IV IS IO N O F B O H OL \ % 1J \

Size: px
Start display at page:

Download "IV IS IO N O F B O H OL \ % 1J \"

Transcription

1 R ep u b li f th e P h ilip p in e s D E P A R T M E N T O F E D U C A T ION \ eg i n V II, C e n trl V isy % gjs i* W H T \ D tje D C ity f T g b ilrn d e p rtm ent 1 f ed u ti n IV IS IO N O F B O H OL \ % 1J \ M y 1 7, D iv isi n M em rn d u m N S S T R E N G T H E N IN G T H E B O R E S A F E T Y A N D A W A R E N E S S P R O G R A M T O : P U B L IC S C H O O L S D IS T R IC T S U P E R V IS O R S / O IC -P S D S s E L E M E N T A R Y & S E C O N D A R Y P R IN C IP A L S / S C H O O L H E A D S D IS T R IC T D R R M F O C A L P E R S O N S A L L O T H E R S C O N C E R N E D 1. A tth ed is th e D ep E D O rd er N. 2 8, s d ted M y 2, re : S tren g th en in g th e F ire S fety n d A w ren ess P r g r m M p p in g f r th e in f rm ti n n d g u id n e f ll n ern e d. 2. In n n eti n w ith th is p r g r m :. A ll sh ls sh ll m m d te B F P in sp e t rs d u rin g th e B rig d E sk w el W e ek n d d u rin g th e sem estrl b re k fire sfety in sp e ti n s n d sen d rep rts (S h l F ire S fe ty P ln n d A n n ex C ) t th e D ivisi n D is ster R isk R e d u ti n & M n g em e nt O ffie (D R R M O ) t en su re th e effe tiv en e ss n d m p li n e w ith th e B F P re m m e n d ti n s. b. D istrit D R R M F l P ers n s sh ll h e k n d n s lid te th e rep rts in th e n - re sp e tiv e distrit. S e n d O n e (1 ) s n n ed r p itu re p y w ith sig n tu re s n d n e (1) p y in E x el file f th e re p rts t th e D iv isi n D R R M C rd in tr b y u sin g th is em il d d re ss : p h illip. v ig n te fs.d e p e d.g v.p h.. P ers n n el fr m th e D iv isi n. O ffie w ill n d u t m n it rin g n d ev lu ti n, f th e tiv itie s in lu d in g th e im p lem e n t ti n f D R R M p r g rm s. A ll D istrit D R R M F l P ers n s m u st d th e s m e in th eir re sp e tiv e d istrit sh ls. 3. Im m e d ite d issem in ti n n d m p lin e f th is m em rn d u m is re q u ire d. s^ -r W JL F R E D A D. B O N G A iq O S, P h.d., C E S O P I ^ Z ls h ls D iv isi n S u p erin ten d e n )^ S G O D /d rrm ~V, if

2 @ R -e p u iblt f tfie P h ilipp in e s d e p rtm e n t f C b ttt ttn D e p E d O R D E R N s M A Y S T R E N G T H E N IN G T H E F IR E S A F E T Y A N D A W A R E N E S S P R O G R A M T : U n d erse retrie s A ss istn t S e retrie s B u re u n d S erv ie D ire t rs R e g i n l D ire t rs S h l D iv isi n S u p erin ten d en ts P u b li n d P riv te E lem e n t ry n d S e n d ry S h ls H e d s A ll O th ers C n e rn e d 1. T h e D e p r tm e n t f E d u tin (D e p E d ) issu es th e en l sed G u id elin es n S tre n g th e n in g th e F ire S fety n d A w re n e ss P r g r m (F S A P ) w h ih im s t e st b lish sp e ifi r le s, re sp n sib ilitie s, n d m n it rin g n d ev lu ti n m e h n ism s fr th e fire sfety n d w ren e ss p r g r m f sh ls w h ih w s l u n h e d th r u g h D ep E d O rd er N s. 7 2, s n d 1 3, s T h e r le s, re sp n sib ilitie s, n d m n itrin g n d ev lu tin m e h n ism s n stitu tin g th e p r ess sh ll g u id e th e n e rn e d ffi es f sh ls, s h ls d iv isi n s, re g i n s, n d th e en trl ffie in d d re ssin g fire sfe ty p rep re d n e ss m e su res n d f ilitte th e F ire C d e m p li n e f s h ls th r u gh su stin b le p r g rm n d p rtn ersh ip w ith th e D ep rtm en t f h ten r n d L l G v e rn m e n t (D IL G ), n d th e B u re u f F ire P r te ti n (B F P ). 3. A ll D e p E d O rd ers, M em r n d, n d th er re lte d issu n e s, ru les, re g u l ti n s, n d p r v isi n s w h ih re in n siste nt w ith th ese g u id e lin es re h e reb y rep e led, re s in d ed, r m d ifie d rd in g ly. 4. T h is O rd er sh ll t k e effe t im m e d i te ly u p n its is su n e. 5. Im m e d i te d issem in ti n f n d strit m p li n e w ith th is^ rd er is d ire te d. B R. A R M IN A. L U IS T * O F S C S e ret ry E n l,: A s st te d R eferen es : D ep E d O rd er: (N s. 1 3, s ; 7 2, s ) n d 5 5, s. 2 7 T b e in d i te d in th e P erp etu l In d ex u n d er th e f ll w in g su b je ts : C A L A M ITY P R O C E D U RE P R O G R A MS S A F E T Y E D U C A T IO N S C H O O L S S T R A N D : S tr te g i M n g e m en t L em /S M A : D O -F S A F 2 1 -M rh 1 6 /M y 2, 2 16 ~ / / / * - v D ep E d C m p lex, M er l A v en u e, P sig C ity 1 6 ~ / / "^ / "<l w w w.d e p ed.g v.p h

