Izrada strateške karte buke kao dio sustava upravljanja bukom okoliša u naseljenim područjima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Izrada strateške karte buke kao dio sustava upravljanja bukom okoliša u naseljenim područjima"

Transcription

1 Izrada strateške karte buke kao dio sustava upravlana bukom okoliša u naselenim područima Ivan Bublić Brodarski Institut d.o.o. Odel B4 akustika Avenia Većeslava Holeva 20, Zagreb Sažetak U ovom radu prikazana e problematika izrade karata buke prema važećim normama i propisima. Ukratko e prikazan sadrža akustičkog modela promatranog područa, te metodologia i problematika izrade emisiskog modela za svaki tip izvora buke (estovni promet, železnički promet, zrakoplovni promet, industriska postroena). Istaknuti su problemi vezani za merene buke estovnog prometa i industriskih postroena. Opisan e način proračuna razina zvučnog tlaka koe su rezultat prostornog širena buke u promatranom područu, a krani rezultati su prikazani primerima iz prakse. Također e dan osvrt na probleme i nedostatke sadašneg postupka izrade strateških karata buke. Klućne rieči: Strateške karte buke, akustički model, model emisie buke, proračun prostornog širena buke, provera kvalitete rezultata I. UVOD Buka e svakodnevni čimbenik okoliša koi delue stresogeno, a na koi čovek nema sposobnost privikavana. Nepovolni učini buke na zdravle diele se na direktne i indirektne. Direktni učini buke na zdravle se odnose prvenstveno na oštećena sluha u smislu početne akustičke traume, nagluhosti i gluhoće, dok indirektno buka uteče na vegetativni i endokrilni sustav, što zaednički rezultira umorom, smanenem konentraie i radne sposobnost oštećenem sluha itd. S obzirom da u današne vrieme naselena područa obiluu izvorima buke, radi pobolšana kvalitete života stanovništva potrebno e upravlati bukom, te provoditi mere zaštite od buke kako bi se nen utea na ludsko zdravle sveo na namanu moguću meru. Strateška karta buke e temelni alat sustava upravlana bukom okoliša. U ovom radu e dan prikaz metodologie izrade karata buke, osvrt na korištene mernih metoda za prikuplane podataka i proveru kvalitete rezultata, te nihovih prednosti i nedostataka. II. STRATŠK KART BUK Strateška karta buke e prikaz postoećih i previđenih razina imisia buke na svim mestima unutar promatranog područa, ovisno o ednom određenom ili svim izvorima buke. Na strateškim kartama buke morau biti prikazane razine buke u skladu sa harmoniziranim indikatorima buke ( den, day, evening, night ) preko ukupnog broa stanovnika i/ili stanova izloženih bui određene razine. Način izrade karata buke propisan e Pravilnikom o načinu izrade i sadržau karata buke i akiskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) [1] koa izravno sliedi iz smernie 2002/49/C Relating to the assessment and management of environmental noise [2], kao i preporuke uropske Komisie 2003/613/C od Guidelines on the revised interim omputation methods for industrial noise, airraft noise, road traffi noise and railway noise, and related emission data [3]. Za izradu strateških karata buke koristi se indikator buke za dan-večer-noć den i indikator noćne buke night izraženi u db(a). Za akustičko planirane i određivane područa zaštite od buke pored indikatora buke koriste se i indikator dnevne buke day, indikator večerne buke evening. Indikator buke za dan-večer-noć den u db(a) određue se prema sledećo formuli [1]: 0,1 (0,1 + 5) (0,1 + 10) [ ] day evening night 1 = 10log (1) den 24 gde su: day A-vrednovana ekvivalentna razina buke definirana u ISO utvrđivana svakog dana tiekom edne godine, evening A-vrednovana ekvivalentna razina buke definirana u ISO utvrđivana svake večeri tiekom edne godine, night A-vrednovana ekvivalentna razina buke definirana u ISO utvrđivana svake noći tiekom edne godine. Slika 1: Ilustrativni prikaz proesa izrade strateške karte buke

2 S obzirom da e norma ISO previše općenita, te nema dovolno razrađenu metodologiu merena buke estovnog prometa i industriskih postroena, za merene estovnog prometa koristi se norma HRN DIN 45642, a za merene buke industriskih postroena koristi se norma HRN ISO Izvori buke koi se uzimau u obzir pri izradi strateških karata buke su buka zračnog prometa, buka estovnog prometa, buka železničkog prometa, te buka industriskih postroena. Buka svake vrste izvora obrađue se zasebno, te se dobiveni rezultati zbraau i obedinuu u kartu ukupnih razina buke promatranog područa. Nakon proračuna predviđenih razina buke pristupa se izradi konfliktne karte buke koa dae uvid u prekoračena dopuštenih razina buke te se provodi analiza ugroženosti stanovništva prekomernom bukom. Karte buke izrađuu se računalnom metodom, pomoću programskog alata koi e u skladu sa zahtevima norme Nordtest Okvir za proveru programskih paketa za proračun buke okoliša, ACOU 107 (2001) (Nordtest Method Framework for the Verifiation of nvironmental Noise Calulation Software ) Nordtest, Finska, 2001, ISSN: ili DIN Akustika Programska podrška za izračun širena zvuka na otvorenom Zahtevi kvalitete i uveti ispitivana, Beuth Verlag GmbH, Nemačka 2006, (Aoustis Software produts for the alulation of the sound propagation outdoors Quality requirements and test onditions). Proračun indikatora buke provodi se u rasteru ne većem od metara na visini 4 metra iznad tla, uz namane ednu refleksiu zvučnoga vala. U slučau situaie kanonskog efekta proračun se provodi uz primenu odgovaraućeg broa refleksia zvučnoga vala. Proračun indikatora buke provodi se uz korištene dugoročne korekie koe sliede iz relevantnih meteoroloških uveta promatranoga područa. izrade strateških karata buke i s nima povezanih podataka o izloženosti bui, uropska komisia, Bruxelles, III. IZRADA RAČUNANOG AKUSTIČKOG MODA Prvi korak u izradi strateške karte buke e izrada računalnog akustičkog modela promatranog područa, prilikom koeg se na temelu ulaznih podataka stvara trodimenzionalni digitalni model područa izrade karte buke. Općenito govoreć takav model treba sadržavati sledeće podatke: relativan međuodnos visinskih točaka s navećom mogućom dostupnom točnošću, ali ne lošiom od 1,5 metara, prielomnie, linie oblika i visinske točke, sve građevine i vrste pokrova terena. Da bi model bio potpun, u nega e potrebno implementirati podatke o izvorima buke dobivene iz rezultata akustičkih merena provedenih u tu svrhu ili iz dostavlenih gotovih podataka. U slučau nepostoana realnog podatka potrebnog za izradu strateške karte buke ili akiskog plana, kao izvor zamenskih podataka rabi se posledne izdane dokumenta uropska komisia, Radna skupina za oenu izloženosti bui Polazne osnove Vodič kroz dobru stručnu praksu Slika 2: Ilustrativni prikaz proesa izrade računalnog akustičkog modela područa izrade strateške karte buke (gore); Gotov akustički model (dole) IV. MISIJSKI MOD BUK CSTOVNOG PROMTA Buka estovnog prometa e nadominantnii čimbenik koi doprinosi ukupnim razinama buke u urbano sredini zbog prostorne razgranatosti estovne mreže, te intenziteta estovnog prometa. Za utvrđivane indikatora buke estovnog prometa koristi se franuska naionalna metoda proračuna NMPB-Routes-96 (STRA-CRTU-CPC-

