am\- -hmsn cq]xm _p - n

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "am\- -hmsn cq]xm _p - n"

Transcription

1 am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House Mananthavady, P.B. No. 1, Wayanad Owned by the Roman Catholic Diocese of Mananthavady. Printed at St. Joseph's Offset Press, Mananthavady hmeyw 06 sk]v w-_ 2015 e w 9 H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120 cq] am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

2 D -S w ]c-kv]cw \ mbn s]cp-am-dp-hn \Ωƒ htbm-[n-i a\p-jy-hw-i-øns \n[n cq]xmit cn hm Ø-Iƒ hnzym-`ymk klm-b-\n[n sshzn-i-cpss amk-[ym\w ss nƒ At m-ã-te v ax-t_m-[-\-cwkw sndp-]pjv]anj eokv Department of Youth Ministry si.kn.ssh.fw IpSpw-_-t{]-jn-XXzw kotbm hm Ø-Iƒ hn sk v Un t]mƒ skmssk n kmaqly tkh-\-cwkw (WSSS) sikn-_nkn azy-hn-cp- -k-anxn tduntbm ams men CEADOM hnzym-`ym-k-ta-je ItØm-en m tim {Kkv (AKCC) SMRC am\- -hmsn cq]x Adn-bn- p-iƒ ]mã-d sk, t{]m{kmw _nj]vkv t{]m{kmw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

3 ]c-kv]cw \ mbn s]cp-am-dp-hn {^m kokv am ]m m IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-\p-th aq p kp{]-[m\ ]Z-{]-tbm-K-߃ \n t±-in- p- p. {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, IpSpw-_-Po-hn-X-sØbpw Znh-kw-tXmdpw Hcp IpSpw-_-Øn Pohn- p- Xv bym -Øn F{]-Im-c-am-sW- -Xn-s\bpw kw_- n Hcp hnnn- -\-]-c-º-c-bpss {]th-i-\-i-hm-s-ambn C sø {]t_m-[\w D]-I-cn- pw. aq p ]Z-{]-tbm-K-߃ {]th-i-\-i-hm-s- Øn-\p-ap-I-fn Fgp-X-s - n-cn- p- -Xmbn k -ev]n- p-i. apºv GXm\pw {]mhiyw hnip ]t{xm-kns _kn-en- -bpss Cu NØz-c-Øn h v Rm ]cm-a in- n- p ]Z-{]-tbm-K-ß-fm-Wh ""Rm Cßs\ snøs?'', ""\n߃ p \µn,'' ""Ft msp an- pi'' F o {]tbm-k-߃. \n -b-ambpw Cu {]tbm-k-߃ \nßfpss IpSpw-_-Øn \ mbn Pohn- p- -Xn-\p-, kam-[m-\-øn Pohn- p- -Xn-\p hgn-xp-d- p- p. Ah efn-x-amb {]tbmk-ß-fmsw- nepw {]mtbm-kni-am- m A{X efn-x-a-. Ahbv v Gsd i n-bp- v, Bbncw {]iv\-ß-fm ]co- n- -s -Sp-tºmƒt]mepw IpSpw-_-Po-hn-XsØ A`w-Kpcw \ne-\n Øm-\p i n. F m Ah-bn-s - n, sndnb hns-hp-iƒ D m-hp-ibpw ka-kvxhpw XIcp-I-t]mepw snbvtx- mw. ""\ s]cp-am w'' D m-bn-cn- pi F s]mxp-hn-`m-k-øn Cu ]Z-{]-tbm-K-ßsf \mw km[m-cw Dƒs -Sp-Øp- p. icn, \ s]cp-am- -ap Hcp hy n A\p-hmZw tnmzn- p- p, \µn-]-d-bp- p, sx p-]- n-bm a tnmzn- p- p. hfsc \ -Xv. F m \ s]cpam- -co-xn-iƒ hfsc {][m-\-am-wv. ""\ s]cp-am- -co-xn-iƒ hnip nbnte- p ]Ip-Xn-hgn ]n n- p-i-gn- p'' F v alm-\mb sa{xm {^m kokv sz kmekv ]d-bpi ]Xn-hm-bn-cp- p. F m kq n- p-i. \ s]cp-am- -co-xn-iƒ pw Bflm-hns hcƒ -sbbpw A]ct\m-Sp A\m-ÿ-sbbpw ad-bv p Hcp-Xcw Hu]-Nm-cn-I-X-bm- Im Ign-bp-sa v Ncn{Xw hy -am- n-bn- p- v. ""\nc-h[n \ s]cpam -ß-fpsS ]nd-in \nc-h[n Zp»o-e-߃ ]Xn-bn-cn- p p'' am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

4 F v ]e-t mgpw ]d-bm-dp- v. Hu]-Nm-cn-I-amb A\p-jvTm\w Bflob-eu-In-I-X-bn-te p apßn-t m-ipi F A]-I-S-Øn-s\-Xnsc ax- Øn-\p-t]mepw {]Xn-tcm-[-i- n-bn-. tbiphns\ {]tem-`n- n- p kmøm \ s]cp-am- -co-xn-i-sf- p-dn v s]mß w ]d-bp- p. Xo bmbpw, Hcp am\y-\mbpw Xnf-ßp ]S- - -bp Hcp tbm mhmbpw Xs -Øs Ah Ah-X-cn- n- p- p- v. hnip- -en-jnxw D -cn- p-sim- v, Hcp sszh-im-kv{x- -\m-bn- p-t]mepw Ah kzbw Ah-X-cn- n- p- p. _mly-ambn icnbpw hrøn-bp- -Xp-amb F mw Ah\v D -Xmbn ImW-s -Sp- p. F m Ft mgpw sszhkvt\-l-øns kxy-øn \n v A\ysc hgn-sx- n- p-i-bmwv Ahs e yw. F n-epw, ""\ s]cp-am- -߃'' v G hpw B[n- Im-cn-I-co-Xn-bn-ep A w am{x-amwv \mw \ Ip- -Xv. AX-\pk-cn- v, \ _ -߃ hf Øn-sb-Sp- p ioew \ -tbm-sp kvt\l-ønepw A]-c-t\m-Sp BZ-c-hnepw ZrV-ambn thcq- n-bncn- p- p. kvt\ln- p- -Xns Cu ]cn-jvirx A -Øn\v A\pkr-X-am-bmWv IpSpw_w Pohn- p- -Xv. Cu ]Z-{]-tbm-K-߃ {i n- p-i. BZysØ ]Z-{]-tbmKw ""Rm Cßs\ snøs?'' F m-wv. Fs - nepw Imcyw B Imcy-Øn\v \ymb-amb Ah-Imiw \ap- p v F v \mw hnnm-cn- p-tºmƒ t]mepw Zbm-]-pc- cw Bh-iy-s -Sm \mw {i n- ptºmƒ, hnhm-l-søbpw IpSpw-_-sØbpw hebw snøp s]mxp Pohn-XsØ i n-s -Sp-Øm \mw klm-bn- p-i-bm-wv. as m-cmfpss Pohn-X-Øn {]th-in- p- -Xn-\v, B hy n v t\c-tø-xs \ΩpsS Pohn-X-Øn Hcp ] v \n h-ln- m-\p-s - n t m-epw, hnizm-khpw BZ-chpw \ho-i-cn- p-, D]-{Z-h-I-c-a- mø Hcp at\m- `m-h-øns kwth-z-\- -ax Bh-iy-am-Wv. \n -b-am-bpw, kvt\lw IqSp-X Bg-ap- Xpw KmV-hp-am-Ip-t m-dpw, AXv A]-cs kzmx- { y-tøm-sp BZ-chpw at -bmƒ Ahs As - n Ah-fpsS lrz-b-øn-te v hmxm-b\w Xpd- p- -Xp-hsc ImØn-cn- m-\p Ignhpw IqSp-X-embn Bh-iy-s -Sp- p- v. Cu L -Øn, shfn-]msp- ]p-kvx-i-ønse tbip-hns hn-\-߃ \ap v A\p-kva-cn mw: ""CXm Rm hmxn-en ap p- p, Bsc- nepw Fs kzcw ti p hmxn Xpd- p-x- m Rm Ahs ASp-tØbv p hcpw. R߃ Hcp-an p ` n- p-ibpw snøpw'' (3:20). I Øm-hp-t]mepw {]th-in- m A\p-hmZw tnmzn- p- p. \ap v AXp ad- m-xn- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

5 cn mw. \nß-fpss IpSpw-_-Øn Fs - nepw snøp- -Xn-\p-apºv Cßs\ tnmzn- pi: ""Rm CXp snøp- -Xn\p \n߃ v hntcm[- apt m?, Rm CXp snøp- Xp \n߃ CjvSs -Sp- pt m?'' tnmzn- p Cu am Kw Xo -bmbpw \ s]cp-am- -co-xn-bm-wv. F m AXv kvt\l-]q Æ-hp-am-Wv. IpSpw-_-߃ v CXv hf-sctbsd KpWw snøp- p. c m-asø ]Z-{]-tbmKw ""\n߃ p \µn'' F m-wv. kzbw hntam-n-\-øns Hcp AS-bm-f-am-sW a n, tami-amb s]cp-am - co-xn-i-fp-ssbpw tami-amb hm p-i-fp-ssbpw Hcp kwkvim-c-ønte v \mw Xncn-bp-I-bmtWm F v Nne-t mƒ kwi-bn-t - n-bn-cn- p- p. Cu NoØ-hm- p-iƒ ]c-ky-ambn tiƒ pi Akm-[m-cWa-. Zbbpw ""\n߃ p \µn'' F p ]d-bm-\p Ignhpw ]et mgpw _e-lo-\-x-bpss Hcp AS-bm-f-ambn IW- m- -s -Sp-Ibpw a p- -h-cpss kwibw DW Øp-Ibpw snøp- p. IpSpw-_-Øns ti{µ-`m-k-øns D n t mepw Cu {]h-wx A`n-ap-Jo-I-cn- s -Sp- p. a p- -hsc \µn-bp- -hcpw A`n-\-µn- p- -h-cp-am-im A`ykn- n- p- -Xn\v \mw \n -b-zm Vy-ap- -h-cm-bn-cn-øo-c-ww. hy nbpss al-øzhpw kmaq-ln-i-\o-xnbpw IpSpw-_-Øns Ihm-S- Øn IqSn IS- p-t]m-i-ww. IpSpw-_-Po-hnXw Cu Pohn-X-ssi-ensb Ah-K-Wn- p-i-bm-sw- n kmaq-ln-i-po-hn-xhpw AXns\ Xnc-kvIcn- pw. F n-epw, IrX- X hnizm-kn-bpss hnizm-k-øns ImXemb `mk-øp-xs \ne-sim- p- p. \µn {]I-Sn- n- p- Xv F{]- Im-c-am-sW v Adn- p-iqsmø Hcp ss{ikvx-h\v sszh-øns ""`mj'' Xs \jvs-s - n-cn- p- p. CXp `b- -c-am-wv. tbip ]Øp IpjvTtcm-Kn-Isf kujy-am- n-b-xn-\p-tijw Ah-cn Hcmƒam{Xw Ahn-Sp-tØmSv \µn ]d-bm as-ßn-h-cp-tºmƒ, Ahn-Sp p tnmzn- p tnmzyw (eq m 17:18) \ap p ad- m-xn-cn- mw. hfsc m\- ap-, hfsc km[m-c-w- m-c-\m-b, F m Pohn-X-sØbpw ` nsb-bpw-ip-dn v Akm-[m-cW m\-ap Hcp hr s\ Rm Hcn- {ihn- Xv Hm p p: ""alm-flm- -fpss aæn am{xw hf-cp Hcp snsn-bmwv IrX- -X.'' Bflm-hns B amlm-flyw, Bflmhnse B sszh-ir-], IrX- -Xm-]q w ""\n߃ p \µn'' F p ]d-bm \sω \n _- n- p- p. al-ømb Hcm-flm-hns ]pjv]- am-w-xv. CXv hmkvx-h-øn at\m-l-c-amb H p-x-s. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

6 aq m-asø ]Z-{]-tbmKw ""Ft msp an- pi'' F m-wv. AXv ]d-bm Ft mgpw Ffp- -a F p kω-xn- m-sa- nepw, AXv Gsd Bh-iy-ap- -Xm-Ip- p. AXns A`m-h-ap- -t mƒ, sndnb hn -ep-iƒ \mw Ah B{K-ln- m-ø-t mƒt]mepw s]m n-sødn- m XpS-ßp- p. Ah hfsc henb F n p-gn-i-fm-bn- Øo s p -t]mepw hcpw. tbip \Ωsf ]Tn- n ""kz -ÿ- \mb Rß-fpsS ]nxmth'' F {]m -\-bn Pohn-X-Øns {][m\ tnmzy-ß-sf-sb mw kw{k-ln- p Hcp {]m -\-bm-ws m AXv Cu ]Z-{]-tbmKw \mw ImWp p F Xv H pw A{]-[m-\- a : ""Rß-fpsS IS- m-tcmsp R߃ an- -Xp-t]mse Rß-fpsS IS-߃ Rß-tfmSpw an- -Wta'' (a-øm. 6:12). \ap v Ipd-hps p kω-xn- p- Xpw \ap v \jvs-s - -h-bn-te v _lp-am\w, Bflm -X, kvt\lw F n-h-bn-tebv v as-ßm \mw B{Kln- p p F Xpw \sω abv v A l-cm- p- p. Cß-s\-bmWv \mw tcmk-_m-[sb kpj-s -Sp-Øp- -Xv. \ap v \tωm-sp-xs s]mdp- m Ign-bp- n-s - n, A\y-tcmSp s]mdp- m \ap p km[n- p-i-bn-. ""Rm tjzn- p p'' F hm p-iƒ Hcn- epw D -cn- -s -SmØ Hcp `h-\-øn ip -hm-bp-hns A`m-hw D m-im XpS-ßp- p. AhnsS Xma-kn- p- -hsc {]f-b-pew izmkw-ap- n- m XpS-ßp- p. ""Rm tjzn- p p'' F hne-s hm p-i-fpss A`mh-Øns ^ew At\Iw X-ß-fpsS Dc-k-ep-Ifpw ]cn- p-i-fpam-wv. ]e-t mgpw hnhm-l-po-hnxw Ie-l-߃sIm v Iodn-ap-dn- s -Sp- p... ""]m{x-߃ ]d- m t]mepw XpS-ßpw.'' F m Rm \nß-tfmsv D]-tZ-i-Øns Hcp hm p ]d-bs : ]c-kv]cw kam-[m- \-Øn hcmsx Znhkw Ah-km-\n- n- -cp-xv. Fs {i m-]q w {ihn- pi: \nß-fpss `mcy-tbmtsm ` Øm-hn-t\mtSm \n߃ hg- p- m- ntbm? Ip n-itf \nß-fpss amxm-]n-xm- - mtcmsv \n߃ hg- p-iq-sntbm? \n߃ Kuc-h-]q w X nt m? AXv Hcp \ Imcy-a-. F m bym -Øn AX {]iv\w.. Cu hnimcw Akp-J-I-c-ambn ]nt -Zn-h-khpw XpS-cp- p-sh- n am{x-amwv {]iv\w DZn- p- -Xv. AXp-sIm v \n߃ hg- p- m- n-bn- p-s - n, \nßfpss IpSpw-_-hp-ambn kam-[m\w D m- msx Znhkw Ah-km-\n- m A\p-h-Zn- -cp-xv. Fß-s\-bmWv Rm kam-[m\w D m-im t]mip- Xv? Rm ap n-t \n p sim mtwm? A. tihew Hcp sndnb kqn-\-sim- v, elp-hmb Hcp Imcyw-sIm- v. \nßfpss am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

7 IpSpw-_-Øn im n-]p\xÿm]n- -s -Spw. shdpw Hcp sndnb kvt\l-{]-i-s\w axn. h p-iƒ Bh-iy-an-. F m \nß-fpss IpSpw-_-Øn kam-[m\w D m- msx kqcy AkvX-an- m A\p-h-Zn- -cp-xv. Rm ]d-bp- Xp a\- n-em-ip- pt m? AXv Ffp- -a-. ]t, \n߃ AXp sntø- n-bn-cn- p- p. PohnXw F{Xtbm A[nIw kpµ-c-am- m AXp klm-bn- pw. AXp-sIm v IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-\p-th Cu aq p kp{][m\ ]Z-{]-tbm-K-߃ bym -Øn efn-x-amb hm p-ifm-wv, Hcp-]t \ΩpsS apjøv Hcp ]p ncn sim p-h-c-ø- hæw efn-x-am-b-h. F m \mw Ahsb ad- p-tºmƒ, AXv Nncn p- Xt Hcp Imcy-a-. icn-bt? Hcp-]-t, \ΩpsS \ s]cpam- -co-xn-iƒ \mw ]e-t mgpw Ah-K-Wn- p- p. Ah Bbn-cn-t CS-ß-fn-te-bv v, \ΩpsS lrz-b-ß-fn-te pw \ΩpsS `h-\-ß-fntebv pw \ΩpsS ]uc-po-hn-x-øn-te- pw, Ahsb as- n-s m- ph-cm I Ømhv \sω klm-bn- -s. Hcp IpSpw-_-Øns kvt\l- Øn-te v kxy-øn {]th-in- p hm p-i-fm-wn-h. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

8 \Ωƒ htbm-[n-i {^m kokv am ]m ]nxm-a-l-cpss {]m[m-\y-søbpw Ah-cpsS C sø t i-]q Æ-amb kml-n-cy-sø-bpw-ip-dn v {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, C -søbpw ASpØ _p[-\m-gvn-bn-sebpw ax-t_m-[\w apxn -h p-th n ka n- n-cn- p-i-bmwv; IpSpw-_-Øn Ah, apø- - mcpw apø-»n-amcpw AΩm-bn-amcpw AΩm-h am-cp-am-wv. apxn -h-cpss Ct m-gsø kµn-kv -amb ÿnxn-hn-ti-jsø pdn- mwv C v \mw hnnn- \w snøp-i. ASpØ {]mh-iyw, AXm-bXv _p[-\mgvn Cusbmcp Pnhn-X-L- -Øn-\p-X-Ip \ntbmkw kw_- n v IqSp-X hmkvx-hn-i-amb \nco- -Whpw BImw. sshzy-im-kv{x-øns hnim-kw-aqew Bbq ssz Lyw h n- n-cn- p p: F m Bbp- n\p A\p-kr-X-ambn kaqlw ""hnikzcam-bn!'' htbm-[n-icpss kwjy s]cp-in. F nepw Ah p CSw simsp- m X -hæw \ΩpsS kaq-l-߃ kpkw-l-sn-x-a ; AhcpsS Zp _-em-h-ÿbv pw Ah-cpsS A - n\pw kap-nn-x-amb BZchpw {]mtbm-kni ]cn-k-w-\bpw simsp- p-i-xs thww. bu \- bp- -cm-bn-cn- p-tºmƒ {]mb-am-b-hsc Ah-K-Wn- m \mw t{]cnxcm-ip- p. AI ]men-t Hcp tcmk-am-wxv F p txm pamdv \mw Ahsc ]mts hnkva-cn- p p; ]n osv \mw hr -cm-iptºmƒ, {]txy-in v Zcn-{Z-cm-sW- n, tcmkn-ifpw GIm-In-Ifpw BsW- n, Imcy-ti-jn-bpsS {]h Ø-\-kq-N-\m-]{Xw apj-ap-{zbm- nb Hcp kaq-l-øns IrXy-hn-tem-]-߃ \mapw A\p-`-hnt - n-h-cp- p. A\- -c-^-e-ambn htbm-[n-isc Ah-K-Wn- p p. apxn -h Ah-K-Wn- -s -Sm-\p Hcp hn`ha. _\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a am ]m Hcp hr -k-z\w kµ in- -th, C{]-Imcw hy -am-bn, {]h-n-\m-fl-i-ambn ]d p: ""Hcp kaq-l-øns KpW-ta-, \mk-cn-i-x-bmwv Rm A -am- p- Xv, apxn -h-tcmsv Fßs\ s]cp-am-dp- p-sh pw kmaq-ln-i-po-hn-x- Øn Ah p \ Ip ÿm\w Fs pw A\p-k-cn- p-thww am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

9 Xocp-am-\n-t - Xv'' (\-hw-_ 12, 2012). CXv kxy-am-wv, hb- m-bh p \ Ip Icp-X-emWv \mk-cn-i-x-bnse sshpmxyw. ]cnjvir-xn-bn apxn -h p {i e`n- m-dpt m? AhnsS apxn h p CSw Dt m? m\w, htbm-[n-i-cpss m\w, AXn-t\mSp BZ-chp ]pe Øp- Xv F{]-Imcw F -dn-bm-sa- n B \mk-cn- IX apt -dp-i-xs snøpw. apxn -h p ÿm\w C m-øtxm {]iv\-߃ krjvsn- p-sa t]cn Ahsc hen-s -dn-bp-itbm snøp Hcp ]cn-jvirx kaq-l-øn ac-w-øns hnjm-wp-hns\ kwh-ln- -s -Sp- p. ]m m-xy-\m-sp-i-fn, imkv{x- - m Cu \q m- ns\ hnti-jn- n- p- Xv "hm Iy ixm_vzw' F t{x: Ip n-i-fpss kwjy Npcp-ßn-s m- n-cn- p- p. {]mb-am-b-h h n- p-h-cn-i-bpam-wv. Cu Ak- p-en-xm-hÿ kxy-øn, \sω sh p-hn-fn- p p. ka-im-eo\ kaq-l-øn\p AsXmcp henb sh p-hn-fn-bm-wv. Iptd- qss ]d- m Hcp ""`mcw'' IWs {]mb-am-b-hsc X n- -fbm [\-em` kwkvimcw a -S-apjvSn ]nsn- p- p. Ah ^tem- Xv]m-Z-I A Cu kwkvimcw Aßs\ hnnm-cn- p p F p am{x-a, Ah Hcp amdm pw IqSn-bmWv: Npcp- -Øn, CXp-t]mse Nn n- p- -Xns ^e-{]m]vxn F mimw? Ah hen-s -dn-b-s - Sp- p. {]mb-am-b-h hen-s -dn-b-s -Sp- Xv Fß-s\-sb p ImWp- Xp \njvtq-c-am-wv, arko-b-am-wv, AsXmcp ]m]-am-wv. CXv Xpd- p-]-d-bm B pw ss[cy-an-. F m AXv A\p-h Øn- p- Ibpw BWv! hen-s -dn-b kwkvim-c-tøm-sp Cu ] -]m-x- Øn \nir-jvs-amb Ft m Nne-Xp- v. F m Bfp-Isf hens -dn-bp- Xv \mw ]cn-nn-x-am- n-bn-cn- p- p. hocyw Ipd Xnt\mSpw apdn-s -Sp- -Xn-t\mSpw h n- p-h-cp \ΩpsS `b- m-sp-aqew ]ngpsx-dn-bm \mw B{K-ln- p p; F nepw A{]-Imcw snøp-tºmƒ H pw kln- m ] m-ø-hcpw Ah-K-Wn- -s - -h-cp-amwv Xß-sf DXv WvT apxn -h-cn h n- p-h-cm CS-bm- p- p. _yqwkv Atb-gvknse Fs ip{iq-jm-th-f-bn Cu bmym yhpw AXns {]iv\-ß-fp-ambn t\cn p _ -s -Sm F\n p km[n- n-cp p: ""apxn -hsc Isøm-gn-bp p; `uxni Aÿn-c-X-bpsS Imcy-Øn am{x-a Cu Isøm-gn-b. \Ωp-sS- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

