ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃"

Transcription

1 Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi ""\nß-fpss CS-bn hkn- p hntzinsb \n߃ kztz-in-sb-t mse IW- m- -Ww. \nß-sf-t m-se-xs Ah-s\- bpw kvt\ln- -Ww. Fs - m, \n߃ CuPn-]vXp-tZ-iØp hntz-in-i-fm-bncp- p. Rm\mWp \nß-fpss sszh-amb I Ømhv'' tehy-cpss ]pkvx-i-øn - \n p Cu D -c-wn-tbm-sp-iqsn (19:34) P\p-hcn 14 \v BN-cn- p IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn-\-øn-\p Xs ktμiw {^m kokv am ]m Bcw-`n- p- p. ""]cn-ip sszh-am-xmhpxs {]hm-k-øns hnjaw A\p-`-hn p'' (aøm. 2:13 15) sh v A\p-kva-cn- p-sim- v, adn-b-øns kz m-tcm-]w Xncp- \m-fmb BKÃv 15 \v {]kvxpx ktμiw {]kn- o-i-cn- p. ""bp w, ]ou-\w, {]Ir-Xn-Zp-c- -߃, Zmcn{Zyw F n-h-bn \n p ]em-b\w snøp \nc-h[n IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw hne]-\o-b-amb ÿnxn-hn-tijw \n w-i-b-ambpw ""Ime- Øns Hcp AS-bm-f-amWv'' F v am - ]m Xs ktμ-i-øn kqnn- n- p. ]cn-ip- m-flm-hns klm-b-øm Cu AS-bmfw hymjym-\n- p- -Xn\v ]cn-ip ]nxmhv ]cn-{i-an- p- p- v. {]txy-i-ambn, ""IpSn-tb- - m-tcmspw IpSn-bn-d- -s h-tcmspw A`-bm n-i-tfmspw a\p-jy- -S-Øn-\n-c-bm-Ip- -h-tcm-sp-ap k`-bpssbpw'' Xs -X-s bpw Icp-X-en-s\- pdn v At±lw kqnn- n- p. ""\Ωp-sS hmxnen ap p Hmtcm A]-cn-Nn-X-\pw, GXp bpk-øn-sebpw hc-th -s -Sp- -h-cpw- Xn-c-kvI-cn- -s -Sp- -h-cp-amb A]-cn-Nn- X-cp-ambn XmZm-fly-s -Sp (aøm. 25:35 43) tbip-{in-kvxp-hp-am-bp Hcp t\ m-gvn-bv p Ah-kc-am-Wv'' F v hnip aøm-bn-bpss kp-hn-tijsø- p-dn v ]cm-a in- p-sim v {^m kokv am ]m A\p-kva-cn- n- p. IqSp- X sa -s Hcp `mhn-txsn Xß-fpsS amxr-tziw hn p-t]m-im \n _- n-xcm- Ip Hmtcm hy n-sbbpw I -Ømhv Xncpk`-bpsS amxr-k-l-p-amb kvt\l- Øn\p `c-ta n- p- p-sh pw am ]m ]d- p. Xncp- -`bv v am{x-a, ""F m hnizm-kn-iƒ pw k -\- p F m kv{xo]p-cp-j- m - p-ap Hcp henb DØ-c-hm-Zn-Ø-am-WnXv. Xß-fpsS Ign-h- \p-k-cn v ka-im-eo\ IpSn-tb- -Øns \nc-h[n sh p-hn-fn-itfmsv DZm-c-X-tbmsSbpw n{]-x-tbm-ssbpw hnth-i-tømssbpw Zo L-ho- -W-tØm-sSbpw {]- Xyp-Øcw \ Ip-hm k -\- p Ghcpw hnfn- s - ncn- p p.'' ""\mw ] p-hbv p Cu DØ-c-hm-Zn-Øw; hc-th - p-i, kwc- n p-i, t{]m m-ln- n- pi, Dƒt - pi F o \mep -{In-b- I-fn-eqsS hy -am- m-sa v'' am ]m ]d p t]pp-i-fn dnan\n ktω-f\w al-ømb tnmzy-߃ 13 mw t]pn ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ 5,7 t]pp-i-fn Pohn-X-Øn-\- pdw {]Xym-i-bpsS Hcp `mhn-bp v F v s]mxp-z i-\-th-f-bn ]cn-ip ]nxmhv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f I ±n-\mƒ ]tcm-fn djy-bn kwhm-zw kp{]-[m\ ]ZamWv 4 mw t]pn ""]pxnb Pdp-ksew,'' entb-_-\m-bnse s_bm-øq-kns cn-\-bmb ""shfn]msns hymjym\''øn \n v (c. 776, hni-zmw-iw) kz Km-tcm-]WØncp-\m-fnse {XnIm-e-P]w kl-\-a-\p-`-hn- p P\XIƒ p-th n 11 mw t]pn sszhn-i-]p-wy-amb ss{ikvxh {]Xymisb pdn- p {]t_m-[-\-]-c-amb Xs kao XpS p-sim v, BKÃv 23 _p[-\mgvn s]mxp-z i-\-th-f-bn shfn-]m-sns ]pkvx-i-øn \n p Hcp hn-\-`m-ksø (21:3 5) {^m kokv am ]m hni-zo-i-cn- p. ss{ikvxh Xo - m-s-\-øns BXy- n-i-e yw kz - Kob Pdp-k-te-am-sW v AhnsS \mw Z -in- p- p. Cu Xo m-s-\-øns ]cnk-am-]vxn-bn, Zo -Lhpw ZpjvI-c-hp-amb bm{x \S-Øn-sb-Øp Xs a sf hc-th p Hcp ]nxm-hn-s\-t mse A\- -amb hm- -ey-tøm-sp-iqsn \sω kzoi-cn- p A- p-x-ß-fpss sszhsø \mw I p-ap p- p. ""bp -Øm `b-s Ip n-i-fp-ss, AΩ-am-cpsS \ncmibp-ss, At\Iw bph-p\ß-fpss XI kz]v\-ß-fpss, `bm-\-i-amb bm{x-iƒ Gs -Sp- p A`-bm n-i-fp-ss, an t mgpw Nqj-Ww snø-s -Sp h-cpss apj-ß-sf- p-dn v Nn n- pi''sb v At±lw Bh-iy-s p. bmx-\-i-fpss \o p-\n - p Hcp Ime-b-f-hm-bmWv At\-I Pohn-XsØ ]cn-n-bn- p- -sx- nepw; Xs a ƒ p-th n A\- amb A\p-I-º-tbmsS hne-]n- p-, hyxy-kvx-amb Hcp `mhn-sbm-cp n Ahsc Biz-kn- n- p- -Xn\v ImØn-cn- p kz K-ÿ-\mb Hcp ]nxmhv Ds v At mgpw Ah v Adn-bmw. ss{ikvxh-sc \n-e-bn, ""a\p-jym-kvxn-xz- Øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s - Sp A n-a-hn[nhn- p-i-f ac-whpw hntzz-jhpw F v \ap- -dnbmw,'' am ]m Cßs\ \nco- n p. hmkvxh-øn, ss{ikvxh-cmb \mw al-ømb {]Xym-i-tbm-sS-bpw, IqSp-X hn-imeamb N{I-hm-f-tØm-sS-bpw Z in- p p. ""krjvsn-bpss Bdmw Znhkw krjvsn- I Ωw Ah-km\n- n-.'' {]XypX, A\p- {K-l-Øns Ah-km-\-hm- mbn, ""CXm, ki-expw Rm \ho-i-cn- p- p'' F v I Ømhv {]Jym-]n- p \nan-jw-hsc krjvsn-i Ωw XpS-cp- p-sh v ]c-am-nmcy A\p-kva-cn- p. 3 mw t]pn

