A. H. Hall, 33, 35 &37, Lendoi

Size: px
Start display at page:

Download "A. H. Hall, 33, 35 &37, Lendoi"

Transcription

1 7 X x > - z Z »»x - % x x» [> Q - ) < % - - 7»- -Q 9 Q # 5 - z -> Q x > z»- ~» - x " < z Q q»» > X»? Q ~ - - % % < - < x -X <<»» x? x »7 25 > Q < 6? ? Q # > z ») 7»)-? 6 X < -- < - 9 x/ x ?» -?# } <>6 - -» / % - >- Q < > / < - > # »» 7 7 / > - < < 2 9 7» - q -9 5»- ) - 2- X 7-2 9» - <» z "» <» » Q < - Q» - - " X > X X 5 9? X X " - - < < -» ? ) >9 x >9 - - / 2 5 z - x "» - " 6 " - " x - / ) z Z - - } q Q ) / 5 / X 7? X - z -» 5) - = - X >> 2 < < - - -x ) / 7 -- X » ] <»--> - - ) - < 59 - </ - -#» <<? X - x5? - x X/? x X > - -» - X 9 {) " / Q 25 " "» " %6 - - ] q X <-< - < -x»? < <» x - x 6» x 2 <? 6 6 >»» 6» -» - % >»- - < -? -» >>» / 96 ) 2 " 6 > 6 - X X X > 5 < - Q- x - > x x /? Q - - >>> -» Q- / - ) 7 #<6 - x x x } x - #>x)»?» -» " --» Q> ) 5 x» - -?» - " )- 6» <]» < - 9» - <»»<» < - < -»»»»»» /- = >-» - < x- >- x X 5 X X >»?? X > - # - >» / - -» - < <7?» "» 7>- x>< -X> - = - - < 5=- " < Q < 6 q »?» 6)» - -»2 -- -» -? X 6 q - <X) X / <x» < > >< 5 X? Z ) - / <- " / - / - - <"X<- 29- z? < ] 5 - q > - - Q Q - - -» X»» ) - > - % > 2 x 5» / x » 6 x )» x ) X x >» 2» Q x» X 6/ 6 2/9 5 7 X x 56 x 2 ) x x x x - - <»>- } X x - - x - ) ) x - X Q - ) / - ) - 7 X < - -»» x > - X - - x ) 2 x 2 / >»» - / ~ x 6 6» 7- X - - ] <9 - - X » <» - --»> -- /-q 7 x < » -%?<<»- <? > x > 7»? - " " ) -5 > - > > > " - - <> - 5 x x - - X - 2 Q» # -»» -» -< x > x <» >-»? / - x x x x q { - ) x 7 q " / q Q - - X X - - x > x / - x» z >x 9 x 2? >> ) -» -? x { x»-» {- "» /» X >> 9 > ) 9 27 Z x - -? x - ) ) x - % -» z - q? >» - - 5» +-< X ><> q ) - - q q 2 > 2- - X - x > / xx ] x >» > x 9 7 ) X x q - X x x- - ) 9 >> x#- z < 6 x X - X 7»< X > X X 5 > #» - > 2

2 2 97 x ) - - x - < - x q ) x 9 97 >) 9 X) ) q 9 - )x "x " 2 22 x x - ) x x - - > > -- > -- x x - -- x ) ) - - q - x x x ) 5 2 Q 7 Q < - x < < q ~x 26 - ) x ) ) 9 x x x x x x? x > > - - x x > x x Q - - ) z ) + >" - -xz z ) 9 - x - - ) - ) 9 x q ) ) - x ) z > - - z - 9 " - - X»? < z 2 5 / 9 > = -? << X - 9 /- 2 9 / 6 x x < - X 6 / / + ) ) x 9 5 / 2 / --< < z - " x - > x - ) }> - >) ) " " x x - x - 5 -» > x - [ ] x - > - x ) - x - <? -- ]7 ) <) ] ) - x - ) - x / ) ) x x - - ) - - )- - ) 2 -» - - >- x - - > <- - z x > z 9) < )) - x x > 77» z x ) ) q x- - { ) - x - <- x < Q x x X x - " % < < Q xq x < x" x " " - " 5 z Q - ) z " q x x - > ~~ X [ [ z - x X <> - < z - X / q x z - --

3 2 97 > >) )) - x > {» > - ) > <» ] ] < ><- > << > - < -- - >)> )- - 7<>» <-» - > > - > > >- > < < x - Z = -9? < Z q " - Z ) )> >- " < - <- - - x» < < > ) <? x - ) < 25 " > 2 <- "X }» >> > ) <> < -- ] < < > - {» --»-- > <- < < <<<- - - )< > ]> <» - - ) - - < - >{ - - <> <> <» <» - - > ]> - <-- > -> - X )> - < - < >) <» ]>» > > - )> - - < -» > - - > - > < )> > > - - ) -> - -? - 2 < > <» > x -- <] <) ) - - <- < / <? 7>7 - < < > << - x < 7 <? - < > / <- - < <-» - 7 > <) - < ) ) > q > < - - < >< - " -»x - x ]~< ) < > x ]) - < -) - - -<} <} > - - x " 7 -X >- - - X > ]) > ) x 2 < 2 < " - x )) x x <> #? > > - 2 > - " 5 - -> -»- < <» < > << - ) - >}? > X> X > " -» - < 25 # X) >-- > > -- - " 7 ><» q - << > - - ) <=» [ - x > 2 7 < - x - <>) x > < ] - > > - ) < - <- /) ]?< x < - x q - < ] - < - <X)] - / - - q < ->- x » x > =- - < - - ) ) > > - <x < > < ) < -> x - - q - < ->> x) < - < > <> < - - ) -- - > - < -? <» < - - > - < 7> >» 22 < - - <] Q x z? > > - - ) > > - -» <? > - <» < < > - < ) - - ]> < < - " 5 > x>- 7> - -- ] x ><» 7» - - > q - - > - > -»? > )» - ] ] -> ) - > q > <> < x >) - - ] ] > > < - - < " - - ]»> ))<- ]- 5 >) x <- [-» - >- - < -- < )»- " }-] x q > ) q - -" - x[ < <- < -> - ~ - > > - - > < x -< < - - -> ) - > - ) < - > z ) - - < ) - q » ) ] - -~ )<-- -- < - x - -> - - >- -> < -< ->» >-x -- ))- < )> -< > - - /- - q - > - > - --» X X» < > x ) >-- - ~ > x " > < ]? - - z < » - - /» 5) ~ - / - ])- - q >) ) > < < z > - - " < < > - ]< - - > - q - ] ] > --- <<» < - - }> < - - < q < > " - - > -» -<5 - - " > - > - x - < -/- " <- X ) -" > " - x < -) - < - -- > <- <- )- -< - - >>» x <) - )? - - q ) » - ) <- - - > - - X < > - - ) > x - 5 > x ]>> - - < - - < ] < - ) < < " -" - - -~ " ~ > ~ -> - - -q ~ < < < < { - - x / - < - x - -» > - -- z --» 6 - -< - " - "- X > - X q 5 X )? /- x/ < } q X <> - /6 X 5 <» z < > x - - -»> -x - - > [ - Q x < - <X - q # / -?/ / 7 Q - x 6 -> xx > > - > x = ># X < > / 7 - x " - - x z / 6 z 2/9 / > 6 x

