euet - SE8E6010 USE^auuilk'S-

Size: px
Start display at page:

Download "euet - SE8E6010 USE^auuilk'S-"

Transcription

1 " J t k t metie. b MIJI 0 ] «W lto - m.hki,,,,itjt t. Wjth which are incorporated; ley. and Motsualle oa Babatso," Johannesburg KIMBERLEY S A T U R D A Y,' M O RA N A N C S - (A P R 1L REGISTERED AT THE GENERAL POST OFFICE AS A N EWSPAPgB B e r r n l e t u o t a o n t w l e a O l i o t e a, k o d m l i t p b i i i B uill Diciilo tia koa!i j j, S o ltiltl,.l i l u u!,- j b l i i ( i, M e Ui M I I F (U l u i i j i t f i M i K sk i t» JissJi i ll Nfc > B 5. ' & \ #0 SE8B OA KO TF^ O OA, XADCSOOK, di/ajc tse fmii. kantee e kpihwcoen* le diuka f. sodimo.. Fek±*4/U (io nalo tie dingoe vapo k» '...!/C. 2/11, 3/0143/11. / * DIUKMFE TSA XAIXSOO, mirnkoc a b\hom«pdi la V dtleife kt 2/C, le 1/jfci, 2/1 OA, 1(11 Kuiniri < >nsmliuru le at Mosdllia 2/. ffi. &l I* I. Dirtng tau Lomalo 1/6, 2 6,.' /- go «/ ' p Meks»hjiho c* nxhau e*ilb«ditlhako tu tulo j dipcxunjaw j ^ 1213 ^ ^ j S«, SSM K«mi»lo m S/6, 8/ /S. 1* 10/6. : ^ l.kt'mafaieo o k *bmcotn win o o p it a. \ > < * * > ' l a w,.. M * > -! cotoc TihoUhot, Tihoatbo. l 9 «It np».</». I w*- Koili ri tli jo rtiitli.koiisim ptirtllm li li m j li tolnich! Si (till i Indy Jtaifi- B E R D E I N & B U T T, u i t l u b s t m t, b io e h f o s! ^ ; r r: GO MONGOE, GO BOTHLE, BAGOLO LE BANNYE l a d i l o t S e. a 1 1 b a U a n g k o g o r o r ; u r o m e l a l e m a d i u t l a t h u s i o a n o o o n a k o. tlty I B o m a tra se b a 'k a t l e l e r ^ e a m o ttw a lijim o n g o e i i. e i a J 8 / i k l mongo t f t }. : IP. f e l a. B o m a t r a s e.b a k a t le le e a b a t lip b a. i e J j a b a d i 2 5 / - a l e. m o n g o e f e l a.. r b o b o a 9 /6 l e _ u»> T O h o k o t s a t l h o a t l l i o a k a m c t l h ' i w t l l i?. J a ' W s n k ' j J e l ^ d i ' o t s e d i s i. m s n g ^ L o w e r M a i t l a n a s t r e e t, B l o o m i o n t a m euet - SE8E6010 USE^auuilk'S- ^ ^ D i t & S a. t s d l l a j p l i e g n i e n s * tf c & ^ T a a t l a n g ; M l b ^ t i o a c o l a p H e g f l l e n s ^ 'i^ /d 'e -le n g o e f e l a, - FA. LO LE DIO K M LO ETELE S ETORO SSBBIIE 0 K & tle le.^ it m p th o a le ^ r a - K a tie le D lh e m p e t 3 a l l a j e n t l e - 4 m ane.- 2/6> 3f6* 4 / 6.' /6. e l e n g o e f e l a. D ip a k a t s a M a j e n t i e - i a n ^ r t 6 a T u id i t s e d i p u d u d u 2 5,'-. l e 3 5 : ' ^ g e a k o g o 7 5 / - " l e n g o e f e l a. D i t lh a k o t s a n a j e n t l e - n a n e t s e d ln c h o 10!'d, 12(6. I S - 8 > : S 23l- So s e n y e t s e a a d l a g a g o no m abfenkelenga n a n y e - 1. e a m o t h o a l e m o n g o e f e l a 2 5 /. t s l e a b a t h o b a l e b a b e d l. 0^- 5 5 ^ l e n g J a l e t o n n a j a g a m a n e t s e <11 a e l l t g e - v i i i w n. C H O D L E K H a r e i e t o «1» l s t s»» e t 3 h a m a - _ t U w U i o a > «««1 0 «- w v o l o n g o r o la. ^. j s s *». t a r n ' - * i

2 TSA COROMENTE, ii<.1 nn.! I'-'k-lo ea pontdiai FRED'. BLUNDEL. Tlhangoan; oa Metlob DITAELO TSA KOMITI EA MATIKERE, KO DIK^ TSA EASTLEIGH.! -!.<ngtstdi koadiloeng kc Komiti ea ltikorc, Ko 1 Ha'tVi(jh. ka that* t*e Komiti e di neeloaogl : Goronente N". ca ea tlhoniamisioa k<' Komis oa Metlobo r >. Melao e e ritrologilc k«february 5 D IT A E L O. I. Mong le ofo eo nang le boago jo bo nnoang ke/bstbo bale bararo kgoih* lo fan 0 tb ilirela baagi bao diklowte. le malloli metse, le molora ig o 0 lekanyeng 0 0 tla dirisioang jaka InOTcter oa matlakala G» to ope o tla ithomclimc mo <likepong fa w fela mo diklosctcng lc mo mafflong 3 a riamcn;: a a iliriloeng ke Komiti/a MaUkere,. Fa go k* liilhelb raonna mo klomeng 1* bajadi lc bana oila eekisoa ka melao e. i * go motlio ope c» tla tiliacosng momolapong oa Matloasane diaparo llono wngoe se «ka le»hoef*tsang rnetsel noka. Go ka tlhacoe* dio fela A dinkymg gno gongoc fa go kaikxnrfke Komiti ea Uatikere ka boigaka go foa fa Ncktng gore metee a a Jiang mo Xokeng a ae ka a. 4. Glgo motho en l!a tlhapang, kgono a»pe, mo Matloasane, mo melobancng e*ikepo fc, < fel» -.mo mafdong y a kailoeng b dibaabnc ke Komiti eaflatikro* gotc ke mafelo ago tlhaal -. W l «t JtSM."' "-fitm jt K S /O ix S*. SHT ' JSAw' M~W$q,"' APpi; j» The British Christian tjnion.! - ' - y,-l, - '/.. IA ) Native Training Home: l wttwi ftnw. Capetown, Sooth Africa.^ i,. * * ' General Skrctary: Pittor Joecph li(x*b, Albany Ilonse, Sea Point Cajietoitn,? Secretary, (t teijp) Mr. lvter Xyaqntn. {. j ". Treasurer: S^n^Biinnaii. Welqr Hull, llatkck, farljdiire, ' Sy-. * Lekgotla. - i (B) KALA EA AFRIKA. J. Booth, Lawrence De Beers/ Peter Nyambo, John Molappsi, Barron Comman. SECRETARY : L Dc Beers, Woodstock. f. TREASURER : Pastor J. Booth. - KOMITIEA CENTRAL AFRIKA, SECRETARY: Mr. P. Nyambo. : ^ ' t / TREASURER: Pastor C. V. DOMINGO, Mzimba, Nyassaland, B.CX Maikaelelo... ''.L-; I. Go batla le go kopanya batho totlbe ba ba eletsanggo cboletaa tta India. m«afrika. le Bancbo b» bangocgoba iiaeachoanelouedikkanan?. >' II. Go ganela.rarig6 oa go. tholola madl* ban ka rona goreba tie ba gapeloeraafatahe ka bodipa. III. Go.laletea B kercate ba Amerika bore ba leke'go thnsa go romela Bancho bje Amerika ba ba oonofiltng uw mooeng le mo ditirong go ba biwetsa koaga bone koa Afrika ka maikaelo a kagabo. IV. Go rnta barntoaua ba ba tlhopbiloeng diaro tse di ba Itbanyeng bogolo so Ua go rota Efangeli ea terato loa batho lo eleng lone lo ka roanyang batho le Modimo. : <. ' V. Go bolela Efangeli ea kagisho le tsalano ea merafe cotlhc gotlbc too Posho ea^engelaoe e tsjpfaeang teng Ic go lekyrore posho lc taokm bokariga e,uoge go tsene posho calorato lego dira^mamogo. A batho botlhe ba ba dnmalanangle maikaelelo a matlbaoo a ba gagole kapetlai* a ba ff^lspetlana e fa tiase ba c romelo koa go.. : Pastor JOSEPH BOOTH, v = v... 4-v - Vi ; t v Hon. Seretaty, British Christian Union, s-rf.t. A f -..< f t i: 1 42 Prertwicb^wt, O^eto*., Ka pelo eotlhe ke domalaua le maikaelelo a matlhano a British Christian Union, ebile ko efctaa go.coa tokololoea eooc. *.% g * >. JIatlahIa oilhc le majhoe a tla thoplck* mo mafelong a a kailoeng ke Komiti ei Mitikere gore ke ditlalmbodn. Diio t«e di shnleng. di tla epelot ke beng ba cone mo mafemg 4 a kailocng J>e Komiti ea Matikere. Matikeiv. di khnramolion khnrame<lim ka inho' inlw fnte futo Me pedi. Fa jiitie kgono eng ife ka nna ma nra dile diw?4 24 r w «e e«se w epcloe, cjicli*. Iiis; <u Mallakala 0 tla di epela ka bbeoyegelo «mongoa rone. Ga u9 sipe *' tla lihyion liiajiang fj.j(s-«fnetfl fela m6 mafelohg a 0' tlhomilrfiijjkc- Komiti la'.m.r.ik' Jatik- n i. / Fa go ka fithwtoa lrsaka lengoe jefca igw'neng dilu mg kr k#t. k:.si batho le tla ImduUhiaa ko KIMZ ITT EL jk.«utiliajo.ing le jone fa ancgcia» kitf kathft «o Kcmitipg Matikere. kgono le tlham:i<: ka ta'lo e 1 Komiti tika t / a c 0 tla itumedisang' iwpekter oa Mtllakala. lhempe. Blauzi. Nempahla Yangapantsi.. Xcaka ea Goromcni te. IfPoli-i. In>j»?ktere oa Matlakala, fcsmpo mongoc fela w o laeco<ng tliokiffe 'ZB TTAVY 8RROfi'cxijiJovc.kakahic oava nompombili k' /umiii ca Hatikere, kgono Komi>lwnerc ea Heilobo ka wlnka K H-lwk# tia nna le clioanclo ca go tsena mo Ycka. Xitte'strap l^.paoiaqiwha p^e:f2/«., moilaagancng ofe leofego #kka le.«aka, le ia dlkolobc, kgono sctale, ' I SKIRT EHINMKYAMA SE'POPIjlJTnmva nhodjisiffe ngamaqasha eelsra. iarata. kloseic kcoiinin"ek!o e Sihka 1 /*, itjr i, JZI SKIRT ZE TWEED ZOBU8 IKA rilungile 3,.1/0. 4/-. 4/C, 5/- <*. (>a go M(jfii lio kgojb l<ekgol a jele bcrekang mo ditikereng le t.a dc 10/C Bgang goo gongtw mo dikfrmg Iso? fela mo (a) ga mnngoagoc ;(b)' inafelo a a fapliecoent'balaio le ba mmala. 9. Moncho ofe 1^ of^c l.okgalu " caianetse go oa gngoe p) 5a go 4 spobelc pase 1ft. Ga go basct^hyxtia la ba go tsamaea ba rekisuliodifcepong. 11 Kgetse cot * tsa maloetsc lokralo mo go Tiled*.* ea Komiti mmobodi kgono nrooa nt!o e Ix.lt^ la. mongoagoe a Jpcliik^ito mtlhc bangoe I'Otliio, gjjft«(iuira ngak"i e 12. Mnngof hliiue ngue e ng< kfcme ca nrk a i! I cotlht- ka dipaka t>c go tlogeka dj^>nlegi. (in a» ke;. Sstoro sa Tihontloa tsa aanete n :!'!/'i!(,oa Diaparo, IJi.'iif!, /:, u.;lhti: < lc Dishuse: 0 Feta Balactsi Mo Kimberley, Ba Dithoto Cm! he tsa l-'aka Eno. Lc ka Mothaletfe re ka go Kgoe- (!> ({. Hi go lo/ja gore 0 tie Gompieno ftl:\ olla Itumela. J O H N O R R & C o, 26,~3(S, Jones Street, Kimberley. ZITTEL & Co., ( A b a n l K l m a t y a l a i 56,58,60, Diitoi tspan Road. TH0S. LEASK& Co., Krugersdorp, Transvaal, IS YOURS m s f f i i E CO.. (S.A.), >.0. BC«1071. T OW* ' MDLEMO E MO! EA AFRIKA. MOLEMO 0 0 XOXOKHAXQ. BA- SADI. Oa paloctfe.ouliejk bjadi *If dhlhibi mo'tootnu^, ^otloro. MOLEMO 0 0 XOXOTSITANcJlnm Tonic.) Oa basadi ba ha.bdt.-atur Fa d koala koalela ko Oflslng e kgolo, Johannesburg.. iiop. I/>koalo loa rona, lo iq nang e dichnpj' lu batho ba bi fodstoeng- ke melerao c. DIK ALA: Bloemfotein i Harvey RA Pretona, ik3 Priwk»a.'. HEAD OFFICE: ALONZO MEDICINE CO. (Ltd., 28, Harrison Ftnat,;,.. «P.O. Box M2...otfifrK JOHANNBS5 UBG.. Isikumbnzo sika.» NtsikaBa> - > ;. Uinnumzana, u Mr S. E. Mqayi, ubalisa. ubuninzi, ukuzcla, ukuhdtfeka; nobubde balomini Icwano*-: msebeiizi wayo. Umsebenzi uqutywe.ngu Archdeacon Hewu wasc Balasi, ngokungafiki ko. Bishop Gqamane; Uwuse- kc kularaazwi 0. Mpolofiti:. Uiengab crtkulti j r a ; mbatayoj. ^ X t i v.ss Ko goora THOMAS LEA SK & Co., go nalo iv i O T r i lvl' Umfuziselo omhle watpa methale-thaleea dikoboc e bphtle bocse bo ko bo * * ^ I ELI IN,, Ndlambe. Akuketwanga bonoe mo Matloasane. Dikomerese go thoraa ka 5,6 'fix! Jfti iv i 5, raatile. Bonke banye, barago ea 1 2s. 6d. Ga go tlhoatlhoa e kaloekileea M il ea Pori Street le nyaraa, Invo. i U' neeloa bareki ka moo he re go gakolola gore u reke. komercse tsa gago teng: Messrs. THOMAS LEASK & Co.,, laatle StTMt, are 0 di bapise le kemerese dingoe lefa di coa kaefa - ^. ele ka madi, bophara, boima ga go epe e tla lekaoa BL0E JIF0NT5 IH. naco. Se dumele se 11se utloelang... Jkise fela ko ga» 4.,...., Messrs. THOMAS LEASK & Co., Klerksdcrp, u iponele ka matlho. Itlhaganele di cs^rrekisioc cotlhe. ;

3 t h e TSALA EA BATHO, APRIL 19, I7-1 o!cbo3. E K GOLOi E A 'B b S H b f O.f W?i -\Z '.OlAflAK I N K O S I E N K U 1.U j Y A S E L U SU T T J. Tsietsl * f f i tr r f lh l " * H»«flp 8 W l tiiee ab le bicit for f t r W after acting in the most b o r n, anti occupy the country in m any, generations,,and assisted,crim inal, m anner tow ards him. common a n d agree to divider v V ilil " " '. *be fa d in g or head men. for the plea now i t : W here ii the each taking its *hare. and each 1J u S. >ekolo«ne k Spania ednle T here law and order are strictly land to be found for them? Y es, m anaging its own affairs and roorot^ S?!!; l?? observed; due respect and obe- echo answ erv W here <T H as responsibilities, for it should be mo ledttieoff e * * * & tmouhoba dv- dience are shown to all superiors it not all been monopolised by remembered th a t the rule of the u rp a e n e b a te ra e M a pie motfaoa #n(j eider*; every individual is his Christian benefactor,and w ill w hite roan is not a panacea for e M iajt* putojo t»wm. a m s *»» > under protection, and enjoys his all these hardships p a u without ail ills : w hat suits one will not H M S M p iu b a tn I m * ' ** social status as a respectable the slightest retribution? H ardly, suit the other. It is, therefore, bnlo ha bo phuiokla fa. yxunfofra member of the com m unity; every T he black, who h«s been so unfair to force upon a people,g pwa m*o kgou «boui-oe ke_ «cbo- Kirl.o n attaining a m arriageable ruthlessly despoiled, m ay u y, w hat they do not understand or pa ba BtlheU a itek»ncu«c feu aaena age, becomes a w ife; no woman The whole world w ithout a desire, for the w hite man is too ]* t ntl*a "U a * or child is cast upon the public, native home is nothing b a t a ap t to assume the autocrat lim p- r K,n* Aiphooso. Ka 1906 eki- c tch having its guardian or pro- prison of larger rooms.* Y et we: iy because he is a rung or i wo le etre a raletae motae to mohumagadi te cto t; immorality is not tolerat- are all creatures of the Creator, higher than the other aad has the "*1 V leromo je 1# too* ed, but viewed as an evil of the who made no distinction, though power to dictate. No mistress of to t a r i n g tabolaeabttto bs bs worst k in d ; there is no pauper- amongst ourselves we may have a house will allow her next-door tt'm tttn M a naele ko«eit l*ba- each man, woman, and our higher and lower standards, neighbour to walk in and inier- frsr1 chi d of a reasonable age are the No, we can nevet be a success, fere with her arrangem ents, and detectives and officers of the and never shall be, if we do not so it is with a nation or commuting S 1, K g «*a urw tt, makm, Oeorge, o n o». go boboa are bound at Sill times revolutionise nur policy towards nity governing itself, lob* jaanooir U k a Alpbomo. Kgofi t0inpgn w jt bow delay,tfiery in- th e black races, for there are no ONLY TW O COURSES. ^ e falowcng k,e mojgoe k o.e njeto^b c id ca ^ a o matter how trivial, for people on the earth more amen- [n dealing with the native.njeu l o a n a ^ vvk ona,with them everything is nipped able to law and order, and to a question, there are only two eu o u in b H.tn to»e.nmagoe n»o- in,he bud. T heir society be- superior race, than,the blacks of courses xo adopt. O ne is to leave {w»!«l tr**" ^ "tfcif-cqniea and forms itself, into a South Afrlctv no people- who the nafive severely alone, wh.ch uogow ac ootluoko. s e rone ai Kny»-» mmual protection society." by Would have treated the ; w hite Will be the greatest blessing that flfpegi ree«e supervision < ;i«d :: iweillance man with mote respect, but for can be conferred upon him : «mo talanoogjjf each other, and even a breach th^'sim plc reason that we were Or, if If. h o w e v e r, the /# bahntni \ti bahnmanegl 0 mongoe 0 f etiquette is not passed thctv;.' <hc greater ignoramus o f the two. desire js l0 do the correct thing ocbcw bou ttt,.e» g r o. go no ^ native tribes find it indis- They had tbeir wits about them, which would be to leave them g ato Bogoa y a Enyelane ke.i^.p e n s a b le. to act prom ptly, and whi,c wc ha(1 not- W c should a one,then utilise all the locations neighbfav jft Natai and in Zululand. and. if ): ^.- ommarily in all.cases, on the have treated them as. ti ^. p p n ^ p ie then W o q s ie U ta te ^ o jrt e W M ^ 0 f striking , the iron Instead as subjects. W c should jnsufficent,... link about... the w hile ilisih o t. the tardy sysl?m have left them severely alone to, northern border, the natives to ;i'o ( t e civilised people being look *ftcr and do for themselves, manage their own affairs under KIMBERLEY KtncPqoliV unsuitable, though.it may We took the wrong step at the,he British Government as their. be unjcd. ihnt, in dealing thus outset, and now find it too late to paramount authority. No more wmmarily. much loiwtioe n^y fetrtfr. ' experiments, please, for we have ensue by the innocent suffering WHITE M AN'S.PRESTIGE -bad enough, and have failed in.,.. ' "TO Wt' Wnry.-^NoJ 'Mtessarily, ; ' COOT- all. J W)AD: XU SCHOOL plvi,ised worr Tlte> prest ige of white ra ia ' The Ubour market need not be IT rtrtfi i KIMRFBLEV n m h i Mwtnmr. or less < mte amenable.. Though. they may dcvotf much unnfccs. j - v w u, ^ e is j^ u -d disturbed, nor need commercial lop^d relatj6flli:' All thaf woul(j W ln T P fl^ llip n iit F l Y Mry " me,0 fertc,,mr oul? casf- deceiver and is hated according- required for them would be that > WANTED IMMEDIATELY,he blacks may overdo it. but as K dtiets not fir Wm^L fsr *Sy keep out of the political 7 ' -----y rn le their system i t far superior consideration have thev *ro n i of,he whi,e man' *ni1,he T E 6 RAR'Y- CerlfWaled Wourt, in Out it is the.safest J shown? Have they K " «s u l t will be a contented and Teacher for and only p ^ sib le pdic y to be trealc<j as fe ow. mcn though happy people; s; though the mille- (he'ahove SclMJOl... - (Brkind POTtniaioo of the 71 per asnmm- J.. j im n ^ Appucartt to ' be;in,... ; -pursued.andi :... should. never have r : black c ]act(7? We f ha h a w askurne(, assum ed 'an J. mum nium cannot be promised. Our been dejw rted from by the Gu- tuttkje ow ards thfm,hat wag duty is to give satisfaction if i vernmen for the blacks of South OTjus(ifiabIc a m l frue. w ith us Possible and live on friendly A fncaall possess sufficient in- hjs m ^ Ljve >nd ]pt terms with a weaker race, who ^ P^itief.tO commence immedi- telligence, and can be trusted to ;ve. and wc have not yet seen have hitherto not been shqwn Coseleco ko Majeaba g -chnlog l - fak_.jaki.pnu i»a atelv. ' - ^ w ork «ittheir-«w nde?u o y,a s a 1hflasJ of h f lrmjbic whjch W any particular consideration. raacbsna. 'B c le k ft tis iuc ;o rerile The engagem frpm ' 0 ' lhe power of man, no hjve n n ( d b ^ ignorance ent will be ew : kcrek?.co a-k i ailm^mowdi Quarter to Quarter. R m atterhow superior heiu ay be to ^ c c i t, or anogancc, for we Mashoeu.,v- A --''. mongo* are faeoaita w.^oroma juna" Particulars as to qualifications, 'euow s, to qecuie m s aestiny, have pract;^ ( dcceit t0 each and Diocesan Title. fapeleca moliw qa.imnsfi^a nhnpa previous experience, ag^.elcaj ^ ^ l^ l?ta PlT.ro«il!l.v<- W h'gh- ^ t0,hc detriment of both alike. _. T. a kaga, Erwete^ v -^ u.v g-ttlanna^i.tn -----gether with copies of. testimoni% fraothorlty with which we have anj wjjj ^ave t0 sug-cr j j, ey To the Editor of the Tutldi'a Bnlko. {Ke Rev. N /M okh,.... reeniiugttpeie ga Jre«U)k«i?-A i n to b e lo rw a t^ a tcn ce t o w 't^ P P * little conam i * 1 The, re l0 ^ pitied, for if a- peopi ; S IR.-I find the folow.ngin Enlc fs k»ena go W k«a 8ino- fia amagtfe^a mo kbpwwog ce dong; Jco Afckeleketla (Wjrnborg)*- tlctai»..batho ba bitlhsao, (4); gr. ' SOL T. PLAATJE, r1 i, L S J1 "IS bth,v''1 K J E f. B"'* 01" " VL* Acting Hon. Secretary,.?^? ^ der enforced conditions, they,. b u y mono«heels b o ^ H p M b D ^ a l e tararo (SV * is?l.!5 ls S lg Lt. ' ", t luve. have, but the pressure tw n rc will be too w t. the I b n m n ol tl» N- Votshami. ga kolowior ^ a te great, and the worm will turn. London Missionary Society 8,oreenDe weke ea merepdo ma^palc iwuhano ko Rftf N. Kokafi y' in annual meeting assembled, it. W'loPalfocUtDOffnrenafeletivW^ (»'gweoafeletackerekc Erilom o AokplpgoOg «le t* l«i el»! 19th 9*1 April, improve this people is not our NATIVES TREA T E D W ORSE business, though we may offer TH AN SLAVES. enter our protest against the action of IheA nglican Church,,, * one 111 M k p «, Boiuhcpo. (] Sekldo i g U t m ^ k.... A example and precept.but no more Then will be trouble and disaster, in incorporating the word J M g N a i ly i * 11 b w hn m t m» m * te l. W o M t js 01 f t f h f it eofla ^ j j, 'j g m m? ine Native Question, AH we have done to the present but there may still be lime to "K urum an" in the title of p) t#am.tsi tita to, :Jf.,m M U t ' re b» n l A d S i l B. & > ' is to exploit the black and in our retrieve what has been lost, but the recently formed Diocese v r ~ ' T 7. paio ca oaoasu - rr intercourse with him have done it is a long lane that has no turn- of Kimberley and JTum- S K S 9 5. W W m rapelele )e «H n T B T o le e li SEVERE INDICTMENT OF more harm than good. W e have ing, and the natives are only man.?a,kv ^>nr kgoeau Ci Warch bor^o>;'fft ' HIS OWN RACE. demoralised and have legalised human after all. Their status Politically the back veldt is assoetlhol* 19, Rasadi ba rocrapclo lc ba- that demoralisation, while they with the white man has been ciated with dire ignorance in golira rocrapclo, thclf primitive state denounce discussed frequently, and for things political. W e of course (By Mr. JohnShepstone, of and will not lojerat? it- How- many years. You cannot coerce cannot use so uncharitable an ea? v S S S i S ' S " Natal). * enfr.as rices are more readily dnd in the same breath tell them adjective toward the London. jalom aabanjtolesnatriyeop akeua ncttc kama ti^ r ti T o m ^ tajr.ic. Mo ii : picked up than virtues, it is,h Cy are British subjects and Missionary A gency in things.. -F -n-m n.t. Mr. John Shepstone, C M.G, natural that the native should be free, for their position is now ecclesiastical; but one cannot but lesba gore tiro ig a * 1 «mothoke ea oo ikobolirjritjw^'aio-- nnn «hila'-5v^ has lived in N atal' for 67 easily led by hia superiors in worse than (hat of the slave, for feel sorry that the members of -T^tftiltr-tia 'years, is contributing some in- knowledge and power, though he knows what he is. He has that venerable society who are Modimo.. ' r iwfr frhrtiriifrrtw M*1* Afoevan^cli j i S«. ltdlffijo'j1 J teresting1 special articles to the far beneath in morals, for he is bis.owner, he is housed, and fed in active Missionary labours be- P. P. Mokae... le raoreri William Kgowt,... MoBlami'fcf'ffiri >»(>» ;K ^JVwei of Natal on the native be first to demoralise and the clothed, and has medical atten- yond the Vaal R iver failed to ^BrUfflffJiiianTFa- pfialateae Jett* I016- B ~ ret,i uhaljn. 1 Question. Introducing his snhw^t, first to legalisc denioralisalion. dance when necessary, while the appreciate the compliment paid * Itgpooo.,, g o o o o,,,.. if. says. - " I n laying tbispaper BOAST OF CHRISTIANITY, aboriginal here is deprived of them by the Church of the Pro- Tirejy*a!)ielMiri]l'ta ch«k*; 'kd VuLhtnyX,'- Kti'l nrii*p*»ytid its contents before the reader, W here can the improvement everything, and then left to shift vince of South Africa, in naming nornti oa Sekrte. M*itaehaW rooe- i i m.lm i.n i i i * anticipate attacks from all co e in i It is impossible to for himself. On the location the new D ioceseof the Province m g c li P. p. MokaBgnhDp.^ wotlo -- «r,m c»!w 2luartere on the remarks I have expect it.w h e n civilised man, ands (Government) or with the after the oldest Missionary station mo mubanjaneng ao gore tiro e,»r^m iade on the morals of. civilised with all his boast of Chnstianity, private landowner he is equally in those parts, thus acknowledgekgolo * * ^ f TOan. I have done so with regret, an^ his professed desire to do insecure, for he is as readily ing that the aborigines, among-.!. E^N HgM A.MQ$ttUMl Ihough they are sincere and!cor* tur?*? 0,11 to be rank ejected from the one as from the whom she works, owe the introrect. He has come hew with a encourages immorali- 0,hrf. and hr has no redress, duction of Christianity hypocrisy, to the professed Intention erf bettering lyetpally among the black peo- Could the hardest-hearted treat- London Missionary Society, nn.l ixwr. ^ 7 uig*naa^r-a.oa aixwwutia T,. 'f eni dttbpuik W the aboriginal or black native of pie, as he dots among his ow n ; ment be more cruel? Could a be from the world-famed mium* * ho whether in m indor body in factth e presence of p ih s e d morc refined, and yet our legis- cnterpr.se-kim berlcy. i f f l n l e it is difficult to,( «t; bat B litk d m g im om.the bl*cv pm pfcsol m not u tils t.l, P ly in s Bui it must be borne nim j in by results,a *expqhenc hfthat A&ica Is one of the ^reafefl ^ live on a farm is not that their brethren on the South taw ^gowtllw - im -ke-morati w R, mosha. moeha. Enle Erile Sontara SoaUga goatle Irffh leflfi their, h, (»a3fcoou ssow (if*worse nrf&es * at.couidj.be inflicted sufficiently stringent, and he of the Orange river are free from ^. (m ahong] Kereke e&e y a jta -, J j etletae R^v,. W, ^ p ^ i h r u U e o m o f ^ ihen the white man first uipjnthem. Let the good th a t to raust pay an additional annual such sectarian prejudice. The «e ^k ^ ti tn n^t go W» i e a, o a' ob l UhWcoela w l a n o 0.! lo.w o 'Sf n,^. his foot o4 Sooth-A frican boasted o ta n d the bad be ar- ffe to the Government if he wish- R ev.j. Brownlee founded K ing. ^.shores, for he came in ignorance, ^ e d i n juxtaposition, and see es t(k remain there, the object W illiam s Town, but the Lon.lon and to K h S which side will drop. Had the evidently heing to compel work- Missionary Society s Agents iherf ^ ' t p f V l A ba ba go fi b a r i ^ i ^. ' : f e o l o, i a ^ i n S ' ^ w hitem anjcftju 5 COd.e.of.ni.Qra!s_inK 0n the mines. O f course, neveronce p ro te s ts against -h, g r t K f i n g < v c k ^^ tia lv jk «n k e -.g 3 the autocrat, had acted in an behind in his own c o u n try -th a t, here can be no objection to their title Archdeacon of *.n g W.1- «* t t o ^ n I 7,,,! V *k * 5 2. r g0l0 ab^ Jli0li,t ^w 2 5 i i ^ ^ h o n e rt^ S fit as between man in Ham s Town." And again, when aabole antae 1 egoga feift.ka m,k«ol and man, and had negotiated or insecurity the English settlers of l8» s e ttlr. lent'* 4 and had depended only on his lieu0f j,. but it is the noka moroa Mouhnmi ga foka K401 w arranged for a part o f the country superior knowledge in the arts 0f lcnure that is the hardship, in the Eastern Province, ih.y - phefonyatia^ ctsiliuanjana ryaeai they retaining thefts, and had and$ctences,'hemight have done The shifting of a native kraal is were (10 our shame) spiritual I v eare ka ele ea, gagw ' tiro asale aeneoa ke Modijno aseke atlhqla N C T C I M»i - they..occupied it as neighbours ««* fo ^ th c re was no special a seriou* undertaking, especially neglected by the Church, but the *. - s D I H I I N I (but not as the ruler and the ruled) necessity for the introduction of whcn he cannot hire a wagon,but Rev. Messrs. W Shaw. Imp t^ k e re n r jrg a rt K A ' n J j S * C, " j matters and the situation would «he >... w hites code, r but.. as. it. is, he even... then...# every hut must be «nd Boyce of -.,K" u ~ ' - - IA jo n.% Erile fl'fln V n A Pfip Ctfppf I > have been farniore satisfactory is d in in g the-soul of the sa- stripped of its thatchand in no Society came to the rescue ectfi-^asala'bontsi Wtsiya^bakcrcsete ya' l U4U/ 00 r u u u- 10 to all parties ami i»t(as it is now) vage. as completely ashehashis caseareany rich enough to pay But there again/ one roads no- la baba oleng, le- M ba^t ^ ' s t p i :'ekfc'1 / yi ivk '.im L y ^ A'L^Hfetisfactoky :tonfcfthe^ with'the.0»iu,.o»j«*«d mar1,5am; here, (or assistance. where in history that they,.roknne ba dumellmongoe le moh- M U e iim W, govemingipoworjb tbe hopeless to teach Chr Stianjhanty. to (Jo COLONISTS TACTICS. tested againstthesee of Grahams^, goe a ipobola K reseteka dikeledi gifnna jaio :nl6,'dltire1d/iff 'c6tjhe Weke cotlhe. gotlog»,m4ntaga.t jtlhanoralina.rto' lisssks^sta go H ^na liotbotlhano ratina,nw^ h o m u h in i b a b a ih a la.m elled by th e ignorance, coow if; apd left him P M M i* W jw jw y ^ * W lm «w ; ],ba oa b» 0* goiojtoio gologolo a rekiii retsi ie 1«ait; d lt or anoganco arrogance 01 o f civilised civmsea man, vestige of V p «r t i?. 9 S «S R,hft * isc.i1 S races i ' found, consciiueotly caus- purpo! H. W N if) tytlewjcoeijgi 3ikwot>s; '.. ssrts.trus; *t»m* *85u-.».odno^ ri&rni»«* < <%* o nrhnllv tininflttmmjl Ku ktm M CVCn fot Ordll tsjtsm sc E asss A m m i l ^ s?- wt, 1 A

4 ... ' THE TSAjLA EA BATHO ", APRIL 19, p r e m i i«k f. H. A. OLIVER &CO GADFI lepretoria, SEflMELi SE PAGOLOGAmo CPLLIflAM. Komponi'eo e batla I Tiro eotlhe e mo pepeaeneng. Ga go teng Mekoti. Go theogeloa ka Ditsela tsa Maoto. M A m m. H.tikrooo k. ItlM Ul; B.U i j i : X koptne <d M A U U U. B o ro 2d. b M o,! / - k. m ob m a n t a n o U U ( B io.). 6d. ka futu, 3 /- ka mosirna go bora lenka. D ik g o o {, D t a p k a l «IM.n a re ga di r?koe. T f r e n» ( s o coa S efatlhaoe go r t C n llin in ) Je mhago gu d i- reko e. K a u th ot< e Irtla p a n a, pase o t tooa. lu tin g k 8h n ntat» cm lr rek PEI KA WEKE TSEPEDI Eang ko go A. J. FLEISCHER. CareofR.Transfeldt L Co.. LobatsL K e e n e A G E N T E E O M O G O L O. O A P E E M J E B D I A M O N D M I N E. K O A T S H m ft.». C O O P E R, M o reln * a D itlh a rc, W e s t - E n d, K I M B E R L E Y. (IiC kca Malikeng le Ztcrart koa Madikoe.) O n s t e L e B e c o n a k j b a k ;i se se te le le th a ta. e b ile o o s c ts a! le m o g ile lha ta go ba ik a n je ta a d itlh a rc. A t o te k e m ethiuw t - i i C O N G E A Hase Setsoantso Feela ke M b, Tlang mona ha RAM O SA le ikholise cle Iona. Re nale liphahlo tsohle tsa mefuta ea tsona, empa mona re hlalosa tsa mesebetsi L IH E M E, M A R IK H O E, D IE T A, D IJA S E TS A M E S E B E T S I L E.T S E D IN G T S E J 0 A L 0. eabone e nlsaog. j C o o p e r s G r e e n P lu ( P ile e itseag go tlhacoa m ala) le tlo ja n a ; Maloba ho sa tsoa fihla dikobo tse esong ho bonoe l'a le re.... P e c t o r a l B a l s a m (M o lem o oa D ig o tlh o la ), 1 /6 le 2 /9 bo tlolo. mona A frika : tse tsoanelang Marena. Na hase ntho I n f l u e n / a M i x t u r e (M o lem o ea go tlh a c o a M a d i) o o tu m ile n g e makatsang ho utloa horc re nale dikobo tsa borena thstaihata oa go COOPER, B otlolo o Bitnolola ka 2 /- a ee go 10/. tse jang 4, tse kekeng tsa fumaneha Wenkeleng lefe M o lek eka boloewe bongoe lebongoe jo bo go cho en yen g a ka gu kapa lefe mona A frika haese ho rona feela, le ditjale tlha k a n ve is a m etbuslio e e lia m e n g th ata m o le w e n k e le n g tsa ho eta (Travelling Rugs) tsa 35,-, 40.-, 50/-. gagoe K A T L H O A T L U O A T S E D I O K O C O IX )C O E N Q Metsoalle e mengata e re tseba hantle ka ditjale tsa rona tsa mafumahadi tse jang 50 tse ke keng tsa fumaneha mona-kapa Johannesburg. Molemo ea gagoe ea Ttiasa m a la. Metsoalle, bohl ba ipolela ka mekhoa e itseng le e itseng, empa relehopotsa hore tsena ha I10 moo le Ba ba a g ile ng kga kala ere ba m o koalela ka pose ba rom ele m a d i ba be le bo tlolo ngoo le ogoe S ekisipense ea pose fa go dim oe. E bile re oa le K ala koa H em m ing S tre e t, B E L G R A V IA W. N C o o p e r, G1UF1 LE KEREKE E i MAKGOOA, K o a, W e s t E n a. K i m b e r l e y. W. M. Gut h bert &Co., L I M I T E D, H e G re a t South Boot Morctiaijts. B a k a g o n a e a T l h a k o t s e d l s l a n e n g k a T l h o a t l h o a t s e d l o k o c o lo c o e n e :. T lbako taa Babereki go simolola k» /6 T lh a ko t» Bana taa M ekgabo go jjm o lo la ka T lha ko taa Maledi le disbuae go eim olola ka... *. 5/6 T lh a k o t*a B iaim aae le Btaetsaoa tea 8«kolo le T a h ip i k a T lh o a tlh o a tee o i okocoiucotnj. T arjg lo ItebateWe ka Losl Rj lla lo ltomedl*» I M Cuthbert & Co Limited, 37. Eutcitscan ttoaa. Kimlerlev!! BATLANG! D IT L H A K O! D IT L H A K O! DITLHAKO! C e n t r a l S b o e C o $., 20C LOWER JONES STREET, Ka fi tlaso ga Tleloio- '. t l h a k o t s a bon' a t s a b a t r a at tla iitm cdiea pelo ea g«go k a 9 / 6 DITLH A H O TSA 110X A T 8 A BANNA d i aum e, d i c hipu m e d i tb ata k a 12/6 D 1 T L A A K 0 T S A K O N A T S l B A N N A «id i am inishlni tsa m etlobo le taa go t**m aea k a 12/6 M a T H L O A B A 3 A D I a tin p h a tih im a ba i bona difenstere tsa ronar d i tle^ae ditlhako tse di ntip. JTMIUU! ITIHUIt!.' ITIW III! Lo le bone lebenkele >no lo ka rekang ditlako tea <11. CENTRALSHOE CO I. V. EMTilD, rirtlin. Dikobo! Dikobo!! Dikobo!!! ka di fumanang. haese le tla ho rona mona ha RA M O S a. Hewson Bros., Fordsbnrg (Mo Mokhoatheng 0 eang CnArn Mines.) Mawenkele i mang a rona a j y MARSHALL LE ROODtPOORT. Rekang ho ona feela. FA OLE MO JOHANNESBERGE 0 NO TLA MO BANKENG EA RONA. Banka ea Koloni le ea Poloka ea Komnoni ea Africa, Ltd. E r n ie polokclo c cdirccocn g Bancho fc la. IT L O X G k) tlo go re bona ' me fa lo U holag o katls, koale lang lokoakmrana Iw rona lo lo tla lo bolclebng G OTT.HE k m B anka e 0 k a aimolola go boloka 5/. (S fcle ng tae tlhano) lefa ele go frta mo fe b mo lokoalong ja b orata. mr r r P b a tlh o nts in ta i^e a APARO Tsa MOTLUNG I8.I: K om erse, D ila aka ne, K h a i e Choeu, F la te lrte,' b ic a le, D ikob o, D ik a u a h u, m e Coalo le M ekgabo, & o.f 4 c. P A K A l e D I T L H A K O Tsa Banna Is Baslmane, Dipaka, Manikho, Bohempe, Bijima. Aparo tea koa tang Bohutahe, Kruaipane, JDitae le Sakatuku tea Selika V ' M E O O A L O - ea Bahumagadi, lebanyaia., K oe tum o taa Vleeeae )e D ib a k i, D ib lo u a i, B o e tro k ), K h a i taa Ditehea. M aaka le n g ja lo. T bs do Eiametaeng (ojc oato fa t..t, j. M A R I G A l e S E L E M O. j. Be Koalele re tla lo rom ela K ata loko ea D itlh o a U h w u ' We return yoor aoney if yon are not completely satufied with yonr porchaie. No connection wia any other Firm. O n e A d d re is. o n ly : " ^ I. MENDELSOHN & Co., <6 T 73, Burg Street, CAPE TOWN. / B b t m i b t l e J 3 o u p e j a Be taadi* 3} mo lekgokn? -hutaadisbo too lokoahng loa polokelo. mad - - apigo 0 kaae 00 bona kafi oratan^, ^ «koa- Mftlataheng a U-rao tae di kgolo. 77^.:. Ga re batle polelo pele ge 0 btua- madi apgo. Kocoko 00 Tranafala 0 s^decoeng M m idi 0 0 tlhobocoeng, Boupe Jo» - Seooana lo ja mahele a maseaanckafa oa m m idi le M oroko -., / T l x r o l M i o l I T r x i f. 1 i m.. I U M ATH AVSANTE A DIKGETSE KA TLHOATLhOA 1 K I W U H I H I U I 9 i I r l S l l l. M A I u C I. L I l, T S E D I OLENG. C o r n e r S I I I O R D S & l i B K E T S T R E E T S, M m idl Mabcle, Boupe jo i M inidi No', 1!c 2 te S le jo. bo.sa.ieferoan?, - Sekgooa, Furu, Habere, Mabcle a Mascsane, Korong, Garaso jalo,'jalo. I O f i a n n e S D U I ' g. Gontrintai! Go romeloa ka pela koa rtesheneng sefe le.sefe n Pteuetata P. C. B o x y}' le Kolom ka tlhoauhoa tae di fokodicocng. Jte ka g o romelfk, ditlhwitlkoa ' * ' - Sampole fa odi batla. Di tla gu kgnedisa'1ka bonako lefa ebile 0 laeditee bobotlanranyana. Koalela:...., '. ' *<*?;'!,' ^ 1 (Wenkele eo montle ea mo. Hukune fo lela Post Office) Fa U ea m HYALA kgotsa.p ea SELA1EL0HS. B e k a go shom ola aa p * k» g o eoa k a M o o o to go ea koa P hogong. F a u ea g o L e m a k g o no n ea K k le m e n g, R e ka go haakanyetaa aparo tsa m ethale E otlh e tsedi thata th ata, Taa B ab ere ki. - L t f a U» b a tle P a k a e o tlb e D k a V k a B A K I, B O R U K H O E. H E M P E, " a D I T L H A K O, s li U f S H K, K O L O R O, kgo n e e n g sa B an na, fe la se D se U tla n g U tla *e fitll^da. R e rekisa T h o to tm B a n p a jd a jra to o a t n Baaadi le B arn. E N E 1 R E 0 m o L fw e n k e lra ^, a k a g o segala fe U ^ ja k a D ra tr " T in : n. lo itlh rp h e lf ka losi mo fa,. WALTER H. AD A M S. S i e g e B u i h l i u g o r f n i t i p o s t o w e s ), De Peers Hoad, Kimberley. ' Conning & co. n r t E u a a o o T i ^ K a, n i j o, *. '. - A T b S a N c h ^ - #. S ; K a - m o g a ia C Q S - N 'I X G i y. L e k q a T h a b a N C H O js T A T io N f e. t e ^ g. H e n u e r s o n,... I kdo thuko 0 sa n t ih iw

5 :. iv f STAF- DEPT Wife which are incorporated: Tsala ea Becoana." Kimberley, and Motsualle oa Babatso." Johan-^urg. ' 0 1. I V N o. 121 K I M B E R L E Y S i T U R D ly, lu d.= U i» A N G ( A P F f i u, * *. ' IS 8 M S iw D tu I AT THE ( H 1 U I j j i S f «B I «J H J 8 W J K I m l., H e n a ie t h o t a o n tal e a <Ulo t e» n e m o M ' Bl11 kh IMJ,!i!nlrf,l< Iltnne, gisluti. Mint in ftlifi. fiu lu Hijiaflnat Emil tn m<i, i m m m i t o $ t m / 8 Pi'jiiiulmn t«eli rh-eo 1/-.I/*.' Ui'auri.Ql'C Ji leei-wn >*:t f. ft>iik» < (!» end Jipsn 1/3. 1/9 g «T. t f. if l.,..ot H*. V' S a.o lli MOSESE (W -to'ttvo OA SAIXSOOK, difcto Ue p-ti - it l u e n in K o to K, k a. 1, (, M i j j j u.. 6. o«fc IM dizq^c Van k* ~~ </(, *ft>. V '!' D IH K M E.I3A SilM SIO, >» W. C J n a M f k : - J e W t t I f c i / M f, i d k jp L r. E lm t s e t s a B a s a d i ts e d i Kg; (8 s. (id. to 42s -, i ~ Dikgtie 5/6 l i/4 * le cagos j S S / f ' f ir ngooank. ^ >r, i Kumiri () mmhoro #»Mwhi f c t. ">,>a/c: ts. f Dirw* tw /*wto 1/C. 2/6. 5/- m X - l \m i% i Mek»bi»hn e<roehat* «Ub«DiiiUko Ou t<*'o J dipo-«*oyide y, t48 M S., CM K.a» «" 0/C. 6 l l -AC. 9/6, 1* 10/8. j ko leng <» N*i$ I \\inku«0 o k«*u*icn:.oko o o ^ ^ i tmr.»vif.nr?' " b"000*- ( K M U it a t TbctW * 1/3 «kap * i,i- fc,! K n li rt tli i i r i l i l i k i i Ii l u IB Ita ith w H l i i «l It i lt lw ie ii. i I M i J l T n l i i j! l n ^ ABERDEIN H R U D STREET, G O M O N G O E, G O B O T f f i f B A G O L O L E B A N N Y E a y ;>ss» fv c-i « * * 4t Clokotsjv tunitlhoa kimetlliieodhb. I w e n k ; ] 0 k d i ' o t i e d i s i a m e n g ^ L o w e r M a lt la n a s t r e o t, B lo e m t o n t e t n.okmman3auhbloeffi SEfOHBSlME sese «g a & < tdltselia ts e d U a ^ b e t iie ^ t a ^ ff lt a a t la n g uraiotuaojro e e la p n e r U e n t D lbeape t s a i a j e n t l e - : "C A. k lt. : : _ i i * C «*>.**. B o m a trase b a k a t l e l e eaaotho & lettongoe j i f e l a 1 6 / - a l e mongo B o a a tr a s e b a k a tle 1 e e a T b i t n o ^ ^ B.t^ b e d l 2 5 / - >«.; a lo BongQO f e l a. M n e... 4 /a* 1 9 g/5, e l e n g o «f «l a. D ipaka t s a l l a j e n t l e - mane t s a T a ld l t s e d l pududu 2 5 h * ^ 3 S h r e a kogo 75/- 1«ngo f e l a. D itlh a k o t s a a a j e n t l e - n&ne t s e d in c h o 10/3, 12/6. 1 K * o e a kogo 25/. " - m m * v ^ S e se n y e ts e a a d ia g a g o V katshase'ba^g Q r D i e J K ^ ^ f e le. J U t J e l e ;»», l u M j o e f e l. s s i. ' * ^. * 1 * «l l o u e i 4 M M m s a t le 'e sa ta th n h A ^ \ *» < 0 J e» e a I*. B lt a k t t w a e je a t t e - to gftrftrinmafluiom.n-:----- * ^»o ba le-ba^edi ($r gg/-' l*pgj9 Ietoxmajagaoanet.se di aelkgea m v r i 75/- CHUDLBIGS «reke ka 1,1110 le t8 a etshaoa- ' tlb o tlh o a e k o.tlm e. *1 15 * 17«28-» 1^ *5-e la ngofel\. gggm : v-,

6 T H E T S A L A E A BATHO," A P R IL 26, T O f h e B p i t i s h y,k- ^psrsh'5 ^ ' K irs/sh O TSA GOROMENTE. K'i»!" ' t : t utmioa tii ana jwklo ea ponteha,'"'? * *;->) FRED. BLUNDEL. 1 f ' Tlliangoone oa M etlo b o,, M- V -, I V.. i, - X ii- i X. '!I> ' [February 20, DITAELO TSA KOMITI EA MATIKERE, K0 DIKE PONG TSA EASTLEIGH. < ^ imtafl" i«e di lairlang me di.koadiloeng ke Komiti ea Matikere. Kq Pikepon;: na Ka-ilogh. ka thata!* Komiti e di necloang ke -C ' HOI EM oaseti,ht Ko. 1. 0, Kiwslioi-a Nix. i;u ea 1 ' 1;i. ea tlliomamisioa k' Komtflhethre o r feet^ vj maloet«ohhe a aetlha, Botlolo 716 k Kk-rt-i- rju MfU<> e <simolople k1 FEBIJl'ARY 25, MOLEMO oi DIPHIO, N a 2. (H D ITA ELO. ' di til ahi mo Mokotleng, Botlolo i /- I. Mong le ofte<> naiig If boago jo I*' nnoang.ke. batho bale barjpty AVWPfji kwaete ba Amerika hore ba leke go thiua,^ roh><la.'5 lncjioib Amirikaba Ba nonofio Wanvedgd o tla dirisicang jaka Inspecter oa m au alsl^fv^% & $ P W k m d ito ^ g «> a ln u e l^ k ^ ia > -(^ ^ ^ fn lc a lu!maikado;&jcagiibq^{ r,if ib S'it MOLEMO OA KADI, Na 3. <L ktow?< fiia tli direla ba*gi ba<> dikk*.'te, lo tittud ifcetse, le " a m^joo le Thoahola., i M It. V- 60 r113 hirat<wi>a-ba tlh.iwbcdg.tdi.im t^dl.bf.teb7iij& &. Ui.»(W*,Era88.'li *a H botlolo if- le 7/6 i»ela. llomto lorato loa bauio locleog lone lo ^ ruaujang batto fc, 'r.vt-.v,-x I MOLEMO AjiMALA,N'a 4. Oa ; ea I^isbo Tefi«alaiK> e * u j^ ( e - ^ ^ g o W t t ^ l^ W ''E!li^ '» " ^ 'ia e a iig, go bipek4 T Botlolo 3 C le 5/- t. Grctf'op?0 tla ithomelang mo dikepong fa e*e feta mo dikloseteng le mo mafelong a a siameng'a ifirilocng ke Kwmti ea JtatiJcere,; <^a %,K»lT'J*08!e $ *?. ^ J W 7 iu a «^. 9 'bolcarija' e tit^&'tigpe.pailto CakftaB>J%o ilui i^ iiw ^ r 1 MOLEMOOA WHUBA, No * ka fitlheka monna u ea basadi le bana otla rej^o4^ ^ 1aififei p i...1 j o gotlhawitbedieco, Botlolo X Oa i Uhacojog mb MofeponfrVHtitloaf tlapro kgoho h Kne«e ka I fating metae a noka- Go ka tlhi( :!% A'bat».'botlheba l)a'<te >au diofela n -go lailbeng ke Komiti ea Matikere bokgakab I a fa Noktng. mftee a a rlelang mo Xokeflg a se ka i * i. 4. Grfponjotbocotla kgono a nape. mo Matloaaaoe, mo m e^j ktfnen? t* Dikepo faeae fek fdoog a a kailoeng( ka,dibaakane Ife Komiti^l JUdtere gore be arfetoj got&apa. : '. W «' f a tofcowofaeoot" kotlbele la thololelna mo mafelong I a kailwfd MKShSi eng ke Iviptniti e* Matikere _ dithnthnbada. Dilo tse di ahnleog/f je v-~ ^ «di tk 4 *ku ke beng ba mafelong a a Kailoeng ke 'Konuti i f Ji kburamedioa ka i fnte dile pedi. Fa pit* kgono eng ; Iupektere oo Matlakala o tla di epela k t-1 SUh^oaog te jeoa faese f«la mo mafelong a ^Mtiikere. Fa go ka fitlbeloa lesaka leogoe jek*1- V l^bedi(siajoaair%]tgordetaa batho le tla bodatihioa tt.*- fa aoogda I f Matikere, kgono If**' x ka Urlo a Komiti let t*la "*t inspekter (A ) Native-Training H om i: Prcstwici Street, Cape1# ' Sooth Afna,n :.-; : k GiStrdStatiay ~.JVt<*r J<«epb Rootb, Alktay Ho««Sea Pbkf^^Qip^oini,. S k r e ^ '@ ii2iit)%'i&t. P«tecXyannbo. 0,. 0 -^.. ' J. i ' 7Vfast/f^V S 3ney Bo«'maii,'Wesley Hall, Jlatlcckl Derbyshire,,- s.^* Lekgotla. ' (B) KALA EA A F R H f ^ - ^ ^ f J. Boolh, Lawrence D t Beers, Peter Nyimbo, Joho Mofippsi; B im ia Comman. SECRETARY: l_ De Beers, Woodsloclc. r - ~ " r T TREASURER: Pastor J. Booth., t ' 1 *. ' KOMITI EA CENTRAL AFRIKA, SECRETARY: Mr. j>. TREASURER: P a s tu re. V. DOMINGO, Mzimba, Nyassaltnd, B.C.A a a i u t u o...; ^ / ^ 'Y V le go kopanja batbo botllio ba baeletaanggo cholew 'ia^lw i ma Attlca,'le.Rjncho ba lm -M fo.i^ p iw a B e lo ^ ftle k a n a q g. ' \ r.-..v;! ' C l* *0 * *. y.w g a n d a ivigd'. «a "-go tholola madi a ban k? rqaa gbreba ito bi^^oejd afam ft k;a.boffipa. Xgaka eagotocnente, le ie Polisi. I os Matlakala, tam per, It ^ K W g : moogotidaeob laecoeng ke Komiti ea Matij i I * * " K o c - a t m. i w, 7io rlt cametlobakaaaakale tebaka. ba tlanna le KINllISi'AMiLSEPt»fLKtuavaubonjtiiwe njsmaqoak tnodaajjmeng on kofego kelek* kaafca. le aelaga. jarata, Irmte kgono b^elelo. 3. Oa go Jtoncbo kgono Lekgoba jelc berekang mo agatig goo gongoa mo dikepong faere fela mo (a) ga a (apbecoeng Baocbo le ba mmala. EMO.fi JOGOLB EA AFRIKA * : 3/C le 5/- u» J M i l h a n i K a h a ' g o l e ^ y ^ lana MOLEMOoiltAKGOAHO. Oakl hnba le ditlbabi too aefanbeog. Partor JOSEPH.'._ Botlolo if- le 7/6 Hon?Sa$ MOLEMO p i JjlBOKO. 0 bobu diboko, f j jl Botlolo SfG le 5/- MOLEMO oa KIDIBALO. Ofodm. - Kidibak) le Botlolo v 5/- le 7/C MOLEMO o M OPA ca XABAPO. ' Adrea*...r... Oa ditliubi too maeiesg, Botlolo AZITTEL. liempe. Blauzi.Nempahla Yangapantsi.;L IS YOURS,, * * * * * * *.., go t>amaea la retdaa mo dikepong. 11 Kgtt* cotlhe t*i makwiie a c diata di.la boleloa kabonako ka loko»lo mo go Tlbang^e ea Komiti ca Matikere. lefa e ka mia ke mongoe f BLaVzMTESTLIKA EZILUBELIV Impalila ebtiliv fi/c, tjg. 8 1 SAMPULU ZE TYALI ZE VOLO EZ1NTLE... mmobodi kgooo mocirta ntloe bokietee to mo goeoae. Fa Moncho a bobo- ", gr.-v;.'.... a, *te'zit' ite -Mb' r-j -m *r.. «k. nwdgoagt* a t*e dik^ito cotlhe go»ccla ko tlioko ga Baucho ba Amanam apanta impahia elobgde?bu^ka ^..., /. i r fhmk fttt im t banot bwllr. p uaman ngaka e mo ktfc-ka. ' i. 7/6. 8/ vr* v r m n i a m aad asdrwptalaly «imm<maaa b *. H h t t ^ h w * f a K a a r a i i i A ze s t j * Pink 2/-. 2/6. 3/C. 4/ / J. L, ^ S K, ^ A d,^ k ie ^ K.U L i t j g g j f f c s y go tl-igeloa di bolegile. Ga go kepo rpe * tb diragalang mo taeleag taeo?* t v.- ^ ' *'j fa e>e *a tetjeio «kcodikjeoj ea Komiti ca Matikere. Tetlelo co e tla I H EMC J^JJEilFA Z AN A le FknaJ«ttel/-i )/6^t/* lawbiffi.''- * - K p a d ^ o t«b h ia M * U «M i* ; nfrbiua fa motho eo e koping a ka di-a pbapomne e e tla itnmedisang Ko- IBH l LUKWE. ZESIFA/^NA A}i LKTIb 1/9. 'jijv.2/8;., miti ca Maiikere. Fa go ka nna le kgang ka ga taelrt ngof go tlaatlbolfl [ / ' I ' O ' ' t, c dbotai ea Komiti ea Matikere. ^ 50/i r t j w I f f ^ T W^SlT.K afhaiiw MMjfeli;. 4p»6^.beJUj, Uija,-, -* I'itaelo tae di tla doeloa ke bens ba dikleme botlhe gobona dijego r{^«ntwilultoral BhfrBbtek) i/ft. ', ' V j^ ' l, * i lit d' io paakanu'ug ca dikepo eboag ^re la K G A V A A^ 1 IW KtffifZS 8 AT IN' riqakanjeliw ^Silrti fm s ' Xtlha «g<<f ea Kieiw T.'ifL i V ft. CJ N ilb n««- ea Kleir.t ' 45ft.... : ' M t «;. I m p H B H i B e 9vh p^zabe^faaslui ne gnlnkwe.dc- : \ilha ta Kleme litft. t iwift. 1. :njal'o'ial.uhb. ^JuD tt^^ya^daw >..i>',^ }c. Motlobo o kogolo oa Diaparo. Dikobo le Ditlhako le Dishuse. 0 Fela Balaetsi Mo Kimberley, Ba Dithoto ( A t o a n i i c l tdftspan Road. Cotlhe tsa Paka Eno.. ^ K o : goora THO^IAS L E A 5 K :& Co., go nale m^thale-thale ea dikobo e bontle bo ese bo ko bo J. n! 1.An.aror'l nn ilin m x 1-n rtf. Le ka Mothale ofe re ka no Kgoe- botoe\mo Matloasane. Ditomerese go thoma ka 5/6 b.. t go ^ea d. Ga go tlbnatlfioa kalo e kile ea roft 8l f i» 1$ neeloa bareki ka moo he re go gakolola gore u reke (*&0 Re go lopa gore o tie Oompieno kat H t a PK S e S d n g «di foa L f a fela otla Itumela. ' le ka madi, bopliara, b cio ia ia g o e p e e tla le k a n a J O H N O R R & C o, 26,-36, Joiies Street, Kimberley. naco. Sedumeleseuseutloelang.. Ikise fela ko ga Messrs. THOMAS LEASK & Co., Klerksdorp, u iponele ka matlho. Itlhaganele di ese di rekisioe cotlhe. THOS. LEASK &Co., Krugersdorp, Transvaal, DIKGOLOKOANE tbs di cteiolo- DIHANG. Taa gaomakoe k mala a m aah o en ^. MOLEMO oonokotshako BA- SADI. Oa maloetae otibe a baaadi k ditlhabi mo mokotkag, Botlolo J 5/-le 7/ft MOLEMO o o IfOKOTSHANGflroo Tonic.) OaMadi ba ba be^anf > ;Botlolo5/.k 7/6 Fa d koala koalda ko Ofising e kgolo, Johannesbnrg. Ix^)» Lokoalo ka rooa lo k> nang e dichnpo tsa batho ba ba fodiakoen^ ke melemo e. V;., D IK A LA : Koemfotein 5 Harrey Rd Pretoria, 1C3 Prinsloo St. HEAD O FFICE: ALONZO MEDICINE CO. (Ltd., 28, Haniaon Street. P.OiBci 902, JOHANNESBURG. U King Alfonso, wast1 Spain usindc macwebeshu eknfcni. Ub-!5 W veja ku kangela iraikosi yake ya. enye inkewu ya Iahla katatu ngevolovolo y^nposaycnzakalisa ihashe. Asiso%igi>eko sokuqala csi Ngo 1906 xijjabe hamba e dolopini nokumlcidikazj otnnyc amfowayeka nge^bumbnlo cn' ku,u c p u M J ^ ^ w w a h lw d e W -tfad iw * w S T i «S y 3 r* R ; : yabulala abanyc yazc yangxge- Uet!r«a tt* us Mat.witk'ih*i«aili;!) lera abaninzi, kwasinda ukum- M irr aoaa t«u otaiioua arrcat kani no kumkanikazi. Ukjimkaa W S a t ' V. : j. * 6» «. mulnme ^ -----,r. i ^ I jk in g George, usindukabulawa ngoku bafnna uktjjjulala a A l- phonso. L o kum ^ni lunguroc o - (M JL \ * v7 - V > \» S - k" ylne c N8 'U» a uzeke um-. zukulwana ka mfikazi u Fitole; P.0.saa t0 7 l< CAPC,TOW j«.(., inkosazana yayhntanda kalplu j g fwatiwa ngegama Xiqiasi* kizi ukutwalartndwe- yobokosi- N. STEIN, Yintshinga yama Ngesi jrodwa engenangozi umtwali wayonuq- - J TT, tu u n a h l# A w i» esisitete siti: Ho*: URabimlejo antf** beni kdkntwalisva ubukosi base km lboko. : Cocwr d,s«nnoo Store» d.-' J ilonyiae dila d! nui di kt bonoa Sdt^ftwal' fcnbeaj. w r >* «' t 'ir s S t i' u i t f t i r i 1 ; l u * :!«' M M O

7 m [3.] T H E " T S A L A EA BATHO, A P R IL A New King W h o K n e w them! turn them! 0 Lord be Magiet, Chairman of the Union* - r - - ' i i i :. " ' w hw 5_, BasutolairilliiNi'foe: *fc»3asf#r... >Iagiet,on rising, was re-. ceived witlp is ui'cb p e s, A Sfcnfif to ^ fcm ^ y r ' f *1 iaid: ' Jtt'd : Ladieft Ladie* todgsntlemin.^t and G=nilem:n, we, * rvt^ ; k. '** o ^ M V iif n e l here this evening to M o r e a d * T U, v i n # i w ^ ^ «r M P C..back in '^ A W e.o j ojr the boatsoethe C h f < r t f i i c f c«rg M' oj B f.,hc < m:n H e" " T..,, - B a S ^ M a l l J H t o f e a b a B a t l a c f r T f r o m ^ ' e j T o n g T s e o b * k i n g d o ^ f l A g '?*A s of l)m I «f 85ptwn >mi thi :5. W. r Jwn ; * reading went ontfing AfiasneYas'. rn>f«rtnni f e a ^ m t S f e thtir i f J J?, 1' 0-.!*??* would siopihem.and would aslc; I Mkpltadcnbm;ltpu.to hclii" h.en/,h=y left Y J you must < gef s j ' L a e l o a fc b B o t r t A g e n t o o a C o n o : Tf c L. L o b a t s i. W h at^o^'ai^ 'w haf-rew ard SniWnw&d ^, :lc. t k ^?ps * have b s ^ k j % r d e c i t i ter ( * \ * ^ rna, Trophy..... r., ; «,.. SSSiJSEJSSrS??4' the way»wjeca> and all m^ihtfmauon & to ;M g > V f& sf. «. which he has manace jed l the tiarn. he eallcd for.hrce che B «6 «n f f 0 e _ /> a t o t o x " W S i v a fcz,m r r s * * - kb«rs: h * Shafta y - } w.b. G4 *, Pharaoh the father did- not t o. 2 L J V - l M * * * «-!S Md.eod, in replying, w it Stable Conponnd. I ^ the history of E.?ypt read to Mm ovor thsa-ii*uft&jkvlft*. (.,M vcd with continued cheering ' 'S''-... rm fa m M tr-., * -Uejr -.H e thanked first the Union for Kimberley: * WXLdek ^ u 1? v" Gosemmeot. Known? the having honoured him in asking Floor Compound] m.sgtridfdcrawj.-pr.nce, when>h< «u*tak.sattlh Afnc»n him,0 managc the Western'. Floorton.po w assull the cawn-prinrc! His prea for»p extenwon Province Xe3m secondly the se- n r c.ifnn Mine Compound tutors and hjjp govenws m bitb^ir territory. th«.r lecti0n committee in giving him WeSstK00, Surface Compound / J. SWANSON' destroyed thejf jy. ll charge for mulv!m«t;o ( iw iu m M * '* * such a fine lot of fellows, and, Floot Compound I lack of kaowmge, They-hay- thon't!rritoriu.ismo*«pwr*b!e. ^ jj,f grand welcome amuseq^ him a i l flattered mm- g^^n ndinsj «jihj tfut A. and reception provided for them and lot him run wild, and ler htnl MiViijlc ofj- (heir return. He also spoke have his.own w ir in evtrjtnili^.-'wsih- U even w lnnkerin; etter vfrjr warmly of the hospitality when they, sh jp d haw-;^fen!rj«w»nd.. \ H o w of ' th?'diamond Fields, cspcbringinghim up i s D iyid h eight v^ni-nfu. of w»v»y»>*?n to cfal y arc their thanks due to Mr. up Solomon, and as thtwho'msn of* CHf». of' the Wellington Arms in th? Ea6t brought uj) CjtiR.-iuifot»i»^i UR T", *e,rt-hskfl1 for presenting each mem- The only claim any man 'ha^w -'fr U ;U..Iio#,r- m-' tf bcr of the team with a silver rejgnover Other men is that hcft-ertnfi^wilw >>«'^"fi&dnl. 4 iser.and Better than the/are. ijj, «r>«rk,rt"-"-att«more speech-making bv The divine Vioht,as it.usedw l*'^.b.m ^tw I m t'i*:wk'*lwfl*oitt"flfj,- Vi^e-President ami Mr. Mercalled - of -every trae^kin^1 is p^.;-.1t^ M r t e,«* ;A,^ it 7 ^ sh,,k l, M r VWdsman coogratogroundctl in his wisd6,ii;;andin ^ of iu>v.w'.*wa''y' BiWtl the team, as an.oht-s.idcr, his goodness, and in l)is^ f r u t h ; l» f -anvb^li: Jtji ">f - tjhmhe fine-exhibit ion of chcketi and in his-jusucj, h ; is k(i(* ^e?st "nrj^._ sve'wn during the touhiamenr, born,,rhcl^stproaghtiiprth^b^f ^.,*r-ltlfei>*itv. tn ^ '^ iid he expressed the hope of read^-the-.bpf cxperieij^l.^he,1,,^.r,it irt i;il^ i'w;'3e i l ' ^ ' ' ^.'swng before lone an Aiualgalargest-mindW a n d - ^ ; i ^ & l - w'^ili] Ihj foul to J, % t tion of-nujth# Union* in the hearted man in ^1 th*,hiuij But i:i Awj*f yfrstcm Province.-"S.A.'Refe-1 the times. arc ckarifi^d sin «u w.'ijk jln * a i i L J.* fe." Pharaoh s ttdjf/jw ar?^h1tfnis. 4 thcthainttaa a nianner, i a.o t f :^ : '\V e all ^ T1 i ^ r.mm^ 4 jg g jl w».t h e Cape-Kmloiflll; - JI u uuu u 111 uiu.nanwi, ml io dur nteasure/'-we shtfuld ' W S js 1 be insv^ctcd' ftatcsmeft^likb fi ' Inn/vMU e thcy- 80- a' ng Pharaoh took the chair, supported on the end- right and left by Mr. S. McLeod, 5 =? ^ ^ Manager, and M i^ G e g je, cjyo- tmdikompo- ni bo Kimberley le Beaconsfield, M&ta a Metlhntlhelo lemo Menechere bntlhe ke a. i- -,u -. I Baltfontrin: Mine Compound* \ r s ic h o l s o x Surface Compound! f Duloitspan: Floor Compound Workshops: Compound Centra! Power Station: Compound Fktar Compound ^.^ E. GALLOW - Mine Compound d ^ tr yjopt.ey Surface Compountl^, ' if wc SeeViiKc 'Pharaojjv whohad'.. never Iieacdof ^0I?p1t,,aft(^cwlWt' ', cvexy 'ehlranchlscd; maat'jws n K ^ "» *» * *.( S $ nim > i Brocc, and M j f i m M» < «. «* M b f f f! e c : M,lion,and al^iit JJfc S A - jn o iritio ; *, 1;.'W fc(win<fcr!i8m d in ri,manf, v.llc, and abonl H m drio n and. j ; : m lbon,. tmi. k,, W.M diborn.uliswlh Ruihtrfordand C W illnj, B. * ;u., ion., u b. ;, i g miln M & f 'W ' all whohave votes prepare. ; 1.j^ t,:.-: ohiofi, in;. coclnnl. We are'of ppinion lhat i ^ (or ihc pomtis-boolh,«w m b n a l S r ' 4 t «t d n d.k iir t n ii.. that way. then wt Shrftl see a ^ y j,. wjifc jd'rtm'prapow^^*w.,;ou^ h t'to ^ sent'toalmho^aripus House o f Assembjj dmjppscd of ^,,^jaftpi*.'^imj>6»ftioo.'of.im-parts of GrcatBrit^nyindalHindthc best men the land can jp itifle " m kw. c i r c u l a t e d in qrder l o c a t e ducts-;..the most Joyal,ihe most v\iiiio\it resn5e^w,-'wdffo»...the.,j,n nijghmiecif pd JusC'.hnpresfair an(t just; the most God 1^ - ' ct ^.» 8Ftli«.whi» Sr ^ f e - * io u ^ h W ^ a r t i u M 'nunds f ^ «% W t h c iqjsf sclf-seekmgj,itj.. M m f His Majesty th e.«ihg. the < n ^ C" rci an»t.n<j: IwVu of tyrannj^udi an Mr. B'>rto»S>:iegQaiQts.^od-tbepublic., and China, ana Ulrica, 2 n[ ro mj) ia wymit the fulirci of Trans- JfiJk- natives will conthbife Armenia, ami Macedonia, ' UeiH? spcu 4' IW r mvn-mcoejruv.p (sixty pounds stertirfgh^the holdout out their hands<0 hanefs'io England: k,r. ^ h m? - In 'h w dp n tu in g.p o stl/rg an.ldistribu ting. and all lands shall both love e and a.m' man'air tint the BWtw we'*ih'»lndertaw>w deliver tbq fear England and its KIng '* be* because of that knowledge,,anc* and' tlio) yrork ^ Mosfiheshoe.would,^bt. io,ood(t«n.ithoumnd) packets Of aflfiustsb te an d e crarab «o ujy,,sjf3..;5a)ooo:(fifty thousand),r in. that nghteotisness ; which AlonO.llono jwhg1it'u5 ttiiasht: 1' Pretoris^ey^.- five.copies, cach to Voters,;and exalteth a nation, i, and ah^' which' wnlch' A - '. I t n iiw l. every memkr of>:<he Hwrse bf alone enthropeth aji.d a^d establ.shcth establisheth ^ f ^ ^ fh o n sa n d the House of Lords. at Sovereign. '.. In C D 3 r f l a l 0 v lip * ;,}. TTvtis ev^ry native.'ftir the-sum of..cbrac oii,.let-us deal wisely " t-tytfkirj n t fij". cfik'trtcme* _ the,- delivery^ of with then)," saftj'fte'iil-read and mositmignorant sovereign who sat on^the VLETORS. HOME-COMING. pmtan( message, at this;critical, throne of Egypt at the time whett ' -u**, {>t! ov, jnjport; aptandconstructive period the children of Israel were fast ; ^ ^ h i s t o r y becoming more and mighticrthan J ^ ^ 13 jk f i? 4fflh» T ' ' their masters. Come on was his insane edict, let ns'dcal wisely with them, les 2 B B ^ f f l W K g E 5 'donctatthe eipt «o» k M in «i> < p >» r >» H g g g a q g J g S S : S y r * * that, when.there talleth out any. j eskes ot If the oatites '(SlnSrMnto enemies------, Y,, deal.wisely-wlot.'thenv J<NF-Jne\ multiply i? the;topje of; tfff day. 4. T > e r e ^ ^ % ; s e i r i n f.ters.agajbsfj)wr;natlv^,*aifrftti^«iv' mow t& y m ltiply.o^r-bifdbnf " But.wc,have>;6( thv.moii'gmo^s I * ^ V 3 9 n ^ M w 4tt<r tmrn, _ y m n ^ o r ^ a g w_ rvut -Wrtto'-a frust ihotthe.mimber of, reprints 3. ' IftOtte wrltt^sbd) d«tted, U)g#>--r.with f t * ^ ^ e. 5C9«oi«une.. tjkof ~ m»c.''j'ax. Sc i: fig clticiz?,,..,. v, iw it,is,r «Webfff..; ta c - L, PE BEERS,.o i. nllfltr V S',S Vf*V flt>» «j rn r " * tflvs, Ct 7 f W «M-jte S S K u *««* ULA & «» «««*»!:.- W i r t, B _, > i.<{?*! ;; [ w i W ' ^aafktl tif. s i _ ' c w v t p s n j j? iare n o w i? f u l l s w in g, i t SELBI StfiE E T «nif)! k i M ^ E F L R ' V :- * r0 \ M a io r sari?«rr» lahia ojitjnuy wints ^. o ^ i c p i s, T t t j y r t s,, i o i o B i M y i m s j c l i C f gdhs, ^, W 4 l n i h, 1 y,da bo n tantse f a dilo cotlhe tse' u ta. di senka ko tlung e e s a bolon^ :g# tlhomama e. Ditinkane, /{. s r D p, di (iramaioafi. Iona cotlhe D lphila, Ba tla ^ M i e l a ' MWm, P>pistolo le Ma. u jt ga R. M ULLER, NUo e e re tang matlo a Kapa otlhc. D. R O SS, CYCLE DEALER. E FitMle Kanse D>p E a S a g o IP AKA iso di Segiloeng di iqiolola ka Mo-c- Opposite Tom Hall, Bttwasfltld. go. Dilekanyo. Bothat.i. le Morojifci ' '* * j 'V * irodi koanatelecoc. -c * *' i r ^ Knete fela. gago wleco BirMktl* di t*««tel* ok arc H i ulibatebcle- mono liafjoa. Oago ntlo cbipi j»k*,. / D. FONAROV. ^ T vd i nch» di «inio n^4? P j ^ * f ^ lv \. 'ill. <1ikgalofolo di W- V T-hico«)a-t»hico»D» t««coo«cotlhe -* - di.rc ki o* di* * u ^ ^ ^ W n*rist^r8srtnll;i j,.,l bv tl,- \rx.:\ix tons die r ^ a ls " NO'L- it'-. it Ion Uoe b» t fukowio* * tyhm*vv*ian -PrtfiliBvf Worio, l b a > 4 (.» l l c r u B p k «. I W ' *» «,» t a t >«d W K k l U i 'W V t t H k t ils. Sdlr Suwt, Siuiljerlvy. i 1 c

