UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK FIFTH, SIXTH, EIGHTH & NINTH SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION MTH2033 DISCRETE MATHEMATICS

Size: px
Start display at page:

Download "UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK FIFTH, SIXTH, EIGHTH & NINTH SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION MTH2033 DISCRETE MATHEMATICS"

Transcription

1 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT (Faculty of Computer Science & Information Technology) Diploma in Multimedia Technology FIFTH, SIXTH, EIGHTH & NINTH SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMTW-E-F 1/11, DMTW-E-F 2/11, DMTQ-E-F 1/10, DMTQ-E-F 2/10, DMTQ-E-F 1/11 MTH2033 DISCRETE MATHEMATICS BAIDA SHIHA BAHARUDDIN, AZIZI BIN AHMADI 10 APRIL PM 4.30 PM (2 ½ JAM/ HOURS) INSTRUCTION TO STUDENT 1. This Examination paper has THIRTEEN (13) printed pages. 2. This question paper consists of THREE (3) sections. Section A & B : Answer ALL questions. Section C : Answer FOUR (4) questions ONLY. 3. Please write all your answers in the Answer Booklet provided.

2 BAHAGIAN A SECTION A : SOALAN PELBAGAI PILIHAN (10 MARKAH) : MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (10 MARKS) ARAHAN INSTRUCTIONS : Jawab SEMUA soalan : Answer ALL questions 1. Kenyataan manakah BUKAN satu usulan? / Which of the statements is NOT a proposition? A. Kangar adalah ibu negeri Perlis / Kangar is the capital of Perlis. B. Masukkan buah ini ke dalam bakul / Put this fruit into the basket. C. 5 > 6. D. Bulan diperbuat daripada keju hijau / The moon is made of green cheese. 2. (p q) adalah bersamaan. / (p q) is equivalence to. A. p q. B. p q. C. p q. D. p q. 3. Andaikan set A = {a, b, c, d} dan set B = {a, b, c, d, e, f, g, h}. Yang manakah perkaitan di bawah yang menunjukkan hubungan set A dan B? Let A = {a, b, c, d} and set B = {a, b, c, d, e, f, g, h}. Which of the following best describe the relationship between set A and set B? A. A B. B. A B. C. A B. D. A B. BSB/AA Page 2 of 13

3 4. Tentukan nilai bagi ¾ + 1/2. / Determine the value of ¾ + 1/2. A. 0. B. 5/2. C. 1. D. 3/4. 5. Apakah hasil bahagi dan baki bagi 3-11? / What are the quotient and remainder for 3-11? A. q = - 4 & r = 1. B. q = -3 & r = - 2. C. q = - 4 & r = - 2. D. Tiada jawapan / No answer = 8 A. 1F. B. 31. C. 37. D Cari P(8, 5):/ Find P(8, 5): A. 56. B. 40. C D BSB/AA Page 3 of 13

4 8. Cari C(8, 5): / Find C(8, 5): A. 56. B. 40. C D Apakah kebarangkalian bagi nombor integer yang dipilih daripada 30 nombor positif integer yang pertama adalah nombor perdana? / What is the probability that selected integer chosen from first 30 positive integer is prime numbers? A. 9/30. B. 10/30. C. 11/30. D. 12/ Apakah kebarangkalian hari dipilih secara rawak di dalam setahun (andaikan ianya tahun lompat) adalah di dalam bulan Februari?/ What is the probability that a randomly selected day of the year (assume it is a leap year) is in February? A. 29/366. B. 28/366. C. 29/365. D. 28/365. BSB/AA Page 4 of 13

