jfljjffijffgy^^^ ^--"/.' -'V^^^V'^NcxN^*-'..( -"->"'-;':'-'}^l 7-'- -:-' ""''-' :-- '-''. '-'"- ^ " -.-V-'.'," V'*-irV^'^^amS.

Size: px
Start display at page:

Download "jfljjffijffgy^^^ ^--"/.' -'V^^^V'^NcxN^*-'..( -"->"'-;':'-'}^l 7-'- -:-' ""''-' :-- '-''. '-'"- ^ " -.-V-'.'," V'*-irV^'^^amS."

Transcription

1 x } < 5 RY REOR RY OOBER EER ORE PBE EEEY RY ERE Z R E 840 EG PGE O XXER O 28 R 05 OOG E ERE OOR GQE EOEE Y O RO Y OY E OEY PRE )Q» OY OG OORRO EROO OORRO G 4 B E B E?& O E O EE OY R z B 4 Y R PY 6 B Y Bz OB RB B R R R 0 G P z P R 0 Ez B z» P R R R 630 x Y R R P zz R Y» % 42 B B B B» R 3 B B G 3 G B OO G R 40 P xe3 B z E G E G G» R z Ez G R x R P z» O BP» G O E 2 Ez P R z 5 zo B B B R R < R G 3 3G E G O B E P G G G G G R R 36 G 2 25 G 3 25 ) q R Gz B R R O G 22 5 G O G R R R» 2? 2 OR 2Q 32 R PB+ B ] 20 G 33 G 4 24 R» 42 2 G 43 2 G B E G 32 B G G 43 2 G G 53 Y Z 26 2 X» B q G G R G P ) G E G G3 25 G 3 G P R B E z B E z 2 2 G 3 23 P Q <» G R R» $ G R B R E z R B G G 2 OB < R R B B Y E R G G B R 29? E G B Bz R E R < E E P R G O R R R 0 O = < G 5 P B B G 33G B E E E E B B Bz G R E PR x G P R E G B Rq P P P R q B Ez E G G G»» R z B B? R R G 2 B R R? x R G G G z G 4 G B E E E E E B R P G 23E B B P B P Y Rz zz P ] &» P B OE? G 9 R R& B q?? = &OB4q 45x36 x z Oq x q O 69 q O P z B 298 R z 6 44 PE 8 B B B RR BE RG ORE P REE EERY Y R < PO <? R 28 G 52 G G z E } G B z [ O P R Y G 53 B 3 ) PP E x G G P Rz R< R G G x B R B R B O z R P Rz P E P z G 62 E z E EG < P Pz B P E P B G 63 B P G R R Ez G G z E E P R R R G B R B R z X P P E BPE G G E P O 0 50 P P R z q 3 9 $ $00 OE $00 $00 25 ZB B 3 B B P 55q P OO P P q 50 $00 P O P G P G $250 3 O P R P P P 3 P % B P OO E O RE O R B RB 5 PE R O OE R = G8 O G < 2 P 0 ) P R Pz R R R 6 O E z R G R Ez R R z B 4 R B = R B q R G» 3 P PE OER BO E O Y RE E 62 P 2 G P P X z x) O [ 20 B z R E Pz x x Pz 8 x) G 2 R R x R B 3 3 P O E 8B E 2 B 5 5 E Ex G) B»» x E E R R P Y P x & B 4 R B» [ z 24 R B x22 B q BB P» R P P R P O P R Q B B G G O P x R P B B E R G O ExE»4 X x z B Bz B 3 32 x Pz R B B Pz = E R 8 B Bz» B R R R Bz 24 x x x 06 q O 24 E R B R B 30 O O E O Ez E E P x 2 24 x G [ R R R P R x 29 q E 2 Pz» 60 R E» P R 38»4» R RR 3 x 4 B q E Y» 0z O ) G z R x» B G R % x R ) $5000 B 0 x x P q 2 x» } 2 = & Y P O x»» Y z q R R O Y 9O O 930? R B $6000» 0 { B [ R Ex G E B» R R B R qb R O R R OO E P P B GB + q = G }» xr 949 P q O B q q 0 x R 26 R B R 20 Bx B 2 <»»O» Z P R 56 q B E PPREOE 5 3 z Oz B B P x R x» B O E q R P) <? R X x E RE E EE q & zz OB R 8 x»b P P q»»»»» B B z q B O P 2 x x P ) G P»»<» Ex P & & x 06 3 O?» 6Ex P % x G P R B 62 R» 530 q 33 P z E B 33 R G G R G E P 2000 E x R 406 R 333 Z Z R 44O x P 243 0» Ez x 59 q P R O O 8 B R z P B x 5 q [ B R Ez B G P B P & R R z B z G E G z R ) 3E0R P O OE EE x P 0 R G R q B R B B O O z» E z B R E 2 O GROP EE B B E R Y G B % q < Z P 24 R 265 B P P E G E R [ O B B { B E q E EER BRGE x x Ez E O 5 P EXEP EEG RY E P x R O 5 [ P Bz24 z Ex B R E z P Ez 0 XP R E x G E B O P B E Ez R P 23 0 O E EEG EEG OORRO x G G P P $20000 O EY 35 P P 22 R R P P x R 369 R 228 P P 8 B x P P P 2 YQ }0 x 29 q G E O 945 B? Y B O EE } 2 0? R R Y» x 6 P ) O» P R B B G REGRO ERE OY OPPORY BEORE EEO G P 89 G O R z R Bz G G R PRE REE E R O OY EY EROO OOBER 4930

2 4? P RY REOR EY OOBER RY EEOE EY OOBER 4930 Q?O OEO OE GRE R R P G» 0 RG ERE R E P< Y R 0 B RY GR BOER O < P << E O Y O Y <» x O O Q & q O O O % %? O0 G OB OE ROP55ZB 4 RQQ 9OY3 EE G BBERGER OPE E G B GE Z» Bz G P R R{ B P R E E <3 O O z R X B E B» Y P B P P? R B < Ez P RB E») 3 = E B? 4 E P» P B OB O E E Ez P B q x R G Bx R q P x 5 P» G O O P x E» G G z } O O < P= XY EE O? Y B E Y x & q E 53 O» )»B P O B G EEEOR G O EE B % R q GE RB O B G RE EE RER» {4»4 q Eq R R B E O 29 3 x 8 23 P» )5 BP B Q xx 3 G X? x B»R R E RE G 3 P =B< ERRY EEBRE 50 B 02 O G R B O B O O 200 z & BER 5 q ) B 42 OEER z R R Y x BP&E O E R z z q Y Ez P E» E E B O P B B E x B»E G R4<?< O 48 B 2 R < E??0O» E ] q B B? E )x» E O q G B P O B O» X?»» B E G R O x < x» E» { B B E»»» { B B 4 < < G R 5 x x <& P <{ P B x» < Q < R R O O» Q» 0 Bx G = R x O 3B R B BOOEY Q» G E Q )» [ B»» G P E» B < < Y Q P E x O B R»»»»))< G z4 & X < <? GGG B ) 0 6 X? { R» P O 4 RE E» R Q O <$5 O BP P» E P R x E B O»» < < <5 E R %8 R R B Q O O G 4B R q Q G 5 R O O O B EE B B O G» G E O G P O x B OR?» B O z O O O q PPER E OE E? E P R O O R < Oz E B B O» x E O 8 O 25 O z B x E OR z q G» P? P»» E BRY EEBRE O O q Q R E < O 8 x? P 5 9 Q{ O O x6 R» O ) <% G B B Y» G E R % E O x G = 8< X O q 2 B P GE B Q 6R O P 8 q q P» P B x q B P P P 93 Q[ BxOB {x <} 24 Pz REOR O 25 q? P B QQER O B G E x q? q x 5950 P 6350 EE E P B 5 OE O Q Ex YO 5 O P50O #22223 PBG O Z? B 4 B 9 R 800 O E 5 830

