{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2"

Transcription

1 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ \hw-_ 2

2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese 2009 \hw-_ \hw-_ 4

3 s{]mhn jy-f- s ktµiw {]nb _. A - m-sc, ktlm-z-c- msc, siωm-»- m-sc, In the face of the mystery of death, the church declares that God has created human beings in view of a blessed destiny that lies beyond the reach of earthly misery (GS.18) ""P\n- m Hcn- acn- Ww'' CXv Hcp kzm`m-hn-i-\n-b-a-am- Wv. ac-wsø ap- n I p-sim v Pohn- p- -h\v at\m- -hy-ytbmss acn-t - n-h-cn-i-bn-. adn v, \ΩpsS k`mÿm-]-i-\mb hmgvø.nmhd-b- -s\-t mse ]q ÆB-fl-kw-Xr-]vXn-tbmsS ac-wsø t\cn-sm-\m- Ipw. \Ωn \n pw acww hgn th s]- p-t]mb {]nb-s - -hsc A\pkva-cn- p Cu \hw-_ amk-øn, \Ωp-sS-Øs Pohn-XsØIqsS hne-bn-cp-øm-\p Ah-k-c-ambn \ap v CXns\ FSp mw. ^ew ]pds -Sp-hn- p Pohn-X-ß-fn Bfl-kw-Xr-]vXn-bp-sS IWn-I-Iƒ \ap v I-s -Øm-\m-Ipw. tbip-\m-y ]d-bp- p. ""tkmx-ºp-awn \ne-øp-howv Agn-bp- n-s - n AXv AtX-]Sn Ccn pw; Agn-bp-s - ntem AXv hfsc ^ew ]pd-s -Sp-hn pw'' (tbm-l.12:24). kpc- n-xxzw XyPn- ptºmgpw hen-s -dn-b-s -Sp-tºm-gpamWv hnøv ^ew ]pd-s -Sp-hn- p- - Xv. "]cn-an-x-amb kz w Poh ImØp-kq- n- p-hm X{X-s -Sp- h\v AXp \- -am-ip-i-tb-bp- q. AXp sszhn-i-x-bn-tebv v hn p-sim- Sp- m Xøm-dm-Ip- -h-\mwv bym -Øn PohnXw [\y-am- p-i' (tbm-l. 12:25 a t m 8:35). tkmx-ºpawn `qan-bn howv acn- p-ibpw `qan-bpss ssnx\yw Dƒs m p \h-po-h-\n-te v Dbn p-ibpw snøp- -Xp-t]mse \ap v ]cn-an-xhpw ]cm-[o-\-hp-amb "Alw'`mh-Øn- \p-t\sc acn- p-ibpw Znhyhpw ap n-{]-z-hp-amb "Bfl-t_m-[-Øntebv v' D m\w snøp-ibpw snømw. c mw høn- m {]am-w-tcj \sω ]Tn- n p- p. ""k - -i- \pw Imcp-Wy-hm-\p-amb c -I a\p-jy\v ]q ÆX \ In-I-gn-bptºmƒ Ah imco-cn-i-a-c-wsø AXn-Po-hn- p- p-sh v'' (GS.18). Hmtcm {InkvXym-\n-bpsS ac-whpw {InkvXp-hns ac-w-tømsv tbmpn v \n t - -Xm-Wv. {InkvXp ac-wsø Pohs Dd-hn-S-am- n-am- n. ss{ikvxhhnizm-k-a-\p-k-cn v acww F Xv a\p-jy {]m]n-t Hcp ]q Æ-X-bpsS Ah-ÿ-bm-Wv. Hcp k ymkn ac-wsø `ocp-xz-tømss-b-, adn v Bfl-hn-izm-k-tØmSpw kwxr-]vxn-tbm-spw-iqss t\cn-sm ]Tn- -Ww. AXn-\mbn \ap v ]cn-{i-an- mw. \ap v aptº \ snbvxv IS- pt]mb \ΩpsS ]q n-isc \apt m mw. {]txy-in v \ΩpsS k`mw-k-ß-sfbpw D- -h-scbpw DS-b-hscbpw Ign- -h jw \ΩpsS {]hn-iy-bn \n pw th ]n-cn- p-t]mb _lp. spbv _v X n-e- -s\bpw, _lp. Aem-\q-k- -s\bpw, _lp.- B Wn Im- - n- n- A- -s\bpw, _lp. -tk-hy amfn-tb- ktlm-zc-s\bpw, _lp. tpmkv skbn kv Fep- -høn- -e- -s\bpw sszh-xn-cpap-ºn ka n v {]txyiw {]m n- mw. Gsd \ amxr-i-iƒ \ Inb \nc-h[n hnip- -cmb k ym-kn-iƒ \ap v aptº I- S pt]mbn- p- v. B ]q -]n-xm- - m ImWn- p-x hnip- -amb amxr- I-Iƒ \ap- -\p-i-cn- mw. ^m. tpm v ]b v Du CMI s{]mhn jy HEARTY FESTAL GREETINGS November 4 Bro. Charles Malieckal November 8 Sch. Godfrey Mwenda Muriithi November 24 Rev. Fr. John Tharayil CMI Rev. Fr. John Paul Kollannoor CMI hy n-iƒ hm Ø-Iƒ D]-cn-]-T-\-Øn-\mbn tdmante v t]mbn-cn- p _lp.-tu-hnkv ]\-bv e- s ]pxnb A{U pw t^m \ºdpw Xmsg tn - p p. Rev. Fr. Davis Panackal Mar Thoma Bhavan Via Martino V 26/B, Roma, Italy Ph: Fax: Mob _lp. tpmbv ]ø- n n A {]hn-iym-`-h-\-øn \n pw Aae `h-\mw-k-ambn ÿew amdn-bncn p- p. CHAI (Catholic Health Association of India) bpss National Vice President Bbn Xnc-s -Sp- -s _lp. Pqen-bkv Ad- -e- \v A`n-\-µ-\-߃ \hw-_ \hw-_ 6

4 Renewal Programme Cu h jsø Renewal Programme C\nbpw ]s -Sp- m km[n- m-ø-h mbn Unkw-_ 9 apx 12 hsc Hcp Renewal Programme IqSn ]cn-bmcw CSR arrange snbvxn-cn- p- p. ]s -Sp- p- -h \hw.15 \v apºv t]cv Xtc- -Xm-Wv. {]m -\-bn Hm mw 1. _lp. BØ- n n sk_m-ãy-\- -s bpw tpm - -s bpw AΩ I Øm-hn \n{z {]m]n- p. 2. _lp. tpmkv ]ø- n n A s AΩ I Øm-hn \n{z {]m]n- p. 3. _lp. tkhn ]pøncn A s AΩmbn I Øm-hn \n{z {]m]n- p. \µn... Rß-fpsS AΩ-bpsS ac-w-øn IpSp-_mw-K-ßsf kµ in- p- Ibpw Biz-kn- n- p-ibpw arx-kw-kvim-c-i Ω-ß-fn ]s -Sp- p- Ibpw {]m n- p-ibpw snbvx kvt\l-ap kn.-fw.-sf. IpSp- _mw-k-߃ v lrzbw \nd \µn. ^m. sk_m-ãy BØ- n n, ^m. tpm v BØ- n n Fs AΩ-bpsS ac-w-øn IpSpw-_mw-K-ßsf kµ in- p-ibpw Biz-kn- n- p-ibpw arx-kw-kvim-c-i Ω-ß-fn ]s -Sp- p-ibpw {]m n- p-ibpw snbvx kvt\l-ap kn.-fw.-sf. IpSpw-_mw-K߃ pw {]txy-in v Aae saun- timtf-pn AΩsb ip{iqjn _lp. Ub-d-Œ-d- \pw a p A - m pw lrzbw \nd \µn. ^m. tpmkv ]ø- n n Zonal Gatherings sshzn-i-h jm-n-c-w-øn-s bpw t{]mhn kv tu BtLm-j-ß-fptSbpw `mk-ambn HtŒm-_ amkøn \S-Ø-s Zonal Gatherings Dw amk-[ym-\hpw hfsc `wkn-bmbn Ah-km-\n- p. CXn\v t\xrxzw simspø \mep tkmwp-i-fn-tebpw tim Un-t\- am pw ]s -SpØ F m {]hniymw-k-߃ pw {]txyiw \µn. CXp-t]m-ep Iq m-bva-iƒ C\nbpw thw-sa \n t±iw XpS pw {]txyiw ]cn-k-wn- p- -Xm-Wv. {]hn-iym-zn-\-øn\v Hcp- -ambn kwl-sn- n- -s basket ball match hfsc Bth-tim-Pz-e-am-bn-cp p. hgn-tbm-chpw ae-tbm-chpw XΩn hc- -c- n n Loards Academy bn \S-Ø-s a -c-øn hgntbmcw hnp-bn- p. Imbtemchpw ae-tbm-chpw XΩn Devamatha School \S-Ø-s a -c-øn Imb-temcw hnp-bn- p. F Øp-cpØv sk v Atem-jykv {Ku n \S Bth-i-P-\-I-amb ss^\-en Ct m- Sn v t]mcmsn hgn-tbmcw I p-ambn ÿew-hn- p. CXp-h-sc-bp ]cn-]m-sn-iƒ `wkn-bm- m ]cn-{i-an F m kwlm- S-I pw HØncn \µn. {]hn-iym-zn-\-øn\v \ΩpsS `h-\-ß-fn Xømdm- p t]mã-dp-iƒ sim p-h-c-w-sa v A`y n- p- p. Priestly year ambn _ -s -Sp-Øn-thWw t]mã Xøm-dm- m. {]-hn-iym-`-h\ hm Ø-Iƒ P]-ame ssii-fn-te n HtŒm-_ amkw "sim- -bpss amk'ambn kaqlw AwKo-I-cn- p-ign- p. P]-ame` n-bpss Bth-i-apƒs m -v s{]mhn jymƒ lukn HtŒm-_ 2 apx 11 hsc-bp Xnb-Xn-I-fn Zi-Zn\ P-]-ame-b w \S-Øn. ] n-bpss Nm v hln- p _lp.-tpm-tam-\- ]pø-\- s DW t mspw D m-l-tøm-spw-iqsn P]-am-ebv p t\xrxzw \evin. bqwn- p-i-tfmspw ÿm]-\-ß-tfmspsam w A m p-sa p-ifpw Cu h jw sim \bn- p- -h-cn C-Sw-I-s Øn. kam-]-\-zn-hkw kviqfn \n v tzhm-e-b-øn-te v Xncn-{]-Z- n-w-ambn \S-Ønb sim bn P\-ß-fpsS \nd km n-[y-ap- m-bn-cp- p. _lp.-tpmkv InSß-\- ktµiw \evin. t\ ]e-lm-chpw tntxm-l-c-amb ssn\okv shsn-s pw P\-k-aq-l-Øn\v IÆn\pw a\- n\pw Ipfn Ω-tb-Ip- -Xmbn. siωm-i- m-cmb {]howpw AcpWpw Ae- m-c-øn\pw P]-am-e-b- -Øns hnp-b-øn\pw \n tem-`-amb kl-i-cww ImgvN-sh- p. A Service Break AXp k - m k ho-kn sh F -Xn Biz-kn- mw. _lp.- t]mƒ s]m -bv -e- Xs hn{i-a-an- mø m p-iƒ pw Iu knenw-kn-\p-an-s-bn Hcp amksø Gap kr n-s -SpØv States t]mbn-cn- p-i-bm-wv. Unkw-_ BZyw Xncn-s -Øpw. \hw-_-dns \ w ioa- m p t\ -sa p ]d m axn-b-s m \hw-_ \hw-_ 8

