ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS"

Transcription

1 ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church ^m. Ão^ h Kokv bph-p\ {]ÿm\w P\-d sk{i- dn ]cn-ÿnxn IΩo-j Bcw`w Ipdn p ae- c k`-bpss kmº-øni h jsø kmaqly-t a ] -Xn-Iƒ m-bpw, k`-bpss s]mxp {]h Ø-\- ߃ mbpw 290 timsn-bpss _P v amt\-pnwkv IΩ n ]mkmtim bw: Hm Ø-tUmIvkv bph- P\ {]ÿm-\-øns ]pxnb ti{µ P\-d sk{i- -dn-bmbn snß- q IpS-»-\mSv sxt - SØv Ing-t -Xn ^m. Ão^ h Ko-kns\ ]cnip ImtXm-en m _mhm \nb-an- p. bph-p\ {]ÿm\ ti{µ IΩ n AwK-ambpw, bph- P\w amkn-i-bpss amt\-pnwkv FUn- -dmbpw, snß- q `{Zmk\ hnzym-tpymxn Ub-d-IvSdmbpw {]h Øn p hcn-i-bmbn-cp- p. kxojv ]Sn- m-td- -csb amt\-pnwkv IΩ- n-bn-te v t\man-t\ v snbvxp ap k`m {SÃn ]n.-kn. G{_lmw ]Sn- m-td- -c-bpss ]p{x-\mb kxojv ]Sn- m-d- -csb k`m amt\-pnwkv IΩ- n-bn-te v ]cn-ip ImtXmen m _mhm Xncp-ta\n \ma- \n t±iw snbvxp. ae- c h Kokv h[w t]pv 9 lcn-x-k-`-bv mbv ]cn-ÿnxn kvs]jy t]pv 7, 8 _P v t]pv 5 k`m {]m[m-\y-ap hm Ø-Ifpw Nn{X-ßfpw Ab- p-x-cni tim bw: Hm Ø-tUmIvkv k`bpss ]cn-ÿnxn IΩo-j\v temi ]cn-ÿnxn Zn\-Øn ]cn-ip ImtXm-e m _mhm Bcw`w Ipdn- p. tim bw _tk-en-bkv timf-pn \S ae- c k`bv v 4 ]pxnb `{Zm-k-\-߃ sim n:ae- c h Kok h[-t knse 1 mw {]Xn ^m. h Kokv sxt - -cbv v FXnsc Pmay-an- m-hm-d v ]pd-s -Sp-hn- n-cp kml-n-cy-øn t]mepw ap Iq Pmaym-t]- sb FXn msx {]Xn v A\p-Iq-e-amb \ne-]msv FSpØ kn. _n. sf \S-]-SnhmI-Øm\w: HutK am Znh- ym-kn-tbmkv k`bv pw kaql-øn\pw snbvx tkh-\-߃ hfsc hep-xm-sw v {]Xn- ] t\xmhv DΩ Nm n A`n-{]m-b-s - p. HutK am Znh- ym-kn-tbmkns 3 mw ]cn-ÿnxn IΩo-j\v XpS w Ipdn- p-sim v ]cn-ip _mhm-xn-cp-ta\n alm-kwn hr ssx \S- p. NS-ßn alm-kwn ac-øns ssx \ p-sim v ]cn-ip _mhm DZvLm-S\w snbvx-xv. Ipcym-t mkv am oωnkv sa{xm-t m-eoøm B y- X hln- p. tum. tpmk^v am k-\-߃. k`-bpss hni-k-\-øn \n Æm-bIamb Xocp-am-\-am- Wn-Xv. CS-h-I-I-fpsS ]cn-]m-e- \-Ønepw hf bv pw CXv IqSp-X klm-b-i-am-ipw. CSh-I-I-fnse Bflob {]ÿm-\- ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS km[n- pw. tzh-temiw: ae- c k`bv v 4 `{Zm-k-\-߃ IqSn cq]o-i-cn- p-hm k`m amt\-pnwkv IΩ n tbmkw Xocp-am-\n- p. Pq amkw 10- mw XobXn ]gb-sk-an-\m-cn-bn IqSnb amt\- PnwKv IΩ- n-bnemwv Xocpam\w. \ne-bv, ASq - -I-S- º-\m-Sv, sim m-c- -c- -]p-\-eq, {_ -hm F n-h-bmwv 4 `{Zm- Znh- ym-kn-tbmkv, ^m. tum. si. Fw. tpm v, tum. tpm v tpmk-^v, tum. amxyp timin, s{]m^. ]n. kn. Gen-bmkv F n-h {]kw-kn- p. k`-bn BIam\w \S-Øp ]cn-ÿnxn kwc W {]h Ø-\-ßsf GtIm-]n- n- p- -Xn\pw am \n t±iw \evip- -Xn- \p-am-bp- -XmWv ]cn-ÿnxn IΩo-j. k`bv v 290 timsn-bpss _P v n. k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk^mwv _P v Ah-X-cn- n- -Xv. kmaqly D a-\-øn-\pw, Ahn-I-knX ] n- I-fpsS hf -bv p-ambn {]txyiw XpI am n h n- p- v. ae- c h Kok h[w: B Iu kn {]Xn-tj-[n p bn DXvI-WvTbpw {]Xn-tj- [hpw tcj-s -Sp-Øp- -Xmbn B Iu kn I ho- \ ^m. aømbn CS-b-\m timsd- n-kvt m m {]kvxm-hn- p. Cu sime-]m-xiw kw_- n KqUm-tem-N\ shfn- Øv sim ph-cm\pw apgp-h {]Xn- I-sfbpw shfn- Øv sim p-hcm\pw At\z-jWw hym]-i-am- - W-sa v B Iu kn Bh-iy-s - p. _nj- ns sk{i- -dn-bpw, Ac-a\ amt\-p-cp-am-bncp sxt - c A \v X\nsb hms-i-sim-e-bm-fn-isf kwl-sn- n v C{Xbpw \njvtq-c-amb IrXyw snøn- m Ignbpwsa v txm p- n-s pw CXns ]n n i -cmb Bfp-Iƒ {]h Øn- n- p- m-imsa pw sim -s Sn. Fw. h Ko-kns `mcy kmdmω h Kokv am[ya {]h Ø-ItcmSv ]d- p. HutK Xncp-ta\n A ln- p- -hsc klm-bn- p- -Xn {i m-ep-hm-bn-cp p: DΩ Nm n Hm Ω s]cp- mfnt\m-s-\p-_- n v \S ktω-f\w DZvLm- S\w snbvxv kwkm-cn- p-i-bmbn-cp p At±-lw. h n- m v Zb-dm-b v F m-am-bn-cp p HutK Xncp-ta\n. ]mh-s Ip n-iƒ v ]T-t\m-]-I-cWw \evip-hm\pw, Zcn-{Zsc D -cn- p-hm\pw {]txyi D mlw Xncp-ta-\n- p- m-bn-cp- p. \nbp ImtXm-en m _mhm A y- X hln- p. \hm-`n-jn sa{xm-t m-eo- Øm-am v kzoi-c-w-hpw, ]mh-s Ip n-iƒ v ]T-t\m- ]-I-cW hnx-c-whpw \S- p. Pq 7 mw XobXn ]. ImtXmen m _mhm-bpss apjy Im Ωn- I-Xz-Øn hn. Ip m-\bpw A n- p. {]Z- n-whpw t\ hn-fºpw \S- p.

2 2 ae- ck`m-]-{xni G{]n Pq 16þ a\-\-am-[pcyw ae- ck`m]{xni FUn-t m-dn-b ]dp-zo-ksb hos -Sp- p-hm A v ]Xn-hp-t]mse ]cn-ÿnxn Zn\-ambn BNcn p. F m apsº- -sø- m-fp-a-[niw DXv -WvT-I-tfmsS-bmWv temiw ]cn-ÿnxn Zn\-am-N-cn- Xv. Hcp A\pjvTm\w F -Xn-\- pdw Cu Zn\m-N-c-W-Øn\p {]m[m-\yap v F p Iptd-t s - nepw t_m y-am-ip- p- v. ]mcnÿn-xni {]iv\-ß-sf- p-dn v GXm-\p-am-fp-Iƒ \S-Øn-t mcp apd-hn-fn-iƒ A -ap- -Xm-sW p Xncn- -dn-bp-hm temi-øn [mcmfw t] p Ign-bp- p- v. ]cn-ÿn-xnhm-zn-iƒ \evinb ap -dn-bn- p-iƒ `mh-\m-kr-jvsn-iƒ am{x-am-bn-cp- n F Xncn- -dn-hn-emwp temiw. hfsc AI-se-bm-bn-cn- p-sa p Icp-Xnb BtKm-f-Xm-]\w t]mepw Hcp bmym y-am-bn- -gn- p. sabv 22 ssph-ssh-hn- y-zn-\-am-bn-cp- p ssphssh-hn[y h j-ambn BN-cn- p-i-bm-wv. `qap-jsø kky-pohn h K-ß-fn Hcp `mkw am{xta a\p-jys ]T- \-Øn\pw tcj-s -Sp-Ø-en\pw hnt[-b-am-bn- p- p. AXn Øs \s mcp `mkw AXn-th-K-Øn Xntcm-`-hn- p-sim- n-cn- p- -Xmbn \mw a\- n-em- p- p. ]e Pohn-h - ßfpw kky-ßfpw F -t - p-ambn C m-xm-bn- -gn- p. apºp kw`-hn- n-cp- -Xns 40,000 Cc n thk-x-bn-emwv Ct mƒ hwi-\m-i-{]-{inb \S- p- -sx p imkv{x- - m ]d-bp- p. kao-]-im-eøp hym]-ihpw i -hp-amb coxn-bn hnik-\-{]-{inb hf {]m]n- -t m-gmwv `qan-bnse ssphk-º-øp-i-fpss hn\m-i-øn\p thkx IqSn-b-Xv. ASpØ 20 h j-øn-\p- n kky-k-º-øns A n-sem-cp-`mkw \jvs-am-ip-sa imkv{x-im-c- m ap -dn-bn p \evip- p. kky-p- p-pm-e-ß-fnse 100 C\w hoxw Hmtcm Znh-khpw C m-xm-bn-s m- n-cn- p p F p ]d-bp-tºmƒ kw`-hn- p \jvs-øns thkx F{X Bi- m-p-\-i-am-sw p hy -am-w-t m. `qan D mb Imew apx \ne-\n- p-t]m AkwJyw kky-ßfpw P p- fpw C m-xm-b-xns apjy Imc-W- m-c a\p-jy F Htc Hcp Pohn-bmWv F Xv a\pjy-hw-i-øn\v H pw A`n-am-\-I-c-a-. imkv{x-km-t -XnI hnzy-ifpss hf sb XpS v hyh-kmb kwkvimcw i n-s -Sp-Ibpw `qan-bpss taep a\p-jy-cpss ssitb- -ßfpw CS-s]-S-ep-Ifpw h n- p-ibpw snbvx-txm-ssbmwv hwi-\m-i-`o-jwn Poh-Pm-e-߃ p- m-bxv BtKmf-Xm-]\w F B] -c-amb Ah-ÿbpw a\p-jys krjvsn-bm-wv. {]Ir-Xn-h-kvXp- -fpss Aan-tXm-]-tbm-Kw, cmk-]-zm -ß-fpsS hºn D]-tbm-Kw, AssP-h-am-en- \y-ß-fpss D m-z-\w, hnhn-[-xcw hmx-i-ß-fpss \njv]m-z\w F n-ß-s\-bp {]h Ø-\-߃ hym]-i-amb-txmss kq va-po-hn-iƒ XpSßn \nc-h[n Poh-Pm-e-߃ A]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-bn. kq vam-wp- ƒ XpSßn `qan-bn-ep Hmtcm Pohn-h K- Øn\pw {]Ir-Xn-bpsS k p-en-xm-h-ÿ-bnepw \ne-\nev]nepw AXn-t -Xmb ] p hln- p-hm-\p- v. Hmtcm- ns bpw \ne-\nev]v a p-]-e-xn-t bpw Bh-iy-am-Wv. `qanbpss ta k m-[n-im-c-ap-s p Icp-Xp a\p-jys \ne-\n-ev]n\pw CXc kky-p- p-pm-e-߃ \ne-\n-ev p- - Xm-h-iy-a-t{X. ssph-ssh-hn-[y-k-º- -X-bn temiøv D -X-ÿm-\- ap cmpy-amwp `mc-xw. lnam-eb km\p-{]-tz-i-ßfpw ] n-a-l ] -X-{]-tZ-i-ßfpw temi-ønse AXn-hn-injvS-amb ssph-ssh-hn-[y-{]-tz-i-ambn Icp-X-s -Sp- p. sszh-øns kz w \msv F hnti-jww tic-f-øn\v G hpw A\p-tbm-Py-am-Ip- Xv ssph-ssh-hn-[y-k-ºøp IW- n-se-sp- p-tºm-gm-wv. {]i-kvx-k-ky-im-kv{x- tum. Fw.-F-kv. kzman-\m-y lnam-eb {]tz-ihpw kly- ] -X-\n-c-Ifpw temi-øns ]dp-zo-k-bm-sw pw B ]dp-zo-kbpw \ap p \jvs-s -Sp-I-bm-sW pw ]d-bp-i-bp- m-bn. Cu ]dp-zok \jvs-s -SmsX kq n- p-hm-\p _m yx \ap-t -h pw D -Xm-Wv. Hm Ø-tUmIvkv k` cq]o-i-cn ]cn-ÿnxn IΩo-j\pw CubnsS DZvLm-S\w snbvx lcnx k`bpw `qan-bnse ]dp-zok-bpss hos -Sp- n\p klm-b-i-am-i-s. tum. tpm Pv tpmk^v Imh amem-j-amsc! IÆ-S-bv -cp-tx...! F n-ßs\ \oßp B {Z-amb Hcp Km\w s]mxpth tum. bmt m_v am sftd-\n-bkv ]cn-nn-x-am-wv. Cfw-ss]-X-emb DÆn-tb-ip-hns\ \nc- cw ImØp-sIm- n-cn- -Wta F v sszh-zq-x- m-tcm-sp Hc - \-bm-w-xv. Xo Øpw am\p-jn-iamb Hcp k -ev]w...! hml-\-tam-sn- p- -bmƒ, Hcp A -\n-anjw ab-ßn-t mbm D m-im-hp `hn-jy-øp- I-sf- - n-b-dn-bm Zqsc-sbßpw t]mti- -Xn-. Cu sim p-tic-f-ønse hoxn Ipd- -Xpw, CSn- p-s]m-fn- Xpw A]- ISw ]Xn-bn-cn- p- -Xp-amb s]mxp-\n-c-øp-iƒ Xs km n. ss{uh Aev]w ]qkm- bn- p-s - n IY ]dbm-\p-an-. \nc-øp-i-fn-ep- m- A]-ISw hcp- Øpw. AØcw \nb-{ -W-߃ kz`m-th\ Ip v CjvS-s -Sp-I-bp-an-. AΩ-sbm p IÆp-Nn-Ωn-bm? AY-hm, AΩ-bpsS kvt\l-]- cn-[n-bn \n v Aev]-t\-ctØ p Ip p ]pd-ømbm? A\- -c-^ew an hmdpw A]-ISw Xs -bm-bn-cn- pw. kz w a -fpss Imcy- Øn c m-i Øm- fpw amxm-]n-xm- fpw a pw IÆp- Nn- ΩmsX Ccp- n-s - n AhcpsS hf, C sø kml- N-cy-ß-fn Fßs\sb n-ep-ambn-cn- pw. IÆp-Nn-Ωm-sX-bn-cpa-. a\p-jy-s\bpw a p Poh-Pme-I-ß-sfbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv, tpmen-snbvxp Pohn- p- -Xn-\m-Wv. krjvsn-iy ]d- p-x-cp ]c-am -ß-fn-sem- m-wn-xv. Ae-kX sim p IqSnbm-Wt m hogvn-bp- m-b-xpw. Ah-\-hs Pohn-X-Øn, A\p-\n-anjw ]cn-c- n p \ne- \n tø kz`m-h-am-wn-xv. euin-i-hym-]m-c-ß-fn G s - n-cn- p- -h v Pm{KXbpsS A w \ m-b-dnbmw Cu cwkøv Cu temi-øns a ƒ cmpy-øns a -sf- mƒ _p n-bp- -h-cm-bn- m- W-s -Sp- p. F m ]cn-xm-]- I-c-amb kwk-xn, euini cwk- H p IÆp-Nn-Ωn-bm Ip an A]-I-S-߃ pw Imc-Ww, Bcp-sS-sb- nepw Icp-X-en- m-bva-bm-bn-cn- pw. Aßs\ F{X-sb{X Pohn-Xß-fmWv s]mxp-\n-c-øp-i-fn s]men-bp- -Xv! CXnepw IjvSamWv ssi qen hmßn-bn- v, IÆp- Nn-Ωp- -Xv. Imcy- -a-xbn- mø b{ -ßfpw si n-s߃t]m-epw, ImtW- -h-sc, ImtW- -Xp-t]mse I m HutZym-Kn-I-am-bn-Øs Imcy- -a-x-bp-ssbpw _e-øns bpw k n-^n- - p- -Xm-Ipw. AXn-\nsS si n-s-߃ XI p-ho-gpw, ]me-߃ XIcpw, b{ -߃ \ne-bv pw. A\- -c-\-s-]-sn-itfm? Hcp \jvs-]-cn-lm-c-{]-jym-]-\w, thz- {]-I-S-\w, PpUo-jy At\z-j- Ww... AtXmsS F mw Ign- p. ASpØ AXym-lnXw hsc F mw im w! Npcp-ßnb ] w tic-f- Øn Ac-tß-dp A]-I-S߃ ]d-bp XpS -Y-bm-Wn- Xv. H p IÆp-Nn-Ωn-bm? AΩ-bpsS ]cn-c- -bn ab-ßp Hcp Ip v, Xo Øpw \n -lm-bm-h-ÿbn Xm kpc- n-x-\m-sw- m-bn-cn pw Ip ns [mc- W. AXp-sIm- p-x-s, Ip ns k -N-e-\-ßfpw A\p-h-Z-\o-b-a-. Nne-sX mw ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm amxyqkv ZznXo-b ImtXm-en m _mhm ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm ZnZn-samkv {]Y-a ImtXm-en m _mh tum. bm q_v am sftd-\n-bkv sa{xm-t m-eoøm tum. tpm Pv tpmk^v tum. tpmkv ]md- -S-hn {io. amxyp sndn-bm s{]m^. ]n.-kn. Gen-bmkv {io. G.-sI. txmakv {io. kn.-kn. sndn-bm Ae-k-am-bn-cn- m B pw Ah-Im-i-an ; km y-hp-a-. a\p-jys\bpw a p Poh-Pm-e-Iß-sfbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv, tpmen-snbvxp Pohn- p- -Xn-\m-Wv. krjvsn-iy ]d- p-xcp ]c-am -ß-fn-sem- m-wn-xv. Ae-kX sim p IqSn-bm-Wt m hogvn-bp- m-b-xpw. m Xs Imcy-߃ Ah- Xm-f-Øn-em-bn, ]nsn-hn- p-t]m- Ip kml-n-cy-ß-fmwv Np p- ]m-sp-ap- -Xv. At mƒ Icp-Xen- m-sx-bp-am-bmtem? C -d- Xv hy n-iƒ pw, kwl-s-\- Iƒ pw ÿm]-\-߃ psa mw H p-t]m-se-_m-[-i-am- Wv. DW pw {]m n pw sim n-cn- -W-sa- pw, Pm{K-Xbm-bn-cn- -W-sa pw temic - I Xs ap -dn-bn p \ Inbn-cn- p- p. bp-am-\ hcptºmƒ, Icp-X-en- msx txm n-b-xp-t]mse hym]-cn- p Zmk- m-cpss ÿm\w ]pdsø A -Im-c-Øn-em-bn-cn- pw. Ae-k-am-bn-cn- m B pw Ah-Im-i-an ; km y-hp- ^m.s{]m^. C.-Fw. ^nen v ^m. bqlm-t\m tpm ^m. tpm i -c-øn ^m.tum. si.-fw. tpm Pv, ^m. tum. tpm kv G{_lmw tim\m v, ^m.tum. km_p Ipdn-bm-t m-kv, {io. Fw.-Pn. tpm Pv apøq v, tum. Ae-Ivkm- Imc-bv, {io. tpm Pv h Kokv \yqu ln, tum. si. cmpp ^nen- v, s{]m^. tpmkv hn. timin, ^m. _npp B {Uq-kv, {io. sndn-bm h Ko-kv, {io. X - sim -ae ß-fn a\p-jy {]Z in- n- p Pm{K-Xbpw DW pw BfloI ]pwy-]-cn-io-e-\-]- c-amb cwk-ß-fn an -hcpw Im m-dn- F -Xp-X-s, BflnI-am-bmepw euin-i-ambmepw IÆp-Nn-Ωn-bm A]-I- S-ap- m-ipw. Bsc hngptß p F -t\z-jn v Np n- d-ßp-i-bmwv sshcn-bmb kmøm-. BflnI-cw-K-ß-fnepw, kwkvir-x-s]-cp-am- -ßfnepw IÆp-Nn-Ωp- -hsc Ah\v _lp-xm-ev]-cy-am-wv. Aßs\ NnΩp IÆp-Isf Ipsd- -gn-bp-tºmƒ AS- p-hbv m Ah t{]cn- n- pw. Pm{K-X-tbm-sS-bn-cn- p- - Xns IqsS- n-d- mwv thoughtfulnes F Nn m-io-ew. tbip-{in-kvxp-hn\v CXv th pthm-f-ap- m-bn-cp- p. CXp \nc- c `mh-am-bm IÆp-Nn-Ω Ipd v C m-xm-bn-øo-cpw. AØ-c- m Np pw \S- p kwk-xn-iƒ Adn-bp-Ibpw Bh-iym-\p-k-cWw {]Xn-I-cn- p-ibpw snøpw. ChnsS Pm{K- Xbv v CS-thf bn. AYhm D m-bm Imcy-ß-fpsS Xmfw sx pw. G hpw sa -amb ZrjvSm- amwv \ΩpsS ico-cw. ico-c-hym- ]m-c-ßsf \nb-{ n- p akvxn-jv -Ønse G hpw sndnb Awi-sa- nepw H p Xmfw-sX- n-bm icoc Ne-\-ßfn XI-cm-dp- m-ipi Xs ^ew. Hc-Wp-t]mepw ]Wn-ap-S- n-bm ^ew hfsc hep-xmbn-cn- pw. \sω Im p sszhw IÆn-a-bv msx \sω ]cn-c- n- p- p. Ahn-SpsØ Imcp Wyw Hcp \nanjw \sω shsn- m \mw C m-sx-bm-ipw. Cu {]Ir-Xn-bnse {]Xn-`mk ߃ pw Xmf-`wKw hcp-tºmƒ a\p-jy-po-hn-x-sø-bmwv AXv G -hp-amzyw _m[n- p- -Xv. AXn\p Gsd t{ijvthpw al-\ob-hp-amb Pohn-X-sØ- n \mw F{X PmK-cq-I-cm-bn-cn- -Ww.