3 CSTB). Prikuplane podataka o intenzitetu prometa i vremensko ovisnosti gustoće prometa tiekom dana e osetliv i složen proes, zbog velikog broa čimbenika koi uteču na prometovane na promatranom područu, te nemogućnosti standardizaie proesa u zadovolavaućo meri uslied velikih variaia od slučaa do slučaa. Za svako novo područe potreban e individualni pristup koi uklučue proes broana vozila, kontrolnih merena, te promatrana tendenia promena vremenske ovisnosti gustoće prometa, er e praksom utvrđeno da postoeće metode određivana razina buke estovnog prometa u slučau nedovolne kvalitete ulaznih podataka dobivenih od naručitela (što e kod nas gotovo redovit sluča), navedene u poglavlu III. ne dau rezultate koi potvrđuu kontrolna merena. Za proračun razina buke estovnog prometa potrebni su sledeći ulazni podai: bro vozila po satu, te postotak lakih (neto nosivosti mane od 3,5 tone) i teških vozila (neto nosivosti veće ili ednake 3,5 tone) u vremenskim periodima dan večer noć; dozvolena brzina kretana vozila; vrsta asfaltnog pokrova kolnika, te nagiba kolnika; predviđeni način kretana vozila (ubrzavane, ednoliko kretane, usporavane). Iz ulaznih podataka računa se trana razina zvučnog tlaka buke estovnog prometa korigirana u skladu sa dugotranim uteaem meteoroloških uveta longterm kao [3]: longterm /10 /10 [ p 10 (1 ) 10 ] F + p H = 10log (2) gde su: F - razina zvučnog tlaka izračunata u povolnim uvetima širena zvuka; H razina zvučnog tlaka izračunata u homogenim uvetima širena zvuka; p e koefiient trane prisutnosti meteoroloških uveta povolnih za širene zvuka. Iz dobivene razine zvučnog tlaka p, i dozvolene brzine kretana vozila računau se zvučna snaga w i emisia buke na sledeći način [3]: + 25,5 (3) w = p = w 10logV 50 (4) gde e V brzina vozila. misia e dakle razina zvučnog tlaka koa se može opisati u db(a) kao razina zvučnog tlaka eq na referentnom izofonu kou uzrokue poedino vozilo na sat u prometnim uvetima koi su u funkisko ovisnosti o: vrsti vozila, brzin prometnom toku, uzdužnom profilu. U računalnom akustičkom modelu promatranog područa prometnia e prikazana kao liniski izvor buke sa zvučnom snagom izraženom po edinii duline, a računa se kao [3]: AW ( lv+ 10 log Qlv ) /10 ( hv+ 10 log Q ) /10 [ + ] hv / m = 10log (5) gde su: lv - emisia buke za laka vozila; Q lv prometno opterećene lakim vozilima u referentnom intervalu; hv - emisia buke za teška vozila; Q hv prometno opterećene teškim vozilima u referentnom intervalu. Konačno, frekveniski ovisna osnovna razina zvučne snage Awi, u db(a), sastavlenog točkastog izvora i u dano oktavi računa se iz poedinačnih razina emisie buke za laka i teška vozila [3]: AWi = AW / m+ 10logli + R( ) + Ψ (6) gde su: l i - dulina odseka liniskog izvora koi predstavla sastavleni točkasti izvor i u metrima; R() - spektralna vriednost, u db(a), za oktavu kako e dano u Tablii 1; Ψ - korekia razine zvuka ovisno o površini kolnika f (Hz) R() db(a) -14,5-10,2-7,2-3,9-6,4-11,4 Tablia 1: Normalizirani A-vrednovani spektar buke prometa, u oktavama [1] V. MISIJSKI MOD BUK ŽJZNIČKOG PROMTA Buka železničkog prometa e edini izvor buke zastuplen u kartama buke koi ima predvidiv karakter u zadovolavaućo meri. Iz tog razloga, akustička merena u svrhu prikuplana ulaznih podataka kao i kontrolna merena nisu potrebna u tolikom brou kao za ostale vrste izvora buke. Za utvrđivane indikatora buke železničkog prometa koristi se nizozemska naionalna metoda proračuna obavlena u Rekenen Meetvoorshrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelike Ordening en Milieubeheer, 20. studeni Vlakovi koi prometuu u promatranom područu diele se u 10 kategoria pružnih vozila kako e navedeno u Tablii 2: Kategoria Opis vlaka 1 Putnički vlakovi s kočnim blokom Putnički vlakovi s disk-kočniama i kočnim 2 blokom 3 Putnički vlakovi s disk-kočniama 4 Teretni vlakovi s kočnim blokom 5 Diesel vlakovi s kočnim blokom 6 Diesel vlakovi s disk-kočniama Vlakovi gradske podzemne železnie i brzi 7 tramvai s disk-kočniama InterCity i sporovozeći vlakovi s diskkočniama 8 Vlakovi velike brzine s disk-kočniama i 9 kočnim blokom Prema potrebi rezervirano za vlakove velike 10 brzine tipa IC-3 (M) (HST ast) Tablia 2: Kategorie vlakova pri izradi emisiskog modela buke [1]

4 Za svaku kategoriu vlaka i za različite visine izvora zvuka (naviše 5 visina) utvrđuu se vriednosti emisie za svaku oktavu. Nakon što se utvrde vriednosti emisia različitih kategoria vlakova, računa se emisia određenog odseka železničke pruge, pri čemu se uzima u obzir prolaz različitih kategoria vlakova (kao i činenia da nemau sve kategorie izvore zvuka na svim visinama), te prolaz vlakova pri različitim uvetima (sa ili bez kočena). Faktor emisie u promatrano oktavi i računa se prema sledećo formuli [1]: h s n n h h nb = + i, / 10 b, i, /10 10 log n 10, n 10 (7) = 1 = 1 gde su: n - bro kategoria vlakova koi prometuu na promatrano železničko pruzi; h nb, (odnosno h b,) vriednost emisie za ne-kočione (odnosno kočione) edinie vlaka u svako kategorii vlaka ( = 1 do n), u promatrano oktavi te pri visini merena h (h = 0 m, 0,5 m, 2 m, 4 m i 5 m ovisno o kategorii vlaka) koe se računau prema sledećim formulama [1]: h h h nb, anb, + bnb, log Vnb, + 10logQnb, + C bb, m h h h b, ab, + bb, log Vb, + 10logQb, + Cbb, m = (8) = (9) gde su: a h nb, i b h nb, (odnosno a h b, i b h b,) izrazi za emisiu buke kategorie vlaka pri ne-kočenu (odnosno kočenu) za oktavu pri visini h; V nb, (odnosno V b, ) sredna brzina prolaza ne-kočećih (odnosno kočećih) pružnih vozila; Q nb, (odnosno Q b, ) - sredni bro ne-kočećih (odnosno kočećih) edinia promatrane kategorie pružnog vozila; C bb,m korekia ovisno o prekidima i neravninama na pruzi. VI. MISIJSKI MOD BUK ZRAČNOG PROMTA Za utvrđivane indikatora buke zračnog prometa koristi se CAC.CAC Do. 29 Normirana metoda proračuna krivula ednakih razina buke u okolini ivilnih zračnih luka, Imisiska razina buke kou stvarau operaie zrakoplova računa se primenom tehnike segmentirana. Putana leta (za ravne i za kružne dielove) podielena e u segmente od koih e svaki ravan (a zvučna snaga i brzina su konstantne). Namana dulina segmenta e 3 m. Za svaki dio luka računau se tri x-y točke. Te tri točke određuu dva segmenta linie; prva se točka nalazi na početku diela luka, treća se točka nalazi na krau diela luka, a druga točka e na polovii diela luka. Za svaki segment putane leta il ukoliko e potrebno, za produleni segment putane leta utvrđue se nabliža točka prilazećeg zrakoplova (PCPA) okomito na promatrača i kosa udalenost od promatrača do te točke PCPA. Kosa udalenost d do točke PCPA određue podatke koe treba iščitati iz krivula buka-snaga-udalenost (NPD); također određue i visinski kut Udalenost na horizontalno ravnini od točke proračuna CP na tlu do vertikalne proekie PCPA određue bočnu udalenost za izračun bočnog smanena buke (ukoliko e primereno). Ukoliko e visina u segmentu promeniva, visina se utvrđue Slika 3: Definiia nabliže okomite točke prilaza PCPA na putani leta i kose udalenosti d za segment P1P2, kada e točka proračuna CP usporedna sa segmentom (a) ili kada e ispred segmenta (b) ili kada e iza segmenta () [1] na sledeći način: ako e točka proračuna CP usporedna sa segmentom, uzima se visina u točki PCPA (pomoću linearne interpolaie); ako e točka CP iza ili ispred segmenta, uzima se visina u nabližem dielu segmenta točki CP. Ukoliko e brzina u segmentu promeniva, brzina se utvrđue na sledeći način: ako e točka proračuna CP usporedna sa segmentom, uzima se brzina u točki PCPA (pomoću linearne interpolaie); ako e točka CP iza ili ispred segmenta, uzima se brzina u nabližem dielu segmenta točki CP. Ukoliko e zvučna snaga u segmentu promeniva ili ukoliko e razina zvučnog tlaka u ovisnosti o zvučno snazi promeniva, razina zvučnog tlaka se utvrđue na sledeći način: ako e točka proračuna CP usporedna sa segmentom, uzima se razina zvučnog tlaka u točki PCPA (pomoću linearne interpolaie); ako e točka CP iza ili ispred segmenta, uzima se razina zvučnog tlaka u nabližem dielu segmenta točki CP. Kako bi se osigurala doslednost ukupne imisie dobivene računanem udela buke s podaima u krivulama NPD (buka-snaga-udalenost) uvedena e Skalirana udalenost, koa se računa na sledeći način [1]: S 2 π vτ = (10) gde su: v - stvarna brzina u m/s; τ - traane preleta u sekundama. Razina zvučnog tlaka poave zvuka pri ielom preletu izračunava se energiskim zbraanem razina zvučnog tlaka poave zvuka za svaki poedini segment