5 Ie-tbmcw hm Øm-]-{XnI i) Priestly Year & Province Day bpss `mk-am-bp amk-[ym-\-iq- mbva s{]mhn jymƒ lukn 20- mw XnbXn \S- p-i-bp- m-bn. _lp.- tpm Xd-bn-e- sshzn-i-hn-izm-k-h jm-n-c-w-øns ] m-ø-e- Øn Xs kzx-kn- -amb ssien-bn Nn -Iƒ ] p-sh- p. H ptn p {]m n- m\pw Ifn- m\pw kulr-z-hn-cp- n-eqss kvt\lw ] p-sh-bv m\pw Cu taj-em-iq- mbva h-gn-sbm-cp- n. ii) Ie-tbm-chpw Imb-tem-chpw XΩn-ep _mkv - vt_mƒ a cw s{]m-hn jymƒ luknse tzh-amxm tim n Ac-tß-dn. BZy-]-Ip- Xn-bn Imb-temcw ap n- p-\n- -t mƒ c m-asø ]Ip-Xn-bn Ietbmcw ]n n- p-\n-ev p-i-bm-wp- m-b-xv. hnp-bn-i-fmb Imb-temcw Soan\v A`n-\-µ-\-ßfpw Biw-k-Ifpw! CS-b-t\m-sSm w CS-bs \m n _lp.-{^m knkv ]md-bv -e- s CS-h-I-bnse 16 P Ω ktlm- Z-c-߃ A -t\m-ssm w C ym-k-µ -i-\-øn-\mbn \m n-se-øn. 24- mw XnbXn i-\n-bmgvn s{]mhn jymƒ lukn Ah v lm ±-h-amb kzoi-c-whpw kvt\l-hn-cp pw \evip-i-bp- m-bn. Xß-fpsS I n-k- µ i-\-øns XpS w Kw`oc-am-b-Xns k-t m-j-e-lcn ] p-sh v Ah D±n- -ÿ-e-ß-fn-te v bm{x-bm-bn. Deepavali Celebration with a difference Zo]m-hen shdp-samcp aps p kωm-\n p IS- p-t]m-hp-itbm? ]q\- bnepw [qsf-bn-ep-sams ]Tn pw {]h Øn pw ]cn-n-b-ap _lp.-tpm-tam-\- \v AXp t]msc p txm n. Zo]m-hen \mfn cm{xnbpss bma-ß-fn DMPH IØnsb-cn-bp sncm-xp-hn-f- p-i-fm Aew- Ir-X-ambncn p- Xv hgn-t]m- cpw hml-\-bm-{x-nicpw I Ip-fn s I p. am{xtam? Icn-a-cp p Iem-{]-I-S-\-ß-fn-eqsS shfn- -Øns hnpb-am-tlm-jn- p- Xv Aw_-c-Npw-_n-I-fmb ^vfm p-i-fnse A_m-e-hrµw P\-߃ IuXp-I-tØmsS t\m n-\n- - p- Xv Hcp kmwkvim-cn-i-k-a- \z-b-øn\v hgn-sbm-cp- n. Many Roads Lead to Kenya _lp. P\-dm-f- \pw Iu kn-e amcpw an -hmdpw F m s{]mhn jymƒamcpw B{^n- aæn tpmen-sn-øp F m _lp.- A- - mcpw IqSn-t -cp Pan African Conference ]s -Sp- m\pw AtXm-sSm w \ΩpsS si\n-b ISn- q-ep-i-fmb ]o, Pqen-b-kv, {InÃ-^ F o siωm-»- mcpss \nxy-{hxw kzoi-cn- m-\p-ambn _lp. s{]mhn jym-f- 26- mw XnøXn si\n-bm-bn-te p Xncn- p. IW- p-ifn-eqss ItÆm-Sn v Nn ssih-cp-øm\pw anj ssnx\yw \pi-cp-hm- \p-ambn _lp. tpmbv ]own- - -d-ºn-e- \pw kl-bm-{xn-i-\mbn si\nbm-bn-te p t]mbn- p- v. Aev]w admø hntijw _lp. hni s{]mhn jym-f- \pw hnzy-`ym-k-iu kn-e-dmb _lp. tp _v srcn- mw-]n- n-b- \pw anj-\nse kmaq-ly- -hn-zym- `ymk {]h Ø-\-ßsf hne-bn-cp-øm\pw Ahbv p IqSp-X Du w ]I-cm-\p-ambn [qsf anj kµ in- p-i-bp- mbn. apwss_-bnse aem-un ]Wn-Xo -s sk.-ta-cokv ]mcnjv N ns shs -cn pi Ω-Ønepw _lp.-hn-i s{]mhn jym-f- ]s - Sp- p-i-bp- m-bn. tnx\ hm Ø-Iƒ ]q p n (Hcp) Real ]q p n! HtŒm-_ 21 _p[-\mgvn Xriq \K-c-Øn ]e Imcy-ßfpw kw`hn- n-cn- mw. ]t tnx-\bp-ssbpw tzh-amxm ]ªnIv kviqfn-s bpw AXn- Yn-bmbn \K-c-Øn-se-Ønb Hmkv m tpxmhv dkq ]q p- n-bm-bncp p At -Zn-hkw F m hm -Ø-I-fnepw {i m-ti-{µw. tzh-amxm kviqfn XpS-ßnb kzoi-c-w-øn XpSßn tnx\ kwl-sn- n i_vz-in-ev]-ime, Nnømcw tnx\ ÃpUntbm kµ i-\w, Hfcn C ssk- n "tnx\ ÃpUntbm ^vtfmdn's DZvLm-S-\w, Cu ÃpUn-tbm-bn DZvLm-S-\-jq- nwkv Bbn "{Km^v n kwkaw' F Sohntjm (A-arX Snhn t{]m{kmw) XpSßn sndpxpw hep-xp-ambn ]tømfw ]cn- ]m-sn-i-fn dkq ]s -Sp-Øp. sn ns-søms hy n-{]-`mhwsim pw Z -i-\-øn \ Ωw Nmen hmivnm-xp-cn-sim -pw At±lw icn pw Hcp ]q p- n-bmbn IØn-\n-d p\n p; Xriq m-c-\- m-xn-cp- n pw ]qc- Øns \m n Hcp H -bmƒ- q-cw-xs dkq ]q p n ImgvN-h- p. _lp. s{]mhn jym-f- A y- -\mbn tzh-am-xm-kviq-fn cmhnse 10 \v \S kzo-i-c-ww, Ip n-i-fpss Iem-hn-cp v Hs -bmwv X\n v G- hpw lr-z-b-lm-cn-bm-b-sx v dkq ]n o-s-b C -sa-bn km y-s -Sp-Øp- p. tnx\ kwl-sn- n i_vz-in-ev]-ime Nnømcw ÃpUntbm kµ i\w AhnsS Be-ßm- p- m-c-\- Hcp- nb Xriqcns "X\Xv cpnn'ifpss \nd-hmbv D -`- Ww Hfcn C ssk v sk - dn tnx-\-bpss ]pø ÃpUntbm ^vtfm DZvLm-S\w F n-h-bnse mw tnx-\-bpss Nnc-Im-e-kp-lr-Øn-t\-t mse dkq ]s -Sp-Øp. 9 10

6 hm.-nm-h-d-b- F ØpcpØv h X-ns 150- mw hm jniøns `mk-ambn s{]mhn jym-f- Pq_n-en-sKbv pw am spbnwkv ]g-bm- n ]nxmhv Pq_n-en-t{Km-t mbpw Bio -Zn- p. 4 awn v BtLm-j- ]q w \S hn.-ip - m-\bv v t\xrxzw \ In-bXv ]mã \oe- mhn ]nxm-hm-wv. hn.-ip - m-\bv v tijw s]mxp-k-tω-f-\hpw kvt\lhn-cp pw \S- p. s]mxp-k-tω-f-\øn hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ nsbn tbmkm n-i-fpss ""hm.-nm-h-d-b- '' F kvvin v BtLmj߃ v am viq- n. B{i-a-\n-hm-kn-I-fpsS D m-k-bm{x F ØpcpØv B{i-a-hm-kn-Iƒ D m-k-bm{x \S-Øp- X-n-\mbn ]me- m-sp t[mwn sh - m w Xnc-s -Sp-Øp. bm{x- n-s-bn ]me- \-bn sh v R߃ v kp o-cn-b-d- lrzy-amb kzoi-cww \ev-inbxv \µn-tbmss kvacn p- p. ]mºv kt -Xhpw BIm-i-bm-{Xbpw D mk-bm-{x-bn ]pxnb A\p-`qXn DW Øn. ]pxnb {]n kn- mƒ _lp. Imhp- -e- Xtem-cn +2hns {]n kn- m-fmbn sxcs -Sp- -s - p. Imhp- -e- \v F m-hn[ `mhp-i-ßfpw t\cp p. Imb-temcw amk-[ym\w Imb-tem-c-Øn s -Sp Ipµw-Ip-fw, ]mh n, F Øp-cpØv B{ia\- vxp-d v \ Ωw hnf-ºn, ] v ]q\ ^nenw C Ãn- yq- n s_ n Nnd-Ω-e- -t\m-ssm w hnzym n-bm-bn-cp ImesØ Hm -Ω-Iƒ Abhn-d n. Cu "Resul Event ' \v {]hniy Iu kn X t{]m m-l-\hpw k`mw-k-ß-fpss ]n p-wbpw kvt\l-]q w Hm p- p. Hfcn C ssk- n Cßs\ Hcp ÃpUntbm ^vtfm Db v h- -Xn-ep kt mjw F m-h-cp-ambn ] v sh p-tºmƒ Cu kwcw-`-øns ]pd-in Gsd IS- m-tsmss Hm m-\p- Xv C ssk v Ub-d-Œ ^m. t]mƒ s]m bv -e- -s\-bmwv; At±-l-Øns kvt\lhpw, HuZm-cyhpw \nd kao- ]-\hpw am-]q -ap ImØn-cn- p-amwv Cu \h-pm-x-in-ip-hns h- chpw hc-thev]pw C{Xbpw kpk-a-am- n-b-xv. s]m -bv -e- \pw C ssk v {SÃv AwKß- -fmb \ΩpsS sshzn-i pw a p- -h pw {]-txyiw \µn! sk vta-cokv B{i-aw, F Øp-cpØv hm-gvø-s Nmh-d-b- \pw 15- mw hm jn-ihpw a-hm-kn-iƒ amk-[ym-\-øn-\mbn F Øp-cpØn H n- p-iq-sn. P]-ame-tbm-Sm-cw-`n snbvxn-iƒ kvt\l-hn-cp- n-te pw s]mxp-hmb N - I-fn-te pw G hpw {]txy-ix ap n-\n p Xwt_m-e-I-fn-bnte pw hym-]n p. F m-h pw ]c-kv]cw Adn-bm\pw kvt\ln- m\pw Cu kwcw`w D]-Im-c-{]-Z-am-bn. B{i-a- -C-S-hI hm Ø-Iƒ txmwk-w- s t\mh : F Øp-cpØv CS-hI _p - n-\n _lp.-txmw-k-w- hm.-a-dnbw t{xky-sb- p-dn v \ Hcp t\mh-segp-xp- p- v. CS-h-I-P-\-ß-fpsS Bflob A`n-hr n D w-h- mwo t\mh. {^m skm F Øpcp-Øn : \ΩpsS CS-h-Imw-Khpw tim bw skan-\m-cn-bn sshzn-i-hn-zym n-bp-amb {^m skm 10 Znhkw sht j sne-hn-sm-\mbn F Øp-cp-Øn-se-Øn. P]-ame ssii-fn-te n : IpSpw-_-ß-fn \n- m-cw-`n P]-ame \a-kvimcw ] n-bn Zi-Zn-\m-tLmj-ambn sim m-sn. Hmtcm Znh-khpw Hmtcm kwl-s-\bpw IpSpw-_-bq-Wn pw P]-am-e v t\xrxzw \ -In. tbmkm n `h-\-hm Ø-Iƒ R-߃ pw In n kωm\w : lb sk dn kviqƒ Item- - h-øn \ΩpsS tbmkm n-iƒ Ipsd C\-ß-fn ]s -SpØv hf-scb-[niw kωm-\-߃ Ic-ÿ-am- n. Off stage hn`m-k-ønepw \ΩƒXs H mw-ÿm-\- m-cm-bn. Hmh-tdmƒ R-߃ v : Xriq Pn m ASn-ÿm-\-Øn D KCSL s a -c-øn tbmkm n-iƒiqsn ]s -SpØ sk.-a-tem-jykv lb sk dn kviqƒ Sow c mw ÿm\w Ic-ÿ-am- n. ]s -Sp-Ø-h-cn tbmkm n-i-fmb Unt m, entpm F n-h kwÿm-\-x-e-a- -c-߃ v tbmky-cm-bn. timtfpv hm ØIƒ NIIT t{]m{kmw : H mw h j-hn-zym n-iƒ mbn NIIT bpss Hcp t{]m{kmw kwl-sn- n- p. {][m-\-ambpw Ah -\p-h-zn ka-b-øn- \p- n Ah ]d- Xv Fßs\ Pohn-XsØ t\-cn-s-w-sa pw Fs ms Ah-k-c-ßfpw tpmen km[y-x-i-fp-amwv hnzym n-i-fpss apºn-ep- -sx pw BWv. Untkm a -c-߃ : Untkm-Wn a -cn \ΩpsS Sow 11 12