3 (E n l su re t D e p E d O rd er N. 2 8, s ) I. R ti n le G U ID E L IN E S O N S T R E N G T H E N IN G T H E F IR E S A F E T Y A N D A W A R E N E S S P R O G R A M (F S A P ) T h e D ep rtm e n t f E d u tin (D e p E d ), d u e t th e th re t f fire t th e sfety f le rn ers n d p ers n n el n d th e p ssib le e ffe ts.t s h l p r p erties, is en h n in g th e F ire S fety n d A w ren ess P r grm (F S A P ) f sh ls in stitu ted th r u gh D ep E d O rd er N s. 7 2, s n d 1 3, s. 2 O 1 3.T h e issu n e sh ll p r v id e th e sp e ifi r le s n d re sp n sib ilities f D e p E d in term s f th e F S A P t en su re p r p er m n it rin g n d ev lu ti n f th e p r g r m n d f ilitte m p li n e f sh l t th e F ire C d e. II. S p e f th e P T h is is su n e im s t d e fin e th e r les n d re sp n sib ilitie s f D e p E d t ll le v els n d re te m n it rin g n d ev lu ti n m e h n ism s. T h is is ls in su p p rt t th e p rtn ersh ip w ith th e D ep rtm en t f In te ri r n d L l G v ern m e n t (D IL G ), th r u g h th e B u re u f F ire P r te ti n (B F P ), fr th e p u rp se f im p le m e n tin g su st in b le p r g r m n fire sfe ty f r sh ls (p le se se e A n n ex A ). H I. D e fin iti n f T e rm s F r p u rp se s f th is O rd er, th e f ll w in g te rm s re d e fin e d /u n d erst d s f ll w s :1. F ire. T h e tiv e p rin ip le f b u rn in g, h r te riz ed b y th e h e t n d lig h t f m b u sti n. b. F ire C d e. T h e st n d rd fire p re v en tin n d s fe ty m e su re s p re s rib e d in R e p u b li A t N , ls k n w n s th e "F ire C d e f th e P h ilip p in es f 2 8 ".. F ire S fe ty. T h e p re v e n tin n d su p p ressin f ll k in d s f d estru tiv e fire s. IV. P liy S tte m e n t T h e D ep E d O rd er h ere b y est b lish es th e r les, resp n sib ilitie s, n d m n it rin g n d ev lu ti n m e h n ism s f th e F S A P d e srib e d in th is O rd er w h ih r w h en p p lie d, sh u ld en su re th e s fe ty f ll le rn ers n d p ers n n el, th e p rte ti n 'f sh l p r p e rtie s, n d th e p r m tin f su p p rtiv e, s fe n d e ffe tiv e le rn in g en v ir n m en t. V. P r e d u re s T b le 1 p r v id es fr th e R les n d R e sp n sib ilities f th e re lev n t ffi es t th is issu n e. T h is ls in lu d e s th e re p rtin g p r t l fr m th e sh l t th e e n tr l ffi e. A ll ex p e n se s re l te d t th e im p le m en t ti n n d m n it rin g f th is p r g r m sh ll b e h rg e d g in st th e ir re sp etiv e M O O E s. T h e f u r (4 ) m in in iti tiv es f th e p r grm re s f ll w s :. S h l F ire S fety P ln ; b. F ire S fety In sp e ti n ;. F ire D rills n d F ire S fe ty L e tu re s fr S h l P ers n n el; n d, d. Q u rte rly F ire D rills n d F ire S fety L e tu res fr L e rn e rs n d S h l P ers n n el. It is ls h ig h ly en u r g ed t n d u t th e s id d rills w ith th e r h z rd s (e.g. e rth q u k e, fl d, et.). 'A ll term s re d p ted fr m R A N

4

5 @3 m - >, - ft Q u n. u 1 d. w m ft, p H ns "5 b x i 3 < in < V ) b 3 C O C O u sfr: CO Jh O -t-j pyf -f -J C D um 1w @-I -s G J fj 3 desn t ID i the u 1 ble Ti 'r < O J3 O < C O -S 1 ) W ) ren -d S fin s < dne( O S p n rmg -*^ 3 f lin etime M yer tler iregi f g tf the O

6

7 R ep rts n th e th ree (3 ) m in in iti tiv es sh u ld n t b e m d e in t se p r te re p rts. Q u rterly, sem e str l, n d / r n n u l rep rts (p er le v el) sh u ld lre d y in rp rte ll u p d te s fr th e sp e ifi tim e p e ri d. T h e D is ster R isk R ed u ti n n d M n g e m en t S erv ie (D R R M S ) sh ll d e v el p p liy su p p rt h sed n th e in f rm tin lle te d fr m th e v ri u s F S A P re p rts. In d d iti n t th is, it sh ll n d u t p eri d i re v iew f th is p liy t fu rth er e n h n e its p r v isi n s n d e ffe tiv en ess. B. B etw e e n D ep E d n d B F P T h e im p le m en tti n f th e M O U n d th e rre sp n d in g p liy sh ll b e re v ie w e d n n n n u l b sis t su p p rt n d stre n g th en th e p rtn ersh ip. V II. R e fe re n P r v isi n s stip u l te d in D e p E d O rd er N. 1 3, s , D ep E d O rd er N. 7 2, s n d th er p rev i u s issu n es w h ih re in n sisten t w ith th is O rd er re h ereb y rep e le d. V H I. E ffe tiv ity /T rn sit ry P r v isi n T h is p liy sh ll tk e e ffe t im m e d ite ly u p n its issu n e. - n th in g f ll w s -