5 Prie utvrđivana imisiske razine buke od ukupnog prometa u točki proračuna, potrebno e utvrditi imisisku razinu zvučnog tlaka (S) za svaku poedinu operaiu zrakoplova na sledeći način: Ako se proračun temeli na podaima za S u krivulama NPD (buka-snaga-udalenost) za referentnu brzinu (uobičaeno 160 čvorova za mlazne zrakoplove i 80 čvorova za mane letelie s propelerom tada se koristi (11); ako se proračun temeli na NPD podaima za Amax tada se koristi izraz (12) [1]: S( x, y) = S( ξ, d), Λ( β, l) + Δ + Δ + Δ (11) A v ref S( x, y) = ( ξ, d), Λ( β, l) + Δ + Δ + Δ (12) v ref gde su: S(ξ,d) v,ref - razina izloženosti zvuku S u točki s koordinatama (x,y) kou uzrokue kretane zrakoplova na silazno ili uzletno putani s potiskom ξ na nakraćo udalenosti d koa se uzima iz krivule buka-snaga-udalenost za potisak ξ i nakraću udalenost d; A (ξ,d) - razina zvuka u točki s koordinatama (x,y) kou uzrokue kretane zrakoplova na silazno ili uzletno putani s potiskom ξ na nakraćo udalenosti d koa se uzima iz krivule buka-snaga-udalenost za potisak ξ i nakraću udalenost d; Λ(β,l) - dodatno smanene širena zvuka bočno na smer kretana zrakoplova na horizontalno bočno udalenosti l i pri visinskom kutu β; e funkia usmerenosti za buku pri uzletnom zaletu na pisti iza točke početka uzletnog zaleta; V - korekia za V A F F Pri izradi emisiskog modela buke industriskih postroena poseban problem su akustička merena buke na temelu koih se model izrađue. Za provedbu tih merena predviđena e merna proedura opisana u normi ISO 8297, no ona ima određenih nedostataka. Merna metoda opisana u ISO 8297 e ednostavna i učinkovita, međutim emisiski model dobiven tom metodom ne dae dobre rezultate u neposredno blizini izvora buke, te također ta metodologia merena nie primeniva na sva industriska postroena er postavla ograničena na oblik i veličinu postroena, i u potpunosti zanemarue usmerenost izvora buke. Umesto korištena ISO 8297 norme u praksi se pokazalo učinkovitie i točnie kreirati emisiski model metodom obrnutog inženerstva. Naprie se se akustičkim merenima prikuplau podai o razinama zvučnog tlaka, te usmerenosti poedinih izvora, da bi se računalnim proračunom odredile potrebne razine zvučne snage izvora buke koe su potrebne da se proračunom širena buke u točkama akustičkog modela koe odgovarau mernim poziiama dobiu razine zvučnog tlaka koa odgovarau izmerenim podaima. Na ta način postiže se veća točnost rezultata proračuna, te se smanue bro mernih točaka u odnosu na ISO 8297 metodu. Problematika mernih metoda prikazana u ovom poglavlu detalnie e razrađena u [4] i [5]. stvarnu brzinu na putani leta gde e Δ V = 10log v ref, pri v čemu e v ref brzina korištena u krivulama NPD (buka-snagaudalenost), a v e stvarna brzina na putani leta; A - dodatak za traane leta u ovisnosti od brzine v; F - korekia za ograničenu dulinu segmenta putane leta. Uz poštivane ovih uveta, indikatori buke den i night računau se na sledeći način [1]: den night 1 S /10 = 10 log ( Nd, + 3,16Ne, + 10Nn, ) 10 (13) S i, /10 = 10 log Nn, 10 (14) Tn gde su: N d, - bro kretana -te grupe zrakoplova na i-to putani leta u dnevnom razdoblu prosečnog dana; N e, - bro kretana -te grupe zrakoplova na i-to putani leta u večernem razdoblu prosečnog dana; N n, - bro kretana - te grupe zrakoplova na i-to putani leta u noćnom razdoblu prosečnog dana; T n - traane noćnog razdobla u sekundama; S e imisiska razina zvučnog tlaka koi uzrokue -ta grupa zrakoplova na i-to putani leta. VII. MISIJSKI MOD BUK INDUSTRIJSKIH POSTROJNJA Za proračun indikatora buke od industriskih izvora koristi se ISO : Akustika Gušene zvuka pri širenu na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna. Slika 4: Grafički prikaz rezultata proračuna širena buke industriskih izvora dobiven prema ISO 8297 normi (gore), i dobiven metodom obrnutog inženerstva (dole) [4]

6 VIII. PRORAČUN ŠIRNJA BUK U AKUSTIČKOM MODU PROMATRANOG PODRUČJA; ANAIZA UGROŽNOSTI STANOVNIŠTVA; KONFIKTNA KARTA BUK Kada se emisiski model izvora buke uklopi unutar akustičkog modela promatranog područa pristupa se proračunu prostornog širena buke. Proračun se obavla u računalnom programu ima, te se nime upravla unosom niza parametara postavki proračuna. Po završetku proračuna širena buke provodi se analiza ugroženosti stanovništva bukom, te se izrađue konfliktna karta buke. Prilikom analize ugroženosti stanovništva prekomernom bukom izrađue se zaseban akustički model u koem se obektima koi su označeni kao stambeni pridelue bro stanovnika u ovisnosti o veličini obekta na način da ukupan bro stanovnika u promatranom područu odgovara stvarnom stanu prema važećem popisu stanovništva. Analiza ugroženosti stanovništva bukom koristi se KZ metoda ( Metoda evaluaie indeksa buke okoliša ), ärmkontor GMBH, Nemačka (ärmkennziffer Methode). Iz rezultata proračuna prostornog širena buke, usporedbom izračunatih razina zvučnog tlaka buke sa dozvolenim razinama u promatranom područu proračunava se konfliktna karta buke. Dakle, konfliktna karta buke est razlikovna karta buke koa se izrađue na temelu izrađene strateške karte buke, a iz koe e vidliva razlika između postoećeg i/ili predviđenog stana imisie buke i dopuštenih razina buke. Slika 5: Prikaz parametara proračuna prostornog širena buke u akustičkom modelu IX. PROVJRA KVAITT RZUTA PRORAČUNA ŠIRNJA BUK; PROBMI VZANI UZ IZRADU I UPOTRBU KARATA BUK Provera kvalitete rezultata proračuna širena buke provodi se usporedbom izračunatih razina zvučnog tlaka i kontrolnih merena na izabrano lokaii. Ukoliko se rezultati proračuna u preveliko meri razlikuu od rezultata merena, potrebno e utvrditi uzrok odstupana i provesti odgovarauće popravne radne. Kao što e iz dosadašneg prikaza vidlivo, postupak izrade strateške karte buke e opsežan i dugotraan proes. Zbog velikog opsega ulaznih podataka, različitosti mernih metoda za poedine tipove izvora buke, i međusobne neusklađenosti postupaka izrade emisiskih modela izvora buke, tiekom izrade karte buke nailazi se na niz poteškoća koe su rezultat nesistematiziranih i neusklađenih metoda i propisa. Umesto ednog unifiiranog postupka izrade emisiskog modela i proračuna prostornog širena buke, različitost postoećih doprinosi složenosti čitavog postupka. S obzirom da e izrada karata buke relativno novo područe, razumlivo e da su navedene mankavosti posledia proesa razvoa i usavršavana. Za očekivati e da će se tokom vremena razviti učinkovitii i usklađenii sustav izrade karata buke. Također, veliki problem e prikuplane ulaznih podataka. Često ne postoe potrebni podai za izradu akustičkog modela promatranog područa, te e potrebno pristupiti kompromisnim rešenima, što ponekad rezultira situaiom koa nie predviđena postoećim normama i propisima, te e u tim slučaevima neasno kako treba postupiti. U takvim situaiama potrebne su višestruke provere kvalitete dobivenih rezultata kako bi se osigurala zadovolavauća točnost proračunatih zvučnih razina. Još edna tema za razmatrane e nesigurnost dobivenih rezultata. Naime, karta buke e skup proračunatih razina zvučnog tlaka pridelen odgovaraućim točkama u prostoru promatranog područa. Imaući u vidu da e buka poava koa načešće ima izrazito nestalan vremenski karakter, a vriednosti dobivene proračunom prostornog širena buke predstavlau prosečnu vriednost u referentnom vremenskom intervalu, postavla se pitane kolika e nesigurnost dobivene uprosečene bročane vriednosti? X. ZAKJUČAK U ovom radu prikazan e postupak izrade karte buke te e dan prikaz izrade emisiskih modela poedinih tipova izvora buke. Iz danog prikaza vidlivo e da ti emisiski modeli nisu međusobno usklađen što dodatno kompliira ionako složen postupak izrade emisiskog modela promatranog područa. Također. merne metode za prikuplane i proveru točnosti podataka nisu dovolno razrađene, kako bi bile primenive na veći bro praktičnih slučaeva. Izrada karata buke e relativno mlado područe, tako da su navedeni problemi rezultat proesa razvoa i usavršavana koi e u tieku. Usprkos tome, sadašnom metodologiom dobivau se relevantni podai na temelu koih e moguće kvalitetno oieniti stane ugroženosti bukom na promatranom područu, te planirati provedbu odgovaraućih zaštitnih mera. Za očekivati e da će se ti nedostai s vremenom postepeno uklanati.

