Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w"

Transcription

1

2

3 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam Mob D -S w 5 Aº-sØm mw temi-k-am-[m-\-zn-\m-n-cww P\p-hcn 15 I j-i-zn\w 16 cq]-x- -t cn 23 ssa\ skan-\mcn 24 hn m-\-`-h 28 hn-zym-`ymkw 30 tkmjy k hokv 31 Xncp-_m-e-kJyw 31 sndp-]p-jv]- an-j eokv 32 si.-kn.-f-kv.-f. 34 ^manen At m-ã-te v 35 amxr-thzn 36 ]nxr-thzn 36 Un.-F-^v.-kn. 38 bph-zo]vxn 38 Pokkv bqøv 39 F.-sI.-kn.-kn. 40 C ^mw 41 FΩm-\p-h dn{so v sk 42 Aevam-b-{^m kn-kvi k` 43 {]m -\m-{kq v 44 sk v hn sk v Un t]mƒ skmssk n 45 ticf te_ aqhvsa v 46 s\ãv t{]m{kmw 46 Xncp-\mƒ awk-f-߃ 47 cq]xm y s Ubdn 49 Bishop s Engagements 49 \ΩpsS {]m \bn Hm mw 50 \ncymxcmbn Hm Ωn m v 2 - KCSL B\n-ta-t gvkv kwkaw '' amxr-thzn cq]xm Ce- 3 - KLM cq]xm FIvkn-Iyq- ohv Pre-Marriage Course kotdm-a-e-_m t{]jn-x-hmcw 15 I jizn\w 17 - ^manen At m-ã-te v cq]xm FIvkn-Iyq- ohv Pre-Marriage Course kss`-iy-hmcw 23 amxr-thzn cq]-xm-hm jniw 27 CML tpmbn Ub-d-IvtSgvkv ao v 28 X, XI, XII - c mw ska-ã ]co 30 - temi-k-am-[m-\-zn\w '' Presbyterium Xncp-\m-fp-Iƒ 01 : \ΩpsS I Øm-hns \ma-i-cww 03 : hn. Nmhd Ipcym-t mkv Gen-bmkv 05 : sszh-am-xr-xz-xn-cp-\mƒ 06 : Z\-lm-Øn-cp-\mƒ 12 : hn. tbml- m amwzm\ 20 : hn. sk_-kvxym-t\mkv 26 : hn. kphn-ti-j-i- m 27 : hn. txmakv AIzo-\mkv

4 5 6 Ref: 3053/K-5/KCBC/OL/DS Aº-sØm mw temi-k-am-[m-\-zn-\m-n-cww {^m knkv am ]m- m-bpss ktμiw P\p-hcn 1, 2018 IpSn-tb- - mcpw A`-bm Yn-Ifpw: kam-[m\w txsp kv{xo]p-cp-j- m 1. lrz-b-]q h-i-amb kam-[m-\m-iwk `qan-bnse F m P\-X-Iƒ pw F m cmjv{s-߃ pw kam- [m\w! {InkvXpakv cm{xn-bn amemj Biw-kn kam-[m\w F m-h pw AKm-[-amb {]tnm-z-\-am-wv Hmtcm hy n pw F m P\-XIƒ pw {]txy-in- v-, A-Xns A`mhw G hpw Xo{hambn kln- p- -h v. Rm Ah-sc- n ÿncw Hm Ωn- p-ibpw Ah- p-th n {]m n- p-ibpw snøp- p- v. Ah-cn temisø-ßp-ap 250 aney IpSn-tb- - m-cp- v. Ah-cn Øs 22.5 aney A`-bm YnIfm-Wv. Fs {]nb-s ap Km-an-bmb _\UnIv v 16- m-a am ]m m Ah-sc- p-dn v Cßs\ ]d p: ""kam-[m-\-tømss Pohn- m-\p HcnSw At\z-jn- p kv{xoifpw ]pcp-j- mcpw bphm- fpw hr -P-\-ßfpw B kam-[m\w Is -Øm, bm{x-bn Pohs A]-I-S-km-[yX Gs Sp- m, Xøm-dm-Wv. Ah-cpsS bm{x kpzo Lhpw A]-I-S-I-c-hp-am-Wv. Ah t i-ßfpw ]ou-ifpw kln- p- p. e y-øn \n v Ahsc AI n\ndp-øp then-s - p-ifpw axn-ep-ifpw Ah ImWp p. ]ou-\hpw Zmcn-Zyhpw ]cn-ÿnxn XI bpw aqew amxr-tziw hn p-t]m-ip- -hsc kl-xm-]-øns ssnx-\y-tømss \mw Bt«- jn- -Ww.'' a p- -h-cpss kl-\-øn\p t\sc lrzbw Xpd- p- Xp am{xw axn-bm-hp-i-bn-s p \ap- -dn-bmw. \ΩpsS ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m v kpc nx `h-\-øn ho pw kam-[m-\-]q hw Pohn- m Ign-bp- -Xn-\p-apºv \mw hfsc Imcy-߃ snbvxpxo m\p- v. a p- -hsc kzmkxw snøp- -Xn\v hkvxp-\n-jvt-amb ka Ww Bh-iy-am-Wv. klm-b-øn-s bpw k -\-kns bpw s\ p-h v Bhiy-am-Wv. kq vahpw kl-xm-]-]q W-hp-amb {i bpw thww. k o Whpw \ho-\-hp-amb AkwJyw B[p-\n-I-{]-iv\-ßsf DØc-hm-Zn-Xz-]q hw ssiimcyw snø-ww. Cu {]iv\-ß-fn Ft mgpw ]cn-an-x-am-bn-cn p hn`-h-ß-fpss Imcyw ]d-tb- -Xn- -t m. Ahsc kzmkxw snøm\pw hf Øm\pw kwc- n- m\pw DZv{K- Yn- m-\pw ]pxn-sbmcp kaq-l-øns `mk-ß-fm- n-øo m\pw cmjv{so-b-t\-xm- ƒ hnthiw F KpWw A`y-kn- p-sim v {]mtbm-kni am\-߃ kzoi-cn- -Ww. ""s]mxp-\- -sb- p-dn- p icn-bmb [mc-w-bpss ]cn-[n- p- n \n v Aßs\ snø-ww.'' t\xm- - m v Ah-cpsS kaq-lsø kw_- n v hy -am-b -D- Ø-c-hm-Zn-Xz-ap- v. AXns \nb-am-\p-kr-x-amb Ah-Im-i-ßfpw GI- Xm-f-amb hni-k-\hpw Ah Dd- p-h-cp-ø-ww ]Wn-bm XpSßnb tkm]pcw ]Wn-Xo p- -Xn ]cm-p-b-s -Sp hnuvvn-bmb \n Ωm-Xm-hn-s\-t m-se-bm-imxncn- m th n-ø-s. 2. F p-sim v C{Xam-{Xw A`-bm n-ifpw IpSn-tb- - mcpw? amemjam t_xve-tl-an kam-[m\w {]tlm-jn- n v c mbncw h j-am-b-t mƒ \S-Ønb alm-pq-_nensb n Nn n- psim v hnip tpm t]mƒ 2 m-a am ]m m Hcp hkvxpx Nq n- m-wn- p. Ccp-]Xmw \q m- ns khn-ti-j-x-bm-bn-cn- p ""bp -ß-fp-sSbpw kwl- -\-ß-fp-sSbpw hwi-l-xy-i-fp-ssbpw -hwi \n am P-\-Øns bpw Ah-km-\n- m-øxpw `oxn-p-\-i-hp-amb A\- -c-^-e-ß-fn H mwv hy n-i-fpss ÿm\-ne-\-øn-\p Imc- W-''sa- mwv At±lw Nq n- m-wn- Xv. Ct mfw ]pxnb \q m v AXn \n p amdn-bn- n-. Bbp-[-߃ D]-tbm-Kn- p-sim- p kwl- -\-ßfpw kwl-sn-x-amb A{I-a-Øns a p cq]-ßfpw cmjv{s-ß-fpss AXn-cp-I-fn-te pw A p-d-tø pw P\-ßsf Nen- n- p-sim-t -bn-cn- p- p. a p Imc-W-ß-fmepw P\-߃ IpSn-tb-dp- p- v. {][m-\-ambpw ""Ah IqSp-X \ PohnXw B{K-ln- p- -Xp-sIm vv Aßs\ snøp- p''. ""hmkvzm-\-an- mø `mhn-bpss \ncmisb ]n nem- m th n-bmwv ]e-t mgpw Aßs\ snøp- X.v'' Ah kz w IpSpw-_-ß-tfmSp tncm th ntbm s{]m^-j-wtem hnzym-`ym-k-]-ctam Bb kml-n-cy-߃ At\z-jn- p-simt m Aßs\ snøp- p. Fs - m AXn-s\ mw Ah-Im-i-ap- -h v kam-[m-\-øn Pohn- m km[n- p- n-. IqSm-sX, emhp-zm-

5 7 8 tømko F Nm{In-I-te-J-\-Øn Rm Nq n- m-wn- n- p- - Xp-t]mse ""]cn-ÿn-xn-]-c-amb A[x-]-X\w aqe-ap- m- -Ip h [n- p-h-cp Zmcn-{Zy-Øn \n v HmSn-t m-im {ian- p [mcmfw IpSn-tb- - m-cp v-.'' an -hcpw {IaoIrX am Kß-fn-eqsSbmWv IpSn-tb-dp- -Xv. F m Nne hyxy-kvx-am- K-߃ kzoi-cn- p- p. {][m-\-ambpw \ncm-i-sim- m-wv- A-ßs\ snøp- -Xv. Ah-cpsS cmpy-߃ Ah v kpc- n-x-xztam Ah-k-c-ßtfm \evip- n-. \nb-a-]-camb am K-߃ A{]m-tbm-Kn-Itam AS-bv -s - txm Aan-X-amb Ime-Xm-a-kw hcp-øp- txm BWv. IpSn-tb- -Øn\p hnt[-b-am-ip At\-I-cm-jv{S-ß-fn IpSntb w tziob kpc- n-x-xz-øn\v A]-I-S-I-c-am-sW hmz-w ]- c p p. ]pxn-b-hsc kzoi-cn- Gsd sne-hp Imcy-am-sW p hmzn- p- p. Aßs\ sszh-øns ]p{xo-]p{x m v Ah-Im-is al-øzsø C m-xm- p- p. `mhn-bn IpSn-tb w XpS-cp-sa v A m-cm-jv{s-k-aq-l-øn\p e`y-amb F m kqn-\-ifpw hy -am- p- p v. Nne CXns\ Hcp `oj-wn-bmbn Icp-Xp- p. kam-[m\w ÿm]n- m-\p Hcp kμ -`-ambn Bfl-hn-izm-k-tØmsS AXns\ ImWm Rm Bhiy-s -Sp- p. 3. [ym\m-fl-i-amb t\m -tømss hnizm-k-øns m\w [ym\m-fl-i-ho- -WsØ hf Øp- p. AXv Hcp hkvxpx Xncn- -dn-bp- p. AXm-bXv \Ωƒ F mhcpw ""H pspw-_-ønse AwK-ß-fm-Wv. IpSn-tb- - mcpw Ahsc kzoi-cn- p P\-X-Ifpw H IpSpw-_-Ønse AwK-ß-fm-Wv. \ΩpsS e yw km h-{xn-i-am-wv. k`-bpss kmaq-ln-i-{]-t_m- [\w ]Tn- n- p Xpt]m-se-X-s. Chn-sS-bmWv sfiy-zm Vyhpw ] p-h-bv epw ÿm]n- -s - n-cn- p- X.v-'' Cu hm p-iƒ ]pxnb Pdp-k-se-ans\ kw_- n v ss n-fn ImWp {]Xn-_nw- _sø DW Øp- p. Giøm {]hm-n-is ]pkvx-ihpw (A- [ymbw 60) shfn-]m-sns ]pkvx-ihpw (A-[ymbw 21) Hcp \KcsØ hnh-cn- p- p. AXns Ihm-S-߃ F m -tz-i-søbpw P\-X-Iƒ mbn Xpd- n- n-cn- p- p. Ah AXp-I v hnkva-bn- p-ibpw kº- -X-IƒsIm v AXns\ \nd-bv p-ibpw snøp- p. AXns\ \bn- p ]c-am-[n-imcn kam-[m-\-am-wv. AXn-t\m-Sp kl-h Øn-XzsØ `cn- p XØzw \oxn-bm-wv. \mw Pohn- p \K-c-ß-sfbpw Cu [ym\m-fl-i-ho- -WtØmsS \mw t\m -Ww. Ah-cpsS hosp-i-fnepw sxcp-ho-yn-i-fnepw NXz-c-ß-fnepw sszhw h Øn- p- -Xmbn ImWp hnizm-k- Øns t\m -am-w-xv. Ahn-S v sfiy-zm VysØbpw ktlm-zcy-søbpw \ bv pw kxy-øn\pw \oxn pw th n-bp B{Kl-sØbpw hf Øp- p.'' a p hm p-i-fn ]d- m, kam-[m-\- hm-kvzm-\sø ]q Øo-I-cn- p- p. B t\m w IpSn-tb- - m-cn-te pw A`-bm Yn-I-fn-te pw hym]n- n- p-tºmƒ -A-h ssibn H p-an- m-sx-b FØn-t cp- -sx v \mw Is -Øpw. Ah [oc-xbpw sshz-kv[yhpw Du Phpw B{K-l-ßfpw D -h-cm-wv. AXp-t]mse Ah-cpsS kwkvim-c-ß-fpss \nt -]-ßfpw Ah-cpsS ssibn-ep- v. Cßs\ Ah Ahsc kzoi-cn- p cmjv{s-ß-fpss Pohs\ kº- -am- p- p. temiøv Fhn-sSbpw AkwJyw hy n-i-fp-ssbpw IpSpw- _-ß-fp-sSbpw kaq-l-ß-fp-ssbpw k Km-fl-I-Xbpw Bth-ihpw XymK-ssN-X-\yhpw IqSn \Ωƒ ImWp- p- v. Ah IpSn-tb- - m pw A`-bm n-iƒ pw th n hmxn-ep-ifpw lrz-b-ßfpw Xpd- p p. hn`-h-߃ ]cn-an-x-am-bn-cn- p- n-s-ß-fnepw \mw AXp ImWp p. s]mxp-\- sb kw_- n DØ-c-hm-ZnXzap -h-cpss hnth- N-\mi nsbbpw [ym\m-fl-i-amb ho Ww \bn- -Ww. kzmkxw snø-ens \bw kzoi-cn- p-ibpw thww. ""s]mxp-\ sb kw_- n icn-bmb ho Ww A\p-h-Zn- p ]ncn[n p n Aßs\ snø-ww.'' a\p-jy-ip-spw-_-ønse F m AwK-ß-fp-sSbpw Bh-iy-ßfpw Hmtcm hy n-bp-ssbpw t ahpw Hm Øp-sIm v A{]-Imcw snøww. s]m n-ap-f p hf p-sim- n-cn- p kam-[m-\-øns hnøp- Isf Xncn- -dn-bm C{]-Imcw hkvxp-xisf t\m n- m-wp- h p km[n- pw. IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw km n-[ysø kw_- n v an -t mgpw hn`-pn- -s -Sp-Ibpw {[pho- I-cn- -s -Sp-Ibpw snbvxp-sim- n-cn- p \ΩpsS \K-c-߃ Aßs\ kam-[m-\-øns ]Wn- p-c-i-fmbn amdpw.

