ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃"

Transcription

1 Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi ""\nß-fpss CS-bn hkn- p hntzinsb \n߃ kztz-in-sb-t mse IW- m- -Ww. \nß-sf-t m-se-xs Ah-s\- bpw kvt\ln- -Ww. Fs - m, \n߃ CuPn-]vXp-tZ-iØp hntz-in-i-fm-bncp- p. Rm\mWp \nß-fpss sszh-amb I Ømhv'' tehy-cpss ]pkvx-i-øn - \n p Cu D -c-wn-tbm-sp-iqsn (19:34) P\p-hcn 14 \v BN-cn- p IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn-\-øn-\p Xs ktμiw {^m kokv am ]m Bcw-`n- p- p. ""]cn-ip sszh-am-xmhpxs {]hm-k-øns hnjaw A\p-`-hn p'' (aøm. 2:13 15) sh v A\p-kva-cn- p-sim- v, adn-b-øns kz m-tcm-]w Xncp- \m-fmb BKÃv 15 \v {]kvxpx ktμiw {]kn- o-i-cn- p. ""bp w, ]ou-\w, {]Ir-Xn-Zp-c- -߃, Zmcn{Zyw F n-h-bn \n p ]em-b\w snøp \nc-h[n IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw hne]-\o-b-amb ÿnxn-hn-tijw \n w-i-b-ambpw ""Ime- Øns Hcp AS-bm-f-amWv'' F v am - ]m Xs ktμ-i-øn kqnn- n- p. ]cn-ip- m-flm-hns klm-b-øm Cu AS-bmfw hymjym-\n- p- -Xn\v ]cn-ip ]nxmhv ]cn-{i-an- p- p- v. {]txy-i-ambn, ""IpSn-tb- - m-tcmspw IpSn-bn-d- -s h-tcmspw A`-bm n-i-tfmspw a\p-jy- -S-Øn-\n-c-bm-Ip- -h-tcm-sp-ap k`-bpssbpw'' Xs -X-s bpw Icp-X-en-s\- pdn v At±lw kqnn- n- p. ""\Ωp-sS hmxnen ap p Hmtcm A]-cn-Nn-X-\pw, GXp bpk-øn-sebpw hc-th -s -Sp- -h-cpw- Xn-c-kvI-cn- -s -Sp- -h-cp-amb A]-cn-Nn- X-cp-ambn XmZm-fly-s -Sp (aøm. 25:35 43) tbip-{in-kvxp-hp-am-bp Hcp t\ m-gvn-bv p Ah-kc-am-Wv'' F v hnip aøm-bn-bpss kp-hn-tijsø- p-dn v ]cm-a in- p-sim v {^m kokv am ]m A\p-kva-cn- n- p. IqSp- X sa -s Hcp `mhn-txsn Xß-fpsS amxr-tziw hn p-t]m-im \n _- n-xcm- Ip Hmtcm hy n-sbbpw I -Ømhv Xncpk`-bpsS amxr-k-l-p-amb kvt\l- Øn\p `c-ta n- p- p-sh pw am ]m ]d- p. Xncp- -`bv v am{x-a, ""F m hnizm-kn-iƒ pw k -\- p F m kv{xo]p-cp-j- m - p-ap Hcp henb DØ-c-hm-Zn-Ø-am-WnXv. Xß-fpsS Ign-h- \p-k-cn v ka-im-eo\ IpSn-tb- -Øns \nc-h[n sh p-hn-fn-itfmsv DZm-c-X-tbmsSbpw n{]-x-tbm-ssbpw hnth-i-tømssbpw Zo L-ho- -W-tØm-sSbpw {]- Xyp-Øcw \ Ip-hm k -\- p Ghcpw hnfn- s - ncn- p p.'' ""\mw ] p-hbv p Cu DØ-c-hm-Zn-Øw; hc-th - p-i, kwc- n p-i, t{]m m-ln- n- pi, Dƒt - pi F o \mep -{In-b- I-fn-eqsS hy -am- m-sa v'' am ]m ]d p t]pp-i-fn dnan\n ktω-f\w al-ømb tnmzy-߃ 13 mw t]pn ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ 5,7 t]pp-i-fn Pohn-X-Øn-\- pdw {]Xym-i-bpsS Hcp `mhn-bp v F v s]mxp-z i-\-th-f-bn ]cn-ip ]nxmhv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f I ±n-\mƒ ]tcm-fn djy-bn kwhm-zw kp{]-[m\ ]ZamWv 4 mw t]pn ""]pxnb Pdp-ksew,'' entb-_-\m-bnse s_bm-øq-kns cn-\-bmb ""shfn]msns hymjym\''øn \n v (c. 776, hni-zmw-iw) kz Km-tcm-]WØncp-\m-fnse {XnIm-e-P]w kl-\-a-\p-`-hn- p P\XIƒ p-th n 11 mw t]pn sszhn-i-]p-wy-amb ss{ikvxh {]Xymisb pdn- p {]t_m-[-\-]-c-amb Xs kao XpS p-sim v, BKÃv 23 _p[-\mgvn s]mxp-z i-\-th-f-bn shfn-]m-sns ]pkvx-i-øn \n p Hcp hn-\-`m-ksø (21:3 5) {^m kokv am ]m hni-zo-i-cn- p. ss{ikvxh Xo - m-s-\-øns BXy- n-i-e yw kz - Kob Pdp-k-te-am-sW v AhnsS \mw Z -in- p- p. Cu Xo m-s-\-øns ]cnk-am-]vxn-bn, Zo -Lhpw ZpjvI-c-hp-amb bm{x \S-Øn-sb-Øp Xs a sf hc-th p Hcp ]nxm-hn-s\-t mse A\- -amb hm- -ey-tøm-sp-iqsn \sω kzoi-cn- p A- p-x-ß-fpss sszhsø \mw I p-ap p- p. ""bp -Øm `b-s Ip n-i-fp-ss, AΩ-am-cpsS \ncmibp-ss, At\Iw bph-p\ß-fpss XI kz]v\-ß-fpss, `bm-\-i-amb bm{x-iƒ Gs -Sp- p A`-bm n-i-fp-ss, an t mgpw Nqj-Ww snø-s -Sp h-cpss apj-ß-sf- p-dn v Nn n- pi''sb v At±lw Bh-iy-s p. bmx-\-i-fpss \o p-\n - p Hcp Ime-b-f-hm-bmWv At\-I Pohn-XsØ ]cn-n-bn- p- -sx- nepw; Xs a ƒ p-th n A\- amb A\p-I-º-tbmsS hne-]n- p-, hyxy-kvx-amb Hcp `mhn-sbm-cp n Ahsc Biz-kn- n- p- -Xn\v ImØn-cn- p kz K-ÿ-\mb Hcp ]nxmhv Ds v At mgpw Ah v Adn-bmw. ss{ikvxh-sc \n-e-bn, ""a\p-jym-kvxn-xz- Øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s - Sp A n-a-hn[nhn- p-i-f ac-whpw hntzz-jhpw F v \ap- -dnbmw,'' am ]m Cßs\ \nco- n p. hmkvxh-øn, ss{ikvxh-cmb \mw al-ømb {]Xym-i-tbm-sS-bpw, IqSp-X hn-imeamb N{I-hm-f-tØm-sS-bpw Z in- p p. ""krjvsn-bpss Bdmw Znhkw krjvsn- I Ωw Ah-km\n- n-.'' {]XypX, A\p- {K-l-Øns Ah-km-\-hm- mbn, ""CXm, ki-expw Rm \ho-i-cn- p- p'' F v I Ømhv {]Jym-]n- p \nan-jw-hsc krjvsn-i Ωw XpS-cp- p-sh v ]c-am-nmcy A\p-kva-cn- p. 3 mw t]pn

2 2 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 høn- m hm Øm-]-{XnI IqSn- m-gvn-iƒ BKÃv 24, hymgw k`-i-fpss BtKmf Iu knens P- \-d sk{i- -dn dh. tum. Hemh ^nivkn Xssh v; k`-i-fpss BtKmf Iu knens P\-d IΩn- n-bpss tamu-td- tum. Bs kv A_zw F nh A P o-\-bnse A -kvtxm-eni \p tjymbpw thmen-bpss ÿm\nisa- {Xmt m-eo-ø-bp-amb Fan t]mƒ sjdnmv sa{xm \nb-a\ am -߃ t_msvkzm-\-bnse Km_-tdm-Wns _nj- v hmse-ss XvkΩkos\ ka - n cm-pn ]cn-ip- -]n-xmhv kzoi-cn p (BKÃv 9). t_msvkzm-\-bnse {^m kn-kvsu-wns hnim A -kvtxm-en pw ]mkn-c-bpss ÿm\ni sa{xm-\p-amb {^m v A vkn \p_zmjv, SVD sb Km_-tdm-Wnse sktz h mt FØv BZv \qzpw km- MvtX tkzn-kv A -kvtxm-eni AUvan\nkvt{S dmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nban p (BKÃv 9). _nj v \p_zmjv (68 hb v) Lm\- bnse eniv]n A_-tkm-an P\n p Pqsse 26 \v ]utcm-lnxyw kzoicn p. ]mkn-c-bpss ÿm\nisa{xm-\mbpw {^m kn-kvsu-wns hnim A kvtxm-en- mbpw \nb-an-x-\m-b-xn-s\-øp- S v 1998 \hw-_ 7 \v sa{xm-\mbn At±lw A`n-jn- -\mbn. ]uckvxy k`-iƒ bp.fkv.f.bn ^nem-su ^n-b-bn-se Dt{I-\n-b- m p-th- n-bp B - nf m n-bpss klm-b-sa-{xm-\m-bn ^mz Bss{μ dmss_sb ]cn-ip- - ]n-xmhv \nb-an v, P Ω-\n-jym-\-bpsS ÿm\ni-sa{xm ÿm\w `c-ta-ev-]n p. CXp-hsc AtX B n-f m - nbpss t{]mt m-kn sn qkm-bn-cp p At±lw (BKÃv 8). \nbp _nj v dmss_ (41 hb v) Dss{I-\nse essh-hn P\n p. AP- ]me\cq]oicww kzoi-cn- p-hm- th- n bp.f-kv.