Ë`mdoir Ë`m À`m S>moù`m nwt>o nydumr Zmc Xm-Vj{ecm `m Mr àmà`na nam hmovr. Ë`mMà_mUo Am Šñ\$S> -H ${~«OMr AmYw{ZH$ CXmhaUo XoIrc. Ë`mM JrVmV nwt>o du Z Amho, ""~gr h J Jm Ho$ aå` VQ> na...'' J JmH$mR>r ho {dúmnrr> Agmdo Am{U H$merÀ`m J JmH$mR>À`m Aì`mhV kmzgìmcm Zdo diu cmjmdo Ago _mcdr`otzm dmq>uo gmh{oh$ hmovo. Ë`mVyZ "J«m Q>m' d "Am`{gg' `m À`mà_mUo J JoeoOmar kmzj Jm H$m dmhÿ Z`o? AmOXoIrc {dúmnrr>mà`m g ñwmnz{xzr - dg V n M_rcm - {ecmý`mgmà`m {R>H$mUr EH$ gmym CËgd g_ma ^ hmovmo. J JoÀ`m H$merVë`m AZoH$ KmQ>m n H$s "`w{zìh{g Q>r KmQ>m'nmgyZ hr H$moZ{ecm cm ~ Zmhr. nu {dúmnrr>mmo Amdma {econmgyz cm ~ Amho. H$maU? H$maU {ecmý`mgmz Va cdh$am J Jocm nya Amcm Am{U AmgnmgMr O_rZ nmê`mimcr Jocr. Ë`m_wio J Jm_mB cm Oam Xÿa R>odyZM {dúmnrr> ~m YÊ`mMm XÿaXeu {ZU ` KoÊ`mV Amcm! "J«m Q>m (H $_)' ZXr EH$doi {hdmù`mv {WOoc, nu {H$Zmè`mdarc H$m coo_mjà`m {haditzm nwamimcr Kmcrc Ago dmq>v Zmhr. nu darc \$ah$ gmos>ë`mg _mcdr`otmr ñdßzo Ë`m Zm Amnë`m h`mvrv gmh$ma Pmcocr nmhm`cm {_imcr. Am Šñ\$S> À`m "S >rq_j ñnm`g ' à_muo _ {XamÀ`m {eiam Zr ZQ>cocr H$m cooo Am{U hm ñq>oëg {dúmnrr>mà`m AmdmamV {Xgy cmjcr. AmoH$ Am{U Eë_ `m À`m EodOr Am ~o Am{U Om ^yi `m À`m d jamor añë`m eoomar dmt>ë`m. Am{U gdmªv _hîdmmr Jmoï> åhuoo cç> njmammo AmH$f U ZgyZhr XoemÀ`m dojdojù`m ^mjm VyZ {dûmzm Mm AmoK nwýhm H$merH$S>o `ovmzm {Xgy cmjcm Am{U Ë`m À`m nmr>monmr> {dúmï`mªmm XoIrc. "amï >r`' Z åhuvmhr {dúmnrr>mcm amï >r` ñdê$n Amco. _mâ`m OrdZmMm àma {^H$ ^mj Aem {dúoà`m dmvmdaumv Jocm. H$maU _mcdr`otzr _mâ`m d{s>cm Zm, Vo H ${~«O_Ü`o J{UVmV g emoyz H$arV AgVmZm, _wôm_ ^oqy>z AmJ«hmZo BH$S>o ~mocmdco. Á`m CËgmhmZo _mcdr`or amoo_hmamoo d Y{ZH$ _ S>ir `m Zm ^oqy>z {dúmnrr>mgmr>r n go Jmoim H$arV, Ë`mhÿZ A{YH$ {ZH$S>rZo Vo {dûmzm À`mhr emoymv AgV. Am`wd}XmnmgyZ B {O{Z`[a J d _mbqzj _oq>cou `m À`mn`ªV, 7

8 àmà`{dúm, g ñh $V, qhxr BË`mXtnmgyZ {\${OŠg, Ho${_ñQ >r, _ Wo_ {Q>Šg `m À`mn`ªV AZoH$ àm Vm Mm {dûëg J cm chmznumnmgyz OdiyZ nmhm`cm {_imcm. _mâ`m d{s>cm Zr KamÀ`m àeñv AmdmamV {g_ Q>Mo ~ S>q_Q>Z H$moQ> ~m YyZ KoVco. Ë`mda Ioim`cm `oumao {dúmwu qh$dm d{s>cm À`mH$S>o àý KoD$Z `oumao {dúmwu, ZmhrVa Img {XdmirÀ`m {Xder \$amimcm `oumao _hmamï >r` {dúmwu - øm gdmªzm _r Am{U _mpm ^md$ "_m_m' åhuv Agy. øm _m_mcmoh$m À`m ì`{º$_ëdm Mm {d{dya Jr ñnošq >_hr Amåhmcm _Zmoa OH$ dmq>o. {dúmnrr>mà`m gwx dmzo _mcdr`otz VaMo Hw$cJwê$ hmovo S>m. gd n r amymh $îuz². Ë`m Zr nu {dúmnrr>mmo d Mm[aH$ ñdmv Í` Am{U CËH $ï>vm JmR>Ê`mMo à`ëz Mmcy R>odco. {dúmnrr> ImgJr XoU½`m da Mmcy hmovo - gah$mar AZwXmZmMo Vo {Xdg ZìhVo. CcQ> ho {dúmnrr> åhuoo ñdmv Í` MidirMm EH$ AÈ>m åhuyz Ë`mda _m`~mn {~«{Q>e gah$mamr dh«$ñï>r hmovr À`m H$mimV {dúmnrr>mv nmocrg nmr>dm`mm gah$mamm {dmma {Xgë`mda amymh $îuz²zr Ë`mcm H$gyZ {damoy Ho$cm. {dûîmm, CËH $ï> dº $Ëd Am{U ^maxñv ì`{º$_îd `m Mm g `moj åhuoo S>m. amymh $îuz². Ë`m n H$s n{hë`m XmoZ JwUm Mr AmoiI _mâ`mgma»`m emih$ar _wcmg hmoê`mmr eš`vm ZìhVr, nu {Vgè`m JwUmMr N>mn Xþê$ZgwÕm ns>ê`momojr hmovr. Ë`m chmz d`mv d{s>cm Mm AmXe gmh{oh$m _wcmnwt>o AgVmo. Ë`mVyZ _mpo ds>rc H ${~«Ocm ñq>ma a±j²ca hmod$z Amcoco. Voìhm AmnUhr H ${~«O JmOdyZ `mdo Ago _cm dmqy> cmjco. dmñv{dh$ hþema Am{U H$V Ëd JmOdcoë`m ~mnmmo _wcmda EH$ àh$mamo XS>nU AgVo. ~mn go ~oq>m gdmb {ZKmdm hr Anojm ~mn Zmhr Var BVa cmoh$ H$aVmV. Vmo ~oq>çmda EH$ àh$mamm AÝ`m` AgVmo. _r Ë`m À`mM _mjm Zo Omdo Ago XS>nU _mâ`m d{s>cm Zr _mì H$Yrhr _mâ`mda AmUco Zmhr. CcQ> _cm J{UV Am{U {dkmzm_ü`o émr Amho ho nmhvmm Ë`m Zr `mo½` Vo _mj Xe Z Ho$co. ~r.eg²gr. Pmë`mda J{UVmÀ`m Q >m`nm ggmr>r _r H ${~«Ocm Omdo Ago R>aco _Ü`o H ${~«OÀ`m {ejummm IM dfm cm ghmeo nmc S> Ago. (AmVm Vmo n YamnQ>rZo dmt>cm Amho - naxoer {dúmï`mªgmr>r.) [apd ~±H$ Am \$ B {S>`m VodT>mM EŠgM O XoB. nu VodT>m IM ^mjdm`cm {eî`d Îmr hdr. _r Oo. EZ. Q>mQ>m {eî`d ÎmrgmR>r AO Ho$cm. {e\$magnìo S>m. amymh $îuz² (Vo AmVm ^mavmmo Cnamï >nvr Pmco hmovo) Am{U S>m. (a±½ca) _hmozr `m Zr {Xcr hmovr. nu _mâ`mnwt>o Oo {Xì` hmovo Vo B Q>aìøyMo. Q>mQ>m E S>md_ Q>À`m {_gog ìhogwjma øm S>m`aoŠQ>a Imï> Am{U VèhodmB H$ åhuyz à{gõ hmoë`m. narjomm {ZH$mc Am{U {e\$magnìo CÎm_ Agcr Var Ë`m À`m {d{eï> MmMUrVyZ nma ns>m`mo hmovo. _mpo ds>rc ñdv: Q>mQ>m ñh$m ca åhuyz `e {_idyz Amco hmovo. nu ~mbªzr B Q>aìøyÀ`m doir Q>mocm hmucm. Ë`m Zr VrZ-Mma `eñdr Q>mQ>m ñh$m cg Mr Zmdo gm {JVcr, Á`m Mr _wco Q>mQ>m ñh$m ca{en KoD$Z B ½c S>_Ü`o An`er R>acr hmovr! Agmo! ìhogwjma~mbªzr AIoa _cm nmg Ho$co. Ë`mZ Va _mì Ë`m Zr _cm nwîh$i Cn`moJr CnXoe Ho$cm, ñdv: qenr ~mocmdyz H$nS>o {edyz KoVco, ~moq>rmo {VH$sQ> H$mTy>Z {Xco Am{U nwt>o gwõm _cm doimodoir AmnwcH$s XmIdcr. H ${~«O~Ôc nwîh$i "à pšq>h$c' gymzm Ho$ë`m _mâ`m _m_m Zr - nwuo {dúmnrr>mvë`m àm. dg Vamd hþowa~moma `m Zr. Vo AmR> dfmªnydu H ${~«OhÿZ navco hmovo. {S>½O Am{U c±s>cos>r, _mpo {\$Q²>P²{d{c`_ H$m coo (ho Ë`m Mo Am{U _mâ`m d{s>cm Mo nu H$m coo hmovo.) {VWcr H$mhr AÜ`mnH$ _ S>ir, J{UV {d^mjmvco H$mhr AÜ`mnH$ dj a ~Ôc Ë`m Zr _cm nwîh$i _m{hvr {Xcr. Xmoam~OrÀ`m XþH$mZmVyZ ~oh$z AmUyZ B p½ce ~«oh$\$mñq>mr nu Xrjm {Xcr. AIoa 5 gßq> o~acm "ñq> WZoìha' ~moq>rzo _r H ${~«Ocm ñdmarda {ZKmcmo. _mpr B ½c S>Mr _m{hvr eoacm H$ hmoåg Am{U nr. Or. dws>hmd$g `m À`mda AmYmacocr hmovr. dws>hmcgmo B ½c S> AmVm ApñVËdmV Zmhr `mmr H$ënZm dg V_m_m Zr {Xcr hmovr. (Vo B ½c S> H$YrVar ApñVËdmV hmovo H$m?) Ë`m À`m g{dñva _m{hvr_wio _cm H ${~«Ocm "H$ëMa em H$' H$YrM OmUdcm Zmhr. Ë`m Mo {ejh$, \$ma H$m` d{s>cm À`m doimohr H$mhr {ejh$ AÚmn {VWo hmovo Ë`m_wio AmnU AZmoiIr OmJoV Amcmo Ago _cm _wirm dmq>co Zmhr. J{UVmÀ`m Q >m`nm g~ôchr nwîh$i EoH$co hmovo. Vmo H$S>H$ {df` Amho, {ejh$ ^am^am {eh$dyz OmVmV, {dúmwu ñdmdc ~Z H$ê$Z nmohm`cm {eh$co ZmhrV, Va Vo Iwemc ~ws>mov; M_À`mZo ^adyz ImÊ`mMr ^mavmvrc gd` Agcoë`mcm hm {df` H$R>rU OmB c, dj ao dj ao EoH$coco gd Iao {ZKmco; Ë`mVyZ ~moy KoD$Z V`mar H$aUmao {dúmwu `eñdr Pmcoco nm{hco. "AmnU ^mavmvco \$ñq> Šcmg \$ñq> AmhmoV, BWohr gho `eñdr hmod$' Ago åhuyz {ZYm ñv am{hcoco {dúmwu _mì nwt>o hmxavmv _Ü`o {dúmï`mªda {eñvrmo {Z~ªY hmovo. (Vo AmVm {e{wc Pmco AmhoV.) añë`mv {\$avmzm gy`m ñvmz Va JmCZ KmcUo Amdí`H$ hmovo. àm ŠQ>a Am{U Ë`mÀ`m~amo~a XmoZ {enmb 8

9 (ho Q>m n h Q> KmVcoco "~wcs>m J' åhuyz AmoiIco OmV.) amìr añë`mda {\$av Am{U JmCZ Zgcoë`m {dúmï`mªzm nh$sy>z \$mbz H$aV (hm \$mbz 6 {eqcj 8 noýg Ago). àm ŠQ>a `ovmzm nmhÿz {dúmwu Amnë`m H$m coomm Aml` KoD$ eho$ - nmr>cmj H$aUmè`m ~wcs>m Jm À`m VmdS>rVyZ Vmo gwq>cm Va! cošmg À`m doir, amìr S>m`qZJ hm c_ü`o Am{U Q>çyQ>acm ^oq>vmzm JmCZ H$ånëgar Ago. _mâ`m gwx dmzo H$m coo_yco Q>çyQ>a Am{U Q >m`nm gh$avm gwnadm`pa _cm Mm Jco cm^co hmovo. cošmg ì`{v[aº$ EH$- XmoZ gwnadm`pg Zm AmR>dS>çmVyZ Vmg^a ^oqy>z Aä`mgH«$_ nwam H$aÊ`mgmR>r Ë`m Mr _XV KoÊ`mMr nõv Amho. hm "Šcmg' EH$ qh$dm XmoZ {dúmï`mªmmm AgVmo Ë`m_wio Mm Jcm _mj Xe H$ {_imcm Va \$m`xm hmovmo. Q>çyQ>a BVa (amhuo-imuo-amomanu B.) ~m~vrv _XV H$aVmo. J«moìhZma ßcog, c S>Z `owrc Q>mQ>m {c{_q>os>h$sy>z _cm _{hý`mcm "nm Ho$Q>_Zr' {_io. H$m coomr \$s, c±s>cos>rmo {~c BË`mXr VoWyZ ^aco OmB. Xa Q>_ AIoa _mâ`m àjvrmm [anmoq> H$m cooh$sy>z VoWo OmB. Xa {¼g_gÀ`m gw_mamg VooWo gd ñh$m cg Zm nmq>u Ago n`ªvmo _mpo gd {eju "S>o ñh$m ca' åhuyz Pmco hmovo. Kê$Z cm ~ amhÿz {eju KoÊ`mMr hr n{hcrm nmir. "hmo_{gh$' dmq>uo gmh{oh$ hmovo, nu Aä`mg, Zì`m OmJoMo AmH$f U, Zdo {_Ì `m À`m_wio CXmg _Zmod Îmrcm Wmam qh$dm doim {_iv ZìhVm. _r H ${~«O_Ü`o 1972 n`ªv, åhuoo n Yam df} gcj am{hcmo. 3 df} Q >m`nm ggmr>r, 3 nrem.s>r. H$aVm Am{U 9 \o$cmo åhuyz d Ë`mVcr eodq>mr 6 df} H ${~«O {dúmnrr>mv Zì`mZo ñwmnz Pmcoë`m "BpÝñQ>Q>çyQ> Am \$ {W`ao{Q>H$c A ñq >m Z_r'_Ü`o ñq>m\$ _ ~a åhuyz. øm H$mimVco H$mhr R>iH$ d {ZdS>H$ AZw^d, Am{U H$mhr _mor>çm ì`º$s Zm OdiyZ nmhê`mmo àg J Ago : 1959 À`m \o$~«wdmarv EH$m ñhy$q>amm Y $m cmjyz _mâ`m nm`mmo hms> _mos>co. Am naoez H$ê$Z ñh«y$ ~gdê`mv Amcm. (Am naoez H$aUmao à»`mv go Z ~Q>ca ho Ama.E. "a ~' ~Q>ca `m Mo ~ Yy, ho Z Va H$ico.) _m S>rnmgyZ Vinm`mn`ªV ßcmñQ>a {_adrv H«$Mog KoD$Z gms>omma _{hzo {\$av hmovmo. øm H$mimV H$m coomo M ncoz ao. lm`s>a `m Zr _mpr nwîh$i H$miOr KoVcr. Z{gªJ hmo_ gmos>ë`mda hdmnmcq>mgmr>r Ë`m Zr _cm S>oìhZ_Ü`o cr A ~o `owo H$mhr {Xdg R>odco. VoWyZ _cm Kar (H ${~«Ocm) nmomdm`cm H$m coomo goýga ({àpýgnc) S>m. J«oìh ñdv: H$ma KoD$Z Amco. _cm nm` didvm `ov Zgë`mZo _mjà`m grq>da Cem cmdyz Amam_mV ~gdyz J«oìh X nvr H$ma KoD$Z {ZKmco. Vmg^a S >mbìh Ho$ë`mda EH$X_ Ë`m Zm H$mhrVar AmR>dco. ""XmoZ AmR>dS>o Vy BWo hmovmg... VwPo gm_mz?'' ""_mpr gwq>ho$g _r H$maÀ`m ~yq>odi AmUyZ R>odcr hmovr.'' _r CÎmacmo. ""_m` Jm S>! Am` \$ajm Q> A~mCQ> BQ>!'' _cm ZrQ> ~gdê`mà`m AmQ>çm{nQ>çmV gwq>ho$g MT>dm`MrM am{hcr. Ë`m Zr JmS>r didcr. cr A ~oà`m Xmamer añë`mda Vr gyq>ho$g AOyZ OerÀ`m Ver hmovr. øm A pšgs> Q>_wio _mpr cošmg ~ws>cr, nu _r ZmoQ>g² AmUyZ V`mar Ho$cr. a±½caà`m narjomo df hmovo. ""Vwcm narjocm ~gm`mom H$m S >m n `m`mm`? Q>çyQ>aZo {dmmaco. narjm Úm`Mr åhuyz _r gm {JVco. Ë`mcm _amr>r `ov AgVo Va nwt>o åhumcmo AgVmo - ""EH$m nm`mda!'' 1959 _Ü`oM ^mavr` {H«$Ho$Q> Q>r_ Xm è`mda Amcr hmovr. Ë`m {Z{_ÎmmZo EImXm {Xdg Xþgar Q>oñQ> _ M cm S²> g²da nmhm`mr Ago R>adco. g Q> Om Ýg dws> Q>çy~ ñq>oezda ~mhoa `od$z J«mD $S>H$S>o Jocmo. ""{VH$sQ> Hw$R>o {_ioc?'' EH$m nmo{cg_zcm {dmmaco. ""Vy ^mavr` {dúmwu Amhog H$m?'' Ë`mZo à{vàý Ho$cm. _r hmoh$mamwu CÎma {Xco Voìhm Ë`mZo {IemVyZ EH$ {VH$sQ> H$mTy>Z _mâ`m hdmcr Ho$co. ""EH$m gx²j hñwm Zm AmO _ M nmhvm Amcr Zmhr åhuyz Ë`m Zr ho {VH$sQ> _mâ`modi {Xco - H$moUmVar ^mavr` {dúmï`m cm XoÊ`mgmR>r.'' _cm \w$h$q>mv Mm Jë`m OmJodê$Z _ M nmhvm Amcr _Ü`o _r [agm ñqy>s> Q> åhuyz \«o$s> hm `oc `m À`m _mj Xe ZmImcr H$m_ H$ê$ cmjcmo. _r Ë`m À`m "ñq>os>r ñq>oq> {W`ar'da H$m_ H$am`Mr BÀN>m Xe dcr Voìhm Vo åhumco, ""hm {df` dmxj«ñv Agë`mZo nrem².s>r. gmr>r {ZdS>Uo `mo½` hmouma Zmhr.'' Ë`m Zr EH$ dojim {df` gwmdcm d Ë`mda _r H$m_ gwê$ Ho$co. na Vw `mojm`moj dojimm hmovm À`m \o$~«wdmarv hm `ocamb c dmx CnQ>cm. H ${~«OMo ao{s>amo A ñq >m Zm _a _m{q> Z ambc `m Zr Amnë`m doym Ûmao ñq>os>r ñq>oq> {W`ar ~mx hmovo Ago Omhra Ho$co. c S>ZÀ`m am `c A ñq >mozm {_H$c gmogm`q>rà`m g^ov Vo Amncm emoy _m S>Uma hmovo. ambc `m Mm _wôm ImoSy>Z H$mT>Vm `ob c Ago hm `oczm dmq>co. Ë`mgmR>r Ë`m À`m emoymer gwg JV Ago _m S>oc ñq>os>r ñq>oq> {W`arV V`ma H$am`Mo hmovo. AdYr \$º$ Xhm {Xdgm Mm hmovm. hm `oc Am{U _r {_iyz ho AmìhmZ nëh$aco. Ama.E.Eg.H$Sy>Z hm `oczr 9

10 àë`wvamgmr>r Xhm {_{ZQ>m Mm doi _mjyz KoVcm - ambcà`m ^mfumz Va. Ë`m Xhm {_{ZQ>m gmr>r amoor Xhm Vmg InyZ Xhm {Xdgm V Am_Mo CÎma V`ma Pmco. Am{U hm `oc `m À`m cjmv Amco H$s nyd {Z`mo{OV ^mfum_wio Ë`m Zm Ama.E.Eg._Ü`o hoa amhvm `ouma Zmhr! Voìhm Ë`m Zr CÎma Úm`Mr O~m~Xmar _mâ`mda gmondcr. _r hmxê$z Jocmo. "[agm 'Mm ghm _{hzogwõm AZw^d Zgcocm {dúmwu EH$m H$gcoë`m _wacoë`m emókmer H$gm dmx Kmcy eho$c? ""Vy H$miOr H$ê$ ZH$mog! d km{zh$ dmxmv _wôm {H$Vr ^ $_ Amho `mda gjio Adc ~yz AgVo. Amnco _m S>oc ambcmo doy V VmoV V XmIdVo ho {gõ Ho$ë`mda {damoyh$m Zm ~mocm`cm OmJmM CaV Zmhr.'' Vo åhumco. AIoa _r Ë`m Xhm {_{ZQ>m V Am_Mm _wôm _m S>cm Am{U Vmo ì`dpñwv _m S>cm Ago _cm AZoH$m Zr gm {JVco. ømnwt>o Hw$R>ë`mhr d km{zh$ g^ov AmnU H$_r ns>uma Zmhr Agm AmË_{dœmg øm AZw^dm_wio _mâ`mv {Z_m U Pmcm. nwt>o am `c gmogm`q>rv OyZ 1964 _Ü`o JwéËdmH$f UmMm Zdm {gõm V _m S>VmZm _cm hm AmË_{dœmg Cn`moJr ns>cm. Ago dmx{ddmx H ${~«OÀ`m nmœ ^y_rda AZoH$Xm, AZoH$ {df`m V Pmco AmhoV. "dmxo dmxo Om`Vo VÎd~moY:' øm Cº$sà_mUo Ë`mVyZ kmz-{dkmzmv, gm{hë`mv ^a ns>cr Amho. dmxmv ^mj KoUmè`m ì`º$s Zm dmxmmm {df` _hîdmmm dmq>vmo, AmnU Ë`m V ^mj KoD$Z _hîdmmr, Eo{Vhm{gH$ H$m_{Jar ~Omdcr Ago dmq>vo. Oa H ${~«Ocm ì`{º$_îd AgVo Va Vo åhumco AgVo, ""_r nm{hcoë`m KQ>Zm V, _mâ`mg_moa KS>coë`m dmxm À`m nmœ ^y_rda Vwåhmcm _hîdmmr dmq>umar hh$sjv ns>vmiyz nmhm - g_wðmv AmUIr EH$ W ~ KmVë`mgmaIr dmq>oc.'' _cm dmq>vo, hošq>ar ~w{õ_îmm _moocr Va H ${~«OMm Z ~a gdmªv daà`m lourv Agoc. BWo Amë`mda _mâ`mgma»`m Zd{eŠ`m {dúmï`m cm gdm V OmñV OmUdcr Vr hr Jmoï>. Zmo~oc cm [aeq²>g_ü`o gm`h$c MmcdV `oumao {S>a H$, H$m cooà`m ~moq>rcm "~ n-aogog'_ü`o CÎmoOZ XoUmao Om O Wm åg²gz, AmQ> ²g {WEQ>aÀ`m ê$\$ JmS> Z goë\$ gpìh g aoñq>m a Q>_Ü`o OodV ~gcoco H $S >çy Am{U noéq²>p, gm{hpë`h$ dmx JmOdUmao gr.nr. ñzmo Am{U crpìhq²>p, qh$dm gcdma-i_ro_ü`o {\$aumè`m BH$m Zm {_ñq> OmoZ am {~Z²gZ - Zmdo `mdr VodT>r WmoS>r. Ý`yQ>Z-S>m{d Z- Q>o{ZgZ nm{hcoë`m H ${~«Ocm Ë`m V {deof H$mhr dmq>v Zgmdo! ~ Šgdê$Z {\$avmzm gdmªv ZOaoV ^avo Vo cm ~yz {XgUmao, qh$½g H$m coo M nc Am{U {JãO {~pës> J `m Mo Ñí`. Ë`mnwT>o ngacoë`m {hadirdê$z Mmcmdo Ago _cm nwîh$ixm dmq>o. nu Vmo _mz \$º$ Ë`m H$m coomo \o$cmoo Am{U BVa Á`oð> gxñ` `m Mm d Ë`m À`m ~amo~a AgUmè`m Mm. nu 1963 À`m \o$~«wdmarv _mpo Vo ñdßz gmh$ma Pmco. _cm Ë`m H$m coomr \o$cmo{en {_imcr - B.E_. \$m ñq> a d Ho$Ýg `m À`m H$m coomr. c¾ Z Pmcoë`m \o$cmoozm H$m coo_ü`o amhm`cm âc Q>dOm Imoë`m {_ivmv. `mojm`moj Agm H$s _cm {_imcocm goq> B.E_.\$m ñq> a `m À`m eoomar hmovm d Amåhr XmoKo EH$ ~mwê$_ dmnav hmovmo. Z Va _cm H$ico H$s hm "`mojm`moj' \$m ñq> azrm KS>dyZ AmUcm hmovm. ^mavr`m ~Ôc Ë`m Zm AmnwcH$s dmq>o. Ë`mVyZ _r _yimm H$moëhmnyaMm ho H$ië`mda Ë`m Zm \$ma AmZ X Pmcm. H$maU Á`m Xodmg g ñwmzmv Vo gw_mao nmm XeH$m nydu _hmamom Mo àm`ìhoq> goh«o$q>ar hmovo Ë`m XodmgMo Am{U H$moëhmnya amokamê`mmo OdiMo g ~ Y hmovo. Ë`mdoir \$mñq> agmho~m Mo d` _mâ`m {VnQ>rhÿZ OmñV Agoc, nu "_m J Z' `m ZmdmZo Ë`m Zm g ~mo{yv H$am`cm Ë`m Zr _cm gm {JVco. EdT>m _mor>m coih$ Amnë`mcm {_Ìmà_mUo g_mzvozo dmjdvmò ho nmhÿz _cm àw_ g H$moMë`mgmaIo Pmco. pìhšq>mo[a`m d gmvdm ES>dS> `m À`m H$mimVco "Šcm{gH$' {ejumda nmogcoco _m J Z gm{hë`g JrV-H$cm `m joìmv AJ«Ur Am{U OmUH$ma hmovo nu {dkmz- {ejumnmgyz d {MV hmovo; CcQ> _r øm VrZhr joìm V n{hë`m nm`arn`ªvhr nmomcmo ZìhVmo Am{U _mâ`m O_ocm Oo H$mhr WmoS>o kmz hmovo Vo {dkmzmvco. Voìhm Am_Mo H$go O_Uma? hm àý _m J ZZrM gmos>dcm. d km{zh$ {eju Zgco Var d km{zh$ àjvr~ôc Ë`m Zm Z $sm {Okmgm hmovr. IJmocemó, {dœamzmemó dj ao {df`m ~Ôc {M{H$ËgH$ àý {dmmê$z Ë`m Zr _cm ~mocvo Ho$co Am{U Ë`m À`m gm{þü`m_wio {dkmzova {df`m V _mâ`mhr kmzmv WmoS>r ^a ns>cr. AZmoiIr _mugmer ~mocvmzm _m J Z JmoJcJmB à_muo g H$moMyZ Amnë`m "eoc'_ü`o OmV; nu _Zwî`ñd^mdmMo Ë`m Mo AdcmoH$Z {H$Vr gimoc Amho ho Ë`m À`m _mooš`m nu gymh$ Am{U gmaj{^ V dmš`m VyZ {XgyZ `ob. Ë`m À`m AmJ«hmdê$Z _r \«o$s> hm `oczm EH$Xm Ë`m À`mer Jßnm _mam`cm ~mocmdco. XrS> Vmg a Jcoë`m Ë`m XmoZ {dmmad Vm À`m Jßnm _r hiym Q>on H$m Ho$ë`m ZmhrV `mmr _cm AmVm hihi dmq>vo. H$mcm` Vñ_ Z_: AmVm H ${~«O ~Xcco Am{U ~Zmaghr. S>m. amymh $îuz²zr ~Zmag gmos>ë`mda Ë`m {dúmnrr>mcm AdH$im Amcr. ñdmv Í`moÎma H$mimZ Va emgh$s` AZwXmZmMm àý {_Q>cm. "g Q >c `w{zìh{g Q>r' åhuyz {dúmnrr>mcm ^akmog AZwXmZ {_iy cmjco. 10

11 Am{U hiyhiy {eju-g emoyz `m Mo nm{dí` OmD$Z amoh$mau AmV {eaco. "S>o{S>Ho$eZ'Mr OmJm "_ {Zß`wcoeZ'Zo KoVcr. {ejh$m Mr hr Xem, Va {dúmï`mªzr AmXe H$moUmMm `mdm? Ë`m Mmhr amoh$maumgmr>r dmna Ho$cm OmD$ cmjcm. nu ho pñwë` Va qmvmozh$ Agco Var Km~aÊ`mgmaIo Zmhr. XrK H$mi nmav Í`mV am{hë`mda ñdmv Í` {_iuo, VgoM eoh$s>mo dfmªà`m AmMmag {hvm Mm AmYw{ZH$ {dkmz`wjmvë`m _yë`m er Pmcocm g Kf `m XmoÝhrMo n[aum_ ^mavmvë`m g_momda hmov AmhoV Am{U Ë`m Mo à{vq~~ {dúmnrr>m V {XgVo _Ü`o ~Zmag qhxÿ `w{zìh{g Q>rcm n MmhÎma df} nyu Pmcr. H ${~«O {dúmnrr>mzo gmv evho$ Amocm S>cr AmhoV. øm XrK H$mimV B ½c S>_Ü`o Pmcoë`m ~Xcm Mo ns>gmx H o${~«o_ü`ohr C_Q>co hmovo. "{gpìhc dm a'à`m doir Am Šg\$S> -H ${~«OZmhr Y o$ ~gco. doimodoir "Q>mCZ' Am{U "JmCZ' (åhuoo H ${~«O eha Am{U {dúmnrr>) `m_ü`o _mam_mè`m Pmë`m AmhoV. B ½c S> EImÚm `wõmv dm _hm`wõmv {eaco H$s Ë`mMo n[aum_ {dúmnrr>mda Pmcoco AmhoV. ~XcË`m gm_m{oh$ _yë`m Mo ns>gmx H ${~«Oda C_Q>co AmhoV. H $W{cH$ _R>m À`m ê$nmv ApñVËdmV Amcoë`m nyduà`m H$m coom V ~«M`m da Omoa Ago. \o$cmoozm c¾ H$am`Mr nadmzjr EH$mo{Ugmì`m evh$mv {_imcr. \$ma H$m`, {dúmnrr>mv {ó`m Zm {eju KoVm Amco Var Xþgè`m _hm`wõmn`ªv {S>J«r {_iv Zgo Mo XeH$ gwê$ Pmco Voìhm dojio dmao dmhÿ cmjco. "H$mo-ao{gS>oÝg'Mr H$ënZm nwt>o Amcr. {Zìdi nwéfm Mr Am{U {Zìdi {ó`m Mr H$m cooog AZoH$ evh$m Mr na nam _mosy>z "{_ŠgS²>' Pmcr. øm ~m~vrv 1972 _Ü`o qh$½g H$m coozo nwt>mh$ma KoVcm Voìhm H$m coonwt>o Q>r.ìhr. H $_oam R>odyZ EH$m dmvm hamzo `oumè`m OmUmè`m Zm à{v{h«$`m {dmmacr. H$mhtZr g_w Z Ho$co, H$mhtZr {damoy Va H$mhtZr VQ>ñWVm Xe dcr. EH$ VéUr H$m coo_yyz ~mhoa `ov hmovr, {Vcm {dmmaco. ""øm_wio H$gcm ~Xc hmouma?'' {VZo à{vàý Ho$cm. ""dm! H$mo-ao{gS>oÝg Amë`mda Vwåhmcm {VWo amhvm `ob c.'' dmvm ha åhumcm. Vr VéUr hgcr Am{U åhumcr ""_r Joco ghm _{hzo øm H$m coomvm amhvo`; nu Hw$Umcm gm Jy ZH$m hmo!'' AmO 1991 _Ü`o hm H$mo-ao{gS>oÝgMm {ZU ` `mo½` hmovm Ago _mzco OmVo. {dúmnrr>mzo Vmo nmdcm Am{U Ë`mcm Vmo _mzdcm. hm` Q>oŠZm cm Or dmt>vm Q > {\$H$, \$mñq> cmb\$ øm AmYw{ZH$ AmH«$_UmImcr Am Šñ\$S> -H ${~«OMo H$mhr na nam Mo ~wê$o T>mgiV AmhoV. hohr pñwë` Va qmvmozh$ Agco Var Km~ê$Z OmÊ`mgmaIo Zmhr. WmoS>Š`mV, dojmzo ~XcUmè`m n[apñwvrcm Vm S> XoVmZm Ogm EImXm _muyg Ooarcm `ovmo Vgo EImXo {dúmnrr>hr - _J Vo gîma dfmªmo Agmo qh$dm gmveo dfmªmo. nu Ë`mVyZ S>moHo$ da H$mT>m`Mr Z {VH$ eº$s Ë`m {dúmnrr>mv AgVo. {ZXmZ Vgm _mpm AmemdmX Amho. darc coimv C oicoë`m H$mhr ì`º$s ~Ôc XmoZ eãx : 1. "a ~' ~Q>ca: H $Pd}{Q>ìh njmvrc Á`oð> _wëgôr. _ {Ì_ S>imVrc BVa gd _hîdmmr nxo ^yf{dcr nu n VàYmZnX {_imco Zmhr d 1963 gmcr n VàYmZmÀ`m nxmh$avm {ZdS>UwH$sV nam^d Richard Austin Butler ho nyu Zmd - Ë`m VyZ "a ~' hm eãx {ZKVmo. 2. \«o$s> hm `oc : A ñq >mozm _a d coih$. Steady State Theory Mo EH$ OZH$. 3. _m{q> Z ambc : ao{s>amo A ñq >mozm _a. Big Bang Theory Mr gë`vm øm À`m àmë`{jh$ H$m_m_wio {gõ Pmcr Agm Ë`m Mm {dœmg hmovm. 4. nm c S>m`a H$ : {\${O{gñQ>. Zmo~oc nm[avmo{fh$ Quantum mechanics Mo EH$ OZH$. 5. Om O Q>m _gz : {\${O{gñQ>. Zmo~oc nm[avmo{fh$ His work helped to confirm the wave like nature of particles. 6. H $S >çy : ~m`moho${_ñq>. Zmo~oc nm[avmo{fh$ He determined the three dimensional structure of 'Myoglobin'. 7. noéq²>o : ~m`moho${_ñq>. H $S >çy~amo~a 1962 _Ü`o Zmo~oc nm[avmo{fh$. 8. gr.nr.ñzmo. : {\${O{gñQ> d H$mX ~arh$ma. 'Two Cultures' `m ZmdmZo H ${~«Ocm {Xcoco JmOcoco ì`m»`mz (1959). Ë`mZ Va E\$. Ama. copìhg~amo~a JmOcocm dmx. 9. E\$. Ama. copìhg : gm{hë`g_rjh$. New bearings in English Poetry The Great Tradition hr JmOcocr nwñvho$. 10.Om Z Ho$Ýg : Macro economics `m {df`mmo OZH$. Kings college. Cambridge Mo \o$cmo. agoc, _ya, hms>u `m Mo g_h$mcrz. *** 11

12 OrdZmM J{UV - _ Jcm ZmairH$a n OoÀ`m AQ>rà_mUo O` VZo Mm Km À`mgmR>r OodU ~Zdm`cm nm{hoo åhuyz. _cm hgy `ov hmov. Ë`mdoir _r Hw$UmMrM ~moy KoVcr Zmhr, {à`m~amo~a Ë`mÀ`m ~moyzo dmx Ho$cm Zmhr,åhUyZ O` V _mâ`mda amjmdcm XoIrc. AIoa AQ>rà_mUo OodU ~ZdÊ`mMo R>adyZ H$mhr {Xdg amoo _mâ`modi ^mvmv nmur {H$Vr Kmcm`M, H${UH$ H$er {^Odm`Mr, {MH$Z H$ar H$er H$aVmV ho {eh$v hmovm. R>aë`m {Xder Ë`mZo Mm Jc Mma H$mog M OodU ~Zdc. àw_ Ia~wOmMo ñcmb g, Ë`mZ Va {MH$Z H$ar, nwcmd, nwè`m d Amcy X_ Agm _ozy Agcoco OodU hmov. Ë`mn H$s Amcy X_ hm nxmw ~Q>mQ>o CH$Sy>Z gmocyz, AmVyZ H$moê$Z Ë`mV _Q>ma ^ê$z ~Zdcm hmovm. _rxoirc Vgo ~Q>mQ>o H$Yr ~Zdco ZìhVo. ñdrq> {S>egmR>r \y«$q> g cs> d AmB ñh«$s_, Z Va H$m \$s. ho _mì Ë`mZo ~Zdcoco EH$_od nyu OodU. Ë`mZ Va Z PonUmè`m n Om KoD$ Z`oV hm YS>m KoVcm _Ycm OyZ qh$dm Owc hmovm. Ho$garÀ`m EH$m nmzmda {d{dy narjmv àm{dê` {_idcoë`m `eñdr cmoh$m Mo \$moq>mo, n[am` hmovo. Ë`mV _mpm åhuoo _ Jcm amodms>omm hmovm. _w ~B {dúmnrr>mv B Q>a AmQ²>g À`m narjov n{hcm H«$_m H$ Amcm d AZoH$ ~{jgo {_imcr åhuyz. Ë`mM nmzmda _mâ`mnojm Iyn _mor>m namh«$_ Ho$coë`m VéUmMmhr \$moq>mo d _m{hvr hmovr. O` V ZmairH$a `m VéUmZo Ho$på~«O {dúmnrr>mv narjov A^yVnyd `e {_idco, ñq>ma a±jca Pmcm, {edm` Ë`mÀ`m d{s>cm Zr AZoH$ dfmªnydu {_idcoco nm[avmo{fh$ {_idco, Aer _m{hvr hmovr. _mpo AmOmo~m, lr. lr.x. {MVio `m Zr Vo dv _mznì _mâ`m AmB cm XmIdyZ åhq>co, ""_ JcgmR>r hm da `mo½` {XgVmo Amho.'' B Q>a AmQ²>g À`m narjov _r _w ~B {dúmnrr>mv n{hcr Amco hmovo. n{hë`m djm V _r EH$_od hmovo. AmOr AmOmo~m À`m gh$q> cmoh$m Zm _mâ`mgmr>r _mâ`mhÿz hþfma Zdam emoyê`mmr O~m~Xmar dmq>v hmovr. AmOhr {ddmh O_dVmZm dyynojm da A{YH$ {eh$cocm, H$V ~Jma Agmdm Ag AZoH$ cmoh$ _mzvmv. nþmg dfmªnydu Va ho Ë`mhÿZ gd _mý` hmov. Ë`mdoir O` V Ho$på~«O_Ü`o {eh$v hmovm, _cm Va M.A. hmob n`ªv c¾mmm {dmmam H$am`Mm ZìhVm. nu AmB Zo hr Jmoï> cjmv R>odcr hmovr. nwt>o 1964 _Ü`o ""hm Ec 12

13 ZmairH$a'' `m Mr Zì`m arvrzo _m S>cocr JwéËdmH$f UmMr {W`ar EH$X_ à{gõrcm Amcr. O` V ZmairH$a ho Zmd IynM àh$memv Amc. ^mavr` ì`º$szo nmümë` OJmV Ho$cocm namh«$_ ^mavmv Zoh_rM OmñV ^md ImD$Z OmVmo, Vg KS>c. _r Ë`mdoir _mpr M.A. Mr nxdr d Hw$cJwé Mo gwdu nxh$ {_idyz T.I.F.R. `m g ñwov J{UV {d^mjmv g emoyz H$aÊ`mgmR>r àdoe KoVcm hmovm. Am_À`m H$mhr {hvqmvh$m Zr _r M.A. Mm Aä`mg H$aV AgVmZmM _mâ`mgmr>r `mo½` dam Mr `mxr H$mH$m Zm {Xcr hmovr. Ë`mV O` V ZmairH$a ho Zmd hmovo d Ë`mMm {dmmahr AmB d H$mH$m-H$mHy$ Zr Ho$cm hmovm. AmVm O` Vcm EH$X_ EdT>r à{gõr {_imë`mda, Ë`mM d` Am{U A{ddm{hV AgU `m_wio Vmo EH$X_ eligible bachelor no. 1 Pmcm. AZoH$ cmoh$m Zr, {hvqmvh$m Zr Ë`mMr d _mpr OmoS>r O_dyZ Q>mH$cr, H$mhr cmoh$m Zm amodms>çm À`m H$S>o Agm àñvmd Amho `mmr Hw$UHw$U Agmdr, Ë`m_wio Ë`m Zr ho c¾ R>ac M Agë`mM gm Jm`cm gwédmv Ho$cr. Ë`mMm n[aum mì {d{mì Pmcm. nwt>o {S>g ~a 1964 _Ü`o O` V C.S.I.R. À`m Am_ ÌUmdéZ ^mavmv Amcm, Voìhm Ë`mMo àë`oh$ ehamv àm S> ñdmjv Pmco. Ë`m à{gõrzo d AZoH$ ì`m»`mzo, gëh$ma g_ma ^ `m gdmªzr Vmo ^m ~mdyz Jocm. hv~wõ Pmcm. Ë`mVM c¾mmo àñvmdhr hmovo. Ë`mZo Ë`mÀ`m nmch$mzm gm JyZ Q>mH$co hmovo H$s$ `m Q >rn _Ü`o Vmo dyyg emoyz _wirm H$aUma Zmhr. amodms>çm À`m H$Sy>Z _mâ`mgmr>r àñvmd ZmairH$am À`mH$S>o Joë`mda _mpo _m_m lr. ~m. lr. {MVio d H$mH$m ~mimgmho~ amodms>o ho ^oq>m`cm Joco. Voìhm Ë`m Zm ZmairH$am À`m H$Sy>Z amjmmo dmšàhma {_imco. Ë`m cmoh$m Mm Agm g_o Pmcm hmovm, H$s hm {ddmh R>aë`mMr amodms>çm Zr _wôm_ A\$dm CR>dcr Amho. Ë`m_wio AmUIr dojù`m _wcr gm JyZ `od$ Z`oV hr Ë`m Mr `wº$s Amho. _mpo H$mH$m d _m_m gwþ Pmco. H$mH$m åhumco, ""hm J ag_o Amho, nu AmVm `m {R>H$mUr AmnU hm àñvmd H $Ýgc H$ê$. nwt>o Vwåhmcm hdo Va VwåhrM Amåhmg nì {chm.'' _m_mzr Ë`m Zm nq>dyz XoÊ`mMm à`ëz Ho$cm H$s Aer A\$dm CR>dUo _wcrmo cmoh$ H$aUma ZmhrV H$maU Aem A\$doMm dyycm OmñV YmoH$m AgVmo. n{hë`m ^oq>rvco Ago J ag_o d amjmduo Pmë`mda _m_mcm _mpr qmvm dmq>v hmovr, H$s _r hr Jmoï> _Zmcm cmdyz KoB Z. nu ho gji g_oë`mda _cm dmb Q> dmq>ê`meodor `mvcm {dzmox OmUdyZ hgy Amc ho nmhÿz Vmo {ZqüV Pmcm À`m {S>g ~a _Ü`o O` V nav ^mavmv Amcm, Ë`mdoir dyyg emoyz H$am`Mo R>aco hmovo. Vmo n`ªv _r research student Mr research associate hmod$z J{UVmMm Aä`mg, g emoyz H$aV hmovo. nwt>o ZmairH$am À`m cjmv Amco, H$s AmUIr EH$ XmoZ ehamv, {OWo Ë`m À`m _Vo `mo½` Aer Cnda, hþema _wcjr cmoh$m Zm _mhrv hmovr, {VWo {VMm O` Ver {ddmh R>aë`mMr A\$dm CR>cr hmovr. Am ŠQ>mo~a _Ü`o O` VÀ`m d{s>cm Mo AO_oahÿZ H$mH$m Zm nì Amco. Ë`m Zr _cm {VWo ^oq>ê`mg ~mocmdco. _r Zmoìh ~a_ü`o _m_m~amo~a OmdyZ Amco. Z Va {S>g ~a_ü`o O` V Amë`mda Ë`mcm ^oq>m`cm H$mH$m À`m ~amo~a Joco. Z VaMr Jmoï> O` VÀ`m "Mma ZJam Vco _mpo {dœ' `m nwñvh$mv Amho. c¾ Pmë`mda Ho$å~«rO_Ü`o Ka godu, ñd` nmh$ \$magm `ov ZìhVm, Vmo {eh$u, Zdo {_Ì-_ {ÌUr, {d{dy F$Vy _Ycm {ZgJ Ý`mhmiU, àdmg ho H$aVm H$aVm O_oc VodT>m J{UVmer g ~ Y R>odcm. lrc Ho$hÿZ Amcoë`m Z{cZM Ð d {à`m {dh«$_qgh `m Xþgè`m Zd{ddm{hV OmoS>ß`mer Am_Mr Img XmoñVr Pmcr. AZoH$Xm Amåhr ~amo~a ^Q>H$Uo, ZXrda n qq>jcm OmUo, ~ R>o Ioi IoiUo Aem Jmoï>r H$aV hmovmo. EH$Xm O` VZo {à`m~amo~a n O KoVcr hmovr. M Ð d O` V `m Mm Ý`yPrc S>hÿZ Amcocm {_Ì ~«Q> {dëgz `mzo AmOÝ_ ~«Mmar amhê`mmr enw KoVcr hmovr åhuo. EH$Xm Ë`mcm d Ý`yPrc S>À`m EH$m VéUrcm ~amo~a qhs>vmzm nmhÿz {à`mzo VH $ ~mocyz XmIdcm, H$s `m Mo c¾ hmouma. O` VMm Amnë`m {_ÌmÀ`m enwoda {dœmg hmovm. Oa EH$ dfm À`m AmV {à`mmm VH $ ~amo~a R>acm, Va Vr qoh$uma AÝ`Wm O` V qoh$uma Ago R>aco. n OoMr AQ> _OoXma hmovr. {à`m hacr, Va {VZo Amåhm Mm Km Zm Mm Jë`m \«$M aoñq>m a Q>_Ü`o OodU Úm`M. O` V hacm, Va Ë`mZo ñdv: Amåhm Mm Km gmr>r OodU ~Zdm`M. Vr n O {à`m qoh$cr. H$maU ghm _{hý`mvm ~«Q> d Ë`mMr _ ÌrU `m À`m {ddmhmmo Am_ ÌU Amco. n OoÀ`m {Z`_mà_mUo O` Vcm OodU ~Zdm`cm nm{hoo Ag {à`m åhumcr. O` Vcm ñd` nmh$ `ov ZìhVm, åhuyz Ë`mZo Am åcoq> Q>moñQ>Mo gmyo OodU XoD$Z Xþgè`m {Xder \«$M aoñq>m a Q>_Ü`o Oodm`cm ZoVmo Aer nidmq> H$mT>m`Mm à`ëz Ho$cm. M Ðmcm Vo _mý` hmov. nu {à`m hqy>z ~gcr. n OoÀ`m AQ>rà_mUo O` VZo 13

14 Mm Km À`mgmR>r OodU ~Zdm`cm nm{hoo åhuyz. _cm hgy `ov hmov. Ë`mdoir _r Hw$UmMrM ~moy KoVcr Zmhr, {à`m~amo~a Ë`mÀ`m ~moyzo dmx Ho$cm Zmhr,åhUyZ O` V _mâ`mda amjmdcm XoIrc. AIoa AQ>rà_mUo OodU ~ZdÊ`mMo R>adyZ H$mhr {Xdg amoo _mâ`modi ^mvmv nmur {H$Vr Kmcm`M, H${UH$ H$er {^Odm`Mr, {MH$Z H$ar H$er H$aVmV ho {eh$v hmovm. R>aë`m {Xder Ë`mZo Mm Jc Mma H$mog M OodU ~Zdc. àw_ Ia~wOmMo ñcmb g, Ë`mZ Va {MH$Z H$ar, nwcmd, nwè`m d Amcy X_ Agm _ozy Agcoco OodU hmov. Ë`mn H$s Amcy X_ hm nxmw ~Q>mQ>o CH$Sy>Z gmocyz, AmVyZ H$moê$Z Ë`mV _Q>ma ^ê$z ~Zdcm hmovm. _rxoirc Vgo ~Q>mQ>o H$Yr ~Zdco ZìhVo. ñdrq> {S>egmR>r \y«$q> g cs> d AmB ñh«$s_, Z Va H$m \$s. ho _mì Ë`mZo ~Zdcoco EH$_od nyu OodU. Ë`mZ Va Z PonUmè`m n Om KoD$ Z`oV hm YS>m KoVcm. _cm _mì dojdojio nxmw H$éZ nmhm`cm CÎmoOZ XoV Ago. _w ~B V AgVmZm _r _moq>ma MmcdÊ`mMm cm`gýg KoVc hmov. nu B ½c S>_Ü`o S >m`pìh JMr narjm Iyn H$R>rU AgVo `mmm AZw^d KoVcm. _moq>ma S >m`pìh JñHy$cÀ`m {ejh$mh$sy>z 2-4 cogz KoD$Z gwõm n{hë`m doir _r Zmnmg Pmco. Voìhm _mpr g_oyv H$mT>VmZm O` VZo gm {JVco H$s Vmo Va 3 doim `m narjov Zmnmg Pmcm hmovm. _J gm. hm EcÀ`m AmBªZr Ë`m À`m OwÝ`m JmS>rda ^anya gamd {Xcm, Voìhm Vmo nmg Pmcm. _J Ë`mZo _cm KaÀ`m N>moQ>çm {hë_z Bån JmS>rda gamd {Xcm d _r Xþgè`m à`ëzmv nmg Pmco. JrVm d {JarOm `m Am_À`m XmoZ _wcr Ho$på~«O_Ü`o OÝ_ë`m _Ü`o _mpo gmgao {Zd Îm hmouma hmovo. AmB d{s>cm Zm AmYmamMr Anojm Amho, Vmo nwadm`mm hm O` VMm ~ov _cm _mý` hmovm. _mâ`m _mhoar EH$Ì Hw$Qw> ~mmo \$m`xo Amåhr AZw^dco hmovo. _wctzm ^mavmv dmt>du A{YH$ Mm Jc dmq>v hmov. O` VZo T.I.F.R. _Ü`o àmü`mnh$mmo nx KoVco. gßq> ~a 1972 _Ü`o XmoZ chmz _wctzm KoD$Z Amåhr _w ~B V Amcmo. Am ŠQ>mo~a_Ü`o Amåhr T.I.F.R. À`m H$m czr_ü`o amhm`cm Amcmo. XmoZ ~os>é_mm âc Q> CncãY hmovm. ñd` nmh$mmm J g, XþYmMo H$mS>, Q>o{c\$moZ `m gjù`m gmr>r ~aom à`ëz H$amdo cmjco. nmümë` XoemVyZ Amë`mda `m Jmoï>tMr Q> MmB AO~ dmq>v hmovr. _mm 1973 _Ü`o VmB d VmË`mgmho~ nwê`mhÿz Am_À`m Kar H$m`_Mo amhm`cm Amco. Vo AZoH$ df} Iyn _mor>çm KamV am{hco hmovo, ^anya gm_mz hmovo. AmVm _w ~B À`m XmoZ ~os>é Ü`o KamV Amåhr Mm Ko d ho XmoKo Ago ghm OU amhuma. ~aomgo gm_mz H$_r H$am`cm hdo `mgmr>r O` VZo Ë`m Zm \$ma Mm Jco CXmhaU {Xco. _hm^mavmvrc `wõmà`m doir Xþ`m}YZ d AOw Z H $îumh$s>o _XV _mjm`cm Joco, Voìhm AOw Z H $îumcm åhumcm, ""_cm Vy \$ma {à` Amhog, \$º$ Vy _mâ`mh$s>o `o, Xþga H$mhr AmUy ZH$mo.'' Ë`mMr AmR>dU XoD$Z ""Vwåhr XmoKo `m, \$mago gm_mz AmUm`Mr Oéar Zmhr.'' Ago Ë`mZo gm {JVco n`ªv Amåhr _w ~B V hmovmo, Ë`mM H$mimV crcmdvrmmhr OÝ_ Pmcm. _w ~B V T.I.F.R. À`m H$m czrv amhm`cm Amë`mda _mpm _mor>m \$m`xm Agm Pmcm, H$s _r _mâ`m OwÝ`m {S>nmQ> _ Q>_Ü`o MQ>H$Z OmD$ eh$v hmovo. _wcr emiov Joë`m H$s, KaM H$m_ CaHy$Z añvm Amocm Sy>Z T.I.F.R. _Ü`o nmohmomm`m. EH$ dmoê`mnydu nav `od$z \w$cho$ ^mom`mo, H$maU Amåhr Mm Ko Ë`mdoir EH$Ì OodV Agy. \$mdë`m doimv nwýhm J{UVmV g emoyz Mmcy H$aÊ`mMr CÎm_ g Yr hmovr. Vr _r gmycr. OwZo _mj Xe H$ gmosy>z Jococo, _mâ`m Aä`mgmV I S> ns>cocm, nu _r nwýhm Zì`m {dúmï`mªà`m ~amo~a cošmg Zm OmD$ cmjco. Oam dojù`m emiov ag dmqy> cmjcm d àmü`mnh$ am_m Ð `m À`m J«wn_Ü`o H$m_ H$ê$ cmjco. cošmg À`m doim _mâ`m gmo`rzo R>adë`m OmV d _mpm Aä`mg nav Mmcy Pmcm, gmdh$me EH$ Mm Jcm àý gwq>cm Am{U AIoa _cm Ph D {_imcr. 6 OUm Mm g gma, _wcr, nmhþuo amdio, gji gm ^miyz Ho$cocm Aä`mg Oam gmdh$me Pmcm. _mâ`m Ph D {_idê`mmr VwcZm _r lmdumv gm {JVë`m OmUmè`m gmo_dmaà`m H$hmUrVë`m åhmvmarà`m Iwc^a XþYmer H$aVo. KaÀ`m gjù`m À`m JaOm nwè`m Pmë`mda {VZ Cacoc Iwc^a XÿY _ {XamV KmVc d Ë`mZo Jm^mam ^acm, Vg H$mhrg ho Pmc. O` VM ghh$m` AWm V hmov. _wctà`m g JmonZmV Am{U KaH$m_mV XoIrc Vmo Z H $Q>miVm _XV H$aV Ago. _w ~B V Amë`mda O` VZo {dkmzh$wm {chm`cm gwédmv Ho$cr. Ë`mÀ`m H$Wm Mr d EHy$UM gm_mý` _mugm À`m gmr>r Ho$coë`m {cimummr ~hþym _r n{hcr dmmh$ AgVo. _cm Oa EImXr H$ënZm g_ocr Zmhr, qh$dm dojù`m àh$mao Úmdr Ago dmq>co, Va 14

15 Vgm {dmma hmovmo. {cimu Z $s OmñV gw~moy hmovo. nwt>o 1989 _Ü`o Amåhr nwê`mcm amhm`cm Amcmo. Am`wH$m g ñwoà`m ñwmnzomr O~m~Xmar O` Vda hmovr. 18 df} _w ~B À`m g_ervmoîu hdov am{hë`mda nwê`mmr W S>r d H$moaS>m CÝhmim `m Mr _mâ`m gmgè`m Zr ^rvr dmq>v hmovr. dmñv{dh$ Vo {H$Ë`oH$ dfo ~Zmag d AO_oa Aem ZJamV am{hco hmovo. nu AmVm Ë`m Zm _w ~B Mr hdm AmdSy> cmjcr hmovr. nwê`mcm Amë`mda XrS> dfm V Amåhr Am`wH$mÀ`m S>m`aoŠQ>aÀ`m _mor>çm KamV amhm`cm Amcmo. {Xdg hmovm Am`wH$mMr Kao ~m Ycr, Ë`m OmJoda AmYr eov O_rZ hmovr. C Xra, gmn ~aom `m`mo. ñd` nmh$ KamÀ`m Xmamcm Imcr AYm B Mr \$Q> hmovr. Ë`mVyZ C XamÀ`m {ncm Mr `o-om nmhÿz _r hv~wõ Pmco. Vm~S>Vmo~ gwvmamcm ~mocmdyz \$Q> ~ X H$am`cm gm {JVco. Ho$på~«O Z Va àw_m _cm ~mj H$m_mMm AmZ X {_imcm. {H$Vr Var PmS>o hm gozo cmdcr. Am`wH$mMo gwédmvrmo {Xdg Iyn CËgmhmMo, ZdrZ g ñwm {Z_m U H$aÊ`mMm AmZ X XoUmao hmovo. gwx dmzo ghh$mar XoIrc CÎm_ hmovo. H$mhr àý C^m am{hcm, Va gd OU {_iyz Ë`mMm gm_zm H$aV. ~OoQ> _Ü`o g ñwm OmñVrV OmñV CÎm_ C^r H$am`Mr, AmYw{ZH$ gm_wj«r {_idm`mr `mgmr>r gjio PQ>V hmovo. BWo O` VMm Ho$på~«OÀ`m IJmocg ñwomm d T.I.F.R. Mm AZw^d Cn`moJr ns>cm. nmaxe H$ nõvrzo ghh$mar Zo_Uo, Ë`m Zm `mo½` CÎmoOZ XoD$Z, Ë`m À`m da O~m~Xmar Q>mHy$Z Ë`m À`mH$Sy>Z Mm Jë`m H$m_mMr Anojm H$aUo `m_wio Am`wH$mMr àjvr Mm Jcr Pmcr. Mmëg H$mo[a`m gma»`m dmñvwemókmzo amzm Ho$cocr Am`wH$mMr dmñvw àojur` AmhoM, _hîdmmo åhuoo g ñwomr Or C{Ôï>o R>adcr hmovr, Vr Mm Jë`m àh$mao gmycr Jocr. AZoH$ cmoh$m Zr ^oq>r {Xë`m, g_mymz ì`º$ Ho$co. gdmªmo cms>ho$ nw.c. Xoenm S>o d gwzrvm~mb g ñwm nmhm`cm Amco, Voìhm Vo Iyf Pmco d Z Va gwzrvm~mbªzr emioà`m {dúmï`mªgmr>r {dkmzemo{yh$m ~m YÊ`mg _mor>r XoUJr {Xcr. Am`wH$mÀ`m KS>Ur_Ü`o gjio ghh$mar d Ë`m Mo Hw$Qw> ~r` XoIrc gh^mjr hmovo. Ë`m gdmªzm lò Úm`cm hdo. {Zd Îm hmoê`mà`m qh${mv AmYrM Am_Mo gm_mz ñdv:à`m âc Q>_Ü`o hcdco d O` V {Zd Îm hmovmm Amåhr àdmgmcm Jocmo. S>m`aoŠQ>a AgVmZm A{YH$ H$mimgmR>r naxoer OmUo `mo½` ZìhVo, nu AmVm df ^amgmr>r O` VZo n argà`m College de France Mo Am_ ÌU ñdrh$maco d Amåhr AmYr Am ñq >o{c`m, Ý`yPrc S>Mm àdmg H$ê$Z {VWo Jocmo. nydu XoIrc Amåhr AZoH$ Xoem Mm àdmg Ho$cm hmovm, Ë`mdoir _wctà`m emim Mr gwå>r, ^mavmv VmB -VmË`mgmho~m Mr ì`dñwm hr ì`dymzo nmhmdr cmjv. AmVm Amåhr Kar XmoKoM Agë`mZo àdmg Oam gmonm Pmcm. n arg_yrc df ^ammo dmñvì` g ñ_aur` hmovo. Zdam emók Agë`mZo AZoH$ Xoem Mm àdmg d {Zdmg gho Pmcm. Ë`mZo _mâ`m AZw^dH$jm _mor>çm Pmë`m. Zoh_rnojm dojù`m Xoem À`m ^oq>tmr du Zo "nm{hcoco Xoe, ^oq>cocr _mugo' `m _mâ`m nwñvh$mv Amcr AmhoV. cdh$am Am_À`m c¾mcm 50 df} hmovrc. ZmË`m Mm Jmo\$ Mm JcmM {ducm Jocm Amho. Ho$di AmZ XmMo àg J, g_ma ^ {_iyz gmoao H$aÊ`mVyZ ho hmov Zmhr, Va Xþ:ImMo qh$dm H$R>rU àg J, gëd nmhumè`m KQ>Zm `mvyz EH$_oH$m Zm gmdauo, gm ^miuo d EHy$UM H$R>rU J{UVo gmwrzo gmos>duo, `mvyz ZmË`m Mm Jmo\$ OmñV KÅ> {ducm OmVmo. `mmm Amåhr AZw^d KoVcm. {à`ozm Mo _ Ë`y, J ^ra AmOma, ¹${MV Ad_mZH$maH$ àg J `m Mm gm_zm ~hþvoh$m Zm Ho$ìhmVar H$amdm cmjvmo. Amåhmcmhr `mmo AZw^d Amco. Ë`mVyZ EH$_oH$m À`m ghh$mamzo ZrQ> ~mhoa ns>cmo. AmVm g Ü`mH$miÀ`m gmozoar àh$memv AmdS>rMr H$m_o H$aÊ`mVcm AmZ X KoUo Mmcy Amho. _cm J{UV {eh$dm`cm, Ë`mMr ^rvr KmcdyZ JmoS>r {Z_m U H$am`cm AmdS>Vo. ~mc ^mavrà`m J{UVmÀ`m nmr>çnwñvh$coizmv A{cH$S>o _mpm gh^mj AgVmo. O` VMo g emoyz gmdh$me Mmcy AgVo. {dkmz d J{UV `mda gm_mý` _mugm gmr>r amomh$ coizhr Mmcy Amho. AYyZ _YyZ cošma XoÊ`mgmR>r àdmg hmovmo. KamV emcr d cmhy$s>, MH$MH$sV YmVy, H$mM d ßc pñq>h$ `m Zr ~Zdcocr _mz{mýho Iyn O_m Pmcr AmhoV. emcr Á`m cmoh$m Zm Cn`moJr `ovmv, Ë`m Zm XoVm `ovmv. _mz{mýho _mì Ë`m À`mgmR>r Ho$coë`m H$nmQ>mÀ`m ~mhoa Amog S>VmV. {dgamiynum XmoKm Zmhr OmUdVmo. _J EH$_oH$m Zm AmR>dU H$am`cm gm JVmo. ZmVd S> Amcr H$s AZoH$Xm AmOmo~m À`m Mîå`mMr Ho$g emoyu ho Ë`m M H$m_ AgV. Ë`m Zm AmOmo~m À`m H$Sy>Z Jmoï>r EoH$m`cm AmdS>V. ZmVd S>m À`m ~amo~a doi KmcdVm `ouo hm d ÕnUmMm ~mozg Amho, Ë`mMm Amåhr AmZ X KoVmo. *** 15

16 ~m~m M ào_ Am{U {eñv - crcmdvr ZmairH$a _mpr gjù`mv n{hcr AmR>dU Amho Vr _r 3-4 dfmªmr AgVmZm ~m~m M ~moq> YéZ Zg ar emiov OmV hmovo Ë`mMr. _mpr emim ~m~m À`m Am {\$gà`m Odi Agë`m_wio ~m~mm _cm gh$mir emiov nmomdv d gms>o~mamcm nav AmUrV. H$Yr H$Yr añë`mzo OmVmZm Jmoï> gm JV. Eadrhr Amåhm ~{hutgmr>r Ë`m Zm doi Ago...{deof H$ê$Z amìr Jmoï>r gm Jm`cm. Aä`mgmV H$mhr AS>c Agoc Va _XV H$am`cm Va H$m`, AmB, ~m~m, AmOmo~m, AmOr gjiom hmovo. ~m~m Mr Img ^rvr dmq>m`m H$maU ZìhV. hmñ`{dzmox, dojdojù`m n Om KoU hmov Ago. Img H$éZ {H«$Ho$Q>À`m _ MÀ`m doir H$moU qoh$uma, H$moU {H$Vr aýg H$mT>Uma qh$dm {dho$q> KoUma `m~ôc n Om AgV. ~mh$s Q>r ìhr da ~m~m À`m ~amo~a {H«$Ho$Q> nhmu hr XoIrc J _V Ago. H$moUrhr Iyn aýg H$mTy>Z Ymdm Mm S>m Ja amcm H$s ~m~m Mm {H«$Ho$Q> hramo åhuoo S>m Z ~«S>_Z `mà`mer VwcZm ìhm`mr. `m Xhm homa qh$dm n Yam homa Ymdm R>rH$ AmhoV, nu EHy$U _ Mog_Ycr gamgar H$aÊ`mV ~«S>_Zer VwcZm Hw$UrM H$é eh$v Zgo... Amåhmcmhr H$Yr ~«S>_ZÀ`m Jmoï>r EoH$m`cm H $Q>mim `ov Zgo. ~m~m À`m ~amo~a AmUIr EH$ Jmoï> _r E Om ` H$aVo, Vr åhuoo dys>hmd$gmr nwñvho$. Am_À`m Kar Vr ^anya AmhoV. ~m~m AZoH$Xm H$m_mgmR>r naxoer OmV AgV...`oVmZm Am_À`mgmR>r ^anya Mm H$coQ> (H$maU Ë`m Zmhr Vr AmdS>VmV), H$mhr IoiUr qh$dm Q>reQ> AmUm`Mo. H$Yr H$Yr AmB XoIrc Ë`m À`m ~amo~a Om`Mr. Vr _mì Ë`m À`m ~amo~a OmD$ Z`o Ag dmq>m`m _cm. åhuoo _cm AmB {edm` H$a_V ZìhV Ag Zìho, Va AmB ~amo~a Jocr H$s H$_r Mm H$coQ> KamV `m`mr åhuyz. Vr \$ma Mm H$coQ> AmUm`À`m {déõ Agm`Mr d Amho. {VKr ~{hurv _r e S>o\$i åhuyz ~hþym _mpo OmñV cms> Pmco... {ZXmZ Wmoaë`m XmoKr Vgm Amamon H$aVmV. nu {eñvhr hmovrm. XmoZ Jmoï>r gm JVo. B {O{ZA[a JÀ`m H$m coo_ü`o AgVmZm Am_À`m Kamg_moarc Q>o{Zg H$moQ> da _r d _mpr _ ÌrU _Yw gh$mir Q>o{Zg IoiV Agy. Vr gh$mir gms>ogmvn`ªv `m`mr. _J AYm Vmg Q>o{Zg IoiyZ ^am^a H$mhrVar ImD$Z qh$dm XÿY {nd$z Amåhr gms>oamr>à`m cošmagmr>r ñhy$q>adéz nim`mmo. EH$ XmoZ {Xdg Amåhr gms>oamr>n`ªv IoiVM hmovmo åhuoo n{hc cošma ~ws>dc ho AmB ~m~m À`m cjmv Amc. EH$Xm Ë`m Zr S >m`ìhacm H$moQ>m da AmR> dmovm gymzm Úm`cm nmr>dc nu Amåhr XmX {Xcr Zmhr. _J _mì ~m~m Zr éðmdvma YmaU Ho$cm, Amåhm XmoKtZm Mm JcrM V ~r {Xcr, {edm` Á`m dm M_ZOdi Q>o{ZgMo M Sy> R>odcoco AgV, Ë`mcmhr gm {JVc `m _wctzm H$mhr {Xdg M Sy> XoD$ ZH$m Ag. Zoh_rM ~m~m M hga, H$m VwH$ H$aUma ê$n _m{hv Agcocr _mpr _ ÌrU Km~acr, W $ Pmcr. `m {R>H$mUr Am_Mr MyH$ _mý` H$aÊ`mcm BcmO ZìhVm. nu EH$Xm _mì _mpm ~m~m er àm_m{uh$ _V^oX Pmcm. _r AH$amdrV AgVmZm _mpr _ ÌrU àmmr gmoim dfmªmr Pmë`m~amo~a {Vcm _mor>çm ^mdmmr gzr Mmcdm`cm {_imcr. _J Amåhr XmoKr {VÀ`mdéZ ^Q>Hy$ cmjcmo. nu ~m~m M n{hë`mnmgyz R>m V Amho H$s _moq>ambás> ~mbh$déz OmVmZm àë`oh$mzo hoc_oq> KmVc M nm{hoo. AWm V gwa{jvvogmr>r. nu Amåhr Vo H$aV ZìhVmo. gzr, cyzm `m Vem \$ma dojmzo OmUmè`m JmS>çm ZìhoV Am{U H$m coomo Hw$UrM {dúmwu `m dmhzm déz OmVmZm hoc_oq> KmcV ZgV. _J gzrda, Vohr _mjo ~gyz OmVmZm _r hoc_oq> KmVc Va _mpr Moï>m Zmhr H$m hmouma? gmoimì`m dfu ñdv:à`m gwa{jvvonojm ~amo~arà`m _wcm_wct_ü`o Amncr H$m` à{v_m AgVo Ë`mcmM OmñV _hîd AgV. Var ~m~m À`m g_mymzmgmr>r _cm hoc_oq> AmUc Joc Am{U hoc_oq>{edm` gzrda ~gm`m Zmhr hr VmH$sX {_imcr. nu _cm Vo \$ma AdKS> OmV hmov. {deofv: _r _mjo ~gv hmovo åhuyz \$mam. nu _J AmB Zo Ë`mda Cnm` H$mT>cm. {VZo àmmrà`m AmB cm \$moz Ho$cm. _wctzr hoc_oq> KmcyZM ~mbh$da ~gcoc gwa{jv Amho `mda XmoKtM EH$_V Pmc Am{U Amåhm XmoKtZmhr hoc_oq> KmcyZM gzrda ~gm`m Amho Ag ~Omdc Joc, åhuoo EH$Q>rcm cmo dmq>m`cm ZH$mo. àmmr WmoS>r d VmJcr H$maU _mâ`m AmB -~m~m À`m _wio {VÀ`mdahr gº$s Pmcr. nu cdh$am Am_À`m djm Vë`m EH$m _wcrcm cyzmda N>moQ>mgm AnKmV Pmcm d {VÀ`m S>moŠ`mcm OI_ hmod$z Mma Q>mHo$ ns>co. _J _mì N>moQ>çm JmS>rcmhr AnKmV hmod$ eh$vmo, Vmo J ^ra Agy eh$vmo ho EH$X_ nq>ë`m_wio djm Vrc AmUIr _wcr-_wco hoc_oq> dmnê$ cmjcr. nwt>o _r gmoim dfmªmr Pmë`mda _cm ñhy$q>r {_imcr. Vr ñhy$q>r AmUVmZm AmUIr EH$ J _V Pmcr. Ë`mdoir ñhy$q>rgmr>r doqq>j {cñq> Ago...XþH$mZmV g_oc H$s XmoZ-VrZ AmR>dS>çm Zr {_iy eho$c. nu {VWo H$mhr JmS>çm 16

17 Va Cä`m hmoë`m. Amåhr {dmmac... `m JmS>çm H$m XoV Zmhr?..Va Ag g_oc H$s Ë`m Am S> a Ho$coë`m AmhoV nu {nv n YadS>m Mmcy Agë`m_wio Ë`m Zoë`m OmV ZmhrV... Amåhr n go ^éz cjom ZoUma Agcmo Va JmS>r {_iy eh$v hmovr. Am_À`m KamV \$cá`mo{vfmda Hw$UmMm {dœmg Zmhr, gjù`m doim ew^m AgVmV Ag _mzyz Amåhr Vr ñhy$q>r AmUcr. EH$ XmoZ chmzgo AnKmV gmos>ë`mg {VZo _cm nmm dfª Mm Jcr godm {Xcr. *** ~mcnu... H$mhr AmR>dUr - {JarOm ZmairH$a Cƒ {dúm{d^y{fv cmoh$m À m EH$m Hw$Qw> ~mv mpm OÝ Pmcm. AmOmo~m Ho$å~«rOcm OmD$Z a±½ca Pmco hmovo, EH$ AmOr g ñh $V n {S>Vm Va EH$ AmOr d ÚH$s S>m ³Q>a, ds>rc a±½ca d à{gõ emók, AmB J{UVmV S>m ³Q>aoQ> d {MÌH$coV JVr AgUmar, Amåhr {VKr ~{hur {d{dy {df mv S>m ³Q>aoQ>! amhþc, mpm Zdam, Ë mzo A o[aho$v à{gõ {dúmnrr>m À m mñq>g nxì m { idë m, Var S>m ³Q>aoQ> Zmhr åhuyz J VrZo ñdv:cm m n[admamv Aën{e{jV åhudvmo. {d{dy {df mvco Vk Kar Agë m wio emco {ejumv Amåhmcm H$Yr ~mhoamr {eh$dur R>odmdr cmjcr Zmhr. Hw$R>o H$mhr e H$m Amcr, Va KarM {VMo {ZagZ hmov Ago. Aä mgh«$ mvco {df ZrQ> g Oco nm{hoov. nwt>o Amnmncm J hnmr> H$amdm. KamVco dmvmdau Zoh r gmyo d VUmdhrZ Ago. ~m~m à{gõ emók Agë mmm X~X~m Amåhmcm H$Yr OmUdV Zgo. Ë m Mr ^rvr AWm V dmq>v Zgo. ¹${MV àg Jr {eñv cmdumao d H$S>H$ eãxmv g O XoUmao ~m~m ghgm gmyo, ào i AgV, Ioir oirzo dmjv. Amåhrhr Ë m Mr WÅ>m ñh$ar H$aV Agy. Ë m À m S>mo³ mdê$z hiy hiy Zmhrgo hmoumao Ho$g XoIrc Am À m WÅ>oMm {df Ago. Am Mr emim KamOdiM hmovr. gh$mir ~m~m Amåhmcm nmomdm cm ov, Am Mr OS> Xáao CMcyZ ZoV. nmdgmà m {XdgmV Ë mm Iyn hîd dmq>o. nwt>o crcmdvr Pmë mda Vr chmz AgVmZm {Vcm amoo gh$mir Vo ~m~m-jms>rvyz { $adyz AmUV. ~m~m Mm nmofmi AJXr gmym Ago. Amåhr ~{hur Ë m Zm H$Yr H$Yr Img àg Jr Var ""ñ mq> S >og'' H$aÊ mmr gº$s H$aV hmovmo. Aä mgmgmr>r AmB ~m~m Zr H$Yr amjmdu, qh$dm gº$s Ho$cr Zmhr. EHy$UM Aä mgmmm AdmñVd VmU KoU Ë m Zm ng V ZìhV. cm AmR>dV, r ~mamdrv AgVmZm Amåhmcm àdmg H$am Mm hmovm. mpo ghmü m r àdmgmmm {dmmahr H$é eh$v ZìhVo. nu cm ~m~m Zr nq>dyz {Xc, H$s àdmgmvhr {eh$m cm { iv Am{U WmoS>m ~ws>cocm Aä mg gho ^éz H$mT>Vm ovmo. Ë m Mm hm VmU{da{hV Aä mg H$aÊ mmm g m Amåhmcm nwt>o Cƒ {eju KoVmZm Z $s Cn mojr ns>cm. AmB ~m~m XmoKm Zrhr EImXm Aä mgh«$ wctzm PonUma Zmhr qh$dm mo½ Zmhr Ago gwmdco Zmhr. Hw$R>ë mhr joìmv {ó m Zm CÎm H$m H$aVm ovo, Amco nm{hoo hom Ë m Mo V hmovo. Amåhm ~{hutzm Hw$R>cohr joì {ZdS>Ê mmr w^m hmovr. mì EH$Xm {ZdS>ë mda Ë m {df mv ohzv KoD$Z H$m H$amd Aer Anojm hmovr. Vo XmoKo $mdë m doimv qh$dm àdmg H$aVmZm Amåhmcm AZoH$ ~m {ÕH$ H$moS>r KmcV. àdmgmvcm H $Q>mim OmD$Z doi OoV OmB d Am Mr Vm{H $H$ {dmma H$aÊ mmr j Vm dmt>cr. cm J{UV d g JUH$ mv ag hmovm, åhuyz r Ë m joìmv H$m Ho$c, g emoyz Ho$c. AmVm Am À m wcm Zmhr ho AmOmo~m AmOr ~m {ÕH$ H$moS>r KmcV AgVmV. JrVm d r chmz AgVmZm WmoS>m nadmm, g ñh $V ûcmoh$ åhuyz ~m~m Mr Jmoï> EoH$m cm CËgwH$ Agm Mmo. gwédmvrcm nwñvh$mvë m Jmoï>r Ë mvcr {MÌ XmIdyZ Vo gm Jm Mo. Z Va Ë mv OoXma ~Xc Pmcm. Jmoï>rV Hw$R>cr nmì hdrv Vo Amåhr gm J Mmo. J Ë mzwgma Jmoï> V ma H$éZ ~m~m gm Jm Mo. g mz nu S>moH $M Zgcocr MoQ>H$sU, CcQ> MmcUmam Xþï> OmXÿJma, nmê mdéz YmdUmam KmoS>m, ~mocumam Hw$Ìm Aem àh$mamr mjur àë oh$ OU H$am Mr. chmznurmr EH$ AmZ XXm r Jmoï> åhuoo àdmg. ~m~m à{gõ emók Agë m wio AZoH$ w{zìh{g Q>rO d g emoyz H $Ðo Ë m Zm ~mocmdrv. 2-3 {hý m M Am ÌU ñdrh$méz ~m~m CÝhmù mà m Oam AmYr {VWo Om Mo. J Amåhm XmoKrZm d AmB cm {V{H$Q>o nmr>dyz CÝhmù mà m gwå>rgmr>r ~mocdm Mo. EH$Xm Va Amåhr XmoKr ~{hur, AmOmo~m-AmOr Am{U AmB gjio ~m~m À m Z Va {hzm^amzo A o[aho$cm Jocmo hmovmo. Aem àdmgmvyz Amåhr Iyn {eh$cmo. oarc S>, Vygm Z, Am pñq>z, H ${c $mo{z m, n arg, H ${~«O, H$m{S> $ m {R>H$mUr H$mhr {Xdg OmD$Z am{hë m wio {VWcm {ZgJ d hdm mz, g ñh $Vr, ImÚnXmW ho gji AZw^dm cm { imc. AOyZhr ~m~m 17

18 CP~o{H$ñVmZ, X{jU Am{ «$H$m, Am }{Z m, ~«m{pc Aem VwcZoZo An[a{MV {R>H$mUr H$m mgmr>r OmV AgVmV. AmVm Am Mr XmoZ wc Amåhr dmt>dv AmhmoV. Am À m Hw$Qw> ~m VyZ Oo Mm Jco g ñh$ma { imco, Vo Amåhr wcm Zm XoÊ mmm à ËZ H$aVmo. Hw$Qw> ~m~ôc ào d AmXa, OrdZmVmcr Om AZw^dUo, Zdo {eh$ê mmm AmZ X, Zd{Z{ VrVco g mymz, ho wcm À m n ªV nmomdê mmm à ËZ H$aVmo. *** "Vr. ~m~m Zm nì' - JrVm ZmairH$a VrW én ~m~m Zm gào_ Z_ñH$ma. Amnë`m KamV _r _mor>r hmov AgVmZm Vwcm dmq>umao {dkmz g emoyzmmo ào_ d AmXa `m Mm _mâ`mda ghom n[aum_ Pmcm. AmVm _rhr {dkmzmv g emoyz H$aVo Amho Voìhm cjmv `ovo Amho H$s Vmo n[aum_ {H$Vr Imocda Pmcm Amho. CÎm_ XOm amiv g emoyz d AÜ`mnZ H$aVmZm VwÂ`mH$Sy>Z CMccocr H$mhr _yë`o Zì`mZo OmUdV AmhoV. {dkmz g emoyz H$aÊ`mVcm AmZ X Vy KoV hmovmg, AmìhmZmË_H$ àý hmvmiv hmovmg. Ë`m Ë`m H$mimnwaVo \ $ezo~c Aem àým À`m _mjo Z cmjvm _yc^yv _hîdmmo Ago àý Aä`mgV hmovmg. CXmhaUmW, {~J ~±J {WAar Z nq>ë`m_wio Amnë`m ghg emoyh$m À`m ~amo~a AZoH$ df} Xþgam n`m ` emoyvmzm nm{hco. ~hþg»` {dœamzmh$mam À`m {damoymcm Vm S> XoD$Z gmvë`mzo n[al_ H$aÊ`mMr COm H$er `ovo hm _cm àý ns>o. H$Xm{MV H$_r à_mumv Agoc, nu Joë`m H$mhr dfm V _cmhr d km{zh$ joìmv AmìhmZ mzm Vm S> XoV AgVmZm, OwZo àñwm{nv emók ñdv:à`m AmdS>Ë`m _Vm Zm H$go {MH$Qy>Z amhvmv, ho nmhm cm { imco. Vo {damoyr nwamì`mh$s>o dojù`m Ñ{ï>H$moZmVyZ nmhvmv qh$dm Xþc j H$aVmV ho {XgVo. VwÂ`m CXmhaUmdéZ _r {eh$co H$s Aem doir {ZameoZo Vmo àý gmosy>z Z XoVm à{vhy$c n[apñwvrvhr àm_m{uh$ {damoy H$aV Amnë`mcm nq>oc Ago H$m_ H$aV am{hco nm{hoo. {H$Vrhr {damoy qh$dm jwð _Zmod ÎmrMr Q>rH$m Pmcr Var {Zame qh$dm {g{zh$c hmod$ Z`o. OmñV Mm Jcr {W`ar, A{YH$ Mm Jcr {gõvm {_idcr nm{hoo. _cm dmq>v _cm VwPr àd Îmr hiy hiy g_ovo Amho. EImXr {WAar MyH$ R>acr, Va {VMm Ë`mJ H$am`cmM hdm. EImÚm àýmmo CÎma emoyê`mmr _ZmnmgyZ BÀN>m Agoc, Va AWH$ n[al_m Zm n`m ` Zmhr d Ë`mgmR>r COm {_ivom. {dkmzmà`m joìmv CÎmao gho gmonr ZgVmV. IamoIarÀ`m _hîdmà`m Jmoï>r H$îQ>gmÜ` AgVmV. {dkmzmvrc g emoyz Agmo, d km{zh$ Ñï>rH$moZmMm àgma Agmo dm {dkmz H$Wm Mo coiz Agmo `m VrZhr joìmv Vy H$R>rU H$m_o H$aÊ`mMo R>adcog. Ë`mVë`m àë`oh$ Jmoï>rgmR>r Vy ^anya l_ KoD$Z H$m_ H$aVmZm nm{hco Amho. `m gjù`m joìmv Vwcm `e {_imc Vo Ho$di M_H$Umè`m hþemar_wio Zmhr Va H$m_mVrc Cƒ _yë`o, àm_m{uh$num, Iwcr {dmmagaur ho JwUhr _hîdmmo AmhoV. Oéa Agoc, {VWo Zì`m Jmoï>r {eh$v, gvv H$m_ H$aUo hm VwPm JwU{deof {Xgcm. `m gjù`m Zr _r {XnyZ Joco. nu _cm Ë`m À`mnmgyZ ñ\y$vuhr {_imcr. {dúmï`m cm àmoëgmhz XoÊ`mÀ`m ~m~vrv ~m~m, Vy \$magm ~moccm Zmhrg. nu VwÂ`m {eh$dê`mmm d _mj Xe ZmMm XOm CÎm_ AgUma `mv e H$m Zmhr. H$maU VwPo AZoH$ {dúmwu CÎm_ g eomyh$ d _mj Xe H$ åhuyz à{gõ Pmco. AmVm _rhr Vo H$m_ H$é cmjco Amho. {dúmï`mªzm Ë`m Mm CËgmh {Q>H$dyZ CÎm_ H$m_ H$am`cm _mj Xe Z H$aU {H$Vr H$R>rU Agy eh$v ho _cm g_ov Amho. nr EM S>r nwa hmov Amc H$s {dúmï`m Mm ghh$mar ìhm`cm 18

19 hdm. Ë`mgmR>r _mj Xe H$mOdi EH$ àh$mamm Z_«nUm, Zì`m kmzmmm {Z{d dmx ñdrh$ma H$aÊ`mMr V`mar, Zì`m H$ënZm gmr>r ñdmjvercvm, ho gjio JwU hdov. {dkmzjoìmv {dúmwu, g emoyh$, {ejh$ `m ^y{_h$m _YyZ H$m_ H$aVmZm AZoH$ d km{zh$ nm{hco. AZoH$ nwéf d km{zh$ nm{hë`mda ~m~m Vy VwÂ`m {nt>rà`m AZoH$ emók àmo\o$gam nojm dojim Amhog ho cjmv Amco. Vy {dkmz joìmv ^anya `eñdr AgyZhr, Hw$Qw> ~mvcr d ~mhoamr _yë`o g_mz R>odcocr {XgVmV. AZoH$ nwéf àmo\o$ga Ago nm{hco, Oo Amnco {dúmwu {dúm{w Zr, VéU ghh$mar, `m À`m ñdv Ì àkocm _hîdmh$m jocm XmX XoVmV, àmoëgmhz XoVmV. nu ñdv:à`m nëzrà`m ~m~vrv hm CXmanUm ZgVmo. àmü`mnh$, nvr, {nvm `m gjù`m ZmË`m _YyZ friend, philosopher and guide hr ^y{_h$m g_w nuo {Z^mdU gjù`m Zm O_V Zmhr. nu Vy ghh$mè`m à_muom AmB cmhr _mz XoVmog. Vr ñdv: J{UVk Amho. AWm V VwÂ`mEdT>r à{gõ Zmhr. nu {VÀ`m hþemar~m~v dmx Zmhr. Zì`m {nt>rgmair {dmmagaur d gw{dym AgË`m, Va {VMr J{UV {df`mvcr H$m_{Jar OmñV `eñdr Pmcr AgVr Aer H$~wcr VwÂ`mH$Sy>Z EoH$cr Amho. n[aum_v: Vwåhm XmoKm Mo gmhm` nmhÿz Ë`mV Cƒ ZrM lour {XgV Zmhr. CXmhaUmW nmhþuo _ S>ir OodyZ Joë`mZ Va H$n~em, ^m S>r Ywdm`cm Vy VáaVoZo Mmcy H$aVmog. ho Vw_À`m ~amo~arà`m cmoh$m _Ü`o Xþ{_ i Agmdo. H$maU `m Jmoï>rMm _r _mâ`m {_Ì_ {ÌUr _Ü`o C oi Ho$cm, Voìhm Ë`m Zm `mmo Zdc dmq>co. AmB À`m J hh $Ë` XjVo~amo~aM {VÀ`m ~wõr_îmommhr AmXa hmov Agcoë`m KamV Amåhr {VKr ~{hur dmt>cmo. Ë`m_wio ~m {ÕH$ joìmv ór nwéfm À`m g_mz j_vm AgVmV hm _hîdmmm g ñh$ma gmh{oh$nuo Pmcm. Amåhr {VKrhr Vwåhm XmoKm er dmx {ddmx H$aV Agy. Amnc _V _m S>m`cm nyu ñdmv Í` hmov. VwPr WÅ>m _ñh$ar H$aVmZm H$Yr g H$moM dmq>cm Zmhr. {deofv: VwPo Ho$g qh$dm Ë`m Mm A^md hm WÅ>oMm {df` Ago. Vwcm \$Ur cmjvo qh$dm Ho$g H$mnm`cm Ýhmì`mH$S>o Omd cmjv hr {dzmoxmmr Jmoï> Agm`Mr. Vy d VwPm ^md$ Vw_À`m d{s>cm Zm Q> $c hmov Var Ë`m Mr WÅ>m H$é YOcm ZìhVm ho Vwcm OmUdo. ^anya ào_ d H$m VwH$, WmoS>m YmH$, Var EH $Xa Ioir_oirMo dmvmdau, Aä`mgjoÌ {ZdS>Ê`mMo nyu ñdmv Í`, `m gd Jmoï>r Amåhm ~{hutzm {_imë`m. Vw_À`mH$Sy>Z {_imcoco d Amåhmcm AmdS>coco g ñh$ma Amåhr nwt>à`m {nt>rn`ªv nmohmomdê`mmm à`ëz H$ê$. VwPr JrVm * * * New Residential Projects Redevelopment Slum Rehabilitation Nirmiti Eminence, 4th Floor, 1175/1 Erandwane, Near Mehendale Garage, Pune Tel. : ,