3 3 AI-s m-cpƒ t]mƒ aw-en \m n Hcp Ieym-W-Øn\p sn -t mƒ Fs Iq p-im-c k -S-tØmsS ]d p: \ΩpsS A Ieym-W- Øn\p hc-øn-s v Adn-bn- n- p- v. s]æns\ doøn si n- p- Xp sim v hcm H -Øns v A ]d- -Xn Imcy-aps v Rm\pw ]d- p. \ΩpsS ] n-bnse HcwKw C\n doøv ] n-bn AwK-am-bm Ieym-W- Øn\p A -s\- n\v hc-ww. C{Xbpw Imew doøv ] nbpss apºnse hgn-bn-eqss k cn- n pw Atßm v H p t\m m- Ø-h-cmWv s]æns\ si n- m Ct mƒ B ] n-bn-se-øn-bn-cn- p- -Xv. Rm\pw AhnsS BZyw t]mip-i-bm-wv. Iq p-im-c-\m-sw- nepw k t m v snøm-øn-\m ]cn-`hw {]I-Sn- n- p-sim v Ah Cßs\ Xncn- -Sn- p. doønse s]æns\ \ΩpsS Hcp sndp- si p- -Xn \n\ v FXn n- -t m. At mƒ, \ap p em`-ap-s - n s]æv Fhn-sS-\n pw BImw, At? IeymWw hcp-tºmƒ F m k`-bp-ssbpw \ne-]msv Cß-s\- bm-wv. Ctßm v hcp- -Xns\ kzmkxw snøpw. Atßm v t]mip- -Xns\ ]n m-ßp-i-bn-. F m-bmepw Ieym-W-Øns Imcy-Øn A \pw ] n pw sa{xm- \pw H pw snøm Ignbn-. hnizm-k-øns Imcy-Øn Dd- n-s - n sndp- IqSn hnizmkw hf Øm Ieym-W- -tºmfw! Nne-t mƒ Atßm v t]msb- ncn- pw. Fhn-sS-sb- nepw Hcp I d In n-bm axn-bt m! Rm\n-ßs\ Fgp-Xp-tºmƒ, s]æn-s\bpw sndp- -s\bpw GXp k`-bnepw si n- m-se m Ipg- -sa p tnmzn p s\ n Npfn- p- -h D m-ipw. icn-bm-wv, \ΩpsS s]æn\v \s mcp IeymWw h m doøn am{xa am tøm-ωm-bntem kn.-f-kv.- sf.-bn-tem, kotdm- -a-e-_m-dntem sa{xm- m v `mc-xob \ma-߃ \evipi G{_lmw h Kokv h e -ap- -ØpØd GI-tZiw 1 mw \q m- p-ap-x 1800 h j-ß-tfmfw A -Zn-bm-t m- mcpw am tømωm sa{xm- mcpw `mc-xob ]mc-º-cy-ønepw kwkvim-c-ønepw Iogvhg- -ßfnepw A[n-jvTn-X-amb t]cp-ifpw ÿm\-am-\-ß-fp-amwv \ne- \n Øn-bn-cp- -Xv. ]uckvxy k`m ]mc-º-cy-ønepw Bflo-b- X-bn-ep \ma-߃ \ΩpsS ]nxm- - m kzoi-cn- p-xp-s-ßnsb- nepw `mc-xob kwkvim-csøbpw ]mc-º-cy-søbpw ]mss X n- -f- n-cp- n-. CXv Fgp-Xp-hm-\p ImcWw \ΩpsS k`-bnse 95% Bfp- Iƒ pw Xncp-ta-\n-am-cpsS kndnb ]mc-º-cy-øn-ep t]cp-iƒ icn-bmw-hæw D -cn- p- -Xnt\m Hm Ω-bn hbv p- -Xnt\m km[n- p- n- -sb- p- Xv Hcp \ kxy-am-wv. F m kpdnbm\n ]mc-º-cy-øn-ep Xncp-ta- \n-am-cpss t]cn-t\m-ssm w IpSpw- _-t]cp IqSn tn Øv hnfn- s -Sp-I-bm-sW- n k`mw-k߃s - k`-bpss ]pd-øp- -h p IqSn A\m-bm-tk\ \ΩpsS ]nxm- - msc Xncn- -dnbm km[n- pw. H n-e-[niw Htc t]cn-ep Xncp-ta-\n-am \ΩpsS k`-bn-se-bpw, am tøm- Ωm, ae- c doøv XpS-ßnb ktlm-zco k`-i-fnse sa{xm- mcpss t]cp-iƒ IqSn BIp-tºmƒ Hcp Xc-Ønepw Xncp-ta-\n-amsc P\-߃ v Xncn- -dn-bm km[n- p- n-. CXc ss{ikvxh k`mhn-`m-k-߃ pw CXc axkvx pw lrzy-ÿ-am-wv. Bb-Xn-\m ]pxnb sa{xm- m vt]cp-iƒ \evip-tºmƒ IpSpw-_-\maw IqSn tn Øv Adnb-s -Sm A\p-h-[n- p-i. CXv ]pxnb Hcp Bi-b-a \ΩpsS ]nxm- - m XpS p t]m al- Ømb Hcp ]mc-º-cy-øns hos -Sp- p-am-{x-am-wv. CXv Ime- L- -Øns Bh-iy-am-Wv. Xncpta-\n-am am{x-a sshzo-icpw Ah-cpsS t]cn-t\m-ssm w IpSpw- _-t]cv tn Øv Adn-b-s -Sm CS-bm-IWw AXn-\p \S-]-Sn- Iƒ D m-h-ww. si n- m F m-swmcp Ipg w?k`-tb-xm-bmepw axw H p-x-s -bt / k` hf-cp- Xp Ieym-W-Øneq-sS-bm-sW p Rm hnizm-kn- p- n-. F m \ΩpsS k`bnse Hcw-K-Øn\p \ΩpsS k`bn \n p-xs Pohn-X-]- mfnsb Is -Øm Ign- m AXmWv A`n-Im-ay-sa p Rm hniz-kn- p- p. F m C -sehsc \ΩpsS ] n-bnse Bcm- [-\-bn ]s -Sp-Øn-cp Hcmƒ \msf apx as m-cp k`-bnse Bcm-[-\-bn ]s -Sp- m XpSßn-bm Bcpw sx p ]d-bp-ibn-. F m k`-bnepw Ieym-W߃ hgn ]pxnb AwK-߃ D m-im-dp- v. AsXmcp tamis Imcy-ambn C{Xbpw Imew Bcpw I n- p-an-. F m Rm\n-{Xbpw Fgp-Xn-bXp Fs Iq p-im-cs k Sw I n- m-wv. Fs Iq p-im-c\pw IpSpw- _hpw Ipsd- m-e-ambn Kƒ^n-em- Wv. th {X kzøp- v. F m ai-fpss Ieym-W-k-abw Bbt mƒ Hm Ø-tUmIvkv k`-bn \n v Hcp sndp- s\ Xnc- n-bn v In n-bn-. s]æv \ ]Tn-Ø- mcn-bm-wv. Ahƒ p hc-\mbn Hcp tumivssd In -W-sa v Fs Iq p-im-c B{K-ln- p. aiƒ pth n Btem-N\ XpS-ßn-bn v \me p h j-am-bn. Iq p-im-c Fs - mƒ aqcm- n -bm-bn-cp- p. aiƒ p hc-\mbn tumivs thww, AXv Hm Ø- PohnX ] m-fnsb Xnc-s -Sp- m-\p thzn-ifpw kwhn-[m-\- ßfpw k` Hcp- -Ww. k`-bpss ]cn-ip kn\uv AXn-\mbn Hcp IΩo-j D m- - W-sa- mwv Fs At]-. tumivkpim-c Xs Bbn-cn- bpw thww. Ahs Cu B{Klw Ft mspw ]d- -Xm- Wv. CS-h-I-bnse A -t\mspw ]d- p. sa{xm- -t\mspw ]d- p. ] n- m-cy-߃ p asn-iq-smsx kw`m-h\ \ Ip Fs Iq p- Im-c\p ] nbpw ] - m-c\pw hnnm-cn- n v Hcp tumivs sndp- s\ H n- p-sim-sp- m Ign- n! HSp-hn Iq p-im-c ]{X- Øn Hcp ]ckyw simsp-øp. {]IrXn kwc- -W-Øn th Xn-cn-hp-Iƒ IqSmsX ]cn-{i-an- pi: N C C I doønse Hcp tumivs ]øs\ DSs\ In p-ibpw snbvxp. B Ieym-W-Øn-\mWv Rm t]mb- Xv. aisf doøn si n- -Xn-\m ] n- m pw A \pw Fs Iq p-im-c-t\msv \oc-khpw D m-bn. hey Hm Ø-tUm-Ivkp-Im-c. aisf si n- Xp doønem F v Ahs\ Ip -s -SpØn kwkm-cn- p-ibpw snbvxp. Cu Ieym-W- m-cy-øn c n-søpw sx pw icnbpw Ds - mwv Fs hn\o-x-amb A`n- {]mbw! Fs Iq p-im-c Hm ØtUmIvkv k`-bn \n p Xs Hcp sndp- s\ In m B{K-ln- p. F m sszh-ln-x-{]-imcw IeymWw \S- -t mƒ \ΩpsS A \pw ] n- m pw FXn m-bn. A \v henb \n _- -am-bn-cp-s - n Hcp sndp- s\ kwl-sn- n v Xcm høm-bn-cpt m? Fs Iq p-imc tnmzn- p- p. Rm AsX- - n-bmwv Btem- Nn- -Xv. ]s ms \ΩpsS Ip p-߃ p Hcp hnhm-l- _ w e`n- m henb {]bmk-an- m-bn-cp- p. Bfp-Iƒ XΩn henb ASp- -ap- m-bn-cp- p. IpSpw-_-߃ XΩn Adn-bp-ambn-cp- p. Ct mƒ Kƒ^nepw ]pdw cmpy-ß-fnepw D -h p \m n \n p Hcp IeymWw \S- Øm ]{X-ß-fn ]ckyw simsp- -Ww. As - n hnhm-l-_yq-tdm- Isf B{i-bn- -Ww. GsX- nepw HØp-In- n-bm, k`m-hy-xym-ksam pw IqSmsX IeymWw \S- Øpw. AXmWv C sø Ahÿ. k`-sbm pw B pw \n _- -ap Imcy-a. k`bv p \ΩpsS Ip p-ßsf- n Icp-X Ds - n Cu hnj-b-sø- n Btem-Nn- Wsa p Rm At]- n- p- p. k` Hcp hnhml Z mƒ Bbn amd-w-sa p Rm ]d-bptºmƒ Hcp Xam-i-bmbn X n- f-b-cp-xv. Hm Ø-tUmIvkv k` hftc- Xv IeymWw hgn h p-tncp s] Ip- n-iƒ hgn-b- hnizmkw hgn-bmwv k` hf-tc- -Xv. \ΩpsS Ip p-ßsf k`bpss hnizm-k-øn Xs hf Øp- -Xn\pw Ah v B hnizm-k-øn Pohn- p- -Xn\pw k` ap ssi FSp- -Ww. ]e Xc-Øn-ep sxmgnepw s{]m^j-w tbmky-x-ifpw D -h hnhm-l-øn-\mbn \ΩpsS k`bn ImØn-cn- p- p- v. AP-]me\w F\v\Xp IqZm-i-I-fpsS \n -lww am{x-a-s p Rm hniz-kn- p- p. hnizm-kn-i-fpss `uxn-i-amb Nne Imcy-ß-fn IqSn k` CS-s]-S \S-tØ- nbn-cn- p- p. hr -k-z-\-߃, A\m-Y-a-µn-c-߃, hnzym-`ymk ÿm]-\-߃ F nh \S-Øp- Xp t]mse Xs Hcp anj- \mbn k` k` Gs -SpØp {]h Øn-t Hcp cwk-amwv IeymW Itºm-fw. PohnX ] m-fnsb Xnc-s -Sp- m-\p thzn-ifpw kwhn-[m-\-ßfpw k` Hcp- -Ww. k`-bpss ]cn-ip kn\uv AXn-\mbn Hcp IΩo-j D m- -W-sa- mwv Fs At]-. k`-bpss amtcypv IΩo-j Hcp amtcypv _yqtdm-bpss tdmƒ IqSn Gs -SpØp \ΩpsS ]pxnb Xe-ap-dsb k`m hnizm-k-øn Pohn- p- -Xn\p Ah-kcw krjvsn- p Imew sshimsx kwpm-x-am- p-sa p Rm {]Xo- n- p- p. snß- q `{Zm-k\ sshzni kwkaw ]cn-ÿn-xn-sb kwc- n- p- - Xn\pw ]p\-cm-hn-jv -cn- p- - Xnepw XS- -ßsf AXn-Po-ho p sim v F m ax-ßfpw H n v {]h Øn- -W-sa v. \mj-w Iu kn Hm^v N kv Blzm\w snbvxp. ]cn-ÿnxn Zn\-tØm-S-\p-_- n v \ Inb ktµ-i-øn-emwv CXv ]d- -Xv. {]] w F GI IpSpw-_- Øn sszh-øns a -fmbn \n p sim v {]Ir-Xnsb ]cn-]men- -Ww. _tøcn: kp Øm _tøcn `{Zm-k-\-Øn Imcy-ºmSn sk v tpm v ] n-bn Pq 6 \v ]cn-ÿnxn t_m[-h-xv -cw ]cn- ]m-sn-iƒ \S- p. hnimcn ^m. tam kn tp _v aæn-tøm- snß- q : snß- q `{Zm-k\ sshzni kwkaw t_ty Aca\bn \S- p. NS-ßn sh v snß- q `{Zmk\ AwK-ß-fmb bm q_v am Gen-bmkv, tpzmjzm am \nt m-zn-tamkv F o \hm-`n-jn sa{xm-t meo-øm-amsc A\p-tam-Zn- p. ]utcm-lnxy cpx Pq_nen BtLm-jn- p `{Zm-k\ sk{i- dn ^m. amxyq h Kokns\ A\p-tam-Zn- p. Imcy-ºmSv ] n-bn ]cn-ÿnxn Zn\w Øn DZvLm-S\w snbvxp. Genbmkv Imhpwtamf-bn, tpmk^v ]pø ]p-c, txmakv shæn-x- In-Sn-bn, tpm v ]p ]md F n-h m p-iƒ v t\xrxzw \ In. _\ym-an\pw, ]fl{io Ipcy\pw, t]mƒ aøm-bn pw amt\-pnwkv IΩ- n-bpss A\p-tam-Z\w ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv t\snb _\ym-an-\pw, ]fl{io Ipcy tpm tafmw-]- d-ºn-en\pw, eb kv _v Kh W t]mƒ aøm-bn pw Hm Ø-tUmIvkv k`m amt\-pnwkv IΩ n A\p-tam-Z-\-߃ A n- p.

