kphn-ti-j-\mzw......

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "kphn-ti-j-\mzw......"

Transcription

1 kphn-ti-j-\mzw 1

2 kphn-ti-j-\mzw 2

3 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx- n-\v, hsn \o p-i, P\-tØmSv apt m p Bh Øn- p-sa v Icp-Xnb tbmip-hbv pw P\- t]mip-hm ]d-bpi F v tamsi-tbmsp ]d- Øn\pw AXn\p km[n- n-. C -se-i-fn \S p. Db-c-Øn-te v t\m n \ne-hn-fn- p hnsp-x-ep-ifpw kujy-ßfpw hnp-b-ßfpw tamsi-amcpw tbmip-h-amcpw Fgp-t -ev -s. C esø Bh Øn- -s -S-W-sa- n ]cm-pb Imc-W-sØ- ip{iq-j-bpss hnpbw tlmjn- p-hm-\-, p-dn v Adn-bp-hm howp InS p \ne-hn-fn- p C -esø km yw ]d v Xr]vXn-b-S-bp-hm-\pa-, tbmip-h-am apt m p hc-ww. IΩn- n-iƒ IqSnbmtem C v F p \S p F p \S- pw. ]g-a-bpss P\-d t_mun hnfn p Iq n-bmtem Zqsc km y-ßfpw ] v Cßs\ \S p F hni- \n v {]hm-n-i- msc hnfn p hcp-øn-bmtem Zo-I-c-Whpw \n Øn C ns ip{iq-j-bpss hnpb-øn-\mbpw hnpbw \S- p- -Xn\v XS- -ambn \nev p- Xv hnsp-x-en-\mbpw Ic-bp-hm Xøm-dm- F v F v shfn-s -Sp-I-bn-. ]cm-pbw G p-hmßnb Ip tbmip-h-am-cpss apºn-te v AIrXyw tbmip-hbpw Xt m-sp IqsS-bp P\hpw snbvx BJm amsc sszhw sim p hcpw. H n v ]cm-pb ImcWw shfn-s -Sp-hm th n ChnsS BJm am-cp-ambn \nc v th, \ne-hn-fn- p-hm Xøm-dm-I-Ww. k n-kw-`m-jww th, HØp Xo v th. Bcm-[\ s{]m^-j-w Soan-s\bpw A\o-Xn-bp-sSbpw Iev]\m ewl-\-øn-s bpw ip{iqj s{]m^-j-w {]kw-k-i-s\bpw kºm-zy-߃ Dƒs ss F mw IØn- p-hm {]m \m hnj-b-߃ AXp-ambn _ -an- mø A`n-jn- - m Xøm-dm-I-Ww. sszh-k-`-bn a p- -h-scbpw Gev]n- n v ]Ww aps- p-ibpw Iev]\m ewl-\- m hmg-cp-xv. Ah tãpp-ifn IΩn n IqSp-Ibpw snøp \ap v hnsp-xepw hne-k-cp-xv. timsmen \jvs-s C -esø hnp-bhpw D m-i-bn-. Iqen v Ic-bp- -h\pw A`n-jn- - m timsmen ssi C v sh p-i-bm- Bcm-[-\bv v Iqen ]d-bp s{]m^-j-w Wv. timsmen howxv Fhn-sS-bmWv F v \ Soan\pw Iqen v {]h-nn- p-ibpw {]kw-kn- p- {]hm-n-i-\mb tbip-hn-t\msp Xpd v ]d v {Iao- Ibpw snøp- -h pw Bfl `mc-an-. ]cm-pbw I-cWw {]m]n- m timsmen XncnsI e`n- pw. G p-hm-ßnb tbmip-hbv pw P\-Øn\pw am{xta A`n-tjIw \jvs-s inwtim A\p-X-]n v `mcw D q. Aß-s\-bp- -h v am{xta \ne-hnfn- p-hm \ne-hn-fn- -t mƒ ap ]v D m-bn-cp- -Xnepw Ign-bp-I-bp- q. A\p-k-c-W-t -Sns A[nIw i n Ah\v e`n p F n, Hcn- Bflm-hn {]h-nn- p tbm\m-am-c-, Bfl-`mc-ap an n-ø-nf-ßn-b-h hnhn[ hnj-b-ß-fn IpSpßn Btam-kns \ne-hn-fn-bmwv C v k`-i- A`n-tjIw \jvs-s -Sp-Ibpw Ir] tnm p fn Db-tc- -Xv. t]mip-ibpw snbvxp F n lrzbw ITn-\-s - ]m]w snbvx-h tbmip-h-bvs m w IqsS Sp-ØmsX A`n-jn- - m D]-hmkw {]kn- -s - D v. \ne-hn-fn- p p F n Ah ]pdøp Sp-Ø-s. ]nsn- -s BJm kvxpxn-bpss hcpw. At\z-jW IΩo-j\v Ahs\ ]pdøp tkm{x-øn (b-lq-z) P\n sim p-a-i-\m-sw sim p-h-cp-hm km[n- p-i-bn-. sbcotlm ]nsn- kxyw ad p If-b-cp-Xv. Bcm-[n- p- -h-s\bpw -S- nb hocyw D v. hnip- nbpw A`n-tj-Ihpw ip{iq-jn- p- -h-s\-bp-amwv ]nimnv XI p-hm \jvs-s v Iev]\m ewl-\-øn AI-s v Hfn- {ian- p- Xv F pw Hm p-i. n-cn- p- -h ]pdøp hc-ww. P\w \ne-hn-fn- sszh-k- n-[n-bn howp InS- p- I-c-bp-hm p p F n tbmip-hsb Fgp-t -ev p-i, \o Ghcpw Xøm-dm-I-s. AXn\p Xøm-dm-bm sszhk-`-bn Cßs\ InS- p- Xv F n\v F i w Db-c- Hcp DW v sszhw Ab- pw. tbmhm- Øn \n pw tiƒ pw. apºn sn -Sepw ins `h-\-øn XSn v simgpø ]n m- -Øns ]n ]n i{xp-ssk-\yhpw Nodn- m p hcptºmgpw t\ - m-f hf v ap n \nev p-tºmƒ anzym\y tamsi Db-c-Øn-te v t\m n \ne-hn-fn- ]mfbøn \nev p KnsZtbm\v Pbw C. p. \ne-hnfn ti sszhw tamsi \o \ne-hn-fn- (XpS... t]pv 2) 3

4 I Øm-hns Kw`o-c-\mZw Chm. ]n.-sf. G{_lmw (Im\w A ) ]e-x-c-øn-ep i -tlm-j-ßfpw Imlf \mz-ß-fpw Hs Cu temi-øn \ap v ]cn-nn-x-am-wv. Bflob hnj-b-øn hninjym bn{km-tb-en-t\m-sp- - _- -Øn hnhn[ Iml-f-[z-\n-I-sf- n ]g-b-\n-ba `mkß-fn hmbn- p- p- v. hninjym Hcp bp tøm-sp _ -Øn Iml-f-[z-\n-Isf ]cma in- p- p- v. C sø amxn-cn-bp bp ß-fm-bn-cp- n ap Ime-ß-fn \S- n-cp- - Xv. A v bp w XpS-ßp- -Xn\p apºv kqn-\- bmbn Iml-f-߃ (]-S-l-[z-\n) tiƒ n- p-ambn-cp- p. i{xp AXp-tI v \Sp-ß-W-sa- m-bncp- p Ccp-]- -Øn-s bpw Nn. Bflob PohnXw bym -Øn Hcp bp w Xs -bm- Wv. bn{km-tb P\w an{k-bo-an \n v c s -Sp- - cm-{xn-bn (B-_o_v 15) an{k-bo-ans\ \Sp- nb Hcp tlmjw D m-bn. AXv kwlmc-zq-x IS- p-h-cp- -Xns tlmj-am-bn-cp- p. hmkvx-h-øn ^d-thm\pw ssk\yhpw CXv ti v \Sp-ßp-Ibpw sszh-p\w B\-µn- p- Ibpw snbvxp. {InkvXob Pohn-Xw hmkvx-h-øn Hcp s]mcn ka-cam-wv. kmøm-s\ Dt]- n- p-sim- p B XpS w ss]im- NnI i n-iƒ p t\sc-bp Hcp bp {]Jym-]-\-am-Wv. A p-ap-x Ah {InkvXym- \n-bpss i{xp-hm-wv. Bflob PohnXw Hcp \nc- c ka-c-am-wv. ]m p-im-cs `mj-bn cmhnepw ]I-enepw ]co- -Iƒ hcpw. Ddßn InS- mepw ]co- -Iƒ hcpw F m-wv. Cu kacw Xocp- Xv H p-in hy n-bpss ac- Wtam AYhm I Øm-hns hcthm kw`-hn- p- -txmsp IqSn-bm-Wv. Fs `mj-bn {InkvXob PohnXw Hcp iox-k-a-c-am-wv. H mw \q m- n (G.-Un.) sszh-k` DS-se-Sp- Øp. ]cn-ip- m-flm-hns CSn-ap-g w Hcp bp {]Jym-]-\-am-bn-cp- p. A p-ap-x \mw Cu 4 (t]pv \n pw XpS ) BtWm? ]n m w Pohn-X-Øn simgpøp C -esø hnpbw \nev p-i-bmtwm? lrzbw ITn-\-s - n-cn- p-ibmtwm? ip o-i-cw {]{Inb \S- p- pt m? Cu ]n m- - m-fsb sh n \pdp- -Ww. Aticm {]Xn-jvT-Isf XI -Ww. sh n \pdp- nb G p ]d- n-temspw A\p-Xm-]-tØmSpw \ne-hn-fntbmspw IqSn asßn hcn-i. bp -Øn txm hn- simgpø \ΩpsS ]n m- sø bmk-]o-t-øn IØn v Nmº-em- -Ww. Cu {Iao-I-cWw Gs - n-s-bm- nb BJm ]nsn- -s -Spw. Ah-s\bpw Sp-Øn p thww KnsZ-tbm- m i{xp-]m-f-b-øn _ -s - -Xn-s\bpw IØn v Nmº-em- -Ww. bp -Øn\v sn p-hm. At mƒ hnpbw \n - F n v ho pw lmbn ] -W-Øn-te v sn p-i. bam-wv. hnpbw D m-ipw. {]hm-ni ZqXv tiƒ p- -X C se Ir]-bn \n -t mƒ \mw {]m]n \ΩpsS hnsp-xepw Pbhpw {]XypX asßn hchpw kujyw, hnpbw, hnsp-x \mfsø hnp-b- ip o-i-c-whpw Ic- nepw hnem-]hpw A\p-k-c- Øn\pw hnsp-x-en\pw D Dd- -. C -esø Whpw D m-i-ww. \ymbm-[n-]- m 20:17-29 hsc sszh-ir] C pw Ds - n C pw \Ωn IqSn hmbn- p-i. Btem-N\ hnp-b-øn-s -Xm-bn-cp- p. A pxw {]h Øn- pw. CXnepw henb {]Xnk- n-i-fn Fs sszhw Fs hnsp-hn p, hm-khpw G p-]-d- nepw Bcm-[-\bpw HØp h - ]s G phmßn-bxv ]cm-p-bw. IÆp-\ocpw D]- C\nbpw hnsp-hn pw F km y-a C v Bhiyw. C v sszh-ir-]-bn \nev p- pthm? ]mtw BI-s. C -esø hnpbw C n-s bpw t m-gmwv hnpbw D m-b-xv. Gh pw CXv Hcp timsmen Ducn-t mb ssiam-{x-amtwm ssibn \mf-bpssbpw hnp-b-øn\v Dd- F v ho pw D Xv? Xe h n-cn- p- Xv Zeo-e-bpsS asn-bn Gh-scbpw Hm Ωn- n- p- p.