20 _mpm hm Zoh_rMm AZw^d Amho. _r EImXo ì`m»`mz {Xco Am{U Ë`mZ Va AÜ`jm Zr lmov djm H$Sy>Z àíz _mjdco, Va ho VrZ àíz Ë`mV hq>hy$z AgVmV... _J ì`m»`mzmmm {df` H$mhrhr Agmo. 1) ~å`w S>m {ÌH$moUmV Z $s H$moUVr eº$s H$m_ H$aVo Amho? 2) CS>Ë`m V~H$S>çm À`m ~mvå`m V {H$VnV VÏ` Amho? 3) J«hm Mm Amnë`m OrdZmda n[aum_ hmovmo H$m? cjur` Jmoï> hr, H$s ho àíz ^mavr` CnI S>mVM {dmmaco OmVmV, Agm _mpm d `{º$H$ AZw^d Amho. `mn H$s {Vgè`m àízmmr g{dñva MMm _r H$mhr coim_mcov, BVaÌ ì`m»`mzmv, dmx{ddmxmv Ho$cr Amho. _mpo CÎma ZH$mamË_H$ Amho, Vo H$m d H$go ho nwamì`m{zer gm JyZgwÕm Á`mcm Vo CÎma hmoh$mamë_h$ hdo AgVo Vmo Amnco _V ~XcV Zmhr. `mdê$z hr A YlÕm ^mavr` OZ_mZgmV {H$Vr Imocda éococr Amho, `mmr OmUrd hmovo. BWo A YlÕm hm eãx _r Aem {dídmgm ~m~v dmnavmo Á`m Zm d km{zh$ MmMUrV CVaoc, Agm H$gcmhr AmYma ZgVmo. n{hco XmoZ àíz {dmmaumè`m Mr gm_mý`nuo Aer YmaUm AgVo, H$s ~å`w S>m {ÌH$moUmV Ago H$mhr AX²^wV KS>Vo Amho, H$s Ë`m_mJo nah$s`, åhuoo n Ïdr~mhoaMr, Ordg ï>r H$m_ H$aVo Amho. VgoM CS>Ë`m V~H$S>çm åhuoo nah$s` Ordg ï>rvyz Amcocr A Vami `mzo Agm Ë`m Mm g_o AgVmo. hr _mz{gh$vmxoirc A YlÕoMm ^mj Amho. \$ah$ BVH$mM, H$s \$cá`mo{vfmdamr A YlÕm nma nm[ah$ Amho, Va n{hë`m XmoZ A YlÕm AmYw{ZH$ H$mimVë`m AmhoV. A VamiV ÌkmZmMr gwédmv Pmë`mda Ë`m Mm CJ_ Pmcm; na Vw Ë`m_mJMr dñvwpñwvr Aer Amho. ~å`w S>m {ÌH$moU hm âcmo[as>m, nmoq>m} [ah$mo Am{U ~å` ws>m `m Zm OmoSy>Z V`ma hmovmo. AQ>cm {Q>H$ _hmgmjamà`m `m ^mjmv {d_mz ns>ê`mà`m, hadê`mà`m, Zmdm ~ws>ê`mà`m, KS>çmio ~ X ns>ê`mà`m Aem nwîh$i {d{mì KQ>Zm KS>VmV, Aem du Zm Mr nwñvho$ À`m gw_mamg à{gõ hmod$ cmjcr. Ë`mVrc amomh$ Am{U ^S>H$ du Zm Zr OZ_mZgmMr {ZpíMVM nh$s> KoVcr. Ë`mV Mmëg ~{c Q²>PMo "~å`w S>m Q >m`m Jc' ho nwñvh$ gdm V AmKmS>rda hmovo; na Vw `m nwñvh$m V H$WZ Ho$coë`m H$Wm IamoIa KS>ë`m H$m? nwñvh$m Vrc h{h$jvr Am{U dmñv{dh$ H$m` KS>co `mmm gimoc Aä`mg H$ê$Z A [apmozmvrc EH$ J«Wnmc cm a P Hw$e `mzo EH$ nwñvh$ {c{hco. Ë`mdê$Z Ago {XgVo, H$s _yi H$Wm A{Va {OV Va hmoë`mm; nu H$mhr {R>H$mUr H$pënVM hmoë`m. AmnU EH$ CXmhaU nmhÿ `m, Oo nwîh$ixm `m {ÌH$moUmVrc AZmH$cZr`VoMo CXmhaU åhuyz {Xco OmVo. "âcmbq> 19' `m ZmdmZo AmoiIcr OmUmar 5 ct>md$ 20

21 {d_mzm Mr Q>moir 5 {S>g ~a 1945 `m {Xder 14 d _m{zh$ KoD$Z Xþnmar ~mhoa ns>cr. \$moq> cm S>aoc, âcmo[as>m `owrc hdm, Vr {d_mzo {ZKmcr Voìhm Mm Jcr hmovr; nu Ë`m À`m {Z`mo{OV navrà`m doioà`m 15 {_{ZQ>o nydu Ë`m d _m{zh$m Mm Zm`H$ coâq>z Q> Mmc g Q>ocaMm EH$ YmñVmdcocm g Xoe H $Q >moc Q>m dah$s>o Amcm, ""Amåhmcm H$iV Zmhr Amåhr Hw$R>o AmhmoV... BWo gjiom AZmoiIr, {d{mì {XgV `... npím_ {Xem H$moUrH$S>o Amho _mhrv Zmhr...'' hm g Xoe Amë`mda EH$ _ [aza {d_mz 13 cmoh$m gh Ë`m Zm _XV H$am`cm YmS>co Joco; nu Vohr Zmhrgo Pmco Am{U 6 {d_mzo A{YH$ 27 d _m{zh$ `m Mm nwt>o H$mhr nîmm cmjcm Zmhr. ~{c PÀ`m EH$m du ZmV Agmhr C oi Amho, H$s Q>ocaZo _Ü`oM EH$ g Xoe nmr>dcm ""_mâ`m _mjo `od$ ZH$m... Ago {XgVo H$s Vo cmoh$ ~mhoaà`m A VamimVyZ AmcoV.'' ho du Z dmmyz, Vohr ag^arv ^mfov Ho$coco, dmmh$mmm J«h AgmM hmovmo, H$s "âcmbq> 19' Am{U {Vcm _XV H$am`cm Jococo _ [aza {d_mz nah$s` hëë`mv XJmdco; nu dmñv{dh$vm H$m` hmovr? àw_ ho gm Jm`cm hdo, H$s Vr {d_mzo Xþnmar 4.25 cm Mm Jë`m hdov XJmdcr ZmhrV. g Ü`mH$mir 7 Z VagwÕm Vr AmH$memV hmovr Am{U Ë`m doir hdm dmxir Pmcr hmovr Am{U A Yma ns>cm hmovm. Q>oca djivm BVa d _m{zh$ {eh$md$ hmovo. Zm XcmZo Ho$coë`m Mm H$erV Ago AmT>iyZ Amco, H$s IwÔ Q>oca añvm MwH$cm Am{U O{_ZrnmgyZ cm ~ OmV am{hcm _Ü`o as>ma ` ÌUm \$ma g_ Õ ZìhVr. Ë`m_wio Ë`mcm `mo½` {XemXe Z Z hmod$z Vr nmmhr {d_mzo nmê`mv nsy>z ~ws>mcr. _ [aza {d_mzmvrc noq >mocmr Q>mH$s \$maer gwa{jv ZìhVr. Vo {d_mz as>ma ns>úmdê$z Zmhrgo Pmco VoìhmM EH$m ~moq>rdaà`m `mìoh$ê $Zm AmH$memV EH$m {d_mzmmm ñ\$moq> hmovmzm {Xgcm hmovm. Voìhm `m {d_mzmà`m Jm`~ hmoê`m_mjo AZmH$cZr` Ago H$mhr ZìhVo Am{U Q>ocaMm g Xoe? dmñv{dh$ cm J~wH$_Ü`o Ë`m g XoemMr Zm X Aer Amho : ""_r Hw$R>o Amho, _cm AmVm _mhrv Amho. _r 2300 \w$q>m da Amho. _mâ`m_mjo `od$ ZH$m.'' åhuoo dmñv{dh$ g Xoe Am{U ~{c Q²>PÀ`m h{h$jvrv H$gm "Y' Mm "_m' Ho$cm` Vo nhm! ~å`w S>m {ÌH$moUm~m~V Agm Xmdm Ho$cm OmVmo, H$s `m ^y^mjmv Zmhrer hmoumar {d_mzo d ~moq>r g»`ozo n Ïdrdarc BVa {R>H$mUm hÿz nwîh$i OmñV AmhoV. ~å`w S>m {ÌH$moUmMm JdJdm Pmë`mda emókm Zr A_o[aH$Z H$moñQ>JmS> Mo aoh$m S> Vnmgco. Xa dfu {H$Vr Zmdm Hw$R>o hadë`m `mà`m Zm Xr H$m` gm JVmV? Va {ÌH$moUmV Zmhrem Pmcoë`m Zmdm Mo à_mu gamgarnojm OmñV Zmhr. {d_mzm À`m ~m~vrv Va Ago {XgyZ `ovo, H$s {ÌH$moUmV ns>cocr qh$dm hadcr Agcocr {d_mzo gamgarnojm H$_rM hmovr. åhuoo {ÌH$moUmMm g_wðr ^mj KmVH$ Z åhuvm gwa{jvm åhq>cm nm{hoo. Ë`mMà_mUo `m ^mjmv Mw ~H$s` joì {d{mìnuo H$m_ H$aVo, `m {dymzmcmxoirc H$gcmhr emór` AmYma Zmhr. AmUIr EH$ KQ>Zm B ñq>z EAacmBÝgÀ`m {d_mzm~ôc gm {JVcr OmVo, Vr Aer. _m`m_rh$s>o `oumao ho {d_mz as>madê$z AÑí` Pmco. gd VËH$mi godm Mr {d_mzvimda {gõvm hmovo Z hmovo Vmo Vo {d_mz Xhm {_{ZQ>m Zr nav as>mada Amco Am{U gwa{jvnuo CVaco. àdmgr d H«y$ `m Zm H$mhr {d{mìm KS>ë`mMr H$ënZm ZìhVr; nu Ë`m gdmªmr KS>çmio Xhm {_{ZQ>o _mjo hmovr! àë`j MmMUrV Ago {XgyZ Amco, H$s EAanmoQ> darc Am{U B ñq>z EAacmBÝgÀ`m àë`j Zm XrV Aer KQ>Zm KS>ë`mMo Hw$R>oM {c{hcoco Zmhr. EAacmBÝgMo åhuuo, H$s Oa Ago H$mhr KS>co AgVo Va Amåhmcm Vo H$ië`m{edm` amhrc H$go? Am{U EAanmoQ> darc Zoh_rÀ`m Zm XrV BVH$s Ii~iOZH$ KQ>Zm C oim{edm` H$er amhrc? WmoS>Š`mV, Hw$eZo 50 KQ>Zm Mm gimoc Aä`mg Ho$cm, Á`m ~å`w S>m {ÌH$moUmVë`m _hîdmà`m KQ>Zm _mzë`m OmVmV. Ë`mcm {dídgzr` Aer EH$hr Ë`mV gmns>cr Zmhr. ~hþvoh$ KQ>Zm A{Va {OV, MwH$sÀ`m nwamì`mda AmYm[aV qh$dm H$nmocH$pënV hmoë`m. Aem KQ>Zm da {dídmg R>odUo ho A YlÕoMoM EH$ CXmhaU Zìho H$m? H$mhr dfmªnydu _r nmoq>m} [ah$mocm OmD$Z Amcmo. {VWo H$moUr ~å`w S>m {ÌH$moUm~Ôc ~mocv ZìhVo. _r {VWë`m EH$m ao{s>amoemókm Zm {dmmaco, ""Vwåhr ~å`w S>m {ÌH$moUmV amhvm, Vwåhmcm H$mhr {deof AZw^d Amco H$m?'' Vo hgco Am{U CÎmaco, ""Ë`m_wio `m OmJocm VmËnwaVr à{gõr {_imcr Iar! nu AmVm Amåhr Vo Ho$ìhmM {dgê$z Jocmo.'' _cm dmq>vo A YlÕm OmonmgÊ`mgmR>r ^mavmgmaim Xþgam Xoe gmns>uma Zmhr. BVa Xoem Zr Q>mHy$Z {Xcoë`m A YlÕm BWo IVnmUr KmcyZ dmt>dë`m OmVmV. XÿaXe Zda H$m` H«$_ AgVmo. ""`m Zm AmnU nm{hcov H$m?'' Zmhrer Pmcocr _mugo emoyê`mgmr>r. Aem ì`º$s Mr _m{hvr WmoS>Š`mV {Xcocr AgVo. AmVm _hmamï >mvhr BVH$s _mugo AÑí` hmovmv, Ë`m AWu Ë`m Zm nidyz ZoUmao naj«hmdamo AkmV Ord `m amá`mv AmhoV Ago g_om`mo H$m? *** 21

22 EH$Xm EH$ gmyy EH$m IoS>çmV Jocm. Ë`mcm AX²^wV {dúm AdJV hmoë`m. Ago åhuv H$s Vmo gmyy EH$m _ou~îmrà`m Á`moVrZo jumym V Vm Xÿi {eodyz ^mv ~Zdy eh$v Ago. IoS>çmVrc Á`m _mugm Zr Ë`mMm hm à`moj àë`j nm{hcm Vo A{Ve` ^mamdyz Joco Am{U gmyy Ë`m n[agam_ü`o EH$ AË` V AmXaUr` gv²nwéf ~Zcm. OdiÀ`m ehamvrc _hm{dúmc`mv {eh$umam EH$ VéU {dúmwu øm à`mojm~ôc EoH$ë`mda gme H$ ~Zcm. nwaoer CîUVm Z XoVm EImXr Jmoï> H$er H$m` {eoy eh$vo? øm M_ËH$mamMo JyT> emoym`mo Ë`mZo R>adco. EHo$ {Xder gmyy {eoduma Agcoë`m ^mvmmm Z_wZm hñvjv H$aÊ`mV Ë`mcm `e Amco. Ë`m ^mvmmr VnmgUr Ho$ë`mZ Va Ë`mcm M_ËH$mamMm CcJS>m Va PmcmM, nu ñdv:cmhr Vmo M_ËH$ma H$ê$Z XmIdÊ`mV `e Amco. H$m` Šc ár hmovr Ë`m_mJo? Ë`m ^mvm_ü`o MwZH$ir ^anya à_mumv {_gicocr hmovr. Ë`m_wio nmur Q>mH$ë`mda CîUVm {Z_m U Pmcr. {eodê`mmo H$m_ X dr eº$szo Zìho Va amgm`{zh$ eº$szo Ho$co hmovo. darc CXmhaUm_wio AX²^wVmH$S>o nmhê`mmo _mugmà`m _ZmVrc XmoZ {damoyr Ñ{ï>H$moU {ZXe Zmg `ovmv. EH$m ~moycm d km{zh$ Ñï>r {XgVo H$s Á`m`moJo _muyg ~wõrcm nq>umar Aer H$maU_r_m gm gmns>on`ªv M_ËH$mamMr gimoc VnmgUr H$aVmo. `mccq> Xþgam Ñ{ï>H$moU, Á`mcm _r A YlÕmiy åhuvmo. A YlÕmiy Ñï>r_wio _muyg ~{KVcoë`m KQ>Zm {XgVrc VemM ñdrh$mavmo Am{U Oa Ë`m KQ>Zm Zoh_rnojm AmJù`m AgVrc Va _mugmcm Ë`m "M_ËH$ma' qh$dm "A{VZ g{j H$ KQ>Zm' dmq>vmv; {ZXmZ {dkmzmà`m AmdmŠ`m~mhoaÀ`m d AZmH$cZr` Aem dmqy> cmjvmv. {dkmzm À`m B{VhmgmV Aem dada nmhmvm ahñ`_` dmq>umè`m KQ>Zm Mm emór` nõvrzo CcJS>m Ho$ë`mMr AZoH$ CXmhaUo AmhoV. OwÝ`m H$mimVrc IJmocemómMoM CXmhaU `m. gỳ CîUVm d àh$me H$m àgdvmo? Mm XÊ`m H$m M_H$VmV? AmH$memVrc J«hVmao AJXr R>aë`mà_mUo nyd}h$s>om H$m CJdVmV d npím_oh$s>om H$m _mdivmv? `m n H$s \$º$ R>am{dH$ JmocM (J«h) A{Z`{_V JVrZo H$m {\$avmv? A YlÕmiy Ñ{ï>H$moUmZo øm gd {ZarjUm Mo H$maU X dr eº$s _mzco. àmmrz {Xì`H$Wm _Ü`o gy`m cm EH$ XodVm g_oco Joco. àmmrz d AmYw{ZH$hr 22

23 Á`mo{Vfemó øm g_owvrda amcoco Amho H$s J«h Ë`m À`m "BÀN>o'à_mUo {\$avmv Am{U åhuyz Ë`m À`m_Ü`o Ago H$mhrVar JyT> gm_ï` Amho H$s Á`m`moJo Vo _mzdr OrdZmda {Z` ÌU H$aVmV. `mccq> d km{zh$ {dmmam Zr øm gd {ZarjUmMm AW Aem _yc^yv d km{zh$ {Z`_m À`m AmYmao gm JÊ`mMm à`ëz Ho$cm H$s Oo {Z`_ nwýhm nwýhm ns>vmiyz nmhmvm `ovmv. d km{zh$m Zr ho emoyyz H$mT>co H$s gy` àh$me_mz Amho `mmo H$maU gy`m À`m A V^m JmV Imocda H$mhr AmpÊdH$ (W_m}Ý`wpŠcAa) à{h«$`o_wio D$Om {Z_m U hmov AgVo. gy` d Vmao `m Mo AdH$memV CJdUo d _mdiuo øm KQ>ZoMo H$maU n Ïdr ñdv:m EH$m Amgm^modVr {\$avo ho Amho. dada A{Z`{_V {XgUmè`m J«hm À`m n[a^«_ummm AÝd`mW JwéËdmH$f UmÀ`m {Z`_mÀ`m AmYmao nyu nuo H$iy eh$cm. Aem VèhoZo ^modvmcà`m `m IJmocemór` KQ>Zm _Yrc JyT>Ëd g nwï>mv Amco. `m g X^m V AR>amì`m evh$mvrc {naoa-{g_m± cmßcmg `m emókmmr EH$ A m R > d U gm JÊ`mgmaIr Amho. gy` _m{cho$vrc J«h d CnJ«h `m À`m n[a^«_ummo H$moS>o cmßcmgzo CcJSy>Z XmI{dco d "_oh ${ZH$ gocopñq>`c' `m ZmdmMm J«W {chÿz nmm I S>m V à{gõ Ho$cm. Ooìhm Zonmo{c`ZÀ`m AmH$meJ JoVrc J«hmH$Sy>Z `ov hmoë`m. dmmê`mv hm _hmj«w Amcm, Voìhm Ë`mZo cmßcgcm {dmmaco H$s Ë`mÀ`m J«WmV Hw$R>ohr na_oœammm C oi H$gm Zmhr? `mda cmßcmgzo CÎma {Xco, ""H$maU _cm J«hm À`m n[a^«_ummo {dûcofu H$aÊ`mgmR>r Ë`m J hrvh$mmr (hm`nm {W- {ggmr) JaO ^mgcr Zmhr.'' `m CXmhaUmZo `m XmoZ Ñ{ï>H$moZm Vrc AmUIr EH$ \$ah$ ñnï> hmovmo. J«hm À`m n[a^«_ummo emór` kmz XrK n[al_mzo àmá Pmcoco Amho. gwédmvrcm J«rH$ {dmmad V (B.g.ny. 300 df}), Z Va H$mon{Z H$g ( ), J {c{camo ( ), Ho$ßca ( ) Am{U Ý`yQ>Z ( ) d eodq>r cmßcmg ( ) `m gdmªà`m à`ëzm _wio. gy`m _Yrc D$O}À`m gmr>çmmo ñnï>rh$au AJXr AcrH$S>o åhuoo gw_mao Mmirg dfmªnydu XoÊ`mV `e {_imco. `mmm AW, emór` emoymmm _mj Vm~S>Vmo~rMm H$mhr \$m`xm {_idyz XoV Zmhr. ~è`mm doim Ë`m emoymh$avm {MH$mQ>r d n[al_ `m Mr Amdí`H$Vm AgVo. `mccq> A YlÕmiy d Îmr ~mijuo d àë`oh$ JyT> KQ>Zm hr X dr dm A{VZ g{j H$ H$maUm Zr KS>Vo Ago åhuyz _moh$io hmouo hr AJXr gmonr Jmoï> AgVo. AmOÀ`m H$mimcm {dkmzmmo `wj åhq>co OmVo. nu Ago åhuuo AmYw{ZH$ _mugmà`m _Zm_Yrc àd Îmter {dg JVM {XgVo. AmOÀ`m H$mimcm {dkmz`wj åhuê`mmm AW EdT>mM {XgVmo H$s AmO _mzdr g_mo _mor>çm à_mumda {dkmzmzo cmdcoë`m emoym da Adc ~yz 24 OyZ 1947 amoor Ho$Zo` AmZm}ëS> ZmdmÀ`m EH$m ~Îmrg dfmªà`m CÚmoJnVrcm, Ë`mÀ`m N>moQ>çm {d_mzmvyz A_o[aHo$À`m dm qe½q>z àm VmVrc _md $Q> ao{z`aodi CÈ>mU H$aV AgVmZm EH$ M_ËH$m[aH$ KQ>Zm KS>VmZm {Xgcr. AmH$mem_Ü`o {XgUmè`m ZD$ V~H$S>çmgma»`m dñvy Ë`mÀ`m {d_mzmmm nmr>cmj H$aVmZm Ë`mcm {Xgë`m. Ë`mZo {d_mzmmm doj qh$dm C Mr H$_rOmñV H$ê$ZgwÕm Ë`m dñvy Zr {d_mzmmm nmr>cmj Mmcy R>odcm. AZm}ëS>Zo {d_mz CVadë`mZ Va `m KQ>ZoMm d Îmm V gm {JVcm d Ë`mcm A_mn à{gõr XoÊ`mV Amcr. `m KQ>Zo_wioM CS>Ë`m V~H$S>çm hm eãxà`moj dmnam`cm gwédmv Pmcr. AmZm}ëS>À`m CS>Ë`m-V~H$S>çmZm à{gõr {_imë`mz Va A_o[aHo$Vrc AZoH$ {R>H$mUm hÿz AemM VèhoÀ`m ~mvå`m `od$ cmjë`m. _J Agm `w{º$dmx Ho$cm Jocm H$s Ë`m CS>Ë`m V~H$S>çm n ÏdrÀ`m ~mhoê$z H$moUË`mVar Amnë`mnojm A{YH$ àjv g ñh $Vr Agcoë`m Amho. _mzdr _ZmVrc àd Îmt~m~V _mì g_mo-_z Xþ^ JcocoM {XgVo. EH$m ~moycm {dkmzmcm dm{hcoë`m AZoH$ g emoyzg ñwm Am{U à`mojemim {XgVmV. Va Xþgè`m ~moycm {d{dy àh$maà`m A YlÕm Zm XVmZm àh$fm Zo {XgVmV. `m coim_ü`o _r {dkmz`wjmvrc d {eîq>çnyu Aem H$mhr CXmhaUm Mr MMm H$aUma Amho, Á`m Zm A{VZ g{j H$ dm AX²^yV åhuyz g ~moyco OmVo. Ë`m KQ>Zm Zm M_ËH$manyU åhuê`mv {H$VnV VÏ` Amho? {dkmzmà`m VnmgÊ`m nwt>o Ago åhuuo {Q>Hy$ eh$vo H$m? 24 OyZ 1947 amoor Ho$ZoW AmZm}ëS> ZmdmÀ`m EH$m ~Îmrg dfmªà`m CÚmoJnVrcm, Ë`mÀ`m N>moQ>çm {d_mzmvyz A_o[aHo$À`m dm qe½q>z àm VmVrc _md $Q> ao{z`aodi CÈ>mU H$aV AgVmZm 23

24 EH$ M_ËH$m[aH$ KQ>Zm KS>VmZm {Xgcr. AmH$mem_Ü`o {XgUmè`m ZD$ V~H$S>çmgma»`m dñvy Ë`mÀ`m {d_mzmmm nmr>cmj H$aVmZm Ë`mcm {Xgë`m. Ë`mZo {d_mzmmm doj qh$dm C Mr H$_rOmñV H$ê$ZgwÕm Ë`m dñvy Zr {d_mzmmm nmr>cmj Mmcy R>odcm. AZm}ëS>Zo {d_mz CVadë`mZ Va `m KQ>ZoMm d Îmm V gm {JVcm d Ë`mcm A_mn à{gõr XoÊ`mV Amcr. `m KQ>Zo_wioM CS>Ë`m V~H$S>çm hm eãxà`moj dmnam`cm gwédmv Pmcr. AmZm}ëS>À`m CS>Ë`m-V~H$S>çmZm à{gõr {_imë`mz Va A_o[aHo$Vrc AZoH$ {R>H$mUm hÿz AemM VèhoÀ`m ~mvå`m `od$ cmjë`m. _J Agm `w{º$dmx Ho$cm Jocm H$s Ë`m CS>Ë`m V~H$S>çm n ÏdrÀ`m ~mhoê$z H$moUË`mVar Amnë`mnojm A{YH$ àjv g ñh $Vr Agcoë`m AmH$meJ JoVrc J«hmH$Sy>Z `ov hmoë`m. `m V~H$S>çm nmgyz dm AdH$me`mZm nmgyz XoemÀ`m EHy$U gwa{jvvocm YmoH$m Agë`mMr ^rvr ì`º$ Ho$cr Jocr d `m KQ>Zm Mr emgh$s` nmvirdê$z Mm H$er H$aÊ`mMr _mjur Ho$cr Jocr. Ago Amamon Ho$co OmD$ cmjco H$s gah$mar A{YH$mar OZVoÀ`m gwa{jvvoer g ~ {YV Aem `m J ^ra KQ>Zm da JwáVoMo nm Kê$U KmcV AmhoV. gavoeodq>r A_o[aH$Z {d_mzxcmzo Ë`m VWmH${WV n Ïdr~mhoê$Z Amcoë`m dñvy Mm nyu Vnmg H$aÊ`mH$aVm EH$m g{_vrmr Zo_UyH$ Ho$cr. A_o[aH$Z {d_mzxcmà`m AZoH$ g{_ë`m Zr AZmoiIr CS>Umè`m dñvy Mo (`y.e\$.amo.) Xe Z KS>ë`mÀ`m dada nmhmvm ñnï>rh$au Zgcoë`m ~mvå`mmr g emoyzo Ho$cr. àm OoŠQ> gmb Z, àm OoŠQ> J«O d 1952 _Ü`o gwê$ Pmcocm àm OoŠQ> ãë`y ~wh$ BË`mXr Zmdm Zr Vr à{gõ Pmcr. Ë`m n H$s eodq>mm g emoyz àh$ën Vã~c gvam dfmªzr åhuoo 1969 _Ü`o ~ X H$aÊ`mV Amcm. à{gõ emók E\$. H±$S>m Z `m À`m _mj Xe ZmImcr emoy H$aUmè`m `m g{_vrcm Ë`m À`m g emoyzmv H$m` AmT>ico? g{_vrcm Agm H$mhrhr nwamdm gmnsy> eh$cm Zmhr H$s Á`m`moJo Ago _mzvm `ob c H$s EImÚm Var d{u coë`m KQ>Zo_Ü`o naj«hmdamo AdH$me`mZ n Ïdrda Amcoco hmovo. `m g X^m V EH$ cjmv R>odÊ`mOmoJr Jmoï> åhuoo AZmoiIr CS>Ë`m dñvy{df`rà`m àë`oh$ d ÎmmMm eodq>n`ªv, åhuoo Ë`m dñvymr nyu AmoiI nq>on`ªv Vnmg H$aÊ`mV Amcm. Omon`ªV {Z{üV AmoiI nq>v Zmhr Vmon`ªV Vr dñvy "AZmoiIr CS>Vr dñvy' JUcr Jocr. AWm V Oar ho ãë`y ~wh$ àm OoŠQ> 1969 _Ü`o ~ X Pmco Agco Var `w.e\$.amo. {Xgë`mMr d Îmo gvv `ovm am{hcr. ãë`y ~wh$ g{_vrà`m Am{U Z VaÀ`m BVa ñdv Ì g emoyz _mo{h_m À`m {ZîH$fmª_Ü`o cjur` gmå` {XgVo. ~hþvoh$ gd KQ>Zm _Ü`o `y.e\$.amo.mo ñnï>rh$au Imcrcn H$s EImÚm VèhoZo H$aVm Amco. 1) d Îmm VmV d{u cocm àg J hr EH$ _wôm_ Ho$cocr ~Zdm~Zdr hmovr. 2) d Îmm V XoUmam {ZarjH$ {dœmgmh ZìhVm. CXm. JVH$mcmV Vmo gd`rzo ImoQ>maS>m hmovm qh$dm d ÚH$s` ÑîQ>çm dos>ga d ImoQ>o ^mg hmoumam qh$dm A_cr nxmw KoUmam hmovm BË`mXr. øm àh$mamv darcà_muo _wôm_ ImoQ>r _m{hvr XoÊ`mMm à`ëz Ho$cm Joococm ZìhVm. 3) H$_r C Mrda CS>Umar {d_mzo dm H ${Ì_ (_mzdmzo ~Zdcoco) CnJ«h, {j{vomà`m Odi Agcoco ewh«$mgmaio J«h `m Zm MwH$sZo naj«hmdarc AdH$me`mZo åhq>co Joco. (ømmo C oizr` CXmhaU IwÔ AÜ`j H$mQ> azo A_o[aHo$V 6 OmZodmar 1969 amoor nm{hcocr "CS>Vr V~H$S>r'.) 4) Á`m Mo ApñVËd A{YH $VnUo H$Yr _mý` Ho$coco Zmhr Aer Jwá cîh$ar {d_mzo dm CnJ«h {Xgco d Ë`m Zm AZmoiIr CS>Vr dñvy _mzco Joco. 5) _ JOi, Vn_mZmVrc CcQ>mnmcQ>, JmocH$mÀ`m AmH$mamMr dro ns>uo, AemgmaIo H$mhr Ñï>r^«_ dm {d{eï> KS>m_moS>r dmvmdaumvrc n[aum_m Zr {Z_m U hmovmv. Am{U ~è`mmxm `m KQ>Zm Mm CJ_ A{VZ g{j H$ (d naj«hmdarc) H$maUm _Ü`o Amho Aer MwH$sMr g_oyv H$ê$Z KoVcr OmVo. AmZm}ëS> `m À`m Ñï>rZo nm{hcoë`m V~H$S>çm Mm Iwcmgm dmvmdaumvrc Vn_mZmÀ`m CcQ>mnmcQ>rdê$Z H$aUo eš` Amho. g emoyzmmo {ZîH$f Ago Agco Varhr OJ^aMr AZmoiIr CS>Ë`m dñvy À`m ApñVËdmda {dœmg R>odUmar _ S>ir hm ZmX gmos>m`cm V`ma ZmhrV; n Ïdrda naj«hmdê$z `mzo `ov AmhoV Ago Ë`m Mo AOyZhr åhuuo Amho. Vo Agm `w{º$dmx H$aVmV H$s Oar AZmoiIr CS>Ë`m dñvy ~ÔcMo 90 Q> o$ d Îmm V darc (1) d (5) `m àh$mam _Ü`o _mos>v Agco Var H$mhr ñnï>rh$au H$aVm `ov Zmhr Aem KQ>Zm {e H$ AmhoV Am{U Vr naj«hm dê$z nmr>dcoë`m `mzm MrM CXmhaUo Agcr nm{hoov. dm qe½q>zmo {\${c\$ Šcmg `m Zr `m _ S>itZr gmxa Ho$coë`m ñnï>rh$au H$aVm Z Amcoë`m CXmhaUm n H$s H$mhr "gdm}îm_' CXmhaUo {ZdS>cr AmhoV. Aer CXmhaUo Ë`m Zr KoVcr AmhoV H$s dada nmhvm darc (1) Vo (5) n H$s H$moUË`mM eš`vm _Ü`o 24

25 Vr _mos>v ZmhrV. H$mhr dfmªnydu à{gõ Pmcoë`m "`y E\$.Amo.O² EŠgßcoÝS>' `m Ë`m À`m nwñvh$mv Šcmg `m Zr Ago XmIdyZ {Xco Amho H$s `m CXmhaUm ~m~vgwõm ahñ`_` d AX²^wV Ago H$mhrhr Zmhr. Iao nmhvm darcn H$s H$moUË`mVar EH$m àh$mamv _mos>cocr CXmhaUo Šcmg `m Zr KoVcocr AmhoV. CXm. gm_mý` _muyg AZmoiIr CS>Ë`m dñvy À`m N>m`m{MÌm da gmymauv: {dœmg R>odVmo. nu Šcmg `m Zr Ago {gõ Ho$co Amho H$s Agcr N>m`m{MÌo ~ZmdQ> Agy eh$vmv. am ~Q> er\$a `m g emoyh$mzo Aem N>m`m{MÌm Mm ZH$crnUm emoyyz H$mT>Ê`mH$aVm H$mhr Img emór` V Ì {dh${gv Ho$cr AmhoV. er\$a `m Zr Ho$coë`m g emoyzmdê$z ho ñnï> {XgVo H$s N>m`m{MÌo hm H$mhr ^a^ $_ nwamdm _mzvm `ov Zmhr. Šcmg `m À`m ì`{v[aº$ BVahr AZoH$ emókm Zr AZmoiIr CS>Ë`m V~H$S>çm ~Ôc g emoyz Ho$coco Amho. Oo{_Zr 7, Anmocmo 12 `m AdH$me`mZm _Yrc `mìtzm Aem dñvy Mo Xe Z KS>co hmovo Ago d Îm hmovo. Ë`mdahr g emoyz d MMm Pmcr. Am{U Ago {gõ Pmco H$s `m KQ>Zm Mo ~w{õ{zð>arë`m ñnï>rh$au H$aUo eš` Amho, naj«hmdarc ~w{õ_mz àmê`m À`m g ^mì` hñvjonmmm H$mhrhr g ~ Y Z AmUVm! `m gd KS>m_moS>tdê$Z dmmh$mmr Aer H$Xm{MV g_oyv hmob c H$s naj«hm da Ord ApñVËdmV ZmhrV Aem emókm Mm R>m_ {dœmg Amho. nu Ago _mzuo ~amo~a Zmhr. Amncr n Ïdr Á`m VmaH$mnw Om_Ü`o (J cšgrv) Amho {VMm AmH$ma àm S> Amho; VgoM Amnë`m VmaH$mnw OmgmaIo BVa {H$Ë`oH$ VmaH$mnw O {dœm_ü`o AmhoV hr dñvwpñwvr Amho. øm XmoZ Jmoï>r cjmv KoVm, Ordg ï>r \$º$ n ÏdrdaM ApñVËdmV Agoc ho \$mam Ag ^dzr` Amho. Iao Va Amnë`m VmaH$mnw OmVXoIrc gw_mao Xhm cmi Aer {R>H$mUo AgmdrV OoWo ~wõrzo d V kìmzmà`m Ñï>rZo Amnë`mnojmhr àjv Aer Ordg ï>r Zm XV AgUo gho eš` Amho. nu Varhr Aem {R>H$mUm hÿz naj«hdmgr`m Mr AdH$me`mZo n Ïdrda `ouo Ag ^dzr` Amho. `mcm H$maU Aem H$moUË`mhr XmoZ Z_wZoXma {R>H$mUm _Yco àm S> A Va CXm. n ÏdrÀ`m gdm V Odi AgUmam Vmam n ÏdrnmgyZ gw_mao 4.2 àh$medf} * EdT>çm A Vamda Amho, Am{U g nyu VmaH$mnw OmMm AmH$ma àh$medf} EdT>çm ì`mgmà`m EImÚm V~H$S>rgmaIm Amho. dñvwv: EdT>çm _mor>çm AdH$memÀ`m ^mjmv Zm XUmè`m XmoZ g ñh $Vt_Yrc gamgar A Va 100 àh$medfo BVHo$ àm S> Agoc. OS> dñvy AdH$memVyZ OmñVrV OmñV {H$Vr dojmzo àdmg H$ê$ eh$vmv `mda ^m {VH$ {Z`_m Zwgma EH$ H$_mc _`m Xm ns>vo. hr _`m Xm cjmv KoD$Z, eš` AgUmè`m OmñVrVOmñV dojmzo (hm doj àh$memà`m dojmbvh$m AgVmo) Oar EImÚm `mzmzo àdmg Ho$cm Var XmoZ g ñh $Vt_Ü`o OmÊ`mMm d navrmm àdmg 200 df} KoB c. ho àh$au Ë`m_wio Oam Ag ^dzr` Amho. Ago H$moUr åhuy eho$c H$s _mzdr Ñï>rZo EH$ evh$ åhuoo Iyn H$mi hmovmo, nu BVa Ordm À`m Ñï>rZo Ago AgocM Ago Zmhr. Agohr eš` Amho H$s AmH$menw OmÀ`m Xþgè`m àxoem _Ü`o "ZdrZ àh$mamo ^m {VH$s'Mo {Z`_ cmjy hmov AgVrc H$s Á`mZwgma àh$memnojmhr A{YH$ dojmzo àdmg H$aUo eš` Agoc. nyd J«ha{hV Iwë`m _ZmZo H$moUË`mhr Jmoï>rMm {dmma H$aÊ`mcm emók ~m Ycocm AgVmo. Ë`m_wio `m eš`vm Ë`mZo ZmH$maUo `mo½` R>aUma Zmhr. nu Ë`mM~amo~a eš` H$moQ>rVcr Agcr EImXr KQ>Zm àë`jmv KS>cr Agë`mMm Ooìhm Xmdm Ho$cm Jococm AgVmo Voìhm Ë`m~Ôc {deof gmdy d {M{H$ËgH$ Ñï>rZo Vmo nmhumam. Ë`mMm Vmo h $ Amho. CXmhaUmW, àh$memà`m dojmzo qh$dm Ë`mÀ`m OdinmgÀ`m dojmzo àdmg H$aUo `m Zm eš` ìhm`mo Va Ë`m Mo {S>PmBZ n ÏdrdaÀ`m Amnë`m {d_mzm nojm d AdH$me`mZm nojm AJXr _wimnmgyz dojio Agoc Aer AmnU Anojm R>odUo amñv R>aoc. nu AZmoiIr CS>Ë`m dñvy ~ÔcÀ`m d Îmm_Ü`o du Z Ho$co OmUmao Ë`m Mo AmH$ma n ÏdrdaÀ`m `mzmnojm H$mhr dojio ZgVmV. `mmm AW Agm hmovmo H$s dñvwpñwvrnojm Á`m gmjrxmam Zr ho AmH$ma "S>moù`m Zr nm{hco Ë`m À`m H$ënZmeº$sdaM ho AmH$ma AmYmacoco hmovo. CS>Ë`m V~H$S>çm Am{U BVa AZmoiIr CS>Ë`m dñvy `m À`m~ÔcÀ`m `m H$hmÊ`m homamo àh$medf} XÿadaÀ`m A{VàJV naj«hdmgtzr n Ïdrcm {Xcoë`m ^oq>rg ~ Yr AgVmV. Va "~å`w S>m {ÌH$moU' `m ZmdmZo à{gõ Agcoë`m ahñ`_` KS>m_moS>tMm CJ_ øm Amnë`m n ÏdrdaÀ`mM EH$m {d{eï> àxoemv KS>Umè`m A{VZ g{j H$ KQ>Zm _Ü`o Agë`mMm Xmdm Ho$cm OmVmo. hm àxoe åhuoo ~å`w S>m, âcmo[as>m d nmoq>m} [ah$mo `m VrZ ñwmzm Zm OmoS>Umè`m aofm Zr ~Zcoco {ÌH$moUmH$ma joì. Mmc g² ~{c Q²>P `m coih$mà`m * EH$ àh$medf åhuoo EH$m dfmªv àh$me OodT>o A Va àdmg H$aoc Vo A Va. àh$memmr JVr Xa goh $Xmg VrZ cmi {H$cmo_rQ>a AgVo; åhuoo EH$ àh$medf ho A Va gw_mao H$moQ>r {H$cmo_rQ>a EdT>o AgVo. 25

26 nwñvh$m_wio AcrH$S>À`m H$mimV `m àxoemcm Hw$à{gÕr {_imcr. `m nwñvh$mv ~{c Q²>PZo Agm Xmdm Ho$cm H$s `m {ÌH$moUr joìm_ü`o Aem AZoH$ ahñ`_` KQ>Zm KS>VmV H$s Á`m Mo ñnï>rh$au A{VZ g{j H$ eº$smo ApñVËd _mý` Ho$ë`mIoarO H$aVm `ov Zmhr. Aem KQ>Zm Mr EH$XmoZ CXmhaUo AmnU coih$mzo {Xcr AmhoV VerM KoD$. _m`m_rh$s>o `oumè`m B ñq>z EAacmBÝgÀ`m EH$m {d_mzmmm _mjmodm Zoh_rà_mUo {d_mzvimdarc as>ma ì`dñwoûmao KoVcm OmV hmovm. AMmZH$ Xhm {_{ZQ>m À`m H$mimnwaVo ho {d_mz as>mda {XgoZmgo Pmco. g H$Q>H$mir {d_mzmmm emoy KoÊ`mMr ` ÌUm H$m_mcm gwédmv H$aUma EdT>çmV Vo {d_mz as>mda nwýhm {Xgy cmjco Am{U Z Va gwa{jvnuo Vimda CVaco. _mì {d_mzmvrc godh$ d CVmê $Zm EH$ Jmoï> djivm àdmgmv H$mhrhr AK{Q>V KS>ë`mMr OmUrd Pmcocr ZìhVr. hr EH$ Jmoï> åhuoo Ooìhm Ë`m Zr Va R>adco OmV ZmhrV Zm? Amncr KS>çmio nm{hcr Voìhm Vr gd `mo½` doioà`m Xhm {_{ZQ>o _mjo ns>cocr Agë`mMo AmT>ico. åhuoom Á`m JyT> eº$szo {d_mz as>madê$z Xhm {_{ZQ>m nwavo AÑí` Ho$co hmovo {VZo {d_mzmvrc H$mcXe H$ CnH$aUm À`m H$m`m Vhr hñvjon Ho$cocm hmovm Ago {XgV hmovo. `mnojmhr OmñV {dcju KQ>Zm 5 {S>g ~a 1949 `m {Xder KS>cr; "âcmbq>-19 g ~ YrMr KQ>Zm' Ago {Vcm åhq>co OmVo. hr âcmbq>-19 åhuoo \$moq> cm S>aS>oc `m âcmo[as>mvë`m {d_mzvimdê$z A ìh Oa {d_mzm À`m EH$m VwH$S>rZo à{eju _mo{h_ogmr>r Ho$coco CÈ>mU hmovo. AJ«^mJrMo EH$ {d_mz djivm ~mh$s gd {d_mzo à{ejumwu {d_mzmmch$ MmcdV hmovo. coâq>z Q> Mmc g² Q>oca `m AZw^dr {d_mzmmch$mà`m _mj Xe ZmImcr ho gd à{ejumwu {d_mzo MmcdV hmovo. `m {d_mzm Mr dmq> MwH$cr Am{U Vr H$Yrhr nav Amcr ZmhrV. Ë`m À`m _XVrgmR>r Z Va nmr>dê`mv Amcoco EH$ {d_mzgwõm AMmZH$ as>madê$z {XgoZmgo Pmco d nav Amco Zmhr. EH$m doir H$_m S>a Q>oca `mmm Agm EH$ g Xoe EoH$m`cm Amcm H$s, "_mâ`m_mjo `od$ ZH$m...Vo ~mø AdH$memVyZ Amcoco AmhoV Ago {XgVo`.' Vimda R>odcoë`m A{YH $V ao{s>`mo Zm Xr_Ü`o hm g Xoe Zm Xdcm Jocm hmovm. AQ>cm {Q>H$ gmjamv `m KQ>ZoZ Va KoVcoë`m emoym_ü`o hadcoë`m {d_mzm À`m Adeofm Mm cdcoehr gmns>cm Zmhr. `m àh$maà`m KQ>Zm Mr _m{hvr J«Wê$nmV _m S>cr Joë`m_wio {dcju Ii~i CS>mcr. d ÎmnÌo d àgma_mü`_o `m À`m gmhmæ`mzo Agm g_o {Z_m U Ho$cm Jocm H$s "~å`w S>m {ÌH$moUm'_Ü`o _mzdr eº$sà`m ncrh$s>mr Aer H$mhr Var AkmV d ahñ`_` eº$s ~gvo Amho. emór` g emoyzmzo `m H$nmocH$pënV H$hmÊ`m Mm ImoQ>onUm CKS>m nms>ë`mz Vahr hr ^mh$s>h$wm AOyZ ~è`mm à_mumv {e H$ Amho. ~å`w S>m {ÌH$moUmVrc KQ>Zm g ~ Yr EH$ _hîdmmo d _mor>o g emoyz cm aoýg Hw$e `m Zr Ho$co d Aem 50 KQ>Zm Mo {ddomz EH$m nwñvh$mv à{gõ Ho$co. A [apmozm {dúmnrr>mv Hw$e ho J«Wnmc åhuyz H$m_ H$aVmV. Ë`m Zr Ago XmIdco H$s `m KQ>Zm Mo ñnï>rh$au XoÊ`mH$aVm A{VZ g[j H$ eº$s Mo ApñVËd _mzê`mmr H$mhrhr JaO Zmhr. darc XmoZ CXmhaUm ~ÔcMo ñnï>rh$au åhuoo emór` g emoyz ^mh$s>h$wm H$em CYiyZ cmdvo `mmmm XmIcm Amho. àw_ B ñq>z EAacmBÝgÀ`m {d_mzmg ~ YrMr KQ>Zm. `m KQ>ZoÀ`m Vn{ecmMm Ooìhm Hw$eZo Vnmg gwê$ Ho$cm Voìhm AË` V Amnë`mn H$s ~hþvoh$ gdmªzr OmXÿMo à`moj nm{hcoco AmhoV. ho à`mojgwõm {ZgJ {Z`_m À`m Ñï>rZo AeŠ` H$moQ>rVco dmq>vmv. dada [ah$må`m {XgUmè`m ^m S>çmVyZ {Od V ggm H$gm ~mhoa nsy> eh$vmo? EH$m _wcrmo XmoZ VwH$S>o H$ê$ZgwÕm Vr H$moUVrhr BOm Z nmomvm {Od V H$er ~mhoa `od$ eh$vo? EH$ ^m S>o A_`m X nmur H$go nwady eh$vo? na Vw ho à`moj åhuoo M_ËH$ma ZmhrV. Oo Agco OmXÿJma à`moj H$aVmV Vo CKS>nUo gm JVmV H$s dada nmhmvm M{H$V H$aUmè`m `m à`mojm _mjo hmvmcmir, {deof CnH$aUo, {d{eï> àh$me`moozm d `m~amo~am àojh$m da _mz{gh$ n[aum_ KS>dUmè`m `wšë`m AgVmV. Á`mdoir Ago CKS>nUo H$~yc Ho$co OmV Zmhr d Agm Xmdm Ho$cm OmVmo H$s, `m M_ËH$mamcm {deof A V_ ZmÀ`m eº$s qh$dm X dr eº$s H$maUr^yV AmhoV, Ë`mdoir Vo {dkmzmcm d d km{zh$m Zm Nw>no AmìhmZM R>aVo. `m M_ËH$mam_wio {dkmzmzo àñwm{nv Pmcoco {ZgJ {Z`_ ImoQ>o 26

27 _hîdmmr Aer H$mhr _m{hvr CncãY Zmhr Ago Ë`mcm AmT>ico. CXm. ~{c Q²>PZo nwñvh$mv VmarI, CÈ>mU H«$_m H$ BË`mXr Vnerc {Xcocm Zmhr. `mg ~ Yr {d_mzvi d B ñq>z EAacmBÝgMr H$Moar `owo {dmmaum Ho$cr AgVm H$mhrhr {_imco Zmhr. Aer H$mhr KQ>Zm KS>ë`mMr H$moUVrhr Zm X Hw$R>ohr Ho$cocr Zmhr! Ë`m_wio H$moUVmM ^ $_ dñvw{zð> (\ $ŠQ²>gMm) nwamdm Zmhr. AmhoV Ho$di H$mhr Yyga du Zo. hmm àh$ma ~{c Q²>PÀ`m nwñvh$mvrc BVa KQ>Zm ~Ôc Amho. âcmbq>-19 g ~ YrÀ`m KQ>ZoMo A{YH$ Vnercdma du Z ~{c Q²>PÀ`m nwñvh$mv Ho$coco Amho; nu `mvcm H$mhr Vnerc {Xem^yc H$aUmam Amho. CXmhaUmW, Q>ocaÀ`m g XoemMr A{YH $V Zm X da {Xë`mà_mUo Zmhr, Va Vr Aer Amho : "_r `m jur Hw$R>o Amho-_r 2300 \w$q>m da Amho. _mâ`m_mjo `od$ ZH$m!' ~{c Q²>PZo Zm XrMo AdVaU WmoS>ogoM dojio {Xco Amho! àë`jmv øm XþX dr {d_mzmda Hw$Um ahñ`_` naj«hdmgr`m Zr h m Ho$ë`mMr dm Ë`m Mm nmr>cmj Ho$ë`mMr _wirgwõm gymzm `m g XoemV Zmhr. dñvwv: AmVm Hw$e d BVa AZoH$ g emoyh$m Zr Ago {gõ Ho$co Amho H$s Q>ocaMr dmq> IamoIaM MwH$cr hmovr d (Kar nav OmÊ`mgmR>r) npím_oh$s>o diê`meodor Ë`mZo {d_mzo nyd}h$s>o Zocr Am{U VimnmgyZ Vr A{YH$M Xÿa Jocr. eodq>r `m {d_mzm Zm dmxir g_wðmv CVamdo cmjco d Ë`mV Vr Zï> Pmcr. Ë`m Zm _XV H$aÊ`mgmR>r Jococo d "AÑí` Pmcoco' _arza {d_mz, Ë`m ^mjmv Ë`mdoir AgUmè`m EH$m OhmOmcm ñ\$moq> hmod$z Imcr H$mogiVmZm {Xgco hmovo. Agm ñ\$moq> hmouo gho eš` hmovo, H$maU `m _m S>ocÀ`m {d_mzm _Ü`o B YZmMr Q>mH$s {d_mzmà`m AJXr ~mhoaà`m ^mjmv hmovr; `m_wio `m {d_mzm Zm "CS>Vr B YZ Q>mH$s' Ago Q>monUZmdhr {_imcoco hmovo. ~å`w S>m {ÌH$moUm_Ü`o KS>coë`m OhmOm À`m d {d_mzm À`m AnKmVm Mm g»`memór` Aä`mg H$aÊ`mV Amcm Voìhm Ago {Xgco H$s `m joìm_yrc AnKmVmMo à_mu OJmVë`m BVa H$moUË`mhr joìmv KS>Umè`m AnKmVm À`m à_mumnojm OmñV Zmhr. CXm. CÎma A_o[aH$m I S>mdarc AmH$mem_Ü`o {d_mz AnKmV KS>Ê`mMo à_mu ~å`w S>m {ÌH$moUm_Ü`o KS>Umè`m AnKmVmÀ`m à_mumnojm OmñV Amho. åhuyz; g {X½Y d Yyga-dU Zo, {Xem^yc H$aUmar {dymzo d AY gë`h$wz ~å`w S>m {ÌH$moUm~ÔcMr ^mh$s>h$wm {Z_m U H$aÊ`mg O~m~Xma AmhoV. nu _mugmà`m ñd^mdmmr J _V Aer Amho H$s dmñvdvonojm Agë`m H$pënV Jmoï>t_Ü`o cmoh$m Zm OmñV ag dmq>vmo. OwZr nwamuo qh$dm cmoh$h$wm `m_yyz "M_ËH$ma' åhuvm `oê`momo½`m AZoH$ KQ>Zm AmT>iVmV. M_ËH$ma ~hþym XmoZ àh$mamo AgVmV. EH$m àh$mamv KQ>Zm Z g{j H$ {Z`_m {déõ KS>ë`mgma»`m {XgVmV, na Vw Ë`m_mJo H$moUVrhr _mzdr H $Vr ZgVo. CXmhaUmW `m àh$maà`m M_ËH$mamV, XþîH$mimZ Va AMmZH$ _hmnya `ouo, _ V _mugmmo {Od V hmouo qh$dm _hmnya Amcocr ZXr EH$X_ em V hmouo, BË`mXr KQ>Zm Mm g_mdoe hmovmo. `m A{VZ g{j H$ KQ>Zm _Ü`o B œammm H$mon qh$dm H $nm `m Mr A{^ì`º$s hmov AgVo. Va Xþgè`m àh$mamo M_ËH$ma ho _mzdmzo KS>dcoco AmT>iVmV. lrh $îu, `oey p»añv, Jm V_ ~wõ Aem _hmnwéfm À`m OrdZmer Ago M_ËH$ma {ZJS>rV AmhoV. `m OwÝ`m H$Wm _Ü`o d{u coë`m `m M_ËH$mam Mm hovy Y_ àgma Agm hmovm. AWm VM AmOÀ`m {dkmzmcm `m àmmrz nwamuh$wm Mo {M{H$ËgH$ {dûcofu d _yë`_mnz H$aUo eš`m Zmhr. _mì AmYw{ZH$ {dkmzmà`m nm`mda EImÚm "AmYw{ZH$ M_ËH$mamÀ`m' Xmì`mMr VnmgUr H$ê$Z IaoImoQ>o R>adÊ`mgmR>r `mo½` Aer nõv CncãY H$ê$Z XoUo eš` Amho. _mugmzo hdov Va JUo, eyý`mvyz dñvy V`ma H$aUo, Xþgè`mÀ`m _ZmVrc AmoiIUo, Xoh `owom R>odyZ XÿaÀ`m OmJocm A V_ ZmZo ^oq> XoUo BË`mXr Jmoï>tMo Xmdo ho {Z` {ÌV d km{zh$ à`mojmà`m AmYmao VnmgVm `ovrc. Amnë`mn H$s ~hþvoh$ gdmªzr OmXÿMo à`moj nm{hcoco AmhoV. ho à`mojgwõm {ZgJ {Z`_m À`m Ñï>rZo AeŠ` H$moQ>rVco dmq>vmv. dada [ah$må`m {XgUmè`m ^m S>çmVyZ {Od V ggm H$gm ~mhoa nsy> eh$vmo? EH$m _wcrmo XmoZ VwH$S>o H$ê$ZgwÕm Vr H$moUVrhr BOm Z nmomvm {Od V H$er ~mhoa `od$ eh$vo? EH$ ^m S>o A_`m X nmur H$go nwady eh$vo? na Vw ho à`moj åhuoo M_ËH$ma ZmhrV. Oo Agco OmXÿJma à`moj H$aVmV Vo CKS>nUo gm JVmV H$s dada nmhmvm M{H$V H$aUmè`m `m à`mojm _mjo hmvmcmir, {deof CnH$aUo, {d{eï> àh$me`moozm d `m~amo~am àojh$m da _mz{gh$ n[aum_ KS>dUmè`m `wšë`m AgVmV. Á`mdoir Ago CKS>nUo H$~yc Ho$co OmV Zmhr d Agm Xmdm Ho$cm OmVmo H$s, `m M_ËH$mamcm {deof A V_ ZmÀ`m eº$s qh$dm X dr eº$s H$maUr^yV AmhoV, Ë`mdoir Vo {dkmzmcm d d km{zh$m Zm Nw>no AmìhmZM R>aVo. `m M_ËH$mam_wio {dkmzmzo àñwm{nv Pmcoco {ZgJ {Z`_ ImoQ>o Va R>adco OmV ZmhrV Zm? ~è`mm doim Aem M_ËH$mam Mm Cn`moJ EImÚm n Wmcm 27

28 qh$dm `m dm Ë`m ZoË`mcm à{gõr d cmoh${à`vm {_idê`mgmr>r Ho$cm OmVmo. e j{uh$ ÑîQ>çm _mjmgcoë`m ^mavmgma»`m Xoem_Ü`o Oa Ago M_ËH$ma Am YionUmZo ñdrh$maco Joco d M_ËH$ma H$ê$Z XmIdUmè`m Mm cmoh$m Zr _mzgý_mz Ho$cm Va Ë`mV Amü` H$mhr Zmhr. _mì Amü` `m Jmoï>rMo dmq>vo H$s hr VWmH${WV M_ËH$ma H$ê$Z XmIdUmar _ S>ir àjv nm{ü_më` Xoem _Ü`ohr Amncm H$m` ^mj gmyvmv. `war Joca `m Mo M_Mo dmh$dyz XmIdÊ`mMo à`moj ho AgoM EH$ CXmhaU Amho. gwédmvrcm H$mhr d km{zh$hr Ë`mÀ`m à`mojmzo à^m{dv Pmco hmovo. nwt>onwt>o _mì d km{zh$ à`mojm Zr Ago {gõ Pmco H$s JocaMm à`moj hm H$mhr M_ËH$ma ZìhVm. Z Va H$mhr OmXÿJmam Zm VmoM à`moj Joca H$am`Mm Ë`mà_mUoM H$moUË`mhr X dr gm_ï`m Mm dm "dmñvydarc _Z:eº$sÀ`m {do`m'mm Xmdm Z H$aVm H$ê$Z XmIdVm Amcm. {Z` {ÌV (d km{zh$) à`moj åhuoo H$m`? `mmo _hîd g_oê`mgmr>r EH$ CXmhaU KoD$. EH$ ì`º$s ZmUo hdov CS>dVoo d ZmUo N>mnmMr ~moy da amhÿz ZmUo O{_Zrda ns>oc Agm A XmO ~m YVo. g_om ZmUo IamoIaM N>mnmMr ~moy davr amhÿz O{_Zrda ns>co d Ë`mdê$Z Ë`m _mugmzo ñdv:odi AMyH$ ^{dî` dv dê`mmr eº$s Agë`mMm Xmdm Ho$cm Va Vmo g_w Zr` R>aoc H$m? `mmo CÎma Zmhr Ago Amho. dmb Q> ~ZmdQ>rMo qh$dm Img nõvrzo ~Zdcoco Oa ZmUo Zgco Va nþmg Q> o$ eš`vm Aer Amho H$s ZmÊ`mMr N>mnmMr ~moy da amhrc. Aem n[apñwvrv AMyH$ ^{dî` dv dê`mcm g»`memómà`m Ñï>rZo H$mhrM _hîd Zmhr. AmVm Ago J hrv Yam H$s VoM ZmUo AmoirZo Xhm doiog hdov CS>dco. EH$m R>am{dH$ H«$_mV ZmUo Imcr ns>ê`mmr (CXmhaUmW N>mn, H$mQ>m, H$mQ>m, N>mn, H$mQ>m, N>mn, N>mn, N>mn, H$mQ>m, H$mQ>m) eš`vm {H$Vr Amho? Ver eš`vm EH$Xem e Q>ŠŠ`mnojmhr H$_r Amho. åhuoo nwaoer H$_r Amho. AmVm Oa EImXr ì`º$s `m EHy$U H«$_mMo AMyH$ ^{dî` dv dy eh$cr Va g»`memómà`m Ñï>rZo Ë`m ì`º$szo H$mhr {deof H$ê$Z XmIdco Ago åhuvm `ob c. `mioaro Ë`m ì`º$sodi AMyH$ ^{dî` dv dê`mmr eº$s Agë`mMm {ZîH$f VoìhmM H$mT>Vm `ob c Ooìhm hm à`moj AZoH$doim dojdojir g_vmoc ZmUr dmnê$z d {Za{Zamù`m ì`º$s Zr ZmUo\o$H$ H$ê$Z `eñdr hmob c. Aem àh$mamo à`moj H$ê$ZM, da gm {JVë`mà_mUo `war JocaOdi X dr gm_ï` Zgë`mMo {gõ H$aVm Amco. M_ËH$ma d {dcju KQ>Zm `m Mo Xmdo ho d km{zh$ nõvrzo eš` Va à`moj H$ê$Z VnmgyZ nmhmdov H$m`? Agohr åhuvm `ob c H$s d km{zh$m Zm Aem Jmoï>r VnmgyZ nmhmê`mnojm OmñV _hîdmmr Aer AZoH$ H$m_o H$aÊ`mOmoJr AmhoV! IamoIaM ~hþvoh$ gmao ì`mdgm{`h$ d km{zh$ Agë`m M_ËH$mam À`m Xmì`m H$S>o d KQ>Zm H$S>o {dkmzmncrh$s>à`m dm H $VH$-{dkmZmÀ`m (n amgm`ýg dm gys>mogm`ýg) ~m~r _mzyz Ë`m À`mH$S>o Xþc j H$aVmV. Xþgè`m ~moycm M_ËH$ma H$aUmao AZoH$ gmyy Ë`m Mo M_ËH$ma {Z` {ÌV n[apñwvr_ü`o VnmgyZ nmhmê`mà`m d km{zh$m À`m AmìhmZmg YwS>H$mdyZ cmdvmv d Ë`mH$S>o Xþc j H$aVmV. Vo gmyy qh$dm Ë`m Mo g_w H$ Ago åhuvmv H$s Omon`ªV ho M_ËH$ma gm_mý` OZVocm _mz{gh$ em Vr {_idyz XoVmV Vmon`ªV Ë`m À`m IaoImoQ>onUm{df`r dm d km{zh$vo{df`r V_m H$emcm ~mijmdr? A\y$gma»`m _mxh$ nxmwmªà`m g_w ZmgmR>rgwÕm darcà_muo `w{º$dmx H$aVm `ob c, H$maU Vo nxmw _mugmà`m g doxzm ~{Ya H$aVmV d Ë`mÀ`m _Zmcm "em Vr' {_idyz XoVmV. EH$m à{gõ åhurv ~Xc H$ê$Z Amnë`mcm Ago åhuvm `ob c H$s "g_momcm Ë`mÀ`m cm`h$szwgmam X dr nwéf d gmywg V {_ivmv.' nu Á`m g_momv M_ËH$ma d A{VZ g{j H$ gm_ï`m Mo Xmdo Am YionUmZo {dzm{m{h$ëgm ñdrh$maco OmVmV Ë`m g_momv {dkmzmmr àjvr hr AS>IiV d _ XnUoM hmov amhmuma hohr Iao Amho. `m coimmm CÔoe H$moUVmhr {d{eï> H$m` H«$_ gwmdê`mmm Zmhr, Va Amnë`m {dkmz`wj åhq>ë`m OmUmè`m H$mimV Oo nañna{damoy Amnë`m {dmmam_ü`o AmhoV Vo ñnï> H$aUo hm Amho. AZmoiIr CS>Ë`m V~H$S>çm ~Ôc qh$dm ~å`w S>m Q²>±JcÀ`m Xþï> d ahñ`_` n[aum_m~ôc AmnU ~mocv Agy qh$dm M{H$V H$aUmè`m M_ËH$mam_Ü`o AmnU X dr gm_ï`m Mo ApñVËd nmhmv Agy. àë`oh$ {R>H$mUr Ñ{ï>H$moUmVrc VmoM nañna{damoy AmT>iyZ `ovmo. na Vw {dkmzmmr AmJoHy$M hr {Z{d dmxnuo MmcyM amhuma Amho Am{U nyduà`m H$mimV KS>co Ë`mà_mUo AmOÀ`m H$mhr A YlÕm {dkmzmà`m àh$memnwt>o H$mogiyZ ns>uma AmhoV. Ago Agco Var _mzdr ñd^mdmv Am_ycmJ«~Xc hmouo ho g ^dzr` dmq>v Zmhr Am{U Ë`m_wio Oa du Z Ho$coë`m nañna{damoyr Ñ{ï>H$moUm Mr H$mhr ZdZdr CXmhaUo Amnë`mg_moa `ov amhvrc. *** 28

29 28 \o«$~wdmar hm {Xdg Xadfu "{dkmz {XZ' åhuyz amï >r` nmvirda gmoam Ho$cm OmVmo. 28 \o$~«wdmar 1928 amoor M ÐeoIa d H$Q>am_Z `m ^mavr` emókmzo Amncm emoy{z~ Y à{gõ Ho$cm. Ë`mVrc emoy nwt>o "am_z B\o$ŠQ>' qh$dm "am_z n[aum_' åhuyz JmOcm Am{U Ë`mH$[aVm am_z `m Zm Zmo~oc nm[avmo{fh$ {_imco. ^mavmvco Zmo~oc nm[avmo{fh$ {_idumaoo am_z ho EH$_od emók! Ë`m À`m emoymda AmYmacoco {dkmzxoirc AmO nwîh$i ì`mnh$ Pmco Amho. amï >r` {dkmz {XZ gmoam H$aÊ`m_mJo EH$ hovy Agmhr Amho H$s Ë`m {Z{_ÎmmZo AmnU gm_mý` OZVocm {dkmz Am{U V ÌkmZ `m Mo _hîd nq>dy ehy$. {Xdg {Xdg Amnco X Z {XZ OrdZ dojdojù`m d km{zh$ Anojm Zr à^m{dv hmovmzm {XgVo. Amnco AmOr-AmOmo~m, nuor-nuomo~m Á`m H$mimV dmdaco Vmo H$mi AmVm nwîh$i ~Xccm Amho. Q>o{c\$moZ, ao{s>amo, Q>o{cpìhOZ `mgmair gmyz e ^a dfmªnydu ApñVËdmV ZìhVr. M Ðmda ñdmar H$aÊ`mMo _mzdmmo ñdßz \$º$ H$Wmn`ªV _`m {XV hmovo. AmO M Ðmda _mzd OmD$Z Amcm. Ë`mcm VrZ XeHo$ nwar hmov AmhoV. _ Jimda `mzo OmV AmhoV. Am fym À`m joìmv {dcju àjvr Pmë`m_wio EHo$H$mir AgmÜ` g_oco OmUmao amoj gmü` PmcoV, Am{U _mzdr Am`w_ `m Xm dmt>cr Amho. VgoM ~mi~mi {VUtMo _ Ë`y nwîh$i H$_r PmcoV. eovr_ü`o nwîh$i g emoyz hmod$z g H$arV ~r-~r`muo dmnamv `ov AmhoV Am{U AÞmoËnmXZmV cjur` dmt> Pmcr Amho. hr gd {H$_`m {dkmzmzo KS>dyZ AmUcr Agcr Var Ë`mgmR>r ^mar qh$_vxoirc MwH$dmdr cmjcr Amho. EHo$H$mir YZwî`~mU Am{U ^mco-vcdma dmnaumam _muyg AmO ^`mzh$ AÊdóm Mm am Ho$Q>Ûmao _mam H$éZ àm S> à_mumda {düd g KS>dyZ AmUy eh$vmo. EHo$H$mir ñdàn>, ewõ hdoh$avm à{gõ Agcocr {R>H$mUo AmO Yya, Yyi Am{U {dfmar dm`y Zr àxÿ{fv Pmcocr {XgVmV. {dkmzmzo nwa{dcoë`m ` Ìm Mm \$m`xm KoV KoV _mzd ñdv: _ohzv H$am`Mo Q>miy cmjcm Amho. ho gjio Xþîn[aUm_XoIrc Ñï>rAmS> H$aVm `ouma ZmhrV. {dkmzmà`m `m XmoÝhr ~moy Mm {dmma H$aVm ho cjmv KoVco nm{hoo H$s {dkmz Mm Jco H$m dmb Q> ho Ë`mÀ`m dmnamdéz R>aVo. nmê`mcm ñdv:mm a J ZgVmo. Ë`mV Oo {_gimc Ë`mà_mUo Ë`mcm a J `ovmo. {dkmz VgoM Amho. dmnaumam H$gm Amho Ë`mda {dkmzmmm n[aum_ Adc ~yz AgVmo. åhuyz dmnaumè`mzo Mm Jë`m Am{U dmb Q> n[aum_m Mm {dmma H$éZ _JM {dkmz dmnauo Bï> Zìho H$m? 29

30 Aem VèhoÀ`m {dmmagaurvyz "d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ' nwt>o Amcm. Vmo Ho$di {dkmzmn`ªv qh$dm Ë`mÀ`m dmnamn`ªvm _`m {XV am{hcm ZgyZ Amnë`m gdmªà`m X Z {XZ OrdZmV Ë`mMo _hîd nwt>o `ov Amho. AmnU X Z {XZ ì`dhma H$aVmo, {ZU ` H$aVmo, H$mhr Jmoï>tda {dídmg R>odyZ MmcVmo Vo H$emÀ`m AmYmao? H$mhr Jmoï>r nydunmgyz MmcV Amcoë`m AmnU na nam åhuyz nwt>o MmcdVmo. nu nydu Ë`m Mo _hîd Agco Var AmOÀ`m ~Xccoë`m OrdZmV Ë`m Mo _hîd Amho H$m? H$moUr _mor>çm ì`º$szo A_wH$ H$am, V_H $ H$é ZH$m Ago gm {JVco Va Vo ~amo~a Amho H$m Zmhr ho Z VnmgVmM AmMaUmV AmUm`Mo H$m`? d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ Amnë`mcm ho àíz {dmmam`cm Am{U Ë`m Mr CÎmao ñdv: emoym`cm àd Îm H$aVmo. ImÌrcm`H$ nwamdm Agë`mIoarO EImXo {dymz Iao _mzy Z`o, Ago d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ AmdOy Z gm JVmo åhuyzm hm Ñ{ï>H$moZ dmnéz _mzdmzo {dkmzmmm dmna Hw$R>ë`m àh$mao H$am`Mm ho R>a{dco nm{hoo. Oa EImÚm H$maImÝ`mVyZ àxÿ{fv dm`y ~mhoa ns>v Agcm qh$dm gm S>nmÊ`mV Xÿ{fV Ðì`o Agcr Va Ë`mcm {Z~ªY Kmcm`cm ZH$mo H$m? nwîh$ixm gmdy{jarmo Cnm` `mooyz Ë`m Xmofm da _mv H$aVm `ovo. nu n go dmmdê`mà`m hovyzo ho Cnm` A_cmV AmUco OmV ZmhrV. Am{U _J amojamb ngaë`m_wio OZVocm ^mar qh$_v MwH$dmdr cmjvo. eovrà`m joìmvxoirc Amnco dms>ds>rc dmnav hmovo VrM nõv dmnam`mr H$m g emoyzmvyz _mhrv Pmcocr A{YH$ gwym[av nõv dmnam`mr? d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ gwmdvmo H$s Zdr nõv Mm Jcr H$m OwZr ho R>adm`cm XmoÝhr nõvr eooma eoomaà`m ^y^mjm da dmnéz nhm. àë`j à`mojmcm n`m ` Zmhr. AmO AmnU {dkmz `wjmv Agcmo, Q > ŠQ>a, ` Ìo, aoëdojms>çm, \$moz, OoQ> {d_mzo, g JUH$ AmXr dmnav Agcmo Var nwîh$i ~m~vrv A YlÕ AmhmoV. AemM A YlÕonm`r AmnU ñdv:mom ZwH$gmZ H$éZ KoVmo. EH$ nma nm[ah$ A YlÕm Amho H$s, AmH$memVco J«h _mzdr OrdZmda à^md Q>mH$VmV. A_wH$ {Xdg Aew^, Ë`m {Xder Zdo, Mm Jco H$m_ H$é Z`o, Agm EH$ A Y{dídmg Amho. na Vw {Xdg Aew^ Amho ho H$go R>aVo? Ë`m_mJo R>moH$Vmio H$m` AmhoV? J«h Hw$R>o AmH$memV dmdavmv Ë`mMm Amnë`m {XZM`}da à^md ns>vmo H$m? dñvwpñwvr Aer Amho H$s AZoH$ MmMÊ`m KoD$Z, AZoH$ à`moj H$éZXoIrc Aem VèhoÀ`m à^mdmmm Hw$R>cmhr nwamdm {_imcocm Zmhr. n{ìh$m Owië`m H$s c¾ gwir, `eñdr hmovo hm AgmM EH$ A Y{dídmg. A_o[aHo$V 3000 da ór-nwéfm À`m, OmoS>ß`m À`m n{ìh$m Aem Ñ{ï>H$moZmVyZ Vnmgë`m Joë`m. Ë`m nmhÿz à»`mv Á`mo{Vfm Zr {ZXmZ Ho$co H$s A_wH$ OmoS>ß`m À`m n{ìh$m OwiVmV, Ë`m Mr c¾ `eñdr hmovrc qh$dm AmhoV. A_wH$ OmoS>ß`m À`m n{ìh$m OwiV ZmhrV, Ë`m Mr c¾o _mos>vrc. Ë`m OmoS>ß`m_Ü`o H$mhr c¾mv gwir Pmcocr hmovr Va H$mhr KQ>ñ\$moQ>rV hmovr. na Vw Ë`mMm n{ìh$m OwiÊ`m Z OwiÊ`mMr H$mhrhr g ~ Y Zmhr. ho Aem VnmgUrV AmT>iyZ Amco Amho. Voìhm AmnU dyyda ñd^mdmzo, JwUmZo, AZw^dmZo EH$_oH$m Zm AZwén AmhmoV H$m ho nmhê`meodor n{ìh$m OwidrV ~gcmo Va Vmo MwH$sMm _mj hmouma Zmhr H$m? VgoM amhÿh$mc Amho åhuyz EImXr Jmoï> H$aÊ`mMo cm ~Urda Q>mH$Uo hohr _yi nummo Zmhr H$m? nu Ho$di _r Ago gm JVmo åhuyz `m Jmoï>rda {dídmg R>ody ZH$m! d km{zh$ Ñ{ï>H$moZ dmnéz nhm, Vwåhmcm AmT>iyZ `ob c H$s J«h Vw_À`m OrdZmV H$gcrhr T>dimT>di H$arV ZmhrV! Vo {~Mmao gỳ m À`m JwéËdmH$f UmÀ`m ~imimcr gỳ m Mr n[ah«$_m H$aVmV. Vo H$go {\$avmv `mmo J{UV "Am`P H$ Ý`yQ>Z' ZmdmÀ`m emókmzo gmos>dco. Ë`mcm VrZ evho$ hmod$z Jocr. Voìhm J«hm _Ü`o H$mhr Img eº$s Amho Ago _mzm`cm AmVm H$mhr OmJm am{hcocr Zmhr. AOyZ Amncm g_mo A YlÕ Amho `m Mo EH$ dojio CXmhaU H$mhr dfmªnydu nhm`cm {_imco. JUnVr XÿY {nvmo Aer A\$dm ngacr Am{U XodimV JUnVrÀ`m nwt>o hm M_ËH$ma nhm`cm am Jm cmjë`m. IamoIa H$m` KS>V hmovo BH$S>o H$moUr cj {Xco Zmhr, na Vw emókm Zr ho H$m KS>Vo, Zo_Ho$ H$m` KS>co, XÿY H$go Imcr ns>v hmovo ho gd gà_mu {gõ H$éZ XmIdco Voìhm Hw$R>o Ë`m M_ËH$mamcm Amim ~gcm. na Vw Ë`mgmR>r emókm MrgwÕm JaO ZìhVr. H$mhr R>am{dH$ n ð>^mjmda H$mhr {d{eï> Ðd H$go MTy> eh$vmv Am{U _J Imcr ns>vmv ho Vwåhr ñdv: à`moj H$éZ nmhÿ eh$cm AgVm. AmOhr H$éZ nmhÿ eh$vm. _J Vw_À`m cjmv `ob c H$s hm X dr M_ËH$ma Zìho. ñdmv Í`nyd H$mimV Odmhacmc Zohé Zr AmemdmX ì`º$ Ho$cm hmovm H$s ñdmv Í` {_imë`mda ^mavr` cmoh$ A YlÕm PwJméZ àjvrà`m nm`è`m MT>Vrc. AmO ñdmv Í` {_iyz nþmg df} CcQ>cr Var A YlÕm Mm \$mg VgmM Amho Am{U åhuyz Amncr àjvr ìhmdr Ver hmov Zmhr. Voìhm d km{zh$ Ñ{ï>H$moZmMm _mj Adc ~Uma Zm? *** 30

31 ~hþa Jr à{v^omm d km{zh$ \«o$s> hm `oc - O` V ZmairH$a gw_mao drg dfmªnydumr hh$sjv Amho. c S>Z_Ü`o Woåg ZXrH$mR>r Zì`mZo ~m Ycoë`m "_a_os>' {WEQ>a_Ü`o EH$ ZmQ>H$ nmhm`cm _r Jocmo hmovmo. c S>Z eha ZmQ>H$m H$aVm à{gõ Amho. VoWo àñwm{nv Am{U ZdrZ à`mojmë_h$ ZmQ>Ho$ gvv Mmcy AgVmV. eošñnr`ah$mcrz c S>Z_Ü`o ZXrH$mR>r {WEQ>a hmovo VrM OmJm Zì`m "_a_os>'zo KoVcr Amho. Am{U Zdmo{XV ZmQ>H$J hmv Zdmo{XV ZmQ>H$m Mo ñdmjv hmovo. _r Jocmo Ë`m {XdergwÕm {WEQ>a àojh$m Zr VwSw> ~ ^aco hmovo. nu EH$ \$ah$ hmovm. A{YH$m e àojh$ 8-14 d`mojq>mvco hmovo. H$maU ho ZmQ>H$ hmovo d km{zh$ H$WmZH$mda AmYmacoco Am{U Img _wcm gmr>r {c{hcoco. Ë`m À`m gmo`rh$avm B ñq>aà`m gwå>rv ZmQ>H$mMo à`moj Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco hmovo. na Vw {deof C oizr` Jmoï> åhuoo Vo ZmQ>H$ {c{humam gamb V ZmQ>H$H$ma ZìhVm. Vmo hmovm g emoyzmgmr>r à»`mv Agm EH$ d km{zh$. ZmQ>H$mMo Zmd hmovo "am Ho$Q²>g BZ Agm _ooa' Am{U Ë`mMo coih$ hmovo \«o$s> hm `oc dfmªnydu ga Ooåg OrÝg øm H ${~«O_Yrc d km{zh$mzo IJmocemó OZgm_mÝ`mV cmoh${à` H$am`cm _mor>m hmv^ma cmdcm. OrÝg `m À`m ^mfum Zm "hmd$g-\w$c' JXu cmoq>v Ago Am{U Ë`m Mr nwñvho$ Am Vaamï >r`»`mvrmr hmovr. hm `oc `m Zm OrÝgMm dmag åhum`cm hah$v Zmhr. 24 OyZ 1915 øm {Xder `m H $eaà`m q~jco ZmdmÀ`m chmz JmdmV \«o$s>mm OÝ_ Pmcm. ("\«o$s'> ho Zmd "\«o$s>[ah$' `mmm èhñd àh$ma ZgyZ ñd` nyu Amho.) \«o$s>mo ds>rc H$mnS>mMm ì`dgm` H$arV Am{U AmB g JrVmV {deof H$ê$Z {n`mzmodmxzmv {ZîUmV hmovr. nu \«o$s>cm chmz d`mvm J{UVmV, {dkmzmv JmoS>r {Z_m U Pmcr. VrZ df} d`mmm hmob n`ªv \«o$s> KS>çmio nmhÿz doi gm Jy eh$v Ago Am{U KS>çmimÀ`m H$mQ>çm Mm doioer g ~ Y H$gm cmdm`mm hm àíz Ë`mZo ñdv:m gmos>dcm hmovm. Amnë`m nwt>rc Am`wî`mV {dkmzmvco O{Q>c àý hmvmivmzm hrm ñdmdc ~r d Îmr hm `ocà`m g emoyzmv {XgyZ `ovo. chmz d`mvm \«o$s>cm IJmocemómV émr {Z_m U Pmcr. Ë`mÀ`m KamnmgyZ AmR> _ cm da EH$mH$S>o Q>o{cñH$mon hmovm. Ë`mVyZ ZjÌXe Z `m`cm hm `oc {nvmnwì nm`nrq> H$arV OmV d nhmq>o nav `ov. àm`_ar ñhy$c_ü`o EH$Xm {e{jho$zo A_wH$ EH$m \w$cmcm nmm nmh$ù`m AgVmV Ago gm {JVco. Voìhm \«o$s>zo ghm nmh$ù`m Mo VgcoM \y$c AmUyZ {dmmaco, "Vw_Mo {dymz ~amo~a Amho H$m?' amjmdyz {e{jho$zo \«o$s>mm H$mZ {najmicm. Voìhm \«o$s> VgmM Kar Amcm Am{U amñv {dymzmcm AÝ`m`nyU à{vgmx XoUmè`m emiov nav OmUma Zmhr Ago R>m_nUo AmB cm Ë`mZo gm {JVco. AmB Zo Ë`mMo g_w Z Ho$co Am{U AIoa ñhy$c ~mos>m Zo emim ~XcÊ`mg nadmzjr {Xcr. nwt>rc Am`wî`mVhr hm `occm Aem AZoH$ g KfmªZm Vm S> Úmdo cmjco. emiov EH$ hþema {dúmwu åhuyz cm {H$H$ g nmxÿz AIoa XmoZ {eî`d Î`m {_idyz Ë`mZo H ${~«O {dúmnrr>mv nmd$c Q>mH$co. Xþgè`m _hm`wõmnyduà`m {~«Q>Z_Ü`o Am Šg\$S> Am{U H ${~«O øm {dúmnrr>m V A{YH$m e {dúmwu gyz Hw$imVco AgV. hm `ocgmaio ñdv:à`m H$V ~Jmarda {eî`d Î`m {_idyz `oumao "ñh$m ca' WmoS>oWmoS>Ho$M. gd IM OmD$Z Amnë`m hmvmv dfm cm 20 nmd $S> (300 én`o) ns>v Voìhm AmnU nwîh$i n godmco AmhmoV, Ago hm `occm dmq>o. J{UVmÀ`m Q >m`nm gmr narjm XoD$Z Ë`mV Ë`mZo _oøy àmbp {_idco Am{U g emoyzmcm gwédmv Ho$cr. g Q> Om Z H$m coomr \o$cmo{en, pñ_ïg àmbg dj ao hþema {dúmï`mªzm {_iumao gý_mz Ë`mZo {_idco. nu nrem. S>r. {S>J«r KoVcr Zmhr. H$maU? Ë`m doir BÝH$_Q> ŠgÀ`m {Z`_mà_mUo S>m ŠQ>aoQ> {_ion`ªv hm `occm {dúmwu åhuyz Amnë`m {_ih$vrda H$a ^amdm cmjv Zgo. ZwH$VoM c¾ H$ê$Z g gma WmQ>cm Agë`mZo H$a Z ^aê`mmr hr gyq> _hîdmmr hmovr. åhuyz Ë`mZo S>m ŠQ>aoQ> KoUo cm ~Urda Q>mH$co Am{U nwt>o Ë`mcm g emoyzm_wio BVH$s _mý`vm {_imcr, H$s S>m ŠQ>aoQ>Mr Amdí`H$VmM dmq>cr Zmhr. (AmOÀ`m H$mimV Zm mì g emoyz H$ê$Z nrem.s>r. {MH$Q>dUmao nwîh$i AmhoV. nu EH$ H$mi Agm hmovm H$s, {S>J«rnojm g emoyzm_wio {_imcoë`m 31

32 »`mvrcm A{YH$ _hîd {Xco OmB.) hm `ocmo g emoyzmmo _mj Xe H$ hmovo VéU emók nm c {S>a H$. {S>a H$ `m Zr {Ver Amocm S>Ê`mnyduM Am Vaamï >r`»`mvr {_idcr hmovr d Ë`m Mo "nm {PQ >m Z'À`m ApñVËdmMo ^m{h$v Iao R>aë`mda Ë`m Zm Zmo~oc nm[avmo{fh$ nu {_imco hmovo. na Vw "Jwê$' åhuyz {S>a H$Mm hm `occm {H$VnV Cn`moJ Pmcm Agoc Vo hm `ocm OmUo. H$maU {S>a H$ {_V^mfr Am{U g H$moMr åhuyz à{gõ AmhoV. Ë`m Zm "~mocvo' H$aUo AdKS> g_oco OmV Ago. na Vw Xwgao _hm`wõ gwê$ Pmë`mda AZoH$ d km{zh$m à_muo hm `oczo nu `wõmon`mojr g emoyzmv cj KmVco Am{U aos>maà`m {dh$mgmv hmv^ma cmdcm. `wõ g në`mda nav AmdS>rMo g emoyz H$amdo åhuyz hm `oczo H ${~«Ocm Amë`mda IJmocemómH$S>o _momm didcm Am{U BWyZ Ë`m emókmà`m Am`wî`mcm Zdr {Xem {_imcr. hm `oc `m Mo IJmocemómdaMo g emoyz Ë`m {df`mvrc AZoH$ emim Zm ZdrZ {Xem XmIdyZ Joco. gy` _mcomr CËnÎmr, Vmè`m Mr A VJ V amzm Am{U Ë`mV KS>V OmUmao ~Xc, {dœ{h$aum Mm CJ_, Vmè`m Xaå`mZÀ`m A\$mQ> àxoemv ngacoë`m Yy{cH$Um Mo JyT>, _ycvîdm Mr CËnÎmr, AmH$meJ JoMr amzm, ao{s>amochatmo ómov, nëgma, ¹o$gma `m Mo ñdê$n Am{U AWmªV Ë`m À`m gdmªv AmdS>rMm {df` åhuoo {dœmmr amzm...amoh$mcà`m ñnoecm`poezà`m O_mÝ`mV IJmocemómÀ`m AZoH$ ~moy da àh$me Q>mH$Umam Agm Xþgam Hw$R>cmM d km{zh$ Zmhr, Ago åhq>co Va A{Ve`moº$s hmouma Zmhr _Ü`o Ë`m Zr ha_z ~m ÊS>r d Q>m _r JmoëS> øm ghh$mè`m g_dov pñwa pñwvrà`m {dœmmm {gõmýv _m S>cm. Voìhm àm{cv {gõmývmà_muo {dœ _hmñ\$moq>mv OÝ_co Ago _mzco Om`Mo Am{U åhuyz øm {gõmývmcm ~hþg»` emókm Zr {damoy Xe dcm. na Vw hm `oc R>m_nUo Amncr ^y{_h$m _m Sy>Z hmovo Am{U d km{zh$ nmvirda {damoyh$m er MMm H$am`cm Vo Zoh_r g m AgV. d km{zh$ nmvirda EImÚm {gõmývmcm hmuyz nms>m`mo Agoc Va Ë`mV Am V[aH$ {dg JVr Var XmIdmdr cmjvo qh$dm àë`j {ZarjUmer Ë`mMr ^m{h$vo OwiV ZmhrV, ho {gõ H$amdo cmjvo À`m XeH$mV AZoH$ {ZarjH$m Zr Amnco doy øm {gõmývmer OwiV Zgë`mMo Xmdo Ho$co. ho gd Xmdo A{YH$ narjumz Va {ZamYma R>aco. AemM nmœ ^y_rda 1960 gmcr _r hm `oc `m Mm {dúmwu Pmcmo Voìhm pñwa pñwvrà`m {gõmývmda g emoyz H$am`Mr BÀN>m _r ì`º$ Ho$cr. na Vw dmxj«ñv Agcoë`m {df`mv nrem.s>r H$ê$ BpÀN>Umè`m {dúmï`m Zo nsy> Z`o, Ago _V Ë`m Zr ì`º$ Ho$co. ømv {dúmï`mªmo {hv nmhmê`mmr Ë`m Mr d Îmr {XgyZ `ovo. Ë`mCcQ> Amncm "n W' {Z_m U H$am`cm ñdv:mom _V ~amo~a, Ago XmIdÊ`mgmR>r Amnë`m Zì`m {dúmï`mªzm R>am{dH$ {df`mdam g emoyz H$aÊ`mMr gº$s H$aUmao AZoH$ à{v{ð>v d km{zh$ _r nm{hco AmhoV. Oar _r nrem.s>r. gmr>r dojim {df` {ZdS>cm Var pñwapñwvrà`m {gõm VmÀ`m EH$m dmxmv _r nu AmoT>cm Jocmo _Ü`o H ${~«O_Yrc ao{s>amo IJmocemómMo àmü`mnh$ _m{q> Z ambc `m Zr Amnco doy øm {gõm Vmcm MyH$ {gõ H$aVmV Agm Xmdm Ho$cm. øm AmìhmZmcm àë`wîma åhuyz hm `oc Am{U _r XmoKm Zr pñwapñwaer OwiUmar {dœmmr EH$ à{vh $Vr V`ma Ho$cr Or ambcà`m doym er gwg JV hmovr. hm `oc `m Mo EH$ CËH $ï> g emoyz _ycvîdm À`m g ï>r~ôc Amho. _hmñ\$moq>mà`m {gõm VmÀ`m g_w H$m n H$s Om O J _m `mzo 32

33 Agm Xmdm Ho$cm H$s _ycvîdm Mr {Z{_ Vr _hmñ\$moq>mz Va H$mhr {_{ZQ>m V Pmcr. Ë`mdoir {dœmv Oo AVr Vá dmvmdau hmovo Ë`mVM Aer {Z{_ Vr hmod$ eho$c Ago J _m Zo åhq>co. Ë`mcm CÎma åhuyz hm `oc Am{U Ë`m Mo ghh$mar Oo\$ar d _mjm aoq> ~{~ O Am{U {~{c`_ \$mcca `m Zr _ycvîdo _hmñ\$moq>mv Z hmovm Vmè`m À`m A V^m JmV hmovmv, ho gà_mu XmIdyZ {Xco. hm `ocà`m EH $Xa g emoyzmv EH$ Xþdm gmns>vmo. H$mhr àý g Ho$V_mÝ` _mjmªzr gwq>v Zgco Va Ë`mgmR>r AJXr dojim _mj emoym`cm Vo _mjonwt>o nmhmv ZmhrV. ""Oa hm àý g Ho$V_mÝ` _mjmªzr gwq>uma AgVm Va AmOda Vmo H$moUrVar gmos>dcmm AgVm', Ago Ë`m Mo _V AgVo. åhuyzm _hmñ\$moq>mà`m {gõm VmV C{Udm {Xgë`mda Ë`m Zr pñwapñwvrmm {gõmýv _m S>cm. ì`mnh$ gmnojvmdmxmà`m {gõmývmv H$_VaVm {Xgcr åhuyz (_mâ`m g_dov) JwéËdmH$f UmMm {gõm V _m S>cm. ¹o$gma \$ma cm ~ AmhoV øm àm{cv _Vàdmhmcm Ë`m Mm {damoy Amho Am{U AJXr AcrH$S>o Ë`m Zr S>m{d ZÀ`m CËH«$m {VdmXmÀ`m {gõmývm{déõ ~ S> nwh$maco Amho. BVHo$M Zìho, Va n Ïdrdarc Ordg ï>r gd ñdr n ÏdrdaM V`ma Pmcr ZgyZ {VMr gwédmv A VamimVyZ `oumè`m OrdmUm VyZ Pmcr, Agm Xmdm Ë`m Zr Ho$cm Amho. AWm V hm `ocà`m øm ~ S>Imoa àd Îmr_wio Ë`m Mo {damoyh$ nwîh$i AmhoV. na Vw AJXr H$Å>a {damoyh$gwõm hm `ocmr H$ënH$Vm Am{U _m {ch$vm _mý` H$aVmV. IJmocemómV Am{U EH $XarV {dkmzmv Aem ~ S>Imoa cmoh$m Zr nwîh$i _hîdmmr H$m_{Jar ~Omdcr Amho. ""_cm hm `ocmr _Vo _mý` ZmhrV. nu Ë`mÀ`m _ Xÿer _mâ`m _ XÿMr AXcm~Xc H$am`cm _r Ho$ìhmhr V`ma Amho.'' Ago CX²Jma ZwH$VoM EH$m à{v{ð>v d km{zh$m Zr _mâ`mer ~mocvmzm H$mT>co _Ü`o hm `ocmr n{hcr {dkmzh$mx ~ar "X ãc H$ ŠcmCS>' à{gõ Pmcr Am{U B ½c S>cm EM.Or. doëgmm AdVma Pmë`mMr OmUrd Pmcr. na Vw BWo \$ah$ Agm hmovm, H$s hm `ocgmaim Am Vaamï >r`»`mvrmm emók àw_m {dkmzh$wm-coih$mmr ^y{_h$m KoD$Z Amcm hmovm. øm H$mX ~arvcm H $îu_ok aouy Mm {dai T>J AgyZ Ë`mV {dmma H$aÊ`mMr eº$s AgVo. Ë`mcm Amnë`m Am`wî`mgmR>r D$Om cmjvo-or Vmo Vmè`m nmgyz KoV AgVmo. ømgmr>r Vmo gy`m Odi Amcm H$s n Ïdrda H$gm hmhmh$ma CS>Vmo Am{U emókm À`m _XVrZo gd Xoem Vcr emgzo Ë`mcm H$go Vm S> XoVmV `mmo du Z hm `oczr CÎm_ aoimq>co Amho. emgz amoh$maur nwéf, ZoVo, ZmoH$aemhr Am{U H$mhrgo VèhodmB H$ emók `m Mr ñd^md{mìo AWm VM àë`j {ZarjUmVyZ C_Q>cocr AmhoV gmcr \o«$s> hm `oczr ~r.~r.gr. ao{s>amoda EH$ ì`m»`mz_mcm gmxa Ho$cr. {dgmì`m evh$mà`m _Ü`mda IJmocemómMm AmT>mdm KoUmar Vr ì`m»`mzo H$_mcrMr cmoh${à` Pmcr. gmoß`m ^mfov gm_mý` gw{e{jv lmoë`m Zm H$ioc Aem e crv hm `oczr hm {df` _m S>cm. Ë`m ì`m»`mzm Mo nwñvh$ê$nmv "X ZoMa Am \$ X `w{zìhg ' øm ZmdmZo àh$mez Pmco d Ë`m_wio hm {df` nwîh$i cmoh$m À`mnwT>o AmH$f H$ ê$nmzo Amcm. Ë`mZ Va hm `oczr AemàH$maMr AZoH$ nwñvho$ {c{hcr d Ë`m Zm dmmh$m Zr CÎm_ à{vgmx {Xcm. "hm `ocmr coize cr hodm dmq>ê`momojr Amho,' Ago à{v{ð>v nìh$ma d coih$m Zr åhq>coco _r nm{hco Amho. d km{zh$ g_mom{^_wi Agmdm Ago hm `ocmo _V Amho d Amncr _Vo nais>nuo _m S>m`cm Vo H$MaV ZmhrV. AUweº$s hrm _mzdmmr D$O}Mr g_ñ`m gmos>doc Ago _V _m S>Umao EH$ chmzgo nwñvh$ Ë`m Zr H$mhr dfmªnydu {c{hco. {~«Q>Z_Yrc ñq>mozh O `owrc nwamu-adeofm Mm nwamvz g ñh $VrVrc IJmocemómer OmoS>Umam EH$ à~ Y Ë`m Zr à{gõ Ho$cm Amho. cmoh$g»`oà`m dmt>rda EH$ {dmmanyu ì`m»`mz Ë`m Zr {Xco _Ü`o hm `ocmr n{hcr {dkmzh$mx ~ar "X ãc H$ ŠcmCS>' à{gõ Pmcr Am{U B ½c S>cm EM.Or. doëgmm AdVma Pmë`mMr OmUrd Pmcr. na Vw BWo \$ah$ Agm hmovm, H$s hm `ocgmaim Am Vaamï >r`»`mvrmm emók àw_m {dkmzh$wmcoih$mmr ^y{_h$m KoD$Z Amcm hmovm. øm H$mX ~arvcm H $îu_ok aouy Mm {dai T>J AgyZ Ë`mV {dmma H$aÊ`mMr eº$s AgVo. Ë`mcm Amnë`m Am`wî`mgmR>r D$Om cmjvo-or Vmo Vmè`m nmgyz KoV AgVmo. ømgmr>r Vmo gy`m Odi Amcm H$s n Ïdrda H$gm hmhmh$ma CS>Vmo Am{U emókm À`m _XVrZo gd Xoem Vcr emgzo Ë`mcm H$go Vm S> XoVmV `mmo du Z hm `oczr CÎm_ aoimq>co Amho. emgz amoh$maur nwéf, ZoVo, ZmoH$aemhr Am{U H$mhrgo VèhodmB H$ 33