4 4 s]æpw kz Æhpw Hcp XpS hn-nmcw e- c k `m ]{XnI (2010 Pq 1 15)- -bn {io. t]mƒ aw-en Fgp-Xnb s]æpw kz Æhpw F tej\w Rm c v {]mhiyw hmbn- p. C{]-Im-c-ap tej-\- ß-fmWv ss{ikvxh {]kn- o-ic-w-øn D m-bn-cn-t - -Xv. ]{Xn-I-bpsS Npa-X-e- msc A\ptam-Zn- p- p. Cu tej-\-øn ]d-bp kz Æ-hpw, BUw-_-chp-ambn _ -s Ip -߃ Hcp k`-bn am{x-a, an -hmdpw F m k`-i-fnepw ImWp- -h-bm- Wv. Hm Ø-tUmIvkv k` C{]- Im-c-ap sx p-iƒ k`-bn hym]n- m-xn-cn- p-hm Bfln-Iamb DW hv k`-bn D m-ti- n-bn-cn- p- p. [mcmfw B`-c-W߃ [cn- p-h-cp aw-hm- n-bpss A[nI B`-c-W-߃ Ducn-hbv p-hm ]ptcm-ln-x m v \n t±-in- phm k`bv v km[n- p- -Xv, k` k` -bmbn amdptºm-gm-wv. sszh-cm-py-øns Ggv D]-a- I-fn, Ifbpw s\ pw Hcp-an v hf-cp hb-en-t\m-spw, \ Xpw NoØ-bp-amb ao \nd hetbmspw tbip-x-ºp-cm D]-an- p- p. HSp-hn If-Iƒ Xobn-en v NpSp-hm bp-am-\ Iev]n- p- p. Cu Zcn-{Z-tem-IØv s] Ip- p-ßsf hnhmlw snbvx-b- phm \nhr-øn-bn- mø amxm-]n- Xm- ƒ [mcm-f-ap- v. Hcp kz Æame t]mepw C msx IS-sa-SpØv hnhmlw \S-Øp IpSpw-_-߃ D -t mƒ ssibpw, IgpØpw \ndsb kz Æw [cn- pw, e - -W- n\v cq]-bpss h{pm-`-c-w߃ [cn- v, Nne-t mƒ s]m n \q sim v s\bvx a{ -tim- Snbpw DSpØv hcp [\-hm- mcpss a -tfmsv F v D]-tZ-i-amWv k`bv v \ Ip-hm-\p- Xv? BUw-_cw \nd- -Xmbn an hnhm-l-ßfpw ImW-s -Sp- p. C{]-Im-c-ap hnhm-l-߃ \S- Øp sa{xm- - mcpss Iq -Øn Cu tej\w Dƒs Sp- p. sszhta Cu ]m]w an- -Wta F {]m -\-tbm-sp-iq-ss-bmwv e`n- p ssiap-øn `qcn-`mkw hnhml klm-b-\n-[n-bn-tem, _me-`-h-\-߃t m simspøv ckoxv Ab-bv p- -Xv. amtcypv Akn-à v ^ n\v simsp- -Wsa v Adn-bm-hp- -Xp-sIm v hen-b-xp-i-iƒ ssiapøv In p- p-s - nepw amtcypv Akn-à v ^ v F t]cn ssiapøv Xcp- -h Npcp- -am-wv. [\-hm- m-cpss CS-bnepw a\- k-en-hp \ a\p-jy D v F p ImWn- p-hm H v c v kw`-h-߃ ChnsS Fgp-Xp- p. Hcp timtfpv {]^-k-dpss ais hnhmlw Ign- v, acp ai-fpss Igp-Øn-ep c -c-]-hs amebv v Xpey-ambn as mcp ame _Y\n Ac-a-\-bn Fs ASp- sim p-h v G n- p. B ame as mcp s] Ip- n-bpss hnhm-l-øn\v D]-I-cn- bpw snbvxp. t]cp-]-d v ]d-bmw, _lp timc h Kokv A s ais hnhmlw \S-Øn-b-Xn\v tum. Koh Kokv am HkvXm-Øn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm amtcypv Akn-à v ^ n\v Hcp e w cq]-bmwv A X -Xv. tim -b-øp Hcp hm -ey-a- I, `mcy-bpss B`-c-W-߃ hn XpI tim bw _me-`-hs Bh-iy-Øn-te- mbn Fs G n- Xv C -gn amk-ønem-wv. t]mƒ aw-ens tej-\- Øn hnkva-cn- -s H p-iqsn D v azy-]m-\w. C sø `qcn- ] hnhm-l-߃ pw a v NSßp-Iƒ pw Du w ]I-cp- Xv azy-am-wv. status symbol Bbpw, BUw-_-c-Øns apj- Hcp timtfpv {]^-k-dpss ais hnhmlw Ign- v, acp aifpss Igp-Øn-ep c -c-]- hs amebv v Xpey-ambn as mcp ame _Y\n Ac-a-\-bn Fs ASp- sim p-h v G n- p. B ame as mcp s] Ip- n-bpss hnhm-l- Øn\v D]-I-cn- bpw snbvxp. ap-{z-bp-ambn azy-]m\w C v amdn- -gn- n-cn- p- p. azy-]m\w ]m]-amwv F ]Tn- n- C v elq-i-cn- -s - n-cn- p- p. hensbmcp Zpc- -Øn-te- mwv kaqlw amdn-s m- n-cn- p- -Xv. `qcn-]- hpw, htc-wy-h Khpw snøp sx v \ -Xmbn hymjym-\n- -s -Sp Zpc-h-ÿ. am skdm^nw sa{xm-t m-eo-øm-bv pw, am bqen-tbmkv sa{xm-t m-eo-ømbv pw Ata-cn- -bn hc-th v Nn mtkm: sabv 28 \v Ata-cn- bn FØnb sa{xm-t m-eo-ømam-cmb F{_lmw am skdm^nw. Koh Kokv am bqentbmkv F o sa{xm-t m-eo-ømam v Dujvaf h th v \ In. IØn sagp-ip-xn-cn- Ifpw, Xme-s m-en-ifpw G n sk v {KotKm-dn-tbmkv ] n-bn hc-th- p. kuøv shãv Ata-cn- `{Zm-k-\-Øns H mw hm jniw BtLm-jn p Xºm: Xmºm sk v {KotKm-dntbmkv Hm Ø-tUmIvkv ] n-bn sh v kuøv shãv Ata-cn- `{Zm-k-\-ß-fpsS H mw hm jniw 2010 Pq 6 mw XobXn BtLm-jn- p. ^m. tpm v ]utemkv A[y- X hln tbmk-øn `{Zm-k\ sa{xm-t m-eoøm Ae- {InkvXob km y-øns {]m[m\yw hnfn-t mxn FUn _tdm 2010 FUn _tdm tim ^-d kns 100 mw hm jniw FIyp-sa-\n- t\xm- - m-cpss km n- y-øn kap-nn-x-ambn BN-cn- p. \n߃ Fs km n-iƒ BIp-hn F tbip-{in-kvxp-hns \ntbm- K-samgn ]I v simspøp sim mwv kam-]n- -Xv. B v hntziw Ivkn-tbmkv am butk-_n-tbmkv apjy {]`m-jww \SØn. ^m. tum. tp _v amxyp {]txyi {]m \ \S-Øn. _nj tpm sk map kam-]\ Bcm-[\ \S-Øn. temi-ønse hnhn[ k`-ifnse t\xm- - m ktω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. Hcn- Hcp hnhm-l-øn\v s] Ip- nsb {]m n v bm{xb-bv p-hm hnimcn ho n sn -t mƒ s] Ip n _yq n- ]m e-dn t]mbn-cn- p-i-bm-bn-cp- p. hnim-cn-b- h n-cn- p p F v ]nxmhv hnfn p ]d- t mƒ s] Ip- n-bpss adp-]sn Rm t\cn v ] n-bn hcmw F m-bn-cp- p. hnhmlw Hcp IqZm-i-bmWv F kxyw ]et mgpw \mw hnkva-cn- p- p. Bfln-I-Xbv pw A\p-{K-l- Øn\pw ]Icw ma {]Z i-\- Øn-\p thzn-bmbn IuZm-inI I Ω-߃ amdn-s m- n-cn- p- p. {]uvn-im-wn- p-hm-\p- -X CØcw kµ `-߃ F v Hm Ωn- n- p- p. bym -Øn azy-]m-\hpw kz Æ-s m-xnbpw Hcp Xcw {`m p-x-s -bm-wv. Bfl-l-XysN-øp azy-]m-\n-i-f-d- v. B tlm-fn v Bbn- -gn- m, [ym\- ti-{µ-ß-fn t]mbn azy-]m\w \n Øn-bmepw ho pw azy-]n- pw. shfn-]msv ]pkvxiw 2 mw A ymbw 18 apx 23 hsc hmbn- m ]d-bp- Xv B -cn-i-ambn hymjym-\n- cp-xv. bpkm y kxy-ß-fmwv Ah. ASp-Ø-Im-eØv (2010 am v 29) lnµp-]-{x-øn _n tk- vkns\- p-dn v Fgp-Xnb tej-\- Øn, Xs apgp-h kzøpw ]mh-߃ mbn am n-h- n-cn- p p F v ImWp-I-bp- m-bn. _n tk- vkns `mcy saen Um ]d- - Xv, hmßp- -Xn-t\- mƒ simsp- p- Xv `mkyw F v hniz-kn- ncp IpSpw-_-ß-fn-emWv R߃ Ccp-hcpw hf Xv F m-wv, C v AØcw IpSpw-_-߃ F{X-sb-Æap- v. BVw-_cw ImWn- p-hm kºøv D]-tbm-Kn- p-tºmƒ Zcn- {Zs \ne-hn-fn v t\sc IÆ-S-bv p- Xv ss]im-nn-i-am-wv. _e-lo-\- \mb Fs Km\-Ønse c v hcn- Iƒ D -cn- mw. _n tk vkns amxm-xm- \pw, saen Um X amxmhpw _meyimew Xocpw apsº Zm\w snbvxv ImWn p B[p-\nI amxm- tfm kzm -cmbn Pohn v ss]x-ßfpw hf-cp-tºmƒ kzm -cmbn Xo p. ark-ß-fpss kzm -X, B[p- \ni a\p-jy-cn Hcp ] ns\ {Kkn- n-cn- p- p. {Zhym-{Klw ki-e-hn[ tzmj-øn\pw aqeamwv (1 Xntam. 6:10). 1 Xotam. 2:10- ]n nb Xe-ap-Sn, s]m v. apøv hne-tb-dnb hkv{xw F nh sim -, sszh-`- nsb kzoi-cn- p kv{xoiƒ v DNn- Xamw hæw k {]-hr-øn-isf sim t{x Ae- -cn-t - Xv F `mkhpw hmbn- p-i. C v \ne-\n p \n a- \pjy Iym]n- -en-khpw \nco-izc Iayq-Wn-khpw amdn Aa Xym-sk- ns sh s^-b C -twmaniv ]Tn- n- p- p. F m-h pw purchasing power D m-ip Hcp \ \msf hcp- Xv hsc C sø ]e timso-iz-c- m kzm -cmbn Pohn- p-sa- -Xn- \m Hcp ]pxnb kmº-øni hyh-ÿnxn temi-øn hcphm \ap v {]m n- p-ibpw {]h Øn- p-ibpw snømw. lqã ] n v IØo-{U ]Zhn lqã : Ata-cn- -bnse lqãwv sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv ] n v IØo-{U ]Zhn \ In. sabv 22 mw XobXn am butk-_nb-kn-s bpw, am tkth-dn-tbmkn-s bpw, am \nt mfm thmkns bpw km n- y-øn \nbp ImtXm-en m _mhm {]Jym-]\w hmbn- p. B Øn kwkv m-csø \ncm-i-cn- pi: Uªyq. kn. kn P\-d sk{i- dn kphn-ti-jhpw \ h-c-ßfpw `uxni hkvxp- fpw ] p-hbv p- -Xm-Wv ss{ikvxh anj. F m C v temi- Øn I p-h-cp- Xv AXym-{K-l- Øns \S-]-Sn-I-fm-Wv. kmº- ØnI Ak-aXzw temisø Uªyq. kn. kn kwlw slbvøn-bn-te v P\oh: Uªyq. kn. kn P\-d sk{i- dn dh. tum. Hemhv ss^ivkv ss z ns t\xr-xz-ønep kwlw Pq 14 apx 16 BI-am\w _m[n- p. Zcn-{Zcpw [\n-icpw XΩn-ep AI A\p-[n\w h n p sim n-cn- p- p. AXp sim v AXym- {Klw F ]m]sø C mbva snøp-hm {InkvXym-\n-Iƒ {ian- -Ww. hsc slbvøn kµ in- pw. slbvøn-bnse Zpcn-X-a-\p-`-hn- p P\-߃ v klm-b-sa-øn- p-hm- \mwv kwlw ]pd-s - n- p- -Xv.

