am\- -hmsn cq]xm _p - n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "am\- -hmsn cq]xm _p - n"

Transcription

1 am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House Mananthavady, P.B. No. 1, Wayanad Owned by the Roman Catholic Diocese of Mananthavady. Printed at St. Joseph's Offset Press, Mananthavady hmeyw 06 sk]v w-_ 2015 e w 9 H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120 cq] am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

2 D -S w ]c-kv]cw \ mbn s]cp-am-dp-hn \Ωƒ htbm-[n-i a\p-jy-hw-i-øns \n[n cq]xmit cn hm Ø-Iƒ hnzym-`ymk klm-b-\n[n sshzn-i-cpss amk-[ym\w ss nƒ At m-ã-te v ax-t_m-[-\-cwkw sndp-]pjv]anj eokv Department of Youth Ministry si.kn.ssh.fw IpSpw-_-t{]-jn-XXzw kotbm hm Ø-Iƒ hn sk v Un t]mƒ skmssk n kmaqly tkh-\-cwkw (WSSS) sikn-_nkn azy-hn-cp- -k-anxn tduntbm ams men CEADOM hnzym-`ym-k-ta-je ItØm-en m tim {Kkv (AKCC) SMRC am\- -hmsn cq]x Adn-bn- p-iƒ ]mã-d sk, t{]m{kmw _nj]vkv t{]m{kmw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

3 ]c-kv]cw \ mbn s]cp-am-dp-hn {^m kokv am ]m m IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-\p-th aq p kp{]-[m\ ]Z-{]-tbm-K-߃ \n t±-in- p- p. {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, IpSpw-_-Po-hn-X-sØbpw Znh-kw-tXmdpw Hcp IpSpw-_-Øn Pohn- p- Xv bym -Øn F{]-Im-c-am-sW- -Xn-s\bpw kw_- n Hcp hnnn- -\-]-c-º-c-bpss {]th-i-\-i-hm-s-ambn C sø {]t_m-[\w D]-I-cn- pw. aq p ]Z-{]-tbm-K-߃ {]th-i-\-i-hm-s- Øn-\p-ap-I-fn Fgp-X-s - n-cn- p- -Xmbn k -ev]n- p-i. apºv GXm\pw {]mhiyw hnip ]t{xm-kns _kn-en- -bpss Cu NØz-c-Øn h v Rm ]cm-a in- n- p ]Z-{]-tbm-K-ß-fm-Wh ""Rm Cßs\ snøs?'', ""\n߃ p \µn,'' ""Ft msp an- pi'' F o {]tbm-k-߃. \n -b-ambpw Cu {]tbm-k-߃ \nßfpss IpSpw-_-Øn \ mbn Pohn- p- -Xn-\p-, kam-[m-\-øn Pohn- p- -Xn-\p hgn-xp-d- p- p. Ah efn-x-amb {]tbmk-ß-fmsw- nepw {]mtbm-kni-am- m A{X efn-x-a-. Ahbv v Gsd i n-bp- v, Bbncw {]iv\-ß-fm ]co- n- -s -Sp-tºmƒt]mepw IpSpw-_-Po-hn-XsØ A`w-Kpcw \ne-\n Øm-\p i n. F m Ah-bn-s - n, sndnb hns-hp-iƒ D m-hp-ibpw ka-kvxhpw XIcp-I-t]mepw snbvtx- mw. ""\ s]cp-am w'' D m-bn-cn- pi F s]mxp-hn-`m-k-øn Cu ]Z-{]-tbm-K-ßsf \mw km[m-cw Dƒs -Sp-Øp- p. icn, \ s]cp-am- -ap Hcp hy n A\p-hmZw tnmzn- p- p, \µn-]-d-bp- p, sx p-]- n-bm a tnmzn- p- p. hfsc \ -Xv. F m \ s]cpam- -co-xn-iƒ hfsc {][m-\-am-wv. ""\ s]cp-am- -co-xn-iƒ hnip nbnte- p ]Ip-Xn-hgn ]n n- p-i-gn- p'' F v alm-\mb sa{xm {^m kokv sz kmekv ]d-bpi ]Xn-hm-bn-cp- p. F m kq n- p-i. \ s]cp-am- -co-xn-iƒ pw Bflm-hns hcƒ -sbbpw A]ct\m-Sp A\m-ÿ-sbbpw ad-bv p Hcp-Xcw Hu]-Nm-cn-I-X-bm- Im Ign-bp-sa v Ncn{Xw hy -am- n-bn- p- v. ""\nc-h[n \ s]cpam -ß-fpsS ]nd-in \nc-h[n Zp»o-e-߃ ]Xn-bn-cn- p p'' am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

4 F v ]e-t mgpw ]d-bm-dp- v. Hu]-Nm-cn-I-amb A\p-jvTm\w Bflob-eu-In-I-X-bn-te p apßn-t m-ipi F A]-I-S-Øn-s\-Xnsc ax- Øn-\p-t]mepw {]Xn-tcm-[-i- n-bn-. tbiphns\ {]tem-`n- n- p kmøm \ s]cp-am- -co-xn-i-sf- p-dn v s]mß w ]d-bp- p. Xo bmbpw, Hcp am\y-\mbpw Xnf-ßp ]S- - -bp Hcp tbm mhmbpw Xs -Øs Ah Ah-X-cn- n- p- p- v. hnip- -en-jnxw D -cn- p-sim- v, Hcp sszh-im-kv{x- -\m-bn- p-t]mepw Ah kzbw Ah-X-cn- n- p- p. _mly-ambn icnbpw hrøn-bp- -Xp-amb F mw Ah\v D -Xmbn ImW-s -Sp- p. F m Ft mgpw sszhkvt\-l-øns kxy-øn \n v A\ysc hgn-sx- n- p-i-bmwv Ahs e yw. F n-epw, ""\ s]cp-am- -߃'' v G hpw B[n- Im-cn-I-co-Xn-bn-ep A w am{x-amwv \mw \ Ip- -Xv. AX-\pk-cn- v, \ _ -߃ hf Øn-sb-Sp- p ioew \ -tbm-sp kvt\l-ønepw A]-c-t\m-Sp BZ-c-hnepw ZrV-ambn thcq- n-bncn- p- p. kvt\ln- p- -Xns Cu ]cn-jvirx A -Øn\v A\pkr-X-am-bmWv IpSpw_w Pohn- p- -Xv. Cu ]Z-{]-tbm-K-߃ {i n- p-i. BZysØ ]Z-{]-tbmKw ""Rm Cßs\ snøs?'' F m-wv. Fs - nepw Imcyw B Imcy-Øn\v \ymb-amb Ah-Imiw \ap- p v F v \mw hnnm-cn- p-tºmƒ t]mepw Zbm-]-pc- cw Bh-iy-s -Sm \mw {i n- ptºmƒ, hnhm-l-søbpw IpSpw-_-sØbpw hebw snøp s]mxp Pohn-XsØ i n-s -Sp-Øm \mw klm-bn- p-i-bm-wv. as m-cmfpss Pohn-X-Øn {]th-in- p- -Xn-\v, B hy n v t\c-tø-xs \ΩpsS Pohn-X-Øn Hcp ] v \n h-ln- m-\p-s - n t m-epw, hnizm-khpw BZ-chpw \ho-i-cn- p-, D]-{Z-h-I-c-a- mø Hcp at\m- `m-h-øns kwth-z-\- -ax Bh-iy-am-Wv. \n -b-am-bpw, kvt\lw IqSp-X Bg-ap- Xpw KmV-hp-am-Ip-t m-dpw, AXv A]-cs kzmx- { y-tøm-sp BZ-chpw at -bmƒ Ahs As - n Ah-fpsS lrz-b-øn-te v hmxm-b\w Xpd- p- -Xp-hsc ImØn-cn- m-\p Ignhpw IqSp-X-embn Bh-iy-s -Sp- p- v. Cu L -Øn, shfn-]msp- ]p-kvx-i-ønse tbip-hns hn-\-߃ \ap v A\p-kva-cn mw: ""CXm Rm hmxn-en ap p- p, Bsc- nepw Fs kzcw ti p hmxn Xpd- p-x- m Rm Ahs ASp-tØbv p hcpw. R߃ Hcp-an p ` n- p-ibpw snøpw'' (3:20). I Øm-hp-t]mepw {]th-in- m A\p-hmZw tnmzn- p- p. \ap v AXp ad- m-xn- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

5 cn mw. \nß-fpss IpSpw-_-Øn Fs - nepw snøp- -Xn-\p-apºv Cßs\ tnmzn- pi: ""Rm CXp snøp- -Xn\p \n߃ v hntcm[- apt m?, Rm CXp snøp- Xp \n߃ CjvSs -Sp- pt m?'' tnmzn- p Cu am Kw Xo -bmbpw \ s]cp-am- -co-xn-bm-wv. F m AXv kvt\l-]q Æ-hp-am-Wv. IpSpw-_-߃ v CXv hf-sctbsd KpWw snøp- p. c m-asø ]Z-{]-tbmKw ""\n߃ p \µn'' F m-wv. kzbw hntam-n-\-øns Hcp AS-bm-f-am-sW a n, tami-amb s]cp-am - co-xn-i-fp-ssbpw tami-amb hm p-i-fp-ssbpw Hcp kwkvim-c-ønte v \mw Xncn-bp-I-bmtWm F v Nne-t mƒ kwi-bn-t - n-bn-cn- p- p. Cu NoØ-hm- p-iƒ ]c-ky-ambn tiƒ pi Akm-[m-cWa-. Zbbpw ""\n߃ p \µn'' F p ]d-bm-\p Ignhpw ]et mgpw _e-lo-\-x-bpss Hcp AS-bm-f-ambn IW- m- -s -Sp-Ibpw a p- -h-cpss kwibw DW Øp-Ibpw snøp- p. IpSpw-_-Øns ti{µ-`m-k-øns D n t mepw Cu {]h-wx A`n-ap-Jo-I-cn- s -Sp- p. a p- -hsc \µn-bp- -hcpw A`n-\-µn- p- -h-cp-am-im A`ykn- n- p- -Xn\v \mw \n -b-zm Vy-ap- -h-cm-bn-cn-øo-c-ww. hy nbpss al-øzhpw kmaq-ln-i-\o-xnbpw IpSpw-_-Øns Ihm-S- Øn IqSn IS- p-t]m-i-ww. IpSpw-_-Po-hnXw Cu Pohn-X-ssi-ensb Ah-K-Wn- p-i-bm-sw- n kmaq-ln-i-po-hn-xhpw AXns\ Xnc-kvIcn- pw. F n-epw, IrX- X hnizm-kn-bpss hnizm-k-øns ImXemb `mk-øp-xs \ne-sim- p- p. \µn {]I-Sn- n- p- Xv F{]- Im-c-am-sW v Adn- p-iqsmø Hcp ss{ikvx-h\v sszh-øns ""`mj'' Xs \jvs-s - n-cn- p- p. CXp `b- -c-am-wv. tbip ]Øp IpjvTtcm-Kn-Isf kujy-am- n-b-xn-\p-tijw Ah-cn Hcmƒam{Xw Ahn-Sp-tØmSv \µn ]d-bm as-ßn-h-cp-tºmƒ, Ahn-Sp p tnmzn- p tnmzyw (eq m 17:18) \ap p ad- m-xn-cn- mw. hfsc m\- ap-, hfsc km[m-c-w- m-c-\m-b, F m Pohn-X-sØbpw ` nsb-bpw-ip-dn v Akm-[m-cW m\-ap Hcp hr s\ Rm Hcn- {ihn- Xv Hm p p: ""alm-flm- -fpss aæn am{xw hf-cp Hcp snsn-bmwv IrX- -X.'' Bflm-hns B amlm-flyw, Bflmhnse B sszh-ir-], IrX- -Xm-]q w ""\n߃ p \µn'' F p ]d-bm \sω \n _- n- p- p. al-ømb Hcm-flm-hns ]pjv]- am-w-xv. CXv hmkvx-h-øn at\m-l-c-amb H p-x-s. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

6 aq m-asø ]Z-{]-tbmKw ""Ft msp an- pi'' F m-wv. AXv ]d-bm Ft mgpw Ffp- -a F p kω-xn- m-sa- nepw, AXv Gsd Bh-iy-ap- -Xm-Ip- p. AXns A`m-h-ap- -t mƒ, sndnb hn -ep-iƒ \mw Ah B{K-ln- m-ø-t mƒt]mepw s]m n-sødn- m XpS-ßp- p. Ah hfsc henb F n p-gn-i-fm-bn- Øo s p -t]mepw hcpw. tbip \Ωsf ]Tn- n ""kz -ÿ- \mb Rß-fpsS ]nxmth'' F {]m -\-bn Pohn-X-Øns {][m\ tnmzy-ß-sf-sb mw kw{k-ln- p Hcp {]m -\-bm-ws m AXv Cu ]Z-{]-tbmKw \mw ImWp p F Xv H pw A{]-[m-\- a : ""Rß-fpsS IS- m-tcmsp R߃ an- -Xp-t]mse Rß-fpsS IS-߃ Rß-tfmSpw an- -Wta'' (a-øm. 6:12). \ap v Ipd-hps p kω-xn- p- Xpw \ap v \jvs-s - -h-bn-te v _lp-am\w, Bflm -X, kvt\lw F n-h-bn-tebv v as-ßm \mw B{Kln- p p F Xpw \sω abv v A l-cm- p- p. Cß-s\-bmWv \mw tcmk-_m-[sb kpj-s -Sp-Øp- -Xv. \ap v \tωm-sp-xs s]mdp- m Ign-bp- n-s - n, A\y-tcmSp s]mdp- m \ap p km[n- p-i-bn-. ""Rm tjzn- p p'' F hm p-iƒ Hcn- epw D -cn- -s -SmØ Hcp `h-\-øn ip -hm-bp-hns A`m-hw D m-im XpS-ßp- p. AhnsS Xma-kn- p- -hsc {]f-b-pew izmkw-ap- n- m XpS-ßp- p. ""Rm tjzn- p p'' F hne-s hm p-i-fpss A`mh-Øns ^ew At\Iw X-ß-fpsS Dc-k-ep-Ifpw ]cn- p-i-fpam-wv. ]e-t mgpw hnhm-l-po-hnxw Ie-l-߃sIm v Iodn-ap-dn- s -Sp- p... ""]m{x-߃ ]d- m t]mepw XpS-ßpw.'' F m Rm \nß-tfmsv D]-tZ-i-Øns Hcp hm p ]d-bs : ]c-kv]cw kam-[m- \-Øn hcmsx Znhkw Ah-km-\n- n- -cp-xv. Fs {i m-]q w {ihn- pi: \nß-fpss `mcy-tbmtsm ` Øm-hn-t\mtSm \n߃ hg- p- m- ntbm? Ip n-itf \nß-fpss amxm-]n-xm- - mtcmsv \n߃ hg- p-iq-sntbm? \n߃ Kuc-h-]q w X nt m? AXv Hcp \ Imcy-a-. F m bym -Øn AX {]iv\w.. Cu hnimcw Akp-J-I-c-ambn ]nt -Zn-h-khpw XpS-cp- p-sh- n am{x-amwv {]iv\w DZn- p- -Xv. AXp-sIm v \n߃ hg- p- m- n-bn- p-s - n, \nßfpss IpSpw-_-hp-ambn kam-[m\w D m- msx Znhkw Ah-km-\n- m A\p-h-Zn- -cp-xv. Fß-s\-bmWv Rm kam-[m\w D m-im t]mip- Xv? Rm ap n-t \n p sim mtwm? A. tihew Hcp sndnb kqn-\-sim- v, elp-hmb Hcp Imcyw-sIm- v. \nßfpss am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

7 IpSpw-_-Øn im n-]p\xÿm]n- -s -Spw. shdpw Hcp sndnb kvt\l-{]-i-s\w axn. h p-iƒ Bh-iy-an-. F m \nß-fpss IpSpw-_-Øn kam-[m\w D m- msx kqcy AkvX-an- m A\p-h-Zn- -cp-xv. Rm ]d-bp- Xp a\- n-em-ip- pt m? AXv Ffp- -a-. ]t, \n߃ AXp sntø- n-bn-cn- p- p. PohnXw F{Xtbm A[nIw kpµ-c-am- m AXp klm-bn- pw. AXp-sIm v IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-\p-th Cu aq p kp{][m\ ]Z-{]-tbm-K-߃ bym -Øn efn-x-amb hm p-ifm-wv, Hcp-]t \ΩpsS apjøv Hcp ]p ncn sim p-h-c-ø- hæw efn-x-am-b-h. F m \mw Ahsb ad- p-tºmƒ, AXv Nncn p- Xt Hcp Imcy-a-. icn-bt? Hcp-]-t, \ΩpsS \ s]cpam- -co-xn-iƒ \mw ]e-t mgpw Ah-K-Wn- p- p. Ah Bbn-cn-t CS-ß-fn-te-bv v, \ΩpsS lrz-b-ß-fn-te pw \ΩpsS `h-\-ß-fntebv pw \ΩpsS ]uc-po-hn-x-øn-te- pw, Ahsb as- n-s m- ph-cm I Ømhv \sω klm-bn- -s. Hcp IpSpw-_-Øns kvt\l- Øn-te v kxy-øn {]th-in- p hm p-i-fm-wn-h. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

8 \Ωƒ htbm-[n-i {^m kokv am ]m ]nxm-a-l-cpss {]m[m-\y-søbpw Ah-cpsS C sø t i-]q Æ-amb kml-n-cy-sø-bpw-ip-dn v {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, C -søbpw ASpØ _p[-\m-gvn-bn-sebpw ax-t_m-[\w apxn -h p-th n ka n- n-cn- p-i-bmwv; IpSpw-_-Øn Ah, apø- - mcpw apø-»n-amcpw AΩm-bn-amcpw AΩm-h am-cp-am-wv. apxn -h-cpss Ct m-gsø kµn-kv -amb ÿnxn-hn-ti-jsø pdn- mwv C v \mw hnnn- \w snøp-i. ASpØ {]mh-iyw, AXm-bXv _p[-\mgvn Cusbmcp Pnhn-X-L- -Øn-\p-X-Ip \ntbmkw kw_- n v IqSp-X hmkvx-hn-i-amb \nco- -Whpw BImw. sshzy-im-kv{x-øns hnim-kw-aqew Bbq ssz Lyw h n- n-cn- p p: F m Bbp- n\p A\p-kr-X-ambn kaqlw ""hnikzcam-bn!'' htbm-[n-icpss kwjy s]cp-in. F nepw Ah p CSw simsp- m X -hæw \ΩpsS kaq-l-߃ kpkw-l-sn-x-a ; AhcpsS Zp _-em-h-ÿbv pw Ah-cpsS A - n\pw kap-nn-x-amb BZchpw {]mtbm-kni ]cn-k-w-\bpw simsp- p-i-xs thww. bu \- bp- -cm-bn-cn- p-tºmƒ {]mb-am-b-hsc Ah-K-Wn- m \mw t{]cnxcm-ip- p. AI ]men-t Hcp tcmk-am-wxv F p txm pamdv \mw Ahsc ]mts hnkva-cn- p p; ]n osv \mw hr -cm-iptºmƒ, {]txy-in v Zcn-{Z-cm-sW- n, tcmkn-ifpw GIm-In-Ifpw BsW- n, Imcy-ti-jn-bpsS {]h Ø-\-kq-N-\m-]{Xw apj-ap-{zbm- nb Hcp kaq-l-øns IrXy-hn-tem-]-߃ \mapw A\p-`-hnt - n-h-cp- p. A\- -c-^-e-ambn htbm-[n-isc Ah-K-Wn- p p. apxn -h Ah-K-Wn- -s -Sm-\p Hcp hn`ha. _\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a am ]m Hcp hr -k-z\w kµ in- -th, C{]-Imcw hy -am-bn, {]h-n-\m-fl-i-ambn ]d p: ""Hcp kaq-l-øns KpW-ta-, \mk-cn-i-x-bmwv Rm A -am- p- Xv, apxn -h-tcmsv Fßs\ s]cp-am-dp- p-sh pw kmaq-ln-i-po-hn-x- Øn Ah p \ Ip ÿm\w Fs pw A\p-k-cn- p-thww am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

9 Xocp-am-\n-t - Xv'' (\-hw-_ 12, 2012). CXv kxy-am-wv, hb- m-bh p \ Ip Icp-X-emWv \mk-cn-i-x-bnse sshpmxyw. ]cnjvir-xn-bn apxn -h p {i e`n- m-dpt m? AhnsS apxn h p CSw Dt m? m\w, htbm-[n-i-cpss m\w, AXn-t\mSp BZ-chp ]pe Øp- Xv F{]-Imcw F -dn-bm-sa- n B \mk-cn- IX apt -dp-i-xs snøpw. apxn -h p ÿm\w C m-øtxm {]iv\-߃ krjvsn- p-sa t]cn Ahsc hen-s -dn-bp-itbm snøp Hcp ]cn-jvirx kaq-l-øn ac-w-øns hnjm-wp-hns\ kwh-ln- -s -Sp- p. ]m m-xy-\m-sp-i-fn, imkv{x- - m Cu \q m- ns\ hnti-jn- n- p- Xv "hm Iy ixm_vzw' F t{x: Ip n-i-fpss kwjy Npcp-ßn-s m- n-cn- p- p. {]mb-am-b-h h n- p-h-cn-i-bpam-wv. Cu Ak- p-en-xm-hÿ kxy-øn, \sω sh p-hn-fn- p p. ka-im-eo\ kaq-l-øn\p AsXmcp henb sh p-hn-fn-bm-wv. Iptd- qss ]d- m Hcp ""`mcw'' IWs {]mb-am-b-hsc X n- -fbm [\-em` kwkvimcw a -S-apjvSn ]nsn- p- p. Ah ^tem- Xv]m-Z-I A Cu kwkvimcw Aßs\ hnnm-cn- p p F p am{x-a, Ah Hcp amdm pw IqSn-bmWv: Npcp- -Øn, CXp-t]mse Nn n- p- -Xns ^e-{]m]vxn F mimw? Ah hen-s -dn-b-s - Sp- p. {]mb-am-b-h hen-s -dn-b-s -Sp- Xv Fß-s\-sb p ImWp- Xp \njvtq-c-am-wv, arko-b-am-wv, AsXmcp ]m]-am-wv. CXv Xpd- p-]-d-bm B pw ss[cy-an-. F m AXv A\p-h Øn- p- Ibpw BWv! hen-s -dn-b kwkvim-c-tøm-sp Cu ] -]m-x- Øn \nir-jvs-amb Ft m Nne-Xp- v. F m Bfp-Isf hens -dn-bp- Xv \mw ]cn-nn-x-am- n-bn-cn- p- p. hocyw Ipd Xnt\mSpw apdn-s -Sp- -Xn-t\mSpw h n- p-h-cp \ΩpsS `b- m-sp-aqew ]ngpsx-dn-bm \mw B{K-ln- p p; F nepw A{]-Imcw snøp-tºmƒ H pw kln- m ] m-ø-hcpw Ah-K-Wn- -s - -h-cp-amwv Xß-sf DXv WvT apxn -h-cn h n- p-h-cm CS-bm- p- p. _yqwkv Atb-gvknse Fs ip{iq-jm-th-f-bn Cu bmym yhpw AXns {]iv\-ß-fp-ambn t\cn p _ -s -Sm F\n p km[n- n-cp p: ""apxn -hsc Isøm-gn-bp p; `uxni Aÿn-c-X-bpsS Imcy-Øn am{x-a Cu Isøm-gn-b. \Ωp-sS- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

