ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS"

Transcription

1 ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church ^m. Ão^ h Kokv bph-p\ {]ÿm\w P\-d sk{i- dn ]cn-ÿnxn IΩo-j Bcw`w Ipdn p ae- c k`-bpss kmº-øni h jsø kmaqly-t a ] -Xn-Iƒ m-bpw, k`-bpss s]mxp {]h Ø-\- ߃ mbpw 290 timsn-bpss _P v amt\-pnwkv IΩ n ]mkmtim bw: Hm Ø-tUmIvkv bph- P\ {]ÿm-\-øns ]pxnb ti{µ P\-d sk{i- -dn-bmbn snß- q IpS-»-\mSv sxt - SØv Ing-t -Xn ^m. Ão^ h Ko-kns\ ]cnip ImtXm-en m _mhm \nb-an- p. bph-p\ {]ÿm\ ti{µ IΩ n AwK-ambpw, bph- P\w amkn-i-bpss amt\-pnwkv FUn- -dmbpw, snß- q `{Zmk\ hnzym-tpymxn Ub-d-IvSdmbpw {]h Øn p hcn-i-bmbn-cp- p. kxojv ]Sn- m-td- -csb amt\-pnwkv IΩ- n-bn-te v t\man-t\ v snbvxp ap k`m {SÃn ]n.-kn. G{_lmw ]Sn- m-td- -c-bpss ]p{x-\mb kxojv ]Sn- m-d- -csb k`m amt\-pnwkv IΩ- n-bn-te v ]cn-ip ImtXmen m _mhm Xncp-ta\n \ma- \n t±iw snbvxp. ae- c h Kokv h[w t]pv 9 lcn-x-k-`-bv mbv ]cn-ÿnxn kvs]jy t]pv 7, 8 _P v t]pv 5 k`m {]m[m-\y-ap hm Ø-Ifpw Nn{X-ßfpw Ab- p-x-cni tim bw: Hm Ø-tUmIvkv k`bpss ]cn-ÿnxn IΩo-j\v temi ]cn-ÿnxn Zn\-Øn ]cn-ip ImtXm-e m _mhm Bcw`w Ipdn- p. tim bw _tk-en-bkv timf-pn \S ae- c k`bv v 4 ]pxnb `{Zm-k-\-߃ sim n:ae- c h Kok h[-t knse 1 mw {]Xn ^m. h Kokv sxt - -cbv v FXnsc Pmay-an- m-hm-d v ]pd-s -Sp-hn- n-cp kml-n-cy-øn t]mepw ap Iq Pmaym-t]- sb FXn msx {]Xn v A\p-Iq-e-amb \ne-]msv FSpØ kn. _n. sf \S-]-SnhmI-Øm\w: HutK am Znh- ym-kn-tbmkv k`bv pw kaql-øn\pw snbvx tkh-\-߃ hfsc hep-xm-sw v {]Xn- ] t\xmhv DΩ Nm n A`n-{]m-b-s - p. HutK am Znh- ym-kn-tbmkns 3 mw ]cn-ÿnxn IΩo-j\v XpS w Ipdn- p-sim v ]cn-ip _mhm-xn-cp-ta\n alm-kwn hr ssx \S- p. NS-ßn alm-kwn ac-øns ssx \ p-sim v ]cn-ip _mhm DZvLm-S\w snbvx-xv. Ipcym-t mkv am oωnkv sa{xm-t m-eoøm B y- X hln- p. tum. tpmk^v am k-\-߃. k`-bpss hni-k-\-øn \n Æm-bIamb Xocp-am-\-am- Wn-Xv. CS-h-I-I-fpsS ]cn-]m-e- \-Ønepw hf bv pw CXv IqSp-X klm-b-i-am-ipw. CSh-I-I-fnse Bflob {]ÿm-\- ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS km[n- pw. tzh-temiw: ae- c k`bv v 4 `{Zm-k-\-߃ IqSn cq]o-i-cn- p-hm k`m amt\-pnwkv IΩ n tbmkw Xocp-am-\n- p. Pq amkw 10- mw XobXn ]gb-sk-an-\m-cn-bn IqSnb amt\- PnwKv IΩ- n-bnemwv Xocpam\w. \ne-bv, ASq - -I-S- º-\m-Sv, sim m-c- -c- -]p-\-eq, {_ -hm F n-h-bmwv 4 `{Zm- Znh- ym-kn-tbmkv, ^m. tum. si. Fw. tpm v, tum. tpm v tpmk-^v, tum. amxyp timin, s{]m^. ]n. kn. Gen-bmkv F n-h {]kw-kn- p. k`-bn BIam\w \S-Øp ]cn-ÿnxn kwc W {]h Ø-\-ßsf GtIm-]n- n- p- -Xn\pw am \n t±iw \evip- -Xn- \p-am-bp- -XmWv ]cn-ÿnxn IΩo-j. k`bv v 290 timsn-bpss _P v n. k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk^mwv _P v Ah-X-cn- n- -Xv. kmaqly D a-\-øn-\pw, Ahn-I-knX ] n- I-fpsS hf -bv p-ambn {]txyiw XpI am n h n- p- v. ae- c h Kok h[w: B Iu kn {]Xn-tj-[n p bn DXvI-WvTbpw {]Xn-tj- [hpw tcj-s -Sp-Øp- -Xmbn B Iu kn I ho- \ ^m. aømbn CS-b-\m timsd- n-kvt m m {]kvxm-hn- p. Cu sime-]m-xiw kw_- n KqUm-tem-N\ shfn- Øv sim ph-cm\pw apgp-h {]Xn- I-sfbpw shfn- Øv sim p-hcm\pw At\z-jWw hym]-i-am- - W-sa v B Iu kn Bh-iy-s - p. _nj- ns sk{i- -dn-bpw, Ac-a\ amt\-p-cp-am-bncp sxt - c A \v X\nsb hms-i-sim-e-bm-fn-isf kwl-sn- n v C{Xbpw \njvtq-c-amb IrXyw snøn- m Ignbpwsa v txm p- n-s pw CXns ]n n i -cmb Bfp-Iƒ {]h Øn- n- p- m-imsa pw sim -s Sn. Fw. h Ko-kns `mcy kmdmω h Kokv am[ya {]h Ø-ItcmSv ]d- p. HutK Xncp-ta\n A ln- p- -hsc klm-bn- p- -Xn {i m-ep-hm-bn-cp p: DΩ Nm n Hm Ω s]cp- mfnt\m-s-\p-_- n v \S ktω-f\w DZvLm- S\w snbvxv kwkm-cn- p-i-bmbn-cp p At±-lw. h n- m v Zb-dm-b v F m-am-bn-cp p HutK Xncp-ta\n. ]mh-s Ip n-iƒ v ]T-t\m-]-I-cWw \evip-hm\pw, Zcn-{Zsc D -cn- p-hm\pw {]txyi D mlw Xncp-ta-\n- p- m-bn-cp- p. \nbp ImtXm-en m _mhm A y- X hln- p. \hm-`n-jn sa{xm-t m-eo- Øm-am v kzoi-c-w-hpw, ]mh-s Ip n-iƒ v ]T-t\m- ]-I-cW hnx-c-whpw \S- p. Pq 7 mw XobXn ]. ImtXmen m _mhm-bpss apjy Im Ωn- I-Xz-Øn hn. Ip m-\bpw A n- p. {]Z- n-whpw t\ hn-fºpw \S- p.

2 2 ae- ck`m-]-{xni G{]n Pq 16þ a\-\-am-[pcyw ae- ck`m]{xni FUn-t m-dn-b ]dp-zo-ksb hos -Sp- p-hm A v ]Xn-hp-t]mse ]cn-ÿnxn Zn\-ambn BNcn p. F m apsº- -sø- m-fp-a-[niw DXv -WvT-I-tfmsS-bmWv temiw ]cn-ÿnxn Zn\-am-N-cn- Xv. Hcp A\pjvTm\w F -Xn-\- pdw Cu Zn\m-N-c-W-Øn\p {]m[m-\yap v F p Iptd-t s - nepw t_m y-am-ip- p- v. ]mcnÿn-xni {]iv\-ß-sf- p-dn v GXm-\p-am-fp-Iƒ \S-Øn-t mcp apd-hn-fn-iƒ A -ap- -Xm-sW p Xncn- -dn-bp-hm temi-øn [mcmfw t] p Ign-bp- p- v. ]cn-ÿn-xnhm-zn-iƒ \evinb ap -dn-bn- p-iƒ `mh-\m-kr-jvsn-iƒ am{x-am-bn-cp- n F Xncn- -dn-hn-emwp temiw. hfsc AI-se-bm-bn-cn- p-sa p Icp-Xnb BtKm-f-Xm-]\w t]mepw Hcp bmym y-am-bn- -gn- p. sabv 22 ssph-ssh-hn- y-zn-\-am-bn-cp- p ssphssh-hn[y h j-ambn BN-cn- p-i-bm-wv. `qap-jsø kky-pohn h K-ß-fn Hcp `mkw am{xta a\p-jys ]T- \-Øn\pw tcj-s -Sp-Ø-en\pw hnt[-b-am-bn- p- p. AXn Øs \s mcp `mkw AXn-th-K-Øn Xntcm-`-hn- p-sim- n-cn- p- -Xmbn \mw a\- n-em- p- p. ]e Pohn-h - ßfpw kky-ßfpw F -t - p-ambn C m-xm-bn- -gn- p. apºp kw`-hn- n-cp- -Xns 40,000 Cc n thk-x-bn-emwv Ct mƒ hwi-\m-i-{]-{inb \S- p- -sx p imkv{x- - m ]d-bp- p. kao-]-im-eøp hym]-ihpw i -hp-amb coxn-bn hnik-\-{]-{inb hf {]m]n- -t m-gmwv `qan-bnse ssphk-º-øp-i-fpss hn\m-i-øn\p thkx IqSn-b-Xv. ASpØ 20 h j-øn-\p- n kky-k-º-øns A n-sem-cp-`mkw \jvs-am-ip-sa imkv{x-im-c- m ap -dn-bn p \evip- p. kky-p- p-pm-e-ß-fnse 100 C\w hoxw Hmtcm Znh-khpw C m-xm-bn-s m- n-cn- p p F p ]d-bp-tºmƒ kw`-hn- p \jvs-øns thkx F{X Bi- m-p-\-i-am-sw p hy -am-w-t m. `qan D mb Imew apx \ne-\n- p-t]m AkwJyw kky-ßfpw P p- fpw C m-xm-b-xns apjy Imc-W- m-c a\p-jy F Htc Hcp Pohn-bmWv F Xv a\pjy-hw-i-øn\v H pw A`n-am-\-I-c-a-. imkv{x-km-t -XnI hnzy-ifpss hf sb XpS v hyh-kmb kwkvimcw i n-s -Sp-Ibpw `qan-bpss taep a\p-jy-cpss ssitb- -ßfpw CS-s]-S-ep-Ifpw h n- p-ibpw snbvx-txm-ssbmwv hwi-\m-i-`o-jwn Poh-Pm-e-߃ p- m-bxv BtKmf-Xm-]\w F B] -c-amb Ah-ÿbpw a\p-jys krjvsn-bm-wv. {]Ir-Xn-h-kvXp- -fpss Aan-tXm-]-tbm-Kw, cmk-]-zm -ß-fpsS hºn D]-tbm-Kw, AssP-h-am-en- \y-ß-fpss D m-z-\w, hnhn-[-xcw hmx-i-ß-fpss \njv]m-z\w F n-ß-s\-bp {]h Ø-\-߃ hym]-i-amb-txmss kq va-po-hn-iƒ XpSßn \nc-h[n Poh-Pm-e-߃ A]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-bn. kq vam-wp- ƒ XpSßn `qan-bn-ep Hmtcm Pohn-h K- Øn\pw {]Ir-Xn-bpsS k p-en-xm-h-ÿ-bnepw \ne-\nev]nepw AXn-t -Xmb ] p hln- p-hm-\p- v. Hmtcm- ns bpw \ne-\nev]v a p-]-e-xn-t bpw Bh-iy-am-Wv. `qanbpss ta k m-[n-im-c-ap-s p Icp-Xp a\p-jys \ne-\n-ev]n\pw CXc kky-p- p-pm-e-߃ \ne-\n-ev p- - Xm-h-iy-a-t{X. ssph-ssh-hn-[y-k-º- -X-bn temiøv D -X-ÿm-\- ap cmpy-amwp `mc-xw. lnam-eb km\p-{]-tz-i-ßfpw ] n-a-l ] -X-{]-tZ-i-ßfpw temi-ønse AXn-hn-injvS-amb ssph-ssh-hn-[y-{]-tz-i-ambn Icp-X-s -Sp- p. sszh-øns kz w \msv F hnti-jww tic-f-øn\v G hpw A\p-tbm-Py-am-Ip- Xv ssph-ssh-hn-[y-k-ºøp IW- n-se-sp- p-tºm-gm-wv. {]i-kvx-k-ky-im-kv{x- tum. Fw.-F-kv. kzman-\m-y lnam-eb {]tz-ihpw kly- ] -X-\n-c-Ifpw temi-øns ]dp-zo-k-bm-sw pw B ]dp-zo-kbpw \ap p \jvs-s -Sp-I-bm-sW pw ]d-bp-i-bp- m-bn. Cu ]dp-zok \jvs-s -SmsX kq n- p-hm-\p _m yx \ap-t -h pw D -Xm-Wv. Hm Ø-tUmIvkv k` cq]o-i-cn ]cn-ÿnxn IΩo-j\pw CubnsS DZvLm-S\w snbvx lcnx k`bpw `qan-bnse ]dp-zok-bpss hos -Sp- n\p klm-b-i-am-i-s. tum. tpm Pv tpmk^v Imh amem-j-amsc! IÆ-S-bv -cp-tx...! F n-ßs\ \oßp B {Z-amb Hcp Km\w s]mxpth tum. bmt m_v am sftd-\n-bkv ]cn-nn-x-am-wv. Cfw-ss]-X-emb DÆn-tb-ip-hns\ \nc- cw ImØp-sIm- n-cn- -Wta F v sszh-zq-x- m-tcm-sp Hc - \-bm-w-xv. Xo Øpw am\p-jn-iamb Hcp k -ev]w...! hml-\-tam-sn- p- -bmƒ, Hcp A -\n-anjw ab-ßn-t mbm D m-im-hp `hn-jy-øp- I-sf- - n-b-dn-bm Zqsc-sbßpw t]mti- -Xn-. Cu sim p-tic-f-ønse hoxn Ipd- -Xpw, CSn- p-s]m-fn- Xpw A]- ISw ]Xn-bn-cn- p- -Xp-amb s]mxp-\n-c-øp-iƒ Xs km n. ss{uh Aev]w ]qkm- bn- p-s - n IY ]dbm-\p-an-. \nc-øp-i-fn-ep- m- A]-ISw hcp- Øpw. AØcw \nb-{ -W-߃ kz`m-th\ Ip v CjvS-s -Sp-I-bp-an-. AΩ-sbm p IÆp-Nn-Ωn-bm? AY-hm, AΩ-bpsS kvt\l-]- cn-[n-bn \n v Aev]-t\-ctØ p Ip p ]pd-ømbm? A\- -c-^ew an hmdpw A]-ISw Xs -bm-bn-cn- pw. kz w a -fpss Imcy- Øn c m-i Øm- fpw amxm-]n-xm- fpw a pw IÆp- Nn- ΩmsX Ccp- n-s - n AhcpsS hf, C sø kml- N-cy-ß-fn Fßs\sb n-ep-ambn-cn- pw. IÆp-Nn-Ωm-sX-bn-cpa-. a\p-jy-s\bpw a p Poh-Pme-I-ß-sfbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv, tpmen-snbvxp Pohn- p- -Xn-\m-Wv. krjvsn-iy ]d- p-x-cp ]c-am -ß-fn-sem- m-wn-xv. Ae-kX sim p IqSnbm-Wt m hogvn-bp- m-b-xpw. Ah-\-hs Pohn-X-Øn, A\p-\n-anjw ]cn-c- n p \ne- \n tø kz`m-h-am-wn-xv. euin-i-hym-]m-c-ß-fn G s - n-cn- p- -h v Pm{KXbpsS A w \ m-b-dnbmw Cu cwkøv Cu temi-øns a ƒ cmpy-øns a -sf- mƒ _p n-bp- -h-cm-bn- m- W-s -Sp- p. F m ]cn-xm-]- I-c-amb kwk-xn, euini cwk- H p IÆp-Nn-Ωn-bm Ip an A]-I-S-߃ pw Imc-Ww, Bcp-sS-sb- nepw Icp-X-en- m-bva-bm-bn-cn- pw. Aßs\ F{X-sb{X Pohn-Xß-fmWv s]mxp-\n-c-øp-i-fn s]men-bp- -Xv! CXnepw IjvSamWv ssi qen hmßn-bn- v, IÆp- Nn-Ωp- -Xv. Imcy- -a-xbn- mø b{ -ßfpw si n-s߃t]m-epw, ImtW- -h-sc, ImtW- -Xp-t]mse I m HutZym-Kn-I-am-bn-Øs Imcy- -a-x-bp-ssbpw _e-øns bpw k n-^n- - p- -Xm-Ipw. AXn-\nsS si n-s-߃ XI p-ho-gpw, ]me-߃ XIcpw, b{ -߃ \ne-bv pw. A\- -c-\-s-]-sn-itfm? Hcp \jvs-]-cn-lm-c-{]-jym-]-\w, thz- {]-I-S-\w, PpUo-jy At\z-j- Ww... AtXmsS F mw Ign- p. ASpØ AXym-lnXw hsc F mw im w! Npcp-ßnb ] w tic-f- Øn Ac-tß-dp A]-I-S߃ ]d-bp XpS -Y-bm-Wn- Xv. H p IÆp-Nn-Ωn-bm? AΩ-bpsS ]cn-c- -bn ab-ßp Hcp Ip v, Xo Øpw \n -lm-bm-h-ÿbn Xm kpc- n-x-\m-sw- m-bn-cn pw Ip ns [mc- W. AXp-sIm- p-x-s, Ip ns k -N-e-\-ßfpw A\p-h-Z-\o-b-a-. Nne-sX mw ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm amxyqkv ZznXo-b ImtXm-en m _mhm ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm ZnZn-samkv {]Y-a ImtXm-en m _mh tum. bm q_v am sftd-\n-bkv sa{xm-t m-eoøm tum. tpm Pv tpmk^v tum. tpmkv ]md- -S-hn {io. amxyp sndn-bm s{]m^. ]n.-kn. Gen-bmkv {io. G.-sI. txmakv {io. kn.-kn. sndn-bm Ae-k-am-bn-cn- m B pw Ah-Im-i-an ; km y-hp-a-. a\p-jys\bpw a p Poh-Pm-e-Iß-sfbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv, tpmen-snbvxp Pohn- p- -Xn-\m-Wv. krjvsn-iy ]d- p-xcp ]c-am -ß-fn-sem- m-wn-xv. Ae-kX sim p IqSn-bm-Wt m hogvn-bp- m-b-xpw. m Xs Imcy-߃ Ah- Xm-f-Øn-em-bn, ]nsn-hn- p-t]m- Ip kml-n-cy-ß-fmwv Np p- ]m-sp-ap- -Xv. At mƒ Icp-Xen- m-sx-bp-am-bmtem? C -d- Xv hy n-iƒ pw, kwl-s-\- Iƒ pw ÿm]-\-߃ psa mw H p-t]m-se-_m-[-i-am- Wv. DW pw {]m n pw sim n-cn- -W-sa- pw, Pm{K-Xbm-bn-cn- -W-sa pw temic - I Xs ap -dn-bn p \ Inbn-cn- p- p. bp-am-\ hcptºmƒ, Icp-X-en- msx txm n-b-xp-t]mse hym]-cn- p Zmk- m-cpss ÿm\w ]pdsø A -Im-c-Øn-em-bn-cn- pw. Ae-k-am-bn-cn- m B pw Ah-Im-i-an ; km y-hp- ^m.s{]m^. C.-Fw. ^nen v ^m. bqlm-t\m tpm ^m. tpm i -c-øn ^m.tum. si.-fw. tpm Pv, ^m. tum. tpm kv G{_lmw tim\m v, ^m.tum. km_p Ipdn-bm-t m-kv, {io. Fw.-Pn. tpm Pv apøq v, tum. Ae-Ivkm- Imc-bv, {io. tpm Pv h Kokv \yqu ln, tum. si. cmpp ^nen- v, s{]m^. tpmkv hn. timin, ^m. _npp B {Uq-kv, {io. sndn-bm h Ko-kv, {io. X - sim -ae ß-fn a\p-jy {]Z in- n- p Pm{K-Xbpw DW pw BfloI ]pwy-]-cn-io-e-\-]- c-amb cwk-ß-fn an -hcpw Im m-dn- F -Xp-X-s, BflnI-am-bmepw euin-i-ambmepw IÆp-Nn-Ωn-bm A]-I- S-ap- m-ipw. Bsc hngptß p F -t\z-jn v Np n- d-ßp-i-bmwv sshcn-bmb kmøm-. BflnI-cw-K-ß-fnepw, kwkvir-x-s]-cp-am- -ßfnepw IÆp-Nn-Ωp- -hsc Ah\v _lp-xm-ev]-cy-am-wv. Aßs\ NnΩp IÆp-Isf Ipsd- -gn-bp-tºmƒ AS- p-hbv m Ah t{]cn- n- pw. Pm{K-X-tbm-sS-bn-cn- p- - Xns IqsS- n-d- mwv thoughtfulnes F Nn m-io-ew. tbip-{in-kvxp-hn\v CXv th pthm-f-ap- m-bn-cp- p. CXp \nc- c `mh-am-bm IÆp-Nn-Ω Ipd v C m-xm-bn-øo-cpw. AØ-c- m Np pw \S- p kwk-xn-iƒ Adn-bp-Ibpw Bh-iym-\p-k-cWw {]Xn-I-cn- p-ibpw snøpw. ChnsS Pm{K- Xbv v CS-thf bn. AYhm D m-bm Imcy-ß-fpsS Xmfw sx pw. G hpw sa -amb ZrjvSm- amwv \ΩpsS ico-cw. ico-c-hym- ]m-c-ßsf \nb-{ n- p akvxn-jv -Ønse G hpw sndnb Awi-sa- nepw H p Xmfw-sX- n-bm icoc Ne-\-ßfn XI-cm-dp- m-ipi Xs ^ew. Hc-Wp-t]mepw ]Wn-ap-S- n-bm ^ew hfsc hep-xmbn-cn- pw. \sω Im p sszhw IÆn-a-bv msx \sω ]cn-c- n- p- p. Ahn-SpsØ Imcp Wyw Hcp \nanjw \sω shsn- m \mw C m-sx-bm-ipw. Cu {]Ir-Xn-bnse {]Xn-`mk ߃ pw Xmf-`wKw hcp-tºmƒ a\p-jy-po-hn-x-sø-bmwv AXv G -hp-amzyw _m[n- p- -Xv. AXn\p Gsd t{ijvthpw al-\ob-hp-amb Pohn-X-sØ- n \mw F{X PmK-cq-I-cm-bn-cn- -Ww.

