kompania GMS-is Tavdauzogavi

Size: px
Start display at page:

Download "kompania GMS-is Tavdauzogavi"

Transcription

1 S W E N Georgian Medical Systems uaxlesi teqnologiebis danergva Cveni saqmea gilocavt Soba-axal wels! gisurvebt warmatebas da janmrtelobas! ძვირფასო მეგობრებო, კოლეგებო და პარტნიორებო, სულ მალე GMS, თქვენთან ერთად, გააცილებს ჩვენი კომპანიისათვის წარმატებულ, საინტერესო და ნაყოფიერ წელს და საუკეთესო მომავლის იმედით შეხვდება ახალ 2013 წელს. ვიცით, რომ სისტემატურად კითხულობდით ჩვენ კორპორაციულ გაზეთს, ეცნობოდით GMS-ის მუშაობას და საინტერესო ინფორმაციებს იღებდით სხვადასხვა თემაზე. გაზეთის ამ საახალწლო გამოშვებაში გვინდა გაგაცნოთ ბოლო თვეების მანძილზე ჩატარებული ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომელშიც ჩვენმა თანამშრომლებმა მიიღეს მონაწილეობა და ის სიახლეები, რომელიც კომპანია GMS-ის ძალისხმევით დაინერგა. გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს, გისურვებთ წარმატებას პირად ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში და რაც მთავარია, ადევნეთ თვალყური GMS -ს! საუკეთესო სურვილებით კომპანია GMS-ის თანამშრომელთა გუნდი

2 Georgian Medical Systems magnitur rezonansuli tomografi HDi 1.5T- mnisvnelovani siaxle qartul medicinasi kompania GMS-is Tavdauzogavi Sromis Sedegad, sul male, saqartvelos mosaxleobas sasualeba eqneba gamokvlevebi ukve amerikuli kompania General Electric-is warmoebis ultratanamedrove magnitur rezonansuli tomografit HDi 1.5T Caitaros, romelic sadazrvevo kompania aldagi bisiai -s mier batumsi msenebare 100 sawoliani mravalfunqciuri klinikis `unimed awara~-s dasrulebistanave damontajdeba. magnitur rezonansuli tomografia sxivuri diagnostikis ert-erti yvelaze dinamiurad ganvitarebadi metodia - Tanamedrove, usafrtxo, io nizirebuli gamosxivebis garese, zus ti da swrafi gza diagnozis dasasmelad. medicinasi diagnostikis es metodi 1973 wlidan dainerga, magnitur rezonansuli tomografis gamomgoneblebi pol loterburi da piter mensfildi ki 2003 wels nobelis premiit dajildovdnen medicinis sferosi. uri samedicino arwurvilobit dam- Tavrebuli. samedicino mimartuleba GE Healthcare - msoflio samedicino bazris lideria. is ukve 25 welia awarmoebs magnitur rezonansul tomografebs, romelic samedicino teqnikis umarles segments ganekutvneba. pirveli tomografi, mteli sxeulis gamosakvlevad, swored GE-s samecniero-kvlevit laboratoriasi Seiqmna 1979 wels, niu-iorkis Statis q. niskeiunasi. GE-m pirvelma Seqmna da Semoitana samedicino bazarze 1.5T magnitur rezonansuli tomografis teqnologia da am mimartulebit yvelaze meti sabazro wili gaacnia msofliosi. magnitur rezonansuli tomografi adamianis organizmis umcires detalebsac ki xedavs, SeuZlia gamokvleva nebismier sibrtyeze Caataros - pacientis sxeulis anatomiuri Taviseburebebis gatvaliswinebit. 3 - ganzomilebiani gamosaxuleba patologiuri procesis gavrcelebis zust SefasebaSi gvexmareba. magnitur rezonansuli tomografit SegviZlia marali xarisxit davinaxot gulis sisxlzarrvebi, Tavisa da zurgis tvini, Sinagani organoebi, arainvaziurad gamovikvliot organoebis funqcia, gavzomot sisxlis mimoqcevis sixsire, ganvsazrvrot qsovilebsi difuziis done, davinaxot Tavis tvinis qerqis aqtivacia organoebis funqcionirebisas da sxva. magnitur rezonansuli tomografia arainvaziuri diagnostikis ertaderti metodia Zvlovani qsovilis Sesivebisa da infiltraciis gamosavlenad. kompania GE-s centraluri aziis armasrulebeli menejeri levan baqanize: msofliosi arsebobs kompaniebi, romelic wardgenas ar sawiroebs. mat ricxvsi gaxlavt atasze meti gamogonebis avtoris Tavad Tomas ediso- nis mier saukunis winat daarsebuli kompania General Electric. am xnis manzilze kompaniam giganturi gamocdileba daagrova morvaweobis sxvadasxva sferosi - energetikita da reaqtiuli Zravebis SeqmniT dawyebuli, maralteqnologi- rac Seexeba HDi 1.5T-s, romelic batumis axal klinikasi damontajdeba, GE-s warmoebis ert-erti yvelaze sauketeso, Tanamedrove da marali teqnologiis magnitur rezonansuli tomografia. mas dresi 100 da meti pacientis gamokvleva SeuZlia. sxva tomografebisagan gansxvavebit, arwurvilia damatebiti funqciebit: angiologiuri, nevrologiuri daavadebebis kvleva e.w. ukontrasto rejimsi (kontrastuli niv- Tierebis gamoyenebis garese) da aqtofaqtebis neitralizaciis pacientis mozraobis miuxedavad mainc sauketeso xarisxis gamosaxulebas izleva gamokvlevis maral doneze Casatareblad. HDi 1.5T qartul medicinas sasualebas miscems mnisvnelovnad gaaumjobesos rigi patologiebis diagnostika sxvadasxva mimartulebit: angiologia, nevrologia, rtavmatologia-ortopedia, onkologia, urologia da sxva. ESMO sa er Ta So ri so on ko lo gi u ri kon gre si seq tem bri dan 2 oq tom bris CaTvliT kom pa nia GMS-is Ta nam Srom- 28 le bi av stri is de da qa laq ve na Si mim dina re ev ro pis on ko log Ta sa me di ci no sa zo ga do e ba ESMO-s (Europian Society for Medical Oncology) 37-e yo vel wli ur kongress da es wrnen, ro me lic sa ga mo fe no kom pleqs Austria Center Vienna-Si Ca tar da. ga mo fe na-kon gres ze ara mar to ev ropis, ara med msof li os sxva qvey ne bic iyo war mod ge ni li - far ma cev tu li kom pa nie bi, la bo ra to ri e bi, apa ra tu ris mwarmo e be li kom pa ni e bi da sxva. Cve ni qve ya na kon gres ze kom pa nia medi qal par tni or ma da ESMO-s wev rma - Tbi li sis on ko lo gi is na ci o na lurma cen trma war mo ad gi na. ESMO-Si ga er- Ti a ne ba nis navs Se u er Tde on ko lo gi is sa er Ta So ri so Ta na me gob ro bis pro fesi o na lebs, Se sa ba mi sad, ga i zi a ro ma Ti udi de si praq ti ka da cod na sim siv nis mkur na lo bi sa da pa ci en tta mov lis Sesa xeb. ar sa nis na via, rom ve na uk ve mesa med mas pin Zlob da on ko-kon gress, rad gan av stri as udi de si wvli li mi uz- Rvis ev ro pa Si on ko lo gi ur kvle va Ta war mar Tva Si da sim siv nis Sem swav le li cen tri (Comprehensive Cancer Center Vienna) flag ma nad it vle ba on ko lo gi u ri kvle ve bis mi mar Tu le bit. av stri a Si, zo ga dad, sa me di ci no kul tu ra sak ma od ma Ral do ne zea gan vi Ta re bu li. ve nis same di ci no in sti tu ti, ro me lic MedUni Vienna-s sa xe li Taa cno bi li, uk ve 640 wli saa da av stri is yve la kli ni ka sa da hos pi tals med-per so na lit ama ra gebs. ESMO - ev ro pis wam yva ni ara ko mer ci u- li sa zo ga do e baa, rom lis mi za ni ev ropa Si on ko lo gi is dar gis gan vi Ta re ba, sim siv ne Ta mkur na lo bis axa li me To debis da ner gva da sim siv nit da a va de bul ada mi a neb Tan Ta nam Srom lo baa ma Ti sicoc xlis ga sa um jo be seb lad da ga sa xangrzli veb lad. ESMO mo wo de bu lia Se is wav los yve la ga uk va la vi gza. es kon gre sic swo red av Tvi se bi a ni war mo naq mne bis wi na ar mdeg qi mio da bi o Te ra pi is sfe ro Si gan xorci e le bul axal kli ni kur ga mok vle va Ta gan xil vas mi ez Rvna. ga mo fe na ki miz nad isa xav da in for ma ci is ur Ti er gac vlas da sa ku Ta ri qvey nis war mo Ce nas. ma ka qo ri Ze

