Luâ t Chăm So c Sư c Kho e Mơ i va Medicare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Luâ t Chăm So c Sư c Kho e Mơ i va Medicare"

Transcription

1 Luâ t Chăm So c Sư c Kho e Mơ i va Medicare Nê u quy vi cu ng như nhiê u ngươ i kha c co Medicare, quy vi co thê thă c mă c luâ t chăm so c sư c kho e mơ i co y nghi a gi vơ i quy vi. Mô t sô ca c thay đô i trong luâ t se mau cho ng đươ c thư c hiê n. Sô co n la i se đươ c thư c hiê n trong nhiê u năm tơ i. Nhơ hiê u nô i dung luâ t, quy vi co thê ra ca c quyê t đi nh sa ng suô t nhâ t cho ba n thân va gia đi nh quy vi.

2 Luâ t hô trơ ca c quyê n lơ i Medicare cu a quy vi ra sao Luâ t chăm so c sư c kho e hô trơ cho Medicare bă ng ca ch ba o vê va nâng cao ca c quyê n lơ i đa đươ c ba o đa m cu a quy vi va thă ng tay trư ng tri na n la ng phi, gian lâ n va ti nh vô hiê u qua. Luâ t cu ng xa c đi nh ca c khoa n tiê t kiê m giu p Medicare ô n đi nh ta i chi nh đươ c thêm 12 năm so vơ i khi không co luâ t na o đươ c thông qua. Luâ t ba o vê chô ng mo i trươ ng hơ p că t gia m quyê n lơ i đa đươ c ba o đa m cu a Medicare, kê ca ca c di ch vu cu a ba c si, bê nh viê n, va phu c hô i chư c năng. Điê u na y đu ng cho ca trươ ng hơ p quy vi co Original Medicare (Medicare Nguyên Thu y ) hay chương tri nh Medicare Advantage (Lơ i Ích cu a Medicare). Original Medicare, co n đươ c go i la Medicare truyê n thô ng hay Medicare đươ c ba o đa m, la mô t chương tri nh chăm so c sư c kho e chỉ tra phi di ch vu. Quy vi co thê đê n kha m chữa bê nh ta i bâ t ky mô t ba c si hoă c bê nh viê n na o châ p nhâ n Medicare. Ca c chương tri nh Medicare Advantage la gia i pha p thay thê cho Original Medicare. Loa i chương tri nh na y do ca c công ty ba o hiê m tư nhân cung câ p va cu ng thanh toa n cho cu ng ca c di ch vu chăm so c sư c kho e như Original Medicare. Nhưng ho cu ng co thê tra cho ca c di ch vu chăm so c sư c kho e kha c ma Original Medicare không bao tra. Vi du ca c chương tri nh Medicare Advantage cu a Health Maintenance Organization (HMO-Tô Chư c Giữ Gi n Sư c Kho e) hoă c ca c Preferred Provider Organization (PPO-Tô Chư c Nha Cung Câ p Đươ c Ưa Chuô ng). 2

3 Ca c quyê n lơ i Medicare mơ i theo luâ t Luâ t quy đi nh nhiê u quyê n lơ i mơ i. No se dâ n dâ n lâ p la i lô ba nh đô nâ t thuô c kê toa, bô sung thêm ca c quyê n lơ i vê chăm so c pho ng ngư a miê n phi, va giu p nâng cao cơ hội đươ c ba c si gia đi nh chăm so c. Lâ p la i lô bánh đô nâ t. Nê u quy vi co ba o hiê m thuô c kê toa theo Phâ n D Medicare va rơi va o ti nh tra ng khuyê t ba o hiê m hay co n go i la lô ba nh đô nâ t, trong tương lai phi tư tra (out-of-pocket) cho thuô c na y se gia m đi râ t nhiê u. Khi tô ng chi phi thuô c cu a quy vi vươ t qua mư c na o đo ($2,830 trong năm 2010), quy vi se bi rơi va o lô ba nh đô nâ t. Khi gă p ti nh tra ng khuyê t ba o hiê m na y, quy vi se pha i thanh toa n thuô c vơ i gia đâ y đu cho đê n khi tô ng chi phi cu a quy vi đu cao đê đươ c hươ ng ba o hiê m tai ho a (catastrophic coverage) ($4,550 trong 2010). Tô ng chi phi thuô c cu a quy vi bao gô m ca c khoa n tiê n ma quy vi hoă c chương tri nh cu a quy vi đa chi tra. Trong lu c gă p ti nh tra ng khuyê t ba o hiê m na y, quy vi vâ n pha i tiê p tu c đo ng phi ba o hiê m cu a quy vi. Sau khi quy vi đu điê u kiê n đươ c hươ ng ba o hiê m tai ho a, quy vi chi pha i thanh toa n 5% chi phi thuô c kê toa cho phâ n co n la i cu a năm đo. Theo luâ t mơ i, lô ba nh đô nâ t se dâ n dâ n biê n mâ t. Sau đây la ca ch thư c: Nê u quy vi rơi va o lô ba nh đô nâ t trong năm 2010, quy vi se tư động đươ c nhâ n chi phiê u $250 hô trơ một lâ n phi tư tra cho thuô c cu a quy vi. Quy vi không câ n pha i yêu câ u hay nộp đơn xin khoa n hô trơ na y. Quy vi se tư động đươ c nhâ n một chi phiê u trong thư gư i đê n đi a chi ma Sơ An Sinh Xa Hội (Social Security) du ng đê liên la c vơ i quy vi. Nê u quy vi gă p lô ba nh đô nâ t trong năm 2011, quy vi se đươ c gia m 50% chi phi cho thuô c chi nh hiê u (brand-name) va 7% cho thuô c phiên ba n (generic) khi na o quy vi co n ơ trong ti nh tra ng khuyê t ba o hiê m. Lô hô ng na y se dâ n dâ n đươ c lâ p la i va đê n năm 2020 se biê n mâ t. Tuy nhiên, tâ t ca như ng ngươ i co Medicare Phâ n D se vâ n pha i chi u ca c phâ n phi tư tra cho phi ba o hiê m va phi đô ng tra (co-payment), tương tư như ti nh tra ng hiê n nay cu a quy vi khi chưa gă p lô ba nh đô nâ t. 3

4 Bô sung thêm các quyê n lơ i chăm so c pho ng ngư a. Quy vi se không co n pha i tra cho ca c di ch vu chăm so c pho ng ngư a đươ c Medicare châ p thuâ n nư a. Quy vi cu ng se đươ c kha m chư a bê nh vơ i ba c si cu a quy vi theo một chương tri nh pho ng ngư a riêng đê giu p quy vi giư gi n đươ c sư c kho e ơ mư c tô t nhâ t co thê đươ c. Điê u na y co nghi a la bê nh tâ t se co thê đươ c pha t hiê n sơ m hơn va điê u tri nhanh cho ng hơn. Ca c quyê n lơ i vê chăm so c pho ng ngư a mơ i se bă t đâ u va o năm Ca c quyê n lơ i na y bao gô m: Một cuộc kha m sư c kho e toa n diê n ha ng năm miê n phi. Kiê m tra mâ t độ xương, truy ti m bê nh tiê u đươ ng va ca c bê nh ung thư. Ca c cuộc kiê m tra na y se bao gô m chu p x-quang vu (mammograms), nội soi đa i tra ng (colonoscopy), va ca c biê n pha p truy ti m kha c. Giu p nâng cao thêm cơ hội đươ c khám chư a bê nh vơ i bác si gia đình. Tương tư như hâ u hê t ơ mo i ngươ i co Medicare, quy vi muô n biê t chă c chă n ră ng quy vi se tiê p tu c đươ c nhâ n di ch vu chăm so c co châ t lươ ng. Quy vi cu ng muô n biê t se co ca c ba c si gia đi nh hiê n đang co đê cung câ p cho quy vi di ch vu chăm so c đo. Luâ t đa gia i quyê t ca c nhu câ u na y. Ca c y ta va ba c si gia đi nh điê u tri cho như ng ngươ i co Medicare se đươ c thươ ng 10% khi cung câ p di ch vu chăm so c co châ t lươ ng. Điê u na y giu p ba o đa m quy vi se tiê p tu c nhâ n đươ c di ch vu chăm so c y tê câ n thiê t. Ta i ca c khu vư c thiê u ba c si, Medicare se thanh toa n thêm cho ba c si va y ta gia đi nh. Thă ng tay trư ng tri na n la ng phi, gian lâ n va vô hiê u qua. Tương tư như nhiê u ngươ i co Medicare, quy vi chă c chă n se lo lă ng vê viê c gian lâ n trong chăm so c y tê. Như ng ngươ i lư a đa o va gian lâ n chiê m đoa t tiê n cu a chương tri nh Medicare. Luâ t: Cung câ p ca c nguô n lư c mơ i giu p đô i pho vơ i na n gian lâ n va la m du ng Medicare. Co ca c công cu mơ i đê bă t giư như ng ke gian lâ n trong ho a đơn thanh toa n gư i cho Medicare. 4