2 2 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 høn- m hm Øm-]-{XnI IqSn- m-gvn-iƒ BKÃv 24, hymgw k`-i-fpss BtKmf Iu knens P- \-d sk{i- -dn dh. tum. Hemh ^nivkn Xssh v; k`-i-fpss BtKmf Iu knens P\-d IΩn- n-bpss tamu-td- tum. Bs kv A_zw F nh A P o-\-bnse A -kvtxm-eni \p tjymbpw thmen-bpss ÿm\nisa- {Xmt m-eo-ø-bp-amb Fan t]mƒ sjdnmv sa{xm \nb-a\ am -߃ t_msvkzm-\-bnse Km_-tdm-Wns _nj- v hmse-ss XvkΩkos\ ka - n cm-pn ]cn-ip- -]n-xmhv kzoi-cn p (BKÃv 9). t_msvkzm-\-bnse {^m kn-kvsu-wns hnim A -kvtxm-en pw ]mkn-c-bpss ÿm\ni sa{xm-\p-amb {^m v A vkn \p_zmjv, SVD sb Km_-tdm-Wnse sktz h mt FØv BZv \qzpw km- MvtX tkzn-kv A -kvtxm-eni AUvan\nkvt{S dmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nban p (BKÃv 9). _nj v \p_zmjv (68 hb v) Lm\- bnse eniv]n A_-tkm-an P\n p Pqsse 26 \v ]utcm-lnxyw kzoicn p. ]mkn-c-bpss ÿm\nisa{xm-\mbpw {^m kn-kvsu-wns hnim A kvtxm-en- mbpw \nb-an-x-\m-b-xn-s\-øp- S v 1998 \hw-_ 7 \v sa{xm-\mbn At±lw A`n-jn- -\mbn. ]uckvxy k`-iƒ bp.fkv.f.bn ^nem-su ^n-b-bn-se Dt{I-\n-b- m p-th- n-bp B - nf m n-bpss klm-b-sa-{xm-\m-bn ^mz Bss{μ dmss_sb ]cn-ip- - ]n-xmhv \nb-an v, P Ω-\n-jym-\-bpsS ÿm\ni-sa{xm ÿm\w `c-ta-ev-]n p. CXp-hsc AtX B n-f m - nbpss t{]mt m-kn sn qkm-bn-cp p At±lw (BKÃv 8). \nbp _nj v dmss_ (41 hb v) Dss{I-\nse essh-hn P\n p. AP- ]me\cq]oicww kzoi-cn- p-hm- th- n bp.f-kv.-f.bnte v t]mbn. X-Øzim-kv{X-Øn _ncpzw, sszhim-kv-{x- Øn amã _ncpzw, Im\ \nb-a- Øn ssek tjy v F nh t\sn Unkw-_ 19 \v ]utcm-lnxyw kzo- I-cn p. ^nem-su ^nb B n-f- m- n-bn Dt{I\n-b- m p-th n sshkv Nm sk- ; timfpv Hm^v I kƒt -gvkns AwKw; s]\n kn hm-\n-bbnse ItØm-en m sa{xm- m-cpss amt\-pnmv t_m Uns AwKw; B n- F m nb s{]kv_n-s -d Iu kn-ens AwKw; inip-]-cn-]m-e-\-øn-\pth- n-bp sk -dns Ub-d-Œ F o ÿm\ßfn At±lw tkh\a\pjvtn- n p- v. bp.fkv.f.bnse I Zmb pth- nbp- km Znbm-sKm-bpsS sk v ]o Zn A -kvtxm-eniv F m n-bpss _nj- mbn CΩm\pth l\m jte-xsb ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p. CXp-hsc Im- \Ubnse ssmsdmt mbnse I Zmb - p-th- n-bp am A±m-bn-bpsS _nj- m-bn-cp p At±lw (BKÃv 9). _nj v jtex (60 hb v) Cdm- nse ^njvi-t_m kmsjm-bn P- \n p tabv 31 \v ]utcm-lnxyw kzoi-cn p. ssmsdmt mbnse I -Zmb p-th- n-bp am A±m-bn-bpsS _nj- mbn \nb-an-x-\m-b-xn-s\-øp-s v 2015 s^{_p-hcn 6 \v sa{xm-\mbn A- t±-lw A`n-jn- -\mbn. bp.fkv.f.bnse I Zmb p-th- nbp- sut{sm-bv nse sk v txmakv A-t m-kn F m n-bpss _nj- mb {^m- knkv C Iem-_-Øns\ Im\Ubnse I Zmb p-th- n-bp ssm-sdmt mbnse am A±mbn F m n-bn-se sktz h mt FØv BZv \q-zpw kmmvtx tkzn-kv A -kvtxm-eni A- Uv-an\n-kvt{S dmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p (BKÃv 9). _nj v Iem-_Xv (47 hb v) Ipssh- nse Ipssh v kn n-bn P\n p Pqsse 5 \v ]utcm-lnxyw kzoicn- p. I Zmb pth- n-bp sk v txm-akv Z At mkn- cq]-x-bpss sa- {Xm-\mbn \n-b-an-x-\m-b-xn-s\-øp-s v 2014 Pq 14 \v sa{xm-\mbn A`n-jn- -\mbn. cmjv{sßfp-am-bp _ w C -en-bnse Hm{Xn-t m-en-bpss ÿm-\ni sa{xmt m-eo-ø-bmb antdm m BZw-kn- ns\ ]\m-abnse A -kvtxm-eni \p- tjym-bmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an- p. sse_o-cnb, Kmw_nb, kbcm entbm F o cmpy-ß-fn-te- p A kvtxm-eni \p tjymbm-bn-cp p CXph-sc At±lw (BKÃv 12). Aam jy-bpss ÿm\ni sa{xm-s m-eo- Ø-bmb t]mƒ jmmv C \mans\ aym- m-dnse A -kvtxmeni \p sjym-bmbn ]cn-ip- -]n-xmhv \nb-an p. Xmbve v, Iwt_m-Unb F o cmpy-ß-fn-te- p A -kvtxm-eni \p sjymbpw emthmkn-se A -kvtxmeni sue-tk pam-bncp- p CXp-hsc At±lw (BKÃv 12). {]txyi {]Xn\n[n 2017 HtŒm-_ 10 apx 12 hsc A msc-knz tziob ]pwy-k-t XØn h v \-S-Øm \n -bn- n- p {_ko-ens kwc- Ibmb A]m-scknZbnse Znhy- \m-ybpss Xncpkzcq]Øns ho-s Sp- n-s ap qdmw hm jn-im-tlm-j-ßfnte- p {]txyi {]Xn\n[nbmbn em- n Ata-cn- -bv p-th- n-bp s]m- n- ^n- IΩo-js hnc-an {]kn-u- pw sa{xm- m p-th- n-bp Xn-cp-kw- L-Øns hnc-an {]os^-œp-am-b I ±n- \mƒ spm-hm n _Øn-kvXm sdsb ]cnip- -]n-xmhv \nb-an p (BKÃv 17). sk]v w-_ 15 mw XobXn \S-Øm \n -bn- n-cn- p C -en-bnse Ik-amcn-bnse kntã jy Bs _kn-en- ÿm]n Xns FÆqdmw hm jn-imtlm-j-ßfnte- p {]txyi Ue-tK- mbn tã v sk{i- -dn I ±n-\mƒ ]n-tbs{xm ]tcm-fns\ ]cn-ip- -]n-xmhv \nban- p (BKÃv 19). Ncaw C -en-bnse As{ b-bpss hnc-an _nj v dm^vt^ Imes{_m, 77 mw hbn (BKÃv 4). DdptKz-bn-bnse XIzm-cw-s_m-bpsS _nj v Pqensbm kok t_m\ns\m t_m- \ns\m, 70 mw hb- n (BKÃv 8). bp.fkv.f.bnse temkv B e-knse amtcm-ssw- pim p-th- n-bp "Huh teun Hm^v se_-t\mwn's hnc-an _nj v tdms_ v tpmsk^v jlo, 80 mw hb- n (BKÃv 9). Nnen-bnse ]pth tøm tam nbnse hnc-an B v_nj v tkhns\m s_ - Wm- sum acnb Ikmscm s_ s m, OSM, 92 mw hb- n (BKÃv 13). bp.fkv.f.bnse dn -vtam- ns _n-j- v {^m knkv tkhy Zntem-sd- -skm, 75 mw hb- n (BKÃv 17). C -en-bnse t{xms mbpss ÿm\ni sa-{xm-t m-eo-øbpw A -kvtxmen I \p -tjym-bp-amb amcnsbm sdmt_ søm I mcn, 73 mw hb- n (BKÃv 19). s_\n-\nse simtsm-\u-hns hnc-an B v_n-j- v s\ã At mj, 88 mw hb- n (BKÃv 22). bp-hp\ß-sf- p-dn- p- sa{xm- m-cp-ss kn\unte v {]nb bp-hp\ß-sf, \n-ß-fm-wv k-`-bp-ss {]-Xym-i. \n-߃ \mf-sb- p-dn- v kz-]v-\w Im-Wp- p-t m? F- n ]-s -Sp- p-i #synod18! Pontifex) ""bp-hp\ßfpw hn-izm-k-hpw ssz-h-hn-fn-bp-ss hn-th-nn -dnbepw'' F- hn-j-b-sø- p-dn- v 2018 H-Iv-tSm-_-dn h-øn- m-\n \-S- m-\n-cn- p- sa-{xm- m-cp-ss kn-\-un-\m-bn X- øm-sd-sp- p-hm tem-i-øn-se bp-hp\ß-sf-bm-si {^m kokv am ]m -Wn- p- p. #Pontifex A- u- n Hm-K-Ãv 12 i\n-bm-gv-n cm-hn-se {]-kn- s -Sp-Øn-b H-cp Szo- n am ]m A-h-sc t\-cn- v A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-xp: ""{]n-b bp-hp\-ß-tf, \n-ß-fm-wv k-`-bp-ss {]-Xym-i. \n-߃ \m-fsb pdn- v kz-]v-\w Im-Wp- p-t m? F- n ]-s -Sp- p- I #synod18!.'' Szo- v ]q -Øn-bm-Ip- Xv kn-\-un-s 15 m-a-xv km-[m-cw s]m-xp-k-tω-f-\-øn-\p- H-cp tcj-tbm-ssmøv I-gn- P-\p-h-cn-bn {]-kn- oicn- H-cp tnm-zym-h-en-bn-te- p- F- en piq-sn \ In-s m- m-wv. 16 \pw 29 \pan- S-bn- {]mb-ap bp-hp\ß-sf e- ywh- psim p Cu Hm -sse tnm-zym-h-en-bneq-ss, kn\un-s "{]h Ø\ klmbn' X-øm-dm- p- -Xn-\p- hnhc-߃ ti-j-cn- p- -Xn-\v k-lm-b-i-am-b D-Øc-߃- p \nc-h[n tnmzy-߃ \ Ip- p. WEEKLY EDITION In English Unicuique Suum Non Praevalebunt Vatican City, TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE «L OSSERVATORE ROMANO» GIOVANNI MARIA VIAN Editor-in-Chief Giuseppe Fiorentino Assistant Editor Editorial office Via del Pellegrino, Vatican city telphone telefax TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE L OSSERVATORE ROMANO don Sergio Pellini S.D.B. Director General Photo Service www. Photo.va Advertising Agency Il Sole 24 Ore S.p.A System Comunicazione Pubblicitaria Via Monte Rosa 91, Milano s e g re t e r i a d i re z i o n e s y s t e i l s o l e 24 o re. c o m Subscription Rates: Italy - Vatican: 58.00; Europe: $ U.S ; Latin America, Africa, Asia: $ U.S ; Oceania: $ U.S Management Office: phone ; fax ; For India: The weekly English Edition of L Osservatore Romano is published and distributed in India by Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum , Kerala-India; phone: , fax: ; Website: carmelpublications.com Malayalam Version: MAL 34 ORE ; Published by CIPH, Trivandrum, India; Annual subscription $

