-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p"

Transcription

1 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv kwl-s\ s\spsi ]nf-cp-ibpw c v kam- c kwl-s-\-i-fmbn {]h Øn v hcn-ibpw snøp- p. AXn-\p-ti-j-w kwl-s-\-bpss s\spw-xq ]nf Øn-tb- m-hp Pn p-_m-[-bpw. -15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im APva A Xm^v 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p ]n si sambvxo Ip n kp an Ipgn- pdw k_v klm-d B{^n- -bn 218 an y-t\mfw hcp P\-߃ Zmcn{Zyw sim p Poh\v `ojwn t\cn-sp- -h-cm-bn- p- v. B{^n- -bpss sx pw Ing- p-ambn \ne-sim- p {]tz-i-øn-emwv Ahn-SsØ G hpw IqSp- X ]mh-s - -h A[n-h-kn- p- -Xv. P\-kwJym h -\-hn-t\- mƒ Zmcn-{Zy-Øn-te v Iq p-ip-øp- -h-cpss FÆw h n- p- p-sh hnhc-w-amwv ChnsS \n v e`n- p-sim- n-cn- p- -Xv. 43 d^ojv Nnd- m-ew B{^n sb Ad-_n-Ifpw ssihn-sp-tºmƒ... ]S-sbm-cp w XpS-ßpw-apºv \ΩpsS Im p-h- n-te v Xs \msam v {i n- -Ww. kar- -ambn s]øp ag-sh w apgph Ftßm- m-wn{x thk-øn IpØn-sbm-en v t]mip- Xv? Icp-Xn-sh- ns Imtem-NnX {]h Ø-\-߃ `mhn-po-hn-x-ønse IpSn-sh t a-øn\v henb coxn-bn ]cn-lm-c-ap- m- p-sa v Bi IqSmsX kω-xn- mw temi-sa-ºm-sp-ap- mb cq -amb maw aqew 28 cmpy-߃ Pe- m-atam Pe-Zu e- `ytam A\p-`-hn- p-sh v HutZym-KnI hrø-߃ kqnn- n- p- p. \u-jmzv ]nw-tßmsv 36 PeP\m-[n-]-Xy-Øns kac apj߃... kwlm-s\w/38 ]n m-ºpdw/50 rly. link road, calicut - 2. kerala. tel: Pqsse ia-v_m ]pkvxiw 2 e w 17 hne: 10.00

2 4 managing director sayed sadik ali shihab thangal chief editor & publisher abdul hameed faizy ambalakkadavu executive director sathar panthaloor manager sulaiman darimi elamkulam managing editor haris baqavi kambalakkadu editor incharge anwar sadique layout & cover ad age calicut printing samastha book depot frances road kozhikode sathyadhara fortnightly rly. link road kozhikode - 2 kerala. tel: adp-samgn ]p.-i.-k-bn s] p-t]mb ]mh-øm... Pq e w kxy-[m-c-bn bp.f JmZ-dp-am-bp A`n-apJw hmbn- p. ax-t_m-[-ap B kmln-xy-imc AXp-Xp-d p ]d-bp -Xn A`nam-\n- p p F Xv ]pxnb ImesØ F-gp-Øp-Im v ]mt-am-wv. ]t, snip- Øm\pw IS-en\panSbn s]- p-t]mb ]mh-øms Ahÿ-bn-emWv JmZ Dƒs -ss-bp CS-Xp- ]- -Øn-s\m w \n p Fgp-Øp- Im-sc v JmZ kmln-_pam-bp A`n-apJØns Ah-km-\ -`mkw hmbn- -t mƒ txm n. Xm CS-Xp- ] Nn m-k-xn- mc-\m-sw p ]d-bp- txm-ssm w CS-Xp-]- -amwv icn-sb v CXp-hsc {]kvxm-hn- n- n-s pw At±lw Ah-Im-i-s -Sp- p. AYhm CS-Xns\ X m\pw sim m\pw IgnbmØ Ah-ÿ-bn-emWv At±-lw. kn.-]nfw ImWn- p \c-\m-bm- n\pw tim ]-td v hxvi-c-w-øn-\p-sa- Xnsc i n- m ]ptcm-k-a\ Iem kmlnxy kwlw A y ]Zhn Dƒs ss CSXp ] -Øp-\n p e`n- p Itk-c-Iƒ pw ÿm\- ߃ pw Cf w X ptam F t]sn At±-l-sØbpw kmwkvim-cni cwk- Øp At±-l-Øns Iq p-im-scbpw \ mbn _m[n- n- p- v. AXv sim mwv ^k h[w, ip q h- [w, Sn.]n N{µtiJ-c h[w F nhbn ]m n v ] n-s v Ffacw Ico-ans `mj-bn kwkm-cn- p- -Xv. kn.-]n.fw FXn-cm-fn-Isf \njvimk\w snbvxp F v ]{X-ß-fn hm Ø h p F -X- m-sx, \oxn-]o-t- Øn\p ap n Ah bym Ip - hm-fn-i-fm-sw v {]kvxm-hn- p coxnbn-ep Hcp PUvPvsa pw D mbn- n-. Ct mƒ Ip -hm-fn-i-fm-sw v Btcm-]n- -s -Sp-I-bm-Wv... F n-ßs\bmwv ASpØnsS am InÃp ]m n \S-Ønb sime-]m-x-isf Ipdn v kxy-[mcm A`n-ap-J-Øn JmZ A`n- {]mbw ]d-bp- -Xv. ^k h[sø h Kob el-f p shsn-a-cp- m- m am InÃv ]m n {ian- Xpw AXv ]mfnb-t m-ƒ tik-t\z-j-wsø A sø CS-Xp-] Kh sa v A n-a-dn- Xpw Ah-km\w kn.-_n.sf At\z-j-W- Øn-eqsS {]Xn-Iƒ shfn- -Øp-h- -Xpsa mw tic-fob kaq-l-øn-\-dn-bmw. tzim-`n-am\n am{xw hmbn- p Iq - Øn-e- m-ø-xp-sim v JmZdpw AsX mw a\- n-em- n-bn- p- m-ipw. ]t, apgp-h kxy-ßfpw Xpd p ]d- m ]m n B s - nepw simt -j simspøv H v, c v, aq v \º-d-\p-k-cn v awn-a-wn-bmbn XpS p \o ptam F `bw At±-lsØ th -bm-sp- Xv sim mimw AXv. Fß-s\-bm-sW- nepw CS-Xp-]- tøm-ssm w \n p, B a\- mwv X\n- p- -sx v Ah-Im-i-s -Sp Hcmƒ CSXp] -amwv icn-sb v Ct mfw Xpd p {]Jym-]n- m-ø- Xns Kp kv a\- n-em- m-\m-ip- n JmZ kmln-t_... id-^p- o hs-ic

3 I hsøn F mh pw sjbdp v Iem-Iu-ap-Zn-am C\nbpw F n\mwv Dd p Xp p- Xv? Hcp kap-zm-bsø Icn-hm-cn-tX- m X w-]m Øn-cn- p CØcw B n txm-e-wn- -h-cpss ]pdw-]q- p-iƒ ]pd-øp-sim- p-h-tc- -Imew AXn-{I-an- n-cn- p- p. ]g-in- p-fn eupn-lm-sz thhm-i-jmbw C\nbpw ]pxnb Ip n-bnepw te_- en-ep-am n Ah-X-cn- n v Hcp-k-ap-Zmb-Øns s\ n-sn v Iq m-\m-wn-hcpss Hfn-b-P-. Imew adp-]-sn-sim- Sp- pi Xs snøpw. klzv ]p {] kzm{ib ÿm]-\-߃ kap-zmbsø tkhn- p p F Xe-s - n Sn.-]n. Aivd-^en Fgp-Xnb tej\w Ah-k-tcm-Nn-X-am-bn. imkv{x kmt - XnI kmaq-lni ssh m-\ni cwkß-fn \q m- p-i-tfmfw kqcy-tim-`tbmss {]tim-`n- p-\n- -h-cm-bn-cp p apkvenw kpzm-bw. tej-i kqnn- n- -t]mse Ncn-{X-]-c-amb Imc-W-ß-fm hnzym-`ym-k-øn \n pw ]pdw-x- -s - -h-cm-bn-cp p apkvenw-iƒ. kap-zmb kap- m-cw {]{In-b-bn hnzym-`ym-k- Øns A\n-hm-cyX DƒsIm _m^jn Xßfpw ]qt mb Xß-fpw, koxn-km-ln-_v, kn.-f v apl-ωzv timb XpS-ßnb ]q -kq-cn-i-fmb t\xm- fpss Zo L-ho- -W-Øn-s bpw Bflm -X-bp-sSbpw ^e-am-bn ae-_m-dn hnzym-`ymk ÿm]-\- ߃ Db p F Xv Ncn-{X-k- Xyw. apkvenw eokpw, Fw.-C.- Fkpw CXc kap-zmb kwl-s-\- Ifpw kmap-zm-bni \thm- m-\- Øn-\mWv hnzym-`ymk ÿm]-\- ߃ Bcw-`n- -Xv. ChnSw A l- X-bm-bn-cp p am\-z-fiw. ]Ww ]cn-[n v ]pd-øm-bn-cp- p. C v kmap-zm-bni ÿm]-\-ß-fpss Hcp henb ] ni Xs \ap v apºnep- v. F nepw hnzym-`ym-k-]-cambn C pw \mw ]q WX ssihcn- n- n-. kap-zmb ÿm]\ amt\- Pvsa p-iƒ ssi q-enbpw sumtw-j-\pw, Agn-a-Xnbpw kzp- \-]- -]m-xhpw krjvsn- p- -hbm-wv. ÿm]\ ÿm]-i-cpss e yw ChnsS Ipgn- p-aq-s-s -Sp- p. hnzym-`ymkw I -h-s-h cn- p-tºmƒ {]bm-k-s -Sp- Xv [m an-i-]-c-amb Ah-cpsS Ah- Im-i-am-Wv. C v kap-zm-b-ÿm-]- \-ß-fn \S-am-Sp ZpjvsN-bvXn- Isf FXn m tej-i ImWn B Phw A`n-\-µ-a ln- p- p. tej-\-øn Fw.-C.-Fkns\ am{xw t]sc-spøp ]d p hna in- p- Xv I p. Fw.-C.-F-kv. am{x-a ÿm]-\- ߃ \S-Øp- -Xv. apkvenw eokpw CXc kap-zmb kwl-s-\-ifpw ÿm]-\-߃ \S-Øp- p- v. Chbn an -Xnepw ta ]-d hnzym-`ymk I -hsw \S- p- p- v. apkvenw eokv \S-Øp ÿm]-\-ønepw XIr-Xn-bmbn hnzym-`ymk I -hsw \S- p- p v F Xv tjz-icw Xs. ImsiÆn \ Ip- -h v eokv amt\-pvsa v \S-Øp ÿm]-\- Øn ko p-d v Xs. CXns Xn -^-e-sa-t mww ]T-\m-hkcw \jvs-s hnzym n-iƒ \ap- n-s-bn-ep v. CXv I ns v \Sn- -cp-xv apx Fw.-F-kv.-F-^v hnzym-`ymk I -h-s-øn-s\-xnsc {]Xy ka-c-øn-em-sw v tej- I Ah-Im-i-s -Sp- p. ]t, eokv amt\-pvsa v \S-Øp Hcp ÿm]- \-Øn-te v kacw \S-Øn-b-Xmbn Adn-hn-. hnzym-`ymk I -h-s-øns\-xnsc \S-Øp t]mcm- -ß-fn ] -]m-x-ap- m-h-cp-xv. {]Xn-tj[w shdp-samcp am n-sem-xp n Be- m-cni NS-ßmbn Ah-km-\n- n- cp-xv. \nc- -c-amb {]Xn-tj-[-Øn-eqsSbpw hnzym n kwl-s-\m sfiy-øn-eq-ssbpw {Inbm-fl-I- CSs]-S-en-eq-sSbpw am{xta \ap v hnzym-`ymk I -h-ssø ]nsn v si m-\mhq. F nte \h-k-aq-l- Øns Im sh v [oc-x-bp- -Xmhq. ""Hcp kap-zmbw kz w Ah-ÿ- Isf am p-tºm-sg- msx A mlp Ahs Ah-ÿ-I am p- -X '' F Jp -B-\nI A ym-]\w \ap v {]tnm-z-\-am-hs. "kxy-[mc' ka-im-eni hnj-bß-fn hfsc Du -kz-e-x-tbmss CS-s]-Sp p F Xv kt m-j-i-camwv ]pxnb ÿncw ]w n-iƒ XpS-ßWw Kl-\-amb N -Iƒ pw A`n-ap-J-߃ pw Ihn-X-Iƒ pw CSw \ I-Ww. ]pxnb kmap-zmbni Np p-]m-sn kap-zm-b-øns Znim-sh-fn- -ta-im kxy-[m-c p km[n- -s. si.-fw. ^mckv Xo m- m-d, Ham-\q 2012 Pqsse

4 " Hcn- C_vdmlow _n AZvl-ans kz- n Hcp kwibw D -bn- -s p: {]m n m Rm\p-Øcw snøp-sa v A mlp Jp -B-\n ]d-bp- p t m. ]t, {]m n- n v R߃ v DØcw e`n- p- p-an-. F p-sim- m-wnxv? At±lw adp-]sn ]d p: \nß-fpss J _v \n o-h-am-bxv sim m-w-xv. F p-im-cy߃ J _ns\ \n o-h-am- p- p. \n߃ A m-hn-t\msp _m[yx Xncn- -dn-bp p. ]t, AXv \n h-ln- p- n-. Jp -B HmXp- p; AXns hn[n-hn-e- p-i-f-\p-k-cn v {]h Øn- p- n-. {]hm-n-is\ kvt\ln- p- p-s p ]d-bp- p; Ahn-S-psØ Ncy-Iƒ ]n p-s-cp- n-. ac-wsø `b-ap-s v ]d-bp p; AXn-\p-th n Xbm-dm-Ip- n-. ]nimnv apjy i{xp-hm-sw pw Ahs\ Icp-Xn-bn-cn- -W-sa pw A mlp ]d-bp p; \nß-fm-is Ah-t\m-sSm w ]m]-øns InS- d ] n-sp- p. \c-isø t]sn-bm-sw p ]d-bp p; kz w ico-csø AXn-te v hen- n-g- p-ibpw snøp- p. kz K-tØmSv CjvS-am-sW v hmzn- p p; AXn-\p-th n ]Wn-sb-Sp- p- p-an-. kz w \yq\-x-isf ]pd- pibpw a p- -h-cpss hogvo- Iƒ p ]n mse ]mbp-ibpw snøp- p. Ch {kjvsm-hns\ shdp- n- p- -Xm-Wv. ]ns Fßs\ Ah \n߃ v DØcw \ Ipw? Clvbm Deq-an-±o G hpw henb akvpnzv " 6 apkƒ N{I-h Øn Hudw-K-ko_v BewKo F.Un 1673 emtlm-dn \n an _mzvjmlo akvpn-zv. samøw Hcp e -Øn-e-[n-I-am-fp-Iƒ v \a-kvi-cn- m kui-cy-ap Cu ] n-bmbn-cp p 1673 apx 1986 hscbp 313 h j- mew temi-ønse G hpw henb akvpn-zv Ckvem-am-_m-Zn \n an- -s ss^k tamkviv BWv ]n o-sn-xns\ ap I-S- -Xv. Ct mƒ ]min-ÿm-\n-sebpw kutø-jy-bn-sebpw G hpw henb c masø ] nbpw temiøv A mw ÿmøp ] n-bp-amwv emtlm-dnse _mzvjmlo akvpn-zv. a -bnse akvzp ldmw, azo-\-bnse akvpn-zp- -_-hn, samtdm-t m-bnse lk km\o akvpn-zv, Ckvemam-_m-Znse ss^k tamkviv F n-h- bym-{iaw temi-ønse G hpw henb a p\mep ] n-i-fm-wv..

5 {]th-ini tbmpn- ns CS-߃ tic-f-ønse kp n- -ap-pm-lnzv X -߃ v GXm v sxmæq-dp-h jsø ]g- -ap- v. \mfp-iƒ Ign-bp-t mdpw A`n-{]m-bm- -c-ß-fpss FÆhpw hæhpw h n- p-ibpw tbmpn- ns CS-߃ Ipd- p-h-cn-ibpw snbvx-xmwv A\p-`-hw. bmym-ÿn-xni kp o hn`m-k-tømsv, Ccp-\q-dn-e-[nIw hnj-b-ß-fn X߃ hntbm- Pn- p p-s - mwv appm-ln-zp-i-fpss Ah-Im-i-hm-Zw. Cu Ah-Im-i-hmZw B {]ÿm-\-øns \ - p ]Icw, hnl-sn p \n m-\p Xm ]-cy-øns ASbm-f-amWv ImWn- p- -Xv. CØcw hnl-s\ hmk\ Ckvem-ans t]cn {]h Øn- p Hcp {]ÿm-\-øn\pw `qj-w-a. ]mc-ºcy Ckvem-an-t\mSv tic-f-ønse Ckvemlo {]ÿm\w hnl-sn p \n p an hnj-b-ßfpw, shdpw hnl-s-\-øn\pw hyxn-c- -X pw th nam{xw hen- n-g- -s - -h-bm-wv. BtKm-f- ke-^n-kw ]e-im-cy-ß-fnepw ]mc-ºcy Ckvem-an-t\m-sSm w \n ptºmƒ, adp-tn-cn-bn \n mwv ticf ke-^nkw {ian- -Xv. Aß-s\-bm-W-h hntbm-pn- ns Cc sk -dnbpw IS- -Xv. Pn v_m[, knlvdv_m[, a{ n q-x, Camw alvznbpss BK-aw, azvl_v AwKo-I-cn-, kv{xo PpapA Pam-A-Øv, \nkvim-c-ønse ssisi-, Xdm-holns di-a-øpi-fpss FÆw, Ppap-A-bpsS c phm v... XpS-ßnb \nc-h[n hnj-b-ß-fn BtKmf ke- ^nkw ]mc-ºcy Ckvem-an-t\m-sSm- -am-wv. XuloZv {]N-c-W-Øn\p ^ -\p-h-zn- p B bp-am-\- m-sc -t]mepw X n-]-d psim mwv appm-lnzv {]ÿm\w \mfn-xphsc {]h Øn- -Xv. Ct m-gnxm AXns Cfw-X-e-apd Nne bmym y-߃ Xncn- -dn- n-cn- p- p. Pn v, ]nim-nv, knlvdv, a{ n- q-x, Bcm-[-\-bpsS \n h-n-\w, alvzn-bpss BKaw XpS-ßnb hnizm-k-hp-ambn aueni hnj-ß-fn Xs appm-lnzv {]ÿm-\-øn\p ]nghv ] n-bn- p-s pw ]mc-ºcy Ckvem-ans hgn-bmwv B hnj-b-ønse icnbmb Imgv - m-ss pw Ah Dds ]d-bm XpS-ßn-bn-cn- p- p. CXv kzmk-xm lam-wv. {]ÿm-\-øns BNm-cy-ap-Ø- - m Xo Øp ]d Xv Xncp-Øm\pw AXphgn apjy-[m-cbnte- p tbmpn- ns hgn hep-xm- m\pw Ah ImWn ss[cyw Xncn- -dn-hn-t -Xm-Wv. Pn p-iƒ pw ]nim-np-iƒ pw hi-sh- p-sim-spø hnime kzmx{ w alm-flm- ƒ pw AwKo-I-cn- p-sim-sp-øm Xocp- -XmWv \ap- n-s-bn C\n-bp {]iv\-߃. A -S- -Øns Ccn-ºp-e- -Im n sr n- p hb- ]- Ssb hi- p-am- n, AXv IqSn Dds ]d-bm \Zvh-Ønse bph-]fin-x- m apt m- p-h-c-ww. AXns\ kp n-iƒ p ap nse Iog-S-ß-embn ImWp- -Xn\p ]Icw apjy-[mcsb i n-s]-spøn, A P-amAtbmsSm w \oßm-\p B hamsw v Xncn- -dn- m axn. F-Un Pqsse

6 ImenIw Fw.-F. kemw Iq m-ep-ß sxmæqdpiƒ v tijw cq]-s Ckvem-tam-t^m-_n-bsb ap \n Øn-bp kmwkvim-cn-im-[n-\n-thi {]{Inb aebmf aænepw Cubn-sS-bmbn Xe-s]m ns m n-cn- p-ibm-wv. temi-x-e-øn ]m m-xy-i- n-i-fpss t\xr-xz- Øn Ckvem-ans\ {]Xn- q- n \n Øn apkvenw cmjv{sßsf B -cn-i-ambpw _mly-ambpw A[n-\n-thiw \S- Ø-p -Xns t\ ]-Xn- m-bn-øs thww tic-f-øn \S- p, Ckvem-an-s\bpw apkvenw {]h Ø-\-ß-sfbpw ]m iz -cn- p {]hwxisf \ap v hne-bn-cp- Øm. Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Ckvem-anI kwkvim-c-øns AXn-hym-]-\-Øn Xß-fpsS Im Np-h- nse asæm-en- p-t]m-hptam-sb `oxn-bn \n pw Cu kwkvim-csø Fß-s\-sb- nepw Xfn- n-sp-i-sb e y-tømss AWn-b-d-bn s\bvxp- m- nb Ckvemtam t^m_n-b-sb Ckvemw t]snsb ap \n Ønbp {]h Ø-\-߃ BtKm-f-Xe-Øn \n _mzw XpS-cp-I-bm-Wv Iƒ v tijw cq]-s Cu kw sb ap \n Øn-bp kmwkvim-cn-im-[n-\n-thi {]{Inb 8 ae-bmf aænepw Cubn-sS-bmbn Xe-s]m ns m n-cn- p-i-bm-wv. temi-x-e-øn ]m m-xy-i- n- I-fpsS t\xr-xz-øn Ckvemans\ {]Xn- q- n \n Øn apkvenw cmjv{s-ßsf B -cn-iambpw _mly-ambpw A[n-\nthiw \S-Øp- -Xns t\ ]-Xn- m-bn-xs thww tic-f-øn \S- p, Ckvem-an-s\bpw apkvenw {]h Ø-\-ß-sfbpw ]m iz -cn- p {]h Ø-\- ßsf \ap v hne-bn-cp-øm. e`y-amb aoun-b- D]-tbm-K-s - SpØn Nne X ]ci n-iƒ \nc- -c-ambn kwth-z\w snø-s -Sp CØcw hm Ø-Iƒ kxy-am-sw t_m[-øn-te v kaq-l-øns am\-kn-im-hÿ hf-cp- p. Cu coxnimkv{x-amwv tic-f-øn-en v ]e taj-e-i-fnepw ImWm-\m-hp- - Xv. tihe cmjv{sob {]iv\-ßsf t]mepw "apkvenw' F A - Øn hne-bn-cp-ø-s -Sp- Xv Acmjv{So-b-h -cn- -s a\- ns krjvsn-bm-wv. hnzym-`ymkamtbm

