Предварительный просмотр

Size: px
Start display at page:

Download "Предварительный просмотр"

Transcription

1 Предварительный просмотр

2 Карта цветов! " # $ % & ' * +, -. / : ; < = A B D E F G H I J K L Ecru (94) Blanc (3542) B5200 Snow White (1317) 167 V DK Yellow Beige (52) 221 V DK Shell Pink (213) 223 LT Shell Pink (16) 224 V LT Shell Pink (39) 225 Ultra V LT Shell Pink (51) 300 V DK Mahogany (279) 301 MD Mahogany (410) 310 Black (532) 347 V DK Salmon (1) 350 MD Coral (1) 355 DK Terra Cotta (80) 356 MD Terra Cotta (74) 370 MD Mustard (50) 372 LT Mustard (42) 400 DK Mahogany (279) 402 V LT Mahogany (25) 407 DK Desert Sand (151) 414 DK Steel Gray (8) 422 LT Hazelnut Brown (259) 433 MD Brown (34) 434 LT Brown (117) 435 V LT Brown (337) 436 Tan (421) 437 LT Tan (140) 451 DK Shell Gray (40) 452 MD Shell Gray (34) 453 LT Shell Gray (386) 498 DK Red (71) 505 Jade Green (17) 524 V LT Fern Green (17) 535 V LT Ash Gray (4) 543 Ultra V LT Beige Brown (733) 611 Drab Brown (61) 612 LT Drab Brown (47) 613 V LT Drab Brown (39) 632 Ultra V DK Desert Sand (87) 644 MD Beige Gray (33) M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ a b c d e f g h j k m n o p q r s t u v w x 647 MD Beaver Gray (22) 680 DK Old Gold (154) 712 Cream (132) 720 DK Orange Spice (84) 722 LT Orange Spice (5) 729 MD Old Gold (57) 738 V LT Tan (92) 739 Ultra V LT Tan (29) 754 LT Peach (36) 758 V LT Terra Cotta (39) 760 Salmon (34) 761 LT Salmon (6) 775 V LT Baby Blue (32) 780 Ultra V DK Topaz (264) 781 V DK Topaz (38) 783 MD Topaz (42) 801 DK Coffee Brown (67) 814 DK Garnet (32) 815 MD Garnet (66) 822 LT Beige Gray (1154) 832 Golden Olive (14) 841 LT Beige Brown (82) 842 V LT Beige Brown (372) 869 V DK Hazelnut Brown (72) 898 V DK Coffee Brown (58) 900 DK Burnt Orange (25) 902 V DK Garnet (1030) 918 DK Red Copper (46) 919 Red Copper (537) 920 MD Copper (245) 921 Copper (219) 922 LT Copper (52) 928 V LT Gray Green (6) 934 Black Avocado Green (1) 936 V DK Avocado Green (1) 938 Ultra DK Coffee Brown (86) 939 V DK Navy Blue (2) 945 Tawny (33) 950 LT Desert Sand (85) 970 LT Pumpkin (1) y z { } ª «± ² ³ µ ¹ º ¼ ½ ¾ À Â Ä Å Ç È Ì Î Ï Ð 975 DK Golden Brown (69) 976 MD Golden Brown (121) 977 LT Golden Brown (6) 3024 V LT Brown Gray (28) 3033 V LT Mocha Brown (1636) 3045 DK Yellow Beige (126) 3046 MD Yellow Beige (3) 3047 LT Yellow Beige (32) 3064 Desert Sand (259) 3072 V LT Beaver Gray (904) 3328 DK Salmon (2) 3371 Black Brown (345) 3688 MD Mauve (2) 3689 LT Mauve (1) 3712 MD Salmon (8) 3722 MD Shell Pink (10) 3727 LT Antique Mauve (12) 3740 DK Antique Violet (21) 3743 V LT Antique Violet (38) 3753 Ultra V LT Antique Blue (105) 3756 Ultra V LT Baby Blue (54) 3771 Ultra V LT Terra Cotta (43) 3772 V DK Desert Sand (156) 3773 MD Desert Sand (237) 3774 V LT Desert Sand (28) 3776 LT Mahogany (195) 3777 V DK Terra Cotta (385) 3778 LT Terra Cotta (88) 3782 LT Mocha Brown (134) 3787 DK Brown Gray (18) 3799 V DK Pewter Gray (2) 3826 Golden Brown (226) 3830 Terra Cotta (74) 3859 LT Rosewood (111) 3860 Cocoa (32) 3861 LT Cocoa (64) 3863 MD Mocha Beige (78) 3864 LT Mocha Beige (357) 3865 Winter White (534) 3866 Ultra V LT Mocha Brown (271) * Карта цветов приведена для нитей марки «DMC» ** В скобках после названия цвета указано количество крестов, выполняемых данным цветом

3 Схема вышивки (1 из 6) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##""""""Ï##########""""""""""#######ÏÏ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###########"""""""""######### """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""############################# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ï""""""""######ÏÏÏÏ################### """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#############ÏÏ#################### """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""####################################### """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""####""""""""""""""""""""""""""""""""ÏÏÏ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"MF¾¾¾¾¾¾±±±±HH±HÇ ±±HÇÇÇÇHHHHHHHHHÇ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!"] ttt jjjjjjjjj """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!"¾- tgg+gt+gggg]]]]]] """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾- t ttg]]ggtt]ggtg]]]]g+++:+5++5 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾- t tg]]f]]tt]g]ffff]:f:ft; KKyyZ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##"¾- ttggt]]:]t tff]hhf$ff;f;;<<;z<n """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾- tg]f]]]f]g- tg]]fff$:$$<7< == =9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾-g]]fffHtffg]Ç:f $ 33Ì3 = =99999eS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾ +HgtH]ffgHÇ$ ;;$3d ÎÎeAA} """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""####"¾ KHtt]t]H]]$$;f; <NI9JÎÎJJÎeAA}}} """"""""""""""""""##""""""""""""""""""""####"¾ khhftffh$] ;;<N =9JÎÎeeee}}} bb """"#""""""""""""####"""""""""""""""""""####"± khçhh3$f3 7N<NN =99ÎÎeeeeA}} } ############################################"±tkçhg$$ì$77 =N<N 99ÎeA}}}A}} }}L} """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ï# "±g;ìd3n<< ==NN<N49ÎeA}}}G }}}}}}}}} q AAAAAAAAAAA AAAAAAAA}}}Ab#"Ìf N ==NNNN9ÎeA}}}}} }}}}}}}}} jjjjjjaabbº+½"ïi << =====99eA}}}}}}}}}}}}}}}}}} jjjjjjjjjjjjjjjjj%%ººººmmmîïïi<=å = =99>wSSA}}}}}}}}}}}}}}}}}}} t jjjjjjjjjjjjj+jj+5ººmmmno,îïï4n ====9 wsseaa}}}}}}}}}}}}}}}}}} t jjjjjjjjj ººmmmn,¹âsïïî=>>r\r>wsaaaa²² }} }}}}}}}}} j- -- jjjjjjjj%ºº%ººººmººººº55ºmmmm,âzz}"ïa>66>>wws}aa} }}} }}}}}}}}} j jjjj%jjj%ººººººmmmmºmmºm5ºººmm,¹\=}"ï}wssssv}}}}}}}} }}GGG} }}}}}}}}}} j jj jjjj%%%ºmmmºººº1m55m5nmººººººmnoz\=}"ï}ssv}}}g }}}GGGGÎÅÎ} }}}}}}}}}}} jjjjj jjj^^ººmmmmmººm1m55nm5m5º%%%mn, ===}""}Sv}} G G}µ 99 ykfjb }}}}}GGb } jjjjjjjjjjaºmººmmmmººämmmº5m%º55º5m,,â zzâeïï}}gg bbggî3k55yzz<vî}aa}}}}}}aî4i jjjjjjjjjºº%ººººmmmmºmºmºº%ºººmmmmn,o2¹om%½ïï }IÈX 5yy5n,, << I999= <;7N jjjjjjj%%^%ººº^ººmºmmºä%ºººämmmnnn,oooz5+zgï# b bît+z5y,zään<<z;7= NNN N<;y< +jjjjjj%ºj^ºººjº%ººººmºjººmn,nn,,,,o,z 7 µð##b b 9++m1Z,Â,n,ZZ<<<<<NÂ<<<ZZm5Z= j jjjj%%jjjºbj^%jºmmmäºjº,,,,,,,â,,,z7'}g}ð## be+<âyz<7 <,ZZZZZ[<[[nmmmmººº< j jjj1ºjººº%a^º%%ºmmn,,z,,,,,,,,,,z 9}}}}GÐ## }A 95ZN < ºmººZnnnmmº%%%aBº5 j jjj%%jmºmmºmm%nän,,o22o,nnnnnmm5kè² Ð##b GU7+Z=NZ+%%%ºj%ºººº%jjj51K7A g jj%%jmººmmmmm,,,o,ooonnämººººº1 Ȳ Ð##b G};5,=<KZZZ<<<<77Å= 99Î}}A D +jjj%º%mmmmmä,¹¹ooo,nnmºººººº, Å ÎG} G Ð"# GXZ5<= $3GGG b Gbbbbb D +jjj%%mmmmm,,¹¼¹onmmº%%%5 9ε}}}}GGGGGGGGÐ"" } G}G9ZZ<NNvÈfHAG} } +jjjj%ººmää,¹¹¹2n5%%17å >v}}g}}}}gggggggggð"" } GG}G y[< JGA}}}}} +jjj%5%m,oo¹2o,1k;çèî}}g}}}}}}}}}gggggggggð"" }GG}}G}<yZNdeGGGG b +jj%ºmm,o¹¹2nä5; '}G}}}}}}}}G}}}}GGGGGGGGGÐ"" }G}}}GÎ< [N3}G}}} bb YYbbbb +jj5m,,,¹¼¹n11åµg}}}}}}}}}}}}}}}}gggggggggð"" }G}}}G½<Z< GGGGG YY³³³³YY³ +jj5,ââ =¹< Å'«}}}}}}}}}}}}}}}}}}GGGGGGGGGÐ"" }GGGGG½<ZN=ÎG}GGG YYYY³³YY³³ +jj5ââ = Vµµµµ}}}}}}}}}}}}}}}}}GGGGGGGGGGÐ"" }GGG}GÎ N<=}G}G YYYYY Y +jj,,< ==>wµµµ}aaaaµss}}}}}}}}}}gggg}}}gggð"" }GGG}Ge= <3GGG b DDDY³³³ +j+5z 9>wµwwSSµwwSSSS}}}}}}}}GGG}}}GGGÐ"" }GG}}GAJ=3ÌGG bbbdyy }}} +++5< = 9>>9R>wSwwµwwSSSSS}}GGGGG }GGGÐ"" }GG}}}Ge 34G GG}b }}}AeA}G} +jj+,,â= 9V =\\R>>>wSwwwSSU GGGGG }}GGÐ"" }}G}}}}e9IÎG G*dÌGGb ASSSSAG}Ì