3 3 AI-s m-cpƒ t]mƒ aw-en \m n Hcp Ieym-W-Øn\p sn -t mƒ Fs Iq p-im-c k -S-tØmsS ]d p: \ΩpsS A Ieym-W- Øn\p hc-øn-s v Adn-bn- n- p- v. s]æns\ doøn si n- p- Xp sim v hcm H -Øns v A ]d- -Xn Imcy-aps v Rm\pw ]d- p. \ΩpsS ] n-bnse HcwKw C\n doøv ] n-bn AwK-am-bm Ieym-W- Øn\p A -s\- n\v hc-ww. C{Xbpw Imew doøv ] nbpss apºnse hgn-bn-eqss k cn- n pw Atßm v H p t\m m- Ø-h-cmWv s]æns\ si n- m Ct mƒ B ] n-bn-se-øn-bn-cn- p- -Xv. Rm\pw AhnsS BZyw t]mip-i-bm-wv. Iq p-im-c-\m-sw- nepw k t m v snøm-øn-\m ]cn-`hw {]I-Sn- n- p-sim v Ah Cßs\ Xncn- -Sn- p. doønse s]æns\ \ΩpsS Hcp sndp- si p- -Xn \n\ v FXn n- -t m. At mƒ, \ap p em`-ap-s - n s]æv Fhn-sS-\n pw BImw, At? IeymWw hcp-tºmƒ F m k`-bp-ssbpw \ne-]msv Cß-s\- bm-wv. Ctßm v hcp- -Xns\ kzmkxw snøpw. Atßm v t]mip- -Xns\ ]n m-ßp-i-bn-. F m-bmepw Ieym-W-Øns Imcy-Øn A \pw ] n pw sa{xm- \pw H pw snøm Ignbn-. hnizm-k-øns Imcy-Øn Dd- n-s - n sndp- IqSn hnizmkw hf Øm Ieym-W- -tºmfw! Nne-t mƒ Atßm v t]msb- ncn- pw. Fhn-sS-sb- nepw Hcp I d In n-bm axn-bt m! Rm\n-ßs\ Fgp-Xp-tºmƒ, s]æn-s\bpw sndp- -s\bpw GXp k`-bnepw si n- m-se m Ipg- -sa p tnmzn p s\ n Npfn- p- -h D m-ipw. icn-bm-wv, \ΩpsS s]æn\v \s mcp IeymWw h m doøn am{xa am tøm-ωm-bntem kn.-f-kv.- sf.-bn-tem, kotdm- -a-e-_m-dntem sa{xm- m v `mc-xob \ma-߃ \evipi G{_lmw h Kokv h e -ap- -ØpØd GI-tZiw 1 mw \q m- p-ap-x 1800 h j-ß-tfmfw A -Zn-bm-t m- mcpw am tømωm sa{xm- mcpw `mc-xob ]mc-º-cy-ønepw kwkvim-c-ønepw Iogvhg- -ßfnepw A[n-jvTn-X-amb t]cp-ifpw ÿm\-am-\-ß-fp-amwv \ne- \n Øn-bn-cp- -Xv. ]uckvxy k`m ]mc-º-cy-ønepw Bflo-b- X-bn-ep \ma-߃ \ΩpsS ]nxm- - m kzoi-cn- p-xp-s-ßnsb- nepw `mc-xob kwkvim-csøbpw ]mc-º-cy-søbpw ]mss X n- -f- n-cp- n-. CXv Fgp-Xp-hm-\p ImcWw \ΩpsS k`-bnse 95% Bfp- Iƒ pw Xncp-ta-\n-am-cpsS kndnb ]mc-º-cy-øn-ep t]cp-iƒ icn-bmw-hæw D -cn- p- -Xnt\m Hm Ω-bn hbv p- -Xnt\m km[n- p- n- -sb- p- Xv Hcp \ kxy-am-wv. F m kpdnbm\n ]mc-º-cy-øn-ep Xncp-ta- \n-am-cpss t]cn-t\m-ssm w IpSpw- _-t]cp IqSn tn Øv hnfn- s -Sp-I-bm-sW- n k`mw-k߃s - k`-bpss ]pd-øp- -h p IqSn A\m-bm-tk\ \ΩpsS ]nxm- - msc Xncn- -dnbm km[n- pw. H n-e-[niw Htc t]cn-ep Xncp-ta-\n-am \ΩpsS k`-bn-se-bpw, am tøm- Ωm, ae- c doøv XpS-ßnb ktlm-zco k`-i-fnse sa{xm- mcpss t]cp-iƒ IqSn BIp-tºmƒ Hcp Xc-Ønepw Xncp-ta-\n-amsc P\-߃ v Xncn- -dn-bm km[n- p- n-. CXc ss{ikvxh k`mhn-`m-k-߃ pw CXc axkvx pw lrzy-ÿ-am-wv. Bb-Xn-\m ]pxnb sa{xm- m vt]cp-iƒ \evip-tºmƒ IpSpw-_-\maw IqSn tn Øv Adnb-s -Sm A\p-h-[n- p-i. CXv ]pxnb Hcp Bi-b-a \ΩpsS ]nxm- - m XpS p t]m al- Ømb Hcp ]mc-º-cy-øns hos -Sp- p-am-{x-am-wv. CXv Ime- L- -Øns Bh-iy-am-Wv. Xncpta-\n-am am{x-a sshzo-icpw Ah-cpsS t]cn-t\m-ssm w IpSpw- _-t]cv tn Øv Adn-b-s -Sm CS-bm-IWw AXn-\p \S-]-Sn- Iƒ D m-h-ww. si n- m F m-swmcp Ipg w?k`-tb-xm-bmepw axw H p-x-s -bt / k` hf-cp- Xp Ieym-W-Øneq-sS-bm-sW p Rm hnizm-kn- p- n-. F m \ΩpsS k`bnse Hcw-K-Øn\p \ΩpsS k`bn \n p-xs Pohn-X-]- mfnsb Is -Øm Ign- m AXmWv A`n-Im-ay-sa p Rm hniz-kn- p- p. F m C -sehsc \ΩpsS ] n-bnse Bcm- [-\-bn ]s -Sp-Øn-cp Hcmƒ \msf apx as m-cp k`-bnse Bcm-[-\-bn ]s -Sp- m XpSßn-bm Bcpw sx p ]d-bp-ibn-. F m k`-bnepw Ieym-W߃ hgn ]pxnb AwK-߃ D m-im-dp- v. AsXmcp tamis Imcy-ambn C{Xbpw Imew Bcpw I n- p-an-. F m Rm\n-{Xbpw Fgp-Xn-bXp Fs Iq p-im-cs k Sw I n- m-wv. Fs Iq p-im-c\pw IpSpw- _hpw Ipsd- m-e-ambn Kƒ^n-em- Wv. th {X kzøp- v. F m ai-fpss Ieym-W-k-abw Bbt mƒ Hm Ø-tUmIvkv k`-bn \n v Hcp sndp- s\ Xnc- n-bn v In n-bn-. s]æv \ ]Tn-Ø- mcn-bm-wv. Ahƒ p hc-\mbn Hcp tumivssd In -W-sa v Fs Iq p-im-c B{K-ln- p. aiƒ pth n Btem-N\ XpS-ßn-bn v \me p h j-am-bn. Iq p-im-c Fs - mƒ aqcm- n -bm-bn-cp- p. aiƒ p hc-\mbn tumivs thww, AXv Hm Ø- PohnX ] m-fnsb Xnc-s -Sp- m-\p thzn-ifpw kwhn-[m-\- ßfpw k` Hcp- -Ww. k`-bpss ]cn-ip kn\uv AXn-\mbn Hcp IΩo-j D m- - W-sa- mwv Fs At]-. tumivkpim-c Xs Bbn-cn- bpw thww. Ahs Cu B{Klw Ft mspw ]d- -Xm- Wv. CS-h-I-bnse A -t\mspw ]d- p. sa{xm- -t\mspw ]d- p. ] n- m-cy-߃ p asn-iq-smsx kw`m-h\ \ Ip Fs Iq p- Im-c\p ] nbpw ] - m-c\pw hnnm-cn- n v Hcp tumivs sndp- s\ H n- p-sim-sp- m Ign- n! HSp-hn Iq p-im-c ]{X- Øn Hcp ]ckyw simsp-øp. {]IrXn kwc- -W-Øn th Xn-cn-hp-Iƒ IqSmsX ]cn-{i-an- pi: N C C I doønse Hcp tumivs ]øs\ DSs\ In p-ibpw snbvxp. B Ieym-W-Øn-\mWv Rm t]mb- Xv. aisf doøn si n- -Xn-\m ] n- m pw A \pw Fs Iq p-im-c-t\msv \oc-khpw D m-bn. hey Hm Ø-tUm-Ivkp-Im-c. aisf si n- Xp doønem F v Ahs\ Ip -s -SpØn kwkm-cn- p-ibpw snbvxp. Cu Ieym-W- m-cy-øn c n-søpw sx pw icnbpw Ds - mwv Fs hn\o-x-amb A`n- {]mbw! Fs Iq p-im-c Hm ØtUmIvkv k`-bn \n p Xs Hcp sndp- s\ In m B{K-ln- p. F m sszh-ln-x-{]-imcw IeymWw \S- -t mƒ \ΩpsS A \pw ] n- m pw FXn m-bn. A \v henb \n _- -am-bn-cp-s - n Hcp sndp- s\ kwl-sn- n v Xcm høm-bn-cpt m? Fs Iq p-imc tnmzn- p- p. Rm AsX- - n-bmwv Btem- Nn- -Xv. ]s ms \ΩpsS Ip p-߃ p Hcp hnhm-l- _ w e`n- m henb {]bmk-an- m-bn-cp- p. Bfp-Iƒ XΩn henb ASp- -ap- m-bn-cp- p. IpSpw-_-߃ XΩn Adn-bp-ambn-cp- p. Ct mƒ Kƒ^nepw ]pdw cmpy-ß-fnepw D -h p \m n \n p Hcp IeymWw \S- Øm ]{X-ß-fn ]ckyw simsp- -Ww. As - n hnhm-l-_yq-tdm- Isf B{i-bn- -Ww. GsX- nepw HØp-In- n-bm, k`m-hy-xym-ksam pw IqSmsX IeymWw \S- Øpw. AXmWv C sø Ahÿ. k`-sbm pw B pw \n _- -ap Imcy-a. k`bv p \ΩpsS Ip p-ßsf- n Icp-X Ds - n Cu hnj-b-sø- n Btem-Nn- Wsa p Rm At]- n- p- p. k` Hcp hnhml Z mƒ Bbn amd-w-sa p Rm ]d-bptºmƒ Hcp Xam-i-bmbn X n- f-b-cp-xv. Hm Ø-tUmIvkv k` hftc- Xv IeymWw hgn h p-tncp s] Ip- n-iƒ hgn-b- hnizmkw hgn-bmwv k` hf-tc- -Xv. \ΩpsS Ip p-ßsf k`bpss hnizm-k-øn Xs hf Øp- -Xn\pw Ah v B hnizm-k-øn Pohn- p- -Xn\pw k` ap ssi FSp- -Ww. ]e Xc-Øn-ep sxmgnepw s{]m^j-w tbmky-x-ifpw D -h hnhm-l-øn-\mbn \ΩpsS k`bn ImØn-cn- p- p- v. AP-]me\w F\v\Xp IqZm-i-I-fpsS \n -lww am{x-a-s p Rm hniz-kn- p- p. hnizm-kn-i-fpss `uxn-i-amb Nne Imcy-ß-fn IqSn k` CS-s]-S \S-tØ- nbn-cn- p- p. hr -k-z-\-߃, A\m-Y-a-µn-c-߃, hnzym-`ymk ÿm]-\-߃ F nh \S-Øp- Xp t]mse Xs Hcp anj- \mbn k` k` Gs -SpØp {]h Øn-t Hcp cwk-amwv IeymW Itºm-fw. PohnX ] m-fnsb Xnc-s -Sp- m-\p thzn-ifpw kwhn-[m-\-ßfpw k` Hcp- -Ww. k`-bpss ]cn-ip kn\uv AXn-\mbn Hcp IΩo-j D m- -W-sa- mwv Fs At]-. k`-bpss amtcypv IΩo-j Hcp amtcypv _yqtdm-bpss tdmƒ IqSn Gs -SpØp \ΩpsS ]pxnb Xe-ap-dsb k`m hnizm-k-øn Pohn- p- -Xn\p Ah-kcw krjvsn- p Imew sshimsx kwpm-x-am- p-sa p Rm {]Xo- n- p- p. snß- q `{Zm-k\ sshzni kwkaw ]cn-ÿn-xn-sb kwc- n- p- - Xn\pw ]p\-cm-hn-jv -cn- p- - Xnepw XS- -ßsf AXn-Po-ho p sim v F m ax-ßfpw H n v {]h Øn- -W-sa v. \mj-w Iu kn Hm^v N kv Blzm\w snbvxp. ]cn-ÿnxn Zn\-tØm-S-\p-_- n v \ Inb ktµ-i-øn-emwv CXv ]d- -Xv. {]] w F GI IpSpw-_- Øn sszh-øns a -fmbn \n p sim v {]Ir-Xnsb ]cn-]men- -Ww. _tøcn: kp Øm _tøcn `{Zm-k-\-Øn Imcy-ºmSn sk v tpm v ] n-bn Pq 6 \v ]cn-ÿnxn t_m[-h-xv -cw ]cn- ]m-sn-iƒ \S- p. hnimcn ^m. tam kn tp _v aæn-tøm- snß- q : snß- q `{Zm-k\ sshzni kwkaw t_ty Aca\bn \S- p. NS-ßn sh v snß- q `{Zmk\ AwK-ß-fmb bm q_v am Gen-bmkv, tpzmjzm am \nt m-zn-tamkv F o \hm-`n-jn sa{xm-t meo-øm-amsc A\p-tam-Zn- p. ]utcm-lnxy cpx Pq_nen BtLm-jn- p `{Zm-k\ sk{i- dn ^m. amxyq h Kokns\ A\p-tam-Zn- p. Imcy-ºmSv ] n-bn ]cn-ÿnxn Zn\w Øn DZvLm-S\w snbvxp. Genbmkv Imhpwtamf-bn, tpmk^v ]pø ]p-c, txmakv shæn-x- In-Sn-bn, tpm v ]p ]md F n-h m p-iƒ v t\xrxzw \ In. _\ym-an\pw, ]fl{io Ipcy\pw, t]mƒ aøm-bn pw amt\-pnwkv IΩ- n-bpss A\p-tam-Z\w ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv t\snb _\ym-an-\pw, ]fl{io Ipcy tpm tafmw-]- d-ºn-en\pw, eb kv _v Kh W t]mƒ aøm-bn pw Hm Ø-tUmIvkv k`m amt\-pnwkv IΩ n A\p-tam-Z-\-߃ A n- p.