3 Georgian Medical Systems me di ci nis sa er Ta So ri so ga mo fe na da msof lio kon gre si MEDICA 2012 no em bers kom pa nia GMS-is Ta nam Srom le bi du sel dor fsi ga mar Tul yo vel wli ur um sxviles sa er Ta So ri so ga mo fe na sa da msoflio kon gres MEDICA 2012-s da es wrnen, ro me lic 1969 wli dan mo yo le bu li dam Tva li e reb lebs uax les sa me di ci no teq ni kas, la bo ra to ri ul ar Wur vi lobebs, far ma cev tul pre pa ra tebs, uax les teq no lo gi ebs di ag nos ti kis sfe ro Si da prog re sul mec ni e rul mid go mebs Ta vazobs. jan dac vi sa da sa me di ci no in dus triis war mo mad gen lebs mte li msof li o dan sa Su a le ba hqon dat gac no bod nen 4300-ze me ti wam yva ni kom pa ni is mi er war mod genil pro duq ci as, ko le ge bi sat vis codna da ga moc di le ba ga e zi a re bi nat, sa mu- Sao pro ces Si ena xat uax le si apa ra tu ra da Se e fa se bi nat ma Ti Se saz leb lo be bi. ga mo fe nis or ga ni za tor Ta TqmiT, es Ro nis Zi e ba sa u ke Te so sa Su a le baa kontaq te bis da sam ya reb lad da axa li partni o re bis Se sa Ze nat, ro gorc sa me dici no baz ris li der TaT vis, ase ve axa li kom pa ni e bis Tvi sac. ami to mac aris, rom ga mo fe nis mo na wi le Ta ric xvi yo velwli u rad iz rde ba. mag. bo lo 2 wlis ganmav lo ba Si is 450 eq spo nen tit ga i zar da. ga mo fe na ze sru li mo cu lo bit iyo war mod ge ni li sa ko mu ni ka cio sa Su a- le be bi, ro mel mac di di ga dat ri a le ba mo ax di na me di ci na Si - Se saz le be li gaxa da mo na ce me bis swra fad da mu Sa ve ba da ope ra ti u li Ca re vi sas uax le si me- To di kis ga mo ye ne ba. ga mo fe nis pa ra le lu rad, tra di ciu lad, mim di na re ob da sa er Ta So ri so baz ro ba COMPAMED MEDICA da COMPAMED yo vel wli u rad adas tu rebs ger ma ni is mnis vne lo van rols jan dac vis sfe ro Si, ga mo e na ki Se sa nis na vi sa Su a le baa sa ku Ta ri kom pani is sa er Ta So ri so ba zar ze war mo sa Cenad, da rac mta va ria, is ba zar ze mo Tama Se Ta mud miv cva le ba di mot xov ne bis Se sa ba mis efeq tur ga daw yve tebs gvtava zobs. ma ka qo ri Ze kom pa nia Implan TCAST-is or To ped Ta yo vel wli u ri kon fe ren cia ga mo fe nis Car Co Si Ca tar da kon gre si, fo ru me bi, Te ma tu ri se mi na re bi, kon feren ci e bi, spe ci a li ze bu li Cve ne be bi da pre zen ta ci e bi. MEDICA 2012-ze yve la Ro nis Zi e ba da eq spo na ti Te ma tu rad iyo da yo fi li sam Zi ri Tad mi mar Tu le bad: sa me di ci no ar- Wur vi lo ba, teq no lo gi e bi da sam kur nalo pre pa ra te bi. pro duq ci ac am mi mar- Tu le be bis mi xed vit iyo war mod ge ni li Sem deg ka te go ri e bad: ar Wur vi lo ba la bo ra to ri u li kvle ve bi sat vis; di agnos ti ka; ar Wur vi lo ba sta ci o na lu ri mkur na lo bis Tvis; fi zi o te ra pia da or- To pe di u li teq ni ka; sam kur na lo pre para te bi da me di ka men te bi; er Tje ra di da sa mom xma reb lo sa qo ne li; de zin feq ci is sa Su a le be bi da nar Ce ne bis ga nad gu reba; yve la fe ri sa a vad myo fos Seq mni sa da mse neb lo bis Tvis; no em bers palma de ma li or ka ze or To ped Ta yo velwli u ri kon fe ren cia Ca tar da, ro me lic mux lis saxsris ga nax le bul en dop ro- Te zi re bas mi ez Rvna. mi u xe da vad imi sa, rom axali di za i nis im plan te bi sa da in stru men te bis mes veo bit ar Trop las ti kis Sede ge bi bo lo at wle u lis man Zil ze mnis vne lov nad gaum jo bes da, zo gi er Ti prob le ma kvlav rce ba : pro Tezi re bu li sax sris ano ma liu ri ki ne ma ti ka, kvi ris ta vis aras wo ri tra eq to ria, saxsris Sez Ru du li moz ra o ba da po li e Ti le nis Ca nar Tis cve Ta. am xar ve ze bis ga mosas wo reb lad ki mwar mo e- bel ma kom pa ni eb ma, im plante bis Se mu Sa ve bi sas, au cile be lia mi ar wi os mux lis sax sris bu neb ri vi ki ne ma tiki sa da sta bi lu ro bis ardge nas, ti bio-fe mo ra lu ri kon taq tis mo cu lo bis gazrdi Ta da am kom po nen te bis ur Ti er TmoZ ra o bis swori gat vlit po li e Ti le nis cve Tis kli ni ku ri mac ve neblis ga um jo be se bas, mux lis sax sar Si moz ra o bis are a- lis op ti mi za ci as da sxva. kon fe ren ci as, tra di ciu lad, qar Tve li or To pede bic es wre bod nen.