3 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v Pohn-X-Øn-\- pdw {]Xym-i-bpsS Hcp `mhn-bp v F v s]mxp-z i-\-th-f-bn ]cnip -]n-xmhv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f 3 ""a\p-jym-kvxn-xz-øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s -Sp A nahn[nif acwhpw hntzz-j-hpw'' F v BKÃv 23 _p[-\mgvn t]mƒ Bdma lmfn \S s]mxp-z i-\-th-f-bnse hnnn- -\-Øn {^m kokv am ]m FSpØp]d- p. ""kz Kob Pdp-ksew: hnizmkniƒ F \nebn \ΩpsS bm{x-bpss ]c-a-amb N{I-hmfw'' F hnj-b-sø- p-dn p kwkm-cn- -sh-bm-bn-cp p am ]m Cßs\ ]d -Xv. C m-en-b `mj-bn am ]m \ Inb -{]t_m-[-\-øns ]cn`mj Nph-sS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! shfn]msns ]pkvx-i-øn \n- p sszh-h-n\w \mw Cßs\ {ihn p: ""CXm, ki-ehpw Rm \ho-i-cn- p p'' (21:5). a\p-jycminbpss Pohn- X-Øn Ft mgpw \ho-\x krjvsn- p-, Ncn-{X-Øn \qx-\xzw krjv- Sn- p-, {]]- -Øn \qx-\xzw krjv-sn- p sszh-øn-ep hnizmk-øn BWv ss{ikvx-h-{]-xymi B[m-c-am- -s - n-cn- p- -Xv. \ΩpsS sszhw \ho-\x krjvsn- p sszhw BWv. Fs - m, Ahn-Sp v A p- X-ß-fpsS sszh-am-wv. ] n-iƒ snøp- -Xp-t]mse Xmtg- v ZrjvSn-]Xn n v \S- p- Xv {Inkv- Xo-b-a- Ah Ft mgpw Cßs\ \S- p p; N{I-hm-f-Øn-te v IÆp- Iƒ Db ØmsX, k -cn GXm\pw ao Zqc-Øn PohnXw Ah-km-\n- -Xp-t]m-se. \ΩpsS Pohn-X-Øn\v e y-sam- p-an- m-ø-xp-t]m-se, \ qc-an-sm-\m-hm-ø-xp-t]mse At\Iw A zm-\-߃ pw t i-߃ pw bmsxmcp Imc-Whpan m-sx Ahn-cmaw Ae-bp-hm \mw \n -_- n-x-cm-hp- Xv {InkvXo-b-a-. ss n-fns Ah-km-\-t]-Pp- Iƒ, hnizm-kn-iƒ F \ne-bn \ΩpsS bm{x-bpss ]c-a-amb N{I-hmfw \ap v ImWn- p-x-cp p: kz Kob Pdp-ksew; Znhy-amb kz Kob Pdpk-sew. _rl-ømb Hcp IqSm-c-ambn BZyw AXv hn`m-h\w snø-s - n-cn- p- p. kp\n- n-x-am-bn, Xo -bmbpw, F m-h-tcm-spw H w hkn p - Xn\v sszhw Ahn-sS kie a\p-jycmin-sbbpw kzmk-xw snøpw (21:3). C- XmWv \ΩpsS {]Xym-i. Ah-km-\w \mw Ahn-Sp-tØm-sSmØv Bbn-cn- ptºmƒ sszhw F psnøpw? Zo -L- Imew A zm-\n v t ihpw kl-\- hpw A\p-`-hn Xs a sf kzoicn- p Hcp ]nxm-hns\t mse AhnSp- v \tωmsv A\- -amb hm- -ey-hpw Icp-Xepw ImWn- pw. ""CXm, ssz-h- Øns IqSmcw a\p-jy-tcm-sp-iq-ss. Ahn-Sp v Ah-cpsS angn-i-fn \n p IÆo XpS- p-\o- pw. C\n ac- Ww D m-bn-cn- p-i-bn-. C\n-ta ZpxJ-tam apd-hn-fn-tbm thz-\tbm D mhpi-bn. ]gb-sx mw IS- p-t]m -bn......cxm, ki-ehpw Rm \ho- Icn- p p'' (21:3 5). \ho-\-x-bpss sszhw. hnip- -en-jn-x-øns Cu `mksø- p-dn v [ym\n- m {ian- p-i. a\ v hyxn-n-en- -s coxn-bn-e- ; {]Xyp-X, \ΩpsS Zn\-hrØm w hmbn- -Xn-\p-ti-jw; Sn.hn. hm Ø As - n ]{X-ß-fpsS BZyt]Pv I -Xn- \p-ti-jw. AhnsS At\-Iw Zpc- -ßfp v. ]Xn-hmbn \ap- v B]-XvI-camb ZpxJ-hm Ø-Iƒ Ah AhnsS dnt m p snøp- p. _m kn-tem-wbn \n p At\-Iwt] v Rm A`n-h-μ\w A n- p: AhnsS\n v k -S-I-c-amb F{X dnt m p-i-fmwv! timwtkmbn \n v At\-Iw-t] v Rm A`n-h-μ\w A n- p. AhnsS\n v k -S-I-c-amb F{Xtbm hm - Ø-I-fmWv! AXn-\pw-]p-dta F{X-b- [n-i-amwv! \nß-fn Nne ChnsS {]Xn-\n-[o-I-cn- p Ht m ct m cm- Py-߃ t]sc-spøp ]ds p-am- {Xw. bp -Øm `b-s Ip n-i-fp-ss, AΩ-am-cpsS \ncm-i-bp-ss, At\-Iw bphp\-ß-fpss XI kz]v\ßfpss, `bm-\-i-amb -bm-{x-iƒ Gs - Sp- p A`-bm n-i-fpss, an -t mgpw Nqj-Ww-sN-ø-s -Sp- -h-cpss, apj߃... CXpw \n `m-ky-h-im PohnXam-Wv. F m- n-\p-ap-]cn CXmWv F v Nne-t mƒ Hcp-h ]d-t - mw. CXv Aßs\ Bbn-cn mw. ]t \tωm-ssmøv Ic-bp Hcp kz Kÿ-\mb ]nxmhv D v. Xs a -tfm- Sp A\- -amb A\p-I-º-bpsS IÆo s]mgn- p Hcp kz K-ÿ- \mb ]nxmhv. Fß-s\ Ic-bWw F -dn-bm-hp-, \tωm-ssmøv Ic-bp Hcp kz K-ÿ-\mb ]nxmhv. \-sω Biz-kn- n- m ImØn-cn- p Hcp ]nxmhv. Fs - m, \ΩpsS bmx-\-iƒ A-hn-Sp-tØ v Adn-bmw. AXn-\m, hy- Xy-kvX-amb Hcp `mhn \ap- m-bn Xøm-dm- s n- p- v. ss{ikvx-h-{]-xym-ibpss al-ømb Z -i\w CXm-Wv. \Ωp-sS Pohn-X- Ønse F m Znh-k-߃- p-ap-]cn AXv hni-kn-xam-ip- p. Hcn- IqSn \sω ]nsn- p-b Øp-hm AXv {ian- p- p. sszhw \ΩpsS Po-hn-X߃ B{K-ln- Xv sx p-]- nb-xp-sim- -. Xo-{h]o- U-bpsS ITn\cm-{Xn-Iƒ A\p-`-hn- p-hm Ahn- Sp v Xs -Ø-s -bpw \- sωbpw Xøm-dm- n. ]I-cw \mw k p-jvs-cm-bn-cn- Ww F v B{K-ln- p- -Xp-sIm v Ahn-Sp p \sω krjvsn- p. Ahn-Sp v \ΩpsS ]nxm-hm-wv. Ct mƒ \manhnss Ahn-Sp v Bkq-{XWw snøm- Ø Hcp PohnXw A\p-`-hn- p psh- n, A-hn-SpsØ hos -Sp v sszhw- Xs {]mh -Øn-I-am- p p F v tbip Dd- p-x-cp- p. \sω hos -Sp- p-hm th- n Ahn-Sp v {]h Øn- p-i-bm-wv. a\p-jym-kvxn-xz-øns ]cn-[n- p- n {]Jym-]n- -s -Sp A n-a-hn- ""kz Kob Pdp-ksew;'' sl dn a os -bpss cn\ [n-i-f ac-whpw hntzzjhpw F v \ap- -dn-bmw, \maxv hniz-kn- p- p. ss{ikvx-hcmbncn p-i F Xv Hcp ]pxnb ho Ww Df-hm- p p: {]- Xymi \nd Hcp ISm- w. buδ- \-Øn-epw `q-x-im-e-ønepw PohnXw AXns kie k p-jvsnbpw \ne- \n Øp p F v, Pohn- pi F Xv aμ-k-xn-bn-ep Hcp Po Æn- -emwv F v, Nne hniz-kn- p- p. a p-nn-e Icp-Xp- Xv \ΩpsS B\-μ-߃ Wn-I-kw-`-h-߃ am{x-am-wv, A - -iq-\y-x-bm a\p-jy-cm-in-bpss PohnXw _ n-x-amwv F m-wv. ""Pohn-X-Øn\v A -an-. \ΩpsS am - Kw A - -iq\yamwv'' F v Zpc- ß-fp- m-ip-tºmƒ Nne ]d-bp p. ]t, ss{ikvx-h-cmb \mw Cßs\ Nn n- p- n-. {]Xyp-X, a\p-jy-cm-inbpss N{I-hm-f-Øn, Ft -bv pw Xnf-ßp Hcp kqcy-\p v F v \mw hniz-kn- p- p. \ΩpsS G hpw kpμc-zn-\-߃ hcm-\n-cn- p- -tx-bp q F v \mw hniz-kn- p p. ic-xv me-øn-t -Xn-s\- mƒ IqSp-X-embn hk- -Im-e-Øns a\p-jy-cmwv \mw. Ct mƒ Cßs\ tnmzn- m Rm\m- {K-ln- p- p. Hm-tcm-cp-Øcpw au\- ambn lrz-b-øn DØ-cw \ IpI; ]t, {]Xn-I-cn- Ww: ""Rm hk- -Im-e-Øns Hcp kv{xo, ]pcp-j, _me As - n _meni BtWm? AtXm ic-xv m-e-øn-s tbm? Hmtcmcp-Øcpw \n»-_v-z-ambn adp-]sn ]d-bp- I. Hcp ]pxp-tem-i-øns apip-f-߃ \ap p Im-Wmw; AXns inj-c-ßfnse ]gpø a Ce-I-f- m-sx. Krlm-XpcXzhpw IpWvTn-Xhpw k Shpw \ap v hf -Øm-Xn-cn- mw. \mw Hcp hmkvzm-\-øn-s ]n p-s m-h-imin-i-fpw, kz]v\-߃ A oww hf - XpS 4 mw t]pn

