Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin"

Transcription

1

2

3 TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1 Cu e -Øn Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Dominic Thalakkoden Archbishop s House P.B. No. 706, Thrissur Ph : , , Fax : website : www. trichurarchdiocese.org k p-e 5 It cnimcyw 27 AXn-cq-]-Xm- y- s ]cn-]m-sn-iƒ P\p-hcn 36 klm-b-sa-{xms ]cn-]m-sn-iƒ P\p-hcn 38 \mfm-kaw 40 \ma-i-cw \S-]-Sn-Iƒ 43 kmº-øni Imcym-ebw 44 sshzn-i k\ykvx ÿm]-\-߃ 53 km z\w 81 kwl-s-\-iƒ 87

4 4

5 Ref: 2996/K 35/OL/KCBC/DS AºXmw temi-k-am-[m-\-zn\mtlmjw: P\p-hcn 1, 2017 {^m knkv am ]m mbpss ktμiw A{I-a-cm-lnXyw: kam-[m-\-øn-\p cmjv{so-b- ssien 1. Cu h jmcw`-øn temi-p-\-x-iƒ pw cmjv{s-߃ pw tã- p-i-fp-ssbpw Kh sa p-i-fp-ss-bpw- X-e-h- m pw ax-hn-izmkn-iƒ pw knhnƒ t\xm- ƒ pw kaq-l-t\-xm- ƒ pw Rm kam-[m\w lrz-b-]q hw Biw-kn- p- p. Hmtcm ]pcp-j\pw kv{xo pw inip-hn\pw Rm kam-[m\w Biw-kn- p- p. Afh al-øz-ap hnip Zm\-ß-fmbn ]c-kv]cw AwKo-I-cn- p- -Xn\v Hmtcm hy n-bn-ep-ap sszhni {]Xn-Om-bbpw kmzriyhpw \sω i -cm- -s -sb v Rm {]m n- p- p. {]txy- In v kwl- -\-ß-fpsS kml-n-cy-ß-fn CXns\ \ΩpsS ""AXy- Km-[-amb al-øzsø'' 1 \ap v BZ-cn- mw. {]h Ø-\m-fl-Iamb A{I-a-cm-lnXyw \ΩpsS PohnX -am K-am- n-øo mw. temikam[m\-zn-\-øn-\p Aº-Xm-asØ ktμ-i-am-wn-xv. hmgvø-s t]mƒ 6 m-a am ]m m ItØm-en- -tcmsp am{xa F m P\-X-I-tfmSpw XnI kv]jvs-x-tbmss Cßs\ ]d p: ""A[n-Im-c-Xr-jvW-bp tzio-b-hm-z-ßtfm A{Iaw hgnbp Iog-S- -ep-i-tfm, A_- -]q W-amb knhnƒ{i-a-øn-\pth- n-bp apjym-[m-c-bmbn {]tbm-kn- -s -Sp ASn- -a Øep-Itfm A, kam-[m-\-amwv am\p-jni ]ptcm-k-xn- p GIam Kw.'' ""A m-cmjv{s kwl j-߃ bp n-bpss am K߃ D]- tbm-kn v AXm-bXv \nb-aw, \oxn kaxzw F n-h-bn ASn- 5

6 6 Jan bp-d- n IqSn-bm-tem-N-\-Iƒ hgn ]cn-l-cn- m-\m-hp-i-bns pw ]ns tbm `oj-wn-]-chpw sime-]m-x-i-]-c-hp-amb am K߃ D]-tbm-Knt ]cn-l-cn- m-\m-hp-i-bp q F pw hniz-kn- p- -Xns A]-I-S-''sØ- p-dn v At±lw ap -dn-bn p \evin. Xs ap Km-an-bmb hnip tpm 23- m-as ""`qan-bn kam- [m\w'' F Nm{In-I-te-J-\-Øn \n v D -cn- p-sim v kxy- Ønepw \oxn-bnepw kzmx-{ y-ønepw kvt\l-ønepw A[n-jvTn- X-amb kam-[m-\-t_m-[-søbpw kam-[m-\-kvt\-l-søbpw {]iwkn- p-ibpw snbvxp. 2 Cu hm p-i-fpss {]m[m-\ytam ASn-b- n-c-kz-`m-htam Ign Aº-Xp-h jw-sim v Aev]w-t]mepw \jvs-s - n- n-. kam-[m-\-øn-\p-th nbp cmjv{sob ssien-sb \ne-bn AI-a-cm-ln-Xy-sØ- n hnnn- \w snøm Cu kμ `-Øn Rm B{K-ln- p- p. \ΩpsS G hpw hy n-]-c-amb Nn- -Ifnepw aqey-ß-fnepw A{I-a-cm-ln-XysØ t{]m m-ln- n- p- - Xn\v \sω-sb- m-h-scbpw klm-bn- m Rm sszh-tømsp {]m n- p- p. kaq-l-ønepw A m-cm-jv{s-po-hn-x-ønepw hy n-i-sf \ne-bn \mw Hmtcm-cp-Øcpw s]cp-am-td- Xv Fß-s\-sb v ]c-kvt\-lhpw A{I-a-cm-ln-Xyhpw \n tz-in- s. A{I-a-Øn\v Cc-bm-b-h ]Icw ho m-\p {]tem-`-\sø X-S-bm Ign-hp- -h-cm-ip-tºmƒ Ah A{I-a-cm-ln-Xy-amb kam- [m-\-]m-e-\-øns hniz-k-\o-b-cmb {]tnm-z-i-cm-bn-cn- pw. {]mtzin-ihpw km[m-c-w-hp-amb an kml-n-cy-ß-fnepw A m-cmjv{s-{i-a-ønepw A{I-a-cm-lnXyw \ΩpsS Xocp-am-\-ß-fp-sSbpw _ -ß-fp-sSbpw {]h-øn-i-fp-ssbpw bym -Øn F m cq]- ß-fn-ep-ap cmjv{sob Pohn-X-Øn-s bpw ap{z-bm-bn-øo-c-s. XI temiw 2. Ign \q m v amc-i-amb c p temi-a-lm-bp- -߃ \S-Ønb \in- n- epw \yq n-b bp -Øns `oj-wnbpw a v At\Iw kwl- -\-ßfpw A\p-`-hn- -dn- p. C m-i-s, ]e `mk-

7 ß-fmbn kw`-hn- p `bm-\-i-amb temi-bp- -Øn G s - ncn- p- -h-cmbn \sωøs \mw ImWp- p-sh- Xv ZpxJ-I-c-am- Wv. \ΩpsS C sø temi-øn\v A{I-a-hm-k\ Ign- -Im-etØ- mƒ IqSp-X-emtWm Ipd-hm-tWm-sb v Adn-bpI Ffp- -a-. B[p-\nI kº am[y-a-ßfpw h [n Ne-\m-fl-I-Xbpw A{I-a-sØ- p-dn v \sω IqSp-X t_m[-hm- m-cm- p- pt m AtXm A{I-asØ kw_- n v IqSp-X ]cn-n-b-ap- -h-cm-bn- Øo p-i-bmtwm F v Adn-bpI A{X Ffp- -ap Imcy-a-. GXm-bmepw ]e Xc-Ønepw ]e Xe-ßfnepw ""`mkw-`m- Kambn'' \S-Ø-s -Sp Cu A{Iaw henb kl-\-øn\p Imc- W-am-Ip- p- v. hnhn[ cmpy-ß-fnepw `qj-wvu-ß-fnepw \S-Øs -Sp bp -߃, `oi-cxm-hm-zw, kwl-snx Ip -Ir-Xyw, A{]- Xo- n-x-amb A{I-a-{]-hr-Øn-Iƒ, IpSn-tb- - mcpw a\p-jy- -S- Øns Cc-I-fpw- k-ln- p Zpcp-]-tbm-K-߃, ]cn-ÿnxn \in- n- F nh AØ-c-Øn s -Sp- p. CXv Ftßm mwp \bn- p- Xv? imiz-x-aq-ey-ap GsX- nepw e yw t\sm A{I-a- Øn\p Ign-bptam? AXv {]Xym-{I-a-W-Øn-te p am{x-at \bn- p- Xv? Ipd p ""bp -I Øm- ƒ'' p- am{xw {]tbm-p-\-s - Sp amc-i-kw-l- -\-ß-fpsS hrø-øn-te- t \bn- p- Xv? XI \ΩpsS temi-øn-\p NnIn- -b A{I-aw. A{IasØ A{I-aw-sIm v FXn \n _- nx IpSn-tb- -Ønte pw Af-h kl-\-øn-te pw am{xta \bn- p-i-bp- q. Imc- Ww, ssk\ni e y-߃ mbn Af-h hn`-h-߃ hgnam n {]tbm-kn- p- p. bph-p-\-ß-fp-ssbpw t in- p IpSpw-_-ßfp-sSbpw hr -P-\-ßfp-sSbpw tcmkn-i-fp-ssbpw temi-ønse _lp-`q-cn-] w P\-ß-fp-sSbpw A\p-Zn-\m-h-iy-߃ \nd-th- m- \p hn`-h-ß-fmwv A{]-Imcw D]-tbm-Kn- p- -Xv. AXv F mh-scbpw ac-w-øn-te p \bn- n-s - nepw At\-Isc imco-cn- Ihpw B[ym-fln-I-hp-amb ac-w-øn-te p \bn- p-sa- -Xm-Wv- G- hpw henb IjvSw. 7

8 8 Jan kzv hm Ø tbip-{in-kvxp-xs Pohn- n-cp- Xv {Iam-k- -amb Hcp Ime- L- -Øn-em-Wv. F mepw A{I-ahpw kam-[m-\hpw G p-ap- p bym bp -`qan a\p-jy-lr-z-b-am-sw v Ahn-S p ]Tn- n p: ""Fs - m, D n \n m-wv, a\p-jys lrz-b-øn \n- m- Wv, ZpjvS-Nn- -Iƒ hcp- Xv'' (a t m 7:21). Cu hnj-b-øn {InkvX-p-hns ktμiw auen-i-ambn `mhm-fl-i-amb kao-]\w \evip- p. Ahn-S v \nc- cw sszh-øns hyh-ÿm-xo-x-amb kvt\l-sø- n {]kw-kn- p. B kvt\lw kzmkxw snøp- Xpw an- p- -Xp-am-Wv. i{xp- sf kvt\ln- m\pw (cf aøm 5:44) i{xp-hn\p at -I-cWw IqSn ImWn- m\pw Ahn-S v ]Tn- n p (cf aøm 5:39). hy`n-nm-c-øn ]nsn- -s kv{xosb Is -dnbp -Xn \n v Ip w ]d-bp- -hsc XS- -t mgpw (cf tbml 8:1 11), Ahn-S p acn- p- -Xns Xte-cm{Xn ]t{xm-kn-t\msv hmƒ Dt]- n- m ]d- -t mgpw Ahn-S v A{I-a-cm-ln-Xy-Øns hgn ImWn- p. Ahn-S v Ah-km-\w-h-sc, Ipcn-ip-a-cWw hsc, B hgntb k -cn- p. Aßs\ Ahn-S v \ΩpsS kam-[m-\-ambn. i{xp-xbv v hncm-a-an-sp-ibpw snbvxp (cf Ft^ 2:14 16). tbip-hns kzvhm Ø kzoi-cn- p B pw D n-ep A{Ia-hm-k-\sb AwKo-I-cn- m\pw sszh-øns Icp-W-bm kujyw {]m]n- m\pw Aßs\ A\p-c-RvP-\-Øns D]-I-c- W-am-bn-Øo-cm\pw km[n- pw. hnip {^m knkv Ako-kn-bpsS hm p-i-fn ]d- m, ""\n߃ hmbvsim v kam-[m\w Adnbn- p-tºmƒ, \nß-fpss lrz-b-ß-fn IqSp-X Af-hn kam- [m-\-ap-s v Dd- p-h-cp-øp-hn.'' 3 tbip-hns bym A\p-bm-bn-I-fm-bn-cn- p-i-sb- Xv C pw A{Ia-cm-ln-Xy-sØ- p-dn- - p Ahn-SsØ {]t_m-[\w kzoi-cn- p-i-sb Imcyw Dƒs m- p- p- v. Fs ap Km-anbmb _\-Un-IvSv 16- m-a \nco n Xp-t]m-se B {]t_m-[\w ""bmym y-t_m-[-ap- -Xm-Wv. Fs - m Aan-X-amb A{Iahpw A\o-Xnbpw temi-øn Ds pw AXp-sIm v IqSp-X

9 kvt\lw-sim pw IqSp-X \ -sim pw Cu kml-n-cysø t\cn- p-sim- - m-sx as m- p-sim- pw- A-Xns\ IogS m\m-hp- I-bn-s pw AXv Icp-Xp- p. Cu ""IqSp-X '' sszh-øn \n p hcp- -Xm-Wv. 4 At±lw XpS v Cßs\ Du n- -d-bp p: ""{InkvXym-\n-Isf kw_- n- n-s-tømfw A{I-a-cm-lnXyw \b- X{ -]-c-amb s]cp-am- -a-. ]ns tbm B hy n-bpss AkvXn- Xz-ssi-en-bm-Wv. at\m-`m-h-am-wv. kvt\lw kxyw F o Bbp- [-߃ am{x-ap-]-tbm-kn v Xn sb ssiimcyw snøm `b-s ts- -Xn-s p Icp-X-Ø- -hn[w sszh-øns kvt\l-søbpw i n-sbbpw Ipdn v Ah-t_m-[-ap hy n-bpss at\m-`m-h-am- W-Xv. i{xp-hn-t\m-sp kvt\lw ""ss{ikvx-h-hn-]vf-h-øns \yqivfn-b- mw.v'' 5 \nß-fpss i{xp- sf kvt\ln- p-hn F kphn-ti-j-i-ev]\ (cf eq 6:27). ""ss{ikvxh A{I-a-cm-ln-Xy- Øns am m-im -bmbn XnI pw \ymb-]q Δw Icp-X-s -Sp- p. AXp Xn bv p Iog-S-ß-e-. Xn -tbmsv \ -sim v {]Xn-I-cn- -em-wv (cf tdma 12: 17-21). Aßs\ A\oXn-bpsS Nße XI -em-wv.'' 6 A{I-a-tØ- mƒ i n-bp- -Xv 4. A{I-a-cm-ln-XysØ Nne-t mƒ Iog-S-ß-embpw Dƒs -Sm- Xn-cn- -embpw \njv{in-b-xz-ambpw Icp-Xm-dp- v. hnip az sxtck 1979 kam-[m-\-øn-\p t\mt_ kωm\w kzoicn- -t mƒ Imcy- -a-amb A{I-a-cm-ln-Xy-sØ- p-dn- p kz w ktμiw hy -ambn \evin. Ah ]d p: ""kam-[m\w ÿm]n- m th n \mi-i-c-amb t_mw_p-ifpw txm p-ifpw \ΩpsS IpSpw-_-Øn Bh-iy-an-. \Ωƒ IqSn-t -cp-i. ]c-kv]cw kvt\ln- p-i. Aßs\ snbvxm temi-ønse kie Xn - I-sfbpw \ap v Iog-S- mw.'' 7 Fs - m bpt m-]-i-c-w-ßfpss i n h -\m-fl-i-am-wv. ""Bbp-[-ß-fpsS I - -SØp \S-Øp h Ah-cpsS tpmen snøp-tºmƒ ]mh-s kmam-[m- \-ÿm-]-i Hcp hy n-sbbpw ]ns as mcp hy n-sbbpw klm-bn- m th n Poh \veip- p.'' az sxtck AØcw 9

10 10 Jan kmam-[m-\-kvym-]-i-cpss ""\ΩpsS Ime-L- -Ønse knw_-em- Wv, sf BW.v'' 8 Ign sk]v w-_ amk-øn az sxtc-ksb hnip- bmbn {]Jym-]n- p- -Xns henb kt mjw Rm A\p-`-hn- p. Xs -Øs F m-h pw kwe-`y-bm- m Ahƒ p- mbn-cp k - -Xsb Rm {]iw-kn- p. ""P\n- m-\n-cn- p- Xpw ]cn-xy-pn- -s - Xpw Ah-K-Wn- -s - -Xp-amb a\p-jy-po-hs\ kzmkxw snbvxpw kwc- n pw Ah ki-e pw kwe-`y-ambn. acn- m hgn-b-cn-ip-i-fn Dt]- n- -s - -h-cpss apºn Ahƒ Ipºn- p. Ah-cn sszh-z-ø-amb aløzw Z in- p-sim- mwv Aßs\ snbvx-xv. Ahƒ Xs i_vzw temi-i- n- Isf tiƒ n- p. Ah-cpsS Ip -Ir-Xy-ßfpw Ah krjvsn Zmcn- {Zyhpw aqew Ah snbvx Ip w Ah Xnc- -dn-bp- -Xn\p th n- Ø-s.'' 9 B Ip -tøm-sp {]Xn-IcW-am-bn-cp p Ah-cpsS ZuXyw. Ahƒ Bbn-c- -W- n\v a\p-jy p th n-t]mepw \ne-sim- p. kln- p- -h-cn-te v DZm-c-Xm-]q Æ-amb ka - W-Øn-eqsS FØn-t -cp-ibpw apdn-th Htcm a\p-jy-i-co-ctøbpw kv] in- p-ibpw apdn-hp-si n kpj-s -Sp-Øp-I-bpw, XI Hmtcm Pohn-X-sØbpw kzÿ-am- p-ibpw snøp-i-sb- -Xm-bn-cp p Ah-fpsS ZuXyw. A{I-a-cm-ln-Xy-Øns \n Æm-b-Ihpw kpÿn-c-hp-amb A`yk\w {it -b-amb ^e-߃ ]pd-s -Sp-Øn-bn- p- v. C y kzmx- { y-e-_v[n-bn alm-flm-km- nbpw A_vZpƒKm-^ Jm\pw hwihn-th-n-\-øn-\-xntc tum. am n eqy InwKv Pq\n-bdpw t\snb t\ -߃ Hcn- epw hnkva-cn- -s -Sp-I-bn-. kv{xoiƒ ]e-t mgpw A{I-a-cm-ln-Xy-Øns {]txyi t\xrxzw hln- p- -h-cm-bn- p- v. eoam Kvt_mhobpw Bbn-c- -W- n\p ent_-dn-b kv{xoifpw AXn-\p DZm-l-c-W-ß-fm-Wv. Ah klm-b-øn- \p {]m -\-Ifpw A{I-a-c-lnX {]Xn-tj-[-ßfpw kwl-sn n- p-ibpw AXns ^e-ambn ent_-cn-b-bn c mw B`y- -cbp w Ah-km-\n- n- m D -X-X-e-Øn-ep kam-[m\ N - Iƒ \S- p-ibpw snbvxp.

11 bqtdm- n Iayq-WnÃv `c-w-{i-a-ß-fpss XI -tbmss Ahkm-\n kw`-h-_-lp-e-amb Zi-IsØ ad- m\pw \ap p km[ya-. ss{ikvx-h-k-aq-l-߃ Xo{h-amb {]m -\bpw [oc-xbm {]h Ø-\hpw hgn Xß-fpsS kw`m-h\ \evin. hnip tpm t]mƒ 2 mas ip{iq-jbpw {]t_m-[-\hpw {]txyiamw-hn[w kzm[o\w snep-øn. Fs B ap Kman Fgp- Xnb ""\qdmw h jw'' F Nm{In-I-te-J-\-Øn se kw`h-ß-sf n Nn n- p-sim v Hcp hkvxpx Db Øn- m-wn- p. ""kam-[m-\-]q Æ-amb FXn p-hgn kxy-øns bpw \oxn-bpssbpw Bbp-[-߃ am{xw D]-tbm-Kn- p-sim v'' 10 P\-X-I-fpsSbpw cmpy-ß-fp-ssbpw tã p-i-fp-ssbpw Pohn-X-Øn Kuc-hmh-l-amb am -߃ D mbn F -XmWv B hkvxp-x. A[n-Im-c- Øns i nbv p Iogvs -Sm kω-xn- msx kxy-øn\p km yw hln- m-\p Imcy- -a-amb am -߃ I p ]nsn- p- -Xn ho pw ho pw hnp-bn P\-ß-fpsS A{I-a-c-ln-Xamb ka Ww sim mwvv, `mkn-i-am-b, kam-[m-\-]q Æ-amb Cu cmjv{sob ]cn-h Ø\w km[y-am-bxv. tpm t]mƒ 2 ma am ]m m XpS p ]d-bp p: ""B`y- -c-x -ß-fn h kachpw A -cm-jv{s-x -ß-fn bp hpw Dt]- n- p-sim v \oxn- p-th n A{Iaw IqSmsX bp w snøm P\-߃ ]Tn- s.'' 11 ]e- cm-py-ßfnepw A{I-a-c-ln-X-amb kam-[m-\-ÿm-]\ kac-x-{ -ß-fn k` G s - n- p- v. \oxn-]q Δ-Ihpw imiz-x-hpamb kam-[m\w ÿm]n- p- -Xn\p th n-bp ]cn-{i-a-ß-fn G hpw A{I-a-]-c-amb ]m n-i-fn t]mepw {]h Øn- n- p- v. A\o-Xn-bp-sSbpw A{I-a-Øn-s bpw Cc-Iƒ p-th- n-bp AØcw ]cn-{i-a-߃ ItØm-en m k`-bpss am{xw CjvS-Zm- \-a-. ]ns tbm ]e ax-]m-c-º-cy-߃ pw khn-ti-j-am-bn- p- -Xm-Wv. Ah-bn ""kl-xm-]hpw A{I-a-c-ln-Xyhpw Pohs hgn-nq n m-wn- p kmcmw-i-]-c-amb LS-I-ß-fm-Wv.'' 12 Rm ho pw i n-bp w Dd- n p ]d-bp p: ""Hcp axhpw `oi-c-hm- Z-]-c-a.'' 13 A{Iaw sszh-\m-asø Zpjn- n- p- p. 14 ""-ssz-h-øns 11

12 12 Jan \maw A{I-asØ \oxn-i-cn- p- -Xn\v D]-tbm-Kn- m ]msn-. kam-[m\w am{x-amwv hnip- w; kam-[m\w am{x-am-wv, bp a hnip w'' 15 F n-ßs\ Bh Øn p ]d-bp- -Xn \mw Hcn- epw Xf-c-cp-Xv. A{I-a-c-lnX cmjv{so-b-øns IpSpw-_-]-c-amb thcp-iƒ 5. A{I-a-Øns Dd-hnSw a\p-jy-lr-z-b-ß-fn-em-wp- -sx- n IpSpw-_-ß-fn A{I-a-cm-lnXyw A`y-kn- p-i-sb- Xv auenim {]m[m-\y-ap Imcy-am-Wv. kvt\l-øn \n p kt m-j- Øns `mk-am-w-xv. AXns\ kw_- n v Ign am p amk- Øn Rm ]pd-s -Sp-hn ""Atam-cnkv seøoky'' (kvt\l- Øns kt m-jw) F A -kvtxm-en-im-lzm-\-øn Rm hnh-cn- n- p- v. hnhm-l-søbpw IpSpw-_-sØbpw kw_- n v c p h jw k` hnnn- \w snbvx-xns ]n m-se-bmwv B Blzm\w ]pd-s -Sp-hn- -Xv. Zº-Xn-Iƒ, amxm-]n-xm- ƒ, Ip n-iƒ, ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m F n-h-sc mw Bi-b-hn-\n-abw \S- Øm\pw ]c-kv]cw DZm-c-Xm-]q Æ-amb XmXv]cyw ImWn- m\pw ]Tn- p A\p-t]- -Wo-b-amb aqi-bmwv IpSpw_w: AhnsS kwl j-߃, kwl- -\-߃ t]mepw ]cn-l-cn- -s -S-Ww. _e- {]-tbmkw sim -, ]ns tbm kvt\l-kw-hm-zw, _lp-am-\w, A]-cs \ -tbm-sp XmXv]-cyw, ImcpWyw, am p-sim-sp- F n-h-sim- mwv ]cn-l-cn- -s -ts- -Xv. 16 IpSpw-_-ß-fn \n v kvt\l-øns kt mjw temi-øn-te v {]h-ln- p-ibpw apgph kaq-l-øn-te pw {]Imiw {]k-cn- n- p-ibpw snøp- p. 17 hy n-iƒ XΩnepw P\-X-Iƒ XΩn-ep-ap kmtlm-z-cy- Øns bpw kam-[m-\-]q Δ-I-amb klm-kvxn-xz-øn-s bpw s]cpam imkv{xw ASn-bp-d- n-t - Xv `b-øns bpw A{I-a- Øns bpw a\ v AS p ]q -ens bpw bp n-bn-e-. ]ns tbm DØ-c-hm-Zn-Xz-Øns bpw _lp-am-\-øns bpw Bflm -amb kwhm-z-øns bpw bp n-bn-em-wv. AXp-sIm- v, \ncm-bp-[o-ic-ww, \yq n-b Bbp-[-ß-fpsS \ntcm-[-\w, Ah-bpsS \o n- -f-b F nh \S- m- m Rm A`y n- p- p. \yq n-

13 b Bbp-[-߃sIm v `b-s -SpØn HmSn-, Xo -s -Sp-Ønb ]c-kv]c \io-i-cww F nh AØcw Hcp s]cp-am imkv{x- Øn ASn-bp-d- n- -s -Sm-\m-hp-I-bn-. 18 IpSpw-_-]-c-amb {I-aßfpw kv{xoi-fp-ssbpw Ip n-i-fp-ssbpw Zpcp-]-tbm-Khpw Ahkm-\n- n- -W-sa v Xpey-amb ASn-b- n-cm-h-iy-tømss Rm A`y n- p- p. \hw-_ amk-øn Ah-km-\n Icp-W-bpsS Pq_nen \ΩpsS D n-te p Xncn p t\m m\pw Ahn-tSbv v sszh- Øns Imcp-WysØ {]th-in- n- m\pw \sω Hmtcm-cp-Ø-scbpw t{]m m-ln- n- n p- v. F{X-am{Xw hy n-ifpw kmaq-ln-i-{kq- p-i-fp-amwv \n w-k-x-tbmss s]cp-am-d-s -Sp- Xpw A\o-Xn pw A{I-a-Øn\pw Cc-I-fm- -s -Sp- Xpw F v a\- n-em- m Pq_nen \sω ]Tn- n- p. AØcw Bfp-Ifpw \ΩpsS ""IpSpw-_- ''Øns `mk-am-wv. Ahcpw \ΩpsS ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-cm- Wv. A{I-a-cm-ln-Xy-Øns cmjv{sobw IpSpw-_-ß-fn XpS-ß- Ww. F n v AXv apgp-h a\p-jy-ip-spw-_-øn-te pw hym]n- -Ww. kvt\l-øns sndnb hgn-iƒ A`y-kn- m enkyqhnse sim p-t{xky \sω Wn- p- p. kam-[m-\hpw kulr- Z-_- hpw hnx-bv p Zbm-]q Æ-amb Hcp hmt m Hcp ]p ncn-tbm, Hcp sndnb BwKytam \jvs-s -Sp-Ø-cp-sX v B hnip \tωmsv ]d-bp- p. A{I-a-Øns bp n, Nqj-Ww, kzm X F n-hsb XI p efn-x-amb A\p-Zn-\-{]-hr-Øn-IƒsIm v ka-{k-amb ]cn-ÿn-xnbpw krjvsn- m Ign-bpw. 19 Fs Ww {]h Ø-\- -a-amb A{I-a-cm-ln-Xy-Øn-eqsS kam-[m\w ÿm]n- p-i-sb- Xv k`-bpss \nc- c ]cn-{i-a-߃ p e`n- p kzm`m-hn-ihpw Ah-iym-h-iy-I-hp-amb {]iw-k-b-wv. [m Ωn-I-\n-b-a-߃ {]tbm-kn v _e-{]-tbm-k-øns D]-tbm- KsØ ]cn-an-x-s -Sp-Øp- p- v. Ahƒ A{]-Imcw snøp- Xv A m-cmjv{s ÿm]-\-ß-fn \n Δ-ln- p tpmen-i-fn-eq-ssbpw F m Xe-ß-fnepw \nb-a-\n amww \S-Øp- -Xn\v At\Iw 13

14 14 Jan ss{ikvx-h \evip sshz-kv[y-ap kw`m-h-\-ifneq-ss-bpam-wv. tbip-{inkvxp Xs ae-bnse {]`m-j-w-øn- kam-[m- \-kr-jvsn- p D]m-b-Øn\p th ""ssi p-kvxiw'' \evip- p- v. `mky-hm\pw \ -h\pw Bflm -X-bp- -h-s\ p \ap p hnh-cn- m-\m-hp Hcp hy n-bpss Nn{Xw AjvS-ku-`m-Ky-ßfn \evip- p- v (cf aøm: 5:3 10). kuay-io-e-cpw, Icp-Wm- ]q W-cpw, kam-[m-\-ÿm-]-i-cpw, lrz-b-ip- n-bp- -hcpw \oxn- p-th n hni- p-ibpw Zmln- p-ibpw snøp- -hcpw `mky-hm- m-cm-sw v tbip \tωmsp ]d-bp- p. cmjv{sob t\xm- ƒ pw ax-t\-xm- ƒ pw A m-cm-jvsÿm-]-\-ß-fpss Xe-h- m pw _nkn-\- nepw aoun-b-bnepw Imcy \n hm-l-i-cmbn gn-bp- -h pw IqSn CXv Hcp I Ω-]- -Xnbpw sh p-hn-fn-bp-am-wv. Ah-cpsS DØ-c-hm-Zn-Xz-ß-fpsS \n h-ln- -en AjvS-ku-`mKyw {]tbm-kn- p-i. kam-[m-\-ÿm- ]-I-cmbn {]h Øn- p-sim v kaq-lw, kap-zm-b-߃, _nkn-\ v F nh ]Sp-Øp-b Øm-\p sh p-hn-fn-bm-w-xn-xv. Bfp-Isf Ah-K-Wn- m-sxbpw ]cn-ÿnxnsb t{zmln- m-sxbpw F p hne-sim-spøpw Pbn- m ]cn-{i-an- m-sxbpw ImcpWyw ImWn- p-i-sb- -Xm-WXv. Aßs\ snøp- -Xn\v ""HsØm-cp-an v kwl- -\-ßsf t\cn-sm\pw AXp ]cn-l-cn- m\pw ]pxnb Hcp {]{Inbbv v AXns\ Hcp Nße -Æn-bm- m-\p-ap a\- p- m-bncn- -Ww.'' 20 Ncn{Xw krjvsn- m\pw kaq-l-øn kulr-z- _ w ÿm]n- m-\p-ap Hcp am -sa \ne-bn sfiy- Zm VysØ Xnc-s -Sp- p-i-sb- -XmWv Cu hn[-øn {]h Øn- p-i-sb- -Xns A w. sfiyw bym -Øn kwl- -\-tø- mƒ IqSp-X i hpw IqSp-X ^e-zm-b-i-hpam-sw v ImWn- m-\p Hcp am -amwv {]h Ø-\- -a-amb A{I-a-cm-ln-Xyw. temi-øn-ep- -sx mw ]c-kv]cw _ -s - ncn- p- -h-bm-wv. 21 Xo -bm-bpw. hyxym-k-߃ kwl j-߃ v Imc-W-am-Ipw. F m Ahsb \n Ωm-Wm-fl-I-ambpw A{I-a-cln-X-ambpw t\cn-smw. Aß-s\, ""kwl-߃ pw FXn p- Iƒ pw hnhn-[-co-xn-i-fn-ep- Xpw Poh-Zm-b-I-hp-amb sfiyw