7 Slika 6: Primeri različitih karata buke: (gorni red, s lieva na desno) karta buke estovnog prometa, karta buke železničkog prometa, karta buke industriskih postroena; (doni red, s lieva na desno) karta ukupnih razina buke, konfliktna karta buke; u donem redu s lieve strane nalazi se legenda razina ruke za obične, a desno za kofliktne karte buke ITRATURA [1] Ministarstvo zdravstva i soialne skrbi republike Hrvatske, Pravilnik o načinu izrade i sadržau karata buke i akiskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09), lipan [2] uropska komisia, Relating to the assessment and management of environmental noise 2002/49/C, lipan [3] uropska komisia, Guidelines on the revised interim omputation methods for industrial noise, airraft noise, road traffi noise and railway noise, and related emission data 2003/613/C, kolovoz [4] Hardy Stapelfeldt, Predrag Vukadin, Douglas Manvell, Ivan Bublić, Improving noise predition in industrial noise impat studies, uronoise 2009, dinburgh, listopad [5] Ivan Bublić, Ivan Tudor, Dražan Skelin, Small sale noise mapping of industrial plants, AA uroregio 2010, ublana, ruan 2010.

ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE "ALTERNATOR- ALTERNATOR BELT" SYSTEM

ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE ALTERNATOR- ALTERNATOR BELT SYSTEM I. Mavrin, D. Kovacevic, B. Makovic: Analysis of the Reliability of the "Alternator- Alternator Belt" System IVAN MAVRIN, D.Sc. DRAZEN KOVACEVIC, B.Eng. BRANKO MAKOVIC, B.Eng. Fakultet prometnih znanosti,

More information

Red veze za benzen. Slika 1.

Red veze za benzen. Slika 1. Red veze za benzen Benzen C 6 H 6 je aromatično ciklično jedinjenje. Njegove dve rezonantne forme (ili Kekuléove structure), prema teoriji valentne veze (VB) prikazuju se uobičajeno kao na slici 1 a),

More information

Projektovanje paralelnih algoritama II

Projektovanje paralelnih algoritama II Projektovanje paralelnih algoritama II Primeri paralelnih algoritama, I deo Paralelni algoritmi za množenje matrica 1 Algoritmi za množenje matrica Ovde su data tri paralelna algoritma: Direktan algoritam

More information

Oracle Spatial Koordinatni sustavi, projekcije i transformacije. Dalibor Kušić, mag. ing. listopad 2010.

Oracle Spatial Koordinatni sustavi, projekcije i transformacije. Dalibor Kušić, mag. ing. listopad 2010. Oracle Spatial Koordinatni sustavi, projekcije i transformacije Dalibor Kušić, mag. ing. listopad 2010. Pregled Uvod Koordinatni sustavi Transformacije Projekcije Modeliranje 00:25 Oracle Spatial 2 Uvod

More information

The Prediction of. Key words: LD converter, slopping, acoustic pressure, Fourier transformation, prediction, evaluation

The Prediction of. Key words: LD converter, slopping, acoustic pressure, Fourier transformation, prediction, evaluation K. Kostúr, J. et Futó al.: The Prediction of Metal Slopping in LD Coerter on Base an Acoustic ISSN 0543-5846... METABK 45 (2) 97-101 (2006) UDC - UDK 669.184.224.66:534.6=111 The Prediction of Metal Slopping

More information

DESIGN AND CALCULATION OF RING SPRINGS AS SPRING ELEMENTS OF THE WAGON BUFFER UDC : Jovan Nešović

DESIGN AND CALCULATION OF RING SPRINGS AS SPRING ELEMENTS OF THE WAGON BUFFER UDC : Jovan Nešović FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol.1, N o 9, 2002, pp. 1127-1133 DESIGN AND CALCULATION OF RING SPRINGS AS SPRING ELEMENTS OF THE WAGON BUFFER UDC 62-272.43:623.435 Jovan Nešović Faculty

More information

LINEAR AND NON-LINEAR ANALYSES OF CABLE-STAYED STEEL FRAME SUBJECTED TO SEISMIC ACTIONS

LINEAR AND NON-LINEAR ANALYSES OF CABLE-STAYED STEEL FRAME SUBJECTED TO SEISMIC ACTIONS LINEAR AND NON-LINEAR ANALYSES OF CABLE-STAYED STEEL FRAME SUBJECTED TO SEISMIC ACTIONS Marko Đuran Plan Plus d.o.o., Zagreb, MSc Ivan Lukačević University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Ph.D

More information

Algoritam za množenje ulančanih matrica. Alen Kosanović Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek

Algoritam za množenje ulančanih matrica. Alen Kosanović Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek Algoritam za množenje ulančanih matrica Alen Kosanović Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek O problemu (1) Neka je A 1, A 2,, A n niz ulančanih matrica duljine n N, gdje su dimenzije matrice

More information

RESISTANCE PREDICTION OF SEMIPLANING TRANSOM STERN HULLS

RESISTANCE PREDICTION OF SEMIPLANING TRANSOM STERN HULLS Nenad, VARDA, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, I. Lučića 5, 10000 Zagreb Nastia, DEGIULI, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval

More information

DIAGNOSTICS OF ACOUSTIC PROCESSES BY INTENSITY MEASUREMENT UDC: Momir Praščević, Dragan Cvetković

DIAGNOSTICS OF ACOUSTIC PROCESSES BY INTENSITY MEASUREMENT UDC: Momir Praščević, Dragan Cvetković UNIVERSITY OF NIŠ The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 1, No 2, 1997, pp. 9-16 Editor of series: Ljiljana Rašković, e-mail: ral@kalca.junis.ni.ac.yu

More information

RELIABILITY OF GLULAM BEAMS SUBJECTED TO BENDING POUZDANOST LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA NA SAVIJANJE

RELIABILITY OF GLULAM BEAMS SUBJECTED TO BENDING POUZDANOST LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA NA SAVIJANJE RELIABILITY OF GLULAM BEAMS SUBJECTED TO BENDING Mario Jeleč Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, mag.ing.aedif. Corresponding author: mjelec@gfos.hr Damir

More information

DAMAGE DETECTIN OF STEEL STRUCTURES WITH PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS AND LAMB WAVES

DAMAGE DETECTIN OF STEEL STRUCTURES WITH PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS AND LAMB WAVES IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES IN THE FIELDS OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Nemanja Marković 1 Dragoslav Stojić 2 Tamara Nestorović 3 DAMAGE

More information

PRECIPITATION FORECAST USING STATISTICAL APPROACHES UDC 55:311.3

PRECIPITATION FORECAST USING STATISTICAL APPROACHES UDC 55:311.3 FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 10, N o 1, 2013, pp. 79-91 PRECIPITATION FORECAST USING STATISTICAL APPROACHES UDC 55:311.3 Mladjen Ćurić 1, Stanimir Ţivanović

More information

AKUSTIKA ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA

AKUSTIKA ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA Visoka škola elektrotehnke i računarstva - Beograd Dragan Drinčić Petar Pravica AKUSTIKA ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA Beograd 2011. AUTORI: Mr Dragan Drinčić, dipl. el. inž. Prof. dr Petar Pravica, dipl. el.

More information

The Bond Number Relationship for the O-H... O Systems

The Bond Number Relationship for the O-H... O Systems CROATICA CHEMICA ACTA CCACAA 61 (4) 815-819 (1988) CCA-1828 YU ISSN 0011-1643 UDC 541.571.9 Original Scientific Paper The Bond Number Relationship for the O-H... O Systems Slawomir J. Grabowski Institute

More information

Modified Zagreb M 2 Index Comparison with the Randi} Connectivity Index for Benzenoid Systems

Modified Zagreb M 2 Index Comparison with the Randi} Connectivity Index for Benzenoid Systems CROATICA CHEMICA ACTA CCACAA 7 (2) 83 87 (2003) ISSN-00-3 CCA-2870 Note Modified Zagreb M 2 Index Comparison with the Randi} Connectivity Index for Benzenoid Systems Damir Vuki~evi} a, * and Nenad Trinajsti}

More information

PROGRAM FOR CALCULATION OF A DEFLECTION OF A UNIFORM LOADED SQUARE PLATE USING GAUSS-SEIDEL METHOD FOR SOLUTION OF POISSON DIFFERENTIAL EQUATION

PROGRAM FOR CALCULATION OF A DEFLECTION OF A UNIFORM LOADED SQUARE PLATE USING GAUSS-SEIDEL METHOD FOR SOLUTION OF POISSON DIFFERENTIAL EQUATION FACTA NIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 6, N o, 008, pp. 199-05 OI:10.98/FACE080199L PROGRAM FOR CALCLATION OF A EFLECTION OF A NIFORM LOAE SQARE PLATE SING GASS-SEIEL METHO