5 Luâ t co y nghi a gi vơ i như ng ngươ i co chương tri nh Medicare Advantage Luâ t chăm so c sư c kho e mơ i thư c hiê n một sô thay đô i trong ca ch thư c hoa t động cu a ca c chương tri nh Medicare Advantage. Nê u quy vi co chương tri nh Medicare Advantage, thi điê u quan tro ng la quy vi pha i biê t ca c thay đô i na y co thê se a nh hươ ng đê n quy vi như thê na o va khi na o a nh hươ ng. Nê u quy vi co một chương tri nh Medicare Advantage cho năm 2010, chương tri nh cu a quy vi se tiê p tu c đươ c giư nguyên cho đê n cuô i năm Sau năm 2010, quy vi se vâ n đươ c quyê n lư a cho n vê ca ch thư c quy vi nhâ n quyê n lơ i Medicare. Quy vi co thê cho n sư du ng Medicare Advantage hoă c Original Medicare. Luâ t thay đô i vê ca ch thư c Medicare thanh toa n cho ca c chương tri nh Medicare Advantage. Viê c na y co thê se dâ n đê n ca c thay đô i đô i vơ i chương tri nh riêng cu a quy vi. Như thươ ng lê, trong thơ i gian ghi danh(open enrollment), quy vi co quyê n lư a cho n ơ la i chương tri nh hiê n ta i, chuyê n sang một chương tri nh mơ i, hoă c chuyê n vê chương tri nh Original Medicare. Chu tro ng va o châ t lươ ng va gia tr Luâ t mơ i se thươ ng cho ca c chương tri nh Medicare Advantage cung câ p di ch vu chăm so c châ t lươ ng cao. Luâ t cu ng đă t ra ca c quy đi nh mơ i giu p ca c chương tri nh co hiê u qua hơn vê mă t chi phi. Ca c Trung Tâm Di ch Vu Medicare & Medicaid (CMS) co hê thô ng să p ha ng cho ca c chương tri nh Medicare Advantage. Ca c chương tri nh đươ c CMS să p ha ng tô i thiê u bô n trên năm sao se đươ c nhâ n thươ ng cho viê c cung câ p di ch vu chăm so c châ t lươ ng cao. Viê c thươ ng na y se bă t đâ u thư c hiê n tư năm Quy vi co thê xem mư c să p ha ng cho chương tri nh cu a quy vi va o mo i lu c trên website cu a Medicare Ca c chương tri nh pha i sư du ng một phâ n tiê n thươ ng nhâ n đươ c đê cung câ p thêm ca c quyê n lơ i va gia m gia cho ngươ i tham gia trong chương tri nh. Điê u na y co nghi a la ca c chương tri nh co châ t lươ ng cao hơn co thê se cung câ p cho quy vi nhiê u di ch vu hơn. 5

6 Bă t đâ u tư năm 2011, ca c chương tri nh Medicare Advantage không đươ c ti nh phi cao hơn so vơ i Original Medicare cho một sô di ch vu na o đo. Ca c di ch vu na y bao gô m viê c ho a tri liê u, lo c ma u(renal dialysis), va di ch vu chăm so c cu a y ta la nh nghê. Tư năm 2014, ca c chương tri nh se pha i giơ i ha n mư c phi qua n tri cu a ho trong mô i năm la bao nhiêu. Vơ i mô i đô la phi ba o hiê m quy vi đo ng, ca c chương tri nh Medicare Advantage không đươ c sư du ng qua 15 cent cho ca c phi qua n tri. Thay đô i vê ca ch thư c thanh toa n cho Medicare Advantage Hiê n nay, Medicare trơ câ p cho ca c công ty tư nhân cung câ p ca c chương tri nh Medicare Advantage. Điê u na y co nghi a la ca c chương tri nh na y tiêu tô n nhiê u tiê n cu a Medicare hơn so vơ i chương tri nh Original Medicare trung bi nh cao hơn 13% cho mô i ngươ i. Trong năm 2011, ca c chương tri nh Medicare Advantage se nhâ n đươ c cu ng một khoa n tiê n trơ câ p như năm Nhưng bă t đâ u tư năm 2012, Medicare se bă t đâ u gia m bơ t ca c khoa n trơ câ p na y đê ca c mư c thanh toa n se ngang bă ng vơ i Original Medicare hơn. Thay đô i vê ca c khoa n thanh toa n cho Medicare Advantage na y se tiê t kiê m đươ c tiê n ba c cho chương tri nh Medicare. Một phâ n cu a khoa n tiê t kiê m đo se đươ c sư du ng đê lâ p va o phâ n khuyê t ba o hiê m hay lô ba nh đô nâ t thuô c kê toa cu a Medicare. Điê u na y co y nghi a gi đô i vơ i chương tri nh Medicare Advantage cu a quy v Ca c chương tri nh se kha c nhau trong ca ch ư ng pho vơ i ca c mư c trơ câ p thâ p. Viê c na y se phu thuộc một phâ n va o tiê u bang va quâ n ha t cu a chương tri nh đo, va va o sô tiê n thươ ng châ t lươ ng ma ho nhâ n đươ c. Trơ câ p thâ p co thê se khiê n cho một sô chương tri nh că t gia m bơ t ca c di ch vu bô sung như ki nh mă t va gia nhâ p la m tha nh viên câu la c bộ thê du c. Một sô chương tri nh co thê tăng phi ba o hiê m va phi đô ng tra. Ca c chương tri nh kha c thâ m chi co thê quyê t đi nh bo Medicare. 6

7 La m sao quy vi biê t đươ c ca c thay đô i vơ i chương tri nh Medicare Advantage cu a quy v Ha ng năm, ngay ca trươ c khi co luâ t chăm so c sư c kho e mơ i, ca c công ty ba o hiê m cung câ p chương tri nh Medicare Advantage quyê t đi nh như ng gi ho se bao tra va như ng gi ho se ti nh tiê n. Theo luâ t mơ i, mô i công ty ba o hiê m se tiê p tu c ra quyê t đi nh kinh doanh xem co nên thay đô i ca c go i quyê n lơ i va chi phi cu a quy vi hay không. Trong tha ng 10 năm 2010, quy vi se nhâ n đươ c một thông ba o tư chương tri nh cu a quy vi. No se cho quy vi biê t vê ca c thay đô i, nê u co, se diê n ra trong chương tri nh cu a quy vi cho năm Đây la lu c quy vi xem xe t ca c lư a cho n cu a mi nh va thư c hiê n sư lư a cho n phu hơ p nhâ t cho quy vi. Nê u quy vi co thă c mă c vê thông ba o, quy vi co thê trư c tiê p liên la c vơ i chương tri nh Medicare Advantage. Quy vi cu ng co thê go i Medicare ( ) đê no i chuyê n vơ i một nhân viên cô vâ n cho ca c lư a cho n cu a quy vi. Bă t đâ u tư tha ng 10 năm 2010, quy vi co thê so sa nh ca c lư a cho n cu a quy vi bă ng ca ch du ng Công Cu So Sa nh Lư a Cho n Medicare (Medicare Options Compare) trong: Phâ n na y chi ra ca c chương tri nh Medicare Advantage đươ c cung câ p trong khu vư c cu a quy vi. Nê u chương tri nh cu a quy vi co thay đô i hoă c ngưng, quy vi co thê chuyê n sang một chương tri nh Medicare Advantage kha c hay sang Original Medicare. 7