4 4 s]æpw kz Æhpw Hcp XpS hn-nmcw e- c k `m ]{XnI (2010 Pq 1 15)- -bn {io. t]mƒ aw-en Fgp-Xnb s]æpw kz Æhpw F tej\w Rm c v {]mhiyw hmbn- p. C{]-Im-c-ap tej-\- ß-fmWv ss{ikvxh {]kn- o-ic-w-øn D m-bn-cn-t - -Xv. ]{Xn-I-bpsS Npa-X-e- msc A\ptam-Zn- p- p. Cu tej-\-øn ]d-bp kz Æ-hpw, BUw-_-chp-ambn _ -s Ip -߃ Hcp k`-bn am{x-a, an -hmdpw F m k`-i-fnepw ImWp- -h-bm- Wv. Hm Ø-tUmIvkv k` C{]- Im-c-ap sx p-iƒ k`-bn hym]n- m-xn-cn- p-hm Bfln-Iamb DW hv k`-bn D m-ti- n-bn-cn- p- p. [mcmfw B`-c-W߃ [cn- p-h-cp aw-hm- n-bpss A[nI B`-c-W-߃ Ducn-hbv p-hm ]ptcm-ln-x m v \n t±-in- phm k`bv v km[n- p- -Xv, k` k` -bmbn amdptºm-gm-wv. sszh-cm-py-øns Ggv D]-a- I-fn, Ifbpw s\ pw Hcp-an v hf-cp hb-en-t\m-spw, \ Xpw NoØ-bp-amb ao \nd hetbmspw tbip-x-ºp-cm D]-an- p- p. HSp-hn If-Iƒ Xobn-en v NpSp-hm bp-am-\ Iev]n- p- p. Cu Zcn-{Z-tem-IØv s] Ip- p-ßsf hnhmlw snbvx-b- phm \nhr-øn-bn- mø amxm-]n- Xm- ƒ [mcm-f-ap- v. Hcp kz Æame t]mepw C msx IS-sa-SpØv hnhmlw \S-Øp IpSpw-_-߃ D -t mƒ ssibpw, IgpØpw \ndsb kz Æw [cn- pw, e - -W- n\v cq]-bpss h{pm-`-c-w߃ [cn- v, Nne-t mƒ s]m n \q sim v s\bvx a{ -tim- Snbpw DSpØv hcp [\-hm- mcpss a -tfmsv F v D]-tZ-i-amWv k`bv v \ Ip-hm-\p- Xv? BUw-_cw \nd- -Xmbn an hnhm-l-ßfpw ImW-s -Sp- p. C{]-Im-c-ap hnhm-l-߃ \S- Øp sa{xm- - mcpss Iq -Øn Cu tej\w Dƒs Sp- p. sszhta Cu ]m]w an- -Wta F {]m -\-tbm-sp-iq-ss-bmwv e`n- p ssiap-øn `qcn-`mkw hnhml klm-b-\n-[n-bn-tem, _me-`-h-\-߃t m simspøv ckoxv Ab-bv p- -Xv. amtcypv Akn-à v ^ n\v simsp- -Wsa v Adn-bm-hp- -Xp-sIm v hen-b-xp-i-iƒ ssiapøv In p- p-s - nepw amtcypv Akn-à v ^ v F t]cn ssiapøv Xcp- -h Npcp- -am-wv. [\-hm- m-cpss CS-bnepw a\- k-en-hp \ a\p-jy D v F p ImWn- p-hm H v c v kw`-h-߃ ChnsS Fgp-Xp- p. Hcp timtfpv {]^-k-dpss ais hnhmlw Ign- v, acp ai-fpss Igp-Øn-ep c -c-]-hs amebv v Xpey-ambn as mcp ame _Y\n Ac-a-\-bn Fs ASp- sim p-h v G n- p. B ame as mcp s] Ip- n-bpss hnhm-l-øn\v D]-I-cn- bpw snbvxp. t]cp-]-d v ]d-bmw, _lp timc h Kokv A s ais hnhmlw \S-Øn-b-Xn\v tum. Koh Kokv am HkvXm-Øn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm amtcypv Akn-à v ^ n\v Hcp e w cq]-bmwv A X -Xv. tim -b-øp Hcp hm -ey-a- I, `mcy-bpss B`-c-W-߃ hn XpI tim bw _me-`-hs Bh-iy-Øn-te- mbn Fs G n- Xv C -gn amk-ønem-wv. t]mƒ aw-ens tej-\- Øn hnkva-cn- -s H p-iqsn D v azy-]m-\w. C sø `qcn- ] hnhm-l-߃ pw a v NSßp-Iƒ pw Du w ]I-cp- Xv azy-am-wv. status symbol Bbpw, BUw-_-c-Øns apj- Hcp timtfpv {]^-k-dpss ais hnhmlw Ign- v, acp aifpss Igp-Øn-ep c -c-]- hs amebv v Xpey-ambn as mcp ame _Y\n Ac-a-\-bn Fs ASp- sim p-h v G n- p. B ame as mcp s] Ip- n-bpss hnhm-l- Øn\v D]-I-cn- bpw snbvxp. ap-{z-bp-ambn azy-]m\w C v amdn- -gn- n-cn- p- p. azy-]m\w ]m]-amwv F ]Tn- n- C v elq-i-cn- -s - n-cn- p- p. hensbmcp Zpc- -Øn-te- mwv kaqlw amdn-s m- n-cn- p- -Xv. `qcn-]- hpw, htc-wy-h Khpw snøp sx v \ -Xmbn hymjym-\n- -s -Sp Zpc-h-ÿ. am skdm^nw sa{xm-t m-eo-øm-bv pw, am bqen-tbmkv sa{xm-t m-eo-ømbv pw Ata-cn- -bn hc-th v Nn mtkm: sabv 28 \v Ata-cn- bn FØnb sa{xm-t m-eo-ømam-cmb F{_lmw am skdm^nw. Koh Kokv am bqentbmkv F o sa{xm-t m-eo-ømam v Dujvaf h th v \ In. IØn sagp-ip-xn-cn- Ifpw, Xme-s m-en-ifpw G n sk v {KotKm-dn-tbmkv ] n-bn hc-th- p. kuøv shãv Ata-cn- `{Zm-k-\-Øns H mw hm jniw BtLm-jn p Xºm: Xmºm sk v {KotKm-dntbmkv Hm Ø-tUmIvkv ] n-bn sh v kuøv shãv Ata-cn- `{Zm-k-\-ß-fpsS H mw hm jniw 2010 Pq 6 mw XobXn BtLm-jn- p. ^m. tpm v ]utemkv A[y- X hln tbmk-øn `{Zm-k\ sa{xm-t m-eoøm Ae- {InkvXob km y-øns {]m[m\yw hnfn-t mxn FUn _tdm 2010 FUn _tdm tim ^-d kns 100 mw hm jniw FIyp-sa-\n- t\xm- - m-cpss km n- y-øn kap-nn-x-ambn BN-cn- p. \n߃ Fs km n-iƒ BIp-hn F tbip-{in-kvxp-hns \ntbm- K-samgn ]I v simspøp sim mwv kam-]n- -Xv. B v hntziw Ivkn-tbmkv am butk-_n-tbmkv apjy {]`m-jww \SØn. ^m. tum. tp _v amxyp {]txyi {]m \ \S-Øn. _nj tpm sk map kam-]\ Bcm-[\ \S-Øn. temi-ønse hnhn[ k`-ifnse t\xm- - m ktω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. Hcn- Hcp hnhm-l-øn\v s] Ip- nsb {]m n v bm{xb-bv p-hm hnimcn ho n sn -t mƒ s] Ip n _yq n- ]m e-dn t]mbn-cn- p-i-bm-bn-cp- p. hnim-cn-b- h n-cn- p p F v ]nxmhv hnfn p ]d- t mƒ s] Ip- n-bpss adp-]sn Rm t\cn v ] n-bn hcmw F m-bn-cp- p. hnhmlw Hcp IqZm-i-bmWv F kxyw ]et mgpw \mw hnkva-cn- p- p. Bfln-I-Xbv pw A\p-{K-l- Øn\pw ]Icw ma {]Z i-\- Øn-\p thzn-bmbn IuZm-inI I Ω-߃ amdn-s m- n-cn- p- p. {]uvn-im-wn- p-hm-\p- -X CØcw kµ `-߃ F v Hm Ωn- n- p- p. bym -Øn azy-]m-\hpw kz Æ-s m-xnbpw Hcp Xcw {`m p-x-s -bm-wv. Bfl-l-XysN-øp azy-]m-\n-i-f-d- v. B tlm-fn v Bbn- -gn- m, [ym\- ti-{µ-ß-fn t]mbn azy-]m\w \n Øn-bmepw ho pw azy-]n- pw. shfn-]msv ]pkvxiw 2 mw A ymbw 18 apx 23 hsc hmbn- m ]d-bp- Xv B -cn-i-ambn hymjym-\n- cp-xv. bpkm y kxy-ß-fmwv Ah. ASp-Ø-Im-eØv (2010 am v 29) lnµp-]-{x-øn _n tk- vkns\- p-dn v Fgp-Xnb tej-\- Øn, Xs apgp-h kzøpw ]mh-߃ mbn am n-h- n-cn- p p F v ImWp-I-bp- m-bn. _n tk- vkns `mcy saen Um ]d- - Xv, hmßp- -Xn-t\- mƒ simsp- p- Xv `mkyw F v hniz-kn- ncp IpSpw-_-ß-fn-emWv R߃ Ccp-hcpw hf Xv F m-wv, C v AØcw IpSpw-_-߃ F{X-sb-Æap- v. BVw-_cw ImWn- p-hm kºøv D]-tbm-Kn- p-tºmƒ Zcn- {Zs \ne-hn-fn v t\sc IÆ-S-bv p- Xv ss]im-nn-i-am-wv. _e-lo-\- \mb Fs Km\-Ønse c v hcn- Iƒ D -cn- mw. _n tk vkns amxm-xm- \pw, saen Um X amxmhpw _meyimew Xocpw apsº Zm\w snbvxv ImWn p B[p-\nI amxm- tfm kzm -cmbn Pohn v ss]x-ßfpw hf-cp-tºmƒ kzm -cmbn Xo p. ark-ß-fpss kzm -X, B[p- \ni a\p-jy-cn Hcp ] ns\ {Kkn- n-cn- p- p. {Zhym-{Klw ki-e-hn[ tzmj-øn\pw aqeamwv (1 Xntam. 6:10). 1 Xotam. 2:10- ]n nb Xe-ap-Sn, s]m v. apøv hne-tb-dnb hkv{xw F nh sim -, sszh-`- nsb kzoi-cn- p kv{xoiƒ v DNn- Xamw hæw k {]-hr-øn-isf sim t{x Ae- -cn-t - Xv F `mkhpw hmbn- p-i. C v \ne-\n p \n a- \pjy Iym]n- -en-khpw \nco-izc Iayq-Wn-khpw amdn Aa Xym-sk- ns sh s^-b C -twmaniv ]Tn- n- p- p. F m-h pw purchasing power D m-ip Hcp \ \msf hcp- Xv hsc C sø ]e timso-iz-c- m kzm -cmbn Pohn- p-sa- -Xn- \m Hcp ]pxnb kmº-øni hyh-ÿnxn temi-øn hcphm \ap v {]m n- p-ibpw {]h Øn- p-ibpw snømw. lqã ] n v IØo-{U ]Zhn lqã : Ata-cn- -bnse lqãwv sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv ] n v IØo-{U ]Zhn \ In. sabv 22 mw XobXn am butk-_nb-kn-s bpw, am tkth-dn-tbmkn-s bpw, am \nt mfm thmkns bpw km n- y-øn \nbp ImtXm-en m _mhm {]Jym-]\w hmbn- p. B Øn kwkv m-csø \ncm-i-cn- pi: Uªyq. kn. kn P\-d sk{i- dn kphn-ti-jhpw \ h-c-ßfpw `uxni hkvxp- fpw ] p-hbv p- -Xm-Wv ss{ikvxh anj. F m C v temi- Øn I p-h-cp- Xv AXym-{K-l- Øns \S-]-Sn-I-fm-Wv. kmº- ØnI Ak-aXzw temisø Uªyq. kn. kn kwlw slbvøn-bn-te v P\oh: Uªyq. kn. kn P\-d sk{i- dn dh. tum. Hemhv ss^ivkv ss z ns t\xr-xz-ønep kwlw Pq 14 apx 16 BI-am\w _m[n- p. Zcn-{Zcpw [\n-icpw XΩn-ep AI A\p-[n\w h n p sim n-cn- p- p. AXp sim v AXym- {Klw F ]m]sø C mbva snøp-hm {InkvXym-\n-Iƒ {ian- -Ww. hsc slbvøn kµ in- pw. slbvøn-bnse Zpcn-X-a-\p-`-hn- p P\-߃ v klm-b-sa-øn- p-hm- \mwv kwlw ]pd-s - n- p- -Xv.