-f.bnte v t]mbn. X-Øzim-kv{X-Øn _ncpzw, sszhim-kv-{x- Øn amã _ncpzw, Im\ \nb-a- Øn ssek tjy v F nh t\sn Unkw-_ 19 \v ]utcm-lnxyw kzo- I-cn p. ^nem-su ^nb B n-f- m- n-bn Dt{I\n-b- m p-th n sshkv Nm sk- ; timfpv Hm^v I kƒt -gvkns AwKw; s]\n kn hm-\n-bbnse ItØm-en m sa{xm- m-cpss amt\-pnmv t_m Uns AwKw; B n- F m nb s{]kv_n-s -d Iu kn-ens AwKw; inip-]-cn-]m-e-\-øn-\pth- n-bp sk -dns Ub-d-Œ F o ÿm\ßfn At±lw tkh\a\pjvtn- n p- v. bp.fkv.f.bnse I Zmb pth- nbp- km Znbm-sKm-bpsS sk v ]o Zn A -kvtxm-eniv F m n-bpss _nj- mbn CΩm\pth l\m jte-xsb ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p. CXp-hsc Im- \Ubnse ssmsdmt mbnse I Zmb - p-th- n-bp am A±m-bn-bpsS _nj- m-bn-cp p At±lw (BKÃv 9). _nj v jtex (60 hb v) Cdm- nse ^njvi-t_m kmsjm-bn P- \n p tabv 31 \v ]utcm-lnxyw kzoi-cn p. ssmsdmt mbnse I -Zmb p-th- n-bp am A±m-bn-bpsS _nj- mbn \nb-an-x-\m-b-xn-s\-øp-s v 2015 s^{_p-hcn 6 \v sa{xm-\mbn A- t±-lw A`n-jn- -\mbn. bp.fkv.f.bnse I Zmb p-th- nbp- sut{sm-bv nse sk v txmakv A-t m-kn F m n-bpss _nj- mb {^m- knkv C Iem-_-Øns\ Im\Ubnse I Zmb p-th- n-bp ssm-sdmt mbnse am A±mbn F m n-bn-se sktz h mt FØv BZv \q-zpw kmmvtx tkzn-kv A -kvtxm-eni A- Uv-an\n-kvt{S dmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p (BKÃv 9). _nj v Iem-_Xv (47 hb v) Ipssh- nse Ipssh v kn n-bn P\n p Pqsse 5 \v ]utcm-lnxyw kzoicn- p. I Zmb pth- n-bp sk v txm-akv Z At mkn- cq]-x-bpss sa- {Xm-\mbn \n-b-an-x-\m-b-xn-s\-øp-s v 2014 Pq 14 \v sa{xm-\mbn A`n-jn- -\mbn. cmjv{sßfp-am-bp _ w C -en-bnse Hm{Xn-t m-en-bpss ÿm-\ni sa{xmt m-eo-ø-bmb antdm m BZw-kn- ns\ ]\m-abnse A -kvtxm-eni \p- tjym-bmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an- p. sse_o-cnb, Kmw_nb, kbcm entbm F o cmpy-ß-fn-te- p A kvtxm-eni \p tjymbm-bn-cp p CXph-sc At±lw (BKÃv 12). Aam jy-bpss ÿm\ni sa{xm-s m-eo- Ø-bmb t]mƒ jmmv C \mans\ aym- m-dnse A -kvtxmeni \p sjym-bmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p. Xmbve v, Iwt_m-Unb F o cmpy-ß-fn-te- p A -kvtxm-eni \p sjymbpw emthmkn-se A -kvtxmeni sue-tk pam-bncp- p CXp-hsc At±lw (BKÃv 12). {]txyi {]Xn\n[n 2017 HtŒm-_ 10 apx 12 hsc A msc-knz tziob ]pwy-k-t XØn h v \-S-Øm \n -bn- n- p {_ko-ens kwc- Ibmb A]m-scknZbnse Znhy- \m-ybpss Xncpkzcq]Øns ho-s Sp- n-s ap qdmw hm jn-im-tlm-j-ßfnte- p {]txyi {]Xn\n[nbmbn em- n Ata-cn- -bv p-th- n-bp s]m- n- ^n- IΩo-js hnc-an {]kn-u- pw sa{xm- m p-th- n-bp Xn-cp-kw- L-Øns hnc-an {]os^-œp-am-b I ±n- \mƒ spm-hm n _Øn-kvXm sdsb ]cnip- -]n-xmhv \nb-an p (BKÃv 17). sk]v w-_ 15 mw XobXn \S-Øm \n -bn- n-cn- p C -en-bnse Ik-amcn-bnse kntã jy Bs _kn-en- ÿm]n Xns FÆqdmw hm jn-imtlm-j-ßfnte- p {]txyi Ue-tK- mbn tã v sk{i- -dn I ±n-\mƒ ]n-tbs{xm ]tcm-fns\ ]cn-ip- -]n-xmhv \nban- p (BKÃv 19). Ncaw C -en-bnse As{ b-bpss hnc-an _nj v dm^vt^ Imes{_m, 77 mw hbn (BKÃv 4). DdptKz-bn-bnse XIzm-cw-s_m-bpsS _nj v Pqensbm kok t_m\ns\m t_m- \ns\m, 70 mw hb- n (BKÃv 8). bp.fkv.f.bnse temkv B e-knse amtcm-ssw- pim p-th- n-bp "Huh teun Hm^v se_-t\mwn's hnc-an _nj v tdms_ v tpmsk^v jlo, 80 mw hb- n (BKÃv 9). Nnen-bnse ]pth tøm tam nbnse hnc-an B v_nj v tkhns\m s_ - Wm- sum acnb Ikmscm s_ s m, OSM, 92 mw hb- n (BKÃv 13). bp.fkv.f.bnse dn -vtam- ns _n-j- v {^m knkv tkhy Zntem-sd- -skm, 75 mw hb- n (BKÃv 17). C -en-bnse t{xms mbpss ÿm\ni sa-{xm-t m-eo-øbpw A -kvtxmen I \p -tjym-bp-amb amcnsbm sdmt_ søm I mcn, 73 mw hb- n (BKÃv 19). s_\n-\nse simtsm-\u-hns hnc-an B v_n-j- v s\ã At mj, 88 mw hb- n (BKÃv 22). bp-hp\ß-sf- p-dn- p- sa{xm- m-cp-ss kn\unte v {]nb bp-hp\ß-sf, \n-ß-fm-wv k-`-bp-ss {]-Xym-i. \n-߃ \mf-sb- p-dn- v kz-]v-\w Im-Wp- p-t m? F- n ]-s -Sp- p-i #synod18! Pontifex) ""bp-hp\ßfpw hn-izm-k-hpw ssz-h-hn-fn-bp-ss hn-th-nn -dnbepw'' F- hn-j-b-sø- p-dn- v 2018 H-Iv-tSm-_-dn h-øn- m-\n \-S- m-\n-cn- p- sa-{xm- m-cp-ss kn-\-un-\m-bn X- øm-sd-sp- p-hm tem-i-øn-se bp-hp\ß-sf-bm-si {^m kokv am ]m -Wn- p- p. #Pontifex A- u- n Hm-K-Ãv 12 i\n-bm-gv-n cm-hn-se {]-kn- s -Sp-Øn-b H-cp Szo- n am ]m A-h-sc t\-cn- v A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-xp: ""{]n-b bp-hp\-ß-tf, \n-ß-fm-wv k-`-bp-ss {]-Xym-i. \n-߃ \m-fsb pdn- v kz-]v-\w Im-Wp- p-t m? F- n ]-s -Sp- p- I #synod18!.'' Szo- v ]q -Øn-bm-Ip- Xv kn-\-un-s 15 m-a-xv km-[m-cw s]m-xp-k-tω-f-\-øn-\p- H-cp tcj-tbm-ssmøv I-gn- P-\p-h-cn-bn {]-kn- oicn- H-cp tnm-zym-h-en-bn-te- p- F- en piq-sn \ In-s m- m-wv. 16 \pw 29 \pan- S-bn- {]mb-ap bp-hp\ß-sf e- ywh- psim p Cu Hm -sse tnm-zym-h-en-bneq-ss, kn\un-s "{]h Ø\ klmbn' X-øm-dm- p- -Xn-\p- hnhc-߃ ti-j-cn- p- -Xn-\v k-lm-b-i-am-b D-Øc-߃- p \nc-h[n tnmzy-߃ \ Ip- p. WEEKLY EDITION In English Unicuique Suum Non Praevalebunt Vatican City, TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE «L OSSERVATORE ROMANO» GIOVANNI MARIA VIAN Editor-in-Chief Giuseppe Fiorentino Assistant Editor Editorial office Via del Pellegrino, Vatican city telphone telefax TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE L OSSERVATORE ROMANO don Sergio Pellini S.D.B. Director General Photo Service www. Photo.va Advertising Agency Il Sole 24 Ore S.p.A System Comunicazione Pubblicitaria Via Monte Rosa 91, Milano s e g re t e r i a d i re z i o n e s y s t e i l s o l e 24 o re. c o m Subscription Rates: Italy - Vatican: 58.00; Europe: $ U.S ; Latin America, Africa, Asia: $ U.S ; Oceania: $ U.S Management Office: phone ; fax ; For India: The weekly English Edition of L Osservatore Romano is published and distributed in India by Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum , Kerala-India; phone: , fax: ; Website: carmelpublications.com Malayalam Version: MAL 34 ORE ; Published by CIPH, Trivandrum, India; Annual subscription $