4 5 ) > 6 > 6 ) > 27 7 " - 2 > ) X ) ) 66) X ) )? x q x? < > >X>) <>- Q ) > - - )> < < >-- > X / - < > " < - < x - x)"- - x < x -» > <- < -» > 2 > - )>< ) > - <- - } > ) > -» }» 7 > - ) > -z Z < Q - " - X > Q " X -» - >-- ) < 6 - } >» ) - q? <) < > - > < 9 X 2? -- X - ) ]) ) ?{ $ X "> ) - " ) Q Q Q < x )" <<" " " " " - " < - "- 9 -? ) ) - > < - Q [ - / < 6 ] 26-25< Q q -x <> " x x x x x 67 X 2 q < { x ) x ) - - " - "- - X < "] - - " )- - > / < " 6 - " ) ) " q») > " ) [ > " " x x <> " - <- - - )" X )> < < - ] - X >> > - 7??< [ = - x - ]> X 2-2) < -- - x? ) X - x x ->- / x 5- )- > )5 - - " > - x Q x )-? > x X - " - ) q < - x ) " " X - ) - - q - ) x X X X ) X - --> x - - ] -x > " 29" )) " 27 - / -- " 7 "29 ) x " ] X < x X> ) -> X - 66 " z? - 2 < - > x- x- Q < > 26? X -? x x z X -? - X -- - Q ) ) 2 5 5? x- > - - x x X x- - X 2 - X - x x ) - x 6 < ) - ) >? - >> x X <> x Q - }» > X Q » X ]) - x ) -?) " x - <? # ) < - 6 )> < X X -? - - < x 26 7 X 5 < < - ]< - 7< /- - - ) ]> - -»<< ) " - " - ) x ) > x ) - " - > x - 2 ) 6 x» - < X- > --» < - x - < {? - ~ x < x - - ] > > x» X - ]>- X 2 6 > - x ] x ) - <<- <? 7 ) - " > - " ) " < x - ]> - - ) ) - - z- q < ) - - ] - x ]) 95 x ) / - > 76 ) - 2 )) <» > q - > - - x >> ) x X»> ) < -q - - q ) - - / - - x < < 2 X) ) " - <- z » - - " 2 " - >> >7 ) 7 - )" 2 - -» - -q ) x < - ) 766 > - - ))) 9 >» " - - q ~- 7 q <- - - > X) - ) > - ) -x x - -- < ) " - - > 96 x x > - - Q " - < > - < " x» <» " x ) x x» X - < - 25 X X 77) "» > - Q Q ) " " " - q > [ X x -- x - x > ) ) - -» ]) 2) ) x < q < < ) 2 ) < -< <» - 2 x x q < -- - > - ) ) - - <» x x / - " - - / " " -- ) " -)- <- x»»- ) x " " " " " - - "» - " " " " - / x» - - > - < > " - > <>7 ) /> > - zz? X >- < / < - x Q - Z X» x» " x -»> - x Q - > >? 9 x > x x» ) < ] - ] » - x -? -? x < -- z z % - > z -- ) x» - - 2»? "

5 -< - " x X - -- ) - {/" " - "" ] - ) x -> - - >? > - < -> X >-?X - -- " - ) <> -) > - -» % > X " " "-? "> - ) -- > " -» [ - " ) 2 - x >] - x- = - x - x X <-q < - X " [ > - " 2 < " > > - - X > " -- > [ x X X - - ) [ ] - - -»- - 7 ]) - > <-- -»- )»< ) -- ] > - - } / ) ] -})» - ) [ <> -- -»»< /» - )» ? > [ - - >] - / - -?<>- / > - / -- > <7» 6»- > ]- - [ > X 5 x x q x -> < > " - - ) < Q- - 7 > -- - "> - --x - - > - >7 - ) > 7)7 -- " >" » x <- -- X < x x x--x X X --- x - - X x x - >x 67 - x X - x x 7 -- x X) > - < - -» [ -?> > [ - x <{) >-» - > - ) > x» ] [ z - < )> [ < > " / ) ) ) <» - > > - - ) 7 7 X - X q 27 x X Q 56 Z 5 ) x ) > > / x - ->< z < - <> " [ ]> > - - < > > > ]>?] - > [ ) ]» - 5 x [- ) X - ) < > ) - = > - - < - > > " > - - > z- > -> ]> < X - " - - x - <- " > <? < " x- - x - ) < < - - = -- - " x < - < - > -) << > )[> > / 6 - z x ) -> -" > ] > X > < > <] < - -> x) -»" > > x x x - - < " z < --> <» ) x -] ) - - < >]) -» - - q - -~ - Zx- >- - x ]) Z - x> > - <"» - x > ) > < > - -- X - ) 5> - x - - -» x - - ) ->x " < q x x - < - -» ) > < - x < x» -» > -» - - x - - > - x " - >» ) > - -?? - - " - x > - >» - - )»» - < [ -» / <x X < X -- - )- x - <) - - $ X- -< x > < - <- z- ) x» - x> - < - = -? > > < - - -> z» - < > z " <» ) <- < - ) > - - > < - - < < - < x {- ] - < >>? - / ) <» > -»» 7 - < ] > z " » - < - - z -- > " ) -» / ) - > <) ])» - < x ]) x -» )»»>} ) ) Z -- > > > < - > x > - -» ) - - " - " -» x<- )} - > < { ->< - >) - )<» ) / < <» - - > ) - - < ]) > ) » < - < ) ] - < - - "- < x ] x z - ) ) - [ ) > - ) )) )) " -- Z - - > > >»-> < > )<» )- ) < - >-" > ] < =-< - ]>» z - - > ) < / - x - > - <) ) - [ - x { x< ) < 7 -? - - x ]) - ] x- - < - - -? x? / > > < x ? < > -» x)])? ] >- > <»- - < - >) < > - ) ) - - x x > ]) x /> / Q - - ) - ) < < < - - ) 7 - ><- X > - / - - >5 - - " / x x < - - " - " <x " " ) " " - -) "- " ) " < <» 7 " " - " " ) " -" " > ) - q ] < x / - )< - " " < " - " " -- " - < " " - " - - < " - " x - x - )- -? 7? - z ) - >-- " - x z -- x x " " > q x X <)- - - x - - ) - - > " x - - < x " " " " 29 - " x" x 5 6 / / 7 / 9 z 55 9 Q > ) q z? / Q 2 / X 56» q -? X x -? > X / " X 6 ) - ~- / 5-9 q ) x ) q» 7 / ) x Q 2 7 -» / 5»2 >

6 2 97 x x - / - 6 x > ) -? < x "<> > x "» <> < - - > # x > x > <x < x- < ) > > > -? ]zq > xz> x - < > x - - x x < -- - Q ) x > - <x> ) <> x ] > - -?> x- / < ) >< < x»? {x> - " - > z > - xx x<>» >>» < - z / # x> x - -? qz - - x z z - - x X { - x -> q - x x - - x> x < - " x -- - < x - - < x - - 2»- - x -- x >? - { - < -? < z - z > - z - --» - - > -x x - q? x " < - <-<- - ] />- - - < > x > < x? > - < < > ) < x >»< x > - ]> x - -<- -? "? x > - - >7 <-> - > < < <- < > - - x > > > - > - - ) << <> < <- < - - }- [ - - ) ) ) - " - } < - - <- > ) - - < % < > % >» - <x< x- X?» > " " " < < > -» > = 7?2 x 5 > > ? )-- > 5 5 ~ < 6 6? / /- 2/ < - 2 ) - - < 2 %- --- > 25/ /9 / /9 >/ x x x z / 6 5 -x x x Q - } - < "- q <- - / x> < ) - -) ) > -- ) > { ) < ) -~ - ) - <- )? 29 > < - - ) q )) z - - x " 5622 ) ~ -> < - " 722 x ) ] - > }< - x" > 2) > " 969)»» - ] <] 5 - x <> - 62 >- < < 5 ]) ) [x < x < < > -/ > 29 > > < " - )2 6 ]= 57 - < < > > < - 77 > ] - < ) x x ) > ) - - -q x " - - " - - q ) > " ) > 2> - 9 < <><» x x - )- / - <» - >< -- <> <» ] > - / -> 2- = 2 > > -? X 7-5 > ) 6 z - X > <> - > <- -- <<» / >» - <} < >5?-) <») z - x > - <> ) z < )» < - - > ]]- 2 - ) - X / -> - 2 x < >- < x > x ] 2 z 7 2 x - x < >? <) x <- - 7?< - - < < x > > - - < 6 - x " - < q > x- " q q 59 < 22 - ) " - < - " < - > - <> x< <- x x q " x >» < >>) - -x - ) <» - - x x - >> - x x - > q- - > - ) x / {? > = - <x - x < ---? - )? x? < " - - > x x - -< > < - < - - < - - 7> - - ] ]>» 9 - > - > > " 7 - < x > - - X - - / < 25 7 Q - - < - x x - 7 -» >- - - q ] x> 9 ]> ) Q x - q x ) } x)?» )> " - - > x -- x x > x-» < - - " - q x q > -? - - = x ] <> > - - < > < > " - " - < <x x - x < x x 6> q- x / / /7 z / /5 2 2 x q x x Q x - x < < - x " " - >- - / < z - x x x >» ] " 9 - xx-] - 2 x q >» - { ) 5 -- X / - 6 x ] ) > - -) x 6 x -- > - x - - q q - - ) - q » 2 5 x / ] x? ) - - <] " » - ) -? - -» - - ] ) - ) q > q Q 26