5 se kmº-øni Ah-tem-I\w kmº-øni h j- Øn aq p L -ß-fn-embn \n \ IpSpw-_-ß-fn s 100 s] Ip- n-iƒ v hnhm-l-k-lmb-ambn 25 e w cq]bpw, `h\ \n ΩmW klmb ] -Xn-bneqsS 115 IpSpw-_-߃ 23 e w cq]bpw \ In, NnIn m a m-t cn Iq\ Ipcniv kvamciw 1653 Iq\ Ipcniv kxyw \S a m-t -cn-bn ae- c k`bpss tzin-bx km y-s -Sp-Øp- -Xn\v DX-Ip kvamciw ]Wnbp- -Xn\pw a v hni-k\ {]h Ø-\-߃ p-ambn e w cq] hi-bn-cp-øn. ] n aq - m v C jz-d kv ] Xn \ΩpsS tzhm-e-b-ß-fpss kpk-a-amb {]h Ø-\-߃ v th A oww {]b-xv\n- p ] n aq - m v BtcmKy C jz-d kv ] -Xn- mbn {]my-an-i-ambn 3 e w cq] hi-bn-cp-øn. klm-b-ambn 12,84,241 cq]-bpw, hnzym`ymk klm-b-ambn 5,26,000 cq]bpw \ In, 43 Ahn-I-knX ] n-iƒ mbn 14,50,000 cq]bpw, sshzni iºf k_vknun Bbn 73 e w cq]bpw \ In. ae- c At m-kn-tb-j\v 16,98,226 cq] sne-hm-bn. -ssh-zni C jz-d kv ae- c k`-bnse sshzn-icpss Btcm-Kyhpw t ahpw Dd- m- p- -Xn\v \S- n Ahn-I-knX ] n-iƒ v kmº-øn-i-ambn ]nt m w \ Ip ] n-i-fpss ]p\ \n Ωm-W-Øn-\pw, ]pxnb ImtXm-en-t v sk -dp-iƒ \n Ωn- p- -Xn-\p-th- nbpw 106 e w cq] AS- ep _P- v. Ipim \K I Æm-SI kwÿm-\øn ae- c k`-bv p 50 G hkvxp-hm-wn-xv. CXns {]h Ø-\-߃ m-bn 2 e w cq] _P- n hi-bn-cp-øn-bn- p v. k`-bpss sk {S sk{i- -dn-tb v ImtXm-en-t - ns ixm_vzn sim m-sp kµ `-Øn k`bpss sk {S sk{i- -dn-tb v ]Wn-Iƒ ]q Øo-I-cn- p- -Xn- \mbn Cu h jw 48 e w cq] P\-d A u- n \n pw 10 e w cq] ImtXm-en m Zn\- ncn-hn \n pw hi-bn-cp-øn-bn- p- v. ]ocp-tasv Fw.-_n.- kn. timfpv kmt -XnI hnzym-`ymk cwkøv D -X-\n-e-hmcw ]pe Øp Fw._n.-kn. timfpv Hm^v F n- \o-b-dnwkv & ssivt\m-f-pn v \S- p-h jw 1543 e w cq]-bpss _P v. Cc-hn-t]-cq Bip-]{Xn k`-bpss t\cn- p `c-w-øn {]h Øn- p Cc-hn-t]-cq sk v tacokv tlmkv]n- -en\v e w cq]-bpss _P- v. {]IrXn Zpcn-Xmizmk t{]mpivsv A{]-Xo- n-x-ambn kw`-hn- p {]IrXn t m`w \nanøw ZpcnXw A\p-`-hn- p P\-ßsf klm-bn- pi F Dt±-i-tØmsS 1992 Bcw-`n \m z-d Iem-an n t{]mp-ivsn\v 21.8 e w cq]- bpss _P- v. Fw. H. kn. ]ªn-t -j kn\v cq]-bpss _P v apf- p-cp-øn-bnepw tkmh-bnepw kvarxn aµn-c-߃ A hm-dok Xncp-ta-\n-bpsS kvac-w-bv mbn tkmh-bnepw, ]cp-ae Xncp-ta-\n-bpsS P -tz-iamb apf- p-cp-øn-bnepw kvarxn aµncw ]Wn-bm XpS- -an p sim v XpI hne-bn-cp-øn-bn- p- v. ae- c k`-bpss Bcm-[\ ]pkvx-i-ßfpw, hnizm-k-]-c-amb ]pkvx-i-ßfpw {]kn- o-i-cn- p hn`m-k-amb ae- c Hm Ø-tUmIvkv N v ]ªnt -j kn\v e w cq]- bpss _P- v. ]pxnb Bÿm\ aµncw \n Ωn- p- -Xn\v 12 e w cq] hi-sim- n- n- p- v. _mly tic-f-øn ÃpU v Nm tic-f-øn\v ]pdøp ]Tn- p k`mw-k-ß-fmb hnzym n-iƒ v Bcm-[-\-bn ]s -Sp- p-hm hnhn[ CS-ß-fn Nm -ep-iƒ ]mtd v Bip-]{Xn ]pxp- n ]mtd v am Cuhm-\ntbmkv tlmkv]n- -en\v 3.61 timsn cq]- AS- -emb _P- v. c n-emsn Ftà v I Æm-SI kwÿm-\-øp ae- c k`-bpss Cu FtÃ- n\v 6.38 e w cq]-bpss _P- v. XpS-ßp-hm ] -Xn-bn-Sp- p. {]mcw-`-ambn a{zmkv `{Zm-k-\- Øns B`n-ap-Jy-Ønep ] - Xn v 2 e w cq] hbn-cp-øn. knhn k okv A m-zan ae- c k`-bpss A`n-am-\-amb Xe-ÿm\ \K-cn-bn s]mxp ]co- -Iƒ v ]cn-io-e\w \ Ip Cu ÿm]-\-øn\v 3.92 e w cq]-bpss hchv snehp _P- v. _tk-en-tbmkv kviqƒ tim -bøv {]i-kvx-amb \nebn {]h Øn- p am _tken-tbmkv ]ªnIvkv kviqfn\v e w cq]-bpss _P- v. `oi-c-hm-zsø sndp- m-\p ]cn-{i-a-߃ v k`-bpss ]n pw: `oi-c-hm-zsø sndp- m-\p F m ]cn-{i-a-߃ pw k`-bpss Dd ]n pw tum. tpm v tpmk^v hmkvzm\w snbvxp. k`-bpss amt\pnwkv IΩ n tbmk-øn _P v {]kwkw \S-Ø-th-bmWv C{]- Imcw ]d- -Xv. `oi-c-hm-zsø Gsd Bi- -tbm-ss-bmwv k` t\m n ImWp- -Xv. cmpy-øns sfiy-øn\pw AJ-WvU-Xbv pw ]ca {][m-\-amb ÿm\-am-wp- -Xv. amthm-bn-ãp-iƒ Dƒs ss bmsxmcp Nn{Z-i- n-iƒ pw cmpy-øns atx-x-c-xzsø XI m hnhml klm-b-]- Xn -km-º-øn-i-ambn _p n-ap- -\p-`-hn- p s] Ip- n-isf hnhmlw Ign- -b- p- -Xn\v A l-cm-bh v 25,000 cq]-hoxw Cu ^ n \n pw \ Ip- -Xm-Wv. Cu h jw hsc 1147 hnhm-l߃ v klmbw \ In-bn- p- v. Cu kmº-øni h jw e w cq]-bpss hchv snehv {]Xo- n- p- p. hcp-ønb C jz-d kv ] - Xn v 10 e w cq] hi-bncp-øn. tum. tpm v tpmk^v Ign-bn-. A{i- bpw Aew-`m-hhpw aqe-ap- m-ip hml\ A]-I-S-߃ h n p hcp- p. Afl-l-Xy, azy-]m-\w, hnhm-l-tam-n\w F o kmaq-lni Xn -Iƒs -Xnsc {]h Øn- m k`mw-k-߃ H n- -W-sa v sk{i- dn Blzm\w snbvxp. hcpw Xe-ap-d-bpsS \ne-\n ns\ _m[n- p ]mcnÿn-xni {]iv\-ßsf AXn-Po-hn- p-hm ]cn-ÿnxn kulrz Iq m-bva-iƒ kwl-sn- n- p-hm\pw {]IrXn kº-øns\ c n- p-hm\pw k`mwk-߃ t\xrxzw \ I-Ww. sshzy hnzym- `ymk klmbw kmº-øni klmbw A ln- p \m\m-pmxn ax-ÿ-cmb tcmkn-iƒ v NnIn- -bv p klm-bhpw, k`mw-k-ß-fmb hnzym n-iƒ v hnzym-`ymk klm-bhpw \evip- -Xn\v 44 e w cq]-bpss _P- v. ImtXm-en-t v kviqƒkv ImtXm-en-t v & Fw.-Un. kviqƒ tim -td v amt\-pvsa v kmº- ØnI h jw e w cq]- bpss _P- v. `h\ klm-b-]- Xn ae- c k`-bnse apgp-h `h\ cln-x pw `h\w F e y-tøm-ss-bp `h\ klmb ] -Xn- mbn Cu _P v ixm_vzn BtLm-j߃ v 5 e w ae- c k`m-bpss mw hm jn- I-hpw, ImtXm-en-t v ixm_vzn BtLm-j-߃ p-ambn Cu h jw 5 e w cq]. h jw e w cq] hisim- n- n- p- v. Ign kmº-øni h jw 115 hosp- Iƒ klmbw \ In. sshzni t a-\n[n kmºøni _p -ap- -\p-`-hn- p sshzn-isc klm-bn- p- - Xn-\p-th n Bcw-`n sshzni t a-\n-[n v 87 e w cq]-bpss _P v \h-tpymxn kzbw sxmgn ] Xn ae- c k` kv{xo im o-i-c- W-Øn-\mbn Bhn-jv -cn \h-tpymxn kzbw sxmgn ] -Xn-bpsS Imcy- -a-amb {]h Ø-\-Øn\v 11 e w cq]- bpss _P- v. saun- tãm km[m-c-w- m-cmb P\-߃ v Huj[-߃ e`y-am- p-hm X -hn[w \oxn saun- tãm amxr-i-bn saun- tãmdp-iƒ Bcw-`n- p-hm ] Xn CSp- p. {]mcw` {]h Ø- \-߃ mbn Hcp e w cq] hi-bn-cp-øn. sh q kvt\l-`-h sh q saun- timf-pn-t\msv tn v {]h Øn- p k`bpss kvt\l-`-hs hni-k-\- Øn\v 2 e w cq] A\p-h-Zn- p. Fw.-H.-kn. timfpv ae- c k`-bpss DS-a-ÿ-X-bnep timf-pp-i-fpƒ v Cu kmº-øni h jw e w cq]-bpss _P- v. h n- msv Zbd k`-bpss c mw ImtXm-en m _tk-en-tbmkv Koh Kokv {]Ya _mhm-bp-ss-bpw, HutK am Znh- m-kn-tbmkv sa{xm-t m-eo- Øm-bpsS I_-dnSw ÿnxn-snøp hf-fn- m v Zb-dmbv v cq]-bpss _P v _tk-en-tbmkv am Øv Nmcn n ^ v _tk-en-tbmkv am tømωm Nmcn n ^ n\v 5.50 e w cq]- bpss _P- v.

6 6 hm Ø-I-fnse hy n-iƒ ^m. {_ntpjv ^nen v \mkv]q skan-\mcn {]n kn- \mkv]q sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv skan- \m-cn-bpss {]n kn- embn ^m. tum. {_ntpjv ^nen v \nb-an-x-\m-bn. \yqtbm v sk v hvfmunan Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn-bn \n pw Xntbmf-Pn-bn Fw.- n.-f- v., _mw q [ Ωmcw hnzymt {Xw s]m n-^n- skan-\m-cn-bn \n v ]utemkv am {KotKm-dn-tbmkv lm kv IyqMv F n-h-cpss cn-\-isf Bkv]-Z-am n \S-Ønb ]T-\-Øn\p tumivstd v t\sn-bn- p- v. A Sojeurn with the Saviour, Christian Faith and Global Peace F o thz-imkv{x {KŸ-߃ cnn- n- p- v apx sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn-bn A ym-]-i-\mbn tkh\w A\p-jvTn- p-h-cp- p. Rmen-bm-Ipgn am {KotKm-dn-tbmkv CS-h-Imw-Kam-Wv. s{]m^. ssh. tpmbn v tumivs-td v alm-flm-km n bqwn-th-gvkn- n-bn \n v tumivstd v e`n iqc-\msv Bep-hn-f-bn s{]m^. ssh. tpmbn, Cw ojv kmln-xy-øn-epw, kky-im-kv{x- Ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zhpw hnzym-`ym-k-øn _ncp-zhpw t\sn-bn- p Ct±lw k`m amt\-pnwkv IΩ n AwK-hpw, ASq sk v kndnƒkv timfpv Cw ojv hn`mkw ta[m-hnbpw BWv. sshzni skan- \m-cn, tim -td v kviqƒ F n-h-bpss `c-w-k-anxn AwKw, iqc-\msv kl-i-cw _m v Ub-d-IvS, \h-po-h Nmcn- -_nƒ skmssk n sshkv {]kn-u v, ssh,-fw.-kn.-f. FIvkn-Iyp- ohv AwKw F o \ne-i-fn {]h Øn- p- p. sim w `{Zm-k\ Iu kn saº-dmbn-cp Ct±lw 25 h j-ambn iqc-\msv sk v txmakv ] n amt\- PnwKv IΩ n AwK-am-Wv. t\gvkv Zn\-tØm-S-\p-_- n v Pm{_nb A lmzn tlmkv]n- -ens Best Dedicated & Efficient Nurse Award, NICU Staff kp\nx tp -_n\v e`n- p. Ipf- Øq- pg Xp p-hnf ]pø ho n tp _v tpm Pns `mcy-bm-wv. a ƒ Fbv -en-\pw, A\- en-\pw. ItØm-en m I Zmb _nj- p-am v simc n Ac-a-\-bn kzoi-cww sim n: ItØm-en m k`-bnse A`n-\h _nj- p-am-cmb am dmt^ X n, am t]mfo IÆq m-s I Zmb k`-bnse A`n-\h _nj- p-am-cmb am tbml- m tbmk-^v, am HutK Ipdn-bm-t mkv F nh v sim n `{Zm-k\ Bÿm\amb simc n kotbm skan-\m-cn-bn Pq H mw XobXn kzoi-c-whpw AØmg hncp pw \ In I Zmb k`bnse _nj v tum. am At{]apw kw_- n- p. Bflob ip{iq-jbpss ]S-hp-Iƒ ]n n v amxyp h okv A snß- q : Gev n- -s I Ø-hy-߃ A\p-{K-l-tØm ss \nd-th n ]utcm-lnxy ip{iq-j-bpss Ccp-]-Øn-b v h j-߃ ]n n-sp-i-bmwv ae- c Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss snß- q `{Zm-k\ sk{i- dn Bbn-cn- p amxyp h o-k-. sndp- -Øn Xs sszh-hnfn Xncn- -dn v AXn-\-\p-kr-X-ambn hf p hcp-hm amxyp h okn\p Ign- p. \ne-]m-sp- I-fn I -i-a-t\m-`mhw {]I-Sn- n- p-tºmgpw a p- -h v klmb-ambn IS- p-sn- m At±-l- Øn\v Ign- n- p- v. txm\-bv msv sk v tpm v Hm Ø-tUmIvkv CS-h-I-bn ]pfn-aq- n si. Fw h o-kn-s -bpw, Ip q- Ω h o-kn-s bpw ai-\mwv. ticfm bqwn-th-gvkn- n-bn \n v KWn- X-im-kv{X-Øn _ncp-zhpw skdm-]q bqwn-th-gvkn- n-bn \n v sszh-imkv{x _ncp-zhpw t\sn. _tk-en-tbmkv am tømωm amxyqkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm-bn \n v 1985 Pq amkw 6 mw Xob-Xn-bmWv I»oim ] w kzoi-cn- -Xv. snß- q `{Zm-k-\- Ønse hnhn[ tzhm-e-b-ß-fn hnim-cn-bm-bn-cp Xs {]h Ø\ ani-hn-\p AwKo-Imc-amWv k`-bpss hnhn[ taj-e- I-fnepw a v kmaqly afi-e-ßfnepw At±-l-Øn\v e`n- n- p ÿm\-am-\-߃. k`m amt\-pnwkv IΩ n AwKw, bph-p-\-{]-ÿm\w ti{µ sshkv {]kn-u v, _mek-ampw `{Zm-k\ sshkv {]kn- U v, sshzni kwlw sk{i- dn, Iu kn AwKw,- {InkvXy timtfpv ]q hnzym n P\-d sk{i- -dn, Xg- c Fw. Fkv. Fw. kv qƒ ]n. n. F. {]kn-u v XpS-ßnb taj-e-i-fn {]h Øn- ncp p. ]utcm-lnxy cp-x-pq-_nen hnimcn-bm-bn-cn- p awkew sk v tpm v CS-hI kap-nn-x-ambn BtLm-jn- p-i-bmwv. Xg- c Fw. Fkv. Fw. A ym-]n-i-bmb kpkvanx amxyp-hmwv kl- [ ΩnWn. a ƒ: Pn kp h okv amxyp, jn kp tpm amxyp, A kp tpmk^v amxyp ]cn-ÿn-xn v CW-ßp PohnXw ktµiw hm -ey- a- -tf, ss{ikvxh ZuXy \n -l-w-øns `mkambn ]cn-ÿnxn ]cn-]oe\w Gs -Sp- m k`mw- K-߃ Xøm-dm-I-Ww. {]Ir-Xn-tbm-Sp a\pjys at\m-`m-h-ønepw a\p-jy-cpss PohnN ssien-bnepw am w hc- Ww. C sø D]-t`mK \ne-hm-chpw AXym-Vw-`c PohnX ssienbpw Xmßn \n Øm {]Ir- Xn v Bhn F v F{Xbpw thkw Xncn- -dn-b-ww. Ipsd- qsn efn-x-am-bxpw ]cn-ÿn-xn v CW-ßp- -Xp-amb PohnX ssien Ah-ew- _n- -Ww. P\n- -h v Pohn- m-\p Ah-Imiw ÿm]ns -Sp- p- Xv P\n- m-\p- -h-cpss Ah-Imiw Ih p sim m-i-cp-xv. hmbphpw Pehpw aæpw aen-\-am- msx kq n-t - Xv a\p-jy-cpss AXn-Po-h-\-Øn\p Xs AXy- m-t]- n-x-am-wv. Hmtcm k`mw-khpw CS-h-Ibpw kwl-s-\bpw DW v {]h Øn- -Ww. Bcm-[-\m-e-b-ß-tfm-S-\p-_- n- v Huj[ snsn-iƒ \Sp-I, ]qt m w \n Ωn- pi, ^e hr -߃ h v ]nsn- n- p-i, πmãniv clnx taj-e-bmbn {]Jym-]n- p-i, Irjn t{]m m-ln- n- pi XpS-ßnb \S-]-Sn-Iƒ Ah-ew-_n- -Ww mw k- o Ø-\-Øn ]d-bp- -Xp-t]mse k krjvsn-bnepw sszh-øns alxzw Is -Øm Ign-bpam-dm-I-s. sszhw A\p-{K-ln- -s. ]cn-ÿnxn Zn\w BN-cn p jm P: k`-bpss Hcp-e w hr -ssx-iƒ h p-]n-sn- n- p- - Xns `mk-ambn jm P sk v {KotKm-dn-tbmkv CS-h-I-bnepw bph-p-\-{]-ÿm-\-øns B`n-ap- Jy-Øn ]cn-ÿn-xn-zn\w BNcn- p. hnip Ip m-\bv p tijw tzhm-e-b-øn\p Np pw acw h p ]nsn- n- p- -Xns DZvLm- S\w hnimcn ^m. tpm Pv G{_lmw {SÃn jmpn txmakn\p hr ssx \ In-sIm v \n -ln- p. sk{i- dn jmpn n. timin, AeIvkv h Ko-kv, tpmpn h Ko-kv, sp n Ae-Ivkv, Nmt m Fw. Ip n, Pn_p Ipcy F -h t\xrxzw \ In. ]mh-\-kva-c-wbv v Poh-Im-cpWy {]h Ø-\-ß-fpsS `mk-ambn IpΩ\w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv ] n \n Ωn p \ Inb hosns Xmt m Zm\w `{Zm-k-\m-[n-] tum. bqlm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv \n -ln- p. amxyp txma-kv, F.-sI. tpmk-^v, k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk-^v, ^m. ]n.-f. ^nen- v, ^m. amxyqkv n. em, ^m. amxyp timin F n-h kao-]w. kn.-pn. h Kokv (sim- p-]m- n) acww: adn-bmω h Kokv (s]-æp-ip- v) acww: snºp-am-en, Be- pg k ]vx IpSpw-_mw-K-߃