10 Xs ]cn-an-xn-iƒ {]Xn-_nw-_n- p Ah-cpsS ]cn-an-xm-hÿ AwKo-I-cn- m-\p kzm -amb Hcp {]m]vxn- p-d-hns t]cn Ah XyPn- -s -Sp- p. `mk-`m- p-iƒ BImt\m Xß-fp-sS-Xs A`n-{]mbw ]d-bmt\m Ah -\p-hmzw C. ""sndp- - m am{xw D]-tbm-K-{]-Zhpw A\p-`-hm-h-Im-in-Ifpw'' F D]-t`m- y-am-xr-ibnse kqn-i-ß-fm-im Ah -\p-hmzw C. CØ-c-samcp kaql- Ønse \ne-\n n\p adn-i-s-t - n-h-cp \nc-h[n sshj-ay-߃ Imc-W-amWo hen-s -dn-b A\-ph Øn- -s -Sp- -Xv. kaq-l-ønse-ºm-sp-ap hr -P-\-߃ \ΩpsS P\-X- m-h-iyamb m\øns Ie-h-d-bm-tI- -h BWv. \ΩpsS P\-߃ m-hiy-amb hnth-i-øns Ie-h-d-bmWv apxn -h! kvt\lw C msx hcp-tºmƒ F{X A\m-bmkw a\- m n \n{zm-hÿ {]m]n- p p!'' (Solo l'amore ci puo salvare, høn- m kn n, 2013, t]pv 83) AXpw CXp-t]mse kw`-hn- p- p. Rm Hm Ωn- p-i-bmwv; Hcp hr -k-z\w kµ in- -th-f-bn, Hmtcm-cp-Ø-cp-ambn Rm kwkm-cn- -t mƒ IqsS IqsS Cßs\ tiƒt n h p: ""Fßs\-bp v? a ƒ F p ]d-bp p? kpjw, kpj-am-bn-cn- p- p.'' \n߃ v F{X a ƒ D v? Hcp-]mSp t]cp- v. Ah \nßsf ImWm hcp- pt m? Hm, Xo -bm-bpw, AtX, F m-bvt]m-gpw, AtX, Ah hcp- p- v. Ah-km-\-ambn Ah h Xv Ft m-gmwv? ""Dw, {InkvXp-a-kn\p h n-cp- p.'' Cßs\ ]d Hcp hr sb Rm C pw Hm Ωn- p- p. A v BKÃv amk-am-bn-cp- p. F pamk- m-e-ambn a ƒ Ahsc ImWm h n- v. F p-am-k-ambn XyPn- -s - -hƒ! CXmWv amc-i-]m-]w. a\- n-emtbm? Hcn- Hcp apø»n, _mey-im-esø Ah-cpsS Hcp ]gb apø- s IY RßtfmSp ]d- n- p- v. Blmcw Ign- p-tºmƒ hrøn-ti-sm- p Hcp kz`mhw At±-l-Øn-\p- m-bn-cp- p. Fs - m kv]q \n-d v kq v timcn- p-sn- p-hm At±-l-Øn\p Ign-bp-am-bn-cp- n-. A sø IpSpw-_-\m-Y, AXm-bXv Cu apø- s ai, ASp- -f-bn Hcp sndnb tai Hcp n kz w ]nxm-hns\ Xo ta-ibn \n pw am n. AhnsS At±lw H - n-cp p Ign- p-tºmƒ a mcpw At±-lsØ ImWm-\n-S-bn-. C{]-Imcw DuWnt\m Un dnt\m FØp kvt\ln-x-cpss IÆn s -SmsX kz w ]nxmhv D m- p \mw-t -Sn \n pw c -s]smw F v B ai IcpXn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

11 GXm\pw Znh-k-߃ p-ti-jw, ho n FØnb B IpSpw-_-\m- Y ImWp- Xv Xs G hpw Cf-b-Ip n Ipd p XSnbpw Np n- Ibpw BWn-bpw-sIm v Ifn- p cwk-am-wv. Ah Ft m D m- p-i-bm-wv. Abmƒ tnmzn p: ""\o F m-wp- m- p- Xv? A m, Rm Hcp tai-bp- m- p-i-bmwv taitbm! F n\v? A {]mb-am-ip-tºmƒ AhnsS Ccp p ` Ww Ign- m-at m.'' \tω- mƒ Ah-t_m-[-ap- -h-cmwv Ip n-iƒ! k`m-]m-c-º-cy-øn, {]mb-am-b-h-tcm-sp ASp- -Øns kwkvim-c-øn\v F m-bvt mgpw ]n pw \ Inb hn m-\-k- º-Øm-Wp- -Xv. Pohn-X-Øns Cu Ah-km-\-L- -Øn kvt\tlmjva-fhpw Ah-ew_w \ Ip- -Xp-amb Nßm-Ø-Øns hnip- -enjn- X-Øn thcq- n-b-xmwo ]mc-º-cyw, {]`m-j-is ]pkvx-i-ønse Cu `mkw km y-s -Sp-Øpw- {]-Imcw: ""hr -cpss D]-tZiw BZ-cn- pi; F p-sim-s - m, Ah Xs Xß-fpsS ]nxm- - m-cn \n mwp ]Tn- -Xv, Ah-cn \n p \n\ v Adnhp e`n pw; Ah-kc-Øn-s\mØp adp-]sn ]d-bm \n\ p Ignbpw'' ({]-`m. 8:9). hm -Iy-tØmSv A -a-bpss am\-kn-i-\ne A\p-h Øn- m k`bv p km y-a-. Aßs\ snøp-ibpw C. AXn-sem pw Ipd-bmØ Aew-`m-hhpw Ah- bpw Ah-tcmSv {]I-Sn- n- m\pw Ign-bp-I-bn-. IrX- -X-bp-sSbpw A`n-\-µ-\-Øn-s bpw BXn-tYb- Xz-Øn-s bpw Iq mb Hcp Ah-t_m[w \Ωn ]p\-cp- o-hn- n- - Ww. kaq-l-øns kpoh `mk-amwv Xßfpw F t_m[yw {]mbam-b-h-cn A\p-`-h-th-Zy-am-Im CXv CS-bm- pw. \ΩpsS apxn -h \Ωp-sS-Xs ]mx-bn \ap- p-ap t] FØn-t kv{xo]p-cp-j- mcpw ]nxm- - mcpw amxm- fpw BWv! DNn-X-amb Hcp PohnXw txsn-bp ssz\w-zn\ t]mcm- -Øn \ΩpsS kz w `h-\-øn Xs Pohn- -h. Hcp-]mSp Imcy-߃ \ap- -h-ti-jn- n- -h. hr A\y-c : B hr \Ωƒ BImw, kao-]tam hnzq-ctam Bb `mhn-bn. \Ωƒ AXv B{K-ln- n-s - n q-sn, AXv A\n-hm-cy-am-Ipw. IqSp-X sa -s Icp-X apxn -h p \ Im \mw ]Tn- p- n-s - n \tωm-sp s]cpam- hpw AXm-bn-cn- pw. \Ωƒ htbm-[n-i Hcev]w _e-lo-\-cm-wv. am{x-a-, \Ωn Nne Xo Øpw own-xcpw BWv. an -hcpw H bv v; tcmk- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

12 _m[nxcpw BWv. Nne a p- -h-cp-ss, Hgn- p-iq-sm-\m-hmø ]cn- ]m-e-\-ønepw {i -bnepw B{i-bn p Ign-bp- -h-cm-wv. HcSn ]nt m phbv m BtWm \ΩpsS `mhw? Ahsc hn[n-ssh-]-coxy- Øn-te p X n-bn-sp-i-bmtwm? tn -bn- mø Hcp kaqlw; {]Xn- ^ew C n- mø kup-\y-zm-\hpw hm -eyhpw ioen- mø kaqlw A]-cn-Nn-X n-s-bnepw A{X- p-xs AØ-c-samcp kaqlw A{]-Xy- -am-bn-s m- n-cn- p- p. AsXmcp hgn-]n-g kaqlw Bbn-Øo-cpw. sszh-h-n-\-tømsv hniz-kvx-x-bn h Øn- p k`bv p AØ-c-samcp A[x]X\w Ak-l-\o-b-am-Wv. _ -ßfpw kup-\y-ßfpw C\n-ta A\n-hm-cy-am-Wv F Icp- X IqSmsXbp Hcp ss{ikvx-h-k` tnx\ \jvs-s -Sp Hcp kaq-l-am-bn-øo-cpw. htbm-[n-isc BZ-cn- mø kaq-l-øn bph- P-\-ß-fpsS `mhnbpw Ah-Xm-f-Øn-em-Ipw. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

13 a\p-jy-hw-i-øns \n[n {^m kokv am ]m Ip n-i-sf- p-dn v Zu `m-ky-h-im Ah Hgn-hm- -s -Sp p; P\n- m t]mepw Ahsc A\p-h-Zn- p- n {]nb ktlm-z-co k-tlm-z-c- m-tc, IpSpw-_-Ønse hnhn[ AwK-ß-sf- p-dn v ]nxm-hv, amxmhv, Ip n-iƒ, ktlm-z-c-߃, apø-, apø»n Ah-tem-I\w snbvx-xn-\p-tijw Rm IpSpw_sØ- p-dn- p BZy-K-W-Ønse Cu {]t_m-[\w Ip n-i-sf- p-dn v kwkm-cn v Ah-km-\n- n mw F v hnnm-cn- p p: AXp Rm c v L -am-bmwv hn`m-h\w snøp- Xv: C v a\p-jy-ip-e-øns henb kωm-\-amb Ip n-i-sf- p-dn v Ah a\p-jy-ip-e-øns t{ijvt-amb kωm-\-amwv F Xp hmkvxhw BWv; F m Ah bym -Øn Hgn-hm s -Sp-I-bmWv Imc-Ww, Ahsc P\n- m t]mepw A\p-h-Zn- p- n. ASp-Ø-X-hW Rm _mey-im-esø Zu `m-ky-h-im lnwkn- p \nc-h[n apdn-hp-i-fn {i ti{µo-i-cn- mw. Cu ASp-Ø- Im-eØv Gjy-bn \S-Ønb kµ i-\-th-f-bn I p-ap- nb Ip n- I-fmWv Fs a\- n hcp- Xv: hfsc kpo-hw, AXyp m-ltøm-ss, F m adp-h-i-øv, Ah-cn ]ecpw hfsc tami-amb kml-n-cy-øn Cu temiøv Pohn- p- p... hmkvx-h-øn, Ip n- Isf Fßs\ ]cn-k-wn- p p F -Xn \n v, [m Ωn-I-ambn am{xa am\-h-k-ap-zm-b-im-kv{x-]-c-am-bpw, B kaqlw DXv]-Xn-jvWphmb kaqlw BtWm A, A m-cmjv{s Xmev]-cy-߃ -Sn-a-bm- -s kaq-l-amtwm F v hn[n Fgp-Xp-hm Ign-bpw. H m-a-xmbn, \ΩpsS Pohn-X-Øns BZy-h j-ß-fn, \Ωƒ a p- -h-cpss HuZm-cy-Ønepw kwc- -W-bnepw B{i-bn- ncp p F v Ip n-iƒ \sω Hm Ωn- n- p- p. sszh-]p-{x\pw Cu L -Øn \n v Hgn-hm- -s - n-cp- n-. F m-h jhpw {InkvXp-a- n\v \mw [ym\n- p- Xv Cu clkyw BWv. ]nd-hn-øn-cp-\m-fns Zriy߃ {]Xy- -ambpw G w efn-x-ambpw CXp shfn-s -Sp-Øp- p. CXp IuXp-I-I-c-amWv: sszh-øn\v Xs Ip n-iƒ v a\- n-em n- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

14 sim-sp- p- -Xn\v {]bmkw C. Ip n-iƒ v sszhsø a\- n-em- p- -Xn\pw {]bm-k-an-. kphn-ti-j-øn ""sndn-b-h-sc-''ip-dn v At\Iw at\m-l-chpw i -hp-amb hm p-iƒ D Xv BI-kvanIw A. ""inip- ƒ'' F {]tbmkw a p- -hsc klm-b-øn-\mbn B{i-bn- p F m-h-sc-bpw, {]txy-i-amw-hn-[-øn, Ip n-i-sf-bpw- p-dn- m-wv. DZm-l-c-W-Øn-\v, tbip ]d-bp p: ""kz K-Øn-s bpw `qan-bp-ssbpw \my-\mb ]nxm-th, \o C m-cy-߃ _p n-am- mcn \n pw hnth-ini-fn \n pw ad v inip- ƒ p shfn-s -Sp-Ønbn-cn- p- -Xn-\m Rm \ns kvxpxn- p- p,'' (a-øm. 11:25) ho pw: ""Cu sndn-b-h-cn Bscbpw \nµn- m-xn-cn- m kq n psim- p-i. kz K-Øn Ah-cpsS ZqX- m Fs kz K-ÿ\mb ]nxm-hns apjw Ft mgpw Z in- p-sim- n-cn- p-i-bmwv'' (aøm.18:10). Aßs\ inip- ƒ Ah pw a\p-jy-ip-e-øn\pw Hcp \n[nbm-wv. AXp-t]mse k`-bv pw. Fs - m Ah kz K-cm-Py- Øn {]th-in- p- -Xn\v Bh-iy-amb D]m-[n-Isf \nc- -c-ambn Hm Ω-bn FØn- p p: AXm-bXp \mw kzbw ]cym-]vx F v ]cn-k-wn- m-sx, klm-bhpw kvt\lhpw am pw Bh-iy-ap- -h BWv F v Hm Ωn- n- p- p. \ap v F m-h pw klm-bhpw kvt\lhpw am pw Bh-iy-ap v! Ip n-iƒ as mcp at\m-l-c-amb Imcyw \sω Hm Ωn- n- p p \mw Ft mgpw a ƒ BWv F v. apxn Hcmƒ Bbm-epw, AYhm {]mb-ap Bƒ Bbm-epw, Hcmƒ Hcp c -I Ømhv Bbm-epw, DØ-c-hm-Zn-Ø-ap Hcp ]Zhnbn FØn-bmepw CXns F mw ASn-bn Hcp Ip n-bpss hy nxzw D v. \mw F m-hcpw a -fm-wv. CXp \ap- p-xs Poh \ In-b-X \ap p Poh e`n- -XmWv F hkvxp-x-bnte v \sω-sim-s -Øn- p- p. Pohn-X-Øn Nne-t mƒ CXp ad p-t]m-ip A]-I-S-Øn \mw sn p-]- m-dp- v, ASn-ÿm-\-]- c-ambn \mw a p- -hsc B{i-bn- p- -h-cmwv F hkvxpx hnkvacn v \mw \ΩpsS \ne-\n ]ns bp-am- m-cmwv F v Nn n- mdp v. hmkvx-h-øn, \ΩpsS Pohn-X-Øns Hmtcm-L- -Øn-epw, Hmtcm kmln-cy-øn-epw, Hmtcm kmaq-ln-i-]-cn-ÿn-xn-bn-epw, \mw a -fmbn \ne-sim- p- p F Xp henb B\-µ-Øns A\p-`hw BWv. Ah-cpsS km n- yw-sim v Ip n-iƒ \ Ip {][m\ ktµiw CXmWv: Ah-cpsS shdpw km n- yw-sim v \mw Hmtcm- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

15 cp-øcpw F m-hcpw ait\m aitfm BsW v \sω A\p-kva-cn- n- p- p. a\p-jy-ip-e-øn\v Ip n-iƒ sim p-h-cp \nc-h[n kωm-\- ß-fpw, kº- -Xbpw D v. Ah-bn NneXv am{xw kqnn- n- mw. hnizm-khpw \n Ω-e-amb ZrjvSn-tbmsS hmkvxhw ImWm- \p Ignhpw Ah Ah-cpsS hgn sim p-h-cp- p. Hcp Ip nbv v Xs ]nxm-hn-t\mspw amxm-hn-t\mspw kz`m-th-\-bp hnizmkw D v. Ah\v kz`m-th\ sszh-øn-epw, tbip-hnepw ]cn-ip amxmhnepw hnizmkw D v. AtX-k-abw Ahs B -cni D p-t\m w ip -am-wv. hntzz-jw-aq-etam Cc- -Øm- p-aq-e-tam, lrz-bsø ITn\- am- p ""snxp-º '' aqew If- -s - txm A. aqe-]m-]w-aqew Ip n-ifpw AS-bmfw CS-s - -h-cm-wv, Ah kzm -_p- n-bp- hcm-sw- nepw hnip- nbpw B -cni emfn-xyhpw kwc- n- p- p. F m Ip n-iƒ \b-ip-i-e A ; Ah v A\p-`-h-s -Sp- Xv Ah ImWp- Xv Xpd- p-]-d-bp- p. a p- -h-cpss ap n h v: ""CXv F\n v CjvS-a-, Fs - m NoØ-bmWv'' F v ]d v ]et mgpw Ah Xß-fpsS amxm-]n-xm- sf {]bm-k-øn B p p. Ip n-iƒ Ah ImWp- -Xp-]-d-bp- p, Ah v Cc apjw C, Zu `m-ky-h-im {]mb-am-b-h ]Tn- n-cn- p Cc- -Øm- ns imkv{xw Ip n-iƒ ]Tn- n- n-. F pxs -b-, Ip n-iƒ Ah-cpsS B -cn-i-em-fn-xy-øn B {ZX kzoi-cn- p- -Xn\pw simsp- p- -Xn-\p-ap Ignhv sim ph-cp- p. ss nƒ ]d-bp- -Xp-t]mse ""inem'' lrzbw A ""amwkf'' lrzbw (F-k. 36:26) BWv. B {ZX Ihn-Xbpw BWv: AXp kw`-h-ß-sfbpw hkvxp-x-i-sfbpw ""A\p-`-hn- p-i-bm-wv.'' A msx Ahsb shdpw-h-kvxp- -fmbn ]cn-k-wn- p-i-b-, Ahsb D]-tbm-Kn- p- -Xn-\p-am{Xw; ImcWw Ahbv v D]-tbmKw D -XpsIm- v... Ip n-iƒ v ]p n-cn- p- -Xn\pw Ic-bp- -Xn-\p-ap Ignhv D v. Nne, Ahsc Bt«-jn- p- -Xn\v ssiøn FSp- p-tºmƒ ]p n-cn- pw; a p- -h Rm sh hkv{xw [cn- n-cn- p- -XpsIm v Ah v {]Xn-tcm[ IpØn-shbv v FSp- p-hm t]mip tumivs BsW v [cn v Ah Ic-bpw... kzta-[b! Ip n-iƒ Cß-s\-bmWv: Ah ]p n-cnbv pw Ic-bpw, hf -h-cn ""ASn a Øn-bn-cn- p '' c p-im-cy-߃, \ap p Ign-hn- m-xm-bn-t]mb... am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

16 ]e-t mgpw \ΩpsS ]p ncn ac- -j-w-øns Nncn-t]m-se-bmWv, ÿnco-ir-x-am-b, kz`m-hn-i-a- mø Hcp ]p n-cn, XnI pw Ir{Xn-aam-b, Hcp timam-fn-sb-t m-se. Ip n-iƒ kzm`m-hn-i-ambn Nncn- p- Ibpw Ic-bp-Ibpw snøpw. AXv Ft mgpw lrz-bsø B{i-bn v Ccn- p- p. ]e-t mgpw \ΩpsS lrzbw AS- n-cn- p-i-bmwv; Nncn- p-hm\pw Ic-bp-hm-\p-ap Ignhv \jvs-s - n-cn- p- p. Ip n-iƒ \Ωsf ]p n-cn- Ww F pw Ic-bWw F pw ho pw ]Tn- n- p p. F m \mw \tωm-sp-xs tnmzn- Ww: Rm kzm`mhni-am-bmtwm ]p n-cn- p- Xv, Im]-Sy-an- m-sx, kvt\l-tøm-ss, AYhm Fs ]p ncn Ir{Xn-a-amtWm? F\n v Ct mgpw Ic-bphm Ign-bp- pt m AYhm Fs Ic-bp-hm-\p Ignhv \jvss - pthm? Cu c v shdpw am\p-jni tnmzy-ß-fmwv Ip n-iƒ \sω ]Tn- n- p- -Xv. Cu Imc-W-ß-fm tbip Xs injy- msc ""inip- -sft]mse BIp-hm '' Wn p; Fs - m kz K-cmPyw Ah-sct m-ep- -h mwv (cf. a-øm. 18:3, a t m. 10:14). {]nb ktlm-z-co -k-tlm-z-c- m-tc, Ip n-iƒ Poh\pw D tajhpw, {]txy-i-xbpw am{x-a t i-ßfpw sim p-h-cp- p. AXmWp Pohn-Xw. Xo -bmbpw Ah a\xt i-ßfpw Nne-t mƒ At\-I-{]-iv\-ßfpw sim p-h-cpw. F m Ip n-iƒ C m-ø-xpsim v timi-am-bxpw Pcm-\-c-_m-[n- -Xp-amb Hcp kaq-l-tø- mƒ \ Xv Cu a\xt i-ßfpw Cu {]iv\-ß-fp-ap kaq-lamwv! Hcp kaq-l-ønse P\-\-\n-c v IjvSn v Hcp ix-am-\-amwv F p \mw ImWp-tºmƒ, \ap p ]d-bm Ignbpw Ip n-iƒ C m- Ø-Xp-sIm v kaqlw a\xt i-ap- Xpw Pcm-\-c-_m-[n- -Xp-amsW v. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

17 cq]-xm-i-t cn hm Ø-Iƒ kvt\l-kva-cw sk]v w-_ 19- mw XobXn _lp. tpm v Ign- - m-en, _lp. amxyp C n-bv F o _lp. sshzn-i-cpss Nc-a-Zn-\-amWv. At -Zn-hkw Ahsc \ΩpsS {]m -\-I-fnepw hn.-ip _m-\-bnepw {]txyiw A\p-kva-cn- mw. ]mã-d Iu kn am\- -hmsn cq]-x-bnse ]mã-d Iu kn-ens Hcp tbmkw 2015 sk]v w-_ 12- mw XobXn i\n-bmgvn cmhnse apx 1.30 hsc ZzmcI ]mã-d sk -dn tncp- -Xm-Wv. AwK-߃ F mhcpw ]s -Sp- -W-sa v A`y n- p- p. hni-z-hn-h-c-߃ AwKßsf IØv aptj\ Adn-bn- p- -Xm-Wv. Iqcnb Ah[n _lp-am-\-s sshzn-i-cpss hm jn-i-[ym\w {]am-wn v sk]v w-_ 13 apx 18 hscbpw 20 apx 25 hscbpw cq]xm Iqcnb Ah-[n-bm-bn-cn- pw. ax-t_m-[\ Zn\w sk]v w-_ 13- mw XobXn \ΩpsS cq]-x-bn ax-t_m-[-\- Zn-\-ambn BtLm-jn- p-i-bm-w-t m. ax-t_m-[-\-øn-eqss hnizmk-øns ssiam- -sa henb ZuXy-Øn ] p-tn-cp Gh-tcbpw Hm p-ibpw {]m n- p-ibpw snømw. At -Zn-hkw hfsc {]txy-i-ambn hnizm-k-]-cn-io-e\ cwkøv \ΩpsS CS-h-I-I-fn XymK-_p- n-tbm-ssbpw Bflm -X-tbm-sSbpw tkh\w snøp A[ym-]-Isc cq]x apgp-h-s bpw IrX- -Xbpw A\p-tam-Z-\-ßfpw Adn-bn- p-ibpw {]txyiw BZ-cn- p-ibpw snøp-a-t m. amxm-]nxm- fpw A[ym-]-Icpw CS-h-I-P\w apgp-h\pw tn v _lp. hnim-cnb- - m-tcmsv tn v \ΩpsS Ip n-i-fpss hnizm-k-]-cn-io-e-\-øn AXoh {i snep-ø-w-sa Imcyw ax-t_m-[\ Zn\w \sω Hm Ω-s -Sp-Øp- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