3 x &z RY REOR EY OOBER 3%930 E R R P R B q EB P 2 E R P O O 2 02 x O xp B R P R OG P BEE Q EG E B $Z5O 3 E OO RE E OR Y x R Z )»» x R R P Eq B O EY OOBER O < OOO E B R B B O R < R G E x &0» x & %#? E» R P O 0 x z $ P B x P X < x < R 4) 20»? x 009»»»» q R <z x X P»»» P x R 4 ORO B 4 B ) 5» RE B R» $» 300OOO P R [ R OO 4» 3 B» P P» Y 20 z q B PP q»» )»»4 Ex R R)» < Ex < O x R 930 OR ERE Y B ) q» ) xx» ) z E GRBE ER } 5O B E OR ERE Y» O z B? z B B x x G B»??» % B B <<?»O z B O EE O O ER»4 B R R OO R x? E = < = } B % G» B 3BE B» [ < <» R x 5 Q 5 0» R R BB <» x O z G R» 2»X 2 q O x? [ x O» < 5 X Y O PEE < z x $» x B G P q R ] [ { &53 G R Q x x P OO x B BEOR G [x X 30 E R? R BR BRROE R q x B 40 B» x G P G 5 5 q x B? P B P G &E x O R E» 3 E[ O R? x 3000 REOR B X q R x? X5X 5 GG $ P B P Y P B R B Y P x 56 P P P x E R 00 P R q P 5 P R R R x B x O B x )? x 328 5? E) G E P x x z 330 q x 929 P P B 0 q x R» q < X Q6 B z R RY REOR EY OOBER BEO B O E E RY EE OB B ] B )» G» q B q O P 305 X < B x P OB E E? E x 55 4 R R EO BE»? & R Bx OR B x E Bz 33 P R $8 P B R 2 0 q B B G OB EO E G R P O) E G q 0 O EE» ) 9 B G»» z P <P R O P? E R R 2)03 O2 z q R ORER E G B P OB RE E R B R 2R q 3 P $ E ROE BRE z E BO 200 < 5 R 5 q E x x $4 8? G O < 2 B E z EE E O 4 6 B 4 O ) R OR REOBE)30 P x R x<? x O O? ) X 3 B 3 B R?» 2? R P 3 B 3 P G G? R 25 E 2 x B E» E» 5 X B x 4 2 $30 EXER P 20 OPEROR O 3 & P R z <»0 OX ) x x B BO EO q G 8 B) R x qb q 42 X) R B O B O) ]» O <»» ) )» R P P B E O RXO q? < 4 Y» O2» x O X Y R OR Ex 2»» x q R B E»< X B OE xo x R? E x Y X Y R B x <4 R» P» P O}? P 0 RR R Y ±OOBE 60% x R R E E Z q 4 R R <X G 5 0 X»= R» P < Z EBOO BGO 4 P Z 4 O R E X Y O O E P #BE # &5 RB O x?» BGO x 4 B Y R OE E& B ) 0 B O E ]» < X Z»» EE XE <<]) ]? < P <» P OE O Y OE E R O E XERO P OBE 0 E ORO O 3» O E E O) 2 Y Q»») G OX R»» E» 4» P B < E R x B < 46 E PG O < O Xx PP < BG P» 24 P PBBB O E?2 q G X = O EO E R E R Y <» x B[ ]» O E R QREPREQR EERYBOY RE E R R E O P» X O»? R 0 < O O E x O x? X 4 5» B? < E O» B E B ] z < < R» X O =?=? = = = ==== O OEQ5 ) xx»» <» 5» E Y <» B << O??? X EOO» [ < ) GO O O 5 O O E E Ox OE O O 5E E O E E O P B O P E 4 O ]0930 O G B PER E B O BE ERB ROR YO E= 40 BOZ OE&&? ) 20 B < 4O < R B O & B»»» 36 O q ) < O Y O»»» O 2 2»» )< Y P < 4» O 30 REE E OR PEEG P P R < OBB < O O»»} < =} R B»»» B < B <» ))» x ] <» = x&»b< OEY O O & B B»2 &

4 %?%$ RY REORX EPY OOBER 4 RYREOR EY OOBER E 3B RBERP < B O Y R B R P G 5< Z8 G G E 00 Q9 ROB5»»8 P R O R $ 3 0 q 4 & R R < R Z R q] q q E R B P B G q <» <q B P B Z 0? q Z P 3 Z B R R 30 R G R Z z O 4 P R R R X P) R R 0 Z P 25 B Z B R q R R E x R 203 Rz R Z q R 30 R» R R ) Q 30 0 X 4 P B B Z R x O q R4 B < R»»4< O PXE E G E 40» P O P Y x 4 P X 4 Z 3 Y 4 q R q q q 2»< R» P [ R O q 5»» )B B R #» B EP 4B}z P < 5 5» q R Z» [q x Ez [ O R=< P R B B P P q B O» R ] Z O q3 R B zz < 3Q O O <<) P< B R R R»»? B B Z 3 O 26 B» O < R O 3» 5 [ 3< O X ] Q R R ] < B» E E P < B B < z»p P» O R G x? P Y xq 4 5 B P q ) O < } R z < 36 )P O E E [ R BEB E 4 < B R» B z E?# 6& R 8 6 $ 5& < P R» { B BB R B» E P 8? R» O XO B O B4? 6$ R R O X» ] 4 Y B O O» B 2 < R O =» <8 } 3 00 O» 6 5 R 6 B &» 0 B 4 2 OPE O 30 P EE Pz E BOE ERE B B < BE % B Y P?»» < BB { B B R 926 R» z q P O 4 < x < R Pz 30 q z OERE O OY RE E B EEOE EEE} G P P P OGB P P 666 OO 4 3 P z Bx PE P Z Z EZ E B x E z 3 <» E P EE» 4 B»=<»P»»» B» O BOOX E» P X? GEZE GO OOO EEY XRY O B x G E B 0 E»<= x E O ORGE x EEE P E E R R OO O G R )»» B < < = O B?» x O < B E» x E P»» OB G < G E» <» < O O OER EGREE O R B [ OB E EXB OGB R E R G O x Ex 0 20)P 3 0 B RR E E G Pz B O» R R R 5 < Bz E ) ) <<» O x G P R G R E RO E G R BO8» G x B O0 X Q &x B z ) G B =» x? 8 z P» O 0 ) YZ EE z < x R R B %< [ BB B R B 8 B R O » < < R 45 = R O3 0) ]» =» ) O < G [ R?B06 B < R E=B = B»» x R < Ez < << x REE X R PRY O O» x OR» ) P G O» OXOX = Ex 4 B 55 B 0 Ex x R Bz B 3 z P E R O P E < < R P O G0 PO 3 3) P )]) P E B P P O B z z O B 3 X x» O x x }P OE G O P EE O 23 R O ER O E PE x»» P O) 25 O» 6 ] P 3 2 X < $ R» x X Rx B8O G O O P x» EEBRE BRY q < <# OB P ) O» < x O G O x ) G G G P GEOGEER RY G O z B z R» G B < G P O O 2 z q G x» E Y B [ G q X X E EE E Bz B P P 4 O O EE 9 20 O O 9 20 O O BRRY ORE R ERO OBY B 5 RO 5 O O R O? B»» EE OE Y OY Pz REOR ExEB4 B P G 20 E G O 9 B QYER$$ OY q E OYE O G E0O<99 BR 666 EOE OEZBE < 25 E 3 EERY = P» BE OER RERE x 4 YP R O E ) < { q X B x R E»4 z R G {O» )Q Ez X 8 00 < Bx EEY E 5 O OOBER 00» q Y ERRRO 2 q» R» 9 B 0» q R B B» RY 4 x ]x R ) Rx G ) B R x 80) x Q) Y z O 5) ) <» Y q < R P R R q O» 00 O9< E E O P B 052 BxZ R R x ] R z» P EQ XP R R X O 20 E E q $0 R P O0 < E 5 P 9000) ] P G Y O» P [ 5 R B O B z E? R O P» 4 B B B Q [ P q B R$ O Y EY6 OR OE BOER R ? 583 B O P R G P 43 z O OY B O R» O G O O OY O Q B q R x B < x [ X2 4 3 R Y q X< R <» B? REE EERY Ez E O G P R 2 2 B E B O REE B X