5 se kmº-øni Ah-tem-I\w kmº-øni h j- Øn aq p L -ß-fn-embn \n \ IpSpw-_-ß-fn s 100 s] Ip- n-iƒ v hnhm-l-k-lmb-ambn 25 e w cq]bpw, `h\ \n ΩmW klmb ] -Xn-bneqsS 115 IpSpw-_-߃ 23 e w cq]bpw \ In, NnIn m a m-t cn Iq\ Ipcniv kvamciw 1653 Iq\ Ipcniv kxyw \S a m-t -cn-bn ae- c k`bpss tzin-bx km y-s -Sp-Øp- -Xn\v DX-Ip kvamciw ]Wnbp- -Xn\pw a v hni-k\ {]h Ø-\-߃ p-ambn e w cq] hi-bn-cp-øn. ] n aq - m v C jz-d kv ] Xn \ΩpsS tzhm-e-b-ß-fpss kpk-a-amb {]h Ø-\-߃ v th A oww {]b-xv\n- p ] n aq - m v BtcmKy C jz-d kv ] -Xn- mbn {]my-an-i-ambn 3 e w cq] hi-bn-cp-øn. klm-b-ambn 12,84,241 cq]-bpw, hnzym`ymk klm-b-ambn 5,26,000 cq]bpw \ In, 43 Ahn-I-knX ] n-iƒ mbn 14,50,000 cq]bpw, sshzni iºf k_vknun Bbn 73 e w cq]bpw \ In. ae- c At m-kn-tb-j\v 16,98,226 cq] sne-hm-bn. -ssh-zni C jz-d kv ae- c k`-bnse sshzn-icpss Btcm-Kyhpw t ahpw Dd- m- p- -Xn\v \S- n Ahn-I-knX ] n-iƒ v kmº-øn-i-ambn ]nt m w \ Ip ] n-i-fpss ]p\ \n Ωm-W-Øn-\pw, ]pxnb ImtXm-en-t v sk -dp-iƒ \n Ωn- p- -Xn-\p-th- nbpw 106 e w cq] AS- ep _P- v. Ipim \K I Æm-SI kwÿm-\øn ae- c k`-bv p 50 G hkvxp-hm-wn-xv. CXns {]h Ø-\-߃ m-bn 2 e w cq] _P- n hi-bn-cp-øn-bn- p v. k`-bpss sk {S sk{i- -dn-tb v ImtXm-en-t - ns ixm_vzn sim m-sp kµ `-Øn k`bpss sk {S sk{i- -dn-tb v ]Wn-Iƒ ]q Øo-I-cn- p- -Xn- \mbn Cu h jw 48 e w cq] P\-d A u- n \n pw 10 e w cq] ImtXm-en m Zn\- ncn-hn \n pw hi-bn-cp-øn-bn- p- v. ]ocp-tasv Fw.-_n.- kn. timfpv kmt -XnI hnzym-`ymk cwkøv D -X-\n-e-hmcw ]pe Øp Fw._n.-kn. timfpv Hm^v F n- \o-b-dnwkv & ssivt\m-f-pn v \S- p-h jw 1543 e w cq]-bpss _P v. Cc-hn-t]-cq Bip-]{Xn k`-bpss t\cn- p `c-w-øn {]h Øn- p Cc-hn-t]-cq sk v tacokv tlmkv]n- -en\v e w cq]-bpss _P- v. {]IrXn Zpcn-Xmizmk t{]mpivsv A{]-Xo- n-x-ambn kw`-hn- p {]IrXn t m`w \nanøw ZpcnXw A\p-`-hn- p P\-ßsf klm-bn- pi F Dt±-i-tØmsS 1992 Bcw-`n \m z-d Iem-an n t{]mp-ivsn\v 21.8 e w cq]- bpss _P- v. Fw. H. kn. ]ªn-t -j kn\v cq]-bpss _P v apf- p-cp-øn-bnepw tkmh-bnepw kvarxn aµn-c-߃ A hm-dok Xncp-ta-\n-bpsS kvac-w-bv mbn tkmh-bnepw, ]cp-ae Xncp-ta-\n-bpsS P -tz-iamb apf- p-cp-øn-bnepw kvarxn aµncw ]Wn-bm XpS- -an p sim v XpI hne-bn-cp-øn-bn- p- v. ae- c k`-bpss Bcm-[\ ]pkvx-i-ßfpw, hnizm-k-]-c-amb ]pkvx-i-ßfpw {]kn- o-i-cn- p hn`m-k-amb ae- c Hm Ø-tUmIvkv N v ]ªnt -j kn\v e w cq]- bpss _P- v. ]pxnb Bÿm\ aµncw \n Ωn- p- -Xn\v 12 e w cq] hi-sim- n- n- p- v. _mly tic-f-øn ÃpU v Nm tic-f-øn\v ]pdøp ]Tn- p k`mw-k-ß-fmb hnzym n-iƒ v Bcm-[-\-bn ]s -Sp- p-hm hnhn[ CS-ß-fn Nm -ep-iƒ ]mtd v Bip-]{Xn ]pxp- n ]mtd v am Cuhm-\ntbmkv tlmkv]n- -en\v 3.61 timsn cq]- AS- -emb _P- v. c n-emsn Ftà v I Æm-SI kwÿm-\-øp ae- c k`-bpss Cu FtÃ- n\v 6.38 e w cq]-bpss _P- v. XpS-ßp-hm ] -Xn-bn-Sp- p. {]mcw-`-ambn a{zmkv `{Zm-k-\- Øns B`n-ap-Jy-Ønep ] - Xn v 2 e w cq] hbn-cp-øn. knhn k okv A m-zan ae- c k`-bpss A`n-am-\-amb Xe-ÿm\ \K-cn-bn s]mxp ]co- -Iƒ v ]cn-io-e\w \ Ip Cu ÿm]-\-øn\v 3.92 e w cq]-bpss hchv snehp _P- v. _tk-en-tbmkv kviqƒ tim -bøv {]i-kvx-amb \nebn {]h Øn- p am _tken-tbmkv ]ªnIvkv kviqfn\v e w cq]-bpss _P- v. `oi-c-hm-zsø sndp- m-\p ]cn-{i-a-߃ v k`-bpss ]n pw: `oi-c-hm-zsø sndp- m-\p F m ]cn-{i-a-߃ pw k`-bpss Dd ]n pw tum. tpm v tpmk^v hmkvzm\w snbvxp. k`-bpss amt\pnwkv IΩ n tbmk-øn _P v {]kwkw \S-Ø-th-bmWv C{]- Imcw ]d- -Xv. `oi-c-hm-zsø Gsd Bi- -tbm-ss-bmwv k` t\m n ImWp- -Xv. cmpy-øns sfiy-øn\pw AJ-WvU-Xbv pw ]ca {][m-\-amb ÿm\-am-wp- -Xv. amthm-bn-ãp-iƒ Dƒs ss bmsxmcp Nn{Z-i- n-iƒ pw cmpy-øns atx-x-c-xzsø XI m hnhml klm-b-]- Xn -km-º-øn-i-ambn _p n-ap- -\p-`-hn- p s] Ip- n-isf hnhmlw Ign- -b- p- -Xn\v A l-cm-bh v 25,000 cq]-hoxw Cu ^ n \n pw \ Ip- -Xm-Wv. Cu h jw hsc 1147 hnhm-l߃ v klmbw \ In-bn- p- v. Cu kmº-øni h jw e w cq]-bpss hchv snehv {]Xo- n- p- p. hcp-ønb C jz-d kv ] - Xn v 10 e w cq] hi-bncp-øn. tum. tpm v tpmk^v Ign-bn-. A{i- bpw Aew-`m-hhpw aqe-ap- m-ip hml\ A]-I-S-߃ h n p hcp- p. Afl-l-Xy, azy-]m-\w, hnhm-l-tam-n\w F o kmaq-lni Xn -Iƒs -Xnsc {]h Øn- m k`mw-k-߃ H n- -W-sa v sk{i- dn Blzm\w snbvxp. hcpw Xe-ap-d-bpsS \ne-\n ns\ _m[n- p ]mcnÿn-xni {]iv\-ßsf AXn-Po-hn- p-hm ]cn-ÿnxn kulrz Iq m-bva-iƒ kwl-sn- n- p-hm\pw {]IrXn kº-øns\ c n- p-hm\pw k`mwk-߃ t\xrxzw \ I-Ww. sshzy hnzym- `ymk klmbw kmº-øni klmbw A ln- p \m\m-pmxn ax-ÿ-cmb tcmkn-iƒ v NnIn- -bv p klm-bhpw, k`mw-k-ß-fmb hnzym n-iƒ v hnzym-`ymk klm-bhpw \evip- -Xn\v 44 e w cq]-bpss _P- v. ImtXm-en-t v kviqƒkv ImtXm-en-t v & Fw.-Un. kviqƒ tim -td v amt\-pvsa v kmº- ØnI h jw e w cq]- bpss _P- v. `h\ klm-b-]- Xn ae- c k`-bnse apgp-h `h\ cln-x pw `h\w F e y-tøm-ss-bp `h\ klmb ] -Xn- mbn Cu _P v ixm_vzn BtLm-j߃ v 5 e w ae- c k`m-bpss mw hm jn- I-hpw, ImtXm-en-t v ixm_vzn BtLm-j-߃ p-ambn Cu h jw 5 e w cq]. h jw e w cq] hisim- n- n- p- v. Ign kmº-øni h jw 115 hosp- Iƒ klmbw \ In. sshzni t a-\n[n kmºøni _p -ap- -\p-`-hn- p sshzn-isc klm-bn- p- - Xn-\p-th n Bcw-`n sshzni t a-\n-[n v 87 e w cq]-bpss _P v \h-tpymxn kzbw sxmgn ] Xn ae- c k` kv{xo im o-i-c- W-Øn-\mbn Bhn-jv -cn \h-tpymxn kzbw sxmgn ] -Xn-bpsS Imcy- -a-amb {]h Ø-\-Øn\v 11 e w cq]- bpss _P- v. saun- tãm km[m-c-w- m-cmb P\-߃ v Huj[-߃ e`y-am- p-hm X -hn[w \oxn saun- tãm amxr-i-bn saun- tãmdp-iƒ Bcw-`n- p-hm ] Xn CSp- p. {]mcw` {]h Ø- \-߃ mbn Hcp e w cq] hi-bn-cp-øn. sh q kvt\l-`-h sh q saun- timf-pn-t\msv tn v {]h Øn- p k`bpss kvt\l-`-hs hni-k-\- Øn\v 2 e w cq] A\p-h-Zn- p. Fw.-H.-kn. timfpv ae- c k`-bpss DS-a-ÿ-X-bnep timf-pp-i-fpƒ v Cu kmº-øni h jw e w cq]-bpss _P- v. h n- msv Zbd k`-bpss c mw ImtXm-en m _tk-en-tbmkv Koh Kokv {]Ya _mhm-bp-ss-bpw, HutK am Znh- m-kn-tbmkv sa{xm-t m-eo- Øm-bpsS I_-dnSw ÿnxn-snøp hf-fn- m v Zb-dmbv v cq]-bpss _P v _tk-en-tbmkv am Øv Nmcn n ^ v _tk-en-tbmkv am tømωm Nmcn n ^ n\v 5.50 e w cq]- bpss _P- v.

6 6 hm Ø-I-fnse hy n-iƒ ^m. {_ntpjv ^nen v \mkv]q skan-\mcn {]n kn- \mkv]q sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv skan- \m-cn-bpss {]n kn- embn ^m. tum. {_ntpjv ^nen v \nb-an-x-\m-bn. \yqtbm v sk v hvfmunan Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn-bn \n pw Xntbmf-Pn-bn Fw.- n.-f- v., _mw q [ Ωmcw hnzymt {Xw s]m n-^n- skan-\m-cn-bn \n v ]utemkv am {KotKm-dn-tbmkv lm kv IyqMv F n-h-cpss cn-\-isf Bkv]-Z-am n \S-Ønb ]T-\-Øn\p tumivstd v t\sn-bn- p- v. A Sojeurn with the Saviour, Christian Faith and Global Peace F o thz-imkv{x {KŸ-߃ cnn- n- p- v apx sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn-bn A ym-]-i-\mbn tkh\w A\p-jvTn- p-h-cp- p. Rmen-bm-Ipgn am {KotKm-dn-tbmkv CS-h-Imw-Kam-Wv. s{]m^. ssh. tpmbn v tumivs-td v alm-flm-km n bqwn-th-gvkn- n-bn \n v tumivstd v e`n iqc-\msv Bep-hn-f-bn s{]m^. ssh. tpmbn, Cw ojv kmln-xy-øn-epw, kky-im-kv{x- Ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zhpw hnzym-`ym-k-øn _ncp-zhpw t\sn-bn- p Ct±lw k`m amt\-pnwkv IΩ n AwK-hpw, ASq sk v kndnƒkv timfpv Cw ojv hn`mkw ta[m-hnbpw BWv. sshzni skan- \m-cn, tim -td v kviqƒ F n-h-bpss `c-w-k-anxn AwKw, iqc-\msv kl-i-cw _m v Ub-d-IvS, \h-po-h Nmcn- -_nƒ skmssk n sshkv {]kn-u v, ssh,-fw.-kn.-f. FIvkn-Iyp- ohv AwKw F o \ne-i-fn {]h Øn- p- p. sim w `{Zm-k\ Iu kn saº-dmbn-cp Ct±lw 25 h j-ambn iqc-\msv sk v txmakv ] n amt\- PnwKv IΩ n AwK-am-Wv. t\gvkv Zn\-tØm-S-\p-_- n v Pm{_nb A lmzn tlmkv]n- -ens Best Dedicated & Efficient Nurse Award, NICU Staff kp\nx tp -_n\v e`n- p. Ipf- Øq- pg Xp p-hnf ]pø ho n tp _v tpm Pns `mcy-bm-wv. a ƒ Fbv -en-\pw, A\- en-\pw. ItØm-en m I Zmb _nj- p-am v simc n Ac-a-\-bn kzoi-cww sim n: ItØm-en m k`-bnse A`n-\h _nj- p-am-cmb am dmt^ X n, am t]mfo IÆq m-s I Zmb k`-bnse A`n-\h _nj- p-am-cmb am tbml- m tbmk-^v, am HutK Ipdn-bm-t mkv F nh v sim n `{Zm-k\ Bÿm\amb simc n kotbm skan-\m-cn-bn Pq H mw XobXn kzoi-c-whpw AØmg hncp pw \ In I Zmb k`bnse _nj v tum. am At{]apw kw_- n- p. Bflob ip{iq-jbpss ]S-hp-Iƒ ]n n v amxyp h okv A snß- q : Gev n- -s I Ø-hy-߃ A\p-{K-l-tØm ss \nd-th n ]utcm-lnxy ip{iq-j-bpss Ccp-]-Øn-b v h j-߃ ]n n-sp-i-bmwv ae- c Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss snß- q `{Zm-k\ sk{i- dn Bbn-cn- p amxyp h o-k-. sndp- -Øn Xs sszh-hnfn Xncn- -dn v AXn-\-\p-kr-X-ambn hf p hcp-hm amxyp h okn\p Ign- p. \ne-]m-sp- I-fn I -i-a-t\m-`mhw {]I-Sn- n- p-tºmgpw a p- -h v klmb-ambn IS- p-sn- m At±-l- Øn\v Ign- n- p- v. txm\-bv msv sk v tpm v Hm Ø-tUmIvkv CS-h-I-bn ]pfn-aq- n si. Fw h o-kn-s -bpw, Ip q- Ω h o-kn-s bpw ai-\mwv. ticfm bqwn-th-gvkn- n-bn \n v KWn- X-im-kv{X-Øn _ncp-zhpw skdm-]q bqwn-th-gvkn- n-bn \n v sszh-imkv{x _ncp-zhpw t\sn. _tk-en-tbmkv am tømωm amxyqkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm-bn \n v 1985 Pq amkw 6 mw Xob-Xn-bmWv I»oim ] w kzoi-cn- -Xv. snß- q `{Zm-k-\- Ønse hnhn[ tzhm-e-b-ß-fn hnim-cn-bm-bn-cp Xs {]h Ø\ ani-hn-\p AwKo-Imc-amWv k`-bpss hnhn[ taj-e- I-fnepw a v kmaqly afi-e-ßfnepw At±-l-Øn\v e`n- n- p ÿm\-am-\-߃. k`m amt\-pnwkv IΩ n AwKw, bph-p-\-{]-ÿm\w ti{µ sshkv {]kn-u v, _mek-ampw `{Zm-k\ sshkv {]kn- U v, sshzni kwlw sk{i- dn, Iu kn AwKw,- {InkvXy timtfpv ]q hnzym n P\-d sk{i- -dn, Xg- c Fw. Fkv. Fw. kv qƒ ]n. n. F. {]kn-u v XpS-ßnb taj-e-i-fn {]h Øn- ncp p. ]utcm-lnxy cp-x-pq-_nen hnimcn-bm-bn-cn- p awkew sk v tpm v CS-hI kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p-i-bmwv. Xg- c Fw. Fkv. Fw. A ym-]n-i-bmb kpkvanx amxyp-hmwv kl- [ ΩnWn. a ƒ: Pn kp h okv amxyp, jn kp tpm amxyp, A kp tpmk^v amxyp ]cn-ÿn-xn v CW-ßp PohnXw ktµiw hm -ey- a- -tf, ss{ikvxh ZuXy \n -l-w-øns `mkambn ]cn-ÿnxn ]cn-]oe\w Gs -Sp- m k`mw- K-߃ Xøm-dm-I-Ww. {]Ir-Xn-tbm-Sp a\pjys at\m-`m-h-ønepw a\p-jy-cpss PohnN ssien-bnepw am w hc- Ww. C sø D]-t`mK \ne-hm-chpw AXym-Vw-`c PohnX ssienbpw Xmßn \n Øm {]Ir- Xn v Bhn F v F{Xbpw thkw Xncn- -dn-b-ww. Ipsd- qsn efn-x-am-bxpw ]cn-ÿn-xn v CW-ßp- -Xp-amb PohnX ssien Ah-ew- _n- -Ww. P\n- -h v Pohn- m-\p Ah-Imiw ÿm]ns -Sp- p- Xv P\n- m-\p- -h-cpss Ah-Imiw Ih p sim m-i-cp-xv. hmbphpw Pehpw aæpw aen-\-am- msx kq n-t - Xv a\p-jy-cpss AXn-Po-h-\-Øn\p Xs AXy- m-t]- n-x-am-wv. Hmtcm k`mw-khpw CS-h-Ibpw kwl-s-\bpw DW v {]h Øn- -Ww. Bcm-[-\m-e-b-ß-tfm-S-\p-_- n- v Huj[ snsn-iƒ \Sp-I, ]qt m w \n Ωn- pi, ^e hr -߃ h v ]nsn- n- p-i, πmãniv clnx taj-e-bmbn {]Jym-]n- p-i, Irjn t{]m m-ln- n- pi XpS-ßnb \S-]-Sn-Iƒ Ah-ew-_n- -Ww mw k- o Ø-\-Øn ]d-bp- -Xp-t]mse k krjvsn-bnepw sszh-øns alxzw Is -Øm Ign-bpam-dm-I-s. sszhw A\p-{K-ln- -s. ]cn-ÿnxn Zn\w BN-cn p jm P: k`-bpss Hcp-e w hr -ssx-iƒ h p-]n-sn- n- p- - Xns `mk-ambn jm P sk v {KotKm-dn-tbmkv CS-h-I-bnepw bph-p-\-{]-ÿm-\-øns B`n-ap- Jy-Øn ]cn-ÿn-xn-zn\w BNcn- p. hnip Ip m-\bv p tijw tzhm-e-b-øn\p Np pw acw h p ]nsn- n- p- -Xns DZvLm- S\w hnimcn ^m. tpm Pv G{_lmw {SÃn jmpn txmakn\p hr ssx \ In-sIm v \n -ln- p. sk{i- dn jmpn n. timin, AeIvkv h Ko-kv, tpmpn h Ko-kv, sp n Ae-Ivkv, Nmt m Fw. Ip n, Pn_p Ipcy F -h t\xrxzw \ In. ]mh-\-kva-c-wbv v Poh-Im-cpWy {]h Ø-\-ß-fpsS `mk-ambn IpΩ\w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv ] n \n Ωn p \ Inb hosns Xmt m Zm\w `{Zm-k-\m-[n-] tum. bqlm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv \n -ln- p. amxyp txma-kv, F.-sI. tpmk-^v, k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk-^v, ^m. ]n.-f. ^nen- v, ^m. amxyqkv n. em, ^m. amxyp timin F n-h kao-]w. kn.-pn. h Kokv (sim- p-]m- n) acww: adn-bmω h Kokv (s]-æp-ip- v) acww: snºp-am-en, Be- pg k ]vx IpSpw-_mw-K-߃