5 BAHAGIAN B SECTION B : SOALAN PENDEK (50 MARKAH) : SHORT QUESTIONS (50 MARKS) ARAHAN INSTRUCTIONS : Jawab SEMUA soalan : Answer ALL questions Soalan / Question 1 Diberi bahawa p: Hari ini hari selasa, q: Hari ini hujan dan r: hari ini sejuk. Tuliskan setiap ayat yang berikut menggunakan p, q dan r dan juga penyambung logik. Given that p: today is Tuesday, q: Today is Raining and r: today is cold. Write each of the following in terms of p, q, r and logical connectives. a) Sekiranya hari ini hujan dan sejuk, jadi hari ini hari Selasa. / If today is raining and cold, then today is Tuesday. b) Hari ini sejuk jika dan hanya jika hari ini hujan. / Today is cold if and only if today raining. (5 markah/mark) Soalan / Question 2 Sekiranya A = {a, b, c, d} dan B = {1, 2, 3}. Tentukan samada hubungan R dari ke B adalah sebuah fungsi. Sekiranya ai adalah fungsi, berikan jalatnya. Let A = {a, b, c, d} and B = {1, 2, 3}. Determine whether the relation R from A to B is a function. If it is a function, give a range. a) R = { (a,b), ( b,2 ), ( c,1 ) }. b) R = { ( a,1 ), ( b,1 ) (c,1 ),( d,1 ) }. (5 markah/mark) BSB/AA Page 5 of 13

6 Soalan / Question 3 Apakah nilai bagi hasil tambah berikut? / What are the values of these sums? a) 2 3. b) (2i k ). c) k=0 i=0. (5 markah/mark) Soalan / Question 4 Carikan faktorrisasi perdana bagi setiap yang berikut: / Find the prime factorization for each the following: a) 300. b) 452. (5 markah/mark) Soalan / Question 5 Andaikan B(x) adalah kenyataan x mempunyai seekor burung, C(x) adalah kenyataan x mempunyai seekor kucing, dan H(x) adalah kenyataan x mempunyai seekor tikus. Nyatakan setiap kenyataan yang berikut di dalam bentuk B(x), C(x), H(x), pengkuantiti, dan sambungan logikal. Andaikan domain mengandungi semua pelajar di dalam kelas anda. Let B(x) be the statement x has a bird, let C(x) be the statement x has a cat, and let H(x) be the statement x has a hamster. Express each of these statements in terms of B(x), C(x), H(x), quantifiers, and logical connectives. Let the domain consist of all students in your class. BSB/AA Page 6 of 13

7 a) Seorang pelajar di dalam kelas anda mempunyai seekor burung, seekor kucing dan seekor tikus. / A student in your class has a bird, a cat and a hamster. (1 markah/mark) b) Semua pelajar di dalam kelas anda mempunyai seekor burung, seekor kucing dan seekor tikus. / All students in your class have a bird, a cat, and a hamster. (1 markah/mark) c) Sesetengah pelajar di dalam kelas anda mempunyai seekor burung dan seekor kucing tetapi tidak seekor tikus. Some students in your class have a bird and a cat but not a hamster. (2 markah/marks) d) Tiada pelajar di dalam kelas anda mempunyai seekor burung, seekor kucing atau seekor tikus. / No student in your class has a bird, a cat or a hamster. (1 markah/marks) Soalan / Question 6 Diberi set A = {1, 2, 3, 4}, set B = {2, 4, 6, 8} and set C = {3, 4, 5, 6}. Selesaikan operasi set yang berikut: / Given set A = {1, 2, 3, 4} and set B = {2, 4, 6, 8} and set C = {3, 4, 5, 6}. Solve the following set operations. a) (A B) C (1 markah/marks) b) A (B C) (1 markah/marks) BSB/AA Page 7 of 13

8 c) A B C (1 markah/marks) d) (A B) (A C) (2 markah/marks) Soalan / Question 7 Selesaikan yang berikut: / Solve the followings: a) Cari hasilbahagi (q) dan baki (r) untuk / Find the quotient (q) and remainder (r) or (2 markah/marks) b) Cari gcd dan lcm untuk dan / Find gcd and lcm for and (3 markah/marks) Soalan / Question 8 a) Cari bilangan plat kereta yang boleh dibuat jika setiap plat mengandungi dua huruf yang berbeza diikuti oleh tiga digit yang berbeza / Find the number of license plates can be made is each plate contains two distinct letters followed by three distinct digits. (2markah/marks) b) Selesaikan masalah di dalam soalan 8(a) jika digit yang pertama tidak boleh sifar (0) / Solve the problem in question 8(a) if the first digit cannot be zero (0). (3 markah/marks) BSB/AA Page 8 of 13