4 Схема вышивки (2 из 6) ÏÏÏ###ÏÏ##A̽4dȽ½½½½ÎÎÎÎÎ''ÎÎÎνÎÎÎeeeSeeeÎÎÎ>>>>>9Î ####""########"""Ï"####### #ÏÏ###ÏÏ#"M-:f]]f:fff$$333ÌÌ$$3$;;;<<N ÌÌÌ ;$;; ; ;Ì Ï###ÏÏÏ##ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ####ÏÏ# ##Ï##"ÏÏ#"M ;;;;;:;;f;$3n3nn333c <<N< = NN<f; Z <<ÌOÏ##"ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ #####ÏÏÏ#"M :f;;;f;;f;$33d Ì33N3;NNNN == NN< ZZ Z; doï###ïïïï################## #####ÏÏ##"È $3$$cc::$f$$ 3Ì === NN 449I NN<;<; doï#####ï################### #Ï###ÏÏ# "È f3$ccc:f3$$3i I99 >99==9999===NN<<; doï##############ï########## ÏÏÏÏÏÏÏ# "Èt$3cNcN$:9NdIJÎJJÎeSJwSSw>Îw'999 <<< < ;Ì Ï#"""ÏÏ""""""""""""Ï"""##" ÇÌÌdȽ½ #"@g3n<nnn Ì9Îνe}AAA}}GG}AeeeeeÎÎ99=<77; ;;Ì Ï!bbbbbbbÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ j++yz<$@#"½]d49 99d½eAA}}}}}}}}}}}AAAAÎÎÎÎ99 N7 Z;ZÌOÏ}]fy55yKZZnn,,ÂÂ,ÂÂ2<<<<< 55m, Ne#"½fÎJJJeeAA} GGG}}}L}}}AAAA}eÈÅ9>99= <5ZZ3OÏ}+Zmjj+5+55mm,,,¹ zzz Â,, KZZ< 9½}#"E?}LL}}}} GG}}AA}}}}}}}}}}}e ÌI99=7,<<dOÏG3<Zm55mmZ,Z[ÂÂz==R==N  Z< 9ÎeA #"LEbbbb }}}}}}}}}}}}}}}}} 9y79Å7<7=7<IOÏG3 Â,<Z,¹,,z[Âz\\RR==== N 9Îe}} #" }bb }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}G<º =N NN ½OÏGcNz,Âzz¹,Âzzz\\\RRR= << 9 ea}g b#"b}g}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}v Å==NN9>eOÏbI= 7NN Â===zR>99RRR === S}L} bbð#"b}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} SN7 9>e "ÐÎSwÎÎI49>>>= >>>666VVww }}} b D#"b}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} } J<Â,,ÅRÎ "³ÎSvµeÎeeew> 66W ======9 b bbq #"b}}}}}}}}}}}}}}aaaaa}}}}aaaaa}}}}}}}î 7<7 ½!"ÐεµXXµwSwµ Z =,ZZ; << < L #"b}}}}}}}}}}}aaaa}}}}}}aaess}}}}}}}}}}g}}}}}oïgd= VV> ¹¹¹º+<<N 999Î99 N }}}}}}} #"Ð}}}}}}}}}AA}}SÎ9 y ;<ȽA}U}}}}}GGGGOÏ}3<Z; <,m%j5=îe ÐÐ***GAeÎ }}}}}}}b#"ð}}}}}}}aa}}wåz+jjjjja79j+jjjjtgf@ag}}}} #³AU>;;<Å dîoðð³ð*bb }A }}}}}}}b#"ð}}}}}}}}µ <m%jjjjjjjj77jk+jjj ---tìî}}} #"Ð}G*G}G*Ð Ðb³b³b³b G} }}} } #"Ð}}}}}}}½5%%ººjjjjjjjj; -jjjjj d}gg #"O bbbbðbbðbbbbbbbb }}}} }} #"Ð}}}}}}GÇj5%5%jjjj5%jj;Ì-jjjj ]AGGGb#ÏO b}îîa}}}}gbbbbggga} }} #"Ð} }}}}Gdjjjj++jjZÂ,mj;Ì-jjjj HGGGGb!ÏO bbg }SÎe}AÎeAGbbbGG}}² } #"Ð} }}}G½jj%55myZ <Z5 Ì jjjj ÈGGGGb!ÏO bbb GG} }}} A}bbbGGGGG b#"ð} }}}Ge j%º5mz<7<< yìì jjjjj ---- }GGG b#"o bbb }}G}}}GeGTbbbGGGbb bï"ð }}}} j1ºº5z<<< ;+3Ì jjjjjj ---f*gbbdb#"o bbbgg}aa}ggae}tbbbgggbb } Ï"Ð }}G] KººjjgfH3IH3Ig %j --@bgbddb#"o bbbgg}}ggggggbbbbgggbb } b#"ð }bì-tj--- ±½}A}}}Î'U½ft----- }b bbbb#"o bbbbts }TTbbbbbbb GGbb }L } bï"ð b } --]b bbbbb!ïo bbbgbv¹n=v bbbbbtga}bb 4@ } Ï"Ð bb }}At]dAG -- 8 HL?t]EMs-M M?Ð bbbbb!ïo bbbgbvonmm5>obbbbgaee}g NIAG bïïð }}A?- AHf½GG}}L}}G}ÎA¾-M?À8Lb bbbbbï"o bbbgb}= 7STbbbbGeÎÎÎe IEG bïïð b }}b]-h}µ'9ì :½½j5++$Ì@ 8-ÀÐ bbbbbbï"o bbbbb SS vå}bbbbbb}}}}} 7d}G bïïð bbb bbbbbbï"o bbbbbt4îtvheðbbbbb}}* A 7È G bï"ð b³³b }}AÌKjjjjjjjjjJSjjjjjj j- }bgbbbbbbï"o bbbbbb G **bbbbbbb}}tt} } bï"ð ³³³³ }}}-j%jjjjjj5zîw;+j j- bbgbbbbbbï"o bbbbb} }}GGGGbbbbbbTGTT bï"ð ³³³³ }}Ggjºj j Èe}U}A}eÌ: - j-?ogbbbbbbbï"o bbbb e}g}}g}}bbbbggggg D bï" Y³³³³ }GÌ j54} bgg }}}e½ jj-ebgbbbbbbbï"o bbbbbe}ga}}}}bbbbgggggg DD bï" Y³³³³ }G@-Ì G}}}}}}AA}}}}SS½+ GGbbbbbbbbÏ"O bbbbb}gtgg}}}bbbb}gbggg bï" Y³³³³ }GE]}}SSÎ9 N NN=9wSSe3HbGbbbbbbbb!"Ð bbbbbg G GGGbbbbGGbbGG b bï" Y³³³³ }}A]Iw7<<<=9>ee>=<[Â9>:½bGbbbbbbbb!ÏO bbbbbg}al}gggbbbbgggggg b bï" ³³³³³b }}};ZnmÂ9A}} }}S9,mÂ$}bbbbbbbbbb!"O bbbbbt TGGTbbbbGGGGGG bï" ³³³³³ }}}N+yÂRJÎ}b}}}GSÎ= Â+NTGbbbbbbbbb!"O bbbbb}½îaeea}bbbbgggggg b bï" ³³³³³ G}}}Ry<Zg tha}eìt +[<9GGbbbbbbbbb!"O bbbbbg}}gggggbbbbg}}}g} bï" Y³³³b }}}}>Ây th±t <UÈ HH+j[wGGbbbbbbbbb!"O bbbbbbtttbbbbbbbbgg GG bï" Y³³³b }}}I,,++ÌH±ÌZmwÅgÌ@ÌK5mÂUbbbbbbbbbb!ÏO bbbbbbbggbbbbbbbbggtt bï" Y³³³b }Ge35yZ g-- +,><+g -j%mºibbbbbbbbbb!ïo bbbbbbbbbbbbbbbbbgg b bï" Y³³³b }}e3+y;94çh4câr<n>i$5º%jìbbbbbbbbbb!ïð bbbbbbggbbbbbbbbbggggbb } bï" Y³³³b }}}Ìf y<î}}}9 =<NSS9 mjjdbbbbbbbbbb!ïð bbbbbgggbbbððbbbbbbbbbb eg bï" Y³³³b }}}J 5+y74ÎÎ9=9=<=9=ZjjjÎ*bbbbbbbbb!ÏÐ bbbbggggbbb³³bbbbbbbbbb