8 Ca c thay đô i vê phi ba o hiê m Medicare theo thu nhâ p Luâ t co hai thay đô i quan tro ng vê phi ba o hiê m cho như ng ngươ i co thu nhâ p cao. Hiê n nay, quy vi pha i đo ng một mư c phi ba o hiê m cao cho Medicare Phâ n B nê u thu nhâ p cu a quy vi cao hơn một mư c na o đo. Mư c thu nhâ p bă t đâ u tư $85,000 cho một ngươ i độc thân hoă c $170,000 cho một că p vơ chô ng sư du ng khai thuê chung. Bă t đâ u tư năm 2011, ca c mư c phi ba o hiê m theo thu nhâ p cu ng a p du ng cho như ng ngươ i co ba o hiê m thuô c kê toa theo Phâ n D. Ca c mư c thu nhâ p cu ng tương tư như đô i vơ i Phâ n B ($85,000/ngươ i, $170,000/că p vơ chô ng). Luâ t mơ i cu ng giư nguyên ca c mư c thu nhâ p cu a năm 2010 cho đê n năm Kê t qua la, co thêm nhiê u ngươ i nư a se pha i đo ng ca c mư c phi ba o hiê m thu nhâ p cao cho Medicare Phâ n B va Phâ n D khi ho đa t đê n ca c mư c thu nhâ p nêu trên. Thông Tin Quan Tro ng vê Ba o Hiê m Medigap Medicare không thanh toa n cho tâ t ca mo i chi phi chăm so c sư c kho e cu a quy vi. Nê u quy vi co Original Medicare, quy vi co thê se muô n mua ba o hiê m hô trơ cho Medicare, co n đươ c go i la ba o hiê m Medigap. Ba o hiê m na y giu p tra ca c phi tô n chă ng ha n như khoa n khâ u trư, đô ng ba o hiê m, va đô ng tra. Chương tri nh Medigap cu ng co thê tra cho một sô loa i di ch vu chăm so c ma Medicare không bao tra. Đu ng nga y 1 tha ng 6 năm 2010, như ng ngươ i co Medicare co một cơ câ u ca c chương tri nh Medigap mơ i: Co hai chương tri nh mơ i đươ c bô sung, go i la Chương Tri nh M va N. Bô n chương tri nh E, H, I va J không co n đươ c cung câ p cho như ng ngươ i mua chương tri nh mơ i nư a. Tuy nhiên, nê u quy vi đa co một trong như ng chương tri nh na y rô i, quy vi vâ n co thê giư no. Thay đô i kha c cho ca c chương tri nh Medigap bao gô m: Khoa n đô ng ba o hiê m (co-insurance) Phâ n A cho di ch vu chăm so c va ng sinh hiê n nay la một quyê n lơ i cơ ba n trong tâ t ca mo i chương tri nh. 8

9 Chương tri nh G gia tăng quyê n lơ i cho Ca c Phi Vươ t Qua Phâ n B (Part B Excess Charges) tư mư c 80% hiê n nay lên 100%. Ca c thay đô i na y chi a p du ng cho ca c chi nh sa ch mơ i ba n sau nga y 1 tha ng 6 năm Chu ng se không a nh hươ ng đê n chi nh sa ch Medigap quy vi mua trươ c nga y 1 tha ng 6. Ca c thay đô i đô i vơ i Medigap la do Đa o Luâ t Ca i Tiê n Medicare cho Bê nh Nhân va Nha Cung Câ p (Medicare Improvements for Patients and Providers Act) đươ c thông qua năm 2008 đưa ra. Chu ng không pha i la do luâ t chăm so c sư c kho e mơ i quy đi nh. Ca c bươ c quy vi câ n thư c hiê n Nê u quy vi đa co một chương tri nh Medigap rô i va quy vi thi ch chương tri nh na y, thi quy vi co thê giư la i. Chương tri nh va ca c quyê n lơ i cu a quy vi se vâ n đươ c giư nguyên miê n la quy vi tiê p tu c đo ng phi ba o hiê m cho đu ng ha n. Quy vi không câ n pha i thay đô i ba o hiê m hiê n ta i trư khi no không đa p ư ng đươ c cho nhu câ u cu a quy vi nư a. Nê u quy vi đang tham gia một chương tri nh Medicare Advantage, như một chương tri nh cu a Tô Chư c Giư Gi n Sư c Kho e Medicare (Health Maintenance Organization HMO), quy vi không câ n pha i mua Medigap nư a. Nê u quy vi sô ng ta i Massachusetts, Minnesota, hoă c Wisconsin, quy vi se co nhiê u chương tri nh Medigap vơ i tiêu chuâ n kha c nhau đê mua. Quy vi co thê ti m thông tin ơ đâu Chương Tri nh Hô Trơ Ba o Hiê m Y Tê (State Health Insurance Assistance Program SHIP) cu a tiê u bang quy vi co thê giu p quy vi ti m hiê u qua ca c thay đô i na y giu p quy vi mua đươ c ba o hiê m quy vi câ n. Xin ti m hiê u vê Chương Tri nh Hô Trơ Ba o Hiê m Y Tê (SHIP) cu a đi a phương quy vi ta i Đê xem co như ng chương tri nh na o đươ c cung câ p trong khu vư c cu a quy vi, ha y đê n xem mu c So Sa nh Ca c Lư a Cho n Medicare (Medicare Options Compare) ta i 9

10 Ha y lư a cho n sa ng suô t Ta i liê u na y nêu bâ t ca c tiê n bộ va thay đô i quan tro ng cu a Medicare co thê a nh hươ ng đê n quy vi. Tuy nhiên, nê u quy vi ti nh đô i chương tri nh ba o hiê m Medicare hoă c Medigap cu a quy vi, ha y câ n thâ n ti m hiê u tâ t ca ca c sư kiê n trươ c đa. Kiê m tra la i tâ t ca ca c phương a n lư a cho n cu a quy vi trươ c khi chuyê n tư một chương tri nh Medicare na y sang một chương tri nh kha c. Nê u quy vi co ba o hiê m y tê kha c, như Medicaid hoă c ba o hiê m y tê hưu tri do chu sơ la m hoă c công đoa n cung câ p, ha y ti m hiê u xem ca c chương tri nh na y hoa t động kê t hơ p vơ i tư ng chương tri nh Medicare ma quy vi ti nh mua như thê na o. Nê u quy vi bo ba o hiê m bô sung cu a quy vi khi thay đô i chương tri nh, quy vi co thê se không đươ c ba o hiê m trơ la i như cu nư a nê u sau đo quy vi la i đô i y. Nê u quy vi đang xem xe t mua chi nh sa ch Medigap, ha y kiê m tra ca c phương a n lư a cho n cu a quy vi câ n thâ n. So sa nh phi ba o hiê m va quyê n lơ i cu a ca c chương tri nh kha c nhau. Rô i da nh thơ i gian să p xê p ca c thông tin ma quy vi thu thâ p đươ c. Nê u quy vi bo ba o hiê m Medigap, co thê quy vi se không lâ y la i đươ c. Quy vi co thê ti m ca c công cu trơ giu p cho quy vi ta i hoă c Medicare Options Compare Bă ng ca ch luôn đo n đo c thông tin, quy vi se sa ng suô t hơn trong viê c ra quyê t đi nh phu hơ p vơ i quy vi. Xin thươ ng xuyên kiê m tra đê biê t ca c thông tin mơ i nhâ t. 10

11 GHI CHÚ: 11

12 D19431 (12/10)

1. chapter G4 BA O CA O PHA T TRIÊ N BÊ N VƯ NG

1. chapter G4 BA O CA O PHA T TRIÊ N BÊ N VƯ NG 1. chapter G4 HƯƠ NG DÂ N BA O CA O PHA T TRIÊ N BÊ N VƯ NG 1 MU C LU C 1. GIƠ I THIÊ U 4 2. CA CH SƯ DU NG SA CH HƯƠ NG DÂ N THƯ C HIÊ N 6 3. NGUYÊN TĂ C BA O CA O 8 3.1 Nguyên tă c Xa c đi nh Nô i dung

More information

Kho a đa o ta o vê phân ti ch an toa n thu y nhiê t lo pha n ư ng

Kho a đa o ta o vê phân ti ch an toa n thu y nhiê t lo pha n ư ng Biên dịch các bài giảng trong khóa đào tạo chuyên sâu về đánh giá và phân tích an toàn lò phản ứng (JNES 2010) *** Sản phẩm Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 04/HĐ NV 2012 Người thực hiện: Nguyễn Tú Oanh

More information

PH NG PH P D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG GI O DôC MÇM NON

PH NG PH P D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG GI O DôC MÇM NON NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH MODULE mn 20 PH NG PH P D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG GI O DôC MÇM NON 69 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Ph ng pháp d y h c là m t trong nh ng y u t quan tr ng c a quá trình d y h c. quá trình d

More information

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0 * PHẦN 4

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0 * PHẦN 4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0 * PHẦN 4 Nội dung chính trong phần này: 1. Khai báo các thông số của biến 2. Tạo biến giả 3. Hồi quy OLS kết hợp với phương pháp Stepwise * SPSS 12.0 là sản phẩm

More information

Hướng dẫn sử du ng máy in

Hướng dẫn sử du ng máy in Hướng dẫn sử du ng máy in TIẾNG VIỆT Trươ c khi sư du ng ma y in, đa m ba o đo c ky hươ ng dâ n na y, bao gô m ca phâ n Ca nh ba o an toa n. Đo c hươ ng dâ n se giu p ba n sư du ng ma y in đu ng ca ch.