7 " [ } = > - - ]) q - - ) x q 5622 ) " ) " x 969) X < [ < 9?< [ " q " ) - " ) x x -) - > 6 - " >x)x < [> [ q < [ / / )» /5 > - ) x Z " x x> " x x > " X -x x x <x x>x x x " x 2 X -? - " - -<> " 5 6 x» x " X ) <» "»" < - ] z x? x 6 x ) q x q - - q 7 9 " Q» <» Qx ] x [ q x x X 2 ) ) > - - x 6 > / x q <- < > < x - x < 2 z - > Xx X 7 > 25 } X < x >2? ) - - X x x) 7 x) " X - - > 6 ) " - -» x - ) ] [ <) - - X ) { < ) - <- > - > - - <> ) )<{ - )» - - xx > > x > ) > " > ) < )? "» - X x 26 < <»» - )? <- x 6 - x x 9 < <- - ) - ) - - > < ) <) ) -» » - X - 7> - > z - [X{ - X X > - x -- " -? 2 ) /» > - -- <» > < - < x- { 2 ) 2 /6 " - " - - -? x < < > 2 /> - -)- < ) - x < ) x - x 26 < 7 > - - < )» q x - 6 x - - <» - > > > X -- - x ]]- > <» - > }> -- - /> ># - q - - x»- - Q q - Q 2 - x- ) x { x > -x - ) 6» ] -- >) - -< < < - - ) z»- > - x ] ) - - ] -? - X x Q - ~ X - - X x - X ) ]- / x - ]> - -- q z 5 6» - < - < - 5 </ < ] - < > - - x [ x» - - <» " ] 7-5 z- > >) 2 2- x -<-- - x> x x - <>x> - # -- x-- " -] << x - -q z > > ] - < x [< q 22 - x ) / X x ) q x x > -» > > - x - ) - - x) q Q - x - x < - }) - 6 x > > < x > - +? - x -» ) -? x > - ) - - " ) > x "») x - x»? - < - - } ) - x - - x) - x q q - < x 5 >?> - <- 5 q x > - - x 2 < - >> q =- - q ) - - x - %- x q - ) ) - X ) -<[ x - - -» $< ] - -? - )> X - < < >" < » - > q x-? z "- - x ] - > < "2 2< - - > x < x q > - > q - Q - -- / x - - x- ) q q - - X - x - )» - >» - < q- - - q " x? x x> x -»/ <) < - x ] ) - x <? - - " x < ) X x x - z - x?5 x x x > -) Q" - " - X ]Q < x 6 Q - #> >» - - < -x - qx x> " ~~~? - -? > x - q ) q x > q - -»= - x "" 96 x» - -» 2? ] - <? - ) -) »» - - z- - x <» x X ]?-? <> x? ]>-- x Q 2 - < - - "» - 7 x> -» x - ] ] x x ] < q? q - [> q ] ] " -- - ) # - - ) - 9 " -» x 9 < xx x " " - x - > x ) )" x Q q 56 x ] >- - z - x -] z <- < z - 7 ) - ) 6 - q 6 < - - ) - Q > - - -» x x "/ z 2- > / 2 x 65 - ) --- x z < > <> <- x? q 25 q -» 5 > " -- - " ) - - x ) ~» " - ) - 99 < - -- x x x " /» - " z / - x? 2 " X- q )» ) 2)? - z 6 Q x " x - x -2 x»- x q ]) q x <> x < 2 - ) - > x <<»- x-»>-< - > x 6 6 ~ - q -] - - -x z » q - - < - - x Z? ) x ) x > x x 7 77» X < q 7 - Z X x - - x q - - ) q x) - x» - >? X x x 6 x - ~ 2» q - x - - z 9 - # # > x x x Z x Q 26

8 - - [ q x ) [ 7 ] " > > " q Q " x " <> " - - )- -5> / <» < >> > < }"- 2 # -- - <» - - -?-? - - q - { > - < -- x> 6 -? - - " x - % x X > < - q>?»»- - " <>Q<»- x? x?% 5> x - >> ?-><?/ q = 2 5 qx " q / Q 2 q <x» - < -> >» 7-- x? <» x? X - - / X Q? " - -» 77 [ q x» 26 < - - q - -? q > - >xq9- x ) x - > x 5? x»-x 9 ) 7 < < > > ~ X " q x x 2 } x - x x > 9 - x? 2 - ><-» - x 2 - q-q 5- " » <> - ~? q / 625»»> < - 2 -< 2 > Q< » X - x ~ 5 <>»» q 7< 9 -» <x 97 x z )~ - 6 " - 6 ~? 5 2 q Z x -2 " 5 2 / 57 >»» 2 Q X >x " 26 " 2?»- > 2 -» > -»5x x)» - } - 7 " - 2) q ) > < » - ~2?? <»? ) 5»» / >» x Q X <> 9 q > " z 27-6 / 29 5 x Q- - 26» x X - > < ? - 9 <?- - X - - >- - 2»-<} -- x <» » >» x - x < - 2 " x < - - > / - >»- - > < - -- q 7»» "?» - /) »< > 7 ) "» x 6 < > > - #/»» -- <-> -?» »» <» ?»» 2 < - x- > ~= " " 7 ] -<» < / ? - ) )- - - x <) > - -? - -» -» 2 -> <? < - - x < -» -> " >-- - -» ~ - 2 [ ->» -? <» / - " >>5? -- 2» - > 5-2» - - 5<= - x / - -?] )»>» 9) <- x x -< }" > <» » 5--> - >» x - ---> " < >» / > - - -"? x»6-2 >» ?=-? " x x ~ >Q -» -- - X»» X )» 5> 5 > < } X - > x<» 7 q? - < -> - 2 q » - "» >?» x x X69 Q - / 75 - > 5 -»- 2 X 75 < 9»» 5 - < 9 <» 7# - 7-2» - ~~- - q 2-5 -? - [ ~ - - " - > ) - - 5?- x -> x ) X 6 -» X»» % - <)» {» 2 < > " > ~ 7 x 29 x 2 - > 5» -» -- " - 7 < >- - - > - X - -<» < -)% - 6»» < x " - " ~ 2 > >< x Q--» - 2» > - > - -< x - ~ 2 6» - q <? <" x - < " 6 " Q x x» />> - 2 ) X - > -? 2-7 >- Q > ]? --<» " < x x 6-2 / --»»9 2 "" -- 2-< - " -? - - ~~ --- ~ - x q - 5> " - / 29 x- - >2 x -9 > < 52» " 6 < < ) 9 " 7 ~ - - <» -» > 2) x - <2 - x- z -» 7 - x 2 5 x x x q <»» x < > 5» 95 - <>2 ) x z x 6 -- x» x 5»» -- - / 6»»>?»2 - ~7 - -X» x > > 2 -» >-- 2 x x x ~ 2 x 27 ~ » > x 2 - X9 " x -/? 5 - < - 2 " " -< x / 2 - / 2 << 27 " x x z x x x q - -<>2 - x X x X << Q ~ 2< x -x - 2 x 5 / x " - x - X 9 6 x 7 z? ? z ~ z 5 Q q -7 6 " 576 > 9 / - ) 5 " )» - x - - x - q 59 " 2 95 x? )»- 6 x ~ - x x > »» X - > < 2 -- x 9 Q - Q 7-9 X x 2 2 q< <> ~ x 9 2 >< 2 55 ) >» x $ q q - Q <» X q - X q 2 - / 2 6 x? Z 9 -» Z < >» > - 27 > x x - 5 / 9 x» x << <> << - x ) q - $ »> z X < 5-9 > 2 ~ - x x 6 " 5 -? <- ) Q ~ - - > -»- - < 2 q z ?> - <5>» x 6 X } Q- %» > x #>75 q x - / q - - " " " 7 > - <- 2Q 7 Q - <» ->2 - x x x 5-6»»»-- < q -x < 6 >}<7 } 25 " ) Q- 6-2 ~ Q x 7 Q -? ~ )/ > 7 -q - Q Q "" < - $ x) - >» ) X > >< -x x - x> >< z- - -? >x 2 -» - < < " " - q <5 x - 6 "< x - -< 2 < 7 x 6 X» < )» - q - < - 6 /- - <>2 x "?» X <? -?> - x><<» < 6 76 <x» »»-- <) " /» 2 - x» ) 2 " Q -»> q 67 - " )» - x 2~ x ) 2?» - - " - q ~ ~ Q > x6 - ~ < > 2 " - 69» " - --<2 /- - x x - < - < " 7 x» - 6 Q >»< q ~ < 9? - -- {9 2 " x " q ]x $ x x ~~] ~ 55 - # < ~ " >"? 2~<> 22 6 > 5 < -» z z- - -<>2 2 < -> - - >< x 7 2 ~ - ) 2 >» < -2 q - - x» ~ - - > > - q - < x 729? " - < x x <) " x < 9-6 / 5 - $ - 7 ~ 2 Q» x x - > - " x - 2 ~ - 9 q 29 2 > -» 2 5 ~ - " " - -» >»- - - X-- <x? <<2 < x x» x < --) x - x- 2 x ]< x - x» Q <Q - 7» < - - x » 2 x »<» <- x < ~- - 77? ~ ~ " < x 7-» ~~~ x 2? - 9 "?» X<» x x x - <)» " x #- <)- 2 > 6 59 " - " Q» 6)» -- 2 q " " x - " - {> {> > - <x) x 2)? < 67 " - - ~ > »< / - ~ - 2 -? X 7" x ) 26 -» < - " 7 " ~ -- - $» 2 " x x -- 9 < ~ ~ 2-6" - z) / x -- - < <x- x 2»?-7» x x? - 27 < x» Z 52 " < q 7 " - <>Q " " - x "<<>~ -7 - ) 2-2 q » ""? x - q ~~ 57 x < 9 25 " " - 2 <>X- " - / -"? q 7 - q x 5 7 " ~ >- < > Q - -» x- < < ~2 > - - < " %) X <» ) -2 x x> - "?? 5) " /-- 2 " x " x- 2 q - x- <> >~577 x -?»-? 7 x 7 27 ~ 7 2 <» " - X -» 5-2 > 2 q Q q q / - 2» - >< ) » <»- 2 - X2 2 #» < < - q x> "» x» - 52 "» < x» - X " » X - ) ~ -< q < - ~ " x x - X x x > ~» - > <- - > )) < -< x / X - " x -» -x x " > < q»» > Z» - -> -62» - x 7~"x -? q 2 2 Z» - 2 < 9" 5 - Q 6 x < - "< q» > q 26 /» 2 > - X " - 27? 5 > x - > q> > X z -x X? q 7 " 72 " x } - - q q > Q q / - x } x - 7? X X xx - - x 9 x ?-»x > / q - x - > 9» -- q - ~ " x - q 96 7 x 7 -» Q x q z x x >»» ? -x < 2-2 "» x < - 2 > 7 " " " - 9 < x 2 % < <» 7» 5 > > X 55 ] » x 2 > 2 5 Q 79 x» 5?7? 5 Q Q < 7 5 2» < 5 < 5 5 x < > > % Q »=» x > > < <- 6 - " < ] < > x-» > < - < < > x <? » > - / <> {» < -» <»- X - - -» ) < <» >/ -- < > 7 99? - ) - ) 7? < " -»» > < - <» <5 < - ) >- <» =» z - 29 $ > /»><- - 9 x #) < 97 % -q - 7» >> - - x» [ X