9 Soalan / Question 9 Dengan menggunakan algorithma Euclidean, cari gcd (12345, 54321): / By using Euclidean algorithm, find gcd (12345, 54321): (5 markah / marks) Soalan / Question 10 Dengan menggunakan Teorem Binomial, apakah kembangan (x + y) 4. / By using Binomial Theorem, what is the expansion of (x + y) 4. (5 markah / marks) BSB/AA Page 9 of 13

10 BAHAGIAN C SECTION C : SOALAN PANJANG (40 MARKAH) : LONG QUESTIONS (40 MARKS) ARAHAN INSTRUCTIONS : Jawab EMPAT soalan sahaja : Answer FOUR questions only Soalan / Question 1 Tunjukkan bahawa implikasi yang berikut adalah satu tautology dengan menggunakan Jadual Kebenaran / Show that the following implication is a tautology by using truth tables. [(p q) (p r) (q r)] r (10 markah / marks) Soalan / Question 2 Tunjukkan bahawa hipotesis Ianya tidak panas tengahari ini dan ianya lebih sejuk daripada semalam. Kami boleh pergi berenang jika hanya ianya panas. Jika kami tidak pergi berenang, maka kami akan mengambil perjalanan kolek dan Jika kami mengambil perjalanan kolek, maka kami akan pulang pada waktu senja menjurus kepada kesimpulan Kami akan pulang pada waktu senja. Show that the hypotheses It is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. We will go swimming only if it is sunny. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip and If we take a canoe trip, then we will be home by sunset lead to the conclusion We will be home by sunset. (10 markah / marks) BSB/AA Page 10 of 13

11 Soalan / Question 3 Selesaikan yang berikut: / Solve the following: a) Diberi: / Given: A = 1 1 B = Cari / find A B dan/and A B. (4 markah/marks) b) Diberi: / Given: A = B = Cari:/ Find: A B. (6 markah/marks) Soalan / Question 4 Buktikan proposisi yang berikut dengan menggunakan kaedah Aruhan Matematik untuk semua nombor integer bukan negatif. Prove the following propositions by using Mathematical Induction method for all nonnegative integer. P(n) = n = 3( 5 n+1-1) 4 (10 markah/marks) BSB/AA Page 11 of 13

12 Soalan / Question 5 a) Andaikan R 1 = {(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)} dan R 2 = {(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 3)}. Cari: Let R 1 = {(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)} and R 2 = {(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 3)}. Find: i. R 1 R 2 ii. R 1 R 2 iii. R 1 - R 2 iv. R 2 - R 1 (4 markah/marks) b) Senaraikan pasangan teratur di dalam hubungan dari X = {1, 2, 3} kepada Y = {a, b, c, d} di mana persembahan matriknya seperti di bawah. / List the ordered pairs in the relations from X = {1, 2, 3} to Y = {a, b, c, d} whose matrix representation is shown below M = (4 markah/marks) BSB/AA Page 12 of 13

13 c) Dapatkan hubungan R ke atas set A = {1, 2, 3, 4} daripada graf berarah di bawah. / Determine the relation R on a set a = {1, 2, 3, 4} from directed graph below. (2 markah/marks) Soalan / Question 6 Apakah kemungkinan Ahmad, Bakar, Charles dan Daud memenangi hadiah pertama, kedua, ketiga dan keempat di dalam satu pertandingan melukis jika hanya 50 orang memasuki pertandingan tersebut dan What is the probability that Ahmad, Bakar, Charles and Daud win the first, second, third, and fourth prizes, respectively, in a drawing contest if only 50 people enter the contest and a) Tiada siapa boleh memenangi lebih dari satu hadiah? No one can win more than one prize? (5 marks/markah) b) Memenangi lebih dari satu hadiah adalah dibenarkan? Winning more than one prize is allowed. (5 marks/markah) End of Page. BSB/AA Page 13 of 13