5 RY REOB EY OOBER x R P B q x E Y P R P 0 P Ex ER O 4 P [E? 5 EE5 x 00OO000 B R Q q z B» ] x q XE EE P O) P O B Q xxp x x Y O [) 8? ) q ) O B E O» ) q Q [?» 4 Q EOR RR PERO x Y O E E G? O < z R? q R Y z )]»» Y» Q 2»? P P xq? E x P Q q XO< RG OPP PE O POE RY 45 x =60? X & Q E x <»? ] GOO YYORR PPRE O BO E z? < ] $ B z 2% 4$ Q P O R 84 REOR B[ E G P P E z PE 93 P 38 R Y O B E O $850 $35 ORO $95 $95 Y B PBOGEE x x 2 3 x EY O O EE z B O R 5 O3 % x R 5 44 B G P O 8 E 5 P EERY REOR E P Q R P O E 6 6[ E BRGEOR z G O E x PR E EBER ERGEEBER OO OE O GE ZOE ORE » z E 3 x P x x) $500 B R R E EEE OOBRGE E GE RE RER ER q 0 BEG ERE OY P z E R P O x 2 ) B P G x 2 O QQ O z X 4 4O B R + x < x { O BY RE E q OR PY B Q OE OY B 00 q R OO ORE O Ez [ 500 BE O PROE PROGR 239 Z B 9 OR P OO R x z B $ %BR O z P q $535 q B B R Rz q R R 0 < B 92 z x R q B ER E R P < E P P P 4? EBRG OP x R 0 G q q < z Y R 6 REPB EE OG x x x P q $600 q Rz G R 20O0 R 535 z 9 2B 9 x q z ) E B P G z 5 00 E z B E 2 B ) OEE R B x z z Y G O P E R < q G Y x R P R Q Q 3 8 4B P P 6 P O 30P < 2 ] Y Bx R B R R R $ < G B R B q P q R B R O P B Z O ] R G O P P E R X B R q B B x» B» R2 R Z B O 3 Pz x R Z Y3 x R x q E 6 4 x G? O OE R OP B q R R 3 P? R R E Y» q <»» X R E x 0 G 0»» <? R O E?» O O < E» P R B ) R XP ) q R» x q x G E G Z x Ex xo? x 5 R P 5 B 399?»8 x Bx R 6 P R E REE E x 300O?<EBP? $250 B 2 z B x E O 00 < O» P q Ex x x 5 B 2 45 R P P R z P B $5 49 P P q P 22 q R x B 206 q B < q G P G q R?50 G B R) 3 x EOR x 3 R»»? x x x R 0 z R B R x R E EE P G P 5 O G P P z G B q x E P G q? Px? 5 P G ) R O E E P B B q R R B z» E R Q P <? [ B R ) R R 8 x R q ) B R» P B P R z E OO E q 88q B P E G RP G 0 P 0 G R ] q»5 B 3 R G R [ 3 $ OO000O z 5500O000 x x EE PGE RGBEEGO OEB P EEG P OR YER x» 44 +? < Q )] )? ]» $ ) x» O 5 [??P5 R [» GG x $ R Q? B E q 3 B x x? x O $00 q $ G R E 84 O OY BY EROO OOBER 930 < x Q? OERERER PBE % E E E Y # 5 RY EBE8 $ E P z P R R R R R z B z B P B < G B O P 89 Ez 3 x R z B R x [ B 3 GO R << ] 4 0 x R x x x z Ez E x P E R 5 R x R 2<B B R q x z B 4 B 9 0 x x x q X E R B % R Ez» O R % OR R E 0 O O $65000OE O O O E REEREPB G R4PREE ERGB PXEBEZE ERE RE RGPE) R 5<z O XX ER O 288 EER ORE P ) B E 3G R E B q < 2) P

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -,

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -, E E ERER RER p p p p x p $ p 0 p xp p p p p p p E p q 0 $ p 8 p $ 0 $ E EEER Y R ER 8 E 8 8 p EERE p p p REEREE q 8 Y p p p REEREE x E p Eq R p RE ER ER p x q EE p E E GR G p p 0 0 0 0 p x x p x p q EER

More information

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS P PBED E EEY RY ERE E EER RY E G R E G D 0 Z R P E R P E E D PPEG BEEF X ER 200 RY Y EDY FER RY 22929 R EYREEE D FR PE GRERE P GR RYD R z BG F x DER G EXGGERE x 3 B 6 / ± P B FREE DEERY RY E RE PPG EER

More information

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l.

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l. E E b g b E x Y b p p g b 2 x $ p 2 p p 6 p x b b p x p pp 5 b x b p Y Yg g pg 2 Dp g pb? xp p g G 2 p p x D D p 59 E 9pp b b x xp D p p? 8 5 2 pp E x z b x? p p Z 2 p p x p 9 p x p p EE E EY E G E p EQ

More information

THE LOWELL LEDGER, INDEPENDENT NOT NEUTRAL.

THE LOWELL LEDGER, INDEPENDENT NOT NEUTRAL. E OE EDGER DEEDE O EUR FO X O 2 E RUO OE G DY OVEER 0 90 O E E GE ER E ( - & q \ G 6 Y R OY F EEER F YOU q --- Y D OVER D Y? V F F E F O V F D EYR DE OED UDER EDOOR OUE RER (E EYEV G G R R R :; - 90 R

More information

State The position of school d i e t i c i a n, a created position a t S t a t e,

State The position of school d i e t i c i a n, a created position a t S t a t e, P G E 0 E C O E G E E FRDY OCOBER 3 98 C P && + H P E H j ) ) C jj D b D x b G C E Ob 26 C Ob 6 R H E2 7 P b 2 b O j j j G C H b O P G b q b? G P P X EX E H 62 P b 79 P E R q P E x U C Ob ) E 04 D 02 P

More information

Stillma. Uun. B. Al.'ca ha. already her cargo. - CALENDAR. Island Notes. ua.. Eo'" e"'lej- - :" THE PAOIPXC P. C ADVERTISER CO. i&tilistmtnts.

Stillma. Uun. B. Al.'ca ha. already her cargo. - CALENDAR. Island Notes. ua.. Eo' e'lej- - : THE PAOIPXC P. C ADVERTISER CO. i&tilistmtnts. B E PF B E PEE ED PBED B E PP P DEE D P F B F E F BBEE E F z z Q F E F F F G G F F D D PY B E D B B Pxx BE D B B Q D PY x E D E P D F BE D E E D E E FFE DE D P F BE D D P P G F P F Bx P B B B G FE E PY

More information

THE LOWELL LEDGER. X

THE LOWELL LEDGER. X * : V : ~ E E EGER X Y X 22 E Y BK E G U P B - ; * -K R B BY K E BE YU YU RE EE «> BE B F F P B * q UR V BB«56 x YU 88»* 00 E PU P B P B P V F P EPEE EUR E G URY VEBER

More information

itkiblt t m 'he Hoiiohll e rain. pwettiflice. be very acceptable. - COMMERCIAL PRINTING OFFICE. i BOOK AND JOB PRINTING XCB (u S00 $1200 Jj - - THE

itkiblt t m 'he Hoiiohll e rain. pwettiflice. be very acceptable. - COMMERCIAL PRINTING OFFICE. i BOOK AND JOB PRINTING XCB (u S00 $1200 Jj - - THE F DERER RR p OE p p O DERER D RER Ob b b b p p bp pb R b b $ p p p p p pp p 8 b p b p O ED RR O DOD E G E D DDR RD p $ O O EGE DG O DED OO OGE OO D O RG D FY OER RG FE p p b pb p q p p q p q p EREE b p

More information

GENESIS. God makes the world

GENESIS. God makes the world GENESIS 1 Go me he or 1 I he be Go me he b heve he erh everyh hh p he y. 2 There oh o he e erh. Noh ve here, oh *o ve here. There oy e eep er over he erh. There o h. I very r. The f Spr of Go move over

More information

'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii.