7 cmjv{so-b-amtbm kmaq-ln-i-amtbm apkven-an\v Xs kzxz-ap-b Øn- n-sn v CX-c-k-aqlß n-s-bn {]h Øn- m Ign-bp- -Xns Gsd DZm-l-c-W-߃ C n-hnss \nd v \n p- p- v. ]s ]e-t mgpw a p ]e A -Ønep-am-WXv hne-bn-cp-ø-s -Sp- sx v am{xw. apkvenw-iƒ {]Wbw \Sn v axw am p p F Zpcm-tcm-]- WsØ kxy-h -cn- m F{X Du hpw ]W-hp-amWv tic-f- Øn ]ecpw sne-hn- -Xv. Ahkm\w "eupn-lmzv' F H ns pw AXv ASn-ÿm-\-an- mø anøv am{x-am-sw pw timsxn hn[n- p-i-bp- m-bn. F m A\m-hiy N -I-fn-te v ticfsø H -S w hen- n-g v Hcp kap-zm-bsø Icn-hm-cn-tØ v hnir-x-am- m \S-Ønb lo\ {ia-øn-sem v tjz-{]-i-s\w \S- Øm t]mepw Chn-SsØ ]e am[y-a-ap-ø-»n-amcpw Xøm-dm-bn-s - Xv F{X-ta tjz-i-c-am-wv. timsxn Cs v Xo Øp-]-d- n pw ho pw AtX \pw-{]-nc-w-hp-ambn H p-c- m-gvn-apºv Iem-Iu-apZn hmcni ho pw t]pp- Iƒ sne-hn-sp-i-bp- m-bn. GXv Xm ]-cy-߃ kwc- n- m-\mwv Hcp kap-zm-bsø sxc v ]nsn v \pw-{]-n-c-w-߃s m v s]mxn v {]Xn- q- n Ib- ns m-t -bn-cn- p- -Xv. Chn-SsØ HutZym-KnI kwhn-[m-\-ßsf map- ]-tbm-k-s -SpØn Cg-Iodn ]cn-tim- [n- n pw sxfn-hns Xpcpºv t]mepw Is -Øm-\m-hm-ØXv Iem-Iu-apZn C\n-bp-a-dn- n-t. am[ya [ a-ß-sf ]n n- o- p- Xv I n-s v \Sn- p- Xv s]mxp-kaq-l-øn\v -hy-amtwm? a p kap-zm-b-߃ n-s-bn kwi-b- Øns taem- n\v Iogn apkvenw- Isf \n tø- Xv Bcp-sS-sbms tbm {]Jym-]nX Xm ]-cy- Øns `mk-am-bn-cn- p- p. ] nta-jy-bpss Dd w sisp-øp C{km-tb-se PqX-cmjv{Sw ^ekvxo-\ns\ Iodn-ap-dn- p-sim v \nb-a-hn-cp- -ambn \n Ωn- p axn-ens\ Ah-cpsS skiyq-cn n `nøn-bmbn Ah-X-cn- n- p BtKmf am[y-a-\n-e-]m-sp-ifpss tic-fob ]Xn- m-bmwv CØcw \nir-jvs-amb kao-]-\sø \mw ImtW- -Xv. tic-fob s]mxp-k-aq-l-øn-\n- S-bn Bcp-sS-sbm-s tbm Xm ]- cy-øns `mk-ambn A\m-hiy N -I-fn-te v hen- n-g- -s "A mw a{ n' hnjbw F mh pw hbdv \nd- -t m-sg- nepw \n Øn-sh- -t m-sb- mizmkw sim p-tºm-gmwv s\øm- n Ic D]-sX-c-s -Sp- n\v tijw Acn-iw-Xo-cmØ ]ecpw AXns\ ho pw IpØn-s m- n-b-xv. D]-sXc-s -Sp- n kn.-]n.-f-ωn \n v cmpnsh n-d-ßn-t m v tim {Kkv ÿm\m n-bmbn a -cn v hnpbn si h-cm-pns `qcn-] w Ipd-bm ImcWw kap-zmb cmjv{sob ]m n v Hcp a{ n-sb- IqSn \n In- tic-f-øns a{ nk-`-bn Hcp apkven-an-s\- qsn Dƒs -Sp-Øn-b-Xp-sIm- m-sw- mwv ]ecpw ]d- -Xv. bmym y-߃ a p ]e-xp-amsw v ]m sh-fn- w-t]mse kxyam-bn v apkvenw kap-zm-b-øn\v t\sc IpXn-c-I-b-dm Ah-kcw t\m n Ign-bp tzmssj-i-zr- p- I-fpsS \msmbn \ΩpsS cmjv{sob a p kap-zm-b-߃ n-s-bn kwi-b-øns taem- n\v Iogn apkvenw-isf \n tø- Xv Bcp-sS-sbm-s tbm {]Jym-]nX Xm ]-cy- Øns `mk-am-bn-cn- p- p. ] n-ta-jy-bpss Dd w sisp-øp C{km-tb-se PqX-cmjv{Sw ^e-kvxo-\ns\ Iodn-ap-dn- p-sim v \nb-a-hn-cp- ambn \n Ωn- p axn-ens\ Ah-cpsS skiyqcn n `nøn-bmbn Ah-X-cn- n- p BtKmf am[ya-\n-e-]m-sp-ifpss tic-fob ]Xn- m-bmwv CØcw \nir-jvs-amb kao-]-\sø \mw ImtW- -Xv Pqsse

8 ]s kap-zmb ]m n-bpss A mw a{ n-ÿm\w Zmln-s v hcn-. ChnsS Hcp cmjv{sob ]m nsb \ymbo-i-cn- m-\p {iaa \S- p- -Xv. adn v apjy-[m-cbn Hcp kap-zm-b-øns Nn{X- Øn\v t\sc am{xw C\nbpw \ndp- ØmsX XpS-cp Icn-Hm-bn B{I-a-W-Øn-s\-Xn-sc-bp s]mxp-hn-imc {]I-S-\-am-Wn-Xv. s\øm- n Ic D]-sX-c-s - Sp pw ^ehpw _lp-tpm-dmbn BtLm-jn v sim n-cn- p-tºmƒ Xs -bmwv cmpy-k-`-bn-te- p-ff tic-f-øns {]Xn-\n-[n-Isf \ntbm-kn- -s -Sp- Xpw CXn tim {K-kn\v e`n ko n Hcp apkven-an-s v am{x-a-, F psim v Hcp kap-zm-b-øns {]Xn-\n-[n-Iƒ am{xw F tnmzyw Bcp-ap-b Øn-bn-. kmap- Zm-bnI {]mxn-\n-[y-øns N tbm B\p-]m-XnI IW- p- \n-c-ø-ep-itfm Chn-sS-bp- m-bns\øm- n Ic D]-sX-c-s -Sp pw ^ehpw _lptpm-dmbn BtLm-jn v sim n-cn- p-tºmƒ Xs -bmwv cmpy-k-`-bn-te- p-ff tic-f-øns {]Xn-\n-[n-Isf \ntbm-kn- -s -Sp- Xpw CXn tim {K-kn\v e`n ko n Hcp apkven-an-s v am{x-a-, F p-sim v Hcp kap-zm-b-øns {]Xn-\n-[n-Iƒ am{xw F tnmzyw Bcp-apb Øn-bn-. kmap-zm-bni {]mxn-\n-[y-øns N tbm B\p-]m-XnI IW- p-\n-c-ø-ep-itfm Chn-sS-bp- m-bn-. A mw a{ n hnj-b-øn CØcw hmz-ß-fp-b Øn-b-h GXv as-bn t]mbm-swm-fn- Xv? kmwkvim-cni cwkw A[x-]-Xn v t]mhp-i-bm-twm-sb v CØcw hnhm-z-߃ ImWp-tºmƒ Btem- Nn p t]mhp-i-bm-wv. `c-w-iq-s-ßfpss \n w-kx ImcWw Bcms sxmsn-bn Iqc-sh v Ign-bp hndiv sh n-ifpw sh w timcn- 10 Ifpw dn m hme-ifpw am{x-ambn XpS-cp DØ-tc- y apkvenw-isf-t]m-se-øs shfn w ImWmØ Pohn-X-Øns DS-a-Ifmbn Xs Chn-SsØ apkvenw- Ifpw XpS-c-W-sa Nn tbmss HmSn-\-S- p Ip_p- n-iƒs m-cp-

9 . A mw a{ n hnj-b-øn CØcw hmz-ß-fp-b Øn-b-h GXv as-bn t]mbm-swm-fn- Xv? Zo]-kvXw`w alm- -cy-am-w- msx v ]dbmw? Ckvem-tam-t^m- _n-b-bpss tic-fob ]Xn- m-bn-cp- nt A mw a{ n hnhm-z-sa- Xv BZyta hne-bn-cp-øn-bxv F{X-ta icn-bm-wv. tic-fo-bm- -co- sø Cf- na-dn Csabn hnhm-zhpw AWnb-d-bn cq]w-sim- p Ckvemtam-t^m-_n-b-bpsS `oi-c-amb Nn{X-sØ-bmWv hen v ]pd-øn- - Xv. HutZym-KnI kwhn-[m-\-ß-sfbp-]-tbm-k-s -SpØn Kh sa ns sne-hn Nne apkvenwisf sxc v ]nsn v Ahsc cmpy-øn\v `oj-wn-bmhp hy n-i-fm-sw ] - IpØn Ah-cpsS apgp-h Ne-\- ßfpw cl-ky-ambn tnm n-sb-sp- p coxn apkvenwiƒs -Xnsc ap [m-c-w-tbm-ss-bp tic-f- Øns aæn \S DØ-tc- y tamu `c-w-iqs `oi-c-xbpss ]Xn- m-bn-cp- p. ]t, clkyw ]c-ky-am-b-t mƒ ]ecpw hfsc s]s v Xe-bq-cn-sb v am{xw. apkvenw-iƒ A]-I-S-Im-cn- I-fm-Wv, Ahsc kq n- -W-sa BtKmf Xe-Øn ]m m-xy-tem- _n-iƒ cq]-s -Sp-Øn-sb-SpØ AtX Nn m-kxn hnhn[ ax kaql-߃ n-s-bn sfiy-øn-s bpw c n- n-s bpw KoX-߃ Gsd hnc-nn-x-amb Cu aænepw A]-I- S-I-c-amb coxn-bn kzm[o\w snep-øp- Xv Cu \msns `mhnbn Icn-\n-g hogvøp-sa- Xv kphn-zn-x-am-wv. C-sabn tnm -bp-ambn _ -s N -Iƒ Hcp-]-s, hfsc s]s v Ah-km-\n- n-cn- mw. ]s, B -cn-i-ambn AXpb Øp {]Xn-k- nsb ]cn-lcn- m-xn-cp- m AXv ]pi v s]m n-sø-dn-bpss h n-se-øpw. Hcp-]-s, tic-f-ønse HutZym- KnI kwhn-[m-\-߃ v samøambn CXn ] n- m-bn-cn- m-sa- nepw Ckvemw `oxn-_m-[n Nne DtZym-K-ÿ-cpsS ap [m-c-w-tbm-ssbp {]h Ø-\-߃ F m i nbp-]-tbm-kn v AS- n-\n tø- Xv A\n-hm-cy-am-Wv. apkvenw-iƒ A]-I-S-Imcn-I-fm-Wv, Ahsc kq n- -W-sa BtKmf Xe-Øn ]m m-xy-tem-_n-iƒ cq]-s -Sp-Øn-sb-SpØ AtX Nn m-kxn hnhn[ ax kaq-l߃ n-s-bn sfiy- Øn-s bpw c n- ns bpw KoX-߃ Gsd hnc-nn-x-amb Cu aænepw A]-I-S-I-camb coxn-bn kzm[o\w snep-øp- Xv Cu \msns `mhn-bn Icn-\n-g hogvøp-sa- Xv kphn- Zn-X-am-Wv. apkvenw hf v t\sc ]ecpw Al-knjvWp -fm-hp- - Xn\v F{Xtbm DZm-l-c-W-߃ Is -Øm-\m-hpw. hnhn[ hi-߃ AXn-\p-th n Zpcp-]-tbm-K-s -Sp- Øn-bn- p-s - Xv kxy-am-wv. am[y-a-ß-fpss \njv]- -XbmWv ChnsS Gsd {][m-\w. BcpsS-sb- n-ep-ap- n cq]w sim p Bi-b-ßsf {]Xo-Ih -cn v hm Ø-Iƒ krjvsn- m- \ am[y-a-߃ {ian-t - -Xv. adn v kxyw Xpd v ]d-bm-\p \s - mwv aoun-b-iƒ p- m-th- -Xv. ]{Xw hmßm ae-bm-fn-iƒ 441 timsn cq]-bm-ws{x {]Xnh jw sne-hn-sp- -Xv. CX-\p-kcn v samøw ae-bm-fn-i-fpss H Znh-ksØ ]{X-s -ehv Hcp-tImSn Ccp-]Xv e w cq]. Hmtcm Znhkhpw Ccp-]-tXmfw ]{X-ß-fpsS \m ]-exv e -tømfw tim n- Iƒ Adp-]Xv e w IpSpw-_-ßfn-se-Øp- p. ti_nƒ IW- -\p- Iƒ, F^v.-Fw. \ne-b-߃, tªmkp-iƒ, Szn, a p tkmjy s\ vh p-iƒ XpSßn hnim-eamb {]h Ø\ taj-e-sb-bmwv aoun-b-iƒ {]Xn-\n-[m\w snøp- Xv. CXn-eqsS \nc- cw {]N-cn- n- -s -Sp sx mb hm Ø- Iƒt]mepw kxy-ambn a\- nem -s -Sm Gsd km[y-x-bps - Xv kphn-zn-x-am-wv. ChnsS Xn -Iƒ AXn-thKw \ -I-fmbn ]cn-h Øn- -s -Spw. BtKm-f-X-e- Øn aoun-b-i-fn-eqss ]S v hnsp Ak-Xy-ß-fpsS Acn-Ip-]n- Sn- mwv km{am-pyxzi niƒ kmwkvim-cn-ihpw `qan-im-kv{x-]-chp-amb A[n-\n-th-i-߃ \S-Øp- -Xv. kw`-h-ß-fn \n v X߃ m-h-iy-ap- Xv am{xw sxcs -Sp- p am[y-a-ß-fpss coxn hm Øm-hn-\n-a-b-Øn\v ]n nse \n n]vx Xm ]-cy- m-cpss krjvsn-bm-wv. Cu coxn-bmtwm ]e apø-»n-]-{x-ßfpw Xß-fp-tS- Xmb hm p-am-xr-i-iƒ krjvsn v hnsp- -Xn-eqsS \S- n-em- m {ian- p- -sx kwibw _e-s -Sp-Ibm-Wv. ASn-b- n-cm-h-ÿ-im-eøv {]apj Cw ojv am[y-a-߃ ]pe Ønb Ip -I-c-amb \n w-k- Xsb hna in- p-sim v Why the dog deos not bark (F- p-sim v \mb Ipc- p- n- ) F {KŸw tz_-injv N{I-h Øn Fgp-Xp-Ibp- m-bn. AtX am[ya \ne-]msv tic-f-øns aænepw ]e-t mgpw Bh Øn-s -Sp- p-t m-sb v Nn n v t]mhp-i-bm-wv. Npcp- -Øn, ae-bm-f-a-æns\ C sø coxn-bn-te v ]cn-h Øn- n-s -Sp- p- -Xn Ckvemw Gsd ] p-h-ln- p- p- v. amdv ad- m Ah-Im-i-an- mø ape- cw simspøv Pohn-t KXn-bp- mbn-cp Hcp kmaq-ln-i-amb A[xÿnXn Np p-]m-sn \n pw kzmx- { y-øns kpµ-c-hmbp izkn- m Ah-k-c-sam-cp- n-s m-sp-ø- Xv. NmXp h WyØns Icmf lkvx-ß-fn \n pw Cu aæpw a\ pw tamnn- n- m Gsd ] ph-ln-s mcp kap-zm-bsø h Øam\ ImeØv `b-s -S-W-sa v Btcm ]S v hnsp hm p-am-xr- I-Iƒ G p-]n-sn- p-hm am{xw \mw A[x-]-Xn v t]mh-cp-xv. Cu \msns \ -bm A -co- - Øns kpµ-c-amb Ne-\-Øn\v AX-\n-hm-cy-am-Wv Pqsse

10 kvacw X ko kn.-sn. Imhp- d ]Sn-ªmdns\ hnd n [nj-wm-imen \nc- -c-amb _u ni CS-s]-Sep-Iƒ \S-Ønbpw hntbm-p-\- Øns kxy-hm-mvaqew Xo Øpw Ign \q m- n \nd- p-\n hy n-xz-am-bn-cp p dpm-k-tcmun. ]Sn- mdpw kb-wn-b-khpw IΩyq- Wn-khpw {]Zm\w snøp km ]ni ka-ky-i-sfbpw anyym [mc-w-i-sfbpw s]mfn-s -gpxn Nn m-km- n-[y-øns ]pxp-hk w ]WnXv BtKm-f-X-e-Øn {i m-ti-{µ-am-hp-i-bm-bn-cp p At±lw. IΩyq-WnÃv "XmXzn-I-Nmcy' ]Zhn-bn \n pw kzta-[bm ]Sn-bndßn IΩyq-WnÃv {]Xy-b-im-kv{X- Øns A{]m-tbm-Kn-I-Xbpw A]- cym-]vx-xbpw ss[j-wn-i-amb kwhm-z-ß-fn-eqss At±lw hnfn- dn-bn- p. ]Sn- m-dn-s\-xn-sc-bp \nc- -c-amb Ib epw Ie-ln- epw At±-l-Øns i{xp-tk- 12 \sb XpS -bmbn Atem-k-c-s - Sp-Øp-Ibpw ]cn-{`m- -cm- p-ibpw snbvxp. dpm-k-tcm-un-bpss ac-whm Ø-t]mepw Xa-kvI-cn _n.- _n.-knbpw, kn.-f.f pw AS- ap am[ya Xºp-cm- - m-cpss \ne-]msv At±-l-Øns khn-tij-km- n[y'sø AS-bm-f-s -Sp-Øp- p. km{am-pyxz ta[m-hn-xz-i- n- I-fpsS Pmc-k- -Xn-bmb C{kmtb cmjv{s-cq-]o-icw {]iv\- Øn ^e-kvxo A\p-Iqe kao- ]\w kzoi-cn- p-ibpw "tlmtftimãv' F ]Sn- m-d \n ΩnX anyy-bpss A x- pc cl-ky-ßsf sxfnhv klnxw ka n v temi- P-\-Xsb t_m[y-s -Sp-ØpIbpw snøp- -Xn KtcmUn ssih-cn hnpbw A]m-c-am-bn-cp- p. 'Dont ask obey' F ]Sn- md auvy-øn-s\-xnsc Nq m-hn-cep-b Øp-Ibpw A -amb kb- WnÃv atkm-wnãv hnt[-b-xz-øns\-xn-scbpw B`n-ap-Jy-Øn-s\-Xnscbpw _u n-i-bp w {]Jym-]n- p-ibpw snbvx KtcmUn, bm n lp n-s\-xnsc I.-a. D -cn- msx Ah-cpsS ]mz-tk-h-i-cmbn au\w Zo n v {]Xn-I-c-W-tijn hn\-jvsambh p-ap- n A`n-{]mb kzmx-{ y-øns CSn-an- ]nwdmbn {]Xy- -s -Sp-I-bm-bn-cp- p. "Hm Ω-Iƒ `mc-a-, C -se-isf Ipgn- p-aq-s Akm-[y-am-Wv...'' F {]Jym-]-\-hp-ambn apkvenw- I-fpsS hnip- -`q-an-isb ^ekvxo dm n-sb-sp- m-\p km{ampy lnu AP- -Isf kp[ocw A`n-ap-Jo-I-cn KtcmUn Xs {KŸ-ß-fn-eqsS i -amb _u ni {]Xn-tcm-[-h-ebw Xo p-ibpw snbvxp. Ckvem-an-Im-

11 t«-j-w-øn\p tij-ap KtcmUnbpsS Zm i-\ni sh p-hnfn-iƒ pw CS-s]-S-ep-Iƒ pw apºn {InkvXy At m-kvx-e- m ap p-hn-d- p ImgvN \nxyam-bn-cp- p. t\cns \ne- \n ]n\pw s\dn-ti-sns hn]m-s-\- Øn\pw th n K n [oc-t]mfm-cn-sb-bmwv Ktcm-Un-bpsS hntbm- K-Øn-eqsS temi-øn\v \jvs-am-b- Xv Pqsse 17- \v {^m knse amgvkn- -bn ImØ-enIv IpSpw-_- Øn-em-bn-cp p "tdmp KtcmUn' bpss P\-\w. s{]m -Ã- n-k-øns Bi-bm-Z i-ß-fn BIr-jvS-cmb At±-l-Øns IpSpw_w s{]m- - à v {InkvXym-\n-I-fmbn amdn. At mƒ Ktcm-Un-bpsS {]mbw 14 hb v am{x-am-bn-cp- p. c mw temi-a-lm-bp- -Im-eØv {^m knte v A[n-\n-thiw \S-Ønb \mkn P Ω-\n-s -Xn-sc-bp {^ p-im-cpss sndp-øp-\n ]n Ktcm-Unbpw [otcm-zm-ø-ambn `mkhm- m-bn. AƒPo-cn-b-bnse "P ^'bn At±-lsØ \mkn ssk\yw bp -Ø-S-hp-Im-cmbn Xpdp- n-e-s- p-ibpw snbvxp. Pbn tam- N-\m-\- cw IΩyq-WnÃv ]{X-amb "en_ n'bn tpmen t\m n k h-i-em-ime hnzym n-bmbn-sc-s -bmwv tdmp KtcmUn, {^ v IΩyq-WnÃv ]m n-bn AwKXzw t\sp- -Xv. {^ v `c-w- L-S-\bv v cq]w \ Inb tim Ãn- yq-h v Akw-ªn-bn AwK-am-bn-cp KtcmUn su]yq n kv]o, sk\- XpS-ßnb {][m\ ]Z-hn-Iƒ Ae- -cn- n-cp- p apx {^ v IΩyq-WnÃv ]m n-bnse t\xr-xz-\n-c-bnse A\n-tj[y km n-[y-ambn Db Cu InS-b XmXzn-Im-Nm-cys\ IΩyq-WnÃv ]m n-bpss A`n-am-\- kvxw-`-ambpw tjm]okmbpw C meøv sslsse v snøm IΩyq- Wn-Ãp-Iƒ _ -{i- -cm-bn-cp- p-sh- -Xn\v Ncn-{X-tc-J-Iƒ km yw ]d-bp- p- v tkmhn-b v bqwn-bs kmbp-[-tk\ {_jvt\- hns t\xr-xz-øn snt m- mhm-iy-bn \S-Ønb AXnZmcp-Wamb A[n-\n-thiw Ktcm-Unsb kw_- n v Ak-l-\o-bhpw AXy w AXr]vXn Df-hm- nb kw`-h-hp-am-bn-cp- p. CXn-s\-Xnsc ]m n- -IØv \n v {]Xn-tj-[m n Xo Øv AXn-i- -ambn t]mcm-sn-b- Xns t]cn At±-lsØ "Ipew-IpØn'bmbn {]Jym-]n v IΩyq-WnÃv ]m n-bn \n v ]pd- Øm- n. C m-eøv am Ivkn-kw, Ie XpS-ßnb hnj-b-ß-fn Kl- \-amb ]T-\-߃ \S-Ønb KtcmUn CXp-ambn _ -s hnes {KŸ-c-N-\-Ifpw \S-Øn I-fn aƒ_dn _pivkv {]kn- o- I-cn Ktcm-Un-bpsS "am Ivknkhpw Iebpw' F ]pkvxiw am In-kn-ksØ Ipdn v ]Tn- ms\mcpßp- -h C pw Gsd Xm ]-cy-tøm-ss-bmwv hmbn- p- - Xv. ]pd-øm- -en\v tijhpw CS- Xp-] kl-bm-{xn-i-\mbn XpS KtcmUn X\n v icn-sb v txm p A`n-{]m-b-߃ ssha-\- ky-at\y Xpd- -Sn- p-ibpw snbvxp. hyxy-kvx-ß-fmb Nn m-[m-c-isf-ip-dn pw Z i-\-ß-sf-ip-dn pw AKm-[-ambn ]T\w \S-Ønb Ktcm- Un, IΩyq-Wnkw A{]m-tbm-KnI {]Xy-b-km-kv{X-am-sW v Xncn- -dn- -txmss At±-l-Øns Pohn-X- Øns KXn-sbm-gp v am n-øn-cp- Ønb "Znim-\n Æbw' kzoi-cn- p- I-bm-bn-cp- p. AYhm At±-l- Øns _u n-im-t\z-jww Ahkm\w sn p-tn v Iem-in- Xv Ckvem-ans imzz-e-xo-c-øm-bn-cp- p Ktcm-Un-bpsS Ckveman-Im-t«-jWw temiw hninjym ]Sn- mdv A p-x-]-c-x-{ -cm-bmwv {ihn- -Xv. "tdmp ' F t]cnse BZy-`mKw am n "{]Xo ' F w hcp "dpm' F v tn ØXv C m-e-øm-wv. am Iw FIvkn\p tijw Ccp-]-Ønsbm mw \q m v Z in G hpw {it -b-\mb _u ni {]Xn-`-bmbmWv dpm-k-tcm-unsb hne-bn-cp-øs -Sp- -Xv. Ckvem-anI temisø G hpw henb ]pc-kvim-c-ambn Icp-X-s -Sp ss^k cmpmhns t]cn-ep A m-cmjv{s ]pc-kvimcw Ktcm-UnIv e`n- Xv Ckvem-anI temisø At±l-Øns kzoim-cy-xsb AS-bm-fs -Sp-Øp- p. Ckvem-an-te- p "axwam 'Øn\p tij-ap At±-l- Øns CS-s]-S-ep-Ifpw {it -b-am- IΩyq-WnÃv "XmXzn-I-Nmcy' ]Z-hn-bn \n pw kzta-[bm ]Sn-bn-dßn IΩyq-WnÃv {]Xy-b-imkv{X-Øns A{]m-tbm-Kn-I-Xbpw A]-cym-]vX- Xbpw ss[j-wn-i-amb kwhm-z-ß-fn-eqss At±lw hnfn- -dn-bn- p. ]Sn- m-dn-s\-xn-scbp \nc- -c-amb Ib epw Ie-ln- epw At±-l-Øns i{xp-tk-\sb XpS -bmbn Atem-k-c-s -Sp-Øp-Ibpw ]cn-{`m- -cm- p-ibpw snbvxp. dpm-k-tcm-un-bpss ac-w-hm Øt]mepw Xa-kvI-cn _n.-_n.-knbpw, kn.- F.F pw AS- -ap am[ya Xºp-cm- - mcpss \ne-]msv At±-l-Øns "khn-ti-j-km- n[y'sø AS-bm-f-s -Sp-Øp- p. bn-cp- p. ]g-bxpw ]pxn-b-xp-amb \nb-a-߃ ]fin-txm-nn-x-ambn hni-i-e-\hnt[b-am- n-b-xn-\p-tij-ap At±-l-Øns {]kvxm-hy߃ {InkvXy Nn m-[m-csb ]nsn- p-ip-ep- p- -Xm-bn-cp- p. The christ of paul is not the Jesus of the Bible F v dpm-k-tcmun {]mam-wn- I-ambn sxfn-bn- p-ibpw kwhm-zk-th-z-\-߃ v Wn- p-ibpw snbvx-txmss "{InkvXym-\nkw' A`n-ap-Jo-I-cn "kzxz{]xn-k n' 2012 Pqsse