15 t\sm-\m-hpw. c p I n-iƒ pw km[p-hm-bn- p- Xpw D]-Im-c- {]-Zambn- p- Xpw kwc- n- p-sim v AXp t\sm-\mhp-w. 22 kpo-hhpw k Km-fl-I-hp-amb A{I-a-cm-ln-Xy-Øn-eqsS kam- [m\w ÿm]n- m-\p F m ]cn-{i-a-ß-fnepw k`-bpss klmb-ap- m-ip-sa v Rm hmkvzm\w snøp- p. ka-{k -am-\pjni hni-k-\sø hf Øp- -Xn-\p ]pxnb hip v 2017 P\p-hcn 1- \v {]h Øn p XpS-ßpw. ]q Δm-[nIw Imcy- -a-amb hn[-øn ""\oxn kam-[m\w krjvsn kwc- Ww'' F o Aaq-ey-\- -Isf t]mjn- n- m k` \S-Øp {]h Ø-\-ßsf AXp klm-bn- pw. IpSn-tb- - m, Bh-iy-Øn s]- -h, tcmkn-iƒ, kap-zmb-øn \n pw ]pdw X -s - -h, ]m iz-h-xvi-cn- -s - -h, _ -\-ÿ, sxmgn c-ln-x F n-h-scbpw AXp-t]mse kmbp bp -Øns bpw {]Ir-Xn-t m-`-ß-fp-ssbpw ASn-a- ØØn-s bpw ]ou-\-øns bpw F m cq]-ß-fnepw s] -h-tcm- Sp '' 23 k`-bpss XmXv]cyw hf Øm AXp klm-bn- pw. AØ-c-Øn-ep Hmtcm {]Xyp-Ø-chpw AXv F{X anx-am-sw- nepw A{Ia hnap- -amb Hcp temiw ]Sp-Øp-b Øm klmbn- pw. AXv \oxn-bn-te pw kam-[m-\-øn-te- p-ap BZysØ Nph-Sp-h-bv]m-bn-cn- pw. 7. ]mc-º-cy-a-\p-k-cn v C v Unkw-_ 8 mwxob-xn, I\y-Ima-dn-b-Øns Aa-tem- -h-øn-cp-\mƒ Znh-kw, Cu ktμ-i-øn Rm H p hbv p- p. adnbw kam-[m-\-cm- n-bm-wv. Ah-fpsS ]p{x P\n- -t mƒ amem-j-am sszh-al-øzsø {]Io Øn- p-ibpw `qan-bn k -\- p kie kv{xo ]pcp-j- m pw kam-[m\w Biw-kn- p-ibpw snbvxp (cf eq : 2:14). Ah-fpsS am \n t±-i-øn\pth n \ap p {]m n- mw. ""\Ωƒ F m-hcpw kam-[m\w Bh-iy-s -Sp- p. At\Iw t] A\p-Zn\w sndnb BwKy-ß-fn-eq-sSbpw {]hr-øn-i-fn-eq-ssbpw kam-[m\w ÿm]n- p- p- v. Ah-cn ]ecpw ]ou kln- p- -h-cm-wv, F mepw kam-[m-\-ÿm-]-i-cm-im-\p ]cn-{i-a-ßfn Ah am-]q Δw \ne-\n-ev p p.'' 24 15

16 \ΩpsS lrz-b-ß-fn \n pw hm p-i-fn \n pw {]hr-øn- I-fn \n pw A{Iaw Hgn-hm- m\pw A{I-am-k- n-bn- m-ø-hcm-im-\pw -\-ΩpsS s]mxp `h-\sø kwc- n- p A{I-a-c-lnX kaq-l-ßsf ]Sp-Øp-b Øm\pw mw h j-øn \ap v {]m -\-tbmss kpo-h-ambn kzbw ka n- mw. ""{]m -\- bn sszh-øn-te p Xncn- m H pw Akm-[y-am-Ip-I-bn-. F m hy n pw kam-[m\ÿm]-i-\m-im km[n- pw.'' 25 høn- m-\n \n v 8 Unkw-_ 2016 {^m kokv am ]m m Footnote [1] Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 228. [2] PAUL VI, Message for the First World Day of Peace, 1 January [3] The Legend of the Three Companions, Fonti Francescane, No [4] BENEDICT XVI, Angelus, 18 February [5] Ibid. [6] Ibid. [7] MOTHER TERESA, Nobel Lecture, 11 December [8] Meditation, The Road of Peace, Chapel of the Domus Sanctae Marthae, 19 November [9] Homily for the Canonization of Mother Teresa of Calcutta, 4 September [10] No. 23. [11] Ibid. [12] Address to Representatives of Different Religions, 3 November [13] Address to the Third World Meeting of Popular Movements, 5 November

17 [14] Cf. Address at the Interreligious Meeting with the Sheikh of the Muslims of the Caucasus and Representatives of Different Religious Communities, Baku, 2 October [15]Address in Assisi, 20 October [16] Cf. Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, [17] Cf. ibid., 133, 194, 234. [18] Cf. Message for the Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, 7 December [19] Encyclical Laudato Si, 230. [20] Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 227. [21] Cf. Encyclical Laudato Si, 16, 117, 138. [22] Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 228. [23] Apostolic Letter issued Motu Proprio instituting the Dicastery for Promoting Integral Human Development, 17 August [24] Regina Coeli, Bethlehem, 25 May [25]Appeal, Assisi, 20 September

18 -- Jan Prot. No. 1625/ kotdm ae-_m anj hmcmn-cww (2017 P\phcn 6 12) k pe kotdm ae-_m k`bpss tap B p_nj v I Zn\mƒ tpm Pv Be-t cn Xs kl-ip-{iq-j-i-cmb sa{xm-t m-eo-ømam pw sa{xm am pw sshzn-i pw ka n-x pw Xs AP-]m-e\ ip{iq-jbv v Gev]n- -s - n-cn- p F m sszh-p-\-øn\pw Fgp-Xp- - Xv. Cutim-bn G hpw kvt\l-ap ktlm-zco ktlm-z-c- mtc, kotdm ae-_m k`bv v Cs mcp BtKmf kz`mhw D v. k`mx\-b sns ØmØ CS-ßt-fm FØn- n-sn- mø taj-eit-fm N-pcp -am-w-vv. -Ah-cpsS hnizm-k-po-hnxw ss{ikvxh-km y- Øns \ {]Imi\am-Wv. tic-f-ønse kotdm ae-_m k` CXn-t\m-SIw ssih-cn Bflo-bamb Dƒ -cp-øns sxfn-hp-am- W-Xv. '`mc-xta \n c \ns k m-\-ß-fn ' F entbm XIII - mw - am ]m bpss hm p-iƒ ]-I p-x -{]tnmz\tømss anj eokv, kn.- F. kn., bqøv aqhvsa v, Pokkv bqøv, hn sk v Un t]mƒ, amxr-thzn XpS-ßnb ` kwl-s-\ifpw anj- ssnx\ytømss {]h Ø\\n-c-X-ambncn -p p. "\n߃ temi-saßpwt]mbn, F m krjvsn-i-tfmspw kphntijw {]kw-kn- phn " (a t m 16:15) F Cutim-bpsS hnpiƒ inc mhln- p-sim- m-wt m injy- m temi-øns \m\m-`m-k-ß-fn-tebv v t{]jn-x-cmbn t]mbxpw {InkvXob kaqlß-ƒ v ASn-ÿm-\-an Xpw. Cu t{]jn-x-ssn-x\yw k`m-a-

19 -fn hf Øp-Ibpw D o-hn- n- p-ibpw snøpisb- - XmWv kotdm- -a-e-_m t{]jn-x-hm-cm-n-c-w-øns e yw.-"k` kz`mhømse t{]jn-xbm-w-v"(ag 2). BbXn-\m k`m-a- ƒt{]jn-x-ssn-x\yw \nd- -h-cm-iww. X qew \ΩpsS Ignhpw Pohn-Xm- pw kml-n-cy-ßfpw A\p-k-cn v kphntij{]-tlmj-w-øn\pw t{]jn-x-{]-h Ø\Øn-\p-ambn ap n n-d-ßphm k`ma- ƒ Ghtcbpw kvt\l-]q Δw DZv-t_m[n n- p -p. t{]jn-xhmc-ambn \n -bn n-cn- p- Xv Z\-lm -Xn-cp-\mƒ XpSßnbp H-cm-gvN- m-e-am-wv (P\p-h-cn 6 12). anjs\ IqSp-X Adn-bp-hm\pw kvt\ln- p-hm\pw anj-\-dn-amsc t{]m m-ln- n- p-hm\pw Cub-h-kcw \sω klm-bn- -s! anj {]-h Ø\ßsf- p-dn v Bg-amb Ah-t_m[w krjvsn- p-hm DXIp - -co-xnbn skan-\m-dp-ifpw m pifpw anj ta-f-ifpw CS-hI -X-eß-fn kwl-sn- n- p-hm F m-hcpw ]cn-{i-ant -XmWv. kotdm- -a-e-_m k`m-x\-b F m-hcpw anj Xo vw-x-sim- v \ndbphm t{]jn-x-hm-cm-n-cww Imc-W-am-Is! 2016 BK-Ãv am-k-øn \S tap B n F n-kvtim- Akw-ªn-bnse apjy N m-hn-j-b-ß-fn H mb "Pohn-X-Ønse emfnxyw" anj ssnx-\y-øn-epw D mbncn- -Ww. \ΩpsS BtLm-j-ß-fnepw Xncp\-m-fp-I-fnepw IS- p-iq-sp B `m-shpw [q Øpw \n _ ambpw Hgn-hm- p-hm\pw A{]-Imcw kam-l-cn- p XpIbn Hcp`mKsa nepw anj {]h Ø\߃ mbn \o n hbv p-hm\pw ]cn-{i-an- -Ww. Hmtcm hy nbpw IpSpw- _hpw C-S-h-Ibpw ÿm]-\hpw anj-\p-th n F p-snøp psh v Bfl-tim-[\sNøm anj hmcw Imc-W-am-I-Ww. \ΩpsS hnizmkw ^ew NqSp -Xv \ΩpsS t{]jnxxo vw-xbnepw HuZmcy-Øn-ep-am-Wv. kaq-l-øn Ah-K-Wn- -s p Ign-bp- - h-tcmsv A\p-IºbpsS kphn-tijw {]tlm-jn- p ]cn. ]nxmhv {^m knkv am ]m- -bpss ssienbpw, F{X sndnb Imcyhpw Cutim-tbm-Sp kvt\lsø{]xn snøp-tºmƒ AXv henb kphnti-j-th-e-bmbn amdp- p-sh hnip az sxtc-k-bpss hm p-ifpw \ap v {]tnmz\amis! 19

20 --- Jan \ΩpsS k`-bnse anj {]h Ø\ßsf GtIm-]n- n- phm\pw anj-\p-isf klm-bn- p-hm-\p-ambn "kotdma-e-_m anj " F t]cn Hcp Hm^okv k`m-im-cym-e-b-amb au v sk vtxma-kn {]-h Øn p- -Imcyw Hm Ω-s -Sp-Øp -p. k`-bpss hf bnepw, anj {]h Ø\ß-fnepw hfsc «ml-\o-b-amb Imcy-ßfmWv "kotdm- a-e-_m anj " ImgvN-h-bv p -Xv. \ΩpsS k`bnse At\Iw anj-\p-i-sfbpw sshzn-i k\y-kvx-scbpw Cu Hm^o-kp-hgn klm-bn- p- p- v. k`-bn \n v anj {]h Ø\Øn-\mbn t]mip sshz-ni kym-km n-\ni-fpss ]cnio-e-\-øn (Sponsor a Seminarian/ Sponsor a Sister) kmº-øn-i-am-bnk-lm-bn- p-hm B s - nepw Xmev]-cy-ap-s n Cu Hm^okp-ambn _ -s -SmhpXmWv. hnizmkøn \ΩpsS ]nxmhmb am txmam«olmbpss "\ap v Ah-t\m-Sp-IqsS t]mbn acn mw' (tbml 11:16) F hm p- Iƒ t{]jnx Xo vwxbpss G hpw henb sxfn-hm-wv. `mc-x- Øn-te v «olm \S-Ønb kml-kni bm{x-bpw ssih-c-n [occ -km- n-xzhpw \ap v anjs\ Ad-nbp-hm\pw kvt\ln- p-hm\pw klm-bn- p-hm\pw i n]-ics F v {]m n- psim v ]nxmhns bpw + ]p{xs bpw + ]cnip mflmhns bpw + \maøn Rm \nßsf lrzb]q Δw Bio ΔZn p p. aninlmbn kvt\l-]q Δw, I Zn-\mƒ tpm Pv Be-t cn kotdm ae-_m k-`-bpss tap B v_nj v Im -\msv au v sk v txma-kn-ep tap B v_nj- ns Imcym-e-b-Øn \n v mw am v -HIv-tSm_ - amkw 16 mw XobXn \ I-s Xv. NB: Unkw-_ 18 mw XobXn RmbdmgvN hn. Ip _m\ at y Cu k p-e hmbnt XmWv. 2.'Hmtcm CS-h-I-bnepw, ÿm]-\-ß-fnepw anj hm-cm-n-cww G hpw A -h-ømbn kwl-sn- n- p-hm _ s -h ]cn-{i-an- -Ww. 3. kotdm ae_m anj hmcmncwøneqss e`n p kw`m-h-\-iƒ cq]xm ti{μßfn Gev]n v Im \msv au v sk v txm-akn {]h Øn- p kotdm ae-_m anj Hm^okn 2017 s^{_p-hcn 28 \v apºmbn FØn-t - -Xm-Wv. 20

21 Ref: 2994/K-5/KCBC/OL/DS P\p-hcn 15 I j-i-zn\w sikn_nkn C ^mw ]pd-s -Sp-hn- p k p-e anin-lm-bn {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, F m h jhpw P\p-hcn 15 \v I jizn\-ambn tic-f-k` BN-cn- pibmwt m. k m Xe-Øn Nnßw H v I j- I-Zn-\-ambn BN-cn- p -p-s - nepw shdpw NS-ßp-Iƒ - pdw Im jni-ta-j-e-bpss ka-{k-h-f bv mbn k m hi I j- I-Zn-\m-tLmj߃ D]-I-cn- p n- p bmym yw Xncn- dn- Xns shfn- -Øn-emWv C ^mans t\xrxzøn P\phcn 15 I j-i-zn-\-ambn ticfk` BN-cn- p-hm Xocp-am-\n Xv. C ^mw i_vz-an- m-ø-h-cpss i_vzhpw -Akw-L-SnX I ji kaq-l-øns {]Xo- -bp-am-wv. aæn ]Wn-sb-Sp- p I j- Isc \nc- cw NqjWw snøp- -h s -Xnsc i -ambn {]Xn- I-cn- p-ibpw kaq-l-ønse A zm-\-h sø ssi]n-sn- pb Øp-hm A oww ]cn-{i-an- pibpw snøp kzx{ I ji-{]-ÿm-\-am-wn-xv. I j-i Dev]m-Z\ {]{In-b-bn am{xw {i n- m axn-bm- In- p a\-kn-em n kw`cw kwkvi-cw hn]-w\ km[y-x- Ifpw X{ -ßfpw Bhn-jvI-cn p \S- n-em- n I j-i-cpss \ - Iƒ Xncn- -dn-bmø cmjv{sob `c-w-t\-xr-xz-ß-tfbpw Ahsc \nb-{ n- p I j-i-hn-cp i n-i-tfbpw kss[cyw t\cn- v Ign H -c- -Xn- m- p-i-fmbn C ^mw {]h Ø-\-\n-c-X-am-Wv. 21

22 B[p-\nI imkv{x ]ptcm-k-xn-bpss IpsØm-gp- n F mw IS-]p-g-In-s m- p Im jn-i-h-f b \mw e y-an-sp- -Xv. ]g-a-bnse F m \ -I-tfbpw kzoi-cn- p-sim v B[p-\nIXbpsS klm-btømspiq-snb hni-k-\-amwv \ΩpsS e yw. ImcWw ]c-º-cm-kx IrjncoXn-Iƒ \q m- p-i-fpss A\p-`-h- Øn IqSn Dcp-Øn-cn- Xpw HØn-cn-tbsd Ejn-am-cp-tSbpw kn - m-cp-tsbpw {ipxn-bnepw kvarxn-bnepw IqSn cq]-s - p-h- n- p- - Xp-am-Wv. Ah-bpsS A x-kø a\-kn-em- msx Ahsb hnebn-cp-øp-hmt\m hne-a-xn- p-hmt\m km[y-a-. AXp-sIm v GXv Im jni hni-k-\-nn bpw cq]-s -Sp-Øptºmƒ ]g-abv v simspt ÿm\w -sim-sp-øn-cn- -W-sa- mwv C ^m-ans ASnÿm\ Im -jni hni-k-\-im-gvn- m-sv. hmbphpw sh hpw am{xta a\p-jy\v hne-sim-sp- msx In p c p {]IrXn hn`h-ß-fmbn Ah-ti-jn- n- p- m-bn-cp- p- q. sh hpw h InS Iº-\n- - m-cs hyh-kmb Dev]- -ambn amdn- -gn- p. sh w \nd-bv p Ip n-ifpw AXy w amc-i-am-bn-øo n-cn- p-ibm- Wv. ^mivs-dn-i-fn \n v bmsxmcp XXz- -Zo- -bp-an- msx X p aen-\-p-ew \Zn-Isf \in- n- p p. AXnse a y-k- ºØpw IpSn-sh- hpw henb {]-iv\-ambnxo n-cn- p-i-bm-wv. A -I-hn-Øp-I-fp-ambn hcp IpØI hntzi kztz-i Iº-\n- Iƒ Irjn-bpsS ac-w-awn apg- p- p. cmk-h-f-ßfpw IoS-\min-\n-Ifpw Irjn-tbbpw `qan-tbbpw am{x-a Irjn- m-c-s\bpw \in- n- p-sim- n-cn- p- p-. hnøp-i-fpss \nb-{ Ww ]q Æ-ambpw I j-i\p thwsa mwv C ^m-ans \ne-]m-sv. Im jni ]ptcm-kxn I j- I I p-]n-sp-ø-ß-fn \n m-wp- m-ti Xv. {]K- -cmb I ji-im-kv{x- - m-cpss aæmwv tic-fw. I j-is Adnhpw _p nbpw Ignhpw imkv{x-øns ]n _-e-tømss I Ω\nc-X-am- m-\p ] -Xn-IfmWv \ap v th -Xv. 22

23 Pew Poh-\m-Wv. Pe-kw-`-cW kwc- W hn\n-abw {]mtbm- Kn-I-ambn \S- n-em- p- -Xn k m kwhn-[m-\-߃ ^e-{]- Z-am-IWw. Ime-߃ amdp- -Xn-\p-k-cn v IpSn-sh {]iv\-߃ AXncq -am-ip- p. Irjn- m-h-iy-amb sh -kw-`-c-w-øn-\p ] -Xn-Ifpw Imcy- -a-am-ip- n-. F m-ehpw \ne-\n p Irjn ssph-ir-jn-bmsw -Xn kwi-b-an.- B[p-\nI Xe-apdsb ssph-ir-jn-bpss Xe-ß-fn-tebv v ssi]n-sn- p-b Øp ] -Xn-Ifn hcpw\mfp-ifn C ^mw IqSp-X kpo-h-am-ipibm-wv. C y Im jn-i-ta-je Kpcp-X-c-amb {]Xn-k- n-bn-eqssbmwv IS- p-t]m-ip- -Xv Ifnse t{kmtam ^puv ] -Xnbpw 1950 Ifnse ` y-\mwy Dev]m-Z-\-]- -Xnbpw 1968 se lcn-x-hnπ-hhpw Im jn-i-ta-j-ebv v IqSp-X DW tδ-in. F m 1990 Ifnse DZm-c-h -c-whpw XpS v BtKm-f-hn-]-Wn-bmbn cmpysø Xpd- p-sim-sp-øxpw 1995 Km v Icm-dn-s\-Øp-S v temi-hym-]m-c-kw-l-s-\-bpss \n_- -\-Iƒ v hnt[-b-am-bxpw G hpw sh p-hn-fn-bp-b Øn-bXv Im jn-i-ta-j-e-bv m-wv se Bkn-bm Icmdpw 2009 Bkn-bm cmpy-ß-fp-am-bp Nc p KXm-KX \nb-{ Ww FSp-Øp-I-f v kzx-{ -hym-]m-c- Øn-te s - Xpw C y Im jn-i-hn-]-wn-bpss XI -bv n-sbm- n. CØcw cmpym- c Icm-dp-I-fpsS A\- -c-^-e-amwv \man v A\p-`-hn- p Im jn-i-{]-xn-k- n-bpss apjy-im-c-ww. Btcm-Ky-]q Æ-amb Hcp Im jni kwkvim-c-øn-\p-am-{xta \msns kº-zvhy-h-ÿ-bpss samø-øn-ep hf bv v i n- ]-I-cp B`y- c Itºmfw krjvsn- p-hm km[n- p-i-bp- q. I j-isc ad- p DtZym-Kÿ `cw cmjv{sob t\xr-xz-ßfpss hni-e-amb hni-k\ AP- -Iƒ `mc-x-øns ` y-dev]m-z-\-ønepw [m\y-d-]-t`m-k-ønepw C v {]Xn-k n krjvsn- n-cn- p- p. ` y-kp-c- -sb- p-dn v sim n-tlm-jn- p-tºmgpw zero poverty kz]v\w am{x-ambn \ne-\n p- p. {KmaoW 23

24 24 Jan Im jni taj-e-i-fn k m-cns hni-k\ sne-hp-iƒ KWyambn sh n- p-cp- pi am{x-a I j-isc c mw-xcw ]uc- mcmbn ImWp at\m-`m-hw cq]-s - n-cn- p- Xv \ncm-im-p-\-iamwv. k m klm-b-tømss \S-Øp Im jni Kth-j-W-ßfpsS kzv^e-߃ I j-i v FØn- p- -Xnepw {]mtbm-kni\- S-]-Sn-I-fnepw `cw kwhn-[m-\-߃ hnp-bn- n- p-t m-sb v hnebn-cp-øs SWw. ` y-[m-\yß-fpss s]mxp-kw-`-c-whpw, hnxc-whpan v Imcy- -a-a. I j-i v \ymb-hn-e-bv p Hcp \n nx Itºmfw Dd- p-h-cp-øn-s m- p Dev]m-Z\ h -\- hn-\p kml-n-cyhpw C m-xm-bn-cn- p- p. I j-i p hnøpw, hfhpw h txm-xn sh n- p-d- Xpw, hfw, sshzypxn XpS-ßn-b-hbv v D m-bn-cp k_vkn-un-iƒ \n Ø-em- nbxpw, Imcy- -a-amb _Z kwhn-[m-\-ß-tf s - Sp-ØmsX t\m p-]n h-en- Xpw, kl-i-c-w-{]-ÿm-\-߃ v kmº-øni \nb-{ -W-ß-ƒ G s -Sp-Øn-b-Xpw, {KmaoW Im jn- I-ta-J-e-bnse {]Xn-k- n-iƒ IqSp-X k o Æ-am- nbn-cn- p- XpIqSmsX ÿnc-x-bp Dev] Itºmfhpw C v \jvs-s - ncn- p p. ti{μ-k m G s -Sm-s\m-cp-ßp hnhn[ cmpym- c Im jn-i -I-cm-dp-Iƒ B`y- c Im jn-i-ta-j-e-bn hcpw \mfp- I-fn IqSp-X sh p-hn-fn-i-fp-b Øpw. kwtbm-pnx kmº-øni ] m-fnø DS-ºSn(B kn-c-]n)-bn-eqss C ybpw ssn\bpw Bkn-bm cmpy-ß-fp-apƒs ss 16 cmpy-߃ tn p H - I- tºmfw cq]-s - p-h-cp- p. \nip-xn-c-lnx Cd- p-a-xn-bmwv Cu DS-º-Sn-bpsS {][m-\-e- yw. hmwn-py-xm-ev]-cy-߃ kwc- n- p-hm I j-i-t\bpw Im jn-i-ta-j-etbbpw _en-sim-sp- p kml-ncyw Bi- -bp-f-hm- p p. cmpym- c Im jni DS- ºSnIfn-eqsS t\cn-sm-hp sh p-hn-fn-i-sf- p-dn v I j-isc

25 t_m[-h -cn- m-\pw _Z kw-hn-[m-\-sam-cp- p-hm-\p-ap {]hm-n-i-zuxyw \n h-ln- p-hm Hmtcm-cp-Øcpw Xøm-dm-I-Wsa v A`y n- p- p. ticf I j-i-k-aq-l-øn Hcp simsp- m- p-t]mse H c]xn- m- p-apºv C ^mw B -Sn- -t mƒ P\-an-f-In. A[n-Imc ti{μ߃ sr n. ]pø Im jni kwkvim-c-øns \mºp- Iƒ s]m n-ap-f- p. h j-ßfmbp AXns Ae-b-Sn-Iƒ Cu aæn C pw \ne-\n- p p. Ign \mfp-i-fnse A\p-`-hßfpw s\mº-c-ßfpw t\ -ßfpw D n-sem-xp n I j-i-cpss Db sø-gp-t -ev- n\p Ah-kcam-WnXv. Km-UvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m n-t -ep c mw Ic-Sp-hn- m-]-\-øns Imem-h[n 2017 am v 4 \v Ah-km-\n- p- - Xn\p apºmbn ] n-a-l- -P-\-X-bpsS Bi- -Iƒ ]cn-l-cn- -s ts- -Xp- v. hne-ø-i -aqew kmº-øni {]Xn-k n-bn-embn-cn- p s\ v, d_, sxßv, timgn-h-f Ø, otcm-ev]m- Z\w XpS-ßn hnhn[ taj-e-i-fn-ep I j-i-cpss {]iv\-ßsf k m-cp-iƒ \n m-c-h -cn- p-im-wp- Xv thz-\m-p-\-i-am-wv. CRZ \nbaw ASn-t n v Xoc-tZ-i-P-\-X-bpsS Pohn-XsØ sh p-hn-fn- p kml-n-cy-am-wp- -Xv. a y-_- -\-cw-køv t\cn-sp sh p-hn-fn-iƒ, Im jni \mwyhnfi-fpss hne-ø-i, hym]i IoS-_m-[, Imem-hÿmhyXnbm-\w, h\yarkieyw, sxmgn-emfn maw, h n D m-z-\- n-e-hv, {]IrXnt m-`w, I]-S-]-cn-ÿn-Xn-hm-Zw, IS-s - Wn, ] b{]iv\w apx-emb \nc-h[n {]iv\-ßfm Xoc-tZ-iØpw CS-\m- nepw ae-tbm-c-øp-ap I j-i-cpss \ne-\n vxs tnmzyw snø-s -Sp kml-ncyøn Ah-cpsS AXn-Po-h\w Dd- p-h-cp-øp-hm\pw Im jn-i-kw-kv m-cøns Bflo-bX hos -Sp- p-hm\pw I ji-zn-\m-n-c-ww {]tbm-p-\-s -S-Ww. 25

26 \ΩpsS bqwn- p-iƒ, cq]-x, Pn m IΩ- n-iƒ IqSp-X kpoh-am- Ww. ae-\m- nepw CS-\m- nepw Xoc-tZ-i-Øp-ap I j- I-{]-ÿm-\-߃ kw-l-sn v H -s mbn ap-t m- p- -\o-ßp- Xv IqSp- X {]Xo- -tb-ip- p. I j-i-{]-ÿm-\-߃ F -Xn-\p-]cn I j-i-p-\-xbpss \ne-\n ]n-\mbn P\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m-\- Øn IqSp-X ] m-fn-ø-ap Xncp-Ø i n-bmbn \mw \mf- I-fn amtd- n-bn-cn- p- p. I j-i-cpss t a-øn\pw c - pwth- n \S-Ø-s -Sp F m {]h Ø-\-ß-fp-sSbpw t{]c-i-i n sszh-ln-x-am-sw t_m[ytømss {]Xn-k- n-i-fn XfcmsX \ap v Hcp-an v apt -dmw. ticf ItØm-en m sa{xm kanxn- p-th n, _nj v am amxyp Ad-bv F nkvtim- AssUzk, C ^mw NB: 2017 P\p-hcn 8 mw XoøXn Rmb-dmgvN Cu k p-e tic-f- Ønse kotdm ae-_m, eøo, ae- c ItØm-en m k`-i-fnse F m sszhm-e-b-ß-fnepw, Znhy-_en A n- -s -Sp F m ÿm]- \-ß-fnepw hmbn- p-itbm, CXnse Bib-߃ hnizm-kn-k-aq-l- Øn\v hni-zo-i-cn- p-sim-sp- p-itbm sntø- -XmWv. 26

27 It cn m-cy-߃ 1. Hm an-t Znh-k-߃ P\p-hcn 1 : h jm-cw`w : ]ndhn c mw Rmb : \ΩpsS I Øm-hns \ma-i-cww : sszh-am-xrxzxncp-\mƒ 2 : hn. Nmhd Ipcn-bm-t mkv Geo-bmkv 6 : \ΩpsS I Øm-hns {]Xy- -h-xvi-cwxn-cp-\mƒ (Z\-lm-Xn-cp-\mƒ) BZy-sh n 8 : Z\lm H mw Rmb 13 : hn. tbm-l- m amwzm\ 15 : Z\lm c mw Rmb 18 : kss`-iy-hmcw Bcw`w 20 : hn.-sk-_-kvxym-t\mkv 22 : Z\lm aq mw Rmb 24 : hn. {^m knkv kmekv 25 : hn.-]u-tem-kns am\-km- cw 26 : hn. Xntam-Ønbpw XoØqkpw 27 : hn. kphn-ti-j-i- m 28 : hn.-txm-akv AIzo-\mkv 29 : Z\lm \memw Rmb 31 : hn. tpm t_mkvtim 2. P\p-hcn amksø ]cn-]m-sn-iƒ P\p-hcn 06 : 07:30 pm kmº-øni kan-xn-tbmkw : \h-ssh-zn-i p m v 25 : 10:30 am Btem-N-\-k-an-Xn-tbmKw 26 : dn -ªnIv Zn\w 3. Z-\-lm- m-ew DZ-bw, {]Xy- -h-ev -c-ww, Bhn-jvIm-cw, shfn-]msv Fs mw A w hcp "Z\lm-' m-e-øn, tpm ±m \Zn-bn sh v Cutim- 27