'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii. 8 gbb X p Y gbb BD bp $ D Fg b B R D p g XXX 9 R F D R BRR R p X R D p g g R b p pp b q p b F D p D R B g 8 bb FR R R 8 8 D DR RR X D 8 g 98 RR D B D DR D FR D RR p B D RY F R p p g p 8 F Bg Q DR R DR

More information

- >,- V v ' V" S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29

- >,- V v ' V S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29 > V V Y O K O G Y Y kj > «) > k : \ \\ V) Q K! \ : = < \ \ \ \V :! < VG O O OKO O O O OVG KO B K V G G O O $ G OK O Y V O >K K : j k k 6 Y OO >«Y k k k z : B OO G Bk k G k G O k > G! x OOO O k Y Y 6 }

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor RR R FD5 D b70 z x 25 27 b p b b pp g p p p b p b b p b p b 3 p p N b x p p b p 6 F R 2g g b p ppg g p b gg p 270 Z p 0 p g p p p b R 60 g pb 25 p bg p pp p g g g g xpg p 6 b b pp g g g p g p p g p p b

More information

Republic of tlre Ph?lippines OEPARTMENT OF EDUCATION

Republic of tlre Ph?lippines OEPARTMENT OF EDUCATION Repb re Ph?ppnes OPARTMT O DATO Ren V& AABARZO w ss Ds ABYA TORADT TO: ROM SBT: DAT Asssn Shs Dsn Speenen O he Sr emne n Operns Dbn O he nr:m mpemenn Dsbn Pb n Pre emenry, Senry n Senr h Sr es Ahers neme

More information

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E 4 '; ) 6 89 80 pp p p p p ( p ) - p - p - p p p j p p p p - p- q ( p - p p' p ( p ) ) p p p p- p ; R : pp x ; p p ; p p - : p pp p -------- «( 7 p p! ^(/ -) p x- p- p p p p 2p p xp p : / xp - p q p x p

More information

SCOUT DIRECTOR. %$*r' III uiun yunuinui TONIGHT FOR WORK. Newuk Ctititetut- Admission SO Centg. ef Mlit UHt. Oae Asmsar Riy Pretest Three Ranbtn

SCOUT DIRECTOR. %$*r' III uiun yunuinui TONIGHT FOR WORK. Newuk Ctititetut- Admission SO Centg. ef Mlit UHt. Oae Asmsar Riy Pretest Three Ranbtn ? % 9 CRC R C 2 8 [ C C FRNP CRC C C C P F P 6 & x P R R O 8> 8> F 30 C C NGC RN ZON C R P C C O ON RN OOOX P C R C P GR COC R6 C G F R R N P P 5 9 G () 930 8 0 08 FRPRN CRC R C C (G Y P 3 $3 R C C O C

More information

- - carj cu. uljfr(i(mfnts. ilusintss. CScncral E. S. CTJNHA, HOLLISTER & CO., DRUGGISTS & TOBACCONISTS! RETAIL WINE DEALER. UNION SALOON,.

- - carj cu. uljfr(i(mfnts. ilusintss. CScncral E. S. CTJNHA, HOLLISTER & CO., DRUGGISTS & TOBACCONISTS! RETAIL WINE DEALER. UNION SALOON,. 3 3ER HE HE OZO O D h O B p 32 h h D HE 3 h H H hh h Rh p H h B 38 OR H 2 H ORY O OF DO h F ph ph hh h h p h ph h h h h h B h H 9 Q h h p h h h p h p h h h h 5 h p p h h p p h h h h h hh h p h h h h p

More information

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted.

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted. W B J G Bk 85 X W G WY B 7 B 4 & B k F G? * Bk P j?) G j B k k 4 P & B J B PB Y B * k W Y) WY G G B B Wk J W P W k k J J P -B- W J W J W J k G j F W Wk P j W 8 B Bk B J B P k F BP - W F j $ W & B P & P

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. "

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. j O R D O K D R O R O O 7 O K OU R 5 97 O O 9 j - j : : 9 (9/» \>» j >- --4 U -U\- - > U 6 9 - O» X j 5 O P R j- O O R O K >/» - >/»/»> / ) -/»» K OOR O j- O ROB O D 9? - B 6 D - B? «K P BK ) P UURR O

More information

flbc in Russia. PIWiREE COHORTS ARE NOT PULL- ING TOGETHER. SIGHTS AND SCENES IN ST. PETERSBURG.

flbc in Russia. PIWiREE COHORTS ARE NOT PULL- ING TOGETHER. SIGHTS AND SCENES IN ST. PETERSBURG. # O E O KOE O F Y F O VO V NO 5 OE KEN ONY Y 2 9 OE NO 265 E K N F z 5 7 X ) $2 Q - EO NE? O - 5 OO Y F F 2 - P - F O - FEE > < 5 < P O - 9 #»»» F & & F $ P 57 5 9 E 64 } 5 { O $665 $5 $ 25 E F O 9 5 [

More information

E.6 E E OU.120a 4' - 10" OO.142 MECHANICAL STOR. CLOS. ROOM 22' - 0" WALK-OFF A5.401/13 OU ' - 9" B.3. OO.111b B.

E.6 E E OU.120a 4' - 10 OO.142 MECHANICAL STOR. CLOS. ROOM 22' - 0 WALK-OFF A5.401/13 OU ' - 9 B.3. OO.111b B. G O W S PO PO O PO G / / OO P O SP P OP/ OO PO SOG O P O OS P'S O OPS # O() POb PG O Y 'S OO OO O POb PG POPY O OO OO O / / OO / WO'S / O POb PS ' " OO ' " '' O W / ' " ' " WOa ' " ' " ' " ' " ' " ' "

More information

B E E R W I N E M E N U

B E E R W I N E M E N U EER INE ENU LE O ONEN y. y. b I 9 I I I R, K Lb Lw O L w, b Q bb R 1 wz R I 1 E Ry I 1 E 1 wzb 1 1,1 1 1 Hfwz 1 H 1,1 I R w 1 I I,9 1 I 9 1 LENE R. 1 EER HO. 1 LOYLY ROR. 1 INE. 1 OLE + N ER LE O z V

More information

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n.

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n. - - - 0 x ] - ) ) -? - Q - - z 0 x 8 - #? ) 80 0 0 Q ) - 8-8 - ) x ) - ) -] ) Q x?- x - - / - - x - - - x / /- Q ] 8 Q x / / - 0-0 0 x 8 ] ) / - - /- - / /? x ) x x Q ) 8 x q q q )- 8-0 0? - Q - - x?-

More information

Brucker Landslide, Wins by 130,000

Brucker Landslide, Wins by 130,000 >- -- G R NR B V G N 8 NRY ( x " " " " - z " " x RNY " " " " N " " V - " "? BRV R NG N - R 5 2-- NR RN N QNN 25 Q " " N " " NN V G N R Y B R 5932 V X X X X RY B RY NG B N B R ) N GN G BNG - N R N N G j

More information

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business.