6 {]h Ø-\-Øn\p \mev ssa - p-iƒ A\m-Ym-ebw At\z-jn- p- -h pw A`-bm n-iƒ pw IpSn-tb- - m pw a\p-jy- -S-Øn\v Cc-bm-bn- p- -h pw Ah At\z-jn- p kam-[m\w Is -Øm Ah-kcw \evip-i-sb- Xv \mep {]hr-øn-iƒ IqSn-t Imcy-amWv: kzmkxw snø, kwc- n-, hf Ø, Iq n-t. \nb-a-]-c-amb am K-߃ hym]n- n- p-i-sb- Xv ""kzmkxw snø-en\v'' Bh-iy-am-Wv. IpSn-tb- - m-scbpw A\y-\m- p-im-scbpw ]ou-\hpw A{I-ahpw t\cn-ts- n-h-cp cmpy-ß-fn-te v X n- -f-bm-xn-cn- p-ibpw thww. tziob kpc- n-x-xz-sø- p-dn- p \ΩpsS XmXv-]cyw am\p-jni auen-im-h-im-i-ß-sf- p-dn- p XmXv]-cy-tØmSp Xpey-am-bn-cn- -Ww. hnip {KŸw \sω Cßs\ Hm Ωn- n- p p: ""BXn-Yy- a-cymz ad- -cp-xv. AXp-hgn sszh-zq-x- msc Adn-bmsX kxvi-cn hcp.v'' A`-b-tI-{μhpw kpc n-x-xzhpw txsn, bym A]-I-Sß-fn \n v HmSnhcp- -h-cp-ss Aew-Ly-amb al-øzsø AwKo- I-cn- m\pw kwc- n- m\pw Ahsc Nqj-W-Øn \n p c n- m-\p-ap IS-asb kw_- n- -XmWv ""kwc- n-.'' A]-I-Skm-[y-X-bp-sSbpw Zpc-p]-tbm-K-Øn-s bpw Cc-I-fm-I-Ø kml- N-cy-Øn-ep kv{xoi-sfbpw Ip n-i-sfbpw Ipdn v Rm {]txy-iambn Nn n- p- p. Ah-cpsS Ahÿ ASn-a-Ø-Øn\p Xpeyw-t]mep-am-Wv. ""I Ømhv ]c-tz-in-isf ]cn-]m-en- p- p. hn[-h-i-sfbpw A\m-Y-scbpw kwc- n- p- p.'' IpSn-tb- - m-cp-ssbpw A`-bm- - nifpssbpw kw]q W-amb am\p-jni hni-k-\sø ]n m-ßp-i-sb- -XmWv ""hf Ø.'' Aßs\ snøm ]e am K-ß-fp-ap- v. Ip n-iƒ pw bph-p-\- Øn\pw F m Xe-ß-fn-ep-ap hnzym-`ymkw e`n- p-sa v Dd- p-hcp-ø-w-sa v Du n- -d-bm Rm B{K-ln- p- p. AXv Ahsc kz w Ign-hp-Isf Xncn- -dn-bm\pw hf Øm\pw klm-bn- pw. am{xa-, ]cn-xy-pn- -en-s bpw FXn n-s bpw ssnx-\y-øn\p ]Icw a p hsc I p-ap- m\pw kw`m-jww \S-Øm-\p-ap ssnx\yw Ah p- m-ipw. ss nƒ Cßs\ ]Tn- n- p p: sszhw ""]ctz-insb kvt\ln- p- p. Ah v Blm-chpw hkv{xhpw \evip- p. AXn-\m ]c-tz-insb kvt\ln- p-i. CuPn-]vXn \n߃ ]c-tz-in-i-fm-bn-cp- -t m.'' Ah-km-\-ambn ""DZv{K-Yn- '' AYhm ""Iq n- '' F - Xp-sIm v Dt±-in- p- Xv CXmWv: kzmkxw snøp kaql-øns Pohn-X-Øn ]q W-ambn ] p-tn-cm A`-bm n-i-sfbpw IpSntb- - m-scbpw A\p-h-Zn- p-i. ]c-kv]cw kº- -am- p Hcp {]{In-b-bpsS Hcp `mk-am-bn-cn- Ww AXv. {]mtz-ini kaq-l-øns ]q W-amb am\p-jni hni-k-\-øn\p tkh\w snøp- -Xn ^e- ]q W-amb kl-i-c-whpw D m-i-ww. hnip ]utemkv «olm C mcyw Cßs\ hy -am- p p: ""C\n-ta \n߃ A\ytcm ]c-tz-in-itfm A. hnip- -cpss kl-]u-ccpw sszh-`-h-\-ønse AwK-ß-fp-am-Wv.'' 5. c v A m-cmjv{s DS-º-Sn-I-fp- m- m-\p \n tziw Fs lrz-b-]q h-i-amb {]Xymi CXmWv: Cu {]{Inb c v BtKmf DS-º-Sn-Iƒ Fgp-Xm\pw AwKo-I-cn- m\pw bpssw- -Uv t\-j kns\ {]tnm-zn- n- pw. Hcp DS-ºSn kpc n- Xhpw {Ia-h-XvIr-X-hp-amb IpSn-tb- -Øn-\p-th- n-bp- -Xm-Wv. as m v, A`-bm Yn-Isf kw_- n- p- -Xm-Wv. BtKm-f-X-e-Øn kzoi-cn- -s -Sp DS-º-Sn-I-fm-I-bm \b- {]-Jym-]-\-߃ pw {]mtbm-kn-i-amb Imcy-߃ pw th kwhn- [m\w Ah {]Zm\w snøpw. C m-c-w-øm Ah kl-xm]w, ap Iq- n- m-w, [ocx F n-h-bm {]tnm-zn- n- -s - hbm-bncn- -Ww. kam-[m-\- kwÿm-]-\-]-c-amb {]{In-bsb hf Øm-\p Hmtcm Ah-k-chpw AXp {]tbm-p-\-s -Sp-Øpw. Cu am KØneqsS am{xta A m-cmjv{s cmjv{so-b-øn\v Bh-iy-amb bmym Yy-t_m- [-ap- m-ip-i-bp- q. Ip w ]d- n-en\pw BtKm-f-h-XvI-cn- -s -Sp \n w-k-xbv pw Iogvs -Sm-Xn-cn- m-\m-w-xv. kwhm-zhpw {Ia-h-XvI-c-Whpw A m-cmjv{s kaq-lsø kw_- n AXym-h-iyhpw khn-ti-jhp-amb Hcp IS-a-bp-am-Wv. tziob AXn Øn-Iƒ v A p-døv IqSp-X A`-bm Yn-Isf AXphgn kzmkxw snøm Ign-bpw. As - n IqSp-X \ mbn kzmkxw snøm Ign-bpw. kmº-øn-ix Ipd cmjv{s-߃ pw Aßs\ snøm km[n- pw. Ah v AXym-h-iy-amb ]Ww