28 bpss amtωm-zo-km-th-f-bn Bcw-`n Ahn-SpsØ ]c-ky-po-hn-x-amwv k` A\p-kva-cn- p- -Xv.- Cutim kzbw temi-øn\p shfn-s -Sp-Øp- Ibpw ]nxmhpw ]cn-ip- m-flmhpw AXv km y-s -Sp-Øp-Ibpw snøp- p. ""Ch Fs {]nb-]p-{x-\m-ip p; Ch-\n Rm {]km-zn- n-cn- p p'' (a-øm. 3 :7). P-\p-hcn 6 \v BtLm-jn- -s -Sp I Øm-hns "Z\-lm-'Xn-cp-\mfns\ tic-f-øns hs- `mk-ß-fn "]n n- pøn's]cp-\m-sf pw sx `m-k-ß-fn "cm pfn' s]cp-\m-sf pw hnfn- m-dp- v. temi-øns {]Im-i-amb anin-lmsb _lp-am-\n- p- -Xn\pw kvxpxn- p- -Xn\pw hmg- n- n-bn ] w-sim-fpøn AXn\p Np pw {]Z- nww h p-sim v "sszhw {]Im-i-am-Ip p' (G ]ø) F v B Øp hnfn- n-cp ]Xnhn \n mwv "]n n-ipøn' s]cp-\mƒ D m-b-xv. Cutim-bpsS amtωm- Zo-ksb -kva-cn- p-sim v Cu Xncp-\m-fns Xte-Zn-hkw ASp-Øp \Zn-bntem Ipf-Øntem t]mbn ]q Δn-I \S-Øn-bn-cp BNm-c- p-fnbn \n mwv "cm pfn' F t]cp e`n- -Xv. XnI pw axm-fl-i-ambn \S-Øn-bn-cp Hcp I Ω-am-bn-cp p AXv. shfns SpØ-s anin-lm-c-l-kysø Xß-fpsS Pohn-X-ß-fn-eqsS km y-s -Sp-Ønb hnip- m-flm- sf Z\-lm-Im-esØ sh n-bm-gvn-ifn k` A\p-kva-cn- p- p. Cutim-bpsS amtωm-zo-k, Ahn-SpsØ ]c-ky-po-hn-xw, Ahn-SpsØ hy n-xzhpw am\p-jn-i- -ssz-hni kz`m-hßfpw, ]nxm-hn-t\mspw ]cn-ip- m-flm-hn-t\mspw Ahn-Sp-tØ- p KmVamb _ w, kzbw iq\y-h-xvi-cn- p Ahn-SpsØ kvt\lw F nh Cu Ime-Ønse {][m-\-s hnj-b-ß-fm-wv. 4. Imcp-Wy-\n[n Ih ]ncnhv: AXn-cq-]-X-bpsS Imcp-Wy-{]-h Ø-\-ßsf Ipdn p A`n-h-μy-]n- Xm-hns {InkvXp-a v IØpw Imcp-Wy-\n-[n-bn-te- p 2016se kw`mh\ IhdpIfpw F m hosp-i-fnepw ItØm-en- m-k-`-]-{x-tøm-ssm w FØn- n- p- v. {]kvxpx Ih ]ncnhv 2017 P\p-hcn 31\v apºv AXn-cq- ]X ^n\m kv Hm^o-kn Gev]n- m _lp. hnim-cn-am {i n- pat m. 5. ka n-x-cpss Pq_nen : l Øm aqew am n-sh-, AXn-cq-]-X-bnse ka n-x-cpss 2016 se Pq_nenbmtLmjw 2017 s^{_p-hcn 11 i\n-bmgvn Un.-_n. kn. F.- kn-bn cmhnse 10 awn apx D -I-gn v 2 awn hsc \S-Ø-s - Sp p. 28

29 6. henb t\mºv : 2017 s^{_p-hcn 26 Rmb-dm-gvN A -cm{xn apx hen-b-t\m-ºm-cw- `n- pw. t\mºp-im-esø {]m -\-bp-tsbpw {]mb- n-ø-øn-t bpw Bflob \ho-i-c-w-øns bpw Ime-L- -am n am m {i n- p-a-t m. t\mºp-im-esø {]txyi ]cn-]m-sn-iƒ : : hn`qxn Xn ƒ : D]-hm-k-Zn\w : sshzni amk-[ym\w : ]me-bq alm-xo m-s\w : Hmim\ Rmb : ka nx -hn-ip- o-i-c-w-zn\w; aqtdm IqZmi : s]k-lm-hymgw : ]oum-\p-`h-sh n : D]-hm-k-Zn\w : Dbn v Xncp-\mƒ 7. hnhm-lmtlmjw aps v : 2017 s^{_p-hcn 26 Rmb-dm-gvN A -cm{xn apx Dbn pxncp-\mƒ hsc hnhm-løn\v aps- -am-bn-cn- pw. Cu hnhcw _lp. sshzni hnizmkn-isf t\csøiq n Hm Ωn n-t - -Xm-Wv. 8. sshzn-iktω-f\hpw \h-ssh-zn-i v kzoi-c-whpw : ]pxp-h j-ønse BZysØ sshzn-i-k-tω-f-\hpw \h-ssh-zn- I p kzoi-c-whpw 2017 s^{_p-hcn 1\v Un.-_n.-kn.-F.-kn.-bn sh mbn-cn pw \S-Øp- Xv. ImeØv 10 awn v Bcw-`n- pw. AXn-cq-]- Xbv pw a p cq]-x-iƒ pw k\ym-k-k-aq-l-߃ pw th n AXn-cq-]- X-bnse hnhn[ CS-h-I-I-fn \n v -] w kzoi-cn- \h-ssh-zn-i v At Znhkw kzoi-cww \ Ip- p- v. taev -d {]Im-c-ap \hssh-zn-i-cpss hni-zmw-i-߃ \p apºmbn _lp. hnim-cn-b- - mcpw k\ymkm-[n-im-cn-ifpw AXn-cq-]X Imcym-e-b-Øn Adn-bn- Ww. kzoi-c-w-hn-hcw \h-ssh-zn-i-scbpw Adn-bn- Ww. AXn-cq-]-X-bnse sshzn-i-cpss ÿew am w A p-xs {]Jym-]n- p- -XmWv. s^{_phcn 8 mw Xob-Xn-bm-bn-cn pw ÿew-am- w {]m_- ey-øn hcp- -Xv. 9. ]me-bq alm-xo m-s\w : 2017 G{]n 2 \mwv Cu h jsø ]me-bq alm-xo m-s-\w. Xo m-s\w hnp-bn- n- m F m-hcpw kl-i-cn- -Ww. CS-h-I-I-fnepw 29

30 ÿm]-\-ß-fnepw k\ym-k-k-aq-l-ß-fnepw At -Zn-hkw {]txy-i- ]-cn- ]m-sn-iƒ D mim-xn-cn- m {i n- -Ww. ap h j-ß-fn-se-t mse t\mºp-im-esø sh n-bm-gvn-i-fn ]mebq-cn-te v CS-h-I-I-fp-tSbpw s^mtdm-\-i-fp-tsbpw t\xr-xz-øn PmKc-W-Xo m-s-\-߃ kwl-sn- n- p Xv DNnX-amWv. PmK-cW Xo m- S-\-߃ kwl-sn- n- m _lp. hnim-cn-b- - m {]txyiw XmXv]-cysa-Sp -W-sa v Hm Ω-s -Sp-Øp- p. 10. ssi m-c- m-cp-ssbpw IW-s -gp-øp-im-cp-ssbpw kwbp- -tbmkw : 2017 s^{_p-hcn 4\v cmhnse 10:00aWn v ssi m-c- m-cp-ssbpw IWs -gp-øp-im-cp-ssbpw kwbp- -tbmkw Un.-_n.-kn.-F.-kn-bn IqSp- p. F m CS-h-I-I-fn \n pw ssi mc mscbpw IW-s -gp-øp-im-scbpw ]s -Sp- n- m _lp. hnim-cn-am {i n- p-a-t m. 12. sshzn-i-cpss \nb-a\w : 1. ^m. jntpm am{]m-w-øp- m-c Akn. Ub-d-IvS Pq_nen anj saun- timtfpv tlmkv]n- & Itπm im n[mw kn. Fw. kn.; km[px 2016 \hw-_ 4 & 26 apx. 2. ^m. ss\k Ge- m-\øv sshkv Nm k-e AXn-cq-]X Imcymebw IqSn; km[px 2016 \hw-_ 14 apx. 3. ^m. tpm_n IS- q-cm ]T-\m-h[n 2 h jw; km[px 2016 \hw- _ 26 apx. 13. {]txyi \nb-a\-߃ : 1. ssi m-c- m-à : hmsm-\- n n amß txmakv {^m knkv I q A - s{^un X new Ip n- m v tzh n tpmwn Xc-I tem\- B Wn Ipdp-h- q - -X- new hs- Hutk v hn k Nn n-e- n n tzh n tpmwn ] n- msv APp \S- m-hn tpmkv sim p-]p-c-bv 30

31 a w \º-gn- m-sv- -a w ]gp-hn ams -Ød Nnd-bv Xßm-eq snmδ- q A{_mlw Ip n- m- n hn k ]S-bm- n Im -t»cn tem\ tpm k Im -t»cn eqhokv {^m knkv Xe-t m- q amxyp sk_m-ãy Nnd-Ω At mwn {^m knkv Nnd-Ω {^m knkv hn sk v Nnd-Ω tem\- {^m knkv Nnd-Ω hdoxv B Wn Be- m v At mwn At mwn amfn-tb- txmakv kæn Nn n-e- n n Ip tpmkv s_ n Io n- amxyp kmp ]pxp- m- p- m-c {^m knkv B {Uqkv txdm- n At mwn dnt\mjv sh d h n sska sh d h n {]n k ]pøq tpmkv entpm a pw-]m Ipcn-bm-t mkv jmpn hmg- n n tpmkv cmpp am dmt^ X n AXn-cq-]X klm-b-sa-{xm & t{]mt m- -kn-s - qkv 31

32 hst Im-c-ap v Izmkn CS-hI ÿm]\un{in Iev]\ \º : 2720/2016 (DL 2/2016), XnbXn I -»mw-i-shv CS-hIbpsS s]. _lp. hnimcn, hs-t -Im-c-ap v taje-bpss _lp. {]oãv- -C - -Nm v F nh pw ssi m-c- m pw CS-h-I m pw Bio ΔmZw. kqn\: Rmb-dm-gvN-I-fnepw IS-ap Znh-k-ß-fnepw hst Imcap v sk v B -Wokv It -f-bn hn. Ip _m\ A n- p-hm-\p A\p-hmZw \ In-sIm- p Iev]\ (I-ev]-\-\-º 642/1987) Rmb-dm-gvN-I-fnepw IS-ap Znh-k-ß-fnepw hst Imcap v sk v tpmk^v It -f-bn hn. Ip _m\ A n- p-hm-\p A\p-hmZw \ In-sIm- p Iev]\ (I-ev]-\-\-º 746/1997) hst Imc-ap v taj-e-bn sk v B -Wokv Ipcn-ip- ] n ti{μ-am n Hcp sshzn-is\ \nb-an- p - -Xn\v ka n At] hs-t -Im-c-ap v taje sk v B -Wokv ] nsb AP- ]m-e-\-{i-ao-i-cwøn\mbn Izmkn CS-h-I-bm- p- Xv kw_- n v AXn-cq-]XImcym-e-b-Øn \n p \n tziw hst Imc-ap v {]tz-i-øp- -h I -»mw-i-shv {]Xn- \n-[n-tbm-k-øns apºmsi ka n At]- bpw I -»mw-i-shv {]Xn-\n-[n-tbm-Kmw-K-ß-fp-sSbpw IpSpw-_-Iq- mbva `mc-hm-ln- I-fp-sSbpw kwbp tbmk-xo-cp-am-\-{]-imcw I -»mw-i-shv hnimcn AXn-cq-]X Imcym-e-b-Øn ka n dnt m v. 6. I -»mw-i-shv ] n-tbm-k-xo-cp-am-\-{]-imcw _lp. hnimcnbpw \mep {SÃn-amcpw tn v ka n At]- bpw hst Imcap v taj-e-bnse Bdv IpSpw-_-bqWn piƒ Dƒs -Sp-Øn-bp kvsi pw. 7. hst Imc-ap v taj-e-bpss {]Ya {]oãv- -C - -Nm ns\ \ntbm- Kn- p-sim p Iev]\ (Iev]-\-\-º 366/2010). 8. hst Imc-ap v tajesb Izmkn CS-h-I-bm- p-hm sk v B - Wokv ] n-i-ω n I -»mw-i-shv CS-hI {]Xn-\n-[n-tbm- K-Ønte v ka n At]. 32

33 9. I -»mw-i-shv CS-h-I-bpsS se {]Xn-\n-[n-tbm-K-\n- -b-{]- Imcw hst Imc-ap v sk v B -Wokv taj-esb Izmkn CS-h-Ibmbn Db Øp - -Xn\v AXn-cq-]-Xm-Im-cym-e-b-Øn ka n At]. 10. hst Imc-ap v taj-e-bnse AP]me\kw_ amb Imcy߃ ]Tn phm AXn-cq-]X Imcym-e-b-Øn \n pw \ntbm- Kn- s IΩo-j ka n- dnt m v. 11. AXn-cq-]Xm sshzni kan-xn-bpss se in]m i 12. AXn-cq-]Xm Btem-N\ kan-xn-bpss se (54/2016)in]m i 13. hs-t -Im-c-ap v taj-esb Izmkn CS-h-I-bmbn {]Jym-]n- phm I -»mw-i-shv s^mtdm\ hnimcn, hs-t -Im-c-ap v {]oãv C Nm Pv F n-h-cpss se At] 14. AXncq]Xm AXn Øn \n Æb IΩn nbpss se dnt m v ta kqn-\-i-fnse \S-]-Sn-{I-a-ß-fpsS shfn- -Øn I -»mw-i-shv CSh-IbpsS `mk-ambncp hs-t -Im-c-ap v sk v B -Wokv ]- nsb ti{μo-i-cn- p Xmsg- -d-bp AXn Øn- p- nepff kotdm ae-_m ItØm-en- -k-aq-lsø 2016 Unkw-_ amkw 3 mw XnbXn apx Hcp Izmkn CS-h-I-bmbpw hs-t -Im-c-ap v sk v B -Wokv ] nsb Sn Izmkn CS-h-IbpsS CS-h-I- - n-bmbpw CXn-\m Db Øn-bn-cn- p p. Prot. No : 3572/2016/S 28/Nov/2016 hst Im-c-ap v Izmkn CS-h-I-bpsS AXn Øn-Iƒ 1. Ing v: Imc-ap v ] n (St. John the Baptist Church) bpss \ne-hn-ep AXn Ønsb \ne-\n Øn, aw-eq Ings ] n (St. Ignatius Church), aw-eq ]Sn- msd ] n (St. Joseph Church) F o ] n-i-fpss \nehn-ep AXn Øn-Isf AXn-cp-I-fmbn \n bn p p. A-Xm-bXv, Bkv]{Xn tdmuv - Imc-ap v k tδ 513 IqSn-t]m-Ip Nnd- m v txmsv tbmpn- p `mkw apx Nnd- m v txmsv AXn Øn-bm n hst m v h v Nnd m v ]mehpw ]qδ-t»cn ]mehpw Ign v hs-t m v h v NmØ Ip-f-ßc Aº-e-\-S-bv p-t\sc FØn ]Sn- m-tdm v Xncnbp -p. 2. hs v: aw-eq ]Sn- msd ] n (St. Joseph Church) bpss \ne-hnep AXn Øn-sb \ne-\n Øn ]Sn- m-tdm v `mk-tøbv p t]mip p. 33

34 A-Xm-bXv, NmØ Ip-f-ßc ]ms-øp-iqsn ]Sn- m-td v h v NmØ Ipf-ßc Aºe-\-S-I-gn v Imc-ap v - ]memgn tdmuns\ apdn v I-S v IRCA No: 2/ \º ]me-øn-\-spøv (Iep v) kvynxnsnøp Imfm\n Ip n-th-e, bxp-\m-y, A\p-P Ac-hn-μm- F nh-cpss hosp-i-fpss CS-bn-ep AXn-cp-I-fn-epsS ]Sn- mdv h v Xm m- ]m-s-øn\v \Sp-hn-ep I\m-en FØn tncp- p. 3.]Sn- mdv: I -»mw-i-shv CS-h-I- -bpss \ne-hn-ep sk. txma-kv, sk. t]mƒ bqwn- p-i-fpss AXn-cp-Isf \ne-\n Øn sxt m vv t]mip- p. AXm-bXv Xm m-]m-s-tijcøns \Sp-hnep I\m hgn sxt m v h v, ]qxrtim-hn tdmuns\ t\sc-bp ]ms-`m-køv FØn-tN-cp -p. 4. sx v: I -»mw-i-shv CS-h-I-bpsS \ne-hn-ep sk. {^m kokv tkhy bqwn- ns AXn-cp-Isf \ne-\n Øn Ingt AXn Øn-bn FØn-tN-cp -p. AXm-bXv, Xm m- ]m-s-tijcøn \n v Ing-t m v Xncn v, ]qxrtim-hv tdmuns Ccp-h-ihpw Dƒs -Sp-Øn, ]qxrtim-hv t {X-Øns aºn-se-øn, Imc-ap v - ]memgn tdmuns\ apdn- p-i-s v, Bkv]{Xn tdmuns Ccp-h-ihpw Dƒs -SpØn Nnd- m v I\m-en FØn-tN-cp -p. AXn-cq-]Xm Imcym-e-b-Øn \n v 2016 \hw-_ amkw 28 mw XnbXn \ I-s -Sp- - Xv. ^m. amxyp Ip n-t m bn Nm k-e am B {Uqkv XmgØv Xr»q AXn-cq-]X sa{xm-t meoø tim n-: s]. _lp. I -»mw-i-shv s^mtdm\ hnimcn, _lp. Imc-ap v CS-hI hnimcn, _lp. aw-eq Ing v CS-hI hnimcn, _lp. aw-ep ]Sn- mdv CS-hI hnimcn 34

35 Prot. No : 3572/2016/S 28/Nov/2016 Iev]\ \º : 2720/2016 (DL 2/2016), XnbXn I -»mw-i-shv CS-hIbpsS s]. _lp. hnimcn, hs-t -Im-c-ap v taje-bpss _lp. {]oãv- -C - -Nm v F nh pw ssi m-c- m pw CS-h-I m pw Bio ΔmZw. hs-t -Im-c-ap v Izmkn CS-h-I-ÿm]-\-tØm-S-\p-_- n v Xmsg ]d-bp Xocp-am-\-߃ qsn \nßsf Rm Adn-bn- p- p. 1. hs-t -Im-c-ap v sk v B Wokv CS-hI I -»mw-i-shv s^mtdm-\-bpss `mk-am-bn-cn- pw. 2. hs-t -Im-c-ap v sk v B Wokv Izmkn- - CS-hIbv v kz -ambn skan- tø-cn-bp- m-ip- - Xp-hsc, hs-t -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-Imw-K-ßfpsS arxkw-kvimc-øn\v amxr- C-S-h-I-bmb I -»mw-i-shv CS-h-I skan-tøcn D]- tbm-kn- m- hs-t -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-Ibv v Ah-Imiw D m-bn-cn- pw. Sn skan-tø-cnbn ÿncw I -dbp hs-t -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-I- m v Ah-bv p Ah-Imiw AXn-cq-]Xm \nb-am-hen {]Imcw XpS pw D m-bn-cn- pw. hs-t -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-Imw-K-ß-fpsS arx-kw-kv-imcw I -»mw-i-shv ] n-sk-an-tø-cn-bn \S-Øp-tºmƒ arx-i-cocw ] n-bn Ib n \S-Øp {]m \m iq{iqj _ -s - h-cpss kui-cym w hst -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-I] n-bntem I -»mw-i-shv ]f-fn-bntem \S-Øm- hp- - XmWv (hs-t -Im-c-ap v Izmkn- - CS-h-Ibv v kz -ambn skan-tøcn D m-ip- - Xp-h-sc-bmWv CXn\v {]m_-eyw) 3. hs-t -Im-c-ap v Izmkn CS-hI Xncn-bp-tºmƒ, Sn CS-hIbv v amxr- C-S-h- I-bmb I -»mw-i-shv CS-h-I- \evti hnlnxsø pdn v AXncq]Xm ImcymebØn \n pw e`n p \n t±i߃ ]ment XmWv. 4. Nnd-Ω _lp.- G_nƒ A s\ 2016 Unkw-_ 03 apx hs-t -Im-c-ap v Izmkn CS-h-I-bpsS t{]m hn-im-cn-bmbn \nb-an- p -p. 5. taev -d Xocp-am-\-߃ v hncp- -amb ]mc-º-cy-߃ pw Io-gvhg- ߃ pw 2016 Unkw-_ 03 mw XobXn apx \nb-a-km-[px D m-bn-cn- p- I-bn-. AXn-cq-]Xm Imcym-e-b-Øn \n v 2016 \hw-_ amkw 28 mw XnbXn \ I-s -Sp- - Xv. am B {Uqkv XmgØv Xr»q AXn-cq-]X sa{xm-t meoø ^m. amxyp Ip n-t m- bn Nm k-e tim n-: s]. _lp. I -»mw-i-shv s^mtdm\ hnimcn 35

36 Date Day Time Programme 36 JANUARY 01 Sun Morning Renovated church blessing at Cheruthuruthy Evening Jubilee celebration meeting at Mariyapuram 02 Mon Morning Baptism at Mannuthy, Logos award day inaguration 03 Tue Morning Curia meeting 04 Wed Morning Holy mass at Minor Seminary 05 Thu Morning Ordination at Arampilly Evening Renovated church face blessing at Thikkattussery 06 Fri Evening Grotto Blessing and Holy Mass at Eravimangalam, Sambathikasamithi yogam. 07 Sat Morning Church Blessing at Patramangalam. Evening Grotto Blessing at Vettukkad. 08 Sun Morning Semitry Blessing and Holy Mass at Mannuthy Evening Synod of Bishops Jubilee Concluding meeting at Koottala 15 Sun Evening Hall Blessing and Holy Mass at Puthur. 16 Mon Morning Holy Mass with New priests 17 Tue Morning Curia Meeting 18 Wed Morning Holy Mass at Marymatha Afternoon Blessing of New Block at Thiroor school Evening Grotto Blessing at Engadiur

37 19 Thu Afternoon Vestition and profession of Samaritan sisters at Mannuthy 20 Fri Morning Curia meeting 21 Sat Evening Kappela Blessing and Holy Mass at Marottichal. 22 Sun Evening Holy Mass and Home day celebration at Savio Home 23 Mon Engaged 24 Tue Morning Curia meeting 25 Wed Morning Consulters Meeting 26 Thu Morning Golden Jubilee Celebration of Fr Sebastian Arakkal at Pavaratty Afternoon Catechism Service Award Day Evening Holy Mass and Youth Meet at Trikkur. 27 Fri Morning Curia Meeting 28 Sat Afternoon Parents Day at Minor Seminary. Evening Holy Mass and hall blessing at Machad Morning Priests Picnic 37

38 klm-b-sa-{xms ]cn-]m-sn-iƒ Jan 2017 Date Day Time Programme 01 Sun Morning Holy Mass at Guruvayoor, Blessing of Presbitery at Kootala, Silver Jubilee of School Sisters at Pulakkattukara Afternoon Ordination at Manalur West Evening At Divine Retreat Center 02 Mon Morning Ordination at Baratha 03 Tue Engaged 04 Wed Charismatic Priests Conference at Kannur 05 Thu Engaged 06 Fri Morning St Thomas College Higher Secondary School Afternoon Infant Jesus School Aranattukara 07 Sat Morning Holy Mass at Mullakara Evening Holy Mass at Irinjalakuda 08 Sun Morning Holy Mass at Patramangalam Morning Synod of Bishops 15 Sun Morning Holy mass at Chevoor 16 Mon Engaged 17 Tue Morning St Thomas HSS Thope 18 Wed Morning Holy Mass at Minor Seminary Evening Public Meeting at Thiroor School. 19 Thu Morning Priests Conference at Pala 38

39 20 Fri Youth Convention at Mangalore. 21 Sat Morning Golden Jubilee celebration at FCC Guruvayoor Hyderabad 27 Fri Evening Holy Mass at Mariyapuram 28 Sat Morning Childrens Ministry Award Day Inaguration, Holy Mass at Minor Seminary (Parents Day) 29 Sun Morning Holy Mass at Pudukkad and Puthur Evening Blessing of the Kappela at Thiruvillamala 30 Mon Morning Holy Mass at Gurukulam 31 Tue Engaged 39

40 40 \mfm-kaw \hw_ A`n-hμy X n ]nxmhv Xr»q _kn-en- -bn cmhnse hn. _enb n- p. 03. A`n-hμy X n ]nxmhv AXn-cq-]-X-bpsS [ym\-ti-{μ-amb B_m dn\yq-h sk -dn hn. _en-b n- p. 05. Xr»q sk v tacokv ssa\ skan-\m-cn-bnse tlmw tu BtLmj-ß-fnepw tacn-amx tap skan-\m-cn-bnse tlmw tu BtLmj-ß-fnepw A`n-hμy ]nxm- - m ]s -Sp-Øp.A`n-hμy XmgØv ]nxm-hv Imc-ap v CS-h-I-bn _lp. tpm v IÆm-Ø- s A\p-kva-c-W-Ip _m-\-bn ]s -Sp-Øp. D - p-tijw kwl-s-\- I-fpsS GtIm-]-\-k-anXn tbmk-øn kw_- n- p. A`n-hμy X n ]nxmhv tacn-hn-pbw Ahm Uv Zm\ NS-ßn ]s -Sp-Øp. AXn-\p-tijw ka-cn- kntã-gvkns Pq_nen BtLm-j-Øn ]s -Sp-Øp. D v kviqƒ kntã-gvkns \nxy-{h-x-hm-kvzm\ NSßn ]s -Sp-Øp. 06. A`n-h-μy- XmgØv ]nxmhv F. kn. kn. _ncp-z-zm-\-n-s-ßn ]s - Sp-Øp. sshin v tncpw-ipgn CS-h-I-bn hn. _en-b n- p. A`nhμy X n ]nxmhv ]me- ] n-bn hn. _en-b n- p. sshin v ]S-h-cmSv ] n-bn t{kmt m sh -cn p \S-Øn. XpS v apfbw Fkv. F. Un. Fkv. k\ym-kn-\o-k-aq-l-øns P\-d-te- n hn. _en-b n- p. 08. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv ]gp-hn s^mtdm-\-bpss PAROC t{]m{km-an ]s -Sp-Øp. sshin v Bº- msv ] n-bnse ]gb ssi m-c- msc BZ-cn- NS-ßn hn. _en-b n p. 09. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv \n Ω-e-Zmkn k\ym-kn-\o-k-aq-l-øns P\-d kn\m-ivkn-kn ]s -Sp-Øp. 10. A`n-hμy ]nxm- - m eq ±v IØo-{U-en Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n- p kvt\l-hn-cp- n ]s -Sp-Øp. A`n-hμy X n ]nxmhv tacn-amx skan-\m-cn-bn hn. _en-b n- p. 11. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv hnhm-l-h-cp timgvkn kw_- n- p h mbn hn. _en-b n- p. A`n-hμy X n ]nxmhv eq ±v IØo-{U ] n-bn acn-b ka -Whpw Znhy-_-en-bpa n p 12. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv theq s^mtdm\ ] n-bn PAROC t{]m{km-an ]s -Sp-Øp. XpS v Xr»q _kn-en- -bn t{]m -

41 sse-^n-\p-th n ktμiw \ In. A`n-h-μy-]n-Xm- - m a msv ] n-bn _lp. hn sk v sndp-h-øq A -s bpw ]o n ] nbn tam. tpm v am\m-s-\- -s bpw Pq_nen BtLm-jßfn ]s -Sp-Øp. D -I-gn v ]mã-d Iu kn Ahm Uv tubnepw A`n-h-μy-]n-Xm- - m ]s -Sp-Øp. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv ac-øw-timsv CS-hI {]Jym-]-\-tØm-S-\p-_ n v hn. _enb n v s]mxp-k-tω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. A`n-hμy X n ]nxmhv Hf-cn- c CS-h-I-bn Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v IqSp-Xpd- epw hn. _enbpw A n- p. 13. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv eq ±v IØo-{U-en Xncp-\mƒ Ip _m- \-b n- p. A`n-hμy X n ]nxmhv sht m CS-h-I-bnepw tncpw- Ipgn CS-h-I-bnepw hn. _en-b n- p. 14. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv s^mtdm-\-hn-im-cn-am-cpss tbmk-øn ]s -Sp-Øp. 15. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv _lp. Uo - m-cpss amxm-]n-xm- -tfmssm w hn. _en-b n- p. sshin v Uo - m mbn ms -Sp- Øp. A`n-hμy X n ]nxmhv ]p gn ] n-bn hn. _en-b n- p. D v AXn-cq-]-X-bnse Uo - m mbn ms -Sp-Øp. sshin v sszh-i_vzw 2016 I sh js ] Im \m- I Ω-Øn ]s -Sp-Øp. 16. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv "sszh-i_vzw 2016' I sh j\n Znhy-_-en-b n- p DZvLm-S\w snbvxp. A`n-hμy X n ]nxmhv ]me-bq-cn Icp-Wm-h j kam-]-\-tøm-s-\p-_- n- p Bcm-[- \-bn ]s -Sp-Øp. 17. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv ss{iãv hn -bn hn. _en-b n v tlmw tu BtLm-j-ß-fn ]s -Sp-Øp. A`n-hμy X n ]nxmhv s\sp- ]pg tpm ±m-\nb at-øn hn. _en-b n- p. 18. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv Kpcp-Ipew skan-\m-cn-bn Znhy-_-enb n- p. D -bv p-tijw Xr»q _kn-en- -bn sl Øv sib skmssk- n-bpss ]pxnb si nsw sh -cn- p. sshin v _kn-en- -bn Icp-Wm-h j kam-]-\-k-tω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. A`nhμy X n ]nxmhv Xr»q _kn-en- -bn Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v simsn-i-b w \S-Øn. 19. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv ]pxp- msv sszhm-ebw IqZmi snbvxp. AXn-\p-tijw ] n- msv s^mtdm\ amxr-kwlw s]mxp-k-tω-f\w DZvLm-S\w snbvxp. sshin v ]me-bq ] n-bn Icp-Wm-h j- Øns kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v hn. _en-b n- p. 41