7 ^psvt_m-fnepw {In - nepw 3 a -c-߃ hoxw Pbn- p. Untkm-Wns kmln-xy,- I-em-a- -c-ß-fnepw hnzym n-iƒ \ mbn ]s -Sp- p- p- v. timtf-pnse F m aq mw-h j-hn-zym n-ifpw Ah-cpsS {Sn v \S- Øn. _n.timw aq mw-h j-hn-zym n-iƒ sslz-cm-_m-zn-te v {_Z B -Wn-tbm-sSm w bm{x \S-Øn. Du n-bn-te-s mcp D m-k-bm{x \ΩpsS t_m UnwKv hnzym n-iƒ Du n-bn-te-s mcp D m-k-bm{x \S-Øn. hnpp-a- \pw ent m {_Zdpw t\xrxzw \ In. sk.- txm-akv B{i-aw, ]mh-d n Hmim-\-Ko-X-hp-ambn cp-x-pq-_nen \nd-hn C n- -e- _lp. AK-Ãn C n- -e- s ]utcm-ln-xy-c-p-x-pq-_nen 17- mw XnøXn \ΩpsS B{i-a-Øn sh v BtL-mj]q w \S-Ø-s - p. _lp.-s{]m-hn jym-f- -s bpw sshzn-i-cp-ssbpw kntã-gvkn-s bpw IpSpw- _mw-k-ß-fp-ssbpw km n yw Pq_n-enbv v am v Iq n. Pq_nen Ip m- \-bv vtijw A s I Ω-cw-K-ß-fnse {][m-\-s Hcp ÿe-amb kmhntbm tlman sh v A\p-tam-Z-\-tbmKw tn p. _lp. s{]mhn jym-f- jmƒ ]px- n p-ibpw _lp. {]ntbm sk_n ]mea- -Ø s_ms \evin A \v Biw-k-Iƒ t\ p. kmhn-tbmtlm-ans Ub-d-Œ _lp. tpmjn IÆq- m-s-\- -s bpw sim p-iq- p- Im-cp-sSbpw t\xr-xz-øn A\p-tam-Z-\-tbmKw Bth-i-I-c-ambn Xo p. Ah-km\w C n- -e- s Hmim-\-Ko-X-hpw, \nxy-hn-ip- bmw.. F p XpS-ßnb Km\-ßfpw Pq-_n-enbv v am v Iq n. tijw D{K ` -W-hpw. km z-\-øn NnIn- -bn Ign-bp A s Cu Dbn sø-gp-t ev]n\p Xmßmbn \nev p _lp.-txm-akv hmg- m-e-b- \pw ktlm-zc߃ pw A`n-\-µ-\hpw \µn-bpw. ]q Æ Btcm-Ky-hm-\m-bn, C\nbpw I Ω-cw-K-ß-fn hym]r-x-\m-ip-hm C n- -e- \p km[n- s F v \ap v {]m n- mw. Imbn-I-am-am w Imbn-I-cw-K-tØbv v ]pxp-ap-ip-f-ßsf Is -Øp- -Xn\pw t{]m m-ln- n- p- -Xn-\pw, D -X-\n-e-hm-c-Øn \ΩpsS kviqfns Imbn-I-a- -c-߃ c p-zn-h-k-ß-fn-embn Ac-tß-dn. h W-i-_-f-hpw, Bth-tim- z-e-hp-amb Znh-k-߃ hnzym n-ifpw A[ym-]-Icpw tn p Hcp D -h-am n am n. Imbn-I- -a-x-bv p Cu h jsø ani kviqfn-\p Ahm Upw Imbn-I-cw-KØv a v H-Øncn kωm-\- ßfpw Ic-ÿ-am- nb \ΩpsS kviqfn \n pw Imbn-I-cw-K-tØbv v NpW- p- n-isf kw`m-h\ snbvxn- p- v. ]T-\-Øn-s\m w ]mtty-x-c-cw- K-ß-fnepw ]cn-io-e\w \evin-sim v `mhn-x-e-ap-dsb hm sø-sp- p A[ym-]-I pw amt\-pvsa n\pw A`n-\-µ-\-ßfpw Biw-k-I-fpw. kωm-\-ag kmhn-tbm-tlm-anse NpW- p- - m Iem-Im-bn-I-cw-K-ß-fn H -\- h[n kωm-\-߃ t\sn-s m- n-cn- p- p. Pn A-ta-Nz ao n temmvp- ºn sdt m tumss B {^Uv ]bkv H m-a-sx-øn. kviqƒ Imbn- I-a- -c-øn H -\-h[n kωm-\-߃ hmcn- q- nbxv kmhn-tbm-tlm-anse ]pen- p- n-iƒ Xs. B {^Uv ]b-kv, Bt m tdm_ v, Inc amxyp F n-h Pq\n-b hn`m-k-øn Nmºy ]- hpw t\sn. UnIvk, Inc amxyp F n-h Pn _mkv - vt_mƒ Soan-tebv v Xnc-s -Sp- -s - p. a v H -\-h[n cw-k-ß-fnepw kωm-\-߃ hmcn- q- p kmhntbm-tlm-anse Iq p-im pw Ahsc \bn- p-sim -ncn p _lp.- tpmjn IÆq- m-s-\- \pw tpmtpm siωm- \pw A`n-\-µ-\-߃. Mock Display \ΩpsS kviqfn tdmuv kpc- - -_ns B`n-ap-Jy-Øn ^b t^m-gvkns Kpcp-hm-bq bqwn- ns t\xr-xz-øn Hcp tam v Unkvtπ \S-Øn. A]-I-S-a-c-W-߃ h n- p Cu Ime-L- -Øn hnzym n-isf AXn-s\- p-dn v t_m[-hm- m-cm- p-ibpw Fßs\ kzbw A]-I-S-Øn Nm-SmsX A]-I-S-Øn s - -hsc c n- m-sa- p {]mtbm- Kn-I-hn- m\w ]I p \evip- -Xm-bn-cp p Cu t{]m{kmw. Xobnepw a -]-I-S-ß-fnepws -hsc Fßs\ c n- m-sa p hnzym n-i-fpss apºne-h-x-cn- n- -s - p. a v hnzym-e-b-ß-fn \n pap hnzym n-ifpw Cu ]cn-]m-sn-bn ] psim- p. ss{iãv B{ia-w, Ccn-ßm-e- ps Zonal amk-[ym\w Bflo-b-X-bpw, \ho-\-xzhpw IqSn-I-e BZysØ Zonal amk- [ym\w Ccn-ßm-e- ps B{i-a-Øn HtŒm-_ 12- mw XnbXn Xn - fmgvn sshin v 6.30 \v P]-am-e-tbm-Sp-IqSn Bcw-`n- p. Ccn-ßm-e- ps cq]-x-bnse tam. hn sk v Be- m v A hn-\-k-tµiw \ In. hn`-h-k-ar- -amb ` -W-Øn-\pt-ijw s{]mhn jymf- s 13 14

8 Imbn-I-cwKw sslkviq-fn-sebpw bp.-]n.- kviq-fn-se-bpw Imbn-I-taf kwbp- - ambn BtLm-jn- p. H mw-zn-hkw ag tafbv v XS w hcp-øn-sb- nepw Imbn-I-a- -c-øns hodpw-hm-inbpw Ipd- n-. hnhn[ lukp-iƒ XΩn-ep Imbn-I-a- -c߃ sk]vxw-_ 24- mw Xo-øXn sshin v 5 awntbmss kam-]n- p. ho pw hnp-b-in-co-s-߃ hs mt cn D]-Pn m imkv{x-ta-f-i-fn sk.-tpm-k^vkv bp.-]n.- kviqƒ ho pw hnp-b-in-cos-w NqSn. XpS -bmbn 4 mw {]mhiyw KWn- X-im-kv{X-Øn-\pw, 2 mw {]mhiyw kmaq-ly-im-kv{x-øn-\p-amwv A{KntK v t{sm^n-iƒ t\sn tpxm- -fm-b-xv. CØ-hW taf-a- -c-߃ v t\xrxzw sim-sp-øxv {io. kptcjv B -Wn, ioaxn en n amxyq-kv, ioaxn t{kkn txma-kv, ioaxn B\n-tPmkv F o A ym]i-cm-bn-cp- p. A-[ym-]-I pw hnzym n-iƒ pw A`n-\-µ-\-߃. BtLjam-b -P-]-ame sk.-tpm-k^vkv CS-h-I-tZ-hm-e-b-Øn CØ-hW BtLm-j-amb P-]-ame HtŒm-_ 22 \v Bcw-`n- p. ]co- -I-fpsS Xnc- nepw hnzym nt\xr-xz-øn N bpw \S- p. timtfpv \yqkv hnzym n-i-fn hy n-xz-hn-i-k\w e y-am n ss{iãv timtf-pnse kn.-f-kv.-f. kwls\ aq v Znh-ksØ Iymºv Nnømcw Keo-en-bn kwl-sn- n- p. ]pø A\p-`-h-߃ \nd- -Xm-bn-cp- p Iymsº v ]s -SpØ hnzym n-iƒ A`n-{]m-b-s - p. Ahm -Uns s]m Xn-f w Cu h jsø Best College Teacher\p Ahm Uv BSc Geology department se Prof. A.V. George kmdn\p e`n- n-cn- p- p, A`n- \-µ-\-߃! hnzym-\n-ti-x \yqkv Amateur Athletic Meet, Basket ball ICSE-ISC Tournament and Kerala State Athletic Meet F n-h-bn ss{iãv hnzym-\n-ti-x-\nse hnzym n-iƒ ]s -SpØv ssi\n-dsb kωm-\-߃ hmßn-bn-cn- p- p. Hcn- IqSn R߃ NpW- p- - m-sc v sxfn-bn- n-cn- p- p. km tpm k-z ]ßm-c- n n I-fpw amxm-]n-xm- fpw P]-am-e-cm- n-bpss A\p-{K-l-߃ txsn BtLm-j-amb P]-am-e-bn ]s -Sp- p- p. abn-ep-iƒ kµ -i-i-cmbn FØp p B{i-a-]-cn-k-cØpw kviqƒ A -W-Ønepw abn-ep-iƒ Ct mƒ \nxy-k-µ i-i-cm-wv. IqSmsX hnhn-[-bn\w tzim-s-\-]- n-ifpw hcp- p- v. ] n-\n-co- -I v kzmkxw. sk.-tk-hy kv Im Ω samwm-kv{sn, ]p q C-XpwIn- pw... sk.- - tk-thy kv sf.sn.kn.bn ]pxnb t{sun\v Bcw`w Ipdn- m t]mip- p. ]pxn-b-xmbn sse^ns t{suv Bcw-`n- p-hm-\p BZy-L Inspection Ign- p. Inspection hn-p-b-i-c-am-bn-cp-s v {]n kn- m-f- s apjw t\m n-bm a\- n-em- m ] pw. ]pxnb kwcw- `-Øns F m `mhp-i-ß-fpw, H w {]m -\-bpw. ImØn-cn- n-\p-tijw HSp-hn... AsX. ImØn-cn- n-\p-tijw HSp-hn AsX-Øn. F m-sw- t! AsX ITC result. Cu {]mh-iyhpw Kw`o-cw-X-s. Ign result s\ mfpw AXn-Kw-`ocw! CXv ]d-bp- Xv a m-cp-a-, ITC Staff AwK-ßfm-Wv. CXn\v ]n n {]h Øn _lp. tpmbv sshzy- m-c-\- \pw ITC Staff members \pw A`n-\-µ-\-߃. I am a Complan Boy... CXv ]d-bp- Xv a m-cp-a-, \ΩpsS _lp.-tpmkv I n-h-f- n-e-. km z-\-ønse Ipd v Znh-ksØ k-l-hm-k-øn-\p-tijw I n-h-f- ne- ]q Æm-tcm-Ky-hm-\mbn ChnsS Xncn-s -Øp- p. Rm t]mb t]mse-b hcp- -sx v At±lw sxfn-bn p. IpSpw-_-Øn-te v I nh-f- n-e- \v kzmkxw! thk-am-i-s... thk-am-i-s... F m-hcpw ]d-bp- Xv CXm-Wv. a-s m- n-s\bpw Ipdn- -, ] n- -Wnsb- p-dn v. ] n]wn thk-øn ]ptcm-k-an- p-i-bm-wv. F{Xbpw s]-s v ] n-]-wn-]q Øn-bm- m-\mwv F m-h-cp-ssbpw Hcpan- p Xocp-am-\w. AXn-\mbn F m-hcpw H -s - mbn {]h Øn- p-ibm-wv.- th-k-am-i-s... thk-am-is