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer TWO (2) questions. only.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer TWO (2) questions. only. DBM 303: ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer TWO () questions. only. ARAHAN : Bahagian

More information

MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik]

MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 015/016 December 015/January 016 MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

MAT Calculus [Kalkulus]

MAT Calculus [Kalkulus] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Eamination 015/016 Academic Session June 016 MAT 101 - Calculus [Kalkulus] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this eamination paper consists of EIGHT

More information

MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination paper

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I]

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January2016 MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

MAT 101 Calculus [ Kalkulus]

MAT 101 Calculus [ Kalkulus] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang 01/013 Sidang Akademik Ogos 013 MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this eamination paper consists

More information

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 0/0 Academic Session June 0 MAT Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this examination paper consists of

More information

MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 011/01 Januari 01 MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this eamination paper consists

More information

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

CPT115 Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Second Semester Examination 6/7 Academic Session June 7 CPT Mathematical Methods for Computer Sciences [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : hours [Masa : jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

SULIT BA601: ENGINEERING MATHEMATICS 5

SULIT BA601: ENGINEERING MATHEMATICS 5 SECTION A BAHAGIAN A INSTRUCTION: This section consists of TWO () questions with 5 marks each. Answer ONE (1) question from each part, and ONE (1) remaining question from either part A/B/C ARAHAN : Bahagian

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

MSG 356 Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG 356 Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2011/2012 Academic Session June 2012 MSG 356 Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Second Semester Examination Academic Session 2004/2005. March 2005 MGM ANALYSIS [ANA LISIS]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Second Semester Examination Academic Session 2004/2005. March 2005 MGM ANALYSIS [ANA LISIS] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2004/2005 March 2005 MGM 501 - ANALYSIS [ANA LISIS] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination paper consists

More information

MAT 202 Introduction to Analysis [ Pengantar Analisis]

MAT 202 Introduction to Analysis [ Pengantar Analisis] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 MAT 202 Introduction to Analysis [ Pengantar Analisis] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR NINE SEMESTER EXAMINATION, 2010/2011 SESSION DTES-E-F-3/07 MTH 2073 ENGINEERING MATHEMATICS III JILL NG TING YAW 22 FEBRUARY 2011 9.00 AM 12.00 pm

More information

IIUM Mathematics Competition (IMC 2016)

IIUM Mathematics Competition (IMC 2016) Final IIUM Mathematics Competition (IMC 2016) FINAL MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 29 th September 2016 2 HOURS (8.30 am 10.30 am) Name : I/C No. : INSTRUCTIONS TO STUDENTS: 1. This question paper consists

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Eamination Academic Session 6/7 December 6 / January 7 MAA - Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

EEE 208 TEORI LITAR II

EEE 208 TEORI LITAR II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 208 TEORI LITAR II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

MAA 101 Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I]

MAA 101 Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 9/ Jun MAA Calculus for Science Students I [Kalkulus untuk Pelajar Sains I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check

More information

EE602 : CIRCUIT ANALYSIS

EE602 : CIRCUIT ANALYSIS SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005. Oktober CPT102 - Struktur Diskret

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005. Oktober CPT102 - Struktur Diskret UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT102 - Struktur Diskret Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

MSS 317 Coding Theory [Teori Pengekodan]

MSS 317 Coding Theory [Teori Pengekodan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2015/2016 January 2016 MSS 31 Coding Theory [Teori Pengekodan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

MAT Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MAT 111 - Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this examination paper

More information

MAT 222 Differential Equations II [Persamaan Pembezaan II]

MAT 222 Differential Equations II [Persamaan Pembezaan II] - 1 - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 015/016 Academic Session December 015/January016 MAT Differential Equations II [Persamaan Pembezaan II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please

More information

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN SESI AKADEMIK 2011/2012 : SEMESTER 2 ACADEMIC

More information

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 00/0 Academic Session November 00 MAT Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this examination paper consists

More information

MAT 263 Probability Theory [Teori Kebarangkalian]