8 School, No. 2 Location, beta iyafpuptra5?rp.ombyeonfeunda' irainy*ka^j-i'3oi manzi. The ship1 of 1 li t»ngoku;neaml gress is afloat on th wat,s lsbc o L a ^ W : ^ j K W & #,t. ^ P ^ i l l t Molcraa ufike apa e 'Kan- W if # lcag^senzlinhfe- «bcrlcy ngolwe * m~!a t c Kapa, ute efika f t & t a u ja cbutitshaleni kwi/- L y & * 3! j j $ «* «M t*s R0AD' KIMBERLEY. Imrst Road.....Xfrik»,csjxalangqo -okokubn.r ; jflpafi^steihaiie.,-. [4-1 Z lik <ifrs ffi * E A Cl fh O,i APBIL ; 26,,.jyJ- T r e a t e d W A i A Assistant for ubdeke W i g g t St'iool. Salary. M tuba..- a n batla Sm olo». MS pi-r... Duties to lab!»il*>b«ite ^ w m M a M i a M» n,, * J 'T S immsiur. cinjlenclosing V ugqira» ase N^qeleni. r,, sit5hwaa^(a^ii,.i(akulii u Mr,, aernspa marase,,. Applj U M rs. A. «.?,«6» U f e l a l : ubuyile t * k & em cop e na * g -e.e a ra g amg o i, Thika e e cion#, mo Dikotnpenneng K lv I A10TSHUMI Mrs. Mmekoinkdsjl$ai,yo-.;v.^.!==ir etiumcdftioa th»hjwrto. Kimberley. p i f ' M m m Tbaba Nchu ebeke.wako apa, selebuyele kw&s6^jt*j-ta-mf'af >tft ist :ao&5 U' veni lake. _ ' ^ r> Kuko^isixorfiixovu isuwriirtyo J. K 8 D G S 0 N..Mr. Daniel M $ S e p c Q o - M p u m a - mnumzana wanikelefwe- er;aan^ i^ ^ 9? l: Si,V?PexHl». ku- M b :S 10A "(34SH01 P, itvuwa "i'" ala 2ik Isi^heno... g g j * Tsala ea Batho,. A «* -cy *.-«BK7W _ ~ w*,«-» c d & ti '« K> n **, L>-x;i* Tii The Great Bi-lingual Native Organ-;. /SECHUANA'tind SIXHO SA) j. Edited by the Corresponding Secretary, South African ; Native^ational Congress. PflbMed sieiidtnieensi^ every SATURDIY merning a PRETORIA, BLOEMFORTKIN and Thaba Nchu, U.K. AlH.RE^.J [lkt.klfhoxe1 b ufund isini y i K «f e ^ c S 2 «0 M S M C K S - < - M E T U o a M a t i i O L e y,a» a R e s ile, e --T e k tt m v ii:f.jg jj b a k ^ d n ^ S i ^ t t A a b a s h o i : Native Government Gazette1' for the Union Of South F IS H » U Mr. Matsepe wayejenfcu^dij,-; E f rei*tari.nifcmt&-%asf ilkr-l r x v f *, :.;.n.,,.. r> ;. Africa. ^.,." v :,- i mguqnli wenteto e Bctjhwaua- ii- A- «S W Bfooa^a.-ltotllie -bcsolb-.-',rly every Post from l^orth^sqotb; East and West I mzuzu. W a s h i y a a p d v t p i i -. V. * * - - *-*- NEW MAIN STREET. ba maka vangele, ^ j e r A? fontein. Lo'flguyefta!$uhj ngati kusiti^s,nbizjw^jj)ey TNTLANZI ezintsha ziko kutetwa in e ff^ 'v ' v*v/vt. A yonke imihla. Ezigale- It will increasehyoiir N M e Trade. ' r ft} ;a? d & r ^ c - v ^, * ABRAHAM BROS. mji jrf ifui 5S3rt*Bff^«rf.. ; Nieiicolajjeuvik: SHJ«ngttn- j n *ter' -. iti.mr t v..i vc ni,e nasemapepeni endaba - jdwi uwwae.old t k ia iia i^ * w w ic t i r T ukuba u Nozala wdsfticflelo ' j Uanga e Natala, hte ebusu; Iwamapepi-Ndab a:... ko hsaya kuba ite kanti ndff; nomoki-^ibaiie. S n M e f r f m n efestileni kutiyelwe ngezu- koke]i kwinto zoqibiiso.^ ^ n v c i» abantu, lu -lesandla. Ute uyavula ]iiizwe l^owetu-hfmnuni. ' va os-oaiioa}? & vttof. & v< - lavaka,a latsho lm a t t S 5 S $ B 3 R f f i S 3.S\V? m e n - ; a ubucopo,.-v., aromjcums<wiiz^wox^mi E-BANDLA. U Advocate "imvo,-'^ndilfeipla-ktiwc 'tyeijild- Jc''-' «A t d H a r. t s u * m berley)- Kitchen ulinganisa it Mr. ntsikayomii^ iw -" 0351*, -rrit\ Wu.iC Lezard obelilungu lalapa, e s «* s * 8,o f'&s&ttit «< jr5m«iii;nmo -$y,, K im fo ky, pambi h ^. l i g u ^ i s o,! ^ ; : nja D A tlte CBBS,? Ke ufumana kunzima uku- sin^ahrekelva^b^al^o rit -'VmlunttrftffliiftrreaVM n. qiibakwi Provincial Couh* cil, seletumele isicelo soku-. Uninum. J.Tcng^Jrtayti^vu,. lunnabwo.ngortaarfsy^wsj. ba uyaroxa. I ex-mayor. ">*«osift»«(fndl^r. lezifik «lyiwwte> a Q S ^ ^ S ^ &^ A V P G O. u A. J Gree" i M anag er^ ^ S S t S S :!;2i'^*'W0gela Simpole. woti avume. Yayc ingaba * Efin>i>'it aik J6m!urigiiciJ';gki'asimelwe vindoda yamado- nerngbbiii«n; u k u t s K %, da.. r> V nti'r v..- f i J i i,htm^ S ' ^ 'T ^ulivn m il^tllityala loklljakwa uku, buiomko niimsva, noku- nku!iitwe 'nf::;1:"' - <-.» i / ku,ala k'va,omrfunizani! 'nnrdxoj, jxesha i5 nj Mr. Wentzel umfaraa wo- nywa^^ emleni. 'Ewe, ' -.y mluuguucoleipistolienda- f1?"1*'"' Pl- n m r ir f l'^ i n ^ S a p i n t s i ', la waya kndlala n^ayo e 1 5?,"Isci, K0.1;0 k"* H it#nlsofmi«y»ft,7. J ib e u ba M aaem i Ip t o kitshini apo bck.,1.0 om-. ; ntwana oytnkwenkwe oga* n m n l n yi fc h r t H B S t r..v... ^ r- ~ qayo, I pistoli idom ««>»lkmin9 rimt»» m W 'fe A n r t e -frf f. ~ r r r mi mhii ill i * intwana yom Xhosa. Na*,0 ^ ' i^nhhrs'! n audibanglix'oicg -ti(in/melpalia-' fno'4iy»ga Jito -abwdfa ; ngoku ayazivra ukuba ^ J * i"i'r0?j t»y'»a:e'k*p.:rukuyti knhlmel- cwftfi.tosgpit>t Unfe-xim,! ttigxashwe ngnbanina, ni-!! S ^ S? * i ; " N W *-**<m H. :»OW mlln BOKiSGlek ico.e e nina? Kutiwa yingo/i. '' ' NrGABANTS^NDt:. -U Mr. r = ta Burton ute i Palamcnte e- u 'y w Ht nry JamesatiitlaayibijyT- bacatiro'.efee]eefe «.-KAOO (a«. pcndula nmnumzana u Mr. j! " ^ '. i S J ie ' lbl ^W ununew kiitla ibjnmrran. J B r N athan, abantu abanyate- p! non esi- >,Qba UCoyiAifuftano in- (fihnrcli Fionlti i,... n«,i i, r, j kwakcukuqondatikutr bhincf a,c r TSAJMKOLO I n^i1 lohwe becanda mliilcna uluvolonis'urnlu.,v ' 1 f 8t i i ****.<. esponveni ngalopyaka m ' 1 ^S fca fw f.- A - S m S t t S a T m K - I9I2.abatilt.-yo to, abapuki- s!s'»w»1=io wenfcos.nii?.wc,.. ; W ( W. ' t-r B S «S a i - S?. V U.o 26. Empablenl uioli- ** "» W RulUmehte ioyc, A w a n e n e l^ z i^ W e a lt-t M a iftlo A & 'S ' o T wc tigile inqtvdu iomkomo senzsrwc n*nyi apa,.asan d ^ iik u q a k e le la.j pkm^drlo f f f f i b S p Q n a.n a h a sh e 517. Kwavr " U,'k0 mbnv.,,10 t w la e - 1 «" f a a J S f e i L - - H S S S ^ ^ S S j S ^ g! «AbapukiIcyo 37 17s, ftw*. «ku*e- tubeks noi,tlm ;fat on ftitnfm fssion,} Inkomo nenqwelo ezenza- lin,rvo ' unitirclintsurfdukill^jsch^oj. ^ u n d a Jtw e ej S i - '. 'VtiMOTSi] ALlEtMl B AHAi8ft;{ Jo h annesbwgv) - ci? fr(jtt<wrfc{jsi; ^ o s k s s o ^ r W ^, (bd^ h j ;fji^y o yonke Imigqibeio, CJ&C?. _ v ^ -t-kix >.«h ' *&. -j^ss & a & w z->:. - Jo fia n n eab n rg. 5 1' «$S&<E»P? t ' yji& w i I- iv a a a i» «2s» :. K» V ^ g y - r ca;. gyp r v. it i t J. t - i V....6 K ANYH^IS.V, NXaa.Vi AKA. ; ', j, S S y ;. L i o i k i z o n t e i it e n g a p a n d ia o B y ik ^, ^. ' ' Kgl Fmpitee), rr ^ v r ^ & «; o la-:' r s s x r t t*>; ^ it:.*- - w «w ;; Iv- G r EKVPO NT. A m a- I iu j u I mtandazo Wctn rfcacisc ^ E tec, dixia diehlangvi.c cncilwi. «kwi sifuna u Mnnsp. r. 'TtnBO- 'Cburcn;/,njalp;:jijalo^ :K o-:i ni vo C aw a yasc London ^ kaba amw/ngllcwjbr'^wa fi^ukjid^ )a :i$atbgr l a u u t. Missionary Scictv ngom. f? '> ^. i r -... ^ k 9 i l^ ^, W «s ile i^ - ^ -S.. hla we 10 kuyo le ; ivintla- " \ i S a^^7w" k5sp 7 " * > nganiso yes.be lalapa le o r ^ a t i t S y J S? g f f i ^ & { C z a - M l» ye ;Ti- ^ Smth African Native Cor.- ir- r.nuuio k i ;;4sR a u^piiia,am ako8i k a -. \ ^ ^ g ^ ^ ;,,r'fcl,n**,-"1:e? - ii'gzinye-ieawa? mecofetsl earoga K ese eke j jingxelo ka Mr. R. E- T-. bonc-nwote o ochom ang lev6 \ ^ v : u la umtunywa welo i u>ik:sikf - ': MQ G O IE po o ka Uidifadioa:.r: *!»..Ibcyc kin Xtlangano Easter.^ PondolaW; ' Vt l oiigrcss,v c Jozi, ngo IAk ikomntp okotlsek ;,'ngi(ni'" I Konseti. ftiardi 22. t'mzi ubuko ki Mr. Jabavu, hienjraii, ICtflNCHIE INCUIE BIRI I LE DIH0P P ; kanobomi waza wabonaka- ll)' un^yike;.wqt) ah c]i aba- ^. Ze ungalibal] ukuza ku- la uvusslelckilio ekukni Kwakonasiyaviiya ulai-.pulaoula ititshala. za.. se itzibandakanvc kuzoaonko Kimberley ia zityelela..- ISA GGA^r A 1 - niyysyab f / t» s4 Mj( r izinto zsnkaio. Amatloda»kjl.i>neh lilttb V ^ - ^S o f f 6' 81? 1, Ziyal;upgoroa,e Mrs. DELPOORT,. ^ pakati kivkiaio, ezininsi XotA-ihana Aynnqiaeiiiu at- Bmemfpntcm ngplwesihlav h i l *- t.» v? iiimgy t f n ^ - v fit**?-& / azingxamelcyo.akaje nge- ",V)" mbb hyi.nanlti inio; nn, jig a jm ; 2r c,.tjiaba. MERMMAN STREET- t o» ' > l0-» f I W 4, snqc* S i J S t e & P S i S l i S ' S l i a ^ ^ A iic <1!Ls* ', «W * 9 S b f js E. sl, :: l* A J,G u lc,rj * fjhap rtf t j - T : n i r z - n h a f e m W i 4«fc6»j v,; 'tts& ssw 'M w * 5 ^ * $ e Z u, n l, Z i 3 i «y s 4 i s > «s s s «v vjn«r ISf.J *} Ist&tssit kc indaw O iia ^ri 1 te» 0. " i ^ - o w i I, - -rt-a *»«> j?jw?

9 -.. J Nates. Personalia; * * * * s s» $ ;, t S 3 f i g» M i S d z ^ * >MA M T A A xt r^ T " k o T h l M? 3 «? n0 Wei2: cn o o n m Native* o f the ooottitotioiia! Govern mot<t. A ««conference of tbe AboriKioc Prwr,...' m o ru la g a v v i ' f ' T H R E 'E ' i r a i 'S o u t h A f f t - 'W t n e tw o m p e ',» * «w» m o r u u g a, f c T o D. t o T o T n a S <? " ' t s to o k p lace du- # e, m en tio n e d, th e J *. ' S f S S n rf. l i i t a r f K j S E n i v l nya nwfhokdn vana frivi i,sc 'ekong. d[r MatseoWfWne ele A $ fili'. T a k in g th em U n io n T re a s u ry sh o w s n e x t difficulty in their opinion M that G«il. Sir Chariot U r n ttf»' jw e d 't a g m o. f X W o if f iio ' S S S t - «* <» «;'0;i; p<»jto"kapa k. in the o rd e r in w h ich th e y to no th in g fo r the m u lti- t o m i wir.rn.rn ih. C M m ' J * A « «««t» l «f c. th ey m et. th e y a r e : the fa rio u s taxes, d ire ct an d I* V j ^ 1. e» Klisisho ( re mmccoens ke 1-5 B 0)1 ^ -Et>ngeli mo A n n u a l Session o f the. in d ire c t, w h ich they g ath er.. TacunML u owl- Fmnr. ' S m S f l O! - T? ' I S f t S i i - V S A G eneral Coun- from the v arious N ative < * ^ ^ k i S S k «l ^ av S ^ r. b o l i, V 1 c il at U m tata, the Basuto p e o p le si. bu^ h k e ^ K.n g i i M A ti S t li } «* iadot n*cy of the facility «<! «a * W» i a B S S i lt«h» r. i *. -, * *. N a fio n a l C o u n c il, w h ic h S o lo m o n 's D au g h te rs t m i j. e m k r f l h f a ifa h. Memla attended b y L o rd f th e h orse leech, lo tlhola lo gopa gore'a gokopa* inenteig gore: a (ioromente o itsc f* cry - Volk*"» for tu Africa. ar. 1 the Yriend dcs «#id that if they dtd ntf tafc«tfep* of the action of the Thai* make British edtioati'-i mala^'ito c C oiccoeng «>* «cjer, mongoe oa iransetaia. a vjiauaiunc m maaciu, anu y ~ j. - T " V " «r u V *sdiwol Board in calling an attm.-tire to ih.' natives. t «v of thr. k kgabetk-la lefatsbe ja gagoe ko the S. A fric a n C o nfe re nce in g : G iv e, G iv e. W h e n ^national conference in a native would co to the! ' uind Sute^ Frnti» nke enm ncsft fr' K<^ nor«i.«imieng al«rekl-«mo Banchnng,*o ini o f the W esleyan M ethodist w ill this One-sided bargain school bulldir.tr. Dntchtn-n have of and ftenuanr. The lac.umvd e*p> loeoio Ral?:,- 'fmncng lebogo- >ropn e» Banclio, le gorea Goromcnte C h n rrh now in session at g ive place to a p o licy Of late Itto vary lm»y moving an/ mo- rally ir«doing all :t could to am** jogoio. tadin ba C ^ n «^ e e >t«f* tflwlwe e n senp u c bcbsiuu d i s, K ^.v.,, l._ -...i.k_ i-.i i - _ boleloan&kc Bill _. i tcftifloee nfsenp jalo e ^ it f e 's t n t le ^ f iia «* S 8 u«o i N S ' f a ^ h T ^ g a ^ ^ T h e T ra n sk e ia n G e n e ra l ^ ul o o k «the ^W esleyan - MK«ne no«-ej - that tionai wuwfo i< meeting t''n the rwpon*i fctber tlie co it lull, aarh tx h alf-a -m aiio n, m eet togc- s ix S o uth A f r ic a n B is t n c t s t, 5 * 2 r ^ * i i «w i a k i. Ensiind. w v ^ «i.h. Hal» ti! o - w * «!«..., th e r a n n u a lly u n d e r t h e jn o t in c lu d in g Ije cn u a n a - R ^ a, ) ((at a *od«l waabeld there The RcV. A. J. Clarke is learn* >/litiil? 3 olof.,re ilh bpgan<frig, LCSDOrOpO^fldl 16 d 3 K 2 presidency of the Trans* land and the Gold Centres the previous e\-ening. and it Wwld for Durban, his place at Trinity (KjdiriSaii^W' ^ -Jl '. Irp b n rhipf M acnstrate to of the Transvaal.) In the ba«been miioh of a tronble that being taken by the Rev. Charlet % s m «g - h M - - ' " * c e baleloang e rekoa ka m a d ile! * y i. i i u v t w i»>* * W'U<l**> Je' ' n k, k,.. - -,r -...r mororo e rekoa ka kutloano eo BOLOETSE JOA LETLA LO Jtio h th ey rep resent m a t-.h ave t*1 sam e say o v er ^ p ^,; Al ^ evijei^iv h been accepted in the Wesley- puo ebong, go ^'/JJUiJltovIe fe.'jefle BABANG JOA FO I.EL A lte rs S o d al, ed ucation al, exp en d iture. i n e W «- no I'otmur^heera.it doe* not npptur an Ministry as a probationer..^ g^m nchfttebpahe. X o n - RURE. ' m iin icin a l a n d a g ricu ltu ra l, ^ y 311 M in is try include that any pttimtar'him-w. done a /M r. Matvpe left a lucrative poii- h e m S t M h e aw ne o f t h e m o s t e t n in e n t " i H r -. w m f,id a». in o. p c T o * f ^ 'o n - m o NJB. & 4 S. Hall. _, Vi,. ' in e y t a x t n m s e iy w w ^ n e. n { ^ tho only MifTewffort) -colouroliolu to become an Evangelist some 1s t M a x a s K i a T O ^ *fllv^ Jle C d B a B tc te r^ im o le m i tune o f SSOfiCO -a. f P J - 'L the good inhabiuma of ThaU Xcfcu yean ago. That is What one Bagaecholoee;se segoneloe oa Izeli, mo S treking sa which m oney subsidises com m ercial Kings amongst a (thanks goodneaa!), «thl ttntnono may c a ir being moved by the rnrf9ai oloit f al,*[en» * * «> ba K in g W illia m s T ow n, a r e ; 'h o sp itals, sdfiodls.pay. ro ad its, lay representatives, f^ n that fell SdrU." ronag0rebaka.1a l?a^ n U, ;.^ -^ i r b ri}l l d i. ^ n - ir iif j; nnri h u ild : t u d T h e y h a v e suffered n o th in g.... >1 The Pupvixnm. Oocxctu-Ltke a beele Tsala ea Bathoetlc 1 ^ ^ from contact w ith N aitive lfu trouble is tjiai if the Europeww hia'p^ecesw Mr. hcxard. M w t u C bone go coelela p e le e b a tlh a - n t s e ke b o la o a k e l e t l a lo j e f a r m s ^ g n c u l t u r a l co lle g e s^ Vff»lf* *ifp<! ftnh t b e n a t iv e s nw ^ native, IkiM in g,' the School Kitchin finds it iinpoaailile to enutlaae banele.. le b a b a n g th a ta g o d lk o lo - b rid g e s a n d d ip p in g.ta n k s, r e le g a te s, a n a xne n a t iv e s Board coald not ^ 7 *ell reject, a u Member for Kimberley in tbe Pro- L e me ga Iebpl>eTg<ii;3«l i i i K a u im e le ifc la io t lh e.b o g o lo In C O U ltdl P i$ m C t ^ / h a r u * p e n o t r e P9 n e o.^p_.-«e.. n^b pp K ettlw i for the OM of ow of vincial Coomjl, with tbe t«ali.thm.h«. Durban. give and take? 1 nny abject anyhow, ami the hae («anl ra*^ t<>. rntw of eda- London ahonm lie the nfcxu- K -na te Rgati- mwosoao a neiiojta peie ga gagoe i n c lran &K cian u c a c id i Knwmna writes aomeone moved - that tional centre for the African*.- Heatrr],1* J r fnon. erp choa- k»«<jao. <> a roiuctao ko Lekgo- Council, composed of dele- v^nurcn. Like tne aoove thi< meeting i'i«pprove of the action W e sle yan m btkodists. - a r n w,? 0 ^ag je Ic lwoeoghufoko*a nuiene _ tes from a 5QUt j 7 d is- two councils ltjhas a Confe- Of the ft-.pon.ible party in calling <on of Mr. A. J. Green. cx-mayor ha ii^, i!na', -e(ha R n.,sp,jalo j»k mme I-ekgoUa jeo ^a le ese le f. renresentin? a total rcnce of ministerial and together Uie conference member* in of Kimberley, ha* joined the f 0^: IfKSt'Shohg tsijils i atbiole are mafolco &; SwDRorego ea.**, tkon lav reoresentatives from thu hall,»och beine a profanation of Ministry and is shortly leaving 5 h r 50ne'*le Ki,sish ** Mr. Andrew,* t la a k a V OOTOllatlOn of less than lay W M W W J W irom :lk nf whjp ^ bl# k.. for hl/ Throlov, ;.a, training in half-a-milhon, meet togc- six South A f ncan Uist ricts K EnjUnd. ttv omi.m * w o. re kopa.,, _ L _ Jf t n f ther annually under the. (not including ijecnuana- Ktwan.) that a wdil waa held there The Rev. A. J. Clarke is leaving the <U!veral matters conference white and black monilng to carry the wu alwwhere. Pettman. of Queenstown. ex-preaiscuss tne several m ailers. terms and Ue lfbrtjier «PP*»U». siflent of the Conference. Mr. of interest to the popula-m eet on equal terms, ana [halti)aliltl WlWlUgooll Daniel M sepf, 0f Vierfontein,,1 ' * havp fnp cam#* cav o v e r -l. '. * m... lefh ifh i, j_.. d i neiloeng Lekgooa di kabo di C T T D Q S f t E E a re not re p o rte d to e v ^ S a S S O P S i g. l & f a w orked m issio fllirie s a re H W w n * P O ^ O M. atgo gaketse freed by th^cotind l^ffsw -1V. - known Im teudtfed hu resienatiou. Mr. ex. to pocket the w«our.conoert. and criekot too mi. Mayor''A. J. Green, Manager of Mewn. run <away with m«nt» afe held in'european lull* and I'c^hSert 4 Co. (Ltd.). hw l-een ap. a re at*. grom l*-and if. th«.8choo} Board of preached *s»oci-e**or. We hops he rhal*_xchil.lia4 a lu^ll available and will «whi> My *0 aceept.. In tbt :rg ie s IO u ic c ommon their Natives, needing it, applied for ' «tiie repre«entau«i will be a mwt r tse Zam -B uk o fo d isitsen? SD intual UDlltt of^the peo* lqyajty;r tft: th e ir.c h u fcn. itruw one.evening, why sljould.the pojm'ar.cne, ur. u M s. u k,s l n e K A t th e.c o n fe re n c e w h ich ft.rt r.jm G V k u i. it u» K ik,!. «. %. Mr. A «fa * Kim berley Mine,. r t a w l e l e babang, g e J le. T h if y w r - «o m e p ia i a t'q u e e n s t o w n last»» ^ a «K ^ ^ w r i i 4)eh*wd f.eorgkow) «W dw Mini«*r of A ^ V s «v^.lr»n a wac indiilfrad i n - 1 urf able j<, tijaare ol a kind hall i I«d * (l) wbethtr hltattemfc* had Q ueenstow n ^.. ( ' sa. Ditlolonyana tsa ntlha- bv ciu n ciiio rs, Mr^EnpcK. ^ facod. black bowv beep dmwh to the application nf Mf*. n tlh a tsa kokobetsa d itlh a - M am ba the free lance o f R P r t e M.total incom e ot anft ow m a, on tho cricket Meyer M on tbt Towmbip* ft*»d ft*; nuna isa KOKODeisa umiirt- ixuuiiim iuc h k -lauwv* vtfia0,2 v.-. j j 't" T hi thata e a re k a p o ich o ka the C o u n c il an d L e h ana, 9s * 2d., received rteld ittliaba Nchu. and the fact thu permi«ion to lay out a to*udiip foe. Mrs. A. R. MASH0 K0 0 boile r. 7, D..K Jvfo e tse in->rilrit<;ha C h ie f D alin dvc - ^rom follow ing sour- the natives won onc or two of the natives which would adjoin Wattles v n R r t v r n f,. ; ; * j j a., i c a m - ^ * t W! o? K f ^ j t t - r B i k i t s h a, C h ie f B a lin d y e - iio c v r "m'eding bo a n d o th e r lig h t ^ o i i w c e s :',i;lii,r, L i ^ 0 V mmkulsa ^ ^ ' 'o& iare?ialalo jam e ja re th e - q u estio n o f co m b a ttin g f a la ja fo la. ^ M o o ia o a m e sto ck disease. T h e y w ish - V. le e n e ^ b o n y e m olem o m o ed to k n o w w h a t th e Go^ uometago bon. chief Mamo- m H. V. W fam.rt.ir - veram ent did w ith the tax it co lle cts i f f o r a q u a v e r o f a c e n tu ry th e C o lo n ia l gale, kgod ea Bakoena, mo Otiang ea 8 dlh Seng ^ ag i-b u k. Tsala." D tie gape, Morena! Mr. Momitt Moleiu o talc mo Kimberley ka Looboraro go eoa Kapa a titlha a teena mo matichereng games did not piwuce weird notion* or railway Ka'jon and in cfeae proiimirr a dejlre to,run away with the pavilion, to El,burg and many Eurojian re«. Badly-retsoned vapouring* like this dence* on the farm Khww rtje. and lf on> of Ertsmu* can only terve to so, l i ) wheth;r he would aeriomly tabs ' reato vi*ionanf grievance* in the into contideraiion the ewat innoyance mind* of friendly neighbour* and all *nch a township would cause to ti«hononrto the Rev. Mr. Snyman for reiidents in the above-mentioned lo.- ruling them out. of. onler. That, we calitien liefore allowing it to be laid oot w _ are not.'atone in this view, the plandit* The Minister of land* replied that the. Governm ent has, so far gy a strange coincidence,lf tbe mmlds au«l a^piwtiau:in imhion had ben «h. KmuBDeaMogatiaiediraiajMn*. from succeeding to eradi- p a tiv e m e m b e r and ad - m.tte.1 u> h.m in t Europeans, Natives, Cploureds, Indians, s. <1. 74, ' ,223- «9- Kitsisho e e Bogala. T o ta l: 180, » of Art 0 t il. t> j,, r r, - n w j-----, r r ~ z r ; Tt.ns baulkeil by the sense of the 19"* (Trantvaal), and had been re. Lyndhurtt Road. Manong a ja ka Bre a w nt«re rotpela marena man- cate scab, Only m ade an herents o f th is C h u rc h nwctlng, in hu d*«gu. Ernmus fall, f.rml to the To«tt*him Bcnl. whi.-h uiumlta. ^ goe a a kgakala dikorinu go asliupe- aw ful h a sh -o f th in g s ; and (jjk e those o f Basutoland lack ou (he hospitality of th^ press to was not yet in a positi-wi to snbmit it* INDWE. Mopolasing cag^mi-.,.^. r *k labecoana. Lekgoua jo j( d e cid ed th a t a fte r and th e T ra n s k e i) a re just ''arr7 oot'his fmstrated pfihw Era*- recommendation,. Tlie oli* :~-*' fcntzel. Lekcooanv.ina Ip hnnvp te lpaln5 K.Jon5 )*k» th e.n a tiv e s p a id ta x a tio n u n d e r h<klf-a-m illion. -mu, akno could, of course, cam.n» 1«)TO >»>inu ill# e»ialilulin W cntzel, Lekgooatiyaria le bonye,. _.». - pistolo c kgologolo ja ea; eo "So 1 Brc,iro e jection* alone could, of ooune, carry any lodged against the establishment of resolution in the liapiublu colnmu, of the township would bo taken into n f a ^ t. ' f a m. m & f f s i s i s - i s r! h i hw S w I r ^ r f i r S d J 5S % ' J t witii the dlitor coniideralion. ngoana a motlhanka a ntse a C?Ic KoranU jaka babadi ba bangoe, th e N a t iv e C o u n c il SnOUld w o u ld lt b e toso m e p e o p le «T tho Vnead dcs Volks" m Chair. gagaba teng; pistolo ea bb e ^^hop.dirigalajiana gore fa mo d ip it s h and s deep ihtq it s co u ld the v a rio u s ta x g a- man. Without giving reaton*. the T L 1 * «f q n n n M n lls n c gotsa c bolaca ngoana oa LefAc- * * * re amof?e,e *esl B- co ffers a n d take a h a n d at- th e re rs o f the U n io n state!*uw >n»' lc»'h'ng article a»uw hi* * **C l a i e L afiu H itiu IIlD a ' ' SJTJS S ^ f in it e ly how m uch o f the gore pistolo e tlh atlfi«x» ^rtafcp ^! e,.re W ^ogedi leng. Gatoe keongloko.,. L. ^ k S S U t t S a native application for.1 W e w ish to offer our S. * a du ty w h ich k c le a r ly th e fi&bogjooo budgetted fo r resp ectfu l sym p ath ie s and -> * * - v - t *!: bone le G overnm en t s. E ve ry ; ye a r b y C e n t Sm uts com es from.ntitiediohisidelof righttwn*;. r e p s jm p a t lu w and lu lo B O L O. * -K u Ia le. bonyc bone re tla kgaola koranta tsa bone t h e C o u n c i l 's r e v e n u e e x -, t h e p o c k e t s o f E u r o p e a n s, whether or not thev are founded on mashoe ko N atala b are le ne >* r.<m». t. ^ ; ««u-. i r. ~ ~.. " n ^ r? * rt : mo fenstereng go thair loferetlho lo dituelo tse di senang pose- 1, r - N atives- Ot the w t h p RacntrtianH T o itn. f rtcxt^ u l" 1,14 u* of ^ Wmo d ig n ita ry in o u r title, whose In- the B asuto land LQ un- U n io n. M any an em pt> ^ ^ Uke ^ WHieyan dem ise is iust an nounced & S r t a S v % p S VKM lw O uld cease to make Method* owner* of the building * w W uanara n^ekane mo fenstereng go sic o e k a tlhobolo, erile are kca leco. Ba^ba e et bula fela cabo 6 bokolela c rnfia- ditefo tsa be, lalanya'bobotaj; G o d u ja U tm I s-v * * _ le seloa ka mosho bogologolo ele Re amogetse lofcoa'o lo mo go Mr. t io n " i s a lm o st, a n o io g o u s. D w a if t - M r.. B anco a» u ^ i. -. ^ k*,. - T ^!? f e S r h e f i n a n c ia l p o s it io n o f m o Pariementeng-; a> ^ b & M t i Natharf. orife batho b a ba gati- bona fa dikoranta ootlhe loeng ke terena ba kgabaganya kojokeea jwnto^-e -seporo mo ngoageng oa 11 1 ba shuleng ba 10 ba ba gl_u tseng b a 26. F a ele d ilo tt mo ngoageng 00 di thudile/tsa tse dingoe. senyamakoloi ale w Ie^dikgo^ '\Kanbo 1 m o le dijsitse dil^1' G f t i j s b o /W to n re Aoi^il^ ^ ^ # ea ditshenyegeld. ratho ' ba ba 'ditigoc tsa mhanh oa* Seooana* balailoeng ga baa nepafsepe>jflra» p o n t o tsa Lohn- - ba robegileng 37. W s^ifilsiom o ratme. So Be teng re cboanetaego _. XT_.., ~ _ ,. A in le dikoloi tse d,i /se nco fn g ke toaia fji»se re» nt^ofpg,k% b dinto u ^ a.n a tio n a l D e bt. T h e CoOege, an d a fte r a stay a t ^ terena I, I 2 M # { e M t io ea s M e lh f iw a & «M il (question then an &es: I f the C o lyw n Bay, N o rth W ales, r*< d rf" c n d o le n ce to h is fa m ily justice. But what we do most *trenu- a n d also to th e A n g lic a n ou,ly resent are hi* filthy insinuation C h u rc h On the death Of the -ocikte themselve* with^"5 u P? G ra h a m sto w n w here tendencies leading w uaus of rape h e h as f o r years, acte d as upon white women. When the Black P rin c ip a l o f the K a ffir In - _.S w itz e rla n d o f S o uth re co rd s a n o th e r a - ^ 7 ^ 5 ^ bowe A f n c a m ay best be esti- ti^ e e d u catio n al success in << w-h ootnge*-a depotauon m any le a d in g n a tiv e s * "* * ' n r m any le a d in g N a tiv e s - e lu d in g C h ie f L e k o k o o f icoeng ke Mr. mated when w6 mention England, viz., that of Mr. tenting native W«l«rth weuxxim* 1-1. iba Ncbo, e that -the-marseillesimaseru Ngcubu ^oswayo, who was fom all o w the RfeFioformed thit Bechuanaland were edu-.lt0 line was hnilt hv ( /v>tle/l tnh».o Harrictpr-af- Co mimion tla: not a ^ipgle member cated. h n X I & l fwxm fccttfolon rl K T 'e l m W ^ Churth h»l during te rro ifre d fro m B asuto land Law ^ by L in c o ln 's In n, th. h y «y r f the Bari ewr b2. * * th e C e n t ra l S o uth A f n - L o n d o n. A m em ber o f the associated with such a crime. When R a ilw a y s w ith o u t in - well kn o w n P osw ayo * Whit3 Peril Commission comes round. te re st; a n d i t is th e o n ly fa m ily at Eng co b o. H e w as *«^ (rom the bottom of our ham, S. A fric a n P ro v in c e w ith - o rig in a lly at Zonnebloem P n», M.^/vnoL HoKfr TKo the editor of the \ncnd dcs A oik, f member could Pcacc be to thine Ashes. Dincho. B a th o ba ba tonna baa.». «w». a Wa mt IS (S ga I? 0, Ja _...., i record But, can it? Wo hoi,)docj.r an a go sh u le M o ru ti eo mo iljao ka ko mafnje ro^a te 400,000 Basutos, ' a n d a n he w e n t to L o n d o n to eat menu^ proof*to tbe contrary. tona oa K e re k e ea C h ach e T l t o t o y S J nt' e^nal m im ber o f T ra n sk e i- h is din ners, w ith th e re su lt ^ k o G raham stow n, C an on Parker^moiwi c K ^ k e e k g J f.n 'can ru n tw o -how recorded. T h e paper iu i ^ d, and ti>e guide 1,3 pointed M ullins, eo o okam etseng <a Makgooa ea Chache ko St.'ganj^Aeki a muffiyane (eriie ncoa h ttle p arliam e n ts o f th e ir h e a rtily co n g ratu lates M r. out the Devil's Gap. the!>evir* Peak, K o le c h i ea B a n ch o e a C h a - Mary s,johann«burg. Oabobe-a m iirt^hsljoe ka,'thijlaganyo ca ow n, charged w ith such Poswayo on h is success, and and tlie Devils Leap to him. che mo toro p o n g eo ka di ke mokogledjoaga Mr. Burton, one/ga' book fa'tl*se gore kolekeea im p o rta n t an d e xp en sive u nderstand s he proposes to Pat. he said. tiie Devil Kern, nyag a d ile d in tsi. B a n ch o» ra maabwiyawike. icmo pompiring e u n d e rta k in g s, m ain ta in e d p ra ctise as an a tto rn e y in m thw bale b an tsi ba ru tilo e ke t r» y r ' l l # " * ^ a t f 't t e C ape. H e 'te n tn e d C h ie f L e k o k o o a Be- _ c ^..je le? ebiiee koadiloe ka*eati* *a ga Mr. succeed so w ell: what, m from Europe by the last but,.hnre, he'* loite ail tlfcund- chuanaland ke Mongoe oa Bcng ba sengoatha bone b«:kap?v fl^molatobaron*. V nam e o f H eaven 1,-does m ail boat. ' lor,!^ he live, in England r bone.

10 K b : i ;>,-r N Tsala Concerts. The Kimb rley W I L L V I S I T T H E FREE STATE NEXT WEEK. BLOEMFONTEIN, FRIDAY, MAY 2, 1913, THABA NCHU, SATURDAY, MAY 3, Tht-y ting foon Songs Plantation Sonja, Comic Songs, Sentimental Song, and Songs that will alternately make you LAUGH and CRY. Don't fail to hear them, B L O E M FO H T E IK, T E IH P E R A H C E H A L L, THABA NCHU, WESLEVAN SCHOOL ROOO.d, Admission is Children H a lf Price. Doors Open, 7 JO. - - Hard Work, 8 p.m. A Grand Vocal Concert. In the Wesleyan Church, Monumental H ill, on FR ID A Y, May 9th, 11913, when the Kimberley Native Teachers will render that THE JTSALA EA BATHO," APRIL 26, I9I3- South African NATIVE NATIONAL CONGRESS, [Esta b lish e d a t B l o e m f o n t e i n, Ja n u a r y 9 m 1912] SINCE A FFILIA TED : Orange l-'ree'state Native Congress, i ransvaal Naiive Council, Natal Native Congress and many other Hranch-i thrjaghoui tin Uaion an 1 Protectorates. u rrrou 1lu n g a mania bengeka tshabalali- ^, Uti u Sir Charles Brace xaabaswav lisa indlela yolaulo lwake kwa- Y e n a USir Charles,Bruce tjgbala i Proclamashoni kuba Ute akuko luhlanga eke le- Mnumzana base. India 1858 u tfqubo yokuciraa uhlanga Kumkanikazijifuna abantu,;belavpn7iwa kulo ngaoezu ko- ulwe ngovelo notando;ze kongakucima n o wasentlavkwe l ^ n ^ eubu2weijbala calulwa banrngonqulo,uhualwa, nokuba Amelika. H jna mzi, e li- jnt0 ^ ^ 3 angasebenze kwa asilixesha lokudlaia lelo-^ruiumeni. kwenza. Klimhlope oko* J'lgo 1842 isaziso sakomkylu e kuba kusetyenziswa intsha- NJiala siti-emtetweni alcosayi b a l a l o y o m h l a l a p a n t s L A ^ U ^ «o u y a ' ngasayi kusiyusa, Yi iu& e,jcu )a kuseia bonke ngqongqo. ebanga ukwalela umntu Esisiteto sanyatelwa ngenyawo. th OVUSa amawabo ngamgaqo? Apinde u. Sir Charles Brucc: ',.1MPATOIYA G,l'QUKA. kwisaziso Sakomkulu se 1842 esi- Abhatsundubawuiobeleumteto, misa iijipato yonke yontsundu. baye berafa kakulu, ibe bona be-: NdizaJwke udicapa; Indodana ye llanga lasc Natal, fumana imbhuyekezo encinane.ie^aroka i;galbraith Cole ya- Newspaper Press Organs: Durban. Ungeva bekafa nge Native pro- r^b ^uba igusha yayo' ibiwe,, * w,... blemnenativequcstionllkonanai*puontsundn-itc yaknmbo- Nalcdi ca Lesotho, Mafeteng, Basutoland, Mlomo oa jnt0 eyjieyo mna nditi ayiko. : JBpsunduJowo yamdubula wa- Batlio and Abantu-Batho, both of Johannesburg, Isala SavuyQ ukubona kufika abam- w ap o, yahamba yona ayazikaca Batho Kimberley, and A.P.O., 119, Loop Street, hlope ne Lizwi nempucuko. "Siza- taza.nokomhlana utile yabnnjwa ' Canrtown m kele Singamagqo- kwatetwa.tyala,zatl ijury aka- Vy<tpciuwl1- boka nabapucukileyo, ngoku si-.natyala wakutshwa. PRES ID E N T Rev. I. L D u b e (Principal, Ohlang qonda lento Abelungu baguqu-. No Samuel Lewis c Rhodesia on A inh.ktrial ki'ekwintoyonaebeiyiyoyoku-utejcubaekolwaylntctoyentombi Natlve Educational ana inausiriai qajayokushuraayezanokufundi- yakc wadubula,umntu omnyama Institute) Phcenix, Natal. sa intlanga ezimnyama ngoku ba- i jury azizange, zivane, zaciiwa,, c 1 -r vazohlwava! kwabizwaezinyeezitezona aka- CORRESPONDING SECRETARY. Mr. Sol. T jmjrhangq0lo yabeliingu nem- natyala :lenqubo yc jury ibonisa Plaatie, 14. Shannon Street, Kimber fundiso. Ungeva imirhanqolo isiti okokuba umntu omnyama aikaci-. ngababefundisi abona abantu Qgdwa nto kweli lizwe. ' abainnyama umxosa lilunge U Galbraith Cole yena wagxota RECORDING SECRETARY. Mr. Attorney G. D adomshile. Ngalenteto abanye u Samuel Lewis akenziwanga ' PiotorcKnrir abefundisi sebe nentaka. Sebe nto kuba uh ala kumhlaba ongena MontStoa, netersdurg. mbalwa abasa shumayela ubuza- Saziso Sakomkulu amawabo ati SFNIOR TREASURER. -Mr. P. ka I. Seme, B.A. lwana njengemfundiso ka Yesu yiyona ndoda bada bahlangahisa c r j.l-nnochnra Kristu, lowo bati bangaba land:li imali yendleko zetyala lake. Solicitor, jonannesdurg. bake Sebefana beshuraayela Ke tina bantsundu sitanda ula- IU N IO R T R E A S U R E R.-M. T. M. Mapikela, Box 88, ungxengo lwengqondo zabo oluti, ulo luka Fi.totiya oli lunga masidi f tnn omhlope yinkosi yo Ntsundu" cele i Engelane okokuba iguqule Bioemtontein. kaufanise i Tyalike yama Bhulu lemiteto yentsweio bulungisayalo» Write for particulars and send Branch Reports ^ S T ni j g L ' U l t to % EBaibileni sifunda, okokuba,. _ 1 * 0 V V 1 ku asimteto, njengoko wafundi- The Secretary, Box IM, Himdeney. swa yi Nkosi u Yesu Kristu. /Toko Ubunaubnyintonina htmzi * I lunyovu lomnqweno..... Ontsunduf ' - Kwjttunyaka emitatuegqitileyo Kukusela indywalazendidi zo- S A NntivP N atinnal NtlanganiSO ye Zizwe ^.u Gen. Botha waya Engilaniiiku- nke na? Ungafika linxibe isuti,a. liallvv nauwuai Ngilane. Injongo yokwe ya knqinisekisaumtetowomdiba- entle, kanti kiibolile pakati, ade Congress nzai South Africa ibe ye- nisotihdmgea.wocalnlo-bala, wa-ati la- woiia elixesha agqite, vnhamhlnnp k u k n ts h w e tshon8ezi8ovllzo -^okuha ma- uveumntwana esitf Mna adiyaoammop k u k wamkelweunjalo. Satumela aba- ngupyana kabani, ebiza umntu IT Mr Saul Msane. omi- emisedenzini tunywa pesheya, hai abazange ongazanga abone nesango le 1 njraka llisnum f- tawew abelungu, uku. babo)'*c;. Bari, Seknlapwabantwana bttu ze abelungubalaule. Oko- Awaqgentlandlo'o babonisa bazana kona ngoku ezi Barini. n g u m p a tl w e JUDliee ivune, abantsundu bebefu- impembeleloyokuswelabulungisa Uve omnye esiti What will you J o h a n n e s b u r g,ingekavalwa..... T ngakomnyama ababezigqashele take?" Ati omnye, I ll have ufunde ipepa kwi South?. n_ v 1 un)-ulo. Omnve yena wati xana Beer. Kutshe ke. Abaya ba- Afriran Native National^ 1 1C iniga ingeva yidubule. Ungabo-ntwana sabafundisa nzima uve ronffrpcc Johannesburg n^ un*nzi lwamagwangqa na lawo ngawona madoda anco- omnye esiti mna ndiyi Toliki congress, ju b, lucase imfundo yontsundu. nywayo ngamawabo. omnve omnye ndivi ndiyi Tiishaia. Titshala, nmnvi omnye n \ T DOT Tf'V V A r.cm U Mr. President, Zinkosi, basezt^'abamhlo- UqekekokuRulumeniluncedile oka MvangiiirOmnye oka Mshunani Manene, Ndiyavuya. kuve,e izin, ebezingaziwa-kuti- mayeli. omnye ndingunyana we ukuba pakati kwenu. Kwa!!! I'**.***"*' alf.al oz' \ 5 «f..^ 0 Sityebj^njalo-njalongendidi abanal nha nrlili- ^weni befuna okokuba ma- kwabantsundu kuba sisihfobb. zizo. Bade bati ukuqwela batiye? ^ Ir S r is!, 1* T^«c oo1 kuyiwe kucatshuhva peshe- kwaye cngasayikuyi feza nak'ah-.i Tyalike ngokwe ewe sele ne nyoka. iv''«lungueuaaia le iransvaai...i i..i ya inuwaiiuuiikc indwandunge c^imuiu- e z h lo - cinancin) nk * i»*»» kagv.v. en- Hertzog. t t " Aojalo " i «,» ke la manene elixesha.- Native N a t lv P Congress, I / I T I ffrfms. ellbalule- P u n S illle - *.. bm.i;.. V * tfp. * aha T Lempato pmnntn ir*ikovn irabaxa vnntciinrtn yontsundu Kubi bn ke Tandaza. T t c, _, - kileyo. Sibe sinentlanga- tv.? ibangwa ngabe lungu, ute u Gen. Ubugqoboka buyinina? A Grand Medley of Solos, Duets, Tnos, Quartettes, niso ezininzi apa e Trans- n i r T r R m ir a HertzogePalamente.lo'mtctowe- Njengokuba wati ovela e Kolo- Q u in te tte s. S e x te tte s. P a rt-s o n g s, Gieesand Choruses, vaal, kute kwafuneka uku- I I H I, K l f 1?! ' incwadi Mke w a-iposaeg q'li, u -u v mi,i, i _ U HLA N GA N W JM H LA -le kum.oti umntu omnyama anga-oya e Freistata.e Berberg, osinga Bv CHA RLES JESSOP, ba ibe nye. IVamllla leyo L A PANTS1. wnjrehr* ukuba atcngeumwaba c Goli Iiishiye e Llgin, inene T. mfuneko Itezeklle... paula kulatwa ilizwe lo Bawom- baya kuzikumbiila mhlana bedu- A R u V P Musical T v P C lt INDIBANO Nyakenye kute xana u Dr. kulu! delwa ngala mantombazana ango c u t,, YABANTSUNDU. Abdurahman esiti inqubo UCALULO. Nokufa no Nomangcwaba. Kubi Sonke sivavumelana kwe- yabelungu ngakwabebala Abantsundu bazakwahlulwa ke Tandaza., to w hich all are in v ite d. Admission Is, D' ' >!\.S O i KN. ;. ju ]i lokubaindibanoyetuivafu- nakwaba ntsundu sisiqalo r ka"iv<; Dr- Ubu Ledi buyintoriina-? KunzilOKUua incuiwnuyciu 1 diu f vntsliahalali<;n A*bebl (West Coas') u ' u Soma- ma kungamaziny oukubamba neka. Xa kunjalo, inkoke- semiazwe yotsnabaiaiiso nd a waii ukuda,a wcnza ncmi(la. ul)u cdi 5c ixesha ^ nal0i unf!afi. ChildrPn fid H zetu zinomsebenzi omku- (war. 01 extermination.) ke abantsundu abakayigqiti, u'su- ka elinye lihleka likwaza kwesilu : kuqala kufuneka zive- kwatiwa ngabanye kwa yakufunaubuhlobokwelinye nkone sase Jones Street.. Kunga- COMMFVfF finm ne zidibene ze zilahlc o- abantu bakowetu, uva- ilizwc- Ngummangalisokcoko- kumbi kona ezi Koi\satini eyile- 1 amakwele ngenxa ya posisa Zaza zona **** kubaati'owasemzim ati owasenuini ihe ibe ni^uvr nguyc ntatn ntaka tmtiora kutiwa tfnvmynrii llnxanxadi, iim hai,., hl«,hn P7imhlnnp -/anirp oteta 0IeIa neokwahluia ngokwahluia izizwe kanti ukuhlazrka kwala kwal^i Maledi. Mna i - S M T D A I R K V I Man lo msebenzi mkulu, woku- r. u i ^ t i, indalo kudala yazahlula ngelwa- ndidendibukeleukuzitobakwama M I UMBLM,. sindisa isizwe sakowetu. gxotisa ushologu. Wayeye- ndle. Ledi angabasebinzi base Makiv \I 5 NTSIKO Kufuneka babonisane, ze na u Dr. Abdurahman ebe- Kwati xana u Gen. Hertzog wa- tshifti kun'o kubona umntwana Pin:-. M i bacebisane, ngobuzalwana. tete >nene eboniswa libali yeye Nkosi. Ramokgopln e wesikolo ejika-jika no Mr. Walter Rev. J..\i()T>Hl'.\!l (Chairman of the Lyndhurst Okwesibini, In k o k e li ase ati u Professor Finch Zwtpansberg ^ ngu mpatiswa emvakwe. Bunjaloubuledibsli- i will be in the Chair. Sa Ligotlhola Cotlhe. WOOD'S GREAT PEPPERMINT CURE. Ga Machoenyego otlhe a Sehuba. pr, , m Do not Delay Advertising Your Business. npnve kufuneka idle to- kwelake ipepactas = a f ' E ; nke mgqaytngqayi yobutlle- aoeiungu oanka aoantu nina belungu niyakupendula Abazali abangeni nabantwana * ifake imfundiso yobunye. abantsundu be bati ku Tixo niyapule imiteto yake u ezinkonzw^ni, usuka utnzali ava- Kwavendiqinisekile okoku ngohlala pantsi wembhu- Tixo: intlanga wayczahlule; hge;ioashiye abarttwana, alike aseba ubani nobani uyayibona bhiso kwixesha elincinane a(11 1' P f c S I f t? Vw'asala T20 NVnnvnka \vp-! 'ento Jimfeketo- Emveni koku- njalousapo Twetu: Usaya kubulengozi jobuhlanga kufu- Bara ke hafurliwlw*.emidcni. Akalio ne-_ 2wa ngesitembiso: sako m*ali. neka abantu beqondile -p^za ^ paiuauselw^ nt0 le ymdiela' yokucita /umntu Kubi ke Tandaza; okokuba ngoku asixesha la- kwisiqiti esiyi Flanders, omnyama'kungepe. abelungu.,,t -Utywala ku Makolwa buyinina? butile, koko lele bala. Om- Kwazenalapo, nakuba yayi- IGUNYA LO'TCUMKANI.... wungafika amdggbboka eqelene hlope omnyama. Okwesi- yindawo enempilo entle,. S S t S E 0 nabahedeni, cmveni ko^-wpfutatu.-inkokeli ma^tonise ugonyaka we 1847 kwafulmfaneloyokutobelaumbu- maneka kusele amadoda (veto) alisikuseli, kaukangele ise. ihangu esitalatweni ese nkomo.. so, kuba lilapo ibango letu. 14. abafazi 7,2, nabantwa- nzoso.rulumeni kh Smythe e Hoi imfundisoembi yokuti imbo- Manene sifike kwisima-na Natala k p bula^a ngokudutyu^ dlela ebekiiselwa^^. icuyo-nfeemlo nga sento: okokuba ili- Yaza ke nge 1847 aba ba- Iwa 5 aq,tu.-a5a, -2 basc, R)ch* inikelwe abantwana baten'gise letu iibiwas^ilelikido. fuduswa kanjalo. E j t u t c S k S S, Sipatwa njengama veza-ngoku babhuqeka, ekute swa-balabl? ulaulo okbkuba hln amthlo, 2ngasifundekeli ngondlebe, yaye eyona nto kui-agonyaka-we I068 kwasala.konalpji^vilnsnakala I / -.T v.»koknba;,mw.iixa p uoiatvlisa'lo' *v.?finii',isi- tetwa ngayo, yexabiso, yi amaxegokazi' a m a t a t u - ^ ^ r O M 6J"?.Karn*Ufi:- «* ~ f*. : :vu..u«._ lawo madoda a 12 Wu. two whiferacei, ne South impunde j, *, ibhubhe [e zinja.. Kanjalo i Africa jata mhiope, xang^ r l8j 6' Gliditone mtokugunula iii«wtbo lo, yati " ndifunja Amaiang*e kunjalo Slpl tina? Waza u Sir H a r^ H. sokuxonywakomntuwa^eumtuli, ndonibsta nibe nomfixane, itsho Kanive mteto ka S ir Johnston wafunda elake babharumla bonke, yintonina ke kubantwana kwamasiki*i, Kubi Charles Bruce, ayitete kwi- ipepa ngabantu base Tas- elusizo kumntu omnyama? ke.-rapuim

11 n DO 171 THE TSALA EA BATHO, APRIL 26, N E c T R T E Ea o Q Ga goia TE ne a a ne ope eo Rekiseoang ochoauangnae ^40 sen ^ Ke ene TE oa ntlha oa mo dr South Africa n. l. _ t a la Wanted Immediately, Mocooa Rheumatism. r moiok»ra lmlara a ba a tlhulyifala. fasl news Compositor (Xhosa ^ GOCHEFEGA GA MADI KE A preferred) for work in*this. SEGATSETSA MO TENS. Hr Cney, M o te «le Office. Must be a total abstainer eoeaibop. Are tta eo bokyjto Apply at oncc to that*. St *3 teng e bolaoa lc* Aft- MADI A CHOANETSE khte" (kekoreo nale ditlhvela Ua The E d it o r. rc jr. p it im GO TLHA CU LOA FA kbndoego). GaiecekatMinaeaMk TSALA fa batho. M OTHOATLAFOLELA? '* «: 0k,lT V Box 143, Kimberley. P T T P F to hotmoko ka kpwti 01* winleng sa ^ u ba mo <tm*nra kare etla Uwmaca t ~ iputhokxeut inanhue. Ke Oiow w G s a l a e a B a t h o. B a th o b a le t» n t s i b a d, , mela gore dikgonagano le ebile0»»»t«>i:**. <iainietn<«eo KIMBERLEY. A Pit IL if., lout. bogacu joa segatsetsa di eo coale too m-.r.uro K»->kH". Do you wish to retire early from Business? Of course you do! Then Advertise in the iroa ke serame le go koloba tlon k f'ne*it<; fl*** MAGENTE L E BABADI. ba gopole gore ba ka thu- i S S. i Ed5ted b> the Corresponding Secretary. South African t 1, u u sioa ke goitshidila ka di-,wt!ouer,iee boaia«motho. Ra Native National Congress. AIAGENTE a I sain le baba- t 0 0 Seo ke phosho e kgo- itlhaganela «ng le lepolbu. K* litlbe di ba gopola gore dipam- j0 e e letlang boloetse gore latioueeme c okamo mo:ii«naoa p ir i 's e d i g a tis a n g, m o g o bo a n a m e le m m e le g o b o «~ t < t a k, B i i.. i. h» <. b o le badiri ba Ofisi. le di- Pn nne thata eo ka tlhola cl,olrt*a k*le ***, te m p o, le le re n e tlilo ts e o ^ V e L a S ^ ^. W o T S d i.1g a t o k g «u k X k ea % S g M a d ' k e S K t S K l M t J * PRETORIA, BLOEMFONTEIN a n d T h i b i Ncha. lefa kgoedi e shule ka dilo ipieka on rhefeea ea madi a n.tet* ntle "K0*"3' t tsedi bat lan g madi bone mo mading. Gago tlhare ««* «ba a rekile, babangoe bare sepe ^ ka dirang tiro eo b a s a n t s e b a a k o k o tle ts a, s e n tle n tle le k a tlh o m a tn o,, nt,h2, I J f - i a k a k g o l o k o a n e t s e d i k h i- S C t i,. «. l u e» s *. tla romeloa ebe e le tio o l bicoana tsa ga Dr. W il- motihakcntr t* di an-ikienc kc Ba*ho- The Editor. y Faele tiro ea koranta fa ]jams. Diatle di dire madi tho maioba kc gore, ga ba inecic go magentea eone le babadi a masha a a nonneng.a a > ko^ngoa le Unionc «Sooth Afri- b a g a k e t s e b r a t a g o 'b e - k o a tle n g d i n e d i b o its h e g a»<»» P- r e k a b a (lh o k a s e b a d i n m g r u r e, ja k a m0 m a g o tle n g le ^ ka shone sc itse-ie le gone m0 mabogong. E n le -k e baakmiyaditowdi mn diatiene m mo barejkismg. kgoe: sena go leka methale men* gap* jaanong, - k»bo ele losho fa djng eno re rata go leboga goe ea ditlhare le dilo tse maikarabelo a sa^oe a k i» a okethusho ea bathusi ba rona dingoe tse di tshasioang dioqk» Bofhotho. b a b a th a m o d i t h a t a -t h a t a t a ;0 a n t le, d i s a th u s e, k a Tsala ea Batho, The Great Bi-lingual Native Organ P u b lish e d s i n p i l t a M s l y (SECHUAXA and SIXHOSAl e v ery SATURDAY m o rn in g a t KIM BERLEY, POTCBEFSTROOM, JOHANNESBORG. Native Government Gazette " for the Union of South Africa. Nearly every Post from North, South, East and West brines fresh Subscribers. Write for particulars to TSALA ca BATHO, ba bantsi-ntsi mothoa ka lelekane inore mo ditshi- b U u m *todt 'K,,? rnmpla fpla w mn lprn - 8 sn,ba niaikntlo»o. 0 omile fela ka BOX 1437 K IM B E R LE Y, romela tela se se mo leco- keng, a age nama ea motho ^ maik,ltio a Baihotho a* utlooh. gong, melacoana eo ekare a jjjse a fodise mhokodi. fepin: lefa lu «tlbole bale fa lliue (fa It will increase your Native Trade. e kopanela mo Onsing ea ^jr Petros Nkebe oa uoio ea galw. tiogoiobiia mca Setori gatisetsa Becoana koranta George Town a r e : - Erile «tla fela *m «* di»iw jaka e C gaisang koranta tse di- ke sena go sjtoa thata Ere ka re il» maealatna»hnkee ngoc, fela fa babadi ba ba mmeie oa me 0a tlala di- J* btiett* wtetefa*^. Z u J L molato ba ne ba duela ma- tihabi. Ka leka tlhare dile ^ re choen pore Mmnibo. dl a bone. Jaanong ba (Jintsi go gololega mo go MjraOen. Bovha.'okaneonuenroela ikgata ka one fela re re ka eone, ea tla eare ke sena go Boiotho peio. Gorcmentc eoo uhegelebelelagonnegoretlhoiia, j ; u dubatsa ka sala ke lli euckof,"jelsnef! bo"-r*r0.b* ; tuelo tsa rona cone di ntse rhoeroe ke neodiego le kc0, 1* m,ik>r#b'l ^, " 15!-, > r..,. g. p a ko moscia ca msontle, lefaebile nal:o T H E P EO P LE 'S FRIE N D.,-dv-gagametse, ke shone ^se tihabi tse di boitshegang. ]ebaua pemoio. Se re ka «le koranta ea rona e sa mo cikeng longoe le longoe eiewane ka natla ke core kc»to e e Lidibanise i TSALA ea BECOANA (Kimberley) tlhamatsegeng, badiri bone j0a mmele oa-me. Mo mo- i*ang dipbaueng eoie taio-bloe«ka - V - n e ; bo Mr-B.Maleka ka i.l3s. gakololoa gore nke ke leke u * lr P p Rah an ^ ka Gabriel Matlhako v. A. kgolokoane tse di khibi- KUtUKU e e BaDan^ Ka S. Mojatau (Reddersburg) coana tsa ga Dr Williams Nya^a dile SflOme. 18s. Simon Makebe (Wes- lsa batho ba ba thuntseng 1 selton) 2. Daniel Masike mmala. Tsa mphodisa (vredefort) i. 15s. Da- esa)e jajo ke se nke ke tlho- BILE-BEANS TSA FODISA niel Oliphant 1. IOS. Mr. ic )te ioala. BOLOETSE JO BO NGOMO- Mafoyane (Thaba Ncho) Kgolokoane tse di khibi- LANG PELO. 5. A. J. S. Oliphant (Pre- coana tsa ga Dr Williams mier Mine) 4. di fodisa le ngodiego, ma- Mothusho 0R South A!Mloetsea basetsanyana, go ka 0 0 T,hokeean t. A ko lo no lo koala sen- Jontega ga mmele, le masa- tl<* A ea eoa lekana fa re Ida a koro siki leinfluenra, duela tagatisi ba ba eati- raongoe le mongoe eo 0 Mr. G. S. Maritz, Geluks sang dikoalo tsa Iona, faa- utloang a tlhoka mocoa oa Kraal, Odendaalsrast, 0 J. r, v In hatlelani! rrane madi le ditshika o choane- S., 0 koala a r e K e bo- S o«re be re dude m X tse go di leka. gisicoe ke ktttuku e e ba- 0 sele eo 0 Tfa tlang go Kgolokoane tse di khi- bang ka nyaga dile shome. tlhola a ooiloe ke tlhogo bicoano tsa ga D r ITtlliams E simolotse ka borarusaa- -p -06 go rarabolola menoto C tmogo ea di rekisioa ke barekisi bo- nyana jo bo goletseng go- l i ronatotk 7a Hhe ba ditlhare le bo Ra- dimo joa ntirela matlhoko re koldda konmta ea rona Mawenkele, ebile di ka lae- a a ngomolang pelo a kcotsa1ea batho ba sele dioa moreki kaest ko go mpitlaganya thata. Ebile re dira menato eo re se nke Dr Williams Medicine Co. ke reteleloa ke go tsamaea motho a tie eo e koafa ka Long Street, Cape Town, sentle. Pitse eone e nthe- ^ la ^ telerang Tse botlslo ele ngoe fela 3 3 teleletse niri goe palama. r n d r m S fa ca eo dile thataro 1 7 % sa duele Le go kgorokgotsha ga i S ^ go tareng Ik -p oso. kara ke sena go go ichoke a to?e bohea ka go - Rnre le go tsikinyega fela batla koranta tse dr di- D ikgaolonyana.? t a f h o k " " '''3 hab' roang ka madi a mantsi le *,..., MOTSUALLE oa BABATSO (Johannesburg.) Lipuma ngaxanye, ngayoyonke Imigqibelo. kwezindawo: Kimberley, Johannesburg, Pretoria, Bloemloatein, nase Thaba M m. Ixabiso 3d., O K A N Y E 15 NGONYAKA. Linika zonke indaba ngapandle koloyiko. South African Native p n. ha eona - ro ooreuenauukuuiuumi...- luc-su «e umsv a uiimm..*. S S v-v iphalp tfn Hi f Bob",Jo 6 * raiioeng ko whu ke tlhasele Bile-Beans,tlha- ^ a r * / m go di bala ba lebale u monc a * 0 re sa ntlhantlha sese kile 1.1 duela. Babangoeba ;oe ul r e - bolaile modiaa\ia oa cen?. Mosadi _ oa.. Ril(> Rpan«p np l l w C m v ' l l V l C H S m n h a h a. I«im santhusa. Kiie-tjeans e ne ',4 dsa ba tsee madi mo baba- Lekgooamo tihodhomi*on«n;.... / ding goge ka one meco- amobonyetlon ekbaganye nae a ele letshego rure Did rile I I I Wo ko ha oa noe noe dishoduba a»saopuoa lebale leoaie Wospnetnta,# )clnl c nuiha k1o[m koela 0 ka nu motho.?0 mn o same mo maleng ka tse a le e mo c gakgamagore sebeteng koranta tseodi gati-.rhoarni MotWeonia.oeoooone eu tsan(r maia a ba a simolola- sicoe ka madi. Babangoc icsetedi am: -Ijo Muu,tila konb. tit0 ea one sentie ba duela koranta- tsa bone <) bon» e tlola lengopt in wo«'«er? >J»di r«iaanone b rate eore madi.foniwoj#. Ga ke lisa goreaemo ntle gape. coa iong ka ratisa koranta pagolot* kampo o naa pboin. K, ditlhabi tsa khutla gotlha- a k? gar sa Koranta i )nvc fe ft a omo fa moraiu> w tio». baka le go baba tsa nna tsa a reka ditshipi le dipampi- m {)QCyBn thpim ka, «... ^ Kk l monokela co tsiri a felele felamomoeeng ngamoir k»»eioi». Ko f» ke o.v i sa tlhole ke di The Editor... 3 sena molemo ope oa one oltt ninkg«i, keema le Hoihn R - j b ^ tsenane mo dithekone le fi ro tllu,ll c 1,0e t,e: JMnnn!?n MWe H«,',, ^ -sa, ^Uufclong. Koalang ka a8kule- Erile fa ke wmoiolawmmo. tlhoko-tlhoko 100 ga nka modituciong. bo ijfcitakiw m Stasiira tlhola bo booa, nkare a Utloalang. lebiks jaw e mo gatile ga ba go tla lse rure< I-Arente ziyafuneka kuzo zonke indawo, Bhalekmi, Nitumele Intlaulo, TSALA ea BATHO. * m,1,odisedi- B O X K I M B E R L E Y.

12 THE' TSAtA EA BATHO-, AMHL 26i ' ^ i? r-s - p r e m i e G A U F I *" Komponi eo e batla Babereki. ISrp eotlhe e mo pepeneneng, Ga go teng;mekoti. 1 W A D U 0 : P E I Go theogeloa ka Ditsela tsa Maoto. H»(akrono ka lrts*t>i: BaliisiKokopaae ifl ; _ Boro 2d. ka futu, I/- ka moairaa mbu o m o.ula (Blou). 6d. ka futu, 3/- ka mosima go bora lefika.- ti i<i I" D.iirmro pa di relcoe. (eo con S*/atlh«ne ^o eft Cullman) le mhago p. di- h' a» thot«lr lrj)ap»na, psselo r.tons. Let in- ka ' 8hoiiH>!H ga Jb rdkoj,., - ~~KA W E K L T S E P E D I Ean kogo A. J. FLEISCHER. K M C. A C E N T E E O M O p O L O.O A W. Y C O O P E R, Morekiv a Ditlhare, W e s t - K n d, K I M B E R L E Y. (ie koa Mafikeng le Zecrtat koi'-madikoc.). :Qare of K. 2 fans$dt;4.co.. Lobatsi. ^... -wiigonyg j A I *LIHEMPE, MARIKMOE, DIETA,' DIJASE TSA MESEBETtf LE TSE DING TSE J0AL0.. O a s ts Le BdOOna k i bika se se' telele.'thata, ebite oo setsa lemugile thata go ba akaoyetaa diubare. A ko leke raeibuuo ea bond e.otno^. ' Dikobo! Ifi/cobo 1 / Dikobo!!!', Cooper s Gwen PilI(Pile e itse g r> tlha001 mala) leuojana I Maloba ho sa tstc^.nkla dikobo tse esong ho bonoe Tatere^'. T Pe c to ra l B alsam (Molrmo oa Digotlbola). 1/6 le 2/9 botlolo. mona A frik a : tse ts6ahelang--marena. Na hase ntho. In flu e n z a M ix tu re (Molemo ea go 'tlhacoa Madi) o o tumileng e makatsang ho utloa'liore re nale dikobq tsa.rborena thauihata oa go COOPER, Botlolo o wtflolola ka 2/- a ee go 10/. tse jang 4, tse kekgng tsa fumaneha Wenkeleng illfe Mo lek eka boloetee bongoe lebongoe jo bo go cboenyeng a ka gu kapa lefe mop a AfFika^ae^e ho rona feela, lekditjai^ ttlhakanyetsa -methuaho e e mamenjr thati mo lewnkeleng jf gagoe KATLHOATLHOA TSE DI OJEOQOLOCOENG >' Males* h i M Ba ba aglleng-kgiikala ere ba rao'koajeu; 'Wpo8e ba romeli m adi: ba bele botlolo ngoo le.ngoe SekiafpenM^ e*. p^se fa godipaoe.' Ebile re na le Kala b * aemtning S rrtt, BELQHAVIA. fildh LE l i r a I I IMGOOi, K o a. w e s t E n c i : K l m n e r l e y. W. M. C u t h b e r t & C o.? l i m i t e d. Great Sonti African Boot Merclianti Ba k a g o n a e a Tlhaka tse dlalanen^ ka Tlhoatlhoa tse di okocolocoeng. Tlhaio tsa Btbereki go eimolola k» /6 Tlbiko laa Bana taa Mekgabo go ginolola ka Tlhako ta» Maledi le dubive go aimolola ka.... 5/6 Tlbako t*a Bismane 1«Btaeiaaaa tea Sskolo le -Tahipi ka Tlhoatlhoa»ee ai oiroooiocotnj.: ~ 0 T'aqg lo Itcbatebfle h Losi Rs tla lo (turned! W M C u t h b e r t & G o L i m i t e d, 31. Dutoitscn now. Eobsrlev.,, BATLANG! B A T U M I I! BATLA1!! ' DITLHAKO! DITLEAKOI DITLHAKO! C e n t r a l S b o e C o v., 20C LOWER J 6NES STREET. ", Ka fa tlaso ga Tleloko- "JTLHAKi TSA RONA TSA BATRA di Uh iiumrdiaa pelo ea g»go k a /& PlTLHAHOTSA IiOXATSA BANNA di fiamr, <J cbipu toe di thata... "... >M k a 12'6 PlTLAAk 0.TSA BONA TSA BAIfNA tsa di amifilabloi taa metlobo lr Ua go tsamaea.. k a 12/0 MaTHLO A BABADI a tla phatshima ha a bona diftnatere tua roba di ^ t l e U» ditlhato t<r dl'one F - >U ' : ' " li! ITOHlEIC!, Lo le bcnrlebenkrle mo lo lea rekang dhwib-tia u C E N T R A L S H O E C O 11. EIIIIIC, tain Xlajj&raOjtiLtei ^ICAMOSA ;le ikholise, ele Iona." Re nale hpnahlo tsohle.^sa mefuta ea tsona^ empa - I mona re hlalo sa tsa jnesebetsi. tsa ho eta (Tt-avclfin^^ugsfl^tsa' 35/^; 40/-/ 50/ -. ' v.'"' Metsoalle e m ft^taiw fc.'tseba hantle ka ditjale tsa rona tsa m a fu fflm a ii'^ ja n g 50/-, tse ke kertgxsa fumaneha mona.k^^lmainesburg.!c,'> Metsoalle, b o j«^ ^ l ^ a ; >, ka mekhoa e ifgeng le eltseng, e rtp a /w felro p o fs^re tsena ha ho m6b le Jca. di iu m a n a r i^.^ l^ ^ e f /m ho fona mona ha RAM O Sa.,y + Fordsburg I'M -fim hoathengoeang"' ' ines.) ; ;» < g a rona; a? ~ t X '' FA OLE- MO JOUANNESBERGE 0 NO TLa : rjvie Banking EA roxa. ; t Bania ea Koloni le ea Poloka ea Kompoui ea AfncarLtd; 7? :. 1 Emkpolokelo e cdirecoeitg BaitcJio fela}:'i : TtONG lotto go re bona me lovr '&Bioks^> koale N. lang-lokotkmrnna foi rona'lo jo tla'lo Holclelanp GOTr,HE kaga Banka c 0 ka Binjolola-go.boloka 5/. (Shcleug t«tlhano) lefa ele go/eta mo fela mo lokoaloog jaka Iji 1... fhatlho a njsintailca APARO Tsa MOTLIJNG Komeree, Dilaakaue, Khai a Chwu, Fl»..«kta, Dical Dikobo, Dikaualm, me CoaloJeMekgabo, & o.,*a - PAK A le DITLHAKO" ~ ^ Tb» Banns le Basimuui. * Dipaku, Hartokho, Bohempe, Kjama Aparo tea.koa y»ng Bohntahe. Krusipane, Ditae le Sakatnku tsa Selika ' JM E C O A L O,. ea Bahumagadi, le Banyan. Koatumo tea Vlesese!e Dibaki, Diblonsi, Boetrok), Khai taa Ditahea Maaka teng jalo. Tee do eiametoeng fo icoalo ka f; 1,. - M A R IG A le S E L E M O. Be Koalele re tla lo romela Katakko e» J )itlho*uhoa.~. s a * ; K o 'U a^ Si-molekgolong mafsjwiishd mb, lokoalang W'Jolokclo mfid ' i, 'aago okaneoftboh# kaf*oratany.j j jl- 'z'-;* j i nii1 '? 'Dipoitoa MtdjMhcng'a umo tee di kgolo. <4 I5 c.u u *. (7 IM. U IO<. <tio.su >0*. CATALOCUtS SOfT POST F1EL t7 10t.CI0' SO/-. 40/-. 30/-.,'>C' '"V* t We ^ ^» y a» yiiywareb0tct^ileri7otbfi^ ^0 connection with any other Firm. Y O j i e ^ d d m i orily r * L'MEM)ELSOHN&Co., Burg Street, CAPE TOWN. M i S t l e - J B o u p e j a YI l rr n '".'' 1 } j '* ' ' Mocoko oa TranSfala o segelecoeng Mmidi o o tlbobooortg. Boope joa ; wsctoaha o r n to^ai lo^a nihele nmc4 d a maacsaae Kafa oa mmidi le Moroko- I k t illiia iiis ^ s it t. o! Alrlcfl,ill.; n m j U l 0 A Coraef'MiillJ^ '** J o iittn ji eat>uj-8t, P. C. B o x ' / ' «r (WeaWe ^ satie amo- - I f - Huime POjl&t'Post Office) Fa -Uoa yyala k^itsan sa SEIiALELOflS, Be ki^o ihomola gp ^dopjtogo ta koa.phogong: Fi u.e'ago Lema kgo np u ea Dalerriehg. Re ka go baakanyetaa aparo ;& methaleeotlhe tsedi tha },t'haui Tw Babereki, ta-lwtlepakaeotlhedkamara&i, BOBDKhOE, HEMPE.. ^<il)jtlhako,' ahotshejtilojjor(j, kgone eng sa Banna, felt ~..jiprv J»-tailahgU t l a. l e - rewia.tbot^ttt B ^ d* tea Basadi le Bana. 4VV4"'. ' " ' ; l " I 1-' 1,1 E N E IR E o mo jleirenkellngia k^'gp aegala felajjaka U rati rp!ad " lo itllwph^ ka^loti mo ga ~.> W A L T E R H A D A M S. Siege De Beers Egad. Kimberley...,...Mabele, Boupe joa Mmidi Xo. 1 le 2 fe S lcjo,.bo..aka. JoaMgCoa.'Fnrtij Habere, Mabele a Masesane, Kora^Santte-iiJgJalo.-.Gontsiotai! Go romck* ka pela koa stesheneog «fe k ^ia-ftebetata 'e Koloni ka tlhoatlhoa tse difokodicoeng. Be ka - go- rooelr (CflKatfcii le, Sampofe fa u di batla. Di tla gu kgodisa. Ka bongko-icb cljtte b laaitso bobotlanyanyaoa., Koalela:^- \ / r- Conning B a a n a n y l k a B U b, iaba gtcho STATK J o n h H ^ f t u e i i s b n, aijsri-f.?. l a S a f i a... A*«'eeb....,«. *». «rfe-'lskgomo le dflo W 'di B u i l d i n g j* OPPOSITE POST Off/OB)* o * ^ 00 : SELAGA «-T H A B A N C H U /

13 oywiloetr. «*»»kfakila a ttm Ufa jak.- TIE K O f l P S FRtENB, i "M m m w m r b U thirrty m «Hi a n Ipm > tv cmmtrr- W it h w h ic h are i n c o r p o r a t e : T t a i a ea Becoana." Klsibertq, and Ifc B iiilfe o «B a b a t S O. J o h a n n e s b u r E * t v n u t '» ' r PFU R»* ' NKWWAPM V O L IV No. 1PE K I M B E R L E Y S A T U R D A Y, M O T S H f ig A N O N G (M A Y d ) l 9 l 8 SEaWTEU V GO BOTLHE BA BA EANG GO NYALA, fie n a le tb o ta o n ta l e a m m tsa. K e m o t i ii> n m t! jiciiit 111 t ii m i. Bsiitirl, Li Iftfu it, U iu t, KififtE tii tiiifi, fits tii H ijim n n i Jitibi m fihkt * m j *.Hi. ( l i l t! Ihkuphg u*<li lut i il.tfc. i / - 1» i / i - J., S a bll. HOOtt0A M m e t OA XAIS900K. difiwcmpnli tetap#ff>n lik»n k iia lt Mcdifo. Kd*U4/ll fc^m td io fm rapekt I I M U. D lb fv ff T8A.JIAW800, a train bihvbqndi b >a 10, if*.»/-. S/fi, le l/ll. Known r» mahoni k t* j +j < ifi, SI. h 3/t I D n w ta tiootklo ifr. IT/6. bf- fo 1 ' i - * # I Mrknbufc* M iwbula will* l»;lu4«.u»umlo j difrtmpc*- <0. 1/11 «. S jo» }«- t ' M»l$e tsa Basadi tse di Krabislcoene - t o- nf c 4 - ^ K ih i ' M it # n u ll KMlliM V ttm filii to ll U 1 it iith a tti. i u n l T n liii Jtiip i A B E R D E m & B U T T, CO MOHGOE, CO BOTHLE BAGOLO LE BANNYE CtiBdlelgh B ros M LO LflLtlSA GORE AS LO LE Ohokotsa tlioatlhoa kametlhaeotlhe. Wenkele la dilo tse di iarneng ^ L o w e r M a l t l a n a s t r e e t, B l o e m f o n t e i n MO MANGAUNG LO ETELt S ETDRB SABOME s n r c n f n mi w m n a i n i m m t, D lts e la tae cutaptxegiieng- tg b o f t>atla n g kelo tlh o K o e la p h e g ^ le n j Diheape tsa M aje n tle - Boaatrase ba k a t le le eamotho a l e aongoe f e la 15/- a le nongo fe la. Bonatrase b a k a tle le ea batho ba le babedi 25/- a 1 adrigoe fe la. ne Zfi is 5/6 - c le ngoefela. Cipafca tsa Jia je n tle - mane. t s a f u id l ts e d l pududu l e go ea kogo 75'- le ngoe f e la. E itlh a k o tsa m a je n tle - mane ts e dlncho 10,6, 12'S. 15/- go ea kogo 25. t J k a t s b a & b * go romeie- 1a d ilo tm tfi d l batlang kogo pptt^srobela le madi. u t l a E o o o n a k c. '? ; ^ Dlkobotsa boboa 0/6 le 12/6 e le ngoe fe la. la t le le. ea e s e n y e t s e m ad i a g ago bo aabgafcelenga mar.ye - f ^ a l e m ongoe f e l a 2 5 /.. ny a n e. E a k o le b e n K e - J )lb a lc l^ w a > '' a a je n t l# * * l a t l e l e e a t «3 io t o l e b ab e d i J ft- 6 5,4 1 «* i e l e t0 I a )»«* i M a l ^ ' w ', CHOlttiEIOH u reke && * lh le tsa aetshaaa^ 75/ >' ^ j u b o tlh o a e ko tlase , s l e n jo fe lft.