More information

Programiranje u realnom vremenu Bojan Furlan

Programiranje u realnom vremenu Bojan Furlan Programiranje u realnom vremenu Bojan Furlan Tri procesa sa D = T imaju sledeće karakteristike: Proces T C a 3 1 b 6 2 c 18 5 (a) Pokazati kako se može konstruisati ciklično izvršavanje ovih procesa. (b)

More information

Mode I Critical Stress Intensity Factor of Medium- Density Fiberboard Obtained by Single-Edge- Notched Bending Test

Mode I Critical Stress Intensity Factor of Medium- Density Fiberboard Obtained by Single-Edge- Notched Bending Test ... Yoshihara, Mizuno: Mode I Critical Stress Intensity Factor of Medium-Density... Hiroshi Yoshihara, Hikaru Mizuno 1 Mode I Critical Stress Intensity Factor of Medium- Density Fiberboard Obtained by

More information

Noise as an Indicator of Residential Areas Quality in the Municipality of Velenje, Slovenia

Noise as an Indicator of Residential Areas Quality in the Municipality of Velenje, Slovenia Professional Paper Received: 20-02-201 4 Accepted: 09-04-201 4 Noise as an Indicator of Residential Areas Quality in the Municipality of Velenje, Slovenia Natalija ŠPEH 1 and Blaž BARBORIČ 2 Assist. Prof.

More information

Using the Energy Balance Method in Estimation of Overhead Transmission Line Aeolian Vibrations

Using the Energy Balance Method in Estimation of Overhead Transmission Line Aeolian Vibrations Strojarstvo 50 (5) 69-76 (008) H. WOLF et. al., Using the Energy Balance Method in Estimation... 69 CODEN STJSAO ISSN 056-887 ZX470/35 UDK 6(05)=86=0=30 Using the Energy Balance Method in Estimation of

More information

KOMPARATIVNA ANALIZA PROPUSNE MOĆI KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU ZAGREBU COMPARATIVE ANALYSIS OF ROUNDABOUT CAPACITIES IN THE CITY OF ZAGREB

KOMPARATIVNA ANALIZA PROPUSNE MOĆI KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU ZAGREBU COMPARATIVE ANALYSIS OF ROUNDABOUT CAPACITIES IN THE CITY OF ZAGREB Ivan Legac, Nikola Šubić, Hrvoje Pilko KOMPARATIVNA ANALIZA PROPUSNE MOĆI KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU ZAGREBU COMPARATIVE ANALYSIS OF ROUNDABOUT CAPACITIES IN THE CITY OF ZAGREB Ključne riječi: kružno raskrižje,

More information

METHODS FOR ESTIMATION OF SHIPS ADDED RESISTANCE IN REGULAR WAVES

METHODS FOR ESTIMATION OF SHIPS ADDED RESISTANCE IN REGULAR WAVES Dunja Matulja, Faculty of Engineering, Rijeka Marco Sportelli, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal Jasna Prpić-Oršić, Faculty of Engineering, Rijeka Carlos Guedes Soares, Instituto Superior Técnico,

More information

Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu lp - udaljenosti math.e Vol 28.

Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu lp - udaljenosti math.e Vol 28. 1 math.e Hrvatski matematički elektronički časopis Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu lp - udaljenosti Banachovi prostori Funkcija udaljenosti obrada podataka optimizacija Aleksandra

More information

KVADRATNE INTERPOLACIJSKE METODE ZA JEDNODIMENZIONALNU BEZUVJETNU LOKALNU OPTIMIZACIJU 1

KVADRATNE INTERPOLACIJSKE METODE ZA JEDNODIMENZIONALNU BEZUVJETNU LOKALNU OPTIMIZACIJU 1 MAT KOL (Banja Luka) ISSN 0354 6969 (p), ISSN 1986 5228 (o) Vol. XXII (1)(2016), 5 19 http://www.imvibl.org/dmbl/dmbl.htm KVADRATNE INTERPOLACIJSKE METODE ZA JEDNODIMENZIONALNU BEZUVJETNU LOKALNU OPTIMIZACIJU

More information

Determination of Synchronous Generator Armature Leakage Reactance Based on Air Gap Flux Density Signal

Determination of Synchronous Generator Armature Leakage Reactance Based on Air Gap Flux Density Signal ISSN 0005 1144 ATKAAF 48(3 4), 129 135 (2007) Martin Jadrić, Marin Despalatović, Božo Terzić, Josip Macan Determination of Synchronous Generator Armature Leakage Reactance Based on Air Gap Flux Density

More information

ELEKTROENERGETSKI PRORAČUN U ELEKTROVUČNOM SUSTAVU 25 kv, 50 Hz

ELEKTROENERGETSKI PRORAČUN U ELEKTROVUČNOM SUSTAVU 25 kv, 50 Hz SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Milivoj Mandić ELEKTROENERGETSKI PRORAČUN U MAGISTARSKI RAD Zagreb, 006. je izrađen u Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike

More information

NON-SPECIFIC METHODS FOR DETECTING RESIDUES OF CLEANING AGENTS DURING CLEANING VALIDATION

NON-SPECIFIC METHODS FOR DETECTING RESIDUES OF CLEANING AGENTS DURING CLEANING VALIDATION Available on line at Association of the Chemical Engineers AChE www.ache.org.rs/ciceq Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 17 (1) 39 44 (2011) CI&CEQ DRAGAN M. MILENOVIĆ 1 DRAGAN S. PEŠIĆ

More information

Contents. Page 1 of 12

Contents. Page 1 of 12 Contents Calculation method for road traffic noise Description of the calculation method NMPB General comment on the similarities and differences of NMPB with the END and on the possible use as Interim

More information

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Valentina Volmut Ortogonalni polinomi Diplomski rad Osijek, 2016. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku

More information

An Algorithm for Computation of Bond Contributions of the Wiener Index

An Algorithm for Computation of Bond Contributions of the Wiener Index CROATICA CHEMICA ACTA CCACAA68 (1) 99-103 (1995) ISSN 0011-1643 CCA-2215 Original Scientific Paper An Algorithm for Computation of Bond Contributions of the Wiener Index Istvan Lukouits Central Research

More information

MODELLING AND INVESTIGATING THE EFFECT OF INPUT PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF CK45

MODELLING AND INVESTIGATING THE EFFECT OF INPUT PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF CK45 S. Daneshmand i dr. Modeliranje i ispitivanje učinka ulaznih parametara na površinsku hrapavost u obradi CK električnim pražnjenjem ISSN 330-3 (Print), ISSN -339 (Online) DOI:.79/TV-009 MODELLING AND INVESTIGATING

More information

THE BOUNDARY VALUES OF THE PUNCH DIAMETER IN THE TECHNOLOGY OF THE OPENING MANUFACTURE BY PUNCHING UDC

THE BOUNDARY VALUES OF THE PUNCH DIAMETER IN THE TECHNOLOGY OF THE OPENING MANUFACTURE BY PUNCHING UDC FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol.1, N o 7, 2000, pp. 887-891 THE BOUNDARY VALUES OF THE PUNCH DIAMETER IN THE TECHNOLOGY OF THE OPENING MANUFACTURE BY PUNCHING UDC 621.962 621.744.52

More information

HEAT GENERATION PREDICTION IN THE RAILWAY DRAW GEAR RUBBER-METAL SPRING UDC 536.2; ; ; ; 678.4;

HEAT GENERATION PREDICTION IN THE RAILWAY DRAW GEAR RUBBER-METAL SPRING UDC 536.2; ; ; ; 678.4; FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering Vol. 10, N o 2, 2012, pp. 171-180 HEAT GENERATION PREDICTION IN THE RAILWAY DRAW GEAR RUBBER-METAL SPRING UDC 536.2; 622.34; 629.4.01; 629.4.02; 678.4;

More information

Cyclical Surfaces Created by a Conical Helix

Cyclical Surfaces Created by a Conical Helix Professional paper Accepted 23.11.2007. TATIANA OLEJNÍKOVÁ Cyclical Surfaces Created by a Conical Helix Cyclical Surfaces Created by a Conical Helix ABSTRACT The paper describes cyclical surfaces created

More information

Realizacija kontrolera anestezije na bazi fazi logike u programskom okruženju MATLAB/Simulink

Realizacija kontrolera anestezije na bazi fazi logike u programskom okruženju MATLAB/Simulink INFOTEH-JHORIN Vol. 15, March 2016. Realizacia kontrolera anestezie na bazi fazi logike u programskom okruženu MTLB/Simulink Jovana Janković student drugog ciklusa studia Filozofski fakultet Univerziteta