34 emók `m Mr ñd^md{mìo AWm VM àë`j {ZarjUmVyZ C_Q>cocr AmhoV. hr H$mX ~ar nwîh$i JmOcr Am{U Ë`mVrc H$mën{ZH$ T>Jmcm H$mhrgo _yv ñdê$n 7-8 dfmªzr cm^co. H$maU ao{s>amo d gyú_chatûmam doy KoD$Z aouy À`m T>Jm Mo ApñVËd IJmocemókm Zr {gõ Ho$co. (ho T>J {dmma H$ê$ eh$vmv H$s Zmhr, ho _mì AOyZ H$ico Zmhr!) hm `oczr {dkmzh$mx ~è`m nwîh$i {c{hë`m. H$mhtMo coiz Ë`m Zr Amnë`m _wcmg_odv Ho$co. {dkmz ~mczmq>ç "am Ho$Q>g BZ Agm _ooa' Á`mMm AmYr C oi Ho$cm hmovm Vo-H$mcm VamZo \«o$s> d Oo\$ar hm `oc øm ~mncoh$m À`m g `wº$ coiurvyz H$mX ~arà`m ê$nmv nwt>o Amco. ~r.~r.gr. Q>o{cpìhOZda "E \$m a A ÊS >mo{_s>m' d "A ÊS>mo{_S>m ~«oh$ Ïê$' øm d km{zh$ Jmoï>r H«$_mH«$_mZo Amë`m. {dkmzàgma Aem VèhoZo dojdojù`m ñdê$nm V Ho$ë`m~Ôc 1969 gmcr hm `oczm Am Vaamï >r` "H$qcJ' nwañh$ma {_imcm. Aem Agm_mÝ` emókm~amo~a 12 df o g emoyz H$am`Mm Adga _cm {_imcm. hm `ocmr H$m_ H$am`Mr nõv {dcju Amho. Ë`m Mo S>moHo$ gd Xm Hw$R>ë`m Z Hw$R>ë`m {dmmamv _¾ AgVo. _J Vo Vmè`m À`m A Va Jm~Ôc AgVrc, {dœmv Ordg ï>r H$er {Z_m U Pmcr Ë`m~Ôc AgVrc qh$dm Vo {chrv Agcoë`m {dkmzh$wo~ôc AgVrc, ZmhrVa EImÚm emgh$s` g{_vrzo V`ma Ho$coë`m Ahdmcm~Ôc AgVrc, na Vw ho {dmma gvv Mmcy AgVmV. Ë`m À`m EH$m ghh$mè`mmm AZw^d Amho. hm `oc Ë`mÀ`mH$S>o nmhþuo åhuyz Amco hmovo. amìr Pmonon`ªV Ë`m Mr EH$m d km{zh$ {df`mda MMm Mmcy hmovr. Xþgè`m {Xder gh$mir ZmíË`mÀ`m doir "JwS> _m {ZªJ' åhq>ë`mda hm `oczr Vr MMm OerÀ`m Ver nwt>o Mmcy Ho$cr, OUy PmonoZo Ë`mV I S> nms>cmm Zmhr. _r Ë`m À`m~amo~a coh$ {S>pñQ >ŠQ> d ñh$m Q>c S>À`m S>m JamV hm`qh$jcm Jocmo hmovmo. VoìhmgwÕm Vmg^a A~moc amhÿz Vo EH$X_ ~mocm`cm cmjv Vo VmgmnyduÀ`m {df`mmr nwt>o gwédmv åhuyzm. AmË_qMVZmV VmgmMm H$mcI S> Jocm ho Ë`m À`m cjmvhr Zgmdo. Ë`m À`m~amo~a pñdëpcªs>_ü`o hm`qh$jcm Jocmo Voìhm {\$ê$z Amë`mda Amåhr Mhm KoV ~gcmo Voìhm hm `oczr n S> H$mTy>Z {chm`cm gwédmv Ho$cr. {\$avmzm Ë`m Zm {dkmzh$womo H$WmZH$ gwmco hmovo. Ë`m~ahþHy$_ Vo {chÿz H$mT>V hmovo. "am Ho$Q²>g BZ Agm _ooa' Mr Vr gwédmv hmovr. Hw$R>cmhr _moh$im doi, _J Vmo Ho$ìhmhr, Hw$R>ohr AgmocoIZ, dmmz Am{U øm _mjmªzr gëh$maur cmdm`mm hm Ë`m Mm JwU CMcÊ`mOmoJm Amho, Ago _cm dmq>vo. nmümë` Šcm{gH$c g JrVmÀ`m nmíd ^y_rmr {dmma H$am`cm _XV hmovo, Agm hm `ocmm AZw^d Amho. dojdojù`m g JrVH$mam ~Ôc g JrVVÁk {_Ìm er _Zmoa OH$ MMm H$aVmZm _r hm `oczm nm{hco Amho. g JrVmMr hr AmdS> Ë`m Zm Ë`m À`m AmB nmgyz {_imcr _Ü`o hm `oc H ${~«O {dúmnrr>mv ßcw{_`Z àmü`mnh$ Pmco. IJmocemómMo ho àmü`mnh$nx Ë`m À`mnydu ga AmW a EqS>JQ>Z d ga h amoës> Oo\$arOgma»`m {d»`mv emókm Zr ^yfdco hmovo. gd gmymanuo H ${~«Ogma»`m {dúmnrr>mmm àmü`mnh$ åhuoo à{v{ð>v g_ocm OmVmo. nu à{v{ð>v Agco Var hm `oc "àñwm{nv' H$YrM Pmco ZmhrV. H$maU àñwm{nvnumgmr>r emgzmer Am{U BVa ghh$mè`m er OwidyZ KoÊ`mMr Am{U Ë`mgmR>r CcmT>mcr Am{U XodKod H$aÊ`mMr àd Îmr Ë`m À`mV ZìhVr. `m H $eamm _muyg gs>ovmos> àd ÎmrMm AgVmo-_ZmV Agoc Vo Z {^Vm ~mocvmo. hm ~mum hm `ocmm gvv AgVmo. Ë`m_wioM emgh$s` g{_ë`m da _hîdmmr H$m_o H$ê$Zhr Vo àñwm{nv JQ>mnmgyZ dojiom am{hco. H ${~«OMr IJmocemómMr g ñwm Ë`m Zr PJSy>Z à`ëz H$ê$Z C^macr, nu Ë`m À`m gs>ovmos> àd Îmrcm Ë`m g ñwomo g MmcH$nX _mzdco Zmhr _Ü`o Vo nx gmosy>z Am{U àmü`mnh$nxmda cmw _mê$z Vo coh$ {S>pñQ >ŠQ>À`m EH$m IoS>çmV amhm`cm Joco. Am{U EH$Q>o VoWo amhÿz Hw$R>ë`mhr g ñwoer g ~ Y Z R>odVm Vo ñdv ÌnUo g emoyz H$arV am{hco. gm`ýg [agm H$m pýgcda H$m_ H$ê$Z A±½cmo Am ñq >o{c`z Q>o{cñH$mon C^maÊ`mMr _hîdmmr H$m_{Jar Ë`m Zr ~Omdcr. nu Vo H$m_ nwao Ho$ë`mda Ë`m Zr emgzmer g ~ Y R>odcm Zmhr. am `c gmogm`q>rmo ìhmbg ào{gs> Q>Mo nx Ë`m Zr ^yfdco nu nwt>o Ë`m g ñwovrc C{Udm da Q>rH$mó gmos>co _Ü`o \«o$s>mo "ga \«o$s>' Pmco Var Vo ~ S>ImoaM am{hco. Ago AgyZhr hm `ocmo Q>rH$mH$magwÕm Ë`mMr nmìvm, loð>vm Am{U Acm {H$H$Vm H$~yc H$aVmV, `mmo H$maU Ë`m Mr Hw$R>ë`mhr àýmv gai _wx²úmh$s>o OmÊ`mMr àd Îmr. åhuyz øm emókmcm {dgmì`m evh$mvcm J {c{camo åhum`cm hah$v Zmhr. (hm coi \o«$s> hm `oc `m À`m 80 ì`m dmt>{xder {c{hcm hmovm. Ë`mZ Va 6 dfmªzr Ë`m Mo {ZYZ Pmco.) *** 34

35 n Ïdr ncrh$s>rc gord g ï>r? gord g ï>r Ho$di Amnë`mM J«hmda Amho H$m? `m ~«m S>mV AãOmdYr AmH$meJ Jm AmhoV Am{U àë`oh$ AmH$meJ JoVrc Vmè`m Mr Am{U J«hm Mr g»`m nu cmimo AãO EdT>r àm S> Amho, Aem n[apñwvrv n Ïdr ì`{v[aº$ AÝ` Hw$R>ë`mhr J«hmda _mzdmgmaim àia ~wõr Agcocm àmur AgÊ`mMr `pëh ${MVhr eš`vm Zmhr H$m? `m àízmv EH$ Jmoï> ghonuo J hrv Yacr Jocr Amho H$s, AmnU n Ïdrdmgr _mzdr Ord gd gord g ï>rv gdm V ~w{õ_mz AmhmoV. Amnë`m nwamvz g ñh $VrVrc gd nm am{uh$ J«WmVyZ n Ïdr ì`{v[aº$ H$mhr AÝ` J«hm da _mugm nojmhr damt> Agcoë`m _mzd gñí` XohYmè`m Mm C oi gmns>vmo. `m J«WmV C o{iv `j, J Yd, {H$Þa dj ao XohYmè`m Mr JUZm `mm àh$maà`m gordmv H$aVm `ob c. AmOÀ`m àjv {dkmz `wjmvgwõm ñq>ma Q >oh$ qh$dm ñq>ma dm a gma»`m H$mën{ZH$, d km{zh$ H$Wm _YyZ AË` V gwag Am{U M_ËH$m[aH$ nõvrzo Aem àh$maà`m AZoH$ g ï>r Agë`mMr ~arm _Zmoa OH$ CXmhaUo {Xcr Joë`mMo AmT>iVo. AmOÀ`m àjv V Ì`wJmV AmYw{ZH$ {dkmzmmo ghmæ` KoD$Z ñq>ma Q >oh$ gma»`m H$m` H«$_mVyZ n Ïdr ncrh$s>rc gord g ï>rmm emoy KoUmar H$WmZHo$ XmI{dÊ`m_mJo H$mhr emór` AmYma Amho H$m? Joë`m evh$mà`m nmmì`m XeH$mn`ªV Aem àh$maà`m (åhuoo n ÏdrncrH$S>rc OJmV gw~wõ gordm Mm emoy KoUmè`m) Jmoï>t~Ôc H$mhrhr ^mî` H$aVmZm d km{zh$ \$ma gvh $ AgV. nu AmO `m Jmoï>r (SETI-Search for Extra Terrestrial Intelligence) ~Ôc MMm H$aUo hm EH$ _hëdmmm Am{U A{^_mZmMm {df` g_ocm OmD$ cmjcm Amho. AmUIr AmíM` åhuoo AmVm Zmgm (NASA) gmair H$moUmcmhr AW ghmæ` H$aÊ`mÀ`m ~m~vrv AJXr gzmvz {dmmaur AgUmè`m g ñwomo cjgwõm `m {df`mh$s>o AmH${f V Pmco Amho. ho nmhÿz gho {Okmgm hmovo H$s `m {df`mh$s>rc Ñ{ï>H$moZmV BVH$m Am_ycmJ«~Xc hmoê`mm H$maU H$m` Agmdo? EH$ _yc^yv H$ënZm - nmmì`m XeH$mÀ`m _Ü`H$mimV IJmoc ^m {VH$ emómmo (Astrophysics) à{gõ VÁk \«o$s> hm Ec `m Zr Ago gwm{dco hmovo H$s, AdH$memV {d{^þ àh$mamo aouy (Molecules) Agcoco Ag»` ^r_h$m` T>J ngacoco AgmdoV. nu Ë`m À`m `m {dmmamcm BVŠ`m AdmñVd Am{U AQ>H$itÀ`m ñdê$nmmo g_oco Joco H$s, Ë`m_wio hm Ec `m Zm Ë`mMo àh$mezhr H$aVm Amco Zmhr. - O` V ZmairH$a eodq>r Ë`m Zr Amnë`m `m H$ënZocm d km{zh$ H$mX ~armo ê$n {Xco Am{U Ë`m_wio hm Ec `m Mr 'The Black Cloud `m ZmdmZo EH$ Aà{V_ H $Vr OÝ_mcm Amcr. `mz Va H$mhr dfmªzr gw_mao {_cr_rq>a cm ~r AgUmè`m CËg{O V {H$aU chatmmhr emoy KoD$ eh$umè`m {S>e A pýq>zm À`m (Dish Antennas) _XVrZo AdH$memV {d{^þ àh$mamo Ag»` aouy Agë`mMo AmT>iyZ Amco. ho aouy O {dh$ (Organic) Am{U AO {dh$ (Inorganic) `m XmoÝhr àh$mamo AmhoV. `mvrc O {dh$ aouy AmH$mamZo ~aom _mor>o AgyZ Ë`m À`mV gord g ï>rgmr>r Amdí`H$ Agcoë`m (DNA) `m AX²^wV agm`zmà`m aouymohr ~aom chmz - _mor>o ^mj AmT>iyZ Amco AmhoV. (DNA) ho Hw$R>ë`mhr àh$maà`m (dzñnvr qh$dm àmur) gordmà`m eara {Z{_ VrgmR>r cmjumao AJXr An[ahm` Ago agm`z Amho. DNA {edm` Hw$R>ë`mhr gordmmr {Z{_ Vr hmod$m eh$v Zmhr. AmO Amnë`mcm AdH$memV Ag»` aouynmgyz {Z{_ V Aem ^r_h$m` T>Jm À`m ApñVËdmMr _m{hvr {_imcr Amho. Ago T>J eoh$s>mo àh$me df} BVŠ`m cm ~rn`ªv ngacooco AmhoV. `m gd n[apñwvroý` nwamì`mdê$z Ago dmq>vo H$s, Oa AdH$memV gord g ï>rà`m {Z{_ VrgmR>r AË` V Amdí`H$ Agcoë`m agm`zmmo ^mj ^anya à_mumv gmns>vmv Va Ë`mM AdH$memV n Ïdr{edm` AÝ` Hw$R>ë`m Var J«hmda qh$dm Vmè`mda gordg ï>r H$m gmnsy> Z`o? `m gd H$maUm _wio Ë`mZ VaÀ`m ghmì`m XeH$mV {dkmzmà`m {d{^þ emimvrc VÁkm _Ü`o n ÏdrncrH$S>o hr gord g ï>r Agë`mÀ`m eš`vo - AeŠ`Voda MMm gwé hmod$z nañnamv `m {df`mda {dmma{d{z_` hmod$ cmjcm. AdH$memV Hw$R>o-Hw$R>o åhuoo Hw$R>ë`m AmH$meJ JoVrc Hw$R>ë`m J«hmda qh$dm Vmè`mda gord g ï>r AgÊ`mMr eš`vm Amho `mmr _m{hvr IJmoc emómà`m VÁkm Zr XoÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. AdH$memV Aer {H$Vr {R>H$mUo Agy eh$vmv `mmr _m{hvr nu ho VÁk XoD$ eh$vmv. Ë`mMà_mUo OrdemómÀ`m VÁkm Zr ho gm JUo Amdí`H$ Amho H$s, Hw$R>ë`m n[apñwvrv qh$dm Hw$R>ë`m KQ>H$m À`m CnpñWVrV gord g ï>r {Z{_ VrÀ`m à{h«$`og àma ^ hmoê`mgmr>r MmcZm {_ivo. VgoM Ë`m Zr hohr gm Jmdo H$s, IJmoc emókm Zr gwm{dcoë`m Hw$R>ë`m {R>H$mUr gord g ï>rà`m {Z{_ Vrg AZwHy$c Aer n[apñwvr Agy eh$vo. `mz Va CËH«$m Vr emómer g ~ {YV 35

36 VÁkm Zr ho gm JÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho H$s, da C oi Ho$coë`m n[apñwvrv AJXr àmw{_h$ AdñWoVrc (EH$ noer`) gordm À`m CËàÎmrnmgyZ _mugmgma»`m àjv, go Zerc Am{U ~w{õ_mz gordmmr CËH«$m Vr hmoê`mg {H$Vr H$mcmdYr cmjê`mmr eš`vm Amho. `Xm H$Xm{MV Aer àjv gord g ï>r n Ïdr ncrh$s>o EImÚm J«hmda Agcr Va {VÀ`mer g ~ Y àñwm{nv H$ê$Z kmzmmr XodmU-KodmU H$aÊ`mMr O~m~Xmar Ë`m joìmvrc VÁkm H$S>o AmnmoAmn `ob cm. AmVm gdm V eodq>r nmir `ovo g_moemómà`m VÁkm Mr, ho VÁk `m Jmoï>tMm emoy KoVrc H$s, Aem g ï>rvrc gord gm_m{oh$ ÑîQ>çm Amnë`m VwcZoV {H$Vr àjvrerc AmhoV. AWm V hr H$m_{Jar {dkmzmà`m {d{^þ joìmvrc VÁkm Zr EH$Ì `od$z nañna gh`mojmzo H$ê$Z XmI{dÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. S >oh$mo g_rh$au - ghmì`m XeH$mV H$m Z}c {dúmnrr>mvrc \«±$H$ S >oh$ ZmdmÀ`m EH$m IJmocemókmZo øm gd _wx²úm Zm g»`m Mo ê$n XoÊ`mMm à`ëz Ho$cm. Am{U Ë`m ñdénmcm AmO "S >oh$mo g_rh$au' `m ZmdmZo AmoiIco OmVo. AJXr gmoß`m - gai ^mfov `m g_rh$aummm C oi H$am`Mm Pmë`mg Ago åhuvm `ob c H$s, ho g_rh$au åhuoo Aem AZoH$ KQ>H$m Mr EH$ e Icm Amho. Á`m Zm nañna JwUco Va EH$ g»`m 'N' àmá hmob c. hr g»`m Amnë`m AmH$meJ JoVrc Aem gord g ï>tmr g»`m Xe drc Á`m Mo {dkmz Am{U V ÌkmZ n Ïdrdarc _mzdmà`m BVHo$ àjv Pmcoco Agoc. S >oh$mo g_rh$au ho nq>ê`mgma»`m H$mhr _yc^yv H$ënZm da AmYm[aV Amho. Á`mà_mUo Aer gw~wõ Am{U àjv gord g ï>r Agcocm àë`oh$ J«h Ë`mdarc gordm À`m Or{dVmgmR>r Amdí`H$ Agcoë`m D$O}Mo òmov AgUmè`m EImÚm gy`m gma»`m Vmè`m^modVr àx{jum KmcrV Agoc. (Oer n Ïdr gy`m ^modvr àx{jum KmcVo.) Ë`m J«hmMo Ë`mÀ`m gy`m nmgyz Agcoco A Va Oa \$ma H$_r Agoc Va AVr CîUVo_wio Ë`m J«hmda gord g ï>r {Od V amhÿ eh$uma Zmhr. VgoM ho A Va Oa \$ma OmñV Agoc Varhr Ë`m J«hmdarc gord g ï>r nwaoem D$O}A^mdr Zï> hmob c åhuyz gord g ï>r Agcoco J«h Am{U Ë`m Zm D$Om nwa{dumao Ë`m Mo gỳ m gmaio Vmao `m À`m_Yrc A Va AJXr Amdí`H$ VodT>oM Agoc. Ordg ï>r Zo_H$s H$er "V`ma' hmovo ho H$ion`ªV `m J«hm darc gordm Mr earaamzm, Ë`m Mr H$m` nõvr dj ao Amnë`m J«hmdarc VËg_ gordm nojm H$mhr {deof {^Þ Agoc H$m ho gm JVm `ov Zmhr. da C oi Ho$coë`m {dkmzmà`m {d{^þ emim Vrc VÁkm Zr {_iyz S >oh$à`m g_rh$aumvrc gd g ~ {YV KQ>H$m Mm {dmma H$ê$Z Ë`mVrc N `m g»`omr dmñv{dh$ qh$_v H$mT>Ê`mMr JaO Amho. Ë`m À`m {heo~mà_muo Oa N Mr qh$_v EH$ (N = 1) Aer Amcr Va Ë`mMm AW Agm hmob c H$s, Amnë`m AmH$meJ JoV gw~wõ gord g ï>r Agcocm EH$M J«h Amho Am{U Vmo åhuoo Amncr n Ïdr Am{U Ë`mdarc gw~wõ àjv gord åhuoo H$moU? AWm V XñVwaIwÔ AmnUM! åhuoo Amncr _Zwî` OmV Agm Ord Vmo EH$Q>mM Agë`m_wio _mzdmcm Aem gdm}ƒ ñwmzr Agë`mMm A{^_mZ dmq>ë`mdmmyz amhuma Zmhr. nu Oa H$m N Mr qh$_v EH$mnojm OmñV åhuoo XmoZ qh$dm Ë`mnojm {H$Vrhr OmñV Agcr Va _mzdmmm hm gdm}ƒ _mz Z $sm {hamdyz KoVcm OmB c. nu Ë`m~amo~a _mzdmcm EH$ AË` V gwix Jmoï> CncãY hmob c. Vr åhuoo AÝ` J«hmdarc Amnë`mgmaIo gw~wõ Ord (qh$dm Amnë`mnojmhr àjv Ago Ord) eoomar åhuyz Amnë`mcm {_ivrc Am{U Aem gw~wõ Ordmer g ~ Y, g ^mfu, nañna XodmUKodmU dj ao àñwm{nv H$aÊ`mMr A_moc g Yr Amnë`mcm {_ioc. CS>Ë`m (UFO) V~H$S>çm Mm nwamdm Zmhr - gü`m Amnë`mOdi CncãY Agcoë`m kmzmà`m AmYmamda S >oh$à`m g_rh$aumvrc N Mr qh$_v H$mT>Uo eš` Zmhr. {Za{Zamù`m VÁkm Zm {dmmaë`mda Vo AmnAmnë`m VH$m À`m AmYmamda N Mr {Za{Zamir qh$_v gm JVmV. {ZamemdmXr VÁkm À`m åhuê`mzwgma Amnë`mgmaIo gw~wõ Amåhr EH$Q>oM AmhmoV. AÝ` Hw$R>ë`mhr J«hmda Amnë`mgmaIo {dkmz V ÌmV àjv Agcoco gord ZmhrV. _w»` H$ê$Z OrdemómMo VÁk (Biologists) øm _VmMo AmhoV. Ë`m À`m åhuê`mà_muo n Ïdrda Pmcocm gord g ï>rmm àma ^ Am{U {dh$mg n Ïdrda AgUmè`m AZoH$ KQ>H$m À`m nañnam er hmoumè`m à{h«$`m Mm n[anmh$ Amho. Aem à{h«$`m dma dma hmov ZgyZ AJXr ¹${MVM hmovmv. `m à{h«$`m hmoê`mmo à_mu AË` V H$_r Agë`m_wio Ë`m À`m _Vo ~«m S>mV AãOmdYr AmH$meJ Jm Am{U J«h Agco Var Ë`m À`mn H$s Hw$R>ë`mhr J«hmda gord g ï>rcm OÝ_ XoUmè`m à{h«$`omr nwzamd Îmr hmoê`mmr eš`vm Odi Odi ZmhrM. nu AmemdmXr VÁkm Mo _V `mà`m AJXr CcQ> Amho. Aem VÁkm _Ü`o IJmocemómVrc VÁkm Mm g_mdoe Ho$cm OmD$ eh$vmo. `m VÁkm Zm ~«m S>mÀ`m {demc ñdénmmr nyu H$ënZm Amho. Ë`m Mo åhuuo Ago Amho H$s, gordm Mr {Z{_ Vr H$aÊmmè`m à{h«$`omo JyT> EH$Xm CH$cco Joë`mda Amnë`mcm Vr à{h«$`m ~è`mm {R>H$mUr 36

37 KS>V Agë`mMm àë`` `ob c Am{U Vr à{h«$`m AmO dmq>vo VodT>r Xþc ^ dmq>uma Zmhr. {ZamemdmXr VÁkm Mm AmUIr EH$ gdmc Agm Amho H$s, Amnë`mgmaIr gw~wõ Am{U àjv gord g ï>r Oa Xþgè`m J«hmdahr Amho Va AmOn`ªV VoWrc gordm Zr Amnë`m n Ïdrcm ^oq> H$er H$m` {Xcr Zmhr? AdH$memVyZ n ÏdrH$S>o `oumè`m VWmH${WV CS>Ë`m V~H$S>çm À`m (UFO) ApñVËdmda {dídmg R>odUmam _muyg `mda R>m_nUo Ago åhuê`mmr eš`vm Amho H$s, Ago gord Amnë`m n Ïdrcm ^oq> XoÊ`mgmR>r AZoH$Xm Amco AmhoV Am{U AmOhr `ov AmhoV. nu øm Jmoï>tZm gë` R>a{dUmam EH$hr emór` nwamdm AOyZ Var CncãY Zmhr. Ago J hrv Yam H$s AmnU AmO CncãY Agcoë`m V ÌkmZmÀ`m _XVrZo M Ðmda 50 VmgmV nmohmomy eh$vmo. nu n ÏdrnmgyZ M Ð {H$Vr A Vamda Amho? `m àýmmo CÎma {H$cmo_rQ>a_Ü`o Z XoVm IJmocemómÀ`m ^mfov Agohr XoVm `ob c H$s, àh$me {H$aUm Zm ho A Va H$mnÊ`mg gìdm goh $X EdT>m doi cmjoc. n ÏdrÀ`m gdm V Odi Agcoë`m àm pšp_m g Q>mD$ar (Proxima Centauri) `m Vmè`m nmgyz àh$me {H$aUm Zm n Ïdrda `oê`mg gìdmmma df} BVH$m H$mi cmjvmo. AmVm {heo~ H$am H$s, AmO CncãY Agcoë`m Amnë`m AdH$me `mzmvyz `m Vmè`mdê$Z n Ïdrda `oê`mg {H$Vr H$mcmdYr cmjoc? Vwåhmcm `m {H$MH$Q> {heo~mà`m \ $XmV Z nms>vm Vw_Mo l_ dmm{dê`mgmr>r `m n«ízmmo CÎma _rm XoVmo. hm àdmg nyu H$aÊ`mg AmO CncãY Agcoë`m gjù`mv dojdmz AdH$me `mzmcm gwõm 6 cj df} EdT>m H$mcmdYr cmjoc. Amnco Am`wî`_mZ cjmv KoVm Amnë`mcm {Od VnUr ho eš` hmouma Amho H$m? AmnU ho Oar J hrv Yaco H$s, Xþgè`m J«hmdê$Z `oumè`m nmhþê`mh$s>o AË` V dojdmz AdH$me`mZo AgVrc Ë`m_wio Ë`m Zm ho A Va H$mnÊ`mg H$_r doi cmjoc Varhr XmoZ Vmè`m qh$dm J«hm _Yrc AgUmao àm S> A Va OcX H$mnÊ`mMm àíz gho gmos>{dê`mgmaim Zmhr ho _mý` H$amdoM cmjoc. AZoH$ AmemdmXr VÁk `m àízmmo CÎma EH$m {Zamù`m àh$mamzo XoVmV. `mgmr>r ho VÁk EImXm àmur g J«hmc` àñwm{nv H$aÊ`m_mJÀ`m hovymm (Zoo Hypothesis) C oi H$aVmV. AmnU _mzd AÝ` Or{dV àmê`m Mr g J«hmc`o àñwm{nv H$aVmo qh$dm Ë`m Mo g aju Am{U Z g{j H$ dmt>rgmr>r A^`maÊ`o C^maVmo. BWo dý` àmur, njr dj ao gwa{jv OrdZmMm AZw^d KoVmV. AmnU `m àmê`m nmgyz cm ~ amhÿz, cm ~yzm Ë`m Mo {ZarjU H$aVmo. Ë`m À`m OrdZmÀ`m gd n cy Mm d gd`tmm Aä`mg H$aVmo. Ë`m àmê`m ~Ôc hr gd _m{hvr {_i{dvmzm AmnU Ë`m À`m Z g{j H$ OrdZmV Hw$R>ë`mhr àh$mamr XIc XmOr H$aV Zmhr. Ë`mMà_mUo `m VÁkm À`m _Vo n Ïdrdarc gord g ï>rmo AÝ` J«hmdarc gw~wõ gordm H$Sy>Z cm ~yzm {ZarjU Am{U AÜ``Z Ho$co OmV Agmdo. ho naj«hr` gord Amnë`m Z g{j H$ OrdZmMo AÜ``Z H$aÊ`mMr g{xàn>m ~mijyz hovy nwañga Amnë`mnmgyZ cm ~ amhÿz Amnë`m OrdZmV Hw$R>ë`mhr àh$mamr T>dimT>di H$arV ZgmdoV. VÁkm Mr `moozm - `m gd _wxúm ~ÔcMo VH $-{dvh $ Am{U H$ënZm ~moycm R>odyZ AmnU naj«hm darc gw~wõ gordm Mm emoy H$emàH$mao KoD$ eh$vmo `mmm {dmma H$aUo Amdí`H$ Amho. nydum gm {JVë`mà_mUo _mugmmm Cn`moJ H$ê$Z qh$dm _mugmmm Cn`moJ Z H$aVm, AmO CncãY Agcoë`m Vm {ÌH$ ~imà`m AmYmamda ho H$m` AmnU H$ê$ eh$ê`mmr gwvam_ eš`vm Zmhr. `m ~m~vrv 1959 gmcr XmoZ d km{zh$m Zr {J`ygoßno H$mo $mozr (Giuseppe Cocconi) Am{U {\$crn _m [agz (Philip Morrison) øm Zr Ago gwm{dco H$s, naj«hmer qh$dm Vmè`m er g nh $ gmyê`mgmr>r 21 g Q>r_rQ>a cm ~rà`m ao{s>amo chatmm Cn`moJ H$am`cm hdm. hr {d{eï> cm ~r Agcoë`m charmo CËgO Z Z g{j H$nUo hm`s >mooz `m _ycvëdmà`m AUy _YyZ hmovo. hm`s >mooz ho AmH$meJ JoV gd {R>H$mUr {dnwcvozo Am{U gmvë`mzo gmns>umao _ycvëd Amho. åhuyz {d{eï> cm ~r Agcoë`m ao{s>amo charmo àjonu Ho$co Joco Va Vo AÝ` J«hmdarc gw~wõ gordm À`m n[am`mmo Agë`m_wio Ë`m À`m gho cjmv Amë`m{edm` amhuma Zmhr. Aem chatmo àjonu H$aÊ`mg COm nu H$_r cmjvo Am{U Ë`m{edm` dmq>ov `m charmo BVa chatà`m VwcZoV emofu Ho$co OmÊ`mMr eš`vm \$ma H$_r AgVo. Amnë`m n ÏdrMo dmvmdauhr `m {d{eï> cm ~rà`m chatgmr>r VwcZmË_H$Ñï>`m em V Am{U H$_r H$cH$cmQ>mMo AgVo. Aem gd Jmoï>r CncãY Pmë`mZ Va naj«hm darc gw~wõm Mm emoy KoUmè`m _mo{h_ogmr>r gdm V CÎm_ ì`yhamzm H$aUo åhuoo {R>H${R>H$mUr {demc A ÊQ>oZmMr (Antennas) C^maUr H$aUo. `m A ÊQ>oZmÀ`m _XVrZo AmnU XmoZ J«hm darc gw~wõ gordm À`mV g Mma H$aÊmmè`m g Xoem Zm _Yë`m _Yo nh$sy> eh$vmo. Ë`m Mo ho g Xoe àmá Ho$ë`mda Oa AmnU Ë`m g XoemMm AW cmdê`mv `eñdr R>acmo Va AmnU Vo g Xoe YmS>Umè`m Am{U àmá H$aUmè`m øm XmoÝhr njm Mm N>S>m ghonuo cmdy eh$vmo. XmoZ J«hm _Yrc g Xoem Mr _Yë`m_Ü`o Mmoar H$aUo Z {VH$ÑîQ>çm g_w Zr` Amho qh$dm Zmhr `m~ôc _V{^ÞVm hmod$ eh$vo. nu Aem à`mojmnmgyz àmá hmoumè`m \${cvm Mm {dmma Ho$cm Va hr Mmoar Z {VH$ Am{U 37

38 BVa gd Ñï>rZo g_w Zr` R>aoc `mv e H$m Zmhr. AmnU ~è`mm doiocm _hîdnyu Am{U ~hþn`mojr cj gmyê`mgmr>r dmnacoë`m gmyzm H$S>o H$mZmS>moim H$aVmo. naj«hm darc gw~wõrmm emoy KoÊ`mV ì`ñv Agcoco VÁk Amnë`m H$m_mgmR>r da Z_yX Ho$coë`m _mjm Mm dmna H$arV AmhoV. Ë`m{edm` Vo AË` V àm_m{uh$nuo Amnco ñdv:mo g Xoe nu naj«hm da nmr>dyz Ë`m Mr CÎmao {_iê`mmr àvrjm H$arV AmhoV. nu Aem VèhoZo naj«hm darc gw~wõm er g ^mfu àñwm{nv H$aÊ`mV `e {_i{dê`mgmr>r ~è`mm H$mimn`ªV Yra YaÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. H$maU AmnU àm pšp_m g Q>mD$ar øm Amnë`m eoomaà`m Vmè`mda Agcoë`m EImÚm {_Ìmcm am_ am_ (AmOÀ`m ^mfov hm`) Ho$co Va Ë`mMo {VWyZ CÎma {_i{dê`mgmr>r Amnë`mcm H$_rV H$_r gms>oamr> df} Wm ~mdo cmjoc! \«o$s> hm EcMm dmx - na Vw hm _mj naj«hmdarc Ordg ï>rmo ApñVËd emoyumam EH$_od _mj Zìho. EH$ dojim _mj _`m {XV Ñ{ï>H$moZmVyZ {ZdS>Vm `ovmo. `m g X^m V nwîh$i {dmma _ WZ gü`m Mmcy Amho. øm g X^m V \o«$s> hm Ec `m Zr AmUIr EH$ dmx {Z_m U Ho$cm Am{U Ë`m_Ü`o Ë`m Zm Ë`m Mo ghh$mar M Ðm {dh«$_qgko `m Mr gmw {_imcr. `m XmoKm Zr `m H$mimV AZoH$ emoy à~ Y {c{hco. Ë`m_Ü`o A VamimV Vmè`m À`m Xaå`mZ Omo àxoe Amho. Ë`mV YwirMo H$U AgVmV hr H$ënZm Amcr hmovr. ho YwirMo H$U _w»`ëdoh$ê$z H$emMo AgVrc `m~ôc AZoH$m Zr {dmma _m S>co hmovo. hm Ec, {dh«$_qgko `m Zr ho Yw{cH$U H$m~ ZMo Agy eh$vrc Aer H$ënZm _m S>cr hmovr. nwt>o OmD$Z YwirMo AmUIrhr dojdojio àh$ma Ë`m Zr Aä`mgcoco hmovo. nu gmymaunuo 10 dfm Z Va, åhuoo À`m gw_mamg Ë`m Zr EH$ dojimm {dmma _m S>cm, Vmo Agm H$s, A Vamim_Ü`o Vmè`m À`m Xaå`mZ Omo àxoe Amho, Ë`m_Ü`o Ho$di {ZOud H$U ZgyZ gord H$Uhr AmhoV Am{U Vo OrdmUy À`m ñdê$nmv AmhoV. Ago EImXo ZwgVo {dymz H$aUo ho {dkmzmv ~gv Zmhr, {VWo OrdmUy AgVrc, nu VoWo OmD$Z H$moU nmhÿ eh$uma Amho? Va Aem {dymzm Mr VnmgUr H$am`Mr gwõm EH$ nõv AgVo. Ooìhm Vwåhr EImXm cm ~Mm àh$mepmov qh$dm Vmam nmhvm qh$dm _ok nmhvm Voìhm Ë`mÀ`mnmgyZ àh$me Á`m _mjm Zo `ovmo, Ë`m _mjm Vrc YwirMo H$U àh$me {H$Vr à_mumv emofyz KoVmV qh$dm BH$S>o {VH$S>o ngadvmv, ho Ë`m YwirÀ`m H$Um À`m JwUY_m da Adc ~yz AgVo. {edm` àh$me Hw$R>ë`m Va J cm ~rmm Amho Ë`mda Vo Adc ~yz AgVo. Ë`m_wio Vwåhr BWogwÕm WmoS>mgm Jwánmo{cgnUm H$ê$Z gm Jy eh$vm H$s, Ago Hw$R>co YwirMo H$U Ë`m_Ü`o AmhoV H$s, Á`m_wio BVŠ`m à_mumv àh$me Ë`m_Ü`o emofcm Jocm. Va Aem VèhoMr {ZarjUo H$ê$Z hm Ec Am{U {dh«$_qgko `m Zr H$mhr du nq>m Mm Aä`mg Ho$cm. du nq>mv B ÐYZwî`mgmaIo gmv a J AgVmV Am{U Oa cmc a Jmnojm OmñV Va J cm ~rh$s>o Jocmo Va Vwåhm cm Adaº$ {H$aU (BÝ\«$m aos>) gmns>vmv Am{U Om ^ù`m a Jmnojm H$_r Va J cm ~rh$s>o JocmV H$s, Vwåhm cm A{VZrc {H$aU (AëQ >m ìhm`mocoq>) gmns>vmv. H$mhr Adaº$ ^mjm _Ü`o OmñV M_H$Umè`m àh$mepmovm Mo Ooìhm {ZarjU H$aÊ`mg Amco Voìhm Ago {XgyZ Amco H$s, Ë`mVrc àh$memmo emofu B-cm` OmVrÀ`m OrdmUy Zr Ho$coë`m àh$me emofumer nwîh$i OwiUmao hmovo Am{U Ë`mdê$Z Ë`m Zr Ago {dymz Ho$co H$s, AdH$memVrc {dñvru àxoemv åhuoo A VamimV OrdmUy AmhoV. Voìhm Ë`m Mo ho dmxj«ñv {dymz ImoXÿZ H$mT>Ê`mgmR>r BVa cmoh$ Ago åhumco H$s, Ooìhm Vwåhr n ÏdrÀ`m AmdaUmÀ`mhr nwîh$i ncrh$s>o Aem VèhoMo OrdmUy A Vamim_Ü`o AmhoV Ago åhuvm, Voìhm Ë`m OrdmUy da {Za{Zamù`m òmovm Mr {H$aUo ns>v AgVmV Am{U Adaº$ {H$aU EH$m ~moycm am{hco. nu A{Ve` àia Ago j {H$aU, J _m {H$aUohr nsy> eh$vmv. Voìhm Ë`m n[apñwvr_ü`o Vo OrdmUy {Od V amhuma ZmhrV Am{U Ë`m_wio ho {dymz MwH$sMo Amho Ago _V VÁkm Zr ì`º$ Ho$co. åhuyz hr H$ënZm dmxj«ñv am{hcr. Yw_Ho$VyMo ñdê$n - na Vw hm Ec Am{U {dh«$_qgko `m Zr øm H$ënZoMm nmr>nwamdm Mmcy R>odcm Am{U Ë`m Zr ømnwt>o OmD$Z Agohr {dymz Ho$co H$s, AemàH$maMo OrdmUy gjirh$s>o cm ~da ngaco AmhoV ho AmnU _mý` Ho$co, Va Ë`m Vrc H$mhr OrdmUy cm ~yz n Ïdrda AmUÊ`mMo H$m_ Yy_Ho$Vy À`mÛmao hmod$ eh$vo. ho Yy_Ho$Vy _wimv `ovmv Hw$Ry>Z? n ÏdrnmgyZ OdiOdi AY} àh$medf Xÿa Joco H$s, VoWo Yy_Ho$Vy Mm EH$ _mor>m T>J gy`m ^modvr Amho Am{U VoWyZ gy`m À`m AmH$f Um_wio {WOcoco nmfmu gỳ m Odi Amco H$s, gỳ m À`m CîUVo_wio Ë`m Mo ~mînr^dz hmovo Am{U Vr dm\$ gỳ m À`mM àh$mem_wio d gỳ m nmgyz gwq>umè`m gm admvm_wio eonq>rà`m ñdê$nmv cm ~da ngacr OmVo. Yy_Ho$Vy Odi `ov AgVmZm hr eonyq> Ë`mÀ`m gy`m nmgyz cm ~ Jococr {XgVo Am{U gy`m ^modvr Yy_Ho$Vy diyz CcQ>m Mmcë`mdagwÕm Vr eonq>r Ë`m À`mnwT>o AgVo H$maU Vr gỳ m nmgyz Zoh_r cm ~ AgVo. ho Yy_Ho$Vy gy`m À`m Odi `od$z, gy`m cm 38

39 digm KmcyZ nwýhm cm ~ OmVmV. Aer hr Yy_Ho$VyMr H$jm AgVo. nwýhm H$mhr dfmªzr qh$dm H$mhr evh$m Zr (ho Yy_Ho$VyÀ`m H$joda Adc ~yz Amho) Vo nwýhm gy`m Odi `ovmv d Voìhm Amnë`mcm {XgVmV. Yw_Ho$VyMr eonyq> nwýhm V`ma hmovo d Vr Amnë`mcm {Xgy eh$vo. hm Ec Am{U {dh«$_qgko `m Zr Xmdm Ho$cm H$s, ho Yy_Ho$Vy {WOcoë`m AdñWoV Ooìhm cm ~yz `ovmv Voìhm Ë`m À`m_Ü`o OrdmUy, {dfmuy dj ao {WOcoë`m AdñWoV AgVmV Am{U Vo Ooìhm gỳ m À`m Odi `ovmv, Voìhm eonq>r_ü`o amhvmv, Am{U Á`mà_mUo eonq>rmo ~mînr^dz hmovo Ë`mà_mUo Vo {WOcoë`m AdñWoVyZ ~mhoa `ovmv. Oa Aer pñwvr {Z_m U Pmcr H$s, Vr eonq>r Amnë`m n ÏdrÀ`m ^modvr ngacoë`m dm`w_ S>imcm KmgyZ OmVo Voìhm, OrdmUy n Ïdrdarc dm`w_ S>imV {eavmv Am{U n ÏdrÀ`m dm`w_ S>imda Vo Amco H$s, hiyhiy n ÏdrÀ`m JwéËdmH$f Um_wio Vo Imcn`ªV ^yvcmda `ovmv. Ë`mÀ`mnwT>o OmD$Z Ë`m Zr AmUIr EH$ dmx {Z_m U Ho$cm H$s, Aem VèhoÀ`m OrdmUy Am{U {dfmuy À`m dfm dm_wio n ÏdrdaMr Ordg ï>r _wimv gwê$ Pmcr Agmdr. n Ïdrda _wimv Ordg ï>r H$er {Z_m U Pmcr? `m àízm Mo CÎma gm_mý`nuo Ago {Xco OmVo H$s, n Ïdrda AJXr gwédmvrà`m H$mim_Ü`o Aer n[apñwvr {Z_m U Pmcr H$s, AZoH$ amgm`{zh$ _ycðì`o EH$Ì Amcr. Ë`mdoir nwîh$i _mor>çm à_mum_ü`o {dúwv{h«$`m (dro ns>uo, dmxio hmouo) n ÏdrÀ`m dmvmdaumv hmov hmovr. Voìhm Or D$Om {Z_m U hmov hmovr, Ë`m D$O}_wio aouy EH$Ì Amco d Ë`m_YyZ S>rEZE {Z_m U Pmco Agmdo øm H$ënZocm Y $m XoD$Z hm Ec Am{U {dh«$_qgko `m Zr {dymz Ho$co H$s n Ïdrda _wimv Or Ordg ï>r {Z_m U Pmcr, Vr Yy_Ho$VyÀ`m gmhmæ`mzo ~mhoê$z n Ïdrda Amcoë`m OrdmUy, {dfmuy `m À`m_wio Pmcr. Ë`mZ Va S>m{d ZÀ`m CËH«$m VrdmXmà_mUo CËH«$m Vr hmov - hmov Ë`mMr nwt>o dmt> Pmcr Agmdr. øm Ñï>rZo nm{hco Va AmnUm gdmªmmm CJ_ n Ïdr~mhoaMm Amho! øm emókm Zr _m S>cocr H$ënZm Ordemókm Zm _mý` hmov ZìhVr. åhuoo cm ~yz OrdmUy (~ ŠQ>o[a`m) `ovmv, Yw_Ho$Vy n Ïdrda Ordg ï>rmr gwédmv H$aVmV dj ao gd Ë`m Zm AdmñVd dmq>v hmovo. na Vw À`m gw_mamg Amåhr H$mhr cmoh$m Zr EH$Ì `od$z Ago R>a{dco H$s, hr H$ënZm AdmñVd Amho H$s dmñvd Amho, ho AmnU àë`j à`mojmzo R>ady eh$vmo. H$maU Oa Aer n[apñwvr Agoc H$s, Yw_Ho$Vy_wio n Ïdrda OrdmUy `ovmv, Va AmnU n ÏdrÀ`m n ð>^mjmnmgyz C M OmD$Z Vo OrdmUy AmhoV H$s ZmhrV ho nm{hco nm{hoo Am{U Oa Amnë`mcm Vo OrdmUy gmns>co Va øm {gõmývmcm EH$ àh$mamm nwamdm {_imë`mgmaio hmob c. nu {H$Vr C Mmda OmD$Z ho Vnmgm`Mo? g_om 10 {H$._r. C Mrda Vnmg Ho$cm Am{U VoWo OrdmUy gmns>co Va Ë`mV H$mhr {deof Zmhr. H$maU Ë`m C Mrn`ªV {d_mzogwõm CS>VmV. Ë`m_wio n ÏdrdaMo OrdmUyM da Joco AgUma d Vo Amåhr Jmoim Ho$coV Ago hmob c! Vwåhm cm OmñV C Mrda Joco nm{hoo Am{U VoWcm dm`y Jmoim H$ê$Z, Vmo Imcr AmUyZ Vnmgcm nm{hoo Am{U `mvyz Vwåhr gm Jy eh$mc H$s, IamoIa Ë`m C Mrda OrdmUy AmhoV H$m ZmhrV. Aem VèhoMo à`moj n{hë`m Xm À`m gw_mamg ZmgmZo Ho$di da H$m` gmns>co Amho ho nmhê`mà`m Ñï>rZo (`mdoion`ªv hm Ec-{dH«$_mqgKoMo dmxj«ñv {dymz AOyZ _m S>co Joco ZìhVo) Ë`m Zr EH$ am Ho$Q> 70 {H$. _r. C Mrda nmr>dyz Vnmg Ho$cm hmovm Am{U Ë`mVyZ Ë`m Mm àw_xe Zr Agm {ZîH$f {ZKmcm hmovm H$s, VoWo OrdmUy AmhoV. na Vw Ë`m Zr da H$mT>coë`m {ZîH$fmªZm d km{zh$m Zr {deof _hîd {Xco Zmhr. H$maU Aem g emoyzm_ü`o EH$ _hîdmmm X S>H$ AgVmo H$s, Omo H$mhr Z_wZm Jmoim Ho$cm, Ë`m_Ü`o ^ogi AgVm H$m_m Z`o. Q>rH$mH$ma åhuvmv, "Vwåhr ~è`mm C Mrdê$Z Z_wZm AmUcmV d VnmgcmV d Ë`mV Ord Amho Ago åhuvm, nu Vwåhr Á`m à`mojemiov Vmo Vnmgcocm Ë`m à`mojemiovrc OrdmUyM H$Xm{MV Ë`m Z_wÝ`mV Kwgco AgVrc d VoM Vwåhm cm AmT>ico ZgVrc H$emdê$Z?' Ë`mH$mimV ZmgmH$S>o ^ogi {Z{üVnUo Q>miÊ`mBVnV àjv V ÌkmZ ZìhV d Ë`m_wio Ë`m Zm ho Z $s åhuvm Amco Zmhr H$s, ho dê$z Amcoco (Ë`m C Mrda Agcoco) OrdmUy AgmdoV. Voìhm hm àíz AZwÎm[aVM am{hcm. Bòmo d Am`wH$m Mo à`moj - Ë`mZ Va OdiOdi 30 dfmªzr V ÌkmZ nwt>o Jococo hmovo. Amnë`mH$S>o ^mavr` A Vami g emoyz g ñwozo (Bòmo) ho V ÌkmZ Iyn {dh${gv Ho$co hmovo. dm`w_ S>imMm Aä`mg H$aVmZm VoWo AemàH$mao dm`w_ S>imVrc dm`ymo Z_wZo AmUÊ`mMo à`moj Ho$co Joco hmovo, Vo dojù`m g X^m V hmovo nu Ë`m À`mH$S>o `mo½` ` ÌUm CncãY hmovr. åhuyz Amåhr Ooìhm BómoH$S>o Agm emoy àñvmd _m S>cm Voìhm BòmoH$Sy>Z à`mojmgmr>r AW gmhmæ` Am{U nydm Zw^dmMm \$m`xm {_imcm d VoWrc amoaëz_gma»`m emókm Zr Iyn _XV Ho$cr. øm à`mojm_ü`o Bòmo{edm` nwê`mvrc Am`wH$m Am{U Q>r.Am`.E\$.Ama. _Yrc H$mhr emók gh^mjr Pmco. 39

40 Amåhr à`mojmv am Ho$Q> Z dmnavm ~cyz dmnaê`mmm {ZU ` KoVcm. H$maU ~cyz OmñV doi C Mrda amhÿ eh$vmv VgoM da nmr>dcoë`m ` ÌUoda (no cmos>) à`moj H$aUmè`m Mo {Z` ÌU AgVo. h Ðm~mX_Yrc Q>mQ>m BpÝñQ>Q>çyQ>Mr ~cyz ` ÌUm Amåhr dmnacr. Oo H$mhr hdomo Z_wZo Amåhr nocmos>_m\ $V Jmoim H$ê$Z AmUUma, Ë`m Z_wÝ`m Mr VnmgUr / MmMUr H$aÊ`mgmR>r Amåhr XmoZ à`mojemim Mr {ZdS> Ho$cr. EH$ h Ðm~mX_Yrc g Q>a \$m a goë`wca Am{U _m coš`wca ~m`m cm Or (gr.gr.e_.~r.) Am{U Xþgar H$m{S> \$_Yrc g Q>a \$m a A ñq >mo~m`m cm Or. lr. {dh«$_qgko VoWo à_wi hmovo. _w»` CnH$aUmV ñq>ozcog ñq>rcmo 16 S>~o \w$½`mcm OmoSy>Z da nmr>dê`mv Amco. \w$jm EH $Xa 41 {H$cmo_rQ>a C Mrn`ªV da Jocm hmovm. Amåhr Ago R>a{dco H$s, `m 16 n H$s H$mhr S>~o 25 {H$. _rq>g da CKS>m`Mo, H$mhr 30 H$mhr 35 {H$cmo_rQ>ada CKS>m`Mo, Va H$mhr 41 {H$cmo_rQ>ada CKS>m`Mo Aem 4 C Mr Amåhr {ZdS>ë`m. Xÿa{Z` ÌUmZo S>~o CKSy>Z Ë`mV H«$m`mo n nmzo AmgnmgMr hdm ^aê`mv Amcr. `m {H«$`ogmR>r H«$m`mon nmcm AË` V H$_r Vmn_mZmV H$m_ H$amdo cmjvo. Ë`mgmR>r Ðdê$n {ZAm Z dmnamdo cmjco. gwédmvrcm `m S>ã`m _Yrc gd hdm H$mTy>Z Vo {ZOªVwH$ H$ê$Z KoVco. h Ðm~mXÀ`m grgre_~rà`m Ordemókm Zr ½dmhr {Xcr H$s Vo {ZOªVwH$ Pmco AmhoV. gd S>~o OmoSy>Z hr ` ÌUm da nmr>{dcr Am{U Ë`mV dojdojù`m C Mrdarc Z_wZo O_m Ho$co. Amåhm cm ho gm JVm Amco AgVo H$s, A_wH$ S>ã`mV A_wH$ C MrdaÀ`m hdomm Z_wZm Amho. Ë`m_Ü`o ^ogi ZìhVr. 41 {H$. _r. darc gdm}ƒ C Mrda eodq>mm Z_wZm KoVcm. H$mhr Vmg Vo ~cyz da hmovo Am{U npån J H$aÊ`mMo H$m_ Mmcy hmovo. Vo Pmë`mZ Va Vr ` ÌUm n amewq> cmdyz Imcr CVadÊ`mV Amcr. Varhr Vo ^cvrh$s>o OmD$Z nsy> Z`oV `mgmr>rgwõm H$mhr I~aXmar `mdr cmjvo. h Ðm~mX_Ü`o H$mhr {Xem Zm ZjcdmXr _ S>ir Agë`m_wio, Ë`m {Xeocm Ooìhm dmam dmhv AgVmo, Voìhm hm à`moj gmh{oh$m Ho$cm OmV Zmhr. Ooìhm n«ë`j à`moj Pmcm Voìhm Am_Mo nocmos> gwiê$n CVaco. gm Jm`Mm CÔoe Agm H$s, EH $Xa Oo Z_wZo Jmoim Ho$co Vo nwaogo hmovo. à`mojmamyr Ë`m S>ã`mMo g doxzerc H$mQ>çmda H$miOrnyd H$ doz H$aÊ`mV Amco hmovo Am{U nav Amco Voìhm nwýhm Ë`m Mo A{Ve` H$miOrnyd H$ AMyH$ doz H$aÊ`mV Amco. Voìhm S>ã`m Mo doz dmt>coco hmovo åhuoo Ë`mV hdm emofyz KoVcr Amho ho {gõ hmovo Z Va Vr hdm H$mhr JmiÊ`m _YyZ nmr>{dê`mv Amcr. ho gd à`moj Ordemókm À`m XoIaoIrImcr Pmco. Ë`m_wio ^ogirmr e H$m am{hcr Zmhr. JmiÊ`m Mo AmH$manU Ago R>a{dco hmovo H$s, Ë`mV OrdmUy nh$s>co Om`cm hdov. EH$ 0.45 _m`h«$m Z AmH$mamMm {\$ëq>a hmovm Am{U Xþgam Ë`mÀ`m OdiOdi {Zåå`m AmH$mamMm hmovm. Ë`m_mJo H$ënZm Aer H$s, `m JmiUr_YyZ hdm nmr>dvmzm Ë`mVrc OrdmUy JmiÊ`mVyZ OmD$ eh$uma ZmhrV d Vo JmiÊ`mda pñwamdvrc. _mì `m JmiUr_YyZ {dfmuy OmD$ eh$vrc. Ë`m À`mgmR>r Xþgar OmñV ~marh$ JmiUr hmovr, Á`mV Vo nh$s>co OmVrc. Aem VèhoZo ho Z_wZo Amåhr Jmoim Ho$co. Aem à`mojm_ü`o AmnU H$mhrM J hrv Yê$Z MmcV Zmhr. Amnë`mcm H$m` gmns>co Vo AmnU nmhm`mo. OrdmUy gmns>vrc H$s noer gmns>vrc, Oo {_ioc Ë`mMr Zm X H$am`Mr. H$m{S> \$_Yë`m emókm Zr `m ~m~vrv EH$ V ÌkmZ {dh${gv Ho$co hmovo Oo OrdemñÌm_Ü`o nwîh$i doim dmnavmv. Vo Ago H$s, H$mhr {d{eï> àh$mamo a J (H $Q>Am`m {ZH$ S>mBO) ho Ë`m JmiUrda cmdco Am{U Ë`m À`mda A{VZrc{H$aUm Mo àmau Q>mH$co, Va Ë`mVyZ OoWo {Od V noer AgVmV, Vo ^mj M_H$VmV Am{U OoWo _ V noer AgVmV qh$dm OoWo noer ZmhrVM Vo ^mj M_H$V ZmhrV. `m nõvrzo {Od V noer emoyyz H$mT>Uo gmono OmVo. `m V ÌmMm dmna H$ê$Z H$m{S> \$_Yë`m V Ìkm Zr Aem àh$mamo Z_wZo emoyco. Oo ^mj M_H$V AmhoV VoWo noer AmhoV. M_H$V AmhoV `mmm AW VoWo {Od V noer AmhoV. Voìhm AemàH$mao Amåhm cm àw_xe Zr nwamdm {_imcm H$s, 41 {H$._r. C Mrda {Od V noer AmhoV. `m {Od V noer VoWo H$em_wio Amë`m hm {dmma dojim. nu {VWo {Od V noer AmhoV ho _mì Iao Amho. Ë`mnwT>o OmD$Z ½cmgJmo_Yë`m {_ëq>z dozamb Q> `m Zr 41 {H$._r. darc H$mhr Z_wZo Vnmgco Am{U Ë`m VnmgUrV OrdmUy gmns>co. `mvrc ~ {gcg {gßcošg H$m ~rà`m AmH$mamMo AmhoV Va ñq > {\$cmoh$m H$g nmñq>çyar JmocmH$ma AmhoV. {edm` \ $Jg ê$nmvxoirc OrdmUy gmns>co. `mmr Ë`m Zr nwîh$i MmMUr KoVcr. Ë`m Mr dmt> hmoê`mgmr>r Ë`m Zr à`ëz Ho$co. (gd M OrdmUy Mr dmt> hmov Zmhr. dmt> hmoumao OrdmUy WmoS>oM AgVmV.) na Vw nmoq> Q>mo S >ošñq >moo AmJma ZmdmMo _mü`_ dmnê$z Ë`m Zm `m OrdmUy Mr g»`m dmt>dvm Amcr. Ë`m Zm `m à`mojmv Oo OrdmUy gmns>co. `mn H$s Hw$R>cohr OrdmUy Ë`m À`m à`mojemiov dm Amgnmg CnpñWV ZìhVo `mmr Ë`m Zr ½dmhr {Xcr. Voìhm à`mojemiovyz ^ogi hmod$z Vo `m Z_wÝ`mV Amco Ago KS>coco Zmhr. ho 41 {H$. _r. C Mrda 40

41 gmns>coco AmhoV. gr.gr.e_.~r.à`m emókm Zr S>m. {edmor `m À`m ZoV ËdmImcr VnmgUr Ho$cr Voìhm Ë`m À`m Z_wÝ`mVhr Ë`m Zm OrdmUy gmns>co. Ë`m À`mda A{VZrc (Ultra-Violet : UV) {H$aUm Mm PmoV Q>mH$cm Voìhm Vo Ë`mVyZ {Od V am{hco. n ÏdrdaMo OrdmUy Icmg Pmco AgVo. UV Mr gd` Agë`mZo ho OrdmUy OJco Agm {ZîH$f {edmor `m À`m à`mojmvyz {ZKVmo. àíz Agm `ovmo H$s, BVŠ`m C Mrda Oa Vwåhm cm OrdmUy gmns>co Va Vo H$em_wio gmns>co? `m~ôc EH$ XmoZ Jmoï>r AmnU {dmmamv KoD$ eh$vmo. n Ïdrdê$Z H$mhr dmvmdaur` PmoVm _wio Vo da OmD$ eh$vmv. na Vw AJXr Ádmcm_wIrÀ`m CÐoH$m_wio Voìhm OmoamZo dñvy AmH$memV \o$h$ë`m OmVmV, VoìhmgwÕm Ë`m dñvy {H$._r. À`mda OmD$ eh$v ZmhrV Am{U Joë`m Var Ë`m H$mhr doi VoWo amhvmv Am{U _J n ÏdrÀ`m JwéËdmH$f Um_wio Imcr `ovmv. Amåhr Omo à`moj Ho$cm Ë`mÀ`m AmYr Hw$R>ë`mhr _mor>çm Ádmcm_wIrMm CÐoH$ VoWo Pmcocm ZìhVm. 2-3 df} AmYrgwÕm. Xþgar Jmoï>, CÐoH$m_Ü`o da OmUmè`m dñvy H$mhr AmR>dS>o da amhvmv d _J Ë`m Imcr `ovmv. gvv VoWo {Q>Hy$Z amhv ZmhrV. Voìhm Amåhm cm Oo VoWo gmns>co Vo Ádmcm_wIrVyZ qh$dm n Ïdrdê$Z Amcoco hmovo Ago _mzm`cm OmJm Zmhr. Q>rH$mH$ma Agohr åhuvrc H$s Á`m \w$½`mcm hr ` ÌUm ~m Ycocr hmovr Ë`m \w$½`mvcom OrdmUy Amåhr Jmoim Ho$co AgVrc. nu Amåhm cm gmns>coco OrdmUy ho gm_mý`nuo Ë`m \w$½`modi AgUmao ZìhVo. Amnë`mcm Ago dmq>vo H$s, \w$½`mà`m Imcr hr ` ÌUm hmovr Voìhm \w$½`mvyz ho OrdmUy gai JiyZ Imcr Amco AgVrc. nu dñvwpñwvr Aer AgVo H$s Ë`m C Mrda dmam dmhv AgVmo, \w$jm CS>V OmV AgVmo Am{U Ë`mcm ~m Ycoë`m nocmos>mr ` ÌUm Ë`mÀ`m_mJo Iyn A Va R>odyZ OmV AgVo. hr ` ÌUm \w$½`mcm 100 _rq>a cm ~ XmoarZo ~m Ycocr AgVo. Voìhm hr ` ÌUm \w$jm OmV Amho Ë`mM _mjm Zo Jocr Am{U \w$½`mvco OrdmUy {Vcm {_iv Joco Aer n[apñwvr ZìhVr. AmUIr EH$ e H$m Aer H$s, Amnco CnJ«h da Jococo AgVmV Am{U ñh$m`c ~à_muo Vo {ZH$m_r hmod$z Ë`m Mo ^mj Imcr ns>vmv. Ë`mVco OrdmUy Amåhr Jmoim Ho$co AgVrc. Xadfu Zmgm Am{U `wamo{naz ñnog Am J Zm`PoeZ Am{U BVa g ñwm A VamimV AdH$me H$Mam {H$Vr Amho Ë`mMo à_muo à{gõ H$aV AgVmV Am{U Vo {dmmamv KoVco Va Amåhm cm Á`m à_mumv OrdmUy gmns>co AmhoV, Ë`m VwcZoV Ë`m Zr {Xcoco à_mu \$ma H$_r Amho. Ë`m_wio Amåhr Oo OrdmUy Jmoim Ho$coco AmhoV Vo Aem H$Mè`mVco ZmhrV Ago Amåhm cm dmq>vo. à`mojmmo \${cv - Voìhm OmZodmar 2001 _Ycm hm à`moj Amåhm cm Ago gwm{dv hmovm H$s, Amåhm cm 41 {H$._r. C Mrda H$mhrVar VoWo Z $s gmns>coco Amho Am{U Vo {Od V Amho Am{U Vo n Ïdrdê$Z Amcoco Zgmdo. øm 2001 À`m à`mojmz Va Mma dfmªzr 2005 gmcr Amåhr A{YH$ H$miOrnyd H$ hm à`moj nwýhm Ho$cm. øm doir CCMB ì`{v[aº$ nwê`mmr Z ezc g Q>a \$m a goc gm`ýgog (NCSS) hr g ñwm à`mojmv gh^mjr Pmcr. VoWrc emók `mojoe em Mo `m Zm {Xcoë`m Z_wÝ`mV EH$ Zdm OrdmUy OmZr~ ŠQ>a OmVrMm gmns>cm. Ë`mMo Zm_H$aU Ë`m Zr hm EcÀ`m ZmdmZo Ho$co. VgoM CCMB À`m {edmor `m Zm XmoZ Zdo OrdmUy gmns>co. Ë`m Zm Bòmo Am{U Am` ^Q> `m Mr Zmdo XoÊ`mV Amcr. ho gd OrdmUy UV {H$aUm Zm `eñdr arvrzo Vm S> XoVmV. `mmm AW Vo Á`m ^mjmvyz Amco {VWo Ë`m Zm øm {H$aUm Mr gd` Pmcr hmovr. gordm Mr d emdi à{vhy$c pñwvrv OJÊ`mgmR>r ñdv:v Am V[aH$ ~Xc KS>dyZ AmUVo `mmo ho EH$ CXmhaU g_omdo. AmVm `mnwt>o OmD$Z Vo OrdmUy VoWo Yy_Ho$Vy_YyZ Amcoco AmhoV H$s AmUIr H$moR>ë`m _mjm Zo Amco AmhoV, `mmm emoy H$aUo Amdí`H$ Amho Am{U Ë`mgmR>r AmUIr Ago à`moj H$aUo JaOoMo Amho. ho OrdmUy n ÏdrdaMo H$m n Ïdr~mhoaMo ho nhm`mm EH$ àm`mo{jh$ _mj Amho, nu Vmo AdKS> Amho. Oa Amnë`mcm {_imcoë`m OrdmUyMo - Ë`mMr àomoënmxzmzo dmt> Z H$aVm - AUwJ^u` {dûcofu H$aVm Amco Va Ë`mVyZ {_imcoë`m _m{hvrvyz darc àýmmo CÎma {_ioc. CXm. n Ïdrdarc nxmwm V C 13 d C 12 Mo à_mu R>acoco AgVo. BWo Oa ho à_mu `mhÿz \$ma dojio dmq>co Va Vmo OrdmUy n ÏdrdaMm Zìho ho ImÌrnyd H$ gm JVm `ovo. gm_mý`nuo C 13 d C 12 Mo à_mu n Ïdr~mhoaÀ`m OrdmUyV OmñV Ano{jV Amho. Voìhm nwt>rc à`mojmv Aem VèhoÀ`m MmMÊ`m Agmì`mV `mgmr>r Am_Mm à`ëz amhrc. "EHy$U n Ïdr n{ch$s>o Ordg ï>r Agoc H$m?' øm àýmmo CÎma d km{zh$ à`mojm _m\ $V {_idm`mo à`ëz Mmcy PmcoV. Aem à`mojmvyz Amnë`mcm øm àýmmo "hmo/zmhr' n H$s EH$ CÎma {_iocm Agm AmemdmX ~mijm`cm hah$v Zmhr. *** 41

42 AmYw{ZH$ IJmocemómdarc nwñvh$ _mià`m {gõm VmMm C oi Ho$ë`m{dZm Anwao amhrc. øm {gõm VmMm OZH$ AÝñQ> _mi ( ) emók VgmM VÎddoÎmm åhuyz à{gõ Amho. EImÚm dñvymm doj ÜdZrÀ`m dojmà`m EH$H$mV ì`º$ H$aVmZm "_mi Z ~a' dmnavmv. åhuoo Oa EImXo {d_mz "_mi-2' dojmzo OmV Amho Ago åhq>co, Va Ë`mMm AW {d_mzmmm doj ÜdZrÀ`m dojmà`m XþßnQ> Amho. `mvrc "_mi' ho EH$H$ AÝñQ> _mi À`m ZmdmZo Amho. IwÔ AmBÝñQ>mBZZo _mià`m coizmvyz, {dmmam VyZ àoaum KoVcr hmovr. _mimm {gõm V Amnë`m ì`mnh$ gmnojvoà`m {gõm VmV g_m{dï> H$am`Mm Ë`mMm à`ëz hmovm. na Vw Vmo `eñdr Pmcm Zmhr. AmBÝñQ>mBZÀ`m nümv AmUIr AZoH$ emókm Zr Ë`m {gõm Vmcm J{UVr ê$n XoD$Z {dœamzmemómmr à{v_mzo Ë`m {gõm Vmda AmYmaÊ`mMo à`ëz Ho$co. Agm hm _mimm {gõm V _wimv Amho Var H$gm? n Ïdr Amgm^modVr {H$Vr dojmzo {\$avo? hm àíz gmonm dmq>vmo, nu Ë`m_mJo _mià`m {gõm VmZo _mor>o ahñ` {Q>nco! AmH$memVë`m VmaH$m nyd n{ü mj H«$_U H$ê$Z 24 Vmgm V nav Amnë`m OmJr `ovmv. `mmo H$maU n Ïdr Amnë`m Amgm^modVr 24 Vmgm V EH$ M $a _mavo. _J `mv {deof ahñ` H$gco? Vo g_oyz `m`cm AmnU EH$ dojim à`moj H$ê$ Á`mgmR>r cmjumè`m CnH$aUmcm \y$h$momm c ~H$ åhuvmv. gmymau c ~H$ EH$m D$Üd g_vcmv XmocZ H$aV AgVmo. àë`oh$ XmocZmMm AmdV ZH$mc R>acocm AgVmo. nu g_om, Vmo c ~H$ AmnU Aem EH$m {R>H$mUr Q>m Jcm H$s Hw$R>ë`mhr D$Üd g_vcmv XmocZ H$aÊ`mMr Ë`mcm _w^m Amho. _J H$m` hmob c? `mmo CÎma emoym`cm AmnU H$ënZm H$ê$ H$s, Vmo c ~H$ CÎma Yw«dmda XmocZ H$aVmo`. n Ïdr XmocZmÀ`m D$Üd aofo^modvr åhuoo ñdv:à`m Amgm^modVr 24 VmgmV EH$ M $a nwar H$aVo. åhuoo n Ïdrda C^m amhumè`mcm Ago dmq>oc H$s, c ~H$mÀ`m XmocZmMo g_vc nyd}nmgyz n{ü_oh$s>o hiyhiy {\$avo Amho Am{U 24 Vmgm V øm {\$aê`mmr EH$ M $a nwar hmob c. (_où`mv Jmoc {\$aumè`m cmh$s>r KmoS>çmda ~gcoë`m _wcmcm g^modvrmm n[aga JaJa {\$avmo Ago dmq>vo VgmM hm àh$ma!) CÎma Yw«dmda EH$m ~ X ImocrV N>Vmcm Agm c ~H$ AS>H$dyZ XmocV R>odcm Va ImocrÀ`m q^vrà`m nmœ ^y_rda Ë`m c ~H$mMo _mimm {gõm V - O` V ZmairH$a XmocZ g_vc Amncr {Xem ~XcVo Ago dmq>oc Am{U 24 Vmgm V hr {Xem ~XcV ~XcV _yinxmda `ob c. \y$h$mo `mzo Agm c ~H$ V`ma H$ê$Z n [ag `owrc n pýwam ZÀ`m {demc hm c_ü`o N>Vmcm Q>m Jcm. hm c ~H$, \y$h$momm c ~H$ åhuyz à{gõ Pmcm. Ë`mMo XmocZmMo g_vc hiyhiy KS>çmù`mÀ`m H$mQ>çmÀ`m {XeoZo {\$avo ho nmhÿz cmoh$ à^m{dv Pmco. n [ag_ü`o hm AmdV ZH$mc 32 Vmgm Mm Amho, Va nwê`mvë`m Am`wH$m_Yë`m \y$h$mo c ~H$mMm AmdV ZH$mc 75 Vmgm À`m Amgnmg Amho. hm \$ah$ H$em_wio? øm XmoZ CXmhaUm VyZ H$ioc H$s, AmdV ZH$mc dmt>ë`m Ajm emà_muo H$_r hmov OmVmo...H$maU n ÏdrÀ`m {\$aê`mà`m JVrMm c ~H$mda hmoumam n[aum_ Y«wd àxoemda gdmªv OmñV Va {dfwdd Îmmda eyý` AgVmo. Ý`yQ>ZMm à`moj c ~H$mÀ`m XmocZmda n ÏdrÀ`m {\$aê`mmm n[aum_ H$m` åhuyz hmovmo? `mmo g{dñva CÎma Ý`yQ>ZÀ`m JVrÀ`m {Z`_m VyZ {_ivo. àw_ AmnU ho {Z`_ nmhÿ. n{hcm {Z`_ gm JVmo H$s, EImÚm dñvymr R>am{dH$ dojmzo EH$m {Xeocm OmÊ`mMr pñwvr H$m`_ amhvo Omon`ªV {VÀ`mda ~mhoamo ~i H$m_ H$aV Zmhr; Am{U Xþgè`m {Z`_mà_mUo Ooìhm Ago EImXo ~mhoamo ~i Ë`m dñvyda à^md Q>mH$Vo Voìhm Ë`m dñvyà`m g dojmv ~Xc hmovmo. BWo g doj = dñvw_mz doj Am{U g dojmv Xa goh $Xmcm {H$Vr ~Xc hmob c Vo Ë`m ~imdê$z R>aVo. cmw _mê$z \w$q>~m c cm ~n`ªv \o$hy$ eh$vmo nu Ë`mM cmwozo drq> \$ma cm ~ OmUma Zmhr! H$maU H$m`? {dq>omo dñvw_mz \w$q>~m cnojm OmñV AgVo. Ë`m_wio Ë`mM ~im_wio dojd Õr H$_r hmov AgVo. AmVm ho XmoÝhr {Z`_ ns>vmiyz nmhvm Ago åhuvm `ob c H$s OS>Vm hm dñvymm A J^yV JwU Amho - OS>Vm åhuoo Amho Vr pñwvr H$m`_ R>odÊ`mH$S>o àd Îmr. {VÀ`mda _mv H$am`cm ~i dmnamdo cmjvo. {OVH$s OS>Vm OmñV {VVH$m ~immm n[aum_ H$_r {XgVmo, Am{U `mmm AW dñvw_mz ho OS>VoMo _mn Amho. Ý`yQ>ZÀ`m Xþgè`m {Z`_mMm dmna H$ê$Z AmnU dñvw_mz _mooy eh$vmo. R>am{dH$ ~i dmnê$z dñvyà`m dojmv Xa goh $Xmcm {H$Vr ~Xc hmovmo Vo _moom`mo Am{U Imcrc {Z`_ dmnam`mm :-dñvw_mz = ~i "doj ~Xcm'Mm doj 42

43 ho {Z` m S>VmZm Ý`yQ>ZZo Ago J hrv Yaco H$s, H$mi Am{U AdH$me {Zanoj AmhoV. {Zanoj AdH$memÀ`m nmœ ^y_rda doj Am{U dojmv hmoumao ~Xc _moovm `ovrc. nu _J Ë`mcm àý ns>cm : "{Zanoj AdH$me' H$gm {Z{üV H$am`Mm? ømmo g Õm {VH$ CÎma Ý`yQ>ZH$S>o ZìhVo. Ë`mZo Agm AdH$me J hrvh$ åhuyz ñdrh$macm Am{U Vmo emoyyz H$mT>Ê`mgmR>r EH$ à`moj gm {JVcm. Ë`mgmR>r AmYr hm àíz nmhm. g_om, {dœmv n Ïdr Am{U gy` øm XmoZM dñvy AgË`m Va H$moU H$moUm^modVr {\$avo ho H$go R>adm`Mo? gy` åhuoc, "n Ïdr _mâ`m^modvr {\$avo', Va n Ïdr åhuoc "gỳ M _mâ`m^modvr {\$avmo.' hm dmx Ý`yQ>ZÀ`m {Zanoj AdH$memV H$moU pñwa Am{U H$moU {\$avo Vo {Z{üV Ho$ë`mda gwq>oc. Ý`yQ>ZZo {Zanoj AdH$mem^modVr {\$aê`mvyz hmoumao n[aum_ XmIdÊ`mgmR>r nmê`mà`m ~mxcrmm à`moj Ho$cm. ~mxcrv nmur ^ê$z Ë`mZo Vr XmoamZo N>Vmcm Q>m Jcr. Z Va Vr {\$adyz {\$adyz Xmoamcm nri {Xcm Am{U Vr _moh$ir gmos>cr. XmoamMm nri H$_r H$aÊ`mgmR>r Vr ~mxcr JamJam {\$am`cm cmjcr Am{U {VÀ`mVë`m nmê`mmm n ð>^mj gnmq> Z H$aVm A Vd H«$ Pmcm. {OVH$m {\$aê`mmm doj OmñV {VVH$s A Vd H«$Vm dmt>cr. eodq>r ~mxcr CcQ>gwcQ> {\$ê$z pñwamdcr Voìhm nmê`mmm n ð>^mj nwýhm gnmq> Pmcm. Ý`yQ>ZZo Ë`mdê$Z VH $ Ho$cm H$s, {Zanoj AdH$memÀ`m nmœ ^y_rda ~mxcr {H$Vr dojmzo {\$avo Vo nmê`mà`m n ð>^mjmdê$z R>aVo. {\$aumè`m pñwvrvyz nmhumè`mcm H$mR>mMo nmur da MT>coco Va _Yco Imcr Jococo {Xgoc Am{U Oa Ë`mcm ~mxcrà`m {\$aê`mmr H$ënZm Zgoc Va Vmo H$m` VH $ H$arc? nmur daimcr H$aUmao dojio ~i ApñVËdmV Amho Ago Vmo åhuoc. dmñv{dh$ Ago Hw$R>cohr dojio ~i Zmhr, \$º$ {Zanoj AdH$memVyZ Z nmhvm ~mxcr- ~amo~a {\$aumè`m Mm H$Q>rVyZ nm{hë`m_wio Vgo ^mgvo. AmnU _moq>marvyz OmVmZm _moq>ma EH$X_ S>mdrH$S>o dicr Va AmnU COdrH$S>o \o$h$cmo OmVmo. Aem {\$aumè`m _moq>marvyz hm AZw^d KoVë`mZo Ago dmq>vo H$s, EH$ AÑí` ~i Amnë`mcm ~mhoa T>H$cVo. `mcmm AnH $Ðr ~i åhuvmv. dmñv{dh$ Vgo ~i ZgVo. {Zanoj AdH$memVyZ nmhvm _moq>marmr {Xem ~Xcë`mMo OmUdVo Am{U Ý`yQ>ZÀ`m {Z`_mZwgmaM Amnco gd AZw^d AgVmV. Amncr OS>VmM Ë`mcm H$maUr^yV Agë`mZo Aem ~im Zm OS>Ëd{Z{_ V ~i åhuvmv. _mimm `w{º$dmx AmVmn`ªVMo gd YmJoXmoao EH$Ì AmUyZ AmnU AmVm _mià`m {gõm VmH$S>o diy. Imcrc _wôo nav nmhÿ :- 1) Ý`yQ>ZMo JVrMo {Z`_ EH$m {Zanoj AdH$memV cmjy hmovmv. _moq>ma dicr H$s AmVcm _muyg diê`mà`m {déõ {XeoZo \o$h$cm OmVmo. dmñv{dh$ Ë`mMr àd Îmr gai nwt>o OmÊ`mMr AgVo nu H$ma_YyZ nmhvm, Vmo diumà`m {déõ {XeoZo OmV Amho Ago dmq>vo. 2) Oa AmnU {Zanoj AdH$memV Jmoc {\$av Agcmo Va Amnco AZw^d Amnë`mcm "AnH $Ðr ~imgmaio H$mën{ZH$ ~i ApñVËdmV Amho' Ago gwmdvmv. ho ~i OS>Ëd{Z{_ V AgVo. 3) n Ïdr {Zanoj AdH$memV Jmoc {\$avo Ago _mzco Va Ë`mdê$Z AmnU Aem OS>Ëd{Z{_ V ~im Mr AZw^yVr KoD$ eh$vmo. AmnU Ago åhuy eh$vmo H$s, Aem ~im _wio \y$h$mo c ~H$mMr XmocZmMr {Xem ~XcVo. AmVm ømdê$z AmnU n ÏdrMr {Zanoj AmH$memV Jmoc {\$aê`mmr JVr _mooy eh$vmo. øm à`mojmgmr>r OmJoMo Ajm e _mhrv nm{hoov. nu Eaìhr ~ X ImocrV \y$h$mo c ~H$ Q>m JyZ AmnU hm à`moj H$ê$ eh$vmo Am{U CÎma `ovo : n Ïdr 24 Vmgm V Amnë`m Amgm^modVr EH$ {JaH$s KoVo. AJXr hom CÎma AmnU Vmè`m À`m JVrMo AdcmoH$Z H$ê$Z H$mT>Vmo! ømmm AW Ý`yQ>ZMr {Zanoj AdH$memMr nmœ ^y_r Am{U Vmè`m Mr nmœ ^y_r XmoÝhr EH$M AmhoV. hm _mimm {ZîH$f hmovm Am{U Ë`mÀ`m AmYmao Ë`mZo Agm `w{º$dmx Ho$cm. dñvymr OS>Vm _mooê`mgmr>r R>am{dH$ ~i dmnê$z {VÀ`m JVrV hmoumao ~Xc _moomdo cmjvmv. ho ~Xc _moom`cm {Zanoj AdH$memMr nmœ ^y_r _mhrv nm{hoo. Vr nmœ ^y_r Amnë`mcm XÿaMo Vmao nwadvmv. åhuyz OS>VoMm g ~ Y XÿaÀ`m Vmè`m er Amho. ho eodq>mo dmš` åhuoom _mimm {gõm V! Vmè`m Mr nmœ ^y_r Zgoc Va OS>VmM ApñVËdmV AgUma Zmhr hm Ë`mMm {ZîH$f dmxmvrv Zmhr. AZoH$ emók ~mh$s gd _mý` H$ê$Z {VWoM Wm ~VmV. XÿaMo Vmao Ý`yQ>ZÀ`m {Zanoj AdH$memV Jmoc {\$av ZmhrV, EdT>o VÏ` Amho. \$ma H$m`, {dœmmo àgau hmovo VoXoIrc EH$m Img JVrÀ`m {ZarjH$mcm gd {Xem Zm gmaio {Xgoc. Agm {ZarjH$ Ý`yQ>ZÀ`m {Zanoj AdH$memV pñwa _mzcm OmVmo. na Vw H$mhr emók _mizo ì`º$ Ho$coco {dmma nwt>o ZoD$Z XÿaÀ`m Vmè`m Mm OS>Ëdmer Zo_H$m H$gm g ~ Y `ovmo Vo J{UVmZo _m Sy> nmhvmv. IwÔ AmBÝñQ>mBZZo Vgo à`ëz Ho$co, nu Ë`mV Ë`mcm `e Amco Zmhr Am{U AIoa Vmohr _mià`m {gõm VmH$S>o g XohmZo nmhÿ cmjcm hmovm. na Vw S>o{Zg í`m_m, H$mc ~«m g Am{U am ~Q> {S>H$s à^ Vr emókm Zr AmBÝñQ>mBZÀ`m nümv øm à`ëzm Zm MmcZm {Xcr. 43

44 1964 _Ü`o \«o$s> hm EcZr Am{U coih$mzr {_iyz AgmM à`ëz Ho$cm, Vmo nwt>o hm Ec-ZmairH$a {gõm V åhuyz à{gõ Pmcm. Ë`mMr AmVm WmoS>Š`mV _m{hvr nmhÿ. {dœàgaumvcr pñwa pñwvr darc {MÌmV A hm {ZarjH$ {dœmà`m àgaummm A XmO ~m Ym`cm gjù`m {Xem Vë`m VmaH$m{dœm Mr Vm_«g Vr Am{U A Vao _moovmo. Oa Ë`mcm h~cmm {Z`_ Jdgcm Va Ago åhum`mo H$s àgauerc {dœmv A hm {ZarjH$ Amnë`mOmJr pñwa Amho. g_om Xþgam {ZarjH$ B dojmzo ~mumà`m {XeoZo A OdiyZ OmV Amho. Ë`mcm g_moaà`m {XeoVë`m VmaH$m{dœm Mr Vm_«g Vr (A À`m VwcZoV) H$_r {Xgoc Va _mjë`m {XeoVë`m VmaH$m{dœm Mr Vm_«g Vr dmt>cocr {Xgoc. åhuoo Ë`mcm h~cmm {Z`_ gd {Xem Zm gmaim {XgUma Zmhr. BVHo$M Zìho, g_x {eh$vomm JwUhr Ë`mcm {dœmà`m ~m~vrv OmUdUma Zmhr. åhuyz {dœàgaumv A gma»`m {ZarjH$m Zm Img ñwmz Amho. Ë`m Zm {dœ gd {Xem Zm gmaio {XgVo. Aem {ZarjH$m Mm AdH$me-H$mi Ý`yQ>ZÀ`m {Zanoj AdH$me-H$mimgmaIm dmq>vmo. (\$ah$ BVH$mM H$s Ý`yQ>ZMm {Zanoj AdH$meH$mi A, B XmoKm Zm cmjy hmov hmovm.) Oa AmnU darc CXmhaUmV {ZarjH$ A cm àgauerc {dœmv pñwa _mzco Am{U B cm dojmzo A VamimV anoq> H$ê$Z A H$S>o nav `m`cm gm {JVco Va Ago AmT>iyZ `ob c H$s B Mo d` A nojm H$_r Agoc. Aem VèhoZo àgauerc {dœmvrc pñwvr Owù`m _Ü`o ^ox^md H$aVo. hm Ec-ZmairH$a {gõm V _mià`m {gõm VmZwgma dñvymr OS>Vm {dœmvrc XÿaÀ`m VmaH$m{dœm À`m nmœ ^y_rda CX²^dVo. hm Ec-ZmairH$a {gõm VmV Hw$R>ë`mhr H$UmMo dñvw_mz {dœmvë`m BVa (OdiÀ`m d XÿaÀ`m) gd H$Um VyZ CX²^dVo Am{U Vo Zo_Ho$ H$go Ë`mMo J{UVr gyì {Xco Amho. åhuoo {dœmv Oa EH$M H$U Agoc Va Ë`mcm dñvw_mz AgUma Zmhr - H$maU Vo nwadumam Xþgam H$UM ApñVËdmV Zmhr. _mì Oa {dídmv XmoZ H$U Agco Va Vo EH$_oH$m Zm dñvw_mz ~hmc H$aVrc. EH$m hmvmzo Q>mir dmov Zmhr Vgm hm àh$ma. ho _yi gyì J{UVm{edm` gm JVm `ouma Zmhr, åhuyz BWo XoUo àeñv hmouma Zmhr. nu XmoZ {dúwx²^m[av H$Um V AmH$f Uà{VH$f U Á`m VèhoZo J{UVr gyìmûmao XmIdco OmVo VgoM ho gyì Amho, BVHo$ ñnï> H$am`cm hah$v Zmhr. nu ømnwt>o OmD$Z AmBÝñQ>mBZÀ`m Xmì`mà_mUoM JwéËdmH$f UmMm AdH$meH$mcmÀ`m ^y{_vrda à^md ns>vmo Ago _mzco H$s, hm Ec-ZmairH$a `m Mr JwéËdmH$f UmMr g_rh$auo {_ivmv. hr g_rh$auo ì`mnh$ gmnojvoà`m g_rh$aum nojm A{YH$ XÿaJm_r n[aum_ Xe dvmv. Ë`m n H$s H$mhr n[aum_ Ago AmhoV. 1. Ooìhm {dœmv nwîh$i H$U AgVmV (Am{U dmñvd {dœ Vgo Amho!) Voìhm EH$m J{UVr {H«$`oÛmao ~hþg»` H$Um ~Ôc EH$ gmonm {ZîH$f H$mT>Vm `ovmo : gd H$Um Mr Amnmncr dñvw_mzo H$mcmZwgma ~XcV ZmhrV. Aem pñwvrv hm Ec-ZmairH$a {gõm VmMo ~hþvoh$ {ZîH$f ì`mnh$ gmnojvogmaiom AgVmV. `mcm H$mhr n[apñwvrv AndmX AmhoV. 2. àë`oh$ H$UmMr CËnÎmr Am{U A V Ho$ìhm Am{U H$gm hmod$ eh$vmo Vo ì`mnh$ gmnojvoà`m {gõm VmV gm JVm `ov Zmhr, nu hm Ec-ZmairH$a {gõm VmV `ovo. ì`mnh$ gmnojvomm {gõm V Amnë`mcm _hmñ\$moq>mgma»`m {d{mì pñwvrn`ªv AmUyZ gmos>vmo Am{U _hmñ\$moq> H$em_wio Pmcm Ago {dmmaë`mda hmv PQ>H$Vmo. Vgo BWo Zmhr. pñwadv pñwvr {dœmv nxmwm}ënîmr chmz ñ\$moq>m V hmovo, H$er hmovo Ho$ìhm hmovo `mmo {ddomz Amho. _hmñ\$moq> nmhmvm `ov Zmhr. nu øm chmz½`m ñ\$moq>m Mo ApñVËd {ZarjUm VyZ OmUdVo. 3. hm Ec-ZmairH$a {gõm VmVyZ Agmhr EH$ {ZîH$f {ZKVmo H$s, chmz ñ\$moq>mv CËnÞ Pmcoë`m H$Um Mo dñvw_mz eyý`mnmgyz H$mcmZwgma dmt>v OmVo. Aem H$Um nmgyz ~Zcoë`m dñvy Mr Vm_«g Vr gm_mý` dñvy À`m Vm_«g Vrnojm OmñV AgVo. CXmhaUmW, Oa EH$m VmaH$m{dœmÀ`m H $ÐmVyZ chmz ñ\$moq>mvyz H$U ~mhoa ns>co Va Ë`mVyZ ~Zcoë`m ¹o$gmaMr Vm_«g Vr Ë`m VmaH$m{dœmÀ`m Vm_«g VrhÿZ nwîh$i OmñV Agoc. H$mcmZwgma hr V\$mdV H$_r hmob c. àh$au 46 _Ü`o Z_yX Ho$coë`m {dg JV {ZarjUm Mr H$maU_r_m gm Aem VèhoZo hmod$ eho$c. WmoS>Š`mV, nwt>rc H$mhr dfmªvrc {ZarjUm VyZ H$ioc H$s, pñwadv pñwvr {dœmmr H$ënZm {H$VnV dmñvdmzwê$n Amho Am{U {dg JV {ZarjUo {H$VnV Iar _mzm`mr. XmoÝhr ~m~vrv hmoh$mamë_h$ CÎma Amco Va hm Ec-ZmairH$a {gõm Vmcm Am{U Ë`mÀ`m _wimer Agcoë`m _mià`m H$ënZm Zm XþOmoam {_ioc. *** 44