12 temiw Z in- -Xm-Wv. c mw temi alm-bp- -ImeØv kb-wn-k-øn\pw PqX- m p-sa-xnsc AtUmƒ^v ln ve \S-Øn-sb v ]d-b-s -Sp "tlmtfm-timãv' (b-lpz Iq -s me) anyybpw si p-i-y-bp-am-sw v Ncn-{X-h-kvXp-X-I-fpsS ASn-ÿm-\- Øn Jfin-X-ambn dpm-k-tcmun sxfn-bn- p- p- v {]kn- o- I-cn At±-l-Øns The founding myths of Israeli politics F {KŸ-Øn-eqsS Ncn-{X-Im-c- m AXp-hsc kv] in- m t]mepw ss[cyw ImWn- mø "tlmtfmivãv' kb-wnãv cmjv{s-cq-]o-i-c-w-øn-\p-th- n-bp Ncn-{X-Øns Zp hym-jym\hpw A]-\n Ωm-W-hp-am-bn-cp p F v dpm-k-tcmun temisø t_m[y-s - Sp-Øn. c mw temi-a-lm-bp- -thf-bn ln -e Adp-]Xv e w bqtdm-]y PqX- msc Kymkv tnw_-dn-en p Iq -s me \S-Ønsb Ah-Im-i-hm-ZsØ KtcmUn tnmzyw snbvxp. P Ω-\n-bn sim -s PqX- m-cpss h [n IW v C{km-tb cmjv{s-\n Ωm- W-Øn\v klm-b-i-am-hpw-hn[w temi-cm-jv{s-ß-fpss kl-xm-]hpw A\p-I-ºbpw t\sn-sb-sp- m-\p KqU-X-{ -am-bn-cp-s pw At±lw hna in- p. tami-bpss ]gb \nba-øn-e-s- -ap Ncn-{X-]p-kvX-I-ßfn kb-wn-k-øn\v \oxo-i-c-wan- F m-bn-cp p At±-l-Øns ] w, ^e-kvxo-\nse kb-wnãv bm n A[n-\n-th-i-Øn-s\-Xnsc i n-bp- -amb \b-\n-e-]m-sp-iƒ kzoi-cn km{am-pyxz hncp tncn-bnse ap -Wn-t]m-cm-fn-Iq-Sn-bmbn-cp p dpm-k-tcm-un. Cu ]pkvxiw {]kn- o-i-cn-ir-xambtxmss Bhn-jvImc kzmx-{ y- Øn-s bpw hy n-a-h-im-i-ß-fpssbpw samø- - -h-s- m-cmb ]m m-xy-temiw At±-lsØ th bm-sm\pw Bcw-`n- p s^{_phcn 27- \v {^ v timsxn At±-l- Øn\v {^ v {^m v ]ngbpw Ggv h jw XShpw hn[n- p. tlmtfm-tim-ãns\ tnmzyw snøp- -Xp-t]mepw A]-cm-[-amWv F km{am-py-xz-\n anx t_m[-x-esø ]c-ky-ambn FXn p-i-bm-bn-cp p At±-lw. At±-lsØ XS-hn-em- n- 14 b-xn-eqss k am dpivzn Xkveoa \kvdn {]iv\-ß-fn Bhn-jvImc-kzm-X-{ y-øns aqsp-]-s-awn ]m mxy ]cn-jvirx temi-øns X\n-\ndw {]I-S-am-hp-I-bm-bn-cp- p. ]m m-xy-temiw At±-lsØ Akv]r- mbn KWn v ]pd-tºm- n \n Øn-sb- nepw Ad_v temiw At±-l-Øn\v Af-h ]n pw \ In-bn-cp- p. IΩyq-WnÃv XmXzn-Im-Nmcy ]Zhn-bn \n pw IΩyq-Wn-k-Øns temi-z i-\-ßsf \nc- -c-amb hna i-\-øn\p hnt[-b-am- nb XXz-Nn- -I-\mbn KtcmUn Adn-bs - p. At±-l-Øns Aº-Xn-e- [niw ]pkvx-i-ßfpw IΩyq-WnÃv hncp- hpw IΩyq-Wn-k-Øns Dƒ]m- -c-øhpw A{]m-tbm-Kn-I- Xbpw BZ i-zp _-e-xbpw Dds hnfn- -dn-bn- p- -Xm-bn-cp p kb- Wn-kw, Ktcm-Un-bpsS tej-\-߃, Pohn- p Ckvemw, Ckvemapw \K-c-ß-fpw... XpS-ßnb ae-bm-f- Ønepw hmb-\m-km-[y-am-sw- Xv At±-l-Øns kzo[o-\-i n shfn-hm- p- p Ckvemw axw kzoi-cn tijw 85- At±lw ticfw kµ in- n-cp- p. kµ i-\-øn-\nss {]ikvx kmln-xy-im-c-\m-bn-cp F.-]n. apl-ωzv Ktcm-Un-bp-ambn \S-Ønb A`n-apJw 1985 HIvtSm-_ 16- se Ad_v \yqkv ]{Xw {]m[m-\y- ]q w {]kn- o-i-cn- n-cp- p. ]n. tkmhn-µ-]n-, k n-zm-\-µ, \tc- {µ-{]-kmzv XpS-ßnb Ht sd t] Ktcm-Un-bpsS ImgvN- m-sp- IsfIpdn v Xß-fpsS cn-\-bn tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v.

13 Ih s{^bnw A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv -Pn- p-iä appm-lnzpisf FhnsS F n pw? Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv kwl-s\ s\spsi ]nf-cp-ibpw c v kam- c kwl-s-\-i-fmbn {]h Øn v hcn-ibpw snøp- p Pqsse

14 Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? I-fn ticf-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- - ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap- Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv kwl-s\ s\spsi ]nf-cp-ibpw c v kam- c kwl-s-\-i-fmbn AZr-iy-amb \ne-bn A m-lp-hn-t\msv am{xta klmbw tnmzn- mhq F v Jp -B- \ntem lzo-kntem k -cn-x-cmb ap Km-an-IfpsS hni-zo-i-c-w-ß-fntem a m-sc- nepw ]d- n- pt m F \ΩpsS tnmzy-øn\v AhcpsS {][m\ t\xmhv si. Da aue-hn-bpss adp-]sn C{]-Im-c-am-bn-cp p: "CuPn-]vXnse kønzv diozv cnk ]d- n- p- v. At±lw ap Km-anb F A`n-{]m-b-ap-s - n ]d Bsf t\m -, ]d hnjbw t\m n-bm axn.' bm \ \S-Øp- -Xv. AZr-iy-amb \ne-bn A m-lphn-t\msv am{xta klmbw tnmzn- mhq F v Jp -B-\ntem lzokntem k -cn-x-cmb ap Km-an-IfpsS hni-zo-i-c-w-ß-fntem a m-sc- nepw ]d- n- pt m F \ΩpsS tnmzy-øn\v Ah-cpsS {][m\ t\xmhv si. Da aue-hnbpss adp-]sn C{]-Im-c-am-bn-cp p: "CuPn-]vXnse kønzv diozv cnk ]d- n- p- v. At±lw ap Kmanb F A`n-{]m-b-ap-s - n ]d Bsf t\m -, ]d hnjbw t\m n-bm axn.' A -cn ]m mxycpss Nmc-s\ v Ckvem-anI temiw hn[nsb-gp-xnb diozv cnk am{x-amwv C{]-Imcw ]d- -sx v appm-lnzv ]fin-x-k-`-bpss ap A ym si. Da auehn Xpd v kω-xn- p- -XmWv \mw ChnsS ImWp- - Xv. Xo Øpw \ho-\-amb Hcm-i-bamWv CsX- w. Pamep±o A^vKm-\n, apl-ωzv A p, diozv cnk F n-h-cn \n v {]tnm-z\w DƒsIm v {]ÿm-\- Øn\v cq]-i ]\ \ Inb ticf-ønse appm-ln-zp-iƒ ohmzw ]dbmw. Imc-Ww, AZr-iy-amb \nebn D]-Im-chpw D]-{Z-hhpw hcp- Øn-sh- m Ign-hp Pn v, ]nim-nv, ae v F o krjvsn-isf {]h Øn v hcn-ibpw snøp- p. HutZym-KnI hn`m-k-øn\v F.-]n. A p JmZ aue-hnbpw A p dlvam ke-^nbpw t\xrxzw \ Ip-tºmƒ adp-hn-`m-k- Øn\v lpssk as-hqcpw kn.-]n. Da kp -anbpw t\xrxzw \ Ip- p. kpss_ a -S-bpsS t\xr-xz- Øn "kwl-s\ Xs _nzv- AØm'sW v ]d v aq m-asømcp {Kq v {]h Øn- p-h-cp- p. BZ i-]-chpw ASn-ÿm-\-]-chp-amb \nc-h[n hnj-b-ß-fn Cu hn`m-k-߃ XΩn `n X \ne- \n p- p. {][m\ `n X "Xulo-Zn ' Xs -bm-sw- -XmWv Gsd hnnn-{xw. AZr-iy-amb \nebn A m-lp-hnt\mssmgnsi as mcp hkvxp-hn-t\mspw klmbw tnmzn v IqsS pw AXv in msw- p-am-bn-cp p appm-lnzv {]ÿm\w ]Tn- n- n-cp- -Xv. kp n kaqlw alm-fl- -tfmsv klmbw tnmzn- p- Xv in m-sw v ]dbm-\p GI ASn-Ød Cu hmzam-bn-cp- p. Imc-Ww, a a-d alm-flm- -tfmsv Xo Øpw AZriyhpw ad- Xpw A`u-Xn-I-hpamb \ne- m-wt m klm- 16

15 \ntj-[n- p-itbm `uxn-i-ambn hymjym-\n- p-itbm snøp- -hcmwv CuPn-]vXnse D[rX ]fin- X-{X-b-߃. "Pn v' F -Xn\v D]-Im-c-{]-Z-amb AWp- ƒ F pw "ae v' F - Xn\v D]-{Z-h-Im-cn-I-fmb AWp- ƒ F pw Ch A w \ In. (A a-\m t]. 26) CuPn-]vXnse ]finx {Xbßsf \thm- m\ \mb-i- m-cm-bpw Ing- p-zn sh n-\- -{X-ß-fmbpw ]cn-n-b-s -Sp-Øn-s m v Ahcn \n v Du w DƒsIm appmlnzv {]ÿm\w Zo L-Imew Cu \ne-]msv XpS p I-fn CuPn-]vXp-Imsc Hgn-hm n kuzn ke-^n-k-øn-te v NphSv am m- \p Xo{h-{iaw kwl-s-\- p- n Ae-b-Sn- p ImeØv CXv i n {]m]n- p. CuPn-]vXn \n pw kuzn-bn-te- p Cu {Sm v am - am-bn-cp p appm-lnzv {]ÿm- \sø ]nf Øn-b-Xv. kemw kp -an, kn.-]n. Da kp -an, lpssk as-hq XpS-ßnb-h-cpsS t\xr-xz-øn bph-p-\- hn-`mkw A^vKm\n sse\n Dd v \n -t mƒ HutZym-KnI t\xrxzw H -b-sn v kuzn hlm-_n-k-ønte v kwl-s-\sb Xncn v hnspi Xs snbvxp. C n-t mƒ kuzn ke-^n-ksø A -ambn A\p-I- "in m'w.v kuzn ke-^n-k-ønte v NphSv am w \S-Øp- -Xn\v apºv Ah Fgp-Xn-bXv t\m q: "tcmk-߃ pw a v Ah-i-X- Iƒ pw Imcy-Im-c-W-_- -ß-fpsS ASn-ÿm-\-Øn am{xw ]cn-lmcw ImWm {ian- pi'' (C-kvem-ans Poh t] 47) Pamep±o A^vKm-\n, apl-ωzv A p, diozv cnk F n-h-cn \n v {]tnm-z\w DƒsIm v {]ÿm-\-øn\v cq]-i ]\ \ Inb tic-f- Ønse appm-ln-zp-iƒ o hmzw ]d-bmw. Imc- Ww, AZr-iy-amb \ne-bn D]-Im-chpw D]-{Zhhpw hcp-øn-sh- m Ign-hp Pn v, ]nim-nv, ae v F o krjvsn-isf \ntj-[n- p-itbm `uxn-i-ambn hymjym-\n- p-itbm snøp- -hcmwv CuPn-]vXnse D[rX ]fin-x-{x-b-߃. "Pn v' F -Xn\v D]-Im-c-{]-Z-amb AWp- ƒ F pw "ae v' F -Xn\v D]-{Z-h-Im-cn-I-fmb AWp- ƒ F pw Ch A w \ In. cn- p Hcp hn`m-k-ambn Ah hf p Ign- p. Xulo-Zn am w A\n-hm-cyw ssijv apl-ωzv _n A p hlm_v cq]-i ]\ \ Inb kuzn ke-^nkw Pn v, ]nim-nv, ae v XpS-ßnb AZr-iy-kr-jvSn- Isf \ntj-[n- p-i-tbm, `uxn-iambn hymjym-\n- p-itbm snøp- n-. {]XypX Pn v, ]nimnv, ae v XpS-ßnb A`u-XnI krjvsn-i-fpss AkvXnXzw ÿnco-i-cn- p-ibpw AZr-iy-amb \ne-bn Ah D]- Im-chpw D]-{Z-hhpw hcp-øn-sh- p- p-sh v ]d-bp-ibpw snøp- p. am{x-a-, Pn pw, ]nimnpw a\pjy\v hcp-øn-sh- p D]-{Z-hßsf {]Xn-tcm-[n- m\pw Ah hcp-øp tcmk-߃ v ia\w \ Im\pw am{xw ]n m-w- ØnsegpXn IpSn-, Pn ns\ ASn- n-d- XpS-ßnb Bflob NnIn- -Iƒ thw-sa v kn m- n- p-ibpw snøp- p. A^vKm\o XuloZv {]Imcw a{ w-t]m-ep Bflob NnIn- - Iƒ Imcy-Im-cW _ -߃ Xo- X-am-b-Xn-\m ip -amb ""\nß-fpss aiƒ v tcmkw _m[n- p. Imcy-Im-c-W-_- -ßfpsS ASn-ÿm-\-Øn NnIn \S-Ø-Ww. Atem-]-Xnbpw tlmantbm-]-xnbpw Bbp th-zhpw bq\m- \nbpw {]tbm-kn v t\m mw. NnIn- -Iƒ ^en- msx hcp-tºmƒ tcmkhpw acp pw hn[n A m-lphn-t\msv {]m n- p-ibpw an- p- Ibpw snøp-i.' (C-kvem-ans ASn- Ød XuloZv t]. 133) kuzn ke-^nkw A -ambn A\p-I-cn- -tijw a{ w Dƒs -ssbp Bflob NnIn- -Iƒ Bhmw F \ne-]msv kzoi-cn- p. ]e-{]-ap-jcpw Bflob NnIn- - Isf C pw Dƒs m- p- n-s - nepw hen-sbmcp hn`mkw a{ hpw A\p-_ NnIn- -Ifpw Bh-iyam-sW v ]c-ky-ambn CXn-\Iw {]Jym-]n p Ign- p. Cu hn`m-k-ønse Hcp {]ap-j Fgp-Xnb elp-te-j-bn ]d-bp- p: ""knlvdv, ]nim-nv _m[, ItÆdv aqe-ap Akp-J߃ pw {]bm-k-߃ pw saun- kb kv F{X ]ptcm-k-an- mepw acp- p- m-hn-. AtX kabw Jp -B-\nepw lzo-knepw 2012 Pqsse

16 h ZpB-Ifpw ZnIvdp-Ifpw a{ ßfpw am{x-amwv NnIn-. (t]. 1) a{ hpw Pn ns\ ASn- n-d- epw Dƒ -ss-bp Bflob NnIn \S-Øp Hcp appm-lnzv aue-hn-bpss ASp-tØ v Hcp tcmknsb ]d- -b- Xv \ymbo-i-cn- p-sim v {]apj appm-lnzv ]fin- X tum. ki-cnø kzemln ]dbp- Xv ImWpI: ""Pn v _m[-bp-s v t_m[ys Hcp hy n-tbmsv `uxni NnIn- -I-sf mw \njv^-e-amb L - Øn Cbm-fpsS ASp- t]mbn t\m m-hp XmsW v Rm ]d- n- p- v. ]s, Cu NnIn- -sb- p-dn v \ΩpsS ]fin-x am `n m-`n-{]m-b- m-cm-sw v AtXmsSm w Abm-tfmSv ]d-bp-ibpw snbvxn- p- v. si.-sp.-bp. Cu hnjbw N snbvxn- n- m-ø-xn- \m NnIn Cs v ]d-bp- h v AXn-\p kzmx-{ y-ap- - Xp-t]mse NnIn Ds v ]dbp- -h v AXn\v kzmx-{ y-ap- t m.' (e-lp-tej t]. 4) AZriyw {]iv\-am-ip p "emc-eml C - mlv' F - Xn\v appm-ln-zp-iƒ \ Ip A w C{]-Imcw: ""Imcy-Im-c-W- _- -߃ -Xo-X-ambn D]-Im-chpw D]-{Z-hhpw snøm Ign-bp- -h A mlp am{xw''. Imcy-Im-c-W- _ w F -Xn-\p-]-Icw ]e ]Zßfpw Ah amdn-amdn D]-tbm-Kn- m-dp- v. BZriyw, a\pjy Ignhn-\-XoXw, ad hgn, A`u-XnI am Kw F nhbmwm ]Z-߃. DZm: "AZr-iy-amb \ne-bn D]-Imchpw D]-{Z-hhpw snøm Ign-bp- -h A mlp am{xw.' alm-flm- ƒ v ad hgn v D]-Imcw snøm Ign-bp-sa hnizm-ksø t\cn-sm hfsc "^n m'b \n -N\w Xs -bmwv Ah ]S- p- m- n-bn-cn- p- -Xv. CXp Is -Ønb diozv cnk v Ahm Uv \ In BZ-cn- p-i-xs thww. ]t, AsXms ]g-b- Im-ew. A mlp HgnsI as mcp krjvsn pw ad hgn v D]-Imctam D]-{Z-htam snøm Ign-bns v hniz-kn- n-cp- -Im-ew. C v Imew amdniy-am-dn. Pn n\pw ]nim- 18 Nn\pw ae- n\pw BZr-iy-amb \nebn D]-Im-chpw D]-{Z-hhpw snøm Ign-bp-sa v AwKo-I-cnt - n-h- n-cn- -bm-wv. C\n-sb v snøpw? diozv cnk Xulo-Zn\v \ Inb \n -N\w XpS-cp-I-bm-sW- n henb {Ia-{]-iv\-߃ Db-cp- p. "AZr-iy-amb \ne-bn KpWhpw tzmjhpw hcp-øm Ign-bp- -h A mlp am{xw' F B ]gb \n -N\w XpS m Xmsg ]dbp tnmzy-ß Db-cp- p. 1. Pn n\v ad hgn v D]- Im-chpw D]-{Z-hhpw snøm Ignbnt? 2. ]nim-nn\v ad hgn v D]- Im-chpw D]-{Z-hhpw snøm Ignbnt? 3. ae- p-iƒ v ad hgn D]-Im-chpw D]-{Z-hhpw snøm Ign-bp-at? Ignbpw F mwv DØ-c-sa- n ad hgn v D]-Im-chpw D]-{Z- ""Pn v _m[-bp-s v t_m[y-s Hcp hy n-tbmsv `uxni NnIn- -I-sf mw \njv^e-amb L -Øn Cbm-fpsS ASp- t]mbn t\m m-hp XmsW v Rm ]d- n- p- v. ]s, Cu NnIn- -sb- p-dn v \ΩpsS ]fin- X am `n m-`n-{]m-b- m-cm-sw v AtXmsSm w Abm-tfmSv ]d-bp-ibpw snbvxn- p- v. si.-sp.-bp. Cu hnjbw N snbvxn- n- m-ø- Xn-\m NnIn Cs v ]d-bp- -h v AXn- \p kzmx-{ y-ap- -Xp-t]mse NnIn Ds v ]d-bp- -h v AXn\v kzmx-{ y-ap- -t m.' (e-lp-tej t]. 4) hhpw snøm Ign-bp- -h A mlp am{xw' F Xulo-Zns \n -N\w s]mfn- t m? C\n-sb v? Cu ISpØ {]Xn-k- nbn \n v Ic-I-b-dm aq v am Kß-fmWv appm-lnzv {]ÿm-\-øn\v ap n-ep- -Xv. 1. diozv cnk D m- nb Cu \n -N\w ]n h-en- p-i. Cu am Kw kzio-cn- m Xulo-Zn\v ]pxn-sbmcp \n -N\w C\nbpw Is -tø- n-h-cpw. AXv {]ÿm- \-Øn\v IqSp-X t]cv tzmjw hcp- Øpw. Xulo-Zns \n -N-\-Øn A n-adn \S-Øn-b-h F v t\csø Zpjvt]-cp appm-lnzv {]ÿm-\-øn\v \n -N\w ]n hen v as mcp \n -N\w sim ph-cni F Xv F{X-am{Xw km[yamipw F v I -dn-b-ww. 2. ]gb am K-Øn-te v Xncn v

17 t]mhp-i. kuzn ke^nkw Hgnhm- n, Pn v ]nim-np-isf am n- \n Øn ]gb CuPn-]vjy \ne- ]m-sn-te v as-ßp-i. CXn\v c v tzmj-ap- v. kwl-s-\- m-h-iy-amb {][m\ ^ p-i-sf mw e`n- p- Xv kuzn-bn \n- m-wv. A^vKm- \n, apl-ωzv A p, diozv cnk F o CuPn-]vjy ]fin- X amsc ticf appm-ln-zp-iƒ \thm- m\ \mb-i-cmbn ImWp- psh- nepw ]m m-xy-cpss Nmc- mcm-bmwv kuzn ke-^n-iƒ B {Xaq ØnIsf ImWp- -Xv. B \ne-]m-sn-te v as-ßn-bm A mcyw as-hq {Kq v kuzn ke^n t\xm- sf Adn-bn-t - pw. At mƒ ^ v \ne- ptam F Bi {][m\w Xs -bm-wv. as m- v, ]gb \ne-]m-sn-te v Xncn- p-t]m-bm ]ecpw AXw-Ko-I-cn- n F -XmWv henb {]iv\w. C\n-bp-samcp ]nf v hnfn v hcp- Ø-em-bn-cn pw AXns A\- -c- ^-ew. 3. Ah-km\ am Kw ]gb \n -N-\-Øn\v ]pxnb hymjym\w \ In ]nsn v \n m {ian- pi F -Xm-Wv. B ]co- -W-amWv kwl-s\ Ct mƒ \S-Øn-s m- ncn- p- -Xv. AX-\p-k-cn v "emc-eml C - mlv' F -Xn\v AZr-iyhpw A`u- Xn-Ihpw Imcy-Im-cW _ -߃ - Xo-Xhpw a\p-jy-i-gn-hn-\-xo- Xhpamb \ne-bn D]-Im-chpw D]- {Z-hhpw hcp-øm-\p Ignhv A mlp-hn\v am{xw F \n -N\w {]Xy- -Øn AwKo-I-cn- p-i. t\csø AZr-iyhpw A`u-Xn- I-hp-amb Ignhv A m-lp-hn\v am{xw F v hni-zo-i-cn- Xv A cm -Øn t\ v t\sc Xs. Ct mƒ Hcp hyxymkw am{xw. a\pjy Ign-hn-\-Xo-Xw, AZr-iyw, A`u-XnIw Fs mw ]d- - Xns Dt±-iyw \mw {]Xy- -Øn a\- n-em- p A -a-. F m krjvsn-i-fp-ssbpw Ign-hn-\ pdap Ignhv' F -XmWv AXpsIm v hnh- n-xw. CXmWv ]pxnb hymjym-\w. Ah Fgp-Xp- p: ad am Kw/A`u-XnI am Kw F v ]d- m Imcy-Im-cW _ -߃ - p-d-ap am Kw AYhm krjvsn- I-fpsS Ign-hn-\- p-d-øp- Xv F mwv A w.'' (C-kvemlv 2006 Un.) ]s, Cu ]pxnb hymjym\w kwl-s-\-bpss apj-]{xw Dƒs ss hni-zo-i-cn-s - nepw ]e t\xm- fpw {]h Ø-Icpw AXv Dƒs m- n- n-. Cu hmz-øn-s\-xnsc Ct mƒ ]ecpw cwkøv h n-cn- p- p. a\pjy Ign-hn-\-XoXw F m a\p-jy-i-gn-hn s]sm- ØXv F v Xs -bmwv A w. "krjvsn-i-fpss Ign-hn-\-XoXw' F ]pxnb hymjym\w AwKo-I-cn- m- \m-hn-s v Ch Xd- n v ]d-bp- p. Cu ]pxnb hymjym-\-øn-s\- Xnsc HutZym-KnI {Kq nse {]ap- J Fgp-Xnb ]pkvx-i-øn ]dbp p: ""krjvsn-i-fpss Ign-hn-\- p-dap Imcy-߃ mwv A`u-XnI Imcy-߃ F pw ad Imcy߃ F pw Imcy-Im-cW _ - ߃ p-d-ap Imcy-ß-fp-sa ki-cnøm kzem-ln-bpss ]pxnb \n -N\w Xulo-Zns ASn-Ød Cf- p A]-I-S-hm-Z-am-Wv.'' (A- -hn-izm-k-øn-te v t]. 15) Cu ]pxnb hymjym\w kwl- S-\sb ]nsn- p-e v sim n-cn- p-ibm-wv. HutZym-KnI t\xrxzw Cu hymjym-\sø X p-i-bm-sw n Ign Bdv h jw appm-lnzv {]ÿm\w ]Tn- n XuloZv hni- Zo-I-cW {]`m-j-w-ßfpw ]pkvx-ißfpw tej-\-ßfpw ]n h-en-t - n-h-cpw. ]n h-en- -e {]iv\w. Ign Bdv h j- mew ]Tn- n XuloZv sx m-bn-cp- p-sh v ]d-bp-tºmƒ AWn-Iƒ t\xr- XzsØ Fßs\ hniz-kn pw F {]iv\w Db p-h-cp- p. am{xa-, F m-hcpw CXw-Ko-I-cn- ptam F {]iv\-hp-ap- v. AXn-tesd {]iv\w Pn v, ]nim-nv, hn`m-k-ßfpss Ign-hns\ Ipdn v F v ]dbpw F v Xocp-am-\n-t - -Xpap- v. C\n-sb v? ImØn-cp v ImWmw Pqsse