42 20. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv eq ±v IØo-{U-en ] n-bn hn. _enb n- p. XpS v H q CS-h-I-bn Imcp-Wy-h j-øn sshzn- I ]WnXp \ Inb `h-\-øns sh -cn- p I Ω-Øn ]s - Sp-Øp. AXn-\p-tijw \S-Ø-dbn Pok v bqøns bqøv ao n ]s -Sp-Øp. XpS v ] n-t»-cn-bn-ep ]men-tb- ohv sib Bip- ]-{Xn-bpsS sh -cn v Znhy-_-en-b n v DZvLm-S-\-N-S-ßn ]s - Sp-Øp. A`n-hμy X n ]nxmhv Icp-Wm-h j-k-am-]-\-tøm-s-\p- _- n v Xr»q _kn-en- -bn hn. _en-b n- p. ]pxp- msv CSh-I-bn BZy-Ip _m\ kzoi-c-w-n-s-ßp-i-fn apjy-im Ωn-IXzw hln- p. D v sszh-i_vzw 2016 I sh j-\n hn. _en-b n v kam-]-\-k-tμiw \ In. 21,22. A`n-hμy ]nxm- - m sshzn-i-cpss enhv & te ]cn-]m-sn-bn ]s -Sp-Øp. 23. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv D v sh - m-cn-øsw CS-h-I-bn Uo sdpn v Xncp- w \ In. XpS v Im n-c- n n cq]-xbpss ap cq]-xm-[y- -\mb am amxyp h - pgn ]nxm-hns tzlhn-tbm-k-øn {]m n v A\p-tim-N\w tcj-s -Sp-Øn. 24. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv cmhnse Fw. Fw. _n. k\ym-k-k-aq-l- Øn-s bpw acnbm-]pcw CS-h-I-bp-sSbpw Pq_n-en-bm-tLm-j-tØmS- \p-_- n v Znhy-_-en-b n- p. sshin v tims- q ] n-bpss ]pxnb HmUn-t m-dnbw sh -cn v s]mxp-k-tω-f-\-øn ]s - SpØp. 25. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv sshin v AΩmSw ] n-bn h p \S ss nƒ I sh j-\n A\p-{K-l-{]-`m-jWw \S-Øn. 26. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv tacn-amx skan-\m-cn-bnse tam. tpm v am\m-s-\- -s bpw tam. Rmfn-b-Ø- -s bpw kph Æ- Pq-_n-en-bm-tLm-j-Øn ]s -Sp-Øp. AXn-\p-tijw _lp. hn sk v Nn n-e- n- n-b- s Pq_n-en-bm-tLm-j-Øn ]s -Sp- Øp. D v Xtem CS-h-I-bpsS hnzym-b-e-amb Pok v A m-zan-bpss ]pxnb si nsw sh -cn- p. XpS v ]me- CS-h-I-bnep Fkv. Un. k\ym-kn-\o-k-aq-l-ønse kntã-gvkns Pq_nen-bm-tLm-j-Øn Znhy-_-en-b n- p. sshin v ]pxp- msv ] ntbm-s-\p-_- n v \S kam-]-\-k-tω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. 27. A`n-hμy XmgØv ]nxmhv Xr»q _kn-en ] n-bn {]XnjvTm Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v Xncp-\mƒ Znhy-_-en-b n- p. 42

43 \ma-i-cw \S-]-Sn-Iƒ sszh-zm-k B Wn X p-]-d-ºn sszh-zm-k B Wn X p-]-d-ºn-e- s\ A\p-kva-cn- p-sim- p Unkw-_ amk-ønse amkm-zy-sh n BN-cWw ` n km{μ-ambn sim m-sp-hm km[n- p. {_Z tpmkv BWv At Znhkw hn\ ktμiw \ In-b-Xv. ]cn-ip AΩ-tbm-Sp P]-ame ` nsb Ipdn- pw, AΩ-bpsS am y-ÿ-øm e`n- p A\p-{K-l-ßsf Ipdn- p-amwv At±lw kwkm-cn- -Xv. hnip- -cn \n pw hnip- -Po-hnXw \bn- -h-cen \n pw \ amxr-ibpw ktμ-ihpw Dƒs m v \ΩpsS Pohn-Xßsf hnip- n-tbmss ImØv kq n- p-hm ]cn-{i-an- -W-sa pw At±lw ]d-bp-i-bp- m-bn. hn. Ip m-\bv v Im Ωn-I-\m-bn-cp- Xv tne- c s^mtdm\ A n. hnimcn ^m. kntpm apcn-ßm-tøcn Bbn-cp- p. t`mj-\mb [\n-is D]a Dƒs m- p kphn-ti-j-`mkw D -cn- psim v \ΩpsS \nt -]-߃ F{]-Im-c-ap- -Xm-I-W-sa Xns\- p-dn pw sszhm-{ib t_m[-tømss Pohn-t - Xn-s\- p-dn pw A hnh-cn- p-i-bp- m-bn. sszh-zm-k AK-Ãn tpm Du \h-º-dnse c mw i\n-bmgvn BN-c-W-Øn\v ]me- msv cq]x Im n-c- pg s^mtdm\ hnimcn ^m. PntPm Nme- t\xrxzw simsp- Øp. kt -hq-kn-s\bpw ]m]n-\n-bmb kv{xosbbpw Ah-cpsS Ipd-hp-ItfmsS kzoi-cn- m\pw Ahsc am\-km- -cs -Sp-Øm\pw tbip-hn\v Ign- p. F m-h-tcbpw kvt\ln-, Dƒs m Du -\- C v a p- hsc AwKo-I-cn- m Ign-bmØ temi-øn\v amxr-i-bm-wv. kz w amxm- ]n-xm- - msc, a sf kzoi-cn- m-ø-h v A sh p-hnfn Db Øp p. PmXn-a-X-h -Nn- -Iƒ -Xo-X-ambn Gh-tcbpw kvt\ln Du -\- "ae-_m-dnse ]pe-b-cpss ASn-aØw Ah-km-\n- n- -Wta' sb v ]. AΩ-tbmSv {]m n- p-ibpw snbvx-h-\mwv F v Xncp-h-N\ ktμiw \ In-sIm v kn. t{ib kn. Fkv. kn. {]kvxm-hn- p. apx-em-fn-am ssih-i-s -Sp-Ønb I j-i-cpss B[m-c-߃ DS-a-Iƒ v Xncn- p-\ Im Du -\- -\mwv a y-ÿ-\m-b-xv. kaq-l-øns ASn-Ø n-te v Cd-ßns - m-\p {^m kokv ]m -bpss Blzm\w h j-߃ p-apºv kz am- n-b-h-\mwv Du -\-. ^m. t]mƒ ]pfn- t]mãp-te- 43

44 44 Jan kmº-øni Imcym-ebw \ΩpsS ] n-i-fnse ssi m-c- m-cp-ssbpw (\-SØp ssi m-c\pw ASpØ tsanse ssi m-c-\pw) IW-s -gp-øp- m-cp-tsbpw kwbp tbmkw 2017 s^{_p-hcn 4 i\n-bmgvn cmhnse 9.30\v Un.-_n.-kn. F. kn HmUn-t m-dn-b-øn sh v IqSp- -Xm-Wv. {]kvxpx ao nw-kn A`nhμy ]nxm- - m-cmb am B {Uqkv Xmg-Øv, am dmt^ X n, hnimcn P\-dmƒ tam. txmakv Im -t»-cn, Nm t Uv A u- pam F n-h ]s -Sp- p- -Xm-Wv. CS-h-I-bpsS hnhn[ kmº-øni Imcy߃ N snøp Cu kp{]-[m\ tbmk-øn-te v ssi m-c- m-tcbpw IW-s -gp-øp-im-tcbpw _lp-am-\-s hnim-cn-b- ]d- -b- p- - Xn\v {i n- p-a-t m. kl-i-c-w-øn\v \μn ]d-bp- p. cpn-kv-t{s-j : 9.30 am DZvLm-S\w : am CS-hI kmº-øni Imcy-ßsf kw_- n N : am kam-]\w & D -`- Ww : hc-hv snehv IW- p-iƒ \hw-_ 31,2016 \º t]cv ZpxJ s]klm anj sh n hymgw Rmb 1. Bdw-]n n B Øm v tn v tncpw-ipgn snδq Nnd F Øp-cpØv Fc-s\- q IS-tßmSv Im mwn ImhoSv Ingp-]n- n- c Ip q 32350

45 14. ams- -Ød a w ap q \S-Ød \º-gn- msv ]ßm-c- n n ] n- msv s]cn-t cn s]m m\n X new hsq- c hmi theq hn Sw Pq_nen anj tlmkv]n-, Xr»q 2,00, \n Ωe timtf-pv, shãv t^m v tacn-amx tap skan-\m-cn, apfbw \º t]cv k`m {]txyi Rmb Zn\w ]ncnhv Rmb 1 Nnd Ingp- n- n- c ams- -Ød \º-gn- msv ] n- msv X new A okn atw, Xr»q 500 am Ip p-ipfw {SÃn \n pw hnhml klmbw 1. ]m{xawkew Xtem

46 ^m. sk_m-ãy Ip Øv {SÃv 1. hnhmlw NnIn `h-\-\n ΩmWw AXn-cq-]X klmb ^ v 1. hnhmlw NnIn kmº-øni klmbw e`n ] n-iƒ 1. ap q Fc-s\- q Be-ßm-Sv, ]me- msv 25, ]m{x-aw-kew 1,00,000 ]pxp-h j-øns awk-fm-iw-k-iƒ Gh pw t\ p-sim- p- p. ^m. tpmbv aq ss^\m kv Hm^o-k 46

47 ^m. sk_n ]pøq 01 ^m. {^m knkv a fn 01 ^m. {^m knkv hmg- n n ko\n-b 07 ^m. tu-hnkv N m-e- 07 ^m. tpm v txmakv \nc- p-im-e-bn 09 ^m. ssuvkv Ip - n n 09 ^m. ss kv Ip - n n 09 ^m. PmIvk Iq\w-πm- 09 ^m. txm-akv Nq 09 ^m. Pnt m Nn n-e- n n 11 ^m. tpmfn Nnd-Ω 13 ^m. Pntbm sx- n-\n-bøv 13 ^m. Pn^n ta- m p-ipfw 13 ^m. ent m X n 15 sshzn-i P Zn\߃ \matlxpixncp\mƒ ^m. dntpm hnx-b-øn simgp- p- n- m-c 16 ^m. t]mƒ XmWn- 16 ^m. jmpn Ipcn-bm-t mkv sim- p-]p-c- 18 ^m. _m_p A m-s 19 ^m. tpmbvk tim-scxv 19 ^m. tpmbv apcn-ßm-tøcn 20 ^m. sk_n Nn n-e- n n 20 ^m. en k X n 20 ^m. B Wn sx- n-\n-bøv 21 ^m. t]mƒ Im m\n 22 ^m. sk_n Im n-c-øn- 26 ^m. jmt m Xe-t m- q 27 ^m. dnt m Hme pc 03 ^m. sp-bvk hst -Øe 03 ^m. kndn-biv Nmen-t»cn 03 ^m. jmpn Ipcn-bm-t mkv sim- p-]p-c- 03 ^m. tpm-bvk sn-dp-h-øq 03 ^m. tu-hnkv ]\w-ipfw 20 ^m. tz-h n ] - q- m-c 20 ^m. sk_n ]pøq 20 ^m. tpmbv ]pøq 20 ^m. tu-hnkv ]pen-t m- n 20 ^m. _mãy ]pt m-en-]-d-ºn 20 ^m. sk_m-ãy Ad- 20 ^m. su-bvk apt m-]pdw 20 ^m. tjm k B m-a- -Øn 20 ^m. _mãn Be- m v 20 ^m. kpohv CΩ n 20 ^m. PÃn Fep-h-Øn- 20 ^m. _n Pp hmg- n n 20 ^m. ZmhoZv hnx-b-øn 20 ^m. PntPm I n-emw-\n-c-t 20 ^m. tu-hnkv IÆ-ºpg 20 ^m. Ãm k I n- m-s 20 ^m. sk_n Ih-e- m v 20 ^m. s_-ãn Im -t»cn 20 ^m. tu-hnkv N m-e- 20 ^m. sk-_m-ãy Nme 20 ^m. sk_n Nn m- p-ic 20 47

48 ^m. sk_n Nn n-e- n n 20 ^m. tpmbv Nn n-e- n n ko\n-b 20 ^m. tpmpp Nncn-b- - Øv 20 ^m. {]n kv Nncnb Øv 20 ^m. G_nƒ tzh n Nnd-Ω 20 ^m. knwk Nnd-Ω 20 ^m. tu-hnkv Nnd-Ω Pq\n-b 20 ^m. su n Nnd-bØv 20 ^m. sk-_m-ãy s]-cq- n 20 ^m. knt m s]m-t - 20 ^m. sk-_m-ãy sh- Øv 20 ^m. sk-_m-ãy sim q 20 ^m. tu-hnkv sn-d-bøv 20 ^m. PÃn ssixmcøv 20 ^m. tu-hnkv sx-t - c 20 ^m. -tatpm tim-scxv 20 ^m. en k X n 20 ^m. su n XmWn- 20 AXn-cq-]-X-bpsS {]m -\m-iw-k-iƒ Hutk v tat cn Koh okv Ccnº s]m-dn p txdm- n tpm FSØn-cp-Øn- m-c tpm-k^v aw-hm-f Ct -jykv a fn tp- _v t]mt m- m-c amxyp ]me-bq kndn-biv ta\m-t cn ]o Ip p-ipfw t]mƒ Bfq tam. tpm v A c tp- _v a fn Nc-a-Zn\߃ tpm-k^v sx n-\n-bøv amxyp InSß tpm Fep-h-Øn B Wn Xc-I sk-_m-ãy tx atw t]mƒ Be- m v emk s]md-øq tpm-k^v Un. a fn B Wn Nme tpmk^v Nmgq tam. txmakv Xe nd A n- m v \nt m-fmkv AXn-cq-]-X-bpsS kvac-wm-rvpen 48

49 k\ykvx kn.b.sf hm ØIƒ Fkv.F._n.Fkv. tn p-]p-g-bn Bcw-`n- p ]I hosns sh n-cn pi Ωw Nmπ-bn dh. ^m. X - Rmfn-bØv O.Carm.\n h-ln- p. Fkv.F._n.Fkv. 10 Znh-ksØ kμ i-\-øn-\mbn hni s{]mhn jy kn. kndn-, s{]mhn jy ss^\m kv Hm^o-k kn. sskvan sx n-\n-bøv F n-h kmk anj-\n-te v bm{x Xncn- p kn.fw.-kn. timegn s{]m-hn jy lukn \S-Ønb- hn.- Nm-hd Fhp-{]mky sszhz i\ [ym\-øn hnhn[ t{]mhn kp-i-fn \n mbn Aº-tXmfw kntãgvkv ]s - SpØp. F^v.kn.kn 2016 \hw_ 5 mw XobXn {_ -Ipfw sk v txmakv CS-h-I-tZhm-e-b-Øn sh v A`n-hμy am tp v Xq pgn ]nxm-hns apjy Im Ωn-I-Xz-Øn \S - Znhy-_-en-a-t y- F^v.-kn.-kn. Xriq t{]mhn knse 10 t\mhn-kkv {]Y-a-{h- X-hm-KvZm\w \SØn k`m-hkv{xw kzoicn p. Fkv.F._n.Fkv. Vocation & Faith Formation -s Advisory meeting tn p-]pg s{]mhn jy lukn h v \S -p. _. az en n acnb- sxt - c ao nw-kn\v t\xrxzw \ In. F^v.kn.kn Imcp-Wy-h jtøms-\p-_- n v Kpcp-hm-bq ]pjv]m-eb tim sh n-t\msv tn p hnivsdn sk -dn ]I hosv Bcw-`n p Fkv.F._n.Fkv. atcm n- m-en-ep IΩyq-Wn n timtf-pn Cu h jw A\p-h-Zn v In nb Pz dn sabv nw-kns DZvLm- S\w az en n acnb sxt - c \n h-ln- p Fkv.-F.-Un.-F-kv. \n a-e-zmkn ka nx kaq-løns kp ocn-b P\-d-embn dh. knã Nn Ω Ip- m v Xnc-s -Sp- -s p. apf-bw \n ae P\-d-te- n h p \S P\-d kn\m- Ivkn-kn-em-bn-cp p sxc-s -Sp- v. knã en ]pd-h- m v Poh- Im-cp-Wy-Øns Iu kn-e-dmbpw, knã tacn- p n ]qh- pføv anj Iu kn-e-dmbpw, knã F kn C n- Btcm-Ky-h-Ip v Iu kn-e-dmbpw, knã A t^m km Nnd- 49

50 50 Jan bøv ^n\m kv AUvan-\n-ÃvtS- -dmbpw Xnc-s -Sp- -s - p. knã F kn C n- BWv sshkv P\-d. Fkv.F._n.Fkv. Imcp-Wy-h jm-n-c-w-øns `mk-ambn tn p-]pg s{]mhn jy lukn kwl-sn- n hn[-h-i-fpss GI-Zn-\- sk-an-\m-dn hnhn[ CS-h-I-I-fn \n mbn 65 t] ]s -Sp- Øp. az en n acnb sxt - c DZvLm-S\w \S-Ønb Cu skan-\m-dn dh. ^m. hn k v ]gp- m-ifw O.Carm. mkv \bn- p kn.-fw-.kn. Beph P\-d-te- n h p \S Provincials' & Formators' Meet - s{]m-hn jy kn.-a-\n-p, ankv{s- p-amcmb kn.- tcm-jv\n,- kn. sim p-t{xky, kn. kpa F n-h ]s -Sp-Øp kn.-f- v.f-^v. _metkm cq]-x-bnse `{Z- n \h-tpymxn t{]mhn kns anj `-h-\-ambn ]pxn-b-xmbn ]Wn-Xo Ø tlmfo-^m-aen tim sh ns Bio Δm-Z-I Ωw _metkm _nj v dh.-tum.-ssk-a ssi]p-d-øns apjy-im Ωo-I-Xz- Ønepff Znhy-_-entbmsS \S-Øn. Cu ]cn-]m-sn-i-fn _metkm cq]-x-bnse _lp-am-\-s sshzo-i-cpw kn-tãgvkpw,- D-]-Im-cn-Ifpw, C-S-h-I-Imcpw \h-tpymxn s{]mhn jy kn.- tagvknt]mfpw Iu kn-tegvkpw, ]s -Sp-Øp Fkv.F._n.Fkv. tn p-]pg s{]mhn jy lukn h v kp ocn-tbgvkv tim {^ kv \S -p kn.-fw.-kn.- Imcp-Wy-h j kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v timegn s{]m-hn jy lukn F m-a-t-ß-fn-sebpw tpmen- msc H n p Iq n. {ioaxn sp n tndq Ch v m pw {]m \bpw \bn- p ]me-bq-cn \S Imcp-Wy-h jm-n-cwkam-]\ ]cn-]m-sn-itfms-\p-_- n v \S-Ønb ap -Øn-aq- p-awn Bcm-[\-, Znhy- Im-cp-Wy-{]-Z- nww XpS-ßn-b-h-bn hnhn[ k\ymk kaql-ß-fn \n pw [mcmfw ka n-x ]s -Sp-Øp kn.-fw.-kn. kntã-gvkn-\p-th n hnae timtf-pn \S-Ønb E-Learning Programme ap -txmfw kntãgvkv ]s -Sp-Øp. kn.-fw.-kn. Divya Bhavan Convent -s kn h Pq_nen tlmj-øn hnimcn P\-d tam.-d-h. ^mz tpm v timºmd Znhy- _en A n- p.- s{]m-hn jy kn.- A-\n-Pbpw ap s{]m-

51 hn jy kpw kn-tãgvvkpw ]s -Sp-Øp. kn.fkv.kn. Iq -t cn acnb s{]m-hn jy lukn "s{]m-hn kv su' BtLmjw hnhn[ a -c-ß-tfmss kmtlmjw sim- msn kn.-fw.-kn.- hn.-nm-hd, F-hp-{]mky hnip- -]-Z-{]-Jym-]-\-Øns 2 mw hm jni-tøm-s-\p-_- n v H q Fhp-{]mky Xo ti{μøn Ccn m-e- ps cq]xm sa{xm am t]mfn IÆq- m-s Znhy-_en A n- p. s{]m-hn jy Iu knepw, kntãgvkpw, kn.-fw.-kn. Atkm-kn-tb vkpw ]s -Sp-Øp kn.-f- v.f-^v. Hf-cn- c \h-tpymxn B.Ed timtfpv bqwn-b DZvLm-S\ ]cn-]m-sn-i-fn \h-tpymxn s{]mhn jy kn.- tagvknt]mfpw hnim s{]mhn jy kn.-spbvkn tpmwpw ]s -Sp-Øv Biw-k-Iƒ t\ p. ae-_m anj-\-dokv Hm^v {_tzgvkns s{]m-hn kv tu bnepw kn h Pq_nen tlmj-ønepw hnhn[ k\ym-k-k-aq-l-ßfpss {]Xn-\n-[n-Iƒ kw_- n- p kn.-fw.-kn.- timegn s{]m-hn jy lukv kμ in am spbv _v Xq pgn ]nxmhn\v timegn a ƒ ]utcm-lnxy h{ppq_nen awkfw t\ p F^v.kn.kn. s{]mhn jy kp o-cn-tb-gvkn\pw t\mhnkv ankv{sp-am p-ambn Beph t]m kyp- pf P\-d-te- n \S- [ym\-ønepw a v ]cn-]m-sn-i-fnepw s{]mhn jy kp o-cn-b _. kn. tdmkv A\n-Xbpw t\mhnkv ankv{s v kn. subvkn Be- m pw kw_- n- p kn.fkv.kn.iq -t cn acnb s{]m-hn jy lukn Pq\nb kntã-gvkn-s kwkaw \S-Øn. Xriq ssa\ skan-\mcn sdivs dh. ^m. spbvk Iq\w-πm- ms -Sp-Øp. Fkv.F._n.Fkv. ]S-h-cmSv im n `h-\n {]mb-amb AΩ-am mbn dh. ^m. {SntPm N m-e-bv OFM.Cap. hm jni [ym\w \ In. 11 t] [ym\-øn kw_- n p. Fkv.F._n.Fkv. kn. ^npn Xtckv ]pt m- m-c, kn. Umen tpmkv sims-t»-cn-bn, kn. Pn kn tpm ]pfn-, kn. sp kn sxtckv IÆmØv F n-h \nxy-{h-xm-\p-jvtm-\-øn-s\m-cp- ambn sk\- -fn Bcw-`n '{]Wn-[m ' timgvkn {]thin p. 51

52 BZ-cm-RvP-en-I-ƒ F^v.kn.kn. s\ n- p v tum t_mkvtim `h-\mw-k-am-bn-cp _. kn. B -Wo\ \hw- _ 26 mw XobXn D -I-gn v 2.15 \v \ncym- X-bm-bn. Xriq AXn-cq-]X sa- {Xmt meoø A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns apjy Im Ωn-I-Xz- Øn 27 mw XobXn D -I-gn v 2.00 \v It -f-tbmsv tn p I d-bn knã-dns arx-tzlw kwkvi-cn- p F^v.kn.kn Gß- n-bq sk v hn sk v `h-\mw-k-amb _. kn. ssbvkv 29 mw XobXn ]pe s 3.15 \v ac-w-a-s- p. Ap-Xs D Xncn v aq p-a-wn v Xriq AXn-cq-]X hnimcn P\-dmƒ tam. dh. ^m. tpm v timºmdbpss Im Ωn-I-Xz- Øn Gß- n-bq sk v hn sk v atw Nm -en-t\msp tn I -d- -bn knã-dns arx-tzlw kwkv -cn- p kn.-f- v.f-^v. \h-tpymxn t{]mhn knse snºq- mhv tlmfo-^m-aen `h-\mw-k-amb kn.-^m_nb \ncymx-bm-bn. - Xr-»q AXn-cq-]X hnim P\-dmƒ tam.tpm v timºmdbpss apjy- Im Ωo-I-Xz-Øn kwkv mc ip{iqj \S- Øn. kn. tpmk-ss^ ]me-øn- SABS kn.-b.sf. sk{i dn 52

53 ÿm-]\-߃ Ph : , ax-t_m-[-\-ti{μw ax-t_m-[\ hnzym n-iƒ v A`n-hμy sa{xm-t m-eoø am B {Uqkv XmgØv ]nxm-hns IØv {]nb Ip n-itf, ]pxn-sbmcp h -c-øn-te v \mw {]th-in- p-i-bm-wv \nßfpss Pohn-X-Øn kt m-j-øn-s bpw kam-[m-\-øn-s bpw Pohn- X-hn-P-b-Øn-s bpw Ime-L -am-is F v Biw-kn- p -p. \mw km[m-cw tiƒ m-dp Hcp ]g-sam-gn-bp- v. "Well begun half done'. as mcp ]g-sam-gn-bmwv "Xm ]mxn; sszhw ]mxn'. CXns A w sszh-]-cn-]m-e-\-bn ]q Æ-ambn B{i-bn- p-sim v h jm-cw-`- Øn \ {]Xn- -I-tfmsS hy -amb e yw ap n I v \ mbn Bcw-`n- pi F- Xm-Wv. AXp-sIm v 2017 t\ts e y-ßsf Ipdn pw AXn\v D]-tbm-Kn-t I Ω-]-cn-]m-Sn-Isf Ipdn pw hy -amb Bkq-{XWw \S-Øp- Xv \ -Xm-Wv. \nß-fpss Pohn-X-Øns hm jn-i-]- -Xnbpw ssswts-_nfpw Xøm-dm- m \nß-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw Kpcp- - m-cn \n pw hnz- Kvt[m-]-tZiw t\sp- Xv \ -Xm-Wv. ]pxnb h jw sszhm-\p-{k-l- {]-Z-am-Im Rm \n߃ p-th n {]m n- p p. \n߃ F\n- p-th n {]m n- p-a-t m. P\p-hcn amkw tic-f-ønse ItØm-en- -cpss CS-bn s]mxpth Xncp-\m-fp-I-fpsS amk-am-wv. AXn-\m Xncp-\m-fp-I-fpsS A -e- y-ßsf Ipdn v Npcp- -ambn Nn n- m Rm \nßsf 53

54 54 Jan Wn- p-i-bm-wv. a\p-jy-n-cn-{x-øns Bcw`w apx Xs Xncp- \m-fp-ifpw BtLm-j-ßfpw XpS-ßn-bn p- v. ss n-fn ]g-b- \n-b-a-øn Xncp-\mƒ BtLm-jn- m sszhw Xs I n- n- cp- - Xmbn ImWmw. DZm-l-c-W-ambn tehy 23:10 sszhw BtLmjn- m Iev]n hnhn-[-ß-fmb Xncp-\m-fp-Iƒ ImWmw. Xncp-\mfp-I-fpsS e yhpw ss n-fn hni-zo-i-cn- p -p- v. CuPn- ]vxnse ASn-a-Ø-Øn \n v Xßsf krjvsn- p-ibpw c n- p- Ibpw A p-x-i-c-ambn ]cn-]m-en- p-ibpw snbvx sszh-øn\v IrX- -Xbpw kvxpxn-ifpw A n- pi F -Xm-Wv. X p-iƒ sim nbpw how-iƒ ao nbpw ]m p-iƒ ]msnbpw sszhw Iev]n Xncp-\m-fp-Iƒ BtLm-jn- -t mƒ Ah v AXv Bflob DW Δn\pw A\p-{K-l-Øn\pw Ah-k-c-am-bn. F m sszhsø \ncm-i-cn pw a\p-jy-\ ]cn-k-wn- m-sxbpw BtLm-j-ßsf B`m-k-am nbt mƒ sszhw {]hm-n-i-cn-eqss AØcw Xncp-\mfp-Isf X n- -d-bp-ibpw Ah-bn Xm {]km-zn- p-i-bn-s v Adnbn- p-ibpw snbvxp (B-tamkv 5:21). blq-z-cpss Xncp-\mƒ BtLm-j-ß-fn ]Xn-hmbn ]s -Sp-Øncp tbip-hns\ ]pxnb \nb-a-øn \mw I pap p -p. ]{ mw hb- n Xncp-\mƒ BtLm-j-Øn-\n-Sbv v amxm-]n-xm- ƒ v tbip-hns\ \jvs-s - p. Is -Øn-bXv sszhm-e-b-øn-em-wv. C v _l-f-øn ImWm-Xm-bm \nßsf sszhm-e-b-øn Is -Øm- \m-iptam F v Nn n- p- Xv \ -Xm-Wv. ss{ikvx-h-cpss CS-bn Xncp-\m-fp-Iƒ BtLm-jn- m XpS-ßn-bXv tbip-hns D m-\- hp-ambn _ -s - n m-wv. Aß-s\-bmWv blq-z-cpss km_ømb i\n-bm-gvnbv v ]Icw Rmb hn. Zn\-ambn ss{ikvx-h BN-cn- m XpS-ßn-b-Xv. ]n m-e-ß-fn tbip-hns Pohn-X-Ønse {][m\ kw`-hß-fn P\-\w, amtωm-zo-k, cq]m- -co-i-c-ww, D m\w XpS-ßnb {][m\ kw`-h-߃ Xncp-\m-fp-I-fmbn BtLm-jn- m XpS-ßn. Xma-kn- msx hnip -cpss Xncp-\m-fp-Ifpw k`-bn BtLm-jn p XpS-ßn. c v e y-ß-fmwv Xncp-\mƒ BtLm-j-߃ p- -Xv. tbip-hns P\-\-th-f-bn amem-j-am ]msn-b-xp-t]mse sszh-a-

55 l-xzhpw a\p-jys \ AYhm kam-[m-\-hp-am-w-h. hnip- -cpss Xncp-\m-fp-Iƒ \sω A\p-kva-cn- n- p -Xv, GXp hnip- s Xncp- \m-fmtwm BtLm-jn- p- Xv B hnip- s amxri ]n p-s-cpi F- Xm-Wv. hnip- -c \ap v A p-x-߃ \ Ip- - Xv. Im\mbnse I ym-w-hn-cp- n tbip-hns AΩ-b A pxw {]h Øn- -Xv. ZpxJ-Øn-e-a I ym-w-ho-sns ZpcnXw I v B IpSpw-_- Øns BhiyØn A\p-{Klw snmcn-bm adnbw tbiphns apºn am[yÿw hln- p. tbip-hmwv A pxw {]h Øn- -Xv. hnip- -cpss epøn-\n-b-bn ]nxm-hmb sszhta F v snm ptºmƒ Rßsf A\p-{K-ln- -Wta F pw ]cn. adnbta F p snm p-tºmƒ R߃ p-th n At]- n- -Wta F pw snm p- -Xns A w Ct mƒ a\- n-em-bn-t. hn. sk_-kvxym-t\m-kns Xncp-\m-fmWv tic-f-ønse ] n- I-fn IqSp-X BtLm-jn- p-im-wp - -Xv. ] w, ]S, hk (] n- Wn, bp w, tcmk-߃) bpss ImeØv \ΩpsS ]q Δn-I hn. sk_- kvxym-t\m-kns am[yÿw txsn-b-xmwv Cu Xncp-\m-fp-Iƒ {]Nmc-Øn-em-Im Imc-Ww. hnizm-k-øn-\p-th n ]S-s]m-cp-Xm\pw th n-h- m c -km- n-xzw hcn- m-\p-ap [oc-x-bmwv Cu hnip- ImWn p Xcp amxr-i. ]m]-tø- mƒ acww F p ]d suman-\niv kmhn-tbmbpw Nmcn-{Xy-ip- n- p-th n acn m Xøm-dmb acnb skmtc-ønbpw kl-\-]p-jv]-amb hn. A t^m k-ωbpw {]m n- p AΩ-bmb hn. Fhp-{]m-kym- Ωbpw anj-\dn XojvWX sim p \nd txmam-«o-lmbpw {^m knkv tkhydpw sim p-t{x-kybpw Zfn-X p-th n Pohn Ip - \pw IpSpw-_-\-ho-I-c-W-Øn-\p-th n {]b-xv\n adnbw t{xkybpw hnizm-k-po-hn-x-øn\v \ amxr-i-i-fmwv \ Ip- - Xv. Xncp-\m-fp-Iƒ AXns ssnx-\y-øn BtLm-jn- m F psn-øww F v \n߃ N snø-ww. Xmsg ]d-bp tnmzy߃ \n߃ N m-hn-j-b-am- p-i. 1. tehycpss ]pkvx-i-øn ImWp sszhw BtLm-jn- m Iev]n Xncp-\m-fp-I-tfh? 55