18 cq]-x-bpss ax-t_m-[-\- {]-h Ø-\-߃ v am -\n t±iw \ Ip _lp-am-\-s tdmbn h - m- - -s\bpw A -t\m-ssm w {]h Øn- p cq]xm Sow AwK-ß-sfbpw CØ-cp-W-Øn \µntbmss Hm p-ibpw Ah v F m-hn[ `mhp-i-ßfpw hnp-b-ßfpw Biw-kn- p-ibpw snøp- p. cq]xm ax-t_m-[-\ -{]-h Ø-\-߃ IqSp-X {Inbm-fl-Iam-Ip-hm klm-b-i-amb \n t±-i-ßfpw A`n-{]m-b-ßfpw kl- IcWhpw CS-h-I-I-fn \n pw {]Xo- n- p- p. ax-t_m-[-\- Zn-\-tØm-S-\p-_- n v ap Iq n sszh-p-\sø DZvt_m-[n- n- p-ibpw At -Zn-hkw {]txyi kvtxm{x- mgvn kzoi-cn v cq]xm Imcym-e-b-Øn FØn- p-ibpw sntø- -XmWv. _lp. sshzn-i-cpss hm jni [ym\w t\csø Adn-bn- n-cp- -Xp-t]mse \ΩpsS cq]-x-bnse _lp. sshzn-i-cpss hm jni [ym\w 2 _m p-i-fn-embn sk]v w-_ 13 apx 18 hscbpw 20 apx 25 hscbpw ZzmcI ]mã-d sk - dn h v \S-Øp- -Xm-Wv. _lp. txmakv timgn-ae MCBS A - \mwv [ym\w \bn- p- -Xv. X -Xmb Imc-W-Øm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h F{Xbpw thkw ]mã-d sk Ub-d-IvS _lp. tpmjn s]cn-b- pdw A s\ hnhcw Adn-bn- - W-sa v A`y n- p- p. a p Nne Imcy-߃IqSn Hm Ωn- n- s. 1. [ym\-hn-hcw ap Iq n CS-h-I-I-fn Adn-bn- p-i. CXp-hgn P\- ߃ v sshzn-i p-th n {]m n- m\pw Ah-cpsS Bhiy߃ {Iao-I-cn- m\pw km[n- pw. 2. H mw Znhkw sshin v 7.15 \v \S- p P]-am-e {]m \, dwim -\-a-kvim-cw F n-h-tbm-ss-bmwv [ym\w Bcw-`n- p- Xv. Ah-km-\n- p- Xv Ah-km\ Znhkw D -`- -W-tØm-sS-bm-Wv. 3. [ym\-øn\p hcp-tºmƒ Ip _m\ IW v \n _- -ambpw sim p-h-tc- -Xm-Wv. X -Xmb Imc-W-Øm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h 2014 sk]v w-_ apx 2015 HmKÃv 31 hsc-bp ss_t\-js IW- p-iƒ IØp aptj\tbm, t^m hgntbm sk]v w-_ Ah-km-\-tØm-sSsb- nepw _nj]vkv lukn Adn-bn-t - -Xm-Wv. 4. PPF - s hcn-kwjy [ym\-øn\v hcp-tºmƒ sim p-h-c-w-sa v Hm Ωn- n- p- p. 5. hfsc Kuc-h-X-c-amb Imc-W-ß-fm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h Unkw-_ 31 \p apºmbn Fhn-sS- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

19 sb nepw [ym\-øn kw_- n v hnhcw Adn-bn- p-ibpw Ip _m\ IW p ]pkvxiw _lp-am-\-s P\-dm-f- s ] ]cn-tim-[-\bv v FØn- p-ibpw sntø- -Xm-Wv. Appointment Rev. Fr. Siby Cheruthottil : Director, Boy's Town Orphanage, Vicar, Boy's Town & Associate Director, WSSS (W.e.f ) New Address Fr.Sijo George Edakkudiyil 1 Cabbage Tree Lane, Fairy Meadow, NSW 2519, Australia, Mob ANNUAL RETREAT FOR PRIESTS I st Batch September 13 Sunday to 18 Friday SN Rev.Frs. Housename & Name SN Rev.Frs. Housename & Name 1 Aikkarathazhath Joseph 2 Chakkittakudiyil James 3 Chakkittukudy Jose 4 Changanamthundathil George 5 Chempalayil Augustine 6 Chozhenparambil John 7 Elavanappara Sebastian 8 Elemkunnel Sebastian 9 Iykkarakkanayil Thomas 10 Kachirayil Thomas 11 Kakkattikalayil Sebastian 12 Kakkonal Manoj 13 Kalappura Alex 14 Kalappura Jose 15 Kalappurayil Vincent 16 Kallumgatharayil Agustine 17 Kallupura Johny 18 Kappiarumalayil John 19 Karukapally Joseph 20 Kassamkuttiyil Sebastian 21 Kattarath Mathew 22 Kattath Thomas 23 Kattuthuruthiyil Thomas 24 Kavalakkadan Varghese 25 Kavumkal Joseph 26 Keezheth Sebastian 27 Kizhakkumpuram George 28 Kocharackal Jose 29 Kochuparackal Kurian 30 Koipuram Sebastian 31 Kokkandathil John 32 Koottala Paul 33 Korattiparambil Vincent 34 Kottackal Stephen 35 Kottayil Joseph 36 Koyikattil Thomas 37 Kumbukal James 38 Kunnathett James 39 Kuttimakkal James 40 Madapallikunnel Antony 41 Madapallikunnel Mathew 42 Mampallil Anto 43 Mampallil George 44 Manjakunnel Mathew 45 Maplassery Lukose 46 Moloparambil Jose am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

20 47 Moolayil Thomas 48 Moothedath Mathew 49 Moothedath Thomas 50 Mulavelikunnel Jacob 51 Munjanattu Mathew 52 Muthirakalayil George 53 Muthukattil Shantidas 54 Nanthikatt Joseph 55 Nellickal Abraham 56 Nellikunnel Francis 57 Nilackappillil Augustine 58 Olickal Thomas 59 Ottaplackal Thomas 60 Padinjarayil George 61 Parambil Kuriakose 62 Parayil Sebastian 63 Pariyappanal Thomas 64 Peedikappara James 65 Perumattikunnel John 66 Perumattikunnel Thomas 67 Ponparackal John 68 Poothakkuzhy Jacob 69 Poovathinkal Peter 70 Plassanal Thomas SN Rev.Frs. Housename & Name 1 Alumkal Joseph 2 Ambalathara Francis 3 Athickal Mathew 4 Chelackapallil Thomas 5 Chembakkara James 6 Cheruthottil Paul 7 Chettaniyil Thomas 8 Chettiyassery Joseph 9 Choorapuzhayil John 10 Edakkudiyil Mathew 11 Edayakondattu Paul 12 Elamkunnapuzha Joseph 13 Elavunkal Johny 71 Pudussery Martin 72 Pulikuzhiyil Abraham 73 Pulinthanam Jose 74 Pullamkunnel Joy 75 Pulpayil Joseph 76 Punakkatt Chandy 77 Puthenpura John 78 Puthenpurayil Joseph 79 Thekkepera Mathew 80 Therakam George 81 Thykunnumpuram Thomas 82 Vadakkancheril Mathew 83 Vadayaparambil Sony 84 Valakodiyil Dominic 85 Valloppilly Joseph 86 Vazhakatt Joseph 87 Vazhakkalayil Jose 88 Venakuzhiyil Mathai Religious Priests 1 Avangattu Joseph VC 2 Koovackal Jose PSDP 3 Moonnanal Francis CMI 4 Njavarakkatt Augustine CST 5 Poovakulath Jose SAC II nd Batch September 20 Sunday to 25 Friday SN Rev.Frs. Housename & Name 14 Elayidathu Mani 15 Kalambukattu Joseph 16 Kaliyaniyil Kuriakose 17 Kalliyatt Devassia 18 Kappiarumalayil Jose 19 Karuthedath Mathew 20 Kattamkottil Joseph 21 Kattamkottil Thomas 22 Kazhuthadiyil Mathew 23 Kizhakkanputhupally Varghese 24 Kochuparackal Mathew 25 Kollarthottam Mathew 26 Korandiyarkunnel Paul am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

21 27 Kottaram Jose 28 Kulathinal James 29 Kulirany Jose 30 Kunnath Johny 31 Kuthukallunkal Francis 32 Kuttikattukunnel Thomas 33 Kuzhikandathil Joseph 34 Madathil Abraham 35 Madathil Sebastian 36 Malayil Mathew 37 Manakkunnel Thomas 38 Mangalam Thomas 39 Manikuttiyil Kurian 40 Mankottil James 41 Mannoor Thomas 42 Mavara Stanislaus 43 Mecheril Joseph 44 Mekkatt Philip 45 Meppurath Chacko 46 Moonnanal Justin 47 Mukkattukavunkal Thomas 48 Mulakudiyankal Varghese 49 Mundackal Jose 50 Mundackamattam Jose 51 Muthanikkattu Justin 52 Muthirakalayil Joseph 53 Muthukathaniyil Varghese 54 Nadukunnel Abraham 55 Nechikatt Joseph 56 Nedumkallel Joseph 57 Ousepparampil Joseph 58 Padinjarayil Mathew 59 Paikkatt Mathew 60 Painumkal George 61 Painumkal Kuriakose 62 Palackeel Sebastian 63 Palakatt Augustine 64 Palath Joseph 65 Pallichankudiyil Mathai 66 Parackal Varghese 67 Parunthanolil Thomas 68 Paruvummel Joseph 69 Periappuram Mathew 70 Perumattikunnel Mathew 71 Pinakkatt Joseph 72 Ponthottiyil Thomas 73 Pudussery Vincent 74 Punchayil Lucka 75 Punnakkapadavil Sebastian 76 Puthanapra Kurian 77 Puthukattil Mathew 78 Puthukulangara Thomas 79 Puthukulathil John 80 Thamarasseril Vincent 81 Thekkanady Jose 82 Therakam Thomas Joseph 83 Thondiparambil Joseph 84 Thondiparambil Sebastian 85 Thuruthel Joseph 86 Thuruthel Kuriakose 87 Thuruthel Thomas 88 Unnippally Sebastian 89 Vadakkemulanjanal Michael 90 Vadayaparambil Jose 91 Vathelil Abraham 92 Vattakkatt Paul 93 Vattukunnel Issac 94 Vazhachalil Thomas 95 Vazhakkala Chackochan 96 Vazhayil Kurian Religious Priests 1 Kanjiramparambil Johny MSFS 2 Kulangara Jose TOR 3 Parekattil Baby TOR 4 Thottumkara Manoj O.Praem 5 Vadakkedath Saji MSFS 6 Vattakatt Thomas CMI tam. amxyp ams- - n- p-t - t{]mt m-kn-s - qkv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

22 hnzym-`ymk klm-b-\n[n A`n-hµy ]nxm-hns hnzym-`ymk klm-b-\n-[n-bn-tebv v 2014 G{]n apx 2015 Pq hsc e`n XpIbpsSbpw AXn \n v CS-h-I-fn-tebv v hnx-cww snbvx- XpI-bpsSbpw hni-zmw-i߃ NphsS tn p- p. CS-h-I-I-fn \n pw hnzym-`ymk klmb- \n-[n-bn-tebv v FSpØ {]txyi ]ncn-hv, CS-h-I-I-fn \n pw e`n a v s]mxp-]n-cn-hp-i-fpss enãn-emwv simsp-øn-cn- p- -Xv HmKÃv amksø _p - n-\n {i n- p-im-wp-a-t m. EDUCATION AID FUND 5 % from Parish Feast SN Parish Amount 1 Puthussery Vilambukandam Payyampally Prasanthagiri Mullenkolly Nadavayal Makkiyad Valery Chungakunnu Kavummannam Chulliyode Manimooly Kurumbalakotta Pattanikoopp Nilambur Education Aid Fund - Special Doners 1 Msgr. Mathew Madappallikunnel Alice Varkey Fr. Thomas Perumattikkunnel Anoop Nelliyaniyil Carmelgiri CMC School 6000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

23 6 Fr. Thomas Manakkunnel Hill Blooms School Norbertine Fathers Fr. Vincent Puthussery (Cosmo Pilgrimage) Binoy Joseph, Bathery Usha Babu Calvery Ashram Panavally SD Convent, Mananthavady SD Convent, Kayakunnu Prasad Nellikunnel Jose Kureethadam Disbursement list of Education Aid Fund 2014 Name of the Parish Amount Adackathode 4000 Alatil 4000 Ambalavayal 4000 Ambayathode 4000 Appapara 4000 Arinchermala 4000 Coonoor 4000 Aruvankadu 4000 Bavali 1000 Bekky 4000 Boy s Town 4000 Burliar 4000 Arattuthara 4000 Charity 4000 Chengavallam 4000 Chennalode 4000 Cherukattoor 3000 Chithragiri 4000 Chokkad 4000 Chooralmala 4000 Chulliyana 4000 Chulliyode 4000 Chundakara 4000 Name of the Parish Amount Chungakkunnu 4000 Deepthigiri 4000 Edayoorkunnu 4000 Edivanna 4000 Elapeedika 4000 Irulam 4000 Jude s Mount 4000 Kabanigiri 4000 Kallumukku 4000 Kalpra 4000 Kammana 4000 Karackamala 4000 Karani 4000 Karimani 3000 Kartikulam 4000 Kayyunni 4000 Kelakam 4000 Kolavayal 3000 Kommayad 4000 Kottathara 4000 Kottiyoor 4000 Kunnalady 4000 Kurumani 4000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

24 Kurumbala 4000 Kurumbalakotta 4000 Kuttimoola 4000 Lakkidi 3000 Machikolly 4000 Makkiyad 4000 Mananthavady (Cathedral) 4000 Mangalassery 4000 Marakavu 2000 Martin Nagar 4000 Marutha 2000 Meenangady 4000 Mooleppadom 4000 Muthireri 4000 Muttiyel 4000 Nadavayal 4000 Narivalamunda 4000 Neikuppa 4000 Nedumpala 4000 Nelliyodi 4000 Niravilpuzha 4000 Njarapadam 4000 Olivumala 4000 Padamala 4000 Padichira 4000 Palankara 4000 Palemad 4000 Panamchira 4000 Panavally 4000 Paralikunnu 4000 Parathottam 4000 Pathirippadam 4000 Pattanikoop 4000 Payyampally 4000 Pazhoor 4000 Pookkottumpadam 3000 Poolappadam 4000 Poroor 4000 Prasanthagiri 4000 Puthiyidom 4000 Puthiyidomkunnu 4000 Puthusserikadavu 4000 Puthussery 4000 Rippon 2000 Ruby Nagar 2000 Seethamount 4000 Sulthan Bathery 4000 Thalapuzha 4000 Thalanji 4000 Thavinjal 4000 Thelpara 4000 Thenery 4000 Thomattuchal 4000 Thonichal 4000 Thrikkaipetta 1000 Thrissilery 4000 Vadakkanad 5000 Vadapuram 4000 Vakery 4000 Valad 4000 Valiyakolly 4000 Vallikettu 4000 Vazhavatta 4000 Velloonni 4000 Vilambukandam 4000 Vythiri 4000 Yavanarkulam 4000 Vanjode 4000 Peria 4000 Valery 4000 Dharmagiri 4000 Arattupara 4000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

25 2015 sabv amk-tømss F m CS-h-I-I-fn-tebv pw sn v, Aid Disbursement Form F nh \ Ip-I-bp- m-bn. CXn Aid Disbursement Form Iptdt ]qcn- n v XncnsI \ Ip-I-bp- mbn. C\nbpw Xcm-\p- -h F{Xbpw thkw hnzym-`ymk klmb\n[n sk{i- -dn-bpss A{U- n _nj]vkv lukn-tebv v Ab p XcWsa v Hm Ωn- n- p- p. F m-h-cp-ssbpw klmb kl-i-c-w-߃ v HØncn kvt\l-tømss \µn Adn-bn- p- p. ^m. at\mpv Ih-e- m-s sk{i- -dn, hnzym-`ymk klm-b-\n[n am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

26 sshzn-i-cpss amk-[ym\w \ne-ºq s^mtdm\ \ne-ºq s^mtdm-\-bnse sshzn-i-cpss amk-[ym-\hpw sshzn- I-cpsS Iq m-bvabpw BKÃv 11- mw XobXn hn sk jy B{i-a- Øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. kp o-cn-b _lp. tdmap-fq-k- Gh pw kzmkxw Biw-kn- tijw [ym\-nn- -Iƒ ] p-h- p. Bcm-[-\bpw Ipº-km-chpw \S-Øn sshzn-i {]m n- p. XpS v s^mtdm\ hnimcn _lp. t]mƒ Iq me A s t\xr-xz-øn ao nwkv IqSn, Zo]n-I -]-{X-Øns {]h Ø-\-߃, {]tam-j bqwn v cq]o-i-c-ww, G.-sI.-kn.-kn.-bpsS cq]o-i-cww F o Imcy߃ N snbvxp. taj-e-bnse ax-t_m-[\ {]h Ø-\-ßsf- p-dn v tajem Ub-d-IvS _lp. sk_m-ãy ]md-bn A kwkm-cn- p. amxr-thzn tajem Ub-d-IvS _lp. kpn ]pxpipfßc A amxr-thzn AwK-ß-fpsS sxc-s -Sp- v, kmln- Xy-a -cw, AJ-fi-P-]-ame XpS-ßnb Imcy-߃ hni-zo-i-cn- p. bph-p-\-߃ p th n-bp Hcp tajem Iymºv BKÃv 14, 15, 16 Xob-Xn-I-fn aqte-]msw CS-h-I-bn h v \S-Øp-hm Xocp-am-\n p. Ub-d-IvS _lp. tpm_n ap m- p-im-hp- A \n t±-i-߃ \ In. taj-e-bnse anj eokv {]h Ø-\-߃ Ub-d-IvS _lp. sk_n sf -c-øm-gøv A hni-zo-i-cn- p. tajem kmlnxya- -c-øns ^ew {]Jym-]n- p. ]qf- m-sw, CSn-h-Æ, hs-]pdw imj- Iƒ bym-{iaw H pw, c pw, aq pw ÿm\-߃ Ic-ÿ-am n. ` -W-Øn-\p-tijw _lp. sk_n-\- F m-h pw \µn ]d p kwkm-cn- p. ^m. kmt m Aº-e-Ød sk{i- dn ap sim n s^mtdm\ BtKm-f- I-tØm-en- m-k` ka n-x- h j-ambn BN-cn- p thf-bn ap sim n s^mtdm-\-bn s] ]{ v CS-h-I-I-fnep apgp-h ka n-x-cp-ssbpw Hcp ka n-x-kw-k-ahpw sshzn- I-cpsS amk-[ym-\hpw BKÃv amkw 14- mw XobXn cmhnse 9 awn- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

27 ap-x c v awn-hsc ap sim n s^mtdm\m tzhm-e-b-øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. _lp-am-\-s s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. {^m kokv s\ n- p-t Gh pw kzmk-x-tam-xn. sshzn-icpw ka n-xcpw ]s -SpØ kwk-a-øn mkp-iƒ \bn- Xv _lp. ^m. spbvk Im n-c- md MCBS Dw, an. tsman ]pd-ßm- n X\ntb-cnbpw Bbn-cp- p. Fgp-]-tXm-fw-t] kwk-a-øn ]s -Sp-Øp. mkp-iƒ p-tijw s]mxp-hm-cm-[-\bpw Ipº-km-chpw D m-bn-cp- p. s]mxp-k-tω-f-\-øns apjym-xn-yn-bm-bn-cp- Xv k]vxxn \ndhn Bbn-cn- p _lp. txmakv tn m-\n-b- -\m-bn-cp- p. _lp. {^m kokv s\ n- p-t -e- s]m ms AWn-bn v A s\ BZcn p. ka n-x-cn G hpw ko\n-b-dmb _lp. tpmkv am\ph SABS knãdn-s\bpw NS-ßn BZ-cn- p-i-bp- m-bn. ktω-f- \-Øns Ah-km\w _lp-am-\-s s^mtdm\ hnimcn F mh pw Hmtcm kωm-\-߃ simsp-øp-sim v kwk-a-øns am p- Iq- n. D -`- -W-tØm-Sp-IqSn ka n-x-kw-kaw Ah-km-\n- p. kwka- Øn ]s -SpØ F m-h pw Hcp ]pø DW pw A\p-`-h-hpam-bn-cp p. ^m. Pnt\m ta m v sk{i- dn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

28 ss nƒ At m-ã-te v temtkmkv 2015 cpn-kvt{s-j ka-b-_ n-x-ambn ]q Ønbm- m kl-i-cn _lp. hnim-cn-b- - m pw sim - am pw kntã-gvkv, axm- ym-]-i, amxr-kw-l-s\mwk-߃, kwl-s-\m- `mc-hm-ln-iƒ F n-h pw lrzy-amb \µn. Cu h jw t] 152 sk -dp-i-fn-embn temtkmkv Izn n\v cpn-ã snbvxn- p- v. temtkmkv 2015 cq]-xm-x-e-]-co 2015 sk]vxw-_ 27- mw XobXn D Ign v 2 apx 3.30 hsc-bmwv ]co-. F m sk -dp-i-fnepw IrXyka-b-Øp-Xs ]co {Iao-I-cn- m {i- n- Ww. AJn-e-tI-cf ASn-ÿm-\- Øn ]co \S- p- -Xn-\m F m CS-h-I-Ifpw Cu ka-b-{iao-i-cww ]men- -Ww. _lp. hnim-cnb- - m C mcyw {]txyiw {i n- p-a-t m. tem-tkmkv ss_-_nƒ Iznkv ]co- -m \S-Øn v kw_- n- \n t±-i-߃ 1. _lpam-\-s hnim-cn-b- - m-cpss ]q Æ DØ-c-hm-Zn-Xz- Øn-em-bn-cn- Ww tem-tkmkv ss_-_nƒ Iznkv ]co \S-tØ- -Xv. ]co- -m lmfnse {IaoI-c-W-߃ _lp. hnim-cn-b- amcpss \n t±-i-߃ A\p-k-cn v am{x-am-bn-cn- Ww \S-tØ- Xv. 2. ]co sk]v w-_ 27 Rmb-dmgvN D -I-gn v 2.00 apx 3.30 hsc-bp-ff ka-b-ømwv \S-tØ- -Xv. tic-f-ønse F m cq]-x-i-fnepw ]co Htc ka-b-ømwv {Iao-I-cn- n-cn- p- Xv. 3. tnmzyt] -dn BsI 103 tnm-zy-߃ D m-bn-cn- pw.- Ahbn 100 FÆw icn-bmb DØ-c-ß-fpsS timfw Idp- n- p-hm-\p-f-f- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