More information

KH O SÁT D L NG THU C TR SÂU LÂN H U C TRONG M T S CH PH M TRÀ ACTISÔ

KH O SÁT D L NG THU C TR SÂU LÂN H U C TRONG M T S CH PH M TRÀ ACTISÔ TÓM T T KH O SÁT D L NG THU C TR SÂU LÂN H U C TRONG M T S CH PH M TRÀ ACTISÔ Nguy n Th Minh Thu n*, Tr n Thanh Nhãn*, Nguy n ng Ti n ** t v n : Thu c b o v th c v t làm ô nhi m môi tr ng và c bi t là

More information

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG THÀNH VIÊN : 1. Nguyễn Ngọc Linh Kha 08066K. Nguyễn Thị Hải Yến 080710K. Hồ Nữ Cẩm Thy 08069K 4. Phan Thị Ngọc Linh 080647K 5. Trần Mỹ Linh 080648K L p 08TT1D_KHOÁ 1 Page

More information

Thông tin mang tính a lý trên m t vùng lãnh th bao g m r t nhi u l p d li u khác nhau (thu c n v hành chánh nào, trên lo i t nào, hi n tr ng s d ng

Thông tin mang tính a lý trên m t vùng lãnh th bao g m r t nhi u l p d li u khác nhau (thu c n v hành chánh nào, trên lo i t nào, hi n tr ng s d ng Ch ng 3 PHÁT TRI N D LI U Thông tin mang tính a lý trên m t vùng lãnh th bao g m r t nhi u l p d li u khác nhau (thu c n v hành chánh nào, trên lo i t nào, hi n tr ng s d ng t là gì,... ) và m i d li u

More information

TH TR NG HÀNG KHÔNG, KHÔNG GIAN VI T NAM

TH TR NG HÀNG KHÔNG, KHÔNG GIAN VI T NAM TH TR NG HÀNG KHÔNG, KHÔNG GIAN VI T NAM Tr n B ng, (X2000-Supaéro 2004), Eurocopter. Th tr ng v n t i hàng không Vi t Nam N n kinh t Vi t Nam ã t c nh ng thành t u áng k sau khi chuy n sang n n kinh t

More information

NGHIÊN C U XU T XÂY D NG H H TR RA QUY T NH KHÔNG GIAN CHO THOÁT N C Ô TH B NG CÁC GI I PHÁP CÔNG TRÌNH

NGHIÊN C U XU T XÂY D NG H H TR RA QUY T NH KHÔNG GIAN CHO THOÁT N C Ô TH B NG CÁC GI I PHÁP CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U XU T XÂY D NG H H TR RA QUY T NH KHÔNG GIAN CHO THOÁT N C Ô TH B NG CÁC GI I PHÁP CÔNG TRÌNH Lê Trung Ch n 1, Kh u Minh C nh 1 TÓM T T T Vi c nâng ng/ ào kênh s nh h ng n tích l y dòng ch y.

More information

Bài 3: Mô phỏng Monte Carlo. Under construction.

Bài 3: Mô phỏng Monte Carlo. Under construction. Bài 3: Mô phỏng Monte Carlo Under contruction. Giới thiệu Monte Carlo (MC) là phương pháp dùng ố ngẫu nhiên để lấy mẫu (ampling) trong một tập hợp Thuật ngữ Monte Carlo được ử dụng lần đầu bởi Metropoli

More information

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP TẠI QUẦY (Biểu phí chưa bao gồm VAT)

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP TẠI QUẦY (Biểu phí chưa bao gồm VAT) BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP TẠI QUẦY TÊN PHI VND Ngoa i tê (USD/EUR/Va ng) A. DI CH VU TA I KHOA N TIÊ N GƯ I Mơ ta i khoa n Phi Qua n ly ta i khoa n (1) 120.000/quy 6 USD/quy Đo ng ta i khoa

More information

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI BỘ MÔN: KHOA HO C MA Y TI NH KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Giáo trình AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI BỘ MÔN: KHOA HO C MA Y TI NH KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Giáo trình AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI BỘ MÔN: KHOA HO C MA Y TI NH KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo trình AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TÊN HỌC PHẦN : An toàn và bảo mật Thông tin MÃ HỌC PHẦN : 17212

More information

C M NANG AN TOÀN SINH H C PHÒNG THÍ NGHI M

C M NANG AN TOÀN SINH H C PHÒNG THÍ NGHI M C M NANG AN TOÀN SINH H C PHÒNG THÍ NGHI M Xu t b n l n th 3 T ch c Y t Th gi i Geneva 2004 Hi u ính Th c s Ph m V n H u, Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên Th c s Nguy n Th Thu H ng, i h c Qu c gia Hà N i

More information

5 Dùng R cho các phép tính đơn giản và ma trận

5 Dùng R cho các phép tính đơn giản và ma trận 5 Dùng R cho các phép tính đơn giản và ma trận Một trong những lợi thế của R là có thể sử dụng như một máy tính cầm tay. Thật ra, hơn thế nữa, R có thể sử dụng cho các phép tính ma trận và lập chương.

More information

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Năm học 013-014 Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu năm 013 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Gợi ý giải Bài tập 7 HỒI QUY ĐƠN BIẾN (TIẾP THEO Ngày Phát: Thứ ba 6/11/013 Ngày Nộp: Thứ

More information

Mục tiêu. Hiểu được. Tại sao cần phải định thời Các tiêu chí định thời Một số giải thuật định thời

Mục tiêu. Hiểu được. Tại sao cần phải định thời Các tiêu chí định thời Một số giải thuật định thời ĐỊNH THỜI CPU Mục tiêu Hiểu được Tại sao cần phải định thời Các tiêu chí định thời Một số giải thuật định thời Ghi chú: những slide có dấu * ở tiêu đề là những slide dùng để diễn giải thêm Định thời CPU

More information

CH NG IV TH C HI N PH NG PHÁP T NG H P CHO QUY HO CH S D NG B N V NG NGU N TÀI NGUYÊN T AI

CH NG IV TH C HI N PH NG PHÁP T NG H P CHO QUY HO CH S D NG B N V NG NGU N TÀI NGUYÊN T AI CH NG IV TH C HI N PH NG PHÁP T NG H P CHO QUY HO CH S D NG B N V NG NGU N TÀI NGUYÊN T AI I. M C ÍCH - Rà soát và phát tri n chính sách h tr cho nh ng s d ng t ai t t nh t và qu n lý b n v ng ngu n tài

More information

QCVN 19: 2009/BTNMT QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C

QCVN 19: 2009/BTNMT QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

More information

GIÁO TRÌNH LÝ THUY T C B N V M NG LAN

GIÁO TRÌNH LÝ THUY T C B N V M NG LAN GIÁO TRÌNH LÝ THUY T C B N V M NG LAN C L C Ch ng I: GI I THI U CHUNG... 1 I. M NG TRUY N THÔNG VÀ CÔNG NGH M NG...1 1. Gi i thi u chung...1 2 Th nào là m t m ng máy tính...3 2.1. Các thành ph n m ng:

More information

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Họ và tên nghiên cứu sinh: Họ và tên cán bộ hướng dẫn chính: Họ và tên cán bộ hướng dẫn phụ: Huỳnh Trần Mỹ Hòa PGS-TS Trần

More information

L i m. v m ng, lá có hai th : m t lo i ph t lo i thô nhám. C hai lo u dài 4,5 t u nh ng

L i m. v m ng, lá có hai th : m t lo i ph t lo i thô nhám. C hai lo u dài 4,5 t u nh ng L i m Hoa u i hoa hi m, l không thu c lo i hoa qu, m c nh (Himalaya), cao nguyên Delcan thu c hay c Tích Lan v.v S i c c Ph t Thích Ca Mâu Ni c t i cung thành Ca T La v i chân dãy Hy Mã L c C ng Hòa Nepal.