4 4 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 "FIyq-sa-\n- kwhm-zw, ax-hn-izmkn-iƒ n-s-bnse kl-i-c-ww, tzim- c G p-ap- -ep-ifpw am\p-jni {]iv\- ßfpw, auen-i-hm-z`o-i-c-{]-h Ø-\w, a\p-jym-h-im-i-ß-fpss kwc- -Ww, ]mcn-ÿn-xni ASn-b- n-cm-h-iy-߃:' BKkv v 21 apx 24 hsc djy s^u-td-j-\nse Xs kμ i-\-øns XpS- -Øn {]mtz-ini ]{X-ßfp-am-bp hnhn[ A`n-ap-J-ß-fn, djy Hm Ø-tUmIvkv k`m-[n-im-cn- Ifpw cmpy-øns `c-wm-[n-]- mcpambp Xs IqSn- m-gvn-ifpss ImXemb apjy-{]-ta-b-߃ ta -d- hbm-sw v I ±n-\mƒ ]ntbs{xm ]tcm-fn kqnn- n- p. tã v sk{i- -dn-bpss kμ i-\w 2016 s^{_p-hcn 12 \v lhm-\m-bn {^m kokv am ]m- bpw Indn ]m- {Xn-bm okpw XΩn \S Ncn-{X- {][m\amb IqSn- m-gvn-bpss ]n Xp- S F coxn-bn ""A`n-e-j-Wobhpw Gsd {]nb-ap- -Xp-amb kºq - Æ sfiy''-øn-te- p Hcp ]pxnb Np-h-Sp-h-bv ns AS-bm-f-am-bn-cp- p. Iyq-_-bn h p I p-ap-, ""km- [m-c-whpw ÿnc-hp-am-bn-øo - n- p ItØm-en m djy Hm ØtUmIvkv k`-i-fpss {]Xn-\n-[n-Iƒ- n-s-bnse kº w {]_-e-s -Sp- ØpI am{x-a-, `qx-im-e-øn \ap- p- m-bn-cp `n XIfpsS Imc-Wßsf Hcp \ho\am K-Øn qsn ]cym-tem-nn- p-hm Ccpk`-I-sfbpw (3 mw t]pn \n p XpS ) Øp hcpw Bbn-cn- Ww F v sszhw B{K-ln- p p F p \ap- dn-bmw. Cu tnmzyw ad- -cpxv: ""Rm hk- -Im-e-Øn-s tbm AtXm icxv- m-e-øn-s tbm GXns a\p-jy- \m-wv. ]q fpw ^e-ßfpw {]Xo- n- p-, tbip-hm-ip kqcys\ {]Xo- n- p hk- -Im-e-Øn-s. AtXm Rm Nne-t m-sgms ]d- n- p- - Xp-t]mse D n-en apf-ip-t]mse I - -ihpw ]cp-j-hp-amb apj-hp-am-bn, Ft mgpw \ncm-i-s v apjw-xm-gvønb ic-xv m-e-øn-s tbm? sszh-cmpyw, AXns kvt\l- Øns A[n-Im-cw, henb Hcp tkmx- ºp-h-b-embn hf-cp-i-bmwv F v ss{ikv-x-h\v Adnbmw; AXn-\n-Sbv v If-Iƒ Ds n Iq-Sn. Ft mgpw {]iv\-ß-fp v; Inwh-Z- n-i-fp v bp -ß-fpw tcmk-ß-fpap v. F n-epw, tkmxºv hnf-bp- p. Ah-km\w Xn D q-e\w snø-s -Spw. `mhn \ΩpsS Ic-ß-fn-e-, F nepw Pohn-X-Øns al-ømb Ir] tb-ip{inkvxp BWv F v, Ah-km\w \ap- mbn Im- Øncn p sszh-øn-s Bt«jw BWv F v, \ap- -dn-bmw. C- t mƒøs \sω A\p-K-an- p-ibpw, bm{x-bn \sω kam-iz-kn- n- p-ibpw snøp- -h\mwv tbip. At\Iw k-tlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tcmssm-øv, a\p-jy-cm-in-tbm-ssm-øp sszh-øns al\o-b ""hmkøn''- te v (cf. shfn. 21:3) Ahn-Sp v \sω I ±n-\mƒ tã v sk{i- dn djy-bn kwhm-zw kp{]-[m\ ]ZamWv ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f \bn- p- p. ChnsS `qan-bn Pohn Zn\-ß-fpsS Hm Ω \mw sszh-k- n- [n-bn-te v sim p-h-cpw. ]p n-cn-tbm IÆotcm H pw \jvs-am-bn- n F v B ka-bøv Is -Øp Xv at\ml-c-am-bn-cn- pw. \ΩpsS PohnXw F{X \o Xm-bm-epw, Hcp izmkøns Ime-b-f-hn -am{xta Pohn- p psh v txm pw. krjvsn-bpss Bdmw Znhkw krjvsn-i Ωw Ah-km-\n- n. {]Xyp-X, Ahn-cmaw XpS p. Fs - m, sszhw Ft m-gpw \sω ]cn]men- p- p; ki-expw ]q Øo- I-cn- -s -Sp Zn\w-h-sc, I-Æo am p-t]m-ip {]`m-x-øn, A\p- {K-l-Øns Ah-km-\-hm v sszhw D -cn- p B \nan-jw-hsc: ""CXm I Ømhp ]d-bp p ki-expw Rm \ho-i-cn- p p'' (hmiyw 5). AtX, \ΩpsS kz K-ÿ-\mb ]nxmhv, A p-x-øn-s bpw \ho-\-x-bpssbpw sszh-am-wv. B Znhkw \mw kxy-øn k p-jvs-cm-bn-cn- pw. \mw Ic-bpw, DΔv; ]t, \mw B\-μ- Øns IÆo s]mgn- pw. {]txyi A`n-h-μ-\-߃ Cw - v, C y, hnb v\mw F o cmpy-ß-fn \n- p- -h Dƒs ss C sø s]mxp-z i-\-øn k nln-x-cm-bn- p Cw o-jv `mj kwkmcn- p Xo m-s-i, kμ i-i F- n-h s mw hm -eyw-\n-d A- `n-h-μ-\-߃ Rm A n- p- p. {]- txy-in- v, I ±n-\mƒ tpmk^v Im Zns 50 mw Nc-a-hm jn-i-th-f-bn "Im ZnP IΩyq-Wn n C \m-j-wen '\n p Xo m-s-i v Dujva-f-amb kzmkxw Rm t\cp- p. kphn-ti-j-øn-\p DZm-c-amb ip{iq-jbn Ahsc Rm t{]m m-ln- n- p- p. tbip-{inkvxp \n߃ Ghtcbpw hnizm-k-øn ÿnc-s -Sp-Øp- Ibpw temi-øn AhnSpsØ kvt\- l-øn\v km n-i-fm- p-ibpw snøs. sszhw \nßsf A\p-{K-ln- s! ASp-Ø-Xm-bn, C -en- m-cmb Xo - m-s-i - v Rm A`n-h-μ\w A n- p- p; {]txy-in v, P\-d Nm]v kwl-sn- n- p-sim- n-cn- p- hnip mc-bpss {^m kn-kv ktlm-zcn-am - v. {]Xymi-bp-sSbpw kvt\l- Øn-s -bpw kphn-ti-j-øn\v aq Øamb coxn-bn km yw \ Im Rm\-h-tcmSv Blzm\w snøp- p. At\Iw sshzn-i-hn-zym n-iƒ ChnsS k n-ln-x-cmws m; 25 maxv kω tim-gvkn ]s -Sp- p- -h ; Oratorio di San Filippo Neri bn -\n- p hcpw shtdm-w-bn \n p- -hcpw. {]nb bph-p-\-ß-tf, ]utcm-ln- XyØn\p XømsdSp- p bph-p-\-ßtf, Xo vw-amb t{]jn-x-ssn-x-\ytøm-ss, Zcn-{Z-scbpw Bh-iyßfnembn-cn- p- -h-scbpw ip{iq-jn- p-hm {]txyi {i -tbm-ss kphn-tijw Pohn- p-hm Ct mƒap-x ]cn-ioen- p-i. Znh-khpw P]-ame snm p-hm Hm Ωn- p-i. Associazione AlieStese di t{]cn- n- p-ibpw IqSn snbvxp'' F v djy-bpss TASS \yqkv GP -kn-tbmsv I ±n-\mƒ ]d- p. ""\Ωƒ A o- Ww ]cn-{i-an- p sfiyw, \mw {]- tlm-jn- p kphn-ti-jw Bh-iys -Sp sfiyw;'' B sfiy-øn {i ti{μo-i-cn- m-\p Hcp DtØ- P-\-am-bn-cp- p F pw I ±n-\mƒ Iq nt Øp. A{]-Imcw ""Hcp \ho\ ]mx'' ]gb-xnepw IqSp-X Bflm - hpw Xo{hhpw Bb Hcp kwhm-z- Øn-\p-th n Xpd- -s - n-cn- p- p F v RIA Novosti GP -kn-tbmsv I ±n-\mƒ {]kvxm-hn- p. k-ss`-iy-{]- bmww Hcp ""kxym-t\z-j-whpw A- txm-ssm w kvt\l-hpw abpw ÿntcm- mlhpw \n -b-zm Vy-hpw'' B- h-iy-s -Sp- p-sh v I ±n-\mƒ ]tcmfn TASS t\msv FSp-Øp-]d- p. am{x-a-, ZrV-amb ASn-Ø-d-bpw-IqSn AXn\v A\n-hm-cy-am-Wv. k-ao-]-imeøv \S, hnip- \ns mfm-kns Xncp-ti-jn- p-iƒ kwh-ln- p-sim- p Zzn-amk Xo - m-s\w I ±n- \mƒ A\p-kva-cn- p. tamkvt m pw sk v ]ot gv-kv_ -Kn\pw CS-bn e - -W- n-\p hn-izm-kn-iƒ A- Xn ] p-tn p. C-t mƒøs ""ss{ikvxh-sc sf-iy-s -Sp-Øp '' ""hnip -cpss FIyq-sa-\n-ksØ'' Cu Xo m-s\w shfn-s -Sp-Øn. k o Æ-amb A m-cm-jv{sob kml-n-cy-ß-sf- p-dn- p tnmzy߃ p adp-]-sn-bmbn, tã v sk{i- dn Du n- -d Imcyw C-XmWv: C\n-bp ktω-f-\-ß-fpss ImXemb `mkw CØcw hnj-b-ß-sf- pdn- p ^b-ep-iƒ Bbn-cn- pw. djy t\cn v CS-s]-Sp cwk-ß-fn AXoh {i snep-øn-s m- v, a[y-]q ΔtZiwapX Dss{I\nse bp- whsc-bpw Z nw Im -k-knse ]cn-l-cn- s -SmØ ÿnxn-hn-ti-j-ßfpw A-Xn Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. ""Hmtcm a-\p- -jyhy- n-bp-ssbpw A -kpw Aew-L- \o-b-xbpw BZ-c-]q Δw ]cn-c- n- psim v \oxnbpw kam-[m-\-hpw ]p\xÿm-]n- m '' Bh-iy-I-amb {iaßsf Bkv]-Z-am n Cu kml-n-cyß-sfm-s bpw hne-bn-cp-øp-sa v I ±n-\mƒ Dd- n p]d- p. Vittorio Veneto bpss AwK-߃ pw k n-ln-xcm-bn- p CX-c-kw-L߃ pw hnti-jm CS-h-I-I-fn \n- p- -h pw Rm {]txy-iw A`nhμ-\-߃ A - n- p- p. A-t m-kvxe- m-cpss I_-dn-S-ß-fpsS apºn-ep Cu hn{iazn\-߃ ^e{]zamb Hcp Bflo-b \ho-i-c-w-øn\v ipt`m- Z -am-b, A\p-{K-l-{]-Z-amb, Hcp Ah-k-c-am-bnØocs F v Hmtcm-cp- Ø - p-th- nbpw Rm Biw-kn- p- p. bph-p-\-߃ pw tcmkn-iƒ pw \h-z-º-xn-iƒ pw Rm lrzy-amb A`n-h-μ\w A n- p- p. {]nb k- tlm-z-co-ktlmzc- m-tc, Ign- B- gvn \mw kz Kmtcm-]Ww A\p-kvacn ]cn-ip sszh-am-xm-hns `mkpc-tx-p- ns\ [ym\n- p-hm \ap v kz K-Øn-te v ZrjvSn Db Ømw. C se \mw Ahsf \ΩpsS cm nbmbn kvxpxn- p. Ah-tfmSv Bflm - -amb ` n hf Øp-I. Aßs\ A\p-Zn-\-Po-hn-X-Øn Ahƒ \nßtfm-ssmøv D m-ip-am-dm-i-s. Ah-km-\-am-bn, Xn -fmgvn ssh- In v CjvInb Zzo-]n D mb `qi- ºwaqew Zpcn-X-a-\p-`-hn- p- -h-tcm- Sp Fs hm -eyw-\n-d kmao- ]yhpw Nn -Ifpw Ah-cp-sS-t\ v Rm Xn-cn- p- p. ac-w-a-s- -h pth n ]m n-s-߃ \jvs-s - -h pth- n, ]cn-t - -h pw Ah-cpsS IpSpw-_-߃ pw-th n \ap v {]m - n- mw.