9 Aae hm Ø-Iƒ B[p-\nI Xo{h-]-cn-N-c-W-hn-`mKw Aae saun- timtf-pn Bcw-`n B[p- -\ni Xo{h-]-cn-N-c- W-hn-`m-K-Øns DZvLm-S\w a{ n si.-]n. cmtp-{µ \n -ln- p. s{]mhn jymƒ ^m. tpm v ]b v A y- X hln- p. bqwn-sk^v ]T-\-sk-an-\m Aae saun- timtfppw bqwn-sk^pw ]ªnIv sl Øv Atkm-kn-tb-j\pw kwbp- -ambn \S-Ønb ]T-\-sk-an-\m Pn m- I-f-Œ tum. hn.-si. t n DZvLm-S\w snbvxp. anj Rmb BtKmf anj Rmb Zn\-tØm-S-\p-_- n v Aa-e-bn hn.-ip - m\, teew, Kbnw-kv, \pdp-s -Sp v, FIvkn-_n-j F nh \S-Øn. tcmkn-i-fp-ssbpw Ah-cpsS _ p-an-{xm-zn-i-fp-ssbpw Ãm^w-K-ß-fp-sSbpw kl-i-c-w-øm Cu h jw dnt m Uv If- t\sm-\m-b-xmbn ^m. jn_p ]pø ]p-c-bv Adn-bn- p. ^m. t]mƒ B m- n- k-tµiw \ In. Aae Aep-an\n Atkm-kn-tb-j ]T\w ]q Øn-bm- nb ]q t\ knwkv hnzym n-i-fpss Aepan\n Atkm-kn-tb-j cq]o-i-cn- p. tbmk-øn ]b- - \pw K{_n-tbe- \pw a v sshzn-icpw knã -amcpw ]q t\ knwkv hnzym n-i-fpw ]s -Sp-Øp. Aep-an\n ao nwkv P\p-hcn 2 mw Xn-bXn AXn-hn-]p-e-amb NS-ßp-I-tfmsS Aa-e-bn sh v \S-Øm Xocp-am-\n- p. kn.-fw.-sf. `h, Nme- psn kn.fw.-sf. kviqfn\pw {]n kn- -en\pw {]iwk B[p-\n-I-hn-Zym-`ym-k-cw-KØv UnPn- BIvSohv t_m Uns kmt -XnIhnZy D]-tbm-Kn v ]T\w efn-x-hpw ck-i-c-hp-am- n-sim v C y-bnse ani kviqfmbn Nme- psn kn.-fw.-sf. ]ªnIv kviqƒ sxc-s -Sp- -s - n-cn- p- p. IqSmsX C ybn hnzym-`ym-k-cw-køv \qx-\-amb hyxn-bm\w hcpøn kviqfn 100% sfknsn hnp-b-i-c-am- n-b-xn\v kviqƒ {]n kn ^m.-k-t mjv ap - m-wnsb Ahm Uv \evvin BZ-cn- p-i-bp- mbn BKÃv 27 \v ssl{z_m-zn C y Kh -sa v kwl-sn- n e INDIA 2009 sh v {_n ojv ]m e-sa v AwKhpw ap hnzy-`ym-k-a-{ nbpw, hnzy-`ym-k- -B-`y- -c-sk-{i- -dp-ambncp anã Nmƒkv m n \n pw ^m. kt mjv ap - mwn Cu Ahm Uv G p-hm-ßn. Nme- psn tdm dn _ns Cu h -jsø s_ãv FUyp-t -j-\n- Ãn-\p Ahm Un-\mbn sxc-s -Sp-Øn-cn- p- Xv kn.-fw.-sf. kviqƒ {]n kn- ^m. kt mjv ap - m-wnsb Xs -bmwv. Cu cwkøv kt m-j- \p In p aq m-asø Ahm Um-WnXv. 2 h jw apºv eb kv _pw kt mjv ^mzsd Ahm Uv \ In BZ-cn- p-i-bp- m-bn. kt mjv ^mz-dn\v kn.-fw.-sf. kaq-l-øns Biw-k-Iƒ t\cp- p. C\nbpw hnzym-`ym-k-cw-køv ]pxp-a-bm co-xn-bn kn.-fw.- sf. kviqfns\ Db - -bn-te v \bn m-\p F m-hn[ Biw-k-Ifpw {]m -\-Ifpw t\ - p-sim- p- p. ]mc vkv tu F m h j-øn-te-xpw-t]mse Cu h jsø "]mc vkvtu'bpw kn.-fw.-sf. ]ªnIv kviqƒ AXn-Kw-`o-c-ambn BtLm-jn- p. _lp. s{]mhn jym-f- DZvLm-S\w \S-Ønb "]mc vkvtu'bn 99.8% amxm- ]n-xm- fpw k n-ln-x-cm-bn-cp- p. kn.-fw.-sf. ]ªnIv kviqfns i n F p-]-d-bp- Xv Chn-SpsØ amxm-]n-xm- -fm-wv. Cu kviq-fn-t\m-sp Ah-cpsS B`n-ap-Jyhpw km n- y-k-l-i-c-whpw amxr-im-]-chpw {]iwk-\o-b-hp-am-wv. ]T-\-cw-KØp am{x-a hy n-xz-hn-i-k-\-cw-køpw km m -Kn-I-ta- J-e-bnepw Ip n-isf \ coxn-bn cq]-s -Sp-Øn-sb-Sp- m kn.-fw.- sf kviqƒ F pw {i n- n-cp- p. AXns `mk-ambn ChnsS \S-Øn-hcp Personality development m p-iƒ, Btflm-Zb m p-iƒ F nh hfsc hne-a-xn- -s - -h-bm-wv. Ip n-i-fn ipnn-xz-t_m-[-hpw, A ym- ]-I-tcmSpw apxn -h-tcm-sp-ap `b` n_lp-am-\hpw cmpy-kvt\-lhpw hf Øm Chn-SpsØ ]T-\-coXn F pw {i n- n-cp- p. CXn-s -sb mw ]n n Np m ]nsn- p amt\-p- ^m.-{^m -knkv IWn- n- m- n-en- \pw, kviqƒ {]n kn- ^m. kt mjv ap - m-wn pw A ym-]- I pw F m amxm-]n-xm- ƒ pw A\p-tam-Z-\-߃. Cu h jw HtŒm-_ 29,30,31 Xn-ø-Xn-I-fn-embn Nme- psn kn.-fw.- sf. ]ªnIv kviqfn \S-Ø-s -Sp ]Xn-\m-em-aXv kn.-_n.-f-kv.-c. AXve- niv ao n-te v F m-h-tcbpw kzmkxw snøp- p

10 CHRIST ACADEMY - BANGALORE A day for many festivals Christ academy celebrated all the festivals together on 16th October. It was the time of prayer, colour and fun.this celebration taught us that, as the white colour disperses other colours, the touch of God makes the one human being into colourful individuals with manifold cultures. We celebrated unity and individuality on this day. Our special thanks to our chief guest Rev. Fr. Joy Payyappilly for being with us on this eventful day. Again in glory! Christ academy bagged the runners up title in all Karnataka ICSE Basket ball tournaments. Congratulations!!! 100% Crop for 100% hard work Christ academy has thrilled everybody with its veg- harvest. When the vegetables price shoots up, Christ academy is enjoying its fruits of hard work. We appreciate Fr. Pinto for spending his better time in the field along with his other responsibilities. Nmhd anj kam-nm School as a centre of community building Nmhd anjy tkmjy sh s^-b Un m vsa ns t\-xr- Xz-Øn C -gn BKÃv 5 \v Hcp GI-Zn\ skan-\m kwl-sn- n- s - p. anj-\nse F m ÿm]-\-ß-fn \n pw sshzn-i-cpw, kn-tãgvkpw {_tz-gvkp-ambn 38 t] CXn kw_- n- p. It\mkm kn-tã-gvkns kpo-h-k-l-i-cww {]txyiw {i n- -s - p. tzh-amxm {]hn-iy-bpss AP-]m-e\ anj Iu kn-e _lp. tpm \o-e- m-hn-e- `{Z- Zo]w simfpøn skan-\m DZvLm-S\w snbvxp. apwss_ sk.-tk-thy kv timtf-pnse Xs A ym-]-i-hrøn Dt]- n v c p Zi-I-Øn-e-[nIw Imew Informal education hgn BZnhm-kn-IfpsS D -a-\-øn-\mbn \ p _m ti-{µ-am n {]h Øn- p ""P\-tkhm afien''s Ub-d-Œ Fr. Godfrey D mello S.J. BWv m p- Iƒ \bn- -Xv. GXmWv \ hnzym-e-bw, F mwv \ hnzym-`ymkw, \Ωƒ F v a\- n-em- p- p; ]c-º-cm-k-x-ambn Icp-X-s - n-cp dm p-ifpw UnÃnw- Kvj-t\m-Sp-Iq-Snb 100% hnp-b-amtwm AXv. hnzym n-i-fpss Accademic Excellencet\ mƒ Creative Excellence\v \mw ap Xq w sim-sp- - Ww. kaq-l-øn \n v thdn- p-\n-ev msx kaq-l-ønt Xmbn Xocp- -XmWv Hcp \ hnzym-e-b- -Øns ssiap-x. Hcp hnzym-ebwsim v B ÿe-k-aq-lsø Ah-cpsS Pohn-X-\n-e-hm-csØ F p-am{xw Db Øm km[n p F -XmWv kaq-l-øns ta -bmbn Icp-X-s -Sp- - -Xv. \ΩpsS hnzym-e-b-߃ kmap-zm-bn-i-ssa-{xn-bpss ka-`m-h-\-bpss kmap-zm-bni k p-en-i-x-bpss cmk-xz-c-i-ambn {]h Øn-t - n-bn-cn- p p F v ^m. tkmuv{^o Du n-]-d- p. D -bv p-tijw \ ΩZm _ mthm Atµm-f aqhvsa ns ÿm]- I-bmb ta[m ]SvI-dns kl-{]-h Ø-Ibpw, "Poh -im-e'-bpss ÿm]- Imw-K-hp-amb ""KoXm-RvPen \ ΩZ'' Icfen-bn- n- p Xs Pohn-Xm- \p-`-h-߃ skan-\m AwK-ß-fp-ambn ] p-sh- p. a[y-{]-tz-iv, KpP-dm- Øv, alm-cm{ F o kwÿm-\-ß-fn-embn hym]n- p-in-s- p kxv]pcm ] -X-\n-c-Iƒ n-s-bnse 128 Ip{Km-a-ß-fn kvt\l-øns ssiøncn-bp-ambn Informal Education eqss hnzym-`ym-k-hn-π-h-øn\v Xncn-sIm-fp- Ønb Ch {]ÿm-\-øn\v th n kz w hosp-hn- n-d-ßn, t]cp-t]mepw am n A m-x-bmbn BZn-hm-kn-I-fp-sS-bn-S-bn A-hcn-sem-cm-fmbn Pohn- p Ch-cpsS PohnXw R߃ p {]-tnm-z-i-am-bn-cp- p. ta[m ]SvI-dns Poh ime {]h Ø-\ß-fp-ambn kl-i-cn v {]h Øn- m-sa v R߃ Ah v Dd v \ In. AsX formal Education \n pw Non-formal Education te pw Non-formal Education \n pw formal Education te p-ap Hcp Xo m-s-\-ambn-cn pw Nmhd anjs hcpw-h j-ß-fn-se -km-aq-ly-{]-xn-_- -X. Nmhd `h, jlz Krlm-Xp-c-kva-c-W-I-fp-ambn Hcp HmWm-tLmjw C -gn HmW-tØm-S-\p-_- n v jl-z-bnepw ]cn-k-c-{]-tz-i- -ßfn-ep-ambn NnXdn InS- p ae-bm-fn-iƒ Nm-hd- kviqfn Hcp-an- p-iqsn ae-bm-fni-fpss tzio-tbm- -h-amb HmWw kmtlmjw sim m-sn. Hcp 19 20