4 Georgian Medical Systems 13 de kem bers, axa li pro duq tis - muxlis sis te ma ADVANCE MEDIAL PIVOT prezen ta cia mo ew yo, ro mel sac sa qar Tvelos sxva das xva kli ni kis eqi mi or Toped-trav ma to lo ge bi da es wrnen. preaxali brendi saqartvelosi - amerikuli kompania WRIGHT MEDICAL qar Tul sa me di ci no ba zars, or Tope di u li pro duq ci is mwar mo e beli, msof li o Si ari a re bu li ameri ku li kom pa nia WRIGHT MEDICAL Technology Inc. Se e ma ta. zen ta cia WRIGHT-is war mo mad gen leb ma ri Card adam sma da ele o no ra del vi Ciom war mo ad gi nes. ri Card adam si: kom pa nia WRIGHT pirve lad Se mo dis sa qar Tve lo Si. es gaxlavt frenk ra i Tis mi er da ar se bu li kom pa nia, ro me lic 50 wel ze me tia awarmo ebs yve la ze ino va ci ur or To pe di ul pro duq ci as da msof lio or To pe diul ba zar ze sa u ke Te so ate ul Si Se dis. kom pa ni is sa Ta vo ofi si ar lin gton Si mde ba re obs, ev ro pu li ki - am ster dam- Si. pir da pi ri ga yid ve bi gvaqvs ass-si, ka na da Si, ia po ni a Si, av stra li a sa da ev ro pis qvey neb Si, xo lo dis tri bu ciis mes ve o bit 60-ze met qve ya na Si vart war mod ge ni li. mat uk ve sa qar Tve loc Se e ma ta. kom pa nia WRIGHT or To pe di u li produq ci i sa da bi o ma sa le bis Se mu Sa veba ze, war mo e ba sa da re a li za ci a ze, agret ve ki du re bis, menj-bar Za yi sa da mux lis sax sris mkur na lo ba sa da ardge na zea spe ci a li ze bu li. Cven mom xmare bels en dop ro Te zi re bi sa da re konstruq ci u li qi rur gi i sat vis sa Wi ro im plan te bis far To da mxo lod sa u ke- Te so asor ti ments vta va zobt. gvaqvs sa ku Ta ri, bevr qve ya na Si mra val wli a- ni praq ti kit ga moc di li ori gi na lu ri Se mu Sa ve be bi. ma ga li Tad, pro duq ci is sak ma od mnis vne lo va ni Ca mo nat va li ter fis Tvis, menj-bar Za yis ise Ti sa inte re so po zi ci e bi, ro go ri caa mo dula ru li sis te me bi da ino va ci u ri siste ma - ke ra mi ka-ke ra mi ka ze. bi o lo gi u- ri pro duq ci is Tval saz ri sit 2 jgufs gta va zobt: wmin da sin Te ti kurs da admi a nur qso vil ze dam ya re buls. pro duq ti - mux lis sax sris sis tema ADVANCE MEDIAL PIVOT, ro me lic sul ma le Se mo va sa qar Tve lo Si, dam swre sazo ga do e bas ele o no ra del vi Ci om warud gi na. man isa ub ra mux lis ki ne ma tikis gan vi Ta re ba ze zo ga dad da ro gor mi vi da kom pa nia WRIGHT am mi di a lur say rden sis te mam de, ra xde ba mux lis Cve u leb ri vi im plan tis ga mo ye ne bis Sem Txve va Si da ra upi ra te so be bi aqvs ADVANCE MEDIAL PIVOT-s: mud mi vi ra diu si sru li gas li dan-mox ram de, ga ranti re bu li sta bi lu ro ba da mig ra ci is ari de ba, bar Za yis Zvlis kvi ris Ta vis Se nar Cu ne ba, Zvlis mi ni ma lu ri re zeqcia, kom for tu lo ba da ise Ti rtu li moz ra o be bis Ses ru le ba, ro go ri caa kibe ze Cas vla, ad go ma, da Coq va da sxva. pre zen ta cia dis ku si it gag rzel da da vor qso pit das rul da. S.p.s. trav ma to lo gis eqi mi or Toped-trav ma to lo gi gi or gi ob ga i Ze: Za li an sa in te re so pre zen ta cia da vor qso pi iyo. pro duq ti mar Tlac ino va ci u ria da bev ri upi ra te so ba aqvs im im plan teb Tan Se da re bit, rac dres Cven Tan ga mo i ye ne ba. mat war mog vid gines sa in te re so da xan grzli vi kvle vebis Se de ge bi da da vi na xet, rom pa cien te bi am pro Te zis ga ci le bit uf ro kma yo fi le bi ari an, vid re sxva mo difi ka ci is pro Te ze bis. ime dia, Cve ni qirur ge bi da pa ci en te bic dar wmun de bian ama Si. vna xot, yve la fe ri praq ti ka Si ga moc nde ba.