18 \msp-]n-f Øn ka-c-am-tlm-jn- -Xns B -dpxn sim m-sm Cd-ßn-Øn-cn- -h Ipew-Ip-Øn-Ifmb Pn v hmzn-i-fpss tkmkn- p- Iƒ I v A m-fn- p- \n pibmwnt mƒ. FÆn-bmsem-Sp-ßmØ D]-{Kq- p-iƒ Cu ]pø {]ÿm-\-øn apf- ps]m- p-ibmwv.i -h-s-xm ]-cyßfpw e pw ekm-\p-an- mø Kth-jW ]c-xbpw Ipgn-tXm- APva A Xm^v s]m«n- nf-cm³ -sh¼p \-Zvh- p-imà 20 nb hlm-_n-i-fpss ]cn-xm-]- Ic Ah-ÿ-sb- p-dn-s mcp At\z-j-Ww \SØpIbmWnhnsS. appm-lnzv {]ÿm\w P -ssh- I-ey-ß-fm hnb p-i-bm-wv. Hcp kaq-lsø samøw apivcn pw Im^ndpw B m t\mºp-t\m v \S- n-cp- -h C v N n\p Np pw Xncn-bp Imf-sbt mse h w Np p-i-bm-wv. hmsf-sp-ø-h-s\ms shfn- - m-sm-ip t]mse \m p- -hs\ms ZmC-bm-hp-Ibpw c - cw Iq n-hm-bn- m txm psa ]cp-h-sa-øp- -h appvxln-zp-ifmhp-ibpw snbvx-t mƒ Kth-jW ]Sp- -fpss Be-b- Øn Ipivam-fi-߃ ]qøp-e- p. A -an- mø Xe-h- m t\xm- -fmbt mƒ A\p-bm-bn- Iƒ ]Sp Pmln-ep-I-fp-am-bn.

19 GtXm Hcp hm ym v D mb shfn-hp-ti-smwv Cu Ii-]n-isb v ]p m-c-in-jy- m Iqhn \S- p- Xv Ipº-km-c-sa v amtem-i [cn- n-cn- p- -Xn-\n-sSbmWv hnir-xn- n-t alm appvx-ln-zp-i-fmbn cwk-{]-thiw snøp- -Xv. as-hq lpssk kmln_v Pn p-isf `b v Pn v IqSmcw hn p-t]m- -t mƒ F mw Xo s v IcpXn. c p-{[p-h-ßfn tnt dn ]m Ø-h v Aafn ] n-sb v t_m[y-s - -t mtg pw Imew CØncn Ign- n-cp- p. as-hq {Kq v Xs henb {]Xn-k- n-bn Dg-ep-I-bm-Wv. sndnbap -Øp-Im-c laozv amjpw FS-h-Æ- m-c kemw amjpw XΩn Kth-jW ]mshw sxfn-bn- m CØncn ISp- - Øn Xs D pw X pw \S- p- -Xn-\n-sS-bmWv ImWn-Iƒ v lcw ]I v ]pxnb Pn v I ns Int m-^v HmSv IqSn Hcp IjvWw sh n-am- n-b-txmsv Xo s v Icp- Xn-b-sXm pw Xo n- n- t m F v ]cn-x-]n- m hc-s. acw \Sepw ap K-W-\m-{I-ahpw t{]mt m-t mfpw DΩm- n-im n lpssk aq sc ]pd-øm- nbxv F n-\m-bn-cp- p. Pn v, ]nim-nv _m[-bmtwm {]iv\w? AsXmcp {]iv\ta As pw ashq-cniƒ aptº Pn v ]nimnv hmzn-i-fm-sw pw ]c-»xw i_m- _n-s bpw a pw Xmfp-I Im n F.-]n.-Iƒ Xs {]Jym-]n- p- p. Pn n-t\msv klmbw A n- m\pw ssixzm am-cpss NXnbn \n pw c -s -Sm\pw ]pxnb ]pxnb AZvIm-dp-Ifpw AZv-C-b-Ifpw I p-]n-sn v kzx{ Kth-jW ]mshw sxfnbn- -h ss]xriw hnkva-cn- pt]m-bn. BZ i-cm-lnxyw Atßm- p-antßm pw Btcm-]n- m Dincv Im p-tºmƒ Dcp-In-Øocp F\ Pn Hm sø- nepw kxyw ]d-b-cpxmbncpt m F v Bsc nepw tnmzn- m AXpw A[n-I- - m-hn-. as-hq-cn-iƒ F.- ]n. appm-ln-zp-i-sf- n Btcm-]n- Xv Pn n-t\mspw ae- n-t\mspw klmbw txsp- -h-cmwv \h-bm- Zm-ÿn-I F m-bn-cp- p. AXn\v Xncn p adp-]sn ]d-bm kzmenlv ^ukm\pw C_v\p- _mkpw Hs Fgp- - n- -s - p. Kƒ^v ke-^n-iƒ F t]cv ti -t mƒ lpssk aq cv au\w ]q p. ]W-Øns {]iv\w Snbm\v \ m-b-dn-bmw. hlm_n {]ÿm-\-øns dkoh Snbm-\m-bn-cp- -s m. Cu ]Wn \ΩpsS ap Km-an-Ifpw snbvxn- p v F v sxfnhp \ncøn D{K-aq Øn-Iƒ IS- p-h- -txmsv IqSn appm-lnzv \thm- m- \-Øns ]pdw-]q v No -fn- p. ]nim-nns ieyw Xo m D]m[n Fgp-Xn-sh tumœ Dkvam kmln_pw Aam\n aue-hnbpw appm-lnzp ]finx t\xm- -fm-bn-cp- psh pw CXn-t mƒ Rß-fm-bn v XpS-ßn-b-X-s v Kth-jW hnz- Kv[- I mbw ]dbpibmwv. appmlnzv {]ÿm\ønemsi Pn v hmzw ]S p ]nsn- ncn pibmwnt mƒ. Ckvemlo apø- - m In nb thznifnse mw A mcww ]d p IpWvTn-X-s SpIbmWv. GItZiw Hcp ]Xn m v apºv appmlnzv {]ÿm\øn kpohamb Pn v hnhmzw ]Xps ]Xps AXns F m \msnrcºpisfbpw hen papdp pibpw {]ÿm\w sxmæqdm pitfmfw Db nsn XuloZns\ Xs X nxi pibpw snbvxncn p p. Nß-cw-IpfØp\n v ]Ø- n-cn-b-tø v 2012 Pqsse

20 IpSn-tb-dn- m Ø A p JmZ auehn {]I-Sn- n Hcp ]cn- Xm]w appm-lnzv Hm^o-kn kwl-sn- n ]cn-]m-sn-bn sh v kap- X hlm_n ]fin-x-s\ v s]cp-a-sb-spø \navaøp m ^mdqjn sh v Im n-b-txm-sp-iqsn hnjbw H p-iqsn hnj-fmbncn p p HSp- -Øn-em-bncp p {]kvxpx {]`m-j-ww. 60 h j- mewsim v \mw D m- nb \thm- m\w ki-cn-øbpw Iq cpw s]mfn-s -Sp-Øp-sh- m- Ws{X F.-]n. ]d- -Xv. hlm_o \thm- m-\-øns `n n- ns XpS A\- -ambn XpS p HIvtSm-_ 5 \v FS-h-Æ-bn F m IogvL-S-I-ßsfbpw hnfn- p-tn Øp. PwCøØp DeabpsS D]-tZ-iI ]finx Pn p_m[mhmznisf i -ambn D]-tZ-in- pibpw CXv kp nifpss CkvXnKmkm hmzøn\p IgpØp \o nsimsp emsw p DW ØpIbpw snbvxp. Pn p_m[m hmznisf {]ÿm\ant mƒ ki-cn-øm- ƒ F p hnfn p ]cnlkn pibmwv. Ah s XnscbmWv HutZymKnIcpsS IS- m-{i-a-w-ßf-{xbpw. AXn\p Np m ]nsn- h-cpss ]qxn hy -am- p Nne \o -߃ ]n o-sp-i- p ashqcpambp ]nf ns cwk߃ A\p-kva-cn- n- pw-hn[w a ]pkvxiw ]pd-øn-d-ßn. \oe ]pkvx-ihpw Nph v ]pkvx- Ihpw Hs t]cp-ti X Ncn-{X-Øn-te v ]Øv h jsø CS-th-f v tijw ho pw ]pd- Øn-d-ßn. Cu ]pkvxiw appmlnzv t\xr-xzsø Aº-c- n- p. ta X- n-en-cn- p ]e al-øp- fpw Bin h-zn- mwv ]pkvxiw ]pd-øn-d- n-bxv F -dn-bm Ipd v Imehpw IqSn-]n-Sn- p. HutZym-KnI hn`m-k-øns CSbn ki-cnøm kzem-ln-s -Xnsc-bp ]pd- m-sns Np m ]nsn- Xv as-hq-cn-i-fm-bn-cp p F Xv hntcm-[m-`m-kw. {]mb-ta-dnb-hsc t\m p-ip-øn-i-fm- n- \n Øn bph-xp n-iƒ Rßsf ]pdøv NmSn- -Xm-sW as-hq-cn- 22 IfpsS ÿncw ] hn P\w {i n- m XpS-ßn. as-hq HutZym- KnI {Kq n-te v ASp- p- psh pw k -cn-øm- sf ]pdøm p p F pw hsc kwkm-c-߃ ]c- p. AXn-\-\pk-cn p \o -߃ v Ct mgpw as-hq a\-kp-ambn \S- p ]e "apxvejv' appm-ln-zp-ifpw t\xrxzw \ InsIm ncn p p. A p-d-ln-am ke-^n, Ip nap-l-ωzv auehn ]d- q, \nav-a- Øp ^mdqjn XpS-ßn-b-h-cpsS t\xrxzønemwnxv. Sn.-]n. A p- -t mb az-\n v \n nx Xm ]-cy-߃ F -Xn Ihn v H pw C. F mwv si.-f.-fw. F p-t]m-ep-a-dnbmø Cu I -h-s- m-c hlm_o \thm- m-\- `n n- ns XpS A\- -ambn XpS p HIvtSm-_ 5 \v FS-h-Æbn F m IogvL-S-I-ß-sfbpw hnfn- p-tn Øp. PwCøØp DeabpsS D]-tZ-iI ]finx Pn p_m[mhmznisf i -ambn D]-tZ-in- pibpw CXv kp nifpss CkvXnKmkm hmzøn\p IgpØp \o nsimsp emsw p DW ØpIbpw snbvxp. Pn p_m[m hmznisf {]ÿm\ant mƒ ki-cn-øm- ƒ F p hnfn p ]cnlkn pibmwv. Ah s XnscbmWv HutZymKnIcpsS IS- m-{ia-w-ß-f-{xbpw.

21 apºv ki-cn-øsb {]`m-j-w-߃ v Wn- -cpsx v ImWn v si.-f.-fw. \ Inb k p-edn Xq -sam- n- m Ccn-th- n- m-c A p-dln-ams\ simsp-øn-cp- p. At±lw ki-cnø Jp -B- \ntj-[n-bm-sw v {]kvxm-hn- -bm-fm- Wv. F m Cu i w CXn-t\- mƒ ISp- n v ]d \nav-a-øp m ^mdqjn Ct mgpw B{inX h -e. G hpw HSp-hn Xs \ne `{Zam- m IÆq kn n-bn sh v 2012 sabv 13- \v appm-lnzv _mept»cn \S-Ønb hnhm-z-{]-kw-k-øns\-xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-Øp-sh v hcp-øn-xo Øv l v, hjv^v snb am ]Z-Øn\p th n ImØn-cn- m-w-s{x. a{ n a fmwipgn Aen aºpdw ajman knbmdøn\p t]mbxpimcww Im^ndpw apivcn pamsw pw ]nwdmbnbpss IqsS \n t mƒ At±lw Im^n am{xambncps pamwv _mept»cnbpss IÆq {]Jym]\w. CXv eokv t\xrxzsø snmsp n ptam F Bi nbnemwv Sn,]nbpw Iq cpw. bym Øn appm-lnzv {]kw-kn- Xv {]ÿm-\-øns BZ i-am-wv. Z K-I-fn knbmdøv snøp- -h apivcn- p-ifpw Im^n-dp-Ifpw BsW v AXn-s\- Xnsc \S-]-Sn-sb-SpØp F v ]d v ssi Igp-Im {ian- p- -Xn-\p-apºv Xß-fpsS BZ iw H v Nn n- m-am-bn-cp- p. Z K-Ifn sn v Xh- p-em- nbxns t]cn apkvenwiƒ v ta in v Btcm-]n- mø GsX- nepw appm-lnzv aue-hn-am Dt m? Ah-sc-sbm pw ]pd-øm- msx _mep-t»cn am{xw ]pd- Øm- n-b-xn\p ]n n ki-cn-øtbmsv H n-\n p- -hsc sh n-\nc-ø-e-s - n ]ns F m- Wmthm?! apºv ki-cn-øsb {]`m-j-w߃ v Wn- -cp-sx v ImWn v si.-f.-fw. \ Inb k p-e-dn Xq -sam- n- m Ccn-th- n- m-c A p-d-ln-ams\ simsp-øn-cp- p. At±lw kicnø Jp -B- \ntj-[n-bm-sw v {]kvxm-hn- -bm-fm-wv. F m Cu i w CXn-t\- mƒ ISp- n v ]d \nav-a-øp m ^mdqjn Ct mgpw B{inX h -e. lzo-kp-iƒ ] -bmbn X p- h s -Xnsc ]pxnb {]_- -hpambn cwkøv h n-cn- p-i-bmwv ki-cn-øm- ƒ. kwl-s\m axn s - p-iƒ Ahsc au\n-ifm- n-bn-cn- p- p Unkw-_- dn si.-sp.-bp. {]kn- o-i-cn Pn v ]pkvx-i-øns Jfi-\- amwv ki-cn-ø-bpss {]_- w. AXn ta \S- p N -Iƒ ]c-am-h[n ]qgvøn-sh- m A p-d-ln-am ke-^n-bmwv Np m ]nsn- p- -Xv. H nepw Dd- p-\n msx BSn- -fn- p Nne hoc- m-cp- v. jm P- m-c ke-^n, Imbs m-sn- m-c l\o^v aue-hn, A\kv auehn XpS-ßn-b-h. Chsc s]mxp-cw-køv FØn- Xv kxy-øn ki-cnøm kzem-lnbm-wv. At±l-Øn-s\-Xnsc ]cky-ambn cwkøv hcm Ch v km[n- p- n-. F m HutZym- KnI t\xr-xz-øn-s\-xnsc {]I-Sambn cwk-øp-h-cm Ch `b-s - Sp-Ibpw snøp- p. kwls\ifn tncnxncnhpw {Kq phg pw kzm`mhniamsw p ]d p c s Sm ]miøne Ct mƒ appmlnzv {]ÿm\ønse HutZymKnI kicnøm ashqcn kpss_ a S {Kq piƒ. Ch 2012 Pqsse

22 tncnxncn p t]mcsn p Xv sxmæqdp h jw si n]spø BZ i tkm]cøns hfhpw Xncnhpw ]d p sim mwv. hnjbw aueniamwv. a[yÿx hln p GsX nepw \lam t m cmjv{sob m t m Xo m\mhp Xs v kmcw. GXm-bmepw BZ i cwkøv FÆn-bm-sem-Sp-ßmØ D]-{Kq- p-i-fmbn s]m n- n-f-cp Cu Int m^v kwlw Nc-a- -f-øn-\-spøv XΩn-e-Sn- ptºmƒ ]pø {]-ÿm-\-߃ F m ImeØpw Cß-s\-Xs XI -Sn Ncn-{X-ta-bp q F v Hm p- Xv \ v. ASn-sbm-gp- p-iƒ \ho-\-x-bpss AeIpw ]nsnbpw Ime-Øn- \-\p-k-cn v am w hcp-øm Xp\n-bp-tºmƒ Hmtcm-cp-Ø pw Hmtcm {Kq p-iƒ D m- m txm p- Xpw AXn-\-\p-k-cn v Imcy-߃ \o p- Xpw kzm`m-hniw am{xw. kwl-s-\- Xs _nzv-a-øm-sw v {]Jym-]n v kpss_ a S ]pxnb Hcp kwl-ambn amdn. AXn-\- bm v Imc-W-߃ ]d-bm-\p- Xv hlm-_nk-øns snbvxn-i-fm-wv. ln^vfp-d-lvams t\xr-xz-øn DS-se-SpØ Pn p-i-fpss D{K-hmZn {Kq v Fgp-]-tXmfw hnjb-ß-fn si.-f.-fw. t\xr-xz-øn-s\-xnsc ]oc- n-bp-xn Øv NnIn mapd-i-fp-ambn Ign v IqSp- p. kwl-s-\-bp-ambn Ct mƒ Cu hn`m-k-ø- Xn\v Hcp _ -hp-an-. ki-cn-øm- ƒ F {Kq v HutZym-KnI t\xr- Xz-Øns Dd w sispøn IpXn v apt -dp-ibm-wv. ki-cnøm kz-em-ln-bpss t\xr-xz-øn-ep ISpw-]n-Sp-Ø- m C v appm-lnzv {]ÿm-\- Ønse Imc-W-h- msc IS-Øn-sh- p ]n pw kwl-s-\- -IØv B n p Ign- p. kicnøm kzem-lnsb s]mxpsh ]cn-]m-sn-bn \n v am n-\n Ø-W-sa k p-e si.-f.-fw. bqwn- p-i-fn hnx-cww snbvxn pw AXn\v tijhpw ki-cnøm kzemln s]mxp-th-zn-i-fnse ÿncw km n-[y-am-bxv t\xr-xz-øn\v sxms m- p-a Xe-th-Z\ krjvsn- -Xv. si.-f.-fw. P\-d sk{i- dn F.-]n. A p JmZ aue-hn-bpss X -I-amb ]Ø- ncnbw bqwn- nse hlm_n al- ns `c-w- I Xr- Xz-hp-ambn _ -s v P\-d t_m-un-bn {]iv\- ߃ D m-bxpw Nne cmjv{sob t\xm- ƒ _ -s v ]cn-l-cn- Xpw hm Ø-Iƒ krjvsn- - Xm-Wv. Nn n- p {]h Ø-Icpw {]h Øn- p kwlm-s-icpw ki-cn-ø v ]n n ASnbp-d v \n p-tºmƒ sim m-c-]-fin-xs tdmƒ ssiim-cyw-snbvxv HutZym-KnI t\xr-xz-øns snbvxn-iƒ v \ymbw Is -Øm \ncßn \S- p A p-d-ln-am ke^n ASpØ Icpshßs\ \o -W-sa- -dn-bmsx Xcn- p- \n ]m-wv. 24 Sn.-]n. A p- -t mb az\n ""\qdv ix-am\w appm-ln-zp- I-fmb B {]tz-i-ømwv "ASn- n-d n'bxv. \n߃ Btem-Nn p t\m q ASn- nd- epw _l-fhpw Imephmepw \mbm- p-sams D mbn F n v a -h \sω ]cn-l-kn p F v Ip w ]dbp- p. AXn\v Imc-W-am-bXv Bsc v Nn n-t -t. \ΩpsS i{xp- ƒ \ap-s -Xn-cn e`n- p kwl-s-\ v D n \n pw e`n- p Fs - nepw AXv D]-tbm-K-s - Sp-Øo v Icp-Xo v \ne-hn-fn- zm..'' *** *** *** Alva-Zen az\n ""]ns Cu tpym y- msc t]mtemø Bƒ m v "ssk_v' Adnbmw F v ssk_ns Xmt m A m-lphns Iøn-em-sSm. AXv A m-lp-hn-\- msx B p-a-dnbn-. C\n Adn-bn- p-sim-sp- p-i-bm-sw- n Xs A mlp CjvS-s h dkq-en\pw \_n-am pw A msx. \_n-am C\n hcptam? hcq-e-t m. Ah-cpsS Imehpw Ign- n-t... C m a C X-fzm-an dkq-en F mwv Jp -B ]d- -Xv. hnjbw Hcp]mSv ]d-bm-\p- v. CsXms icn v A\-sse-knkv snø-ww. N hn-x- N hww snbvxv s]mfn- v hen-s -dn v Iod-Ww. \ mhpw \ mhpw F v sh v ]Wn- ]øns\ X amxncn ImØp- \n p \ΩpsS t\xr-xzw. A v hnc-evsim v FSp-Øn- m axn-bm-bn-cp- p. C w, Nhn n ]dn-t - n-søv FØn. C w F mbn ktlm-z-c-ß-sf, Pn v tidp-i, Cd-ßp-I, ASn- nd- p-i, ti p-i, Cd- p-i.. Cu G m-smwv Ct mƒ Imcyam-bn v \S- p- -Xv...'' Yutube- Ahmeali Madani- swantham thouheed poliyunnu. 3gp *** *** *** si.-si. ki-cnø kzemln ""hnp-\-amb ÿeøp\n v Pn n-t\mspw ae- n-t\mspw txs A`u-Xn-I-a-s - n in n-s - n txsp- -Xn F mwv Ipg- w. Aßs\ Hcmƒ txsn-bm Cßs\ Ft mgpw txs-w-sa v F mwv ]d- -Xv. B Hcp {]iv\- Øn "bm C_m-Z- mlv ACu-\q \o'f hm v ]d-bm am{x-amwv. A msx F pw tnmzn mw Ft mgpw ]dbmw F -. Aßs\ Hcmƒ ]d- m in snbvx-xv. Camw AlvaZv Cu lzokv A\p-k-cn v {]h Øn- n- p- v. kzlo-lm-sw v hnnm-cn v At±lw l n\v t]mbn hgnsx- n. (A v l n\v At±lw t]mbn- p- v) "bm C_m-Z- mlv' F v hnfn- -t mƒ hgn-sx-fn- p. Camw AlvaZv apivcn- m-swm. Camw \hhn CXv FSpØv D -cn v ]dbp p: ""Fs DkvXm-Zp-am ]ecpw CXv snbvxn- p- v. Ahcv apivcn- m-ip-tam. At mƒ AXv \mw a\- n-em- -Ww. Ahscms AXv kzlo-lm-sw v hnnm-cn- m t]mepw in n AXn. C\n, Cu ]d- Xv fcu-^m-sw v a\-