7 11 12 A m-cmjv{s kl-i-cww hgn Dd- p-\-evin-bm axn. ka{k am\p-jni hni-k-\sø hf Øm-\p UnIm-kv{S-n bn, IpSntb m-scbpw A`-bm Yn-I-sfbpw kw_- n JWvUn- I-Ifn 20 Imcy-߃ kqnn- n- n- p- v. Cu \mep {Inb-Ifpw snøm Ah t{]cn- n- pw. s]mxp-\-b-ønepw ss{ikvx-h-k-aql-øns at\m-`m-h-ß-fnepw {]h Ø-\-ß-fnepw CXp \S- m- m t{]cw \evipw. c p bp.-f BtKmf DS-º-Sn-Ifpw kzoi-cn- m- \p {]{In-b-bn ItØm-en- m-k-`bv p XmXv]-cy-ap- v. CXns bpw a p kw`m-h-\-i-fp-ssbpw e yw AXm-Wv. IqSpX s]mxphmb AP-]m-e-\-{]-h Ø-\-Øns AS-bm-f-amWv Cu XmXv-]-cyw. AXv k`-bpss D hw apx XpS-ßn-b-Xm-Wv. Ct m-f-ap At\Iw {]h Ø-\-ß-fn-eqsS k` AXp XpS n- p-ap- v. 6. \ΩpsS s]mxp`h-\-øn-\p-th n hnip tpm t]mƒ 2 m-a am ]m- m-bpss hm p-ifn \n v \ap v {]tnm-z\w kzoi-cn- mw. At±lw Cßs\ ]d p: ""kam-[m-\]q W-amb Hcp temiw F "kz]v\w' F mhcpw ] ptncp H m-bn- -gn- m, A`-bm Yn-I-fp-sSbpw IpSntb- - m-cp-ssbpw kw`m-h-\-sb icn-bmbn hne-bn-cp-øn-bm a\pjy-h Kw IqSp-X IqSp-X km h-{xn-i-am-ip IpSpw-_-am-bn- Øo-cpw. \ΩpsS `qan bym Y-Øn s]mxp-hmb `h\w Bbn- Øo-cp-Ibpw snøpw.'' Ncn-{X-Øn-ep-S-\ofw At\-I Cu ""kz]v\''øn hniz-kn- -hcpw Ah-cpsS t\ -߃ Hcp km yhpam-wv CXv Hcp ambm-tem-i -k- -ev]-a-s - -Xns km y-]-{xw. Ah-cn Hcm-fmbn hnip {^m skkv tkhy I{ºo- \nsb Cu h jw \ap p Hm Ωn- mw. AhfpsS \qdmw Nc-ahm jniw Cs m- -am-wv. Cu \hw-_ 13- mw-xo-bxn At\Iw k`m-k-aq-l-߃ Ah-fpsS Hm Ω BtLm-jn- p- p. Gsd {it b-bmb Ahƒ IpSn-tb- - m p-th n-bp tkh-\-øn\v Xs PohnXw ka n- p. Ahƒ IpSn-tb- - m-cpss c m-[nim-cnwnbmb hnip- -bm-wv. \ΩpsS ktlm-z-co-k-tlm-z-c- msc kzmkxw snøm-\pw kwc- n- m\pw hf Øm\pw kaq-l-øn-te p Iq nt m\pw Cu hnip \sω ]Tn- n- p. ""kam-[m-\-{k-jvsm- ƒ \oxn-bpss ^ew kam-[m-\-øn hnx-bv p p-'' F Xv \ap-s - m-h pw A\p-`-hn- m, B hnip- bpss am[y-ÿy-x-hgn I Ømhv \sω i -cm- -s. høn- m-\n \n v 13 \hw-_ 2017 IpSn-tb- - m-cpss c m-[n-imcnwnbmb {^m skkv tkhy I{ºo-\n-bpsS Hm a-zn-hkw {^m knkv am ]m m 2018 P\p-hcn 15 I j-i-zn\w ticf ItØm-en m sa{xm kanxn (si-kn-_n-kn) C ^mw ]pd-s -Sp-hn- p k p-e anin-lm-bn {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, Akw-L-SnX I j-i-k-aq-l-øns AXn-Po-h\w e yam n ticf ItØm-en- m-k-`-bpss t\xr-xz-øn H c ]Xn- m v apºv cq]o-i-cn- -s kzx{ I j-i-{]-ÿm-\-amwv C ^mw. hnf-i-fpss hne-ø-i bpw IoS-_m-[bpw h\y-ar-k-ieyhpw IS-s -Wn-bpw-aqew Bfl-l-Xy-bpsS h n-se-ønb I j- I-k-aq-l-Øn\v km z-\-ta-ip-hm sszh-\n-tbmkw t]mse cq]wsim C ^m-ans t\xr-xz-øn \S-Ø-s I ji t]mcm- ߃ Ncn-{X-Øm-fp-I-fn C pw Pzen- p-\n p- p. CØcw P\- Iob t]mcm- -ß-fn-eqsS Im jni {]iv\-߃ `c-wm-[n-im-cn-i-fpssbpw cmjv{sob t\xrxzß-fp-ssbpw {i -bn sim p-h-cp-hm\pw H -\-h[n Im jni{]iv\-߃ v ]cn-lmcw km[y-am- p-hm\pw Ign- p-sh- Xv A`n-am-\-]q Δw kvacn- p- p. ]t BtKm-f-h -c-w-øn-s bpw Itºm-f-h -c-w- Øn-s bpw Cu Ime-L- -Øn Im jn-i-ta-j-e-bn ]cn-l-cn- s -ts \nc-h[n {]iv\-߃ C\nbpw Ah-ti-jn- p- p- v. Im jn-tim-ev]- -ß-fpsS hne XI -Sn- p-sim- n-cn- p- p. Dev]m-Z-\-s -ehv h n- p- p. sxmgn-emfn maw cq -am-wv. h\yar-k-i-eyw-aqew hnf-iƒ \in- n- -s -Sp- p. Imem-h-ÿm-hy-Xn-bm\w Im jn-i-ta-j-esb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n- v Dev]m-Z-\-Ønepw h CSnhv krjvsn- ncn p- p. IS-_m-[yX I j-is Dd- w-si-sp-

8 13 14 Øp-I -am-{x-a Poh\pw X n-sb-sp- p- p. IoS-_m-[-aq-ew hnf-iƒ \in- p- p. ]I-e- n-tbmfw ]Wn-sb-SpØv cmpysø apgp-h P\- ߃ pw Bh-iy-amb ` y-h-kvxp- fpw hyh-km-b-߃ v Bhiy-amb Akw-kvIr-X-h-kvXp- fpw Dev]m-Zn- n- p I -j-i-cpss {]iv\-߃ ]cn-l-cn- -s -S-W-sa- n ti{μ kwÿm\ k mcp-i-fpss ASn-b- -chpw ^e-{]-z-hp-amb CS-s]-S A\n-hm-cy-am-Wv. Im jn-tim-ev]- -߃ v hne-ÿn-cx Dd- p-h-cp-ø-ww. aqey-h nx Dev]- -ß-fpsS \n Ωm-W-Øn-eqsS I j-i v A[n- I-h-cp-am\w e`y-am- -Ww. ae-tbm-c-ta-j-e-bnse h\y-ar-k-i-ey-øn\v imiz-x-]-cn-lmcw Is -Ø-Ww. Im jni IS-ß-ƒ Fgp-Xn-Ø- -Ww. I j-i\v ]en-i-c-ln-x-hmbv] e`y-am- -Ww. \msn- \pth n tkh\w snøp I j-i\v hm -Iym-h-ÿ-bn {]Xnamkw ]Xn-\m-bncw cq] s] j \ I-W-sa 2015 se kwÿm\ Im jn-i-\-b-ønse \n t±iw \S n-em- -Ww. ti{μkw-ÿm\ k m-cp-iƒ Im jni _UvP v Ah-X-cn- n- -Ww. I j-i-{]-xn-\n[n-isf Dƒs -SpØn Im jni IΩo-j cq]o-i-cn- -Ww. CØcw \ymb-amb Bh-iy-߃ t\sn-sb-sp- -W-sa- n PmXn-a-X-t`-Z-sat\y I ji H -s - mbn apt m- p-h-tc- -Xp- v. Im jn-i-hr-øn-tbm-sp bph-p-\-x-bpss Ah-K-W-\bpw Kuc-h-]q Δw N -sn-ø-s -ts hnj-b-am-wv. -Im jn-i-hrøn BZm-b-I-c-a- m-ø-xp-sim pw I j-i v A l-amb ]cn-k-w\ e`n- m-ø-xp-sim pw bph-p-\-߃ Im jn-i-hr-øn-bn \n pw AI- p-\n p-i-bm-wn- v. CXv Bi- m-p-\-i-amb Ah-ÿ-bm- Wv. hcpw-x-e-ap-d-ifpw Im jn-i-hrøn XpS m am-{xta ` ykp-c Dd- p-h-cp-øp-hm km[n- p-i-bp- q. Im jn-i-hrøn Hcp kwkvim-c-øns `mk-am-bn- mwv ]g-b-x-e-apd I n-cp- -Xv. AXv IpSpw-_-_- -ßsf Du n-bp-d- n kvt\l-kw-kvim-c-am-bncp- p-sh- kxyw bph-x-e-apd Xncn- -dn-b-ww. aæpw a\p-jy\pw {]Ir-Xnbpw ka-\z-bn- -s -Sp-tºmƒ cq]w-sim- p Poh-kw-kvIr- Xn-bmWv Im jn-i-hr-øn-bpss A x-k-ø. AtXm-sSm w {]I-Sam-Ip Bflo-b-X-bpsS ^ehpw hnkva-cn- p-iq-sm. {kjvsm-hmb sszhhpw krjvsn-i-fmb a\p-jy\pw {]Ir- Xnbpw XΩn-ep ka-\z-b-amwv Im jn-i-hr-øn-bn \mw Z in- p Bflo-b-X. ^e-k-ar- -amb GZ txm -Øns Imh mcpw ]cn-]m-e-i-cp-ambn sszhw Npa-X-e-s -Sp-Øn-bXv a\p-jy-sc-bm-wv. sszhni cl-ky-߃ shfn-s -Sp-Øm Znhy-\m-Y D]-tbm-Kn D]-a-I-fn ]expw Im jn-i-hr-øn-bp-ambn _ -s - -Xm-Wv. `qansbbpw \Zn-I-sfbpw ]qpn- p B j-`m-cx kwkvimcw Cu Bflo-b-X-bpsS `mk-am-wv. AXp-sIm v `t ym-ev]m-z\w a\pjys \ne-\n n\v A\n-hm-cy-am-sW kxyw Xncn- -dn- psim pw Im jn-i-hr-øn-bn A eo-\-am-bn-cn- p Poh-kwkvIm-chpw Bflo-b-Xbpw Dƒs m- p-sim pw bph-p-\-߃ Im jn-i-hr-øn-bn G s -Sm kzbw k - -cm-i-ww. Ah-Im-i-߃ t\sn-sb-sp- p-hm-\p t]mcm- -ß-tfm-sSm w kzbw ]cym-]vxx ssih-cn- m-\p am -ß-sf- p-dn pw I j- I Nn n-t - -Xp- v. GI-hn-f-bn \n pw _lp-hn-f-ir-jn-bntebv v I ji amd-ww. ssph-ir-jn-coxn Ah-ew-_n- -Ww. ASp- -f-tøm- -ß-fn hnj-c-lnx ] - -dn-iƒ Dƒs -ss-bp ` y-h-kvxp- ƒ Dev]m-Zn- n v `Ivjy-kp-c- bpw Btcm-Ky-kp-c- bpw Dd- p-h-cp-ø-ww. CS-\n-e- mcpss NqjWw Hgn-hm- m CS-h-ItXmdpw Rmb-dmgvN N -Iƒ Bcw-`n- -Ww. ]mgm-bn-t m- Ip N, Iip-am-º-gw XpS-ßnb ` y-h-kvxp- ƒ aqey-h nx Dev]- -ß-fm n am p-hm-\p kwcw-`-߃ XpS-ß-Ww. ]ip-hf Ø, timgn-h-f Ø XpS-ßnb kwcw-`-ß-fn-eqss A[n-I-hcp-am\w Dd- p-h-cp-ø-ww. {Kma-k-`-I-fn kpo-h-ambn ]s -Sp- p- Ibpw Im jn-i-{]-iv\-߃ Ah-X-cn- n- p-ibpw thww. k m B\p-Iq-ey-߃ t\sn-sb-sp- m {]mtz-in-i-x-e-øn I Ωk-an- Xn-Iƒ cq]o-i-cn- -Ww. sxmgn-em-fn- maw ]cn-l-cn- m\pw Dev]m- Z-\-s -ehv Ipd-bv m\pw e y-an- p-sim v ] p-im-eøv D m-bncp am mƒ]wn ]p\-cm-cw-`n- -Ww. CØcw {Inbm-flI am - ß-fn-eqsS \ap v Hcp ]cn-[n-hsc kzbw ]cym-]vxx ssih-cn- m Ign-bpw. Im jn-i-ta-j-e-tbm-ssm w k`m-hn-izm-kn-iƒ D]-Po-h-\-Øn- \mbn Gsd B{i-bn- p a y-_- -\-ta-j-ebpw \ΩpsS hnnn- -\-Øn\v hnt[-b-am- -W-sa v Rm Icp-Xp- p. IS-ens a ƒ C v A\p-`-hn- p Ac- n-xm-hÿ Bi- m-p-\-ihpw `oxn-p-\- I-hp-am-Wv. ASp-Ø-\m-fn tic-f-øn-epƒs ss hoin-bsn HmJn