MAT 263 Probability Theory [Teori Kebarangkalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 MAT 263 Probability Theory [Teori Kebarangkalian] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 009/010 : SEMESTER ACADEMIC SESSION 009/010 : SEMESTER SCES1101

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] Duration

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2008/2009 June 2009 KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FOURTH & FIFTH SEMESTER EXAMINATION, 011 SESSION DDMWW-E-F-/10, DTEW-E-F-/10, DMWW-E-F-1/10, DTEW-E-F-1/10, DTEA-E-F-/10, DTEA-E-F-1/10, DTEQ-E-F-/10,

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

MAA 111 Algebra for Science Students [Aljabar untuk Pelajar Sains]

MAA 111 Algebra for Science Students [Aljabar untuk Pelajar Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 9/ Jun MAA Algebra for Science Students [Aljabar untuk Pelajar Sains] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this

More information

EME 411 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera]

EME 411 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] -1- [EMH 451/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015Academic Session December 2014 / January 2015 EME 411 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] Duration

More information

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan dalam 8 halaman yang bercetak) (This question paper consists of 5 questions on 8 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan dalam 8 halaman yang bercetak) (This question paper consists of 5 questions on 8 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER I : SEMESTER

More information

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages)

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 9 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 5400 KUALA LUMPUR EIGHT SEMESTER EXAMINATION, 0 SESSION DTEW-E-F-/08, DMWW-E-F-3/08 MTH073 ENGINEERING MATHEMATICS IRA SHAKIRA ROSTI 8 MAY 0.30 PM 5.30 PM ( ½ Hours)

More information

ESA 254/3 Isyarat dan Sistem Elektronik Berdigit Signal and Electronics Digital System

ESA 254/3 Isyarat dan Sistem Elektronik Berdigit Signal and Electronics Digital System -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2005/2006 Second Semester Examination 2005/2006 Academic Session April/Mei 2006 April/Mei 2006 ESA 254/3 Isyarat dan Sistem Elektronik

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2010/2011 April/Mei 2011 EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT Masa : 3 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka

More information

DBM2023: DISCRETE MATHEMATICS

DBM2023: DISCRETE MATHEMATICS SECTION A : 50 MARKS BAHAGIAN A : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer TW0 (2) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur.

More information

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan]

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination cademic Session 2015/2016 January 2016 MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 9 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 9 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 4 questions on 9 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY F MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATIN FR THE DEGREE F BACHELR F SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATIN FR THE DEGREE

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 1 Round off 34. 376 correct to three significant figures. Bundarkan 34. 376 betul kepada tiga angka bererti. A 34. 3 B 34. 4 C 34. 38 D 34. 40 2 Express 395 000 in the

More information

SCES2242/ SCES2434 : KIMIA POLIMER/ KIMIA POLIMER I POLYMER CHEMISTRY/ POLYMER CHEMISTRY I

SCES2242/ SCES2434 : KIMIA POLIMER/ KIMIA POLIMER I POLYMER CHEMISTRY/ POLYMER CHEMISTRY I UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2014/2015 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2014/2015 : SEMESTER

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

SCES2250 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI MOLECULAR SPECTROSCOPY INTERPRETATION

SCES2250 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI MOLECULAR SPECTROSCOPY INTERPRETATION UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2009/2010 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2009/2010 : SEMESTER

More information

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I -1- [ESA367] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I Duration : 2 hours

More information

MGM 502 Number Theory [Teori Nombor]

MGM 502 Number Theory [Teori Nombor] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 009/010 Academic Session Aril/May 010 MGM 50 Number Theory [Teori Nombor] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination aer

More information

MST 565 Linear Model [Model Linear]

MST 565 Linear Model [Model Linear] UNIVERSITI SINS MLYSI Second Semester Examination 009/00 cademic Session pril/may 00 MST 565 Linear Model [Model Linear] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination paper consists

More information

MST 565 Linear Models [Model Linear]

MST 565 Linear Models [Model Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Eamination 05/06 Academic Session June 06 MST 565 Linear Models [Model Linear] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this eamination paper consists of