5 bp - -f-øn Xs. Hcp {InkvXym\n ]pdsa \ncm-bp-[-s\ v txm n-bmepw Ah Bflob Bbp-[-߃ Nm Øn-b-h-\mWv (Fs^ky tej-\w). tdmam-te-j\w 8 mw A ymb-øn ]utem-kns `mj-bn Hcp hnizmkn temi ]S-bm-fn-sb- mƒ IqSp-X hoc-\mwv (More than Conquerors). I Ømhns\ {Iqin- p-hm sltcm-zm-hv, l m-kv, ]oem-tømkv F n-h-scms IqSn tn -Xpt]mse sszh-k-`sb Iogvs -Sp-Øp-hm axw, cmjv{sw XpS-ßnb i n-iƒ F pw {ian- psim- n-cn- p- p. F m Hcp kxyw \mw Hm Ww. sszh-p\w F pw t]m -f-øn Ign-tb- n-h-cn-. {InkvXym-\n-bpsS acww Hcp Pb-Øns Zn\-amWv (2-Xn-sam.4:7). AXp-t]mse sszh-k-`bv v Hcp Pb-Øns Zn\-ap- v. AXmWv k`-bpss DXv{]m-]Ww (Rapture) F p- -Xv. kz m-tcm-lww A (Ascension). AXv I Ømhv am{xta snbvxn- p- q. k`bv v kzbw Db-cp-hm Ign-hn-. I Ømhv Db Øn-sb- nte km[n- q. AXmWv DXv{]m- ]-Ww. ]pxnb \nb-a-øn ]t{xm-kv, ]utemkv F n-h-cpss tej-\-ß-fn Cu hkvxpx AXn-i- -am-wv. A q- -Øn ]utem-kns Nne hm p-iƒ Ipdn v Cu sim p tej\w \n Øm-\mWv Xmev]-cyw. 1sXs -tem-\n-iy 4:16 ChnsS I Øm-hns Cdßn hc-hmwv (Descension) BWv hnj-bw. kmøm how-t mƒ tbip Cdßn hcn-ibmwv snbvx-xv. I Øm-hns c v hc-hp-iƒ ChnsS \mw ImWp- p. H v a\p-jym-h-xm-c- Øn-\p-th- n-bp hc-hv. c v Xs aw-hm- n-bmb k`sb tn p-hm-\p ]pd- m-sv. Cu kwcw-`-øn Iml-f-Øns {]k n F m- Wv. Rm ]d-bmw. bn{km-tb an{k-bo-an \n v ]pd-s -s - nepw sn -S Ic-bn h v Ahsc XncnsI ]nsn- m an{k-boay ssk\yw ]n K-an- -Xmbn ImWp- p. AXpt]mse sszh-k` Xs A[o-\-X-bn \n v kz -Øn-te v t]mip-tºmƒ XncnsI ]nsn- mtam F v kmøm\y ssk\y-øns hy -amb Hcp IW- p- q- -ep- v. kmøm\pw Hcp ssk\y hyql-ap-s v \madn-b-ww. a\p-jym-h-xm-c-th-f-bn Hcp \n - lmb inip-hm-bn- mwv tbip ImW-s - -sx- n c mw hc-hn Nn{Xw AX-. Ah hoc-\m-bn- mwv Fgp- - p- -Xv. AXmWv Kw`oc-\mZw Db Øp-hm Imc-Ww. IqSmsX sszh- Øns Imlfw Fs mcp tlmj-i- hpw ]cm-a in- p- p- v. CXp-Iq-SmsX {][m\ ZqXs i w Fs mcp C\-ap- v. aojm-tb kz ob ssk\y-øns Iym]v -\m-w-t m. Ahs tlmjhpw H p `b- -c-am-wv. Npcp- -Øn I Øm-hn\v AI-ºSn tkhn- p i - m-cmb ZqX- m-cpss kwl-tømsp IqSnbmWv Xs Xncn p hc-hv. B cwkøv kmøm ]cm-pn-x-\m-ipw. sszh-k` kmøms AXn Øn IS- pw. {InkvXp-hn acn hnip- - m BZyw ]pxp-tzlw [cn- pw. AtXm-sSm w Pohn- n-cn- p hnip- - m H \nanjw sim v acn- p-b Ø-h-sc-t mse ]pø tzlw AWn-bpw. Cu c p KWßfpw sszh-i- n-bm `qan-bpss BI jw i nsb t`zn v (Gravitation) hn i- nbm aæn-t\msv bm{x ]d-bpw. B kabw AXn-`-b- cw Bbn-cn- pw. kmøms km{ampyw \Sp-ßp-Ibpw sszhp\w Hcp Ime- L w hsc I Øm-hn-t\mSv IpsS-bn-cn- m kz -Øn FSp- -s SpIbpw snøpw. Xo n- n Hcp Ime-]-cn[n Ign v Xm {Iqin- -s -Sp-Ibpw Xs k` IjvS-߃ kln- p-ibpw snbvx `qansb Hgn- n v k`bv v G n v simsp- p-hm (k-l- {km hmgvn) Im -\pw Im -bp-ambn Cu `qan-bn-te v ho pw Cdßn hcpw. hmb-\- mcm, \o ]{X-am-kn-I-Iƒ am{xw hmbn v \ncmi-s - v, A -\mbn Imew Ign- msx sszh- Øns ]pkvxiw (Bible) ]cn-tim-[n- p-i. kw`-h-߃ amdn ad-bp- p. \ΩpsS Nn m-hnjbw t]mse I Øm-hns Kw`o-c-\mZw snhn apg-ßp-amdv tiƒ p-hm t]mip- p. \ns KXn F v? Cu sshinb thf-bn CXn-\p- Øcw I p sim m-bn-cn- s Fs bpw \ns bpw PohnX bm{x. Bta I Øm-hmb tbipth htc-w-sa. 5

6 tic-f-øn Ime-h jw i -am-hp-i-bm-wv. agbpw AXns\ XpS p sisp-xn-ifpw tcmkßfpw h jm-h j-ß-fmbn \sω kµ in- p- p. ioxhpw DjvWhpw agbpw th\epw hnxbpw simbvøp-sa mw sszhw a\p-jy-\p-th- nbpw {]Ir-Xn- p-th- n-bpw Hcp- n-bn- p- -Xm-Ip- p. ag: Hcp A\p-{K-l-amWv : ag C m-øxv Hcp henb im]-am-wv. `qan-bpss \ne-\n n\pw Poh- Pm-e-ß-fpsS hf bv pw ag Bh-iy-am-Wv. ag Cs - n hc `qansb am{xta \mw ImWp-Ibp- q. iap-th btlm-h-tbmsv At]- n- p btlmh CSnbpw agbpw Ab p F v 1 iapth 12:18 tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. hcƒ bpss sisp-xn-ifpw Zpcn-X-ßfpw A\p-`-hn Hcp Iq w P\-ß-fmWv Gen-bm-hns ip{iq-jm-im-e- Øp- m-bn-cp- -Xv. hcƒ -bp-ssbpw ma-øns bpw ]mc-ay-øn Gen-bm-hns {]m \ sszhw ti p. Blm-_ns kxy-sszh \ntj[w \nanøw P\X A\p-`-hn ZpxJw, Zmcn-{Zyw, sisp- Xn, hcƒ, \miw Ch-sb mw ag-bn- mbva aqew D m-b-xmwv. F m Geo-bmhv sszh-tømsv ag- mbn At]- n- p. sszhw Gen-bm-hns At] ti p. Blm-_n-s bpw Cuk-t_-ens bpw Zpjv{]-hr-Øn-bpsS ^e-am-bp- mb ZpcnXw Gen-bm-hns {]m -\-aqew C m-xm-ip- p. Hcp henb ag-bpss apg w tiƒ p-hm Cu {]m -\-bm km[n- p. tbmth 2:23 X Af-hmbn ap ag Xcp- -Xn-s\- p-dn v ]dbp- p. ag X Af-hn-em-Ip-tºm-gmWv Imem-hÿ-bp-sSbpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw k p-en-xm-hÿ \ne-\n Øp-hm Ign-bp- -Xv. ag-bpss Af-hp-Iq- Sn-bm sh -s m- -Øns sisp-xn-iƒ D m- Ipw. Ipd- m Pe- maw D m-ipw. F mw \ mbn snøp sszhw X -k-a-bøpw X Af-hnepw ag \ mbn s]øn- p- p. Gen-bmhns Ime-sØ-t mse sszhw {]txyi kµ `- Øn {Iao-I-c-W-߃ v Hcp am w hcp-øn-tb- mw. AXns sisp-xn-iƒ `bm-\-i-am-bn-cn- pw. sszhw \oxn-am- m pw ZpjvS- m pw ag simsp- p- p. AXpw sszh-øns \oxn-bm-wv. As m. {]hrøn 14:17 ""\ snøp-ibpw BIm-i-Øp-\n- p ag-bpw...'' F p ImWp- p. \ bpw agbpw XΩn _ -ap- v. sszhw Xcp Zm\hpw A\p-{K-l-hp-amWv ag. \ΩpsS Bh-iyag- mew h -t mƒ! ]mã ]n.-pn. amxyqkv, Akn. tã v Hmh ko-b 6 Øn\p ag e`n- p- -Xn-\m \mw sszhsø al- Xz-s -Sp-tØ-Ww. ag : a\p-jy {]Xo- n-t - Xv agbpw a p-sa mw AXmXp ImeØpw ka-b-øp-sa mw `qan-bn h p sim n-cn- pw. h g snmcn- p. \Zn-Iƒ s]mßn, Im v ASn p F p tbip{inkvxp ]d- n-cn- p- Xp t\m p- I. AXp ]md-ta ASn-ÿm-\-an- -h-s bpw awen-t ]Wn-X-h-s bpw hosp-i-sf- p-dn p ]d- n-cn- p- -Xn-\m agsb AXns ka-bøv {]Xo- n- p-hm-\pw, AXns \ -Iƒ Bkz-Zn- p-hm-\pw, AXp-aqew hcm-hp tzmj-߃ p XS-bn-Sp-hm-\pw, {]Xn-tcm-[n- p-hm\pw a\p-jy Hm Øn-cn- Ww F p IqSn-bmWv _p n-bp- a\p-jy-t\m-sp _ -Øn \mw Nn n-t - - Xv. {InkvXp-hns hn\w F ASn-ÿm-\-sØ- p-dn- mwv {InkvXp- ]-d-bp- -sx- nepw ka-bmk-a-b-ß-fn hcm km[y-x-bp {]Xn-`m-kßsf FXn-tc p-hm\pw t\cn-sp-hm\pw D IcpØv \mw {]m]n-t -Ww. agbpw ioxhpw \nanøw Xo Iq n F v As m-kvxe {]hrøn 28:2 ImWp- p. GsXms {]Xn-tcm-[-߃ snø-w-sa v Imem-\p-kr-X-ambn am -߃ hcp- Øm-sa- nepw BXy- n-i-ambn ^ew H p Xs. ag- me sisp-xn-isf XcWw snøm sszhw X _p nbpw Btem-N-\bpw {]tbm-p-\-s -Sp- Øn-bm Ipsd-sbms {]Xn-hn[n ImWmw. i - amb Dcpƒs]m-, an, A\n-b-{ n-x-amb sh -s m- w, A{]-Xo- nx t]am-cn, simsp- m- v, Chsb H pw \ap v {]Xn-tcm-[n- m Ign- n F p ht - mw. F m Pe-P-\y-tcm-Kßfpw Ah-bpsS ]I bpw h -\hpw, ags Sp- Xn-aqew {]Ir-Xn-bn D m-ip am -߃; Chsbms Imem-hÿm Ime-b-f-h-\p-k-cn v {]Xo- n v ap Icp-X FSp-t - -Xm-Wv. ag : \ymb-hn[n F \ne-bn `qanbn BZy-ambn ag-s]-øp- Xv \ymbhn-[n-tbm-sp _ -Øn-em-Wv. X -k-a-bøv X Af-hn s]øp A\p-{K-l-Øns ag