7 7 A[zm-\-Øns kwkvim-c-øn-te v hf-cww: Ipcym-t mkv am oaokv ({]-kn-u v, ]cn-ÿnxn IΩo-j ) h j-ambn tic-f-øn\p h am w hfsc hen-b- Xm-Wv. hnf-`q-an-i-sfms Xcnip \ne-ß-fmbn t]mbn. F v at\m-`mhw sim mwv CXv h Xv F v Hmtcmcp-Øcpw hni-i-e\w snø-ww. CXv A]-I-S-I-c-amb t]m m-wv. ` y-h-kvxp- ƒ C m-sx-bm-bn-s m- ncn- p- p. Irjo-h-e- m-cpss kwkvimcw \jvs-s -Sp- p. Xcn-ip-`q-an-Isf hnf-`q-an-i-fm- p-hm {]Xn- sb-sp- -Ww. A[zm-\-Øns kwkvim-c-øn-te v \mw hf-c-ww. AXn\v Btcm-Kyhpw kz]v\-hpw, tijnbpw e`n- -s. k` ]cn-ÿn-xn-hn-jbw hfsc Kuc-h-ambn FSp- p- p. {]txyi _P v CXn-\mbn {Iao-I-cn- n- p- v. hr -ssx-iƒ hnx-cww XpS-ßn-bn- p- v. ^e-hr- -߃, Huj-[-k-ky-߃ XpS-ßn-bh Bh-iyap ÿeøv sims -Øn- p-sim-sp- p-hm ]cnÿnxn IΩo-j Xøm-dm-Wv. a\p-jy\v XW-epw, ip -hm-bp-hpw, Btcm-Kyhpw \evip-hm CXn-eqsS km[n- pw. ae- c k`-bnse F m ] n-ifpw ÿm]-\-ßfpw πmãniv \ntcm-[nx taj-e-bmbn kwc- n- pi ] n-i-fn kutcm ]m\-ep-iƒ ÿm]n v Rmb-dmgvN Bh-iy-amb sshzypxn Is -ØpI ] n-i-tfmsv tn v ]qt m w, Huj-[-tØm w, ^e-hr- -߃ F nh \SpI Irjnsb t{]mkvxm-ln- n- p ]cn-]m-sn-iƒ Bkq-{XWw snøpi kt kviqƒ hnzym n-iƒ v IrjntbmSv B`n-apJyw hcp-øp ]cn-]m-sn-iƒ kwl-sn- n- pi {]Ir-Xn-tbmSv CWßn tncp PohnX Ncy-bv mbn P\-ßsf t{]m m-ln- n- pi t]mfn-ã, kn v timi- m-i-fpw, hkv{x-ßfpw arx-i-co-c-øn CSm-Xn-cn- p-hm {i n- pi. ]Icw ]q ƒ ka n- pi πmãniv ]m{x-߃ Hgn-hm n teml-\n ΩnX ]m{x-߃ D]-tbm-Kn- pi sszhsø ad- p-sim p I Ω-ß-ƒ ]cn-ÿn-xn v tzmjw snbvxp: (sshkv {]-kn-u v, ]cn-ÿnxn IΩo-j ) a\p-jys kzm -X-bpsS ^e-amwv ]cn-ÿnxn {]iv\-߃. kz w t\ -ß-fpsS hy nifmbn a\pjy amdn-t m-bn. k -søbpw \nb-{ n- v, ]cn-]men v \bn- p sszhsø a -\m n ]exp snbvxp. sszhsø ad v \mw A\p-jvTn I Ω-ß-sf mw ip a -Ø-c-ß-fm-sW v {]IrXn Xs \sω t_m[y-s - Sp-Øn. I Ømhv ]Tn- n ]mt-߃ ad v kz w t\ - Øn\p th n ao ]n-sn- m t]mip injy-cp-ss-b-sp- Xn_-cn-tbmkv IS Xo-cØv I Ømhv {]Xy- s -Sp- p. _u n-i-x-e-øn t]mb-t mƒ Ah snbvxxv a -Ø-c-am-sW v t_m[y-s -Sp-Øn, {]Ir-XnbpsS {]iv\-߃ sszhsø ad v Pohn- -Xns ^eam-wv. an m-xn-cp v sszh-i-c-ß-fn B{ibw t\sn, sszhw snbvx krjvsn kwhn-[m-\-øn-te v Xncn v t]mim-\p I Ω-]- Xn \mw ho pw Bhn-jv -cn- -Ww. \ΩpsS [m Ωn-I Z i-\-ambn, ]cn-ÿnxn hnjb-ßsf ImW-Ww. Pohn-X-Øns I Ω-ambn \qdp ixam-\hpw kzoi-cn-t IS-a-bmbn ]cn-ÿnxn {]iv\w amd-ww. ImenI {]iv\-ßsf IW- n-se-spøv k` {]t_m-[-\-߃ \evi-ww. `{Zm-k-\, CSh-I, hy n Xe-ß-fn snøp {]h Ø-\-߃ GtIm-]n- n- -Ww. 5 hkvxp-x-iƒ kqnn- n- p- p. 1. BtKmfw F hm v BtKmfw F hm v {]Npc {]Nmcw t\sn-bxv 1960 Iƒ v tij-am-wv. a\p-jy iq\ym-imi-tø v k -cn- -Xn\p tijamwv `qan Hcp tkmfw F \nebn ] bpw \oebpw Hs CS- I-e v H mbn ImWp- -Xv. Planet Earth sim p-`qan F Krlw Fs m-s -bp hkvxpx t_m[y-am-bxv At mgm-wv. Nn m-k-xn-iƒs ms auen-i-amb am w CXp aqew D m-bn. FÆ-an- mø Krl-ßfn ] v hfsc sndp- Xmb Hcp KrlamWv `qan. AXv Ft mƒ PohnX ssien-bnse anxxzw ]cn-ÿnxnbv v A\n-hmcyw: ({]n kn-, Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn) thw-sa- nepw XI p t]mimhp- -Xm-Wv. \mw `qan-bpss Ah- Im-in-I-fm-I-W-sa- n H n p tn p Pohn- -Ww. Oikos F ]Z-Øn \n mwv eco F ]Zw D m-bn-cn- p- -Xv. Oikos F m hosv, Krlw, `h\w F mwv A -am- p- -Xv. kz w `h\w hrøn-bmbpw `wkn-bmbpw kq n- p- -Xpt]mse Cu `qan-sbbpw \mw kq n- -Ww. Znim-t_m-[-an- msx a\p-jy {]h Øn p XpS-ßn-b-t m-gmwv ]cn-ÿn-xn v apdn-hp-i-fp- mb-xv. \mk-cn-i-x, hni-k-\w, kwkvimcw Fs ms AXn\p t]cp simsp- Øp. {]iv\-߃ v DØ-c-hmZn a\p-jy-cmb-xp-sim v \ m w Xs {]h Øn- mse am -ap- m- Iq. Im _ kwkvim-c- Øns Ime-am-bn-cp C mew FÆ J\\w h n- p-xp-s-ßn. tkmfm Du t{kmx v hnikn- n- p-hm FÆ Iº-\n-Iƒ, XSkw \nev p-i-bm-wv. ]cnÿnxn imkv{x-øn Carbon foot print F Hcp ]Z-{]-tbmKw D]-tbm-Kn- p- p- v. GsX- nepw {]ÿm-\-øn-s -tbm, kwl-s-\- bp-ss-tbm, hy n-bp-ss-tbm, {]h Ø-\-^-e-ambn ]cn-ÿn-xn- Iƒ v \evip BLm-X-sØbmWv B ]Zw sim v kqnn- n- p- -Xv. Im _ Utbm-Ivssk- Un-s -bpw, Im _- tamtwm- Ivssk-Un-s bpw ]pdw-x- F{X-am{Xw Ds - p- -Xns ASn-ÿm-\-am n CXns\ IW p Iq p- p. Shalow ecology & Deep ecology a\p-jy-ti-{µo-ir-x-amb ]cn-ÿnxn k -ev]- amwv shalow F ]Z-Øn-eqsS kqnn- n- p- -Xv. k p-nn-x-amb ImgvN- m- SmWv CXn F m a\p-jy am{x-a tim\m-sp-timsn Pohn-IfpsS kpjhpw kt m-jhpw ]cn- K-Wn- p ]cn-ÿnxn ImgvN- m- SmWv Deep Ecology sszh-øns kie krjvsn-i-sfbpw IW- nse-sp-øp ]cn-ÿnxn [ Ωw. hnip- - m-cpss Pohn-X-Øn {]Xn-[z-\n- p C{]-Im-c-ap coxn-bm-bn-cp- p. ]cn-ip ]mºmsn Xncp-ta-\n v e`n- n-cp ]e-lm-c-߃ Zb-dm-bnse F m ark-pm-e-߃ pw \evip-am-bn-cp- p. a\p-jys hni-k\ {]h Ø-\-ß-fpsS t]cn D m- Ip ]cn-ÿnxn {]iv\-߃ ]cnl-cn- m hr -߃ sh XpsIm p am{xw amdn-. Hcp 25 h j-tø v ae-bm-fn-iƒ Cu ticfw hn v ]pd-tø v t]mbm AXn-\n-S-bn ticfw Hcp tropical forest cq]-am-im km[y-x-tb-sd-bm-wv. bioeco system bio-eco a\p-jys ]pd-øp ]cn-ÿn- Xn v hyxn-n-e\ D m-ip- -Xn-t\m-sSm w a\pjys bioeco syst e m Øn\v am -߃ D m-hp- p. a\pjys a\ pw ico-c-hpw, hy n- Xzhpw tn s m-cp- p B cni ]cn-ÿn-xn pw am -߃ kw`-hn p sim n-cn- p- p. a\p-jys PohnX ssien-bmwv {]iv\-ß-fpss {][m-\-amb ASnÿm-\w. How much should human being consume? Dƒ mgvn \evip Nn -bm-wn-xv. Bh-iy- Øn-e-[nIw consume snøm t{]cn- n- p ams m-en-bmtwm \mw D m n simsp- p- -sx v Nn n- -Ww. ` -Ww, hkv{xw F n-hbv v Hcp \n -N-\- Øn\p ]Icw At\Iw \n -N- \-߃ C p- m- n. a\pjys D]-t`mK kwkv m-c-øn\v k` t{]m m-l\w \evi-cp-xv. \n t±iw: \ΩpsS ] n-i-sfms Db ÿe-ß-fn-emwv \nesim- p- -Xv. 365 Znh-khpw kqcy- {]-Imiw In p ÿe-ß-fm-wv. AXp-sIm v kutcm w (solar energy) D]-tbm-Kn v \ΩpsS ] n-i-fnse Rmb-dmgvN Bcm-[- \-bv mbn D]-tbm-Kn- m {ian- -Ww.