5 Georgian Medical Systems `Seq me ni is to ria sa xe(l)eb Tan er Tad~ uk ve 10 we lia wlis publicisturi en cik lo pe dia `sa xe(l)ebi~ biz ne si sa da sa zo ga do e bis Tvis mnis vne lo van is to ri ul qro nikebs aar qi vebs. am sa i u bi leo Ta ri Ris ar sa nis navad, 2012 wlis 13 de kem bers, sa qar Tve los erov nul bib li o Te ka Si wveu le ba mo ew yo, sa dac sa u ku nis da ga su li wlis sa xe le bis da jil do e ba ga i mar Ta. yve la sat vis sa si xa ru lo da gu li sa ma Cu ye be li iyo dar baz Si sa qar Tve los ek le si is ma mam Tav ris, uw min de sis da une ta re sis, sa qar Tvelos ka Ta li kos pat ri ar qis mcxe Ta Tbi li sis mta var-epis ko po sis biwvin Ti sa da cxum af xa ze Tis mit ro poli tis, ilia I I -is mob rza ne ba. jil do `sa u ku nis ada mi a ni~ swo red Cven ma pat ri ar qma mi i Ro. bev ri sa zo ga do mor va we `sa u ku nis admianis~ sa xe lit da jil dov da. mat So ris iy vnen: q-n. lia sturua, nona gafrindasvili, ma ri ka lor Tqi fa ni Ze, me dea ami ranas vi li, b-n. re zo Cxe i Ze, an zor erqo ma is vi li, el dar Sen ge la ia, otar mer vi ne Tu xu ce si, gi ga lor Tqi fa ni Ze, Ta maz da otar Wi la Ze e bi, gi vi beri kas vi li, edmond kalandaze, merab berzenisvili, zaza aleqsize da sxvadas xva sfe ro Si mor va we ki dev bev ri ada mi a ni, ro me lic mte li cxov re bis man Zil ze Tav da u zo ga vad em sa xu rebo da qar Tul sa zo ga do e bas - sce nidan, ki no fil me bis kad re bi dan, wignis fur cle bi dan.

6 Georgian Medical Systems zo gi qar Tul tra di ci as gvas wavli da, qar Tve li ka cis Tvis Se sa feris ge mov ne bas gvi ya li beb da, zo gic ub ra lod gva ci neb da da amit gvimsu bu qeb da ga su li sa u ku nis mzi me peri ods. yve la es ada mi a ni Rir se u lad Se a fa sa qar Tul ma sa zo ga do e bam, sa Ta na do pa ti vit Se e ge ba da gu lit mi u lo ca biz nes - en cik lo pe dia `saxe(l)ebis~ mi er ga da ce mu li jil do. Cem Tvis, ro gorc sa zo ga do e bas Tan ur Ti er To bis xel mzrva ne lis Tvis, Za li an mnis vne lo va nia aset so lidur ga mom cem lo bas Tan par tni oro ba da sa a ma yoa, rom kom pa nia GMS `sa xe(l)ebis~ me gob re bis klub Sia gawev ri a ne bu li. `Seq me ni is to ria sa xe(l)eb Tan er Tad~- es `sa xe(l)ebis~ de vi zia. mi xaria, rom am de vi zis mo na wi le Cve ni kom pa ni ac aris da uk ve mes vi de we lia vta nam Srom lobt ga mom cem lo bas Tan. Se gax se nebt, rom Sar San, biz nes en cik lo pe dia `sa xe(l)eb ma,~ kom pa nia GMS no mi na ci is `2010 wlis ino va cia jan dac vis sfe ro Si~ga mar jve bu lad da sa xel da. wels ki so li du ri jildo mi vi ReT mra val wli a ni par tni oro bis Tvis. 10 we li 100 wels ga da ci le bu li qar Tve li xan daz mu le bis gver dit - swo red mat da sax ma reb lad da wa saxa li seb lad mo ew yo saq vel moq me do auq ci o ni. sa in te re soa im uni ka lu ri niv Te bis Ca mo nat va li, ro me lic auqci on ze iyo ga mo ta ni li. isi ni wle bis gan mav lo ba Si ekut no da da am Sve nebda ga su li sa u ku nis mor va we ebs, adami a nebs, vinc di di mo wi we bit da ajil do va ga mom cem lo bam. Cve ni kom pa ni is sa xe lit aq ti u ri mo na wi le o ba mi vi ReT auq ci on Si, da Se vi Zi net Cven Tvis Zvir fa si niv Te bi. Ce mi kom pa ni is sa xe lit min da madlo ba ga da u xa do biz nes en cik lo pedia `sa xe(l)ebs~, rom sa Su a le ba mogvca mo na wi le o ba mig ve Ro aset sa inte re so pro eq tsi da vi me dov nebt, rom Cve ni Ta nam Srom lo ba gag rzelde ba ki dev mra val 10 wels! sa lo me go gis vi li