10 Xs ]cn-an-xn-iƒ {]Xn-_nw-_n- p Ah-cpsS ]cn-an-xm-hÿ AwKo-I-cn- m-\p kzm -amb Hcp {]m]vxn- p-d-hns t]cn Ah XyPn- -s -Sp- p. `mk-`m- p-iƒ BImt\m Xß-fp-sS-Xs A`n-{]mbw ]d-bmt\m Ah -\p-hmzw C. ""sndp- - m am{xw D]-tbm-K-{]-Zhpw A\p-`-hm-h-Im-in-Ifpw'' F D]-t`m- y-am-xr-ibnse kqn-i-ß-fm-im Ah -\p-hmzw C. CØ-c-samcp kaql- Ønse \ne-\n n\p adn-i-s-t - n-h-cp \nc-h[n sshj-ay-߃ Imc-W-amWo hen-s -dn-b A\-ph Øn- -s -Sp- -Xv. kaq-l-ønse-ºm-sp-ap hr -P-\-߃ \ΩpsS P\-X- m-h-iyamb m\øns Ie-h-d-bm-tI- -h BWv. \ΩpsS P\-߃ m-hiy-amb hnth-i-øns Ie-h-d-bmWv apxn -h! kvt\lw C msx hcp-tºmƒ F{X A\m-bmkw a\- m n \n{zm-hÿ {]m]n- p p!'' (Solo l'amore ci puo salvare, høn- m kn n, 2013, t]pv 83) AXpw CXp-t]mse kw`-hn- p- p. Rm Hm Ωn- p-i-bmwv; Hcp hr -k-z\w kµ in- -th-f-bn, Hmtcm-cp-Ø-cp-ambn Rm kwkm-cn- -t mƒ IqsS IqsS Cßs\ tiƒt n h p: ""Fßs\-bp v? a ƒ F p ]d-bp p? kpjw, kpj-am-bn-cn- p- p.'' \n߃ v F{X a ƒ D v? Hcp-]mSp t]cp- v. Ah \nßsf ImWm hcp- pt m? Hm, Xo -bm-bpw, AtX, F m-bvt]m-gpw, AtX, Ah hcp- p- v. Ah-km-\-ambn Ah h Xv Ft m-gmwv? ""Dw, {InkvXp-a-kn\p h n-cp- p.'' Cßs\ ]d Hcp hr sb Rm C pw Hm Ωn- p- p. A v BKÃv amk-am-bn-cp- p. F pamk- m-e-ambn a ƒ Ahsc ImWm h n- v. F p-am-k-ambn XyPn- -s - -hƒ! CXmWv amc-i-]m-]w. a\- n-emtbm? Hcn- Hcp apø»n, _mey-im-esø Ah-cpsS Hcp ]gb apø- s IY RßtfmSp ]d- n- p- v. Blmcw Ign- p-tºmƒ hrøn-ti-sm- p Hcp kz`mhw At±-l-Øn-\p- m-bn-cp- p. Fs - m kv]q \n-d v kq v timcn- p-sn- p-hm At±-l-Øn\p Ign-bp-am-bn-cp- n-. A sø IpSpw-_-\m-Y, AXm-bXv Cu apø- s ai, ASp- -f-bn Hcp sndnb tai Hcp n kz w ]nxm-hns\ Xo ta-ibn \n pw am n. AhnsS At±lw H - n-cp p Ign- p-tºmƒ a mcpw At±-lsØ ImWm-\n-S-bn-. C{]-Imcw DuWnt\m Un dnt\m FØp kvt\ln-x-cpss IÆn s -SmsX kz w ]nxmhv D m- p \mw-t -Sn \n pw c -s]smw F v B ai IcpXn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

11 GXm\pw Znh-k-߃ p-ti-jw, ho n FØnb B IpSpw-_-\m- Y ImWp- Xv Xs G hpw Cf-b-Ip n Ipd p XSnbpw Np n- Ibpw BWn-bpw-sIm v Ifn- p cwk-am-wv. Ah Ft m D m- p-i-bm-wv. Abmƒ tnmzn p: ""\o F m-wp- m- p- Xv? A m, Rm Hcp tai-bp- m- p-i-bmwv taitbm! F n\v? A {]mb-am-ip-tºmƒ AhnsS Ccp p ` Ww Ign- m-at m.'' \tω- mƒ Ah-t_m-[-ap- -h-cmwv Ip n-iƒ! k`m-]m-c-º-cy-øn, {]mb-am-b-h-tcm-sp ASp- -Øns kwkvim-c-øn\v F m-bvt mgpw ]n pw \ Inb hn m-\-k- º-Øm-Wp- -Xv. Pohn-X-Øns Cu Ah-km-\-L- -Øn kvt\tlmjva-fhpw Ah-ew_w \ Ip- -Xp-amb Nßm-Ø-Øns hnip- -enjn- X-Øn thcq- n-b-xmwo ]mc-º-cyw, {]`m-j-is ]pkvx-i-ønse Cu `mkw km y-s -Sp-Øpw- {]-Imcw: ""hr -cpss D]-tZiw BZ-cn- pi; F p-sim-s - m, Ah Xs Xß-fpsS ]nxm- - m-cn \n mwp ]Tn- -Xv, Ah-cn \n p \n\ v Adnhp e`n pw; Ah-kc-Øn-s\mØp adp-]sn ]d-bm \n\ p Ignbpw'' ({]-`m. 8:9). hm -Iy-tØmSv A -a-bpss am\-kn-i-\ne A\p-h Øn- m k`bv p km y-a-. Aßs\ snøp-ibpw C. AXn-sem pw Ipd-bmØ Aew-`m-hhpw Ah- bpw Ah-tcmSv {]I-Sn- n- m\pw Ign-bp-I-bn-. IrX- -X-bp-sSbpw A`n-\-µ-\-Øn-s bpw BXn-tYb- Xz-Øn-s bpw Iq mb Hcp Ah-t_m[w \Ωn ]p\-cp- o-hn- n- - Ww. kaq-l-øns kpoh `mk-amwv Xßfpw F t_m[yw {]mbam-b-h-cn A\p-`-h-th-Zy-am-Im CXv CS-bm- pw. \ΩpsS apxn -h \Ωp-sS-Xs ]mx-bn \ap- p-ap t] FØn-t kv{xo]p-cp-j- mcpw ]nxm- - mcpw amxm- fpw BWv! DNn-X-amb Hcp PohnXw txsn-bp ssz\w-zn\ t]mcm- -Øn \ΩpsS kz w `h-\-øn Xs Pohn- -h. Hcp-]mSp Imcy-߃ \ap- -h-ti-jn- n- -h. hr A\y-c : B hr \Ωƒ BImw, kao-]tam hnzq-ctam Bb `mhn-bn. \Ωƒ AXv B{K-ln- n-s - n q-sn, AXv A\n-hm-cy-am-Ipw. IqSp-X sa -s Icp-X apxn -h p \ Im \mw ]Tn- p- n-s - n \tωm-sp s]cpam- hpw AXm-bn-cn- pw. \Ωƒ htbm-[n-i Hcev]w _e-lo-\-cm-wv. am{x-a-, \Ωn Nne Xo Øpw own-xcpw BWv. an -hcpw H bv v; tcmk- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

12 _m[nxcpw BWv. Nne a p- -h-cp-ss, Hgn- p-iq-sm-\m-hmø ]cn- ]m-e-\-ønepw {i -bnepw B{i-bn p Ign-bp- -h-cm-wv. HcSn ]nt m phbv m BtWm \ΩpsS `mhw? Ahsc hn[n-ssh-]-coxy- Øn-te p X n-bn-sp-i-bmtwm? tn -bn- mø Hcp kaqlw; {]Xn- ^ew C n- mø kup-\y-zm-\hpw hm -eyhpw ioen- mø kaqlw A]-cn-Nn-X n-s-bnepw A{X- p-xs AØ-c-samcp kaqlw A{]-Xy- -am-bn-s m- n-cn- p- p. AsXmcp hgn-]n-g kaqlw Bbn-Øo-cpw. sszh-h-n-\-tømsv hniz-kvx-x-bn h Øn- p k`bv p AØ-c-samcp A[x]X\w Ak-l-\o-b-am-Wv. _ -ßfpw kup-\y-ßfpw C\n-ta A\n-hm-cy-am-Wv F Icp- X IqSmsXbp Hcp ss{ikvx-h-k` tnx\ \jvs-s -Sp Hcp kaq-l-am-bn-øo-cpw. htbm-[n-isc BZ-cn- mø kaq-l-øn bph- P-\-ß-fpsS `mhnbpw Ah-Xm-f-Øn-em-Ipw. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

13 a\p-jy-hw-i-øns \n[n {^m kokv am ]m Ip n-i-sf- p-dn v Zu `m-ky-h-im Ah Hgn-hm- -s -Sp p; P\n- m t]mepw Ahsc A\p-h-Zn- p- n {]nb ktlm-z-co k-tlm-z-c- m-tc, IpSpw-_-Ønse hnhn[ AwK-ß-sf- p-dn v ]nxm-hv, amxmhv, Ip n-iƒ, ktlm-z-c-߃, apø-, apø»n Ah-tem-I\w snbvx-xn-\p-tijw Rm IpSpw_sØ- p-dn- p BZy-K-W-Ønse Cu {]t_m-[\w Ip n-i-sf- p-dn v kwkm-cn v Ah-km-\n- n mw F v hnnm-cn- p p: AXp Rm c v L -am-bmwv hn`m-h\w snøp- Xv: C v a\p-jy-ip-e-øns henb kωm-\-amb Ip n-i-sf- p-dn v Ah a\p-jy-ip-e-øns t{ijvt-amb kωm-\-amwv F Xp hmkvxhw BWv; F m Ah bym -Øn Hgn-hm s -Sp-I-bmWv Imc-Ww, Ahsc P\n- m t]mepw A\p-h-Zn- p- n. ASp-Ø-X-hW Rm _mey-im-esø Zu `m-ky-h-im lnwkn- p \nc-h[n apdn-hp-i-fn {i ti{µo-i-cn- mw. Cu ASp-Ø- Im-eØv Gjy-bn \S-Ønb kµ i-\-th-f-bn I p-ap- nb Ip n- I-fmWv Fs a\- n hcp- Xv: hfsc kpo-hw, AXyp m-ltøm-ss, F m adp-h-i-øv, Ah-cn ]ecpw hfsc tami-amb kml-n-cy-øn Cu temiøv Pohn- p- p... hmkvx-h-øn, Ip n- Isf Fßs\ ]cn-k-wn- p p F -Xn \n v, [m Ωn-I-ambn am{xa am\-h-k-ap-zm-b-im-kv{x-]-c-am-bpw, B kaqlw DXv]-Xn-jvWphmb kaqlw BtWm A, A m-cmjv{s Xmev]-cy-߃ -Sn-a-bm- -s kaq-l-amtwm F v hn[n Fgp-Xp-hm Ign-bpw. H m-a-xmbn, \ΩpsS Pohn-X-Øns BZy-h j-ß-fn, \Ωƒ a p- -h-cpss HuZm-cy-Ønepw kwc- -W-bnepw B{i-bn- ncp p F v Ip n-iƒ \sω Hm Ωn- n- p- p. sszh-]p-{x\pw Cu L -Øn \n v Hgn-hm- -s - n-cp- n-. F m-h jhpw {InkvXp-a- n\v \mw [ym\n- p- Xv Cu clkyw BWv. ]nd-hn-øn-cp-\m-fns Zriy߃ {]Xy- -ambpw G w efn-x-ambpw CXp shfn-s -Sp-Øp- p. CXp IuXp-I-I-c-amWv: sszh-øn\v Xs Ip n-iƒ v a\- n-em n- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

14 sim-sp- p- -Xn\v {]bmkw C. Ip n-iƒ v sszhsø a\- n-em- p- -Xn\pw {]bm-k-an-. kphn-ti-j-øn ""sndn-b-h-sc-''ip-dn v At\Iw at\m-l-chpw i -hp-amb hm p-iƒ D Xv BI-kvanIw A. ""inip- ƒ'' F {]tbmkw a p- -hsc klm-b-øn-\mbn B{i-bn- p F m-h-sc-bpw, {]txy-i-amw-hn-[-øn, Ip n-i-sf-bpw- p-dn- m-wv. DZm-l-c-W-Øn-\v, tbip ]d-bp p: ""kz K-Øn-s bpw `qan-bp-ssbpw \my-\mb ]nxm-th, \o C m-cy-߃ _p n-am- mcn \n pw hnth-ini-fn \n pw ad v inip- ƒ p shfn-s -Sp-Ønbn-cn- p- -Xn-\m Rm \ns kvxpxn- p- p,'' (a-øm. 11:25) ho pw: ""Cu sndn-b-h-cn Bscbpw \nµn- m-xn-cn- m kq n psim- p-i. kz K-Øn Ah-cpsS ZqX- m Fs kz K-ÿ\mb ]nxm-hns apjw Ft mgpw Z in- p-sim- n-cn- p-i-bmwv'' (aøm.18:10). Aßs\ inip- ƒ Ah pw a\p-jy-ip-e-øn\pw Hcp \n[nbm-wv. AXp-t]mse k`-bv pw. Fs - m Ah kz K-cm-Py- Øn {]th-in- p- -Xn\v Bh-iy-amb D]m-[n-Isf \nc- -c-ambn Hm Ω-bn FØn- p p: AXm-bXp \mw kzbw ]cym-]vx F v ]cn-k-wn- m-sx, klm-bhpw kvt\lhpw am pw Bh-iy-ap- -h BWv F v Hm Ωn- n- p- p. \ap v F m-h pw klm-bhpw kvt\lhpw am pw Bh-iy-ap v! Ip n-iƒ as mcp at\m-l-c-amb Imcyw \sω Hm Ωn- n- p p \mw Ft mgpw a ƒ BWv F v. apxn Hcmƒ Bbm-epw, AYhm {]mb-ap Bƒ Bbm-epw, Hcmƒ Hcp c -I Ømhv Bbm-epw, DØ-c-hm-Zn-Ø-ap Hcp ]Zhnbn FØn-bmepw CXns F mw ASn-bn Hcp Ip n-bpss hy nxzw D v. \mw F m-hcpw a -fm-wv. CXp \ap- p-xs Poh \ In-b-X \ap p Poh e`n- -XmWv F hkvxp-x-bnte v \sω-sim-s -Øn- p- p. Pohn-X-Øn Nne-t mƒ CXp ad p-t]m-ip A]-I-S-Øn \mw sn p-]- m-dp- v, ASn-ÿm-\-]- c-ambn \mw a p- -hsc B{i-bn- p- -h-cmwv F hkvxpx hnkvacn v \mw \ΩpsS \ne-\n ]ns bp-am- m-cmwv F v Nn n- mdp v. hmkvx-h-øn, \ΩpsS Pohn-X-Øns Hmtcm-L- -Øn-epw, Hmtcm kmln-cy-øn-epw, Hmtcm kmaq-ln-i-]-cn-ÿn-xn-bn-epw, \mw a -fmbn \ne-sim- p- p F Xp henb B\-µ-Øns A\p-`hw BWv. Ah-cpsS km n- yw-sim v Ip n-iƒ \ Ip {][m\ ktµiw CXmWv: Ah-cpsS shdpw km n- yw-sim v \mw Hmtcm- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

15 cp-øcpw F m-hcpw ait\m aitfm BsW v \sω A\p-kva-cn- n- p- p. a\p-jy-ip-e-øn\v Ip n-iƒ sim p-h-cp \nc-h[n kωm-\- ß-fpw, kº- -Xbpw D v. Ah-bn NneXv am{xw kqnn- n- mw. hnizm-khpw \n Ω-e-amb ZrjvSn-tbmsS hmkvxhw ImWm- \p Ignhpw Ah Ah-cpsS hgn sim p-h-cp- p. Hcp Ip nbv v Xs ]nxm-hn-t\mspw amxm-hn-t\mspw kz`m-th-\-bp hnizmkw D v. Ah\v kz`m-th\ sszh-øn-epw, tbip-hnepw ]cn-ip amxmhnepw hnizmkw D v. AtX-k-abw Ahs B -cni D p-t\m w ip -am-wv. hntzz-jw-aq-etam Cc- -Øm- p-aq-e-tam, lrz-bsø ITn\- am- p ""snxp-º '' aqew If- -s - txm A. aqe-]m-]w-aqew Ip n-ifpw AS-bmfw CS-s - -h-cm-wv, Ah kzm -_p- n-bp- hcm-sw- nepw hnip- nbpw B -cni emfn-xyhpw kwc- n- p- p. F m Ip n-iƒ \b-ip-i-e A ; Ah v A\p-`-h-s -Sp- Xv Ah ImWp- Xv Xpd- p-]-d-bp- p. a p- -h-cpss ap n h v: ""CXv F\n v CjvS-a-, Fs - m NoØ-bmWv'' F v ]d v ]et mgpw Ah Xß-fpsS amxm-]n-xm- sf {]bm-k-øn B p p. Ip n-iƒ Ah ImWp- -Xp-]-d-bp- p, Ah v Cc apjw C, Zu `m-ky-h-im {]mb-am-b-h ]Tn- n-cn- p Cc- -Øm- ns imkv{xw Ip n-iƒ ]Tn- n- n-. F pxs -b-, Ip n-iƒ Ah-cpsS B -cn-i-em-fn-xy-øn B {ZX kzoi-cn- p- -Xn\pw simsp- p- -Xn-\p-ap Ignhv sim ph-cp- p. ss nƒ ]d-bp- -Xp-t]mse ""inem'' lrzbw A ""amwkf'' lrzbw (F-k. 36:26) BWv. B {ZX Ihn-Xbpw BWv: AXp kw`-h-ß-sfbpw hkvxp-x-i-sfbpw ""A\p-`-hn- p-i-bm-wv.'' A msx Ahsb shdpw-h-kvxp- -fmbn ]cn-k-wn- p-i-b-, Ahsb D]-tbm-Kn- p- -Xn-\p-am{Xw; ImcWw Ahbv v D]-tbmKw D -XpsIm- v... Ip n-iƒ v ]p n-cn- p- -Xn\pw Ic-bp- -Xn-\p-ap Ignhv D v. Nne, Ahsc Bt«-jn- p- -Xn\v ssiøn FSp- p-tºmƒ ]p n-cn- pw; a p- -h Rm sh hkv{xw [cn- n-cn- p- -XpsIm v Ah v {]Xn-tcm[ IpØn-shbv v FSp- p-hm t]mip tumivs BsW v [cn v Ah Ic-bpw... kzta-[b! Ip n-iƒ Cß-s\-bmWv: Ah ]p n-cnbv pw Ic-bpw, hf -h-cn ""ASn a Øn-bn-cn- p '' c p-im-cy-߃, \ap p Ign-hn- m-xm-bn-t]mb... am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

16 ]e-t mgpw \ΩpsS ]p ncn ac- -j-w-øns Nncn-t]m-se-bmWv, ÿnco-ir-x-am-b, kz`m-hn-i-a- mø Hcp ]p n-cn, XnI pw Ir{Xn-aam-b, Hcp timam-fn-sb-t m-se. Ip n-iƒ kzm`m-hn-i-ambn Nncn- p- Ibpw Ic-bp-Ibpw snøpw. AXv Ft mgpw lrz-bsø B{i-bn v Ccn- p- p. ]e-t mgpw \ΩpsS lrzbw AS- n-cn- p-i-bmwv; Nncn- p-hm\pw Ic-bp-hm-\p-ap Ignhv \jvs-s - n-cn- p- p. Ip n-iƒ \Ωsf ]p n-cn- Ww F pw Ic-bWw F pw ho pw ]Tn- n- p p. F m \mw \tωm-sp-xs tnmzn- Ww: Rm kzm`mhni-am-bmtwm ]p n-cn- p- Xv, Im]-Sy-an- m-sx, kvt\l-tøm-ss, AYhm Fs ]p ncn Ir{Xn-a-amtWm? F\n v Ct mgpw Ic-bphm Ign-bp- pt m AYhm Fs Ic-bp-hm-\p Ignhv \jvss - pthm? Cu c v shdpw am\p-jni tnmzy-ß-fmwv Ip n-iƒ \sω ]Tn- n- p- -Xv. Cu Imc-W-ß-fm tbip Xs injy- msc ""inip- -sft]mse BIp-hm '' Wn p; Fs - m kz K-cmPyw Ah-sct m-ep- -h mwv (cf. a-øm. 18:3, a t m. 10:14). {]nb ktlm-z-co -k-tlm-z-c- m-tc, Ip n-iƒ Poh\pw D tajhpw, {]txy-i-xbpw am{x-a t i-ßfpw sim p-h-cp- p. AXmWp Pohn-Xw. Xo -bmbpw Ah a\xt i-ßfpw Nne-t mƒ At\-I-{]-iv\-ßfpw sim p-h-cpw. F m Ip n-iƒ C m-ø-xpsim v timi-am-bxpw Pcm-\-c-_m-[n- -Xp-amb Hcp kaq-l-tø- mƒ \ Xv Cu a\xt i-ßfpw Cu {]iv\-ß-fp-ap kaq-lamwv! Hcp kaq-l-ønse P\-\-\n-c v IjvSn v Hcp ix-am-\-amwv F p \mw ImWp-tºmƒ, \ap p ]d-bm Ignbpw Ip n-iƒ C m- Ø-Xp-sIm v kaqlw a\xt i-ap- Xpw Pcm-\-c-_m-[n- -Xp-amsW v. IS- msv: Hs h-tømsc sdmamt\m am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

17 cq]-xm-i-t cn hm Ø-Iƒ kvt\l-kva-cw sk]v w-_ 19- mw XobXn _lp. tpm v Ign- - m-en, _lp. amxyp C n-bv F o _lp. sshzn-i-cpss Nc-a-Zn-\-amWv. At -Zn-hkw Ahsc \ΩpsS {]m -\-I-fnepw hn.-ip _m-\-bnepw {]txyiw A\p-kva-cn- mw. ]mã-d Iu kn am\- -hmsn cq]-x-bnse ]mã-d Iu kn-ens Hcp tbmkw 2015 sk]v w-_ 12- mw XobXn i\n-bmgvn cmhnse apx 1.30 hsc ZzmcI ]mã-d sk -dn tncp- -Xm-Wv. AwK-߃ F mhcpw ]s -Sp- -W-sa v A`y n- p- p. hni-z-hn-h-c-߃ AwKßsf IØv aptj\ Adn-bn- p- -Xm-Wv. Iqcnb Ah[n _lp-am-\-s sshzn-i-cpss hm jn-i-[ym\w {]am-wn v sk]v w-_ 13 apx 18 hscbpw 20 apx 25 hscbpw cq]xm Iqcnb Ah-[n-bm-bn-cn- pw. ax-t_m-[\ Zn\w sk]v w-_ 13- mw XobXn \ΩpsS cq]-x-bn ax-t_m-[-\- Zn-\-ambn BtLm-jn- p-i-bm-w-t m. ax-t_m-[-\-øn-eqss hnizmk-øns ssiam- -sa henb ZuXy-Øn ] p-tn-cp Gh-tcbpw Hm p-ibpw {]m n- p-ibpw snømw. At -Zn-hkw hfsc {]txy-i-ambn hnizm-k-]-cn-io-e\ cwkøv \ΩpsS CS-h-I-I-fn XymK-_p- n-tbm-ssbpw Bflm -X-tbm-sSbpw tkh\w snøp A[ym-]-Isc cq]x apgp-h-s bpw IrX- -Xbpw A\p-tam-Z-\-ßfpw Adn-bn- p-ibpw {]txyiw BZ-cn- p-ibpw snøp-a-t m. amxm-]nxm- fpw A[ym-]-Icpw CS-h-I-P\w apgp-h\pw tn v _lp. hnim-cnb- - m-tcmsv tn v \ΩpsS Ip n-i-fpss hnizm-k-]-cn-io-e-\-øn AXoh {i snep-ø-w-sa Imcyw ax-t_m-[\ Zn\w \sω Hm Ω-s -Sp-Øp- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