3 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v Pohn-X-Øn-\- pdw {]Xym-i-bpsS Hcp `mhn-bp v F v s]mxp-z i-\-th-f-bn ]cnip -]n-xmhv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f 3 ""a\p-jym-kvxn-xz-øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s -Sp A nahn[nif acwhpw hntzz-j-hpw'' F v BKÃv 23 _p[-\mgvn t]mƒ Bdma lmfn \S s]mxp-z i-\-th-f-bnse hnnn- -\-Øn {^m kokv am ]m FSpØp]d- p. ""kz Kob Pdp-ksew: hnizmkniƒ F \nebn \ΩpsS bm{x-bpss ]c-a-amb N{I-hmfw'' F hnj-b-sø- p-dn p kwkm-cn- -sh-bm-bn-cp p am ]m Cßs\ ]d -Xv. C m-en-b `mj-bn am ]m \ Inb -{]t_m-[-\-øns ]cn`mj Nph-sS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! shfn]msns ]pkvx-i-øn \n- p sszh-h-n\w \mw Cßs\ {ihn p: ""CXm, ki-ehpw Rm \ho-i-cn- p p'' (21:5). a\p-jycminbpss Pohn- X-Øn Ft mgpw \ho-\x krjvsn- p-, Ncn-{X-Øn \qx-\xzw krjv- Sn- p-, {]]- -Øn \qx-\xzw krjv-sn- p sszh-øn-ep hnizmk-øn BWv ss{ikvx-h-{]-xymi B[m-c-am- -s - n-cn- p- -Xv. \ΩpsS sszhw \ho-\x krjvsn- p sszhw BWv. Fs - m, Ahn-Sp v A p- X-ß-fpsS sszh-am-wv. ] n-iƒ snøp- -Xp-t]mse Xmtg- v ZrjvSn-]Xn n v \S- p- Xv {Inkv- Xo-b-a- Ah Ft mgpw Cßs\ \S- p p; N{I-hm-f-Øn-te v IÆp- Iƒ Db ØmsX, k -cn GXm\pw ao Zqc-Øn PohnXw Ah-km-\n- -Xp-t]m-se. \ΩpsS Pohn-X-Øn\v e y-sam- p-an- m-ø-xp-t]m-se, \ qc-an-sm-\m-hm-ø-xp-t]mse At\Iw A zm-\-߃ pw t i-߃ pw bmsxmcp Imc-Whpan m-sx Ahn-cmaw Ae-bp-hm \mw \n -_- n-x-cm-hp- Xv {InkvXo-b-a-. ss n-fns Ah-km-\-t]-Pp- Iƒ, hnizm-kn-iƒ F \ne-bn \ΩpsS bm{x-bpss ]c-a-amb N{I-hmfw \ap v ImWn- p-x-cp p: kz Kob Pdp-ksew; Znhy-amb kz Kob Pdpk-sew. _rl-ømb Hcp IqSm-c-ambn BZyw AXv hn`m-h\w snø-s - n-cn- p- p. kp\n- n-x-am-bn, Xo -bmbpw, F m-h-tcm-spw H w hkn p - Xn\v sszhw Ahn-sS kie a\p-jycmin-sbbpw kzmk-xw snøpw (21:3). C- XmWv \ΩpsS {]Xym-i. Ah-km-\w \mw Ahn-Sp-tØm-sSmØv Bbn-cn- ptºmƒ sszhw F psnøpw? Zo -L- Imew A zm-\n v t ihpw kl-\- hpw A\p-`-hn Xs a sf kzoicn- p Hcp ]nxm-hns\t mse AhnSp- v \tωmsv A\- -amb hm- -ey-hpw Icp-Xepw ImWn- pw. ""CXm, ssz-h- Øns IqSmcw a\p-jy-tcm-sp-iq-ss. Ahn-Sp v Ah-cpsS angn-i-fn \n p IÆo XpS- p-\o- pw. C\n ac- Ww D m-bn-cn- p-i-bn-. C\n-ta ZpxJ-tam apd-hn-fn-tbm thz-\tbm D mhpi-bn. ]gb-sx mw IS- p-t]m -bn......cxm, ki-ehpw Rm \ho- Icn- p p'' (21:3 5). \ho-\-x-bpss sszhw. hnip- -en-jn-x-øns Cu `mksø- p-dn v [ym\n- m {ian- p-i. a\ v hyxn-n-en- -s coxn-bn-e- ; {]Xyp-X, \ΩpsS Zn\-hrØm w hmbn- -Xn-\p-ti-jw; Sn.hn. hm Ø As - n ]{X-ß-fpsS BZyt]Pv I -Xn- \p-ti-jw. AhnsS At\-Iw Zpc- -ßfp v. ]Xn-hmbn \ap- v B]-XvI-camb ZpxJ-hm Ø-Iƒ Ah AhnsS dnt m p snøp- p. _m kn-tem-wbn \n p At\-Iwt] v Rm A`n-h-μ\w A n- p: AhnsS\n v k -S-I-c-amb F{X dnt m p-i-fmwv! timwtkmbn \n v At\-Iw-t] v Rm A`n-h-μ\w A n- p. AhnsS\n v k -S-I-c-amb F{Xtbm hm - Ø-I-fmWv! AXn-\pw-]p-dta F{X-b- [n-i-amwv! \nß-fn Nne ChnsS {]Xn-\n-[o-I-cn- p Ht m ct m cm- Py-߃ t]sc-spøp ]ds p-am- {Xw. bp -Øm `b-s Ip n-i-fp-ss, AΩ-am-cpsS \ncm-i-bp-ss, At\-Iw bphp\-ß-fpss XI kz]v\ßfpss, `bm-\-i-amb -bm-{x-iƒ Gs - Sp- p A`-bm n-i-fpss, an -t mgpw Nqj-Ww-sN-ø-s -Sp- -h-cpss, apj߃... CXpw \n `m-ky-h-im PohnXam-Wv. F m- n-\p-ap-]cn CXmWv F v Nne-t mƒ Hcp-h ]d-t - mw. CXv Aßs\ Bbn-cn mw. ]t \tωm-ssmøv Ic-bp Hcp kz Kÿ-\mb ]nxmhv D v. Xs a -tfm- Sp A\- -amb A\p-I-º-bpsS IÆo s]mgn- p Hcp kz K-ÿ- \mb ]nxmhv. Fß-s\ Ic-bWw F -dn-bm-hp-, \tωm-ssmøv Ic-bp Hcp kz K-ÿ-\mb ]nxmhv. \-sω Biz-kn- n- m ImØn-cn- p Hcp ]nxmhv. Fs - m, \ΩpsS bmx-\-iƒ A-hn-Sp-tØ v Adn-bmw. AXn-\m, hy- Xy-kvX-amb Hcp `mhn \ap- m-bn Xøm-dm- s n- p- v. ss{ikvx-h-{]-xym-ibpss al-ømb Z -i\w CXm-Wv. \Ωp-sS Pohn-X- Ønse F m Znh-k-߃- p-ap-]cn AXv hni-kn-xam-ip- p. Hcn- IqSn \sω ]nsn- p-b Øp-hm AXv {ian- p- p. sszhw \ΩpsS Po-hn-X߃ B{K-ln- Xv sx p-]- nb-xp-sim- -. Xo-{h]o- U-bpsS ITn\cm-{Xn-Iƒ A\p-`-hn- p-hm Ahn- Sp v Xs -Ø-s -bpw \- sωbpw Xøm-dm- n. ]I-cw \mw k p-jvs-cm-bn-cn- Ww F v B{K-ln- p- -Xp-sIm v Ahn-Sp p \sω krjvsn- p. Ahn-Sp v \ΩpsS ]nxm-hm-wv. Ct mƒ \manhnss Ahn-Sp v Bkq-{XWw snøm- Ø Hcp PohnXw A\p-`-hn- p psh- n, A-hn-SpsØ hos -Sp v sszhw- Xs {]mh -Øn-I-am- p p F v tbip Dd- p-x-cp- p. \sω hos -Sp- p-hm th- n Ahn-Sp v {]h Øn- p-i-bm-wv. a\p-jym-kvxn-xz-øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s -Sp A n-a-hn- ""kz Kob Pdp-ksew;'' sl dn a os -bpss cn\ [n-i-f ac-whpw hntzzjhpw F v \ap- -dn-bmw, \maxv hniz-kn- p- p. ss{ikvx-hcmbncn p-i F Xv Hcp ]pxnb ho Ww Df-hm- p p: {]- Xymi \nd Hcp ISm- w. buδ- \-Øn-epw `q-x-im-e-ønepw PohnXw AXns kie k p-jvsnbpw \ne- \n Øp p F v, Pohn- pi F Xv aμ-k-xn-bn-ep Hcp Po Æn- -emwv F v, Nne hniz-kn- p- p. a p-nn-e Icp-Xp- Xv \ΩpsS B\-μ-߃ Wn-I-kw-`-h-߃ am{x-am-wv, A - -iq-\y-x-bm a\p-jy-cm-in-bpss PohnXw _ n-x-amwv F m-wv. ""Pohn-X-Øn\v A -an-. \ΩpsS am - Kw A - -iq\yamwv'' F v Zpc- ß-fp- m-ip-tºmƒ Nne ]d-bp p. ]t, ss{ikvx-h-cmb \mw Cßs\ Nn n- p- n-. {]Xyp-X, a\p-jy-cm-inbpss N{I-hm-f-Øn, Ft -bv pw Xnf-ßp Hcp kqcy-\p v F v \mw hniz-kn- p- p. \ΩpsS G hpw kpμc-zn-\-߃ hcm-\n-cn- p- -tx-bp q F v \mw hniz-kn- p p. ic-xv me-øn-t -Xn-s\- mƒ IqSp-X-embn hk- -Im-e-Øns a\p-jy-cmwv \mw. Ct mƒ Cßs\ tnmzn- m Rm\m- {K-ln- p- p. Hm-tcm-cp-Øcpw au\- ambn lrz-b-øn DØ-cw \ IpI; ]t, {]Xn-I-cn- Ww: ""Rm hk- -Im-e-Øns Hcp kv{xo, ]pcp-j, _me As - n _meni BtWm? AtXm ic-xv m-e-øn-s tbm? Hmtcmcp-Øcpw \n»-_v-z-ambn adp-]sn ]d-bp- I. Hcp ]pxp-tem-i-øns apip-f-߃ \ap p Im-Wmw; AXns inj-c-ßfnse ]gpø a Ce-I-f- m-sx. Krlm-XpcXzhpw IpWvTn-Xhpw k Shpw \ap v hf -Øm-Xn-cn- mw. \mw Hcp hmkvzm-\-øn-s ]n p-s m-h-imin-i-fpw, kz]v\-߃ A oww hf - XpS 4 mw t]pn

4 4 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 "FIyq-sa-\n- kwhm-zw, ax-hn-izmkn-iƒ n-s-bnse kl-i-c-ww, tzim- c G p-ap- -ep-ifpw am\p-jni {]iv\- ßfpw, auen-i-hm-z`o-i-c-{]-h Ø-\w, a\p-jym-h-im-i-ß-fpss kwc- -Ww, ]mcn-ÿn-xni ASn-b- n-cm-h-iy-߃:' BKkv v 21 apx 24 hsc djy s^u-td-j-\nse Xs kμ i-\-øns XpS- -Øn {]mtz-ini ]{X-ßfp-am-bp hnhn[ A`n-ap-J-ß-fn, djy Hm Ø-tUmIvkv k`m-[n-im-cn- Ifpw cmpy-øns `c-wm-[n-]- mcpambp Xs IqSn- m-gvn-ifpss ImXemb apjy-{]-ta-b-߃ ta -d- hbm-sw v I ±n-\mƒ ]ntbs{xm ]tcm-fn kqnn- n- p. tã v sk{i- -dn-bpss kμ i-\w 2016 s^{_p-hcn 12 \v lhm-\m-bn {^m kokv am ]m- bpw Indn ]m- {Xn-bm okpw XΩn \S Ncn-{X- {][m\amb IqSn- m-gvn-bpss ]n Xp- S F coxn-bn ""A`n-e-j-Wobhpw Gsd {]nb-ap- -Xp-amb kºq - Æ sfiy''-øn-te- p Hcp ]pxnb Np-h-Sp-h-bv ns AS-bm-f-am-bn-cp- p. Iyq-_-bn h p I p-ap-, ""km- [m-c-whpw ÿnc-hp-am-bn-øo - n- p ItØm-en m djy Hm ØtUmIvkv k`-i-fpss {]Xn-\n-[n-Iƒ- n-s-bnse kº w {]_-e-s -Sp- ØpI am{x-a-, `qx-im-e-øn \ap- p- m-bn-cp `n XIfpsS Imc-Wßsf Hcp \ho\am K-Øn qsn ]cym-tem-nn- p-hm Ccpk`-I-sfbpw (3 mw t]pn \n p XpS ) Øp hcpw Bbn-cn- Ww F v sszhw B{K-ln- p p F p \ap- dn-bmw. Cu tnmzyw ad- -cpxv: ""Rm hk- -Im-e-Øn-s tbm AtXm icxv- m-e-øn-s tbm GXns a\p-jy- \m-wv. ]q fpw ^e-ßfpw {]Xo- n- p-, tbip-hm-ip kqcys\ {]Xo- n- p hk- -Im-e-Øn-s. AtXm Rm Nne-t m-sgms ]d- n- p- - Xp-t]mse D n-en apf-ip-t]mse I - -ihpw ]cp-j-hp-amb apj-hp-am-bn, Ft mgpw \ncm-i-s v apjw-xm-gvønb ic-xv m-e-øn-s tbm? sszh-cmpyw, AXns kvt\l- Øns A[n-Im-cw, henb Hcp tkmx- ºp-h-b-embn hf-cp-i-bmwv F v ss{ikv-x-h\v Adnbmw; AXn-\n-Sbv v If-Iƒ Ds n Iq-Sn. Ft mgpw {]iv\-ß-fp v; Inwh-Z- n-i-fp v bp -ß-fpw tcmk-ß-fpap v. F n-epw, tkmxºv hnf-bp- p. Ah-km\w Xn D q-e\w snø-s -Spw. `mhn \ΩpsS Ic-ß-fn-e-, F nepw Pohn-X-Øns al-ømb Ir] tb-ip{inkvxp BWv F v, Ah-km\w \ap- mbn Im- Øncn p sszh-øn-s Bt«jw BWv F v, \ap- -dn-bmw. C- t mƒøs \sω A\p-K-an- p-ibpw, bm{x-bn \sω kam-iz-kn- n- p-ibpw snøp- -h\mwv tbip. At\Iw k-tlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tcmssm-øv, a\p-jy-cm-in-tbm-ssm-øp sszh-øns al\o-b ""hmkøn''- te v (cf. shfn. 21:3) Ahn-Sp v \sω I ±n-\mƒ tã v sk{i- dn djy-bn kwhm-zw kp{]-[m\ ]ZamWv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f \bn- p- p. ChnsS `qan-bn Pohn Zn\-ß-fpsS Hm Ω \mw sszh-k- n- [n-bn-te v sim p-h-cpw. ]p n-cn-tbm IÆotcm H pw \jvs-am-bn- n F v B ka-bøv Is -Øp Xv at\ml-c-am-bn-cn- pw. \ΩpsS PohnXw F{X \o Xm-bm-epw, Hcp izmkøns Ime-b-f-hn -am{xta Pohn- p psh v txm pw. krjvsn-bpss Bdmw Znhkw krjvsn-i Ωw Ah-km-\n- n. {]Xyp-X, Ahn-cmaw XpS p. Fs - m, sszhw Ft m-gpw \sω ]cn]men- p- p; ki-expw ]q Øo- I-cn- -s -Sp Zn\w-h-sc, I-Æo am p-t]m-ip {]`m-x-øn, A\p- {K-l-Øns Ah-km-\-hm v sszhw D -cn- p B \nan-jw-hsc: ""CXm I Ømhp ]d-bp p ki-expw Rm \ho-i-cn- p p'' (hmiyw 5). AtX, \ΩpsS kz K-ÿ-\mb ]nxmhv, A p-x-øn-s bpw \ho-\-x-bpssbpw sszh-am-wv. B Znhkw \mw kxy-øn k p-jvs-cm-bn-cn- pw. \mw Ic-bpw, DΔv; ]t, \mw B\-μ- Øns IÆo s]mgn- pw. {]txyi A`n-h-μ-\-߃ Cw - v, C y, hnb v\mw F o cmpy-ß-fn \n- p- -h Dƒs ss C sø s]mxp-z i-\-øn k nln-x-cm-bn- p Cw o-jv `mj kwkmcn- p Xo m-s-i, kμ i-i F- n-h s mw hm -eyw-\n-d A- `n-h-μ-\-߃ Rm A n- p- p. {]- txy-in- v, I ±n-\mƒ tpmk^v Im Zns 50 mw Nc-a-hm jn-i-th-f-bn "Im ZnP IΩyq-Wn n C \m-j-wen '\n p Xo m-s-i v Dujva-f-amb kzmkxw Rm t\cp- p. kphn-ti-j-øn-\p DZm-c-amb ip{iq-jbn Ahsc Rm t{]m m-ln- n- p- p. tbip-{inkvxp \n߃ Ghtcbpw hnizm-k-øn ÿnc-s -Sp-Øp- Ibpw temi-øn AhnSpsØ kvt\- l-øn\v km n-i-fm- p-ibpw snøs. sszhw \nßsf A\p-{K-ln- s! ASp-Ø-Xm-bn, C -en- m-cmb Xo - m-s-i - v Rm A`n-h-μ\w A n- p- p; {]txy-in v, P\-d Nm]v kwl-sn- n- p-sim- n-cn- p- hnip mc-bpss {^m kn-kv ktlm-zcn-am - v. {]Xymi-bp-sSbpw kvt\l- Øn-s -bpw kphn-ti-j-øn\v aq Øamb coxn-bn km yw \ Im Rm\-h-tcmSv Blzm\w snøp- p. At\Iw sshzn-i-hn-zym n-iƒ ChnsS k n-ln-x-cmws m; 25 maxv kω tim-gvkn ]s -Sp- p- -h ; Oratorio di San Filippo Neri bn -\n- p hcpw shtdm-w-bn \n p- -hcpw. {]nb bph-p-\-ß-tf, ]utcm-ln- XyØn\p XømsdSp- p bph-p-\-ßtf, Xo vw-amb t{]jn-x-ssn-x-\ytøm-ss, Zcn-{Z-scbpw Bh-iyßfnembn-cn- p- -h-scbpw ip{iq-jn- p-hm {]txyi {i -tbm-ss kphn-tijw Pohn- p-hm Ct mƒap-x ]cn-ioen- p-i. Znh-khpw P]-ame snm p-hm Hm Ωn- p-i. Associazione AlieStese di t{]cn- n- p-ibpw IqSn snbvxp'' F v djy-bpss TASS \yqkv GP -kn-tbmsv I ±n-\mƒ ]d- p. ""\Ωƒ A o- Ww ]cn-{i-an- p sfiyw, \mw {]- tlm-jn- p kphn-ti-jw Bh-iys -Sp sfiyw;'' B sfiy-øn {i ti{μo-i-cn- m-\p Hcp DtØ- P-\-am-bn-cp- p F pw I ±n-\mƒ Iq nt Øp. A{]-Imcw ""Hcp \ho\ ]mx'' ]gb-xnepw IqSp-X Bflm - hpw Xo{hhpw Bb Hcp kwhm-z- Øn-\p-th n Xpd- -s - n-cn- p- p F v RIA Novosti GP -kn-tbmsv I ±n-\mƒ {]kvxm-hn- p. k-ss`-iy-{]- bmww Hcp ""kxym-t\z-j-whpw A- txm-ssm w kvt\l-hpw abpw ÿntcm- mlhpw \n -b-zm Vy-hpw'' B- h-iy-s -Sp- p-sh v I ±n-\mƒ ]tcmfn TASS t\msv FSp-Øp-]d- p. am{x-a-, ZrV-amb ASn-Ø-d-bpw-IqSn AXn\v A\n-hm-cy-am-Wv. k-ao-]-imeøv \S, hnip- \ns mfm-kns Xncp-ti-jn- p-iƒ kwh-ln- p-sim- p Zzn-amk Xo - m-s\w I ±n- \mƒ A\p-kva-cn- p. tamkvt m pw sk v ]ot gv-kv_ -Kn\pw CS-bn e - -W- n-\p hn-izm-kn-iƒ A- Xn ] p-tn p. C-t mƒøs ""ss{ikvxh-sc sf-iy-s -Sp-Øp '' ""hnip -cpss FIyq-sa-\n-ksØ'' Cu Xo m-s\w shfn-s -Sp-Øn. k o Æ-amb A m-cm-jv{sob kml-n-cy-ß-sf- p-dn- p tnmzy߃ p adp-]-sn-bmbn, tã v sk{i- dn Du n- -d Imcyw C-XmWv: C\n-bp ktω-f-\-ß-fpss ImXemb `mkw CØcw hnj-b-ß-sf- pdn- p ^b-ep-iƒ Bbn-cn- pw. djy t\cn v CS-s]-Sp cwk-ß-fn AXoh {i snep-øn-s m- v, a[y-]q ΔtZiwapX Dss{I\nse bp- whsc-bpw Z nw Im -k-knse ]cn-l-cn- s -SmØ ÿnxn-hn-ti-j-ßfpw A-Xn Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. ""Hmtcm a-\p- -jyhy- n-bp-ssbpw A -kpw Aew-L- \o-b-xbpw BZ-c-]q Δw ]cn-c- n- psim v \oxnbpw kam-[m-\-hpw ]p\xÿm-]n- m '' Bh-iy-I-amb {iaßsf Bkv]-Z-am n Cu kml-n-cyß-sfm-s bpw hne-bn-cp-øp-sa v I ±n-\mƒ Dd- n p]d- p. Vittorio Veneto bpss AwK-߃ pw k n-ln-xcm-bn- p CX-c-kw-L߃ pw hnti-jm CS-h-I-I-fn \n- p- -h pw Rm {]txy-iw A`nhμ-\-߃ A - n- p- p. A-t m-kvxe- m-cpss I_-dn-S-ß-fpsS apºn-ep Cu hn{iazn\-߃ ^e{]zamb Hcp Bflo-b \ho-i-c-w-øn\v ipt`m- Z -am-b, A\p-{K-l-{]-Z-amb, Hcp Ah-k-c-am-bnØocs F v Hmtcm-cp- Ø - p-th- nbpw Rm Biw-kn- p- p. bph-p-\-߃ pw tcmkn-iƒ pw \h-z-º-xn-iƒ pw Rm lrzy-amb A`n-h-μ\w A n- p- p. {]nb k- tlm-z-co-ktlmzc- m-tc, Ign- B- gvn \mw kz Kmtcm-]Ww A\p-kvacn ]cn-ip sszh-am-xm-hns `mkpc-tx-p- ns\ [ym\n- p-hm \ap v kz K-Øn-te v ZrjvSn Db Ømw. C se \mw Ahsf \ΩpsS cm nbmbn kvxpxn- p. Ah-tfmSv Bflm - -amb ` n hf Øp-I. Aßs\ A\p-Zn-\-Po-hn-X-Øn Ahƒ \nßtfm-ssmøv D m-ip-am-dm-i-s. Ah-km-\-am-bn, Xn -fmgvn ssh- In v CjvInb Zzo-]n D mb `qi- ºwaqew Zpcn-X-a-\p-`-hn- p- -h-tcm- Sp Fs hm -eyw-\n-d kmao- ]yhpw Nn -Ifpw Ah-cp-sS-t\ v Rm Xn-cn- p- p. ac-w-a-s- -h pth n ]m n-s-߃ \jvs-s - -h pth- n, ]cn-t - -h pw Ah-cpsS IpSpw-_-߃ pw-th n \ap v {]m - n- mw.

