Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p"

Transcription

1 Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv. ÿm\-]xnimcym-ebw ss Aho-hn \n v Pdp-k-se-an-te p am p psh v Adn-bn v D mb Znh-kw, hnip ]t{xm-kn-s _kn-en- -bpss NXz-c-Øn h p s]mxpz i\thfbnse Xs {]t_m-[\w \ In-b-Xn-\p-ti-jw, Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\pth n am ]m Hcp Blzm\w \ In. am ]m- -bpss Blzm-\-Øns ]cn-`mj Nph-sS. Fs Nn -Iƒ Ct mƒ Pdp-k-se-ans\ p-dn- m-wv. C -gn Znh-k-ß-fn kwpm-x-amb kml-n-cy-sø- p-dn- p Fs AKm-[-amb Bi {]I-S-am- m- Xn-cn- m F\n p Ign-bp n- ; AtXk-a-bw, Pdp-k-se-ans\ kw_- n sf- Iy-cm-jv{S-{]-ta-b-߃ v A\p-cq-]-amb _ Ø-tem-ansbm ]m{xnbm o-kn-\p ktμiw hnip A{ -tbm-kns Xncp\mƒ {]am-wn v 16 mw t]pn tim]v niv ` n ]cn-ip adn-bøn\p hw w 17 mw t]pn BK-a-\-Im-esØ c mw RmbdmgvNsØ hnnn- \w {]h-n-\-øns \ngepiƒ 19 mw t]pn {XnIm-e-P-]-th-f-bn Gjy-bpsS kpkvtachz\w 20 mw t]pn am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Gjy-bpsS `mhn Rm Z in p Unkw-_ 6 _p[-\m-gvnsø s]mxp-z i-\-th-f-bn {^m kokv am ]m \hw_ 26 apx Unkw-_ 2 hsc At±lw aym am-dnepw _w m-tz-inepw \S- Ønb A -kvtxm-eni bm{x-bpss khn-ti-j-x-iƒ ] p-h- p. s]mxp-z -i-\sø- pdn- p hnh-cw-߃ 3 mw t]pnepw ]cn-ip ]nxm-hns _w m-tziv kμ i\- sø- p-dn- p hnh-cw߃ 5 14 t]pp-i-fn-epw hmbn- pi. Malayalam Version of the English Weekly Edition 20 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 hn[-øn F m-h-cp-ssbpw ]cn-{iaw \Kc-Øns \ne-hn-ep ÿnxnsb BZ-cn- Ww F v lrz-b-kv] inbmb Hcp A`y \ ]pd-s -Sp-hn- m-xn-cn- m F\n p km[n- p- n. blq-z pw ss{ikvx-h pw ap- o߃ pw hnip- -amb hnin-jvs-\kcamwv Pdp-k-sew. AXnse hn-ip -ÿeßsf Cu aq p ax-ßfpw BZ-cn- p p. Pdp-ksew \K-c-Øn\v kam-[m-\-øn- \p Hcp khn-ti-j-zu-xy-ap- v. hnip- -\m-sn-s bpw a[y-]u-c-kvxy-tzi-øn-s bpw kakvx temi-øn-s bpw \ - p-th n Cu kzxzw \ne-\n -Øm- \pw i n-s -Sp-Øm\pw, {Iqc-amb At\- Iw kwl- -\-ß-fm Iep-jn-Xhpw ap{zn- X-hp-ambn gn- n-cn- p Hcp BtKmf-Zr-iy-Øn ]ncnap-dp- -Øns IqSp- X ]pxnb LS-I-ßsf XS-bm th n m\hpw hn-th-ihpw hnp-bw-h-cn- m- \pw Rm I Øm-hn-t\mSp {]m n- p p. Du kze-cmb \yq\-]- -߃ spmhm n acnbm hnbm \hw-_ 30 hymgmgvn, Xm B{Kln hn[-øn aym amdnse P\-ßtfmSp hns-]-d-bp- -Xn\v am ]m Im awn- q sne-h-gn- p. P\-ßsf A\u-]-Nm-cn-I-ambn ImWp-hm-\m-bncp p At±l-Øns