56 2. Xncp-\m-fp-I-fn sszhw {]km-zn- p- n-s v ]d Xns Imc- W-߃ Gh? 3. tbip ]s -SpØ Xncp-\m-fp-I-tfh? 4. ss{ikvx-h-k-`-bn Xncp-\mƒ BtLm-j-߃ XpS-ßn-b-sXßs\? 5. hnip- -cpss Xncp-\m-fp-I-fpsS e y-ß-tfh? 6. \ΩpsS Xncp-\m-fp-Iƒ sszth-jvs-{]-im-c-am-im F p-sn-øww? 7. Xncp-\m-fns Ah-k-c-Øn ]mh-s h-tcmsv \n߃ F v {]h Øn pw? Gh pw ]pxp-h- -cm-iw-k-iƒ t\cp- p. \nß-fpss h -e-]n-xm-hv, am B {Uqkv XmgØv Xr»q AXn-cq-]X sa{xm-t m-eoø 56

57 hnizmk ]cn-io-e-\-cw-køv, 2016 A\p-{K-l-Zm-b-I-amb Hcp h jam-bn-cp- p. sszh-øn-\p-kvxpxn. hnizm-k-]-cn-io-e-\hpw Imcp-Wy-{]-hr- ØnIfpw ka\zbn n v Icp-W-bpsS h jw km Iam n F v hnizkn p p. CXm, ]pxn-sbmcp h jw 2017 sszhw \ap p kωm-\n- p p! Xncp ndhn kωm\n p kt mjhpw kam[m\hpw kzmwioicn v, sszhir]bnem{ibn v, ]pxpssnx\ytømss ]pxph jøn \ap v apt dmw. 1. sluvam-ã am-cpss tim {^ kv XnbXn : 2017 s^{_p-hcn 5 Znhkw : Rmb kabw : PM ÿew :ax-t_m-[-\-ti{μw F m sluvam-ã am-tcbpw Wn- p- p. F m-hcpw \n _- -ambpw ]s Spt - -Xm-Wv. GsX- nepw AXym-hiy Imc- W-Øm sluvam-ã v kw_- n- m km[n msxh m, A mcyw AXn-cq-]Xm ax-t_m-[\ Ub-d-IvSsd Adn-bn-t - Xpw bqwn ns {]mxn-\n[yw Dd mt XpamWv. 2. Rmb ax-t_m-[\ hm jni ]co- -Iƒ: 2017 s^{_p-hcn 12, 2PM-4PM : Std X, XI and XII 2017 s^{_p-hcn 19, 2PM-4PM : Stds. I, III, V, VII, IX, and ACC (3 hours, 2PM-5PM) 2017 s^{_p-hcn 26, 2PM-4PM : Stds. II, IV, VI and VIII hm jni ]co- -sb kw_- n v ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn \n p \n t±-i-߃ IrXy-ambn ]men-t - -Xm-Wv. F mh pw \ hnpbw Biw-kn- p- p. 3. ti{μoirx aqey\n Æbw 2017 Std. XII, ACC hm jni ]co- -bpss ti{μo-irx aqey\n Æb-Øn\v B m p-i-fn ]Tn n- p F m A[ym-]-Icpw \n _- -ambpw ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn FØn-t -tc- -Xm-Wv. hni-z-hn-h-c-߃ Xmsg tn p- p. Chief Examiners Meeting: 26th February, Sunday 10 AM Centralised Evaluation ACC & Std. XII : Saturday 4 th & Sunday 5 th March 57

58 58 Std. XII & ACC A[ym-]-IcpsS enãv XcmØh F{Xbpw thkw Xtc XmWv. 4. kviqƒ ax-t_m-[\w & k m imkv{xw ]co- -Iƒ - NB. hm jni ]co Iƒ : kviqƒ Im - n-kw Std. I - X & tamd kb kv Std. I - XII XnbXn : 2017 P\p-hcn 13 sh n cmhnse (c p awn- q ): Stds: I, III, V, VII, IX, XI D -I-gn v (c p awn- q ): Stds. II, IV, VI, VIII, X, XII 1. kviqfp-i-fn-te- p tnmzy-t]- -dp-iƒ P\p-hcn 9 apx ax-t_m-[- \-ti-{μ-øn \n pw e`n- p- -XmWv. 2. tamd kb kv hm jni ]co bv v tnmzyt] Xømdm p Xpw ]co- m-xn-b-xn \n -bn- p- Xpw si. kn. _n. kn. IΩoj t^m FPypt j BWv. AXp-sIm v {]kvxpx tnmzy-t]- D]-tbm- Kn v \n nx Xnb-Xn-bnepw \n nx ka-bøpw F m kviqfp-i-fnepw ]co- -Iƒ \S-tØ- -XmWv. 3. tamd k-b kv hm jni ]co- bpss tnmzy߃ Hcp h jsø apgph kne_ n \n pw Bbn-cn pw mw m nsebpw 12 mw m n-sebpw tamd k-b kv hm jni ]co- bn \n- pw 90 ix-am-\-tam AXn-\p-ap-I-fntem am p-hmßnbhcpss DØ-c- -S-em-kp-Iƒ si. kn. _n. kn. IΩoj ]p\ apey-\n Æbw \SØnbmWv Ahm Uv tpxm- sf \n -bn- p Xv. Bb-Xn-\m Cu ]co- -bn 90 ix-am-\-tam AXn-\p-ap-I-fntem am p-hm-ßnbhcpss DØ-c- -S-em-kp-Iƒ, si. kn. _n. kn. hnzym- `ymk IΩoj\v Ab- p-sim-sp- p- -Xn-\p-th n, ]co- -I-gn- v 5 Znh-k-Øn-\Iw ax-t_m-[-\-ti{μøn e`n- n-cn- Ww. Ign h jw 10 mw m n \ΩpsS AXn-cq-]-X-bn \n- p 3 hnzym n- Iƒ v Ahm Uv e`n p F p Xv A`nam\m lamwv. 5. kviqƒ Im - n-kw hm jni ]co bv v sk v tsanse ]mt`mkøn \n pam{xta tnmzy߃ D mbncn pibp q. 6. tamd kb kn tnmzyßfpss amxri X Xn P\d F v ]dbp tnmzy߃ ssivãv ]pkvxiøn \n p X. 7. kviqƒ Im - n-kw, tamd kb kv hnj-b-߃ v 4, 7, 10 m p- Iƒ v AXn-cq-]-Xm-a-X-t_m-[-\-tI{μw \S-Øp kvtimf jn v ]co- -Iƒ ]Xn-hp-t]mse D m-bn-cn pw. (Scheme of Work Im-Wp-I)

59 AXn-cq-]Xm ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn \n v \n bn n p tnmzy-t]- -dp-iƒ D]-tbm-Kn v \n nx ka-bøpxs \S-Ønb ]co- -bn ]s -SpØ hnzym n-iƒt Cu kvtimf jn v ]co- -bn ]s - Sp- m A l-x-bp q. 5. Std. XII & ACC Common Examinations February _lp. sshzn-i-cpss ta t\m- -Ønepw sluvam-ã-dpss Npa-X-e-bn-epamWv ]co- -Iƒ \S-tØ- -Xv. ]co- m -lm-fn ta t\m- -Øn\v a v m p-i-fnse A[ym-]-I-cpsS klmbw Bh-iy-aps - n kzoicn- m-hp- -XmW.v 2 XII, ACC m p-i-fnse hmàjni ]co- mcoxn: XII, ACC hm jni ]co- bv v bqwn- n \n v DØ-c- -S-em- p-iƒ \evti- -Xn. tnmzy-߃ p-xmsg DØ-c-sa-gpXn Xncn-t -ev n mhp hn[w ]pkvx- I-cq-]-Øn-ep Question & Answer Book kwhn-[m-\-amwv Xømdm- p- -Xv. tnmzy-߃ ae-bm-f-ønepw Cw o-jn-ep-w \evin-bn-cn pw. hnzym n GsX- nepw Hcp `mj-bn am{xta DØ-c-ßsf-gp-Xphm ]msp- q. Cu coxnsb p-dn v hnzym n-isf [cn n p-at m. 3. ]co- sb kw_- n- v ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn \n p \n t±-i-߃ IrXy-ambn Xs ]men-t - -Xm-Wv. hm jni ]co- -bn ]s -Sp- m-\p \n_- -\-Ifpw (Attendance apx-em-b-h), Syllabus, Question Paper Scheme, Marks Distribution F n-hsb kw_- n pw ]co- -bpss \S-Øn- ns\ kw_- n- pw D Imcy-߃ hm jni t{]m{km-an \ In-bn- p- v. ax-t_m-[\ hnzym n-i-tfbpw AhcpsS amxm-]n-xm- -tfbpw C m-cy-߃ t\csø Adn-bn- n-cn-t - - Xm-Wv. 4 ]co m \S-Øn- n\v hnkn- Bbn \nb-a\w e`n- p -h B Npa- Xe IrXy-ambn Xs \n Δ-ln- p-i. kz w bqwn- n-tebpw t]mip bqwn- n-tebpw sluvam-ã-tdbpw hnim-cn-b- -t\bpw t\c-sø-xs \nb-a-\-hn-hcw Adn-bn-t -Xm-Wv. 5 ACC ti{μo-irx aqey-\n Æbw ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn sh p Xs \S-Øp- Xv Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bpss ACC Examination Board Xocp-am-\{]Im-c-amWv. bqwn-th-gvkn- n-bpss ta t\m- -Øn ACC ti{μo-irx aqey-\n Æbw \S-Øp- -Xm-Wv. 6 Std. XII, ACC ti{μo-irx aqey-\n ÆbØn\v Std. XII, ACC ]Tn- n- p F m A[ym-]-Icpw \n _- -ambpw htc -Xm-Wv. (Xnb-Xn- Iƒ api-fn \ In-bn-cn- p- Xv {i n pi; kabw am pm) 59

60 7 ]co- m-\-s-øn- n GsX- nepw Xc-Øn hogvn-itfm A]m-I-X-Itfm D micpxv. C mcyw _ -s - -h Kuc-h-_p ym {i n-t - -XmWv. 6. k Δokv Ahm Uv Zn\w 2017 P\phcn 26 hymgmgvn k Δokv Ahm Un\v A l-cmb A[ym-]-Isc hy n-]-c-ambn Wn- p- -Xm-Wv. Ahscbpw IpSpw_mwKßsfbpw {]txyiw ]d- phn-sp-at m. Xmsg ]d-bp hbv p kωm-\-ßfpw A v \evip -Xm-bn-cn- pw. 1. Archdiocesan Level Aptitude Examination 2. SMCC Std. XII {]Xn-`m-kwK-a-Øn-\p-th- n AXn-cq-]-X-bn \n pw Xnc-s -Sp- -s \mev hnzym niƒ A[y-b-\-h jønse s^mtdm\xe tamu bqwn piƒ pw AXncq]XmXe s_ãv tamu bpwn- n\pap tdmfnwkv t{sm^n-iƒ. 7. tamu bqwn- p-iƒ p tdmfnwkv t{sm^n-iƒ Xncn-t -ev]n- pi Ign A[y-b-\-h jsø tamu bqwn- p-iƒ p tdmfnwkv t{sm^n-iƒ 2016 \hw_ 6\v t\sn-b-h Ah 2017 P\p-hcn 15 \papºv ax-t_m-[-\-ti-{μ-øn Xncn-t - n- -W-sa v Xmev]-cy-s - Sp p. ]pxph cm-iw-k-itfmss, Fr. Tens Kunnappilly Fr. Raphael Akkamattathil Fr. Jijo Kappilamnirappel Director 60

61 INSTITUTE OF THEOLOGY, TRICHUR (Phone : ) 1. B.A. in Theology and Religious Studies : Cu timgvkn-te- p ]pxnb _m v 2017 P\p-hcnbn Bcw- `n p p. Rmb-dm-gvN-I-fn 2 PM apx 5 PM hscbpw c mw i\n-bmgvn-i-fnepw s]mxp- A-h[n Znh-kß-fnepw 9.30AM apx 5 PMhscbpw Bbn-cn pw m p-iƒ. Cu timgvkn tncm- B{K-ln- p- -h Institute of Theology Office ambn _ s SpI. 2. Correspondence Theology Course: Id-kvt]m- kv Xntbm-fPn timgvkv ]q Øn-bm- n- D -X-hn- Pbw Ic-ÿ-am- nb F m-h pw {]txyiw A`n-\-μ-\-߃. timgvkv ]q Øn-bm- n-b-h-cpss Diploma 2017 P\phcn 26 mw XnøXn Un. _n. kn. F. kn. bn h v \S- p Award Day Programme - -hnxcww snøp- -Xm-bn-cn- pw. - Id-kvt]m kv XntbmfPnbpsS ASpØ m p-iƒ P\p-hcn 8, 22 F o Rmb-dm-gvN-I-fn c p awn apx A p awn hsc Bbn-cn- pw. 3. Vocation Orientation Course: k-\ym-km n-\n-iƒ p aq p amksø Vocation Orientation Course (VOC) 2017 P\p-hcn 9 \v Bcw-`n- p- -Xm-Wv. A n-\n-isf Cu timgvkn ]-s -Sp- n- p- -Xn\v k\ymkn\o kaq-l-m[nimcn-iƒ {i n- p-at m. ]pxp-h- cmiw-k-i-tfmss, ^m. dmt^ B m-a- -Øn (Ub-d-IvS ) 61

62 62 Jan tacn-amxm tap skan-\mcn ]utcm-lnxy kph Æ Pq_nen BtLmjw skan-\m-cn-bnse Bflob ]nxm- - m-cmb tam. tpm v am\m-s- -s bpw tam h okv Rmfn-bØv A -t bpw ]utcm-lnxy kph Æ Pq_nen skan-\mcn IpSpw_w \hw-_ 26 mw XnbXn kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p. A`n-hμy B {Uqkv XmgØv ]nxmhv Pq_nen BtLmjn- p A - m v s]m ms AWn-bn v A\p-tam-Z-\-߃ t\ p. XpS v Pq_n-te-dn-b kns {][m\ Im Ωn-I-Xz-Øn skan-\mcn IpSpw_w BtLm-j-amb Znhy-_en A n v sszh-øn\v \μn ]d- p. _lp. ssa nƒ Imcn-a- -Øn-e- hn\ ktμiw \ In. HmUn-t m-dnb-øn tn A\p-tam-Z\ tbmk-øn A`n-hμy t]mƒ Nn n-e- n n ]nxmhv Pq_n-te-dn-b- m v Biw-k-Iƒ t\ p kwkm-cn- p. _lp. sdœ-d- Pq_n-te-dn-b kns\ \μn-]q Δw A\p-kva-cn v Gh pw kzmkxw Biw-kn- p. A - m-cpss {]Xn-\n-[n-bmbn _lp. tsmwn \oe- m-hn-e- \pw t{_tz-gvkns {]Xn-\n-[n-bmbn {_Z A\ojv txe- m pw Biw-k-Iƒ t\ p. skan-\m-cn-bpss kvt\tlm-]-lm-c-ambn am ]m- bpss Pq_nen ª nwkv \ In. hnhn[ ÿm]-\-ß-fn \n pw ÃUn lukp-i-fn \n pw [mcmfw t] A\p-tam-Z\tbmK-Øn ] p-tn p. Pq_n-te-dn-b kv hnimc \n `-c-ambn Aº-Xp-h jsø ]utcm-lnxy Pohn-XsØIpdn v kwkm-cn- p. sshio v 8.pm \v Pq_n-te-dn-b kns\ Ipdn v Hcp tumiyp-sa dn Ah-X-cn- n- p. skan-\mcn hnzym n-iƒ AWn-bn-s m-cp- nb c c awn- q \o p-\n \ms-i-tømss Pq_nen BtLm-j-߃ v Xnc-»oe howp. Imcp-Wy-h j kam-]\w Imcp-Wy-h j-tømsv A\p-_- n v tacn-amxm IpSpw_w hnhn[ I Ω ]cn-]m-sn-iƒ \S-Øn-bn-cp- p. AXns kam-]-\-ambn h j-ßfn FIvkvt]m-j t{]m{km-an-eqss kam-l-cn 1,50,000 cq] GsX- nepw Nmcn n {]h Ø-\-߃ v \ Im Xocp-am-\n- p. Zo L-\m-fp-I-fmbn Bip-]-{Xn-bn NnIn- -bn Ign- n-cp skan-\m-cn-bnse an\n-ão-cnbn Ãm^v {ioaxn Pm\p-hns IpSpw-_sØ {_tz-gvkns {]Xn-\n[n kwlw kμ in- p-ibpw ]Ww ssiam-dp-ibpw snbvxp. Inter-Seminary Mach Iƒ ]utcm-lnxy Pohn-X-Øn-te v Hcp-an v bm{x snbvxp sim n-cn- p {_tzgvkv XΩn-ep sfiyhpw kulr-z-hpw hf Øn-sb-Sp- p- -Xns

63 `mk-ambn Cu sim hpw hnhn[ tap skan-\m-cn-iƒ XΩn ^psvt_mƒ, _mkv v t_mƒ, thmfn-t_mƒ a -c-߃ \S- p. tacn-amxm skan-\mcn-bn h p \S Beph awk-e- pg skan-\m-cn-bp-am-bp ^psvt_mƒ a -c-ønepw tim -bw, hs-hm-xq skan-\m-cn-bn h p \S ^psvt_mƒ kulrz a -Ønepw tacn-amxm hnp-bn-i-fm-bn. kn.-f-kv.-sn. skan\mcnbp-ambn _mkv v-t_mƒ a -chpw Im hcn I q- n skan-\m-cn-bpambn thmfn-t_mƒ a -chpw tacn-amxm skan-\m-cn-bn h p \S-Øs p. Unkw-_ 8, Aa-tem- h Xncp-\mƒ skan-\m-cn-bpss a y-ÿ-bmb ]cn. I\yI adn-b-øns Aa-tem- h Xncp-\mfpw skan-\m-cn-bpss inem-ÿm-]\ Zn\-hp-amb Unkw-_ 8 skan- \mcn IpSpw_w kaw-kfambn BtLm-jn- p. Unkw-_ 7\v sshio v BtLm-j-amb kmbm {]m -\bv v _lp. sdœ-d- t\xrxzw \ In. _n Pp hmg- n n A Aa-tem- h Xncp-\m-fns ktμiw at\m-l-c-ambn ] p-sh- p. Xncp-\mƒ Zn\- amb F mw XnbXn cmhnse skan-\m-cn-bpss {]Ya sdœ Bb A`nhμy X n ]nxmhv skan-\mcn IpSpw-_-tØmSv tn v Znhy-_en A n- p. At Znhkw sshio v 6.30\v BtLm-j-amb Znhy-Im-cp-Wy-{]-Z- n- W-Øn A`n-hμy tp v Xq pgn ]nxmhv Im Ωn-I-Xzw-h-ln- p. XpS v ]utcm-lnxy Pohn-X-Øns 60 h jw ]q Øn-bm- nb ]nxm-hn\v Biwk-Iƒ t\ p. ]nxm-hn-s\bpw ]nxm-hns kz]v\-amb tacn-amx skan- \m-cn-sbbpw tim Øn-W n {_tzgvkv Hcp tumiyp-sa dn Ah-X-cn- n- p. XpS v skan-\mcn IpSpw-_-tØmSv ]nxmhv {]txyi \μn {]Im-in- n- p. Im\-U-bn \n p h _nj v ssa nƒ BtLm-j-ß-fn k nln-x-\m-bn-cp- p. kvt\tlm- hw 2016 sshzni hnzym n-isf {InkvXp-hn-\n-W-ßnb AP-]m-e-I-cmbn cq]- s -Sp-Øp-hm\pw sszh-p-\-øn\v kvt\l-øns \h-ssn-x\yw ]I v simsp- p- -Xn-\p-ambn Cu h jsø kvt\tlm- hw Unkw-_ 11 apx 16 hsc Xr»q AXn-cq-]-X-bnse ]pøq CS-h-I-bnepw ]me- msv cq]-x-bnse ] -emw-]msw CS-h-I-bn-ep-ambn \S- p. kvt\tlm- -h-øn\v Hcp- -amb {]m \ \hw-_ 19\v Znhy-Im-cpWy Bcm-[-\- tbmss tacn-amxm IpSpw_w Bcw-`n- p. skan-\mcn IpSpw_w c p {Kq p- I-fmbn Xncn v \mev sshzn-icpw 40 ktlm-z-c-ßfpw ] -emw-]msw CS-h-I-bn-te pw 7 sshzo-icpw 90 ktlm-z-c- mcpw ]pøq CS-h-I-bnte pw bm{x-bm-bn. c v CS-h-I-tfbpw tkmwp-i-fmbn Xncn v Znhy-_- enbpw Ipº-km-chpw kwk-ahpw \S-Øn. Ccp CS-h-I-Iƒ pw Hcp ]pø 63

64 ssnx\yw ]I p-sim v {_tz-gvkns `h\ kμ i\w sshznicpss hn-\-{]-tlm-j-w-ßfpw kvt\tlm- -h-øn-s hnp-b-øn\v hgn-sbmcp n. am B {Uqkv Xmg-Øv, am tp v Xq pgn, am tp v am\- tøm-s-øv, am dmt^ X n F n-h hnhn[ Znh-k-ß-fn CS-h-I- I-fn h v _en-b n- pibpw ktμiw \ Ip-Ibpw snbvxp. {InkvXp-a v BtLmjw {InkvXp-a v BtLm-j-Øns `mk-ambn sshzo-icpw sshzoi hnzym n-ifpw Unkw-_ 1\v {InkvXp-a v {^ ns\ Xnc-s -Sp-Øp. {InkvXp-a- ns Hcp- -ambn F m-zn-h-khpw Hmtcm {_tzgvkv {InkvXpa v ktμ-i-߃ \ In-bn-cp- p. Unkw-_ 17\v F m-hcpw Xß-fpsS {InkvXp-a v {^ n\v kωm-\-ßfpw Biw-k-Ifpw ssiam-dn. hnhn[ _m p-iƒ Itcmƒ Km\w Be-]n- p. c mw h j XXz-imkv{X hnzym n-iƒ \n Ωn ]p psv BtLm-j-߃ v am p-iq- n. XpS v {InkvXp-a v Ah-[n- mbn {_tzgvkv hosp-i-fn-te v bm{x-bm-bn. {InkvXp-a v Ah-[n- mew Xnc- p-i-fn \n p amdn kz w `h-\-ß-fn {InkvXp-a pw \h-h- -chpw BtLm-jn- p- -Xn-\mbn {InkvXp-akv Ah-[n- mew Unkw-_ 18\v Bcw-`n- p. Xncp-]n-d-hn- p-tijw hnhn[ cq]-x-i-fn-embn \S ]utcmlnxy kzoi-c-w-øn ]s -Sp- p- -Xn\pw klm-bn- p- -Xn\pw XßfpsS ]utcm-lnxy kz]v\-߃ v \ndw ]I-cp- -Xn\pw ktlm-z-c-߃ v km[n- p. tacn-amxm skan-\m-cn-bn \n pw ]T\w ]q Øn-bm- nb 18 Uo - m-cmwv Cu h jw Xncp- w kzoi-cn- p- -Xv. Ah-[n- mew Ign v F m-hcpw P\p-hcn 5\v Xncn-s -Øpw. t_gvkv ÿm]n- -h Individual Patron Membership 1. jmpp ]n. F. ]m -Øp-]-d-ºn lukv, ISp- -t»cn Individual Benefactors Membership 1. {ioaxn enkn hn sk v, sndp-h-øq lukv, IS-tßmSv Individual Wellwisher Membership 1. {ioaxn & {io. ]n.-un. tpmkv amã, ]pen-t m- n lukv, ]mh-d n 2. {ioaxn F kn. tpmkv, Nnd-Ω lukv, CuÃv t^m v, Xr»q 3. {ioaxn B kv Ipcy, hmg- n n lukv, B Øm v 4. {ioaxn tdmkω tpm, Xpdp-th-en lukv, ] n- msv 64 ^m. _m_p ]mwm- p-]-d-ºn sdœ

65 sk v tacokv ssa\ skan-\mcn PH : GI-Zn\ skan-\m-dp-iƒ F mw m nepw HºXmw m nepw ]Tn- p B Ip- n-iƒ m-bp GI-Zn\ PohnX-am -Z i\ skan-\m-dp-iƒ bym-{iaw \hw-_ 16, Unkw- _ 3 F o Xnø-Xn-I-fn ssa\ skan-\m-cn-bn h p \S- p. F mw m v hnzym n-iƒ m-bn- p skan-\m-dn 38 CS-h-I-I-fn \n mbn 169 Ip n-ifpw HºXmw m v hnzym n-iƒ m-bn- p skan-\m-dn 29 CS-h-I-I-fn \n mbn 117 Ip n-ifpw ]s -Sp-Øp. _lp. Pnt m s]tc- m-s-\- \pw _lp. t]mƒ amfn-b-ωm-h- \pw skan-\m-dp-iƒ v t\xrxzw \ In. tam tpm v am\m-s- s kph Æ Pq_nen Hcp hymg-h- - m-e-tømfw Xr»q sk v tacokv ssa\ skan-\mcn-bpss sdœ-dmbn kvxpxy l-amb ip{iqj snbvx _lp. tam tpm v am\m-s-\- s ]utcm-lnxy kph Æ Pq_nen \hw-_ 25\v {]m -\m-]q Δw BtLm-jn- p. tam. tpm v am\m-s skan-\mcn pw IpSpw-_-tØm-sSm w Znhy-_-en-b n v \ sszh-øn\v IrX- Xb n- p. sshzni hnzym n-iƒ v DNn-X-amb am -Z i-\-߃ \ Ipw-hn[w _lp. tam. tpm v am\m-s-\- hn-\-hn-nn- \w \S- Øn. hnip Ip m-\-bv p-tijw skan-\mcn IpSpw_w HØp-tN v am\m-s- \v Biw-k-I-f n- p. \ma-tl-xpi Xncp-\mfpw P -Zn-\hpw \ma-tlxp Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v \hw-_ 27 mw Xnb-Xn-bpw P - Zn-\-tØm-S-\p-_- n v Unkw-_ 15 mw Xnb-Xn-bpw A`n-hμy am B {Uqkv XmgØv ]nxmhv ssa\ skan-\m-cn-bn hnip _en-b n v ktμiw \ In. XZ-h-k-c-ß-fn skan-\mcn IpSpw_w A`n-hμy ]nxmhn\v Biw-k-Iƒ t\ v {]m n- p. Bcm-[\ Zn\w \hw-_ 27 Rmb-dmgvN skan-\m-cn-bn Znhy-Im-cpWy Bcm-[\ Zn\- ambn BN-cn- p. F m- ssh-zn-ihn-zym ni-fp-ssbpw IpSpw-_mw-K-߃ kam-]\ Xncp-a-Wn- q-dn kw_- n- p {]m n- p-i-bp- m-bn. dop kn {_tzgvkv ]pxnb ÿe-ß-fn-tebv v dop kn-bn-em-bn-cn- p sshzn-i-hn-zym n-iƒ \hw-_ 29 mw XnbXn ]pxnb ip{iqjm ZuXy߃ Gs -Sp-Øp. am v 29 mw XnbXn Cu A y-b\ h jsø dop kn- m-cpss ip{iqj Ime-b-fhv Ahkm-\n- pw. 65

66 ]co- -Iƒ, Ah-[n- mew Unkw-_ 7 apx 20 Dƒs -ss-bp Znh-k-ß-fn-embn ssa\ skan- \m-cn-bnse {InkvXp-a- n\v apºp ]co- -Iƒ \S-Ø-s - p Unkw- _ 21 apx 2017 P\p-hcn 1 Dƒs ss Ah[n Zn\-ß-fm-bn-cp- p. amk-[ym\w 2016se Ah-km-\sØ amk-[ym\w Unkw-_ 9, 10 F o Znh-k-ßfn \S- p. ssa\ skan-\mcn hnzym n-iƒ v _lp. tpm_v hs- - \- \pw Un{Kn-]-Tn- p skan-\m-cn- m v _lp. hn IÆ-\m-bv e- \pw [ym\-nn- -Iƒ \ In. dop kn- m-cpss amk-[ym\w Unkw- _ 16, 17 Znh-k-ß-fn-em-bn-cp- p. Ah pw [ym\-nn- -Iƒ \ In-bXv _lp. hn IÆ-\m-bv -e- Bbn-cp- p. Ub-a v Pq_n-en, P -Zn\w Unkw-_ 17 mw XnbXn A`n-hμy am tp _v Xq pgn ]nxm-hns ]utcm-lnxy kzoi-c-w-øns Ub-a v Pq_nen efn-x-ambn BtLmjn- p. At -Zn-hkw A`n-h-μy-]n-Xmhv skan-\mcn IpSpw-_-tØm-sSm w Znhy-_-en-b n v ktμiw \ In. {InkvXp-a v BtLmjw {InkvXp-a- n-t\m-s-\p-_- n- p skan-\mcn IpSpw-_-Øns BtLmjw Unkw-_ 20 mw Xnb-Xn-bn-em-bn-cp- p. ]p qsv Hcp- nbpw {InkvXp-a v {So Xøm-dm- nbpw {InkvXp-a v kωm-\-߃ ssiam-dnbpw F m-hcpw kt m-j-]q hw {InkvXp-akv BtLm-j-ß-fn ] p-tn p. t_gvkv ÿm]n- -h 1. dh. ^m. tpm_n Np n- m-s, Xr»q AXn-cq-]X 2. {ioaxn sim p-t{xky sk_m-kv, Fep-h-Øn- lukv, he- msv 3. {io. en k hn. F. & {ioaxn \nhy en k, hs-t -Øe lukv, Ingt I q 4. {io. Bt m Un. A -c, S/o. tuhokv U_vfnbp A -c, A c lukv, hc- -c- n \nkzm -X-tbmsS X߃ p- -h-bn \n v ka Ww \S-Øp F m D]-Im-cn-Iƒ pw sszhw Xs A\p-{K-l-߃ kar- -ambn \ Is. ^m. spbvk Iq\w-πm- sdœ 66