18 cq]-x-bpss ax-t_m-[-\- {]-h Ø-\-߃ v am -\n t±iw \ Ip _lp-am-\-s tdmbn h - m- - -s\bpw A -t\m-ssm w {]h Øn- p cq]xm Sow AwK-ß-sfbpw CØ-cp-W-Øn \µntbmss Hm p-ibpw Ah v F m-hn[ `mhp-i-ßfpw hnp-b-ßfpw Biw-kn- p-ibpw snøp- p. cq]xm ax-t_m-[-\ -{]-h Ø-\-߃ IqSp-X {Inbm-fl-Iam-Ip-hm klm-b-i-amb \n t±-i-ßfpw A`n-{]m-b-ßfpw kl- IcWhpw CS-h-I-I-fn \n pw {]Xo- n- p- p. ax-t_m-[-\- Zn-\-tØm-S-\p-_- n v ap Iq n sszh-p-\sø DZvt_m-[n- n- p-ibpw At -Zn-hkw {]txyi kvtxm{x- mgvn kzoi-cn v cq]xm Imcym-e-b-Øn FØn- p-ibpw sntø- -XmWv. _lp. sshzn-i-cpss hm jni [ym\w t\csø Adn-bn- n-cp- -Xp-t]mse \ΩpsS cq]-x-bnse _lp. sshzn-i-cpss hm jni [ym\w 2 _m p-i-fn-embn sk]v w-_ 13 apx 18 hscbpw 20 apx 25 hscbpw ZzmcI ]mã-d sk - dn h v \S-Øp- -Xm-Wv. _lp. txmakv timgn-ae MCBS A - \mwv [ym\w \bn- p- -Xv. X -Xmb Imc-W-Øm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h F{Xbpw thkw ]mã-d sk Ub-d-IvS _lp. tpmjn s]cn-b- pdw A s\ hnhcw Adn-bn- - W-sa v A`y n- p- p. a p Nne Imcy-߃IqSn Hm Ωn- n- s. 1. [ym\-hn-hcw ap Iq n CS-h-I-I-fn Adn-bn- p-i. CXp-hgn P\- ߃ v sshzn-i p-th n {]m n- m\pw Ah-cpsS Bhiy߃ {Iao-I-cn- m\pw km[n- pw. 2. H mw Znhkw sshin v 7.15 \v \S- p P]-am-e {]m \, dwim -\-a-kvim-cw F n-h-tbm-ss-bmwv [ym\w Bcw-`n- p- Xv. Ah-km-\n- p- Xv Ah-km\ Znhkw D -`- -W-tØm-sS-bm-Wv. 3. [ym\-øn\p hcp-tºmƒ Ip _m\ IW v \n _- -ambpw sim p-h-tc- -Xm-Wv. X -Xmb Imc-W-Øm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h 2014 sk]v w-_ apx 2015 HmKÃv 31 hsc-bp ss_t\-js IW- p-iƒ IØp aptj\tbm, t^m hgntbm sk]v w-_ Ah-km-\-tØm-sSsb- nepw _nj]vkv lukn Adn-bn-t - -Xm-Wv. 4. PPF - s hcn-kwjy [ym\-øn\v hcp-tºmƒ sim p-h-c-w-sa v Hm Ωn- n- p- p. 5. hfsc Kuc-h-X-c-amb Imc-W-ß-fm [ym\-øn kw_- n- m km[n- m-ø-h Unkw-_ 31 \p apºmbn Fhn-sS- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

19 sb nepw [ym\-øn kw_- n v hnhcw Adn-bn- p-ibpw Ip _m\ IW p ]pkvxiw _lp-am-\-s P\-dm-f- s ] ]cn-tim-[-\bv v FØn- p-ibpw sntø- -Xm-Wv. Appointment Rev. Fr. Siby Cheruthottil : Director, Boy's Town Orphanage, Vicar, Boy's Town & Associate Director, WSSS (W.e.f ) New Address Fr.Sijo George Edakkudiyil 1 Cabbage Tree Lane, Fairy Meadow, NSW 2519, Australia, Mob ANNUAL RETREAT FOR PRIESTS I st Batch September 13 Sunday to 18 Friday SN Rev.Frs. Housename & Name SN Rev.Frs. Housename & Name 1 Aikkarathazhath Joseph 2 Chakkittakudiyil James 3 Chakkittukudy Jose 4 Changanamthundathil George 5 Chempalayil Augustine 6 Chozhenparambil John 7 Elavanappara Sebastian 8 Elemkunnel Sebastian 9 Iykkarakkanayil Thomas 10 Kachirayil Thomas 11 Kakkattikalayil Sebastian 12 Kakkonal Manoj 13 Kalappura Alex 14 Kalappura Jose 15 Kalappurayil Vincent 16 Kallumgatharayil Agustine 17 Kallupura Johny 18 Kappiarumalayil John 19 Karukapally Joseph 20 Kassamkuttiyil Sebastian 21 Kattarath Mathew 22 Kattath Thomas 23 Kattuthuruthiyil Thomas 24 Kavalakkadan Varghese 25 Kavumkal Joseph 26 Keezheth Sebastian 27 Kizhakkumpuram George 28 Kocharackal Jose 29 Kochuparackal Kurian 30 Koipuram Sebastian 31 Kokkandathil John 32 Koottala Paul 33 Korattiparambil Vincent 34 Kottackal Stephen 35 Kottayil Joseph 36 Koyikattil Thomas 37 Kumbukal James 38 Kunnathett James 39 Kuttimakkal James 40 Madapallikunnel Antony 41 Madapallikunnel Mathew 42 Mampallil Anto 43 Mampallil George 44 Manjakunnel Mathew 45 Maplassery Lukose 46 Moloparambil Jose am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

20 47 Moolayil Thomas 48 Moothedath Mathew 49 Moothedath Thomas 50 Mulavelikunnel Jacob 51 Munjanattu Mathew 52 Muthirakalayil George 53 Muthukattil Shantidas 54 Nanthikatt Joseph 55 Nellickal Abraham 56 Nellikunnel Francis 57 Nilackappillil Augustine 58 Olickal Thomas 59 Ottaplackal Thomas 60 Padinjarayil George 61 Parambil Kuriakose 62 Parayil Sebastian 63 Pariyappanal Thomas 64 Peedikappara James 65 Perumattikunnel John 66 Perumattikunnel Thomas 67 Ponparackal John 68 Poothakkuzhy Jacob 69 Poovathinkal Peter 70 Plassanal Thomas SN Rev.Frs. Housename & Name 1 Alumkal Joseph 2 Ambalathara Francis 3 Athickal Mathew 4 Chelackapallil Thomas 5 Chembakkara James 6 Cheruthottil Paul 7 Chettaniyil Thomas 8 Chettiyassery Joseph 9 Choorapuzhayil John 10 Edakkudiyil Mathew 11 Edayakondattu Paul 12 Elamkunnapuzha Joseph 13 Elavunkal Johny 71 Pudussery Martin 72 Pulikuzhiyil Abraham 73 Pulinthanam Jose 74 Pullamkunnel Joy 75 Pulpayil Joseph 76 Punakkatt Chandy 77 Puthenpura John 78 Puthenpurayil Joseph 79 Thekkepera Mathew 80 Therakam George 81 Thykunnumpuram Thomas 82 Vadakkancheril Mathew 83 Vadayaparambil Sony 84 Valakodiyil Dominic 85 Valloppilly Joseph 86 Vazhakatt Joseph 87 Vazhakkalayil Jose 88 Venakuzhiyil Mathai Religious Priests 1 Avangattu Joseph VC 2 Koovackal Jose PSDP 3 Moonnanal Francis CMI 4 Njavarakkatt Augustine CST 5 Poovakulath Jose SAC II nd Batch September 20 Sunday to 25 Friday SN Rev.Frs. Housename & Name 14 Elayidathu Mani 15 Kalambukattu Joseph 16 Kaliyaniyil Kuriakose 17 Kalliyatt Devassia 18 Kappiarumalayil Jose 19 Karuthedath Mathew 20 Kattamkottil Joseph 21 Kattamkottil Thomas 22 Kazhuthadiyil Mathew 23 Kizhakkanputhupally Varghese 24 Kochuparackal Mathew 25 Kollarthottam Mathew 26 Korandiyarkunnel Paul am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

21 27 Kottaram Jose 28 Kulathinal James 29 Kulirany Jose 30 Kunnath Johny 31 Kuthukallunkal Francis 32 Kuttikattukunnel Thomas 33 Kuzhikandathil Joseph 34 Madathil Abraham 35 Madathil Sebastian 36 Malayil Mathew 37 Manakkunnel Thomas 38 Mangalam Thomas 39 Manikuttiyil Kurian 40 Mankottil James 41 Mannoor Thomas 42 Mavara Stanislaus 43 Mecheril Joseph 44 Mekkatt Philip 45 Meppurath Chacko 46 Moonnanal Justin 47 Mukkattukavunkal Thomas 48 Mulakudiyankal Varghese 49 Mundackal Jose 50 Mundackamattam Jose 51 Muthanikkattu Justin 52 Muthirakalayil Joseph 53 Muthukathaniyil Varghese 54 Nadukunnel Abraham 55 Nechikatt Joseph 56 Nedumkallel Joseph 57 Ousepparampil Joseph 58 Padinjarayil Mathew 59 Paikkatt Mathew 60 Painumkal George 61 Painumkal Kuriakose 62 Palackeel Sebastian 63 Palakatt Augustine 64 Palath Joseph 65 Pallichankudiyil Mathai 66 Parackal Varghese 67 Parunthanolil Thomas 68 Paruvummel Joseph 69 Periappuram Mathew 70 Perumattikunnel Mathew 71 Pinakkatt Joseph 72 Ponthottiyil Thomas 73 Pudussery Vincent 74 Punchayil Lucka 75 Punnakkapadavil Sebastian 76 Puthanapra Kurian 77 Puthukattil Mathew 78 Puthukulangara Thomas 79 Puthukulathil John 80 Thamarasseril Vincent 81 Thekkanady Jose 82 Therakam Thomas Joseph 83 Thondiparambil Joseph 84 Thondiparambil Sebastian 85 Thuruthel Joseph 86 Thuruthel Kuriakose 87 Thuruthel Thomas 88 Unnippally Sebastian 89 Vadakkemulanjanal Michael 90 Vadayaparambil Jose 91 Vathelil Abraham 92 Vattakkatt Paul 93 Vattukunnel Issac 94 Vazhachalil Thomas 95 Vazhakkala Chackochan 96 Vazhayil Kurian Religious Priests 1 Kanjiramparambil Johny MSFS 2 Kulangara Jose TOR 3 Parekattil Baby TOR 4 Thottumkara Manoj O.Praem 5 Vadakkedath Saji MSFS 6 Vattakatt Thomas CMI tam. amxyp ams- - n- p-t - t{]mt m-kn-s - qkv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

22 hnzym-`ymk klm-b-\n[n A`n-hµy ]nxm-hns hnzym-`ymk klm-b-\n-[n-bn-tebv v 2014 G{]n apx 2015 Pq hsc e`n XpIbpsSbpw AXn \n v CS-h-I-fn-tebv v hnx-cww snbvx- XpI-bpsSbpw hni-zmw-i߃ NphsS tn p- p. CS-h-I-I-fn \n pw hnzym-`ymk klmb- \n-[n-bn-tebv v FSpØ {]txyi ]ncn-hv, CS-h-I-I-fn \n pw e`n a v s]mxp-]n-cn-hp-i-fpss enãn-emwv simsp-øn-cn- p- -Xv HmKÃv amksø _p - n-\n {i n- p-im-wp-a-t m. EDUCATION AID FUND 5 % from Parish Feast SN Parish Amount 1 Puthussery Vilambukandam Payyampally Prasanthagiri Mullenkolly Nadavayal Makkiyad Valery Chungakunnu Kavummannam Chulliyode Manimooly Kurumbalakotta Pattanikoopp Nilambur Education Aid Fund - Special Doners 1 Msgr. Mathew Madappallikunnel Alice Varkey Fr. Thomas Perumattikkunnel Anoop Nelliyaniyil Carmelgiri CMC School 6000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

23 6 Fr. Thomas Manakkunnel Hill Blooms School Norbertine Fathers Fr. Vincent Puthussery (Cosmo Pilgrimage) Binoy Joseph, Bathery Usha Babu Calvery Ashram Panavally SD Convent, Mananthavady SD Convent, Kayakunnu Prasad Nellikunnel Jose Kureethadam Disbursement list of Education Aid Fund 2014 Name of the Parish Amount Adackathode 4000 Alatil 4000 Ambalavayal 4000 Ambayathode 4000 Appapara 4000 Arinchermala 4000 Coonoor 4000 Aruvankadu 4000 Bavali 1000 Bekky 4000 Boy s Town 4000 Burliar 4000 Arattuthara 4000 Charity 4000 Chengavallam 4000 Chennalode 4000 Cherukattoor 3000 Chithragiri 4000 Chokkad 4000 Chooralmala 4000 Chulliyana 4000 Chulliyode 4000 Chundakara 4000 Name of the Parish Amount Chungakkunnu 4000 Deepthigiri 4000 Edayoorkunnu 4000 Edivanna 4000 Elapeedika 4000 Irulam 4000 Jude s Mount 4000 Kabanigiri 4000 Kallumukku 4000 Kalpra 4000 Kammana 4000 Karackamala 4000 Karani 4000 Karimani 3000 Kartikulam 4000 Kayyunni 4000 Kelakam 4000 Kolavayal 3000 Kommayad 4000 Kottathara 4000 Kottiyoor 4000 Kunnalady 4000 Kurumani 4000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

24 Kurumbala 4000 Kurumbalakotta 4000 Kuttimoola 4000 Lakkidi 3000 Machikolly 4000 Makkiyad 4000 Mananthavady (Cathedral) 4000 Mangalassery 4000 Marakavu 2000 Martin Nagar 4000 Marutha 2000 Meenangady 4000 Mooleppadom 4000 Muthireri 4000 Muttiyel 4000 Nadavayal 4000 Narivalamunda 4000 Neikuppa 4000 Nedumpala 4000 Nelliyodi 4000 Niravilpuzha 4000 Njarapadam 4000 Olivumala 4000 Padamala 4000 Padichira 4000 Palankara 4000 Palemad 4000 Panamchira 4000 Panavally 4000 Paralikunnu 4000 Parathottam 4000 Pathirippadam 4000 Pattanikoop 4000 Payyampally 4000 Pazhoor 4000 Pookkottumpadam 3000 Poolappadam 4000 Poroor 4000 Prasanthagiri 4000 Puthiyidom 4000 Puthiyidomkunnu 4000 Puthusserikadavu 4000 Puthussery 4000 Rippon 2000 Ruby Nagar 2000 Seethamount 4000 Sulthan Bathery 4000 Thalapuzha 4000 Thalanji 4000 Thavinjal 4000 Thelpara 4000 Thenery 4000 Thomattuchal 4000 Thonichal 4000 Thrikkaipetta 1000 Thrissilery 4000 Vadakkanad 5000 Vadapuram 4000 Vakery 4000 Valad 4000 Valiyakolly 4000 Vallikettu 4000 Vazhavatta 4000 Velloonni 4000 Vilambukandam 4000 Vythiri 4000 Yavanarkulam 4000 Vanjode 4000 Peria 4000 Valery 4000 Dharmagiri 4000 Arattupara 4000 am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

25 2015 sabv amk-tømss F m CS-h-I-I-fn-tebv pw sn v, Aid Disbursement Form F nh \ Ip-I-bp- m-bn. CXn Aid Disbursement Form Iptdt ]qcn- n v XncnsI \ Ip-I-bp- mbn. C\nbpw Xcm-\p- -h F{Xbpw thkw hnzym-`ymk klmb\n[n sk{i- -dn-bpss A{U- n _nj]vkv lukn-tebv v Ab p XcWsa v Hm Ωn- n- p- p. F m-h-cp-ssbpw klmb kl-i-c-w-߃ v HØncn kvt\l-tømss \µn Adn-bn- p- p. ^m. at\mpv Ih-e- m-s sk{i- -dn, hnzym-`ymk klm-b-\n[n am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

26 sshzn-i-cpss amk-[ym\w \ne-ºq s^mtdm\ \ne-ºq s^mtdm-\-bnse sshzn-i-cpss amk-[ym-\hpw sshzn- I-cpsS Iq m-bvabpw BKÃv 11- mw XobXn hn sk jy B{i-a- Øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. kp o-cn-b _lp. tdmap-fq-k- Gh pw kzmkxw Biw-kn- tijw [ym\-nn- -Iƒ ] p-h- p. Bcm-[-\bpw Ipº-km-chpw \S-Øn sshzn-i {]m n- p. XpS v s^mtdm\ hnimcn _lp. t]mƒ Iq me A s t\xr-xz-øn ao nwkv IqSn, Zo]n-I -]-{X-Øns {]h Ø-\-߃, {]tam-j bqwn v cq]o-i-c-ww, G.-sI.-kn.-kn.-bpsS cq]o-i-cww F o Imcy߃ N snbvxp. taj-e-bnse ax-t_m-[\ {]h Ø-\-ßsf- p-dn v tajem Ub-d-IvS _lp. sk_m-ãy ]md-bn A kwkm-cn- p. amxr-thzn tajem Ub-d-IvS _lp. kpn ]pxpipfßc A amxr-thzn AwK-ß-fpsS sxc-s -Sp- v, kmln- Xy-a -cw, AJ-fi-P-]-ame XpS-ßnb Imcy-߃ hni-zo-i-cn- p. bph-p-\-߃ p th n-bp Hcp tajem Iymºv BKÃv 14, 15, 16 Xob-Xn-I-fn aqte-]msw CS-h-I-bn h v \S-Øp-hm Xocp-am-\n p. Ub-d-IvS _lp. tpm_n ap m- p-im-hp- A \n t±-i-߃ \ In. taj-e-bnse anj eokv {]h Ø-\-߃ Ub-d-IvS _lp. sk_n sf -c-øm-gøv A hni-zo-i-cn- p. tajem kmlnxya- -c-øns ^ew {]Jym-]n- p. ]qf- m-sw, CSn-h-Æ, hs-]pdw imj- Iƒ bym-{iaw H pw, c pw, aq pw ÿm\-߃ Ic-ÿ-am n. ` -W-Øn-\p-tijw _lp. sk_n-\- F m-h pw \µn ]d p kwkm-cn- p. ^m. kmt m Aº-e-Ød sk{i- dn ap sim n s^mtdm\ BtKm-f- I-tØm-en- m-k` ka n-x- h j-ambn BN-cn- p thf-bn ap sim n s^mtdm-\-bn s] ]{ v CS-h-I-I-fnep apgp-h ka n-x-cp-ssbpw Hcp ka n-x-kw-k-ahpw sshzn- I-cpsS amk-[ym-\hpw BKÃv amkw 14- mw XobXn cmhnse 9 awn- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

27 ap-x c v awn-hsc ap sim n s^mtdm\m tzhm-e-b-øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. _lp-am-\-s s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. {^m kokv s\ n- p-t Gh pw kzmk-x-tam-xn. sshzn-icpw ka n-xcpw ]s -SpØ kwk-a-øn mkp-iƒ \bn- Xv _lp. ^m. spbvk Im n-c- md MCBS Dw, an. tsman ]pd-ßm- n X\ntb-cnbpw Bbn-cp- p. Fgp-]-tXm-fw-t] kwk-a-øn ]s -Sp-Øp. mkp-iƒ p-tijw s]mxp-hm-cm-[-\bpw Ipº-km-chpw D m-bn-cp- p. s]mxp-k-tω-f-\-øns apjym-xn-yn-bm-bn-cp- Xv k]vxxn \ndhn Bbn-cn- p _lp. txmakv tn m-\n-b- -\m-bn-cp- p. _lp. {^m kokv s\ n- p-t -e- s]m ms AWn-bn v A s\ BZcn p. ka n-x-cn G hpw ko\n-b-dmb _lp. tpmkv am\ph SABS knãdn-s\bpw NS-ßn BZ-cn- p-i-bp- m-bn. ktω-f- \-Øns Ah-km\w _lp-am-\-s s^mtdm\ hnimcn F mh pw Hmtcm kωm-\-߃ simsp-øp-sim v kwk-a-øns am p- Iq- n. D -`- -W-tØm-Sp-IqSn ka n-x-kw-kaw Ah-km-\n- p. kwka- Øn ]s -SpØ F m-h pw Hcp ]pø DW pw A\p-`-h-hpam-bn-cp p. ^m. Pnt\m ta m v sk{i- dn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

28 ss nƒ At m-ã-te v temtkmkv 2015 cpn-kvt{s-j ka-b-_ n-x-ambn ]q Ønbm- m kl-i-cn _lp. hnim-cn-b- - m pw sim - am pw kntã-gvkv, axm- ym-]-i, amxr-kw-l-s\mwk-߃, kwl-s-\m- `mc-hm-ln-iƒ F n-h pw lrzy-amb \µn. Cu h jw t] 152 sk -dp-i-fn-embn temtkmkv Izn n\v cpn-ã snbvxn- p- v. temtkmkv 2015 cq]-xm-x-e-]-co 2015 sk]vxw-_ 27- mw XobXn D Ign v 2 apx 3.30 hsc-bmwv ]co-. F m sk -dp-i-fnepw IrXyka-b-Øp-Xs ]co {Iao-I-cn- m {i- n- Ww. AJn-e-tI-cf ASn-ÿm-\- Øn ]co \S- p- -Xn-\m F m CS-h-I-Ifpw Cu ka-b-{iao-i-cww ]men- -Ww. _lp. hnim-cnb- - m C mcyw {]txyiw {i n- p-a-t m. tem-tkmkv ss_-_nƒ Iznkv ]co- -m \S-Øn v kw_- n- \n t±-i-߃ 1. _lpam-\-s hnim-cn-b- - m-cpss ]q Æ DØ-c-hm-Zn-Xz- Øn-em-bn-cn- Ww tem-tkmkv ss_-_nƒ Iznkv ]co \S-tØ- -Xv. ]co- -m lmfnse {IaoI-c-W-߃ _lp. hnim-cn-b- amcpss \n t±-i-߃ A\p-k-cn v am{x-am-bn-cn- Ww \S-tØ- Xv. 2. ]co sk]v w-_ 27 Rmb-dmgvN D -I-gn v 2.00 apx 3.30 hsc-bp-ff ka-b-ømwv \S-tØ- -Xv. tic-f-ønse F m cq]-x-i-fnepw ]co Htc ka-b-ømwv {Iao-I-cn- n-cn- p- Xv. 3. tnmzyt] -dn BsI 103 tnm-zy-߃ D m-bn-cn- pw.- Ahbn 100 FÆw icn-bmb DØ-c-ß-fpsS timfw Idp- n- p-hm-\p-f-f- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