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business. BU RK OC < O OO OU XXX RD D O B O C G U R D Y U G U 929 B O B B D 6 Y C G D / / 7 COO/ U C O Y B - C G - C - R 2 ) -» - - - O 2- - -- 7 - C C? - - D O - G [ B - - - C - - 2 - - 7 R B - - - } 2 - q - D

More information

and ALiTO SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 9, 1928 First Results of the 1928 Nationwide Presidential Poll

and ALiTO SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 9, 1928 First Results of the 1928 Nationwide Presidential Poll E E XXX E Y! D 22 5 Q G Y G Y D G G q - YEE 24-? G Y E x - E Q- E 7// < D D D G E G D - 2 ; - j E ; (z ; 4 2 z 5 q z: G $7 z: $5 z: $3 E G DY G 9 928 54 Y! 8! GEG : : ; j: D - DY DY G z D zz!!!-! G E DDED

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. JU F P F V V F UY F F V F F BY V V J J b B g k > F UY 8 g; Pg by V P«B P g * 44 B g ** - v g ; v * ; P v g ; g p p «* * P y g ; vp * * ; P J P P g * < ) ; ] p ; F y P b p ; ; J ' B y ; v P ; B : P k J

More information

INDEPENDENT BUT NOT NEUTRAL. W'T * 1 * 1 ; wa In i ' i i 1 S) i M '

INDEPENDENT BUT NOT NEUTRAL. W'T * 1 * 1 ; wa In i ' i i 1 S) i M ' % BU O URL - OL X O Q LOL G URY OOBR 7 LRG RULO O B» ((K» / (( B 3 B J ( 5 3 ) J ( 25 OLR Y x x L G B q & R J Y O x O 5 B R J Z J 5 R - L O 2 K - - - KLY ( / U OK () ( - O U O K -»»» -» (/ - - -» - [ x

More information

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL.

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL. # Z Z B X 7Z 6 8 9 0 # F Y BB F x B- B B BV 5 G - V 84 B F x - G 6 x - F - 500000 Bx > -- z : V Y B / «- Q - 4«7 6 890 6 578 0 00 8: B! 0 677 F 574 BB 4 - V 0 B 8 5 5 0 5 Z G F Q 4 50 G B - 5 5-7 B z 7

More information

S tu d y P la n n e d Leader9s Expulsion Protested

S tu d y P la n n e d Leader9s Expulsion Protested x b 3; 5: D 8 G b 8 0 N U N V R Y 0< 25 965 G 9 x G O k K O N O R N N b N b U x k b b R RRN k V q U q 24 N x U b U 948 Rb 953 b b 25 D D b D b q b N b 954 U '-' jj X '?#»» j k 9 Kj x b j b U " ' b - R

More information

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. "A Unisex Boutique*'

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. A Unisex Boutique*' G Y Y 9 ] v- j $ G - v $ F v F v v - v G / $ v z - -! v - )v - v ( -! - - j---- - - - v v- - - - -! / j v - v G -

More information

VANCOUVER NURSE SLASHED BY CRAZED MEXICAN, DIES

VANCOUVER NURSE SLASHED BY CRAZED MEXICAN, DIES EOE O H E ERE OF EREHL ÁOR ERL F Y EEER 4 925 OL X $25 HROLHE LL O ERL L RE L REGLR RGH OEER E R F O K H H - L O Î - R 4 k L H - k j F H E F ) G zz L - L L G 7 H k H G -à ée j L k K - - - - R k jo---»

More information

Spring Menu CHARCUTERIE + SPREADS SHAREABLES ARTISAN PIZZAS EAT G OOD F OOD CUP 4 / BOWL 6. Ranch, Blue Cheese, Italian, Cucumber.

Spring Menu CHARCUTERIE + SPREADS SHAREABLES ARTISAN PIZZAS EAT G OOD F OOD CUP 4 / BOWL 6. Ranch, Blue Cheese, Italian, Cucumber. L H f b b, f jñ. v jñ. E OO OO W W W W z W + EE OOOO OOOO E OO OO O O O O OO O E E O w z vy f b. y b b f bw. y j. HRUERIE + RE HH RR UU EE RR IIIEE +++ H R U E R E H y R E R I E + + R HE RU UERIE R E R

More information

. L( )WE WEEKLY JOURNAL.

. L( )WE WEEKLY JOURNAL. ) Y R G V V VV ) V R R F RP : x 2 F VV V Ṅ : V \ \ : P R : G V Y F P 35 RP 8 G V : % \ V X Q V < \ V P R V \ V< R VRG : Y ) P [ < _ & V V 6 :: V } V x V V & x 2 ) 3 RR & 8 \ R < Y q GR : XR < R V R % 7

More information

Council Forms Bloc For Crnrus Mediation

Council Forms Bloc For Crnrus Mediation G RY Of ; O Of 5 ; B k 7 f - L F 7 96 55 Q * x k k O F B F R R-- Bk j f K k f «* v k f F B - k f O k f J "Oz x f ff - q k R () ff kk f k k O f 5 f - f " v v ' z f k " v " v v z 95 k " Kfv k 963 ff ff f

More information

Hyperbolic Heat Equation as Mathematical Model for Steel Quenching of L-shape and T-shape Samples, Direct and Inverse Problems

Hyperbolic Heat Equation as Mathematical Model for Steel Quenching of L-shape and T-shape Samples, Direct and Inverse Problems SEAS RANSACIONS o HEA MASS RANSER Bos M Be As Bs Hpeo He Eo s Me Moe o See Qe o L-spe -spe Spes De Iese Poes ABIA BOBINSKA o Pss Mes es o L Ze See 8 L R LAIA e@o MARARIA BIKE ANDRIS BIKIS Ise o Mes Cope

More information

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE BB k k B QY G p xp 00 - b BX B G B0 k Q Y B G p xp 00 - b XK BK Y? G K 4 >pg - G - g kg p b q b 862 B v y- YG 5 B p b b ( G v ) B py By? b pp p b g ( y p yg Gg k b g B B GB B () Q GB ( v) v By " x p 350

More information

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y Z- V XX,, P 10, 1942 26 k P x z V - P g U z - g P U B g,, k - g, x g P g,, B P,,, QU g P g P gz g g g g g, xg gz : J - U, ; z g, -; B x g W, ; U, g g B g k:, J z, g, zg, J, J, Jk,,, "" Pk, K, B K W P 2

More information

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit!

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit! - [ - --- --- ~ - 5 4 G 4? G 8 0 0 0 7 0 - Q - - - 6 8 7 2 75 00 - [ 7-6 - - Q - ] z - 9 - G - 0 - - z / - ] G / - - 4-6 7 - z - 6 - - z - - - - - - G z / - - - G 0 Zz 4 z4 5? - - Z z 2 - - {- 9 9? Z G

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL H PAGE DECAFED AW E0 2958 UAF HORCA UD & D m \ Z c PREMNAR D FGHER BOMBER ARC o v N C o m p R C DECEMBER 956 PREPARED B HE UAF HORCA DVO N HRO UGH HE COOPERAON O F HE HORCA DVON HEADQUARER UAREUR DEPARMEN

More information

A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units

A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units Jo o Ozo I Egg 6 75-9 A w D Ro Fzz DEA Mo o P Po o Do Mg U A gho * Mgho A Azoh S Sgh A Poo D o I Egg F o Egg P--oo U Th I Poo D o I Mg Ah T U Th I A Poo D o I Egg F o Egg P--oo U Th I R Oo 4; R 3 J 5;

More information

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L.