45 nwñvho$, coih$ Am{U _r - O` V ZmairH$a _mâ`m "nmr>çordzm'~ôc {c{hvmzm _mâ`m~ôc WmoS>r _m{hvr XoUo Q>miVm `ov Zmhr. Ho$di g X^m gmr>r åhuyz H$mhr Vnerc XoVmo. _mpm OÝ_ H$moëhmnyaMm nu _mpo ~mcnu ~Zmag_Ü`o Joco. Am`wî`mVrc n{hcr EH$moUrg df} ~Zmag_Ü`o, Ë`mZ VaMr n Yam H ${~«O_Ü`o d ^mavmv navë`mda hm coi {c{hvmzm H$mhr _{hý`m nydun`ªvmr OdiOdi gvam df} _w ~B V Ago ho EHy$U E $mdþ dfmªmo J{UV Amho. hm gd H$mi _Ü`_dJm V {eju-g emoyz AÜ`mnZmÀ`m dmvmdaumv Jocm. åhuyz nwñvh$m er OdirH$ gvv am{hcr. AJXr chmznumnmgyzm, dmmvm `m`cm cmjê`mnydunmgyz _mpm d _mâ`m YmH$Q>çm ^mdmmm nwñvh$m er g ~ Y Amcm. _mâ`m d{s>cm Zm nwñvho$ dmmê`mmm Am{U {dh$v KoD$Z g J«hr R>odÊ`mMm ^` H$a ZmX. Ë`m_wio KamV nwñvh$m Mr H$nmQ>o ^anya. {edm` Q>o~cmda, Aä`m{gHo$Vë`m IwÀ`mªda Am{U nwîh$ixm \$aerda A Wacoë`m gva Orda nwñvho$ ngacocr. AemM EH$m ImocrV CS>çm _mam`mr à pšq>g H$aV AgVm _mpr EH$ cm±jo n aoh$m S> ~«oh$ H$ê$Z g_moaà`m H$nmQ>mMr H$mM nu ~«oh$ H$ê$Z Jocr. Ë`m H$V ~JmarMo {MÝh AmOhr _mâ`m COì`m nmdcmda Amho. nu nwñvho$ Ho$di H$nmQ>mV R>odÊ`mÀ`m emo^oà`m dñvy ZgyZ Ë`m V H$mhrVar _Zmoa OH$ AgVo `mmr OmUrd Amåhmcm H$ê$Z {Xcr Am_À`m AmB Zo. "Jmoï>' åhuoo H$m` ho Á`m d`mv H$im`cm cmjvo VoìhmnmgyZ AZoH$ dfmªn`ªv {VZo Amåhmcm {d{dy àh$maà`m Jmoï>r gm {JVë`m, dmmyz XmIdë`m. Ë`mV am_m`u, _hm^mav d nwamuo qh$dm "{J«åg \o$aar Q>oëg'nmgyZ har Zmam`U AmnQ>o Am{U ZmW_mYdm À`m Eo{Vhm{gH$ H$mX ~è`m, {MniyUH$am Zr AZwd{Xcoë`m "Aa~r ^mfovrc gwag Am{U M_ËH$m[aH$ Jmoï>r', qm. {d. Omoí`m Mo {M_Uamd nwamu, VgoM B J«OrV S>çy_mMm H$mC Q> Am \$ _m±q>o {IñQ >mo, H$m ZZ S>m `cmm eoacm H$ hmoåg, {S>H$ÝgMo {nh²${dh$ nong, S>o{dS> H$m na\$sës> Am{U Am {cda {Q >ñq>, nr. Or. dws>hmcgà`m Jmoï>r, Va qhxrv IÌtMr JwáMam Mr à»`mv Am W a H$m ZZ S>m c H$mX ~ar M ÐH$m Vm, ào_m Xm À`m Jmoï>r Am{U ~ot>~ ~ZmagrMo "câq> Q> {njgz H$s S>m`ar' BË`mXr nwñvh$m Mm C oi H$amdmgm dmq>vmo. {ZOVm {ZOVm EoH$coë`m Ë`m Jmoï>rMr _m{ch$m àm S> Amho. nwt>o VrM nwñvho$ ñdv: dmmvmzm qh$dm Ë`m coih$m Mo BVa dml²>_` dmmvmzm EH$ dojimm AmZ X dmq>o. Ë`m H$mir Q>o{cpìhOZ Zgë`mZo nwñvh$m er OdirH$ gmyvm Amcr Ago AmO dmq>vo. Hw$R>ë`mhr J {hurcm "Ka gm ^miuo' ho {XdgmMo Mmodrg Vmg ImUmao H$m_ AgVo. Am_À`m AmB cm Amåhr XmoKm Zr "homa ^mzjs>rxma' ho Q>monUZmd {Xco hmovo. nu Ë`m homa ^mzjs>tvyz Amåhmcm Jmoï>r dmmyz XmIdm`cm {VZo doi H$mT>cm Ë`mMo _hîd AmO OmUdVo. AmOÀ`m YH$mYH$sÀ`m OrdZmV AmB -d{s>cm Zm Amnë`m _wcm_wctzm Jmoï>r gm Jm`cm doi {_iv Zgoc, Va Vr EH$ XþX dmmr Jmoï> åhq>cr nm{hoo. Jmoï>r EoHy$Z EoHy$Z nwt>o ñdv: nwñvho$ dmmm`mr BÀN>m _wcm À`m _ZmV ñdm^m{dh$nuo hmovo, Ago _cm _mâ`m ñdv:à`m Am{U _mâ`m _wctà`m AZw^dmdê$Z dmq>vo. _mâ`m chmznur AmOH$mcgmaIr "H$m {_Šg' ¹${MVM AgV. chmz _wcm V dmmzmmr JmoS>r {Z_m U H$am`cm H$m {_H$ nwñvho$ {Z{üVM hmv^ma cmdvmv. Ë`mVyZ "A_a {MÌH$Wm' gma»`m _m{cho$zo Amnë`m nm am{uh$, Eo{Vhm{gH$ Am{U BVa gm{hë`mcm chmzm nwt>o _m S>Ê`mV _hîdmmm hmv^ma cmdcm Amho. na Vw dmt>ë`m d`mà_muo {MÌH$Wm gmosy>z _yi dml²>_` dmmê`mh$s>o _wcm Zm àd Îm H$aUo nmch$m Mo H$V ì` Amho. _mâ`m AmB Zo _cm g ñh $V ^mfovrc dml²>_`xoirc dmmê`mmr JmoS>r cmdcr. {VMr ñdv:mr g ñh $VMr E_.E. {S>J«r Agë`mZo g ñh $V Q>rHo$À`m AmYmao {VZo _cm H$m{cXmg, ^d^yvr AmXtMr nwñvho$ dmmê`mg _XV Ho$cr. {VZo Am{U _mpo _m_m (H $. _moaoœa hþowa~moma) `m Zr _cm g ñh $VÀ`m Iwã`m XmIdyZ {Xë`m. emiovyz H$m coomv àdoe H$aVmZm J{UV Am{U {dkmzmmr H$mg Z gmos>vm _cm g ñh $V {df` KoVm Amcm Zmhr `mmr I V dmq>vo. nwt>o H ${~«O {dúmnrr>mv {dúmwu XeoV AgVmZm _r \$mdë`m doir VoWrc _w»` J«Wmc`mV g ñh $V nwñvho$ dmmrv Ago. _mâ`m d{s>cm À`m dmmzmmm AmdmH$m àm S> hmovm, Omo _cm H$YrM gmycm Zmhr. ~Zmag qhxÿ `w{zìh{g Q>rV n. _XZ _mohz _mcdr` Am{U S>m. gd n r amymh $îuz² `m À`m gm{þü`mv Agë`mZo Am{U Ë`m À`m chmznuà`m KamVë`m AmÜ`mpË_H$ 45

46 dmvmdaum_wio _mâ`m d{s>cm Mo dmmz AÜ`mË_, VÎdkmZ, _mzdvmdmx AmXtH$S>o nu PwH$coco Ago. Ë`m_wio KamV {d{dy Y_mªMo J«W, VÎddoÎ`m Mr nwñvho$ Am{U Aem {df`m da coi Agcocr {Z`VH$m{cHo$ AgV. Amåhr chmz _wco hr nwñvho$ Xþê$ZM nmhmv Agy. S>moim {dzmoxr nwñvh$m da Am_Mm S>moim Ago {dzmoxr nwñvh$m da, {deof H$ê$Z nr. Or. dws>hmd$gda! øm {dzmoxr coih$mmr ~hþvoh$ nwñvho$ nr. Or. dws>hmd$g Am_À`mH$S>o hmovr. Xþgè`m _hm`wõmz VaÀ`m XeH$mV OgOer dws>hmd$gmr Zdr nwñvho$ à{gõ hmov VgVer Vr {_idê`mmm Amåhr à`ëz H$aV Agy. ~Zmag_Ü`o Vr nwñvho$ ghgm CncãY hmov ZgV åhuyz "Ý`y ~wh$ H $nzr, hm Z ~r amos> _w ~B ' nî`mda Am_Mr Am S> a OmB d VoWyZ OmUmè`m ìhr. nr. Mr Amåhr CËgwH$VoZo dmq>v nmhmv Agy. Vo dws>hmd$g~ôcmo dos> _mpo AmOn`ªV H$m`_ Amho. H$moUmcmhr Z XþIdVm Ho$cocm {Z^}i {dzmox BWo nmhm`cm {_ivmo. {dzmoxr coiz {W a AgVo Agm EH$ J ag_o àmmamv Amho. CÎm_ {dzmoxr coiz {Z{_ Vr AdKS> AgVo ho dmmh$mcm H$iV Zgoc. Vo coih$m OmUo. ñdv: dws>hmcgzo ømmm AmdOy Z C oi Ho$cm Amho. {hc a ~ocm H$Zo dws>hmcgcm B J«OrMm gdm}îm_ JÚcoIH$ åhq>co `mhÿz `mo½` nmdvr Vr H$m` AgUma? B J«Or ^mfomo d ^d, {VMr cd{mh$vm, {VMo gm ð>d `m Mm gmjmëh$ma Ogm dws>hmcgà`m ñdm^m{dh$ {dzmoxmvyz hmovmo Vgm BVa coih$m À`m gm{hë`, VÎdkmZ Am{U Y_ Aem J ^ra {df`m Vrc coizmvyz hmov Zmhr. OrìO Am{U ~Q>u dwñq>a, cm S> EåñdW, `y{h«$o, {_ñq>a _{cza, Jm ë\$ Šc~Mm gdmªv OwZm _ ~a BË`mXr nmìo dws>hmcgzo B J«Or dml²>_`mv AOam_a Ho$cr AmhoV. J _V åhuoo dws>hmcgà`m H$Wm-H$mX ~è`m _Ü`o Zo_Š`m Hw$R>ë`m H$mimVë`m B ½c S>Mo {MÌrH$aU Amho Vo gm JUo AdKS> Amho... H$maU Vgo B ½c S> H$YrM ZìhVo! Ë`mVë`m Ë`mV n{hë`m _hm`wõmnydumo ES>dm{S> `Z B ½c S> Vgo Agmdo. nu dws>hmd$gà`m 1975 n`ªvà`m gm{hë`mv B ½c S>Mo ê$n VgoM am{hco. (Xþgè`m _hm`wõmv EH$ O_ Z hoa dws>hmcgà`m nwñvh$mvrc du Zm~ahþHy$_ B p½ce _mugmmm nmoemi H$ê$Z B ½c S>_Ü`o {\$avmzm gmns>cm Aer Am»`m{`H$m Amho. Ë`mZo nm`mv "ñn Q²>g' KmVco hmovo Á`m Mr \ $ez Ho$ìhmM Jocr hmovr!) gmmo R>acoco dws>hmd$gà`m H$Wm Mo gmmo R>acoco AmhoV. H$OmJ _mdí`m Am{U AmË`m~mB, {dga^moim Am{U Amnë`m EImÚm N> XmV _¾ Hw$Qw> ~à_wi, H$gcmhr H$m_Y Xm Z H$aUmao nu EImÚm H$mH$mH$S>À`m nm Ho$Q>_Zrda M Z H$aUmao VéU Am{U Amnë`m ào`grmo {à`mamyz H$aVm `mdo åhuyz VmoV`m{Jar H$aUmao H$mhr VS>\$Xma amo{_amo Aem {dzmoxr ì`{º${mìm da amcoë`m H$WmZH$m V dojionum Zgcm Var n[apñwvroý` {dzmox Am{U B J«Ordarc Agm_mÝ` à^wëdm_wio dws>hmd$gmr nwñvho$ nwz: nwýhm dmmmdrer dmq>vmv. EH$m Q>rH$mH$mamZo åhq>co H$s dws>hmd$gmr H$WmZHo$ ~XcV ZmhrV, \$º$ nmìm Mr Zmdo ~XcVmV. øm "Aa{gH$' _mugmcm CÎma XoVmZm Amnë`m EH$m ZdrZ H$mX ~arà`m àñvmdzov dws>hmd$gzo åhq>co, "R>rH$ Amho, øm doir _r nmìm Mr ZmdoXoIrc ~Xccr ZmhrV.' Ago AgyZhr dws>hmd$gmo coiz "juo juo `ÞdVm Cn {V' Aem àh$mamo Amho. na Vw IwÔ Ë`mÀ`m XoemV, B ½c S>_Ü`o dws>hmd$gmm Ûof H$aUmao cmoh$ AmhoV `mmr OmUrd _cm Ë`m XoemV Joë`mda Pmcr. _mpr c±s>cos>r, Eaìhr ~mocvmzm gm å` Am{U ào_i, nu _mâ`mh$s>o cm`~«arvyz AmUcocr dws>hmd$gmr nwñvho$ nmhÿz {VÀ`m H$nmimda AmR>r Amcr. "Xþgè`m _hm`wõmvë`m Ë`mÀ`m XoeÐmohr dv Zm_wio Amåhr Ë`mMr nwñvho$ dmmv Zmhr' hm {VMm Iwcmgm EoHy$Z _cm Y $mm ~gcm. dñvwpñwvr H$m` hmovr Vr Z Va hiyhiy H$icr Am{U dws>hmd$g~ôc `wõh$mimz Va AZoH$ df} àm{cv Agcoë`m J ag_ommo Vo EH$ CXmhaU hmovo `mmr OmUrd Pmcr. Xþgao _hm`wõ gwê$ Pmco Am{U O_ ZrZo cjom \«$mýg nmxmh«$m V Ho$cm. Ë`mdoir \«$mýg_ü`o AS>Hy$Z ns>coë`m AZoH$ {~«{Q>e ZmJ[aH$m à_muo dws>hmd$ghr O_ Zm À`m AQ>Ho$V gmns>cm. `wõh $Úm À`m {e{~amv Ë`mZo {H$Ë`oH$ _{hzo VoWrc hmc-anoï>m gmogë`m. Ë`m H$mimV EH$m A_o[aH$Z dmvm hamà`m _m\ $V Ë`mZo Amnco VoWrc AZw^d Üd{Z_w{ÐV Ho$co. H$R>rU n[apñwvrvxoirc Ë`mMr {dzmox~wõr em~yv hmovr d Ë`mZo H $Úm À`m {e{~amvë`m OrdZmMo {dzmoxr du Z Ho$co Am{U Amnë`m O_ Z Vwé Jm{YH$mè`mMr Q>a CS>dcr. Vo cjmv Z KoVm Ë`mMr hr ^mî`o O_ Zm Zr àmmammm ^mj åhuyz Amnë`m ao{s>amodê$z àgm[av Ho$cr. na Vw O_ Z 46

47 {d_mzhëë`m Zr nmoicocr {~«{Q>e OZVm {dzmox EoH$Ê`m, g_oê`mà`m _Z:pñWVrV ZìhVr. Ë`mVyZ H$gm S >m, S>\$Hy$nagmaIo H$mhr {eï> Agohr {ZKmco H$s Ë`m Zr dws>hmd$gà`m ^mfummm Cn`moJ Ë`mMr ~XZm_r H$am`cm Ho$cm. `wõh$mimv eìyà`m à{gõr_mü`_m Mm Cn`moJ (Ë`mMr Q>a CS>{dÊ`mgmR>r XoIrc) H$ê$ Z`o ho dws>hmcgà`m Ü`mZmV Amco Zmhr hr Ë`mMr MyH$ Z $sm... nu Ë`mcm XoeÐmohr åhuvm `ouma Zmhr. Om O Am d}c Am{U B d{cz dm Jgma»`m à{gõ coih$m Zr dws>hmcgà`m ~moyzo ax~xcr Ho$cr Am{U "XoeÐmohr'Mm H$m{i_m nwgyz H$mT>cm. na Vw Ë`mÀ`m~ÔcMr AT>r AZoH$ H$mi {~«{Q>e OZVoÀ`m _ZmV amhÿz Jocr. Vr nwgm`cm nwîh$i H$mi Omdm cmjcm. åhuyzm dws>hmcgzo nwýhm H$Yr B ½c S>cm ^oq> {Xcr Zmhr. Ë`mMo dmñvì` H$m`_Mo A_o[aHo$V am{hco. AmO dws>hmcgmr cmoh${à`vm {~«Q>Z_Ü`ohr Amho. Ë`mMo EH$ ñ_mah$ Ë`mÀ`m J«Wmc` Am{U Aä`m{gHo$À`m ê$nmzo `mà`m emiov, S>{cM H$m coomv Amho. amurzo Ë`mcm (Ë`mÀ`m Am`wî`mÀ`m eodq>à`m dfu) "ga' Ho$co. IwÔ amur_mvm Ë`mÀ`m MmhË`m n H$s Amho. "dws>hmcg gmogm`q>r' À`m _mü`_mzo Ë`mMo Am{U Ë`mÀ`mdaMo gm{hë` A{YH$m{YH$ cmoh${à` hmov Amho. S>{cM H$m cooà`m ñ_mah$mcm AcrH$S>oM ^oq> XoVmZm {_imcocr hr _m{hvr Amho. \$m ñq> aà`m gm{þü`mv _r H ${~«Ocm {dúmwu AgVmZmMr Jmoï>. H $_ ZXrH$mR>r {hadirda _r Am{U _mpm EH$ {_Ì ~gcmo hmovmo. qh$½g H$m cooà`m M nc Am{U {JãgZo ~m Ycoë`m B_maVrnwT>À`m àeñv B.E. $m ñq >a {hadirda EH$ d Õ ì`º$s gmdh$me OmV hmovr. ""Vo nhm B. E_. \$m ñq> a' _mâ`m {_ÌmZo gm {JVco. ""B. E_. \$m ñq> a?'' ""Aao Vo "n goo Qy> B {S>`m'Mo coih$'' {_ÌmÀ`m IwcmemZo _mâ`m S>moŠ`mV àh$me ns>cm. "n goo Qy> B {S>`m' Am{U "\$m ñq> a' hr Zmdo _mhrv hmovr, nu nwñvh$ AOyZ dmmco ZìhVo Am{U coih$mcm àw_m nmhmv hmovmo... drg `ms>mªdê$z. Ë`mdoir Aer H$ënZmhr ZìhVr H$s _r H$mhr dfmªzr qh$½g H$m coo_ü`o \o$cmo hmob Z Am{U B. E_. \$m ñq> aà`m eoomar amhm`cm OmB Z. Á`m {Xder _cm H$m cooà`m \o$cmomr Xrjm XoÊ`mV Amcr Ë`m amìrà`m _oodmzrv hm` Q>o~cda _mâ`mg_moa \$m ñq> a ~gco hmovo. _mpr Mm H$er H$aVmZm Ë`m Zr {dmmaco, ""OÝ_ Hw$R>o Pmcm?'' _r "H$moëhmnwamV' åhq>ë`mda Ë`m Mm Moham EH$X_ COicm. Ë`m Zr cjom Iwcmgm Ho$cm. Vo ñdv: Xodmg g ñwmzà`m _hmamom Mo àm`ìhoq> goh«o$q>ar hmovo. Ë`m_wio Xodmg Am{U H$moëhmnya amokamê`m Mo OdiMo g ~ Y Ë`m Zm _mhrv hmovo d Ë`m Zr OdiyZ nm{hco hmovo. ""_cm H$moëhmnya~Ôc OmUÊ`mMr nwîh$i CËgwH$Vm Amho'', Vo åhumco. nwt>o Ë`m À`m {e\$maerdê$z _cm Ë`m À`m eoomaà`m Imoë`m Mm ñdrq> amhm`cm {_imcm. Vmon`ªV AWm V² _r "n goo Qy> B {S>`m' dmmyz H$mT>co hmovo. Am{U Ë`m nwñvh$mda em Vm am_m amd `m Zr amcoco ZmQ>H$hr nm{hco hmovo. ^mavmmo, ^mavr`m Mo Am{U Ë`m À`m Apñ_VoMo ñdmv Í`nyd H$mimV \$m ñq> azr {OVHo$ gyú_ AdcmoH$Z Ho$co {VVHo$ Xþgè`m H$moUm nmümë` coih$mzo Ho$coco _r nm{hco Zmhr. Ë`m_wio \$m ñq> a hr ì`º$s OdiyZ nmhm`mr CËgwH$Vm hmovr. Vmo _moh$m AmVm {_imcm. ""_cm _m J Z åhuv Om... _r Vwcm "O` V' åhuv OmB Z.'' _mâ`mnojm OdiOdi nmm XeHo$ A{YH$ nm{hcoë`m ì`º$scm EHo$ar ZmdmZo g ~moyuo _cm OS> Joco AgVo... nu "_m J Z'À`m gm å`, AZm nmm[ah$ dmjuwh$s_wio _cm cdh$am Vmo gamd Pmcm. Ë`m Mo XodmgMo AZw^d gm JUmao AmË_M[aÌna nwñvh$ 'X {hc Am \$ Xodr' ho Ë`mM gw_mamg à{gõ Pmcoco _r dmmco. AZm nmm[ah$ e cr_wio Vo {deof dmmzr` Pmco Amho. gwédmvrcmm Xodmgcm Amë`mda Xa~maÀ`m _oodmzrà`m g{mì du ZmV coih$mà`m AdcmoH$Zeº$sMr Am{U {dzmoxr d ÎmrMr gmj nq>vo. _mooš`m eãxm V nwîh$i H$mhr gm JÊ`mMo H$g~ Ogo \$m ñq> a `m À`m coizmv {XgVo VgoM Ë`m À`m ~mocê`mvhr Ago. IJmocemómda g emoyz H$aUmam _r Aem Agm_mÝ` gm{hpë`h$mer Hw$R>ë`m {df`mda Jßnm _mê$ eho$z, Aer _cm e H$m hmovr. _m J ZZo Vr {~Z~wS>mMr R>adcr. Ë`m Mo {eju amur pìhšq>mo[a`m Am{U gmvì`m ES>dS> À`m O_mÝ`mVco, AmYw{ZH$ {dkmzmmm J Yhr Zgcoco. na Vw Ë`m Zm {dkmz, V ÌkmZm~Ôc Iyn CËgwH$Vm hmovr. åhuyz IJmoc {dkmzmvrc Zì`m emoym ~Ôc Am_Mr nwîh$i MMm hmov Ago Am{U EH$ {Xdg Ë`m Zr Amnë`m Zoh_rÀ`m gm å` ^mfov EH$ Amü`m Mm Y $mm {Xcm. ""_r H$mhr dfmªnydu EH$ {dkmzh$wm {c{hcr hmovr.'' 47

48 "X _erz ñq>m ßg' hr Vr H$Wm. ` Ìmdc ~r _mzd g ñh $VrMo {MÌ VrV Ë`m Zr a Jdco Amho... EH$m _mor>çm ` Ìm_wio gd _mzdm Mo OrdZ Amam_mV Mmcco AgVmZm Vo ` Ì ~ X ns>ë`mda H$m` KS>oc? CËH $ï> {dkmzh$wm {chm`cm gm{hpë`h$mzo d km{zh$ Agm`Mr Amdí`H$Vm Zmhr... {dkmzmmo g_momda H$m` n[aum_ hmov AmhoV Am{U hmovrc `mmr OmU Agcr H$s nwao. EH$ g ñ_aur` g dmx _mâ`m OrdZmVrc H$mhr {ZdS>H$ g ñ_aur` àg Jm V "\$m ñq> a-hm `oc g dmx' hm EH$ Amho. _r \«o$s> hm `oc~amo~a g emoyz H$aVmo ho EoHy$Z _m J ZZo EH$ {Xdg hm `ocer ^oq>ê`mmr BÀN>m ì`º$ Ho$cr. \$m ñq> a _mpo eoomar AmhoV Voìhm Ë`m À`m~Ôc hm `oczrhr Hw$Vyhc ì`º$ Ho$co hmovo. Ë`m_wio Vr ^oq> KS>dyZ AmUUo AdKS> ZìhVo. _m J ZÀ`m ImocrV Mhm Am{U g ÊS>{dMog ImVm ImVm øm XmoZ {dmmad Vm _Ü`o AZoH$ Jmoï>tda MMm Pmcr... {dkmz Am{U g_mo, _mzdvmdmx Am{U XodmMr H$ënZm, g ï>r~ôc OmUyZ KoÊ`mMr {dkmzmmr EonV Am{U _`m XoV Hw$dV Am{U nmümë` XO}Xma g JrV... _cm I V EdT>rM dmq>vo H$s _r Vo g ^mfu Ë`m XmoKm À`m ZH$iV Üd{Z_w{ÐV Ho$co Zmhr. nmümë` g JrVmMm AmñdmX H$gm `mdm ho _cm ~aomgo _m J ZH$Sy>Z H$ico. Ë`mdoiMo qh$½g H$m coomo g JrVmMo {ejh$ _cm EH$Xm åhumco, ""_r _mâ`m Zì`m {dúmï`mªzm _m J ZÀ`m "hm ds> ²g EÝS>' H$mX ~arvco Vo àh$au dmmm`cm gm JVmo Oo Ë`m Zr nmmì`m qg\$zrda {c{hco Amho.'' "Ë`m' àh$aumv ~owmodzmr Vr qg\$zr EoH$VmZm _ZmV H$m` {dmma `ovmv Vo _m J ZZo ghojë`m H$m ÝgQ> cm Amcoë`m nmìmà`m _mü`_mzo ì`º$ Ho$co AmhoV. \«o$s> hm `oc~amo~a g emoyz H$aVmZm _cm Ë`m À`m ì`{º$_îdmmo AZoH$ n cy nmhmd`mg {_imco. Ë`m Mr H$ënZmeº$s Am{U g OZj_Vm AMmQ>... AmO d`mà`m n MmhÎmamì`m dfm V nxmn U Ho$co AgVmZmhr Zdo {dmma _m S>Uo Am{U ImocmV OmD$Z Ë`m Mm nmr>nwamdm H$aUo ho Ë`m Zm {VVHo$M gmyvo - {OVHo$ nþmg dfmªnydu gmyv Ago. Ë`m Mo {dmma Ho$di Aä`m{gHo$V qh$dm djm Vrc \$ù`mg_moam YmdV ZgV... S>m Jami ^mjmv hm`qh$j H$aVmZm qh$dm àdmgmv _moq>a H$ma MmcdVmZm, AWdm {H«$Ho$Q> _ M nmhmv AgVmZm EH$X_ EImXr d km{zh$ H$ënZm Vo eoomè`modi ~mocyz XmIdV. øm H$ënZm n H$s H$mhtZr IJmoc {dkmzmcm Zdr {j{voo CKSy>Z {Xcr. H$mhr H$ënZm Va BVam À`m {j{vomncrh$s>ë`m Agë`mZo Amnë`m d km{zh$ ~ YyZm nq>dê`mv Vo A`eñdr R>aco. AerM EH$ H$ënZm 1955 À`m Amgnmg Ë`m Zr _m S>cr H$s A VamimV amgm`{zh$ aouy Mo àm S>> T>J AgmdoV. Ë`mH$mir d km{zh$m Zm hm`s >mooz AUyMo ApñVËd Vmè`m Xaå`mZÀ`m {dñvru àxoemv gmns>co hmovo, nu AUynmgyZ aouyn`ªvmm Q>ßnm A VamimV JmR>cm OmV Agoc Vo _mý` H$am`Mr Ë`m Mr V`mar ZìhVr. åhuyz hm `ocmr H$ënZm à~ Yê$nmZo à{gõ H$am`cm d km{zh$ {Z`VH$m{cHo$ YOV ZìhVr. eodq>r hm `oczr øm H$ënZoda AmYmacocr EH$ {dkmza OH$ H$mX ~ar {c{hcr... "X ãc H$ ŠcmCS>'. Ë`m_Ü`o H$ënZm{dcmg _yi H$ënZoncrH$S>o Zocm Amho. H$mim T>J n ÏdrH$S>o àm S> dojmzo `ovmzm {XgVmo... nu Vmo Odi `ovmzm doj H$_r H$aVmo - Oer AmJJmS>r ñq>oezda nmomvmzm H$aVo. eodq>r Vmo gy`m ^modvr R>mU _m S>Vmo. H$maU øm _okmv {dmma H$am`Mr eº$s AgVo Am{U gy`m nmgyz Amnë`mcm Amdí`H$ D$Om Ë`mcm `m`mr AgVo. Aem nmœ ^y_rda a Jdcocr hr H$mX ~ar nwîh$i JmOcr Am{U {dkmzh$womm EH$ CËH $ï> Z_wZm åhuyz Vr _mzcr OmVo Z Va _m`h«$modoìh d {_{c_rq>a doìh chatûmao {dœmmo doy KoVmZm IJmoc emókm Zm aouy Mo ApñVËd {XgyZ Amco. "aouy Mo _ok' hr H$ënZm AmO AdmñVd _mzcr OmV Zmhr. H$mhr aouy Va _mor>o H$m~ {ZH$ ñdê$nmmo Agë`mZo {dœmv BVaÌ Ordg ï>r AgÊ`mMr g ^mì`vm dmt>cr Amho. {dkmzh$wm Mo àm S> gm{hë` B J«OrV ~mhoa `ov Amho. ~hþvoh$ gm{hë` d km{zh$ H$ënZm À`m Ñï>rZo {dmmaàdv H$ ZgVo Am{U gm{hë`mà`m Ñï>rZo {ZH $ï> AgVo. AmW a gr. ŠcmH $, ao ~«S>~ar, Am`P H$ A {g_m ìhgmaio H$mhr {ZdS>H$ coih$ _mì Ago AmhoV, Á`m Zr {dkmz H$Wmgm{hË`mcm _mzmmo ñwmz àmá H$ê$Z {Xco Amho. _r hm `oc~amo~a pñdq²>pcªs> `owrc P_m Q> Jmdr hm`qh$jcm Jocmo hmovmo. gh$mi^a MmcyZ navë`mda MhmgmR>r Xþnmar hm `oc `m À`m hm Q>ocmV ^oq>m`mo R>aco hmovo. VoWo MmaÀ`m gw_mamg _r nmomcmo Voìhm Vo H$mhrVar {chrv hmovo. ""H$m` {c{hvm`?'' ""EH$ H$ënZm gwmcr gh$mir {\$avmzm åhuyz chmz _wcm gmr>r EH$ {dkmz Zm{Q>H$m {c{hvmo`.'' Ho$H$ ImV Vo CÎmaco. Aem VèhoZo hm `ocà`m coizmg gwédmv hmob. nwt>à`m dfu B ñq>aà`m gwå>rv hm `ocmr Vr Zm{Q>H$m "am Ho$Q²>g BZ Agm _ooa' c S>Z_Ü`o Woåg H$mR>À`m _a_os> {WEQ>a_Ü`o _r nm{hcr. Img _wcm gmr>r, AmIcoë`m Ë`m CnH«$_mcm _wcm H$Sy>Z, emim H$Sy>Z 48

49 Am{U nmch$m H$Sy>Z nwîh$i XmX {_imcr. AMmZH$ Im Úmda Wmn _mâ`m H ${~«OÀ`m dmñvì`mv Vo eha Am{U {dúmnrr> nmhm`cm `oumè`m AZoH$ ^mavr`m er ^oq> Pmcr, Ë`mV XmoZ coih$ hmovo... nr. Ho$. Am{U nr. Ec. c S>ZÀ`m hm Q>oc eméumv ^oi AmMm à. Ho$. AÌo {_ivo hr _hîdmmr _m{hvr {_imë`m_wio _r Am{U _mpo Ho ${~«O_Yrc {_Ì eerhw$_ma {MÌo _wôm_ VoWo Jocmo. ^oi ImV AgVmZm _mâ`m Im Úmda Wmn ns>cr. _mjo EH$ {YßnmS> ì`º$s C^r hmovr. ""H$m` O` Vamd, c S>Z_Ü`o `od$z ^oi H$gcr ImVm? _r AmVmM EJ Am{U ~oh$zmm Añgc B J«Or ~«oh$\$mñq> H$ê$Z Amcmo`.'' _mjo AmMm` AÌo C^o hmovo. _r AmMm`mªZm gm {JVco... AmnUmcm B J«Or ZmíË`mMo Ogo ZmdrÝ` Vgo Amåhmcm ^oiomo... _r AmR> dfmªzr ^oi ImV hmovmo. Am{U VoWo gwê$ Pmcoë`m Jßnm XmoZ VrZ {Xdgm Zr H ${~«O nmhmv {\$avmzm Mmcy am{hë`m. {dzmoxr Am{U J ^ra, H$méÊ`mZo ^acoco Am{U Q>dmiImoa gd àh$maà`m coizmv ~mor _maumè`m AmMm` AÍ`m À`m ~hþa Jr à{v^omo ns>gmx Ë`m Jßnm V C_Q>V hmovo. _ZmVco {dmma ñnï> ~mocyz XmIdUmam Am{U ~oys>h$nuo H$mJXmda CVadUmam Xþgam coih$ _r nm{hcm Zmhr. {MÌo Am{U _r E{S>Z²~am \o$pñq>ìhc nmhm`cm Jocmo AgVmZm {àýgog ñq >rq>da Amåhmcm EH$ _amr>r Xm në` ^oq>co.. nr. Ec. Am{U gwzrvmvmb. _r emiov AgVmZm nr. Ec. ~Zmagcm Am_À`m Kar `od$z Joë`mMr AmR>dU hmovr. Ë`mdoir å`w{oh$ H$m coo_ü`o àmmm` n. nw. c. Xoenm S>o Am H$maZmW R>mHw$am À`m CnpñWVrV Ë`m Mm (EH$m hmvmzo) noq>rdmxzmmm H$m` H«$_ nm{hë`mmo AmR>dV hmovo. Am{U "JwimMm JUnVr' {gzo_mv Ë`m Zm "{hamo' åhuyzhr nm{hco hmovo. Ë`m_wio Ë`m Zm H ${~«O XmIdm`Mr O~m~Xmar {MÌo Am{U _r, Amåhr XmoKm Zr AmZ XmZo ñdrh$macr. H ${~«OMo du Z nr. Ec. Zr "Anydm B 'V Amnë`m g_w e crv Ho$co Amho, Ë`mV _r ^a KmcV Zmhr. nwîh$i {\$ê$z Pmë`mda, {MÍ`m À`m ImocrV MhmnmZmMm H$m` H«$_ Pmcm Ë`mdoir nr. Ec. Zr "~Q>mQ>çmMr Mmi' _Yrc eodq>mo àh$au "EH$ qmvz' dmmco. _hmamï >m~mhoa dmt>cmo Agë`mZo _cm ~Q>mQ>çmMr Mmi n[a{mv ZìhVr. nu nwt>o _w ~B cm ^oq> XoVmZm Vr dmmyz H$mT>cr Am{U gmh{oh$m nr.ec. À`m dmmh$ MmhË`m V EH$mMr ^a ns>cr. _amr>r dml²>_`mer _mpm OdiMm g nh $ _hmamï >mv ñwm{`h$ Pmë`mda gwê$ Pmcm. H$Wmgm{hË`, X{cV dml²>_`, H$mì`g J«h, ZmQ>Ho$ BË`mXtMr _m{hvr _cm Amho Vr gm_mý` dmmh$mcm AgVo VodT>rM... g_rjh$mbvh$s qh$dm àmü`mnh$mbvh$s _wirm Zmhr, "am_m[av_mzg' {c{hvmzm VwcgrXmgmZo H$maU {Xco "ñdmýv:gwim`'. _mpo dmmzxoirc ñdmýv:gwim` AgVo. Ë`m_wio Xadoir H$mhrVar ZdrZM dmmco nm{hoo Agm _mpm H$Q>mj ZgVmo. Var nu, nwñvh$mà`m XþH$mZmV {eacmo H$s _cm EH$ àh$mamr _mz{gh$ AñdñWVm OmUdVo! H$nmQ>mV AmH$f H$nUo amcocr AgmoV qh$dm {T>Jmè`mV AñVmì`ñV ns>cocr AgmoV... Aer Ag»` nwñvho$ AmhoV Or dmmmdrer Va dmq>vmv, nu doioa^mdr Vo eš` ZgVo. Oa {XdgmV nþmg Vmg Am{U dfm V homa {Xdg AgVo Va...Va Amnë`mcm dmmm`cm A{YH$ doi {_imcm AgVm. nu Ë`mMm H$mhr Cn`moJ Zmhr! H$maU Ë`m doimv coih$m Zrhr A{YH$ coiz Ho$co AgVo Am{U hr V\$mdV H$m`_ am{hcr AgVr. *** gwg ñh $V gw Xa Ka Agmdo A{^éMrg nþ {dmma Agmdo J«Wg nxomm EH$ H$monam Ë`mV Eogr Ajao àgþ {Xgmdo 49

50 Xþgè`m VmaIoMr gh$mi hmovr. A Wê$U gmos>ê`mg _cm Oam gmdh$me hmovm. nu ~mh$smr _ S>ir {ZË`H«$_mg cmjcr hmovr. Jdir XÿY KoD$Z Amcm hmovm Am{U Ë`mMo _mjë`m _{hý`mmo n go MwH$Vo H$amd`mMo hmovo. "h _ Zm, Xhm VmaIonmgyZ gîmmdrg VmaIon`ªV amoo AS>rM eoan«_mu AmUIr ~mh$smo {Xdg gìdmeoaà_muo {H$Vr eoa Pmco Vo {heo~ H$ê$Z gm J,' _ Zmg {VÀ`m AmB Zo gm {JVco. "Wm ~ h AmB, nmq>rda J{UV H$ê$Z AmUË`o,' Ago AmœmgyZ _ Zm ñd` nmh$kam VyZ _wcm À`m Aä`mgmÀ`m ImocrH$S>o nah$ammr \$S>\$S> H$arV YmdV Jocr. Aä`mgmÀ`m ImocrV AmXiAmnQ>, "am `m _mpr nmq>r Hw$R> Q>mH$crg?' "dm J VmB Q>co, _cm H$m` H$am`Mr Amho VwPr nmq>r?' Ago AmdmO Pmco. _J _ ZmMo nwq>nwq>uo d nmq>rda {MaH$Umè`m XJS>r ecmho$mr MaMa EoHy$ `od$ cmjcr. "AS>rM åhuoo XmoZ Z² AYm... A A XmoZ nyumªh$ EH$ {ÛVr`m e. ~o XmoZr Mma Z² EH$ nm M. åhuoo Pmco nm M{ÛVr`m e. Xhm Z² {H$Vr gîmmdrg? Xhm Z² gvam gîmmdrg. EH$m {Xdgmcm Oa - qm. {d. Omoer nm M{ÛVr`m e Va gvam {Xdgmcm {H$Vr?... A A -OmñVr OmñVr g_.' `mà_muo _ ZmMo Ì am{eh$ Mmcy Pmco d g jon Am{U JwUmH$mamMm gnmq>m cmjcm. _ ZmMm {heo~ hmob Zm. {VMr AmB {Vcm KmB H$ê$ cmjcr Voìhm Jdir åhumcm, "ho ~Km ~mb, gvam AS>M... gmoim AS>M Mmirg AZ² gvam AS>M gms>o~ommi; AmUIr Ë`mV {_imdco, Mm Xm gìd {H$Vr ~a?... gms>ogvam Pmco. gms>o~ommi åhuoo KQ>H$m^a Yam Mmirg AZ² gms>ogvam {_iyz Pmco gms>ogîmmdz øm V ~moycm R>odcoco AS>rM KmVco åhuoo Pmco gmr> eoa. n Yam MmoH$ gmr>. n Yam én`o Pmco ~amo~a. BVŠ`mV _ Zm nmq>r KoD$Z YmdV Amcr Am{U åhumcr, "AmB, EH$eodrg {ÛVr`m e eoa Pmco.' "nwao Pmco VwPo A e. EdT>r emiov OmVog AmUIr gmyr COiUr `ov Zmhr?' gm. CX²Jmacr. "_ Zm~mB, Vwåhm cm AS>rMH$s-gdmH$s Zmhr H$m {eh$dcr emiov?' Jdù`mZo {dmmaco. "Bíe@@! Amåhm cm Zmhr Vr AS>rMH$s, gdmh$s, _mnq>r 50

51 {Z {MnQ>r `ov. Amåhr H$m` Vw_À`m H$moWê$S>À`m JmdR>r emiov OmVmo H$s H$m` Vo {^H$ma nadmmo Z² VoadmMo {eh$m`cm!' _ ZmZo EoQ>rV CÎma {Xco. Jdir {ZKyZ Joë`mda _r _ Zmcm hmh$ _macr d {dmmaco, "_ Zm, Vwcm emiov nmt>o qh$dm COiUr H$mhr {eh$drv ZmhrV dmq>v!' "Aæ`m! nmt>o H$gco {eh$dm`mo B J«Or emiov!' "_J H$m` dmmz {eh$dvmv ZwgV?' {VZo EoQ>rZo hoc H$mTy>Z gm {JVco. "_mos>r dmmm`cm {eh$dvmv?' "Bíe! _mos>r H$gc dmmm`m Vo åhmvmè`mgmai? Am_À`m ~mbªzmgwõm Vo `ov Zmhr.' "Vm S>Mo {heo~ `ovmv?' "Aæ`m! Vm S>r {heo~ H$am`cm Amåhr H$m` _ S>B Vë`m ^mor{dš`m, Zmhr OmoJoœardaÀ`m XÿYdmë`m AmhmoV H$s H$m`? Amåhr H$mJXmda Ì am{eh $ _m Sy>Z J{UV H$aVmo.' "~a, _ZmMo ûcmoh$, Ho$H$md{c Ag H$mhr nmr> Ho$c Amhog H$m Vy?' "Bíe, AmOr~mB gmaio ^OZmMo ûcmoh$ H$gco emiov {eh$m`mo? Amåhm cm JmoqdXmJ«OmÀ`m H${dVm cmdë`m AmhoV. AmOM Jwcm~r H$moS>çmMr H${dVm ~mb djm V g_omdyz XoUma AmhoV.' "\$ma N>mZ {eju Amho ~wdm!' ~a, g ^morz {H$Vr dfª amá` Ho$c gm J nmhÿ?' "dfªdfª Amåhm cm H$mhr _mhrv Zmhr. Amåhr Jmoï>rê$nmZ B{Vhmg {eh$vmo. H$Yr H$Yr ZmQ>H$ê$nmZ {eh$vmo. nadmm _r n ÏdramO Pmë`o hmoë`o AmUIr _mo{hë`m Mr _ Owim g `mo{jvm Pmcr hmovr. _r {VM hau Ho$c, _ohoa H$mnS>r`m O`M X Pmcr hmovr, ê$w AmT>md Pmcr hmovr _h _X Kmoar. AmUIr Iyn _Om Amcr hmovr B{VhmgmÀ`m Vmgmcm! ~mh$s gz~rz Amåhm cm H$mhr {eh$dc Zmhr ~mb!' `mà_muo _mpm d _ ZmMm g dmx Mmccm AgVm {M. _moê$ ~mcma nmofmh$m V hmvmv OmirMr {nedr KoD$Z àmá Pmcm. "H$m` _moê$, Hw$R> Jocr hmovr ñdmar gh$mià`m àhar?' _r {dmmaco. "emór` {ejh$m Zr Amåhm cm nm S>dm À`m Q>oH$S>rda ghc H$am`cm Zoc hmov.' Am Oi^a Mwacocr amz\w$co Am{U EH$m H$mJXmcm Q>m Mcoë`m nmh$moù`m {nedrvyz ~mhoa H$mT>rV Vmo åhumcm, "nw Ho$ga åhuoo H$m`, órho$ga H$emcm åhuvmv, {H$S>çm Mr CËn{Îm H$er hmovo, øm gjù`m Jmoï>rM àë`j kmz ìhmd åhuyz H$ù`m, \w$c, nmh$moù`m Vë`m Za_mXr, Ë`m Mr A S>r ho gji ~Km`cm Amåhr Jocmo hmovmo.' kmzmo ZmMo ho ZdrZ {df` EoHy$Z _r gx hmod$z åhumcmo, "N>mZ-N>mZ! nwñvh$s {dúonojm àë`j kmz \$ma Mm Jc!' "{edm` nwñvh$ AmhoM H$s! "_r H$gm Pmcmo?' ho ZdrZ nwñvh$ ` XmnmgyZ nmmdrcm cmdcoc Amho,' CËgmhnyd H$ ñdam V Ë`mZo _m{hvr {Xcr. "H$m` ao, ghc H$aVmZm H$mhr _ZmMo ûcmoh$, VwH$mam_mMo A^ J, Ho$H$md{c, dm_zr ûcmoh$ Ag VmoS>m Zr åhuv Mmccm hmovm, H$m dm`\$i JßnmM _marv Mmccm hmovm?' _r {dmmaco. "N>o hmo Amßnm, dm`\$i Jßnm H$gë`m? Cå_a Iæ`m_ H$drÀ`m-' "åhuoo Vmo C_a Q>m Jodmë`mMm _wcjm hmovm H$m Vw_À`mV? Vmo ZH$cm Mm Jë`m H$aVmo; nu AJXr KmUoaS>r JmUr Ë`mÀ`m Vm S>m V AmhoV. Ë`mMr g JV Yê$ ZH$m A,' _r Km~ê$Z åhumcmo. _mâ`m AkmZmMr _moê$cm \$mam H$sd Amcr, Am{U Amncr ~moq>o OmJÀ`m OmJr AmodmirV Vmo åhumcm, "C_a Q>m Jodmcm Zmhr hmo, Amßnm! Cå_a Iæ`m_ ZmdmMm H${d {Zamim hmovm. Ë`mMr é~m`m ZmdmMr JrV \$ma gw Xa AhoV. ~hþvoh$ gjir ào_ AZ² _Ú `m À`mda AmhoV. Vr JrV AmUIr `mxd H$drÀ`m ào_ràcmn I S>H$mì`m Vë`m gw Xa H${dVm åhuv Amåhr Mmccmo hmovmo. dm`\$i Jßnm V _wirm H$mcjon H$am`Mm Zmhr Agm Am_À`m {ejh$m Mm ~mum Amho.' "~a, Om AmVm KamV JmT>dm, XÿY~rY Ko.' Ago Ë`mg gm JyZ _r _Q>H$Z IwMuda ~gcmo! {ejumà`m ~m~vrv _mpo kmz OwZmQ> ImoS>mgmaIo Pmco hmovo. diuxma Aja erk«{heo~, cmoj [aw{_h$ H$moï>H$m À`m _XVr{edm` _mor>më`m g»`m Mo JwUmH$ma-^mJmH$ma H$aUo, CnXoena d ^{º$na H${dVm nmr> åhuuo åhuoo {eju Aer _mpr g_oyv hmovr. nmümë` XoemV XoIrc {ejummr ì`m»`m {Zamir ZìhVr Ago _cm dmq>vo. H$maU _r ZmoH$argmR>r C_oXdmar H$arV AgVmZm Am`.Ec. co{o~cgmho~m ~amo~a {Zam ZXrÀ`m H$mR>r {H$H$drÀ`m _ XmZmda _w $m_ Ho$cm hmovm. gmho~mcm EH$m Oê$arÀ`m nìmmo CÎma {chmd`mmo hmovo Am{U Amåhr Q>mBn` Ì Va ~amo~a KoVco ZìhVo. gmho~m Mo Aja Va Ago {Xì`, H$s Ë`m À`m ghrà`m diumdê$z Ë`mcm B o{o~c (Xþdm À`) Ago 51

52 Zmd H$maHy$ZdJm Zo {Xco hmovo. gmho~mmo nì _r Ago diuxma d gwaoi ZH$cyZ {Xco H$s Vmo CX²Jmacm, ""Amo Jm cr! Á`moJ, Ago gw Xa H$m_ ZìhVo eš` gwõm Q>mBnam`Q>aZo!'' AmR> {Xdgm V XmoZ Á`m`mZ² C_oXdmam g R>UR>U H$arV R>odyZ àmo~oez gr. ìhr. OmoJcm H$m`_ ZmoH$arMm hþhy$_ {_imcm. VgoM "EHo$H$m nmoë`m V gmveo nþmg ~Q>mQ>o Va n MmhÎma nmoë`m V {H$Vr?' "EHo$H$m gmoëoamcm amoo gms>ovrz {eqcj Va ehmêud gmoëoam Mo gìdrg {Xdgm Mo AcmdÝg {H$Vr?' EH$m gmoëoamcm EH$moUrg H$mS>Vwgo Va Eoer gmoëoam Zm {H$Vr?' Aem àh$mamo {heo~ H$amd`mMo hmovo. _cm Ë`m doir Vrg én`o njma hmovm. J{UV KoD$Z ~r.e. Pmcocm H$maHy$Z _O~amo~a hmovm nu Ë`mcm COiUr `ov Zgë`mZo Ë`mMo J{UV gmdh$me hmov hmovo Am{U _r MwQ>H$sgaer J{UVo CS>dyZ XoV hmovmo. gmho~ åhumcm, "Amo Jm e, ho nxdrya AmhoV AJXr Hw$MH$m_mMo. øm ~r.e. Pmcoë`m ~m~y Zm nmovo {Xco nm{hoo. OcX J{UV H$aUmam OmoJ AmOnmgyZ daà`m nm`arv KmVcm Amho.' {VgmMo EH$X_ WQ>u\$mBìh Pmco! øm gjù`m Jmoï>r AmR>dÊ`mMo H$maU åhuoo Am_À`m nwê`mg H$mhr àmo\o$ga d _mñva cmoh$m Zr ^a{dcocm {H$emoa-{ejU gámh. {H$emoa åhuoo àmw{_h$ {ejumà`m nwt>o gah$cocr nu B J«Or ghmì`m `ÎmoÀ`m AmVcr gw_mao gmv Vo gmoimà`m Xaå`mZMr _wco; Aer {H$emoaMr ì`m»`m gm JÊ`mV Amcr. `m Agë`m n[afxm nwê`mcm amoo XmoZ-Mma ^avmv; nu _r Ë`m À`mH$S>o cj XoÊ`mg _moh$im H$moR>o AgVmo? gh$mir ZD$nmgyZ g Ü`mH$mir ghmn`ªv ZmoH$arÀ`m KmÊ`mcm Ow ncocm AgVmo. nu `m doir AmB Mo AmVo^mD$ àmo. K gmg, Oo _w ~B À`m Xþæ`_ AÜ`mnZ nmr>emiov ~mc_mzgemómmo AÜ`mnH$ hmovo Vo, `m gámhmh$avm Amcoco _OH$S>o CVaco hmovo; åhuyz _cm EdT>r Var _m{hvr Pmcr. OodVm OodVm àmo. K gmg åhumco, "AmOn`ªV gji {eju MwH$coë`m _mjm Z Pmc. ""gmozo cwqw>{z gm` H$mir _moê$ navw{z Amcm'', qh$dm ""gxm Xm V Kmgmo{Z Vm S>m Ywdmdo'' Agë`m JMmi H${dVm Zr H$m` _wcm Mr H$mì`Ñï>r gwymam`mr Amho H$m Ë`m À`m A JmV Zì`m ZìhmirMr ZdcmB g Mmam`Mr Amho, H$m Ë`m Mr agj«hue{º$ agagm`mr Amho? AÝd`mW AmUIr ì`mh$au cmdu hr H${dVm {eh${dê`mmr ì`m»`m KoD$Z ~gcoë`m OwÝ`m ImoS>m Zm `mnojm OmñV H$m` g_om`m Amho?' àmo. K gmgm Mo åhuuo _cm \$mago g_oco Zmhr. H$mì`mMo ào_i narju, _m{_ H$ {ZarjU, gmoádi g_rju, CXmÎm CXrjU ho gd ~mîh$i ~mah$mb {edm` H$go H$aVm Amco nm{hoo ho JmoqdXmJ«O, {dzm`h$, a XmiH$a ZmdmÀ`m H$dtÀ`m H${dVm dê$z {H$emoa-{ejU-n[afXoV AmnU g_omdyz gm {JVco Ago Vo åhumco. H${dVm Mm {df` Am{U Ë`mV VÁk Agcoco nmhþuo Amco åhuyz _r _moê$cm åhq>co, "h± _moamon V! AmVm EH$ Am`m hmod$ Úm Vw_Mr!' _moê$cm EH$M Am`m nmr> `ov Ago; Vr Ë`mZo åhq>cr... ""J Jo, JmoXo, `_wzo, _mpm Zm ìho VwPm{M hm ~mi& OVZ H$ar Jo `mv ñdm{õz Ho$cm Z H$m {nvm Zmi& grvmh$m V ñ_au Oo Oo am_!'' àmo\o$gam Zr Ë`mcm em~mgh$s {Xcr. "Amßnm Z Vm{nVm Zmc åhuoo Vm` co?' gmiyzo {dmmaco. "Jßn ~ g, _mor>r Pmcrg åhuoo H$ioc gji!' gmiyà`m AmB Zo {Vcm Xm~co. "H$mD$VmB,' àmo. K gmg {Vcm åhumco, "BW M Amnc MwH$V. _wcm Mr {Okmgm Aem àh$mao {MaSy>Z Q>mHy$Z Ë`m À`m H$modù`m _Zmod ÎmtZm H$m ~ \w$q>m`à`m AmV Hw$gH$ê$Z Q>mH$Ê`mM nmn {ZXmZ VwÂ`mgma»`m {eh$ë`mgdaë`m _wcrz H$am`cm ZH$mo. ZH$m Hw$ñH$ê $ hr gw_zo! ho nhm ~mi, "Z H$m{nVm Zmi' åhuoo ZmigwÕm H$m{në`m{edm`.' "Zmi åhuoo H$m`, e S>r?' amkyzo {dmmaco. Zmi `m eãxmmm AW àmo. K gmgm Zr AJXr Z g H$moMVm ZrQ>nUo _wcm Zm g_omdyz gm {JVcm. _wcm Zrhr AmUIr H$mhr àý {dmmaco d Ë`m Mr CÎmao Ë`m Zr Z H $Q>miVm {Xcr. _cm Vo åhumco, "Amnc ñdv:m AkmZ PmH$Ê`mH$aVm _wcm À`m A Jmda IoH$mgU qh$dm Amnë`mcm _mhrv ZgUmar Jmoï> J«må` Amho. Ag g_ou ho O_ ZrV {_{ZQ>^a Mmcm`M Zmhr. _mor>_mor>o kmzh$moe, ZH$memg J«h, eãxh$moe, {VH$S>o KamoKa AgVmV. _wcm Zr àý {dmmam`mm AdH$me, H$s nwñvh $ dj ao nmhÿz AmB - ~mnm Zr Ë`m À`m e Ho$M g_mymz Ho$c M åhuyz g_om. Ooìhm _r hm`s>oc~j cm hmovmo...' BË`mXr BË`mXr. "hr nõv \$ma Mm Jcr. _wcm À`m~amo~a Amnc {h kmz {dh$mg nmdv.' _r H$~yc Ho$co. {H$emoa-{ejU-n[afX g non`ªv XmoZ {Xdg Am_À`m _wcm Zr àmo. K gmgm Zm àý {dmmê$z {dmmê$z Ìm{h ^JdZ² Ho$co. gmaio 52

53 àý. nu Amnë`mcm Amcocm H $Q>mim Xm~yZ R>odyZ {~Mmao {dmmacoë`m àë`oh$ àýmmo CÎma XoV. _hm^mavmv d{u cocm AgmM EH$ MmdQ> `j Á`mcm Ë`mcm àý {dmmarv Ago, Ë`mÀ`m dos>ji àým Mr CÎmao XoV ~gê`mnojm _ê$z Jococo ~ao Ago YmH$Q>çm Mma nm S>dm Zm dmq>co. na Vw Y_ amo _mì Ë`mcm nwê$z Caco. Ë`m Zr Ë`mMm gjim nona gmos>{dcm, eoh$s>m e ^a JwU {_i{dco Am{U ^mdm À`mgh ñdv:mm Ord dmm{dcm. àmo. hu_ Vamd øm Zr nwt>rc _m{hvr {Xcr Amho. J«rg Xoem V qghmmm Xoh Am{U órmo S>moHo$ Agcocr "pñ\ $Šg' ZmdmMr XodVm OmUmam- `oumam Zm AgoM dos>odmh$s>o àý {dmmar. H$moUmcm CÎma XoVm Amco Zmhr, H$s Amnë`m n OmZo _mê$z Q>mH$s. eodq>r "`w{s>nog' ZmdmÀ`m EH$mZo {VÀ`m àým Mr CÎmao {~ZMyH$ XoVmM {Vcm BVHo$ dmb Q> dmq>co, H$s {VZo nd Vmdê$Z CS>r KoD$Z Ord {Xcm! chmz _wco `jmgmair qh$dm "pñ\ $Šg' gmair AgVmV. nu àmo. K gmgm gmaio Y_ qh$dm "`w{s>ng²' Ë`m Zm ^oq>vmvm. àmo. K gmgm Mo CXmhaU nmhÿz AmnUhr Ë`m Mo AZwH$aU H$amdo d Amncr _wco ehmur H$amdr Ago _mâ`m _ZmV Amco. àmo. K gmg nav Joë`mda _wcm Mm _momm _OH$S>o {\$acm; d _r Ë`m Zm amìr ^moozmoîma e H$m Mo {ZagZ H$aÊ`mMo AmœmgZ {Xco. XaamoO amìr _mâ`m {\$amd`mg OmD$Z Kar nav `oê`mà`m doioà`m AmV _wcm Mr _Ü`amÌ Pmcocr Agmd`mMr! na Vw AmO amìr OodUo CaH$ë`mZ Vahr Vr OmJVM ~gcocr hmovr. _r Oodm`cm ~gë`mda Ë`m Zm {dmmaco, "H$m` ao _moê$, amky, _ Zm AmO Vwåhr OmJVer ~gcm V?' "Amßnm, Amåhm cm e H$m {dmmam`à`m AmhoV. Am{\$gmVZ nav Amë`mda Ë`m M {ZaeZ H$am`M Vwåhr H$~yc Ho$c Amho.' _ Zm åhumcr. emiov _mñvah$s H$aÊ`mMm AZw^d Zgë`m_wio IS>}Kmer- ~amo~a ho hm gomo H$m_ H$aÊ`mMm _cm CËgmh dmqy> cmjcm. àmo. K gmg Ogo _wcm À`m e H$m hgv-ioiv gmos>dyz ~mc{à` Pmco, Vgo AmnUhr ~moc{à` hmod$ Aer N>moQ>r _hîdmh$m jm _mâ`m _ZmV Ioiy cmjcr. "h±! _J {dmma nmhÿ _ Zm Vwcm H$gcr e H$m Amcr Amho Vr?' Aer _r ^mv H$mcdrV H$mcdrV AZwkm {Xcr. "Amßnm, Amnë`m nwê`mcm gmiirmo eovimzo AmhoV Vgo gmvmè`mcm H$m hmo ZmhrV? {VWo amoo ^ Jr `od$z gm\$ H$[aVmV' {VZo _OnwT>o e H$m _m S>VmM H$mc{dcocm ^mv Vm S>mV KmcÊ`mMo H$m r VhHy$~ Ho$co. "gmiirà`m eovimý`mvcr KmU gmiir AmoT>VmM Hw$R>o hmo {ZKyZ OmVo?' _moê$zo Ë`mM Amamo½`{df`H$ àýmg MmcZm {Xcr. "dm, Am_À`m emvmë`mmo N>oVWmZo _cm \$mcm AmdcVmV,' gmiy åhumcr. "Jßn ~gm ao nmoaq>çm Zmo! BW OodU Mmcc Amho {Z Vwåhr eovimý`m À`m Jmoï>r H$m` Mmcdë`m AmhoV? Vo K gmg_m_ Or Amë`mnmgyZ ho e H$m Mo ~ S> \$mam _moc Amho. Mcm ìhm MmcVr Pmonm`cm. `m Zm ñdñw Oody Úm.' Ago åhuyz gm. Zo gd ~mcgozm CYiyZ cmdcr. OodU CaHy$Z Oam Jw S>çm^mD$H$S>o H $a_ IoiyZ _r nav Amcmo Am{U A WéUmda OmD$Z ns>cmo. {Xdg^a l_ Ho$ë`mda amìr Amnë`mcm Pmon H$er cdh$a nn>ms>vo Vo du Z H$aÊ`mMr JaO Zmhr. _mpm S>moim cmjcm Am{U _cm EH$ gwiñdßz nsy> cmjco. _mâ`m {d^mjmvco Amåhr VrZ H$maHy$Z Eoæ`a, qexo Am{U _r Ago {VKo _w ~B À`m ^ S>r~mOmamVyZ qhs>v hmovmo. BVŠ`mV ^ S>çm À`m EH$m _mor>çm {T>JmÀ`m_mJyZ EH$X_ hþ S> Amcr. _r àg JmdYmZ amiyz ^ S>çm À`m {T>JmImcr cnyz ~gcmo Am{U Eoæ`a Am{U qexo ho ZwgVoM niv gwq>co. Ë`m Zm Jw S> cmoh$m Zr gwè`m Zr ^mogh$co. _r ^os>çm À`m {T>Jmè`m V Jwa_ê$Z ~oewõ Pmcmo. WmoS>çm doimzo _r ñdßzmvcm OmJm Pmcmo Am{U ewlyfm H$aUmè`m XmB cm {dmm[aco, "_mpo XmoKo {_Ì H$moR>o AmhoV?' {VZo CÎma {Xco, "Vo {~Mmao Amnë`m OI_m Zm ~ir ns>co!' nmd$ueovyz EoerÀ`m OmJocm nmomê`mà`m _mâ`m _mjm Vco H$mQ>o åhuoo Eoæ`a Am{U qexo hr OmoS>r hmovr. Vo XmoKo OI_m Zm ~ir ns>co ho EoHy$Z _cm dmb Q> dmq>co Ago T>m J H$aÊ`mV H$m` AW Amho? "amd _oco, n V MT>co' hr {XdmH$amo{º$ Vwåhm cm _mhrvm Amho. _mpo gwiñdßz nwavo hmoê`mà`m AmV _moê$zo _cm CR>{dco Am{U åhq>co, "Amßnm!' _cm dmq>co ømcm qdmyq~my Mmdcm H$s H$m`? åhuyz XMHy$Z "H$m` ao?' Ago _r {dmmaco. "Amßnm, _cm EH$ e H$m {dmmam`mr Amho. dmkmà`m A Jmda nå>o AgVmV Vgo qghmà`m A Jmda H$m hmo ZgVmV? _moê$zo {dmm[aco. amìr ~mam dmoê`mmr doi Pmcr hmovr, _mpo S>moio PmonoZo AmV AmoT>co OmV hmovo. EH$ MmnQ> cjmdyz Ë`mcm KmcdyZ Úmdo Am{U AmnU nwz: Pmonr Omdo Agm amjmmm {dmma _mâ`m _ZmV Amcm, na Vw àmo. K gmgm Mm ~hþ_moc CnXoe Ü`mZmV AmUyZ d em VVm YmaU H$ê$Z _r Ë`mcm gm Jy cmjcmo, "Aao, XodmZ 53

54 Ooìhm dmk-qgh {Z_m U Ho$co Voìhm Ë`m XmoKm Zm a J Úm`M Ë`mÀ`m _ZmV Amc. Ë`mZ ezrh$sy>z EH$ H$mù`m a JmMm S>~m {dh$v AmUcm. n{hë`m Xm {MÎ`m À`m, _J {~ãã`m dmkm À`m A Jmda Ë`mZ {R>nHo$ {Xco. _J {P~è`m À`m A Jm da Vmo nå>o H$mTy> cmjcm. qghmmr nmir `m`à`m AmV a J g nyz Jocm!' "qghm Zm Ë`mZ AmYr H$m a Jdc Zmhr?' _moê$. "Ë`mZ àmê`m Mo Z ~a Ajamà_mU cmdco hmovo. AmYr {MÎmm, _J {P~«m, _J {~ãã`m, _J dmk, eodq>r qgh. _ {Q >H$À`m narjov Ago dum ZwH«$_mZoM Zmhr H$m Z ~a cmdrv? eodq>r qghmà`m dmq>çmcm a J Cacm Zmhr, Voìhm Vmo asy> cmjcm. Xod åhumcm, Vy EdT>m ney Mm amom, gdm V ~{cð>, AmUIr Agm as>vmog H$m` JmdR>r Hw$Í`mgmaIm? a JmÀ`mEodOr Vy Xþgam EImXm Xm{JZm qohy$z Ko. qgh cjom ñdmarda {ZKmcm. Ë`m doir KmoS>çmà_mUo C Q>m Zm Am`mi hmovr. qghmz C Q>mMr Am`mi qohy$z KoD$Z Amnë`m _mzoda MT>{dcr! qghm Zm Am`mi H$m AgVo Am{U dmkmcm nå>o H$m AgVmV ømm ho H$maU Amho. Om AmVm OmD$Z ZrO. Kwa -Kwa. H$m` nu N>mZ Pmon cmjcr nwýhm! -"AmH²$N>:!' ZmH$mV JwXJwXë`m Pmë`m_wio qeh$ `od$z _r OmJm Pmcmo. nmhmvmo Vmo _ ZmVmB Mr ñdmar EH$m ~moyg d _moamo~m Mr Xþgè`m ~moyg Aem {damo_mz hmod$z _cm OmJm H$aÊ`mgmR>r ZmH$mV Jw Vdi KmcrV hmoë`m. _r "hm H$m` MmdQ>nUm?' Ago amjmdyz AmoaS>cmo. Voìhm _ Zm åhumcr, "Amßnm! Vwåhm cm EH$ e H$m {dmmam`mr hmovr, åhuyz CR>dm`cm cmjcmo; nu CR>mZm åhuyz JwXJwë`m Ho$ë`m.' "hr `w{º$ Hw$Ry>Z emoycrv?' _r amjmzo {dmmaco. "hr Hw $^H$Um À`m Jmoï>rV {Xcocr Amho,' _ Zm _»InUo gm Jy cmjcr, "Hw $^H$U OmJm hmob Zm Voìhm amjgm Zr hr `w{º$ `mo{ocr hmovr. AmÎmm _mpm Z² _moè`mmm V Q>m cmjcm hmovm. _moè`m åhumcm H$s, EImÚm amomà`m hmvyz MwHy$Z O{_Zrda n gm ns>cm Va Vmo, CMcyZ KoV Zmhr. _r åhumco, Vmo ñdv: CMcyZ KoV Zgcm Va ZmoH$am À`mH$Sy>Z KoV Agoc. Am_À`mn H$s H$moUmM åhuu Ia Amho hmo Amßnm?' _r Va H$mhr amom nm{hcocm ZìhVm. na Vw EImÚm amoymzrv OmD$Z àë`j nmhÿz øm àýmm CÎma XoB Z Agm _r {Zdm im {Xcm. "Amßnm!' AmUIr _ Zm åhuvo, {edmor amoo lri S>-nwar ImV hmovm, Jwcm~nmÊ`mZr Am Kmoi H$arV hmovm AmUIr-' _moê$zo e H$m {dmmaê`mg àma ^ Ho$cm; nu _ ZmZ Ë`mÀ`m ~mocê`mv AS>Wim AmUcm, "AmUIr aoe_r H$mnS>mMr Pmoir KoD$Z _ S>B V ^mor AmUm`cm OmV hmovm.' _ ZmZ Aem àh$mao Amnë`m àým Zm _yi numv H$mT>ë`mZo amjmdyz _moê$zo {Vcm WßnS> {Xcr. {VZo VËH$mi CgZo \o${s>co. Ë`m AmdmOmZo gm. OmJr Pmcr d "{ZKm ao H$mQ>çmªZmo, {ZOm OmD$Z. AmVm Mm Jco Xhm dmom`cm Amco AgVrc. nwao Pmcr Vw_Mr {Okmgm!' Ago IoH$gyZ S>moŠ`mdê$Z nm Kê$U KoD$Z Pmonr Jocr. _wcohr Km~ê$Z Amnmnë`m A WéUmV Kwgcr. KS>çmimMm EH$ R>moH$m ns>cm. _J Vmo 12&& Mm, H$s 1&& Mm H$moU OmUo! Oam S>moim cmjvmo Z cmjvmo VmoM, Amßnm Amßnm, Aem hmh$m EoHy$ Amë`m. _r hiyhiy OmJm hmod$z nmhmvmo Vmo _moê$, _ Zm d amky Aer {V $c A WéUmer àý{mýhm {H$V Mohao H$ê$Z Q>nyZ ~gcocr hmovr. "H$m` ao nmoaq>çm Zmo, AmO OmJaU H$aÊ`mMm ~ov Amho dmq>v!' _r ÌmgyZ {dmm[aco. "Amåhm cm e H$m Amcr Amho Amßnm. Xod H$aVmo Vo gji ~è`mh$[avmm Zm?' _moê$zo {dmmacoë`m `m àýmmo hmoh$mamë_h$ CÎma _r {Xë`mda Ë`mZo nwz: {dmmaum Ho$cr, "_J XodmZ CÝhmim H$m hmo CËnÞ Ho$cm Amho?' "Amoßnm!' Om ^B XoV Ë`mg _r gm Jy cmjcmo, "Amnë`mcm Im`cm YmÝ` cmjv Vo CJdm`cm H$emMr JaO cmjvo?' "nmdgmmr,' _ Zm AmoaS>cr. "nmd$g H$gm ns>vmo, Va CÝhmù`mÀ`m CîUVoZ g_wðmà`m nmê`mmr dm\$ hmod$z Vr T>Jm À`m ê$nmz AmH$memV {\$avo. _J Vr Ë`mM CîUVoZ {dviyz nmdgmà`m ê$nmz n Ïdrda ns>vo. `mgmr>r CÝhmù`mMr JaO _Zwî`mcm Amho. åhuyz XodmZ CÝhmim CËnÞ Ho$cm Amho.' _mâ`m CemOdiyZ EH$ C Xra YmdV Jocm. Ë`mÀ`m _mjmo_mj Am_Mo nmird _m Oa Ymdco. Ë`m XmoZ àmê`mg nmhÿz amkyzo {dmm[aco, "Amßnm, nu _m Oam Mm hmo H$m` Cn`moJ Amho?' "C Xra, Kwer dj ao CnÐd XoUmè`m àmê`m Mm g hma H$aÊ`mH$[aVm XodmZ _m Oa {Z_m U Ho$cr AmhoV, hm Ë`mMm Amnë`mda Ho$dT>m ~a CnH$ma Pmcocm Amho?' _r Zr{VnmR>H$mà_mUo Am{d^m dcmo. "nu Amßnm, C Xra, Kwer dj ao CnÐd XoUmao àmur Var XodmZ H$emcm hmo {Z_m U Ho$co?' amkyzo _cm AS>{dco. nu "Aao, _m Oamcm EImXm {Xdg XÿY~rY Mmoam`cm {_imc Zmhr, 54

55 Va Ë`mM nmoq> ^am`cm ZH$mo H$m? åhuyz C Xra Kwer {Z_m U Ho$ë`m AmhoV,' Ago CÎma XoD$Z _moê$zo _mpr AS>dUyH$ Xÿa Ho$cr. nmocš`mà`m {Iem V R>o{dcocr {MÇ>r ~mhoa H$mTy>Z _ ZmZo {VÀ`mda {c{hcocm àý _cm {dmm[acm, "Amßnm, H$moH$UmV OmUmè`m AmJ~moQ>tÀ`m Zmdm À`m AmYr Eg²-Eg² Aer B J«Or Aja KmVcocr AgVmV. Eg²-Eg² åhuoo H$m` hmo?' "AmJ~moQ>rM Zmd H$m` hmov ~a?' S>moHo$ ImOdrV d Om ^B XoV _r {dmm[aco. _ ZmZo gm {JVco H$_cmdVr. _moê$zo gm {JVco dojmdvr. amky AmoaS>cm cwßnmdvr. AmJ~moQ>rMr Zmdo órqcjr AgVmV, Ë`mMà_mUo M ÐdmMH$ B J«Or eãxmà_muo AmJ~moQ>r~Ôc XoIrc órqcjr gd Zm_ B J«OrV `mo{oco OmVo, hm ì`mh$aummm {Z`_ AmR>dyZ Eg²-Eg²Mm AW _cm EH$X_ ñ\w$acm. "Aao _yimªzmo, Eg²-Eg² Am{d^m dcmo. åhuoo lr_vr gm ^m½`vr. Ogo Eg²-Eg² H$_cmdVr åhuoo lr_vr gm ^m½`dvr H$_cmdVr.' "Amcr H$m nmoaq>r nwýhm MmdQ>nUm H$am`cm? Mcm ìhm MmcVr. S>moŠ`mdê$Z nm KéU KoD$Z Pmon `m. Q>miŠ`mM Amc Amho e H$m-g_mYmZ' Am_À`m Eg²-Eg²Zo S>moŠ`mdaMo nm Kê$U ~moycm H$ê$Z JO Zm H$aVmM e Ho$Imoam Mr nm Jmnm J Pmcr. KS>çmimÀ`m VrZ R>moŠ`m À`m _Ywa AmdmOmV _cm nwýhm Pmon Amcr. {VÝhr gm OMr doi, K gmg_m_m À`m gm JÊ`mdê$Z _r amzm V IS>H$mda ~gcmo hmovmo. BVŠ`mV _OnwT>o M_H$Umè`m S>moù`m Zr Q>H$_H$ ~KV {O^ë`m MmQ>Umao VrZ cm S>Jo Amco. Amncr ^r{v à`mgmzo Xm~yZ Q>mHy$Z Ë`mVë`m gjù`mv _mor>çm cm S>½`mcm _r {dmm[aco, "H$m` ao H$m` nm{hoo?' "e Ho$M CÎma nm{hoo Amßnm,' Vmo cm S>Jm _Zwî`dmUrZo åhumcm. Amü` M{H$V hmod$z _r S>moio {dñ\$maco, _mzocm {hgh$m {Xcm Am{U OmJm hmod$z nmhmvmo Vmo _mpr VrZ _wco àý {dmmaê`mgmr>r YaUo Yê$Z ~gcocr hmovr. "Amßnm, Vwé Jmcm H$mamJ h H$m hmo åhuvmv?' _moê$zo {dmmaco. "H$mamJ h' hm eãx _r AZoH$ doim Eo{H$cm hmovm, nu EImÚm emim_mñvamà_muo Ë`mMr {Ma\$mS> Ho$cr ZìhVr. H$mam- J h = H$mamJ h. ho CKS> hmovo. nu H$mam åhuoo Var H$m`? EH$X_ AmXë`m {XderÀ`m X {ZH$mÀ`m nmzmdarc erf H$ _mâ`m Ü`mZmV Amco. "_{U~oZ H$mam `m Zm AQ>H$'; d _r _wcm Zm gm {JVco, "_{U~oZ H$mamcm Vwé JmV KmVc ho Vwåhmcm _mhrvm Agoc!' "hmo Va! EdT>çmH$[aVmM H$mc havmi ns>cm hmovm emiocm!' "H$mam Zm Vwé JmV KmVë`m_wi Vwa Jmcm H$mamJ h ho Zmd ns>c. Ë`m Vwé JmV Om`À`m AmYrnmgyZM Vo Zmd Amnë`m nyd Om Zr Vwé Jmcm {Xc. {ÌH$mckmZrM Vo!' _r gm {JVco, "Om AmVm _cm Oam Pmon `od$ Úm. nhmq> hmov Amcr, nu Vw_À`m e H$m g në`m ZmhrV!' "AmVm EH$M àý Cacm Amho, Amßnm. AmnU Agwa AmhmoV H$m hmo?' - _ Zm "Vy ^ogya Amhog EdT> _mì Ia.' _moê$zo Q>dmir H$ê$Z EH$ WßnS> Imcr. AmnU Agwa Agë`mMr e H$m _ Zmcm H$m Amcr ømmo H$maU _r {Vcm {dmm[aco. "AmnU gwa Zmhr åhuyz Agwa Pmcmo Zmhr H$m?' - _ Zm. "dm J ehmuo! AmnU _Zwî` Amhmo. ~«m U Am{U ~«m UoVa øm n H$s ~«m UoVam V Ogm _wgc_mz `ov Zmhr Vgm Agwa åhq>cm, H$s Xod{h AgV Zmhr Am{U _Zwî`{h Agy eh$v Zmhr,' _r åhumcmo. _mâ`m CemOdiyZ EH$ C Xra YmdV Jocm. Ë`mÀ`m _mjmo_mj Am_Mo nmird _m Oa Ymdco. Ë`m XmoZ àmê`mg nmhÿz amkyzo {dmm[aco, "Amßnm, nu _m Oam Mm hmo H$m` Cn`moJ Amho?' "C Xra, Kwer dj ao CnÐd XoUmè`m àmê`m Mm g hma H$aÊ`mH$[aVm XodmZ _m Oa {Z_m U Ho$cr AmhoV, hm Ë`mMm Amnë`mda Ho$dT>m ~a CnH$ma Pmcocm Amho?' _r Zr{VnmR>H$mà_mUo "nu Amßnm, C Xra, Kwer dj ao CnÐd XoUmao àmur Var XodmZ H$emcm hmo {Z_m U Ho$co?' amkyzo _cm AS>{dco. nu "Aao, _m Oamcm EImXm {Xdg XÿY~rY Mmoam`cm {_imc Zmhr, Va Ë`mM nmoq> ^am`cm ZH$mo H$m? åhuyz C Xra Kwer {Z_m U Ho$ë`m AmhoV,' Ago CÎma XoD$Z _moê$zo _mpr AS>dUyH$ Xÿa Ho$cr. 55

56 _ ZmZo åhq>co, "gwam åhuoo Xmê$. Oo Xmê$ nrv ZmhrV Vo Agwa Pmco ZmhrV H$m? Zmhr gwam Á`mg Vo Agwa. ~hþd«rhr g_mg.' _ ZmZo Amnco ì`mh$aummo kmz nmkico. _ ZmÀ`m àýmcm _r CÎma XoÊ`mÀ`m AmV _moê$zo AmUIr EH$ àý R>moH$cm, "Amßnm, ~mi åhuoo "hÿz _mor>m' Agm AW hmovmo H$m hmo?' "Vmo H$gm H$m` ~wdm?' _r {dmm[aco. "~mcj Yd ømmm AW J Ydm hÿz loð> Agm hmovmo Ag àmo\o$ga K gmg_m_m åhuv hmovo. Vo åhumco, J JmYan V {Q>iH$m hÿz ~mi J JmYa loð> Pmco, VgoM {dœzmw ^Q>mnojm ~mimor {dœzmw _mor>o Pmco. dzñnvrv XoIrc {has>çmnojm ~mi{has>m OmñV H$S>H$ AgVmo. åhuyz ~mi åhuoo hÿz _moç>m Agm AW Zmhr H$m hmo Pmcm?' _moê$zo {dmm[aco. "Pmcm ~a. H$m` åhuerc Vo gji H$~yc Amho. nu AmVm Pmon KoD$ Úm Oam _cm, CÚm Am {\$g Amho, Mcm {ZKm `owyz!' Ago Oam XaS>mdyZ _wcm Zm hmh$cdyz {Xco Am{U nwýhm Pmon KoD$ cmjcmo. _mâ`m N>mVrda OS> XJS> ns>cm Amho Ago dmqy> cmjyz Vmo H$mT>Ê`mMm _r à`ëz H$ê$ cmjcmo, nu Vmo hmcozm. S>moio CKSy>Z nm{hco Va qh${mv² COmS>co hmovo d N>moQ>r gmiy _mâ`m N>mVrda ~gcocr hmovr. _r OmJm Pmcocm nmhÿz {VZo _mâ`mnwt>o {_Q>cocr _yr> H$ê$Z Vr åhumcr, ""Amßnm, _r Vwcm AH$cm nonc{_r> XoD$?' _r hmo` åhuvm M _wr>rvë`m XmoZ nona{_r>mà`m ds>çm EH$mda EH$ (EH$mImcr EH$ åhq>ë`mg Mmcco) `mà_muo R>oD$Z Vr _cm åhumcr, "`m ~K AH$cm dë`m Pmë`m.' "AJ øm Va XmoZM {XgV AmhoV!' _r EH$mdc EH$ AH$cm Zmhr H$m hmov?' gmiyzo {dmm[aco. e H$m Mr gmw Am_À`m KamV VrZ dfmªà`m A^ H$mn`ªV nmohmomcocr nmhÿz _mâ`m N>mVrV Yñg Pmco. amì^a _mos>coë`m Pmono_wio _r BVH$m g Vmncmo hmovmo H$s, ho àý {dmmaê`mmo d e H$mg_mYmZmMo Iyi Vm~S>Vmo~ JmSy>Z Q>mH$Ê`mMm _mpm {Zü` Pmcm. _wcm Mo Xoìhmao _mo{dumao Am{U nmch$m Zm d {ejh$m Zm AS>JirÀ`m ImocrV Q>mH$Umao ~mc_mzgemó {Z_m U H$aUmam CnX²ì`mnr _Zwî` {Znw{ÌH$ Agcm nm{hoo Ago _mpo R>m V Amho. {Xdg^a XodmÀ`m _yvuà_muo em VnUo Pmon KoV ns>cocr, XþnQ>çm V Jw S>micocr, Voc _micocr, VwiVwirV, Jw~Jw~rV, Jmo{OadmUr ~mcho$ nmhÿz ""YÝ`mñVo Ago Vgo'' Ago CÒma H$m{cXmgmZo H$m{T>co. _wco Am{U \w$co `m Mr VwcZm {Q>iH$ H$dtZr Ooìhm Ho$cr Voìhm XodXÎm `m Mm OÝ_ Pmcm Zgcm nm{hoo. hr {Xdgm H$mì`_`, XodcmoH$m hÿz nmhþur Amcocr gw Xa H$maQ>r amì^a OmJaU H$ê$Z d Q>çmhm Q>çmhm H$moH$cyZ Kam Vë`m gjù`m _mugm Zm H$gm h[aomja H$amd`mg cm{dvmv Vo øm H${dd`mªZm Eo{H$co AgVo Va _wcm Mo JmoS>do `m Zr H$Yrhr Jm{`co ZgVo. _wcm Mm ñd^md H$gm {dnarv, H$aZH$è`m Am{U Agac AgVmo Vo nmhmd`mmo Agë`mg Ë`m Zm MwH$dyZ ZmQ>H$ {gzo_mcm OmÊ`mMm ~ov H$am; amìr Xhm dmoon`ªv Ë`m À`m S>moù`mcm S>moim cmjuma Zmhr! CcQ> àdmg H$aVmZm Ë`m Zm KQ>H$m^a OmJV amhê`mg gm Jm; XJS>mgmaIo OS> Am{U {Züc Pmcoco Ë`m Mo nwvio Im Úmdê$Z dmhÿz Kar ZoÊ`mMm àg J Vw_À`mda Amë`mIoarO amhmuma Zmhr. ~mcñd^mdmà`m nm{dí`mdarc, gainumdarc, gmyonumdarc, {Zì`m OVodarc, {ZînmnVodarc _mpm {dœmg Ë`m {ZÐmhrZ amìrzo nma ~ws>dyz Q>m{H$cm. gh$mir Mhm {nê`mh$[avm nmq>mda ~gcmo AgVm AnË`Ì`mZo, _O^modVr JamS>m {Xcm, Am{U amkyzo {dmm[aco, "AmB Hw $Hy$ cmdvo AmUIr dour KmcVo Vg AmOr H$m Zmhr hmo H$arV?' hm àý Ë`mZo {dmmaê`mcm Am{U XmoZ {dom EH$X_ H$S>H$S>Ê`mcm Ama ^ Pmcm. "H$m` H$maQ>çm Zr H$mcÀ`m Yê$Z MmhmQ>inUm _m S>cm Amho! åhuo _oë`m Mr {Okmgm!' "Og H$mhr _oë`m Zm _mhrvm Zmhr! AmOH$mcÀ`m nmoaq>çm Zm H$mhr {eh$dm`cm ZH$mo. CcQ> VrM `od$z _mor>çm _mugm Zm YS>o KmcyZ XoVrc OJahmQ>rMo. Ë`m K gmg_m_m Zr H$mhr Var _ZmV ^admd AmUIr Am_À`m BW Ë`m À`m ZmXr cmjmd! AmVm H$moUr H$mhr {dmmam Va Ia, nir cmc H$ê$Z S>mJ XoË`o EHo$H$mÀ`m {O^ocm!' amkyà`m nmr>rv Ho$agwUrMm \$Q>H$m ~gcm Am{U _ Zm _moê $Zm YwUr dmiv KmcÊ`mÀ`m H$mR>rMm àgmx {_imcm! _r ^m½`dmz² åhuyz g H«$m V-qH$H«$m VrÀ`m gnmq>çm VyZ ~Mmdcmo. Ë`m {XdgmnmgyZ _wcm À`m {Okmgocm Am{U Ë`m À`m àýmiy {O^ocm _r BVH$s Air{_ir KmcyZ R>o{dcr Amho, H$s EH$ {Xdg _mâ`m S>moH$sdarc Q>monrdê$Z H$mZ{ecmH$S>o _Oc-Xa_Oc H$arV ganq>umam Kwcm ñnï> {XgV AgyZ{h _wcm Zr "ho H$m` hmo Amßnm?' Ago {dmm[aco Zmhr. (gm^ma..) (_mzyzmgmr>r H $n`m H$m`m c`mer g nh $ gmymdm.) *** 56

57 JmodY Z C\ $ XmOrgmho~ BZm_Xma, JmdmVrc EH$ à{v{ð>v ZmJ[aH$ {Z å`w{z{gnc H$m pýgca `m Mm {XdmUImZm. JmodY Z, àjwãy _wðozo \o$è`m KmcrV Amho. ~moycm ~cxod d BVa MmirVrc ^ms>moìr C^o AmhoV. ^mb {XJ ~a Q>moi {Z VmB nùm nmoi eoomar ~gcocr AmhoV. JmodY ZMm {XdmUOr {ncmo~m hm AX~rZo C^m Amho. ~cxod : _J H$m` OmD$ åhuvm Amåhr? JmodY Z : ({MSy>Z) XadmOmn`ªV nmohmomdm`cm `od$ H$m` Vwåhmcm! åhuo OmD$? Iwemc MmcVo ìhm! {ncmo~m, `m Zm ~mhoamm añvm XmIdm! ~cxod : nu Am_M åhuu Var EoHy$Z `m! JmodY Z : H$m` åhuu EoH$m`M Vw_M! Vwåhr ^ms>moìr cmoh$m Zr _cm Ord ZH$mogm Ho$cm Amho! amoo amoo Ë`mM VH«$mar AZ² VrM as>jmur! BW Zi \w$q>cm - {VW {MIc Pmcm! BW _moar Vw ~cr - {VW nm`imzm ns>cm! BWcr nm`ar H$mT>m-{VW {IS>H$s nms>m! BW JiV `²-{VW {R>nH$V²`! H$m`-Amho H$m`! Vwåhmcm _mâ`m MmirV ahm`m Zgoc Va CÚmMo ~cxod JmodY Z ~cxod CÚm Mmi Imcr H$am! : Mmi Imcr H$am - AZ² Om Hw$R>? : _gumv Om! _cm H$m` {dmmavm? : _gumv Om! AmO VrZeo {~ëhms> Vw_À`m Ë`m XrS> IUr IwamS>çmÀ`m MmirV, Joë`m VrZ {nt>çm Hw$Í`m_m OamM {OU OJV AmhoV - Imocr_mJo XmoZ én`o Ago Xa_hm VrZeo XþUo ghmeo én`o _{hý`mmo _{hý`mcm nr>mur VJmÚmZ Vw_Mo ho {ncmo~m dgyc H$ê$Z ZoVmV - Amåhr J[a~m Zr {Xcoë`m ^ms>çmà`m n emda Vwåhr Amnco ~ Jco ~m YcoV. B_maVr CR>dë`mV AZ² BñQ>oQ>r WmQ>ë`mV. Joë`m Vrg dfm V MmirÀ`m XþéñVrgmR>r EH$ \w$q>h$m N>Xm_ Var Vwåhr H$Yr IM Ho$cocm AmR>dVmo Amho H$m Vwåhmcm? Amåhr AmoaSy>Z AmoaSy>Z Am_Mo àmu H $R>mer Amco. Kgo ~gco. {O^m PS>ë`m! Am{U AmO Amåhmcm Iwemc gm JVm AmhmV, H$s _gumv Om- Amåhr Amncr ~m`h$mnmoa KoD$Z _gumv Om- AZ² Vwåhr Amnë`m ~m`h$mnmoam Zm H$dQ>miyZ _mì `m 57