29 Xm-Wv. -A-h-km\w sim-sp-øn-cn- p tnm-zy-ß-fpss DØ-c-߃ Npcpßnb hm p-i-fn Fgp-XWw 4. F m tnm-zy-ß-fp-ssbpw DØ-c-߃ {]txyiw \ In-bncn- p DØ-c-I-S-em-kn tcj-s -Sp-ØpI. 5. DØ-c-I-S-em-kn t]cv, ho p-t]-cv (-c-pnkvt-{s-j t^m-anep-f-f-xp-t]mse) C-S-h-I, c-pnã \º, sk timuv, {]m-bhn`mkw, - XpS-ßn-bh hy -ambn Fgp-tX- -XmWv. 6. Hcp tnm-zy-øn\v H n IqSp-X DØ-c-߃ AS-bm-f-s - Sp-Øp-hm ]msp-f-f-x-.- D-Øcw sh n-xn-cp-øp- Xv A\p-h-Z-\o-ba. 7. F {Kq- nse Ip n-iƒ v {]txyiw tnm-zy-ßfpw _n, kn, - Un, C, F^v hn`m-k- m v s]m-xp-hmbn Htc tnm-zy-hp-am-bn-cn pw D m-bn-cn- pi. 8. ]co- -mlm-fn F,- _n,- kn,- Un, C, F^v hn`m-k-ßsf AXmXp {Kq n Xs Ccp-Øp-I-bmWv DØ-c-I-S-em-kp-Iƒ {Kq v ASn-ÿm-\-Øn Xncn- p- hm-ßm Ffp w. 9. D-Ø-c-Øns aqey-\n Æbw cq]xm ti{µ-øn-emwv \SØp-I. AXp-sIm v DØ-c-t]- -dp-iƒ A, B, C, D, E, F hn`m-k-ßfmbn Xncn v dpn-ã \º A\p-k-cn v {Ia-ambn ASp n HIvtSm- _ 03 mw XobXn p ap ]v cq]xm ti{µ-øn-se-øn- Ww. 10. cpnkvt{sj t^m-an-emwv Hm-tcm ]co- m n-bp-ss-bpw -t]-cp -hn-h-c-߃ D Xv. D-Ø-c-I-S-em-kn-s - IqsS Cu cpn-kvt{sj t^m-w Xncn- p-\ ti- -Xm-Wv. -C-Xn-emWv CS-h-Iƒ v am v \ Ip- -Xv. -]-co Fgp-XmØ Ip n-i-fpss t]cn-\p-t\sc am ns timf-øn (X) AS-bm-f-s -Sp-Ø-Ww. ^m. amxyp s]cn-b- pdw Ub-d-IvS, ss_-_nƒ At mãte v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

30 ax-t_m-[-\-cwkw sk]v w-_ 13 ax-t_m-[\ Rmb sk]v w-_ 13- mw XobXn \Ωƒ ax-t_m-[\ Rmb BtLm-jn- p- p. Cutim \sω Gev]n G hpw henb DØ-chmZn-Xz-amb hnizm-k-]-cn-io-e\w Ipdhv IqSm-sXbpw sx v IqSmsXbpw \S-Ø-W-sa v k`m-]n-xm- - m \nc- cw \sω Hm Ωn- n- p- p. ax-t_m-[\ Rmb Zn\w hnizmk ]cn-io-e-\-øn G s - n-cn- p apgp-h Ip n-i-sfbpw \ap v {]txy-i-ambn Hm Ωn mw. sszhoi Zm\-amWv a ƒ. amxm-]n-xm- ƒ v sszhw \ Ip Zm\-amb a sf sszh-`-b-ønepw sszh-kvt\-l-ønepw Cuiz-c- hn-izm-k-ønepw hf tø- Xv H m-a-xmbn amxm-]n-xm- -fpss Xs IS-a-bm-Wv. \Ωƒ Pohn- p temi-øn sszhoi Nn -bn \n pw Bflob taj-e-bn \n pw hgn-sx- n- p kml-ncyhpw hkvxp- fpw hy n-ifpw D v F kxyw Xncn- dn v sszh hnizm-k-ønepw sszhm-{i-b-ønepw Pohn- p-hm-\p F m kml-n-cy-ßfpw Ah mbn Hcp- -Ww. Ah-cpsS "]mz߃ v hnf pw ]mx-bn {]Im-i-hp-amb hn-\hpw' Pohs \o m-ep-i-fmb IqZm-i-Ifpw Ahsc ]cn-t]m-jn- n- p p F v Dd p hcp-ø-ww. cq]-x-bn hnizmk ]cn-io-e\w t\sp F m Ip n- Iƒ pw \ -I-fpw, sszhm-\p-{k-lhpw e`n- p-hm-\mbn {]m n- p p. cq]-x-bn hnizmk ]cn-io-e-\-øn DƒtN v {]h Øn- p F m-h pw, {]txy-i-ambn axm-[ym-]-i, sluvam-tã-gvkv, tajem Ub-d-IvtS-gvkv, tajem sk{i- -dn-am, cq]xm Sow AwK߃ F n-h pw ax-t_m-[\ Rmb-dns Biw-k-Iƒ. ss nƒ t\gvkdn A[ym-]I ]cn-io-e\w t\gvkdn Sot gvkv s{sbn-\nwkv Pqsse 24, 25 Xob-Xn-I-fn Zzmc-I-bn h v \S-Ø-s - p. ]s -SpØ A[ym-]-I pw t\xrxzw \ Inb {io. t n tpmk-^v, dh.-kn. B kn txmakv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

31 kn.-fw.kn., dh.-kn. su ^n kn.-fw.-kn. F n-h pw lrzbw \nd \µn. HDC H mw h jw Cu h jw HDC bv v cpn-ã snbvx Gh-tcbpw A`n-\-µn- p- p. H mw h j- m-cpss mkp-iƒ sk]v w-_ 5 \v Zzmc-Ibnepw, 19 \v _tø-cn-bn-epw, 26- \v Acpƒ\n-e-bØpw h v \S-Øs -Sp- -Xm-Wv. sk]v w-_ 12- s mkv A v cq]xm ]mã-d Iu kn Bb-Xn-\m sk]v w-_ 26 tebv v am n-bn-cn- p- Xv {i n- p-i. +2 hnzym n -kw-kaw Cu h jw +2 hnizm-k -]-cn-io-e\w \S-Øp hnzym n-ifpss kwk-aw, Ign h j-øn-texpt]mse- Xs tajem XeØn {Iao-I-cn- n-cn- p- p. sk]v w-_ 20- mw XobXn apx-ep Rmb-dm-gvN-I-fn-emWv kwkaw \S- p- Xv. Hmtcm taj-ebv pw Ie -dn X n-cn- p Xob-Xn-Iƒ {i n- p-i. AtX Znhkw Xs kwkaw {Iao-I-cn- p-hm {i n- p-i. dntkmgvkv t]gvk kv {Sbn-\nwKv taj-e-bn \n pw sxc-s -Sp- -s - n-cn- p Resource persons \v D {Sbn-\nwKv sk]v w-_ 21- mw XobXn ZzmcI ]mãd sk -dn h v \S-Ø-s -Sp- p. Xnc-s -Sp- -s - -h cmhnse 9.30 \v Xs ]mã-d sk -dn FØn-t -cm {i n- p-i. +1 hnzym n- kw-kaw Cu h jw +1 hnzym n-i-fpss kwkaw tajem Xe-Øn \S-Ø-s -Sp- p. tajem dntkmgvkv t]gvk kv Sow BWv Cu kwk-a-øn\v t\xrxzw \ Ip- -Xv. +1 se apgp-h hnzym n-ifpw \n _- -ambpw Cu kwk-a-øn ]s -Sp-t - -Xm-Wv. 11- mw mkn ]Tn- n- p A[ym-]-Icpw kwk-a-øn\v FØn-t -cm {i n- p-a-t m. ^m. tdmbn h - m v ax-t_m-[\ Ub-d-IvS am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

32 sndp-]pjv] anj eokv {]nb anj kplr-øp- -sf... tajem kmln-xy-a- c hnp-bn-iƒ v A`n-\-µ-\-߃! tajem cq]xm kwÿm\ Iem-km-lnXy a -c-ß-fpss ImeamWt m C\n hcp aq p amk-߃. Bb-Xn-\m Hcp hy n-bpss ka-{k-h-f e y-an-sp sndp-]pjv] anj eokv Cu amksø ]T\ hnj-b-ambn kzoi-cn- n-cn- p- Xv "Ie, kmlnxyw' F -XmWv. tic-f-k-`-bpss Ncn-{X-Øn Iem-]-c-ambpw kmln-xy- ]-c-ambpw hy n-i-fpss krjvsn-]-cx hf Øp- -Xn anj eokv F pw ap ]- n-bn-emwv. C v Adn-b-s -Sp k`m-fli kmln- Xy-Im-c- mcpw Iem-Im-c- m-cp-sa mw kn.-fw.-f. kwl-s-\-bpss ]qt m- -Øn hf v kuc`yw ]c-øp- -h-cm-wv. axm-[ym-]-icpw, kn.fw.-f. ko\n-tbgvkpw, _lp. kntã-gvkpw, _lp. sshzo- Icpw tn v Ip p-a-\- nse Ign-hp-Iƒ Is Øn hf Øn-sIm- p-h-cp- p. ]msn- n pw, {]kw-kn- n pw, Fgp-Xn-bp-sams kml-ncy-ßfpw Ah-k-c-ß-fp-sam-cp n Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw hyxy-kvx-amb F m {Inbm-fl-I-amb Ign-hp-Iƒ Is -Øp- p. XpS p amk-߃ shdp-samcp a c Ime-L- -a-. ]ecnepw A eo-\-ambn InS- p Ign-hp-Isf ]cn-t]m-jn- n- p-hm- \p amk-am-wv. Ign-hp-Iƒ hni-kn- n v kωm-\-߃ Ic-ÿ-am p- -txm-ssm w a p kωm-\m lsc t{]m m-ln- n- m\pw ]cn-{i-an- -Ww. Ign-hp-Iƒ hf Øp- -txm-ssm w anj eo-kns {][m\ e y-amb hy n-xz-hn-i-k\w ad- -cp-xv. kwlm-si kan-xn-bpss \n t±-i-߃ A\p-k-cn- p-, hn[n \n Æ-bsØ AwKo-I-cn- p, hn[n-i Øm- sf BZ-cn- p-, kl-a- -cm n-isf _lp-am-\n- p-, hnpb ]cm-p-b-ßsf Bfl-kw-b-a-\-tØmsS kzoi-cn- p at\m-`m-h-øn-tebv v hf p-h-c-ww. kl-a- m n-i-fpss am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

33 ]nghpiƒ Nq n ImWn- p-tºmgpw hn[n-i Øm- sf Ip w ]dbp-tºmgpw Hcm-fp-sSbpw hy nxzw hf-cn F p am{x-a-, k KmflI Ign-hp-Iƒ v t{]m m-l-\hpw e`n- n-. sszhw \ Inb Ign-hp-Isf k`m-fl-i-ambn D]-tbm-Kn v k Km-fl-I-ambn hf-cm-\pw, hy nxzw ]cn-t]m-jn- n- m\pw ]cn{ian- mw... a -c-߃ v t\xrxzw simsp- p- -h v hnp-bm-iw-k-iƒ... hn[n-i Øm- ƒ v \µnbpw Biw-k-I-fpw... klm-bn- p- -h pw kl-i-cn- p- -h pw A`n-\-µ-\-߃... a -cm n-iƒ v k sszhm-\p-{k-lhpw bmnn- p-sim v kvt\l-]q w, tpmtpm- Ipt - A\p-kva-c-Whpw kwÿm\ amt\-pnwkv IΩ- nbpw ]mem cq]-x-bnse snωe-a w CS-h-I-bn h v \S Ipt - A\p-kva-c-W-Ønepw kwÿm\ amt\-pnwkv IΩ- n-bnepw FIvkn-Iyq- ohv AwK-߃ ]s -Sp-Øp. Ipt - `h kµ i\w cq]xm FIvkn-Iyq- ohv AwK-ß-fpsS t\xr-xz-øn kn.-fw.- F. ÿm]i t\xmhv Ipt - s hosv kµ in- p. kwÿm\ ss nƒ kmln-xy-a- cw kwÿm-\-xe ss nƒ kmln-xy-a- cw sk]v w-_ 21 \v Zzmc-I-bn sh v \S- p- p. a -c-øn\v A lx t\sp F m AwK-ßfpw sk]v w-_ 20- \v Zzmc-I-bn FØ-W-sa v Hm Ωn- n- p- p. A n 2015 cq]-xm-xe PmK-cW {]m \ (A n 2015) taj-em-xe DZvLm-S\w sndp-im- q imj-bn sh v kn.-fw.-f. cq]xm Ubd-IvS dh.-^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- -Øn \n -ln- p. \S-h-b s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. jmpn apf-ip-sn-bm- hn.-_-en-b n p. kn.-fw.-f. \S-h-b taj-e-bnse hnhn[ imj-i-fn \n v 200 Hmfw AwK-߃ sk]v w-_ 14- \v sship-t cw 6.00 awn- v Bcw- `n v 15 \v cmhnse 6 awn v kam-]n PmK-cW {]m -\-bn ]s -SpØp. PmK-cW {]m -\bv v \S-hb tajem Ub-d-IvS dh.-^m. tpm Pv txc-iw, dh.-^m. A\ojv Bep- F n-h mkp- Iƒ \bn- p. cq]xm sk{i- dn c nøv apxp-πm-, tajem am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

34 {]knu v X - am n-f-ip-t, tpm Pv sxt -sxm- n-bn, imj, taje FIvkn-Iyq- ohv AwK-߃ t\xrxzw simsp-øp. ssisø-gpøp amk-kn h jsø ssisø-gpøp amk-kn sk]v w-_ 30 \v apºv cq]xm Hm^o-kn FØn- p-a-t m. tajem {]kn-u v/sk{i- dn ao nwkv taje {]kn-u v sk{i- dn ao nwkv HIvtSm-_ 2 \v Zzmc-Ibn sh v tncp- p. tajem {]kn-u- v, sk{i- -dn-am ]s -Sp- phm {i n- p-a-t m. kw`m-h\ Iq kw`m-h-\-iq- C\nbpw XcmØ imj-iƒ sk]v w-_ 21- \v apºv cq]xm Hm^o-kn FØn- p-a-t m. amk dnt m v kn.-fw.-f. kwl-s\m {]h Ø-\-Øns imj, taje dnt m p-iƒ XpS p hcp amk-øns 15- mw Xob-Xn p apºmbn FØn- p-i. dnt m p-iƒ XcmØ imj-iƒ {]txyi Xmev]cyw ImWn- -Ww. el-cn-hn-cp tk\m- cq-]o-i-cww F m imj-i-fnepw 10 t] AS-ßp el-cn-hn-cp tk\m cq]o-i-cww Cu amkw Xs \S-Øp-a-t m. el-cn-hn-cp tk\- bpss {]h Ø-\-߃ {Iao-I-cn- p-hm imj FIvkn-Iyq- ohv {i n- p-a-t m. G. K. _v cq]o-i-cww AXmXv amk-ß-fnse ]T\ hnj-b-߃ ti{µo-i-cn v ]Tn phm-\pw, `mhn-bn PSC ]co bv v Hcp-ßp-hm\pw X -hn[w s]mxphn- m\w ]Tn- m B{K-ln- p- -h-cpss sndp _p-iƒ cq]o- I-cn- p-i. t^m C t{]m{kmw Iem-km-lnXyw F ]T-\-hn-j-bsØ Bkv]-Z-am n sk]v w-_ 27- \v t^m C t{]m{kmw D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]s -Sp- p-hm B{K-ln- p- -h 27- \v sship-t cw 3 apx 4 hsc , F o \º-dn-tebv v hnfn-t - - XmWv. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

35 kmlnxy inev]-ime kwÿm\ ss nƒ kmlnxy a -c-øn ]s -Sp- p AwK-߃ mbn kmlnxy inev]-ime Zzmc-I-bn sh v \S-Øp p. a -c-øn ]s -Sp- p F m AwK-ßfpw inev]-im-e-bn ]s - Sp- -Ww. XobXn ]n osv Adn-bn- p- -Xm-bn-cn- pw. tajem hm Ø-Iƒ ]p n hn. tpm acnb hnbm\n Xncp- m-fn-t\m-s-\p-_- n v taj-ebnse F m Ub-d-IvtS-gvkn\pw Biw-km-Im Uv Ab- p. AƒØmc-_me kwk-ahpw sszh-hnfn skan-\mdpw \S-Øn. dh.-^m. t\m_nƒ ]md-bv mkv \bn- p. Iev] Iev] Kh.-tlm-kv]n- -en ` W hnx-cww \S-Øn. \ne-ºq snbn tdmkdn \S-Øn. \S-h-b kmln-xy-in-ev]-im-e, bmt m_v «olm-bpss Xncp-\mƒ, ZpIvdm\ Xncp-\mƒ F nh BtLm-j-ambn BN-cn- p. imjm hm Ø-Iƒ ]\-acw : imjmhm jniw \S-Øn. \h-tpymxn hr -a-µn-c-øn kn.-fw.-f. AwK-߃ Acn hnx-cww snbvxp. GI-Zn\ skan- \m \S-Øn. ] n-e- m v Fkv.-sP. {_tzgvkv t\xrxzw \ In. hmg-h : sk v txmakv tu BtLm-jn- p. Bcm-[\ \S-Øn. Nn{X-Kncn : _lp. hnim-cn-b- s P -Zn\w BtLm-jn- p. Np n-tbmsv : imj-bn kmlnxy ]cn-io-e\w \S-Øn. Imhpw-aµw : 6 h j-ambn Xf p InS Knco-jns\ kµ in- p- Ibpw kmº-øoi klmbw \ Ip-Ibpw {]m n- p-ibpw snbvxp. Ipdp-ºme : F m hnj-b-øn\pw F πkv t\snb Ip n v Imjv Ahm Uv \ Ip-Ibpw ]T-\-k-lmbw \ Ip-Ibpw snbvxp. ka nx h j-tøm-s-\p-_- n v CS-h-I-bn tkh\w snøp kntã-gvkns\ BZ-cn- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

36 awkfw : BZn-hm-kn- tim-f-\n-bn hkv{xw hnx-cww snbvxp. kmº-øo-i-ambn ]nt m w \n p- -h v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hnx-cww snbvxp. ]mem- c : kmln-xy-a- -c-øn\v ]cn-io-e\w \ In. hnf-ºp-i w : txmakv \ma-[m-cn-iƒ v Biwk t\ p. GIZn\ [ym\w \S-Øn. hs-]pdw : Znhy-Im-cpWy Bcm-[\ \S-Øn. k\ym-k-k-`sb ]cn-nb-s -Sp-Øp "k\ym-kn-iƒ' F t{]m{kmw \S-Øn. Aa-c- p\n : A -Zn\ skan-\m, Fbv ao v F n-h \SØn. A]-I-S-Øn s kn.-fw.-f. AwK-Øns `h\w kµ in- p. awk-e-ticn : anj Iznkv a cw \SØn. \ne-ºq : tcmko-k-µ i\w Btcm-Ky-kw-c- Ww F hnjbsø pdn v D]-\ymk a cw \S-Øn. ]gq : hml-\m-]-i-s-øn s v NnIn- -bn Ign-bp Hcp hy n v 500 cq] klmbw \ In. F m snm m-gvnbpw 4 apx 5 awn-hsc kn.-fw.-f. AwK-߃ a yÿ {]m \ \S-Øp p. s\ n-tbmsn : hn. A t^m km-ω-bpss t{kmt m hrøn-bm- n.- hn. A t^m km-ω-bpss Ip _m-\-bnepw s\mth-\-bnepw kn.-fw.- F. AwK-߃ ]s -Sp-Øp. hmfmsv : ka n-x-h j-sø- p-dn v skan-\m \S-Øn. Im n- pfw : ss nƒizn-kv, GI-Zn\ [ym\w, A\p-Zn\ hnip- sc ]cn-n-b-s -Sp-Ø F nh \S-Øn. tifiw : dh.-^m. amxyp Idp-tØ-SØv Ip n-iƒ v ss nƒ Iznkv ]cn-io-e\w \S-Øn. tiwn- nd : SSLC bv v F m hnj-b-øn\pw F πkv t\snb 5 Ip n-isf saat m \ In BZ-cn- p. Np n-bm\ : ] nbpw ]cn-k-chpw anj eokv AwK-߃ hrønbm- n, ZpIvdm\ Xncp-\mƒ BtLm-j-߃ \S-Øn. Icn-ºn : imjm kmlnxy a cw \S-Øn. ka n-x p-th n a yÿ {]m \ \S-Øn. t]mcq : anj eokv AwK-߃ mbv GI-Zn\ [ym\hpw, Gbv ao pw kwl-sn- n- p. Zo]vXn-Kncn : Pqsse amksø hnip- -cpss \ma-[m-cn-isf BZcn p. PSC tim nwkv \S-Øp- p. hnim-cn-b- s P -Zn\w BtLmjn- p. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

37 Ccpfw : imjbn A -Zn\ skan-\m \SØn. kntãgvkv t\xrxzw \ In. hn. txmam-«o-lm-bp-ssbpw hn. A t^m km-ωbp-ssbpw Xncp-\mƒ kwbp- -ambn BtLm-jn- p. Acn-t ae : ka n-x-h jsø Bkv]-Z-am n {]kwkw \SØn. sse{_dn ]pkvxiw hnx-cww \S-Øn. {]im- -Kncn : Ip n-iƒ mbn sszh-hnfn skan-\m \S-Øn. 70 Ip n-iƒ ]s -Sp-Øp. hn. txmam-«o-lm-bp-ssbpw hn. bmt m_v «olm-bp-ssbpw Xncp-\m-fp-Iƒ BtLm-jn- p. ]pxp-ticn : CS-h-I-bn tkh\w snøp ka n-xsc BZ-cn p. Nph am-kn-i, simfmjv \n Ωm-Ww, A t^m km Km U Ch \n Ωn- p. \S-h-b : ZpIvdm\ Xncp-\mƒ hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-tfmsS BtLmjn- p. hn.- Ip _m-\-sb- p-dn v 5 7 mkp-iƒ pw, 8 12 mkn\v Hmdn-bt j t{]m{kmapw kwl-sn- n- p. _lp. kntãgvkpw, AUz. jmpn txmakpw t\xrxzw \ In. IWn-bmcw : sk v txmakv tu kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p. kn.-fw.-f. cq]xm Ub-d-IvS dh.-^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- - Øn ktµiw \ In. Ipdp-ºm-e-t m : kw`m-h-\-bmbn e`n XpI Hcp ]mh-s hnzym n v hnzym-`ymk klmbw \ In. a qd : BI-kvan-I-ambn th ]n-cn- p-t]mb Aa XS-Øn ]pø ]p-cbv v BZ-cm-RvP-en-Iƒ t\ p. tcmko-k-µ i\w \SØn. \cn-hm-e-ap : ]T-t\m-]-I-c-W-߃ ImgvN ka Ww \S-Øn. s\sp-ºme : am -tcj {]Im-i\w \S-Øn. Nqc ae : kmlnxy a -c-øn\v ]cn-io-e\w \ In. hmticn : GI-Zn\ skan-\m \S-Øn. ht msv : am\- -hmsn Kh sa v Bip-]{Xn `mc-hm-ln-iƒ kµ in- p-ibpw ` Ww D m- p- -Xn\v klm-bn- p-ibpw snbvxp. ]m pcw : hn.-a t^m km-ω-bpss Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v "A t^m k Iznkv' \S-Øn. ]d-fn-ip v : tcmko-k-µ i\w \SØn. tcmko klmbw \ In. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