8 8 {]Ir-Xn-tbm-Sn-W-ßnb Bcm-[-\m-eb-߃ ss{ikvx-h pw thww: (k`m sk{i- -dn) Xmfw-sX- nb {]Ir-Xnsb kwc- n- p- -Xn\v ]pxnb XpS w Ipdn- n-cn- p-i-bmwv ]cn-ip _mhm-xn-cp-ta-\n, sxmsp- -sx mw s]m m- p Xncp-ta\n CsXmcp ]pxnb Ne-\-Øn\v XpS w Ipdn- p- p. ae- -c-k-`-bpss XpS w ticf-øn\p henb am w D m- pw. a\p-jys\ sszhw krjvsn v GZ txm -Øn-em- n. txm w kq n- p-hm Gev]n- p. F m Ah txm w \in- n- m XpS-ßn. AXp-aqew k pen-xm-hÿ \jvs-s - p. tbip-x- ºp-cm CjvS-s - Xv \Zn-I-fpw, ] -X-ß-fpw, Xmgvh-c-Ifpw Hs bm-wv. AhnsS hs m-s -bmwv tbip-x-ºp-cm {]`m-j-w-߃ \S-Øn-b-Xv. B ip -`mhw \mapw hos -Sp- -Ww. {]Ir-Xnsb hnir-x-am- nb a\p-jy\v henb {]Xym-Lm-X-߃ D m-bn. Cu h jw amºgw Ipd- p-t]m-b-xpw, a ky-k-ºøv Ipd p t]mbxpw Imemhÿmhy-Xn-bm\w sim m-sw v imkv{x- - m ]d-bp- p. AXpsIm v {]Ir-Xnsb kwc- n-t - Xv A\n-hm-cy-am-Wv. ]pg-bn apßn- p-fn- p- - Xns kpjw Fs v oaokv Xncp-ta\n ]d-bp-i-bp- m-bn. lcn-x- k-`-bv mbv... \o Ddp-ºns ASp- sn p-i, AXns hgn-iƒ \nco- n v _p n-am-\m-hp-i. (kzr-hm-iy-߃ 6:6) F m ^mivs-dn-i-fn \n v Hgp- In-sb-Øp amen-\y-߃ \Zn- Isf aen-\-am- n. sh -søbpw aæn-s\bpw aen-\-am- nb a\pjy Ct mƒ iq\ym-im-isøbpw aen-\-am n XpS-ßn-bncn- p- p. D]-tbm-K-iq-\y-amb D]- {K-l-ß-fn-eq-sS. IÆn\v ikv{x-{inb Ign tcmkn-iƒ v IÆv ad-bv m ] - Xp-Wn-bmWv \evip- -Xv. ] Ipfn a \evip \nd-am-wv. C v {Zhn- mø timi- m-iƒ arx-i-co-c-øn-en-sp t]mfn-ã timi- m-i-fpw, kn v hkv{xßfpw h ]cn-ÿnxn {]iv\- ߃ v Imc-W-am-Ip- p. icochpw Aÿn-Ifpw {Zhn- mepw {Zhn- msx Zo L-Imew Cu XpWn-Iƒ aæn InS- p- p. CXv Pe-t{im-X- p-i-fpss k m-c-søbpw hr -ß-fpsS thcn-d- -søbpw XS-bn-Sp- p. sk p-i-fn ASn p IqSp timi- m-iƒ hfsc thk-øn sk p-iƒ \nd-bm Imc-Wam-Ip- p. ih-i-co-c-øns {Zho-I-c-W-Øn\pw XS-k-am-Ip- p. kwkvim-c-øn ]s -Sp- p- -h BZc-kq-N-I-amb ]q ƒ ka n- p-i. ]q ƒ πmãniv IqSn-em- msx thww shbv m. {]kw-kn- m Bfp- v. kwc- n- m Bfn-. Hcp acw apdn- p- n-søv 4 ssxiƒ h p ]nsn- n- -Ww. t {X-ß-tfm-S-\p-_- n v Imhp-I-fpw, Ipf-ß-fpw, hr ßfpw kwc- n- m-dp- v. AXpt]mse {]Ir-Xn-tbm-Sn-W-ßnb Bcm-[-\m-e-b-߃ \ap pw thww. ]cn-ÿnxn kwc- Ww k`-bpss hnizm-k-øns `mkw ]cn-ÿnxn sszh-im-kv{xw ]Tn- p-hm\pw tic-f-ønse k`-ifn ]cn-ÿnxni ImgvN- m-sp-iƒ {]Ncn n p-hm\pw Fs t{]m m-ln- n- Xv si. Fw. tpm v A -\m-wv. A s\ Ft mƒ t^mwn hnfn- m-epw, Xnc- n-\n-s-bn-epw, a\- n thz- \-Iƒ D -t mgpw, Fs t{]m m-ln- n- p-hm {ian- n-cp- Xv Rm \µn-tbmss Hm p- p. GXm\pw h j-߃ v apºv tkmuv Cukv {Ko F ]pkvx- I-an-d- p-tºmƒ F\n v t]cn-s\- p-dn v Aev]w Bi- -bp- m-bncp- p. A HmsI ]d- Xv sim mwv Rm\v B t]cv simsp- Ø-Xv. hntz-iøv \n pw Ct mgpw At\z-j-W-߃ hcp B ]pkvxiw ]q Æ-ambn hn p t]mip-i-bp- mbn. ]cnÿnxn sszh-im-kv{xsø ]cn- N-b-s -Sp-Øp-hm sxmæq-dp-iƒ apx Ft m-ssm w \n hy n-bmwv Ct mƒ sa{xm- - \mb a t mkv tpmk^v A. tic-f-øn-se-hn-ssbpw ]cn-]m-sn- Iƒ {Iao-I-cn- n v A s\ hnfn- m-ep-s A HmSn-sb-Øp-ambn-cp- p. Xncp-ta-\n-bpsS km n yw tic-f-øn C msx t]mbxv tic-f-ønse k`-iƒ v Xs \jvs-am-bn-t m-bn-cn- bmwv. Hm Ø-tUmIvkv k` C m-cw-`n- p ]cn-ÿnxn IΩoj\v kn. Fkv. sf kn\-uns ]cn-ÿnxn hn`mkw I ho-\- sd \ne-bn kie awk-fßfpw Rm t\cp-i-bm-wv AJne temi k`m Iu knens Hcp ktω-f-\-øn ]s - Sp-Øn v Xncn-sI-sb-Ønb kn. Fkv. sf k`m tamu-td- tamãv dh. ssdu tzh-{]n-b kn. Fkv. sf k`-bn ]cnÿnxn IΩo-j\v DS cq]w \ In {]h Ø-\-am-cw-`n- p. c m-bn-c-øn Cu ]cn-ÿnxn IΩo-j-\p-ambn _ -s -Sp-hm-\n- S-bm-b-t m-gmwv Cu hnj-b-øn Bg-Øn-ep Dƒ m-gvn-iƒ F\n v e`n- -Xv. Ign Ime-ßfnse Fs A\p- `-h-ß-fn \n pw Nne Imcy-߃ ] p hbv p-hm- \mwv Rm\m-{Kln- p- -Xv. C -\-h[n ]cn-ÿnxn kwl- S-\-Iƒ `mc-x- Øn {]h Øn- p- p- v. ss{ikvxh k`-iƒ F n-\mwv ]cn-ÿnxn taj-e-bnte v {]th-in- p- -Xv. kmaqly tkh-\-sa coxn-bn I v ]cnÿnxn {]h Ø-I-scbpw {]h Ø-\-ß-sfbpw klm-bn- m t]msc? ss{ikvxh k`- Iƒ ]cn-k- n-xnsb kwc- n- - W-sa v ]d-bp- Xv AXv hnizmk-øns `mk-am-b-xn-\m-emwv. Ime-L w Db Øp sh p-hnfn-bm-b-xn-\m k`-iƒ C n-xn\v IqSp-X i o-i-cww \ Ip- p. 1) Cu {]]- -Øns c -sb- p-dn- mwv thz-]p-kvxiw ]Tn- n- p- -Xv. sszh-øns c -Wy-{]- h Ø-\-Øn ki-e- Po-h-Pme-I-ßfpw Dƒs -Sp p Dev]Øn 6: hmiy-ß-fn t\ml s] -I-ß-fn {]th-in- n- Xv a\p-jys\ am{x-am-bncp- n-. F m Poh-Pm-e-I-ßfn \n pw BWpw s]æpambn Cuc ns\ {]thin- n- p-sh- mwv \mw hmbn- p- -Xv. t\mlsb BZysØ Irjn hnp-bn- -W-sa- n aæn-ep At\-Im-bncw kq va Pohn-I-fpsS kl-i-cww Bh-iy-am-Wv. aæn-te v cmk-h-f-ß-fpw, IoS-\m-in-\n-Ifpw D]-tbm-Kn- p-tºmƒ Ch NsØm-Sp-ßpw. Aßs\ Im jni D m-z\w Ipd-bp-I-bpw, aæv Xcn-imbn-Xo-cp-Ibpw snøpw. ]cn-ÿnxn {]h Ø-I-s\- t m, ssph-ssh-hn-[y-kw-c- - I-s\t m ]d-bmw. At mkvtxme{]h Øn-Iƒ 10: 9 16 hsc-bp `mk-ß-fn ]t{xmkv ImWp kz]v\w hnh-cn- p- p. sszhw krjvsn- -sx mw hnip- -am-sw p hy -am- p- p. sszh-øns Un -W-dn-bn Aip- -sa v Icp-tX- -Xmb bmtxmcp Poh- Pm-e-I-ß-fp-an-. Dev]Øn ]pkvx-i-øn BZy A ymb-øn sszhw krjvsnsb mw Ign p, Xm krjvsn- -sx mw \ -sx v I p-sh- mwv \mw hmbn- p- -Xv. `qan-bn-ep GsX- nepw hkvxp-hns\ Xw kw`-hn- m ]mcn-ÿn-xni Akw-Xpen-Xm-hÿ krjvsn- p-ibpw {]Ir-Xn-bpsS Xmfw Xs XI-cm-dn-em-Ip-Ibpw snøpw. AXp-sIm v c bv v Hcp BtKmf am\w D v. BtKmf {]]- -Øns c F Bi-b-amWv C v IqSp-X {]i-kvx-am-bn-cn- p- -Xv. 2. sszhw ]mgmbn H pw krjvsn- n-. {]txyi Dt±-itØmSpw e y-tømspw IqSnbmWv Hmtcm Poh-Pm-e-sØbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv. {]]- - Øn-ep Hmtcm krjvsnbpw sszh-øns {]txyi Imcy- ]-cn-]m-sn-bn Dƒs -Sp- -Xm- Wv. a\p-jy am{x-a sszhsø Bcm-[n- p- -Xv. {]]- -Øn-ep ki-expw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p- p. sszh-øns shfn-s -Sp-Ø-ep- Iƒ sszh-h-n-\-øn Iq-Snbpw krjvsn-bnse A p-x-ß-fn IqSn-bp-am-Wv. Cutøm-_ns\ am\-km- -c-s -Sp-hm-\p Blzm\w e`n- p- -Xv. sszhoi krjvsn-bpss ssphssh-hn yw a\- n-em- p- -Xneq-sS-bm-Wv. (Cu-tøm_v 38-41). AXp-sIm- m-wv Ctøm_v {]Ir-Xn-bn \n v ]Tn- phm ]d-bp- -Xv. (C-tøm_v 12z; 7 10) 3. {]Ir-Xn-bp-ambn _ w \jvss -Sp-tºmƒ sszh-øns hgn- Iƒ Xncn- -dnbmsx A]-I- S-Øn-te p \bn- -s -Spw. Irjn hnp-bn- -W-sa- n aæn-ep At\-Im-bncw kqjva Pohn- I-fpsS kl-icww Bh-iyam-Wv. aæn-te v cmk-h-f-ßfpw, IoS-\m-in-\n-Ifpw D]-tbm- Kn- p-tºmƒ Ch NsØm-Spßpw. Aßs\ Im jni D m-z\w Ipd-bp-I-bpw, aæv Xcn-im-Xo-cp-Ibpw snøpw. cmk-h-f-ßfpw, IoS-\m-in-\n- Ifpw hym]-i-ambn D]-tbm-Kn- p- -Xn-\m aænse ssphssh-hn[yw \jvs-s - p-sim- ncn- p-i-bm-wv. Imem-hÿm hyxn-bm\w \nanøw `qan-bpss Xm]-\ne Hmtcm h jhpw IqSn-s m- n-cn- p- p. `qanbpss NqSp IqSpw txmdpw kqjva- Po-hn-Iƒ v hwi-\miw kw`-hn- p- p. CXv ssph-ssh-hn- [ysø Xmdp-am-dm- p- p. NneXp hwi-\miw kw`-hn- ptºmƒ tzmj-i-c-amb a p-nne Pohn-Iƒ Aan-X-ambn h n- p-hm CS-bm-Ipw. DZm: Xhfsb Hcp-Im-eØv hntz-itø v Ib- n-b-b- -t mƒ ChnsS IoS-߃ s]cp-in. IoSßsf Xh-f-Iƒ ` n- p- Xp hgn e`n- n-cp ]cn-ÿnxn kwc- Ww \ap v a\- n-em- m km[n- m-sx-t]m-bn. Xh-f-I-fpsS FÆw Ipd- t mƒ IoS-ßsf \nb-{ n- phm Uo.-Un.- n. t]mep IoS- \m-in-\n-i-ƒ Aan-X-ambn D]- tbm-kn- p-i-bpw, Iym k t]mse-bp amci tcmk-߃ h n- p-ibpw snbvxp. 4. \mw {]Ir-Xn-bpsS `mk-amsw p a\- n-em- n klh ØnØw ]men- p-i. {]Ir-Xn-bn-ep- -sx mw sszh- Øns ] -Xn-bpsS `mk-amsw p a\- n-em- n Hmtcm- n\pw AXn-t -Xmb ] v \n -ln- p-hm Ah-kcw \ Ip-I. F m-hcpw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p- p. {]]- -Øn-ep kie-xn-t\mspw tn v \mapw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p-i. `qanbpw AXns ]q Æ-Xbpw, `qx-ehpw AXnse \nhm-kn-ifpw btlm-h-bv p- -Xm-Ip p (k- o. 24-1). {]Ir-Xn-bn-ep kie Poh- Pm-e-ßfpw sszh-øn-t -Xm-Wv. Rmb-dmgvN \S- p Bcm-[-\- bn \tωm-ssm w HmSn-\-cn-In-encn- p hu m-epw, Fen-bpw, ]pgp- fpw, ap sø ]p pw sszhsø Bcm-[n- p-i-bm- Wv, krjvsm-hns\ kvxpxn- p- I-bm-Wv. Ch `nøn-bpss api-fn Ccp v \nß-tfmssm w Bcm-[-\-bn ] p sim p- Xv \n߃ Adn- n-cn- p-i-bn-.

9 9 Ipcym-t mkv sime-]m-x-i- Ønse {]Xn-Iƒ ae- c hdp-kokv h[-ønepw {]Xn-Iƒ s]cp-ºm-hq : ae- c k`mw-k-am-bn-cp Ipcym-t mkns\ sim tiknse H pw c pw {]Xn-Iƒ ae- c hdp-kokv tikn aq pw \mepw {]Xn-Iƒ. s]cp-ºm-hq kztzin Gen-bmhnL-Sn-X-hn-`mKw t\xrxzw A -em- n kpw, A {] kztzin F tzmkp-amwv c p tiknepw {]Xn- I-fm-bn- p- -h. Ipcym-t mkv tikn in n- -s -SmsX t]mb Chsc ho pw sime-]m-x-i-øn\v D]-tbm-Kn- p-i-bm-bn-cp- p. a\ amt\-p-cp-am-bn-cp- p. _n\phn\pth n ]Ww ]ncn- m Iev]\ ]pd-s -Sp-hn- p-ibpw B ]W-Øn \ns -SpØv Kp - Iƒ v simsp- m G msv snbvx \S-]-Sn-bnepw D -X-t\-Xrÿm-\n-I-fpsS ] v kwi-bn- p- p. P\-Øn-s bpw s]mxp-k-aql-øn-s bpw apºn H -s p Ign t\xrxzw AXn \n v c -s]-sp-hm ]{X-{]-kvXm-h-\- Iƒ \SØn ]msp-s]-sp- p. ae- c h Kokv h[w tim bw: ae- c k`m amt\-pnwkv IΩ n AwKhpw kphn-tij {]kw-k-i-\p-amb Sn.-Fw. hdp-kokns\ ] m- -I \Sp-tdm-Un sh n sime-s -Sp-Øm ] Xn Hcp- p-ibpw, AXn-\mbn ]Ww \evip-ibpw snbvx t\xrxzw sh n-em-bn-cn- p-i-bm- Wv. sime-]m-x-i-øns Bkq- {X-W-Øn apjy ] m-fn-bmb ]ptcm-ln-x 20 h j-ambn D X ÿm\n-bpss sk{i- -dnbpw Aca p-tω A s\ sim -b-sn- m-\ h[n- m-\m-bn-cp p ] Xn ]pxp- n: I -\msv ] nbnse hnim-cn-bm-bn-cp a ptω A s\ sim -b-sn- m- \ h[n- m-\mwv ] Xnbn ncp- -sx v ^m. aømbn CS-b- \m A`n-{]m-b-s - p. sim b-sn- m timso-iz-c-s\m- p-a- m-bn-cp p A. FXn-cm-fn- Isf C mbva snøpi F Xo{h-hmZ \b-amwv bmt m- _mb t\xr-xz-øn-s -sx v CS-b-\m A ]d- p. ]pxp- - n-bn \S ae- c h Kokv h[w hni-zo-i-cw tbmkøn d-h. aømbn CS-b-\m tim F n-kvtim m {]kw-kn- p- p. bqlmt\m am t]mfn- m -kv, tum. amxyqkv am Xntam-Øn-tbm-kv, ^m. tpm Nnd-Ø-em v F n-h kao-]w. _n\p-hns acww P\sØ sx n- -cn- n- p p Beph: _n\p-hns ac-whpw ac-w-øn-\n-s-bm- nb kml-ncyhpw At\z-jn- p-hm B Ph-ap-s - n hnl-sn-x-hn-`mkw At\z-j-W-Øn-\mbn tikp \evi- W-sa v ae- c hdp-kokv B Iu kn Bh-iy-s - p. tims-xnbn tikp \evim-sx, ]p\-c-t\z- jww Bh-iy-s -SmsX ]{X-{]- kvxm-h\ \SØn P\sØ I_- fn- n- p-i-bmwv hnl-sn-x-hn-`m-kt\-xrxzw snøp- -Xv. ae- c hdp- Kokv h[-øn sh n-em-bn-cn- p hnl-sn-x-hn-`mkw t\xr-xz- Øn\v c -s]-sp-hm \S-Øp aps- \ymb-ß-fmwv CsXm-s. H cp k y v Rß-fpsS XW-ens # hmxn-en ap n Hcp s] Ip- n. 27 hb- p-ff s] Ip- n-bm-wv. K `n- Wn. hmsn-ø-f v icocw \ndsb ASn-sIm ]msp-iƒ. XW-enepf-f-h Ahsf kzoicn- p. Ipfn p hkv{xw amdm kuicyw \ In. Bbnj, hfsc ]mh-s IpSpw-_-Ønte-Xm-Wv. Ahsf Hcp-h t{]an- p. Ahƒ K `n-wn-bmbn. _m bpw ktlm-z-c-ßfpw Ahsf {Iqc-ambn a Zn- p. ho o p ]pd-øm- n. Ahƒ ASp-tØmcp hosns XnÆ-bn t]mbn Ccp- p. Ah-fpsS DΩ Xs # ImXn InS sim p IΩ Fhn-sStbm simspøv 50 cq] Ahsf G n- p. Fhn-sSsb-Inepw t]mbn c -s -SpI F p ]d- p. Bbn-j-bpsS Hcp Iq p-imcn, Hcp hnemkw FgpXn simsp-øp. kpk-x-ipam-cn, Xncp-h-\- -]p-cw, G mwv Hcp IS-em-kp-I-j-W- Øp Fgp-Xn-s m-sp-ø-xv. Cu IS-emkp Xp p-ambn Xncp-h-\- -]p-cøp _ n h n-d-ßn. IS-emkp Xp nse ta hn-emkw I n v A -c-sx- p-iƒ Ds - Inepw Abmƒ AXv hmbn-s - SpØp. Hcp Hmt m ss{uh Ahsf Rß-fpsS ÿm]-\- Øn-se-Øn- p. AXn-kp-µ-cnbmb Ahsf ho pw Bcpw X n-s m- p-t]m-imsx XWen FØn- Xp Cuiz-cm-Zo- \w. ASn-sIm v Ah-i-bm-bncp Ahƒ I n IpSn- phm {ian-s -Inepw DSs\ Xf p hogp-i-bm-wp- m-b-xv. Ahƒ v AXn-I-Tn-\-amb c - {km-h-ap- m-bn. XW-ense {]h Ø-I Ahsf sxm -Sp- Øp-ff {iocma IrjvW Bip- ]-{Xn-bn-se-Øn- p. AhnsS tumivs ]cn-tim-[n tijw saun- timf-pn FØn- p-hm \n tz-in- p. XWense Bfp-Iƒ Fs Hm ØvtUmIvkv k`-bp-ambn F\n-s mcp c -_- -ap- v t mƒ F\n p saun- timf-pn \n v t^m h p. c p Ip n F s\k- ohv c w thww. DS Xs Rm ]etcbpw t^mwn hnfn- -t\z-jn- p. A`-bpsS {]h Ø-I ]ebn-søpw Ib-dn-bn-dßn At\zjn- p. ]t F s\k- ohv c w hnc-f-am-b-xn-am Hcn- SØpw In p- n-. kabw Ignbpw txmdpw BbvjbpsS ÿnxn hj-fm-hp-i-bm-wv. At mƒ Xs Hmt m-bn ÃpU kv sk -dn-se-øn hmxn ap- n. Zo L-Im-b-I-\mb Hcp siωm-i h p hmxn Xpd- p. AtZ-l-tØmSv ªUv {Kq v G s\k- o-hmtwm F t-\z-jn- p. AsX F p-øcw. t^mwn hnfn v hnh-c-߃ ]d- p. Ahsf DS Xs SmIvkn hnfn v saun- timf-pn FØn- p-hm Rm ]d- p. DS Xs Rm saun- timf-pnse kq{]- ns\ hnfn- p. Cßs\ Hcmsf Bip-]-{Xnbn FØn- pw. Fß-s\bpw Ahsf c n- Ww F - `y n- p. Aev] kabw Ign- tumivs ]d p F{Xbpw thkw c w kwl-sn- n p Xcq. Cs -In Ahƒ c -s - Sp-I-bn-. Rm BsI hnj-a-ønembn. cm{xn Hcp awn Bbn. C\n F p snøpw. A -abpw \ncm-ibpw sim v AkzkvXbmbn Rm hosn\p ]pd-øn-dßn. ap Øv Atßm- p-antßm pw \S- p. BIm-iØv \ndsb \ -{X-ß-fp-ff Hcp kpk-x-ip-amcn cm{xn-bm-bn-cp p AsX p Rm Ct m-gp-tam p- p. Rm BIm-i-tØ p t\m n. {]m n- p. sszhta, Fs # sszhta; FhnsS \nt m A`bw txsn Chn-sSsb-Ønb B s] Ip- n-bpss Poh c n- p-hm am Kw sxfn p XctW; Rm Ic p {]m n- p. At mƒ Rß-fpsS Hcp {]h Ø-I HmSn h p ]d- p. F.sI.Pn. ASp-Øpff Hm ØvtUmIvkv ÃpU v sk -dn Hcp sndn-bm Cu _vfuv {Kq mwv. At mƒ Xs Hmt m-bn ÃpU kv sk -dn-se-øn. hmxn ap- n. Zo L-Im-b-I-\mb Hcp siωmi h p hmxn Xpd- p. AtZ-l-tØmSv ªUv {Kq v G s\k- o-hmtwm G t-\z-jn- p. AsX F p-øcw. At±l-tØmSp hnh-c-sa mw ]d- p. Rm c w simsp- Øn v ]Øp Znh-kta Bbn- pf-fq. 40 Znhkw Ign-bmsX c w simsp- -cp-sx- mwv tumivs ]d- Xv. FInepw Rm hcmw. tumivs kω-xn- m. c w simsp mw R߃ tumivssd hnfn v At\z-jn- p. tumivs ]d- p, At±-l-Øn\v henb oww A\p-`-h-s -Spw. AX- msx Ipg- sam p-an-. F\n p ow-ap- m-bxp kmc-an-. Rm hcmw. siωmi ]d- p. At±lw RßfpsS Hcp {]h Ø-Is # ss_ n\p ]pd-in Ib-dn-bncp v saun- timf-pnseøn c w simsp-øp. DS Xs Hm -td-j \S- Øn. Ah-fpsX Ip nsb c vjn- p-hm Ign- n-s - Inepw Ah-fpsS Poh c n- p-hm Ign- p. Ahƒ cmhnse IÆp-Xp-d v, AtΩ, F p hnfn- -t mƒ Rm\m-bncp p ASp-Øp- m-bn-cp- -Xv. Cu IY Rm Hcp ]msp thzn- I-fn ]d- n- p- v. KXn-b-dnbmØ Hcp ap ow s]æns # Poh c n- m Hcp ss{ikvxh ]ptcm-ln-xs # c -am-wp-]-i-c-am-b-xv. c - Øn\p th v cm{xn-bn HmSn \S bphm- ƒ lnµp- -fm-bncp- p. CXmWp bym C y. Ct mƒ kj-dn-bm-kvam sxtbm-^n-ekv Xncp-ta-\n-bmbn- Xo sndn-bm siωmi-\p-ambn F\n v Hcp civx _ -ap- v. At±lapƒs - Sp k`-tbmspw AXn-\m _ -ap- v. (Xncp-h- -bn \S-Ønb am Hkvkm-Øn-tbmkv {]`mj-w-øn \n v).