7 \n߃ own pw Xf p-an-cn- p- pthm? (]mã si.-f. DΩ, Xncp-h ) btlmh Fs Ic- n-ens i_vzw ti n-cn- p p (k- o. 6:8) PohnXw F m-\n-e-bnepw kt m-j-i-c-ambn ap t]m p t]mip Ah-k-c-Øn A{]-Xo- n- X-amb kmº-øni Xncn- -Sn, D -kvt\-ln-xs thz-\n- n- p Hcp hm v, a -c-_p- n-bp Hcp ss]x, kvt\ln- n-cp Bcp-sS-sb- nepw th ]m-sv, As - n hn p-am-dmø Hcp imco-cni Akz-ÿ-X, Cßs\ GsX- nepw H p-axn GXp a\p-jy-s bpw a\ p ]X-dp-hm. C{]-Im-c-ap ]e kml-n-cy-߃ H n p t\cn-ts n h Hcp kµ `-Øn-em-bn-cn- Ww ZmhoZp cmpmhv 6 mw k o Ø\w Fgp-Xn-b-Xv. AXn Xm ]d-bp p. 1. Rm Xf n-cn- p p (hmiyw 2); 2. Rm {`an- n-cn- p p (hm-iyw 3), 3. Rm XI n-cn- p p (hmiyw 6); 4. Rm own- n-cn- p p (hmiyw 7). AYhm imco-cn-i-ambpw am\-ko-iambpw Hcp DS ]m{xw-t]mse Xm Bbn- Xo n-cn- p- p. ac-w-\n-g-en Iq-Sn-bmWv Xs At m-gsø bm{x-sb pw acww X\n p AIse-b-s pw ZmhoZp Nn n- p-t]mb \ncm-im-`-cn- X-amb Zn\-cm-{X-߃. AXp \nan-ø-amwv 5 mw hmiy-øn Xm ]d-bp- Xv ""acw-øn \ns - p-dn v Hm Ω-bn- t m; ]mxm-f-øn B \n\ p kvtxm{xw snøpw.'' Pohn-X-Øn C{]-Im-c-ap A\p-`-h-ß-fn IqSn ZmhoZp am{x-a, sszh-a- fpw IS- p-t]mti- -Xmbn hcm-dp- v. A{]-Xo- n-x-ambn kw`hn- p {]Xn-k- n-ifpss ap n ]X-dm-Ø-h Npcp- -am-bn-cn- pw. \S-Øn-b-hcpw \S-Ø-s - -hcpw Hcp-t]mse Xf pw {`an pw t]mb F{Xtbm kµ `-߃ bn{km-tb-ens acp-`q-{]-bm-w-øns Ncn-{X-Øn ImWmw. Hcn- `mcw Npa- p-hm Ai- -\mbn Xo -t mƒ sszh-]p-cp-j-\mb tamsi sszh-tømsp Adn-bmsX tnmzn- p-t]mbn ""ape-ip-sn- p Ip ns\ Hcp [m{xn FSp- p- -Xp-t]m-se... Ft msp Iev]n- m Cu P\sØ Hs bpw Rm K `w [cn- pthm? Rm Ahsc {]k-hn- pthm? GI-\mbn Cu k -P-\-sØ Hs bpw hln- m Fs -s m p Ign-bp- -X ; AXp F\n p AXn-`mcw BIp- p. Cßs\ Ft msp snøp- -] w Zb-hn-Nm-cn p Fs sim- p-i-f-tb-wsa'' (kwjym 11:12-15). A p-xß-fpss ]c-ºc \S-Øp-hm sszhw D]-tbm-Kn Hcp ` s hm p-i-fm-bn-cp p CXv. a\p-jy F{X hen-b-h Bbmepw Nne {]txyi kml- N-cy-ß-fn ]nsn p \nev p-hm Ign-bmsX own pw Xf pw t]mipw F -Xns hy - amb DZm-l-c-Ww. Gen-bmhpw ]g-b-\n-b-a-ønse as mcp henb a\p-jy Xs. _mens {]hm-n- -I- msc ap p-ip- Øn sszh-øns {]hm-n-i. btlmh Xs sszhw F v kz -Øn \n p Xo Cd n sxfnbn- -h. ]s awn- q-dp-iƒ A[nIw Ign-bp- -Xn\p ap ]v acp-`q-an-bn-te p HmSn-t]mbn Hcp Nqc-s -Sn-bpsS XW-en Ccp- p-sim v ac-w-øn- \mbn simxn- p Gen-bm-hns\ \mw ImWp- p. ZpjvS-bmb Cutk-s_-ens `oj-wn-bpss hm p- Iƒ Gen-bm-hns\ ]cn-{`-an- n p-i-f- p. As - nepw Gen-bmhpw \ap v ka-kz-`m-h-ap Hcp a\p-jy Xs -bm-bn-cp- ph-t m. ]t Hcp Imcyw hy -amwv tamsibpw Gen-bmhpw own pw Xf pw XI pw H pw Ah-km- \n- n. sszhw Ah-cpsS kml-n-cy-ßsf hyxymk-s -Sp-Øp-Ibpw t{ijvt-amb ip{iq-j-iƒ mbn ]ns bpw Ahsc \ntbm-kn- p-ibpw snbvxp. Zmho-Zns hnj-b-am-wt m XpS- -Øn (XpS... t]pv 6) (t]pv \n pw XpS ) A m-bn-cp p AXv. \mev]xp cmhpw \mev]xp ac-w-ß-fp-sams Hm p- Xp \ m-bn-cn- pw. ]Iepw CS-hn-SmsX s]bvx ag. AXn\p apsºmcn- epw ag s]øm-xn-cp- -Xp-sIm v AXns\ P\w [n-sbbpw in -sbbpw P\w hniz-kn- n-. hniz- t\ml-bpss Ime-Øpw, sszh-øns \ymb-hnhniz-kn- -Xp-an- -t m. Poh-izm-k-ap kie kn- m-epw Cs - nepw sszhw Xs \nb-a-߃ PVhpw \in- n- -s - p. sszhoi ] -Xn-bn \S- m- pw. {Iao-I-cWw {]m]n v \nbaw A\p-kcn- -h am{xw c -s]-spw. {]f-bm-\- c `qan-bn s] -I-Øn Ib-dn-b-hcpw AXn-te p \bn- s ark-pm-e-ßfpw HgnsI Bcpw c -s]- n-. Ah Hcp DS-º-Sn-bpsS ag-hn p I -Xp-t]m-se... sszh-øns \ymb-søbpw hn[n-sbbpw XS-bn- \ap pw G p ]d-bmw, ""AXp-sIm v Ct mƒ Sp-hm B pw Ign-bp-I-bn-. a\p-jy-cpss AIr- {InkvXp-tb-ip-hn-ep- -h v Hcp in m-hn-[nbpw Xy-Øns `mcw h n- -t mƒ sszhw Xs C ''. in Ab- p. t\ml-bpss ImesØ {]f-bhpw 7

8 CtXm k`m-tbmkw? ]mã F. n. tpmk^v k`m-tbm-k-ønse {][m-\-s Hcp hnj-bamwv km yw. km yw F m k`-i-fnepw Ds - nepw AXn- {X \n _- -a-. km yw ]mts \n Øp- -Xpw, km yw ]dt Xocq F v itn- p- Xpw Hcp-t]mse sx m-wv. k`-bnep F m-hcpw km yw ]d-bp coxn apºp- m-bn-cp- p. F m-en v "km yw s]mxn v si n-b-xp-t]mse' ]e-bn-søpw ImWp- p. Hcp sndnb D]-Im-c-sa- nepw sszhw Pohn-X-Øn snbvxn- p-s - n AXv k`m-at y ]d-bp- Xv sszh-\m-a-øn\v al-xz-am-bn-cn- pw. km yw F mwv? Nne km y-øn-\p ka-bøv {]t_m-[n- n pw. a p-nn-e Fs - nepw Bh Ø-\-߃ ]d v hnc-kx krjvsn- pw. thsd Nne km y-øn-eqss a p- -hsc IpØnt\m-hn- pw, CX- t m km yw F -Xp-sIm v ]nxm- - m Dt±-in- -Xv. {][m-\-ambpw aq v Imcyß-fmWv km y-øn-ep- m-bn-cn-t - -Xv. Fs - nepw {]txyi Imcy-߃ sszhw Pohn-X-Øn snbvx-xn-s\- p-dn v ]d-bp-i, As - n sszh- Øn-\p-th n \mw Fs - nepw snbvsx- n Ir] X sszh-øn\v alxzw hcm th n ]dbp-i, AXp-a-s - n s]mxp-k` {]m n-t hnjbw Ds - n ]d-bp-i. km yw \nanøw ]e k`-i-fnepw {]iv\- ߃ D m-bn- p- v. Hcp km yw as mcp km ysø Df-hm pw F v ti n- p-s - nepw C -ßs\ D m-ip- n-. kxy-øn km yw ]d-bp-i-b km n-i-fm-ip-i-bmwv th -Xv. \mev Nph-cp-Iƒ p- n HXp-ßp- -X km yw. ]mf- b-øn\v ]pd-ømwv km- n-i-fm-ti- -Xv. km- yw F -, F m-wv F -dn- n-cp- m {]iv- \-߃ Hgn-hm-Ipw. km yw {]t_m- [\w A : km y ka-bøv Nne {]kw-kn- p- Xv I n- p- v. thsd Nne kabw kzbw FSp-Øp-sIm v tãpn-te v hcp- Xpw ZpjvSo-`hn- n- p- v. ""F\n pw {]kw-kn- m Adnbmw'' F p shfn-s -Sp-Øp-I-bm-bn-cn mw CØc- mcpss A K-Xw. F m-enxv Bcm-[-\bv v Ae- m-c-a-. ip{iq-j-is A\p-hmZw IqSmsX kabw AXn-{I-an-s -Sp- p- Xv {Ia-t -Sm-Wv. Aßs\ F m-hcpw FSp- p-i-bm-sw- n k`mtbmkw as m- m-ip-a-t m. "Ah-sc-s - nepw ImWn- -s, F\n- -{Xbpw Ipd v {]kw-kn- m axn-bt m' F at\m-`m-h-øn Ccn- p ip{iqj-i-cp-ap- v. AXpw icn-b-. Hcp hnizmkn tbmky- Xbpw amxy-ibpw D -h-\m-sw- n {]t_m-[-\- Øn\v Aev] kabw simsp- p- Xv \ -Xm-Wv. AX m Aev]-k-abw thw-sa- n ap Iq n I Ør-Zm-k-\n \n pw A\p-hmZw hmßn snøm-hp- -Xm-Wv. A msx km y-øn-s\-gpt v Ign v "Rm Aev]-k-abw FSp- p-ibmwv' F v ]d-bp- Xv {Ia-am-bn-cn- p-i-bn-. Hcp- ]t A v B s - nepw kabw simsp- -Wsa v ip{iq-j-i Nn n- n-cn- p-tºm-gm-bn-cn mw 8 - (t]pv 5- - \n pw XpS ) {]kvxm-hn- -Xv. 6 mw k o Ø\w XpS v hmbn- {]m \ ssis m- n-cn- p- p. {]Xn-k- n-iƒ p-tºmƒ Xs Xf am p-hm\pw owai phm\pw \oßnb Xs apºn C\n i{xp- ƒ e n p Ign-bp k -i- -\n Ah Xe-XmgvØpw; Ah ]n n-cn p \mwn p B{ibw sh p. {]Xn-Iqe kml-n-cy-ß-fpss \Sphn t]mipw (hmiyw 8 10). c -I-\mbn Cdßn hcp sszh-øn- - Cu tej\w hmbn- p \n߃ Pohn-X-Øn te p \nd-i-æp-i-tfmss Ah t\m n. {`an- n- own pw Xf p-an-cn- p- pthm? A{]-Xo- nx p- Xpw asp- n- p- -Xp-amb kml-n-cy-ß-fn kw`h-߃ \nßsf {`an- n- n-cn- p- pthm? ]cn-lmc-ap- v. am{xw DS n \n n-cp Ahs ZrjvSn own- Zmho-Zn-s\-t mse \nd-i-æ-i-tfm-ss, Ic- n- n-cn- p- -h\p i n \evip-, _e-an- m-ø-h\p tem-ss, sszh-øn- -te p \nß-fpss apjw _ew h n- n- p \nxy sszh-øn- -te p Db Øp-I. \nßsf kvt\ln- p- -h\pw {]m \ Xncn p. F mwp ]n osp kw`-hn- -Xv. Zmho- ssis m- p- -h-\p-amb k -i- -\n-ep Zns IÆo-cn IpXn InS sszhw Z in- hnizmkw {]Xn-Iq-e-ßsf XcWw snøp-hm p. Ahs Ic- n-ens i_vzw sszhw ti p. \nßsf {]m]vx-cm- pw. ip`-x-bpss \mfp-iƒ \nßfpss Hcp Imcyw Ct mƒ Ah\v Dd- m-bn. sszhw Xs ap ]n shfn-s -Spw. AXv Dd- m-wv.-!! At] ti n-cn- p- p. btlmh Xs