14 p le d 1B&jjtf <xu.;) [ f ib l t o f SUM [olnrlb oraqgujj^^cu.n ^kl ol oq cdurid r f e a s o d 'j 6 a ia - * s oilsgoa:,5atm oiohanfft^mik^ nd law' MlologaW 33 «fo o w : &*ki ;. PreWin, NWPriiislooSt. HEAD O FFICE: *.' ) 5.! «0 9 B1DI IH io W EiKjISiVN ia.ktgboau v»*«t.ajnhlito R)! UoiDttuaim tejii(rti i t ii {hod its snsfcobfw iw lo U i? s d ROOCd *odli«odl* dw.ablo* J K 3 1*oiDenfim o^tuu'iirwuk Mr. CWWWgcflb^fii p i D t «M % 9 Q a R ^ ^ A H ^ t o l i f i t i A S T t o i i b u r R. D eccabej»6a s l»orn ^.W W JS0S AJi i)hao attfamburg in 1844'hnd was ton* tgr pmimmi educbwd f iw % (^ e a K ^?h { ffl'. fiiorfl) o & l\ i r f e W g r S ^ Krugersdorp, Transvaal. f ( l! y <uc(, J JaloicrV

15 R. M u lle r s BWtuU I ti'o-'l I.iS-f irtsna n tm>4 Im s \ C ip p Town, im i h-ln>» > IwMd M. id T V JU K F S, U t a ll H D S1CAL INSTRUKEMTS GOSS. S l P L K, PISTO LS, H p J i r i M, 4c. U tla bo u tantse fa dilo cotlhe tse a ka di senka ko tlung e e sa bolong go tlhomama e. D itinkane, Matlole, Dikoadi, D iphala, Dflolo, di UramaioDo. K atalo jo e e dicboaneho. Ba tla!»i ire la D iio t n i o, Pipislolo le H a mo g a R. M ULLER. Ntlo e e n tang matlo a Kapa otlhc.

16 «i» «: Thn i m h r l p y. WiLL VISIT THE- FREE S T A T E THE fs A L A W BATHOi MAY 3. '*913- Personalia. Tub South Am icix Rbvikw-." j K a n s& ye Tyalikc yase Ducwall to congratulate thin paper. ^ (Xatal) itumc amadoda'neuo.. auaining- its manhood last y a,kukutaza ama Wesile kwi w. 'v With the but iaaoe -it had NkoroM' yawn ebidibenc e Dur- SI j e i n t i u I iodqienderts ban k*iveki cpclileyo. journal. While the Review f Vf. Pcdr Williams uti yi h«:ln going gtroag it has, no*, during mbtic: > enkulu u b y a kutcta! i l yeaw, lost one iou» of its iudt- ;wnb -iye ubakutaza uyavuyisa- 1 ii.neu. It "contiuuejto fearlessly nj e kalo kwantmpumclflo yasiwit up and show op «vtqrtlting and )3. 7,yc ityalikc nganye zinev t a j M j whom the Bditor believes to bingu Kwimfundiso zasc Wcsile. h 1 vo deviated frou the straight coarse. Ekolw.i okokuba nama Tshetshi I gives a cako ever/ % k to aomrone anenx.xheba kuma Wesilc cngafor Wuioethiug wid, done or written ( 0ndwj kakuhle zizazi. dnnngtlio week; and the coartesv,,,,. mt * «««w r e n c n Sdprmld last,.«k I? " *». AMANDLA AMA WESfLE. lnkomfa Yama Wesile. Do yon wish to retire eaij Of course yoa do! Then Advertise in the Tsala ea Batho, The Great Bi-lingual Native Organ {SECHUANA and SIXHOSA) T H I S W E E K. s v S s f t b. ita manhood.' For tie '"'n g o O u ^ ik o kwinyana eogo M»y * *,he Native National Congress, A fric tlie journal waa owned and edited by,7jh. Xana n John Rejila wajepala '' ' BLOEMFONTEIN, FRIDAY, MAY 2, 1913, ' wto;»udwouuatihwu» ^itw^ -v»wc!e<wl'ia intrfuvelelo W Pablished sm)iltaieoosly every SATORDAY morning at under his rnuiugouient, will continue f1oilier) k*i ncwidi tun* Roma, THABA NCHU, SATURDAY, MAY 3,1913. to be one of our moat intending. Waza «Tuo wadibaniw izinto. e*inmost new<j, moat fair-minded, and fur dzulu zibuk'imkani bake, yazan Lata all, most critical, of oor weekly fl-nthrr) nu Wwile badibana ngendlela journal*, and that it will lielp to esu- yoko/indi** kdo, I kolwa o«oknb* H IR HBI.FY., PRETORIA, BLO EIFO N TEIS and H a t e N ehn, They ting Coon Song3 N» t i «- G OTe n»» «t G S t. f o r t l * U n io n o f S o u * i hand and nprowon with the "fioka okokuba ngofcu kngdnwe iii- Africa. Plantation Songs, o*.p,»ba hoogk tapttai, tat k«ibw> w U.,. Post fn)m North south, East and West with that ngliteoomeaa which euitedi \ in i ',knba knng* biko nmhla k* ' J ^ _j Qoeen Victoria * Dominion* daring the I*uta? umhlaumbi oka WeriV.i brings fresh Subscribers. W rite for particulars to lut ccqtu7, U^touiU okoknba inganamandk...1 ngapeza kr>ml-1a ka Uingana (kwahle- \ The Editor, Comic Songs, Sentimental Song, and Songs that will alternately make you LA U G H and CRY. M a - W e s e le. KsmJibxx1 'C Tvilitc ute triniiaa Ituhi onkf wniwbo itc ikipamemi. n*jemj* kninto mbhiui nj» jndibuo Xangamagama iicnda.o aba " ' I ' t * 1 tshintshclwaulo abc fundisi yi i«ltn»in i>»> Krcta» badmm Don t fail to hear them, ' Nkomfa Ic ibidibeno edarban «k«=a» kulenyanfia jfileyo: E«j.m iato-ib«ttal.k;tk«raaek. BLOEMFQMTM, TEKIPEttmE MU, ', ik» idibanise lonke abatl B ^esn - Maina a kc a baruti ba Kcreke Kratt0 y,.0 *, konza. THABA NCHIJ, WESLEYAN SCHOOL R000M. ca Wesele le mefelo aba fapa- I'te capa kwiudlela roknji kwa- r i - u u I f D nycdicocnc ko go one ke phuthe- banta nitralikeni.»ati knlco ntjafo. Admission is. Children Half P na. N " ; a 'W o b a 0 ea Baruti c,cne e kopanctse n ikiaiiag aai ibikoaba. Doors Open, Hard Work, 8 p.m. koa Durban ka kgocd eshuleng: lo ycngqondi, wati nmkn nfntneneoko - Cape of Good Hop. District: kwimmvakactixiejagitayo. WateU G. «. MT0MBEN1 MANAGER. Cape Town, Albert H. Hodges ngemfunefcoyokuba kuneko atnadoda and Geo. H. P. Jacques (Supply); anezimilo tiifanele lomsebcnzi we Simonstown, E. P. Thomas i 0 - i {amiaa A r r, H V n n a 1 Kicp'H:B- W H. Robin Tourtel; Cape Town Uke wafunda ngcbali le bandla C o n c e p t. In the Wesleyan Church, Monument Hill, on FR ID A Y, May 9th, 1913, when the Kimberley Native Teachers will render tliat ^ a l i f e a R, TSALA ea BATHO, BOX 143,2 CIM BERLEY It will increase your Native Trade. * T H E P EO P LE S FRIE N D. Lidibanise i TSALA ea BECOANA (Kimberley) NE J MOTSUALLE oa BABATSO (Johannesburg.) and Mowbray (Dutch), George kwjminyaka emine e g q i t i! e yo : okokuba ibandla lama Wesilc li *~ ' _. '. nendoda emnyama cngumfundisi Grahamstown District; Port ote wazitabatela kumscbcnzi wo- n H lr a Im ir f n ik a ln Elizabeth (Central), W. T. Whal- rnzi, wama leperc Emjanyana. LipDIllfl n$3x3 IiyC, Il^flyO yoflkc illllgqldglo* le y ; Ladismith, A. A llen; GraafT- Wati akobinwa okokoba ayaqon ,, nda na okuaza kukwcn*a,uteewe Reinet, W. W. Rider and Charles wayevuma ukuzahlula p a k a t i Denston; Willowmore, P. Eyre; kwabanye abantu bonke ubomi Cookhouse Railway Mission, W. bake, ah'lalc neziguli. Nalouhlo- H. Ellison; Fort Beaafort, C, ^ ' ^ V n r y Hepburn; Seymour,T.D. Rogers; R A. wapcndula i Nkomfa kunyc Amatole Basin, Simon Gule. n0 Nr H. Wood J. P. wase Rini. Queenstown District: Queens- t» n. F, Holmes and George (, M n u ^ n a l a ^ T '. a s e Tindale; Queenstown (native), Transifala utetele inkutazo yc / Funani; Kingwilliamstown ^inodi yase Transifala kwi Nko- A Grand Medlev of Solos Duets Trins Ditnrfpttps Sf * \, Urafundisi Amos Burnet wam- * * ' Banfield; (native), Jonas Conjwa; kdwe ngemigcobo, ute kwasey u in t e t t c s, Sextettes, Part-Songs, G lees an d Choruses. East London. Griffith Rogers; ntloko wacacisa mayela nezinye BY C H A R L E S JE S S O P, Mo, Anbur, Arthur J. Cook. B.A.; Cala (native), J. Ncapai; kor-ibaliwekomkulu. Kukoaba- A. Ro Musical Treat Tsomo, A. Baswai; Butterworth, ntu abakwi 600,000 ebandleni to whxh all are invitad Admission Is,, rvoksopkx p.m. t 't AT R.M TC»S r C h e C h o r i s t e r s a r c : Children 6d. Alfred E. Howse; Fort Malan, abalincomayo nemftmdiso yayo Irvine Dyasi kwisituba esisengapantsi lore- COMMENCE 8 p a i c m * ' Kimberley and Bloemfontein kwayo nantso indlela yokwenza District:Kimberley,Charles Pett- izinto, kwanctamsanqa lempmneman, Diamond Fields Mission, lclo. F. J. Rhead Marsh; Brandfort, Mnumzana Burnet uke wateta f Xmiwe, F. Mcrtff.ito an«harold V\e;d; Birkty East, Jas. ngendibano yoou Wcsile kweli, Mariner; Scnekal Daniel Matse- ute unenkolo kuva kubako, okope; V'rede, Thomas Stanton; kuba eiingotyo zale ntlanganiso. M. Mzimbo. and M. Soga. K r3 n!vad. R- Speight: ne Transifala kuko into eziyenza- Kimberley, kwezindawo: J o h a n n e sb u rg, P retoria, B loem lontein, nase Thaba Nchu Ixabiso 3d., O K A N Y E 15/- N G O N Y A K A. Linika zonke indaba ngapandle koloyiko. S H? ~ i i s ^ s : «s s y h t e l w a DM I b h a la ^ t e le k e. South Afriean Native Tem»x>: M rs, S. Kokazrla, anj H- Natal District: Eshowc, Joseph yo. ke akukude, nakuba kuseko 1 H.'E. Smith; Melmoth, D. Ernest ngxaki, Engilani intlanganiso Cirr; (Nongo.na) Ingwavuma, C. yabafiindisi ibona okwayo, oku- f l a t i o n a l C o n g r e s s. JtA»SE»: M Mmema and S. Mjtlhabi. Pouslen; Miritzburg, Arthur J. balulekileyo. ke kufuneka bebe Au OMPAMS f,.md F. P. Xiniwe. Clarke, (native) A. Maila; Rich- l;iwc- Yayimfuneko ka kwakutemond, Wesley Hurt (supernume- iwa no Rulumeni mayela nemici- fary; Imlalcni, A. W. Cragg; mbi jfabantsundu okokuba i Ban- I-Arente ziyafuneka kuzo zonke indawo. Ladysmith, M. Jameson Fletcher; dla letu. litctc ngazwi nye. Manage:. G. S. M TOMBENI, Ladysmith and Jonono s Kop U Sihlalo uyendule ngamazwi (native^, J. Magomi; Newcastle, ngobucnle bobuciko, yaza kwa- Bhalelani, Nitumele Intlaulo Piatusl : s M. A. S. NTSIKO, William Warmngton. nyulwa ikomiti yokulungisclela Rev. J. MOTS]. umcimbi wendibano okokubo ike - K U - -. ' ': M I (G u n m a n o f the L y n d h u rs t Chairmen of Districts; Cape of Rind School Committee) N*l w.lli tin the Chair G',M G «W Robson; l "ul" n yalia Intne ^ hair- OraInmstowa, Robert Mathereon; njq The Editor, Qurenatown. Arthur S.Chaplin; Ciirkebury, A.J.L ta a a rd ;K,m. D O H O T D E L A f Iwrlcy and Bloemfontein,. Wm,, mf, r:,<jv t TSALA ea, re ^ (e ^ fs :W ; Natal. E. Nat- CjEAoWpgei^t Du not Delay Advertising Your Business. : ' ; yomt BoaxEs BOX 143 KIMBERLEY. V..,*<«.,4K.

17 J f i. m t f f a l s s S T 33*> c. O / S i i n no n THE - m w K i 'tatho,»!a V J Is*) JPHOOKO. J o» Maaera, Dirtrid -'Thai* Who. av&.a&om«h go Ithekelalefatshe je ieigo SekgO# Sit MCgOla Go- LO ETO. Ubo kenale pjco ttoea ton* le IWlia* -v a pin* ka«tiong ChW Molala Mu - Rev. C. B. Lipbooco 01 Grwn- M osm.v -ab o lp iw n n M k i S.». * l i W k S S S S J S K W dimo TIung ea Kgosi. r* «Fcb^ I5!3, «*" V *»«_J0 bora In ttitt. SV i t thisa Bancho bao ponto left....-batsadibam ele Morafe ( d*- maoe Sti. PhirfcW l i t a t a u. ngoaga go busa mafatshe m " T -, ^ 7 /.. <*>» «We ke *.»««* * H * W k i w i» <t.». K«, * * > *. m a d...me. fa a-le rc k ile n g, Gape G a p m^ inr ihrtrict, Bccho*n»i»iiJ. ki Goromente o ka gapa.lefa-. PA.EA.M.PA-fcA-MATLHOKOA ATLHO A p* ologs koa Warrentoo. Kai-bodirtfa MoiaU v w uouu i» APRIL :t, lolsf mohanwgadi «g» tshe ka thata (ka chuisho) MOKGOKGOMA. rtna phuthego e tona nabo lea 26 mnrlf' Erfle ke**na cboa go le beela tnoko gore e g b Setuio tfducoe kc Mr. G. ^ Mobk martn* [a * \K»- 7 ij nne ja Makgooa. Ba baneng bale *0 ^ BWUDonm. le Chief Sila*. W w o a n t o e H a «& «< % gotiheieie go *,. A '1,11" - Ph».ht «o Kgi»» ol! > ko> J n * W ' T b n w E * S!! 1 ' S i ;. ^ v<. ;?t «. reka lefatshe je ba le ruang kamlha ea bonym»j«joa <*i l^ p ^ n b o If t b g iw -5{j, ; # i «s H» 7 ka bom orafe. <*..- kerekeuabone. K rbolotie iem «Morolaptnyi. ka ', wko1* «bo I * X. M 'm &al M3*1'4 If.... «PO R St. PtaTa Eag- Miwoo School e~ h o rataro e bo* Molao^li oa Austril ona a_ bo- Loabone, 27Fcb. Ea je, - i G l 1 I T tnrtkl* Inn TarfflfrlW IlV*** ' I. A. S. N 'M K M iim lt V b^a r k ± * s x..'. *f* -j m Mn.. rta4ln4 llv lflit.jlm * ^4a/v> * ntrn f m m nrni I* 1/\niT n *4 ifn rro«m _' ^ ' "*, n^ n8 6 ^ r 6 m 0 c ianl<a' monkooa<ii!lharetse fela.monko'.a KgOM Silas Molema u iin o ia h M c c... ^ Gwh;, r i a c d k i ^ s fc 'i > ' " i s W T neng- ^ ^ pa r lao 00» «* & < ba * * «,a- 55S r * 5 f? ' ««i * BMfwtfftf t ga o n k o o kgoretetsa ope itsetijttot'obstenieffleft). ^ mcd^a.moao bore Kito*1Leltoko N1 «* * J J I w, I i t '.W M ~* «o r e k a f a k g o r e l e * ) e o e Peps'ili'choaoa fc!» li jsonko, M onuhra.m aretllk ibom ortm a. ; u 'j,,*,,!,. M J M i U k i f t o T ^ h e f e g o t s t o m o., % ei it ii W W m. T ' ^ 0 1?,w jni,.t j S! ;, S. V ba*. i ^ 5» a ^ ^ r i - ' a j S E S f e # J I ^ % ^. H > a o M. e a b a w a u ti., e M e ta y '». S Office,Moiem., t. ^.. i. i. i jo '1,. n g om olai)g p e h t t t b Nk Bocwnl u S m (h»'u. S m If ^... '«raa^; *S " ac. ^ ( isf t ^ >lasin : kara ca ca Ktftor KaRoe R3Roc fr-*^ cilc'goeolttto.''??.-?^ cile Kogplflgoa' ^ w**1' mowr' 1 C> k»b* ~'b93bp!s*g' q Chief Silas Molenu iw R a n w la b*'m «nwhnie aunlo ) M t-» a*ka ea gagoe ea pilse, ise tlikho- kd«bog» '''**** tlh'. nouse di bo hunou *on* rtr 1 rc ntse re e lebe* e mencho go coa bcrfuiow.^o'>i5afa' bo anklsa polasin? eac,gtgoe koa J. M. Moi.rjui^i. V & Z h l e tlhasetse. Go go-ea K jp a ^ r '~ boilhoko.o6gla memecoobo o Madtb^atlhola-.anchupetsa,m««- y ' Vdabmi Cap* T.»n m m z A. < l a t e ^ ' S j m < A.t H.e m a j a g p o Sart>- r r a g n e f p r a i o v..,i :. D ta M n n e t T m f i «,, 1,4 poiasinj tsabo MrLe-.... A... J f t ljf ^^fi^krngg^fgoltogsl fano x. l.gl l *.. scfubalc^-me- teane eonyetseotirotyoidiactof Ofld 3 golflljdlcoc k f T B» c i» h» id,oc 8 r5ka O na a tlbot^toa b.-le mo (HB6tlboieng S i f f l f e ' tsa S Dana.rw.a ; J h',a colclola>lorenabatbo^at b«mol" ni; u " hil ' t *3*,'! 1 i mafatshe. mafatshe, eo go tsamaea Kol ^ e T b le T f K H r a ila ' r r * tlhatlljara Marapo... y....i,.v. eopcps e thusc thata. Molemo o M osik«#»^li»tuttf W fe is b J? 14- ' ' kang teng. Leina ja one na ts S ^ ^ o f f i a :^ t ^ - A :' ^ A M<^ DlPft.ATENG KA DIKGO EDI... p o th o la a rv;*f Zam buk Mrs Bertha van Heerdfn B «* «ar» It BogacS^ JtevK? &oa? 3 tjassonsf?oeki. Bassonshoek, D«.-Aber,t*i Lrat-'Aberil^ m e a bone, a rekisioe ka ha«,art:-*seb«kj»«,fe1eje ls,ji* is hnmbpla 'oa.iaiilsk ' j * are^ EHlfti* <en*no.«la Z..%9VwjMa_Un» Irp tvrpta mn W*twv\a KalKn hau Ksnlu hluuma TT «ban, WHOM jam. ji -moleo* jr _aare_ke_a Bancho kgotsa oa Mxrist _Brw. Co^ge,. Ul«fh-', {& AafSVAOca UKUUKd, HIV IB ci gc- III i I r n i i n f T l i l l W I W i J S i. M w j i r W S i r Ga go motho ope eo mo- raetct.jsena mo Cape f t uchotrtfam kang lefatshe; «k0g0t i h a g a w l W S ^ t o ^ S K E ^ " " v" WMf toco.,^maja. Ga c«a lefaelego rekisa o tla dka Katjenotb ; ^qbts 0> ww^hi' Morago Ri picovattisale krosi d'nthooj-aoa mo- legoejaneng. K h l h S r ^ S S m ^ ^ ^ VmHelela dintoa tsa bobolokolo W tsa tloka tsa kopana Konna v f a t -eow kgosi es»lc mosimane,eo "thoeto eos.:e tona c cheretlang ; S w S i f f l M n o tse di gone fa y i i f t a & y B S ; o c iijg? *Ke 7ow f t m o o inyi^ dl) H fa Motwlrtrse «nkganr.gorarwakanna w, fcp,f * V * ^? fcp5a.!xv V-? 'a.b»o«tooas*fbbjr, 'f«fnieco. mhf* alelekela^barnlonc koa Thaba Wa «<> fitlhcl* «mo R K 0l\ ' l? J, h 3 d?halofo ^ g o a ^ t a ^... B ^ ^ c h o. f e S ^ o gtmaitlsho * ««* * b a n c h o fe lem dhgojhaloto r w ^ i g ^ 3 ho»*e is.'(ale &>* <» ke thaka>'m igmihk-ka m« «« ka cone, fa ba^sa. hiroa mo l p. ^ 5s.6J, o t8aea ea Is. 6l mmelelo-ea nna ea nchupctsa mhong mme ea s.molola botlhoko "" atffiijfi ^ope a Bancho basi ke o l..... amecoe ke mp nna fong janong ke^drtf; " T'TiffM fflit irr ke fodile.-wme* iw-'k?r«itoioi.\..., "'.^MoUodi-Golo o tla tlho- f e g &, * g * g. y % -,i 4 -a W i.jrfia Ssgfiti ea banna bale B «f l ^. * d l e ^ ^ W Mwll^ batlhano, ba ba tla bolela oa magae a South Afrika, o' p gore-kennafatshe -afe-ma «ktrior le"h«o»<rjwrtk^ <*a _ wl: V1Ssaas-I-Bsss Dancno, ie mesgoa c men- eseng a Bancho eare, mo- «* t. «I R g S 5/ w ^ a j s r a, ^ ;^pblaai& ;ifiia«> elela pele «ara!ro-- n^jc ta ' CO tsam eam olaodi-g. olo.. a W M S^S 'fsa Bakaaledi..ta w j K0A 0A. IS 8 S «ii9 B ti" i 'ii atlhola^o,;march 10 teng keea Kanye. ka ka : hutsafala ; ocofala me k.i naeo- tshaba go.*' ^»' J,N...,.'jii»«Atoeto ba Kanye bankemetsc lekoio jame ganke letlhola le fob (Nf«wagafi^,^jJitWt.lwMW^Tfip IjO^afcsiM^o^fJtxa lta tm-'ea tlhda-fela aiodiphatenu."- ' ' * 1»Te»e Zam-Buk. m ka.lira jalo..fto.ir E t o V W i A j U J l O ^ ^ o nabo m o k a o ilo o tjtj W k a is jb, to ncollem. EeilekecocW a pelc ao d iri^ Cole Lioieieng 'eojlo uqtei W.uoapico ^eo 7, m bul- ^, ta l g o ln A n. K t ka gakolola baba bolaoang ^ dintho.»' fltjt O Jffl$*B di Moisakama. ie bontsintsi fe ^ air>&«dirise Zam-Buk, lya mancoenyana a sfogt jpa Magosana le y a a Uhoka lei» da kg(»t * n ^ * < - iloi.naj.eone iloiana iaeonemotlui mouonb 5 O T ^ 2 S te s a 5 g 5 P B f e ^ j^ jts ^ ie - ^ E ^ :E & -<oamakau:idani 6e«-bo<te ka ^ k la o d l, lt#tjtoto;«alaui a / f m Buk^ nlm W f y r g ^, ^ BpyWoav tbatetr A kganelo krf»na tkaumo'0 omakaba, kea- iam-buk erekisfoa ditoro ijshst -ke tftolkvo'o diroaftif'sliopedioa ko Chief...Voaoico. cotlhe tsa^eleroo ka 1.6. kgoua,';,.k e ma-wesele. kampo \ * Chief Mofcala'gad!. Messrs Peter 3 9 ka toil. Tos5 e a 3 9 m ntk» 1#c_ Jo d ifllo ta J a relc. babadi ba Kgasa, le Ramosemeng le baba- ^ a tsaea ea I 6 SOW. KomeU 'i- ffiflxfcr.ot-ite.-rekere bone mo ngbc. Faele madiridiri. a o e n i i.w JftW B p w k,q k -9 i<>ng St. I Kdiweioatw :.,WfW. dime ke mohumagadi G lpb TM fa^lotf km dueloa kr li& a^ jjeile mtjoj^.-tlh^iog*- Ngoakctsemogatsa moshui Chief ^ n8,,,v ea ^ qkapyalo,.*obon^.'se.bathoin* ''kesifoa-'goa ' bofela swijinwng. G* gono gona le moroetsana eo ona «r ft r t l j._,.aw»po Veleo.fba baiho atbwphecoegookfuifeja.rqnkalo- M I ; S p h P l l P u P P 1 ' ^jirela molao Q -«kaf b3 bol^-.lei»; uontlhatoetsa, goitisa lenna l U i V i i J U l l l U u l l u l i fcwyt..lefha tm^wesjyc. a <Unt lc gontkobitu, kegom'ona asaka - : 7 le.y a l ^ f t f l p 'w ft o.<nft CSC-' ke»la gorobala keese keje. kebo- If ft SPOT ^ooa'!8o<fin.o^ W a ^ g d ik ^,' (oweka 18March keea Mafikeng ^...we, itte. oa^uienr.taiprka bavuteo- ^arc oo M.eeh k.bo keo. le [ J 3S80 { 8./ffim aiela' «n- jjoe: D ia # S o ;i,.'dtahe»,,23. pico Je Barolong. woltgotleng e lefatshe gma H ifc n o Misses M. LuVa ^ 1-kuranta,6;. 10, tona.ea Mafika pico eok*mecoe Hukon* ca T f n i l l l li n U f f m B m om afetsh^nga a siame-^;okoajft:idst(m,belle,m.pali-..btgalafas,21. Habakake>,5,15, ^ CbiefLekokoMon«hioa.ba*e- 55, DE BEERS ROAD. M N A T fc N n /vjb ^a»% ;3iL T)itp(ilo^e i^i: t«r»g,bo Chief Joshu^, Mplema.. I B l f l M * T p tc n a le t la r e k a ju l S. KokoieU, fin-l. >fbeile. Kuce- ngoe ke tse S -X i Molema, Tiego Taowr.Toko, Oanfi 1* Stcihto*. i l i M v i t n l Iwe ndlfrfi.'^m tftfabetf1' Ukoba Sckgeehaheng's4 2<kh Moo, i,taolelo. r" fc ' marem,uouj- 14, NOW M lin Street, r j i S r V D r ' ake ap6tn*e cip e umtl ttk flty a ;JKkiaterig 1! i Eogacu, Eonaeo. M ^a^si.'jw LepuUne;' 3i< 0 j,, ^ G a gona T E reke-jikole, le mawenkele l w t -aiebe IjNN IcSi5* m t U : m rit ib i. stiintetla , kenen% pudtnaja ^ n 1 ^ 3Santoro le cone dl ka yake yengoma yerigoma wajslio' wajslio ngo-thc rigo~thc kaga ka Bojaloa' ' le BOtU-g a a. Ga jo b i '!. <».«P.b r n r t. -ar. o p e e o R e b s e o a a g ea Homehrwf'of thy1weaif. 1 ks&e g<n«*)^onrw 0 Jjone eo ilo U hadi belucotshelwe JikeMIe t»a Itsea*t«W Jr,jtH<toipil<H? - b'morena Bakokipang _ Mon-. - A u b a t la S om olo,*. *i i mafatshe a "W Mb J. W. Van der W«. DumeUl^MEib&Mrf;^ -WWf Bekuko aba M rv J. -. Motshuffli' Kenna hiotlhankaoehi ClS m» ^ E * o " m a fe lo n g Mcssre N s MotshurniiLu'cas K e: eilc n e TB 'i c Dn^ftuna^O i r m i n i r i i o a -aq o b gjujcho ^, j{aeie Ba^ A. M. fe. Church, KJipdam C. P. a b ^ ile le JM s L L e k o k o... 0, m 8 p a 'M a r«5 e, TcHfni goema Chief Le- r,a a,a t a,. i \ I'abaa gtladioo ke ChW Sila«ha. 0 88gQ lm ej& u U ^ < jl \ A rile pico ephatlalala k»«g«kelecoetlg ea? a g d Wkr ^» 5 ka 20 M w li 1913 care ka 24 Maicit tu^led» 0, thlt* «K ). t

18 16] THE TSALA EA BATHO, MAYl 3, tele irafu ku Ruluroente Wanted Immediately. opakati, mabafake isandla sitshone emvabeni yemali fast news Compositor fxh'.sa y e Bhunga baze kwako ba* Apn'erred> (or «:» in t'r v sifake nzulu bakupc imali Offifi- Must be ;i I< *-*i ab>*.jir.er emayibatalwe ukuzama u- Apply at oicc to k.uncedisa u R u lu m e n te The ED1T0 2. ukupelisa isifo sempahla, TS.lLA HATH,'. im t a n e lo engeka Rulume- R )v 14.; K r.lh-r:.*y. ntc mhlope. Ingeniso ye B h u n g a yonke iminyaka g o ita incito nge 5,000 ku- ABRAHAM Ml, South African NATIVE NATIONAL CONGRESS. [E s t a b lis h e d a t B loemfo ntein, J a n u a r y 9 m 1912.] SIN CE A F F IL IA T E D : Orati j c Free St.-ite Natire Congress. Transvaal Native Council,... Natal.Native Congress and many T..1.. Ai'tw.vsJ 1 ^ ;; ' - n y e lw a ngu Sir Herbert Dnited Mission School, No. 2 Location, f t S E & S S S S Institute) Phoenix, Nata,. ni bembatiswe ngemicimbi CO RRESPO N D IN G S E C R E T A R y ^ M r. Sol. T ebaluleke kangako nene- Plaatje, 14. Sha^nbij'Street, Kimber ndleko ezingaka beyiquba jgy S f e» m b i^ p L l i ms - ' RE C O RD IN G S E C R E T A R Y,-M r. Attorney G. D kuhle kingaka. Egameni Montsioa, Pieteniburg. KIMBERLEY. lamazulu u Rulumente wo SENIOR TREA SU RER.-M r. P. ka L Seme, B.A. Manyano wenza ntonina Solicitor, Johannesburg. Do yoo wish to retire early from Business? Of course yon do I Then Advertise in the Tsala ea Batho, The Great Bi-lingual Native Organ (SECHVANA and SIXHOSAJ X otherbrajch;3thuis'wutth: llaio n anj thj Edited by the Corresponding Secretary, South African ll\ ndwa mhlope xa siti indlela FrotCCtoratCS. Native National Congress. ka loliwe wase Marseilles N EW MAIN >TREET - eya e Maseru yakiwe nge Newspaper PreSS OfgaHS! 100,000 imali eyayibolekwe llml ll laf Durban. Published s iip ltiito iis lj m j SATURDAY morning i t T.NTLANZI ezintsha ziko kwi PalamenteyaseLusutn N M 1 ^ Mafeteng, Basutoland. W o rn oa, yonkcimihja. Lzigale- ngu Rulumente opakati, ^ aod Ahmlu.B ath ^ o( j ohannesburs, Tsala HIBERLET, P O T C U m p i, JOHAITOESBWjG, h-c itruwa cihlala z.ko yayc ikupela kwe Palame- ^ Kimberley, and A.P.O., 119, Loop Street, nte yase South Africa enge- * Capetown. PRETORIA, BLOEIFOflTEH ud Ttabt M l ABRAHAM BROS. P R E S ID E N T -R e v. J. L Dube (Principal, Ohlang Native Government Gazette for the Union of South. i Africa. 400,000 Pesheya, kwe Nciba Native Educational and Industrial Nearly every Post from North, South, East and West natyala. Ukuba Nanko umbuzo. abe Sutu abayi brings fresh Subscribers. W rite for particulars to W A FeT e / S S u T f o r 5 "SUTtan?sunrad ^ y0izi! JUNIOR TREASURER.-M. T. M. Mapikela, Box 88, the above School. Salary qamo ezihle ezininzi zenzi- Bloemfontein. «8 per annum. Duties to wa zezi Palamentana zimbi j y w rf for aod ^ Bra ch Reports commence m JULY. ni, kodwa Unondyebo wo Apply enclosing testi- Manyano ubonisa ilize ko- t0? m o t s h u v, " ^ C k w a S Secretary, Bex 143, Kimberley. CO i D j ntsundu. Kodwa njenge 'H " d_hs R oad> n to m b in i ze z im u n g u n y i g SALIGOTLHOLA COTLHE. Kimberley. zi ezixelwa ngu Kumkani u Solomon kwincwadi yemizekeliso basoloko bekala ftsala ca 36atbo. besiti. Rolani! Rolani! Lentlauliso icalanye ivakude Wood s Great ibuye izitende ninina ibe KIMBERLEY. MAY 3. 11*15. ngu Rola Wamkele. Kangela kwi Cawe yama We- Peppermint I f a n, A r ezi' s!,e' Palamentana zihle neo Anri^ U Rh zimbini- Inabameli babefula Peshevi V 5? a ndisi. nabasebenzi bezitili Cure. p? ezitandatu zase South Afri-,.? 4 l? ein!c 03 sishiya ela Betshwana Ga M achobnyego otlhe ntnt I j i r / r y l w 2 nompakati wase Transvaal. Z ^ v S ± t0"e,e w * E Nkomfeni abantsundu i pcnnh Tb i nabamhlope bayadibana a Sehuba. Diirhan i Bk ^atete ngokufanayo malu-. ** l,kd,b a ' n ^a ne" c it 0 - A b a fu n d is i The Editor, y TSALA ea BATHO, BOX 143, ^KIM BERLEY, It will increase your Native Trade. T H E P E O P LE 'S F R IE N D. Lidibanise i TSALA ea BECOANA (Kimberley) NE ] MOTSUALLE oa BABATSO (Johannesburg.) Lipuma ngaxanye, ngayo yonke Imigqibelo, kwezindawo: Kimberley, Johannesburg, v Pretoria, Bloem iontein, nase Thata Nehu.) lakw izi tilite z s h m i eb- 1 N ativ* B il1 yooihlaka Munisipaliti nezinye indaw0 ezikwalapo apo kungeko *i lo k i - nesixenxe. Lidibana yonke miieyo nabanye abatunywa ka Saner. iminyaka pantsi kolonga- ngamagcisa okurwcba,aba Isiqendu sesitatu s i b h ekisa melo Iwe Mantyi enkulu kanee beve bubi ngo- Umiolo we Native Und Bill ' " '"i.. mhlabj... k 1.'13* Ixabiso Sd ya Pesheya kwe Nciba, uku- kuhlangana na b a n t s u - Sauerupapashiwc ngoku W- J J " S lps f f le U e3 G n!il xoxa izinto eztnomdla we- ndu; nabantsundu abaxe- qe^w kbqiu w^eiiuvajo^yo- ^ ik]nkcbe ne siqen(lu O K A N Y E 15/- N GO N YAKA. nqubo yabemi belo, izinto lwa ukuba babangamalu* kwanamsa imiblaba pau11 - sesibinj esitintela abantu abense ezinjenge ntlalo, imfundo, ngelo abangawafanelanga, kw akona ngaboabantsundu ukutenga iminokulima no laulo Iwe Mu- mhlaumbi babaleke neta^-.uunmhlabaongapandlcobhalwe Linika zonke indaba ngapandle koloyiko. nisipaliti. B a z in to ama k bazanyazanyis.a knpeh 80,000 yonke iminyaka, yintobeko kwi Cawa yabo. kubapantsi kwalcmtgaqo ide le-. r?\* i r - :» u U n M n el ra n.ikt.k. i n. M! W nantsi kwe- rwcda i 1nendawo zabantu bonke imali exasa iz.kolo, ihlaule N'komfeni ehlangenekwa - W abasebenzi bendlcla, naba- Komani nyakenye - ono- L 'Handu Palaraente kwizitili zabantsundu. ka izikolozokufundisauku- ndyebo baxele ingeniso eyi _ h aum-y a»i*oinihlaba yaba- IRultuicli inokupapasha, iyivulima, nabaki be micancato 180, d. eyamkelwe ntsuruiil-akqsayikabakokwcna. meleleroigaqoyokufunaimihlaba ne dipu. Kwi zitili se w:zindawo: nisa(nokuba ngumntu ontsundu kwezondawongaba otstindu. Bhunga abafundisi batulwe... r...,,,. olengayo rahuumbi otengisayo) nabangensabo abaimitwalo vokukangelauku- J S S d. " * S «.7 * S P' ' t a ^. S y o e t xasa izikolo ngemall, baye Amabastiie Jekenj twesj senr3 okokuba lumente ukuba afone imihlabae ke ngoko benako ukucita Amakola... If l3 0 9 Ontsundu babe nemihlaba uku- Private cmiwe s'siz'*c csintsiiniiu lonke ixesha labo ekuka- W,.nninclano eneumanea- buyekezaitabelo(share) lemveli- 8od" a <*a* nempilo eyi 1 ngop n tu nj,ouas- mojent. nenkulelane zale cawe ezi- hlaziywa jdeiauluneli ixele oko- hlaba lowo otengiweyo. kwa Kulonyaka ama ungu e fana naba base Lusutu na- kuba lorahlaba awuko kwi*iiili ngokunjalo imiblabi mokutatya- Bhungaatete emabalem: - )a p^heya kwe Nciba ba- zabantsundu, nexo zibhalwe ngo- tw? ye,nziwf 1 cngeyiyj U Mr.EnochMamba, mts,- ngapantsi kwesiqingata se tataznata.bmih. e«w iele. T«tants.n<i«. M in d y e t e 'n T c o u n d lte f'000'0?0' kangakananina kwabanye ' h ^ 1 tothiahj... ttiek» mbandikanyo lab. jabanunndu. k»i Ixhar.a, Bikitsha nabanye abantll ukuba abarafisi bo nsfiiuzibanisandi, siyj sisiii Isiqendu sokugqibcb nesesi oatete emabalem ngokupa- Manyano bebenokuxela ca- emva kwembekiso engentla no tandatu siteta ngemiteto nez> telele kumbuzo wokupelisa ce okokuba ingakanani papasho Iwesitili csingesiso sa- hlwayo. Pakati kwexiqendu ezi- Uifo sempahla. Bafune U- imali kule (ex-4- bantsundu. almko mntu ontsundu sindisayo sesinye esalela esenkw azi ukuba uyenze ntoni- i«a n p ug en Smuts) evela 5fakufuna umh,aba ap ongapa- iweni (Act) nawupina umntu na u Rulumente imali avi- 1**r-nSu '-r?n* evtia ndlekwe mvume ye R u lu o fli. ekufuneni umhlobo ekoioniesi- A ^ ezinxowem zabelungu no- Aukoim\-uraengokuhlaziya imfu- yaka nyanzelwa solange Iomntu ^pneieiayo. Kupa enaawe- j-okuba ingakananina evela melwano ye Shares (izahlulo) zci etihtelwa eluvotwenl fwe -Palani yoicupelisa Ukwekwe u abantsundu, mfuyo njengakwisahlukoesiolc- mentc. Eligatna lili. ontsundu i sukeenze imbidaneyezinto, lln;n7; ia. m i l o m ihmri ntla nokuba umntu ontsundu iotf-'native litcta ontsundu orae ngekwagqitywa kwelokuti. em- E nge umhbba komnye kude kupe- cintsi. kwompakati womhlaba ^ venikokuba atantu bebs- blnsatlct' a U - lasakui*imis#;tojijjjsj.eu*('eq4atcr.) = Lihfe angu Nobhala-Jikelele we South African Native f t l a t t o n a l C o n g r e s s. -TC.», V- I-Arente ziyafnneka knzo zonke indawo. Bhalelani, Nttumele Intlaulo, - - * The Editor, ; T U L A ea BATHO,,...

19 I th e TSAtA EA BATHO," M ay 3, 191} - ; in: v U d B U M e nutagomi.nl.!??tanan5 -k y a p <?S mhlana batsliata babupaxe omabmi okokuba lyiley a bona mosadi a romela dicheietc 3 r0 * kc ne irioldetsi obubuhle, baxele ononkala. nalevo izakumsebenza loin* Gatoe basadi re bafokodi, hcoa ka boikanyo dikoloto ebile di co mogolo. Ngaka ea Ngani? Ngokuba isibanxa fazi ongatembekanga. Kansan* Ka- ' cie mo a,,lo«a 1 p*1* chu- ntlhakanyetsa molem-lcmo sendoda siti xa sifuna uku'ujfc kweso situba uaade bo- M O S E G f S t S & T S S f? «fc fa *>» * gontsc mjalo' -«.ga gana Sana intombi yomfo «siyi- y i- mfazi omkulu ugalelekile Pg n U3WP )f0 g Vijtsifl mew-m:i«eebe.lego,»ta g cm.irons, ji'fitihjia ktom«ai' J* SJ ^komfcte ngo'kuti: Mna evsla... kwelinye i n v c icalji jc a ia Mle d o - M rurifatsa maitlhomo a monna ka <-*nale tona ea Moxosa a ba a botshelong joatne. ndingunyana kazibamza- lopu. v.afika ngcxesha clibi V* H-.kuO* '» garona. Mjple^lang.moonaco lct*a molanm. Eriie mienid a rihogo eame cne c tfe e she, umfaci warn akasozc amadoda amabimezakuduekare 55, DE BEERS ROAD. iate«a bolacp - ka kjno, li alala - a - bone.. a s;na - ro --"-r 'r'*' tlhophcri sentle ope r»viv gore e tsw be V, c tllducdv ntsheise afane aiaiib naba uuua bonantsi. uviimuvji- Ize uv da via udade uuauv wabd nuuu omncinci miuhvihvi 0*Ufl ll J>ll jh-n«ktts»bel»uv ^? w 1' I V nu,", v rt.ik1blak3% J sidid i, me matlho arae a iti intombi yomfo xa ite ngeminriuma. Ihlazo ell- id, >jew t f,,n c.rm* thing ele ngoe le ngoa'na to '(Jto '.M d it ' ntata e ke ne s*i lllmndo, ltenqii holoni ncako aluangc libeko ta tt... " ' tlogele, ctlarc lo tla kamosho lo ntlhcne engo; ca Rifi a tla Co ka *kutloa ke kgotlhometse yde ndoda iqale ifumane, ntsommi. m PoihviMi* fitlhele monna. a.bolailc ngoana bona monna a thubaki monnaa- mooa, me ka palcloa ke ukuba izibsta ngcnyeke Umongameli we Lokishi A n batla 8#moio.o. esengjalogoipolaileene. A ko ka molama. erile modisa oa lo- tiro came. tyeni, ku'» indoda yona leyo waye funa ukutumcla Remapa Marase. * bj ousij 60 balc' S S T zrl bi,t3 1mapoli,M- Erile k" senairopako,onke <-*»xesha ihleli pezu ipolisa ukuba lizokubamba gklcng sehuba momaabanyancnr m>sa«li a rapela are ba lesioe ka., MUCk«hvim i netceha In Hlaka- lamnhnrln nmnhihi tl-vwndwa o o sa jjia fe ia ican» a manga lo mo ree lore a ce babrdi.uonnck.'inolatooagaroe; loloa gore kc leke Dr. Wll- k ama Q$tseDa Ka llaka lamadoda omabltll, K0d\\a tinareng ka jone; fa a sa kake a ^ gaiana dikab>, jaanong ga liams'pink Pills, ka dira pya^a- Kungako oko^ iti iomfazi wawa ngamadolo kelecocnff ea vfago bolao ke sechoga 0 ka idibadloa ke hse gore mosadi o tla ca le jalo. me erile m nnrn (nindoda xaiqubaempandeni esiti lityala lake, makanga- Th»V«. f e«'n< m'> Dik^nperse, r ke serame a ba a a tsentua: pfe. Ke loantlha ke utlocla fa S i«iyicite impahla yayo, siwa entangeni amadoda *1 tunjrduiim ih«t«lohuba (loa tuba kalqsi si.),. r, maneoa mosadi a ka utloa raola-... Y?P if tl b 1, UV uve besiti abantu: Hai lawo. Umgweba ukufupi,, f c u fan^ - 2 o lli S S,*d2 botoka m e'ka to ka di intombi ka nantsi yayicitai kuba lixa lokuqalacli ertdaka f i S T K & ^ k i ^ kgak,,a-. ' 1 reka gape, me jalo ka fola '? P ah'a pm niw ana waba- ke n.la a ukuba indoda J. HODGSON. selepe, mosadi ene 0 tla fitlha a ^, * '* sentle-ntle ka go di dirisa, n, l,^uba bantwa-igqejwe induma ngottmba di roala ka tlhogo-ea gagoe. M* P K.0 Amcnka ** * *mo,ao mo ebile ga ke tlhole ke iku- na 1)31(3 ma sl>akuyotulwa ngenxa yomfazi M078EI wayo. OA BASHCi nna oa Lekgooa ene orekadiw!?.rc meen!c n R 9 1 ipk an; mo- Jitlhabi dine kirotsa,c Knisi,nz,ma kangakat,'0ma-taliyaneka51 ngama* «MET LI OA M atlole 17.1 t e l f. Sckeder, ofe mo.bobedi.ng joo.( Kc mang nl"sha lefa ele go kere le ditorocatlhe.kgotsa bambo Iwayo. Dkususela Switzerland w ay ite nga. *, L.. s. ^ )l kela diselo"mwrn'kampomo^ hai?3mo,ho'iiha«ni' S... w a: *i!? ,~l~~ 80 P r *' ' ap wamana,mana umfazi uku- Wati kuba wayengenamali w; * * ^ sadi? Thaclo ke nhokolo P ^ '~ e ca a bone, moiho tlhagang ka moscse,w Williams ll, 5 f Medicine ; ' ^ ' n c Co.. - n yuka nvul-n j ngexabiso wade u» yaneleyo «v U >okuyil»talela yol. o c. 9 M 'Z* k\ _ mooa fa c kopana le thato ea ncn phuthecoc Phuthego c tona ea basa- f'008 b Long, Street, i 06!! Cape J Totfn, *kuban: i^bane yena vena wayinyanz.'la Tolen; T o l e n i wayifihlaezilokweni } koa n»l* nil* r» k»i k»r*. t%... rai h0 M npa. mt^adifa.gqisena.bannao ^i ko Chicacocarabile kituma- k? 3S-3d. botlolo, kgotsa intyewu ukuba ibile isoma zake. Ufikilc e-ofisini war irbie Kcer mo b»-n»(i*i<ie,n» di phaualatsrf coppedi a inogc ianoca gor.-go se tlhole go bonoa dibotlolo dile thataro ka ^ j>unzi iminyaka esixenxe seshwa, amapolisa enela ww»i»* ml* k«t-fo) ««<* banna bale shomc bathothome isim ch a dj monna, l'c b3 mc torop nr bo hc a 'P001^ (, l7s-.0 sa duele pose.. ^ emva kwe ntombi... yake. ukuba u. i: akananto. Ute irtcimhi esa- Wnlhuku teln. kk«no Kafirfon- koa tcng-teng ga cone. Ke j,ka Maburu. Le gone ba seka N g o l^ e Lusutu ztkutsne hlel \asukc yona ir.tstmm notho a»«na ma<ii othlr shone se care monna je mosadi ba, ho a b3apara hempc di Vo.,. ^ kom0 > 3 ' Vc Alarm yabeta, zasezim- b.m^aun, na. r.>f. k. kro^i ba t a jchoann M M,ka im nuium melsampo, ka... jc klaro- tsl. IngXOXO YaOafaZI. kanti ke izaku kttscla ist-boya inja za Komkulu. kh.x» ka diweke. Lo tla aihkihci* milo sayo kwamanye ama- "Wati shu engabaselwanga. no. nyalana ba bo ba scntsc. m 0 u ilomtia Maburn w Siyabulisa Maxosakazi! doda njenge soldati likuse B a u m a n n S fln a rft. banna kodwa u Teacher's Salaries. ckete mosadi olebelctsc go ko- Bccoana ba ba dirisang thipa ea Batenjint. Kamtsho Utini-Mr. McCurdy was. *jew \f..haiists pana lebagagaboko legodimong selcdu jaka Morulaganyiba akga na u Mtshwanakazi nam -York akasoze abultbaic, lt1c ' rakana b a d S Sa g ^» i" " b" du!u bomfazi S n M MATHADSARTA shone se le/a are o nyala ogoana r hin, lin e ditoli, Ma-Maitisho. Nd.tl kut.wa umfaa Ongasenguye owako.,) te lll., d 5 the United J ' '. I*. oa batho o ka fitlhela monna a ITichaena man»oc a ile dikopdong ko tin a b a fazi SieteetC, k a n t i. A n d az l ke n g oku u ku b a, Mission Schwl at N a ll Location. h M«h.u.Mk, -] motlotsa dinotshi mo dipouna- Knyc!aue.comongoeoal»nebaro Ms- cha akun jalo. '-ezinkewu zinabafazi ziba- In this sc hool children of all dc-? S L E O G S mengare cne.ke moroa"mang- liejankoliudiloemoboteicnsmawo A s i eteetenasengqondw e - land ela ngantonina abafazi nominations are educated; ba: i j F A l H r i l P ( T R P mang, mogatse ga nke a choana keujrewinanyar * jm o n i, nase m oyen i. k a n ti h z \ bam anye am adoda. njenga-! hf L r i S \r ", «.. < lc bagatsa moketckete.kecncesi mosadio»jeooc. Bn tlafuma haona 7; m hcn i X a s if 'h a hafazana hate ti insrno-,, women dom. ina MolfowlofaliMnctlhocnkal-onakoenefele gose ope gape. Etlarc baeare ba ile p»pndi e ' U na ngasc m zim DCm. A a st-((pa batazanai Date tl in g q o,he Wosleyans alone shoul.l nako I/C it tj.; j.h-jtfuoa. go cse go ce kae, fa jaanong liapala le haaili bakoog. A o n a k an g e le ka tyefetyefe, s iftjv fld o ngam adoda aban y a* rai<e r.nncv far the-tcaiujrrs.^,. -,» loratoloajtositdhptjagametscng mitlflel^jiaenajc'teiiamagadilfrio na indoda icin ga ukutja bafazi. salaries? Or have these other *ItOMELA POSTKABATA K0 0 0.cngMoSbnBeie toomo'ibolo- t. a m m m * p J I M ' It - m. * a» j,,.... jkand... entloko ngamaqa-, U Mr. McCurdy....vavene- l^nonmaiions - n wan,'.*nin «,h e w > A S l e g - K B, lcaitseng, enc o sc kc u tlhole u aoaoto. *: l rtmrri.m itse gore lo phamocoe eng ka,.. [. sh^ *X -.,. J J m ise ^ n z a n a yangasese no- ^ rr 100, \ icmria Rt«fl. W<<tdrtock, bonakonako. Ke shone sc care ifataliatk' i c digtflba,^ Woodi.. **anikc nitjru m be ln d o d a.m k a D r.t r a c y, U d o ko d e la 0:!a mngv'jl.impale. monnaasena go tagoa ascnya moii(«kia boh»ko ga«a)»\o, ibenye eti xa imiswe bume omkulu wase New York, Wanted Immediately. _ dithoto tsa gagoe u utloc batho godi ^unaasa dj tlhapela. 0 i lizinyo. itutusele umntwa- kangangokuba Iomfazi wabatlhola bare kc gonne mogatse fa intlijnaofor «liable Switzerland, na ebonga ubusuku bonke Suke ngoku walusu lumbi i.,m n.-.vs Compositor (Xhosa asa tsalcgeke ene 0 sentseng erileaateuo botsalako llasiramog a i_ s? :* j.. _,.,..., thoto tsaga matsalaagoc. Ga kc knatloalkoorolos* otoro/ac laave.e!?,r, mp0n(l0'zank0* endodeni yake. Yapelela,... itse gore sefapaano se sa mosadi «ec k riu gore moiho co robdaemr a 0- K a u k e uy ita te ke le -e n k u n d le n i vam atyala. I office. -Mustb: 0 tla se belcgololoa emang? bnbuma bonagoreo tla mo thnsa ndoda uyivalele endlwini Jaji yamqaula u dorotile Apply at once to Leng? Kang? Jang? Fakae? tl»ta. ik«fauortca-afitlliamo ubusuku bopke, uze uyeku- lowo nomkafce)ngoku ima- The EDITOR. Babeu b i Mojielcdi le ba, *, b vu,a kusasa ukangele ukuba li le yenza into yonke, ide TSALA.a BATHO. Bax 143. Kimberley. Aei Monna oa ntlhaorekilemnsadi l l1! kufika indoda imda- Itunge nentliziyo erazakib l w k m i S! * *! s""w» ie i Sodoumntwananihlau- leyo. Kwatiwa u McCurdy Monuro ir.» ti* Meeua :in> e fn godibanna ba simolola go Jemoga fa 0fi* n?»l«tiio^o fcc di fc-abaga. mbi itshoba layo ililahse makahlaule intsizi zika gqitlhoatlhoa ea mosadi c tla nna e J j ^cjckoang tcog row di ngo umbete. Kawuke uga- ra nge 10,000. Kttsand cliolrliu l«m.... m k.- lout,' w t r u 'lumie. I.' itwe U golelapele. Labane enc a berc- g ^ 0. ebile a ikannc gore ga a xe c endodeni eri bodi ziti ukuquma ihlazo e Goli. K N'AN'ej I.E KICO B E TLKTSKN'i ;. f " P? f " l» «i Ukulu.kangangokubaandi- TL,... Kf Imtv KAI.A w k-^nedw nna ga gola go tla go tsena mo o~k» e bokofci. mo dinalen. ngobusuku base sqkulibiza ngagama eloqela FISH. hoilhe Ibich; k- i«nliiv!n kf iule so Van tin. «).»:.,-U oa K.\«50 (C.n- Boshotho, jaanong mosadi 0 rekoa DWcio*rs 11,0is* ka 30 kumakazi le lenze elo hlazo. Lmfazi i \ 1 * ka kgomo dile mashomc-a-mara- ^ a,,k*neit. oroloei.<*.^caarke umfazi, okokuba ayifanga usuke c Koloni eyakusebe- '.rartrdi T II0T 0 TS.\ KKRF.KF Mmusbo. Foa Togo!...u ^«.l0..imfinvm nnlfimn- Me a choare bothata kukudabuka uvalo, iyaku- nzela ukufinyeza nokuqo- K'liun-h Fum:t«re); lo P I THOTO gonne go C04 fong 0 phoanetse. shwabana yingqele ize em- shelisa amatyala endoda N EW MAIN STREET. TS.V DIKOI.11 (S(h«*I Knmiiore) t s a x t i a ua m. x y a i.a. m di go tlamela senyonyo sa gagoe ka va koko ibe nesifo sepepa. yake. Uye wafikelela kwe- thnaneta.-i-.li KAREt.0 : I.E MAbonatla fcla jo bo kana ka joa Go Koafala. U Mxhosa usuke aqubule so sixeko se mbekisa intlo- i\;t L A N Z I ezintsba ziko ru.i.k a lusllvl. j * k. losholotatc le sireletsa kampa. izembe aye kugawula inku- ko ezantsi nenyawo pezulu I. Ezigale- Tl.HOATl.tM v t*. BOTLOKD JOBOKA ALAF!. ^ L f a i T alshotshe ektttiwayi Goli, umzi.we- S la l a lik o >» 0 turu mosadi, me 7aele Mr. PANG KA BONAKO. azitirinzientfoko ezonkuni ntlanga ngentlanga, izizwe Ke «KAE le KAE nxt ke ludknng McCilrdy, milionereoanew York, «a nka a baa lebala' boturn joa V»o 6. 4 unoka * mthata ai«i^uuiiod-j- go - r S f f l? i S gooe. MAWEXKEI.Eke Xo. iio 1* ABRAHAM BROS. mosadi, fa a santse a,tshela. a,t'shela, bo- kedilo tse dintsi, irie^mo- U ftflungu naye utumelei- Ugqibe kwelokuba 418 WAAIHOEK I.E CAE kr.w ;to!o eo cscng oa gago. Kakesa tho anne a ikutloe bokoa wodolo u i u s Kevenkileni u w i v i i i kanti oko : lokwenza p - lula * nokuqosheliliyrtf nyetseng f g j ka y e ihha 3. a'fdfnle a ftifule abe abe a a kutya kutya Wyakupekwa ngu ngu sa amatyala ak^ kukuba azi KOMAXI VIEW. Fa«k.«k P.O. itse gore banna ba ba Rot M. Bl.OEJIKONTEIX. O.FX ba bonycng mo basadini Jj^ ;W b o n a k o,a fl le IpIp leme m e -^ M1ungukazi,; u n g ^ lfti'jka avase,, axole, s^weslnse. e Tshakeni. 1- bonako, a lele me- * ^ ^ ndoda ibonc zimane zifika United Mission banna babangoc, jaka b _ lodrnib ditsebeng a fifale atunge ngpkwake. Isilingo- ndoda ibonc ; bangoc ba ditubi ba eketc ba nallho, a bolaoe ke nomoko- K O - butyefetyefe bomoya buba-.... itikana. qo zona, namatyala utluilc selo mo banncng ba tlaachoe-» ndakanywenomnqwenowo J «l^ *,m «n A m n n u is n ftu in anantse apantse ukwahluleka onke. M O G O T E O A basadi babangoc.,tmccurdiv a nna lc tiro dingqe Je- mifc«tiangakc e kgolo ea tfew 'YorE diretlo tsa mosadi tsa Ka tsa tlhanogcla ngaka. Eare/ka chelete ele rnadira fligolo, cjitse ^othula le pelo eifflibegifeng, ba isanya kgotla. Ngaka i gololoa mo mosadiqg. a h i i atlholeloa gore Mr. McCurdy a mo duele 10,000.. r ' ";v- School, nyegemo- fnzimbai - Yindoda na no- Yaqonda ukuba indoda magopolo go kuba n^uitifazi onokunya- yik.e ikweltinqv/eloyomlu- «o l. ' re abe a mezela oyiss lombandaica- ngu, ihashe lentsimbi, uju- i'o. L Location, tlhokebdr nyo wesilingo? jujumaqeguamdakaiyoku- I/IMRPDF Ev roko.- Me Xa ute ncwaba ucosclele-bona umfazi wayo lo uku- I \ I1«DD I(LBi. jsatoo i> gaise moyote oa dinyaga-nyaga tse di fetann. Le mecofctsi enr.* ga c cse eke bone mogjteoo rhoanans le 0 m ac hoe-, indicia zomfau, u y a k u f i k c W A N T E D. Certificated MOGOTE w itlifadioa nyero a a'-nbonc. ukuba, tyini umfa-'i^olleyitumele n AXntnm^ kuyo. mo. YV batla -ilindele ukubona amaqaba- i Tshaka lakubttya ei.he a k ^ & t a S W ' k HINCHIE B1RI LE DUMP goe se se n e a k e mhla wafika esulwi-i nzini _ Icraomfu r r ngcshwe- got be M. rnna it!--shwekazi a^o lincokohsana per annum. Duties to k BIRI. S w fcn e e 'in JU LY. Ko Gauteng go sav eja go f s h ^ n 'e ndelc- *u k u b a iyakutana ncsipompotela se ndoda yo Apply -enclosing testi- 7 V - I S A G A - dirala tiro c tonanyana, Be s e ^ madi saba nqwakanqwa nobuso enga-.mxhota.. teng ga nk: ke.bolela majna a «bone. Mosadi \mongpe 0 'na a saathata- buqelanga.. Mrs. DELPOORT,-1 Rev. J. MOTSHUMI, <oa Koloni areo oa gb'btrekda fj^ s a.._ _. <lishuga tsa monna. Erile a fitlha, y r Andries Makone nabafazi abafanayo nq'----- T V 1 -: ;uba evile ngemeko.,-,, 59, Lyndhurst Road, MERRIMAX STREET., K t e r s d o r p, a r e r - ' lk a ngend lela, nem iktya. b a ie.y e z iz in to agqiba am adoda Kimberley. Old bjbierl" Kimb::l 0

20 ,ts a la e a BAIHo; ilay 3, Komponi> e batla Babereki.Tiro eotlhe? mo. jepeieneng. Ca go teng Mejioti. >f,? J A D U O : Go thtogeloa -kaflitsela tsa Maoto. 1 Hafakicm ka lejjatsi; Balaisi: Kokopaie id'^ Boro 2d. ka futu, 1/- *«modrea. Cd. ka futu, 3/ ke mosiiro go bora lebka. + ^. Jo UiUiiiirt' «a di" rchoe: (ga-cofi S*X*tIhAn- ^ow.gnlliowjcicmliapo;, M V ito f«5v ll«;nn», pase!oc jona, Lding(. la, % 'ixi'. f'hnr.(»i.7'! M.le.rfk o il - ' c_ p E K A W E K t ; T S E P E D! -feag kflgo A. J. FLEISCHER..... Care of a. Iransfeldt - Co.. M atsi. ; K e e r.c A G E N T E E O M O G O L O IO A P E E M I E f t p i A t a O N i y M j N E, K O A i s 6 r «- _. i G O N f e E A «.'.A.-, ' ^ it J t ' Phalllio e tts ictri'e a. 1 \ 1 ' A P A R O T w - M O T U J N G i 4, * > KomereerDiI*akMw,'H«i e Choen,.Fftudei^\0 i«al«^ Dikobo, Dlkaushu, me Ccalo je JJekgabo, &c.,4tsf.,.. : j c3 " Dipaka, Marnkho, So tcng Bohatshe,'Kta6 p P A K A!e D 1T L H A K O M E C C A L O Bahutnjgadi, le BanyaLv. Koitumo-tra Vletcfo.e Dibaki, Diblousi, Boetrok J, Kbai tea Ditahea Maaka Veng jalo. Tee do tiameleeng io;coaloka M A R IG A le S E L E M O,.. Morckir- a Ditlharc, W e st-r n fl,k IM B E R L E Y k "' (I-Ckra Mafikenu' le Zcerui koa' MadikooO' *^*'^' 1 Re Koalele re tla lo romela Kataloko a Ditlhoatlhoa. O LIV E R 4 CO., O a s ts La B a s s n a k i b»ki s ; s : tslsjejthata, cbilc oo setsa lemugili/ taala go ba akanyeha ditlbare. A ku leke. ineiliuao ea boiw ats«x;., Cooper s Green PUl(Pile e itsen^'go tlhaooa mala) letlojana 1 alere. ' P ectoral Balsam (Molrm'o oa 1 ouhol*), 1/6 le 2/9 botlolo. Influenza MIxture.(Molemo. tlhacoa Madi) o o tumileng T^UUmo oa So QOOPEIi; Be. ' otimolola ka 2/- a ee go 10/. Mo Ieksjk} boloeue bonsoe lebon, jo bdtgo cboenyeog a ka' pu H-.neng'. thata mo lew»nkelebg ja I *«gw KAtyflOiTLUOA T>E D I OK^COLOCOEXG Mouaa ea gogoo ea m asa m ala. - x * i Ba b a ijilc n jf ig d ila ere ba mo koalela. ka pose ba rojiiele tifjadi ba bele botlolo ni^oo le drop S;kisipense ea pose.f* godiajoe.' Eoile repaje Kalakoa aetarcing Street, belghivla. V^ia&vpsy -.y-' W. i ; C o o p e r, * GAUFI LE K8REKE El MAKGOOl, ^ - K o a W est E n a Klrril3 rley. W.M. Cuthbert&Co,, ' *..JT LIMITED, 1 1 a n i- r c n * G re a t Sooth Ba kagonaea Tlhaka tse dlslaneng ka Tlhoatlhoa tse di okocolocoeng:. Tihalo tsa Btbereki go simolola ka /0 Tihiko. taa Bana tsa ilekgabo go simolola k»... I 0J6 W itko t «Maledi le distaye go simolola ka 5/0 r h a k o u. Biomane > B»setsana bn Sakolo If Tihipi ka Tlboatlhoa osccoiocotnj. I m li IidaUtft h W 'R i Hi b Itmtdl" W fi Cuthbert k Co Limited, 31. EotcitstK acu. ^imbsrlev. >: ; r ' FA O L E M O 1 0 H A N N E S B E R C E 0 N O T L a M O B A N K EN Ti EA R O N A. ' Banteea Eoloni le ea' Polokd ear Kmpoffi ea Attica, Ltd; BATLAHG! BATL4NG!! M ilia flli11 n i n n Ta U Ba-gft ft YALA- frgfltsffiu ei SELALZLONG, Ri.ka go ahov.ola hb'jpukii (io Aftoio yo.ns'koy PliogODg., F & ea fa Lemi ' M no ii ea; p lk M f f c, Be ka- go, bvalimyetsvaparo O * T» k n a T H i ; jsji oi'e,4i^e'eb*lhfeii«ci?,u^^t(»tb;'^,m BabereVii:', - : v ivfktj «WeBaVVrmlbctl k^.fbakt,' UUBUKJIOE. HEJ1PE,,... k a 9 /C,. M DtTLHAKO, ahgxsttbjkojftbo, sa Banna, le't I J r J * n ' IJfbtjrf tm Bssadr It Bans..We yo^ moaij if yoo are not ccarjlettlj n& Jkd wili joar pardac. Nt> co^ncction with any other Firm. ~ ^ ",=*Onc Address ru '~ c ' Ernie pobiclo c ciirtcocng Bauch fcia.'- ' / T F S i t t i t i h i -? R f i j f i v j 3 1 ITI.OSG lotto go n, too. ' f«lo.' ilh o h g o 'litu, k0>h )', ^ 5 :,! V f ^ J U 3 H k>ko.lodjana Io. rona lolotlalo Welel*^' GOTfifc ka'gabanb *A $ t.!.. - 1k T ka.f! ilja80'l5l0-8 W-(Sljpletf&ta tlha66; Ijfa'^le pfomfela mo* A:.tfk ^ f t f l n Ke uadisa :!i mo lekgolong maisadisbo mo loioalang loa polokclo, mad agag^kane.oa.bunfclia^oratang. ^, r Ga re batle polelo pele p} crnatfe; raadi agago.' \ isv-. m ecoiobioi Banning& Trusi co. or Africa, Ltd., Cwiiep^fflNDSS llr ie T STREETS, J 0Ha2xn.eslDu.rg-. P. C. B o x '(' * '. -t. Dicoa koa llalatabttig a Jrmo ae^i kgotoj 1 >.. Kocoko oa TraitefaU o segelecoe^ Umdi o cr- tlbobocoeng; Boope joi Secoana lo ja mahek'a naeesane Kafa «nfflfidi-fc Moroko-,A v M A T H A U S A N T E A D IK G E T S E K A TLHO ATLH O A : T S E D I OLENG. Mmidi,-Jlabele, Bonpe joa spnidi 2ijt' llo ^ J ^.S V j6 l o j S fieroan^ Joft-Sekgooa. ftm, Habere, Mabele a MasesSne, Korong. Can* ja1. jalo-! Go romckn kapela koa stcsliencagacfeh ' ~ ' qkojqiu katlhoamlioa tv: di fokodicoeng. Re ka go rome! w a r n a a i u n o S i k o, Banna! B w R ^ ^ ^ ; h ^ c a s S n i S g l F S A C e n t r a l S b o e C o ^ _ tw ^» jp i^ «o e u u i i i i y i g s 20c LOWER JONES STREET, Ka fa tiasc ea Tleloko- " it L H A K O TSA RON'A T>A BATRA Ci tla itemedita j.<elo et p»co OJTLHAHOTSA BO XATSA B\NNA di eiamc. di chipu me di that*... ka ^2/6 D1TLAAK0 TSA RONA TSA BANNA tsa di aminuhlni t«a mctlobo Ik o0 tm» «irn iv l R Sampofe fa n di batla. Di tla gq kgoedisa. Ka baoako lefc di bobotlanjanjana. Koa Ida: r uerson f S K g! ta * ^»» «K E 1R 0 mo Lewenkeline, a k*#aue»j.»la fcu jf.ka U rati ' an lo'ttlhpphde ka lo ffm ^ a... 4 W A L T E 3 I t A D A M S. iege B iiiu U f -o w w ra wtisomegf- B e B eers Koail, liim b e rle j E S H O N E 8 K L A G A b M W j i f e U M o J B o k o O. T-k* Dikgomo le dilo.tas V W fntu* :... ;. s : ~ z T T H A B A N C H U.