29 Xm-Wv. -A-h-km\w sim-sp-øn-cn- p tnm-zy-ß-fpss DØ-c-߃ Npcpßnb hm p-i-fn Fgp-XWw 4. F m tnm-zy-ß-fp-ssbpw DØ-c-߃ {]txyiw \ In-bncn- p DØ-c-I-S-em-kn tcj-s -Sp-ØpI. 5. DØ-c-I-S-em-kn t]cv, ho p-t]-cv (-c-pnkvt-{s-j t^m-anep-f-f-xp-t]mse) C-S-h-I, c-pnã \º, sk timuv, {]m-bhn`mkw, - XpS-ßn-bh hy -ambn Fgp-tX- -XmWv. 6. Hcp tnm-zy-øn\v H n IqSp-X DØ-c-߃ AS-bm-f-s - Sp-Øp-hm ]msp-f-f-x-.- D-Øcw sh n-xn-cp-øp- Xv A\p-h-Z-\o-ba. 7. F {Kq- nse Ip n-iƒ v {]txyiw tnm-zy-ßfpw _n, kn, - Un, C, F^v hn`m-k- m v s]m-xp-hmbn Htc tnm-zy-hp-am-bn-cn pw D m-bn-cn- pi. 8. ]co- -mlm-fn F,- _n,- kn,- Un, C, F^v hn`m-k-ßsf AXmXp {Kq n Xs Ccp-Øp-I-bmWv DØ-c-I-S-em-kp-Iƒ {Kq v ASn-ÿm-\-Øn Xncn- p- hm-ßm Ffp w. 9. D-Ø-c-Øns aqey-\n Æbw cq]xm ti{µ-øn-emwv \SØp-I. AXp-sIm v DØ-c-t]- -dp-iƒ A, B, C, D, E, F hn`m-k-ßfmbn Xncn v dpn-ã \º A\p-k-cn v {Ia-ambn ASp n HIvtSm- _ 03 mw XobXn p ap ]v cq]xm ti{µ-øn-se-øn- Ww. 10. cpnkvt{sj t^m-an-emwv Hm-tcm ]co- m n-bp-ss-bpw -t]-cp -hn-h-c-߃ D Xv. D-Ø-c-I-S-em-kn-s - IqsS Cu cpn-kvt{sj t^m-w Xncn- p-\ ti- -Xm-Wv. -C-Xn-emWv CS-h-Iƒ v am v \ Ip- -Xv. -]-co Fgp-XmØ Ip n-i-fpss t]cn-\p-t\sc am ns timf-øn (X) AS-bm-f-s -Sp-Ø-Ww. ^m. amxyp s]cn-b- pdw Ub-d-IvS, ss_-_nƒ At mãte v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

30 ax-t_m-[-\-cwkw sk]v w-_ 13 ax-t_m-[\ Rmb sk]v w-_ 13- mw XobXn \Ωƒ ax-t_m-[\ Rmb BtLm-jn- p- p. Cutim \sω Gev]n G hpw henb DØ-chmZn-Xz-amb hnizm-k-]-cn-io-e\w Ipdhv IqSm-sXbpw sx v IqSmsXbpw \S-Ø-W-sa v k`m-]n-xm- - m \nc- cw \sω Hm Ωn- n- p- p. ax-t_m-[\ Rmb Zn\w hnizmk ]cn-io-e-\-øn G s - n-cn- p apgp-h Ip n-i-sfbpw \ap v {]txy-i-ambn Hm Ωn mw. sszhoi Zm\-amWv a ƒ. amxm-]n-xm- ƒ v sszhw \ Ip Zm\-amb a sf sszh-`-b-ønepw sszh-kvt\-l-ønepw Cuiz-c- hn-izm-k-ønepw hf tø- Xv H m-a-xmbn amxm-]n-xm- -fpss Xs IS-a-bm-Wv. \Ωƒ Pohn- p temi-øn sszhoi Nn -bn \n pw Bflob taj-e-bn \n pw hgn-sx- n- p kml-ncyhpw hkvxp- fpw hy n-ifpw D v F kxyw Xncn- dn v sszh hnizm-k-ønepw sszhm-{i-b-ønepw Pohn- p-hm-\p F m kml-n-cy-ßfpw Ah mbn Hcp- -Ww. Ah-cpsS "]mz߃ v hnf pw ]mx-bn {]Im-i-hp-amb hn-\hpw' Pohs \o m-ep-i-fmb IqZm-i-Ifpw Ahsc ]cn-t]m-jn- n- p p F v Dd p hcp-ø-ww. cq]-x-bn hnizmk ]cn-io-e\w t\sp F m Ip n- Iƒ pw \ -I-fpw, sszhm-\p-{k-lhpw e`n- p-hm-\mbn {]m n- p p. cq]-x-bn hnizmk ]cn-io-e-\-øn DƒtN v {]h Øn- p F m-h pw, {]txy-i-ambn axm-[ym-]-i, sluvam-tã-gvkv, tajem Ub-d-IvtS-gvkv, tajem sk{i- -dn-am, cq]xm Sow AwK߃ F n-h pw ax-t_m-[\ Rmb-dns Biw-k-Iƒ. ss nƒ t\gvkdn A[ym-]I ]cn-io-e\w t\gvkdn Sot gvkv s{sbn-\nwkv Pqsse 24, 25 Xob-Xn-I-fn Zzmc-I-bn h v \S-Ø-s - p. ]s -SpØ A[ym-]-I pw t\xrxzw \ Inb {io. t n tpmk-^v, dh.-kn. B kn txmakv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

31 kn.-fw.kn., dh.-kn. su ^n kn.-fw.-kn. F n-h pw lrzbw \nd \µn. HDC H mw h jw Cu h jw HDC bv v cpn-ã snbvx Gh-tcbpw A`n-\-µn- p- p. H mw h j- m-cpss mkp-iƒ sk]v w-_ 5 \v Zzmc-Ibnepw, 19 \v _tø-cn-bn-epw, 26- \v Acpƒ\n-e-bØpw h v \S-Øs -Sp- -Xm-Wv. sk]v w-_ 12- s mkv A v cq]xm ]mã-d Iu kn Bb-Xn-\m sk]v w-_ 26 tebv v am n-bn-cn- p- Xv {i n- p-i. +2 hnzym n -kw-kaw Cu h jw +2 hnizm-k -]-cn-io-e\w \S-Øp hnzym n-ifpss kwk-aw, Ign h j-øn-texpt]mse- Xs tajem XeØn {Iao-I-cn- n-cn- p- p. sk]v w-_ 20- mw XobXn apx-ep Rmb-dm-gvN-I-fn-emWv kwkaw \S- p- Xv. Hmtcm taj-ebv pw Ie -dn X n-cn- p Xob-Xn-Iƒ {i n- p-i. AtX Znhkw Xs kwkaw {Iao-I-cn- p-hm {i n- p-i. dntkmgvkv t]gvk kv {Sbn-\nwKv taj-e-bn \n pw sxc-s -Sp- -s - n-cn- p Resource persons \v D {Sbn-\nwKv sk]v w-_ 21- mw XobXn ZzmcI ]mãd sk -dn h v \S-Ø-s -Sp- p. Xnc-s -Sp- -s - -h cmhnse 9.30 \v Xs ]mã-d sk -dn FØn-t -cm {i n- p-i. +1 hnzym n- kw-kaw Cu h jw +1 hnzym n-i-fpss kwkaw tajem Xe-Øn \S-Ø-s -Sp- p. tajem dntkmgvkv t]gvk kv Sow BWv Cu kwk-a-øn\v t\xrxzw \ Ip- -Xv. +1 se apgp-h hnzym n-ifpw \n _- -ambpw Cu kwk-a-øn ]s -Sp-t - -Xm-Wv. 11- mw mkn ]Tn- n- p A[ym-]-Icpw kwk-a-øn\v FØn-t -cm {i n- p-a-t m. ^m. tdmbn h - m v ax-t_m-[\ Ub-d-IvS am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

32 sndp-]pjv] anj eokv {]nb anj kplr-øp- -sf... tajem kmln-xy-a- c hnp-bn-iƒ v A`n-\-µ-\-߃! tajem cq]xm kwÿm\ Iem-km-lnXy a -c-ß-fpss ImeamWt m C\n hcp aq p amk-߃. Bb-Xn-\m Hcp hy n-bpss ka-{k-h-f e y-an-sp sndp-]pjv] anj eokv Cu amksø ]T\ hnj-b-ambn kzoi-cn- n-cn- p- Xv "Ie, kmlnxyw' F -XmWv. tic-f-k-`-bpss Ncn-{X-Øn Iem-]-c-ambpw kmln-xy- ]-c-ambpw hy n-i-fpss krjvsn-]-cx hf Øp- -Xn anj eokv F pw ap ]- n-bn-emwv. C v Adn-b-s -Sp k`m-fli kmln- Xy-Im-c- mcpw Iem-Im-c- m-cp-sa mw kn.-fw.-f. kwl-s-\-bpss ]qt m- -Øn hf v kuc`yw ]c-øp- -h-cm-wv. axm-[ym-]-icpw, kn.fw.-f. ko\n-tbgvkpw, _lp. kntã-gvkpw, _lp. sshzo- Icpw tn v Ip p-a-\- nse Ign-hp-Iƒ Is Øn hf Øn-sIm- p-h-cp- p. ]msn- n pw, {]kw-kn- n pw, Fgp-Xn-bp-sams kml-ncy-ßfpw Ah-k-c-ß-fp-sam-cp n Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw hyxy-kvx-amb F m {Inbm-fl-I-amb Ign-hp-Iƒ Is -Øp- p. XpS p amk-߃ shdp-samcp a c Ime-L- -a-. ]ecnepw A eo-\-ambn InS- p Ign-hp-Isf ]cn-t]m-jn- n- p-hm- \p amk-am-wv. Ign-hp-Iƒ hni-kn- n v kωm-\-߃ Ic-ÿ-am p- -txm-ssm w a p kωm-\m lsc t{]m m-ln- n- m\pw ]cn-{i-an- -Ww. Ign-hp-Iƒ hf Øp- -txm-ssm w anj eo-kns {][m\ e y-amb hy n-xz-hn-i-k\w ad- -cp-xv. kwlm-si kan-xn-bpss \n t±-i-߃ A\p-k-cn- p-, hn[n \n Æ-bsØ AwKo-I-cn- p, hn[n-i Øm- sf BZ-cn- p-, kl-a- -cm n-isf _lp-am-\n- p-, hnpb ]cm-p-b-ßsf Bfl-kw-b-a-\-tØmsS kzoi-cn- p at\m-`m-h-øn-tebv v hf p-h-c-ww. kl-a- m n-i-fpss am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

33 ]nghpiƒ Nq n ImWn- p-tºmgpw hn[n-i Øm- sf Ip w ]dbp-tºmgpw Hcm-fp-sSbpw hy nxzw hf-cn F p am{x-a-, k KmflI Ign-hp-Iƒ v t{]m m-l-\hpw e`n- n-. sszhw \ Inb Ign-hp-Isf k`m-fl-i-ambn D]-tbm-Kn v k Km-fl-I-ambn hf-cm-\pw, hy nxzw ]cn-t]m-jn- n- m\pw ]cn{ian- mw... a -c-߃ v t\xrxzw simsp- p- -h v hnp-bm-iw-k-iƒ... hn[n-i Øm- ƒ v \µnbpw Biw-k-I-fpw... klm-bn- p- -h pw kl-i-cn- p- -h pw A`n-\-µ-\-߃... a -cm n-iƒ v k sszhm-\p-{k-lhpw bmnn- p-sim v kvt\l-]q w, tpmtpm- Ipt - A\p-kva-c-Whpw kwÿm\ amt\-pnwkv IΩ- nbpw ]mem cq]-x-bnse snωe-a w CS-h-I-bn h v \S Ipt - A\p-kva-c-W-Ønepw kwÿm\ amt\-pnwkv IΩ- n-bnepw FIvkn-Iyq- ohv AwK-߃ ]s -Sp-Øp. Ipt - `h kµ i\w cq]xm FIvkn-Iyq- ohv AwK-ß-fpsS t\xr-xz-øn kn.-fw.- F. ÿm]i t\xmhv Ipt - s hosv kµ in- p. kwÿm\ ss nƒ kmln-xy-a- cw kwÿm-\-xe ss nƒ kmln-xy-a- cw sk]v w-_ 21 \v Zzmc-I-bn sh v \S- p- p. a -c-øn\v A lx t\sp F m AwK-ßfpw sk]v w-_ 20- \v Zzmc-I-bn FØ-W-sa v Hm Ωn- n- p- p. A n 2015 cq]-xm-xe PmK-cW {]m \ (A n 2015) taj-em-xe DZvLm-S\w sndp-im- q imj-bn sh v kn.-fw.-f. cq]xm Ubd-IvS dh.-^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- -Øn \n -ln- p. \S-h-b s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. jmpn apf-ip-sn-bm- hn.-_-en-b n p. kn.-fw.-f. \S-h-b taj-e-bnse hnhn[ imj-i-fn \n v 200 Hmfw AwK-߃ sk]v w-_ 14- \v sship-t cw 6.00 awn- v Bcw- `n v 15 \v cmhnse 6 awn v kam-]n PmK-cW {]m -\-bn ]s -SpØp. PmK-cW {]m -\bv v \S-hb tajem Ub-d-IvS dh.-^m. tpm Pv txc-iw, dh.-^m. A\ojv Bep- F n-h mkp- Iƒ \bn- p. cq]xm sk{i- dn c nøv apxp-πm-, tajem am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

34 {]knu v X - am n-f-ip-t, tpm Pv sxt -sxm- n-bn, imj, taje FIvkn-Iyq- ohv AwK-߃ t\xrxzw simsp-øp. ssisø-gpøp amk-kn h jsø ssisø-gpøp amk-kn sk]v w-_ 30 \v apºv cq]xm Hm^o-kn FØn- p-a-t m. tajem {]kn-u v/sk{i- dn ao nwkv taje {]kn-u v sk{i- dn ao nwkv HIvtSm-_ 2 \v Zzmc-Ibn sh v tncp- p. tajem {]kn-u- v, sk{i- -dn-am ]s -Sp- phm {i n- p-a-t m. kw`m-h\ Iq kw`m-h-\-iq- C\nbpw XcmØ imj-iƒ sk]v w-_ 21- \v apºv cq]xm Hm^o-kn FØn- p-a-t m. amk dnt m v kn.-fw.-f. kwl-s\m {]h Ø-\-Øns imj, taje dnt m p-iƒ XpS p hcp amk-øns 15- mw Xob-Xn p apºmbn FØn- p-i. dnt m p-iƒ XcmØ imj-iƒ {]txyi Xmev]cyw ImWn- -Ww. el-cn-hn-cp tk\m- cq-]o-i-cww F m imj-i-fnepw 10 t] AS-ßp el-cn-hn-cp tk\m cq]o-i-cww Cu amkw Xs \S-Øp-a-t m. el-cn-hn-cp tk\- bpss {]h Ø-\-߃ {Iao-I-cn- p-hm imj FIvkn-Iyq- ohv {i n- p-a-t m. G. K. _v cq]o-i-cww AXmXv amk-ß-fnse ]T\ hnj-b-߃ ti{µo-i-cn v ]Tn phm-\pw, `mhn-bn PSC ]co bv v Hcp-ßp-hm\pw X -hn[w s]mxphn- m\w ]Tn- m B{K-ln- p- -h-cpss sndp _p-iƒ cq]o- I-cn- p-i. t^m C t{]m{kmw Iem-km-lnXyw F ]T-\-hn-j-bsØ Bkv]-Z-am n sk]v w-_ 27- \v t^m C t{]m{kmw D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]s -Sp- p-hm B{K-ln- p- -h 27- \v sship-t cw 3 apx 4 hsc , F o \º-dn-tebv v hnfn-t - - XmWv. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

35 kmlnxy inev]-ime kwÿm\ ss nƒ kmlnxy a -c-øn ]s -Sp- p AwK-߃ mbn kmlnxy inev]-ime Zzmc-I-bn sh v \S-Øp p. a -c-øn ]s -Sp- p F m AwK-ßfpw inev]-im-e-bn ]s - Sp- -Ww. XobXn ]n osv Adn-bn- p- -Xm-bn-cn- pw. tajem hm Ø-Iƒ ]p n hn. tpm acnb hnbm\n Xncp- m-fn-t\m-s-\p-_- n v taj-ebnse F m Ub-d-IvtS-gvkn\pw Biw-km-Im Uv Ab- p. AƒØmc-_me kwk-ahpw sszh-hnfn skan-\mdpw \S-Øn. dh.-^m. t\m_nƒ ]md-bv mkv \bn- p. Iev] Iev] Kh.-tlm-kv]n- -en ` W hnx-cww \S-Øn. \ne-ºq snbn tdmkdn \S-Øn. \S-h-b kmln-xy-in-ev]-im-e, bmt m_v «olm-bpss Xncp-\mƒ, ZpIvdm\ Xncp-\mƒ F nh BtLm-j-ambn BN-cn- p. imjm hm Ø-Iƒ ]\-acw : imjmhm jniw \S-Øn. \h-tpymxn hr -a-µn-c-øn kn.-fw.-f. AwK-߃ Acn hnx-cww snbvxp. GI-Zn\ skan- \m \S-Øn. ] n-e- m v Fkv.-sP. {_tzgvkv t\xrxzw \ In. hmg-h : sk v txmakv tu BtLm-jn- p. Bcm-[\ \S-Øn. Nn{X-Kncn : _lp. hnim-cn-b- s P -Zn\w BtLm-jn- p. Np n-tbmsv : imj-bn kmlnxy ]cn-io-e\w \S-Øn. Imhpw-aµw : 6 h j-ambn Xf p InS Knco-jns\ kµ in- p- Ibpw kmº-øoi klmbw \ Ip-Ibpw {]m n- p-ibpw snbvxp. Ipdp-ºme : F m hnj-b-øn\pw F πkv t\snb Ip n v Imjv Ahm Uv \ Ip-Ibpw ]T-\-k-lmbw \ Ip-Ibpw snbvxp. ka nx h j-tøm-s-\p-_- n v CS-h-I-bn tkh\w snøp kntã-gvkns\ BZ-cn- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

36 awkfw : BZn-hm-kn- tim-f-\n-bn hkv{xw hnx-cww snbvxp. kmº-øo-i-ambn ]nt m w \n p- -h v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hnx-cww snbvxp. ]mem- c : kmln-xy-a- -c-øn\v ]cn-io-e\w \ In. hnf-ºp-i w : txmakv \ma-[m-cn-iƒ v Biwk t\ p. GIZn\ [ym\w \S-Øn. hs-]pdw : Znhy-Im-cpWy Bcm-[\ \S-Øn. k\ym-k-k-`sb ]cn-nb-s -Sp-Øp "k\ym-kn-iƒ' F t{]m{kmw \S-Øn. Aa-c- p\n : A -Zn\ skan-\m, Fbv ao v F n-h \SØn. A]-I-S-Øn s kn.-fw.-f. AwK-Øns `h\w kµ in- p. awk-e-ticn : anj Iznkv a cw \SØn. \ne-ºq : tcmko-k-µ i\w Btcm-Ky-kw-c- Ww F hnjbsø pdn v D]-\ymk a cw \S-Øn. ]gq : hml-\m-]-i-s-øn s v NnIn- -bn Ign-bp Hcp hy n v 500 cq] klmbw \ In. F m snm m-gvnbpw 4 apx 5 awn-hsc kn.-fw.-f. AwK-߃ a yÿ {]m \ \S-Øp p. s\ n-tbmsn : hn. A t^m km-ω-bpss t{kmt m hrøn-bm- n.- hn. A t^m km-ω-bpss Ip _m-\-bnepw s\mth-\-bnepw kn.-fw.- F. AwK-߃ ]s -Sp-Øp. hmfmsv : ka n-x-h j-sø- p-dn v skan-\m \S-Øn. Im n- pfw : ss nƒizn-kv, GI-Zn\ [ym\w, A\p-Zn\ hnip- sc ]cn-n-b-s -Sp-Ø F nh \S-Øn. tifiw : dh.-^m. amxyp Idp-tØ-SØv Ip n-iƒ v ss nƒ Iznkv ]cn-io-e\w \S-Øn. tiwn- nd : SSLC bv v F m hnj-b-øn\pw F πkv t\snb 5 Ip n-isf saat m \ In BZ-cn- p. Np n-bm\ : ] nbpw ]cn-k-chpw anj eokv AwK-߃ hrønbm- n, ZpIvdm\ Xncp-\mƒ BtLm-j-߃ \S-Øn. Icn-ºn : imjm kmlnxy a cw \S-Øn. ka n-x p-th n a yÿ {]m \ \S-Øn. t]mcq : anj eokv AwK-߃ mbv GI-Zn\ [ym\hpw, Gbv ao pw kwl-sn- n- p. Zo]vXn-Kncn : Pqsse amksø hnip- -cpss \ma-[m-cn-isf BZcn p. PSC tim nwkv \S-Øp- p. hnim-cn-b- s P -Zn\w BtLmjn- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

37 Ccpfw : imjbn A -Zn\ skan-\m \SØn. kntãgvkv t\xrxzw \ In. hn. txmam-«o-lm-bp-ssbpw hn. A t^m km-ωbp-ssbpw Xncp-\mƒ kwbp- -ambn BtLm-jn- p. Acn-t ae : ka n-x-h jsø Bkv]-Z-am n {]kwkw \SØn. sse{_dn ]pkvxiw hnx-cww \S-Øn. {]im- -Kncn : Ip n-iƒ mbn sszh-hnfn skan-\m \S-Øn. 70 Ip n-iƒ ]s -Sp-Øp. hn. txmam-«o-lm-bp-ssbpw hn. bmt m_v «olm-bp-ssbpw Xncp-\m-fp-Iƒ BtLm-jn- p. ]pxp-ticn : CS-h-I-bn tkh\w snøp ka n-xsc BZ-cn p. Nph am-kn-i, simfmjv \n Ωm-Ww, A t^m km Km U Ch \n Ωn- p. \S-h-b : ZpIvdm\ Xncp-\mƒ hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-tfmsS BtLmjn- p. hn.- Ip _m-\-sb- p-dn v 5 7 mkp-iƒ pw, 8 12 mkn\v Hmdn-bt j t{]m{kmapw kwl-sn- n- p. _lp. kntãgvkpw, AUz. jmpn txmakpw t\xrxzw \ In. IWn-bmcw : sk v txmakv tu kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p. kn.-fw.-f. cq]xm Ub-d-IvS dh.-^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- - Øn ktµiw \ In. Ipdp-ºm-e-t m : kw`m-h-\-bmbn e`n XpI Hcp ]mh-s hnzym n v hnzym-`ymk klmbw \ In. a qd : BI-kvan-I-ambn th ]n-cn- p-t]mb Aa XS-Øn ]pø ]p-cbv v BZ-cm-RvP-en-Iƒ t\ p. tcmko-k-µ i\w \SØn. \cn-hm-e-ap : ]T-t\m-]-I-c-W-߃ ImgvN ka Ww \S-Øn. s\sp-ºme : am -tcj {]Im-i\w \S-Øn. Nqc ae : kmlnxy a -c-øn\v ]cn-io-e\w \ In. hmticn : GI-Zn\ skan-\m \S-Øn. ht msv : am\- -hmsn Kh sa v Bip-]{Xn `mc-hm-ln-iƒ kµ in- p-ibpw ` Ww D m- p- -Xn\v klm-bn- p-ibpw snbvxp. ]m pcw : hn.-a t^m km-ω-bpss Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v "A t^m k Iznkv' \S-Øn. ]d-fn-ip v : tcmko-k-µ i\w \SØn. tcmko klmbw \ In. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