9 sszh Icp-W-bpsS Af-h hen w! \ΩpsS \ sim -, sszh-øns IcpW H p sim p am{x-amwv \mw Pohn- n-cn- p- -Xv. A\p-Zn\ Pohn-X-Øn ]e-hn-[-øn-ep t]mcmbva-ifpw sx p-ifpw h p t]mip p F nepw Hmtcm sx n\pw \sω in n- msx sx p-iƒ ]cn-l-cn v bym-ÿm-\-s -Sp-hm\pw ip o-i-cww {]m]n- p-hm\pw sszhw Ah-k-c-߃ \evip- p. ZmhoZp cmpmhv henb ]m]-߃ v A[o-\-\msb- nepw btlmh \mym {]hm-n-is\ Ahs ASp- Ab v ]m]-߃ t_m y-s -Sp-Øn. ZmhoZv ]m]-߃ G p-]-d v Dt]- n v ]m] tamn-\hpw ip o-i-c-whpw {]m]n- p. item-tam btlm-h-bpss lrzb{]im-c-ap a\p-jy Bbncp-s - nepw sszh-øns Iev]-\-Ifpw {]am-wßfpw Iq m- msx hn{k-lm-cm-[-\-bn-te pw temi kpj-ß-fn-te pw Xncn p t]mbxp sim v (]n.-f-kv. tpm v, \otc- p-]pdw) (tbm-\m. 4:11) Xs cmpxzw sszhw \o n- -f- p. hnip- - mcpss ] n-i-bn item-tam\v CSw In n-bn-. AtX kabw inwtim ]m]-øn howp t]msb- nepw XI lrz-b-tømspw sszh hnizm-k-øn-ep ]pxp- -tømspw sszh-tømsp \ne-hn-fn- p. inwtims hnizm-k-øns Cu {]Z i\w Ahs\ hnizmk hoc- m-cpss ] n-i-bn Dƒs - Sp-hm CS-bm- n. Bcpw \in- p-t]m-ip-hm sszhw B{K-ln- p- n-. \n\-sh-bnse Bfp-I-fpsS ZpjvSX hfsc s]cp-in-sb- nepw Ahsc \o n f-bmsx tbm\m F {]hm-n-is\ Ahn-tS v Ab v hnsp-x-ens ktµiw {]kw-kn- n- p. ]s tbm\m Hcp XnI tzi ` \pw kzpmxn kvt\lnbpw Bbn-cp- p. bn{km-tb HgnsI as mcp cmpy-øn-t epw sszh- (XpS... t]pv 8) (t]pv \n pw XpS ) A]-cs Cu \S-]Sn. ^e-tam, ip{iqj v A`wKn D m-ip-ibpw BfloI A -co w \jvs-s -Sp-Ibpw snømw. k`-bnse CS-tbm-K- ß- -fn {]t_m-[-\-øn\v kabw \ In hnizm-kn- -Isf hf Øn-sb-Sp- p- -Xm-Wv IqSp-X DNn-Xw. km yw hen- p-\o- -cp-xv: CS-tbm-K߃s m- n\pw h n-s - nepw k`m-tbm-k-øn\v h v Zo L-amb km yw {]kvxm-hn- p- -h-cp- v. ]m n\v Ipsd ka-bw. ]ns \n mc Imcy߃ s]msn pw sxmßepw h v ]d-bm Ipsd ka-bw. HSp-hn a p- -h v Hcp BfloI {]tnm- Z-\hpw e`n- mø \n mc Imcy-߃ h Æn v a p- -h-cpss ka-bhpw Ih s -Sp- p- Xv \oxnb-. BI-bm km yw sszh-\m-a-a-l-xz-øn- \mbn ]cn-an-x-amb hm p-i-fn ]d-bm ]cn-ioen- n-cn- -Ww. a p Nne-cm-Is km y-øn IpØp- -hcmbn Xocm-dp- v. A\p-{K-ln- -s hn-\-ip-{iqj-tbm, Bcm-[-\tbm Ign- -Xn-\p-ti-j-am-bn-cn- mw, As - n Hcp ]pxnb hy n k`-bn h BgvN-bn-tem, \ Hcp km yw Bsc- nepw ]d- -Xn-\p-ti-jtam Bbn-cn mw Hcp IpØp km yw. ]mã-sd-tbm, Iq p-k-tlm-z-c-ß-sftbm hm p-iƒ sim v Ip -s -Sp-ØpI F p- -XmWv Ah-cpsS e yw. Npa-X-e-s - -h Bcpw A\z- n p h n-s - nepw sszhw Fs ssihn- n-, AXnse t]mb Hcp D]-tZin ho n Ibdn {]m n- p... sszh-øn\v kvtxm{xw... ]ns Hcp ]m pw ""F m-hcpw \ns ad- m Rm \ns...'' BZy-ambn k`-bn h hy n AsXmsS Hu v. AΩm-bn-bΩ ""\ t]mcm w t]mcmsn Hm w HmSnSmw'' F v ]msn Fgp-t p-tºmƒ, acp-a- Iƒ ""temiw ]m]w ]nim-sns sxmsp-i-bn '' F v ]msn Fgp-t - m BflnI Xf -bt k`bn-ep- m-iq. BI-bm ]cn- m-\-an- mø km y-߃ Hgn-hm- -Ww. Nne ip{iq-j-i-cm-sw- n km yw \n Ø-em- n-bn-cn- p- p. hnizm-kn-iƒ v snøm- \p Hscm Imcyw kvtxm{x-imgvn CSpI am{xw. ]m v, {]m -\, {]kw-kw, km yw F mw ]mã snøpw. AXv k`sb Ac- n-xm-h-ÿ-bn-te v X n hnspw. BI-bm km yw N hpw DNn-X-hpambn \S- -s. AXv Npcp- -am-bn-cn- -s, tiƒhn- m v hnizmkw h n- -s. a k-c-hm- p-iƒ ]d-bm-\p ka-b-a- n-xv, Ipd-hp-Iƒ Nq n-im-wn- m-\p kµ `-an-x-. {]iv\-]-cn-lm-c-øn-\mbn hnj-b-߃ FSp-Øn-Sm-\p thzn-bp-a-. sszhw Pohn- p- p-sh v km yw tiƒ p- -h Xncn- -dn-b-ww. Bcm-[-\-bn kw_- n- -t m-gp- m-b, hn-\-ip-{iq-j-bn-ep- mb A\p-`-h-߃ P\w G p- ]-d-b-s. AØ-cw km y-ß-fp-ambn P\w ]pd-ønd-ß-s, km n-i-fm-i-s, k` hf-cpw, tziw hnsphn- -s -Spw, \ap- -hs alna I km n-i-fm- Im Xºp-cm Ir] Xc-s. 9

10 (t]pv 7- - \n pw XpS ) p. CXv Hcp km -ev]ni IY-bmbn en_-d thzimkv{x- - mcpw a pw Xnc-kvI-cn- n-cn- p- Øn\v IcpW D m-ip-hm tbm\m B{K-ln- n-. I-bm-Wv. F m Xs ac-w-søbpw AS- søbpw ]p\-cp- m-\-søbpw hc p Im p-hm sszh-\n-tbmk{]imcw \n\-sh-bn sn v {]kw-kn- m Ah am\-km- -c-s -Sp-Ibpw sszhoi \ymbhn-[n-bn \n v Hgn-hm-Ip-Ibpw snøpw F Nn Xncp-h-N-\-Øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. (a-øm- Cu kw`-hsø tbip-{inkvxp D]-tbm-Kn- -Xmbn Xs `cn- n-cp- p. blq-z- m v F t]mse bn. 12:40). C v temi-ønse hen-b-k-`-iƒ F - PmXn-Iƒ pw th n-bmwv sszh-øns c m-ic-amb Ir] F ]gb \nb-a-ønse hy -amb \p-ß-fpw Z in- m tbip-{in-kvxp-hns {]kvxm- `n-am-\n- p- -h-cpss hymjym-\hpw BNm-cm-\p-jvTmktµiw tbm\m ad- p-i-f- p. h-\-bn Ft m ]niip v F v txm n-t m- ]pxnb \nba ImeØpw k`sb hnfn- n-cn- p- Ipw. tbip-{in-kvxp- ]d Imcy-߃ sx nt m-iptam? Hcn- -ep-an-. hymjym-\-øns Xv tbm\m-bp-ts-xn-t\- mƒ al-xz-i-c-amb Hcp anj-\dn ZuXyw \nd-th- p-hm-\m-wv. tic-f- -c-bnse ]niip sim mwv Aßs\ txm p- -Xv. s] -t mkvxp k`-i-fpss BZy-Im-eØv a yw tbm\msb Isc p O ±n- p. DW ns Bth-i-tØm-Sp-IqSn txmspw sxmsnbpw btlm-h-bpss \ntbmk {]Imcw tbm\m \n\-shtbmsp {]kw-kn- p. ""C\nbpw \mev]xp Znhkw Xm n hnzqc ÿe-ß-fn t]mepw Nq p-sh- -Øn kphn-ti-j-tbm-k-ß-fn t]mbn kw_- n- n-cp- p. Ign- m \n\sh D q-e-amipw'' F v tbm\m F m Cu B[p-\nI ImeØv Np p-]m-sp-ap tlmjn p ]d- p. c p henb _m[-i-fmepw P\w Bflo-b-ambn \in- p-sim- n-cn- p-tºmƒ Hcp Hcp kqcy-{k-l-w-ømepw XI pt]mb \n\sh Nn -bp-an- msx sszh-p\w tbm\m-sb-t mse tbm\m-bpss ktµiw kzoi-cn- p-hm Hcp- -s kpj-kp-jp]vxn-bn Ign-bp- p. AXp-sIm v Cu n-cp- p. P\-sa mw D]-h-kn- p. Ah am\-km- A y-im-eøv \mw DW p {]h Ønt ] p-ibp- q. \in- p-sim- n-cn- p kie P\-sØbpw snbvxp. Aßs\ tbm\m-bpss {]kw-k-øn\v -c-s -Sp-Ibpw sszh-øn-te p Xncn-Ibpw c -bn-te v \S-Øp-hm-\p al-ømb ZuXyw henb ^ew e`n-s - nepw tbm\mbv v Hcp tbip-{inkvxp \sω `c-ta-ev]n- n-cn- p p F kt m-jhpw D m-bn-. tbm\msb Hcp ]mtw hkvxpx ad- -cp-xv. ]Tn- n- p-hm- sszhw \n -bn- p. AXn-\p-th n sszh-øns Iev]\ KWy-am- m-sx, Hcp Bh-W- v, Hcp ]pgp, Hcp Ing- Im v tbm\m X io-in-te p t]mip-hm I Ibdn. Xs \ntbm-k-øn-te v tbm\msb Xncn- pt m-b-xn tbm\m tim]n- p. Hcp P\-X-sb- mƒ Chsb sszhw D]-tbm-Kn- p. Bh-W v DW-ßnsIm p hcm c p Imcy-߃ sszhw snbvxp. IqSp-X-embn tbm\m kz w ico-csø H v Hcp henb simsp- m v sszhw Ab- p. B kvt\ln p F bmym yw tbm\m {Kln- phm-\mwv sszhw B{K-ln- -Xv. he- øpw CS- øpw simsp- m- n I BSn-bp-e- p. tbm\m ISen Fdn-b-s - p. c m-a-xmbn tbm\msb hngptß- -Xn\v Hcp Xnanw-K-esØ sszhw Iev]n- Øn \in- p-hm sszhw B{K-ln- n-, B{K- XΩn Xncn- -dn p IqSmØ Hcp P\X ]m]- m n F -Xm-Wv. Xnanw-K-e-Øns hb- n aq p ln- p- p-an-. Znhkw tbm\msb sszhw Pohn-t\msS kq n- Hm^okv timπwivkv ^ v Iq 2011 Pq 21 snm mgvn \S Unkv{SnŒv ip{iq-j-i- m-cp-ssbpw _oen-thgvkv t_mun AwK-ßfp-sSbpw kwbp ao nw-kn h v sszh-k-`-bpss ti{µ Bÿm-\Øp ]Wn-Xp-sIm- n-cn- p Hm^okv timwπivkv ]Wn- p-th- n-bp [\-ti-j-c-w-øn-\mbn {]txyi Iq -Wp-Iƒ Unkv{SnŒv ip{iq-j-i- msc Gev]n- n- p- v. sszh-k-`-bnse Hmtcm IpSpw-_-ß-sfbpw Cu \ {]h Ønbn kl-i-cn- n- pi F kzv-d-tzy-i-tøm-sp-iq-sn-bmwv Hmtcm k`bv pw IpSpw-_-ß-fpsS FÆw IW- m n kmº-øni ÿnxn A\p-k-cn v Iq -Wp-Iƒ simsp-øn-cn- p- -Xv. CXn-\pth n {]n v snøn- n C\w Xncn Iq -Wp-I-fpsS IW v IrXy-ambn tã v Hm^o-kn kq n- n- p- v. Unkv{SnŒv Xncn v Hmtcm k`bv pw simspø Iq -Wp-Ifpw k`-bn \n pw e`n XpI-bpsS IW pw klnxw ]pd-imse {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. sszh-k-`sb kvt\ln- p F m IpSpw-_-ßfpw Cu k {]-h Øn-bn Xß-fpsS {]m]vxn-t]mse kl-i-cn- p-hm I Ør-kvt\-l-Øn Adn-bn- p- p. tã v Hmh ko-b 10