67 ]me-bq am txma AXn-cq-]Xm Xo -ti{μw hnizm-k-i-hmsw ÿm]n p ]cn-ip am ]m- -bpss se Un{In-{]-Im-cw, ]mebq AXn-cq-]Xm Xo -ti-{μ-øn Zfi-hn-tam-N-\-tØm- Sp-Iq-Snb hnizmk Ihm-Sw, AXn-cq-]X sa{xm-t m-eoø am B {Uqkv Xmg-Øv, se ` n-km-{μ-amb Xncp-I Ωß-tØm-Sp-IqSn ÿm]n- p. am spbv _v Xq pgn sa{xmt m-eo-ø, _nj v am ]mã \oe- m-hn F n-hcpw A\- h[n sshzn-icpw kl-im Ωn-I-cm-bn. Zfi-hn-tam-N\w Zfi-hn-tam-N\w {]m]n- p- -Xn\v Ipº-km-cn v ]m]-tam- N\w t\sn, hnizmkw G p-]-d- v, am ]m- -bpss \ntbm- Km w {]m n-t - -XmWv F -Xn-\m ]m]-k- o Ø\ thznbpw Ipº-km-c-ku-I-cyhpw AtXm-Sp-IqSn Hcp- n-bn- p- v. ap n- p-rm-b Xncp-\mƒ (Hmtcm amkhpw 10 mw XnbXn Ign- -h-cp Rmb, i\n) ZpIvdm\ Xncp-\mƒ, X W Xncp-\mƒ, s\mth\ Xncp-\mƒ Zn\-߃, alm-xo m-s-\-zn- \w, t\mºp-im-esø sh n-bm-gvn-iƒ F o Znh-k-ß-fnemWv Zfi-hn-tam-N\w {]m]n- m km[n- pi. Zfi-hn-tam-N\w {]m]n- m-hp BZysØ Xncp-\mƒ Unkw-_ 11\v BN-cn- p. tam. tpm v timºmd apjy- Im Ωn-IXzw hln- p. At\-I Ipº-km-cn v hnizmk IhmSw IS v Zfi-hn-tam-N\w {]m]n- p. ASp-Ø-Xmbn P\p-hcn 15\mWv Zfi-hn-tam-N\w e`n- mhp Xncp-\mƒ BN-cn- p- -Xv. hnim /sdœ 67

68 tim -td v FUyp-t -j-w GP kn 1. ]pxp-h- -cm-iw-k-iƒ 2017 ]pxp-h jw BK-X-ambn. F m-h pw ]pxp-h j-øns Biw-k-Ifpw {]m -\-Ifpw t\cp- p \ap-s - m-h pw sszhm- \p-{k-l-k-º- -am-is! 2. Hm Ωn- m... BN-cn- m 2017 P\p-hcn P\p-hcn 1 (Rm-b ) - sszh-am-xr-xz-xn-cp-\mƒ P\p-hcn 3 (snmδ) hn. Nmhd Ipcym-t mkv Gen-bmkv P\p-hcn 6 (sh- n) Z\lm Xncp-\mƒ, BZy-sh- n, hn. Ip _m\ P\p-hcn 12 (hym-gw) tziob bph-p\ Zn\w P\p-hcn 20 (sh- n) hn. sk_-kvxym-t\mkv P\p-hcn 26 (hym-gw) C y dn -ªnIv Zn\w P\p-hcn 30 (Xn- ƒ) alm-fl-km n Nc-a-Zn\w; temi-k-am-[m-\-zn\w 3. ÿe-am At]- -Iƒ {][m\ A ym-]-i-cp-ssbpw A\- ym-]-i-cp-ssbpw ÿew am -Øn-\p At]- -Iƒ Wn- p- p. At]- -Iƒ \n nx t^man GP kn Hm^o- n ka n-t - -Xm-Wv. AXn-\p Ah-km\ XnbXn 2017 P\phcn 31 (snm-δ) BWv. 4. sluvam-ã / {]n kn- mƒ XkvXnI At]- -Iƒ sluvam-ã / {]n kn- mƒ XkvXnI-bn-te- p At]- -Iƒ \n nx t^man GP kn Hm^o- n ka n-t - -Xm-Wv. AXn-\p Ah-km\ XobXn 2017 P\p-hcn 31 (snmδ) BWv. 5. eoãv eohv dnt m v 2016 h j-øn G hpw Ipdhv Imjz eohv (5 Ipd-hv) FSp-Øn- p Ãm^v AwK-ß-fpsS t]cp-hn-hcw 2017 s^{_p-hcn 15 (_p-[ ) \Iw GP kn Hm^o- n FØn-t - -Xm-Wv. 6. sabn -\ kv {Km v _n hnzym-`ymk Un m p-sa n \n pw sabn -\ kv {Km v _n A\phmZ Hm U kviqfn\v e`n- p-i-gn- m Ignbpw thk-øn AXv GP kn Hm^o- n Fev]n-t - -Xm-Wv. 68

69 7. \nb-a-\-øn-\p ]co- -Iƒ B.Ed, TTC, NTS \nba\øn-\mbn t\man-t\-j e`n- n-cn- p CS-h- I-I-fn \n p DtZym-Km n-i-fpss ]co- -Iƒ Unkw-_ 12\v Xn - fmgvn Xr»q sk v txmakv timtfpv lb sk - dn kviqfn sh v cmhnse 9.30 apx D bv v 1 awn hsc \S- p. B.Ed \v 233 t]cpw TTCbv v 118 t]cpw NTS\v Hcmfpw ]co- -sb-gpxn. 8. DZbw 2017 DZbw 2017 F t]cn GP kn-bpss Iogn-ep sslkviq-fp-iense 10 mw m v hnzym n-iƒ mbn IW- v, kmaq-ly-]mtw F o hnj-b-߃ mbn Hcp {]txyi ]cn-io-e\ ]cn-]msn Bcw-`n- p-i-bm- Wv. Xr»q sk v txmakv timtfpv lb sk - dn kviqƒ, ]pxp- msv sk v B -Wokv lb sk - dn kviqƒ, G\m-amhv sk v tpmk^vkv sslkviqƒ F o aq p ti{μ-ß-fn-emwv Cu ]T\ ]cn- ]msn \S-Øp-I P\p-hcn 7, 14 Xnb-Xn-I-fn IW v hnj-b-øn\pw P\p-hcn 21, 28 Xnb-Xn-I-fn kmaq-ly-]mtw hnj-b-øn\pw m p-iƒ D m-bn-cn- pw. A ym-]-i-cpss kl-i-cww {]txyiw {]Xo- n- p- p. 9. A\p-tam-Z-\-߃ he- msv D]-Pn Iem-ta-f-bn bp. ]n. hn`m-k-øn Hmh-tdmƒ Nmºy jn- pw, F. ]n. hn`m-k-øn Hmh-tdmƒ sk pw Ad_nIv Item- -h-øn F.-]n. Hmh-tdmƒ tx Upw Ic-ÿ-am- nb hmsm-\- n n sk v {^m kokv tkhn-tbgvkv B.-kn. bp.-]n. kviqfn\v A\ptam-Z-\-߃. 10. dn -b sa v enãv h j-øn k Δo-kn \n pw hnc-an- p Ãm^v AwKßfpsS t]cv hnhcw Xmsg simsp-øn-cn- p amxr-i-t^m-an ImWpw hn[w FgpXn 2017 P\p-hcn 20 (sh- n) \Iw GP kn Hm^o- n FØnt - -Xm-Wv. hnc-an- p- -h Cs - n Nil dnt m v \ Ip-a-t m. RETIREMENT LIST ( ) (Specimen Proforma) Name of School : Sl. No Name of Staff Member Designation Date of Birth Date of Retirement Name of the Parent School 69

70 I hereby declare that the above said facts are true to my knowledge and belief Date : Seal Signature of the Place : Headmaster/ Headmistress Note : Parent School Means : A. School from where Nomination is received or B. School at which the teacher worked as on ^m. B Wn snº-i-t»cn tim -td v amt\-p alm-pq_nen s{sbv\nwkv timtfpv temi-im-kv{x-zn\w BtLm-jn p ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pn temi-im-kv{x-zn\w 10/11/2016 hymgmgvn BtLm-jn- p A y-b\ h j-ønse \m pd kb kv hnzym n-i-fpssbpw kb kv n-s bpw kwbp B`n-ap-Jy-Øn Bbn-cp- p. BtLmj NS-ßp-Iƒ. BtLm-j-Øns `mk-ambn ssaapw kb kv FIvkn-_n-j\pw \S- p. {]n kn- mƒ ^m. Nmt m-nn-d-tω FIvkn-_n-j DZvLm-S\w snbvxp. tziob hnzym-`ym-k-zn\w BtLm-jn p ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pn tkmjy kb kv hn`m-k-øns t\xr-xz-øn tziob hnzym-`ymk Zn\w 11/11/2016 sh nbmgvn timtfpv A -W-Øn sh v BtLm-jn- p. BtLm-j-Øns `mk-ambn \S Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ NS-ßn\v {]uvn-tb-ip Xmbn-cp- p. SMART Class Room kμ in p ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pnse hnzym n-iƒ ap q c tlmfn t{imkv kviqfnse kvam v m v dqw kμ in- p. kmt -XnI ani-hns ]pxnb cq]m- -c-ß-tfm-sp-iq-snb kvam v m v dqw kμ i\w hnzym n-iƒ v hfsc Gsd KpWw snøp- -Xm-bn-cp p. skan-\m kwl-sn- n- p. ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pn 23/11/2016 _p[- \mhvn skan-\m kwl-sn- n- p. Learning DisabityF hnj-bsø kw_- n v H - mew F. Fkv. Fkv. ss{sbv\nwkv timtfpv s{]m. tum. koa tat\ms t\xr-xz-øn-em-bn-cp p skan-\m \S- -Xv.

71 ticf kviqƒ imkvt{xm- -h-øn B.Ed hnzym n-iƒ ] m-fn- I-fmbn A y-b-\-h j-ønse ticf kviqƒ imkv{x-ta-f-bn ap q c alm-pq-_nen s{sbv\nwkv timtf-pnse B.Ed. hnzym n-iƒ ] m-fn-i-fm-bn-cp- p. hmwnbwipfw TRK lb sk - dn kviqfn \S {]h Øn]cn-N-b-ta-f-bn-em-bn-cp p hnzym n-i-fpss ] m-fnøw. imkv{x-øns ]pxnb coxn-isf ] nbp Ah-k-c-am-bn-cp p hnzym n-iƒ v. {Inkvakv {^ ns\ sxc-s -Sp-Øp. ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pn Cu h jsø {Inkvakv BtLm-j-tØm-S-\p-_- n v {Inkvakv {^ ns\ sxcs Sp- Øp. timtf-pnse apgp-h hnzym n-ifpw A ym-]-icpw A\- ym]- Icpw XZ-h-k-c-Øn ] m-fn-i-fm-bn-cp- p. FbvUvkv Zn\w BtLm-jn p ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pn Cu h jsø FbvUvkv Zn\w BtLm-jn- p. \m p-d kb kv hn`m-k-øn-s bpw B n Akm v n-t bpw \S- -Xv. Zn\m-N-c-W-tØm-S-\p-_- n v hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-fn-eqsS t_m[-h -cww \S- p. D]-Xn-c-s -Sp v \S p ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pnse A yb\ h j-ønse timtfpv bqb-wn-b D]-Xn-c-s -Sp v \S- p. IΩn n AwK-amb Pmkvao Sn.H. BWv P\-d sk{i- dn ]Z-Øn-te v Xncs -Sp-Ø-Xv. sshkv. snb t]-gvk-wmbn hn kn hn k, bpbpkn Bbn s^an tdmkv a v IΩ nw AwK-ß-fmbn tpm -d, dn\n H. H. F n-h-scbpw D]-Xn-c-s -Sp- n-eqss Xnc-s -Sp-Øp. tamu ]co Bcw-`n- p. ap q c alm-pq-_nen ss{sbv\nwkv timtf-pnse A yb\ h j-ønse B.Ed. H mw ska-ã tamu ]co- -Iƒ-B-cw-`n- p snmδmgvn Bcw-`n ]co _p[-\m-gm-n-bmwv kam-]n- -Xv. ^m.-tum. Nmt m Nnd-Ω ^m. Unt m Iqf {]n kn- m Akn amt\-p 71

72 tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtf-pn\v sf.-f-kv.-sn.-c. Ahm Up-Iƒ: C y skmssk n t^m ssiv\n- FUyp-t -j kwÿm\ Ahm Up-Iƒ {]Jym-]n- -t mƒ, s_ãv Fa Pnßv ÃpU vkv Nm]vS, s_ãv ÃpU v Ahm Uv F nh tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtfpv Ic-ÿ-am- n. timgn-t msv Fw -Un v timtfpv Hm^v F n- \o-b-dn-ßn h v \S 27- m-axv sf.-f-kv.-sn.-c. kwÿm\ I sh j-\n tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtf-pnse AizXn IrjvW _Ãv ÃpU v Ahm Upw, _Ãv Fa Pnßv ÃpU vkv Nm]vS Ahm Uv Akn-à v s{]m^-k {io. Zn]n IrjvW\pw G p-hm-ßn. Akv{X-tPymXn 2017 : tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtf-pv ssivs^ãv XcwKv -17 -t\ms-\p_- n v lb sk dn hnzym n-iƒ mbn \S-Øp kwÿm-\-xe Iznkv a cw Akv{X-tPymXnbpsS DZvLm- S\w Xriq, txm v sk v txmakv lb sk- dn kv qfn h v \hw_ 29\v Xriq Xriq AXn-cq-]Xm hnim P\-d tam. txmakv Im -t»cn \n Δ-ln- p. tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtfpv Aknà v amt\-p ^m. Pnt m t]tc- m-s kzmkxw Biw-kn NS-ßn\v {]n kn- tum. si.-si. _m_p A y- X hln p. timtfpv Akn-à v amt\-p ^m. tdmbv tpmk^v hs-, sk v txmakv lb sk- dn kv qƒ, txm v {]n kn- {io. Fw.-kn. tpmk^v F n-h Biw-k-Iƒ A n- p. tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtfpv Akn-à v AUvan-\n-t{S- F n-\o-b t_m_n ]o, XcwKv 17 timun-t\- amcmb tum. Dj tat\m, tsmwn tim q, _nμp si cmp, Akv{X-tPym-Xn 17 timun-t\- Ubm\ tuho-kv, hnhn[ Un m vsa v ta[m-hn-iƒ, A ym-]-i, hnzym n-iƒ XpSßn-bh NS-ßn ]s -Sp-Øp. \hw-_ 29\v \S {]my-ani du v a -c-øn 100 mfw kviqfp-iƒ ]s -Sp-Øp. tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtf-pns ssivt\m- -Iƒ -d s^ãv XcwKv 17t\mS-\p-_- n v s^ud _m v, v F^v.-Fw. F n-h-cp-ambn kl-i-cn- mwv Akv{X-tPymXn Iznkv a cw kwl-sn- n- p- -Xv. Cu a -c-ønse 72

73 hnp-bn-iƒ v kωm-\-øp-ibv v ]pdta H pw c pw ÿm\-øp-hcp Sow AwK-߃ v 4 h jsø kup\y _n.-ssiv ]T-\hpw XpS p hcp aq v SoawK-߃ v _n.-ssiv ]T-\-Øn\v ]IpXn ^oknfhpw \evip- p. CXn-\p-]p-dta ]s -Sp- p F m kv qfp- I-fn-tebpw Xnc-s -Sp- -s -Sp SoawK-߃ v _n.-ss-iv. ]T-\-Øn\v \mep h j-tøbv v 40,000/ cq]- hoxap kvt mfjn pw \evip- p v. A\- ym-]-i mbn {XnZn\ ]cn-io-e-\-]-cn-]msn: tpymxn F n-\ob-dnwkv timtf-pnse A\- ym-]-i mbn \hw-_ 30 apx {XnZn\ ]cn-io-e\ ]cn-]msn kwl-sn- n- p. sf.-kn.-sn. A m-zan tic-f-bpss t\xrxz-øn kwl-sn- n ]cn-]m-sn-bpss DZvLm-S\w Akn-à v amt\-p ^m. tdmbv tpmk^v hs- \n Δ-ln- p. ^m n Uh-e-]vsa v t{]m{kmw C sajo tewnmv: tpymxn F n-\o-b-dnwkv timtf-pnse Iºyq- kb kv & F n-\o-b-dnwkv hn`mkw A ym-]-i mbn sajo tewnmv F hnj-b-øn {XnZn\ inev]-ime kwl-sn- n- p. Unkw-_ 7,8,9 Xnø-Xn-I-fn-embn \S inev]-ime Iºyq- kb kv hn`m-khpw Iºyq- skmssk n Hm^v C ybpw kwbp- -am-bmwv kwl-sn- n- -Xv. Akn. amt\-p ^m. tdmbv tpmk^v hs- ^m. tpmpp Nncn-b - Øv ^m. Pnt m s]tc- m-s tam. txmakv Im -t»cn amt\-p 73

74 sk v txmakv timtfpv (Hm-t m-w-a-kv), Xriq \miv ]nb Sow hnkn v \S p Unkw-_ 5, 6, 7 Xnb-Xn-I-fn-embn ASpØ A p-h j-tø-bv p \miv t{kuv \n -bn- p- -Xns `mk-am-bp ]nb Sow hnkn v timtf- Pn \S- p. c v amk- m-e-am-bp hnhn[ Un m p-sa p-i-fp-tsbpw Hm^o-kn-t bpw aps m-cp- -ßfpsS ^e-ambn ]nb Sow AwK-߃ kwxr-]vxn-tbmss as-ßn. timtf-pnse hnzym n-i-fpss t\xr-xz-øn Ukw-_ 5\v Ac-tß-dnb kmwkv m-cni k y ]nb Soaw-K-߃ p \hym-\p-`-h-am-bn. {]n kn- mƒ tum. ]n. H. sp k-t bpw sshkv{]n kn- mƒ tum. txmakv t]mƒ Im p- m-c, tumiyp-sa-t bpw I ho-\ tum. {_nt m tpmk-^v, _ km dh. tum. am n simf-{ºøv F n-h-cpss t\xr-xz-øn-em-bn-cp p {Iao-I-c-W-߃. Iw]yq- Bπn-t -j Un m p-sa ns t\xr-xz-øn skan- \m \S- p. Iw]yq- Bπn-t -j Un m p-sa ns B`n-ap-Jy-Øn "AUzm kv So nwkv tewnwkv saø-tum-fpn' F hnj-b-øn kwl- Sn- n GI-Zn\ skan-\m Ccn-ßm-e- ps F.-kn.-]n. {ioaxn sadn tpmk^v IPS apjym-xn-yn-bmbn ]s -Sp-Øp. Ata-cn- -bn \n p tum. n^v Ipkp-am apj-{]-`m-jww \S-Øn. F m Xe-Øn-ep hnzym n- Iƒ pw Ah-cpsS Ign-hp-Isf kzbw Is Øn ]cn-t]m-jn- n- m-\p-xp- Ip B[p-\nI ]T-\-coXn ]cn-n-b-s -Sp-Øn. tum. h okv t]mƒ, Er. Pntbm hn. F XpS-ßn-b-h m p-iƒ \bn- p. A m-cmjv{s skan-\m timtf-pn \S p amø-am- nivkv Un m p-sa n-t bpw Iw]yq- kb kv Un m psa n-s bpw kwbp- m-`n-ap-jy-øn Unkw-_ 13, 14 Xnb-Xn-I-fn-embn "Fa PnwKv s{s Uvkv C AssπUv amø-am- nivkv & Iw]yq- kb kv' F hnj-bsø A[n-I-cn v A m-cmjv{s skan-\m \S- p. Im\-U-bn \n p bqwn-th-gvkn n Hm^v shtã H m-cntbm {]^-k tum. sl sa v bp sk k skan-\m DZvLm-S\w snbvxp. djy-bnse tkm twm A jymiv bqwn-th-gvkn n {]^-k tum. F. ]n. ss vt\mhv apjym-xn-yn-bm-bn-cp- p. timtfpv sshkv {]n kn- mƒ tum. txmakv t]mƒ Im p- m-cs A y- X IqSnb tbmk-øn Xncp-h amivs^ãv Ub-d-Œ tum. Fw. Fw. kmap-th, KMA sk{i- -dn 74

75 {]^. hn sk v tpmk^v ]pen-t m- n kzmk-xhpw tum. PnPp amxyp \μnbpw ]d- p. ImcpWy \ -{X-ß-fp-ambn ^nknivkv Un m p-sa v F. C. Ckn. \ {X \n Ωm-W-Øn-eqsS In p em`-hn-lnxw Poh- Im-cpWy {]h Ø-\-߃ p-]-tbm-kn v ^nknivkv Un m p-sa v H mw h j _ncp-z-hn-zym n-iƒ amxr-i-bm-bn. am - n \n pw \ -{X- {^-bn-ap-ifpw F. C.-Un. _ƒ_p-ifpw hmßn m p Ign ka-bß-fn tkmƒ snbvxv hnzym n-iƒ hn -\ p tbmk-am- n. \qtdmfw \ -{X-߃ \n Ωn- -h-bn `qcn-`m-khpw CXn-\Iw Xs A ym-]-icpw a p Poh-\- mcpw hmßn hnzym n-isf t{]m m-ln- n- p. m p Nap- X-e-bp {]^., kokv t]mƒ s t\xr-xz-øn AP-bv, krvp, tpmb, tdmkv tacn, sshim-jv, tdmkv tacn, XpS-ßn-b-h-cmWv Cu {ia-øn\p ]n n hip v ta[mhn {]^m. ]n.-fw. tpmbn, tum. spbvk ]mtw-ßm-s, {]^. tpm Ing- q-s F n-h kmt -XntIm-]-tZiw \ In. C tkm tlm n Nmºy jn v timtf-pn\v Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn sh p-s C tkm tlm n Nmºy jn- n sk v txmakv timtfpv ]pcp-j-hn-`mkw Nmºy amcmb IncoSw \ne-\n Øn dh. tum. am n simf-{ºøv _ km tum. subvk ]mtw-ßm-s ]n.-b.-h. 75

76 \hw_ 2016 Pq_nen anj saun- timtfpv & dnsk v C Ãn- yq v _nj v Be- m v tdmuv, Pq_nen anj ]n. H., Xr»q CuÃv Pq_nen Itfgvkv Pn mxe Nn{XcN\m a cw kwlsn n p. inipzn\tøms\p_ n v Pq_nen anj Bip]{Xnbnse t]jy v dntej kv Un m vsa pw ]ounbm{sniv Un m vsa pw kwbp ambn H mw mkv apx πkv Sp hscbp Ip niƒ mbn Pn mxe Nn{XcN\m a cw Pq_nen Itfgvkv 2016 kwlsn n p. Xr»q Pn bnse \qtdmfw kviqfpifn \n mbn A qtdmfw Ip niƒ a cøn ]s SpØp. ]cn]msnbpss DZvLmS\w kn\namxmcw Pnjn si øpw ]n WnKmbnI ]m ΔXn tat\m\pw tn v \n Δln p. temi {]talzn\w BNcn p temi{]talzn\øn Pq_nen anj Bip]{Xnbn kup\y {]taltcmk\n Æbhpw, {]taltcmkniƒ mbn kup\y t\{x]cntim[\bpw (Ub_ n v sd nt\m]xn) \S p. {]talhpw Blmc{Iahpw F hnjbsø Bkv]Zam n s]mxpp\ t_m[hxvicw skan\mdpw \SØn. Ft mss{it\mfpn, P\d saunkn, H^vXm tamfpn hn`mk߃ kwbp ambn \SØnb ]cn]msnbpss DZvLmS\w Bip]{Xn UbdIvS ^m. {^m knkv ] n p Xv \n Δln p. Pq_nen anj\mip]{xnbn temi FbvUvkv Zn\mNcWhpw sxcphv \msihpw temi FbvUvkv Zn\tØmS\p_ n v 2016 Unkw_ 1 \v Pq_nen anj Bip]{Xnbn FbvUvkv t_m[hxvicw skan\mdpw sagpipxncn sxfn-bn- p {]m \bpw \S p. kn n t]meokv Akn. IΩojW jmlp laozv A y X hln p. UbdIvS ^m. {^m knkv ] n p Øv, saun kq{] v tum. kn. hn. B {Uqkv, tum. \nyn sl dn, saun timtfpv hnzym niƒ F nh ]cn]msniƒ v t\xrxzw \ In. AXns\XpS v Xr»q i Xºp-cm Ãm ns ap n sh v Pq_nen anj saun timtfpv hnzym niƒ AhXcn n sxcphv \msihpw D mbncp p. 76

77 FbvUvkv tcmk\n ÆbØn\pw, \nhmcwøn\pw, tcmkoip{iqjbv pw, AhcpsS kwc WØn\pw th n \ap v HsØmcpan v {]h Øn mw F Xmbncp p Cu h jsø hnjbw. A _pz NnIn bv v IotamsXdm ntb mƒ \ Xv CΩyptWmsXdm n Pq_nen dnk v hn`mkøns t\xrxzønep tpw ns ]ØmaXv tbmkw \hw_ 16 \v \S p. tbmkøn saun B v slat m I kƒ v tum. anyp Nmt m tpm A _pz tcmkniƒ p Hcp {][m\ NnIn mcoxnbmb IotamsXdm ntb mƒ KpWta bp NnIn bmbn, CΩyptWmsXdm n amdnsim ncn pibmsw v A`n{]mbs p. s]wt{_menkpa_v D]tbmKn v izmktimim _pztcmknifn ]Xn\mdv cmpyßfnembn \SØnb KthjWØn c v h jw \o NnIn m{iaamwv D]tbmKn Xv. IotamsXdm n e`n tcmknitf mƒ AºXv ixam\øne[niw KpWw CΩyptWmsXdm n e`n tcmkniƒ v e`n Xmbn 2016 HmIvtSm_ amkøn Zn \yq Cw v tpw Hm^v saunkn\n {]kn oicn tej\sø D cn v At±lw A`n{]mbs p. Pq_nen saun timtfpv ta[mhniƒ, A ym]i, _ncpz/_ncpzm\ c hnzym niƒ, KthjI, Ãm^v F nhcpƒs ss 30 Hmfw t] tbmkøn ] SpØp. Pq_nen Bbp tδzbn kv{xotcmksøipdn pw {]khm\ c ip{iqjtbbpw Ipdn p skan\m P\\n 2016 \S p Pq_nen Bbp tδzbn kv{xotcmkßsfipdn pw {]khm\ c ip{iqjsbipdn p skan\m P\\n Unkw_ 7 \v sshzycxv\w Bbp tδz timtfpnse kv{xotcmk hn`mkw ta[mhn tum. joe hniz\my DZvLmS\w snbvxp. Bbp tδz Atem]Xn ka\zb NnIn mcoxnbpss {][m\ysøipdn v tum. joe hniz\my FSpØp ]d p. kv{xotcmknnin IsfIpdn v ]Ø\wXn saun Hm^ok tum. hloz d m, K `Imesshjayßfpw {]khm\ c sshjayßfpw F hnjbsø Ipdn v Pq_nen anj saun timtfpnse ssk\t mfpnãv tum. \ox tpm v, kv{xotcmkßfpw kqxnimncybpw F hnjbsøipdn v ]me msv saun Hm^ok tum. Akvam_n F nh mkpiƒ FSpØp. Pq_nen Bbp ΔZbn kv{xotcmknnin bptsbpw {]khm\ c ip{iqjbptsbpw e`yx HutZymKnIambn {]Jym]n p. 77

78 Pq_nen anj saun timtfpn Ip n-iƒ mbn \ho-i-cn hm Uv Xr»q Pq_nen anj saun timtfpv B v dnk v sk sxs mcp A`nam\tØmsSbpw XnI FfnatbmsSbpamWv Cu h Øam\w \nßfpambn ] pshbv p Xv. ticføn A]q Δambn am{xw ImWmhp inipkulrzhm Umbn Pq_n-en-bpsS Ip nifpss hm Uns\ am nbncn p p. tcmkmxpcamb Ahÿbn Ip niƒ \p`hs Sp am\knihpw imcocnihpamb AkzÿXIƒ elqicn p Xn\mhiyamb coxnbn hm Uns A co w kt mjicamb Nn Iƒ D±o]n n pw hn[w am nøo pibmwv snbvxncn p Xv. Pq_nenbnse GItZiw ]{ mbncw NXpc{ibSntbmfw hcp Ip nifpss hm Unse NpacpIfpw X pifpsa mw hnhn[xcw PohnIfpsS Nn{X߃ hc v Ip niƒ v {]IrXnbn Xs Ign piqsp Hc\p`hw krjvsn m\mwv Pq_nen {i n ncn p Xv. h WNnIn (colour therapy) ]ehn[apff imcocni am\kni AkzÿXIƒ elqicn p ps v B[p\nI Pohimkv{X]T\߃ hy am p p v. Cu tajebn KthjW߃ ]ptcmkan pibmwv C v. AØcw]co WßfpsS shfn Øn hm UpIsf kulrz]q Æam pisb Xv tcmkim n v KpWIcamWv. {]ikvx Nn{XImc\pw FgpØpImc\pamb {io. Kmb{XnbmWv Cu hm UpIfn BI jiamb Nn{X߃ hc psim v Cu ÿeøv inipkulm Z]camb A co w krjvsns SpØncn p Xv. Ip niƒ CjvSs Sp hyxykvxcmb PohnIfpsS Nn{Xßfpw, Ip niyifnse IYm]m{Xßfpw ChnsS hc ncn p p. Ip niƒ hfsc {InbmflIambn Cu Nn{XßtfmSv {]XnIcn p p v. Ip n-iƒ mbn Hcp tπ tãj\pw Bcw-`n- n-cn- p p. Cu \hoicwßfpss ka Ww 2016 Unkw_ 6 mw XnøXn D bv v 2.30 \v Bip]{Xnbnse sk v txmakv tªm nse 1 mw \nebn \S p. s{]m^. Fw. si. km\p DZvLmS\w snbvx NSßn\v tum. hnt\mzv tp v sndnbm kzmkxw Biwkn p. Pq_nen anj Bip]{Xn UbdIvS ^m. {^m knkv ] n p Øv A y X hln p. kn. cm[mirjvw apjymxnynbmbncp p. ticf efnxiem A Zan snb am {io. kxy]m, ticfønse BZy h\nx em^v \ v euhvpn si. F. tum. {]ho em Ip n nd, tum. s_ n tpmk^v F nh BiwkIf n p. 78