11 Znhkw apgp-h \o p\n BtLm-j-Øn ]q -f-a- -c-hpw, HmW- -fn-ifpw HmW-k-Zy-bpw, hsw-h-enbpw, hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw Dƒs - Sp- p. ]m kva sk.-txm-akv anj sk Ub-d-Œ ^m. tpmkv apjym-xn-yn-bm-bn-cp- p. ho pw ASpØ h jw HmW-Øn\v I p-ap mw F v ]-d v ae-bm-fn-iƒ th ]n-cn- p. AΩ-bv -cn-si... HtŒm-_ amk-ønse F m Znh-khpw P]-amebnepw Znhy-_- enbnepw ] p-tn v jl-zm-bnse \ma-am-{x-amb ss{ikvx-h-a- ƒ Cu h jsø sim -amkw sshzn-i v th n {]m n- p-hm ]cn-{ian-bv p-i-bp- m-bn. Nne Znh-k-ß-fn `h\-ß-fn sh v sim bpw Znhy- _-enbpw A n v jlzm a ƒ AΩ-tbm-Sp ` n-bn hf p. Z i\ hm Ø-Iƒ h ]co- -bpw... ]co- -Whpw... tkmhn-µm... tkmhnµm ANmsc tkmhn-µm... ChnsS R߃ ]co NqSn-emWv. \n߃ R߃ p-th n {]m n- p-sa v {]Xo- n- p- p. AΩ a-sn-bn-en-cpøn Ipcnip hc- n Znh-ksØ BtLm-j-amb P]-am-ebpw ` n-\n `-c-amb {]Z- n-whpw t\ -`- -Whpw B 10 Znh-ksØ P]-am-e v NmcpX Nm Øn. C-hnsS D ae-bm-fn-iq- m-bva-ifpw CXn ]s -SpØp CsXmcp ]pxnb A\p-`-hw... Hcp IqSp-am w Chn-sS-\n v ko\n-tbgvkv F m-hcpw Xs Ah-cpsS anjy A\p- `hw \pi-cm-\mbn 10 Znh-k-tØ v ChnsS \n v bm{x-bm-bn. Ntem tasc `mbn... kn\n-a-bpss \m n-tebv v Hcp D m-k-bm{x. 4 Znh-ksØ D mkbm-{x- mbn R߃ ssl{zm-_m-zn-te v t]mbn. MADAGASKAR VAO VAO Hcev]w CS-th-f-bv p-tijw au-km-kvi hnti-j-ß-fn-tebv v Gh pw kzmk-xw. Cu h -jm-cw-`-øn cm{ o-b-]-c-ambn hfsc hn]vf-h-i-c-amb am - ߃ kw`-hn- p. hfsc im kz`m-h- m F p ]d- n-cp au-kmkvi P\-߃ A[n-Im-c-Øn-en-cp {]kn-u ns\ "]q' t]mse Xmsg Cd- pi am{x-a Cu cmpy-øp-\n- p-xs \msp-i-søn. B-Zy-L- -Øn hfsc ]ptcm-k-a-\-߃ {]kn-u v \S- m- n-sb- nepw Hcp "_nkn-\- kvta ' Bbn-cp At±lw F mw Xt -Xm- n-bn-cp- p. H cm{xnbpw ]I-epw-sIm- v Hcp t\xm-hns Iogn {]kn-u ns au-km-kvidnse ]e ÿe-ß-fn-ep-ap F m hyh-km-b-ÿm-]-\-ß-fpw, hml-\-ß-fpw, kq am - p-ifpw B{I-an- v, P\-߃ F m km[-\-ßfpw ASn- pam n t]mhp-ibpw si n-s-߃ IØn- p-ibpw snbvxp. hn]vf-h-߃ v t\xrxzw \ Inb t\xmhv {]kn-u mbn kzbw Ah-tcm-[n- p. B{^n- bqwn-b-s -tbm, bqtdm-]y bqwn-b-s tbm AwKo-Imcw e-`n- n-s - nepw Ct mƒ A[nIw ""Nhn pw IpØp-an- msx'' t]mip p. Btcm ]d- p: Hcp Nm kv ankv B n. B cm{ o-b-{]-iv\-ß-fpss ImeØv "t] ' ]nt -gvkvt]mepw Iºyq -dp-ifpw Unhn-Un-Ifpw Hs -sim- p-t]m-ip Ah-k-c-Øn Hcp {^nuvpv "Xmßn'sb n \ap n-t mƒ Cu NqSp- Im-eØv XWp-Ø-sh w IpSn- m-am-bn-cp- p. \nß-fpss kvt\l-amwv Rß-fpsS i n Cu h j-øn Chn-SpsØ 3 A - m amdn amdn sht -j\v tic-f-øn FØn. Nmt m-, tpm k-\-, eqho-k-. Ah v \m n \n pw h -t mƒ ]d-bm-\p- Xv \ΩpsS A - mcpw ktlm-z-c- mcpw Ahsc kzoi-cn- -Xpw. Ah-cp-ambn kvt\lw ] p-sh hnti-jß-fp-am-wv. AXv R߃s - m-h pw hfsc t{]m m-l-\-am-bn. \nßfpss kvt\lhpw {]m -\-bp-amwv Rß-fpsS i n. F m-h pw Rß-fpsS \µn. Btcm ]d- p: Xriq-cnse ho-untbm IS-I-sf mw HcmgvN Ah-[n-bm-bn-cp- p. "knun'isf mw au-km-kvi A - m hmßn-sim -p-t]m-bt{x! [ocm... [ocm.. t\xm-th... cm{ o-b-{]-iv\-߃ Hcp-h-iØv \S- p- ps nepw \ΩpsS anj {]h Ø-\-߃ `wkn-bmbn Xs t]mip- p. Nmt m- s t\xr-xz- Øn F m-hcpw H -s - mbn anj {]h Ø\Ø-n G s - n-cn- p- p. alm-_p- s^m-tdm\ ] n-bpss hnim-cn, Im -In-Ãp-I-fpsS Und-Œ, 21 22

12 timtfpv {]n kn- mƒ F o DØ-c-hm-Zn-Øz-tPm-en-I-fm Xnc- n-emwv Nmt m-. Cu Xnc- n-\n-s-bn-emwv alm_p tzhm-ebw ]pxp- n-]-wnbp- -Xv. CXn-\n-S-bn kzev]-sam v Ccn- m {ian- mtem CXm amã-d- -s\-i -v D]-tZiw txsp-hm-\mbn dop kn- m-c \ΩpsS Pnt m-{_- Z hcp- p. s]mxpsh ]d- m Xnc-t msv Xnc- v. Xs AP-K-WsØ hf-sc-b-[niw kvt\ln p t\xmth [oc-x-tbmss \bn-t m-fq. Btcm ]d p: Cu tpmenifn Pnt m {_Z-dns amã-dm-ipi F tpmen-bmwv G- hpw _p n-ap-s v! Rm\mcm shf-h! Cu shfhs\ Adn-bptam? CXv a m-cp-a \ΩpsS tpm k Xfn-b-Ø-. a\- n ImWp- -Xns\ Npa-cn ]I Øp \ΩpsS Iem-Im-c. A n-en-km-øp, alm_p F o ] n-i-fn Npa -Nn-{X-߃ \nd- p-i-gn- n-cp p. eqho-k- \m n t]mb aq p-am-k- mew X\- \-do-hn tpmensn-bvxp. Ahn-SpsØ \ΩpsS ] n-bn-epw, a p ]e atß-fn-epw, az sx-tck {_tz-gvkns luknepw F mw ]S-߃ ]q Ønbm n. ]e hnfn-iƒ hs - nepw tpm k-\- s\ ""\n _- -]q w'' A n-en-km-øp-hn-te v ssjp- Xncn- p-sim -pt]mbn. Btcm ]d- p: at-ß-fn ]Sw-h-c-bmbn Np n-xn-cn-bp- -Xp-I v "Ipipºp' sim m- Ws{X Xncn- p-sim- p-t]m-bxv! cmpm-hns Xncn- p-h-chv aq p-am-k-tø v Agn- p-sh snt mepw hsnbpw XncnsI G phmßn eqhokv cmp-. Xs aq p-am-ksø sht -j-\n F mw under control Bbn-cp-s v eqho-k-. A s XpSsc XpS-sc-bp Cu under control {]tbmkw au-km-kv -dnse Cw ojv Adn-bm-Ø-h - t]mepw ]d p-xp-s-ßn. under control... under control... F v Ft mgpw ]d-bp- p-s - nepw A s jpk-dpw simf-t{ãmfpw control A ms{x! Aßns\ Al- m-c-sam- p-an {^m kn \n pw Hcp h jsø {^ v]-t\w Ign- p-h ssjpp A au-km-kvi-dn Xncn-s -Øn. tpm k X-fn-b-Ø- sht -j\v \m n t]m-b-t mƒ Xmev m-en-i-ambn A nenkmøp-hn Xma-k-am- n-b-xm-sw- nepw Ct mƒ AhnsS "Ip n' Dd- n- -a- m-wv. {^m kn, Xma-kn- n-cp ho n kz -ambn 24 awn- q Internetphone, Sattlite T.V. F o F m kui-cy-ß-tfm-spw-iqsn Pohn At±lw 100 In.-ao- k -cn v amk-øn-sem-cn- C s\ v t\m m SuWn t]mip- p. 5 an\n v BIp-tºm-tg pw ]dbpw `b- -c-im-im, C -s\ v icn pw h vsn-øp- p-an! Btcm ]d- p: ""Fbv... {^ v `mj ]Tn- m-\t ssjpp A {^m kn t]mbxv!'' DÆn- p- ]pd-s -Sp-t... B\\ne-bn-e- kz w \m nepw ho nepw kplrzv he-b-ønepw Adn-b-s -Sp- Xv DÆn- p- F m-wv. c c h jsø anj A\p`߃ tij-cn- p-sim v BZy-ambn sht -j\v ]pd-s -Sp-hm Hcpßp-I-bm-Wv. ssibn Ip m\ km[-\-ß-fpss s] n-bpw, Xe-bn sxm nbpw h v AP-K-W-Øns ASp-tØ- p B t]m p-i- m Bcpw H p-sim-xn- p-t]m-ipw. Ct mƒ A s\ H v kv]ncn- z amãdmbn e`n- p-hm B{K-ln- p ]ecpw Chn-sS-bp- v. Btcm ]d p: B\ saen- mepw B\-b- m-xm-iptam? Ct mgm Hcp sjbv]v BbXv! kulr-z-bm{x GI-tZiw 1000 In.-ao- -tdmfw AIse "a\ mcn'bn ae-bm-fn, I\-U, tkmh, Xan-bmfn (X-angv + ae-bm-fn) Cu ÿe-ß-fn \n p S.V.D. k`-bn s sshzn-i tpmen snøp- p. Ah-cpsS Ww kzoi-cn v CMI m Hcp bm{x kwl-sn- - n- p. Np p-]mspw ] -]n-sn ]p p-ifpw ]pg-ifpw amhpw πmhpw IS-πmhpw I -t mƒ CXv ticfamtwm F p kwi-bn- p. eqho-k- s ]m nse Ah-Xm-f-Øn-ep ssis m pw AK- Ãy\ s B.B.C. X ka-b-{]-t -]-Whpw Xfn-b-ØN- s tzhq-um.. tzhqum F Km\hpw ssjpp A s timgn- -dnbpw Pnt m {_Zdns ae-km-kn-]-d- nepw IqSn Bb-t mƒ {Sn v H- - -c-bm-bn