7 7 A[zm-\-Øns kwkvim-c-øn-te v hf-cww: Ipcym-t mkv am oaokv ({]-kn-u v, ]cn-ÿnxn IΩo-j ) h j-ambn tic-f-øn\p h am w hfsc hen-b- Xm-Wv. hnf-`q-an-i-sfms Xcnip \ne-ß-fmbn t]mbn. F v at\m-`mhw sim mwv CXv h Xv F v Hmtcmcp-Øcpw hni-i-e\w snø-ww. CXv A]-I-S-I-c-amb t]m m-wv. ` y-h-kvxp- ƒ C m-sx-bm-bn-s m- ncn- p- p. Irjo-h-e- m-cpss kwkvimcw \jvs-s -Sp- p. Xcn-ip-`q-an-Isf hnf-`q-an-i-fm- p-hm {]Xn- sb-sp- -Ww. A[zm-\-Øns kwkvim-c-øn-te v \mw hf-c-ww. AXn\v Btcm-Kyhpw kz]v\-hpw, tijnbpw e`n- -s. k` ]cn-ÿn-xn-hn-jbw hfsc Kuc-h-ambn FSp- p- p. {]txyi _P v CXn-\mbn {Iao-I-cn- n- p- v. hr -ssx-iƒ hnx-cww XpS-ßn-bn- p- v. ^e-hr- -߃, Huj-[-k-ky-߃ XpS-ßn-bh Bh-iyap ÿeøv sims -Øn- p-sim-sp- p-hm ]cnÿnxn IΩo-j Xøm-dm-Wv. a\p-jy\v XW-epw, ip -hm-bp-hpw, Btcm-Kyhpw \evip-hm CXn-eqsS km[n- pw. ae- c k`-bnse F m ] n-ifpw ÿm]-\-ßfpw πmãniv \ntcm-[nx taj-e-bmbn kwc- n- pi ] n-i-fn kutcm ]m\-ep-iƒ ÿm]n v Rmb-dmgvN Bh-iy-amb sshzypxn Is -ØpI ] n-i-tfmsv tn v ]qt m w, Huj-[-tØm w, ^e-hr- -߃ F nh \SpI Irjnsb t{]mkvxm-ln- n- p ]cn-]m-sn-iƒ Bkq-{XWw snøpi kt kviqƒ hnzym n-iƒ v IrjntbmSv B`n-apJyw hcp-øp ]cn-]m-sn-iƒ kwl-sn- n- pi {]Ir-Xn-tbmSv CWßn tncp PohnX Ncy-bv mbn P\-ßsf t{]m m-ln- n- pi t]mfn-ã, kn v timi- m-i-fpw, hkv{x-ßfpw arx-i-co-c-øn CSm-Xn-cn- p-hm {i n- pi. ]Icw ]q ƒ ka n- pi πmãniv ]m{x-߃ Hgn-hm n teml-\n ΩnX ]m{x-߃ D]-tbm-Kn- pi sszhsø ad- p-sim p I Ω-ß-ƒ ]cn-ÿn-xn v tzmjw snbvxp: (sshkv {]-kn-u v, ]cn-ÿnxn IΩo-j ) a\p-jys kzm -X-bpsS ^e-amwv ]cn-ÿnxn {]iv\-߃. kz w t\ -ß-fpsS hy nifmbn a\pjy amdn-t m-bn. k -søbpw \nb-{ n- v, ]cn-]men v \bn- p sszhsø a -\m n ]exp snbvxp. sszhsø ad v \mw A\p-jvTn I Ω-ß-sf mw ip a -Ø-c-ß-fm-sW v {]IrXn Xs \sω t_m[y-s - Sp-Øn. I Ømhv ]Tn- n ]mt-߃ ad v kz w t\ - Øn\p th n ao ]n-sn- m t]mip injy-cp-ss-b-sp- Xn_-cn-tbmkv IS Xo-cØv I Ømhv {]Xy- s -Sp- p. _u n-i-x-e-øn t]mb-t mƒ Ah snbvxxv a -Ø-c-am-sW v t_m[y-s -Sp-Øn, {]Ir-XnbpsS {]iv\-߃ sszhsø ad v Pohn- -Xns ^eam-wv. an m-xn-cp v sszh-i-c-ß-fn B{ibw t\sn, sszhw snbvx krjvsn kwhn-[m-\-øn-te v Xncn v t]mim-\p I Ω-]- Xn \mw ho pw Bhn-jv -cn- -Ww. \ΩpsS [m Ωn-I Z i-\-ambn, ]cn-ÿnxn hnjb-ßsf ImW-Ww. Pohn-X-Øns I Ω-ambn \qdp ixam-\hpw kzoi-cn-t IS-a-bmbn ]cn-ÿnxn {]iv\w amd-ww. ImenI {]iv\-ßsf IW- n-se-spøv k` {]t_m-[-\-߃ \evi-ww. `{Zm-k-\, CSh-I, hy n Xe-ß-fn snøp {]h Ø-\-߃ GtIm-]n- n- -Ww. 5 hkvxp-x-iƒ kqnn- n- p- p. 1. BtKmfw F hm v BtKmfw F hm v {]Npc {]Nmcw t\sn-bxv 1960 Iƒ v tij-am-wv. a\p-jy iq\ym-imi-tø v k -cn- -Xn\p tijamwv `qan Hcp tkmfw F \nebn ] bpw \oebpw Hs CS- I-e v H mbn ImWp- -Xv. Planet Earth sim p-`qan F Krlw Fs m-s -bp hkvxpx t_m[y-am-bxv At mgm-wv. Nn m-k-xn-iƒs ms auen-i-amb am w CXp aqew D m-bn. FÆ-an- mø Krl-ßfn ] v hfsc sndp- Xmb Hcp KrlamWv `qan. AXv Ft mƒ PohnX ssien-bnse anxxzw ]cn-ÿnxnbv v A\n-hmcyw: ({]n kn-, Hm Ø-tUmIvkv skan-\m-cn) thw-sa- nepw XI p t]mimhp- -Xm-Wv. \mw `qan-bpss Ah- Im-in-I-fm-I-W-sa- n H n p tn p Pohn- -Ww. Oikos F ]Z-Øn \n mwv eco F ]Zw D m-bn-cn- p- -Xv. Oikos F m hosv, Krlw, `h\w F mwv A -am- p- -Xv. kz w `h\w hrøn-bmbpw `wkn-bmbpw kq n- p- -Xpt]mse Cu `qan-sbbpw \mw kq n- -Ww. Znim-t_m-[-an- msx a\p-jy {]h Øn p XpS-ßn-b-t m-gmwv ]cn-ÿn-xn v apdn-hp-i-fp- mb-xv. \mk-cn-i-x, hni-k-\w, kwkvimcw Fs ms AXn\p t]cp simsp- Øp. {]iv\-߃ v DØ-c-hmZn a\p-jy-cmb-xp-sim v \ m w Xs {]h Øn- mse am -ap- m- Iq. Im _ kwkvim-c- Øns Ime-am-bn-cp C mew FÆ J\\w h n- p-xp-s-ßn. tkmfm Du t{kmx v hnikn- n- p-hm FÆ Iº-\n-Iƒ, XSkw \nev p-i-bm-wv. ]cnÿnxn imkv{x-øn Carbon foot print F Hcp ]Z-{]-tbmKw D]-tbm-Kn- p- p- v. GsX- nepw {]ÿm-\-øn-s -tbm, kwl-s-\- bp-ss-tbm, hy n-bp-ss-tbm, {]h Ø-\-^-e-ambn ]cn-ÿn-xn- Iƒ v \evip BLm-X-sØbmWv B ]Zw sim v kqnn- n- p- -Xv. Im _ Utbm-Ivssk- Un-s -bpw, Im _- tamtwm- Ivssk-Un-s bpw ]pdw-x- F{X-am{Xw Ds - p- -Xns ASn-ÿm-\-am n CXns\ IW p Iq p- p. Shalow ecology & Deep ecology a\p-jy-ti-{µo-ir-x-amb ]cn-ÿnxn k -ev]- amwv shalow F ]Z-Øn-eqsS kqnn- n- p- -Xv. k p-nn-x-amb ImgvN- m- SmWv CXn F m a\p-jy am{x-a tim\m-sp-timsn Pohn-IfpsS kpjhpw kt m-jhpw ]cn- K-Wn- p ]cn-ÿnxn ImgvN- m- SmWv Deep Ecology sszh-øns kie krjvsn-i-sfbpw IW- nse-sp-øp ]cn-ÿnxn [ Ωw. hnip- - m-cpss Pohn-X-Øn {]Xn-[z-\n- p C{]-Im-c-ap coxn-bm-bn-cp- p. ]cn-ip ]mºmsn Xncp-ta-\n v e`n- n-cp ]e-lm-c-߃ Zb-dm-bnse F m ark-pm-e-߃ pw \evip-am-bn-cp- p. a\p-jys hni-k\ {]h Ø-\-ß-fpsS t]cn D m- Ip ]cn-ÿnxn {]iv\-߃ ]cnl-cn- m hr -߃ sh XpsIm p am{xw amdn-. Hcp 25 h j-tø v ae-bm-fn-iƒ Cu ticfw hn v ]pd-tø v t]mbm AXn-\n-S-bn ticfw Hcp tropical forest cq]-am-im km[y-x-tb-sd-bm-wv. bioeco system bio-eco a\p-jys ]pd-øp ]cn-ÿn- Xn v hyxn-n-e\ D m-ip- -Xn-t\m-sSm w a\pjys bioeco syst e m Øn\v am -߃ D m-hp- p. a\pjys a\ pw ico-c-hpw, hy n- Xzhpw tn s m-cp- p B cni ]cn-ÿn-xn pw am -߃ kw`-hn p sim n-cn- p- p. a\p-jys PohnX ssien-bmwv {]iv\-ß-fpss {][m-\-amb ASnÿm-\w. How much should human being consume? Dƒ mgvn \evip Nn -bm-wn-xv. Bh-iy- Øn-e-[nIw consume snøm t{]cn- n- p ams m-en-bmtwm \mw D m n simsp- p- -sx v Nn n- -Ww. ` -Ww, hkv{xw F n-hbv v Hcp \n -N-\- Øn\p ]Icw At\Iw \n -N- \-߃ C p- m- n. a\pjys D]-t`mK kwkv m-c-øn\v k` t{]m m-l\w \evi-cp-xv. \n t±iw: \ΩpsS ] n-i-sfms Db ÿe-ß-fn-emwv \nesim- p- -Xv. 365 Znh-khpw kqcy- {]-Imiw In p ÿe-ß-fm-wv. AXp-sIm v kutcm w (solar energy) D]-tbm-Kn v \ΩpsS ] n-i-fnse Rmb-dmgvN Bcm-[- \-bv mbn D]-tbm-Kn- m {ian- -Ww.

8 8 {]Ir-Xn-tbm-Sn-W-ßnb Bcm-[-\m-eb-߃ ss{ikvx-h pw thww: (k`m sk{i- -dn) Xmfw-sX- nb {]Ir-Xnsb kwc- n- p- -Xn\v ]pxnb XpS w Ipdn- n-cn- p-i-bmwv ]cn-ip _mhm-xn-cp-ta-\n, sxmsp- -sx mw s]m m- p Xncp-ta\n CsXmcp ]pxnb Ne-\-Øn\v XpS w Ipdn- p- p. ae- -c-k-`-bpss XpS w ticf-øn\p henb am w D m- pw. a\p-jys\ sszhw krjvsn v GZ txm -Øn-em- n. txm w kq n- p-hm Gev]n- p. F m Ah txm w \in- n- m XpS-ßn. AXp-aqew k pen-xm-hÿ \jvs-s - p. tbip-x- ºp-cm CjvS-s - Xv \Zn-I-fpw, ] -X-ß-fpw, Xmgvh-c-Ifpw Hs bm-wv. AhnsS hs m-s -bmwv tbip-x-ºp-cm {]`m-j-w-߃ \S-Øn-b-Xv. B ip -`mhw \mapw hos -Sp- -Ww. {]Ir-Xnsb hnir-x-am- nb a\p-jy\v henb {]Xym-Lm-X-߃ D m-bn. Cu h jw amºgw Ipd- p-t]m-b-xpw, a ky-k-ºøv Ipd p t]mbxpw Imemhÿmhy-Xn-bm\w sim m-sw v imkv{x- - m ]d-bp- p. AXpsIm v {]Ir-Xnsb kwc- n-t - Xv A\n-hm-cy-am-Wv. ]pg-bn apßn- p-fn- p- - Xns kpjw Fs v oaokv Xncp-ta\n ]d-bp-i-bp- m-bn. lcn-x- k-`-bv mbv... \o Ddp-ºns ASp- sn p-i, AXns hgn-iƒ \nco- n v _p n-am-\m-hp-i. (kzr-hm-iy-߃ 6:6) F m ^mivs-dn-i-fn \n v Hgp- In-sb-Øp amen-\y-߃ \Zn- Isf aen-\-am- n. sh -søbpw aæn-s\bpw aen-\-am- nb a\pjy Ct mƒ iq\ym-im-isøbpw aen-\-am n XpS-ßn-bncn- p- p. D]-tbm-K-iq-\y-amb D]- {K-l-ß-fn-eq-sS. IÆn\v ikv{x-{inb Ign tcmkn-iƒ v IÆv ad-bv m ] - Xp-Wn-bmWv \evip- -Xv. ] Ipfn a \evip \nd-am-wv. C v {Zhn- mø timi- m-iƒ arx-i-co-c-øn-en-sp t]mfn-ã timi- m-i-fpw, kn v hkv{xßfpw h ]cn-ÿnxn {]iv\- ߃ v Imc-W-am-Ip- p. icochpw Aÿn-Ifpw {Zhn- mepw {Zhn- msx Zo L-Imew Cu XpWn-Iƒ aæn InS- p- p. CXv Pe-t{im-X- p-i-fpss k m-c-søbpw hr -ß-fpsS thcn-d- -søbpw XS-bn-Sp- p. sk p-i-fn ASn p IqSp timi- m-iƒ hfsc thk-øn sk p-iƒ \nd-bm Imc-Wam-Ip- p. ih-i-co-c-øns {Zho-I-c-W-Øn\pw XS-k-am-Ip- p. kwkvim-c-øn ]s -Sp- p- -h BZc-kq-N-I-amb ]q ƒ ka n- p-i. ]q ƒ πmãniv IqSn-em- msx thww shbv m. {]kw-kn- m Bfp- v. kwc- n- m Bfn-. Hcp acw apdn- p- n-søv 4 ssxiƒ h p ]nsn- n- -Ww. t {X-ß-tfm-S-\p-_- n v Imhp-I-fpw, Ipf-ß-fpw, hr ßfpw kwc- n- m-dp- v. AXpt]mse {]Ir-Xn-tbm-Sn-W-ßnb Bcm-[-\m-e-b-߃ \ap pw thww. ]cn-ÿnxn kwc- Ww k`-bpss hnizm-k-øns `mkw ]cn-ÿnxn sszh-im-kv{xw ]Tn- p-hm\pw tic-f-ønse k`-ifn ]cn-ÿnxni ImgvN- m-sp-iƒ {]Ncn n p-hm\pw Fs t{]m m-ln- n- Xv si. Fw. tpm v A -\m-wv. A s\ Ft mƒ t^mwn hnfn- m-epw, Xnc- n-\n-s-bn-epw, a\- n thz- \-Iƒ D -t mgpw, Fs t{]m m-ln- n- p-hm {ian- n-cp- Xv Rm \µn-tbmss Hm p- p. GXm\pw h j-߃ v apºv tkmuv Cukv {Ko F ]pkvx- I-an-d- p-tºmƒ F\n v t]cn-s\- p-dn v Aev]w Bi- -bp- m-bncp- p. A HmsI ]d- Xv sim mwv Rm\v B t]cv simsp- Ø-Xv. hntz-iøv \n pw Ct mgpw At\z-j-W-߃ hcp B ]pkvxiw ]q Æ-ambn hn p t]mip-i-bp- mbn. ]cnÿnxn sszh-im-kv{xsø ]cn- N-b-s -Sp-Øp-hm sxmæq-dp-iƒ apx Ft m-ssm w \n hy n-bmwv Ct mƒ sa{xm- - \mb a t mkv tpmk^v A. tic-f-øn-se-hn-ssbpw ]cn-]m-sn- Iƒ {Iao-I-cn- n v A s\ hnfn- m-ep-s A HmSn-sb-Øp-ambn-cp- p. Xncp-ta-\n-bpsS km n yw tic-f-øn C msx t]mbxv tic-f-ønse k`-iƒ v Xs \jvs-am-bn-t m-bn-cn- bmwv. Hm Ø-tUmIvkv k` C m-cw-`n- p ]cn-ÿnxn IΩoj\v kn. Fkv. sf kn\-uns ]cn-ÿnxn hn`mkw I ho-\- sd \ne-bn kie awk-fßfpw Rm t\cp-i-bm-wv AJne temi k`m Iu knens Hcp ktω-f-\-øn ]s - Sp-Øn v Xncn-sI-sb-Ønb kn. Fkv. sf k`m tamu-td- tamãv dh. ssdu tzh-{]n-b kn. Fkv. sf k`-bn ]cnÿnxn IΩo-j\v DS cq]w \ In {]h Ø-\-am-cw-`n- p. c m-bn-c-øn Cu ]cn-ÿnxn IΩo-j-\p-ambn _ -s -Sp-hm-\n- S-bm-b-t m-gmwv Cu hnj-b-øn Bg-Øn-ep Dƒ m-gvn-iƒ F\n v e`n- -Xv. Ign Ime-ßfnse Fs A\p- `-h-ß-fn \n pw Nne Imcy-߃ ] p hbv p-hm- \mwv Rm\m-{Kln- p- -Xv. C -\-h[n ]cn-ÿnxn kwl- S-\-Iƒ `mc-x- Øn {]h Øn- p- p- v. ss{ikvxh k`-iƒ F n-\mwv ]cn-ÿnxn taj-e-bnte v {]th-in- p- -Xv. kmaqly tkh-\-sa coxn-bn I v ]cnÿnxn {]h Ø-I-scbpw {]h Ø-\-ß-sfbpw klm-bn- m t]msc? ss{ikvxh k`- Iƒ ]cn-k- n-xnsb kwc- n- - W-sa v ]d-bp- Xv AXv hnizmk-øns `mk-am-b-xn-\m-emwv. Ime-L w Db Øp sh p-hnfn-bm-b-xn-\m k`-iƒ C n-xn\v IqSp-X i o-i-cww \ Ip- p. 1) Cu {]]- -Øns c -sb- p-dn- mwv thz-]p-kvxiw ]Tn- n- p- -Xv. sszh-øns c -Wy-{]- h Ø-\-Øn ki-e- Po-h-Pme-I-ßfpw Dƒs -Sp p Dev]Øn 6: hmiy-ß-fn t\ml s] -I-ß-fn {]th-in- n- Xv a\p-jys\ am{x-am-bncp- n-. F m Poh-Pm-e-I-ßfn \n pw BWpw s]æpambn Cuc ns\ {]thin- n- p-sh- mwv \mw hmbn- p- -Xv. t\mlsb BZysØ Irjn hnp-bn- -W-sa- n aæn-ep At\-Im-bncw kq va Pohn-I-fpsS kl-i-cww Bh-iy-am-Wv. aæn-te v cmk-h-f-ß-fpw, IoS-\m-in-\n-Ifpw D]-tbm-Kn- p-tºmƒ Ch NsØm-Sp-ßpw. Aßs\ Im jni D m-z\w Ipd-bp-I-bpw, aæv Xcn-imbn-Xo-cp-Ibpw snøpw. ]cn-ÿnxn {]h Ø-I-s\- t m, ssph-ssh-hn-[y-kw-c- - I-s\t m ]d-bmw. At mkvtxme{]h Øn-Iƒ 10: 9 16 hsc-bp `mk-ß-fn ]t{xmkv ImWp kz]v\w hnh-cn- p- p. sszhw krjvsn- -sx mw hnip- -am-sw p hy -am- p- p. sszh-øns Un -W-dn-bn Aip- -sa v Icp-tX- -Xmb bmtxmcp Poh- Pm-e-I-ß-fp-an-. Dev]Øn ]pkvx-i-øn BZy A ymb-øn sszhw krjvsnsb mw Ign p, Xm krjvsn- -sx mw \ -sx v I p-sh- mwv \mw hmbn- p- -Xv. `qan-bn-ep GsX- nepw hkvxp-hns\ Xw kw`-hn- m ]mcn-ÿn-xni Akw-Xpen-Xm-hÿ krjvsn- p-ibpw {]Ir-Xn-bpsS Xmfw Xs XI-cm-dn-em-Ip-Ibpw snøpw. AXp-sIm v c bv v Hcp BtKmf am\w D v. BtKmf {]]- -Øns c F Bi-b-amWv C v IqSp-X {]i-kvx-am-bn-cn- p- -Xv. 2. sszhw ]mgmbn H pw krjvsn- n-. {]txyi Dt±-itØmSpw e y-tømspw IqSnbmWv Hmtcm Poh-Pm-e-sØbpw krjvsn- n-cn- p- -Xv. {]]- - Øn-ep Hmtcm krjvsnbpw sszh-øns {]txyi Imcy- ]-cn-]m-sn-bn Dƒs -Sp- -Xm- Wv. a\p-jy am{x-a sszhsø Bcm-[n- p- -Xv. {]]- -Øn-ep ki-expw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p- p. sszh-øns shfn-s -Sp-Ø-ep- Iƒ sszh-h-n-\-øn Iq-Snbpw krjvsn-bnse A p-x-ß-fn IqSn-bp-am-Wv. Cutøm-_ns\ am\-km- -c-s -Sp-hm-\p Blzm\w e`n- p- -Xv. sszhoi krjvsn-bpss ssphssh-hn yw a\- n-em- p- -Xneq-sS-bm-Wv. (Cu-tøm_v 38-41). AXp-sIm- m-wv Ctøm_v {]Ir-Xn-bn \n v ]Tn- phm ]d-bp- -Xv. (C-tøm_v 12z; 7 10) 3. {]Ir-Xn-bp-ambn _ w \jvss -Sp-tºmƒ sszh-øns hgn- Iƒ Xncn- -dnbmsx A]-I- S-Øn-te p \bn- -s -Spw. Irjn hnp-bn- -W-sa- n aæn-ep At\-Im-bncw kqjva Pohn- I-fpsS kl-icww Bh-iyam-Wv. aæn-te v cmk-h-f-ßfpw, IoS-\m-in-\n-Ifpw D]-tbm- Kn- p-tºmƒ Ch NsØm-Spßpw. Aßs\ Im jni D m-z\w Ipd-bp-I-bpw, aæv Xcn-im-Xo-cp-Ibpw snøpw. cmk-h-f-ßfpw, IoS-\m-in-\n- Ifpw hym]-i-ambn D]-tbm-Kn- p- -Xn-\m aænse ssphssh-hn[yw \jvs-s - p-sim- ncn- p-i-bm-wv. Imem-hÿm hyxn-bm\w \nanøw `qan-bpss Xm]-\ne Hmtcm h jhpw IqSn-s m- n-cn- p- p. `qanbpss NqSp IqSpw txmdpw kqjva- Po-hn-Iƒ v hwi-\miw kw`-hn- p- p. CXv ssph-ssh-hn- [ysø Xmdp-am-dm- p- p. NneXp hwi-\miw kw`-hn- ptºmƒ tzmj-i-c-amb a p-nne Pohn-Iƒ Aan-X-ambn h n- p-hm CS-bm-Ipw. DZm: Xhfsb Hcp-Im-eØv hntz-itø v Ib- n-b-b- -t mƒ ChnsS IoS-߃ s]cp-in. IoSßsf Xh-f-Iƒ ` n- p- Xp hgn e`n- n-cp ]cn-ÿnxn kwc- Ww \ap v a\- n-em- m km[n- m-sx-t]m-bn. Xh-f-I-fpsS FÆw Ipd- t mƒ IoS-ßsf \nb-{ n- phm Uo.-Un.- n. t]mep IoS- \m-in-\n-i-ƒ Aan-X-ambn D]- tbm-kn- p-i-bpw, Iym k t]mse-bp amci tcmk-߃ h n- p-ibpw snbvxp. 4. \mw {]Ir-Xn-bpsS `mk-amsw p a\- n-em- n klh ØnØw ]men- p-i. {]Ir-Xn-bn-ep- -sx mw sszh- Øns ] -Xn-bpsS `mk-amsw p a\- n-em- n Hmtcm- n\pw AXn-t -Xmb ] v \n -ln- p-hm Ah-kcw \ Ip-I. F m-hcpw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p- p. {]]- -Øn-ep kie-xn-t\mspw tn v \mapw krjvsm-hns\ Bcm-[n- p-i. `qanbpw AXns ]q Æ-Xbpw, `qx-ehpw AXnse \nhm-kn-ifpw btlm-h-bv p- -Xm-Ip p (k- o. 24-1). {]Ir-Xn-bn-ep kie Poh- Pm-e-ßfpw sszh-øn-t -Xm-Wv. Rmb-dmgvN \S- p Bcm-[-\- bn \tωm-ssm w HmSn-\-cn-In-encn- p hu m-epw, Fen-bpw, ]pgp- fpw, ap sø ]p pw sszhsø Bcm-[n- p-i-bm- Wv, krjvsm-hns\ kvxpxn- p- I-bm-Wv. Ch `nøn-bpss api-fn Ccp v \nß-tfmssm w Bcm-[-\-bn ] p sim p- Xv \n߃ Adn- n-cn- p-i-bn-.