23 `n -kz-c-߃ {]kw-k-ßfneq-ss... n-em-imø Hcmƒ kzlo-lm-sw v hnnm-cn- m t]mepw X -Øn-\p ClvXn-am C. Camap-kp AlvaZv _v\p lº, At±-l-Øns kzlolmb ]c-º-c-bn-eqss h kw`-h-am-wn-xv. in n- mø Hcp-Imcyw in m-sw v ]d-bp-tºmƒ \Ωƒ hf-sc-tbsd Nn n- -Ww. AXp-sIm v Aß-s\-bmcpw ChnsS ]d- n- n-.'' Yutube- jinninodu sahayam thedunnath shirkkalla. KK Zakariyya *** *** *** ""hnuvvn-i-sf, s]m - msc F mwm ]d- -sx v a\- n-em- m \n߃ v km[n- n- n-. It m, Pn p- Isf Bcm-[n- p-ibpw ]qpn- p-ibpw snøp- -h v Pn v klmbw snbvxp-sim-sp- pw. icn Xs -bm-wv. F m klmbw. Hms Ign-hn s] klm-bw. Pn p- Iƒ v ]e Ign-hp-I-fp-ap v Zqc-Øp km[-\-߃ s]s v t]mbn FSpØv hcm-\m-ipw. AXv ]d- psim-sp- m\pw ssixm\v km[n- pw. AXv Hms Ignhn s] Imcy-am. {]m \ F v ]d- m Aßs\-b-. {]m n- pi F v ]d- m F m. krjvsn- I-fpsS Ign-hn-\- p-d-ap Imcy-ß-fn klmbw tnmzn- pi F m-wv...'' Yu-tube- Jinninte Kazhivdua alla. Zakariyya Mpg *** *** *** appm-lnzv {]h Ø-I : ""\n߃ v ]q Æ-ambpw ssixzms _m[-bm-sw v t_m[y-s - Xv sim mwv \n߃ Pn v NnIn- m w Hcp {]h Ø-Is\ jm P-bn-te v Ab- -Xv. (k-i-cnø kzemln jm P-bn-te- - ). Fhn-S-tØ- m-wmt m? ]pøq dlvams ASp-tØ-t m, \n߃ v Fßs\-bmWv ]q Æ-ambpw ssixzms _m[-bm-sw v t_m[y-s - Xv? ""hnuvvn-i-sf, s]m - msc F mwm ]d- -sx v a\- n-em- m \n߃ v km[n- n- n-. It m, Pn p- Isf Bcm-[n- p-ibpw ]qpn- p-ibpw snøp- -h v Pn v klmbw snbvxp-sim-sp- pw. icn Xs -bm-wv. F m klmbw. Hms Ign-hn s] klm-bw. Pn p-iƒ v ]e Ign-hp-Ifp-ap v Zqc-Øp km[-\-mvl s]s v t]mbn FSpØv hcm-\m-ipw. AXv ]d- p-sim-sp- m\pw ssixm\v km[n- pw. AXv Hms Ign-hn s] Imcy-am.'' kzem-ln-bpss adp-]sn: F\nt m, B Ip nsb t\csø ]cn-n-b-ap Bfm-Wv. BZyw appm-lnzv _mep-t»-cnsb hnfn p. appm-lnzv _mep-t»-cn-tbmsv Cßs\ ]d p: "F\n v h mø Akz-ÿ-X-I-fp- v.' At mƒ At±lw apl-ωzv lks ASp- t]mbn t\m m ]d- p. (ap-l-ωzv lk ^dq-jn- \-Sp-Øp am\-kni tcmkw NnIn- n- p Bfm-Wv). At±lw sndp-tx simsp-øp. At mƒ hb-dns Akp-J-sams amdn. At mƒ appm-lnzv _mep-t»cn ]d p; "kqdøv a bw, Ilv^v F n-h-bpss kn.- Un. tit m-fo.' CXv tiƒ m th n Ch Ccp- mƒ Ch\pw sπbdpw IqSn I n-en \n pw " pw' F i -tømss ]pd-tø v NmSpw. Aßs\ Ah ho pw appm-lnzv _mep-t»-cnsb hnfn- -t mƒ, "F msw- -dn- p-iqsm''. At mƒ Fs -b-sp- h n- v, Cß-s\-sbm v v' F v ]d- p. ti n- v, Jp -Bs i{xp-hm-ws m ssixzm. ssixms XmsW v txm p. CXn-\n w \Ω-sS-hn-sS-sbm pw NnIn- -bn-. Kƒ^n-sems NnIn- -bp- v. Cu "dpjn-øm id- Cø' F v ]d-bp Iptd BbØpw ZnIvdp-sams tik- n-em- n-bxv \n߃ v thw-sa- n Xcmw. \n߃ Fs ho n ht m-fo. Rm Kƒ^n t]mbt mƒ sim p-h- - -XmWv' F v ]d p. Aßs\ Ch h p. At mƒ \nkvi-cn v hcp- -Xn-\m hpfq D v. Rm Fs ts v dn m U-dn kzm tik- n v Chs snhn-bn sh v simsp-øp. Rm hpfq FSpØv Bb-Øp Ip knøv HmXn Cßs\ \n zm. h ssixm\pw s tzløv Ib-td-s \ne- v. Ipd v Ign- -t mƒ `b- c H. Rm\msI t_pmdmbn. Fs s\ n-sn v IqSn. Rm\nXv BZy-ambn ImWp-I-bm-W-t m. Rm "A mlv' Fs ms ]d- p. H pw \n p- n-. Ch NmSn-sb-Wo- p. Fs ts v A p-d-tø v adn- p. em]vtsm-]ns Hcp CXv D m-bn-cp- p. AXv si n. Ch Cßs\ Dd Pqsse

24 n \n v DW -am-xncn "F msm \o ImWn- -Xv. CsXms \o ImWn- X-s.' Rm tnmzn- p. "A, DkvXmZv s ChnsS Ccp-Øo v tik v sh -t m. "\mdv' "\qdv' F Ft m H v h -t mƒ s Xe-bn-eqsS Ft m an p- Xv t]mse txm n. ]ns F\ns m pw Hm a-bn- ' F v ]d- p. CXv snøp-tºmƒ am{x-am-bn-cp p D m-bn-cp- -Xv. tum. A_q-_- ISh-Øq Fw.-F-kv.-F-Ωns ]gb kwÿm\ {]kn-u- v ]pdøv \n p- p- v. Rm hmxn Xpd- -t mƒ At±-lsØ I p. ""\nß-sf- m, dpjnø \SØzm'' F v tnmzn- p. Rm dpjn-ømxv \S-Øn-b-sXm- p-a-. Cu Ip n Cßs\ h v ]d- -t m Cu tik v C p-sim-spøv t\m n-b-xm. C w AXns timew Cßs\bm ImWp- -Xv. F\n v txm p- Xv Ft m Hcp ssixm-\n-ø-øn-sw- m. Aßs\ Hcp kwibw Xs F\n v D m-bn-cp- p. Cßs\ Hcp NnIn- -bp-ap- v. \ΩpsS ]fin-x- m-scms AXns\ FXn Øn- p- v. PwC-ø-Øp Dea CXp-hsc N snbvxn- n-. AXpsIm v \n߃ v thw-sa- n t]mbn t\m mw F v Rm Ah-t\mSv ]d- p. CXmWv bym -Øn kw`-hn- -Xv. kk zakariyya swalahi, hifdinte aduthek *** *** *** appm-lnzv _mep-t»cn ""\o A m-lp-hns\ kq n- m ]S-t m \n\ v D]-Po-]-h\w ImWn v Xcpw. CXmcv ]d- m. A p JmZ ]d m! A p- -t mb ]d- Xm! A. ]ns A p-d-lvam ]d- Xm! A. CXv thsd Bsc- nepw ]d- Xm? ]en-i-bp-ambn _ -s -ts Hcp kml-ncyw h p. Direct or indirect At mƒ Btem-Nn- mwv Rm CXp-am-bn v _ -s - mte s It msw \S- q.. s D]-Po-h\w \S- q... Bcv ]d- p, C_veokv txm n- p. ImcWw C_veo-kns ]Wn ldmw snøn- n- p-i. lem-en \n v a\p-jysc XS-bp-I. I am right? F m-hcpw AXv AwKo-I-cn- p-as m. A, C_veo-kn\v a\p-jy-po-hn-x-øn Hcp ] pan F hnizm-k-øn-te v bm{x-bm-hp-i-bm-twm. Bbn-t m-fq. hntcm-[-an-. ]s, \c-i-am-bn-cn- pw. bmsxmcp kwi-b-hp-an-. ChnsS \o p-t]m- p-i-fn-. B pw th n kwkm-c-an-...'' Majahid balusseri- abdulkhaader abdullakkoya abdurahman *** *** *** ""Rm Xo Øv ]d-bp-i-bm-wv. emøv Rm ]dbp- -Xv. sx n- m-c-w-bp- -h kxy-k- -cm-sw- n l v Adn-bm-ØXv sim m-sw- n a S apjvsnbm-sw- n c -bn-. hnizm-k-øn in v h m XIcpw Dd- m-w-t. Jp -B-\n 39:65, 4:48, 4:116 hn- \-ß-fn ]d-bp- Xv in v A mlp Hcn- epw s]mdp- mø ]mx-i-am-sw v. B in v appm-ln-zn D mhm ]mspt m. B in v Hcp kp Øv Pam- AØpIm-c\v D m-hm ]msp-t m. Hcp X_veo-KpImc\v hcm ]mspt m. Hcp Fkv.-Un.-]n.-sF.- m-c\v D m ]msp-t m. Hcp t]m p-e {^ p-im-c\v D mhm ]msp-t m. Hcp a{ n-]-z-øn-te v sxc-s -Sp- p-i-bmwv Hcp apkven-an-s\. Xte-Zn-hkw Abmƒ t]mb-sx-tßm- mtwm? aºpdw Z K-bn-ev. Bsf t]cv Rm ]d-tb- -s m. \nco-iz-c-hmz {]ÿm-\-øn Abmƒ D mbn-cp- -t mƒ B hnj-b-øn Abmƒ Ip^vdn-em-bncp- p. Abmƒ C v Ckvem-anI kaq-l-ønse Hcp {]ÿm-\-øn-te v h -t mƒ apivcn- p-ambn Im^ndp-am-bn. At mƒ GXmWv sa w. ]nw-dm-bns IqsS Ahn-sS-\n ImeØv Im^ndm-bnt D m-bn-cp- p q B hnj-b-øn. apkvenw Soans IqsS IqSn-b-t mƒ apivcn- pam-bn, Im^n-dp-ambn. an- -Ww, hkvxpx hf- p-si- n- msx ]d-bp-ibm.. aºpdw Z K-bn-te- mwv t]mb-xv...'' Yutube- Mujahid balussery. league manthri kafir ""Ipd v Ign- -t mƒ `b- c H. Rm\msI t_pm-dmbn. Fs s\ n-sn v IqSn. Rm\nXv BZy-ambn ImWp-I-bm-W-t m. Rm "A mlv' Fs ms ]d- p. H pw \n p- n-. Ch NmSn-sb-Wo- p. Fs ts v A p-d-tø v adn- p. em]vtsm-]ns Hcp CXv D m-bn-cp- p. AXv si n. Ch Cßs\ Dd- n \n v DW -am-xncn "F msm \o ImWn- -Xv. CsXms \o ImWn- X-s.' Rm tnmzn- p. "A, DkvXmZv s ChnsS Ccp-Øo v tik v sh -t m. "\mdv' "\qdv' F Ft m H v h -t mƒ s Xe-bneqsS Ft m an p- Xv t]mse txm n. ]ns F\n-s m pw Hm abn- ' F v ]d- p.'' 26

25 ''Hcp a{ n-]-z-øn-te v sxc-s -Sp- p-i-bmwv Hcp apkven-an-s\. Xte-Znhkw Abmƒ t]mb-sx-tßm- mtwm? aºpdw Z K-bn-ev. Bsf t]cv Rm ]d-tb- -s m. \nco-iz-c-hmz {]ÿm-\-øn Abmƒ D m-bn-cp- -t mƒ B hnj-b-øn Abmƒ Ip^vdn-em-bn-cp- p. Abmƒ C v Ckvem-anI kaq-l-ønse Hcp {]ÿm-\-øn-te v h -t mƒ apivcn- p-ambn Im^n-dpam-bn. At mƒ GXmWv sa w. ]nw-dm-bns IqsS Ahn-sS-\n ImeØv Im^n-dm-bnt D m-bn-cp- p q B hnj-b-øn. apkvenw Soans IqsS IqSn-b-t mƒ apivcn- pam-bn, Im^n-dp-am-bn. an- -Ww, hkvxpx hf- psi- n- msx ]d-bp-i-bm.. aºpdw Z K-bn-te- mwv t]mb-xv...'' mushrik *** *** *** ]meøv az\n ""C se Rm timgn-t msv \n v hcp-tºmƒ Hcp kplr-øns ssiøn \n v In nb Hcp IØn Hcp hmniw Rm {i n- p. ae- p-i-tfmspw Pn p-i-tfmspw klmbw txsp- Xv in m-sw v Fgp-Xp-Ibpw {]kw- Kn- p-ibpw snøp Bfp-I-fp-s v F\n v Adnbm Ign- p... kp n-iƒ Huen-bm- sf hnfn v {] n- p- ps v a\- n-em- nb \Ωƒ i -ambn FXn Øpt]m-cp- -Xm-Wv. ]s, Ah-cmcpw Pn n-t\mspw ae- n-t\mspw klmbw txsm-sa v ]d- -Xmbn ti n- n-. AXp-sIm- mwv Ah ]d- Xv: ""Ch Ftßm- mwv t]mhp- -Xv, Ch \Ωsf Ih v sh p-a-s m.'' B hn[-øn hfsc henb AXyp-Zm-Ø-amb Hcp BZ i-øns h m- -sf \ne v Aßs\ Pohn v {]h Øn v t]mcp \ΩpsS CS-bn Cu hn[-øn Cu BZ i-øn\v Xpc w sh p Cu {]ÿm-\-øns AkvXn-Xz-Øn\v ]cn-t ]n- p hn[-øn-em-ws m ChnsS ]expw \S- p- -Xv. ChnsS Ign {]kw-k-øn-sems \nß AXv ti p...'' Yutube- palath madani. shirkk sunnkale kadathivetti. 3gp *** *** *** ""Cemlo {]ÿm-\-øns Xd-hm-Smb Hcp {]tziøv Hcp sndp- - m-c t\csø tcmkn-bm-wv. acp v D]-tbm-Kn v sim n-cn- p Bfm-Wv. ]s, Ct mƒ ]pxp-xm-bn v Nne Bfp-Iƒ ]d p: acp-s m pw D]- tbm-kn- -. AXv \n Øn-bn v \ap v "dpjnø' \S- Øn-t\m- mw. Aßs\ KpfnI simsp- \n Øn. ]ns snhn-bn IqsS, dpjnø \SØn simsp- XpS-ßn. kn.-un. sπb-dn Hcp kn.-un. C v snhnbn Cb t^m sh p-sim-sp-øp. c v Znh-k-am-bt m-tg v Ch hb-e v Bbn XpS-ßn. ]ns ssibpw Imepw Iq n si n-bn-cp- p. aq v \mev Znh-kam-b-t mƒ ]nsn- m In mø Ah-ÿ-bm-bn. Ahkm\w B tcmkn-bpss ico-c-øn Nne ]msp-iƒ D mbn-cp- p. Fß-s\-bm-sW v F\n- -dn-bn-. _ -s Hcmƒ ]d- Xv ""R߃ ASn- n-s m- p-an-. Cß v ASn- -t mƒ XSp-Øp'' F mwv Ft msv t\cn v ]d- -Xv. Rm AXv hniz-kn- p-ibpw snbvxp. ]s, Ctßm- -Sn- -Xm-sW- nepw ico-c-øn ]msp-i-fp- Xv AhnsS InS AS-bm-f-amWv F v am{xw hnizkn mh-x-. Ft m Bh-s. Cu Ip n Ahkm\w apºv NnIn- n- n-cp tumœ-dpss ASp- AUvan- m- n. C\n taen \n߃ Cßs\ snbvxm F\n v dnt m v sntø- n-h-cp-sa v tumœ ]d- s{x. Cu Hcp Ahÿ! aptº acp v D]-tbm-Kn Hcp Ip nsb sim v acp v \n Øn v, Ahs\ hbse v Bbn ho pw acp v Ign-t Ah-ÿ. Cßs\-bp "dpjnø' F G msv Fhn-sS-\n v h p F p- Xv Nn n-t - -Xm-Wv. F\n- -dn-bmw, Fd-Wm- Ip-f-Øp Hcp tumœ {]mivso-kn\v t]mh-tºmƒ sãx-kvtim pw a v D]-I-c-W-ßfpwsIm v \S- p- - Xp-t]mse kyq vsi-bvkn Hcp hf Syq_pw AtXmt]mse Xs Hcp ukpw Hcp sndnb hsnbpw sh n v \S- m-dp v F v ti n- p- v. AXv appm-ln-zoß-fpss ASp- -te- m-wv. appm-ln-zo-ß-fmwv sim pt]m-ip- -Xv. F n v Ct±lw Nne _mt m HmtØm snm tem adn-btem \S-Øp-tºmƒ Ff w XpS-ßptºmƒ Iøns hnc \q sim v si pw. Imens hnc Xpºpw \q sim v si pw. CXv _ n- p- sx- n-\m-sw-t m, Pn v tidn-b-xm-wv. AXv Pn v Cdßn-t m-im-xn-cn- m-\mwv si p- -Xv. D n-en-s m v sacp n icn-bm- n-bn- v aq cv Hcp kw`m-jww \S-Øpw. AXn Nne-t mƒ Pn v apkven-ambn D]-{Z-hn- msx ]pd-øp-t]m-hpw. As - n H p-iqsn ]oun- n v icoc-øn-\n v Icn v If- n v thww Pn ns\ ]pd-øn-d- m. Fhn-Sp m Cu hnizmkw h vxv. A m-lpthm dkqtem ]d- -X Cu NnIn- m-co-xn. ] v tic-f- Øn-ep- m-bn-cp- Xv Ckvemlo {]ÿm\w aæn-\-sn-bn Ipgn- paqsnb A -hn-izm-k-ßn s] -Xm-Wn-Xv. CXmWv kaq-l-øn ]Xps ]Xps Fhn-sS-\n-s ms tidn-h-cm XpS-ßp- -Xv. Yutube- Pulikkal jinnirakkal - salafi. Dr. subair ({]-kw-k-cq-]-øn Xs ]I Øn-sb-gp-Xn-b-Xm-Wv. ]q W-ambn ImWm bqsyq_v A{Ukv \ In-bn- p- v.) tis -gpøv: X ko Imhp- -d, kpss^ snm f, lmcnkv hb-\msv 2012 Pqsse

26 A`n-apJw Btcm-]-W- Ä Xncn- -Sn- p p ]n si sambvxo Ip n kp an Ipgn- pdw appm-lnzv {]ÿm-\-ønse ]pxnb hnhm-z-ß-fp-ambn _ -s v t\xm- fpss {]Xn-I-c-W-߃ p-th n kxy-[mc _ -s -s - nepw Bcpw {]Xn-Icn- n-. appm-lnzv ]fin-x-k`bnepw ^Xvhm IΩn- n-bnepw kpo-h-am-bn-cp ]n.-si. sambvxo Ip n kp an Ipgn- pdw FgpXn \ Inb {]Xn-I-c-Ww. Ct mƒ si F FΩn \S- p hnhm-z-øns a Ωw bym -Øn, A\y\v t\sc A\ym-b-ambn Ip^vtdm A[ atam D -bn- m Btcm-]- W-߃ Btcm-]-I-cn-te v Xncn vhcp-sa {]hm-n-i (k)- bpss ap -dn-bn- ns t\ m-gvnbmwv F ]n hn`m-k-øn \mw 28 ImWp- -Xv. Ckvemln {]ÿm\w \mfn-xphsc ]pe Øn-t m Bi-bm-Z i-ß-fn \n pw ]ng p F v Atcm-]n- mwv ]Øv h jw apºv lpssk as-hq-cns bpw kn ]n Da kp -an-bpssbpw t\xr-xz-øn-ep appmlnzv ]fin-x am-scbpw bph-p\ kwl-s-\-sbbpw Ch th -bm-snbn-cp- -Xv. A v B hnhm-z-øns\m-sp-hn kwl-s\ ]nf Ønthdn v \n Cu hn`m-k-øn, Ckvemln {]ÿm\w \mfn-xphsc ]pe Øn-t m Bi-bm- Z i-ß-fn h Xpw Ah-ti-jn- p- pt m? IrXy-amb {]am-wß-fpss ASn-ÿm-\-Øn appmlnzv {]ÿm\w ]Tn- n BZ i߃ ]expw Ah A n-a-dn- p. ASn-ÿm\ BZ i-øn t]mepw

27 Ah-cpsS A n-adn {ia-ap- m-bn. Pn p-itfmspw ae- p-i-tfmspw klmbw txs in ns ]cn- [n-bn \n v am n Ch A\p-h-Z- \o-b-am- n. {]am-w-ß-sfbpw Ch A n-a-dn- p. AtXmsS hnizmk I Ω taj-e-i-fn {]ÿm\w ]Tn- n ]expw Ch am n Xncp-Øn. Ckvem-ans ASn-ÿm\ {]am- W-߃ hnip Jp -B\pw kp -Øp-am-Wv. CPvamDw Jnbmkpw Ah-bn \n v Dcp-Øncn v hcp {]am-w-ß-fm-wv. F m Nne B[p-\nI ]fin- X amsc A -ambn A\p-I-cn- p- I-bmWv F ]n hn`m-k-ønse Pn v appm-ln-zp-i-fn-t mƒ. ]nim- Nns\ A mlp Hcp ]co- Ww F \ne-bn-emwv \ntbm-kn- n- p- -Xv. ]nim-nns tpmen a\pjy a\- n hkvhm-kp- m- epw sx n-te v Wn- -ep-amwv. F m k -cnøm hn`m-k-øns hmzw ]nimnv a\pjy ico-c-øn Ib-dn- qsn ]e t{zml-ßfpw \S- Øpw. Ahs\ Bcm-[n- p-ibpw ]qpn- p-ibpw snbvxm Ah klm-bn- pw. ]nim-nn\v cq]w amdm km[n- pw XpS-ßn-b-h-bm- Wv. C q- -cpss CØcw A]-I-S-Ic-amb hmz-߃ {]N-cn- n- m Ch-cpsS t\xrxzw Ch v h jß-tfmfw F m kui-cyhpw \ In. Ct m-gsø hnhm-z-ßfpss ] m-ø-ehpw a Ωhpw CsXm-s -bm-wv. hnhm-z-øn\v ]n nse kmº- ØnI Xm ]cyw? Cs v ]d-bm bmsxmcp \ymbhpw ImWp- n-. Ct mƒ hnhm-z-amb ]pø-\m-i-b-߃ {]N-cn- n- p- -h v s]s v kmº-ønim`n-hr- n-bp- m-hp- Xv kwi-bm-kv]-z-am-sw v Ah-cpsS Nne {]apj t\xm- ƒ Xs ]d-bp- p- -t m. appm-lnzv {]ÿm-\hpw as-hq-cns\ ]pd-øm- m AXns BZ ihpw F m-sw v Ifn- -h Xs -bmtwm ]pxnb a\- n-em- msx {]kwkw am{xw ]pd-øm- -en\p ]n nepw? ]Tn p h BfmWv _mep-t»cn F mwv F\n v a\- n-em-bn- pas-hq-cn\pw kn ]n psams -Xv. AØ-c- m hmbn h sxms ]d-bpw. hn m\w Ipd- FXn-cn \S Ifnbpw Ct mgsø hnhm-z-ßfpw hyxy-kvx-am- bp-ibpw Al- mcw h n- p Pqsse bym -Øn, A\y\v t\sc A\ymb-ambn Ip^vtdm A[ atam D -bn- m Btcm-]-W-߃ Btcm-]-I-cn-te v Xncn vhcp-sa {]hm- N-I (k)-bpss ap -dnbn- ns t\ m-gvnbmwv F ]n hn`m-k- Øn \mw ImWp- -Xv. Ckvemln {]ÿm\w \mfn-xp-hsc ]pe Ønt m Bi-bm-Z i-ßfn \n pw ]ng p F v Atcm-]n- mwv ]Øv h jw apºv lpssk as-hq-cns bpw kn ]n Da kp -an-bp-ssbpw t\xr- Xz-Øn-ep appm-lnzv ]fin-x am-scbpw bph-p\ kwl-s-\- sbbpw Ch th -bm- Sn-bn-cp- -Xv. Wv. as-hq-cns\ F n-\mwv ]pi v NmSn- m {ian- -sx v ]Tn-t - -Xp- v. as-hq-cn\v kw`-hn-s v Ch ]d "-hy-xn-bm\w' 12 h jw Ign- n pw B pw a\- n-em-bn- n-. kwl-s\m ]nf ns \mfn Rm Ahtcm-sSm- -am-bn-cp- p. as-hq hn`m- K-Øn\v hyxn-bm-\-ap- mbn F hnj-b-øn H v c v ÿe-ßfn {]kw-kn- m t]mbn- p v Rm. Fs Pohn-X-Øn hnjb-zm-cn{zyw aqew C{X-hn-j-an Hch-ÿ-D- m-bn- n-. F mwv hyxnbm\w? ]d p m n-b-h v t]mepw Adn-bn-. Imcy-amb hyxn-bm\w CXm-bn-cp- p-hs{x; XuloZp {]t_m-[-\-tøm-ssm w kmaqly tkh\w \S-Ø-Ww. P\-߃ v \ snø-ww. CXv hyxn-bm-\-amtwm? Hcn- -ep-a-. F m k -cnbm kzem-lntbbpw Iq -scbpw ]pd-øm- nb Ifn km[m-cw Ifn-b-. HØp-Ifn-bm-Wv. ImcWw \me v h jtømfw Ah-cpsS hgn-]n-g hmz߃ P\-ß-fn Bib Ipg- -ap- m- m F m kui-cy-ßfpw snbvxp-sim-sp-øp. Ahsc ]pd- Øm- m-xn-cn- m ImcWw kwl- S-\-bn Bƒ_ew Ipdbpw F - Xp-sIm v am{x-am-wv. Ct mƒ Xm m-en-i-ambn Ahsc s]mxp- ]-cn-]m-sn-i-fn \n pw Hgn v \ndp- ØpI am{x-amwv snbvxn- p- -Xv. Ahsc ]pd-øm- n-bm AhcpsS kwl-s\ ]Ip-Xn-bmIpw ta \-S-]-Sn-Xs FSp- m Imc- Ww kwl-s-\-bn BZ i-ap- h simgn v t]m v XpSßn F -Xn-\m-em-Wv. HutZym-KnI hn`mkw Xo{h ke-^nkw shsn v as-hq-cnt\msv ASp- ptam? Xo{h ke-^nkw Fs m- n-. ke-^n-iƒ {]am-w-am- p- Xv Jp -B\pw kp -Øp-am-Wv. AXn\v {]_-ex \ Im-\mWv Nne-t mƒ ]fin-xm-`n-{]m-b-߃ D -cn- m-dv. adp-hn-`m-k-ønse HutZym-Kn-I- m-sc- m-hcpw \nßfp-t -in B Xo{h-X-bpsS Bƒ mcm-sw v F\n v A`n- {]m-b-an-. k -cnøm kzemlnbpw Iq -cp-amwv AXnse Xo{hhm-Zn-Iƒ. Ah {]N-cn- n- p- Xv Alvep- p- -bpss hmz-ß-f-. adn v A -hn-izm-k-ßfpw A\m- Nm-c-ß-fp-am-Wv. AXv Hgn-hm- mø Ime-tØmfw tbmpn- m Ign-bn-. Ch-c- mø HutZym-Kn-I- m Cu kwl-s-\-bn-te p h m R߃ kzoi-cn- pw. a p- -h sx v XncpØn Xu_ snbvxv as-ßn-h- m Ah-tcbpw kzoi-cn- pw. _mep-t»cn a fmw Ipgn Aensb Im^ndpw apivcn- p-am- n-bxv appm-ln-zp-isf Fßs\ _m[n pw?