79 Im k t_m[-h-xvi-cw mkv \SØn Hmt m-f-pn, t]jy v dnte-j kv Un m p-sa p-i-fpss t\xr-xz-øn 2016 Unkw-_ 2 mw XnøXn txmfq ] m-b-øn Im k t_m[- h -cw m v kwl-sn- n- p. ]cn-]m-snbpss DZvLm-S\w txmfq {Kma- ]- m-bøv {]kn-u v {ioaxn cm[ cho-{μ \n Δ-ln- p. Akn-à v Ub-d-IvS ^m. jntpm am{]m-w-øp-im-c apjy-{]-`m-jww \S-Øn. Im k tcmk-sø- p-dn- pw, Im k tcmkw D m-im-\p Imc-W߃, hnhn[ Im k NnIn- m-co-xn-i-sf- p-dn pw saun- Hmt mf-pnãv tum. anyp Nmt m mkv FSp-Øp. saun- Iymºv \SØn inip-zn-\m-tlm-j-øns `mk-ambn inip-tcm-k-hn-`m-k-øns B`n-ap-Jy- Øn ]p gn {InÃo\ tlman saun- Iymºv \S-Øn. Iymºn \m -txmfw Ip n-iƒ ]s -SpØp. inip-tcm-k-hn-`mkw ta[mhn tum. tpmwn hn sk v, knã mcn-kv, t]jy v dnte-j kv hn`m-kw, Ãm^v t\gvkkv F n-h ]cn-]m-sn-iƒ v t\xrxzw \ In. A`n-\-μ-\-߃.. Biw-k-Iƒ.. {^m knse kv{smkv_ Kv bqwnthgvkn n Bip]{Xnbnse an\na C thkohv k Pdn s{sbv\nßv sk dns FOGSI C t\jw {Smhenßv s^t mjn n\v tum. AizØv Ipam (s{]m^k, ssk\t mfpn hn`mkw) A l\mbn. IMA-bpsS Cu h jsø s{]m^jw FIvke kv Ahm Uv C Hm tøm]ounivkn\v tum. cmpohv dmhp (s{]m^k, Hm tøm hn`mkw) A l\mbn. Fgv h jsø tkh-\-øn-\p-tijw D -X-]-T-\-Øn-\mbn ^nenss kn-te v bm{x-bmb ^m. tpm_n IS- q-cm-\- \v Pq_nen IpSpw- _-Øns {]m -\m-iw-k-iƒ. πmãniv k Pdn hn`m-k-øn-te v as-ßn-sb-ønb tum. {]tzym-xn\v kzmk-xw. saun- ]n. Pn.- bn H mw dm v Ic-ÿ-am- nb tum. Unw_nƒ tpm am q-cm (Fw. Un. ^nkn-tbm-f-pn), tum. KtWjv taml (Fw. Un. ªUv {Sm kv^yq-j ), tum. hn\oxv N{μ (Fw. Un. Fa P kn saun-kn ) Gh pw A`n-\-μ-\-߃. ticf Btcm-Ky-k Δ-I-em-im-e-bn Fw. _n. _n. Fkv. ]co- -bn H mw ÿm\-sø-ønb Pq_nen 13- mw _m n\v A`n-\-μ-\-߃. 79

80 Ubmenknkn\v kw`mh\ \ Inbh KpUv sjt Uv N v, ap -t»-cn, Xr»q (200 Ubm-en-kn-kv) sk v amxyqkv N v, ]me-, Xr»q (80 Ubm-en-kn-kv) sk v doømkv N v, Nn n-e- n- n, Xr»q (20 Ubm-en-kn-kv) timkvtam _p vkv, t\m Øv _ v Ãm Uv, Xr»q (30 Ubm-en-knkv) {io. Nmt m sh m-\n- m-c, sh m-\n- m-c lukv, acn-bm-]p-cw, Xr»q (20 Ubm-en-kn-kv) sk v txmakv N v, {^m kn-kvi A amb k, Im m-wn, Xr»q (40 Ubm-en-kn-kv) s{]m^. tpm v ta\m-t -cn, ta\m-t cn lukv, H q, Xr»q (50 Ubm-en-kn-kv) eq ±v sat{sm-t]m-fn- IØo-{U, Xr»q (65 Ubm-en-kn-kv) sk v tacokv N v, Bº- m-sv, ]pg- ]n. H., Xr»q (140 Ubm-en-kn-kv) sk v tpm t_mkvtim N v, acn-bm-]p-cw, At -cn, Xr»q (80 Ubm-en-kn-kv) ImWn- -amx N v, ]\-ap- v, Xr»q (70 Ubm-en-kn-kv) sk v B -Wokv N v, (sk v hn sk v Un t]mƒ skmssk- n), X n-ew, Xr»q (70 Ubm-en-kn-kv) I a-wn-s mcp Icp-Xente v kw`mh\ \ Inbh {ioaxn jo\ {]n kv, Ih-e- m v lukv, Xr m- pfw tdmuv, Xr»q {io. Nmt m sh m-\n- m-c, sh m-\n- m-c lukv, acn-bm-]p-cw, Xr»q {io. A -, Ih-e- m v lukv, Ip q, Xr»q A Zm\tI{μØnte v kw`mh\ \ Inbh {io. ant jv, \Sp-hn -c, \ n-]p-ew, Xr»q {ioaxn takn, \Sp-hn -c, \ n-]p-ew, Xr»q sl Øv sib skmssk- n, Xr»q lrz-b-\n-[nbnte v kw`mh\ \ Inbh {io. Nmt m sh m-\n- m-c, sh m-\n- m-c lukv, acn-bm-]p-cw, Xr»q \hw-_ 15 apx Unkw-_ 15 hsc \S kup\y Iymºp-Iƒ lrt{zm-k-\n Æ-b-IymºpIƒ h n-t»-cn, hnøq t\{x-tcm-k-\n Æ-b-Iym-ºp-Iƒ AΩm-Sw, ]p gn ^m. {^m knkv ] n- p- Øv Ub-d-IvS 80

81 km z\w (sk{i- -dn-tb v Hm^v tkmjy As m-sãm-te v Hm^v Zn B vu-tbm-knkv Hm^v {Sn q ) t] SΔ, i Xºp-cm \K, Xriq , t^m , website: awk-ey-\n[nbntebv v At]- -Iƒ Wn- p- p. A`n-hμy am tp _v Xq pgn ]nxm-hns 60 mw- ]utcmlnxy hm jn-im-tlm-j-øn-s bpw am dmt^ X n ]nxm-hns 60 mw P -Zn-\-Øn-s bpw kvamc-i-ambn km z\w 60 \n [\ bph- Xn-I-fpsS hnhm-l-øn\v Ac-e w cq] hoxw \ Ip- p. km z-\- Øns hnhml klm-b-]- -Xn-bmb awk-ey-\n[n hgn-bmwv klmb-߃ hnx-cww snøp- -Xv. A l-x-bp- -h \n n-x-t^m-an ]qcn- n At]- -Iƒ 2017 P\p-hcn 31\v apºv km z\w Hm^o-kn G n-t - -Xm-Wv. At]- -t^mdw km z\w Hm^o-kn \n pw e`n- p- -Xm-Wv. awk-ey-\n[n hnhml klmb ] -Xn-bn-te v kvt]m k snøp-hm k -\- p- -h _ -s -Sp-I \n_- -\-Iƒ. 1. kmº-øn-i-ambn hfsc t in- p IpSpw-_-Ønse s] Ip- n- Iƒ p am{x-amwv hnhm-l-k-lmbw \ Ip-I. km[p- -fmb hn[-h- I-fpsS s] a- ƒ, A\m-Y-s] Ip- n-iƒ, AwK-ssh-I-ey-ap s] Ip- n-iƒ F n-h m-bn-cn pw ap K-W-\. 2. F m ax-hn-izm-kn-iƒ pw At]- n- mw. 3. Xr»q AXn-cq-]X AXn Øn-bn Xma-kn- p- -h p am{xta At]- n- m A l-x-bp- p P\p-hcn 31\v apºv km z\w Hm^o-kn At] ka nt - -Xm-Wv. Xnc-s -Sp- -s -Sp- -hsc Adn-bn- p- -Xm-Wv. 5. ax-]-c-amb NS-ßn ]s -Sp-Øp- hn-hmlw snøp- -h p am{xta klm-b-øn\p A l-x-bp- p. 6. Xnc-s -Sp s Sp h[q-h-c- m p hnhmlw kui-cy-ap Bcm- [-\m-e-b-øn sh v \S-Ømw. 81

82 7. At]- -I-cn \n v G hpw A l-cmb s] Ip- n-isf Xnc-s - SpØv CS-h-I-bn \nt m kvt]m k am hgntbm \ Ip 10,000 cq]-b-s w Hmtcm-cp-Ø pw Ac -e w(50,000)cq] \ Ip- -Xm-Wv. 8. tdj Im Uns tim n At]- -tbm-ssm w \ ti- -Xm-Wv. 9. sabv 31 -\p- n \S- p hnhm-l-߃ p-am-{xta klmbw e`n- p-i-bp- p. 10. At]- -I IpSp-_-Øns kml-ncyw hnh-cn- p Hcp Ipdn v sh - -S-em-kn FgpXn At]- -tbm-ssm w ka n-t - -Xm-Wv. 11. km z-\-øn cpn-ã snbvxn-cn- p kmaq-ly-t -a-k-an-xn-iƒ D CS-h-I-bn \n pw hcp At]- -Iƒ am{xta ]cn-k-wn- p- I-bp- p. ImcpWyh j kam-]-\w. ItØm-en- m-k` BtKm-f-X-e-Øn {]Jym-]n Imcp-Wyh j-øn AXn-cq-]Xm tkmjy A -kvtxm-te- mb km z\w 5 timsnbn ]cw cq]-bpss Imcp-Wy-{]-h Øn-Iƒ hnhn[ taj-e-i-fn snbvxp. `h-\-\n ΩmW ] -Xn-Iƒ, IpSpw-t_m- m-c-w-]- -Xn-Iƒ, NnIn mk-lm-bw, hnzy-`ym-k-k-lmbw SHG, JLG p hmbv]m-]- -Xn-Iƒ XpSßn \nc-h[n ]cn-]m-sn-i-fn-eq-ss-bmwv Ai-c-W-cn-tebv pw \ncm-ew-_-cn-tebv pw km z\w klm-b-l-kvx-hp-ambn FØn-b-sX v Ub-d-IvS ^m.-txm-akv ]q msn Imcp-Wy-h j kam-]-\-]-cn-]m-sn-bn {]h Ø\ dnt m v Ah-X-cn- n- p-sim v Adn-bn- p. ^manen A kvtxm-te v lmfn \S kam-]-\-]-cn-]m-sn-bpss DZvLm-S\w km z- \-hp-ambn _ -s v {]h Øn- p \qdv IW- n-\m-fp-i-fpss km n- y-øn I\md _m v AGM {io. Kncojv kn.-si. \n Δ-ln- p. XpS ]- -Xn-I-fpsS `mk-ambn sxc-s -Sp- -s `qc-ln-x-cmb Bfp-Iƒ v kup-\y-ambn \ Ip `qan-bpss tcj-iƒ NS-ßn tam. txmakv Im -t»cn ssiam-dn. Bim-In-cWw Im k kpc- m-]- -Xn-bpsS `mk-ambn Im k tcmkn-ifmb Bfp-I-fpsS IpSpw-_sØ ZsØ- Sp (XpS -bmbn klm-b-߃ e`y-am- p ] Xn) Pq_nen anj saun- timtfpv Ub-d-IvS ^m.-{^m kokv ] n- p- Øv \n Δ-ln- p. km z\w kup-\y-ambn \n Ωn p \ Ip ]pxnb `h-\-ß-fpss inem Bin Δm-Z-I Ωhpw hmbv]m hnx-c-whpw NS-ßn \n Δ-ln- p. 82

83 kwlw hm jn-ihpw IpSpw-_-kw-K-ahpw ho -t»cn CS-h-I-bn km z-\-øns B`n-ap-Jy-Øn {]h Øn- p-h-cp t{kbvkv ]pcpj klm-b-kw-l-øns c m-axv hm jn-ihpw IpSpw-_-kw-K-ahpw kwl-sn- n- p.- C-S-hI hnimcn ^m. antpm Ipew-Ip-Øn-bn A[y- X hln- -k-tω-f\w km z\w Ubd-IvS ^m.- txm-akv ]q msn DZvLm-S\w \n Δ-ln- p. XpS v IpSp- _-Po-hnXw F hnj-b-øn Ub-d-IvS mkv \bn- p. tim -Hm Unt\- kn.-]n.-tpm Pv, kwlw {]Xn-\n-[n-Iƒ XpS-ßn-b-h Biw-k- Iƒ t\ p kwkm-cn- p. SHG cq]o-i-c-w-tbm-k-߃ kwl-sn- n- p. Fd-hv, ]pd-\m- p-i-c, I q CuÃv bqwn p-i-fn kzbw klmb- kw-l-ßfpw tpmbn v sse_n-en n {Kq p-ifpw cq]o-i-cn- p- - Xns `mk-ambn s]mxp-tbm-k-߃ kwl-sn- n- p. km z\w Ubd-IvS ^m.-txm-akv ]q m-sn, tim -Hm Un-t\- kn.-]n.-tpm v XpSßn-b-h kzbw- k-lmb kwlßsf pdn v m p-iƒ \bn- p. CShI hnim-cn-am-cmb ^m. {^mt m Ih-e- m- v,-^m.-b {Uqkv Ip n- m v XpS-ßn-b-h tbmk-ß-fn A[y- X hln- p. atcm- n- m, tne- -c, -sh-ßm-s\- q, ]c- msv bqwn- p-i-fn ]pxp-xmbn cq]o- I-cn- -s kzbw klm-b-kw-l-߃ {]h Ø-\-am-cw-`n- p. km z\w B\n-ta-t gvkv tbmk-øn\v t\xrxzw \ In. tpmbn v sse_n-en n {Kq p-iƒ((jlg) I q CuÃv, tne- c bqwn- p-iƒ ti{μo-i-cn v Irjn, ssse-dnwßv, tlm XpS-ßnb kzbw sxmgn kwcw`߃ Bcw`n p -Xn-\mbn Bdv tpmbn v sse_n-en- n- {Kq- p-iƒ {]h Ø- \-am-cw-`n- p. I\mdm _m v tne- c {_m n \n vv kzbw sxmgn kwcw-`-߃ p tem km z-\-øns t\xr-xz-øn kwl߃ v Xøm-dm n simsp-øp. hmbv]m hnx-c-w-taf kwl-sn- n- p. kzn^v v ssat{im s{iun- vkns t\xr-xz-øn kzbw klmb-kw-l-߃ v hmbv]m hnx-cww \S-Øn. kwl-߃ v hnhn[ kzbw sxmgn kwcw-`-߃ Bcw-`n- p- -Xn\v Npcp-ßnb ]en-i-\nc- n \ Ip hmbv]m hnx-c-w-øns c mw L -Øn 29 kzbw klmb kwl-ß-sf-bmwv sxc-s -Sp-Ø-Xv. ^manen A -kvtxm- 83

84 te v lmfn h v \S-Ønb tem taf-bpss DZvLm-S\w I\mdm _m v AGM {io Kncojv kn.-si. \n Δ-ln- p. km z\w snb am tam.-txm-akv Im -t»cn A[y- X hln NS-ßn Pq_nen anj saun- timtfpv Ub-d-IvS ^m.-{^m kokv ] n- p- Øv, km z\w Ub-d-IvS ^m.-txm-akv ]q msn, {io. Fkv. si. a n-bn, {io. txmakv s]cn-t cn XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. tim Hm-cvUn-t\- am-cmb {io. kn.-]n.-tpm v, _n\nx cxojv XpSßn-b-h t\xrxzw \ In. spkv]v II Syqj ^okv hnx-cww snbvxp. am tp _v Xq pgn hnzy`ymk k-lmb- ]- -Xn-bpsS `mkambn Bfq,- s]-cn-tßm- p-ic, Nmgq F o bqwn- p-iƒ kμ in- p-ibpw Ip n-i-fpss ]T-\-\n-e-hmcw ]cn-tim-[n v th am -\n t±-»-߃ \ Ip-Ibpw snbvxp. AtXmsSm w Ip n-i-fpss ]T-\-]p-tcm-K-Xn-bv mbn \evip Syqjs Pq apx \hw-_ amkw Dƒ -ss-bp ^okp-iƒ hnx-cww snbvxp. _me-k-`-iƒ cq]o-i-cn- p. km z-\-øns t\xr-xz-øn ASm v CS-h-I-bn Ip n-ifpss _me-k-`-iƒ cq]o-i-cn v `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp Hmfw Ip n-iƒ cq]o-i-c-w-tbmkøn ]s -Sp-Øp. km z\w B\nta- {ioaxn. tpmbvkn Ão^ tbmk-øn\v t\xrxzw \evip-ibpw tim Hm Un-t\- {io. \nhn tpmk^v _me-k-`-i-fpss {]k- nsb- p-dn pw Bh-iy-I-X-sb- p-dn pw AwK-߃ v m p-iƒ \ Ip- Ibpw snbvxp. Bim-In-cWw Bim-In-cWw ] -Xn-bpsS tim IΩn n ao nwkv Ub-d-IvS ^m. txmakv ]q m-sn-bpss A[y- -X-bn, km z\w lmfn kwl- Sn- n- p. Bim-In-cWw ] -Xn-bpsS dntkmgvkv Sow s{sbn-\nwkv, ssph- Irjn t{]mpivsv DZvLm-S\w F nh \S-Øp- -Xns\ pdn v N snøpibpw Unkw-_ amk-øn Ah kwl-sn- n- p- -Xn\p th ]cn-]m-sn-iƒ Bkq-{XWw snøp-ibpw snbvxp. 84

85 ]mni ]cn-io-e\w \ In. ]md- q kvt\l-\n[n bqwn- ns hm jn-i-s]m-xp-tbmktøms- \p-_- n v ]mn-i -]-cn-io-e\ ]cn-]msn kwl-sn- n- p. hnhn[ ` - W-]-Zm -ß-fpsS ]mn-i-co-xn-i-sf- p-dn v \S-Ønb ]cn-io-e-\-]-cn- ]m-snbn Hmfw kv{xop-\-߃ ]s -Sp-Øp. XZ-h-k-c-Øn kvt\l- \n-[n-bpss Hcp h jsø {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp-ibpw IW piƒ Ah-X-cn- n v ]mkm- p-ibpw snbvxp. SHG, JLG F nh v km z\w hgn \ Ip hmbv]-iƒ e`n- p- -Xn\pw a pw Bhiy-amb \n t±-i-߃ tim -Hm Un-t\- \ In. hnimcn ^m.- Pns m Nn n-e- n n, km z\w Ub-d-IvS ^m.-txm-akv ]q msn, tim -Hm Unt\- _o\ h okv, sk v tacokv timfpv BSW hnzym n-iƒ F n-h tbmk-øn kw_- n- p. ssph-irjn a chnp-bn-iƒ. AXn-cq-]Xm kvt\l-\n-[n-bpss t\xrxzøn hnhn[ CS-h- I-I-fn {]h Øn- p kvt\l-\n[n bqwn- p-iƒ mbn AXn-cq-]Xm Xe-Øn \S-Ønb ssph-irjn a -c-øns hnp-bn-i-fpss enãv Xmsg tn p- p. 1. a p- mhv Irjn(-sS-d-kn\p api-fn ) 1 st do\ tpmkv, Fc-s\- q 2 nd jnpn jmpp, tndq sk n\p Xmsg 1 st sdpn tpmjn, simt - msv.. 2 nd eo\, s]m q- c sk n\p api-fn 1 st sdpn t n, IÆmd. 2 nd tkm^n h okv, s]m q- c. ^manen B Sow ao nwkvv k#w-l-sn- n p. ^manen suh-e- vsa v t{]m{km-ans (FDP)`mK-ambn Iq\waq- n, ]mebq CS-h-I-I-fn (FAT)ao nwkv kwl-sn- n- p. FDP bn AwK-ß-fm-bn- p IpSp-_-ß-fpsS ]ptcm-k-xn-sb- p-dn v hne-bn-cp-øn. FDP aptj\ e`n- p kwjy IpSpw-_-߃ bym-hn[w D]-tbm-Kn- p- -Xn-eqsS hfsc ]ptcm-kxn t\sp-hm km[n- p- p-s v FAT Aw-K-߃ hne-bn-cp-øn. Ah snøp kzbw sxmgn-ep-iƒ hgnbmbn Hcp sndnb \nt ]w Is -Øp-hm IpSpw-_-߃ v Ign- 85

86 bp- -Xn-eqsS Ah-cpsS PohnX \ne-hm-c-øn ]ptcm-kxn ssih-cn- p-hm km[n- n p-s v SAFP Sow AwK-߃ A`n-{]m-b-s - p. ] - Xn-bn-te v ]pxnb IpSpw-_-ßsf Xnc-s -Sp- p- -Xn\v CS-h-I-bn A l-xbp IpSpw-_-ßsf Is Øn km z-\-øn Adn-bn- -Wsa v Ub-d-IvS Hm Ωn- n- p. Cu amkw ]pxn-b-xmbn sxc-s -SpØ IpSp-_-ßsf FAT AwK-߃ v ]cn-n-b-s -Sp-Øn. km z\w Ub-d- IvS, SAFP Sow AwK-߃, hn-im-cn, kmaq-ly-t -a -k-anxn I ho- \, IpSp-_-bq- -Wn v `mc-hm-ln-iƒ, kvt\l-\n[n AwK-߃ F n-h ao nw-kn ]s -Sp-Øp. FDP aptj\ klmbw e`n CS-h-Ibpw kwjybpw Xmsg tn p- p. Ip - q RS.19000/-, t]cm-aw-k-ew RS.15000/-, snδq RS.24000/ -, ap - -c RS.48330/-, ]pxp- m-sv RS.8000/-, tndq RS.9000, ac-øm- -c RS.15000, H q RS.12000, \S-Ø-d RS.2100, IÆm-d RS.6352/-, `c-x RS.1640/-, Xtem RS.1729/ -, sh p-im-sv RS.2060/- ^m. txmakv ]q msn ^m. ssuvkv Ip - n-ffn Ub-d-IvS Akn.-Ub-d-Œ 86

87 kwl-s-\-iƒ / {]ÿm-\-߃ ^manen As m-sãm-te v sk amxr-thzn atzgvkv Iymºv P\p-hcn (Xn ƒ,snmδ) amxr-th-zn-bnse AwK-ß-fpsS Iq m-bvabpw t\xrxzignhpw hf Øn-sb-Sp- m th n amxr-th-zn-bpss B`n-ap-Jy-Øn ^manen As m-sãm-te- n h v P\p-hcn 9 mw XnøXn Xn -fmgv cmhnse 9.30 \v Bcw-`n v 10 mw XnøXn snmδmgv 1.00 \v kam-]n- p- p. Hcp bqwn- n \n v c p-t]-sc-sb- nepw ]d- -b- p-a-t m. Hcmƒ v dpn-kvt{sj ^okv 250 cq]-bm-bn-cn- pw. m v - P\p-hcn 19 (hymgw) AΩ-am p-th- n-bp ]cn-ip AΩ-sb- p-dn- p ]Xn-hp m v P\p-hcn 19 mw XnøXn hymgmgv D -I-gn v 2.00 apx 3.30 hsc D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. {ioa-xn. _o\ tpmjn {]kn-u v ^m.-ss_pp Im n-c-øn- Akn.Ub-d-IvS ^m.-su n XmWn- Ub-d-IvS IpSpw-_-Iq- mbva N m-]-t-\-]-cn-io-e\ Iymºv Unkw-_ amksø IpSpw-_-Iq- m-bva- N m]-t-\- m- n ]s - Sp-Ø-h pw kl-i-cn- -h pw {]txyiw \μn. s^{_phcn amksø IpSpw-_-Iq- m-bva-bn N sntø hnj-b-sø- p-dn- p N m ]T- \- m v P\p-hcn 28 mw XnøXn i\n-bmgv D -I-gn v 2.30 apx 4.00 awn hsc ^man-en-a-s m-sãm-te- n h v \S-Øp- -Xm-bn-cn- pw. Cu N m-]-t-\- m- n-te v A s CS-h-I-bn \n v c p-t]-sc-sb- nepw ]d- -b- p-a-t m. 87

88 AXn-cq-]X IpSpw_ Iq mbva v ]pxnb t\xrxzw 2016 Unkw-_ 11 \v Xr»q AXn-cq-]X ^manen As m-sãmte v sk -dn h v IqSnb hm jni P\-d t_mun tbmk-øn h v Ime-L- -Øn-te- p `mc-hm-ln-isf Xnc-s -Sp-Øp. {io.f.-f. B Wn P\d -I ho-\ (he- msv CS-hI ]gp-hn s^mtdm\), {io.t]mƒ ]md- P\d -sk-{i- dn (]\-ap v CShI tumtfgvkv s^mtdm\), {io. jnt m amxyp {Sj-d (]me- CS-hI H q s^mtdm\), {io.bt m txmakv tpm.-i ho (]p.) (t]ciw CS-hI ]me-bq s^mtdm\), {ioa-xn.auz.-knp Ipcn-b tpm.-i ho-\ (kv{xo.) (\S-Ød CS-hI eq ±v s^mtdm\) {io.pnt\jv hs- pw-t cn tpm.sk-{i- dn (]p.) (]o n CS-hI ] n- msv s^mtdm\), {ioa-xn.tiw sdpo\ ]n.-f^v tpm.sk-{i- dn (kv{xo.) (Fcp-a-s n CS-hI Fcp-a-s n s^mtdm\) t\man-t\- Uv AwK-߃ : {io. dk Ipcn-bm-t mkv (Icp-a{X CS-hI hs- m-t cn s^mtdm\), {io. tpm k F.sP (aæw-t] CShI ]pxp- msv s^mtdm\), {io. C.-F. t]mƒ (simt - msv CShI simt msv s^mtdm\) XpS-ßn-b-h Npa-X-e-tb- p. AXn-cq-]X B v _nj v am B {Uqkv XmgØv tbmkw DZvLm-S\w snbvxp. hnimcn P\-dmƒ shcn.-d-h.-^m. txmakv Im -t»cn A y- -\m-bn-cp- p. AXn-cq-]X Nm k-e shcn.-d-h.-^m. amxyp Ip n-t m- -bn Ce- dnt -Wnßv Hm^o-k-dmbn-cp- p. AXn-cq-]X Ub-d-IvS dh.-tum.- su n XmWn- Bap-J-{]-`m-jWw \S-Øn. AXn-cq-]X P\-d I ho-\ AUz.-kn.-sP. su n kzmkxw Biw-kn- p. AXn-cq-]X Akn.- U-b-d-IvS ^m. jnpp Nn n-e- n n s^mtdm\ B\n-ta- am-cmb dh.- ^m. amxyp sh -Øv, ^m.-s_-ãn Im -t»-cn, ^m.-sk_n Nn m- p- -c, ^m.-pntbm sx n-\n-b-øv, ^m.-unt m Iqf, {Sj-d {io. km_p \oe- mhn F n-h t\xrxzw \ In. ]pxn-b-xmbn sxc-s -Sp- -s P\- d I ho-\ {io. F.-F. B Wn \μn {]Im-in- n- p. ^m.-su n XmWn- Ub-d-IvS 88 F. F. B Wn P\.-I ho-\ ^m. jnpp Nn n-e- n n Akn.-U-b-d-IvS

89 {^m kn-kvi - Aevambk` kam-[m-\hpw ku`m-kyhpw Xr»q AXn-cq-]X {^m kn-kvi A amb k`-bpss {]h ØI kan-xn-tbmkw hymgmgvn hs- m-t cn ARCbn sh v {]kn- U v kæn hs- s A y- -X-bn IqSn {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp- Øn h jw sntø- -Im-cy-߃ N snbvxp. tbmk-øn ^m. t]mƒ AS-ºp-Ip-fw, kn. tdmkn-en, ]n.-sf. sska amã, Sn. si. tuhokv, skeo\ tpm, Sn.-F. tpmwn, si. si. tp _v F n-h kw_- n- p. Unkw-_ 17 m-\v i\n-bmgvn AXn-cq-]X SFO bpss t\xr-xz-øn F m bqwn- p-i-fnepw hn. {^m kokv A o-kn-bpss PohN-cn{Xw B[mc-am n Iznkv a cw \S-Øp- p. hnp-bn-iƒ v kωm\w \ Ip- p. Unkw-_ 29\v hymgmgvn Ipdp-am KmKp Øm [ym\-ti-{μ-øn sh v Ip n-isf ]s -Sp- n- p-sim v hm\-ºmsn atlm- hw \S-Øp- p. P\p-h-cn-bn t\xr-xz-kw-k-ahpw 2017 {]h Ø\ Ie- {]Im-i-\hpw \S- p- p. {hx-hm-kvzm\w kzoi-cn- p- -h v Hcp m v \S-Øp- p. t\xr-kw-kaw Im hcn B{i-a-Øn sh pw {hx-hm-kvzm\ Hcp m v Un.-_n.-kn. F.-kn.bn sh v \S-Øp-hm\pw Xocp-am-\n- p. tbip-hn Ffnb ktlm-z-c eopn-b Hm^v tacn kæn hs- AXn-cq-]X {]kn-u v eopn-b Hm^v tacn Xr»q IΩo-kn-b-Øns 705 m-axpw Iqcn-bmbpsS 718 m-axpw ktω-f\w 2016 Unkw-_ 4 Rmb-dmgvN IΩo-knbw {]kn-u v {_. si. ]n. tpmbn-bpss A y- -X-bnepw B ym-flni \nb- mhv dh. tum. tpm aqes km n- y-ønepw {]mcw` {]m - \-tbmspw P]-am-e-tbmSpw IqSn ]mã-d sk -dn-ep Hm^o-kn sh v IqSp-I-bp- m-bn. \nb-a-{k-ÿ-øn \n v {_. {]kn-u v m\-hm-b\ \S-Øn. sk{i- dn ap amk dnt m pw {Sj-d {_. PnΩn dmt^ hc-hv- -Nn-ehv IW v 89