8 M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D IN G T h is M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D IN G (M O U ) e n te re d in t th is th d y f 2 1 5, in P s ig C ity, P h ilip p in e s, b y n d b e tw e e n : D E P A R T M E N T O F E D U C A T IO N, n ti n l g v e rn m e nt g e n y re ted u n d e r P h ilip p in e l w s w ith p rin ip l ffie t th e D e p E d C m p le x, M e r l A v e n u e, P s ig C ity, re p re se n te d h e re in b y its S e ret ry, B R. A R M IN A. L U IS T R O F S C, h e re in fte r re fe rre d t s " D e p E D ". n d D E P A R T M E N T O F T H E IN T E R IO R A N D L O C A L G O V E R N M E N T, n ti n l g v e rn m e n t g e n y re te d u n d e r P h ilip p in e l w s w ith p rin ip l ffie t D IL G -N A P O L C O M 'C E N T E R, E D S A r. Q u e z n A v e n u e, Q u e z n C ity ] re p rese n te d h e re in b y its S e ret ry, M E L S E N E N S A R M IE N T O, h e re in fte r re fe rre d t s " D IL G ", * W IT N E S S E T H : T h t W H E R E A S, D e p E d n n u lly n d u ts th e N ti n l S h ls M in te n n e W e e k, ls k n w n s "B rig d E sk w e l," w h i h im s t p re p re ll p u b li e le m e n t ry n d se n d ry s h ls in th e u n try f r th e p e n in g f l sse s ; W H E R E A S, D e p E d re g n iz es th e im p rt n e f th e n d u t f fire s fe ty in sp e ti n s n d fire p re v e n ti n p r g r m s n d d rills in ll f its s h ls n ti n w id e s p rt f its p re p r ti n f r s h l p e n in g ; W H E R E A S, th e B u re u f F ire P r te ti n (B F P ), w h i h is u n d e r th e su p e rv is i n f th e D e p rtm e n t f th e In te ri r n d L l G v e rn m e n t (D IL G ), is re s p n s ib le f r th e p re v e n ti n n d su p p re ssi n f ll d estru tiv e fires th r u g h rig id fire s fe ty in s p e ti n s; n d u t f fire p re v e n ti n e d u ti n p r g r m s n d d rills, n d e xte n s i n f m e d i l ss ist n e t v itim s f fire, id e n ts, n d th e r re l te d h z rd s ; N O W T H E R E F O R E, in v ie w f th e f re g in g p re m ise s, n d s u b je t t th e u n d ert k in g s h e re in fte r p r v id e d, th e P rtie s h e re t h v e g ree d, s f ll w s : I. U N D E R T A K IN G S D e p E d sh ll: - ^ 1. Issu e n ffi i l, m m u n i ti n ( rd e r r m e m r n d u m ) t ll its l l ffies in f rm in g th e m f th e p rtn e rsh ip w ith D IL G /B F P n fire s fe ty, w ith th e ft w in g in stru ti n s :. F r th e D iv is i n ffie s t p r v id e l l B F P ffies w ith list f ll p u b li e le m e n t ry n se n d ry s h ls t b e in sp e te d b y B F P, n d w h e re fire s fe ty n d p re v e n ti n d rills w ill b e n d u te d ; b. F r th e s h ls t m m d te B F P in sp e t rs d u rin g th e B rig d E s k w e l W e e k n d n e d u rin g th e se m e str l b re k, n d se n d n ffi i l re p rt t th e ir re sp e tive D iv isi n O ffi es t e n s u re m p li n e w ith B F P re m m e n d ti n s;.. F r th e S h l H e d s/p rin ip ls/ d m in istrt rs/ t s u b m it re p rt f v i l ti n s/d e fi ie n ie s n te d d u rin g in sp e ti n t th e D iv is i n O ffie, th r u g h D is ste r R is k R e d u ti n M n g e m e n t O ffie (D R R M O ) d iv is i n rd in t r, f r p p r p ri te ti n ; d. F r th e D iv is i n O ffi es t se n d B F P 's sse ssm e n t re s u lts t th e D e p E d R e g i n l O ffie, th r u g h th e D R R M O re g i n l rd in t r; /P

9 e. F r th e R e g i n l O ffies t se n d n s lid ted re p rt f sse ss m e nt re s u lts t th e D R R M C e n trl O ffie n th e n d u t f B F P in sp e ti n s n d m p li n e f s h ls w ith re m m e n d ti n s. 2. D e p E d th r u g h th e D R R M O sh ll m e -u p w ith h listi n d s u st in b le m ste r p l n t d d re s s fin d in g s ris in g fr m B F P 's sse ssm e n t; n d 3. D e p E d s h ll p r v id e su p p rt n d / r in te rv e n ti n s p t f r th e fin d in g s f B F P, su b je t t v il b ility f re s u res. D IL G /B F P sh 1. C n d u t fire s fe ty le tu res n d d rills t ll e m p l y e e s, te h in g n d n n -te h in g p e rs n n e l, f ll e le m e n t ry n d se n d ry s h ls b e f re th e p e n in g f e v e ry s h l y e r; 2. S h e d u le le tu re s n d d rills, t le st f u r tim es (4 x ) e v e ry s h l y e r, w h i h s h ll b e p rti ip te d in b y te h e rs, p u p ils n d stu d e n ts ; 3. E n su re th e n d u t f fire s fe ty in sp e ti n in ll p u b li e le m e n t ry n d se n d ry s h ls in th e u n try tw ie y e r, n e d u rin g th e "B rig d E s k w e l W e e k ", n d n e t w rd s th e l tte r h lf f th e s h l y e r, in l se rd in ti n w ith th e D e p E d d iv isi n ffie s n d s h ls t be in sp ete d ; 4. Im m e d i te ly n tify w ith in 3 d y s fr m th e s u b m issi n f A fte r In sp e ti n R e p rt t th e n e rn e d D istri t/c ity /M u n i ip l F ire M rsh l, th e s h l h e d / d m in istr t r/p rin ip l f the fire s fe ty v i l ti n s/d e fi ie n ie s/d e fe ts f th e s h l. A s u se d h e re in, v i l ti n s/d e fe ts/d e fi ie n ies s h ll m e n n d / r p e rt in t fire s fe ty m e su res n t in rp r te d in s h l b u ild in g, w h i h is re q u ire d u n d e r th e R A th e rw ise k n w n sih e F ire C d e f th e P h ilip p in e s f 2 8 n d its im p le m e n tin g ru les n d re g u lti n s, r n y p r h ib ite d ts r m issi n s d e fin e d th e re f. 5. D e v e l p set f g u id e lin es f r th e fire s fe ty in sp e ti n n d th e s h l's m p li n e w ith th e re m m e n d ti n th t re m re p p r p rite b u t w ill n t m p r m ise th e s fety n d se u rity f th e u p n ts n d th e stru tu re su b je t t th e p r v is i n s f th e F ire C d e ; n d, 6.: D e v e l p n lte rn tiv e r in te rim se t f ru le s -, in n su lt ti n w ith D e p E d w h i h s h ll b e b se rv e d b y th e l tte rp e n d in g. m p li n e w ith th e f rm l re q u ire m e n ts f'th e F ire C d e. "^ B th P rties s h ll: A g re e n p e rm n e n t tie -u p t im p le m e n t s u st in b le p r g r m n fire s fety, n d n t m e re ly in v lv e m e nt in s e s n l r tiv ity -b s e d e n g g e m e n t. II. A M E N D M E N T S T h is M e m r n d u m f U n d e rst n d in g n t in s th e e n tire g re e m e n t f th e p rtie s w ith re sp e t t fire s fe ty t s h ls n d su p e rse d es ll p ri r g re e m e n ts n d u n d e rst n d in g w ith re sp e t th e re t. T h is M e m r n d u m f U n d e rst n d in g m y b e m e n d e d n ly in w ritin g d u ly sig n e d b y u th rize d re p rese n t tiv e s f th e p rtie s in v lv e d.