9 9 Ipcym-t mkv sime-]m-x-i- Ønse {]Xn-Iƒ ae- c hdp-kokv h[-ønepw {]Xn-Iƒ s]cp-ºm-hq : ae- c k`mw-k-am-bn-cp Ipcym-t mkns\ sim tiknse H pw c pw {]Xn-Iƒ ae- c hdp-kokv tikn aq pw \mepw {]Xn-Iƒ. s]cp-ºm-hq kztzin Gen-bmhnL-Sn-X-hn-`mKw t\xrxzw A -em- n kpw, A {] kztzin F tzmkp-amwv c p tiknepw {]Xn- I-fm-bn- p- -h. Ipcym-t mkv tikn in n- -s -SmsX t]mb Chsc ho pw sime-]m-x-i-øn\v D]-tbm-Kn- p-i-bm-bn-cp- p. a\ amt\-p-cp-am-bn-cp- p. _n\phn\pth n ]Ww ]ncn- m Iev]\ ]pd-s -Sp-hn- p-ibpw B ]W-Øn \ns -SpØv Kp - Iƒ v simsp- m G msv snbvx \S-]-Sn-bnepw D -X-t\-Xrÿm-\n-I-fpsS ] v kwi-bn- p- p. P\-Øn-s bpw s]mxp-k-aql-øn-s bpw apºn H -s p Ign t\xrxzw AXn \n v c -s]-sp-hm ]{X-{]-kvXm-h-\- Iƒ \SØn ]msp-s]-sp- p. ae- c h Kokv h[w tim bw: ae- c k`m amt\-pnwkv IΩ n AwKhpw kphn-tij {]kw-k-i-\p-amb Sn.-Fw. hdp-kokns\ ] m- -I \Sp-tdm-Un sh n sime-s -Sp-Øm ] Xn Hcp- p-ibpw, AXn-\mbn ]Ww \evip-ibpw snbvx t\xrxzw sh n-em-bn-cn- p-i-bm- Wv. sime-]m-x-i-øns Bkq- {X-W-Øn apjy ] m-fn-bmb ]ptcm-ln-x 20 h j-ambn D X ÿm\n-bpss sk{i- -dnbpw Aca p-tω A s\ sim -b-sn- m-\ h[n- m-\m-bn-cp p ] Xn ]pxp- n: I -\msv ] nbnse hnim-cn-bm-bn-cp a ptω A s\ sim -b-sn- m- \ h[n- m-\mwv ] Xnbn ncp- -sx v ^m. aømbn CS-b- \m A`n-{]m-b-s - p. sim b-sn- m timso-iz-c-s\m- p-a- m-bn-cp p A. FXn-cm-fn- Isf C mbva snøpi F Xo{h-hmZ \b-amwv bmt m- _mb t\xr-xz-øn-s -sx v CS-b-\m A ]d- p. ]pxp- - n-bn \S ae- c h Kokv h[w hni-zo-i-cw tbmkøn d-h. aømbn CS-b-\m tim F n-kvtim m {]kw-kn- p- p. bqlmt\m am t]mfn- m -kv, tum. amxyqkv am Xntam-Øn-tbm-kv, ^m. tpm Nnd-Ø-em v F n-h kao-]w. _n\p-hns acww P\sØ sx n- -cn- n- p p Beph: _n\p-hns ac-whpw ac-w-øn-\n-s-bm- nb kml-ncyhpw At\z-jn- p-hm B Ph-ap-s - n hnl-sn-x-hn-`mkw At\z-j-W-Øn-\mbn tikp \evi- W-sa v ae- c hdp-kokv B Iu kn Bh-iy-s - p. tims-xnbn tikp \evim-sx, ]p\-c-t\z- jww Bh-iy-s -SmsX ]{X-{]- kvxm-h\ \SØn P\sØ I_- fn- n- p-i-bmwv hnl-sn-x-hn-`m-kt\-xrxzw snøp- -Xv. ae- c hdp- Kokv h[-øn sh n-em-bn-cn- p hnl-sn-x-hn-`mkw t\xr-xz- Øn\v c -s]-sp-hm \S-Øp aps- \ymb-ß-fmwv CsXm-s. H cp k y v Rß-fpsS XW-ens # hmxn-en ap n Hcp s] Ip- n. 27 hb- p-ff s] Ip- n-bm-wv. K `n- Wn. hmsn-ø-f v icocw \ndsb ASn-sIm ]msp-iƒ. XW-enepf-f-h Ahsf kzoicn- p. Ipfn p hkv{xw amdm kuicyw \ In. Bbnj, hfsc ]mh-s IpSpw-_-Ønte-Xm-Wv. Ahsf Hcp-h t{]an- p. Ahƒ K `n-wn-bmbn. _m bpw ktlm-z-c-ßfpw Ahsf {Iqc-ambn a Zn- p. ho o p ]pd-øm- n. Ahƒ ASp-tØmcp hosns XnÆ-bn t]mbn Ccp- p. Ah-fpsS DΩ Xs # ImXn InS sim p IΩ Fhn-sStbm simspøv 50 cq] Ahsf G n- p. Fhn-sSsb-Inepw t]mbn c -s -SpI F p ]d- p. Bbn-j-bpsS Hcp Iq p-imcn, Hcp hnemkw FgpXn simsp-øp. kpk-x-ipam-cn, Xncp-h-\- -]p-cw, G mwv Hcp IS-em-kp-I-j-W- Øp Fgp-Xn-s m-sp-ø-xv. Cu IS-emkp Xp p-ambn Xncp-h-\- -]p-cøp _ n h n-d-ßn. IS-emkp Xp nse ta hn-emkw I n v A -c-sx- p-iƒ Ds - Inepw Abmƒ AXv hmbn-s - SpØp. Hcp Hmt m ss{uh Ahsf Rß-fpsS ÿm]-\- Øn-se-Øn- p. AXn-kp-µ-cnbmb Ahsf ho pw Bcpw X n-s m- p-t]m-imsx XWen FØn- Xp Cuiz-cm-Zo- \w. ASn-sIm v Ah-i-bm-bncp Ahƒ I n IpSn- phm {ian-s -Inepw DSs\ Xf p hogp-i-bm-wp- m-b-xv. Ahƒ v AXn-I-Tn-\-amb c - {km-h-ap- m-bn. XW-ense {]h Ø-I Ahsf sxm -Sp- Øp-ff {iocma IrjvW Bip- ]-{Xn-bn-se-Øn- p. AhnsS tumivs ]cn-tim-[n tijw saun- timf-pn FØn- p-hm \n tz-in- p. XWense Bfp-Iƒ Fs Hm ØvtUmIvkv k`-bp-ambn F\n-s mcp c -_- -ap- v t mƒ F\n p saun- timf-pn \n v t^m h p. c p Ip n F s\k- ohv c w thww. DS Xs Rm ]etcbpw t^mwn hnfn- -t\z-jn- p. A`-bpsS {]h Ø-I ]ebn-søpw Ib-dn-bn-dßn At\zjn- p. ]t F s\k- ohv c w hnc-f-am-b-xn-am Hcn- SØpw In p- n-. kabw Ignbpw txmdpw BbvjbpsS ÿnxn hj-fm-hp-i-bm-wv. At mƒ Xs Hmt m-bn ÃpU kv sk -dn-se-øn hmxn ap- n. Zo L-Im-b-I-\mb Hcp siωm-i h p hmxn Xpd- p. AtZ-l-tØmSv ªUv {Kq v G s\k- o-hmtwm F t-\z-jn- p. AsX F p-øcw. t^mwn hnfn v hnh-c-߃ ]d- p. Ahsf DS Xs SmIvkn hnfn v saun- timf-pn FØn- p-hm Rm ]d- p. DS Xs Rm saun- timf-pnse kq{]- ns\ hnfn- p. Cßs\ Hcmsf Bip-]-{Xnbn FØn- pw. Fß-s\bpw Ahsf c n- Ww F - `y n- p. Aev] kabw Ign- tumivs ]d p F{Xbpw thkw c w kwl-sn- n p Xcq. Cs -In Ahƒ c -s - Sp-I-bn-. Rm BsI hnj-a-ønembn. cm{xn Hcp awn Bbn. C\n F p snøpw. A -abpw \ncm-ibpw sim v AkzkvXbmbn Rm hosn\p ]pd-øn-dßn. ap Øv Atßm- p-antßm pw \S- p. BIm-iØv \ndsb \ -{X-ß-fp-ff Hcp kpk-x-ip-amcn cm{xn-bm-bn-cp p AsX p Rm Ct m-gp-tam p- p. Rm BIm-i-tØ p t\m n. {]m n- p. sszhta, Fs # sszhta; FhnsS \nt m A`bw txsn Chn-sSsb-Ønb B s] Ip- n-bpss Poh c n- p-hm am Kw sxfn p XctW; Rm Ic p {]m n- p. At mƒ Rß-fpsS Hcp {]h Ø-I HmSn h p ]d- p. F.sI.Pn. ASp-Øpff Hm ØvtUmIvkv ÃpU v sk -dn Hcp sndn-bm Cu _vfuv {Kq mwv. At mƒ Xs Hmt m-bn ÃpU kv sk -dn-se-øn. hmxn ap- n. Zo L-Im-b-I-\mb Hcp siωmi h p hmxn Xpd- p. AtZ-l-tØmSv ªUv {Kq v G s\k- o-hmtwm G t-\z-jn- p. AsX F p-øcw. At±l-tØmSp hnh-c-sa mw ]d- p. Rm c w simsp- Øn v ]Øp Znh-kta Bbn- pf-fq. 40 Znhkw Ign-bmsX c w simsp- -cp-sx- mwv tumivs ]d- Xv. FInepw Rm hcmw. tumivs kω-xn- m. c w simsp mw R߃ tumivssd hnfn v At\z-jn- p. tumivs ]d- p, At±-l-Øn\v henb oww A\p-`-h-s -Spw. AX- msx Ipg- sam p-an-. F\n p ow-ap- m-bxp kmc-an-. Rm hcmw. siωmi ]d- p. At±lw RßfpsS Hcp {]h Ø-Is # ss_ n\p ]pd-in Ib-dn-bncp v saun- timf-pnseøn c w simsp-øp. DS Xs Hm -td-j \S- Øn. Ah-fpsX Ip nsb c vjn- p-hm Ign- n-s - Inepw Ah-fpsS Poh c n- p-hm Ign- p. Ahƒ cmhnse IÆp-Xp-d v, AtΩ, F p hnfn- -t mƒ Rm\m-bncp p ASp-Øp- m-bn-cp- -Xv. Cu IY Rm Hcp ]msp thzn- I-fn ]d- n- p- v. KXn-b-dnbmØ Hcp ap ow s]æns # Poh c n- m Hcp ss{ikvxh ]ptcm-ln-xs # c -am-wp-]-i-c-am-b-xv. c - Øn\p th v cm{xn-bn HmSn \S bphm- ƒ lnµp- -fm-bncp- p. CXmWp bym C y. Ct mƒ kj-dn-bm-kvam sxtbm-^n-ekv Xncp-ta-\n-bmbn- Xo sndn-bm siωmi-\p-ambn F\n v Hcp civx _ -ap- v. At±lapƒs - Sp k`-tbmspw AXn-\m _ -ap- v. (Xncp-h- -bn \S-Ønb am Hkvkm-Øn-tbmkv {]`mj-w-øn \n v).