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L. G B L? -- LLL GN N N L \ L BY- B RB & N (» R BRN - 2 R RNG N» _ 8» B - < - B -»q $ 28q \ 2 2 2 8 2 R 2 2 B - B 2 B N q B Y N B (» -» - L ( \ ( \ N N - Q B - - B - / - B - - R B B & LR8 } ( B B G B NR q

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL W WY R G «( 5 R 5 Y q YG R ««W G WY Y 7 W \(\ 5 R ( W R R W ) W «W W W W< W ) W 53 R R Y 4 RR \ \ ( q ) W W X R R RY \ 73 «\ 2 «W R RG ( «q ) )[ 5 7 G ««R q ] 6 ) X 5 5 x / ( 2 3 4 W «(«\Y W Q RY G G )

More information

Flint Ward 1 !( 1. Voting Precinct Map «13 «15 «10. Legend. Precinct Number. Precinct Boundaries. Streets. Hydrography. Date: 1/18/2017.

Flint Ward 1 !( 1. Voting Precinct Map «13 «15 «10. Legend. Precinct Number. Precinct Boundaries. Streets. Hydrography. Date: 1/18/2017. T c K Tb K p b b F H O N F H ff ff p V H G F Y 2 Rx G J J Kcbc T H F H p p p p H Hb Gc O R IOOO RTENT V Jc K Ox F Hb Ox F G x R b 6 1 R F R b c j p G E F 1 R p bb G H Gc Y Hb 2 F 3 4 b R K K V R H p Rbb

More information

UBI External Keyboard Technical Manual

UBI External Keyboard Technical Manual UI Eer eyor ei u EER IORIO ppiio o Ue ouiio e Eer eyor rie uer 12911 i R 232 eyor iee or oeio o e re o UI Eyoer prier Eyoer 11 Eyoer 21 II Eyoer 41 Eyoer 1 Eyoer 1 e eyor o e ue or oer UI prier e e up

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE.

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE. 7v P U)> L ^; > 3>) P L' PBR 3 892 45 p p p j j pp p j ^ pp p k k k k pp v k! k k p k p p B pp P k p v p : p ' P Bk z v z k p p v v k : ] 9 p p j v p v p xp v v p ^ 8 ; p p p : : x k p pp k p k v k 20

More information

Mill Ashman Writes Home: rivalry Keeping Him Busy. Septet

Mill Ashman Writes Home: rivalry Keeping Him Busy. Septet SE COLLEGE NEWS FRDY SEEBER 22 96 GE 8 + + O S B Cb S G S B Y C B WEELER B Lb < S F? E G K B b b L 62 R C 62 - b Bb Bb K B 63 W S C S S - b C S b - S W 8 C S C B C DR 62 - S Lb S D C O D S 62 -B b - R

More information

" W I T H M I A L I O E T O W A R D istolste A N D O H A P l t T Y F O B, A I j L. ; " * Jm MVERSEO IT.

 W I T H M I A L I O E T O W A R D istolste A N D O H A P l t T Y F O B, A I j L. ;  * Jm MVERSEO IT. P Y V V 9 G G G -PP - P V P- P P G P -- P P P Y Y? P P < PG! P3 ZZ P? P? G X VP P P X G - V G & X V P P P V P» Y & V Q V V Y G G G? Y P P Y P V3»! V G G G G G # G G G - G V- G - +- - G G - G - G - - G

More information

FULL PRESCRIBING INFORMATION

FULL PRESCRIBING INFORMATION HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION T gg f G f ffv S f pbg f f G G (p p j) INJECTION, GEL f INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS I US Appv: 192 ---------------------------------------INDICATIONS AND USAGE ---------------------------------------

More information

eight days of debate the G eneral was the c lo sest on record. w as absent. l i l d e n t p a r k i n g p r o b l e m and

eight days of debate the G eneral was the c lo sest on record. w as absent. l i l d e n t p a r k i n g p r o b l e m and w F é - B p f x p - f Of B w B B K N N w ff W B f f Nw b f pp p f p ff p w- pw f pw p p f w p p f b w w O f B f W f pw f "W w w p f b " w f f w w w w f J pb p f pw p b w f f pb b w f x f q v b w f x p

More information

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I LG Bx L G L L FY-F Y LLL G Y 593 JBL F GBB 3 P P P P P B P P P g J g -g ( J z x 000 P gg - F g L g g L YB J 933 g 95 Y LL g g g g- PY L FG LLL F LLX F q F PP06 BG P P P F g 000 g F L 93 PL - L g g G gg

More information

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl 5 5 5 $ FORONWO R F W F R R R x & $ % F 5) = 96 W D D F W 2 W R x W R W W Nx z W 50 YNO OF N O ) ORD OF FRODR 000 [ N Y R F D N 2 9 W & O N Y R R 50 O 0 R D 5& x8 R [ W R D 49 9 q O D R Q F R 500000 &

More information

ON THE EXTENSION OF WEAK ARMENDARIZ RINGS RELATIVE TO A MONOID

ON THE EXTENSION OF WEAK ARMENDARIZ RINGS RELATIVE TO A MONOID wwweo/voue/vo9iue/ijas_9 9f ON THE EXTENSION OF WEAK AENDAIZ INGS ELATIVE TO A ONOID Eye A & Ayou Eoy Dee of e Nowe No Uvey Lzou 77 C Dee of e Uvey of Kou Ou Su E-: eye76@o; you975@yooo ABSTACT Fo oo we

More information

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL / $ 8) 2 {!»!» X ( (!!!?! () ~ x 8» x /»!! $?» 8! ) ( ) 8 X x /! / x 9 ( 2 2! z»!!»! ) / x»! ( (»»!» [ ~!! 8 X / Q X x» ( (!»! Q ) X x X!! (? ( ()» 9 X»/ Q ( (X )!» / )! X» x / 6!»! }? ( q ( ) / X! 8 x»

More information

U1.U I. Gaylord, Michigan. Friday, Mar. 13, HELD A QUIET ELEUi IUN. Only Fifty five Ballots Were Cast at the Election on Meaday last

U1.U I. Gaylord, Michigan. Friday, Mar. 13, HELD A QUIET ELEUi IUN. Only Fifty five Ballots Were Cast at the Election on Meaday last 3 ( ER 000000 00 200 «0000 ( ( $25 25 N $2 $4 2«0 N RD X E «?\ ) «! (} 9 x «0!! GERGE PRE D G «N NDY EE R G 3 908 x D K K P!! 7 G K P P R x E K«8 R E \ $ 50 2 0 «225 250 $ 3 50 70 88 300 350 400 2 25 2

More information

PanHomc'r I'rui;* :".>r '.a'' W"»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 >

PanHomc'r I'rui;* :.>r '.a'' W»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 > 5 28 (x / &» )»(»»» Q ( 3 Q» (» ( (3 5» ( q 2 5 q 2 5 5 8) 5 2 2 ) ~ ( / x {» /»»»»» (»»» ( 3 ) / & Q ) X ] Q & X X X x» 8 ( &» 2 & % X ) 8 x & X ( #»»q 3 ( ) & X 3 / Q X»»» %» ( z 22 (»» 2» }» / & 2 X

More information

OWELL WEEKLY JOURNAL

OWELL WEEKLY JOURNAL Y \»< - } Y Y Y & #»»» q ] q»»»>) & - - - } ) x ( - { Y» & ( x - (» & )< - Y X - & Q Q» 3 - x Q Y 6 \Y > Y Y X 3 3-9 33 x - - / - -»- --

More information

Chapter 1 Fundamentals in Elasticity

Chapter 1 Fundamentals in Elasticity Fs s . Ioo ssfo of ss Ms 분체역학 G Ms 역학 Ms 열역학 o Ms 유체역학 F Ms o Ms 고체역학 o Ms 구조해석 ss Dfo of Ms o B o w oo of os o of fos s s w o s s. Of fs o o of oo fos os o o o. s s o s of s os s o s o o of fos o. G fos

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G Bk b $ 6 G Y 7 B B B B - BB -BY- B Bk B Qk Q k Q k B g (- -- k Bk G Bk k q B - - - - - $ gb q g bg g g b b q )( 6 B 7 B B k 6 g k 6 B b Y k b - b b k b b b g ( \ bg Y b b k b /% /% b k b b g Y Y k

More information

: i; ii: i:i: I. : q t:iig l3 [i E. i;issii:i::: r p. ! s:r;e;:e;!f. as Iet5;Fgi. i EiiF;:'+3EI. : :*gsc:li-ii. ; si;;ei:i:g; .