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L ( < 5(? Q 5 9 7 00 9 0 < 6 z 97 ( # ) $ x 6 < ( ) ( ( 6( ( ) ( $ z 0 z z 0 ) { ( % 69% ( ) x 7 97 z ) 7 ) ( ) 6 0 0 97 )( 0 x 7 97 5 6 ( ) 0 6 ) 5 ) 0 ) 9%5 z» 0 97 «6 6» 96? 0 96 5 0 ( ) ( ) 0 x 6 0

More information

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles.

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles. » ~ $ ) 7 x X ) / ( 8 2 X 39 ««x» ««! «! / x? \» «({? «» q «(? (?? x! «? 8? ( z x x q? ) «q q q ) x z x 69 7( X X ( 3»«! ( ~«x ««x ) (» «8 4 X «4 «4 «8 X «x «(» X) ()»» «X «97 X X X 4 ( 86) x) ( ) z z

More information

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo "

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo 3 5? #< q 8 2 / / ) 9 ) 2 ) > < _ / ] > ) 2 ) ) 5 > x > [ < > < ) > _ ] ]? <

More information

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any Y Y Y X X «/ YY Y Y ««Y x ) & \ & & } # Y \#$& / Y Y X» \\ / X X X x & Y Y X «q «z \x» = q Y # % \ & [ & Z \ & { + % ) / / «q zy» / & / / / & x x X / % % ) Y x X Y $ Z % Y Y x x } / % «] «] # z» & Y X»

More information

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n.

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n. - - - 0 x ] - ) ) -? - Q - - z 0 x 8 - #? ) 80 0 0 Q ) - 8-8 - ) x ) - ) -] ) Q x?- x - - / - - x - - - x / /- Q ] 8 Q x / / - 0-0 0 x 8 ] ) / - - /- - / /? x ) x x Q ) 8 x q q q )- 8-0 0? - Q - - x?-

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y -» $ 5 Y 7 Y Y -Y- Q x Q» 75»»/ q } # ]»\ - - $ { Q» / X x»»- 3 q $ 9 ) Y q - 5 5 3 3 3 7 Q q - - Q _»»/Q Y - 9 - - - )- [ X 7» -» - )»? / /? Q Y»» # X Q» - -?» Q ) Q \ Q - - - 3? 7» -? #»»» 7 - / Q

More information

oenofc : COXT&IBCTOEU. AU skaacst sftwer thsa4 aafcekr will be ehat«s«ai Bi. C. W. JUBSSOS. PERFECT THBOUGH SDFFEBISG. our

oenofc : COXT&IBCTOEU. AU skaacst sftwer thsa4 aafcekr will be ehat«s«ai Bi. C. W. JUBSSOS. PERFECT THBOUGH SDFFEBISG. our x V - --- < x x 35 V? 3?/ -V 3 - ) - - [ Z8 - & Z - - - - - x 0-35 - 3 75 3 33 09 33 5 \ - - 300 0 ( -? 9 { - - - -- - < - V 3 < < - - Z 7 - z 3 - [ } & _ 3 < 3 ( 5 7< ( % --- /? - / 4-4 - & - % 4 V 2

More information

Two Posts to Fill On School Board

Two Posts to Fill On School Board Y Y 9 86 4 4 qz 86 x : ( ) z 7 854 Y x 4 z z x x 4 87 88 Y 5 x q x 8 Y 8 x x : 6 ; : 5 x ; 4 ( z ; ( ) ) x ; z 94 ; x 3 3 3 5 94 ; ; ; ; 3 x : 5 89 q ; ; x ; x ; ; x : ; ; ; ; ; ; 87 47% : () : / : 83

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL G $ G 2 G ««2 ««q ) q «\ { q «««/ 6 «««««q «] «q 6 ««Z q «««Q \ Q «q «X ««G X G ««? G Q / Q Q X ««/«X X «««Q X\ «q «X \ / X G XX «««X «x «X «x X G X 29 2 ««Q G G «) 22 G XXX GG G G G G G X «x G Q «) «G

More information

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,.