5 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 5 ""sh -Øn apßn-øm-gp- ]t{xmkns\ {InkvXp c n- p p;'' semtd skm sht\-kn-bmt\mbpss cn\ (1370); s_ en-\nse kvxment ayqkn-b-øn-ep- Xv hnizm-k-øn ZrV-Nn-Ø-cm-bn-cn- p-hm ]cn-ip ]nxm-hns Blzm\w Xncpk`-bpsS \ui-bn ""Xs a\p-jy-cpss ss[cytam KpWßtfm A, {InkvXp-hnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizmk-amwv'' k`-bpss ""h n''sb c -s -Sp- Øp- -sx v, BKÃv 13 RmbdmgvN sk v ]ot gvkv _kn-en- -bpss NXz-c-Øn h p {XnImeP]-th-f-bn am ]m Du n- -d- p. C m-en-b `mj-bn \ I-s ]cn-ip ]nxmhns hnnn- -\-Øns ]cn`mj NphsS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! cm{xn-ap-gp-h Keoen XSm-I-Øns XocØv {]m - n- -tijw Xs injy- m-cpss h n-bpsst\ - v sh -Øn-\p-aosX tbip \S- p kw`hamwv C sø kphn-ti-j-`mkw (aøm. 14:22-33) hnhcn- p- Xv. {]Xn-Iq-e-amb Im p-sim p XS-b-s v h n XSm-I-Øns a[y-øn-em-bn-cp- p. sh -Øn- \p-aosx \S v tbip hcp- Xp I v ""CXm `qxw'' F p ]d v injy- m `b-s - p. F m Ahn- Sp v Ah p ss[cyw ]I-cp p: ""ss[cy-am-bn-cn- p-hn ; `b-s -ts!'' (hmiyw 27). ]t{xmkv X\n- p khn-ti-j-ambp kml-kn-i-x-tbmss Ahn- Sp-tØmSp ]d-bp p: ""I Øm-th, Aßm-sW- n Rm Pe-Øn-\p-aotX-IqSn Aß-bpsS ASp-tØ p hcm Iev]n- p-i;'' tbip Ahs\ hnfn- p p: ""hcq!'' (hmiy߃ 28 29). ]t{xmkv h n-bn \n- n-dßn tbip-hn-\p-t\ v sh -Øn-\p-aosX \S- m XpS-ßp p; F m, Im v B -Sn- p- Xp I v `b v Ah apßn-øm-gm XpS-ßp- p. AXp-sIm v Ah \ne-hnfn p p: ""I Øm-th, Fs c n- tw!'' tbip DSs\ ssi\o n Ahs\ ]nsn- p p (hmiy߃ 30-31). Cu kphn-ti-j-hn-h-c-w-øn kar- -amb {]Xo-Im-fl-I-X-bp- v. hy n-i-sf \ne-bnepw Hcp k`m-k-aq-l-sa \ne-bnepw \ΩpsS hnizmksø- p-dn pw C v ChnsS Cu NXz-c-Øn-ep \msa- m-h-cp-ssbpw hnizm-k-sø- p-dn pw CXp \sω-s m p hnnn- -\-Øn\p t{]cn- n- p- p. kaq-l-øn-\v, Cu k`m-k-aq-l-øn\v, hnizm-kapt m? \mtam-tcm-cp-ø-cp-ssbpw hnizmkw Fßs\-bp- -Xm-Wv? \ΩpsS kaq-l-øns hnizmkw Fß-s\-bp- -XmWv? \mtam-tcm-cp-ø-cp-ssbpw Pohn- X-amWv Cu h n. AXv Xncpk`-bpsS Pohn-XwIq- Sn-bmWv. {]Xn-Iq-e-amb Im v hnj-a-x-i-sfbpw ]co- -W-ß-sfbpw {]Xn-\n-[m\w snøp- p. ""I Ømth, Aß-bpsS ASp-tØ phcm Ft msp Iev- ]n- pi!'' F ]t{xm-kns At] bpw ""I - Øm-th, Fs c n- tw!'' F \ne-hn-fnbpw I Øm-hns kmao]yw A\p-`-hn- p-hm-\p \ΩpsS B{K-l-tØmSp hfsc kam-\-am-wv. B`y- -c-zu _-ey-ømepw _mly-amb hnj-a-x-i-fmepw AS-bm-f-s -Sp-Ø-s \ΩpsS-bpw \ΩpsS kaq-lß-fp-ssbpw Pohn-X-Øn-s G hpw hnj-a-i-c-amb \nan-j-ßsf A\p-[m-h\w snøp `bhpw Xo{hth-Z-\bpw AXn\p kam-\-amwv. B \nan-j-øn, i{xp-xm-]-chpw Cf-In-a-dn-bp- -Xp-amb sh -Øn-\p-ap- n ]nsn- p-i-b-dp-hm C p-x Hcp Ib-dp-t]mse Dd-t -Ip tbip-hns hn\w ]t{xm-kn\p axn-bm-bn-. \ap pw kw`-hn- m-hp- -Xm-Wn-Xv. kpc nxxzw A\p-`-hn- p- - Xn\v I Øm-hns hn\w apdp-si- n-sn- msx \ - {X-^-e-ß-sfbpw tpymxn-jn-i-sfbpw _ s Sp Hcmƒ apßn-øm-gm XpS-ßp- p. hnizmkw hfsc i -a-s - mwv CXn-\ w. I Øm-hnepw Ahn- SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-kw, F mw Ffp- hpw im -hp-am-bncn- p Hcp hgn \ap- mbn Xpd- p- n-s v C sø kphn-tijw \sω Hm an- n- p p; Pohn-X-Øns simsp- m- p-i-fn \n v AXp \sω ]nsn- p-am- p- n-. hnizmkw \ap v Hcp Znhy-km- n-[y-øns Dd p \ Ip- p. AkvXn-Xz- ]-c-amb simsp- m- p-isf Iog-S- p-hm \sω t{]m- m-ln- n- p tbip-hns km n-[y-am-w-xv. Ccpfnepw \ap- mbn hgn-im- ns m v hnj-a-x-isf A`n-ap-Jo-I-cn- p-hm klm-bn- p- -Xn\v \sω apdp-si- n-sn- p Hcp Ic-Øns Dd- m-wxv. Npcp- -Øn, hnizmkw Pohn-X-Øns {]iv-\-ßfn \n p Hcp Hfn-t m- -h-gn-b-. AXv bm{xsb \ne\n Øp-Ibpw AXn\v A w \ -Ip-Ibpw snøp- p. bpk߃txmdpw Xncpk`-bpsS bmym - y-øns hnkva-b-i-c-amb Hcp {]XnOmb \ Ip- -XmWv Cu kw`hw: PesØ apdn- p-i-s- p-tºmƒ ap n- Øm-gvØp-hm `oj-wn-s -Sp-Øp FXn hm-z-ßsfbpw simsp- m- p-i-sfbpw t\cn-sp Hcp h nbm- WXv. X n-ep- -h-cpss ss[cyhpw KpW-K-W-ßfp-a Ahsf c -s -Sp-Øp- Xv: {InkvXp-hnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-k-amwv I t XØn-s\-Xn-cmb Dd v. CXmWv Dd v; tbiphnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-kw. \ΩpsS \nir-jvs-xbpw Zu _-ey-ßfpw F m-bncp- mepw, Cu h n-bn \Ωƒ kpc- n-x-cm-wv. ""kxy-ambpw Aßv sszh-]p-{x-\mwv!'' (hmiyw 33) F p ]d- p-sim v HSp-hn Ahn-SpsØ ap n \an- p injy-sc-t mse \mw ap p-ipøn I Ømhns\ Bcm-[n- p-tºmƒ CXp {]txy-in pw icnbm-wv. ""kxy-ambpw Aßv sszh-]p-{x-\m-wv!'' F v tbip-hn-t\msv ]d-bpi F{X at\m-l-c-amwv. \msa- m-hcpw tn v Aßs\ ]d- mtem? ""kxyambpw Aßv sszh-]p-{x-\mwv!'' hnizm-k-øn ZrV-Nn-Ø-cmbn \n p-hm, Pohn-X-Øns simsp- m- p-isf {]Xn-tcm-[n- phm, ]cn-ip I\y-Im-a-dnbw \sω klm-bn- s. {]-Xy-b-im-kv{X-ß-fp-sSbpw ^mj-\p-i-fp-ssbpw ap{zm-hm-iy-ß-fp-ssbpw hgn-]n-g- n- p- Xpw Ac- n- Xhp-amb h n-i-fn Ib-dn- - p- -Xn-\p {]tem- `\w X n- -f-bp-i-hgn Xncpk`-bpsS \ui-bn \ne-\n p-hm Ahƒ \sω klm-bn- s. {XnIm-e-P-]-Øn-\p-tijw ]cn-ip ]nxmhv C{]Imcw Iq n-t Øp: {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, ChnsS k nln-x-cmb \nß-sf- m-h-scbpw, tdmam- m-scbpw Xo - m-s-i-scbpw, Rm hm -ey-]q hw A`n-h-μ\w snøp p: IpSpw-_-߃ pw CS-h-I-Iƒ pw kw- L-S-\-Iƒ pw hnizm-kn-iƒ pw A`n-h-μ\w! C v Rm B\-μ-]q hw \nc-h[n bph-p-\-kw- L-ß-sfbpw A`n-h-μ\w snøp p: s{xhotkmbn \n pw hntn km-bn \n pap kviu p- Iƒ, {^m kn-kvi bqøns tziob tim {Kkn ]s -Sp- p- -h, t\ nƒkn \n- p acnb k o- na At±m-tem-tdØ ktlm-z-cn-am-scbpw knsb map-x tdmam-hsc hnbm {^m kn-tp\bneqss \S- p-h Xo m-s-i-kw-l-søbpw Rm A`n-h-μ\w snøp- p. F m-h pw Rm kt m-j-i-c-amb Hcp RmbdmgvNbpw \ D -`- -Whpw t\cp- p. Zb-hmbn F\n- p-th n {]m n- m ad- -cp-xv. \ap p ho pw ImWmw! (Arrivederci!)