9 15 16 Npg-en- m- ns Zpc- -߃ Gsd A\p-`-hn- Xv a y-søm-gn-em-fn- I-fm-Wv. IS-en a y-_- -\-Øn-\p-t]mb Xß-fpsS D -h asßn-h-cm-xm-b-t mƒ Ae-ap-d-bn v Ic-bp AΩ-am-cpsS \n -lmbm-hÿ Bsc-bmWv thz-\n- n- m-øxv? Ht sd ktlm-z-c-ßfpss hne-s Poh\mWv A]-l-cn- -s - -Xv. F mw \jvs-s IS-ens a -fpss ZpxJ-Øn ] p-tn-cp-hm\pw Ahsc Biz-kn- n- p-hm\pw am{x-a F m-hn[ klm-b-ß-fp-ambn k` apt m- ph- p-sh- Xv «ml-\o-b-am-wv. Xoc-tZ-i-P-\-X-bpsS ]p\-cp- m-c-w- Øn\v \ap v H -s - mbn ssitim mw. hosp-iƒ \jvs-s - -hcpss ]p\-c-[n-hm-kw k m Dd- p-h-cp-ø-ww. h hpw hebpw t_m pw \jvs-am-b-h v ]q Æ-\-jvS-]-cn-lmcw e`y-am- -Ww. a ysøm-gn-em-fn-i-fpss IS-߃ Fgp-Xn-Ø- -Ww. taen CØcw h Zpc- -߃ Bh Øn- m-xn-cn- m-\m-h-iy-amb ap -dn-bn- p- Iƒ bym-k-abw \ I-Ww. \ymb-amb Cu Bh-iy-߃ AwKo- I-cn- m P\-Iob k m-cn\v [m Ωn-I-_m-[y-X-bp-s Imcyw t_m[y-s -Sp-Ø-s. ae-tbmc Xoc-tZi I j-i-k-aqlw kwl-sn- p-\o-tß- Xpw kl-i-cn- p-{]-h Øn-t - Xpw ASn-b- -c-am-wv. BtKm-f-X-e-Ønse Im jni hym]m-c-am- -ß-sfbpw Icmdp-I-sfbpw \Ωƒ t\m n- m-wp-ibpw ]Tn- p-ibpw hne-bn-cp-øp- Ibpw thww. cmpym- c Im jn-i-hn-]-wn-bmbn C y amdp-tºmƒ Cu aænse I j-icpw kwc- n- -s -S-Ww. temi-hn-]-wn-i-fpambn a -cn- p-hm-\p IcpØv \mw B Pn- -Ww. CXn-\mbn kwl-sn- p-\o-ßp- -Xn-t\m-sSm w cmjv{sob \ne-]m-sp-ifpw `c-w- ]- m-fn-ø-ßfpw I j-i p- m-i-ww. tic-f-ønse ItØm-en m sa{xm k-an-xn-bpss Xocp-am- \-{]-Imcw 2010 apx F m-h jhpw P\p-hcn 15 C ^mw I j-i- Zn-\-ambn BN-cn- p-ibm-w-t m. Cu h jhpw hn]p-e-amb ]cn- ]m-sn-i-fmwv I j-zn-\-tøm-s-\p-_- n v kwl-sn- n- p- -Xv. Irjnbp-sS-bpw I j-i-s bpw al-xzhpw \ -I-fpw Hm Ω-s -Sp-Øm-\p Hcp kph Æmh-k-cw-Iq-Sn-bmWv I j-i-zn-\w. I j-i-sk-an-\m-dp- Ifpw s]mxp-tbm-k-ßfpw kwl-sn- n- p-sim v Im jn-i-{]-iv\- ߃ `c-wm-[n-im-cn-i-fpssbpw s]mxp-k-aq-l-øn-s bpw {i bn s]-sp-øp-hm\pw hnl-sn- p-\n msx kwl-sn- p-\o-tß- - Xns Bh-iy-IX I j-isc t_m[y-s -Sp-Øp-hm\pw I j-i-zn- \-Øn \mw {ian- -Ww. CS-hI, bqwn v Xe-ß-fn I j-isc BZ-cn- -Ww. C ^mw bqwn- p-iƒ C mø CS-h-I-I-fn _lp.- hn-im-cn-b- am-cpss t\xr-xz-øn I j-i-cmb \m\m-pmxn axÿsc Dƒs -Sp-Øn-sIm v bqwn- p-iƒ cq]oi-cn- -Ww. sszh-]n-xm-hns krjvsn-i-fmb a\p-jy-a- ƒ v A - pth- p Blmcw \ Im kl-im-cn-i-fmbn h Øn- p I j- I-tcm-sSm w ItØm-en- m-k` \ne-sim- p-sa v Bh Øn- p-]- d-b-s. Pohn- p-hm th nbp C s-e-i-fnse IpSn-tb Ime- L- -ß-fnepw k m-cp-i-fpss AXn-{Iq-c-amb IpSn-bn-d- p-th-f-ifnepw A`n-h-μy-cmb k`m-]n-xm - mcpw, sshzn-icpw, Aevam-bcpw {]hm-n-i-[o-c-x-tbmss I j-i s m w \ne-sim v t]mcm-snb Ncn{Xw {]txyiw kvacn- p- p. {]Xn-k- n-i-fpss Cu \mfp-ifnepw I j-i-a- ƒ v km z-\-ta-im\pw i n-]-i-cm\pw t\xr- Xzw \ In-s m- n-cn- p _lp.- ssh-zn-isc {]txyiw A`n-\- μn- p- p. hnj-a-l- -ß-fn Xf-cmsX IqSp-X Icp-tØmsS ]pø {]Xo- -I-fp-ambn apt dphm \ap- m-i-ww. C ^m-an\p t\xrxzw simsp- p F m `mc-hm-ln-i-sfbpw {]txyiw A`n-\- μn- p- p. ticf ItØm-en m sa{xm kan-xn- p-th n, _nj]v am amxyp Ad-bv C ^mw F n-kvtim- AssUz-k {]txyi {i bv v: 2018 P\p-hcn 7 mw XoøXn Rmb-dmgvN Cu k p-e tic-f-ønse kotdm ae-_m, eøo, ae- c ItØm-en m k`-i-fnse F m sszhm-e-b-ß-fnepw, Znhy-_en A n- -s -Sp F m ÿm]-\-ß-fnepw hmbn- p-itbm, CXnse Bib-߃ hnizm-kn-k-aq-l-øn\v hni-zo-i-cn- p-sim-sp- p-itbm sntø- -Xm-Wv. cq]-x- -t cn C. 1/2018 kss`-iy-hmcw 2018 P\p-hcn 18 apx 25 hsc k`-i-fpss sfiy-øn-\pth n {]txyiw {]m n- m\pw {]h Øn- m-\p-ambn \o n-h- n-cn- p Znh-k-ß-fm-Wv ss{ikvx-ssh-iy-øn-\p {]m - \m-hm-c-øns hnnn- -\-hn-jbw 2 timdn. 5:14 20 `mksø ASn-

10 17 18 ÿm-\-am n ""{InkvXp-hns kvt\lw \n _- -ambpw Bh-iys -Sp A\p-c-RvP\w'' F -Xm-Wv. kss`-iy-øn\mbn {it -bamb {ia-߃ \SØn hcp tic-f-ønse ss{ikvx-h-k-`-iƒ v hninjy ItØm-en- m-k-`bv v Cu {]m -\m-hmcw Gsd {][m- \-s - -Xm-Wv. k`-i-fpss Iq m-bva-bv mbn {]txyiw {]m -\- Iƒ \S-Ønbpw hnhn[ k`-i-fp-ambn kl-i-cn v ]cn-]m-sn-iƒ kwl-sn- n pw CS-h-I-Ifpw ÿm]-\-ßfpw kss`-iy-hm-cm-n-cww \S-Øphm {i n- p-a-t m. kss`-iy-hmcw kw_- n {]m - \-Ifpw k p-e-dpw cq]xm sh_vssk- n {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. Bishop C. 2/2018 kotdm ae-_m t{]jn-x-hmcw 2018 P\p-hcn 6 apx 12 hsc Xob-Xn-I-fn kotdm-a-e-_m k` t{]jn-x-hmcw BN-cn- p-i-bm-wv. anjs\ kvt\ln- p-ibpw klmbn- p-ibpw snøpi F -Xm-Wv Cu BN-c-W-Øns e yw. t{]jn- X-hm-cm-N-c-W-Øn-\m-bp hmƒt]m-ãdpw {]m -\m-im Up-Ifpw CSh-I-I-fn FØn ncp- p. anj {]h Ø-\-ßsf klm-bn- p- -Xn\pth- n-bp kw`m-h\ P\p-hcn 7 Rmb-dmgvN kzoi-cn v P\p-hcn 31 \Iw cq]xmti{μ-øn Gev]n-t - -Xm-Wv. Gh-cp-sSbpw klmbkl-i-c- W߃ A`y n- p- p. Bishop C. 3/2018 temi-k-am-[m\ Zn\w \ΩpsS cmjv{s]nxm-hmb alm-flm-km- n-bpss Nc-a-Zn-\- amb P\p-hcn 30- mw XobXn temi-k-am-[m\ Zn\-ambn BN-cn- p- p. \ΩpsS kaq-l-ønepw cmpyøpw temi-sa-ºmspw kam-[m\w \nc c `ojwn t\cn-sp Cu Ime-L- -Øn Cutim \ Ip kam-[m\w kaq-l-øn, {]txy-in v IpSpw-_-ß-fn ÿm]n-x-am- Im \ap v {]m n- mw. At Znhkw D]-hmkZn\-ambn BNcn- p- Xv A\p-{Kl{]Z-am-Wv. kam-[m-\sø XI p kml- N-cy-ß-fn \n v AI p \n p-hm\pw a p- -hsc AXn\v t{]cn- n- p-hm-\p-ap {]tnm-z\w Cu Zn\m-N-cWw \ap v \evi-s. Bishop C. 4/2018 am amxyp t]mø-\m-apgn ]nxm-hns Nc-a hm jniw \ΩpsS cq]-x-bpss {]Ya sa{xm-\mb am amxyp t]mø- \m-apgn ]nxm-hns 35- mw Nc-a-hm jniw 2018 s^{_p-hcn 6 mw XobXn snmδm-gvn-bmwv. A`n-hμy ]nxm-hns Bfl-im- n- mbn At -Zn-hkw F m CS-h-I-I-fnepw ÿm]-\-ß-fnepw A\p-kvacW ip{iq-j-iƒ \SØn {]m n-t - -Xm-Wv. Bishop C. 5/2018 Presbyterium The plenary meeting of the priests of the Eparchy will be held on Tuesday, January 30, 2018 from am to 2.00 pm at NESTT, Muvattupuzha. All are expected to participate without fail. Bishop C. 6/2018 hm jni dnt m v ] n-iƒ, B{i-a-߃, at-߃, a p ÿm]-\-߃ F n-hbn \n pw e`n-t hm jni dnt m piƒ P\p-hcn 30- -\Iw cq]-xm-ti-{μ-øn FØn-t - -Xm-Wv. dnt m n-\p t^md-߃ 2018 P\p-hcn amk-øn Ab-bv p- -Xm-Wv P\p-hcn 1 apx Unkw-_ 31 hscbp ÿnxnhnh-c- -W- p-iƒ Xøm-dm n Xcp Imcyw Hm Ωn- n- p- p. Protosyncellus C. 7/2018 Preachers & Counsellors Identity Card Preachers & Counsellors Identity Card ]pxp- p-hm-\p ka-b-am-bn. At]- m-t^mdw ] n-i-fn-ep- v. ]qcn- n v hnimcn A s km y- ]-{X-tØmsS cq]-xm -t -cn-bn P\p-hcn 30 \v apºv FØn- p-i. Chancellor C. 8/2018 Monthly Recollection for Priests Topic for discussion in February Read in common Nos of the Catechism of the Catholic Church. Syncellus C. 9/2018 Pastoral Visits - January Thazhuvankunnu Chancellor C. 10/2018 A`n-\-μ-\-߃ ItØm-en m tim {K- ns t m_ kan-xn-bpss {]kn- U mbn Xnc-s -Sp- -s \ΩpsS cq]m-xw-k-amb AUz. _npp- ]-d-b- n-e-øn\v Biw-k-Ifpw A`n-\-μ-\-ß-fpw. Chancellor