5 Схема вышивки (3 из 6) #################""ÏÏÏÏ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #############ÏÏ""""ÏÏÏ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ"""""#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #############ÏÏÏ"""""##"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #################"####""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #####################"ÏÏ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""#""#####"""#"####ÏÏ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐbbb***!Ï##Ï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <222k%555+++jjjjj+}"###"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <Â2,%jjjjjjjjjjjjj}"###"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÂÂ,m%ºmººº%%ºBºaj}"##"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  z¹,m,onnmnämnmmm}"#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" = z ¹,¹oo,,onmnnG"#Ï""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" === ¹,onºmÄonnG"#Ï""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" V>>>>== ¹¹nnºo¹,n,G"#ÏÏ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >VVV>===¼,,mn¹¹o,G"#ÏÏ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9>wVV9==y2¹m+¹¼,oÂb##ÏÏ""""""""""""""""""""Ï"""""""""""""ÏÏ"""" =9w''><<<,,¼2Â,,b##ÏÏ""""""""""ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ##"""""""""ÏÏÏÏÏ""" Î'''V>=¼¹,,¼ÂÂ<b##ÏÏ#"""""#####ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#####""""""ÏÏÏÏÏÏÏÏ" Ae999>>N[,ÂÂ,Z¹Âb###Ï######################################## }AÈ =R=N=== <Z¹Âb# ÏÏ"#"""""""#"#######"""############"""#### AA½,Â==7 ==<<7<ÂÂÂb# }}}}AA}}}}}}}GGGGGG G}UU}}UUvvvv}}}vvvv} A}Î,Â=9< ==77<ÂÂb#Ð$KmaaajBmmmhhhhPP oonooophhhhhhhmmmmmmmmºo }*È,= 9== = 7< <<b"o nmººbaºmmhhhpppoooon¹¹¹ppphhhhpo¹¼¼ oähºo b*@,= 9 Å<>Å<Å<<[Nb"OZmmºº%%mºmPPPPPo¹¹mo¹,n¹PPPPhhPPo22&&oPPh bb = =<< =Ð"ÐZmmmº%%ººmPPooo¹pp ooooppppppppp¼ oph b b9< =99=N=== N=Ð#O72,mmºj%º%mnoo¹¹¹p oooopppppppn2 7777oPP¼ bb =< 99=Å====N=Ð#O7¹ommmºº%ºmno¹¹¹¹¼¼oooPPPPPPPPPop ÅÅż¼oĹ bð Å<Å 99 Å =====Ð"ONÂonmmººj%mnozp¼ Vµ¼ooPPPPPPPPoop¼¼¼¼¹pom¹ ÐÐbÅ< >>97 ======Ð"O ¹¹nmmºm%+j1¹¼= 9ÎÎ ¼oPPPPPoooonnnÄÄPnÄm¹ bbð}ì V>>>9 ==N===Ð"O=zÂ,nmmm5+5ZZ 9ÎÎ VV¹oooooooooo¹¼¼o PPm2 }bbbaè>'wî>=====\=ð"onzz[znmm15k1z ¹¹¹oo¹¹¹¹¹ ' 2oPPh2 Gbbbbe9'wÎ> =====RÐ"ONzÂÂoo55Zy+Z, V W¼¹¹¹¹pppppp¼V oopph¹ }bbbbg 9'w>9Å ====Ð"O=zzÂomm,ZZ5Z, > ¼¹pppppppp¼¼ ¼ oppp¹ }bbbbb}½îww>=å ===Ð"O=zz¹o,,, Z,¹2 ¼¼pppppWWWWW¼¼¼p¹¹/P¹ bbbbbb*î½îww977 Nb"O=zzz¹ÂÂ[<yjZ,== ===pppqqwwwwww ¼p¹oo¼ Gbbbbbb}ÎÎÎw9 7 ÂNb"O=zzz¹¹ÂÂ[Z[ == > = pppqqwwwwwww ªª¼po= GGbbbbbbGeÎ'>=7ÂÂNb"O=\zzzzzzNN===== == zz\{{w66666vwww p¹ }}bbbbbbb}9>>=nnnnb"o=\\zzzz========= ====zz\\ R66666VVWW p¹ GGbbbbbbbGÎ9>9=NN=Ð"O9R\zzÂzz==R==R== 9 ====z\\\ RR>>66>VVVWQp GGGbbbbbbb}9>>= N=Ð"O9RR\zÂÂz==R9R===== === z===rr>>6 >VV6W¼R GG bbbbbbbtî9>9= =ÐÏO½9R\zzÂzz=R99=== NN N<¼¼ ==R== == WWW=V GG bbbbbbbt}å>>===ðïo½9r\\zâ¹z== ==777;kZ,= 7N ==<,Â== V }Gbbbbbbbbb d<9r==ð"oi = ¹Â¹z = =Å<< ;;KkZk<<77777 Å< = = =V Gbbbbbbbbbb*}IN Ð"Od ÂZ, ÂN N<;ffK5K5K <<ÅÅÅÅ === =¼ bbbbbbbððððððbeåååb"ðìo¹zy,,, Â<NN<<;yyyyy++551ZZ<7ÅÅ= ==, bbbbbbððð OÐÐO* Èb"O<no,Z,o¹ = =7<<ZZZZy+++555Z<<7ÅÅ= Å 2< bbbbbbbð³³ ÐÐOObOÏÐd<,,¹¹2,,< >9Å777 ;K5+++++y,<77= == < bbbg}}bðð³³ ÐÐÐÐ!Ï!G µå7â,zk<'**bg}}}aaaaî77<k+k<< ====Å=  bg}aaî}ðbððððððððð!ï!!!!ðb}eag!ïoððððbbðoððbggv'7zz,< ==Å ¼ <=

6 Схема вышивки (4 из 6) jj5,z+yzyyzz\zzz\=â=r>wwwsu}}gggg }G}bÏ" }}}}}GG}}Î} G*ÌÇ GbAÈ dndiggh +j+1nnz<z,,z¹zzzâzzzzz{6>ww9>xvuggg }}}bïï }G}}G}>S}}GG bb G9Ì GG}A}}}}}}}< +j+1z+jjt+jjonmn¹¹zz\\{r>>ââr R>vUGG }}}}bïï }G}}G>59G}GGGbbbb G9 ++5mm55K;$Z,,mººn¹onZÂzzÂÂÂzz[Âz>S}G}}}}}}b"Ï }G}}G>5>GeÈ4@@½E²GG99G} }}G}}GG}}[ k+51ämm5+j5ämmººmomm5[ââzz,âz5ozzrs}}}}}}}b"" }}}}Gwm>GUvvU}UG}GG99G bbggggg }[ K+kÄnÄmmmmnnmmmººmmnnoÂÂÂ,Ân5%,zz\>S}}}}}}b"" }}}}GwnwG½ 4ÈÈÈIAGGJ9G }ÎÎ}GG }[ KkkÄnn,o,,nooººººmmmo¹ooz¹onjmmmÂ\RwS}}²}}b"" }}}}GÎ,SGÎ9JJ½J½}GGÎÎG }}½IAG} }[ K5ymn,5jj+Äomººaanmºm,o¹o,,%j%5nnz\Rwe}}}}b"" ²}}} Î<S}}eeS}SS}}GÎeG }AeÎA}} }< K5ymn1Zt-,nººaaºÄnm,,o¹onjjj5m,Âz\>>e}}}bÏÏ ²G} Î<S}}}}}}Ae}}}eAG }}}}}}} }< K5mmn5++-tÄÄnºaaºmnojkÂÂÂ,1jjj5m,¹zzR>wA}}bÏÏ ² be<} A}}}}G}}}G}eG }}}}}A}} }< 15mÄnon1k1nnnº^ºmmnj- <ÂÂ,Ämm5m,o¹zz\RwSSAbÏ" ² b³w<u}eaaa}aa} GAAG}}}}}}}}} } k5mnnmmm55mmm5jmmä1--- g5,nnnmmn¹âzz\\>ws b## }GbY³µ7}GA}}}}}}}}GAAGG}eeeeeee}} 1ºmmnÄm1ZZZ1Z5%mmÄ1 ----jnmäänn,2 ¼z<<9>w>G##²eAG³³eN}**7& }G}} G}A}}}}}ee}eG}} mºmnmºº%++%%55ºmmmn555k5mmmmnnn,o¹zz t >> }""e49î}*en}*åjj>uug} G}AGG}}A}AA}A}} mºmäämº%j5%ºk55mmmoººonj%ämmmä,,oo¹5jåå { A""ÈZ<<7wÎ Gbkajjy }G}}}}G}}}}}}}}}}} mºmääº^jjjº%555ºmäomm,n%ºmmmmmm,2¹â++ zz,a""d5m++<n }bºajjj1}g}}}}}}}}}}}}}}}}n m%mmmmººmºººº%5ºmänoämn,mmmmmmj t -5ÂÂÂ<mÎ"" aºjj%,2}³ ¼ÎeVV}}}GAA}}}}}}G}}}}}N 5%ºmmmBºmmººº%%ººm%ºmºm55+mºmmm ----Z,,,m½"Ï abjjbäo}³î<gtf;g}}}aa}}}}}}}ea}}}n 5%ºmmmmºmmmººa^%ºmjºmm5+jjmººººZKt 5nmnZnº4#"<BB^jBnnµbe½GGÎÎ}}}}AA}}}}}GeÎA}}} 5%ººmmºmmºjººaa%ºmjºmº5jjj5%%ºººº%jºmmmmmº@#"<Bººjºnn'}G}ÎAG}}}}}AA}}}}}GÎeG}GA< 5j%ººmmmº j+ºaaaºººmämºjjj%%j%ºmººººmmmmm.@#" BººamnnVÎeεeÎee}}}AA}AA}GAJe}}G}< %jj^ººmmº ºmºaaaººº%%ºº%jjjjjj+jjjjj%%%5mBÈ"" BºmnPPn6ÈÎÎeA½Î½}}}eS}A4I= 9S}} }< jjjjj+ºmj ºmºjjj%%%jj^^jjjjjjjjjjjjjjj%%maÈÏ" ºPPo¹PnV9e}AA½Î½}}}ee}}e=77Î}} }[ j jjj jjjj55+jjjj+++%%%%%jjjjjjjj%%jj%%ºmaèïï mooo¹pn '} GAUA}}}Îe}}}}wÎA} ²[ j jjj - j5++jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj%j5ºaèïïìmo¹¹¹on¼9 ÅdddÈA}²²Îe}}}AeA} ²[ j- jjjjj+++jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj%aèïï moo¹¹on¼ 99 9½e}²²Îe}²A}}}} A[ -- jjjjjjjj jjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjè"ï ºn,oonn¼ Z <77ÈA} ²AA}²AeeAALq² AZ jjjj jjjjj?"ï ºÄn,,mm¼= = >'}G ²eA}²²AAA}A A}em M?????????????????dddddd??????????dddddÅÅd²#Ï ºmn,nmm,ZZZ <<dìî}}îe}²²}}aa}aagî5 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""ÏÏ# " Bmn,,m5m55 <7 =ǽ}}Îe}AAAeeAeee}Î% ####ÏÏÏ##################################! " Bmn,om5yy5;R>>ÎÎeAA½ÎAAAÎÎÎeÎÎA}Îj ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#########""ÏÏÏÏÏÏÏ################ " Bmm,,m5y+jj+ 9JÎÎ 9ee½ÎÎÎÎeA}}9+ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""####"H^mmmÄ5+++j - K 999N=>>7=999ν½S9: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""####"Hjmmmmjj+jj t+k<7å< 7= ==9½Èw9 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""####"Hjmmmm%j5++jj +5ZZy, = =Å999>= """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"Hjºººº%%mº5+jjjjj+5y5Z< ¼ = 9Å """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"Hj^%ººBBºººº yZZymnn,,2 ÂZ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"f jj^baabºººº%%j%+55555ºmmmmmmännmm """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"¾- jjjjaaaa^jjjj^a%%%%%ºa^jjj%ºmmmm """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"F--- jjjjjjjjjjjjjj^jjjjjjjjj^abººº """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"F--- jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj^a^^jj """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"F jjjjjjj jjjjjjjjjjj """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###"8u tttttjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### O!!!!OOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OO """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##Ï##ÏÏÏÏÏ######ÏÏÏÏ###########ÏÏÏÏÏ### """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ï#Ï##ÏÏÏÏ############################## """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ÏÏÏÏ#ÏÏ""############################## """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""############################## """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###################ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