38 CSn-hÆ : P]-ame ssk\yw Iym k tcmkn v th n P]-ame A n p {]m n- p. tcmko kµ i\w \S-Øn. It msn : Cu h jw BZy-Ip _m\ kzoi-cn Ip n-iƒ v hr ssx hnx-cww snbvxp. anj eokv AwK-߃ CS-h-I-bpsS {]txyi \ntbm-km w 9 awn- q Bcm-[\ \S-Øn. Nmcn n : anj thmbvkv {]Z in- n- p. B[p-\nI kaq-l-ønse siwn-iƒ, s]cp-am- -ioew F o hnj-b-ßfn skan-\m \S-Øn. koxm-au v : `h-\-\n Ωm-W-Øn\v 2500 cq]bpw tcmko-k-lm-bambn 5000 cq]bpw \ In. ZpIvdm\ Xncp-\m-fn-t\mSv A\p-_- n hn. txmam-«o-lm-bpss ]niv s]bn nwkv a cw \S-Øn. _lp. tpmjn A Ip n-i-fpss hf sb kw_- n v mkv \bn- p. Xcn-tbmSv : {]h Ø-\-ß-fpsS video clips, power point {]tbm-p-\- s -SpØn anj-\-dn-amsc IqSp-X t_m[-h-xv -cn- p. Ub-d-IvS-dpsS \ma-tl-xp-i-xn-cp-\mƒ BtLm-jn- p. im n-kncn : Km-b-I-kw-Lw, AƒØm-c-kwLw F n-h v ]cnioe\w \ In. ZpIvdm\ Xncp-\m-fn-t\mSv A\p-_- n v tzhm-e-bhpw ]cn-k-chpw hrøn-bm- n. hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-tfmsS Xncp-\mƒ BtLm-jn- p. ]\w- nd : tcmko-k-µ i-\w, `h-\-k-µ i\w F nh \S-Øn tcmkn-iƒ mbn {]m n- p. kmln-xy-k-amp DZvLm-S\w, hr ssx \ p-sim v \S-Øn. Iøq n : {]hr-øn-zn-\-ambn Pqsse 11 BN-cn v ]qt m \n Ωm- Whpw ]cn-kc ipno-i-c-whpw \S-Øn. Pqsse 12 {]m -\m-zn-\- am-bpw, D]-hm-k-Zn-\-ambpw BN-cn- p. kmln-xy-k-am-p-hpw, Iem-a cßfpw kwl-sn- n- p. inip-ae : P]-ame ssk\yw cq]o-i-cn- p. ]T-\-Øn\pw lmp-dn\pw kωm-\-߃ \ In. kmln-xy-a- cw \S-Øn. simf-h-b : k`m-hm Ø hmbn- p. Pqsse- amk-øn ]nd- mƒ BtLm-jn Ip n-iƒ v kωm-\-߃ hnx-cww snbvxp. sndp-im- q : PmK-cW {]m -\, P -Zn-\m-iw-k-Iƒ, ]pg-tbmc kwc- -Ww, kmln-xy-in-ev]-ime F nh \S-Øn. IqSmsX hkv{xti-j-c-whpw, \ntxym-]-tbmk km[-\-߃, acp v tij-c-ww F nh \S-Øn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

39 kvt\l-]q w sndp-]pjv] anj eo-kv, Cutim-bpsS CjvS-Øn-\-\p-k-cn- p {]h Ø-\-hp-ambn imj taje cq]x `mc-hm-ln-iƒ bm{x XpS-cp-I-bm-Wv. Ign h j-ß-fn {]h Ø-\-Ønepw Iem-a- - c-ønepw ap ]- n-bn \Ωƒ Xs bmbn-cp- p. ap h j-ß-fn \ap p In nb t\ -߃ v ImcWw sshzn-i-cp-ssbpw, k\y-kvxcp-ss-bpw, Aevam-b-cp-sSbpw ITn\ {]bxv\-am-wv. Cuh jhpw \aps m- n v {]h Øn mw {]m n mw ]cn-{i-an- mw. Iem-a- -cß-fn \ mbn Hcpßn ]s -Sp mw hnp-bn- mw... Aßs\ anj eo-kns {]h Ø-\-߃ IqSp-X A\p-{K-l-{]-Z-am- mw... F v kvt\l-tømss \nß-fpss kz w c nøv apxp-πm- cq]x P\-d sk{i- -dn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

40 Department of Youth Ministry LIFE Academy at Kelakam tif-iøv sk v tpmk^v CS-h-I-bpsS si n-s-øn Bcw- `n PSC Coaching sk -dn Bcw`-Ø-n 28 t] tncp-ibpw 43 hnzym n-iƒ mkn k n-ln-x-cm-hp-ibpw snbvxp. Bdp amksø ]cn-io-e\w Ign- -t mƒ 21 hnzym n-iƒ timgvkv ]q Øn-bm n. ]cn-io-e-\-øn-\mbn F mhn[ klm-b-ßfpw snbvxp-x sk v tpmk^v CS-h-I-hnImcn _lp. at\mpv IdptØ-SØv A \pw, tifiw sk -dns tim Un-t\- kn. su ^n acnb kn.-fw.kn, Np p v s^mtdm-\-bnse sshzn-i F n-hsc \µn-tbmss Hm p p. LIFE Training hnzym n-isf Civil Service taj-e-bn-te pw State National Tests Fgp-Xm-\p-ff ]cn-io-e-\-øn-\pambn Bcw-`n- n-cn- p LIFE Training - 24 hnzym n-iƒ kpo-h-ambn ]cn-io-e\w \SØn hcp- p.- F m c mw -i-\n-bm-gvn-i-fn-ep-amwv m p-iƒ \S- p- -Xv. Higher Educational Opportunity Programme am\- -hmsn cq]-x-bnse bph-p-\-߃ v D X]T\ kuicyw \evin Ahsc Bflo-b-cmbn klm-bn- m-\mbn Bcw-`n- n-cn- p- - kw-cw-`-øn 20 bp-h-p-\-߃ v hnhn[ timtf-pp-ifn {]th-i\w \evin klm-bn- p- p. ^m.- em tp _v ss]\p- Director, Department of Youth Ministry am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

41 si. kn. ssh. Fw. {]tnm-zn\n 2015 h\n-xm-kw-kaw si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]x bph-h-\n-x-iƒ mbn Hcp- nb h\n-xm-kw-kaw {]tnm-zn\n 2015 HmKÃv14 \v Zzm-cI ]mã-d sk -dn \SØs - p. kn. A\n v acnb CMC hn-\- {]XnjvT \S-Øn. cq]x sk{i- dn Ipamcn su ]pø If-Øn kzmk-x-hpw, -sshkv {]kn-u v Ipamcn k kn s]m -bn A y- -Xbpw hln- p. cq]x B\n-ta- d-h. kn. en km F^v. kn. kn. Bap-J-{]`mjWw \SØn. hb-\msv Fkv. ]n. APn-Xm-_oKw sf. ]n. Fkv. DXvLm-S\w \n -ln- p. cq]x {]kn-u v {io. kn_n ]me-aq- n, cq-]-xm -U-b-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p-, Akn. Ub-d-IvS dh. ^m. jnpp sf -c- m-\m-bn, -cq-]x kn Un-t v AwKw eb\ IWnbmw]Sn- F n-h Biwk-If n p. en n sim p-]p-c- tbmk-øn\v \µn-b n- p. si.kn.ssh.fw. s - kmaq-lni {]h Ø-\-߃ amxr-im- ]-c-am-sw v Fk.v]n. A-`n{]m-b-s - p. am\ -hmsn cq]-x-bnse hnhn[ {]tz-i-ß-fn \n mbn 400 bph-xniƒ {]tnm-zn-\n-bn ]s - Sp-Øp. MPT Act t`x-kxn hcp-øm-\p ti{µ-k m-cns Xocpam-\-Øn-s\-Xnsc {]tnm-zn\n {]Xn-tj[w Adn-bn- p. -Po-hs kwkv mcøn\p ]Icw ac-wkw-kv mcw hym]n- n m-\p- -Xocpam-\-Øn \n pw k m ]n hm-ßww F v A`y- n p. ticf A m-zan {]n kn- mƒ {ioaxn t{kkn Nn n-\m- n mkp- Iƒ \bn- p. B\na 2015 taje bqwn v Xe-ß-fn kwls-\sb \bn- p-sim- n-cn- p B\n-ta-t amcpss kwk-aw HmKÃv 14 i\n-bmgvn ZzmcI ]mãd sk -dn h v \S- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p- ZuXy-\n -l-w-sø-ip-dn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

42 kwkm-cn- p. {io. tpmkv ] Øv m v FSp-Øp. 50 B\n-ta-t gvkv ]s -Sp-Øp. taje Ub-d-IvtSgvkv B\n-ta-t gvkv kwkaw tajemxe-øn kwl-s-\sb \bn- p-sim- n-cn- p taje Ub-d-IvtSgvkv B\n-ta-t gvkv kwkaw REDDY- DIRECTORS & ANIMATORS MEET Pqsse 30 \v ZzmcI ]mã-d sk -dn h v si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m em ss]\p- -e- s bpw dh. ^m jnpp sf -c- m-\m-bn-e- -s bpw kn. en km F^v.kn.kn. bptsbpw t\xrxz-øn \S- p. Cu kwk-a-øn 12 t] ]s -Sp-Øp. Freedom Debate 2015 kzmx- y-zn-\-tøm-s-\p-_- n v bqwn- p-isf i n-s -Sp- ØpI kmaq-lni Ah-t_m[w bph-p-\-߃ krjvsn- pi F Dt±itØmsS si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]-x-bpss B`n-ap-Jy- Øn Freedom Debate 2015 sk v tacokv Imc- -a-e bqwn- n h v \S-Ø-s - p. Freedom Debate 2015 s timun-t\- -dmbn si.kn. ssh.fw. State Syndicate Member {io. _n_n snº- -c-bpw, hnjbm-h-x-cww si.kn.ssh.fw. cq]x {]knu v kp_n ]me-aq nepw \S-Øn. dh.^m. _npp Xpcp-tØ DXvLm-S\w \S- Øn. CML am\- -hmsn cq]xm Ub-d-IvS _lp. tpmtpm Nß\mw Xp -Øne \pw, si.kn.ssh.fw. cq]xm Akn. Ub-d-IvS _lp. jnpp sf -c- m-\m-bne \pw kωm-\-zm\w \S-Øn. 1 mw kωm\w Xcn-tbmSp bqwn pw 2 mw kωm\w simω-bmsv bqwn pw 3 mw kωm\w It msn bqwn pw t\sn. si.kn.ssh.fw. Imc- mae bpwn- n\pw dh.^m. _npp Xpcp-tØe \pw Freedom Debate 2015 hnp-b-i-c-am- n-xo Ø-Xn\v si.kn.ssh.fw. cq]xm IpSpw-_- Øns A`n-\-µ-\-߃ t]ƒ 2015 cq]x Iem-km-lnXy a -c-߃ (HIvtSm-_ 4, \hw-_ 10) 2015 kmln-xy-a- -c-߃ HIvtSm-_ 4 \v AXmXp tajem ti{µ-ß-fn h v\-s-ø-s Spw HIvtSm-_ 25 apºmbn kωm-\ lcmb kyjvsn-iƒ cq]xm ti{µ-øn FØn-t - -Xm-Wv. Iem-a- -c-߃ \hw-_ 10 \v \yqam kv timtf-pn h v cmhnse 9 \v Bcw-`n- p- p.- ta-j-e-iƒ ap Iq n a -c-߃ \SØn a -cm n-i-fpss enãv HIvtSm-_ 25 \v apºv si.kn.ssh.fw. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

43 Hm^o-kn FØn-t - -Xm-Wv. HIvtSm-_ 25 \v tijw e`n- p- h kzoi-cn- p- -X se AwK-Xz- en-ãn t]cn- m-ø-h v a -cn- m tbmky-x-bn-. hy n-kx C\-Øn Hcmƒ v ]c-am-h[n 3 Iem-a- -c߃ pw 3 cn-\m-a- -c-߃ pw ]s -Sp- p-hm A\p-hm-Z-ap- v. cpn-kvt{s-j ^okv 30 cq]-bmwv. hy n-kx C\-Øn sht sd Bh-iy-amWv. {Kq v C\-Øn Hmtcm hy n pw 30 cq]-bm-wv. kmlnxy a -c-øn\v {]txyi cpn-kvt{s-j ^okv D m-bn-cn- p- -X-. sk]v -_ 15 tijw AwK-Xz-enÃv ]pxp- p- -Xnt\m enãn t]cp tn p- -Xnt\m A\p-h-Zn- p- -X-. bph-km-y \ne-ºq-cn si.kn.ssh.fw. \neºq taj-e-bpss B`n-ap-Jy-Øn \SØnb 3 Znh-ksØ Iymºn 130 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. taje Ub-d-IvS dh. ^m. tpm_n ap m- p-im-hp- e \pw taje kan-xn pw aqte- msw CS-h-Imw-K-߃ pw {]txyiw A`n-\-µ-\- ߃. m p-iƒ v kpn-tam tn Ø-ebpw, CML cq]xm Ub-d- IvS -d-h.^m. tpmtpm Nß\mwXp -Øne \pw, si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh.^m. em tp _v ss]\p- -e- \pw t\xyxzw \evin. bph-p-\-zn\w txmam- p-nm-en txmam- p-nm-en h v \S-Ø-s bph-p-\-zn-\-øn si.kn. ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS dh. ^m. em tp _v ss]\p- e ms -Sp-Øp. 60 bph-p-\-߃ k n-ln-x-cm-bn-cp- p. hnimcn dh.^m tpm ]pxp- p-f-øn\pw kntã-gvkn\pw `mc-hm-ln-iƒ pw A`n- \-µ-\-߃ bqwn v hm Ø-Iƒ hmtfcn bqwn v bph-p-\ -Zn-\-tØm-S-\p-_- n v am\- -hmsn cq]xm si.kn. ssh.fw. s t\xr-xz-øn bqøv [am hmtfcn bqwn- n h v \SØn. 45 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. A t^m km-ω-bpss Xncp- m-fn-t\m-s-\p-_- n v ] nbpw ]cn-k-chpw bqwn v AwK-߃ hrøn-bm- n. A t^m km-ω-bpss \ma-[m-cn-iƒ v Xncp- m-fnt\m-s-\p-_- n v Biw-km-Im Upw a[p-chpw hnx-cww snbvxp h jsø am -tcj Xømdm n. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

44 hs- -\msv bqwn v bph-p-\-zn\w CS-h-I-bn BtLm-jn- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ub-d-IvS _lp-am-\-s em ss]\p- -e- Znhy-_-enb n- p-ibpw hn-\-k-tµiw \ Ip-Ibpw snbvxp.- In-S- p-tcm-kn- I-fm-bn-cp hsc bqwn v AwK-߃ kµ in v {]m n- p. ^ pti-j-c-wm w bqwn v AwK-߃ CS-h-I-bnse `h-\-߃ kµ in v B{In-km-[-\-߃ tij-cn- p. Np - p v bqwn v amk-ønse c mw i\n-bmgvnifn sk\ v IqSp-Ibpw B\n-ta- kn. \n Ωe Fkv.F v.s t\xrxz-øn {]m -\m- Iq- m-bva \S-ØpIbpw snbvxp. bqwn- n bph-p-\-zn-\m-tlmjw \S-Øn. bph-p-\ -B-flo-bX F -hn-j-bsø Bkv]-X-am n dh. ^m. tpmk^v sim w-i-f-øn ms -Sp-Øp. {]kvxpx kwk-a- Øn 250 Hmfw bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. It msn bqwn v temtkmkv ]T-\-in-_n-c-Øns `mk-ambn 150 t] v si.kn. ssh.fw. AwK-߃ Iznkv ]pkvxiw hnx-cww snbvxp. kup\y t\{x-nn-in m Iymºn-\p cpn-kvt{s-j ]q Øn-bm n. bph-p- \-kw-k-a-øn CS-h-I-bnse 250 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. hnbm- \n-zn-\-tøms-\p-_- n v bph-p-\-߃ HØp-tN v hnim-cn-b- s\bpw sim - -s\bpw BZ-cn- p. amkm-zysh- n-bm-gvn-bnse PmKc-W-{]m- -\bv pw hn-\-{]-tlm-j-w-øn\pw {io.- jmpn AS- mtømsv t\xrxzw \evin. 300 bph-p-\-߃ ]s -Sp-Øp. Zzmc-Ibn h v {]tnm-zn\n h\n-xm-kw-k-a-øn\v 12 t] ]s -Sp-Øp. ]pxp-t»cn bqwn v bph-p-\-zn\w BtLm-jn- p- -Xns `mk-ambn hn. I m\ at[y ImgvN-k-a Ww \SØn e`n XpI tzhm-e-b-\n Ωm-W-Øn- \mbn \evin. bph-p-\- sk-an-\m \SØn skan-\mdn\v dh.-^m. suman-\niv hf-sim-sn-bn t\xrxzw \ In. \ne-ºq bqwn v si.kn.ssh.fw. \ne-ºq bqwn v sk v txmakv Zn\w BtLm-jn- p. bph-p-\-zn-\m-tlmjw \SØn bph-p-\-߃ mbn Znhy-_-en-b n- p. dh. ^m. kmt m Aº-e-Ød bph-p-\-k-tµiw \evin. ]pxnb si.kn.ssh.fw. AwK-ßsf bqwn- nte v kzmkxw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

45 snbvxp. bph-p-\-߃ p-th n ]pxnb I Ω-]- -Xn-I-ƒ BhnjvI-cn- p. Np n-tbmsv bqwn v Np n-tbmsv bqwn v AwK-߃, {]-kn-u v Aa If-]p-cbpsS t\xr-xz-øn ] nbpw ]cn-k-chpw hrøn-bm- n. bph-p-\- Zn\w kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p. si.kn.ssh.fw. cq]xm Ubd-IvS dh.^m. em- ss]\p- -e- Znhy-_-en-b n- p-ibpw ktµiw \evip-ibpw bp\-p-\-߃ mbn m v FSp- p-ibpw snbvxp. AwK-߃ Hcp-an v CS-h-I-bnse F m `h-\-ßfpw kµ in p. t]mcq bqwn v CS-h-I-bnse bph-p-\-߃ Bflob \ho-i-c-w-øn `mkambn Ipº-km-cn- p-ibpw Bcm-[\bn ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. t]mcq CS-h-I-bn {]h Øn- p kvt\lm-ebw hr- -k-z-\- Øn hndip s]dp n ASp- n-sim-spøv Ahsc klm-bn- p. Np n-bm\ bqwn v bqwn v sk\ v IqSn Cu h jw \n -ln-t I Ω- ] Xn-I-sf-Ip-dn v N snbvxp. bph-p-\-zn\tøms-\p-_- n v _lp.- en-ivk A s t\xr-xz-øn Zn-hy-_-enbpw, bph-p-\- {]-k- n-sb-ip-dn v ktµ-ihpw \evin. dh. ^m. tpmkv Imhp- - e si.kn.ssh.fw. AwK-߃ CS-h-Ibv v \evip tkh-\- ßsf hne-a-xn- p-ibpw ]c-am-hxn \ a-iƒ kaq-l-øns \ bv p th n snø-w-sa v Blzm\w snøp-ibpw snbvxp. Iºyq, C s\ v F n-h-bn-ep A -X-aqew hnj-an- p km[m-c-w- m p-th n Hcp Help line Bcw-`n- p. Nmcn n bqwn v bph-p-\-zn\øn bqwn v AwK-߃ Znhy-_-en-bn ImgvNk-a Ww \S-Øp-Ibpw Imtdm-kqk {]m -\-Iƒ snm n {]m n- p-ibpw snbvxp. AXn-\p-tijw si.kn.ssh.fw. ]XmIbp-b Øn. amxm-]n-xm- -fpssbpw, kn.fw.f. s bpw skan-\mdn\v Bh-iy-amb klm-b-߃ snbvxp simsp-øp. Imhpw-aµw bqwn v bph-p-\-zn\w BtLm-jn- p. At -Zn-hkw si.kn.ssh.fw. bqwn v AwK-߃ hn. Ip m-\-bv pw, Km\-ip-{iq-jbv pw ImgvN-k-a -W-Øn-\pw t\xrxzw \evin. Ign 6 h j-ambn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

46 CShIbn Xf p InS- p Knco-jns\ kµ in- p-ibpw kmº- ØnI klmbw \evip-ibpw snbvxp. F m BZy-i-\n-bm-gvN-Ifn bqwn v sk\ pw BZy Rmb-dm-gvN-I-fn P\-d t_mun ao nkpw \SØn hcp- p. sh q n bqwn v bph-p-\-zn\tøms-\p-_- n v CS-h-I-bn bph-p-\- ߃ mbn {]txyiw Znhy-_-en-b n v {]m n p. Ub-d-IvS dh. ^m. spbvkv ]qx- p-gn-b t\mspw, B\n-ta- kn. tagvkntbm-sp-sam w bqwn v `mc-hm-ln-iƒ ]gq sk v amxyqkv hr k-z\w kµ in- p-ibpw \mev]-txmfw _Uvjo- p-ifpw tkm p- Ifpw \evip-ibpw Ah-tcmSv kulrzw ] p-h-bv p-ibpw snbvxp. -[ym\w IqSnb bqwn v AwK߃ p-th n _lp. Ub-d-IvS-d- follow up \evin. hm Up{]m -\-bnepw Xncp-ti-jn p {]bm-w- Ønepw Znhy-_-en-bnepw bph-p-\-߃ kpo-h-ambn ]s -Sp- p p. Hen-hp-ae bqwn v si.kn.ssh.fw. Hen-hp-ae bqwn v bph-p-\-zn\w BtLmjn- p.- bp-h-p-\-߃ mbn {io. kpn Nmen km A -Zn\ skan-\m \S-Øn. Iev - -bnse AK-Xn-a-µncw kµ in v 2500 cq] klmbw \evin. hn-\-hr- - \n Ωm-W-Øn klm-bn- p. F_n ap - n si.kn.ssh.fw. P\-d sk{i- dn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