: i; ii: i:i: I. : q t:iig l3 [i E. i;issii:i::: r p. ! s:r;e;:e;!f. as Iet5;Fgi. i EiiF;:'+3EI. : :*gsc:li-ii. ; si;;ei:i:g; . , / - H f ) - $ H A - --" G \/ - - f \f ff P) G T - ), - ) -..R '' (.) f- w (, AA - Нотная библиотека \ S R.- R \?! -! h )! - X* - Y - J. ** " { B e B Rk * f [He 1e [Y!!-- e *J! *Jee.1!.,1g -!. -! >. j.,

More information

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year Y 693 OW DY Y 5 957 " jg x" B 5 F g g F W " - D G " - "Bg" - g g : - g 0 g - - g g F g - g B Kg - WW! «00- x ; W j g K O «O j < B g B /: D W! g g VFW g g g g B B» ) «- g " g F - - j g F W j g g g g F g

More information

Gifted Education Program Plan

Gifted Education Program Plan G E Pg P G E Cv Pg P 1 4-Y Cv P 2017-2021 E P 2, H - 21020 Ey A A THE FOLLOWING SECTION IS REQUIRED IF THE ADMINISTRATIVE UNIT PERMITS EARLY ACCESS TO KINDERGARTEN OR FIRST GRADE. R ECEA 12.08 bg v q y.

More information

Monday, July First, And continues until further notice.

Monday, July First, And continues until further notice. 4 E N % q * - z P q ««- V * 5 Z V E V 3 7 2 4 8 9 E KN YNG P E K G zz -E P * - PEZZ 23-48 G z : P P 78 N P K - - Q P - 8 N! - P - P 8 8 E E-*«- - 3 4 : G P - G N K P P Q* N N 23 E 2 *8342 P 23 2552 2K

More information

STANLEV M. MOORE SLAIN IN COLORADO

STANLEV M. MOORE SLAIN IN COLORADO MU O O BUDG Y j M O B G 3 O O O j> D M \ ) OD G D OM MY MO- - >j / \ M B «B O D M M (> M B M M B 2 B 2 M M : M M j M - ~ G B M M M M M M - - M B 93 92 G D B ; z M -; M M - - O M // D M B z - D M D - G

More information

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who G p G UGY G pp w p pp Gy Gyb w w w w w w b v w py G w w by w b y w y vv v W v w p w wp b w w b My w w b v p y y y U y vb y bw W v q y y pp v w p bw p py W p y p w w W w y w bv y w w v v wv w y p vw p Gy

More information

SAN JOSE CITY COLLEGE PHYSICAL EDUCATION BUILDING AND RENOVATED LAB BUILDING SYMBOL LIST & GENERAL NOTES - MECHANICAL

SAN JOSE CITY COLLEGE PHYSICAL EDUCATION BUILDING AND RENOVATED LAB BUILDING SYMBOL LIST & GENERAL NOTES - MECHANICAL S SRUUR OR OORO SU sketch SYO SRPO OO OU O SUPPOR YP SUPPOR O UR SOS OVR SOS (xwx) X W (S) RR RWS U- R R OR ROO OR P S SPR SO S OS OW "Wx00"x0" 000.0, 8/7.0 Z U- R R UPPR ROO S S S SPR SO S OS OW 0"Wx0"x90"

More information

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD / W DGR X FF PPR m P#«- WUR W W\\ U8DY UUU8 3 905 VRG RU 904 3 5 9 V P D D Dm b PR 0 905 W Dmb x m- m bk bm Y W P W W R-jW 00000 GD k k mk k m F F F k D Wk j m *»m x«*#/ P 0 D D k k $5 Y k mm m D VR W

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

c- : r - C ' ',. A a \ V

c- : r - C ' ',. A a \ V HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 c C \ V A A a HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 HS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 = N! [! D!! * J!! [ c 9 c 6 j C v C! ( «! Y y Y ^ L! J ( ) J! J ~ n + ~ L a Y C + J " J 7 = [ " S!

More information

and SUMMIT RECORD SUBOMT,N.'j., TUESDAY AFTERNOON, FEBRUARY II, 1930

and SUMMIT RECORD SUBOMT,N.'j., TUESDAY AFTERNOON, FEBRUARY II, 1930 PGE EG E ERLD D RECRD k P [ ~ }5 C k C [ x R FRYFR YER 5 2 C x x $ x C C C C) C x L C C C k ) X EG { EG )) 5 7 x 2) x x ) = x C Ck L R L C 5 k 3) ) ) ) 27 7 5 D 5 C = 27 E 5658 2) 53 E $5 ) LY 22 78 2

More information

Nonlocal Boundary Value Problem for Nonlinear Impulsive q k Symmetric Integrodifference Equation

Nonlocal Boundary Value Problem for Nonlinear Impulsive q k Symmetric Integrodifference Equation OSR ol o Mec OSR-M e-ssn: 78-578 -SSN: 9-765X Vole e Ve M - A 7 PP 95- wwwojolog Nolocl Bo Vle Poble o Nole lve - Sec egoeece Eo Log Ceg Ceg Ho * Yeg He ee o Mec Yb Uve Yj PR C Abc: A oe ole lve egoeece

More information

" W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker.

 W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker. V - > >- VBz FB B DB j B DB&B G R D P D R Y F R V K CY C PR 9 2 B $200 3 G R G V C: C Y B B V F C F B $00 PC C VR CQ D P C x R q» G C R B BY B P Y P P J C CP F FRR D DRKR GD J B R D PC R P D < C x F B

More information

New Bern. south corridor station area plans. Transit Station Area Plan. Uptown. South End. New Bern. Scaleybark. Woodlawn. Tyvola. Archdale.

New Bern. south corridor station area plans. Transit Station Area Plan. Uptown. South End. New Bern. Scaleybark. Woodlawn. Tyvola. Archdale. p Up b I-485/ O Y LO IY OUIL JULY 28, 2008 2009 O OLI VI OLLI OUIG LIG IL GOY b b x V I: p 1 x 3 3 3 Opp 4 V 6 G 6 L U 9 9 G 11 b 12 p p 14 p/ 14 p 16-16 - F L 16 - L 20 21 O/ - 22 L - 23 F / - 24 I b

More information

( ) = ( ) ( ) = ( ) = + = = = ( ) Therefore: , where t. Note: If we start with the condition BM = tab, we will have BM = ( x + 2, y + 3, z 5)

( ) = ( ) ( ) = ( ) = + = = = ( ) Therefore: , where t. Note: If we start with the condition BM = tab, we will have BM = ( x + 2, y + 3, z 5) Chapter Exercise a) AB OB OA ( xb xa, yb ya, zb za),,, 0, b) AB OB OA ( xb xa, yb ya, zb za) ( ), ( ),, 0, c) AB OB OA x x, y y, z z (, ( ), ) (,, ) ( ) B A B A B A ( ) d) AB OB OA ( xb xa, yb ya, zb za)