13 Btcm ]d- p: S.V.D. mcv F v Set up BWt m? S.V.D. mcv NmSp- Xp I v aæm NmS! Pn - Hcp sh p-hn-fn-bm-bn.. tic-f-øn \n pw BZy-am-bmWv Hcp siωmi dop kn- mbn hcp- -Xv. s{]mhn jym-f- \pw Iu kn-tegvkv A - m pw \µn. au- Km-kvI anj-t\m-sp Xm-e-v]cy-ambn R߃ IW- m- p- p. sndp- - m-cpss anj F -dn-b-s -Sp au-km-kvi-dn-te v {_.- Pnt m Nnd-bØv dop kn- mbn ChnsS FØn. Pnt m Rß-tfmSp IqSn-bm-b-t mƒ R߃ ho pw sn-dp- - m-cm-b-xp-t]m-se. BdSn-s]m- hpw D - -Æp-Ifpw D siωm ChnsS Ip n-i-fpss Xcw-K-ambn Xo n-cn p- p. alm_p timtf-pn Cw ojv ]Tn- n- p Xnc- n-em- Wv. F mh-pw Bthm? Btcm ]d- p: ] p \ap v F{X ankv timfp-iƒ h n-cp- -Xm. Ct mƒ Hs Pnt m {_Z-dn-\mbn! si\n-b hm Ø-Iƒ HtŒm-_ A\p-{K-l-ß-fpsS amkw HtŒm-_ 1 mw XnøXn anj-\-dn-am-cpss a y-ÿ-bmb hn.-sim- p-t{xkybpss Xncp-\mƒ. si\n-b a ƒ p amxr-kvt\-lhpw Cuiz-c-`- nbpw ]I v, CS-h- I-P-\-ßsf hnizm-k-øn hf Øn, sszhn-i-im-cy-ß-fn IqSp-X {]_p- -cm- n, \mev amkw ChnsS Uo an\nkv{sn kvxpxy lambhn[w Nne-h-gn v _lp.-uo- - m tembvkv \oe- m-hnepw kn_n Im n-ø-dbpw C v P -\m- n-tebv v Xncn- vt]m-bn. \ΩpsS F m sshzn-icpw Mlolongo bnse C.M.I. Regional `h-\-øn H vtn v _lp.-uo- - m v A`n-\-µ-\-߃ A n- v, \µn ]d v bm{x-bm- n. Cu h jm-h-km\w ""\nxy-]p-tcm-ln-x-cmbn'', IqSp-X tkh\w ImgvN-sh-bv p-hm Xncn v hc-wsa F m-bn-cp F m-h-cp-ssbpw, {]txyin v Ah anj the snbvx Mbiuni Donyosabuk CShI P\-ß-fpsS GI B{K-lhpw At]- -bpw. kvt\lw \nd Uo - mtc Hcm-bncw \-µn, ho pw ImWmw. HtŒm-_ 4 mw Xnø-Xn HØncn {]Xo- -I-tfm-Spw, IqSp-X Imcy]cn-]m-Sn-I-tfmSpw IqSn \ΩpsS anj Iu kn-e _lp. tpm \oe- m-hn-e- si\n-bmbn FØn. Xs IqsS Shalom T.V. bn tkh\w A\p-jvTn- p kp{]-kn t^ms m-{km-^ anã entpm si.-tpm-wnbpw D m-bn-cp- p. kn.-fw.-sf. k`-bpss BtKm-f-an-j ] m-ø-e-øn si\n-b anj-\nse \ΩpsS {]h Ø-\-ßsf ASpØv ho n pi, hne-bn-cp-øp- I, P\-ßsf t_m[y-s -Sp-ØpI F n-h-bmwv hc-hns e yw. _lp. PntPm XoXmbv A s t\xr-xz-øn Ah \ΩpsS F m `h-\-ßfpw ÿm]-\-ßfpw {]h Ø-\-ta-J-e-Ifpw kµ in v sim ncn p- p. Cu ]pxnb Im -h-bv]n\v, hnim-e-a-\- n\v jmtemw IpSpw-_-Aw-K-ß-tfmSv \µn tcj-s -Sp-Øp- p. HtŒm-_ 13- mw XnøXn A v _lp.-tu-hnkv ]mwm-s-\- BZy-ambn si\n-b aæn ]d- n-d-ßn. si\n-b- -a-u-km-kvi anjs Ncn-{X-tc-J-Iƒ tij-cn- p- I, anj dopn-bs Ãm -kn\v cq]-`m-h-߃ \evip-i, anj {]h- Ø\-߃ A-Sp-Ø-dn-bpI, A\p-`-hn- pi F n-h-bmwv A s BKa\ Dt±-iw. si\n-b anj-\-dn-amcpw Chn-SsØ P\-ßfpw _lp. tuhnk- s\ Ccp-I-c-ßfpw \o n kvt\l-]q w kzoi-cn p. tzh-amxm {]hniybpss BtKm-f-an-j B`n-ap-Jy-amWv ChnsS \mw ImWp-I. A`nam-\n- mw, kt m-jn mw. HtŒm-_ 24 mw XnøXn au-km-kvi anjs tim -Hm-Un-t\- -dmb _lp. Nmt m Xe-t m- q-c-, ""Renewal Programme and Pan-Africa''ktΩ-f-\-Øn kw_- n- p Xn\pw, ""si\n-b- -a-u-km-kvi '' anjs hf -bpss ]pxnb taj-e-i-sf- n N Iƒ \S-Øp- -Xn\pw si\n-bm-bn FØn-t p. _lp. Nmt m- \v lm ±-amb kzmk-xw. hf -bpss _p n-ap- p-ifpw thz-\-ifpw XcWw snbvxp k`m-a- ƒ v tkh\w sn-øm \ sszhw \ap v i n]-i-c-s. HtŒm-_ 27 mw XnøXn \ΩpsS {]nbw-i-c-\mb s{]mhn jymƒ _lp.-]-bkv Du -\- Imt\m-\n-I-k-µ i-\-øn-\mbpw ]m B-{^n- ktω-f-\-øn kw_- n- p- -Xn-\mbpw si\n-bm-bn FØn-bn-cn- p- p. _lp.-s{]mhn jym-f- s c m-asø kµ- i-\-am-wnxv. km m-xvi-cn-bv -s ts Hcp-]mSv kz]v\-ß-fpw, \n -ln-t - -Xmb HØncn I Ω-]-cn

14 ]msnifpw _lp. s{]mhn jymf s kµ- -i-\-øn Dƒs -Sp- p. _lp. s{]mhn jym-f- s IqsS {]hniy HmUn- _lp.-tpmbv ]own- - -d-ºn-e- \pw D v. _lp. tpmbn A s kµ i\w HØncn {]Xo- -Iƒ v ]pxp-po-h\pw t{]cw \evip- -Xm-Wv. Ccp-I-c-ßfpw \o n A s\ kzoi-cn- pi, ImWp-I, Iog-S- p-i. HtŒm-_ 29 mw XnøXn ""Renewal Programme ''epw ""Pan-Africa '' ktω-f-\-ønepw ]s - SpØv, kl-k-tlm-z-c-ß-fp-ambn kulrzw \pi-cm, Bi-b-߃ ssiamdp-hm, au-km-kvi-dn \n v _lp. eqhnkv cmpv s]md-øq, _lp. tpm k Xfn-b-Øv, _lp. jmpp Bfq, _lp. AK-Ãn B\-\ne-bn F n-h si\n-bm-bn h p. Hmtcm-cp-Ø pw lrzyamb kzmk- Xw t\cp- p. A\p-`-h-ßfpw A\p-{K-l-ßfpw \nd- -Xm-bn-cn- s Cu Znh-k-߃ F m-iw-kn- p- p. Pan-Africa, Malagazy Meet and Renewal Programme in Kenya from 3 rd to 6 th November kn.fw.-sf. k`-bpss ""BtKm-f-an-j '' B`n-ap-Jy-Øns Hcp {]Xn- OmbbmWv Pan-Africa, Malagazy Meet BWv. H mw ktωf\w si\n-bm-bn h v \S- Xv c m-k-tωf\w au-km-kvidn sh- pw, aq mw ktω-f\w ho pw si\n-bm-bn h v \S-Ø-s - p. c mw Pan-African ktω-f-\-øn h mwv ""si\n-b- -a-u-km-kvi '' tzh-amx {]hn-iy-bpss Hcp Sub-region B m\p Xocp-am-\-߃ D mbxpw, kwcw-`-߃ Bcw-`n- -Xpw. Ct mƒ \memw ""Pan-Africa Meet '' Dw kn.-fw.sf. k`-bpss ""Renewal Programme'' Dw H n- v, \hw-_ aq mw-xn-øxn apx Bdmw Xnø-Xn-hsc si\n-bm-bnse ""Resurrection Garden'' h v \S- p-i -bm-wv. kn.-fw.-sf. k`-bpss P\-dmƒ _lp. tpmkv ] -πmwsxm- n-bn-e- -\pw, tkmjy Iu kn-e _lp. h okv tim m-s-\- \pw IqSmsX \ΩpsS k`-bpss A v s{]mhn jym-f- - mcpw Hcp hni s{]mhn jymf- -\pw, a p Iu kn A - mcpw B{^nbv- m-bn Ghana, Kenya, Madagascar, Namibia, South Africa and Tanzania F o cmpy-ß-fn anj the snøp Aº-tXmfw sshzn-i ktω-f-\-øn ]s -Sp- pw. 36- mw kn.-fw.-sf. s]mxp-kw-l-øns {]Jym-]nX e y-ß-fmb 1. Reorientation of our Congregation 2. Welcoming Communities 3. Christ - Centered and word - oriented formation 4. Global Mission 5. To be with and for the poor 6. Quality Education F o hnj-b-߃ ]Tn v {]mh Øn-I-am- m-\p am -߃ \n t±in- pw. \S- m- nb kwc-`-ß-sf-] n hne-bn-cp-øn, ]q Æ cq]w \evipw, IqSmsX k`-bpss ""BtKm-f-an-j '' B`n-ap-Jy-߃ v \nb-x-amb cq]- `m-h-߃ \evi-s -Spw. ktω-f-\-øns hnp-b-øn-\mbn F m-h pw {]m n- mw, hm. Nmhd ]nxm-hns am yÿw At]- n- mw. Hcp si\n-b A\p-`hw 2009 Pq 31- mw XnøXn BZysØ BIm-i-bm{X \SØn R߃ (Uo. tembvkpw, Uo.- kn-_n-bpw) t_mw-s_-bn-seøn. 1 mw XnøXn shfp- n-\p si\n-b hnam-\-øn R߃ si\n-b-bn-tebv v ]pds - p. 6 awn- q \o p-\n bm{x-s m-sp-hn si\n-b-bpss Xeÿm-\-amb \bvtdm-_n-bn R߃ Cd-ßn. _lp.-tpmwn X p-]-d- ºn-e- Rßsf kzoi-cn- m-s\-øn-bn-cp- p. ]nt Znhkw R߃ anjy lukmb _yqwn-bn-ep \ΩpsS B{i-a-Øn-te v t]mbn. Hcm-gvNsØ ]cn-n-b-s -S-en\ptijw Uo.-tembvkv, \ΩpsS tbmkm n-`h\-øn-tebv pw Uo.-kn_n anjy luknepw Xmak-am- n. Rmb-dm-gvN-tXmdpw ] n-i-fn {]kw-k-߃, Iq m-bva-ifn skan-\m-dp-iƒ, kviqƒ Ip n-iƒ v [ym\-߃, mkp-iƒ, Iu knenw-kv, tcmkn-iƒ v Ip -_m-\bv v sim p-t]m-i, `h-\-k-µ i-\- ߃ CsXm-s -bm-bn-cp {][m-\-t{]jn-x-{]-h Ø-\-߃. Iq-SmsX ] -Øn\v Hcp-ßph-m\pw AXp-t]mse ]mn-i-i-e-bn IqSp-X sshzkv yw t\sp-hm\pw Cu 4 amk- mew R߃ v km[n- p. Ipsd \mfp-i-fmbn ag-bn- m-ø-xp-sim -v Pe-Øn\v ITn\ maw t\cn- Sp ÿe-ß-fn-emwv R߃ Xma-kn- n-cp- -Xv. sh hpw Bh-iy- Øn\v ` -Whpw C mø a\p-jy-cpss CS-bn-tebv v Cd-ßn-s v Ah-cpsS {]bm-k-߃ a\- n-em- p-hm\pw sszhw \ΩpsS Cu \msn\v \ In-bn- p A\p-{K-l-ß-sf- p-dn v Hm p-hm\pw R߃ v km[n- p