6 6 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Dss{I-\n bmx-\-iƒ A\p-`-hn- p P\-X v hepxpw sndp-xp-amb 80 Hmfw a\pjykvt\l-]-c-amb ] - Xn-Iƒ Ign h jw "t]m v t^m Dss{I ' (Pope for Ukraine) apjm- ncw \S- n-em- n-bn- p- v. bp -Øn bn Cu cmjv{s-øn-\p-th n kw`m-h-\-iƒ tij-cn- -W-sa {^m kokv am ]m- -bpss Blzm-\- Øn\p {]Xyp-Ø-c-ambn 2016 G{]n 24\v bqtdm- nse ItØm-en- m CSh- I-I-fn \n pw {]txyi [\-k-am-lcww \SØn apx XI - Sn A-h-ÿ-bn-em-bn-cp Dss{I cmjv{s-øns Ing- {]tz-i-ß-fn k m-cns Xs t\xr-xz-øn-ep ssk\yhpw djy-tbmsv B`n-ap-Jyap hnl-s-\-hm-zn-ifpw XΩn-ep G p-ap- -ens ^e-ambn P\-߃ hfsc-tbsd IjvS-X-Iƒ A\p-`-hn p hcp-i-bm-wv PqWn høn- m tã v sk{i- dn Dss{I-\nse A -kvtxmeniv \p jn-tb- -dp-ambn kl-i-cn v "Cor Unum' s]m n-^n- Iu kneneqss "Pope for Ukraine'- -te v 80 Hmfw ] -Xn-Iƒ v "#t]m v t^m Dss{I-\n'-eqsS kmº-øn-i-k-lmbw \ I-s -Sp p Ip n-iƒ v {]Ya ]cn-k-w\ ka n- -s -Sp \n t±-i-߃ hni- I-e\w snøp-i, Xnc-s -Sp- -s - Sp \n t±-i-߃ [\-hn-\n-tbmk A\p-a-Xn- mbn ka n- p-i, AwKo- I-cn- -s ] -Xn-I-fpsS hne-bn-cp- Øepw ta t\m- hpw hln- pi F o ZuXy-߃ \n Δ-ln- p- -Xn\v Hcp kmt -XnI IΩn n cq]o-i-cn- p- I-bp- m-bn. Jm nhv kt^mjnb cq]-x-bpss Akn-à v sa{xm Pm A tz-iob bph-p-\-kw-k-aøn\p \ Inb ktμiw IpSn-tb- - msc kzmkxwsnøp- -Xn IqSp-X alma\-kv X ]pe ØWw ""am\-hn-i-amb hf bv pw I p-ap- -en\pw kwhm-z-øn-\p-ap Ah-kcamWv'' IpSn-tb- - m {]Xn-\n-[m\w snøp- -Xv. AtX-k-abw ""]c-kvt\- l-øns kphn-tijw {]tlm-jn- m\pw AXn\p km yw hln- m-\pap Hc-h-kcw IqSn-bmWv CXv.'' C m-c-w-øm, ""kzoi-cn- p- -Xn\pw Iq m-bva pw Du sim-sp- p Hcp kwkvimcw hf Øn FSp- p- - Xn-\m-h-iy-amb Hcp {]Xn-_- -X, IqSp-X alm-a-\-kv X {]I-S-am- p Hcp {]Xn-_- -X, IqSn-tb-Xo-cq. P\-X-I-fpsSat y kam-[m-\hpw kmtlm- Z-cyhpw ]cn-t]m-jn- n- p- -Xn\v CXm-h-iy-am-Wv'' F Xs ASnbpd hnizmkw am ]m Z nw C -en-bnse "DsK-tØm- -km m acnbm Zn eq m-'bpss _nj v hosø A n-bq-en v Ab Hcp ktμ-i-øn Bh Øn- p- p. ""saun- -td-\n-b : km-tlm-z-cy-øns Hcp Xpd-apJw'' F kwl-s-\-bpss Hcp A tz-iob ktωf\-øn\mwv Cu ktμiw Ab- -Xv. Cu ktω-f\w kwl-sn- n- Xv B]qen-b cq]-x-bpw "txsd sz Imt m Zn eq ' F kwl-s-\bpw GXm\pw {]mtz-ini kwl-s- \IfpwIqSn tn mwv. BKÃv 10 apx 14hsc Imt m km m acn-bm Zn eq mbn \S ktω-f-\sø am ]m ""A`n-\-μ-\o-b-amb Hcp kwcw`w'' F p hnti-jn- n- p. ""\ -bpss ]mx-bm alma\kvixtbmss apt -dm ktω-f-\-øn ]s -SpØ bphp\ßsf am ]m Wn- p. Xs ktμ-i-øn Leuca Charter (Carta di Leuca) s\bpw am - ]m ]cm-a in- p. ktω-f-\-øns kam-]-\-øns `mk-ambn Cu Nm - dn H p-h-bv p-ibpw AXp {]Jym-]n- p-ibpw snbvxp. \ho-\hpw IqSp- X hnim-e-hp-amb ""am\-hni CS-\m-gn-I-fpsS'' krjvsn- mbn Nm Blzm\w snøp- p. A tz-iob Bbp[hym]mcw Ah-km-\n- n- -Wsa pw ka-{k-amb am\-hni hni-k-\-øn\pw Xm mßfpss kaq-l-øn kam-[m-\-ambn Pohn- m Hmtcm hy n- p-ap Ah-Im-i-Øn\pw IqSpX ]n pw e`n- -W-sa pw Cu tcj Bh-iy-s -Sp- p. skm_osem BWv kmt -XnI IΩn- n-bpss A y-. kwl-s-\-bpss hnhn[ ] -Xn-Iƒ kw_- n hni-z-hn-h-c-߃ www. popeforukraine.com F sh_v-ssk- n \n pw e`y-am-ip- -Xm-Wv. ""Dss{I-bn-\nse Imcn-Ømkv'' kwl-s\- bpss kl-i-c-w-tømss \S-Ø-s - Sp Poh-Im-cp-Wy-{]-hr-Øn-I-fn, tum _m v taj-e-bnse X -{]- tz-i-ß-fn \n- p 86 Ip n-iƒ- v khp-{zn-p, t{imtbjy F n-hn-s-ßfn Ah[n Zn\-߃ sne-h-gn-t - n-h th\ me Iymºpw Ing- Dss{I-\nse kwl j-ß-fn s ]oun-x p klmbw e yam- n-bp "FΩm-\p-th At m- kntb-j's klmb ] -Xn-Ifpw Dƒs -Sp- p. {]iv\-_m-[nx {]-tz-i-ßfn 2000 Ip n-iƒ p-th n ""kam- [m-\-øns {]hn-iy-iƒ F -dn-b-s - Sp th\ me Iymºp-Iƒ {Iao- I-cn- p- -Xn-\p-th- nbpw klm-b- [\w {]tbm-p-\-s -SpØn''sb v G- tim-]-\-øns Np m ]nsn- p Keo\ Ip hni-zo-i-cn- p. {Imkvs\m-tKm-dn-hvIm, tacn Im F o {Kmaß-fnse 1410 IpSpw-_-߃ p-th n NqSp-sh w e`y-am- p- -Xn\v lo -dp- Iƒ hnx-cww snøp- -Xn\pw kmº- ØnIklmbw \ Ip-I-bp- m-bn. NqSp-sh hnx-c-w-øn-\mbn, 600 Ip n-iƒ hoxw ]Tn- p c p \gvkdn kviqfp-i-fn samss_ t_mbn-edp-iƒ ÿm]n- Xpw Dƒs - Sp- p. CXn-eqsS Ip n-iƒ CS-bv p-h v ]T\w Dt]- n- p Xp XS-bp-hm km[n- p p. Ah-km-\-ambn {Imam m tdmkviv F ÿesø Bip-]{Xn \ho-i-cn- p- -Xn\pw ^ ns Hcp sndn-b-`mkw _mivap {Kma-Øn Hcp InW \n Ωn- p- -Xn\pw D]-bp- -am- p- -Xm-Wv. AtX-k-abw Xs, ta hn-h-cn- h-bpƒs -ss-bp Imcy-߃ \n hln kmt -XnI IΩn- n-bp-ts-xpƒs ss Xß-fpsS {]h Ø-\-ß-fpsS Hcph jw ]q Øn-bm- n-sb v Dss{I-bn-\nse A -kvtxm-eniv \p jn-tb- {]Jym-]n- p. BKÃv 31 Hm- Sp-IqSn Cu IΩn- n, ]cn-ip knwlmk-\-øns \n t±-i-߃ v A\p-kr- X-ambn IΩn- n- p-]-icw Hcp kmt - XnI sk{i-t -dn-tb v ÿm-]n- -s -Sp- -Xm-Wv. Bcw`w apx Xs Cu IΩn- n Dss{I-bn-\nse ÿnxn-k-xn- Iƒ hne-bn-cp-øp-ibpw cmpy-ønse Icp-X G hpw Bh-iy-amb kaql߃ p-th n kmº-øn-i-k-lm-b߃ \n -bn p \ Ip-Ibpw snbvxncp p. ]n p-w-bvt ] -Xn-Iƒ Xncs -Sp- p- -Xn-\p am\-z-fi-߃ \n -bn- p-i, ] -Xn-Iƒ \S- n-em- p- -Xn\pw Ah-bpsS \S-]Sn {Ia-߃ ]cn-jvi-cn- p- -Xn-\p-ap A\p-aXn \ Ip-I, tzio-bhpw A tz-iobhpamb hnhn[- kwl-s-\-i-fp-am-bn kl-i-cww ÿm]n- p-i, {]-Y-a-am-bn tum kviv, eplm -kv v, kt]m-dnj, Uv\nt{]m, Jm Jnhv F o ÿeß-fn ÿm\-{`wiw kw-`-hn hy- n-iƒ p-th- n-bp ] -Xn-Iƒ \S- n-em- nb Poh-Im-cp-Wy{]ÿm-\- ßfpw CS-hI kaq-l-ß-fp-ambn ] mfnøw ÿm]n- pi F n-h-bpss DØ-c-hm-Zn-Øhpw Cu IΩn n \n hln p h n-cp- p. IΩn n t\csø \n -bn- n- p GP kn-i-fp-ambn kl-i-cww XpS p-sim- pw Cu ] m-fnøw ]pxnb ] -Xn-I-fn-te- pw ka-\z-bn- n- p-sim pw {]h - Øn- pi F DØ-c-thmsS Poh-Imcp-Wy-{]-h Ø-\-ß-fpsS `c-w-\n ΔlWw sk]v w-_ 1 apx Iohn ÿm]n-x-amip kmt -XnI sk{it -dn-tb- n\p ssiam w snø-s -Sp-Ibm-Wv. Iohnse eøo AXn-cq-]-XbpsS klmb sa{xm-\mb FUv-thUv Imhm, OFM Conv., sk{i-t dn-tb- ns tim Hm Un-t\- Bbn {]h - Øn- pw. Im\-Um-bnse \yq shãv an\n-ã {Ko v ItØm-en m F m - n-bnse _nj v si Øv s\mhmt mhvkvin hnz-kvtzm-]-tz-i-i Bbn {]h Øn- p- -Xm-Wv. Ah-km-\-am-bn, "t]m v t^m D- ss{i ' IΩn- n pw {]txy-in v AXns snb am\pw Xo vw-amb A`n- \-μ\-ßfpw AKm-[-amb IrX- -Xbpw {]I-Sn- n- p- -Xn\pw alm-a-\-kv- -X-tbm-sSbpw ^e-{]-z-ambpw I- gn Hcph jw Imcy- -a-ambn snbvx {]h Ø-\-ß-fpsS t]cn IrX- -X-b n- p- -Xn-\pth n Iohnse A -kvtxm-eniv \yq tjym Bb uuntbm KpsP-tdm-Ønsb hntz-i-im-cym-ebw Npa-X-e-s -Sp-Øn. ]pxnb ZuXyw Gs -Sp- p Cu thf-bn kmt -XnI sk-{i-t -dn-tb- nse AwK-߃ v ip`m-iw-k-ifpw IrX- -Xbpw At±lw A n- p- Ibpw snbvxp.