7 Схема вышивки (5 из 6) Îb bï" ³³³b }}}SK+++5<=9dtj;Z7Å<jjj7**bbbbbbbbb!ÏÐ bbbggggbb b³bððbbb bbb Îb b""ð ³³bb }}}}Aµ+jjyÂ7$g y Â5jjÌ*bbbbbbbbbbb!ÏO bbbggg bbbg}}bbbbbggg} >b GG bï"ð bbbb }}}}}} jj5,7w9zjm¹z+j+}bbbbbbbbbbbb!ïo bbgggg bbbgaei½bbbggg}a 9b GG bï"ð bb }}}}}}}}Îjj+, Ktjj5,Zjj$*bbbbbbbbbbbb!"O bbggggbbb}eîî½fdgg}}aa} >b GG bï"ð G}}}}}}}}AU;j5,<jKZj+ 1j ½bbbbbbbbbbbbb!ÏO bbgggggg}aea½îçtha}aa}} >b GG bï"ð}}}}}}}}}}}aas>j+z<kjj+<,5 f*bbbbbbbbbbbbb!ïo bbggggg}eea}½4½:t;s}}}} >b }G bï"ð}}}}}}}}}aaaaeµ<j5 ÅÅ ;Z5j+}bbbbbbbbbbbbbb!ÏO bbbggg}eel}}½i½h:9}}}}a >b }G b#"ð}}}}}}}aaaaaee'åjjjt::tjjj9* bbbbbbbbbbb!ïo bbgggaealll½idiie eaaae wb GG b#"ð}}}}}}aaaaaeeî>7k - -- j5µgb bbbbbbbb!ïo bbggaea}}ae4334aaîeeeee wg} }G b#"ð}}}}}}}}aaaeîî j5µ} bbbbggb!ïo bggaaaaeea}½ç4}}eleîeîî wg}}}} b#"ð}}}}}}}}}aaîî99 Åf----- j5µ} bbgggb!"o bgaeaaaeî½dì½}ggbb}aeee wg}}gg #"Ð} }}}}}AAeÎÎ9449$ ---- j+î}}}} GGGG!"вGÎEEAAe9d3ÌÎ}}GGGGGG}eÎ ' }GG b#"ð} }}}}}AAeÎÎ9½½ÎÎ : ---- j=}}}}} GGG GGGG!ÏOA@I@EÎ9 Ì3Ie}GGG}}}AAeeÎ w } b#"ð}}}}}}}aeîî½½îaaî93g --- t$s}}}}}}}}gggggg!ïbdd½½i<<<ì4}}}gg G}}Aeeee w b#"ð}}}}}}}aeeîea}}aaîd: t:åaaa}}}}}}gg}}}!ï ÌÅ <; d½}}}}}}lleeeeeee w b#"ð}}}}}}}}}}}}}}²²eî ;t g;<9eaa}}aa}}}}}}oïbdå<7;;7e}a}} }AeÎÎÎÎeeA w b#"b}}}}gg}}ggg}} ²ÎÎ=<+ tttf 7=9ÎeAAAAA}}}AAOÏ ÌÌ f$9eaal}}}aeeeeeeîeee wd b##b}}gg½½}}} }}}²Aν9= gg]]$ì7å=9jîeî}}aeî½e!ïbìå $JeeL}}}}AÎÎÎÎÎÎeeeeÎ 'D b##ðgg½è Ì*}} }}}AAeν99If]HHÌdI =999>> UÎ4=½O" Ì7<4½e}GG}}AÎÎÎÎÎÎÎeeeeÎ '³ b##²ht dµµì½g}}}aeeîî99½½ihçìdi4½999>>7 +9 9ÂdO" H< =Î}}}}}AAAeeeeeeeAeeΠγ b#"m- 7+:gÎG}}AAeeÎÎÎÎÎÎÎIdÈÈ@½½Î>9µ,j11%k<ÂÅOÏqÌÅ<7d4½½½ÎÎÎÎÎÎÎÎeA}}}}} Îb #"A Åj- ; +½GAAAeeÎÎeeeee½È@½½½ÎÎ'',1jj5 5m<O"qZn2<Ìddd = 44=999ÎJJ > } #"G+-jÌÌ+ 7I}}SeeeeeeeeeeÎEE½½ÎÎ'9j%,jj+7<%;Ð" mn, J9=Å77<<<<<< 7NNN N Î }}}#Ï}k k ÅV jkveseeeeeeeaeeeîîîîîw;j2jjkäj+¹ä;ð"d,¹2 ==Å ÂÂ<,,,,<ÂÂ<<<<< Î }²}}ÎÎ#ÏA2& t Åj ÅV+>µ'eÎeeeeeeeeÎÎÎed+Kjk + º¼%ºm7O"D p¹2<,,,,,,,nnnnnmmmzz,, 9 }²LÎ d!"½jjz'k-- WZK<<µwwwweeeeeeeed+kj1 j 5%jmoºm<O" <¹22,nÄn,,,o,nnmmmmmmmmn 9}ALAÅ% Ï"½jļj-j& jk7k;j7=>w'>>99 d+; jºjj1 - ºjBºn7O" +mmº5ººººmmnnoonnmmmmmmn R}AAÎ<jKÏ"½jjjj%WÅ-+ 97+kj<j jkj j +K jj-j -%naam,7o" +m5++%ºº5mmmmmnn,,,,nnon =}AAÎ;jKÏ"È jjº WjjÅ- Vj<&12j1k1j,jkK-Kj-k% k5jjam¹p9o" +m5+++%+5mmmmmmmm11,,,nn =}LA9Z K#"M-jjjmjjV+ Uk Åj1 + Å%k & K- jjºaamâ\{>o",2 ;K5151ZZZ,ZZZ5 gkzmmm LL'75-K#"M-jjjj% +-Å -% - & H-½] -]È-;k-+maBBB,z\\9O"b2¼K---j5y=<<<,,,j- +y1mä AAÎ<5 K#"M-jjjj%% 5µ+- -7 K-È]-Çt-È jjabbbnzzzz=o"b<¼k- j<<âââââââj- g5kââ Åwe½<yjK#"Èjjj%jjj%m,j,j + K-ÌK-+K-+5 j^ab^jn¹zpzxzo"b[¹z :+5ZZ[< N[;<7< == Îν <j;#"½jjjjjjj%%%jjº j& jk-;k j%jjjjjbºjjmââ¹¹oo O" Z¹,jjkKZZ,< =<;==+Z= =Îν475ÇÏ"½jj%%ººººº%jº%jºº jj %%jjjjjjjabjjmoââooop O" Zo,+j+ <,, =Â<=NZÂ= Å9½½9=<½Ï#Î1,,1ÄmmnÄmmºººº%^%jjj%jjjjjj%jjjÄ,nn,,nnP<Ð" ZooZZ+,Â,,,,¹   Â=====NÎ##²ÅÅ777ZZn,,,Äm%jjjjjjjjjjjj%jjj5mºººººmºmºZO" Z,,+51,,,nn,oÂÂ,<Â<<,,Z o¹ =N½## Î@È@d ;ZZ<<,Z15+jjjj%j%%%jjjj%++jjjjj++5º;Ð" 5ÄÄ+51,,,Ämmn,ÂZZ,,Z5151 mmno2 'Å ÅK 7k 7jKÅ7; <Kd;j Å:9>5;O"}jmm55mº1Ämººmm,1ZZ Ƚ½Î½ÇÎ}½ÌÎÈd È;Xµ44S;;Ð"²j%ºjj%%5555ºº5m jj^ºmäm7!"q??ççd?@*}@ga}îç±}î±èdè@±hî½èdî Ì} '9ÈÎwZKO"Lj^jjjj%+++% jjjabº%<!ï ±H±±±±Ç@]ggttg-tÈg-g- +-+gt++kk:kkk K+;;+KÐ"A- j jjjjjjjjjjjjjjjjjjj% jjj%kkkd!"ergg]]]gt jjjjjjjj+++++jfð" 88ÇÇÇÇÇ &&&&7777ÅÅÅ!OOOOOOO!"M- u tt jjjjjj++jg Ï#"""""ÏÏ"""""Ï""""""""""" ## #ÏÏÏ# "M jjjj t "######################### #########"M Ð"######################### #########"M ÐÏ##################ÏÏÏÏÏÏÏ ######## "M ÐÏ##################ÏÏÏÏÏÏÏ Ï####### "M ³######ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ####### Ï###"""Ï#"M ³# ####ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#######