10 10 9 `{Zm-k-\-ß-fn-eqsS Xpº-a `{Zm-k\ Bÿm-\-ß-fn A`n-hµy Xncp-ta-\n-am-cq-ambn tdmbv Nmt m Cf-a-Æq \S-Ønb A`n-ap-J-ßfmWv Cu ]w n-bn {]kn- o-i-cn- p- -Xv. Im \q m- p-im-e-ambn am-[y-a-cw-køp {]h Øn- p tej- I k`m {]kn- o-i-c-w-ß-fn-epƒs ss A q-dn-tesd tej-\-߃ {]kn- o-i-cn- n- p- v. C y C ^ ta-j k o-kn Hm^o-k-dmb tej- I Ct mƒ Xncp-h-\- -]pcw Hmƒ C ym tdun-tbm-bn \yqkv FUn- - dmb-bn-tk-h-\-a-\p-jvtn- p- p. ae-\mspw CS-\mSpw tn ]Ø- \w-xn Pn -bnse ae- c Hm ØtUm-Ivkp-Im-cpsS `{Zm-k-\-amWv Xpº-a `{Zm-k-\-sa v hnti-jn- n- mw. ]Ø-\w-Xn- -bv pw, ] f-øn\pw CS-bv mwv Xpº-a F {]tz-iw. Xpº-a `{Zmk\w F mwv t]sc- nepw Bÿm\w GI-tZiw ]Øp-Intem-ao- AI-se-bp ]Ø-\w- Xn- -bnse sk v t_kn Aca-\-bm-Wv. tic-f-øns sx taj-e-bnse {]kn Iem-e-bamb ImtXm-en-t v timf-pn-t\msv tn mwv k`-bpss ]ucm-wni `{Zm-k-\-ß-fn-sem- mb Xpº-a `{Zm-k-\-Øns Bÿm-\w. Chn- SpsØ 13 Nm -ep-iƒ Dƒ ss 112 ] n-i-fn-embn Ccp-]-Xn-\m-bn-ctØmfw IpSpw-_-ß-fp- v. IrXyambn ]d- m, 19,840 ho p-im. Cu hnizm-kn-iƒ p-th n {]h Øn- p-hm-\mbn 12 tim F n-kvtim- m-am-cpw, 3 dºm- mcp-apƒs ss 114 ]ptcm-ln-x- m-cp- v. IqSmsX 6 siωm-i- m-cpw. Cu `{Zm-k-\-Øn-te-bv mbn 16 skan-\mcn hnzym n-i-fp-ap- v. ]Ø-\w-Xn Pn -bn-ep F m ] n-ifpw Xpº-a `{Zm-k-\-Øn Dƒs -Sp- n F nepw `qcn-`mkw ] n- Ifpw Cu `{Zm-k-\-Øn Xs -bm-wv. ASq, ]d-, timg-t -cn, dm n, sh q- nd, tim n, Bß-apgn taje-i-fn-sebpw kao] {]tz-iß-fn-sebpw ] n-iƒ Chbn s]sp- p. BsI-bp 112 CS-h-I-Ifnse 96 ] n-i-fnepw F m Rmb-dm-gvNbpw Xh-W-bp- v. am mw-ip- v, Xpºa, simspa, {] m-\w, sh q- n-d, ssae-{], Icq F n-hn-s-ßfnse ] n-iƒ v ]mgvk-t\-ppap- v. 1. Cu `{Zm-k-\-Øn Iogn-ep B{i-a-ßfpw tim sh p-ifp-sa{x? Ah-bn F{X AwK߃ hox-ap v? ]Ø-\w-Xn t_kn Zb-dm-bn 10 AwK-ßfpw, XÆn-tØmSv sk v B -Wokv B{i-a-Øn aq w-k-ß-fpw, Xpº-a sk v tacokv tim sh n 7 I\ymkv{Xo-Ifpw D v. 2. `{Zm-k-\-Øns hnzym-`ymk ÿm]-\-ß-tfh? ssae-{]-bnse am ]oe-ivkot\mkv sf.- n.-kn.-bn 5 t{sup- I-fn-embn 260 Ip n-iƒ ]Tn- p- p. Xpº-a-Æn sk v tacokv tim sh v kviqƒ \S-Øp- p- v. 3. DS Bcw-`n- m-\p-t±-in- p ÿm]-\-߃? amcm-a-æn dn{so v sk -dpw, ]Ø- \w-xn- -bn am butk-_n-tbmkv ]men-tb- ohv sib sk dpw Cu h jw Bcw-`n- p-hm Dt±in- p- p. 4. kmaqly t a taj-e-bn {]h Øn- p ÿm]-\- ߃? _p n-am-µy-ap Ip n-iƒ p th n-bp {]Imi[mc kviqƒ Bcw-`n- p. ChnsS 25 B Ip- n-iƒ pw 15 s] Ip- n-iƒ pw sht sd Xmak kui-cy-ap- v. IqSmsX 20 Ip n-iƒ ]pd-øp-\n v h p ]Tn- p- p-ap- v. hr mbn am mw- Ip- n sk v {KotKm-dn-tbmkv im n kz {]h Øn- p- p. ChnsS Ãm^pƒs ss 40 t] Xma-kn- p- p. CXn ]Ip-Xnt] v kup-\y-am-bn- mwv Xmak-ku-Icyw \ In-h-cp- -Xv PqWn-emWv ÿm]\w XpS-ßn-b- Xv. Aßm-Sn- -en sk v {KotKm-dn-tbmkv ]I hosv 2010 am n XpS-ßn-bn- p- v. am ]oe-ivko-t\mkv skmssk- n-bn Iogn {]h Øn- p hnimkv teuokv s{sbn-\nwkv sk kmº-øn-i-ambn ]nt m w \nev p `h-\-ß-fnse s] Ip- n-iƒ v ]cn-io-e\w \ In-h-cp- p. 5. `{Zm-k-\-Ønse henb 5 CSh-I-Iƒ GsX mw? F{X IpSpw-_-ß-fp- n-hnss? G hpw henb CS-h-I-bmb Xpºa sk v tacokv IØo-{Uen 1100 ho p-im-cp- v. ssi - q sk v Ct -jykv alm-c- S-h-I-bn 700 `h-\-ß-fm-wp- -Xv. aq mw ÿm\-øp ]Ø-\w-Xn am mw-ip v sk v Ão^ kv IØo-{Uen 515 IpSpw-_-ß-fp- v. ssae{] sk v tpm Pv ] nbn 375 `h-\-ß-fpw, XÆntØmSv sk v B -Wokv ] n-bn 330 `h-\-ßfpw D v. 6. G hpw sndnb 5 CS-h-I-Iƒ GsXms? F{X ho p-im hox-ap- -hnss? C m-cy-øn H mw-ÿm-\- Øp It en sk v tpm Pv ] n-bn 4 ho p-im-cpw, c mw ÿm\-øp A - m- sk v ]ot gvkv ] n-bn 5 ho p-im-cpam-wp- -Xv. ]qh ae sk v tpm Pv CS-h-I-bn 25 IpSpw-_- ߃ D v. sh q sk v tacokv CS-h-I-bn 26 IpSpw-_-ß-fp- v. Icn-Ipfw sk v tacokv CS-h-Ibn 27 IpSpw-_-ß-fm-Wp- -Xv Xmsg ho p-im-cp F{X ] n-iƒ Cu `{Zm-k-\-Ønep v? 50- \p api-fn 200- Xmsg ho p-im-cp F{X ] n-i-fp v? `{Zm-k-\-Øn 24 ] n-i-fn 50- Xmsg ho p-imtc D p. 35 ] n-i-fn ho p-im-cpss FÆw 50- \pw 200- \pw CS-bn-em-Wv \p api-fn 500- \p Iogn ho p- Im-cp 50 ] n-i-fp-s v `{Zm sabv amkw 15- mw XobXn bnse ae- c k`m ]{Xn-Ibn t]mƒ aw-en Fgp- Xnb ] n-bn hcp-tºmƒ [cn- m-hp hkv{x-߃ F tej\w hfsc {]iwk-\o-b-am-wv. HutZym-Kn-Iambn k`m Xe-Øn {]h Øn- p GsX- nepw Hcp kv{xo Cßs\ Hcp tej\w Fgp-Xm txm m- Ø-Xn k -S-ap- v. ]cn-]mh-\-amb hn. Ip m-\-tbmspw k\ sk{i- dn dh.-^m. sss kv tpm Pv Adn-bn- p. 8. Cu `{Zm-k-\-Øns A[n-]- m Bscm-s -bm-bn-cp p? Ah-cpsS `c-w-imew? Koh Kokv am bqen-bkv (tim- Wm- v) ( ) Bbn-cp p Cu ]ucm-wni `{Zm-k-\-Øns {]Ya CS-b. ]cn-ip ]cp-a-e- Xn-cp-ta\n ( ) c m-a-\pw, ]pen-t m- n tpmk^v am Zoh- m-tkymkv ( ), h -t»- cn am Zoh- m-tkymkv ( ), bqbm ow am Cuhm-\ntbmkv ( ) F n-h-cmwv bym-{iaw aq p-ap-x A ph-sc-bp `{Zm-k\ A[n-]- m. Koh Kokv am {KotKm-dntbmkv ( ) BWv BdmasØ CS-b. Koh Kokv am ]oe-ivko-t\mkv ( ) Ggm-a-\pw. HutK am Xotam- Øn-tbmkv 1951 apx 1953) hsc `{Zm-k-\sØ \bn- p. XpS p h Zm\n-tb am ]oe-ivko-t\mkv BWv Xpº-a `{Zm-k-\sØ Gsd-\mƒ \bn kmc-yn. 37 h j- m-ew ( ) Xncp-ta-\n-bmWv Cu `{Zmk-\sØ \bn- -Xv. ^nen-t mkv am butk-_n-tbmkv Akn-à v sa{xm-t m-eo-ømbmbn \nb-an-x-\m-bn. XpS v `{Zm-k\ A[n-]-\p-am-bn Imew snøp- -Xp-hsc `{Zmk-\sØ \bn- p. ta hnh-cn A`n-h-µy-cmb ]Øv Xncp-ta-\n-amcmWv 1876 apx h-sc-bp Ime-L- -Ønse Xpº-a `{Zmk\ A[n-]- m. A`n-hµy Ipdn-bm-t mkv am oaokv sa{xm-t m-eoøm kp Øm _tøcn `{Zm-k-\- Øn \n pw ÿew am w e`n v 2009 am n-emwv Xpºa `{Zm-k-\-Øns ]Xn-s\m- m-asø sa{xm-t m-eo-ømbmbn A[n-Im-c-ta p- -Xv. sk v s_bvkn Zb-dm-bnse AwKw IqSn-bmWv Xncp-ta-\n. 21- mw hb-kn-emwv Xncp-ta\n ChnsS AwK-am-Ip- -Xv. skan\mcn ]T\w ]q Øn-bm-bt mƒ Zm\n-tb am ]oe-ivkot\mkv Xncp-ta-\n-bpsS sk{i- -dnbmbn \nb-an-x-\m-bn apx 1964 hsc Xncp-ta-\n-bpsS sk{i- -dn-bm-bn-cp- p am n-emwv ]ptcm-ln-x-\m-b-xv. im \mb B Ipdn-bm-t m-k- -\mwv Ct mgsø Ipdn-bm-t mkv am oaokv Xncp-ta-\n. ]gb Xpºa `{Zm-k-\-Ønse (C-t mgsø snß- q `{Zm-k\w IqSn tn -Xv) 25 CS-h-I-I-fn ^m. Ipdn-bm-t mkv tkh-\-a-\p-jvtn- n- p- v. txmwn- -S-hv, sh q- nd, hb-e-øe F n-hn-s-ß-fnse ] n-i-fn-em-bn-cp p Gsd- m-ehpw G{]n 30- -\mwv _nj- m-b-xv. A m-eøv ^m. Ipdn-bmt mkv hb-e-øe am oaokv N n hnim-cn-bmbn tkh-\-a- \p-jvtn p hcn-i-bm-bn-cp- p. B ] n-bpss ]cn-ip- s t]cv \nbp _nj- n\v (C-S-h-I-hn-Imcn) \ I-W-sa v CS-h-I- m ip]m i snbvxp. B ip]m i ^m. Ipdn-bm-t mkv kp -l-tzmkn AwKo-Im-c-Øn-\mbn ka n- p-ibpw B \ma-t[bw e`n- p-i-bp-am-wp- m-b-xv. _nj- m-b-xn\p tijhpw H -c-am-k- mew AXm-bXv 1991 Pq 14 hsc Xncp-ta\n hb-e-øe ] n-bpss hnim-cn-bmbn XpS p. Aßs\ Hcp _nj v Hcp ] n-bpss hnimcn-bmbn tkh-\-a-\p-jvtn kw`-h-hp-ap- m-bn. Hcp CS-h- Ibv p e`n {]txyi Hc-hk-c-am-bn-cp p AXv. 9. Xncp-ta-\n-bpsS tlm_n? F\nbv v Irjn-bn hfsc Xmev]-cy-ap- v. snsn-iƒ h p- ]n-sn- n- p- -Xn hfsc CjvSap- -Xn-\m kp Øm _tøcn `{Zm-k\ A[n-]-\mbn-cp- -t mƒ ] n-i-fn hr ssxiƒ kup-\y-ambn FØn- p-sim-sp- m-dp- m-bn-cp- p. ]Ø-\w-Xn Ac-a-\-bn Xma-kn- m XpS-ßn-b-t mƒ apx At\Iw ^e-hr- -߃ h p-]n- Sn- n- n- p- v. ]cn-ÿnxn hnj-b- Øn Rm IqSp-X {i snep-øp- p- v. kv{xoiƒ DWcWw a p IqZm-i-I-tfmSpw \mw ImWn- p Ah-tl-f-\-am-Wn-Xv. IØp-Iƒ 10. Un{Knbv pw ]n.-pn.bv pw kky-imkv{xw ]Tn- -Xp-sIm- mtwm kky-ß-tfmsv Cu t{]aw? AX-. sndp w apxte D mbn-cp- p. 11. Hm Ø-tUmIvkv k`-bn \n v s] -t mkvxv k`-bntebv v simgn p t]mi IqSm ImcWw? \ΩpsS hnizm-k-sø- p-dn v Bg-amb t_m[- p-dhv 12. P\-߃ v hnizm-k-øn t_m[- p-d-hp v F p ]dbp-tºmƒ AXns DØ-c-hm- ZnXzw Xncp-ta-\n-am pw A am p-at? Xo -bmbpw R߃ m-wv. 13. k`-bn ImWp Hcp t]mcmbva? A -S- -t_m-[-an- mø Hcp kaqlw, B pw F pw BImw. CsXmcp henb A]-I-S-ÿn-Xnbm-Wv. k`bv p th n XymKw A\p-`-hn- p- -hcpw Ipd-hm-Wv. Xncp-ta-\n-bpsS Cu adp-]sn ti t mƒ ]g-sbmcp amkn-i-bn {]kn- o-i-cn- p-h Hc`nap-J- Ønse Nne `mkw IqSn Hm Ω-h- p. tic-f-ønse {InkvXob XXz- Nn- -I-cn Hcmfpw C y-bnse BZysØ ka{k ss nƒ \nl p cnn knhn k okv Hm^o-k-dp-am-b, tic-f- Øns ap AUo-j-W No^v sk{i- dn tum. _m_p-t]mƒ sf.-f.-f-kn-t\msv A`n-ap-J- Øn amkn-i-bpss tej-i tnmzn- p. Pohn-X-Ønse \ncmi F v? adp-]-sn-bmbn tum. _m_p-t]mƒ ]d- -sx-s - m : Rm\pƒs -Sp k`-tbm-smwv \ncm-i. B k`-bn \n v tbip- {InkvXp thm u v \S-Øn-bn-cn- p-i-bm-wv. (I-\yI; 2002 sk]v w-_ ) {io. _m_p-t]mƒ Hm ØtUmIvkv k`-sb-b Dt±-in- -sx- nepw C v Hm Ø-tUmIvkv k`bv p-iqsn _m[-i-at F v \mw Nn n-t - -Xt? (Xp-S-cpw) Ip n-iƒ am{x-a AΩ-amcpw Cu Imcy-Øn {]txyiw {i n-t - -Xp- v. Bflo-bkw-L-S-\-I-fn {]h Øn- p kv{xoiƒ amxr-i-bm- phm kzbw Xøm-dm-h-Ww. Cu tej\w ae- c k`bnse F m kv{xoifpw hmbn- n-cp- p-sh- n F m-in- pt]m-ip p.