10 S erie s f 1 i E F F E C T IV IT Y A N D T E R M IN A T IO N T h is M e m r n d u m f U n d e rst n d in g sh ll t k e e ffe t u p n sig n in g h e re f b y th e p rtie s n e rn e d in p re p r ti n f r th e p e n in g f S h l Y e r n d sh ll re m in in f re u n til te rm in te d t n y tim e b y se rv i e f n tie t th e p rtie s. IN W IT N E S S W H E R E O F, th e p rties h e re u n t se t th e ir h n d s in th e p l e n d d te d b v e w ritte n. D E P A R T M E N T O F E D U C A T IO N D E P A R T M E N T O F IN T E R IO R A N D L O C A L G O V E R N M E N T B R. A R M IN A J -U IS S e re t ry R O F SC M E L S E N E N S A R M IE N T O S e re t ry J)$ R IO A. D E R IQ lm U n d e rse re t ry P rtn e rs h ip s n d E x te rn l L in k g e s D e p rtm e n t f E d u tin W IT N E S S E S : A (\"n T >.Y.,P.;P E T E R 4 R V IN G C. C O R V E R A / U n d e rse re t ry P u b li S fe ty D e p rtm e nt f th e In te ri r n d L l G v e rn m e n t F /D IR A R IE F A B A 'R A Y U G A.'C E O V I C h ie f, B F P B E iro R E M E T H IS rrl -LL, D A Y C P A T M A N IU.P H lu P PtlE S p g e 7 1 Y..A G lh ii'lp >k.f A 3 ll d (} N try nm \ m \ t/ U N t ri l C rm n im in N., U n til D f rn f er^., 2 is fifii. * fl,.(,rg t J /;:ti.'f< fi.u s- C,, n ; :.. ;r f'k K.."sfO rt/l- -'S..i^.'J!H F '. il li s M e m b 3 f Q 5 3? w en : H. v -j n /3 r-fi-i4

11 A n n ex B F ire S fety M e su res F r S h ls 1.D e sig n te sh l p ers n n el t b e in -h rg e f th e p r g r m. 2. F rm u l te F IR E E S C A P E P L A N. 3. E n su re th e p re sen e f F IR E E S C A P E R O U T E S n d E X IT P A T H S w h ih th e stu d en ts n d p ers n n e l sh u ld b e w re f. T h e se sh u ld b e vele rly m rk e d w ith red b le S IG N A G E. 4.In sp e t d rs n d w in d w s f l ssr m s n d th er s h l b u ild in g s n d en su re th t th ey re e sy t p en. 5.E n su re th t e x it/e s p e p th s re free f b stru ti n. 6. T rim sh ru b s n d tre es in th e sh l v i in ity. 7.E n f r e p r p er w ste m n g e m e n t. C le r th e s h l g r u n d s fr m w ste. C m b u stib le w ste su h s p p e rs, w d, p l sti s, p in t tin s, fl m m b le liq u id s sh u ld n t b e st re d in h e p s r l se in th e p en. S u it b le re ep t le s su h s litter b in s, re y lin g b in s, et. sh u ld b e p r v id e d. 8. C n d u t re g u lr e le tril s fety in sp e ti n n d t k e n e e ss ry ti n s t re p ir r re p l e d e fe tiv e w irin g s, lig h t b u lb s, e t. 9. D em n d n d p r ti e g d sh l k e ep in g p r ti e s, e.g. in sp et l b r t rie s d ily ; u n p lu g e le tri l w irin g s n d tu rn - ff lig h ts. 1.F rm u l te fire s fety n d n trl m esu re s fr n tr t rs s th ey n in re s e th e risk f fire n d u se b stru ti n t e s p e r u te s E n su re th e p r v isi n f fire s fety n d p r te ti n e q u ip m en t, w h ih sh u ld n t b e lim ite d t fire ex tin g u ish ers. O th er e q u ip m en t m y in lu d e p ils, h se, et. 1 2.C n d u t re g u lr F IR E D R IL L S.

12

13 ? J 2 n. 1 1 TO T J < p C O X I re "( _> - TO (/) > _r Q. 1 Q _ > C K t T 3 C D.Q <n > O X < > _r Q. O! 3. (A C >..? t <f) ii I is i i If H 1 1

14 A n n e x C : P re s rib e d S h l R e p rtin g T e m p l te s n d D iv is i n n d R e g i n l C n s lid ti n T e m p l te s D istrit C n s lid ti n T e m p l te f r S h l F ire S fety D rills n d L e tu re s D istrit: S h l ID S h l N me N u m b e r ft im es S h l C n d u te d F ire S fety D rills N u m b e r ft irfte s S h l C n d u te d F ire S fe ty L e tu res R e m rk s P re p re d b y: A p p r v e d : D istrit D R R M C rd in tr P S D S/O IC -P S D S

15 C+ - ks/ne de dasistne(ifny) Remr S 3. E <u C tj 1. Ins ken by Atin T Distrit(Ifny) t sli C > IP "r egi T 5 C TO sin "5 -C u i/l O H - 1 TO mpl ding(ifny) Fin BFPInspetin. < '> TO V ) Q J (D mpl TO " Cn 1 I- M C 4 -> ; " hlnme S t T 3 1 -Q u hlid S u x 1 <