21 n o V L STATt- DEP*-',i iv. i 1,i<;uctWjU.w I... djt :^ujo - T,:i H itiiti H B uiti B ieiili m O K lt M t e «' /. S l S A l, B W #.t! W t a.e jb lir t e f t O l io t u K e m o f i l l l i t H t j i i t i t i i u l i u k i H i l i u i i l u l l ft tii j i n n ii4 nlitar illm lin )l feiid 'li ilckttieki. b,«tibibqiuoi, iliw kilntojbblipaoa, Ion 91c oo<li AB E RDEIl4 4 1,TtfUT T, n^iro. h A im id l / M ' ftk jik S B S f, *Wf&ofi Yaogapanisi S I T ^ c r m i 2. b x ^ T T :. '. v T T. Do y q rw tir to retire early from Busim s ^ ' y6u: do Then Advertise in (he ijw jlw ff nos %!a"go tirofflhoa e k a (o e file ea n.ok\m 2E x jf c & n M 'iilfe a jm b W»» * *»» T? C! q 1 q Q Q T 3 o f U f l he K k o ia jt b lo ia v jio f a r B V c k e y«k»! ki! /-in«xiiwbtrao.12»tr»o. 1 i nam»i(wh 4 najnaqodw n?eli nje 12/fi. i}6^,... J m J G L V I y ir-nr Jk 1 SKrat* m SI»I JUMTOFLW tuvi ulunj*«- o?a»iodtt rn Se HnmHvkifiii ih r iild J Ikise fela : ko ga-i i.1,t i BWDJ!! 7-B FIjXIWELKTTE^inAlrf iuu S/it. The Great Bi-lintfual Native Organ tui&n-x aifiwuiltziwttb Psyjl^^ittSu^l; erery SSTBftDIY mofmo? a, s r * * * * j a i m i j f S f t e r e b i ; jo m n m u s, «Feta/JW»etsLJtt?Winli fte^ja Ditboto,B lra ' '» K» t o ^ w»» z s i i j u ^ c r T t ifj. :/,.*/>. w ~ " r \ ^ ^ i r j h...>4 i 4.,! OHDVi, J Z ao Kaoe- b n n w A m # ",0 im k... inmii riniitwat^oul^int^lap^^wtotaabottypofaartfcjt ea BATHO,,,..,,, 0 0 r.,i < J t o x u j.'k Ilt B E R L E V i J " Ji ^* ***«will increase jour Native Trade.;;!,;?S ail. - «r c tm wco.t ZSSMSBSKC o «I -t» r.mi?vib. cooi * Hf! -ir nr't1-, c A:l A n l IT:!i ttb -wmi 2 6, - ^ ^ o m f S t r e e l,. IA Do not Delay - _ -.ii-.. _ Gdj.V!,- v:*i til eii^.iid SRiOil* 4 \ 1 S 3 (O T ^ n T l ^ A " F % *!3 l x ^ l A / j «um *4e*a:<s.8 n,,.m» i w w m w t m 4*1 71. c i t i m v j a * a ^ B t t o M ^ M n u. * 780 ;som o f '.- n,r' vvs- y p i* Tel'wdiiiiii.IjboH MS'ff. e(i, H 2 J A H T W 3 0 I.. 4iiii'»l, * I

22 H I TSALA EA BATHO," Ma y 10^ IglJ. Be Beers Oonsoliiated Mines South African,, r, NATIVE national congress. l i m i t e a. ( E s t a b l i s h e d a t B l o e h f o n t f j n, JA N U A R Y 9T H. 1g I j J SINCE A F F IL IA T E D : Babereti Botlhe ba ba Batlang Tiro mo Mftpong Tseo ba Orange Free State. Native Congress. Laeloa fro Botaa Agenteoa Cone: Mr, L S. GLOVER, Lobatsi- Transvaal Native Coancil, Natal Native Congress and mao] Babangoe ba ka ka ea Jela koa Dihekeng tsa Dikompo- other Branches thronghont the Union and the 7!! bo Kimberley le Bexwonsfield, Maim a Metlha- Protectorates. Ilanga lase Natal, tlhelo lemo Menechere botlhe k$ a. O f t e e n Roc* Shaft Compound! w g G la ss Stable Compound ) Floor Compound/ WAU-HK tlm n d tm : M;«* Compound ) Surfacc Compound, J SWANSOfs K. Hnller. CARE TOWN. PiMOS GR&MS. v o n ii; % Newton Durban. Btm tu b It bolts;. S. 2 S S i n d l,n,csolso'< kjorto, Maleteng, Basutoland. M lom M u S «r f.«compound! ^ and A b m tu -M h. botho< Johannesburg, Tsala,0 ^ «* Floor Comporad I E. Gallow m g ^ Kimberley, and A.P.O., 119, Loop Street, k o lk k o i. Dujmo. g T f ^ t ^ : W - C o» P «! d _ J C E. OTm. Capetown. Surface Compound PRESIDENT.-Rev. J. L Dube (Prindpal, Ohlang t i«r Floor Compound J. SWANSON Native Educational and Industrial bouolo &/..k 7/6 I S Troo P ia t t Institute) Phomi*. Natal. MALA. Ko. 4 0* Botlolo 3/C le Of- J S i2? ca»pou,,d I W.I.R^m un CORRESPONDING SEC R E T A R Y. Mr. Sol. T Plaatje, 14. Shannon Street, Kiraber Icy. RECO RD ING S E C R E T A R Y. -Mr. Attorney G. D Montsioa, Pietersburg. $ia, 1W $ * oka (fisebten Hun* f e w belong go Ujmnaaia e. Eekaifc i i o t e t a f<na cotfte G it in iw KaUali Dfte&dt Oiphala, Oplo, di liramaiono, Katalojo t e iichowcho. Ba tla (0 " i t l t DlUtioboio, Oipistoli) le I t iqc ga R. MULLER. Ntlo e e re ting inatlu a kapa otlhe. D. R O S S, CVC f DEALER. E fitlile Kanse h s * g o KoLeffoM ) Ct 8KHCBA, N o/i. 8 k a a n tft BoUolo MOI.KMO 01 MAKCKUflO^dl hub* Je. diuhabi jb1 moi.bmo o. m B W S r l t l SENIOR TREA S U R E R.. diboko. Botlolo Sfr. Ip 51 Mr. t ka I. Seme, B A ifolejro oi Ofodira Solicitor, Johannesburg. JUNIOR T R E A SU R E R. M. T. k Mapikela, Box 88, Bloemfontein. Kidibalo lc oethoailujaj Botlolo oa oo OPA-oa v I ri p u. Oa ditflubi mo mnelfo^, B > Write for particulars and send Branch Reports lc 7/S. DIKGOL'OKoaNk 1 i i»i CHOU). to»» * T** SMm*3^ le m*la The Secretary, Box 143, Kimberley. T & l ' SAUGOTtHOLA COTLHE. Peppermint Ga lacioenyego ouhe ' a '.,... J D nimololata 2!0S. * o s e - ;. wayepinfer M t a ArchdfPMi-j Ton tw. Bskm HiM. so.diidmiio.boih.ti ir ifcro- II *-Archdeacon Waters deacon MemBua owaye todi UuiiHlccn wmgqitisela e Bolotwa ngumfuodisi dre St. Bar- Nnete fela, gago tsieco cpc. u ku b a a y e kuq ala umsebe- th o lo iiiew. W i z a w e n iiw a - BMMk.K d, tmo. fait, memo okar* Tla a tibatcbcie- m i osew ubizw a ngegam a u N o b h a fa 'lr e D 5w «i F a o ^ "*,M ri '** P^FOSAao v d ip a John.S w aa.bau, Ndyebo 2 L. apo)mnyenomnce<li«i wi- ahlulwe - f t jw V : Kwiti m flow in (nil swing, dl 0,"k * _ f et 0'Sfl1?ellflcy?rJ... Bisadi Ba Ba Bobolang. MOLEKO o o NONOTffefO BA RADI. Oi maloelflf otlhk a bnsad i lc ditlhabi too molcq^en^. BoUolo K O L R IIO o o tio iw H n ils fe lts. Fa a koala koimf ko OHsinj e k o!o, Johaanesbarg. Ix)^a Lobwki 1m rooa b lo a»o» f c r i E * W k U fodau»«v DDTALA: BJowfotan 5flarw fat b S r * A lo IRO a C S K M E C O. f l t i, vj j r.o.fcw waurabbitki. NGOMFI mtshato owakwake, oway^ ngu Miss Roe waza weza 1 t e a ',4" * U Canon Mullins. nayekweli'ukum kumnce- Zibuyeeia disa. 1 am iiio^a^r Umfi u Canon Robert Ekufikeni kwake walati- s i O u ^ e i John Mullins waye ngunya- sel\ i/jtwase BolQtwa' ngo na womfnndisi. Wezakwe- 1862; wahlala. iminyaka yali eseratsha kunye no ba mibini, waza waziswa e Bishop Armstrong, i Bishop Rini ukuba ake umzi oyi yokuqala yasc Rini, ngo Kaffir. Institution, unisebe* nyaka we nz> awuqube nge nkutalo, Waqala ukusebenza pa- umonde, tiobtrcale kwada ntsi kuka Rev. W. Green- umsebena kwabonaksla u- stock, owaba yi Nkanunu dityaniselwi e., Mtwaku. yase Nxaruni pakati kwe Xana waye sese Rini mani- Qoiice ne Monti nzi amadodana apuinelela Nge xesha elide umfi wa* invviwo zakwa Rulumeni {(q; 9 yemana equba inqwelo ye-zoba titshgla. Abafundisi hashe ukuya e Qonce, epu- abantsundu ba 12 mhlaituma ukutya komzi, yayi- mbi 15. I ngumsebenzi ongelula nga- E Rimebenesikolosoku- U /A N T E D i^ lomaxesha. Emvakokuse- fundisa umsebenzi weza- : peraale-a benza iminyaka eliqela no- ndla. Ngemigtidu nwlya- tiie a b 6y^& [ kuqonda inteto ye Sixhosa mezejo watenga ilomnlaba f y prrbqfamn.* watunyelwa ukuya kunce- unomzi obirtira Ogtg^tna c^m; ' disa umfuhdisi, u Arch- lake kwab'** i t 56, SELBY STREET - - ' K X ««E R L 0 Y. \ ^ t e k ngo-

23 " TSALA 1A BATH *,' Ma Y 10, I9IJ. (31 EOTLHE n no 1 Batla Fela N E C.fiV T A R T E Eo 0 A w n i i ' T i r Ga gona TE ope eo Rekiseoang 0 choanang nae Ke ene TE oa nttha oa South A frica, i ene fela. MATSALO. 1 di gapck: Boitumelff earre ekete, _ in -.. w. "ka phatlola ma Thaba plaatje. K» TkgetB, Mafc- Ncho, fa ba boela mo ditha- L a f ^ S ^ l f - > nv se,magosi 1 bonea Mr.1 i r u n ii; i - S - i, bogologolo a epecoeng mo _.l i go cone. Hi IIP ak e Hospitals ea dikgomo le Green Point Location. a ln e dihutthane. B ii. th UuK»lvA>Sw«i.Cm41te' d ire a Segioe. w a t it a f ^ M T a c s a r a t o 0 Wj ' fts S 4 N _ I'll I»l«"» ** fnm j 1 " r i't '1 T r S ' tl«uiwri Mm limit*,.tel. TSHELO JOA NGOANYANA KA KGAKGAMACO. KoTiVJliu CjnijwiiJi *nic i "ill notokisi owr ny, tv*..., tlw City Council oa. July 1«nab * * f c m *» s i k l, l M «««tlhaga kgangeselemajere- 0. itn im te O a0 * b * V H k ' f ' S n?? " ** * licaiimrfwj. n^oamo* m<»iina- mane a Austria are ma a HuarJ, similar to th.-ic ol Xlilieni are Rev. Gmia Kak>z #» M»itUiu! o ( Thaba Ncho, a busetse Se-, / t * W «. oa» & Z ' T ' ~ ~ mo kutari Masnoiomaneng, mo Masholomaneng, a.. ~ m» - j. 1 Mo- P Sca*--?n ii KT.c maid? iw«i u* tl» beiitf iiut «* ^Tsala c a B a t b?. S ^ r? e 00Seo Ua roetsanaoame,elenganna <5.7M.b. W - ii u i.u «k * lkaelecoe fa ele one o tla Fn.eo nyaga di pita* M o i* t«nwb. K-i* u.f {ia. 1 Prcw, \ T ' The People s Friend! ^ lan? ^ a U a tlhan0 0na 3 du,0c kv lh 7 f ile V 'rk?direem Tne' «*"**» i S U ' d i d, bam- A!*stna a, f t gala mo tsebeng. Tsebe U i.a.p r, *! ba a bolela gore fa Sekutan nirueilemoteng, me Mo Tereneng. Majob tations will receive ttw faiie* oousia * ^ J 5 «3 S f S t a f i ele 5 B M 3 K S "- - S E a f t t f a t i a s i s Umhloto W a ta ta - (With wliich arc incorporated Tsala- * v* ^ 7 i iluoeala ^ e Ki»tetj: ShtmO- I,d^ e5? dl V tla «T tlhasela «,e onc <«a ^ Ga S f,shdanoka.ncho.erllce e! S L M K ^,1, ana any other mattere could Iwlmxnrnt wi.&ai/ja JohKinwburn.). Montenegro. Ma Thaba b., fa ka fa chumaclebilo Teemant. I bo. Won, i l W u [ Mion lu im k c W c fs h m a. Ncho areiraaganegobusa 8a BJ s ptotstgak. t e a chmpno. w «ta i, ii0*. and IM s.. Ktatakr. torooo fa phenyo ea bone e moragoga «-». e tsa mapolis,. Enle «monbk ; B~ 7 1T «f c.l» Catwown Office- Central X#«..... i. bo m ashoe. le sap o la is - u c a mo sa a morago I.a fenstere, eo. n. n ^ r. f. wll li.. A m l/»k Steet 1 Free Sute Addrt.:» «573, ngoe!ps1s le sele. e G bonala ohatse«a- me ng0a,! J aba 7 b o Donaia loa )e k e fi0 a tlham a. pholaentse n,r0e 3 ca e chuchuma. «c ka khk0r0ria ba id.- hitherto managd J? ^ the ^ U c ^ Z I with Waaiiioek nioenifoctein. ja k a ekete maemo a m asha K, ~ i a n ie a l b... din ea- baia 1)00 bararo- Ga rarabologeloa, mokolegoa pele a. injy by the Conm.nl in addition to J r - I ^ U * S * M Z & Veng, tiarebogoloasegioe, Sekutan a t >me jja ke ne ke sa a tsitsibologeloa, a mo tsena V I the uliange shoold not be too ilrastio English, soco&dft, sisuto, rare ga ma Austria le Ma- ej ka leka Zam-Buk. tong a ba a mo choara. nil of n sudden. TUIa' tho Jfaror promised to coinidcr, and Iwld on: tho rushe. Erilepele rana re bofa ^ S ^ S ' o C " * "? ka matsela a tshastcoeng galo e tonatonac «~ Advertisem ent T a r if f : Zarfi-Buk. Maladua t oga, *,, «tsa mmusho - T sa Mafifca. acoa.ntho eannaeafola,» d* * J lo moieog. Ba ch^ b.,! u«coon.il 4/- per inch Single Cohnnn, Kepeata half-pria..me ditlhabi tsa kokobela. j * *» ^ k/- per inch Doable Colnnm, Bn [KE MASHEJESlimSE.] peats half-price. its emnlor.] Councillors T. Pratley Mwatota oa nvx» Mr. Welsh fka ntlheng ea JX)tsJje, > 1ra BokOOS le Botlhoko and W. Oasion were abo present a» Standing A&xrtisemats. rheochio# o ea Barklj Wert, enle tlo?a ra nna le choloteio. wus Jlr. Thorp, the Acting Tomi Double Column per inch, mak>n» Baroi«TnK babo baiie p1 Enle re s na go nna re jofl 56Det6. Clerk. The deputation thankol tlw I/- Single Colnnmper ime. Agcnta throughout the Coantry. dumedi«a- B<mno jot «toe-hoi^.coe eia pele ka molemo^ O, Major for his coortesy and withdrew Accredited bj Merchants as bein? go Uadioa ke Msga«trata oa Barklf n?qana a f0la. Ruri Zam- GO TLHOKA THAT\ LE after an boure'disciwiun. A sore poiut with the depntatinn unparallekd fo the extension of Kp» i/ekoko oiks Voste ka ^ik^ Buk ke setlolo se se ga- THATOEA DIJO. was the closing of the foot and cycle Native custom. W eo <t noon? fa boshoa inra <W*xi- Wamatsang. Se rekisioa ^ Z ~ ~ t path between Kiuiberley awl (irceii A large and constantly increasing tfoelne. jalc* ba safe ba dik» ba kq ^g ba me- Kalafo E G akpm atsang Poinl Point Location when the new Show circulation^ thathaulsn%le one mafoko a boshoa a ke OareKlSl DOI a Blle-Beans. Gronnd ftmn was enclosed. Serrants pro- Address; The Editor, Uhakane th«t^ ianone gatoj ho ea lemo ka Is. Ou. le 3S. 9a- Ka ceedin* to and returning from work. Tsala-ia-Batko, ^oauhokn fela ki mouo"^ Seooan*,. toosi. Miss Rachel Pagram, oa and all other peuple, have now to taka Box 143, Kinberier keeore iak» p k*to CT Estford, Belvidre, Disfrikt roand about wny, lengthening cojm- ' diroa. Lejoora.Wbkaila boauhoooe Knysna, are: Go tloga derably*he*imc oaipiedin walking janoog. Mafokonyana tosheng ioame ke ne ke Mornti Modvela oiuancoe k* ho- Wanted tlhoko onto: a dir* thata ka» fitlhetoe choengoa, ke sebete le dl- the A^riculUiral Society to aeoif that Ekelesia cole Wa ia&» khsdu me n~i;«vh^ h-1 Anilf *11.. tihabi.. ra0 - sefubeng. - fr... Ke body could open a path botween th» KGAB0.. ) m,, nha ne ke tlhoka thato ea dijo ShowGround and Race Course. nn o * chocre kr natjl' n Wra 80 ha keaocanve ko Kapa mali... F roeo* e W k i* ' MnnU ^ Afgooa le sekisa Gororaente gore g o re k e be k e lie lego d l a v A* Ttacber Fe- a laea dinku toi ra KreW t^re jv dit hase ts, sdimela sa terena di b o n a, me tsela e kena ka P C rs O O a lia. male,rcferred. To commence duties non-bogdo b» le* k» chubetse tlhaca polase ea gagoe ota k a k o afa la, ka ba k a h the litf of members of P.rlia- JUI.Y next. Salary 12 per quarter, gonnepoot* di sa bne^jfcli t*n& ^ she a kt ntata ea bochoakga f * ^ m a la. man, published with their addre. Application* to be addi*md to th. W K S ' \ L ^ ^ Ie S i ^ Rev. I. I. HI.AXGWAXA. notae a boa le thaka gore haiw^ke- (bo jache Solomon le ne le tie le Utloale boshula MinUter of Education does wc r*aifj c. r n d -. ^ (el* k«a bus (c disftan Maasdorp bn dumilana nae) are le be le ntlha tsitse, Rre such a glarinz grammatial error, ht. t'auis.tareen mnt, fa batio,, K0 tsamaen batlhalefi ba lemoga aae k a re 0 le k a m elem o- Bad grammar in the Housoofa Mi- Beacons&ld. Sekoki shone «e ole wruum, ebile tsela e setimela se kaitlhatsang l enio, me ea seka ea n th u - nister of Education does not bode well " 7^ Mookami Rev. Ge<ro Rolland o iks- magala ka cone ga go kake gatos kgahaparp for education in the Unioo. 7 f a j s I o />q 'ff ia t U r t ro. am0 bofelon; km magala a a tlhatsicoeng ke seti- P».. 5 g Chirp A. F. M u iohlk. who're* usaia ca t a m w ZZA K nbw. WMiiej. w a k a *«.««««gore tl,, i«mdtb«d «dr,n^ ' * [jy, j.j gore ditichara ea di booc ntata ca bochoakga )oa motho kee g o fo k o a ke p h efo. returned to the Transvaal, awl we are KIMBERLEY, MAY mafufuoo oa pha'la tsa bone, ba bere mongoe. Sir Jtmes Rose Innes Erile motlhamongoe ke glad to hear that he immensely en- sale lc Jache dew herseo motlana ra p a m e ( k a b o k e bona jojed his trip. Wetnsthehadaof# Ntoa ea Masholom ane. " a S. S * J! 5 A? : k a p e d a n a e a p a m p iri ea - -. * ^.....» tsilent-ka.v..., teng. go no choanecoe Bile. -Beans,,, me eare ke sena.. T bk T roubadoubs. Some - - mem- Nfna penftfp Ma-Fingo.a mono.p^nw* Gororaente moetlo oa go ebala kai kaelela go leka her of th* KimberVy Ttpohsdoon, a e e ntse e. tsamaisa >**mmatjfe W ii. W»n«ea aitatofolole. eseng gomo ^folemo o. Mo boitume- - ipr«-l - * of -»* - the Diamojid Field* - ka tsela e e botlhoko, lefa. letsstsi.- kskan**k u n m 1 U k* Mr..T. J. Tnnn Inna t )atofoioia..e.- - kaia ntlhineng Kge- j j oam e ' e rile m ala tsi- 1>i it.«, visited the Free State in th?, - Olinhant. T?chara ea Charhe. tseeatlhoco:ka wout-t c c fetang,» J» fa ek cte magosi amangoea Barolig kegobeb cne'taerooixv e bo diioche _ ba Boipileco ba nyana a sekae a sena go ^... 0, _ ^ T L i?. a _.* r '*. u _*.. 1,. j : -m ' concert «t Bloemfontein and another at ntse a rera tsela ea go leka ---- rokong eo letaeothaea - knl* - -- sekisa bale batlhano. " ^ a ^tse ke dirisa mo- Thaba Xeho: and they desire os tir l krasi. Bo bot/monvana le MrOeoree... lemo 0, ka lkutloa botoka, thank the friends in t; o*e two kagisho fa gare ga batlha- mme eare ka go coelela J! L * i S T S T S bam. Jakagotoese choa- SSmtak.i-tseeeraataratlha- pele go dirisa. molemo oa Wfcj«JS*oriv. uttamdof roa ke nca pedi gase thata ^ 7 JS5,«S Bile-Beans, ka fob,, ka nna SE&ZSESL'&S Masholomane me a di gamela W.«l» k f» i i S t o! mej. na ^» o s e - 6[. 8r^ c««. i.tb.b itim ^ tsana oa pholo eo ttume- tbma: Hwi iui«sw«, a sa ditlhapela. A thubakoa ke ma Bulgaria ka koa jffiie a nm?fitoma ltststma- ga di i3aopioa ke tlhogb r«w<iai oo ttaftnd jlll, - ^ ' iy l,!1 r ± pjbaies n ^ lang. Erile nnake eo nya- hint, u 1.1, to godimo oaba a gapela mafa- mala- s^i^nmhoropo ^ M ta o p o.w iw *»!* % «l e f e w H» 'm o : tshe le metse e e tumi- 3e se gatgantataafig «Kle goimioi f I " - *.VLC i^a? a*t 1 rfi^ f re their audiences ij i st^iin).'/ i. MAftiTLAWTLW*^- Ke gone tlh o k a le tlo jana la m o le m o THE' Xative,,-Cosoriss. Thi* long ^c?olo ka dipapadi ko kigore.a.gonyila^>'*>a»e 'Xl u,nf/in re nerc utloela Tebele oa Umtata o..,:,. Congress has since its-:inception. last Vo t1r.se a thi.ba-»«** ^-inrae. Rore ehn(aie «*. «ne«^ ^ kc BilerBsJlis ke' one mole- vear, already done yeoman service for!; vx\ G(*ri\'C a ba g a- k* dn«l, ItbabaUtnans fc,n, Mk Iw nr. Ic fa ba ^ Sou* Afriko. 0 AlUa, -Preo* DaH. Uhulc botlhckc eo tlhoka (litslje-., Mr. [ cnyaiig, oftlmba Xdm. and,!)!'!a i:u-tse e m cngoe lc <llkla!ic disho Mavorooi mropoca Nell- re^-,l a Apotliekere. Letanka. Mi-abizaaisl Mfane. d 'k - ;i.- K* d itlh n k e lo mao- cnbure koleremanc)e cneoamo- CQtlhe. / from tho.transvaal, have lwen io Miss BAR N ES,»»««!:i!" i:ilo. w h a jaana ba Ketsc koalo loa Rnbanyana bale f f - T C" I IVI Cape Town since last week, seeing tho baookamolaotsaojmlma totsa j \ ], ^ Goven\ment, deliverin? speeclis? \ J, and sa coa go gape lo a m otse oa lobbying ajainsi the mnnstrous Land Bill (to give it a slii.rt term) now S ek u ta ri ke m a Montenegro S T is 5i.,,b l(!hbafort'sttaet before Parliament. We. with all X a -, (Thaba Ncho). Sekutari bologolocneelem otseoam a Q LALETSA Botsala jotlhc go M i OPRSOB. Kafa I U *. their cfiorts every suewss; M l k S trcfit ^ T h a lja Ncho.aphatlaladioa U-go itebatebela We- a Australia a agilenga tlhabolola Rbv. J. Motshimu returned, last

24 / [4*1 THE 1 TSALA JJA BATHO, M a Y 10, I913. 1RMI1 Commissioners.would mpsl ~pro* ticcoantry the power was given to»no. 29 I 9I 3*, U WT ' r i U S K I-KAUNSILE YE SIXEKO SASE KIMBERLEY. lines of a paper recently pu- purpneelj intended that the natives blished by Mr Patrick Duncan, ihoold not live pauperising them W e appeal to the Cape Mem- what could they think? before the Declared by Union Government. bcrs. We ask them to remember Europeans advent in the country there - v. _ that it was never their intention, were no pauper*, and whit was the Consnmmation Of Abdurahman S Proohecv when consenting to Union, that cue no*? Ultimat*ly,bewu afraid. sap M! asaj.. *» I I i i,,«. 4,, - - the me * Free rree " state State was to be dc at- al- they t would all be paupers, and lion[to Looming over is, Just 14 Months After the lowed to run amok with Native beg their way. Sach dissatisfaction - - i Legislation. --i-*: ' had been felt by them /the natives; Doctor's Famous Utterance. We e a; appeal to them lo redeem that they had determined to do all for&'-ixi - ', their election pledges, to the they omld, constitntiona.ly. lo prevent U'SII * s.....,. ' -. t effect, that as long as they have the Bill becominz law. «nd Uiev meaut V i l l. i t be stated th a t People who always accused the presen voices in the House, they will see to-fight ton fiinw." TheBdi. Government ef Krugerlsm owe an Apology to the Memory * J,hat natives throughout the coarse. wnnid become i««. *»» * it..... n bnion do. not get any disabilities was a cut and dried affair. 1 net rati Of the late President? in addition to what they had appointed n dopntati-o to sec the... before. This has not been Minister, and had done, and wonld do KtUO ER «V E R P U C E D W H H in O (S0 B»B M R0 l s BEFORE S K T ' i S ' 3 S " p S & * T S Z T * * T IHfc IKANoYAAL VULKSk AAD, bought land by permission of the Mi*. J. L. Ouhc. President of the Is Abdurahman a Reliable Prophet? President during the Republican S.A. Native National Congress. said l L i = gg=-;.. i ; L u days, they cannot now buy land that whon the Squatters' Kill had coaie up they had gone to see Mr,. Burton, ISAZISO JIKELELE. Ukuzingela nokusukela Inyamakazi kunihlaba we Kimberley. I Kaunsile ngesi saziso ifmjmilr jkusela inyamakazi kwesi ndawo eziyimihiaba yabo, ezizezi: - Umhlaba owazi.va ng^k.tba yi Vooruitzigt Estate, Carter s Grazing Camp, indlela yakwa M ATH A L A, eqeshelwe idlelo yi Kaunsile. Idlelo lase Beaconsfield, eliqeshwc yi Kaunsile. Bonke abantu b.tyalelwa okokuba ukubulala, ukuzingela. uku- Inm bi. m ktdubila in y n u k iz i kweii mlawo kuvaliwe. Bm i na It nmy be verv easv to steal a piiy Governor-General will opp-ove of th un(ier any circumstances. up they had gone to see Mr. innon, b,nj ou. vvafunyanwa csapula lomyalelo uyakumangak lwa. kungait the Unioti Government should establishment of towns. mission'and W c 3 Pt*al *> he Free State th- Uien Minuter of Hiu»e s.yikuhlonelvrj bin i. axe adliwc ngokwase mtetweni realise that to steal a whole lub-cotf- trading stations on the icwnw, apw- Members to put an end to t^e fair*, and that Bill ha-i not nee*. Ngomyalelo we Meya ne Kaunsile. *: a ««:» i Rill mniii. u.:.i... renraach brought about bv the named. Now. another Hill,.dealing with u veiy long name sneaked into ocrupnnts. C irritating tendencies which belie with the natives hod been _introduced, J. HO PW O O D THO RP, the Union 'Parliament through some General Hcitzojr proposed nronosed tn mv«*,he namc of thcir Province, and and the South Africau Native National Unobhala Obambileyo. bock window this week, which proposes fret title to owners rather ' ' white or ^irtua11/ trcd" itt0,hc Slav' ^ ini,n,c^ f Kwi Bhotwe le Kaunsile. to bold up the real estate market for black in their respective fir* areas. s». State ohhe Inton. delegate.) to <f)aw_ op r.h» root and yase,.,cp Kimberley, v,;m v»r pv appeal to the Rt. branch. That Kill had been sprang., uu undetinite period until a Commis- tioliiiof this Bill empowers the '- Go- V r 'n *.**'. V ',l«m,»v 30th April, lion7 of five had reported on. and vemment to expropriat vonr land bv Hon Louis fetha. Prime Minis- notojily «tho ({. but on h. Geoeral Hertxcg's Segregation idea force. ' jv? f the tmion. He kicked whote of South Afnci. and they had i, O T S.M ioto U«. Till tbn And the 'p e n ili, for conm- <*«H e B W out of Iht M b in a «H ' (nlucli uav prohiblv be in l W i to venins any section of this Bill is b! c * C" lc!> " L ' T nte yo Manyano kule veki I I successful tifhts of six million peop'( 10 Ik a fine of 100 or six months * Minister» *» of the b' Crown - 1 was to " Africa, r t rf and wlwt nei-y«ty l P' wan ecwangcisa ukumisa imarithere : Union, every Hill has been seilt to ns with hard labour with 5 pcrday. ke yomhlaba, ixesha elinga by:the ^ovcrnmenl',. printing Cditrac- for. revctydayas every as lone long as! it Ttab S Pam?cr Part>' at th««* for wch I**1,1'*' -Wb,at u to nrpnare fornmniv ^ pense of other sections of the jnd happjnai.- Why had not tho - -ziwayo kutje e Komishoni tor* in a.6a*etto Euraordiuary; bnt you to prepare to'comply, and i yabantu, abahlanu yenzc mthindof'tbe Urmsofthis legisla-- addition you are exposed to a " T " ''x 'In 'iu :. k«i* ii«i. tito mqnstrositv luts ever leaked out. civil suit for damages. mind him that, tbat was no more all I poo? ingxelo, nolwahlulo luka me u«n». w ri m M P a p ic n v a Ministerialcnme. than fostertng good opprtiimt* of stndymj tha^btll Njengele Hertzog Iwenziwe * # *?? S 3S t '.. 2 _ NO COMPARISON. colourat T h y... umteto. Kude kube ngoko *,an t, Pm fr. j.. Kind. Those people who have for of other coloured subjects of the Tbitcpwjilc an own'ilc, mil livite.1 «t i'j'r jnu'iit ck,ll< «««* C t u n. If Cettl.' Herta* could up lo ts. but 10. *h-» dn M in. (mhlaumbi kungangu 1950) n«s of three Mr. Sauer on the sround that he be kicked out for the one thine, were liccominy ' i'l.w l and les.mn akuko mntu ortinyjrma uno " 'A f t S? «ld S I tvil be too ttuld. with the natives some other General might & * *!» *. the? «w Bid: "Thu. kutenga mhlaba kutatela.» W. J " l. w» and not deal with them as rigidly licked out for the other.. We fir m l nn fiirdi-r." T h e jh d.tt.1 *ekiibepiibe lumanyano. KojotluueW as General HertiOK. certainly o«c have not yet lost faith in the nnuy Mroiitir..itl,oalprutof,«i,«; i T S? S i f apotogy to-.ar. SAiet for the eood sense of the South AfricSn diainct. n.i» -»nt of cokur. tot nkelibiltibisolokoitunyelwa S " " 1,..1 P' ' " ' M."«1r f b j s «0 "'u i:oo d Parliament, arid (in spite Of Ull* ttarh»l i«l«wneil theoyelrw;,nd kuti ngaba gayi bokushici- Thnnbiolta d im uw ato rete deal further than the member for Bill) we have no. reason to feel tl«w»,ooh.,. unde t.rablh-ai lela baka Ruluraente kwi despondent. Let the ri«hl thin*, o ftl.it W. lapu istfhiil*'ti>"g azette Extraaiflinary. wcan>hl4l;.t» b. m w. ly.h e r J io e so b ero r'to sh l be donoand noniarivtlll be bet, TIME TO PROTEST. ; kodwaakttko nto yemigaqo AVOBSF. THAN HLHTZ'IG... becauseof its ph.vsica^.and fceo- ter p'eascd than Dr. Abdurahmii ii':. It w*s time that n strong protpstj imandotiif Oomcored with this Bill, Gfneml gmphical.w lldicat discrimina-jp find his prophecy is falsified! was entered against jtliat. (Chceiw ArtUttoJawallNX»nd Pletorl^ Port yalo mxovuxovu womteto H e rtzttfv S eg re g a tio n tions^was, nc'^rtheless. a 'jg. ;,. ^ They were even to lie. prevented ffid 11 otsitsayo. Native Land Bill,. jnpiimww i«>imratc ib: t 1British fumily in \ A tu»,106 ^reprcssifl -t.tj' for In a S<emhlv r o * f ' : ~ ^ - -- ^ lv. BmtijieanV Rnrrii^ V 1... > ; a u. ab«"z' ta s» banentlo- :'l..,, Z 1 S k. jcodwa ngenxa y»bum tin the rotten and indefensible honpuraplc men^wnp clajm to be STRONG OPPOSITION- BY S..V. mis'ipniries, aiiil tlicjik x w i^ Jj)Jliu,:._^ vl^ ^ f.n b ro c - i» more hnmitie and nftetlngs w.lh.pqx«i,1. la sfi'-r j j n T thing that avohw^ liappen, ht m a im k W otr H*.» 8««S> at M. r*^ Palamente elati elo nelo g L t«ta - i o a» l «r! M i l : - «l i a>kwi IT - M T r r e f lm M U S s..... C - * * J S S E S. S iu! bswlitlld.papmkrt, S 5? ^ M c b a m a lu n g u a m a ta tu e l i i L b f c» ti«.. Genetil. Genl. H e r t a s. p *!, ^ 'AC...,tKiwMaiodie' Hall, St. Jolin'a'tfiougbt, was that these areas would be pkktt, ' latumela kut ikopi valo hi. «bnueto. SegreRattonwhich wotil^ ju id e Street,( t, CapevTown,. on Sunday. 4th.'proclaimed Knrop?anarea*r-and -iditrc lo'paokttfi,bil1 bcsingasokwazinto nga-!. Sewitation /.jir A#r Pilitnr Editor amonti among the inc activities of bdt^ bottf racei ahd 'Miy. <fay. a well-attended meeting mnsi- would they be? Were the Enropeans to riustadhiubwdstadhiuptrfiaik pandle kwokuba kuko ii fhammasl vcor ' He drew a ring on a develop the potentialftiesbf each derej the question of the Native Land be prevented from combining to piir- into i / * iinn round,, Jforoka ( ---L- tit. with.in in lts lts senarnlp separate STM1 area, Jhrough-its thnmlirh lie n.ll Bill, HOB now l^fivm before Parliament. Practi-^rhase Inn.l land? 4 Win* Why. fl.n.i then, tin. the t Al see» a*4n im iln yo u I l f w«vffl enjalo native.* eyabekwa pambi Tree ounu»»1, own ni'nnl/- (n r ikn ~c ««li* «ll il u. -...,.. laar^latflj port to jon FBB5 «t *U [..«U of the adjachit districts, and 0WI) people for the.benefit of eally all those present were native*,,,why was that distinction niitl?? " V rttrp*,joor eboio*of» udw or onfi kwc Palamente, Siyabulcthat his Commission would be cac^> providing separately in although a few Europeans were in it fair play? (Cries of "No.") The 8a»x«nt««d w»teh or oth.r artieu which -la lomalungu matatu. Si- SP f W S ' S " - -' Z... T... m. should! _.i >arh each af?a nrpn all nil'thw the outlet's: AiiiW ct for tn, the-attendance,...- inelufing ilr. C. H. lla(j*.etiropoan.s that' union _ was nako ukulaxelela abaksi» detimwi hrie 8 iitc black area, where cfonom'cal economical, industrial, nrnfes- profes- gar, M * -. U ; who spoke,... and Miss'gtremrth. and... if the na(iv.. - betu into ezakusihlcfa ngo- Mtiip- will freelv bur land, live and Sional, educational and religious Moltcno, who also gave» brief address., united an-1 awert.il their strength, lie Ann BJptnp JjJ P ((G lfd l ku.? Wnn ulon ir tvir own lines, and ' a,pira,.l0ns.0^ each-*t# fact. the The speccha were all dnlivtrcd in thought tint tin- Eoropeuis would lw... ' STX tintive clerks in Government emancipation of the blacks by En?lish. ' inclind to listen to their views. Wlnt (Isaqutyywa.^ *JvrL l' tliev could l«raised crca*mg for them a place where In opening Ute proceeding.-. Advo- lie camphliwd of wasjiiat when u Tonreninient control without anv,hcy coitld enjoy the fruits of cite-'langeou-said that he con«iilcred,',legislatioji was intwlucett.vhirh con-, white susceptibilities, their possessions free from Euro- the Bill a bad^otc, which ought to be corned the natives, they were not' INDABA. y r r f itrn d>minctlv lavs down that Pean interferenoe. But this B ill witlulrawn. (Applause). Tli«re \yag consnlted. He must say.that in reja'v\ A : pivs'nt dehttrrcl.s.ee'l s 10 deprift? them of what not onocuus? which they could favour'card to the previous measure, tho teiki ito.» a* IUi HDt witd *.rtu IBHUNGA. Lase Tran-kvi Ic- / Ir'lAntsn VKVIV of the I^w#. -***ey. possess - ttnfay andl emy cbn«was bad. The meeting' &io»t«rs' Bill. Mr. Burton bad care. oo'n't itiji im*1omeiout nze isigq.bo sokokuba k^iiungi't* '. S '. ' i i n A front borimrland) will m3ke of them roving wanderers wascilledin order to lay befon- thwc folly listeiwd to what thcir deleato*. a n u u ~ * u lelwe abahambi'abantsun.lu Iiaths l W delwned^otkstc- 'a'n(*pp*c»tlal^ciimllials. It therp-... present the resolution which had becinhsilro In the present instnmi kwi Hotel zaba mhlopc) I ' Gwa- 4oiitii»e o fore deserves to be hurled out of agree-l to at tjie NativeCongn><., ih*yhad not-lwi'tonsulted.. t10;! '7.j n tliat in.?ar!l_amei«--as. ritdply. {js it was Mr. S.. M*s,ne. who, the Ciiairaitut Ami Mr. Smi-r is a friend of the CoWal > would -nurcbiwe. sprung into it. - - ^. stated. «*«a Zu!a byvirtli.'ttlif> had* imti'-cj," said.me of thow on the ukunqwcnelckalkwamalungisclc-,na»s ^ m-im.,1 n«fivfllr as thcv. V appeal.to the Natal~Mer for 11 ve.ir.< beeii a cjmponnd rnana- platform, witlu-vidcnt bitterntxs.. co.. (»..). lo aloluhlobo. Kuloncwatii ukucoi S ^ T i ^ i l l nn.hii.it*iwivcsv^ m b crs. a h (1 w o u ld gerat. Jolnnn»liurg, said that it was Dr.Hasdai.M.L.A..Rev. L. Dlepu. i 0 7 t- CAPE TOV/N. mbuza ngo Mteto 104. uiqendu ;' 4i(»te3ft»5 «Imytn^land-inany»., ilkc, n 10 remind,he,p «hn H>a»»p^ - * h-d to lwvc sarii i Mr.... T. Zioi... ami other geatlemen also. ze 7 nc 8. wc. %903'^oti amalungi 'p^ jjjj-o f all temptations, Jhey^iavfi re-meetinj to'jtolist against bad legis- addressed the meeting, aud the (Jon. I. - n _, ' seleloafauelekileyomavvi'nzelwe irilih? i rei<rj ' t ^ 'j..j.mained.m31 npfi Engliahmep. Rflff11nHIHPn and nnrt loyal Irvunl to.a lation; l.li.m wxs iallv «wiwc»..tlr.j4i. c>i a n Sun lav *vuin.la,. a(ti,-r-.sfl.» gross rcsoluti.u rcsolutit II against 1...^t Mr. Saner'* Knitor «MgOZ! tn tsn a. wonkeumhambi ngapamllt-kwe 0n,l M, r^^iri^l '&***- Vietoria/s. Constitution, noon. Tmj wort'all tfmler King.-. Bill wn* mts passc^l. kete lohlanga. la,ti«,.l f» l,«d»hich granted,hem self Govern- I n.ml IK l)if tf»t n M,. «that tlj Xative i;«li.m s arc fu.t, M,,:m ic WfCTn* " n ' 7 GENERAL lladen'-powei.i.. Imfazwe yokutshabahli-.a^manka/.an'.v, Ononkcteza sa eyakankanywa nga pa- abafuncla abnfazi ivoti Engilanc Yanvebelezela " e falamentc njenge senzo they -oaohl buy. ^ i o u 6 o r th«jshed Sir Fretlerick Moore n e i: lie admiral that thev.ere «K«and,a 5,k?. Mr',B', W *J- c "1011 ngtt L>r. A tk lu ra n ir.a n St. Paul's, kwrj-onwawc c wmbifor joining the Boer Party.' U r k u r l in dvhuuioa.» A Eon, nru Ru* «k :,h W? ku. isl,c-» W Mi,n?rs -Native pc,m. h» lad R vcr.d hnndrc-1 mmt 1k b» \5r,um eni -W0 M??,>*an0 emv? k've imbnmbulu enkulu ^umayo Jdidiii V * 1 Affairs CommlssionlS accused of start, of d m Thev (d u miii-o) 1 V- f ^ i ' l S f innnln ^ we nyaftga e zilishum i ell- P^ntsi kwi-sholosikab»hopenv«- J 'fois,in«,his,hin«up n us! b * «. «n«>«itr. and the G,ycrn'!US r' l-;^, P., 'I-o^ nane ertwa koko. olisi y.peaa lenfl.tfc, dik.ili,.lint mmeilulcd T nu, wc sveaooeal appeal to 10 inc the.non., Hon.. Marshal! warsnau n»nt m-nt hero nerc L was called a.femntmic S6, ;» M,fckinK C Pihm tm e' T v - - i M v A e A f ' '* notfcne. rut tl» IHCTHl «t w t o - Campbell lo remind Natalians M M t The H.w of M..» *» s s w a s * a b a» i0 k 0 b e» t i i«- e s -... " 2.ssss.i!r«S^fSSrw areso....., commission, flatily refused to but hat wero u m Uthe:natives e m:ivo repres.'nuil repre»».l in ngantatu eoise ebisc Napa. Kapa. lyanauw iyakalisc iv R ulum iu iuec tltvvo u i. w u mm a uny jr au no u u uufa- punrter cf fl ccutury, natives have ia -., identify themselveswith such an that:. Hum;?.-. (Cries of: - N O i.sikalo csidala *abantu base Ja- na noka O m Poli, bamelwe n beelr.firminjg* t'ver find a rouag un.brit'jsh recommendation,.ind'hence the-trnablc' T rditbatlaics tt'sn Piimani. cjh.*sc,, e.stran its operation lsul>,» «> «.«" > ««. " ^ n S c ts S «"SlS irrt onl-r * nd section 2of Section 15 of this 1 Congress Yabantsundu uku- yo? Nro M^ibdo tmrjfiw. Bill] they have a ' greater claim susela kwi»it.ilo sayo nyakcnye UOm Poll akazange ave- ang?m? e Thaba Nchu. Ifekyko t o & n -Wckinto the locatio'is and to,u protect vlv^ y1r Natal " Natives 1:1 from V,. its thei theai ahootthe :it».ut tbr Xaiire'.Native Cand' I -IliM-l umscbenzi omktilu ngo- lis^into^yobu ngwanga- ititsba- t vdaimanirtucwiknlo-' kwabantsumlu. Umongame., u ng^whiobunjalo kwi Pala-'Kompo J.. n.nqwe.wnr^wcf l S F t i t e ' ^ i * rs.j2 S! 5,]ii ttapwittfo n f niict>nd'r8t».... Grmntl'Htrt; lf ^ Ungu. Mprofeti otembe-xasa k\vez3'kon.s«iz3tnbini.ngo- S f t S S i i & i i S S S S valiliamanyeamaneneaiiesekit'. k ile y o n a U A b d 'Jra h n ta n? m hll k t lm M IS A ktte'ivaitga <» ««* % «< * «*»«S m & w poyookeivekiesen.airiletoeeasa K u n g e lu la ttkuba u n o n c i- kwalo Uomponf iyaktt/ula, iiitt, - hot. 1 luc as Luonuu iuc ptccm, D awi*. n J....

25 V W E PEOPLE S FRIEND. ' I-Sdtbanjle i I^ L A < ^ ' N E (Stimberley) MOTSiUm OAfiiBlTSO (Johannesburg.j.,, lipoma nguanye, ngayo yonke Imigqibelo,. (.. kwezindawo: k.ni I f»5c " * - Johannes b u rg, ri Pretoria, B loem lon tsm,. i " * uas.e T h a ba N chu..tj.j...t. Ixabiso Sd -.. : 4 O K A N Y E 13/- NGONYAKA. Jnika ionkevindaba ngapandlfc k 6 jo ^ o % D African Native fictional l-arente zlyafuneka kuzo zonke indawo,. B i ^ d a m ^ N itu m e le J M m l p, K f e T r r -... ^ Tbe- Editor,,? - TSALA ea BATHO, BOX 143 -KIMBERLEY., flnf'al thata' M, C....Faolejnalaia-thataobu-,,. ^uloga mpa 0 kgobolakgorr - M 0 S E 6.I ''', ;tsa ^ i e l e s h o k o l e l v j, :. ^ ^,. ^ N & to g o ik a -' rr '! \.lafst kk gb( 55, DE SEERS ROAD, I ipolaisatlat,:i:. 8»mll*stoih«n», bhjng. Mo... lolo.n. t'we,-.tel&xafa W * \ ea.^ftgd i a go ii* & k f,n me oa'go thatafs&u' fd r! P in lch Jg d i'ija sa m otho " M i l Alary Sdorgie, Location, Hotchefetroom are: *l K a dihyiga tse dintsi ke- Tsli. addbbvs.] ekqle mala.,?. t)ia ta,;tae, yi8h. ota.^'naifta eone^jeerefa \\ '- ^ r l a l e J 1 J. HODGSON. MOTSSrOABASHOI. Tsa Bakoaledi K*ni. A erne gentle Mr. Seferio p a m o th o a sen3 g o t f c sa y ntoro.a S S S S S r S l & pammr-ptiatririmang n e I a kau la lethepywana abofci ib * v, - a swctsa. A m k * - a bola <Jir»to mofcona kgotokoanc a I K O G A N G W A K E T S E. Mr.-Kole ekete t* pjtse etswa lo Peps, m onko o thothomew * emetli OAMATLOLE ' belong, banyana babfle batshaba la k o a b o tlh u k u n g 0 tlos<# A A B A S H O I. EA8HOGADI L E BANA BA itoditeba. A em* sentle monra d ig o tlh o la. 0 a la fe m h ik e l* au babloeofodteia, w A S Ufa a w bud* * * tf%na «8 wa 5 mogomaw*!< M Secwana.» tum S elo ^ leagotlosaffltinad* lg 3! 2 S ^. gile koa St. Geor e Street, jaanong M0RULAGANY1, Ke,e mokwadi wa thahoko a. tse d l b o itsh eg a n g tsa X M ' alemo'b»umann 8quare.....,* Pa b01 ron* re bonye. k»ak*anutso -e IU0CO > go p aleloa kego te- ^ ka, JpaakanyeUa letfele,ona-,ona * Me ka,ore ba,ho gefoa Sentle. e»e o t k a u k. b r. k g o n o d ij L S j H 0I, ;. S S f t a S E s J S S -fcbr l,,0,,0i k't J S L m T I P B a t h o b o tlh e b a b i b o l l - koa.ntle ga kara. fa.motho.a. ntie Ka ra noma.a g-,.:*-- Rathoene GweitiiW K w 't o.'t t U k ^ S r i, ^ ^ H. io T S f I M ' S m b 1I1 n> balia fitlhela gore Peps W n ih u k u kenno K a flrfo n - re J am.0s{>0 H*. Moranang, fhitlhela go sentse Iona ba golo- Ire cne tsala le m orelcolodl J E W.7?. " H i * " " " * * b *» b, ta «. «, bone. " '.. - j! w «V m * ottle'o, «f"a Monko oa Peps o alafa Jff «.» me 10 let.kak*oejlj,i A, re'iutsfassretsho.'?j?8llbe oit tfdiayw fdi sefubi- " emtio le mhikela t U k. «* t a. Lo li. nknlkkli jo rele bsnna It bsiadi. RoUhe E S S w t o ii S S lo Ere oreka o bone gore ake.! rtlebannar. gakiamtla.banyana m0 ny.isa' ka m.tlko, lo hail. Peos tota. B a u m a n n S qu are, S X?.? u S T i i r ^ a 0, Th,eko kci 6,ule I 6 m", 1 fllioemfontein. -Erile bas^ii.b,«l».,.b T < U S t a S S T w J s w i 5h"" ^ r c t e in g bot he ba me» III) thai. KO l.lw. sosa robalwa go Rona ra0,r v r mcmo, kgotsa u U o rome-... sa ycwa, gosana opo<<ybuank le k iolsht Lefta golwr kcomoe- fcl* go Peps Pastille Co.,?. mon*w_e e le isashi ga eke e itsala. mcetrona 9, Long Street, Capetown. ' T O O sim a ik > H thata gakiam itiang m SLEGQS 5 EADACHE CURE, Molimo 0 foduanjr tlliogo kabonakonako.l/6 la 2/6 phutdana. ROUELA POSTKARATA KOQO w. A. Sleggra. 100, Victoria Road, Woodrtook, Otla amopela Sampole.!a b o l7.m T irw b a fa d!% a n a lu ket hayweke ditlhonit tsa core ^.(lljhoma-rhoroa n o *. kgokgo- ](e. t;rc> ea ntlha mo lefbatshirg cbong u* nne tsa leftatshe. Ba la rona ^ [ho ba bancho.' R-* mo ts<sna mo patlelong & kgos, e e lebo^q,katathataro0f{0 ^ dichaba Mafokonyana fhectsweng ;wenk ka botswerere^ bp. -.bo.»«. ^ Sn^e^dilc n r ilil, teng. karobo kagobo go t o no ^ 2 letlilwe mongwe le mongwe ga rouhe, patlelo e tletse. A w bua <0 bui c ba ho bakr ^ B n w. - K d W... tj»l>a k^ ema ka dinio mot ho wa batho,.mf baban(?we ba kga'ffcjwa "X^J» C* ^ w t a ma gik morwa Kgomo phepa ga e gang- ba >e ba rata _0 bua (lo^a-tu^a ka ^ wo bosigo bosclc golla mashi a m<ira ha.,lu<m fcl.. k.,1, h i.,j;a - tfc.:aii eo iw j relekana tele mogo bairna^i o l M 7Iolokt MMlamtJi.WJ. «,»». W t e a d iy a fa * * *» «* A re i g,, ^ Motshwara-Masiela. Mo- w -» 1!! V» a k " m m. g 0 S ) * «b? "?». * ishego-tha-diwe. le main). g o k o -M C» )a»v H «*» me ke two ea nllha basadi go tla maqi. j a ke a lebetseng!-k* a h>wm. a n ' g. ukr lu I^cholo. '.Me kina Iwa itse eae,5hwj a n» * * l. ~ A t l i. ii»fc kaomo.e chppywa, o isala, e sebata k l t u M, t ; b. i h k, i a, «, g >k». dinaka, me ebo? ntte elenama- Domelan^'ditsala. u n o bu«-- fl^bafamailf.. jv..ia j(oba etla egola go-pbotso- Batetli la Voaolodi U o t t Memo. Ke gone, kafba ke A*?. buang<j»aa,ka gone,, ka.gobo a t ele t iro ea ntlha ea go tla Letsho- l0 ' M.TOPSM O HUBIDLV k. k3 jo h a o.s b lu g " woe,-a Modisa wa Ditshepbetsa relela ea oa ka bapalami ga shoa fc' r ---- Kgosi. bale babedi ga koencsioa bait ^ bararorka tv>tsi ja tlhatlhoco ea U o n g o n -p i'tiw M.tim e t.g» * ]? ' f,lo' 1? lo * * * Morena'.'Botlhale jfla barute^i bo po dinyng* x dilo r i th«ne,? ;.,. ko to itaao Pontic, M M seka w(i ; lwa tshoga,dipelo MA-FOROMA.NE. tla ba shoetsa. Gatoc crile a e>«cholctei banic gore ke' lwnye mkktli a shoe a nna a ngongorcga ka len.gotla go fhit\ha meltsatsjng > ORL'LAGAlYI. gore tscla eo ga ca siama o e pa- TLBT8B8Q. lama fela kd cotlatoc otshabago t»lmoniptena* Mosadi' le monila j Ke nne ke rata 1 Ke buiae K A IA ca siioa. Ao. fa motho oa batho a tie botlhe lnntae kc bodirela.^batle ba dire le-bana ba basimane j^o bua ka ntha ea bo-foromaoe ^ a itsile gore 0 tto slela ko bosamo rno*lmeng oa X o.! C ort-' kbutleng. I. Qutoitspan Mine. Go na, LEOATLE. Sekepe seng.v ea Amerika set»amailf >. '*p5 5 VTi3 j1* t a ' m N Y \ I i A. g o f O M. -ka'dlkgqmo A* k«v'timekfcep^r Boys" ko se tsatsi jotlhe k:i bonon!i.,o!lhoe>e tin*mt«medflkxbelo- T P a KelerkgOsi (Ja thoana kc bothokisa. Ruri ba serame *e <e gat^etseng. ele di- IT OT.F^V K 4SHUI ialo'inw Ka lona^,jf.n ^ ^ e a k W A 'iw its? rqkjsaaatbo ba ba tsenva.mogo thaba-thaba ^a shbnc. Gaufi le TIHOV^WjtfOX't*a'mko tffi com 90 tot9 * ng»ana wa..'teos«isans niashoe^nio bltare 0 be reki iang fa THaniU e noctseog teng ngo- ' n n a, W k» ho OOF, ene o «timelwang Boswa ywa ga l e ja n t ka ura dile 8 oa ibna jjoja^a fitlhcla mertle emetona rs : fifr o la «s, oa * e / W c S '.a ba-bolela fa di Tfo m 'it a p In KAP mo ke bidiotnc scna molato gongwe cffu'pocpe. oa utloa Wlhoko. Mokgoa RgijelemM CVmctsc.ntlhenc 03 = u S w t v n t Ka fhitlhela molato ele wa Kgosi bothekisa ga oa siama ba ipona floroa, [rsierfaosk' 188. N EW M AiSi'ferREET, ^ o W ^ W g ^ S S l e m o r - o oitkalafile senticntle. IN TLA N Z X.eantsh a.ako ; Botlhokojaanbtiggake bo ^.XonkeimiWa.: Ezigale-.. I v A U iv rvip W r pele -ka#>oh^e.spkata.4lly)kp-. seihojca batia 8 T iro p n ntela urw (fro f «:,. niofttf iiioko le ic wa» ; tse' isc di ui e borioa oonoa fela cia ke Ke ngoana nroana Rra p (he-' "..... Go bonala cow b y._?«01 ooia,..enjaoarjetren^ -Mo.>:Mlatsii}8 b sa ^ fa pfe ^feotigoan Rra ga /a esjile King Manoclf atlhololoa I Boy88. BLOEMFONTBllr, O.F.S. la gompieno la I^ 17th h Mbranang Moranang oe bone-rliri. b o n e ^ id Boikganr^ Boikgancho bo * * mo - - ' bot:osing thaka! ca ga Mono- - 1 (April), 1913, ke tlhoma molab ui{c.j(j ft*'bogosi botsile jotlhe. mopata ca e itumcle eotlhc. 1U. mo go Iona lotlhe bana ba basi- Re bala "Tsala" re utloa fa santse-ha-i-oiu.se loferyllh^loa ao QlQ-rmnra Te* KasctSine kare: Gtf Magosi' a rona ba loanela ko- nikutlhela Jlnuisho omrsh-voa M lu ' si^qlpfia, gwb^no b* morvna-.piio. F^pje-a^aa le bone ba WjJ remdcnre, 00 seaang Kgo>i. iniwgwea trona mo Icfnatshin^.k^omc^r-Trtit. Oho. se se b/bailf boco-i gao epo choeriv '.. 'me a tlogela basimane le basi- utluisang botlhoko thata, 0 neilpe marena a magoloaft inantsi gatoc' Gatoe.o gaise_mogqte oa 91- tsan^mswa ba tlaa.biwa mc» tirake LckgQpa Mogaenod fitlha \ne a loga bolau jo bo boit'hotiyaga-nya^a. tse ;di feting. Le Ko.^}aric tmogql.^mo^goyenjjl a wftogela kolekgoeng a re mo- g'angjoago tlhana^iolola Mmnmecofetst'1eare ga-. e eje eke boshwa, gotlabo go sena ngwa- tho eo le o dirile jana, a sa dir 1 ita i.bp. fifncral, ;Guede> li.i bone mpgoteoo chodnangle o na wamos/manf le.wamosetsa-,^^sepe. Oho,ilorulag^ioyi,keko a >kenitj ttorenajle bomatr>- MOGOTE 00 0 ka tsidifadioa n.v''4 'n?v)'^b Awaio gotlhc.. KOle kalo. Re tla tomela jtu!. s^ttbf-wkepc s^gotuenc Sao fela ka ' : Ngwana wa mosetsana ona le a Tsala ka kgoedi ea.-mi. G^bnel bd kib' baflia ba letsa illn irm ^ u ic Dim' ic nmnd lshwanel ea K ikueia!?ft R& agile se'ilue.. Re choengoa tlhobok). Ko Montei '.go ehulnr- DltnmCtllt njki-lc.'ulnur kgaitsadii ba motima wwa jt ke cone fela.dithekisa fa ele coe nfotse ga b^ja- oftbaroa banini., metiroetshwauetsegosimologa Makgooa a mono.a re agishte tfiobalclj..mt ol&dd Va «ektpc... 1 yanong ga fyiw^ J»tu ba hase-, onejia bo kil bo ikqkobeca i Almirante Rtl)t":b<i itiba ko di* *-TSAGA-^, tsana dikgejobxaka batpsfmane.. ' Ba lona tlhakeng tw^^hpotokisi ko ba Mrs. DELTOOW; } latelela motlbala imra; mbr^ga R w h 35,'N o.! Cdcnpodnd. K o NAW^M. Mosadi oa ledoi- MERRIMAN STREET, Tiro ea bobedi 'e 'Ie cone Dutoitjoan Mihe,Beaconsfield. stereo tlhaiecse ke botseno a Old DeBeers, KTmbcrley ke*ntmi^"ke"e(^kanvai\w a, chubela diaparo' tse ga moncoaiseletsang teng l^eea moswagadf goe. a thoba a coa.a sia. A li*. wa mosadi go tlhoka golatolelwa. 4lbela batho mo - Xlung a tsaea monna wa gagwe ka dik'gomo 1 Kalafe Hemeco. thipa e tona a tlhaba lelata a bokafba go tla bbi\wang go mo l a u misisi. Mapolui! a p o cho.v tshwarfetk. C i {gone f t fhitlhe- PEPS K E MOLEMO 0 rela thatenp. tseh iri go s i n i 1chupo epe go- NAEANG PHOD1SHO. ngwe sengwe se se kganelang Bo^A^l.-Bogadi joa Mateln lc gore moswagadr' a >eka aya Ga gona pelaelo gore bo 1 ntse jang bo sekoang mo Kgo*. boshwa ynitonita wa- gagwe, ka Pep»t:e molemooa merneco!sij^ 'STlm ke? 'D hes e» ' S S? t i y is? iw S 5 S ka monkomonatatama- eo~.kwoea.ag.tmj-mgog.jit, School, No,2 Location, w orn ' tolclwa muna.-wa. agwe: ka kamoo o tlose segotlhola. ' T?? Jj" :D.-Certifalea dikgomo. H» «. l.-. gomyego Segotlhola eare si simo- * jg g ll1sr Williams P iiik Pills k ^ ^ ' tyuv ^ * W Feim3e ^ J * i «n f 'f e S l c S V ^ t i e i f d n o - ^ K tlhe b^ meleme, kgo.tsa ;<fika n ^ ae!d a'g6r Df.''Wjlljaras Meritcinc Co., Long... SSjqft, Capetown, -botlolo.' rfe.eosj ka 3/3 kgotsd'dile I l i S e S j l F ^ S S f S M ms S l K v J I X!V f i <V *' I ij K f t d l W S 'h S d ig o d h o te - V difuba ka t«kdiiboi[.tel,.tse.dik) ttoii-1 2 «r»» M f f > T, ^ ^ ^ W - b *, k i 1t),vwala.lhala..bil«l.a nete, k a - o.la ta IjoUhokq 0 "le olla P0Se I... - olo. W.^ J o - S n «l«n.,,.,v,,...k lfabetley. «!t.ba.b0ki)me«olok*ane «h t» - koa ie rtb in g sa i o ^ i^ '5k"nv'. ' ks;^. W I*** '*'

26 - THE TSALA ija MtHO;V' M ay 10, 1913.' P r e i n e r ( < S ) r mpfid -fllibirc cffllii H. A. OLIVER & CO 6ADF1 lem 'JUfilA, SETIELA SE PAGOLOGAmo CULLINAN. * Phatlho e. ntsiiitri'e*, A P A R O T s a M O T L U N G Komponi eo e batla Babereki. Tiro eotlhe e mo pepeneneng, Ga go (eng Mekoti. u m Go tbeogeloa ka Ditsela tsa Maoto. Hfl>k'or<' I>kIrtrttM: Balaiat: Kokopace id; Bom 2d. k» fmu, I/- ka moeiroa mbn 0 mo u la (Blou). Od la fuiu, 3/ - ka mojima Bobofalefika. Ui>kguii i, i )»Kd id * di rckoe. Terena (go c&ii 8:fatlhane go ea Cullinan) lomhagogi, d r e k «e.- -^ j^ ^ t«e lctlapana, p ajeo r tona. toting; k, P E! K A W E K E i, T S E P E D I Ean g ko go A. J., FLEISCHER. Care of a. Transfdil. AC EN TE EO MOCOLOJOA P R E M IE R D IaM ON j MINE, KO A 1SH. ' ' Komerae, Dilaakaoe, Khai e Cho»n, F lu elete, D'cale, Dikobo, Dikanshu, me Coatoie Mtfcgabo, &c.,<fcc. v 3 ' j P A K A le D IT L H A K O Tsa Banna le Batimane... 8hontagn r* 'e r»koe Dipak«, Manikho, Bohen pe, Bijama. Aparo tsa koa teug Bohutahe, Knun pane, JJilae le Sakatnku tsa Selika? J» > * IMECOALO -<-1- ' ea Bahum»g*di/le Banyan. - lx O N C E A Koatumo tsa Vlewee e Dibaki, Diblonai, Bostroki, Khai taa Ditebea Maaka leng jalo. Tee do eiametseng / <0 Coilo k f ( V M A R IG A le S E L f c M C.. a DitUiarc. V V e s t r ^ n d, K I M B E R L E Y v j(le koa Maf.ken? le Zwrfl^^a;Mailikoe.) O L I V E R & C O. ; 8 ^ ^ ralogues SENT POST FREE Ba ba agilrn,; k^akala rre b> mo cmjela ka pose- ba/ romele madi ba bele botlclo ngoo le ogry S kiaipenta ea.pp*e' f* godlm^e.-'! EbUe re na le Ktla koa drmming Street,. BElyQKAVlA,. * * ' f. R 0 # # p «r yv G1CFI IE KKREKE El M1KG001, i h "! K o a w e st smcu K im berley.' W. M. U u t h b e r t & C q,, l i m i t e d, '» Tbe G reat Soath A frican Bool f e l p i t s. Bp ka go naea Tlhaka tsfl dlslaneng ka Tlhoatlhoa tse dl okocolocoeng.-'- Tihalo t» Raberek: go Eimolola k» /0 T hiko t» BaoA tw Mekgab.)^. sim<,lol«fra 1;,. U j," 1016 lang lokoilonpna lot ronn lo lo tla jb bolelelang GOTI.1IE kaga Banka e. Tihako tm iialedi le diibam go simnl^a ka 6/6 0 kn simololago boloka 0/- (Shelong tse tlliaoo) lefa cle go feta mo fela mo 5"i»akou* B^imane l*i Buetsana u* Sikolo le 'T ^ ip i ka Tlhoatlhoa *** <u OKrcoiocoenf. T jqj la IlefcateMe h Losi Re tla lo HcmedU5* W MCnthkit k Co Limited, 37. I u t o i ts t 2i a s s. if im ts r le y snii! BATLAKG!!' BATLANG T! Dl LwiKO! DITLHAKO! DITLHAKO! Central Sboe Co&, _ 20c LOWER JONES STREET, E a fa tla sc g a Tleloko- *^ TLHAK< rsa RONA TSA BATKA 01 '.t. iiom vii*a je li. e» g«go...k a 9 fa 0;Tl.HAHOl>A LOXATSA BANNA di naoir, di diipu me di Ihata... 12/6 W T L4AK0IW A RO SA'TK i BASSA ' r:t- 'i1" -ii amini.ihlnifna metlobo le Ui go tsamaea.. k a 2 /6i K at H U ) A BAR ADI a 1 In phiubims ba a booa difen*ter«t»a rota c1 dnlh^ko t«c di niv. FA OLE MO JOHANNESBERGE 0 NO TLa, MO BANKENG EA RONA. fianka ea Koloni le ea Poloka ea Komponi ea Africa, Ltd. Enale polokclo c cdirccocng Bmicho fdfr. TLOXGIotlo go re bona ro^ fa, o..tlhokago..katla, koale N lokoalong jaka orata. : Rc toadiia 8J mo IeVgolong rnakadisho'pio lolioalang loa polokelo. mad ookoneoabonaiafaorauii".,... Ga re batle polelo pele go 0 batla madi agago.' V. m ccoionldl BflBUig s M C o. ol Africa, Ltd., J oliamiebtomrgr. P. C. B o x -ll84;: ;r / (W eiieleleom oiitlem m ov ' I Ipba Ppst Offltfl > F a n e a uo T O L A t e o t k :D :ta SE1 A LEL0KS;- Re ka go thomola n pah» cd- ka Mouoio go tu koa Phogong. F* o ea gp.lenia' kgo.n^u ta pjktenwng, Rc kft go baalcanyetsa aparo. tsa raejhale Eolljie.tsedi tbau tbata, Tsa Babereki.' Ute U «bade Pafca eoilhc U ka rejca BA KI, BORUKHOE.' HEMPE. D ITLH A K O, I.HDTSHE, KOLORO, kgone eng aa Banna, fela, *e U M batlaog U tla Be fitjbela.. Re rekisa Tboto tsa Banna f{ja ga ton*. t «Basadi le Bant., r 7 'i r ' ^ ^ i M l R o mo Lewenltelih^ i kiffrnnet^a feh^jaki-o^nrtj' - lo itlhnphfle ka losi mo fa WALTER H! ADAMS. biegc Bllil.tM, : Ol'l OSlT! POST OrocB) D e B e e n B o a d, K i m b e r l e y '^ e rehrn 703r mootjif yoo are not c a n ^ td jn ta M wftk yoarpwdase. No con^cction with any other Firm, s.- tfs r Q c o J ^ d r e s a o d Jjr: ' i,. -,. I. M E M D E L S O M & C o.,.. J 3, Barg.Sfrcst, CAPE TOW N. Diet* koa' Hatatalmf a tnoo» d ik t fo k k /* T Kocoko oa Transfala 0 «gtle<seng Mmidj 0 p Socoana lo ja mahek > m^esfpe Safa a f nfmictf'le1 U TLHO ATLH O A ' - ' 'Miniar Sabde,' Boape yajiinai Na I letie > Je jo' b Vfrfen*n& " Sanipote fcn di b8thfh)rua*ppkgoedifa. Ka baiafco Wi-feile-o bcdit» bobotlan^nyaatoykoawa: '' -A*\ A1 n v.k i'm o ja la i.c O S S K G Le toa T h a m Ncho Sta tio n re,teijg. J» s 1t l T ' e r s o n 'E SHONE8B1, r*k«dikgfe q Wakanyang Djnima ka kalo thloko 0 tsa di t u macing. SELAGA sa ntlb*- THABA NCHU, ^

27 U t W J T a w ** * ' ' I1.1 f f * ", STATX DEPI /» r * " A* cold w d rr U to thirsty *o«i pfbv'w W '* froci a i*r c«l»iry. hj c h a r e, in q o r p o ^ g ^ i ' ihedey,-ajid " Motsualle oa Babatso," Johannesburg. K J ^ B S R L f T S T U R O iy, M 9 T S H E C ^ d (» ;-(M A Y.n > 19:3 SBillISTEKED AT TI1E OESDUIi POST OFFICE IS.1 SEWfr.tFE' & s s m * i /.eu tesbk w l, faki in Hplitaau {jmski-'tei Bttiii Pihiniahunu noli c!ncq 1/-.1/C,!«?/. i ( No. bus. S P? f ESE OA CO T O G OX ivmksook, M ile It, p; i i Icditzrafa gddirao..;? t l& f i / l i.:* '*<*<> nalc do dinjjoo ape U -*,- & - S I F I T K a NAffiSOO, iie.rokoe» b iin a n d t lo. ie le ile l. lie, h llli, 7 7 ^ Sen ha i ben ca.la ivi l/fl, l.'o, " V ' -/'' :il-1«;>/'.i-jusmin c :ii.*!iflfii * >M v.ih a ::/. i«a/i:. lhrcu!< Isa Lonyalo I/O, 2/G, g o * Sa. Mokpabi*h-> o< mcbutn o tlhe BitHmVo ua t(*lo j dipo-*»nyanc «*«U 8fi.DfC.J J0», iu» ir9 o pfcfkm*- t*<ap, o n kpthitia cut T'hotflo*, 4/11. Kiiii ri Ua jjt null Kiili In IIM ku li li iu j It litkiueki. i ftika ]l Trillij StiBfi. ABER D E I ^ B U T T, mitland street, Bloemfontein. Tnoat'kM 1/9 e lo njr fv*. * 4 X o W r a t! Tnethale-thateiga.d ilp to e ^ e, bonoe mo M atwsahe. \ B*kb g o ea i 2s. 6d. 'G a ^gd. t l neeloa bareki m m. W u r r tf tin r tm ftfc : l i l *1ialB,- \ -v /i -4 *4 *«: " se go thoma ka 5b$ IhemP^ Blaa*i; Neflpafcl* Yangapantsi. io a e.k a lo e kile ea ilokwe z e,xayy serge jb&akie m m nnmpamwii fcjli reke'yeka! ^ine g ir a li^ i^ ^ W ^ r h /G ^ ' ' & Co., I SKIRT ESIXMSVAMA SB POPU# nova hhonjtsiwe ngamaqtaha If-A fa o Silica 10/-. ' w - " * ' t. i t e t o ^ ' i» pi whp ara h a,!w r a iira Wa n> i^ P > g^ a* w».«^ etla t ole l ek lo a na n. a ^ «, ^ 6«" * «««- *.. * <! * * ' naco. ^e Se Aiinele dumele seusejutlod^ng. u lutloeiang. Ikise fela ko ga 1 b la u z i z b F U x m E T T B a im d ik -a iu ia j/c. Messrs. THOMAS tjsask LEASK JScJCo.V & 'Co.; Klerksdorp, lerksdo^p,iponele u ka i blauzi b u u z i kb ze diu ih ixe b blubhelu elubuelu estsha' ev~ " nhonjistw k»kn- -. /.«t> *«-*<tt; «!*> "..... J.... ~ «*r,» SjBW r «Ilk me (imta.^.silikasji tfeljc, ibe JK. / i T F '1% ^ / u / I BLAUZI ZE DELAINE EYOKOZELaYO ihonjawc ngo Km 3/0. Krngersderp, Transvaal. Kimberley. m m r f E L. Do yon wish to retire early Irom Business? IZIFUBA ZAMAjiEXEKAZI (V «u ) xe Yolo u M w» /r-. j:'. 1/- d»ibe 8/6-t»y*r' I BLAUZI ZESILIKA EZILUBELU im p^u «t*h* C/6. 7/c. 8/ course you do I then Advertise in the f!sala ea Batho, The Great Bi-llnguai Native Organ /SECH U A V A and S l X H f e f ii Edited by the Corresponding Secretary. South A fricm -. j Native National Congress. y - ± - j S *» P B i K T Y U I ZE YOLO EZINTLE. h H M SiH BlUD M DSlf M 6TJ S 1 TDRD1 T BorniDg I t K IIB E R L E Y, POTCH8F S T R O O I, JOH ARNESBD RG, PRETOR IA, BLO SIFONTF.IN a n d T h a b a N eho. r o t f k o c / o l o 0 ( 1 D i a p a r o, 1^ E Z O D r h T m ^ M l^ Z E FLANELETTE ZOKl l A U liboojom '.. -I I I Nativej1Government Gazette " forthe^fnipn of South I HBMre 2 ABI.JIPJZAKA a Flrakto 1/, 1/ t! /.!/>: , NELHITR!/». ' ;/v!/s. " " I Africa. Nearly: every Post from North, South, Hast and Wes [b O k w ^.^.- s k T lk ^ IU ru a w i «ptaeb, «nal*'» bdn. hhia. - t k u - J i Enf t i C H g ^ ' -brinrs t'resh Subscribers. Write (or particulars to G'feta Balaetsi Ho Kimberley. fia- Btthoto!)t; + % f l a M o t h a I e o f $ r e k a g o K g o e - E d it o r... «y i i B i t e i - ^ '.. " v u u 'a B A T im : R c g o i p j p u g o r e f t t J e t t r i m p i e n n z r m i. w f a m n g it o n r«p» M b i» B o x 143, y c j M B E R C f i Y, ' f j j f y o f f a j t u m e l a.. ' * I^ 5 W 5 i S! f f ^ i. It... will..... fucrease. your Nalive Trade. M Z 0 J T E L & C o (AIdeuiIIeI m a t y a l a ) 56,58,6o, Dutoitspan Road; m