11 19 20 JS.1/2018 Pq_nen kvamci kvtimf jn v A`n-hμy am tpm Pv ]p -t m- n ]nxm-hns sa{xm-`ntji cpxpq_nen satωm-dn-b Bbn ÿm]n kvtimf jn v ^ ns hnx-cww 2017 Unkw-_ 16 mw XobXn i\n-bmgvn _nj- vkv lu-kn IqSnb ]mã-d Iu kn- tbmk-øn A`n-hμy am tpm Pv at-øn- - -Øn ]nxmhv \n Δ-ln p. s{]m^-j-w hnzym-`ymkw \S-Øp Xnc-s -Sp- -s 24 hnzym n-iƒ v 25,000 cq] hoxamwv \evin-b-xv. Ct mƒ ]T\w \S-Øn-s m- n-cn- p 151 hnzym n-i-fn \n pw tbmky-xm]- co- -bp-ssbpw kmº-øni \ne-hm-c-øn-s bpw ASn-ÿm-\-ØnemWv 24 t]sc sxc-s -Sp-Ø-Xv. kvtimf jn- n\v A l-cm-b-hcpss t]cp-hn-h-c-߃ Xmsg-sIm-Sp- p- p. 1 Jiya Bright Jaison Paikkatt Anicad 2 Prathibha Augustine Poriyath Cheenikuzhy 3 Binny Baby Mundathanath Chilavu 4 Binitta Thomas Malekudy Enanallor 5 Tom Damian Onattu Kalayanthani 6 Kevin Joseph Chennamkulam Kottappady 7 Emmanuel Jiji Pazhyamkottil Kuninji 8 Jinu Jose Madhuramattathil Muthalakodam 9 Daryl V. John Vattapparambil Nakapuzha 10 Anju Benny Ponnarakunnel Njayapilly 11 Brillian Jose Elayil Paingottoor 12 Maria Benny Malekudiyil Paingottoor 13 Linta N.M. Nellikunnumpurath Peringuzha 14 Jeny James Choorakuzhiyil Peringuzha 15 Noel Thomas Muttathukattil Pothanicadu 16 Rosmary Joy Valayamthottiyl Pulianpara 17 Amala Rani Jose Thekkevayalil Rajagiri 18 Josmy Mathew Vilakumaruthumkal Rajagiri 19 Jancy Sujan Kochikunnel Thrikkariyoor 20 Jisna Baby Anikuzhiyil Vadakode 21 Rijo James Makkolil Vazhakulam 22 Aldo Joy Keepurath Vazhakulam 23 Merlin John Kocherikudiyil Vazhakulam 24 Deepana S. George Eettikkattil Vettampara Secretary Pr.C.1/2018 REPORT OF THE PRESBYTERAL COUNCIL HELD ON TUESDAY, DECEMBER 19, 2017 An ordinary meeting of the Presbyteral Council was held on Tuesday 19 th December 2017 at the Bishop s House. His Excellency Mar George Madathikandathil presided over the meeting. Twenty eight members participated. The meeting started with a prayer by Fr.Dominic OFM Cap. at am. The Protosyncellus V. Rev. Mgr. George Oliapuram welcomed the participants. After the report of the previous meeting, the president delivered the introductory talk and introduced the topics for discussion. The Eparchial Assembly conducted in the year 2015 must have a follow up evaluation programme and we have to get feedback from people in all walks of life. A questionnaire for this purpose will be ready by the end of January. The meeting expressed dismay and protest at the violence by a group of Bajrangdal against a peaceful Christmas celebration conducted by the seminarians of Satna seminary and totally baseless charge of forceful conversion. Regarding the Thirattu fee, the president clarified that it is fixed for a term of three years in the light of the report of a committee set for the purpose. In addition a contribution of Rs. 2 each per head for Sabhadinam and for Prshithavaram respectively may be paid. Then there was reference regarding the conduct of NCC and NSS camps during Christmas Holy days. Many opined against Govt. rules which is hindering the freedom for worship. Education Secretary informed that the Teachers Guild has given a petition to the Government. Then the issue of public procession through main roads was raised. After discussion the majority opined that there can be solemn procession for major feast and on Good Friday. Solemn feasts and processions connected with religious houses are to be discouraged. Thirattu fee from parishes is to be paid before 30 th April, preferably by 31 st March every year. It is easy for the parishes to plan and pay early since the fee is fixed. The amount to be paid by each parish will be communicated without delay. A study forum for clearing doubts regarding accounting and auditing is to be conducted. There was a discussion about the amount of money which can be spent without permission from Curia.

12 21 22 The conclusion was that there must be permission for new constructions exceeding the an amount set in the Diocesan statutes, and maintenance work such as painting and other routine works costing even higher amounts can be done without prior permission. After a short break, the accounts of different departments and organizations were read out. Clearing all the doubts it was approved by the members. Rev. Fr. George Vadakel gave Christmas greetings to all. The Meeting ended with the concluding message by Rev. Msgr Cherian Kanjirakompil. Secretary PC.1/2018 ]mã-d Iu kn dnt m v (2017 Unkw-_ 16) cq]x AP-]m-e\kan-Xn-bpsS ktω-f\w 2017 Unkw-_ amkw 16 mw XobXn i\n-bmgvn A`n-hμy am tpm Pv at-øn- - -Øn ]nxm-hns A[y- -X-bn _nj]vkv lukn \S- p. tbmk-øn 103 t] ]s -Sp-Øp. kvt\l-kn-cn s{]mhn jy dh. kn. {InÃn SMS \bn {]m -\-tbmss cmhnse awn v tbmkw Bcw-`n- p. cq]x t{]mt mkns - qkv _lp. tam. tpm Pv Hmen-b- pdw Gh pw kzmkxw Biw-kn- pibpw hnin-jvsm-xnyn kotdm ae-_m Iqcnbm _nj v am sk_m-ãy hmwn-b- p-c- -en\v Xs ]pxnb \ntbm-k-øn F m {]m -\m-iw-k-ifpw t\cp-ibpw, ]pxnb Iu kn-ens BZy-k-tΩ-f-\-Øn-te v h -h v F m awk-f-ßfpw t\cpibpw snbvxp. ]pxnb sk{i- dn ^m. tpmkv ]pt m- n n dnt m v Ah-X-cn- n- p. kotdm ae-_m k`bv v tap B n F n-kvtim- ]Zhn e`n -Xns kn h Pq_nen Zn\-Øn A`n-hμy hmwnb-]p-c-bv ]nxmhv Gh pw awk-f-߃ t\ p. XpS v ]mãd Iu kn-ens {]k- n-sb- p-dn v kwkm-cn- p. AP-]m-e-Ik-anXn {]K- -cm-b, Adn-hp Aevam-b v Ah-cpsS A`n-{]mbw ] p-h-bv p-hm-\p Ah-kcw (L.G. 37) BWv. sa{xm- m Ahsc ]cn-k-wn- -Ww. Hmtcm cq]-x-bnepw Aevamb kanxn thw-sa v (Can.272) Im\ \nb-ahpw ]d-bp- p. km[m-cw Pohn-X-Ønepw IqSn-bm-tem-N\ ]Iz-amb Xocp-am-\-Øn\v klm-bn- pw. k`bv v sa{xm kn-\upw ÿncw kn\upw D v. sa{xm kn\uv h j- Øn c p {]mh-iyhpw ÿncw kn\uv F m Ah-iykμ `-ßfnepw Hcp-an- p-iq-sp- p. cq]xm ]mã-d Iu kn k`-bv pth n \ne-sim- -Ww. Hcp-an p IqSp-tºmgpw A m-ø-t mgpw Xncp- Ø i n Bbn \ne-s m- p-hm\pw k`-bpss kwc- -W- Øn\pw AwK-߃ v IS-a-bp- v ]nxmhv kz w Pohn-Xm-\p-`-hß-fpsS shfn- -Øn hni-zo-i-cn- p. A`n-hμy am tpm Pv at-øn - -Øn ]nxmhv hmwn-b- ]p-c-bv ]nxm-hn\v ]utcm-lnxy cp-x-pq-_nen awk-f-߃ Biwkn- p-ibpw s]m ms AWn-bn- p-ibpw snbvxp. CS-th-f-bv p-tijw tbmkw \v ktω-fn- p. A`n-hμy am tpm Pv at-øn- - -Øn ]nxmhv ]pxnb ]mã-d Iu knens\ kzmkxw snbvxp. Hcp-an v Nn n- p-ibpw N snøp-ibpw snøp- Xv C ns Bh-iy-amWv F v ]nxmhv ]d- p. F m nb Akw-ªn-bpsS Ah-tem-I\w hnhn[ Xe-ß-fn P\-]- m-fn- ØtØmsS \S-Ø-W-sa v F m-hcpw Bh-iy-s - p. HmJn Zpc- - Øns Zqjy-^-e-߃ Gsd thz-\m-p-\-i-am-wv. At\-I v F mw \jvs-s - p. KCBC {]Jym-]n- n-cn- p ]ncnhv Ign-bp- Xpw thkw kam-l-cn v k` t\cn v AXv KpW-Imw- n-i-fn FØn- -W-sa v Xocp-am-\n- p. kxv\-mbn sshzn-i pw skan-\m-cn- m p-sa- Xn-cmbn D mb B{I-aWw Hcp kqn-\-bm-wv. AXns\ Iu kn A]-e-]n- p- p. Cu c v kw`-h-ß-fnepw {]Xn-tj-[n- p-sim v {]tabw ]mkm- -W-sa v Xocp-am-\n- p. Cu h jw timx-aw-kew cq]-xbv v 6 Uo - mcm-wp- Xv. Ah-cpsS ]utcm-lnxy kzoi-cw ip{iq-j-bnte v Gh-scbpw Wn- p. 4 I q- n sshzn-i 6 amk-tø v cq]-x-bn tkh\w snøp-hm-\mbn h n- p- v. Ahsc kzmkxw snbvxp. XpS v Cu h jsø _nj v ]p -t m- n Pq_nen satωm-dn-b kvtimf jn pi-fpss hnx-cww \S-Øn-s m v k`bpss kmaqly {]Xn-_- X-sb- p-dn pw kvtimf jn v kzoi-cn- p- -hcpw ]n osv kaq-l-kr-jvsn-bn ] m-fn-i-fmti Xns Bh-iy-I-X-sb- p-dn v A`n-hμy ]nxmhv ]d- p. timx-aw-kew, CSp n cq]-x-i-fn \n mbn 24 t] v 25000/ cq] hoxw hnxcww snbvxp. cq]x PRO {io. ssdpp F m-h pw {InkvXp-akv

13 23 Biw-k-Iƒ t\ p. A`n-hμy ]nxmhv cq]xm \nb-a-kw-{k-lhpw Ub-d-IvS-dnbpw 2018 se Ub-dnbpw F m-h pw \ In. D -`- -W-Øn-\p-tijw 1.45 \v Iu kn ktω-fn v cq]- X-bnse ÿm]-\-ß-fp-ssbpw kwl-s-\-i-fp-ssbpw IW- p- Iƒ hmbn v ]m m- n. tbmk-øns hne-bn-cp-øepw kam-]-\ ktμihpw tam. sndn-bm Im n-c-s m-ºn- \evin pm- \v tbmk-\-s-]-sn-iƒ kam-]n- p. Secretary ssa\ skan-\mcn MS. 1 /2018 {Inkvakv BtLmjw ssa\ skan-\m-cn-bnse {Inkvakv BtLmjw Unkw-_ 22 mw XobXn A`n-hμy ]nxm-hns km n- y-øn \S- p. {_tzgvkv Ah-X-cn- n {Inkvakv t{]m{kmw at\m-l-c-am-bn-cp- p. MS. 2 /2018 sszh-hnfn Iymºv 2017 Unkw-_ 27, 28 Xob-Xn-I-fn ssa\ skan-\m-cn-bn h v sszh-hn-fn-iymºv \S- p. Iymºn-te v Ip n-isf ]d- -b F m A - m pw kntã-gvkn\pw lrz-b-]q hw \μn. MS 3 /2018 skan-\m-cn v kmº-øni klmbw \ In-b-h 1 George Peter Parankimyalil, Nellimattam ` 5,000 2 One benefactor, Cathedral ` 25,000 3 In loving memory of Rev Fr. Joseph Kannathukuzhy by his family members ` 3,25,001 4 Punnus Parekunnel Vannappuram ` 6,000 5 John Tharian Elanjickal Inchoor ` 5,000 6 Vijnanamatha Church Thodupuzha East ` 25,000 7 CHF Kripajyothi Provincal House Muvattupuzha ` 10,000 8 In memory of Pottayil Elikutty by Joseph John Pottayil Kadalikad ` 5,000 9 George Kelakam Chalassery ` 10, Merly Vakkacan IIlipparabil, Thrikariyoor ` 2,000 Rector 24 hn m\`h V.1/2018 c mw ska-ã ]co 10, 11, 12 m p-i-fnse ]co P\p-hcn 28 Rmbdm-gvN-bmbn-cn- pw. Std - X, XI, XII - kabw: 2.00 pm pm 1. tnmzy-t]- -dp-iƒ P\p-hcn 27 mw XobXn tajem ti{μ-ß-fn \n pw e`n- p- -Xm-Wv. 2. ]gb cpn-ã \º Xs -bmwv Ip n-iƒ v ]d v simsp-t - -Xv. 3. ]co m kabw IrXyambn ]men-t - -Xm-Wv. 4. X, XII m pifnse aqey-\n Æbw \S-Ønb ]co m t] -dpw, am v enãpw (cq-]-xm -ti-{μ-øn \n pw X n-cn- p _n. enãn Fgp-X-Ww) cq]xm ti{μ-øn s^{_p-hcn 16 mw Xob-Xn v apºmbn FØn- -Ww. (tajem ti{μ-ßfn s^{_phcn 16 mw XobXn am{xta FØn- mhq.) ]co- -bv p-tijw F m Rmb-dm-gvNI-fnepw Ip n-iƒ sszhme-b-øn hn. Ip _m-\bv v hcp- p-s v Dd- p-h-cp-ø-ww. V.2/2018 A\p-tam-Z-\-߃ 2017 \hw-_ 23, 24, 25 Xob-Xn-I-fn-embn POC bn h v \S temtkmkv Iznkv kwÿm-\-xe ]co- -bn \ΩpsS cq]x bn \n pw Xmsg ]d-bp- -h kωm-\m l-cm-bn. hnp-bn-iƒ pw ]s -Sp-Ø-h pw A`n-\-μ-\-߃. A hn`mkw AjnX s_ n simf-then, \mi- pg III B hn`mkw tpmhm\ tacn tpm Pv sxt - -c, hæ- pdw IV tum kmhntbm tpm Pv CS-Ø-e, Ipf- pdw IV C hn`mkw kn. spkv\ sxtckv FCC, aqhm- p-]pg II A\n tpmpn thß- -d-ºn, IpWn n IV D hn`mkw tdmkvtacn PnPn ]g-bw-tim- n, IpWn n I F hn-`mkw Gen- p n txm-akv awn-b-{º-bn, ] n-a w II V.3/2018 hnizm-tkm- hw hnizm-tkm- -h-øns ]pkvx-i-߃ v am -ap- -Xn-\m Hm U X -Xn Ipd-hp-s - n ]pxnb Hm U P\p-hcn 10 \v apºv Xtc- -Xm-Wv.