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran i^ s^ fex R e p b li f th e P h ilip p in e s D E P A R T M E N T F E D U C A T I N R e g i n V II, C e n tr l V is y s D IV IS I N F B H L C ity f T g b il rn A p ril 6, 2 0 1 5 D IV IS I N M E M R A

More information

LU N C H IN C LU D E D

LU N C H IN C LU D E D Week 1 M o n d a y J a n u a ry 7 - C o lo u rs o f th e R a in b o w W e w ill b e k ic k in g o ff th e h o lid a y s w ith a d a y fu ll o f c o lo u r! J o in u s fo r a ra n g e o f a rt, s p o rt

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

gender mains treaming in Polis h practice

gender mains treaming in Polis h practice gender mains treaming in Polis h practice B E R L IN, 1 9-2 1 T H A P R IL, 2 O O 7 Gender mains treaming at national level Parliament 25 % of women in S ejm (Lower Chamber) 16 % of women in S enat (Upper

More information

Functional pottery [slide]

Functional pottery [slide] Functional pottery [slide] by Frank Bevis Fabens A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts Montana State University Copyright by Frank Bevis Fabens

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Class Diagrams. CSC 440/540: Software Engineering Slide #1

Class Diagrams. CSC 440/540: Software Engineering Slide #1 Class Diagrams CSC 440/540: Software Engineering Slide # Topics. Design class diagrams (DCDs) 2. DCD development process 3. Associations and Attributes 4. Dependencies 5. Composition and Constraints 6.

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet Effective August 09, 2018 Supersedes CWN-218 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

600 Billy Smith Road, Athens, VT

600 Billy Smith Road, Athens, VT 600 Billy Smith Road, Athens, VT Curtis Trousdale, Owner, Broker, Realtor Cell: 802-233-5589 curtis@preferredpropertiesvt.com 2004 Williston Road, South Burlington VT 05403 www.preferredpropertiesvt.com

More information

MOLINA HEALTHCARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter)

MOLINA HEALTHCARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K Current Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C Form 8-K/A (Amendment No. 2)

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C Form 8-K/A (Amendment No. 2) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 8-K/A (Amendment No. 2) Current Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

B ooks Expans ion on S ciencedirect: 2007:

B ooks Expans ion on S ciencedirect: 2007: B ooks Expans ion on S ciencedirect: 2007: 1 INFORUM, 22-24 May, Prague Piotr Golkiewicz Account Manager Elsevier B.V. Email: p.golkiewicz@elsevier.com Mobile: +48 695 30 60 17 2 Pres entation Overview

More information

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1979 Form and content Ann A Rahim Khan University of Iowa Posted with permission of the author. This thesis is available at Iowa Research

More information

THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter)

THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

ANNUAL MONITORING REPORT 2000

ANNUAL MONITORING REPORT 2000 ANNUAL MONITORING REPORT 2000 NUCLEAR MANAGEMENT COMPANY, LLC POINT BEACH NUCLEAR PLANT January 1, 2000, through December 31, 2000 April 2001 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 1 Part A: Effluent Monitoring

More information

AGRICULTURE SYLLABUS

AGRICULTURE SYLLABUS Agriculture Forms 1-4.qxp_Layout 1 26/10/2016 12:29 PM Page 1 ZIMBABWE MInISTRY OF PRIMARY AnD SECOnDARY EDUCATIOn AGRICULTURE SYLLABUS FORM 1-4 2015-2022 Curriculum Development and Technical Services,

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b lic f th e P h ilip p in e s D e p a rtm e nt f E d u c ati n R e g i n V II, C e n tra l V isa y a s D IV IS IO N O F B O H O L C ity f T a g b ila ran B O H O L M a y 5, 2 0 1 5 D IV IS IO

More information

TECHNICAL MANUAL OPTIMA PT/ST/VS

TECHNICAL MANUAL OPTIMA PT/ST/VS TECHNICAL MANUAL OPTIMA PT/ST/VS Page 2 NT1789 Rév.A0 TABLE OF CHANGES The information contained in this document only concerns : OPTIMA PT/ST/VS type, MCM 440 PT/OT type, MCM550 ST type. Technical Manual

More information

TTM TECHNOLOGIES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Charter)

TTM TECHNOLOGIES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Charter) Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 November 15, 2006

More information

Model Checking. Automated Verification of Computational Systems

Model Checking. Automated Verification of Computational Systems Model Checking Automated Verification of Computational Systems Madhavan Mukund T h e A C M T u r in g A w a r d fo r 2 0 0 7 w a s a w a r d e d t o C la r k e, E m e r s o n a n d S ifa k is fo r t h

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 8-K. Farmer Bros. Co.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 8-K. Farmer Bros. Co. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

MONTHLY REVIEW. f C r e d i t a n d B u s i n e s s C o n d i t i o n s F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K MONEY MARKET IN JUNE

MONTHLY REVIEW. f C r e d i t a n d B u s i n e s s C o n d i t i o n s F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K MONEY MARKET IN JUNE MONTHLY REVIEW O f C r e d i t a n d B u s i n e s s C o n d i t i o n s F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K V o l u m e 38 J U L Y 1956 No. 7 P re s su re s o n m e m b e r b a n k re

More information

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f C H A P T E R I G E N E S I S A N D GROWTH OF G U IL D S C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f i n a v a r i e t y o f f o r m s - s o c i a l, r e l i g i

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 8-K

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 8-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES THE OXFORD HANDBOOK OF REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES Edited by ELENA FIDDIAN-QASMIYEH GIL LOESCHER KATY LONG NANDO SIGONA OXFORD UNIVERSITY PRESS C o n t e n t s List o f Abbreviations List o f

More information

LSU Historical Dissertations and Theses

LSU Historical Dissertations and Theses Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1976 Infestation of Root Nodules of Soybean by Larvae of the Bean Leaf Beetle, Cerotoma Trifurcata

More information

EKOLOGIE EN SYSTEMATIEK. T h is p a p e r n o t to be c i t e d w ith o u t p r i o r r e f e r e n c e to th e a u th o r. PRIMARY PRODUCTIVITY.