7 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 7 ""Xß-fpsS Bfl-_ewsIm v'' kv{xoiƒ ""henb Imcy-߃ t\snsb-sp- m Ign-hp- -h BWv'' F v BKÃv 20, RmbdmgvN {XnIm-e-P-]-th-f-bn hnip ]t{xm-kns _kn-en- bpss NXz-c-Øn ktωfn hnizmkn-isf A`n-kw-t_m-[\ snø-th, {^m ko-kv am ]m DZvt_m-[n- n p. kphntij-øn tbip Im\m Imcnsb I p-ap- p kw`h-øn {i Du n-s m- mbn-cp p am ]m -bpss hnnn- -\w. C m-en-b `mj-bn ]cn-ip ]nxmhv \ Inb hnnn- -\-Øns ]cn-`mj Nph-sS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! C sø kphn-tijw (aøm. 15:21 28) \ΩpsS ap ]n Ah-X-cn- n- p- Xv hnizm-k-øns hnin-jvs-amb Hcp DZm-l-c-W-am-Wv. blq-z v hntz-inbmb Hcp Im\m Imcn kv{xobp-ambp tbip-hns IqSn- m-gvn-bmwv kμ `w. Keoen-bpsS hs- p-]sn mdp Sbn, kotzm F o ] -Wß-fn-te p tbip \S -Sp- p Zriy-tØmsS cwkw A\m-hr-X-am-Ip p: ChnsSh v, Im\m Im-cn-bmb kv{xo Xs aisf kpj-s -Sp-Ø-W-sa v tbip-hn-t\msv tiw-t]- n- p p, AhfpsS ai-sf kp-hn-tijw hnhcn- p- p ""]nimnv {Iqc-ambn _m[n- n-cn- p p'' (hmiyw 22). BZyw, I - Ømhv ITn-\-th-Z-\-tbm-sS-bp Cu \ne-hnfn ti -Xmbn `mhn- p- n-. A- hƒ- p-th n am yÿyw hln- p injy- m-cpss CS-s]-S-en-\Xp Imc-Wam-bn. tbip-hns {]Xy- -Øn-ep Cu A\m-ÿm-`mhw Cu AΩsb \ncp- m-l-s -Sp-Øp- n-. Ahƒ Xs bmn-\-bn Dd- p-\n p. Cu kv{xobp-ss B -cn-i-i n, kie {]Xn-k- nbpw XcWwsNøm Ahsf {]m]vx-bm- p- -Xm-Wv. AhfpsS amxr-kvt\-l-ønepw tbiphn\v Xs At] A\p-h-Zn p Xcm Ignbpw F Ah-fpsS DØa hnizm-k-ønepw B i n Is tø- -Xp- v. kv{xoi-fpss Icp-Øns\- p-dn v Nn n- m CsXs t{]- cn- n- p- p. Xß-fpsS Bfl-_-e- Øm Ah v al-ømb Imcy߃ t\sm km[n- p- p. [mcm-fwt]sc (AØcw kv{xoisf) \ap- dnbmw! hnizm-ksø D±o-]n- n- p kvt\l-am-wn-sx p \ap p ]d-bm Ign-bpw: am{x-a-, hnizm-k-sa- Xv, kvt\l-øns kxv^-ew Bbn-Øocp- p. Xs aitfm-sp lrz-b-t`-z- I-amb kvt\lw, ""I Øm-th, Zmho- Zns ]p{xm, F n I\n-b-Wta'' (hmiyw 22) F v \ne-hn-fn- m Ahƒ p Imc-W-am-bn. tbip-hn Ah-fpsS Xf-cmØ hnizm-kw, XpS- BKÃv 20 se {XnIm-e-P-]-th-f-bn hnizm-k-øn ÿntcm- mlw B n m {^m kokv am ]m Blzm\w snbvxp kv{xoi-fpss IcpØv -Øn \ncm-i-cn- -s - p-sh- n Iq- Sn, \ncp- m-l-s -Sm Ahsf A\ph-Zn- p- n ; X qew Im\m Imcn ""AhnSp-sØ {]W-an v At]- n- p- p; I -Øm-th, Fs klm-bn- - Wta'' (hmiyw 25). HSp-hn, AØ-c-samcp ssÿcy- Øn\p ap ]n, tbip B -cy-`-cn- X-\mbn. Hcp Ahn-izm-kn-bpsS hnizmkw I v, Ahn-Sp v Gsd- psd A p-x-kvx-_v[\m-bn. AXn-\m, AhnSp v Ahƒ p hg-ßn-s m v, ]d p: ""kv{xotb, \ns hnizmkw hep-xmwv! \o B{K-ln- p- -Xpt]mse \n\ p `hn- s!'' B kabwapx Ah-fpsS ]p{xn ku-jyap hfmbn (hmiyw 28). AN- -eamb hnizm-k-øns {]Xo-I-ambn tbip Cu Ffnbkv{Xo-bn-te p hnc Nq p- p. {InkvXp-hns CSs]-S-en-\p-th- n si p- Xn Ahƒ ImWn- p ]nsn-hm-in, \sω kw_- n- ns-tøm-fw, \ncp- m-l-s - Sm-Xn-cn- m-\p Hcp DtØ-P\w BWv. Pohn-X-Øns ISpØ ]co- -W-ß-fpsS `mcw Npa-t n hcptºmƒ ` m-i-cm-im-xn-cn- m-\p Hcp t{]m m-l-\-am-w-xv. \ΩpsS Bhiy-߃ p-t\sc I -Ømhv apjwxncn- p- n-. Nne kμ -`ß-fn, klmb-øn-\p-th- n-bp \ΩpsS bmn-\- Iƒ p-t\sc Ahn-Sp v \n Δn-Im-cX ]pe Øp- -Xmbn txm p- p-sh- n, AXv \sω ]co- n- m\pw \ΩpsS hnizm-ksø _e-s -Sp- Øm\pw th n-bm-wv. Cu kv{xosbt mse \mapw \nc- cw Ic- -t]- n- Ww: ""I Øm-th, Fs k- lm-bn- -Wta! I Øm-th, Fs klm-bn- -Wta!'' CΔn-[w, ssÿcytømspw ss[cy-tøm-spw-iqsn bmnn- - Ww. {]m -\-bn AXy- m-t]- n- X-amb ss[cyw CXm-Wt m! hnizm-k-øn hf-cm\pw tbiphn \ΩpsS B{ibw _e-s -Sp- Øm\pw D Bh-iy-IX \ap- p v F v a\- n-em- m Cusbmcp kphntij kw`hw klm-b-i-am-wv. bm{xbpss Znim-\n Æbb{ w \jvs-am-iptºmƒ \ΩpsS am Kw I p-]n-sn- m Ahn-Sp v \sω klm-bn- p p; C\n-b-tßm v ]mx \nc- n- m- ØXpw F m Zp L-Shpw Ingp- mw-xq- m-b-xp-am-sw p txm ptºmƒ AhnSp v \ΩpsS klm-b-øns\-øp- p. \ΩpsS {]Xn-_- -X-ItfmSv hniz-kvx-cmbn h Øn- pi ZpjvI-c-sa p ImWp-tºmƒ AhnSp v \ΩpsS klm-b-øn-s\-øp- p. sszhh-n-\-øn\p k{i w ImtXm ØpsIm- v, IqZm-i-I-fn-ep ] m-fn-øtøm-sp-iqsn -""I Øm-th, Fs klm-bn- -Wta!- -'' F v Ahn-SptØm-Sp Ic- -t]- n- p hy n- K-X-{]m -\-tbm-sp-iqsn, Ab-ev m-c- \p-th n snøp bym -amb Poh-Im-cp-Wy-{]-h Ø-\-߃ hgn, {]Xn- Zn\w \Ωp-sS hnizmkw ]cn-t]m-jn- n- p- Xv hf-sc-tbsd {]m[m-\y-a ln- p- p. hnizm-k-øn ÿnc-x-bp- -h-cm- Im th n \ap v \sω-øs ]cnip- mflmhn\v `c-ta n- mw. ]cn-ip- m-flmhv hnizm-kn-i-fpss lrz-b- Øn ss[cyw \nth-in- n- p- p. A- hn-sp v \ΩpsS Pohn-X-Øn\pw ss{ikvx-h-km- y-øn\pw t_m[yß-fpssbpw {]tnm-z-\-ß-fp-ssbpw i n {]Zm\w snøp- p. sszhsø- pdn- p kwibhpw \ΩpsS ktlm-zco-k-tlm-z-c- m-tcmsv ]pe Øp A{i- bpw adn-i-s- m ]cn-ip- mflmhv \sω k-lm-bn- p- p. I Øm-hns, Ahn-SpsØ Bflmhn-s, Bh-iyIXsb p-dn- p Ah-t_m[w ]cn-ip I\y-Im-a-dnbw \ap v kar- -ambn {]-Zm\w snøs! kvt\l-\n `-chpw i -hp-amb hnizm-khpw, Hcp hn\o-xm-`y -\-bmbn, sszh-xn-cp-ap-ºn ss[cy-]q Δ-Iamb bmn-\-bmbn ]cn-h Øn-X-am- Im Ign-bp kvt\lhpw ]cn-ip- - I-\yI \ap v {]Zm-\w- sn-ø-s. {XnIm-e-P-]m-\p-jvTm\w Ign v ]cn-ip ]nxmhv C{]-Imcw Iq n-t Øp: {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, Cub-Sp-Ø-Im-eØv _p n-\m-^mtkm, kvs]bn, ^n em Uv F o cmpy-ß-fn \nc-h-[n-t]-cpss Poh A]-l-cn `oi-cm-{i-a-w-ß-sf- pdn p thz-\- \ΩpsS lrz-b-ß-fn-ep- v. ac-w-a-s ki-e pw AhcpsS IpSpw-_-߃ pw-th n \ap p {]m n- mw. a\p-jy-xzan- mø CØcw lo\-ir-xy-ß-fn \ns mw Cu temisø kzx-{ -am- Wta F v Imcp-Wy-Øns -bpw kam-[m-\- Øn-s bpw sszh-amb I Øm-hnt\mSv \ap v ti-w-t]- n- mw. \ap-s - m-h pw Hcp-an v au\- ambn {]m n mw: \ΩpsS ]cn-ip AΩ-tbmSpw At]- n- mw. [\ -\n-d adn-b-ta...] C -en-bnepw hnhn[ cmpy-ß-fnepw \ns -Ønb {]nb Xo m-s-i-tc, lr- Z-bw-K-a-amb A`n-hμ\߃ \n߃- p Rm t\cp- p. {]txy-in v, _- k -tjm-wn \n pw ssk nfn k -cn v FØn-b Roulons pour l'espoir F {^ v A-t m-kn-tb-j AwK߃ v Fs A`n-h-μ-\w. tdmanse t\m Øv Ata-cn- timf-pnse \h sshzni hn-zym - n-iƒ pw Ah-cpsS IqsS-bp A[n-Im-cn-Iƒ pw Fs A`n-h-μ-\-߃. t{_jn-bnse dnthmƒsø- m-bn \ns -Ønb Aƒ- Ømc ip{iq-j-i pw shtdm-wbnse skhn-tbm-bn \n pw IS- ph _men-im-_me- m pw Fs A`n-h-μ-\w. kt mj`-cn-x-amb RmbdmgvN Gh - pw Biw-kn- p- p. ZbhpsNbvXv F\n- p-th n {]m n- m ad- -cp-tx. D ` Ww Bkz- Zn- phn! \ap p ho pw ImWmw! (Arrivederci!)