14 25 26 V.4/2018 Sot gvkv skan-\m P\p-hcn 07 Icn-a-Æq, hmg- pfw, amdni ÿew s\ãv, aqhm- p-]pg P\p-hcn 14 Bc- p-g, apx-e-t m-sw, Imfn-bm ÿew s\ãv, aqhm- p-]pg * awke pg skan\mcnbnse s{]m^k tum. hn sk v Ip pipfw BWv skan-\m \bn- p- -Xv. * skan-\m-dn\v hcp- -h-cpss FÆw 10 Znhkw apºv hn m-\-`h Hm^o-kn Adn-bn-t - -Xm-Wv. * skan-\m-dn\v hcp- -h t\m p-_p pw t]\bpw sim p-h-c-ww. hn.- Ip _m\ cmhnse 9.30 \v Bbn-cn- pw. V. 5/2018 hnizm-k-]-cn-io-e-i p Iznkv a cw cq]-xm-hn-p-bn-iƒ kntãgvkv 1 kn. tpm kn CMC, hmg- pfw 2 kn. A\n v sim p-]p-c-bv SABS, IZ-fn- msv 3 kn. Atem-jykv SABS, sn p-ipfw kn. en n sk_m-ãy FCC, aqhm- p-]pg Aevam-b 1 Un t n Imhm- v, timesn 2 skdn kndn-biv XS-Øn, Nnehv 3 tdmknen tpm Pv ]p -\m, Bb-h\ V. 6/2018 kωm-\-zm\w 2017 se temtkmkv Iznkn A apx F hsc hn`m-k-ßfn H v, c v, aq v ÿm\-߃ t\sn-b-h, IqSp-X t]sc ]s -Sp- n CS-h-I-Iƒ, AwK-kw-Jym-\p-]m-X-Øn IqSp-X t]sc ]s -Sp- n CS-h-I-Iƒ, tim {Kn-tK-j, Hmtcm hn`m-k-øn-sebpw kωm-\m l-cmb hnizm-k-]-cn-io-e-i, hnizm-k-]-cn-io-e-\-cw-køv 50, 25 h j-߃ ]q Øn-bm- n-b-h, SMCC 7, 12 m nse cq]xmhnp-bn-iƒ, Sot gvkv Iznkv hnp-bn-iƒ, 4, 7, 10 m p-ifnse Ign A y-b-\-h j-ønse kvtimf jn v hnp-bn-iƒ, 12- mw m n 1, 2, 3 ÿm\w t\sn-b-h, Cu h jsø A ym]i p tej\ a -c- hn-p-bn-iƒ, Ip n-iƒ p Ihn- Xm-a- -c- hn-p-bn-iƒ F n-h p kωm-\-߃ timx-aw-kew _nj vkv lukn h v 2018 P\p-hcn 26 mw XobXn D -I-gn v 3.00 pm \v A`n-h-μy-]n-Xmhv \ Ip- p. kωm\m l-cm-b-h XZh-k-c-Øn FØn-t -tc- -Xm-Wv. NB. kωm-\m l-cm-b-hsc HM C m-cy-߃ Adn-bn- p-a-t m. v v V. 7/2018 hnizm-k-]-cn-io-e\ cwkøv 35, 30, 25, 20, 15, 10 h jw ]q Øn-bm- p- -h 35 kn.-kn. AK-Ãn Nnt m-sn-bn, sn p-ipfw 30 knknen Nnd-]p-dØv, apx-e-t msw kn. sdpn SH, apx-e-t msw 25 ^ntem-an\ tpm Pv DfnbnSØv, ae-bn n 20 tagvkn FS-t»-cn-bn, apx-e-t msw 15 kn. sadn CMC, hmg- pfw en n amxyp Bim-cpIp-Sn-bn, hmg- pfw 10 at\mpv h - p-gn-bn, \mi- pg jn_p amxyp ats-, hmg- n n A kn spbvk Imcym-a-Tw, hmg- pfw spkn hn sk I -bv, hmg- pfw kn. \hy LSDP, hmg- pfw kn. enkm tpm Pv CMC, amxn-c- n n tpmbv hs-t, Nn q V. 8/2018 ss{]h v cpn-kvt{s-j HCC I, HCC II F o m p-i-fn ss{]h v cpn-kvt{s-j \S-Ønb Ip n-iƒ p tim SmIv v mkns hni-zmw-i-߃ NphsS tn p- p. _lp. sluvam-ã / A ym-]-i C m-cyw Ip n-isf Adn-bn- p-a-t m. tim SmIv v m 2 mw ska-ã 2018 P\p-hcn 13 i\n Contact Class II - Std. XI, XII ÿew : s\ãv, aqhm- p-]pg kabw : 9.30 a.m p.m.

15 27 28 v v m n ]s -Sp- p-hm hcp- -h D -`- Ww Icp-X-Ww. Cu m n ]s -Sp- m-ø-h mbn as mcp m D m-bn-cn- p- -X-. tim SmIv v m n ]s -Sp- m-ø-h v k n-^n- v \ Ip- -X-. XI, XII m p-i-fnse \thm-zb kviqfnse Ip n-iƒ Ah-[n- meøv \n _- -ambpw Hcp [ym\-øn kw_- n- -Ww. Ct -W A-s kvsa am n\p ]I-c-ambn CXv ]cn-k-wn- p- -Xm-Wv. XII - mw m nse Ip niƒ aqhm- p-]pg s\ãn (NESTT) h v \S- p Pohn-X-Z i [ym\-øn kw_- n- p- -XmWv DNn-Xw. CXp kw_- n tcj lmp-cm- n-bmte k n-^n- v \ Ip-I-bp- q. V. 9/2018 kvtimf jn v ]co 4, 7, 10 m p-i-fnse Ip n-iƒ mbn Hcp- p kvtimf jn v ]co- -bpss hni-zmw-i-߃ Xmsg tn p- p. Std. IV Std IV - 70% I, II, III - 20 % s]mxp-hn- m\w - 10 % Std. VII Std VII - 70% V, VI - 20 % s]mxp-hn- m\w - 10 % Std. X Std X - 70% VIII, IX - 20 % s]mxp-hn- m\w - 10 % V. 10/2018 temtkmkv kωm-\-߃ temtkm-kns CS-h-I-I-fn-te- p kωm-\-߃ Unkw-_ apx hnx-c-ww snbvxp XpSßn. kωm-\-߃ ssi - m-ø-h P\p-hcn 15 \v apºv ssi -t - -Xm-Wv. V.11/2018 tjm v ^nenw tjm v ^nenw a -c-øn ]s -Sp- m t]cp X -h DVD P\p-hcn 20 \v apºv FØn-t - -Xm-Wv. ]n osv e`n- p- Xv a -c-øn\v ]cn-k-wn- p- -X-. V. 12/2018 k tu imtemw ho nen imtemw ssswkns kl-i-c-w-tøm-sp-iqsn \ΩpsS cq]-xbnse F m hnizm-k-]-cn-io-e-i pw k tu imtemw hmcni Hcp h jw kup-\y-ambn \ In. C\n Bh-iy-ap- -h v t\cn v hmßm-hp- -Xm-Wv. V. 13/2018 hn m-\-`-h _p v Ãmƒ Ip _m\ pkvxiw, t]m v ss nƒ, BZy-Ip _m\ ]pkvx-iw, sim, sh n-ß, kn.-un., t m_v, Imk, Kn^v v sf wkv, {]apj {]km-[-i-cpss ]pkvx-i-߃ F nh anx-amb \nc- n e`y-am-wv. tim -td v FUyq-t -jw GP kn Edn. 1 /2018 kviqƒ dnt m p ka Ww A y-b\ h jsø {]h Ø\ dnt m v ka n- p-hm\p t^mdw sh_v ssk n \ns SpØv bym-hn[n ]qcn- n v 2018 P\p-hcn 15 mw Xob-Xn- Iw Cu Hm^o-kn In -Ø- hæw FØn- p-x-c-w-sa v Xmev]-cy-s -Sp- p. Xma-kn p In p dnt m v ]cn-k-wn- p- -X-. Edn. 2/2018 Fitness Application kviqƒ h j-tø- p ^n v\kv k n-^n- v e`n- m-\p At]- -Iƒ Xcm-Ø-h F{Xbpw thkw ]qcn- n v 2018 P\p-hcn 15 mw Xob-Xn- Iw Cu Hm^o-kn FØn- -Wsa v Adn-bn- p- p. {]Y-am- ym-]-i C mcyw {]txyiw {i n- p-i. C\n-sbmcp Adn-bn v D m-ip- -X-. Edn. 3/2018 Catechism/Moral Science Competitive Examination A y-b\ h jsø Catechism/Moral Science a -