28 S g * ' M L i m i t e d. Babereki E otlhe In ba Batlang Tiro mo liitepong Lneloa po Eotsa Agente oa Cone: Mr, L. S. SLOVEN, D ; R«:< K m lw lo TSAUl --EA -BATHO* MAY. ;I7..-I? j. t j,;. - t k - w «H i E n t s h c W fi-g r J n -. ^...AjfiZtl-KWEKA ' ill'r T Z O G ^B B tjb I. iop, mhlayrmhi fa y s m fa r % n l v ilatjiirttanga, owa- ozintand'atu.psebenza cat i i betu,kuba ma kifhw-iic 5 Jl^P.ezV ^^w S Siyazifllela,' kubenij base-^p I? ; luka i t a i V.^ingenxaycsiKltuesi- Noial abakangele b a n j^ a ye ^ * H R bo,il:yu -dm rte* sitaudaiilcjjba ku'n3b u z i.it. :<! o ziia a m a z w ik a L o rd tyil- kuba Ituzo ionke.iijfiiogp,... tiftir ini /.</ /. tot ea Ida koa'dihekeng tsa Dilcompo- V* 1 T nr. _ D ITHtrttOR lt\i^n.nn u-s wawucua ttjirat a lorar rn - )>< Kiinir iii'ij Ip Benconsfield, Maina f : ** SaiwflliP,wke fe1, tm v a a lw rtts u n d ii (S Jnrhleli \h uccliere botlhe ke a. Hill lh It R. l e l l e r C A P E N O T I C E T O W N - -,'~r okokuba kunikelwe itaitile Jcubeny npkub* umhlppe. itokfesnwmwlv llrtaitfii* ' titi: & q d u Q v ja ls M j. sigimyaza u KuTumcnte it- ka»: a «e iiliih la ta y v ^ --> ngegipy?,, pula lcnutetfryale BiJHy**,! owaba'nika itfcuzilauta^go. C ^ - / Siyaziliielak\p Unionists n *-- tukwikwejii lase^jfaialeloi B2DH11]1 D BOlJpiflD^. BuMonleia: km Map bljrayi - - a p -unite l.ompouwij ^ frcijtati waj.kekza MMR Msorc ntol- ngokuncedisa- iflela Floor Compound IE. GAjicjJr.' - a sk < t(i«ip a!u k a M K z i IaTnaBhuhu iami BhuliL v. ^ '?/(....JTwinwleneyo nalopd^wo I komishdni. ye S. A. molemo 0. Butoitspan Mine Compound *. t t J K f f i f f i» M i u y a t t y l e l a i K o m i- Native Affairs ka L ord.' 'iitlui'i m-t Mokoticn*..,jk>iJolo.s/- Surface Compound " I..V ukuba cwndaiiio zi- Milneratjwnjwa ngokunya- imolemo OA^Xhi'Nas.'.', o» Floor Compound J. SwAtySptf, jfayvulweyo, zizitili zaba- katisa ezitintp kpti kodw;ai * *L'Tn,lt,c le 1 S S k u -/e Workshops: Compound STiddPratt ptsundu, abaptsandu^wto- siyazililela ku iio n. Mar- molemo oa maxa. No, ^. o» Central Power > ' : " k.o te ik a.k o n a u m h la b a k a - shall Campbell ukukumbu- eobipeu *. ifotlow/g k S/- S litirn - Compound. I \f.j.rarraas!..ngangoko t a t a n d a w v P a p i - 'X iiss L ^ '^ ;bam aie,<.ba?ume babe nqmabaupa aba n t su a d u j&i'bfisi zakwa Rulumente, m o t w j d i!'*?. s f l s ' y g PtillOS, ORGiBSi COS*! 8 W. ADTOHAKPS, 3l< ill 1 DSICALIHSTRUIKHTS PISTOLS, AtyUfrliti 4e. U tla bo u tantse fa dilo eotlhe tse u ka di senka ko tlung e e sa bolong go tlhomama e, - Bekaog dithoto Ditinkane, fetlcle, Dgolo, dl G ram aionn. K ataleso e. e dichoanclio, tla *0 w i a 1DitHoloii),!>'pistolo I# to mo?s R. M U i L E B. Ndo e t n. laaj Mtlo i Kipa ouik. l l. R O S vs. Jim «ow In full swing, Inn tine ba» f.'kwnjio;t l i 56, SELBY STREET Mu,n # * ^ *»»>» b.-. i ^ j r 1 a kfu'ua If T»oa Htdo n Tw«rOTii. E F itu e Ki Printi*! mh I nbiwhed bj the proprie- Un*. the " Tiol*" Sjndicate, K the Newton I rintinjc Work*. Coratr of Bhuoca tort ud leziyakuqjuswa pantsi ko f f i itymgnte, ngapahdle kwe slpitipiti kwaba mltlope. p Bfll iyaxela ngqongqo (^k&kuba abanti'undn abayatclivey.p ukutcnga uinhlaiba (Isiqendii J4 kwi mitcto ya^' Frcistati) pasaza. ku- valelwa (Isiqcndwana Sesiqcndu 15.) ^ ^ 0 Gefieral Hert7.ogv.-asi- xelelar'cace okokuba abatftssnmi fen^lcutenga ura-.hlaba, baqeshc, beme em- -hlabeni njengokutanda. f>jle Bill iyatlntela i Kom- ^nizabantsundu ukutenga» ih!a b a napina, elixaeza-- ^$!fnmope zona zingatipte- JyfiT^ni (Isiqcndu 10). («n8ral HeVtzog 'waxela ukuba-uyaqonda ukuba ilokishi zabantsundu zigcwele kway.eicuyakufuneka.kwalatwe indawo apo banokutcn^aiona imihlaba.v Istqendu 5 sale Bill siyaxela okokuba akuko mntu ngapandlc kontsundu oya- kazange ats^o ukuti avule ALONZO MEDICINE C0. (Lt(j., kutenga mhlaba kwizi tili abukele xa i Freistati ise- *8. UamiDa atnet, zabantsundu. Xa sikange- ncaimiteto eraibiyabantsu- ' la kumapekepeke sifike si- ndvl s- <*:v.i i ^ *'... fumsinfe okokuba lemihlaba i Syazililela kuwo ukuba' i^tsetwe bucala abaritsu- akulule izifungo zawo zo t ", nttyi ikwa.zezi lokishi ziko- ayulo, nokokuba solange injengele inokukatywit nxe> yq.^pmihlaba engenakwa- besene z w j.e Palamente nxa yenye into. Sisayife- kanga abasokuvumefa ukubona u- mba i Palameate yas65a fjkubona abantsundu bebo- ka, kvaye singapehnga tshwa ngapezu kokuba be--temba Pgenxa yale Bui. njalongoku ngakumaluage-vmakwenziwe into elulingilo abo. AyifaSizwa ; lento'jeyo, kwaye kungeko rantu kubangexesha,le Repuwiq-oyaktikoliseka ngapezu ko abantsundu nabebala base Dr. Abdurahmatxukufuma- Freistati bebcteriga imihla->na ukuba isiprofitesho sake ba ngei9^me,ye President siia lije ku iv ' V " kodwa n'amblanje abanako 1 ' konke na.; ; ;... SiyaziHlela kutnalungu' ' ln d a b a. asefreiitatiiilcuba. apeuse,.«>-, < narifswa, exinene ngokuba iminyaka eyi 25. abaptsupdu bcsoloko..bengena befuna qa indawo yokybeka umpantsi wcnyawozabbkwirpihlaba eminifizi, kude kube ngoku eso- Joko iniiwe zinyoka no nomadudwane, ucalulo Iweat i^galungadange lwenzi- we,;-ababantu bantsundd bazakucudise][wa c^lokishi- Pi ngamagunya ziti ezindaw o za fe^ ila l we, zimpuku nattial -. U General Hertzog waxela mhlope okokuba akuko Mlungu we venkile, za ama'natal okokuba ama'molem()a*i%nt^a, N6.5. o» lungu aseliatalalo Komi- p>rouw» lc ^ o c o,,^ )^ - shini ala konke ukuxasa into_ elolohlobo, cngafanl S i K t S r. ne B rita n i; ukuba' u: M b. * " 4 Sauer unokukusela a ba> MOhEMO ov DIBOKO. Q^boUu ntsundu balaua e Koloni ' <lih"ku-. Jc '-f- Mfimdisi pa Titshala im- Ekugqibelem sizililela ku P,!*' E a Or* go. hlope eyakuvunyelwa uku* R t H o ty, L o u i s B o th a, i CVCIE DEALER. ba ibe kwbiv fill zabantsundu, de abantsundu baneli- n o. U m kabijt e u H e k e z o n k " P r im e 'M in is te r, y o tn a n y a - g IPAICA t»«dl SejfdoenK di se u Rulumente okokuba w am k u cm r die kw e b o a D imolola ka ] IDs. M ov- )p>ki:t ta t Bill, BomrtiM. abana kwenza ngapandle C a b in e t, kul co, Dilekanyo, Bothata, le Ttforo- kwabo ababelungu, njengo- y a y i d n ^ a, u k _ ko di koanateltfcoei' Nnete feta, gago tsieco epe. kun^ati lengxinano kweziepm new e^'fc > 0 C'»l T la u tibatebele-,, zitili zabantsupdu ayirane-.iqela -lo ^ g e ',. llekwjtu palciti ayina likou. dia ijoii. Uago nuo cnitx mm D. FONAKOV. jlanga ifcipata mandla ezijo diitc ktlio» du lbul< a T- f t ni! Motegj ft. Mocolo, rige ^ i B y t.!le B ill iti i Oa Thaba Nchu. Ruluneli tyakuvumela ukuba kwakiwe idolopu, indawo zabefutidisi naba Rwebi Natal kuyojigensa yojtwe- «ot.f.a(>oa.:oor**b«5iaff»w. yeka kwe nqaku eli savinwe ()a ditiiulii m mniclcng,jtmlolo ngaraaluimsu-'amabini e Ko*/«' -ft/- lb-7/0 (a) mjshiki &e'natal. 1 SiyazUifea-kubameli ba, ^ sejtvahsfali sifuna ukubakumbuza ukuba babengenammeli kwi Komishini ka Lord ililno r. I Tra^sfalf M 0 ^ T O 'W ngaraalungu e, gidi. ^ ^ Republic 'KUpela, okokuba lc ditlhnbi tno mokotleog, Botlo o atiia Transfali.(British) aye;... V melwe kulo Komishini, siti 0 ononq 'KhMw^ amalungu e Komishini ya^ U T00 0-^ ^ se Jjan&falt- aytfngaso'ie a-: fumane inqaku lawo leyekb ^ hiildt ko.ofasiog kangako ^ m id a yelopepa e kgok),-jobanncsbtirj., lipapashwngu Mr. Patrick Duncan. ' e'dkhnpo Di Who bk ba, (oswow^ Siyazililela kumalungu ke peluiio.*. ^ ase Koloni, siyawacfela uku- WKALA-; Bloeofouip 5H*mj Bd ba akumbulec ukuba xa' nps? ^m p Prilula>'Sl angena elu Mapyanftreni a- : - A, u 3 S, i r ' a mbuza okokuba yayingase* lilo tyala lenltolcch yombuso. kunokukutaza ibala Io- mnye bgeftdlekbyclomnye kwlndawo ezibekwe bufckla ontsuridfl'oflrtnftntu we slngapandle kwezwi nelimda tsaba (crown)9rt&vc ukubit ka kontsundu ome apo." ' u Hekezonke unqkukaty^ra V Ij[crt3>g wayecinga ngenxa y^nye into.' nenye i a s a u a c!:nk I

29 WUWBILEYESIXERO SASE -. v / - n b 2S?«5& i!, o i o : '<A\\rJ rntfsil) f ' K a a S l e n i a f c w a t f a a # o JIKELELE. J. H O P W O O D T H O R J?, ::ru! r Unobhab Obambileyo. B iu» P tllc. ** ^ - ^ K* M M eo M a Kimkertey, = j c p o t l K u i c ' It 810?*': S o u t h A f p i e a n f f i n W / ''? ':»«> ;! '.. L N a t i v e tr; » - * N a t i o n a l C o n g r e s s. TO1 TSALA EA SAltM),* K» Y V, TJIJ I S T H E R E B U S I N E S S I N T H I S? oiunetof Gcacral Heri- ' him ffoo the Free Sute direct \ Mf.Steyn i froo^ Mf. Steyn** house, where all 7 0 7,h' hare T1? pawed between Mr. SSteyn 5 5 t > U M 7n i i M n M t- and the Pfhap Minister have been i I n y a m a k a r i k m n h l a b a, G e n e rral a l H e m o g ~ t h e.f e * j lal 1 may that I am n lw» J. u i P T v '! «d «..iwrsk-j. HertMg s <*lef and principal IC n isten a l P arty i r t a > (Lbud Uagta«.) w e. J B H h i a b a o w a a irta'ngol i [ ^ b» y f V S r a x m S e liis ' a v e r_ m foreign adventurereo M b v i t< -:ti -Ml * L - 4(. -joflslik* > U» A tu C ifiij «... IKdTL - z i g: M tso'ta* B o co ffife ty - d i ^. ^ k s r like M f - R -, H. ctk<.. shw yik w nsik. Tatham. This ffetlnemaa.ftjjof) [- On that he left Mr u De W ei Tathati. k" ilr, ' * in his recent propaganda SonSkbfonhc incidem. B»: J. HODGSON- C adliwe ngokwase mtetweni t h r o u g h t h e Jgotnyalelo we Meya» Knunsile, MOT8EI OA BASHOI J l-areate ziyafuncka knzo zonke indawo.? cl<s}i i>3 * W r t!» r A MthAft. hos., 6 a. AM>U><*J (ittsh acn^ FISH Ivenkilp Yentlanzi NEW MAIN STREET. Mb.?, la txm»*o lek» TN T L A N Z l ezintsha ziktf ^ a yonke irnihla. Ezigale' lwe ityuwu k w a ^ l j j * w s ABRAHAM BROS. i y a g a m n j h e M i n i s - j M S B W K T T f i f i a «TOO by exaggerated accusations field. Hf wa< glad to hear that :»hltl»nf s * T ko» tk nil* kt tffo) pi e«k< ;ono KaflpfO Q - against GenSaf-BMhtPWl; t d 2cn*? *5 s lhfi' M,»* ^ *' A h ^ r - If i n^he h t honourable mem- *ouh> i that Hertzog was btrtnbuld RO& step farther and»» -lom»l«oa lie (ro le& b kjroedi^ M M. ** «i - Mb «a jwm to be the salvayon abitidfm.the,othtr.advisers whose kboo h diweke. La 111 mkltlbela mi mi attratpfemj «rttt«umv country, and that- julwe fce had. been' injudicious' 4 TV via M l Mjtm pal trm: seeking wfi CJKMMh to follow, he would do pmkito #1ov hao. r im «c4 W- theifpri^ v _ * a'ijtxknhihff., It was the advisers whohatfle^ him into the present now tran8pires t h a t > - * 0 '.r,. he abandoned his' _, T iiiiitp i, j i ; r r f? r " *r ' * r- i. Nitumele M laulo. > # # & # *** - p i SLEGGS can u nd^ifi d B A M C H B C U R E, operate ^with»w rliiba-'pfcps gaufi. Mulfjno o fodmnk UWu kabmuko-j r >1 was actuated.. A l i W ^ A n o t : i i n\ «' i a 1 i : wku l/fi lc J /6 phiitekn*. j Aa m m m w n m h t y m i» m «t *M(V, )W (Wa of Udia* momsr, ' % $ g L A e a B A T H } W HOSELA POSTJCAaATA If000 ' ' appear^rom flie ifoh af mt M aeoa M *» nedn jmm». W a p ' p T e W. A. S l e g g s, Avffl aaodjroc a fmaai wkict >mmmr -. a» rtto. diphatscng7,00, Tictoja Ro*d._ Woodstock..1 fffljelbs K,m ttcsu3c, u ' Oft wasted no tim ritj nale letlojana I ' ^ J ing H^ riest,:...., go iphemela. speaking in if&"^qjrelfearc,fa ipothq. ' G o l O D l a l S e e d f t S u p p l B Alterably* ir the no-oonfidentej ^ a V i H ^ n i papetlana ea, CO.. (»JLX 6a e o n c o P.O C A M TOW N «r, «J W PoaW ki^b W 't^.tsem fh em a 'lnem ccoiiele (em W U neia 'dsu to f i^ m il a & B ii n i me «bolae Bate ;!: Da X u ttm i lela, * k o V? e t 31 e r / j *. ^» iv l il»i fci cell _ Hr Nctirfil ftstoro vr. C, Schrueder, iro t fa godi- I, j (offered Jlirtt a Porifolioi &> JwTspa dili ke ttaac bar ; 'cibifu;.,; t i ^ $ *oulj.kfti^k.,bi j E ^ KlJtlllaIonyan.-i ^otwi'siuos'ee M O S E j G l -W3'.«i otiaerf' «wf cj.. Eo o Kaweniel* Mibs^l K ; w a f... > i > *? B H 11( «I > : k, l., w K i U '», > M > S / w * -J&atJffachmyego o^. ' ' ' 1,r: '.,'f. hotihe ImuUu K Uulirvlu i t ^ ^ ^ lk,rj! n<u»}fci M iifci In<* *(i!< S r ;a > ^ 2a T» «V. r t U s k ^ s t p r f c U m e s t h e ^p pd Jn N ;: DE BEERS RO\l). IJjfi stl'wl t*»w:* t i C O f!0 i! ^fdj 'thot'^ Wa AkerI& [8Wa ( 'a,memec0 Qkemeco (Church h'nmitrfv); le *D1 Dl THOTO Gaufi le Stci^ane. t i*s y a * v i l tmcl lda»he(mr-tatha^dhcui.'«hig^y?1^{r' ft., tsnimr K^Jmologu "... &.TAK DlKOlO (WwjI - Pnmlure) New Mafll'*. Street, 9 J # >» f f l 6tn rfrf-akj.. j i t*!'?.# **.«is b ^ ^ W M M M h n tg, ;r" ^ ^.f w ^ > B f» m a tim ^ a a a g 6 1 o a me- ts a n tlo, ie u«rq NYAI*a, u# di.qo i^*jf»n» i«kmkr n *»» >«*-* - * v*n»t^. raw*... Pm^wtu L /s, n i T i F v i,,, «_ iw o n. i i u v u i u i u A i n. u I t va' : it. i fw n o w ira n a.te leuujana f l atham. fiaid: I must tell v.^ j ^ p s a b a k a fa lo la digo- ne.portft;l«o; is- flrsi or.au,>orvtlh(riar.mhikela, memeco, J \ i $ m ',> ^ oudlaughter.) The e, machoenyego otlhe a ntseng jalcr. ^r,,vv ;r,(sow^ owe moce lighter) laughter) nirrf tlftf..,!!l,,il V 41! " S A R I U i u. b r im r f i 8 B H ib T l l a l j a B e a n... X>Fieeaaatlm.ya ijm M p-' " fn*' : ; fci ^ v.^ S r a )flg e d '_ a j» (J.,ir ila r io u s L A L E T S A Botsala jot 1 be *0 - o t r ^ / r? 0 v >YA n:- laughter.) ' In m r ;owjiiih he' i^ tla go it?batebela mo We- $ > *8 J I x a b i s Q. t t d, O V 'W t i 'not Of rmcjtfop^equbnci.! (Re* nheleng,ea>..ftagoc «oleba Post g w i «r inewed e w e dl«ig»teg» lr -1 -*** ' j - ' Office^Stcis6ene..rfofaw u«8«tnolo,» Marase. )lafela kara ea (jago.0 Dtompen.-i ; th»o» k* *r > Wanted Q a n t d l u #! m n W o l i u l F R tnk Ixa Dkotfjm im Kwi ^ To IR Sj, Ptmln Kiih*. Mi*» * T. S,.Wistani Tnfc hcr a : Y Ie ix JULY lk-\t. S«brv 1? irr.^rtfl Ap;>lic»twilj ttf bo addm*^ B) 1!«aai«i>kuqik.- >«r» OptUlo H«. WuU {. ngckoiflejo : X,l '' S i PinlV, Gifen J BoKuAhtt'-' ) inf- J lmf FubiiMKil bv tic pfnprie* * r r? $ d M b * l»- Newton Pr.!iti L» JVnrb. «a

30 \ U MELHA 11 DO i N E C R T E Eo o <1 lia gona TE aiie eo Rekiseoang 0 :boanang nae 14] THE TSALA SA '*&*HO;. " M a Y 17, ' :, f. r.. ->...,., wkick they k»w paid, and wkiek t tl tb-r ka ba ka tla ka fob" fodi- A unconsciousness o f ats U s a b le legislative jm )po- k.» r» «. i«ztsala e a Iw id O. ignorance andremimjs&iiey,hon ;*but Mr./Sauer's 5 m m of an Arab saying1 'that reads like th* h*binger of _ S*. - Dr. Williams Pink B ills :t» ol.mrptv of fibre... i; the man who knows loot, the War of.extermination io* wnce* druial w trf.lhft t»rj KntBEU.EV. sn f S., r r w, yio.jn(ti«. Th» paurf orlbe a-mi and knows not fhai, he pt0phesied Jastj year by br'every tioman law aiid >, n - a n T V E R since the Cape knows not is a fool whom Dr. Abdurahman. No-,^5 k u, g a! ' v L h Z l ^ i, S s y A tlingsobirbaronswas.evef A h y t m l o g a n it M ere A stranger reading the placed,-before a - 3 r i I i s e d ; w ^ M ^ «* S S f» ;g a'nd ^ w r a S o l S d outside Bloe.m- botlolo.kgotaa difools from which it often sion th «t h ^ y S ^ ^ y.fctlolftiulc thataro t o m, dishes out a lot of flapdoodle for us. During the toland or t h e j n t u k f ^ a F $ f t ft 'right u f t O the f t : -. " T - - l l» l I is no-conhdence debate the that-if there affeanv- thnr ftai,tr *or aeif.fo?enimeot, and tsen- C aiil,^. am ssss.raptsa!sjs M » ^ s S S f S i S S u-11 us, however, whom tlie There are 1,000 Europeans t^,cwtbv 0.f. nhiniciptlltim t r t, rpajiaing tkft t k ^ _ i j r. opposition had gone there in Basutoland, tfnd 02*00./ *. a i» *rt twttor" work an'd h jtfr ferrite fran -' > to oppose, if not them the Tran3kei. -Unuke iiodjrrtigovftwbmjiitpiwujmottiiia inentegotoe- Government. Just now it the native inhabitant,they f irprfttaivf % dikafore. r'* t BW eblld*kafor««wl Vurrli'aUiurd., If tkcr9mine»(:ba mo-kgofctl falls foul of the Native pay no direct axa$0n,<irej hm*wperrt-i} o'ppw- to g n h i it6«artr«m».1, #!.fflcngoeitflaf! Congress* t ongrcss De-cause because a it sent scut a many o01 f them uicm have- jmve oeiier better r_ c,,v. inimrui,ir p~p,f mmediate r.cinfty 6f in European - - deputation to Capetown to.title to landed*'property p0pul,ti0d' mo Parfiraenteng oppose Mr. Sauer s Land than any native'. THev,Wr ib t**"1 eatatttegi fell f»nt ke M>in In that superiorjhe- superior rtie- amonopolised o n p p o l ^W J f fmfncbss t S S P B t t ^ S S^ S. S» m K b W 9 B I Bill. o n iat*rf»ri» wilk.tk«ir inll dtril- rcprmabi tbfir (rlf^omiubmt in th* nvouoba t f tyj Mill' Wlflf SI toric, which the... Times of the --- C i^ l *» and^ nktipm' or p«oplw. TV bi- nl(if< tnm Tk«T k»o:*r«rr titkt t» «> sometimes maintains at the in fact, rule the:roost"' **5**'** * * u frr } «* % ^ «x >» pitsctiin-- --* expense of its logic, it jay: _If, the.hite JSditor y ( 5! w f i ^ Mfte re is scant evidence in the Gate oatsecwa the utterance of Sunday s blaa & O r of.th 'tr«fo 5 ; ^ X meeting that an> of the were to leave their pajrt of p»n ciniiv.tiot' Thi«"ap*nrii w rh (.n f0,. " - i -? X ir speakers had read Mr. the Union, and seek ^ WaAwMjd^mw.* '<b»bth^twooni# Rjghtro..snW naitnh» n.tum, n.t -Bwicioi^flaremoujowmp^ c- _, n'll I Li- l i l _ l 7^. cojt.idtroblo «*ct.0ii of.kbitf pojju- foun, 1,»:oi1 0t ridittabinr.* is* itutiw CjlOpeltWa! RagOC «Uie 'Cweu, Sauer s Bill. On reading establish themselves -fir WM.li. T f c. W u. ^ H - e I W A J f S i S G ^ k further on we are irre- Basutoland or thetranskei «>? «>r*io»i of th.. roantrr: lrrtt th). ^. ' Aj^oaritr a>vu^ rt.manyeseddmej ) «is ^ ^ 4Mdisistibly forced to the con- the white A Editor.-'' wflf f^k/»ow (M*'«f.ftr»o-ar *M* u i loeng sc a bo se koadiloe. Kafoce. elusion that the Times' Stand a better chance o f «<.»th, fm* 5 ^!JS LS C fsf Z ^ i t n a l I f sa T!S ^ Transefri? leader-writer never read getting all he wants-dong iw» w.«nti«i- 'Wm j»»widfana,hjtp a(thrm^ w of ^^yiqw ^yi^o Tnitocba. ntsewte.. Mr iur. cjauer Sauer's s dui, B ill u or. still before Deiore hp negeis pets inece. thece -iw In-: fpiw u ri' of anjw.. r Inn.i ', as T land ; in ranlan ^jtb th(l npkroiis fc Wome Maburu Iconc a siraolola. go ja.... less read it carefully. some of the so^allfedj Na-.took-r».«BB. n« « dntrildnl; Tlie SW1 of,bis i(. ^ in didbapi. For if this Bill is a conces- five Protectorate? «X T S * 7Z i ^ S &, - sion to - -.public opinion _ man pan only get -.- r a Miriu..u<; -u.w,...^ rkvwploltin* for. iu w Hertzog^ato tbt W«CV JOr IU Own,,, in. the Cape and elsewhere, to wi tout iw i. for a white.: man, N? v ^ *?* r 00^^- *puvp«*^.;-hnir»<*' rtcdkuminn'ihr ri*hu ^o tla.co... iu i V~ _ H mwt.or,of an7*app»«l anp»nt.r r«c«, ^,t# y,^ Jor ~,»,h md (jevejop. tla tlhouhomisang kafa kgbogato keep the-«hite and black but not to ply as a journey- wkith tkprirn thna of thu rijkt tojiv. mfnt Thr wwtl, ri tkat «im*yx noco ethdiroangkateng.mmc races apart, how does the man. He cannot ^ven fif e f ^. j» i p j u*»i» o<-n pui» and carry tkwn oot for the *n- fa Kotnisi C Sd^tSC C tsmiuulc ga CapcTimes justify section a licence to recriift h!s own ^ mm.ncliooil. k4«ifcfjwbe. 15 which expressly excludes people for the tftmfe but Hd «k«r«mrcrwt. u? wf.k. ricitm. rniightnmrntor» W driitatd.»» elen«s* P r tne Cape Province from its what, we ask. tos fiisuto- ' fcit*ja^ ^ wlj'.-hoa* i.fw'n S,,u, tlctt l$e?t?* bbt «jn sbane le d it m ii^ ^ ^ g T O jw n ) Amin ur*» i u j " j t w TvT^i^rJ>s rit^ ** 11,11,61*** * HMr at Tai»tai the sale ba iftshioa i t nijudc mo.,go operationr Again we land and the Trafiskei lo tk» gmftat.on» 'part, thtro. would kaw 1(<r f,tonn<i r^, cone. Setlboeo se se solo ke ia quote: The main object do with this BtK? The ^ 1,0^ M,0 a>n«'ni' gotoe Komisi - e tia gakpm a/ Goof the Bill is to presen e former is outside: the Union 1 romente; muie Mlare Kbhiisi e the status quo until the and the latte* is in the t. that thfir natiooalitr Nako e Molemo o Ba- 9 cnntv sants^e r ile ilr ^crn tftra tlhrrflhnmiqi U to n isa an 'fo ^ enquiry is completed'; Cape P ro v in g which.is S f f l J goseiu Mocoana ope o ka s u ik. This is wrong. The Bui excluded by Section 1$ 1 ^rir. a*».bp buek nuo dwamfd or tlegangka Eone. reka lefatshe. ' Lefa re oe re re l. has no such object. Its very Let us take the Trans- O T f * *W'V '1 Henzog o bolabfco (c evistencc existence is a refutation of vaal Province for example, examole. < S BuiT*iTaeW» -- MOKOTLA.TLttOGO.GOBO- fr 8w fo )fr fejes <* iht Cape Times' contention one of the three Provinces *' «f PAUa; & } TLHOKA THAIO fo r you do not want a Bill for whose benefit the Bill is k «> ; ea D1JO-DILO T S E DI BA- M orem.u r«t«rel?i to presen-c existing introduced. Its totalarea m»ris w m. i m *» _, uoi.emc) 0 KA AGA^Go U«ImU dikifortju tbciegoo,. stateof things. The object is H y t f s ju a r e miles, aad ^ t o u T - g j j ^. o t a H d w f e.. of the Bill, as expressed by its scheduled native area.m.maitwir th» dr*r««tv BMdiongbakfle taco ato w. itself, is to prohibit (not 2J00squaremiles.ThebUck,,. ;. proene ) the «t f» w g S S B o a is by legally debarring Na-and its white popula- <wa». iwteij, E «? * * *» * ' )» «^ ^ g S g f i j S f i S bn»im<*womju. ke tira ^ p a ke.dithuto, onaa lcs^kamflj lw e ^ tivestrom purchasing land tion 426,561 Now, where '^»,sa sen8oe' ^ until a delimitation com- is the justice of squeezing,i^d bf tv k. a i w batlega.gqjre a noe moiemo sa Thaba Nc^:ie«tm^goeea mission has reported. As one million and a quarter.* ««j j j j ^ ]* *'*',o ka mo,nontshang. Ma- Ltdr Braad V W e ^ w le De we said last week, there is people into 2,000 sq. miles, J tlhokonyana amanyeeare nothing to show that a even if it were only for a baimu*fcw«*-*v»«*«.. '»** gantsi a nne tshimologo a ^ commission charged with,c long time, while one [ ^ ^ 4rP^ dini(»h, ^ m machoenyego a nwgolo. Kaufinga naga ebaad»o batiiiduties of such magnitude third their number have.nfc-iooi at t v proportion on«d Me a choanetse go alanoa leng jriafatshe tw.go eooe. Fa before In support of miles! If this is not a t V ; Union. oiomm 1 ' thata. Dr. W illiams Pink B»"cta * kt id iix u io k Iu this fear we will quote a wholesale dispossession the -nwior.hi.h. pills ko.«one melemo o - mafaube kofmsetau batlaana 1!^.^? passage in the same Cafe Cape Times m il; render us 1S i, S ' " h ^» a* agang * S me.e,,ete> 0 o taaratatse 0o Times' leadingarticle which a service by giving us a we.» pepijiatiw. at i t tour time* b o o tlhacoe mad*, m e o General Hertiogofife otlare sa^^-sucha deumitation definition of that word. nt, 1 -. t». abanchft.m«enai**egnoi ba. which only tne. strongest A word to our people: h»*v And mn^ ot tv landja tv % bane ba tlhobonle.mwgaa'ff rue ' lefatsta kafajthsbmg - a ea boae commission islikely to ac- V thlsbll! is. complish successfully and the rfrilleniom a 'Goverti-. Th, w ^,^1 Uf. mxtwn.n num. Botlnoko joaga Rev. K r- Mr Sauer tare.lefa Becoana ba which even the strongest ment organ like the Cape b^6w«pflirthk«tvwkit«rae«, nest Ntuli, St. JwUi s Sago hape baba commission.r will i l l r.take.* A «> a Ttowshould k t v ^ n U f t. *T»n,wtU irtmlrtatton. :W1»»»re tv» W «, t - J u d l 'n. V - l - LONG TIME to complete." ed why the Cape -Native shupa Quite so. And our *' quarrel voters... are to be excluded fot tv.** nt mur]emo 0_ Moruti eo are:?s^a^ e1*!e?eioa f0 / ei5aif* with the Bill isthat it. pro- from its r plenteous revelry ««.,.B w «r "B.r* Ka ainya-'' l>oses poses to keep Natives out Its recent attitude brands t» t«r*j order t» u>pond* prond* und i«d wscimt mscient tor ga ^ tse di fitilengkeneka (Tn tv Coatltn^ of the landed property the Cape Times as little Jw o f ^''"I.nd market during thafdong more than the mouthpiece would b»v.to.vaet apart. IIo» mvkh choga fela Bo M e s s r s ^. ZjFfenrang-4e tim e. Why not maintain of the Government. When "r'p ^irr'tv ke koafetse, R- Sci!«do,i6i nuhincho, >. the shitu.y quo until then? it blamed the Opposition I J t n a'lnai MttiMumt of thu qu.». me ka tlho* ^ *. The Natives complaint for opposing the Govern-,l>r id' r,-w p"p«i""<>" 1 4- tt ntoeng ea ga noto ko Kapa e c ka thata. K.e tsileng go tlhanyaolola d ila that thi> Bill deprives us ment, we began to wonder y,-,twa ne ke tseoa _,, of oar right to purchase if it was still theconstitu- Awe are now lood^- ii.*n tv *trong ke sedidi; ke i S IT E f I.^Ngom hla we Jand,-and would "pauper- tionat authority it used to ise the Cape Times be in the days of Messrs.,l0 their «rantty of south \fm». Yet Re*. E. Ntsll opioa k e 24kule nyanga u Solidtor _, UftUUAa t hogo.m m e jfejmanga^osand ukufika cli iractcrises as foolish F. Y. St. Leger and F. Ed- "=o * * * * J* JJJ jnabogo ame ale botlhoka^^ufci^.pi»heya^k6hr*n<fie ale hotlhoko. and mischievous." Shades mund Garrett, so it cannot u<3taju*a^ vvdutiy «indwidu- K a leka melemo, /m e;ea uyakuba lapa e Daimaniof St. Leger! be a competent authority -ahwi "itho«t any seka ea thusai' Erile m6- anikeinteto. Kiisasa lisunhapp) references to on your wants. S ^ ' 13'llha mongoeke^^-bala pam-, ^ 5 5 Greei Point, ngothe Transkei and Basuto# W e repeat that,compar*,i.c,jkht if o«d, th.' *ra«j«t». ipiri ea Machaka, Langa^v ku^iwa e St. George s H all, g e e o e TE oa ntlha oa l^ a r e a * «««e *W» cd with his Bill. Gene- ka b0 L gp ngomvuloolandelayokwa ' tion of the Cape Times? ral Hertzogs Segregation, U lr u a i, u M. No m- Dr, Williams -f t n t Pflls. N o.'n ;Locatidn. Siyato- DOBln Africa Ignorance of exist: ng state Scheme, which we opposed v remrred in. hu h>» Erile ke sena goleka mole-1 ^ ukuba umzi wopatelela B r in fm, IM i of atfllrs ' f hkh' m,h-e S "."'1 of,,,c<>,0" r 2 K X 1K? S l c y j j. * ) 0, ka ikutloa- botoka, ngoimbartzl cm: ieia«way, is not lessened by us discnmination, was a <ie- n.it*.. rr.h,* w.

31 Thaba Ncho, O.F.S. T H E T S A L A E A B A T H O," MAY ) Ona a Oa, Me a Kgo U m t e t o w o k n m i w a k o - abantsundu tx-yi-nbimbu, ' ' f t r e : S e n te n c e n i co n v ictio n t... Ija! A seloielo se se monate (Juashed- Katlholo le go beoa DOgE bcicutyt - m h l a b a n g a b a n t s u o d a / ^ & U - 0^ Konserte, ebe g.ne ekete motho o 01013,0 tea D. Lobakcng) go phi fcorhilloam&rutic. HAX8EX. Eyona nto yile kuku:i tana ko- na a jja a tinare unare ea a / seam ga n*tt, moeoe. G o p in a k o a /M... o tla tla f.. a r j c n t r v m n v T J i n V P S seozelwa umntu ontsundu omtet./ IN CASO ENGQONGQO Y E S. angabhungiswa kuinteto le lento ja pbohu, a 6a a d ig e la, s e d l n o n n e n g d i tlh ab ilo e, go S E F A T L H O G O S A R U R U G A MakHaoe go'wfeln fctnttha A. NATIVE CONGRESS. wama Lose u Mnwnzana u M r k *selo sajdakgpoa puting,. Icfa ipel k o a M orolong,, in a ja m osig6katoe«j athi; - ea ba eare u mane 03 bone oa senatla le SA C H E R E T L A M ynoniti nn 'how* eo o ahnleng k*!* \Z Burton wabapulapula rumhb s e iii go'sboe&a, oa folesetsi me- tlhaeoegile. Jaanong o ba tamu- W Aiwit, thift. 0 oo a kue ftfaubo abakange bacetyiswe, uce omny<* nate koa sftbip o n g ea madi ka M. madi a i telele, a go mosenya 7. _ D n l... n i.. i r _ n l(»til((^«ir lil If. ** fl oa - a Waa> Ngecawa H U... ingomhla i k w i i u we <tb May Inriqela cucuu«,.> ebelingapaiubili t/«uuu< u Mr am-fcjuk e a u l r a K g a -. f l ^ t i ^ W t ^ l r t r n e ^, hr»l«. U f kw i holo ye M asonic e k w isitila to S a u e r ng u m h lo b o wabant«un»k» gelo, bare nfcssawatete. Ba ope- *cina ka rookgoa 0 o masboc jalo. k g ^ m a c o. k* :iuw fja m h «m e W lhewtar* k«e siy i St. Jo h n e K a p a, ib iy in tla - w enene. te< b a s t m a n c j a d w l e y m o n o i m v ilr t i W k ^ ijtr:w 'tik ifm h i> o * n g an iso en k u lu. u k u q w a la s rta U D r. H a g g a r M1. A R e t. I. 2? r M w h a k a * k n ^ e a koa T ee- pwif»»lirt ukwenziwa komteto e Palatnente [HcpB,M rt. Zini namanye anv- «i m a n e n g a n a a k g a tlh a n tsh io a Mr Georee Kine oa ^ Rn* g* nwtho tot* ^ 0 woknmiwa komhlabangabantso- nene bate bateta entlanganiswen.. ie rir g a tta Tk a -. tt h T f i n? e ~ a ga M a k e o e.- koa os ce ia tais ish n e n g s a mt h aob a nn cch n o. n rv a# /» Ben* * ** ""nole-^pc. Hem»n»banr iidu. Ubunimi ibingabant*u- Iatlanganiso ite y asi xisa i*»- is/lii, *? ke Rev. P. K. Motiyane, le bo l^ C Sant,r.O. MOltenO,V/.r.,» fcs motho oa boikanio. ndu nabeiunguabambalwaababe gqibo se Kongresi. J g P J K " 1'* 01 kl f s_ 'n l Messrs. R. Setlogelo, I.TIhakuog, a r e Moroa a k e George Mmhoi o m»le nnga li 75. Kf nom rc. H. Haeear M X A o t r ^ k a d ik a ra d ile th a r o, m ogo le c a R o w l a n d, e o 0 n y a g a, d i.tann*** <* tom ti h* U fi»lb«ueng w a k a w a te ta sh u sh u.n o M iss M olshom e, o n a a oa. m in e e a **lflt,h,> TrMIT 1- Ml«or0^ 'eno oce naye waposa amacaqa. Z o, s A S r e Abatunywa. y r i r shomei ru ru tsh a ona m elom» - o. m» a«ra m a! U * ' v* * k * mor»fen«" * B*h - Bekukunyushwa isi-ngesi. v t. i 'i. s r S ^ J & K J S K - w. «crc > -? tvapa, «- iim c iicng go j j D_.... _. rot*e. Mnr n tta k a a tlh a b a n e la d itsh ia m e lo ts a B e- le n K 0. D O tlh O k O JO a n t n O mn raorafeqe na Ramlom: e v u la in tla n g a n is o u te lo m teto I M eya. u M n u m ian a O p p e n ^ f K g.,a c o a n a go n e m m ogo lc D ig a n k a JO a C h e r e t l a j o a m o n i k u - t ^ p o ^ «v.uc g * b o «K g «i a w u lu n g a n g a ng e u ro x isw a ly a - b u rn e r, w anm kele abatu n y w ab aw * t v! i t c ^ le d ilo d i- t S e d in g o e ts a ro n a ts a f c n c h o t l i s a g o r e a b o a t l h o k e ' A hnloin M ho f a t a ra d um a.) A k u k o n c siq e n d u ' sa w o G re e n P o in t L o catio n, a b a b e k j- m l o d p a t o J '. M e 'to o r o a P la a tje b a A frik a. E r ile. k o a g-a c b a b o r o k o. N t h o e a C 0 4 h i i - > Po^ onv ;M>,W ih' k T iata 1«nouofo esih lc, zim bi z o nke. L e n tla n g a - tsh w c n g u M r. Sol. P la a tje, l-nv- A - rile am ogeloa ke M rs. P -K -M o tiy a n e i. j.. ip _. j : t - ea-ptc***oe too-. y«k» motho niso ibiw lw c uku< elelw a iziu q ib o T s M l * * r. o N o b b a la v e, *te a 'tw a? n 'l e M isses E.M A g is a n e < a n tse a!» K u tw r tiu c. a «C o n g re ss y a b a m su m tu. U M r S. A.N a tiv e N a tio n a l Q A g re s s. ^ 5 e k a m a p to - k a g cg o rctsa).1 i- W M otshuttii. J e - dltsala tsame dl bona ngoa* u V im o 'k i rnabo«o b» o C[a S. M ia n e a te n c a y c u m g e in i S i- A b a tu n y w a b e y e k n rc la uk u b ;i v a o a r a '.n n a a lle le vrouw -a b a ta g isa k a ittas^aw atc- na, tsare ntho lefa1?" siava njmn o wle hjalo, ngum -Z u lu jig ok u zalw a u b e n je n g o k u b a i K a u r.m le jj* k u ta ta Jteled i ' f t x, -m m anetp,, e sc d g.t&a ^.A st» l n ca f n l a p t l a fla tra lo la ha'rtl'lrt{a, Vi«f Irw^VaiW o tl» m YjQk'I* fa a n g u n ip a li w csi k w ati e Jo h a n n e s - unizi e k u q a le m ku k a J u ly n ta k u b e - b n r«im in y a k a t I t u t t tn l o s i i i t o i B h o n w d i l a n a n r la w K i t i ukuba nalentlanganiso, ukuza endabeni Location, nasebhayi.ff.,y.... mcoewa. mono b» i 'n^ ( onunma.i kucasa umteto otnbi. ngakumbi New Brighton, atr amadoda abo- Rh0^kaTnal6nio(N Bri»l'sroart tlhoko ]0a m adi. nnrago ga rooreti oa mono a iens V n u o m h la we Sakata. Sonke s»- nl l^ (>pcl,0- okuba i kauruikr jaka.mera- Monna Setulo ele Rev. Motiyane, ^ E r i l e k a d it lo lo tse k e A *. -6* ekap feta *eb«ka w <e pantsi ko Kumkani George V. 3 * " * * * yo f f a n ^ e e too y tyong,e ebileng mejako. e tlameqoe to Messrs. ne ke d i d iris a d i b mortnlie oa ntlhi. kwane ndwangu epapayo pandle kubonakak ukoha moo* J ^ t w b a t b o b a b a t o n n. f T. M a k g o th i> L fsetlogelo. " I f y > X 7 ^ 2 * aa «o «dl Morf.rf yeye nkuh*tofrhlom be yena nh.ng.leyo, I ijikoosete. /E ire ka «ne re Erile ka ikhuco ea baopedi, Rev. f^p^, * * $S,.phda fun linrag* li le fc. V e go uyapika okokuba umntu omnya- Lmnnrazana utembisi e oiokungongoregala thaka ca Kimber- Motiyane a opedisa selo ba re K3 ne ke tlhacoa ntno sen-r geieinm hmtoio ka ga enk Phitlhoca ma uyegqitwa ngendalo i c zinye ba xana kungeko ngxakl nyakwff Wy e s a fla le Maletise (Ladies) kramofono.sa opela Secoana le tie. K a la fo e ene ea tlha* gagnee nuc k» April 29. Bans In intlanga.- Into yona ekoyo aka- nfenialo, yaye vonkr.nto enivi- «le Majanamane fela (gentlemen) Sctebele, ra ba ra batla go itse ga e a nkgakgam atsa ngoa^ ^ **»*o tene- f# «** w 0 kabi najnpucuko, aye ama-ngesi ^unayo nenili isayo mngayizi*a re ne re opotse introjuse e e Sctcbele fa re utloa se bua jaka na 0 na a v,on2 b o ro k o t h,euw'7 k*nhh* *»g wona anama kuhikulu eminyaka ukure ilungiswe. molelo,«3itera.basiinanebantsc Dr. Rubusana, a neela siyalo. H itlh a h i t a lr n M a m t i? Wt ' * e ******* 010 ^ g - Pambikwetu. Ke tina sidamnii. f banar b i fapaakanya mmcoe, ra ba ra Monei batho maduloele Mr. R.?, lhadl ^ m^ t V ' t*>«hbe «ntlep> NW e» Iwaye ulaulo kusitiwa lolwaba jloda cbescbenie kakade pants* lebala maktisc*kimberley. Setlogelo. *fd u a fela, m e ntho C i h ^ u fa rraahoa rfiute. M a k w» ntu. 1-Palamente kutiwa yindlu k««1 Kaunsile.wasim o lo la go fo ld. taila VaInntu roo tikul g"ng- Chilli yalk-nyulwa Abantsundu bane- ccine zeibc ngaboabaya xufundi-,. * '. *.a p r : ip t o n r ( V u. rip f? I!T- <» ^ tf* Malau /wina apo?ryati indlu hai) Na- sauokubonisa amapolisaamatsha Re ntse re rmecoe ke kgctse Mr. R. Setlogelo 0 tsaitfaile ka f ' ru e _Ka, g o COCieia p e ie y, t]r,j0w. ke ^ j ntso kl. jnkatazo apo ipuma kona. ' " ^ o ekuqutywa ngdyo apa r^ «k», b ^. le e > > ro.la o Loa bone a ea Kapk go ea- go ka Z am -B uk, n th o iea tloga^ ^ Ho d kbaa ka SaTcreraw k» S 1(FI. IM P. T 0 vobv Y I Y G~ n1poim Nakul0 mdmbl u^ moncho.1.mr..david Ljbakcng, kspana le R!apulaha gone ka ea fo lela ru n fela. R u n p*. 90, 12..I, licbcfc: ^Seo«iiia/ k«l'lpato YOBWNTL, mb,sde. Tejanatnaae jc legolo ja mono, eo Jibesaga tsa bone.tsa.morolong. Z am -B u k. k e se tlo lo se se Bah <)a ftnfcvak U V 4 I. Abantsundu benzelwe imiteto Amanyc amanene abeko anga-? k? bon,le- ll' * * tf g a k g a m atsan c W k e m f o -,t,n,et^ Ipl' u - J _ l " ^ngacetyiswan^, nakule Bill ^ lu n g u e^ Kaunsile Messrs. J. bog^'j'to'botssapeloane, e fe-. p a j ' Abu# R6hura sa in alio, i l a a v akukangwe, yaye iyinto yokuta- Pratley. W. Gasson, Mr. Thorp, toangfdakeeaga M r.j.m.n yo - «^? asf. I J 1 ' ; lomelet*. 1U geroleg*. Oretkv iwa kwamalungelo abantsundu foobhala Obambileyo. Abatn-» <«; k to p Zam-Buk e relusioa Ice M r t w S M m, \ n.k.nn.cia ^ amhi.ba.. l y W A fctam gym. l/g O Ia re te n c. #Brilr...hlaba kwizwe eslzalelwe kulo Omnye umcirabi ute Uamunua- ^gotsa,go tsjjc^ycg'a'leffi elo gq d ito ro COtlhe tsa nie le m o Morena a eoraotjc m iyansk jsfl. di feiilciu. b a.iu m i.l In to e fu n e k a y o y i- n a i M eya ku M num. S d.. P la a tje utloa tp p a.^ lfe ca6 I^adicBoa-- k a i s. 6d. le 3s. 9d. Jc a le tlj^ -I m pato.yobuntu*- u n g a b i n am o n a n g e n d le la a w a k a w am ry e lelela ^ c o. L. s! * ^ ^ Mcw h0: jana, kgotsa ekaroraeleipa n co in n y e. n g a y o y e n y a w o e su k a c G re en go Zam-Buk Co., 9, Loifl' K uuvia s in a m jd o d a a n y u liw c y o P oint u kuza e K im berley ev alw c 16n\3fli i j l i i k e l a a HP t^fotheo,j*' m ^^ c% ^ar(jo n g.street, Cape Town.-i n m a n e a p a e B n n d la. S a e s a c r- n g o c in g o n g o M b o n is o lo w o m ciit'tkjdfttllfe 9* g a u f it T g o 'f e l a.- s a d i m o n g o e l e m o r i g o d i ^, 1«ii-a #ta"kona. ekufnu w i-ni kw a A b i u sa u p e te. u t M ^ a u t r m b r -s ^ r4w^ r J r f f;' k o o m u m (.faf^t<.n,,h V..s n_lra. (h u rt, Achoanetse. o a n e t s e go 0 0 nna n a a nale, s ' kit fimtako. law rt m jito d a * H a i a b a n a rw j. u y a lin g a. mofemcttt hfcjck* go.nto Vbfiflin* njndt tiro* tlalej k.u ijsfrt iiriiteto w o m d iban.so n J ->Hs w e n a v n kw n w o a u z a n * - uln- U ib h o \'u b b o v u.'^ s ig e b e n g.i, t lk r o c M W J ^ ^ t e d o a. r t O T M * '..>,* 1~?w- Zam-Buk. ' Kofega a ^ o -'- ;,, ' * " *... ; A TLH A S ELO A K t T L H O f i o nge. \ i n t o e y a k a y e h la p i? u m fo o g a m a lin g u. N o m b h u lw a n a tu a'h1 W ^ rftld i: Mr J- Makgothi o bu.fr koa A - L B MOKOTLA- Kwijuwy elijaulwa nuezwi la - ubanjiw e n^okudubula u Mnuza* ka ts<lfc * ^ Mi\>LobakTnW7J ^^.^tal-^kqnfqrcn&og ca Wesc- Ten Rfllrnjllpiii ba n tu, oko kuba i g u n y a lin ik d w e n a pe r n e n k o sik a z i y a k e e M idle- ^ Jc#*rrK>- D d K U a ic U l.. kwi«iala n a! X a n a b e b o n a u m te to to n e z a n ts i k w e C ookhouse. E si O M jgm ta> «Jletee«a I c b e n t l. *. - * ^. ^ ^ ^ '. " f. r- ', A A lftflo p F e la k e 3 HJf o n je o h jo n g o ly o k u h lw em p iizisa sig Cb c n g a b e s ifu n w a s a b u la la i e t M» m W ^ w W k c n g ' a '.' irnttnij-.kvi * ^ v ' i -7 -*i' ^ B e ^ h s i a b a m n y a m a. -sin'gacinga n to m? T s h a v in a. e C rad o ck, e lin g u Sam 1 iim bi k o k u fik a, Jew a b eh ingui. J a c k i n no P iet B laauw w 3m- R a- kw cli., k w a k u n g e k o m a n g q ib a, fu n o m Z u lu. r K lip fo n te in nom k u n i.in i a a w h l a i V e n ^. u y o y ik a S iriy a * a w a m e n ^ is a i«r ipon i-ngatr so tlk r sfta k u B a n g a m a Y o n k e le n to uy iv u m ile k w afu n y a- di l'fa «t a? * ' i w c U J a ^ t o c u, v a a l. a re : " Mo iu. ib a, olo v a. s ih a m b e s in g.(ilw. w a P fh lo rttffl«m b im ttlv -' i r n - I m /i u y a lila y ilc n to k c b azim i- p jh la a w a y e v ib ili;.?.^ ;k,,li, i a-- m T js fe jw Q c S S i ^ fcim^ogapg c^ ^ iq ^ -eli* ukuca'.i 'n g tx n g a q o '.iknko c : t f l i m o - ^ i T e f i t tfffimcela. 'm e I1.1 lom U 'to u n g a p u m e le li. B-Iye f d * bahid«tajtei!lcha-re ' k? ^ y o n g W e. kr. a. giot, ; S a. 0 alafe k a pci. b e/m iisi-le u k u y ilw a ku d c k u ije ^ j^.1.., I:.? ix*aa r.» Kail*..lUruHnSAV'l.<th/\«#oiA'/F^tlarofuSlerficfia,po(fhdai#%ofiilfrKnAi. wo Jltira botlhoko iknh lhata., -kupeleni. Umteto uyakuap- I n d a b a..'xatlhashoa Vc diphio le go M kuba y.nto esaya^.ityfa. ;-5epelclaJmmclc. Ditlhabi R iiiu d o d a ku ku Ruiun'rt, R u lu m en i s,unik,eu' x,ul 1,.Mr S a m r, Mr J. L I M» 1 P *. s c R " I 1 «* *» j l!'» * * * nn j,se di cbosang mi N a tio n a l x aa g o d u k a y o uk uv ela v K f p i -{WoJtollciiK, ka wioa h. {mmm k«ak»m n! fem : >Mme. Dipita to Kg«jli k f f tu jo g O, k a l ^ l i o a k c s c d l d ), A vanu L a v h iv.i k u d ih a n a rip r V, r>. ' i Un - ' riferke s e b a w p o l^ le q g.b W h tfn t e di ne di g o fea karabf'-,l. * kch!1, l,a, ii, nimc M rnd n. Mi 9* m * 4* J»li.'l«ntalt«femmtw.. k*rctc f u, u j aio*»- S $ S $ S, L (.t h l f e h o n ^ ' 1 I x m e _ ( n a m h l.i o n m \ + ^ a b.i i ).i n t L ' J-,,,, I 'f i i s e f t a 'e a t in a e a s e p e. n w j. K e i S. A. N a t i o a j f e x N g Q B i M a 'w e -g t n km *, b o kac, L o h a b c n g? A : re k a 1' n«t3p.ifc v flic I^ h e k w - r. Erile _ ke etetsc.'ditsala. t'ongiesi... ibatumule okokuba i bjr hyanga bekuko udtcu b P h y a h g a p e k r.v«iiiw w ^^»,>,B^'~aW 'a r e, A.-ea'ffl A i-fta ;jo nyala koa Xfn i. A p C J.4-wucax* vonirf m p eto m p e l a - ozukiieyo, nomyoli«\vesi-. m i. ivi.,'1^ ' ictirile 3s. k e tig. a re, rexaplu fltic,^/fiatllis 'S " n h a n h tlh o r m o r k t k «i * - thata m oie b i c,^ n g,?lv r a a lo - ite yackcis&*k s h a f c k o k u b a k*?* b a k e te* t'buw. enziw e-ntitshala ^ t p h o s fio c to re fre (tin- uwuciude. Lobuuo * * * L )nonur^t fr titihda^««iiwe; relobaik'ha fe*--5' ^ -se t l o g a uk u iiin y ela iz in n ii^ ita n d a iu >zji- z i n c e d i s w a n g a m a n e ir e K a ^ i ra#e- ka j / h i t l o a - f a m o l e m o a <>l*mt ^l»li W -- U i m a w : k u k u - n a m a n c n e a t i l e a l a p o. Be-.«'scUc^wte'ofijgi/f?. ; ^ li^ T^ r 7r,?5 r nf^t^'r^rile ^ ^ ro e le la pc'an\is».ikwawo; kuhlentom? 7;,Cula i Cantata'(TTierttall- t f U - S, H -,K..t.-n.D k!lh i ir.(. ih lo k o n «is r - - ts e n y r f n la d i a W f g f l ^ W e k ihi bc t T t f S i ^ ; ' n o W tt r i W l f i pitfle U <u jpelew, p c l e - Sfa * a g o o f> df li i r i.s i, t l h o g o lean.) Ibacukujn's&ta IcakaVi n, t ' I m k / a b a n t i ile g o m a e a n jo la to /k o a g o I j - mototla * a tla tsa fola. RHc-. j lontv. lit abantu ngakijmbi abama M >entld(v " fftl) hl f 1tQa tlp n g c a g a g o c e o sa e a d t^ m e la n g m a d i g o c a g a a Icbeletse i - - j ^ S f - w?fc * iiql«««i6* s f - uw»i»im SLfe 'i 1""''M,M h» I c T T I S k i r l' Holpan. m.ip.ikpa. r.goku >b : H (tansj'' likushwa liattgo Sir* Yikakv- anianqak:! a--; Iwa ki l«* yimvttl.t. I- UXSSHA«MASACF.«- jiga akuko baturacla ; gama abo njcngo; i l.ilihiij ni;ek^ss ii ^crilvrs. Kaniqali it,<>-nktiln < ;hl.vnb*t' B av jw * a ipepa cli, kona zcsibe iwjso o k u lu a ll r a o E t s o L i H. i n ^ ok:i.e n g j p.i h j j h a.i w k w ^ f tu ip.l ia O ^ in to c v ittiti J,t ih le U - 'z n d i, - ^ b d b o a a K r i z e rm fundisi.joqatb^ Mo* W K W. t a n * -.-x..-x ubi p i? N a b - tshtiroi, osand Jik iiv e ll'e. " j ll,>, d * lunitil. b a y a ltt»v»*' Durban Wesleyan Con* 'sh io t" h r f twi m is b lit tso-dl k«m tw k*. ilonyanr; di* >d i n tji m s go ene. «n \ im m u iw s ^ r t h t a ^ a ilw r * t e n u ', usinge e Gpli r a / di k,i».«- i? S S T «^ r ii Bfc '» n0i!m'ul0 Iomi'ulu * f j,ail A b a m h b p : b i y u i uv uba oltsnwana.

32 I [6 ] THE TSALA EA BATHO," MaY IJ, GAOFI kpreiffiu ) SETIMELA SE flgologlmo ^DLLINAN Komponi eo e batla Babereki, Tiro eotlhf!«mo pepeneoeog. Ga go (eng Mekoti. Go tbeogeloa ka Ditsela tsa Maoto. M A H U H HiUkrooo k* letmui; B iliili; Iokop*Be4iI; I le mln*o p. d Phatlho e ntsinte^ea A P A R O T sa M O l'l U N G Komme, DOaaka&e, Khai e Choeo, fla n k *. Dinl, Dikobo, Dikanahu, me Coalo!e Mekgabo, 8m., Ac. P A K A > D I T L H A K O 7m Banna le Baiimane.. «. ka futu, 3/- k> aosibft 10 Dor* lenka. ShooUM I. r. f c» P E I K A W EK L TSEPEDI Bang ko go A. J. FLEISCHER. CaraofE.Transfeldt A Co.. LobatsL ACENTE E O M O G O L O ;O A P R E M I E R D IA M O N D M IN E, K O A T S B ' ' - t C O N G E A ' b e c h u a n a l a n d. w. \. 109 PER, Morckiv a Ditlharc. W est-e n d i K IM B E R L E Y (I* ko* Mafikeng le Zeerust koa Midikoc.) Hase Setsoantso Feela ke Nne' Tlang mona - ba RAMOSA le ikholise ele Iona. R e nale liphahlo tsohle tsa mefuta ea tsona, empa mona re hlalosa tsa n^sebetsi LIHEMPE, M*RHHOE, J)IET*, DUASE ISA HESE8ETSI. v IE TSE DWO-TSB JOALO. - " ~ \O a a t e L e Becona ka baki se sf telelejtbata.-ebile oo seh*a+ lemogile thata go ba ikanyetea ditlhare. A ko leke meihuao ea boee e nuang. Dikobo! M kbbo!! Dikobo!!! C o o p e r s G re e n PilKPil- itseng go tlhaooa mala) letlojana Tale re... Maloba ho sa tsoa' ^H k dikobo tse esong ho bonoe P e c t o ra l B a lsa m (Molrmo oa P:?olllio!a), l.g le 2,9 botlolo. mona Afrika : tse tspanelang Marena. Na hase ntho In flu e n. a M ix t u r e (Mnlemo < >* o, tlhacoa Modi) oo tumileng thatathsta oa go COOPEli, Bc. o simolola ka 2/- a ee go 10/. Wo iek eka boloetsr bongoe l<bonf : jo bo go choenyeng a ka gu tlhakanyets* metbuslio e e siameng thata mo lewfotrleng ju. gagoe KATLHOATLHOA TSE DI OKOCOLOCOENG Mdeat ta pgoc eo Tlinso Ihoto. SU ba agileng kgakala ere ba mo koalela ka pose ba romele madi ta b*le botlolo ngoo le ngoe Sekiiipense ea pose fa godimoe. Ebflerena le Eala koa Hemming Street, BELGRAVIA W. j\ Cooper, GAUFl LE KEREKE EA HAEGOOA, K o a W est Ena. K im oerley. W.M.Guthbert&Co., l i m i t e d, The Great Soot B a l-ca^o n a e a T lh a k o tse d ls la n e n g k a T lh o a t lh o a j ts e d i o lto co lo co e n g. Tlb»i - taa Babereki go simolola ks /6 flb iko tsa Bana taa Mekgabu go simolola ka IThiio ta* Haled; le duboeego simolola ka... &/6 Jlhako *% B**:m»ae 1# Biseisana tsa 8«kolo if Tshipi ka Tlhoatlhoa j iw a i oiocoiucoenf. iv Iti>Da:ebfie ta Lcsi Re Ua lo ltmnedlea t& Co Limited, Zi. B stciu rm usia. jiim berlev 1 BATLARG! BATLANG!! BA TLANG!! DITLHAKO! DITLHAKO! DITLHAKO! ( C e n t r a l S b o c C o v., 20c LOWER JONES STREET, Ha fa tlasc ^a Tleloko A 'ir jfa X ' TbA'AlNA T.SA B.V! RA d! tu n p»go k a 9 /C 0 ] TLHAHO l^ A BOX A TSA BANNA dl Sam -,-f ct.ip-: me d: thaia ka 12/6 D1TI.AAKO T8A koka TSA BANNA taa di aminiiblni tsa n.etlobc lr tsa go t«mac» k a 2,'8' H a T H IO A BASADI a tla phatihima ha a booa difemtere tsa.'ou» l tletee diuhako Ue d; title. ItlH ELEIfi! HIHELEIG!.' ftikileifl"! te bine lebeakele mo lo ka rekang ditliko Ua Iona. CENTRALSHOE CO I. lin ild, u i! m. j ' : \ e makatsang ho utl<ia.4k>re re nale dikobo tsa -liorena tse jang 4, tse kekeng-tsa fumaneha Wenkelerig lefe kapa lefe mona Afrikahaese Ho rona feela, le di.tjale tsa ho eta (Travelling Rags) tsa 35/-, 40/-, 50/-. Mctsoalle e mengata e re tseba hantle ka ditjale tsa rona tsa mafumahadr tse jang 50/-, tse ke keng tsa fumaneha mona kapa Johannesburg. Metsoalle,-bohle ba ipolela ka mekhoa e itseng le e itseng, empa relehopotsa hore tsena ha ho moo le ka di fumandng haese le tla ho rona mona ha r a m o s a.. i j H e w s o n B p o s., Fordsburg (Mo Mokhoatheng o eang Crown Mines.) Mawenkele a mang a rona a 1 MARSHALL LE R00DEP00RT. Rekang ho ona,feela. FA OLE M0 JOHANNESBERGE 0 NO TLa Ml) BANKENGEA RONA, Banka ea Koloni le e i Foloka ea Eompooi ea Africa,'Ltd. Ernie polokclo c cdirecoeng Bancho fela. N TLOXG lotb go re btnia me fa lit tlhokago katla, koale lang lokoalonyana kn rora lo lotto lo holpfclang: QOTI.HE ka»a Baab e. O ka simolola go bolola.'>/ (Slicleng tar tlhano) lefa cle p> fela mo fela mo lokoalong jaka orata. Rc wulisa. U mo lekgoloo;; matfadipho mo lokoalans Ioa pilokelo, mad agago o kanc c* bona Aafa oratan". - - Ga re batle polclo pcle gr o batbimadi HRagp. TDecolonifll Booking i Trust to.»i Airito, III. Corner SlMHOliDS 4 MARKET STREETS, J onaujiesldixrg-. P. (.. B o x Banna! Banna, Bonang Fa (W eniele eo montle e i mo HukuEE eo leba Post Office) Ti U ei o'o HYALA kgctsa P ea SELALELBSG. Re ka go shomola ka paka go ooa-ka Monoto go oa koa Phogong. Fa u fa go L<rma kgo no u ea Diklemeng, Re ka go baalunyetsaaparo tn meihaleeotlbe taedi tbaulbata,,tsa Babereki.. Ufa U m V-MleP»ka eoilhed k a^ k a BA KI.BO BD KHO E, HEMPE, a D ITLHAKO, a HDTSHE, KOLOBO, kgoae mg sa Banna, fela se U se batlang U tla ee fitihela. Re rekba Tboto tsa Banna fela ga (ton* tsa Baaadi le Bana. Dipaka, Marukho, Bohempe, Bijama, Aparo tea koa. teng Bohutahe, Knuipane, Ditae lo Sakatoki taa ftriifca ; m e c o a l o /. '. - j \y ea Bahumagadi, le Banyan. Kostumo Im Vleiefe e Dib»ki, Dihlonsi, Bostroki, Khai ua Ditshea Maaku teng jalo. Tao do siamet8«ng fo, Coalo ka * M A R 1G A le S E L E M C. Be Koalde re tla lo romela Kataloko ea DiUhoatlhoa.' No connection with any other Firm* O ne Address o n ly : 1 M E N D E L S O H N & C o., 5 73, Barg Street, CAPE T0WH. /K > t m t 6 t l e B o u p e j a IHcoa koa Mafatslieng a t«bo to di kgolu. Kocoko <* Trandah o stgelecocng Mmidi o o tlb«boooeng, Bbapo Secoana loja mabelc a masesanekafa oa in&iidi le Mofoko-"' f>' f ft MA THA US A N T E A D IK G E T S E K A TLHO ATLH O A T S E D IO LE N G. ' ' SImidi, Mabele. Boo ie joa-mmidi No. 1 lc? Ic jo bo sa fefcnsanj', Joa Sekgooa. Fani, Habere. Mabele a Masesane, Korong, tiaasc jate.* Jalo. GotttsnUi! Go rooeka ka wb koa stesbenen» *e/e le sefe sa Freisetat^ le Kolooi ka tlboaulma tse dtfokodiroeng. Ke ka go - romela ditlhoatlhoa le I K E l R o mo Lcwenkeling, a ka (to segak felajjaka D rata n lo itlhopheb' Va losi no ga WALTER H, ADAMS, j ^ a ^ Siege Building ' oi-nwits m st otiros ) De Beers Boad, Kimbarleyr T H A B A Sampole fa ndi batla. Di Ua go kgpedial Ka bonako lela ebile o laodilao bobotfampnyana. Koa Ha: Conning & eo S a a u a n y i J t a D l j o, - Box i,. / Thaba Ncho, 0.P5. Ka raogila.connitjg. ' W LetoaTHABA N ch o St a t io n re (eng, ' : Jonn Henderson,

33 g j y t. f T A T ' - O E * i t-ifdid! p... i r.i '-fi't-wfistd, b «U r (i:fc> *l ifv r;., Mb which ai 92#. «( Solomon. giafrf M'Motsu4te ffiaffifijp,-,""" IP /4 - ; M0TSHe v A " i B M S T E U E n A,T THf, 6CXER.U.- WST -OPFtCE A* A XSMWaMM a _ d. l i o t a ^» T ^ e t a a o -* -«! j j i i l J U c - l s i I i S l i i. Paka tsa Uajaatltaai. 4. ' $ l)l-sill>lill tw ill li... Xu. UJ12*. #' ' '.' T ^ W j^j^ ir45-:ditu i* ' '{;- <,.;Vw,Bi»]i! t*o 'didjsog t f- j U W U ' W > 3/ 11. V ; (. iw J fw m fc O O, m irnla-.i JfiHpi»fttB W,~. - If). '-I; i t. Ji 1/11/ D i h u i s c t s a B a s a d i t s e d i K g a b i.ku<!iiiri ii i<i-m!iiii'u «t? i a -» «; <» M»u: P jie iji tv» l<nayai J/B, ; /t:* ''/ SffL ;. JilulamliLdir.oV rmimli e tlbe i W ' C * '.! ilitllmvo'tw tu o j-ilipn vnyaiw j '; '. * ' m - i * * * * * - «P>SiftS*3M :! ' * } 5 i & \J' " a» N '. i!m2 S'.insiikn co *> kobiiicnei. e «o. Urecoonp riboo 0,t!» motur. I, n.ti.. tfi l. U '.%.a»t4h V iifo W( Im i " 5 A B E R D E m i LTAITLAND STREET. ^BLOEMFONTEIN. Dd y%jvjs(i: tp^ii^earik from Business? r k E S m e i!'ta S ; ( f l S y j^ o $ feocbe m& Matloasanfc. Di go ca f i 2s. 6d._G a go necloa bareki,kq kemcresetsa.gago teng fl are o di Iiai^cftcfia^^jf > S ^ T W M A S 'X f A S K t # ^ n tlh o. Itlhaginef&iJV't^ ^ ^ 8 E 'lh e p p e ; 'B W tef' ffeiiipahla 'Yangapantsi. Crese go m s m»., j f r f. f...,..? '. r, k a! o e k :le e a ^ X V S o l a g o r e u r e k a.!» v rj: ;, : ^ >» <r 5 LEASK & Co., 1 SKIItt E«N?.fVYA^\ SSrnA'IX u»vi S ik b n i ; ;0f course..you <!»! Tlien Advertise in the ^ *' ' \ic,\s.., <,. i ' T i t. The Great Bi*!jngual Native Organ ISECHUARA and SIXHOSAI f e d itc d b y t h e C o j te s p o 'n d in g S e c r e ta r y, S o u t h A f r i c a n N a tiy e N a tio n a l C o n g re ss. C1 r tjs fc w? :i i ii if*'» a > Matloba <0; n a lf\ ~ f\ n D i n n n r n ^ s ^* 7s pv cv "^.'' W t p ' V, KZODIDI! i l t j i K Z 3 PL«$fctfefTfi. 2 i»kui.ala «!umi;»4 ilh h e d s in > Q K ^0^ 1y e w y -S A T O R D A Y m o r s i i j i i k iim o t, #tbbbtuwir-aon im w. l ' T q 0 6 ~ VjCXSI TLt^K W K Zfe S^TiS siijukuujclw: -n^o Si!i ** 7/B, *" Inmpaiu zcnpamt nnppuitei, i Ilein^'fcitesiftaahii li»'bpfijcic -tipliniibo xoknuu, &ioin iittfirrrifa' teitn^uljiffatopttidrthuiiy ^ indawo. ) i e n O t T q ^ B S» ^ V» > D k ^ -afeijntfila ii^mkal.i«o ;;}lw S 'lirly every Post Trom Nortli, South, Ei^t and Wes cj^.kli, aitwtn^ U'li',, iilnw, b r in g s f r e s h S u b s c r ib e r s. W r i t e f o r p a r t i c u l a r s t o ; h ; - T h e E d i t o r, f d a o t l a ZFF^EIj '$k C ; Sfopjo, Jones.Street, " Kimberley-',5(S58;'64'ljutoit4im Ro*&