11 hn-\-[ym\w hnizm-kn-iƒ sntø Imcy-߃ A. XΩn XΩn (A-t\ym-\yw) sntø- Xv: 1. '' kvt\ln- pi tbml. 13:34 2. '' `mc-ßsf Npa- pi Kem. 6:2 3. '' Iog-S-ßpI 1 ]s{xm. 5:5 4. '' kam-[m-\-am-bn-cn- pi 1 sx. 5:13 5. '' \ snbvxp-sim- n-cn- pi 1 sx. 5:15 6. '' Bfln-I-h \ hcp-øpi 1 sx 5:11 7. '' ]m]-ßsf G p ]d-bpi bmt m. 5:16 8. '' Bfl-\n-d-hn kwkm-cn- pi Fs^. 5:19 9. At\ym\yw _lp-am-\n- pi tdma. 12: '' {]t_m-[n- n- pi 1 sx. 5: '' Biz-kn- n- pi 1 sx. 4: '' an- pi Fs^. 4: '' Zpjn- -cpxv bmt m. 4:11 B. Xs -Øm sntø- h: 1. '' Hcp- pi shfn. 19:7 2. '' \n Ω-eo-I-cn 1 tbml. 3:3, shfn. 22:11 3. '' Xocp-am-\n- pi Zm\n-tb 1:8 4. '' XmgvØpI eqt m. 14:11 5. '' XyPn- pi a s m. 8:34 6. '' kq n- pi 1 tbml. 5:18 7. '' tim[\ snøpi 1 simcn. 11:28, 2 simcn. 13:5 (]mkv kæn kj-dn-b, CSn- n w) IhnX Hcp Xncn-Pzm-ebpw Hcp Xcn shfn- hpw Cu temiw \izcw \mi-øn-\m-[m-cw ]m p-a-xn-semcp a Xyt\m \o...? \ -Iƒ Xn -Iƒ tn Øp hmbn- nspw Bflm-hn iotxm-jvw-hm-\ptam \o...? ip amw ]menepw ambw Ie Øn hn ip n-bn ktµiw tei-sa-t\y hniz sszh-ßsf Xmtem-en- o-sp-hm Iiva-e s m- hpw tn pthm \o...? kxy-[ Ω-߃ ad-bm n \o shdpw, anyybmw aq Øn p t\ -I-tfm...? an m-an- p-ßp-t]m an pw ZyqXn-sb-gpw a n \mw kxy-øn ZqX-c-t{X...? thj-߃ `mj-iƒ hwi-hy-xym-k-߃- Bbp- n-\ yw Ipdn- p \mƒ D n ]S-cp Zp hyy am n \mw, X n- -f- nsmw sx mb ktµ-iw. Bflm-hn tim`n p am w sxfn- n-smw a abw k hpw amb-b-t m...! PU-X-ssI-hn p Pzen- osmw \nxyhpw ]pxp-sh-fn- sø ]pw nsmw \mw...! sszh-h-n-\-øn kxy-am-cm- n-smw, Zo]w sxfn- nsm a -X-bn...! hn temiw `qan-bn ÿm]n-x-am- n-sm A ]n- p-s-tbm\pw h n-sm-dm-bv..! spbnwkv sh n- p-dw, akv v 11

12 12 kphn-ti-j-\mzw k i- s hmkvzm-\-߃! (]mã kæn ^nen v, dm n) am\h PmXn- p-th n sszh-øns hmkvzm- \-߃ H -\-h-[n-bm-wv. aqhm-bn-c-øn-e-[niw hmkvzø-߃ Xs hn-\-øn IqSn \ I-s - ncn- p- p. Ah-bn G hpw hne-s - -h-bn NneXv ChnsS D -cn- -s. 1. c : am\-h-ip-e-øn\v sszh-øns kw`m-h- \-bmwv c F -Xv. in n- -s a\p-jy tbip- {In-kvXp-hn IqsS c -s -Sp- p. a\p-jy-ipew ]m]- Øn \n]xn- -t mƒ Imcp-Wy-Øns Ic-ß-fm AXpw Imcn-cpºv BWn G Ic-ß-fm \tω am t m- S-W p B henb \nxy-amb c sb \ap v \ In. ]utemkv «nl, Cßs\ ]d-bp- p. ""Ir]-bm-et m \n߃ hnizmkw aqew c n- -s - n-cn- p- Xv'' Ft^: 2:8 9. ]m]n-bmb a\p-jy sszh k n-[n-bn Ip - m-c BI-bm in A\p-`-hn- m _m y-ÿ- \m-wv. sszhtam \oxn-am\pw ]cn-ip- \pw BIp- p. Cu Ah-ÿ-bn Fß-s\-bmWv a\p-jy\v c -s - Sp-hm Ign-bp-I. ]m]-øn \n p tamn\w {]m]n- mø a\p-jy\v sszh-hp-am-bn- p _ -Øn XpScpI Akm- y-hpw. AXp-sIm- mwv {InkvXp h -Xv. AXm-bXv ]m]n-bpss ÿm\øv \n v in {InkvXp Gs -Sp- p-hm. B {InkvXp-hn hniz-kn- mwv c n- -s -Sp- Xv tdma. 10:9 10, 1:16 At m:{]h: 2:21, 4:12. Hcp k`-tbm, kwl-s-\tbm axtam Btcbpw c n- n-. tbip am{x-amwv c n-xm-hv. ax I Ω߃ A\p-jvTn- p- -Xn- mtem BNm-c-߃ ]n p- S-cp- -Xn-\mtem B pw c n- -s -Sp-hm Ignbp-I-bn-. hrxm-\p-jvtm-\-ß-tfm, ]pwy-{]-h Øn-Iƒ snøp- txm H pw c v \nzm-\-am-i-bn-. {InkvXp GI c -I F -Xn k p-nn-x-amb Nn m-k-xn-bm-sw v Icp-Xp- -h-cp- v. kuc-bq-y- Ønse CXc tkmf-߃ v NqSpw shfn- hpw \ In, Ah-bpsS {`a-w-]-y-øns ti{µ-ambn \nev p tkmfw kqcy am{x-am-sw v Nn n- p- -Xn Fs - nepw A]m-I-X-bp-t m? AXpt]mse tbip-hns P\-\w, Pohn-Xw, {]mb- n-ø ac-ww, Dbn sø-gp-t ev]v Ch-sb mw tbip-hns\ \nkvxpey-\m p- p. Aß-s\-sb- n c tbiphn IqsS am{xw; as m-cp-h-\nepw c -bn- F p Xncp-h-N\w ]d-bp- p. 2. A`n-hr n: Xncp-h-N\w Cßs\ ]d-bp- p. ""btlmh sfizcyw \ Ip- p''. 1 iap. 2:7 8 A`nhr n As - n kar n F Xv sszh-øns hmkvz-ø-am-wv. ap Im-e-ß-fnse C m-bva-isf am phm\pw iq\y-x-i-fn \n pw ssi]n-sn- p-b Øphm\pw kar- n-x p klm-bn- m\pw sszh-øns hmkvzøw D v. F m sszhw Xcp A`n-hr n tihew `uxoi t\ -߃ BI-cp-Xv. adn v AXv sszh\ma alxz-øn-\mbn {]tbm-p-\-s -Sp-Øp-hm CS-bm-I-Ww. [\hpw am\hpw ]pcm-x\ kºøpw sszh- Øn- -em-ip p F pw Ahs\ ]n ]- n-bm am{xta A`n-hr n D mip F pw \mw a\- n-em- -Ww. hospw Imdpw hkv{xhpw F mw \ΩpsS Pohn-X-Øns Bh-iy-ß-fpsS `mk-am-i-s ; B `m- V-am-Im-Xn-cn- -s. ho pw hn\w ]d-bp- -Xn-{]-Imc-am-Wv. sfiz-cyhpw kºøpw Ahs ho n D m-ipw. k o. 112:3. Ch D m-ip-hm sszhw A\p-h-Zn- p- p. sszhw Xcp \ -Iƒ AXv sszh- \ma al-xz-øn-\mbn D]-tbm-Kn- -Ww. [\w kºm- Zn- m-\p ZqjvSem v Dt]- n- p-i. sfizcyhpw kºøpw sszhw Xcpw F v hniz-kn- p-i. \ bpw Icp-Wbpw Fs Bbq-jv mew Hs bpw Fs ]n p-scpw F v btlmh CS-b-\m-bn-cn- p Hcp hy n p ]d-bp-hm Ign-bpw. tklknsb-t]mse `uxoi \ -I-fpsS ]n mse HmSp-Ib adn p sszh-øns ]n mse HmSp-I. Ch Hs Xs h p sim pw. 3. tcmk-im- nbpw Btcm-Kyhpw: CXpw k i- s hmkvz-ø-øn s -h-bmwv ]pd. 15:26 Cßs\ hmbn- p- p. ""\ns sszh-amb btlmh-bpss hm v \o {i -tbmsv ti v Ah\v {]km-zap- Xv snøp-i-bpw... snbvxm Rm an{ko-bnay v hcp-ønb hym[n-i-fn-sem pw \n\ v hcp- Øp-I-bn. Rm \ns kujy-am- p btlmh BIp p''. tcmk-im- n- p 4 hyhÿ-iƒ ChnsS ImWp-hm Ign-bp- p. H v sszh- Øns hm v tiƒ p-i. c v Ahs\ {]km-zn- n v Pnhn- p-i. aq v Ahs Iev]-\-Iƒ A\pk-cn- p-i. \mev sszh-øns kie hn[n-ifpw {]am-wn- p-i. Ch A\p-jvTn- p Hcp hy n v tcmk-im n Dd- m-wv. Xncp-h-N-\-Øn Cßs\ hmbn- p p Hcp _e-lo-\\pw Ah-cpsS CS-bn D m-bn-cp- n-. k o. 105:37. Aßs\ hyh-ÿ- Iƒ A\p-k-cn- m F m-h-tcbpw sszhw hnsphn- p-sa v sszhw hmkvzøw snbvxp. ]pd. 23: a\p-jy sszhoi hyh-ÿ-iƒ a\- n-em n {]h Øn- msx hcp-tºmƒ BWv tcmk-ßfpw hym[n-ifpw Ah-s -ta im]-ambn ]cn-w-an- p- -Xv. C pw btlmh dm^-bmbn \ne-sim- p- p. AtX sszhoi hmkvz-ø-߃ F{X Ds - nepw Ah-\n D v F t{x 2 simcn. 1:20 AXv Bta F m-ip- p. AXp kxy-a-t{x.