16 29 30 c-]-co 2018 s^{_p-hcn 10 mw XobXn i\n-bmgvn cmhnse apx 12 hsc ap \n -b-{]-imcw \S-Øp- -Xm-Wv. (Unkw-_ amk-ønse sszh-cmpyw ImWp-I). NB. a -c-]-co- -bv p tnmzy-߃ aƒ n- nƒ tnmbvkv coxn-bn-em-bn-cn- pw. Edn. 4 /2018 hnp-bm-iw-k-iƒ hnhn[ taf-i-fn ani hnpbw t\snb kviqfp-i-fnse A ym- ]-I-scbpw hnzym nisfbpw c -I Øm sfbpw {]txyiw A`n-\-μn- p- p. S.H. Girls High School, Muthalakodam k_v Pn m Item- hw UP Hmh-tdmƒ Ad_n Item- hw UP Hmh-tdmƒ Imbn-I-taf HS Hmh-tdmƒ hsw hen tã v eh - III rd \mj-w eh III rd sf.- n. taf (k_v Pn ) UP Hmh-tdmƒ III rd {]hr-øn-]-cn-n-b-taf (k-_vpn- ) Hmh-tdmƒ sk v tpm kv UPS, Kalloor kwkvir-txm- hw Hmh-tdmƒ Item- hw LP/UP dtægvkv A v ImbnI taf LP/UP dtægvkv A v imkv{x-taf LP dtægvkv A v sk v tacokv HS, Kaliyar kp{_txm I v ^psvt_mƒ (k_v Pq\n-b ) Hmh-tdmƒ \o a cw (k_v Pn ) dæ A v \o a cw (d-h\yq Pn ) dæ A v si.-kn.-f-kv.-f. cq]x Item- hw dæ A v imkv{x-taf (D-]-Pn- ) dæ A v sk v doømkv LPS, Mudakkarai dh\yq Pn {]hrøn ]cn-n-b-taf LP Section - Hmh-tdmƒ UP Section- dtægvkv A v en n ^vfh LPS, Muvattupuzha k_v Pn Item- hw Hmh-tdmƒ k_vpn {]hrøn ]cn-n-b-taf Hmh-tdmƒ F m-h pw {Inkva- n-s bpw ]pxp-h- -c-øns bpw Biwk-Iƒ!. tkmjy k hokv Secretary SS. 1 /2018 Du kwc- -W- Zn-\m-N-cWw \SØn cq]xm tkmjy k hokv skmssk- n-bpss t\xr-xz-øn F\ Pn amt\-pvsa v sk -dn-s bpw sk t^m F htbm sa n-s bpw kl-i-c-w-tømss Du -kw-c- W Zn\m- N-cWw \S-Øn. IØo-{U HmUn-t m-dn-b-øn \S t_m[-h- Xv -cw skan-\m KSSS Ub-d-IvS ^m. tp _v Xem- n- n DZvLm-S\w snbvxp. F\ Pn amt\-pvsa v sk s{sbn-\ tpm k Idp-I- n- n skan-\m-dn\v t\xrxzw \ In. XpS v \S Du -kw-c- -W-dmen ap kn- Iu kn-e So\ amxyp ^vfmkv Hm^v snbvxp. tpmkv tims-ap- n, s^_n {^m knkv, Nn Ω tpmkv, ssekω kj-dn-b, spbv\ω tpmkv F nh t\xrxzw \ In. SS. 2 /2018 KpW-t`m- m- ƒ v kwcw-`-i-xz-]-cn-io-e\w \ In timx-aw-kew cq]x tkmjy k hokv skmssk- n-bpss t\xr-xz-øn {]h Øn- p SAFP bpss KpW-t`m- m- -fpss kwk-ahpw kwcw-`-ixz ]cn-io-e-\hpw IØo-{U HmUn-t m-dn-b- Øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. KSSS Ub-d-IvS ^m. tp _v Xem- n- n DZvLm-S\w snbvxp. IØo-{U Akn. hn-imcn ^m. t]mƒ If-Øq A y- X hln- p. tpm k IdpI n n ]cn-io-e-\-øn\v t\xrxzw hln- p. hnhn[ CS-h-I-I-fn \n pambn 150 fw t] ]cn-]msnbn ]s -Sp-Øp. tkm p-ev]- -ßfpsS \n ΩmW ]cn-io-e-\hpw \S-Øp-I-bp- m-bn. SS. 3 /2018 Bim-In-cWw [\-k-lmbw Bim-In-cWw Im k kpc- m-]- Xn {]Imcw 2017 \hw- _ amk-øn 53 t] mbn / cq] klm-b-ambn \ Ip- I-bp- m-bn. SS. 4 /2018 s{iun v bqwn-b HmUn- nwkv Cu h jw L w Xocp s{iun v bqwn-b-\p-iƒ Hm^o-kp-

17 31 32 ambn _ -s v HmUn v snøp-ibpw L w ]q Øn-bm n ]pxnb L w Bcw-`n-t - -Xp-am-Wv. SS. 5 /2018 s{iun v bqwn-b ^ v s{iun v bqwn-bs ^ v tzi-km IrX/sjUyqƒkv _m p-i-fn \nt -]n- n-cn- p- Xv ]pxnb _m v \nb-a-߃ aqew CS-]m-Sp-Iƒ \S-Øm _p n-ap- p-s - n Ah ]n h-en v KSSS Hm^o-kn AS-bv m-hp- -Xm-Wv. CØcw \nt -]-߃ v _m v ]eni \ Ipw. IqSp-X hnh-c-߃ v Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. Xncp-_m-e-kJyw HC 1/2018 {]h Ø-\-h j DZvLm-S-\hpw Xncp-_m-e-k-Jy-Zn-\m-tLm-jhpw Cu h jsø Xncp-_m-e-kJyw {]h Ø-\-h j DZvLm-S- \w s^{_p-hcn 10 mw XobXn i\n-bmgvn cmhnse 10 awn v aqhm- p-]pg s\ãn h v tam tpm Pv Hmen-b- pdw \n h-ln- p- p. Xncp-_m-e-k-Jy-Zn-\-ambn BtLm-jn- p At -Zn-hkw \S- p ktω-f-\-øn F m imj-i-fn \n pw B\n-ta-t gvkpw A v `mc-hm-ln-ifpw ]s -Sp- m {i n- p-a-t m. HC 2 /2018 B\n-ta-t gvkv kwkaw s^{_p-hcn 10 mw XobXn {]h Ø-\-h j DZvLm-S-\-Zn-\- Øn Xs B\n-ta-t gvkv kwkaw D mbn-cn- p- -Xm-Wv. F m B\n-ta-t gvkpw kwk-a-øn ]s -Sp-t -XmWv. sndp]pjv] anj eokv CML 1 /2018 tajem kμ i-\-߃ sndp-]p-jv] -an-j eokv timx-aw-kew cq]xm kan-xn-bpss taj-em-k-μ i-\-ß-fpss Xob-Xn-Iƒ NphsS simsp-øn-cn- p- p. P\p-hcn 7 Icn-a-Æq, sxmsp-]p-g, apx-e-t msw P\p-hcn 14 aqhm- p-]p-g, timx-aw-k-ew, hmg- pfw P\p-hcn 21 Du p-i, Imfn-bm CML 2 /2018 tpmbn v Ub-d-IvtSgvkv ao v sndp-]p-jv] -an-j eokv timx-aw-kew cq]x tpmbn v Ubd-IvtSgvkv ao v 2018 P\p-hcn 27 \v cmhnse 9.30 \v aqhm- p-]pg s\ãn h v \S-Øp- -XmWv. F m imjm tpmbn v Ub-d- IvtSgvkpw \n _- -ambn ]s -Sp- p-hm {i n- p-a-t m. CML 3 /2018 \h-ssh-zn-isc BZ-cn- tim-x-aw-kew cq]-x-bv p-th n ]utcm-lnxyw kzoi-cn 6 \hssh-zn-isc 2018 P\p-hcn 27 \v cmhnse 9.30 \v aqhm- p-]pg s\ãn h v BZ-cn- p p. \hssh-zn-i hn. Ip _m-\-b n p- Ibpw XpS v anj FIvkv]o-cn-b kv sjb-dnwkpw D m-bncn p- -Xm-Wv. CML 4 /2018 P]-ame ssk\y-kw-kaw, anj t_mbv/ anj tkƒ kwkaw sndp-]pjv] anj eokv timx-aw-kew cq]-x-bpss B`n-ap- Jy-Øn Ip n-i-fpss Bflobapt w e y-am n {]h Øn- p {]m -\m- q- m-bva-bmb P]-amessk\y-Øns kwk-a-hpw, imjm- {]-h Ø-\߃ pw anj {]h Ø-\-߃ pw Np m ]nsn- p Ip p-xm-c-i-ß-fmb anj t_mbv/anj tkƒ kwk-ahpw 2018 P\p-hcn 27 \v cmhnse 9.30 \v aqhm- p-]pg s\ãn h v \S- Øp- -Xm-Wv. At Znhkw cmhnse 9.30 \v cpn-kvt{s-j-\p-tijw P]-ame dmenbpw Ip n-iƒ p-th- n-bp m pw D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. D -`- Ww \ Ip- -Xm-Wv. CML 5 /2018 sndp-kq\w Iznkv (im-jm-x-ew) sndp-kq\w Iznkv imjm Xe-Øn-ep a cw 2018 s^{_phcn 11 mw XobXn F m imj-i-fnepw \S-tØ- -Xm-Wv. Iznkn- \p tnmzy-߃ tpmbn v Ub-d-IvtSgvkv ao n\v hcp-tºmƒ \ Ip- -Xm-Wv. si.kn.fkv.f. KCSL 1/2018 kwÿm\ I-tem- hw si.-kn.-f-kv.-f. kwÿm-\-i-tem- hw 2018 P\p-hcn 12, 13

18 33 34 (sh- n, i\n) Znh-k-ß-fnembn sim w cq]-x-bn h v \S- p- p. \ΩpsS cq]xm Item- -h-ønse tpxm- ƒ F m-hcpw hfsc \n _- -ambpw kwÿm-\-i-tem- -h-øn ]s -Sp- Ww. 12 mw XobXn sh n-bmgvn sship-t cw s\ãn FØn 13 mw XobXn shfp- n\v cq]xm Sow Hcp-an v 3 _ p-i-fn-em-bn sim -tø v Xncn- pw. B\n-ta- am {]txyiw {i n- p-a-t m. KCSL 2/2018 ]T-\m-\p-`-h-[ym\w 10, 12 m p-i-fnse Ip n-iƒ mbn ]T-\m-\p-`-h-[ym\w {InkvXp-akv Ah-[n- m-eøv \S-Øp-I-bp- m-bn. ]s -Sp-Ø-h pw Ip n-isf Hcp n ]d- -b- -h pw {]txyiw \μn. KCSL 3/2018 B\n-ta-t gvkv kwkaw si.kn.-f-kv.-f. B\n-ta-t -gvkns c mw kwkaw 2018 P\p-hcn 6- mw XobXn i\nbmgvn ssa\ skan-\mcn HmUn-t m-dn-b- Øn h v \S- pw. sszh-hnfn t{]m m-l\w hnj-b-am-ip Cu kwk-a-øn-te- v- F m B\n-ta-t -gvkn-s\bpw kzmkxw snøp- p. kwkaw 9.30 am -\v Bcw-`n- pw. D -`- -W-tØmsS kam-]n- pw. KCSL 4/2018 kwÿm-\-xe kmln-txym- hw A`n-\-μ-\-߃ si.kn.fkv.-f. kwÿm-\-xe kmln-txym- -h-øn timx-aw-kew cq]x ani hnpbw t\sn. cq]-xsb {]Xn-\n-[o-Icn v kmln-txym- høn ]s -Sp-Ø-h pw Ahsc Hcp n ]d- -b- -h- pw A`n-\-μ-\-߃. hnp-bn-iƒ U.P. hn`mkw \nx sskv _npp D]-\ymkw II, SAGHS, timx-aw-kew kvt\l t]mƒ & tkm\ jmpn kvtimf jn v I, SAGHS, timx-aw-kew HS hn`mkw en tpm IYm-c-N\ I, LFHS, Du p-i dn p en k Pe- mbw I, PbvdmWn tã v, sxmsp-]pg F.-F-kv. A b D]-\ymkw II, SAGHSS, timx-aw-kew HSS hn`mkw \nωn-em & Znhy KCSL Quiz II, SAGHS, timx-aw-kew B kv Fw. tpm Pv D]-\ymkw II, SGHS, Ie-b- m\n ^manen At m-ã-te v FA 1 /2018 hnhm-l -H-cp- -sk-an-\m-dn ]s -Sp-Ø-h-cpsS HØp-tN-c Ign h jw s\ãv ]mã-d sk -dn h p \S hnhml- H-cp- -sk-an-\m-dn ]s -Sp-Ø-h-cpsS HØp-tN-c kwl-sn- n- p- p. Hmtcm amk-øn-tebpw c p hnhm-l-hcp skan-\m-dp-ifn ]s -Sp-Ø-h-cpsS Iq m-bva-iƒ Hcp-an v Cu h jw AXmXpamk-ß-fn Xs tncp-hm-\mwv e y-an-sp- -Xv. BZytbmKw 2018 P\p-hcn 14 mw XobXn Rmb-dmgvN cmhnse 9.30 apx 2 pm hsc s\ãv ]mã-d sk -dn tncp- p P\p-hcn amk- Ønse hnhm-l-h-cp- -sk-an-\m-dn ]s -Sp-Ø-h-cm-Wv (-hn-hmlw Ign- -h-cm-sw n Pohn-X-]- m-fn-tbm-ssm- w) {]kvxpx Iq mbva-bn ]s -Sp-t - -Xv. IpSpw-_-Po-hn-X-Ønse B\p-Im-en-I- {]- iv\-߃ N snøm\pw {]m \bn hf-cm\pw e y-an- mwv t{]m{kmw kwl-sn- n- p- -Xv. Iq- m-bva-tbm-s-\p-_- n v hn. -Ip _m- \, Znhy-Im-cpWy Bcm-[-\, A\p`-h-߃ ] ph-bv, kvt\-lhn-cp v F n-hbpw \S-Ø-s Spw. A`n-hμy am -tpm Pv at-øn - -Øn ]nxmhv A\p-{K-l-k-tμiw \ Ipw. FA 2 /2018 tlmw anj IpSpw-_-\-ho-I-cWw e y-am- n-bp tlmw anj t{]m{kmap-iƒ v cq]xm Sow k -ambn- p- v. Xmev]-cy-ap hnim-cn-b- - m ^manen At m-ã-te v Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-a-t m. FA 3 /2018 cq]xm FIvkn-Iyq- ohv ^manen At m-ã-te v cq]xm FIvkn-Iyq- ohv P\p-hcn 17- \v cmhnse 10 apx D -I-gn v 3 hsc s\ãv ]mã-d sk -dn h v \S-Ø-s -Sp- p. FA 4 /2018 cm{xnbcm-[\ ^manen At m-ã-te- ns B`n-ap-Jy-Øn-ep cm{xn Bcm- [\ P\p-hcn 12 sh n sshin v 6 apx cm{xn 1 awnhsc apxe-t msw km]nb knb ^manen ssku kv sk dn h v \S- Ø-s -Sp- p.