34 m 1 -/< s [2-1 TH E TSALA EA BATHO," M a Y 24, I?I3- * Setlhogo se se Tlang. Go Sboatoga Sefal-KAUNSILE VE SIXEKO SASE KIMBERLEY f= ^ (CmUtuMcd from last m et J ISAZISO JIKELELE. bclo ka ga bone i bone kabosi ga ba. na lencoe taono Panat lh o g o le M a b o g o. General Heitzog o na a lemoga kopangoa re rile ga nice re dira gore malokasi a tletse, a ba ; ONA A TSH ABA GO CO ELA sepe se se tla kgoetsang Engelagago lekgooa, moruti kgono sc- U ne gore a tie go tsenya seatla.mo goaba o tla letleloang go ea go N TLb - taolong ea lefatshe ja rona. Enle t'kuzingela nokusukela Inyamakazi kumhlaba nna ko go scgecoeng Bancho fa fa Molao oa Kopano ea South..... resc v hnnr bone b ka hmi bosi ha ba hbolelang n lrb n r trnwe Kimberley. re ba mo tlhoka; nem U Goro- Engelane H r B.lfoor.a bolelela go- >m 0 n A la flo a k e Z a m -B u k. Afrika o le mo Parlamenteng ea raente oa gompieno eo lebelang ba gagabo gore gompieno fcnge ntlhangoe jaka o moitlho arc rao M rs. S. do Jag er, 03 6, tone o latlhela nca kgola mmc la...: I K a _ un J c~r,n sile ngesi.r. saziso ««i, ifu h«i. n a u i. k u ku se la inyam aka-m alokaishancngaolefigotoc ke oeious Cpin c o Qfrppt ire ti, odu S alt R iv e r re ka fosa molato e tla bo eie oa i n j v c a Bancho Goronere o tla hna le * i, ^ Qa^iogeioang gorelefai kwe:i ndawo cziyimihlaba yabo, ezizezi:- Moroa ake Louts, tshe Ie Iebile gore re,ia atlhola thata U M U ca C J Kgo V Xscga K * UllSIU ditsha tse UC di Ul Ail ka * WI1V.v» «.» f> J. I'mhlaba owaziwa neokuba yi V o o ru itz ig t E state, direloang toropo tsa Makgooa, le eo nyaga tlnano, o na a mafoko a jang. Metlobo ea di-. C a rte r s G razin g C am p, indlela bo Raraawcnkelc koa ntlcga go shoatogile sefatlhogo le teeraanele ea digauta e tla fela MEGOLO vakwa MATHAI MATHALA, A eqeshelwe <vipch»»ltrp baja botsa Bancho sepe. sepc. macogo. m arrw n. Erile F.rile pele Dele eane Bancho ba sale ba agile 1< le rona; id le lo y i K a un sile. B «S S S le k o C fc L g " m w nkete ke di pcisi, 'me tsa ^ gorevemte, ' kaolo_'..' ' re i E ilhabolole l ' J l ro" Ba-.. Id lelo lase Beaconsfield, eliqe - le mongoeo tla rua fatshe ja ga- n a botlhokotlhoko. L o n a o nchoba, Kea tie ke ipele fa ke shwe yi Kaunsile. goe koantle ga Iechoenyo Tema- loa gagoc le lone la gopola kafa rona ma Kapa re Bonkc abantu bayaklwa okokuba ukubulala, ukuzingela, uku- na 9ea Molaooaga Mr Saue/.o rjiruga, m e 0 paleloa ke agileng le Bancho ba rona ka bamba, nakuilubula invamakazi kwezi ndawo kuvaliwe. B an in a naea Goromente thata ea go gapa gqroala se tlh ak o, m enoana Rone. Rona le moshui Mr. Rho bani ot? wafunyanwa esapula lomyalelo uyakumangalclwa. kunga- lefatshe ja gagoe c lc dircla ^ mabogo le eone ea COa m l! MOLEMO 0 A8ETLHA. No. 1-0 * viku!i!onelwa bani, azc adliwc ngokwase mlctwcni Ngomyalclo we Meya ne Kaunsile, J. HOPWOOD THORP, Unobhala Obarabileyo. K'vi Bhotwe le Kaunsile yase Kimberley, 30th April, Jikelelewe South African Native M t o n a l G o n g rcse. I-Arente ziyafuneka kuzo zonke indawo. Bhalelani, Nitumele Intlaulo, KU ; i The Editor, TSALA ea BATHO, B O X K I M B E R L E Y. SALKJOTLflOLA COTLHE. Wood s Great Peppermint Cure. Ga Machoenyego otlhe j) Umhlobo a Sehuba. THE PEOPLE'S FRIEND. Lidibanise i TSALA ea BECOANA (Kimberley^ MOTSUALLfi oa BABATSO (Johannesburg,) tipuraa ngaxanye, agayo yonke Imigqibelo, moesbuie. kwezindawo: Kimberley, J o h a n n e ib n r if. Pretoria, Bloemlontein, Lase rhab 1 tfchu, Ixabiso Sd O KANYE 15/. NGONYAKA. Linika zonki: indaba ngapaodlc koloyiko. t o * -. M K kgang tsa Baodjo kecone di t y go ka mcrafe c mcntsintsi e c tie tse n«ntshetsa TOO setrateng. ga Maburule Manyescmane. Kare MOLEMO OA KADI No 3 ' 0 * ka lokaishane o da go batla R j ^ melemo-lemo, *,cho > nuifa 1. Th«bok boikhuco mo dtpooeng Ise d,., > tlunge, mmechoaneloearona ke scphara tsa naga eno, dipooa tse se^ a ^ l^usa Sepe. Kore rona jaka morafe o 0 fa pele irnlemo OA MAI A N\! 4^ pcle di ne di nnca feu kc dinoga Enle m orago ra e ka Zam- re ba choletse ka kico ca re nang w ^ Botlolo 8/6 le 5fle diphephcng. Batho bao botlhe Buk, me e n le fela re sena naeo. M0 LEU0 oi SKllUHA. No 5 ^ ke bamolao ooreng ba tlogele g 0 sim o lola go nna re e Pusho ea Bancho c nale lotlha- go gotlhcla le mwmny4 memeco, Botlolo raafatshc a ba rao go one gom-. Qua~, i nii1v - {tfntlna a lr> kore lo lo mona,e' Bancho gase 8/6 le 5/- pieno ba ct go teieana ko ma-, baba ba rona ke batbui. Fa. M01.EM0 o i MJKCOAHO. 0. lelokasrag, lefatshe csalc ele tlotlo ooiokd. LUC isaca papadi ea mafatshe a a hu- Hntw In rlihh.hi m...uim -,, joo peba le bo tshipa Batho ba lela pele ka Zam-Buk,ngoa- mi eng, a a agileng bashoeu bosi. hob d tlhsb',p 7/fi ba tlhola bare Goromente cono o na a fo la se n tle -n tle fela. obapisa papadi ca bone le Ma- PMn n iu n jrn n k j I I. cosa raolao caga Pauk) ba choa- - R,. _e kgooa le Bancho ba mono, u tla 01 b netsc go kopa maichoarelo mo, 01 ^ setlolo Se Se fit he]a Korc jfbooa pongee c u o i ru o o* K in iiu r n L baneng bag* Kriri gonne run golo S3 South A fnka mme mongoe o thusa Goromente ka le- S Moona mogolo ga esc a ka a bee bomma botlhe ba kabo ba- kgetho je le lekanang le ja Ba- scthotthoa. BoUolo radao 00 setlhogo se kalo fa pcle ntse ba n a le toosi ea shone ncho bale bararo, ncoa fa re ba ifoiem O 0i oo OPA o i MARAPO fe la - S ' a la fa d ith u ru g a, w * J» i J * 0. diuh.bi b«m o gosha, dip e isi le m a tlh o k o S ' W - M t pieno. Molao ebile o (sen,coo otlhe a letlalo. Se rekisioa UjjethelangGoromente go gais. Parlementeng, bontsi joa Makgo- ke d lto ro COtlhe tsa m ele- Makgooa ale raantsi. Fa re lesa Tsa S»Dmiko,! lo m*)a oaaboshaga bo itumedisioe ke m e ka IS. 6d. le 3S. 9 d. ka lekgetho a ko lo akanye tiro tse Mpc jaka molao o o patikang to si.k g o tsa se k a ro m ele lo a bancho ba re di diretseng. Ke Becoana. Ga go ope o o ganang, R. r» mang 0 agileng tsela tsa rona tsa lef. ba ese b i boe botlhe. se se» ^ m -B ttk L 0 9, L o n g ^ M ^ ^ lgiioc bmloengke GrobbterfeUorileo Street, U p e to w n. tnuilg,metloboea rona eepiloe m B «0 oo NONOTSHiHO BA -. ^.w. m*. v. _. kc naic leuobu c mutu mu reng Goromente o tu gapa IcXa- S etld O go S a U O fo m e ilte Banehong kafa mhamcng 00. tshe Iengoe ka thata. Are GoremoMP a ^ u"ggagocnab w o Skgm to bala'soa k «n E ga Botlolo 5/- le 7/6 tj te b o g o e M tto U fc b a n ^ ih a s «WOLt:MO0 so K O lilh A lfejlra idi ba ba belegaoe matsapa, fa ba chocroe ka choaf a Becoana cne eoe ele batho ke kgorcleditseng setlhogo - se Go- «v- Fa a koala koalela ko Fa Oflsing r f e t S ^ ^ o t T a S a o k a g T BOGOLO JOAMAFOKO. e «olo, jobunstatg. kana. B i tla loa nao jang ka go fatsh.c. fi0 l.samaea go bolela Mafoko a a fapele-ga Parle- lop. Lokt»lo loa rona lo lo.nang tsikinyega ditokololo tsa ngoe e tla tlnongoang. mentc gompieno ke mafoko a, a e dichnpo Ua b»tho ba ba fodiaico up Konkrasi, morafe o mongoe one,po"? e,a r na ke *on, Molao 0 0 thata. Ke tshimologo ere se re ke melemo e - ooja fela. Molao o o tsile go M <>»ket reisetau.keeneopa- kcre bone e diroa le rho lefaitsa di kgosi go rekela morafe ejsanr,mr, f r 5ore a j tshing lepe, mrae Goromente o a Pretoria, 168 Prinsloo St. DUCAL A : Bloemfotcin i Harvey Bd lefatshe. ga di re those mo ntoeng * ^ ela',ka fa» ^ me' tlhasela ka bokakmtfsfe, ggese HEAD OPPIOE ; ' e rc e choercng, di ntse fela; o 1110 I.holdka a ew ebe ere n & tsile go itsa dikomponi. tsa Ba- ^boine Heitzog, fa re bua boa- parlementc a a omake^ Stf bonye ALONZO MEDICINE CO. (Ltd., ncho go reka mafatshe tsa u ;,!! motlhamongoe";mr:: Kejrter.^ oa 2*, H»niiion Street, Meirgooa cone di a r e k t ' " ^ - t'"> S"goeea <,000 ka jara picksbutg, a Im a a ifeagoiaka. poni tse re di tlhabanelang di m0 J i i n'1,, 'c"oan are ko gagabo Becoana baa lema,,v P.O. Bor 902, ntse fela, lefa gotoe lc epa le tsa batho ba Bancha Gatoe Ko- e re a sena go nna, Kgosi ea Tiro JOHANNESBURG. bona mongoa tshima 0 tsile go I" 1*1 diroa. Ga gona lefatshe tsa Bancho e ema ere e tla tknya itsa komponi tsa Makgooa go lepf Ie kl** 1* kgaoganya baagi mafoko' marigoe a-mothale 0 /?»4imiloeng go e dir«g»t«ebmg rekisa mafatshe mo Banchung l nc mmala: ke tiro e e Mafoko a a. kalo ga ese a ka a 4,000,000 (» rwa Sir Gordon Sprieg lefa re di tqubanela cooc g» & beoe fa pele ga morafe ka lepotla w Mtoeng «Dittany*). A tala di nasepe le mafoko a o ; 0 U ilc b r a s e o shotlhe gatoe Bancho pqtia j e le kalo. A thubaganye 4 ^ # «ttotlegang 0 g»vdoge!oe go itsa mcrafe go ja maroo a ba se ka ba reka lefatshe. Poifo nw garega rona fe ll jaka tlid i Lord Melbourne, eo eoe eare f<>batho lefatshe fela fa esc ba gorela» n»» «KoreK.omisietIa booa je a ese a ba a akanye; Ba.- b, nimu methakoh^e ea miibeleb Makgooa. Banfi ba kae. barra- f f.:.,.7 7. T. tho ba tlhola bare Goromente «a boitahegang ^ete are «ako lo os k> e d» a ba tla rata balala fela i ^ shupe ditsela tse di ncha Ue di len go ocat di letaeng." Eiremotiha. esenf batho? Mentla Modimo 0 tla choaran*mucoana eoo rut^ awogoe keoucakfaiajabena. rcfle Abrakama oare: ea ko fa- * U»oa «a e scte ere ta Freise- gjieng, le eo 0 nang le polase, di RANOHO RA s m >. tsheng ie ke tla lego naeang le I - b. katele mo kgokgocho.net>*. ^ ' i n e a M o : le t e i Egepeto o I ' "? ' - *"Shl>, b* ele ngoe (ela le Macoana eo o T relit Moshe oare: j ntshc Ba-Isc - fe*a tala. Ga se kake sa ba sa bonoa. raelemo bochoarig. a ba isc Batho ba babatlang molao 0 ruiuc w im tm i u i uaujo 10a nna...., 7,.. oa ncm feu go senyega jaana, lo tlafo lo * ^ 0 i "*8 5,ah?: ganyo e e ntsenj jaloe ne e ka noledisitie morafe fakae,jang? P* f t msno ea Transefala iranselala 16 ie g. { bogoloiofc - moleloane Ke molao oa go Iom ke batho ^ diretic bancho 0 9tle fl Nokeng ea S f i T d S lefa ebile ba ka ea go 0 loa ko Mlbunj Ditlh.pl gompiemgmeawuluh:*! '? - W i T O.!! * Enrelane ha toaba b.ba ea go S C t a T K. T k S : J boo. f. Mnpong 5, motlaagani * k.* gino e e u kakeng e, tlhola e g * oaga Moroa Setori i kaesi. esi, fa go ro ^ Kbatanyaneag Ln.y?nCBg rarabololoa. b o W ^. u U tsala tula^eeho echo e 0 o»» ^ * «? * bonala gore mono Afrika tshia- nyaga dile 19. Pusho ea ^nfseng mafoko a ga e kake, e " Transefala ea bolotsa ntoa dile «fr* * h* 6 «gore ere maloko I. a J a ntwng I gore jalft ere a mafoko ese a a ntamg ialo a t 19 go ea^go gaila mcrafe e men- Kgona go re ivc 1 cho ea Transefala. -l sebecosese botlhoko se re din sedecosese a.kgagolak.le thata j c eame ea bogolo w N. STEIN, mo Parlamenteng are ke gone d tbe nonoeleeoik e patele- I " m * *!*?» ^ mme Goromente 0 gorometsang A m, f nk0, aco shone se choanetae go Q o t D - a F f t S t M... I... RT. HON. J. X. MERRIM AN. g v n t p t i w l. Unlo <f 6*i«no» IlDlli* Ntr8Bt Aye: Ekete mafoko a a ntseng ron n W 0^! 08 «tuoet^ ^ nioraferig. fa ale ko ntle 0, jaana motho w >. anu^a musupv» " 3L0EKF0NTEIF.? ^ -,^?. - kai hu.pa.ra?g0^ «tv«.ie moao «^ ** *v»ntitrai WU tfojofo) <hitr» t«ba km tf oko, to o.,a g o., ka bua, se so ting ke bogologolo ke ^» ^ ^ ^ t e p s. t l i i n,e dii Bancho, nka lo!*olen? Bancho, ga b. pto«o,. i, naea molemo oa ditemogo tsame, ;. ' c.rx-w *,,. loa bona kafa lo ka.diamoge- TAOLO BA NATLA.,.. mash ni I n <li 1,., 1,. nfrnln..»_. i Loare Douio o tla fcoisa Uoo ea Lo itae gore ka nuta ea too o eo ea iiu o fa Ke eng golengoa dihawo? - natla le torapeoo reaantie r> daela Ako mouto oa Baocho? Le^ob! d m * otoi 4*ka bon banctwba re t>tlegeng S S t o * U ' * k e» t a o o. n» l»! h > l K. V 'fil '.

35 THE" TSALA, EA BATHO, M ay. 24, I913.. Kare motho a sena & thebin came,ike a bolt loeont fa.- di.w ig, go tlosa pamp n e apesitseng from the blue; the House icmon lanchokidawiofo-m^* papetlana ea Peps, mme a is united that in order to i*>dnbmi c c thau ea tijuh*ko,!cf» mokona Peps, monko 0 obtain more information pent* jato re Ulloa bo Magistrate i«tsenelele koteng-teng, me the Bill should go to a S t a t e?al^ «Select Committee Against lanatepe. Magi.<nitaoa Hani-miili thls Cape TtttlCS is»re. ko gagabo?o nale bmrho imic Ka mokgoa o, Peps ga e thundering because it says.mum. btohoen \» k,ooo Ma. Ha alafe matlhoko a sefuba le agitators would go over r nlf : P,ln memeco fela ka bonako, th«country and poison the K S i r r 4 C t ' ; r : «"» " ' Native mind. We wonder tlheia ba nlsc ba tlabamc bn lema thata ea g. & tsenoc ka 11 ev? r paw ned on. M r dihalofoba bidioa ka lciii.i le pele ke mhiifcela, memeco, Frederick York St. Leger **>. M»gt«trau oa H««psud lc euc g, goacga lencoe le sefuba that his journal would ever S S f i E r S J g Z Z F j «e rekisioa keditoro.»,d ka me ho ca bom ««e t * *! * - tlhe (sa melemo, fgotsa J tll SfiS? e ka romeleloa koa 9, Long with reactionaries like Mr. itseng: Bori joa bo Magwwau i» Street, Cape Town. Mentz that everything is Frcwtata bo re ahupctia gore MAiika. motlha- perfectly in order and the ngo k> dirang mobn o, ga nke o ba o Bill must be rushed through ftdiasepe la masbula a lo img lea a U T L }*eodlc\«kgawla.a a, a tla fela mo dikoakin; fela ^ Friend a n y h o w a n d a t a n y COSt. m U lq ^ ^ ^ ^ Cfm«ko masimo; ctlarc lore It* o K» ,., gamaa lo booe Mabotti a emc kadinao Ulllhlobo WclhllltU- people that When OUr 10-. areatttewoake go jaia kgv«sea nocent women and children mmidi. ka go Wekiloe Becoana. Mo (With which are incorporated Isold- were disemboweled alive "jagwig te*tlhano isc di Tetilcri Ba- ca-becoema. KimbericT: Motsuallc- and Otherwise mutilated by» * * & * * * * ) Boer shells in Mafeking b i i i S r t o B ^ s :u S K i S r n5l' and La.dysmiti>. baim gso t a lk. In f. Ba li.oae- c.paom OBct: C tn ln Y N m K in g W illia m 's Y o w n was (ib la.irtirrik ka SO per rent If Long Street b lessing th e a rm s o f the foteerantlchk.din,! di Uel-c Krec'sue Jddre*: Bos 571 R e p ub lic a n women-slayers. k ^ Q.lto to b. t. m y k» W o ilrf.n im ta te i,. Since then f has con.» dipolasng taa,oria A' r ; * 7" ' ^ s i s t e n t l f opp osed p ro g re s- FreuetaU JrweJaU re fitlbcla Bandw b;i oke- sive Native movements. I - * b t i f ' M. «. «Anpt Enel 8hi s«onan», Stsuto, 11 >s opposed to the S. A. ^ore ba haikn ke bow. inn* y r K"j- Native Congress, and Sa lxhbody o sa N ative Congress, a hodv... M which is supported by the nntijn*>jpobditiiwng jaipigae. F, Advertisement Tariff I Chiefs, and by the wholeoj Cathoen ba agile «n<matct» choingda orjulatioiu sent Parliam ent, which ' & ke sejoadeaengoe fela, bcng bj» dipor....addre«wcthoj<tiitoh,. beclouded by Hertzog and bwutimwabatboba bobe'mncto. Tsatarea-Batbo, " F r e e State ideals, bab> birik-ng tobe, me motlhanjj) ntobo 0 o Uhomamnng lefatahe jotlhc B«us, Kimberley, jg in shame that we recall te th ens ka dinao l«ie Baahoeii le Bancbo hare lo ts'le go ba aenjetfia k«g". Ko Tiansefala mc'.'o e tlhnkatlha C e a l a e a B a t b j.. j10w bitterly Imvo opposed t l >ei r retu.^ ^here. asked a Free State Native fcanm'ke btiho. ok) t«a Makgotla le U wr F R L t Y AY 2^,h lo r; Once w o u ld we be w ith o u t M»bnm e e nc e tk, fiuhe- KIMBERLEY, M A \ 24th, ^ twq stalw arts )*> fiut Hotel Accommodation for Natives. Office of 1he Chief Magistrate of IT 8 I8 I Becoan> bct!v 1-.">1* the Transkeian Territories. ba Bloemfontein, f«. idg. U nt.n.i, 16th April (Circular Lefter.) pie koa St. George St ale mo B*um»r.D Squ. ia»n..ug Lrfa u ka ipaakmyrtm i> Uole H O TEL ACCOMMODATION ene o tla nt*ha kaia - i.» dipitw FOR N ATIVES. koa ntle ga kara. f'» mm lit a SlR, I have the honour to inform Irble Kese mo go en»(lriki r you that at the recent ses ohitl'q? koa ntle k» i^fn) e*a sion of the Transkeian Territories W a ih u k u kgono K a flr f o o - General Council the following te ln. resolution was adopted Fa motho a neoa madi ouile 0 " That Government be respectfully requested to make a condi ka dnmalaoa nae (to lefa ka kgoedi khoa ka diweke. Lo tla mhitibeb tion when granting hotel licenses mo. that proprietors should provide accommodation at hotels for Native travellers." The discussion on the subject Baumann Square, b u j e m f o n t e in. was reasonable and temperate, and it was made clear that the Council does not wish to daim native admission to bed and dining-rooms used by Europeans ItTQiDsiHTi or to other forms of social intermingling with Europeans. It merely desiaes that suitable accommodation other than kitchen S L E G G S ' H U D i d l K CURE, and stables may be provided for Molemo 0 fodisan? tlboco ka bonakocivilised native travellers who are nako 1/S le i/c pbotrlaiia. prepared to pay for it.... Sections 7 and 8 of Proclamation B0UEI.A P0S7KABATA ^OCO Na 104 of 1903 of course re quire that suitable accommodation w. a. s i e g r g r «. be provided for all traveller!, inv pective of race', and I think it 100, Vktona I!i«d. Wondatnrk, OUa amogrla Stn ole. om> fair that hotel proprietors should be madi aware of this re lo iu diliawo di kgaitekn^ k» meloa the Native Press and has efonangnaeo jaanong lo Itac go ^pcrtaoksngl.fttan.bepc.i. the benediction of Misiom rwtsa FniseUta lo trtea c lo not ere solution and the feeling that is ' bdf-prioe. ary bodies. Sir Bisset BerrV lo two mcbo e < reulaene kcr'fretebeh id it. On the other hand I 4 i*r iiieh-doibic Co nmn, a t and Mr. Theo L Schrein^o. Uta lo e «le lefatae jotlhc. appreciate the fact that in the A tmla «bo, "Mr S*n«r. Aramftc ye^lbjr.prw. are ironically referred tq. past the demand for,such accommodation has been/so sm all^s ke mo nuoda botiboku, fa gotou e nne Shutting Advertisements. by the back veld press as 1 tjwnnng. mobo mo Pirhfloen. scarcely to warrant the expense 1/ per in. per jame &iaglqcolmnn. the guardian angels of the teng o o tla laolaug bath.' ba lefatrfic *j. DmWo Co amn, Natives. of When separate we provision See how for civilised w iteka goch^nhaafc * mb- ti^cooouy.. these two members Stand T natives and that there are many difficulties in the way of making tshc a a faphafaphepi Icng roreteng. ^cctpdited bp MerchanU a» being f riffhts arainsl Bnreotlbomabpeln.» ooo Kaparo unparalleled fo the, extension- of 9. P. ^ ^ such provision in a short space of nale mcbo e e itnmedi«ng gagoope Native custom. ^he demon Of Ignorance time. But I am sure it will be recognised that conditions o o (praang, Le ko Natal a Bamjio le i large and constantly increasing a n d p re ju d ic e in the pre - are Je ancho ba agile mo J E C 6.A.BLAC>.<.l,.Or.to * e n he sha" ' 1 (?? S' CC llbe ba c abe mmogo le baocho eo of Jerusalem, as the twus of Kedar been exploded^ During the nfiloengletohf'otlatlogaa>rekia andtheamaimof.solomon. j--* ejection it was onlvsssst 5s ^is - H sb ia irjs ^dertfor f*^ S V ^ ^ L l J f f i c t e k S Se kc itomal mngnaabo fda kc gore ^ S r r X ^, " S vote for so-and-so, and their»ineyird»; but mine own vine* the FmgOeS and 1embUS 01, ihooeakfataheka bomorafe eonee yart hare I not kept t h e Eastern Province I S some-of us suspected plumped agm st him ; and When the Land Bill when Im c.said shun Mr, Bancr so tfamam a ae k» ' bo k la- c a m ^ bcfore Parliament, So-and-so, the Natives ana iibamdaocree agifcng mtnokapa-ic cne. Ke k4 kwfo bo* and the Cape Times Coloured people combined, _ hand'm hana against and returned him at the * t e f t E «r^nrew e the Ca«71f»K-s is cheekby lo.iireo.ro<iidic Komiiin«no tte all strange. go UlmUbemiBoe maiktitloa bauo fca.mjfe^ a^e totead tfhe Cfl/V JOWl With IlttVO in Support b. tia amegang that. ;ke ^ ^ Arxus and t m J l & s were of a measure, that alon,e is nthma.n-n,a ^ thfmains'tay "of fintishsufficient for the Natives in.the to combine and oppose,t;,.^.;aouere> k«;» r»«^p.^^mothercity. T<Klayjhow- and we tn^t the Nat.vesof.. 'v.v.«b» nufoe Jte b n i^ ^ o r.-:c ite %h en,constitutional the Cape,Province will be..i.'ngoc00k»tia»e jaka ^ 'afre '"-' ' tru e. to -themselves i j f l i ' ' these 6fravo i^ n s ftre; oppose: ^ meagre -.whts^ '.,.. ' often m opposite camps, debar them from purchase ita. Tsidlfala ga M o o a ^ rfa the Cape T m & seems ingjand in the country «' ' to Irave made 1^ complete thetr birth just to please - M lu ic a r sojnetfeinlf. and Messrs. Fichard & Kcyter. *! *1 - ^swallowed politics ofjthe 'Free State. or-dc r c c-nnf t h r r k in huge lumps..here we These are unpleasant to PBSS.ketone THESE - fiill introducing a. rake up, but the danscrls /. TOTA., matter, which for radical top great to allow of any /. physical andgeogrkphical minang o f. words. The iatsididi a ma^olo gase- revoiution was never at- present activities on the ;i dirang mnikela e tempted by any country, in part of Europeans tuobtain ol(j ledigotlhola kgo*. the world: there is no pre- the Native view, in connec- Jifuba. Selo ssse <li- cedent to go vfjljbn;even tion with Mr. Sauers Bill, matlhoko a, ke go. Ministerial organs like the shouldbe m e tw itli facts f.ila kgotsa go gotela-friend complain, of th^ and no misleading deceits, c-ioganyeco ga inooa.- suddenness with-'which the. They should definitely ur\- s : sekathasang motho-gin was sprung Upon the derstand that with the end k i ^onna a na le letlo- COuntry. Constitutional of the I9th_Century, Imvo s lfcja Pepsgaufi. old stagers and a Min s-view ceased to be the Na* ps ke molemo o tse- terial musket bearer, like tive view. ;. ka marofa a", ^o Rt. Hon. J ; X. Merriman, N O T D F la Y a, 'meo bolae botiho- nay, even the Transv.al D0 D L U Y baok janelamaoide^ land owners, who xint d Q d o e ills lr fl.»a man^oe a fnajolo.> segregation, complain that YQIJE. BPaiNESS D DO D Batla Fela N E C A R T E A Eo «Ga gona TE ope eo Rekiseoang octaoanang nae KeeneTE oantlha Sonth Africa Reka cne fela. I HODGSON. M O T S S I O A B A S H C 1 The lolloping circular letter e M E T L I O A M a T :, O L E has been addressed to hotelkeepers in ihe Transkeian Territories : A A B A S H C l -. changing, that the number of civjlised and well to do native travellers in the Transkein Territories is growing yearly and must soon be of substantial proportions and that it wijl become hotel proprietors, as wiellin their own pecuniary interest as with a view to preventing the alienation of respectable native feeling, to make due arrangement for meeting the Crowing demand. I have the honour to be, Your Obedient'iervani, A. H. St a n fo r d, Chief Magistrate. Reading Into It, 0 Babetli ba M 'jieljdi le ha Agi Mongo ga po t* jh «tiro e fa godimo dinyaga dile ahome. e itroc hn cboletai bameporeie Umyc n c r u Oi poron. EO NANG LR KIC0 K i TLET8ENQ. Ke botae KAI.A ra c». Iuk> botlhe bantar ke badirela ke oalv go taaea tiro efe ele efe ea KAQO ( IW tract: di THOTO TSA KEKEKE (Cbarch Pnraitnre); le DI THOTO TSA DIKOLO (School ( 'urnitarel TSA NTLO, lo ua g.. N YAL.A. tae di thoanetaeng di KA H BI»: LE MA- IX O LE A BASHI I. jak. ja k Ka TLHOATLHOA ba nako Ua pm j pteno. DILO di dim *a bo COB* RKRE le KOVOFO. Ke ea KAE le KAE mo ke bidjo ng gooe. MAWENKELE ke No. H O S 418 WAAIHOEK LE OAE b.w KOMANI VIEW. Pa 0 Mala, P. 0. Box 88, BLOEMPOXTBIS. O.Pji. In diartwang the Land* Bill Mr. Merriman aaid it depended m muchupon what people real into it. The T q j l Aooaws-1 A-P-0 ^ we note, reeeircd^a certain i [ t KLRHnOXW letter from the Natir* \ffaira Department F I S H. about the Bill, pohliihed in the A-P-0. newspaper, and our contemporary read* into the letter.that ftiloored people are not afferted by the BilL" TnU in» far-fetched view N EW MAIN STREET to read into the letter. It is tree, at the beginning the letter *aj»: wtbe rertrictioos trill only affect member* of IN T L A N Z 1 ezi'hsha z:ko an aboriginal tribo or net,.«an4 tbe i yonke imihla. hzifejtl a roc letter (over the lame wgnature, lwe ityuwa z mala ziko wriuen by the aame pen and the same hand. afparenuy with ink ant of the kwa. came bottle, m y a ProhiKitka will he maintained where Ia n cxut limiting ABRAHAM BROS. the right of cokmred pen-'m as far aa that prorince i* crmc rrwi. -This ONLY applies to the Orango Free Sute^rcept that in mining areas io the Transvaal, coloured persons, including native*, cannot hire or purchaae had. If thk nxans that Coloured pcranm are not aitcrved by iu then onr eraap of ordinary Engliah ia helplessly, i-m. We repeat the Kill, a* at travnt wonted. iawone than llertmg a Scheme, in that it aim* at dupxmeaiing every p r- aon who i* iv* white. Read Mr. Merriman and Advocate Alexander a *pw-ch- «and you will nntiec that it is a Free Stale Kliemetn rednoe coloured people, thrvjigboat the Union, to the lord of the ooo-aliils bekiti of tbe Free (?) S S & - The oawred man wv> think* he is " d not^ffccud by thu "ill makes aa hig a mutake as the Cape native, uno., relying on Sectifl 15, think* that Cape natives will iweiclujcd for ad time ftvm iu upcrauoo*!. 1. C. Schrueder, >1". w, [t 1 Mattalislr Mikiil SS, DE BEERS ROAD, 0 'b4 'U 14. Nsw H im Street, 5n.i-«atr*ii» l«k-f*** Ma- - - A u b atla Rem lo.a Serna p a M arase, tla u>> s a t i a t e a c kelecoeng ea ccago Thaka e 6 ciong mo Dikompeuaezj et tumcdiaica thata ke er x

36 The" Free State. A n a K w e le H h n k o t o u o t l.m i l a n g a m a n d h, Personalia. Mafokonyana. Apa nw eie mdokoiu. MW,lse Trai«v^k«.kwixesha , \ a m uiuuiu 0,iul0. lwesib;nd: twcaiuuui! loluilo Iwama Bhulu neb *aim nanamhla sisahla ula indza- A COLOURED MAN'S PARA- WHEN will,,,,, the,,,c Soi* i,.. African -u 0 POSITSE. Maktta b Loabooa Seyiqalileinkatazo,. i, yamapepa... * Ng«i. * <. j. _ - 13 h y a miu iiie lie yi i 14,000, ,000,00i \ eitiyain elityala N-itinnalfcts P irtv aonrecute the Mr- SHwetnw; qaoultshoom, oeme Yonke imihjr^am kela inkjngu N ib b a cdew fnfctjm oifca.n eyjba'ekdwa imfazwe yemipu mo'ftolem-iiteojr, a-aetata ttab«nelanga yamanqaku esi Xosa. okokota kwisituba semioyaka e ka m5 ft S ir Gordon Spr :fig.) f n ' S t T t f i 0 <m 0 Abanfu bakowetu mibaqonde io^liwlorwasetransyabliwaba ^ a m a ^ r a h lo ^ w ^ o lw k e - WHY DO BLACK MEN PR VY.TO «rrulle<rt iilest fbror»*«s J<^ rv,%.-iion jro W ^ ttf? 'W W * * bnato b Piet Gn*W. ukuba yintileko ukushictwa ezi- nenjfaew'! ezi I? zokuys kuhha- ^ ^. 3 ^ 5 anjnfc*. afcicr.*-^ r.pt GET Tn TO HEAVES nea v t \ WH5N WHEN ALLTHEY The "F re e " Staf^lHS fe ^ VIfres ^ fc ssc d ««taping nao.a ooeoga b taki zjnto. Mabasincede ngokrtume- bhisaintlanga ezimnyama. zelast LjrdM eib3jn,aotrati xan;- bcsi- KR Enn0isT0T -\KF \k m lw \Y ihf. Government^; ^ -n O tc:'a» «: g*e«go bau.? ipafew a la tftriagama nem.rumo yezihlobo Transvaal. ti yenjenie wrati oftjgaxho'tachi TICKET TO THE-FREE" STATE? tn if >rm native lav.-j-r! H«! the go kmwh. > n clh en n-k* m -tobe. zabo.tik'isinceda kulendleko. R T. HON. J. X.- MSSRIMAN u jlu a. Kakekuti ngaxa. limbs - UI. U>1< M l 1. si, v., w c ;0r ^ A 't;t). Th-.y 5 " M» n i. m, ^ W n,(l,l &. Im» «. M s W J * i, the m Richard w, i m a t a r i m K a h p o t u rn nje t a h h r e a,, - J. G. Kcrter, Mcuit*-; l m «f f t d d m. s],lv. S l w ss i«i te. -» wwr -Vc il l l i ij SO so be- Opo.pt. b lo e sid.ll sass Niakwebc n t j k * 2 5 L ^ 2 L! S 5 S 2 t S S - t a l W R t O.FA, said, m e i* n 5 'i t» n : lo * «ld.. ihat «& only a t e r a U k e e e b H ip m : k n e w sika D d t M e O M m p N ila. f f j g M f f i k S S i * *.»» ««*! k w «i. rto n m eyona I wish to deny openly a House sla m conld not- hold -nroperty. llut (he people o: ('...* m m i S w w * *»? { " «Frre Slate ever irr; 1kulentetp. N?ob,jni?ozi balelo M n t a j a l > *> i m bike alm rfjsi»e. Audi. people unreasonably S o S 'i l! ^ s a. A. w M «l M U M M H W h N 1. b»» 0 l u dofflifcrolmkwa m ira iw iw j W iseysbsa^jss tbreoioard people witb the greatest pal»>il if>ii4»««-f»he*-nbet at shale. Enlg* biutm *e aekvnnpia^ bafandist.-'base W ^ ile. -Kwa. t L p nt0 evak'j* lw-ibat «m M i» In d n v a tlil- rfooinl b»be,dlcl bilo l il t l k M M B W Use. KwM l xalmiw o w M iim ' ^ V, i j j,, M i l n i. - <J Mr. Ktfur,.fit, G e n w d - 'H n t w ih f I M * r of t a t b a.thip. t» m * k n U. Mr. a tn s w m b ' k q U a * W *. P f S i t a T p a l a J e n t e y «. k» }».. b o k o 1* 1*. <*> M M tt. ftt W.lk,r I. mohnniigiiili b. eaa k- JBr. W ' V?. E a n V S r. I i l t o wa.-ma!»».< *» j* ta ww Ittvw too to ppm *ha),b,'thonl! lnck-j Th^r leaps and ditlhobolo ba bolau bhlbwa talebt. kwiyoaw^. Siye Siternba okiba a -wauaoii:ojcuj,i nanihfa SiW- ^ ^ ^ re II, «U M m, ilfem ri b w is politics deserveeon^ratu' h ^ ta * * * k,.1 0S 6, MU Dmm. t i t t h *.. Moko-ilyila Vimfanclo,kuba uihlelo. Mje «la- M k o U i n ^ t n l r e» ' i» tftol ' U b. & to... eta dibo*. - jikela.-jigenntua:emuleklcyi.» k j ^ e u k a b a W e ^ U m k... THF,.'i' American li-tfc?'-i-;r.paprrs^-dort JQ - hnthmu tatboana b» ta tammo bangoc ta ba eieatilrile cacankite. UyataJeta.Uamhlanie y» r...» e.wesile ^ 0kok'jba jomcimbisiaa b i ; koqala nvama_ kuqondwcnluvo lwabam- '!> ; dp3th Of. ^ 0 p D e r ; MjhmdUj Kaw.ika.-'Jo namap* f ^ idy0n 0^ ayiz; n5-nene- witi.nina. U b * I n! o efancle Mk^ngavunywa r 60 lcrar^ lhat,hl1 k0 ^ }9e'. ka*rfayo.< tesfyizalis; ityauke:nibrfiolh e baza kapsu.- kukwaka ngobuiwe kuba ol;o ku- MrT2 ^» F^ w r i S! i f: ^ p,en0 S B e v m.*.mnnn.'1* ngamaheftekailkai*:iitsh'o awali- a b t in y im. gcinauizwc ukuba singaqubcli. rira fi~» He -Vjis the Kaisaracocsi,Pnncei< Victoria Loms?, ux.am n N ^kai; a<* Kiril in* -Lo tic'tibt mkulu, kusifanrlc uki- omnvama ctenee s r j s s j r i a * * 1» * 5f? t S a t, b, S S k 1 «ike Sate «a p - -?p ^ e 't it t and % «m k t o «n ta * s t la h >s H ill ««* M > *f * W H. ndak.kingela )wc c a]ini B M i ^ ayilc whiten. r- r - ^. -T ,, ^,-'tlsh.pccu- tketnong: o t a ls I» lo r t'sara > *» ta» «Koshe «*» le b maun.» ^ '-n arm s,;«t.n ' en20 o 8 nonb<* io k o hakiw lw r. iil M i esnk! njayolm a apank- ' clalini c lllini abafundileyo abafuadilevo abamovama abaranyaraa Skowrf U to buy t & or hirt Zland m in tte Fjcc * f g S h^te;.ia. Flushing, New Lt*a bt oo Tdi jele i S 10,000. f,, ^ ^ g S j O S & ' J f e Rhodes, e, k ^ b a boba,,i,im. Stare.that )»e were not googio tole- York. ) >3 v- ; i! Ditac. Pusbo ta British East Sooth Africa. Wozaninoake! k 'ibi kvfingxox^ enft^ntu ora-- E A H L U L O. And! tetbe sn pubivin e<j«aliiy of whites this Ho e and that blacks. wt 'n.!- '., r r i. t- -v -.7 J *in Afrib ««e i«k»nj«akanya no oo'ao so o omosliaaigo mum. u. p t r nvaraa stba banyc akubiko Bh Kutiwa buteto wyakupelisa arenotngbjtto wlerae it in future. tfa N r f o i. sireicl^a diu.ii mo pilaim?. Galoe ko Itftshala enkulu, u Mr. Walter na Ngest. JjahLilo zokilirai imbhangi yini If anjattempt was made to torce ft on tall I U U ls a ia iq g a dikgoeng tad ko-ig gobelailoe tau dile Mama, wasc Green Point, cw esi- N iiti abantu abamnyaraa aba-.^kuba kulinywa.izthlojb? Yiinxa tfct^pwjie 0< the RteState, whirt-l. f-. -», OU k» nyaga dile pe-ii 191 l ie le, uk? w'egxada e Rautini kwive- nazwi endlwinr apa. Tina nj e- yabamnyatna? Akunialo. Ingaba hope«cldne^ be made.we would U M l ^ B a t S a d l Kg<x>oa lengoe le bolaiie dho 26 resist it at any cos to the Usl* kl cpilileyo. Siyateraba uktba nieogqondi kufurieka ukuba siba Jityala loaitcto? Hai.* E Frcisc- * taitii le le josi. Kgosana nsroe ea udibenp namakad ebona amani- pakamise- Impato iafcjmnjyattfi o - Mr Keytet^^ banottitcto Yrt wetnnst admit that, inrefenvig India ea Uajecomo teng ea fitlha ea qj; kwesosixego sikalu sezizwe jn^ala eliwe. Abarony^tna ast jjngqongqb nezohlwayo zawq ezobolaea :tl mo'jholopg ja ^tgowli drte nge^izwc. Ubuye nodadc wabo. zizo intshaba zetu, ogabancedi, yjkjsayo, czitintela ukulima nge- Free" Sutere, Mr. Kejtof n. B o tlb o k o. * ba nnintentiooall; told the ttltb^',.. V» V j ; jfcdi. Hare fa pitieto to o ea k^ineloe, Kangelaingeniso yamazwe atyc- zahlulo nabantsundu kulcyom i- Tk a w, M m ^ i «f 0 o a iro a ke go T lh o ta tan ditla fela njo Icfatahing. 1 ;B»kusoI6kok;»sbushuapalonke biteyb,>kwake abarabloswbodwd,et0' yoqhatq, siva o >!a-!*l. j o f ^ f state j f t t d r ^ o A tish o a ke'dp. ' " _j_ ixesha eli: Suke ngo Mvulo' kit- Hingah1<jiil^eniiso:yalKV,neya- ntyj babo.berora bs^iti.i}izwe. li- ev had thousands and thousands of D in h n ln f n lo sasa.ilamakazi yahlabi ingqjle btl>im;,ib cliliiw e kwabamnyama jinywa ngo K^filc. Abamhlopc Williams ;Piok Pills. F * namauq notnoya. T Lento nnln unkifilrk yobasika IllrJKH. ukusu- jyakifutiana ulcibi (iv'lho urnlungu litt^llint^ll abanaatozs _l. U*...i. umantyi wase Harriand happily. They bad n. ^. S.A ~, kebufike ngeqab jlisoisi'te yafa- ngamnyeuncedi.nrulumeni nge mith ati kubo abaranyama baand knew of none. It was only recently they had been told that they tad «tih nl-a Irp 'hn- t i i i m u? i nd kotili'esiqupe esenziwe yi.billvttu clingana rieyabsntu abatatu ngama 80,000 abamhlopc ba ipieyance%iiddfihat those Kriennca.11 i tfhoka. ^ 9 : Uola pbdofolo ea nageng ja b Jam* y g n cbantwini bonke. Uva-kweli. Zesiti xana sibatata ba- 8oooqa Be*c ngayipi, indicia?. tlhoko JO bogolojoalw sadl bhtmoeagorooent, kewiowo-n^ wo esiti!simanga jfeisifamaneokokuba kuko aba- fiozizisile?. U m nani.abonisa Tbetmti ftf the rwnar'< i< that the i e baroetsana* Bontsjijoa re/lpv a uk'isu B.en< had a law- wbidi detartfld ^ na m adi a'lftka- ^r ;. L * h l o b o. Yekakeumkahlane sewa- b-''<frta k ibetung t abaninzi. Xi ;PiaVmi niyakafika be iewnza. native* and ookmred rcoplefiom boy- 'ticrig-ttlo- ditthil*ng,': njm e u b' fidhela * w L..l«.. «qalije, abantwana bakohlela kwi- sfehiyrfipto ftinsikahgele irnts^-iiihjulo, banagarita limbi ine. la 1-1 * credit^ Jd,.i»k w In :. _ a K. b Kit i. - i tt. 1»,, r a [!.,. Otaxx. jtjtsha,a>retnvziyas'uvuma e_k^i^tr^ingiumkyeltfycrabiw^ ^t^b^om m tyi ijan^ltnteii )hannesburir neo Moibelooz»yo,. n^obani Wl S.. ; V. oka. ngomteta lowo ongqongqo SinombulcliJ aflkulu.kwaba- okoyo?. did m tbeoldpolc'ny. and conspqiwit- masha a.thata.a itekane- JumbocDeoe buisa felh jaki raothoa,? S!, -.C p S lf fif J*r«calt,-0 la,ohjncedo%ani-:' (Iswrtywa) l tlw.bjl:» *l*v»«irtd iscn M olem o'o.o. tlo sa.bnt«raotbcbnxm**.araila e tie. S J V J r v I m,, of booe.:.follonng ctntot* after ISC V ' tllloffo o are ta <* e te..itilota ftl, j werile k a «ta* a y a!?ls,nc? 1«a, ^ i gka^ i i a' ^" S ^' ^ n«^ la--b»iibitebehahra'4«; ' ' l-jl'l' l - J.. ' ' r/,ilie the ' Itrityi' IkiW eccop*ti«. MoM l f - ' IgjpB. ^ '..g» Ufikam mh m:> ttlibgi.lg f.o^,nhfmh,u: eaeooc batho Ij.tlio l,p p a 1 ^.'1C z,ym/^"''neehijwiel0. ti ', l 1.U1V.'.liriio. n t u, In ; j leleka #, nmo- l # -ta, «k W. «at««, 4II.M1... H ^«t^jd fwtbe fijrt fmcttat, in the * k o tla, O a- Icganogwl0 j0 0 b,b, klliia, kroj» t B * W W * % >*'.; {.«> ' ] fike ef thcta*'. Ac thing n>uld. Ak- te-nye tlbogo mo KW6* kfdfflt " T b e ljw j.vyhirj)law.?" V * W''1l,r frplifd, tbc 0rai)gi«CoJnnia sip^0 'cr,kiat - hlv aiikulu, jimo^. sedidi..ihogn im mnookja k e ^..kwin ombot.nomk, k»jta. esi-ngazah»g-sayftiotfa ise-'- v te rfa rf, Ctapier XXXIV. of the lelc Jnm!?o lore nkgo ea ue e sale e ea l - v ? 1.. * n ^ ln in n in n m tl P ll ll im P n t M(*mfimtiit» - v aben ae occupied tl» pber." Tlie old m in rnntrsfad that In: Ikuglit hi< two fmnw from white mm in»;!<> uf all tbp Ctaften in the Rq«Mi.-in? Law!!<>... It w-» only then the nauvw w-re told tlh-y tad» emt.irfct t eriev^ooe was. The. nzi wa.fina pi a Rulumenr. M * S ta t.ttlx M l oemae lb i w r- thnbegile. L c'w cok* nnao t*cnta*,if i. - l " W i l l i a m s tihoepmogamdk ja k u k e t b r e k u l s i s u s a s i k a R u I u m e B l. a y i k a n g e i y ito n k a n y e jc a n a. O setse O moshna mn.lm n fitlli.-li»' fitlhele?knba L-rihn p c pnu> lewc e n lora Inn» e. _ v>j5:*«-j^a^^1am - enift.: $ C«1<n>t<i. 3^ 010^ ' alafile ma- fcrosh*4bcl*1^ a f"j* ft * 0, f kubo''bonke ab uetileyo o P^la-.^g^yeVi^Lni,u Sjr Keyter kgolokgo- "j?1*.? )» Jaka mcntc.akukoyaranye«kcwanqa-;wa&pj^9wrk;k eyixa0ta--»ere asbmol to pnforr*. Miss Elizabeth Raseobi, Ibtiljntc go nale tehimo e eyakuraiswa. Tina.soyika ukobji lone; will I ntw, J S Odendaals Rust,arc Ke u»aa, ; diln!«e,,!c0,,.. lomiefoufunwa yjfreyistaii^h^raicimbi. yabantsundu m consent u. bnum- t b,.f rp. itumela eo itsise batho ka 8, T? *f n Mr.iauer.makaw.enze-:,uza kufaka mteta.jagaloxit H.yoo wffl hrtp.la adverdm *» pubaem; To-day tb>^ «k a.wii in f, S, n S p S p ; S? *.,B^ n,'cck- ;c ^ dipholofolp Mr. Botha'wav.)hn ; kuba, xana -cimbi)'' "Indaba. ekmcaka * * * * fknm. * vag^w *.*^ r i m J M. j, ta Dr- w, M,ams Pink Kills feiajatadi*k*»dikwng. Kpv anavimiivs r'frteystatf iyakmn-. jnnawi..^mgdxd ^ s^ma»-pahutaa, bw thimighoot tb Ubai i T 't h! nkalafileng ka teng. Ke koi.g di hula mo twiim.mg.ea lotiopi, icupalfake'- u 'General H^rtzogl MizangeMfakwa^ngobubu- ]V«n foajl it imm«ibte t enf«txv i i ne bobola thata ka di- «l t.sh*phe -It nale Mwoa, ditlhatloa di Xa slqinisa ukuteta,u Gen. Bllha Dgxamo, u k u s ^ adhlle tb Orange-P w e - Hut*, and the' ntoa tsaga Ranthoakgale n#lc*k» " " 1mab,a le chubdn dl; utenga.vkulaula,,.nornvuzo wake DaKatrkwetUnTe.ngotnpJMie T k b. ^ ke pence kc t lb o ^ s e ^ d i, T J t r t o S t S S I atod tayo* p«a» b tf: m a r a p o. D in g a k a c o tlh e»» M l e.n s U. «M. n j S S S S i X. a b a n t s u n d u - a h a f u n d. l t y o,» i - g tatttwbdmforth. p=ua f.«, Ki,t tsa paleloakebotlbokojoa- mane_ moogoe Od inodnana enle a sha cukwiraipyalta eyi 40,.zc ke ^9ne plhsi:^ nqn^iundanga.«c«^buw an lablbaaltat 4d.pi» me. Erile iefa gontse-jalo, bac,ll ditjlq- a 1 ibe lonke eljjip. iimntu omnyama In t o e ngazan ge it ^ k p, a!tr ^ * kiltm.'iontr p ;P rn nil/:iiieitnirc.: ar at pmkata «f ma Faoosa * KBsndonia* ke leka Dr Williams Pink lj?b',clonk e.&;w dkaojedit/wng engatengimhlaba.! ' i t u a b a f u ^ l ^ t e ^ u n j ^ i. e -M avaat.^pw -Iiackat,, More Native Protests. K U i ' S. n t a h M S S t e a b a n ard k. u m b. u lo.. A b, a, n y e ar wa wdl «d h^fsaasaudulf Pacfna. ke ka gakolola botlhe ba- gagoe. n... 0 tlhola,ajraj»lo... cbile t«u «iud ii zibambezetecziriye b V4I1I c 4i«c. zlfe. J.C ie CZI. ezi-. > bati» u :ii6 ngumteto u m i «w ; t t wpkwahltda.». w i. u u. r * r % ws wffl ^ GOVERNMENT S POLICY b0b0di g0re lintviri; nnen ba Kn di.i: leice, l.il.n k1.^ a Si di iiinkmu''a tlaoetae mftraclig^-oe. irn.'w \fnln)io. u Malob. rtye zibe ziiaula, i. L kati ngo., abarajilope abamhlone kkwahamnvama: w a l^ m j ^ ^ 1 Ha-. Ma- m v ie w e d W ITH a la r m, e le cone m olcm o oa ne te." J S L g - ^ g ^ f e ^ g S! Dr. W illiam s Pink Pills Trtqdiogon«b6 drtlafelacbahetba js,4ke itiklingayekwa ngoku! ngokukungekekwenzekesidibe- ' Queenstown. May 22nd. di rekisioa ke ditoro cotlhe ' ng.w ba tla ta sianye ba di cbbp ka' Abamnyatna knf'iieka bonke ba-?e nkcndle*a engena kunanialu- ftga Pjptnpj A PncfM ^J At a largcly-atti i l-,1,m,r tsa melemo, kgotsa di ka K boujnapi,engmwje; ea.gajielfila fane^^nabitsefreyistatingempato. wa nangubam. - _1L... ' " - ra.fting of natives h-*! here romeleloa go Dr. Williams,no K eon«ed0 ea rmen bolaoa. [Ere Aberab^lwa am.ilungu ateaca- Nomhlobo warn lo ozjselomte-; last light, the followin' r ^ j. M dicine f n TnnfrStrt'pr ^ g0 saibpnffalamr. Atexander wa^e. toakanakoibekungeko ongamrriftfl - r ^ T Z bl, r!,? g 3VI f mom'* m<vnl4 W ren8 M 5 P '* 'nb k. Kapa Fawcus wase 'w.w wase gqlta-' gqitayo. vs Yinto ' : enzirqa '*e y b.., O at ta a«eh. v tim w is unanimously cirried T h v fi,is meeting of nrfiy-s.ip " 1 1 ^ 1? 1 ^ T f * ta 'raoe' 08hbk E 8 ^ ^ N atala s. no Dr. Haggar wase nozeakubaumhlobow^m wakn-.....,.... ilirly,vt,nb ed t 'ol * kgotsa botlolo dile t%a<monon?oag». m Roodepoort. dal a ibckanyckanye tiguye ofa-.tt^i ft* 1^,TT al change in the in th ataro ka 17a U Mr..Merrinj!<n walate ama- ka lenteta. ke ndiyatemba okoku 2 2 * from u«u«fot widj ii^aai*» policy (*f the country «s itlinjd Attorney dlala awo wxvikty» kukawunqa- ba akasayi kushiya ubulungisa oow i au*a TMia o n t n A t m n nda kuba ufakwe <isihlobo sake i f L '1?1 now, betu bakudala- esasibutanda s i bef ir' Ftrlu-p-nt Ta- -noting Imvula zisate nqam a p a,. lurth-r.-{presses itself U,;t. ngoku. U busika abukabi- R. W1 Msimangv esidala...k w ay m yc efakwc c buqolile. Nding amkuinbuza ngc ~tw> ****., _..... ^hmentengima HViluase Vito- Nkost eke yat; iyakw#«m umda * r -ynjathy with th ijj»ndla noko. Pofu imini S t.j o h n s Ha, n nvanayo nnnv. TV'yistati. apa kweli lomzantsi Afrika ngo- - y 00 ui bgju Z oubfllb ecprcvtrhy Jibivj in :!>. mat- ngobushushu iseze zase hlo- " - Njengoko u Mr,Drew Mr. abhalil"- abbalile- lculatilwa kulaulwa kwtfbaronyama kwabaranyama kwabu- MUU. txtr: D.F. Advertiser." ' tyeni. yo encwadini yake uti u Mr. <ya kwatiwa weijzanlaulo Iwesibi a : 1 To-Nigfct. Nicholson ulingile ukubonisa oko nui. FA CAPETOWN, 4 :

37 t e a l a e a B a t b o. s e lib o n iw e k u n y u lo lw a n y a - ^ k e n y e, x a y a ti Itn w v o te - la n i u n u n ts i. A s e a m a KIMBERLEY,. MAY S4. POCOTSEDIA'fCABATSAka. ' M f e n g u n a b a T e m b u b a y i- ' A J J E n,b m b a.b Y a z a N G O K U B A ^ n ^ ' a y ic a s a- MoBDUQ im - K a beta, kare a n y e y e tu y a y iifan a x a " m c a se n ' poco came 0 hitlhe mo moralaganying D d B iu y a y ib e k w e p a - m b u m b a b oamc lc ino Uhading In U tlotlcinms: i L a n ts l: b a y > a m o - m b i; k w a s e f i a n d l l /» w n e n.yru, Capt. Times z ib a m b e n e n g e - 2,fele. u k.u c a s a t h e " t s a l a e a b a t h o, M a Y 24, IS] Tsa Bakoaledi., 0 n e Cape Times k a re a* in * * itw* mo pop»uhe- u m te t. *00* :. Kln? U m**ii tt."inoe ke ea 'a ga BotUie tataltaflad g Tiro mo Dikepong Ta=: ba Dgaliso lento. Ukususela femb?kl!ba abantsundu bahedi. Ha motho.re kmnyak kj., TWea A trfititfi oa Cone * Mr, L«S GLOVER, kwixesha esaqala nealo e Kolom bakimyamseka porjha mondi» tiantiwn nwnon» L a e lo ll J O D O ls a fl g e n i e oa. u u u b. m ulciifctidtf i C/169' Artriic nn ^WUCase lomteto obatinte- dibe ) K?. Yak* Jlodiroo 0 dibike Babangoe ba ka ka eajela koa Dihekengtsa M m ip n - tlhelo lemo Menechere botlhe ke a. SSSe - 0S ^ a t J f S X T r a M nt 60 Kimberley le Beacam fim Mama a Metlham n g o z a m a M a n i S.K u m a s ik iz i x a s i. e u n g e - - " * 5 cne? i l pnlclelmir gore 8«> w.u a k e, im n a nim ihiittiiic la n j e, ViidAd* a x a *?.' 0 k, o d w1 a l k e _ in g o z i. im ^ n n n n n ii iil/nho ciraro*7a boa Malta let yono bo 00 cwa mo go ohe one w«n r a I z in t a jz o m te to.n o m b u s o J P j Un, u k u b a, s,ir a i? bfttho babedi la Uo,,im0 0 ^, c K f,rnm *m d» - Bnltfontcin : Mint Compoumi l i s K IWLso v sicikidwaneenexoxo lama Kodwa langazelelo l w a - De Bars: Hock; Shaft ComimnO w B CLAS5 Surface Lompoumi I p S S S K i k e. n a M g o iu k u v a ia m v o tt. s..bi,> cpo».i I I Floor Compound E. CALLOW 1 j tu b a n tsu n d ll m a lu n ^ a n a lc tnniromobancn^lemob'toctaujeoir. nc im.qoloesadulelana, ka-, su' bp. - i» «k. Kim)ieritJ :»>* P waldek * Botoitspan: Mine Compound J c. E.110PLEV n g a n g o k u b a i C ope Tltnes > monona coo nangle nyaga dile GO N o.2. Compoan j Surf air Compound J n g o k u y e n z e i ^ q u, y a g i-!>enyam_so, jn g e z.z o paese ke booo monooa 0 nang le Flow Compound n v a n g a m a ffa o a 'in p n n p a 'ffl* inkollllso. B a ze baqonde moeaili. f)ac«ke btiemohadi to 9 i W _p Compound ) Floor Compound j Sw anson ffa ffa n inct finfra -n ln k o h lis. M vo. N a n k u u m te to o z o - m h l P e o k o k u b a u k u s u s e la nyecwcng. Motho.x>oagaQg mo-k W csselton. Sur(act, Compound >J. Swanson Workshops: Compound j STlDD p r a t t ( UUllclO OZO oekupeleni i,,, r kwe n t --ioth U Cen-.keraam Iri'mamr: c motho co CO0 o kffitocanvaor kgwganyaog k w e ric a is i p e n d u - n la t u m b u mot*e ke \ mang mm? Ke topq bn karabo maw* too 3 ku l/\rvi IrBrahfl ma * Floor r- Compound I ) s o m b u s o w o M z a n ts i w e ^ ^ c a m a n g o k Mvo. babobang ba koranta. A f r i k a i n t o e t ija z a n g c ili- " S 1* "? 0 Ke nna. A5DKIQI Haboo. lig w e n a lq lip in a il^ z w e. a p a Snnddrift. - ' e iiih la b e n l. A k u k o. n t o a b a -., ' ' Ori<lualand West. r.r a ti-.b a f u z is e h y o n a, n e - G tll llt lclkoc, B o t h a t n r s v a f e n d a b a t a - - R u lu m e - '... [Pooo Uo* krttliunlamg^lifrhk n U-, ezifana ne Friend ziya- ioa M ala, le S ed id i. kc Iw!: Mcruliganji n nyit«' numuk; lc lmhad> 1» lc lunlsi 1«' Tiubi oi xela emabaleni okokuba le I Btho" k njctite bawidi ^lefa ba fa Bill ihle ngcsiqupe pezu E rile Melemo e Tlhocoe, "J"'# ***{»*>«k«uoko e rwoe kwabantu bonke. Okeke, _.... n rone ea ro rv'telela. Legale Ma-' aig at h u sa Bile Beans. tijhi>,c b>, ^ ta ta ktok CAPE i.okade bebona kwinto zoirteto nombufeo, abafana ba ka ara1a, mna tc lihocw. Mor.] no Mr. Merriman,, ca,., ne- Mr. George Mercer, oa nkulelane zase Transvaal, 19, Dublin Street, Wood- KORANTA BA M0 BMED1. ezazihamba ne Segregation stock, Cape Town, are ka Hertzog.zite xungu ziti Kantlha ea tiro eame, lento ihle ngesiqupe. E gantsi ka ea tirong- lefa Bandla kuvunyelwene uku- pula ena kgotsa sefame se ba le Bill raayibizelwe ole; mmme jana ke na ka iqi mru elonyullweyo uku- tloga ka tlhokaboroko le Premier Mine, o ( lu S J GlTISIQl. ^Bccoana care b1 bona aesba ba» ek»-eke ba latllie segologolo n bone.y Morenana oa I/ihurntxlic, c koatcia jam kc liyisingate, liypicote, keleco ca dijo, ka Irofala P "k J 1 liyisuse namadlala. Kwa- le mala ame a tnatatala. ^ ; ^rona 'me nti&e eare k> kona, i Cape Times seyiya- " Ke ne ke ipateletsa dijo hua le roan l be lore taeny^it«e _ wayjkaba ngaw omane. a- fela mmc kechoengoi ke n, rah tlh o g o le w k o tfe k M d id i abapeinbeleh bazakujikele- ba j^a tshabagore> tiro t B nnb 0 ^ mnu e «i ti» za A* b a ta k a to in g q o n d o z aba- e t ]a m pale» - la * ru ri. bedioan? "Moemcdi oa Batho ' n tsu n d u. S ite n q a n o k u b a ( ( p. -.,. w np u e,-hnko- (8oBth Africari Aln<atf Nalira Advocate), 'iw k w a k e kw e ty i ku M r,..?, u. tk atafala m ala di boltle',, tlela di ^ kopa kopa fha ^,1 go batlegi F r e d e ric k Y o r k S t L e e e r ^ isi0 a k e g o th a ta fa la m a la 1 madia maa i» Motheo oa«me; mo m«o le pjae J S S J Ko n lio h! v i ke ik u t lo a g o te p e le la le bare (ha mongo a o k o k u b a im vaba*ndaba ya-, j am e le le shareholder" oka nna a wena modi k e y a y in g a d e lx a se u m te to P. V k e k e «-share» aimobia k* i go o n g atsh o n g o k o n a 'o f a n a,. _ i _n M CPVa ea ftit,hag'>»t> «hare*. Erile rona ralo. Imvo nayo iyavume- le,ka ea seka ea»u«.-toko.» lana nempinda-zenzo, n j t f Pe- A neo M r M entz oti konke n g o in r.,,ra c u fc 6. u u, a u h m : F a ekabo ese B ile -Beans ^,nfl luna J..nwtbo * m0r0^ Mantjena, Koliator, cle ene Voemrdi. k u t e ts e, i B ill m a y ig x a g x a - n k a b o _ k a ^seka k a f o la. n itnmela» Kt Rfme «re tu n y is w e n a n g a y ip in a if td le la E n l e f e l a k e s e n a g o s i m o - a ung r c jeicrekgouc." o«bo go ip u n y e le lis w e. S i f u n a u k u * lo la m o le m o.o j, k a i k u tl o a icmonnaeo mongoe oai<* Xow Mr. k u m b u z a a m a w e tu n g e x a k e 'I e b o t o k a t h 'a t a ; tlh o g o, c», i,» M a l a f a z i b e tu n a b a n tw a n a s e d id i, m o k o t l a. l e g o t h a t a - i j w b a b e r a z u lw a j" is u b e h l e l l i a i a m a i a g a n y e le la. E r i l e S T J i t S u s iz i b e n g a z i r ie n to Ie, a b a - m o r a g o n y e b e q w e n g w a B eh'lelj z i- n ts d k e g i s e b a k a n y a n a k e p n ^ g fha>-n dmifei te' gore re d ir is a B ile -B e a n s, duciclewr. =. ho a kaea (!» * hump*" < f e k i n g j m» L a d y s m i t t J a m. 4 1., *.. ': Im vo e Q o n c e y a y ita m s a - -T l h o g o, s e d id i l e m «l k o nl! o ijiic ^ go.1, icne'eta ^ re ftnc» k h pete* pew. Kk am iq e la " itiib b p. T?. ^ Uamiea ke. ta «, go Mcrtfo t Manpena. fcabifazi nabahfwan^.pftu. M.no.aIa.... ' Ukususdla '*oko Jmpo isa- Bile-Beans d i rokisioa ke solofco i^s.e inqubela b a n ts jin d u. l y i c a s i l e n e S.A.,. :. -. a nttoea-kc «f» i^ - b o i f H '* ^ ^ " ' N. C o n g r e s s e x a s w a n a z i. tumble tl( wtgoa 'rooni/ib>a n d A & it i ahiantokfcm.* ' K» mo N k o s i z e tu n e m v a b a -T id a b a / 'r,.'.# a f o k ( M l V a n a * :, * f long h e n t s i k & e l e ]-.} : y-»y, mpefiamtwpi, in - f n M w J W i» B e r r y ^ 'n a M r. T b e o.^ ' ia.l:l*ljn k«l.jkn-knlknmu..malm uma CBCtB*ffCCCiptl fh«. 0 IVV(t Peoa s s * f f # $ S i 3 2 * S 2 &» n P -. a i y d w o- It. Hiller Central Power Station: Compound f i t i l i u i 5811 ii »H P,itj l i l U. PIANOS, O R C IN S, C O R S E 'S I I 0L1K5, AOTOUABPS, l i t i l l MDSICAL 1RSTRUSEMTS SOUS. SlFLK S, PISTOLS, A p i d f l O.1, 4c. U tla b o u ta n tse fa dilo c o tlh e tse n k a di se n k a k o tlu n g e e sa b olon g go tlbom am a e. D itinkaoe, a a tlc le, Dikoadi, Dipfiala, Dijolo, di (jratnaiono. S a ta lo so e e dichoancho. Ba tla ^ i f o i e l a D itiltobsio, B 'pistolo It M a^iqo ga R. M U LLE R. Ntlo e e re tan? m atlo a Kapa otlhe. D. R O S S, ncu [leaiek 56, SELBY STREET h- ^ a l t # D i**' r j l k o g a v l r T W J HotemToi«pan* * KIMBERLEY. - ' / V K1MBERLBY. E Fitlhile Kanse - E a S ag o - ^J- tereniw tla koaelaiiykitoo ke goro' L 1, m l5' J di-fitajkthd;. ^ IP A K A tso di Segiloon«di Opposiu Tna Hjl), BwoiiltU. D 11 simololu ka 2 los. M oso> go,dilekanyo, Bothara.!c Mnrw kodi kwoateu'coc. Nncte fela. <ago tsixvu cpo. I idllnoni yodu^ t i f i M m c U«f«9kel* di!»* W* n>oo«ilka Tla u tibatcbcle. dia *joa. Oago Dt>«* chipi Jak» * : n LALET^A fictsab joiihf «o D. FONAROV. dinre kiaioa d u tb u l K WiittiWs.-Dijjehi U tla, m.iebatebtkmo We--. a T-» di M Moscgi co Mogolo. o.. THab.1 Nchu. r* di ika'a. Direkin iuo «t.i -i. f y» *? >. a r e n o w in (a ll sw in g, kua Uoe ba a'f. knlfdioa f n iiu i an) Puhlinhed bj the propriotore, the " T sila " Syndicate, at, the Newton Printing Work*., Coruci <>/ Sliannon Strwt aud v> &* «**» w it,v '1- r - ^ K»

38 flrsmiejfffr TSALA EA BATHO, M A Y 24, I J I J.OiDFl lepeetdrii, SETfltELA i f i GiitOGA m / CDLLIN1M Komponi eo e batla Babereki. Tiro eotlbe e mo pepeneneng. Ga go teag Mekoti. Go tbeogetoi ka Ditsela tsa Maoto. l / [ A n T T A. Halak rooo ka letaatai; B i UJm : Kokopanr ; A I ) U U. Boro 2d. ka fniu, I/- ka moaima mbfl o» ute (Blou). 6d. ka lutu, 8/ kt moiiroa o bom leflk*. I U'tgoig, U>, a u If DitDun ga rata* T o m a (*o do* 8 laubaoe p> ea Canaan) ktabagogudc rekoe. ra o tbotse lrt)*p«na, pasolo c looa. feting ka 8bnataKaga1erak* PEI K A WEKL TSEPEDI Eang kogo A' J. FLEISCHER. C a r e o f v.. T r a o s f d d t i C o.. L o l a t s i. Keene AC.ENTE EO M 0C01-0 :0A PREMIER DIAMOND MINE, KOA TSB1. BECHUAN A L A N... I. \. C O O P E R, M ireki*' a Ditlhart, W e s t - R n d,k1 I M B B R L B Y (Le koa Mafikeos k Yjtmti. koa Madifcw.) a ke Manete, UHERPE, MARIKHOE, WETA, DUASE TSA ieseb EW O n s te L e B e c o n a ka baka se be lelcle]thata. e b ie oo selsa LE TSE TSE JOALO. lemogilc thau go b» akaayetaa ditlhare. A ko leke met' ea bone r ntaang. D i k o b o!. D i k o b o! I D i k o b o! I! C ooper's G reen PllKPile e iuen^. g tibaooa jnafcojetiojana Talere. Maloba ho sa tsoa fihla/ diko jo tse esong ho bonoe P e c t o r a l B a ls a m (Molrmo oa DigptlhoU), 1/6 le 2/9 botlolo. mona Afrika : tse tsoanelang MaTena. Na hase ntho In flu e n z a M ix t u r e (Molcmo eago tlbacoa Madi) oo tumileng e makatsang ho utloa.hore re nale dikobo tsa lx>rena tbatachota oa go COOPER, Botlolo o aimolola ka 2/- a ee go 10/. llo lek eka boloctse bongoe kbongoe jo bo go choenyeng a ka gu tse jang 4, tse kekeng tsa fumaneha Wenkeleng lefe tlhakanyetsa methublio r e aiantem; thata mo lew»nkrleng kapa lefe mona Afrikia haese ho rona feela, le ditjale gagoe KATLHOATLHOA TSE DI OKOCOLOOOKNQ tsa ho eta (TravUfcng^Riqp) tsa 35/-, 40/-, 50/-. Metsoalle e raengat'ai e re tseba hantle ka ditjale tsa rona tsa mafdfcalfcdptse jang 50/-, tse ke keng tsa f u maneha mona kapa Johannesburg. Moiemo ca gagoe.«iuusa mam. Metsoalle, bohle ba ipolela ka mekhoa e itseng Ba ba agileng kgakala ere ba mo koalela -ka pose ba romelr madi ba bele botlolo ngoo le ngoe Setiaipeua ea pose U godlmoe. EbUe re na le Eala koa Eemming Street, BELGBAv LA W. j\ (ooper, GAUFI LK KERKKE El MAKSOOA, K o a, W e s t E n a. K l m b e r t e y. W. M. Cuth be rt & Co,, l i m i t e d, Tlie Great M African Boot H ercliaqts Ba ka go naoa T lhaka tse d lsla n e n ; k a T lhoatlhoa tse 41 okocoloooeng. lhaio tea Babereki go aimolola k /5 Tiliako tea Bana taa Makgabo gj aimolola ka (6 Tlhako taa Ualedl le diiboae go nimolola ka... _ 5/6 Ithako taa Bun mane le Baaeia-vo., Sskolo le Tahipi ka Tlhoatlhoa tse ai o/.ocoiu00#n. Tl&ijf le ikbaubtle ki Losl Re tit lo ltomedjs>> W M Cuthbert & Co M e d, 31, M o its tia itoid. Eim terlev 1! BATLANGI! BATLAHG11 n DITLHAKO! DITLHAKO! D1TLHAK0! C en tral Shoe 20C LOWER JONES STREET, K a a t l a s c g i T le lo k o - V i i'lharo TSA RONA TSA BATRA di tla ilurr.edim pelo ea gsgo i):t l.h A H O TSA ROXA TSA BANNA di (iarne, di cbipu me di tbata P 1TLAAK0 T8A RONA TSA BANNA (sa di amialihloi taa metlobo lr Ua t k a 9 /C k a 2 /Si AIa THIX) A BABADI a tla phatihima ba a bona dffeostere tu ro o ad 1 tletae dittbako Ue di nr I itumeleie! HDIfELEIG!! I H W S! l o le bone lebmkele mo >0 ka rekang ditlako taa looa. CENTRAL SHOE CO i. itinu, iwin. K H. L I V E f ^ C O i'baliiio e libuum/.; A P A R O T s a M O T L U N G Kmdom, DQaakaa^ K h ai«oho*b. Fiat tiato, J>v*le, Dikobo, Dikauahta, me Ooilo t Mrtgnbo, to., to. PAKA 4e DITLHAKO I b ia n s b BMburoe. Dipaka, Mamkho, Bobeopt, Bflama ApM? tp.k o a.. teug Bohuuho, Kniepane, Ditaa Jfrfiakatoktt fta 8ehk» " I M E C P A L O - 'rss tttjfc w ea Bahumagadi, le B anyu -.. Koatamo tea Vleaena e bitwki, Dn-I urn. BnettBln,, Khai'taa Diiabea Maaka kug j a k T«- d- -ihm^ta^n(r«<o Coalo ka M A R IG A le S E L h lf lo. b K a U t a t k l o n * * Ktuioko «Oitiko^UiM,. Tl*ng 0.00! ha RAMOSA le ikholise eh looa. Reriileliphafylo tsohle tsa mefdta ea tsona, empa A ^ H i r n j r % / \ Oh mona rehlalosa tsa mcsebetsi le e itseng, empa reletibpbtsa hore tsena ha ho moo le ka di fumanang haese'- le tla ho rona mona ha RAMOS a. H e w s o n B r o s., Fordsburg (Mtf MOkhoatheng 0 eang Crinrri Mines.) Mawenkele a mang a rona a K T MARSHALL LE ROODEPOORT. Rekang ho ona feela. FA OLE MO JOHANNESBERGE 0 NO TLa MO BANKENG EA RONA. Banka ea Koloni le ea Poloka ea Eompooi ea Africa, Ltd. Enalc polokclo c cdrrccocng Bancko fela. I^TLONG TLONG louo tk> go IB booa bona me fa lo tlhokapj tlhobgo kalis, koals la dr lokoakmyana loi rona lo lo tla lo botewan* GOTLHE b p Banka e. 0 ka aimolola go boloka 5/- (Sheleng t* tfixaoo) lefa de go frt* mo fda mo lolroabng jaka orata. Be taadisa 3^ mo lekgoloo" nauadisho mo lokoataog loa poktkelo, raaif agago o kaoe oa bona kafa oratang. Q«rc batle polclo pete ge 0 batla madi agago. *<*, OcU. at iltmoait a^ fmt. ftl I*.... We return joar noaejr if 70a are not completely nfefied wa j oar ftfa w. No connection with any other Finn. O n e A ddre*» o n l y : 1. MENDELSOHN & Co., ^ 73,, Burg.Street, CAPE TQWN. le B o u p e ja Sehgopa. Dicoa koa iwaukeng a lemo tw di kgok). - Moooko» TOiwfala 0 a^tlwseng^uaiidi' 0 0 t!kiboo6en^;"boflpc jo* Sw»na loja mabele a maeeaaaakgfa 0* mmidi 1«Morokb...' s v. M A T H A O ts A N T E T L H O L H O A ~ " TKCtilaitlBMUlfiTnstCl. II AIllCI.LII.. A D 1 K G E T S E K A r s t ^ m o u s e, A T, toer SinOIDSS lito T STREETS, P. t. B o x J o n a n i i e s t o u r g r. (W eam e eo montle ea mo H uknn? to 1st} Post Office) J i ff ea»o KYALA kgntsa U.et SELALELQHS. Be ka go abemola ka paka go co» ka Mtmoto go «kda Photon*. Fa u ea go Leraa kgo no «ea Dikleroeflg, Re ka go baakanyetsaaparo taa methale Kotlbe tsedi thata thata, T» Babereki. Lefa U «a hatle Paka eotlhe U ka reka BAK1. BOEUKHOE, H K IIPK, a DITLHAKO, a HDTbUE, KOLORO, kgone eng» Banna, fela ie U n b a tu s (U tlaaefiuhda. Re rekisa Tbflto taa Banna frla ga taa Bvadi le Bana. 1 F E l Romo Leweakdine. a ka go *rg*la felajaka 0 ratf T^n lo itlhopbele ka loai mo ra WALTER H. ADAMS. Siege BuiUin» o i - p o s i t e p o s t o t o c e ) Da Been Hoad, Kimberley OooUmtai l. 60 ro^oioa ka W le Koloni ka tlhoatihoa tae di WESdico Saapote fandi 4 aua.: Di tb gn Iq * bbbouanjmjana. KoaWa: K kda *t«abeoeng atfe le sefc *a Prttrtata Re'ka go roortlt ffitdioaflhaa le u KatoakoWaebaB» MiW C o n n in g & eo B a a n a n y i K a D l j o, Box 1, I ThabaNcho, K a, iliogala C O N N in G.". : Le koa THABA* N6 H0 STATION re tong. Jonn Henderson E SHONE 8BLAGA «ee baakjuiyang Dinama ka kalo ftlokoc r-ka Dikgomo le duo"t» di -tomaeanf. 8ELA&A aa ftihattjkoico -T H A B A