58 JmodY Z {ncmo~m JmodY Z ~cxod JmodY Z {XdmUImÝ`mV _Om _mam! MmoamÀ`m CcQ>çm åhuvmv- : H$m` åhumcmg? MmoamÀ`m CcQ>çm- _mâ`m {XdmUImÝ`mV `od$z _cm Mmoa åhuvm? H$gcm _mo MT>cm Amho Vwåhm ^ms>moìr {^H$maS>çm Zm! XmoZ én`o _{hzm ^ms> XoÊ`mMr cm`h$s Zmhr Vw_Mr! h rà`m _hmjmb À`m {XdgmV BVH$s ñdñv ^ms>çmmr Mmi ~m YyZ Úm`cm Amho H$m Vw_Mm EImXm ~mn V`ma? : H$m` ~mocu Amho? eš` Zmhr! : KanÅ>r dmt>cr-zinå>r dmt>cr-s >ozoonå>r dmt>cr Var XmoZ én`m Mo gìdmxmoz én`o _m{jvco H$s, Vw_Mo S>moio nm T>ao hmovmv-az² XmoZ én`o ^ms>çmv Vwåhmcm VmO_hmc hm Q>ocÀ`m gmò r nm{hoov H$m`? JmoaJ[a~m gmr>r ñdñv ^ms>çmmr Mmi åhuoo Vw_À`mgma»`m EoVImD$ Am{U Amier nmoim Zm \w$h$q> amhê`mgmr>r H$mT>cocm nm Oanmoi Zìho! : nm Oanmoi! Vw_À`m Mmirnojm nm Oanmoi \$ma ~am! {VWo OZmdam gmr>r OodT>r ì`dñwm d gmò r AgVrc VodT>çm XoIrc Vw_À`m MmirV ZmhrV! BW Vw_À`m ~ Jë`mV _mì àë`oh$ Imocrcm EH$ EH$ Zi, _moar AZ² âcqejmm g S>mg! AZ² {VW VrZeo {~èhms>m Zm EH$ Zi Vmo XoIrc AYm B Mr! AZ² VrZ em MHy$n- Ë`mVcm EH$ MmirÀ`m ^æ`mz ñdv:gmr>r Hw$cyn cmdyz amiyz R>odcocm! AmUy H$m gmè`m MmirVë`m cmoh$m Zm amoo gh$mià`m àhar Vw_À`m ~ Jë`mda åhuoo H$ioc! nå>r dmt>cr - nå>r dmt>cr åhuyz Vwåhr hmh$mq>r H$aVm? nu nå>r dmt>dcr Hw$Ur? Vwåhr å`w{z{gnm{cq>rà`m _ ~a cmoh$m Zr Zm! Jocr ~mam df Vwåhr Am_À`mM MmirVë`m VrZeo {~èhms>h$ê $À`m _Vm da h_img {ZdSy>Z `ovm! H$m` Ho$c `² Vwåhr Am_À`mgmR>r? J[a~m À`m _Vmda {ZdSy>Z `ovm Am{U {ZdSy>Z Amë`mda VwåhrM Amåhm J[a~m Mo H$mi hmovm! : Vwåhr Jar~! \$mq>ho$ H$nS>o KmcVm {Z KmUoaS>o amhvm åhuyz Jar~ åhum`m hmò ao Vwåhmcm? amoo Vwåhmcm {gzo_m nmhm`cm nm{hoo-hm Q>ocmV Om`cm nm{hoo- Xmê$ ß`m`cm nm{hoo-{vw Vw_Mr J[a~r AmS> `ov Zmhr! Vwåhm J[a~m À`m \$mq>š`m {IemV OodT>o n go gmns>vrc VodT>o Am_À`m aoe_r H$moQ>mÀ`m {IemV gmns>m`mo ZmhrV! h rà`m H$mimV dmq>oc Vo h $ {Z gdcvr _mjm`cm Á`mcm Ë`mcm J[a~r hr Mm Jcr g~~ gmns>cr Amho! OodT> Agoc-Zgoc {VVH $ J[a~m Zm nm{hoo! Am{U Vo XoIrc \w$h$q>! J[a~m Zm {eju \w$h$q> nm{hoo- Am fy \w$h$q> nm{hoov- Ka \w$h$q> nm{hoov- H$nS>o \w$h$q> nm{hoov? Z{e~ Am_M, H$s J[a~ cmoh$ ~m`h$m \w$h$q> _mjy cmjco ZmhrV AOyZ! ^mb Q>moi : _r _Yo ~mocy H$m? Vwåhr lr_ V cmoh$ n emà`m Omoamda ~m`h$m IaoXr H$aVm åhuyz J[a~m À`m c¾mcm XoIrc ~momar ñdê$n Amcoc Amho! Z{e~ g_om Vw_M, H$s Jar~ cmoh$ AÚmnr OmJo Pmco ZmhrV-Vo EH$Xm IS>~Sy>Z OmJo Pmco åhuoo Vw_À`m {VOmoè`m Am{U Vw_Mo OZmZImZo EH$m jumv Amog ns>vrc! JmodY Z : (Amü`m Zo) åhuoo! Vwåhr H$moU? ^mb Q>moi : _r H$moU? _r J[a~m Mm dmcr-_owam Mm nwt>mar- H$m_H$è`m Mm H $dmar-lr_ Vm Mm d ar-^m S>dcemhrMm Xþî_Z², gm_«má`emhrmm H$mi- AZ² ZmoH$aemhrMm ~mn! _cm Vwåhr AmoiIV Zmhr?- (nùmh$s>o ~moq> XmIdyZ) {ZXmZ `m Zm Var? VmB nmoi : åhuoo! _cm AmoiIV Zmhr Vwåhr? JmodY Z : dm! Vwåhmcm AmoiIV Zmhr- Ag H$g hmob c? Vwåhr gamo{ozr Zm`Sy> AZ² ho Odmhacmc Zohê$ ZìhoV H$m? {ncmo~m, `m Zm ~mhoamm añvm XmIdm- ^mb Q>moi : Wm ~m! XmoZ doi nmoq>mmr IiJr ^av Agcr åhuoo Agcm amjgr {dzmox H$moUmcmhr gwmvmo! ho nhm, gmè`m qhxþñwmzmm Zgcmo Var _mâ`m ~moimvcm Var _r Odmhacmc Zohê$M Amho- Am{U `mhr Amnë`m J rvë`m gamo{ozr Zm`Sy>M AmhoV! Vw_À`m lr_ Vr {XdmUImÝ`mn`ªV Am{U {dcmgr a J_hmcmn`ªV Am_Mr Zmd nmohmomcr Zgcr Var øm ehamvrc àë`oh$ J[a~mÀ`m MmirV- VmB nmoi : Am{U _OwamÀ`m PmonS>rV- ^mb Q>moi : Amåhm XmoKm Mr Zmdo Zohê$ Zm`Sy> À`mM ZmdmBVH$s nyá` AmhoV. ({ncmo~mh$s>o ~moq> H$ê$Z) e H$m Agoc 58

59 Va `m {ncmo~m Zm {dmma! {ncmo~m : ho ^mb {XJ ~a Q>moi, Am{U `m- `m- ^mb Q>moi : `m VmB nùm nmoi. _r A{Ic ^mavr` Q>m Jodmcm `y{z`zmm AÜ`j, gcyzdmco g KmMm CnmÜ`j, AmMmar-dmT>no `y{z`zmm I{OZXma Am{U ~ cjms>r IQ>maodmco g KmMm {MQ>Urg Amho. Am{U `m- VmB nmoi : _r _ S>B Vë`m ^mordmë`m-nmq>rdmë`m `y{z`zmr AÜ`j AgyZ- ^mb Q>moi : Vwier~mJoVë`m dmvr diumè`m {dydm `y{z`zà`m `m {MQ>Urg AmhoV. JmodY Z : H$m` åhuvm! dm! AmO IamoIarM _r YÝ` Pmcmo! _r Z ~mocmdvm Vwåhr _mâ`m Kar AmcmV Am{U gmè`m JmdÀ`m ~moimvcr AZ² J rvcr nm`yyi Vwåhr _mâ`m {XdmUImÝ`mV PmS>crV `m~ôc _r Vw_Mm \$ma Am^mar Amho! H$m` ao ~cxod, Vw_À`m MmirVë`m ^ms>moìr cmoh$m À`m gmè`m VH«$mar _mâ`mnwt> _m S>m`cm Vy EH$Q>m Ag_W Amhog åhuyz H$m `m XmoZ A{Ic ^mavr` _hîdmà`m {d^yvtà`m BW `oê`mmr VgXr {Xcrg? ~cxod : _r H$emcm `m Zm AmUVmo`? hom AmnU hmod$z _mâ`m~amo~a Amco! MmirVë`m gmè`m ^ms>oh$è`m Mr `y{z`z ñwmnz H$am åhuyz {H$Ë`oH$ {Xdg ho _mâ`m_mj cmjco AmhoV! ^mb Q>moi : Am{U ho gmao ^ms>oh$ar cmoh$ Ago ~odhy$\$ AmhoV, H$s `y{z`z ñwmnz H$aÊ`mMr A $c AOyZ `m À`m ~ÏWS> Q>miŠ`mV `ov Zmhr! AOyZ {dmma H$am! Omon`ªV Vwåhr ^ms>oh$è`m Zr Amncr `y{z`z ñwmnz Ho$cr Zmhr, Vmon`ªV Vwåhr cmoh$ `m _Jê$a _mch$m À`m {H$Vrhr H$mZrH$nmir AmoaS>cmV Var Ë`mMm H$mhr EH$ Cn`moJ ìhm`mm Zmhr! _KmnmgyZ Vwåhr `m À`mnwT> `od$z EdT>m Kgm \$mos>v AmhmV- ~Km- `m À`m H$miOmÀ`m IS>H$mV EdT>mgm Var Amocmdm CËnÞ Pmcm Amho H$m? å`w{z{gnm{cq>rà`m Zimcm EH$ doi Xþnmar nmur `ob c, nu `m lr_ V _mch$m À`m A V:H$aUmV X`oMm nmpa \w$q>m`mm Zmhr! åhuyz åhuvmo, H$s g K ñwmnm- EH$_wImZ Amnë`m h $m Mr _mjur H$am- VodT>çmZ ho cmoh$ Vmù`mda Amco ZmhrV Va g n nwh$mam! `m lr_ V cmoh$m Zm dr>urda AmUÊ`mM EH$M A_moK eó åhuoo g n! ho lr_ V cmoh$ ho ^m S>dcdmco cmoh$- J[a~m À`m n emda- J[a~m À`m H$ï>mZ H$_m{dcoë`m g nîmrda _moh$mq> MaUmao nmoi AmhoV- J[a~m M aº$ {nd$z _mococo T>oHy$U AmhoV. J[a~m Mo àmu emofumè`m `m Oidm AmhoV-hOmamo df g_momvrc AS>mUr H$m_H$è`m Mr, H$ï>miy eovh$è`m Mr Am{U l_ordr J[a~m Mr amjgr ^m S>dcemhrZ Or ^` H$a {niduyh$ Mmc{dcocr Amho- Or- Or {niduyh$ Mmc{dcocr Amho- JmodY Z : Ahmo _ohoa~mz {niduyh$! Kgm H$moaS>m ns>cm Vw_Mm {ncmo~m, AmVyZ EH$ MhmMm H$n KoD$Z `o- ({ncmo~m OmVmo.) ^mb Q>moi : Am{U EH$ {ndim hîmr- JmodY Z : hmo- EH$ {ndim hîmr! ~gm Imcr! \$mam Km_mKy_ PmcmV Vwåhr! Vw_M gma ^m S>dc Vwåhr BWM IM Ho$ë`mda g Ü`mH$mir ezdmadms>çmnwt> Vwåhr H$m` qh$mmiuma? ~cxod : g K ñwmnm {Z g n H$am Ag gm JyZ Vwåhr nwt>mar cmoh$ Amåhm J[a~m Mr {Zìdi {Xem^yc H$arV AmhmV! nadm ^m S>r H$m_Jma cmoh$m Zr Vw_À`mM {MWmdUrcm ~ir nsy>z g n nwh$macm, Ë`mM H$m` Pmc! H$m_mMo Vmg H$_r Pmco ZmhrV H$s amoo XmarÀ`m XamV dmt> Pmcr Zmhr! AIoa Vm S> YwirV IwngyZ H$maImZXmam Zm eau Omd cmjc! Vwåhr g nmmo nwt>mar amhvm ~moycm- Vwåhmcm H$s{V {_ivo- Vw_M Zmd dv _mznìmv N>mnyZ `ov Am{U g nmda OmUmè`m H$m_H$è`m Mr Am{U Ë`m À`m Hw$Qw> ~mmr _mì AÞmÞ Xem hmovo- ^mb Q>moi : Hw$R>ë`m Var Jm YrN>mn H$m±J«ogdmë`mZ Vwåhmcm Jwé_ Ì {Xë`mgmaIm {XgVmo Amho. AmVmn`ªV _r gmoim g n `eñdr H$ê$Z XmI{dco AhoV! _mp Zmd EoH$c, H$s ^m S>dcdmco AZ² {JaUrdmco MiMi H$mny cmjvmv. nadm _r ñq>oezdaà`m h_mcmmm g n nwh$macm Va \$ñq> Šcmg AZ² goh $S> Šcmg_Yë`m cmoh$m Zm Q > H$m Z² ~momh$s Amnmnë`m Q>miŠ`m da KoD$Z ais>v Omd cmjc -nwt>rc AmR>dS>çmV _r JmdmVë`m gmè`m Ýhmì`m Mm g n nwh$mauma Amho- Ë`mÀ`m AmYr Vwåhmcm H$m` Amnë`m hom_vr H$ê$Z 59

60 `m`à`m AgVrc Ë`m `m- ({ncmo~m Mhm d \$amimmo gm_mz KoD$Z `ovmo.) JmodY Z : `m- g ng_«mq>! hm Mhm `m AmYr- ^mb Q>moi : g nmm Zmd H$mT>c, H$s A Jmda amo_m M C^o amhvmv. Vmo nhm {JaUrMm ^m Jm dmocm- homamo _Oya {JaUrÀ`m Xmamer O_co AmhoV- EH$hr H$m_mda Om`cm V`ma Zmhr- Vmo nhm cmc~mdq>m- Vr hmvmos>r Am{U H$mò Vm- Vmo BÝH$cm~ qpxm~mx- Ë`m CKS>çm _ XmZm Vë`m àm S> g^m- Vmo cmr>r_ma- Vmo Jmoir~ma- Mma _Oya _oco, e ^a OI_r Pmco- Vo _oocoë`m _Owam M àm S> ñ_mah$- JmodY Z : ~g H$am ho g nnwamu- H$m ~m Yy Vw_M ñ_mah$ BWë`m BW! ^mb Q>moi : AÀN>m- KoVmo Mhm- ho \$amimm H$m` AmUc AmhoV? JmodY Z : {XdmirM Amho- AmO ^md$~ro? _mhrv Amho Zm? H$m` hmo VmB - Vwåhr `m Zm gm {JVc Zmhr dmq>v? ^mb Q>moi : `m Am_À`m Vgë`m- åhuoo AmodmiUrdmë`m VmB ZmhrV A! J ag_o H$ê$Z KoD$ ZH$m! Amåhr Ogo AI S> ^mb Vem `m AI S> VmB AmhoV! Xgam {Z {Xdmir ho ^m S>dcdmë`mM {Z _Ü``wJrZ ga Om_Xmam Mo gu AmhoV! Amåhr Vo nmirv ZgVmo! JmodY Z : ZH$m nmiy gu, nu ho Va ImVm Zm? (~cxod dj ao _ S>itZm) ho KoV Zmhr? ~cxod : Kar nmoa ~mi Cnmer Q>mHy$Z Amåhr Amcmo AmhmoV Vo H$mhr Amnë`m \$amimda Vmd _maê`mgmr>r Zmhr. ^mb Q>moi : ho ho MyH$ Amho! `m ^m S>dcdmë`m lr_ Vm À`m Kar OodT> H$mhr {_ioc VodT> \$ñv H$ê$Z Ë`m Zm AmnU cw~ms>c nm{hoo. hm Mhm- hm H$m` `m lr_ Vm Mm Amho? J[a~m À`m H$ï>mZ M V`ma Pmcocm Amho hm! `m MH$ë`m, `m H$a Á`m Jar~ {~Mmè`m ñd` nmš`mzr Am{U _moch$autzr am~am~yz V`ma Ho$coë`m AmhoV! hm gmam _mc Amnë`m J[a~m MmM Amho! åhuyz Vmo AmnU J[a~m Zr Im`cm H$mhr EH$ hah$v Zmhr. ~cxod : ~g H$am Vw_Mr A $c! (JmodY Zcm) ho nhm gmho~, _cm Amnë`mcm OmñV H$mhr gm Jm`M Zmhr. å`w{z{gnm{cq>rmr {ZdS>UyH$ Odi Amcr Amho. Vwåhr Xadoioà_mU Am_À`m _Vm da Adc ~yz ahmc; nu Vwåhmcm gmè`m ^ms>oh$è`m V\}$ {ZjyZ gm JVmo, H$s AmR> {Xdgm À`m AmV Am_À`m gmè`m VH«$mar Xÿa Pmë`m ZmhrV Va `m {ZdS>UwH$sV EH$ _V {_iuma Zmhr Vwåhmcm Am_À`mn H$s! JmodY Z : Vw_À`m Agë`m nmoh$i Y_Š`m Zm ^rh$ KmcUma Zmhr _r! AmO ~mam df {ZdSy>Z `ovmo Amho _r å`w{z{gnm{cq>rv! Vw_Mr lmõ OodyZ ~gcmo Amho _r! {^H$maS>çm ^ms>oh$è`m Mr _cm {_Omg gm JVm! nmm én`m Mr ZmoQ> XmI{dcr H$s, nmoq>mda \$a\$q>v `ovrc gmao _V Úm`cm! Mcm MmcVo ìhm! H$mhr EH$ XþéñVr hmouma Zmhr MmirMr! amhm`m Agoc Va amhm Zmhr Va Iwemc Mmi gmosy>z XoemoYS>rcm Om! ~cxod : Añg! Am_À`m H$mhr EH$ VH«$mar EoH$Uma Zmhr Vwåhr? _J `mnwt> EH$ n ^ms> {_iuma Zmhr Vwåhmcm Am_À`mH$Sy>Z! _J ~Ky XoemoYS>rcm H$moU OmV ` Vo! Mcm ao! (~coxd {Z BVa OmVmV.) ^mb Q>moi : JÕm Amho coh$mmm! åhuoo AmVmn`ªV _r Ë`mcm hom gm JVmo Amho- H$s g n H$am- ^ms> XoD$ ZH$m- Ë`m{edm` Vw_À`mgma»`m ~X_mf _mch$m Mo S>moio CKS>m`Mo ZmhrV! Va H$moUr cmoh$ EoH$m`cm V`ma ZìhVo! Am{U AmVm eodq>r _mâ`mm VÎdmda Amco! JmodY Z : H$m` ~odhy$~ AmhmV! A $c, ~wõr ehmunum `m Zr g n Ho$cm Amho H$m` Vw_À`m S>moŠ`mV! Iwemc _mâ`m ^ms>oh$è`m Zm _mâ`mg_moa g n H$am`cm gm JVm AmhmV? (VmB nmoi EH$X_ hþ XHo$ XoD$ cmjvo.) A! ho hmo H$m`? Pmc H$m` `m Zm! Mm Jë`m Mhm {nvm {nvm gwimgwir hþ XHo$ Úm`cm cmjvmv! ^mb Q>moi : Vg Ë`m Zm hmov Zoh_r! Mhm {nvm Zm, ImVm Zm OodVm Zm Ë`m Zm Ag asy> `ov! JmodY Z : Vo H$m? ^mb Q>moi : MhmÀ`m àë`oh$ KmoQ>m~amo~a Am{U AÞmÀ`m àë`oh$ Kmgm~amo~a Ë`m Zm Amnë`m ñdamá`mmr AmR>dU hmovo. AmnU BH$S>o Imd ß`md - M Z H$amdr Am{U AOyZ Amncm Xoe Jwcm_{JarV {IVnV ns>mdm `m H$ënZoZ H$moUmMm Jim ^ê$z `ouma Zmhr? 60

61 (Vmohr S>moio nwgvmo.) JmodY Z : ho nhm _ohoa~mz VmB Am{U ^mb, Vwåhm XmoKm Zm as>m`m Agoc Va ~mhoa ìhm! Zmhr Va {VH$S>o ÝhmUrKamV Om Am{U EH$_oH$m cm {_R>çm _mê$z nmoq>^a as>m! {ncmo~m, Ë`m Zm EH$ Q>m doc AmUyZ Úm. ^mb Q>moi : Vwåhm ^m S>dcdmë`m cmoh$m Zm H$mirO, A V:H$aU ^mdzm, Xoem{^_mZ dj ao H$mhr Amho H$m? ~a Vo OmD$ Úm! _r Amcmo hmovmo Vo AemgmR>r- ({IemVyZ H$mJX H$mT>Vmo.) `m nìh$mda Vw_Mr ghr nm[hoo. JmodY Z : hr H$m` ^mzjs> Amho? ^mb Q>moi : XmoZ _{hý`m nydu Vwåhr å`w{z{gnm{cq>rvë`m cmoh$m Zr gm`h$cda H$a ~gdyz Jar~ OZVoda ^` H$a AÝ`m` Ho$cm Amho! JmodY Z : _rm Vmo R>amd å`w{z{gnm{cq>rv AmUcm. ^mb Q>moi : åhuyzm Vw_À`m ZmdmZ JmdmV cmoh$ R>UmUm H$arV AmhoV! gm`h$cda H$a ~gdë`mnmgyz JmdmV hch$ moi CS>mcm Amho! Jar~ cmoh$ Amnmnë`m gm`h$cr ^am^a {dhy$z Q>mHy$ cmjco AmhoV. Am_MrM Jmoï> nhm! nydu Amåhm XmoKm Odi XmoZ gm`h$cr hmoë`m! nu H$a ~gë`mnmgyz _mpr gm`h$c _r H$mTy>Z Q>mH$cr! h r `m À`mM gm`h$cda _r H$m_ ^mjdvmo Amho. JmodY Z : N>mZ! hr Mm Jcr `w{º$ H$mT>crV. åhuoo H$amM AmoP Amnc `m À`mdaM ns>c! ^mb Q>moi : AmO Vwåhr gm`h$crda H$a ~gdcmv, CÚm Vwåhr OmoS>çmda H$a ~gdmc- nadm njs>rda ~gdmc- Voadm S>moŠ`mdaÀ`m Q>H$cmda qh$dm H$mZmdaÀ`m Ho$gm da H$a ~gdmc! H$m` å`w{z{gnm{cq>r Amho H$m Moï>m Amho? Z{e~ Am_M! JmdmVë`m gw Xa _wcrda Vwåhr H$a ~g{dcm Zmhr! JmodY Z : \$m`xm H$m`! gw Xa _wctda H$a ~gdcm Va `m JmdmV H$dS>rM hr CËnÞ hmouma Zmhr! ~a _J, åhuu H$m` Amho Vw_M? ^mb Q>moi : Vwåhr å`w{z{gnm{cq>rà`m `oë`m {ZdS>UwH$sV Oa C^o amhuma Agmc Am{U Oa Vwåhmcm {ZdSy>Z `m`m Agoc Va `m nìh$mda ghr H$ê$Z gm`h$c aô H$aÊ`mÀ`m Am_À`m `m MidirV Vwåhr gm_rc ìhm`cm nm{hoov. VaM Am_À`m gmè`m `w{z`zmm Vwåhmcm `m {ZdS>UwH$sV nmqr>~m {_ioc! JmodY Z : Vw_Mo `w{z`z åhuoo Vo IQ>maodmco AZ² gcyzdmco `y{z`z H$s Zmhr! (Vo nìh$ \$ms>vmo.) hm Vw_À`m Midircm _mpm nmqr>~m! gm`h$cda H$a ~g{dê`mgmr>r {OW _r ñdv: nwt>mh$ma KoVcm {VW Vmo aô H$aÊ`mÀ`m MidirV _r gm_rc hmod$! ^mb Q>moi : _J Vwåhr H$go {ZdSy>Z `ovm Vo Amåhr nmhvmo! gmè`m gm`h$cdmë`m Mm àm S> g n KS>dyZ AmUy! ehamvco gmao ì`dhma ~ X nmsy>! EdT> M H$m` nu A{Ic OmJ{VH$ gm`h$c g K ñwmnz H$ê$Z `m gm`h$c g nmmm dudm Amåhr gmè`m OJmV ngady Am{U àm S> H«$m Vr KS>dyZ AmUy. JmodY Z : ho nhm g n H$am`À`m EodOr e I H$am Om XmoÝhr hmvm Zr. Vw_À`mgmaIo {Q>ZnmQ> ^mb {Z VmB Ago MhmÀ`m H$nmda AZ² {ndù`m hîmrà`m nm{h$q>mda {dh$v {_ivmv! g nmà`m Jßnm Vwåhr `m VmB À`m nwt> _mam- Am{U H$m` H«$m Vr H$am`Mr Agoc Vr Ë`m À`mVM H$am! Mcm, _wh$mq>çmz añvm gwymavm H$m Vw_À`m _mzjwq>rda ~gdy hm H$a? ^mb Q>moi : Xÿa-hmV cmdy ZH$m A Jmcm-Amåhr ^m S>dcdmë`m Zm {edv ZgVmo- Mc J- (XmoKo KmB KmB Zo {ZKyZ OmVmV. JmodY Z H$moMmda ~gvmv. BVŠ`mV {J[aOm AmVyZ `ovo.) {J[aOm : H$m` H$amd `m à_moxcm? JmodY Z : H$m` Pmc? {J[aOm : AmO ^md$~ro- AOyZ `mmm nîmm Zmhr! (Wm ~yz) H$moU _ S>ir Amcr hmovr AmVm? H$gë`m Jßnm Mmcë`m hmoë`m EdT>çm? (Wm ~yz) R>ac Zmhr Zm AOyZ H$mhr? JmodY Z : H$emM åhuvog? {J[aOm : å`w{z{gnm{cq>rm hmo? Zmhr amhuma Zm ` Xm C^o? (cm{s>h$nuo) Ia M, Zmhr Zm C^o amhuma? JmodY Z : _r å`w{z{gnm{cq>rà`m {ZdS>UwH$scm C^m amhrz qh$dm amhmuma Zmhr! Vwcm `m ^mzjs>rv S>moH $ KmcÊ`mM H$m` H$maU Amho? ~m`h$m_mugm Zr ñd` nmh$kamv cj nwadmd! ^mor Kmogmù`mMr H$am`Mr H$m ns>dimmr H$am`Mr- cmoum qc~mm 61

62 {J[aOm JmodY Z {J[aOm JmodY Z {J[aOm JmodY Z Kmcm`M H$m A ã`mm Kmcm`M - : Va Va- ñd` nmh$kamv cj KmcVo _r! Vmo H$mi Jocm AmVm ~a H$m! AmOn`ªV ~m`h$m Zr Amnë`mcm ñd` nmh$kamv H$m Sy>Z KoVc åhuyz nwéfm Zm {XdmUImÝ`mV dmq>oc Vo H$am`cm _moh$irh$ {_iv hmovr. AmVm Amåhr Vw_M H$mhr EH$ EoH$Uma Zmhr. H$m` dmq>oc Vo Pmc Var ` Xm Vwåhmcm _r å`w{z{gnm{cq>rcm C^o amhÿ XoUma Zmhr! : Añg! _J H$m` dmq>oc Vo Pmc Var _r å`w{z{gnm{cq>rcm C^m amhuma! Vy H$moU _cm gm JUma? : _r- _r Vw_Mr ~m`h$mo- Am{U å`w{z{gnm{cq>rmr EH$ _VXma nu! XmoÝhr ZmË`m Zr Vwåhmcm ~OmdVo, H$s Vwåhr ` Xm C^o amhvm H$m_m Z`o- Vwåhr ahm Va Iao C^o-- : ZdrZ AmVm H$m` C^ amhm`m Amho? Jocr ~mam df _r EH$gmaIm C^mM Amho! Ë`m{edm` H$m _r å`w{z{gnm{cq>rv {ZdSy>Z `ovmo Amho? Omon`ªV _r AmS>dm Pmcmo Zmhr Vmon`ªV àë`oh$ å`w{z{gnm{cq>rv {ZdS>UwH$scm _r C^mM Amho! : ~mam df} Vwåhr å`w{z{gnm{cq>rv {ZdSy>Z `ovm AmhmV- AOyZ Vwåhmcm å`w{z{gnm{cq>rmm H$gm H $Q>mim Amcm Zmhr? Amnë`m c¾mcm AOyZ ~mam df o Pmcr ZmhrV VmoM g gmammm _mì Vwåhmcm H $Q>mim Amcm! amoo amoo Ë`mM Ë`mM å`w{z{gnm{cq>rà`m Jmoï>r EoHy$Z Amåhmcm KamVë`m _mugm Zm Ë`m å`w{z{gnm{cq>rmm AJXr drq> Amcm Amho. Am{U Vwåhmcm {VW OmD$Z ~gê`mmm H$gm {VQ>H$mam dmq>v Zmhr? : AS>mUr {ó`o, å`w{z{gnm{cq>rv OmÊ`mMm _mugmcm H$m H $Q>mim `ov Zmhr, ho ahñ` Vwcm `m OÝ_mV H$iU eš` Zmhr! å`w{z{gnm{cq>r hm EH$ ZmX Amho-å`w{Z{gnm{cQ>r EH$ dos> Amho-å`w{Z{gnm{cQ>r ho EH$ ì`gz Amho! Omo å`w{z{gnm{cq>rv EH$Xm Jocm Vmo H$m`_Mm Jocm- ~mhoaà`m OJmcm H$m`_Mm A Vacm! EImÚm Jm OoH$gmcm Jm OmMr {Mcr_ AmoT>m`cm {_imcr Zmhr qh$dm Xmê$~mOmcm g Ü`mH$mir Xmê$ ß`m`cm {_imcr Zmhr, åhuoo Ë`mMr Oer ~om Z pñwvr hmovo Ver {J[aOm JmodY Z {J[aOm å`w{z{gnm{cq>rmr g^m Á`m {Xder Zgoc Ë`m {Xder Am_Mr Ho${dcdmUr AdñWm hmovo! Am_À`mVco H$mhr AÅ>c g^mgx- H$m_ Agmo AJa Zgmo- å`w{z{gnm{cq>rv Mmodrg Vmg R>oc nsy>z AgVmV, Vo H$m` CJrM? Vo H$mhr Zmhr- `m Am`wî`mV Amncr hr å`w{z{gnm{cq>r AmVm gwq>m`mr Zmhr- AmemM H$ê$ ZH$mog! ` Xmhr Amåhr gmcm~mxà_mu C^o amhuma! : Vwåhr C^o am{hcmv Va _r gë`mj«h H$arZ- àmu {VH$ CnmofU H$arZ! gmè`m JmdmV AmoaS>V {\$aoz, H$s `m Zm _V XoD$ ZH$m- å`w{z{gnm{cq>rv OmD$Z `m Zr Amnë`m g gmammm gë`mzme Ho$cm Amho åhuyz! gjù`m JmdmZ Oar Vwåhmcm _V {Xcr Var _mâ`m EH$Q>rM _V Var _r Vwåhmcm XoUma Zmhr! : ~m`h$moà`m _VmMr H$moUVmhr nwéf H$Yrhr ndm H$arV Zmhr. _J Vo _V å`w{z{gnm{cq>rm Agmo AJa KamVc Agmo. nu _r åhuvmo VwPm EdT>m å`w{z{gnm{cq>rda H$m amj? å`w{z{gnm{cq>r H$m VwPr gdv Amho? : å`w{z{gnm{cq>r hr _mpr gdvm Amho. _mâ`m g gmam Vc gma {hamdyz ZoUmar- _mâ`m _wimda Amcocr Vr gdvm Zmhr Va H$moU Amho? gdv {Odm hr Omir! Zme H$ar g gmammm, ZoB {hamdwzr ZmWMaUm! em V gwimmm & hgv _wimmm ~moc {ZKo Zm & ào_o Ë`m Mm & Ü`mg {VMm öx`m OS>cm! `m H $Xm{eUrÀ`m ZmXm_wi Vw_M g gmamvc gma cj nma nma CSy>Z Joc Amho. ju^a H$Yr em VnUo KamV ~gmc- Amnë`m ~m`h$m _wcm Zm Odi KoD$Z Ë`m À`mer ào_mz Jmoï>r H$amc Va enw! Aï>m àha Vw_M å`w{z{gnm{cq>rer c¾m cmjc Amho! AmO `m ~mos>m Mr g^m Amho- CÚm Ë`m H${_Q>rMr g^m Amho- AmO S >ozoo nmhm`cm Om`M `², CÚm eovimzm Vnmgm`cm Om`M `². AmO ^mor _mh}$q> Va CÚm _Q>Z _mh}$q>! amìr PmonoVgwÕm _Zmcm ñdñwvm 62

63 JmodY Z {J[aOm JmodY Z Amho H$m! "nmoc- nmoc- nmoc' Ago qh$mmiv {Z AmoaS>V CR>Vm! gwå>r Agmo AJa Zgmo KamV MVwl JrMr OÌm ^acr AgVo amoo! Hw$R>co H$moU {~Jmar, _wh$mx_, PmSy>dmco- Á`m Mr Vm S> nmhm`cm ZH$moV H$Yr- Ë`m M Amnc amoo gh$mir {Z`_mZ Xe Z! ZH$mo-ZH$mo Pmc Amho _cm `m KamV amhu! å`w{z{gnm{cq>rv OmD$Z Vwåhr Amnë`m g gmamm AZ² KamXmamM dmq>moi Ho$c AmhoV! : _hm_yi Amhog! åhuo å`w{z{gnm{cq>rv OmD$Z _r KamXmamM dmq>moi Ho$c! Vwcm H$m` Ë`mVc H$iV! _r BVH$s df} å`w{z{gnm{cq>rv Amho åhuyz _r `m pñwvrcm `od$z nmohmomcmo Amho, R>mD$H$ Amho? Xhm Xhm homa én`o IM H$ê$Z Amåhr å`w{z{gnm{cq>rv {ZdSy>Z OmVmo Vo H$m` Am_À`m KamXmamM dmq>moi H$aÊ`mgmR>r? å`w{z{gnm{cq>rgmaim {H$\$m`Vera Y Xm Zmhr Xþgam. {ZdS>UwH$sV IM Ho$coc gma ^m S>dc Xm_XþßnQ>rZ VrZ dfmªv h_img nav Amc M nm{hoo! Ë`m{edm` Amncm _mzgý_mz hmovmo- g_momv doz dmt>v, ho \$m`xo Va {ZamioM! Am_À`m å`w{z{gnm{cq>rmo Ago {H$Ë`oH$ g^mgx XmIdyZ XoB Z, H$s Á`m Zm å`w{z{gnm{cq>r-{edm` CnOrdrHo$M gmyzm Zmhr _wir! `m cmoh$m M MmcV H$g? åhuo å`w{z{gnm{cq>rv OmD$Z KamXmamM dmq>moi hmov! : `m å`w{z{gnm{cq>rm dmq>moi Pmë`m{edm` Vw_À`m cmoh$m M å`w{z{gnm{cq>rm dos> H$mhr H$_r ìhm`m Zmhr! Zmhr Va hr å`w{z{gnm{cq>r ~ X Var ns>cr nm{hoo! Ia M, gah$maz gmè`m å`w{z{gnm{cq>çm ~ X Ho$ë`m Va {H$Vr Var g gmar ~m`h$m Mm gah$macm Xþdm {_ioc! : gah$ma Va hr å`w{z{gnm{cq>r ~ X H$am`cm S>moù`mV Voc KmcyZ ~gc Amho. Vwåhm ~m`h$m Mm gah$macm AmUIr nmqr>~m ZH$mo. hr å`w{z{gnm{cq>r Oa gah$maz ~ X Ho$cr Va {Zåå`m g^mgxm Zm dos> cmjoc; AZ² Ë`m Zm dos>çmà`m BpñnVimV nmr>dmd cmjoc Am{U {Zåå`m g^mgxm Zm Cn{OdrHo$M gmyz Zmhr åhuyz AZmW-n JyJ hmv nmr>dmd cmjoc. å`w{z{gnm{cq>r ~ X Pmcr Va Am_M MmcUma H$g? {J[aOm JmodY Z : XodmÀ`m X`oZ Amnë`mcm ^anya {Xcoc Amho. Amncm M[aVmW Mmc{dÊ`mgmR>r Var Amnë`mcm å`w{z{gnm{cq>rv Om`cm ZH$mo. : Vo Vwcm Zmhr H$im`M! Joë`m ~mam dfmªv å`w{z{gnm{cq>rv OmD$Z _r Oo \$m`xo H$ê$Z KoVco, Vo Vo nwavo nmdê`mgmr>r _cm {\$ê$z å`w{z{gnm{cq>rv Joc M nm{hoo. AmVm Amncr Mmi nhm! _{hzm ghmeo én`o ^ms> `ov {VM! Joë`m {H$Ë`oH$ dfmªv AmnU XþéñVr Ho$cr Amho {VMr? _r å`w{z{gnm{cq>rv ZgVmo Va H$moUr nmg Ho$cr AgVr Vr? _Zwî`dñVrV A`mo½` åhuyz å`w{z{gnm{cq>rz {Vcm Ho$ìhmM O_rZXmoñV H$ê$Z Q>mH$cr AgVr. nadm {edmor amos>da AmnU Vmo âc Q> {dh$v KoVcm. nmm én`o ñ¹o$aa \w$q>mmr OmJm Vr. ^a dñvrvcr. nu Amnë`mcm Vr Mma AmUo ñ¹o$aa \w$q>mz {_imcr. _r å`w{z{gnm{cq>rv ZgVmo Va {_imcr AgVr H$m H$Yr? Amnc Vo ns>h $ Ka! nmmeo én`o H$moUr {Xco ZgVo Ë`mcm! nu cú_r amos>mr AmIUr H$aVmZm Vo Zo_Ho$ _Ymo_Y AmUyZ Ë`mMo Xhm homa én`o H$m ånoýgoez R>moHy$Z KoVc! KanÅ>r AZ² ZinÅ>r {Xë`mM _cm AmR>dVM Zmhr _wir! Amncr _moq>ma Amho- {VMm Q> Šg AmnU H$Yr {Xcm Amho? JmdmVco cmoh$ {Z å`w{z{gnm{cq>rvrc A{YH$mar _mâ`mda Agm S>md Yê$Z ~gco AmhoV, H$s _r Oa å`w{z{gnm{cq>rv {\$ê$z {ZdSy>Z Jocmo Zmhr Va _cm øm JmdmV amhu Vo AeŠ` H$aVrc! BVH $M H$m` nu Á`m PmSy>dmë`m amoo gh$mir _cm gcm_r XoVmV Ë`mM _cm Amnë`m PmSy> Zr PmoS>nyZ H$mT>m`cm _mj nwt> nmhm`à`m ZmhrV! (...gm^ma) (_mzyzmgmr>r H $n`m H$m`m c`mer g nh $ gmymdm.) *** Eogr Ajao : _amr>r Apñ_VoMr 12 dfmªmr A{^_mZmñnX `eñdr dmq>mmb 63

64 ""gmcm Q > ìhc - Q > ìhc - `y _ñq> Q > ìhc!'' gmoh$mor {ÌcmoHo$H$a ^oiomm nmmdm ~H$mUm ^avm ^avm Mm nmq>rdaà`m _mdië`m gy`m cm gmjr R>odyZ åhumco. ""nu "Q > ìhc ìhoz `y _ñq>' Agm ~mos> Amho.'' H$moMaoH$a- _mñvam Zr Hw$a_wè`m VyZ S>mi emoyrv e H$m H$mT>cr. ~Q>mQ>çmÀ`m MmirV H$moMaoH$a_mñVam Mm gmdy g mz åhuyz cm [H$H$ Amho. nmdgmim gwê$ hmoê`mnydu _{hzm^a AmYr N>Ìr KoD$Z Vo ~mhoa ns>vmv Am{U g në`mz VaXoIrc _{hzm^a Odi ~mijvmv. BVHo$M Zìho, Va W S>rÀ`m AmYrM Jù`mcm _\$ca ~m YyZ Vmo _mm n`ªv {Q>H$dVmV. å`w{z{gnm{cq>rà`m _amr>r _wctà`m emiovco OdiOdi gjio Z ~a Ë`m Zr AmcQy>ZnmcQy>Z {eh${dco AmhoV. Vmg dmodumè`mcm {enm`mà`m AJmoXa emiov hoa amhumam Am{U BÝñnoŠQ>a hm hmê$z Ac-a{eXmMm {ejuimë`mv CnQ>cocm dmag Amho Ago g_oyz amoo hooarnq> ^aumam, {Z`{_V XmT>r H$aUmam Am{U djm Vë`m gjù`m _wcm Mr ZIo ZrQ> H$mncr AmhoV H$s ZmhrV ho nmhumam hm {ejunoemmm EH$_od OmJê$H$ à{v{zyr Amho. añë`mà`m COì`m ~moyzo H$Yr Mmccm Zmhr. Q >m_-h $S>ŠQ>aMr ZOa dicr Zmhr Va Q>mù`m dmodyz, hmh$m _mê$z, àg Jr Amnë`m ~mh$mdê$z Ë`mÀ`m ZmH$mn`ªV OmD$Z Ë`m Zr {VH$sQ> KoVco Amho. Ë`m_wio {ÌcmoHo$H$am Zr àdmg Ho$cmM nm{hoo Ago {dymz Ho$ë`m~amo~a H$moMaoH$a_mñVam Zr gah$mar e H$m H$mT>cr H$s aoëdomm àdmg AJË`mMm Agoc VaM H$am Agm H$m`Xm Amho Zm? ""gmcm B {S>`Q>!'' {ÌcmoHo$H$a, hos>šcmh $ d gmho~ `m À`m nmr>rda d BVa H$moUmÀ`mhr Vm S>mda "gmcm B {S>`Q>' åhuvmv. ""E H$moMaoH$a_mñVa, Vy åhuoo AÌ JM Amhog. Q > ìhc ìhoz `y _ñq> dma Q>mB Xr hmov. AmVm CcQ> Jìh_]Q> BO gmcm EÝH$aoqOJ Q > ìhc! ~ñg! ZmS>H$Uu, Amnë`mcm Q > ìhc Ho$cmM nm{hoo.'' ""_J Mcm d Jwë`m cm. {XdmirV \$se H$m` `ov d Jwë`m cm! H$m` g_ocov? _mâ`m \$mxabýcm Mr dms>r Amho d Jwë`m cm-'' ""Ahmo, d Jwë`m cm H$m` Amho nmhê`mgmai? Hw$R>oVar B{Vhmgà{gÕ ñwimcm OmD$. qghjs>, cmohjs>, nýhmim...'' 64

65 ~m~yh$mh$m Zr ^oi ImÊ`mIoarO BVa H$moUË`mhr H$m`m cm Vm S> CKS>m`Mo Zmhr Agm Ho$cocm {Zü` _mos>cm. ~m~yh$mh$m Iao ~Q>mQ>çmÀ`m MmirVco B{Vhmgg emoyh$! Vo dv _mzmv dmdam`cm ZmH$~yc AgVmV. _w ~B V XmoZ _Oë`m À`m ~gog {\$am`cm cmjë`m Var KmoS>çmÀ`m Q >m_à`m H$mimV Vo amhÿ BpÀN>VmV. ""~ñg-iè`m, VygwÕm B {S>`Q>M Amhog! AmVm gmc {hñq >rv Amåhm cm H$m` B Q>aoñQ>?'' {ÌcmoHo$H$a. ""Zmhr, nu - B{Vhmg hm ^mdr {nt>rcm _mj Xe Z H$aVmo.'' H$moMaoH$a_mñVam À`mVcm JwéOr OmJm Pmcm Am{U {VgarÀ`m "gw~moy noedmb ' `m nwñvh$mà`m àñvmdzovco dmš` Ë`m Zr hmuyz Q>mH$co. ""Am c ambq>! Hw$R> hr Mcm-nU dr _ñq> gmcm Q > ìhc! Amnc H$m` gmc cmb\$ Amho? gh$mir CR>m`M Vo Am {\$g {Z _J Ka. Ka Am{U Am {\$g - AmnU nu gmco B {S>`Q>M hmod$z Jo mo!'' Mm nmq>rdaà`m Ë`m MM}VyZ ~Q>mQ>çmÀ`m MmirVë`m ^«_U_ S>imMr ñwmnzm Pmcr. gwédmvrcm ~è`mm _ S>itZr CËgmh XmIdcm. àw_ H$mpí_acm Om`Mr H$ënZm {ZKmcr. {VWyZ {X r-amj«m-_wwam-am_oœa-ûmah$m-agmhr n`m ` {ZKmcm. Am{U eodq>r ñwim À`m `mxrà_muo ^«_U_ S>imMr g^mgxg»`m KQ>V KQ>V {ÌcmoHo$H$aeoQ>, H$moMaoH$a_mñVa, H$merZmW ZmS>H$Uu Am{U ~m~yh$mh$m Iao ho MmaM g^mgx {e H$ am{hco Am{U _ S>imMm n{hcm H$m` H«$_ åhuyz nwê`mcm Om`Mo R>aco. H$moMaoH$a_mñVam Zm {XdmirMr gwq>r cmjv hmovr Am{U {ÌcmoHo$H$a, ZmS>H$Uu Am{U ~m~yh$mh$m `m À`m Mma-Mma {Xdgm À`m aom gwx dmzo _ Oya Pmë`m. øm n H$s àdmgmmm AZw^d H$moUmcmM \$magm ZìhVm. {ÌcmoHo$H$aeoQ> Pmd~mÀ`m dms>rvyz IoVdmS>rV amhm`cm Joco hm n{hcm àdmg. EH$Xm MoÊ`mcm ~«XaBÝcm À`m H${PZÀ`m ~ Jë`mda drh$e S> {Q >ncm Joco hm Xþgam àdmg. gm ñh ${VH$ gámhmv ~mo[adcrcm PmS>o AmUm`cm Joco Vmo {Vgam àdmg, Am{U Xgè`mcm _hmcú_rà`m XodimV Om`Mo hm Mm Wm àdmg! Zmhr Va amoomm Am {\$gmm àdmg hmm Iam! H$moMaoH$a_mñVa _mì _wcm À`m ghctgmr>r H$mÝhoar cour, Amao Xþ½YH $Ð, Owhÿ Am{U dgb Mm {H$ m `own`ªv OmD$Z Amco hmovo. ~m~yh$mh$m Iao Oar àë`j àdmgmv Joco ZmhrV Var H$mJXmonÌr Ë`m Zm àdmgmmm Iyn AZw^d hmovm. ^avnyaà`m {H$ëë`mcm {MIc {H$Vr cmjcm `ownmgyz nýhmù`mà`m nmdzqis>rà`m cm ~ré Xrn`ªV Ë`m Zm BËW ^yv _m{hvr Amho Agm MmirV JdJdm hmovm. {ÌcmoHo$H$a, ~m~yh$mh$m Am{U H$moMaoH$aJwéOr `m À`mnojm H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZm Oam A{YH$ _m{hvr hmovr. H$maU Vo Xadfu Zo_mZo H$moH$UmV OmV AgV. na Vw g_wð_mjm Mr Ë`m Zm gd`! ""_r-h$m` g_ocov? daà`m dmq>ozr H$Yr MwHy$Z `ov Zmhr...'' ""daà`m dmq>oz åhuoo?'' H$moMaoH$aJwéOtMr {dúmwud Îmr AOyZ {Q>Hy$Z Amho. ""Ahmo, åhuoo KmQ>mdê$Z-~oiJmd-H$moëhmnyaÀ`m dmq>ozr. ~moq>r ~ X Pmë`m H$s {VH$S>gyZ `md cmjv. H$m` g_ocov? nu KmQ>r h_mc åhuoo EH$ Z ~amo S>m ~rg-_r EH$Xm Amcmo hmovmo H$moëhmnyadê$Z. ZwgVm \$Ug JmS>rV MT>dm`Mo AmR> AmUo _m{jvco h_mcmzr. _r åhq>c, emo^v Zm` Vwcm. Ahmo, XmaMm \$Ug _mâ`m! \w$h$q>mv AmUcocm. Ë`mMr h_mcr _r AmR> AmUo XoD$? åhq>c, H$mnrZ Am{U dmq>rz gjù`m Zm {hvë`m {hv - H$m` g_ocov? H$moH$UmV Agcr S>çm_\w$c{Jar H$aUma Zm` Am_Mm h_mc. ns>mdmn`ªv ~mooo EH$ AmÊ`mV MT>dUma Am{U hm åhuvmo âc Q>\$m_m n`ªv AmUo {H$Vr? AmR>! Am{U JmS>rV MT>dm`Mo Va Mma AmUo! _oë`m _a åhq>c _r. hmo-ñdîmm S>moŠ`mda KoVcm \$Ug Am{U MT>cmo JmS>rV. Ahmo, XmaMm \$Ug _mâ`m. h_mcr H$m åhuyz XoB Z?'' ""~amo~a Amho-'' ~m~yh$mh$m Iè`m Zm H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm `w{º$dmx e ^a Q> o$ nq>cm. ""àdmgmv _mì h_mcm nmgyz gmdy am{hc nm{hoo.'' ""Am{U {IgoH$mny nmgyz!'' AWm V ho dmš` H$moMaoH$a_mñVam -IoarO BVam Zm gwmuo eš` ZìhVo. ""Zmhr, åhuoo aoëdoà`m S>ã`mV {R>H${R>H$mUr {c{hcoc AgV. Am{U H$maUm{edm` gmiir AmoT>cr Va nþmg én`o X S> hmovmo.'' ""nu _mñva, gmiir AmoT>m`cm OmB c H$moU H$emcm? Vwåhr \$mam {^Ìo ~wdm!'' H$merZmW ZmS>H$Uu ""Zmhr - nu Ag AgV S>ã`mV {c{hcoc. Am{U AmJJmS>rVyZ hmvhr ~mhoa H$mT>m`Mm ZgVmo. aoëdo {Oå_oXmar KoV Zmhr hmv _mos>cm Va.'' H$moMaoH$aJwéOr YmoŠ`mÀ`m gymzm XoD$ cmjco. ""Ë`mM H$mhr {deof Zmhr. S>ã`mVyZ AmnU H$emcm hmv H$mT>Uma? H$m` hmo {ÌcmoHo$H$aeoQ>?'' H$merZmW ZmS>H$Uu ""gmcm B {S>`Q>M Amhog Vy H$moMè`m! H$Xr Amnë`mcm 65

66 âc Q>\$m _ dê$z H$m` cmoumdù`mcm {M $s, H$O Vcm {MdS>m{~dS>m KoÊ`mM H$m_ cmjc, Va {IS>H$sVyZ hmv ~mhoa H$mT>m`Mm-'' ""nu ~mh$s {IS>H$sVyZ hmv ~mhoa H$mT>U S> OagM hm - _mpo H$mH$m...'' ~m~yh$mh$m Iè`m Zr Amnë`m H$mH$m À`m hmvmda AmJJmS>rVcr {IS>H$s EH$mo{Ugeo XmoZÀ`m {S>g ~a _{hý`mv ns>ë`mmr hh$sh$v gm {JVcr. ""gwx dmz hmv ~Mmdcm Am{U {IS>H$s _mos>cråhuyz ~a. H$mH$m åhuoo n{hcdmz JS>r Am_Mm. Ahmo, H $îumh$mr>m nmur Vo! {X r XadmOm ns>cm AgVm ~moq> _mos>c ZgV Ë`mM! Vo H$m` AmJJmS>rÀ`m {IS>H$scm ^rh$ KmcVmhoV?'' H$mhr doi Wm ~yz ~m~yh$mh$m À`m H$mH$m Mm B{Vhmg _ S>itZm EoH$mdm cmjcm. ~Q>mQ>çmÀ`m MmirÀ`m ^«_U_ S>imMo ho Mma g^mgx Á`m {Xder nwê`mà`m àdmgmcm {ZKmco Vmo {Xdg gmoý`mà`m Ajam V {c{huo _hmjmv cmjco AgVo Var H$gë`m Var Ajam V {c{huo AË`mdí`H$ hmovo. øm {XdgmgmR>r Joco XmoZ _{hzo AÅ>mhmg Ho$cm hmovm. {ÌcmoHo$H$aeoQ>Mm CËgmh Va n±q>daà`m nq²>q>çmcm Z Ow_mZUmè`m Ë`m À`m d ena namjv nmoq>mgmaim Amog S>V hmovm. Ë`m ZmXmV Ë`m Zr ~m~cr~m`ioaro gdmªzm B {S>`Q> åhuyz KoVco hmovo. H$merZmW ZmS>H$Uu Am{U {ÌcmoHo$H$a `m Zr h Q²>g KmVë`m hmoë`m. {ÌcmoHo$H$am Mr \o$ëq> h Q> hmovr. ñq>m\$à`m {H«$Ho$Q> _ Mcm Vo dfm VyZ EH$Xm Vr h Q> KmcVmV. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr Zdr h Q> KoVcr hmovr Am{U {VMm nå>m hzwdq>rdê$z AmoT>cm hmovm. n±q>à`m nq²>q>çmcm Ë`m Zr - Hw$Ur Ë`m Zm gm {JVco H$moU OmUo - nu MmHy$ cmdcm hmovm. ~m~yh$mh$m Iao _mì Zohê$eQ>, OmH$sQ> Am{U Jù`mV XmoÝhr ~moy Zm {neì`m cq>h$mdyz C^o hmovo. Ë`m Zr S>moŠ`mcm H$mir Jmoc Q>monr KmcyZ Q > H$-H $S>ŠQ>aÀ`m H$nmimda `oumè`m {Xì`mÀ`m eos>gmaio nmoñq>h$ms> Ë`m Q>monrV IwngyZ J _V AmUcr hmovr. Am{U H$moMaoH$a_mñVa......ImH$s AÜ`m hÿz H$_r Vw_mZ - {Vcm {OWo{OWo åhuyz {Igo H$aUo eš` Amho {VWo{VWo {Igo - àë`oh$ {IemV H$mhr Zm H$mhr Var H$m ~coco; H $~aoà`m nq²>q>çmcm {eq>r, Xmoar, MmHy$; COì`m {IemV M_Mo, S>mì`m {IemV ã`mq>ar; ImH$s eq> À`m COì`m {IemV S>m`ar, gmvamr> nopýgcr Am{U qc~y, _mjë`m {IemV nî`m Mm Š`mQ>; Jù`mV nmê`mmr {nedr; Xþgè`m Im Úmdê$Z ~m Šg Š`m_oè`mMm nå>m; nmr>rdaà`m hdag H$_Ü`o gva Or; hmvmv dih$q>r; nm`mv ~«md$z H $ZdmgMo ~yq>, nmoq>arda Q > {\$H$-nmocrg ~m YVmV Vem nq²>q>çm; Jù`mV _\$ca, Am{U cmr>rcm nwar^mormm S>~m ~m YyZ "`m OmÊ`mgr nav Z `ouo-' Agm Moham H$ê$Z C^o amhÿz ""N>Ìr `m`mr amøcr!'' åhuyz Hw$aHw$aV hmovo. ds>rc ~ Yy Mr _ogmnmoq>o{_`mà`m ct>mb V {_imcocr h Q> Ë`m À`m S>moŠ`mcmM H$m` nu OdiOdi hzwdq>rn`ªvà`m nwè`m Mohè`mcm ~gv hmovr. ho Pmco O J_ gxamv _mos>umao gm_mz. Ë`m{edm` Q > H$m, dih$q>çm, H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm noq>mam, dj ao ñwmda _mc_îmm hmovrm. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªÀ`m _wcmzo pìhšq>mo[a`m AmUcr. Ë`mV àw_ H$em arvrzo gm_mz MT>dVm `ob c `mmm gmd O{ZH$ {dmma Pmcm. ""AmYr Q > H$m Z² noq>mao MT>dm.'' - EH$ gymzm. ""N>o, AmYr Vwåhr ~gyz `m.'' - Xþgar gymzm. ""Ag H$am. AmYr H$moMaoH$a_mñVa, Vwåhr MT>m-'' ""ZH$mo, {ÌcmoHo$H$aeoQ>, Vwåhr MT>m {Q>{\$Z-H $[a`a KoD$Z'' ""Ë`mnojm ~m~yh$mh$m Zm ~gy Úm-'' ""~m~yh$mh$m, Jù`mVcr {nedr H$mT>m-'' ""ZmS>H$Uu, h Q>Mm nå>m KÅ> H$am-'' ""H$moMaoH$a_mñVa, nmê`mmr {nedr JiVo Vw_Mr-'' Aem H$mhr àm_m{uh$ gymzm Mm VS>mIm Mmcy AgVmZm J carvyz ""AJ~mB! H$moMaoH$a_mñVa H$m Vo? _cm dmq>c, g_moaà`m MmirVcm JwaImM Amho-'' ""{ÌcmoHo$H$arU ~K H$er nwt> nwt> H$aVo`!'' Agco CX²Jma H$mT>Ê`mMo H$m` ^{JZtZo ñdrh$maco hmovo. Am{U EHy$U hm H$mhrVar ZH$cm Mm H$m` H«$_ Mmccm` Aem AmZ XmZo _wco {IXiV hmovr. eodq>r gm_mz Am{U Ë`m_mJyZ àdmgr _ S>ir MT>cr. H$moMaoH$aJwéOtZm pìhšq>mo[a`mdmë`mzo Amnë`m eoomar KoVco. da MT>VmZm Ë`m Mr AYu {doma {Xì`mV AS>Hy$Z EH$XmoZ {_{ZQ>o ImoQ>r Pmcr. na Vw øm gd JS>~S>rV CËgmh hmovm. pìhšq>mo[a`mdmë`mzo Mm~yH$ hmucm Vmo àw_ {ÌcmoHo$H$am Zm eoh$h±s> H$am`cm Amcoë`m Ë`m À`m ~«XaBÝcm À`m H$mZgwcmer gcjr H$ê$Z Z Va KmoS>çmÀ`m nmr>rda ~gcm. EH$ OmoaXma JMH$m ~gcm. gd _ S>ir pìhšq>mo[a`mv gm_mzmgh$q> MnIc ~gcr. H$moMaoH$a_mñVam Zr da ~gë`mda S>m`ar H$mTy>Z "{ZKÊ`mMr doi : VrZ dmoyz XmoZ {_{ZQ>m Zr' Ago Ë`mV {Q>nco. pìhšq>mo[a`m Mmar A Jm Zr S>JS>JV hmovr. Ë`m_wio EdT>r Mma Ajao {Q>nÊ`mV Ë`m Mr EH$ nopýgc IMu ns>cr. añë`mvë`m IS²>S>çmZo Zo_H$m Agm Y $m {Xcm H$s, hmvmvcr nopýgc CS>mcr. AmVm KmoS>mhr a JmV Amcm hmovm, Ë`m_wio JmS>r Wm ~dyz nopýgc emoyuo eš` 66

67 ZìhVo. JmS>rÀ`m dmt>ë`m dojm~amo~a "àdmgrnummo pñnarq>' H$moMaoH$aJwéOtÀ`m A JmV Ioiy cmjco. "kmzg nmxz ho àdmgmmo _w»` Ü`o`' ho dmš` Mm WrÀ`m YS>çmV Ë`m Zr AZoH$ doim {eh$dco hmovo. Ë`m Zr pìhšq>mo[a`mdmë`mer Amncm gwig dmx gwê$ Ho$cm. ""Ho$ìhmnmgyZ pìhšq>mo[a`m MmcdVm AmnU?'' ""A~o hmq>!'' pìhšq>mo[a`mdmcm JaOcm. øm AZno{jV CÎmam_wio H$moMaoH$a_mñVahr XMH$co. na Vw Xþgè`mM jur ho CÒma g_moaà`m ZmR>mi hmvjms>rdmë`mcm CÔoeyZ hmovo ho Ë`m À`m Ü`mZmV `od$z Ë`m Zr gwq>ho$mm {Z:œmg Q>mH$cm. ""añë`mvyz Mmcmd H$g hr gmyr Jmoï> H$iV Zmhr Amnë`m nmxmmè`m Zm.'' pìhšq>mo[a`mdmë`mmr ghmzw^yvr {_i{dê`mmm à`ëz H$arV H$moMaoH$a_mñVa åhumco. BVŠ`m C M OmJoda ~gê`mmm Ë`m À`m Am`wî`mV hm n{hcmm àg J hmovm. _mjë`m ~moycm gm_mzmà`m {T>JmV Ë`m À`m ghh$mar àdmgr ~ Yy Mo Ho$di gm_mzmcm Q>oHy$ XoD$Z amhuo EdT>oM à`ëz Mmcy hmovo. H$moMaoH$a_mñVam Zr nwýhm EH$Xm kmzg nmxzmmm à`ëz Ho$cm, ""KmoS>çmMo ^md H$m` AmhoV hmo h r?'' ""E@E@@@ - njs>rdmcm-'' "pìhšq>mo[a`m Mmcdm`cm _ZmMr AË` V EH$mJ«Vm cmjvo' ho dmš` AIoa H$moMaoH$a_mñVam Zr Amnë`m _ZmV Zm Xdco. AYm EH$ Vmg S>M_iV Mmar àdmgr Am{U Ë`m Mo gm_mz ~moar~ Xa ñq>oezmà`m g_moa `od$z W~H$co. Am{U cmc S>Jcodmë`m h_mcm Zr gmozo cwq>ë`mgmaio gm_mz ~mhoa H$mT>m`cm gwédmv Ho$cr. Ë`mV EH$mZo noq>mè`m~amo~a ~m~yh$mh$m Zmhr ~mhoa AmoTy>Z H$mT>co. ""gmco B {S>`Q>!'' {ÌcmoHo$H$aeoQ> h_mcm À`m A Jmda MmirgEH$ doim IoH$gco. _Yë`m qhxh$ù`m V ~m~cr~m`zr H$ê$Z {Xcocm "JmoS>r ~Q>mQ>r'Mm añgm Ë`m À`m n±q>da Am{U ~m~yh$mh$m À`m YmoVamda gm S>cm hmovm. EH$m h_mcmzo VodT>çmV {Q>\$sZ H $[a`a IgH$Z AmoT>cm Am{U Cacocm añgm, CH$S>cocr A S>r, nwcmd Am{U Q>mo_ Q>mo ImD$Z añvm V á Pmcm. ""gmco B {S>`Q>-'' _w S>r H$mncoë`m H$m ~S>rgmaIo {ÌcmoHo$H$am Zr W _mz gwê$ Ho$co. VodT>çmV àdmgr _ S>irMo I{OZXma ~m~yh$mh$m Iao `m Zm pìhšq>mo[a`mdmë`mh$s>o Xhm én`o gwq>o Zgë`mMo ew^dv _mz H$ico. ""Var Vwcm _r gm JV hmovmo M O Ko åhuyz - gmcm B {S>`Q>! Q > ìhc_xr M O nm{hoo. Wm ~..._mâ`m nm Ho$Q>_Xr-ho ~K, dz Q²>doëìh AmhoV. ZmS>H$Uu, VwÂ`mH$S>o {H$Vr hm`v?'' H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr n±q>à`m nq²>q>çmmr AmoT>mVmU H$ê$Z AmV ImoMcocm gxam ~mhoa H$mT>cm. _J gxam da H$ê$Z AmVë`m ~{Z`ZÀ`m Mmoa{IemVyZ AmR>- AmR> AmÊ`m Mr Mma ZmUr H$mTy>Z XmoZ én`o O_dco. H$moMaoH$a_mñVam Zr Amncr _ogmnmoq>o{_`m h Q> CcQ>r H$ê$Z AmVë`m Mm_S>çmÀ`m nå>rv XS>dcoë`m EH$ én`mà`m ZmoQ>m H$mT>ë`m. ""{H$Vr n eo Xo`mMo Ë`mcm?'' {ÌcmoHo$H$a. ""Mma én`o ~mam AmUo-'' ""~m~yh$mh$m, Xo Zm VwPr ZmoQ>-{gcr gmcm!'' gwq>çm n em Mr O_dmO_d Mmcy AgVmZm àdmgr _ S>irMr _Om nmhm`cm XhmnmM _mugohr O_cr hmovr. eodq>r Mma én`o ~mam AmUo pìhšq>mo[a`mdmë`mà`m hmvmv {Q>H$dco. ""Mma én`o AmR>M AmUo R>aco hmovo gmho~-'' pìhšq>mo[a`mdmcm åhumcm Am{U Amnë`m àdmgmcm hm gë``wjmvcm pìhšq>mo[a`mdmcm Hw$Ry>Z cm^cm øm Amü`m Zo Am{U AmZ XmZo ho S>mJ EH$moUrg AmhoV `mda EH$_V ZìhVo. H$maU {ÌcmoHo$H$aeoQ>Zr _mooco Ë`m doir Vo ~mdrg ^aco. ~m~yh$mh$m Zr _mooco Ë`m doir gms>omm Xm ^aco. na Vw hm AmH$S>m pìhšq>mo[a`mdmë`mcm Jocoë`m n emmm Omo n[aum_ Ë`m À`m S>moŠ`mV Ka H$ê$Z ~gcm hmovm Ë`m_wio Amcm hmovm. H$maU H$moMaoH$a-_mñVam Mr AYu n±q> gmos>cr Va AYu Aer Xþgar H$moUVrM dñvy Ë`m gjù`m gm_mzmv ZìhVr. H$merZmW ZmS>H$Ê`m À`m {JZ²VrV Va EH$Vrg dñvy ^aë`m-na Vw Ë`mV Ë`m Zr h Q²>g (ZmS>H$Ê`mªÀ`m ^mfov "ømq>r'), H$_aooMo H$mVS>r nå>o, KS>çmio, dj ao "namyq>u' dñvyhr _mooë`m hmoë`m. eodq>r {ÌcmoHo$H$aeoQ>Zr gdmªzm Jßn amhm`cm gm JyZ S>mJ _mooco Vo "Q²>d Q>rgodZ' {ZKmco Am{U nwýhm KmoQ>mim Pmcm. 67

68 {ÌcmoHo$H$a d S>añQ >H$ Pmco, ~m~yh$mh$m W $ Pmco, H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMr Vmo ""_mcdumm Agcm nm{hoo-kmq>mdamm Z $sm Zm`-H$m` g_ocov-'' hr ImÌr Pmcr Am{U H$moMaoH$aJwéOtZm Va J{hda Amcm. ""nmøc V? àdmgmv H$go Zdo AZw^d `ovmv! Ahmo, _muwgh$s Zmhr åhuvmv Zm, hr `m _muwgh$s. Mma AmÊ`m gmr>r ImoQ> Zmhr ~moccm Vmo. Ia M, Ë`mM Zmd Am{U Z ~a {Q>nyZ `m`cm hdm hmovm. Agë`m g mz Am{U àm_m{uh$ _mugmm Omhra H$m VwH$ ìhm`cm nm{hoo.'' ^aë`m A V:H$aUmZo JwéOr åhumco. ""Mcm, gm_mz-gm_mz-hw$r> '' H$merZmW ZmS>H$Uu AmoaS>co. gwq>çm n em Mr gmo` hmob n`ªv h_mc gm_mz KoD$Z ~onîmm Pmco hmovo. eodq>r n Yamdrg {_{ZQ>m À`m emoymz Va h_mc gmns>co. h_mc emoym`cm H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm noq>mam Cn`moJr ns>cm. Agcm noq>mam Ë`mnydu BVam Zr gmos>mm, nu h_mcm Zrhr nm{hcm ZìhVm. nydu OmXÿJma Amnë`m h S>r~mJmcm Pmondm`cm Agcm noq>mam dmnarv. Am½`«mhÿZ {edmor_hmamo nimco Vo Agë`mM ~was>r noq>mè`mvyz, Ago ~m~yh$mh$m Mo _V hmovo. h_mc gmns>ë`mà`m AmZ XmV _ S>ir nwt>o {ZKmcr Am{U- ""KmV Pmcm...'' Ago åhuyz ~m~yh$mh$m _Q>H$Z {V{H$Q>- H$coŠQ>aÀ`m XmamVM Imcr ~gco. ""Aao, H$m` Pmc? B {S>`Q> gmcm! {V{H$Q>r {dgacm H$m` gmcm? XmoZ Vmg Š`y_Xr C^m amhÿz [apd Ho$ë`m {V{H$Q>r...'' ""XmoZ Zmhr-AS>rM Vmg C^m hmovmo _r am JoV.'' H$moMaoH$a_mñVam Mm YraM gwq>cm hmovm. AOyZ Vo ßc Q>\$m _ _Ü`o {eacohr ZìhVo. nu H$gcmhr `w{z\$m _ KmVcoë`m H$moUË`mhr Bg_mcm nm{hco H$s H$moMaoH$a_mñVam Mr N>mVr YS>YS>m`cm cmjvo. ""Ahmo, {V{H$Q> ZmhrV. {V{H$Q> hr AmhoV-'' ~m~yh$mh$m Mm Moham AJXr XrZ n{vv AÝ`m`r Pmcm hmovm. ""{V{H$Q>r AmhoV, Va _J KmV H$gcm Pmcm?'' {ÌcmoHo$H$a. ""pìhšq>mo[a`m-'' ""pìhšq>mo[a`m? gm_mz {dgacm?'' ""N>o hmo. Xhm én`m Mr ZmoQ> Ë`mcm {Xcr hmovr. Vmo gwq>o Zmhr åhumcm. nu ZmoQ> Ë`mÀ`mOdi am{hcr. da Ë`mcm gms>omma én`o _mooco.'' ""åhuoo gms>omm Xm én`mcm pìhšq>mo[a`m ns>cr. gmcm B {S>`Q>... nu Vy ZmoQ> nav H$er Zm` KoVcr?'' ""Ë`mÀ`mH$Sy>Z Mma AmUo nav KoVco, Ë`mV ZmoQ> `m`m am{hc.'' ""~K ~K-gmcm ZmS>H$Uu, ho Vw_Mo H$moH$UmVco cmoh$...'' ""Vmo H$moH$UmVcm AgU M eš` Zmhr, H$m` g_ocov? Ahmo, H$moH$UmV KmoS>mJmS>r Mmcdm`cm {eh$uma Hw$R> Vmo? Am_À`m H$moH$UmV gjio {VH$S>o åhuoo Y_Ê`m-'' ""{_ñq>a, ~moycm ìhm'' {VH$sQ>-H$coŠQ>a JaOcm. øm JS>~S>rV nwýhm EH$Xm h_mc hadco Am{U àdmgr _ S>itZr H$merZmW ZmS>H$Ê`mªÀ`m noq>mè`m_wio nwýhm Ë`m Zm emoyyz H$mT>co. ""E-dmQ>oc {VW gm_mz ZH$mo Q>mHy$. [apd}ez Amho Am_M. hm ~K.'' ""nu hm goh $S> Šcmg Zmhr Zm? ZrQ> ~Km.'' H$moMaoH$aJwéOr! ""nu Xhm én`o Vwåhr pìhšq>mo[a`mdmë`mcm {XcoV Vo {dgacmv H$go Vwåhr? _mjë`m AmKmS>rda H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm Am{U ~m~yh$mh$m Mm g dmx. ""Ahmo, ho nmhm-'' YmoVa XmIdrV ~m~yh$mh$m åhumco. ""añgm gm S>cm` Vmo. Ë`mMm Xhm én`m er H$m` g ~ Y?' ""Ahmo-{Zå_m añgm _mâ`m YmoVamV Jocm`. Ho$ìhm EH$Xm YmoVa ~XcVmo Ag Pmc ` _cm. gwmv Zmhr Amho H$mhr. H$m` {_aà`m KmcVmV ho cmoh$ aíemv-'' ""åhuoo hiym MmQ>cm{~Q>cmV H$s H$m` Vwåhr?'' ""Ahmo, MmQ>Vm H$m`? Pm ~Vmo` Zm _m S>rcm-'' AmVm _mì ~m~yh$mh$m Mm Moham Ho${dcdmUonUmMr erd gmosy>z as>hw $S>rÀ`m amá`mv {eacm hmovm. AmKmS>rcm H$moMaoH$a_mñVa Am{U {ÌcmoHo$H$a [apd WS> ŠcmgMr nmhur H$arV hmovo. âc Q>\$m _ da ewh$ewh$mq> hmovm. {Zù`m H$nS>çm Vco nmoq> a àë`oh$ S>ã`mImcr hmvmos>r _mê$z H$mhrVar VnmerV hmovo. ~mh$m da H$mhr _ S>ir Pmoncr hmovr. EH$m àdmgr Hw$Qw> ~mzo Mm Jcr n Yam OUm Mr Jmoc n JV KmVcr hmovr. {^H$mar _ S>irMmXoIrc AmV `oê`mmm Q>mB _ Pmcm ZìhVm. JmS>rcm Vã~c XmoZ Vmg AdH$me hmovm. Hw$R>ë`m Var JmS>rÀ`m e qq>jmr {eq>r Pmcr Var H$moMaoH$a_mñVa Amnë`mM JmS>rMr {eq>r Pmë`mgmaIo XMH$m`Mo Am{U BVam Zm KmB H$am`Mo. eodq>r EH$ WS> ŠcmgMm [apìh ²S> S>~m gmns>cm. ~m~yh$mh$m Zr [apd}ezmr {V{H$Q>o H$mT>cr. AmVm àý hmovm grq> Z ~a Hw$R>cm hm! H$maU {V{H$Q>m da AZoH$ Z ~a hmovo. eodq>r h_mcm Zr Z ~a emoyyz {Xco. àë`oh$mzo Amnmnco {VH$sQ> KoD$Z OnyZ R>odco. H$moMaoH$a_mñVa Xa VrZ {_{ZQ>m Zr {VH$sQ> VnmgV hmovo. noq>mao, Q > H$m dj ao dñvy Mr _mooxmx Pmcr. EHy$U Mm Km V 68

69 {_iyz A Jmda dmjdê`mà`m Am{U h_mcm da gmondê`mà`m dñvy {_iyz EH$moUrg S>mJ Pmco. ho S>mJ EH$moUrg AmhoV `mda EH$_V ZìhVo. H$maU {ÌcmoHo$H$aeoQ>Zr _mooco Ë`m doir Vo ~mdrg ^aco. ~m~yh$mh$m Zr _mooco Ë`m doir gms>omm Xm ^aco. na Vw hm AmH$S>m pìhšq>mo[a`mdmë`mcm Jocoë`m n emmm Omo n[aum_ Ë`m À`m S>moŠ`mV Ka H$ê$Z ~gcm hmovm Ë`m_wio Amcm hmovm. H$maU H$moMaoH$a- _mñvam Mr AYu n±q> gmos>cr Va AYu Aer Xþgar H$moUVrM dñvy Ë`m gjù`m gm_mzmv ZìhVr. H$merZmW ZmS>H$Ê`m À`m {JZ²VrV Va EH$Vrg dñvy ^aë`m-na Vw Ë`mV Ë`m Zr h Q²>g (ZmS>H$Ê`mªÀ`m ^mfov "ømq>r'), H$_aooMo H$mVS>r nå>o, KS>çmio, dj ao "namyq>u' dñvyhr _mooë`m hmoë`m. eodq>r {ÌcmoHo$H$aeoQ>Zr gdmªzm Jßn amhm`cm gm JyZ S>mJ _mooco Vo "Q²>d Q>rgodZ' {ZKmco Am{U nwýhm KmoQ>mim Pmcm. _J _mì H$moMaoH$a_mñVa {IemVyZ ISy> H$mTy>Z nwt>o gagmdco. ""{IemV ISy> H$emcm KoVcm H$moMaoH$a?'' ""Ahmo, B{Vhmgà{gÕ ñwi nmhuma AmnU, {VW Amncr Zmd {chm`cm åhuyz KoVcm-'' Ago åhuyz ISy>Zo àë`oh$ dñvyda AmH$S>o KmcyZ eodq>r EH$moUrg S>mJ AmhoV ho gdm Zw_Vo R>aco. S>ã`mV ewh$ewh$mq> hmovm. ""gmcr Q > ìhcmr h {~Q>M Zm` Am_À`m XoemV-'' {ÌcmoHo$H$a S>moŠ`mdaMr h Q> H$mTy>Z daà`m \$irda R>odrV åhumco. ""Amam_mV OmD$. nu AmO JXu H$er Zm`?'' H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr e H$m H$mT>cr. ""Wm ~m-'' AZoH$ {Iem n H$s EH$m {IemV hmv KmcyZ n Mm J H$mT>rV H$moMaoH$a_mñVa CX²Jmaco. ""n Mm Jhr KoVc ` ~amo~a? Ahmo, nwê`mv H$m` _wcjr ~Km`cm Mmccmo AmhmoV AmnU-'' H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr ~ S>cmVyZ "cmc YmJm' H$mTy>Z noq>dcr. ""Ag Zmhr. nu _cm AgVo g H$ï>r. M ÐmoX` Pmë`m{edm` OodU Zmhr H$aVm `ov. Voìhm M ÐmoX` ~Km`cm n Mm J KoVc. H$moMaoH$am Zr n Mm J H$m AmUco `mmo H$maU gm {JVco. ""AmO Amho A_mdmñ`m-'' ""A_mdmñ`m!'' ~m~yh$mh$m {IS>H$s da H$aÊ`mMm à`ëz Wm ~dyz AmoaS>co. ""hmo, A_mdmñ`m AmO Mma dmoon`ªv Amho. gìdmmma dmovm à{vnxm gwê$ hmovo. Amncr JmS>r gwq>vo nmm nñvrgcm. åhuoo A_mdmñ`m g ncocr AgVo Ë`m doir.'' ""nu KamVyZ {ZKmcmo Vmo _whÿv Yam`Mm H$s JmS>r gwq>ê`mmm?'' ~m~yh$mh$m Zr _m {ch$ e H$m H$mT>cr. ""_r JmS>r gwq>ê`mmm Yacm. A_mdmñ`oMr ~mym Zmhr.'' ""H$m` ~mym Zmhr? Xhm én`mcm \$Q>H$m ~gcm pìhšq>mo[a`mmm.'' {ÌcmoHo$H$a JaOco. nwýhm pìhšq>mo[a`mmm {df` {ZKmë`m_wio ~m~yh$mh$m Iao Oam AñdñW Pmco. VodT>çmV H$moMaoH$a_mñVa Amnë`m OmJodê$Z CRy>Z OmD$ cmjco. ""Vwåhr Hw$R>o {ZKmcoV?'' H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr {dmmaco. ""Zmhr. S>ã`mV AOyZ H$moUrM Amc Zmhr. H$Xm{MV \$ñq> - ŠcmgMm S>~m Agm`Mm. ~mhoa nwýhm EH$Xm ~KyZ `ovmo WS> - ŠcmgM Amho H$s Zmhr Vo.'' ""Ë`mcm ~mhoa H$emcm OmVmog? B {S>`Q> gmcm! øm Agë`m ~mh$m AgVmV H$m` \$ñq> -Šcmgcm? gmcm VwPm J«m S>\$mXa ~gcm hmovm H$m H$Xr \$ñq> _Xr?'' ""Vg Zmhr, nu AmVm nmm dmoyz Joco. AOyZ S>ã`mV H$g Zmhr H$moUr `ov?'' H$moMaoH$am Zr e H$m H$mT>cr. ""Ahmo, AmO A_mdmñ`m Amho Zm? AmO _wôm_ H$moU {ZKoc àdmgmcm? AmnUXoIrc AmO {ZKVm Z`o hmov.'' H$merZmW ZmS>H$Uu Hw$aHw$aco. ""h Q>! Amncm \o$w Zm` Agë`m Jmoï>rda.'' {ÌcmoHo$H$a åhumco. ""Aao, B p½ce cmoh$ Va JQ>mar Am_moeocmgwÕm Q > ìhc H$aVmV. Am_Mm B JëQ>Z gm`~ hmovm-ozac _ ZoOa-Vmo B ½c S>cm Jo m Va gmcm gd {nìr Am_moeoÀ`m {Xder. H$m`gwÕm Pm Zm` Ë`mcm. Amnë`mM XoemV EH$X_ H $Q >r cmoh$ gmco.'' BVŠ`mV H$merZmW ZmS>H$Uu noq>mam emoyy cmjco. ""Vo gm_mz H$emcm hcdvm H$merZmWeoQ>-nwÝhm h_mc Zm` `ouma Vo ZrQ> R>odm`cm. Aao, nu gmcm Ë`m h_mc cmoh$m Zr n go Zm` KoVco Amnë`mH$Sy>Z. {dgaco dmq>v?'' ""~mocy ZH$m. Ahmo, OJmV Xod Amho. Amncr Xhm én`o ZwH$gmZr Pmcr hmovr Zm, ho VrZ én`o ^ê$z {ZKmco.'' ho dmš` g non`ªv ""eor>, Am_Mo n go XoD$Z Q>mH$m Zm.'' ho dmš` gdmªà`m H$mZm da ns>co. ""AJXr e ^a dfª Am`wî` Amho _oë`m Zm.'' ""{H$Vr n go?'' ~m~yh$mh$m, Q >opaa, ^«_U_ S>i, ~Q>mQ>çmMr Mmi `m Zr Am {\${e`c H$n {gq>rv h_mcm Zm àý Q>mH$cm. ""AmVm g_oyz Úm Zm gmho~.'' ""BVH$m doi Hw$R> Zmhrgo Pmcm hmovm ao? Am{U JmS>r gwq>cr AgVr Va?'' 69

70 ""JmS>r H$er gwq>oc? AOyZ XmoZ Vmg Q>m`_ hm`!'' ""XmoZ Vmg?'' H$moMaoH$a_mñVa Amü`m Zo ñdv:à`m {IemVyZ KS>çmi H$mT>rV åhumco. KS>çmimV nmm dmoyz n Mdrg {_{ZQ>o Pmcr hmovr. Ë`m Zr Amnë`m KS>çmimcm nwýhm {H$ r {Xcr. {ÌcmoHo$am À`mhr KS>çmimV OdiOdi {VVHo$M dmoco hmovo. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMo KS>çmi EH$ Vmg _mjo hmovo Am{U ~m~yh$mh$m Mo Q > Ho$V am{hco hmovo. Ë`m À`m Hw$Qw> ~mzo àdmgmv KS>çmi hmvmcm ~m Yy ZH$m, Q > Ho$V R>odm ZrQ>, åhuyz ~Omdco hmovo. ""nmm nñvrgcm gwq>vo Zm JmS>r?'' ""Vr hr Zm` gmho~. Vr Xhm Z ~amr. gìm S>mCZ!'' ""gìm S>mCZ?'' ""hm. nwzm å`oc. hr Va H$cH$Îmm hm`. {hmm {S>nmMa AmR>cm hm`.'' AmVm _mì ^«_U_ S>imMm Yra gwq>cm. {ÌcmoHo$H$a g VmnmZo WaWê$ cmjco. H$moMaoH$a_mñVam Zr \$º$ h ~as>m \$mos>m`mm {e H$ R>odcm Am{U ~m~yh$mh$m gd eº$s EH$dQy>Z AmoaS>co, ""_J S>çm ~rg! øm JmS>rV H$m gm_mzo R>odc Am_M?'' ""AmVm Am_mcm H$m R>mdH$s Vw_mcm H $À`m JmS>rcm Om`M Ë`o? h_mcr Úm gmho~.'' ""AmYr ho gm_mz CMcyZ nwê`mà`m JmS>rV Q>mH$m.'' ""Ë`mMr dm`cr h_mcr ~gc eoq>-'' ""H$m åhuyz? XoUma Zmhr. gmco B {S>`Q>!'' ""_ amøc! øm h_mcrmo n go Úm.'' Mmar h_mc H$moagmV AmoaS>co. ""nu _J ho gm_mz {VWo ZoD$Z H$moU R>odrc?'' ""Amåhr R>odVmo H$s. nu VrZ én`o Úm AmZ Ë`m JmS>rV R>odm`Mo VrZ én`o Úm. nmm {_{ZQ>mV nyzm å`oc gwq>c gmho~.'' ""_r ñq>oez_mñvamh$s>o H $ßcoQ> H$arZ.'' ""Vr JmS>r MwH$c gmho~ Vw_Mr. ghm én`o Q>mH$m. Mcm MQ>mMQ>m. Vr~r JmS>r hþh$c.'' ""ghm én`o?'' H$moMaoH$am À`m Vm S>mcm gm c ñzmz Ho$ë`mBVH$m Km_ \w$q>cm hmovm. ""VrZ én`o n co, AmZ Ë`m JmS>rV R>odm`Mo VrZ gmho~, n`cr K Q>m Pmcr.'' ""hr ewõ cwq>mcyq> Amho!'' `mhÿz A{YH$ g VmnXe H$ eãxm Mm H$moMaoH$a_mñVam Odi g J«hM ZìhVm. eodq>r hmo`-zmhr H$aVm H$aVm nmm én`m da gm Xm VwQ>cm. h_mcm Zr nmmmmr ZmoQ> AmYr KoVcr Am{U gm_mzmcm hmv KmVcm. ""~m~yh$mh$m, nmmmmr ZmoQ> {Xcr Zm? Zmhr Va Úm nwýhm Ym én`o. gmcr cmr>r H$emcm AmUcr ao H$moMè`m? Ym doim H$nmimV ~gcr _má`m. B {S>`Q> gmcm!'' AmVm JmS>rcm \$º$ VrZ {_{ZQ>m Mm AdH$me hmovm. JmS>rV {eam`cm Vgy^a OmJm ZìhVr. VodT>çmV H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm noq>mam B {OZmnmgyZ JmS>m À`m Cã`mn`ªV h_mcm Zr Mma doim ZmMdcm. Ë`m À`m _mjyz {ÌcmoHo$H$aeoQ> {Q>{\$Z H $[a`a Am{U N>moQ>r ~ J KoD$Z, ~m~yh$mh$m {neì`m gm ^mirv, H$merZmW ZmS>H$Uu ñdv:cm gmdarv Am{U H$moMaoH$a_mñVa nm`mà`m nq²>q>çm gwq>coë`m AdñWoV cmr>rda Ag»` {OZgm Q>m JyZ YmdV hmovo. eodq>r _hëà`mgmzo gm_mz Am{U ^«_U_ S>imMo gý_mzzr` g^mgx EH$m S>ã`mV {eaco. JXuMm dmt>vm Omoa hmovm. Ë`m_wio H$moMaoH$a_mñVa Am{U {ÌcmoHo$H$a ho EH$_oH$m À`m nmr>rcm nmr> cmdyz C^o AmhoV ho XmoKm À`mhr Ü`mZmV Amco Zmhr Am{U XmoKm Zmhr Amnë`m Vcm Hw$UrVar EH$ ~moar~ Xamda am{hcm Ago nma{gh$à`m ~mojúmvyz JmS>r ~mhoa ns>on`ªv dmq>v hmovo. AYyZ_YyZ H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMm EImXm Ad`d {Xgo. Ë`mÀ`m Añgc Vo{c`m dum dê$z hm hmv AJa hr _mz H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMrM Agm ~mh$smo A XmO ~m YrV. ~m~yh$mh$m EH$ nr>mu Am{U EH$ _madms>r `m À`m H$mÌrV gmns>co hmovo. nma{gh$mm ~mojxm Joë`mda A YmamV H$m` J\$cV Pmcr H$moU OmUo, na Vw _ S>itZm WmoS>oWmoS>o gah$m`cm {_imco. gmoh$mor {ÌcmoHo$H$a Am{U H$moMaoH$a_mñVa AJXr ZmH$mcm ZmH$ cmdyz {^S>co Am{U ~m~yh$mh$m Zm Amncm COdm nm` Oamgm hcdvm Amcm. ""~m~yh$mh$m, hr A_mdmñ`m Vw_Mr-B {S>`Q> gmcm!'' ""nu Amncr øm JmS>rV [apd² S> OmJm Amho.'' ""nu Hw$R>!'' ""AmVm øm S>ã`mn`ªV nmomuma H$go?'' ""åhuoo H$moH$UmV Mm Jcm Mm gmonr dms>m AgyZ ~Q>mQ>çmÀ`m MmirV amøë`mgmai Amho - H$m` g_ocov?'' H$merZmW ZmS>H$Uu. ""nwu Ho$ìhm `ouma?'' H$moMaoH$a_mñVa ""Ahmo, AmVm R>mU Joc. EdT>çmV nwu Hw$R>c?'' H$mhr doimzo H$ë`mU Amco. ~m~yh$mh$m Zm H$ë`mUÀ`m gw^oxmamà`m gwzomr AmR>dU Pmcr. gmoh$mor {ÌcmoHo$H$am Zr Hw$R>cmgm S>m Ja XmIdyZ {VWo hmor _c JmMr g_myr Agë`mMm d Îmm V gm {JVcm. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZm Ho$ìhmnmgyZ VhmZ cmjcr hmovr. Ë`m À`m {IS>H$sg_moa Mhmdmcm Amcm Am{U H$moMaoH$a- 70