13 k`m hm Ø-Iƒ Imbw-Ipfw Unkv{SnIv v ]pxp- n sszh-k-`-bn Unkv{SnkvSv ]mã si.-hn. tp -_ns A y- -X-bn \S ao nwßn sh v Unkv{Sn-Iv nse ]pxnb `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp. ]mã H.-Un. tpm tkmkv] Sow sk{i- -dn, Fw.-sP. A p {Sjdm, ]mã si.-si. _m_p Unkv{SnIvSv sk{i- -dn, ]mã ^nen v G{_lmw {]b tim Un-t\-, ]mã tpmpn Fw. tpm v Fkv.-F-kv. sk{i- -dn, knã tagvkn tp _v F.-Fw. sk{i- -dn. hnzym-`ymk klmbw: Imbw-Ipfw Unkv{Sn-IvSns B`n-ap-Jy-Øn 2011 Pq amk-øn ]pxp- n sszh-k-`-bnepw sn n-ø-e- sszh-k-`-bnepw \S tbmk-ß-fn sh v 45 Ip n-iƒ v hnzym- `ymk klmbw \ In. s\sp-a-ßmsv kuøv Unkv{SnIvSv Unkv{SnIvSv ]mã Pn. txma-kns A y- -X-bn ap n- md sszh-k-`-bn IqSnb tbmk-øn sh v Unkv{Sn-IvSnse ]pxnb `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp. {_Z _n\p em Unkv{SnIvSv sk{i- -dn, ]mã kn.-f. tzh-zm-kv- -{S-j-d, ]mã kptcjv Ipam tkmkv] Sow sk{i- -dn, ]mã hn.-hn. h okv {Sj-d, ]mã F. tpmjzm- -{]-b tim Un-t -, ]mã PÃn tpmk^v sk{i- -dn, {_Z hnp-b Fkv.-F-kv. sk{i- -dn, {_Z APn-XvIp-am ssh.- ]n.-c. Hm K-ss\-k, knã joem h okv F.-Fw. Hm K-ss\-k, en_n tp _v {Sj-d. tajem Ub-d-IvS ]mã Fw. tpm k, sk{i- -dn {_Z cmp timeøv F n-h Biw-kktµ-i-߃ Adn-bn- p. hnzym-`ymk klmbw: Unssh eu B v B an\n-kv{sn-bpss B`n-ap-Jy-Øn sh q tim- WØp sh v \S ktω-f-\-øn sh v s\sp-a-ßmsv kuøv sk -dn-ep 38 hnzym n-iƒ v Un.-F.-F.-Fw. kmcyn ]mã Pn.-Fw. h okv hnzym-`ymk klmbw hnx-cww snbvxp. Kids Evangelism- A[ym-]I hnzym n kwkaw Xncp-h-\- -]pcw: C.G.I.S.S. Kids Evangelism-s B`n-ap-Jy-Øn s\øm- n Ic ap kn- Su lmfn h v \v \S A ym-]i hnzym n kwk-a-øn Fkv.-F-kv. tajem {]kn-u v ]mã n.-f. tpm v A y- X hln- p-ibpw tum. tpm txmakv DZvLm-S\w \n -ln- p-ibpw snbvxp. ]mã F. kmap-th, ]mã F. tpmjzm F n-h t\xrxzw \ In. tajem Ub-d-IvS ]mã Fw. tpm k apjy-{]-`m-jww \S-Øn. ]p\-eq Unkv{SnIvSv Cf-º : k`-bpss 12 {]b sk p-i-fp-ssbpw ktlm-z-cn-am-cp-ssbpw kwbp ktω-f\w \S- p. knã adn-bmω txmakv "kv{xoifpw kw`m-j-whpw' F hnj-bsø Bkv]-Z-am n {]kw-kn p. knã AΩp- p n tpm v A y- X hln- pibpw ]mã F.- n. tpmk^v t\xrxzw \ IpIbpw snbvxp. ]Ø-\m-]pcw Unkv{SnIvSv ]Ø-\m-]pcw Unkv{SnIv v amk-tbmkw 2011 Pqsse 16 \v hi-bm sszh-k`m lmfn h v ]mã hn.- F. txma-kns A y- -X-bn \S- p. Unkv{SnIv v F.-Fw. Hm K-ss\-k-dmbn knã N{µn-Im- Ωsb sxc-s -Sp-Øp. sxmsp-]pg Unkv{SnIvSv \v sxmsp-]pg sszh-k-`-bn Unkv{SnIvSv ]mã hn.-f. txmakp-ip- n-bpss A y- -X-bn \S ao nw-kn h v Unkv{Sn-IvSnse ]pxnb `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp. {_Z ]n.-sp. tpm (Un-kv{SnIvSv sk{i- -dn) {_Z ]n.-sn. tbmiph ({S-j-d ), ]mã si.- kn. tpmk^v (tkm-kv] Sow sk{i- -dn), {_Z _n\n tpm (ssh.-]n.-c. Hm K-ss\-k ), {_Z tpm k Be- m v (k-t -kviqƒ sk{i- -dn), knã tdmkn txmakv (F.-Fw. sk{i- -dn), ]mã ]n.-b. B Wn ({]-b I ho-\ ), ]mã si.-si. kpn (]-ªn-kn n I ho-\ ). 13

14 _me-cm-a-]pcw Unkv{SnIvSv _me-cm-a-]pcw Unkv{SnIvSv amk-tbmkw Pq 11- \v \cp-hm-aqsv sszh-k-`-bn sh v Unkv{SnIvSv tim - Hm Un-t\- ]mã Un. tzh-cmpns A y- -X-bn \S- p. Unkv{Sn-IvSnse F m I Ør-Zm-k- mcpw k`m-hn-izm-kn-ifpw kw_- n- p. tlmw anj Ub-d-IvS ]mã n. F. tpm v hn\-ip- {iqj \S-Øn. hb-\msv Unkv{SnIvSv hnzym`ymk klmbw: ap - p n sszh-k-`-bn \S ao nw-kn sh v Unkv{SnIvSv ]mã kpp. kn. timbn- -teøv hb-\msv Unkv{Sn-IvSn D 37 Ip niƒ v 1000 cq] hoxw hnzym- `ym-k- k-lmbw \ In. dh. tam\n amxyp-hn-t\m-ssm w (bp.-f-kv.-f.) a p Nne ktlm-z-c-ßfpw tn mwv Cu XpI kvt]m k snbvx-xv. Y.P.E apjm- cw e`n kviqƒ In pw At Znhkw hnx-cww snbvxp. Unkv{SnIvSv ao nwkv : ap -Ip n k`-bn sh v Unkv{SnIvSv ]mãdpss A y- -Xbn \S ao nw-kn Unkv{Sn-IvSns ]pxnb `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã tpm_n C. n. (Un-kv{SnIvSv sk{i- -dn), ]mã ]mkvi lm k ({]-b tim -Hm Un-t\- ), {_Z si. sp. tzhky ({S-jd ) F n-hsc sxc-s -Sp-Øp. kv\m\-ip-{iqj : kp Øm _tø-cn sszhk-`-bn sabv 14- mw XobXn 3 t] hnizmk kv\m\w kzoi-cn- p. Unkv{SnIvSv ]mã kpp kn timbn- -teøv kv\m\ ip{iqj \n h-ln- p. ]mã ]mkvi lm k ChnsS ip{iqjn p- p. {]txyi Adn-bn v 15- mw \º \yqkv se -dn Adn-bn- -Xn {]-Imcw ssh.-]n.-c. tubp-ssbpw kt -kviqƒ tubp-ssbpw kvtxm{x-im-gvn-iƒ AXXp ao nw-kp-i-fn tij-cn v Hm^o-kn AS-bvt - -Xm-Wv. tã v Hmh ko-b 14 \nb-an-x-\mbn jm P: N v Hm^v tkmuv (^pƒ tkmkv] ) C jm P-bpsS ip{iq-j-i-\mbn ]mã tpm amxyp-hns\ sszh-k-`-bpss bp.-f.-c. \mj-w Hmh knb dh. tum. si.-h. amxyp \nb-an- p. Kƒ^n h v c n- -s At±lw jm P-bn-ep sszh-k-`-bpss Kn Km _n_vfn- skan-\m-cn-bn \n pw thz-]-t\w ]q Øn-bm- n. `mcy: s bvkn, a ƒ: Aa, B _n jm P-bnse tdmf-bn Hcp `h-\-øn sszh-k-`-bpss ap Hmh kn-b ]mã ]n.-f.-hn. kmw {]m n v Bcw-`n Cu k`-bpss BZy ip{iq-j-i - C-t mƒ Ata-cn- -bn I Ør-th-ebn-em-bn-cn- p ]mã kn.- n. tpm vip n-bm-bn-cp- p. ]n osv 14 h jtømfw Ct mƒ \nxy-x-bn hn{i-an- p ]mã tpm k Koh okpw (Hgpa-Æn Ipº-g) XpS v Ct mƒ ssh.-]n.c. ticfm tã v {]kn-u pw Bephm Unkv{SnIv ]mãdpw Bbn-cn- p ]mã ssh. dpnbpw Cu k`-bpss ip{iq-j-i- m-cmbn {]h Øn- p. bp.-f.- C. dop-t\msp tn v Cu k` {]h Øn- p- p. sszh-k-`-bpss ticfm tã v Hmh kn-b ]mã Fw. Ip n Xs bp.-f.-c. kµ i-\-th-f-bn k` kµ in- p-ibpw Biwk Adn-bn- p-ibpw snbvxp. k`m sk{i- -dn-bmbn {_Z Pn.-hn. tpm Ppw {Sj-d-dmbn {_Z tpmpn tpmk^pw bqøv sk{i- -dn-bmbn {_Z hn k tpm Ppw {]h Øn- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ v k`bpss sh_vssk- v kµ in- pi Tel:

15 Hm^okv timwπivkv kw`m-h\ (XpS ) A WELL WISHER OKLAHOMA 15,785/- A.V. SUNNY KUWAIT 3,00,000/- ABRAHAM THOMAS JADEED, DOHA 50,000/- ALEYAMMA OOMMEN MEPRAL 5,000/- ALICE NINAN, PENIEL PUTHENVEEDU POOMALA 2,000/- ALLELIL THOMAS TEXAS 10,000/- BABY KUNNUMPURATHU 1,000/- BENN GEORGE DOHA 50,000/- BENNET VARGHESE NEW JERSY (Part Payment) 43,780/- BIJU JOSHUA KONNAPPARA 50,000/- C. C. CHACKO SAUDIARABIA 25,000/- C. P. VARGHESE ERAVIPEROOR 50,000/- DANIEL GEORGEKUTTY NEW YORK 2,177/- EASOW EASOW MEPRAL 1,000/- GEORGE & FAMILY U. K. 7,263/- JAISON MARUTHURETHU DALLAS 10,000/- JAMES K. PULIKOTTIL 10,000/- JOHN PAPPY NEW YORK 22,498/- JOHNY K. JOSEPH SHARJAH 75,000/- JOTTY JACOB VADAVATHOOR 60,000/- JOY VENMONY 1,000/- K. G. BABY, KUMBILETHU PANDALAM 5,000/- K. J JOHN NEW YORK 30,000/- K. JOHN, PUTHENPURACKAL KUNNIKUZHY 2,000/- K. V. THOMAS VECHOOCHIRA 10,000/- KUNJAMMA THOMAS PENNUKKARA 5,000/- KUNJUKUNJAMMA MEPRAL 3,500/- KUNJUMMEN THOMAS PENNUKKARA 5,000/- M. G. JOHN KUWAIT 10,000/- M. S. CHACKO MEPRAL 2,000/- M. V. JOHNY, MANAMOOTTIL KEEKOZHOOR 5,000/- MARIAMMA VARGHESE KONNY 1,000/- MARIAMMA V. PAULAKATTE PHILADELPHIA 1,00,000/- MATHEWKUTTY, THUNDATHILETHU MULAKUZHA 50,000/- NIBU MATHEW NEW YORK 10,000/- NINAN A. G. PANAMPILLINAGAR 5,000/- OMANA THOMAS MEPRAL 5,000/- P. M. MATHEW DOHA 25,000/- 15