39 THE PEOPLE S FRIEND, H T H 4, ST ATX DEW I As e»!3 rrc.l:r It to a th«r-, [ b food r»»» frsm a fa/ j Prorerto* of Sciomoa. which are incorporat(kl: Tsala ea Becoana," Kimberley, and Motsualle oa Babatso, Johanresbi I V - N o. 1 2 «K I M B E R L E Y S A T U R D A Y, M O T S H E G A N O ^ G (MAY 3 1 } REGISTERED AT THE GENERAL POST OFFICE AS A NEWSPAPEB GO NYALA, R e n a l e t h o t a o n t s l e a d l l o t e a K e m o Mskgaba ea Hasali Elnali tsa koa tens, Eoloslrl, [t Olkraose, M e, KeftKc tsa istipi, pala tsa Majeatleisi! yusiit tsa Bmii liflki ti Raw ili jilt. KffiZITTBL. meihse-ts^etd^^oc bocse i» ko bo Hempe. Blaozi. Nempahla Yangapantsi. ', ir. E & Y! are 0 dibapiselekom ercsedm goelefafiooakaefa ele ka madi, bophara, boima ga go epe e tla lekana naco Se dumele se u seutloelang. Ikise fela ko ga S S. THOMAS LEiSK S C*. U otater. u iponele ka ' ' matlbo. Itlhaganele di esc dl rekisioe cotlbe. THOS. LEASK 4 Co., Krugersdorp, Transvaal. Setoro sa Tlhjtlo tsa laanete Motldbo o Mogolo oa Diaparo, - Dikobo le Ditlhako le Dishuse. 0 Feta Balaetsi Mo Kimberley, Ba Dithoto Cotlhe tsa Paka Eno. Le ka Mothale of ere ka go Kgoe- Re go lopa gore o tie Gompieno f^la otla Itumela. _ ORR^r Co, j, 26,-36, Jones Street, Kimberley. % i : lo DikRei 16 15/6 ne le mgas Do you wish to retire early from Business? Of course you do! Then Advertise in the ILOKWE ZB NAVY KBR'IB czwikro knknhlo nm*n n.wnpambili q ] Q S J J G f i f Yek*! ZinettTHn linunwifwn iim 12/6. J L JS a J? C C w l l [ SKIRT ESIXMNYAM.V»E t'oflin omva uliouji«*f ii'-urna-h* e.sili-a 10/-. IZ I S RIBT ZE TWEED Z0 BD8IKA liluogilc 3/. s/6, 4/-. 4/6. 5/-, de 10/6. 1 BLAOZI ZE FLANNELETTE etiudik'* ibala 2/C. I BLAUZI ZB DILAINE BLOBHBLU KNWHA lihonjusvo kakuhle n"c tomtio Win Silika 8/6,4/6, f>/c, de ibe 7/C. I BLAUZI ZE DELAINE EY0 KOZBI.AY0 iliuuju»e ngc lane 3/ti, ^ ^ n S fe 'B A ZAMANENEKAZI (Ye«t«) ze Yolo u Mqapu -/C,-/9. 1/-. 1/8, de ibe 8/6 ii-ye. I BLAUZI ZESILIKA EZILUBELU itnpahla cutaha 0(6. 7/6. 8/6, I SAMPULU ZE TYAU ZE VOLO EZINTLE. itgj impahla elongeki nbusika 2/. 2-G, 3/6, 1/6. i/c. C/6 7/6,8/6. IHEMPK ZOKULALA ZE FLANELBTTB ZILUBELU ciinje 3 Pink 2/-. 2/6. 8/6. 4/6. '..... EZODIDI IHLMPE ZE FLANELETTE ZOKULALA ahonjinwo Dgc lace netomba le Silika 5/-, 5/6, 6/6.. I HEMPE 2 ABESIFAZANA k Flauelctte 1/-. 1/6. 2/- ko«4/c., IBHDLUKWE ZESIFAZANA ZE FLaNBLBTTB 1/9, 2/-, 2/8. 2/6, Si, kt»e 4/6. ILOiiW E ZB 8ATIN-8ILK auianani rapcsheli, amabala bdu. him, navy ne n*wili (RoyaTHlno Blac ) 5/6.... BZANQAPANT8IILOKWE ZE SATIN ziqnkunjeke age Nihka 7/6, 10/6 ion. " *: ' Isampaln m^apanui.l Hempe Zabmftnna ne Bulakwe w- nrmbo zokalala, ribiza iiqingato K^itala nbatehipo knneiinye indawo. Tcnga ngcmali yako leva ZITTEL wofamana nkapcxnlu ngamiabiw Inyatneko enknln kaba Tcngi. 0.8, 2/11 j Koala re fli 90 rooela Kealo loa litlmdoi lo lo saag le Sickaaael*. ABERDEIN & BUTT, MAITLAND STREET, ZITTEL & Co i Ahnwiiri m atyala i > 56,58,60, Dutoitspan Road., Diliant'Omnn wvli <:!i i -j 1/-.1/C. ; lc / Divaiuliu t*e di U«!i4. 1/C f 2/. A lika <> chow cn J«iwi 1/S. 1/s?/. 2/fi. XI- le.»/b. Kifwniri c> moklmcn tc c» M 'nctiba I 2/. 2/6. 3/, lc 8/6. j Dircn* ta Lonya'o 1 C, 2/C, j/- o» 42/. Mckcablsho e» mohnla e Uhe Ditlhako Ua (' >o j dipo s«nyauo 6/6, 6/11 8-6, 9/6, le 10/6. No Mrsew j So, 6592 K»mi*"lo ko teng ok N»in suku o o (jakpam*. ta»nf, o o kpahisioocmr T'hotlhm. 4/11.! N.insnkn eo 0 lqobuico; 1 I e» o Uenn»;n" nbon > th»uk>n. Tlhoftfhoa. I/O e le scoe fk'ft. Se p a jl Trading Stamps. BLOEMFONTEIN. The Great Bi-lingual Native Organ (SECHUANA and SIXHOSA) Edited by the Corresponding Secretary, South African Native National Congress. P a b lla h ed sliq u lta u e o n s ly e y e ry SATURDAY m o rn in g t t KIM BERLEY, PO T C H E F ST R O O I, J0HANNESBD86, PRETORIA, B L O ilf O S T E ll i a n d T ia b a N cbn. Native Government Gazette for the Union of South ' vafrica. Nearly every Post from North, South, East and Wos brings fresh Subscribers. Write for particulars to The Editor, TSA LA ca BATHO, ^ BOX M3, K IM B E R LEY. it will increase ytfiir Native Trade. / Do not Delay. Advertising Your Business

40 T H E " EA X67/11 ScJjaiw, Samson, Estate of /11 Siniani, Nimse (deceased/ /11 SibiAwo^Piet, Estate of 207/11 Setdgo, John Shweni, Estate of MOT SSI OA BASHCI 227/11 Sefani. Tom, Estate of 4/12 Sillo, Kairos, Estate of e MET LI OA MaTLOLE 7/12 Scchele. Solomon, Estate of A A BAS HOI. Simpe. Han, Estate of,. Smouse, Pict, Estate of 15/12 Singa, Office, Estate IT 8 I 31 Bwsoana botlhe brgnlo 26/12 Sejuju, John, Estate 0 ba riormfontrtn, fa a hudu- 26/12 Sdoghele, Busanc.Rtatc of p ie koa f-t. urorgr Street, j«an..dg 51/9 Thobeyane, J u l i y Estate of... alrrr.o h u>,t KITSISHO EA G0R01, No /11 Tonge, JamesJIfilliam, Heirs of Lefa U ha ipaahanyi tw lrtlolr 163/11 Syali, Tob^Estatc of eoc 0 ll» riifha km- *Bono dipiue EA coa rile e» kara. motho a 227/11 Thakadi Estate of lelil'* Ken mo go rnc (Irisi e i«o Palo... ea. madi.. otlhe a le batho ba ba sa itsio- 4/12 Tulo,JfRval. Estate of bithn, to. mifl ka «'f">«" cw eng ba ba hudugilcng le ba Walhuku krono Kaflrfon- gatisioa go nna polelo bone ba sa itsioenga 49/12 Thldlc, Philemon, Estate o f... ka Molao ea Prowen- $ I2 TlJpi, Klaas, Estate of tein.. J: si ea Kapa., h motho a M)oa roadi othle 0. S6/l2jfshezi, Tom, Estate of Mongoe lc mongoe k/ilfnalana nac go Irf* ka kgoedi nang le kabclo lefacle kico Apson, Estate of... ki «ka diweke. ux»kiabcu kffono eo 0 ikitseng hoanecoe ke madt mangoe a a UmbJle. Voc slck Estslt 0l beiloeng fa 0 choanet: a batla mogo Master of the Supreme Court. 'U Ungootsi. Kleinbooi, Estate of Baumann Square, Patio eoe choan 77/12 Veta, E., Estate o f... BLOEMFONTEIN. ca gore motho eo k< Zwartbooi, Estate of... H i T P S M T l S L E G G S HEADACHE CURE, Kgotla jc Ie Golo ca Cape of " Capetoi Baja boshoa Ba ba Seong. Sa ITSIOENG 'i Alba. Jan, I nknown Hein of J i Asia, Eaate of J ROMKI.A POSTKABATA KOGO W. A., s i e g - g s, 8 Africa, Arfan. Estate of Adam, James Adam, James y / Victoria Read, Woftitfock, Banloog, William, Estate of ' Depcnrna, Wrlawn, Estate of Otla nmoscla Si.wro «e. DltOdi, ~ AfflOL 'a 0%Estate of Langa, Estate of, Japic, Eaatcof Sarah. Sanna,... j j, Archie a, FeTroon aliai Watch, Estate of Clifford j te.'lsnd. Estate of.u j _(or Gciwint). Leah... f e t e u l a X t o e lo f l le 1 : A g l I ' P i Koyi, William, Unknown Hda of Kanyako, Tadi, Estate of *. Vor COr i w. U -Ks, tiro c fa codi- u KoWwnOre, Kleinjan. Estate of j " n Z t. 1 <>5/12 Knmafc, Jame*, Eaate of modrnyayi dtk- i*btm!<'. ke itwfe to m y Lemw, J^ph, EaJte of.... cliolets. lame pore kc Iwije m sitl! 95/10 Lekaka, JooavEstate of OJ roi-ota. EONAXCf I.B K IC O E E S5in Lcbora, Rauchobola (alias William! Esl,t, TIFTSFMi S4'll Lihele, Jacob, Estate of '. 1J99 Mairitni, Adba... Kc h JlfO KAI.A n p>kgrodi» 201 f9 Morocca, Fiet, Estate of bmlhe tantac ki> badirch k,- nale go «*r, Jtahoko,Owtjan. Est^eof n KAC,0 (Con- 2.J! S J S (met: di TIIOTO TS1 KEREKF (( lilircll Flimitua); k' PI THOTO. Mashanene, Jan, Estate Of TSA DIK01.0 (School Knmihrc) J}4 10 Mbeso. George Estate of TSA XT1.0 I.. 1 CM... VYAIjA 1m- di X A,11,1 V \, A I36-10 Madlxb- Of... I Mosala. Aodria MonefJTube. Estate 0f thoanct^ngd; KAUEI.O: Uv MA Mao. pict.estate of fliole A HASIin. jalo jaln, Ka Moiale, Piet, Estate of TI.HOATI.HOA ts. mko t*i M»hala. Abraham Joseph, Estate of pioim. nn.o u dira h U. COE; 5 1! * j, L, lp I. ' 9Z!1 Mohlala, Jonas, Hetrs. EKE k- ka NONW'. 97.,i Mokgoetii, Stephen. Eatatc of. Kc w KAK k>kai: tno kv l.i.lio.ng J * 2*' ol. n T m,l l u....., I0S.lt Mbuku. Jack, Estate of P'W. MAWENKhl.H kr No ,11 Maswabi. Jack. Estate of I'M WAAIIIOEK I.E CiAKkf.«i - Mascti.Jotoi. Estate of KtlMANI VIEW. Faokcoki. P.O. >8*-" Maramda, Mathongcaaa. Estate ot 11 p i u rti v n v m v n V < =<» " Mokooe, John, Estate of B. l8 \ I.I.OKUHlNTElN. 0,»> Meri. Jack. Estate of II Motbbtnjana, Jack, Ek ate Mo'.sidiswc, Kiklaas, Estate Mekiait%i, Jim, Estaie of 2Ji)lI 1 Manco, Marthinas, Oiildrrn. Manco, Carolina, dntdrcn of. 2}ail Mlaisala. Basket, Etfate of i.mibinx- F IS H Iveiikile Yentlanxi ABRAHA.H BROS. M O M Jri ffl o Mawenkele F* Huki:tiB fa Mgcingana, Boor. Hein of 3x12 Monarie, Samptoa Estate of Moleti. Lucas KenCm, Estate Mosiapome. Ben Jfixate, Estate of MotsemelL Jack, Estate of M'Koma, Dumoal, Estaie of Mokhadi, Frank Shopdekane, Estate of 5>I2 Mabokela. Martha. Estate of >4-12 Mabokela. ^laria, Estate of < >.11 Masengetta. James. Estate of 0>I2 MolifTe, Sam. Eitate of JloJibcdi. Klci^booi, Esta'.e of f*).12 Malapani, Jacoftl Estate of '2 Mabda, Maloba, Estate of K/inale 41 ^ Namane.Nyaigane,Esate of I -1) 1(1)0 Ngqupr. Vtmnfv SilW* SimnM att.10 Noyakva. FreA Estate of 4.U Notolo, Makolnc, Estate of ) iwi :o. DF I5EERS ROAD. Oanfi le M<:l-.roo. I-i. Ecw H u e Street. X ' IfhagHi r In Khipkp MakiM'a»» rri-abvtari* A vt batla g c m o l^. S^aiapa 'M ^rase, f- flo 8egeiafeia Ka;a l-cplecocng ca cago I v m d u n Ijtatalk; c m 7.1Nthoane. K se go felegedioa ke tlhomamishjj mngoa madi. J. HEYNEMAN, laster of the Supreme Court Prowensi Hope, Apnl I. I 9 I 3-1 Kaka, John, :jo.n Nveni, John, Estate of K t: Ni;olche. Jim or Mabra^c. Esiat H 10 Pu, Minatit : j ; : 1 P\u!je\ Jajy! -.'2 Pakedi,GcOtgr, Estateof ' 1: Ponkwana. Datid (>icn< u. Estate of ;;.I2 Ouabrli. Estate of... o j. katho'jng. Estate of : > Rokkiana. (alias Mfik2iti, aliai Ro Pikam I. Esatc of I'l II Rakbojnchf. Marman, Estate of Rant>e!e. Klaas, Estate of MJ. Rato^jnc, Jacob, Estate ot Sxl Rjdirr.lu, Ralitrbele, F.ratc o( Ramasafuli, Ramakat>i. Esiau- of.. 221/1! Ramatoa, Jappir, Estat.'of Ratsuma, Jack, tstaie of 4>' 12 Rampeta, Cornelius Rascko. Estate of Scwonh, Vclboy, Estate of Shibatran, Mabccswain. Estate of 238/10 Sceginipwe, Chariic. Estate of 7/ti Sellde, Moeng, Estate of 33/l t Sihapt- Litsecro, alias Jim Inquam. Estate of 47 I I Sinbyi. Edie 47/nSinbyi. Nopntise, I I Sidbyi. Mpamba I I Seph phthe, Moilankana. Estate of 70/11 «i 3, Dick. Estate of 160,I I Sjfei:..M?rr:aun, Estate of... S.A. Native National Congress. KO LOHURUTSHE. PULO EA NTLO EA KEREKE. (Kc M. B. Moiloa.) Morago ga tiro ekgolo ca go leka go aga ntlo ca Kcrcke koa Lckgotla la Kopano ca Bancho Hoopstad, mo bufelong Modimo ^ d (S.AN.N.C.) le mo loyelong loa ore neile thata re ekgone. E bu- 7to la lipelo tsa magosi a Bahurutshe. eoe ka p.m April 20th n u Erile mo Kopanong ea LekgoUa kc Rev. N. Mokae Moruti oa Sir- 1x c e neng c ntse koa Johannesburg Wtc- Tirelo tsa tsatsi yeo tsa tsaka March, maloba Kgosi A. P. maea ka m^kgoa 0 * I 0 Moiloa, oa Bahurutshe, ba Lino- Ka II o'clock tiro tsa direloa j 4 0 kana, a ba a romctsc barongui mo Kerekeng ea Gcreformcre ja go ca go mo cmcla. Kgosi L. M. ka gale. Morago ga tirelo ea na J J 6 Mangopc, oa Bahurutshe ba Mo- kabo ea ditekete morago ga cone «Is o coeli, enc one a ile ka nama ea tshipi ea lela Datho ba phutheger 15 to 0 gagoe. Go bonala gore batla ba la ko Gereformere. Moruti a bua amcgilc thata ka tiro ea Lekgo- mancoe ase kae go leboga ditsa- 5< 11 1 tla Ico; fa ke bua yaana ba apo- la ^ a rona tsa kereke eo kafa di ^ 2 tse dibaki go tlhoma kala ca tsentseng kereke ea Wesele kafa S in 9 lckgotla mo Distrecting ea bona legoafeng ka gone mo nyageng 15 7 n ca Madico. tse nne tse difetileng, ga rapela Erile maloba kgoeli ca May e Mr Simon Selaocoe Ie Mr P. P.? o 0 lc 21. R> ""a kopano ea likgosi Mokae gatsamaioa ka bone Ie koa Maanoane, kopano e dirafe- bone go ea koa kerekeng enchu 7 is 0 tse ka keleco ea Kgosi A-. P. Rev. N. Mokae IcM rh.lekgo- ^ 5 0 Moiloa.'oa Linokana, likgosi tse thoana mo Efangeli oa G'erefor- ; q li leng li kopanye e ne c le Kgosi mere ba eteletse pele, basecoc A. P. Moiloa, oa Linokana, Kgosi morago ke bagogi kafa morago 5 *3 7 S. R. Minoe, oa Maanoane, le ga bagogi gotla phuthego; eanna Kgosi L. M. Manopc, oa Mocoeii. pono entlc thata mogo ba ba teng 7. j Kgosi Moiloa a bolcla fa a deli- Erile Moruti asena go bula Kerc- 15 j 6 tse go kc a kopana lc likgosi ke mo ineng ya Rara le ya Moroa Menoc le Manope, me se a tlang le ja Mooa 00 Boitshcpophuthego 0 J 7 ka go sona go se ba baea pcle ki ca tsena ka tnulagano mo kere- 'j J? 0 lilo lile p e li: - kenggoca gocoe ka moyakoo j 11 9 l.g a ntlha. go ba tseela li- mongoe mongoe lc mongtje abaca kgang tsa Kopano ca Lekgotla la kolekc ea gagoe mo tafoleng. «1 9 South African Native National Badira kgare entle koantle fa 1: to 5 Congress le le neng le ntse koa ba bocoa goea go tsena gape ka j U 9 Johannesburg ka. March 2ist mojako oba ne ba tsene ka one th. Gabo go phuthegile ba dikereke *>7 *> 2. Ga bobeli go ba kopa gore a tsa mo cotlhe, ba A.M.E. Church 1 \ ba lumclanc go kopana le go Ie bone batsile gore tlatsa. Moruti itirela kala ea Lekgotla le le oa bone Rev. Segoai lefa ane ntscng yalo mo kgaolong ca go aisicoe ke polane koa Boshof y i bone. atlogcla a hunetse molao oa gore, t ^ Likgosi tsa amoge'a polcio ca phuthego ea gagoe ethuse ma io 7 0 moroarraabo ka boitumelo yo Wesele ka botlalo. Morago ga 1 is to bogolo ba bo ba lumcla go ko- sefela ga rapela Mr. H. Lekgon to 6 pana lc R0,H'omainisa lekgotla thoane ka thapelo cetsikinyang. 6 mo kgaolong ea bona le etlabong raaikutlo. : 8 7 e le kala ca Lckgdtla lc legolo la Rev. N. Mokae atsaea kgoathat 3 0 Kopano ea Bancho ba S. Afrika. co ea gagoe mo Bukeng ea mo- J 3 6 f a tumelano e sena go nna teng Profeta Yesaya mafoko a shoe-, 0 fa gare ga likgosi tsoo tharo. ga tsang temana ea boshopa (7) Go tsena pocoe c reng: A likgosi nne ntlo ea me etla bilioa ntlo ea 7 0 to tse tharo tse li setscng cona li thapelo ea batho botlhe." Erile jo to 4 utloanye tsa ba tsa lumelana, a 11 asena go ba gamolela motlhanka : g rhoanetse go simolola tiro ebong oa pholo' ; eo thaca Ukgotla. a kampo Bo Go cm l M l Ltkgottoane ka M i k?»,ih c I T i i S r T, 16.? hlnn-e mafoko o s a ^fa bgare: r ii' Tlosang? ; Marico li tie mmoro." Likgosi dilo tse fa." tsa lumelana gore ba choanetse Mr. S. Selaocoe a go simolola tiro gore etle e re ba j.a kgothatsa ka mafoko a lorato ga nna mona- * itsise likgosi tse iingoe tiro eona te. Batho bane ba ka nna 200, e bo c ntse e tsamaea yaaka I.ekdeke ca cma yaana 10 Os. id, ; 0 kgotlo Ie legolo la S.A.N.N.C. Moruti a tsenya 5 c c coang mo phuthcgong ca kgoedi tse tharo lc thailoe, tiro ea Iona e ntse e tsamaea, mi lc ntse Ie laletsa J j? mcrafe le lichaba go ikopanya le Iona, cona c ntse c coelet<e Lefoko la bofelo, likgosi tsa lu melana gore Kgosi ngoe le ngoe c choanc<s'? K»a go itshenkela 9 0 koa motscng oa cona banna ba C 14 3 ba tla a nnang baemeli ba motsc oa gagoe mo lekgotleng, ipi i l l 6 yaana fa ba sena go fetsa tiro eo ba tlabo ba kopana gape, yaa nong ba tla le banna ba go tla go thaca tiro. Mo kopannng eo, go tla akangoa ka gafconference) 8 o pico ea likgosi cotlhe-cotlhe tsa 3 U 0 Distreke ca Marico. Tiro ea fela yalo. ka tsikinyego ca mcqa le boitumelo yo bogolo yoi dipelo. I 5»' DO NOT DELA Y. I I I f l c l u e r f i s i n g YOUR BUSINESS. jaanong ea dira 15, Ea amogcloa ka boitumelo j 0 bogolo. Erile go scna go lcbisioa fhapelo ea tcboro Molimong, tiro ea coa- loa ka tshegofaeo. Ka 8 o'clock maitsiboa ga amogeloa Sclalelo sa Morena ke tokololo tse di 102, mo Kcrekcng e ncha. Re leboga ditsnla tsa rona tsa Hoopstad kafa di re thusitseng. Ka gone re leboga Ie Baruffr-t5a bone kafa ba ba kgoathadifjfrng' ka gone gore ba re thusepkev. Scgoai, oa A.M.E. C h u rcjfjc Mr. H. Lekgothoane, oa Gcreformcre. Print'd and PnKWied'bj-the proprietors, tho Tmlii Fyiidiciie, it. the Nwrton Pribtine Worfa, Comer i-f Shannon Street and GagouaTE opeeo ReWseoan g K«eae TE oa otlba «South Africa RekaHne fela.

41 THE" TSALA BA BATHO," M a Y 31, I913. u fh e People^ Friend;» ham ba ngalendlela lom- simana sifumana incwadi mnyama abo kuba kumiwe njalo cimbi ndizimisele ukubiza ngencwadi ezivela kwinda- a Z >iipn'ber*-'rfgoku kufun.-ki UmWcb V abm tu - intlanganiso ye Congress; wo ngendawo zisixelela u- b^mnyam 1 mabafudukc taga* N ansona besisandul' uku- kuba abantu bazimisele N ^. n e h n a wtokuba «m- h i ^ ungi i w "b O T c y 'k '- lsa!i ' hla" ga1na e Raulini ndif ukuyilwa lc Bill kude kuye hhhpa..h 1 t"2"? kunyanzelekile uku- apokuyakona. E Komam t.picmwckmml'sii*e taiohte Mslaang igqweta e BaiiHanf UMdOiiia - n!lr K'iH.monnL r,'lc'te <- nye imali, sicebi- bekuko intlanganiso kwa? kiqah kiba lo.-nci-nbi mkjl.i. -and lirctt Sow: irimu-rler sane- s'^langene ngeyona tunyelwa esisigqibo kll ma- Yave ndibong>»z. mihlobo warn CapeUnrn o m - Cabal Ncm ndlclasiza kuteta ngayo ku lungu ass B a n d la ' J -!u;,r *k0; V ih h RVa.«N,co'r::ni'>jlo24th M ty n Mr. t > n r l M ^rm ngi. nyana k i ^ ncy Lord Gladstone, simcsle Abantsundu kale nth- k 1 k uk:ii>. miiti ndiy;' Fn«Stale -A R v, 11 I Mvmanca. onnduluku- Bm 573, ukuti lo.nteto mawumesid'e nganiso botusiwe yinqubo km-jv»r«'- ngaienxa ndiyak.i- Tfniiiho-lt, ltk»b:("', fik r-tkiv e h e N g iln i, apo ebe- ^ Tra; _ - sibekise izwi ku Kumkani karulumente yokuguqula wuvohi.>k?kiba mike_ utanye- k j. i iminyaka cyi cfundeh tona. * ' peshcya. Ziseninzi izinto ulaulo Iwabantsimdu. olu- w:\ c z-kckaviweulav.o «'> tisinika i«iteto malun»i l-jn v ib in ts a n d u nabrbala ekuiuneka zilungisiwe ngu- kwi Land Bill ka Sauer, n«.^ e t0 'nz 3,3 b i'ip a c S >ath A frik i, kut::e E n g l i s h, S e c a n a, Sisuto * nizi 0 tnyama, ngakumbi nokokuba abanandipi ko- Kinindipalapuk ma Freysitati uk ib ilcla ngamazwi ashushu a n d S l x h c s a imali.' Lomcimbi ngumci- nkena uluvo luka Jabavu ndaki xln its tc lc ia kakulu nisc i m... mh> afanelwe kukucita malunga nalomcimbi. -E, Nimhla uyaiaula. kc A f ly e r t ls e m e n t Tariff! inkomo/.awo amadoda, ku- Qonce kwako intlanganiso kufuneka x i n liti kimndivele imarfciaccfoma,fcpcau >», i»ge u ta e n ia ama- yabantsundu eyatfmenywe half-price. koboka, kuba abantu aba- Liso Lomzi, mke kwa- */- i-cr inch Donbic Column, Ke- ngena mhlaba ngamakobo* kwisigqiboesifana nesi si- iicau hair- rice. ka. Kuyakuftmeka kuke- ngentia, yasitumela kwilu- In d a b a. Standing Advertisements. twe amadoda artesitinzi na- ngu lase Qonce, u Mr. if-per in. per Lsflio sineie Column, kwaziyo ukusoma, nakwa- Whitaker nakwilurigu laba- IT Y A L A EL!S!M AXGA. -1 n Donbio Cniamn. ziyoukuteta^e Bandla. A -ntsundu' bonke u Mr. E Waaihock kuko umntu oba- Agent* thn.ngit.mt the Country, madoda nfana no R.ibusa- Schreiner. naku Rt. Hon,/J..... _,Z1 S no Msane; hp aatie X.M errim aji nabanyc. A- h «will Msd h»!f S*» h u d b ilf P«rf tc v.native custom. Sibatume pesheya bahambe base Cumakala bebengabo- csibapeldc cqiycai. At KCJ U «t ft<:lt* jm t 151-» will Imaxllatf!; port to job FREE of»!i ' A brco -4..J constantly increasing kulo lonke elase Ngilani kuqala ukushukuma. Eza- IS IQ W IO SOKULIM A cinruiation. benze ama Ngesi anyanzele se Dhaimani nase Rautini zaln (yadnixa) uqokelc wati b i- tttrr a, joar choict of > Ifcii-e' or n«nr< Gsanntcod 7ucl> or cth«f»r.;d» whlct Addren; The Editor, e Palamenterii ya Pesheya izigqibo zimke ngaleveki. IZAHLULO kwako abantsundu abavela Pesheya bakwangamagqweta nibo, Talata-Batiio, izwi lokulwa lomteto osi «C l x ) h n i uti kabini katatu ko-lwa abazange bazidab? ngok'j ' Ita n::, Kimberior. vik in i Ugqita apa cmzini warn bubi^yo, ukuze bati besiya ncwa(y EvulekileyO. hamba na kili kwamiwaba benze O ar R t i r ;!. l? K t c.1s onnyami nabafazi bake - ku Kumkani Kiimkani babe hahe sebevi- sebeyi;, 23 J inteto kanga ngvi'c:ba abanye. ck i'ile ckarini entle, cngena ka- «w-ic cmmm muv ababazi bcva qa ennp?p.*ni u kjgqobozile yonke i i Ngilani.. J^v," J. L. D.ubo. UtivMigafncli gqiiwa n iyiyipi api C s a l a c a B a t b :. ba kukoiinipefumloe.agabo. Uce- Sizimisele nozwane ukuso- \ves.a.xative^in:wlc:<mrc«naso kt isiqisno sokalima izama zitete no Mlungu, kuba.... blub, bnit;.i o-myiim ansate- enze inieto yake. Kwascmadla leke u Mr R. Msir.nnga ukuba KIMBRRLEY, MAY 31st into embi kangaka ayiza- np nay'pinar ^ Li t«f!!ni.0 ntlokoute u Mr Msinnnga wa- 1,? I3 - ntrn ililo N r W f p lp n i nktr "8 ku malll,'cnic inua>icamso cng' i- ubungmqandi. Nimhla akufune- telekisa im ftnlo yamakwenkwe -* ***, S!!. ' ;,!. mlilili yomzi w'onko yokuct«lomt«w.j biprofiti abanj: ngo Isaya no Engilane namakwenkwe antsu- Ndiun/aua, ndinomkiu n olinaiir.- k o. ndiyaposiss, UKUtl masi- mbi kaiigaka- Mumuknhlun.,Yi- Jcrcmiya abayakux.-l 1 isipelo sc- ndu afuntla apa kwizikolo ezinjetombi av:-ycnca!enie! njengeme- mgeme- bize DlZe 1 i CongreS? yezizwe iwa- Iwj.ffcua «'CIU\ lomtclo lomtcio kiinyc knav-! u n vnzi mznvako wako^ sisiqalt-kiso. sisinalfkiso. Kan^elaeBaibilini Kangela ngase Dikeni nase Nxukwcbe, - " * nkwa-kedarc, njmkciilci«!o 7r,n Up a. Snlonum- «I I 1KC. ' ffcua onlr iirlu;. k«ba nktince<li nknti kwincwadi ka E zin IX. I I ns 12. wati kudala emaiyi ukuva ukuba Izwi ktu m alihetim i n t» A o t a p n w»,»» ow^iifcv.. ats u l;, vikjfc esiti S d» F»- tina bantsundu siyakal* siti im- ColDDlul S3iil! 2 Siippljl kubailangalindlbalelde: bationyina Ahplnncni kiilw -lip lanln ol,,lallloto «l>;'>b"ngiwanga..p.jl, supremi est l^x. '.madoda fundo vctu ipantsi yaye ingenele. bitimibindiqumbeu, badenza um-, f v v" Lixcslia kuwe nj-ngo niuna yeta irk^- awana mbalclo sinceda wona. CO.. (S.A.), Ute ukupendula imfundo yctu " ''wemiyczo; owam umyczoand;- Umnlaba bacinga ITkUtl ba- e]e ukuba illiiz"l nzir^iti, k,>bncn''c ngenza lt^ i.1.i.a jruui^b yonke into 1lii u abayi- u a jr j- UKiiua Ukttba lomtct/i lumw-v asivani nghw. mmalu. E«ONTI. Impi. i j yalapa i izimise- iyalingana mhlaimbi ingapezulu.o. eei 1071* CAPE to w -. I I ngesiganga kuneyapesheya. kuvn? T r TTm«tandayokuti. Asiyondlela U?ncUi. Indicia iko yoknblieneta ku lc ukunika i address ku Lord didi olupakati'lwamangesi, koko MF. J. L. Dube, Umo- V0KU]ailia j]izwe 1ev0 I raalangue Parliament m - Rachritl Gladstone xana cvela pesheya U umahluko yindlela cquty wa ngayo Ilgamell we South 1 uknbawbuze ku.o nktiba 'ona iijo- kweaciba. imfundo engalungile (System of N. S T E IN, A frican N ative N a t i o n a l r nge Parliament F-akulu cpeuy ookot^ ebatesiini e X a la n g a. Education.) ute uyayibona into Consress, ute epepeni lake, Umii Man- yokuba imfundo apa itintelwe. F[nka e a F r l S i r t 1 1 m m - - ' tina bantsiiijdiisimane uku V.. jpojokiwll«ja in.to <pn!am)mtii ~? baw bama"iwaniiana kodwa ute imfundo yctu ayitanga St*ma ukunnnda ukuba C'nezelwa Slbe site tu CWa-!«" r'klionk«l»mz«ju h, isihlalo sinikna omrj. nqe (practical). Ute sise sitiimclc ail ma UKUqonaa UKUDa. Asifuni tina mnato ve Koyika nbafdzi esiti Xa U Mr. Saner* N b Mr Rob»rt Madliym cnenaam alungu e Pala- a Pa obstiilcokoknba.1.mtcto nlongilo.iti J S S l f funda uhayg ingyia njongo. Ute inkwenkwe e Nxukwcbe i^oku - mcnte afuna sibhltwe 'rt * ; P ' k f, Baeiibc tiiubhnlclmi u RuluokutenRa tet*to irake ifhine Itsalwa 1 b,»t»k1i«.r«ii> *» k ',f> «" mmi urapnis«. micimbi yaba csikolweni ukuba Pesh-ya inkwenkwe itunyclwa iyokufundcla atnhlaba. Amazwi ka Ja- ngentambo iraane ilandela k» I«.» s... k<mn.«st > NK,Jnill, otokata iniln,yi TOta. into etile, ize iti yakufun.lela elo havu oavuasukeagevezeiisaama asuke amvezelisa ama llrani flln;uri 'y tftna 'y e U nalapo n n, ingaj, «(fanl. w B.IU " unakik '?*'* f m. f ;i t l»»t!««l«1 ' yinhinmht, abayifuni. ab.vani shishini nokokuba liyintonina, bavu asuke agevezelisa ama K u k o n a 'S I1 "1 ilu M, c' ifundiswc czizinto zontatookokudolo amadoda abesincedisa I'"? S!?.i ugoiuhiobf> nsvvtj nn^cniswo ngajo. ngaio.., v _ pa kufuneka isebenz? nzima; igesitubj cside. ' ISIMANGA. Pambi kwe Jaji e Owako w«nenc, R«ai u^nlungu jitenge ingxowa 1$. 1,. Mn.uiU, zambini zomgubo ngetyala saka Green Point, iiofiation, wabhala gama limbi. E^ute xana e Kapa ukulwa lomteto. U vuy' umhlobo wake u Mr.,ntu ***?»'«*. Vkuba abe' S auet ngamazwi ka Jabavu, JSV, a ti akaboni ngoii yena kule L ' L? l>;ii n n t/ak ah Iciri L-iimn- bamnyama ukuba nitenge se S ib S S S fellsisusa RBlUB,eni' EapsMS i «i r i,oa- ;l iminwe, ati owabo umhlaba leyo abamnyama ban e ngokuli- I^jcin,,;, ye matches a no. yincozi kkokut o k d t bam, ra n i, nokokuba ntm ik uu d ipe- ^ aw usoze u1kiwwp g ik d w e n 0 Kafilp. K afile. " nganayo; sanayo'l. abase. abilscfl Koloni Koloni, yv yase l \ petrol ayijongani -----f.f no imlilo. Umfi pa lake lixaswa ngabelungu, Sokoku nokokuba ngeseku kudala J ^, -. k S 5 Da K ltto n a A p etu^kt lu n g u ngoku, adapo O wo abaye kusebeftza kuzo.^ Kutiwa kuhhleke dk,shlp' i 2,500 inv»li lawayo ukuba I^litembele siza siza Kunidid kahiala" Kona k6sa ^ uduit- \basc Transvaal bande ngc yc Nationnl Bink ya«-: Pretoria. ntw ana b e tu ;^nezizukulwa- percent obo bumnzi buban- ic m>li,ibifakwe kuloliwe ba kudala bambpna bona na.zetu I U m ntu qngaqoukuba wambete idyasi yo- j; K L,.rnHlnhn jimp 1,8X yabo ukuilesha abantu mkondowayo,yirnsumantsumanc bu u "ood bov Bona ba- nd^ UKUDa.umtlIaDa.ume bamazwe ngamazwe.. cmva <wendiqk t Mdushanc ukucine^ abelungu ukuba y i - ng0!upgqi? ^ a s o z e abone, Ke sikangcle lima plasin. ase,ahlclca kwcma j engako. Ingxo- 1 1? y S K ~m - nayipina into., Sesitembe- Freystati Sifumana abantu bande wa cbimlomili itolwe izs emlankolel. kant. H hgama k {*.Xix0o jik a. in g ( l,m b o p e, Keoko k»el. g j cpiioli. nje. tfekungafaneleklle 0- ham dnm ise Xe-' okokuba bafunwa ngabo u Mr. fake. Wablala pantsi.ushukumile k o k u b a ria ta n in a. lalindele j. - Keyter yena uti ungabom icetya- Inqanawa czi-nbini kutwa zilik u v a in to etetw a ncu r i i 'na eswem lomzalwane wako, gilcjieelwandli*. Inkunga ibigu- umhlali ngapambili waposa.amaw, m ele la u k u fu m a n a ls iq w e- kanti nanko umqadi kwclako. bungelc uhvamt'e -^inye sezimiagaqa okubulcla, watsho esiti aze jad a v u n g a D a n ts u n a u, Kw a n, an a som h la b a at) 0 sino* Xa ningafuni zahlulo. zinqa- nawa besisuka <*Wellington sisiu Mr Msimanga angatyafi kukubona indlu ingazcle kukona nmk o n a le B lil.ayidactlkumisl k u k u js a a b an tw an a betu ndtni ngomtetocninawo kunge- nrn e London. Kwafa 40 kaqonde ukuba abantu bakowabo abase K oloni kakulu, nje - I Rnntn unknni ni nziwa ntoyokutata umtoto wase v, n c o k o isenza n ia lo k w a b a -? g, v ukam 111 Frc- tati abaxakileyo wenziwe I Arente emhlope e Kapa eku- basesemva baye befuna ukupa- T ro n c bone, m ng ay ek i u ku k w aza owe lizwc lonke. tiwanku John Snowden izidubule. kanyiswa. Okokuba yaye Konsase F r e t s te tl n a b ^ fe T r a n s - a ^ e u K u m k a n i p e sh e ya U mhlobo warn u Mr Sauer ndi Ubudala Jjakc yiminvaka cyi 60. ti nokuba yayomdaniso ngcyayi- U Mr Saul M-ane ubclai'a n«cv a a l. A p a k u t y lo m te to aq-o n (je ukuba Abelungu yamsizeia xana esenziwa ukuba El>emane epazamiseka engqo- zele indlu- U Mr Smith ubulele Iwesitatu epakela urnzi malunga u fu n a u ku sisusa 7 e liz w e m h a fu n a u k u se n z a in t a k a e zi- ibe nguye ofaka lomteto c Pala- ndweii. kutandatyuzelwa ukuba inteto yeeqweta waxaswa ngu ne Lands B ill abebcyokuyilwa e Mr S. Pehla. waza no Mr j. Badlo Baw om kulu/betu, yaye h la la n e zu lu e m itin i k a n t i mcnte-^oza kulaula bonke abantu Uzibulele ngenxa yokuka.azeka M'belle wnposa I amazwi ixasa Kapa. inralenye*etuehlaiaeafa- J f ' a S / S ; ^ 2 ibe beagabamu.i.ali, inteto ka Mr Msimanga; watsho Igqitc apa i Nkosi enkulu yas-e m e n i iz a k u d tw a c it w a ye - i, Iir n i a rn ia e m filah en i abahlukahlukeneyo, kuyamanga- Omblope kwa Mzilikazi ugwe- esiti tina bantsundu use uti ishi- Mafeking u l.ekoko, no Chief n z iw e iz ib M u b a d u -sisebe- lisa, tina e Kapa sinemiteto exor, tyclwc iminyaka emine ngoku shini lako lisame ngamlenze nze le n,.kuba v i <;/- n eenva- = = = = = lisayo kungeko ongap.kayo; dlwengula umfazi ontsundu ebun z e ie. n n K u o a y iy iig c u y d V A _ntv; nasenatala abamnyama. nalja- ^lanti. lonjalo. Abantsundu ranyc ube sewutshaya isaga njabase-dainu- nga,.insaseko mdawoaba- CIYAVUYA ukuqonda u - rahlope bahleu kakuhle.-into ni bazikwela ikebu noko kungcilgaka_kuyo' bati yeyabo. y kuba abantu bakowetu inye embi ngabeplasiababande- Umf. G. Windisch wase Uitae gomtctoubftintelayo akuko na- U S ir T hom as S m a rtt riaye.abalele malunga nale Land zela ababaqeshileyo.. -Eeoconsfield ungenelwc iigebc- mnyc unayo ikebu. Ushukumile U mzi ontsundu umaxongo malunga nale Uinds Bill ka. Sauer wenzc kakubi ukuvumelana Bill ka Sauer. Kubonaka- ^hlona iomteto umiswa aba: nga^rbus,js i Z, ^ o nca^ u Mr Msimanga wabulcla indicts no Mr. Sauer xa afaka isi- la ukuba abantu bakowetu E r. ",SP amnkelwe ngayo. IU M r Msima -iqonda kwilanga lase Natal, nga cbesoma cto lik e >» -jig o ikukoinqaku csikwalifakile nati. qendu ^okuqala eyeka eft- ngoku bonke bayamanyana nisa.) Messrs G. S. Mtortftcrii no H. L. liintozime maheje. nyd Jiiokuqala siti'si- kwindawo ngendawo kulo e Transvual umteto uxakwe M bclle. U Mr P-AV. Ma-na iscngatengi, singaqashi, kude lonke befakana imilomo, zizigwebo zenkh.-idla zamatyala j)n N O T D F L A Y nobubelc bokutr kanti une C 'lv r Ititshala zalapa xine Konsnti 1 1. kubekiit 1 T iqurtffu elizakupi- i- : befuna ukuqonda oimno eyona kumbuso wnma warn a Bhulu. Bhulu, kuba.be- be- u namblanjf e Ebcnezc H all Johannesburg zixasa i "T sala". bssiti xana beaka abamnyama cotaezindawo. Sisokanye'ndlelaiyiyo yokulwa.nalo- esisiqendn sisivingcela ilu-.mteto mbi, oza kusitmtela owayepiw m 'llib. utt kawungelo lokutenga. Ke xa kumalungeloesesinawo.se- tengisa kwikomponi kunye naba Qduertising YO UR BUSINESS. Isileto s ka Mr Richard n>siciko u Mfssrs B. Skota, 1. Hi l-m 'b'll? no M rlakiv. ^ k iv ng-n w re St. J I ms Hall K i nbcr -v. N'gomvulo ngok'ihiwa utrt? c Wesile e Green Point. U mhlali ngapimbili 11 Mr Sol. T. Plaatje (imhleli we "T sala " no nobhala jikrlele we S. A. Native Congress) wenz? intshayelelo ngobuiiko obukulu wati u Mr Msimanua wenzc into entle nebo- nisa ukuba uyabatanda abant'i bakawabo, ngakiti efika izab en«jekabinasd n?sihlalo abe *?!<? hamba pakaii kwabo. cfana u k -Jbona intlalo yabo, eve nezika'azs irime!" yodwa. bancede uhlanga U Mr ' fsimanga ute cyonanto ifunekay^ kuti bantu bantsundu kukumanasicela abantu abafundi- Beiconsflckl. 'uteiwa wati wrnziwe zi boyi czimoyama btzimana zibiza eligama Icyo bemina kuz ikutcta nati besivuh amehlo kwinto zemfundo wesnka wapaza-nela kulo. Akanenqubcla pamb' i. Nantso into qa-tyala. epuculc amangcs.'. Lusizi ukuti Kwiyeki epelilcyo apa indodaabantu bakowetu abangaka aba- ISI'PELO ' na cmnyann ibatews yi Petrol. fundileyo kanti ivcnkile zezama Juda niaia Kula nama Tshayina odwa. Imali zetu ebezifancle ukutyebisa abantsundu zityebise ezinyc intlanga. Utcte ngokuba u Mr Msimanga tina oantsundu asivani a ikwnzi kumanyana, saye singakuk italelc no'urweba, watsho csit: ixaku lixesha lokuba tina bantu bantsundu siscbenze nzima. Sibatumele nabantwana betu czikolweni sine njongo. Utcte nezinye izinto ezilusizi ukuti isituba asivumi ukuba sizi- wamina csitsho ngemising ikazi yengoma emyoli. Siyabulela bonke abebeko apa W TOO will help to»vr* F«mou» Flow** A V*fl«taDI«S«o t. ^m endonu floru Sachot Aftlstso 4*w«il*i y and PlctorU i.pulaly written th«r»ocd» rill lead to joa port tn» : ib of oar F»-=oa, t lowit»' d V^r rtabl* PwJt *. (d. p«r («ck«t, «(5 ptcvt -t of ou So. 3 Bacdi *1 4J. v* of JO pvl.e:» of «r F»r-op«* Entnd. sl» I Pt.loneitSd. prr'ffcvet. BL0-2 F0KTEIV. I o. If.. <r«f% 1.1 i i s U r-«x' i-.lit. ^ 1.1 t o d i ilm.ysl - «ii'.. d^ulsi d. ka i* ma f»k Miss BARNES, L A L E T S A Botsala jot I he no tla go itcbatcbrlj mo W i- Onkeleng ca gagoe goleba Po-t Office-Steishctic. M OLOKE o tla lo Shupel' le mo II. FLORFNCE ROAD. KIMBERLEY. A m a n q a k u. u Mr Ricbprd Msimanga unv:.' apa ngolwesibini ukusi^ga c Frcistadi uhambe esfnza i iteto k w - ndawo ngendawo. Simqwcnv lela impumelclo nctamsanqa cm1- zameni yake ukutetti ntiknkokcl.i tina bantu bakowabo. Silas Molema. iickumsbn labo no nobala wabo bcsinga e Kapa nuemicimbi. Bagqite ngecawa male.- nga. Bo' ke bayamcnywa amangcno yi 2/- jikelele-

42 14.1 M o e Kgolo ea Melikela. k g a n e l A SEGOTLHOLA K A PEPS. Mohumagadi Magaseitsiwe ofi- T T a j j I j j />o I f t a t h rt tile *afa maloba a coa Krugers- Ctt JO ttu JU. dorp, ko ona silc bongakeng gone Ona a tlholmlhola malatsi lo mo- KIMBERLEY,.MAY SI, humagadi oa Kgosi Lekoko, Mr -,.w L-..W -.U >-' Ticgo Taoana le Michael Lesho- ESSsS TH?1TSALA KA HATHO, MAY 31, I<H3- Nativcs,', who sfcldon.,pe.>r m Bfaemfooto «nd Kimberiej it» - S l lh = R 0 S a the criminal cojrtsj^im endants l i v e l y, and their cudren wetoge- _ V. v V, ^u ^ a, at least one of «fiem had a fall tier meet of thetime; and if our He stole, money' for Which he contemporary valoesita reputation, and A COMMANDO PER ANNUM. 4ai8* received twelve months hard. does not derire to appear before Mr. Nothing pleases ex-republicans ** Because of that the cases dis- Bojt*, at defendant in a Kbel mit, better than to^risc in P ^rli^ent s sr.rmenls, ba romiloe kc Morolongka mafo- Md^^'SiiaoJSolomon.0' Circuit Court are headed " An koamorafe. Look not upon me because I am black, Educated Native." A peculiar >tne which, theysay, was so Ka nako eno c masigo a for the sun hath looked upon me; mr an(j very inappropriate heading. mothei'* children were angiy. with.i,,. u.c C1SC *.., native subjects...mr. D. W.Drew. tsididi morago ga mogote Mr Pal U n k w i * Kott,,, Koif. in - mono, me e bile oboctse koa Tshi-, ua letsatsi, to ho bale ba- k0 j l I M,?tb e iin g * * * * * - - S S J ^ B - ^ S r * The roll comprised len cases, (» J u. m. w u w. W e n d : some ;ntsi ba tlliaseloa ke tnlii- j,onc -Mr James Plaatje o ntse a of the convictcd prisoners being : kola, fa CSC fela ba nu le cnoil.tse koa Thagetsi go bona - t i j p are standing on the Europeans one for forgery and V c p s g a u li, ka ele one n o - sli.i<i. Mr M. S a x M. «. W b ri ^ o f t / e J r e d the * «*» "«< *>* k m o 0 m ogolo 0 l ) o la i.,g OUo-hoop. ana le Mr Kroger, ana incest. Bat. of course. both of m m atllto x o b.m m aile b * * *» ' We appealed to oer- them were natives, and one of mecoenyana ea rna W p hcfo c chubilc monomarigaa tain Members o f Parlia- them most have been 'educated, a (UtUOa 1C mem. j, janong tsatsi le phirima ka ment... against the suspens otherwise he would not. have jalo. ion clause in Mr. Sauer s *>cen able to commit the crime of Sengoe le sengoe sc kgonoa ka go tlliaseloa ka Nyaloea Ngoana bonako, mine bogolo jalo ntlheng ea botlhoko. Reka Kgosi. letlojana ja Peps, mme monko o o molemo o o tla KO BERLEIN. / go femela mo matlhukung a choenyang, o go nee ita- interesting' pbs'ervatijns on the The Sooth African Native speeches of Mr. N'cholson and National Congress was in session at Genl. Botha, who, during the Johannesburg in April last, and wc debate on the Lands Bill, gave, are assured by onr correspondent that hesays,a history^ the relations nothing was discussed and agreed o f Boers and natives from the upoa on the subjects brought tefore eari;mays, bdt 'one coaid not the Congress, Jet-* deputation was gather from- their" presumably H n ri R il? forgery; but the difference is that got op to proceed to ty* Town for accurate ^speeches that in 19 Lana B ill, ana the result.f. wcrc na,jves 0f their own the purpose, among other thing*, of years, the, Boer,Government had Ot our appeal nas been an country and not of this, so it did protesting against the Bill. sent 19. commandoes,.to,destroy agreement between Sir not suit our contemporaries to - >^ow, we are cstain the blame is not the natives of the Transvaal. Thomas Smartt and the-put Educated European "a s a,t toe door of the Comet," for wbcn. test Minister to the effect that heading, for it all depends I, member of the ataff attended the ANTICTPAHNGTHE L.AND BILL th'p n a rt n f flip R 'l l «r» ^,r It would seem...that some, s m Pp?o «e d ed -S ff ^ n n lm h o 'o tt h se d ie o tlh o la mff? T h e effecl f thls a&ree- shiel congratulated the King t o J i Z Z t o m ir t h King WiUiamstown Ciuncil has ment le memcco ea gago, Okgole kc Agosana ea Enyclane. Lcina ^. - r j i. than the whole Bill. Tn calendar. He said it spoke rtntrarnrart read the files of neafr }0 clear out of the town,.1-1_. f tl,n marliin(»fu n n oil ^nrl rrn (n tk* volumes for machinery to the digotlhola, 'ml o nectore» T i» * 0 * * ; its entirety, there were cer the loyalty of the mpen that had reoresenlatires... 0 J«r» (i! t o m at the «, iils and all, and» - W go f T - -i Kir.. - o fegeloe scntle. E ru n fa * * f * *Jin < *» ««.» o f thc!. ilh i o o w S i m th a t....i U i m m blatant b u armiranri* «w thi» y lte W it p ra c tic iv f t e : - - L ' t o o na le Peps, ga gona p o.io the C ape Pro_vince_ fro m laorelto y «r n p, M r.» t a. T S f? - L U l d e ^ S T < * h the b i I They ha.e an ea sepe. the operation of the Bill. Now, don t get priggish about it - yobma." Evenit^ Chro- exaggerated idea'awut the force Peps 0 g a isa m elem o eo- cmc ka Mei 21. tsatri jele gob O Under the Sauer-Smartt when we congratulate you! The ^ Daik w, - Sunday thc r MimctpajI'Re-jalatioas le Pens c a zona n oifo them a lly e x c i s i n g m s so little crimc. There's n M k o n r - r im i! amstownmunicipalcajncil will tlhe ea difuba le memeco. matsiloaga S«on. Kmg^GeorRO 0.»... fart fad i<: is simnlv simply that your vour Licen- T^ieC 4 and Pretoria v New*." Tho4 down ^ wn there: thev they think that thev. they. 0 rek ;w ke (Kiotocotlhe «* w» agreement,all these clausre siw ^ tad hlvc vcry wisc r ««*e*r to the law of mi K,7 mplemo ka IS 6d. le mkatscocclekan2iig le bopw j are dropped, and Section L shut the doors of the Bars to the ;, the Con M>» --hit- unj- land, fagj.has done some strange 1. firt ka letloiaiia 35. Od. ka. letlojana. o i,, 1, ' U I- bon.tatic i the Bill,which prohibits 100,000 natives, while here. bk t«irithejrsfi es*il!efljm1ijn( thinsslately,t)uttheitrattgestof. a le o( land between.ho damning dm flaws like a y f,,r«. S, i.,,. JV,.rr:themallwould'be lopirheejlo bone c seka oa reka dikeco, Europeans and' Native*» * >» «sueh a nonsehsleal command! C J e ^ o a sehba «* ' ^? h e Cape i t M i S S S Times." w i S T. f * ' ^ 11 U n i«n, in c ln d in g th e.c ap e sim ilar'y co ^ ratulate^ ^ T. t p r, l Dikgang Tsa Mafika. [K E MASHEJASHEJANA1 i f f o p b o i x t n i, * P ro v in c e. N o w, th e n, i f W M E. - T h i. w o r k tta tm i.m i a, ^.. Co.», segile Prowensi ngot; a Jeremane pore th is susp ension clau se be-, hj Diamond cffoctu^ li>e ^ * * J * ^ «PP«> ctoe Wat/Btard W J. II... nreioc igok, mog.*. e ba«iuon»- com es law, w hat is g o in g Fields daring the week ««d addie e nne Knnu on long. to happen > I t IS 'S im p ly dressed one meelioe in Ember-l.. Ka sheba-sheba, ka sheba-shcba. ka koba-knba, ka leba-leba I l i l l li a K. 1 T s P l t h Si? a t,t h.0 le ^ T d a MhV d n Ge S, v P i^ U ip n a t s a IS a r o i a s i. la n d p o licy Of th e U n io n Jftationvon Wednesday and» «h «W. '. -,. S! rer5 <3» e.(lleia «,. lojectrf Jirea.. Re «ned «i»tp«l ka thaak'anya ditscbe. mmc bo- o fs o n th A f r ic a i s th e la n d 2 1- r -. - l r\... >rv mecungs meetings 11 it.was wab unanimously unauimuusijr or must hare rfnngd' their view ni,^ * * s «S» «S nang batho ba Mafikeng ba ntsc SEA T LA SA PH1TSEGA KE olicy Of the Orange Free resolved that if the Government ba sa tsamackcrokeka choanclo. when they came t o w the draft Bill tis jlldgrdcnli Mf. Ja4ice Wcg. Fa ele gompieno go lhaegile na- MACHINE. State that misnamed Pro- insist on passing the suspension itaelf, or or if if not. not, thermnst they must be be bevince which is virtually the clause in the Lands Bill, every yond redeoptkn.-. ^ be- sek said the ablation was hostile to mane e tona ea Komponi ca basadi. ba ba lekang go cosa meoa e Orange Slave State-the We hare I«d the Billlo^ before the no penznwaxontitm to sell, purchase timetseng, jaanong care ka Tshi- Sa Alashoa ke Zam -BuR. blackest spot of the Empire ^Rwfkh catieot nnmber of'mochodiooono" or^xdangehu Offn propeny without ' pi cotlhe ere Kereke e coa ba tsa and it will be as difficult to public in En-lnnd. EmrlhiW p aik I m regaubo. maca lc maloapa a batho ba ba M r. P.J. B o sm a n,o a P o st- J b r o g t e J h «suspension shows,ha.. ati.es N EV E R llhabologo1; me bonanrbka Baro- plaats Beaufort West, are: as it Is difficult to recall a so unanimous on any subject are1-in good company! The Cape The object of the Act was to prevent long ba sena ditsebe. (bogolo ba Moroa ake,edward Chris- bullet, or.ee firea through Chnreh Council, which includes two the spread of disewc ; not to prevent bahaitane) bajhotla ka Komiti e. {jarii eo n yaga d i j^.q na a someone s head, and resusea Basadi, bare ga ba itse fa mo- p^itsioa seatla ke machine tate the victim.: Our object»«, c» ^»r Ah^licau Bishop; and Dntch Prof^ora commercial transactions. The regnla- 2 of ' n" d'istiiisniwd " s r n^ C^K Colters, the lion was therefore, unreasonable, and Natal and Transm' Mtxionary Abj- ultra vires, and. the conviction must be kafamhtm^oa tumeto ^ robamenonaelemebedi, then should be to preve^ The S. A. Native l l - M d M tional Congress. Ka koba-knoa, mmc ka bona me a idibadioa ke ditlhabi. the pistol being fired off, gore Mamatloko," o diragobogo Ona a tlhoka boroko ma- as prevention is infinitely shoela, esalo jaalc a fapaana sigo ale mantsi, mme erile better than cure. The' tlhogo, o chubctsc matlo ale 7 le ^ gagoe se sena go days of the present Parlia- 'HON. SAUER S LAND BILL. gaiccscngkana«oco amang^ tlhacuioa. se be se tlodioa ment are numbered. Sup- dations. the Wcstefan Conference, quashed. which met at Durban, lastmonth^-uhe The Cape Times " recently liam- Hcthodist Parliament of-4 Africa mcred the delegates from the South all of themsw eye to tyo with us that African Native Congress for placing if the Union Parliament wants segre- erectly Jie same view before the gation, they could do it withoat keep- Government; and, if only for the sake ing natives oat of the landed property of consistency, *e: thin* the Cape ITOCHOCHON'OXO AND IT S mirletpending the report of s futnrc Thunderer " should notr.lore! its S ' n r b!ieo W e to k i Zam-Buk, ditlhabi tsa posing the Boers send Gen. makgocng gore a romslo? koa kokobela, sfetlolo sa thiba Botha aoout his business CORRESPONDENT. Commisskm. Ifth a is the prinriple fireworks at Mr. Jnstice Wessels for Tiung tsa kokclo. go ruruga. Erile ka go with this suspension among Mocbocbooooo" agrees wii.--it expressing tha same view from the Komiti, crilcng joalc Kgosi Lc- coelela pele go dirisa Zam- the Statutes of the coun- should come to the ftw" tfihfc 'Bondu,. Pinto was bnt a tvpeof Thee. Caledon, the editor and. compositors " -. 1j ' <: koko ao Ivtlcla gore c kanna (e go b u^ dintho tse di chosang try, do you think, they will Tboaliar of theliret riiagnitude." ghonm blestoh thcr skins'and changc tuux ng kc kaia e.i Konkrasi) e tse tsa fola kakgakgamaco, allow Genl. Hjertzog to re their Sesuto intolhe T u l!" Go Oadikega. b K «i ^ l» i» S» ditlhabi tsa khutla, ntme peal, the s u s p w o n /. H b The Mochodwnono, published at kanene w me, twite to seatla sa nna shone gape. Ubmet Membets will each ^ If J. u. b h(,iui«it*!-, K.MV j» r. d,. ~ ^ ^ g o a l a s h o a k e :- b i l e - Mr Cbermane, Mr Secretary. Ua R a nna ra d irisa Z am -B llk have 3,000 so lid reasons very rtliahle in its new, particularly of,1, \r, j y \i akhotb*1<unnot afford BEANS. li.i lie kn mtllha. Tlhancwo nna coelelo pelc, Dtho ea ba to keep it there. Our bu- lwntol.dd;i«t«>im li,rnr^!an to UKOn^rer, hedoe. M * v T T r t+ r - :: i buka tsa mafoko f.-l.i!. ea tola tota. Phodisho ea siness is to prevent its get- it.nmirnrrr.^ it ^ hi^.y w i'ntn.l.ith Ur. W > go tsioa phuthegong. Erile ba: Molemo oa 'Mqgae a letli-pcle ba eonc.ba kgeth. Zam^Buk e na ea nna e ting there'. Wit < m h 'f a w r f J South Afnlka. K e atont(!»»,.'. MUve X.t o lo m. ^ ^ *, 1 ^,, mathakn a direl i mo lcfiiing ii gakgamatsang ruri. SlAiion^t P *. other «lies. 1», b o im «i< h» d lp U.d ln d h e lo o r- llhomolang p ci.. shone setlolo sa nnete se se M r. : R o b e r t ' M o lle n tz e, Sub- j <)sa' S w i r - S S? w o x ia s i^ lh ru jre B t.c P ; Ka sheba-sheba. ka kaba-kjbs. alafang m a tlh o k o a le tla lo R'.nc nkar:- ga gona scpe, i cm- 0 t ic >[o n g o e. le m o n g o e l,uv K-l.< - «Im -^n g mono M (1 c M)anetse g o n n a a n a le caghiite7 a ' ' 't i I o r, 'I «F ^ I n," T * Bill K l l i b w ^ ^ e, S Zam-Buk." «r k e m o g a d ik e. g o le d itlh a b i.1,,hare.igailh.,nu,»,s.»a fa,i, o rtkisioa ke ditoro co-»>»»» * u-.v b * ( "»«le Hhogo. Ere.m otlha -1 T - ;. rtertrtacrifioed norereacniiwuo*. at the miv Slirintf otiiinudi of Bac- rwtt>, J4* ' agreeamt;» >,. tons-(mongoe «i y u 6 w y6gone w u v rw» mri.eneekete i p.it ipi i.n.1) MiHK.nk. jaana/j^ t,hc tsa ^ me,emo i, ka Is - 6d- hannesburg i Hospital. ~ jir-uthrgf' cab. ' ' ' S o S ' l ^ ^ k a t o o s i. - indeed. changing.' Iitokololo. ncoi motho a ka^a, Dutchmen lived as long as they other than a native, in ja m e le lo n e le le I It!r:sa couldj and only died'-when thev nxgocj klm li b i lea tin l)vil!-,.'!c L ; ba sa lalcdioarl?. must. They had a peculiar i s i wme:* - ia semblance to natives in that j S L? Z K i sh:b?-shesj me \ : j bona > i;ii ba sckolo samonjbadu- i m businw fot-v thereto, intereft ^ ;cb a ; I^dtQ toy<il: le t s a t o - ; th tr^ w? aw (&)*«p e ^ otto fe la. 'E r ile ; m oi'&go/ ts a la - re,pen. now. like' them; native & T ' i h f S! w & S who'tormerly only killed other t v n S<?e a n t lh a g is a g o re ke iii b i bt b i kgoleaganyaile G<)- r imenss tota sja l>a motshube. bua jiaria ba robile pqmpo pidiba se sc kafa goora Mnure sc (kc TheNewton people) a re gradually taking to 2 f e f S S l S L SSItSse.hire. oretter «* * *» lc k e B ile -B e a n s, m m e g a killing themselves., ^ t» l l y ; a n ^ r e ^ t t b a t p m o d ) 5 ; tuoyliave. never h «oorasioa to differ from 'a native of any sad. hnd or n n e je.e rile k e s e n a g o s i- T u c v.tr.-t. /-.o r- T. VI fro,,nc anot)ier c «a on a minor. of fny riglitte^m teresi^ierm m 5l0Uug0,diriSa m olem o 0, f r!i.kc questiou of d-tiil. so anro-tc who tells, ;or sertattid* tfeienrer. k a lk u t lo a : (jitu ia b i d l k o - raca scdiba i;a morale tse Goromcntc onis: a di tlhoma mo gac. Gajanji ga se esc sc bakahgoc., Miss Ross Samson ol cositse^ tlhatlhadaineo ikctletse go dira S 3 M 5 ig K S *S are now in full swing, S S S 156'SMSTOSS uoe mokg :bjc janongt) to/its?. K I M B E R L E Y. -ny other matter, wherever C ir?, Mochochonono that he fon r i i h ^ o b e l a th a ta, n \m e e r ile 'k a ^ derived from Ihr subjects of <he ^ r4 e.', r Diel i l k t i p t o e «=, < tad Beans,, ka fo la g a. nete. leases disposed o f; hm a i j j a t m ' ^ E u a B ile - B e m s 'k e m o le r iio 2 S 2 T 4 ' & & & & * $ * S M m I S W E S S S J ; «S thata, -fee n a f J both «t 7 i Pretwt«nt Chnstuw. f)v Stoer's BilL He diet not need an kake oa ba Oa tlholoa ke id why? Fbr ^ L i l ^ V 00'. S L A ^ o f PirSaaent to erapelhi. to botlhoko. Eare fela ke (the.taple n u e a that S i ho : j t o. it», «. *». ^... ikutloa boshula e be e le d a of people, -The E d u c e S e the Cape CiTfl o n e ^ iq{^

43 TH E " TSALA EA BATHO." W a Y Babsr ki f l f u S ^ ' f c O S t l a n g Tiro m o B i t e p o n p T seo ba don«: tfr, L S. GIOVER. LobstairpcrrgTsa;/*^. - 'ggrfgw ^ $ h a ea felalodm hekeng tsa D'kompo- ^ m ^ ^ k b e i i e i i le Beac<m0& Mama a Mdlha- &km ltfwl^sfc*u ",, s..-a w * t f ^ ^ M e n e c b e i - e botthe ke a. o noa e boko tsa t J a lise li shuele Kanetc kcmottana o : wwrsang bohlc ba nan'g.te-'libokd r * Mal'eng ba ke ba o lekc. tci^tntx «* -«.«c 8 io a > * lm * P W «5 m * - ' j : Min- compound. v IC!10LcOM Surface Compound) r ' iai0w c ) f '(f'y ix Floor Compound E. GALLO-V Dutoitspaa : Mim Cowxwnd > c E H * v Surfaco Compound l ik a -*. >» -» " ; ' ^ '<' -tfloor Compound J. SWAXSOX Workshops: Compound., ' S.Top Pr a t t Floor Comp 5-hJ ' Central Power Station: Compound "! AY. J. RATTHAM Fa trtoala rc tla gu ALONZO M 28, HarfJ m..» S.A. Native National Congress. KGOELECO KAGA PRESIDENT DHtK..... :! -m A ihm j f SnJ "il^t WBWBI8 "Jvc iillos Imtfflbffl'go Imlclcla ba?a rona goro Molao oa -a Mr. Saner op reug bunclio imseka lo roka Icfatdi/, o badiloc Inxhobedi mo Parlemcntcnj;. Marena a maii'. oe Jifo a dnmouo jvi ea bobeii e» rajkott go bonala fa ' sa rate go nna%ajona Beeuana cboengna. Sir TIiomasBmfltt. Moeteledipe <o thnku en Sflj^esAm', UTn a kg*-,rcledit«mofco o, kc cnc ka ntlhanw 1*1 o re bolailcng. 0 duroalanye le Mr. Sauer, gore Lhaka ca eagabo e t a thnsa Goromcntego pliomclctsa moi^o o, fa a to. Irsa temniia tse di nt#i a. tsciiya ca ntlba fela. Muslioe a tannina eo ke fa cri*iw* ta ni rek». re iw M t seki ni lw,. tyigfflmaes Komisi ^ bolimj. 0 Vabo t tlbotihoniisa. ranii 'l batlio l«i l^o lia -erne, fo > rona Rancho, gore «k» fa kg nietoa go reka.. M.MKAELEliO AMR. : gobonalr gom I arkmcnte e re ni rcke, ke ilcaelac go liitsi Kongress jnan'ing. L A re ne phntlie- gilo k Johannesbor re clioancuc go itlhobosa gape a ikjmnliat«i dikgetse ra senja madi J? ^!mihgf>c gape.re gakololaue goro re ka raea I/)rd Gladatone ra reng: core a rape a gane go choaa,iuo1mi» jiele re esc re cc go itoka fa jidle gi King Geonje; Dilo dintm t*c dweliinanj goro ke choam-lu nmiw o inacbo o ifaakanye/ logolo k! marll SyAko a ke a < re>ii*dioang dike i%ke batho/ba rtna, con;ie i ikaeletae go b y in dichoarna t«o di scnang maewo. thowu " ftreitftila boj_ bathoja ba nnsng lo 'chomanst U ba' " S. M u lle r's mbnakps, a&4 all uosicil GUsi-SlFLBS; 4c.. ^ S E E 3» Ka bk 'J JU tla bo u tantse fa dilo cotlhetse ii (ii df senka ko tlflng e e sa 'oolong nofflama e. R. MULLER B u rn sm. t s r to'na "cotlb e 3ikoat!i. Is I i '" l q o. g a Oi jii la, Ba t h ^ i r e l a

44 J S L THE* TSALA EA m TH n* V V ;i. 10H. IPrailisfffraBsvaanSiameB^ fljibisqgo,t'(d IT X 'o L IV E R & CO GAUFI lepfiejobia, SETIMEtA ' W O L O G A f f l o f M J l A r Pbatlbo e DtanUlt ea Komponi'co e batla Babereki. M A D U O : Tiro eotlhe e mo pepeneneng/ga go teng Mckoti. Go tbeogeloa ka Ditsela tsa Maoto. Hifakronn I* letsaui; B a liisi; KokopaDe <d Bcro 2d. ka fi<tnv ] j- U mogima mbo 0 mo u b (BIoo). 6d. ka futu, 3/- ka mosimk go bora Iefiki.,; tekoe. Ot. li",' 73 rekoe. ' icolain) Jembagop,<Jc A P A R O T s a M O J L U N O l W», M u i» i X b i. < m w» ' P"!.-. Dikobo, Irikwuhofn*Go«Jo te MfcktfitoTS&pt- P A K A le D IT L H A K O Tsa Banna le Bailmane. PEI K A W EK L T S E P E D I Eaog ko go> J. HJBlSCflER. M Cufi4 fi;t ra 8 s h i " " : 7^oba6 ' K e e n e A C E N T E E O M O G O L O ;O A P R E M I E R D IA M O N D M IN E. K O A 1 *.... '~ C S A f l - J j V J B E C H U A N A L A N D. ' W. & C O 0 P M, M o rd r: a Ditlhare,. V W c s t - S n c i, K I M B E R L E T (I* km Mafikenjr lc Zrnwt Loa Mailikoe.) g w frx g g Ea ba agfleng kgakala rre ba rao koalela ka pose ba romele m adi. ba bele botlolo mjoo le ngoe S^kisipense ea pose t* godimoe. Ebile re na le Eala koa demining Street, BELGRAVIA. W. J C o o p e r, GMTI LE KERKKE Ei MAKGOOA, K o a W e s t E n a. T C i m b e r l e y. W.M.Guthbert&Co., L I M IT E D, The Great South African Boot lertliaq ts. ;soantso Feela ke Mane' Tlang monaha. JRAMOSA le ikholise de Iona. Re -tea ^ tn-.vrr pefuta -a. tsona, empa m o ntfrehlalo ^'ts^k^b etsi.,,, uhempe, MAVIKHOE, DIETA, DIJASE TSA MESEBETSI O n ste L e B e c p n a k i baki i t s ; tclelejthata, ebile oo setsa ^ DIN0 T$)E JOALO. ilrm ^iie thata go I* ukanveua ditlhare. A ko leke meibuao a too* e nisang. t... D ik o b o! - I ffiq b o!! D iko b o!!! Cooper's G re e n P 11I<Pile e itseng g tlhacoa mala) letlojana T-len*. Maloba ho sa tlra'fihla dikobo tse esong ho ibonoe P e c t o r a l B a ls a m (Molemo oa Digotlhf.la), 1/6 le 2/9 botlolo. mgpa A frik a : ise ts^ahelang.marcna. Na hase ntho In flu e n z a M ix t u r e (Molemo *-»go tlhaco* Madi) o o tumileng ih-t-ifxta oa go COOPER. lictiolo > Kir.oloU ka 2/* a ee go 10/. e makatsang ho utloa-hoit re nale dikobo tsa borena Mo lek «*ka boloet-wr intjoe lebonpoe jo tio go choenjeng a ka pu tse jang 4, tse kekeiig tsa fumaneha Wenkeleng lefc tlhsknnjretsa nwhus1n e e Warner.,; thata mo lev»okeleog j# kapa lefc mona A frijaiiaese ho rona feela, le ditjale gakoe KATLHOAI LUO A TSE DI OKOCOLOCOENG tsa ho eia (Travelling" Rugs) tsa 35 -, 40/-, 50/-. Metsoalle e < n ^ g a a : Y e tseda hantle ka ditjale tsa rona tsa mafumaliadi tse jang 50;-, tse ke keng tsa Molemo eo gagoe so Tlinsa Tiata. fumaneha mona Ibipa-Johannesburg. Metsoalle, bohle ba ipolela ka mekhja^c itseng B a k a g o n a e a T lh a k a ts e d isla n e n g : k a T lh o a t lh o a tse d l oko co lo co en e. le e itseng, empa rele hopotsa hore tsena ha ho moo le ka di fumanang haesie le tla ho rona monaha RAMOSa..,, : Hewson B p o s - Fordsburg (Mo Mokhoatheng 0 eang :,w Crown Mines.) Mawenkele a maing a rona a ' ' " Z3r MARSHALL LE ROdDEPOORT. Kekang ho ona-feela. ea Bfhomagadi, lebasj(i»v, Koftnmo tea Vleaeee e Dibaki, Diblooei, BoetroK i,". K h ii tea Dittbta Maaka teng jalo. Taedu fiametwn* ^,Coalo ka Re Koalele re tla lo M A R IG A le S E L E M C. O LIV ER & C O Kataloko ea DitJboatlhoa, D r a w n and O c t f i t kj "J Kimberley. Tlhalote&Bi)>er«kigoBimololaka - ^ '',*^1*^. 7/6 1TL0XG lotlo -lo - Hbobgo kaua, koale l^hiko taa Bana tn Mckijatw go (rimolola ka..." [U lang to-oikmjanaloi rona (<>lo da lo bolclclans fiotlhe kaga Bankrt/.*; f ) '\ r C/,Q ^ J o ) I Tlbako tsa Maledi le dudo/*e go dmolola ka.... 6/fi ^ O ka^otolsgo bolou Sj- (Sbdeug te Ulnpo; b b ele go feta fela mo ( j c i CW I f l ^ J Tlbakotiii BiSimaaele B»ssuuoatMSikolo le Tdhipi ka Tlboatlboi ] ise ai okccoiucoen>., r M il o w o o i'c d ' Re taadiaasi mo k-kgoloag mal-ajisbo mo lo.oalans loa plokelo. ma^j- J j I AnoMfed^ M ag oobd eo tb o w ^onu ng. - f ' X o 6 ( ^ T n n r f ^ r * Tiaiig lo lieb a te^ le ka Losi Re tla lo itc n e d l'* 1 1 Cuthbert & Co Limited, 37, D a t d ta a i m m. E m le rle r! B U M!! BATLlHGHn I I : L H A K O! E IT L E A K O! D IT L E A K O! C e n t r a l S b o e < E o ^> 20C LOWER JONES STREET. Ea fa tlasc ga Tleloko-, «DITLHAKO TSA RON A TSA BATRA di lia iiun)tdim prln ea gi>eo... ka 9 /G PJTLHAHO TSA 110X A TSA BANNA di tu ny, di cbipu me di thata k a 12/6 PJTLAAKO T8A ROSA TSA BANNA tsa iji aaiiuuhloi tm mruobo le L*j go tsimaea., k a 2 /6 i MATHLO A B A f ADI a tla pbatjhima ha a boaa difenstere tsa rena di tlrt^r ditlhako tsr di n'ie. m m m i n c K E U R c ; itdmeleig i Lo le bone lehebkele mo lo ka rekang diuako tsa Iona. CENTRAL SHOE CO 1V v. V. RAITitD, lueiart FA OLE MO JOHANNESBERGE 0 NO TLA - MO BANKENG EA RONA. Eanka ea K oion i le ea P olok a e a K om w roi T * 5' ea A frica, Ltd. Enale polotelo c edirctdcng Bancho fela. Ga re batlc powo pele gc o tntla madi agago. SeootDt lo ja' msljelc a n n e C M t a M BaahiRg 5 T n s l f t. i l A lrtc i, s! j, r.v Coreer SIMHONDS & MARKET STREETS, o o h a n n e s D u r g. F*. C. B o x & ; Banflal-Bauna, Bonang Fa twlbkels ea riiarftlsei'jiio» «'i -Biifflm? «> lei» Post-Office) iiv ea.teotsa.0 ra ««t» a r» t-'w.v - > *" *w-. W - J. <rx<tl [ ^ ' iktass^ssncdb Md im 1 1 ' ' ) *1, r. *.A *, Werttanjoarmgntj i f y w a r e ^ o t pokkue. No connection with any other Firm. One Address only: 1 1. M E N D E L S O H N & C o., re *S31 73, Burg Street, CAPE TOWN. I /B M m tfc t l e B o u p e 1 j a ifa wmmidi'le J dr6to.-:' ^ -5:? j...p # < : t HU 3 L tlj W" j:1! iwilllxl,.:imjpwii Mtbctf, Bonjw foa-siniidi'fpi ij< rj..;jo*sekgoob. Borj, HjJiere, JlaW«)o -j* ie ' i i a.» M. C A.A - l - j! "Thaba Ncho; 0.1^: M^BOSCKSOB. BSUPE, - A C..l» '.V >.v - c O h batlang U Ua v fi i» e.. Jonn HeHuerso*i,o t K tthltr'j- I.-'- - Re re k ia»«-.,»«*.bwadi le E B"N E l B o f a r >ka ^ i* e ^ l* fda*rakiu ratr^lan i /am *r ",~i:* wactett S i e g e o it H ir i p o s t o» n c g ) i Da K -ft r.jad, Kimberley, e s 9 BM. W l& lotoc ^ H A B A. \ C L T. -.Ac */ V ja V ia W is t

45 -*. J g f? " '?IS6 THI f M p F 1 S, g y ^ w W c h are incorporate:' Tsala ea Becoana," Kimberley, and Motsualle 0 2 Babatso," Joharresbvr; V O L. I V - N a c! A M l U B E R L E Y j S A T U R D A Y, S E B T E B O S I G O ( J U N E 7 ) 1 0 ) 3 REGISTER AT THE GEXERAL POST OFPICB AS A NEWSPAPER r - GO BOTLHE B A 1BA EANGGO M A L A, 1»!! R e n a l e t H o t a o n t s l e a O lio t a a K e m o P jafeo m Basafli Bicoalo tsa koa test], p s lr i, l, c p «, S jstefe i;ofoflc tsa tffipl, f a ll tsa H ajaatleim S K ii tsa Sasal Itflii i! Halil ili jiia. ' ' H H t ; m a jjjtiisic w ' Xo. o il* _ ^ r ' MO.SESE OA KO TENT. OA XA1XS0 0 K. difalc be p di «T. Je Idi'kanfee c kgibisicoens le dila a fa go$m* F c k ia 4/ l l I /* < Vr v - ^ Go nale tse dingoc i ape k- ' ' V 2/6, 2/lJ, 3/6 e 3/il. 1 TSA KA1XS0 0, m-nikoe «bthnmagadi lo " T b jb 1/6,1/3, 2/>.2/6,le 1/11. idi tse di Kgabisicoeng; Xo Hem* oa N'alnsokn jaka mofcchoa-dciiijc 0,8., 2/11 KMoin, K hn>.>k ti, _ Ij e!f6. I jlirviif tsk I/inyn u l/l-., i/6, j/. iia 42/. Mck'.mbwho c raehnta 0 tlhe DiUhaVo taa two j dipo's-njane 6/6, 6/11 8-6, 9/6, le 10/6, No Urteae ko ten? Nnii pupam t*»ne. «> n kj^bui Tihitthoo, Kuala re tla jo roaela Koalo loa p i l o a t t a It lo Daog le ABERDEIN 4. B u tt, Ilia Tsding Stanps. BLOEfONTEI. X o gooia THOMAS LEASK & C o, go nale methale-thale ea dikobdc e bontle bocse>bo ko bo Hienipe. Blauzi. Nempahla YangapantSI. bonoemo Matloasane. pikomerese go thoma k a 516 r \t * go* ea l~2s.-6d. Ga g* ihftftthloa tll iv u v e kalo m i w ve widle i v wea i M.OtvHIv m.okwe Z,t, xb \AVV- XAWUBR3E.-IblWC. W<*%«* W jnrkim k>kn!.ie... iim h im...'ill 1:1 nccloa bareki kamop he rcn go sga^olola ****'- gorereke ~>l-n Yot»: /.m«airw i.» nawuiodu <:«i?/c-,.,, k o m e re s e tti^ g o ljte n g : THOMAS LEASK: & Co., I SKIftT EsLNMN YAMA 8E POPLIN nmva Hhoiij.tiu-.- n^!0»ii»ba -.,Me d -tbwpisetefcon " ' S c S W e f e. * *H* r 1,, " ',,i ele ka madi, bophara, e p e e th le kana,7,r^ ffitzet'veei)z0busika zilun» Ilc3I ^ 4>' 4I6' ^ naco. Se dum^r'se'ujs Messrs. THOMAS matlho. Itlhaganelec l» T! j.oy f e l a o t l a..th0s. I Wl*i» a *'-5, ^ e rksdorp Transvaal. V -.U J. * t r i o Ikisc fela ko ga * * I li!,auzi ZE PLAN'N'ET.ETTE w.invtok'm^1'1?/' u iponele ka I BLAUZI uu ZE uiwn<>u DILAIN'E u»v E L l'lllie»,»' L l.en\'isll.v jtibouji«tx!.k»ko- hie nse tambo «liyi Silika 3/6. 4/ti,?>/ ;. de jic jjc. I BLAUZI 7.E nelaln'e EYOKOZELUO Thonjiswe nge la* S/C. ;sa. im n e te As tbe 3/6. ' ^ IZIPUBA ZAMAXEXEKAZ1 (VesU) k ^olo u M<ppii -/«. -/!». 1/-. rb L A ^I^Z E S IL lk A EZIl.UaEfiO impahla enlalia fi/6. 7/0, 8/0. I SAMPULU ZE TYAL1 ZE V0L0 EZINTLE. Amantni apantai imi»li!n cimiircio oba lkai. 2-C, 3/fi, 4/6. >!<, ' /'> f 6, IHEMPK ZOKULALA ZE FLANELETTK ZILUBEI.U czinje -3' logolo OCL DiapCLTO, 1'^E^DIdAhIlMPE U^,UU1UI 1UMV> 2E 1. FLANELETTE ZOKUI.AI.A aalionjuwe IM UCUIIUUU K l»uim» t Dikobo le Dttlha le Dishuse. I HEMPE 2ABESI KAZAN A u P l a n c M k l/c. 21- ku«4/6. IBHULUKWE ZE3IFAZAXA Z E.F L ln fil E n R I/O, 0 Feta Balaetsf Mo Kimberley, Ba Dithoto tsa Paka Eno.!eoferekagoKgoe-,. Isampolu zempahta'vam apantai. i Hcmpe ZAtnfaiaa ne Bahkwo no-.. riniibo zr.kolak, aibla iiiqingata usitalu nbauhi fc Iranennje indawo. m gore o tie Gompieno ivmu, w b ai.. ; j. Injamcko enknh kou RR &Co, ZITTEL & 26,-^3S, Jones Street, l JK m i t l, Kimberley. 56,58,6(H3utoi Do you wish to retire early from Business? Of course you d o! Then Advertise in the T s a l a 0a B a t h o, The Great Bi-lingual Native Organ] (SECHUANA mill SIXHOSAi Edited by the Corresponding Secretary, South African Native National Congress. P u b lish e d slm n ltm e o u s ly e v e ry S it O R D iy m o rn in g a t KIMBERLEY, POTCHEFSTROOM, JOHANNESBURG. a n d T h a b i K ch a. Native Government Gazette for the Union of South >/., 2/s.' /"Africa. ^Africa. S/lo!^WE^ZB'8ATIX-S1LK amanani cspeshcli, amabaia bek hloza. Nearly every Post from North, South, East and \ \ CS mat nenkwiu(poyat Mine Btact.) 6/6. * T he;e (litor, TSALA ea BATHO, J30X 143,.KIMBERLEY, It will increase your Native Trade ;.r ^ 1'i 'i V D o not Delay Advertising Your Business, 0.. b r in g s f r e s h S tx

46 .!<? HHUI 4* AJMt *KT BAtflDS' i t i N E ' ^ I9> i if «w3s&,w «r s w W w j i>jq v j i ".JP & MtJiloq Ja w M VftMKi' tsfo w l^dw" jsaoc# #wskj fcirw liyaci.» 4 ;> w.' <&» ' -< rtt v'-^ Ar -Wr-.4a* ;5j j g i» i i i»z r? ^ * 3 hx IT bootl io n *! Jjba»*>«:«* R S reu i i a w r. r vi * * i a ««. tv> K w w tafm ut vrntm. ; owi {aasmfcai os* J w J j* '**» ^ Sa^vv,:i,H "Ax/f? wjkixj' I'AMUfci V\r i.jccd^ra *!}*» *»<(*»**& * :f d» j. f o w l q u ia d «ij - # «i i ^ >A U~- ian*- >«c*» *»» ** F F t -.t&c V. s n t m *»B.w w» 'M 'm t nij itti* 9Ttiii!«i afok-&t * I i i T bub f s f lm - i i f r r.--. A»! v - M i?ji w l m ** ^ jwrfoft- KSOi t& i* * 3 * & & 3W *.>, t f a.,v. - a DM sf pl g'- j * ate m - -. r J:;t'3 l S r l h? l:t x i jf & LJ2K?.. f m a k «3 v T aih " -.WBl*h-l ^ ciuhiw* NEW MAW STREET. S ' W F l w t f ^ w *! f c.fwvrw f c 0» 4n»< ^ "*, 3 ***- ^ **r ^ jk ttm te Q -.ip tors^ V l r -ri istoa»jw0 9 i n: >'- ''-' /& /* Ml Mt S«*aw*> t ^. T* s. :' ".'.s r'v ^ K u v.--,;?«w ^ f k l N, t r io rt) : «{*» -» <***» '*? a a s r * 6 ^ 00NO T D E L A Y,'., Q d u e r tis ie ia YOUR BJJSIlfES Ke ene TE oa ntlha oa Sooth Africa ' Rekajie fela.