15 HtŒm-_ 1- mw XnøXn sshin- p hnam-\-øn R߃ Xncn v t_mws_-bn-se-øn. 3 Znhkw Ahn-sS-bp \ΩpsS lukp-i-fn Xma-kn v 6 mw XnøXn \m n Xncn-s -Øn. anjy ta-j-e-i-fn sshzn-i-cpss Ipdhv R߃ v a\- n-em- m km[n- p. _yqwn anjy\v 14 \S-Øp] n-ifpw KpwKm-an-jy\v 29 \SØp-]- n-ifpw CXpt]mse F mw anjy lukp-iƒ pw Hcp-]mSp \S-Øp-]- n-i-fmwv D -Xv. ChnsSsb mw amk-øn Hcp Ip _m\-sb- nepw \SØphm- \mbn \ΩpsS A am I -s -Sp- p- v. AXp-t]mse si\n-bmbnse ]e cq]-x-ifpw \ΩpsS tkh\w Bh-iy-s -Sp- p- v. a p cmpy-ß-fn \n p anjy-\dnamsc- mƒ Bflm -Xbpw hniz-kvx- X-bp-ap \ΩpsS tkh-\-am-wv, si\n-b ]nxm- - m Bh-iy-s - Sp- -Xv. P\-ß-fn `qcn-`m-k-øn\pw Cw ojv `mj \ hi-am-b-xpsim v P\-ß-fp-am-bp kwk Kw Ffp- -am-wv. R߃ v CØ-c-Øn-ep Hcp kml-ncyw Hcp- n-ø _lp. s{]mhn jym-f- -\pw, Iu -kn-te-gvkn-\pw, {]txy-in v tpm \oe- m-hn-e- -\pw, anjy kp o-cn-b tpmkv It -en-b- -\pw, Rßsf t{]m m-ln- n _lp. tpmkv \ n- -c-b- \pw Rß-fpsS -\µnbpw IS- mspw A-dn-bn- p-sim- p- p. si\n-bm-bn tpmen-sn-øp \ΩpsS A - m _p n-ap- p-i-fpss kml-n-cy-ønepw P\-߃ p-th -n {]h Øn- p- -h-cmwv. AhcpsS Xo vw-xbpw Bflm -X-bp-amWv \ΩpsS k-`sb si\n-bbn Hcp henb {]ÿm-\-am- n-s m- n-cn- p- -Xv. Ah-cpsS amxr- I-Iƒ I p-sim v si\n-bm-bn \n v IqSp-X t] \ΩpsS k`bn tncp-hm B{K-ln v apt m v hcp- p. CXv k`-bpss henb hf - -bpss `mk-am-bn-xo-cs F v kvt\l-]q w Biw-kn- p- p. Xøm-dm- n-bxv : Uo. tembvkv, Uo. kn_n hnt-zisø kz w -hn-ti-j-ß-fpambn.. `mkw : 2 Kentucky Fried Chicken! Ata-cn F p ti m DSs\ \ΩpsS a\- n hcp- Xv Aw_- c-npw-_n-i-fmb si n-s-ß-fm \nd \yqtbm v, Nn mtkm \K-c߃, kn\nahyh-km-b-ønse {]kn- -amb tlmfn-hpuv \K-c-amb v temkv B -e-kv, at\m-l-c-amb \bm{k sh - m w F n-h-bm-wv. F m si n F kwÿm\w ]pdw-tem-iøv Adn-b-s -Sp- Xv K.F.C. AYhm Kentucky Fried Chicken! F -t]-cn-em-wv. \ΩpsS k`-bnse Xriq {]hn-iy-bn \n pw 6 sshzn-i tkh- \-a-\p-jvtn- p- Xv si - n-bnse Covington cq]-x-bn-em-wv. hf-sc-tbsd Ncn-{X-{]m-[m-\y-ap Hcp kwÿm-\-am-wn-xv. hfsc {][m-\-s GXm\pw khn-ti-j-x-iƒ shfn-s -Sp-Ø-s. 1. ap Ata-cn- {]kn-u A{_lw en P\n v hf Xv Kentucky bnse Hodgenville F {Kma-Øn-em-Wv. 2. temi-ønse G hpw \ofw IqSnb " Mammoth Cave' Cu kwÿm- \-Øn-em-Wv. 540 In.-ao. \ofw, 379 ASn Bgw. 3. temi-ønse G- hpw henb {Iqin-X-cq]w Bardstown emwv 60 ASn Db-cw. 4. Fort Knox- 6 _ney tumf hne-a-xn- p temi-ønse G hpw henb kz Æ-ti-J-c-ap- v. 5. \yqt]m n "The World Peace Bell' ÿm]n- -s - n-cn- p p, temi- Ønse G hpw h-enb Free-swinging bell! 6. Kentucky temiønse IpXn-c-I-fpsS Xe-ÿm-\-sa- -dn-b-s -Sp- p. 7. temi-ønse G hpw h-enb Fire works display F -dn-b-s -Sp "Thunder over Louisville' Kentucky Horse Derby BtLm-j-Øns `mk-ambn \S-Øp- p. 8. temi-{]-i-kvx-\mb Heavy weight + Boxing champion, Mohammad Ali bpss \msv Louisville! 9. temi-øn G hpw IqSp-X Be-]n- -s - n- p "Happy Birthday to you' F Km\w cnn- Xv Mildre and Patricia HillF Louisville ktlm-z-cn-am-cmwv! 10. Convington se IØo-{U _kn-en- bv v sãbn m- p- sim p 82 P\-ep-I-fp v. AXn 24 ASn hoxnbpw 67 ASn Db-c-hp-ap G hpw henb hand-blown- 134 Nn{X-ß-fp -v. 11. Marconi tduntbm I p-]n-sn- p- -Xn\v ap v h -j-߃ p-apºv si - n- m-c-\mb Nathan Stubblefield BZy tduntbm D m- n

16 12. temi-ønse BZy Enamel Bathtub D m- n-bxv emwv. 13. si - n- m-c-\mb John Colgan1873- Chewing gum D m- n. Imem-h-ÿ-bnse \mep-im-eßfpw hfsc Imcy-ambn A\p-`-h-s - Sp kwÿm-\-am-wn-xv. ti-c-f-ønt-e-xp-t]mse Ip p-ifpw Xmgvhc-Ifpw ]pg-ifpw ]p ssa-xm-\-ßfpw \nd {]Ir-Xn-a-t\m-l-c-amb kwÿm\w C y-bn \n pw ip{iqj \S-Øp \ΩpsS k`mw-k-ßsf, sshzn-icpw CS-h-Imw-K-ßfpw kz w IpSpw-_mw-K-ß-sf-t mse kvt\ln- p- p. t{]m m-ln- n- p- p. {]m -\-I-fn {]txyiw Hm -tw. (CXv Xøm-dm- n-bxv \ΩpsS {]hn-iy-bpss sshzn-i-cpss Co-ordinator Bb _lp. tuhn Imhpß BWv. kn.-fw.-sf. t{]jn-x-{]-h Ø-\-߃ si\n-bm-bn aq mw-`mkw (^m. FtUz Uv ]Sn- e kn.-fw.-sf.) tcmkhpw NnIn- m-ku-i-cy-ßfpw ae-º-\n-bmwv si\n-bm-bn IqSp-X-embn ImWp tcmkw. a p Kuc-h-X-c-amb tcmk-ßfpw D v-. FbvUvkvaqew [mcmfwt] acn- p- p- v. F m sndnb tjm p-i-fn t]mepw ate-dn-b-bv p KpfnI e`n- pw. a p ]e Kuc-h-ta-dnb Akp-J-ßfpw NnIn- n-bv phm\p Bkv]-{Xn-Ifpw si\n-bm-bn ]e SuWp-Ifnepw ImWmw. si\n-bmbpss Xe-ÿm-\-amb ss\tdm-_nbn si\n-bm- - tlm-kv n - D v. temi-\n-e-hm-c-ap Cu henb Bkv]-{Xn-bn F m-ø-c-øn-ep Akp-J-߃ pw Nn-In- -bv p-hm km[y-x-bp- v t\gvkp-am AhnsS tkh\w snøp- p- v. F m-ø-c-øn-ep kpj-t -Sp-Iƒ pw ] n-b D-]-I-c-Whpw {]kn- -cmb tumœ -am-cp- -ap- v. ss\tdm-_nbn thsdbpw \ Bkv]-{Xn-I-fp- v. Fw.-]n.jm tlmkv]n-, AKm-Jm tlmkv]n-, ankcn tim Unbm tlmkv]n-. amsø ankcn tim Unbm tlmkv]n- ItØm-en kntãgvkv \S-Øp- X-mWv. CXp- Iq-SmsX thsdbpw Bkv]-{Xn-Iƒ ss\tdm-_n-bn-ep v. Kuc-h-ta-dnb tcmk-߃ ]mh-s - -h p-h- m ss]km-bpss _p n-ap- p-sim v Ipd v {]bmkw t\cn-t mw. CXp-t]mse {][m-\-s \-K-c-ß-fn-se mw Kh sa v, ss{]h v Bkv]-{Xn-I-fp- v. sam_m-km-bn Kh sa v AKm-Jm tlmkv]n- epiƒ {]kn- -am-wv. CXn\p ]pdsa ]e-bn-s-ßfnepw Unkvs] k-dn-iƒ [mcm-f-ap v. \ΩpsS Bkv]-{Xn-I-sf- mƒ Nne-hp-Iq-Sp-X-ep Bkv]-{Xn-I-fm-Wv Ah. acp- p-tjm- p-i-fp-ap- v, ]s acp- ns hne hfsc IqSp-X-em-Wv. si\n-bm-bnse Xoh n bm{xm-ku-icyw Xoh nsse A[n-I-an mø ss\tdm-_nbn sam-_mkm XpdapJw hsc \o p-ins p Hcp sse\p v. AXp-t]mse ss\tdm- _nbn Inkq-ap-]- -W-Øn-te pw B sse adp-h-i-tø pw \o p- In-S- p p. GIt-Ziw Bbncw Intem-ao- \o p-in-s- p Hcp sset\ si\n-bm-bn-ep- q. Inkqap apx DKm- -hsc \o- pin-s- p hntœm-dnbm XSm-I- Øn IqSn sn-dnb I -en I- -h-shpw bm{x- p-ku-i-cy-hpap- v. Inkpap-hnse Bfp-Iƒ ao ]n-sp-ø- m-cp-am-wv. tlm -ep-i-fn [mcmfw ao Idnbpw hdpø-ao\pw hfsc em`-i-c-am-bn-in- pw. Inkp-ap-hn \n p a p ]pg-i-fn \n p ao ]nsn- p-hm B-fp-Iƒ hcm-dp- v. hnip- -Ip m\ hnip- -Ip m\-bn Ah hfsc kpo-h-ambn ]s -Sp- pw. hnip Ip m\ hfsc kpo-h-am- p coxn-bmwvv Ah D]-tbm-Kn- p- -Xv. sshzn-i\pw klm-bn-ifpw Um kv snøp-hm-\p-ap s] Ip- n-ifpw IqSn B\-hm-Xn qsn {]th-in- p p. ssibn ss nƒ ]nsn- p-sim v Hcp klmbn ap n t]m-ip- p. ""ss nƒ ]nsn- p-apt m- p-t]m-ip-i-sb p'' ]msn-sim v Im Hcp Xmf-Øn apt m- p- \o n ]msn-sim -ps]mip p. sshzn-i l m sh wsim v hnizmkn-isf sxfn- p AƒØm-c-bn-te p \S p p. AhnsS FØp-tºmƒ BNmcw snbvxp AƒØm-cbnte p-i-b-dp- p. Ip m\ Bcw-`n- p- p. ]m p-]m-sm Izb D- mipw. ]cn-ip- F {]m \ ]msn ]m p-im Ip m-\-bn kw_- n p p. hnizm-k-{]-am-whpw ]msmdp v. t\ -Im-gvN-Ifp-ambn Um kpim ]msn Um kv snbvxp AƒØm-c-bpsS ASp-tØ- p-h-cp- p. t\ -]m{xw sshzn-i\v simsp- Øp-sIm -p]m p-]msn Um kv snbvxp AƒØm-c-bpsS ASp-tØ-bv ph-cp- p. hfsc kpo-h-ambn {]m -\-Iƒ snm nbpw ]m p-iƒ ]msnbpw \rø- p-h-sp-iƒh pw hnip- -Ip - m\ kpo-h-am- p- p. Nne {]txy-i-x-iƒ a. AXnYn k m-c-øn hfsc Xmev]cyw ImWn- p- p. AXn-Yn