EKOLOGIE EN SYSTEMATIEK. T h is p a p e r n o t to be c i t e d w ith o u t p r i o r r e f e r e n c e to th e a u th o r. PRIMARY PRODUCTIVITY. EKOLOGIE EN SYSTEMATIEK Ç.I.P.S. MATHEMATICAL MODEL OF THE POLLUTION IN NORT H SEA. TECHNICAL REPORT 1971/O : B i o l. I T h is p a p e r n o t to be c i t e d w ith o u t p r i o r r e f e r e n c e to

More information

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses.

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. Attended by m ore than 3 00 people, all seem ed delighted, with the lectu res and sem

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. C ity o f T a g b ila ran D IV IS IO N M E M O R A N D U M N o.3 T 3 ^ s. 2 0 1 6 R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s D e p a rtm e n t o f E d u catio n R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s D IV IS IO N O F B O H O L

More information

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a rc h 2 0 1 5, A n n a F ilip p o v a a n d J e re m y E a d e 1 W h a t is H y d ra u lic F ra c tu rin g? Im a g e : h ttp ://w w w.h

More information

Country Report Government (Part I) Due: November 14, 2017

Country Report Government (Part I) Due: November 14, 2017 Country Report Government (Part I) Due: November 14, 2017 o The government has a total of three sections: government, flag, and national anthem. You will start by researching your government. o Step 1:

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

University Microfilms

University Microfilms University Microfilms International * i---------------------------------------------------------- ----------------------- MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART N ATIO NAL HI IH l A l l o t ST AN PAR P S II A

More information

Joh n L a w r e n c e, w ho is on sta ff at S ain t H ill, w r ite s :

Joh n L a w r e n c e, w ho is on sta ff at S ain t H ill, w r ite s : Minor Issue 168 S C I E N T O L O G Y A N D C H I L D R E N T h e r e a r e at p r e s e n t no b o o k s a v a ila b le on th e su b je c t of te a c h in g S c ie n to lo g y to c h ild r e n. A s th

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s D E P A R T M E N T O F E D U C A T IO N R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s D IV IS IO N O F B O H O L C ity o f T a g b ila ran S e p te m b e r 2 8, 2 0

More information

The Effects of Apprehension, Conviction and Incarceration on Crime in New York State

The Effects of Apprehension, Conviction and Incarceration on Crime in New York State City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Dissertations, Theses, and Capstone Projects Graduate Center 1978 The Effects of Apprehension, Conviction and Incarceration on Crime in New York State

More information

NORWEGIAN MARITIME DIRECTORATE

NORWEGIAN MARITIME DIRECTORATE PAME Snap shot Analysis NORWEGIAN MARITIME DIRECTORATE PAME Snap Shot Analysis of Maritime Activities in the Arctic Revision No. 01 REPORT NO. 2000-3220 Page 1 PAME Snap shot Analysis Table of Contents

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C FORM 8-K

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C FORM 8-K Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 DATE OF REPORT (DATE

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Langdurige metingen Deurganckdok: Opvolging en analyse aanslibbing Bestek 16EB/05/04 Colofon Ph o to c o ve r s h

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

1980 Annual Report / FEDERAL R ESER V E BA N K OF RICHMOND. Digitized for FRASER Federal Reserve Bank of St.

1980 Annual Report / FEDERAL R ESER V E BA N K OF RICHMOND. Digitized for FRASER   Federal Reserve Bank of St. 1980 Annual Report / FEDERAL R ESER V E BA N K OF RICHMOND IS S N 0164-0798 L IB R A R Y OK C O N G R E SS C A T A L O G C A R D N U M B E R : 16-72o4 Additional <

More information

McCormick & Company, Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter)

McCormick & Company, Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

Computer Games as a Pedagogical Tool in Education. Ken Maher B.Sc. School of Computer Applications, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9.

Computer Games as a Pedagogical Tool in Education. Ken Maher B.Sc. School of Computer Applications, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9. Computer Games as a Pedagogical Tool in Education By Ken Maher B.Sc. School of Computer Applications, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9. / / Supervisor: Dr Micheál O heigeartaigh A Dissertation

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

M I E A T? Y A H 0E 3TE S

M I E A T? Y A H 0E 3TE S M I E A T? Y A H 0E 3TE S Corrgimi c a tod to the- Councl 1 and 1,'ombors ox the League 3/36456712247 p 9 AP t * no 1 Q A L» * O i-» m i. i O JL /» X T T i ttt.' n *7 T-T * n i T n TTi U U jj!.» -! 1 Uj.']

More information

Distributive Justice, Injustice and Beyond Justice: The Difference from Principle to Reality between Karl Marx and John Rawls

Distributive Justice, Injustice and Beyond Justice: The Difference from Principle to Reality between Karl Marx and John Rawls W CP 2 0 0 8 P ro c e e d in g s V o l.5 0 S o cia l a n d P o litic a l P h ilo s o p h y Distributive Justice, Injustice and Beyond Justice: The Difference from Principle to Reality between Karl Marx

More information

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

THE EFFECT Of SUSPENSION CASTING ON THE HOT WORKABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF A IS I TYPE STAINLESS STEEL

THE EFFECT Of SUSPENSION CASTING ON THE HOT WORKABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF A IS I TYPE STAINLESS STEEL THE EFFECT Of SUSPENSION CASTING ON THE HOT WORKABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF A IS I TYPE 3 1 0 STAINLESS STEEL A LISTAIR GEORGE SANGSTER FORBES A D i s s e r t a t i o n s u b m i tte d t o th

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

Sub: Filing of Reconciliation of share capital for the quarter ended September 30, 2018

Sub: Filing of Reconciliation of share capital for the quarter ended September 30, 2018 I N D I A Tl F in an c ial H o ld in g s L im ite d (F o rm e rly k n o w n as T u b e In v e s tm e n ts o f In d ia L im ite d ) Dare House, 234, N.S.C. Bose Road, Chennai 600 001, India Tel: 91.44.4217

More information

A Study of Attitude Changes of Selected Student- Teachers During the Student-Teaching Experience.

A Study of Attitude Changes of Selected Student- Teachers During the Student-Teaching Experience. Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1973 A Study of Attitude Changes of Selected Student- Teachers During the Student-Teaching Experience.