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A Ήχος α H ris to os s n ș t slă ă ă vi i i i i ți'l Hris to o os di in c ru u uri, în tâm pi i n ți i'l Hris

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri-

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri- sh Wdsdy 7 gn mult- tú- st Frst Intrt thng X-áud m. ns ní- m-sr-cór- Ps. -qu Ptr - m- Sál- vum m * usqu 1 d fc á-rum sp- m-sr-t- ó- num Gló- r- Fí- l- Sp-rí- : quó-n- m ntr-vé-runt á- n-mm c * m- quó-n-

More information

I cu n y li in Wal wi m hu n Mik an t o da t Bri an Si n. We al ha a c o k do na Di g.

I cu n y li in Wal wi m hu n Mik an t o da t Bri an Si n. We al ha a c o k do na Di g. Aug 25, 2018 De r Fam e, Wel to 7t - ra at Dun Lak! My na is Mr. Van Wag an I te 7t g a la ge ar, an so s u s. Whi t i wi be m 13t ye of te n, it is m 1s ye D S an Cal i Com t Sc o s. I am so ha y an ex

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson eight What are characteristics of chemical reactions? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Applying Phonetic Matching Algorithm to Tongue Twister Retrieval in Japanese

Applying Phonetic Matching Algorithm to Tongue Twister Retrieval in Japanese 1 1 n-gram 2 Applying Phonetic Matching Algorithm to Tongue Twister Retrieval in Japanese Michiko Yasukawa 1 and Hidetoshi Yokoo 1 In this paper, we propose a Japanese phonetic matching algorithm for tongue

More information

Le classeur à tampons

Le classeur à tampons Le classeur à tampons P a s à pa s Le matériel 1 gr a n d cla s s e u r 3 pa pi e r s co o r d o n n é s. P o u r le m o d è l e pr é s e n t é P a p i e r ble u D ai s y D s, pa pi e r bor d e a u x,

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

RAHAMA I NTEGRATED FARMS LI MI TED RC

RAHAMA I NTEGRATED FARMS LI MI TED RC RAHAMA I NTEGRATED FARMS LI MI TED RC 1 0 6 2 6 3 1 CORPORATE PROFI LE ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- Registered Name

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

M1 a. So there are 4 cases from the total 16.

M1 a. So there are 4 cases from the total 16. M1 a. Remember that overflow is defined as the result of the operation making no sense, which in 2's complement representa tion is equivalent to the mathematical result not fitting in the format. if any

More information

j œ œ œ œ. œ œ œ œ œ Sol D Re Re/Fa Œ œ œ

j œ œ œ œ. œ œ œ œ œ Sol D Re Re/Fa Œ œ œ Iglesia en Salida/Church on a Mission Melodía/ Melody Teclado/ Keyboard & &? & &? % ESTRIBILLO/REFRIN tin pop rock (q = ca. 98) & % &? SMPLE. sus sus So mos I gle sia en sa li da, We are the Church on

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

Company Case Study: The Market Hall. Prof.dr.ir. Mick Eekhout

Company Case Study: The Market Hall. Prof.dr.ir. Mick Eekhout 30 years of Dutch Glass Developments and Innovations Company Case Study: The Market Hall Prof.dr.ir. Po r t fo l i o : 3 0 y e a rs o f s p a c e st r u c t u re s, 25 y e a rs o f g l a s s structure

More information

Results as of 30 September 2018

Results as of 30 September 2018 rt Results as of 30 September 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v e r s ion

More information

2 tel

2   tel Us. Timeless, sophisticated wall decor that is classic yet modern. Our style has no limitations; from traditional to contemporar y, with global design inspiration. The attention to detail and hand- craf

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson seven What is a chemical reaction? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading Informational Text,

More information

K E L LY T H O M P S O N

K E L LY T H O M P S O N K E L LY T H O M P S O N S E A O LO G Y C R E ATO R, F O U N D E R, A N D PA R T N E R K e l l y T h o m p s o n i s t h e c r e a t o r, f o u n d e r, a n d p a r t n e r o f S e a o l o g y, a n e x

More information

Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL)

Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL) Preparative script paper - chinese exam Qian ZHAO (LingYun ZHAO, Pierre MADL) qi 1 n ai 4 d(e) ba 3 o be 4 i sh(e 1 )ng c(i 2 ) new words!, ni 3 ha 3 o! la 2 i zho 1 ng guo 2 yi 1 ho 4 u, me 2 i yo 3 u

More information

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 RECORD DRAWINGS CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 NOMENCLATURE: Record Draw ings?????? What Hap p ened t o As- Built s?? PURPOSE: Fur n ish a Reco r d o f Co m p o n en t s Allo w Locat io n o