8 Схема вышивки (6 из 6) G}A}}ÎÈ}ÐbÐÐÐÐÐÐÐÐ!Ï# #ÏÏÏÏO³³³bbbbbbbGGGGGGUvV,, ====Å Â= AA}}A}Ì; ÐгÐÐÐÐÐÐ!Ï#³ÐÐÐÐÐÐOÐÐbbbbbbbbbGGGGGGG}vv,2¹ Å==Å ÂÅ }G}AeAÎtKGbbÐÐÐÐÐÐ!ÏÏbÐÐÐÐÐÐÐbbbbbbbbbbbbGGGGG}UU> < Â<7 }}Aeee}:jKGÐbÐÐÐÐÐ!Ï!bÐbbÐÐbbbbbbbbbbbbbbGGGG}vµ7,<<<<<,Å,,, }AeeeÎG3jjk ObbÐÐÐ!Ï!bÐÐTbÐbbbbbbbbb**GGGG}}}Sµ<1Ä,, <ÂÂÂ22,Z }eeîîe}4+%jkuobbðð!ï!bbbtððbbbbbbbbb*** G}Sw>>7y11Z,, ¼¼ ¹¹on AeeeÎeee1^%jKU*bÐÐ!ÏÏbbbbÐÐÐÐÐÐÐbbb**U99999 Â,ZZZZZ,¼===¼¼¹2, eeeeaeî}7ºb%jku*bð!ï#bbbbbððððððbbb*u +yz,â,,,,zzyzz, ¼¹2n eeeeaeîa95ºbºjzv*b!ï#bbbbbððððbbbbgu7+55yz<ââ,,,z5zzzzz,<¼¹on eeeeeeîeîyºbbbjzvo!ï!bbbbbðððbbbg}u 51mm,ÂÂÂ<<,,Z,<<<<<<< ¼¹2, eeeeeîîî} abbbajzu!ï#bbbbbðððbbg}}9 Zn, < <7<,,2 <f::55y ¹¹, ÎÎeÎÎÎÎÎLI%BBaajj,O# bbbbbðððbbg},z,â 7<< Å7 = == < ¹¹,Å ÎÎÎÎÎÎÎÎLκBBaa^j%G# bbbbbðð³bbaåk5z,â =Å7Å===== RR Z,y5511o2,Å ÎÎÎeeÎÎÎeL<BºBBaa%G" G*bbbÐbbb} +++5Z<77 Å === R>6 === 2,,oo,¼ eeeaaaee e mºbbbaºg"oì9*bbbbb}<%%jj5, 7gtfÈ====R>6 = ¹¹ooo,¼ }}}}AAAL Î91ºBBBB5G"O + *b A75%jj+Z< <---t]7== RR = 5+Z22ooo,¼ eeaeeeeeî½j<ºbbba+}"oåâ; *}½;+jjj+y Å]g]f N==== =¹¹+ y¼oooo,= Îν½ÎÎÎE½½JźBBBaj}"O= Å9d:+++++ZZ<= >= '9 ===\\=¹,m+Z,¹¹ooo ½½½½JJJJ994=mBBBB%}"O7¹,555+5yZ<7 >>7Å>=+Â=zzzzz¼¼¹,,¼¹¹oo ½½½½JJJ9994InBBºBºG"Ð;º555551Z <77N7R>999 \zzzzzz¹ââo,,,,¹¹¹o }eeî994===ii,ºººººg"ðkºmzmmm,<< 7<<=99 = ¹¹¹¹¹z¹¹¹¹¹2oooo¹¹p¹o = Â<,ÄmmmmG"O n,z,,z[z<nâân= R< ¹o,,,¹¹¹¹o,,nmnZ,¹p¹o N N ÂÂ,,nÄmmmmG"O nzyyk+jy<<<<n===[nâ,,,nnoooooo¹näâ< ¼ppo <7NN ÂÂÂÂ,,nnmmmmmG"O ; <N [NNÂ,,,no,ooo2,2o, ¼pp¹,ÂÂÂÂÂÂ,,nnnmmmmmmG"O+jjj---- : <N NN <,,,,,,o22â¹¼¼¼===¼p2= n,,,,,,,nnmmmmmmmmg"o$jjjjj jj[<nnnn<kkzzzz,,,o2¹2â¹¼¼¼¼¼z¹,¼ nnnnnnnämmmmmmm1mzg"oì;y5+j jy[<nnnnn<[[[zn,ooo22¹¹¹¹p¼¼pp¹,¼ nnnnnmmm155511znäzg"ohf$f+t tf;z$[cccc$$zzz11nnn,,,, ozâ nnmmämm155+5kzzzzzg"oeeîîîeaaaaeeeeeeeeeîîîîîîîîîeeeeeeeeµwweîs männnnz15jjjkzz;1;g##ïï""""""""""""""""""""""ï"ïïïïïïïïï""ïïïïï n,o,,,â< Z;;ZZZ;Z;b##ÏÏ######################################## ¹¹¹¹¹Â,Z++5ZZZ, b##ïï#########"############################## ¼¼¼ Â,,ZZZZZ,Â2&b###""""""""""""""""####""""""""""""""""""""" ÂÂ<,,,,,< ¹&b###""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÂÂÂÂ<<,Z5jjk,22¹2&b###""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Â,,Zk1k55jjZ,,2¹22b###""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",1%jjj5j+j+kZnooo2G###""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1%jjjjj++++51ÄnnnnG###Ï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5jj jjjjj+%ºmmnmäg###ï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %jj jjjjjj%ººmmmäg###ï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5jjjjjjjjj%%ººmnmnG"##Ï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" jjj jjjjjjjj55555}"#ïï"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Å7 ÇdÅ7dÌdddÅÈÈÈÈÐÏÏÏÏ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ###"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #########ÏÏÏÏ###########""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ########################""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÏÏÏ#####################""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ÏÏÏ####################"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ###ÏÏÏÏÏÏÏÏ"############""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ###ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ"##########"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

PŘEVODNÍK ARIADNA-DMC

PŘEVODNÍK ARIADNA-DMC 1500 3865 99,22 Winter White 1538 893 94,34 Carnation Light 1501 3823 99,61 Yelow Ultra Pale 1539 351 97,02 Coral 1502 744 98,40 Yelow Pale 1540 356 97,72 Terra Cota Medium 1503 743 97,02 Yelow Medium

More information

Page 1 Oriental motif (2)

Page 1 Oriental motif (2) Page 1 Oriental motif (2) 10 20 30 40 50 60 70!!! H! H S!!!!! H H! S S S!!!! H H H! H! S S!!!!!!!!! H H H H H H! S!!!!!!!!!!!!!! S!!!!! H H H! S S S!!!! H H H H H H H!!!!!! S!!!!! H H! S!! H H H K K K!!!

More information

(5) (6) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ m $ $ m m $ $

(5) (6) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ m $ $ m m $ $ Page 1 M488_Первоцветы О.Поночевная (2) 10 20 30 40 50 60 m m m m m m I m m I. m m m. I I I m I j I m. I I m I I. j I m j. I I m I I. j. I m m j q I I m I. j j. I m I j q I. m. j j.. I. q q I. I. D j.

More information

. ffflffluary 7, 1855.