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 11 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 11 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 11 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 11 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2015/2016 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2015/2016 : SEMESTER

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT112 Discrete Structures [Struktur Diskret]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT112 Discrete Structures [Struktur Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 201/2015 Academic Session June 2015 CPT112 Discrete Structures [Struktur Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

MST 562 Stochastic Processes [Proses Stokastik]

MST 562 Stochastic Processes [Proses Stokastik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 MST 562 Stochastic Processes [Proses Stokastik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 KT 222 rganic Chemistry II [Kimia rganik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA -1- [EUM 114/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 EUM 114/3 KALKULUS KEJURUTERAAN LANJUTAN [ADVANED ENGINEERING ALULUS] Duration : 3 hours [Masa

More information

MSS Discrete Mathematics [ Matematik Diskrit]

MSS Discrete Mathematics [ Matematik Diskrit] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Pepeiksaan Kusus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2011/2012 Ogos 2012 MSS 318 - Discete Mathematics [ Matematik Diskit] Duation : 3 hous [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

MAT 518 Numerical Methods for Differential Equations [Kaedah Berangka untuk Persamaan Pembezaan]

MAT 518 Numerical Methods for Differential Equations [Kaedah Berangka untuk Persamaan Pembezaan] UNIVERSII SAINS MALAYSIA First Semester Examination 0/03 Academic Session January 03 MA 58 Numerical Methods for Differential Equations [Kaedah Berangka untuk Persamaan Pembezaan] Duration : 3 hours [Masa

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 9 questions on 7 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan dalam 7 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 9 questions on 7 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION SESI AKADEMIK 2015/2016 : SEMESTER 1 ACADEMIC

More information

SCES2250 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI MOLECULAR SPECTROSCOPY & INTERPRETATION

SCES2250 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI MOLECULAR SPECTROSCOPY & INTERPRETATION UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2009/2010 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2009/2010 : SEMESTER

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/01. September/Oktober EAL 534/4 Perancangan Dan Dasar Pengangkutan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/01. September/Oktober EAL 534/4 Perancangan Dan Dasar Pengangkutan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/01 September/Oktober 2000 EAL 534/4 Perancangan Dan Dasar Pengangkutan Masa : [ 3 jam ] Arahan Kepada Calon:- 1. Sila pastikan

More information

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN

EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN

EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEM 423 KEJURUTERAAN KEBOLEHPERCAYAAN Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CCS511 Evolutionary Computing [Perkomputeran Berevolusi] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 11 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 11 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 11 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 11 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit

ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit Duration : 3 hours Masa : 3 jam INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: ARAHAN

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan dalam 8 halaman yang bercetak) (This question paper consists of 7 questions on 8 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 7 soalan dalam 8 halaman yang bercetak) (This question paper consists of 7 questions on 8 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER I : SEMESTER

More information

MAT Calculus [Kalkulus]

MAT Calculus [Kalkulus] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Firs Semeser Eaminaion 3/ Academic Session Jan MAT - Calculus [Kalkulus] Duraion : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check ha his eaminaion paper consiss of SEVEN pages of prined

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Section B Bahagian B [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 1. (a) What is meant by electrolysis? Apakah yang dimaksudkan

More information

(This question paper consists of 12 questions on 6 printed pages) (Kertas soalan ini mengandungi 12 soalan dalam 6 halaman yang dicetak)

(This question paper consists of 12 questions on 6 printed pages) (Kertas soalan ini mengandungi 12 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS ACADEMIC SESSION 2011/2012 : SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2011/2012 : SEMESTER

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2011/2012 Jun 2012 EEE 354 SISTEM KAWALAN DIGIT Masa : 3 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat

More information

EME 451/3 Computational Fluid Dynamics Pengkomputeran Dinamik Bendalir

EME 451/3 Computational Fluid Dynamics Pengkomputeran Dinamik Bendalir -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 EME 451/3 Computational Fluid Dynamics Pengkomputeran Dinamik Bendalir Duration : 2 hours Masa : 2 jam

More information