28 A_vZp d-lvam ke-^nbpw k -cnøm kzem-ln-bp-sams Cubp- -hs kplr-øp- fpw ]fin-x- m-cp-am-wv. _mep-t»- cnsb t]mse-b-. ]s Hmtcm hy n pw Hmtcm Zu _-ey-ß-fp- m-ipw. BZ i cwkøv AXpsh v s]mdp- n- m km[y-a-. appm-lnzv {]ÿm-\sø ]nf Ønb-Xp-Xs F ]n hn`m-k-øn C p ]e-cp-ssbpw t\xr-xz-cbm-wv. Cu Xzc-bn- m-ø-h hfsc Ipd-hm-Wv. t\xr-xz-csb tnmzyw snbvx-t m-gmwv Hcp hn`m-ksø ]pd-øm- m {iaw \S- -Xpw, kwl-s\ c m-bxpw. Ct mƒ Bsc-s -bmwv kwl-sappm-lnzv {]ÿm-\hpw AXns BZ ihpw F m-sw v a\- n-em- msx {]kwkw am{xw ]Tn p h BfmWv _mep-t»cn F mwv F\n v a\- n-em-bn- p- -Xv. AØ-c- m hmbn h -sxms ]d-bpw. hn m\w Ipdbp-Ibpw Al- mcw h n- p-ibpw snøptºmƒ AØ-c- m-cn \n pw Cßs\sbms D m-ipw. apkven-am-sw v hmzn- p Hcmsfbpw Im^ndpw apivcn- p-am- m Bscbpw Ckvemw A\p-h-Zn- p- n-. AXpw Hcp hy nbpss t]sc-spøp ]d- -Xp-sIm v A{]-Imcw ]d-b alm-ku-c-h-ap- -Xm-Wv. Ibpw snøp-tºmƒ AØ-c- mcn \n pw Cßs\sbms D m-ipw. apkven-am-sw v hmzn- p Hcm-sfbpw Im^ndpw apivcn- p-am- m Bscbpw Ckvemw A\p-h-Zn- p- n-. AXpw Hcp hy n-bpss t]sc-spøp ]d- - Xp-sIm v A{]-Imcw ]d-b alm-ku-c-h-ap- -Xm-Wv. C kwkxn in m-wv, Ip^vdm-Wv, ldm-amwv F n-ßs\ ]d-bmw F p-am-{xw. XuloZn BZ iw DƒsIm v AXn-\p-th n Pohn ]fin-x am-scbpw {]h Ø-Iscbpw Im^n-dm- m Ch s ms ssek kv \ In Ib-dqcn hn n-cn- p-i-bm-wt m Ch-cpsS t\xr-xzw. Kƒ^p ke-^n-iƒ F -dn-bs -Sp F m-hcpw A hnizmkn-i-f-. AXn IrXy-ambn Jp B-\n-s bpw kp -Øns bpw ASn-ÿm-\-Øn Pohn- p- -hcpw {]t_m-[\w \S-Øp- -hcpw alm- ]-fin-x- m-cn-bn- p- -h-cm-wv. Kƒ^nepw A -hn-izm-kn-i-fm-bn- p- -h-cp-ap- v. Rß-fpsS kwl-s- \-bn Kƒ^p-k-e-^n-I-fpsS bmsxmcphn[ CS-s]-Sepw C F -XmWv Cu bp -hs Adnhv. k -cnøm kzem-ln-tbbpw A\p-bm-bn-I-tfbpw ]pd-øm- m- \p `bw ta ]-d Kƒ^p ke-^n-i-fpss cnbm-ep-iƒ apsßpw F -Xp-sIm- m-sw v Cubp- -hs\ t]mse-bp- -h hniz-kn- p- p. Ah kwl-s-\- bn CS-s]-SWw F n-. Ah \p-k-cn v \oßn-bm axn-bt m? B \o -amwv Ct mƒ \S- p- -Xv. ke-^nbpw Bfp-Ifpw t\xrxzw ]nsn-s -Sp- m {ian- p- pt m? k -cnøm kzem-ln-bpss {Kq v GsXms hnj-b-ønemwv appm-lnzv BZ i-øn \n pw hyxn-n-en- Xv? ]cn-ip Jp -B-\n-s bpw Xncp-kp- -Øn-s bpw ASn-ÿm-\- Øn appm-ln-zp-iƒ {]t_m-[\w \S-Øn-bn-cp ASn-ÿm\ BZ i-ß-fn \ns mw Ch _lp-zqcw AI v t]mbn- p- v. Kƒ^p ke-^n-iƒ kwl-s-\- bn CS-s -Sp- pthm? 30 Du n tdmuv, Im p-ß timwπ-ivkv, Ppam-a-kvPn-Zn\v ap hiw,

29 \sb Iøn-se-Sp- m {ian- p- sx v Xo Øp-]-d-bm Cubp- hs ] IrXy-amb sxfn-hn-. Pn p-ifpw ]nim-np- fpw klm-bn- p-sa hmzw kp n-ifpss CkvXn-Km-k-bp-ambn Fßs\ _ -s Spw? Cubp- -h 30 h j-tømfw {]t_m-[\ cwk-øp- m-bn-cp- p. Hcp-]mSv Jfi\ {]kw-k-߃ kp n-i-fp-ambn \S-Øn-bn- p- v. Ct mƒ hb v 60 Ign- p. Cu Ime-Øn-\n-S-bn Hcp kp o ]fin-x\pw Aºnbm Huen-bm- tfmsv klmbw txsmw F v ka n- p-i-b- msx Pn p-isfbpw ae- p-i-tfbpw hnfn- ptxsmw F p hmzn- -Xmbn Cubp- -hs Hm Ω-bn-en-. F mepw Pn p-i-tfmspw ae- p-i-tfmspw klmbw txsmw F hmzw kp n-i-fpss hmzw t]mse-xs ]gn-]n-g- -Xmbn am{xta hne-bn-cp- Øm Ign-bq. lzokv \ntj[w si F FΩn hnhm-z-am-bxv F p apx? F ]nbpw k -cn-øbpw ]c-kv]cw lzokv \ntj-[n-i-fm- p Xns\ Ipdn v? lzokv \ntj[w BZyw XpSßn-h- Xv F ]n hn`mkw t\xrxzw Xs -bm-wv. A v Ahcn B hnj-b-øn {Kq p- mbn-cp- n-. BZyw Ah {]N-cn- n- Xv kn ]n pw as-hq-cn\pw sf Fkv FΩn\p-sams BZ i hyxn-bm\w kw`-hn p F \pw-bm-bn-cp- p. AXv ^en- msx t]mb-t m-gmwv "as-hq-cn- Iƒ lzokv \ntj-[n-i-fmwv'' F ]pxnb \pw ]S- p-hn- -Xv. AXn\v Imcy-ambn Cd- n-bxv A\-kvap-kven-bm-sc-bm-bn-cp- p. appm-lnzv BZ iw a\- n-em- Cubp- -h 30 h jtømfw {]t_m-[\ cwk-øp- m-bn-cp- p. Hcp-]mSv Jfi\ {]kw-k-߃ kp n-ifp-ambn \S-Øn-bn- p- v. Ct mƒ hb v 60 Ign- p. Cu Ime-Øn-\n-Sbn Hcp kp o ]fin-x\pw Aºnbm Huen-bm- -tfmsv klmbw txsmw F v ka n- p-i-b- msx Pn p-i-sfbpw ae- p- I-tfbpw hnfn- p-txsmw F p hmzn- -Xmbn Cubp- -hs Hm Ωbn-en-. msx hngp- -e- p k{º-zm-bamwv At±-l-Øn\pw D -Xv. ]s Rßsf lzokv \ntj[n- I-fm- p Xn F ]n pw Sn ]n pw a p-nne t\xm- ƒ pw A{X-Xm ]cyw D m-bn-cp- n F v ]n osv Sn ]nbpss {]kvxmh-\-bn \n pw a\- n-em- m Ign- p. A v lzokv \ntj-[- Øns {][m\ Cc kemw kp an-bm-bn-cp- p. C pw Aßs\ Xs. ]s At±-l-Øs hni- Zo-I-c-W-߃ v adp-]sn ]dbmt\m Fgp-Xmt\m Ch m pw km[n- m-ø-xn- \m Ch \n -lm-b-cm-wv. A v ""as-hq-cn-iƒ lzokv \ntj-[n-ifmwv'' F p ]d- -h Xs bmwv F]n-sbbpw hna in- p- - Xv. F ]n a p- -hsc X m simspø hsn At±-l-Øns t\scbpw Xncn- p. A v au\w ]men- -Xn-\p kωm\w. A - hn-izm-k-ßfpw A\m-Nm-c-ßfpw ÿm]n- m th n Ch {]N-cn- n- p Zp _-etam \n Ωn-Xtam Jp -B-\n\v hncp tam Bbn-h- n- p hmtdmeisf FXn p- hscsb mw Ch lzokv \ntj- [n-i-fmbn ap{z-ip-øp- p. Xm ƒ adp-hn-`mkw ]finx k` Dt]- n- m ImcWw? 2009 Unkw-_ amk-øn-emwv Cubp -h si F Fw hnsp- -Xv. {][m\ ImcWw BZ iw-xs. Xulo-Zm-bn-cp- mepw a p I Ω imkv{x-am-bn-cp- mepw Pn p-i-fm-bn-cp- mepw k -cnøm kzem-ln-bp-ssbpw Iq -cp-ssbpw ]pxnb hmz-ßsf Nm kv In pt -S-Ø mw Cubp- -h FXn Øpt]m n-cp- p. IrXyambn sxfnhv In n-bm ]esct msebpw AXv Xpd v ]d-b Fs kz`m-h-am-wv. GXv {]kw-k-am-bn-cp- mepw. AXvsIm v Ct -hsc Hcp \jvshpw h n- n-. Zp\n-bmhv Ipdbpw AXv {]iv\-a-. 31 h jambn C pw Xncq-c-ßm-Sn-bn JØo-_m-Wv. Nne t\xm- -fpss hmep-gn- p-\-s- m l v hf- n-b-dm-imw. Ahn-ln-X-ambn Ad- _n-i-fpss kºøv {]t_m-[-\- Øns t]cn kºm-zn- mw. Kƒ^p-\m-Sp-Iƒ kµ in- mw. kwÿm\ ktω-f-\-ß-fn tãpn CΩnWn henb Bfm- Imw. AXn-s\m pw Cubp- -h \n n- n-. BZ i-øn\v Bkw- L-S-\-bn ]p p-hn-e. Pn p {Kq n\v hncp- -am-sw- -Xn-\m {]t_m-[\ cwkøv \n p-t]mepw Xg p \n Øm Nne {ian- p. Bbn-S- mwv 2009 k cnøm kzem-lnbpw ke-^nbpw XΩn Pn p-i-b-d-ens\ Ipdn v ]pfn- h v tncn-xn-cn v hmz- {]-Xn-hmZw \S- p- -Xv. AtXmsS kwl-s-\-hn-sm Xocp-am-\n- p Pqsse

30 tum. _niv-dp lm^n Xn q, Xn q, Xn p-sim-t -bn-cn- q... "Pohn- m th n ` n- pi, AXn\v th n Pohn- -cp-xv' F atlm- X ktµiw samgn A ym-]-i-tcmsv "Xn m-\-s - n F n\v km Cu PohnXw' F v Ib p \mb-is XXz-im-kv{X- Øn \n v XpS-ßp p B[p-\nI ae-bm-fn-bpss cpnn-t`-z-߃. aebmfn amdp temi-øns {]Xn- _nw-_-am-wv. am -Øn\v aptº \S- m-\p \s n-s - nepw A - amb A\p-I-c-W-Øn A\p-]-aamb kma yw Ah tn Øpw tn Øpw sxfn-bn- p- p- v. Dujvaf-amb C -se-i-fpss kvac-w-iƒ t]mepw lrz-b-øn \n v ]dn-s - SpØv ]pxnb hnøp-iƒ ]mim- \p ITn\ ItTmc {]b-xv\-ønemwv \mw. 32 ]Øn-cp- qdv h j-߃ v ]pdtim v ImgvN hn]p-eo-i-cn- p-itºmƒ A\- -amb iq-\yx am{xw I v NIn-X-cm-I kwkvim-c- Øns samøw IpØI Ah-Imi-s -Sp- -h v hyxy-kvx-ambn NSpe-amb am -߃ \ΩpsS kmwkvimcni tal-esb Cu -kz-e-am- nbn-cp- p. AJne tal-e-i-fnepw D m-bn-cp B kp`n -X, ]et mgpw AXoh Po Æ kz`m-hap Xmbn-cp-s - n IqSn \ΩpsS Xo tai-bn t]mepw {]Xn-^en- p. hdp-xn-bpss Ime-L- -ß-fnepw C -tø- mƒ Btcm-Ky-hm- m-cmbn \mw Pohn- n-cp p F bmxm yw Aº-c- n- p Hcp tnmzy-nn- -ambn ap n \n p- p. ssivt\m-f-pn-bpss hnkvt^m-s- \-Øn A p-x-߃ hnx-dn-s m- mwv C v saun- kb kv apt -dn-s m- n-cn- p- -Xv. "AIme acww' F pw {]mbm-[n-iy-ømep acww F p-ap ac-w- Øns ASn-ÿm-\-]-c-amb c v hn`-p-\-ß-fn \n pw hf v ] en v kq va-ambn AXns Imc-Wß-fn-te v FØn-t -cm saun- kb kn\v C v km[y-am-ip- p. Fgp-Xn-Ø- p tcmkn-iƒ A p-x-ß-fpss AI-º-Sn-tbmsS am{xw Po-hn-X-Øn-te v Xncn v h n-cp Ah-ÿ-bn \n pw "hn v Xcn ' F hmin-tbmss tcmksø kao-]n- m B[p-\nI saun-kn-\m-ip- p. ]e-t mgpw ImcyIm-cW _ -߃ -IØv

31 \n v sim v Xs AØcw Fg-p- Xn-Ø- n-b-hsc "c n- m ' ts jydn C Ãn- yq- p-iƒ mip- p. dntπ-kvsa v sxdm- n-ifpw ssat{im k P-dn-Ifpw Pohn-X- Øns KpW-\n-e-hm-chpw ssz Lyhpw Iq p- p. ico-chpw akvxn-jvihpw acn hsc t]mepw ]q W-ambn Bflm-hns temi- Øn\v hn v simsp- msx AXn-\n-Sbnse \q m-e-øn si n-bn-sp- p. hnim-k-øns AS-bm-f-ßfm-Wn-Xv, Xo -bmbpw! F m, {it -b-amb Nne tnmzy-߃ Nn sb ayn- p- p-ap- v. Ckvem-anI Ncn-{X-Øn \ min cmpmhv azo\m ap\- -d-bnte v Hcp saun- kwlsø kup\y sshzy-nn-in- - -b- p cwk-ap- v. tcmkn-isf ImWmsX Ah v \ncm-i-cmbn Xncn phtc nh- p F Xv Xo Øpw AXni-tbm- n-b- mø Hcp Ah-Imi hmz-am-wv. {]Xn-tcm-amWv NnIn- - tb- mƒ \ Xv "F v Hcp ]gb snm m-sw- nepw kºq Æ {]Xntcm-[m-flI sshzy-imkv{xw XnI pw ]pxnb Bi-b-amWv. 18- mw \q m- n-emwv {]nh ohv saunkn imj ]nd-hn-sb-sp- p- -Xv. t\h k P-\m-bn-cp spbnwkv en Un Zo L-\mƒ IS-en bm{x sntø- n-h-cp ] m-f- m v hn m-an knbpss A`mhw aqew hcp kvi hn XS-bm th n \mcßm h K-Øn s] ]g-߃ simsp-øxv apx XpS-ßp p B[p-\nI {]Xn-tcm[ NnIn- - bpss kph Æ \mfp-iƒ. AXn\v tijw sa dpw l dpw IISn kvtamƒ t]mivkv hmivkn I v ]nsn- -txmss Cu hn m-\-imj hnimkw {]m]n- p. ]ns ]cm-[n- I-fn- mø Db -bm-bn-cp- p. F m kz]v\w I -Xn-t\- mƒ Db-c-ß-fn FØn- n-sn- m km[n- n pw tcmkhpw tcmkn-ifpw {Iam-Xo-X-ambn h n- n- p- Xv "Xn q, Xn q Xn v simt -bn-cn- qi' F am - ns Bt{Im-i-߃ v bph-xz-øns {]Xn- I-cWw \ncm-i-h-l-am- Wv. sebvkpw Ip Ipdpw Xo Ø Fcnhv \nd bph- Xz-Øn s]]vknbpw timfbpw Xcn v IqSn \ Ip-tºmƒ PohnXw \pc v s]mßp Ipan-f-Ifmbn amdp- p. BtcmKy {]h Ø-Isc Bi- -s - Sp-Øp- p- v. B[p-\nI sshzyimkv{xw XnI A X {]I- Sn- n- n-cp ]Yy-ßsf Ipdn pw PohnX ssien-isf Ipdn- p-ap N -Ifpw Nn -Ifpw Fßpw NqSv ]nsn psim- n-cn- p-i-bm-wv. At mƒ \mw \ΩpsS Xo taisb Ipdn v kwkm-cn-t - n-bn-cn- p- p. km[m-cw Zn\-ß-fnepw BtLmjß-fnepw \ap v {]txy-i-amb ` {Ia-ap- m-bn-cp- p. {Ia-an- mø ] n- Wn-bnepw amkva-cn-i-amb HcpanXXzw Ah ImWn- n-cp- p. I Nmbbpw ]cn v hsbpw Hcp Bib kwln-xsb {]Xn-\n-[m-\n- n-cp- p. hmf-ºp-fnbpw ] -am-ßbpw N - pfbpw Ipcp p ck-hm-iy-߃ v hyxykvx h Æ-ß-tf-In-bn-cp- p. F m-øn-\p-a-dp-]sn Ah-cpsS Imbn- Im-[zm-\-ßfpw ` W ioe-ßfpw XΩn BtcmKy]c-amb A\p- ]mxw ImØv kq n- n-cp- p. "Xn q, Xn q Xn v simt -bncn- qi' F am - ns Bt{Imi-߃ v bph-xz-øns {]Xn-IcWw \ncm-i-h-l-am-wv. sebvkpw Ip Ipdpw Xo Ø Fcnhv \nd bph-xz-øn s]]vknbpw timfbpw Xcn v IqSn \ Ip-tºmƒ PohnXw \pc v s]mßp Ipan-f-I-fmbn amdp- p. a\p-jys BtcmKy ]cn- ]m-e-\-øn Hcp ] p-an- mø CØcw "bp v ^pup-'iƒ Db 2012 Pqsse

32 am{xta ]msp q F pw imkv{xw \njvi jn- p- p. AtXm-sSm w ssh -an kv, aqe-i-߃, Pemwiw F nh Bh-iy-L-S-I-ß-fm-Wv. Cu ASn-ÿm\ XXz-ß-fn Du n ]cn-tim-[\ \S-Øn-bm X qcn jhm-bv, A ^mw XpSßnb eounmv Atd-_y ` -Wßfpw si F^v kn, Nn nwkv t]mep IpØ-I-Ifpw apt m v sh p cmjv{sobw A\m-tcm-Ky- Øn-t -Xm-Wv. Ad-_n-I-fp-tS-Xmb H t\iw \ -Iƒ kzmwio-i-cn- m Xmev]-cy-s SmØ \Ωƒ Ah-cpsS ` W coxn-i-fnse sxdn hn`-h߃ am{xw sim pw Ipc-h-bp-ta n B\-bn- p- -Xn ap ]- n-bn-em-bncn- p- p. Unkv{SnIv v shpn-t -dn-b- \n-ksø FXn sø-xn Øv Unkv{SnIv v t\m shpm-hp Zpc- -amwv BtKm-fo-I-cn- -s ImgvNm Ie-ß-fmbn \ap v ap n \S-am-Sp- -Xv. Alnw-k-bpsS \mss v Nne-sc- nepw Ct mgpw C ysb hnti-jn- n- m-dp- v. Alnw-k pw shpn-t -dn-b-\n-khpw At`-Zy-_- - ap-s pw Nne kn m- n- m-dp- v. Cu Hcp ] m-ø-eøv "Z lnµp'hpw kn.-f.-f - -sf-_n- F\pw \SØnb Hcp ]T\w khntij {i -bm-i jn- p- p. AXv {]Imcw _p -t bpw Km n-bptsbpw P -ÿ-eøv temi-sø-ßpap t]mse Xs t\m shpv ASn-ÿm\ hn`-h-ambn \ne-sim- p- p. 31 ix-am-\-ap kky-ß-ƒ- n- S-bn Xs 21 ix-am\w IpSpw-_- ߃ am{xta B Hcp XXz-Øn hnizm-k-a n- p- p- q. am{x-a 45% tømfw {_m -W kv amwk _p p-i-fm-ip-tºmƒ Xs 12 ixam\w BZn-hm-kn-Iƒ XnI kky-_p- p-i-fp-am-wv. `qcn-`mkw lnµp- fpw amwkw ` n- p-tºmƒ Xs 8% {InkvXym-\n-Iƒ AXn \n pw ]q Æ-ambn hn v \n p- p. cmp-ÿm t]mep kwÿm- \-ß-fn 63 ix-am\tømfw P\- ߃ shpn-t -dn-b Bbn-cn- ptºmƒ Xoc-tZi {]tz-i-amb ticfw t]mep kwÿm-\-ß-fn Ah tihew 2 ix-am\w am{x-am-wv. 77 Item-dn-I-fneqsSbpw... hnjmw-ißfpss km n-[y-øn-eq-ssbpw \ΩpsS Btcm-KysØ Im v Xn p- p. a\p-jy\v th ` -W-Øns txmxv hfsc hy -am-wv. imkv{x- Øn 8 awn- q tpmenbpw 8 awn- q hn{i-ahpw 8 awn- q hnt\m-z-hp-ap hb- p 60 Intem `mchpw 1.73 ao hen- hpw 20.3 t_mun amkv C UIvkp-ap Hcmsf C y d^-d kv ]pcp-j- \mbn \mw IW- m- p- p sh- n Ahs\ aq v hn`m-k-ß-fm n Xncn- mw. Imbn-Im-[zm\w H p-an- mø tpmen snøp- -h, anx-amb Imbn- Im-[zm-\-Øn-te s -Sp- -h, tae- \ßn ]Wn-sb-Sp- p- -h. Ch v bym-{iaw 2400 Item-dn, 2800 Itemdn, 3800 Itemdn F o txmxn Cu w e`n- p ` -W-{I-aamWv th -Xv. Blmc ]Zm ßsf Item-dn-bn-te- p hnh Ø\w snø XnI pw {ia- I-c-am-sW- nepw Hcp _nkv v 20 Item-dnbpw Hcp tzmi 75 Itemdnbpw Dƒs m- p p F DZm-lc-W-߃ ImWm- pdw hmbn- m- \p kqn-i-ß-fm-wv. Cu Du -Zm-bI ]Zm -ßfn Xs 65.80% A -P-am-bn-cn- W-sa pw 7+5% t{]m o-\m-bn-cn- - W-sa pw simgp v 10-50% hsc 34 ix-am\w C y- mcpw Znt\\ Nmbtbm Im ntbm D]-tbm-Kn- ptºmƒ 4 ix-am\w am{xta ioxf ]m\o-b-߃ ÿnc-am- p- p- q. F m-øn-\p-ap-]cn Xo ta-i-bpss Ahn-`m-Py-ambns m n-cn- p azyw 13 ix-am\w P\-Xsb Znt\\ Im v Xn v sim n-cn- p- p. C\n-b w tic-fob hnnm-cw \S-Ømw. ticf imkv{x kmlnxy ]cn-j-øns k th {]Imcw aebm-fn-bpss G hpw {]nb C\w tzmibm-wv. c m-axv ]p v. kh W hn`m-