More information

VieTeX (21) Nguy ên Hũ, u Ðiê, n Khoa Toán - Co, - Tin học

VieTeX (21) Nguy ên Hũ, u Ðiê, n Khoa Toán - Co, - Tin học Câu h, oi và tr, a lò, i về s, u, dụng LaTeX và VieTeX (21) Nguy ên Hũ, u Ðiê, n Khoa Toán - Co, - Tin học ÐHKHTN Hà Nội, ÐHQGHN Mục lục 21.1. Lệnh nào trong LaTeX làm khô i công thú, c có thê, ng ăt dôi

More information

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 (Cả năm)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 (Cả năm) Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 (Cả năm) 1. Để đưa ra lời gợi ý ai đó làm việc gì với mình chúng ta sử dụng các mẫu câu sau đây: 1.1 Let s + bare infinitive - Let s go to the cinema tonight. - Let s help

More information

DỰ BÁO TƯỚNG THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CHO ĐÁ CHỨA CARBONATE PHÍA NAM BỂ SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

DỰ BÁO TƯỚNG THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CHO ĐÁ CHỨA CARBONATE PHÍA NAM BỂ SÔNG HỒNG, VIỆT NAM DỰ BÁO TƯỚNG THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CHO ĐÁ CHỨA CARBONATE PHÍA NAM BỂ SÔNG HỒNG, VIỆT NAM Tóm tắt ThS. Đỗ Thế Hoàng, TS. Nguyễn Hải An, ThS. Trần Huy Dư Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

More information

CƠ SỞ VẬT LÝ HẠT NHÂN

CƠ SỞ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYỄN AN SƠN CƠ SỞ VẬT LÝ HẠT NHÂN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Lời mở đầu Kỹ thuật hạt nhân là ngành học sử dụng chùm bức xạ trong đời sống theo hai hình thức: phi năng lượng và năng

More information

Tháng Giao d ch th an toàn. B n ã bi t v Vay 24 phút?

Tháng Giao d ch th an toàn. B n ã bi t v Vay 24 phút? Tháng 5-2009 Giao d ch th an toàn 4 B n ã bi t v Vay 24 phút? 18 TRONG S NÀY GIAO D CH TH AN TOÀN TI P S C NG I TH Y Tháng 5-2009 NGÂN HÀNG ÔNG Á VÌ TR NG SA THÂN YÊU Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: TGÀ.

More information

Nhiễu và tương thích trường điện từ

Nhiễu và tương thích trường điện từ Nhiễu và tương thích trường điện từ TS. NGUYỄN Việt Sơn BM Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp Viện Điện Departement 3I Instrumentation and Idustrial Informatics C1-108 Hanoi University of Science and Technology

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DIỆT VIRUS AVIRA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DIỆT VIRUS AVIRA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DIỆT VIRUS AVIRA A V I R A A N T O À N H Ơ N Trang 1 Mục lục 1. Mở chương trình... 3 2. Giao Diện Chính Của Chương Trình... 4 3. Quét Virus... 7 4. Theo dõi bảo mật cho kết nối

More information

Xác định hàm lực chuyển dời lưỡng cực điện (E1) của 56 Mn từ Bn về các mức năng lượng thấp bằng phân rã gamma nối tầng

Xác định hàm lực chuyển dời lưỡng cực điện (E1) của 56 Mn từ Bn về các mức năng lượng thấp bằng phân rã gamma nối tầng Xác định hàm lực chuyển dờ lưỡng cực đện (E1) của 56 Mn từ Bn về các mức năng lượng thấp bằng phân rã gamma nố tầng Nguyễn An Sơn Trường Đạ học Đà Lạt ( Bà nhận ngày 12 tháng 09 năm 2015, nhận đăng ngày

More information

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHIẾU HITACHI CP-X3021WN

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHIẾU HITACHI CP-X3021WN SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHIẾU HITACHI CP-X3021WN 1 MỤC LỤC I. Mô tả t h à n h p h ầ n t h iết bị..3 II. K ế t n ố i 6 III.Hướng d ẫ n s ử d ụ n g m á y c h iế u 9 I V. H ư ớ n g d ẫ n s ử d ụ n g

More information

On Approximating Solution of Boundary Value Problems

On Approximating Solution of Boundary Value Problems On Approximting Solution of Boundry Vlue Problems Nguyễn Quản Bá Hồng Đoàn Trần Nguyên Tùng Students t Fculty of Mth nd Computer Science, Ho Chi Minh University of Science, Vietnm emil. dtrngtung@live.com

More information

IÒU KHO N RI NG 8 quyòn lîi miôn nép phý b o hióm (BV-NR8/2004)

IÒU KHO N RI NG 8 quyòn lîi miôn nép phý b o hióm (BV-NR8/2004) IÒU KHO N RI NG 8 quyòn lîi miôn nép phý b o hióm (BV-NR8/2004) iòu kho n riªng 8 lµ tho thuën gi a Ng êi tham gia b o hióm vµ B o ViÖt Nh n thä, bæ sung cho Hîp ång b o hióm chýnh (Hîp ång chýnh). ch

More information

Sinh Prime Implicant. Chương 3: Tổng hợp mạch 2 mức

Sinh Prime Implicant. Chương 3: Tổng hợp mạch 2 mức BK TP.HCM Chương 3: Tổng hợp mạh 2 mứ Tối giản đại số Bool mạh 2 mứ Phương pháp Quine-MCluskey Luật suydiễn 2 mứ (Two-Level Tautology) Bù (omplementation) Phương pháp tối giản hính á (Eat Minization) Phương

More information

X AC DI.NH VI. TR I C AC GI A D O H ` ANG

X AC DI.NH VI. TR I C AC GI A D O H ` ANG Tạp chí Tin học và Diều khiê n học, T.26, S.3 (2010), 267 277 XÁC DỊNH VỊ TRÍ CÁC GIÁ DÕ. HÀNG SU. DỤNG CHO XE TU.. DỘNG BÔ C XÊ P TRONG KHO CA NG PHẠM DÚ. C LONG Khoa Công nghệ thông tin, Dại học Thái

More information

Auld Lang Syne. Old Long Past. Tác gi bài hát Auld Lang Syne và dòng sông Afton

Auld Lang Syne. Old Long Past. Tác gi bài hát Auld Lang Syne và dòng sông Afton Tác gi bài hát Auld Lang Syne và dòng sông Afton Auld Lang Syne thu c lo i bài hát ph bi n nh t trên th gi i. Giai u m t mà, gi n d và sâu l ng th t di u k ã chinh ph c trái tim hàng tri u tri u ng i bao

More information

BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG

BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG 1 TRƯỜNG ĐẠI HOC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2. KHOA TOÁN HỌC PHẠM THỊ HIỀN BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ HÌNH HỌC TRONG MẶT PHẲNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH : HÌNH HỌC Người hướng dẫn khoa học T.S PHAN HỒNG TRƯỜNG Hà

More information

On Approximating Solution Of One Dimensional Boundary Value Problems With Dirichlet Conditions By Using Finite Element Methods

On Approximating Solution Of One Dimensional Boundary Value Problems With Dirichlet Conditions By Using Finite Element Methods On Approximting Solution Of One Dimensionl Boundry Vlue Problems With Dirichlet Conditions By Using Finite Element Methods Nguyen Qun B Hong Don Trn Nguyen Tung Students t Fculty of Mth nd Computer Science,

More information

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T11 (2011). Số 4. Tr 75-96

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T11 (2011). Số 4. Tr 75-96 Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T11 (2011). Số 4. Tr 75-96 MÔ HÌH CHU TRÌH CHUYỂ HOÁ ITƠ TROG HỆ SIH THÁI BIỂ Á DỤG CHO VÙG BIỂ VỊH BẮC BỘ GUYỄ GỌC TIẾ Viện ðịa chất và ðịa vật lý biển GUYỄ CHÍ CÔG