38 CSn-hÆ : P]-ame ssk\yw Iym k tcmkn v th n P]-ame A n p {]m n- p. tcmko kµ i\w \S-Øn. It msn : Cu h jw BZy-Ip _m\ kzoi-cn Ip n-iƒ v hr ssx hnx-cww snbvxp. anj eokv AwK-߃ CS-h-I-bpsS {]txyi \ntbm-km w 9 awn- q Bcm-[\ \S-Øn. Nmcn n : anj thmbvkv {]Z in- n- p. B[p-\nI kaq-l-ønse siwn-iƒ, s]cp-am- -ioew F o hnj-b-ßfn skan-\m \S-Øn. koxm-au v : `h-\-\n Ωm-W-Øn\v 2500 cq]bpw tcmko-k-lm-bambn 5000 cq]bpw \ In. ZpIvdm\ Xncp-\m-fn-t\mSv A\p-_- n hn. txmam-«o-lm-bpss ]niv s]bn nwkv a cw \S-Øn. _lp. tpmjn A Ip n-i-fpss hf sb kw_- n v mkv \bn- p. Xcn-tbmSv : {]h Ø-\-ß-fpsS video clips, power point {]tbm-p-\- s -SpØn anj-\-dn-amsc IqSp-X t_m[-h-xv -cn- p. Ub-d-IvS-dpsS \ma-tl-xp-i-xn-cp-\mƒ BtLm-jn- p. im n-kncn : Km-b-I-kw-Lw, AƒØm-c-kwLw F n-h v ]cnioe\w \ In. ZpIvdm\ Xncp-\m-fn-t\mSv A\p-_- n v tzhm-e-bhpw ]cn-k-chpw hrøn-bm- n. hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-tfmsS Xncp-\mƒ BtLm-jn- p. ]\w- nd : tcmko-k-µ i-\w, `h-\-k-µ i\w F nh \S-Øn tcmkn-iƒ mbn {]m n- p. kmln-xy-k-amp DZvLm-S\w, hr ssx \ p-sim v \S-Øn. Iøq n : {]hr-øn-zn-\-ambn Pqsse 11 BN-cn v ]qt m \n Ωm- Whpw ]cn-kc ipno-i-c-whpw \S-Øn. Pqsse 12 {]m -\m-zn-\- am-bpw, D]-hm-k-Zn-\-ambpw BN-cn- p. kmln-xy-k-am-p-hpw, Iem-a cßfpw kwl-sn- n- p. inip-ae : P]-ame ssk\yw cq]o-i-cn- p. ]T-\-Øn\pw lmp-dn\pw kωm-\-߃ \ In. kmln-xy-a- cw \S-Øn. simf-h-b : k`m-hm Ø hmbn- p. Pqsse- amk-øn ]nd- mƒ BtLm-jn Ip n-iƒ v kωm-\-߃ hnx-cww snbvxp. sndp-im- q : PmK-cW {]m -\, P -Zn-\m-iw-k-Iƒ, ]pg-tbmc kwc- -Ww, kmln-xy-in-ev]-ime F nh \S-Øn. IqSmsX hkv{xti-j-c-whpw, \ntxym-]-tbmk km[-\-߃, acp v tij-c-ww F nh \S-Øn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

39 kvt\l-]q w sndp-]pjv] anj eo-kv, Cutim-bpsS CjvS-Øn-\-\p-k-cn- p {]h Ø-\-hp-ambn imj taje cq]x `mc-hm-ln-iƒ bm{x XpS-cp-I-bm-Wv. Ign h j-ß-fn {]h Ø-\-Ønepw Iem-a- - c-ønepw ap ]- n-bn \Ωƒ Xs bmbn-cp- p. ap h j-ß-fn \ap p In nb t\ -߃ v ImcWw sshzn-i-cp-ssbpw, k\y-kvxcp-ss-bpw, Aevam-b-cp-sSbpw ITn\ {]bxv\-am-wv. Cuh jhpw \aps m- n v {]h Øn mw {]m n mw ]cn-{i-an- mw. Iem-a- -cß-fn \ mbn Hcpßn ]s -Sp mw hnp-bn- mw... Aßs\ anj eo-kns {]h Ø-\-߃ IqSp-X A\p-{K-l-{]-Z-am- mw... F v kvt\l-tømss \nß-fpss kz w c nøv apxp-πm- cq]x P\-d sk{i- -dn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

40 Department of Youth Ministry LIFE Academy at Kelakam tif-iøv sk v tpmk^v CS-h-I-bpsS si n-s-øn Bcw- `n PSC Coaching sk -dn Bcw`-Ø-n 28 t] tncp-ibpw 43 hnzym n-iƒ mkn k n-ln-x-cm-hp-ibpw snbvxp. Bdp amksø ]cn-io-e\w Ign- -t mƒ 21 hnzym n-iƒ timgvkv ]q Øn-bm n. ]cn-io-e-\-øn-\mbn F mhn[ klm-b-ßfpw snbvxp-x sk v tpmk^v CS-h-I-hnImcn _lp. at\mpv IdptØ-SØv A \pw, tifiw sk -dns tim Un-t\- kn. su ^n acnb kn.-fw.kn, Np p v s^mtdm-\-bnse sshzn-i F n-hsc \µn-tbmss Hm p p. LIFE Training hnzym n-isf Civil Service taj-e-bn-te pw State National Tests Fgp-Xm-\p-ff ]cn-io-e-\-øn-\pambn Bcw-`n- n-cn- p LIFE Training - 24 hnzym n-iƒ kpo-h-ambn ]cn-io-e\w \SØn hcp- p.- F m c mw -i-\n-bm-gvn-i-fn-ep-amwv m p-iƒ \S- p- -Xv. Higher Educational Opportunity Programme am\- -hmsn cq]-x-bnse bph-p-\-߃ v D X]T\ kuicyw \evin Ahsc Bflo-b-cmbn klm-bn- m-\mbn Bcw-`n- n-cn- p- - kw-cw-`-øn 20 bp-h-p-\-߃ v hnhn[ timtf-pp-ifn {]th-i\w \evin klm-bn- p- p. ^m.- em tp _v ss]\p- Director, Department of Youth Ministry am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

41 si. kn. ssh. Fw. {]tnm-zn\n 2015 h\n-xm-kw-kaw si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]x bph-h-\n-x-iƒ mbn Hcp- nb h\n-xm-kw-kaw {]tnm-zn\n 2015 HmKÃv14 \v Zzm-cI ]mã-d sk -dn \SØs - p. kn. A\n v acnb CMC hn-\- {]XnjvT \S-Øn. cq]x sk{i- dn Ipamcn su ]pø If-Øn kzmk-x-hpw, -sshkv {]kn-u v Ipamcn k kn s]m -bn A y- -Xbpw hln- p. cq]x B\n-ta- d-h. kn. en km F^v. kn. kn. Bap-J-{]`mjWw \SØn. hb-\msv Fkv. ]n. APn-Xm-_oKw sf. ]n. Fkv. DXvLm-S\w \n -ln- p. cq]x {]kn-u v {io. kn_n ]me-aq- n, cq-]-xm -U-b-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p-, Akn. Ub-d-IvS dh. ^m. jnpp sf -c- m-\m-bn, -cq-]x kn Un-t v AwKw eb\ IWnbmw]Sn- F n-h Biwk-If n p. en n sim p-]p-c- tbmk-øn\v \µn-b n- p. si.kn.ssh.fw. s - kmaq-lni {]h Ø-\-߃ amxr-im- ]-c-am-sw v Fk.v]n. A-`n{]m-b-s - p. am\ -hmsn cq]-x-bnse hnhn[ {]tz-i-ß-fn \n mbn 400 bph-xniƒ {]tnm-zn-\n-bn ]s - Sp-Øp. MPT Act t`x-kxn hcp-øm-\p ti{µ-k m-cns Xocpam-\-Øn-s\-Xnsc {]tnm-zn\n {]Xn-tj[w Adn-bn- p. -Po-hs kwkv mcøn\p ]Icw ac-wkw-kv mcw hym]n- n m-\p- -Xocpam-\-Øn \n pw k m ]n hm-ßww F v A`y- n p. ticf A m-zan {]n kn- mƒ {ioaxn t{kkn Nn n-\m- n mkp- Iƒ \bn- p. B\na 2015 taje bqwn v Xe-ß-fn kwls-\sb \bn- p-sim- n-cn- p B\n-ta-t amcpss kwk-aw HmKÃv 14 i\n-bmgvn ZzmcI ]mãd sk -dn h v \S- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p- ZuXy-\n -l-w-sø-ip-dn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

42 kwkm-cn- p. {io. tpmkv ] Øv m v FSp-Øp. 50 B\n-ta-t gvkv ]s -Sp-Øp. taje Ub-d-IvtSgvkv B\n-ta-t gvkv kwkaw tajemxe-øn kwl-s-\sb \bn- p-sim- n-cn- p taje Ub-d-IvtSgvkv B\n-ta-t gvkv kwkaw REDDY- DIRECTORS & ANIMATORS MEET Pqsse 30 \v ZzmcI ]mã-d sk -dn h v si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m em ss]\p- -e- s bpw dh. ^m jnpp sf -c- m-\m-bn-e- -s bpw kn. en km F^v.kn.kn. bptsbpw t\xrxz-øn \S- p. Cu kwk-a-øn 12 t] ]s -Sp-Øp. Freedom Debate 2015 kzmx- y-zn-\-tøm-s-\p-_- n v bqwn- p-isf i n-s -Sp- ØpI kmaq-lni Ah-t_m[w bph-p-\-߃ krjvsn- pi F Dt±itØmsS si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]-x-bpss B`n-ap-Jy- Øn Freedom Debate 2015 sk v tacokv Imc- -a-e bqwn- n h v \S-Ø-s - p. Freedom Debate 2015 s timun-t\- -dmbn si.kn. ssh.fw. State Syndicate Member {io. _n_n snº- -c-bpw, hnjbm-h-x-cww si.kn.ssh.fw. cq]x {]knu v kp_n ]me-aq nepw \S-Øn. dh.^m. _npp Xpcp-tØ DXvLm-S\w \S- Øn. CML am\- -hmsn cq]xm Ub-d-IvS _lp. tpmtpm Nß\mw Xp -Øne \pw, si.kn.ssh.fw. cq]xm Akn. Ub-d-IvS _lp. jnpp sf -c- m-\m-bne \pw kωm-\-zm\w \S-Øn. 1 mw kωm\w Xcn-tbmSp bqwn pw 2 mw kωm\w simω-bmsv bqwn pw 3 mw kωm\w It msn bqwn pw t\sn. si.kn.ssh.fw. Imc- mae bpwn- n\pw dh.^m. _npp Xpcp-tØe \pw Freedom Debate 2015 hnp-b-i-c-am- n-xo Ø-Xn\v si.kn.ssh.fw. cq]xm IpSpw-_- Øns A`n-\-µ-\-߃ t]ƒ 2015 cq]x Iem-km-lnXy a -c-߃ (HIvtSm-_ 4, \hw-_ 10) 2015 kmln-xy-a- -c-߃ HIvtSm-_ 4 \v AXmXp tajem ti{µ-ß-fn h v\-s-ø-s Spw HIvtSm-_ 25 apºmbn kωm-\ lcmb kyjvsn-iƒ cq]xm ti{µ-øn FØn-t - -Xm-Wv. Iem-a- -c-߃ \hw-_ 10 \v \yqam kv timtf-pn h v cmhnse 9 \v Bcw-`n- p- p.- ta-j-e-iƒ ap Iq n a -c-߃ \SØn a -cm n-i-fpss enãv HIvtSm-_ 25 \v apºv si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

43 Hm^o-kn FØn-t - -Xm-Wv. HIvtSm-_ 25 \v tijw e`n- p- h kzoi-cn- p- -X se AwK-Xz- en-ãn t]cn- m-ø-h v a -cn- m tbmky-x-bn-. hy n-kx C\-Øn Hcmƒ v ]c-am-h[n 3 Iem-a- -c߃ pw 3 cn-\m-a- -c-߃ pw ]s -Sp- p-hm A\p-hm-Z-ap- v. cpn-kvt{s-j ^okv 30 cq]-bmwv. hy n-kx C\-Øn sht sd Bh-iy-amWv. {Kq v C\-Øn Hmtcm hy n pw 30 cq]-bm-wv. kmlnxy a -c-øn\v {]txyi cpn-kvt{s-j ^okv D m-bn-cn- p- -X-. sk]v -_ 15 tijw AwK-Xz-enÃv ]pxp- p- -Xnt\m enãn t]cp tn p- -Xnt\m A\p-h-Zn- p- -X-. bph-km-y \ne-ºq-cn si.kn.ssh.fw. \neºq taj-e-bpss B`n-ap-Jy-Øn \SØnb 3 Znh-ksØ Iymºn 130 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. taje Ub-d-IvS dh. ^m. tpm_n ap m- p-im-hp- e \pw taje kan-xn pw aqte- msw CS-h-Imw-K-߃ pw {]txyiw A`n-\-µ-\- ߃. m p-iƒ v kpn-tam tn Ø-ebpw, CML cq]xm Ub-d- IvS -d-h.^m. tpmtpm Nß\mwXp -Øne \pw, si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh.^m. em tp _v ss]\p- -e- \pw t\xyxzw \evin. bph-p-\-zn\w txmam- p-nm-en txmam- p-nm-en h v \S-Ø-s bph-p-\-zn-\-øn si.kn. ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p- e ms -Sp-Øp. 60 bph-p-\-߃ k n-ln-x-cm-bn-cp- p. hnimcn dh.^m tpm ]pxp- p-f-øn\pw kntã-gvkn\pw `mc-hm-ln-iƒ pw A`n- \-µ-\-߃ bqwn v hm Ø-Iƒ hmtfcn bqwn v bph-p-\ -Zn-\-tØm-S-\p-_- n v am\- -hmsn cq]xm si.kn. ssh.fw. s t\xr-xz-øn bqøv [am hmtfcn bqwn- n h v \SØn. 45 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. A t^m km-ω-bpss Xncp- m-fn-t\m-s-\p-_- n v ] nbpw ]cn-k-chpw bqwn v AwK-߃ hrøn-bm- n. A t^m km-ω-bpss \ma-[m-cn-iƒ v Xncp- m-fnt\m-s-\p-_- n v Biw-km-Im Upw a[p-chpw hnx-cww snbvxp h jsø am -tcj Xømdm n. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

44 hs- -\msv bqwn v bph-p-\-zn\w CS-h-I-bn BtLm-jn- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS _lp-am-\-s em ss]\p- -e- Znhy-_-enb n- p-ibpw hn-\-k-tµiw \ Ip-Ibpw snbvxp.- In-S- p-tcm-kn- I-fm-bn-cp hsc bqwn v AwK-߃ kµ in v {]m n- p. ^ pti-j-c-wm w bqwn v AwK-߃ CS-h-I-bnse `h-\-߃ kµ in v B{In-km-[-\-߃ tij-cn- p. Np - p v bqwn v amk-ønse c mw i\n-bmgvnifn sk\ v IqSp-Ibpw B\n-ta- kn. \n Ωe Fkv.F v.s t\xrxz-øn {]m -\m- Iq- m-bva \S-ØpIbpw snbvxp. bqwn- n bph-p-\-zn-\m-tlmjw \S-Øn. bph-p-\ -B-flo-bX F -hn-j-bsø Bkv]-X-am n dh. ^m. tpmk^v sim w-i-f-øn ms -Sp-Øp. {]kvxpx kwk-a- Øn 250 Hmfw bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. It msn bqwn v temtkmkv ]T-\-in-_n-c-Øns `mk-ambn 150 t] v si.kn. ssh.fw. AwK-߃ Iznkv ]pkvxiw hnx-cww snbvxp. kup\y t\{x-nn-in m Iymºn-\p cpn-kvt{s-j ]q Øn-bm n. bph-p- \-kw-k-a-øn CS-h-I-bnse 250 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. hnbm- \n-zn-\-tøms-\p-_- n v bph-p-\-߃ HØp-tN v hnim-cn-b- s\bpw sim - -s\bpw BZ-cn- p. amkm-zysh- n-bm-gvn-bnse PmKc-W-{]m- -\bv pw hn-\-{]-tlm-j-w-øn\pw {io.- jmpn AS- mtømsv t\xrxzw \evin. 300 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. Zzmc-Ibn h v {]tnm-zn\n h\n-xm-kw-k-a-øn\v 12 t] ]s -Sp-Øp. ]pxp-t»cn bqwn v bph-p-\-zn\w BtLm-jn- p- -Xns `mk-ambn hn. I m\ at[y ImgvN-k-a Ww \SØn e`n XpI tzhm-e-b-\n Ωm-W-Øn- \mbn \evin. bph-p-\- sk-an-\m \SØn skan-\mdn\v dh.-^m. suman-\niv hf-sim-sn-bn t\xrxzw \ In. \ne-ºq bqwn v si.kn.ssh.fw. \ne-ºq bqwn v sk v txmakv Zn\w BtLm-jn- p. bph-p-\-zn-\m-tlmjw \SØn bph-p-\-߃ mbn Znhy-_-en-b n- p. dh. ^m. kmt m Aº-e-Ød bph-p-\-k-tµiw \evin. ]pxnb si.kn.ssh.fw. AwK-ßsf bqwn- nte v kzmkxw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

45 snbvxp. bph-p-\-߃ p-th n ]pxnb I Ω-]- -Xn-I-ƒ BhnjvI-cn- p. Np n-tbmsv bqwn v Np n-tbmsv bqwn v AwK-߃, {]-kn-u v Aa If-]p-cbpsS t\xr-xz-øn ] nbpw ]cn-k-chpw hrøn-bm- n. bph-p-\- Zn\w kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ubd-IvS dh.^m. em- ss]\p- -e- Znhy-_-en-b n- p-ibpw ktµiw \evip-ibpw bp\-p-\-߃ mbn m v FSp- p-ibpw snbvxp. AwK-߃ Hcp-an v CS-h-I-bnse F m `h-\-ßfpw kµ in p. t]mcq bqwn v CS-h-I-bnse bph-p-\-߃ Bflob \ho-i-c-w-øn `mkambn Ipº-km-cn- p-ibpw Bcm-[\bn ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. t]mcq CS-h-I-bn {]h Øn- p kvt\lm-ebw hr- -k-z-\- Øn hndip s]dp n ASp- n-sim-spøv Ahsc klm-bn- p. Np n-bm\ bqwn v bqwn v sk\ v IqSn Cu h jw \n -ln-t I Ω- ] Xn-I-sf-Ip-dn v N snbvxp. bph-p-\-zn\tøms-\p-_- n v _lp.- en-ivk A s t\xr-xz-øn Zn-hy-_-enbpw, bph-p-\- {]-k- n-sb-ip-dn v ktµ-ihpw \evin. dh. ^m. tpmkv Imhp- - e si.kn.ssh.fw. AwK-߃ CS-h-Ibv v \evip tkh-\- ßsf hne-a-xn- p-ibpw ]c-am-hxn \ a-iƒ kaq-l-øns \ bv p th n snø-w-sa v Blzm\w snøp-ibpw snbvxp. Iºyq, C s\ v F n-h-bn-ep A -X-aqew hnj-an- p km[m-c-w- m p-th n Hcp Help line Bcw-`n- p. Nmcn n bqwn v bph-p-\-zn\øn bqwn v AwK-߃ Znhy-_-en-bn ImgvNk-a Ww \S-Øp-Ibpw Imtdm-kqk {]m -\-Iƒ snm n {]m n- p-ibpw snbvxp. AXn-\p-tijw si.kn.ssh.fw. ]XmIbp-b Øn. amxm-]n-xm- -fpssbpw, kn.fw.f. s bpw skan-\mdn\v Bh-iy-amb klm-b-߃ snbvxp simsp-øp. Imhpw-aµw bqwn v bph-p-\-zn\w BtLm-jn- p. At -Zn-hkw si.kn.ssh.fw. bqwn v AwK-߃ hn. Ip m-\-bv pw, Km\-ip-{iq-jbv pw ImgvN-k-a -W-Øn-\pw t\xrxzw \evin. Ign 6 h j-ambn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

46 CShIbn Xf p InS- p Knco-jns\ kµ in- p-ibpw kmº- ØnI klmbw \evip-ibpw snbvxp. F m BZy-i-\n-bm-gvN-Ifn bqwn v sk\ pw BZy Rmb-dm-gvN-I-fn P\-d t_mun ao nkpw \SØn hcp- p. sh q n bqwn v bph-p-\-zn\tøms-\p-_- n v CS-h-I-bn bph-p-\- ߃ mbn {]txyiw Znhy-_-en-b n v {]m n p. Ub-d-IvS dh. ^m. spbvkv ]qx- p-gn-b t\mspw, B\n-ta- kn. tagvkntbm-sp-sam w bqwn v `mc-hm-ln-iƒ ]gq sk v amxyqkv hr k-z\w kµ in- p-ibpw \mev]-txmfw _Uvjo- p-ifpw tkm p- Ifpw \evip-ibpw Ah-tcmSv kulrzw ] p-h-bv p-ibpw snbvxp. -[ym\w IqSnb bqwn v AwK߃ p-th n _lp. Ub-d-IvS-d- follow up \evin. hm Up{]m -\-bnepw Xncp-ti-jn p {]bm-w- Ønepw Znhy-_-en-bnepw bph-p-\-߃ kpo-h-ambn ]s -Sp- p p. Hen-hp-ae bqwn v si.kn.ssh.fw. Hen-hp-ae bqwn v bph-p-\-zn\w BtLmjn- p.- bp-h-p-\-߃ mbn {io. kpn Nmen km A -Zn\ skan-\m \S-Øn. Iev - -bnse AK-Xn-a-µncw kµ in v 2500 cq] klmbw \evin. hn-\-hr- - \n Ωm-W-Øn klm-bn- p. F_n ap - n si.kn.ssh.fw. P\-d sk{i- dn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