90 90 Jan Ah-X-cn- n- Xpw tbmkw ]m m- n. sshkv {]kn-u v kn. F kn tpmwn lmp hnfn- -Xn ]mh-d n Iqcnb HgnsI F m Iqcn-bmbpw lmp-cp- m-bn-cp- p. ssk\oi P]-irw-J-ebv v tijw B ym-flni \nb- mhv dh. tum.. tpm aqe {]`m-jww \S-Øn. awk-f-hm Ø Ime-L- -sø- p-dn- pw, k -dn-bm, kv\m]-i-tbm-l- m F n-hcpw amemj Adn-bn ktμihpw I Øm-hns Ir]-bpw ]cn. AΩtbmSv "Ir]-\n-d- -hsf kzkvxn' amemj Adn-bn- -Xpw, AXyp- -Xs i n hkn- -h-fmwv ]cn. I\y-Ima-dnbw F v {]`m-j-w-ønepw Adn-bn- p-sim v F m acnb ssk\n- I pw {InkvXp-a- ns Biw-k-Iƒ t\cp-ibpw snbvxp. hm jni dnbq-wn-b-t\m-s-\p-_- n v \S-Ønb a -c-hn-p-bn-i-fpss t] {]kn-u v {]Jym-]n- p. Unkw-_ 11\v \S- p hm jni dnbq- Wn-b ktω-f\w 1 30\v {]mcw-`-{]m -\tbmspw, P]-am-e-tbmSpwIqSn Bcw-`n- p- -Xm-sW v Adn-bn- p. Ah-km\ {]m -\bv pw, Bio Δm- Z-Øn\pw tijw ktω-f\w 5 awn v kam-]n- p. 56 mw-axv hm jni bqwn-b sk v tacokv timtf-pn h v \S-Øs - p. eopn-bs B ym-flni \nb- mhv A y X hln ktω-f\w AXn-cq-]X hnimcn P\-dmƒ tam. txmakv Im -t»cn DZvLm-S\w snbvxp. {InkvXp-akv ti v apdn v Iqcnb ssk\n-i v hnx-cww snbvxp. 2017se jo v Ie- A -Sn- n-d- n-bxv tam. Im -t»cn kwl-s\ Ub-d-Œ v \ In-sIm v {]Im-i\w snbvxp h jsø G hpw \ kwl-s\m {]h Ø-I-bmbn AXn-cq-]X Ahm Uv \ Inb kn. F kn tpmwn v tam. Im -t»cn txmakv kωm\w \ In BZ-cn- p. Ahm Uv tpxmhv kn. F kn. tpmwn adp-]sn {]kwkw \S- Øn. IΩo-knbw Xe-Øn \S-Ønb a -c-hn-p-bn-iƒ v hnimcn P\-dmƒ kωm\w hnx-cww snbvxp. IΩo-knbw Akn. B ym-flni \nb- mhv dh. kn. acnb Fw txdm- n Biw-k-Iƒ t\cp-ibpw acnb ssk\n- I v hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ah-X-cn- n- p-ibpw snbvxp. ktω-f-\-øn {]kn-u v {_. si. ]n. tpmbv kzmk-xhpw sk{i- dn {_. ]n. kn. Ipcn-b- hm jni dnt m pw Ah-X-cn- n- p. Iem-]- cn-]m-sn-iƒ Ah-X-cn- n 60Hmfw acnb ssk\n-i v B ym-xvani \nb- mhv kωm\ hnx-cww \S-Øn. sk v tacokv timtf-pn "adn-b-øns hnae lrzbw' F t]cn {]ko-znbw Bcw-`n- -Xmbn _lp. -aq-e-\-

91 ItØm-en m tim {K v Adn-bn- p-ibpw, Ah-km\ {]m -\-bv p-tijw {Sj-d {_. PnΩn dmt^ \μn-b n- p-ibpw snbvxp. Bio Δm-Z-tØmsS ktωf\w 5 awn v kam-]n- p. Gh pw \h-h- -cm-iw-k-iƒ Znhy-\m-Y-bpsS tkh-\-øn dh. tum. tpm aqe si. ]n. tpmbv ]n.-kn. Ipcn-b- B ym-flni \nb- mhv {]kn-u v sk{i- dn B v_n-j- p-am-cpss ]nd- mƒ BtLm-jn p AXn-cq-]X B v_n-j v am B {Uqkv Xmg-Øn-s bpw B v_nj v Fan-c- kv am tp v Xq p-gn-bp-ssbpw ]nd- m-fm-tlmjw sk v B kv Nmcn- -_nƒ C Ãn- yq- nse At -hm-kn-iƒs m w BtLmjn- p. ItØm-en m tim {K pw si.-kn.-ssh.-fw. kwbp- -ambn kwl-sn- n P -Zn-\m-tLm-j-Øn Ccp-hcpw At -hm-kn-i-tfm-ssm w ]nd- mƒ ti v apdn- p-ibpw ]nd- mƒ kzy Ign- p-ibpw snbvxp. dqd Pn m t]meokv ta[mhn \nim n\n apjym-xn-yn-bm-bn-cp- p. tam. txmakv Im -t»cn ItØm-en tim {K v kwÿm\ Ubd-Œ ^m. Pntbm IS-hn, ^m. Nmt m sndp-h-øq, s{]m^. si.-fw. {^m ko-kv, tuhnkv ]pøq, tdmwn AK-Ãy, ssepp kn. FS- -f- Øq, {ioaxn {]n kn cmpp XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. sxmωn ]nsn-b- Øv, tpm k tpm v, knt m ]pxp- m-sv, kpn tpmk^v F nh t\xrxzw \ In {]Xn-tj[w tcj-s -SpØn th {X aps m-cp- -ß-fn- msx t\m v \ntcm-[\w \S- n-em- nb ti{μ k m \S-]-Sn-bn ItØm-en m tim {K v Xr»q AXn-cq- ]X P\-d t_mun tbmkw i -amb {]Xn-tj[w tcj-s -Sp-Øn. 500, 1000 cq] t\m p-iƒ \ntcm-[n- -Xp-aqew km[m-cw P\-߃ A\p-`-hn- p _p n-ap- p-iƒ I n-s p \Sn- p {][m-\-a-{ n-bpss \ne-]msv Atß-b w {]Xn-tj-[m l-am-wv. t\m p-\n-tcm-[\w aqew kl-i-cw taje-bn D m-bn- p kvxw`-\m-h-ÿ v DS ]cn-lmcw ImW-W-sa v tbmkw Bh-iy-s - p. kl-i-cw taj-e-bnse {]Xn-k n {Kmao-W-ta- 91

92 kn. F.-kn. J-e-bnse kº-zvhy-h-ÿsb XI p- p. km[m-c-w mcpss ssz\w- Zn\mh-iy-߃ \nd-th -bn-cp kl-i-cw _m p-iƒ C v AS- p-]q- `oj-wn-bn-em-sw v {]ta-b-øn ]d-bp- p. ItØm-en m tim {K v cq]x {]kn-u v s{]m^. si.-fw. {^m kokv tbmk-øn A y- X hln- p. ItØm-en tim {K v kwÿm\ Ub-d-Œ-dmbn \nb-an-x-\mb ^m. Pntbm IS-hn v ktω-f-\-øn kzoi-cww \ In. kzoi-cw ktω-f\w B v_n-j v am B {Uqkv XmgØv DZvLm- S\w snbvxp. ItØm-en m tim {K v kwÿm\ {]kn-u v {io. hn. hn AK-Ãn, P\-d sk{i- dn AUz. _npp ]d-b-\n-ew, ]mã-d Iu kn sk{i- dn AUz. _npp Ip p-ipfw, AXn-cq]X P\. sk{i- dn tuhokv ]pøq, sxmωn ]nsn-b-øv, tpm k tpm v, {ioaxn eoe So, si.-kn.-tu-hokv XpS-ßn-b-h kwkm-cn- p. ktω-f-\-øn sh v hm jni I Ω-]- Xn {]Im-i\w snbvxp. kn. F. Ct jykv {]tabw Ah-X-cn- n p. ^m. Pntbm IShn s{]m^. si.-fw. {^m kokv tuhokv ]pøq Ub-d-Œ {]kn-u v P\. sk{i- dn eq ±v s^mtdm-\, ap m- p-ic bqwn v tpxm- ƒ AXn-cq-]X kn. F.-kn. kwl-sn- n acn-tbm- hw 2016 eq ±v s^mtdm\ tpxm- -fm-bn, c mw ÿm\w tumtfgvkv _kn-en t\sn. G hpw IqSp-X t]mbn v t\snb CS-h-I-bmbn ap m- p-ic tpxm- fm-bn, c mw ÿm\w Hfcn c CS-hI t\sn. kam-]\ ktω-f\w ItØmenI k` Ub-d-Œ ^m. {^m kokv IpØq DZvLm-S\w snbvxp. AXncq-]X kn. F. kn. {]kn-u v _npn kn. tpmk-^v A y- X hln- p. ^m. Pntbm sx n-\n-b-øv, ^m. {^tpm hmg- n- n, ^m. kntpm apcn-ßm-tø-cn, sk_n kn. si., _nt\mbv Imd-f-Øp- m-c, hnt\jv simtf-ßm-s, s{^un kn. Un{Iq-kv, Un tpm Xc-I, tpman tpm k, A\n k -dn-b, sftpm, doa txma-kv, jn kn {^m kokv, ss\kn tpmbv F n-h t\xrxzw \ In. hnp-bn-iƒ p kωm- \-Zm-\hpw \n Δ-ln- p. kn. F.-kn. az sxtck Nn{X cn\m a cw h Wm-`-ambn Xr»q AXn-cq-]X kn. F. kn. az sxtck Nn{X-c-N\ a cw h Æm-`-am-bn. kn\n B nãv {io. s_ ko Nn{Xw hc- p DZvLmS\w 92

93 snbvxp. AXn-cq-]X Nm k-e ^m. amxyp Ip nt m -bn apjym-xn-ynbm-bn-cp- p. AXn-cq-]Xm {]kn-u v _npn kn. tpmk^v A y- X hln- p. AXn-cq-]X s{]mtam- ^m. Pntbm sx n-\n-b-øv, Akn. s{]mtam- ^m. {^tpm hmg- n- n, I ho-\ tkmwn F n-h kwkmcn- p. 800Hmfw hnzym n-iƒ a -c-øn ]s -Sp-Øp. tzh-amxm kn.- Fw.-sF. ]ªnIv kviqƒ hnhn[ hn`m-k-ß-fn H mw ÿm\w t\sn. sk v txmakv timtfpv F v. F v. Fkv. lb sk - dn hn`m-kß-fn H mw ÿm\w t\sn. ªqanwKv _Uvkv _Ym-\nb Ip w-ip-fw, sf.-c. Fkv. Nn n-e- n- n, _n.-hn. Fw. ]qs n F n-h c mw ÿm\w t\sn. Un tpm Xc-I, sk_n kn. sp., _nt\mbv Imd-f-Øp- m-c {^Õn kn Un{Iq-kv, Pntbm si. tpm v, Unt\m F. _n, PnXn tpmbv, sudn t]mƒ, ntbm t\m_n ta\mt cn F n-h t\xrxzw \ In. kn. F.-kn. {]h ØI kanxn tbmkw Rmb-dmgvN kn. F.-kn. {]h ØI kanxn tbmkw \S- p. _npn kn. tpmk^v A y- X hln- p. sk{i- dn sk_n kn. si. dnt m v Ah-X-cn- n- p. N -Iƒ v _nt\mbv s{^un, ss\kn, tpman, Pntbm F n-h t\xrxzw \ In. am tpmk^v Ip p-ipfw {]kw-k-a- cw Rmb-dmgvN am tpmk^v Ip p-ipfw {]kw-k-a- cw \S- p. kn. F.-kn. {]tam- ^m. Pntbm sx n-\nbøv DZvLm-S\w snbvxp. {]kn-u v _npn kn. tpmk^v A y- X hln- p. ^m. {^tpm hmg- n n, PnXn tpmbv, tpman tpm k, s{^un, _nt\mbv Un tpm F n-h t\xrxzw \ In. F v v kn. F. kn.-bpss tkh-\-øn ^m. Pntbm sx n-\n-bøv _npn kn. tpmk^v {]tam- {]kn-u ^m. {^tpm hmg- n n (A-kn. {]tam- sk_n kn. si. sk{i- dn 93

94 94 Jan si.-kn.-f-kv. F. az sxtckmzn\ hkv{x-ti-j-cw hnx-cww Xr»q AXn-cq-]Xm si.-kn.-f-kv. F. az sxtck Zn\-tØm-S-\p- _ n v hkv{x-ti-j-c-w- -hn-x-cww \S-Øn. Xr»q AXn-cq-]-X-bn {]h Øn- p ÿm]-\-߃ mwv hkv{x-߃ \ In-bXv. kl-i-cn si.-kn.-f-kv. F. AwK-ß-tfbpw B\n-ta-t -gvkn-t\bpw ÿm]\ A[n- Im-cn-I-sfbpw \μn-tbmss Hm p- p. Cu h jsø kwÿm\ Item- -hhpw hm jn-ihpw Cu h jsø kwÿm\ Item- -hhpw hm jo-ihpw P\p-hcn Xnb-Xn-I-fn-embn Im n-c- n- n-bn sh v \S- p- p. kwÿm\ Item- -h-øn kw_- n- p-hm tbmky-cmb si.-kn.-f-kv.-f AwK-߃ Hm -ss\-k-dp-ambn _ -s v bm{x-bv p {Iao-I-c-W-߃ \S-tØ- -XmWv. (A-Xn-cq-]Xm Hm -ss\-k-dpss t^m \º ) AXn-cq-]Xm hm jniw Cuh jsø AXn-cq-]Xm hm joiw P\p-hcn 19 hymgmgvn 1.30\v Xr»q AXn-cq-]Xm ^manen A -kvtxm-te n h v \S- p- p. kwÿm\ kmln-txym- h Item- h hnp-bn-iƒ A v h v kωm-\-߃ G phm-tß- -Xm-Wv. a v ^ p-iƒ AS-bv m\pw s_ms kωm-\-߃ F nh sim pt]m-im\pw A v kui-cy-ap- m-bn-cn- pw. \memw e w s_ms A v hnx-cww snøp p. A p-xs Ah ssi -t - -XmWv. s_ms sakm-iznkv t\csø {]Jym-]n- n-cn- p s_ms sakm-iznkv P\p-hcn 19 hymgmgvn ImeØv 10 awn v Xr»q AXn-cq-]Xm ^manen A -kvtxmte- n h v \S- p- p. Hcp bqwn- n \n v Hcp- hn-zym n- v ]s - Sp mw. hni-z-hn-h-c-߃ tªmkn-ep- v. bqwn v Xe {]h Ø\ dnt m v, B\n-ta-t gvkv Ubdn bqwn v Xe {]h Ø\ dnt m v, Nmcn n {]h Ø\ dnt m v, B\nta-t gvkv Ubdn F nh AXn-cq-]-X-bn \n _- -ambpw Gev]n-t - -Xm-Wv. Ah C\nbpw FØn- m-ø-h \n _- -ambpw Ah-sIm- ph-tc- -Xm-Wv. tum. tpm dmt^ dh. ^m. tum. B Wn snº-i-t»cn {]kn-u v Ub-d-Œ

95 F m hn sk jy AwK-߃ pw IpSpw-_mw-K-߃ pw D]-Imskmssk n Hm^v sk v hn sk v Un t]mƒ kn.-kn. hm Ø-Iƒ Xr»q AXn-cq-]-X-bnse apgp-h hn sk jy AwK-ß-sfbpw Dƒs -Sp-Øn-sIm- p "hn sk jy kwk-aw 2016'' Ipcn-b- nd sk v tpmk^vkv tamu lb sk - dn kviqfn sh v \S-Øn. A`nhμy am B {Uqkv XmgØv kwkaw DZvLm-S\w snbvxp. kwl-s-\- bpss \mj-w Iu kn {]kn-u v s{]m^. tpm k h okv tbmk-øn A y- X hln- p. AXn-cq-]X hnimcn P\-dmƒ tam. txmakv Im -t»-cn, AwK-ß-fpsS Hcp Znh-ksØ thx-\hpw Gcnb Iu kn-ens hnln-xhpw Dƒs kwjy "Imcp-Wy-kv] iw' ^ nte-bv mbn Fkn. {]kn-u- p-am-cn \n v kzoi-cn v kn. kn. {]kn-u- n\v ssiam-dn. kn. kn. B ym-fln-tim-]-tz- mhv dh. tum. B Wn snº-i-t»cn A\p-{K-l-{]-`m-jWw \S-Øn. KRCC tim Un-t\- {_. si.-sp. tpmkv Biw-k-Iƒ t\ p. XpS v spdp-ktew [ym\-ti{μw Ub-d-Œ dh. ^m. tuhokv ] Øv kn.-fw.-sf. Bflob {]`m-jww \S-Øp-Ibpw Bcm-[-\bv pw Znhy-Im-cp-Wy-{]-Z- n-w-øn\pw t\xrxzw \ Ip-Ibpw snbvxp. Ac-Wm- p-ic, ]p gn tim {^ kv AwK-߃- A-h-X-cn- n kmwkvim-cni ]cn-]m-sn-iƒ BtLm-j-߃ v simgp-t - In. kn. kn. {]kn-u v {_. si. F. jn_p s]mxp-tbm-k-øn\v kzmk- Xhpw ssh.-{]-kn-u v {_.si. Fw. {^m kokv \μnbpw ]d- p. {_. kæn H q- m-c, {_. ]utemkv Ad-bv, AUz. Pnt\m tpmkv, kn. do\ spbnwkv F n-h kwk-a-øn\v t\xrxzw \evin Rmb-dmgvN s^mtdm\ Xe-Øn {]m \ D]-hmk Zn\- ambn BN-cn- p-hm\pw F m hn sk jy AwK-ßfpw ]cn-]m-sn-ifn ]s -Sp- -W-sa pw Xocp-am-\-sa-Sp-Øp. ]Xn-bmcw, t]mt m, B Øm- v CS-h-I-I-fn ]pxnb tim {^ kp-iƒ cq]o-i-cn v {]h Ø-\-am-cw-`n- p. hntz-i-øp Szn nwkv tim {^ kp-iƒ v {In va v Im Up-Ifpw, IØp-Ifpw Ab- p-hm tim {^ kv {]kn-u- p-am v \n t±iw \ In. 95

96 96 Jan cn-iƒ pw kn.kn. {]kn-u pw kn.-kn. B ym-fln-tim-]-tz- mhpw {InkvXp-a v \h-h- -cm-iw-k-iƒ t\ p. ^m.b Wn snº-i-t»cn {_.-si.f. jn_p {_.t]mƒk si.-si. kn.-kn. B ym-fln-tim-]-tz- mhv {]kn-u v sk{i- dn AXn-cq-]Xm Kmb-I-kwLw AXn-cq-]Xm Kmb-I-kw-L-Øns t\xr-xz-øn tzhm-eb Kmb-IcpsS a y-ÿ-bmb hn. knkn-en-bpss Xncp-\m-fm-tLm-jhpw Xncp- n-d-hnbpss BtLm-j-]-cn-]m-Sn-Ifpw \v eq ±v IØo-{U h p \S- p. {]kvxpx NSßv AXn-cq-]Xm hnimcn P\-dmƒ tam. tpm v timºmd DZvLm-S\w snbvxp. IØo-{U hnim-cn. sh. dh. ^m. h okv IqØq, Ub-d-Œ ^m. t]mƒ ]pfn-, {]kn-u v {io. tsman ]{ - n, sk{i- dn {io. h okv B -Wn, {Sj-d at\mpv ]n.-pn. F n-h ]cn-]m-sn- Iƒ v t\xrxzw simsp-øp Unkw-_ 31\v apºmbn s^mtdm\ Xe-Øn-ep `mc-hm-ln-ifpss sxc-s -Sp v \SØn AXns enãv AXn-cq-]Xm ti{μ-øn Gev]n- p-a-t m. {]kn-u v sk{i- dn Ub-d-Œ tsman ]{ - n h okv B Wn ^m. t]mƒ ]pfn- Nn {U kv an\nkv{sn t^m , , temixncp_mekwjy Zn\w:s^{_phcn 14 mw XnbXn temi Xncp_mekwJy Zn\ambn BNcn p p.at Znhkw F m bqwn pifnepw Xncp_mekwJy Zn\w ]XmIbpb Ønbpw {]Xn ]pxp nbpw BNcnt XmWv. ]pxnb AwKßsf At Znhkw tn mhp XmWv. hm jni dnt m v: Xncp_mekwJy hm jni dnt m v, anj If, Pq\nb kn. F. kn hm jni dnt m v, Pokkv _ ØtU Iq, AƒØmckwL hm jni dnt m v, Prayer Friend Collection F nh CXphscbpw Nn {U kv an\nkv{sn Hm^okn Gev]n møh F{Xbpw thkw Gev]nt XmWv.

97 skbn vkv Izn v Xr»q AXncq]X Nn {U kv an\nkv{sn Pq\n-b kn F kn, anjy eokns t\xy-xz-øn ax-t_m-[\ hnzym n-iƒ mbn k_v Pq\nb (5 7 m v), Pq\nb (8 10 m v), ko\nb (11, 12, ACC m v) F o aq p XeØn ^mtdm\ Xe skbn vkv Izn v a cøn kωm\m lcmip Ip nisf P\phcn 14 \v RmbdmgvN D Xncn v 3 awn apx 4 awnhsc Un. _n. kn. F. kn. bn h v \SØp AXncq]X Xe skbn vkv Izn v HmUntbmhnjz a cønte v ]d b Wsa v Hm Ωn n p p. IqSpX hnhc߃ v Nn {U kv an\nkv{sn Hm^okpambn _ s SpI. AXncq]Xm Iema c kωm\zm\w: Xncp_mekwJyw, AƒØmckwLw, Pq\nb kn F kn F o kwls\ifpss AXncq]Xm Iema cßfpss kωm\zm\hpw,xncp_mekwjy Zn\hpw AXncq]Xm axt_m[\ ti{μøn sh v P\phcn 28 i\nbmgvn \SØs Sp p. cmhnse 9.30 apx hsc Xncp_mekwJy Iema cßfpss kωm\hnxcwhpw, apx 4.00 awn hsc Pp\nb kn F kn,aƒømcwlw Iema cßfpss kωm\hnxcwhpw D mbncn p XmWv. At Znhkw Xs sk vkv Izn n\v AXncq]Xbn kωm\m lcmbh pw, s_ãv bqwn v, tamu bqwn v, anj Ifj, {]b {^ v Ifj, Pokkv s_ Øv tu Ifj G hpw IqSpX tijcn bqwn n\p kωm\zm\hpw D mbncn p XmWv. A lcmbh IrXykabØv FØnt cwsa v Adnbn p p. AXncq]Xm Iema cßfpss ^ew tªmkn ( e`yamwv. D ` Ww Ahch Xs IcptX XmWv. BZyIp m\kzoicww : BZyIp m\kzoicwøn\v Hcp p A ym]i mbn A Zn\ ]cnioe\ ]cn]msn am v 11 i\nbmgvn AXncq]XmaXt_m[\ ti{μøn h v \SØp p. kabw D v 1.30 apx 4 hsc. XmXv]cyap h s^{_phcn 22 \v apºmbn Nn {U kv an\nkv{sn Hm^okn hnfn dnbnt XmWv. t^m , , XncphN\]T\w : I Ømth {]`mxøn Aßv Fs {]m \ tiƒ p p: {]`mx_en Hcp n Rm Atß mbn ImØncn p p. (k o. 5. 3) 97

98 ]cnnbs Sp hnip hn. P\hohv (P\phcn 3) kpirxp]w amxmhns hnaelrzbta Rßsf A\p{Kln Wta. {]m \m \ntbmkw F m Znhkhpw \ΩpsS {]h ØnIƒ sszhxr cßfn ka n psim v XpSßpI. {]h Øn m : \ Imcy߃ ]Tn p Xnepw snøp Xnepw D kmlapffhcmbncn pi! AXn-cq-]Xm ]ªnIv dnte-j kv hip v am[y-ain-ev]-ime \SØn Xr»q : kaq-l-øn\v \ -sn-øp am[y-a-{]-h Ø-I A\n-hm-cysa v AXn-cq-]X B v_n-j v am B {Uqkv XmgØv ]d- p. AXncq-]X ]ªnIv dnte-j hip v kwl-sn- n GI-Zn\ am[y-a-in-ev]-ime DZvLm-S\w snøp-i-bm-bn-cp p At±-lw. ImcpWyw ]d-bp- -h {]h Øn- p- Xv Ipd-hm-Wv. ItØm-en m kap-zmbw snøp \ Iƒ kaq-l-øn Adn-b-s -Sp- n-. \ -Isf F pw t{]m m-ln- n- -Ww. CS-hI ti{μo-ir-x-amb \ -Iƒ kaqlsø hni-k-\-øn-te v \bn- pw. CS-h-I-I-fnse Imcp-Wy-{]-hr-Øn-Iƒ am[y-a-ß-fn-eqss ]pdw-temiw Adn-bp-hm-\p I Øhyw am[y-a-{]-h Ø-I v D m-i-s -sb v am B {Uqkv XmgØv DZvt_m-[n- n- p. tam txmakv Im -t»cn A y- -\mbn. AXn-cq-]X ]ªnIv dntej Ub-d-Œ ^m. Pntbm IS-hn, {]kn-u v tpm v Nnd-Ω, sk{i- dn G.-Un. jmpp, _m_p Nn n-e- n- n, jnt m amxyp F n-h {]kw- Kn- p. ^m. tpman txm ym, ^m. suman-\niv Xe-t m-s, ^m. dmt^ B m-a- -Øn, {^mt m eqhn-kv, kt mjv tpm Xqh, tpmbv aæq, ]n.-sf. emk amã F n-h m p-iƒ \bn- p-ibpw am[ya N -bn ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. {]kn-u v sk{i- dn Ub-d-Œ tpm v Nnd-Ω G.-Un. jmpp ^m. Pntbm IShn 98

99 AXn-cq-]Xm GtIm-]\ kanxn AXn-cq-]-X-bnse ` -kw-l-s-\-i-fnepw {]ÿm-\-ß-fnepw {]h Øn- p- -h-cn \n v ani kwl-s\m {]h Ø-Isc Xnc-s -Sp-Øp. F kn tpmwn (eo-pn-b Hm^v tacn) km_p Fw. h okv (I-cn-kvam- niv {]ÿm-\w) B Wn F.-F. (Ip-Spw-_- q- m-bva) enkn h okv (am-xr-kw-lw) tpm v amxyp (ko-\n-b kn. F.-kn.) entbm tpm v (Km-b-I-kw-Lw) tp v Nß-embn (I-em-k-Z ) tpmkvtam {^m kokv (si.-kn.-ssh.-fw.) Un tpm Xc-I (bqøv kn.-f.-kn.) tpm k tpm v (I-tØm-en tim {K- v) F n-h-cmwv 2016se ]pc-kv mcw t\sn-b-h. Ahm Up-Zm\w am B {Uqkv XmgØv \n Δ-ln- p. tam txmakv Im -t»cn hnimcn P\-dmƒ G.-Un. jmpp sk{i- dn 99

100 Xr»q AXn-cq-]X ]ªnIv dnte-j kv Un m vsa v CS-hI ]n. B. H. CS-h-I-bn ]n. B. H. amsc \nb-an- m-ø-h F{X-bpwthKw ]n. B. H. amsc \nb-an v Ah-cpsS A{U- v, t^m \º, C -sa-bn, ]mkvt]m v sskkv t^mt m F nh P\p-hcn amk- Øn Øs ^m. Pntbm IShn (U-b-d-IvS ) A s ] tem B v_n-j]vkv lukntem Gev]n-t - -Xm-Wv. am[y-a-in-ev]-ime Xr»q AXn-cq-]-X-bnse CS-hI ]n. B. H. am v 2016 Unkw-_ 10\v B v_n-j]vkv lukn h v AXn-cq-]X ]ªnIv dnte-j kv hip v am[y-a-in-ev]-ime kwl-sn- n p. kaq-l-øn\v \ snøp am[y-a-{]-h Ø-I A\n-hm-cy-sa v DZvLm-S\w snbvx AXn-cq-]X B v_n-j]v am B {Uqkv XmgØv ]d- p. CS-h-I-I-fnse Imcp-Wy-{]-h Øn-Iƒ am[y-a-ß-fn-eqss ]pdwtemiw Adn-bp-hm-\p I Øhyw am[y-a-{]-h Ø-I v D m-is -sb v am B {Uqkv XmgØv DZvt_m-[n- n- p. tam. txmakv Im -t»-cn, Ub-dIvS ^m. Pntbm IS-hn, tpm v Nnd-Ω, jmpp F. Un., _m_p Nn n-e- n- n, jnt m amxyp F n-h {]kw-kn- p. ^m. tpman txm ym, ^m. suman-\niv Xe-t m-s, ^m. dmt^ B m-a- -Øn, {^mt m eqho-kv, kt mjv tpm Xqh, tpmbv aæq, emk amã ]n. sf. F n-h m p-iƒ \bn- p-ibpw am[y-a-n -bn ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. 100

101 ]mcnjv _p - n -a -cw am\-z-wvu-߃ AXn-cq-]Xm ]ªnIv dnte-j kv Un m vsa v \S-Øp ]mcnjv _p - n -a -cøn Xmsg- -d-bp am\-z-wvu-߃ aqey- \n Æ-b-Øn\v _m[-i-am-bn-cn pw. 1. ani ]mcn-jv_p - n 1.1. {]-Xn-amkw {]kn- o-i-cn- p- -hbv pw CS-hn v {]kn- o-icn- p- -hbv pw shtδsd a -cw D m-bn-cn pw Cu a -c-ønse aqey-\n Æ-b-Øn\p am p-hn-`-p\w Xmsg- -dbpw hn[ambn-cn pw: Ih (15%), FUn-t m-dn-b (15%), te Hu v (15%), D -S w (50%) CXc Imcy-߃ (5%) 1.3. Cu a -c-øn\v 2016 h jsø _p - n-\p-iƒ ss_ Uv snbvx Hcp tim n ka n- -Ww. 2. ani Ih, ani FUn-t m-dn-b, ani te Hu v 2.1 Cu a -c-߃ F m amkhpw {]kn- o-i-cn- p- hbv pam{xambn-cn pw 2.2. ani Ih 2016 \hw-_ (Hcp tim n) 2.3. ani FUn-t m-dn-b 2016 HIvtSm_-dnse FUn-t m-dn-b t]pv am{xw. hnim-cn-b- s H pw koepw \n _- w ani te Hu v 2016 Unkw-_ (Hcp tim n) 3. ani tej-\w, IY, Ihn-X, Im q, ^o 3.1. F m amkhpw {]kn- o-i-cn- p- txm A m-øtxm F p th Xn-cn v Cu hn`m-k-øn\v D m-bn-cn- p- -X Hmtcm ]mcn-jv_p- - n-\n \n pw Hmtcm hn`m-k-ønte pw 101

102 -Hcp IrXn-bmWv a -c-øn\v ka n-t Xv. (DZm. IhnX Hsc-Æw, tej\w HscÆw F n-ß-s\) Cu a -c߃ v ]cn-k-wn- -s -ts IrXn-I-f-S-ßp _p - n- t]pp-iƒ am{xw Hcp tim n hoxw \ I-Ww. CXn hnim-cn-b- s H pw koepw \n _- w. 4. Hmtcm-hn-`m-K-Øn-ep-ap- a -c-øn\v ]cn-k-w- -s -ts _p - n-\p-itfm a -c-bn-\tam shtδ-sd-bmbn Xcw Xncn v Hcp-tIm- n- hoxw \eviww a -c-^-ew {]Jym-]n- -tijw _p n\piƒ XncnsI e`n- p- -XmWv. a -c-øn-\p F m _p - n-\p-ifpw 2017 P\p-hcn 31\v apºv ^m. Pntbm IShn Ub-d-IvS, AXn-cq-]X ]ªnIv dnte-j kv hip v B v_n-j]vkv lukv, Xr»q F hnem-k-øn-tem As - n B v_n-j]vkv lukn t\cnt m \ ti- -Xm-Wv. AXn-\p-tijw e`n- p _p - n-\p-iƒ a -c-øn\v ]cn-k-wn- p- -X-. 102

103

104 Registered R.N.I. No /1975 KL/TCR/275/ Licence No. KL/CR/TCR/WPP-3/ Licensed to Post without prepayment Posted at Thrissur RMS 25/- Date of Publication Jan Edited, Printed & Published by Dr. Francis Aloor, Catholic Archbishop s House, Thrissur, Kerala, India , Executive Editor : Rev. Fr. Dominic Thalakodan Printed at St. Mary s Orphanage Press, Madona Nagar, Kachery