16 P. P-. PAULOSE MEPRAL 5,000/- P.V. SAMUEL PENNUKKARA 5,000/- PHILIP BABY RUVI, OMAN 10,000/- PONNAMMA RAJAN VENMONY 6,000/- SARAMMA MAMMEN, POOVAKATTU THIRUVALLA 2,000/- SASI T. R. CHERIANADU 2,000/- SKARIAH THOMAS ATLANTA 6,900/- T. T. JOSEPH, THYPARAMBIL KEEKOZHOOR 5,000/- THANKACHAN JOSEPH PENNUKKARA 50,000/- TIJU RAJ,PULICKAL VAKAYAR 10,000/- VARGHESE MATHEW, KOIKALETHU ADOOR (N) 1,00,000/- VARUGHESE THOMAS TEXAS 44,671/- YOHANNAN P. J. VELLIYAMATTOM 50,000/- CHURCHES CHURCH OF GOD SHARJAH 2 ND INSTALMENT 2,00,000/- CHURCH OF GOD DOHA 8,00,000/- BETHEL CHURCH OF GOD DOHA 2 ND INSTALLMENT 29,452/- YONKERS CHURCH OF GOD NEW YORK 4,379/- CHURCH OF GOD IN INDIA THUVAYOOR SOUTH 50,000/- PENTECOSTAL CHURCH OF NEW JERSY USA 69,378/- CHURCH OF GOD IN INDIA KUMBANAD 20,000/- CHURCH OF GOD IN INDIA KOTTAYAM TOWN 50,000/- AL-AIN CHURCH OF GOD BURAIMI, OMAN 15,000/- SUDAN SPIRITUAL CENTRE SUDAN 15,000/- MANNAMARUTHI, LAND REFUND 15,000/- CD SALE GENERAL CONVENTION 1,11,050/- PASTORS A. T. MAMMEN GENERAL MINISTER 1,025/- ABRAHAM MATHEW ANGAMALY 8,000/- ABRAHAM MATHEW PUNALUR 10,000/- ALEX VARGHESE CALIFORNIA 7,000/- BIJU JOY KOPPA 1,000/- C. I. THOMAS MATHRA, PUNALUR 7,000/- C. J. THOMAS AARAKUNNAM, PRVM 3,600/- C. J. VARGHESE VENMONY 7,500/- C. K. JOHN MEMMORIAL ROOM ELANTHOOR 3,25,000/- C. K. SAJI GUDALLUR 3,800/- C. S. JACOB GENERAL MINISTER 300/- 16

17 CHACKO M. SKARIAH PALLIPPAD 15,000/- CHERIAN A. M. KANNIMALA -ADR (N)) 2,000/- CHERIAN CHACKO IYRANIKUDY 5,000/- CHERIAN PHILIP VECHOOCHIRA 10,900/- E. S. VARGHESE KONNY 10,000/- E. V. MATHEWKUTTY EDAKKARA (DT) 500/- F. CHACKO KOTTAPPADY 2,300/- G. JOYKUTTY PATHANAMTHITTA 1,500/- GEORGE PAPPY NEW YORK 67, JACOB OOMMEN, PALLATHU MULAKUZHA 50,000/- JAMES T. PUTHUPALLY, KTM (T) 8,000/- JOHN MATHAI U. K. 40,000/- JOHN VARGHESE PONEKKARA 2,500/- JOHNSON DANIEL CHENGANNUR 5,000/- JOSEPH DANIEL MULAVANA -ADR (S) 5,000/- JOY A. CHACKO PUNTHALA 11,000/- K. A. OOMMEN THIRUVALLA 10,000/- K. G. VARGHESE ADOOR (S) 3,500/- K. J. JOSEPH MALAMUKAL 4,000/- K. KOSHY DOHA 15,000/- K. M. BABY KALOOR, ERNAKULAM 10,000/- K. P. GEEVARGHESE RANNY (W) 7,000/- K. T. VARGHESE PENNUKKARA 45,000/- K. Y. REJIMON PAMPADY (DT) 4,400/- K.V. JOYKUTTY, EVANGELISM DIRECTOR MULAKUZHA 25,000/- KURUVILLA DANIEL KADAMPANAD (N) 50,000/- KURUVILLA MATHEW PATHANAMTHITTA (E) 1,505/- LAZER V. MATHEW CHENGANNUR 5,000/- M. G. ABRAHAM WASHINGTON D.C. 5,000/- M. GEORGE JACOB (LALU) DOHA (ROOM SPONSOR) 50,000/- M. K. JOHNSON KOZHENCHERRY 10,000/- M. O. ELIAS ERAVIPEROOR 25,000/- M. T. RAJAN PUTHUKKADU 3,000/- MATHEW M. J. PATHANAMTHITTA (E) 6,000/- MATHEWKUTTY ABRAHAM ELICODE 3,000/- N. A. CHACKO KARIKOM 10,000/- N. A. GEORGE GENERAL MINISTER 2,000/- N. M. VARGHESE PATHANAMTHITTA (E) 1,000/- N. S. THOMAS ELAMPAL 3,662/- N. T. PHILIP KAPPAD 2,500/- 17

18 18 kphn-ti-j-\mzw O.V. KUNJUMMEN MITHRAPURAM 6,000/- OOMMEN JOHN EDAKKOM, KANNUR 2,500/- P. G. THOMAS VELLACKAL, RNY 5,250/- P. J. JAMES, EDUCATION DIRECTOR MULAKUZHA (Part Payment) 24,984/- P. K. MATHEW PAMPADY 2,500/- P. K. TENNY GENERAL MINISTER 400/- P. M. PHILIP KOPPA 1,000/- P. V. OOMMEN EDAMON 1,600/- P.M. GEORGE THANNITHODE 10,000/- P.T. THOMAS MULAKUZHA 1,000/- PHILIP ABRAHAM RIYAD, SAUDI ARABIA 50,000/- ROY DANIEL MATHEW, FAITH LEADERS THIRUVALLA 1,00,000/- SABU P. CHANDY THIRUVALLA 2,000/- SAJI GEORGE KOLLAM 16,500/- SAJU P. THOMAS ICTS ADMINISTRATOR 25,000/- SAM JOHN ELAPPARA 1,060/- SAMUEL BABU A. K. PARAKODE 3,000/- SANTHOSH K. THOMAS KUMBANAD (W) 3,500/- SHIBU MAMMACHAN KOLLAM 1,000/- SHIBU THOMAS OONNUKAL EAST 3,000/- SHINU JEHEO VEMBLY 4,100/- SONY MAMMEN CHENGANNUR 5,000/- SUNNY MATHEW MANNAMTHALA 6,000/- SUNNY THAZHAMPALLOM USA 50,000/- SUNU KOSHY NOORANADU 3,500/- T. A. MATHEW KUMBANAD (W) 2,000/- T. G. ANTONY ADOOR (S) 2,500/- T. I. SIMON KACHERIPPADY 1,000/- T. M. MAMMACHAN KUWAIT 50,500/- T. M. VARGHESE CHITTAR 1,000/- THOMAS T. T. GENERAL MINISTER 1,000/- THOMAS GEORGE MAZHUKEER 10,000/- THOMAS V. THOMAS SAUDI ARABIA 1,00,000/- THOMASKUTTY K. S. RANNY (E) 7,500/- V. A. THOMASKUTTY THODUPUZHA 4,070/- V. B. JOSEPH KADUTHURUTHY 4,000/- V. C. ITTY MALAM SOUTH 2,500/- V. J. THOMAS KOTTAMALA 1,000/- V. P. THOMAS KOTTAYAM (T) 12,000/- VARGHESE ABRAHAM KUWAIT 10,150/- VARUGHESE A. M. NEW YORK 11,265/-

19 \sω D -Xp-t]mse ImWp I Ømhv kmw Sn. ssa nƒ, Cf-º k`-i-fn-epw, ] n-i-fn-epsams hcp hnizmkn-iƒ kvtxm{x-imgvn As - n ImWn \nt -]n- m-dp- v. F m X߃ p- Xv apgp-h kvtxm{x-im-gvn- m-{x-øn Bcpw \nt -]n- m-dn-. X\n- p kºmzyw apgph kvtxm{x-im-gvn-bmbn tzhm-e-b-`-wvumc-øn \nt -]n hn[-h-bmb amxm-hns IY Nnt m-±o-]-i-amwv (a t m. 12: ). [\- hm- m Xß-fpsS kar- n-bn \n pw kvtxm{x-imgvn C -t mƒ Zcn-{Z-bmb Cu amxmhv Xs C m-bva-bn \n pw, Zmcn{ZyØn \n pw X\n- p- -sxm-s bpw \nt -]n p F v tbip-i Ømhv I p. a p- -h Im si k {]-h Øn-Iƒ snøm Nne {ian- m-dp- v. Hcp ]t Cu tzhm-e-b-øn B kaq-l-ønse ]e D -X- mcpw ta -d Dt±-i-tØmsS hcn-ibpw, kvtxm{x-imgvn \nt -]n- p-ibpw snbvxn-cn- mw, F m Ah-sc-bm-scbpw tbip I n-. Bcmepw {i n- -s -SmsX B tzhm-e-b- Øn h v kvtxm{x-imgvn C Zcn-{Z-bmb hn[-hsb tbip I p F p ]d- m B mwv kt m-j-ap- m-im-xn-cn- p- -Xv. Bcpw ImWm-Ø-hsc ImWp tbip AXmWv ChnsS Gsd {it -b-am-ip- -Xv. Xs Pohn-X-Øn-ep-S-\ofw Ibvt]-dnb A\p-`-h-ß-fn-eqsS IS- p-t]m-bn-cp- -bm-fm-bncp p Cu amxm-hv. ssh[-hy-øn-s -bpw, Zmcn- {Zy-Øn-s bpw ISpØ H -s -Sp-Ø-en-t bpw a y-øn sszhmcm-[-\bv v kabw Is - Øn. tzhm-e-b-øn hcp-hm-\pw, Bcm-[-\- bn ]s -Sp- p-hm\pw X\n- p- -sxms bpw kvtxm{x-imgvn A n- p-hm\pw k - X {]I-Sn- n- p. AXn-\m temi-øn Bcpw Xs I n-s - n-epw, ki-e-øn-s bpw DSb-h-\mb tbip Ahsf I p. Ah-fpsS D Ah-ÿ-Iƒ \ mbn I p. Ahƒ A n- - Xn-s\- mƒ F{Xtbm asßv henb XpI-Iƒ BWv Ahn-sS-bp- m-bn-cp [\-hm- m-cn ]ecpw C -Xv. ]t tbip-i Ømhv ]d- Xv ""`WvUm-c-Øn C F m-h-sc- mfpw Cu Zcn-{Z-bmb hn[h A[nIw C n-cn- p p F p Rm kxy-am-bn p \nß-tfmsv ]dbp p'' (a t m. 12:43). F p am{x-a-, AhnsS `WvUm-c-Øn C -h F m-hcpw Xß-fpsS kar- n-bn \n p C -t mƒ B Zcn-{Z-bmb hn[-h-bm-is Xs C m-bvabn \n pw X\n- p- -sxm-s bpw Xs D]- Po-h\w apgp-h\pw C p F p bmym yw IqSn I Ømhp shfn-s -Sp-Øn. Pohn-X-Ønse GXv {]Xn-k- n-l- -ß-f-nepw sszhm-cm- [\vbv pw sszh-th-ebv v simsp- m\pw k - X Im n-bm \sω \ mbn I v \ΩpsS Bh-iy-ß-fn {]h Øn- p sszhw Ds - Xv kxy-am-wv. Adn-bn v kphn-ti-j-\mzw {]n nw-kns ]pxnb {Iao-I-c-W-{]-Imcw 22 mw Xob-Xn Iw en -td- Hm^o-kn e`n- mø hm Ø-Ifpw tej-\-ßfpw B amksø amkn-i-bn Dƒs -Sp- Øp-hm km[n- p- -X-. Bb-Xn-\m amkn-i-bn {]kn- o-i-cn-t - Xv \n nx Xob- Xn v apºmbn FØn- p-hm {i n- p-a-t m. amt\-p, kphn-ti-j-\mzw 19