33 K-߃ m-sw- n CUvenbpw. AXn-i-b-I-c-ambn Z n-tw- y {]mx ioe-ßsf A[n-\n-th-is -Sp-Øm {Ukn\pw _ -dn\pw _ K-dn\pw km[n- n- n-. 95% t]cpw D v tnmdv Ign- p- p. sship-t cw I tbm N møn ISØn sh nbtxm. 40 ix-am\w P\X tdj-\-cnsb B{i-bn- p- p-sh- nepw kmº-øni hn`m-k-ß-fn 80% t] pw Acn-bpsS t{kmx v s]mxp hn]wn Xs -bm-wv. amwkm-lm-c-ß-fn a yw apjyw. c m-axv amwkw, aq m-axmbn v ap bpw. a[y-tic-f-øn-ep- -hcm-wt{x henb "`ppn'iƒ 66 ixam\w t]cpw Hcp Znh-ksØ ` -W-Øn a yw Dƒs -Sp-Øp- p. sx hs- taj-e-bnep hcpss a y D]-tbmKw 59 ix-am\w BWt{X. su m t{imwn- nƒ Zn\-]-{X-Øn CSs mcp hm Ø I p. ae-bm-fn-bpss tzio-bmlm-c-amb s]mtdm \ntcm-[n- m sim n tim ]- td-j Nn n- p- p-sh- v. tic-f-øns cmjv{so kmwkvim-cni afi-e-ß-fn timfn-f w krjvsn- m-hp Cusbmcp Nn imkv{xo-b-ambn hnebn-cp-øp-tºmƒ XnI pw Btcm-Ky-]-c-am-Wv. an hni-knx cmpy-ß-fnepw \ntcm-[n-x-amb ssaz F Akw-kvIrX ]Zm, et_m-d- -dn-i-fn Ub-_- n-kns ]T-\-Øn\v th n Fen-I-fnepw a pw IpØnsh p Atem-Ivk F cmk- ]-Zm -Øns A b J\n-bm-W-t{X. AXn- \m Xs Ub-_- n-kpw, H]n\ {]{In-b-bm sas -t m v \bw A\p-h Øn- p Xn\m IpS kw_- -amb Iym k t]mep Kpcp- X-c-amb tcmk-߃ pw s]mtdm hgn-sh- p- p. F m an t_ dn ]e-lm-c-ß-fnepw ssaz Dƒs -Sp- -Xn-\m s]mtdm- bpss GI-]- o-bamb _ln-jvi-cww ]q Æ-^ew snøn-. Krl ` -W-Øn \n pw A\n-hm-cy-ambn hn v \n t n hcp- -h, s]m p hne- b- -Øn-\n-S-bnepw B{i-bn-t n hcp- Xv tlm ep-i-tf-sd-bm-wv. F{X-Imew ]g aps t m Fs mw tn Øn- p-s t m tlm DS-aÿ v t]mepw \n ban m-xn-cn- p-tºmgpw Ah-cn ]q Æ hnizm-k-a n vsim v Ioi Imen-bm- p ktlm-z-c-ßsf ImØn-cn- p- Xv "hb-d tumivs am-cmwv'. Kymkv{S_nƒ, ]pfn v XnIz, kvxw`\w F o hnti-j-w-ß-fn bph kplr-øp- -fpss Bam-ibw t]mepw IpSp- s - n-cn- p- p. sndnb {]mb-øn Xs ap Ime-ß-fn \n pw hyxy-kvx-ambn IS v IqSp c kω ±w {]talw XpS-ßnb Ae- m-c-߃ \sω Ccp-Øn- n- n- n-t - -Xm-Wv. ` -W- Øns aqeyhpw Afhpw hymbm-a-øns {]m[m- \yhpw F mw ae-bm-fn-iƒ v sshzy imkv{xw hnzym nsb t]msexs hy -ambn Adn-bpw. F m saun-kns hnim-k-øn F v tcmkhpw \nb-{ -W-hn-t[-b-am- -Wv F Al- mcw Gh-tcbpw _m[n- n- p- v. \mw kwhn-[m-\n temi-{i-asø A n-a-dn- m hn\m-i-ap v F krjvsm-hns hmkvzm\w ]pe-cpi Xs snøpw. Adn- Xv Xp -amwv F v ]e-t mgpw kω-xn-t n hcp imkv{x-øns ]cn- [n- - p-døv Xs bmwv a\p-jys ASn-ÿm-\sØ Ipdn- p m\w. \q m- p-i-fpss ]cn-{i-a-øm B Pn-s - SpØ a\pjy kw_- n-bmb m\sø Nne Bbp th- Z-sa pw bq\m-\n-sb pw ssn\n-sk- p-sams Xcw Xncn- t mgpw Hcm-fpsS Pohn-X-{Iaw kw_- n v Kuc-h-]-c-amb Nne hne-bn-cp-ø-ep-iƒ, Ah-bn-se- m-ap- m-bn-cp- p. sxfnhp-i-fpss A`m-h-Ønepw A\p-`-h-Øns shfn- -Øn DuXn- m- n-sb-spø F m hn m\ imj-i-fnepw PohnXw {Iao- I-cn- m-\p Bflm -amb {ia-߃ \S-Øn-bn-cp- p. F m B[p-\nI saun-kns hf -bpss GtXm L - Øn sh v Poh \ne-\n Øm-\p acp- p-iƒ v Pohn- X-tØ- mƒ {]m[m\yw h -t m-gmwv A]-Nbw Bcw-`n- Xv. k hpw \ -amb Cu AXm-ln-XØn NqtS-dnb N - Ifpw ]T-\-ßfpw \SØn kao-]-\-øn ImX-emb am w htc- -Xm-bp- v. ae-bmfn Xncn ph-cptam F Xv `bm-\-i-camb Hcp tnmzyam-wv. kmaqly ]T-\-Øn Po WX _m[n- m XpS-ßnb Hcp P\-X v Xncn v hchv km[y-am-ip- Xv H p-in ]cn- ]q Æ hn\m-i-øn\v tijtam As - n i -amb Hcp tjm n\v tijtam BWv. AXn-\mbn Nne A]-i-_vZ-߃ D -bn- Xv sim m-bn, k mcpw BtcmKy {]h Ø-Icpw ax cmjv{sob t\xm- fpw s]mxp-p\ ] m-fn-ø-tømsv IqSn BtcmKy]c-amb ` W ssien- mbn cwkøv htc- -Xp- v. AXn-ep-]cn \ΩpsS kzmicy A`n-am-\-ß-fmb N bnepw amß-bn-ep-sams bp A\ km[y-x-isf Xncn- -dn v \h hn`-h-ß cwk-øn-d-t - -Xv, Xo ta-i-bnse sshtz-in-im-[n-]-xy-øn-s\-xn-sc-bp [ Ω-bp- -Øns `mkam-wv Pqsse

34 Ih s{^bnw \u-jmzv ]nw-tßmsv ]S-sbm-cp w XpS-ßpw-apºv \ΩpsS Im p-h- n-te v Xs \msam v {i n- -Ww. kar- -ambn s]øp ag-sh w apgp-h Ftßm- m-wn{x thk-øn IpØn-sbm-en v t]mip- Xv? Icp-Xn-sh- ns Imtem-NnX {]h Ø-\-߃ `mhn-po-hn-x-ønse IpSn-sh t a-øn\v henb coxnbn ]cn-lm-c-ap- m- p-sa v Bi IqSmsX kω-xn- mw temisa-ºm-sp-ap- mb cq -amb maw aqew 28 cmpy-߃ Pe- m-atam Pe- Zu e-`ytam A\p-`-hn- p-sh v HutZym-KnI hrø-߃ kqnn- n- p- p CXv Cc- n-bm-ip-sa pw hµ\ inh Xs ]pkvx-i-øn tcj-s - Sp-Øp- p. PeP\m-[n-]-Xy- nsâ kac apj Ä... Pe-P-\m-[n-]-Xyhpw AXns HºXv XXz-ßfpw "hµ-\-inh'sb temi-{]-ikvx ]cn-ÿnxn {]h Ø-IbpsS tihe XXz-Zo- -W-߃ am{x-a-, {]h Ø-\-]-c-X-bpsS `mk-am-ti Bi-b-ß-fpsS Hu n-xy-ß-fm-wv. c m-bn-cønggn ]pd-øn-d-ßnb ""Pe-bp- -߃'' F ]pkvx-i-øn \n- mwv Pe-P-\m-[n-]Xyw' F ]Zw ]cn-n-b-s - -Xv. hcn-iƒ n-s-bnse hmb\ Bh-iy-s -Sp- -Xm-bn-cp p B ]pkvx-iw. C y-bpss kmwkvim-cni kz`m-h-øns Bcw`w sh -Øn \n m-sw-t m Ω-s -Sp-Øn-bmWv Fgp-Øp- Imcn cn\ Bcw-`n- p- -Xv. kn p \Zo-XS kwkvim-c-sa v \ma-xns\ t]cn- p-hn-fn- p. kzimcy I -h-s- m- 36

35 cpss hn -\- -c- mbn amdp temi-p-\- Øns kwc- Ww \ΩpsS _m[y-x-bm-sw v Nn -Iƒ Hm Ωn- n- p- p. Pe-Øns BtKmf IpØI Ah-Im-i-s -Sp- -h-cpss D]-I-c-W-ßfmbn amdp temi-_m pw temi hym]mc kwl-s-\bpw tim -td v t\xr-xzhpw AS- ap ÿm]-\-ß-fpss snbvxn-isf {]Xn-tcm-[n- m Pe-P-\m-[n-]-Xy-Øn-\m-bp ka-c-apjw Xpd- -W-sa v Cu IrXn ka -ambn \sω t_m[y-s -Sp-Øp- p. F m, ]S-sbm-cp w XpS-ßpw-apºv \ΩpsS Im p-h- n-te v Xs \msam v {i n- -Ww. kar- -ambn s]øp ag-sh w apgp-h Ftßm- m-wn{x thk-øn IpØn-sbm-en v t]mip- Xv? Icp-Xn-sh- ns Imtem-NnX {]h Ø-\-߃ `mhn-po-hn-x-ønse IpSn-sh t a-øn\v henb coxn-bn ]cn-lm-c-ap- m- p-sa v Bi IqSmsX kω-xn- mw temi-sa-ºm-sp-ap- mb cq -amb maw aqew 28 cmpy-߃ Pe- m-atam Pe-Zu e-`ytam A\p-`-hn- p-sh v HutZym-KnI hrø-߃ kqnn- n- p- p CXv Cc- n-bm-ip-sa pw hµ\ inh Xs ]pkvx- I-Øn tcj-s -Sp-Øp- p. A m-lp-hns HuZmcyw ag-bmbn s]øp Cu kµ `w I ns v \Sn m \ap miptam? tic-f-øns `qan-imkv{x khn-ti-j-xbpw anx-amb Imem-hÿbpw \mw D]-tbm-K-s -SptØ n-bn-cn- p- p. h j-]mxw tic-f-øn Hmtcm h jhpw icm-icn 3000 an.-ao. ag ticfw kzoi-cn- p- p-sh- mwv IW- v. km[mcw sabvam-k-a-h-km-\-tømss Bcw-`n v k]vxw-_-tdmss Ah-km-\n- p sx v ]Sn- m-d a kq Ime-am-Wn-Xv. Cu a kq \ Ip Pe-Øn F ]-Øn-b v ix-am\w hogp- Xv tic-f-øn-em-wv. tic-f-ønse \Zn-Iƒ \nd p Ihn-s m-gp-ip Cu ag-bpss icmicn e`yx an.-ao. BsW v Imemhÿ Kth-j-I tcj-s -Sp-Øp- p. tic-f-ønse h j-]mxw Hmtcm amkhpw P\p-hcn14.6 an.-ao. s^{_p-hcn 16.6 an.-ao. am v 36.1 an.ao. G{]n an.-ao. sabv an.-ao. Pq an.-ao. Pqsse an.-ao. BKÃv an.-ao. k]vxw-_ an.-ao. \hw- _ an.ao Unkw-_ an.ao Cu Af-hn IrXy-ambn ag-sh w \ap v e`n- n-cp-s - n IpSn-sh- maw F {]Xnk- n-sb-ip-dn v \ap v Nn n-t n hcn-. Ign h j-ß-fn {IamXo-X-amb hn[w ag Ipd-bm-\p Imc-W-߃ ]e-xm-wv. h\-\-io-i-c-ww, J\-\w, GI-apJ Irjn-co- Xn, {In{Xna h\-h I-c-Ww, I -cn-t]m-ep C -\-ß-fpsS Aan-X-amb D]-tbmKw XpS-ßnb-h-bmWv \ΩpsS \msns\ cq -amb Pe- m-a Pqsse

36 Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v Xze_mhnwKv kwÿm\ {]Xn-\n[n ktω-f\w Zmdp lpzm Ckvem-anIv bqwn-thgvkn n HmUn-t m-dn-b-øn ]mw- msv kønzv A m-ken inlm_v X߃ DZvLm-S\w snøp- p. Zpss_ ae- pdw Pn m IΩn n Zpss_ ae- pdw Pn m IΩn n ]pxnb `mc-hm-ln-isf Xnc-s -Sp- Øp. {]kn-u v: lwk aue-hn, sshkv {]kn-u v Fw.]n \pa-vam, A_vZp Icow lpz-hn, \ujmzv ss^kn, kndp-pp-±o lpz-hn, P\-d sk{i- dn Ceymkv sh w, h nwkv sk{i- dn A_vZp Peo FS- pfw, tpm. sk{i- dn aqk- p n simsn n, laozv tnd- q, j_o-den as- Øn A_vZp K^q Ccp-ºp-tNm-e, JPm n A_vZp laozv Fw.-hn. aºpdw, k K-[mc A_vZp P m si.-sn, aounb hn.si djo-zv, apl- ΩZv kpssl hm^n, sf.sn \mk Ipdp-º-Øq, Fw.-Sn. kpssl, C_mZv A_vZp-ip- q lpz-hn, Da aºp-dw. tbmk-øn Ceymkv sh w kzmk-xhpw A_vZp Peo FS- pfw \µnbpw ]d- p. Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v kwÿm\ Iu kn Iymºv hf-h- q _m^jn bxow-jm-\-bn ]mw- msv kønzv A m-ken inlm_v X߃ DZvLm-S\w snøp- p. N - pc: bu \w kaq-l-\- -b v A n- Wsa v ]mw- msv kønzv lao-zen inlm_v X߃ ]d- p. SKSSF N - pc imj-bpss Iognep ]mw- msv kønzv apl-ω-zen inlm_v Xß dneo^v sk ns B`n-ap-Jy-Øn kviqƒ Izn v hnx-c-whpw SSLC, Plus Two hnp-bn-iƒ v A\p-tam-Z-\hpw ]mw- msv kønzv 38 bu \w kaq-l-\- - v A n- Ww Imen- v bqwn-th-gvkn n hn`-pn- Ww ]pø-\-ømwn: Imen- v bqwnth-gvkn n hn`-pn v ]me- msv Xr»q Pn -Iƒ mbn ]me- msv Pn -bn as mcp bqwn-th-gvkn n ÿm]n- -W-sa v ae- pdw Pn m Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v A hm jni Iu kn AwKo-I-cn {]tabw Bh-iy-s - p. ]me- m-sv, Xr»q, ae- p-dw, timgn-t m-sv, hb- \msv Pn -I-fn-embn saun-, F n-\o-b-dnw-kv, B Svkv & kb kv, \gvknw-kv, amt\-pvsa v XpS-ßnb C\-ß-fn-embn 304 A^nen-tb- Uv timtf-pp-ifpw hnzqc hnzym-`ymk hn`m-k-ønepw bqwn-thgvkn n Un m vsa p-i-fnepw sk - dp-i-fn-ep-ambn \mev e -tømfw hnzym n-iƒ B{i-bn- p Imen- v bqwn-th-gvkn- n tpmen `mc-øm ho p-ap- p-i-bm-wv. A m-z-ani cwksø {]K- -cpambn tn v bqwn-th-gvkn n hn`- P-\-hp-ambn _ -s v XpS N - Iƒ kwl-sn- n- W-sa pw {]tabw Bh-iy-s - p. N -bn dhmkv B o-cn {]tabmh-x-cww \S-Øn. ]n.fw d^ojv AlvaZv, A_vZp laozv Ip p-ω, hn.- si. lmdq dio-zv, apl-ωzv jm^n Be-Øn-bq, ilo A hcn ]pdßv {]kw-kn- p. inlm_v X߃ \n -ln- p. imjm {]kn-u v j^o A y- X hln- p. tajem sk{i- dn j^ojv Akv AZn, inlm-_p-±o N - pc à {]kn-u v A_vZpƒ kemw Be- msv F n-h Biwk A n p. dneo^v I ho-\ A Xm^v kn.-]n. kzmk-xhpw imjm sk{i- dn \q ±o kn. \µnbpw ]d- p.

37 ae- pdw: hnπhi-c-amb hnzym- `ymk apt w XpS-cp ae- pdw Pn -bn Cu h jhpw A`n-am-\- I-cambhnPb ix-am-\-amwp m-b- Xv. kwÿm-\øv Xs G hpw IqSp-X hnzym n-isf ]co- - ncp-øn-bmwv Cu hnpbw IS- p-h- -Xv. F m Pn -bpss hnzym- `ymk ]nt m Ah-ÿ v ]cnlm-c-ambn ] -Xn-Iƒ ]expw IS- p-h-cp- p-s - nepw lb sk- - dn taj-e-i-fn Ct mgpw Ah- DW v Imº-bn\v XpS- -ambn Imk timsv : Fkv.-sI.-F-kv.-Fkv.-F-^v.-Im-k- timsv Pn m IΩn nbpss aq v amk DW v 2012 Imº-bns `mk-ambn Pn bnse F m-ta-j-e-i-fnepw kwlsn- n- p t\xr-kw-kaw Imk tim v Bcw-`n- p.- H mw L -ambn tajem -à - -imjmxe t\xr-kw- K-ahpw c mw L -ambn XJvhow Iu kn Iymºp-Ifpw \S- pw. DW v Imº-bn-\ns Pn mxe D Lm-S\w Imk timsv taj-ebn hn]p-e-amb ]cn-]m-sn-i-tfmss \S- p. taje {]kn-u v F.- sf.a-_vzp laozv ss^knbpss A[y- -X-bn Pn {]kn-u v C{_mlnw ss^kn spun-bm D LmS\w snbvxp. Pn P\d - sk-{i- dn djozv s_fn w hnjbm-h-x-cww \S-Øn. lmcnkv Zmcnan s_znc ] Xn Ah-X-cn- n- p. Fw.- F.-J-eo, ^mdqjv sim w-]m-sn,-e- Øo^v sim w-]msn, A_-Zp-kemw NpSp-h-f v XpS-ßn-b-h kwkm-cn- p. anj k-c-߃ A\yw \n p-i-bm-wv. Pn -bnse BsI-bp lb sk- - dn ko p-i-fn-te v hnzym n-i-fmwv At] \ In-bn-cn- p- Xv hnzym n-iƒ ]Sn- p-]p-døv \n t thz-\m-p-\-i-amb Ahÿ-bm-Wp- -Xv. CXv ASn-b- nc {]m[m-\y-ap hnj-b-ambn I v Pn -bn IqSp-X lb sk- - dn kviqfp-ifpw ko p-ifpw A\ph-Zn- m kwÿm\ k mdpw kω ±w snep-øm Pn m `c-w- Iq-Shpw P\ {]Xn-\n-[n-Ifpw Xm ]cyw ImWn- -W-sa v at cn-bn \S Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.- F^v ae- pdw CuÃv Pn m Iu kn Iymºv Bh-iy-s - p. ]mw- msv kønzv lao-zen inlm_v Xß-fpsS A y- -X-bn Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v kwÿm\ sk{i- dn HmWw-]n n apl-ωzv ss^kn DZvLm-S\w snbvxp. keow FS- c, køm ] - q, A_vZp-d-ln-am X߃ ]g-a- q, l kjm^n ]qt m- q, _n.-f-kv.si X߃ FS-h-Æ- m-d, ^Jvdp-±o X߃, ilo A hcn ]pd-ßv, BinJv Ipgn- p-dw, apozv C y-\q, A_vZpdlqw sims-t»-cn, C{_mlow ss^kn D{K-]p-cw, inlm_v Ipgns m-fw, Peo ss^kn Acn-{º, Jøqw IS-tºmSv, dhmkv B o-cn, iwkp- o Hgp-Iq, kn.-sn.-p-eo amã ] Ipfw {]kw-kn- p. d^ojv Al-ΩZv Xocq kzmk- Xhpw iao ss^kn HS-ae \µnbpw ]d- p. Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v Iymºkv hnwkv \S-Ønb bqwn-th-gvkn n skan- \m Aeo-KVv bqwnth-gvkn n ap hn.kn tum. ]n.-si. A_vZp Akokv DZvLm-S\w snøp- p. Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v s{s Uv kwÿm\ kan-xn A_q-Zm_n Fkv.- si.-f-kv.-f-kv.-f^v IΩn- nbpss kl-i-c-w-tømss \S- m- p sã v- 2 s{]mp-ivsns tem nwkv A_vZp- -azv ka-zm\n Fw.-F.-F. \n hln- p- p Pqsse

38 Øn-te v X n-hn-sp {][m\ LS-I-߃. Hmtkm ]mfn-bn kw`-hn hn -ep-ifpw BtKm-f-Xm- ]-\hpw sh -Øns AanXhybhpw A\p-Zn\w `oj-wnbmbn Db p-h-cp- p. Ct mƒ \ap v e`n- p agsh w kw`-cn- pi am{x-amwv Pe- {]-Xn-k- nsb adn-i-s- m-\p GI ]cn-lm-cw. Im jni Km lni Bh-iy-߃ p Pew apgp-h `qk ` Ad-I-fn kw`-cn- m \ap v km[n- -Ww. CXn-\mbn kzoi-cn- p am K-ß-fmWv ag-sh- -s m-bvøv. ag-sh- -s mbvøv aæns api-fn-eq-ss-bp sh -Øns Hgp- n\v tasemgp v F pw aæn-\-sn-bn-te- p In\n- n-d-ß-ens\ Du n-d-ß F pw ]d-bp- p. ta q-c-bn \n- p sh w tij-cn- p coxn G hpw snehv Ipd ] -Xn-bm- Wv. 40 Du n-d-ßp sh w `qan- -Sn-bnse aæ-s-cp-iƒ n-s-bn kw`-cn- -s - n-cn- p sh -hp-ambn tncp- p. `qan- -Sn-bnse Cu Pe-amWv InW-dp- Ifpw a pw Ipgn v \mw ]pd-sø-sp- p- -Xv. Ah-bn \n- p \s mcp `mkw Pehpw _mjv]o-i-cww hgn A -co- -Øn FØn-t -cp- p. Du n-d-ßp sh w `qan- - Sn-bnse aæ-s-cp-iƒ n-s-bn kw`cn- -s - n-cn- p sh -hp-ambn tncp- p. `qan- -Sn-bnse Cu PeamWv InW-dp-Ifpw a pw Ipgn v \mw ]pd-sø-sp- p- -Xv. Ah-bn \n- p \s mcp `mkw Pehpw _mjv]o-i-cww hgn A -co- - Øn FØn-t -cp- p. tasem-gp v sh w Hgp-In-sbm-gpIn txm ntem ]pg-bntem tn v kap-{z-\n-c- n-se- Øpw. Cu Pehpw Iptd-b-[nIw _mjv]o-i-cn v A -co- -Øn-se- Øn-t -cp- p. kky-߃ hen-s - Sp- p Pe-am-Is {]Im-i-kw-t«- jww \S- p-tºmgpw izk\ tkzz\ ka-bøpw A -co- -Ønse-Øpw. Pe-_m-jv]-߃ XWp- p-tºmƒ ag-bmbn `qan-bn-te v s]øp- p. `qan-bn-se-ønb Pew ho pw _mjv]o-i-cww \S v A -co- -Øn-te- p-b v agbmbn `qan-bn-te v ]Xn- pw. Pe- N{Iw F mwv imkv{x-temiw Cu Nm{InI {]{In-bsb hnti-jn- n- - Xv. `qk ` Pe-Øns Afhv h n- n- m \m n ]p-d-ß-fn km[mcw Ah-ew-_n- p Nne am Kß-fp- v. ]d-ºp-iƒ sndnb sndnb hc- ºp-I-fn I -ß-fmbn Xncn v