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,. ? ( # [ ( 8? [ > 3 Q [ ««> » 9 Q { «33 Q> 8 \ \ 3 3 3> Q»«9 Q ««« 3 8 3 8 X \ [ 3 ( ( Z ( Z 3( 9 9 > < < > >? 8 98 ««3 ( 98 < # # Q 3 98? 98 > > 3 8 9 9 ««««> 3 «>

More information

a s*:?:; -A: le London Dyers ^CleanefSt * S^d. per Y ard. -P W ..n 1 0, , c t o b e e d n e sd *B A J IllW6fAi>,EB. E D U ^ T IG r?

a s*:?:; -A: le London Dyers ^CleanefSt * S^d. per Y ard. -P W ..n 1 0, , c t o b e e d n e sd *B A J IllW6fAi>,EB. E D U ^ T IG r? ? 9 > 25? < ( x x 52 ) < x ( ) ( { 2 2 8 { 28 ] ( 297 «2 ) «2 2 97 () > Q ««5 > «? 2797 x 7 82 2797 Q z Q (

More information

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL / $ 8) 2 {!»!» X ( (!!!?! () ~ x 8» x /»!! $?» 8! ) ( ) 8 X x /! / x 9 ( 2 2! z»!!»! ) / x»! ( (»»!» [ ~!! 8 X / Q X x» ( (!»! Q ) X x X!! (? ( ()» 9 X»/ Q ( (X )!» / )! X» x / 6!»! }? ( q ( ) / X! 8 x»

More information

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC - 6 8 9-6 8 9 6 9 XXX 4 > -? - 8 9 x 4 z ) - -! x - x - - X - - - - - x 00 - - - - - x z - - - x x - x - - - - - ) x - - - - - - 0 > - 000-90 - - 4 0 x 00 - -? z 8 & x - - 8? > 9 - - - - 64 49 9 x - -

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y $ Y Y 7 27 Y 2» x 7»» 2» q» ~ [ } q q $ $ 6 2 2 2 2 2 2 7 q > Y» Y >» / Y» ) Y» < Y»» _»» < Y > Y Y < )»» >» > ) >» >> >Y x x )»» > Y Y >>»» }> ) Y < >» /» Y x» > / x /»»»»» >» >» >»» > > >» < Y /~ >

More information

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk K q X k K 5 ) ) 5 / K K x x) )? //? q? k X z K 8 5 5? K K K / / $8 ± K K K 8 K / 8 K K X k k X ) k k /» / K / / / k / ] 5 % k / / k k? Z k K ] 8 K K K )» 5 ) # 8 q»)kk q»» )88{ k k k k / k K X 8 8 8 ]

More information

and A L T O S O L O LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, OCTCBER Mrs. Thomas' Young Men Good Bye 66 Long Illness Have Sport in

and A L T O S O L O LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, OCTCBER Mrs. Thomas' Young Men Good Bye 66 Long Illness Have Sport in 5 7 8 x z!! Y! [! 2 &>3 x «882 z 89 q!!! 2 Y 66 Y $ Y 99 6 x x 93 x 7 8 9 x 5$ 4 Y q Q 22 5 3 Z 2 5 > 2 52 2 $ 8» Z >!? «z???? q > + 66 + + ) ( x 4 ~ Y Y»» x ( «/ ] x ! «z x( ) x Y 8! < 6 x x 8 \ 4\

More information

Governor Green Triumphs Over Mudslinging

Governor Green Triumphs Over Mudslinging ; XXX 6 928 - x 22 5 Q 0 x 2- Q- & & x 30 - x 93000000 95000000 50 000 x 0:30 7 7 2 x q 9 0 0:30 2;00 7:30 9 ( 9 & ( ( - ( - 225000 x ( ( 800 ) - 70000 200000 - x ; 200-0: 3333 0850; 778: 5-38 090; 002;

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES ? (») /»» 9 F ( ) / ) /»F»»»»»# F??»»» Q ( ( »»» < 3»» /» > > } > Q ( Q > Z F 5

More information

OWELL WEEKLY JOURNAL

OWELL WEEKLY JOURNAL Y \»< - } Y Y Y & #»»» q ] q»»»>) & - - - } ) x ( - { Y» & ( x - (» & )< - Y X - & Q Q» 3 - x Q Y 6 \Y > Y Y X 3 3-9 33 x - - / - -»- --

More information

County Council Named for Kent

County Council Named for Kent \ Y Y 8 9 69 6» > 69 ««] 6 : 8 «V z 9 8 x 9 8 8 8?? 9 V q» :: q;; 8 x () «; 8 x ( z x 9 7 ; x >«\ 8 8 ; 7 z x [ q z «z : > ; ; ; ( 76 x ; x z «7 8 z ; 89 9 z > q _ x 9 : ; 6? ; ( 9 [ ) 89 _ ;»» «; x V

More information

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER N k Q2 90 k ( < 5 q v k 3X3 0 2 3 Q :: Y? X k 3 : \ N 2 6 3 N > v N z( > > :}9 [ ( k v >63 < vq 9 > k k x k k v 6> v k XN Y k >> k < v Y X X X NN Y 2083 00 N > N Y Y N 0 \ 9>95 z {Q ]k3 Q k x k k z x X

More information

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL.

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL. # F 7 F --) 2 9 Q - Q - - F - x $ 2 F? F \ F q - x q - - - - )< - -? - F - - Q z 2 Q - x -- - - - 3 - % 3 3 - - ) F x - \ - - - - - q - q - - - - -z- < F 7-7- - Q F 2 F - F \x -? - - - - - z - x z F -

More information

A b r i l l i a n t young chemist, T h u r e Wagelius of N e w Y o r k, ac. himself with eth

A b r i l l i a n t young chemist, T h u r e Wagelius of N e w Y o r k, ac. himself with eth 6 6 0 x J 8 0 J 0 z (0 8 z x x J x 6 000 X j x "" "" " " x " " " x " " " J " " " " " " " " x : 0 z j ; J K 0 J K q 8 K K J x 0 j " " > J x J j z ; j J q J 0 0 8 K J 60 : K 6 x 8 K J :? 0 J J K 0 6% 8 0

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y 5 ; ) : Y 3 7 22 2 F $ 7 2 F Q 3 q q 6 2 3 6 2 5 25 2 2 3 $2 25: 75 5 $6 Y q 7 Y Y # \ x Y : { Y Y Y : ( \ _ Y ( ( Y F [ F F ; x Y : ( : G ( ; ( ~ x F G Y ; \ Q ) ( F \ Q / F F \ Y () ( \ G Y ( ) \F

More information

r/lt.i Ml s." ifcr ' W ATI II. The fnncrnl.icniccs of Mr*. John We mil uppn our tcpiiblicnn rcprc Died.

r/lt.i Ml s. ifcr ' W ATI II. The fnncrnl.icniccs of Mr*. John We mil uppn our tcpiiblicnn rcprc Died. $ / / - (\ \ - ) # -/ ( - ( [ & - - - - \ - - ( - - - - & - ( ( / - ( \) Q & - - { Q ( - & - ( & q \ ( - ) Q - - # & - - - & - - - $ - 6 - & # - - - & -- - - - & 9 & q - / \ / - - - -)- - ( - - 9 - - -

More information

PanHomc'r I'rui;* :".>r '.a'' W"»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 >

PanHomc'r I'rui;* :.>r '.a'' W»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 > 5 28 (x / &» )»(»»» Q ( 3 Q» (» ( (3 5» ( q 2 5 q 2 5 5 8) 5 2 2 ) ~ ( / x {» /»»»»» (»»» ( 3 ) / & Q ) X ] Q & X X X x» 8 ( &» 2 & % X ) 8 x & X ( #»»q 3 ( ) & X 3 / Q X»»» %» ( z 22 (»» 2» }» / & 2 X

More information

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding - G Y Y 8 9 XXX G - Y - Q 5 8 G Y G Y - - * Y G G G G 9 - G - - : - G - - ) G G- Y G G q G G : Q G Y G 5) Y : z 6 86 ) ; - ) z; G ) 875 ; ) ; G -- ) ; Y; ) G 8 879 99 G 9 65 q 99 7 G : - G G Y ; - G 8

More information

LOWELL JOURNAL. MUST APOLOGIZE. such communication with the shore as Is m i Boimhle, noewwary and proper for the comfort

LOWELL JOURNAL. MUST APOLOGIZE. such communication with the shore as Is m i Boimhle, noewwary and proper for the comfort - 7 7 Z 8 q ) V x - X > q - < Y Y X V - z - - - - V - V - q \ - q q < -- V - - - x - - V q > x - x q - x q - x - - - 7 -» - - - - 6 q x - > - - x - - - x- - - q q - V - x - - ( Y q Y7 - >»> - x Y - ] [

More information

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos" l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox G 093 < 87 G 9 G 4 4 / - G G 3 -!! - # -G G G : 49 q» - 43 8 40 - q - z 4 >» «9 0-9 - - q 00! - - q q!! ) 5 / : \ 0 5 - Z : 9 [ -?! : ) 5 - - > - 8 70 / q - - - X!! - [ 48 - -!