20 20 kphn-ti-j-\mzw Nmcn n tlmw t_mivkv If- G n k`-i-ƒ ] w (Xn-cp-h-\- -]p-cw) 9, aæw- e IpcymØn 1, IpS- -\-Ip v hen-b-xpd 4, saun- timtfpv TVM 1, PKXn 1, Acp-hn- c as-øn-t mww Icn- m, timhfw \Sp- m-sv, TVM (E) I -t msv (Xn-cp-a-e) ]d-t msv sim w- n aqß-\m- p-ipgn ]me- pgn hnxpc I -bv sh q t mww ]cn-bmcw ]qg-\msv A p-sx-ßpw-aqsv simsq snº-i- md \mdmwn 1, ap n- md IÆm-cw-tImSv sn mw-timsv Ip -X n Dcn-bm-t msv Ac-ip-]-dºv tim -ae 1, s\sp-a-ßmsv t\m Øv Unkv{SnŒv 7, Icn- q 1, hnxpc 3 mw \º Ipf-hn-tbmSv 1, aæq t mww timhfw Unkv{SnŒv 1, ]p -t cn (C-S- -c) 3, ]mem- c 3, I pfw aqtøsw 2, ]møn- md (\n-e-ºq ) 5, aæ-t cn 1, sdbn th tãj 1, Icp-fmbn 1, ]mep 1, KqU- q 3, ]me- msv Su Icnº 1, Im n-c- pg 2, Xriq Su 7, sndp-xp-cpøn 1, am m-ºpdw 8, hs- m-t cn Xriq kn n hf mhv 1, At cn, Xriq 1, ]pxp- msv 3, Ccn-ßm-e- ps 1, sxmsp-]pg Su 2, IpS-b-Øq Iqh- n 1, aq n-ehv 3, shfn-bm-a w 4, ]qame1, lcn- msv Su 1, ] n- msv 2, Imbw-Ipfw ]pxp- n 1, Im Øn-I- n 1, Be- pg Su 6, sndp-ic aæ-t cn Hma-\- pg Imhmew Ipgn-a w (tim bw shãv) 4, ]md- pfw 1, Nnß-h\w 1, s\ n ]m n 7, a -a Ime (]p-\-eq ) 3, Bcy- mhv (C-S-a ) 3, CS-a 4, CS-a H - 7, sn - msv (dm n CuÃv) 9, snßd ap v 3, aµ-a-cpxn 1, h m bw 2, AØn- bw 6, hs-t»-cn- c {_Z ap v txmwn- -Shv 3, ]pxp- pfw ap S 1, I\-I- ew 2, ap q- p-xd 2, I mw-]mew 4, tnø-bv 5, (Xp-S-cpw...)

21 dm n: sn - msv sszh-k-`mwkw aw- m-ew-]- n (D-Spw-_w-a-e) H.-kn. amxyp (96) 2011 Pqsse 2 i\n-bmgvn I Ør-k- n-[nbn tn -s - p. Pqsse 5 snm mgvn sn - msv sszhk-`-bn sh pw XpS v DSpw-_w-ae IpSpw-_-Kr-l- Øn sh pw \S kwkvim-c-ip-{iq-j-bn ]mtãgvkv si. txma-kp-ip- n, kæn G{_-lmw, Ipcy ]p q-kv, APn tpm v, {_Z tbip-zmkv Dƒs ss hnhn[ k`-i-fnepw taj-e-i-fn-epw-s] At\-I BizmkhN-\-ßfpw A\p-tim-N-\hpw Adn-bn- p. ]mã si.-f. DΩ ip{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip-Ibpw XpS v DSpw-_w-a-e-bn IpSpw-_- - -d-bn kwkvimcw \S-Øp-Ibpw snbvxp. I Ør-k- n-[n-bn hn{i-an- p sszh-k-`bnse ko\n-b an\n-ã Bbn-cp ]mã H.-kn. txma-kns aqø ktlm-z-c-\mwp ]tc-x. `mcy: ]tc-x-bmb Gen-bmΩ amxyp, a ƒ:x -, Ip q- -Ω, tdmkω. acp-a- ƒ: eoem-ω, ]tc- X-\mb Cu -, s]m -. sim m-c- c: tim bw ]pø-\-ßmsn "_n' k`bpss ip{iq-j-i-\mb ]mã sp. Nmt m-bpss amxmhpw {]mcw-`-ime s] t mkvxp hnizm-kn-\n-bp-ambn-cp dmtl-eω tpmk^v (96) 2011 Pq 25 \v al-xz- Øn {]th-in p. Pq 28 snm mgvn hnhn[ k`-ifnse hnizm-kn-i-fp-ssbpw I Ør-Zm-k- m-cp-ssbpw km n- y-øn sim m-c- c Ing-t -sø-cphp sszh-k`m skan-tø-cn-bn ]mã tpm v ^nen- ns t\xr-xz-øn kwkvimcw \S-Øn. ] fw: Ip n- pgn sszh-k-`mw-k-amb IpºoteØv si.-pn. t n 2011 Pq 11 i\n-bmgvn I Øm-hn \n{z-{]m-]n- p. Pq 15 _p[-\mgvn Ip n- pgn sszh-k`m skan-tø-cn-bn kn.-pn.- sf. C Uym d{]-sk-t - ohv ]mã si.-kn. tpm kwkvimcw \S-Øn. ]mtãgvkv ]n.-sp. Pbnw-kv, tpmkv t n, ssh. tpmkv, jn_p I Ør-k- n-[n-bn si. amxyp, txmakv amxyp, ]n.-pn. kmap-th, ]n.-sp. tp _v Dƒs ss At\I I Ør-Zm-k- m Bizmk hn-\-߃ Adn-bn- p. `mcy: ]d- s\ n-hnf sxt a-cp-hn Ip -Ω. a ƒ: cmpp, tpmkv, spbnw-kv, spkn. acp-a- ƒ: B\n, tpmbω, kp\n, jmpn. Im m- S: tim q sszh-k-`mwkw B. m\- `mkyw (84) sh n-bmgvn al-xz-øn {]th-in- p. k`-bnepw tziøpw amxrim PohnXw ImgvN-sh Hcp amxm-hm-bncp- p. {]mcw` Ime-b-f-hn sszh-k-`-bpss Bcm-[\ Ch-cpsS `h-\-øn-em-bn-cp p \S- n-cp- -Xv i\nbmgvn `h-\-øn \S ip{iq-jbv v k`m ]mã kmwcmpv Fkv.-C. t\xrxzw \evin. ]mã am-cmb tkma, cmpp, X -, cmtp-{µ, tpmk^v, ]n. km\-µw, {ioip-am XpSßn At\-I Bizmk-h-N-\-߃ Adn-bn- p. kwkvimc ip{iqj Unkv{SnIvSv ]mã cmpp tpmk^v \n -ln- p. Ißg: am p-cpøn sszh-k-`mw-k-amb B nen-aq- n Cu h Kokns `mcy A Ω h Kokv (Ip- Ω 68) sh n-bmgvn I Ør-k- n-[n-bn tn s - p i\n-bmgvn `h- \-Øn \S ip{iq-j- Iƒ v k`m ]mã t n- p n h Kokpw ]mã ]n.- sp. tpmwpw t\xrxzw \ In. Unkv{SnIvSv ]mã iap-th h Kokv `h-\-ønepw skan-tø-cn-bnepw ip{iq-j-iƒ \n ln- p. sszh-k-`-bn-te pw CXc k`-i-fn-tebpw At\I sszh-zm-k- m Bizm-k-h-N-\-ßfpw A\p-tim-N-\hpw Adn-bn- p. a ƒ: cmpp, kpa, ]tc-x-\mb jnpp. acp-a- ƒ: sskc, cmpp Im -\m-sv. 21

22 Ggw-Ipfw: It Øv sszh-k-`-bpss {]mcw-`-ime hnizm-kn-bmb (]-tc-x-\mb _ty-en F.- Fw. Nmt m-bpss `mcy) Nn Ω Nmt m Pq 29 \v \ncym-x-bm-bn. k`m ip{iq-j-i ]mã n.-kn. sndn-bm, sszh-k-`-bpss Akn-. tã v Hmh kn-b ]mã ]n.-pn. amxyqkv F n-h-cpss t\xr-xz-øn Pqsse 2 \v kwkv mc ip{iq-j-iƒ \S- p. Nn Ω 1923 snß- q Abn-cp- pgn IpSpw-_-Øn P\n- p amxm-]n-xm- -tfm-ssmøv Ggw-Ip-f-tØ v ÿew amdn tx p-]m-d-bn h p \S Hcp s] -t mkvxv DW ptbmk-øn h v Nn -Ωbpw \mev tpyjvt-øn-amcpw c n- -s v s] -t mkvxp hnizmkw kzoi-cn- p. amxm-]n-xm- -fpss FXn pw tzi-hm-kn-i-fpss ]cn-lm-khpw kln- v AXp-ey-amb s] -t mkvxp ktµiw It -Øp-{Km-a-Øn BZy-ambn G phm-ßnbxv Ch Bbn-cp- p Nmt m- -Nn- Ω Zº-Xn-I-fpsS `h-\-øn B {Kma- Ønse BZysØ s] -t mkvxp Iq mbva Bcw-`n- p. {]kvxpx {Kma-Øn s] -t mkvxp Bcm-[-\-bpsS i_vzw BZy-ambn Db Xv Ch-cpsS `h-\-øn \n m-bn-cp- p. BZysØ Ggp h j-ß-fn Rmb-dmgvN Bcm-[-\-Iƒ, I h j-\p-iƒ, ImØn-cn- ptbm-k-߃, amk-tbm-k-߃ Ch-sb mw _ty `h-\-ønepw ho p-ap- Øp Xøm-dm- n-bn-cp ] -enepw h v \S-Øn-bn-cp- p. A m-eøv AXn-Yn-I-fmbn IS- p-h-cp kphn-ti-j-i- m-cpss Xma-k- -`- -W-{I-ao-I-c-W-ß-fpw kt -kv qƒ hm jn-i-tbm-k-ß-fpss k m-c-ßfpw Cu amxm-hmwv Gs -SpØp \S-Øn-bn-cp- -Xv.{]kvXpX Ime-L- -Øn ]søm ]Xp IpSpw-_-ßsf t\sn hf {]m]n Ggw-Ipfw sszh-k` CXn-\Iw \mev]-øn-b- n-e-[niw kphn-ti-j-i- m v P w \ In-bn- p- v. a ƒ: tum. kmwip- n, eoem-ω, kmen. acp-a- ƒ: tum. ]pjv], F. G{_-lmw, tkma tn - -c. Jesus asks these questions. Just think about it and answer to the Lord. 22 If you never felt pain, then How would you know that I am a Healer? If you never had to pray, How would you know that I am a Deliverer? If you never had a trial, How could you call yourself an Overcomer? If you never felt sadness, How would you know that I am a Comforter? If you never made a mistake, How would you know that I am a forgiver? If you knew all, How would you know that I will answer your questions? If you never were in trouble, How would you know that I will come to your rescue? If you never were broken, then How would you know that I can make you whole? If you never had a problem, How would you know that I can solve them? If you never had any suffering, then How would you know what I went through? If you never went through the fire, then How would you become pure? If I never corrected you, How would you know that I love you? If you had all power, then How would you learn to depend on me? If your life was perfect, then what would you need me for?

23 kphn-ti-j-\mzw 23

24 kphn-ti-j-\mzw 24

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1 Vm III, I 17 J 11, 2017 TROJAN NEW W Rpb Cz, E Cmm, L L L, d A Ch wh bd mm d mk p. P M Lh K J. P Gd h h h Am d A h wd, W w h h hh w; w whh M w h bh. A w whh h h wd w B h wd pwh, Ad h p p hk. A w whh m

More information