More information

A new ThermicSol product

A new ThermicSol product A new ThermicSol product Double-Faced Thermo-Electric Solar-Panel TD/PV & Solar Tracker & Rotation Device An EU-patent protected product TP4-referens.pdf D o y o u w a n t to c o n v e rt it i n to G re

More information

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m N a m e ' D a t e ' S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m 6.1 I n t r o d u c t i o n T h e S olar System is large, at least w hen com pared to distances we are fam iliar w ith on a day-to-day basis.

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC FORM 8-K. Current Report

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC FORM 8-K. Current Report UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 8-K Current Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ ated prov ides a point-fix for

What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ ated prov ides a point-fix for SMU 101 2 0 0 7 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 What are S M U s? SMU = Software Maintenance Upgrade Software patch del iv ery u nit wh ich once ins tal l ed and activ

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

Sodium-Initiated Polymerization of Alpha- Methylstyrene in the Vicinity of Its Reported Ceiling Temperature

Sodium-Initiated Polymerization of Alpha- Methylstyrene in the Vicinity of Its Reported Ceiling Temperature Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 8-1976 Sodium-Initiated Polymerization of Alpha- Methylstyrene in the Vicinity of Its Reported Ceiling Temperature Shuenn-long

More information

BIRLA ERICSSON OPTICAL LIMITED

BIRLA ERICSSON OPTICAL LIMITED OPTICAL LIMITED ANNUAL REPORT 2012-13 BOARD OF DIRECTORS MR.HARSH V. LODHA MR.D.R.BANSAL MR.MAGNUS KREUGER [ALTERNATE MR.DINESH CHANDA] MR.MATS O.HANSSON [ALTERNATE MR.S.K.DAGA] MR.R.C.TAPURIAH DR.ARAVIND

More information

TECH DATA CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter)

TECH DATA CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of Report (Date of earliest

More information

Report Documentation Page

Report Documentation Page % &('()*! "$# +-,/. 0214365*798;:@:(021BAC3ED=1FG1H3@D=1H3?IJ86KL3=1M!KON$:IPKOQ?3SR3@0?KO3@1 TVUXWY Z[VY \

More information

Operation Manual for Automatic Leveling Systems

Operation Manual for Automatic Leveling Systems Operation Manual for Automatic Leveling Systems 11/12 Power Gear #82-L0379 Rev. 0E Operation Manual for Automatic Leveling Systems with Touch Pad # 140-1226 and Control Box # 140-1229 Contents Before You

More information

SCHOOLS DIVISION OFFICE OF KABANKALAN CITY

SCHOOLS DIVISION OFFICE OF KABANKALAN CITY D e fje D DEPARTMENT \ g OF EDUCATION Republic of the Philippines Department o f Education Negros Island Region SCHOOLS DIVISION OFFICE OF KABANKALAN CITY City o f Kabankalan Tel.No (034) 471-2003 Fax

More information

Matador Resources Company (Exact name of registrant as specified in its charter)

Matador Resources Company (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of Earliest Event

More information

Comparative Analyses of Teacher Verbal and Nonverbal Behavior in a Traditional and an Openspace

Comparative Analyses of Teacher Verbal and Nonverbal Behavior in a Traditional and an Openspace East Tennessee State University Digital Commons @ East Tennessee State University Electronic Theses and Dissertations June 1975 Comparative Analyses of Teacher Verbal and Nonverbal Behavior in a Traditional

More information

@ *?? ^ % ^ J*

@ *?? ^ % ^ J* M A R IN E & O F F S H O R E C A B L E S m m @ B O g g B @ *?? @-@ ^ % ^ - @* J* M a r in e a n d o ffs h o re s ta n d a rd s a n d te s ts IE C 6 0 0 9 2-3 50 \ le ctrica l in sta llatio n s in s h ip

More information

Breakup of weakly bound nuclei and its influence on fusion. Paulo R. S. Gomes Univ. Fed. Fluminense (UFF), Niteroi, Brazil

Breakup of weakly bound nuclei and its influence on fusion. Paulo R. S. Gomes Univ. Fed. Fluminense (UFF), Niteroi, Brazil Breakup of weakly bound nuclei and its influence on fusion Paulo R. S. Gomes Univ. Fed. Fluminense (UFF), Niteroi, Brazil Forum Brasil-JINR Dubna, June, 2015 For a comprehensive review of this subject

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP.

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP. F R A N K L IN M A D IS O N S U E R O B E R T LE IC H T Y A LY C E C H A M B E R L A IN T W IN C R E E K M A R T Z -PA U L L IN C O R A O W E N M E A D O W L A R K W R E N N LA N T IS R E D R O B IN F

More information

I zm ir I nstiute of Technology CS Lecture Notes are based on the CS 101 notes at the University of I llinois at Urbana-Cham paign

I zm ir I nstiute of Technology CS Lecture Notes are based on the CS 101 notes at the University of I llinois at Urbana-Cham paign I zm ir I nstiute of Technology CS - 1 0 2 Lecture 1 Lecture Notes are based on the CS 101 notes at the University of I llinois at Urbana-Cham paign I zm ir I nstiute of Technology W hat w ill I learn

More information

WSFS Financial Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter)

WSFS Financial Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 September 18, 2018 Date of Report

More information

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N )

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) H E.R E T h em at ic W o r k sh o p an d Fin al C o n fer en ce 1 0-1 2 Ju n e, R agu sa, It aly D avid R eisen zein IO M V ien n a Foto: Monika

More information

1. A tta c h e d is D e p E d M e m o ra n d u m N o, 3 5, s, , e n title d " im p le m e n tin g B rig a d a E sk w e fa 2 0 I6.?