17 I-tfm-Sp-IqSn Ft mgpw D m-bn-cn- pw. ho nse F mw Ahsc ImWn- p-sim-sp- p-ibpw hnh-cn- p-sim-sp- p-ibpw snøp- p. b. Ip n-isf kmaqly-im-cy-߃ ]-d- p-sim-sp m\pw a p Ip n- Ifn kmaq-ly-a-h-t_m[w hf Øm\pw Xmev]cyw ImWn- p- p. c. Ip n-isf kaq-ly-im-cy-ß-fn Xmev]cyw D m- p-hm t{]cn- n- p- p. d. ho n hncp- p-h-cp Ip n-isf klm-bn- p-hm t{]cn- n- p- p. e. AXn-Yn-Iƒ Ah-cpsS {]txy-i-im-cy-߃ kt m-j-tømss hnh-cn- p-]-d-bp- p. henb kvt\l-_- -tømss XΩn ]ncn-bp- p. Ip n-iƒ Fs - nepw ]g-tam, A tam at m Xn p-tºmƒ thsd Hcp Ip n h m amxm-]n-xm- - m Xn p Ip n-tbmsv h Ip n- psim-sp- p-hm t{]cn- n- p- p. ac-whpw ih-kw-kvim-chpw B-sc- nepw acn- m s]s p kwkvimcw \S-Øp-I-bn-. ]W- m icocw tam -dn-bn BgvN-Iƒ kq n v kui-cy-ap Hcp Znhkw kwkv -cn- p- p. ]mh-s - -h ct m aqt m Znh-k-߃ ho n aw-en icocw sh w \nd v AXn sh p- p. ]n osp kwkv -cn- p- p. tlmkv]n- tam -dn-bn sh m Imip-Nn-e-hp- -Xp-sIm mwv Cßs\ snøp- Xv. arx-i-cocw hosns ap -Øp-sh- p- p. Ip m- \bpw kwkvim-c-ip-{iq-jbpw \SØp p. kz w ho p-]-d-ºn-emwv kwkv mcw \S-Øp- Xv. AXn-\p-tijw kwkv m-c-øn- kw-_- n- -h s mw ` Ww simsp- p- p. km[m-c-w i\n-bmgvn D - -gn- mwv kwkv mcw \S-Øp-I. Hcp Znhkw c v kwkv m-c-i Ω-߃ Ds n BZysØ ho n I Ωßfpw Ipgn-sh-s cn pw Ign p icocw Ip-gn- -cn-si-sh- p- p. c masø ho n sshzn-i kwkvim-ci -Ω-߃ AS- -ap {Ia-߃ \SØp p. acn p Ggmw Znh-k-tam, \mev]-øn-h mw Znh-ktam {Ia-ßsfm pw \S-Øp k{º-zm-b-an-. Nne-t mƒ -sim w XnI-bp-tºmƒ Hm Ω BN-cn- m-dp- v. ih-kw-kv m-c-ip m-\-bn t\ FSp- mdp- v. si\n-bm-bpss Xe-ÿm-\-amb ss\tdm_n ss\tdm_n sndn-b-xm-sw- nepw hfsc πmt\m-sp-iqsn \n Ωn ] - W-am-Wv. ]m e-sa pw cmpy-ønse G- hpw Db-cw-Iq-Snb si n-shpw ss\tdm_nbnem-wv. 27 \ne-bp si n-s-øn-emwv cmpy-øns tim {^ kv sk. ItØm-en- m-k-`-bpss G- hpw henb I-Øo- {U, ss\tdm_nbnem-wv. \ymtbmtã-un-bhpw G hpw kui-cy-ap Imk-dmWn tãun-bhpw ss\tdm_n AXn Øn-bn-em-Wv. C \m-j- W \ne-hm-c-ap Hcp tãun-b-amwv Imk-dm-Wn. hnzym-`ymk- -Øn-\pt\XrXzw \ Ip Sn-.F-kv.-kn. (Teachers Service Commission) si nsw ss\tdm_nbn Xs -bm-wv. Hcp henb ayqkn-bhpw ss\tdm_nbnep- v. thsdbpw henb ÿm]-\-ßfpw tlmkv]n- -ep-ifpw ss\tdm_nbnep- v. sndn-b-xm-sw- nepw hfsc Nn n v πm snbvxp \n Ωn XmWv tpmtam si\n-bm A tz-io-b-hn-am\ Fb t]m v. {]kn- nbm n Bkv]-{Xn-Ifpw a p henb ÿm]-\-ßfpw ss\tdm_nsb {]i-kvxn-bn-te p \bn- n- p- v. Rm Fs t{]jn-x-{]-h Ø\w Bcw-`n- Xp a m-t mkv IØo- {U-en-emWv AhnsS\n p I_m-bn-te p hnzym-`ym-k-{]-hr-øn pw t{]jn-x-{]-hr-øn pw th n t]mbn. Ahn-sS-\n v \mep-am-k-tømfw a m-t m-kn-te pw a p CS-h-I-bn-te pw amdn amdn t{]jn-x-{]-h Ø- \-߃ v t]m-bn-sim -ncp- p. _yqwn-]m-co-jns Iogn-ep A p-]- n-i-fn tk-h\w snbvxn- p- v. _yqwn-bnse Izap- p-s -bn Hcp ] n- p-th -n \mev G `qan hmßn v Hcp ] n ]Wn-bn- p. I_mkvIq-fn ]Tn- n- p-xp-s-ßn. kvs]bn-\nse Hcp ` bpw DZm-c-a-Xn-bmb sxtckm sdt Hcp ] n pw sndnb Imdv hmßn- m Fs klm-bn- p. kvs]bn-\n k\ym-k-k-`-bn tn c pip n-i-fpss amxm-]n-xm- - m pw Hmtcm hosp-]-wn-bn- m az kp o-cn-b Fs klm-bn- p. I_m-]- n-bnepw a p c p]- n-i-fnepw Rmb-dmgvN Ip _m\ snm n-sim-sp-øp. [mcmfw t]cpss Ipº-km-cw -ti v hnip- - Ip - m\ kzoi-cn phm klm-bn p. A p-]- n-i-fnse sslkviqfnse Ip n-iƒ p-th n \nxyhpw _en-b n- p. In p-hmº ] n- pth n Hcp G `qan hmßn p. AhnsS apºp- m-bn-cp ]Wn-Xp-Sßnb sndnb ] n p aq qdv tumf simsp-øp. Rm Izap- p ] n pw In p-hmº ] n- p-ambn klmbw A`y n- p-sh- nepw H ns\ klm-bw-x-cp-hm km[n- p-i-bp- p-sh pw DZm-c-a-Xn-bmb sxtckm Fs Adn-bn- p. ]s Aev]w an -ap- mb Imip-sIm v In p-hm-º p Hcp G `qan hmßn p G{]n-en I_m sslkviq-fnse ]Tn- n \n Øn _lp. -amxyp Im p-amø s{]mhn jym-f-mbncp- -t mƒ At±-l-Øns 33 34

18 B{K-l-{]-Imcw kvs]bn-\n-te p sk_m- n- h j-ambn t]m-bn. AhnsS-\n p an -t_m-wn-]- n-bpss BIv nßvhnim-cn-bmbn 6 amkw tkh\w \S-Øn. an -t_m-wn-bn \n p timfm-hn-im-cn-bmbn Pqembv 22, 2005 Nm s SpØp. _lp. t]mfn- s]-tc m-s-\- Fs Akn-à mbn FØn. t]mfnb- P Ω-\n-bn-te p t]mim-s\m-cp- -ambn P Ω `mj ]Tn- m ss\tdm-_n-bn-te v t]mbn. Rm X\nsb Ipsd amk-tø p X-\n- m-bn. ]n osv _lp.- tuhn Imhp-ß-e- timf-bn-te- p-h- p. At±lw ss\tdm-_n-bn kviqfq-]-wn-bn- m t]mbn. I-lm-bn-tebpw an -t_m-wn-bnse F m hosp-ifpw shs -cn- p-sim-sp-øn- p- v. (Xp-S-cpw...) dh. {_. tkhn-b amfn-tb P\\w : BZy-{hXw : \nxy-{hxw : acww : tzh-amxm {]hn-iy-bnse Aa-e-`-h AwK-amb dh.-{_-z tkhn-b amfn-tb- (86) hm -Iy-kl-P-amb Akp-J-߃aqew HtŒm-_ 20- mw XnbXn snm mgvn sshin v \v \ncym-x-\m-bn. Aa-e-tbm-S-\p-_- -ambn ÿm]n- n- p km z- \-Øn sh m-bn-cp- p A yw. Ign c -c-h j-tøm-f-ambn km z- \-Øn hn{i-an- p-i-bm-bn-cp- p. ih-kw-kvimcw HtŒm-_ 21 _p[- \mgvn Aº-g- msv B{i-a-tZ-hm-e-b-Øn sh v \S-Ø-s - p. Hcp ac-wsø ap n I p-sim- ppohn- m Hcp Pohn-XsØ ap n I p-sim- p acn mw. ac-wsø ap n I psim v sszhkm- n-[y-ønepw sszh-nn- -bnepw Pohn tkhn-b ktlm-z-c-s Pohn- Xhpw ac-whpw im -kp-µ-c-am-bn-cp- p. ac-w-zn-hkw cmhnse {]hn-iymt{i-jvt _lp. ]bkv Du -\- -\n \n pw tcmko-te-]\w kzoi-cn v im -ambn Dd-ßnbpw DW pw Ign-bsh sship-t cw \v I Ømhns ap n-te v bm{x-bm-bn P\p-hcn 6 mw XnbXn Aº-g- msv CS-hI amfn-tb- IpSpw- _-Øn ]tc-x-cmb Hutk v A w Zº-Xn-I-fpsS ai-\mbn P\n- p. Aº-g- msv ] n kviqfn {]my-an-i-hn-zym-`ymkw ]q Øo-I-cn p. ax- ]-cn-h Ø-\-Øn-\p- -h v thz-]mtw ]d- p-sim-sp- m ]nxm-hns\ klm-bn- n-cp tkhn-b 20- mw hb- n k`m tkh-\-øn\v k - - \mbn ]cn-io-e-\-øn-\mbv Aº-g- msv FØnt p. 57 h jw \o k\ym-k-po-hn-xw im -kp-µ-c-ambv Pohn- p. kuay-`m-j-w-øn\v DS-abmbn-cp tkhn-b ktlm-z-c Xs G ]n- n-cp DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ hfsc D m-l-tømspw Xo vw-x-tbmspw kvt\l-tømspw IqSn \n ln- p. a p- -hsc ip{iq-jn- p- Xv sszh-ip-{iq-j- mbv Gs -SpØ tkhnb ktlm-z-c- Iq\-Ωm-hv, F Øp-cp-Øv, hc- -c- n n, Ccn-ßm-e- ps F o B{i-a-ß-fnepw Irjn, ` -Ww, ] n F n-h-bpss \S-Øn- p- m-c\mbpw t{]m p-tc- -dmbpw tkh-\-a-\p-jvtn- p. {]ntbm P\-dmƒ luknepw {]hniym `h-\-ønepw kvt\l-tk-h\w \n -ln- m tkhnb ktlm-z-c-\m-bn- p- v Ime-L- -Øn kmk anj-\nepw {]h Øn- m I Ω-\n-c-X-\mb tkhn-b ktlm-z-c Xøm-dm-bn apx Aae si n Sp- p- n-xn\pw tcmko-]-cn-n-c-w-øn Xs -Xmb hy n-ap{z ]Xn- n- p- -Xn\pw {_Z tkhn-b-dn\p km[n- n- p- v. ap kmk cq]-xm- y- _lp. ]mã \oe- m-hn ]nxmhv tkhn-b ktlm-z-cs kwkvim-c-ip-{iq-jbv p t\xrxzw \ In. tkhnb ktlm-z-cs kl-{]-h Ø-I-\m-bn-cp s{]mhn jymƒ _lp. ]bkv Du -\- BZy w kwkvim-c-ip-{iq-j-ifn ] p-tn p. _lp.-sk-_m-ãy Aºq- -\- A\p-kva-c-W-k-tµiw \ In. _lp. tkhn-b ktlm-z-c {]m -\m-cq]n, tkh-\-x- -]-cx thz-{]-nm-c-x ]-c-x, k t m-]cn ` n-xo- vwx F nh \nd Hcp I Ω-tbm-Kn-bm-bn-cp- p. At±-l-Øns ]mh-\m-flm-hn\pth n k`m-\nb-a-a-\p-k-cn- p Xncp-I Ω߃ \S-Øp-a-t m. {]m -\-tbmss ^m.-t]mƒ B m n kp o-cn-b Aa-e-`-h 2009 \hw-_ \hw-_ 36

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw sszhcmpyw 1 February 2014 sszh-cmpyw OFFICIAL ORGAN OF THE EPARCHY OF KOTHAMANGALAM Vol. LIII No. 2 February 2014 temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information