19 35 36 FA 5 /2018 IpSpw-_-\-ho-I-cW [ym\w IpSpw-_-Po-hn-X- m mbp \ho-i-c-w-[ym\w P\p-hcn 19 sh n sshin v 4 apx 31 mw XobXn sshin v 5 hsc apx-et msw km]n-b knb ^manen ssku kv sk dn. FA 6/2018 Marriage Preparation Courses in Kerala, DIOCESE / ARCHDIOCESE - PHONE NUMBER 1 st Week 2 nd Week3 rd Week 4 th Week Alappuzha Changanacherry Ernakulam (Kaloor) Ernakulam (Kalady) Idukki , Irinjalakuda , Kanjirappally , Kannur Kochi (Latin) , Kollam (Latin) , Kothamangalam , Kottappuram (Latin) , Kottayam , Kozhikkode Mananthvady , Mavelikkara (Malankara) Neyyattinkara (Latin) Palai Palakkad Pathanamthitta Sulthanpett Thalassery , Thamarassery , Thiruvalla Thiruvananthapuram(Latin) Thiruvananthapuram(Malankara) Thrissur , Varappuzha Vijayapuram amxr-thzn MV 1/2018 cq]xm Ce- cq]xm Ce- P\p-hcn 2 mw XobXn 10 awn v \SØs Sp- p. sk\ v AwK-߃ v am{x-amwv a -cn m-\p tbmky-x. apgp-h s^mtdm\ `mc-hm-ln-ifpw thm -h-imiw Df-f-h-cm-bn-cn- pw. MV 2/2018 ]m ty-t\mkv amxrthznbpss sk\ v h j-ønse cq]-xm -hm jniw P\p-hcn 23 \v s\ãv ]mã-d sk -dn h v \S-Øs -Sp- p. amxr-thzn AwK-߃ F m-hcpw ] p-sim-t XmWv. MV 3/2018 DW Δv DW Δns 2- mw _m v P\p-hcn 30 \v Bcw`n- p- -Xm-Wv. AXn-te v hcm-\m-{k-ln- p- -h P\p-hcn 15 \v apºv s\ãn amxr-thzn Hm^o-kn Ad-nbn-t - -Xm-Wv. ]nxr-thzn PV 1/2018 ]nxr-th-zn-bpss HutZym-KnI DZvLm-S\w \SØn sxmsp]pg CS-h-I-bn Unkw-_ 17- mw XobXn Rmb-dmgvN ]nxr-thzn HutZym-Kn-I-ambn DZvLm-S\w snøs p. ]nxm- - mcpss km n[ywsim pw t\xrxzwsim pw ktω-f\w A\p-{Klo-X-am-bn-cp- p. t\xrxzw \ Inb _lp.- hn-im-cn-b- \pw sim - - m pw {]txyiw A`n-\-μ-\-߃. Zo]nI {^ vkv v DFC 1/2018 kwÿm\ IΩn n Unkw-_ 15 sh n-bmgvn tim bw Zo]nI Hm^o-kn tn Un.-F^v.kn. kwÿm\ IΩn n tbmk-øn cq]-x-bn \n pw Ub-d-IvS, {]kn-u v, sk{i- -dn F n-h ]s -Sp-Øp. ASpØ s^{_p-hcn amk-øn kwÿm\ h\nxm t^mdw ktωf-\hpw, sabv amk-øn Un.-F-^v.-kn. kwÿm\ alm-k-tω-f- \hpw \S-Øp-hm Xocp-am-\n- p. DFC 2/2018 Bc- pg s^mtdm\ I sh j Unkw-_ 17 Rmb-dmgvN 2.30 \v Bc- pg sk v tacokv s^mtdm-\-] n ]mcojv lmfn h v Un.F-^v.kn Bc- pg s^tdm\ I sh j \S- p. cq]x hnimcn P\-dmƒ tam. tpm Pv Hmen-b- pdw DZvLm-S\w snbvxp. Un.-F-^v.-kn. kwÿm\

20 37 38 Ub-d-IvS ^m. tdmbn IÆ- nd ""Zo]nI Ime-L- -Øns Bhiyw'' F hnj-b-øn ms -Sp-Øp. s^mtdm-\-bnse F m CS-h-I- I-fn \n pambn hnim-cn-b- - m Dƒs ss 267 t] ]s -Sp-Øp. DFC 3/2018 Un.-F-^v.kn hna kv t^mdw tbmkw Unkw_ 19 snmδmgvn 2.30 \v aqhm- p-]pg s\ãv ]mã-d sk -dn h v cq]-xm-x-e-øn hna kv t^mdw cq]o-i-cn- p. ASpØ amkw \S- p-hm-\n-cn- p hna kv t^mdw cq]-x- I sh js \S-Øn- n-\mbn hnhn[ IΩn- n-iƒ cq]o-i-cn- p. cq]xm `mc-hm-ln-iƒ : joe cmpp ({]-kn-u v), im F{_mlw (ssh. {]kn-u v), tdmknen tp _v (ssh. {]kn- U v), an\n am\p-h (sk-{i- -dn), eqkn ssa nƒ (tpm. sk{i- dn), Ipkpaw tpm (tpm. sk{i- -dn), {]ox kmpn ({S-j-d ), IΩn- n-bw-k-߃ sdpn A{_m-lw, B kn s_ n, ^ntem PnPn, sa n tsman, sim p-dmwn tsman, kuay sdpn. kn. en n tp -_v, tacn ams- n- n- p-t DFC 4/2018 {Sj-d, sjb tlmƒtugvkv cq]-xm-xe tbmkw CS-h-I- {Sjd, sjb tlmƒu {]Xn-\n[n F n-h-cpss cq]-xm-x-e-tbmkw Unkw-_ 22 sh nbmgvn 4.30 pm- \v aqhm- p- ]pg s\ãv ]mã-d sk -dn h v \S- p. cq]xm hnimcn P\- dmƒ tam. tpm Pv Hmen-b- pdw ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxp. Zo]nI {]tam-j skmssk n AwK-ß-fpsS P\-d IΩn n IqSm\pw CSh-I-I-fn ]{X-{]-N-cWw i n-s -Sp-Øm\pw kmap- Zm-bnI sfiyw ZrVo-I-cn- p-hm\pw Blzm-\-߃ D m-bn. DFC 5/2018 Zo]nI Zn\m-N-cWw Unkw-_ 10 Rmb-dmgvN Bc- pg CS-h-I-bn Zo]nI Zn\m- N-cWw \S-Øp-Ibpw Un.-F-^v.-kn. `mc-hm-ln-iƒ, ]mcojv Iu kn AwK-߃, IpSpw-_- q- mbva `mc-hm-ln-iƒ XpS-ßnb-h tn v F m hm Up-I-fnepw `h-\-k-μ i\w \S-Øp-Ibpw sn-bvxp. DFC 6/2018 Imfn-bm s^mtdm-\bv v cq]x ske-tk- vkv {io. Pnt_m-bn- hs, tpmbn \Sp- p-gn, tsmw sp. sim d-bv XpS-ßn-b-hsc Imfn-bm s^mtdm\bnse DFC {]h Ø- \-߃ i n-s SpØm cq]xm kanxn \ntbm-kn- p. Co-ordinator bph-zo]vxn YD 1/2018 cq]xm hm jni Iu kn bph-zo]vxn si.-kn.-ssh.-fw s 2017 {]h Ø-\-h jsø {]h Ø-\-ßsf hne-bn-cp-øp- -Xn-\pw, 2018 {]h Ø-\-h jsø `mc-hm-ln-isf Xnc-s -Sp- p- -Xn-\p-ap cq]xm hm jni Iu kn 2018 P\p-hcn 6, 7 Xob-Xn-I-fn aqhm- p-]pg s\ãv ]mã-d sk -dn h v \S-Ø-s -Sp- p. 6 mw XobXn sshin v 4 apx 7 mw XobXn D -I-gn v 3 hsc-bmwv Iu kn \S- p- I. F m Iu kn AwK-ßfpw ]s -Sp- p-hm {i n- p-a-t m. Pokkv bqøv JY 1/2018 Iƒ -d FIvkv-tN v \mj-w Pokkv bqøv F m h jhpw \S-Øn-h-cp Iƒ -d FIvkvtN v t{]m{km-ans `mk-ambn Cu h jhpw 25 Ip n-iƒ B m-{]-tz-in \n v \v FØn-tN p. C q CS-h-I-bnepw Ieq CS-h-I-bnepw Ah Hcm-gvN-tbmfw Nneh-gn- p. JY 2/2018 tkmw KmX-dnwKv \v Pokkv bqøv timx-aw-kew tkmwnse AwK߃ Hcp-an v IqSp-Ibpw {InkvXp-akv BtLm-jn- p-ibpw Iƒ d FkvIvtN v Ip n-isf kzmkxw snøp-ibpw snbvxp. JY 3/2018 Pokkv bqøv \n a-e-tim-tfpv Aeq-av\n 1986 apx D Pokkv bqøp-isf Hcp-an v Iq n Unkw- _ 27- \v aqhm- p-]pg \n Ωe timtf-pn Aeqav\n ao v \SØn. B\n-ta- kntã-gvkns\ BZ-cn- p-ibpw snbvxp. JY 4/2018 ss\ v hnpn Pokkv bqøv timx-aw-kew tkmwns t\xr-xz-øn Unkw- _ 15- \v s\ãv ]mãd sk -dn h v ss\ v hnpn \S-Øn. Animator

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw

sszh-cmpyw temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m knkv am ]m m \evip ktμiw sszhcmpyw 1 February 2014 sszh-cmpyw OFFICIAL ORGAN OF THE EPARCHY OF KOTHAMANGALAM Vol. LIII No. 2 February 2014 temi-tcm-ko-zn-\-k-tμiw 11 s^{_p-hcn 2014 Ccp-]Ønc mw temi-tcm-ko-zn-\-tøms-\p-_- n v {^m

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. hmàjni hcn-kwjy 75 cq] (C y) 500 cq] (hntziw) sk]väw-_à. Xncp-lr-Zb amkni

Xncp-lr-Z-b- am-kni. hmàjni hcn-kwjy 75 cq] (C y) 500 cq] (hntziw) sk]väw-_à. Xncp-lr-Zb amkni Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Editor Vol. 79 2014 September 79 Years of Publication Patron X Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron X Mar Joseph Pandarasseril Auxiliary

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

,,,,..,,., {. (, ),, {,.,.,..,,.,.,,....... {.. : N {, Z {, Q {, Q p { p{ {. 3, R {, C {. : ord p {. 8, (k) {.42,!() { {. 24, () { {. 24, () { {. 25,., () { {. 26,. 9, () { {. 27,. 23, '() { ( ) {. 28,

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem

More information