More information

& bb b b 4. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ j œ œ. œ œ. œ œ Ooh ooh ooo oo oo. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

& bb b b 4. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ j œ œ. œ œ. œ œ Ooh ooh ooo oo oo. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. Kd. 1/Conductor 1. THE NICEST KIDS IN TOWN Voice Grand Piano THE NICEST KIDS IN TOWN Keyoard 1/Conductor 2 & 4 q = 172 ENSEMBLE: Ooh oo 4 ACC. PIANO q = 172 & gliss.? 4 V V V V V V V V V V V V V Drum solo

More information

Solutions and Ions. Pure Substances

Solutions and Ions. Pure Substances Class #4 Solutions and Ions CHEM 107 L.S. Brown Texas A&M University Pure Substances Pure substance: described completely by a single chemical formula Fixed composition 1 Mixtures Combination of 2 or more

More information

Send Forth Thy Spirit (EMITTE SPIRITUM TUUM) for Chorus of Mixed Voices. Perusal ~ -&--&-

Send Forth Thy Spirit (EMITTE SPIRITUM TUUM) for Chorus of Mixed Voices. Perusal ~ -&--&- 2 Send Forth Thy Sirit (EMTTE SPRTUM TUUM) or Chorus o Mixed Voices SATR JOSEPH SCHUETKY Art' by John Warner Andant e sostenuto Only SOPRANO 1\ ALTO ' *"11' : :: TENOR Send orth Thy Sl rit 0 Lord_ That

More information

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission.

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission. N Ra: E K B Da a a B a a, a-a- a aa, a a. T, a a. 2009 Ba P, I. ISBN 978-1-60260-296-0. N a a a a a, a,. C a a a Ba P, a 500 a a aa a. W, : F K B Da, Ba P, I. U. S a a a a K Ja V B. S a a a a N K Ja V.

More information

Boy Scout Troop 41 Bay Village, Ohio A C K N O W L E D G E M E N T S. F i f t i e t h A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n

Boy Scout Troop 41 Bay Village, Ohio A C K N O W L E D G E M E N T S. F i f t i e t h A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n A C K N O W L E D G E M E N T S F i f t i e t h A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n 5 0 t h A n ni v e r s ar y C h a i r 5 0 t h A n ni v e r s ar y C o m m i t t e e N i c o l e W a f f e n K

More information

Nubase table. Data are presented in groups ordered according to mass number A. Nuclidic name: mass number A = N + Z and element symbol (for

Nubase table. Data are presented in groups ordered according to mass number A. Nuclidic name: mass number A = N + Z and element symbol (for Nubase table EXPLANATION OF TABLE Data are presented in groups ordered according to mass number A. Nuclide Mass excess Excitation energy Nuclidic name: mass number A = N + Z and element symbol (for Z>103

More information

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES THE OXFORD HANDBOOK OF REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES Edited by ELENA FIDDIAN-QASMIYEH GIL LOESCHER KATY LONG NANDO SIGONA OXFORD UNIVERSITY PRESS C o n t e n t s List o f Abbreviations List o f

More information

Syllable Division- Nonsense Words Closed. Directions: Underline the vowels. Then divide and label the syllables. 1. l a b n e t 8.

Syllable Division- Nonsense Words Closed. Directions: Underline the vowels. Then divide and label the syllables. 1. l a b n e t 8. Syllable Division- Nonsense Words Closed 1. l a b n e t 8. b o n f i l 2. p e n c a g 9. d a n s i l 3. m a p k i f 1 0. f o n f a c h 4. s e p g a t 1 1. u n g o b 5. m i s t e f 1 2. s t a g m i t 6.

More information

Provider Satisfaction

Provider Satisfaction Prider Satisfaction Prider Satisfaction [1] NOTE: if you nd to navigate away from this page, please click the "Save Draft" page at the bottom (visible to ONLY logged in users). Otherwise, your rpons will

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

Two very challenging Late Babylonian procedure texts for constructing

Two very challenging Late Babylonian procedure texts for constructing Mathieu Ossendrijver 12 february 2014 Two very challenging Late Babylonian procedure texts for constructing a gnomon Basic phenomenology of the gnomon equinoxes (months I, VII) N noon morning afternoon

More information

Energy Levels of Light Nuclei A = 4

Energy Levels of Light Nuclei A = 4 4Revised Manuscript 30 November 2017 Energy Levels of Light Nuclei A = 4 D.R. Tilley 1,2 and H.R. Weller 1,3 1 Traingle Universities Nuclear Laboratory, Durham, NC 27706, USA 2 Department of Physics, North

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

INSTRUCTIONS: 7. Relax and do well.

INSTRUCTIONS: 7. Relax and do well. EM 1314 Name Exam III TA Name John III. Gelder November 16, 1992 Lab Section INSTRUTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and some

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each)

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each) Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 4 (100 points) April 12, 2017 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17)

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17) CHEM 10113, Quiz 3 September 28, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

We help hotels and restaurants SAYHELLO.

We help hotels and restaurants SAYHELLO. _updated 16 july 2018 Your logo is the face of your business visual identity and the capstone to its graphic language. It s one of the first ways you greet your guests and continue to engage with them throughout

More information

What is the periodic table?

What is the periodic table? The periodic table of the elements represents one of the greatest discoveries in the history of science that certain elements, the basic chemical substances from which all matter is made, resemble each

More information

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP.

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP. F R A N K L IN M A D IS O N S U E R O B E R T LE IC H T Y A LY C E C H A M B E R L A IN T W IN C R E E K M A R T Z -PA U L L IN C O R A O W E N M E A D O W L A R K W R E N N LA N T IS R E D R O B IN F

More information

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings.