39 AXn s]-øp ag-sh w Ahn-sS- Xs ]nsn- p-\n Øp-I, Ipgn-Iƒ \n Ωn- p-i, Ncn-hp {]tz-i-amsw- n Iøm-e-Iƒ \n Ωn- p-i, InW-dp-I v Np pw ct m aqt m ao AI-e-Øn sndnb Ipgn- Iƒ Ipgn v sh w tij-cn- -tijw {]my-ani ip o-i-cww \SØn ss] v hgn InW-dn-te v FØn- p-i. ta q-c-bnse Pew ss] phgn Ipgn-I-fn-se-Øn- pi XpSßn snehv Ipd Nne ] -Xn-I-fm- Wv. ag-sh w t\cn v tijcn v IpSnsh-f-f-ambn D]-tbm-Kn- p kµ `ß-fn BZysØ c v aq v ag-ifnse sh w D]-tbm-Kn- m-xn-cn- m {i n- -Ww. D]-tbm-Kn p Ign Icn- Izmdn-I-fpsS {]th-i-\-zzmcw AS v AXn-\p- n e - -W- n\v en sh w tij-cn- mw. B[p-\nI coxn-bnep Pe-kw-`-c-Wn-Iƒ pw a pambn Xt±i kzbw-`-cw hip- ns Iogn Ign Ime-ß-fn kmº- ØnI klmbw hsc \ In-bn-cp- p. CØ-c-Øn tijcn psh p ip -Pew a\pjy P p kky-pm-e-ß-fpss hf bn apjy-] v hln- p- p-sh v B[p-\nI imkv{xw sxfn-bn- -Xm- Wv. Pew a\pjy Pohn-X-Øn a\p-jy\v Pohn- m ip sh w IqSntb Xocq F -XmWv ÿnxn. Zl-\-{]-{Inb Xzcn-X-K-Xnbn-em- p-i, c -k- mcw h n- n- p-i, hnb v, aq{xw F n-hbn-eqss ico-c-ønse hnj-a-b-amb kø-iƒ ]pd- - p-i, ico-c- Ønse DjvWm-hÿ Ipd-bv pi XpS-ßn-b-h-bmWv a\p-jy-i-co-c- Ønse ip -P-e-Øns {][m\ [ a-߃. tcmk-i-a-\n-bmbn an tumœ amcpw {]my-an-i-ambn \n t±in- p- Xv ip -Pew Xs. F p- I-fpsS _ nx ÿm\-ß-fn Hcpan v IqSnb Pe-amWv Ah-b-h-ßfpsS Ne-\-߃ Ffp- -am- p {][m-\-s LS-Iw. a\p-jy-i-co-c- Ønse hnhn[ Ah-b-h-ß-fn Hcpan v IqSnb sh -Øns Afhv Cßs\ hmbn- mw. Xe-t m aæn-\-sn-bn-te v Du n-dßp sh -Øn \n- mwv kky- Pm-e-߃ Bh-iy-am-bXv hens Sp p -Xv. ]pjv]n- p-ibpw Imbv p-ibpw snøp- -Xns ASnÿm\ Imc-Whpw Cu Pew Xs. CS-Xq v \n p h\-ß-fpss \ne-\n ]n-\m-[m-chpw XpS bmbn s]øp ag-bm-wv. 150 aney S hf-߃ h jw-{]xn Cu ag-tbmsv IqsS s]bvxn-d-ßp- psh v imkv{x-\n-co- -Ww. As - n, ]ns -sb-ß-s\-bmwv C{Xag-sh w t\cn v tijcn v IpSn-sh-f-fambn D]-tbm-Kn- p kµ `-ß-fn BZysØ c v aq v ag-i-fnse sh w D]- tbm-kn- m-xn-cn- m {i n- -Ww. D]-tbm- Kn p Ign Icn- Izmdn-I-fpsS {]th-i-\- Zzmcw AS v AXn-\p- n e - -W- n\v en sh w tij-cn- mw. B[p-\nI coxnbn-ep Pe-kw-`-c-Wn- Iƒ pw a p-ambn Xt±i kzbw-`-cw hip- ns Iogn Ign Ime-ß-fn kmº-øni klmbw hsc \ In-bn-cp- p. 74.5%, F p-iƒ 22%, hr 62%, t]in-iƒ 75.8%, c w 63%. Item-dnbpw A -Phpw C m-ø- Xn-\m ip -Pew IpSn- p Hcmƒ AXp-Im-cWw hæw-sh- pi t]mep-am-hn-. Pem-i-b-ß-fn \n v tij-cn- p Hcp I v sh -Øn aney IW- n\v kq vam-wp- ƒ D -s{x. Ch-sb \in- n- m th n sh w 100 Un{Kn sk jykn Xnf- n- -Ww. snsn-i-fn 2012 Pqsse

40 b-[niw kky-pm-e-߃ apf v s]m m-\p hf-߃ `qan-bn-ep ]m-zn- -s -Sp- Xv? am{x-hp-a-. ]cn-ÿn-xnbpss k p-en-xm-hÿ Xs agsb B{i-bn- m-wv. a\p-jy-cp-ssbpw ark-ß-fp-ssbpw Blm-c-ambpw izk- \-{Z-hy-ambpw kky-߃ h Øn- p- p. CØcw KpW- ^-e-ßsf Is Øn B[p-\n-I-imkv{Xw kø-ao-amwk-bn kwt -]n- n- p- -Xn\v \q m- p-iƒ v apºv Jp -B ip -Pew `qan-bn-te- n-d- n-b-xn-s\-ip-dn v ]cm-a in- -Xn-ß-s\. ""Ahs Imcp-Wy-Øns (a-g-bp-ss) apsº kt mj-hm Ø-bmbn Im p-isf Ab- -X-h-\m-Wv. BIm-i- Øp-\n pw ip -amb sh w \mw Cd- n. AXp-sIm v \n o-h-amb \msns\ Pohn- n- m\pw \mw krjvsn- -Xn s] I p-im-en-iƒ pw At\Iw a\pjy pw IpSn- n- m\pw th n (kq-d-øp ^p Jm 48-49). a kq Sqdnkw F hn]øv sszh-øns kz w \mss v hnjym-x-amb ticfw Sqdn-Ãp-Isf BI jn- p {][m-\-s Hcp kok-wm-wn-xv. timh-føv A\p-`-h-s -Sp Xnc- ns Imc-W-ambn kµ i-i Nq n- m-wn- p- Xv a kq ag-sbmcp Bkzm-Z-\-am-sW- -Xm-Wv. \ Xm {]Z i-\-øn\pw a p Acm-N-I-Xz߃ pap thzn-bmbn CXv ]cn-w-an- p- p-sh- -XmWv hkvxp-x. bu \w hos -Sp- m-\p Bbp thz sxdm- n-iƒ p-th n A[n-I-t]cpw ]Ww sne-hm- p- Xpw Cu kok-wn-em-wv. Dgn- n ti{µ-ß-fpss bxm apjw ]e-t m-gmbn tic-fob ]cn-k-c-ß-fn N snbvxn- p- v. as mcp `mkøv Pem-[n-Im-c-Øn\v temi-cm-jv{s߃ \nb-a-bp w \S-Øp ImgvN AXn-Z-b-\o-bam-Wv. Ip n-sh w Zmln- p- -h\v Zml-i-a-\n-bmsW- nepw t_m n-enwkv hyh-kmbap m- p ]cnkc aen-\o-i-cww AXoh Kpcp-X-c-am-Wv. sh -Øns al-xzhpw {]m[m- \yhpw Fgp-Xn- Øo m-hp- -Xnep-a- p-d-am-wv. \ \mtfbv v th nbp Icp-Xn-sh- n\v t{]m m-l- \hpw klm-bhpw \ I am\- hs _m[y-x-bm- Wv. Pe-P-\m-[n- ]Xyw kam-[m-\- tømss A\p-`-hn- m ta kq-nn- n hnnm-c-s -Sep-Iƒ hni-ie\w snbvxv a\- kn-em- p- Xv \ m-bn-cn- pw. kwc- W-I-h- N߃ Xo Øv ]S-sbm-cp- p- Xv Hcp t]mcm-fn-bpss t]mcm- -X-{ w. hµ-\-inh A -an v \nc-ønb HºXv P\m-[n-]Xy XXz-ß lrz-b-øn kq n- m\pw apdpsi ]nsn- m\pw \mw Xøm-dm-h-Ww. 1. Pew {]Ir-Xn-bpsS Zm\-am-Wv. 2. Pew Poh\v A\n-hm-cy-am-Wv. 3. Poh Pe-Øn-eqsS ]c-kv]c _ n-x-am-bn-cn- p- p. 4. \ne-\n ]n-\m-bp Pew kup-\y-am-h-ww. 5. Pew ]cn-an-x-am-wv. AXp-t]m-b- Kn v Xocm-hp- -Xp-am-Wv. 6. Pew ]cn-]m-en- -s -S-Ww. 7. Pew Hcp s]mxp hkvxp-hm-wv. 8. Pew \in- n- m- \p Ah-Imiw B p-an-. 9. Pe-Øn\v ]Icw sh m as m- n-. 42

41 C v B{^n- `qjfiw AI-s - n- p Zmcn{Zy-Øn-s bpw ] n-wn-bp-tsbpw Ahÿmhnti-j߃ Xo Øpw `bm-\-i-amwv. Gjy Ign- m temi-ønse G hpw henb `qj-fi-amb B{^n- -bn \qdp timsn-bn-e-[niw P\-ß-fmWv A[n-h-kn- p- -Xv. Zpc- -`q-an-ifmb Ch-bn ]Ip-Xn-bn-e-[n-Ihpw apkvenwi-fm-wv. B`y Ie-lhpw hntzi CS-s]-S-ep-Ifpw hgn AJfiX kpc- n-x-a- mø Hcpd^oJv Nnd- m-ew hniz-pm-eiw k_v klm-d B{^n- -bn 218 an y-t\mfw hcp P\-߃ Zmcn{Zyw sim p Poh\v `ojwn t\cn-sp- -h-cm-bn- p- v. B{^n- -bpss sx pw Ing- p-ambn \ne-sim- p {]tz-i-øn-emwv Ahn-SsØ G hpw IqSp-X ]mh-s - -h A[n-h-kn- p- -Xv. P\-kwJym h -\-hn-t\- mƒ Zmcn-{Zy- Øn-te v Iq p-ip-øp- -h-cpss FÆw h n- p- p-sh hnh-c-w-amwv ChnsS \n v e`n- p-sim- n-cn- p- -Xv. B{^n sb Ad-_n-Ifpw ssihn-sp-t¼mä... "kam-[m\ {]{In-b-I-fpsS Ahkm\w'(The end of peace process) F ]p-kvx-i-ønse "a\p-jy-xzan- m-bva-bmwv {]iv\w'(the problem is inhumanity) F tej-e-\-øneqss FUvhm Uv U_vfyq sskzv, A[n-\n-thi CS-s]-Sephgn Zpcn-X- -b-øn-en-d-tß n h Nne at[y-jy cmjv{s-ßfnse P\߃ v A`bw \ Ip-hm-\p-, Ahn-SsØ Xs a p Nne cmjv{sßfpss a\- n- m-bvasb tnmzyw snøp p v. kam-\-amb as mcp kw`-h-amwv Zmcn-{Z-Øns ]Sp-Ip-gn-bn-e-I-s - n-cn- p B{^n- -tbm-sp kao-]\ coxn-bnepw Ad_v temiw ImWn- p- -Xv. kº- -X-bpsS D n-bn \n p-tºmgpw Ad_v temisø apkvenw cmjv{sßtf- mƒ 52 ix-am-\-øn IqSp- X apkvenwiƒ Xma-kn- p (G- I-tZiw 55 timsn) B{^n- cmjv{s-ßfn-te- p klm-bm - W-Øn Gsd ]n n-em-wv Pqsse

42 ]msv cmjv{s-ßfpw Ch-bn s]-spw. ISpØ Zmcn-{Zy-Øn Ign-bp- h-cn 70 ix-am-\hpw {KmaoW taj- I-fn Xma-kn- p- -h-cm-wv. ]s Ch p kmº-øni klmbhpw a pw \t Ipd-hm-b-Xn-\m bmsxm-cp-hn[ ]ptcm-k-xn-bpw ssihcn- m Ch m-hp- n-. k_v klm-d B{^n- -bn 218 an yt\mfw hcp P\-߃ Zmcn{Zyw sim p Poh\v `ojwn t\cn-sp- h-cm-bn- p- v. B{^n- -bpss sx pw Ing- p-ambn \ne-sim- p {]tzi-øn-emwv Ahn-SsØ G hpw IqSp-X ]mh-s - -h A[n-h-kn- p- -Xv. P\-kwJym h -\-hn-t\- mƒ Zmcn-{Zy-Øn-te v Iq p-ip-øp- -h-cpss FÆw h n- p- p-sh hnh-c-w-amwv ChnsS \n v e`n- psim- n-cn- p- -Xv. Ad_v temisø ]e cmjv{sßfpw Nne ]m mxy cmjv{s߃s m w Xß-fpsS B{^n- Zpcn-Xm-izmk {]h Ø-\-ß-fpsS kwl-s-\-ifpw ssk p-ifpw tem v snøm-dp- v. F m Ch-bpsS {]h Ø-\-ßfpw {]Jym-]-\hpw XΩn-ep AIew Ahn-SsØ Zmcn{Zy \n Ωm-P-\-Øns txmxv ]cn-tim-[n- m IrXy-ambn e`y-amhp- p emwv Ad_v _m v t^m F -twm-aniv suh-e- vsa v t]mep B{^n- ]ptcm-kxn e yw sh p 44 {]ÿm-\-øn\v XpS- -an-sp- -Xv. F m 1970 apx Chn-S-ß-fn Zmcn{Zy \n Ωm \ txmxv Hcn- epw IqSn-bn- n-. CØ-c-Øn-ep _m p-ifpw a p {]h Ø-\-ßfpw ti{µo-i-cn- n-cn- p- Xv Ah-cpsS Xm ]cy kwc- -W-Øn\p th mbmtwm F v \ymb-ambpw kwibn- m CS-h-cp- Xv AXp-sIm- mwv. hcp-am-\-ønse h hn-s-hp-iƒ \ni-øm-\mbn ASpØ ImeØv ]e kmº-øni \b-cq-]o-i-c-wßfpw sim p-h- n- ps - nepw Ah-sb mw \ne-\n p Ahÿ p IqSn `mc-am-hp coxn-bnte v amdp-i-bmbn-cp- p. B{^n- -bpss {KmaoW Zmcn{Zy taj-e-bn XnI pw hyxy-kvxhpw `oi-c-hp-ambn A\p-`-h-s -Sp- Xv \ Ip- Xv AhnsS hym]-i-am-bnsim- n-cn- p FbvUvkv tcmk-hpamwv. PohnXw Bkzm-Z-\-Øn\v am n-sh- p- -h-tc- mƒ Pohn-X- Øns c w ap n- m ]msp s]sp- -h-cmwv ssewkni hrøn-bnte v hen- n-g- -s -Sp- -h-cn `qcn- `m-khpw HmSp IqSn 180 e w FbnUvkv tcmk _m[n-x-cmb A\mY a ƒ B{^n- -bpss aæn D v. kjv klm-d B{^n- -bn Pohn- p aq n c p hn`mkw P\-ßfpw FbnUvkv _m[n-x-cm-sw- mwv ]pxnb IW v. temi P\- kw-jy-bpss 12 ix-am\w t]cp- Xv Chn-sS-bm-Wv. (W.H.O/UNAIDS/ UNICEF 2011) F v.-sf.hnbpw FbnUvkpw D m- p Iq - p-cn- Xnbpw tcmk-ßfpw hym]-i-am-wv. ChnsS 2010 am{xw Ip n-ifpw Iuamc {]mb- m-cp-a-s-ßp 1.2 aney BfpIƒ acn- n- p-s - mwv Ign h jw sfiy cmjv{s k` ]pd-øp-hn dnt m v (World Aids Day Report ) kqnn- n- p- - Xv. a[y B{^n- -bnepw ]Sn- md B{^n- -bn-ep-ambn Pohn- p GI-tZiw 90 aney-t\mfw P\-߃ Irjn- mcpw Zcn{Z PohnXw \bn- p- -h-cp-am-wv. CXns\m w hntzi CS-s]-S-ep-Ifpw bp hpw \ne-\n p DKm-, awtkm-f, _d-ap- n, samkmw-_niv XpS-ßnb Nne cmjv{s-ß-fpss Imcyw ]cn-xm-]-i-c-am-wv. A p cmjv{s-ß-fn H v F txmxn bp -Øns ]nsn-bn-emwv. C sø B{^n- cmjv{s-߃ Ahn-S-ß-fnse Zmcn{Z NqjWw snbvxv FÆ hn`-h-ßfpw a pw e yw sh p km{am-pyxz i n-i-fmwv CXn\p ]n n-ep- - Xv. sx B{^n- -bn-tebpw Ing- B{^n- -bn-sebpw a\p-jy

43 130 aney t]cpw ]in v hi ImWm IjvS-s -Sp hcm-wv. ChnsS-bp 21 cmjv{s-ß-fn ]Øp cmjv{s-ß-fnse Xe-hcn hcp-am\w (percapita income) 400 /bp.-fkv tumf-dm-wv. 120 timsn P\-ßfpw Zcn-{Z v Hcp Ipd-hp-an- mø C ybp-tsxv Xs -bpw cq] v ]pdøv Ds - n Cu ]Øp cmjv{s-ß-fn-te v cq] am{xamwv hcp- -Xv. 90 ix-am\w hcp P\-ßfpw Zmcn{ZytcJ v Xmsg \n p tkmam-en-ebpw 87 ix-am\w P\- ߃ Zmcn{ZytcJ v Xmsg-bp kpum\pw AS-ßnb hs- B{^n- -bnse Ah-ÿbpw adn- -. Sp\o-jy-bpsS aq n Hcp `mkw P\-ßfpw Zmcn-{Zy-Øns ]nsn-bn-em- Wv. cmjv{sob {]iv\-߃ tkmamen-b-tbbpw kpum-t\bpw h Zpc- -Øn-te v ]nsn p hen- p-ibmwv snøp- -Xv. kpum bp.- F.-H.-bp-sS t\xr-xz-øn c mbn Hcp `mkøv ] n-wn- m-h-ßfpw ]in-b-s- m ]msp s]sp- h-cp-amb P\-߃ Xnßn- m p kuøv B{^n- bv vhsc ^n^bpss temii n\v kwlm-s-i-cm-h 514 aney bp.-f-kv.-tumf Nne-hm-bn- p- v. BZ i-ß-fpss `qan- I-bmb Ad_v temitø v CXp IS- ph-cp-tºmƒ aney-wp- Iƒ v FÆw IqSp-Ib- msx Ipd-bm Xc-an-. ]ncn- n- p-s - nepw Ah n-sbnse Akzm-c-ky-߃ CXp-hsc si -S-ßn-bn- n-. ASn-ÿm\ kuicy-ß-fpss Ipdhpw KXm-KX am - ß-fpsS Zu _-eyhpw henb txmxn-ep \nc- -c-xbpw _e-lo- \-amb cmjv{sob `cw {]ÿm-\- ßfpw tziob kmº-øni taj-etbmsv Hcp-an v tn n- n- mø kwhn-[m-\-ßfpw Chn-S-ß-fn {]Xnk- n-iƒ krjvsn- p- p. timsn-iƒ aps n at -sxmcp kwcw-`-øn\pw Xøm-dm-hp-ap Ad_v temihpw apkvenwifpw ChcpsS Imcy-Øn Aam w ImWn- p- Xv Hcp bmym y-am-wv. temi \ne-hm-c-øn-ep amam- - ßfpw a pw -G-s -Sp- p-hm-\p-ap bp.-f.-c, JØ, kuzn Atd_y XpS-ßnb cmjv{s-ß-fpss Xm ]-cyßfpw Xøm-sd-Sp- p-ifpw Aº-cn- n- p- -Xm-Wv. Hcp `mkøv ] n-wn- m-h-ßfpw ]in-b-s- m ]msps]sp- -h-cp-amb P\-߃ Xnßn- m p kuøv B{^n- bv vhsc ^n^-bpss temi I n\v kwlm-s-i-cm-h 514 aney bp.-f-kv.-tum-f Nne-hm-bn- p- v. BZ i-ß-fpss `qan-i-bmb Ad_v temi-tø v CXp IS- ph-cp-tºmƒ aney-wp-iƒ v FÆw IqSp-I-b- msx Ipd-bm Xc-an-. Hcp Znhkw Hcp tumf B{^n- sxcp-thm-c-ß-fn-se-øn- m Hcp Poh c n- m-sa bmym y-øns Afhv F{XbmWv? 2016 Ac-tß-dm-\n-cn- p Hfn-ºnIvkpw Gs -Sp-Øn-cn- p- -Xv Ad_v cmjv{s-ß-fn H v Xs bm-wv. Ckvemw apt m- p-sh- p PohnX ] Xn ka-{khpw kºq Æhp-am-sW v amtem-isc Adn-bn- m sxsc- p-s- -s {]hm-n- I-cpsS `qani A]-N-b-Øns bpw ]n hm-ß-en-t bpw as mcp Ncn{Xw hc- p- -Xns km y-amwv ChnsS krjvsn- -s -Sp- -Xv. temi- Øn\v A\p-{K-l-am-th Ckvemapw AXns \ bpw XßfpsS ktlm-z-c am-cn \n p t]mep-ai v tziobxm Nn -bnte v Npcpßn \n p- -Xn-eqsS Ahn-S-ß-fnse Ckvemans ]n hmß-emwv Z in- m-\m-hp- -Xv Pqsse

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1 Vm III, I 17 J 11, 2017 TROJAN NEW W Rpb Cz, E Cmm, L L L, d A Ch wh bd mm d mk p. P M Lh K J. P Gd h h h Am d A h wd, W w h h hh w; w whh M w h bh. A w whh h h wd w B h wd pwh, Ad h p p hk. A w whh m

More information

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam?

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam? Pq 2013 1 2 ImcpWnI Pq 2013 FUnt mdnb ]pkvxiw ]Øv e w Bdv 2013 Pq c m[nimcn tum. {^m knkv simsnb s{]mhn jy kp ocnb Fw.kn._n.Fkv. FΩmhqkv {]hniy ]{Xm[n] sp. \mep]dbn kl]{xm[n] Pn. ISq mdbn FIvknIyq ohv

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

,,,,..,,., {. (, ),, {,.,.,..,,.,.,,....... {.. : N {, Z {, Q {, Q p { p{ {. 3, R {, C {. : ord p {. 8, (k) {.42,!() { {. 24, () { {. 24, () { {. 25,., () { {. 26,. 9, () { {. 27,. 23, '() { ( ) {. 28,

More information

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

30 Zn(s) 45 Rh. Pd(s) Ag(s) Cd(s) In(s) Sn(s) white. 77 Ir. Pt(s) Au. Hg(l) Tl. 109 Mt. 111 Uuu. 112 Uub. 110 Uun. 65 Tb. 62 Sm. 64 Gd. 63 Eu.

30 Zn(s) 45 Rh. Pd(s) Ag(s) Cd(s) In(s) Sn(s) white. 77 Ir. Pt(s) Au. Hg(l) Tl. 109 Mt. 111 Uuu. 112 Uub. 110 Uun. 65 Tb. 62 Sm. 64 Gd. 63 Eu. Enthalpy changes: experimentally it is much easier to measure heat flow at const pressure - this is enthalpy q p = )H : also nearly all chemical reactions are done at constant pressure. Enthalpy (heat)

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 y sd fx s d fsh z ys P 3 P 4 my, ms, m, m, m, m P 6 d d P 7 m y P 5 m m s P 10 y y y P 8 P 9 s sh, s, ss, sd sds, s, sh sv s s P 11 s P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m s P 22 f fx f fsh fm

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

Made the FIRST periodic table

Made the FIRST periodic table Made the FIRST periodic table 1869 Mendeleev organized the periodic table based on the similar properties and relativities of certain elements Later, Henri Moseley organized the elements by increasing

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A Fall 2011 CHEM 1110.40413 Test 4, Form A Part I. Multiple Choice: Clearly circle the best answer. (60 pts) Name: 1. The common constituent in all acid solutions is A) H 2 SO 4 B) H 2 C) H + D) OH 2. Which

More information