1. A tta c h e d is D e p E d M e m o ra n d u m N o, 3 5, s, , e n title d  im p le m e n tin g B rig a d a E sk w e fa 2 0 I6.? .,>- *> ;; -- R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s D e p a rtm e n t o f E d u c atio n R e g io n V II, C e n tra! V isa y a s D IV IS IO N O F B O H O L C ity o ft a g b iia ra n ^ fe S ip ; % B

More information

Algebraic Methods in Plane Geometry

Algebraic Methods in Plane Geometry Algebraic Methods in Plane Geometry 1. The Use of Conic Sections Shailesh A Shirali Shailesh Shirali heads a Community Mathematics Center at Rishi Valley School (KFI). He has a deep interest in teaching

More information

INCOME TAXES IN ALONG-TERMMACROECONOMETRIC FORECASTING MODEL. Stephen H. Pollock

INCOME TAXES IN ALONG-TERMMACROECONOMETRIC FORECASTING MODEL. Stephen H. Pollock INCOME TAXES IN ALONG-TERMMACROECONOMETRIC FORECASTING MODEL. by Stephen H. Pollock Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland in partial fulfillment of

More information

MySQL 5.1. Past, Present and Future. Jan Kneschke MySQL AB

MySQL 5.1. Past, Present and Future. Jan Kneschke MySQL AB MySQL 5.1 Past, Present and Future Jan Kneschke MySQL AB Agenda Past S Q L T re e s m e e ts D y n a m ic S Q L P re s e n t E v e n ts P a rtitio n in g F u tu re V e rtic a l P a rtitio n in g About

More information

CHAPTER 6 SUMMARV, m a in FINDIN6S AND C0NCUL5I0NS

CHAPTER 6 SUMMARV, m a in FINDIN6S AND C0NCUL5I0NS CHAPTER 6 SUMMARV, m a in FINDIN6S AND C0NCUL5I0NS 6.1; AFRICA AND SOUTHERN AFRICA Africa was the world's first continent where not only man evolved but also the human civilization. It is the largest continent

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Compulsory Continuing Education for Certified Public Accountants: a Model Program for the State of Louisiana.

Compulsory Continuing Education for Certified Public Accountants: a Model Program for the State of Louisiana. Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1975 Compulsory Continuing Education for Certified Public Accountants: a Model Program for the State

More information

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and T. 7 TY LS ALATS A/P rrnts June 5, 5 Pges: To Approve - 5 89, 54.3 A/P rrnts 6/ 5/ 5 Subtotl $ 89, 54. 3 To Rtify Pges: 6-, 34. 98 Advnce rrnts 5/ 6/ 5-4 3, 659. 94 Advnce rrnts 6/ / 5 4, 7. 69 June Retirees

More information

Memorial to William Taylor Thom, Jr.

Memorial to William Taylor Thom, Jr. Memorial to William Taylor Thom, Jr. 1891-1979 S H E L D O N J U D S O N Department o f Geological and Geophysical Sciences, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544 W illia m T a y lo r T h o

More information

Houston Division of Kroger Food Stores and Retail Clerks Union, AFL-CIO, Local 455 (1971)

Houston Division of Kroger Food Stores and Retail Clerks Union, AFL-CIO, Local 455 (1971) Cornell University ILR School DigitalCommons@ILR Retail and Education Collective Bargaining Agreements - U.S. Department of Labor Collective Bargaining Agreements 9-9-1971 Houston Division of Kroger Food

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

O p e r a t in g R a t i o s o f S i x t h D i s t r i c t M e m b e r B a n k s f o r

O p e r a t in g R a t i o s o f S i x t h D i s t r i c t M e m b e r B a n k s f o r V o l u m e X X V I A t l a n t a, G e o r g i a, M a r c h 3 1, 1 9 4 1 N u m b e r 3 O p e r a t g R a t i o s o f S i x t h D i s t r i c t M e m b e r B a n k s f o r 1 9 4 0 O n th e c e n t e r p

More information

Dentists incomes, fees, practice costs, and the Economic Stabilization Act: to 1976

Dentists incomes, fees, practice costs, and the Economic Stabilization Act: to 1976 HE A S S O C IA T IO N Dentists incomes, fees, practice costs, and the Economic Stabilization Act: 19 52 to 1976 B u r e a u o f E c o n o m ic a n d B e h a v io r a l R e s e a r c h D a r i n g th e

More information

Rule-Governed Behavior in Preschool Children

Rule-Governed Behavior in Preschool Children Western Michigan University ScholarWorks at WMU Master's Theses Graduate College 12-1985 Rule-Governed Behavior in Preschool Children Cassandra Ann Braam Western Michigan University Follow this and additional

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

A study of intra-urban mobility in Omaha

A study of intra-urban mobility in Omaha University of Nebraska at Omaha DigitalCommons@UNO Student Work 1-1-1947 A study of intra-urban mobility in Omaha Magdalene Pickens University of Nebraska at Omaha Follow this and additional works at:

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

FULL REQUIREMENTS; JOBS SECURE, PERMANENT

FULL REQUIREMENTS; JOBS SECURE, PERMANENT I n I...C U r o r c e s See Page 2 Y^rk, September 14, 1943 Price Five Cents s FULL REQUIREMENTS; JOBS SECURE, PERMANENT R A D IO W R I T E R S - S T E N O S - B O O K K E E P E R S - O T H E R S A l s

More information

Imitative Aggression as a Function of Race of Model, Race of Target and Socioeconomic Status of Observer.

Imitative Aggression as a Function of Race of Model, Race of Target and Socioeconomic Status of Observer. Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1976 Imitative Aggression as a Function of Race of Model, Race of Target and Socioeconomic Status

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

& Ö IN 4> * o»'s S <«

& Ö IN 4> * o»'s S <« & Ö IN 4 0 8 i I *»'S S s H WD 'u H 0 0D fi S «a 922 6020866 Aessin Number: 690 Publiatin Date: Mar 28, 1991 Title: Briefing T mbassy Representatives n The Refused Strategi Defense Initiative Persnal Authr:

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b l f th e P h lp p e D e p rt e t f E d u t R e V, e tr l V y D V N F B H L ty f T b l r Ju ly, D V N M E M R A N D U M N. 0,. L T F E N R H G H H L F F E R N G F R 6 M P L E M E N T A T N T :,

More information

M. H. DALAL & ASSOCIATES C H ARTERED ACCOUNTANTS

M. H. DALAL & ASSOCIATES C H ARTERED ACCOUNTANTS M. H. DALAL & ASSOCIATES C H ARTERED ACCOUNTANTS 301/308, Balaji D arshan, Tilak R oad, Santacruz (W ), M um bai - 400 054. Phone : 26494807 : 26490862 E-m ail: m hdalal@ gm ail.com W ebsite: w w w.dalalgroup.in

More information