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings. T H S PA G E D E CLA SSFED AW E O 2958 RS u blc Recod Key fo maon Ma n AR MATEREL COMM ND D cumen Type Call N u b e 03 V 7 Rcvd Rel 98 / 0 ndexe D 38 Eneed Dae RS l umbe 0 0 4 2 3 5 6 C D QC d Dac A cesson

More information

FOR MORE PAPERS LOGON TO

FOR MORE PAPERS LOGON TO IT430 - E-Commerce Quesion No: 1 ( Marks: 1 )- Please choose one MAC sand for M d a A ss Conro a M d a A ss Consor M r of As an Co n on of s Quesion No: 2 ( Marks: 1 )- Please choose one C oos orr HTML

More information

c- : r - C ' ',. A a \ V

c- : r - C ' ',. A a \ V HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 c C \ V A A a HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 = N! [! D!! * J!! [ c 9 c 6 j C v C! ( «! Y y Y ^ L! J ( ) J! J ~ n + ~ L a Y C + J " J 7 = [ " S!

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

El X Cs. Allen Percival. a I i I ( INSTRUCTOR(S) Training Roster TRAINING TOPIC DATE/TIME OFTRAINING. PRINT NAME (Legibly)

El X Cs. Allen Percival. a I i I ( INSTRUCTOR(S) Training Roster TRAINING TOPIC DATE/TIME OFTRAINING. PRINT NAME (Legibly) WestVuginiaUniwisiry Allen Percival Page of DATE/TIME OFTRAINING i 'I a I i I ( seed' i t e. A N, 1,..,....e...e..., -.1.6-!;:or...., 3. El X Cs 4. 8. 10. \VestVirprvAUrvvetsny CAC Page of v..,ltd 1 5

More information

2 for my friends in East London, whose faith is a light

2 for my friends in East London, whose faith is a light 2 m frids Est Lonn, whose fith is light Be Our Light/Sé Nuestr Luz Berntte Frrl Snish trn b Pedro Rublcv d Jime ortez Berntte Frrl Mod Kebord?? *VERSES (q = c 132) 4 3 4 3? 4 3 M Y Let word truth, hope,

More information

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism Periodic Properties Atomic & Ionic Radius Energy Electron Affinity We want to understand the variations in these properties in terms of electron configurations. The Periodic Table Elements in a column

More information

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts)

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) CEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) Name: -------------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet

More information

Fr anchi s ee appl i cat i on for m

Fr anchi s ee appl i cat i on for m Other Fr anchi s ee appl i cat i on for m Kindly fill in all the applicable information in the spaces provided and submit to us before the stipulated deadline. The information you provide will be held

More information

7. Relax and do well.

7. Relax and do well. CHEM 1215 Exam II John II. Gelder October 7, 1998 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 5 different pages. The last page includes a periodic table and a solubility

More information

Fall / Winter Multi - Media Campaign

Fall / Winter Multi - Media Campaign Fall / Winter Multi - Media Campaign Bi g H or n R a di o N et w or k 1 B U B B A S B A R- B- Q U E R E ST A U R A N T 10% O F F B R E A K F A S T C o u p o n vali d M o n.- Fri. 7-11 a m Excl u des a

More information

Fun and Fascinating Bible Reference for Kids Ages 8 to 12. starts on page 3! starts on page 163!

Fun and Fascinating Bible Reference for Kids Ages 8 to 12. starts on page 3! starts on page 163! F a Faa R K 8 12 a a 3! a a 163! 2013 a P, I. ISN 978-1-62416-216-9. N a a a a a, a,. C a a a a P, a 500 a a aa a. W, : F G: K Fa a Q &, a P, I. U. L aa a a a Fa a Q & a. C a 2 (M) Ta H P M (K) Wa P a

More information

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m N a m e ' D a t e ' S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m 6.1 I n t r o d u c t i o n T h e S olar System is large, at least w hen com pared to distances we are fam iliar w ith on a day-to-day basis.

More information

A Crash Course in Spatial History

A Crash Course in Spatial History A Crash Course in Spatial History Combining Geographic and Historical Inquiry Leisl Carr Childers, Ph.D. Historical Inquiry The concepts of Historical Inquiry are embedded in the 5Cs. Change over Time

More information

STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP SANTOSH VIJAYBHAI PATEL

STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP SANTOSH VIJAYBHAI PATEL STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP BY SANTOSH VIJAYBHAI PATEL B.Sc. (Hons.) Horticulture DEPARTMENT OF POST HARVEST TECHNOLOGY ASPEE COLLEGE OF HORTICULTURE AND

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1515 Exam II John II. Gelder October 14, 1993 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last two pages include a periodic table, a

More information

Ranking accounting, banking and finance journals: A note

Ranking accounting, banking and finance journals: A note MPRA Munich Personal RePEc Archive Ranking accounting, banking and finance ournals: A note George Halkos and Nickolaos Tzeremes University of Thessaly, Department of Economics January 2012 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36166/

More information

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N )

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) H E.R E T h em at ic W o r k sh o p an d Fin al C o n fer en ce 1 0-1 2 Ju n e, R agu sa, It aly D avid R eisen zein IO M V ien n a Foto: Monika

More information

What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ ated prov ides a point-fix for

What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ ated prov ides a point-fix for SMU 101 2 0 0 7 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ

More information

COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES

COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES Kimmo Koskenniemi Re se ar ch Unit for Co mp ut at io na l Li ng ui st ic s University of Helsinki, Hallituskatu 11 SF-00100 Helsinki, Finland COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES

More information

THE OFFICIAL #AZABBGIC2018 SPIRIT GUIDE

THE OFFICIAL #AZABBGIC2018 SPIRIT GUIDE THE OFFICIAL #AZABBGIC2018 SPIRIT GUIDE OUR BROTHER ALEPHS AND SISTER B NAI B RITH GIRLS, Over Pre sid e nt s Day Wee ke n d, m ore t h a n 5,0 0 0 of t h e J ew is h c om m u n i t y s t o p teen le ad