47 c. :: - M w t u u u urm," j u n e 7, " u ^ ~i * ^ n a a E t ' T s e n a t i v e L a n d ^ % «ccoapjr.bybaseawilill.'.amre tap#? Jabocr to produce fof natives for making them poor.so people la their p ri«r p in * r (that -, foraaional any ground or mil at all. A abeistbe tlx ro a n im far the white bndownek- that tbeir service* can be eaaily *ibbu*tbei» of then right. in lb - '.Lt, ^AUwiatuawhea the feoplo (tan] cheapest and best-adapted tooa-protoo- Then landowoen will then cooperate obtained at any mean rate of God-firm bod), t W gtntk-men - emancipated, rcgtnctited -- j *-* tod triumph- ing machine In Sooth Africa, wt pro- to rtgubte.. aupp&ca, - aad the towia ami wage?. Becam e poverty coold be wtaroed with great' m ajority ant la. th* healing radbnceol the fall pesetocuthlm adrift from all land mining c o w u n je ra ill bo at tbeir be tbc o n ly outcome o f c ro w d in g the u n i election. provided ;& j. But when.wa jfoop lo nch a rod to n a b all reonaetativa or complete mercy. people together without a large ty*then nolena-volet* tee-.. abrtnl 8AtjiR*8 m s m m f f. ; «««, vm must»war uat the visioned ikilled Work taboo «o him. Then we q ir w r a p n v sjr B rit tv R number of stock. force to giv* op th»ir t«r>i* r w freedom and relief at the hick of tin hare - him b* the wool, aad wi ll W e shall esteem it a great mow for the naderu^-t. 1 * ^ convulsion ii a fcaaooed proeptct. We flouriih. " favoor s ir, if you w ill kin d ly B. U. No native reared in the while reo-..v/. ] mostkiowi thatthtsideab'to be at- F IR M JU ST U X IK J R M ' t w M d ajrang frren twopenentmw 3 ^ yourself to plead for US in Bnf, Mr. Editor. J<> it.e.1 taioed are calcubled and logical cffaie.. r J! re- tf* House of Parliament, as you peopl* ear*c the aaw <iod. - Thm.. i (lathe Pretoria Chronicle.1) to be bom from Ac oases which our *J gtan liv-iucitty treatinto the wilderne» They will kooif y(>arsc]f,},al wc have no One. a* we read in il*» lliblr > 1 national travail will set in action. V* * * «? the world and to lro l lt g k op and be w atted between the reprrlc0,a vc 0r friend from the n k th» qocstion became I sccptox was impcrstlrelt Hook reduced FlL «,,. ThiN ath e Laod Bill aa a means to, Union 5 n*-farms. f r ^ ^ Thar willbo b to to State c.,.,, who whrt could take up our Low the white n u n., *, If wealth us headlngbe the men- im vcata while South Africa, and ^ * that we cooh fnrmulat* and xtm. and au their labour will be dt- ram. vithoa, fcar favouror prc- hatred of the Rk-k R»-*» w.u. - m raofanartkle,tl^tho»««itm!d at eventual swreyitiou ol race*, i» the» < «"* * «mnnded bv th. larm^wner. IuJirt, \Vr beg to request that u ^ io g of thu ^ u t IW>.V. Yetcvetl these hwlidgi only, wiklost illusiou which <au be conceived Wh^. m hypocwj and hop- nntamed element among* tbcm wih,n vour cndeavour t0 Ruard our lt>ok.r * ho..b iu n rn. fertlj outline the crnih of momeutous or entertained. And neuly all its.** take to townsand minos and arcak,nlfr>.stvi you V l] kindly invite tliirtfing for blood wliwi ijwi» ^ik 1^m^bontainrfiDtiiiprcguMtRub- spoosora and framen know this. It. pnadp^a which We are their yeogeana in sane w*y. And the,hc ^tieniion of the House to the their new Defem* 1V.r ' I. «< F*ople. know anything of can; by no n«ible means, havo any J 0 1** 'ntot^c whole vast bodr mllbci*ei a ^ to ^ai1 l[u I p rcc s UIe natives an:»*m-, m thoujli wlun tin*!'.* tua Native hand Bill, andfewcr still other effect than to doiible the price of cverytegulator ^ procfa.mcd» «g ^ o e ^ of *lw rfe»r. The abrmct, by lhig Bill. Their fears t b white :..m»,«.! 1 f..< whata disbotical wrolotioo in ocob- loahy-praiuced foodonrt prodocu; to tho (Jape that we inl«d by dm biu bnds^qpcph brthem will U ««e aris<. frcri thrtc f a m p n c tice ori the (.- t i «a»fland-: locw eo^itmithiairhrt im'poacaniddoitrul slavcry opon -all toenaadpate tbo uaure fmm all lw - barren. becan» they arc,» en- ^ m,o fmpw. ^ nioemfootein ~ Y m of -ith M. Vebarely any peoplec1m»1 the nativetribeiintb.tnuisvaal, and ^ Scnrba, at)rt to let lum nrooed by vwt rtretrhw of nn- prr«i-fn-c S?att Uw<k4iin«with 191.1,03 the IWeucv Ko;.!, I b J u v t who to.drive the ]i«tly outragal native cle- P?n uown. Iu*^ J " ^ <» ontiued bod. held by i.~< ^ rtraun r. j "!? i«!1! about... Never,. nrv, wvlh.r ifu- it hfco e* y.,. BUi. chcn koow bow d ^ ly, and- seriously they boot fc wme'cncertcddction for nr.. i bn n x ^ m g th a piero f - n «. by Govemomt and by «b,» i*w. will n.n#i! nithreiinthe rvbc-!»* vm* < i are c t e e r o e d & ^ e l ^ Bill tw l aaiitan^'and self-prcscrv.tm. ^ P ^ ^ P ^. n d you Bod men Uut»ber,.^aaer talks of. brm, jnc ilulrd jrcjito v 'l lanito o:hcr m- Bo!!! Tliu u uoi likr And thisicomplex and most fateful irv P H P R tc rivp W -P K ttj! Amos Bumet, at Jobn - #nd umfom; native pobcj to;- tlw tn-«s or no-. allow such e.il «!w< iaitrum eq l^w at ti» same time. HYPOCRIST IN E X C E L S Is. neibu^g. afraid loudly to pralaim the Union, and he Jtbben about devrk> H ( 1 li r r«t.'iear wnciher in lh< Fm perpetrat'd when' ti. I lieen dexterously converted iiiio gaoer s T tt*-** no1 9**? f«tu r? in this Bill truth even if the heavens fall, by de- mcnt, along their.iwn lines, what kind Su:t olw there will be addilionj! tnaul j,,. jnrjilpf omttet w )0 opl re?iden!, i. Own, or Stott's PresehSttiVfe rollliaj ' D P^tical, ckan-cut re- noonring the B ill If a premium of of fool is it doca he think that t>«t» n scikuuled arfjs,,and if tbbbc ' ' ' arenota profesbkm thev are a reo- condors either to a white Booth five thousand pounds sterling had been speaking to?., lie broke down ever, T w th tii:, wh:: Bor* the Govtm- tun.:»ih] ihanwu! Jeadi. feesional d&ase, whose diamiig'invm ^ 1^ or to tlie acl * ^ rc?4t*on offered for a draft of the.native Land cooccpti-m ther? ootlinrd, and ln i law mmj propom 10 do for thcae people? ipirit of Pe.iteeoat»o thn proportwa o f o ift^am & lffintt *^ mc?* ^ bc ^ re r,b,fl' w* l* wciah reduce tad>.concep- & m uluptij' rt»faied.. ootr*fattort.'',' ( It, however, there will be'addi- ben of IVImmem 'It.: tl, tion vh!nk «s :» n- jh ^5 immediate' result, fand all the at- tioo of Union, eyei^ehfnent of firm- piruiland fiagmenurj n.a n k u» > - ikm lan^tm ihe Fr*o S u it as well, thincs in i-omnx'ii.tl -.He wi'l r^n.o hftm U jpjd.. in 1he*,ol rw,. jxrxi be perruiteit to boy land on d^'tag fcy B. mdiridnal tenure, 'of will lhr> be dftom d fiwn dofa* «o b term' of. r. ' 1 the rr«3«; Free S a it Law? u i j i i i : Ki w W. «dl permit the nto v» k. «b, «c 0bcm<l that in «h«velop opoo their * ~ ow^iiaaa. I. are dboe- Pwjriocrs there b tvwnuoo mde Npha, O.V.S.. apon 1 «tjoer tanas,!» » «< - w ooa Ju m s s W i hatfjh Tbjb> S L ^ i f f i h c r S t a m i ^ bitiet, to' 4) : *6 polaory U w T - M.t e t f J distinct and diametrically-tfically oppoaad to e vh other in «ad> ' iito the t lr io c r pro- Province, aod the d m k betwas S f f i S ^ r b e r M 14tk M «j, a a ^ s iis ssifc-iisswf 1 atthava rio uscb sm. claahndcbm of aative. (M j tkmr ad Sauer'a eltctonl t e n d s are aeo- te wnpli«f oenied,aad of thag btoatai k,! 2 it i2 L t* i * Tl*011su maki^. h i lw p S S I afftha bnd,*od thastofirwakijompe- ooaftniga iato ioaxtrieablr ohaai It are the righu and priyil^w abp^ W tan W tit o tkaj ja Anti-Nati' e «n i i the a «ip n. D * k j of tfce Oaaaae FVe* Stale, wbn pro- Oomprea, cwveaed by a owum.uei. m i d u ^ r v ^ r r *,. 7? litioa, and this ia wb*i the real openbaaooanncaay akl aceially ia aecsred by the aalbia. v a a m d. * neu, you waije ih K M b it with M. w. u. 1.. u. n ; n ^ - T - «- a rt*.. J a m -.-a- t tks. viasa iaaat afiawsmsam kgetoto Losbuv, will be held in IV e h efxm ui b this f a T o o r t r f ^ t h ^ e h - ita d a ^»» «. TVsohjeetof the O n - )a Buer hw fre» «r r ik aatire abovr alltha others. H does oat ecctai# iu o td e rto p n w n e te tta o d k a M - fr e B b t h e h n a a t k a io fa u ^ - i^ n ;,.,>»7ijii if» i. jijiwiw j kj i» ijm.i nu A j w a * ;, a n! 'A t.a» f i i>ii HiMi» i aaaaaafiw th» tooabare of which will pkd^v»t«*,fo r h ia o w ^ aw w t.m!» d ha hai-jt-.w «*>" iils«ftto,aad. a t t o» HlaintcrpreUtim 4 the ianaa m m C a ^ i^ r,w fflft»y»a < F m S w «th e n tlra, aoaoog othes thiags, not to **taw.odpt,l*tt k a P m r n t i n n u M I M u. t m u a r u a t m a i i 4. b t «k ii«d n >, i l a a q t w i U i,,jjf)oso*ip;myoi,ntb)ii,: m... m w *». i l 'A«iWbj a n -... *-.Ko ope i i tht towm aad IndBBtrial D«t put his hand in cold wauf, and bordeos, and these mooatrooa ia- [To bt cow M dj o p t r «ia appnlkaaive of aay -ill /o r «e unpaid native, in search of a jtalum to then native tribe* aod effect* to himself, from the Native.refuse, will do 'the -work, -M d th e raehje h have built up thee jro- Ltod^BDL He.h»beenpaiopedfnll tow * town o.njinn>er wul pay the vinceawith os. j ' Correspondence. TaSsKB& jitioiim vra. *1^ h ^ L n ^ t o i d? a? onrfonaer ojinioonbaot th? invllithem. It t&oeedleis to add, S r.., )».h it* *u* that this o n e sid e d method of.gtopi **** white «ra. real white South Afrit*:. Aa soth-he.?^.''. pfwo^* P PM ^ Pntariaby legislating w w use oar people K b it m i m M tha market, wiu haye W to u there who is m cb a fool as ctorirr. Hew -we And the oonsua«h ada e^ _W iavt that, if -certein u ^ b b b. C T a s ' S ^toiehed. - W c h jv c the honour to to doubf whether-the Free State r**..: Mt in d in n f ftru i h u n lim i lutmitm m m v cf v m n t t 'iw l i-nnn^h tn.,1.1._ r._ Tour*. > sv«t«a, or to hire or seu bod u. na. ' T W < «««. ta. t e l our.people. o d d be!.v i» *» < - «t. jouh. i l h i b bnng them to tbe notice o f «e # ^ ^, 3 ^,. ^ H o o «with i view to obtaining M ^ ^ ^ ^ j bto. t U l wch «rm will be S a d t M t t M l M s b t o a r L a * Q,b e 'E m pire, ii is the d u iie it i t S o u t b A ft i J -, s»ill.im erjayj»je:i OTH t«is M T O ^ ^ l S f m e A C H O EN G O A KE SEt f t o i l t e t ' tatiora «a p n ^ n ta orod to in our ibairs.. e p n j thit the ptisent Bill D I D I G A U M A K O E L E.V? i w iw h m woogtt w»d.h a i In the first p U r t.ie.itstf to. -,^ 4! j *»it h t o.n, pendim r.-r u, T, I r i, w,,, lilr 1^1 point out that the F rtf S t«c rrportof tke afote-mentioned B O T H A T A J O A M A I-A. u V «r * tivesj«5 tfieo«ljonlairls ttf a le d.^,k w. ' a l f g f t J S S i g >w» k a foreiblj aod a*tn»ilj of iw Tfeesty. s subjects in so, w. i : A a la a h o a ke BUe-Betuis. eipnjiialed nndar dvt HilL cja tth w fara.'l^ n d T en u rr krdntrtned- We.are, ait. ^ i 1S S S S S & S i - A. i i S e i S ' u i t ' T M, ' m u z ; T S p lln ^ p n ra v e lth a w h ^ fhb^and ^ i Q. ^ ^ r «n B se rvg j^ w h w -a 'fe w natives, a t e / Vour obedient tenants,...j O lj f J40CHER, Chupo e. tlctsenfi fiorc p * oeai. And. M l. i l l m d jll ho I k J a m w m n M in Onion, ^!«,% «,», to Hcse k a l not I l l o w d IS t e ll land t o a x... P rc jw k ifc w -S. N X Bile Beans ke molemo oa O f d, t t o a t o t o n n o t f e i o «m s 6f tbe ^ r e e ^ ' T.M. Ma p i k e l a, nete oa sebete e neoa ke f c -t t a a ^. ^ M a w d a k E 3 «rial T b J do u b d a jto. S t a t t -U. ; I n d n o..h e n il» > ' Gen. Sec, 0 J?.S. N A Mre Mrs M. J van dtr Walt biu, whose chief' aindf is to drwc the «up» to bo1dealt with by means of ^ ^ 1 no way kindred to, the proposed to leave this law andis- oa Burgersdorp C.P.Kana- I n M M w i h t t a t! * «> «n * '. j w a i. - i w m I i I ' f c u a r t l u n Tb«y f nght for turbed by this BiB we can enter- d,' Z_ZL ko e telele ona a choengoa Bloemfontein, I9«h May, C T ' S L 1 ind with us sinoe tain' na> hope that oor positionof. J J 2 S» d d., «l. p «it k W.Uh a riae tain. i a f l w e ke sididi le caumakoe me a tk baahaat ^ *"* Lt^.v SNO,aoa im e s i > ««. ^ J > wo* t k l pan t «t n111, i» a.and[dd anu l p puu i d iot, fa. w.iu ill eever v e r bbe e improved, il and this L\kft/riiLL Are: Ltrj'-iri and to bring a]] the.w in w h ich.th e T ra u a m l has is a circ um sunce t q 'b c greatly thusioa fela ke Bile Beans. Gocoa bonj-ar.en? ^ They regretted' inasm ncb as U.is coo*. ofthecoemtryactmlly at l ^ that trary io assurance we have tik k li m the tne atsetbpw to get as. l i i u i.. _ j v s n w M 'i.??.? * * B.ffm a m a i m * i k. t, o i - tapem i c» m * «l r.. -*... fzry*,i n«^ a#i. at t a i (The Editor Tsab ea B a lia ) gofitlha kele nyaga di ma* shomcroane kene kele sekooa; me eare ke bona dingaka tsa tlhokago nthusa. r»4hstitouoattte.al ^ b0* * * * 'ka choengoa 4iiedmt liicdenn.aad todoumatka^ k ; : T» miiiito i u '( * *» ) ^ W*. I f * * ~ 'r r ~» e < n a a i«t O» a, f * ^ la th e 'ie c n a d place, there are ^ptjm btito to a very dalioate kego feroga sebete, ka nna ( lo tk iadiafiial ton nw w d 'MloUtinaa U maiiao ll ««B» tod varioto ether prodoeu which tb ofeand t o f aa riv ts liv in g on ^ V o ^ f n t i o a, ^ -Tha mala a tbata, matlho ame m aal -Ofr anattoml eooditioo eaa hare aa d i.lifc livwahk T h u have farma w W dt is private ptofiatj, Satire <)wtoion. lb * Miairiai for a fifala, 'me ganna mashoe THB QIBAT ILLU8I0! S S g B f l mare attracted e a ato the?c B Alaia. m his ghat ym & oa raasboe fela rnogo nna, k* a ftm n m m amrtsff. - w ^._* jt k k %,i, ik , i fetoga mmala. paleloa lekc tiro p b i i ram lu of the»» ' * «in-»octoe«plqyd of lt r oto ie»;wefl Ato, b> h imlm H u to farther «i farther eoap&ate it Exile kesena go bala pa* - - * ' i F *.».» «. F n. s n # «. m m * low o a thb qoeatioo to n q m b nanfniluron.laftla.xaa th e a a lm» * ««lw d r «- W r t i t t rapiri ea Bile Beans ka leka to * with by the p a rt/ftria ijto, r j f j 5 ^ j g a W H B T O S 9 B a r J 5 S O T ' W n nhfie molemo o, *me eare ke fe ta i k a a a lm jy y rs B & m m & Y m S g 5.? 2 S! K w a Z*5 a M t N r H, -The gnat M a at a ftk the letlole ja ntlha fela ka ikn> ikia- T S y bbocr. Who thbkthat a wbea pants * 9and 5all tbe^^ S Other a fa S tiv «S eootry,' * ra»j m thaa tha ^ tloa u v «botoka, u u l u m k kaba u w katla > «> «ka!5 «B t s &. ~ fola ka go d already described they- are l ^ t o h ' d - v «- w-* ; r 1* *. S <n opoo t k ^No we po ifltqtt that the idea w o d d lu, f»- j ib e poritka k thb ability.to sing.raeial and tribal dsfir. M W the Boer a ^ h r i >oga Bile Beans Mrs Van der Walt morah d j g r ^ d 01» k iu am d o b c «: ment and p C T t w tt....,...a^.^ ga nyaga tse pedi gape them in ca p a tjk Paribaaat iadimaited, and ona a k o a la are OSa COga 'uha a c a t a t o M r On sentle. Bile Beans ke one i n o ar -m inat "*«' ^ ~~~ & t fc f t. th a f^ h i Hence this peawtt Na- n!.! c iu ic. o n e o odbirla k broken In tk fnceac j S ^ y j o ^ S J J S S f S ^ * # $ '? ' 10» «* * «e e * w f c * e a M d t o ^ - < & «d '. -> «" ik< gaumakoe, tlhogo le raatllioko otlhe.

48 UMTSHATO. SENGiWE T - RULASHE. - Ngomhla w ^i 2 ku JUNE,_. n,fu Rev. t M flw UM r, u A r t h u r D to u,ut»ynnavl a M*. R t 'r t v o, TsfeN'GIWE wise Xilan^a, d,*, GRAC RU1.A$HK (n e Mj>ohla> wase Nxukwabe.' B >> ibhf o {«- bemi abachla base Diyimani. t a l a e a JSatbo. Brown oa Kuruman,, ax^oletse koa JUrfdele k Krestjtv'e , pic ifitileng.. ueqajakale uenau rau a b g ff tuic ga a roaa ba.uhqiusioc rercn.. «a i U «N» ' g t f W T J f f H a t h i S S - * ickal, OiF-a, rs.s. t 'h ^ ^ 0 tshiam okgonol?, et tsc-npno; es RE BA! A?EL! v I beth -Lirtfci MTtf WtCfiell w U(K?f^te^ire bnlelo Nna kare fare shatise steitdioboew V.93 WdiDgbeJ«^«teSjiqide ndho kothokoite li- f " - to' : efa batho.ba direloamo- "V8??.H v ^ lk 4 v ^ > tn o o gutoe ba eloa mashojane, j^reblttiebqpe, n «k«nol KIMBEULEV. J l :XE.iii, ' g'' ntse go nale mpngoe <o Waubc mo dinning tar-m. Kc Moneho mc kca r««a loin baioadi'' «%!* ^ M i f f l M i r 1! Jerusalem, jaka dijcm.i iwt..kcdara cl '.. Kgarcureeckgwiw ill dilcpcjclolsa ga Solouo S? ntc- ft. jsa cot v. > ^ r «m y f J e s S S s e S S S hrmtljimnokk LE MOST'KV «'*«* n: Ictutsi If mphamnreiy n»hn r * W l» «# i! l l l r Molao 3 oa Lefatshe Lefatshp o 0 o otscr\cpeng tsencoeag oa masimo j mo Parltinepleiig. kc Goromente care lema taka ca mofinr t ihoka o i Unionc, 0 ama tmtp ca qotshcr. mulct l.... (Sefcla sa na Solomon 1,5 *.c o.) Mafo tony<tna f 3 Iroti -elingoxjju kufa: urtifi u ««la ^ n o kobotlong.ea g ago'go V i d o r & ^ i i a p w ' M W a pado a a koa alafa m ih ik e ll ntsi ngempundu wafatx amloino wompu kowake-wacukumisa ngo. w w B f x U MR. A. T S H f c l W E - Izihlobo zake, abcziwemele gishj^ea^ai tl/iajogaqya. ^ i r f t ' e ^ e'rana ka ea aenamaite t humiia'i^uwk'i'eb^vi 'a'siira., imbbl,^>hith>favattfijfm^g» to r ko [!un;:\o ea lebitlcb^c.lelfi C n it, Z senag^utlotmafokoi =* l l, l < 1 ka malalii ollhe so nlse v» u» n i k di iphophothilen* mo " 2 S S 2 S 3 S J? f f S J n a i l moshui c choere'' lob,ooo.m-rnenc ka mqf BtiT.AWAYO.'r isfe'ishfne sa mo- re: Kina maftutlb jg d ls S im ^ nose agoa fcln fa mols. ua Kg-»i t s n «t t o r i, ' < o M Lobcngula It kcotla ca gagoe f n g s c s c 'k lip W e.^ r e ^ ^ f lk lw v f le H ^ ^ ^ w jnera* c n ele gone,,, >dfrjtettto(^oloo^!*telsi it!o fc '***-* EsKEUbS?'-ferHe kgareljc d^e S w K.oDii 1o*fc*>«0oU<meK^a mff-'- pedi di ea nyaland'*io»wlsrthu^ ^ n ; io la o o a P h a t l a l ^.,asud!,su m *Sdae jsaihswta, F i fia- j a j^ tffih jk e b jo.g a a fi.-'j U je in u K f lie ;^ - dikgatlhanooglatmslo. Elcifeoire shoeu baddemogj'rona, ba iler; 'C*ft9e gore meoa ebatho e^y.1 wisnop^etyahkgonpttoeco epe ba dire bosltula. Se lebale go " bfeps. V ^ f n m ^ -umfundis1 MenUa loare Bancho ba lesije wodnfiaabanc^d^ababini,.ba Jtlhabolole ka boga bone. A w Cf>nt1o,1 t s h i^ v i3 # n c,m,^afptclq BWro- giwa gola,iajifikela lolto- m u k T & J U j& p r in ^ ^ jb M le te K i & i J lloltt!t5a<liiigakaf*i J a v t S k i lemekgox'5 enycsenlirtwjc e' ll4j itketwf T»f*e;- 1 I»r iobonagoren, oaamogiela h R lanha I$n- jzao-b*fc s a m g j w t - w * * j,«-j ' ' 4.. 1e h w e ^ ^ ( 56a,,3 vcho!wf dlb<'i 0 S ^ ao (isc(lioe.komaf^longa a;kg4{:olfti.t[ crc qjorago^odirpe t p A io m i& W t! gacoa Ic.^o, &nc{^hjkis](m^cahu coel^;; t ^ ^ ^. g p ^ a _'fillhtlpa.{ sctshanyana;, ^HHW i'fli# AlabtW C oa PhutnegQr! Society) mama'i Iflle Kcre- roena-coecoepp;. K a tt& iija s' kv-jsira Si Joh: John ca.w ia t h o e k A - k a fa s e k a p ^ t o ^ t f in g fa «]ho T, 3 jcmjodtei... ivtulong.. ejc _ Dr.jbatho. bang&fba.. n a F ^ u tu mo S l S S f f i S a v :(»en iiiohijiiail&ioiafreistatil'.'parlemcntenk. hajkl4a**ba sena k -il.inini.i ishipiectbkgotla- ^aeo, batbo'ga!sa^m& rarlemeninjiiii. Mr. Kjtsoivotteldira,USK Si' ba nasbpe fejaja esecqte,.) a il'liik li.yi k-;rpi,:«{ «# I f t g O b c W l e W M j f ^ ^ ^ 11.1 WVsjff mo Xi 1lay Qjnp. 4».i JwtonS!1'1 MAf!lWra'? Jc Qioko»#k>rtt{ c-» k i 30:1 MJItsf. nv? bj»ihbatsfcfii*hf ' ' " *, '1 *tons'flmd* dpner balsadi ba bulcatu L.r ; MaJrrtih!. <f pie * * bi S " " v.' '.?»» r f a lo l^,lhubl ^ctooipimo 'fe* Dertntment' J t o l a tf t,blin61nllrfa' *>ai c ^ r a t t ^ a r e M ^» Prttmer M i ^ T : «orc K go ak.nya gore tshchrtfifb-if'??.'pretoria,'; w '* J,. -w V a '.alir!ls boe ba ifcoatlhai ;" i-qffvfo.tc.n. (21. - G a ^ i h i S! 1 A.ftirf \ fh eo e a n y a td, '? ' " u>n Zl WeraFe^mew <ff.i VUrfmiein.- turfjatv : >1.J koa BoJhav ftatfcatsatonfi. -.ih ii ; 'v'femmc fa b' 1 9? H /^'ao M V TJii0 k;ia S o il n1*m, tsinpini'vnpw c^jriikutll^. go lc Iwn.i, bat a bathsala k?^6'ngtfo 11 >wj 1 < : iihu a *>fc, V ; / ^ lo t s V n m ii Mr. E. H; V r ', ;,, e nnitymhhoi-- I'liilocgonuan 1 usiow?.t \laiu»- Rope f t ^ r o r trata oa koa y 1 jak-aw Je, Meh.. ^ n?^ ;P S P l koena, m o T iirr-c o n /e a tjucbo," tisediol^rfw an.r * " * tld ka got Mo meko n bilo e ragoang otw'. «> h'*' 'G k ito Pojnt (Beacon<fieldVrr. ilc^a l-ka. lttj boiihano,- tvjyi(<rt(rin>( *dw Greco rjhbt.q v ';.ih ikt Road se ; <oaloi rao <sh Jectlang-ka loa hotlnano.- T «llrigoeflilla coiloa faiofh June. '-rfs E! I. Se lebalc go baea Peps Bamandla, bawancanu. *LaSjSMet»-S' i^*w m -rf*

49 I5-] THE"TSALA EA BATHO, JUNE 7, 3- ^ ' l^ T f le J? o p Ie i'.< "Friend E Rapa. tyaiela e Maribgo. ngomhla * 3rd June #miuo6o W a b J n t i - JMGU J. M. MEHI^OM ASE Ama Taliyane ayifjm rne *h' shu kwiraidaka engama A rj fwhk *G:A.reirvwrj«,ud jtau-. j " *» p : cmantla e Afrika.. i ' J f a u n / * hl<jmane (Mr. J. M; Molebaloa), emaaangweni akwa Ndabeni. eai- E Maseru, c Ralipholoiiannr n sixelela ukuti i Tsolii ishicimwn tuinikelc. kuba wabuula u M iiuand IJmi Si»^U KiiiWrtct. ngc Si*ho*a. nangeai Ngesi nr nunaoana nge volgvolo bejabvn.- tfttto fit Offia : Central* Vewn, 5 r6an*- U Mehlomanc umenu ngenxa yokufulela. Xe*obj, rmffflcmt, 'nab*dial i be Bbola ukuba bato- _ * Pit* sou-" A & rw ; Box 573 mele indaba kwi Tsala savuya. E Krugersdorp i Inspekta von, Wnibeek, lilnriafonteic *i yen*! UBMOmboil woknpa alw- TniKTaal Addrr* : Dm 70, Ti»- U Mr. J. Bull Makanana. no sebenii be Munialpallti, kuba >ku- lorij. Mii* Eleanor Mbotyi, iliuhala i f kutya, at*ho smagqira akomkulu. ~ i~i. ~i 'i - i 'i 1 * ' ^ Public School talapa ripumilr *o- buqondwe kwase Tekwi.n e Babereki Botlhe bababatlang Tiro mo Dikepong Two ba Lsteloa go Botsa AgenteoaCone: Mr, L S. GLOVSB. lobatii Babangoe bakakaea fela koa Dihekeng tsa Dikompo- ngene u Mr. 0. Hay Nyovane. ^ ^ [ Lak"k^ M ni bo Kimberley le Beaconsfield, Maina a Metlhatlhelo lemo Menechere botlhe ke a. Be Bern : Rock Shaft a a s s a r 4} * * Hm fcerky: Mine Compound) No. 2. Compound > P. W a lb e k F loor Cotnpoaad J : Mine Compound ) Surface Compound >J. SWAHBON Floor Corp pound f K. Haller * )>. w.>, w,:* i Orf*>. 1fat i f - * 11 U Mr. R-.Zulu Mavl nowakwake raapakati anvatatu nc Nko»i Sila> i j iv - u 1,ilihal*»*e Kalaba* Kraal, ba- T. Molema, Stephen Lrfmya n«* A d v e r t ls t m C D t T A n t l! pumile kungene abatsha. Nanga- Sebopioa J. Nolema baw Kapa se Victoria West u Mr. Petsana boka babe nexesha kona. I Nkosi </- per inch Softie Cafoaa, Hep»U upura ie eaikolweni kungene aba- itakuke ivele Ityala elipambi kwe ; Mine Compound. W \ w. N«Mr. B. Nyombolo iti- J»Ji lika Montsioa»a. Union J. Nicholson «/- par lach Doobl* Colama, Ut- Surface Compound tshala yase West London apae Government. and Mafeklnk I)ivi- * half-p Kapa ngokunjala Zonke ettltiha- aional Council, Floor Compaood IE- GALLOW SHodiAjt Achcrtiuw**1-' la jirakiswa zizinto ngejimo. : S 2 c^ I ^ ho«y '/- perio. per tmoe JeCdomn. -/ Doable Oolisw ^ Mf. Matshilcire, we Presby- Amanqakn. Agcota O.w.^ 01 the OwiUn.,cm n- uke w*la,< inl,uku Floor Cottpoend. SWAltSON ArUditwlbi u beiai la- Siyaruya ukumbona ehamba Impi entsundu e Jozi ibi- W fftstap:com pound T n» P r a t t th* o* J J k,,,kweramen,c v k t kw,k - dibene cb alen i je N U like. CdtnlPorcr a^oti1' '^ ewwuauv loo** becasa lomteto ka Mr. Sauer Stetioa: Canpouad W.J.Ra t t h a * ojflohiaa. Sike mboiw u R»». John Solil* tu b a u scn zakalisa kw aba- Ailnaa. Ike Idihul, * Me Tahetalji, evela e Maxhose- nt8un(ju. TuU+n-Boib, ' Box its Kimb«ri«v ^ M r. F re d. B. S m ith, Ama Wesile akc aquba imvu- jgiteti S333 M arika siza ku- > ekh.p.i U. l. n,, n.. l 6. b.. ck ty a,, e sm o csikulu T T, guquki- Ibiqutywa ngabashuma-. i, _. X lsala ca J 5 a tb -. yeli o Messrs. Mini.Mabula.Gwc- s hlanga.... Icia. Mehlomanc nabanye. A im T u r k pesheya Sflek n (B E R le Y. f o t j i ' l. W1J. Sikt ^abooaun'osi M a * v 'V,-t j Mapasa,kaB»r».l(a Kawala, ka -quare m ile s, k lih a. r.... Gtaieka. lu Palo, ka Himsa. I am a i.,ooo atatw e «n t la n a N kosiifikeapa ««U lh March. «bezis iliv a. ) IQI3i ljyba ncntlanganiso nempi Mosadi 0 bua le r babangoe. -..ys.. ' yase JVks fjocksini nge Cawa, 2/th -.. ^ ^ March,' U^ihlfkaii waya no Messrs. J. M. Molebato.. Uatti irfiir c o ; nru& ynycu 4 )^ Nobhslll WOtltli' A. Gwdcta. S. ^ wwlindaiib., Mgaxa. I Nkosi yabuva ne 14 - r.\ - v i-. - '.. 1,, 10s. 7d. I Nkosi iyanibulcla ka- ( kulu bantu base-kapa. Madi a siamcng ke one CJMl pt'zu iwejcnpalenga siphiri sa bontlc le itcka- V xsaic- sazililela kuma- O Mewis./. L.i>ihe (President nelo ea mosacji. Lew mo-. W a t i l w a Bandla -ma-. S J t f i S g M «* E a S di 3 bopegu e.m e m adi a lungane nqilftnm f.lalebljj-w.-1 FfiB.nii, nabanye bake 8?K<K a siam a.gaakakc 1 [ J i l l j It I K i fir f r i n > ka auer l6 (ii))asinsaleiigi b a n e Mlamuniso apa t e i» J a.» aba a nna montlt'-.kgolsa _ " r y-r-& \. _ '.7 'rnfilaba. Isiqamo salonfo,,!cnd*w( b«itw*1'*nativx lanii atshela sentle. Botihnko j> Jllll. i ' U I(B,-flifii!B,C O IIK TS- T10LUS, x * bosenya nama thata. i,..-*- J ijjf, 5iiie sabona no Radebo ecawr* ri» v * 600Wa-SC n in g m k i epelileyo. u Mf- J- M. s m sifles, pistols, u p n n o R, te. LahQ^BuL J Esirfgqtbo sib) Xakekile, evela ng^ipandlr. ngapezulukwe Bill yonke;, Yonke ip e ^ kwakuko mda c K w'! J& 2 0 p«b,,c U t l a t o n t a n t s e ( a d i l o c o t l b e t s e wana le v a v ih ^ k a h u ra la School pantai k o M r.c H a y Nyo- S J J ^ y a bu^,a vaoe nge 34th March, y*yi I k a d i s e n k a k o t l a n g e e s a b o l o a g j Kolonj k u lo m teto. P a - up-to-date and excellent," inqu- < 0 t l b o m a n a e. ekang dioto tsa!oq& eotlbe WHi U m, btisle, DikoaiU, Dipbsla, Djjell di SnautODo. Ba tla ^ ris ilt Katelatro e e didutaneiio. WtitiotNHO, Hipistolo le la iqo ga R. MULLER. Ndo e c n tag aido a Kips otilk. D.R O S S, JFitlhile a t i f H EJUtt Ea 6 1 go. ntsl kwe mvumelwaoo.ka bo yalo Titshsla iyatembisa. A* Sauer nolsrtartt zoaitexi- W*ko lipaule 0 R*v. no Mre. P. ndawo ziw ye h ra,, N «i - ^ n0«m' r n m ftii u ik 'u ig U.. I,, Koodlo,Mr.no rv A. Gweleta, qem ju SOkuqala n itm te la V. Holebaloa, Mr. u m n tu oro n yam a e k ute n ge - no Mu. s. Sabatnta. Mr. no rs. m umhlabiingadange igqi-sidiuroo nabanye. Yayonganyr* Mu. h. Mm i «mm be ukwenza ingxelo i K o - lwe "P* Mr. A. Gweleta. ' raishonj,sidibanisa ne Ko- - i.» l..m, Dilo tse di dirang botshe loningoku. Ngoku ke u* J n d f lh fl * ^oa ^asa<^ bale bantsi kuba esisiqendu sidesangu- la u a o a. boshula, ke go opa ga tlhomteto lcuza kuhla ntoni f >> v,. go, go tlhoka thato ea dijo, K u z a k u h la 'le n to : y o k o k u - l, i l r ' a i i S 7 t I w?» a ', ;b iw e I P * K ' ba i Sauer policy yomanya- umninawe wayo kuba wayefeke- wlolemo 0 alafang matlhono ifane neyase (Freistati) ^ ngoyise wabo no nina nodade ko a ka bonako le kabotla- Orange w Free 1 i w ustate w i k lendawowabo iv.iiuan ibizwe ngendlela - engeyiyi :vn Pills. J? r*.u 0 tlhacoa obeothaitns i!s u ndwem. Omnyc i«ol,1e uralungu Mamp<h waye- ^tafatse madi le ditshika. kuba. yi Orange Slave iiaie Stat eyona ndawo imnyama de watata irovume(licence) inkosi uosa aiaie maioeise a gomkwi Empire yonke, kwaye yacasa yaroxiswa. ra botsnelo joa mosadi lekuyakuba nzima ukutintela... lom teto k d n a Hjeugokuba. M r% H ' Moa* " lj-c" 1' 1' kunzim a ukurola imbum bu- J ne, 1911 a»a «Kimber!,,. ^ e.entlokwem Kangelani ihtnba amagama enu k0 ca OY3?3 tlnano kt-,:i». ' ne ke choengoa ke tlhog«>yetu ke kukutintela ukuba *" '" kc sena keleco ea dijo. k;- icvolovdo, mpidutvulwa 1 Betihuana imantyi Ibrvula choeroe ke sedidi le go uba S M S f f " : bfetefe.jcwpokimyanga, 7j - Abrahamr cte- wapa u Mantyi Dr. Williams Pink Pills Ka baliwe; intwku zalfi Pala-.'^,'*ia^ ubulclr u Mimtyi wate- di reka, mme eare ka go <It nipaka tse dl Segiloeng.di-mente*: Yjlral^ an>a Bhulu fnbls.tuk'qba isemoe<. o-uyatum- dirisa ka nna ka nna boti- Oppttlu Item Ban, BeuonMd, amhlahsile.& Gen. Botha w""'landk^ ; ka kaba k«fola. Jana ka kodi nmmieiecoe. koanatelecoe. C w- 6JVT- H lte jo w o - molemo o ebile kena Itr Prsheya e New York.u,» iibamhlo-.i uuunu- Nnete fela, gago tsiecorpe. mnuba.ulklb^ U^fe^tengi- pe banike umfundrsi waboisaiiso n8oana eo omo sechoan- & 4* 0* -feta W0»r> okart T U u Jbatebele- ~v.~ ',' SWa ---- '. L 1» -, c._, J -lf ukuba _ wkuba ityalike. IcyO'yabo. vabo bebe- Chong Jenna eo. «a i ) a Oago»tlo edupijak* a. ',.D. FO N ^RO V, U b e n i nidoga u - n,ie a ku^ononiwerh,?kwen*i- D r-w illiam s Pink Pillsdi«r«kMo* Umko«. 1 * di Mosegi..**. - k u b a -iy a kumvumela-«-!!i.irf.u5ul0 yokl,b* 0 n'kkcr ta di rekisioa ke dirofo cotlhe nediilw*. Dinkoi : Ncha- Gen. H e r^g 'ta^ R jn a u h j* ^ tsa melemo. kgotsa dika wuejta, i ^ n i t vake fya; u 6«rtira! Beyers usinge c Ra- romclelob go Dr. W illiams -.^litottt' - PHtod^ PuWiWbjihe ^ ^.ikanq ezi^ kui--teka akuba I Rafu libe ngu- Medicinc Co., Long Street, f. 'j B j U - W» p * i. tm. l b - T» k " e H t a «. * «T> v,. -,.y j. m»i omkulu wemiko^i, Capetown, ka 3/? botlolo K a jt y a u -. i - V i t i j. X, r f c jiw. tmm. N k mfandoyeta t ^ jk ---..ra h n iwti- u ti-u M_ ' kgotsa dibotlolo dile thato- ViK ^ ' " *' * ' ; $ b,,t * b ^ J - * iv W *;v.

50 * r i m e * SJinr mi [t) THS IS A W.EA BATHO, JUNE 7, I? I3. g f b, Q d. A ; O l i M f i m C O I i w n n it if-t it. I n r i n I /T S 1 3 J7T I Z T l ' W f H IT W I * BJKataBKSBISJI8!3K!l3KSCK^3 timr«k!ksk5s S K ^ isiuii'juiiia, SETIM LA S I f t f i p f i A eo, CliliLmAN WTOTOnn^ Phatlbo e DtsiBtai^ea Komponi co e batla Babereki. Tiro eotlhe e mo pepeneneng. Ca go teng Mekoti. M D U O : Go theogeloa ka Ditseia tsa Maoto. Pafakrono U Irtsatsi: Balaisi: Kokopane j d ; Boro 2d. ka fotu, I/- ka moairna mbn o roo tala (Bloo). 6d. ka futu, 3/- ka mosiraa so bof* lefika. 0>kguO t, Ot «>»a :.uar«di rckoe. Terena (go ora 8 MH-* r o ea Coilinan) lc wbago p. de lekoe. y* u ibolw. ia, p^w.ojr tona. I<cting ka Short a!< r*koc Caie of a-.transfji ' i ' Co.. Lotatsi.. h.-ong EA PEI KA W EK L T S E P E D I Eang ko go A. J. FLEISCHER. Koer.e A G E N T E E O M O G O L O ;O A P R E M I E R D I A M O N D M I N E, «0 * T S B E C H u A N A L A N u. W. I COOPER,!"? Morcki'" a Ditlharc, W e s t - ^ n d, S I M B E R L S Y, ( U ken Mafikeng lc Zccrust koa MadiJcoe.) : Hase Sfitgfiantgo Feela ke Mane' 4 1 Tlang mona h a RAMOSA le ikholisc ele Iona. : Re'nalfc.li$lahlp tsohle tsa niefuta ea tsona, empa pmonarehlaigptlsamesebetsi, il.u M W E, MARIKH06, DiETA,.DIJASE' TSA MESEBETSI O n ste L e B e c o n a k i b ik i s ; s? telcle^thata. ebile oo setsa LE TSE. DIM TSE JOALO. lemogile thata go ba akanj etea ditlhtre. A ko le ic mtuiuuo ea boo# e ntsaoi;.,, Dikobo! ' i)9iobo I! Dikobo! I! 1 C ooper s G re e n Pitl(Pile e itsen,; g tlhacoa mala) letlojaria Taiere. * \.'MaloEaTioraSod fihla dikobo tse esong _ ho bonoe P e c to ra l B alsam (Molemo oa Digotlhola), 1/6 le 2/9 botloi«. i mona Afrika : -tse tsoanelang Marena. Na hase ntho Influenza m ixture (Molemo eago tihac<* Madi) dto tumueng e makatsang.ho utloa hore re nale dikobo tsa borena thauituta oa go COOPER, Bctloio o iimolola ka 2/- a cc go io/. I tse j ang kekeng tsa fumaneha Wenkdeng lefe Mo let ekaw oeue b<ldkoe lebongoe jo ho go choenyeng * Iu p i i k,efe m 0[^ A f r ik a hacse ho ro n a fpei a je d itj ai e Lhakanyets^raH!,US'.o_ e e wmnttjthata mo lew.nfct.ecg ja j otn,t lx. n in ( f fcq AnL ga^os KATLHOAl'LUOA TSE D I OKOCOLOCOKX& tsa ho eta (Travelling Rugs) tsa 35/-, 40/-, 50/-. Metsoalleemengata e re tseba hantle ka ditjale tsa rona tsa mafumahadi tse jang 50/-, tse ke keng tsa fumaneha mona kapa Johannesburg. eo gape co Ttinsa Tfiota. Metsoalle, 1)bhle ba ipolela ka mekhoa e itseng le e itseng, empa rclchopotsa h<3rc tsena ha ho moo le 3a ba agileiig kgakala r te ba mo koalela ka pose ha romele madi ka di fumanang.haese fe tla ho rona mona ha ba bele botlolo rjoo le ngo<* 8*kisipcnse ea pose a godimoc. RAMOSa. Ebile re na le Kila ko.» Semming Street, BELGRAVIA. W. R Cooper, C1CFI LE KEREKE Ei likcooi, K o a. w e s t E n d. K i m b e r l e y. W. M. O u t h b e r t & C o., L I M I T E D, The G reat South A frican Boo! Sa kagonaea T lh a k i tse dlslaneng: ka Tlhoatlhoa tse dl okocolocoene., Tlhaio taa Bdwreki uo rimmola ka /6 T iiiko t «B»oa t*i Mfkgabo go simolola ka Iui6 Tlb*ko taa Maledi le dubu«e go aimolola ka # o/i jlh a k j i-a 15isiiuanele BtaeisanaUa S^kolo le Tahipi ka Tlboatlboi txe at osocoiucoent. Viii? lo Hebite^le U LcsiTRe ila Io Hssedlw 1!!I Guthberi & Co M e d, li. L u td tsiu iioic. ffimkerlev1!! B1TLSSG!! n, LEO! DITLHAKO! M illie! C e n t r a l S b o e d o ^., 2 0 c LOWER JO NES STREET. Ka fa tlasc ga Tleiokoi i n.llak O TSA/KONA TSA BATRA i. Ila iiuii.-dii.. «*l» m g.go... k a 9 /C I»;Tl.HAHO TSAl ROXA T8A BANNA ' di nam e, di cfcipu roe di thata h a 1 2 /6 D1TLAAKO TSA 'BONA TSA BANNA n a di am iai:h ni taa meilobo lr. t-- go U>maea.. k a 2 /6 i UaTHLO A BASADI a<j*.j>hauhimahaab0qa difenslere tm.oci><ii iw ed itlh * k n ^t«e dl ntle. ITiHLEK! ITDME1EIC!! TITIMELEBO Lo le bone lebenkele mo lo ka rekang ditlako tra l i n. CENTRAL SHOE CO \ ' I. lim td, luiian. Hewson Bros., Fordsbnrg (Mo Mokhoatheng o eang _... + Croffn Mines.) Mawenkele a mang a rona a MARSHALL LE ROODEPOORT. Rekang ho ona feela. FA OLE MO JOHANNESBERGE 0 NO TLa MO BANKENG EA RONA. Banka ea Koloni le ea Foloka ea. Ko nijo ai1 ea A friea, Ltd. Enalc polohlo c cdirecocng Bancho fela. TI.OXG ki tlo go re. bona me fa lo tlhokago kntla, koftle Nbn? lo<o*lonjana loi rona lo In tla lo bolelclan? GOTMIE kapi Banka e. 0 ka pimolola go bolo»a (Sbdcng t* tlhano) ljfa elo go feta m >Ma mo lokoolong jaka orata. lie tadisa " I mo le^golong raatsajiilio mo lowlang loa polokelo, mad ajago o kane oa bona kafa oratang. ' Ga rc baik; polek) pele gc o uath laccoionioi Banning s Trnst Co. oi Africa, Ltd., C orner SIMHONDS & 5&8EET STREETS, P. C. B o x ^ J o h a n n e s b u r s. anna, Bonang Fa (Wenksle eo montls ea mo Eukvms po lebi Post Omc;) Ji ij ej iro KYALi. tg atsi U e\ SELALSLOffS. Ke ka (0 abomola t>fc ku ct>- ka Muuoto go» loa Pbognog. o.ta go Lema kgq oo u e^ Diklemeog. Re ka go baakanyetsa aparo t mfttulr Eoi jie i*edi thau thsta, T w J b-reki. Lefa U «* hailepai'a eotlhe D ka reka BAKI, BOROKHOE. H E ilp E, * DITLH A KO. a H U l^ H E. ROUORO, kgone ct.g sa Banna,, lela ae O t» batlang U tla fe litibda. Re rekisa Thoto t «Banna fela r«fo"* >'1' Bana. > E I R o m Ltir'ak^in*. v k < r «<!;rla feu.'jmta U rate 'r,an lo itlhophev* ka lo«i mn pa W A L T E R H. A D A M S. S ie g e l i i i i l t m i a r v - iu t t i-ojt o rw (j;"-1, De Beers lioad, KiiabarleT _ A PARO Tsa MOTLUNG ZomeiBe, Diliakane, Khai e Choen, Flat elete, D cale,' Dikobo; Dikanshn, mecoalo iehekgabo, &o., tic. P A K A le D IT L H A K O Tea Banna le Barimane. \. Dipaka, Marakbo, Bohempe, Bijama Aparo tea koa teog Bohutebe, Hrnsipaue, DitaeleSakatuku tsa Selika, IM E C C A L O ea Bahnmagtidi, le Banyetw Kostumo tea Vleaaee 'e Dibaki, Diblooai, Boetrok*, Khai taa Ditahca Msaka leog jalo. Tee do Eiametaeng $o.coalo ka M A R IG A le S E L K M O.. Re Koalele w tla lo romela Kataloko ea Ditlhoatlhoa,' p O LIVER & CO., i^ o /s ra.-. O r% We rt'an yaur moatj if yon are ujlcompltteljtaliified witi joarpmki::. No connection with any other Firm. O ne A d d rejs o n ly :. IDor 853., 73/Burg Strest,JCAPE TOWN. Mmt6t le Boupe ja Di^akoa b u-mu ue til kpta. ' ' Mocoko oh Transfala o eeplocoeng Unidi o o'.'tlhobocoeng, Boupe jo* Sccoana loja mabele a maaeaanekafa oa mmidi le M<jroko. MATHAUSANTE A DIKGETSE KA TLHOATLHOA TSE DIOLENG.. ;r, Mmidi, Mabele. Bonpe jon Mmidi No. 1 le 2 lc lc jo bo. aa fefroang, loa Sekgooa. Furn, Habere. Mabcle a Massane, Korotij;, flaraso ja'o, jalo. Gontdntn ( (io romeloa ka pela koa Btabcneng aefdlo aefe a Preisetot* Koloni k» tlhoatlhoa tse di fokodicocng. Re ka go romela ditlhoatlhoa le Sampole fa u di batla. Di tla ga kgoedisn. Ka bon'ako lefa ebile o laeditae bobotlanyanyana. Koalela:. -. Conning & co s y B a a n a n y i S a D l j o, Box I, Thaba Ncho, O.E.S Ka nogala ', CONNntG, Le koa T h ab a N cho S ta tio n re ted&i'w " Ijra'" I H e n t i e r s o n, Selaga Sa Ga Emsesamyane. K E SHONE W b fo f c A j #haak.nyang Dinama ka kalo th1oko,c t-ka Dikgdmo le dilo ts» di t^maeanj. SELAQA sa ntlha* = T E A B A N C H U. = s i.. o - \ C k S B h H b I

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson eight What are characteristics of chemical reactions? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

o Alphabet Recitation

o Alphabet Recitation Letter-Sound Inventory (Record Sheet #1) 5-11 o Alphabet Recitation o Alphabet Recitation a b c d e f 9 h a b c d e f 9 h j k m n 0 p q k m n 0 p q r s t u v w x y z r s t u v w x y z 0 Upper Case Letter

More information

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1979 Form and content Ann A Rahim Khan University of Iowa Posted with permission of the author. This thesis is available at Iowa Research

More information

2 tel

2   tel Us. Timeless, sophisticated wall decor that is classic yet modern. Our style has no limitations; from traditional to contemporar y, with global design inspiration. The attention to detail and hand- craf

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f C H A P T E R I G E N E S I S A N D GROWTH OF G U IL D S C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f i n a v a r i e t y o f f o r m s - s o c i a l, r e l i g i

More information

Ranking accounting, banking and finance journals: A note

Ranking accounting, banking and finance journals: A note MPRA Munich Personal RePEc Archive Ranking accounting, banking and finance ournals: A note George Halkos and Nickolaos Tzeremes University of Thessaly, Department of Economics January 2012 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36166/

More information

Results as of 30 September 2018

Results as of 30 September 2018 rt Results as of 30 September 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v e r s ion

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson seven What is a chemical reaction? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading Informational Text,

More information

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 Lesson 033 Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 MEMORY VERSE ROMAN S 8:28 And w e know that all things w ork together for good to those w ho lov e God, to those w ho are the c alled ac c ording to

More information

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses.

The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. The Ability C ongress held at the Shoreham Hotel Decem ber 29 to 31, was a reco rd breaker for winter C ongresses. Attended by m ore than 3 00 people, all seem ed delighted, with the lectu res and sem

More information

LU N C H IN C LU D E D

LU N C H IN C LU D E D Week 1 M o n d a y J a n u a ry 7 - C o lo u rs o f th e R a in b o w W e w ill b e k ic k in g o ff th e h o lid a y s w ith a d a y fu ll o f c o lo u r! J o in u s fo r a ra n g e o f a rt, s p o rt

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS Lesson Ten What role does energy play in chemical reactions? Science Asking Questions, Developing Models, Investigating, Analyzing Data and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Functional pottery [slide]

Functional pottery [slide] Functional pottery [slide] by Frank Bevis Fabens A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts Montana State University Copyright by Frank Bevis Fabens

More information

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP.

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP. F R A N K L IN M A D IS O N S U E R O B E R T LE IC H T Y A LY C E C H A M B E R L A IN T W IN C R E E K M A R T Z -PA U L L IN C O R A O W E N M E A D O W L A R K W R E N N LA N T IS R E D R O B IN F

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A Ήχος α H ris to os s n ș t slă ă ă vi i i i i ți'l Hris to o os di in c ru u uri, în tâm pi i n ți i'l Hris

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

A new ThermicSol product

A new ThermicSol product A new ThermicSol product Double-Faced Thermo-Electric Solar-Panel TD/PV & Solar Tracker & Rotation Device An EU-patent protected product TP4-referens.pdf D o y o u w a n t to c o n v e rt it i n to G re

More information

The Ind ian Mynah b ird is no t fro m Vanuat u. It w as b ro ug ht here fro m overseas and is now causing lo t s o f p ro b lem s.

The Ind ian Mynah b ird is no t fro m Vanuat u. It w as b ro ug ht here fro m overseas and is now causing lo t s o f p ro b lem s. The Ind ian Mynah b ird is no t fro m Vanuat u. It w as b ro ug ht here fro m overseas and is now causing lo t s o f p ro b lem s. Mynah b ird s p ush out nat ive b ird s, com p et ing for food and p laces

More information

Element Cube Project (x2)

Element Cube Project (x2) Element Cube Project (x2) Background: As a class, we will construct a three dimensional periodic table by each student selecting two elements in which you will need to create an element cube. Helpful Links

More information

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - -

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - - -. ' ' " / ' * * ' w, ~ n I: ».r< A < ' : l? S p f - f ( r ^ < - i r r. : '. M.s H m **.' * U -i\ i 3 -. y$. S 3. -r^ o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & --------- c it a- ; '.(Jy 1/ } / ^ I f! _ * ----*>C\

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name

Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, 2004 Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name DO NOT OPEN THIS EXAM UNTIL INSTRUCTED TO DO SO Each asterisk () is 5 points. There are 40 s, for

More information

Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: December 15, 2016

Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: December 15, 2016 Welcome to the Public Meeting Red Bluff Road from Kirby Boulevard to State Highway 146 Harris County, Texas CSJ No.: 0912-72-340 December 15, 2016 No formal presentation will be made. Seabrook Intermediate

More information

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

Solutions and Ions. Pure Substances

Solutions and Ions. Pure Substances Class #4 Solutions and Ions CHEM 107 L.S. Brown Texas A&M University Pure Substances Pure substance: described completely by a single chemical formula Fixed composition 1 Mixtures Combination of 2 or more

More information

What is the periodic table?

What is the periodic table? The periodic table of the elements represents one of the greatest discoveries in the history of science that certain elements, the basic chemical substances from which all matter is made, resemble each

More information

Made the FIRST periodic table

Made the FIRST periodic table Made the FIRST periodic table 1869 Mendeleev organized the periodic table based on the similar properties and relativities of certain elements Later, Henri Moseley organized the elements by increasing

More information

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if 042 9.9 L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y

More information

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND FOOD SECURITY Khalid Abdul Rahim. A World Leader in New Tropical Agriculture

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND FOOD SECURITY Khalid Abdul Rahim. A World Leader in New Tropical Agriculture IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND FOOD SECURITY Khalid Abdul Rahim A World Leader in New Tropical Agriculture IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND FOOD SECURITY

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

Speed of light c = m/s. x n e a x d x = 1. 2 n+1 a n π a. He Li Ne Na Ar K Ni 58.

Speed of light c = m/s. x n e a x d x = 1. 2 n+1 a n π a. He Li Ne Na Ar K Ni 58. Physical Chemistry II Test Name: KEY CHEM 464 Spring 18 Chapters 7-11 Average = 1. / 16 6 questions worth a total of 16 points Planck's constant h = 6.63 1-34 J s Speed of light c = 3. 1 8 m/s ħ = h π

More information

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone.

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone. OUL O GR SODRY DUTO, ODS,RT,SMTUR,USWR.l ntuctin f cnuct f Kbi ( y/gil)tunent f 2L-Lg t. 2.. 4.. 6. Mtche hll be lye e K ule f ene f tie t tie Dutin f ech tch hll be - +0 (Rece)+ = M The ticint f ech Te

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information

Provider Satisfaction

Provider Satisfaction Prider Satisfaction Prider Satisfaction [1] NOTE: if you nd to navigate away from this page, please click the "Save Draft" page at the bottom (visible to ONLY logged in users). Otherwise, your rpons will

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

gender mains treaming in Polis h practice

gender mains treaming in Polis h practice gender mains treaming in Polis h practice B E R L IN, 1 9-2 1 T H A P R IL, 2 O O 7 Gender mains treaming at national level Parliament 25 % of women in S ejm (Lower Chamber) 16 % of women in S enat (Upper

More information

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m

S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m N a m e ' D a t e ' S ca le M o d e l o f th e S o la r Sy ste m 6.1 I n t r o d u c t i o n T h e S olar System is large, at least w hen com pared to distances we are fam iliar w ith on a day-to-day basis.

More information

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Langdurige metingen Deurganckdok: Opvolging en analyse aanslibbing Bestek 16EB/05/04 Colofon Ph o to c o ve r s h

More information

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v

More information

! J*UC4j u<s.< U l*4 3) U /r b A a ti ex Ou rta + s U fa* V. H lu< Y ^i«iy /( c * i U O rti^ ^ fx /i«w

! J*UC4j u<s.< U l*4 3) U /r b A a ti ex Ou rta + s U fa* V. H lu< Y ^i«iy /( c * i U O rti^ ^ fx /i«w p ) X 6 @ / [ j t [ l C ^ h u M q f» -» - * / ---- ---------------- ------ - Muuuka y Um tq/z/h*. Ik M tu ^ t j a s ^ #/ Jjfif*.! J*UC4j u

More information

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Chemistry 05 B First Letter of PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Exam last Name Name: 02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Lab TA s Name: Question Points Score Grader 2 2 9 3 9 4 2

More information

Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating

Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Why all the repeating Patterns What Patterns have you observed in your life? Where to Get Help If you don t understand concepts in chapter

More information

Root behavior in fall and spring planted roses...

Root behavior in fall and spring planted roses... Rerospecive Theses and Disseraions Iowa Sae Universiy Capsones, Theses and Disseraions 1-1-1949 Roo behavior in fall and spring planed roses... Griffih J. Buck Iowa Sae College Follow his and addiional

More information

Сборник 2 fhxn "HeHo, Dolty!" HAL LEONARD D/X/ELAND COMBO PAK 2 Music and Lyric by JERRY HERMÁN Arranged by PAUL SEVERSON CLARNET jy f t / / 6f /* t ü.. r 3 p i

More information

Chemistry 185 Exam #2 - A November 5, Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Chemistry 185 Exam #2 - A November 5, Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

1 Genesis 1:1. Chapter 10 Matter. Lesson. Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. (NKJV)

1 Genesis 1:1. Chapter 10 Matter. Lesson. Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. (NKJV) 1 Genesis 1:1 Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. (NKJV) 1 Vocabulary Saturated having all the solute that can be dissolved at that temperature Neutron a particle with no

More information

A Hallelujah for My Father

A Hallelujah for My Father Univeity o New Mexico UNM Digital Repoitoy New Mexico Compoe' chive Reeach Collection and Data 1312011 Hallelujah o My Fathe lan Stinge Robet Fanci Follow thi and additional wok at: http://digitalepoitoyunmedu/nm_compoe_achive

More information

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism Periodic Properties Atomic & Ionic Radius Energy Electron Affinity We want to understand the variations in these properties in terms of electron configurations. The Periodic Table Elements in a column

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

Department of computer engineering

Department of computer engineering Department of computer engineering Report On Seminar Use of Open Source Software in Academic & How to setup Open Source Technology Club (OSTC) in your Institute Date & Venue: 23 January 2016. OM Engineering

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

Radiometric Dating (tap anywhere)

Radiometric Dating (tap anywhere) Radiometric Dating (tap anywhere) Protons Neutrons Electrons Elements on the periodic table are STABLE Elements can have radioactive versions of itself called ISOTOPES!! Page 1 in your ESRT has your list!

More information

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering: I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: 02-0752 MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST

More information

SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y

SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y 1 9 8 9 ABSTRACT S p u t t e r i n g f r o m a L i q u i d - P h a s e G a - I n E u t

More information

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17)

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17) CHEM 10113, Quiz 3 September 28, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information

C R O F T O N S C H O O L K I N D N E S S A M B I T I O N D I L I G E N C E

C R O F T O N S C H O O L K I N D N E S S A M B I T I O N D I L I G E N C E C R O F T O N S C H O O L K I N D N E S S A M B I T I O N D I L I G E N C E K I N D N E S S A M B I T I O N D I L I G E N C E W E L C O M E T O C R O F T O N S C H O O L S I M O N H A R R I S O N H E

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings.

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings. T H S PA G E D E CLA SSFED AW E O 2958 RS u blc Recod Key fo maon Ma n AR MATEREL COMM ND D cumen Type Call N u b e 03 V 7 Rcvd Rel 98 / 0 ndexe D 38 Eneed Dae RS l umbe 0 0 4 2 3 5 6 C D QC d Dac A cesson

More information

and the ANAVETS Unit Portage Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada May 23 to May E L IBSF

and the ANAVETS Unit Portage Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada May 23 to May E L IBSF t NVET Uit 283 IR FO RE VET ER N N N I MY NVY & R 3584 Pt, Wii, Mitb, IN O RPORTE E IL L I GU VET IF N ENG R H LI E My 23 t My 28-2015 R LE YOUR ONE TOP HOP FOR QULITY POOL UE & ILLIR EORIE GMEROOM 204-783-2666

More information

Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL LISTED H NK O. PR D C FE - Re ove r fro e c sed rea. I Page 1 Rev A

Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL LISTED H NK O. PR D C FE - Re ove r fro e c sed rea. I Page 1 Rev A Instruction Sheet COOL SERIES DUCT COOL C UL R US LISTED H NK O you or urc s g t e D C t oroug y e ore s g / as e OL P ea e rea g product PR D C FE RES - Re ove r fro e c sed rea t m a o se e x o duct

More information

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts)

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) CEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) Name: -------------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

How to construct international inputoutput

How to construct international inputoutput How to construct international inputoutput tables (with the smallest effort) Satoshi Inomata Institute of Developing Economies JETRO OVERVIEW (1) Basic picture of an international input-output table (IIOT)

More information

Chemistry 2 Exam Roane State Academic Festival. Name (print neatly) School

Chemistry 2 Exam Roane State Academic Festival. Name (print neatly) School Name (print neatly) School There are fifteen question on this exam. Each question is weighted equally. n the answer sheet, write your name in the space provided and your answers in the blanks provided.

More information

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2...

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2... Math 3298 Exam 1 NAME: SCORE: l. Given three points A(I, l, 1), B(l,;2, 3), C(2, - l, 2). (a) Find vectors AD, AC, nc. (b) Find AB+ DC, AB - AC, and 2AD. -->,,. /:rf!:,-t- f1c =-

More information

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i Automatic Generation of SS tag ed Geometric PP red icates Aleksandar Nanevski, G u y B lello c h and R o b ert H arp er PSCICO project h ttp: / / w w w. cs. cm u. ed u / ~ ps ci co Geometric Predicates

More information

FINAL EXAM April 26, 2004

FINAL EXAM April 26, 2004 CM 1045 (11:15 am Lecture) Dr. Light FINAL EXAM April 26, 2004 Name (please print) Check your recitation section: Sec. 21 5:30-6:20 pm (Popovic) Sec. 24 3:30-4:20 pm (Giunta) Sec. 22 6:30-7:20 pm (Popovic)

More information