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

M E M P H I S, T E N N., S A T U E D A Y, OCTOBER 8, 1870.

M E M P H I S, T E N N., S A T U E D A Y, OCTOBER 8, 1870. 5 L V 8 5 x - L : L Q ) L - \ \ Q Q - V 84 z < L L 4 Y z ( (

More information

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit!

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit! - [ - --- --- ~ - 5 4 G 4? G 8 0 0 0 7 0 - Q - - - 6 8 7 2 75 00 - [ 7-6 - - Q - ] z - 9 - G - 0 - - z / - ] G / - - 4-6 7 - z - 6 - - z - - - - - - G z / - - - G 0 Zz 4 z4 5? - - Z z 2 - - {- 9 9? Z G

More information

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital.

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital. G GG Y G 9 Y- Y 77 8 Q / x -! -} 77 - - # - - - - 0 G? x? x - - V - x - -? : : - q -8 : : - 8 - q x V - - - )?- X - - 87 X - ::! x - - -- - - x -- - - - )0 0 0 7 - - 0 q - V -

More information

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid 9 v vx-xvv \ ü - v q v ó - ) q ó v Ó ü " v" > - v x -- ü ) Ü v " ñ v é - - v j? j 7 Á v ü - - v - ü

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL W WY R G «( 5 R 5 Y q YG R ««W G WY Y 7 W \(\ 5 R ( W R R W ) W «W W W W< W ) W 53 R R Y 4 RR \ \ ( q ) W W X R R RY \ 73 «\ 2 «W R RG ( «q ) )[ 5 7 G ««R q ] 6 ) X 5 5 x / ( 2 3 4 W «(«\Y W Q RY G G )

More information

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday 1 6 5 J 9 6 " " z k ; k x k k k z z k j " " ( k " " k 8 1959 " " x k j 5 25 ; ; k k qz ; x 13 x k * k ( ) k k : qz 13 k k k j ; q k x ; x 615 26 ( : k z 113 99751 z k k q ; 15 k k k j q " " k j x x ( *»

More information

Wayfarer Traveler. The. Laura. Most of us enjoy. Family and multi-generational travel. The Luxury of Togetherness. Happy Traveling, Owner s

Wayfarer Traveler. The. Laura. Most of us enjoy. Family and multi-generational travel. The Luxury of Togetherness. Happy Traveling, Owner s 6, z j Kw x w 8- x - w w w; x w w z, K, x -, w w w, w! x w j w w x z w w J w w w, w w w x w w w w 6, w q, w x, w x x, w Q, w 3-, w,, -w 6 ;, w x w w-- w j -, -, x, - -,, -,, w,, w w w, w w w, - w, w,,

More information

Lecture 8 Analyzing the diffusion weighted signal. Room CSB 272 this week! Please install AFNI

Lecture 8 Analyzing the diffusion weighted signal. Room CSB 272 this week! Please install AFNI Lecture 8 Analyzing the diffusion weighted signal Room CSB 272 this week! Please install AFNI http://afni.nimh.nih.gov/afni/ Next lecture, DTI For this lecture, think in terms of a single voxel We re still

More information

" W I T H M: A. L I G E T O ' W ^ P L D IST O ISTE -A-IsTD G H! A-I^IT Y IPO PL A.LI-i. :

 W I T H M: A. L I G E T O ' W ^ P L D IST O ISTE -A-IsTD G H! A-I^IT Y IPO PL A.LI-i. : : D D! Y : V Y JY 4 96 J z z Y &! 0 6 4 J 6 4 0 D q & J D J» Y j D J & D & Y = x D D DZ Z # D D D D D D V X D DD X D \ J D V & Q D D Y D V D D? q ; J j j \V ; q» 0 0 j \\ j! ; \?) j: ; : x DD D J J j ;

More information

Department of mathematics MA201 Mathematics III

Department of mathematics MA201 Mathematics III Department of mathematics MA201 Mathematics III Academic Year 2015-2016 Model Solutions: Quiz-II (Set - B) 1. Obtain the bilinear transformation which maps the points z 0, 1, onto the points w i, 1, i

More information

d A L. T O S O U LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, DECEMBER 5, 1929 Cadillac, Nov. 20. Indignation

d A L. T O S O U LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, DECEMBER 5, 1929 Cadillac, Nov. 20. Indignation ) - 5 929 XXX - $ 83 25 5 25 $ ( 2 2 z 52 $9285)9 7 - - 2 72 - - 2 3 zz - 9 86 - - - - 88 - q 2 882 q 88 - - - - - - ( 89 < - Q - 857-888 - - - & - - q - { q 7 - - - - q - - - - - - q - - - - 929 93 q

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL : Y J G V $ 5 V V G Y 2 25 Y 2» 5 X # VG q q q 6 6 X J 6 $3 ( 6 2 6 2 6 25 3 2 6 Y q 2 25: JJ JJ < X Q V J J Y J Q V (» Y V X Y? G # V Y J J J G J»Y ) J J / J Y Y X ({ G #? J Y ~» 9? ) < ( J VY Y J G (

More information

.1 "patedl-righl" timti tame.nto our oai.c iii C. W.Fiak&Co. She ftowtt outnal,

.1 patedl-righl timti tame.nto our oai.c iii C. W.Fiak&Co. She ftowtt outnal, J 2 X Y J Y 3 : > Y 6? ) Q Y x J Y Y // 6 : : \ x J 2 J Q J Z 3 Y 7 2 > 3 [6 2 : x z (7 :J 7 > J : 7 (J 2 J < ( q / 3 6 q J $3 2 6:J : 3 q 2 6 3 2 2 J > 2 :2 : J J 2 2 J 7 J 7 J \ : q 2 J J Y q x ( ) 3:

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL KY Y 872 K & q $ < 9 2 q 4 8 «7 K K K «> 2 26 8 5 4 4 7»» 2 & K q 4 [«5 «$6 q X «K «8K K88 K 7 ««$25 K Q ««q 8 K K Y & 7K /> Y 8«#»«Y 87 8 Y 4 KY «7««X & Y» K ) K K 5 KK K > K» Y Y 8 «KK > /» >» 8 K X

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G y G Y 87 y Y 8 Y - $ X ; ; y y q 8 y $8 $ $ $ G 8 q < 8 6 4 y 8 7 4 8 8 < < y 6 $ q - - y G y G - Y y y 8 y y y Y Y 7-7- G - y y y ) y - y y y y - - y - y 87 7-7- G G < G y G y y 6 X y G y y y 87 G

More information

Closed-Form Solution Of Absolute Orientation Using Unit Quaternions

Closed-Form Solution Of Absolute Orientation Using Unit Quaternions Closed-Form Solution Of Absolute Orientation Using Unit Berthold K. P. Horn Department of Computer and Information Sciences November 11, 2004 Outline 1 Introduction 2 3 The Problem Given: two sets of corresponding

More information

Compatible Systems and Charpit s Method

Compatible Systems and Charpit s Method MODULE 2: FIRST-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 28 Lecture 5 Compatible Systems Charpit s Method In this lecture, we shall study compatible systems of first-order PDEs the Charpit s method for solving

More information

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht G G QQ K K Z z U K z q Z 22 x z - z 97 Z x z j K K 33 G - 72 92 33 3% 98 K 924 4 G G K 2 G x G K 2 z K j x x 2 G Z 22 j K K x q j - K 72 G 43-2 2 G G z G - -G G U q - z q - G x) z q 3 26 7 x Zz - G U-

More information

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 1. There are two numbers n that satisfy the following equations. Find both numbers. a. n(n 1) 306 b. n(n 1) 462 c. (n 1)(n) 182 2. The following function is defined

More information

Bidiagonal pairs, Tridiagonal pairs, Lie algebras, and Quantum Groups

Bidiagonal pairs, Tridiagonal pairs, Lie algebras, and Quantum Groups Bidiagonal pairs, Tridiagonal pairs, Lie algebras, and Quantum Groups Darren Funk-Neubauer Department of Mathematics and Physics Colorado State University - Pueblo Pueblo, Colorado, USA darren.funkneubauer@colostate-pueblo.edu

More information

2.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS. differential equations with the initial values y(x 0. ; l.