47 IpSpw_ t{]jn-xxzw hnhm-l-øns\mcp- -am-bp timgvkv ZzmcI ]mã-d sk -dn BKÃv 2 apx 5 hsc \S timgvkn 83 t]cpw awn-aqfn ]mã-d sk -dn BKÃv 14 apx 17 hsc \S timgvkn 45 t]cpw ]s -Sp-Øp. timgvkns hnpb-øn-\mbn kl-i-cn F m -ssh-zni pw IpSpw_ t{]jnxxz Sow AwK-߃ pw \µn. ASpØ amk-ønse timgvkp-iƒ sk-]v w-_ 6 9 ]mã-d sk ZzmcI HIvtSm-_ 9 12 ]mã-d sk ZzmcI HIvtSm-_ ]mã-d sk ZzmcI ^manen At m-ã-te v s^mtdm\ Ub-d-IvS am, B\nta- gvkv, amxrthzn cq]xm FIvkn-Iyq- ohv-, hna kv IΩo-j sk{i- -dn-am, amxr-thzn tajem {]knu pam, cq]xm ^manen At m-ã-te v {]Xn-\n-[n-Iƒ, G-I-ÿ, F n-h-cpss kwbp- tbmkw ZzmcI ]mã-d sk -dn h v \v tn tbmk- Øn 35 AwK-߃ ]s -Sp-Øp. amxr-thzn cq]xm B\n-ta- kn.- Ir] SABS {]m \ \bn- p. cq]xm Ub-d-IvS _lp. amxyp s]cn-b- pdw A kzmkxw Biw-kn pibpw hnj-bm-h-x-cww \S-ØpIbpw snbvxp. tbmk-øn 8 tajem Ub-d-IvS amcpw 9 B\n-ta- amcpw ]s -Sp-Øp. XpS v hnhn[ hnj-b-߃ N snbvxp. amxr-th-zn-bpss ]pxnb \nb-am-hen cq]oi-cwsø pdn pw DtZym-K-ÿ-cmb ho -Ω-am-cp-sSbpw GI-ÿ-cp-sSbpw enãv Hmtcm imj-bn \n pw tij-cn v Ah-cpsS cq]-xm-xe kwkaw \S-Øp- -Xn-s\- - nbpw ]nxr-thzn Bc-w-`n p- -Xn-s\- p-dn pw N am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

48 snbvxp. F m-h jhpw ani imj, ta-je sxc-s -Sp v \SØp- Xv DNn-X-am-bn-cn pw F v Ub-d-IvSd am \n t±-in- p. sk]v w- _ amk-øn AwKXzw ]pxp- p- -Xn-t\- p-dn pw kmlnxya cw \SØp -Xn-s\- p-dn pw N snbvxp. kωm-\- q- ASp-Ø-h jhpw kwl-sn- n- m \n t±-i-ap- m-bn. Iem-aXvk-c߃ \S-Øp-tºmƒ \ne-hn-ep- m-bn-cp \ms-iw, ss nƒ Zriymh-X-cWw F nh Hgn-hm n ss nƒ kvizn v Ah-X-cn- n- m\pw Xocp-am-\n p. imj, taj-e, cq]x F n-hn-s-ß-fn Hcmƒ Xs {]kn-u- m-bm imj-bnepw taj-e-bnepw as mcmsf Is ØWsa pw Xocpam\n p. amxrthzn cq]xm {]knu v {ioaxn tamfn Icnº\m pgn \µnb n p. \µn kzmkxw Ign h jw XcntbmSv tajem UbdIvSdmbn kvxpxy l tkh\w snbvx _lp AKÃn tnºmeb \v lrzyamb \µn. ]pxpxmbn DØchmZnXzw Gs SpØncn p _lp kpn sim p]mdbv A \v kzmkxhpw hnpbmiwkifpw. ap h jßfn tajem B\nta amcmbncp dh kn. tpmbn tacn SABS (Np p v), dh kn. knkn acnb SH (It msn), kn. {Sok πmtøm w SH (I ] ), kn.knkn FCC (awnaqfn), kn. en k MSMI (KqU q ), kn. A en SKD (]øw] n) F nhsc \µntbmss Hm p p. tajem B\nta amcmbn DØchmZnXzw Gs Sp m k \kv ImWn {]nb kntãgvkn\v \µnbpw {]h Ø\ hnpbhpw Biwkn p p. ]pxnb tajem B\nta am kn. A\nen v SH (Np p v), kn. Pn m tpm v FCC (awnaqfn), kn. knknen amxyp MSMI (KqU q ), kn. spkv\ FCC (It msn), kn. en n ]pcbv SH (I ] ), kn. alnx SABS (]øw] n). kotdm-a-e-_m amxr-thzn kwÿm\ P\-d t_mun Pqsse 30 \v kotdm-a-e-_m amxr-thznbpss P\-d t_mun tbmkhpw ]pxnb \nb-am-hen {]Im-i-\hpw Beph ti{µ Hm^okn h v \S- p. _nj v am amxyp- B-\n- p-gn- m- n A\p{Kl {]`mjww \S-Øn. IpSpw_ Pohn-X-Øns XI -Iƒ Fßs\ am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

49 ]cn-l-cn mw? AXn AΩ-am {i n-t - Xv Fßs\? F v? F hnj-bsø Bkv]-Z-am n m p-ifpw N -Ifpw \S- p. am\- -hmsn cq]-xsb {]Xn-\n-[oI-cn v amxr-thzn cq]xm {]kn- U v {ioaxn tamfn Icn-º-\m- pgn, {ioaxn tdmkω amµw-i-cn (-Iu kn-e ), cq]xm B\n-ta- kn. Ir] SABS F n-h ]s - Sp-Øp. AwKXz \hoicww amxrthzn AwK߃ AhcpsS AwKXzw ]pxpt kabamwnxv. AwKXz \hoicww Ignbp {X sk]v _ amkøn Xs ]q Ønbm m imjm t\xrxzw Xm ]cysasp Wsa v A`y n p p. Hmtcm imjbnsebpw \nehnep AwKßfpsS enkv pw ]pxnb AwKßsf tn m Ds n AhcpsS t]cv, ho pt]cv, P\\XobXn F nhbmwv cq]xm Hm^okn G nt Xv. cpn-kvt{s-j ^okv 10/ cq]- bm-wv. AwKXzw ]pxp- n-bm am{xta `mc-hm-ln- ÿm-\-tø- p Xnc-s -Sp- nepw Iem kmlnxy a k-c-ß-fnepw ]s -Sp- m km[n- p. imjm tajem Xncs Sp piƒ F m imjifnepw `mchmlnifpss Xncs Sp v HIvtSm_ amkøn \SØn `mchmlnifpss enãv cq]xm ti{µøn XmaknbmsX G n Ww. tajem `mchmlnifpss Xncs Sp v \hw_ amkønemwv \StØ Xv. ani imj, taje ap h jßfntexp t]mse Cu h jhpw ani imjsbbpw tajesbbpw Xncs Sp p p. Ign h jsø am\zwvu߃ A\p-k-cn p Xs bmwv Cu h jhpw Xncs Sp v \SØpI. tajemxeøn CS-h-I-I-fn kµ i\w \SØn ani CShIbpsS t]cv HIvtSm_ Ahkm\tØmsS cq]xbn FØn Ww. tajem `mchmlniƒ C mcyøn {]txyiw {i n Wsa v Hm Ωn n p p. HIvtSm_ 2014 apx 2015 sk]v w_ 30 hscbp {]h Ø\Ime-amWv hnebncpøpi. h\nxiƒ mbp kmlnxy cn\m a c߃ Ign h jßfn \SØnbXp t]mse Cu h jhpw h\nxiƒ mbn amxrthznbpw cq]xm hna kv IΩoj\pw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

50 kwbp ambn kmlnxy cn\ma c߃ kwlsn n p p. a c߃ kab_ nxambn ]q Ønbm n tajebn H pw c pw ÿm\߃ t\sp hcpss cn\iƒ HIvtSm_ BZyhmcw cq]xbn FØn Ww. ka nx h jamwv cn-\-i-fpss ti{µ hnj-bw. a k-c-ß-fpss kabw H c awn- q hox-am-wv. a c C\ßfpw hnjbßfpw NphsS tn p p. D]-\ymkw : temisø DW Øm ; DW Øp- -h-cm-im. (D]\ymkw F v t]pv) IhnX : AW-bmØ Zo]-߃ (c p- t]-pv) IY : Xme- p-iƒ v ]d-bm-\p- Xv (\mep t]pv) Nn{X cn\ : Hcp ka nx ip{iqjm cwkw (Pe- m-b-øn\v Nm v t] -dns 1/4 `m-k-amwv D]-tbm-Kn-t - Xv) B\nta am v D]\ymk a cw ka nx h jtøms\p_ n v amxrthzn cq]xm B\nta am mbn D]\ymk a cw kwlsn n p p. (D]\ymkw F v t]pv Ihnbm ]m-sn- ) hnjbw: ka nx Pohn-Xhpw Imem-\p-kr-X-amb am -ßfpw (a -c-øn ]s -Sp- p- -h-cpss t]cpw CS-h-Ibpw t] dn Fgp-X-cp-Xv. ^mƒkv \º \ In Fgp-Xn- p-i.) I taje BKÃv 2 \v I Uot]mƒ kviqfn h v tajem FIvknIyq ohpw B\ntat gvkv kwkahpw \S p. tajem UbdIvS _lp. txmakv ]cp t\men A cq]xm \n t±i߃ hnizoicn p. Pq_nen BtLmjn p A \v {]knu v tdmkω amµw cn Biwkbpw D]lmchpw \ In. cq]xm Iq hn imjisf A\ptamZn pibpw hn imjiƒ p t{]m kml\ kωm\w \ IpIbpw snbvxp. I {] Pqsse 10 \v tbmkw tn p. UbdIvSd \v Xncp\mƒ awkf߃ Biwkn p. sh nbmgv Ifnse ss nƒ hmb-\-b v AΩam t\xrxzw \ In hcp p. kwls\tbmsv tn v kzm{ibkwl߃ \ coxnbn {]h Øn p p. KqU q tajebn ]pxnb `mchmlnisf Xncs Sp p Xn\mbn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

51 Pqsse 22 \v Acpƒ\nebw ] nbn tn tbmk-øn h v tajem tpm. sk{i dnbmbn {ioaxn \o\ ]Sn msdapdn Xncs Sp s p. sh q n CShIbn 1 mw XobXn apx Bcw`n A t^m km ΩbpsS Xncptijn v {]bm-w-øn\pw {]m \bv pw AΩ-am t\xrxzw \ In. Hcp ZnhksØ s\mth\ amxrthzn Gs SpØv \SØn. 18 mw XobXn AΩam kvt\lxocw ip{iqjbn ]s Sp pibpw kamlcn ]nsnbcn \ IpIbpw snbvxp. 21 \v sim nbqcn \S amxrthzn FIvkn yq nhv ao nwkn 26 AΩam ]s SpØp. Henhpae ZpIvdm\ Xncp\mfnt\mS\p_ n v t\ ` Ww D m n \ In. 2 ]mhs IpSpw_߃ v Acn \ In. I mc`h kµ in v elp` Whpw kw`mh\bpw \ In. Hcp Ip nbpss hnzym`ymkøn\mbn 8500/- cq] \ In. imj UbdIvSd \v \matlxpixncp\mƒ BiwkIƒ t\ p. hn.a t^m km ΩbpsS Xncp\mƒ Zn\w t\ ` Ww \ In. F m Znhkhpw P]ame snm n azy]m\niƒ pw ka nx pw th n {]m n p p. Ipdpºme BKÃv 1 mw XobXn amxrthznbpss t\xrxzøn CShIbnse F m AΩam pambn Hcp skan\m kwlsn n p. axt_m[\ m n ]Tn p F m Ip nifpssbpw AΩam k nlnxcmbncp p. B[p\nI IpSpw_w t\cnsp sh phnfniƒ F hnjbsø Bkv]Zam n cq]xm dntkmgvkv Sow AwKw {ioaxn t{kkn Nn n\ n n mkv \bn p. _lp. aømbn A kzmkxw Biwkn p. taje B\nta kn. B kn tpmkv \µn ]d p. Cu CShIbnse Hcp Iym k tcmkn v amxrthzn AwK߃ klmbw \ In. Imhpaµw amxrthzn AwK߃ ka nx pth n P]-ame snm n {]m n p p. 20 \v `mchmlnifpw IpSpw_mwKßfpw tn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

52 Xf v InS p Hcp tcmkn v th n {]m n p. temtkmkn\v Hcp ambn hn\]co \SØn. hn.a t^m kmωbpss Xncp\mƒ BtLmjn p. hn. A t^m k hm Unse AΩam Imgv ka n pibpw Xncp\mfn\v F mh pw DÆnb w \ IpIbpw snbvxp. \Shb Pqsse 5 \v tbmkw tn p. hnhn[ {]h Ø\ßsf hnebncpøpibpw N \S-Øp-Ibpw snbvxp. CShIbnse apgph hm UpIsfbpw Ipdnbn v {]m n m simspøp. ^m.- amxyp s]cn-b- pdw Ub-d-IvS, IpSpw-_-t{]-jn-XXzw ^m. tpmjn a - p-t Atkm-kn-tb v Ub-d-IvS, IpSpw-_-t{]-jn-XXzw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

53 kotbm hm Ø-Iƒ tkmw ao nwkv kotbm ip{iq-j-i-cpss [ym\-k-am-]-\- Zn-hkw ( \v) 2 awn-tbmss _lp. Ub-d-IvS-d- s t\xr-xz-øn tkmw ao nwkv Bcw-`n- p. ]c-kv]c kvt\l-iq- mbva i n-s -Sp-Øp-hm, Ipd-hn-s\- mƒ a p- -h-cpss \ -Im-Wp-hm \ ]d-bp-hm {i n- -W-sa- pw, Bflm-hn sszh-km- n[yw A\p-`-hn v kvxpxn v {]m n- -W-sa- p-ap Nn -Iƒ A ] p-h- p. kotbms `mhn-ip-{iq-j-sb- p-dn v N \SØn 4 awn-tbmss ao nwkv Ahkm- \n- n v BZy-i\n Hcp- -ip-{iq-j-iƒ mbn F m-hcpw t]mbn. PmK-cW {]m \ kotbm PmK-cW {]m \ 6.30 \v P]-am-e-tbmsS Bcw- `n- p. hn.-ip _m\ A n v hn-\-k-tµiw \ I-s - p. 12 awnhscbp PmK-cW {]m -\-bv p-tijw F m-hcpw hn{i-a-øn- \mbn ]ncn- p. BZy-i\n GI-Zn\ I sh j {]`m-x-ønse {]m \m ip{iq-j-iƒ 6 awn-tbmss Bcw- `n- p. P]-am-e {]Z- n-ww, sh -cn v F n-h-bv p-tijw Hcp- ip-{iq-j-iƒ \S-Øn. k{], P]-am-e, kvxpxn v F n-hbv p tijw _lp. tpm ]pxp- pfw A I sh j\v t\xrxzw \ In. ^m. amxyp- aq-tø-s-øv, ^m. tkmwn hmg-im- v, ^m. ssa n hst -ap-f- -\m, ^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- w, ^m. tpmk^v s\ n- m v F o hµy-ssh-zn-i _lp. tpmw- -t\m-ssm w klip{iq-j-i-cm-bn. I sh j\v Ipº-km-cn- n- p-hm 12 sshzn- I k n-ln-x-cm-bn-cp- p. A\p-`-h-km- yw, kujym-cm-[-\, kv]ncn- sjb-dnwkv F n-h-bv p-tijw sszh-p\w hosp-i-fn-tebv v as-ßn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

54 ip{iq-j-i-cpss [ym\w ""Bsc-bmWv Rm Ab-bv p-i. BcmWv \ap- p-th n t]mipi? At mƒ Rm ]d- p. CXm Rm, Fs Abbv pi'' (Giø 6/8). kotbm Sow AwK-߃ p-th- n-bp [ym\w Pqsse 26 apx 31 hsc si.-f-kv.-sn. sshkv snb am {_Z ]n.-hn. AK-Ãns (C-Sp n X - ) t\xr-xz-øn kotbm [ym\-ti-{µ-øn h v \S-Ø-s - p. si.- F-kv.- Sn. snb am dh.^m. sk_m-ãy Idp-I- - n, dh.^m. h Kokv ap - OFM Cap kn. spkven MSMI F n-h hn\w ] p-h- p. 89 t] [ym\-øn kw_- n v A`n-tjIw kzoi-cn- p. Zº-Xo-Iq- mbva c mw-i\n Zº-Xo-Iq- mbva 10 awn v P]-am-e-tbmsS Bcw- `n- p. tlmfn-{sn-\n n k`mw-k-amb ^m. spbvk simfw-] n Cu Zn\-Ønse ip{iq-j-iƒ \bn- p. ""Ft mgpw kt m-j-tømss Ccn p-hn. CS-hn-SmsX {]m n- p-hn. F m Imcy-߃ pw \µn {]Im-in- n- p-hn '' (1- sxk. 5/16) Cu hn-\-øns ASnÿm-\-Øn hn\w hymjym-\n v A ktµiw \ In. bph-p-\-zn\w c mw- sh- n-bmgvn Pokkv bqøv Hcp-an v 12 awn-hsc PmK-cW {]m \ \S-Øn. c mw- i-\n-bmgvn cmhnse bph-p-\- ߃ {]m n v Hcpßn Ub-d-IvS dh.-^m. tkmwn hmg-im- ns t\xr-xz-øn ip{iq-j-iƒ Bcw-`n- p. hn.-ip _m-\, Bcm-[-\, Praise & Worship, sjb-dnwkv F n-h-bv p-tijw 3.30 \v ip{iq-j-iƒ Ahkm-\n- n- p. c mw-i\n kv]ncn- sjb-dnwkv (Iu kn-enw-kv) HmKÃv 7 mw XobXn Bflob ip{iq-j-i Hcp-an v {]m n v Hcp-ßp-Ibpw ]ns -Zn-hkw 92 t] v kv]ncn- sjb-dnwkv simspøv Bflo-bhpw am\-kn-i-hp-amb {]Xo- -bn-tebv pw hnizmk-ø-ntebv pw \bn- p-ibpw snbvxp. Xqhm-\ok Iq mbva tbip-hns\ A\p-K-an- p kv{xoi-fpss Iq mbva c mw-sh n kotbm Nm -en h v \S- p. hn.-ip _m-\, Ipºkm-cw, Bcm-[\ F n-h-bv p-tijw D -I-gn v 3 awn-hsc {ioaxn F kn Ipf-Øn- hn\w ] p-h v ip{iq-j-isc DW p- -h-cm- n. 38 t] Iq m-bva-bn ]s -Sp-Øp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

55 kntã-gvkns {]m -\m-zn\w am\- -hmsn cq]-x-bn tkh\w snøp kntã-gvkn\p th n am{x-ap {]m -\m-zn\w HmKÃv amkw 22- \v \S-Ø-s - p. _lp. tkmwn hmg-im v A [ym\-nn- -Iƒ ] p-h- p. P]-ame, hn.-ip _m-\, Bcm-[-\, kv]ncn- z sjb-dnwkv F nh D m-bn-cp- p. {]m -\m-zn-\-øn 30 kntãgvkv ]s -Sp-Øp. ASpØ {]m -\m-zn\w sk]v w-_ 19- \v i\n-bm-gvn. kntbm sk]v w-_ amk-øn sk]v w-_ 4 tkmw ao nwkv sk]v w-_ 5 BZy-i\n GI-Zn\ I sh j sk]v w-_ 12 c mw-i\n Zº-Xo-Iq- mbva bph-p-\-zn\w kv]ncn- sjb-dnwkv sk]v w-_ 18 aq mw- sh n PmK-cW {]m \ sk]v w-_ 19 aq mw i\n kntã-gvkns {]m -\m-zn\w sk]v w-_ 26 \memw i\n kujy-zn\w sk]v w-_ 27 HIvtSm-_ 1 B -cni kujy-[ym\w ^m.- amxyp aqtø-søv Ub-d-IvS, kotbm kn.-b.kn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

56 hn sk v Un t]mƒ skmssk n I Øm-hn kvt\l-ap hn sk jy ktlm-z-c-ßsf... ""a\p-jy \nß-fpss k {]-h Øn-Iƒ I v, kz ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- s '' sk]v w-_ amkw hn sk jy {]h Ø-I v G hpw al-xz-]q Æ-amb amk-am-w-t m. sk]v w-_ 5 hmgvø-s az sxtc-k, sk]v w-_ 8 ]cn-ip I\y-Im-a-dn-b-Øns P\-\-Xn-cp- \mƒ, sk]v w-_ 9 \ΩpsS kwl-s-\-bpss ÿm]-i-\mb hmgvøs s{^u-dniv Hmkm-\m-ans Xncp-\mƒ, sk]v w-_ 27 kwl-s- \-bpss kz ob a y-ÿ-\mb hn. hn sk v Unt]mƒ Xncp-\mƒ. sk]v w-_ 9 mw XobXn hn sk jy {]h Ø-I Ahch-cpsS CS-h-I-I-fn Znhy-_-en-bn ]s -SpØv temi-sa-ºm- Sp-ap ]mh-s - -h-tcbpw bmx-\-iƒ A\p-`-hn- p- -h-tcbpw ka n v AhcpsS t a-øn\pw kujy-øn\pw th n {]m n- -W-sa v {]txyiw Hm Ωn- n- p- p. IqSmsX Bflo-tbm-]-tZ-jvSm- -fpss km n- y-øn ZØp-Ip-Spw-_-߃ v ` -W-In v hnxcww snøm-\p {Iao-I-c-W-߃ snø-w-sa v Xmev]-cy-s -Sp- p. sk]v w-_ 27- mw XobXn \ΩpsS kwl-s-\-bpss {]h Ø-\- ߃ im o-i-cn- p- -Xn\v th n {]txyiw {]m n- -W-sa v Hm Ωn n p p. knkn tbmkw 2015 BKÃv 8 mw XobXn knkn {]kn-u v {_Z txmakv amß A[y- -\mbn knkn Bflo-tbm-]-tZ-jvSmhv _lp. dh.- ^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- km n- y-øn Hmkm-\mw-`-h-\n sh v knkn tbmkw tn p. knkn tbmk-øn Bflo-tbm-]-tZ-jvSmhv _lp. dh.-^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- Xs ktµ-i-øn hn sk jy am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