More information

Làm vic vi XML trên Android

Làm vic vi XML trên Android Page 1 of 12 Làm vic vi XML trên Android Mc : Trung bình Michael Galpin, Kin trúc s phn mm, Ludi Labs 08 01 2010 Android là mt h iu hành ngu n m, hin i và là SDK cho các thit b di ng Vi h iu hành này,

More information

XUAN BA. bai t a p TIENG ANH. ii n ha xuat BAN HA noi

XUAN BA. bai t a p TIENG ANH. ii n ha xuat BAN HA noi XUAN BA bai t a p TIENG ANH ii n ha xuat BAN HA noi XUAN BA BAI TAP NGUf PHAP TIENG ANH nha x u a t ban t h e gicji LO IN O ID AU Cac ban hoc vien than men! De co them tai lieu thiet thuc phuc vu nhu cau

More information

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI VÀ HỘI TOÁN HỌC HÀ NỘI ========================== NGUYỄN VĂN MẬU, NGUYỄN HỮU ĐỘ (Chủ biên) CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI (Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học)

More information

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SẮT ĐIỆN - ÁP ĐIỆN PZT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SẮT ĐIỆN - ÁP ĐIỆN PZT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SẮT ĐIỆN - ÁP ĐIỆN PZT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC Nguyễn Thị Quỳnh Chi 1, Nguyễn Vũ Cẩm Bình 1, Nguyễn Đức Minh 2, Vũ Ngọc Hùng

More information

NH NG I M CHÍNH CHO VI C XÁC NH CÁC TÁC NG C A DU KHÁCH

NH NG I M CHÍNH CHO VI C XÁC NH CÁC TÁC NG C A DU KHÁCH Tài li u: 3.1 NH NG I M CHÍNH CHO VI C XÁC NH CÁC TÁC NG C A DU KHÁCH m b o t t c các nhân viên bi t cách chào ón và x l du khách thông qua nh ng hu n luy n phù h p, c th là cho nh ng ng i có trách nhi

More information

Mô hình lp trình SOA trin khai thc hin các dch v Web, Phn 6: Mô hình thàn...

Mô hình lp trình SOA trin khai thc hin các dch v Web, Phn 6: Mô hình thàn... Page 1 of 7 Mô hình lp trình SOA trin khai thc hin các dch v Web, Phn 6: Mô hình thành phn ti n hoá Mc : Trung bình Donald Ferguson, Kin trúc s trng SWG, IBM Corporation Marcia Stockton, K thut viên cao

More information

- Cài đặt hệ số CT: 1/5-999 KA. - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) - 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Mạng kết nối: 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 3/4 dây

- Cài đặt hệ số CT: 1/5-999 KA. - Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) - 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) - Mạng kết nối: 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 3/4 dây BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SELEC ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN DẠNG SỐ HIỂN THỊ DẠNG LED ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2015 MA12 MA202 MA302 MA335 MV15 MV205 MV305 MV334 MF16 MF216 MF316 - Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT -

More information

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SELEC

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SELEC Hình ảnh BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SELEC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2015 Mã hàng Mô tả Giá (VNĐ) (Có VAT) ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN DẠNG SỐ HIỂN THỊ DẠNG LED MA12 MA202 (72x72) MA302 - Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT

More information

Modelling continuous risk variables: Introduction to fractional polynomial regression

Modelling continuous risk variables: Introduction to fractional polynomial regression Modelling continuous risk variables: Introduction to fractional polynomial regression Hao Duong 1, Devin Volding 2 1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Embassy, Hanoi, Vietnam 2 Houston

More information

THỰC HÀNH MATLAB. Tài liệu Thực hành Laboratory. Nguyễn Thành Nhựt Hoàng Văn Hà Bùi Xuân Thắng

THỰC HÀNH MATLAB. Tài liệu Thực hành Laboratory. Nguyễn Thành Nhựt Hoàng Văn Hà Bùi Xuân Thắng THỰC HÀNH MATLAB Tài liệu Thực hành Laboratory Nguyễn Thành Nhựt Hoàng Văn Hà Bùi Xuân Thắng 8-2010 Lời mở đầu MATLAB là một hệ tính toán, lập trình cao cấp với thư viện hàm phong phú, đa dạng. Chính vì

More information

JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY No. 72A

JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY No. 72A JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY No. 72A - 09 REMOVAL OF HEAVY METAL FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY APATITE MINERAL THĂM DÒ KHẢ NĂNG XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG KHOÁNG APATIT CỦA

More information

KHÁM PHÁ NG D NG C A C C VÀ I

KHÁM PHÁ NG D NG C A C C VÀ I KHÁM PHÁ NG D NG C A C C VÀ I C C Hoàng Qu c Khánh C c và i c c là m t công c m nh và thú v c a hình h c.v i c c và i c c ta có th a ra cách nhìn khá nh t quán v i m t s d ng toán c tr ng (quan h vuông

More information

Về quan hệ giữa toán học và tin học

Về quan hệ giữa toán học và tin học Về quan hệ giữa toán học và tin học Hồ Tú Bảo Viện Công nghệ Thông tin, Viện KH & CN Việt Nam Japan Advanced Institute of Science and Technology 1 Toán học và tin học Vài lĩnh vực tiêu biểu của toán học

More information

Integrated Algebra. Glossary. High School Level. English / Vietnamese

Integrated Algebra. Glossary. High School Level. English / Vietnamese High School Level Glossary Integrated Algebra Glossary English / Vietnamese Translation of Integrated Algebra terms based on the Coursework for Integrated Algebra Grades 9 to 12. Word-for-word glossaries

More information

NGHI N CÙU CƒI TI N CH T L ÑNG N N ƒnh TRONG LCD

NGHI N CÙU CƒI TI N CH T L ÑNG N N ƒnh TRONG LCD T p ch½ Tin håc v i u khiºn håc, T.28, S.3 (2012), 217233 NGHI N CÙU CƒI TI N CH T L ÑNG N N ƒnh TRONG LCD NGUY N HÚU T I 1, NGUY N THÀ HO NG LAN 2 1 Khoa Cæng ngh» Thæng tin, i håc Khoa håc Hu 2 i håc

More information

PROSPECTING FITNESS OF VN-2000 DATUM TO EGM2008

PROSPECTING FITNESS OF VN-2000 DATUM TO EGM2008 PROSPECTING FITNESS OF VN-2000 DATUM TO EGM2008 Le Trung Chon 1 1 HCMC University of Technology, VNU-HCM 268 Lý Thuong Kiet, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam Email: ltchon@hcmut.edu.vn ABSTRACT

More information

HỌC PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Bộ môn: Khoa học máy tính

HỌC PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Bộ môn: Khoa học máy tính HỌC VIỆN KỸ THẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI GIẢNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Bộ môn: Khoa học máy tính Giáo viên: Hà Chí Trung Học hàm: Giảng viên Học vị: Tiến sĩ Liên hệ: 01685-582-102

More information

ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Mã số: CT384, 3 Tín chỉ (KT Điện tử VT, KT Điều khiển và Cơ Điện tử)

ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Mã số: CT384, 3 Tín chỉ (KT Điện tử VT, KT Điều khiển và Cơ Điện tử) ĐẠI HỌC CẦN THƠ Mã số: CT384, 3 Tín chỉ (KT Điện tử VT, KT Điều khiển và Cơ Điện tử) TS. Nguyễn Chí Ngôn Bộ môn Tự Động Hóa Khoa Kỹ thuật Công nghệ Email: ncngon@ctu.edu.vn ---008--- 1 Nội Dung Chương

More information

TÀI LIU CHO HC VIÊN. Phiên bn 4 (Tháng ) Biên son: V Th Nha, Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam

TÀI LIU CHO HC VIÊN. Phiên bn 4 (Tháng ) Biên son: V Th Nha, Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam TÀI LIU CHO HC VIÊN Phiên bn 4 (Tháng 1-2008) Biên sn: V Th Nha, Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam Thông tin tng quát v bài hc...1 Internet môi tr ng tìm kim thông tin...2 Các li thông tin th ng tìm

More information

THE GENERAL INTERFERENCE MODEL IN THE FUZZY RELIABILITY ANALYSIS OF-SYSTEMS

THE GENERAL INTERFERENCE MODEL IN THE FUZZY RELIABILITY ANALYSIS OF-SYSTEMS Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 27, No. 3 (25), pp. 86-92 THE GENERAL INTERFERENCE MODEL IN THE FUZZY RELIABILITY ANALYSIS OF-SYSTEMS NGUYEN VAN PHO Hanoi University of Civil Engineering Abstract.