2.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS. differential equations with the initial values y(x 0. ; l. Numerical Methods II UNIT.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.1.1 Runge-Kutta Method of Fourth Order 1. Let = f x,y,z, = gx,y,z be the simultaneous first order

More information

1 h 9 e $ s i n t h e o r y, a p p l i c a t i a n

1 h 9 e $ s i n t h e o r y, a p p l i c a t i a n T : 99 9 \ E \ : \ 4 7 8 \ \ \ \ - \ \ T \ \ \ : \ 99 9 T : 99-9 9 E : 4 7 8 / T V 9 \ E \ \ : 4 \ 7 8 / T \ V \ 9 T - w - - V w w - T w w \ T \ \ \ w \ w \ - \ w \ \ w \ \ \ T \ w \ w \ w \ w \ \ w \

More information

SPIRITUALISM. forces. of Spirit, A n stiy a e d f r o m a C o m m o n rhey. n o d and H en so S ta n d p o in t. Lea d s i 1 T U A L I.S M.

SPIRITUALISM. forces. of Spirit, A n stiy a e d f r o m a C o m m o n rhey. n o d and H en so S ta n d p o in t. Lea d s i 1 T U A L I.S M. ~ 3 : K G V 7 G GG 2 3 9 3» < V ; j z_! V 9 7 ' ; > : ; _ < - «-] 88 _ K _ [ -] ZZ - - _ [ ) G K < ' - - ( - '! j () - -] < : : < :?! q z ; [ > # : - 2 - - j ; :!_ - ] ' z ; : j G - j j - [ _ j! { q -

More information

Homework 1/Solutions. Graded Exercises

Homework 1/Solutions. Graded Exercises MTH 310-3 Abstract Algebra I and Number Theory S18 Homework 1/Solutions Graded Exercises Exercise 1. Below are parts of the addition table and parts of the multiplication table of a ring. Complete both

More information

Polynomials. In many problems, it is useful to write polynomials as products. For example, when solving equations: Example:

Polynomials. In many problems, it is useful to write polynomials as products. For example, when solving equations: Example: Polynomials Monomials: 10, 5x, 3x 2, x 3, 4x 2 y 6, or 5xyz 2. A monomial is a product of quantities some of which are unknown. Polynomials: 10 + 5x 3x 2 + x 3, or 4x 2 y 6 + 5xyz 2. A polynomial is a

More information

Homework 9 Solutions to Selected Problems

Homework 9 Solutions to Selected Problems Homework 9 Solutions to Selected Problems June 11, 2012 1 Chapter 17, Problem 12 Since x 2 + x + 4 has degree 2 and Z 11 is a eld, we may use Theorem 17.1 and show that f(x) is irreducible because it has

More information

MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND

MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS Section 5. Math 090 Fall 009 SOLUTIONS. a) Using long division of polynomials, we have x + x x x + ) x 4 4x + x + 0x x 4 6x

More information

Chapter 2: Heat Conduction Equation

Chapter 2: Heat Conduction Equation -1 General Relation for Fourier s Law of Heat Conduction - Heat Conduction Equation -3 Boundary Conditions and Initial Conditions -1 General Relation for Fourier s Law of Heat Conduction (1) The rate of

More information

Example 1. Show that the shaded triangle is a (3, 4, 5) triangle.

Example 1. Show that the shaded triangle is a (3, 4, 5) triangle. Example 1. Show that the shaded triangle is a (3, 4, 5) triangle. Solution to Example 1. Show that the shaded triangle C is a (3, 4, 5)-triangle. E D t C 4 T t 4 4 Solution. Suppose each side of the square

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. > LLL KLY L L x L L L L G K Y F 7 2 K LKL Y K «F «««««q 5 $ ) / «2 K) ««) 74 «G > x «LY K «! «KL K K K K K! ««x > x K! K ) 2 K «X! «K LK >> < >«««) «< >>«K«KLK < «4! «««#> ««!

More information

M5 Simple Beam Theory (continued)

M5 Simple Beam Theory (continued) M5 Simple Beam Theory (continued) Reading: Crandall, Dahl and Lardner 7.-7.6 In the previous lecture we had reached the point of obtaining 5 equations, 5 unknowns by application of equations of elasticity

More information

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l.

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l. E E b g b E x Y b p p g b 2 x $ p 2 p p 6 p x b b p x p pp 5 b x b p Y Yg g pg 2 Dp g pb? xp p g G 2 p p x D D p 59 E 9pp b b x xp D p p? 8 5 2 pp E x z b x? p p Z 2 p p x p 9 p x p p EE E EY E G E p EQ

More information

MATH Dr. Pedro V squez UPRM. P. V squez (UPRM) Conferencia 1/ 17

MATH Dr. Pedro V squez UPRM. P. V squez (UPRM) Conferencia 1/ 17 Dr. Pedro V squez UPRM P. V squez (UPRM) Conferencia 1/ 17 Quadratic programming MATH 6026 Equality constraints A general formulation of these problems is: min x 2R nq (x) = 1 2 x T Qx + x T c (1) subjec

More information

and Union One end Inseparable." LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY. JUNE HUMPHBHT'S HOMEOPATHIC SPECIFICS

and Union One end Inseparable. LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY. JUNE HUMPHBHT'S HOMEOPATHIC SPECIFICS Y J B B BD Y DDY 8 B F B F x F D > q q j 8 8 J 4 8 8 24 B j 88 4 4 4 8 q 8 bb B 6 B q B b b b B 4 B D J B B b B

More information

" W I T H M I A L I O E T O W A R D istolste A N D O H A P l t T Y F O B, A I j L. ; " * Jm MVERSEO IT.

 W I T H M I A L I O E T O W A R D istolste A N D O H A P l t T Y F O B, A I j L. ;  * Jm MVERSEO IT. P Y V V 9 G G G -PP - P V P- P P G P -- P P P Y Y? P P < PG! P3 ZZ P? P? G X VP P P X G - V G & X V P P P V P» Y & V Q V V Y G G G? Y P P Y P V3»! V G G G G G # G G G - G V- G - +- - G G - G - G - - G

More information

Integration - Past Edexcel Exam Questions

Integration - Past Edexcel Exam Questions Integration - Past Edexcel Exam Questions 1. (a) Given that y = 5x 2 + 7x + 3, find i. - ii. - (b) ( 1 + 3 ) x 1 x dx. [4] 2. Question 2b - January 2005 2. The gradient of the curve C is given by The point

More information

1. A polynomial p(x) in one variable x is an algebraic expression in x of the form

1. A polynomial p(x) in one variable x is an algebraic expression in x of the form POLYNOMIALS Important Points 1. A polynomial p(x) in one variable x is an algebraic expression in x of the form p(x) = a nx n +a n-1x n-1 + a 2x 2 +a 1x 1 +a 0x 0 where a 0, a 1, a 2 a n are constants

More information

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank G k y $5 y / >/ k «««# ) /% < # «/» Y»««««?# «< >«>» y k»» «k F 5 8 Y Y F G k F >«y y

More information

ACHD Roadways to Bikeways Update June Hills Gate Dr. Ec ho Summit Pl. Star Ridge Ln. Sunrise View Ln. Eagle Pointe Pl.