47 IpSpw_ t{]jn-xxzw hnhm-l-øns\mcp- -am-bp timgvkv ZzmcI ]mã-d sk -dn BKÃv 2 apx 5 hsc \S timgvkn 83 t]cpw awn-aqfn ]mã-d sk -dn BKÃv 14 apx 17 hsc \S timgvkn 45 t]cpw ]s -Sp-Øp. timgvkns hnpb-øn-\mbn kl-i-cn F m -ssh-zni pw IpSpw_ t{]jnxxz Sow AwK-߃ pw \µn. ASpØ amk-ønse timgvkp-iƒ sk-]v w-_ 6 9 ]mã-d sk ZzmcI HIvtSm-_ 9 12 ]mã-d sk ZzmcI HIvtSm-_ ]mã-d sk ZzmcI ^manen At m-ã-te v s^mtdm\ Ub-d-IvS am, B\nta- gvkv, amxrthzn cq]xm FIvkn-Iyq- ohv-, hna kv IΩo-j sk{i- -dn-am, amxr-thzn tajem {]knu pam, cq]xm ^manen At m-ã-te v {]Xn-\n-[n-Iƒ, G-I-ÿ, F n-h-cpss kwbp- tbmkw ZzmcI ]mã-d sk -dn h v \v tn tbmk- Øn 35 AwK-߃ ]s -Sp-Øp. amxr-thzn cq]xm B\n-ta- kn.- Ir] SABS {]m \ \bn- p. cq]xm Ub-d-IvS _lp. amxyp s]cn-b- pdw A kzmkxw Biw-kn pibpw hnj-bm-h-x-cww \S-ØpIbpw snbvxp. tbmk-øn 8 tajem Ub-d-IvS amcpw 9 B\n-ta- amcpw ]s -Sp-Øp. XpS v hnhn[ hnj-b-߃ N snbvxp. amxr-th-zn-bpss ]pxnb \nb-am-hen cq]oi-cwsø pdn pw DtZym-K-ÿ-cmb ho -Ω-am-cp-sSbpw GI-ÿ-cp-sSbpw enãv Hmtcm imj-bn \n pw tij-cn v Ah-cpsS cq]-xm-xe kwkaw \S-Øp- -Xn-s\- - nbpw ]nxr-thzn Bc-w-`n p- -Xn-s\- p-dn pw N am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

48 snbvxp. F m-h jhpw ani imj, ta-je sxc-s -Sp v \SØp- Xv DNn-X-am-bn-cn pw F v Ub-d-IvSd am \n t±-in- p. sk]v w- _ amk-øn AwKXzw ]pxp- p- -Xn-t\- p-dn pw kmlnxya cw \SØp -Xn-s\- p-dn pw N snbvxp. kωm-\- q- ASp-Ø-h jhpw kwl-sn- n- m \n t±-i-ap- m-bn. Iem-aXvk-c߃ \S-Øp-tºmƒ \ne-hn-ep- m-bn-cp \ms-iw, ss nƒ Zriymh-X-cWw F nh Hgn-hm n ss nƒ kvizn v Ah-X-cn- n- m\pw Xocp-am-\n p. imj, taj-e, cq]x F n-hn-s-ß-fn Hcmƒ Xs {]kn-u- m-bm imj-bnepw taj-e-bnepw as mcmsf Is ØWsa pw Xocpam\n p. amxrthzn cq]xm {]knu v {ioaxn tamfn Icnº\m pgn \µnb n p. \µn kzmkxw Ign h jw XcntbmSv tajem UbdIvSdmbn kvxpxy l tkh\w snbvx _lp AKÃn tnºmeb \v lrzyamb \µn. ]pxpxmbn DØchmZnXzw Gs SpØncn p _lp kpn sim p]mdbv A \v kzmkxhpw hnpbmiwkifpw. ap h jßfn tajem B\nta amcmbncp dh kn. tpmbn tacn SABS (Np p v), dh kn. knkn acnb SH (It msn), kn. {Sok πmtøm w SH (I ] ), kn.knkn FCC (awnaqfn), kn. en k MSMI (KqU q ), kn. A en SKD (]øw] n) F nhsc \µntbmss Hm p p. tajem B\nta amcmbn DØchmZnXzw Gs Sp m k \kv ImWn {]nb kntãgvkn\v \µnbpw {]h Ø\ hnpbhpw Biwkn p p. ]pxnb tajem B\nta am kn. A\nen v SH (Np p v), kn. Pn m tpm v FCC (awnaqfn), kn. knknen amxyp MSMI (KqU q ), kn. spkv\ FCC (It msn), kn. en n ]pcbv SH (I ] ), kn. alnx SABS (]øw] n). kotdm-a-e-_m amxr-thzn kwÿm\ P\-d t_mun Pqsse 30 \v kotdm-a-e-_m amxr-thznbpss P\-d t_mun tbmkhpw ]pxnb \nb-am-hen {]Im-i-\hpw Beph ti{µ Hm^okn h v \S- p. _nj v am amxyp- B-\n- p-gn- m- n A\p{Kl {]`mjww \S-Øn. IpSpw_ Pohn-X-Øns XI -Iƒ Fßs\ am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

49 ]cn-l-cn mw? AXn AΩ-am {i n-t - Xv Fßs\? F v? F hnj-bsø Bkv]-Z-am n m p-ifpw N -Ifpw \S- p. am\- -hmsn cq]-xsb {]Xn-\n-[oI-cn v amxr-thzn cq]xm {]kn- U v {ioaxn tamfn Icn-º-\m- pgn, {ioaxn tdmkω amµw-i-cn (-Iu kn-e ), cq]xm B\n-ta- kn. Ir] SABS F n-h ]s - Sp-Øp. AwKXz \hoicww amxrthzn AwK߃ AhcpsS AwKXzw ]pxpt kabamwnxv. AwKXz \hoicww Ignbp {X sk]v _ amkøn Xs ]q Ønbm m imjm t\xrxzw Xm ]cysasp Wsa v A`y n p p. Hmtcm imjbnsebpw \nehnep AwKßfpsS enkv pw ]pxnb AwKßsf tn m Ds n AhcpsS t]cv, ho pt]cv, P\\XobXn F nhbmwv cq]xm Hm^okn G nt Xv. cpn-kvt{s-j ^okv 10/ cq]- bm-wv. AwKXzw ]pxp- n-bm am{xta `mc-hm-ln- ÿm-\-tø- p Xnc-s -Sp- nepw Iem kmlnxy a k-c-ß-fnepw ]s -Sp- m km[n- p. imjm tajem Xncs Sp piƒ F m imjifnepw `mchmlnifpss Xncs Sp v HIvtSm_ amkøn \SØn `mchmlnifpss enãv cq]xm ti{µøn XmaknbmsX G n Ww. tajem `mchmlnifpss Xncs Sp v \hw_ amkønemwv \StØ Xv. ani imj, taje ap h jßfntexp t]mse Cu h jhpw ani imjsbbpw tajesbbpw Xncs Sp p p. Ign h jsø am\zwvu߃ A\p-k-cn p Xs bmwv Cu h jhpw Xncs Sp v \SØpI. tajemxeøn CS-h-I-I-fn kµ i\w \SØn ani CShIbpsS t]cv HIvtSm_ Ahkm\tØmsS cq]xbn FØn Ww. tajem `mchmlniƒ C mcyøn {]txyiw {i n Wsa v Hm Ωn n p p. HIvtSm_ 2014 apx 2015 sk]v w_ 30 hscbp {]h Ø\Ime-amWv hnebncpøpi. h\nxiƒ mbp kmlnxy cn\m a c߃ Ign h jßfn \SØnbXp t]mse Cu h jhpw h\nxiƒ mbn amxrthznbpw cq]xm hna kv IΩoj\pw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

50 kwbp ambn kmlnxy cn\ma c߃ kwlsn n p p. a c߃ kab_ nxambn ]q Ønbm n tajebn H pw c pw ÿm\߃ t\sp hcpss cn\iƒ HIvtSm_ BZyhmcw cq]xbn FØn Ww. ka nx h jamwv cn-\-i-fpss ti{µ hnj-bw. a k-c-ß-fpss kabw H c awn- q hox-am-wv. a c C\ßfpw hnjbßfpw NphsS tn p p. D]-\ymkw : temisø DW Øm ; DW Øp- -h-cm-im. (D]\ymkw F v t]pv) IhnX : AW-bmØ Zo]-߃ (c p- t]-pv) IY : Xme- p-iƒ v ]d-bm-\p- Xv (\mep t]pv) Nn{X cn\ : Hcp ka nx ip{iqjm cwkw (Pe- m-b-øn\v Nm v t] -dns 1/4 `m-k-amwv D]-tbm-Kn-t - Xv) B\nta am v D]\ymk a cw ka nx h jtøms\p_ n v amxrthzn cq]xm B\nta am mbn D]\ymk a cw kwlsn n p p. (D]\ymkw F v t]pv Ihnbm ]m-sn- ) hnjbw: ka nx Pohn-Xhpw Imem-\p-kr-X-amb am -ßfpw (a -c-øn ]s -Sp- p- -h-cpss t]cpw CS-h-Ibpw t] dn Fgp-X-cp-Xv. ^mƒkv \º \ In Fgp-Xn- p-i.) I taje BKÃv 2 \v I Uot]mƒ kviqfn h v tajem FIvknIyq ohpw B\ntat gvkv kwkahpw \S p. tajem UbdIvS _lp. txmakv ]cp t\men A cq]xm \n t±i߃ hnizoicn p. Pq_nen BtLmjn p A \v {]knu v tdmkω amµw cn Biwkbpw D]lmchpw \ In. cq]xm Iq hn imjisf A\ptamZn pibpw hn imjiƒ p t{]m kml\ kωm\w \ IpIbpw snbvxp. I {] Pqsse 10 \v tbmkw tn p. UbdIvSd \v Xncp\mƒ awkf߃ Biwkn p. sh nbmgv Ifnse ss nƒ hmb-\-b v AΩam t\xrxzw \ In hcp p. kwls\tbmsv tn v kzm{ibkwl߃ \ coxnbn {]h Øn p p. KqU q tajebn ]pxnb `mchmlnisf Xncs Sp p Xn\mbn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

51 Pqsse 22 \v Acpƒ\nebw ] nbn tn tbmk-øn h v tajem tpm. sk{i dnbmbn {ioaxn \o\ ]Sn msdapdn Xncs Sp s p. sh q n CShIbn 1 mw XobXn apx Bcw`n A t^m km ΩbpsS Xncptijn v {]bm-w-øn\pw {]m \bv pw AΩ-am t\xrxzw \ In. Hcp ZnhksØ s\mth\ amxrthzn Gs SpØv \SØn. 18 mw XobXn AΩam kvt\lxocw ip{iqjbn ]s Sp pibpw kamlcn ]nsnbcn \ IpIbpw snbvxp. 21 \v sim nbqcn \S amxrthzn FIvkn yq nhv ao nwkn 26 AΩam ]s SpØp. Henhpae ZpIvdm\ Xncp\mfnt\mS\p_ n v t\ ` Ww D m n \ In. 2 ]mhs IpSpw_߃ v Acn \ In. I mc`h kµ in v elp` Whpw kw`mh\bpw \ In. Hcp Ip nbpss hnzym`ymkøn\mbn 8500/- cq] \ In. imj UbdIvSd \v \matlxpixncp\mƒ BiwkIƒ t\ p. hn.a t^m km ΩbpsS Xncp\mƒ Zn\w t\ ` Ww \ In. F m Znhkhpw P]ame snm n azy]m\niƒ pw ka nx pw th n {]m n p p. Ipdpºme BKÃv 1 mw XobXn amxrthznbpss t\xrxzøn CShIbnse F m AΩam pambn Hcp skan\m kwlsn n p. axt_m[\ m n ]Tn p F m Ip nifpssbpw AΩam k nlnxcmbncp p. B[p\nI IpSpw_w t\cnsp sh phnfniƒ F hnjbsø Bkv]Zam n cq]xm dntkmgvkv Sow AwKw {ioaxn t{kkn Nn n\ n n mkv \bn p. _lp. aømbn A kzmkxw Biwkn p. taje B\nta kn. B kn tpmkv \µn ]d p. Cu CShIbnse Hcp Iym k tcmkn v amxrthzn AwK߃ klmbw \ In. Imhpaµw amxrthzn AwK߃ ka nx pth n P]-ame snm n {]m n p p. 20 \v `mchmlnifpw IpSpw_mwKßfpw tn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

52 Xf v InS p Hcp tcmkn v th n {]m n p. temtkmkn\v Hcp ambn hn\]co \SØn. hn.a t^m kmωbpss Xncp\mƒ BtLmjn p. hn. A t^m k hm Unse AΩam Imgv ka n pibpw Xncp\mfn\v F mh pw DÆnb w \ IpIbpw snbvxp. \Shb Pqsse 5 \v tbmkw tn p. hnhn[ {]h Ø\ßsf hnebncpøpibpw N \S-Øp-Ibpw snbvxp. CShIbnse apgph hm UpIsfbpw Ipdnbn v {]m n m simspøp. ^m.- amxyp s]cn-b- pdw Ub-d-IvS, IpSpw-_-t{]-jn-XXzw ^m. tpmjn a - p-t Atkm-kn-tb v Ub-d-IvS, IpSpw-_-t{]-jn-XXzw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

53 kotbm hm Ø-Iƒ tkmw ao nwkv kotbm ip{iq-j-i-cpss [ym\-k-am-]-\- Zn-hkw ( \v) 2 awn-tbmss _lp. Ub-d-IvS-d- s t\xr-xz-øn tkmw ao nwkv Bcw-`n- p. ]c-kv]c kvt\l-iq- mbva i n-s -Sp-Øp-hm, Ipd-hn-s\- mƒ a p- -h-cpss \ -Im-Wp-hm \ ]d-bp-hm {i n- -W-sa- pw, Bflm-hn sszh-km- n[yw A\p-`-hn v kvxpxn v {]m n- -W-sa- p-ap Nn -Iƒ A ] p-h- p. kotbms `mhn-ip-{iq-j-sb- p-dn v N \SØn 4 awn-tbmss ao nwkv Ahkm- \n- n v BZy-i\n Hcp- -ip-{iq-j-iƒ mbn F m-hcpw t]mbn. PmK-cW {]m \ kotbm PmK-cW {]m \ 6.30 \v P]-am-e-tbmsS Bcw- `n- p. hn.-ip _m\ A n v hn-\-k-tµiw \ I-s - p. 12 awnhscbp PmK-cW {]m -\-bv p-tijw F m-hcpw hn{i-a-øn- \mbn ]ncn- p. BZy-i\n GI-Zn\ I sh j {]`m-x-ønse {]m \m ip{iq-j-iƒ 6 awn-tbmss Bcw- `n- p. P]-am-e {]Z- n-ww, sh -cn v F n-h-bv p-tijw Hcp- ip-{iq-j-iƒ \S-Øn. k{], P]-am-e, kvxpxn v F n-hbv p tijw _lp. tpm ]pxp- pfw A I sh j\v t\xrxzw \ In. ^m. amxyp- aq-tø-s-øv, ^m. tkmwn hmg-im- v, ^m. ssa n hst -ap-f- -\m, ^m. tpmtpm Nß-\mw-Xp- w, ^m. tpmk^v s\ n- m v F o hµy-ssh-zn-i _lp. tpmw- -t\m-ssm w klip{iq-j-i-cm-bn. I sh j\v Ipº-km-cn- n- p-hm 12 sshzn- I k n-ln-x-cm-bn-cp- p. A\p-`-h-km- yw, kujym-cm-[-\, kv]ncn- sjb-dnwkv F n-h-bv p-tijw sszh-p\w hosp-i-fn-tebv v as-ßn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

54 ip{iq-j-i-cpss [ym\w ""Bsc-bmWv Rm Ab-bv p-i. BcmWv \ap- p-th n t]mipi? At mƒ Rm ]d- p. CXm Rm, Fs Abbv pi'' (Giø 6/8). kotbm Sow AwK-߃ p-th- n-bp [ym\w Pqsse 26 apx 31 hsc si.-f-kv.-sn. sshkv snb am {_Z ]n.-hn. AK-Ãns (C-Sp n X - ) t\xr-xz-øn kotbm [ym\-ti-{µ-øn h v \S-Ø-s - p. si.- F-kv.- Sn. snb am dh.^m. sk_m-ãy Idp-I- - n, dh.^m. h Kokv ap - OFM Cap kn. spkven MSMI F n-h hn\w ] p-h- p. 89 t] [ym\-øn kw_- n v A`n-tjIw kzoi-cn- p. Zº-Xo-Iq- mbva c mw-i\n Zº-Xo-Iq- mbva 10 awn v P]-am-e-tbmsS Bcw- `n- p. tlmfn-{sn-\n n k`mw-k-amb ^m. spbvk simfw-] n Cu Zn\-Ønse ip{iq-j-iƒ \bn- p. ""Ft mgpw kt m-j-tømss Ccn p-hn. CS-hn-SmsX {]m n- p-hn. F m Imcy-߃ pw \µn {]Im-in- n- p-hn '' (1- sxk. 5/16) Cu hn-\-øns ASnÿm-\-Øn hn\w hymjym-\n v A ktµiw \ In. bph-p-\-zn\w c mw- sh- n-bmgvn Pokkv bqøv Hcp-an v 12 awn-hsc PmK-cW {]m \ \S-Øn. c mw- i-\n-bmgvn cmhnse bph-p-\- ߃ {]m n v Hcpßn Ub-d-IvS dh.-^m. tkmwn hmg-im- ns t\xr-xz-øn ip{iq-j-iƒ Bcw-`n- p. hn.-ip _m-\, Bcm-[-\, Praise & Worship, sjb-dnwkv F n-h-bv p-tijw 3.30 \v ip{iq-j-iƒ Ahkm-\n- n- p. c mw-i\n kv]ncn- sjb-dnwkv (Iu kn-enw-kv) HmKÃv 7 mw XobXn Bflob ip{iq-j-i Hcp-an v {]m n v Hcp-ßp-Ibpw ]ns -Zn-hkw 92 t] v kv]ncn- sjb-dnwkv simspøv Bflo-bhpw am\-kn-i-hp-amb {]Xo- -bn-tebv pw hnizmk-ø-ntebv pw \bn- p-ibpw snbvxp. Xqhm-\ok Iq mbva tbip-hns\ A\p-K-an- p kv{xoi-fpss Iq mbva c mw-sh n kotbm Nm -en h v \S- p. hn.-ip _m-\, Ipºkm-cw, Bcm-[\ F n-h-bv p-tijw D -I-gn v 3 awn-hsc {ioaxn F kn Ipf-Øn- hn\w ] p-h v ip{iq-j-isc DW p- -h-cm- n. 38 t] Iq m-bva-bn ]s -Sp-Øp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

55 kntã-gvkns {]m -\m-zn\w am\- -hmsn cq]-x-bn tkh\w snøp kntã-gvkn\p th n am{x-ap {]m -\m-zn\w HmKÃv amkw 22- \v \S-Ø-s - p. _lp. tkmwn hmg-im v A [ym\-nn- -Iƒ ] p-h- p. P]-ame, hn.-ip _m-\, Bcm-[-\, kv]ncn- z sjb-dnwkv F nh D m-bn-cp- p. {]m -\m-zn-\-øn 30 kntãgvkv ]s -Sp-Øp. ASpØ {]m -\m-zn\w sk]v w-_ 19- \v i\n-bm-gvn. kntbm sk]v w-_ amk-øn sk]v w-_ 4 tkmw ao nwkv sk]v w-_ 5 BZy-i\n GI-Zn\ I sh j sk]v w-_ 12 c mw-i\n Zº-Xo-Iq- mbva bph-p-\-zn\w kv]ncn- sjb-dnwkv sk]v w-_ 18 aq mw- sh n PmK-cW {]m \ sk]v w-_ 19 aq mw i\n kntã-gvkns {]m -\m-zn\w sk]v w-_ 26 \memw i\n kujy-zn\w sk]v w-_ 27 HIvtSm-_ 1 B -cni kujy-[ym\w ^m.- amxyp aqtø-søv Ub-d-IvS, kotbm kn.-b.kn. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

56 hn sk v Un t]mƒ skmssk n I Øm-hn kvt\l-ap hn sk jy ktlm-z-c-ßsf... ""a\p-jy \nß-fpss k {]-h Øn-Iƒ I v, kz ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- s '' sk]v w-_ amkw hn sk jy {]h Ø-I v G hpw al-xz-]q Æ-amb amk-am-w-t m. sk]v w-_ 5 hmgvø-s az sxtc-k, sk]v w-_ 8 ]cn-ip I\y-Im-a-dn-b-Øns P\-\-Xn-cp- \mƒ, sk]v w-_ 9 \ΩpsS kwl-s-\-bpss ÿm]-i-\mb hmgvøs s{^u-dniv Hmkm-\m-ans Xncp-\mƒ, sk]v w-_ 27 kwl-s- \-bpss kz ob a y-ÿ-\mb hn. hn sk v Unt]mƒ Xncp-\mƒ. sk]v w-_ 9 mw XobXn hn sk jy {]h Ø-I Ahch-cpsS CS-h-I-I-fn Znhy-_-en-bn ]s -SpØv temi-sa-ºm- Sp-ap ]mh-s - -h-tcbpw bmx-\-iƒ A\p-`-hn- p- -h-tcbpw ka n v AhcpsS t a-øn\pw kujy-øn\pw th n {]m n- -W-sa v {]txyiw Hm Ωn- n- p- p. IqSmsX Bflo-tbm-]-tZ-jvSm- -fpss km n- y-øn ZØp-Ip-Spw-_-߃ v ` -W-In v hnxcww snøm-\p {Iao-I-c-W-߃ snø-w-sa v Xmev]-cy-s -Sp- p. sk]v w-_ 27- mw XobXn \ΩpsS kwl-s-\-bpss {]h Ø-\- ߃ im o-i-cn- p- -Xn\v th n {]txyiw {]m n- -W-sa v Hm Ωn n p p. knkn tbmkw 2015 BKÃv 8 mw XobXn knkn {]kn-u v {_Z txmakv amß A[y- -\mbn knkn Bflo-tbm-]-tZ-jvSmhv _lp. dh.- ^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- km n- y-øn Hmkm-\mw-`-h-\n sh v knkn tbmkw tn p. knkn tbmk-øn Bflo-tbm-]-tZ-jvSmhv _lp. dh.-^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- Xs ktµ-i-øn hn sk jy am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

57 {]h Ø\w a p- -h-bn \n pw thdn- p- -h-bm-sw pw BI-bm Hmtcm hn sk jy {]h Ø-Icpw ""`qan-bpss D pw temi-øns {]Im-ihpw'' Bbn amd-w-sa pw Du n]d- p. {_Z txmakv amß Xs A y ktµ-i-øn \nehn Hmkm\mw `h t\cn-sp {]Xn-k- n-isf hnh-cn- p-sim v Ahsb XcWw snøp- -Xn-\p D]m-[n-I-sf- p-dn v Bcm- psim v Xocp-am-\-ß-fn F{Xbpw s]s v \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- m \n t±-in- p. Xocp-am-\-߃ 1. F m tim ^-d kv AwK-ßfpw Hcp Znhkw Hcp cq] hoxw Hmkm\mw `h ^ n-tebv v kzcq-]n- m\pw amk-øn Hcn- Cu XpI Gkn {]kn-u vam IeIvSv snbvxv knknbn hogvn-iq-smsx FØn-t - -Xp-am-Wv. 2. tim ^-d kv Xe-Øn (]-Xn-\m-bn-cw) cq] kzcq-]n v Gkn aptj\ 2015 HIvtSm-_ 30- mw Xob-Xn v apºmbn knknbn FØn- p-i. 3. Gkn Xe-Øn 2015 HIvtSm-_ amk-øn Hmkm\mw`h ^ n-tebv v If-Ivj snbvxv knkn-bn FØn- p-i. 4. sk v hn sk v Un t]mƒ skmssk n AwK-ß-fpsS `h-\- ß-fn Zimw-i-s] n (awn t_mivkv) sh p-i. ka-b-_- n-xambn Xpd v AXXv Gkn aptj\ knkn-bn FØn- p-i sk]v w-_ 27- mw XobXn sk v hn sk v Un t]mfns Xncp-\mƒ Zn\-Øn {]txyi cl-ky-]n-cnhv FSpØv Hmkm\mw `h ^ n-te v knkn-bn FØn- p-i. \ne-hn-ep kmº-øni {]Xn-k n XcWw snøm ASnb c \S-]Sn FSp- m A v AwKIΩn n cq]o-i-cn- p. 1. {_Z tpmwn ]m m\n I ho-\ 2. {_Z tpm F bp. am\- -hmsn Gkn {]kn-u v 3. {_Z Pn kv Fw ta knkn sshkv {]kn-u v 4. {_Z jmp amã knkn sk{i- dn 5. {_Z {^m kokv ]pen-t m- n _tøcn Gkn {]kn-u v t\xrxz ]cn-io-e\ Iymºv t\xrxz ]cn-io-e-\-iymºv G hpw kpk-ahpw kpxm-cy-hp-ambn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