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

HA NOI NATIONAL UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE

HA NOI NATIONAL UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE Stratigraphic Units of Viet Nam Authors Tong-Dzuy Thanh, Vu Khuc, Dang Tran Huyen, Do Bat, Doan Nhat Truong, Nguyen Dich Dy, Nguyen Huu Hung, Pham Huy Thong, Pham Kim Ngan, Ta Hoa Phuong, Tran Huu Dan,

More information

Some Results in studying NPP accidents using PCTRAN-2 LOOP and WWER-1000 simulators

Some Results in studying NPP accidents using PCTRAN-2 LOOP and WWER-1000 simulators Technical Meeting on Effective Utilization of Nuclear Power Plant Simulators as Introductory Educational Tools Some Results in studying NPP accidents using PCTRAN-2 LOOP and WWER-1 simulators Vo Hong Hai,

More information

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây: Thông tin liên hệ:

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:  Thông tin liên hệ: Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

More information

G i ThÀy TØ ChÓn Ngàn Xa Và SÖ LÜ c Pháp Môn Vãng Sanh TÎnh ñ Theo TruyŠn ThÓng Kim-Cang-ThØa

G i ThÀy TØ ChÓn Ngàn Xa Và SÖ LÜ c Pháp Môn Vãng Sanh TÎnh ñ Theo TruyŠn ThÓng Kim-Cang-ThØa Khi các con trì tøng nh»ng l i khän nguyœn các vî thày thì Çó cûng gióng nhü các con Çang tü i nü c lên m t täng Çá. Täng Çá chính là chü ng duyên và nh»ng l i càu nguyœn tæn Çáy lòng cûa các con cûng

More information

Truờng Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Điện tử Bài giảng THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Truờng Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Điện tử Bài giảng THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Truờng Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Điện tử ----------------------------------- Bài giảng THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Biên soạn: Th.S Huỳnh Minh Ngọc LƢU HÀNH NỘI BỘ 008 MỤC LỤC

More information

NATIONAL HYDRO METEOROLOGICAL

NATIONAL HYDRO METEOROLOGICAL NATIONAL HYDRO-METEOROLOGICAL SERVICE OF VIET NAM (NHMS) The NHMS Position: NHMS is a functional body under, Ministry of Natural Resources and Environment Main function: -To manage and operate Meteorological,

More information

The role of different medium and plant hormones on multiple shoots of Jewel orchids (Anoectochilus setaceus Blume)

The role of different medium and plant hormones on multiple shoots of Jewel orchids (Anoectochilus setaceus Blume) VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 28 (2012) 47-53 The role of different medium and plant hormones on multiple shoots of Jewel orchids (Anoectochilus setaceus Blume) Nguyen Trung Thanh

More information

Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL)

Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL) Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL) qi 1 n ai 4 d(e) ba 3 o be 4 i sh(e 1 )ng c(i 2 ) new words!, ni 3 ha 3 o! la 2 i zho 1 ng guo 2 yi 1 ho 4 u, me 2 i yo 3 u

More information

Phát tâm bò ÇŠ. ñåi SÜ RIBUR RINPOCHE thuy t giäng HÒng NhÜ Thubten Munsel chuy n ViŒt ng» tø bän Anh ng» cûa Fabrizio Pallotti

Phát tâm bò ÇŠ. ñåi SÜ RIBUR RINPOCHE thuy t giäng HÒng NhÜ Thubten Munsel chuy n ViŒt ng» tø bän Anh ng» cûa Fabrizio Pallotti Tinh túy cûa tám müöi bón ngàn pháp môn n m g n trong tâm bò ÇŠ. ñây là tâm nguyœn mong mình thành PhÆt Ç giúp chúng sinh thoát kh Çau Ç Ç n t i mišn an låc không gì sánh b ng. Phát tâm bò ÇŠ Ribur Rinpoche

More information

Proceeding Optical Remote Sensing Method for Detecting Urban Green Space as Indicator Serving City Sustainable Development

Proceeding Optical Remote Sensing Method for Detecting Urban Green Space as Indicator Serving City Sustainable Development Proceeding Optical Remote Sensing Method for Detecting Urban Green Space as Indicator Serving City Sustainable Development Tran Thi Van *, Nguyen Dang Huyen Tran, Ha Duong Xuan Bao, Dinh Thi Thanh Phuong,

More information

Xác định lượng vết thủy ngân bằng phương pháp chiết pha rắn - quang học

Xác định lượng vết thủy ngân bằng phương pháp chiết pha rắn - quang học Xác định lượng vết thủy ngân bằng phương pháp chiết pha rắn - quang học Phùng Thị Thu Huyền Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS. ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29 Người hướng dẫn: PGS.TS.

More information

CURRICULUM VITAE. Vietnamese (mother tongue); English; Russian and German.

CURRICULUM VITAE. Vietnamese (mother tongue); English; Russian and German. CURRICULUM VITAE 1. PERSONAL: Name: Nationality: Languages: Present job: Personal address: DUONG Ngoc Hai Vietnamese Vietnamese (mother tongue); English; Russian and German. Prof., Dr.Sc., Vice-President,

More information

NOTES ON THE SUBGENUS PENICILLONAROSA Strand, 1916 (LEPIDOPTERA, LIMACODIDAE)

NOTES ON THE SUBGENUS PENICILLONAROSA Strand, 1916 (LEPIDOPTERA, LIMACODIDAE) NOTES ON THE SUBGENUS PENICILLONAROSA Strand, 1916 (LEPIDOPTERA, LIMACODIDAE) ALEXEY V. SOLOVYEV Ulyanovsk State Pedagogical University TRAN THIEU DU Institute of Ecology and Biological Resource Penicillonarosa

More information

Geochemical characteristics of Quaternary sediments in the Hanoi area

Geochemical characteristics of Quaternary sediments in the Hanoi area VNU Journal of Science, Earth Sciences 28 (2012) 1-10 Geochemical characteristics of Quaternary sediments in the Hanoi area Dang Mai 1, *, Nguyen Thuy Duong 1, Tong Thi Thu Ha 2, Dang Quang Khang 1, Nguyen

More information

GIAÛI NGHÓA CAÙC THUAÄT NGÖÕ

GIAÛI NGHÓA CAÙC THUAÄT NGÖÕ GIAÛI NGHÓA CAÙC THUAÄT NGÖÕ RELAY ÑIEÄN TÖÛ BAÛO VEÄ ÑOÄNG CÔ : Thieát bò thay theá relay nhieät (RTH) ñeå baûo veä ñoäng cô vôùi caùc tính naêng vöôït troäi nhö sau :+ Ñoä chính xaùc cao. + Hoã trôï

More information

KÕt qu týnh to n lùa chän hµm vën chuyón bïn c t thých hîp nhêt cho o¹n s«ng Hång tõ Hoµ B nh Õn Hµ Néi nhê øng dông m«h nh GSTARS 2.