ACHD Roadways to Bikeways Update June Hills Gate Dr. Ec ho Summit Pl. Star Ridge Ln. Sunrise View Ln. Eagle Pointe Pl. v U v G G q G G z j v Q v v v v v v G v U v v v z K K z v J v v v G v v 16 z z v q v G v J J K:\_j\20\20987 - U\\ 1-4_24. - - 3:46 6/2/2017 O ( O) O z O O v v v v J J J G v O G J v z zz G v v Q zz / /

More information

MATH 19520/51 Class 5

MATH 19520/51 Class 5 MATH 19520/51 Class 5 Minh-Tam Trinh University of Chicago 2017-10-04 1 Definition of partial derivatives. 2 Geometry of partial derivatives. 3 Higher derivatives. 4 Definition of a partial differential

More information

MATH Dr. Pedro Vásquez UPRM. P. Vásquez (UPRM) Conferencia 1 / 17

MATH Dr. Pedro Vásquez UPRM. P. Vásquez (UPRM) Conferencia 1 / 17 MATH 6026 Dr. Pedro Vásquez UPRM P. Vásquez (UPRM) Conferencia 1 / 17 Quadratic programming uemath 6026 Equality constraints A general formulation of these problems is: min x 2R nq (x) = 1 2 x T Qx + x

More information

JUST THE MATHS UNIT NUMBER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 3 (First order equations (C)) A.J.Hobson

JUST THE MATHS UNIT NUMBER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 3 (First order equations (C)) A.J.Hobson JUST THE MATHS UNIT NUMBER 15.3 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 3 (First order equations (C)) by A.J.Hobson 15.3.1 Linear equations 15.3.2 Bernouilli s equation 15.3.3 Exercises 15.3.4 Answers to exercises

More information

' '-'in.-i 1 'iritt in \ rrivfi pr' 1 p. ru

' '-'in.-i 1 'iritt in \ rrivfi pr' 1 p. ru V X X Y Y 7 VY Y Y F # < F V 6 7»< V q q $ $» q & V 7» Q F Y Q 6 Q Y F & Q &» & V V» Y V Y [ & Y V» & VV & F > V } & F Q \ Q \» Y / 7 F F V 7 7 x» > QX < #» > X >» < F & V F» > > # < q V 6 & Y Y q < &

More information

Computations/Applications

Computations/Applications Computations/Applications 1. Find the inverse of x + 1 in the ring F 5 [x]/(x 3 1). Solution: We use the Euclidean Algorithm: x 3 1 (x + 1)(x + 4x + 1) + 3 (x + 1) 3(x + ) + 0. Thus 3 (x 3 1) + (x + 1)(4x

More information

Module 2: First-Order Partial Differential Equations

Module 2: First-Order Partial Differential Equations Module 2: First-Order Partial Differential Equations The mathematical formulations of many problems in science and engineering reduce to study of first-order PDEs. For instance, the study of first-order

More information

MATH 614 Dynamical Systems and Chaos Lecture 3: Classification of fixed points.

MATH 614 Dynamical Systems and Chaos Lecture 3: Classification of fixed points. MATH 614 Dynamical Systems and Chaos Lecture 3: Classification of fixed points. Periodic points Definition. A point x X is called a fixed point of a map f : X X if f(x) = x. A point x X is called a periodic

More information

1 First Order Ordinary Differential Equation

1 First Order Ordinary Differential Equation 1 Ordinary Differential Equation and Partial Differential Equations S. D. MANJAREKAR Department of Mathematics, Loknete Vyankatrao Hiray Mahavidyalaya Panchavati, Nashik (M.S.), India. shrimathematics@gmail.com

More information

THE I Establiifrad June, 1893

THE I Establiifrad June, 1893 89 : 8 Y Y 2 96 6 - - : - 2 q - 26 6 - - q 2 2 2 4 6 4«4 ' V () 8 () 6 64-4 '2" () 6 ( ) * 'V ( 4 ) 94-4 q ( / ) K ( x- 6% j 9*V 2'%" 222 27 q - - K 79-29 - K x 2 2 j - -% K 4% 2% 6% ' K - 2 47 x - - j

More information

HIGHER-ORDER THEORIES

HIGHER-ORDER THEORIES HIGHER-ORDER THEORIES THIRD-ORDER SHEAR DEFORMATION PLATE THEORY LAYERWISE LAMINATE THEORY J.N. Reddy 1 Third-Order Shear Deformation Plate Theory Assumed Displacement Field µ u(x y z t) u 0 (x y t) +

More information

Sect Least Common Denominator

Sect Least Common Denominator 4 Sect.3 - Least Common Denominator Concept #1 Writing Equivalent Rational Expressions Two fractions are equivalent if they are equal. In other words, they are equivalent if they both reduce to the same

More information

Unit IV State of stress in Three Dimensions

Unit IV State of stress in Three Dimensions Unit IV State of stress in Three Dimensions State of stress in Three Dimensions References Punmia B.C.,"Theory of Structures" (SMTS) Vol II, Laxmi Publishing Pvt Ltd, New Delhi 2004. Rattan.S.S., "Strength

More information

MTH310 EXAM 2 REVIEW

MTH310 EXAM 2 REVIEW MTH310 EXAM 2 REVIEW SA LI 4.1 Polynomial Arithmetic and the Division Algorithm A. Polynomial Arithmetic *Polynomial Rings If R is a ring, then there exists a ring T containing an element x that is not

More information

s f o r s o l v i n g t h e n o n l i n

s f o r s o l v i n g t h e n o n l i n M M R M q q D O : q 7 8 q q q M q x- q M M M 9 R R D O : 78 / x q D MO : M 7 9 8 / D q P F x z M q M q D T P - z P G S F q q q q q q q D q q PZ w - z q - P q q q w q q q w q q w z q - w P w q w w - w w

More information

IOAN ŞERDEAN, DANIEL SITARU

IOAN ŞERDEAN, DANIEL SITARU Romanian Mathematical Magazine Web: http://www.ssmrmh.ro The Author: This article is published with open access. TRIGONOMETRIC SUBSTITUTIONS IN PROBLEM SOLVING PART IOAN ŞERDEAN, DANIEL SITARU Abstract.

More information

EVALUATING A POLYNOMIAL

EVALUATING A POLYNOMIAL EVALUATING A POLYNOMIAL Consider having a polynomial p(x) = a + a 1 x + a 2 x 2 + + a n x n which you need to evaluate for many values of x. How do you evaluate it? This may seem a strange question, but

More information

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. l"s!

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. ls! P K PD K D 0 D X P P Z $ X P R YR D z x R x P K 0 K x K K 0 x 0 0 0 0 0 Z x 0 0 0 0 0 x x 0 00 0 P 0 K K 0 0 0 K K 0 0 0 K K X G Z 0 0 0 K 0 0 P x x q P x R 0 0 K0 x q x P 0 0 P G 00 R 0 K x 0 0 0 Z 0

More information

Jim Lambers MAT 280 Summer Semester Practice Final Exam Solution. dy + xz dz = x(t)y(t) dt. t 3 (4t 3 ) + e t2 (2t) + t 7 (3t 2 ) dt

Jim Lambers MAT 280 Summer Semester Practice Final Exam Solution. dy + xz dz = x(t)y(t) dt. t 3 (4t 3 ) + e t2 (2t) + t 7 (3t 2 ) dt Jim Lambers MAT 28 ummer emester 212-1 Practice Final Exam olution 1. Evaluate the line integral xy dx + e y dy + xz dz, where is given by r(t) t 4, t 2, t, t 1. olution From r (t) 4t, 2t, t 2, we obtain

More information

Exercise 1: Inertia moment of a simple pendulum

Exercise 1: Inertia moment of a simple pendulum Exercise : Inertia moment of a simple pendulum A simple pendulum is represented in Figure. Three reference frames are introduced: R is the fixed/inertial RF, with origin in the rotation center and i along

More information

Two-dimensional flow in a porous medium with general anisotropy

Two-dimensional flow in a porous medium with general anisotropy Two-dimensional flow in a porous medium with general anisotropy P.A. Tyvand & A.R.F. Storhaug Norwegian University of Life Sciences 143 Ås Norway peder.tyvand@umb.no 1 Darcy s law for flow in an isotropic

More information

AE/ME 339. K. M. Isaac Professor of Aerospace Engineering. 12/21/01 topic7_ns_equations 1

AE/ME 339. K. M. Isaac Professor of Aerospace Engineering. 12/21/01 topic7_ns_equations 1 AE/ME 339 Professor of Aerospace Engineering 12/21/01 topic7_ns_equations 1 Continuity equation Governing equation summary Non-conservation form D Dt. V 0.(2.29) Conservation form ( V ) 0...(2.33) t 12/21/01

More information

Simplified Analytical Model of a Six-Degree-of-Freedom Large-Gap Magnetic Suspension System

Simplified Analytical Model of a Six-Degree-of-Freedom Large-Gap Magnetic Suspension System NASA Technical Memorandum 112868 Simplified Analytical Model of a Six-Degree-of-Freedom Large-Gap Magnetic Suspension System Nelson J. Groom Langley Research Center, Hampton, Virginia June 1997 National

More information