5 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 5 ""sh -Øn apßn-øm-gp- ]t{xmkns\ {InkvXp c n- p p;'' semtd skm sht\-kn-bmt\mbpss cn\ (1370); s_ en-\nse kvxment ayqkn-b-øn-ep- Xv hnizm-k-øn ZrV-Nn-Ø-cm-bn-cn- p-hm ]cn-ip ]nxm-hns Blzm\w Xncpk`-bpsS \ui-bn ""Xs a\p-jy-cpss ss[cytam KpWßtfm A, {InkvXp-hnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizmk-amwv'' k`-bpss ""h n''sb c -s -Sp- Øp- -sx v, BKÃv 13 RmbdmgvN sk v ]ot gvkv _kn-en- -bpss NXz-c-Øn h p {XnImeP]-th-f-bn am ]m Du n- -d- p. C m-en-b `mj-bn \ I-s ]cn-ip ]nxmhns hnnn- -\-Øns ]cn`mj NphsS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! cm{xn-ap-gp-h Keoen XSm-I-Øns XocØv {]m - n- -tijw Xs injy- m-cpss h n-bpsst\ - v sh -Øn-\p-aosX tbip \S- p kw`hamwv C sø kphn-ti-j-`mkw (aøm. 14:22-33) hnhcn- p- Xv. {]Xn-Iq-e-amb Im p-sim p XS-b-s v h n XSm-I-Øns a[y-øn-em-bn-cp- p. sh -Øn- \p-aosx \S v tbip hcp- Xp I v ""CXm `qxw'' F p ]d v injy- m `b-s - p. F m Ahn- Sp v Ah p ss[cyw ]I-cp p: ""ss[cy-am-bn-cn- p-hn ; `b-s -ts!'' (hmiyw 27). ]t{xmkv X\n- p khn-ti-j-ambp kml-kn-i-x-tbmss Ahn- Sp-tØmSp ]d-bp p: ""I Øm-th, Aßm-sW- n Rm Pe-Øn-\p-aotX-IqSn Aß-bpsS ASp-tØ p hcm Iev]n- p-i;'' tbip Ahs\ hnfn- p p: ""hcq!'' (hmiy߃ 28 29). ]t{xmkv h n-bn \n- n-dßn tbip-hn-\p-t\ v sh -Øn-\p-aosX \S- m XpS-ßp p; F m, Im v B -Sn- p- Xp I v `b v Ah apßn-øm-gm XpS-ßp- p. AXp-sIm v Ah \ne-hnfn p p: ""I Øm-th, Fs c n- tw!'' tbip DSs\ ssi\o n Ahs\ ]nsn- p p (hmiy߃ 30-31). Cu kphn-ti-j-hn-h-c-w-øn kar- -amb {]Xo-Im-fl-I-X-bp- v. hy n-i-sf \ne-bnepw Hcp k`m-k-aq-l-sa \ne-bnepw \ΩpsS hnizmksø- p-dn pw C v ChnsS Cu NXz-c-Øn-ep \msa- m-h-cp-ssbpw hnizm-k-sø- p-dn pw CXp \sω-s m p hnnn- -\-Øn\p t{]cn- n- p- p. kaq-l-øn-\v, Cu k`m-k-aq-l-øn\v, hnizm-kapt m? \mtam-tcm-cp-ø-cp-ssbpw hnizmkw Fßs\-bp- -Xm-Wv? \ΩpsS kaq-l-øns hnizmkw Fß-s\-bp- -XmWv? \mtam-tcm-cp-ø-cp-ssbpw Pohn- X-amWv Cu h n. AXv Xncpk`-bpsS Pohn-XwIq- Sn-bmWv. {]Xn-Iq-e-amb Im v hnj-a-x-i-sfbpw ]co- -W-ß-sfbpw {]Xn-\n-[m\w snøp- p. ""I Ømth, Aß-bpsS ASp-tØ phcm Ft msp Iev- ]n- pi!'' F ]t{xm-kns At] bpw ""I - Øm-th, Fs c n- tw!'' F \ne-hn-fnbpw I Øm-hns kmao]yw A\p-`-hn- p-hm-\p \ΩpsS B{K-l-tØmSp hfsc kam-\-am-wv. B`y- -c-zu _-ey-ømepw _mly-amb hnj-a-x-i-fmepw AS-bm-f-s -Sp-Ø-s \ΩpsS-bpw \ΩpsS kaq-lß-fp-ssbpw Pohn-X-Øn-s G hpw hnj-a-i-c-amb \nan-j-ßsf A\p-[m-h\w snøp `bhpw Xo{hth-Z-\bpw AXn\p kam-\-amwv. B \nan-j-øn, i{xp-xm-]-chpw Cf-In-a-dn-bp- -Xp-amb sh -Øn-\p-ap- n ]nsn- p-i-b-dp-hm C p-x Hcp Ib-dp-t]mse Dd-t -Ip tbip-hns hn\w ]t{xm-kn\p axn-bm-bn-. \ap pw kw`-hn- m-hp- -Xm-Wn-Xv. kpc nxxzw A\p-`-hn- p- - Xn\v I Øm-hns hn\w apdp-si- n-sn- msx \ - {X-^-e-ß-sfbpw tpymxn-jn-i-sfbpw _ s Sp Hcmƒ apßn-øm-gm XpS-ßp- p. hnizmkw hfsc i -a-s - mwv CXn-\ w. I Øm-hnepw Ahn- SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-kw, F mw Ffp- hpw im -hp-am-bncn- p Hcp hgn \ap- mbn Xpd- p- n-s v C sø kphn-tijw \sω Hm an- n- p p; Pohn-X-Øns simsp- m- p-i-fn \n v AXp \sω ]nsn- p-am- p- n-. hnizmkw \ap v Hcp Znhy-km- n-[y-øns Dd p \ Ip- p. AkvXn-Xz- ]-c-amb simsp- m- p-isf Iog-S- p-hm \sω t{]m- m-ln- n- p tbip-hns km n-[y-am-w-xv. Ccpfnepw \ap- mbn hgn-im- ns m v hnj-a-x-isf A`n-ap-Jo-I-cn- p-hm klm-bn- p- -Xn\v \sω apdp-si- n-sn- p Hcp Ic-Øns Dd- m-wxv. Npcp- -Øn, hnizmkw Pohn-X-Øns {]iv-\-ßfn \n p Hcp Hfn-t m- -h-gn-b-. AXv bm{xsb \ne\n Øp-Ibpw AXn\v A w \ -Ip-Ibpw snøp- p. bpk߃txmdpw Xncpk`-bpsS bmym - y-øns hnkva-b-i-c-amb Hcp {]XnOmb \ Ip- -XmWv Cu kw`hw: PesØ apdn- p-i-s- p-tºmƒ ap n- Øm-gvØp-hm `oj-wn-s -Sp-Øp FXn hm-z-ßsfbpw simsp- m- p-i-sfbpw t\cn-sp Hcp h nbm- WXv. X n-ep- -h-cpss ss[cyhpw KpW-K-W-ßfp-a Ahsf c -s -Sp-Øp- Xv: {InkvXp-hnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-k-amwv I t XØn-s\-Xn-cmb Dd v. CXmWv Dd v; tbiphnepw Ahn-SpsØ hn-\-øn-ep-ap hnizm-kw. \ΩpsS \nir-jvs-xbpw Zu _-ey-ßfpw F m-bncp- mepw, Cu h n-bn \Ωƒ kpc- n-x-cm-wv. ""kxy-ambpw Aßv sszh-]p-{x-\mwv!'' (hmiyw 33) F p ]d- p-sim v HSp-hn Ahn-SpsØ ap n \an- p injy-sc-t mse \mw ap p-ipøn I Ømhns\ Bcm-[n- p-tºmƒ CXp {]txy-in pw icnbm-wv. ""kxy-ambpw Aßv sszh-]p-{x-\m-wv!'' F v tbip-hn-t\msv ]d-bpi F{X at\m-l-c-amwv. \msa- m-hcpw tn v Aßs\ ]d- mtem? ""kxyambpw Aßv sszh-]p-{x-\mwv!'' hnizm-k-øn ZrV-Nn-Ø-cmbn \n p-hm, Pohn-X-Øns simsp- m- p-isf {]Xn-tcm-[n- phm, ]cn-ip I\y-Im-a-dnbw \sω klm-bn- s. {]-Xy-b-im-kv{X-ß-fp-sSbpw ^mj-\p-i-fp-ssbpw ap{zm-hm-iy-ß-fp-ssbpw hgn-]n-g- n- p- Xpw Ac- n- Xhp-amb h n-i-fn Ib-dn- - p- -Xn-\p {]tem- `\w X n- -f-bp-i-hgn Xncpk`-bpsS \ui-bn \ne-\n p-hm Ahƒ \sω klm-bn- s. {XnIm-e-P-]-Øn-\p-tijw ]cn-ip ]nxmhv C{]Imcw Iq n-t Øp: {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, ChnsS k nln-x-cmb \nß-sf- m-h-scbpw, tdmam- m-scbpw Xo - m-s-i-scbpw, Rm hm -ey-]q hw A`n-h-μ\w snøp p: IpSpw-_-߃ pw CS-h-I-Iƒ pw kw- L-S-\-Iƒ pw hnizm-kn-iƒ pw A`n-h-μ\w! C v Rm B\-μ-]q hw \nc-h[n bph-p-\-kw- L-ß-sfbpw A`n-h-μ\w snøp p: s{xhotkmbn \n pw hntn km-bn \n pap kviu p- Iƒ, {^m kn-kvi bqøns tziob tim {Kkn ]s -Sp- p- -h, t\ nƒkn \n- p acnb k o- na At±m-tem-tdØ ktlm-z-cn-am-scbpw knsb map-x tdmam-hsc hnbm {^m kn-tp\bneqss \S- p-h Xo m-s-i-kw-l-søbpw Rm A`n-h-μ\w snøp- p. F m-h pw Rm kt m-j-i-c-amb Hcp RmbdmgvNbpw \ D -`- -Whpw t\cp- p. Zb-hmbn F\n- p-th n {]m n- m ad- -cp-xv. \ap p ho pw ImWmw! (Arrivederci!)