57 {]h Ø\w a p- -h-bn \n pw thdn- p- -h-bm-sw pw BI-bm Hmtcm hn sk jy {]h Ø-Icpw ""`qan-bpss D pw temi-øns {]Im-ihpw'' Bbn amd-w-sa pw Du n]d- p. {_Z txmakv amß Xs A y ktµ-i-øn \nehn Hmkm\mw `h t\cn-sp {]Xn-k- n-isf hnh-cn- p-sim v Ahsb XcWw snøp- -Xn-\p D]m-[n-I-sf- p-dn v Bcm- psim v Xocp-am-\-ß-fn F{Xbpw s]s v \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- m \n t±-in- p. Xocp-am-\-߃ 1. F m tim ^-d kv AwK-ßfpw Hcp Znhkw Hcp cq] hoxw Hmkm\mw `h ^ n-tebv v kzcq-]n- m\pw amk-øn Hcn- Cu XpI Gkn {]kn-u vam IeIvSv snbvxv knknbn hogvn-iq-smsx FØn-t - -Xp-am-Wv. 2. tim ^-d kv Xe-Øn (]-Xn-\m-bn-cw) cq] kzcq-]n v Gkn aptj\ 2015 HIvtSm-_ 30- mw Xob-Xn v apºmbn knknbn FØn- p-i. 3. Gkn Xe-Øn 2015 HIvtSm-_ amk-øn Hmkm\mw`h ^ n-tebv v If-Ivj snbvxv knkn-bn FØn- p-i. 4. sk v hn sk v Un t]mƒ skmssk n AwK-ß-fpsS `h-\- ß-fn Zimw-i-s] n (awn t_mivkv) sh p-i. ka-b-_- n-xambn Xpd v AXXv Gkn aptj\ knkn-bn FØn- p-i sk]v w-_ 27- mw XobXn sk v hn sk v Un t]mfns Xncp-\mƒ Zn\-Øn {]txyi cl-ky-]n-cnhv FSpØv Hmkm\mw `h ^ n-te v knkn-bn FØn- p-i. \ne-hn-ep kmº-øni {]Xn-k n XcWw snøm ASnb c \S-]Sn FSp- m A v AwKIΩn n cq]o-i-cn- p. 1. {_Z tpmwn ]m m\n I ho-\ 2. {_Z tpm F bp. am\- -hmsn Gkn {]kn-u v 3. {_Z Pn kv Fw ta knkn sshkv {]kn-u v 4. {_Z jmp amã knkn sk{i- dn 5. {_Z {^m kokv ]pen-t m- n _tøcn Gkn {]kn-u v t\xrxz ]cn-io-e\ Iymºv t\xrxz ]cn-io-e-\-iymºv G hpw kpk-ahpw kpxm-cy-hp-ambn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

58 v v v v v v v v v v v v v v v v v v kwl-sn- n- p- -Xn\v Xmsg ]d-bp Xob-Xn-I-fn {Iao-I-cn- n-cn- p- p. 1) sk]v w-_ 5 KqU- q, awn-aq-fn, \ne-ºq Gkn-bnse AwK-߃ v awn-aq-fn-bn sh v. 2) sk]v w-_ 21 It m-sn, sim n-bq, am\- -hm-sn, ]ø-º- n, txmwn- m, Xcn-tbm-Sv, \S-h-b Gkn-bnse AwK-߃ v Hmkm-\mw-`-h-\n sh v 3) HIvtSm-_ 2 _tø-cn, Iev]-, ]msn- n-d, ]p - n, hmgh, Np - -c Gkn-bnse AwK-߃ v Hmkm-\mw -`-h-\n sh v. Hmkm-\mw-`-h cm{xn-tk-h\w _tøcn Gkn sk PqUv aqe- mhv tacn amxm aqe- mhv sk tacokv _tøcn sk tacokv IS amsv sk A t^m k _tøcn sk am n Aº-e-h-b sk B Wn hmticn sk tacokv I {] sk tacokv txmam- p-nm sk tpm Pv Nn{X-Kncn sk B Wn ]gq ^mønaamx Ip -emsn sk {^m kokv A okn Np n-tbmsv sk tpm Pv I p-ap v ^møn-a-amxm Iøq n sk tpmk^v hs- -\msv Np - c Gkn sk tacokv Np - c sk tpmk^v Np - c sk tacokv Acn-t ae sk txmakv Acn-t ae sk tpm Pv Np n-bm\ am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

59 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v sk A t^m k Np n-bm\ sk sk_m-ãy hnf-ºp-i w sk tacokv IWn-bm-º sk tacokv ]d-fn- p v hm. az sx-tck hnf-ºp-i w sk PqUv Ipdp-ºm-e-t m It msn Gkn sk txmakv Zo]vXn-Kncn sk A t^m k Zo]vXn-Kncn sk txmakv ht msv Hmkm-\mw-`-h kµ i\w hmg-h Gkn sk tpmk^v _mte-ip-kncn sk {^m kokv Akokn ao\-ßmsn Aa-tem- h amx hmg-h sk suman-\niv kmthym hmg-h sk tpm Pv simf-h-b sk tpmk^v sxt\cn sk tacokv sxt\cn sk sk_m-ãy hmg-h {InkvXp-cmPv IcWn _tøcn Gkn sk PqUv aqe- mhv tacn amxm aqe- mhv sk tacokv _tøcn sk tacokv IS amsv sk A t^m k _tøcn sk am n Aº-e-h-b sk B Wn hmticn Hmkm-\mw-`-h ^ n-tebv v Bflm -amb kw`m-h-\-iƒ F m hn sk jy {]h Ø-I-cn \n pw DZm-c-a-Xn-I-fn \n pw {]Xo- n- p- p. Hmkm\mw`h ^ n-te v t\cn v kw`m-h-\-iƒ \ Ip-hm Xmev]-cy-ap- -h Xmsg simsp-øn-cn- p A u v \º-dn-tebv v t\cn v Ab-bv pi: am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

60 ticf {KmaoW _m v, \S-h-b : A u v \º : IFSC : KLGB F m AwK-ßfpw Ah-c-h-cpsS CS-hI hnim-cn-b- - m-cpss \n t±-i-߃ kzoi-cn- p-sim v CS-h-I-bn \S- p hnhm-lmzn I Ω-ß-fn ]s -SpØv kw`m-h-\-iƒ Btcmcpw C mø AK-Xn- Iƒ v th n kzoi-cn v FØn- p-hm {i n- p-at m! F m-h pw Hcn- qsn F m-hn[ `mhp-i-ßfpw t\ psim v {]m -\-tbmss {_Z Fw. -kn.- txm-akv amß kn.-kn. {]kn-u v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

61 kmaq-ly- tk-h-\-cwkw (WSSS) ssph- km- y-]{x e`yxm ] Xn ] -Xn-bpsS `mk-ambn Pqsse- am-k-øn ]pxp-xmbn 523 t]sc ssph-ir-jn-bn tn m km[n- p. Pqsse amk-øn ] -Xn-bpsS `mk-ambn I j-i v skan-\m-dp-iƒ \ Ip-I-bp- mbn. AXn {][m-\-ambpw ssph k n-^n-t -j, Im n, Ipcpa-fIv ]cn-]m-e\w F o hnj-b-ß-sf- p-dn v I j-i v hni-zamb mkp-iƒ \ Im km[n- p. IqSmsX sk]v w-_, HIvtSm- _ amk-ß-fn \S- m-\n-cn- p C kvs]- s `mk-ambn Ct - W C kvs]- \S-Øp- -Xn-\m-h-iy-amb {Iao-I-c-W-߃ \SØp-I-bp- m-bn. I j-i-cpss CS-bn \n pw Xnc-s -SpØ {]Xn-\n-[n-I-fmWv C kvs]- \S-Øp- -Xv. AtXm-sSm w ASpØ h j-tø- p {]Xo- nx D - -ß-fpsS IWs - Sp pw \SØp-I-bp- m-bn. thm^ hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss ssphs^b t{suv I ji kwl-s-\-bmb WSSS Hm Km-\nIv ^m tagvkv s^b t{suv Atkm-kn-tb-j (thm-^) Pqsse amk-ønse {]h Ø-\-߃. saº jn v hnx-cww 2015 Pqsse amk-øn 5229 I j-i v thm^-bn AwKXzw \ In I ji AwK-ß-fp- m-bn-cp kwl-s-\- bn 7906 AwK-ß-fp Gjy-bnse G hpw henb ssph-s^-b t{suv I ji kwl-s-\-bmbn amdp- -Xn\v km[n- p. ^vtfmtk v HmUn v Pqsse amkw 29 apx BKÃv 1 mw XobXn hsc ^vtfmtk v _mw q-cn \n p HmUn-t gvkv ]cn-tim-[-\-iƒ \SØn. kwl-s-\-bpss {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

62 ^vtfmtk n \n pw {io. kqcpv ]fl-\m-` hcn-ibpw I ji tbmk-ß-fn ]s -Sp- p-ibpw {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp-ibpw snbvxp. HmUn pambn _ -s p \S {]h Ø-\-߃ v thm^ timun-t\- {io. hn\ojv amxyp, {io. jmpn IpS- - n-d, {ioaxn Aºnfn si.-kn., Ipamcn cay hn.-sp., {ioaxn kpp tpmbn, {io. s_ n tkhy, {io. F tzm ]n. F n-h t\xrxzw \ In. HmUn- ns `mk-ambn I j-i- tbm-k-߃ txmam- p-nm, ]gq, Nocm, kpc-`n-i-h-e, I_-\n-Kn-cn, F p-a-µw F o `mk-ß-fn kwl-sn- n- p-i-bp- m-bn. tbmk-ß-fn I j-i-cpss kl-i-cww Dd- p-h-cp-øm km[n- p. CXn-\mbn {ioaxn Pm kn sp k, {ioaxn joe F n-h t\xrxzw \ Ip-I-bp- m-bn. am - nwkv hn`mkw ssph- -s^-b t{suv DXv]- -ß-fpsS DXv]m-Z-\hpw hn]-w- \hpw t{]m m-ln- n- p hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss hn]-w\ hn`m-k-øn\v Pqsse amk-øn C -en, P Ω-\n, knwk- q, Hmkvt{S-en-b, s\x em Uv, {_n, s_ Pn-bw, {^m kv F o cmpy-ß-fn-tebv v ssph DXv]- -ß-fmb Im n, Ipcp-ap-f-Iv, a ƒ, hm\n-e, Np v, Idp-I- F nh Ib- p-axn snøm km[n- p. ^m.- tpm Nqc- p-g-bn Ub-d-IvS, WSSS ssph-irjn, A\p-_- -ta-j-e-iƒ ssph-irjn hym]\ ] -Xnbv pw A\p-_ taj-e-iƒ pw {]txyi kwhn-[m\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk n \S- n-em- n-h-cp ssph-irjn hym]\ ] -Xnbv pw A\p-_ taj-e-iƒ pw IqSp- X {i bpw {]h Ø\ kzm{ yhpw e`n- p- -Xn-\mbn A`n-hµy ]nxmhv _lp. tpm Nqc- p-g-bn-e- s\ ssph-irjn hym]\ ] Xnbp-sSbpw A\p-_ taj-e-i-fpssbpw Ub-d-IvS-dmbn \nb-an- p. A C\n apx ]q Æ-ambpw Cu taj-e-iƒ m-bn-cn pw t\xrxzw \ Ip-I. H -b-ßm-sn-bn ]pxp-xmbn {]h Ø\w Bcw`n _tbm-hn At{Km t{]mk-knwkv sk -dn \n m-bncn pw tpmw- {]h Ø-\-߃ GtIm-]n- n- p-i. Ign \mep-h j-ambn WSSS s tpmbn v Ub-d-IvS-dm-bncp _lp. _ntpm Idp-I- n A s\ WSSS s Ub-d-IvS-dmbpw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

63 A`n-hµy tpmkv ]nxmhv \nb-an- p. H w _lp-am-\-s kn_n sndptxm- ne WSSS s Atkm-kn-tb v Ub-d-IvS-dmbpw Npa-Xe-tb- p. ]ªnIv dnte- Hm^o-k hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss ]ªnIv dnte Hm^o-k-dmbn {io. ]n.-f. tpmkns\ \nb-an- p. WSSS s A\p-_ {]ÿm-\-ß-fmb _tbm-hn At{Km t{]mk-knwkv sk, IΩyq-Wn n tduntbm tãj, tduntbm ams men F nh-bp-ssbpw ]n.-b.-h. Bbn {io. ]n.-f. tpmkv {]h Øn- p- - XmWv. \_m Uv ka{k BZn-hmkn hni-k-\-]- Xn \_m Uns kmº-øni klm-b-tømss hb-\msv tkmjy k okv skmssk n sxm \msv {Kma-]- m-b-øn \S- n-em- n-h-cp ka{k BZn-hmkn hni-k\ ] Xn {]h Ø-\- ߃ hne-bn-cp-øp- -Xn\v \_m Uv Sow AwK-߃ kµ i\w \SØn. 2 Znh-k-ß-fn-embn \S kµ i-\-øn hnhn[ timf-\n- Iƒ kµ in- p-i-bpw, tcj-iƒ ]cn-tim-[n- p-ibpw, hnt Pv πm\nwkv IΩn n AwK-ß-fp-ambn N \S-Øp-Ibpw snbvxp. \_m Uv su]yq n P\-d amt\-p {io. atl-jv, amt\-p {ioaxn Pnj, Pn m at\-p {io. F.-F-kv. kpn-ip-am F n-h kwl- Øn D m-bn-cp- p. t{]m{kmw Hm^o-k {io. tpmkv ]n.-f., ss_pp sfk-iv, s_ n \ºpt»cn, _nµp, ex, jmpp tam F n-h t\xrxzw \ In. \_m Uv ka-{k-\o ØS hni-k\ ] Xn hb-\msv tkmjy k okv skmssk n sxm \msv {Kma- ]- m-b-øn Ign 5 h j-tøm-f-ambn \SØn h n-cp ka{k \o ØS hni-k\ ] Xn {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn timgn-t msv sk t^m hm dntkmgvkv ssuh-e- vsa v & amt\-pvsa nse imkv{x- a n-ebw \o ØS {]tz-iøv kµ i\w \S-Øn. Sow AwK-߃ hnhn[ \n ΩmW {]h Ø-\- ߃ ]cn-tim-[n- p-ibpw \o Ø-S-k-aq-lw, \o ØS IΩ n AwK߃ F n-h-cp-ambn N \S-Øp-I-bpw, tcj-iƒ ]cn-tim-[n- p- Ibpw snbvxp. WSSS t{]m{kmw Hm^o-k {io. tpmkv ]n.-f., jmpptam, sh, kxojv N{µ F n-h t\xrxzw \ In. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

64 \bn tdmjv\n ]cn-io-e\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk n ti{µ-\yq-\-] t a hip- p-ambn kl-i-cn v \S- n-em- nb \bn tdmjv\n ]cnioe\ ]cn-]msn hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn kwÿm\ s{]mpivsv Hm^o-k {io. dlva-øp WSSS kµ in- p. WSSS \S- n-em- nb \bn tdmjv\n ]cn-io-e\w hcpw h j-ß-fn-te pw hym]n- n pw F v At±lw Dd p \ In. ]s -SpØp ticf tkmjy k okv t^mdw tic-f-ønse apgp-h cq]xm tkmjy k okv skmssk- n-i-fnepw \S- n-em- p-hm Dt±-in- p "Ip n-i-fpss Ah-Imi kwc- Ww' F ] -Xn-bpambn _ -s Btem-N\ tbmk-øn WSSS t{]m{kmw Hm^o-k tpmkv ]n.-f. ]s -Sp-Øp. ticf tkmjy k okv t^mdw timgn-t msv Poh-\-bn sh p \S-Ønb ] Xn cq]o-i-cw tbmk-øn WSSS Ub-d-IvS ^m. _ntpm Idp-I- - n, t{]m{kmw Hm^o-k tpmkv ]n.-f. F nh ]s -Sp-Øp. P\-Iob kwlm-s\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss Iogn tkmjy sh s^-b skmssk- n, h\nx kzm{i-b-kw-l-߃ F nh Imcy- -a-ambn {]h Øn- p-h-cp- p. Pqsse amk-øn ] Xn hni-zo-i-cw tbmk-߃ Im n-c-ßm-sv, BSn-s m- n, Fcnb n F n-hn-s-ß-fn \S-Øp-Ibpw 70 Bfp-Iƒ ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. ASn-ÿm\ {Kq p-isf i n-s -Sp-Øp- -Xn sk{i- -dn-am-cp-ssbpw CDO amcp-ssbpw tbmk-߃ bym-{iaw Pqsse 8, Pqsse 20 Xob-Xn-I-fn WSSS h v \S-Øp-Ibpw AXn kn. B\n ""kv{skv amt\-pvsa ns\''ipdn v mkp \ Ip- Ibpw snbvxp. WSSS ]pxn-b-xmbn Bcw-`n DDUGKY kap- Xn ] Xn F n-h-sb-ip-dn v hni-zoi-cn- p-i-bpw, hnhn[ bqwn- p-i-fn tkm v, tkm p - -߃ F nh \n Ωn- p- -Xn {]mtbm-kni ]cn-ioe\w \S-Øp- Xv kv{xoisf kzbw ]cym-]vx-am- p- -Xn\v IqSp- X klm-b-i-c-am-ip- p. hcp-am\ h -I-]-cn-]m-Sn-Iƒ mbn 6 t{]mp-ivsp-iƒ hnhn[ _m p-i-fn ka n- p-ibpw AXn-eqsS 10 e -Øne-[nIw cq] hmbv]-bmbn e`n- p-ibpw snbvxp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

65 hnim-kv]o-unb ae-bmfw hnim-kv]o-unb P\-ß-fpsS hni-k-\-øn\v Adnhpw tkh- \-ßfpw \ Ip-hm tzio-b-xe XmXv]-cy-Øns `mk-ambn `mc-xk m hni-kn- n-s -Sp-Ø-Xm-Wv. hnimkv ]ounb ae-bmfw t]m en ]pxn-b-xmbn IqSp-X t]pp-iƒ Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. hnimkv ]ounb ae-bm-fhpw IΩyq-Wn n tduntbm ams menbpw kwbp- -ambn hnzym n-i-fpss CS-bn tzi-kvt\lw hf Øp- -Xns `mk-ambn "tzi-`- n-km\' a cw kwl-sn- n- p. 20 Hmfw Soap-Iƒ ]s -Sp-Øp. Hh kv hnzym-a-µn _tøcn H mw ÿm\hpw, I Un t]mƒ ]ªnIv kviqƒ c mw ÿm\hpw It msn sk v tpmk^vkv bp.-]n. kviqƒ aq mw ÿm\hpw t\sn. hn-p-bn-iƒ p kωm-\-zm\w BKÃv 15- mw XobXn AXmXv kviqƒ A -W-Øn \n -ln- p. hnim-kv]o-unb ae-bmfw t]m -en 6 hnj-b-ß-fn-ep-ambn IqSp-X t]pp-iƒ Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p- p. saun-s bnw C jpd kv, s] j kvioap-iƒ, sxmgn-emfn t a-]- -Xn-Iƒ, B tlmfn-kw, I n-si kpj NnIn-, Acn-hmƒtcm-Kw, ]T-\hpw ]co- -bpw, Iºyq- ]T-\w XpSßn \nc-h[n hnh-c-߃ A]vtemUv snbvxn-cn- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ v Ml.vikaspedia.in kµ in- p-i. tkhv F ^manen πm (SAFP) tkhv F ^manen πm\n h j-øn AwK-ß-fmb IpSpw-_-߃ mbn hcp-am\ h -\-hn-\p sxmgn ]cn-io-e\ ]cn-]m-sn-bpss `mk-ambn tkm v, tkm vs]msn XpS-ßnb \ntxym-]itbmk km[-\-ß-fpss \n ΩmW ]cn-io-e\w Pqsse 10- mw XobXn WSSS HmUnt mdn-b-øn sh v \ In. WSSS Ub-d-IvS ^m. _ntpm Idp-I- n ]cn-]msn DZvLm-S\w snbvxp. Cu h jw AwKXzw e`n 46 IpSpw-_-߃ m-bmwv ]cn-io-e\ ]cn-]msn \S-Øn-b-Xv. tkhv F ^manen πm ÿm]-i tam. AK-Ãn I - Øn-ens Nc-a-Zn-\-amb Pqsse 18- mw XobXn {]txyi A\p-kvacW {]m -\m-tbmkw \S-Øn. XZ-h-k-c-Øn WSSS s t{]m{kmw Hm^ok {io. ]n.-f. tpmkv A\p-kva-cW ktµiw \ In. tkhv F ^manen πm C y Pqsse 14, 15 Xob-Xn-I-fn sfiz-cy{kmw ]md- p-døv sh v \S-Ønb ]cn-io-e\ ]cn-]m-sn-bn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

66 tim -Hm Un-t\- kn. B\n tpmkv, kpp amxyp, ssj\n tpm Pv, tkm^nb tpm Pv F n-h ]s -Sp-Øp. _tbm-kymkv hni-k\ ] Xn Pqsse amk-øn ]mte-cn, ]pxp-t»cn F o ÿe-ß-fn 2 πm p-iƒ IΩo-j snøp-ibpw, apxn-tc-cn, ]pxp-t»-cn, ]pfn m, I p-h-b, koxm-au- v, ]md- -h-e, IWn-bm-cw, Ipgn\n-ew, Zzmc-I F o ÿe-ß-fn \n pw _tbm-kymkv \n Ωm- W-Øn-\mbn 28 At]- -Iƒ ]pxn-b-xmbn e`n- p-ibpw snbvxp h jw IΩo-j snbvx apgp-h πm p-i-fp-tsbpw k_vknun e`n- p- -Xn-\p At]- -Iƒ JmZn-{Kma hyh-kmb IΩo-j\p \ In. DDU - GKY ti{µ {Kma-hn-I-k\ a{ m-e-b-øns Iogn IpSpw-_-{iobpambn tn v hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bn Zo Zbm {Kmao Iui-ey-tbm-P\ (DDU-UKY) F ] -Xn-bp-ambn _ -s \n ΩmW {]h Ø-\-߃ \S- p-h-cp- p. Cu ] -Xnbn tn v ^mj Unssk-\nw-Kv timgvkn-te-bv pw, ^puv t{]mk-knwkv timgvkn-tebv pw tncm B{K-ln- p- -h mbn IpSpw-_-{io-bp-ambn tn v 150 hnzym n-iƒ mbn Iu k-enwkv, A`n-cpNn ]co F nh \S-Øn. Cu timgvkp-i-fn-te v C\nbpw hnzym n-isf Bh-iy-ap v. Xm ]cyw D -h WSSS ambn _ - s -Sp-I. ^m. _ntpm Idp-I- n WSSS Ub-d-IvS am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