11 v 11 Z-]p-kvXI ] m-ø-e-øn k`sb ]e hnti-j-w-ß-fn-eqss Ah-X-cn- n- n-cn- p- p. {InkvXphns ico-cw, {InkvXp-hns awhm- n, ]pxnb tbdpitew, hos - Sp- -s - -h-cpss Iq w, hnizm-kn- I-fpsS kaq-lw, cmp-iob ]ptcmlnx {]hm-ni h w... XpSßn-bh Nne-Xp-am-{X-am-Wv. 1 timcn- y 2/16- s ASn-ÿm- \-Øn (\mtam {InkvXp-hns a\- p- -h BIp- p) hnizmkn-i-fpss kaq-lsø {InkvXp-hns a\- p- -h-cpss kaqlw Fs m-cm-ibw A eo-\-am-bn- p- v. A Community that shold maintain and refleit the mind of christ {InkvXphns a\ v ImØp-kq- n- p- Ibpw (\n-e-\n Øp-I-bpw) {]Xn- ^-en- n- p-ibpw sntø kaqlw. k`-bv p \ntbm-khpw CXp Xs -bm-wv. ]nxmhv Fs thz-hm-b-\-ip-dn v kp]-cn-nn-x-am-w-t m. Bcm-[-\m-{I-a-Øn Hmtcm Znh-k-tØ- p-ap hmb-\m-`m-k-ß-fmbn k` {Iao-I-cn- n-cn- p thz `mk-ß-fpss kam-lm-c-sø-bmwv thz-hm-b-\- p-dn v F ]Zw sim v hnh- n- p- -Xv. Hmtcm Znhkw F Xp sim v A -am- p- Xv Rmb-dm-gvN-Iƒ, amdm-\mb s]cp- m-fp-iƒ, {]txyi kµ `-߃ F n-h-sb-bm-wv. B ]Z-Øns Nph-Sp-]n-Sn- p-sim v Hcp sndnb ]w n p XpS w Ipdn- p- p. Ign-hXpw aps-ßmsx Fgp-X-W-sa- m-{k-ln- p- p. AYhm Ft m-sg- nepw aps-ßn-t m-bm kzbw an- -W-sa ap Iq Pmayhpw FSp- p- p. Ffnb hmb-\-bntem tiƒhn-bn-tem, ImgvN-bntem s]sp- -XmImw hnj-b-߃. Ab- -Xp-t]mse Rm\pw \nßsf Ab-bv p- p (tbml. 20:21) F {]kvxm-h-\-tbm-ssbmwv injy- msc Ab-bv p- - Xp. temi-øn {InkvXp-hns a\- p-ambn \ne-\n-ev p-hm-\p \ntbm-k-amwv k`- p- -Xv. I Ω awvu-e-ß-fn-emwv Cu a\- ns IcpØp Int - -Xv. H p c p sndnb DZm-l-c-W߃sIm p Xs CXp hy - am- mw. I Ømth \n\ p a\- p-s - n Fs kujy-am- p-hm \n\ p Ignbpw F IpjvT-tcm-Kn-bpsS At] bpss apºn-ep {InkvXp-hns {]Xn- I-c-Ww, F\n p a\- p v F m-bn-cp- p. F n\v? \ns {]bm-k-øn p ]cn-lmcw \eviphm kmaqly Np p-]m-sn ]m iz-h -cn- -s - -hs ] -tø p tn p \nev p-hm- \pw, GIo-`-hn- p-hm-\pw, ]cnlmcw Is -Øp-hm-\p-ap a\- v. imco-cn-i- -am-\-kn-i- -km-aqly hnj-b-ß-fm H -s - -hs ASpØp \nev p-hm\pw sszh kvt\lw {]Xn-^-en- n- p-hm-\pap a\ v. A\ptbmPy-amb as mcp DZml-cWw FSp- p-i-bm-sw- n ]pcp-jm-csø Np p-ap {Kmaß-fn-te p ]d- -b- -Wta F kao-]-\sø Xncp-Øns m v {InkvXp-Xs a\ hy -am- p- p. Ah t]mti- p Bh-iy-an-. Fs injy- m-cmwv Ah-cpsS {]iv\w ]cnl-cn-t - -sx- v. CXn p kaambn as m-cp-k-µ `-Øn {InkvXp Xs a\- v Xp-d- p- Xv hgn-bn Xf p hogm-hp bmt m-_mb `c-w-l-s\ Akm[p! tpm h Kokv Cc-hn-t]-cq kp-am Cu ÿm\-tø v sxcs -Sp- -s - n- p-s - nepw kneo-jy ImtXm-en- m kp{]ow ImtXm-en- m-bm-ip- Xv BZy-am-bn- m-wv. tdma ItØm-en m k`bn temi-øp 80 hb-kn Xmsg-bp GXv I Zn-\m-fn\pw am ]m- msb sxc-s -Sp- m\pw am ]m- m-bm-im\pw tbmky-x-bp- v. AtXkabw IogvL-S-I-am- -bn-cp- n- p-iqsn Cß-s\sbmcp Imcyw ""BIam\ kpdn-bm\n k`''bn s] p-t]mb "bmt m-_m-b- ' m v {]Xo- n- m-\m-hptam? At ymjym ]m{xn-b okns\ ]c-am-[n-im-cn-bmbn AwKo- I-cn- p ae- -c-bnse bmt m- _mb hn`m-k-øn-\v Ah bym At ym-jy k`mw-kß-sf- mƒ ]e asßv IqSp-X-emsW- nepw At ymjym ]m{xnb o-kns sxc-s -Sp- n Imcy-amb ] m-fn-ø-an-s p Npcp- w. ae- c Atkm-kn-tb-j- \n B\p-]m-XnI {]mxn-\n[yw Bh-iy-s - n-cp- -h ]m{xnb m sxc-s -Sp- n CXv Bh-iy-s - m F{X \ m-bn-cp- p. C y-bnse bmt m-_mb hn`m-k-øns A -amen `{Zm-k- \-Ønse hnizm-kn-i-fpss FÆsØ- mƒ Ipd-hmWv bmt m- _mb hn`mkw Hgn-sI-bp At ym-jy k`-bp-ss BsI hnizm-kn-i-fp-ss FÆw. At ym-jy `c-w-l-s\ 100 mw hip n Article 100. When deemed necessary, H. H. the Patriarch calls for a General Synod, headed by His Holiness, where all members of both Synods of Damascus and India, including His Beatitude the Catholicos will attend under the presidency of H.H. the Patriarch F p am{xamwv ""BI-am\ kp -ltzmkn''s\ ] n ]d-bp- -Xv. ]m{xn-b m sxc-s -Sp v AXns Npa-X-e-bn hcp- n. bmt m-_mb `c-w-l-s\ 15, 16 hip- p-iƒ CXn-t\mSp tn p hcp- p. 15. ]. ]m{xnb okv _mhm hnfn p Iq p BI-am\ kpdnbm\n Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse Bflob tame- y- amcpss tbmk-am-ip p BI-am\ kp -ltzm-kv. 16. ]. ]m{xn-b okv _mhm A y- -\m-bp BI-am-\ kp -l-tzm-kn t{ijvt ImtXmen- m-bpw, k`-bnse F m sa{xmt m-eo-øm-amcpw F n-kvtim- amcpw AwK-ß-fm-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]m{xn-b m sxc-s -Sp- n Xpeyamb ] m-fnøw \ntj-[n- p- Xv 1876 se apf pcpøn kp l-tzm-kns 17 masø \n -b-øn\p hncp- -am- Wv. B \n -b-øns {]kv `mk-߃ Xmsg tn p- p. ""... kie Imcy-ß-fnepw ]c-tzi C-S-h-I-Ifpw ae- c CSh-Ibpw Ft mgpw tbmpn p c p hi- m pw At ymjym knwlm-k-\-øn- -te- p Ah- Imiw kahpw kw_- w ]pcp-jm-c-sø- p-dn- p DXvI- WvT-bn-eq-sS-bm-Wv. {InkvXp-hns a\ v ImWp as mcp taje Po Æ- X-I-tfm-Sp t]mcm- -Ønem-Wv. BNm-cm-\p-jvTm-\-ßfpw BtLmj-ßfpw s]msn-s]m-sn- p-ibpw Bflmhpw A -k-øbpw \jvsam-ip-ibpw sn-bvx-t mƒ {InkvXp {]I-Sn- n- p a\- v. k` (tzhm-e-bw) I - m-cpss Kpl-bm-bt m-gp Xs {]Xn-I-cWw kxyw, \oxn, IcpW F n-hsb If- -s -SpØn Ign ax-t\-xr- Xz-tØm-Sp Xs a\- v. DZml-c-W-߃ p ] -an-. ]t, {InkvXp-hns Bflmhns\ \ne-\n Øp- -Xn-ep ]cm-p-b-߃ pw ] -an-. {]hrøn-bmwv ]nxrxzw sxfn-bn- p-hm-\p apjm- ncw F p Xpeyhpw Bbn-cn- p-ibpw Chn- SpsØ ap-eo pw (IΩ n) Ahn-SpsØ ap- -eo pw At\ym- -X-tbmsS Ccn- p-ibpw IΩ- n-bpss A\p-a-Xn-tbm-Sp- IqSn \ΩpsS k`bv pw kap-zm-b- Øn\pw th n snø-s -Sp kie G m-sp-ifpw km[phm-bn-cn- p-ibpw snø-wsa v \n -bn- -Xns\ tbmkw Dd- n- p.'' Hcp k`-sb \ne-bn ae- -c-k-`-bpss kzmx{ yw \ntj- [n- pibpw AtX-k-abw CShI ] n-iƒ kzx-{ -amsw p hmzn- pibpw snøp- h At ym-jy `c-w-l-s-\- bpss Xmsg ]d-bp 155 mw hi-p v a\- n-cpøn hmbn- m sim mw. Article 155. The Syrian Orthodox Church of Antioch owns all its churches, monasteries, worship places, cemeteries, schools, real estate and endowments. This includes all the possessions and properties of its churches and centers such as manuscripts, printed books, vessels, clerical vests, furniture of the Patriarchate and the Archdioceses. The ownership of these properties and assets can never be disputed or contested by any body whatsoever. If an individual or a group of individuals separates from the Syrian Orthodox Church of Antioch and joins another de- At ym-jy ae- c k`- Iƒ Dƒs -Sp Hmdn-b Hm Ø-tUmIvkv k`m IpSpw-_- Øn s -Sp A ta-\n-b k`bn, A ta-\n-bm-bnse FIvanbm-Uvkn BkvYm-\-am-bp kp{]ow ImtXm-en-t mtk pw e_m-t\m-\nse B n-en-bmkv BkvYm-\-am-bp kneo-jy ImtXm-en-t mtk pw AtXmsSm w Pdqk-te-anepw tim Ãm n-t\m nfnepw (CkvXmw _qƒ) Hmtcm ]m{xn-b t - p-ap- v. ]c-kv]c kwk K-ap Ccp ImtXmen-t - p-ifpw kzx-{ -amsw- nepw kp{]ow ImtXm-ent mkns {]Y-a-ÿm\w kneojy ImtXm-ent mkv AwKo-Icn- p- p- v. c p ]m{xn-b okp-am kp{]ow ImtXm-en- mbpss Iogn-em-Wv. ka- m-cn c m-a-\mb kneo-jy ImtXmen- mbpw Iogvÿm-\n-I-fmb ]m{xn-b o-kp-amcpw Dƒs ss A ta-\n-b k`bnse GsXmcp ta - - m-c\pw ka- m-cn H m-a-\mb FIvan-bm-Uvkn-\nse kp{]ow -Im-tXm-en m BIp- - Xn\v XS- -an-. AXp-t]mse kneo-jy ImtXm-en- m-bpss sxc-s -Sp- n kp{]ow ImtXm-en- m-bpss {]Xn-\n-[n- Iƒ pw thm -h-im-i-ap- v.- t\-csø ( ) kneojy ImtXm-en- m-bm-bncp Itc- n k o-knbm BWv 1995 kp{]ow ImtXm-en- m-bmbn sxc-s - Sp- -s - -Xv. apºv ]m{xn-b otum. bqlm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv sa{xm-t m-eoøm {InkvXphpw hy -am- p- p. X n hniz-kn blq-z- mtcmsp {InkvXp-hn p FSp-Øp-]-dbp-hm-\p- m-bn-cp Imcyhpw AXp-X-s -bm-bn-cp- p. A{_- lm-ans a ƒ A{_-lm-ans {]hrøn-iƒ snøpw (tbm-l. 8: 38). Cu bmym yw Dƒs m- psim v ]. tbml- m «olm t_m y-s -Sp-Øp- p: sszh-øns a ƒ Bsc pw ]nim-nns a ƒ Bsc pw CXn-\m sxfnbp p (H mw tej\w aq mw A ymbw ]Ømw hmiyw). {InkvXp-hns a\- ns\/bflmhns\ B\p-Im-en-I -Np- p-]m-sn Ah-Xcn- n- pi F -Xm-bn-cn- Ww {InkvXp kaq-l-øns BXy- n-i-amb e y-hpw, I Ωhpw. nomination, they shall have absolutely no right to claim any of the above mentioned properties or possessions. Any claim filed by anybody, be it an individual or a group, large or small, shall be positively and absolutely mull and void. bmt m_mb `c-w-l-s\ 190 mw hip v ImWpI Bflob Imcy-߃ Hgn- p F m Imcy-ß-fnepw CShI ] n-iƒ p kzbw `cw kzmx{ yw D m-bn-cn- p- - XmWv. ae- c Hm Ø-tUmIvkv kpdnbm\n k`-bpss \ne-]msv At ym-jy k`-bpss \ne-]m- Sn\p kam-\-am-sw p ImWmw. C\nbpw [mcmfw s]mcp-øt m-sp-iƒ I p ]nsn- m Ignt - mw. At ym-jy `c-w- L-S\ 157 mw hip v Article 157. Any article that contradicts with the provisions of this Constitution will be considered invalid null and void. CX\p-k-cn v 2002se bmt m- _mb `c-w-l-s\ ]q W-amtbm `mko-i-amtbm Akm-[p-hm-Wv. Npcp- -Øn 1934 se `c-w- L-S-\sb X n- -f- -h Ct mƒ "Fensb t]sn v C w Np -Xp-t]mse'bmbn. ] nbpw hkvxp- fpw ]m{xn-b o-kn\v! B ÿm\-tø v a -cn- mt\m thm p snømt\m Ah-Im-i-hpan!! ]n.-kn. G{_lmw ]Sn- td- -cbpss \ncym-w-øn amt\-pnwkv IΩ n A\p-tim-Nn p ap k`m {SÃn ]n.-kn. G{_ lmw ]Sn- m-td- -c-bpssbpw, hµy B{Uqkv G{_lmw tim - -F- n-kvtim- m-bp-ssbpw th ]m-sn k`m amt\-pnwkv IΩ n A\p-tim-N\w tcj-s -Sp-Øn.

12 MALANKARASABHA PATHRIKA Catholicate Offce, Devalokam, Kottayam , Kerala, India. Tel: BI-WEEKLY hm jni hcn-kwjy 100 cq] Reg. No. KERMAL 12481/11/1/2005-TC Registered Postal Reg. No. KL/KTM/647/ Linc No. KL/CR/KTM/WPP-78/09-11 Licensed to Post Without Prepayment DØ-c-`m-c-X-Øns CS-b\v 54- mw P -Zn-\m-iw-k-Iƒ H.G. Dr. Joseph Mar Dionysius Metropolitan St. Thomas Ashram, Bhilai St. Thomas College, Bhilai M.P.C.C.E.T. College, Bhilai Baselios Vidhya Bhavan, Bhilai Group of M.G.M. Schools, Calcutta Diocese Typesetting & Layout: George T. Varghese Chief Editor & Owner: Dr. George Joseph (Sabha Secretary), Department of Public Relations, Malankara Orthodox Syrian Church, Kottayam. Printer, Publisher and Editor In-Charge: Dr. Jose Parakadavil, Printed at the Catholicate Press, Devalokam, Kottayam Fax:

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw sszhcmpyw 1 February 2014 sszh-cmpyw OFFICIAL ORGAN OF THE EPARCHY OF KOTHAMANGALAM Vol. LIII No. 2 February 2014 temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM 2014 CANAIAN URF LIFEAVING CHAMPIONHIP PROGRAM Lv Lv vy b v, w,, w Lv y w k Lv z by I Oy C (IOC) Cw G F T IOC z I L v F (IL) w v v IL N Mb Oz v b v T Lv y v by v C I Lv W C z I L v F Cw Lv C z Ry L v y

More information

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER. KZykmlnXyw QUESTION BANK

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER. KZykmlnXyw QUESTION BANK UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER QUESTION BANK 1. ]mzclnxamb ]ZkwLmXamWv KZysa v ]d- -Xmcv? a. hm-a-\ b. B\-µ-h -\ c. ZWvUn d. `c-x-ap-\n 2. KZv [mxphns

More information

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam?

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam? Pq 2013 1 2 ImcpWnI Pq 2013 FUnt mdnb ]pkvxiw ]Øv e w Bdv 2013 Pq c m[nimcn tum. {^m knkv simsnb s{]mhn jy kp ocnb Fw.kn._n.Fkv. FΩmhqkv {]hniy ]{Xm[n] sp. \mep]dbn kl]{xm[n] Pn. ISq mdbn FIvknIyq ohv

More information