More information

CASTOR A PROPULSION SHAFTLINE TORSIONAL VIBRATION ASSESSMENT TOOL

CASTOR A PROPULSION SHAFTLINE TORSIONAL VIBRATION ASSESSMENT TOOL Gojko MAGAZINOVIĆ, University of Split, FESB, R. Boškovića 32, 21000 Split, Croatia E-mail: gmag@fesb.hr CASTOR A PROPULSION SHAFTLINE TORSIONAL VIBRATION ASSESSMENT TOOL Summary Castor (Computer Assessment

More information

Nelder Meadova metoda: lokalna metoda direktne bezuvjetne optimizacije

Nelder Meadova metoda: lokalna metoda direktne bezuvjetne optimizacije Osječki matematički list (2), 131-143 Nelder Meadova metoda: lokalna metoda direktne bezuvjetne optimizacije Lucijana Grgić, Kristian Sabo Sažetak U radu je opisana poznata Nelder Meadova metoda, koja

More information

ADAPTIVE NEURO-FUZZY MODELING OF THERMAL VOLTAGE PARAMETERS FOR TOOL LIFE ASSESSMENT IN FACE MILLING

ADAPTIVE NEURO-FUZZY MODELING OF THERMAL VOLTAGE PARAMETERS FOR TOOL LIFE ASSESSMENT IN FACE MILLING http://doi.org/10.24867/jpe-2017-01-016 JPE (2017) Vol.20 (1) Original Scientific Paper Kovač, P., Rodić, D., Gostimirović, M., Savković, B., Ješić. D. ADAPTIVE NEURO-FUZZY MODELING OF THERMAL VOLTAGE

More information

ZAVRŠNI ZADATAK. U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

ZAVRŠNI ZADATAK. U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite Povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija zrakoplovstva ZAVRŠNI ZADATAK Sveučilište

More information

UNCERTAINTY IN HULL GIRDER FATIGUE ASSESSMENT OF CONTAINERSHIP

UNCERTAINTY IN HULL GIRDER FATIGUE ASSESSMENT OF CONTAINERSHIP Nenad Varda, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture I. Lučića 5, 10000 Zagreb, e-mail: nenad.varda@fsb.hr Zrinka Čižmek, University of Zagreb, Faculty of Mechanical

More information

Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske

Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske Varga, M.: Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske, Geod. list 2014, 3, 173 184 173 UDK 550.384.3(497.5):537.67:528.024 Prethodno priopćenje Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske

More information

CORRELATION BETWEEN LAND USE AND URBAN PUBLIC TRANSPORT: CASE STUDY OF ZAGREB

CORRELATION BETWEEN LAND USE AND URBAN PUBLIC TRANSPORT: CASE STUDY OF ZAGREB G. Štefančić, S. Šarić, R. Spudić: Correlation Between Land Use and Urban Public Transport: Case Study of Zagreb GORDANA ŠTEFANČIĆ, Ph.D. E-mail: gordana.stefancic@fpz.hr SLAVKO ŠARIĆ, Ph.D. E-mail: slavko.saric@fpz.hr

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka Ana Spasić 2. čas 1 Mala studentska baza dosije (indeks, ime, prezime, datum rodjenja, mesto rodjenja, datum upisa) predmet (id predmeta, sifra, naziv, bodovi) ispitni rok

More information

Regulisani elektromotorni pogoni sa asinhronim mašinama vektorsko upravljanje

Regulisani elektromotorni pogoni sa asinhronim mašinama vektorsko upravljanje Regulisani elektromotorni pogoni sa asinhronim mašinama vektorsko upravljanje Istorijski pregled Načini realizacije Određivanje parametara regulatora Pregled karakteristika Prevazilaženje nedostataka Prva

More information

EARNED VALUE METHOD - EVM METOD OSTVARENE VREDNOSTI

EARNED VALUE METHOD - EVM METOD OSTVARENE VREDNOSTI EARNED VALUE METHOD - EVM METOD OSTVARENE VREDNOSTI 1. OSNOVNI POKAZATELJI I PARAMETRI ZA ANALIZU OSTVARENOG NAPRETKA NA PROJEKTU BCWS ili PV Budgeted Cost of Work Scheduled (ili = Planned Value) BCWS

More information

Parametri validacije instrumentalne metode za utvrđivanje ukupnog broja bakterija u mlijeku

Parametri validacije instrumentalne metode za utvrđivanje ukupnog broja bakterija u mlijeku Parametri validacije instrumentalne metode za utvrđivanje ukupnog broja bakterija u mlijeku Nataša Mikulec, Dubravka Samaržija, Neven Antunac, Šimun Zamberlin, Zrinka Kuliš, Iva Horvat Stručni rad Professional

More information

Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral Sadržaj 1 Metrički prostori 3 1.1 Primeri metričkih prostora................. 3 1.2 Konvergencija nizova i osobine skupova...................... 12 1.3 Kantorov

More information

Iskazna logika 1. Matematička logika u računarstvu. oktobar 2012

Iskazna logika 1. Matematička logika u računarstvu. oktobar 2012 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia oktobar 2012 Iskazi, istinitost, veznici Intuitivno, iskaz je rečenica koja je ima tačno jednu jednu

More information

Zadatci sa ciklusima. Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva.

Zadatci sa ciklusima. Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva. Zadatci sa ciklusima Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva. StrToIntDef(tekst,broj) - funkcija kojom se tekst pretvara u ceo broj s tim da je uvedena automatska kontrola

More information

THE (IM)POSSIBILITY OF REDUCING THE METEOTSUNAMI AMPLITUDE BY CONSTRUCTING PROTECTIVE BREAKWATERS

THE (IM)POSSIBILITY OF REDUCING THE METEOTSUNAMI AMPLITUDE BY CONSTRUCTING PROTECTIVE BREAKWATERS G. Lončar, D. Carević, M. Paladin THE (IM)POSSIBILITY OF REDUCING THE METEOTSUNAMI AMPLITUDE BY CONSTRUCTING PROTECTIVE BREAKWATERS Goran Lončar, Dalibor Carević, Marin Paladin ISSN 1330-3651 UDC/UDK 551.466:519.6(497.5

More information

MUSICAL COMPOSITION AND ELEMENTARY EXCITATIONS OF THE ENVIRONMENT

MUSICAL COMPOSITION AND ELEMENTARY EXCITATIONS OF THE ENVIRONMENT Interdisciplinary Description of Complex Systems (-2), 22-28, 2003 MUSICAL COMPOSITION AND ELEMENTARY EXCITATIONS OF THE ENVIRONMENT Mirna Grgec-Pajić, Josip Stepanić 2 and Damir Pajić 3, * c/o Institute

More information

VREMENSKE SERIJE U FINANSIJAMA: ARCH I GARCH

VREMENSKE SERIJE U FINANSIJAMA: ARCH I GARCH UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU Zoranka Desnica VREMENSKE SERIJE U FINANSIJAMA: ARCH I GARCH -završni rad - Novi Sad, oktobar 009. PREDGOVOR

More information

ROAD NETWORK ASSESSMENT IN TRANS-AMADI, PORT HARCOURT IN NIGERIA USING GIS

ROAD NETWORK ASSESSMENT IN TRANS-AMADI, PORT HARCOURT IN NIGERIA USING GIS UDC: 625.7/.8(669) ; 007:528.9]:004(669) Obafemi A. A. et al. Road Network Assessment in Trans-Amadi, Port Harcourt in Nigeria Using Gis ROAD NETWORK ASSESSMENT IN TRANS-AMADI, PORT HARCOURT IN NIGERIA

More information

KARAKTERIZACIJA STRUKTURA NANO- METARSKIH DIMENZIJA PRIMENOM SPEKTROSKOPSKE ELIPSOMETRIJE*

KARAKTERIZACIJA STRUKTURA NANO- METARSKIH DIMENZIJA PRIMENOM SPEKTROSKOPSKE ELIPSOMETRIJE* MILKA M. MIRIĆ MARKO B. RADOVIĆ RADOŠ B. GAJIĆ ZORANA D. DOHČEVIĆ-MITROVIĆ ZORAN V. POPOVIĆ Centar za fiziku čvrstog stana i nove materiale, Institut za fiziku, Beograd, Srbia NAUČNI RAD KARAKTERIZACIJA

More information

Klasifikacija mamograma primenom nove metode za selekciju najznačajnijih osobina slike

Klasifikacija mamograma primenom nove metode za selekciju najznačajnijih osobina slike Klasifikacia mamorama primenom nove metode za selekciu naznačaniih osobina slike Marina Milošević, Draan Janković, Đorđe Damnanović i Aleksandar Peulić Apstrakt Ova rad predstavla sistem za klasifikaciu

More information

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU Ivan Marinković Klasifikacija H-matrica metodom skaliranja i njena primena u odred ivanju oblasti konvergencije

More information

Dependence of the total -electron energy on a large number of non-bonding molecular orbitals

Dependence of the total -electron energy on a large number of non-bonding molecular orbitals J. Serb. Chem. Soc. 69 (10) 777 782 (2004) UDC 54 724+537.872:519.17:54 12 JSCS 3204 Original scientific paper Dependence of the total -electron energy on a large number of non-bonding molecular orbitals