6 6 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Dss{I-\n bmx-\-iƒ A\p-`-hn- p P\-X v hepxpw sndp-xp-amb 80 Hmfw a\pjykvt\l-]-c-amb ] - Xn-Iƒ Ign h jw "t]m v t^m Dss{I ' (Pope for Ukraine) apjm- ncw \S- n-em- n-bn- p- v. bp -Øn bn Cu cmjv{s-øn-\p-th n kw`m-h-\-iƒ tij-cn- -W-sa {^m kokv am ]m- -bpss Blzm-\- Øn\p {]Xyp-Ø-c-ambn 2016 G{]n 24\v bqtdm- nse ItØm-en- m CSh- I-I-fn \n pw {]txyi [\-k-am-lcww \SØn apx XI - Sn A-h-ÿ-bn-em-bn-cp Dss{I cmjv{s-øns Ing- {]tz-i-ß-fn k m-cns Xs t\xr-xz-øn-ep ssk\yhpw djy-tbmsv B`n-ap-Jyap hnl-s-\-hm-zn-ifpw XΩn-ep G p-ap- -ens ^e-ambn P\-߃ hfsc-tbsd IjvS-X-Iƒ A\p-`-hn p hcp-i-bm-wv PqWn høn- m tã v sk{i- dn Dss{I-\nse A -kvtxmeniv \p jn-tb- -dp-ambn kl-i-cn v "Cor Unum' s]m n-^n- Iu kneneqss "Pope for Ukraine'- -te v 80 Hmfw ] -Xn-Iƒ v "#t]m v t^m Dss{I-\n'-eqsS kmº-øn-i-k-lmbw \ I-s -Sp p Ip n-iƒ v {]Ya ]cn-k-w\ ka n- -s -Sp \n t±-i-߃ hni- I-e\w snøp-i, Xnc-s -Sp- -s - Sp \n t±-i-߃ [\-hn-\n-tbmk A\p-a-Xn- mbn ka n- p-i, AwKo- I-cn- -s ] -Xn-I-fpsS hne-bn-cp- Øepw ta t\m- hpw hln- pi F o ZuXy-߃ \n Δ-ln- p- -Xn\v Hcp kmt -XnI IΩn n cq]o-i-cn- p- I-bp- m-bn. Jm nhv kt^mjnb cq]-x-bpss Akn-à v sa{xm Pm A tz-iob bph-p-\-kw-k-aøn\p \ Inb ktμiw IpSn-tb- - msc kzmkxwsnøp- -Xn IqSp-X alma\-kv X ]pe ØWw ""am\-hn-i-amb hf bv pw I p-ap- -en\pw kwhm-z-øn-\p-ap Ah-kcamWv'' IpSn-tb- - m {]Xn-\n-[m\w snøp- -Xv. AtX-k-abw ""]c-kvt\- l-øns kphn-tijw {]tlm-jn- m\pw AXn\p km yw hln- m-\pap Hc-h-kcw IqSn-bmWv CXv.'' C m-c-w-øm, ""kzoi-cn- p- -Xn\pw Iq m-bva pw Du sim-sp- p Hcp kwkvimcw hf Øn FSp- p- - Xn-\m-h-iy-amb Hcp {]Xn-_- -X, IqSp-X alm-a-\-kv X {]I-S-am- p Hcp {]Xn-_- -X, IqSn-tb-Xo-cq. P\-X-I-fpsSat y kam-[m-\hpw kmtlm- Z-cyhpw ]cn-t]m-jn- n- p- -Xn\v CXm-h-iy-am-Wv'' F Xs ASnbpd hnizmkw am ]m Z nw C -en-bnse "DsK-tØm- -km m acnbm Zn eq m-'bpss _nj v hosø A n-bq-en v Ab Hcp ktμ-i-øn Bh Øn- p- p. ""saun- -td-\n-b : km-tlm-z-cy-øns Hcp Xpd-apJw'' F kwl-s-\-bpss Hcp A tz-iob ktωf\-øn\mwv Cu ktμiw Ab- -Xv. Cu ktω-f\w kwl-sn- n- Xv B]qen-b cq]-x-bpw "txsd sz Imt m Zn eq ' F kwl-s-\bpw GXm\pw {]mtz-ini kwl-s- \IfpwIqSn tn mwv. BKÃv 10 apx 14hsc Imt m km m acn-bm Zn eq mbn \S ktω-f-\sø am ]m ""A`n-\-μ-\o-b-amb Hcp kwcw`w'' F p hnti-jn- n- p. ""\ -bpss ]mx-bm alma\kvixtbmss apt -dm ktω-f-\-øn ]s -SpØ bphp\ßsf am ]m Wn- p. Xs ktμ-i-øn Leuca Charter (Carta di Leuca) s\bpw am - ]m ]cm-a in- p. ktω-f-\-øns kam-]-\-øns `mk-ambn Cu Nm - dn H p-h-bv p-ibpw AXp {]Jym-]n- p-ibpw snbvxp. \ho-\hpw IqSp- X hnim-e-hp-amb ""am\-hni CS-\m-gn-I-fpsS'' krjvsn- mbn Nm Blzm\w snøp- p. A tz-iob Bbp[hym]mcw Ah-km-\n- n- -Wsa pw ka-{k-amb am\-hni hni-k-\-øn\pw Xm mßfpss kaq-l-øn kam-[m-\-ambn Pohn- m Hmtcm hy n- p-ap Ah-Im-i-Øn\pw IqSpX ]n pw e`n- -W-sa pw Cu tcj Bh-iy-s -Sp- p. skm_osem BWv kmt -XnI IΩn- n-bpss A y-. kwl-s-\-bpss hnhn[ ] -Xn-Iƒ kw_- n hni-z-hn-h-c-߃ www. popeforukraine.com F sh_v-ssk- n \n pw e`y-am-ip- -Xm-Wv. ""Dss{I-bn-\nse Imcn-Ømkv'' kwl-s\- bpss kl-i-c-w-tømss \S-Ø-s - Sp Poh-Im-cp-Wy-{]-hr-Øn-I-fn, tum _m v taj-e-bnse X -{]- tz-i-ß-fn \n- p 86 Ip n-iƒ- v khp-{zn-p, t{imtbjy F n-hn-s-ßfn Ah[n Zn\-߃ sne-h-gn-t - n-h th\ me Iymºpw Ing- Dss{I-\nse kwl j-ß-fn s ]oun-x p klmbw e yam- n-bp "FΩm-\p-th At m- kntb-j's klmb ] -Xn-Ifpw Dƒs -Sp- p. {]iv\-_m-[nx {]-tz-i-ßfn 2000 Ip n-iƒ p-th n ""kam- [m-\-øns {]hn-iy-iƒ F -dn-b-s - Sp th\ me Iymºp-Iƒ {Iao- I-cn- p- -Xn-\p-th- nbpw klm-b- [\w {]tbm-p-\-s -SpØn''sb v G- tim-]-\-øns Np m ]nsn- p Keo\ Ip hni-zo-i-cn- p. {Imkvs\m-tKm-dn-hvIm, tacn Im F o {Kmaß-fnse 1410 IpSpw-_-߃ p-th n NqSp-sh w e`y-am- p- -Xn\v lo -dp- Iƒ hnx-cww snøp- -Xn\pw kmº- ØnIklmbw \ Ip-I-bp- m-bn. NqSp-sh hnx-c-w-øn-\mbn, 600 Ip n-iƒ hoxw ]Tn- p c p \gvkdn kviqfp-i-fn samss_ t_mbn-edp-iƒ ÿm]n- Xpw Dƒs - Sp- p. CXn-eqsS Ip n-iƒ CS-bv p-h v ]T\w Dt]- n- p Xp XS-bp-hm km[n- p p. Ah-km-\-ambn {Imam m tdmkviv F ÿesø Bip-]{Xn \ho-i-cn- p- -Xn\pw ^ ns Hcp sndn-b-`mkw _mivap {Kma-Øn Hcp InW \n Ωn- p- -Xn\pw D]-bp- -am- p- -Xm-Wv. AtX-k-abw Xs, ta hn-h-cn- h-bpƒs -ss-bp Imcy-߃ \n hln kmt -XnI IΩn- n-bp-ts-xpƒs ss Xß-fpsS {]h Ø-\-ß-fpsS Hcph jw ]q Øn-bm- n-sb v Dss{I-bn-\nse A -kvtxm-eniv \p jn-tb- {]Jym-]n- p. BKÃv 31 Hm- Sp-IqSn Cu IΩn- n, ]cn-ip knwlmk-\-øns \n t±-i-߃ v A\p-kr- X-ambn IΩn- n- p-]-icw Hcp kmt - XnI sk{i-t -dn-tb v ÿm-]n- -s -Sp- -Xm-Wv. Bcw`w apx Xs Cu IΩn- n Dss{I-bn-\nse ÿnxn-k-xn- Iƒ hne-bn-cp-øp-ibpw cmpy-ønse Icp-X G hpw Bh-iy-amb kaql߃ p-th n kmº-øn-i-k-lm-b߃ \n -bn p \ Ip-Ibpw snbvxncp p. ]n p-w-bvt ] -Xn-Iƒ Xncs -Sp- p- -Xn-\p am\-z-fi-߃ \n -bn- p-i, ] -Xn-Iƒ \S- n-em- p- -Xn\pw Ah-bpsS \S-]Sn {Ia-߃ ]cn-jvi-cn- p- -Xn-\p-ap A\p-aXn \ Ip-I, tzio-bhpw A tz-iobhpamb hnhn[- kwl-s-\-i-fp-am-bn kl-i-cww ÿm]n- p-i, {]-Y-a-am-bn tum kviv, eplm -kv v, kt]m-dnj, Uv\nt{]m, Jm Jnhv F o ÿeß-fn ÿm\-{`wiw kw-`-hn hy- n-iƒ p-th- n-bp ] -Xn-Iƒ \S- n-em- nb Poh-Im-cp-Wy{]ÿm-\- ßfpw CS-hI kaq-l-ß-fp-ambn ] mfnøw ÿm]n- pi F n-h-bpss DØ-c-hm-Zn-Øhpw Cu IΩn n \n hln p h n-cp- p. IΩn n t\csø \n -bn- n- p GP kn-i-fp-ambn kl-i-cww XpS p-sim- pw Cu ] m-fnøw ]pxnb ] -Xn-I-fn-te- pw ka-\z-bn- n- p-sim pw {]h - Øn- pi F DØ-c-thmsS Poh-Imcp-Wy-{]-h Ø-\-ß-fpsS `c-w-\n ΔlWw sk]v w-_ 1 apx Iohn ÿm]n-x-amip kmt -XnI sk{it -dn-tb- n\p ssiam w snø-s -Sp-Ibm-Wv. Iohnse eøo AXn-cq-]-XbpsS klmb sa{xm-\mb FUv-thUv Imhm, OFM Conv., sk{i-t dn-tb- ns tim Hm Un-t\- Bbn {]h - Øn- pw. Im\-Um-bnse \yq shãv an\n-ã {Ko v ItØm-en m F m - n-bnse _nj v si Øv s\mhmt mhvkvin hnz-kvtzm-]-tz-i-i Bbn {]h Øn- p- -Xm-Wv. Ah-km-\-am-bn, "t]m v t^m D- ss{i ' IΩn- n pw {]txy-in v AXns snb am\pw Xo vw-amb A`n- \-μ\-ßfpw AKm-[-amb IrX- -Xbpw {]I-Sn- n- p- -Xn\pw alm-a-\-kv- -X-tbm-sSbpw ^e-{]-z-ambpw I- gn Hcph jw Imcy- -a-ambn snbvx {]h Ø-\-ß-fpsS t]cn IrX- -X-b n- p- -Xn-\pth n Iohnse A -kvtxm-eniv \yq tjym Bb uuntbm KpsP-tdm-Ønsb hntz-i-im-cym-ebw Npa-X-e-s -Sp-Øn. ]pxnb ZuXyw Gs -Sp- p Cu thf-bn kmt -XnI sk-{i-t -dn-tb- nse AwK-߃ v ip`m-iw-k-ifpw IrX- -Xbpw At±lw A n- p- Ibpw snbvxp.