10 10 9 `{Zm-k-\-ß-fn-eqsS Xpº-a `{Zm-k\ Bÿm-\-ß-fn A`n-hµy Xncp-ta-\n-am-cq-ambn tdmbv Nmt m Cf-a-Æq \S-Ønb A`n-ap-J-ßfmWv Cu ]w n-bn {]kn- o-i-cn- p- -Xv. Im \q m- p-im-e-ambn am-[y-a-cw-køp {]h Øn- p tej- I k`m {]kn- o-i-c-w-ß-fn-epƒs ss A q-dn-tesd tej-\-߃ {]kn- o-i-cn- n- p- v. C y C ^ ta-j k o-kn Hm^o-k-dmb tej- I Ct mƒ Xncp-h-\- -]pcw Hmƒ C ym tdun-tbm-bn \yqkv FUn- - dmb-bn-tk-h-\-a-\p-jvtn- p- p. ae-\mspw CS-\mSpw tn ]Ø- \w-xn Pn -bnse ae- c Hm ØtUm-Ivkp-Im-cpsS `{Zm-k-\-amWv Xpº-a `{Zm-k-\-sa v hnti-jn- n- mw. ]Ø-\w-Xn- -bv pw, ] f-øn\pw CS-bv mwv Xpº-a F {]tz-iw. Xpº-a `{Zmk\w F mwv t]sc- nepw Bÿm\w GI-tZiw ]Øp-Intem-ao- AI-se-bp ]Ø-\w- Xn- -bnse sk v t_kn Aca-\-bm-Wv. tic-f-øns sx taj-e-bnse {]kn Iem-e-bamb ImtXm-en-t v timf-pn-t\msv tn mwv k`-bpss ]ucm-wni `{Zm-k-\-ß-fn-sem- mb Xpº-a `{Zm-k-\-Øns Bÿm-\w. Chn- SpsØ 13 Nm -ep-iƒ Dƒ ss 112 ] n-i-fn-embn Ccp-]-Xn-\m-bn-ctØmfw IpSpw-_-ß-fp- v. IrXyambn ]d- m, 19,840 ho p-im. Cu hnizm-kn-iƒ p-th n {]h Øn- p-hm-\mbn 12 tim F n-kvtim- m-am-cpw, 3 dºm- mcp-apƒs ss 114 ]ptcm-ln-x- m-cp- v. IqSmsX 6 siωm-i- m-cpw. Cu `{Zm-k-\-Øn-te-bv mbn 16 skan-\mcn hnzym n-i-fp-ap- v. ]Ø-\w-Xn Pn -bn-ep F m ] n-ifpw Xpº-a `{Zm-k-\-Øn Dƒs -Sp- n F nepw `qcn-`mkw ] n- Ifpw Cu `{Zm-k-\-Øn Xs -bm-wv. ASq, ]d-, timg-t -cn, dm n, sh q- nd, tim n, Bß-apgn taje-i-fn-sebpw kao] {]tz-iß-fn-sebpw ] n-iƒ Chbn s]sp- p. BsI-bp 112 CS-h-I-Ifnse 96 ] n-i-fnepw F m Rmb-dm-gvNbpw Xh-W-bp- v. am mw-ip- v, Xpºa, simspa, {] m-\w, sh q- n-d, ssae-{], Icq F n-hn-s-ßfnse ] n-iƒ v ]mgvk-t\-ppap- v. 1. Cu `{Zm-k-\-Øn Iogn-ep B{i-a-ßfpw tim sh p-ifp-sa{x? Ah-bn F{X AwK߃ hox-ap v? ]Ø-\w-Xn t_kn Zb-dm-bn 10 AwK-ßfpw, XÆn-tØmSv sk v B -Wokv B{i-a-Øn aq w-k-ß-fpw, Xpº-a sk v tacokv tim sh n 7 I\ymkv{Xo-Ifpw D v. 2. `{Zm-k-\-Øns hnzym-`ymk ÿm]-\-ß-tfh? ssae-{]-bnse am ]oe-ivkot\mkv sf.- n.-kn.-bn 5 t{sup- I-fn-embn 260 Ip n-iƒ ]Tn- p- p. Xpº-a-Æn sk v tacokv tim sh v kviqƒ \S-Øp- p- v. 3. DS Bcw-`n- m-\p-t±-in- p ÿm]-\-߃? amcm-a-æn dn{so v sk -dpw, ]Ø- \w-xn- -bn am butk-_n-tbmkv ]men-tb- ohv sib sk dpw Cu h jw Bcw-`n- p-hm Dt±in- p- p. 4. kmaqly t a taj-e-bn {]h Øn- p ÿm]-\- ߃? _p n-am-µy-ap Ip n-iƒ p th n-bp {]Imi[mc kviqƒ Bcw-`n- p. ChnsS 25 B Ip- n-iƒ pw 15 s] Ip- n-iƒ pw sht sd Xmak kui-cy-ap- v. IqSmsX 20 Ip n-iƒ ]pd-øp-\n v h p ]Tn- p- p-ap- v. hr mbn am mw- Ip- n sk v {KotKm-dn-tbmkv im n kz {]h Øn- p- p. ChnsS Ãm^pƒs ss 40 t] Xma-kn- p- p. CXn ]Ip-Xnt] v kup-\y-am-bn- mwv Xmak-ku-Icyw \ In-h-cp- -Xv PqWn-emWv ÿm]\w XpS-ßn-b- Xv. Aßm-Sn- -en sk v {KotKm-dn-tbmkv ]I hosv 2010 am n XpS-ßn-bn- p- v. am ]oe-ivko-t\mkv skmssk- n-bn Iogn {]h Øn- p hnimkv teuokv s{sbn-\nwkv sk kmº-øn-i-ambn ]nt m w \nev p `h-\-ß-fnse s] Ip- n-iƒ v ]cn-io-e\w \ In-h-cp- p. 5. `{Zm-k-\-Ønse henb 5 CSh-I-Iƒ GsX mw? F{X IpSpw-_-ß-fp- n-hnss? G hpw henb CS-h-I-bmb Xpºa sk v tacokv IØo-{Uen 1100 ho p-im-cp- v. ssi - q sk v Ct -jykv alm-c- S-h-I-bn 700 `h-\-ß-fm-wp- -Xv. aq mw ÿm\-øp ]Ø-\w-Xn am mw-ip v sk v Ão^ kv IØo-{Uen 515 IpSpw-_-ß-fp- v. ssae{] sk v tpm Pv ] nbn 375 `h-\-ß-fpw, XÆntØmSv sk v B -Wokv ] n-bn 330 `h-\-ßfpw D v. 6. G hpw sndnb 5 CS-h-I-Iƒ GsXms? F{X ho p-im hox-ap- -hnss? C m-cy-øn H mw-ÿm-\- Øp It en sk v tpm Pv ] n-bn 4 ho p-im-cpw, c mw ÿm\-øp A - m- sk v ]ot gvkv ] n-bn 5 ho p-im-cpam-wp- -Xv. ]qh ae sk v tpm Pv CS-h-I-bn 25 IpSpw-_- ߃ D v. sh q sk v tacokv CS-h-I-bn 26 IpSpw-_-ß-fp- v. Icn-Ipfw sk v tacokv CS-h-Ibn 27 IpSpw-_-ß-fm-Wp- -Xv Xmsg ho p-im-cp F{X ] n-iƒ Cu `{Zm-k-\-Ønep v? 50- \p api-fn 200- Xmsg ho p-im-cp F{X ] n-i-fp v? `{Zm-k-\-Øn 24 ] n-i-fn 50- Xmsg ho p-imtc D p. 35 ] n-i-fn ho p-im-cpss FÆw 50- \pw 200- \pw CS-bn-em-Wv \p api-fn 500- \p Iogn ho p- Im-cp 50 ] n-i-fp-s v `{Zm sabv amkw 15- mw XobXn bnse ae- c k`m ]{Xn-Ibn t]mƒ aw-en Fgp- Xnb ] n-bn hcp-tºmƒ [cn- m-hp hkv{x-߃ F tej\w hfsc {]iwk-\o-b-am-wv. HutZym-Kn-Iambn k`m Xe-Øn {]h Øn- p GsX- nepw Hcp kv{xo Cßs\ Hcp tej\w Fgp-Xm txm m- Ø-Xn k -S-ap- v. ]cn-]mh-\-amb hn. Ip m-\-tbmspw k\ sk{i- dn dh.-^m. sss kv tpm Pv Adn-bn- p. 8. Cu `{Zm-k-\-Øns A[n-]- m Bscm-s -bm-bn-cp p? Ah-cpsS `c-w-imew? Koh Kokv am bqen-bkv (tim- Wm- v) ( ) Bbn-cp p Cu ]ucm-wni `{Zm-k-\-Øns {]Ya CS-b. ]cn-ip ]cp-a-e- Xn-cp-ta\n ( ) c m-a-\pw, ]pen-t m- n tpmk^v am Zoh- m-tkymkv ( ), h -t»- cn am Zoh- m-tkymkv ( ), bqbm ow am Cuhm-\ntbmkv ( ) F n-h-cmwv bym-{iaw aq p-ap-x A ph-sc-bp `{Zm-k\ A[n-]- m. Koh Kokv am {KotKm-dntbmkv ( ) BWv BdmasØ CS-b. Koh Kokv am ]oe-ivko-t\mkv ( ) Ggm-a-\pw. HutK am Xotam- Øn-tbmkv 1951 apx 1953) hsc `{Zm-k-\sØ \bn- p. XpS p h Zm\n-tb am ]oe-ivko-t\mkv BWv Xpº-a `{Zm-k-\sØ Gsd-\mƒ \bn kmc-yn. 37 h j- m-ew ( ) Xncp-ta-\n-bmWv Cu `{Zmk-\sØ \bn- -Xv. ^nen-t mkv am butk-_n-tbmkv Akn-à v sa{xm-t m-eo-ømbmbn \nb-an-x-\m-bn. XpS v `{Zm-k\ A[n-]-\p-am-bn Imew snøp- -Xp-hsc `{Zmk-\sØ \bn- p. ta hnh-cn A`n-h-µy-cmb ]Øv Xncp-ta-\n-amcmWv 1876 apx h-sc-bp Ime-L- -Ønse Xpº-a `{Zmk\ A[n-]- m. A`n-hµy Ipdn-bm-t mkv am oaokv sa{xm-t m-eoøm kp Øm _tøcn `{Zm-k-\- Øn \n pw ÿew am w e`n v 2009 am n-emwv Xpºa `{Zm-k-\-Øns ]Xn-s\m- m-asø sa{xm-t m-eo-ømbmbn A[n-Im-c-ta p- -Xv. sk v s_bvkn Zb-dm-bnse AwKw IqSn-bmWv Xncp-ta-\n. 21- mw hb-kn-emwv Xncp-ta\n ChnsS AwK-am-Ip- -Xv. skan\mcn ]T\w ]q Øn-bm-bt mƒ Zm\n-tb am ]oe-ivkot\mkv Xncp-ta-\n-bpsS sk{i- -dnbmbn \nb-an-x-\m-bn apx 1964 hsc Xncp-ta-\n-bpsS sk{i- -dn-bm-bn-cp- p am n-emwv ]ptcm-ln-x-\m-b-xv. im \mb B Ipdn-bm-t m-k- -\mwv Ct mgsø Ipdn-bm-t mkv am oaokv Xncp-ta-\n. ]gb Xpºa `{Zm-k-\-Ønse (C-t mgsø snß- q `{Zm-k\w IqSn tn -Xv) 25 CS-h-I-I-fn ^m. Ipdn-bm-t mkv tkh-\-a-\p-jvtn- n- p- v. txmwn- -S-hv, sh q- nd, hb-e-øe F n-hn-s-ß-fnse ] n-i-fn-em-bn-cp p Gsd- m-ehpw G{]n 30- -\mwv _nj- m-b-xv. A m-eøv ^m. Ipdn-bmt mkv hb-e-øe am oaokv N n hnim-cn-bmbn tkh-\-a- \p-jvtn p hcn-i-bm-bn-cp- p. B ] n-bpss ]cn-ip- s t]cv \nbp _nj- n\v (C-S-h-I-hn-Imcn) \ I-W-sa v CS-h-I- m ip]m i snbvxp. B ip]m i ^m. Ipdn-bm-t mkv kp -l-tzmkn AwKo-Im-c-Øn-\mbn ka n- p-ibpw B \ma-t[bw e`n- p-i-bp-am-wp- m-b-xv. _nj- m-b-xn\p tijhpw H -c-am-k- mew AXm-bXv 1991 Pq 14 hsc Xncp-ta\n hb-e-øe ] n-bpss hnim-cn-bmbn XpS p. Aßs\ Hcp _nj v Hcp ] n-bpss hnimcn-bmbn tkh-\-a-\p-jvtn kw`-h-hp-ap- m-bn. Hcp CS-h- Ibv p e`n {]txyi Hc-hk-c-am-bn-cp p AXv. 9. Xncp-ta-\n-bpsS tlm_n? F\nbv v Irjn-bn hfsc Xmev]-cy-ap- v. snsn-iƒ h p- ]n-sn- n- p- -Xn hfsc CjvSap- -Xn-\m kp Øm _tøcn `{Zm-k\ A[n-]-\mbn-cp- -t mƒ ] n-i-fn hr ssxiƒ kup-\y-ambn FØn- p-sim-sp- m-dp- m-bn-cp- p. ]Ø-\w-Xn Ac-a-\-bn Xma-kn- m XpS-ßn-b-t mƒ apx At\Iw ^e-hr- -߃ h p-]n- Sn- n- n- p- v. ]cn-ÿnxn hnj-b- Øn Rm IqSp-X {i snep-øp- p- v. kv{xoiƒ DWcWw a p IqZm-i-I-tfmSpw \mw ImWn- p Ah-tl-f-\-am-Wn-Xv. IØp-Iƒ 10. Un{Knbv pw ]n.-pn.bv pw kky-imkv{xw ]Tn- -Xp-sIm- mtwm kky-ß-tfmsv Cu t{]aw? AX-. sndp w apxte D mbn-cp- p. 11. Hm Ø-tUmIvkv k`-bn \n v s] -t mkvxv k`-bntebv v simgn p t]mi IqSm ImcWw? \ΩpsS hnizm-k-sø- p-dn v Bg-amb t_m[- p-dhv 12. P\-߃ v hnizm-k-øn t_m[- p-d-hp v F p ]dbp-tºmƒ AXns DØ-c-hm- ZnXzw Xncp-ta-\n-am pw A am p-at? Xo -bmbpw R߃ m-wv. 13. k`-bn ImWp Hcp t]mcmbva? A -S- -t_m-[-an- mø Hcp kaqlw, B pw F pw BImw. CsXmcp henb A]-I-S-ÿn-Xnbm-Wv. k`bv p th n XymKw A\p-`-hn- p- -hcpw Ipd-hm-Wv. Xncp-ta-\n-bpsS Cu adp-]sn ti t mƒ ]g-sbmcp amkn-i-bn {]kn- o-i-cn- p-h Hc`nap-J- Ønse Nne `mkw IqSn Hm Ω-h- p. tic-f-ønse {InkvXob XXz- Nn- -I-cn Hcmfpw C y-bnse BZysØ ka{k ss nƒ \nl p cnn knhn k okv Hm^o-k-dp-am-b, tic-f- Øns ap AUo-j-W No^v sk{i- dn tum. _m_p-t]mƒ sf.-f.-f-kn-t\msv A`n-ap-J- Øn amkn-i-bpss tej-i tnmzn- p. Pohn-X-Ønse \ncmi F v? adp-]-sn-bmbn tum. _m_p-t]mƒ ]d- -sx-s - m : Rm\pƒs -Sp k`-tbm-smwv \ncm-i. B k`-bn \n v tbip- {InkvXp thm u v \S-Øn-bn-cn- p-i-bm-wv. (I-\yI; 2002 sk]v w-_ ) {io. _m_p-t]mƒ Hm ØtUmIvkv k`-sb-b Dt±-in- -sx- nepw C v Hm Ø-tUmIvkv k`bv p-iqsn _m[-i-at F v \mw Nn n-t - -Xt? (Xp-S-cpw) Ip n-iƒ am{x-a AΩ-amcpw Cu Imcy-Øn {]txyiw {i n-t - -Xp- v. Bflo-bkw-L-S-\-I-fn {]h Øn- p kv{xoiƒ amxr-i-bm- phm kzbw Xøm-dm-h-Ww. Cu tej\w ae- c k`bnse F m kv{xoifpw hmbn- n-cp- p-sh- n F m-in- pt]m-ip p.