More information

A new optimization formulation for determining the optimum reach setting of distance relay zones by probabilistic modeling of uncertainties

A new optimization formulation for determining the optimum reach setting of distance relay zones by probabilistic modeling of uncertainties Online ISSN 1848-3380, Print ISSN 0005-1144 ATKAFF 57(4), 871 880(2016) Mohammad Shabani, Abbas Saberi Noghabi, Mohsen Farshad A new optimization formulation for determining the optimum reach setting of

More information

Realizacija i ocjena MPPT algoritama u fotonaponskom sistemu napajanja

Realizacija i ocjena MPPT algoritama u fotonaponskom sistemu napajanja INFOTEH-JAHORINA Vol., March. Realizacija i ocjena MPPT algoritama u fotonaponskom sistemu napajanja Srđan Lale, Slobodan Lubura, Milomir Šoja Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

More information

PRIKAZI br. 28 REVIEWS N 28

PRIKAZI br. 28 REVIEWS N 28 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIC OF CROATIA METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL SERVICE PRIKAZI br. 28 REVIEWS N 28 PRAĆENJE I OCJENA KLIME U 2016. GODINI CLIMATE MONITORING AND

More information

SINTAKSNA I ALGORITAMSKA NOTACIJA

SINTAKSNA I ALGORITAMSKA NOTACIJA B-1 Prilog B SINTAKSNA I ALGORITAMSKA NOTACIJA B-2 B.1 Sintaksna notacija sa zagradama U osnovi svake sintaksne notacije nalaze se slede}i elementi: sintaksni pojam: leksi~ka konstrukcija koja se defini{e;

More information

THE EFFECT OF WATER HAMMER ON PRESSURE INCREASES IN PIPELINES PROTECTED BY AN AIR VESSEL

THE EFFECT OF WATER HAMMER ON PRESSURE INCREASES IN PIPELINES PROTECTED BY AN AIR VESSEL Utjecaj vodnog udara na prirast tlaka u tlačnim sustavima štićenim zračnim kotlom THE EFFECT OF WATER HAMMER ON PRESSURE INCREASES IN PIPELINES PROTECTED BY AN AIR VESSEL ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339

More information

Appendix C STAMSON Noise Model Output File for Tunnel Alternative (Alternative 3)

Appendix C STAMSON Noise Model Output File for Tunnel Alternative (Alternative 3) Appendix C STAMSON Noise Model Output File for Tunnel Alternative (Alternative 3) Detroit River International Crossing Study STAMSON 5.0 NORMAL REPORT Date: 21-02-2007 01:14:41 MINISTRY OF ENVIRONMENT

More information

U X. 1. Multivarijantna statistička analiza 1

U X. 1. Multivarijantna statistička analiza 1 . Multivarijantna statistička analiza Standardizovana (normalizovana) vrednost obeležja Normalizovano odstupanje je mera varijacije koja pokazuje algebarsko odstupanje jedne vrednosti obeležja od aritmetičke

More information

TEHNIČKO REŠENJE. Algoritam za sinhronizaciju rada prediktora DRAM memorija

TEHNIČKO REŠENJE. Algoritam za sinhronizaciju rada prediktora DRAM memorija TEHNIČKO REŠENJE Algoritam za sinhronizaciju rada prediktora DRAM memorija M-85: Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, nova genetska proba, mikroorganizmi Autori: Vladimir

More information

EFFECT OF LAYER THICKNESS, DEPOSITION ANGLE, AND INFILL ON MAXIMUM FLEXURAL FORCE IN FDM-BUILT SPECIMENS

EFFECT OF LAYER THICKNESS, DEPOSITION ANGLE, AND INFILL ON MAXIMUM FLEXURAL FORCE IN FDM-BUILT SPECIMENS EFFECT OF LAYER THICKNESS, DEPOSITION ANGLE, AND INFILL ON MAXIMUM FLEXURAL FORCE IN FDM-BUILT SPECIMENS Ognjan Lužanin *, Dejan Movrin, Miroslav Plančak University of Novi Sad, Faculty of Technical Science,

More information

MODELIRANJE SUSTAVA OBNOVE KINETIČKE ENERGIJE BOLIDA FORMULE 1

MODELIRANJE SUSTAVA OBNOVE KINETIČKE ENERGIJE BOLIDA FORMULE 1 DOI: 10.19279/TVZ.PD.2014-2-2-04 MODELIRANJE SUSTAVA OBNOVE KINETIČKE ENERGIJE BOLIDA FORMULE 1 Marko Majcenić, Toni Bjažić Tehničko veleučilište u Zagrebu Sažetak U radu su objašnjeni principi rada i

More information

MONTHLY REPORT ON WIND POWER PLANT GENERATION IN CROATIA

MONTHLY REPORT ON WIND POWER PLANT GENERATION IN CROATIA Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. MJESEČNI IZVJEŠTAJ O PROIZVODNJI VJETROELEKTRANA U HRVATSKOJ MONTHLY REPORT ON WIND POWER PLANT GENERATION IN CROATIA Listopad/October 2017 Monthly report on

More information

Aerosols Protocol. Protokol: aerosoli. prema originalnoj GLOBE prezentaciji pripremila M. Grčić rujan 2007.

Aerosols Protocol. Protokol: aerosoli. prema originalnoj GLOBE prezentaciji pripremila M. Grčić rujan 2007. Protokol: aerosoli prema originalnoj GLOBE prezentaciji pripremila M. Grčić rujan 2007. Ciljevi pružiti okvir za istraživanje i mjerenje korištenjem znanstvenih sadržaja Pružiti potrebne znanstvene činjenice

More information

DEFINING OF VARIABLE BLANK-HOLDING FORCE IN DEEP DRAWING

DEFINING OF VARIABLE BLANK-HOLDING FORCE IN DEEP DRAWING DEINING O VARIABLE BLANK-HOLDING ORCE IN DEEP DRAWING Aleksandrović S., Stefanović M. aculty of Mechanical Engineering, Kragujevac, Yugoslavia ABSTRACT Holding force is a significant parameter, which can

More information

Comparison of flow cytometric and epifluorescent counting methods for marine heterotrophic bacteria

Comparison of flow cytometric and epifluorescent counting methods for marine heterotrophic bacteria ISSN: 0001-5113 AADRAY ACTA ADRIAT., 48(2): 107-114, 2007 UDC:574.5 (262.3 + 261.268):57.086 Comparison of flow cytometric and epifluorescent counting methods for marine heterotrophic bacteria Danijela

More information

INFRARED THERMOGRAPHY IN ENERGY AUDIT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

INFRARED THERMOGRAPHY IN ENERGY AUDIT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) DOI: 10.17559/TV-20150702185559 INFRARED THERMOGRAPHY IN ENERGY AUDIT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Hrvoje Glavaš, Lajos Józsa, Tomislav Barić Subject review

More information

UPRAVLJANJE BRZINOM VRTNJE SINKRONOG MOTORA S PERMANENTNIM MAGNETIMA CONTROLLING THE SPEED OF THE SYNCHRONOUS MOTOR ROTATION WITH PERMANENT MAGNET

UPRAVLJANJE BRZINOM VRTNJE SINKRONOG MOTORA S PERMANENTNIM MAGNETIMA CONTROLLING THE SPEED OF THE SYNCHRONOUS MOTOR ROTATION WITH PERMANENT MAGNET DOI: 10.19279/TVZ.PD.2015-3-1-07 UPRAVLJANJE BRZINOM VRTNJE SINKRONOG MOTORA S PERMANENTNIM MAGNETIMA CONTROLLING THE SPEED OF THE SYNCHRONOUS MOTOR ROTATION WITH PERMANENT MAGNET Marko Boršić, Toni Bjažić

More information

O utjecaju promjenjivog stanja atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera

O utjecaju promjenjivog stanja atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera O utjecaju promjenjivog stanja atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera On the influence of the changing state of the atmosphere above the fire site on performance of the helicopter prof. dr.