. ffflffluary 7, 1855. x B B - Y 8 B > ) - ( vv B ( v v v (B/ x< / Y 8 8 > [ x v 6 ) > ( - ) - x ( < v x { > v v q < 8 - - - 4 B ( v - / v x [ - - B v B --------- v v ( v < v v v q B v B B v?8 Y X $ v x B ( B B B B ) ( - v -

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Page 1 Розы в вазе (Everytbing's Coming Up Ros Anchor (1998) (2)

Page 1 Розы в вазе (Everytbing's Coming Up Ros Anchor (1998) (2) Page 1 Розы в вазе (Everytbing's Coming Up Ros Anchor (1998) (2) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh SShhhSSSSSSSSShhhhSSSSSSSSSShhhSSSSSSSShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh SShSSSSSSS00SSShhSSSSSSSSSSSShSSSSSSSSSSSSSShSSSSSSShSSSShhS

More information

" = Y(#,$) % R(r) = 1 4& % " = Y(#,$) % R(r) = Recitation Problems: Week 4. a. 5 B, b. 6. , Ne Mg + 15 P 2+ c. 23 V,

 = Y(#,$) % R(r) = 1 4& %  = Y(#,$) % R(r) = Recitation Problems: Week 4. a. 5 B, b. 6. , Ne Mg + 15 P 2+ c. 23 V, Recitation Problems: Week 4 1. Which of the following combinations of quantum numbers are allowed for an electron in a one-electron atom: n l m l m s 2 2 1! 3 1 0 -! 5 1 2! 4-1 0! 3 2 1 0 2 0 0 -! 7 2-2!

More information

! " # $! % & '! , ) ( + - (. ) ( ) * + / 0 1 2 3 0 / 4 5 / 6 0 ; 8 7 < = 7 > 8 7 8 9 : Œ Š ž P P h ˆ Š ˆ Œ ˆ Š ˆ Ž Ž Ý Ü Ý Ü Ý Ž Ý ê ç è ± ¹ ¼ ¹ ä ± ¹ w ç ¹ è ¼ è Œ ¹ ± ¹ è ¹ è ä ç w ¹ ã ¼ ¹ ä ¹ ¼ ¹ ±

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^ ! #" $%! & ' ( ) ) (, -. / ( 0 1#2 ' ( ) ) (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 7, 6 8 9/ 5 :/ 5 ;=? @ A BDC EF G H I EJ KL M @C N G H I OPQ ;=R F L EI E G H A S T U S V@C N G H IDW G Q G XYU Z A [ H R C \ G ] ^ _ `

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

Worksheets for GCSE Mathematics. Algebraic Expressions. Mr Black 's Maths Resources for Teachers GCSE 1-9. Algebra

Worksheets for GCSE Mathematics. Algebraic Expressions. Mr Black 's Maths Resources for Teachers GCSE 1-9. Algebra Worksheets for GCSE Mathematics Algebraic Expressions Mr Black 's Maths Resources for Teachers GCSE 1-9 Algebra Algebraic Expressions Worksheets Contents Differentiated Independent Learning Worksheets

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Page 1 Tarro de miel Artime Creaciones (2)

Page 1 Tarro de miel Artime Creaciones (2) Page 1 Tarro de miel Artime Creaciones (2) (3) W Artime Relojes #2 (4) 10 20 30 40 50 60 70 80 w www t w p p p ww t t w p p p p p www t t w pp p p p p {{{ ww t { w p p p p pp p {{ w { p{ w{ p p p p p p

More information

ACCEPTS HUGE FLORAL KEY TO LOWELL. Mrs, Walter Laid to Rest Yesterday

ACCEPTS HUGE FLORAL KEY TO LOWELL. Mrs, Walter Laid to Rest Yesterday $ j < < < > XXX Y 928 23 Y Y 4% Y 6 -- Q 5 9 2 5 Z 48 25 )»-- [ Y Y Y & 4 j q - Y & Y 7 - -- - j \ -2 -- j j -2 - - - - [ - - / - ) ) - - / j Y 72 - ) 85 88 - / X - j ) \ 7 9 Y Y 2 3» - ««> Y 2 5 35 Y

More information

10.4 The Cross Product

10.4 The Cross Product Math 172 Chapter 10B notes Page 1 of 9 10.4 The Cross Product The cross product, or vector product, is defined in 3 dimensions only. Let aa = aa 1, aa 2, aa 3 bb = bb 1, bb 2, bb 3 then aa bb = aa 2 bb

More information

An Example file... log.txt

An Example file... log.txt # ' ' Start of fie & %$ " 1 - : 5? ;., B - ( * * B - ( * * F I / 0. )- +, * ( ) 8 8 7 /. 6 )- +, 5 5 3 2( 7 7 +, 6 6 9( 3 5( ) 7-0 +, => - +< ( ) )- +, 7 / +, 5 9 (. 6 )- 0 * D>. C )- +, (A :, C 0 )- +,

More information

SECTION 7: FAULT ANALYSIS. ESE 470 Energy Distribution Systems

SECTION 7: FAULT ANALYSIS. ESE 470 Energy Distribution Systems SECTION 7: FAULT ANALYSIS ESE 470 Energy Distribution Systems 2 Introduction Power System Faults 3 Faults in three-phase power systems are short circuits Line-to-ground Line-to-line Result in the flow

More information

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce > ƒ? @ Z [ \ _ ' µ `. l 1 2 3 z Æ Ñ 6 = Ð l sl (~131 1606) rn % & +, l r s s, r 7 nr ss r r s s s, r s, r! " # $ s s ( ) r * s, / 0 s, r 4 r r 9;: < 10 r mnz, rz, r ns, 1 s ; j;k ns, q r s { } ~ l r mnz,

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

Worksheets for GCSE Mathematics. Quadratics. mr-mathematics.com Maths Resources for Teachers. Algebra

Worksheets for GCSE Mathematics. Quadratics. mr-mathematics.com Maths Resources for Teachers. Algebra Worksheets for GCSE Mathematics Quadratics mr-mathematics.com Maths Resources for Teachers Algebra Quadratics Worksheets Contents Differentiated Independent Learning Worksheets Solving x + bx + c by factorisation

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering: I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: 02-0752 MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

:,,.. ;,..,.,. 90 :.. :, , «-»,, -. : -,,, -, -., ,, -, -. - «-»:,,, ,.,.

:,,.. ;,..,.,. 90 :.. :, , «-»,, -. : -,,, -, -., ,, -, -. - «-»:,,, ,.,. .,.,. 2015 1 614.8 68.9 90 :,,.. ;,. 90.,.,. :.. :, 2015. 164. - - 280700, «-»,, -. : -,,, -, -.,. -. -. -,, -, -. - «-»:,,, -. 614.8 68.9.,.,., 2015, 2015 2 ... 5... 7 1.... 7 1.1.... 7 1.2.... 9 1.3....

More information

(b* qoq il,'il;:il1];-:il"i:; l:' 4? generate 3rd order intermod. produet on SI{z at OdB s/n. ) (,*a *ir r 2l^\-) \< 2dB > 55dB >120d8

(b* qoq il,'il;:il1];-:ili:; l:' 4? generate 3rd order intermod. produet on SI{z at OdB s/n. ) (,*a *ir r 2l^\-) \< 2dB > 55dB >120d8 T mi; psmpifi is dug nsf in fdb iui; ping ig din un f xn inmdun pfnn is bs pvids su innpn f 5Hz bndwid sixp1 ys f fj_wing ' i Dug nsf if mpifis f b ssb/w n fn if sips f1w fi nd inf wi xisi"ng iuy T iui

More information

Aa Bb Cc Dd. Ee Ff Gg Hh

Aa Bb Cc Dd. Ee Ff Gg Hh Aa Bb Cc Dd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ee Ff Gg Hh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

GG7: Beyond 2016 FROM PARIS TO ISE-SHIMA. The State of Climate Negotiations: What to Expect after COP 21. g20g7.com

GG7: Beyond 2016 FROM PARIS TO ISE-SHIMA. The State of Climate Negotiations: What to Expect after COP 21. g20g7.com 7: By 2016 A B Dy b B R INSIDE 7 ELOME: Sz Ab, P M J EONOMY T Ex EL D Ey D Sy ROM PARIS TO ISE-SHIMA T S N: Ex OP 21 A Pb by AT y I-S S ATOMPANYI Pb T 7 Mz VIP, D, D L 7: By 2016 A B Dy b B R ATOMPANYI

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

THE I Establiifrad June, 1893

THE I Establiifrad June, 1893 89 : 8 Y Y 2 96 6 - - : - 2 q - 26 6 - - q 2 2 2 4 6 4«4 ' V () 8 () 6 64-4 '2" () 6 ( ) * 'V ( 4 ) 94-4 q ( / ) K ( x- 6% j 9*V 2'%" 222 27 q - - K 79-29 - K x 2 2 j - -% K 4% 2% 6% ' K - 2 47 x - - j

More information

ELEC273 Lecture Notes Set 11 AC Circuit Theorems

ELEC273 Lecture Notes Set 11 AC Circuit Theorems ELEC273 Lecture Notes Set C Circuit Theorems The course web site is: http://users.encs.concordia.ca/~trueman/web_page_273.htm Final Exam (confirmed): Friday December 5, 207 from 9:00 to 2:00 (confirmed)

More information

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission.

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission. N Ra: E K B Da a a B a a, a-a- a aa, a a. T, a a. 2009 Ba P, I. ISBN 978-1-60260-296-0. N a a a a a, a,. C a a a Ba P, a 500 a a aa a. W, : F K B Da, Ba P, I. U. S a a a a K Ja V B. S a a a a N K Ja V.

More information

Lower Austria. The Big Travel Map. Big Travel Map of Lower Austria.