71 _mñvam Zr eoomaà`m _mdù`mer XmoñVr Ho$cr. ""Hw$R> nwê`mcm MmccmV H$m?'' ""AmnwZ Hw$Q> Mmccm?'' H$moUË`mhr àýmcm gai CÎma Úm`M Zmhr øm eovh$ary_m cm OmJyZ Ë`mZo CcQ> àý Ho$cm. ""nwê`mcm. Vwåhr?'' ""Amåhr cmoumdù`mcm. {VW JmS>r ~XcyZ VioJmdmcm Om`mM.'' ""VioJmdmcm AgVm dmq>v AmnU?'' ""Zmhr.'' Hw$R>o AgVmo ho CÎma Zmhr. ""_J?'' ""Xþga M Jmd hm`!'' ""H$moUV?'' ""T>moadmS>r-åh Or hr {nammr T>moadmS>r Zìh. Vr Amcr A Xmè`m _mdimà`m A Jmcm. Am_Mr \${H$amMr T>moadmS>r.'' ""XmoZ T>moadmS>çm AmhoV dmq>v?'' ""VrZ! `oh$ {nammr, `oh$ \${H$amMr, AmZ EH$ O J_mMr T>moadmS>r hm`. Vr nma Imëë`m A Jmcm hm`.'' ""Imëë`m A Jm''Mo H$moS>o H$moMaoH$am Zm C_Jco Zmhr. na Vw ""Añg!'' Ago åhuyz O J_mMr T>moadmS>r Hw$R>o Amho ho Amnë`m Zo_Ho$ cjmv Amë`mMm Ë`m Zr Moham Ho$cm. ""AmnwZ H$m` ã`m S>mV AgVm H$m nmo{cgmv?'' H$moMaoH$a- _mñvam À`m "S >ogm'h$s>o Ñï>r Q>mH$sV eovh$arxmxm Zr gdmc Ho$cm. ""Zmhr, {ejh$ Amho _r.'' ""åh Or _mñvwa! nwý`mà`m gmi V?'' ""Zmhr, _w ~B À`m.'' ""hm-_mor>r Agc gmim! Am_À`m Jmdmcm JwXñVgmcr Pmcr gmim, na _mñva c` ÛmS> hm`. À`m`M IwQ>m`dT> H$maQ> YmS>c ` _mñva H$ê$Z. H$m` nmoa hmh$zma?'' Ago åhuyz ~gë`m {R>H$mUmhÿZ nmmh²$h$z _mñvamà`m {ZfoYmW Ë`mZo EH$ V ~miymr qnh$ {IS>H$s~mhoa Vm S> H$mTy>Z Q>mH$cr. "nmoa hmh$u ', "IwQ>mEdT> H$maQ> ' dj ao eãxà`moj H$moMaoH$a_mñVam Zm Vm Xim Vë`m IS>çm gmaio cmjv hmovo. àdmgmv n {S>V_ Ìr hmovo Aem AWm Mm ûcmoh$ Ë`m Zr nmr> Ho$cm hmovm. Ë`m À`m dmq>çmcm _mì hm {ejh$m {df`r EHo$ar C oi H$aUmam Bg_ Amcm hmovm. na Vw nwê`mv "n {S>V' Z $s ^oq>vrc øm Ameoda Vo VJ Yê$Z H$merZmW ZmS>H$Ê`mªÀ`m noq>mè`mda ~gco hmovo. ""AmnU T>moadmS>rcm H$m` H$aVm?'' ""eovr hm` Am_Mr!'' {dmmacoë`m àýmcm gai Ago ho n{hcom CÎma {_imë`mmm H$moMaoH$a_mñVam Zm _m\$h$ AmZ X Pmcm! ""OnmZr ^mveovr{df`r Amnc H$m` _V Amho?'' kmzmo ZmMm AmUIr EH$ à`ëz H$moMaoH$a_mñVam Zr Ho$cm. ""OnmZr?'' ""Amnë`m XoemV gü`m Omo à`moj Mmccm Amho OnmZr ^mveovrmm-'' ""Iwù`mMm H$ma^ma Amho g_xm. Ë`mo Am_Mm nwv²ý`m Hw$R> eovr H$m{cOmV {ehy$z emum Pmcm`, Ë`mZ Mmc{dc ` H$m` Var í`ovmda ømo OnmZr IwiÀ`oQ>nUm.'' ""nu AmnU ZdrZ ZdrZ à`moj Ho$ë`m{edm` àjvr hmouma H$er? à`moj hm àjvrmm {nvm Amho.'' djm Vë`m q^vrda {c{hcoë`m AZoH$ dmš`m n H$s EH$ dmš` H$moMaoH$a_mñVa åhumco. "" `m!'' H$moMaoH$a_mñVam À`m àýmcm Mmoicocr V ~miy ho CÎma {_imco. ""Zmhr. V ~miy ImV Zmhr _r.'' ""Am_À`m gmi Vcm _mñvwa gmah$m BS>çm \w $H$sV ~gvmo. ZH$m`dT> _mñvwa WyV²!'' åhmvma~wdm Mr JmS>r nwýhmnwýhm {ejh$mà`m n{dì ì`dgm`mmm qnh$`wº$ {Y $ma H$aÊ`mda `ov hmovr Am{U H$moMaoH$a_mñVa H$mgmdrg hmov hmovo. Ë`m _mzmzo H$merZmW ZmS>H$Uu Amam_mV hmovo. H$O VÀ`m Amgnmg Ë`m Zm Sw>cH$s cmjcr hmovr. {ÌcmoHo$H$am Zr H$O VMr dmq> nmhÿz ZoaicmM {MdS>m KoVcm hmovm. Am{U ~m~yh$mh$m H$Yr _madms>çmmo doz A Jmda KoV hmovo Va H$Yr nr>mummo! KmQ>mV _mì ^«_U_ S>imZo AmirnmirZo g {ï>gm X` nmhÿz KoVco. {ÌcmoHo$H$a Va AmZ XmZo "Amcm I S>mù`mMm KmQ>, VoWo JmS>r Pmcr VmR>' ho JmUo "~mocy' cmjco. AmVm hdmhr ~arm W S> Pmcr hmovr. Am{U H$moMaoH$a_mñVa _\$ca emoyê`mmr YS>nS> H$ê$ cmjco. Ë`m À`m Q > Ho$da {ÌcmoHo$H$aeoQ> AmVm AË` V Amam_mV ~gyz H$O Vcm nwýhm KoVcocm {MdS>m ImV hmovo. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZr I S>mù`mÀ`m KmQ>mcm Am ~mocr AJa \$m S>m KmQ>mMr ga Zmhr ho R>adyZ nwýhm EH$Xm S>moio {_Q>co hmovo. H$merZmW ZmS>H$Uu ho BÀN>m_aUr ^rî_mgmaio BÀN>me`Zr hmovo. ~gñq>m nda {Vð>V C^o amhmdo cmjvo ho Ë`m Zm H$YrM nq>co Zmhr. Cä`m- Cä`m, ~gë`m-~gë`m, "Ahmo `ovm OmVm CR>V ~gvm H$m` H$[aVm ' Ë`m Zm Ho$ìhmhr Pmon `ov Ago. Ë`m_wio ømm àdmgmmm 71

72 H$m`, OrdZmÀ`m EHy$UM àdmgmmm Ë`m Zm \$magm Vmn H$Yr Pmcm Zmhr. ~m~yh$mh$m Iao AmVm H$mimoImV {XgUmao S>m JamMo AmH$ma nmhÿz cmohjs>, amo_mmr, nýhmijs>, {demijs>, qghjs> Aer AmR>dVrc Ë`m {H$ëë`m Mr Zmdo _ZmVë`m _ZmV nwq>nwqy>z ñdv:mo Eo{Vhm{gH$ g_mymz _mzyz KoV hmovo. cmoumdù`mhÿz JmS>r ^aymd gwq>cr. _Ü`o Or XmoZVrZ ñq>oezo Jocr Ë`m Mr Zmdo AZoH$ ghàdmem Zr AmcQy>ZnmcQy>Z "XohÿamoS>' Aer gm {JVcr. Ë`m_wio T>moadmS>rà_mUo "XohÿamoS>' ZmdmMrXoIrc VrZ Jmdo Agmdr Agm H$moMaoH$a_mñVam Zr H$`mg ~m Ycm. AmVm ~arm W S>r ns>cr hmovr. ""gmcm ñdoq>a XoV hmovr dmb\$ Va _r Zm` åhq>c -_r Var B {S>`Q>M Amho gmcm.'' {ÌcmoHo$H$a Hw$S>Hw$S>V AmË_{Z^ Ëg Zm H$ê$ cmjco. _madms>r Am{U nr>mu `m À`m _Ü`^mJr ~m~yh$mh$m Agë`m_wio Ë`m À`m_m\ $V W S>r nmohmomv ZìhVr. H$moMaoH$a_mñVam Mo XmV dmoy cmjco hmovo. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªMr KmoaÊ`mMr EH$ ñdv Ì e cr Amho. àë`oh$ AmdV ZmZ Va Vo Vm S>mVyZ "\y$g' Aer B {OZmVyZ dm\$ gmos>ë`mgmair hdm gmos>vmv. Ë`mIoarO VmZm, ncq>o, N>moQ>çmN>moQ>çm hah$vr AË` V ghovozo Ë`m À`m ZmH$mVm S>mVyZ OmV AgVmV. Am{U Mohè`mda EH$ Acm {H$H$ V ármm ^md AgVmo. H$mhr OUm Zm {_Q>Š`m _marv Im`Mr gd` AgVo Ë`mà_mUo H$merZmW ZmS>H$Uu {_Q>Š`m _marv PmonVmV. IS>H$s Amcr. ~m~yh$mh$m Iè`m Mr nr>mu Am{U _madms>çmà`m OmMmVyZ _wº$vm Pmcr Am{U Ë`m Zm Amnco gd Ad`d hcdvm `od$ cmjco. `ownmdovmo ^«_U_ S>imMo g^mgx XmamV ~gco hmovo. Ë`m_wio ~mhoa nsy> BpÀN>Umè`m ghàdmem À`m nxñnem Mm Am{U emndmurmmhr cm^ Pmcm. ""Ahmo, dmq>ov H$m` ~gcm-'', ""er:! _mug AmhoV H$s Sw>H$a!''Aem gmaio CX²Jma ho H$moUmcm CÔoeyZ AmhoV H$moU OmUo, Aem WmQ>mV "g^mgxm Zr'Zr EoHy$Z Xþc j Ho$co. H$moMaoH$a_mñVam À`m _ogmnmoq>o{_`m h Q>da EH$m nmqexamzo ImoImoÀ`m ^moá`mda hmv R>odë`mgmaIm Q>oHy$ KoVcm hmovm. Ë`m_wio Vo nma MonyZ ~gco hmovo. gmoh$motzr _mì VodT>çmVM EH$ [ah$m_r OmJm nq>h$mdcr hmovr. Am{U ~moar~ XamnmgyZ AmnU {VWoM ~gyz Amcmo hmovmo Aem WmQ>mV Vo ~gco hmovo. {edmorzjacm {Zå_m S>~m [ah$m_m Pmcm. Am{U ~m~yh$mh$m Iao Am{U H$moMaoH$a_mñVa AmVm nm` VmUyZ ~gco. H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZmhr OmJ Amcr Am{U gd`rà_muo Vo AmoaS>co, ""Mm Pmcmo H$m` Jmo?'' ""gmcm B {S>`Q>-Kar Amho Ag dmq>c H$m Vw m? D$R>. gmcm nyzm Amcm.'' {ÌcmoHo$H$aeoQ> IwfrV Amco hmovo. {edmorzjaz Va nwuo EH$X_ H$YrM `ov Zmhr. _Ü` Var JmS>r Wm ~Vo. {g¾c ZgVmo AJa "ambå>m`_'à`m AJmoXa Amcocr AgVo. Ë`mà_mUo JmS>r Wm ~cr. ""nwu Amc?'' H$moMaoH$a_mñVa {VH$sQ> hmvmv KÅ> Yê$Z {dmmê$ cmjco. ""N>o, _Ü`oM Wm ~cr JmS>r.'' ""h. Amncm àmoj«m_ ~mocm. ~m~yh$mh$m.'' ""H$moMaoH$a_mñVam À`m dhrv {c{hv Amho.'' H$moMaoH$a_mñVam Zr S>m`ar H$mT>cr. ""h, gh$mir nmm dmovm CRy>Z-'' ""nmm dmovm? gmcm B {S>`Q>! Amnë`mcm H$m` nwê`mmo añvo PmS>m`Mo AmhoV?'' ""nu nd Vrdê$Z gy`m}x` nmømm Amho.'' ""_J WmoS>çm CgamZ nmhÿ. gmcm, nmm dmovm CRy>Z H$emcm nmøcm hdm? H$m` ZmS>H$Uu-'' ""Ahmo, ^cv ` H$m`? AmR>À`m gw_mamg OmD$ gy` ~Km`cm. nwê`mmm gy` H$m` _w ~B À`m gy`m nojm dojim Amho H$m` hmo H$moMaoH$a_mñVa?'' ""_r gy`m}x` åhuv hmovmo.'' ""øm:! Ahmo, Mm nmq>rda nþmg doim gỳ ~ws>vmzm nmøcm` _r. Ë`mÀ`m CcQ> Ho$c åhuoo gy`m}x`! H$m` {ÌcmoHo$H$aeoQ>?'' ZmS>H$Uu. ""H$aoŠQ>! gy`m}x` ImoSy>Z Q>mH$ H$moMaoH$a.'' ""nu nd Vr nmhÿ `m. noeì`m M XoD$i Amho Vo. OmJ V hmov åhuo EHo$ H$mir. nwt> dmmm.'' ~m~yh$mh$m Zr gymzm Ho$cr. ""nwt> dmm.'' ""h, gh$mir nmm dmovm CRy>Z-'' ""Vo ambq> Am \$ H$ê$Z Q>mH$. ZwgVm nd VrMm gy`m}x` A Q> Ada A{c EñQ> H$Ýdr{Z`Ýg nmhu EdT> {chr. gmcr JmS>r H$m Wm ~cr?'' ""H$moU OmUo. ^yh$ cmjcr hmo.'' H$merZmW ZmS>H$Ê`mªZm {ZÐoZ Va {ZgJ Y_m à_muo Amhma gwmcm. ""Wm ~. H$moMaoH$a, nwt> dmmm Zm àmoj«m_.'' ""h. CRy>Z nd Vr nmhuo.'' ""gmcm CRy>Z ImoS>. gmcm S >mpâq> J nu H$iV Zm`!'' 72

73 ""R>rH$ Amho.'' nopýgcrzo "CRy>Z' hr Ajao ImoS>rV H$moMaoH$a dmmy cmjco, ""h - nmhuo!'' ""H$m` nmhuo-'' ""AaoÀ`m-nd Vrhr MwHy$Z ImoS>cr _r. R>rH$ Amho. Z Va ezdmadms>m nmhuo-'' ""ezdmadms>çmv H$m` nmøm `? Am_À`m _mcdumm qgywxþj nmøcm` Vwåhr {ÌcmoHo$H$a? Agm {H$ m OJmV Zm` åhuvmv.'' ""Jßn ao! h. ezdmadms>m - H$m` Amho {VW?'' {ÌcmoHo$H$a. ""Zmam`Uamd noeì`mmm IyZ Pmcm hmovm {VW!'' ~m~yh$mh$m. ""Ho$ìhm?'' {ÌcmoHo$H$am Mr e H$m. ""noedmb V. åhuoo H$m` Pmco - Zmam`Uamd noeì`m Zr gmia^mv Im m hmovm-'' ""åhuyz IyZ Ho$cm? H$m` gmco nwê`mmo cmoh$-gmia^mv Im m Va øm À`m ~mnmm H$m` Joc?'' {ÌcmoHo$H$a. ""Vg Zmhr. AmZ Xr~mBªZr YMm _m Ho$cm...'' ""H$m` Ho$cm?'' ""YMm _m! åhuoo "Yam' Ag hmov Vo "_mam' Ag Ho$c.'' ""h Q>! _J S >mpâq> J ~Xcc åhuyz gai gm J Zm - B {S>`Q> gmcm!'' ""ZrQ> EoH$m! amkmo~mmo JmaXr Zmam`Uamdm_mJ cmjco Am{U Vmo "H$mH$m, _cm dmmdm' åhuyz AmoaS>cm-'' ~m~yh$mh$m ""H$mH$m, _cm dmmdm'' åhuyz EdT>çm OmoamV AmoaS>co H$s S>ã`mVco Cacogwaco cmoh$ Km~ê$Z C^o am{hco. Amncm Amdoe cjmv Amë`mda ~m~yh$mh$m ^` H$a Amoemico. ""E. AmoaS>Vmo H$m`! B {S>`Q> gmcm. H$moMaoH$a, dmm Zm.'' ""ezdmadms>m nmhÿz Pmcm H$s _hmxor qeúmmr N>Ìr nmømr.'' ""N>Ìr? N>ÌrV H$m` nmøm? gmcm B {S>`Q>! _J _hmxor qexomr N>Ìr ~Km`Mr.'' Va _J aozh$moq> nu Agoc H$moUmMm Var. h :! N>Ìr ZH$mo. doñq> Am \$ Q>mB_-'' ""R>rH$ Amho, N>Ìr ImoS>Vmo. nu Am_Mo _oh Xio_mñVa åhuv hmovo, nmhê`mgmair Amho. h, Ë`mZ Va MVw{eªJrM XoD$i, {MÌemim àog-'' ""àog? Ahmo, _w ~B hÿz nwê`mcm H$m` N>mnImZm ~Km`cm Amcmo AmnU BVHo$ n go IMy Z? H$_mc Amho h Vw_Mr H$moMaoH$a_mñV@a-'' ZmS>H$Uu åhumco. ""Wm ~. nwt> dmm Zm ^a^a.'' ""_ S>B.'' ""H$m`?'' _ S>B. BW ^mornmcm CÎm_ {_ivmo d BW ao B S>pñQ >`c å`y{oa_ Amho. {VWyZM Odi Vwier~mJoM XoD$i AgyZ VoWo cmh$s>r IoiUr d \$UrH$a S>çmÀ`m noq>çm {_ivmv.'' ""Vwcm H$m` R>mD$H$?'' ""_r ho "nwuo ehadu Z' nwñvh$mvyz {chÿz H$mT>c Amho. _wim-_wr>m ZXrMm g J_ àojur` AgyZ VoWo B {O{Z`[a J H$m coo Amho.'' JwéOr nwt>o dmmy cmjco. ""H$m coomv H$m` ~Km`M hmo gmoh$morzmzm? _mñva, ZwgVm g J_ ~Ky!'' ""gmc g J_mV Var H$m` ~Km`M? Á`m Zr gmcr Mm nmq>r nmøcr Ë`mcm Xþga nmur ~JyZ H$m` B Q >og dmq>uma? AmëamBQ>nwT>. gmcr JmS>r H$m Zmhr hcv?'' ""{g¾c Zgmdm ~hþym. nwt> dmmy H$m?'' H$moMaoH$a_mñVam Zr Z_«VoZo "g^mgxm 'Zm {dmmaco. ""dmm! nu Ë`mcm AOyZ Va nwê`mv H$mhr dw grb J Amho Ag dmq>v Zmhr _cm. Ë`mnojm _r åhuv hmovmo, _mâ`m H${PZÀ`m ~«XaBÝcm Mm _mcms>cm ~ Jcm hm`, {VW Jo mo AgVmo Va _OmM Amcr AgVr. gmco gmia^mv Im m åhuyz IyZ H$aVmV. B {S>`Q> gmco!'' ""H$moH$UmV Vwåhm cm Agc H$mhr {XgUma Zmhr. H$m ~S>r Im r Var H$moUr {dmmav Zmhr H$m Im rg åhuyz. Am{U W S>rhr Zmhr Agcr H$moH$UmV.'' ""Ë`mnojm AmnU gai qghjs>mda OmD$.'' ""ZH$mo. _cm S>m Ja MT>m`Mr na{_ez Zm` S>m ŠQ>aMr. hmq> Q >~c Amho _cm nmr>rv!'' ZmS>H$Uu ñdv:mr nmr> MonrV åhumco. ""_J XmoZ {Xdg nwê`mv ~Km`M H$m`?'' ""Ia M, nu CVam`M Hw$R> AmnU?'' ""H$m` hmo _mñva?'' ""amooemhr hm Q>oc. ghm én`o amoo OodyZImD$Z. EH$Xm CVê$Z nmhm d ImÌr H$am.'' H$moMaoH$aJwéOtZr PQ>H$Z `mxr dmmm`cm gwédmv Ho$cr. ""ghm én`o amoo. åhuoo ghm MmoH$ Mmodrg. åhuoo XmoZ {Xdgm Mo AÇ>oMmirg én`o.'' ZmS>H$Uu. ""nu gjù`m V ñdñv hrm ImUmdi Amho. W S> nmur 73

74 \w$h$q> Amho. Ja_ nmur ~mxcr XmoZ AmUo.'' ""W S> nmê`mzr Am Kmoi Ho$cr W S>rV Va {Z_mo{Z`m ewaa! åhuoo ~o MmoH$ AmR> AmUo dmt>co.'' ZmS>H$Uu. ""_mpm nwvê`m amhvmo nwê`mv XÿaMm. nu Ë`mMm nîmm am{hcm `m`mm.'' ~mnyh$mh$m Zr CngyMZm AmUÊ`mMm à`ëz Ho$cm. ""nu Ë`mMm nîmm Zm` Va gmns>uma H$gm-'' ""nu nwê`mv nwîh$i dfª amhvmo Vmo...'' ""Aao, nu nwê`mmr dñvr Agoc H$_rV H$_r XmoZVrZ cmi.'' ""Wm ~m. nwuo ehammr cmoh$dñvr IS>H$s hô Yê$Z ghm cmi ~mdrg homa gmveo Vrg Amho.'' ""AmVm øm V VwPm nwvê`m H$gm gmns>oc?'' ""{dmmê$ AmnU!'' ""Aao, nu VwPm nwvê`m åhuoo H$m` Zmam`Uamd noedo Amho VwÂ`mH$S>o "H$mH$m H$mH$m _mâ`m Kar CVam' åhuyz YmdV `m`cm? B {S>`Q> gmcm!'' ""_J AÇ>oMm{igmÀ`m Imcr ZwgVm CVam`Mm IM Zmhr OmV. Am{U ho ZwgV e{zdmadms>m Am{U Vwier~mJ ~Km`cm. AÇ>oMmirg én`m V {\$ZcoMr Mma YmoVa `ovrc.'' ""Am{U _w ~B V amurmm ~mj ~{KVë`mda Vwier~mJoV H$m` ~Km`M? ho gmc Vwåhr AmYr R>adc H$m Zm`?'' ""nu VwåhrgwÕm ^«_U_ S>imMo g^mgx AmhmV.'' ~m~yh$mh$m WmoS>ogo amjmdco. nwê`m~ôc Ë`m Zm AË`mXa hmovm. {OWo em{hñvoimzmmr ~moq>o H$mncr, Ë`m nwê`m~ôc gmoh$mor {ÌcmoHo$H$am Zr AZwXma CÒma H$mT>mdo ho Ë`m Zm nq>ozm. ""AÇ>oMmirg én`o ZwgVo XmoZ {Xdg amømo-{edm` Q>m Jm Amho.'' Ë`mVyZ Q>m Jodmco åhuoo H$moH$UÀ`m Y_Urdmë`m gmaio B_mZr ZmhrV nwýhm Ë`mVyZ ~m~yh$mh$m Ë`m Zm XhmMr ZmoQ> XoUma!'' AmVm _mì ~m~yh$mh$m ^` H$a g Vmnco. ""_r ^ê$z XoB Z Xhm én`o - _r _ S>imÀ`m I{OZXmanXmMm amorzm_m XoVmo. ho `m n emm nmh$sq> - Am±!! H$mH$m@@ _cm dmmdm - H$mH$m@@ _cm dmmdm!'' ~m~yh$mh$m Iao JwamgmaIo AmoaSy> cmjco. S>ã`mVrc _ S>ir O_m Pmcr. ~m~yh$mh$m Zr {IemV hmv KmVcm Vmo gai _m S>rn`ªV Jocm. Á`m nwê`mv em{hñvoimzmmr ~moq>o H$mncr Ë`mM nwê`mà`m dmq>oda Ë`m Mm {Igm H$mnyZ ^«_U_ S>imMo nmh$sq> CS>dco hmovo. ""{Igm H$mncm?'' ""AmVm? EdT>oM eãx CÒmê$Z H$moMaoH$a_mñVa H$gogoM H$ê$ cmjco. ""gmcm B {S>`Q>, gmiir AmoT>m.'' ""nu JmS>r Wm ~cr AgVmZm gmiir H$emcm AmoT>m`Mr? nu ~m~yh$mh$m, H$moUr H$mncm {Igm Vw_Mm?'' ZmS>H$Uu {dmmavo Pmco. ""AmVm _cm H$m` R>mD$H$?'' H$moMaoH$a ^mzmda `od$z ZwgVoM ""AmVm AmVm?'' H$ê$ cmjco. JmS>r EH$XmMr hccr Am{U nwê`mcm nmohmomcr. _ S>imÀ`m g^mgxm Zr noq>mè`mà`m H$ßß`m VyZ, h Q>À`m AmVë`m H$mVS>r nq²>q>çm VyZ, dj ao O_mdmO_d H$ê$Z navrà`m {V{H$Q>m Mo n go O_dco. ho H$m` Mmcy AgVmZm {ÌcmoHo$H$a Vm S>mZo _amr>r, qhxr, JwOamVr Am{U B p½ce Aem Mm ^m{fh$ {eì`m Mr cmimocr dmhv hmovo. ""nu AmVm?'' H$moMaoH$aJwéOtZr nwýhm gdmc Ho$cm. ""AmVm H$m`? AmVm ~Km nwê`mmm ßc Q>\$m _ - B {S>`Q> gmcm. AmVm amìrà`m JmS>rcm nav-amum n go. {H$Vr Pmco h, ~amo~a {V{H$Q>mMo n go AmhoV...'' ""nu pìhšq>mo[a`m-'' ""pìhšq>mo[a`m KoD$Z KarM Om`M Amho Zm!'' ~m~yh$mh$m XoB c KamVyZ n go AmUyZ! gmcm Q >mìhc H$aVmo! VwÂ`m J«m S>\$mXaZr Ho$cm hmovm H$m Q >mìhc? AmVm Im gmia^mv Am{U èhm nwê`mv!'' n go O_dyZ {ÌcmoHo$H$a ~mhoa {V{H$Q>o AmUÊ`mgmR>r Jocm, Am{U EH$moUrg S>mJ ^modvr R>odyZ amìrà`m JmS>rMr dmq> nmhv _ S>imMo Cacoco VrZ g^mgx Ë`mMr dmq> nmhv ~gco. Ë`mM doir IS>H$sÀ`m hm Q>ocmV EH$ nr>mu Am{U EH$ _madms>r Amnmnë`m {_í`m Am{U nmjmoq>r CVadyZ {XdgmMr H$_mB _moorv hmovo. ""e H$a, Am_moeoMm åhþév _ñv cmjcm. `H$eoMmirg én`o {ZKmco nmh$sq>mv.'' nr>mumzo _madms>çmcm g m{jvco. Xþgè`m {Xder ~Q>mQ>çmÀ`m MmirV _mì nwê`mv EH$mEH$s ^` H$a ßcoJ gwê$ Pmë`mMr A\$dm ngacr. ""gmcm ßc Q>\$m_ dê$z ~mhoa ns>cmo Va gmco C Xra - gjirh$s>o - H$m` ZmS>H$Uu -'' ""hmo - C Xra'' ZmS>H$Ê`mªZr gmj {Xcr. ""AIoa noedmb V Agm ßcoJ EH$Xm Pmcm hmovm Ag åhuvmv..'' ~m~yh$mh$m Iao OmoJX S>m Zm gm JV hmovo. Am{U H$moMaoH$a_mñVa _mì nwê`mcm ^` H$a W S>r AgVo, ømn{ch$s>o EH$ Aja ~mocv ZìhVo. (...gm^ma) (_mzyzmgmr>r H $n`m H$m`m c`mer g nh $ gmymdm.) *** 74

75 "ào{fv' hr S>m. ZmairH$am Mr n{hcrm H$mX ~ar 1983 gmcr àh$m{ev Pmcr. `m H$mX ~armo Zmd "ào{fv' AgU Vg nmhvm H$WmZH$mer gwgyìm {XgV H$maU Ë`mVcm H$WmZm`H$ AmcmoH$ hm "nmr>{dcocm' åhuyz "ào{fv' Amho. nu ho EdT>çm nwav M _`m {XV Zmhr. _cm dmq>v `m Zmdm_mJo A{YH$ H$mhr Amho. AmnU ét>mwm Zo g_ovmo H$s ào{fv hm (X dr) g Xoe KoD$Z `ov AgVmo Am{U _mzdomvrcm OmJ V H$aVmo, _mj Xe Z H$aV AgVmo. naj«hmdê$z qh$dm ^{dî`h$mimvyz (H$mc-` ÌmÛmao) `od$z g_momcm g Xoe XoUmè`m Zm`H$m darc {MÌnQ>, H$Wm AZoH$ AmhoV. AmngmVrc ct>m`m, AÊdó ñnym, {ZgJm Mm Zme `m gdmªmm A{VaoH$ _mzdomvrcm Hw$R>o ZoB c ho XmIdyZ _mzdomvrcm g Xoe XoUmao {dkmzh$wmzm`h$ AmnU ~{KVco AmhoV. _mì S>m. ZmairH$am Mm "AmcmoH$' WmoS>m dojim Amho. Vmo "ào{fv' Amho nu Ë`mZo Agm à~moyzmë_h$ g Xoe _mzdm gmr>r AmUcocm Zmhr. Vmo EH$ AmdmhZ H$aVmò, Ë`mÛmao _mzdmmr gx²gx²{ddoh$~wõr, Zrajra {ddoh$ OmJm hmod$z EH$m Zì`m Ñï>rZo _mzdmzo {dœmh$s>o (Am{U AWm VM n ÏdrH$S>ohr) nhmdo Ago S>m. ZmairH$a AàË`j[aË`m gwm{dvmv. ho AWm VM S>m. ZmairH$am À`m gm{hë` {Z{_ VrÀ`m C{Ôï>m er OwiUmaoM Amho H$maU Ho$di a OZ H$aUo qh$dm {dkmz-v ÌkmZmMr {H$_`m XmI{dUo `mgmr>r Ë`m Zr coiur CMccocr Zmhr Va Ë`mVyZ Amnë`mcm EH$ Ñï>r {_imdr hm ñnï> CÔoe Ë`mV {XgVmo. na Vw `m_wio Ë`m À`m BVa H$Wm-H$mX ~è`mà_muom "ào{fv' gwõm a OZJwUmV Hw$R>oM H$_r Zmhr. "ào{fv' cm {dkmzh$wm `m gxamv Q>mH$U WmoS> AÝ`m`mMo Amho. "ào{fv' Mo H$WmZH$, _m S>Ur, CËH $R>mdY Z V Ì, CnH$WmZH$m Mm `mo½` dmna, nmìm Mo JwUXmof ñdm^m{dh$ dmq>umao `mojm`moj, {IidyZ R>odUmam doj Am{U ^mfm ho Hw$R>ë`mhr `eñdr H$mX ~ar BVHo$M amomh$ Am{U gm{hë`{zð> Amho. Ho$di Jm^m qh$dm _yi g H$ënZm naj«hg ï>rmr {ZJS>rV Amho åhuyz "{dkmzh$wm' åhum`mo BVHo$M. S>m. ZmairH$a ho IJmoc{dkmZ, Ë`mgmR>r dmnaco OmUmao V ÌkmZ d Ë`m~m~VMo VÎdkmZ ømmo JmT>o Aä`mgH$ Agë`mZo `m~m~vmm Vnerc g ~ Y H$mX ~arv Hw$R>ohr AVŠ` dmq>v Zmhr. CXmhaUoM Úm`Mr Va naj«hmda Ordg ï>r Agoc H$m `mmm emoy KoUmao Om Z qàjc d nrq>a cm ar ho emók emoymgmr>r Vmè`m Mr {ZdS> H$aVmZm Omo VH $ dmnavmv Ë`mMo KoVm `ob c. Ë`m À`m VH$m cm d km{zh$ Am{U _mzgemór` ~ R>H$ Amho. Xþgao CXmhaU "n MH$' J«hmH$Sy>Z `oumè`m g XoemMo ~KVm `ob c. EImXm emók ào{fv - ({d) kmz - a OZ - g_ra ~ocdch$a nyu V: An[a{MV Aem g ñh $Vrcm H$moUË`m Jmoï>r H$idoc (H$s Á`m d {œh$ gë` AmhoV) `m_mjmm {dmma. `m_ü`o ^mdzmàymzvm XmI{dÊ`mMm _moh S>m. ZmairH$am Zr Q>micm Amho. gm`šcm ßg øm _hmàm S> CnH$aUmMr d {eîq>ço, JaO, {Z{_ Vr Cn`moJ `m {df`rmr _m{hvr a OH$ Am{U VnercmV {dkmz{zð> Amho. VrM Jmoï> "AmcmoH$' À`m chmznumvrc J{UVr H$moS>çm Mr qh$dm Ë`mcm H$m coo-a qjj_ü`o Or "{Xì`o' H$amdr cmjvmv Ë`m Mr. J{UVr Am{U d km{zh$ Hy$Q>àý Am{U Ë`m Mr {VVŠ`m gmoß`m eãxmvrc CH$c øm_wio "ào{fv' Mo dmmz a OH$ Va hmovom nu Amnë`m kmzmv ^ahr KmcVo. "ào{fv' dmmvmzm EH$ OmUdVo Vo åhuoo S>m. ZmairH$a coih$ åhuyzgwõm ñdßzmiy ZmhrV. ~hþvoh$ {dkmzh$wm _Ü`o À`m gw_mamg XoemÀ`m gr_m Zï> hmod$z n ÏdrMo EH$sH$aU Pmë`mMm (^m~s>m) AmemdmX {XgVmo. Vgo "ào{fv' _Ü`o Zmhr gmcr A_o[aH$m, ^mav, Ý`yPrc S> ho Xoe VgoM ApñVËdmV AgVmV. _mugm Mo _yc^yv ñd^md, àoaum `mda V ÌkmZmZo _mv Ho$ë`mMo {MÌU `mv Zmhr. Ë`m_wioM Ë`mVyZ KS>Umao M_ËH $VrnyU àg J qh$dm du Zo `mv ZmhrV. _m{czr - gwymh$a - S>m. gmiw Ho$ hr AmYrÀ`m {nt>rvrc _mugmgmair _mugo, "AmcmoH$ - g±s >m - M±J' `m A{Ve` ~w{õ_mz VéUm _Yrc _ Ìr, nrq>a-qàjc `m XmoZ ghh$mar emókm _Yrc _ Ìr hr Ë`m Mr {ZIi _mzdr d Îmr XmI{dUmar CXmhaUo. S>m. ZmairH$am Mo {Oìhmù`mMo {df` - {H«$Ho$Q>, eoacm H$ hmoåg, dws>hmd$g d Ë`m H$mimVrc "B p½ce AmâQ>aZyZ Q>r' ho `m H$mX ~arv S>moH$mdVmVM. nu Ë`mVhr ghovm Amho. MnIcnUm Amho. H$mX ~arà`m àñvmdzovhr Vo H$Wm - H$mX ~ar hr VwcZm {H«$Ho$Q>Mm EH$ {Xdgr` - H$gmoQ>r gm_zm Aer H$aVmV. Ë`mMo Á`oð> ghh$mar S>m. \«o$s> hm `oc `m Zm AgUmè`m hm`qh$jà`m N> XmMm C oi Om J qàjc Am{U nrq>a `m OmoS>JmoirÀ`m {Z{_ÎmmZo S>moH$mdcm Amho. H$WmZH$mMm EH$ ^mj dmamuerv KS>Vmo hm `mojm`moj Zìho H$maU VoWo S>m. ZmairH$am Mo gd {eju Pmco Amho. `m coimv AWm VM "ào{fv'mr H$Wm gm JÊ`mMm CÔoe Zmhr. AÚmn dmmcr Zgoc Va AmnU Vr dmmmc hr ImÌr AmhoM! `m A H$mÀ`m {Z{_ÎmmZo H$Wm~rO, agminum, Vm {ÌH$ ~moy d `m gdmªmm EH${ÌH$ n[aum_ `m gd M ~m~vrv CËH $ï> AgUmè`m `m H$mX ~arg XmX XoÊ`mMm d {VÀ`m {Z_m Ë`mg A{^dmXZ H$aÊ`mMm hm à`ëz Amho. *** 75

76 gỳ m}x` hmovmm gwê$ Pmcoë`m _ Owi nmœ g JrVmZo H$aQH$>cm OmJo Ho$co. ` Ìg{ mv ~mwê$ Ü`o àmv{d Yr AmQ>nyZ Vmo Ý`mhmar H$am`cm Q>o~cmer Amcm. Ë`m~amo~a Q>o~cmÀ`m _Ü`mdaMm n îr>^mj Xþ^ JyZ Ë`mVyZ EH$ ImÚnXmWmªMm Q >o ~mhoa Amcm. Ë`mVcm àë`oh$ nxmw `mo½` Vn_mZmV V`ma R>odcm hmovm. H$aH$Q>Zo hr `m {ÌH$ Ý`mhmar Im`cm gwê$ H$aVmM Ë`mÀ`m g_moam Q>r.ìhr. goq> AmnmoAmn Mmcy Pmcm. OmJ{VH$ ~mvå`m Mm H$m` H«$_ hmovm. R>am{dH$ gmà`mà`m ~mvå`m... AmOH$mcÀ`m `m {ÌH$ OrdZmV \$ah$ AgUmaM H$gm? Oo H$mc KS>co, VgoM AmO KS>Uma Am{U VgoM CÚm nadm...nwt>à`m dfugwõm VoM! H$emcm hdm hm ~mvå`m Mm H$m` H«$_? H$aQ>H$À`m _ZmV {dmma Amcm : nu hm H$m` H«$_ Var ~ X H$gm hmouma H$maU Vmo ~ X hmouo åhuoo Q>r.ìhr. H$m` H«$_mVcm EH$ _hîdmmm ~Xc Zìho H$m? nu OoWo ~Xc hmoê`mcm dmdm Zmhr VoWo ho KS>Uma H$go? Ë`mcm Amncm AmOMm g ~ Y H$m` H«$_ S>moù`m g_moa {XgV hmovm. Ý`mhmar Pmë`mda Vmo H$m_mcm OmUma åhuoo EH$m ImocrVyZ Xþgè`m ImocrV! VoWo Ë`mcm hñvh$ (hñvh$ H$s _mch$?) Ë`mMr dmq> nmhmv AgUma. hm hñvh$ åhuoo EH$ chmzgm H $ß`yQ>a. H$aQ>H$ AmV `ovmm Vmo Amnë`m Q>r.ìhr. ñh«$szda Ë`mMr ñdmjvna dmš`o PiH$dUma. `m {ÌH$ ñdmjv! H$aQ>H$ IwMuda ~gvmm ñh«$szda Ë`mÀ`m H$m_mg ~ Yr _m{hvr `ouma Ë`mdê$Z {ZU ` KoÊ`mMo H$m_ H$aQ>H$Zo H$am`Mo. nu Ë`mMo {ZU `ñdmv Í` _`m {XVM hmovo. H $ß`yQ>aZo AmYrM R>adcoë`m dojdojù`m n`m `r CÎmam Vco Ë`mZo \$º$ EH$ {ZdS>m`Mo! Ë`m H$joncrH$S>o Joë`mg Vr g ~ Y ` ÌUmM H$mogiyZ ns>cr AgVr. H$aQ>H$cm øm AmIcoë`m OrdZmMm {dcju H $Q>mim Amcocm hmovm. AWm V H $Q>mù`mdahr Cnm` hmovom - R>am{dH$ gmà`mmo, R>am{dH$ {R>H$mUr, R>am{dH$ Ioi IoiUo, R>am{dH$ ghcrv ^mj KoUo, R>am{dH$ "_Zmoa OZm'Mo H$m` H«$_ nmhuo, BË`mXr BË`mXr... Ë`mcm Amnë`m O Jcr ~m Ydm Mm hodm dmq>v hmovm. eoh$s>mo dfmªnydu Amnco nyd OXoIrc øm À`mgmaIoM O Jcr hmovo. O Jc H$m` gjirh$s>om hmovo. nu Amnë`m nyd Om Zr "àjvr' Mm _mj Adc {~cm Am{U O JcmVyZ dmq> H$mT>cr. dojdojù`m Q>ßß`m VyZ H«$_mH«$_mZo AmnU eodq>r `owda nmomcmo. àë`oh$ _hîdmà`m Q>ßß`m~amo~a Amnë`mVrc Am{U O Jcdmgr`m Vrc A Va dmt>v Joco. Amnco nyd O Ë`m Mr H$sd H$arV : AmnU `owda nmomcmo Am{U Vo {~Mmao hmovo {VWoM am{hco. nu AmVm H$sd H$moUmMr H$am`Mr, Ë`m Mr H$m Amncr? AOyZ Vo O JcmV neyà_muo amhvmv. A Jmda H$nS>o ZmdmcmM. ^mooz åhuoo OZmdao ^moyz (qh$dm H$ƒrM) ImUo. W S>r qh$dm CîUVm `m À`mer _wh$m~cm H$am`Mo EH$_od gmyz åhuoo Jwhm! nu {~Mmao Aënm`wfr AgyZhr ñdoàn>mmmar Am{U _OoV AgVmV. 76

77 Amnë`m g ñh $VrMo Ë`m Zm H$Yr AmH$f U dmq>co Zmhr. Am{U AmnU? ` Ìm Zm Ow nyz gwigmo`r {Z_m U Ho$ë`m; {ZgJm da, hdm_mzmda {Z` ÌU Ho$co, Am`w_`m Xm dmt>dcr. nu ho H$aVmZm Ë`m ` Ìm À`m Amhmar OmD$Z OrdZmVcr {d{dyvm, _mzdmmr ñdàn> Xr d Îmr, {dmma H$aÊ`mMr j_vm ho gd J_mdyZ ~gcmo. H$aQ>H$cm ñdv:mo Amam_era nu H $Q>midmUo Am{U cm ~cmh$ Am`wî` nwt>o dmty>z R>odcoco {XgV hmovo. Ë`mV H$mhr {deof KS>Uma ZìhVo. ""nr@@@n {nn...nr@@@n {nn...nr@@@n {nn...'' M_Hy$Z H$aQ>H$Zo Amnë`m _ZJQ>r KS>çmimH$S>o nm{hco. Ë`mVyZ B_O Ýgr g Xoe `ov hmovm Am{U V~H$S>rda Ë`mMo cj doyyz KoÊ`mgmR>r {hado Am{U cmc àh$memmo {R>nHo$ H«$_mH«$_mZo `ov hmovo. H$mhrVar YmoŠ`mMr n[apñwvr {Z_m U Pmë`mg OZVon H$s {ZdS>H$ ñd` godh$m Zm àw_ gymzm XoÊ`mMr hr nyd V`mar hmovr. hm ~mdq>m {_ivmm Ë`m Zr _m{hvrà`m H $ÐñWmZH$mer g nh $ gmym`mm. _J nwt>o Ë`m Zm H$m` Vo AmXoe XoÊ`mV `ovrc. H $ÐmZo R>adon`ªV gd ñd` godh$m Zr JwáVoMo {Z`_ nmim`mo. H$aQ>H$ AgmM EH$ ñd` godh$ hmovm. {H$Ë`oH$ df} Ë`mZo Ë`m "{S >c' _Ü`o ^mj KoVcm hmovm. Xþgao ñd` godh$ H$moU ho Ë`mcm _mhrv ZìhVo Am{U Ë`mZo H$moUmcm {dmmacohr ZìhVo. Vmo nu JwáVoVmM ^mj hmovm. doimodoir Ë`m Mr narjm KoÊ`mgmR>rhr {S >ëg hmov AgV. àw_-àw_ OrdZmVcm EH$gyÌrnUm _mos>umar åhuyz hr {S >ëg H$aQ>H$cm AmdS>V. nu nwt>o nwt>o Ë`m À`mVhr EH$gyÌrnUm Amcm. H$maU {dkmz Am{U V ÌkmZ `m À`m dmnamzo gd Ano{jV YmoHo$ Q>miÊ`mV Amco hmovo. Am{U AZno{jV Ago H$mhr KS>coM ZìhVo H$Yr. H$aQ>H$Zo H $ß`yQ>aÛmao H $Ðmer g YmZ ~m Yco. EH$ Qw>_Xma AmH$me`mZ gy` _mco~mhoê$z Amco Am{U PnmQ>çmZo gy`m À`m {XeoZo {ZKmco. ßcyQ>mo, ZonÀ`yZ, ezr Am{U Jwê$ `m À`m H$jm H«$_mH«$_mZo Amocm S>ë`mda Ë`m `mzmmm doj _ Xmdcm Am{U eodq>r Vo _ Jim^modVr {KaQ>çm Kmcy cmjco. gmymau n Mdrg-Vrg _mugo Ë`mV _mdy eh$cr AgVr. nu IamoIa AmV H$moUrM {XgV ZìhVo. Zmhr åhum`cm {ZOud ` Ìo _mì ^anya hmovr. nu VrgwÕm ~ X ns>ë`mgmairm hmovr. `mzmà`m _mì EH$m nyd {Z`mo{OV H$m` H«$_mà_mUo _ Jim^modVr {KaQ>çm Mmcy hmoë`m. VrZ EH$ dfmªmm AdYr CcQ>ë`mZ Va `mzmv EH$X_ hmcmmc gwê$ Pmcr. H$mhr ` Ìo OmJr hmod$z Ë`m VyZ dojdojù`m a Jm Mo àh$me ~mhoa nsy> cmjco. øm gd hmcmmctmo n` dgmz Pmco XmoZ noq>çm CKS>Ê`mV. noq>çm Mr PmH$Uo AmnmoAmn da Jocr Am{U Ë`m V XmoZ _mzdr earao {Xgy cmjcr. ` Ìm Mr hmcmmc Mmcy hmovr Am{U {VMo n[aum_ Ë`m earam da ìhm`cm cmjco. JmoRy>Z XJS> Pmcoë`m n[apñwvrvyz hiyhiy Ë`m À`mV CîUVoMm g Mma gwê$ Pmcm Am{U eodq>r Vr "OmJr' Pmcr. Vo XmoKo ns>ë`mns>ë`m BH$S>o{VH$S>o nmhÿ cmjco, nu AOyZ Ë`m À`m Mohè`mda {Z~w ÕnUm hmovm. Vr CUrd _mì \$ma H$mi {Q>H$cr Zmhr. àë`oh$mà`m _ Xÿcm EH$ BcoŠQ >mos>gmaio ` Ì AmnmoAmn `od$z {MH$Q>co Am{U EH$m H $ß`yQ>a_YyZ Ë`m Zm _m{hvr nwadê`mg gwédmv Pmcr. ""Vy H$aQ>H$ Amhog. XrK {ZÐoVyZ OmJm Pmcm Amhog. VwÂ`m _ XÿVcr VwPr gd ñ_aueº$s AmVm OmJ V Ho$cr Amho. Ë`mà_mUo {dmma H$am`cm gwédmv H$a.'' n{hë`m ì`º$scm g Xoe nmomcm Am{U Vr CRy>Z ~gcr. {VÀ`m _ Xÿcm VaVar Amcr hmovr, Mohè`mda ~w{õ_îmm {XgyZ `ov hmovr. {VZo eoomaà`m ì`º$sh$s>o nm{hco. Vr nu CRy>Z AmgnmgMo {ZarjU H$aV hmovr. ""H$moU X_ZH$! Vy BW H$gm?'' ho H$aQ>H$ {dmmav AgVmZmM X_ZH$Zo Ë`mcm VmoM àý {dmmacm. Ë`m Zr EH$_oH$m Zm CÎma XoÊ`mnydu H $ß`yQ>a_YyZ AmdmO Amcm. ""H$aQ>H$ Am{U X_ZH$! Vwåhr Amnmnë`m ñ_aueº$scm MmcZm {XcrV Va Vwåhmcm øm àýmm CÎma {_ioc. nu AOyZ H$Xm{MV Vw_Mr ñ_ueº$s nwavr OmJr Pmcr Zgoc åhuyz _r WmoS>mgm Iwcmgm H$aVmo. Vwåhr XmoKo chmznumnmgyzmo {_Ì. Amnë`m dgmhvrv Vwåhr eoomar eoomar dmt>cmv. ~amo~a {eju KoVc V. nu Vw_Mo ñd^md _mì dojio AmhoV. åhuyz Vw_Mr øm "B_O Ýgr {_ez'da OmoS>rZ {Z`wº$s H$aÊ`mV Amcr.'' B_O Ýgr {_ez? H$aQ>H$cm A YwH$go AmR>dy cmjco. Ë`m {Xder {S >c H$aVmZm Amnë`mcm nmmmau H$aÊ`mV Amco. nu Vr Iar B_O Ýgr hmovr? H$emgmR>r? Am{U X_ZH$ H$gm BWo? Vmo nu ñd` godh$ hmovm Va! ""AmR>dm, AmR>dm.'' H $ß`yQ>a nwt>o åhumcm, ""n Ïdrda _mor>r AmnÎmr `ouma hmovr. Amnë`m dgmhvrcm Y $m ~guma hmovm. Hw$R>cr AmnÎmr hmovr?'' ""{h_`wj!'' X_ZH$ EH$X_ AmR>dU hmod$z CX²Jmacm. 77

78 H$aQ>H$cmhr AmR>dco. ""~amo~a!'' H $ß`yQ>a_YyZ AmdmO Amcm. ""_mor> àm S> {h_`wj hmov Vo. Amnë`m V ÌkmZmMm Ë`mÀ`mnwT> {Z^md cmjcm ZgVm. nu Vo `ouma ho Z $s Pmë`mda Amnë`mcm n Ïdr gmos>u ^mj hmov.'' H$aQ>H$cm AmVm gd AmR>dco. {h_`wj `ouma ho ^mh$sv hmovo, nu Vo AJXr Odi `od$z R>onë`mdaM n Ïdr Imcr H$aÊ`mMm R>amd Pmcm hmovm. dgmhvrvë`m gdmªzm JmoR>dyZ _mor>_mor>çm AmH$me`mZm VyZ A VamimV gmos>ê`mv Amco. gy` _mco~mhoa ßcyQ>moncrH$S>o nu gy`m À`m JwéËdmH$f UmV Ë`m Zm {KaQ>çm KmcV R>odco hmovo. ho gd H$m_ CaHy$Z ñd` godh$m Zr N>moQ>çmN>moQ>çm `mzm VyZ n Ïdr gmos>cr. H$maU Ë`m Zm AmUIr Img H$m_ hmovogdmªzm gwiê$n n Ïdrda AmUÊ`mMo. nu n Ïdr~mhoa AmnU hmovmo Var {H$Vr df}? Ë`mZo H $ß`yQ>acm {dmmaco. ""nþmg homa df}!'' H $ß`yQ>a CÎmacm. ""Amnë`m emókm Zm {h_màn>m{xv n Ïdr nav amhê`momojr Ho$ìhm hmob c `mmm \$º$ T>mo~i A XmO H$aVm `ov hmovm. Ë`m Zr nþmg homa dfmªzr n ÏdrMo OdiyZ AdcmoH$Z H$aÊ`mgmR>r EH$m ñd` godh$mà`m VwH$S>rV Vw_Mr {ZdS> Ho$cr.'' ""Am{U Ë`m O Jcr O_mVrM H$m` Pmc?'' H$aQ>H$Zo _Ü`oM {dmmaco. ""Ë`m M aju H$am`cm Amnë`mcm doi ZìhVm. {edm` Ë`m gdmªzm ZoÊ`mg Amnë`mH$S>o nwaoer `mz ZìhVr.'' ""~a Pmc Ë`m Mr ã`mx {_Q>cr Vo. AmVm gd n Ïdr AmncrM!'' X_ZH$ AmZ XmZo CX²Jmacm. Ë`mÀ`m ñdamv Ë`m O_mVr~ÔcMr VwÀN>Vm {XgyZ `ov hmovr. H$aQ>H$cm _mì dmb Q> dmq>co. {h_`wjmà`m AZno{jV g H$Q>mcm Ë`m {~Mmè`m Zr H$go Vm S> {Xco Agoc? ""_J ho `mz AmVm n Ïdrda CVady `m.'' X_ZH$ A{YaVoZo nwt>o åhumcm. ""Oam X_mZo Ko X_ZH$!'' H $ß`yQ>a g WnUo åhumcm. ""àw_ Vwåhr XmoKo n Ïdr H$er Amho Vo nmhÿz `m. Oa AZwHy$c n[apñwvr Agoc VaM `mz CVadc OmB c.'' ""_J Am_À`m H$m_mMr ê$naofm H$m` Amho?'' H$aQ>H$Zo {dmmaco. H $ß`yQ>a åhumcm, ""_mâ`m _Vo àw_ ho `mz M Ðmn`ªV Ý`md. VoWyZ _r Vwåhmcm n ÏdrVcmda nmr>drz. Ë`mgmR>r {d^º$sh$aummr nõv dmnacr OmB c. øm nõvrà_mu _mzdmm Ë`mÀ`m AUwê$nr KQ>H$m _Ü`o {d^º$sh$au H$ê$Z Vo gd AUy OdiOdi àh$memà`m dojmz BpÀN>V ñwir \o$h$ê`mv `ovmv. VoWo nmomë`mda Ë`m M nwýhm nyduà_mu EH$sH$aU H$aÊ`mV `ob c. navrmm àdmg Ë`mM nõvrz Ho$cm OmB c. øm `mzmz Va CncãY Agcoë`m ` Ìm Zm n Ïdr Vo M Ð BVH $ A VaM øm nõvrz VmoS>U eš` Amho. Ë`m _`m XoncrH$S>o _mzdmcm nmr>dê`mmr Am{U Ë`mcm nav AmUÊ`mMr eº$s Ë`m À`mV Zmhr. Vwåhr àxÿ{fv dmvmdaumnmgyz aju H$aUmar dxu MT>dm. Ë`mda Vwåhmcm AÑí` H$aUma AmdaU Q>mH$m. H$maU n ÏdrdaMr n[apñwvr H$er Amho, gm JVm `ov Zmhr. AmË_g ajumgmr>r `mo½` eó ~amo~a `m. _mâ`mer g nh $ gmym`cm ñh $Za dmnam. {edm`, _mâ`mer _m{hvrmr XodmUKodmU H$aUmar CnH$aU Odi ~mijm. n Ïdrda Joë`mda VoWrc n[apñwvrm AdcmoH$Z H$am. Amncr dgmhv nav hmoê`mg AZwHy$c pñwvr Agë`mg BVa ñd` godh$m Zm nmmmau H$aÊ`mV `ob c. n Ïdr gmos>ê`mnydu AmnU H$mhr {d{eï> {R>H$mUr nwê$z R>odcocr CnH$aU da H$mT>mdr cmjvrc. Vr emoyyz H$mT>Ê`mMr Am{U Oê$a ns>ë`mg Ë`m Mr XþéñVr H$aÊ`mMr gd _m{hvr _mâ`mh$s>o Amho. nu àw_ Vwåhr n ÏdrMm Xm am H$ê$Z nav `m. _J ho gd H$aÊ`mV `ob c.'' H $ß`yQ>aZo Ë`m Zm V`ma hmoê`mmm AmXoe {Xcm. Ë`m Mr V`mar Mmcy AgVmZm `mz _ Ji gmosy>z M ÐmH$S>o {ZKmco. cdh$am n Ïdr Am{U M Ð {Xgy cmjco. ~mhoê$z `ov Agë`mZo Ë`m Zm {XgUmam n ÏdrMm n ð>^mj gỳ m nmgyz CcQ>rH$S>o- A YmamV-hmoVm. H$aQ>H$ Am{U X_ZH$, {d^º$s H$aUmè`m ñwmzh$mda {damo_mz Pmco. H$aQ>H$mZo gho n ÏdrVcmH$S>o ZOa Q>mH$cr Am{U Vmo Amü`m Zo CX²Jmacm, ""X_ZH$, BH$S>o ~K! n Ïdrda {Xdo {XgV AmhoV.'' ""H $ß`yQ>a! _r H$aQ>H$ ~mocvmo`. Amåhr XmoK gwiê$n nmomcmo.'' ""~moc H$aQ>H$! n Ïdrda nav Joë`mda VwP àw_xe ZrM _V H$m` Amho?'' ""Vy Amåhmcm nmr>dc g Vo {R>H$mU AË` V JXuM Amho. gjirh$s>o _mug M _mug AmhoV. AZoH$ _mor>mco añvo `owo {_iv AgyZ, Ë`m da JmS>çm Mr JXu Amho. añë`m da, B_maVtda gjirh$s>o ^anya amofumb Ho$cocr Amho. nu JmS>çm Mo AmdmO, Ë`mVyZ {ZKUmao J gog, amofumb Mr nõv ho gd øm cmoh$m À`m AàJV pñwvrmr OmUrd H$ê$Z XoV AmhoV. _cm dmq>v, àjvrà`m 78

79 _mjm da ho Amnë`m H$mhr evh $ _mj AmhoV.'' ""Am{U X_ZH$, Vwcm H$m` åhum`m `?'' ""_mp nu VoM _V Amho. Amnë`mnojm ho cmoh$ \$mam _mjmgcoco {XgVmV. añë`m da BVH$s JXu H$am`M H$maU H$m`? Am{U _mor>_mor>mcr {MÌ, ~XcUmar Aja, añë`mdê$z MmcVm- MmcVm H$mhrVar ImV OmU ho gd _cm nmoah$q>numm dmq>v. {edm` `m Mr ^mfm H$m` Amho Vo H$iV Zmhr. Vr _mhrv AgVr Va ~a Pmc AgV.'' ""_cm Ë`m ^mjmm gd Ñí` nmr>d.'' X_ZH$Zo Amnë`m nmoemimcm OmoS>cocm ñh $Za gd {Xem H$S>o {\$adyz Ë`m JO~Ocoë`m Mm H$mMo AZoH$ {R>H$mUm hÿz H $ß`yQ>acm "Xe Z' KS>dco. ñh $Za_YyZ Ë`m Ñí`m Mo chatv ê$nm Va hmod$z Ë`m char H $ß`wQ>aÀ`m _ XÿV gd _m{hvr nmomdv hmoë`m. XmoZ {_{ZQ>m Zr H $ß`yQ>aH$Sy>Z à{vgmx Amcm, ""EH$m ^mjmv Ajam Zr ^acoco AZoH$ n ð>^mj cmdco AmhoV. _cm Ë`m M OdiyZ Xe Z KS>d.'' X_ZH$Zo EH$m ~wh$ñq>m ch$s>o _momm didcm. VoWrc AZoH$ dmmzr` dñvy Mr ñh $ZaÀ`m _XVrZo Ë`mZo H $ß`yQ>aH$S>o _m{hvr nmr>dcr. EImÚm nwñvh$mmr nmzo ñh $ZanwT>o ^am^a Mmicr Va Ë`mVcr gd _m{hvr H $ß`yQ>aÀ`m "S>moŠ`mV' gmr>dcr OmB. Aem e ^a EH$ nwñvh$m Mo AmH$cZ Ho$ë`mda H $ß`yQ>a CX²Jmacm, ""_cm øm cmoh$m À`m ^mfom AmH$cZ Pmcoc Amho. Am{U Vr ^mfm _r Vw_À`m _ XÿV cdh$am ^aoz. nu àw r Vwåhmcm, AmÎmmn`ªV _cm H$icoë`m _m{hvrvcm WmoS>m ^mj gm JVmo.'' H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ cj XoD$Z EoHy$ cmjco. ""n Ïdrda _mzdr dñvr AgyZ Vo _mzd {Za{Zamù`m Xoem V amhvmv. Xoe hm àh$ma H$mcm VamZo _mzdm Mo dojdojù`m ^mjm V dojdojù`m g_yhm V {d^moz Pmë`m_wio ApñVËdmV Amcm. EH$m XoemVco cmoh$ ñdv: V`ma Ho$coë`m {Z`_m à_muo amhvmv Am{U ho {Z`_ H$go H$am`Mo Am{U Vo AmMaUmV H$go AmUm`Mo øm~m~v ñdmv Í` Agmd Aer XjVm ~mijvmv. XoemXoem V {_ÌËdmMo qh$dm eìwëdmmo ì`dhma AgVmV. Oar ñdmw hm Ë`m_mJMm hovy Agcm Var ~aom doim ho ì`dhma VH $emómcm gmosy>z AgVmV. {H$VrVar doim H$mhr VH ${dg JV H$maUmgmR>r XmoZ Xoe ^m S>U CH$ê$Z ñdv:m M ZwH$gmZ H$ê$Z KoVmV. H$maU ñdg ajumgmr>r nwîh$i eómóm Mo gmr>o gd Xoem H$S>o Ë`m À`m EonVrà_mUo AmhoV. EImÚm ct>mb V àmuhmzr Am{U BVa {düd g øm Aóm _wi ^anya hmovmo.'' ""H$mhr evh$m nydu Amnco nyd O AemM n[apñwvrvyz Joco hmovo. nu ho cmoh$ Amco Hw$Ry>Z?'' H$aQ>H$Zo n ÀN>m Ho$cr. ""AmnU n Ïdr gmos>ë`mda Amnco O Jcr ~m Yd, Oo H$mhr {h_`wjmvyz dmmco, Ë`m Zr d ed Õr Ho$cr Agmdr Am{U Vo àjvrà`m Q>ßß`m VyZ OmV AgVmZm Amnë`mcm {XgV AmhoV Agm _mpm A XmO Amho.'' H $ß`yQ>a åhumcm. ""Amnë`m n[apñwvrcm `oê`mgmr>r øm Zm {H$Vr dfª cmjvrc?'' H$aQ>H$Zo {dmmaco. ""Vo ^mh$sv _cm gü`mà`m _m{hvrdê$z {Z{üVnUo H$aVm `ouma Zmhr. ñdv:à`m Aóm Zr ñdv:mmm Zme øm Zr H$ê$Z KoVcm Zmhr, Vg M V ÌkmZmMm gwknuo dmna Ho$cm Am{U Amncr OZg»`m _`m {XV R>odcr. VargwÕm øm Zm Amnë`mBVH$s àjvr H$am`cm H$_rV H$_r XmoZ evh $ cmjvrc. na Vw àë`jmv ho cmoh$ BVH$s H$miOr KoVrcM Ag Zmhr. AmVm Vwåhr AmhmV Vmo Xoe gdm V àjv g_ocm OmVmo. Ë`mM Zmd A_o[aH$m. BWcr ^mfm "B p½ce' åhuyz Amho Am{U Vr n Ïdrda ~è`mm {R>H$mUr ~moccr OmVo. hm JO~Ococm ^mj Q>mBåg ñ¹o$aa' åhuyz AmoiIcm OmVmo. gd n Ïdrda AmnU gdmªv gwymacoco, Amnc amhur_mz gdmªv CÎm_, Amnë`m XoemV g_ Õr gdmªv OmñV, Agm øm XoemVë`m cmoh$m Zm A{^_mZ Amho. AàJV, _mjmgcoco, nmoah$q> dj ao Vw_Mr {deofu EoHy$Z øm cmoh$m Zm _mor>m Y $mm ~goc.'' ""_J AmVm Amåhr H$m` H$amd Aer VwPr gymzm Amho?'' X_ZH$Zo {dmmaco. ""àw r Vwåhmcm øm Mr ^mfm {eh$dvmo. _J Vwåhr {R>H${R>H$mUr OmD$Z n ÏdrdaÀ`m _Zwî`dñVr~Ôc eš` {VVH$s _m{hvr Jmoim H$am. Ë`mdê$Z _J nwt>o H$m` H$am`M Vo R>adÊ`mV `ob c. n Ïdrda _Zwî`dñVr Agoc hr n[apñwvr AZno{jV hmovr. Amnë`m VÁkm Zr ^mh$sv Ho$c hmov, H$s AmnU n Ïdr gmos>ë`mda cdh$am {h_`wj gwê$ hmod$z n Ïdr {Z_ Zwî` hmob c. Vem n[apñwvrv Amnë`mcm n Ïdr gmns>oc hr Anojm H$mhr Iar Pmcr Zmhr. AmVm B p½ce {eh$m`cm V`ma ìhm!'' H $ß`yQ>aZo gymzm Ho$cr. H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ `m Zr BcoŠQ >mos>gmair {XgUmar CnH$aUo Amnë`m S>moŠ`mg cmdcr. Q>mB åg ñ¹o$aaodi 41ì`m Am{U 42ì`m añë`m Zm OmoS>Umar EH$ A Ymar J r Ë`m Zr {ZdS>cr. H$mhr g_moh $Q>H$ gmos>ë`mg gm_mý` _mugm Mr `owo dx i ZìhVr. "_qjj'gmr>r hm ^mj Hw$à{gÕ hmovm. H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ EH$m {Z_ Zwî` ^mjmv q^vrcm Q>oHy$Z ~gco. AWm V Vo n ÏdrdaÀ`m _mzdm Zm {XgV ZìhVo. 79

80 AYm Vmg Vo V ÐrV hmovo. ewõrda Amë`mda Ë`m Zr BcoŠQ >mos> H$mT>co Am{U EH$_oH$m H$S>o nm{hco. ""JwS> B pìhqzj H$aQ>H$! hmd$ Ama `y?'' X_ZH$Zo {dmmaco. H$aQ>H$ hgyz CÎmacm. ""JwS> B pìhqzj! Am` A _ \$mbz, W±H$ `y!'' XmoKm Mo B J«Or qh${mv ` m{ìh$ Agco Var emóewõ hmovo. B J«OrÀ`m àmo\o$gacmxoirc Ë`m À`m ~mocê`mv CUrd dmq>cr ZgVr. Ë`m Zr H $ß`yQ>ada nav g nh $ gmycm. ""Amåhr AmVm Hw$R> Omd Vo gm J.'' Ë`m Zr B J«OrV {dmmaco. H $ß`yQ>aZo nu B J«OrV CÎma {Xco, ""Vwåhr A_o[aHo$V AmhmV åhuyz {VWcr H$mhr {R>H$mU gm JVmo. {VW OmD$Z _cm _m{hvr nmr>dm. {VM {dûcofu H$aÊ`mM H$m mp. Vwåhr àw_ dm qe½q>z ZmdmÀ`m Jmdr Om. Vo øm XoemV à_wi eha Amho. {VWo XoemVcr gd gîmm H ${ÐV Pmcocr Amho. H$aQ>H$ cm`~«ar Am \$ H$m±J«ogH$S>o Om. {VW Vwcm nwñvh$m Mm _mor>m gmr>m gmns>oc. ñh $ZaZo _cm Ë`m Mr _m{hvr nmr>d. X_ZH$, Vy n Q>oJZ Am{U gr.am`.e. øm g ñwm H$S>o Om. øm XoemZ Am{U BVa Xoem Zr gwajoh$avm Ho$coë`m V`marMr Jmoim Ho$cocr ~arm _m{hvr Vwcm gmns>oc. AÑí`VoÀ`m AmdaUmImcr Hw$R> hr {eah$md H$ê$Z `m`cm Vwåhm XmoKm Zm AdKS> OmUma Zmhr. hr H$m_ Pmë`mda Vwåhmcm XþgarH$S>o nmr>drz.'' H $ß`yQ>aMm {Zamon KoD$Z XmoKoOU Amnmnë`m _mjm cm cmjco. drh$-e S>cm {~«Q>Z, AmR>dS>çm^amV `wamon Am{U _{hý`m^amv OJmMm àdmg H$aUmè`m A_o[aH$Z Qy>[añQ>m Zm cmodrc Aem dojmzo H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ `m Zr n Ïdrda AZoH$ {R>H$mUr ^amè`m _maë`m. _mzdr ì`dhmam Mo gyú_ AdcmoH$Z Ho$co. H$mhr {ZdS>H$ ì`º$s Mr {XZM`m OdiyZ nm{hcr. Am{\«$Ho$Vë`m O JcmnmgyZ H ${c\$mo{z `mvë`m VWmH${WV A{VàJV dgmhvrn`ªv n ÏdrMo dojdojio n cy nm{hco. Am{U _J hm Xm am AmQ>nyZ Vo M ÐmOdirc Amnë`m A Vami`mZmV nav Amco. ""Vw_M ñdmjv Agmo! Am{U Amnc H$m_ MmoInUo ~Omdë`m~Ôc A{^Z XZ!'' H $ß`yQ>a åhumcm. ""Vwåhr nmr>dcoë`m gd _m{hvrm _r {dûcofu Ho$c Amho. ~armer _m{hvr {Zén`moJr qh$dm Ë`mM Ë`mM ñdê$nmmr Agë`mZ _r gü`m Amdí`H$ Agcoë`m _m{hvrmm gmam e V`ma Ho$cm Amho. _r àw_ Vmo Vw_À`m S>moŠ`mV ^avmo. Vmo {dmmamv KoD$Z Am{U Vwåhr àë`j H$m` nm{hc Ë`mdê$Z _cm Vw_Mr _V hdrv. àë`oh$mz {Xdg^a EH$m VmV {dmma H$ê$Z ñdv:m _V ~ZdyZ Ë`m Mr Zm X H$amdr. nañnam er {dmma{d{z_` H$ê$ ZH$m. Vw_Mr Zm X Ho$cocr _V EoH$ë`mda _J AmnU MMm H$ê$.'' R>aë`mà_mUo EH$ {XdgmZ Va XmoKoOU H $ß`yQ>ag_moa `od$z ~gco. ""X_ZH$, àw_ VwP _V EoH$d.'' H $ß`yQ>aZo Amkm Ho$cr. X_ZH$Zo ^tvrdamo EH$ ~Q>Z Xm~VmM Ë`mMm AmdmO EoHy$ `od$ cmjcm. ""AmnU n Ïdr gmos>cr Voìhm gü`mà`m n ÏdrdaÀ`m _mzdm Mo nyd O g»`oz WmoS>o hmovo Am{U O JcmV amhv hmovo. Vo Amnë`m dmq>ocm OmV ZìhVo Am{U AmnU Ë`m À`mer g ~ Y R>odV ZìhVmo. Zmhr åhum`cm, Amnë`m nyd Om Zr Ë`m Zm gwymauomr {Xem XmIdÊ`mMo à`ëz Ho$co hmovo. Ë`m à`ëzm Zm à{vgmx {_imcm Zmhr. åhuyz AmnU Amncm dojionum H$m`_ R>odcm. na Vw AmVm n[apñwvr {Zamir Amho. Amnë`m AZwnpñWVrV {h_`wjmvyz nma ns>coë`m Ë`m À`m O Jcr O_mVrMr d ed Õr Pmcr Amho Am{U AmVm Va Ë`m Zr OdiOdi gd n Ïdr ì`mnyz Q>mH$cr Amho. {edm`, AOyZ Vo Amnë`mBVHo$ àjv Pmcoco Zgco Var nyduà_mu O Jcr Z $sm ZmhrV. Ë`m_wi AmnU AmVm n Ïdrda nav Amcmo H$s, Ë`m À`m_wi Amnë`mnwT> AZoH$ g_ñ`m {Z_m U hmouma AmhoV. EH$ åhuoo Amnë`mcm Ë`m À`mnmgyZ Xÿa Am{U A{cá Ag amhvm `ouma Zmhr Am{U Ë`m À`mer g nh $ Amcm Va H$m` hmob c? Vo {H$Vr Oar gwymaco Agco Var AOyZ Amnc kmz AmË_gmV H$am`Mr Ë`m Mr nmìvm Zmhr. Amnco ì`dhma Ë`m Zm dojio dmq>uma, Amncr g_ Õr Ë`m À`m S>moù`m Zm IwnUma. {edm`, AmnU Ë`m À`mgmaIoM _mzd Agë`m_wi hm Ë`m À`mVcm Am{U Amnë`mVcm \$ah$ Ë`m Zm OmñVM OmUdUma Am{U IQ>H$Uma. Xþgar g_ñ`m øm cmoh$m ZrM {Z_m U Ho$cr Amho. Ë`m Mo nyd O O Jcr hmovo Var {ZénÐdr hmovo. nu àjvrà`m ZmdmImcr Ë`m À`m øm _yi d eom Zr {H$VrVar YmoHo$ {Z_m U Ho$co AmhoV. AUweº$sMo gmyz gmns>ë`mnmgyz cmoh$ ñdv:mm Am{U n ÏdrMm Ho$ìhm Zme H$aVrc, Am{U Vohr jw H$ ~m~rdê$z ho gm JVm `ov Zmhr. Ë`mMà_mU EHo$ H$mir jwð Agcoë`m {ZgJm M øm Zr Ho$dT>çm _mor>çm à_mumda àxÿfu Mmcdc Amho! åhuyz, Amnë`mcm Oa n Ïdrda nav Om`M Agoc Va àw_ {VW Agcocr _mzdomv Zmhrer Ho$cr nm{hoo. Amnë`mcm CncãY Agcoë`m eógm_j«rcm Vo gho eš` Amho. EH$m {XdgmV AmnU n Ïdr {Z_ Zwî` H$ê$ ehy$. Vg Ho$ë`m{edm` Amncm VaUmonm` Zmhr hom _mp _V Amho. 80

81 X_ZH$À`m ~mocê`mmr aoh$m S> g në`mda {Z_m U Pmcocr em VVm ^ J H$aV H $ß`yQ>a åhumcm, ""_r VwÂ`m H$m_mMr XIc KoVcr Amho Am{U AmnU Ë`mda MMm H$ê$. nu AmVm H$aQ>H$M _V EoHy$ `m.'' cdh$am H$aQ>H$Mm gm å` AmdmO EoHy$ `od$ cmjcm. ""n ÏdrdaMr _Zwî`dñVr nmhÿz _mâ`m _ZmV àw_ EH$ {dmma `ovmo. AmnU {h_`wjmà`m ^rvrz n Ïdr gmos>cr. AmË_ajUmH$aVm Amnmnë`m narz àë`oh$ OU à`ëz H$aVmo Am{U øm Z g{j H$ {Z`_mà_mU M AmnU dmjcmo - Ë`mV dmdj H$mhr ZìhV. nu AmnU ñdv:cm A{VàJV åhudyzgwõm eodq>r Z g{j H$ AmnÎmrnwT> nim H$mT>cm! Am{U VogwÕm Amnë`m O Jcr ~m Ydm Mr ndm Z H$aVm. ømv _cm Amnë`m dmjê`mvcm ä`ms>num Am{U ñdmw {XgVmo. {h_`wjmv Amnco O Jcr ~m Yd ~hþg»`oz Icmg Pmco AgUma. nu Oo OJco Ë`m Zr, Hw$R>ë`m H$m àh$mamz hmob Zm, nu {ZgJm er Pw O {Xcr Am{U h`mv amhÿz Ë`mda {do` {_idcm. hr Pw O XoVmZm Ë`m Zr àjvrà`m nm`è`m MT>m`cm gwédmv Ho$cr Am{U AmO Ë`m À`m d eom Zr ñdv:à`m qh_vrda BVH$s àjvr Ho$cr Amho. hr {eh$du Ë`m Zm Amnë`mH$Sy>Z {_imcr Zmhr. AmnU XoD$Zhr Ë`m À`m nyd Om Zr H$Yr KoVcr Zmhr. Aem n[apñwvrv Ë`m Zm n Ïdrda amhê`mmm Am{U {VÀ`m Z g{j H$ XoU½`m Mm Cn^moJ KoÊ`mMm Amnë`mBVH$mM, qh$~hþzm OmñVM A{YH$ma Amho. Amnë`mcm AÝ`Ì OmÊ`mM {R>H$mU _mhrv AgV Va AmnU n Ïdrda nav OmD$ Z`o Ag _r åhq>c AgV. nu Amnë`mcmXoIrc n ÏdrdaM Amgam KoU ^mj Amho. Amnë`m g ñh $Vrcm cmjumar gmyzgm_j«r {VW M Amho. nu AmnU AmVmM navcmo Va Amnc {VW ñdmjv hmouma Zmhr. Amnë`mH$S>o ^rvr, g e`, hodm Am{U Ûof øm Mma Ñï>tZr nm{hc OmB c. øm cmoh$m Mm g hma H$ê$Z n Ïdrda Vm~m {_idu Amnë`mcm gho eš` Amho. nu _r AmÎmmM gm {JVcoë`m H$maUm _wi M _cm Vgm g m XoddV Zmhr. Amnc OrdZ {H$Vrhr `m {ÌH$ Agc Var AOyZ AmnU ` ÌmgmaIo ^mdzmeyý` Pmcocmo Zmhr. åhuyz _r Agm VmoS>Jm gwmdvmo. AmnU Amnc nav `ou WmoS> cm ~Urda Q>mHy$ `m. Xa e ^a dfmªzr AmnU n ÏdrM Xe Z KoÊ`mgmR>r AmVmgmaIrM ñd` godh$m Mr OmoS>r nmr>dy. _mpr ImÌr Amho, H$s AmUIr H$mhr evh$m Zr BWcr _mzdomv Amnë`mBVH$sM àjv hmob c. Aem doir Ë`m À`mVco Am{U Amnë`mVco \$ah$ Zmhrgo hmod$z Amnc nwzamj_z gwimm hmob c!'' H$aQ>H$Mo ~mocu g në`mda H $ß`yQ>a åhumcm, ""Vwåhr gwmdcoco Cnm` Vwåhm XmoKm À`m ñd^mdm Zm AZwê$n AmhoV. AmVm AmnU Ë`mda MMm H$ê$. X_ZH$, Vwcm H$m` åhum`m Amho?'' X_ZH$ åhumcm, ""H$aQ>H$À`m {dymzm Zm Am{U Ë`mZ gwmdcoë`m VmoS>½`mcm _mpo H$mhr Amjon AmhoV. Vo _r H«$_mH«$_mZ gm JVmo. n{hcm Amjon Agm. H$aQ>H$Z ñdv:m H$~yc Ho$ë`mà_mU AmË_ajUmMr àd Îmr hr Z g{j H$ Amho. Ë`m_wi AmnU n Ïdr gmosy>z Amcmo Ë`mV ä`ms>num Zmhr. CcQ>, em `m À`m dos>ji H$ënZm S>moŠ`mV R>odyZ AmnU n Ïdrda am{hcmo AgVmo Va ~hþvoh$ H$moUrM dmmcmo ZgVmo. _mâ`m Cnm`mMm Adc ~ H$aÊ`mV Xþï>nUmMm ^mj Zìho. "Omo gd VèhoZ `mo½` AgVmo, VmoM dmmvmo' hm nu {ZgJm MmM {Z`_ Zmhr H$m? ""_mý` Amho.'' H$aQ>H$ åhumcm, ""nu Oa Amnë`mn H$s WmoS>oOU _mjo am{hco AgVo Va Am{U Ë`m Zr Amnë`m V ÌkmZmÀ`m Omoamda {h_`wjmer _wh$m~cm Ho$cm AgVm Va Vr EH$ Jm admmr Jmoï> Pmcr AgVr. _r ñdv: _mj amhm`mr V`mar Xe {dcr hmovr, nu _cm H$moUmMmM nmqr>~m cm^cm Zmhr. gdmªmm Ñ{ï>H$moZ VwÂ`mgmaImM hmovm. AmVm nav OmÊ`m~m~V _cm EdT> M åhum`m Amho, H$s Amnë`m g ñh $VrV CJrM OrdhË`m Ho$cr OmV Zmhr. Oo H$m_ OrdhË`o{edm` hmod$ eh$v {VW WmoS>o OmñV H$ï> ns>co Var MmcVrc, nu Vmo n`m `r _mj Adc ~m`mm, ho Amnc Zoh_rM YmoaU Amho. Ë`mcmM AZwgê$Z _r hm VmoS>Jm gwmdcm Amho.'' ""nu Xa e ^a dfmªzr n ÏdrM {ZarjU H$am`M ømv CJrM doi OmB c. Amnë`mcm nm{hoo Ver n[apñwvr n Ïdrda `m`cm {H$Ë`oH$ evh $ cmjvrc! Am{U g_om, n ÏdrdaÀ`m cmoh$m Zr ñdv:à`mm Aóm Zr gjim g hma Ho$cm Va?'' X_ZH$. ""{OW AmnU nþmg homa dfª Wm ~cmo {VW H$mhr evh $ AmUIr Wm ~m`cm H$m` hah$v Amho? Am{U Oa n ÏdrdaÀ`m _mzdm Zr ñdv:mmm g hma Ho$cm Va VwP C{Ôï> AmnmoAmn gmü` hmob c. Oar Ë`m Zr n ÏdrMr ZmgYyg Ho$cr Var {Vcm nwýhm amhê`momojr H$aÊ`mM gm_ï` Amnë`m V ÌemómV Amho.'' H$aQ>H$ CÎmacm. ""Vy Zoh_rM AmemdmXr AgVmog!'' hgyz X_ZH$ åhumcm. ""Am{U ho Var Vy H$emdê$Z åhuvmog H$s n ÏdrdaMm _mzd Amnë`mBVH$m àjv Pmcm Va Amnc ñdmjv H$arc?'' ""H$maU Ë`m n[apñwvrcm nmomë`mda Ë`mÀ`m_Ü`o EH$ VèhoMm AmË_{dœmg {Z_m U hmob c. Ë`mMm Ñï>rH$moZ Amnë`mgmaIm 81

82 ì`mnh$ Am{U n[an¹$ Pmcocm Agoc. AmnU Ë`mMoM ~m Yd AgyZ {_Ì~wÕrZ Amcmo AmhmoV ho Ë`mcm nq>du gho eš` hmob c.'' Ë`m Mr MMm ~amm doi Mmcy hmovr. eodq>r H $ß`yQ>a g_mamon H$aVmZm åhumcm, ""_r Vw_À`m _Vm Mr Am{U _V^oXm Mr Zm X KoVcr Amho. {ZU `M KoÊ`mM H$m mp Zìho. _r gd _m{hvr Amnë`m à_wi H $ß`yQ>aH$S>o nmr>duma. Vmo XÿadaÀ`m EH$m AmH$me`mZmV Amho. Ë`mÀ`m {ZU `mà_mu Amnë`mcm dmjmd cmjoc. hm {ZU ` `m`cm gmv {Xdg cmjvrc.'' Vo gmv {Xdg H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ `m Zm gmv dfmªà_muo dmq>co. Ë`m Mo A Vami`mZmVco Zoh_rMo ì`dhma Mmcy hmovo Var à_wi H $ß`yQ>aÀ`m {ZU `mh$s>o Ë`m Mo S>moio cmjco hmovo. H$aQ>H$ ~amm {dmma_¾ hmovm. X_ZH$Zo XmoZVrZ doim n ÀN>m Ho$cr nu Ë`mZ "{deof H$mhr Zmhr' åhuyz doi _mê$z Zocr. AIoa Ë`m Zm H $ß`yQ>aH$Sy>Z ~mocmduo Amco. _w»` H $ß`yQ>aMm {ZU ` Amcm hmovm. H$aQ>H$ Am{U X_ZH$ AYraVoZo EoHy$ cmjco. H $ß`yQ>a åhumcm, ""H$aQ>H$M _V _mý` Ho$c Joc Amho. Xa e ^a dfmªzr dojir ñd` godh$mmr VwH$S>r nmr>dcr OmB c. {VM H$m_ Pmc, H$s Vr n{hë`mà_mu JmoR>dÊ`mV `ob c. `mo½` doi `ob n`ªv n Ïdrda navê`mmm {ZU ` KoÊ`mV `ouma Zmhr.'' ""A{^Z XZ! H$aQ>H$, VwÂ`m _Vmà_mU Pmc. Mc, AmVm JmoR>dyZ `m`cm.'' X_ZH$ åhumcm. nu H$aQ>H$ OmJMm hmccm Zmhr. ""Wm ~m.'' H $ß`yQ>aH$Sy>Z AmdmO Amcm. ""_w»` H $ß`yQ>aZ Vw_À`m H$m_{Jar~Ôc àgþvm ì`º$ Ho$cr Amho Am{U Vw_Mr EH$ EH$ BÀN>m _mâ`m EonVrà_mU nyu H$am`Mr gymzm {Xcr Amho. X_ZH$, VwPr H$m` BÀN>m Amho?'' ""gü`m _cm H$mhr ZH$mo. nu n Ïdrda navë`mda _r øm dammm dmna Ho$cm Va Mmcoc H$m?'' X_ZH $ {dmmaco. ""Mmcoc! _r Ver Zm X H$aVmo. H$aQ>H$, Vwcm H$m` nm{hoo?'' ""_mpr EH$ {dz Vr Amho.'' H $ß`yQ>acm CÔoeyZ H$aQ>H$ åhumcm. ""_cm AmÎmmM n Ïdrda nmr>d.'' ""Aao dos>çm, VyM BVH$m doi X_mZ `m`mr ^mfm ~mocv hmovmg!'' H $ß`yQ>aH$Sy>Z CÎma `oê`mnydum X_ZH$ Amü`m Z AmoaS>cm. H $ß`yQ>aZ _mì gmdh$me {dmma H$ê$Z åhq>co, ""hmo`, X_ZH$ åhuvmo` Vo ~amo~a Amho. VwÂ`mH$Sy>Z Iwcmgm nm{hoo.'' ""_r AmÎmm Ho$cocr {dz Vr \$º$ _mâ`m ñdv:h$avm hmovr. Amnë`m gd ~m Ydm Zr _r nydu gm {JVë`mà_mU M H$mhr evh$m Zr `md. _r AmÎmmM OmÊ`mMr BÀN>m Xe dcr, H$maU _cm n ÏdrdaÀ`m gü`mà`m _mzddñvrv OmD$Z amhm`m Amho.'' ""nu Vr Va Amnë`mnojm {H$VrVar _mjmgcocr Amho.'' X_ZH$ åhumcm. ""H$~yc. d km{zh$ nmvirda nm{hc Va AmnU Ë`m À`m {H$VrVar nwt> AmhmoV, Ë`m À`mg_moa AgUmè`m AZoH$ g_ñ`m AmnU gmos>dë`m AmhoV. Ë`m Zm ^os>gmdumar g H$Q> AmnU Amnë`m Am`wî`mVyZ Ho$ìhmM hmh$ccrv. ho gd _cm _mý` Amho. VargÕm _cm Ë`m À`m OrdZnÕVr~Ôc AmH$f U H$m dmq>md?'' ""H$maU VwPr {dmma H$aÊ`mMr eº$s g nwï>mv Amcr Agmdr.'' X_ZH$ CX²Jmacm. ""Zmhr.'' H $ß`yQ>a Ë`mcm Wm ~dyz åhumcm, ""_cm ImÌr Amho H$mhrVar {deof H$maU VwÂ`m Ë`m {dz Vr_mJ Amho.'' ""hmo`, nu Vo Vwåhmcm nq>oc H$s Zmhr `mmr _cm e H$m Amho. Var _r à`ëz H$ê$Z nmhvmo.'' H$aQ>H$ åhumcm. ""àw_ EH$ CXmhaU XoVmo. {dœmvrc {ZOud dñvy À`m ì`dhmam~m~v EH$ {Z`_ {XgyZ `ovmo. Ë`m dñvy À`m EH$_oH$m er hmoumè`m à{h«$`m, Ë`m À`m amzov hmoumao \$ah$ ho EH$ R>am{dH$ {XeoZ KS>V AgVmV. àw_ àw_ Ë`mV {d{dyvm AgVo, amzomr dojdojir ê$n AgVmV-nU Vr hiyhiy H$_r hmov OmVmV Am{U eodq>r g_vmocvoà`m EH$m na_moƒ q~xÿà`m Odi Ë`m dñvy `od$z R>onVmV. Aem n[apñwvrv Ë`m Mo ì`dhma W S>mdVmV, Ë`m À`mV KS>Umao ~Xc ~ X hmovmv. Ë`mVc ZmdrÝ` Zmhrg hmov -'' ""n ÏdrdaMm _mzd Ë`mcm "W_m}S>m`Z {_H$ B{¹${c{~«`_' åhuvmo, AOyZ Ë`m {df`mm Ë`mM kmz \$mam VmoH$S> Amho.'' X_ZH$ åhumcm. ""Vo cmoh$ øm eodq>à`m n[apñwvrcm "hrq> S>oW' Ag nu åhuvmv.'' ""~amo~a "hrq> S>oW' _Yë`m "S>oW' åhuoo _ Ë`y øm eãxmv _r Oo gm JUma Amho Ë`mM gma ^ac Amho.'' H$aQ>H$ nwt>o åhumcm, ""_r Amnë`m B{VhmgmM Am{U n ÏdrdaÀ`m _mzdm À`m B{VhmgmM Oo AÜ``Z Ho$c Ë`mdê$Z _cm Ag {XgV, H$s _mzdr OrdZnÕVr gwõm AemM EH$m _mjm Z OmV Amho. AàJV AgVmZm _mzd {ZgJm À`m Odi AgVmo. àjvrà`m Q>ßß`m da OmVmZm Vmo {ZgJm nmgyz OmVmo. Ë`mÀ`m OrdZmVcr {d{dyvm OmD$Z VoWo `m {ÌH$Vm `od$ cmjvo. gü`m n Ïdrda dmnaê`mv `ov Agcoë`m H$mc_mZmà_mU {VW {dgmd evh$ Mmcy Amho. Joë`m evh$mv {dkmz Am{U V ÌkmZ `m Mr dojmz àjvr Pmcr d n ÏdrÀ`m dojdojù`m ^mjm V 82

83 gho g nh $ ñwmnz hmod$ cmjcm Amho. dojdojù`m {R>H$mUÀ`m _mzdm Zm EH$_oH$m À`m n[apñwvrvco \$ah$ {XgyZ `ov AmhoV. gyz-{zy Z, {e{jv-a{e{jv Ago ^ox^md AmhoV Am{U Ë`m À`m Om{Udo_wi g Kf {Z_m U hmov AmhoV. nu eodq>r Ë`m M n` dgmz gd Ì g_mzvm ñwmnz hmoê`mv hmouma ømv e H$m Zmhr. AmnU ømm _mjm Z Jocmo. {dkmzmà`m gmhmæ`mz AmnU hr g_mzvm ñwm{nv Ho$cr. AZoH$ gwigmo`r AmUë`m. amojamb Xÿa Ho$cr. Am`w_ `m Xm dmt>dcr. nu øm gd CÎm_ dmq>umè`m Jmoï>r H$aVmZm AmnU EH$ _hîdmmr R>od J_mdyZ ~gcmo. Vr åhuoo Amncm {ZgJm er Agcocm g ~ Y. Vmo VmoSy>Z AmnU ` Ìm À`m gd ñdr Amhmar Jocmo. Am{U ` Ìm À`m ~amo~a `m {ÌH$ OrdZ Amc. nydugmair {d{dyvm Jocr. VmoMVmoMnUm Amcm. {ZOud dñvy à_mu AmnUgwÕm g_vmocvoà`m na_moƒ q~xÿh$s>o PnmQ>çmZ Mmccmo Amhmo. "hrq> S>oW'gma»`m n[apñwvrnmgyz cm ~ Zmhr.'' ""Am{U ømmr OmUrd Vwcm Ho$ìhm Pmcr?'' H $ß`yQ>aZo {dmmaco. ""hr OmUrd _cm nydum-chmznumnmgyzm-hmovr. OrdZmVcm VmoMVmoMnUm _cm gmaim OmUdm`Mm. nu _cm ømmr àh$fm Z OmUrd Pmcr Vr nav n Ïdrda Joë`mda. n ÏdrdaMm gü`mmm a{hdmgr _mzd hm AOyZ àjvrà`m na_moƒ q~xÿnmgyz nwîh$i cm ~ Amho. EImÚm Vù`mV XJS> Q>mH$cm H$s Ë`mV char {Z_m U hmovmv. hiyhiy Ë`m Mo ApñVËd H$_r hmovo. eodq>r nmê`mmm n ð>^mj pñwa hmovmo. hm Pmcm àjvrmm na_moƒ q~xÿ! `m q~xÿodi nmomcoco AmnU A{Ve` _ Xmdcoë`m charà_mu OrdZ OJV AmhmoV. gü`mà`m n ÏdrdaÀ`m _mzdr OrdZmV A{YH$ CƒZrM char AmhoV.'' H$aQ>H$ åhumcm. ""Vy H$drgmaIm ~mocvmog!'' X_ZH$ hgyz åhumcm, ""øm chatmm CƒZrMnUmM Xÿa H$am`cm gü`mmm _mzd PQ>Vmo Amho!'' ""_mpm Joë`m g\$arvcm EH$ AZw^d gm JVmo.'' H$aQ>H$ nwt>o åhumcm. ""_r H$mhr Xoem V Jocmo. {VWo {Xdgm gvv D$Z ns>v. nmdgmmo H$mhr {Xdg djië`mg CÝhmZ ^moyz {ZKmcocm _mzd AmVwaVoZ nmdgmmr dmq> nmhv hmovm. Ë`mCcQ>, Xþgè`m H$mhr Xoem V Zoh_r Am^«mÀN>m{XV AmH$me AgV. Aem {R>H$mUr H$Yr H$Yr gy` S>moH$mdcm H$s Ë`mM Ho$dT> ñdmjv Pmcoc _r nm{hc! Xþ:Im Mo, H$ï>m Mo AZw^d KoVë`m{edm` gwimm, Amam_mM _hîd H$iV Zmhr. Amnë`m emókm Zr ` Ìm À`m _XVrZ D$Z Am{U nmd$g `m À`mda {Z` ÌU Ho$c. R>am{dH$ doir D$Z, R>am{dH$ doir nmd$g Vohr `mo½` à_mumv Amnë`m dgmhvrv ns>v Ago. nu øm `m {ÌH$ {Z` ÌUm_wi AmnU H$Yr Ë`m Z g{j H$ XoU½`m H$S>o H$m VwH$mZ nm{hc M Zmhr. _cm n Ïdrda OmD$Z OrdZmÀ`m {d{dyvomm AZw^d `m`mm Amho. _cm {H$Ë`oH$Xm dmq>o, H$s Amncm OÝ_ nmmghm evh $ AmYr Pmcm AgVm Va {H$Vr ~a Pmc AgV. AmVm AZm`mg _cm Vr g Yr àmá Pmcr Amho. {VMm \$m`xm H$ê$Z `m`mr _cm nadmzjr Úmdr.'' H$aQ>H$Mo ~mocuo g në`mda qh${mv H$mi ñvãyvm hmovr. {VMm ^ J H$aV H $ß`yQ>a åhumcm, ""Vwåhm XmoKm Mr O~m~Xmar _mâ`mda Amho. Vwcm n Ïdrda nav OmD$ XoÊ`mg _mpr hah$v Zmhr, nu H$mhr n[aum_m Mr Vwcm OmUrd H$ê$Z XoU ho _mp H$V ì` Amho. àw_ åhuoo Vwcm n Ïdrda A{VàJV _mzd åhuyz amhvm `ouma Zmhr. VwP kmz^m S>ma d {dmmaj_vm n ÏdrdaÀ`m _mzdm nojm \$ma Cƒ XOm Mr AmhoV. Vr _cm H$_r H$amdr cmjvrc, ZmhrVa Vo cmoh$ Vwcm dos>çmv H$mT>Vrc. Ë`m À`mV emo^vrc Agm EH$ hþfma emók åhuyz _r Vwcm n Ïdrda nmr>drz. nu ømgmr>r Vwcm Amnë`m _ XÿVë`m ~è`mm kmzgm_j«rda nmur gmos>md cmjoc. Xþgar _hîdmmr Jmoï> åhuoo {VWë`m amojamb cm Vm S> XoÊ`mBVH $ VwP eara ~ih$q> Zmhr. Vo _r Am fym Zr Vg H$ê$Z XoB Z. nu VwP Am`wî` _`m {XV hmouma. _r Vwcm {VerVcm VéU åhuyz nmr>drz. _mì cjmv R>od, Ë`mZ Va e ^a df} Am_À`mn H$s H$moUr {VH$S>o {\$ah$uma Zmhr Am{U e ^a dfmªz Va Vy H$mhr h`mv AgUma Zmhrg. Voìhm Vwcm _Vn[adV Z H$am`Mm _m H$m {_iuma Zmhr.'' ""_r øm gd Jmoï>tMm AmYrM {dmma Ho$cm Amho. _mp _V {Z{üV Pmc Amho. _mâ`mda H$am`Mo Am fym Mo à`moj Vm~S>Vmo~ H$amdoV.'' H$aQ>H$ åhumcm. ""X_ZH$, VyM EH$ _mpm {_Ì Am{U VwPm {d`moj hmouma hmm EH$ {dmma _cm Q>moMVmo`. nu _mpm {Zü` H$m`_ Amho.'' _o{s>h$c ê$_damm cmc {Xdm CKS>Pmn H$ê$ cmjcm. Amnë`mcm emar[ah$ Am{U _ Xÿdarc CnMma H$ê$Z `m`cm {VH$S>o Om`Mr gymzm Amho, ho H$aQ>H$Zo AmoiIco. Ë`mZo hmv nwt>o Ho$cm. ""JwS> ~m` X_ZH$! gwimzo amhm.'' X_ZH$Zo H$ï>mZo hñvm XmocZ Ho$co. H$aQ>H$ cjom diym PnmPn nmdco Q>mH$V _o{s>h$c é Ü`o Jocm. Ë`mMr nmr>_moar AmH $Vr Xmam_mJo Jocr. Xma ~ X Pmco. {H$VrVar doi X_ZH$ {VH$S>o ~KV C^m hmovm. *** 83