More information

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L ( < 5(? Q 5 9 7 00 9 0 < 6 z 97 ( # ) $ x 6 < ( ) ( ( 6( ( ) ( $ z 0 z z 0 ) { ( % 69% ( ) x 7 97 z ) 7 ) ( ) 6 0 0 97 )( 0 x 7 97 5 6 ( ) 0 6 ) 5 ) 0 ) 9%5 z» 0 97 «6 6» 96? 0 96 5 0 ( ) ( ) 0 x 6 0

More information

COUNTY OF NEVADA COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY PLANNING DEPARTMENT

COUNTY OF NEVADA COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY PLANNING DEPARTMENT UNY NEVAA UNIY EVEEN AGENY ANNING EAEN 950 AIU AVENUE, UIE 170, NEVAA IY, A 95959-8617 (530) 265-1222 AX (530) 265-9851 p://. p A NIE EAAIN : A 10, 2018 : : : pb A, z, I N. N p 950 A N, f 95959 bj: N b

More information

Mundaneum #reopening

Mundaneum #reopening # 1895-2015 k T N, 76 - B-7000 - : P, 15 - B-7000 T : +32 (0)65 31.53.43 - F : +32 (0)65 39.54.86 -.. : E T - P @.@.b T : +32 (0)65 39.54.95 - +32(0)498 48.44.31 [] b B?... 2 T b k : T... 3 : k... 6 Q...

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y k p p Y < 5 # X < k < kk

More information

ARE YOU PREPARED FOR A TSUNAMI?

ARE YOU PREPARED FOR A TSUNAMI? Eq g g? g! b, gb bg K f g pc T c fc E YOU EE FO TUNI? Y pp c b ffc f Kāp I b f p : g g f p f gg b pp f gc g f g f g p p Kāp c c - Y f j 8000 pp Kāp c z. If q pp c Kāp, c. I p p g b f f g g f c qc c f g.

More information

Cylon BACnet Unitary Controller (CBT) Range

Cylon BACnet Unitary Controller (CBT) Range ATASHEET Cyo BAC y Coo (CBT) Rg Th Cyo BAC y Coo (CBT) Rg g o BTL L BAC Av Appo Coo wh p 8 op, y o oog g o p. Th v h g ow o o, po ppo o g VAV ppo. BAC MS/TP F Sppo h oowg og BAC oj: A/B/AO/BO/AV/BV, A,

More information

-HYBRID LAPLACE TRANSFORM AND APPLICATIONS TO MULTIDIMENSIONAL HYBRID SYSTEMS. PART II: DETERMINING THE ORIGINAL

-HYBRID LAPLACE TRANSFORM AND APPLICATIONS TO MULTIDIMENSIONAL HYBRID SYSTEMS. PART II: DETERMINING THE ORIGINAL UPB Sc B See A Vo 72 I 3 2 ISSN 223-727 MUTIPE -HYBRID APACE TRANSORM AND APPICATIONS TO MUTIDIMENSIONA HYBRID SYSTEMS PART II: DETERMININ THE ORIINA Ve PREPEIŢĂ Te VASIACHE 2 Ace co copeeă oă - pce he

More information

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873.

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873. - P G& P P G» -» - P D - RP P R G GFFX G - 3 D G» R» G - G > D X >»» P -3 8 7 3-379 ( -» - F X P X X z» FR 0- P x X >»» P»( > ( 3 - - --5 - X- - x 25Z3 - - z - 37 - x -» x V5?» - > 3 x & 2» x z > - -»»

More information

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos" l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox G 093 < 87 G 9 G 4 4 / - G G 3 -!! - # -G G G : 49 q» - 43 8 40 - q - z 4 >» «9 0-9 - - q 00! - - q q!! ) 5 / : \ 0 5 - Z : 9 [ -?! : ) 5 - - > - 8 70 / q - - - X!! - [ 48 - -!

More information

Class IX Chapter 6 Lines and Angles Maths. Exercise 6.1. In the given figure, lines AB and CD intersect at O. If

Class IX Chapter 6 Lines and Angles Maths. Exercise 6.1. In the given figure, lines AB and CD intersect at O. If Question 1: Exercise 6.1 In the given figure, lines AB and CD intersect at O. If and find BOE and reflex COE. Question 2: In the given figure, lines XY and MN intersect at O. If POY = and a:b = 2 : 3,

More information

w a s t h e t a r g e t f o r b i t t e r Gear* e d m y p o s i t i o n and. I s h a l l a c c e p t will ^travel a r o u n d t h e c o u n t r y, ;

w a s t h e t a r g e t f o r b i t t e r Gear* e d m y p o s i t i o n and. I s h a l l a c c e p t will ^travel a r o u n d t h e c o u n t r y, ; M M KER xor z > &5W3-> --1>-««K-U- - W - - - - ~ - -~-- >N!V- ---- - -> GENEROR MM GENE q - O F L N ; / U W 4 K -W RLPH GENZURG GERR RNGUHEO N F N L G H O - P -UM UN F - M W P W G

More information

FRACTIONAL MELLIN INTEGRAL TRANSFORM IN (0, 1/a)

FRACTIONAL MELLIN INTEGRAL TRANSFORM IN (0, 1/a) Ieol Jol o Se Reeh Pblo Volme Ie 5 y ISSN 5-5 FRACTIONAL ELLIN INTEGRAL TRANSFOR IN / S.. Kh R..Pe* J.N.Slke** Deme o hem hh Aemy o Egeeg Al-45 Pe I oble No.: 98576F No.: -785759 Eml-mkh@gml.om Deme o

More information

Class IX Chapter 6 Lines and Angles Maths

Class IX Chapter 6 Lines and Angles Maths Class IX Chapter 6 Lines and Angles Maths Exercise 6.1 Question 1: In the given figure, lines AB and CD intersect at O. If and find BOE and reflex COE. Question 2: 2 In the given figure, lines XY and MN

More information

Individual and Social Choices

Individual and Social Choices Individual and Social Choices Ram Singh Lecture 17 November 07, 2016 Ram Singh: (DSE) Social Choice November 07, 2016 1 / 14 Preferences and Choices I Let X be the set of alternatives R i be the weak preference

More information

T h e C e n t r e f o r U l t r a h i g h b a n d w i d t h D e v i c e s f o r O p t i c a l S y s t e m s ( C U D O S )

T h e C e n t r e f o r U l t r a h i g h b a n d w i d t h D e v i c e s f o r O p t i c a l S y s t e m s ( C U D O S ) T h f U h g h b w h D v f O p S y ( U D O S ) A N N U A R E P O R T 2006 54 Dg 2006 UDOS b g p p g f f b wh h A y. Nw hf Ivg UDOS gh w D A Mh f h M M Thgy RMIT Uvy hf Ivg. Wh RMIT w fy j h b 2008, A y

More information

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib,

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib, #4 NN N G N N % XX NY N Y FY N 2 88 N 28 k N k F P X Y N Y /» 2«X ««!!! 8 P 3 N 0»9! N k 25 F $ 60 $3 00 $3000 k k N 30 Y F00 6 )P 0» «{ N % X zz» «3 0««5 «N «XN» N N 00/ N 4 GN N Y 07 50 220 35 2 25 0

More information

if-.- starts, gtocilingsyfa., la Set.- TO LET. Valuable Real Estate for Sale! THE FOLLOWING ROOMS AXD OF.

if-.- starts, gtocilingsyfa., la Set.- TO LET. Valuable Real Estate for Sale! THE FOLLOWING ROOMS AXD OF. ER DERER bb R P b 2 p g p pp pbp pg p p pg bg Fg bb bp g b q 0 b p p b g $ bb bb 0 ( p ( bq p E Pb D b g g bbb q (q ( p q p q p q p p b pb pky ER PR FK P GE YD F RRD bg p g b gg b g g b g b b g b p p p

More information