58 v v v v v v v v v v v v v v v v v v kwl-sn- n- p- -Xn\v Xmsg ]d-bp Xob-Xn-I-fn {Iao-I-cn- n-cn- p- p. 1) sk]v w-_ 5 KqU- q, awn-aq-fn, \ne-ºq Gkn-bnse AwK-߃ v awn-aq-fn-bn sh v. 2) sk]v w-_ 21 It m-sn, sim n-bq, am\- -hm-sn, ]ø-º- n, txmwn- m, Xcn-tbm-Sv, \S-h-b Gkn-bnse AwK-߃ v Hmkm-\mw-`-h-\n sh v 3) HIvtSm-_ 2 _tø-cn, Iev]-, ]msn- n-d, ]p - n, hmgh, Np - -c Gkn-bnse AwK-߃ v Hmkm-\mw -`-h-\n sh v. Hmkm-\mw-`-h cm{xn-tk-h\w _tøcn Gkn sk PqUv aqe- mhv tacn amxm aqe- mhv sk tacokv _tøcn sk tacokv IS amsv sk A t^m k _tøcn sk am n Aº-e-h-b sk B Wn hmticn sk tacokv I {] sk tacokv txmam- p-nm sk tpm Pv Nn{X-Kncn sk B Wn ]gq ^mønaamx Ip -emsn sk {^m kokv A okn Np n-tbmsv sk tpm Pv I p-ap v ^møn-a-amxm Iøq n sk tpmk^v hs- -\msv Np - c Gkn sk tacokv Np - c sk tpmk^v Np - c sk tacokv Acn-t ae sk txmakv Acn-t ae sk tpm Pv Np n-bm\ am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

59 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v sk A t^m k Np n-bm\ sk sk_m-ãy hnf-ºp-i w sk tacokv IWn-bm-º sk tacokv ]d-fn- p v hm. az sx-tck hnf-ºp-i w sk PqUv Ipdp-ºm-e-t m It msn Gkn sk txmakv Zo]vXn-Kncn sk A t^m k Zo]vXn-Kncn sk txmakv ht msv Hmkm-\mw-`-h kµ i\w hmg-h Gkn sk tpmk^v _mte-ip-kncn sk {^m kokv Akokn ao\-ßmsn Aa-tem- h amx hmg-h sk suman-\niv kmthym hmg-h sk tpm Pv simf-h-b sk tpmk^v sxt\cn sk tacokv sxt\cn sk sk_m-ãy hmg-h {InkvXp-cmPv IcWn _tøcn Gkn sk PqUv aqe- mhv tacn amxm aqe- mhv sk tacokv _tøcn sk tacokv IS amsv sk A t^m k _tøcn sk am n Aº-e-h-b sk B Wn hmticn Hmkm-\mw-`-h ^ n-tebv v Bflm -amb kw`m-h-\-iƒ F m hn sk jy {]h Ø-I-cn \n pw DZm-c-a-Xn-I-fn \n pw {]Xo- n- p- p. Hmkm\mw`h ^ n-te v t\cn v kw`m-h-\-iƒ \ Ip-hm Xmev]-cy-ap- -h Xmsg simsp-øn-cn- p A u v \º-dn-tebv v t\cn v Ab-bv pi: am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

60 ticf {KmaoW _m v, \S-h-b : A u v \º : IFSC : KLGB F m AwK-ßfpw Ah-c-h-cpsS CS-hI hnim-cn-b- - m-cpss \n t±-i-߃ kzoi-cn- p-sim v CS-h-I-bn \S- p hnhm-lmzn I Ω-ß-fn ]s -SpØv kw`m-h-\-iƒ Btcmcpw C mø AK-Xn- Iƒ v th n kzoi-cn v FØn- p-hm {i n- p-at m! F m-h pw Hcn- qsn F m-hn[ `mhp-i-ßfpw t\ psim v {]m -\-tbmss {_Z Fw. -kn.- txm-akv amß kn.-kn. {]kn-u v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

61 kmaq-ly- tk-h-\-cwkw (WSSS) ssph- km- y-]{x e`yxm ] Xn ] -Xn-bpsS `mk-ambn Pqsse- am-k-øn ]pxp-xmbn 523 t]sc ssph-ir-jn-bn tn m km[n- p. Pqsse amk-øn ] -Xn-bpsS `mk-ambn I j-i v skan-\m-dp-iƒ \ Ip-I-bp- mbn. AXn {][m-\-ambpw ssph k n-^n-t -j, Im n, Ipcpa-fIv ]cn-]m-e\w F o hnj-b-ß-sf- p-dn v I j-i v hni-zamb mkp-iƒ \ Im km[n- p. IqSmsX sk]v w-_, HIvtSm- _ amk-ß-fn \S- m-\n-cn- p C kvs]- s `mk-ambn Ct - W C kvs]- \S-Øp- -Xn-\m-h-iy-amb {Iao-I-c-W-߃ \SØp-I-bp- m-bn. I j-i-cpss CS-bn \n pw Xnc-s -SpØ {]Xn-\n-[n-I-fmWv C kvs]- \S-Øp- -Xv. AtXm-sSm w ASpØ h j-tø- p {]Xo- nx D - -ß-fpsS IWs - Sp pw \SØp-I-bp- m-bn. thm^ hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss ssphs^b t{suv I ji kwl-s-\-bmb WSSS Hm Km-\nIv ^m tagvkv s^b t{suv Atkm-kn-tb-j (thm-^) Pqsse amk-ønse {]h Ø-\-߃. saº jn v hnx-cww 2015 Pqsse amk-øn 5229 I j-i v thm^-bn AwKXzw \ In I ji AwK-ß-fp- m-bn-cp kwl-s-\- bn 7906 AwK-ß-fp Gjy-bnse G hpw henb ssph-s^-b t{suv I ji kwl-s-\-bmbn amdp- -Xn\v km[n- p. ^vtfmtk v HmUn v Pqsse amkw 29 apx BKÃv 1 mw XobXn hsc ^vtfmtk v _mw q-cn \n p HmUn-t gvkv ]cn-tim-[-\-iƒ \SØn. kwl-s-\-bpss {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

62 ^vtfmtk n \n pw {io. kqcpv ]fl-\m-` hcn-ibpw I ji tbmk-ß-fn ]s -Sp- p-ibpw {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp-ibpw snbvxp. HmUn pambn _ -s p \S {]h Ø-\-߃ v thm^ timun-t\- {io. hn\ojv amxyp, {io. jmpn IpS- - n-d, {ioaxn Aºnfn si.-kn., Ipamcn cay hn.-sp., {ioaxn kpp tpmbn, {io. s_ n tkhy, {io. F tzm ]n. F n-h t\xrxzw \ In. HmUn- ns `mk-ambn I j-i- tbm-k-߃ txmam- p-nm, ]gq, Nocm, kpc-`n-i-h-e, I_-\n-Kn-cn, F p-a-µw F o `mk-ß-fn kwl-sn- n- p-i-bp- m-bn. tbmk-ß-fn I j-i-cpss kl-i-cww Dd- p-h-cp-øm km[n- p. CXn-\mbn {ioaxn Pm kn sp k, {ioaxn joe F n-h t\xrxzw \ Ip-I-bp- m-bn. am - nwkv hn`mkw ssph- -s^-b t{suv DXv]- -ß-fpsS DXv]m-Z-\hpw hn]-w- \hpw t{]m m-ln- n- p hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss hn]-w\ hn`m-k-øn\v Pqsse amk-øn C -en, P Ω-\n, knwk- q, Hmkvt{S-en-b, s\x em Uv, {_n, s_ Pn-bw, {^m kv F o cmpy-ß-fn-tebv v ssph DXv]- -ß-fmb Im n, Ipcp-ap-f-Iv, a ƒ, hm\n-e, Np v, Idp-I- F nh Ib- p-axn snøm km[n- p. ^m.- tpm Nqc- p-g-bn Ub-d-IvS, WSSS ssph-irjn, A\p-_- -ta-j-e-iƒ ssph-irjn hym]\ ] -Xnbv pw A\p-_ taj-e-iƒ pw {]txyi kwhn-[m\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk n \S- n-em- n-h-cp ssph-irjn hym]\ ] -Xnbv pw A\p-_ taj-e-iƒ pw IqSp- X {i bpw {]h Ø\ kzm{ yhpw e`n- p- -Xn-\mbn A`n-hµy ]nxmhv _lp. tpm Nqc- p-g-bn-e- s\ ssph-irjn hym]\ ] Xnbp-sSbpw A\p-_ taj-e-i-fpssbpw Ub-d-IvS-dmbn \nb-an- p. A C\n apx ]q Æ-ambpw Cu taj-e-iƒ m-bn-cn pw t\xrxzw \ Ip-I. H -b-ßm-sn-bn ]pxp-xmbn {]h Ø\w Bcw`n _tbm-hn At{Km t{]mk-knwkv sk -dn \n m-bncn pw tpmw- {]h Ø-\-߃ GtIm-]n- n- p-i. Ign \mep-h j-ambn WSSS s tpmbn v Ub-d-IvS-dm-bncp _lp. _ntpm Idp-I- n A s\ WSSS s Ub-d-IvS-dmbpw am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

63 A`n-hµy tpmkv ]nxmhv \nb-an- p. H w _lp-am-\-s kn_n sndptxm- ne WSSS s Atkm-kn-tb v Ub-d-IvS-dmbpw Npa-Xe-tb- p. ]ªnIv dnte- Hm^o-k hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss ]ªnIv dnte Hm^o-k-dmbn {io. ]n.-f. tpmkns\ \nb-an- p. WSSS s A\p-_ {]ÿm-\-ß-fmb _tbm-hn At{Km t{]mk-knwkv sk, IΩyq-Wn n tduntbm tãj, tduntbm ams men F nh-bp-ssbpw ]n.-b.-h. Bbn {io. ]n.-f. tpmkv {]h Øn- p- - XmWv. \_m Uv ka{k BZn-hmkn hni-k-\-]- Xn \_m Uns kmº-øni klm-b-tømss hb-\msv tkmjy k okv skmssk n sxm \msv {Kma-]- m-b-øn \S- n-em- n-h-cp ka{k BZn-hmkn hni-k\ ] Xn {]h Ø-\- ߃ hne-bn-cp-øp- -Xn\v \_m Uv Sow AwK-߃ kµ i\w \SØn. 2 Znh-k-ß-fn-embn \S kµ i-\-øn hnhn[ timf-\n- Iƒ kµ in- p-i-bpw, tcj-iƒ ]cn-tim-[n- p-ibpw, hnt Pv πm\nwkv IΩn n AwK-ß-fp-ambn N \S-Øp-Ibpw snbvxp. \_m Uv su]yq n P\-d amt\-p {io. atl-jv, amt\-p {ioaxn Pnj, Pn m at\-p {io. F.-F-kv. kpn-ip-am F n-h kwl- Øn D m-bn-cp- p. t{]m{kmw Hm^o-k {io. tpmkv ]n.-f., ss_pp sfk-iv, s_ n \ºpt»cn, _nµp, ex, jmpp tam F n-h t\xrxzw \ In. \_m Uv ka-{k-\o ØS hni-k\ ] Xn hb-\msv tkmjy k okv skmssk n sxm \msv {Kma- ]- m-b-øn Ign 5 h j-tøm-f-ambn \SØn h n-cp ka{k \o ØS hni-k\ ] Xn {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn timgn-t msv sk t^m hm dntkmgvkv ssuh-e- vsa v & amt\-pvsa nse imkv{x- a n-ebw \o ØS {]tz-iøv kµ i\w \S-Øn. Sow AwK-߃ hnhn[ \n ΩmW {]h Ø-\- ߃ ]cn-tim-[n- p-ibpw \o Ø-S-k-aq-lw, \o ØS IΩ n AwK߃ F n-h-cp-ambn N \S-Øp-I-bpw, tcj-iƒ ]cn-tim-[n- p- Ibpw snbvxp. WSSS t{]m{kmw Hm^o-k {io. tpmkv ]n.-f., jmpptam, sh, kxojv N{µ F n-h t\xrxzw \ In. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

64 \bn tdmjv\n ]cn-io-e\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk n ti{µ-\yq-\-] t a hip- p-ambn kl-i-cn v \S- n-em- nb \bn tdmjv\n ]cnioe\ ]cn-]msn hne-bn-cp-øp- -Xn-\mbn kwÿm\ s{]mpivsv Hm^o-k {io. dlva-øp WSSS kµ in- p. WSSS \S- n-em- nb \bn tdmjv\n ]cn-io-e\w hcpw h j-ß-fn-te pw hym]n- n pw F v At±lw Dd p \ In. ]s -SpØp ticf tkmjy k okv t^mdw tic-f-ønse apgp-h cq]xm tkmjy k okv skmssk- n-i-fnepw \S- n-em- p-hm Dt±-in- p "Ip n-i-fpss Ah-Imi kwc- Ww' F ] -Xn-bpambn _ -s Btem-N\ tbmk-øn WSSS t{]m{kmw Hm^o-k tpmkv ]n.-f. ]s -Sp-Øp. ticf tkmjy k okv t^mdw timgn-t msv Poh-\-bn sh p \S-Ønb ] Xn cq]o-i-cw tbmk-øn WSSS Ub-d-IvS ^m. _ntpm Idp-I- - n, t{]m{kmw Hm^o-k tpmkv ]n.-f. F nh ]s -Sp-Øp. P\-Iob kwlm-s\w hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bpss Iogn tkmjy sh s^-b skmssk- n, h\nx kzm{i-b-kw-l-߃ F nh Imcy- -a-ambn {]h Øn- p-h-cp- p. Pqsse amk-øn ] Xn hni-zo-i-cw tbmk-߃ Im n-c-ßm-sv, BSn-s m- n, Fcnb n F n-hn-s-ß-fn \S-Øp-Ibpw 70 Bfp-Iƒ ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. ASn-ÿm\ {Kq p-isf i n-s -Sp-Øp- -Xn sk{i- -dn-am-cp-ssbpw CDO amcp-ssbpw tbmk-߃ bym-{iaw Pqsse 8, Pqsse 20 Xob-Xn-I-fn WSSS h v \S-Øp-Ibpw AXn kn. B\n ""kv{skv amt\-pvsa ns\''ipdn v mkp \ Ip- Ibpw snbvxp. WSSS ]pxn-b-xmbn Bcw-`n DDUGKY kap- Xn ] Xn F n-h-sb-ip-dn v hni-zoi-cn- p-i-bpw, hnhn[ bqwn- p-i-fn tkm v, tkm p - -߃ F nh \n Ωn- p- -Xn {]mtbm-kni ]cn-ioe\w \S-Øp- Xv kv{xoisf kzbw ]cym-]vx-am- p- -Xn\v IqSp- X klm-b-i-c-am-ip- p. hcp-am\ h -I-]-cn-]m-Sn-Iƒ mbn 6 t{]mp-ivsp-iƒ hnhn[ _m p-i-fn ka n- p-ibpw AXn-eqsS 10 e -Øne-[nIw cq] hmbv]-bmbn e`n- p-ibpw snbvxp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

65 hnim-kv]o-unb ae-bmfw hnim-kv]o-unb P\-ß-fpsS hni-k-\-øn\v Adnhpw tkh- \-ßfpw \ Ip-hm tzio-b-xe XmXv]-cy-Øns `mk-ambn `mc-xk m hni-kn- n-s -Sp-Ø-Xm-Wv. hnimkv ]ounb ae-bmfw t]m en ]pxn-b-xmbn IqSp-X t]pp-iƒ Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. hnimkv ]ounb ae-bm-fhpw IΩyq-Wn n tduntbm ams menbpw kwbp- -ambn hnzym n-i-fpss CS-bn tzi-kvt\lw hf Øp- -Xns `mk-ambn "tzi-`- n-km\' a cw kwl-sn- n- p. 20 Hmfw Soap-Iƒ ]s -Sp-Øp. Hh kv hnzym-a-µn _tøcn H mw ÿm\hpw, I Un t]mƒ ]ªnIv kviqƒ c mw ÿm\hpw It msn sk v tpmk^vkv bp.-]n. kviqƒ aq mw ÿm\hpw t\sn. hn-p-bn-iƒ p kωm-\-zm\w BKÃv 15- mw XobXn AXmXv kviqƒ A -W-Øn \n -ln- p. hnim-kv]o-unb ae-bmfw t]m -en 6 hnj-b-ß-fn-ep-ambn IqSp-X t]pp-iƒ Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p- p. saun-s bnw C jpd kv, s] j kvioap-iƒ, sxmgn-emfn t a-]- -Xn-Iƒ, B tlmfn-kw, I n-si kpj NnIn-, Acn-hmƒtcm-Kw, ]T-\hpw ]co- -bpw, Iºyq- ]T-\w XpSßn \nc-h[n hnh-c-߃ A]vtemUv snbvxn-cn- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ v Ml.vikaspedia.in kµ in- p-i. tkhv F ^manen πm (SAFP) tkhv F ^manen πm\n h j-øn AwK-ß-fmb IpSpw-_-߃ mbn hcp-am\ h -\-hn-\p sxmgn ]cn-io-e\ ]cn-]m-sn-bpss `mk-ambn tkm v, tkm vs]msn XpS-ßnb \ntxym-]itbmk km[-\-ß-fpss \n ΩmW ]cn-io-e\w Pqsse 10- mw XobXn WSSS HmUnt mdn-b-øn sh v \ In. WSSS Ub-d-IvS ^m. _ntpm Idp-I- n ]cn-]msn DZvLm-S\w snbvxp. Cu h jw AwKXzw e`n 46 IpSpw-_-߃ m-bmwv ]cn-io-e\ ]cn-]msn \S-Øn-b-Xv. tkhv F ^manen πm ÿm]-i tam. AK-Ãn I - Øn-ens Nc-a-Zn-\-amb Pqsse 18- mw XobXn {]txyi A\p-kvacW {]m -\m-tbmkw \S-Øn. XZ-h-k-c-Øn WSSS s t{]m{kmw Hm^ok {io. ]n.-f. tpmkv A\p-kva-cW ktµiw \ In. tkhv F ^manen πm C y Pqsse 14, 15 Xob-Xn-I-fn sfiz-cy{kmw ]md- p-døv sh v \S-Ønb ]cn-io-e\ ]cn-]m-sn-bn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

66 tim -Hm Un-t\- kn. B\n tpmkv, kpp amxyp, ssj\n tpm Pv, tkm^nb tpm Pv F n-h ]s -Sp-Øp. _tbm-kymkv hni-k\ ] Xn Pqsse amk-øn ]mte-cn, ]pxp-t»cn F o ÿe-ß-fn 2 πm p-iƒ IΩo-j snøp-ibpw, apxn-tc-cn, ]pxp-t»-cn, ]pfn m, I p-h-b, koxm-au- v, ]md- -h-e, IWn-bm-cw, Ipgn\n-ew, Zzmc-I F o ÿe-ß-fn \n pw _tbm-kymkv \n Ωm- W-Øn-\mbn 28 At]- -Iƒ ]pxn-b-xmbn e`n- p-ibpw snbvxp h jw IΩo-j snbvx apgp-h πm p-i-fp-tsbpw k_vknun e`n- p- -Xn-\p At]- -Iƒ JmZn-{Kma hyh-kmb IΩo-j\p \ In. DDU - GKY ti{µ {Kma-hn-I-k\ a{ m-e-b-øns Iogn IpSpw-_-{iobpambn tn v hb-\msv tkmjy k okv skmssk- n-bn Zo Zbm {Kmao Iui-ey-tbm-P\ (DDU-UKY) F ] -Xn-bp-ambn _ -s \n ΩmW {]h Ø-\-߃ \S- p-h-cp- p. Cu ] -Xnbn tn v ^mj Unssk-\nw-Kv timgvkn-te-bv pw, ^puv t{]mk-knwkv timgvkn-tebv pw tncm B{K-ln- p- -h mbn IpSpw-_-{io-bp-ambn tn v 150 hnzym n-iƒ mbn Iu k-enwkv, A`n-cpNn ]co F nh \S-Øn. Cu timgvkp-i-fn-te v C\nbpw hnzym n-isf Bh-iy-ap v. Xm ]cyw D -h WSSS ambn _ - s -Sp-I. ^m. _ntpm Idp-I- n WSSS Ub-d-IvS am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

67 sikn-_nkn azy-hn-cp- -k-anxn s^mtdm\ Ub-d-IvS am-cpss tbmkw sikn-_nkn azy-hn-cp kan-xn-bpss s^mtdm\ Ub-d- IvS amcp-ssbpw cq]xm FIvkn-Iyq- ohv IΩn n AwK-ß-fp-sSbpw kwbp- -tbmkw BKÃv 6 \v hymgw sship-t cw 6.30 apx 8.30 hsc ZzmcI ]mã-d sk -dn \S- p. cq]xm {]kn-u v tpm k sxmgp-øp- A y- X hln- p. Ub-d-IvS dh.- ^m. kæn atøn Bap-J-{]-`m-jWw \S-Øn. hnhn[ s^mtdm-\- Isf {]Xn-\n-[o-I-cn v dh.-^m. tdm_n hs- pw-tn-cn, dh.-^m. kpn Cf-bnSw, dh.-^m. tsman sim p-]m-d, dh.-^m. tpmkv ]pø ]pc F n-h tbmk-øn ]s -Sp-Øp. Xocp-am-\-߃ 1. {Kma-Zo]w ]cn-]msn CS-h-I-I-fn kwl-sn- n- p-i. 2. sikn-_nkn azy-hn-cp kan-xn-bpss bqwn- p-iƒ F m CShIfnepw ÿm]n- p-i. 3. el-cn-hn-ap cmb hy n-isf azy-hn-cp kan-xn-bn AwKßfm- p-i. 4. AA Iq mbva i -am- p-i. s^mtdm\ Ub-d-IvS hfsc kpo-h-ambn \n t±-i-ßfpw A`n{]m-b-ßfpw ] p-sh- p. cq]xm P\-d sk{i- dn tsman s\spwsim-ºn \µn-b n- p. kwÿm\ sshkv{]-kn-u v {io. cmpp hn.-kn., t n t]s- m- v, ]n.-f. spbnw-kv, kn. acnb, kn. aco\ F n-h N -Iƒ v t\xrxzw \ In. \S-h-b HmKÃv 23- \v cq]xm Ub-d-IvS dh.- ^m. kæn atøn \S-h-b s^mtdm\ ] n-bn hn.- _en-b n v hn-\-k-tµiw \ In. CS-h-I-bnse el-cn-hn-ap {]h Ø-Isc t\cn I v {]h Ø-\-߃ ] p-sh- p. s^mtdm\ hnimcn dh.-^m. h Kokv apf-ip-sn-bm- ]cn-]m-sn-iƒ v t\xrxzw \ In. awk-e-ticn CS-h-I-bn HmKÃv 30- \v Ub-d-IvS-d- hn.- _-en-b n v el-cn-hn-ap ktµiw \ Ipw. tpm k sxmgp-øp- cq]xm {]kn-u v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