7 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 7 ""Xß-fpsS Bfl-_ewsIm v'' kv{xoiƒ ""henb Imcy-߃ t\snsb-sp- m Ign-hp- -h BWv'' F v BKÃv 20, RmbdmgvN {XnIm-e-P-]-th-f-bn hnip ]t{xm-kns _kn-en- bpss NXz-c-Øn ktωfn hnizmkn-isf A`n-kw-t_m-[\ snø-th, {^m ko-kv am ]m DZvt_m-[n- n p. kphntij-øn tbip Im\m Imcnsb I p-ap- p kw`h-øn {i Du n-s m- mbn-cp p am ]m -bpss hnnn- -\w. C m-en-b `mj-bn ]cn-ip ]nxmhv \ Inb hnnn- -\-Øns ]cn-`mj Nph-sS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`mxw! C sø kphn-tijw (aøm. 15:21 28) \ΩpsS ap ]n Ah-X-cn- n- p- Xv hnizm-k-øns hnin-jvs-amb Hcp DZm-l-c-W-am-Wv. blq-z v hntz-inbmb Hcp Im\m Imcn kv{xobp-ambp tbip-hns IqSn- m-gvn-bmwv kμ `w. Keoen-bpsS hs- p-]sn mdp Sbn, kotzm F o ] -Wß-fn-te p tbip \S -Sp- p Zriy-tØmsS cwkw A\m-hr-X-am-Ip p: ChnsSh v, Im\m Im-cn-bmb kv{xo Xs aisf kpj-s -Sp-Ø-W-sa v tbip-hn-t\msv tiw-t]- n- p p, AhfpsS ai-sf kp-hn-tijw hnhcn- p- p ""]nimnv {Iqc-ambn _m[n- n-cn- p p'' (hmiyw 22). BZyw, I - Ømhv ITn-\-th-Z-\-tbm-sS-bp Cu \ne-hnfn ti -Xmbn `mhn- p- n-. A- hƒ- p-th n am yÿyw hln- p injy- m-cpss CS-s]-S-en-\Xp Imc-Wam-bn. tbip-hns {]Xy- -Øn-ep Cu A\m-ÿm-`mhw Cu AΩsb \ncp- m-l-s -Sp-Øp- n-. Ahƒ Xs bmn-\-bn Dd- p-\n p. Cu kv{xobp-ss B -cn-i-i n, kie {]Xn-k- nbpw XcWwsNøm Ahsf {]m]vx-bm- p- -Xm-Wv. AhfpsS amxr-kvt\-l-ønepw tbiphn\v Xs At] A\p-h-Zn p Xcm Ignbpw F Ah-fpsS DØa hnizm-k-ønepw B i n Is tø- -Xp- v. kv{xoi-fpss Icp-Øns\- p-dn v Nn n- m CsXs t{]- cn- n- p- p. Xß-fpsS Bfl-_-e- Øm Ah v al-ømb Imcy߃ t\sm km[n- p- p. [mcm-fwt]sc (AØcw kv{xoisf) \ap- dnbmw! hnizm-ksø D±o-]n- n- p kvt\l-am-wn-sx p \ap p ]d-bm Ign-bpw: am{x-a-, hnizm-k-sa- Xv, kvt\l-øns kxv^-ew Bbn-Øocp- p. Xs aitfm-sp lrz-b-t`-z- I-amb kvt\lw, ""I Øm-th, Zmho- Zns ]p{xm, F n I\n-b-Wta'' (hmiyw 22) F v \ne-hn-fn- m Ahƒ p Imc-W-am-bn. tbip-hn Ah-fpsS Xf-cmØ hnizm-kw, XpS- BKÃv 20 se {XnIm-e-P-]-th-f-bn hnizm-k-øn ÿntcm- mlw B n m {^m kokv am ]m Blzm\w snbvxp kv{xoi-fpss IcpØv -Øn \ncm-i-cn- -s - p-sh- n Iq- Sn, \ncp- m-l-s -Sm Ahsf A\ph-Zn- p- n ; X qew Im\m Imcn ""AhnSp-sØ {]W-an v At]- n- p- p; I -Øm-th, Fs klm-bn- - Wta'' (hmiyw 25). HSp-hn, AØ-c-samcp ssÿcy- Øn\p ap ]n, tbip B -cy-`-cn- X-\mbn. Hcp Ahn-izm-kn-bpsS hnizmkw I v, Ahn-Sp v Gsd- psd A p-x-kvx-_v[\m-bn. AXn-\m, AhnSp v Ahƒ p hg-ßn-s m v, ]d p: ""kv{xotb, \ns hnizmkw hep-xmwv! \o B{K-ln- p- -Xpt]mse \n\ p `hn- s!'' B kabwapx Ah-fpsS ]p{xn ku-jyap hfmbn (hmiyw 28). AN- -eamb hnizm-k-øns {]Xo-I-ambn tbip Cu Ffnbkv{Xo-bn-te p hnc Nq p- p. {InkvXp-hns CSs]-S-en-\p-th- n si p- Xn Ahƒ ImWn- p ]nsn-hm-in, \sω kw_- n- ns-tøm-fw, \ncp- m-l-s - Sm-Xn-cn- m-\p Hcp DtØ-P\w BWv. Pohn-X-Øns ISpØ ]co- -W-ß-fpsS `mcw Npa-t n hcptºmƒ ` m-i-cm-im-xn-cn- m-\p Hcp t{]m m-l-\-am-w-xv. \ΩpsS Bhiy-߃ p-t\sc I -Ømhv apjwxncn- p- n-. Nne kμ -`ß-fn, klmb-øn-\p-th- n-bp \ΩpsS bmn-\- Iƒ p-t\sc Ahn-Sp v \n Δn-Im-cX ]pe Øp- -Xmbn txm p- p-sh- n, AXv \sω ]co- n- m\pw \ΩpsS hnizm-ksø _e-s -Sp- Øm\pw th n-bm-wv. Cu kv{xosbt mse \mapw \nc- cw Ic- -t]- n- Ww: ""I Øm-th, Fs k- lm-bn- -Wta! I Øm-th, Fs klm-bn- -Wta!'' CΔn-[w, ssÿcytømspw ss[cy-tøm-spw-iqsn bmnn- - Ww. {]m -\-bn AXy- m-t]- n- X-amb ss[cyw CXm-Wt m! hnizm-k-øn hf-cm\pw tbiphn \ΩpsS B{ibw _e-s -Sp- Øm\pw D Bh-iy-IX \ap- p v F v a\- n-em- m Cusbmcp kphntij kw`hw klm-b-i-am-wv. bm{xbpss Znim-\n Æbb{ w \jvs-am-iptºmƒ \ΩpsS am Kw I p-]n-sn- m Ahn-Sp v \sω klm-bn- p p; C\n-b-tßm v ]mx \nc- n- m- ØXpw F m Zp L-Shpw Ingp- mw-xq- m-b-xp-am-sw p txm ptºmƒ AhnSp v \ΩpsS klm-b-øns\-øp- p. \ΩpsS {]Xn-_- -X-ItfmSv hniz-kvx-cmbn h Øn- pi ZpjvI-c-sa p ImWp-tºmƒ AhnSp v \ΩpsS klm-b-øn-s\-øp- p. sszhh-n-\-øn\p k{i w ImtXm ØpsIm- v, IqZm-i-I-fn-ep ] m-fn-øtøm-sp-iqsn -""I Øm-th, Fs klm-bn- -Wta!- -'' F v Ahn-SptØm-Sp Ic- -t]- n- p hy n- K-X-{]m -\-tbm-sp-iqsn, Ab-ev m-c- \p-th n snøp bym -amb Poh-Im-cp-Wy-{]-h Ø-\-߃ hgn, {]Xn- Zn\w \Ωp-sS hnizmkw ]cn-t]m-jn- n- p- Xv hf-sc-tbsd {]m[m-\y-a ln- p- p. hnizm-k-øn ÿnc-x-bp- -h-cm- Im th n \ap v \sω-øs ]cnip- mflmhn\v `c-ta n- mw. ]cn-ip- m-flmhv hnizm-kn-i-fpss lrz-b- Øn ss[cyw \nth-in- n- p- p. A- hn-sp v \ΩpsS Pohn-X-Øn\pw ss{ikvx-h-km- y-øn\pw t_m[yß-fpssbpw {]tnm-z-\-ß-fp-ssbpw i n {]Zm\w snøp- p. sszhsø- pdn- p kwibhpw \ΩpsS ktlm-zco-k-tlm-z-c- m-tcmsv ]pe Øp A{i- bpw adn-i-s- m ]cn-ip- mflmhv \sω k-lm-bn- p- p. I Øm-hns, Ahn-SpsØ Bflmhn-s, Bh-iyIXsb p-dn- p Ah-t_m[w ]cn-ip I\y-Im-a-dnbw \ap v kar- -ambn {]-Zm\w snøs! kvt\l-\n `-chpw i -hp-amb hnizm-khpw, Hcp hn\o-xm-`y -\-bmbn, sszh-xn-cp-ap-ºn ss[cy-]q Δ-Iamb bmn-\-bmbn ]cn-h Øn-X-am- Im Ign-bp kvt\lhpw ]cn-ip- - I-\yI \ap v {]Zm-\w- sn-ø-s. {XnIm-e-P-]m-\p-jvTm\w Ign v ]cn-ip ]nxmhv C{]-Imcw Iq n-t Øp: {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-tc, Cub-Sp-Ø-Im-eØv _p n-\m-^mtkm, kvs]bn, ^n em Uv F o cmpy-ß-fn \nc-h-[n-t]-cpss Poh A]-l-cn `oi-cm-{i-a-w-ß-sf- pdn p thz-\- \ΩpsS lrz-b-ß-fn-ep- v. ac-w-a-s ki-e pw AhcpsS IpSpw-_-߃ pw-th n \ap p {]m n- mw. a\p-jy-xzan- mø CØcw lo\-ir-xy-ß-fn \ns mw Cu temisø kzx-{ -am- Wta F v Imcp-Wy-Øns -bpw kam-[m-\- Øn-s bpw sszh-amb I Øm-hnt\mSv \ap v ti-w-t]- n- mw. \ap-s - m-h pw Hcp-an v au\- ambn {]m n mw: \ΩpsS ]cn-ip AΩ-tbmSpw At]- n- mw. [\ -\n-d adn-b-ta...] C -en-bnepw hnhn[ cmpy-ß-fnepw \ns -Ønb {]nb Xo m-s-i-tc, lr- Z-bw-K-a-amb A`n-hμ\߃ \n߃- p Rm t\cp- p. {]txy-in v, _- k -tjm-wn \n pw ssk nfn k -cn v FØn-b Roulons pour l'espoir F {^ v A-t m-kn-tb-j AwK߃ v Fs A`n-h-μ-\w. tdmanse t\m Øv Ata-cn- timf-pnse \h sshzni hn-zym - n-iƒ pw Ah-cpsS IqsS-bp A[n-Im-cn-Iƒ pw Fs A`n-h-μ-\-߃. t{_jn-bnse dnthmƒsø- m-bn \ns -Ønb Aƒ- Ømc ip{iq-j-i pw shtdm-wbnse skhn-tbm-bn \n pw IS- ph _men-im-_me- m pw Fs A`n-h-μ-\w. kt mj`-cn-x-amb RmbdmgvN Gh - pw Biw-kn- p- p. ZbhpsNbvXv F\n- p-th n {]m n- m ad- -cp-tx. D ` Ww Bkz- Zn- phn! \ap p ho pw ImWmw! (Arrivederci!)