More information

Teorem o reziduumima i primjene. Završni rad

Teorem o reziduumima i primjene. Završni rad Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišni preddiplomski studij matematike Matej Petrinović Teorem o reziduumima i primjene Završni rad Osijek, 207. Sveučilište J. J. Strossmayera

More information

DETEKCIJA SUDARA ČVRSTIH TIJELA

DETEKCIJA SUDARA ČVRSTIH TIJELA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA DIPLOMSKI RAD 1853. DETEKCIJA SUDARA ČVRSTIH TIJELA Tomislav Ostroški Zagreb, srpanj 2010. Sadržaj Uvod 4 1 Dinamika čvrstog tijela 5 1.1 Linearno

More information

Heat Conduction in Complex Metallic Alloys*

Heat Conduction in Complex Metallic Alloys* CROATICA CHEMICA ACTA CCACAA, ISSN -643, e-issn 334-47X Croat. Chem. Acta 83 () () 5. CCA-3384 Original Scientific Paper Heat Conduction in Complex Metallic Alloys* Ante Bilušić, a,b, ** Igor Smiljanić,

More information

ANALITIČKA PROCJENA ANALIZATORA ZA MJERENJE KONCENTRACIJE ELEKTROLITA

ANALITIČKA PROCJENA ANALIZATORA ZA MJERENJE KONCENTRACIJE ELEKTROLITA M. Brajković-Bralić Analitička procjena analizatora za mjerenje koncentracije elektrolita Stručni članak Professional paper ANALITIČKA PROCJENA ANALIZATORA ZA MJERENJE KONCENTRACIJE ELEKTROLITA Marina

More information

STRUCTURAL DESIGN OF A TYPHOON CLASS SUBMARINE PROJEKTIRANJE KONSTRUKCIJE PODMORNICE KLASE TYPHOON

STRUCTURAL DESIGN OF A TYPHOON CLASS SUBMARINE PROJEKTIRANJE KONSTRUKCIJE PODMORNICE KLASE TYPHOON Tomislav ŠABALJA, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Ivana Lučića 5, HR-10000 Zagreb, Croatia, tsabalja@gmail.com Ivo SENJANOVIĆ, University of Zagreb, Faculty

More information

HENDERSON'S APPROACH TO VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION FOR UNBALANCED DATA UDC Vera Djordjević, Vinko Lepojević

HENDERSON'S APPROACH TO VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION FOR UNBALANCED DATA UDC Vera Djordjević, Vinko Lepojević FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 2, N o 1, 2003, pp. 59-64 HENDERSON'S APPROACH TO VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION FOR UNBALANCED DATA UDC 519.233.4 Vera Djordjević, Vinko Lepojević

More information

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD. Mentor Prof. dr. sc. Većeslav Čorić. Zagreb, 2008.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD. Mentor Prof. dr. sc. Većeslav Čorić. Zagreb, 2008. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD Mentor Prof. dr. sc. Većeslav Čorić Maris Boras Zagreb, 2008. Sažetak Porast otpora broda na valovima značajan je kako brodograđevnim

More information

Matematički model vjetroelektrane i plinske elektrane

Matematički model vjetroelektrane i plinske elektrane SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA DIPLOMSKI RAD br. 1330 Matematički model vjetroelektrane i plinske elektrane Matej Krpan Zagreb, rujan 2016. Ovaj rad posvećujem mojoj mami

More information

Zbirka ispitnih zadataka iz Baza Podataka 1 Ispiti i kolokvijumi u periodu

Zbirka ispitnih zadataka iz Baza Podataka 1 Ispiti i kolokvijumi u periodu Beogradski univerzitet Elektrotehnički fakultet Miloš Cvetanović Zbirka ispitnih zadataka iz Baza Podataka 1 Ispiti i kolokvijumi u periodu 2007-2011 Beograd, Januar 2012 Ispiti... 3 Januarski ispitni

More information

Uvod u analizu (M3-02) 05., 07. i 12. XI dr Nenad Teofanov. principle) ili Dirihleov princip (engl. Dirichlet box principle).

Uvod u analizu (M3-02) 05., 07. i 12. XI dr Nenad Teofanov. principle) ili Dirihleov princip (engl. Dirichlet box principle). Uvod u analizu (M-0) 0., 07. i. XI 0. dr Nenad Teofanov. Kardinalni broj skupa R U ovom predavanju se razmatra veličina skupa realnih brojeva. Jasno, taj skup ima beskonačno mnogo elemenata. Pokazaće se,

More information

Comparing railway noise prediction results for passenger trains using various models

Comparing railway noise prediction results for passenger trains using various models Comparing railway noise prediction results for passenger trains using various models M. Reiter and B. Kostek Gdansk University of Technology, Multimedia Systems Department, 11/12 Gabriela Narutowicza Street,

More information

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Ivana Horvat. Zagreb, 2013.

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Ivana Horvat. Zagreb, 2013. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Ivana Horvat Zagreb, 2013. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Bojan Jerbić,

More information

EVALUATION OF STRUCTURAL RELIABILITY USING SIMULATION METHODS

EVALUATION OF STRUCTURAL RELIABILITY USING SIMULATION METHODS EVALUATION OF STRUCTURAL RELIABILITY USING SIMULATION METHODS Markel BABALLËKU Brisid ISUFI ORIGINALNI NAUNI RAD ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER UDK: 624.046:519.245 1 INTRODUCTION Reliability is defined in

More information

DYNAMIC HEAT TRANSFER IN WALLS: LIMITATIONS OF HEAT FLUX METERS

DYNAMIC HEAT TRANSFER IN WALLS: LIMITATIONS OF HEAT FLUX METERS DYNAMI EAT TRANFER IN WALL: LIMITATION OF EAT FLUX METER DINAMIČKI PRENO TOPLOTE U ZIDOVIMA: OGRANIČENJA MERAČA TOPLOTNOG PROTOKA (TOPLOTNOG FLUKA) 1 I. Naveros a, b,. Ghiaus a a ETIL UMR58, INA-Lyon,

More information

A choice of norm in discrete approximation

A choice of norm in discrete approximation 147 A choice of norm in discrete approximation Tomislav Marošević Abstract. We consider the problem of choice of norms in discrete approximation. First, we describe properties of the standard l 1, l 2

More information

Kristina Popadić. Analiza preživljavanja sa primenama u zdravstvenom osiguranju - master rad -

Kristina Popadić. Analiza preživljavanja sa primenama u zdravstvenom osiguranju - master rad - UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU Kristina Popadić Analiza preživljavanja sa primenama u zdravstvenom osiguranju - master rad - Mentor: prof.

More information

PROŠIRENA METODA GUSTOĆA SILA

PROŠIRENA METODA GUSTOĆA SILA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Građevinski fakultet Završni rad PROŠIRENA METODA GUSTOĆA SILA Romana Vrančić Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Fresl, dipl. ing. građ. Zagreb, 2013. Sadržaj SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2.

More information

SIMULACIJA PREKIDAČKO-RELUKTANTNOG MOTORA SWITCHED RELUCTANCE MOTOR SIMULATION

SIMULACIJA PREKIDAČKO-RELUKTANTNOG MOTORA SWITCHED RELUCTANCE MOTOR SIMULATION Eng. Rev. 3-1 (21) 15-116 15 UDK 621.313.33:4.94 SIMULACIJA PREKIDAČKO-RELUKTANTNOG MOTORA SWITCHED RELUCTANCE MOTOR SIMULATION Livio ŠUŠNJIĆ Ivan MUŽIĆ Sažetak: U ovome je radu opisan način rada i primjene

More information

OPTIMIZATION OF VIBRO-DIAGNOSTIC METHOD FOR MARINE ROTATING PUMPS

OPTIMIZATION OF VIBRO-DIAGNOSTIC METHOD FOR MARINE ROTATING PUMPS ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) DOI: 10.17559/TV-20160208113305 OPTIMIZATION OF VIBRO-DIAGNOSTIC METHOD FOR MARINE ROTATING PUMPS Miloš Milovančević, Edvard Tijan, Petra Karanikić Original

More information

HRVATSKI METEOROLO KI»ASOPIS CROATIAN METEOROLOGICAL JOURNAL

HRVATSKI METEOROLO KI»ASOPIS CROATIAN METEOROLOGICAL JOURNAL Hrvatsko meteoroloπko druπtvo Croatian Meteorological Society HRVATSKI METEOROLO KI»ASOPIS CROATIAN METEOROLOGICAL JOURNAL»asopis je izdan povodom 20. godišnjice ALADIN projekta u Hrvatskoj 50 Hrv. meteor.

More information

Provera verodostojnosti modela hidropostrojenja za potrebe simulacije rada hidroagregata u primarnoj regulaciji učestanosti i snage razmene

Provera verodostojnosti modela hidropostrojenja za potrebe simulacije rada hidroagregata u primarnoj regulaciji učestanosti i snage razmene Stručni rad UDK: 621.311.21:621.316.726 BIBLID: 0350-8528(2015),25.p.145-153 doi:10.5937/zeint25-9401 Provera verodostojnosti modela hidropostrojenja za potrebe simulacije rada hidroagregata u primarnoj

More information

NUMERICAL STUDY OF HEAT TRANSFER DURING NUCLEATE POOL BOILING

NUMERICAL STUDY OF HEAT TRANSFER DURING NUCLEATE POOL BOILING NUMERICAL STUDY OF HEAT TRANSFER DURING NUCLEATE POOL BOILING Andrijana Stojanović 1*, Vladimir Stevanović 2, Milan Petrović 2, Dragoljub Živković 3, Branislav Stanković 1 1 University of Belgrade, Institute

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Luka Krnić. Zagreb, godina 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Luka Krnić. Zagreb, godina 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Luka Krnić Zagreb, godina 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIMENZIONIRANJE REGULACIJSKOG VENTILA Mentor:

More information