84 ""Vr {Xì`mó nhm. hdm Voìhm A¾r qh$dm nmd$g qh$dm dmam CËnÞ H$aUmar, Ë`m Mm Cn`moJ {dym`h$ H$m`mªgmR>r- D$Om CËnÞ H$aÊ`mgmR>r, eovrgmr>r qh$dm _é^y_rv nmur {_idê`mgmr>r H$aVm Amcm AgVm. nu Zmhr! gd H$mhr {dzmemgmr>rm... åhuyz B ÐmH$adr H$Um Mr H$dMHw $S>c {_idê`mmm AmQ>m{nQ>m Am{U AOw Zmda dmnaê`mgmr>r B ÐmH$Sy>Z A_moK eº$s {_idê`mmm H$Um Mm à`ëz! Vy CXmhaU _m{jvc g åhuyz {Xc. nu _r åhq>c Ë`mà_mU Vo AmOhr cmjy ns>v.'' H$aQ>H$ åhumcm. ""hmo`, AmnU øm n ÏdrÀ`m _mzxês>mdê$z n ÏdrdaM OrdZ AmO nmhvmo` Ë`mV Am{U VwÂ`m _hm^mavmvë`m du ZmV Iyn gmå` Amho Ia...'' X_ZH$ åhumcm. AñË`wÎmañ`m {X{e XodVmË_m {h_mc`mo Zm_ ZJm{YamO:& nydmªnam Vmo`{ZYr@dJmø pñwv: n {Wì`m Bd _mzxês>:&& ""AmVm ho H$m` dmmvmo Amhog Vy?'' X_ZH$mZo {dmmaco. ""AmnU ~gcmo AmhmoV Ë`m nd VmM du Z! nwamuh$mcrz EH$m _hmh$drz Ho$coc. hm nd V åhuoo {h_mc` ZmdmMm nd Vm Mm amom, ^mav XoemÀ`m CÎmaoH$S>o pñwv, nyd Am{U n{ü_oh$s>rc g_wðm Zm OUy OmoS>Umam...H$drZ Ë`mcm {Xì`Ëd àxmz Ho$c Am{U n ÏdrMm _mzxês> Ag Ë`mM du Z Ho$c.'' H$aQ>H$ CX²Jmacm. ""H$mhr åhum, _cm VwÂ`m øm dmmzmm H$m VwH$ dmq>v. n ÏdrdaÀ`m gd À`m gd -ømv _r A{Vemo`moº$s H$aV Zmhrg ñh $VtÀ`m {c{iv dml²>_`mmm Vy Aä`mg Ho$cm Amhog. Ë`mdê$Z Vwcm _mzdmà`m kmzm~ôc H$m` åhuvm `ob c?'' ""kmz åhuoo H$m`? {Zìdi _m{hvrmm gmr>m? H$s OrdZmcm _mj Xe H$ R>aUmar VÎd? EH$ _m{hvr Va Xþga ehmunu...xmoýhtmr ~oaro åhuoo kmz Ag _mp g_rh$au!'' H$aQ>H$ åhumcm. ""AmVm gy`m M CXmhaU KoD$ `m. gy` H$m àh$mevmo øm àýmm CÎma Amnë`m _m{hvrv ^a Q>mH$V, Va gy` àh$me Amnë`m OrdZmcm nmogvmo, Ë`mMm Cn`moJ H$ê$Z 84

85 KoVcm nm{hoo ho ehmunu. gỳ H$m àh$mevmo hr _m{hvr _mzdmh$s>o ZìhVr Var Amnmnë`m narz gỳ àh$memmm Cn`moJ H$ê$Z `m`m ehmunu Ë`mÀ`mH$S>o hmov...'' ""nu dmt>ë`m _m{hvr_wi ehmunu dmt>v H$m? _mzdo{vhmg H$m` gm JVmo?'' H$aQ>H$mMo Am»`mZ _Ü`oM H$Q>dV X_ZH$ åhumcm. ""XþX dmzo Vg KS>V Zmhr!'' H$aQ>H$ CÎmacm. ""Oa nwîh$i M{dï> n¹$mþ g_moa {Xgcr Va EImXm Id `m JaOonojm OmñV nmoq>mv H$m ~Vmo Am{U _J nñvmdvmo. Vg _m{hvrm Amho. _m{hvr nmdê`mm ehmunu Odi Zgc Va nñvmdm`cm hmov. hmo_am B{c`S> qh$dm ì`mgh $V _hm^mav nhm. Ë`mV Oo H$mhr Am»`mZ gm {JVc Amho Am{U AmO Oo n Ïdrda KS>V Amho Ë`m V nwîh$i gmå` Amho.'' ""CXmhaU Xo! _r VwÂ`mBVH $ dmmz Ho$coc Zgc Var øm Jmoï>r _cmhr _mhrv AmhoV.'' X_ZH$ åhumcm. ""ì`mgmopàn>ï> OJËgd _²'... ì`mgmz gd OJ Cï> Ho$c Amho Ag åhuvmv Vo `mo½` Amho. _hm^mavmv BVHo$ {d{dy àg J AmhoV, ñd^md{mì AmhoV H$s ZdrZ Ag H$mhr am{hc Zmhr. AmVm ^mavr` `wõmv M_H$coco XmoZ dra nhm-h$u Am{U AOw Z! XmoKm Zr {dcju _ohzv KoD$Z Am{U Vnü`m H$ê$Z {Xì` Aó g nmxz Ho$cr. nu Vo Á`m g_mommo KQ>H$ hmovo, Á`m dmvmdaumv am{hco Ë`m _Ü`o `wõ Q>mim`M ehmunu ZìhV - `wõmv _hmzme hmouma ho _mhrv AgyZhr! AIoa H$Um Ow Z-`wÕ Pmc M.'' ""Zmhr Va Ë`m Aóm Mm Cn`moJM H$m`?'' X_ZH$mZo ImoMH$nUo {dmmaco. ""Aao, Ë`m doir gm_m{oh$ gwpñwvrcm KmVH$ Aem H$mhr eº$s hmoë`mm H$s. Ë`m À`mda Zmhr H$m à`moj H$aVm Amcm? _hm^mavmvrcm hh$sh$v : H $îumcm _ Ë`y Amcm. Ë`mZ Va AOw Z `mxd {ó`m Zm Amnë`m g ajumv BH$Sy>Z {VH$S>o ZoV hmovm. Voìhm O JcmV S>mHy $Mm h m Pmcm Am{U Ë`mnwT> AOw Z hv~c R>acm. Ë`m_mJrc H$maU H $îummm _ Ë`y Am{U H${c`wJmMm àma ^ Ag {Xgc Agc Var Ago g_moh $Q>H$ Ë`m H$mir hmovo ho {XgyZ `ov Zmhr H$m? {edm`...'' ""AmUIr H$m`?'' X_ZH$mZo gpñ_v {dmmaco. H$aQ>H$mcm {H$ r {Xcr H$s Ë`mMr aoh$m S> Aì`mhV Mmcy amhvo ho Ë`mcm _mhrv hmovo. ""Vr {Xì`mó nhm. hdm Voìhm A¾r qh$dm nmd$g qh$dm dmam CËnÞ H$aUmar, Ë`m Mm Cn`moJ {dym`h$ H$m`mªgmR>r-D$Om CËnÞ H$aÊ`mgmR>r, eovrgmr>r qh$dm _é^y_rv nmur {_idê`mgmr>r H$aVm Amcm AgVm. nu Zmhr! gd H$mhr {dzmemgmr>rm... åhuyz B ÐmH$adr H$Um Mr H$dMHw $S>c {_idê`mmm AmQ>m{nQ>m Am{U AOw Zmda dmnaê`mgmr>r B ÐmH$Sy>Z A_moK eº$s {_idê`mmm H$Um Mm à`ëz! Vy CXmhaU _m{jvc g åhuyz {Xc. nu _r åhq>c Ë`mà_mU Vo AmOhr cmjy ns>v.'' H$aQ>H$ åhumcm. ""hmò, AmnU øm n ÏdrÀ`m _mzxês>mdê$z n ÏdrdaM OrdZ AmO nmhvmo` Ë`mV Am{U VwÂ`m _hm^mavmvë`m du ZmV Iyn gmå` Amho Ia...'' X_ZH$ åhumcm. nu Ë`mcm ~mocy Z XoVm H$aQ>H$-nwamU MmcyM! ""AmVm nhm, 2072 gmc Mmcy Amho. n Ïdrda _m{hvrmm gmr>m A_mn Amho AZ² dmt>vmo Amho. nu Ë`m À`m-EH $Xa _mzdg_momà`m-gm_y{hh$ ehmunumv ^a ns>vr Amho H$m? Á`m À`m~Ôc _hm^mav {c{hc Joc Vo ^mavr` CnI S>mVco Xoe Amncm AÊdóm Mm gmr>m dmt>dv Mmcco AmhoV. AmVm Ë`m Zm gm_«má`dmxmnmgyz ñdmv Í` {_iyz 100 Zìho Va 125 dfª hmov AmhoV. ehmunu H$m` gm JV? H$s AmVm nyduà`m g Hw${MV H$ënZm gmosy>z g nyu n ÏdrH$S>o EH$ amï >, EH$ dgmhv åhuyz nmhm`cm nm{hoo. nu Zmhr!'' X_ZH$mZo ñdv:à`m {IemVyZ EH$ chmzgo nozdom CnH$aU H$mTy>Z Vo {^ VrH$S>o amoico. Ë`mVyZ àh$me{h$auo {ZKyZ q^vrda _mor>m ZH$mem C_Q>cm. g nyu n ÏdrMm. Ë`mda cmc qq>~o hmovr. ""Aao, ^mavr` CnI S>mcmM H$m Xmof XoVmog? hr cmc qq>~ nhm. øm gd amï >m Odi AÊdó AmhoV. JaO Amho H$m Ë`m Mr? Ë`m À`m {Z`mo{OV eìycm Zm_moha_ H$aÊ`mgmR>r {OVH$s Aó hdrv Ë`mÀ`m Xhm-e ^a-homa nq>tzr gmr>m H$ê$Z ~gcr AmhoV hr VWmH${WV ehmur amï >! Am{U øm cmc qq>~m {edm` H$mhr _mwo{\$ê $À`m hmvr Oa EImX Aó ns>c Va _mì Vr ñ\$moq>mnydumr {R>UJrM R>aUma. Vy åhuvmog Vg ehmunu _mj R>odyZ _m{hvr g amd am YmdVr Amho. hñvjonmmr doi...'' ""X_ZH$m, _cm AOyZ EH$ Amem dmq>vo. C{eam H$m hmob Zm, H$mhr ~m~vtv ehmunu nwt> Amc Amho. àxÿfumda _mv Ho$cr Jocr. cmoh$g»`oà`m A_mn dmt>rda Cnm` H$ê$Z Vr pñwa R>odÊ`mV _mzdmz `e {_idc Amho. n ÏdrdaMr dzamb nwýhm ^a^amq>rh$s>o OmV Mmccr Amho. AmoPmoZM {N>Ð ~wodc Joc Amho...øm H$mhr ZJÊ` ~m~r ZmhrV.'' 85

86 ""H$aQ>H$m, _mý` Amho. Ooìhm Ooìhm øm gd ~m~tv-am{u Ë`m V _r AmUIrhr ^a KmcrZ-_mZdmcm ehmunummm _mj gwmdê`mv Amcm Voìhm Voìhm, gmdh$me H$m hmob Zm, AS>Wio {Z_m U H$ê$Z H$m hmob Zm, nu Vmo AIoa ñdrh$macm Jocm. nu AÊdóm ~m~vrv _mì AOyZ Vg KS>c Zmhr! _cm \$ma H$miOr dmq>vo...'' X_ZH$ qmvmvwa {XgV hmovm. ""_cmhr Vr OmU Amho...nU _cm dmq>v, AOyZ g~warmr JaO Amho...'' H$aQ>H$ Ë`m cmc qq>~m H$S>o nmhv CX²Jmacm. * * * X_ZH$mZo ì`º$ Ho$cocr qmvm amñv hmovr _Yrc Am{U e ^a dfmªnyduà`m OJmV ~aom \$ah$ hmovo _Ü`o 1972 à_muo erv`wõ ZìhVo; nu _`m {XV ñdê$nmà`m ^m S>Um Mr g»`m dmt>cr hmovr... Am{e`m I S>mV VrZ {R>H$mUr, Am ñq >o{c`mv EH$, `wamonmv XmoZ, A_o[aHo$V CÎmaoV EH$ Va X{jUoV VrZ Am{U Am[\«$Ho$V Vã~c Mma {R>H$mUr VUmdnyU n[apñwvr hmovr. øm_mjo H$maUo dojdojir AgVrc. H$mhr {R>H$mUr Iar H$maUo à{gõ Ho$coë`m H$maUm nojm dojirm hmovr. Y_, d e, Eo{Vhm{gH$ na nam, Am{W H$ n[apñwvr dj ao H$maUo hmovr. _mzdr g_oyvxmanum {déõ _mzdr hå> `m V AIoa H$moU qoh$uma hm àý hmovm. g_oyvxmanum gm JV hmovm H$s, ho dmx VS>OmoS>rZo {_Q>dmdoV åhuoo eómóm da AZmR>m`r IM hmoumam n gm {dym`h$ H$m`mªH$S>o dioc. Oar e ^a dfmªnyduà`m VwcZoV _mzdr amhur_mz gwymaco hmovo Var AOyZ gwymauocm nwîh$i dmd hmovm. {ZgJm er A{YH$ OdirH$ gmyyz nwîh$i H$mhr {eh$ê`mgmaio Am{U {ehy$z AmMaUmV AmUÊ`mOmoJo hmovo. ^m S>Uo {_Q>dyZ {dym`h$ AmìhmZo ñdrh$maê`mgmr>r Amncr eº$s _mzdmzo numcm cmdmdr Ago g_oyvxmanum gwmdv hmovm. nu Ë`mgmR>r _mzdr Ah H$mamda _mv H$aUo Amdí`H$ hmovo. XrK H$mimnmgyZ MmcV Amcoco dmx H$mimÀ`m ns>úmv {dcrz hmoê`meodor MH«$dmT> ì`momà_muo dmt>v hmovo. Am{U ñdv:mo ^co nmhumao H$mhr {hveìy Aem dmxm _Ü`o IVnmUr KmcV hmovo. e ^a dfmªnyduà`m VwcZoV AmUIr ~Xc åhuoo H$aQ>H$ d X_ZH$ `m À`m ZH$memdarc cmc {R>nŠ`m V Pmcocr dmt>! hr Iar qmvomr ~m~ hmovr. AÊdóo V`ma H$ê$ eh$umar Am{U Ë`m Mo gmr>o R>odUmar nwîh$i amï >o hmovr. Oar EImÚm amï >mzo Amnë`m AÊdó-H$m` H«$_m~m~V gmdynum d XjVm ~mijcr Agcr Var AZoH$ A{VaoH$s g KQ>Zm n H$s EH$sÀ`m hmvmv hr _m{hvr Jocr Va...? H$maU H$mhr g KQ>Zm _Ü`o Agohr _mwo{\$ê$ hmovo H$s Á`m Zm Amnco B pßgv JmR>VmZm ñdv:mm qh$dm g nyu OJmMm gë`mzme Pmcm Var Mmcco AgVo. Aem AmË_KmVH$s àd ÎmrnwT>o Hw$R>crhr g aju-` ÌUm Anwar ns>uma. Aem AmË_KmVH$s A{VaoŠ`m À`m hmvr H$mhr AÊdóo ns>cr Va? Q>m JË`m Vcdmarà_mUo hm YmoH$m 2072 _Ü`o _mzdm Zm ^os>gmdv hmovm. nm{h$ñvmzmm Z F$Ë` ^mj. nwéfnwamo noemda Pmco, nu Ë`m ^mjmvcr Aem VVm g ncr ZìhVr. I ~a qis>rà`m _mj} AcoŠPm S>anmgyZ A\$JmU XheVdmÚm n`ªv øm ^mjmv gvv T>dimT>di hmov am{hcr. {~«{Q>em Zr g nyu ^mav nmxmh«$m V Ho$cm, n{hë`m d Xþgè`m OmJ{VH$ `wõm V _Xþ _H$s JmOdcr, nu A\$Jm{UñVmZ Vo Zm W doñq> \«${Q>`a øm ^mjmda Ë`m Zm Amnco nm` KÅ> amodvm Amco ZmhrV. g nyu gmopìh`v `y{z`z EH$Ì R>ody eh$umar ~cemcr ` ÌUm øm ^mjmv {Ii{Iir Pmcr. Aem øm ^mjmv EH$ {dcju H$Q> {eov hmovm. Ë`m_mJo AdmT>ì` n gm hmovm. _w~ch$ Ym{_ H$ CÝ_mX hmovm. C{Ôï>mgmR>r ñdv:mo àmu VwÀN> _mzumao _Zwî`~i hmovo. Hw$R>ë`mhr XoemÀ`m à{e{jv g Ý`mcm AZoH$ _{hzo gm_mý` `wõmv Pw OdV R>odÊ`mBVnV eómóm Mm gmr>m hmovm. nu V`marV AOyZ EH$ _hîdmmr CUrd hmovr, Or AmVm cdh$am nyu hmouma hmovr. EH${dgmì`m evh$mà`m gwédmvrcmm ~wõmà`m àm S> nwvù`m À`m ZmemgmR>r JmOcocm ~m{_`mz àm V AmO nwýhm OJmcm Y $m XoÊ`mÀ`m V`marV hmovm. Ë`m IS>H$mi ^mjmv Acr~m~mÀ`m Jmoï>rV emo^oc Aer EH$ Jwhm hmovr. _mì Ë`m JwhoV I{OZm ZgyZ eóm Mm gmr>m hmovm. Am{U {VWoM H$Q>mÀ`m gd nmdcm Mr eodq>mr COiUr Mmcy hmovr Am JñQ> 2072 nm{h$ñvmzmm ñdmv Í`{XZmMm dmt>{xdg. Vmohr ñdmv Í`mcm gìdmeo df} nwar Pmë`mMm. Bñcm_m~mXhÿZ nm{h$ñvmzmo amï >nvr {_`m± ZwamZr OZVocm CÔoeyZ Img ^mfu H$aUma hmovo. Vgo àë`oh$ ñdmv Í`{XZr amï >nvtmo ^mfu Agm`MoM. nu ` Xm ñdmv Í`mcm 125 df} CcQ>cr åhuyz Amnë`m ^mfumv Vo H$mhr Var {deof KmofUm H$aUma Aer Anojm hmovr. ^mav Am{U nm{h$ñvmz hr XmoZ amï >o 1947 gmcr ApñVËdmV 86

87 Amcr. VËnydu XmoÝhtMm ^y^mj "B {S>`m' qh$dm "qhxþñvmz' øm Zmdm Zr OmUcm OmB. {~«{Q>e Am{YnË`mnmgyZ ñdmv Í` {_idvmzm øm ^mjmmo {d^moz H$amdo cmjco. Ë`mVhr "nm{h$ñvmz'mm AmJ«h YaUmao Am{U Ë`mMo OZH$ _mzco OmUmao _whå_x Acr {OZm `m Zr Ë`m amï >mmm ñdmv Í`{XZ ^mavmamyr EH$ {Xdg Agmdm hm AmJ«h Yacm. åhuyz ^mavmmm ñdmv Í`{XZ 15 Am JñQ> R>acm Voìhm nm{h$ñvmzmm 14 Am JñQ>. gwédmvrnmgyz XmoÝhr Xoem Vrc g ~ Y VUmdnyU am{hco _Ü`o nm{h$ñvmzmo {d^moz hmod$z nyd ^mjmmo Zdo amï > "~m JcmXoe' ho ApñVËdmV Amco. nwt>o EH${dgmdo evh$ gwê$ Pmco Voìhm Zdr Am{W H$ YmoaUo àmmamv `od$ cmjcr. _m{hvrmm àdmh dmt>ë`mzo amï >r` gr_m {VVŠ`m A^oÚ am{hë`m ZmhrV. `wamonmv ømmo n[aum_ gd àw_ OmUdco. AZoH$ evho$ chmz_mor>çm ct>m`m nmgyz _hm`þõo ct>cocr amï >o AW emór` Ñ{ï>H$moZ nwt>o R>odyZ EH$Ì Amcr. "`wamo{n`z H$å`w{ZQ>r' øm ZmdmImcr Ë`m Zr Amnmncr ZmUr "`yamo' _Ü`o g_m{dï> Ho$cr, EH$ nmgnmoq> ñdrh$macm Am{U OdiOdi EH$sH$aU ñdrh$maco. Ë`mnmR>monmR> nyd Am{e`mVco chmz Xoe AemM àh$mao EH$Ì Amco. H$mo[a`mnmgyZ qgjmnyan`ªv EH$ ~momanor> Amcr gmcmn`ªv ^mavr` CnI S>mVgwÕm EH$ ~momanor> Zm XV hmovr. H$moc ~mo, T>mH$m, H$mR>_m Sy>, {X r, Bñcm_m~mX `m gma»`m eham V EH$ ^md, EH$ ZmUo (én`m), EH$ _mc ho VÎd gmh$ma Pmco hmovo. _`m {XV à_mumv øm Xoem Vë`m ZmJ[aH$m Zm EH$_oH$m À`m Xoem V OmÊ`m`oÊ`mV H$_rV H$_r {Z~ªY hmovmo. na Vw "EH$ nmgnmoq> ' hr pñwvr Amcr ZìhVr. H$maU Ë`m_mJo AOyZhr Eo{Vhm{gH$ {VT>m hmovm. Amnco ApñVËd dojio hmovo Vo AOyZ VgoM Amho ho nm{h$ñvmzcm XmIdm`Mo hmovo. Ym{_ H$ _V^oX AmVm ~è`mm ~m~vrv B{VhmgO_m Pmco hmovo. gm_mý` _mugmcm Ë`mnojm Amnco OrdZ_mZ C MmdÊ`mV A{YH$ ag hmovm. na Vw AOyZhr Ym{_ H$ _ycvîddmxr ApñVËdmV hmovo. H$Yr gm_mý` _mugmcm Va H$Yr amoh$maur ZoVo_ S>itZm cú` ~ZdyZ Vo Amnë`m Vmo\$m S>mJV. åhuyz Oar ^mav, nm{h$ñvmz, ~m JcmXoe, lrc H$m `m Mr g {_l {H«$Ho$Q> Q>r_ Jocr nmm df} OJmV AqOŠ` R>acr hmovr Var øm àë`oh$ Xoemcm Amncr Apñ_Vm J_dm`Mr ZìhVr. Aem nmœ ^y_rda ^mav d nm{h$ñvmz `m XmoKm Zr Amnmnco AÊdó-H$m` H«$_ Mmcy R>odco hmovo. Bñcm_m~mXOdi H$mhÿQ>mV nm{h$ñvmzzo Zdo H$mhr V Ì dmnaco H$s Ë`mMo ns>gmx _w ~B V AUwe{º$H $ÐmV C_Q>V. ^mavmzo EImXo XÿaJm_r Aó V`ma Ho$co H$s nm{h$ñvmzhr VgcmM H$mhr Var emoy Omhra H$aV Ago. Aem nmœ ^y_rda ZwamZrgmho~ H$gcr KmofUm H$aUma AmhoV BH$S>o gdmªmo cj hmovo... Mm Xm Am JñQ>À`m àma ^H$mir, _Ü`amÌr, Bñcm_m~mX_Yë`m Amnë`m _w»` {XdmUImÝ`mV ~gyz {_`m± ZwamZr amï >mcm CÔoeyZ ~mocv hmovo : ""{~pñ_ mh Aa² ah_mz Cc ahr_! ""_mâ`m Xoe~m Ydm Zmo, ""EH$eon Mdrg dfmªnydu H$m`Xo-AmO whå_x Acr {OZm `m Zr amï >mcm CÔoeyZ ^mfu Ho$c hmov Ë`mMr AmR>dU H$ê$Z XoVmo. Zì`m amï >mnwt> Zdr AmìhmZ H$moUVr ho OZm~ {OZm Zr {dex H$ê$Z gm {JVc hmov...'' BË`mXr, BË`mXr Zoh_rÀ`m R>am{dH$ gmà`mvco ^mfu. Ë`mV AOyZ Img Ago H$mhr ZìhVo. {_`m± ZwamZr ho EH$ gm å` ì`{º$_îd åhuyz à{gõ hmovo. ñdv: CXÿ Mo ZmdmOcoco em`a, nu amoh$maumv _wacoco. Ë`m Mr à{vîr>m OmJ{VH$ hmovr. g `wº$ amï >g KmV nm{h$ñvmzmo à{v{zyr åhuyz Ë`m Mm R>gm C_Q>cm hmovm. Ë`m Mo _wem`ao cmhmoa Vo cizd$ JmOco hmovo. nm{h$ñvmzr g Ý`Xc Ë`m Zm _mzv hmovo. Ë`m Mr amï >nvr åhuyz {ZdS>UyH$ {~Z{damoY Pmcr hmovr. AIoa Ë`m À`m ^mfummm AmoK eoomar amï >mh$s>o dicm. ""gìdmeo dfmªà`m VUmdnyU n[apñwvrmm AmnUm gdmªzm AZw^d Amho, Amnë`m nyd Om Zrhr Vmo KoVcocm Amho. AZoH$ J ag_owvtda, e H$mHw$e H$m da Amncm ^mavmer g ~ Y AmYmacocm Amho. eoomè`m er gcmo»`mmo g ~ Y AgmdoV Ag gd M amá`h$v} åhuvmv. _r Á`m IwMuda ~gcmo` Vr ^yfdumao _mâ`mamyrmo amï >nvr hom åhuv Amco. nu XþX dmzo Ë`m À`m AmemAmH$m jm gmh$ma hmod$ eh$ë`m ZmhrV... ""_r AmO EH$ _hîdmh$m jr {ZU ` KoVcm Amho. ^mavmà`m n VàYmZm er _mp Ë`m~Ôc ~mocu Pmc Amho Am{U _r KoUma Agcoë`m gm Xmhm À`m {ZU `mcm VgmM à{vgmx CÚm Ë`m À`m ñdmv Í`{XZr cmc {H$ëë`mdê$Z XoÊ`mM Ë`m Zr _mý` Ho$c Amho... ""åhuyz AmO øm _hîdmà`m {XZr _r Ag \$_m Z H$mT>Vmo H$s...'' dmš` nwao hmoê`mà`m AmYrM amï >nvr OmJÀ`m OmJr H$mogico. * * * 87

88 Vo WamaZmQ>ç nm{h$ñvmz_ü`o gjirh$s>o chmz_mor>çm ns>úm da {Xgco. VgoM AZoH$ dm{hý`m Ûmao BVa Xoem Vhr {Xgy eh$co. amï >nvtà`mm A JajH$mZo Ë`m À`mda h m Ho$cocm hmovm. Ë`mcm ~moycm gmê$z EH$ amh$q> ì`º$s ns>úmda Amcr Am{U cmoh$m Zm g ~mo{yv H$ê$Z åhumcr : ""cmoh$hmo, Km~ê$ ZH$m! EH$m XoeÐmoømcm VmËnwaV ~oewõ H$aÊ`mV Amc Amho. Ë`mcm H$m` {ejm H$am`Mr Vo Z Va `mo½` doir R>adÊ`mV `ob c. AmO BW EH$ _hîdmh$m jr Zìho Va _yi nummm {ZU ` Omhra hmouma hmovm-amncr gd AÊdó ZmH$m_ H$aÊ`mMm. ""Am{U åhuo ^mavmmo n VàYmZ Ë`m {ZU `mcm VgmM à{vgmx XoUma AmhoV! Amncm Ë`m XoemMm AmOdaMm AZw^d H$m` gm JVmo? Va Amncr AÊdó ZmH$m_ Pmcr Ag H$iVmM Vo Amncr Aó noemda Vo H$amMr gd eham da S>mJVrc... ""hr Agcr EH$V\$s gm hmxm Mr ^mdzm Amnë`mcm nads>umar Zmhr, Ag Am_À`m g KQ>ZoZ R>adc Amho. {VM Zmd AmVm ns>úmda C_Q>oc...'' ns>úmdarc Zmd nmhÿz OZVoMm WaH$mn CS>mcm. hr Va H$Å>am V H$Å>a Aer g KQ>Zm. XoemVyZ {Zdm {gv Ho$cocr Am{U {H$Ë`oH$ Xoem Zr "A{VaoH$s' qh$dm VËg_ {deofum Zr Hw$à{gÕ ~Zdcocr. H$moUË`m ~imda Vr Aer {dymzo H$ê$ eh$vo? Am{U øm A{VaoŠ`mcm gwa{jvvoà`m Omù`mVyZ BWda àdoe H$gm {_imcm? VgoM AZoH$ MmMÊ`m-VnmgÊ`m VyZ g_mymzh$mah$ arë`m nwt>o Jococo A JajH$ Ago "JÔma' H$go {ZKy eh$vmv? àojh$m À`m _ZmVrc Aem {d{dy àým MoM CÎma XoÊ`mgmR>r OUy Ë`m ì`º$szo Amnco ~mocuo Mmcy R>odco. ""Amåhr XoemVë`m gd A{Vgwa{jV g_oë`m OmUmè`m AÊdóm À`m gmr>çm da Vm~m {_idcm Amho. H$mhr {R>H$mUr Amåhr Am_Mr _mug noacr hmovr, Ë`m Zr R>acoë`m doir ~mhoê$z `oumè`m Am_À`m Q>moù`m Zm AmV `oê`mg _XV Ho$cr. gwajm` ÌUmM Amåhr H$er {Ii{Iir H$ê$Z R>odcr hmovr `mm EH$ àë` Va Vwåhr AmÎmm Amnë`m ns>úmda nm{hc M. AmVm Am_Mr nwt>mr nmdc H$moUË`m {XeoZ ns>uma AmhoV `mmr H$ënZm XoVmo... ""^mavmà`m n VàYmZm H$S>o Amåhr Am_À`m _mjê`m ømm jumcm nmr>dë`m AmhoV. Ë`m Mmodrg Vmgm À`m AmV _mý` Pmë`m ZmhrV Va ^mavmà`m Xhm eham da-{x r, _w ~B, H$mocH$mQ>m, MoÞB, ~ Jcmoa, A_ Vga, dmamugr, ^monmc, h Xam~mX-S>o $Z Am{U {VéAZ Vnwa_ BW AÊdóm Mm _mam hmob c... ""AWm V Ë`m Zr Am_À`mda à{vh m Ho$cmM Va BªQ> H$m O~m~ nëwago {X`m OmEJm. ømnydu ^mavmer Amnë`m nwîh$i ct>m`m Pmë`m. hm ct>m _mì Amåhm cm eodq>n`ªv Ý`m`Mm Amho. øm {OhmXmV AmnU gd ~ir ns>cmo Var Mmcoc. ñdjm V Amnc ñdmjvm hmob c. IwXm hm{\$o! _mp Zmd AmVm ns>úmda nhm.'' {K`mgwÔrZ! A{VaoŠ`m Vcm "_moñq> dm ÊQ>oS>'. ^mav Am{U nm{h$ñvmz XmoKm À`m Vwé JmVyZ nimcocm. BVa AZoH$ Xoem Zm "hdm' Agcocm. ^mav Aem Y_H$scm ^rh$ KmcUma Zmhr ho Z $s. nu Ë`mMr à{v{h«$`m H$m` Agoc? Mmodrg Vmg Wm ~yz AÊdóm Mm _mam ghz H$aÊ`mEodOr VmoM àw_ h m H$arc H$m? ^mavmà`m n VàYmZm À`m Zdr {X rvrc {ZdmgñWmZmVrc H$m`m c`mv amï >r` gwajm_ S>imMr VmVS>rMr ~ R>H$ ^acr hmovr. 24 n H$s 16 gxñ` {X rv hoa Agë`mZo ~ R>H$sV hmovo, Va ~mh$smo 8 pìh{s>amo-` ÌUo_m\ $V gh^mjr Pmco hmovo. ""H $nmcor, ~VmB`o h_mao ns>mog H$m _mhm c Š`m h?'' n VàYmZm Zr naamï >_ Ìr H $nmc e_m `m Zm gwédmv H$am`cm g m{jvco. H $nmc e_m ho Am Vaamï >r` _wëgúm _Ü`o EH$ JmOcoco àñw hmovo. dmq>mkmq>tv Ë`m Mm hmv YaUmam {daimm Ago ~hþoz_mý` {dymz AZoH$m Zr àë`jmv AZw^dco hmovo. "do«mx{n H$R>moam{U' Aer ^mdzm R>odyZ Amcoco {damoyh$ H $nmcotà`m gm å` nu AmJ«hr ^y{_ho$nwt>o "_ Xÿ{Z Hw$gw_mX{n' Ago hmod$z navv. MMm H$aUmar ì`º$s Amnë`mcm AZwHy$c Pmcr Zmhr Var Amnë`m dmšmmvw`m Zo gx hmod$z Omdr EdT>r H$miOr Vo KoV. ""n VàYmZOr, Am_Mo àë`j Am{U Jwá dmvm ha gm JVmV H$s nm{h$ñvmzr OZVoMr ghmzw^yvr amï >nvr ZwamZr `m À`mM~amo~a Amho. ^mavmer {damoy Mmcy R>odÊ`mV Ë`m Zm CËgmh Zmhr. åhuyz {K`mgwÔrZZ Mmcy Ho$coë`m øm {hh$_vrcm H$moUmMm _ZmnmgyZ nmqr>~m Zgmdm. nu amoicoë`m ~ XþH$snwT> {damoy MmcV Zmhr...'' ""Am{U {K`mgwÔrZ...?'' n VàYmZm Zr {dmmaco. ""Ë`mMr nyu \$mbc Am_À`mH$S>o Amho. Ë`mMo nuomo~m a{e`m{déõ A\$JmUm À`m ct>çmv hmovo Va AmOmo~m Oå_y- H$pí_amV ^ms>moìr g {ZH$. ds>rc _mxh$ Ðì`m À`m `mvm`mvrv EH$ _mor> àñw. ñdv: {K`mgwÔrZ gwédmvrcm nm{h$ñvmz a Og _Ü`o Am {\$ga hmovm. nwt> {_`m± ZwamZtMr _Ou Ë`mÀ`mda 88

89 ~gcr. gai _mjm Z Jocm AgVm Va Aem _hîdmà`m amoh$maur ì`º$s À`m daxhñvm_wi OZacÀ`m hþx²úmn`ªv Ë`mZ {¹$H$ _mm Ho$cm AgVm. nu _cm dmq>v, AmZwd {eh$ dmh$s>çm dmq>omm dmagm AmS> Amcm Am{U Vmo A{VaoH$s ~Zcm. "A{VaoH$s' åhuê`mnojm "AmV H$dmXr' åhuu OmñV g`w{º$h$ hmob c... ""EH$Xm, 2065 gmcr, Vmo "am 'À`m ([agm A±S> A Zm{c{gg qdj) S>mdmcm ~ir nsy>z Amnë`m hmvr Amcm. {Vhma Ooc_Ü`o A{Vgwa{jV OmJoV H$moQ> Ho$gMr dmq> nmhv hmovm. nu EH$ {Xdg {VWyZ Jm`~ Pmcm. nwt> VmoM àh$ma nm{h$ñvmzmv KS>cm. Am`.Eg.Am`.er Ë`mM {~gzc. Ë`m Zr Ë`mcm H$amMrV S>m ~yz R>odc Va {VWyZ Vmo Xþ~B cm nimcm. Jocr Mma dfª Ë`mZ XheVdmXmV Zmd H$_mdc...'' ""H $nmcor, hr _m{hvr nwîh$i Pmcr. AmVm ^yvh$mimvyz ^{dî`mh$s>o OmD$ `m.'' n VàYmZm Zr H $nmc e_mªà`m YmdË`m JmS>rMo gmh$ma hmod$ eh$ë`m ZmhrV... ê$i ~Xcco. ""nwt>ë`m Mmodrg Vmgm V AmnU H$m` H$ê$ eh$vmo? {K`mgwÔrZ Ho$di Y_H$s XoD$Z AmdaV KoB c, H$m {VM dmñvdmv ê$nmýva H$s...'' H$arc?'' H $nmc e_mªzr "am 'Mo à_wi gr.eg.zm`a `m À`mH$S>o nm{hco. Ë`m Zm ~hþvoh$ cmoh$ "gr.eg.' åhuyzm g ~moyv. Vo åhumco, ""ga, ~mocm`mr nadmzjr Agoc Va...'' ""~mocm, gr.eg.-'' n VàYmZm Zr AZwkm {Xcr. ""ga, {K`mgwÔrZÀ`m _mz{gh$voà`m Aä`mgmVyZ Ag {XgV, H$s Vmo hr Y_H$s H$m`m pýdv H$arc. nydu Amåhr Ë`mcm ^anya {J«c Ho$c hmov. Am`.Eg.Am`.er Am_Mo Oo AZm nmm[ah$ g nh $ AmhoV Ë`m VyZ Ë`m Zr Ho$coë`m VnmgUrMr _m{hvr {_imcr. {edm` Am Vaamï >r` d Îmg ñwm Zm {Xcoë`m Ë`mÀ`m XrK _wcmivr CncãY AmhoV. Ë`m dê$z Ë`mMm _mz{gh$ Vmoc T>mgiV Mmccm Amho Ag {XgV. AmË_KmVH$s àd Îmr Am{U Y_m gmr>r ~{cxmz- _J Vo H$moUË`mhr {H$_Vrda Agmo-`m Mm Omoa Ë`mÀ`m _ZmV Amho, Am{U dmt>vmo Amho. Ë`mMr ào`gr Ë`mZ gm {JVcoë`m ^mavr` ehamv Agoc-gÜ`m Vr _w ~B V Amho hr Am_Mr _m{hvr Amho. Var Vo eha Y_m gmr>r ~o{mami H$am`cm Vmo _mj nwt> nmhuma Zmhr.'' gr.eg. åhumco. ""W±H$ `y, gr.eg.! _r {ÌXcm À`m _w»`m Zm {dmmavmo- AmnU à{vh m qh$dm AmJmD$ h m H$ê$ eh$vmo H$m?'' ""ga, Am_Mo {_gmbëg, àë`oh$s AS>rMeo {H$cmoQ>Z AUwñ\$moQ> KS>dyZ AmUUmao, Xhm nm{h$ñvmzr eham da amoicoco AmhoV : Bñcm_~mX, amdcqns>r, noemda, cmhmoa, ¹o$Q>m, H$amMr, h Xam~mX (qgy), \ $Ocm~mX, _wcvmz Am{U g y$a. à{vhëë`mv AmnU hr Xhm eha ~o{mami H$ê$ eh$vmo. nu AmJmD$ h m H$am`Mm Agoc Va øm n H$s EH$ {ZdS>md. _r Bñcm_m~mXH$S>o ~moq> XmIdrZ.'' {ÌXcà_wI OZac nmìmo åhumco. n VàYmZ {IÞnUo hgco. ""Am{U Ë`m À`m coir nu {hq> {cñq>da n{hc eha {X r AgUma! nu ZmJmgH$sZ VaMm n{hcm {Z`mo{OV h m H$am`Mm VWmH${WV ~hþ_mz amï >{nvm _hmë_m Jm YrMo AqhgoMo nmr> XoUmè`m ^mavmcm {_imdm hm _mor>m X dxþ{d cmg åhum`mm Zmhr H$m? Am{U A{cH$S>oM AmnU {ÛeVH$s Jm YrO` Vr gmoar Ho$cr...Zmhr! H$mhr Pmc Var n{hcm h m AmnU H$am`Mm Zmhr!'' ""Xþgao n`m ` H$moUVo AmhoV, Ë`m Mm {dmma H$ê$ `m, ga! eš` {VVH$s OrdhmZr Am{U {dîmhmzr Q>icocr ~ar.'' J h_ Ìr amozmw qgh åhumco. H$maU J h_ Ìr åhuyz Aem {düd gmz Va pñwvr _yinxmda AmUÊ`mMr O~m~Xmar Ë`m MrM hmovr. ""~mocm`mr nadmzjr Agmdr, ga!'' {ÌXcà_wI åhumco. ""gìdmeo dfmªà`m VUmdnyU n[apñwvrmm AmnUm gdmªzm AZw^d Amho, Amnë`m nyd Om Zrhr Vmo KoVcocm Amho. AZoH$ J ag_owvtda, e H$mHw$e H$m da Amncm ^mavmer g ~ Y AmYmacocm Amho. eoomè`m er gcmo»`mmo g ~ Y AgmdoV Ag gd M amá`h$v} åhuvmv. _r Á`m IwMuda ~gcmo` Vr ^yfdumao _mâ`mamyrmo amï >nvr hom åhuv Amco. nu XþX dmzo Ë`m À`m AmemAmH$m jm ""_r AmO EH$ _hîdmh$m jr {ZU ` KoVcm Amho. ^mavmà`m n VàYmZm er _mp Ë`m~Ôc ~mocu Pmc Amho Am{U _r KoUma Agcoë`m gm Xmhm À`m {ZU `mcm VgmM à{vgmx CÚm Ë`m À`m ñdmv Í`{XZr cmc {H$ëë`mdê$Z XoÊ`mM Ë`m Zr _mý` Ho$c Amho... ""åhuyz AmO øm _hîdmà`m {XZr _r Ag \$_m Z H$mT>Vmo dmš` nwao hmoê`mà`m AmYrM amï >nvr OmJÀ`m OmJr H$mogico. 89

90 ""~mocm, OZac nmìmo-'' n VàYmZm Zr AZwkm {Xcr. ""AmnU Aer n[apñwvr KS>dyZ AmUy eh$vmo H$s Vo n{hcm h m H$aVrc Vmo \w$gh$m R>aoc. nu _J AmnU MmoI O~m~ Úm`cm _moh$io! ho H$g KS>dyZ AmUm`M Vo _mâ`mda gmos>m.'' OZac nmìm Zm H$m` gm Jm`Mo Amho Vo gdmªà`m cjmv Amco. Ë`m À`m nyd H$V ËdmMr _m{hvr Agcoë`m Zm Ë`m À`m j_vo~ôc {Vi_mÌhr e H$m ZìhVr. ""\o$h$ AQ> H$-cmBH$ \o$h$ EÝH$mC Q>a.'' {damoyr njzovo am_ ~OmO eoomar ~gcoë`m g aju_ Í`m À`m H$mZmV nwq>nwq>co. g aju_ Í`m Zr S>moio {_MH$mdco. ""Zmhr, OZac nmìmo! hr EH$ nidmq> Amho. Or _r eodq>mm VmoS>Jm åhuyzm {ZdS>rZ!'' n VàYmZm Zr {ZjyZ gm {JVco. `mda Am{U BVa gymzm da nwîh$i MMm Pmcr, nu VmoS>Jm {ZKoZm. Voìhm BVH$m doi em V am{hcoco H $nmcor åhumco, ""ga, _cm EH$ g Yr Úm!'' ""H$gcr?'' n VàYmZ mzr {dmmaco. ""{K`mgwÔrZcm dmq>mkmq>tv Jw VdyZ R>odÊ`mMr!'' H $nmc e_m åhumco. ""Oam Vw_M ~mocu A{YH$ ñnï> H$am-'' ""{K`mgwÔrZÀ`m _mjê`m _r nm{hë`m. AmnU gdmªzr nm{hë`m. Ë`m gmvn H$s VrZ _hîdmà`m ZmhrV-Ë`m AmnU _mý` Ho$ë`mM ZmQ>H$ H$ê$ AZ² ~mh$sà`m _mjê`m da Vn{ecm V OmD$Z {dmma H$aÊ`mV Ë`mcm Jw VdyZ R>ody. ^mavr` gmd ^m _Ëdmcm {OW Y $m nmohmomvmo {VW {dmma H$aÊ`mg Mmodrg Vmg nwao ZmhrV Ag AmnU Ë`mcm gm Jy. ho _mâ`mda gmos>m. _r Ë`mcm Mmodrg Vmg Zìho, Mmodrg {Xdg dmq>mkmq>tv Jw Vdy eho$z.'' ""nu H $nmcor, Ë`mZ Va H$m`?'' n VàYmZm Zr {dmmaco. ""dmq>mkmq>rv Aer {Xa JmB Pmcr H$s n{hcm Omoa, n{hc AdgmZ AmogaV Agm AZw^d Amho. dmq>mkmq>r Mmcy AgVmZm BVa amï >m À`m _XVrZ {K`mgwÔrZZ AÊdóm da {_idcocm Vm~m {e{wc H$aÊ`mV `e `od$ eho$c. Vgm à`ëz H$amdm... Zmhr Va AUwhëë`mMm n`m ` AmhoM!'' ~hþvoh$m Zr g _{VXe H$ _mzm S>mocmdë`m, nu n VàYmZm À`m Mohè`mda AOyZ A{Z{üVVm hmovr. Km`Hw$Vrcm Amcocm hm AmË_KmVH$s CJ«dmXr H $nmcotà`m `w{º$dmxmcm ^wcoc H$m? Ë`m Zr WmoS>Š`mV g_mamon Ho$cm : ""H $nmcotmr gymzm _mý` H$ê$ `m. Ë`mgmR>r Ë`m Zm ghm Vmgm Mm AdYr XoÊ`mV `ovmo Amho. {K`mgwÔrZÀ`m Mmodrg Vmgm n H$s Mma Vmg CcQ>co AmhoV. AmUIr ghm Vmgm V Oa Ë`mZo hr H$mc_`m Xm dmt>dcr Va R>rH$. Zmhr Va Cacoë`m Mm Xm Vmgm V AË` V ZmBcmOmZ _cm OZac nmìm Mm n`m ` dmnamdm cmjoc. AmVm AmnU ghm Vmgm Zr nav ^oqy>.'' g^m {dg{o V H$aVmZm n VàYmZm Zr g_moaà`m q^vrh$s>o nmhÿz S>moio {_Q>co. _hmë_m Jm YtMo N>m`m{MÌ Amnë`mH$S>o amoiyz nmhv Amho Agm Ë`m Zm ^mg Pmcm. * * * H $nmc e_m Am{U {K`mgwÔrZ EH$_oH$mg_moa ~gco hmovo. nu hr ^oq> EH$mM {R>H$mUr ZìhVr. H $nmc e_m {X rv Amnë`m H$m`m c`mv ~gco hmovo Va {K`mgwÔrZ Bñcm_m~mXoV AÜ`jm À`m IwMuda. nu XmoÝhr {R>H$mUr ì`º$s g_moamg_moa ~gë`mmm ^mg {Z_m U Ho$cm hmovm. ""\$a_mbeo, {K`mgwÔrZgmh~! Š`m»dm{he h AmnH$s...'' Ago åhuyz e_m OtZr àw_ {K`mgwÔrZÀ`m gmv _mjê`m n H$s VrZ ^mavmcm _mý` Agë`mMo gm {JVco-n{hë`m VrZ! {K`mgwÔrZÀ`m amh$q> Mohè`mda pñ_v PiH$co. Vmo åhumcm, ""dmq>mkmq>tnojm àë`j ~i dmnaê`mmr Y_H$sM Cn`moJr R>aVo, ho _r A S>m ë\$ {hq>cah$sy>z {eh$cmo.'' ""nu {hq>cam nwt> H$m` Pmc Vmo B{Vhmg dmmcm Zmhrg H$m?'' ho Vm S>mer Amcoco eãx H $nmcotzr navdco. {K`mgwÔrZcm ~mocv Am{U Mm Jë`m _ys>_ü`o R>odUo Amdí`H$ hmovo. ""nu Vwåhr \$ma AS>MUrV Amcm V Va øm VrZ _mjê`m _mý` H$amc hr _cmhr H$ënZm hmovr.'' {K`mgwÔrZ nwt>o åhumcm. ""nu ~mh$sà`m _mjê`m M H$m`?'' ""dmq>mkmq>r EH$V\$s ZgVmV, {_`m± {K`mgwÔrZ! Amåhr VrZ _mjê`m _mý` Ho$ë`m Va Ë`mCcQ> Vwåhr Cacoë`m _mjê`m gmosy>z Úm. Ë`mV VrZ _mjê`m _mý` Pmë`mMm Vwåhm cm \$m`xm hmovmo Vg M {ZîH$maU àm S> qhgm Q>iVo.'' H $nmc e_m åhumco. {K`mgwÔrZ OmoamV hgcm. ""OZm~ e_m! Vw_Mr dmq>mkmq>t~ôcmr H$sVu _cm _mhrv Amho. Vr OJOmhra Amho. nu BW Vw_M H$g~ MmcUma Zmhr. qhgmmmammr ^rvr _cm Kmcy ZH$m. _r Am{U _mpo gmwrxma {OhmX_Ü`o àmummr AmhþVr XoD$. nu gd _mjê`m-{deofh$ê$z gmvdr _mjur _mý` PmcrM nm{hoo!'' {deofh$ê$z gmvdr _mjur...bwo H $nmc e_mªzm hdm Vmo 90

91 ""EImXr Ordg ï>r H$er dmt>vo, CËH«$m V hmovo, A{YH$m{YH$ H$m` j_ hmovo Vo nmhê`mgmr>r Amåhr àë`j à`moj Ho$cm. Ë`mgmR>r Vw_À`m n Ïdrcm {ZdS>co, H$maU Agm Ordg ï>rcm nmofh$ J«h gmns>uo \$ma H$R>rU. BWo Amåhr ~romamonu Ho$co...Ë`mVyZ hiyhiy _mzdñdê$n H$go CX²^dVo Vo Amåhm cm nmhm`mo hmovo. ""IaoM, Vw_Mm hm J«h Z g{j H$ gmyzg nîmrzo ZQ>cocm Amho. {dœmvrc Ordg ï>rcm Wmam XoUmar BVa {R>H$mUo nm{hcrv Va Vwåhm cm n ÏdrMo _hîd H$ioc, Am{U Vwåhr BWo dmt>v Amhm V ho Vw_Mo Ho$dT>o gm ^m½` Amho Vo nq>oc. ""åhuyzm Va Amåhr ho Ordg ï>rmo A^`maÊ` `mooco. BWo Vw_À`mda \$ma _mor>çm Z g{j H$ AmnÎmr `od$ Z`oV Aer `moozm Ho$cr. H$mhr Cn`moJr, ehmunumà`m Jmoï>r H$iVZH$iV Vwåhm cm gwmdv Jocmo. nu àë`j hñvjon Q>micm. ñdv:à`m {h_vrda Vwåhr {ZgJm Mr H$moS>r-hihiy H$m hmob Zm-nU CcJS>V H$go àj{vnwmda MT>V Amhm V Vo nmhv Jocmo. YmJm {_imcm. _mjur O~aXñV hmovr. g nyu H$í_ra-cS>mIgH$Q> nm{h$ñvmzà`m Vmã`mV Úm`Mm Am{U gìdmeo df} H$í_raMm ct>m Mmcy R>odÊ`mV nm{h$ñvmzcm Amcoë`m IMm Mr gì`mo ^anmb H$am`Mr! Hw$R>cmhr AmË_gÝ_mZ Agcocm Xoe Aer _mjur _mý` H$aUma Zmhr. ""{K`mgwÔrZ, Vw_Mr gmvdr _mjur _mý` H$aU \$ma H$R>rU-OdiOdi AeŠ`àm` Amho. nu Var _r Ë`mgmR>r à`ëz H$arZ. _cm nr.e_.er ~mocmd cmjoc. nr.e_.zm ho _mý` Pmc Var amï >mv\}$ Vo ñdrh$maê`mmm Am_À`m cmoh$emhrv Ë`m Zm h $ Zmhr. Ë`mgmR>r cmoh$g^m Am{U amá`g^m XmoÝhtMr _mý`vm nm{hoo. ho gd KS>dyZ AmUm`cm doi cmjoc. {edm` Ë`mgmR>r Vwåhr ~mh$sà`m VrZ _mjê`m gmosy>z Úm`Mr V`mar Xe dcr nm{hoo.'' Ë`m Cacoë`m VrZ _mjê`m : Vwwé JmVco A{VaoH$s ^mavmzo gmosy>z Úm`Mo. ñdv:à`m g ajuimm V ^mavmzo 60 Q> o$ H$nmV H$am`Mr. nm{h$ñvmzda n{hcm h m Z H$aÊ`mMr ^mavmzo ½dmhr Úmdr. WmoS>m doi {dmma H$ê$Z {K`mgwÔrZZo {dmmaco, ""{H$Vr _wxvdmt> cmjoc?'' ""H$_rV H$_r EH$ AmR>dS>m!'' H $nmc e_mªzm OmUdco H$s, _mgm Jimcm cmjvmo Amho. ""evh$mnydu EH$ AmR>dS>m cmjcm AgVm...nU AmOÀ`m dojdmz OrdZmV Mmodrg Vmg nwaov. _r _mpr _wxv Mmodrgdê$Z AÇ>oMmirg Vmgm da ZoVmo. Am{U Oa Vwåhr _mpr eodq>mr _mjur _mý` Ho$crV Va Cacoë`m VrZ _mjê`m gmosy>z XoB Z.'' {K`mgwÔrZ ""R>rH$ Amho. Aem ñ\$moq>h$ {df`mda Amåhm cm cmoh$g^ov Am{U amá`g^ov Omhra MMm H$aVm `ouma Zmhr. Voìhm Vwåhr `m~ôc dmà`vm H$ê$ ZH$m. Amåhr nu gd MMm gì JwáVoÀ`m H$dMmV KS>dyZ AmUy...AmVm Amncr ^oq> Vw_Mr _wxv g nvm g nvm!'' Ago åhuyz H $nmc e_mªzr gwq>ho$mm œmg gmos>cm. H $nmc e_mªzm _mhrv hmovo H$s {K`mgwÔrZMr gmvdr _mjur n VàYmZ H$YrM _mý` H$aUma ZmhrV. _J cmoh$g^m-amá`g^m ~mocmdê`mmm àým CX²^dV ZìhVm. nu {_imcocr _wxvdmt> gëh$maur cmdcr nm{hoo `mmr Ë`m Zm OmUrd hmovr. H$maU AmVm \$º$ 31 Vmg Caco hmovo. Ë`m Zr OZac nmìm Zm nmmmau Ho$co. ""OZac nmìmo, {K`mgwÔrZZ {Xcocr _wxvdmt> CÚm Xþnmar Mma dmovm g nvo. _r Vmon`ªV Ë`mcm dmq>mkmq>tv Jw VdyZ R>odrZ. Z Va _r Vwåhm cm g Ho$V {Xcm H$s Vwåhr Vw_Mr `moozm A_cmV AmUm`Mr.'' H $nmcor åhumco. ""hmò, Vw_À`mH$Sy>Z A {V_ gymzm KoD$Z H$m` dmhr H$am`Mm _cm n VàYmZm Zr AmXoe {Xcm Amho. nu Vw_Mr hr `moozm AË` V-åhUOo AJXr H$S>H$-JwáVoÀ`m H$dMmV Pmcr nm{hoo. {K`mgwÔrZMo hñvh$ Vw_À`mhr ` ÌUoV AgÊ`mMr eš`vm ZmH$maVm `ov Zmhr.'' OZac nmìmo åhumco. H $nmcor hgco. MmUŠ`mcm "gmdy ahm' åhuyz gm JÊ`mgmaIm hm Bemam hmovm. Xþgè`m {Xder Xþnmar nmduomma dmovm H $nmcor nwýhm {K`mgwÔrZer A {V_ dmq>mkmq>r H$am`cm CnpñWV Pmco. OZac nmìm Mr nyd V`mar Pmcr hmovr Am{U Vo `mo½` g Ho$VmMr dmq> nmhv hmovo. R>rH$ 3.50cm (3.20 Bñcm_m~mX Q>mB_) Xþnmar {K`mgwÔrZ ns>úmda {Xgy cmjcm. ""gcm_, H $nmcor! H$m` {ZU ` Pmcm Vw_Mm?'' Ë`mZo 91

92 {dmmaco. ""OZm~ {K`mgwÔrZ... doi Anwam ns>vmo`. _r nr.e_.mr _ Owar _mor>çm H$ï>mZ {_idcr. Ë`mZ Va cmoh$g^ov Jwá MMm Pmcr. Vr ZwH$VrM g ncr. Vwåhr A XmO H$ê$ eh$vm H$s, hr _mjur ^mavmcm {H$Vr A{à` Amho. nu Anma OrdhmZr Q>miÊ`mH$aVm cmoh$g^oz _ Owar {Xcr. AmVm amá`g^m {VÀ`mda {dmma H$arc. nu Ë`mgmR>r doi hdm. ñdv: n VàYmZ amá`g^ov ~mocv AmhoV AmÎmm...'' H $nmc e_m em VnUo åhumco. AmnU YmXmÝV ImoQ>o ~mocv AmhmoV `mmr Ë`m Zm OmUrd hmovr. nu Ë`m Mr M`m Am{U pñwa hmv nmhÿz H$moUrhr hm _muyg IaoM ~mocv Amho Aer ImÌr {Xcr AgVr. {K`mgwÔrZcm nom ns>cm : Oa AmUIr WmoS> Wm ~yz Amncr hr _mjur _mý` hmov Agoc Va _wxvdmt> Úmdr H$m? H$s Xþgè`m Xm _wxvdmt> XoÊ`m_wi Amnë`m H$UIanUmÀ`m "B_oO'cm VS>m ~gvmo? nwîh$i {dmma Ho$ë`mda Ë`mZo _wxvdmt>rà`m ~moyzo H$m c {Xcm. Ë`mMo qmvz Mmcy AgVmZm H $nmc e_m VQ>ñWnUo Ë`mÀ`mH$S>o nmhv hmovo. AIoa Vmo CÎmacm, ""{H$Vr doi dmt>dyz nm{hoo?'' ""Mmodrg Vmg.'' H $nmc e_m åhumco. ""amá`g^m Ho$di a~a ñq>±n H$aVo! {Vcm BVH$m doi H$emcm nm{hoo? {VÀ`m gxñ`m Zm gm Jm H$s AmO amìr ~mamn`ªv _cm {ZU ` H$icm nm{hoo.'' BVŠ`mV {K`mgwÔrZnwT>o EH$m hñvh$mzo EH$ {MÇ>r AmUyZ R>odcr. Vr dmmvmm Ë`mMr M`m nmcq>cr. H$R>moa _wðozo Vmo EH$X_ CX²Jmacm, ""XJm~mO, _cm ~mocê`mv Jw VdyZ R>odyZ Vwåhr hëë`mmr `moozm AmIcrV H$m`? H $nmc e_m, cmoh$g^m, amá`g^m `m À`m ~ R>H$s Pmë`mM ZmhrV Ag _mpo {X rvco hñvh$ gm JVmV... Vw_À`m hmcmmctda _mp cj Amho Am{U _cm AmÎmm Vw_À`m Am {\$g_yyz hr ~mv_r H$icr...'' e_mªmm Moham ns>cm. MmUŠ`mda _mv Pmcr hmovr. Vo Ë`m YŠŠ`mVyZ gmdav AgVmZm Ë`m À`m H$mZmda {K`mgwÔrZMo dmš` ns>co : ""ho ~Q>Z nhm, e_m Or! ho Vw_À`mg_moa Xm~yZ _r {X rda AUwhëë`mMm AmXoe {Xcm Amho. Vwåhm cm AmVm \$º$ VrZ {_{ZQ> M Cacr AmhoV OJm`cm!'' * * * nwîh$i H$mcmdYrZ Va AmO g `wº$ amï >g Kmda gd amï >m Mr ~ R>H$ ~mocdê`mmr nmir Amcr hmovr. ~ R>H$ ^mav Am{U nm{h$ñvmz øm XmoÝhr amï >m À`m _mjurdê$z ~mocdê`mv Amcr hmovr. na Vw g^omr gwédmv H$m` dmhm À`m àmñvm{dh$mzo Pmcr : ""CnpñWV amï >à_wim Zmo, ""XmoZ {Xdgm nydu ^mav Am{U nm{h$ñvmz øm XmoZ AÊdóYmar amï >m _Yrc VUmd dmt>v OmD$Z Ë`m À`mV AUw`wÕ noq>ê`mmr n[apñwvr {Z_m U Pmcr hmovr. EH$m XheVdmXr g KQ>ZoZ nm{h$ñvmzà`m AÊdó-gmR>çm da H$ãOm {_idyz ^mavmh$s>o H$mhr _mjê`m Ho$ë`m hmoë`m. Ë`m nyu Ho$ë`m ZmhrV Va Mmodrg Vmgm V Xhm ^mavr` eham da AÊdó S>mJÊ`mMr Y_H$s {Xcr hmovr. ""^mavmz øm ~m~vrv gm_monmma dmnê$z nm{hcm Am{U XheVdmÚm Mm à_wi {K`mgwÔrZ `m À`mer ~mocur Mmcy R>odcr. ^mavmz àw wxvdmt> _m{jvcr Am{U H$mhr MM}Z Va Vr AÇ>oMmirg Vmg H$aÊ`mV `e {_idc. nu cdh$am ~mocur {\$gh$q>cr Am{U {K`mgwÔrZZ {X rda n{hc AÊdó S>mJÊ`mMr Amkm Ho$cr. ""Am{U H$m` Amü`! gd M nm{h$ñvmzr AÊdó {ZH$m_r Ho$cocr AmT>icr. Vo nmhÿz àw_ nm{h$ñvmzr gozoz {K`mgwÔrZcm Am{U Ë`mÀ`m gmwrxmam Zm AQ>H$ Ho$cr, Am{U ~ XrdmZ Ho$coco AÜ`j ZwamZr `m Mr gwq>h$m Ho$cr. ""Xaå`mZ ^mavmz dmq>mkmq>r {\$gh$q>ë`m Va à{vhëë`mmr `moozm AmIcr hmovr. nu Bñcm_m~mXÀ`m {XeoZ nm{hc AÊdó nmr>dm`mr V`mar H$aVmZm Ag AmT>iÿZ Amc H$s, ^mavr` AÊdóm Mo gd À`m gd gmr>oxoirc {ZH$m_r Pmco AmhoV. ""Ë`m_wi, AUw`wÕmMm YmoH$m Q>icm Agcm Var XmoÝhr Xoem Zr øm H $Vr_mJ Hw$R>ë`m amï >mmm AJa amï >m Mm hmv Amho Vo ñnï> ìhmd Aer _mjur Ho$cr åhuyz hr g^m ~mocmdcr Amho. AÊdó {ZH$m_r H$aÊ`mgmR>r AË`wƒ V ÌkmZ dmnac Joc Amho, H$maU ho H$m_ Xþê$Z H$aÊ`mV Amc Amho. XmoÝhr Xoem À`m gwajmh$dmmcm ^oxÿz H $Vr H$aÊ`mV Amcr Amho. Oar {VMm n[aum_ H$ë`mUH$mar åhuoo AUw`wÕ Q>miÊ`mV Pmcm Agcm Var {VMm AW EImÚm XoemÀ`m gmd ^m _ËdmV hñvjon qh$dm gaigai Ë`m Xoemda AmH«$_U Agm cmdvm `ovmo. åhuyz ømgmr>r O~m~Xma Agcoë`m amï >m Zr nwt> `od$z Amnë`m H $VrMr H$~wcr gdmªnwt> Úmdr.'' ømz Va AÜ`jm Zr nm{h$ñvmzà`m Am{U ^mavmà`m amï >à_wim Zm Amnco {dmma _m S>m`cm gm {JVco. Ë`m XmoKm Zr H$m` dmhm À`m àñvmdmcm nwï>r {Xcr Am{U {K`mgwÔrZMm hñvjon 92

93 Pmcm ZgVm Va Amnmnco AÊdó-gmR>o ñdv:m Zï> H$am`Mm Amncm BamXm hmovm ho AmdOy Z gm {JVco. _mì Amnco AÊdógmR>o Hw$R>ë`m Var ~møeº$szo {ZH$m_r Ho$co hr J ^ra qmvomr ~m~ Amho Agohr _V Ë`m Zr ì`šv Ho$co. XmoÝhr Xoem Mo AÊdó-gmR>o BVŠ`m g\$mb XmanUo [avo H$am`Mr {H$_`m H$moUr Ho$cr? ømda {d{dy amï >m Zr "ho H$m_ AmnU Ho$co Zmhr; \$ma H$m`, Vo Amnë`m Hw$dVr~mhoaMo Amho' Aer ½dmhr {Xcr. Ë`m_wio amï >g KmnwT>o _mor>m nomàg J C^m am{hcm. MMm Am{U AQ>H$ir Mmcy AgVmZm amï >g KmÀ`m AÜ`jm À`m Q> ~da EH$ g Xoe Amcm. Vmo dmmyz Ë`m Zr hmv C MmdyZ cmoh$m Zm em V Ho$co Am{U åhumco, ""OmJ{VH$ AUwe{º$-g KQ>ZoMo AÜ`j ~mhoa Amcoco AmhoV. Ë`m Zm øm g X^m V H$mhr {ZdoXZ H$am`M Amho. Vw_À`m g _VrZ _r Ë`m Zm BW ì`mgnrr>mda ~mocmdvmo.'' g^mgxm V øm AZno{jV KQ>ZoZo Mwi~yi _mocr. nu àë`j H$moUr øm gymzocm {damoy Ho$cm Zgë`mMo AÜ`jm Zr S>m. \«$m P é PoZ `m Zm ì`mgnrr>mda ~mocmdco. Jocr VrZ df} Vo OmJ{VH$ AUwe{º$-g KQ>ZoMo AÜ`jnX ^yfdrv hmovo. amï >g KmÀ`m AÜ`jm À`m AZw_VrZo Vo ~mocy cmjco : ""{_Ìhmo, Vw_À`m {dmma{d{z_`mv ì`ë`` AmUë`m~Ôc j_m _mjvmo. nu _cm {_imcocr _m{hvr BVH$s Ii~iOZH$ Amho Am{U Vw_À`m MM}cm Yê$Z Amho H$s Vr BW Vm~S>Vmo~ _m S>Ê`mMr JaO Amho. àw_ EH$m dmš`mv {VM gma EoH$m... ""{_Ìhmo, AmO J«r{ZM _rz Q>mB_ dmovm OJmVco gd AÊdó-gmR>o {ZH$m_r H$aÊ`mV AmcoV.'' ho EoHy$Z g^ov {dcju Ii~i _mocr. AÊdó-gmR>o Agcoë`m amï >m À`m à_wim Zr Amnmnë`m ghh$mè`m Zm øm ~mv_rmr ImÌr H$ê$Z `m`cm ~mhoa nmr>dco. S>m. é PoZ _mì em VnUo nwt>o ~mocy cmjco : ""Vwåhr ñdv ÌnUo `mmr ImÌr H$ê$Z `mcm; nu _r _mâ`m g ñwov\}$ ~mocv Amho. Amåhr AÊdó-gmR>çm À`m Jwá Zm Xr R>odV AgVmo. OmJ{VH$ Vhm_wi àë`oh$ AÊdóYmar amï >mcm Am_À`mH$S>o hr _m{hvr nmomdmdr cmjvo Am{U Am_Mr {S>Q>oŠeZ {gñq>_ Vr VnmgyZ nmhvo. Am_Mr {gñq>_ AmO hm gmr>m eyý` åhuyz XmIdVo.'' ""nu hr ~m~ H$er CX²^dcr Vo AmVm gm JVmo. AmÎmm WmoS>çm doimnydu _cm _mâ`m \$moq>m {ZH$ _ocda Imcrc g Xoe {_imcm. dmmyz XmIdÊ`mnojm _r Vmo q^vrda àmooošq> H$aVmo...'' Ë`m Zr AÜ`jm _mjà`m q^vrdarc ns>úmda Vmo g Xoe àmooošq> Ho$cm. g^mgxm g_moaà`m N>moQ>çm ns>úmdahr Vmo PiH$cm : ""n Ïdrdmgr`m Zmo, ""Jocr ghm H$moQ>r df} Amåhr Vw_À`mda cj R>odyZ AmhmoV. Vwåhm cm hm H$mcI S> _mor>m dmq>oc, nu Amåhm cm Zmhr. Amåhr XÿaÀ`m EH$m Vmè`meoOmaÀ`m J«hmMo a{hdmgr AmhmoV; nu Am_Mr OS>UKS>U ~mhoê$z Vw_À`mgmaIr Agcr Var {dh$mgmà`m {es>rv Amåhr Vw_À`m nwîh$i da AmhmoV. ""EImXr Ordg ï>r H$er dmt>vo, CËH«$m V hmovo, A{YH$m{YH$ H$m` j_ hmovo Vo nmhê`mgmr>r Amåhr àë`j à`moj Ho$cm. Ë`mgmR>r Vw_À`m n Ïdrcm {ZdS>co, H$maU Agm Ordg ï>rcm nmofh$ J«h gmns>uo \$ma H$R>rU. BWo Amåhr ~romamonu Ho$co...Ë`mVyZ hiyhiy _mzdñdê$n H$go CX²^dVo Vo Amåhm cm nmhm`mo hmovo. ""IaoM, Vw_Mm hm J«h Z g{j H$ gmyzg nîmrzo ZQ>cocm Amho. {dœmvrc Ordg ï>rcm Wmam XoUmar BVa {R>H$mUo nm{hcrv Va Vwåhm cm n ÏdrMo _hîd H$ioc, Am{U Vwåhr BWo dmt>v Amhm V ho Vw_Mo Ho$dT>o gm ^m½` Amho Vo nq>oc. ""åhuyzm Va Amåhr ho Ordg ï>rmo A^`maÊ` `mooco. BWo Vw_À`mda \$ma _mor>çm Z g{j H$ AmnÎmr `od$ Z`oV Aer `moozm Ho$cr. H$mhr Cn`moJr, ehmunumà`m Jmoï>r H$iVZH$iV Vwåhm cm gwmdv Jocmo. nu àë`j hñvjon Q>micm. ñdv:à`m {h_vrda Vwåhr {ZgJm Mr H$moS>r-hihiy H$m hmob Zm-nU CcJS>V H$go àj{vnwmda MT>V Amhm V Vo nmhv Jocmo. ""Vw_À`m ì`dhmam Mo AdcmoH$Z H$ê$Z Amåhm cm ~aom H$mhr {eh$m`cm {_imco. Z g{j H$ AmnÎmtZm Vm S> XoV Oo Ord dmmvmv VoM nwt>o Amnë`m ~w{õ_îmomm dmagm Mmcy R>odVmV. Oo øm PJS>çmV XJmdVmV Vo AmnmoAmnM øm {ZdS>rVyZ JiVmV. ""nu Amåhm cm Agohr {Xgco H$s {dkmz-v ÌkmZmMm AmYma KoD$Z àjvrmr {Xem R>adVmZm Vw_Mm Ñ{ï>H$moZ A{YH$m{YH$ g Hw${MV hmov Mmccm Amho. Ë`m_wio EImÚm g emoyzmmm \$m`xm nmhvmzm Ë`mMo VmoQ>o, Ë`mgmR>r _moomdr cmjumar àë`j-aàë`j qh$_v Vwåhr nmhv Zmhr. åhuyz Am Úmo{JH$ H«$m VrZ Va n`m daummm èhmg Vwåhr hmod$ {XcmV. Vw_À`m gy`m À`m BVa AmR> J«hm Zm Z cm^coco CËH $ï> n`m dau n Ïdrdê$Zhr Zmhrgo H$aÊ`mMm Vwåhr à`ëz Ho$cmV. ""nu Amåhr hohr nm{hco H$s Amåhr WmoS>r gymzm Ho$cr H$s Vw_À`mn H$s H$mhr {ZdS>H$ gwk cmoh$ Vr CMcyZ YaVmV Am{U Vwåhm cm dmh$s>çm _mjm dê$z namd Îm H$aVmV. åhuyzm AmVm n`m daummm èhmg Wm ~cocm {XgVmo. `mmm AW Agmhr Agy 93

94 eho$c H$s àjvrà`m EH$m R>am{dH$ ñvamda nmomë`mz Va _mugmv WmoS>m n[an¹$num `ovmo Am{U Zì`m g emoyzmh$s>o Vmo gdmªjrunuo nmhÿ eh$vmo. Vw_Mo nwt>mo AdcmoH$Z H$ê$Z Amåhm cm H$ioc, Vwåhr {H$VnV n[an¹$ Pmcm Amhm V. ""Amåhr Ho$di Xþê$Z nmhv ZgyZ Vw_Mo g ajh$hr AmhmoV. Agmhr EH$ àg J `od$z Jocm H$s Xþgè`m EH$m Ordg ï>rmr Ñï>r BH$S>o {\$acr hmovr Am{U hm J«h ñdv:à`m dgmhvrh$avm dmnaê`mmm {VMm BamXm hmovm. Vmo {Vcm gho gmü` Pmcm AgVm, H$maU {VMr eº$s Ver hmovr. _w Jrcm Vwåhr {MaS>Vm Vgo Ë`m Ordm Zr Vwåhm cm {MaS>co AgVo. Aem doir Amåhr _Ü`o nsy>z Ë`m Zm navdco, H$maU ho A^`maÊ` Amåhm cm A~m{YV R>odm`Mo hmovo-am{u `mnwt>ohr R>odm`Mo Amho. ""na Vw Amåhr AmVm Aem {ZîH$fm àv `od$z nmomcmov H$s, Aem naj«hdmgr`m nojm Vwåhm cm A{YH$ YmoH$m ñdv:h$sy>zm Amho. Vwåhr AÊdóo ~ZdÊ`mV Va~oO Pmcm V; nu ho chmz _wcmà`m hmvmv YmaXma gwar XoÊ`mgmaIo Pmco. H$maU chmz _wcmgmaiom Vwåhr AOyZ An[an¹$ Amhm V. Vem _mzdr B{VhmgmV chmz_mor>çm ct>m`m Pmë`m AmhoV. nu Ë`m V g nyu _mzdomv Icmg H$aÊ`mBVH$s eº$s ZìhVr. AÊdóm Zr Vr {Xcr. AmVm Oa AUw`wÕ CX²^dco AgVo Va Am_Mm hm à`moj BWoM g ncm AgVm. ""nu Zmhr! ghm H$moQ>r df} Mmcy Agcocm à`moj Amåhm cm BWoM g ny Úm`Mm ZìhVm. åhuyz Amåhr nyduà`m OmJ{VH$ `wõm V hñvjon Ho$cm Zmhr Vmo AmÎmm Ho$cm. n ÏdrdaMr EHy$U EH$ AÊdóo Amåhr {ZH$m_r Ho$crV. Zmhr Va Vwåhr gd _mzdm MmM Zìho Va øm n Ïdrdarc EHy$U EH$ Ordm e Zme Ho$cm AgVmV. øm AÊdó-gmR>çm V A{YH $V Am{U cndyz R>odcoco AZ{YH $V Ago gd gmr>o AmhoV ho Vw_Mr VgXr dmmdm`cm AmÎmmM gm JVmo. ""Amåhr {ZH$m_r Ho$cocr Aóo nwzou{dv H$am`À`m \ $XmV nsy> ZH$m. Vmo {ZîH$maU doi, D$Om, n gm `m Mm Anì`` R>aoc. H$maU Amåhr Vr nwýhm {ZH$m_r H$ê$. Ë`mEodOr øm VrZhr Jmoï>r {dym`h$ H$m`mªgmR>r dmnam. Am_À`m AZw^dmdê$Z gm JVmo, Vwåhr `mo½` _mjm Zo JocmV Va n ÏdrMo Z XZdZ H$amc. ""eodq>r, Amåhr H$moU? Hw$R>co? øm àým Mr CÎmao Vwåhm cm nwaoer n[an¹$vm Amë`mda AmnmoAmn {_ivrc. AWm V Amåhr n Ïdrdê$Z Vw_À`mda cj R>odyZ AmhmoV, Ë`m_wio AmOÀ`mgmaIr JaO ns>cr Va hñvjon H$ê$ eh$vmo. nu Amåhm cm emoym`cm OmD$ ZH$m... Amåhr gmns>uma Zmhr. EdT>r _mì ImÌr ~mijm H$s Amåhr Hw$R>ohr Agcmo Var Vw_Mo H$ë`mU hom Am_Mo Ü`o` Amho. ""Vwåhr Am_À`mgma»`m Zm {Xcoco Zmd dmnê$z Vw_Mr aom KoVmo.'' ""øm A^`maÊ`mV Vw_Mo {hv nmhumao "E.T." ""(n Ïdr~mhoaMo).'' *** "Eogr Ajao'Mm CnH«$_ hr gm{hë`godm Amho. "Eogr Ajao'Mo n«h$mez hm ì`dgm` Zmhr. `mvyz H$moUVohr ì`mnmar CËnÞ, Z\$m Amåhr {_idv Zmhr AWdm Vgm CÔoehr Zmhr. _amr>r gm{hë`mdarc ào_mnmoq>r Amnë`mH$Sy>Z H$mhrVar H$aVm `mdo, `m Am V[aH$ AmoT>rZo CÎm_ gm{hë` dmmh$m n`ªv nmohmomdê`mmm hm EH$ n«`ëz. AmYw{ZH$ OJmV dmdavmzm _amr>r `wdh$ Amnë`m _m`~mocrnmgyz Xya OmD$ Z`o, Ho$di ZoQ> g{\ª$j, _ogoqoj, M qq>j `mv - _amr>rm H$m` BVa ^mfm M hr dmq>moi H$aUmè`m - Zì`m Q>mB _nmg_ü`o AS>Hy$Z nsy> Z`o, _amr>r ^mfovrc CÎm_ gm{hë` Ë`mZo AmdOy Z dmmmd AerM Am_Mr `m CnH«$_m_mJMr àm_m{uh$ ^y{_h$m Amho. "Eogr Ajao' _Ü`o à{gõ Pmcoë`m gm{hë`mà`m ñdm_rëd h $mmo _mzyz Amåhr XoVmoM. doioa^mdr AWdm nî`ma^mdr g nh $ Pmcm Zgë`mg g ~ {YVm Zr H $n`m amj _mzy Z`o. H$m`m c`mer AmdOy Z g nh $ gmymdm Am{U g nh $ nîmm H$idmdm. åhuoo _mzyzmmm YZmXoe nmr>{dvm `ob c. YÝ`dmX. - g nmxh$ g V g mzm Zr CnXo{ecocr 94

95 mpo ga d S> : S>m. O V ZmairH$a d S>m. Jcm ZmairH$a lr. g ra ~ocdch$a m Zr "Eogr Ajao'Mm S>m. ZmairH$a gam {df r {deofm H$ H$mT>Ê mmr BÀN>m ì º$ Ho$cr, Vr gam Zr mý Ho$cr. Ë m g X^m V lr. nùzm^ qhjo d gm. {MÌcoIm nwa Xao m À mer dma dma g nh$m V hmovmo. AgoM EHo$ {Xder $mozda ~mocv AgVmZm lr. qhjo cm åhumco, H$s Vwåhr gam {df r gw mao 300 eãxmv H$mhr {chmdo Ago dmq>vo. r Ë m Zm åhq>co H$s à ËZ H$aoZ, nu AmYr gam Zm {dmmavmo d gm JVmo. ZmV {dmma Kmoiy cmjco H$s r H$mhr {c{hco Va gam Zm Vo AmdS>oc H$m Am{U Oa Ë m Zr nadmzjr {Xcr, Va H$moUVm àg J m S>mdm. AZoH$ àg J AmhoV, Ë m À m {eñvr~ôc, Ë m À m doioà m {Z moozm~ôc, Ë m À m gmü m amhur~ôc, Ë m À m H$m H$aÊ mà m nõvr~ôc. r Ë m Mm ghmæ H$ åhuyz Jocr 19 df} H$m av Amho. Ë m À m g emoyzm{df r ~mocê mmr mpr nmìvm Zmhr. Ë m Zr mâ mgma» mcm BVH$s df o gm ^miyz KoVco Ë m~ôc Ë m Mo Am^ma mzmdov VodT>o WmoS>oM AmhoV. mâ m ~m~vrv KS>cocm EH$ d {º$H$ àg J owo Z yx H$aVmo. 15 o 1997 amoor mpo c¾ R>aco hmovo. mpo AmB ~m~m gam Zm àë j ^oqy>z Am ÌU XoUma hmovo. Ë mà muo gam Zr {Xcoë m doiozwgma Vo Am wh$m Ü o Amco. r gam Zm AmB ~m~m Amë mmo Ë m À m Am { $g Ü o OmD$Z g m{jvco. Vo cjomm ñdv:hÿz AmB ~m~m Zm Ë m À m Am { $g Ü o KoD$Z Joco. r gmh{oh$m Vo Am ÌU XoV AgVmZm mâ m Ho${~Z Ü o hmovmo. Aem mor>çm ì {º$cm àë j ^oq>m Mo d Ë mvyz Amnë m wcmmm "~m g', mmo gmh{oh$m AmB -~m~m Zm Q>oÝeZ hmovo. Am ÌU XoD$Z Amë mda AmB ~m~m À m Mohè mda EH$m hmz emókmcm àë j ^oq>ë mmm AmZ X Amog Sy>Z dmhv hmovm. Ë m Zm r Am wh$mà m àdoeûmamodi gmos>m cm Amcmo. Voìhm AmB À m cjmv Amco H$s, Am ÌU n{ìho$da Oar gam Mo d Jcm S> Mo Zmd hmovo, Var AmXa wº$ ^rvr wio KmB JS>~S>rV Am ÌU XoVmZm S> Mo Zmd m cm Vo {dgaco hmovo. AmVm H$m H$am Mo hm {dmma Am À m ZmV Amcm. nav OmD$Z gam Mm doi KmcdÊ mnojm r gam Zm {dz Vr H$aVmo Ago qmvmj«ñv Pmcoë m AmB ~m~m Zm gm JyZ r Am { $gcm navcmo. nu AmVm gam er H$go ~mocmdo hr ^rvr ZmV hmovrm. nu Ym[aîQ>ç H$éZ r gam Zm KS>cocr hh$sh$v gm {JVcr d S> cmhr Am ÌU {Xco. m mor>çm ZmÀ m ì {º$Zo "Aao Vr mpr AYmªJr Amho, cm Am ÌU {Xco åhuoo {Vcm {Xë mgmaiom Amho, Amåhr XmoKo oumam' Ago AmídmgZ {Xco. ZmairH$a ga 13 Vo 15 o EH$m { qq>jgmr>r h Xam~mX owo Joco hmovo d 15 VmaIocm gh$mir 9.15 n ªV nav ouma hmovo. na Vw aoëdoà m Zoh rà m {Z mzwgma JmS>rcm nwê mcm oê mg Cera Pmcm. ga d S> H$m Amco ZgVrc Agm {dmma mâ m ZmV KmoiV hmovm. H$maU aoëdocm Cera Pmcm mmr cm H$ënZm ZìhVr. Am Mr Imgr n JV ~gvm hmovr, VodT>çmV mâ m { ÌmZo ga d S> Amë mmr ~mv r nivm od$z gm {JVcr. Am À m AmZ Xmcm nmamdma Cacm Zmhr. ga d S> Am À m ~amo~a Oodm cm ~gco. Vo ju r, mpr nëzr eo $mcr d mpo AmB d{s>c H$YrM {dgé eh$uma Zmhr. gam Mo d S> Mo {ZKVmZm Amåhr gdmªzr Am^ma mzco. Voìhm ga Moï>oZo åhumco H$s Am^ma mzm Mo AgVrc Va Vo aoëdomonu mz, H$maU AOyZ aoëdozo Cera Ho$cm AgVm Va Vw m c¾g ma ^mcm hoa amhÿ eh$cmo ZgVmo. EH$m hmz emókm~amo~a d Ë mmà muo hmz ì {º$ Ëdm- ~amo~a cm H$m H$aÊ mmr g Yr { iv Amho ho mpo $ma mor>o ^m½ Amho. "Eogr Ajao'Zr cm gam {df r EImXm àg J gm JÊ mmr g Yr {Xcr Ë m~ôc r lr. ~ocdch$a d lr. qhjo m Mm Am^mar Amho. - ì H$Q>oe gm H$ go³ez Am { $ga, Am wh$m, nwuo *** Eogr AjaoÀ`m `m A H$mVrb JÚ{d^mJ Am{U nú{d^mj `m_ü`o nwz:àh$m{ev Ho$boë`m gm{hë`mà`m _mzyzmgmr>r g ~ {YV boih$, H$dr AWdm Ë`m Mo dmagxma `m Zr H $n`m H$m`m b`mer g nh $ gmymdm. JÚ gm{hë`mg ê$. 500/ - Am{U nú gm{hë`mg ê$. 200/- _mzyz Amåhr XoVmo. ghh$m`m ~Ôb Am^ma. - g nmxh$ 95

96 "Eogr Ajao' - EH$ Vn - A{OV ~ocdch$a 9 Am JñQ> Vgm Xadfu oumam {Xdg. dv mznìmv m {Xder {XZ{deofm Ü o H«$m {V{XZ åhuyz C oi AgVmo. Am À mgmr>r åhuoo ~ocdch$a hmd$qgj g yhmgmr>r øm {Xdgmcm EH$ {deof hîd. "Eogr Ajao' m Am À m gm{hpë H$ CnH«$ mmr gwédmv m {Xder Pmcr. Am{U AmO ~mam dfo åhuoo EH$ Vn m CnH«$ mcm nyu Pmc. Am Mo ~m~m, eaƒ Ð ~ocdch$a, ñdv: gm{hë ào r. AZoH$ gm{hpë H$m er Ë m Mr Ìr. Ë m À m ZmV gm{hë {df H$ m{gh$mmr H$ënZm Amcr. ~m~m Zrhr H$ënZm àë jmv AmUcr. 12 dfmªnydu éodcocr hr H$ënZm AmO EH$m mor>çm gm{hë d jmà m énmv ~hacr Amho. mohacr Amho Am{U AmO Ë mmm S>m cxma gm{hë d j Pmcm Amho. Am À m KamV nwñvh$m Mr a H$ gvv ZdZì m nwñvh$m Zr JO~OcocrM AgVo. Amåhmcm Ogm doi { ivmo Vgo Amåhr hr nwñvho$ dmmvmo. H$Yr { Ì S>ir O VmV, Voìhm AmdS>coë m H$Wm M, c{cv coim M dmmz Am{U Ë mda MMm hmovmv. ì dgm mvë m gvvà m ì J«X Z {XZ H$m H«$ m wio coiz H$aU O V Zmhr. nu AmnU Oo Oo Mm Jc dmmvmo, Vo BVam Zmhr dmmm cm Úmd Am{U Eogr AjaoMm hm CÎm n m Am À m ~m~m Zr Amåhmcm CncãY H$éZ {Xcm. Eogr AjaoÀ m CnH«$ mvc gmvë OnÊ mv, H$m amiê mv Amåhmcm O c hm Am Mm Am ZX, ho Amåhmcm { iuma g mymz. Amåhr Ka ~m YVmo. Ë mv Zì mz amhm cm oumam J hñw Xoìhmè mmr OmJm {Z{üV H$aVmo Am{U KamM nm{dí Ony nmhvmo. 96