67 sikn-_nkn azy-hn-cp- -k-anxn s^mtdm\ Ub-d-IvS am-cpss tbmkw sikn-_nkn azy-hn-cp kan-xn-bpss s^mtdm\ Ub-d- IvS amcp-ssbpw cq]xm FIvkn-Iyq- ohv IΩn n AwK-ß-fp-sSbpw kwbp- -tbmkw BKÃv 6 \v hymgw sship-t cw 6.30 apx 8.30 hsc ZzmcI ]mã-d sk -dn \S- p. cq]xm {]kn-u v tpm k sxmgp-øp- A y- X hln- p. Ub-d-IvS dh.- ^m. kæn atøn Bap-J-{]-`m-jWw \S-Øn. hnhn[ s^mtdm-\- Isf {]Xn-\n-[o-I-cn v dh.-^m. tdm_n hs- pw-tn-cn, dh.-^m. kpn Cf-bnSw, dh.-^m. tsman sim p-]m-d, dh.-^m. tpmkv ]pø ]pc F n-h tbmk-øn ]s -Sp-Øp. Xocp-am-\-߃ 1. {Kma-Zo]w ]cn-]msn CS-h-I-I-fn kwl-sn- n- p-i. 2. sikn-_nkn azy-hn-cp kan-xn-bpss bqwn- p-iƒ F m CShIfnepw ÿm]n- p-i. 3. el-cn-hn-ap cmb hy n-isf azy-hn-cp kan-xn-bn AwKßfm- p-i. 4. AA Iq mbva i -am- p-i. s^mtdm\ Ub-d-IvS hfsc kpo-h-ambn \n t±-i-ßfpw A`n{]m-b-ßfpw ] p-sh- p. cq]xm P\-d sk{i- dn tsman s\spwsim-ºn \µn-b n- p. kwÿm\ sshkv{]-kn-u v {io. cmpp hn.-kn., t n t]s- m- v, ]n.-f. spbnw-kv, kn. acnb, kn. aco\ F n-h N -Iƒ v t\xrxzw \ In. \S-h-b HmKÃv 23- \v cq]xm Ub-d-IvS dh.- ^m. kæn atøn \S-h-b s^mtdm\ ] n-bn hn.- _en-b n v hn-\-k-tµiw \ In. CS-h-I-bnse el-cn-hn-ap {]h Ø-Isc t\cn I v {]h Ø-\-߃ ] p-sh- p. s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- ]cn-]m-sn-iƒ v t\xrxzw \ In. awk-e-ticn CS-h-I-bn HmKÃv 30- \v Ub-d-IvS-d- hn.- _-en-b n v el-cn-hn-ap ktµiw \ Ipw. tpm k sxmgp-øp- cq]xm {]kn-u v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

68 tduntbm ams men 90.4 mhz ^m. PÃn apøm\n m n\v kzmkxw tduntbm ams m-en-bpss Akn. UbdIvSdmbn (Programs) ^m. PÃn apøm\n m v Nm s SpØp. A s F m {]h Ø\߃ pw hnpbmiwkifpw `mhpißfpw t\cp p. t]meokv tduntbmbneqss P\ßfnte v s]mxpp\߃ v ]cmxnifpw \n t±ißfpw t]meokp ambn ] pshbv m C\n tduntbmbpw. hb\m nse GI tduntbm tãj\mb IΩyqWn n tduntbm ams menbmwv CØcw Hcp Ahkcw Hcp p Xv. CXns `mkambn, P\߃ v amkønsemcn X ab t^m C ]cn]msnbneqss Pn m t]meokv ta[mhnbpambn t\cn v kwkmcn p Xn\pff Ahkcw e`n pw. tduntbm ams menbpss tãj kµ in thbmwv CØcw Hcp tduntbm ]cn]msn pff k X Pn m t]meokv ta[mhn Fkv APnXm _okw sf.]n.fkv Adnbn Xv. tzi` nkm\ a cw 2015 kzmx{ yzn\mtlmjßfpss `mkambn hnimkv ]ounb ticfbpss t\mu GP kn WSSS Dw tduntbm ams menbpw tn p kwlsn n bp.]n. kviqƒ hnzym niƒ mbn p tzi` nkm\a cøn `h kv hnzymaµn kp Øm _tøcn H mw ÿm\w t\sn. Iev] Un t]mƒ ]_vfniv kviqfn\mwv c mw ÿm\w. sk v tpmk^vkv bp. ]n. kviqƒ It msn aq mw ÿm\øn\v A lambn. hnimkv ]ounb ticf kvt]m k snøp 5000 cq] H mw ÿm\ m pw, 3000 cq] c mw ÿm\ m pw, 2000 cq] aq mw ÿm\ m pw e`n p. hnpbniƒ v k n^n pifpw \ In. 20 kviqfpiƒ ]s SpØ a cønse Km\߃ kzmx{ yzn\mtlmjßfpss `mkambn tduntbmams men {]t ]Ww snbvxp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

69 hmbt\m hw 2015 hmbt\m htøms\p_ n v hb\msv Pn bnse sslkviqƒ hnzym niƒ mbn tduntbm ams men \SØnb hmb\m a cøn ]øºffn sk v ImXdn kv sslkviqfnse 10 mw mkv hnzym n\n km{µ kmpp H mw ÿm\øn\v A lbmbn. Ft mw k t mzb lb sk dn kviqfnse 9 mw mkv hnzym n\n Kmb{Xn kptcjv _m_p c mw ÿm\w t\sn. H pw c pw ÿm\w t\snbh v bym{iaw 1001, 501 cq]bpss Iymjv Ahm Upw ss^\ du n FØnb apgph Ip niƒ pw k n^n pw hnxcww snbvxp. ticf A mzan Hm^v F n\nbdnwkv BWv kωm\߃ kvt]m k snbvxxv. hnimcnb mcpss {i bv v \ΩpsS CShIbpsS A`nam\ambn amdpibpw GsX nepw tajeifn hy nap{z ]Xn n pibpw snbvx hy nisf tduntbm ams menbneqss ]cnnbs SpØphm R߃ Ahkcsamcp p p. A s CShIbn \n pff CØcw hy nifpss t]cpw, t\ ߃ ssihcn tajebpw, Ahsc _ s Sphm\pff \ºdpw R߃ v \ IpI. ]cnnbs Sp Øp hy n, {]t ]W tbmkyamb t\ ߃ Icÿam nb XmsW n ams menbneqss Ahsc t{imxm ƒ v ]cnnbs SpØpw. IqSpX hnhc߃ v _ s SpI, t^m : , ^m. tpmkv Imhp Akn. UbdIvS (t{_muvimãnwkv) am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

70 CEADOM - hnzym-`ymk taje A`n\µ\߃ kzmx-{ y-zn-\m-tlm-j-ß-fpss `mk-ambn hnimkv ]ounb tic-f-bpss t\mu- GP kn WSSS Dw Iayq-Wn n tduntbm ams menbpw tn p kwl-sn n bp. ]n. kviqƒ hnzym niƒ mbn- p tzi-`- n- Km\ a cøn, hb-\msv Pn -bnse 20 kviqfp- Iƒ ]s -Sp-Ø-Xn aq mw ÿm\hpw, 2000 cq]bpss Iymjv Ahm Upw It msn sk v tpmk^vkv bp.]n. kviqƒ Ic-ÿam n. Cu hnpbøn\p ]n n AXy[zm\w snbvx amt\-p dh.-^m. tpmkv sim -d-bv ens\bpw, {][m-\m- ym-]-i {io. tpm Pv kn.hn kmdn-s\bpw, H w {]h Øn apgph A ym-]-iscbpw, A\ ym-]-i-scbpw, Ip n-i-sfbpw amxm-]n-xm- -sfbpw ]n.sn.f, az ]n.sn.f XpS-ßnb kan-xn-i-sfbpw CEADOM ^man-en- {]txyiw A`n\-µn- p-ibpw A\p-tam-Zn- pibpw snøp- p. Iu k-enwkv t{]m{kmw Bcw`n- p tim td v FUyq-t -j-w GP kn-bpss Iogn-ep-ff F m kviqfp-ifnsebpw hnzym n-iƒ v Iu kenwkv kuicyw BKÃv amkw apx Bcw-`n- p. Iu kenwkn {]txyiw s{sbn-\nwkv e`n hnhn[ tim {Kn-tK-j\nse F v kntãgvkns tkh\w CXn-\mbn {]tbm-p-\-s -Sp-Øp- p. Cu t{]m{km-ans tim HmUn-t\- -dmbn {ioa-xn- sk-en tpmkv So sd (Rtd. HM.Fr.GKMHSS, Kaniyaram) \nb-an- p. CEADOM ans Iognep F m kviqfp-i-fnepw Ct mƒ hnp-b-i-c-ambn Cu Iu kenwkv t{]m{kmw \S- p-h-cp- p. kntumw A m-z-an v Iu kn CEADOM \p Iogn-ep-ff F m sslkviqfp-ifnsebpw Fkv.- F-kv.-F.kn. hnzym nifpss ]T-\-an-Ihv sa -s -Sp-Øp- -Xn- \p-th n tim td v amt\pcpssbpw {][m-\m-[ym-]-i-cmb {io.- tsman F.-bp, {ioa-xn tumfn Fw.-kn, {ioa-xn -t{x-kymω tpm Pv F n-h-cpssbpw t\xrxzøn Hmtcm hnj-b-ß-fnepw ss\]p-wy- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

71 cmb 20 Hmfw A ym-]-itcbpw Dƒs -SpØn Hcp A m-z-an v cq]o- I-cn- p. kntum-ans F m sslkviqfp-i-fn \n pw Hmtcm hnjb-ß-fpssbpw A[ym-]-I Xøm-dm n \ Inb tnmzymhenifn \n pw Xnc-s -SpØv Hmtcm tnmzy-t]- hoxw Xøm-dm- n F m amkßfnepw bpwn v sskv v \SØn hnzym n-ifpss ]T-\- anihns\ Db ØpI F e y-tømss, {]h Øn p p. hcpw Imeßfn hnzym niƒ v Ah-cpsS ]T-\-an-Ihv Db Øp txmssm w \ dnkƒ v e`n- p-hm\pw Cu {]h Ø\w klm-b-iam-ipw F v hne-bn-cp-øp p. {]h Ø\Øns BZy-L- -ambn BKkv- v 10 apx bpwn v sskv v Bcw`n- p. m v kabw \jvsam-imø hn[w cmhnse 9 awn apx 10 awn hscbpw sshipt cw 4 awn apx 5 awn hsc-bp-amwv bpwn v sskv ns kabw {Iao-I-cn- n-cn- p- -Xv. F m A ym-]-icpssbpw c n-xm- -fp-ssbpw kl-i-cw߃ {]Xo- n- p- p. kviqfp-i-fpss {]h Ø\ dnt m v 1. ^m.-pn.-si.fw.-f- v.-f-kv.-fkv. IWn-bmcw Fkv.-F-kv.-F.kn. hnzym niƒ v tkmjy kv Uokv ]T-\w Ffp- -am- m Du nx ] Xn Fkv.-F-kv.-F.kn hnzym niƒ v `qan-im-kv{xw,- N-cn{Xw F o hnjb߃ IqSp- X ck-i-c-am- pi F e y-tømss ]mt`mkßfnse {][m-\- s - Xpw Bh Øn ph-cp Xpamb tnmzy- D-Øc߃ Km\-cq-]-Ønem- n-bn-cn- p- p. A ]-txmfw Km\߃ Nn -s -Sp-Øn Ahsb knun cq]-øn-em n F m-h pw e`y-am-iø- -hn-[-øn Xømdm n-bn- p- v. Ign 5 h jßfnse hb-\msv Pn -bnse dnkƒ v ]cn-tim-[n- -t mƒ Fkv.-F-kv.-F.kn ]co txm p Ccp-]Xv Ip n-i-fn ]Xn-\m-dp-t]cpw tkmjy kv Uokn\v ]cm- P-b-s -Sp- -Xmbn Is -Øp-hm km[n- -Xns\ XpS v {io.-tpmkv amxyq kmdns t\xr-xz-øn Cu kwcw-`-øn\v A ym-]-i XpS w Ipdn- p. ]T-\-Øn ]nt m w \n p F m hnzym niƒ pw Cu kwcw-`w sim v \ dnkƒ v ssih-cn- m km[n- psa Dd hnizm-k-øn ^m.-pn.-si.fw.-f- v.-fkv.-fkv IWn-bmcsØ A ym-]-icpss Cu kwcw-`-øn\v F m hn[ Biw-k-Ifpw ^m.- tpm s]m ]m-d-bv tim -td v amt\-p am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

72 ItØm-en m tim {Kkv AKCC am\- -hmsn cq]x ItØm-en m tim {Kkv kwl-s-\-bpss cq]xm {]kn-u- mbn Zo L-\mƒ tkh\w snbvxp-t]m {io. kn.-fw. {^m kokv Nc-a-a-S- -Xns\ XpS v {io. ]o Rcf m v, kwl-s-\-bpss BIvSnwKv {]kn-u mbn cq]xm `mchmln-i-fpss ktω-f-\-øn h v sxc-s -Sp- -s - p. {io. ]o Rcf- m- n\v k -hn[ `mhp-i-ßfpw Biw-k-Ifpw t\cp p \v _p[-\mgvn ZzmcI ]mã-d sk -dn h v \S sshzni ktω-f-\-øn ItØm-en m tim {K-kns _nj]v UetK v am sdanpn-bqkv C -\m-\n-bn kwl-s-\-bpss Ncn-{Xhpw B\p-Im-enI {]k- nbpw {]Xn-]m-Zn- p-sim v msk-sp-øp. tamn-\-bm{x ItØm-en m tim {K-kns t\xr-xz-øn P\-Iob {]iv\-߃ v ]cn-lm-c-øn-\mbn kwl-s-\-bpss ti{µ-t\-xrxzw \S-Ønb "tamn-\-bm{x' 2015 BKÃv 2 \v am\- -hmsn cq]-x-bn FØn. sshin v 7 awn v sim n-bq SuWn h v tamn\ bm{xbv v kzoi-cww \ In \v Xn -fmgvn cmhnse 9 awn v am\- -hmsn SuWn A`n-hµy ]nxmhv am tpmkv s]mcpt Sw tamn-\-bm{x DZvLm-S\w snbvxp. XpS v \S-h-b, ]p n, _tø-cn, I ]-, awn-aqfn F nhn-s-ß-fn-eqss {]bmww \S-Øn. kzoi-c-w-߃ G p-hm-ßn Xmac-ticn cq]-x-bntebv v \oßn. tamn-\-bm-{xbv v klm-b-k-l-i-c-w-߃ \ Inb _lp. s^mtdm\ hnimcn A - m-sc-bpw, sshzn-i-scbpw, `mc-hmln- I-sf-bpw, {]h Ø-I-scbpw A\p-`m-hn-I-sfbpw \µn-]q w Hm p p. FsI-kn-kn bpss ti{µ t\xr-xz-øn\pw \µn. AKCC bqwn- p-iƒ cq]-xm- y- am tpmkv s]mcp-t Sw ]nxmhv cq]-x-bnse F m CS-h-I-I-fnepw ItØm-en m tim {Kkv Bcw-`n- p-hm-\pw, am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

73 `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØv bqwn- p-iƒ Bcw-`n- p-hm\pw Blzm\w snbvxp-sim- p IØv F m ] n-i-fn-tebv pw Ab- n-cp- p. AX-\p-k-cn v sxc-s -Sp- -s - -h-cpss t]cv hnh-c-߃ e`n- p-sim- n-cn- p- p. _lp. hnimcn A - msc \µn-]q w Hm p- p. kvt\l-]q w, ^m.- Nm n ]p\- m v Ub-d-IvS, ItØm-en m tim {Kkv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

74 SMRC am\- -hmsn cq]x Syro Malabar Religious Conference SMRC bpss {]Y-a-k-tΩ-f\w \v am\- -hmsn _nj]vkv lukn cq]-xm- y- am tpmkv s]m-cp-t- Sw ]nxmhns A y- -X-bn ktω-fn- p \v Bcw-`n ktω-f- \-Øn\v hnimcn P\-dmƒ tam. amxyp ams- - n- p-t kzmkxw Biw-kn- p. cq]xm Nm k-e dh. ^m. tpm-k^v ]cp-hp-tω, SCV, SKD, CMC, FCC, SABS, SH, MSMI, O.Praem F o k\ymk kaqlß-fpss tap kp o-cn-tbgvkv F n-h tbm-k-øn ]s Sp-Øp. `mc-hm-ln-i-fpss sxc-s -Sp- n {]kn-u- mbn kn. Pokm- CMC, sk{i- -dn-bmbn kn. F k ss]i-s SABS, Iymjy-dmbn ^m. tpmkv sntºm- n O.Praem, F n-h sxc-s -Sp- -s - p. `mc-hm-ln- Iƒ Xß-fpsS Imem-h[n Xocpw-apºv k\ym-k- k-aq-l-ønse DØc-hm-Zn-Xz-Øn \n v amdp-i-bm-sw- n X ÿm-\-tø v sxcs -Sp- -s -Sp- h-cm-bn-cn pw Cu DØ-c-hm-ZnXzw hln-t - sx pw XpS p-h-cp P\-d t_m-un-i-fn tap kp o-cn-tbgvkn\p ]pdta cq]-x-bn Hcp-`-h\w am{x-ap k\ymk-k-aq-lß-fpss kp o-cn-tb-gvkn-s\- qsn ]s -Sp- n- m-sa pw tbmk-øn Xocp-am-\n- p. cq]-xm-xe SMRC bpss LS-\bpw {]h Ø-\hpw kw_- n v HmKÃv amk-øn \S- p kn\-un IqSp-X hy X e`n- p-sa v tbmkw {]Xo {]I-Sn- n- p. kn. Pokm \µn-b n p kwkm-cn p; tbm-sp-iqsn ktω-f\w kam]n- p. SMRC bpss _m\-dn As - nepw cq]-x-bnse F m k\ymk-k-aq-l-ß-fn \n p-ap ka n-x Hcp-an- p-tn v 2015 am v 20 ]cn-lm-c-zn-\-ambn BN-cn- p. tem-iøns hnhn-[-`m-k-ß-fn ss{ikvxh ]ou\w h n- p-h kml-n-cy-øn-emwv Ipcn-ins hgn, hn-\-k-tµ-iw, ]cn-lm-c-{]-z- n-ww, hn. Ip _m\ F n-htbm-sp-iqsn ]cn-lm-c-zn\w BN-cn- -Xv. kn. F k ss]-is sk{i- ndn, SMRC am\- -hmsn bqwn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

75 Adn-bn- p-iƒ sndp-]pjv] anj eokv, Iøq n imj Iøq n ]n.-h., \oe-kncn en Pn- Iznkv kvt\l-_-lp-am-\-s A m/knã, Iøq- n- imj-bnse anj-\-dn-am-cpss A`n-hm-Z-\-߃! kpjsa p Icp-Xp p... am\- -hmsn cq]-x-bnse Ip p-an-j-\-dnam pth n Iøq n imj-bpss B`n-ap-Jy-Øn Hcp en Pn- Iznkv t{]m{kmw \S-Øp hnhcw kvt\l-]q w Adn-bn- p- p. \ΩpsS Ip n-iƒ v Ip _m-\-]p-kvx-i-hp-am-bp ]cn-nbw h n- n- m\pw Ip _m-\-tbm-sp _ w Bg-s -Sp-Øm-\p-ap-X- Ip coxn-bn-emwv t{]m{kmw kwhn-[m\w snbvxn-cn- p- -Xv. Hcp CS-h-I-bn \n pw ]{ mw m v hsc thz-]mtw ]Tn- p c v Ip n-i-f-s-ßp c p Soap-Iƒ phsc a -c-øn ]s -Sp mw. CS-h-I-bn F m Ip n-iƒ p-ambn Cu t{]m{kmw \S-Øp- Xpw hnp-bn-isf a -c-øn-\mbn Hcp- p- Xpw \ -Xm-Wv. HIvtSm-_ ]Øn\p apºmbn Xmsg-s m-sp-øn-cn- p t^m \º-dp-I-fn t]cp-iƒ cpn-ã snøm {i n- p-a-t m. cpn-kvt{s-j ^okmb 100 cq]bpw (Hcp Soan-\v) _lp-am-\-s hnim-cn-b- s IØpw a - c-øn-\p-h-cp-tºmƒ sim p-h-tc- -Xm-Wv. kvt\lm-z-c-hp-i-tfm-ss, ^m. tpmwn I p-]pc ^m. spbvtam If-ºp-Im v ^m. t\m_nƒ txmakv ]md-bv hni-z-hn-h-c-߃ ASp-Ø-t]-Pn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

76 a -c- Xo-bXn : 2015 \hw-_ 10 kabw : am ÿew : tk{iuv lm v kviqƒ HmUn-t m-dn-bw, Iøq n H mw kωm\w : 5001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw c mw kωm\w : 3001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw aq mw kωm\w : 2001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw (]s -Sp- p F m-h pw k n-^n- - p-iƒ \evip- -Xm-Wv.) t]cp-iƒ cpn-ã sntø Ah-km\ XobXn: 2015 HIvtSm-_ 10 t]cp-iƒ cpn-ã sntø \º-dp-Iƒ: (^m. t\m_nƒ), (^m. spbvtam ) (kn. m\n Fkv.-F- v.), (an. {^m vfn ) ]T\`m-K-߃: 50% - kotdm-a-e-_m k`-bpss Ip _m-\-{iaw (hnizm-k-]-cn-io-e- \-Øn-\p-th n am\- -hmsn cq]x {]kn- o-i-cn ]pxnb ]pkvxiw) 20% HºXmw m nse ax-t_m-[-\-{kÿw 3 7 A ym-b-߃ 5% - am sxb-tzm-dns A\m-s^md (kotdm ae-_m en Pn- IΩo-j {]kn- o-i-cn- -Xv) 5% hn. tbml- ms kphn-tijw 6 mw A ymbw 20% B\-µ-Øns km n-iƒ (ka n-x-h j-tøm-s-\p-_- n- p ]cn. ]nxm-hns IØv) Post Graduate & Under Graduate Courses in Media at St Joseph College of Communication, Changanassery St Joseph College of Communication, is the first university affiliated Media College in South India. It is a Christian minority selffinancing education institution affiliated to Mahatma Gandhi University, Kottayam and managed by the Archdiocese of Changanassery. The following PG Courses are offered here: - MA Cinema & Televison - MA Multimedia - MA Animation am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

77 - MA Graphic Design - MA Print and Electronic Journalism Besides the PG Courses the following undergraduate courses are offered: - BA Multimedia - BA Animation & Graphic Design - BA Visual Arts - BA Visual Communication - BA Animation & Visual Effects - BA Audiography & Digital Editing Artistically talented students who are interested in media and communication are welcome to join in these courses. Contact details: Rev. Fr. Antony Ethackad Executive Director, Kurisummood P.O Changanassery, Kottayam, Kerala Tel : , URL: WWW. mediavillageindia.com am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

78 September 2015 Pastoral Centre Programme 1-30 Postulant s Course 2-3 CHAI Regional Conference 5 Zion 5 CML Executive 6-9 Marriage Preparation Course 9 Marian Singles 10 SMMA Executive 12 Pastoral Council Priest's Retreat Priest's Retreat Zion Retreat Fr. Mathew Periappuram Director, Pastoral Centre am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

79 Bishop's Programme September Tue... Dwaraka: Course for Postulants 02 Wed... Kayakunnu: Holy Mass at La Salette Ashram 03 Thu 4 Fri... Out of station 05 Sat... Out of station 06 Sun... Ruby Nagar: Pastoral Visit 07 Mon... Manimooly: Visitors Day at Regional Pastoral Centre 08 Tue Morning... SH Provincial House Afternoon... Alattil: Blessing of Golden Jubilee Grotto 09 Wed... Visitors Day 10 Thu 11 Fri... Irinjalakuda 12 Sat... Pastoral Council 14 Mon 25 Fri... Retreat for Priests 26 Sat... Out of station 27 Sun... Marutha: Pastoral Visit 28 Mon... Manimooly: Visitors Day at Regional Pastoral Centre 30 Wed... Visitors Day Evening... Bishop s House: Jubilee of Priests am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_