KÕt qu týnh to n lùa chän hµm vën chuyón bïn c t thých hîp nhêt cho o¹n s«ng Hång tõ Hoµ B nh Õn Hµ Néi nhê øng dông m«h nh GSTARS 2. T¹p chý Khoa häc hqghn, KHTN & CN, T.xxI, Sè 3PT., 2005 KÕt qu týnh to n lùa chän hµm vën chuyón bïn c t thých hîp nhêt cho o¹n s«ng Hång tõ Hoµ B nh Õn Hµ Néi nhê øng dông m«h nh GSTARS 2.1 Khoa KhÝ t

More information

Situation, causes and solutions for coastal protection and restoration of coastal mangroves in the Mekong Delta

Situation, causes and solutions for coastal protection and restoration of coastal mangroves in the Mekong Delta Situation, causes and solutions for coastal protection and restoration of coastal mangroves in the Mekong Delta Le Manh Hung 1, Tran Ba Hoang 2 1,2 Southern Institute of Water Resource Research, Ho Chi

More information

the mathscope All the best from Vietnamese Problem Solving Journals May 10, 2006 please download for free at our websites:

the mathscope All the best from Vietnamese Problem Solving Journals May 10, 2006 please download for free at our websites: the mathscope All the best from Vietnamese Problem Solving Journals May 10, 2006 please download for free at our websites: www.math4u.de, & www.imo.org.yu translated by Phạm Văn Thuận, Eckard Specht Journal

More information

STATUS OF COASTAL EROSION OF VIETNAM AND PROPOSED MEASURES FOR PROTECTION

STATUS OF COASTAL EROSION OF VIETNAM AND PROPOSED MEASURES FOR PROTECTION STATUS OF COASTAL EROSION OF VIETNAM AND PROPOSED MEASURES FOR PROTECTION Assoc. Prof., Dr. Assoc. Prof., Dr. Prof., DSc. Eng. Ngo Ngoc Cat Pham Huy Tien Do Dinh Sam Nguyen Ngoc Binh The coastal zone of

More information

List of the publications of Prof.DrSc. Dao Khac An from

List of the publications of Prof.DrSc. Dao Khac An from List of the publications of Prof.DrSc. Dao Khac An from 2015-1983 [1]. Khac An Dao, Thi Thuy Nguyen, Thi Mai Huong Nguyen and Duy Thien Nguyen; Comparison of some morphological and absorption properties

More information

EFFECTS OF WARM WATER IN BREAKING DORMANCY OF RICE SEED

EFFECTS OF WARM WATER IN BREAKING DORMANCY OF RICE SEED Omonrice 18: 19-136 (011) EFFECTS OF WARM WATER IN BREAKING DORMANCY OF RICE SEED Lam Dong Tung 1, Edralina P. Serrano 1 Cuu Long Delta Rice Research Institute, Can Tho, Viet Nam (CLRRI) University of

More information

Get Started on CreateSpace

Get Started on CreateSpace {paperback self publishing process} Account Set Up Go to CreateSpace.com Click Sign up Fill out Create Account info fields * Under What type of media you are considering punlishing?, you may want to choose

More information

FLOOD MONITORING and FORECASTING IN VIET NAM

FLOOD MONITORING and FORECASTING IN VIET NAM ASIAN WATER CYCLE SYMPOSIUM TOKYO, 2-4 NOV. 2005 FLOOD MONITORING and FORECASTING IN VIET NAM Dr. Nguyen Thi Tan Thanh, National Hydro-Meteorological Service (NHMS) of the Ministry of National Resources

More information

Investigation on basic blue 41 dye degradation by fenton reaction

Investigation on basic blue 41 dye degradation by fenton reaction VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 23 (2007) 275-279 Investigation on basic blue 41 dye degradation by fenton reaction Nguyen Dac Vinh1 *, Nguyen Bin2 1 Department o f Chemistry, College

More information

Study the hydro-isomerization of light paraffin over bifunctional catalysts at elevated pressures

Study the hydro-isomerization of light paraffin over bifunctional catalysts at elevated pressures SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol.19, No.K3-2016 Study the hydro-isomerization of light paraffin over bifunctional catalysts at elevated pressures Dao Thi Kim Thoa Luu Cam Loc Ho Chi Minh City University

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

1. SỤ THOÁI HÓA CHUNG CỦA ACID NUCLEICĐẾN MONONUCLEOTID Ở mô động vật: nuclease cắt đứt liên kết phosphodieste của polynucleotid (acid nucleic) thành

1. SỤ THOÁI HÓA CHUNG CỦA ACID NUCLEICĐẾN MONONUCLEOTID Ở mô động vật: nuclease cắt đứt liên kết phosphodieste của polynucleotid (acid nucleic) thành HYỂ HÁ ID LEI TRƯỜ ðại HỌ Y KH HẾ I. SỰ THÁI HÓ 1. SỤ THÁI HÓ H Ủ ID LEIĐẾ MLETID Ở mô động vật: nuclease cắt đứt liên kết phosphodieste của polynucleotid (acid nucleic) thành mononucleotid nhờ gồm 02

More information

C«ng ty cæ phçn th ng m¹i vµ c«ng nghö kh o s t - SUJCOM.,JSC H íng dén nhanh. Ts02-3 /5 /7

C«ng ty cæ phçn th ng m¹i vµ c«ng nghö kh o s t - SUJCOM.,JSC  H íng dén nhanh. Ts02-3 /5 /7 159 Kh m Thiªn- Hµ Néi. c«ng Tel: ty 04. cæ 3518. phçn 3386 th ng (5 lines) m¹i 04. 3518. vµ c«ng 1524 nghö www.leica.vn kh o s t Survey Technology & Trading Joint Stock Company C: 159 Phè Kh m Thiªn -

More information

PYROPHYLLITE DEPOSIT IN TẤN MÀI, VIỆT NAM

PYROPHYLLITE DEPOSIT IN TẤN MÀI, VIỆT NAM PYROPHYLLITE DEPOSIT IN TẤN MÀI, VIỆT NAM J. KROOS 1, J. KASBOHM 1, LÊ THỊ LÀI 2 1 Institute of Geosciences, University of Greifswald, Germany 2 Institute of Geological Sciences, VAST, Hà Nội Abstract:

More information

NGHIÊN CỨU VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM TỪ CHỦNG Serratia marcescens DT3

NGHIÊN CỨU VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM TỪ CHỦNG Serratia marcescens DT3 ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc khoa häc tù nhiªn ------------***------------ TRẦN THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM TỪ CHỦNG Serratia marcescens

More information

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Australia Viet Nam Mozambique China India Madagasca South Africar Canada Srilanka Ukraina USA Kenya Norway Others Brazil РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ BUI XUAN NAM (Hanoi University of Mining

More information

Dimensionality Reduction and Manifold Learning. Tu Bao Ho Japan Advance Institute of Science and Technology John von Neumann Institute, VNU-HCM

Dimensionality Reduction and Manifold Learning. Tu Bao Ho Japan Advance Institute of Science and Technology John von Neumann Institute, VNU-HCM Dimensionality Reduction and Manifold Learning Tu Bao Ho Japan Advance Institute of Science and Technology John von Neumann Institute, VNU-HCM 1 Introduction The background The data is high-dimensional

More information

Analysis stability of rock slope at left bank of South portal of North tunnel Da Nang Quang Ngai expressway

Analysis stability of rock slope at left bank of South portal of North tunnel Da Nang Quang Ngai expressway an ISRM specialized conference Analysis stability of rock slope at left bank of South portal of North tunnel Da Nang Quang Ngai expressway Pham Quoc Tuan a,b *, Phi Hong Thinh c, Nghiem Huu Hanh a a Vietnam

More information

m«h nh to n 3 chiòu nghiªn cøu chêt l îng n íc vþnh h¹ long Vò Duy VÜnh, ç nh ChiÕn, TrÇn Anh Tó

m«h nh to n 3 chiòu nghiªn cøu chêt l îng n íc vþnh h¹ long Vò Duy VÜnh, ç nh ChiÕn, TrÇn Anh Tó m«h nh to n 3 chiòu nghiªn cøu chêt l îng n íc vþnh h¹ long Vò Duy VÜnh, ç nh ChiÕn, TrÇn Anh Tó 1. Më Çu Trong nh ng n m gçn y, c c tiòm n ng do thiªn nhiªn ban tæng cña vþnh H¹ Long îc khai th c trong

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

Textual Procurement Plan

Textual Procurement Plan Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Textual Procurement Plan (This is only a sample with the minimum content that is required

More information

Nguyen Hoang Khanh Linh, Le Ngoc Phuong Quy, Truong Do Minh Phuong and Nguyen Trac Ba An

Nguyen Hoang Khanh Linh, Le Ngoc Phuong Quy, Truong Do Minh Phuong and Nguyen Trac Ba An Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science 7 (2017) 48-59 doi: 10.17265/2161-6256/2017.10.007S D DAVID PUBLISHING Application of Remote Sensing and GIS Technology

More information

Impact of the Hoa Binh dam (Vietnam) on water and sediment budgets in the Red River basin and delta

Impact of the Hoa Binh dam (Vietnam) on water and sediment budgets in the Red River basin and delta Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 3987 45, 214 www.hydrol-earth-syst-sci.net/18/3987/214/ doi:1.5194/hess-18-3987-214 Author(s) 214. CC Attribution 3. License. Impact of the Hoa Binh dam (Vietnam) on water

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information