11 v 11 Z-]p-kvXI ] m-ø-e-øn k`sb ]e hnti-j-w-ß-fn-eqss Ah-X-cn- n- n-cn- p- p. {InkvXphns ico-cw, {InkvXp-hns awhm- n, ]pxnb tbdpitew, hos - Sp- -s - -h-cpss Iq w, hnizm-kn- I-fpsS kaq-lw, cmp-iob ]ptcmlnx {]hm-ni h w... XpSßn-bh Nne-Xp-am-{X-am-Wv. 1 timcn- y 2/16- s ASn-ÿm- \-Øn (\mtam {InkvXp-hns a\- p- -h BIp- p) hnizmkn-i-fpss kaq-lsø {InkvXp-hns a\- p- -h-cpss kaqlw Fs m-cm-ibw A eo-\-am-bn- p- v. A Community that shold maintain and refleit the mind of christ {InkvXphns a\ v ImØp-kq- n- p- Ibpw (\n-e-\n Øp-I-bpw) {]Xn- ^-en- n- p-ibpw sntø kaqlw. k`-bv p \ntbm-khpw CXp Xs -bm-wv. ]nxmhv Fs thz-hm-b-\-ip-dn v kp]-cn-nn-x-am-w-t m. Bcm-[-\m-{I-a-Øn Hmtcm Znh-k-tØ- p-ap hmb-\m-`m-k-ß-fmbn k` {Iao-I-cn- n-cn- p thz `mk-ß-fpss kam-lm-c-sø-bmwv thz-hm-b-\- p-dn v F ]Zw sim v hnh- n- p- -Xv. Hmtcm Znhkw F Xp sim v A -am- p- Xv Rmb-dm-gvN-Iƒ, amdm-\mb s]cp- m-fp-iƒ, {]txyi kµ `-߃ F n-h-sb-bm-wv. B ]Z-Øns Nph-Sp-]n-Sn- p-sim v Hcp sndnb ]w n p XpS w Ipdn- p- p. Ign-hXpw aps-ßmsx Fgp-X-W-sa- m-{k-ln- p- p. AYhm Ft m-sg- nepw aps-ßn-t m-bm kzbw an- -W-sa ap Iq Pmayhpw FSp- p- p. Ffnb hmb-\-bntem tiƒhn-bn-tem, ImgvN-bntem s]sp- -XmImw hnj-b-߃. Ab- -Xp-t]mse Rm\pw \nßsf Ab-bv p- p (tbml. 20:21) F {]kvxm-h-\-tbm-ssbmwv injy- msc Ab-bv p- - Xp. temi-øn {InkvXp-hns a\- p-ambn \ne-\n-ev p-hm-\p \ntbm-k-amwv k`- p- -Xv. I Ω awvu-e-ß-fn-emwv Cu a\- ns IcpØp Int - -Xv. H p c p sndnb DZm-l-c-W߃sIm p Xs CXp hy - am- mw. I Ømth \n\ p a\- p-s - n Fs kujy-am- p-hm \n\ p Ignbpw F IpjvT-tcm-Kn-bpsS At] bpss apºn-ep {InkvXp-hns {]Xn- I-c-Ww, F\n p a\- p v F m-bn-cp- p. F n\v? \ns {]bm-k-øn p ]cn-lmcw \eviphm kmaqly Np p-]m-sn ]m iz-h -cn- -s - -hs ] -tø p tn p \nev p-hm- \pw, GIo-`-hn- p-hm-\pw, ]cnlmcw Is -Øp-hm-\p-ap a\- v. imco-cn-i- -am-\-kn-i- -km-aqly hnj-b-ß-fm H -s - -hs ASpØp \nev p-hm\pw sszh kvt\lw {]Xn-^-en- n- p-hm-\pap a\ v. A\ptbmPy-amb as mcp DZml-cWw FSp- p-i-bm-sw- n ]pcp-jm-csø Np p-ap {Kmaß-fn-te p ]d- -b- -Wta F kao-]-\sø Xncp-Øns m v {InkvXp-Xs a\ hy -am- p- p. Ah t]mti- p Bh-iy-an-. Fs injy- m-cmwv Ah-cpsS {]iv\w ]cnl-cn-t - -sx- v. CXn p kaambn as m-cp-k-µ `-Øn {InkvXp Xs a\- v Xp-d- p- Xv hgn-bn Xf p hogm-hp bmt m-_mb `c-w-l-s\ Akm[p! tpm h Kokv Cc-hn-t]-cq kp-am Cu ÿm\-tø v sxcs -Sp- -s - n- p-s - nepw kneo-jy ImtXm-en- m kp{]ow ImtXm-en- m-bm-ip- Xv BZy-am-bn- m-wv. tdma ItØm-en m k`bn temi-øp 80 hb-kn Xmsg-bp GXv I Zn-\m-fn\pw am ]m- msb sxc-s -Sp- m\pw am ]m- m-bm-im\pw tbmky-x-bp- v. AtXkabw IogvL-S-I-am- -bn-cp- n- p-iqsn Cß-s\sbmcp Imcyw ""BIam\ kpdn-bm\n k`''bn s] p-t]mb "bmt m-_m-b- ' m v {]Xo- n- m-\m-hptam? At ymjym ]m{xn-b okns\ ]c-am-[n-im-cn-bmbn AwKo- I-cn- p ae- -c-bnse bmt m- _mb hn`m-k-øn-\v Ah bym At ym-jy k`mw-kß-sf- mƒ ]e asßv IqSp-X-emsW- nepw At ymjym ]m{xnb o-kns sxc-s -Sp- n Imcy-amb ] m-fn-ø-an-s p Npcp- w. ae- c Atkm-kn-tb-j- \n B\p-]m-XnI {]mxn-\n[yw Bh-iy-s - n-cp- -h ]m{xnb m sxc-s -Sp- n CXv Bh-iy-s - m F{X \ m-bn-cp- p. C y-bnse bmt m-_mb hn`m-k-øns A -amen `{Zm-k- \-Ønse hnizm-kn-i-fpss FÆsØ- mƒ Ipd-hmWv bmt m- _mb hn`mkw Hgn-sI-bp At ym-jy k`-bp-ss BsI hnizm-kn-i-fp-ss FÆw. At ym-jy `c-w-l-s\ 100 mw hip n Article 100. When deemed necessary, H. H. the Patriarch calls for a General Synod, headed by His Holiness, where all members of both Synods of Damascus and India, including His Beatitude the Catholicos will attend under the presidency of H.H. the Patriarch F p am{xamwv ""BI-am\ kp -ltzmkn''s\ ] n ]d-bp- -Xv. ]m{xn-b m sxc-s -Sp v AXns Npa-X-e-bn hcp- n. bmt m-_mb `c-w-l-s\ 15, 16 hip- p-iƒ CXn-t\mSp tn p hcp- p. 15. ]. ]m{xnb okv _mhm hnfn p Iq p BI-am\ kpdnbm\n Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse Bflob tame- y- amcpss tbmk-am-ip p BI-am\ kp -ltzm-kv. 16. ]. ]m{xn-b okv _mhm A y- -\m-bp BI-am-\ kp -l-tzm-kn t{ijvt ImtXmen- m-bpw, k`-bnse F m sa{xmt m-eo-øm-amcpw F n-kvtim- amcpw AwK-ß-fm-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]m{xn-b m sxc-s -Sp- n Xpeyamb ] m-fnøw \ntj-[n- p- Xv 1876 se apf pcpøn kp l-tzm-kns 17 masø \n -b-øn\p hncp- -am- Wv. B \n -b-øns {]kv `mk-߃ Xmsg tn p- p. ""... kie Imcy-ß-fnepw ]c-tzi C-S-h-I-Ifpw ae- c CSh-Ibpw Ft mgpw tbmpn p c p hi- m pw At ymjym knwlm-k-\-øn- -te- p Ah- Imiw kahpw kw_- w ]pcp-jm-c-sø- p-dn- p DXvI- WvT-bn-eq-sS-bm-Wv. {InkvXp-hns a\ v ImWp as mcp taje Po Æ- X-I-tfm-Sp t]mcm- -Ønem-Wv. BNm-cm-\p-jvTm-\-ßfpw BtLmj-ßfpw s]msn-s]m-sn- p-ibpw Bflmhpw A -k-øbpw \jvsam-ip-ibpw sn-bvx-t mƒ {InkvXp {]I-Sn- n- p a\- v. k` (tzhm-e-bw) I - m-cpss Kpl-bm-bt m-gp Xs {]Xn-I-cWw kxyw, \oxn, IcpW F n-hsb If- -s -SpØn Ign ax-t\-xr- Xz-tØm-Sp Xs a\- v. DZml-c-W-߃ p ] -an-. ]t, {InkvXp-hns Bflmhns\ \ne-\n Øp- -Xn-ep ]cm-p-b-߃ pw ] -an-. {]hrøn-bmwv ]nxrxzw sxfn-bn- p-hm-\p apjm- ncw F p Xpeyhpw Bbn-cn- p-ibpw Chn- SpsØ ap-eo pw (IΩ n) Ahn-SpsØ ap- -eo pw At\ym- -X-tbmsS Ccn- p-ibpw IΩ- n-bpss A\p-a-Xn-tbm-Sp- IqSn \ΩpsS k`bv pw kap-zm-b- Øn\pw th n snø-s -Sp kie G m-sp-ifpw km[phm-bn-cn- p-ibpw snø-wsa v \n -bn- -Xns\ tbmkw Dd- n- p.'' Hcp k`-sb \ne-bn ae- -c-k-`-bpss kzmx{ yw \ntj- [n- pibpw AtX-k-abw CShI ] n-iƒ kzx-{ -amsw p hmzn- pibpw snøp- h At ym-jy `c-w-l-s-\- bpss Xmsg ]d-bp 155 mw hi-p v a\- n-cpøn hmbn- m sim mw. Article 155. The Syrian Orthodox Church of Antioch owns all its churches, monasteries, worship places, cemeteries, schools, real estate and endowments. This includes all the possessions and properties of its churches and centers such as manuscripts, printed books, vessels, clerical vests, furniture of the Patriarchate and the Archdioceses. The ownership of these properties and assets can never be disputed or contested by any body whatsoever. If an individual or a group of individuals separates from the Syrian Orthodox Church of Antioch and joins another de- At ym-jy ae- c k`- Iƒ Dƒs -Sp Hmdn-b Hm Ø-tUmIvkv k`m IpSpw-_- Øn s -Sp A ta-\n-b k`bn, A ta-\n-bm-bnse FIvanbm-Uvkn BkvYm-\-am-bp kp{]ow ImtXm-en-t mtk pw e_m-t\m-\nse B n-en-bmkv BkvYm-\-am-bp kneo-jy ImtXm-en-t mtk pw AtXmsSm w Pdqk-te-anepw tim Ãm n-t\m nfnepw (CkvXmw _qƒ) Hmtcm ]m{xn-b t - p-ap- v. ]c-kv]c kwk K-ap Ccp ImtXmen-t - p-ifpw kzx-{ -amsw- nepw kp{]ow ImtXm-ent mkns {]Y-a-ÿm\w kneojy ImtXm-ent mkv AwKo-Icn- p- p- v. c p ]m{xn-b okp-am kp{]ow ImtXm-en- mbpss Iogn-em-Wv. ka- m-cn c m-a-\mb kneo-jy ImtXmen- mbpw Iogvÿm-\n-I-fmb ]m{xn-b o-kp-amcpw Dƒs ss A ta-\n-b k`bnse GsXmcp ta - - m-c\pw ka- m-cn H m-a-\mb FIvan-bm-Uvkn-\nse kp{]ow -Im-tXm-en m BIp- - Xn\v XS- -an-. AXp-t]mse kneo-jy ImtXm-en- m-bpss sxc-s -Sp- n kp{]ow ImtXm-en- m-bpss {]Xn-\n-[n- Iƒ pw thm -h-im-i-ap- v.- t\-csø ( ) kneojy ImtXm-en- m-bm-bncp Itc- n k o-knbm BWv 1995 kp{]ow ImtXm-en- m-bmbn sxc-s - Sp- -s - -Xv. apºv ]m{xn-b otum. bqlm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv sa{xm-t m-eoøm {InkvXphpw hy -am- p- p. X n hniz-kn blq-z- mtcmsp {InkvXp-hn p FSp-Øp-]-dbp-hm-\p- m-bn-cp Imcyhpw AXp-X-s -bm-bn-cp- p. A{_- lm-ans a ƒ A{_-lm-ans {]hrøn-iƒ snøpw (tbm-l. 8: 38). Cu bmym yw Dƒs m- psim v ]. tbml- m «olm t_m y-s -Sp-Øp- p: sszh-øns a ƒ Bsc pw ]nim-nns a ƒ Bsc pw CXn-\m sxfnbp p (H mw tej\w aq mw A ymbw ]Ømw hmiyw). {InkvXp-hns a\- ns\/bflmhns\ B\p-Im-en-I -Np- p-]m-sn Ah-Xcn- n- pi F -Xm-bn-cn- Ww {InkvXp kaq-l-øns BXy- n-i-amb e y-hpw, I Ωhpw. nomination, they shall have absolutely no right to claim any of the above mentioned properties or possessions. Any claim filed by anybody, be it an individual or a group, large or small, shall be positively and absolutely mull and void. bmt m_mb `c-w-l-s\ 190 mw hip v ImWpI Bflob Imcy-߃ Hgn- p F m Imcy-ß-fnepw CShI ] n-iƒ p kzbw `cw kzmx{ yw D m-bn-cn- p- - XmWv. ae- c Hm Ø-tUmIvkv kpdnbm\n k`-bpss \ne-]msv At ym-jy k`-bpss \ne-]m- Sn\p kam-\-am-sw p ImWmw. C\nbpw [mcmfw s]mcp-øt m-sp-iƒ I p ]nsn- m Ignt - mw. At ym-jy `c-w- L-S\ 157 mw hip v Article 157. Any article that contradicts with the provisions of this Constitution will be considered invalid null and void. CX\p-k-cn v 2002se bmt m- _mb `c-w-l-s\ ]q W-amtbm `mko-i-amtbm Akm-[p-hm-Wv. Npcp- -Øn 1934 se `c-w- L-S-\sb X n- -f- -h Ct mƒ "Fensb t]sn v C w Np -Xp-t]mse'bmbn. ] nbpw hkvxp- fpw ]m{xn-b o-kn\v! B ÿm\-tø v a -cn- mt\m thm p snømt\m Ah-Im-i-hpan!! ]n.-kn. G{_lmw ]Sn- td- -cbpss \ncym-w-øn amt\-pnwkv IΩ n A\p-tim-Nn p ap k`m {SÃn ]n.-kn. G{_ lmw ]Sn- m-td- -c-bpssbpw, hµy B{Uqkv G{_lmw tim - -F- n-kvtim- m-bp-ssbpw th ]m-sn k`m amt\-pnwkv IΩ n A\p-tim-N\w tcj-s -Sp-Øn.

12 MALANKARASABHA PATHRIKA Catholicate Offce, Devalokam, Kottayam , Kerala, India. Tel: BI-WEEKLY hm jni hcn-kwjy 100 cq] Reg. No. KERMAL 12481/11/1/2005-TC Registered Postal Reg. No. KL/KTM/647/ Linc No. KL/CR/KTM/WPP-78/09-11 Licensed to Post Without Prepayment DØ-c-`m-c-X-Øns CS-b\v 54- mw P -Zn-\m-iw-k-Iƒ H.G. Dr. Joseph Mar Dionysius Metropolitan St. Thomas Ashram, Bhilai St. Thomas College, Bhilai M.P.C.C.E.T. College, Bhilai Baselios Vidhya Bhavan, Bhilai Group of M.G.M. Schools, Calcutta Diocese Typesetting & Layout: George T. Varghese Chief Editor & Owner: Dr. George Joseph (Sabha Secretary), Department of Public Relations, Malankara Orthodox Syrian Church, Kottayam. Printer, Publisher and Editor In-Charge: Dr. Jose Parakadavil, Printed at the Catholicate Press, Devalokam, Kottayam Fax:

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]pxp-h- c Nn -Iƒ. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX. I Ømhn {]nbsc,

]pxp-h- c Nn -Iƒ. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX. I Ømhn {]nbsc, CS-h-I- - - m-cs ktμiw ]pxp-h- c Nn -Iƒ I Ømhn {]nbsc, F m-h pw tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l-h-μ-\w. Hcp h jw IqsS \sω hn v IS- p-t]m-bn. \mw Hcp ]pxnb h j- Øn-te v {]th-in- n-cn- p- p. Ign Hcp h j-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Xos m- n-sim v s]m -te-ev]n kw`hw Ign Znhkw an hm Øm am[y-a-ßfpw dnt m p snbvxn-cp- p. sxmsp-]p-g-bn-emwv AXv \S- -Xv. ssen-hn-j

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

hn. _n. Fkv. kam-]n p

hn. _n. Fkv. kam-]n p 1 KOLO SURYOYO hn. a Ø-a-dnbw bqøv At m-kn-tb-j aw ImSv apj-]{xw e w þ1 ]pkvxiw þ 4 sabvþ 2008 hn. _n. Fkv. kam-]n p sp. Fkv. hn. _n. Fkv. kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v \S-Ønb Ip n-i-fpss dmen With best Compliments

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

ae- -c-k-`-bnse Bcm-[\{Ia߃: A -Sn-bpsS \mƒh-gn-iƒ

ae- -c-k-`-bnse Bcm-[\{Ia߃: A -Sn-bpsS \mƒh-gn-iƒ ae- -c-k-`-bnse Bcm-[\{Ia߃: A -Sn-bpsS \mƒh-gn-iƒ tpmbvkv txm -bv msv Bcm-[-\m-{I-a-߃ amxr-`m-j-bn F hnπ-hm-fli-amb {]ÿm\w ae- -ck`-bn Bcw-`n- Xv \ho-icw Ime-Øm-Wv. 19 mw \q m- ns ]q Δm -Øn anj-w-dn-amcpw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p.

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. sszh-` - n-bb - p v h n- n- p- p. kp`m. 1027 Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. - Be- pg VOLUME 5 ISSUE 6 PAGE 12 Rs 5 KERMAL/2013/50525

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

CS-h-I- - - m-cs ktμiw

CS-h-I- - - m-cs ktμiw CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Øm-hn {]nb-sc, \n߃s - m-h pw tbip-i Øm-hns \ma-øn Fs kvt\lh-μ-\w. BZy-ambn \nßsf A`n-kw-t_m-[\ snbvxp-sim v GXm\pw hm p- Iƒ Fgp-Xp-hm CS-bmb sszh-ir-]-tbm Øp sszhsø kvxpxn- p-

More information

Vol. 1 No. 44 THE ONLINE OFFICIAL NEWS BULLETTIN 2018 October 18

Vol. 1 No. 44 THE ONLINE OFFICIAL NEWS BULLETTIN 2018 October 18 Vol. 1 No. 44 THE ONLINE OFFICIAL NEWS BULLETTIN 2018 October 18 a mt cn Iq\ Ipcniv ]gb kpdnbm\n ] nbn, ]. i{i m am _tkentbmkv a{^nbm\mbpss 254 maxv Hm as cp mfn\v ]. _tkentbmkv am tømωm ]utemkv ZznXob

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si.

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si. NEW VISION FOR A CHANGING WORLD is an ecumenical magazine owned by a Nava Darshan Trust, a Public Charitable Trust registered in1999. This periodical, originally started in 1992 as a bimonthly entitled

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

]cn-ip tamdm\vv bq.-f.-c.-bn D ze kzoi-cww

]cn-ip tamdm\vv bq.-f.-c.-bn D ze kzoi-cww ]pkvxiw 12 e w 10 \hw-_ 2018 Internet Edition: http://www.kolosuryoyo syriacchristianity.info//ks.htm stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD ]cn-ip

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information