8 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tøms hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi: ""\ΩpsS hmxn-en ap p Hmtcm ]c-tz-in-tbm-sp-ap \mw ] p-hbv p {]Xyp-Øcw'' Bbn-cn-t - Xv ""Cu \mep {Inb-Iƒ'' BsW v IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw m-axv temi-zn\øn\p Xs ktμ-i- Øn {^m kokv am ]m kqnn- n- p- p P\p-hcn 14- \v BN-cn- p temi-zn-\-øn-\p ktμ-i- Øns ]cn-`mj Nph-sS. ""IpSn-tb- - m-scbpw A`bm n-i-sfbpw hcth p-ibpw kwc- n- p- Ibpw t{]m m-ln- n- p-ibpw Dƒt p-ibpw snøpi'' a\p-jy-hy- n-bpss ti{μo-b-x-bpss XØzw, tzio-b-kp-c- -bv p-aosx hy n-i-fpss kpc- bv v Ft mgpw ap Xq- w \ Ip-hm \sω _m[yxs -Sp-Øp- p. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- mtc! ""\nß-fpss CS-bn hkn- p hntz-insb \n߃ kztz-in-sbt mse IW- m- -Ww. \nß-sf-t mse-xs Ah-s\bpw kvt\ln- -Ww. Fs - m, \n߃ CuPn-]vXp-tZiØp hntz-in-i-fm-bn-cp- p. Rm\mWp \nß-fpss sszh-amb I Ømhv'' (tehy. 19:34). bp w, ]ou-\w, {]Ir-Xn-Zp-c- ߃, Zmcn{Zyw F n-h-bn \n p ]emb\w snøp Ht sd IpSn-tb- - mcp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw hne- ]-\o-b-amb ÿnxn-hn-ti-j-sø- p-dn- p khn-ti-j-amb Icp-X Fs ]c-am-nm-cy-xz-øns BZy-h j-ß-fnse pw Rm Bh Øn p {]Im-in- n- n- p- v Pqsse 8 \p emws]- Zq-k-bn-te p \S-Ønb kμ i-\-øn- \p-tijw F pw ]cn-ip- m-flm-hns klm-b-øm hymjym-\n- p- -Xn\p Rm {ian- p-t]m-cp ""Ime-Øns Hcp AS-bmfw'' BWv \n w-i-bambpw Cu ÿnxn-hn-ti-jw. ka-{k- IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`bm n-i-fp-ssbpw 10 hc-th p-i, kwc n p-i, t{]m m am-\-hni hni-k\w t{]m m-ln- n- p- -Xn-\pth n-bp ]pxnb Imcymebw Rm G s -Sp-Øn-b-t mƒ, IpSn-tb- - m-tcmspw IpSn-bn-d- -s - -htcmspw A`-bm n-i-tfmspw a\p-jy- -S-Øn\nc-bm-Ip- -h-tcmspap k`bpss Icp-X {]Im-in- n- p- -Xn\v X m-e-tø v Fs t\cn- p am K-Z i-\-øn\p Iogn \n Øn-bn- p Hcp {]txyi hn`mkw thwsa p Rm B{K-ln p. \ΩpsS hmxn-en ap p Hmtcm A]-cn-Nn-X\pw, GXp bpk-øn-sebpw hc-th -s -Sp- -hcpw Xnc-kvI-cn- s -Sp- -h-cp-amb A]-cn-Nn-Xcp-ambn XmZm-fly-s -Sp (aøm. 25:35-43) tbip-{in-kvxp-hpam-bp Hcp t\ - m-gvn-bv p Ah-k-c-am-Wv. Iq- Sp-X sa -s - Hcp `mhn txsn X- ß-fpsS P -\m-sp hn p-t]m-ip-hm \n _- n-x-cm-ip- Hmtcm hy nsbbpw I Ømhv k`-bpss amxr-kl-p-amb kvt\l-øn\p `c-ta n- p- p. 1 ]pd-s -Sp-tºmƒ XpS-ßn FØnt -cepw as- -hpw-hsc bm{x-bn-ep-s- \ofw IpSn-tb- m-\p-`-h-øns Hmtcm L -Ønepw Cu sfiy-zm Vyw kaq Ø-ambn {]Im-in- n- -s -S-Ww. F m hnizm-kn-i-fp-ambpw k -\- p F m kv{xo]p-cp-j- m-cp-ambpw ] p-h-bv p-hm Xncpk` Dt±-in- p al-ømb Hcp DØ-c-hm-Zn- Øam-Wn-Xv.- Xß-fpsS Ign-hn-\-\p-kcn v ka-im-eo\ IpSn-tb- -Øns \nch[n sh p-hn-fn-i-tfmsv DZm-c-X-tbmsSbpw n{]-x-tbm-ssbpw hn-th-itøm-ssbpw Zo L-ho- -W-tØmsSbpw {]Xyp-Øcw \ Ip-hm k - \- p -h hnfn- -s - n-cn- p- p. C m-cy-øn, ""hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi F \mep {Inbm-]-Zß-fm \mw ] p-h-bv p {]Xyp- Øcw kv]jvs-am- -s Spw'' 2 F v Du- n- -d-bp-hm Rm\m-{K-ln- p- p. Ct m-gsø kml-ncyw ]cn-k-wn- p-tºmƒ, "hc-th pi' F -XpsIm v F m- n-ep-ap-]-cn, e yw-hbv p cmpy-ß-fn IpSn-tb- - m - pw A`-bm n-iƒ pw kpc- n-xambpw \nb-a-]-c-ambpw {]th-in- p- - Xn-\p hnim-e-amb Ah-k-c-߃ apt m- p-h-bv pi F v A -am-hp- p. am\p-jni ]cn-k-w-\-iƒh- p hok A\p-h-Zn- p- -Xn\pw IpSpw-_- ßsf ]p\ tbm-pn- n- p- -Xn-\p-ap {]{Inb h [n- n- p- -Xn\pw elq-icn- p- -Xn\pap kaq Ø-amb {]- Xn-_- X CXm-h-iy-s -Sp- p. AtXk-a-bw, IqSp-X cmpy-߃ kzimcyhpw Iq m-b-xp-amb kvt]m -k - jn v ]cn-]m-sn-iƒ ssis m- p-sa- pw khn-ti-j-ambn Zp _-e-cmb A`-bm n-iƒ v am\p-jn-i-]-cn-k- W-\-Iƒ h p CS-\m-gn-Iƒ Xpd- psa pw Rm {]Xym-in- p- p. AXn- \p-a- p-dw, Ab cm-py-ß-fnse kw- L -jß-fn \n v HmSn-t m-cp P\- ߃ v {]txyi Xm m-eni hok A\p-h-Zn- p-ibpw thww. IpSn-tb- - m-scbpw A`-bm n-i-sfbpw Iq mbpw bty-jvshpw ]pd-øm- p- Xv DNn- X-amb ]cn-lm-c-a- a\p-jym- - n- \pw auen-im-h-im-i-߃ pw BZ-chv Dd- m- m Ign-hn- mø cmpy-ß-fnte p as-ßp-tºmƒ {]txy-in pw. 3 ho pw, IpSn-tb- - m pw A`-bm - n-iƒ pw axn-bm-bxpw A - p- -Xp-amb {]mcw` Xma-k-ku-Icyw \ Ip- -Xns {]m[m\yw Du n- -dbp-hm Rm B{K-ln- p- p. ""CXn- \Iw hnhn[ ÿe-ß-fn Bcw-`n- n- p- Xpw IqSp-X hym]-i-ambn th -Xp-amb hc-th ]cn-]m-sn- Iƒ hy n-]-c-amb t\ m-gvnsb A\p-Iq-en- p-ibpw tkh-\-øns h [n KpW-\n-e-hm-chpw hnp-b- Z n-w -kvs]-bn-\n Pn{_mƒ IS-en-Sp- n-\-spøv sduv t{imkv AwK-߃ IpSn-t

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 y sd fx s d fsh z ys P 3 P 4 my, ms, m, m, m, m P 6 d d P 7 m y P 5 m m s P 10 y y y P 8 P 9 s sh, s, ss, sd sds, s, sh sv s s P 11 s P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m s P 22 f fx f fsh fm

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw)

sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw) sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw) Malayalam Daivamathavaya Parishudha Mariam First Edition : Sept. 2007 Revised Edition : Sept. 2012 Author P. O. Luise Tripunithura Reserved

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw sszhcmpyw 1 February 2014 sszh-cmpyw OFFICIAL ORGAN OF THE EPARCHY OF KOTHAMANGALAM Vol. LIII No. 2 February 2014 temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information