68 tduntbm ams men 90.4 mhz ^m. PÃn apøm\n m n\v kzmkxw tduntbm ams m-en-bpss Akn. UbdIvSdmbn (Programs) ^m. PÃn apøm\n m v Nm s SpØp. A s F m {]h Ø\߃ pw hnpbmiwkifpw `mhpißfpw t\cp p. t]meokv tduntbmbneqss P\ßfnte v s]mxpp\߃ v ]cmxnifpw \n t±ißfpw t]meokp ambn ] pshbv m C\n tduntbmbpw. hb\m nse GI tduntbm tãj\mb IΩyqWn n tduntbm ams menbmwv CØcw Hcp Ahkcw Hcp p Xv. CXns `mkambn, P\߃ v amkønsemcn X ab t^m C ]cn]msnbneqss Pn m t]meokv ta[mhnbpambn t\cn v kwkmcn p Xn\pff Ahkcw e`n pw. tduntbm ams menbpss tãj kµ in thbmwv CØcw Hcp tduntbm ]cn]msn pff k X Pn m t]meokv ta[mhn Fkv APnXm _okw sf.]n.fkv Adnbn Xv. tzi` nkm\ a cw 2015 kzmx{ yzn\mtlmjßfpss `mkambn hnimkv ]ounb ticfbpss t\mu GP kn WSSS Dw tduntbm ams menbpw tn p kwlsn n bp.]n. kviqƒ hnzym niƒ mbn p tzi` nkm\a cøn `h kv hnzymaµn kp Øm _tøcn H mw ÿm\w t\sn. Iev] Un t]mƒ ]_vfniv kviqfn\mwv c mw ÿm\w. sk v tpmk^vkv bp. ]n. kviqƒ It msn aq mw ÿm\øn\v A lambn. hnimkv ]ounb ticf kvt]m k snøp 5000 cq] H mw ÿm\ m pw, 3000 cq] c mw ÿm\ m pw, 2000 cq] aq mw ÿm\ m pw e`n p. hnpbniƒ v k n^n pifpw \ In. 20 kviqfpiƒ ]s SpØ a cønse Km\߃ kzmx{ yzn\mtlmjßfpss `mkambn tduntbmams men {]t ]Ww snbvxp. am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

69 hmbt\m hw 2015 hmbt\m htøms\p_ n v hb\msv Pn bnse sslkviqƒ hnzym niƒ mbn tduntbm ams men \SØnb hmb\m a cøn ]øºffn sk v ImXdn kv sslkviqfnse 10 mw mkv hnzym n\n km{µ kmpp H mw ÿm\øn\v A lbmbn. Ft mw k t mzb lb sk dn kviqfnse 9 mw mkv hnzym n\n Kmb{Xn kptcjv _m_p c mw ÿm\w t\sn. H pw c pw ÿm\w t\snbh v bym{iaw 1001, 501 cq]bpss Iymjv Ahm Upw ss^\ du n FØnb apgph Ip niƒ pw k n^n pw hnxcww snbvxp. ticf A mzan Hm^v F n\nbdnwkv BWv kωm\߃ kvt]m k snbvxxv. hnimcnb mcpss {i bv v \ΩpsS CShIbpsS A`nam\ambn amdpibpw GsX nepw tajeifn hy nap{z ]Xn n pibpw snbvx hy nisf tduntbm ams menbneqss ]cnnbs SpØphm R߃ Ahkcsamcp p p. A s CShIbn \n pff CØcw hy nifpss t]cpw, t\ ߃ ssihcn tajebpw, Ahsc _ s Sphm\pff \ºdpw R߃ v \ IpI. ]cnnbs Sp Øp hy n, {]t ]W tbmkyamb t\ ߃ Icÿam nb XmsW n ams menbneqss Ahsc t{imxm ƒ v ]cnnbs SpØpw. IqSpX hnhc߃ v _ s SpI, t^m : , ^m. tpmkv Imhp Akn. UbdIvS (t{_muvimãnwkv) am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

70 CEADOM - hnzym-`ymk taje A`n\µ\߃ kzmx-{ y-zn-\m-tlm-j-ß-fpss `mk-ambn hnimkv ]ounb tic-f-bpss t\mu- GP kn WSSS Dw Iayq-Wn n tduntbm ams menbpw tn p kwl-sn n bp. ]n. kviqƒ hnzym niƒ mbn- p tzi-`- n- Km\ a cøn, hb-\msv Pn -bnse 20 kviqfp- Iƒ ]s -Sp-Ø-Xn aq mw ÿm\hpw, 2000 cq]bpss Iymjv Ahm Upw It msn sk v tpmk^vkv bp.]n. kviqƒ Ic-ÿam n. Cu hnpbøn\p ]n n AXy[zm\w snbvx amt\-p dh.-^m. tpmkv sim -d-bv ens\bpw, {][m-\m- ym-]-i {io. tpm Pv kn.hn kmdn-s\bpw, H w {]h Øn apgph A ym-]-iscbpw, A\ ym-]-i-scbpw, Ip n-i-sfbpw amxm-]n-xm- -sfbpw ]n.sn.f, az ]n.sn.f XpS-ßnb kan-xn-i-sfbpw CEADOM ^man-en- {]txyiw A`n\-µn- p-ibpw A\p-tam-Zn- pibpw snøp- p. Iu k-enwkv t{]m{kmw Bcw`n- p tim td v FUyq-t -j-w GP kn-bpss Iogn-ep-ff F m kviqfp-ifnsebpw hnzym n-iƒ v Iu kenwkv kuicyw BKÃv amkw apx Bcw-`n- p. Iu kenwkn {]txyiw s{sbn-\nwkv e`n hnhn[ tim {Kn-tK-j\nse F v kntãgvkns tkh\w CXn-\mbn {]tbm-p-\-s -Sp-Øp- p. Cu t{]m{km-ans tim HmUn-t\- -dmbn {ioa-xn- sk-en tpmkv So sd (Rtd. HM.Fr.GKMHSS, Kaniyaram) \nb-an- p. CEADOM ans Iognep F m kviqfp-i-fnepw Ct mƒ hnp-b-i-c-ambn Cu Iu kenwkv t{]m{kmw \S- p-h-cp- p. kntumw A m-z-an v Iu kn CEADOM \p Iogn-ep-ff F m sslkviqfp-ifnsebpw Fkv.- F-kv.-F.kn. hnzym nifpss ]T-\-an-Ihv sa -s -Sp-Øp- -Xn- \p-th n tim td v amt\pcpssbpw {][m-\m-[ym-]-i-cmb {io.- tsman F.-bp, {ioa-xn tumfn Fw.-kn, {ioa-xn -t{x-kymω tpm Pv F n-h-cpssbpw t\xrxzøn Hmtcm hnj-b-ß-fnepw ss\]p-wy- am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

71 cmb 20 Hmfw A ym-]-itcbpw Dƒs -SpØn Hcp A m-z-an v cq]o- I-cn- p. kntum-ans F m sslkviqfp-i-fn \n pw Hmtcm hnjb-ß-fpssbpw A[ym-]-I Xøm-dm n \ Inb tnmzymhenifn \n pw Xnc-s -SpØv Hmtcm tnmzy-t]- hoxw Xøm-dm- n F m amkßfnepw bpwn v sskv v \SØn hnzym n-ifpss ]T-\- anihns\ Db ØpI F e y-tømss, {]h Øn p p. hcpw Imeßfn hnzym niƒ v Ah-cpsS ]T-\-an-Ihv Db Øp txmssm w \ dnkƒ v e`n- p-hm\pw Cu {]h Ø\w klm-b-iam-ipw F v hne-bn-cp-øp p. {]h Ø\Øns BZy-L- -ambn BKkv- v 10 apx bpwn v sskv v Bcw`n- p. m v kabw \jvsam-imø hn[w cmhnse 9 awn apx 10 awn hscbpw sshipt cw 4 awn apx 5 awn hsc-bp-amwv bpwn v sskv ns kabw {Iao-I-cn- n-cn- p- -Xv. F m A ym-]-icpssbpw c n-xm- -fp-ssbpw kl-i-cw߃ {]Xo- n- p- p. kviqfp-i-fpss {]h Ø\ dnt m v 1. ^m.-pn.-si.fw.-f- v.-f-kv.-fkv. IWn-bmcw Fkv.-F-kv.-F.kn. hnzym niƒ v tkmjy kv Uokv ]T-\w Ffp- -am- m Du nx ] Xn Fkv.-F-kv.-F.kn hnzym niƒ v `qan-im-kv{xw,- N-cn{Xw F o hnjb߃ IqSp- X ck-i-c-am- pi F e y-tømss ]mt`mkßfnse {][m-\- s - Xpw Bh Øn ph-cp Xpamb tnmzy- D-Øc߃ Km\-cq-]-Ønem- n-bn-cn- p- p. A ]-txmfw Km\߃ Nn -s -Sp-Øn Ahsb knun cq]-øn-em n F m-h pw e`y-am-iø- -hn-[-øn Xømdm n-bn- p- v. Ign 5 h jßfnse hb-\msv Pn -bnse dnkƒ v ]cn-tim-[n- -t mƒ Fkv.-F-kv.-F.kn ]co txm p Ccp-]Xv Ip n-i-fn ]Xn-\m-dp-t]cpw tkmjy kv Uokn\v ]cm- P-b-s -Sp- -Xmbn Is -Øp-hm km[n- -Xns\ XpS v {io.-tpmkv amxyq kmdns t\xr-xz-øn Cu kwcw-`-øn\v A ym-]-i XpS w Ipdn- p. ]T-\-Øn ]nt m w \n p F m hnzym niƒ pw Cu kwcw-`w sim v \ dnkƒ v ssih-cn- m km[n- psa Dd hnizm-k-øn ^m.-pn.-si.fw.-f- v.-fkv.-fkv IWn-bmcsØ A ym-]-icpss Cu kwcw-`-øn\v F m hn[ Biw-k-Ifpw ^m.- tpm s]m ]m-d-bv tim -td v amt\-p am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

72 ItØm-en m tim {Kkv AKCC am\- -hmsn cq]x ItØm-en m tim {Kkv kwl-s-\-bpss cq]xm {]kn-u- mbn Zo L-\mƒ tkh\w snbvxp-t]m {io. kn.-fw. {^m kokv Nc-a-a-S- -Xns\ XpS v {io. ]o Rcf m v, kwl-s-\-bpss BIvSnwKv {]kn-u mbn cq]xm `mchmln-i-fpss ktω-f-\-øn h v sxc-s -Sp- -s - p. {io. ]o Rcf- m- n\v k -hn[ `mhp-i-ßfpw Biw-k-Ifpw t\cp p \v _p[-\mgvn ZzmcI ]mã-d sk -dn h v \S sshzni ktω-f-\-øn ItØm-en m tim {K-kns _nj]v UetK v am sdanpn-bqkv C -\m-\n-bn kwl-s-\-bpss Ncn-{Xhpw B\p-Im-enI {]k- nbpw {]Xn-]m-Zn- p-sim v msk-sp-øp. tamn-\-bm{x ItØm-en m tim {K-kns t\xr-xz-øn P\-Iob {]iv\-߃ v ]cn-lm-c-øn-\mbn kwl-s-\-bpss ti{µ-t\-xrxzw \S-Ønb "tamn-\-bm{x' 2015 BKÃv 2 \v am\- -hmsn cq]-x-bn FØn. sshin v 7 awn v sim n-bq SuWn h v tamn\ bm{xbv v kzoi-cww \ In \v Xn -fmgvn cmhnse 9 awn v am\- -hmsn SuWn A`n-hµy ]nxmhv am tpmkv s]mcpt Sw tamn-\-bm{x DZvLm-S\w snbvxp. XpS v \S-h-b, ]p n, _tø-cn, I ]-, awn-aqfn F nhn-s-ß-fn-eqss {]bmww \S-Øn. kzoi-c-w-߃ G p-hm-ßn Xmac-ticn cq]-x-bntebv v \oßn. tamn-\-bm-{xbv v klm-b-k-l-i-c-w-߃ \ Inb _lp. s^mtdm\ hnimcn A - m-sc-bpw, sshzn-i-scbpw, `mc-hmln- I-sf-bpw, {]h Ø-I-scbpw A\p-`m-hn-I-sfbpw \µn-]q w Hm p p. FsI-kn-kn bpss ti{µ t\xr-xz-øn\pw \µn. AKCC bqwn- p-iƒ cq]-xm- y- am tpmkv s]mcp-t Sw ]nxmhv cq]-x-bnse F m CS-h-I-I-fnepw ItØm-en m tim {Kkv Bcw-`n- p-hm-\pw, am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

73 `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØv bqwn- p-iƒ Bcw-`n- p-hm\pw Blzm\w snbvxp-sim- p IØv F m ] n-i-fn-tebv pw Ab- n-cp- p. AX-\p-k-cn v sxc-s -Sp- -s - -h-cpss t]cv hnh-c-߃ e`n- p-sim- n-cn- p- p. _lp. hnimcn A - msc \µn-]q w Hm p- p. kvt\l-]q w, ^m.- Nm n ]p\- m v Ub-d-IvS, ItØm-en m tim {Kkv am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

74 SMRC am\- -hmsn cq]x Syro Malabar Religious Conference SMRC bpss {]Y-a-k-tΩ-f\w \v am\- -hmsn _nj]vkv lukn cq]-xm- y- am tpmkv s]m-cp-t- Sw ]nxmhns A y- -X-bn ktω-fn- p \v Bcw-`n ktω-f- \-Øn\v hnimcn P\-dmƒ tam. amxyp ams- - n- p-t kzmkxw Biw-kn- p. cq]xm Nm k-e dh. ^m. tpm-k^v ]cp-hp-tω, SCV, SKD, CMC, FCC, SABS, SH, MSMI, O.Praem F o k\ymk kaqlß-fpss tap kp o-cn-tbgvkv F n-h tbm-k-øn ]s Sp-Øp. `mc-hm-ln-i-fpss sxc-s -Sp- n {]kn-u- mbn kn. Pokm- CMC, sk{i- -dn-bmbn kn. F k ss]i-s SABS, Iymjy-dmbn ^m. tpmkv sntºm- n O.Praem, F n-h sxc-s -Sp- -s - p. `mc-hm-ln- Iƒ Xß-fpsS Imem-h[n Xocpw-apºv k\ym-k- k-aq-l-ønse DØc-hm-Zn-Xz-Øn \n v amdp-i-bm-sw- n X ÿm-\-tø v sxcs -Sp- -s -Sp- h-cm-bn-cn pw Cu DØ-c-hm-ZnXzw hln-t - sx pw XpS p-h-cp P\-d t_m-un-i-fn tap kp o-cn-tbgvkn\p ]pdta cq]-x-bn Hcp-`-h\w am{x-ap k\ymk-k-aq-lß-fpss kp o-cn-tb-gvkn-s\- qsn ]s -Sp- n- m-sa pw tbmk-øn Xocp-am-\n- p. cq]-xm-xe SMRC bpss LS-\bpw {]h Ø-\hpw kw_- n v HmKÃv amk-øn \S- p kn\-un IqSp-X hy X e`n- p-sa v tbmkw {]Xo {]I-Sn- n- p. kn. Pokm \µn-b n p kwkm-cn p; tbm-sp-iqsn ktω-f\w kam]n- p. SMRC bpss _m\-dn As - nepw cq]-x-bnse F m k\ymk-k-aq-l-ß-fn \n p-ap ka n-x Hcp-an- p-tn v 2015 am v 20 ]cn-lm-c-zn-\-ambn BN-cn- p. tem-iøns hnhn-[-`m-k-ß-fn ss{ikvxh ]ou\w h n- p-h kml-n-cy-øn-emwv Ipcn-ins hgn, hn-\-k-tµ-iw, ]cn-lm-c-{]-z- n-ww, hn. Ip _m\ F n-htbm-sp-iqsn ]cn-lm-c-zn\w BN-cn- -Xv. kn. F k ss]-is sk{i- ndn, SMRC am\- -hmsn bqwn v am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

75 Adn-bn- p-iƒ sndp-]pjv] anj eokv, Iøq n imj Iøq n ]n.-h., \oe-kncn en Pn- Iznkv kvt\l-_-lp-am-\-s A m/knã, Iøq- n- imj-bnse anj-\-dn-am-cpss A`n-hm-Z-\-߃! kpjsa p Icp-Xp p... am\- -hmsn cq]-x-bnse Ip p-an-j-\-dnam pth n Iøq n imj-bpss B`n-ap-Jy-Øn Hcp en Pn- Iznkv t{]m{kmw \S-Øp hnhcw kvt\l-]q w Adn-bn- p- p. \ΩpsS Ip n-iƒ v Ip _m-\-]p-kvx-i-hp-am-bp ]cn-nbw h n- n- m\pw Ip _m-\-tbm-sp _ w Bg-s -Sp-Øm-\p-ap-X- Ip coxn-bn-emwv t{]m{kmw kwhn-[m\w snbvxn-cn- p- -Xv. Hcp CS-h-I-bn \n pw ]{ mw m v hsc thz-]mtw ]Tn- p c v Ip n-i-f-s-ßp c p Soap-Iƒ phsc a -c-øn ]s -Sp mw. CS-h-I-bn F m Ip n-iƒ p-ambn Cu t{]m{kmw \S-Øp- Xpw hnp-bn-isf a -c-øn-\mbn Hcp- p- Xpw \ -Xm-Wv. HIvtSm-_ ]Øn\p apºmbn Xmsg-s m-sp-øn-cn- p t^m \º-dp-I-fn t]cp-iƒ cpn-ã snøm {i n- p-a-t m. cpn-kvt{s-j ^okmb 100 cq]bpw (Hcp Soan-\v) _lp-am-\-s hnim-cn-b- s IØpw a - c-øn-\p-h-cp-tºmƒ sim p-h-tc- -Xm-Wv. kvt\lm-z-c-hp-i-tfm-ss, ^m. tpmwn I p-]pc ^m. spbvtam If-ºp-Im v ^m. t\m_nƒ txmakv ]md-bv hni-z-hn-h-c-߃ ASp-Ø-t]-Pn am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

76 a -c- Xo-bXn : 2015 \hw-_ 10 kabw : am ÿew : tk{iuv lm v kviqƒ HmUn-t m-dn-bw, Iøq n H mw kωm\w : 5001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw c mw kωm\w : 3001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw aq mw kωm\w : 2001 cq]bpw {]ikvxn ]{Xhpw t{sm^nbpw (]s -Sp- p F m-h pw k n-^n- - p-iƒ \evip- -Xm-Wv.) t]cp-iƒ cpn-ã sntø Ah-km\ XobXn: 2015 HIvtSm-_ 10 t]cp-iƒ cpn-ã sntø \º-dp-Iƒ: (^m. t\m_nƒ), (^m. spbvtam ) (kn. m\n Fkv.-F- v.), (an. {^m vfn ) ]T\`m-K-߃: 50% - kotdm-a-e-_m k`-bpss Ip _m-\-{iaw (hnizm-k-]-cn-io-e- \-Øn-\p-th n am\- -hmsn cq]x {]kn- o-i-cn ]pxnb ]pkvxiw) 20% HºXmw m nse ax-t_m-[-\-{kÿw 3 7 A ym-b-߃ 5% - am sxb-tzm-dns A\m-s^md (kotdm ae-_m en Pn- IΩo-j {]kn- o-i-cn- -Xv) 5% hn. tbml- ms kphn-tijw 6 mw A ymbw 20% B\-µ-Øns km n-iƒ (ka n-x-h j-tøm-s-\p-_- n- p ]cn. ]nxm-hns IØv) Post Graduate & Under Graduate Courses in Media at St Joseph College of Communication, Changanassery St Joseph College of Communication, is the first university affiliated Media College in South India. It is a Christian minority selffinancing education institution affiliated to Mahatma Gandhi University, Kottayam and managed by the Archdiocese of Changanassery. The following PG Courses are offered here: - MA Cinema & Televison - MA Multimedia - MA Animation am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

77 - MA Graphic Design - MA Print and Electronic Journalism Besides the PG Courses the following undergraduate courses are offered: - BA Multimedia - BA Animation & Graphic Design - BA Visual Arts - BA Visual Communication - BA Animation & Visual Effects - BA Audiography & Digital Editing Artistically talented students who are interested in media and communication are welcome to join in these courses. Contact details: Rev. Fr. Antony Ethackad Executive Director, Kurisummood P.O Changanassery, Kottayam, Kerala Tel : , URL: WWW. mediavillageindia.com am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

78 September 2015 Pastoral Centre Programme 1-30 Postulant s Course 2-3 CHAI Regional Conference 5 Zion 5 CML Executive 6-9 Marriage Preparation Course 9 Marian Singles 10 SMMA Executive 12 Pastoral Council Priest's Retreat Priest's Retreat Zion Retreat Fr. Mathew Periappuram Director, Pastoral Centre am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

79 Bishop's Programme September Tue... Dwaraka: Course for Postulants 02 Wed... Kayakunnu: Holy Mass at La Salette Ashram 03 Thu 4 Fri... Out of station 05 Sat... Out of station 06 Sun... Ruby Nagar: Pastoral Visit 07 Mon... Manimooly: Visitors Day at Regional Pastoral Centre 08 Tue Morning... SH Provincial House Afternoon... Alattil: Blessing of Golden Jubilee Grotto 09 Wed... Visitors Day 10 Thu 11 Fri... Irinjalakuda 12 Sat... Pastoral Council 14 Mon 25 Fri... Retreat for Priests 26 Sat... Out of station 27 Sun... Marutha: Pastoral Visit 28 Mon... Manimooly: Visitors Day at Regional Pastoral Centre 30 Wed... Visitors Day Evening... Bishop s House: Jubilee of Priests am\- -hmsn cq]xm _p - n sk]v w_

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 08 am v 2016 e w 03 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120 cq]

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

D -S w. Xncp-\m-fp-Iƒ

D -S w. Xncp-\m-fp-Iƒ 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor Rev. Fr. Jose Pulloppillil Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 HIvtSm_ 2018 e w 10 The Eparchial Curia Bishop s

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1 Cu e -Øn Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Dominic Thalakkoden

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ dh. ^m tpm Pv aº n _lp. tpm Pv aº n A 1938 am v 7 \v ]mem cq]-xbn s ISp-Øp-cpØn CS-h-I-bn aº n Hutk v tdmkω Zº-Xn-I-fpsS F p-a- -fn Ggm-asØ ai-\mbn P\n p. {]my-ani hnzy-m`ymkw ISp-Øp-cnØn

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

Lead Kindly Light

Lead Kindly Light Lead Kindly Light - 395 - ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5:

More information