97 J mv EImXm H$monam Oa gm{hë mmm åhuyz AmnU H$éZ {Xcm Va, H$mhrVar Mm Jc, gmvë mz {Xë mm g mymz { ioc hr {dewõ ^mdzm. ho g mymz AmOda { iv am{hc, Am{U m nwt> hr { iv amhuma ho Z $s. n{hcm A H$ àh$m{ev Pmcm, Xþgam Pmcm; A H$mM {dvau hmod$ cmjc. dmmh$m À m à{v{h«$ m od$ cmjë m. Ë mv EH$m hîdmà m cmoh$ mý H${dM Amcoc nì Amåhmcm gvv àoaumxm r R>ac. "Eogr Ajao'Mm gßq> ~a 2003 Mm A H$ { imcm. A H$ CÎm M {ZKmcm Amho. gm{hë mà m {Z i ào mnmoq>r Ago H$mhr CÎm àh$mez-am{u Vohr H$gcrhr Am{W H$ Anojm Z ~mijvm. H$moU H$arc mda Eadr {dœmg ~gcm ZgVm : nu "Eogr Ajao' hmvmv Agë mzo {dœmg R>odUo ^mj Amho. n{hë m A H$mV mpr H${dVm AmnU à{gõ Ho$cr hmovr Am{U [VMo mzyzhr cm nmr>dco hmovo. m mzyzmmm r Voìhm Amnë m AmJ«hmñVd ñdrh$ma Ho$cm hmovm. nu "" mnwt>o mpr H${dVm Oa Eogr Ajao YyZ à{gõ Ho$crV, Va {VMo mzyz cm nmr>dy Z o. r Vo wirm ñdrh$mauma Zmhr. Z:nyd H$ ew^oàn>m. Amncm, Joe nms>jm dh$a.'' Eogr AjaogmR>r hm n{hcm mzmmm nwañh$mam hmovm. ""EImÚm m{gh$mà m ZyVZ dfm a ^rà m àh$mezmcm EdT>r JXu, EdT>m CËgmh r àw M nmhvmo.'' Á oð> gm{hpë H$. amr>r gm{hë g oczmmo AÜ j Am{U dfm a ^ {deofm H$mMo à wi nmhþuo AmXaUr am. J. OmYd mmr CËñ y$v à{v{h«$ m hr {OVH$s AZ moc VodT> M m A H$mMo a{gh$ dmmz. lr. à{uv Hw$cH$Uu m Zr nmr>dcocr H${dVm m XmoÝhr EH$mM doir nmr>rda em~mgh$smr Wmn Am{U Eogr AjaodaÀ m ào mmr a{gh$ mý nmdvr hmovr. à{uv Hw$cH$Uu H${dVoVyZ åhuvmv, "Ka ~m YUmè m Zr, KanU {Xc Ag àw M nwê mv KS>c! Ooìhm CËH $ï> gm{hë AZš Ë mm H$m XU, "Eogr Ajao' hmvmv ns>c & {dœmgmmr na nam, gmmoq>r hrm g ñh $Vr, ho Oar emm J{UV Agc, Var "{~ës>a Am{U {dzm yë!' Ia gm JVmo n{hë m XmM dmmc, AZw^dc. dmñvwà m ZH$memdarc CÎma {XeoÀ m ~mumcm "Eogr Ajao' Z WoQ> öx mv {^S>dc & "Eogr Ajao'À m dmq>çmcm, Ia M nw S>{cH$mÀ m {dq>om gm ^m½ cm^c & "Eogr Ajao" {Z { VnUo àh$m{ev hmod$ cmjc, dmmh$m À m hmvr ns>y cmjc, dmmh$m M Z qohy$ cmjc. ZdZì m H$ënZm KoD$Z {deofm H$ àh$m{ev hmod$ cmjco. e. Zm. Zdao, ~m~mgmho~ nwa Xao, {dœmg nmq>rc Ago mý da gm{hpë H$ AmZ XmZo CnH«$ mcm Amerdm X XoÊ mgmr>r AmdOy Z Amco. H$m ec BZm Xma, gw~moy ^mdo, {Jare Hw$cH$Uu, Umc Hw$cH$Uu, {OV Ð Omoer m AmKmS>rÀ m H$cmd Vm Zr Eogr AjaoMo A{VWr g nmxh$ åhuyz H$m nm{hco. Va mý da co{ih$m m OÀ m g nm{xh$m mo{zh$m JO ÐJS>H$a, g mogo{dh$m aouy JmdñH$a m hr A{VWr g nm{xh$m åhuyz Eogr AjaoÀ m CnH«$ mv AmZ XmZo gh^mjr Pmë m. mor>çm {X mimv XeH$nyVu {deofm H$mM àh$mez Pmc. m XeH$nyVu {deofm H$m M àh$mez H$aÊ mgmr>r XñVwaIwÔ "lr mz amogmho~ R>mH$ao' Am{U "E~rnr mpm" m dm{hzrmo w» g nmxh$ lr mz amord Im S>oH$a H$m VwH$mZo Amco. Eogr AjaoÀ m CnH«$ mmr» mvr hmamï >mà m H$mZmH$monè mv nmohmomcr. Xm 2015 À m OmZodmarV àh$m{ev Pmcocm Eogr AjaoMm {deofm H$ hm hmamï >mmm A{^ mz, Jm ad Am{U lõo Aem hmnwéfmà m åhuoo N>ÌnVr {edam m À m OrdZM[aÌmda Amnc OrdZH$m dm{hcoë m d XZr {edemhra ~m~mgmho~ nwa Xao m À m Jm admw àh$m{ev Pmcm. {edem{ham Zm hm A H$ m. Zm Xma {Jare ~mnq>, g gxr H$m H$mO, AÞ d ZmJar nwadr>m Ìr hmamï > amá m Mo hñvo An U H$aÊ mv Amcm. "Pr Mmodrg' dm{hzrmo w» g nmxh$ S>m. CX {ZaJyS>H$a m Zr {edem{ham Mr KoVcocr wcmiv lmoë m gmr>r nd Ur R>acr. m {deofm H$mÀ m à{v nwýhm nwýhm mjyz Zoë m Joë m. Am{U "Eogr Ajao'À m m VnnyVuMm {deofm H$ åhuoo m CnH«$ mmm gý mz dmt>dumam. Wmoa d km{zh$ S>m. O V ZmairH$a m À m gý mzmw hm {deofm H$. hm {deofm H$ H$mT>Ê mgmr>r Ë m Zr g Vr XoU åhuoo IamoIarM EH$m mý VoM à munì { idê m gmai M. S>m ³Q>am Zr Eogr AjaoMo Amåhr {Xcoco A H$ dmmco. Am{U JM hm {deofm H$ H$mT>Ê mmr g Vr {Xcr. hm g nyu A H$ wðumgmr>r XoÊ mnydu Ë m Zr Vmo nwz: nwýhm dmmcm. Ë mda gymzm {Xë m. Amnë m EdT>çm ì J«X Z {XZ H$m H«$ mvyz m OmJ{VH$ {H$VuÀ m d km{zh$mz Agm doi XoU åhuoo Eogr AjaoMmM gý mz Ag Amåhmcm dmq>v. cmoh$ mý Vm Am{U àkmd Vm H$Sy>Z { iumar mý Vm mhÿz AmUIr dojir Anojm Amåhr H$m H$aUma? *** 97

98 S>m. O V ZmacrH$a O~ h_ Xÿ~uZ go ~«mês> H$m Xe Z H$aVo h V~ h_ AVrV {XImB XoVm h & IJmoc {ZarjH$ Ho$ H $_ao Ho$ nq>c na C_Q>m hþam {då~ Vmao H$s AmO H$s pñw{v Zht ~VmVm ~pëh$ Cg g_` H$s O~ {~å~ C_Q>mZo dmcm àh$me dhm± go {ZH$c n S>m Wm& àh$me ómov {OVZm A{YH$ Xÿa pñwv hmo CVZm hr CgH$m {~å~ A{YH$ Yyga Am a AVrV go ~ZVm h & Bgr{cE O~ h_mar {demc Xÿ~uZo ~«m S> Ho$ gwxÿa AVrV H$m doy covr h Vmo CÝh {XImB XoVr h EH$ Yyga nmíd ^y{_ {Og na {Q>_{Q>_mVo h Hw$N> BZo {JZo àh$medmz² ómov& `mxm H$s nmíd ^y{_ Hw$N> Eogr hr hþam H$aVr h & {OVZo gwxÿa AVrV H$s Amoa dh nhþ±m OmVr h, dhm go {XImB XoVr h Hw$N> BZr {JZr KQ>ZmE± {OZH$m {~å~ _mzg nq>c na AmO ^r _m OyX h & Eogr Yyga nmíd ^y{_ go {ZH$cr `o Hw$N> `mx... _Ywa _Zmoha AVrd gwýxa... Omo H$^r ^ycr Zht Om gh$vr - H$mer {hýxÿ {díd{dúmc` Ho$ àm JU _ ~rvo _oao ~MnZ H$s& * * * EH$ Yw Ycr gr `mx h EH$ XrjmÝV g_mamoh H$s! ~MnZ _ _ Am a N>moQ>m ^mb AZÝV XmoZm H$^r-H$^r _mvmor Ho$ gmw Cg {demc Eå\$s{W`oQ>a OmVo Wo Ohm± gmc _ EH$ X\o$ XrjmÝV g_mamoh hþam H$aVm Wm& d Îm Ho$ Mmn H$s Vah gr T>rZw_m `h ñwmz h_ ~ƒm Ho$ {ce Xm S> cjmzo Ho$ {ce _mzm AmXe Wm& Bgr{cE h_ Cgo H$hm H$aVo Wo "Xm S>mo Xm S>mo'& co{h$z Cg {XZ O~ h_ dhm± _mvmor Ho$ gmw nhþmo Vmo h_ nhco hr MoVmdZr {_c MwH$s Wr& AmO dhm± ~ S>m g_mamoh h {Og_ Jm YrOr Am a Zohê$Or Am` Jo& ~hþv ^r S> hmojr& Xm S>Zo Zht {_cojm& hm±, empýv go ~ R>moJo Vmo BZ ZoVmAm H$mo XoI nmamojo& 98

99 Jm YrOr Am a Zohê$Or! {OZHo$ \$moq>mo AŠga AI~ma _ N>nVo Wo? hm± do hr! CËgwH$Vm go h_ cmoj {ZH$c n S>o& "Xm S>mo Xm S>mo' _ ^r S> C_ S> Wr& Zmao cj aho Wo& Š`m `h dhr emýv OJh Wr Ohm± AZÝV Am a _ Xm S> cjm`m H$aVo Wo? AmO Vmo dhm± I S>o hmozo H$mo OJh Zht Wr& _mvmor H$mo Ame H$m hþb, H$ht X Jm \$gmx Z hmo& ~moct ""Mcmo Ka Mco''& _oam gdmc Wm : co{h$z Jm YrOr Am a Zohê$Or H$hm± h? CÝh XoIZm h & h_ cmoj ñq>oo Ho$ nmg go {ZH$c n S>o& _hmë_mor Vmo Zht {XImB {XE na _mvmor Zo Xÿa go {XIm`m ""dmo aho Zohê$Or''& _ nhmmz nm`m...{~chw$c AnZo \$moq>mo O go cjo& OrdZ _ Zohê$Or H$mo XoIZo H$m dhr nhcm Am a ApÝV_ Adga Wm& \$moq>mo `m {\$ë_ na Zht...àË`j& * * * EH$ Am a _hmnwéf H$mo {ZH$Q> go XoIZo H$m Adga {_cm O~ _ H$moB Xg gmc H$m Wm& S>m. gd n r amymh $îuz² Hw$N> AÝ` A{V{W`m g{hv h_mao Ka am{ì ^mooz Ho$ {ce Am`o Wo& h_mao Ka EH$ gr_ Q> H$m ~ S>q_Q>Z H$moQ> Wm& ^mooz nyd g^r A{VWr dhm± ~ R>o MÝÐ àh$me _ Jnen cjm aho Wo& EH$mEH$ CÝh gwzmb {X`m :- Z ^y{_z Vmo` Z VoOmo Z dm`w: Z I ZopÝÐ` dm Z Vofm g_yh:& AZ H$mpÝVH$ËdmËgwfwßË`oH$ {gõ: VXoH$mo@d{eï>: {ed: Ho$dcmo@h_²&& Š`m `h AmH$medmUr Wr `m J«m_mo\$moZ aoh$ms>? A{VWr Jnen ~ÝX H$a VÝ_`Vm go gwzzo cjo... Am a H$ht A{YH$ VÝ_`Vm go e H$amMm` Ho$ Bg Xe:ícmoH$s ñvmoì H$m Jm`Z H$a aho Wo... AZ V Am a _ & S>m. amymh $îuz² O go _hmz² Xme {ZH$ Ed g ñh $V ào_r Ho$ gý_mz _ Bg ñvmoì Jm`Z H$m Am`moOZ {H$`m Wm _oao {nvmor Zo& Am a _mvmor Ho$ {X½Xe Z _ [ahg c Ho$ ~mx h_ XmoZm Cg {XZ narjm Xo aho Wo& Am a Cg VníM`m H$m \$c {_cm O~ h_mao gý_mzzr` A{VWr Zo ñvmoì nr>z H$s ^y[a ^y[a àe gm H$s& {OZ AÝ` A{V{W`m Zo gamhzm H$s CZ_ AmO EH$ Zm_ `mx AmVm h... JmoqdX Or (n {S>V JmoqdX _mcdr`) H$m& * * * h_mam ~ S>q_Q>Z H$moQ> ~ S>o-~ S>o {Icm{ S>`m H$m ñdmjv H$a MwH$m Wm, {OZ_ amï >r` M pån`z Q>r. EZ. gor> ^r Wo& {díd{dúmc` Ho$ VJ S>o {Icm S>r ha em_ IocZo AmVo Wo& CZH$m Ioc XoIH$a, H$^r CZgo IocH$a h_ XmoZm ^mb ^r AÀN>o Imgo {Icm S>r ~Zo Am a Á`y{ZAa à{v`mo{jvmam _ h_ g\$cvm ^r {_cvr Wr& co{h$z h_ na hmdr hmovo Wo MS>moÊcm ~«Xg... AmZÝX Am a c{cv MÊS>mocm Omo AmJo McH$a àm Vr` à{v`mo{jvmam _ ^r M_Ho$& ~ S>q_Q>Z Ho$ A{V[aº$ Q>o~c Q>o{Zg Ed {H«$Ho$Q> _ ^r h_ XmoZm ag {c`m H$aVo Wo& Ka Ho$ àm JU _ hr ñq> n cjmh$a n S>mogr ~ƒm Ho$ gmw h_mar {H«$Ho$Q> _ M hþam H$aVt Wt& n«maå^ _ àmoëgm{hv H$aZo Ho$ {ce _oao {nvmor Zo à pšq>g Ho$ {ce BZm_ Om{ha {H$`m& `{X _ `m _oam ^mb coj `m Am\$ ñq> n CIm S>Zo _ g\$c hm Vmo h_mar Jmoc XmOr Ho$ {ce EH$ ê$n`m BZm_ Am a {_{S>c ñq> n Ho$ {ce nm±m én`o& co{h$z h_mao g^r Ioc Wo _Zmoa OZ Ho$ {ce& Z Vmo h_ ~Zo ZÝXÿ ZmQ>oH$a `m àh$me nxþh$mou, Z Vmo gwzrc JmdgH$a `m H${ncXod& {\$a ^r BZ Iocm H$m ag J«hU H$aZo H$m AmZÝX h_ {_cm ~MnZ Ho$ BZ AZw^dm go& {díd{dúmc` _ ñhy$cr N>mÌm Ho$ {ce JrVm narjm hþam H$aVr Wr& _ Am a AZ V XmoZm narjmwu Wo Am a XmoZm hr nwañh$manmì Kmo{fV hþe& nwañh$ma Hw$cn{V Ho$ hmwm {X`o OmVo Wo& CZ {XZm Hw$cn{V Wo AmMm` ZaoÝÐ Xod& AmMm` Or Ho$ hmwm nwañh$ma {_czm h_ XmoZm Ho$ {ce Jd H$s ~mv Wr& {nvmor Zo EH$ ñwmzr` \$moq>moj«m\$a go H$hm {H$ dh nwañh$ma {dvau Ho$ Adga na \$moq>mo co& dh nwañh$ma g_mamoh _ âc e VWm H $_am coh$a hm{oa hþam& co{h$z, H$maU Mmho Hw$N> ^r hmo, _oao ^mb H$mo nwañh$ma {_cvo dº$ CgH$m âc e Mcm na _oao dº$ Zht& _oat \$moq>mo H$mcr-H$mcr AmB {Ogo XoI _ ~hþv CXmg hþam& ""µh$mob ho Zht... Vwåh nwañh$ma {_cm `hr _hîd H$s ~mv h & {\$a AJco gmc narjm H$s Xÿgar gr T>r _ à`ëz H$amo& nwañh$ma àmá H$amo, {\$a \$moq>mo qimdm X Jo&'' {nvmor Zo gm ËdZm Xr& JrVm H$m CnXoe h... H$m` H$amo, \$c H$s A{^cmfm _V aimo& co{h$z ñhy$cr N>mÌ JrVm n T>H$a ^r Bgo H$hm± VH$ H$m`m pýdv H$a nm`ojm? Am{Ia AJco gmc _ Zo {\$a AJcr narjm Xr Am a nwañh$ma àmá {H$`m& AmMm` Or Ho$ hmwm nwañh$ma cozo Am`m& \$moq>mo cozo Ho$ {ce dhr g mz hm{oa Wo& co{h$z, {dídmg H$s{OE `m Z 99

100 H$s{OE... CZH$m âc e {\$a Cgr _moho$ na \o$c hmo J`m! * * * ~ S>q_Q>Z H$moQ> _oao {nvmor Zo 1932 _ {díd{dúmc` AmZo Ho$ nímmv² ~Zdm`m Wm Omo h_mao Ka C/2 H$s (AmO H$c H$s OmoYnwa H$mcmoZr, ~«momm hmñq>c Ho$ nrn>o) Im{g`V Wr& Xÿgar Im{g`V Wr ãc H$ ~mos> H$s Omo h_mar _mvmor Zo Ka H$s Xrdmam na ~Zdm`o Wo& Bg Amem go {H$ h_ XmoZm AnZr n T>mB _ CZH$m ^r BñVo_mc H$a & {ZíM` hr `h EH$ Cn`moJr H ${V gm{~v hþb & 1950 _, O~ _ AmR>dt H$jm _o ^Vu hþam _oao _m_m, _moaoída hþowa~moma (Omo ~mx _ Hw$N> gmc {díd{dúmc` _ AÜ`mnH$ aho, {\$a ~ ~B H$s B pñq>q>çyq> Am\$ gm` g _ J{UV {d^mj à_wi Wo Am a Aënm`w _ 1988 _ ñdj dmgr hþe) E_. Eggr. J{UV n T>Zo Am`o& do h_mao Ka hr ahvo Wo& ãc H$ ~mos> XoIH$a, _oar J{UV _ é{m XoI H$a CÝh EH$ Z`r ~mv gypr& EH$ {XZ CÝhm Zo ~mos> na EH$ J{UV H$m Hy$Q>àíZ {cim Am a D$na {cim ""M c O àmãco_ \$ma Oo. ìhr. EZ.''& `h Vmo _oao {ce MwZm Vr Wr& _moê$_m_m ~moco O~ VH$ Vw_ `h nhocr hc Z H$amoJo V~ VH$ ~mos> na {cim {_Q>m`m Zht Om`oJm& _ Zo nhocr hc H$a Xr Vmo Eogr cjm _mzm {Xp½dO` H$a Am`m hÿ±& co{h$z `h Vmo ewéamv Wr& _m_mor A~ nrn>m Zht N>mo S>Zo dmco Wo& AJco Xmo Mma gmc `h AmˆmZmË_H$ àízm H$s naånam ~Zr ahr Am a nmr>çnwñvh$m H$s gr_m nmah$a J{UV Ho$ {d{dya Jr Xe Z _wpo CncãY hþe& * * * {díd{dúmc` Mma nm±m XeH$ nhco dmñvd _ "gd {dúm H$s amoymzr' ahm hmojm& Š`m {H$ Ho$dc "VrZ cmoh$m o go Ý`mar H$mer' hr Zht ~pëh$ {díd{dúmc` H$m Xe Z H$aZo Xoe {dxoe Ho$ {dûmz Am`m H$aVo Wo& CZ_ go H$B h_mao Ka ^r nymavo Wo& _oar Am`w BVZr ~ S>r Zht Wr {H$ _hîmm OmZ ghy±$... hm± BVZm Vmo Adí` g_p nmvm Wm {H$ `o AnZo {df`m _ {X½JO {dûmz² h & J{UVkm _ {X r Ho$ àmo\o$ga am_ {~hmar (Omo h_oem dhm± H$s "K Q>r dmcm' H$s XÿH$mZ go Img {_R>mB`m± cmvo Wo), Jm hmq>r go àmo\o$ga WdmZr ({OZHo$ Hw$N> {H$ñgo h_ ~ƒm Ho$ {c`o ^r Wo), _hmamï > go a Jca nam Ono Ed _hmo{z ({OZHo$ gm_zo h_mao {nvmor ^r AmXa go ga PwH$mVo Wo)... gm{hpë`h$m _o H $îuxod àgmx Jm S> (`mzo "cnq>z {njgz' dmco ~ot>~ ~Zmagr), {ed_ Jc qgh "gw_z~ (Omo ~mx _ {dh«$_ {díd{dúmc` Ho$ Hw$cn{V aho), Ed _hmamï > go coih$ _myd Xm_moXa AcVoH$a VWm Zmam`U grvmam_ \$S>Ho$... g JrVH$mam _ Zmam`U ì`mg, dm_zamd nmü`o... g ñh $V n {S>Vm _ n. {MÞñdm_r emór (Omo g ñh $V _ g ^mfu, dmvm cmn H$aVo Wo), JmT>o Aä`mgH$ ì`mg Or (Omo g ñh $V H$s crcme± gwzmvo Wo)... Zm_ na nam {OVZr ~ T>mB Om` CVZr c ~r hmovr Om`oJr& A~ g_p _ AmVm h {H$ Bg na nam Ho$ nrn>o Wr _oao {nvmor H$s AnZr XÿaJm_r à{v^m Omo H$mì` emó {dzmoxoz AnZo g_` H$mo gmw H$ ~ZmVr Wr& co{h$z {nvm Or Ho$ g~go {ZH$Q>V_ AmË_r` Wo CZHo$ J«W& nwñvh$m go h_mam Ka \$cm \y$cm ahvm Wm& Aë_m[a`m± _mzm nwñvh$m H$s ~m T> H$m _wh$m~cm H$aZo _ Ag_W Wt Omo {H$ `h ~m T> Q>o~wc Ed MmanmB`m± ZmnH$a H$^r-H$^r \$e na H$s X[a`m VH$ Am OmVr& N>moQ>onZ Ho$ g ñh$aum _ Eogo ^r {XZ h O~ {nvmor Ho$ gmw h_ XmoZm Ky_Vo-Ky_Vo Jm`H$dmS> nwñvh$mc` nhþ±mvo& {\$a {nvmor H$hVo...Vw_ ~mha Iocmo _ A^r AmVm hÿ±& dh "A^r' c ~m hmovo-hmovo h_mao Ioc H$mo ham XoVm& A Xa OmH$a XoIVo Vmo `m Vmo {nvmor J«Wnmc go dmvm cmn _ _¾ h `m {H$gr Aë_mar Ho$ gm_zo nwñvh$ _ Imo J`o h & eha _ Ky_Vo g_` ^r do JhZm H$n S>m `m {Icm Zm H$s XÿH$mZm Ho$ ~Om` nwñvh$m H$s XÿH$mZm go AmH${f V hmovo& c H$m H$s nwñvh$m H$s XÿH$mZo CÝh EH$ {Z`{_V J«mhH$ Ho$ ê$n _ nhmmzvr Wt& hm± AJa do {H$gr XÿH$mZ _ h_ ^r co OmVo Vmo CZHo$ "{dc Sw>am Q> `m "emoco_ Ame' Ho$ gmw-gmw h_mao "{dzr X ny:' `m {H$gr H$hmZr H$s nwñvh$ H$m ^r Z ~a cj OmVm& {nvmor nwñvh $ IarXVo na CÝh n T>H$a gwzmvr, _mvm Or& H$hm{Z`m H$s na nam {J«åg \o$aar Q>oëg go ^co hr ewê$ hmo`, gmozo Ho$ dº$ _mvm Or Zo n T>H$a gwzmb H$hm{Z`m± Am{c\$ c cm, M ÐH$m Vm qhxr), {edmor _hmamo Ed _amr>m Ho$ B{Vhmg na {cio h[a Zmam`U AmnQ>o Ed ZmW _myd Ho$ CnÝ`mg (_amr>r) VWm eoacmh$ hmoåg, ~wcs>mj S >_ S> H$s ahñ` H$WmE± `m nr. Or. dws>hmcg Ed S>ãcy S>ãcy OoH$ãg H$s hmñ` ag àymz amzme± (A J«oOr)... Am{X Z OmZo {H$VZo gm{hë` H$mo h_ ~ƒm Ho$ gm_zo cm nmbª& gwzzo H$m n T>Zo _ ê$nmýva H$~ Am a H $go hþam, H$hZm 100

101 H${R>Z h & co{h$z Yrao-Yrao _ ^r nwñvh$m Ho$ AmH$f U _ \±$g J`m... Am a A^r VH$ \±$gm hÿ±& {\$a ^r _oao {nvm Or Ho$ gd {df` ì`mnr nr>z Ho$ AmJo _oar AmO ^r H$moB {JZVr Zht& em`x nwñvh$m go Eogr Jhar {_ÌVm EH$ H$maU hmo gh$vr h {H$ _ ao {nvm Or EH$ cmoh${à` dº$m ^r Wo Omo àg JmZwê$n AnZo nr>z ^ S>ma go gy{º$`m±, {H$ñgo Am{X gwzmh$a AnZo lmovmam H$mo _ Ì_w½Y aivo& hmñq>ocm Ho$ dm{f H$ {Xdg, H$mcoOm Ho$ Hw$N> {deof Adga `m {díd{dúmc` _ {H$gr ~mhar {dûmz² H$m ^mfu... Eogo _moh$m na {nvm Or H$mo AÜ`j `m _w»` dº$m Am{X Ho$ ê$n _ N>mÌ `m AÜ`mnH$ {Z_ {ÌV H$aVo& {díd{dúmc` Ho$ gm ñh ${VH$ g_mamohm H$s `mxm _ EH$ h B {OZr`[a J H$mcoO _ ha df hmozo dmcr àxe Zr& "`m {ÌH$ M_ËH$ma' XoIZo _ Am a _oam ^mb Adí` OmVo& dhm± N>mÌm Ho$ ~ZmE _ms>c h_ ~ƒm Ho$ AmH$f U H$m {df` hþam H$aVo Wo& ~Q>Z X~mAmo Am a ` Ì H$m _Om XoImo& EH$ Am a naånam Wr JrVm cošma H$s& lr_x²^jdx²jrvm H$s J[a_m g_pzo Ho$ H$m{~c Z hmovo hþe ^r H$^r-H$^r h_ cošma gwzzo Om`m H$aVo Wo& AmO ñ_au nq>c na Yw Ycr gr à{v_m h. S>m. amymh $îuz² Ho$ AmoOñdr dº $Ëd H$s& Eogr AÝ` `mx h nx²_zmam`u AmMm` OrHo$ Vwcgr am_m`u na hþe ^mfum H$s Ed ñdm_r H$anmÌr Or Ho$ àdmzm H$s& AmO IJmoc emó_ {XImB XoZo dmcr H$mo{Q>-H$mo{Q> AmH$me J JmAm H$s OmZH$mar ñ_au {XcmVr h ñdm_rorho$ àdmz _ AŠga AmZo dmco "AZ V H$mo{Q> ~«mês>zm`h$' H$s& Am a EH$ à{v^m Omo Zht ^wcmb Om gh$vr dh h H$mcoO Am\$ å`y{oh$ EoÊS> \$mbz AmQ²> g Ho$ qà{gnc n {S>V Am H$ma ZmW R>mHw$aH$s& CZH$m Jm`m "MX[a`m, am_ Zm_ ag ^rjr' JrV {OVZm CZH$s H$gr amjxmar Ho$ {c`o `mx h CVZm hr CZHo$ JmZ VÝ_` Am{d^m dm Ho$ {c`o& {\$a h_ ~ƒo {Og Ë`mohma H$s CËgwH$Vm go àvrjm H$aVo Wo dh hmocr Am a a J C S>mZo H$m _m H$m Š`m H$a ^wcm`m Om gh$vm h? h_ XmoZm Am a h_mao ghnmr>r "nmzr dmco' a J C S>mVo Vmo H$mcoO Ho$ N>mÌ Jwcmc coh$a h_mao {nvmor H$mo cmc ~ZmVo! EH$ `mx h O~ {nvmor CnHw$cn{V Wo& AmZo dmco N>mÌm Ho$ {c`o cs²>sy> cmh$a aio Wo& co{h$z J{UV Ho$ àmo\o$ga hmovo hþe ^r CZH$m AnZr cmoh${à`vm H$m {hgm~ JcV {ZH$cm& CÝhm Zo H$hm Wm àë`oh$ N>mÌ H$mo Mma cs²>sy> XoZm& co{h$z BVZo N>mÌ AmZo cjo {H$ `h g»`m Mma go Xmo Am a {\$a EH$ cs²>sy> à{v N>mÌ VH$ cmzr n S>r& Zht Vmo _±JmE cs²>sy> n`m á Z hmovo! * * * `h `mxm H$s ~mamv V~ VH$ {Z`mo{OV ñwmz na Zht nhþ±mojr O~ VH$ ñhy$c hmoh$a Z Om`! "`w{zd{g Q>r {MëS >oýg ñhy$c' (Omo AmO H $Ðr` {dúmc` ~Zm h ) h_mao Ka go H$moB Xg ~mah {_ZQ> Ho$ amñvo na Wm& A^r dh "nhcm' {XZ `mx h O~ _oao _mvm {nvm _wpo (Am a N>moQ>o ^mb H$mo) coh$a ñhy$c J`o& "BÝ\ $ÊQ>' Šcmg _ "~{hzor' Zo _oam MmO {c`m& nhco Vmo _ Iwe Wm... co{h$z N>moQ>o ^mb H$mo _mvm {nvm g{hv Ka cm Q>Vo XoIm Vmo g_pm J`m {H$ A~ _ `hm± \±$g J`m& co{h$z ~{hzor (lr_vr Iï>r Xodr) Zo _wpo cm S> ß`ma go dhm± Ho$ Iocm _ cjm`m Am a _ AnZr ì`wm ^yc J`m& `h cm S> ß`ma _wpo CZgo gx d {_cvm J`m... ñhy$c N>mo S>Zo na ^r! Cg g_` ñhy$c Ho$dc N>R>dt H$jm VH$ Wm& O~ _ nm±mdr VH$ nhþ±mm V~ dh gmvdt VH$ ~ T>m`m J`m& {\$a `hr {gc{gcm Mmcy ahm Am a _oao AmR>dt H$jm _ nhþ±mvo-nhþ±mvo Xedt `mzo _ {Q >H$ VH$ ñhy$c nhþ±m J`m& {\$a ^r AmO Ho$ _wh$m~co N>mÌm H$s g»`m Hw$c {_cmh$a Mma gm go A{YH$ Zht Wr& ñhy$c H$s `mx H$mcr g\o$x XmoZm hmovr h & AmZÝX Ho$ do ju O~ [aµoëq> {ZH$cVm Am a _ gd àw_ Kmo{fV hmovm& Xþ:I Ho$ ^r ju Wo& O go dh {XZ O~ h_ g^r N>mÌ Am{Iar nr[a`s> _ Ka ^mj J`o Š`m {H$ nr[a`s> {S >c H$m Wm Am a {S >c _mñq>a Zht Am`o Wo& Xÿgao {XZ hos> _mñq>a gmho~ Zo _wpo ~wcm`m Am a g_pm`m ""Vw_ Vmo Šcmg Ho$ àr\o$šq> hmo Vw_go Eogr J a {Oå_oXmar H$s Anojm Zht Wr''& V~ g_p _ Am`m {H$ A{YH$ma Ho$ gmw {Oå_oXm[a`m± ^r {Z^mZr n S>Vr h & * * * AmO ^yv H$s Amoa qghmdcmoh$z H$aVo g_` _ AnZo ^m½` H$mo gamhvm hÿ± {H$ _oam ~MnZ Eogo g_` Eogr OJh ~rvm& dmñvd _ dh ~r. EM. `y. H$m ñdu `wj Wm& "Vo {h Zmo {Xdg JVm: H$hVo g_` _ `h ^r {dídmg àh$q> H$aZm Mmhÿ±Jm {H$ do gwzhco {XZ Bg _hmz {díd{dúmc` _ {\$a cm Q> Jo& *** 101

102 The Scientific Temper - Dr. Jayant Narlikar Introduction tradition... A few years ago I attended an But even today it is strange how we international and inter-disciplinary suddenly become overwhelmed by conference dealing with the issues man tradition, and the critical faculties of even has to face in the twenty-first century. intelligent men cease to function... Naturally issues such as global Only when we are politically and environment, population control, foodavailability, communications, education, normally and critically. economically free will the mind function science and technology, erc., featured... (Discovery of India) prominently. As speaker after speaker This was written during the British covered a variety of topics of great Raj. Today we live in a free India which relevance to the theme of the conference, is feeling its way towards economic I increasingly began to feel like a dinner prosperity. Yet we are still a long way at a sumptuous meal searching away from achieving that scientific desperately for that tiny but vital item, outlook which Nehru considered so viz., the salt shaker. That pinch of salt essential for our future well-being. To is the scientific temper that is such an appreciate what the scientific outlook is essential component of man s mental all about, let us first see how science framework in his struggles to face the itself works. challenges of the present and the future. The method of science What is scientific temper? Why is There are three steps in the its relevance being felt now rather than progressive march of science : in the past? Is it an individual trait or experiment and observation/theoretical does it also extend to societies, cultures, interpretation / prediction of new results. civilizations? To what extent is it This sequence is endless. One performs prevalent today? What can be done to experiments in the laboratory, or make it more widespread? These are the observes some natural phenomenon and questions I shall try to answer. But the then tries to interpret it in terms of a bottom line has been stated much more theoretical framework. If the attempt effectively by Pandit Jawaharlal Nehru: succeeds, then one tries to make new... The impact of science and the predictions that future experiments or modern world have brought a greater observations will verify. If the success of appreciation of facts, a more critical the theory continues, one keeps believing faculty, a weighing of evidence, a refusal in the theory. However, one never to accept tradition merely because it is accords the theory a blank cheque for 102

103 being correct. There is always a possibility that a future experiment may disagree with the predictions of the theory, in which case it may have to be abandoned or modified or replaced by a new and better theoretical framework. Thus Newton s law of gravitation continued successfully until some sophisticated tests in the solar system showed its inadequacies and it was replaced by Einstein s theory of relativity. It was in this connection that Sir Hermann Bondi, the well-known astronomer, remarked:... The essential thing in science is for the scientist to think up a theory. There is no way of mechanizing this process; there is no way of breaking it down into a science factory. It always requires human imagination, and indeed in science we pay the highest respect to creativity, to originality. It is, of course clear that since every theory must live dangerously, the casualty rate is pretty high. So we do not honour scientists for being right; it is never given to anybody to be always right. We honour scientists for being original, for being stimulating. for having started a whole line of work. Science is the most human of endeavours because it depends on cooperation, it depends on people testing each other s work and it depends on people taking notice of each other. (Cosmology Now, ed, L. John, 1973, B.B.C. Publications) Bondi s comment needs one clarification. It does not mean that any Tom, Dick or Harry can propose new ideas, claiming to be better than Newton or Einstein. I get such ideas from dozens of people in the post, which are vague flights of imagination with no backing of quantitative facts. Bondi here means ideas carefully worked out with rigorous mathematics and having the benefit of confirmation by physical facts. In fact there is no simple way to the truth, whatever it may be. One needs patience in putting together whatever understanding of nature our society has acquired and build on it towards a greater understanding. The scientific outlook has evolved from this practice of science: it relies on factual evidence and statements that can be checked against established truth. It allows for pragmatism; that is, willingness to drop a paradigm if it fails the test of facts and to adopt a better one if it meets all factual checks. However, the scientific outlook need not be the prerogative of the scientist alone. After all, it owes its origin to human curiosity about Nature and as such every one of us, whether a scientist or not, is entitled to it. Indeed, just as in the case of science, progress could be achieved only when the scientific outlook prevailed over innate conservatism. So, in the case of a society of human beings this outlook acts as an antidote to the evils of prejudice and superstitions. Science and astroloqy Superstitions are born out of ignorance of how Nature functions. 103

104 Science is dedicated to the unravelling of the mysteries of Nature. As one particular mystery is solved, we should expect the superstitions based on it to disappear. Yet, this does not always happen in practice because of the lack of scientific outlook in the typical human being. I give below one example. The early human societies ascribed occult powers to planets. This assumption arose from ignorance of what planets are and how they move. Now that astronomy has answered all of the questions raised about planets by the primitive man, we should expect this assumption to be regarded as groundless. Yet this has not happened. Even in the technologically advanced countries this belief persists among sections of educated classes. In the mid- 1970s a group of leading scientists including several Nobel Laureates in the West signed a circular denouncing the very basis of this belief. I give below an extract from their statement :....It is simply a mistake to imagine that the forces exerted by stars and planets at the moment of birth can in any way shape our futures. Neither is it true that the positions of distant heavenly bodies make certain days or periods more favourable to particular kinds of action, or that the sign under which one was born determines one s compatibility or incompatibility with other people... In these uncertain times many long for the comfort of having guidance in making decisions. They would like to believe in a destiny predetermined by astral forces beyond their control. However, we must all face the world, and we must realize that our futures lie in ourselves, and not in the stars... (The Humanist, Sept./Oct. 1975). Do planets influence human destiny? The subject of astrology is based on the answer to this question being yes. How will a scientist go about testing the hypothesis that the answer is Yes? He will not be satisfied by the prediction by a single person based on a single horoscope. First he will require a set of well-defined rules on which such predictions are based. The rules should be unambiguous so that different persons make the same prediction from the same horoscope. Next he will need to be convinced that these rules work in a statistically significant manner to discount the possibility of the prediction being right purely by chance. This will require a systematic study of a large number of such trials under different conditions. It is necessary for this purpose, to cast the prediction in a well-focussed form where it can be tested. Such tests as have been conducted so far by scientists have yielded negative results. But again, it is not always necessary to call upon a professional scientist to perform such tests. The educated common man can himself sift the evidence provided he adopts an objective outlook. Let me give one illustrative 104

105 example of experiments of this kind conducted recently in India to test the scientific predictivity of astrology. For this test I was associated with the Andhashraddha-Nirmulan Samiti headed by Dr Narendra Dabholkar, Prakash Ghatpande (who had been an astrologer earlier but had now become a critic of astrology), and Sudhakar Kunte from the Statistics Department of Pune University. The test was a simple one, staying away from many grey areas common in astrology. Date, time and place of 200 subject children were collected so that horoscopes could be cast for them. Of the 200, half (i.e., 100) were bright gifted children whereas half were mentally retarded. In a double blind experiment, several sets of 40 randomly chosen horoscopes were made. Thus a typical set would have, say, N horoscopes of gifted kids and 40-N of retarded ones. We then invited astrologers to participate in the test. 51 agreed to do so while some major astrological organisations boycotted the test sensing it to be some kind of trap. Each participant was sent a typical set and asked to label each horoscope as belonging to class I of bright children or class II of retarded children. Neither we nor the participants. knew the value of N for his set, although our records carried full information. Our statistician had announced before the test that for any significant claim of predictive power, the astrologer must get at least 28 out of 40 right. Of the 51 only 27 responded and the average rate of success of their predictions was around 17 out of 40. If they had used the method of calling head/tail after tossing a coin, they would have registered a greater success! In addition, a professional astrologers institution also participated in the test. To the institution we gave all 200 horoscopes. They got 102 right, again statistically no different from pure chance! Obviously, this test revealed that astrological predictive power in such cases is non-existent. I could go on with other examples in the USA and Europe, to illustrate that astrology has been tested for the scientific criterion of predictability in numerous ways by numerous research workers on numerous occasions - and has always been found wanting. Conflict with traditions Individually or as part of a larger group man has always lived by certain traditional beliefs. These beliefs are inextricably mixed with his cultural and religious heritage. Inevitably conflicts arise whenever the critical appraisal inherent in the scientific temper is applied to these beliefs. Some conflicts arise because the beliefs or the rituals they imply had a rational basis in the olden days but which they no longer possess today. Some rituals may have had a symbolic or even a practical meaning in the social ambience of several centuries ago: today they have become irrelevant. The question arises: what should one do in case such a conflict arises? 105

106 On the traditional side we have the traditional virtues of the individual s responsibility to the society, the society s commitment to ensure the well-being of its members and the individual, and social commitment to preserve the natural habitat around us. Armed with these virtues man can assess what science has to offer: he can take judicious decision on what to accept and what to reject. This is where the scientific temper comes to the help of the society as a whole. The technologically advanced nations of the West have been experiencing the ill effects of uncontrolled impact of science and technology on society. The destructive nuclear arsenal, the excessive industrial pollution, the enforced idleness brought about by automation and the consequent psychological problems of mechanization etc., are there to see. Does this mean that we must put a stop to all scientific and technological development? Such a response, already advocated by a few in the developing nations, indicates a panic reaction. Given the traditional virtues mentioned above as guiding principles it should be possible to identify a rational path that skirts around the above pitfalls. The present status Let me review briefly how we Indians stand today vis-a-vis Nehru s expectation that... Only when we are politically and economically free will the mind function normally and critically. A dispassionate survey presents a somewhat mixed picture. On the one hand, as I had mentioned earlier, we have several NGOs devoting their efforts to spreading rationalism and to eradicating superstitions. There are organisations which conduct public awareness programmes through lecture demonstrations, street plays, experiments debunking the so-called miracles, articles and books on the importance of the scientific temper, and so on. The National Council for Science and Technology Communication (NCSTC) in New Delhi has been supporting such programmes in an imaginative fashion. The NCSTC had been responsible for launching the National Science Day to be celebrated on February 28, commemorating the discovery (on that date in 1928) by C. V. Raman that fetched him me Nobel Prize in physics. On this day (and indeed in the week covering that date) there are several public awareness programmes involving scientific concepts and scientific outlook, organized throughout the country. Scientific institutions keep an open house for the general public, with audiovisuals on their work, exhibitions and lectures, etc. Some institutions organize special quiz programmes and competitions for schoolchildren. While there are several such efforts in an organized manner both in and out of the government, what is the mindset of the person in the street? Can we confidently assert that in the half century 106

107 since independence, we have made a significant dent in the wall of superstitions that have steadily thickened over the centuries? We remember, for example, the great social reformer Raja Ram Mohan Roy and his crusade against the Suttee-ritual. But there still take place isolated incidents of this ritual and they attract crowds of believers. Nor is superstition confined to villages only. The episode of the idols of Lord Ganesha drinking milk drew large crowds in Delhi, Mumbai and other cities in India with some ministers also expressing their wonder and joy at the sight. It did not take long to debunk the phenomenon in terms of known science, but the spontaneity of belief was a giveaway that the veneer of science of technology on the society is very thin indeed. But perhaps of greater concern is the rising trend towards superstitions. Several symptoms can be cited of this trend. 1. More marriages are being decided by the criterion of matching of horoscopes than a generation ago. Thus I know of parents whose marriages were not passed through the horoscope filter, but whose children feel it necessary to apply this criterion for their marriage. 2. With new technology, new superstitions are getting hold of the society. A recent rage is Vastushastra and its Chinese counterpart, the Feng Shui. Influential politicians and leaders of society have been swayed by this new cult. None of the claims of these subjects have passed scientific scrutiny. 3. Despite debunking of Godmen s miracles by science, a large section even of the educated urbanites continues to believe in the Baba's who demonstrate their superhuman powers through miracles. In fact this is an area where science journalism could bring its investigative aspects to bear. So far it has registered moderate success but much more needs to be done. 4. The legitimisation of astrology as a science by the University Grants Commission is another symptom of this unfortunate trend. The UGC used the word Vedic Astrology implying that the subject is of Vedic origin. All historical evidence, however, shows that planetary astrology using horoscopes came from the west, from Greece, Babylon, etc. Miracles of science benefit all One could easily enlarge this list. Granted, there are problems with excessive reliance on automation, there are dangers of pollution with indiscriminate uses of technology, there may be serious dangers for the society from continuing certain areas of scientific research, but this does not mean that we turn away from the scientific path and re-grasp the age-old superstitions which have been proven to be invalid. 107

108 Indeed, at first sight these problems before us appear to be formidable if not insurmountable. Yet, we have only to look at the remarkable progress of science over the last few decades to see that a properly channelled scientific approach holds out hope for the future. The achievements of space technology with such highlights as the manned trips to the Moon, the landing on Mars and the SITE programme in our country, the rapid growth of communications which has dramatically brought the far corners near, the advances in medicine, biology, agriculture - are they not scientific miracles happening before our own eyes and achieved during less than the span of a generation? Unlike the so-called miracles of the so-called godmen, the miracles of science benefit not one single individual, but a whole class of humanity. They benefit the poor as well as the rich. The invention of electric power not only runs the gadgets of the rich, it also provides light to the remote villages. The developed nations have recognized these facts and they not only support science in general but also continue to encourage basic research, which at first may appear useless but may lead to useful applications like those just mentioned. For us to ignore basic research at this stage would mean that we will have to keep on importing new ideas from abroad. This would be contrary to our policy of self-reliance. India has plenty of talent for basic research, most of which is untapped. Suitable support for basic research will unearth this talent and bring in its own rewards in the long term if not immediately. Right now I can think of one analogy to illustrate my point of view. Imagine a country which has vast untapped resources of oil, but which will not search for these for reasons of heavy financial outlay. Such a country will forever be dependent on oil imported from abroad. And, finally let me emphasise that basic research does not require heavy financial outlay when compared to its rich potential. We must, however, ensure with adequate safeguards that the research produced is of first class quality. When Lord Krishna finished telling the Gita to Arjuna, he ended by saying: Reflect over what I have said, fully and then do what you wish. In a sense this is what the scientific temper calls upon us to do: to weigh in all the evidence and then decide what is best. I am confident that if, and only if, we are not blinded by traditions and dazzled by science but keep our visors open and our minds alert, our country will make a triumphant march towards progress in this century. (Courtesy : Dream 2047) *** "Eogr Ajao' {dzm_yë` Amho. Am_À`m H$m`m c`mì`{v[aº$ Vmo Hw$R>ohr CncãY Zmhr. 108

109 An astronomer s cricket puzzle This unique cricket puzzle was created by renowned British astrophysicist Sir Arthur Eddington. Even if it takes more time in solving it, finding the answer is the real fun of it. The famous Cambridge astronomer, Sir Arthur Eddington, was also a cricket enthusiast. The following puzzle set by him for Caliban's column in the New Statesman combines the subtieties of the game with the brilliance of deductive logic. The problem describes a scoresheet extract (given on page no. 16) of a cricket match between two hypothetical counties, Eastershire and Westershire. Further Information : The batsman scored entirely in singles and fours. There were no catches, no-balls or run outs. Speedwell and Tosswell each had only one spell of bowling. Pitchwell bowled the first over, Mr. Atkins facing the opening ball. Speedwell was the other opening bowler. Given only this much information it is possible to deduce the answers to the following questions : 1) which bowler took which wickets? 2) who remained not out? 3) What was the score at the fall of Sir Arthur Eddington - Jayant V. Narlikar each wicket? Further, it is possible to construct a table giving the runs scored and the wickets taken in each over? It seems incredible that so much could be deduced from so little. Partly this is due to the somewhat artificial nature of the conditions given under 'Further Information'. Nevertheless the logical simplicity of the answer is most impressive. I give the solution below. (Those who are interested in cricket and Eastershire - Second Innings A. A. Atkins 6 Bodkins 8 D. D. Dawkins 6 Hawkins 6 Jenkins (J.) 5 Larkins 4 Meakins 7 Hon. P. P. Perkins 11 Capt. S. S. Simkins 6 Tomkins 0 Wilkins 1 Extras Total

110 Bowling Analysis Overs Mdns Runs Wickets Pitchwell Speedwell Tosswell in mathematical puzzles and who want to arrive at the solution independently may skip the steps of reasoning described here.) Who bowled which overs? There were 26 overs in all, the last (bowled by Pitchwell) being incomplete. We are also told that Pitchwell bowled the first over. This is possible only if he changed ends. And he cannot have changed ends more than once since the other two bowlers had uninterrupted spells. Keeping in mind that Speedwell opened from the other end, we get the following distribution of overs among the three bowlers: Pitchwell Speedwell Tosswell Who scored off Tosswell? Tosswell s bowling analysis reads: Thus, 31 runs were scored in only 2 overs, that is, in 12 balls at the most. Suppose there are X fours and Y singles in the 31. Then, X + Y 12 4X + Y = 31 These relations have a unique solution : X = 7, Y = 3. (This can be easily verified by trial and error!) In a typical over a bowler may bowl to up to two batsmen if no wicket falls in the over. If one wicket falls a new batsman may be involved (unless the wicket falls in the last ball of the over). We are told that Tosswell took one wicket. If this wicket fell in one of the two nonmaidens, then he must have bowled to at the most five batsmen, two in the over with no wicket and three in the over with one wicket. So the seven fours in these two overs were scored by at the most five batsmen. But notice that only two batsmen scored eight or more (Bodkins, 110

111 8 and Perkins, 11). So, five batsmen were involved in these two overs, Bodkins and Perkins each scoring two fours and three others scoring one four each. If fewer than five batsmen had been involved we would have arrived at the impossible conclusion that at least three batsmen scored eight or more. The first four wickets fall Since Bodkins scored all his runs in Tosswell s over, he scored nothing in the first 12 overs: Tosswell came on the scene only in the 13 th over, as seen earlier. So, all the runs until the 13' over were scored by batsmen other than Bodkins. Thus when the first wicket fell (to Pitchwell), the score was six. this being the total number of runs scored by Atkins. The next wicket fell when Dawkins was out, the total being 12. The third wicket fell when Hawkins was bowled by Pitchwell at the total score of 18. We can continue arguing like this until the 13 th over Thus provided we are sure that the next man out, Jenkins, went before the 13 th over, we can state the fall of wickets sequence as follows: Wicket Total When did Jenkins fall? To decide when Jenkins was out, note that Pitchwell was bowling to Bodkins at times when the total score was odd, because only under these circumstances would Bodkins be at the receiving end from Pitchwell. Since Bodkins did not get out in the first 12 overs the fall of wicket at 23, an odd score, means that the wicket could not have fallen to Pitchwell. So, this wicket must have fallen to Speedwell and so it fell before the 13 th over. This was the one and only witket which fell to Speedwell. Thus we have part of the score card reading as follows: Atkins b. Pitchwell 6 Dawkins b. Pitchwell 6 Hawkins b. Pitchwell 6 Jenkins b. Speedwell 5 Speedwell s spell While Bodkins is not scoring, no over can include more than one single. Now Speedwell bowled six overs, none of which was a maiden, with 15 runs scored 111

112 off them. How can we distribute 15 runs over six overs so that no over contains more than one single? There is only one solution; there are three overs, each with one four and three overs each with one single. We call the former f-overs and the latter s-overs. After an f-over by Speedwell, Pitchwell finds himself bowling to Bodkins. Since Bodkins does not score at all, this must be a maiden over. But Pitchwell bowled only two maidens. So, the third f-over by Speedwell was his last over after which Tosswell came to bowl. The 12 th over of the match was bowled by Speedwell and as we saw, four runs were scored in this over. We now show that the wicket of Jenkins fell after these four runs were scored. For, suppose the wicket fell before the four runs were made. At that time the score was 23. of the 23 runs, at the most 11 were scored of Speedwell, leaving the balance of at least 12 runs off Pitchwell. But Pitchwell s bowling analysis tells us that he gave away, In all, 14 runs. Thus, in his last overs, none of which was a maiden, he is supposed to have conceded at the most two runs. This is impossible. Hence, the wicket of Jenkins fell after the four runs were scored oft Speedwell. Distributing the fours and singles: At the beginning of the 13 th over, Bodkins, still without score, faces Tosswell while Larkins (also with zero) is at the other end. Pitchwell s bowling analysis so far is : Pitchwell gives away six more runs in the remaining six overs. As none of these is a maiden, each over has one run in it. Earlier we saw that Tosswell conceded three singles. Thus, in all, there are nine singles scored in the remaining part of the match. Who scored these? Meakins, with a score of seven must have scored at least three; Perkins with a score of 11 also scored at least three singles, Simkins at least two and Wilkins one single. Table of Runs and Wickets in each over (W : Wicket / M : Maiden) Over Bowler Runs/Wicket Over Bowler Runs/Wicket 1 Pitchwell 4,1 14 Pitchwell 1 2 Speedwell 1 15 Tosswell M 3 Pitchwell W, 1 16 Pitchwell W, 1 4 Speedwell 4 17 Tosswell M 5 Pitchwell M 18 Pitchwell 1 6 Speedwell 1 19 Tosswell M 7 Pitchwell W, 1 20 Pitchwell 1 8 Speedwell 4 21 Tosswell M 9 Pitchwell M 22 Pitchwell W, 1 10 Speedwell 1 23 Tosswell 1,4,4,1,4 11 Pitchwell W, 1 24 Pitchwell W,W,1 12 Speedwell 4, W 25 Tosswell M 13 Tosswell 4,4,W,4,1,4 26 Pitchwell W 112

113 So, the nine singles are all accounted for and the scoring strokes of the players after Jenkins got out are: Bodkins 4,4 tarkins 4 Meakins 4,1,1,1 Perkins 4,4,1,1,1 Simkins 4,1,1 Wilkins 1 The order of fours and singles is still to be decided. Was Tosswell s first over a maiden? If it were, then Pitchwell bowled his over to Larkins. But Larkins scored his four runs with a boundary. So, he did not score at all in this over by Pitchwell, because Pitchwell conceded only one run in each of his overs. But if Larkins did not score at all, this over was a maiden: which also contradicts the fact that Pitchwell bowled no more maidens after his first six overs. So, we arrive at the conclusion that Tosswell s first over was not a maiden. It can be easily established that the sequence of runs and wickets in this over must be --4, 4; wickets, 4, 1, 4. First Bodkins scores his eight runs and gets out. Then Meakins scores five of his seven runs and crosses over and Larkins scores his four runs off the last ball. (Other combinations of fours and ones don t work.) Thus, in the 14 th over, Meakins faces Pitchwell while Larkins is at the other end. Neither of them survived until Tosswell s second non-maiden over, because in that over the batsmen concerned score boundaries, while Meakins has only two runs to score and larkins zero. So, we have to fill up with maidens from Tosswell while Meakins slowly takes his score to seven and gets out in the 22 nd over bowled by Pitchwell. In the 23 rd over Tosswell concedes 14 runs. It is easy to trace the rest of the innings from there onwards. The Answer 1) Speedwell took the wicket of Jenkins. Tosswell took the wicket of bodkins. 2) Wilkins was not out. The rest of the wickets fell to Pitchwell. 3) The wickets fell at : 6, 12, 18, 23, 31, 41, 44, 59, 59, 60. (Courtesy : Safari) *** 113

114 114

115 115

116 116

àm. e{eh$m V AÞXmVo `m À`m ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh$macoë`m {dúm{w {à` g X^m Mr AënmdYrVrc nmmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh$_

àm. e{eh$m V AÞXmVo `m À`m ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh$macoë`m {dúm{w {à` g X^m Mr AënmdYrVrc nmmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh$_ àm. e{eh$m V AÞXmVo `m À`m ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh$macoë`m {dúm{w {à` g X^m Mr AënmdYrVrc nmmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh$_ _mpo àoaumñwmz d _mj Xe H$ lr. AmMm` aëz Xoe^yfU {eju àgmah$

More information

{eju g H«$ U - Am JñQ>

{eju g H«$ U - Am JñQ> {df :- Cƒ mü { H$ ñvamdarb B. 11 dr d B.12 dr À m ^m {VH$emñÌ, agm ZemñÌ, OrdemñÌ, d J{UV Am{U g» memñì (H$bm d {dkmz) m {df m À m gwym[av àízn{ìh$m AmamIS>o d yë mnz moozo~m~v. hmamîq > amá mü { H$ d

More information

ASSIGNMENT-1 M.A. DEGREE EXAMINATION, MAY (Second Year) HINDI Linguistics and History of Hindi Language

ASSIGNMENT-1 M.A. DEGREE EXAMINATION, MAY (Second Year) HINDI Linguistics and History of Hindi Language ASSIGNMENT-1 Linguistics and History of Hindi Language {H$Ýh t nm±m à íz m H o$ CÎma X r{oe & Q1) ^mfm {dkmz H$ s n[a^mfm XoH $a CgH$s emi m Am H$m n [am X r{oe& Q2) ^mfm Am H o$ AmH $ {V ybh$ dj uh $au

More information

c_mur _mv ^mfm AgUmè`m {dúmï`mªzm à_mu^mfoh$s>o ZoUmè`m govyh$m` H«$_mMr {Z{_ Vr

c_mur _mv ^mfm AgUmè`m {dúmï`mªzm à_mu^mfoh$s>o ZoUmè`m govyh$m` H«$_mMr {Z{_ Vr SRJIS/ BIMONTHLY/VAIBHAV JADHAV & SANJEEVANI SANGALE (2977-2977) c_mur _mv ^mfm AgUmè`m {dúmï`mªzm à_mu^mfoh$s>o ZoUmè`m govyh$m` H«$_mMr {Z{_ Vr d ^d OmYd Ph.D, g OrdZr gm Jio àñvwv g emoyz {df` "c_mu'

More information

A Va J. Presidents's Views 2 Secretary's Report 3. ^{dî doy /g nmxh$s` g.am.nq>mb V 4 Group Meeting Kusum Patil 5

A Va J. Presidents's Views 2 Secretary's Report 3. ^{dî doy /g nmxh$s` g.am.nq>mb V 4 Group Meeting Kusum Patil 5 Z nmoojv² AmZm ^Ðm: H«$Vdmo ÝVw {dœv: && Let noble thoughts come to us from all sides A Va J D C D The Editor may not necessarily subscribe to the views expressed in this letter. Any reproduction requires

More information

ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh macoë`m ghmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh _

ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh macoë`m ghmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh _ S m. e{eh m V AÞXmVo `m À`m ì`mg Jr coiurvyz d coiurà`m ì`mg JmVyZ gmh macoë`m {dúm{w {à` g X^m Mr AënmdYrVrc ghmdr Amd Îmr nwñvnmcz d coimh _ _mpo àoaumñwmz d _mj Xe H lr. AmMm` aëz Xoe^yfU {eju àgmah

More information

Amnë`m œmgmv H$m` Agoc? - {XJ ~a JmS>Jri > AË`mYw{ZH$ gyú_xe H$ - {dz` a. a...73 > ParZmM ìhm`coq> - gamoo Xenm S>o...77

Amnë`m œmgmv H$m` Agoc? - {XJ ~a JmS>Jri > AË`mYw{ZH$ gyú_xe H$ - {dz` a. a...73 > ParZmM ìhm`coq> - gamoo Xenm S>o...77 AZwH«$_{UH$m e j{uh$ g X^ A H$ - 89 & ISy>nmgyZ Amncr ~moq> gmos>dỳ m! - àh$me ~waq>o...3 _Yy BWo AZ² - A. qm. BZm_Xma...11 ^who$m J{UV - {à`xe Zr H$d}...20 _mzd-{z{_ V CnJ«h - coim H$-3 - gwaoe ZmB H$...24

More information

CADEMY, CADEMY PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE MA MATHS & REASONING CSAT ALE'S ALE'S ALE'S ALE'S. MPSC Prelims Phase-II Test No.6. EHy$U àíz 80 EHy$U JwU 200

CADEMY, CADEMY PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE MA MATHS & REASONING CSAT ALE'S ALE'S ALE'S ALE'S. MPSC Prelims Phase-II Test No.6. EHy$U àíz 80 EHy$U JwU 200 MPSC Prelims Phase-II Test No.6 CSAT EHy$U àíz 80 EHy$U JwU 200 {XZm H$ 11/02/2018 doi 21 Vmg THS THS THS THS & (1) H$ÀÀ`m H$m_mgmR>r OmJm THS THS THS THS & (2) Imbr {Xbobo n[aàn>ox dmmm Am{U àë`oh$ n[aàn>oxmda

More information

g_h$mcrz Am VaamîQ >r` amoh$mau (Contemporary International Politics) {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya Xya {eju H $Ð E_. E.

g_h$mcrz Am VaamîQ >r` amoh$mau (Contemporary International Politics) {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya Xya {eju H $Ð E_. E. H I {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya Xya {eju H $Ð E_. E. ^mj-2 : amá`emñì g_h$mcrz Am VaamîQ >r` amoh$mau (Contemporary International Politics) gì 4 : nona 7 (Amdí`H$) K (e j{uh$ df 2014-15 nmgyz) J Hw$bg{Md,

More information

g ~ {YV gm{hë`mmm AmT>mdm

g ~ {YV gm{hë`mmm AmT>mdm 2.1 àñvmdzm àh$au Xwgao g ~ {YV gm{hë`mmm AmT>mdm _mjrb àh$au H«$_m H$ 1 _Ü`o nmbh$m Mr ^y{_h$m, nmbh$ {ejh$ g KmMo \$m`xo, g_ñ`m {dymz, nm[a^m{fh$ eãxmà`m ì`m»`m, g emoyzmmr C{ÔîQ>ço, J {hvho$, _`m Xm,

More information

{dkmz åhuoo gë mbm emoyyz H mtuo

{dkmz åhuoo gë mbm emoyyz H mtuo {dkmz åhuoo gë mbm emoyyz H mtuo amhþar, 24/2/1979 AmVm Amnë mbm Á m nmpím më bmoh m Zr gho mojm~ôb ñdv:mo AZw^d qh dm ñdv:mo {dmma gm {JVbobo AmhoV. doi H r Agë m wio Vo H mhr Vwåhmbm nyu nuo gm Jy eh

More information

LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî

LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî g nmxh$ S>m. YwH$a eodmio H$m H$mar g nmxh$ àm. àdru KmoS>oñdma g nmxh$ S>i S>m. amo Ð Hw $^ma, nwuo S>m. mohz IoaS>o, A amdvr S>m. Y amo dra, Am a Jm~mX

More information

qmvm_ur WoD$a dhœ VwÊS _hmh m`, gy` H mo[q g_nœ^ & [Z[d Z Hw é _o Xod ew^h m` ofw gd Xm &&

qmvm_ur WoD$a dhœ VwÊS _hmh m`, gy` H mo[q g_nœ^ & [Z[d Z Hw é _o Xod ew^h m` ofw gd Xm && qmvm_ur WoD$a dhœ VwÊS _hmh m`, gy` H mo[q g_nœ^ & [Z[d Z Hw é _o Xod ew^h m` ofw gd Xm && AmTmdm X Z {XZ JaOm Ooìhm AJXr hmho$à`m A Vamda `ovmv, Voìhm OrdZmbm OUy {Ma VZ gwimmm daxhñv bm^vmo. AgmM EH$

More information

LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî

LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî LIB 013 J«Wmc Am{U m{hvremñì KQ>Zm, KS>m mos>r, ^mî g nmxh$ S>m. YwH$a eodmio H$m H$mar g nmxh$ àm. àdru KmoS>oñdma g nmxh$ S>i S>m. amo Ð Hw $^ma, nwuo S>m. mohz IoaS>o, A amdvr S>m. Y amo dra, Am a Jm~mX

More information

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì ^mavr J«mhH${XZmÀ m ew^oàn>m! J«mhH$ {VVwH$m oidmdm df ghmdo A H$ 8 Vol. No. 6 Issue No. 8 mm 2016 _w ~B, 1 {S>g ~a 2016 _yë é. 5/- Mumbai, 1st December 2016 Price Rs. 5/- Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr

More information

H$moëhmnya {MËnmdZ g KmMo winì ñzohxe Z A H$ 4 am : Owc 2014 g nm{xh$m àm.gm. Owlr JmoIco wðuñwi JO Zm wðumc, H$moëhmnya.

H$moëhmnya {MËnmdZ g KmMo winì ñzohxe Z A H$ 4 am : Owc 2014 g nm{xh$m àm.gm. Owlr JmoIco wðuñwi JO Zm wðumc, H$moëhmnya. H$moëhmnya {MËnmdZ g KmMo winì ñzohxe Z A H$ 4 am : Owc 2014 g nm{xh$m àm.gm. Owlr JmoIco wðuñwi JO Zm wðumc, H$moëhmnya. m A H$mVrc coimvyz ì º$ Pmcoë m Vm er g nmxh$ S>i gh V AgocM Ago Zmhr. ñdmjv yë

More information

àm. lr. AemoH$ nmq>rc. àm. S>m. Zohm amho$e ~moago

àm. lr. AemoH$ nmq>rc. àm. S>m. Zohm amho$e ~moago 13 6 àmmm 14 àm. lr. AemoH$ nmq>rc 2015-2016 [ àm. S>m. Zohm amho$e ~moago àm. AemoH$ nmq>rc (àmmm ) àm. {H$aU Mm Yar (CnàmMm ) àm. {evc AmëhmQ> àm. gm~io Eg.nr. àm. ê${vh$m OJVmn àm. gm~io Eg. Ama. àm.

More information

EMT December - Examination 2017 BAP Examination Elementary Mathematics Paper - EMT

EMT December - Examination 2017 BAP Examination Elementary Mathematics Paper - EMT EMT December - Examination 2017 BAP Examination Elementary Mathematics Paper - EMT Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80 The question paper is divided into three sections A, B and C. Write answers as per

More information

{dúwv Mwpå~H$s {gõm V VWm ñnoñq >moñh$monr

{dúwv Mwpå~H$s {gõm V VWm ñnoñq >moñh$monr MSCPH - 07 December - Examination 2015 MSC (Final) Physics Examination Electromagnetic theory and Spectroscopy {dúwv Mwpå~H$s {gõm V VWm ñnoñq >moñh$monr Paper - MSCPH - 07 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks

More information

J{UV 65/2. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series GBM

J{UV 65/2. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series GBM Series GBM amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET- 65/ narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M H$a

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Nature Neuroscience: doi: /nn.2971

Nature Neuroscience: doi: /nn.2971 C g m m m x P L C x D A K z M G B x S m F g 1 H g w g m PFC2 PFC3 N N: :101038/2971 S m F g 2 P x ( )O g M w m ( )S g m m M g " "( P) " "( S) T w g m P S P m w m w m ; m 2 5( 2 w 5 ) ( )R w v M w w w M&M

More information

MSCCH - 09 December - Examination 2015 M.Sc. Chemistry (Final) Examination Drugs and Pharmaceuticals Paper - MSCCH - 09

MSCCH - 09 December - Examination 2015 M.Sc. Chemistry (Final) Examination Drugs and Pharmaceuticals Paper - MSCCH - 09 MSCCH - 09 December - Examination 2015 M.Sc. Chemistry (Final) Examination Drugs and Pharmaceuticals Paper - MSCCH - 09 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80 Note : The question paper is divided into three

More information

J{UV 65/1/C. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series SSO

J{UV 65/1/C. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series SSO Series SSO amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET- 65//C narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M

More information

MT-03 June - Examination 2016 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry and Mathematical Programming Paper - MT-03

MT-03 June - Examination 2016 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry and Mathematical Programming Paper - MT-03 MT-03 June - Examination 016 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry and Mathematical Programming Paper - MT-03 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 66 Note: The question paper is divided into

More information

"H$mir AmB ' H$Wmg J«hmVrb _muxoer g_moordz Xe Z

H$mir AmB ' H$Wmg J«hmVrb _muxoer g_moordz Xe Z 77 àh$au {Vgao "H$mir AmB ' H$Wmg J«hmVrb _muxoer g_moordz Xe Z 3.1 àmñvm{dh$ : àñvwv àh$aum_ü`o ì` H$Q>oe _ms>jyih$am À`m "H$mir AmB ' `m H$Wmg J«hm_YyZ _muxoe n[agamvrb g_moordzmmo Xe Z H$emàH$mao Pmbobo

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

A Va J. English section

A Va J. English section g nmxh$ : S>m. gw{zb Ja, g MmbH$ _hmamîq > amá` nmr>çnwñvh$ {Z{_ Vr d Aä`mgH«$_ g emoyz _ S>i, nwuo. àh$meh$ : {ddoh$ CËV_ Jmogmdr, {Z` ÌH$ _hmamîq > amá` nmr>çnwñvh$ {Z{_ Vr _ S>i, à^mxodr, _w ~B. A Va

More information

CBSE QUESTION PAPER. MATHEMATICS,(1)1d

CBSE QUESTION PAPER. MATHEMATICS,(1)1d CBSE QUESTION PAPER MATHEMATICS,()d Class-XII Ti me allowed : hours f.:mfftr'fffll: Maximum Marks: 00 'icfi: 00 gm_mý` {ZX}e : (i) (ii) (iii) (iv) (v) g^r àíz A{Zdm` h & Bg àíz nì _ 9 àíz h Omo Mma IÊS>m

More information

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;". D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C =

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;. D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C = (-) 393 F!/ $5 $% T K&L =>-? J (&A )/>2 I B!" GH 393/05/07 :K 393/07/23 :7b +B 0 )NO M / Y'* C a23 N/ * = = Z)& ^. ;$ 0'* Y'2 8 OI 53 = ;" ~" O* Y.b ;" ; ')/ Y'* C 0!),. / ; ')/ Y 0!)& 0R NK& A Y'. ^.

More information

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL H PAGE DECAFED AW E0 2958 UAF HORCA UD & D m \ Z c PREMNAR D FGHER BOMBER ARC o v N C o m p R C DECEMBER 956 PREPARED B HE UAF HORCA DVO N HRO UGH HE COOPERAON O F HE HORCA DVON HEADQUARER UAREUR DEPARMEN

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Diwali Puja CONTENTS. Date : 1st November 1986 Place : Pune Type : Puja Speech : Hindi & Marathi Language. Transcript. Translation

Diwali Puja CONTENTS. Date : 1st November 1986 Place : Pune Type : Puja Speech : Hindi & Marathi Language. Transcript. Translation Diwali Puja Date : 1st November 1986 Place : Pune Type : Puja Speech : Hindi & Marathi Language CONTENTS I Transcript Hindi 02-05 Marathi 06-11 English - II Translation English 12-15 Hindi - Marathi -

More information

{edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya

{edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya H I {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya Xya {eju H $Ð (gì 3 : nona 3) amá`emñìmvrc _yc^yv g H$ënZm (gì 4 : nona 5) ñwm{zh$ ñdamá` g ñwm Am{U _hmamîq >mvrc Midir EopÀN>H$ nona 3 d 5 ~r. E. ^mj-2 K go{_ñq>a 3 d

More information

J{UV 65/1/RU. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series SSO

J{UV 65/1/RU. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series SSO Series SSO amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET- 65//RU narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M

More information

""ñdmv Í`moÎma H$mimVrb gmvmam eha : EH$ ZmJar Eo{Vhm{gH$ Aä`mg''

ñdmv Í`moÎma H$mimVrb gmvmam eha : EH$ ZmJar Eo{Vhm{gH$ Aä`mg'' ""ñdmv Í`moÎma H$mimVrb gmvmam eha : EH$ ZmJar Eo{Vhm{gH$ Aä`mg'' {edmor {dúmnrr>, H$moëhmnya nrem.s>r.(b{vhmg) nxdr narjogmr>r gmxa Ho$boë`m emoyà~ YmMm Jmofdmam Aä`mgH$ daoh$a {Zdmgamd A{YH$amd E_.E.

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

A Va J. _win îr : AÝda hþgoz AjaOwiUr : ~mb^mavr S>rQ>rnr {d^mj {MÌm H$Z : aoí m ~d o, KZí`m_ Xoe_wI, amo Ð {JaYmar, YZlr _moh$mer, AZw{à m Omoer

A Va J. _win îr : AÝda hþgoz AjaOwiUr : ~mb^mavr S>rQ>rnr {d^mj {MÌm H$Z : aoí m ~d o, KZí`m_ Xoe_wI, amo Ð {JaYmar, YZlr _moh$mer, AZw{à m Omoer Owb 2017, A H$ gmvdm, df 46 do, AmfmT-lmdU, eho$ 1939 _win îr : AÝda hþgoz AjaOwiUr : ~mb^mavr S>rQ>rnr {d^mj {MÌm H$Z : aoí m ~d o, KZí`m_ Xoe_wI, amo Ð {JaYmar, YZlr _moh$mer, AZw{à m Omoer g nmxh$ :

More information

PH-06 June - Examination 2016 BSc Pt. II Examination Optics. àh$m{eh$s. Paper - PH-06. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50

PH-06 June - Examination 2016 BSc Pt. II Examination Optics. àh$m{eh$s. Paper - PH-06. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 PH-06 June - Examination 2016 BSc Pt. II Examination Optics àh$m{eh$s Paper - PH-06 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 This question paper is divided into three sections A, B and C. Write answer as per

More information

J«mhH$ {VVwH$m oidmdm o$~«wdmar 2018

J«mhH$ {VVwH$m oidmdm o$~«wdmar 2018 nwz{d H$mg àh$ënmvrb OwÝ`m a{hdmí`m Zmhr aoammo g aju nwz{d H$mg àh$ënmvrb OwZo a{hdmgr ho aoam H$m`ÚmVrb ì`m»`ozwgma "Allottee' AgyZ g nyu nwz{d H$mg àh$ën (OwZo a{hdmgr d Zì`mZo IaoXr H$aUmè`m Ka IaoXrXma

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

ìhr.nr.e_². {Xem/OmZodmar/ 43

ìhr.nr.e_². {Xem/OmZodmar/ 43 ìhr.nr.e_². {Xem/OmZodmar/ 43 (_win ðmdê$z - g nmxh$s`) amîq >mü jm Zr AOyZn ªV B J«Om H$Sy>Z Amåhr ñdmv Í, bmoh$emhr, ZmoH$aemhr qh$dm KQ>Zm KoVbr Ago Ho$ìhmhr gm {JVbo Zmhr. EdT>oM Zmhr Va dozmnmgyz

More information

{Magå V {dúwvj{vh$s VWm gmno{îmh$vm H$m {d{eîq> {gõmýv

{Magå V {dúwvj{vh$s VWm gmno{îmh$vm H$m {d{eîq> {gõmýv 78 MPH-04 June - Examination 06 M.Sc. (Previous) Physics Examination Classical Electro Dynamics and Special Theory of Relativity {Magå V {dúwvj{vh$s VWm gmno{îmh$vm H$m {d{eîq> {gõmýv Paper - MPH-04 Time

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

MSCPH-03 June - Examination 2017 MSC (Previous) Physics Examination Solid State Physics. Paper - MSCPH-03. Time : 3 Hours ] [ Max.

MSCPH-03 June - Examination 2017 MSC (Previous) Physics Examination Solid State Physics. Paper - MSCPH-03. Time : 3 Hours ] [ Max. MSCPH-03 June - Examination 017 MSC (Previous) Physics Examination Solid State Physics R>mog AdñWm ^m {VH$s Paper - MSCPH-03 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80 Note: The question paper is divided into

More information

CBSE QUESTION PAPER CLASS-X

CBSE QUESTION PAPER CLASS-X CBSE QUESTION PAPER CLASS-X g H${bV narjm - II SUMMATIVE ASSESSMENT - II J{UV MATHEMATICS {ZYm [av g_` 3 KÊQ>o ] [ A{YH$V_ A H$ 90 Time allowed : 3 hours ] [ Maximum marks : 90 gm_mý` {ZX}e (i) g^r àíz

More information

VmoîUrdmb H$bm, dm{uá` d {dkmz _hm{dúmb`, gozjm d

VmoîUrdmb H$bm, dm{uá` d {dkmz _hm{dúmb`, gozjm d kmzxrn /1 kmzxrn /2 kmzxrn /3 kmzxrn /4 Jh xtkuu f k{k.k izlkjd eamg] ;synjh dwei rk- ftarwj ft- ijhk.kh lapkyd eamg v-ø- uko in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jh fcztxksiky jkeukjk;.k rks.khoky Jh lqhkk k fo oukfk,df

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

J{UV 65/3. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series GBM

J{UV 65/3. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series GBM Series GBM amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET- 65/ narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M H$a

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

boih$ - nwéfmoëv VioJm dh$a

boih$ - nwéfmoëv VioJm dh$a boih$ - nwéfmoëv VioJm dh$a B gm{hë à{vð>mz 1 r... Hw $R>m Vr... boih$ - nwéfmoëv VioJm dh$a g H$bZ - àm. OmÝhdr nwéfmoëv VioJm dh$a B gm{hë à{vð>mz 2 r... Hw $R>m Vr... boih$ - nwéfmoëv VioJm dh$a g H$bZ

More information

30/1/2 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

30/1/2 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. Series HRK/1 amob> Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 30/1/2 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M

More information

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid 9 v vx-xvv \ ü - v q v ó - ) q ó v Ó ü " v" > - v x -- ü ) Ü v " ñ v é - - v j? j 7 Á v ü - - v - ü

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

{d^mjr d H Ðr wdh$ hmoëgd Am mooz mj X{e H$m

{d^mjr d H Ðr wdh$ hmoëgd Am mooz mj X{e H$m ed Vamd MìhmU hmamîq> w³v {dúmnrr>, Zm{eH$ {dúmwu H$ë mêm d ~{h emb {eju godm H $Ð {d^mjr d H Ðr wdh$ hmoëgd Am mooz mj X{e H$m g nh $ S>m. mydr YmaUH$a à wi, {dúmwu H$ë mêm d ~{h emb {eju godm H $Ð ed

More information

PH-02 June - Examination 2017 B.Sc. Pt. I Examination Oscillation and Waves. Paper - PH-02. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50

PH-02 June - Examination 2017 B.Sc. Pt. I Examination Oscillation and Waves. Paper - PH-02. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 PH-02 June - Examination 2017 B.Sc. Pt. I Examination Oscillation and Waves XmobZ Ed Va J Paper - PH-02 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 Note: The question paper is divided into three sections. A, B

More information

OyZ, 2018, A H$ 6, n îr>o n ð>o "ZmZXmZO Z' Mr. df} Eò±{ÉxÉÉ EòhÉÉ{É úò. ÉÀÉÆb ÉSÉÉ Éänù Eò úò.

OyZ, 2018, A H$ 6, n îr>o n ð>o ZmZXmZO Z' Mr. df} Eò±{ÉxÉÉ EòhÉÉ{É úò. ÉÀÉÆb ÉSÉÉ Éänù Eò úò. OyZ, 2018, A H$ 6, n îr>o n ð>o 52 54 "ZmZXmZO Z' Mr df} Eò±{ÉxÉÉ EòhÉÉ{É úò. ÉÀÉÆb ÉSÉÉ Éänù Eò úò. gd àw joìr nmubmoq> {dh$mg VgoM dzrh$au, eovvio, JmdVio, bhmz Vbmd, nmpavbmd m gdmªmr m{bh$m V ma Pmë

More information

An Example file... log.txt

An Example file... log.txt # ' ' Start of fie & %$ " 1 - : 5? ;., B - ( * * B - ( * * F I / 0. )- +, * ( ) 8 8 7 /. 6 )- +, 5 5 3 2( 7 7 +, 6 6 9( 3 5( ) 7-0 +, => - +< ( ) )- +, 7 / +, 5 9 (. 6 )- 0 * D>. C )- +, (A :, C 0 )- +,

More information

{ZX}e : h àíz-nì "A', "~' VWm "g' VrZ IÊS>m {d^m{ov h & àë oh$ IÊS> Ho$ {ZX}emZwgma àízm H$m CÎma Xr{OE&

{ZX}e : h àíz-nì A', ~' VWm g' VrZ IÊS>m {d^m{ov h & àë oh$ IÊS> Ho$ {ZX}emZwgma àízm H$m CÎma Xr{OE& MSCCH-06 June - Examination 2016 M.Sc. (Final) Chemistry Examination Reaction Mechanisms, Pericyclic Reactions Organic Photochemistry, Sterochemistry Paper - MSCCH-06 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80

More information

Makar Sankranti Puja

Makar Sankranti Puja Makar Sankranti Puja Date : 14th January 1987 Place : Rahuri Type : Puja Speech : English & Marathi Language CONTENTS I Transcript English 02-03 Marathi 04-10 Hindi - II Translation English - Hindi 11-16

More information

Printed at Shiva-samartha Printers Dhayari, Pune

Printed at Shiva-samartha Printers Dhayari, Pune Published By Sau. Shobhadevi Kshirsagar K Sagar Publications Suvarna Shilpa, 444/1 Shaniwar Peth, Adjacent to Rajmachikar Flour Mill, Near Dakshinabhimukhi Maruti Temple, Pune - 411 030 : (020) 24450125,

More information

àkmemoy narjm AjaJ Jm B Îmm {Vgar mü - amr>r {df nona 1 - amr>r d J{UV nona 2 - B J«Or d ~w{õ Îmm

àkmemoy narjm AjaJ Jm B Îmm {Vgar mü - amr>r {df nona 1 - amr>r d J{UV nona 2 - B J«Or d ~w{õ Îmm àkmemoy narjm àë oh$ àízn{ìh$m gwå>r H$éZ gmos>dê mmr gw{dym... ({ejh$ d emim À m mjurzwgma) B Îmm {Vgar mü - amr>r A mob gmvnwvo - amr>r AmH$me OmYd - J{UV {dh«$ Xoe wi - go r J{UV {df * g nmxz * M ÐH$m

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

MPH-03 June - Examination 2016 M.Sc. (Previous) Physics Examination Quantum Mechanics. Paper - MPH-03. Time : 3 Hours ] [ Max.

MPH-03 June - Examination 2016 M.Sc. (Previous) Physics Examination Quantum Mechanics. Paper - MPH-03. Time : 3 Hours ] [ Max. MPH-03 June - Examination 2016 M.Sc. (Previous) Physics Examination Quantum Mechanics ³dm Q> m {ÌH$s Paper - MPH-03 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80 Note: {ZX}e : The question paper is divided into

More information

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^ ! #" $%! & ' ( ) ) (, -. / ( 0 1#2 ' ( ) ) (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 7, 6 8 9/ 5 :/ 5 ;=? @ A BDC EF G H I EJ KL M @C N G H I OPQ ;=R F L EI E G H A S T U S V@C N G H IDW G Q G XYU Z A [ H R C \ G ] ^ _ `

More information

MT-03 December - Examination 2016 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry & Linear Programming Paper - MT-03

MT-03 December - Examination 2016 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry & Linear Programming Paper - MT-03 MT-03 December - Examination 06 B.A. / B.Sc. Pt. I Examination Co-ordinate Geometry & Linear Programming Paper - MT-03 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 66 Note: {ZX}e : Note: {ZX}e : The question paper

More information

{ejuh«$ m{hvrnwpñvh$m. `ed Vamd MìhmU _hmamï > _wšv {dúmnrr> Zm{eH$

{ejuh«$ m{hvrnwpñvh$m. `ed Vamd MìhmU _hmamï > _wšv {dúmnrr> Zm{eH$ `ed Vamd MìhmU _hmamï > _wšv {dúmnrr> Zm{eH$- 422 222 mzì {dúm d gm m{oh$emóo {dúmemim E.E. amr>r (M41) E.E. qhxr (M42) E.E. B J«Or (M72) àw df E.E. B J«Or (M43) {ÛVr df {ejuh«$ m{hvrnwpñvh$m e j{uh$ df

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy 8 Emw Fm U Cmm B Cc g A I Y h P R c L DY : U T S E CAS g L b U N ff H I h H c D Sch R R Cv Lc CASE STUDY A Ig P h Y Lc R Th N Ub Lg H ff wh H I Sch Dc (HISD) c Schc R R, fcg cfc hw gg mw fm f h ch c h

More information

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/2 H$moS> Z. 65/2/3 Code No.

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/2 H$moS> Z. 65/2/3 Code No. Series OSR/ H$moS> Z. 65//3 Code No. amob Z. Roll No. narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M H$a

More information

àh$au Xþgao g ~ {YV gm{hë d g emoyzmmm AmT>mdm

àh$au Xþgao g ~ {YV gm{hë d g emoyzmmm AmT>mdm àh$au Xþgao g ~ {YV gm{hë d g emoyzmmm AmT>mdm A.H«$. 2.1 àñvmdzm àh$au Xþgao g ~ {YV gm{hë d g emoyzmmm AmT>mdm Vn{eb 2.2 g ~ {YV gm{hë d g emoyzmà m Aä mgmmo $m Xo 2.3 g ~ {YV gm{hë d g emoyz AmT>ië

More information

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/C H$moS> Z. 65/1

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/C H$moS> Z. 65/1 Series OSR/C H$moS> Z. 65/1 amob Z. Roll No. Code No. narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M H$a

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

30/1/3 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

30/1/3 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. Series HRK/1 amob> Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-3 30/1/3 narjmwu H$moS> H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _win ð> na Adí` {bi & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M

More information

President s Message...Rock Swanson

President s Message...Rock Swanson PAA Nw J/A 2013 C K E--C Pm A A B D R Sw P B S V P R Gm S C B T C W D G W D J D E D m@mm : I : C A P Dw L G F R M Pm Tw B Gz H H CRQ D P 2 3 3 4 C F 5 E L 7 P C F N J A Smm Cm 10 6 10 11 12 PAA H H 12

More information

_h ma mï > a m Á` ^ma V ñ H$m D$ Q>g ² ² Am{ U J mb S >g² 7 9, E\ $ amo S>, _ arz S >mb ìh, _ w ~ B O m{ ha mv

_h ma mï > a m Á` ^ma V ñ H$m D$ Q>g ² ² Am{ U J mb S >g² 7 9, E\ $ amo S>, _ arz S >mb ìh, _ w ~ B O m{ ha mv _h ma mï > a m Á` ^ma V ñ H$m D$ Q>g ² ² Am{ U J mb S >g² 7 9, E\ $ am S>, _ arz S >mb ìh, _ w ~ B - 40 0 0 20 O m{ ha mv ² ² {XZ m H$ : 2 5.0 8.2 0 1 4 _hma mï > a m Á` ^ma V ñh $md $Q>g² Am{U J mb S>

More information

Makar Sankranti Puja

Makar Sankranti Puja Makar Sankranti Puja Date : 14th January 1990 Place : Mumbai Type : Puja Speech : English Language CONTENTS I Transcript English 02-03 Hindi - Marathi - II Translation English - Hindi 04-05 Marathi 06-07

More information

Tornado, Squalls Strike Kinston Area

Tornado, Squalls Strike Kinston Area q k K A V N 28 #/K N /WANE CO A AON-CHEY ON A N F W N H W D M D H U x 30 M k k M D 945 E M A A k - A k k k A C M D C 030 D H C C 0645 000 200 W j A D M D k F E- HAUNNG CALL - A A x U M D M j A A 9000 k

More information

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì df nmmdo A H$ 10 _w ~B, 1 o$~«wdmar 2016 _yëæm é 5/- Vol. No 5 Issue No. 10 Mumbai, 1st February 2016 Price Rs. 5/- Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì UNCTAD OBSERVER 2 ieïenkeà eflelegkeàe

More information

BMT June - Examination 2017 BSCP Examination Mathematics J{UV. Paper - BMT. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80

BMT June - Examination 2017 BSCP Examination Mathematics J{UV. Paper - BMT. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 80 BMT Jue - Eamiatio 7 BSCP Eamiatio Mathematics J{UV Paper - BMT Time : 3 Hours ] [ Ma. Marks :- 8 Note: The questio paper is divided ito three sectios A, B ad C. Write aswer as per the give istructios.

More information

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì

Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì df nmmdo A H$ 5 _w ~B, 1 gßq> ~a> 2015 _yëæm é 5/- Vol. No 5 Issue No. 5 Mumbai, 1st September 2015 Price Rs. 5/- Am{e mvrb gdm V mor>çm ñd godr J«mhH$ g KQ>ZoMo winì COUNCIL MEMBER UNCTAD OBSERVER 2 ieïenkeà

More information

$bq>u ehammr nmíd ^y r

$bq>u ehammr nmíd ^y r àh$au n{hbo $bq>u ehammr nmíd ^y r 1.1 àmñvm{dh$gmvmam {Oëh`mVrb $bq>u eha ho EH$ AmYw{ZH$ ^mavmà`m B{VhmgmV amoh$s`, gm m{oh$ d gm ñh ${VH$Ñï>`m hîdmmo eha åhuyz AmoiIbo OmVo. $bq>u ehamg $ma àmmrz H$mimnmgyZ

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

be ke' pt co nfr'r..p 1i3 1a t his r. e11r r t, sj\t lr d o ts o f and industri;, cnginccr u'ho bec:lntr_, ,permit

be ke' pt co nfr'r..p 1i3 1a t his r. e11r r t, sj\t lr d o ts o f and industri;, cnginccr u'ho bec:lntr_, ,permit & - E hap R OB h E \ A jj Nw v j - 957 { m b h- S S h hmbr UAO Hh + E &? { H h Sq R L Rv [ \ Y v h q m C y b h v h ] \) J h b h - A mv] w m vh \L m vl h b h q Av Nw /L R m A_ h Dj { ) L A Exm xm h m h

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

CBSE Question Paper. Mathematics Class-XII (set-1)

CBSE Question Paper. Mathematics Class-XII (set-1) CBSE Question Paper Mathematics Class-XII (set-1) {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o Time allowed : 3 hours A{YH$V_ A H$ : 70 MaimumMarks :70 gm_mý` {ZX}e : (i) (ii) (iii) (iv) (v) g^r àíz A{Zdm` h & Bg àíz nì _ 9

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/1/C H$moS> Z. 65/1/2 Code No.

J{UV. {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 100. Series OSR/1/C H$moS> Z. 65/1/2 Code No. Series OSR/1/C H$moS> Z. 65/1/ Code No. amob Z. Roll No. narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M H$a

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

PH-03 December - Examination 2016 B.Sc. Pt. I Examination Electromagnetism. Paper - PH-03. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50

PH-03 December - Examination 2016 B.Sc. Pt. I Examination Electromagnetism. Paper - PH-03. Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 PH-03 December - Examination 2016 B.Sc. Pt. I Examination Electromagnetism {dúwvmwå~h$s Paper - PH-03 Time : 3 Hours ] [ Max. Marks :- 50 Note: The question paper is divided into three sections A, B and

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 ANWE EY P 1 P 2 d fx d fh z P 3 P 4 m, m, m, m, m, m P 6 d d P 7 m P 5 m m P 10 d P 8 P 9 h,,, d d,, h v P 11 P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m P 22 f fx f fh fm fd P 14 m h P 19 m v x h d m P 15

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

g H${bV narjm II SUMMATIVE ASSESSMENT II J{UV MATHEMATICS {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 90 Time allowed : 3 hours Maximum Marks : 90

g H${bV narjm II SUMMATIVE ASSESSMENT II J{UV MATHEMATICS {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 90 Time allowed : 3 hours Maximum Marks : 90 Series HRK amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 30/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. H $n`m Om±M

More information

08257 ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

08257 ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 d fx d fh z P 3 P 4 m, m, m, m, m, m P 6 d d P 7 m P 5 m m P 10 P 8 P 9 h,,, d d,, d v P 11 P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m P 22 f fx f fh fm fd P 14 m h P 19 m v x h d m P 15 m m P 20

More information

Assessment / audit system

Assessment / audit system h I f Thg IT Sh Wk Th Th/D 2004 m / m Nh B Fw h wk : h://hwk../h mm B, Nh, "m / m" (2004). Th. h I f Thg. fm Th M' j gh f f h Th/D IT Sh Wk. I h f Th hz m f IT Sh Wk. F m fm, hwk@.. h I f Thg g f M S m

More information

Baby Beauty Contest Judging Today In WR Recreation Halt

Baby Beauty Contest Judging Today In WR Recreation Halt MO BOOM JO R 7OM OJJM JC 20 946 MG 2 O H K F C O Ck C U VMR B G DON U M L H Y v C M G 2 v COMMNDNG MG-2 R R5-C k k C G - R k < v : L C B Z - v C R L C D H - v M -2 - «v G z F - MG-2 v j v v K O G - C

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information