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam III John III. Gelder April 8, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last two pages includes a periodic table and

More information

Element Cube Project (x2)

Element Cube Project (x2) Element Cube Project (x2) Background: As a class, we will construct a three dimensional periodic table by each student selecting two elements in which you will need to create an element cube. Helpful Links

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. EM 1515.001-006 Exam II John II. Gelder March 5, 2002 Name TA's Name Section INSTRUTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last three pages include a periodic table, a

More information

A new non li near DNA mo del. Un nue vo mo de lo no li neal del ADN

A new non li near DNA mo del. Un nue vo mo de lo no li neal del ADN CIENCIA 13(3), 34-330, 005 Maracaibo, Venezuela A new non li near DNA mo del Miguel Martín-Landrove 1 * y Jorge A. González 1 Laboratorio de Física y Química Computacional, Centro de Resonancia Magnética,

More information

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f C H A P T E R I G E N E S I S A N D GROWTH OF G U IL D S C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f i n a v a r i e t y o f f o r m s - s o c i a l, r e l i g i

More information

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses.

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. Attended by m ore than 3 00 people, all seem ed delighted, with the lectu res and sem

More information

eleqtronuli demokratiis politikis efeqturobis amarleba da sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba damxmare saxelmzrvanelo

eleqtronuli demokratiis politikis efeqturobis amarleba da sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba damxmare saxelmzrvanelo eleqtronuli demokratiis politikis efeqturobis amarleba da sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba damxmare saxelmzrvanelo Tbilisi, 2011 publikacia momzadda qalta sainformacio centris mier fond

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 11, 1998 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

Human Anatomy - Brain

Human Anatomy - Brain Lesson Overview The brain is, by far, the most complex and least understood part of the human body! In this activity, students will dissect a virtual brain. They will explore the human brain, its parts,

More information

Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: December 15, 2016

Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: December 15, 2016 Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: 0912-72-340 December 15, 2016 No formal presentation will be made. Seabrook Intermediate

More information

(C) Pavel Sedach and Prep101 1

(C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 2 (C) Pavel Sedach and Prep101 2 (C) Pavel Sedach and Prep101 3 (C) Pavel Sedach and Prep101 3 (C) Pavel Sedach

More information

7. Relax and do well.

7. Relax and do well. CHEM 1215 Exam II John II. Gelder October 13, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 5 different pages. The last page includes a periodic table and a solubility

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials 1

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials 1 CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You

More information

The Periodic Table of the Elements

The Periodic Table of the Elements The Periodic Table of the Elements All matter is composed of elements. All of the elements are composed of atoms. An atom is the smallest part of an element which still retains the properties of that element.

More information

Nucleus. Electron Cloud

Nucleus. Electron Cloud Atomic Structure I. Picture of an Atom Nucleus Electron Cloud II. Subatomic particles Particle Symbol Charge Relative Mass (amu) protons p + +1 1.0073 neutrons n 0 1.0087 electrons e - -1 0.00054858 Compare

More information

Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL LISTED H NK O. PR D C FE - Re ove r fro e c sed rea. I Page 1 Rev A

Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL LISTED H NK O. PR D C FE - Re ove r fro e c sed rea. I Page 1 Rev A Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL C UL R US LISTED H NK O you or urc s g t e D C t oroug y e ore s g / as e OL P ea e rea g product PR D C FE RES - Re ove r fro e c sed rea t m a o se e x o duct

More information

of HIGHE R E DUCAT I ON

of HIGHE R E DUCAT I ON AT LANTA IN TH E NAT IONAL LA N DSCAPE of HIGHE R E DUCAT I ON MSA Study1 N o AT LA N TA I N T H E NAT I ONA L LA N D S C A PE of HIG H E R EDUCAT I ON C O N T E N T S In t r o du c t i o n 1 To t he Re

More information

The Exile Began. Family Journal Page. God Called Jeremiah Jeremiah 1. Preschool. below. Tell. them too. Kids. Ke Passage: Ezekiel 37:27

The Exile Began. Family Journal Page. God Called Jeremiah Jeremiah 1. Preschool. below. Tell. them too. Kids. Ke Passage: Ezekiel 37:27 Faily Jo Pag Th Exil Bg io hy u c prof b jo ou Shar ab ou job ab ar h o ay u Yo ra u ar u r a i A h ) ar par ( grp hav h y y b jo i crib blo Tll ri ir r a r gro up Allo big u r a i Rvi h b of ha u ha a

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

fl W12111 L5N

fl W12111 L5N fl 41@ W1111 471,1516In15 o (1@ ) Imn5o td&& -miet9cqi c, 1119- bdo&-).6)./ 'MI 9 tg&&d L5N li@wymut4lp51:nfrthnnhiict46n-m'imilimlingnywimtpuctvuivi iru o cinuniulviu 1:411.,IJJIMg11.7f1Y91 11?ITri nct

More information

APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE

APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE CHESS/ CHECKERBOARD Using the Che ss, Che c ke rs a nd Bo rd e rs: (SMALL), Pro duc t Numb e r: 11-1W-009 SIZE: a p p ro xima te ly 10 fe e t e a c h sid e ESTIMATED PAINT

More information

Chemistry 431 Practice Final Exam Fall Hours

Chemistry 431 Practice Final Exam Fall Hours Chemistry 431 Practice Final Exam Fall 2018 3 Hours R =8.3144 J mol 1 K 1 R=.0821 L atm mol 1 K 1 R=.08314 L bar mol 1 K 1 k=1.381 10 23 J molecule 1 K 1 h=6.626 10 34 Js N A = 6.022 10 23 molecules mol

More information