Lower Austria. The Big Travel Map. Big Travel Map of Lower Austria. v v v :,000, v v v v, v j, Z ö V v! ö +4/4/000 000 @ : / : v v V, V,,000 v v v v v v 08 V, v j?, v V v v v v v v,000, V v V, v V V vv /Z, v / v,, v v V, v x 6,000 v v 00,000 v, x v U v ( ) j v, x q J J

More information

SECTION 5: POWER FLOW. ESE 470 Energy Distribution Systems

SECTION 5: POWER FLOW. ESE 470 Energy Distribution Systems SECTION 5: POWER FLOW ESE 470 Energy Distribution Systems 2 Introduction Nodal Analysis 3 Consider the following circuit Three voltage sources VV sss, VV sss, VV sss Generic branch impedances Could be

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

""#$ %&! ' # %!"# ( )*+,-./, 0( *+,-! "#$%&$ ' # ()*+,- $%./ %&:; -* <=.1)!. )./ 0. / 0. 5C(45DE % & / *( /F GH3IJ3KLM#CN O J 3P

#$ %&! ' # %!# ( )*+,-./, 0( *+,-! #$%&$ ' # ()*+,- $%./ %&:; -* <=.1)!. )./ 0. / 0. 5C(45DE % & / *( /F GH3IJ3KLM#CN O J 3P "" %&! ' %!" ( )*+,-./, 0( *+,-! "%& ' ()*+,- %./01 234 678%& -* =.1)!. )./ 0. / 0. > @B C(4DE % & / *( / G3IJ3MCN O J 3P 23 JR3STUJV>Y 3' 0 Z[\ ] &' %&(^_`a-* bc!3' 4 ()*+, (-. % % %! " "! ( )*+,-./,

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS SOUN,DS AND LETTERS.--< Say the name of each picture.llsten to the first sound. Then circle the letters with that"sound..-.. Dd QJ) Jj Ww J' J Ww Zz LI Zz Dd Jj Ww Dd Jj Zz Jj LI Ww Jj LI Ww Jj Ww Zz Dd

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings.

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings. T H S PA G E D E CLA SSFED AW E O 2958 RS u blc Recod Key fo maon Ma n AR MATEREL COMM ND D cumen Type Call N u b e 03 V 7 Rcvd Rel 98 / 0 ndexe D 38 Eneed Dae RS l umbe 0 0 4 2 3 5 6 C D QC d Dac A cesson

More information

Secondary 3H Unit = 1 = 7. Lesson 3.3 Worksheet. Simplify: Lesson 3.6 Worksheet

Secondary 3H Unit = 1 = 7. Lesson 3.3 Worksheet. Simplify: Lesson 3.6 Worksheet Secondary H Unit Lesson Worksheet Simplify: mm + 2 mm 2 4 mm+6 mm + 2 mm 2 mm 20 mm+4 5 2 9+20 2 0+25 4 +2 2 + 2 8 2 6 5. 2 yy 2 + yy 6. +2 + 5 2 2 2 0 Lesson 6 Worksheet List all asymptotes, holes and

More information

Fun and Fascinating Bible Reference for Kids Ages 8 to 12. starts on page 3! starts on page 163!

Fun and Fascinating Bible Reference for Kids Ages 8 to 12. starts on page 3! starts on page 163! F a Faa R K 8 12 a a 3! a a 163! 2013 a P, I. ISN 978-1-62416-216-9. N a a a a a, a,. C a a a a P, a 500 a a aa a. W, : F G: K Fa a Q &, a P, I. U. L aa a a a Fa a Q & a. C a 2 (M) Ta H P M (K) Wa P a

More information

The Changing Landscape of Tax Administration: Hot Topics of IRS Audits of Partnerships and S Corporations (Slides)

The Changing Landscape of Tax Administration: Hot Topics of IRS Audits of Partnerships and S Corporations (Slides) College of William & Mary Law School William & Mary Law School Scholarship Repository William & Mary Annual Tax Conference Conferences vents and Lectures 29 The Changing Landscape of Tax Administration:

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information

The University of Bath School of Management is one of the oldest established management schools in Britain. It enjoys an international reputation for

The University of Bath School of Management is one of the oldest established management schools in Britain. It enjoys an international reputation for The University of Bath School of Management is one of the oldest established management schools in Britain. It enjoys an international reputation for the quality of its teaching and research. Its mission

More information

Harlean. User s Guide

Harlean. User s Guide Harlean User s Guide font faq HOW TO INSTALL YOUR FONT You will receive your files as a zipped folder. For instructions on how to unzip your folder, visit LauraWorthingtonType.com/faqs/. Your font is available

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Living In Residential Newsletter October 2012

Living In Residential Newsletter October 2012 Livg I Rii N O 2012 g 0 0 4 1 v, i i ig i W i i. W,. W i i i. g v v ii kg ig! i W ii x ii k H i, i I, P i. v i I i A. S ii R g 6). Mg iv vi i i ( i ik iv i v i i Y E-Ii, F i,. T SUi-S i v i I. i i i. I

More information

PART IV LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION

PART IV LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION ! " $#%(' ) PART IV LIVSTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION Table (93) MAIN GROUPS OF ANIMAL PRODUCTS Production 1000 M.T Numbers 1000 Head Type 2012 Numbers Cattle 54164.5 53434.6 Buffaloes 4304.51 4292.51

More information

TECHNICAL NOTE AUTOMATIC GENERATION OF POINT SPRING SUPPORTS BASED ON DEFINED SOIL PROFILES AND COLUMN-FOOTING PROPERTIES

TECHNICAL NOTE AUTOMATIC GENERATION OF POINT SPRING SUPPORTS BASED ON DEFINED SOIL PROFILES AND COLUMN-FOOTING PROPERTIES COMPUTERS AND STRUCTURES, INC., FEBRUARY 2016 TECHNICAL NOTE AUTOMATIC GENERATION OF POINT SPRING SUPPORTS BASED ON DEFINED SOIL PROFILES AND COLUMN-FOOTING PROPERTIES Introduction This technical note

More information

SECTION 8: ROOT-LOCUS ANALYSIS. ESE 499 Feedback Control Systems

SECTION 8: ROOT-LOCUS ANALYSIS. ESE 499 Feedback Control Systems SECTION 8: ROOT-LOCUS ANALYSIS ESE 499 Feedback Control Systems 2 Introduction Introduction 3 Consider a general feedback system: Closed-loop transfer function is KKKK ss TT ss = 1 + KKKK ss HH ss GG ss

More information

Research Article Generalized Pattern Avoidance Condition for the Wreath Product of Cyclic Groups with Symmetric Groups

Research Article Generalized Pattern Avoidance Condition for the Wreath Product of Cyclic Groups with Symmetric Groups ISRN Combinatorics Volume 203, Article ID 806583, 7 pages http://dx.doi.org/0.55/203/806583 Research Article Generalized Pattern Avoidance Condition for the Wreath Product of Cyclic Groups with Symmetric

More information

o Alphabet Recitation

o Alphabet Recitation Letter-Sound Inventory (Record Sheet #1) 5-11 o Alphabet Recitation o Alphabet Recitation a b c d e f 9 h a b c d e f 9 h j k m n 0 p q k m n 0 p q r s t u v w x y z r s t u v w x y z 0 Upper Case Letter

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By " T h e Committee'')

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By  T h e Committee'') - 6 7 8 9 3-6 7 8 9 3 G UDY 3 93 VU XXXV U XY F K FD D j V K D V FY G F D Y X K X DD Y j \ V F \ VD GD D U Y 78 K U D Y U Y 484?35 V 93 7 4 U x K 77 - D :3 F K > 6 D x F 5 - - x - G 7 43 8 D $35 K F $5

More information

Kent Co. Received Red Cross Service Abundantly in ' 4 9 E

Kent Co. Received Red Cross Service Abundantly in ' 4 9 E G N GN Y 95 89 N - q» B < ) < - 9 - - - - q ( B 6 - q - Q» x x 8 {) N - 9» -

More information

T T V e g em D e j ) a S D } a o "m ek j g ed b m "d mq m [ d, )

T T V e g em D e j ) a S D } a o m ek j g ed b m d mq m [ d, ) . ) 6 3 ; 6 ;, G E E W T S W X D ^ L J R Y [ _ ` E ) '" " " -, 7 4-4 4-4 ; ; 7 4 4 4 4 4 ;= : " B C CA BA " ) 3D H E V U T T V e g em D e j ) a S D } a o "m ek j g ed b m "d mq m [ d, ) W X 6 G.. 6 [ X

More information

Conharmonically Flat Vaisman-Gray Manifold

Conharmonically Flat Vaisman-Gray Manifold American Journal of Mathematics and Statistics 207, 7(): 38-43 DOI: 0.5923/j.ajms.207070.06 Conharmonically Flat Vaisman-Gray Manifold Habeeb M. Abood *, Yasir A. Abdulameer Department of Mathematics,

More information

Subrings and Ideals 2.1 INTRODUCTION 2.2 SUBRING

Subrings and Ideals 2.1 INTRODUCTION 2.2 SUBRING Subrings and Ideals Chapter 2 2.1 INTRODUCTION In this chapter, we discuss, subrings, sub fields. Ideals and quotient ring. We begin our study by defining a subring. If (R, +, ) is a ring and S is a non-empty

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

FULL PRESCRIBING INFORMATION

FULL PRESCRIBING INFORMATION HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION T gg f G f ffv S f pbg f f G G (p p j) INJECTION, GEL f INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS I US Appv: 192 ---------------------------------------INDICATIONS AND USAGE ---------------------------------------

More information

General Neoclassical Closure Theory: Diagonalizing the Drift Kinetic Operator

General Neoclassical Closure Theory: Diagonalizing the Drift Kinetic Operator General Neoclassical Closure Theory: Diagonalizing the Drift Kinetic Operator E. D. Held eheld@cc.usu.edu Utah State University General Neoclassical Closure Theory:Diagonalizing the Drift Kinetic Operator