8 ]pkvxiw 10, e w sk]v w-_ 2017 Hs h-tøms hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi: ""\ΩpsS hmxn-en ap p Hmtcm ]c-tz-in-tbm-sp-ap \mw ] p-hbv p {]Xyp-Øcw'' Bbn-cn-t - Xv ""Cu \mep {Inb-Iƒ'' BsW v IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw m-axv temi-zn\øn\p Xs ktμ-i- Øn {^m kokv am ]m kqnn- n- p- p P\p-hcn 14- \v BN-cn- p temi-zn-\-øn-\p ktμ-i- Øns ]cn-`mj Nph-sS. ""IpSn-tb- - m-scbpw A`bm n-i-sfbpw hcth p-ibpw kwc- n- p- Ibpw t{]m m-ln- n- p-ibpw Dƒt p-ibpw snøpi'' a\p-jy-hy- n-bpss ti{μo-b-x-bpss XØzw, tzio-b-kp-c- -bv p-aosx hy n-i-fpss kpc- bv v Ft mgpw ap Xq- w \ Ip-hm \sω _m[yxs -Sp-Øp- p. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- mtc! ""\nß-fpss CS-bn hkn- p hntz-insb \n߃ kztz-in-sbt mse IW- m- -Ww. \nß-sf-t mse-xs Ah-s\bpw kvt\ln- -Ww. Fs - m, \n߃ CuPn-]vXp-tZiØp hntz-in-i-fm-bn-cp- p. Rm\mWp \nß-fpss sszh-amb I Ømhv'' (tehy. 19:34). bp w, ]ou-\w, {]Ir-Xn-Zp-c- ߃, Zmcn{Zyw F n-h-bn \n p ]emb\w snøp Ht sd IpSn-tb- - mcp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw hne- ]-\o-b-amb ÿnxn-hn-ti-j-sø- p-dn- p khn-ti-j-amb Icp-X Fs ]c-am-nm-cy-xz-øns BZy-h j-ß-fnse pw Rm Bh Øn p {]Im-in- n- n- p- v Pqsse 8 \p emws]- Zq-k-bn-te p \S-Ønb kμ i-\-øn- \p-tijw F pw ]cn-ip- m-flm-hns klm-b-øm hymjym-\n- p- -Xn\p Rm {ian- p-t]m-cp ""Ime-Øns Hcp AS-bmfw'' BWv \n w-i-bambpw Cu ÿnxn-hn-ti-jw. ka-{k- IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`bm n-i-fp-ssbpw 10 hc-th p-i, kwc n p-i, t{]m m am-\-hni hni-k\w t{]m m-ln- n- p- -Xn-\pth n-bp ]pxnb Imcymebw Rm G s -Sp-Øn-b-t mƒ, IpSn-tb- - m-tcmspw IpSn-bn-d- -s - -htcmspw A`-bm n-i-tfmspw a\p-jy- -S-Øn\nc-bm-Ip- -h-tcmspap k`bpss Icp-X {]Im-in- n- p- -Xn\v X m-e-tø v Fs t\cn- p am K-Z i-\-øn\p Iogn \n Øn-bn- p Hcp {]txyi hn`mkw thwsa p Rm B{K-ln p. \ΩpsS hmxn-en ap p Hmtcm A]-cn-Nn-X\pw, GXp bpk-øn-sebpw hc-th -s -Sp- -hcpw Xnc-kvI-cn- s -Sp- -h-cp-amb A]-cn-Nn-Xcp-ambn XmZm-fly-s -Sp (aøm. 25:35-43) tbip-{in-kvxp-hpam-bp Hcp t\ - m-gvn-bv p Ah-k-c-am-Wv. Iq- Sp-X sa -s - Hcp `mhn txsn X- ß-fpsS P -\m-sp hn p-t]m-ip-hm \n _- n-x-cm-ip- Hmtcm hy nsbbpw I Ømhv k`-bpss amxr-kl-p-amb kvt\l-øn\p `c-ta n- p- p. 1 ]pd-s -Sp-tºmƒ XpS-ßn FØnt -cepw as- -hpw-hsc bm{x-bn-ep-s- \ofw IpSn-tb- m-\p-`-h-øns Hmtcm L -Ønepw Cu sfiy-zm Vyw kaq Ø-ambn {]Im-in- n- -s -S-Ww. F m hnizm-kn-i-fp-ambpw k -\- p F m kv{xo]p-cp-j- m-cp-ambpw ] p-h-bv p-hm Xncpk` Dt±-in- p al-ømb Hcp DØ-c-hm-Zn- Øam-Wn-Xv.- Xß-fpsS Ign-hn-\-\p-kcn v ka-im-eo\ IpSn-tb- -Øns \nch[n sh p-hn-fn-i-tfmsv DZm-c-X-tbmsSbpw n{]-x-tbm-ssbpw hn-th-itøm-ssbpw Zo L-ho- -W-tØmsSbpw {]Xyp-Øcw \ Ip-hm k - \- p -h hnfn- -s - n-cn- p- p. C m-cy-øn, ""hc-th p-i, kwc- n- p-i, t{]m m-ln- n- p-i, Dƒt pi F \mep {Inbm-]-Zß-fm \mw ] p-h-bv p {]Xyp- Øcw kv]jvs-am- -s Spw'' 2 F v Du- n- -d-bp-hm Rm\m-{K-ln- p- p. Ct m-gsø kml-ncyw ]cn-k-wn- p-tºmƒ, "hc-th pi' F -XpsIm v F m- n-ep-ap-]-cn, e yw-hbv p cmpy-ß-fn IpSn-tb- - m - pw A`-bm n-iƒ pw kpc- n-xambpw \nb-a-]-c-ambpw {]th-in- p- - Xn-\p hnim-e-amb Ah-k-c-߃ apt m- p-h-bv pi F v A -am-hp- p. am\p-jni ]cn-k-w-\-iƒh- p hok A\p-h-Zn- p- -Xn\pw IpSpw-_- ßsf ]p\ tbm-pn- n- p- -Xn-\p-ap {]{Inb h [n- n- p- -Xn\pw elq-icn- p- -Xn\pap kaq Ø-amb {]- Xn-_- X CXm-h-iy-s -Sp- p. AtXk-a-bw, IqSp-X cmpy-߃ kzimcyhpw Iq m-b-xp-amb kvt]m -k - jn v ]cn-]m-sn-iƒ ssis m- p-sa- pw khn-ti-j-ambn Zp _-e-cmb A`-bm n-iƒ v am\p-jn-i-]-cn-k- W-\-Iƒ h p CS-\m-gn-Iƒ Xpd- psa pw Rm {]Xym-in- p- p. AXn- \p-a- p-dw, Ab cm-py-ß-fnse kw- L -jß-fn \n v HmSn-t m-cp P\- ߃ v {]txyi Xm m-eni hok A\p-h-Zn- p-ibpw thww. IpSn-tb- - m-scbpw A`-bm n-i-sfbpw Iq mbpw bty-jvshpw ]pd-øm- p- Xv DNn- X-amb ]cn-lm-c-a- a\p-jym- - n- \pw auen-im-h-im-i-߃ pw BZ-chv Dd- m- m Ign-hn- mø cmpy-ß-fnte p as-ßp-tºmƒ {]txy-in pw. 3 ho pw, IpSn-tb- - m pw A`-bm - n-iƒ pw axn-bm-bxpw A - p- -Xp-amb {]mcw` Xma-k-ku-Icyw \ Ip- -Xns {]m[m\yw Du n- -dbp-hm Rm B{K-ln- p- p. ""CXn- \Iw hnhn[ ÿe-ß-fn Bcw-`n- n- p- Xpw IqSp-X hym]-i-ambn th -Xp-amb hc-th ]cn-]m-sn- Iƒ hy n-]-c-amb t\ m-gvnsb A\p-Iq-en- p-ibpw tkh-\-øns h [n KpW-\n-e-hm-chpw hnp-b- Z n-w -kvs]-bn-\n Pn{_mƒ IS-en-Sp- n-\-spøv sduv t{imkv AwK-߃ IpSn-t

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

\ΩpsS temi-øn\v kam-[m\kwÿm]-isc Bh-iy-ap v

\ΩpsS temi-øn\v kam-[m\kwÿm]-isc Bh-iy-ap v - Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 10 UNICUIQUE SUUM 05 sabv 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

ssnx-\y-\n `-c-amb kpxm-cyx

ssnx-\y-\n `-c-amb kpxm-cyx Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 20 UNICUIQUE SUUM 13 Pqsse 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw tum. Pn. tnsnbøv ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

a\p-jy-po-hnxw Ah-km-\n- n- p Xv {]iv\]cn-lmca

a\p-jy-po-hnxw Ah-km-\n- n- p Xv {]iv\]cn-lmca Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 34 UNICUIQUE SUUM 19 HIvtSm_ 2018 HIvtSm-_ 10 _p[-\mgvn hnip ]t{xm-kns _kn-en- -bpss NXzc-Øn h p s]mxp-z i\-th-fbn, ""sim -cpxv'' F sszh-i-ev]- \-sb- p-dn

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1 Cu e -Øn Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Dominic Thalakkoden

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information