More information

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

yzyy EL3#o yzy Ub l2 [ f CƒEL V3^E K7 b % Zn2 2 O# S$&is1M #$Pu#oCD O 3. ` b ]š 9\ w< 89 :;<= s Z3,&#oE

yzyy EL3#o yzy Ub l2 [ f CƒEL V3^E K7 b % Zn2 2 O# S$&is1M #$Pu#oCD O 3. ` b ]š 9\ w< 89 :;<= s Z3,&#oE !" #$%&'() &*+,-./ 01 2345 2365 37 89 :;?5@ AB= ;% CDE,F7G H E Iк5 KLM N кopqr1 STCDE,5к3M U?CD VE! W X+ 3Y Z Z3[D 1ZZ Iк \ VE! ]=%Y V3^E,_`a ;bc^3alel ddy e &'fg37h3 U5hi jkl e mn3#o%hp,%>,qrк3 s$]m

More information

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and T. 7 TY LS ALATS A/P rrnts June 5, 5 Pges: To Approve - 5 89, 54.3 A/P rrnts 6/ 5/ 5 Subtotl $ 89, 54. 3 To Rtify Pges: 6-, 34. 98 Advnce rrnts 5/ 6/ 5-4 3, 659. 94 Advnce rrnts 6/ / 5 4, 7. 69 June Retirees

More information

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts I Fk E M C k C C EN CN INI & NYU CN EN INI @ y @ F Lzz M M zz@ M y IDE I - y W y W q : y; y y y; yz y ; y q j W I y y /y y /k W W j - y W - CCCk M y C O y C j D D [D q]: D G D q/ D D q D4 / V D5 D G D

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

Lecture 3 Transport in Semiconductors

Lecture 3 Transport in Semiconductors EE 471: Transport Phenomena in Solid State Devices Spring 2018 Lecture 3 Transport in Semiconductors Bryan Ackland Department of Electrical and Computer Engineering Stevens Institute of Technology Hoboken,

More information

OC330C. Wiring Diagram. Recommended PKH- P35 / P50 GALH PKA- RP35 / RP50. Remarks (Drawing No.) No. Parts No. Parts Name Specifications

OC330C. Wiring Diagram. Recommended PKH- P35 / P50 GALH PKA- RP35 / RP50. Remarks (Drawing No.) No. Parts No. Parts Name Specifications G G " # $ % & " ' ( ) $ * " # $ % & " ( + ) $ * " # C % " ' ( ) $ * C " # C % " ( + ) $ * C D ; E @ F @ 9 = H I J ; @ = : @ A > B ; : K 9 L 9 M N O D K P D N O Q P D R S > T ; U V > = : W X Y J > E ; Z

More information

1 r. Published on 28 January Abstract. will be discussed period Recently frequency jumps

1 r. Published on 28 January Abstract. will be discussed period Recently frequency jumps L R R 6 L L R R 6 R ˆ R - - ˆ 6 ˆ ˆ ˆ q q R R G P S G P S N A 4 N A D P U D C P U C B CO 89 -z 9 B CO 89 z9 U S R A q q q G q P q S U S A N A N A @ N A W W A 8 J A D 8 J P U C P 8 J P 8 J A A B CO 89 z

More information

FYE 1-4-FUN! Fall 2012 First-Year Seminars

FYE 1-4-FUN! Fall 2012 First-Year Seminars E Y F i v i U i S xi E Miii: Fi Y FYE 1-4-FUN! F 2012 Fi-Y Si W biv v i Miiii S Uivi k j f f f i i fi : b i i fii i i fi, i i vi f i f O i Fi-Y Si f i i b i j E i i iff, ii i Y k j, k ii i i j i i v x

More information

Housing Market Monitor

Housing Market Monitor M O O D Y È S A N A L Y T I C S H o u s i n g M a r k e t M o n i t o r I N C O R P O R A T I N G D A T A A S O F N O V E M B E R İ Ī Ĭ Ĭ E x e c u t i v e S u m m a r y E x e c u t i v e S u m m a r y

More information

Research Article On Paranorm Zweier II-Convergent Sequence Spaces

Research Article On Paranorm Zweier II-Convergent Sequence Spaces Mathematics Volume 2013, Article ID 613501, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/613501 Research Article On Paranorm Zweier II-Convergent Sequence Spaces Vakeel A. Khan, 1 Khalid Ebadullah, 1 Ayhan Esi,

More information

SECTION 7: STEADY-STATE ERROR. ESE 499 Feedback Control Systems

SECTION 7: STEADY-STATE ERROR. ESE 499 Feedback Control Systems SECTION 7: STEADY-STATE ERROR ESE 499 Feedback Control Systems 2 Introduction Steady-State Error Introduction 3 Consider a simple unity-feedback system The error is the difference between the reference

More information

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor RR R FD5 D b70 z x 25 27 b p b b pp g p p p b p b b p b p b 3 p p N b x p p b p 6 F R 2g g b p ppg g p b gg p 270 Z p 0 p g p p p b R 60 g pb 25 p bg p pp p g g g g xpg p 6 b b pp g g g p g p p g p p b

More information

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e fl ) 2 ;;:i c.l l) ( # =S >' 5 ^'R 1? l.y i.i.9 9 P * v ,>f { e e v? 'il v * 5,?: S 'V i: :i (g Y 1,Y iv cg G J :< >,c Z^ /^ c..l Cl i l 1 3 11 5 (' \ h 9 J :'i g > _ ^ j, \= f{ '{l #l * C\? 0l = 5,

More information

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- "tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j-

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j- Q «L j T2T "S = $ W wwwplemlzz cm Lez Pe 4692! "ì c O c 9T UT =2 4 u & S4 4 é B6 j H Fcebk Pl Emlzz egme Yuubegplemlzz Skpe plemlzz 7 424 O S& wwwplemlzz cm Lez Pe 4692 M O ~ x g È «p 2 c & b U L " & K

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y 5 ; ) : Y 3 7 22 2 F $ 7 2 F Q 3 q q 6 2 3 6 2 5 25 2 2 3 $2 25: 75 5 $6 Y q 7 Y Y # \ x Y : { Y Y Y : ( \ _ Y ( ( Y F [ F F ; x Y : ( : G ( ; ( ~ x F G Y ; \ Q ) ( F \ Q / F F \ Y () ( \ G Y ( ) \F

More information

Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation

Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation UvA-DARE (Digital Academic Repository) Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation Harinck, S. Link to publication Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict

More information

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday 1 6 5 J 9 6 " " z k ; k x k k k z z k j " " ( k " " k 8 1959 " " x k j 5 25 ; ; k k qz ; x 13 x k * k ( ) k k : qz 13 k k k j ; q k x ; x 615 26 ( : k z 113 99751 z k k q ; 15 k k k j q " " k j x x ( *»

More information

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i Automatic Generation of SS tag ed Geometric PP red icates Aleksandar Nanevski, G u y B lello c h and R o b ert H arp er PSCICO project h ttp: / / w w w. cs. cm u. ed u / ~ ps ci co Geometric Predicates

More information

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER N k Q2 90 k ( < 5 q v k 3X3 0 2 3 Q :: Y? X k 3 : \ N 2 6 3 N > v N z( > > :}9 [ ( k v >63 < vq 9 > k k x k k v 6> v k XN Y k >> k < v Y X X X NN Y 2083 00 N > N Y Y N 0 \ 9>95 z {Q ]k3 Q k x k k z x X

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

CHAPTER 2 Special Theory of Relativity

CHAPTER 2 Special Theory of Relativity CHAPTER 2 Special Theory of Relativity Fall 2018 Prof. Sergio B. Mendes 1 Topics 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Inertial Frames of Reference Conceptual and Experimental

More information

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES KAI LAI CHUNG The limiting distribution of the maximum cumulative sum 1 of a sequence of independent random variables

More information

Inside! Your Impact...p 5 How You Raised Awareness...p 9 The Bigger Picture...p 14

Inside! Your Impact...p 5 How You Raised Awareness...p 9 The Bigger Picture...p 14 Ii! Y I... 5 H Y Ri A... 9 T Bi Pi... 14 W W v B, W W Gi f b i T. i fii) Fi F v (211 iq M, f i D F fii i i i. i, xii W. b 7 201 i f k ik f xiv f i T v 2017 i i i i i, i i i x ff fi fi-v i fi x M Fi W.

More information

Variations. ECE 6540, Lecture 02 Multivariate Random Variables & Linear Algebra

Variations. ECE 6540, Lecture 02 Multivariate Random Variables & Linear Algebra Variations ECE 6540, Lecture 02 Multivariate Random Variables & Linear Algebra Last Time Probability Density Functions Normal Distribution Expectation / Expectation of a function Independence Uncorrelated

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Lecture 7 MOS Capacitor

Lecture 7 MOS Capacitor EE 471: Transport Phenomena in Solid State Devices Spring 2018 Lecture 7 MOS Capacitor Bryan Ackland Department of Electrical and Computer Engineering Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ 07030

More information

Translator Design Lecture 16 Constructing SLR Parsing Tables

Translator Design Lecture 16 Constructing SLR Parsing Tables SLR Simple LR An LR(0) item (item for short) of a grammar G is a production of G with a dot at some position of the right se. Thus, production A XYZ yields the four items AA XXXXXX AA XX YYYY AA XXXX ZZ

More information

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL H PAGE DECAFED AW E0 2958 UAF HORCA UD & D m \ Z c PREMNAR D FGHER BOMBER ARC o v N C o m p R C DECEMBER 956 PREPARED B HE UAF HORCA DVO N HRO UGH HE COOPERAON O F HE HORCA DVON HEADQUARER UAREUR DEPARMEN

More information