B{Klw. bym - -Øn, bm tkm-wnse IØo-{Uen Xm Im an-ixzw hln Znhy- _en t\c-sø-xs kam-]n- -XpsIm v, ]søm-ºxmw \q m- n-s\m- Sp-hn \h-tkm-yniv ssien-bn \n - Ωn at\m-l-c-amb sszhm-e-b-øn B\-μ-`-cn-X-cmb bph-p-\-ß-ƒ Ccp-hihpw \nd- p-\n t, Ah-cpsS \Sphn-eqsS ]c-am-nm-cy\p \S- p-\o-ßphm Ign- p. {]Z- n-w-øn-\p t]mƒ Bdm-as Ipcn-iv Du n-s m- v B ]c-am-nm-cys Ct m-gsø ]n Kman, th {X ka-b-sa-spøv, Uk I-W- n\v hyxykvx hwio-b- X-I-fn \n- p \qdp-i-w- n\p bph- Xo-bp-hm- sf ASp-Øp-I v A`n-hμ\w sn-bvxp \S p\oßn. ASpsØØn {^m kokv am ]m- -bpss Ictam At±lw hln- p {InkvXphns cq]-ap Ipcntim kv] in- psim v, hnhn[ `mj-i-fn ""{^m kokv am ]m-, R߃ Aßsb kvt\ln- p p'' F mh Øn- v Ah At±-l-tØmSp {]Xyp-Ø-cn- p. _w m-tz-in-te- p ]pd-s -Sp- -Xn\v Aev]w apºv Dujva-f-Xbpw kvt\lhpw-sim v Xs s]mxn D ml-`-cn-x-amb Cu A -co w {^m kokv am ]m- bv v Gsd B\μw \ In. B hymgmgvn D -I-gn v At±lw _w m-tz-in-se-øn. ItØm-en- cpw ss{ikvx-hcpw Xosc-sN-dnb Hcp \yq\-]- -am-sw hkvxp-x-bm-wv Gjy bm{x-bn ]cam-nm-cy kμ in CcpcmPy-ßfpw ] p-hbv p s]mxp-hmb Imcyw. Xß-fpsS hn\o-xhpw AXn-\m ^e- {]-Z-hp-amb t{]jn-x-km yw \ Ip- -Xn ]n p-w-bv p- -Xn\pw t{]m- mln- n- p- -Xn\pwth n Ahsc ImWp-hm {^m kokv am ]m B{K-ln- p. ""hfsc Ipd- p-t]tc D q F p Nne-t mƒ \n߃ p txm nbm hnj-an-t. kphn-tijw Ft m-gpw hf-cp- -Xv, sndnb XpS- ß-fn \n- mwv AXn-\m \n߃ tiƒ -s -S-s. \n߃ D -Øn kwkm-cn- -W-sa- mwv Fs B{Klw! F m \nß-fpss i_vzw-sim- -. A! \nß-fpss Pohn-X-߃sIm v, \nß-fpss lrz-b-߃sim- v \n߃ Dds kwkm-cn- Wsa v Rm B{K-ln- p- p. t{]m ml\w Bh-iy-ap- -h v \n߃ {]Xym-i-bpsS AS-bm-f-߃ BI-Wsa- v, tcmkn-iƒ v Hcp klm-b-lkvx-am-i-w-sa- v, A]-cn-Nn-Xs\ hcth p Hcp ]p n-cn-bm-i-w-sa- v, GIm-In-Iƒ v Zbm-]q h-i-amb Hcp ]n p-w-bm-i-w-sa p Rm B{K-ln- XpS 2 mw t]pn

2 2 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 høn- m hm Øm-]-{XnI Iq-Sn- m-gv-niƒ Un-kw_ 4, Xn ƒ C-Iz-tZm-dn-s Aw-_m-kU lnkv FIvkse kn an-ã slmsk eq-bokv A -hm-sc-kv ]-te-sjym \nb-a\]- {X k-a - -W-Øn-\mbn ]uckvxyk-`-iƒ- p-th- n-bp- Xn-cpkw-L-Øn-s {]os^ivsv I -±n-\mƒ sesbm\m szm km{μn s]-dp-hn-se eoambp-ss B - v-_n-j v I - ±n-\mƒ lp-hm eq-bn-kv Nn-{]n-bm-\n txm sw A -P o-\-bn-se \ptbsh sz bqen-sbmbp-ss hn-c-an- _nj v am - n sz F-enkm sz, OSB sf-iy-cm-{ hn-zym-`ym-k, im-kv-{x, kmwkv-imcn-i kw-ls\ [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)] bnte- p ÿncw \nco I tam. {^ -tnkvsim s^ms m ]pxn-b cq]-x \n- cmkzbn-se ªq-^o -Uv A- -kv-txmen-i hn-imcntb- n-s\ cq-]-x-bp-ss ]-Z-hnbn-te- p-b -Øn F-en-]-bp-sS ÿm\n-i sa-{xm\m-b ]msªm F -hn jvan vkv sska, OFM Cap s\ B cq-]-x-bpss B-Zy-sØ _nj- mbn ]-cn-ip- -]n- Xm-hv \n-b-an- p. C-Xph-sc AtX hn-imcntb n-s hn-im A- -kv-txm-en-iv B- bn-cp- p At±lw (\-hw-. 30). _nj- v jvan vkv ssk-a (74 h- b v) bp.f-kv.f.bn-se t^m- v Zp em- n P-\n- p sk-]v- w_ 3 \v ]utcm-lnxyw kzo-i-cn- p. ªq-^o -Un-s hn-im A- -kv-txm-en- m-bn \n-b-an-x-\mb-xn-s\-øp-s - v 1984 sk-]v- w-_ 17 \v At±lw sa-{xm-\m-bn A-`n-jn- -\mbn. \n- c-kz-bn-se ]pxn-b cq-]-xbmb knbq\ cq]-x ÿm-]n- v \n- -c-kz-bn-se a-\m-kz A-Xn-cq-]-X-bp-sS kma cq]xbmbn {]-Jym-]n v Pn-cp a t n-bp-ss ÿm\n-isa-{xm\m-b tu-hn-uv B - _n knhntbiv kn-tzm, OFM Cap s\ B-Zy-sØ sa-{xm-\m-bn ]-cn-ip- -]n-xm-hv \n-b-an- p. C-Xph-sc At±lw ªq-^o - Uv-kn-se A- -kv-txmen-i hn-imcntb- ns k-lm-b-sa-{xm-\m-bn-cp- p (\-hw-. 30). \n-bp- _nj v knhntbiv kn-tzm (70 h-b v) bp.f-kv.f.bn-se ]q Δ Nn m-skm-bn P-\n- p Pq 1 \v ]u-tcm-lnxyw kzo-i-cn- p. ªq-^o -Uvkn-se k-lm-b-sa-{xm-\mbpw Pncp a t en-bpss ÿm\n-isa-{xm-\mbpw \n-b-anx- \mb-t mƒ 2002 sk-]v- w-_ 13 \v A- t±lw sa-{xm-\m-bn A-`n-jn- -\mbn. sa{xm \nba\ am ߃ Kmw_nbbnse _mwpqfns sa{xm ÿm\øp\n v _nj v tdms_ v ]m- {SnIv Fenk, CSSp ka n cmpn ]cnip ]nxmhv kzoicn p (\hw. 30). _mw-pq-fn-s _n-j- m-bn ^m-z K-{_ntb sa- n-, CSSp sb ]-cn-ip- -]n-xmhv \n-b-an- p. C-Xph-sc At±lw ss\-po-cnb-bn-se F-\p-Kp-hn-se "kv-]n-cn- C - \m-j-w kv-iqƒ Hm-^v Xn-tbm-f-Pn'- bpss ssh-kv sdœ, s{]m-^- F o ÿm\-ßfn tkh\a\p-jvtn- n-cp p (\-hw-. 30). \n-bp- _nj v sa- n (50 h-b v) Kmw-_n-b-bn-se em-an-\n P-\n- p. X-Øzim-kv-{X-Ø-n _n-cp-zw t\sn B-K- Ãv 31 \v tlm-fn kv-]n-cn v k\ymk-kaql-øn {hxhmkvzm\w \SØp-I-bpw 1997 \-hw-_- 15 \v ]u-tcm-lnxyw kzo- I-cn- p-ibpw sn-bvxp. C-S-h-I ip-{iqj-tbm-ssm-øv kodm en-tbm-wn-se si- \n-a-bn-se sk v InknsXm {]o ta-p sk-an-\m-cn-bn A- ym-]i ; ss\-po-cnb-bnse kv-]n-cn- C -\m-j-w kv- Iqƒ Hm-^v Xn-tbm-f-Pn-bn k`m-hn- m-\o-bw, ASn-ÿm\ sszh-im-kv- {Xw, ssz-hn-im-cm[-\, Bcm[\{Iaw, axt_m[\w F- n-h-bp-ss s{]m-^, AtX C -Ãn yq- n-se ssh-kv sd-œ F o ÿm\-ß-fn tkh\a\p-jvtn p ssz-h-im-kv-{x-øn Un-tπm-abpw 2009 hyh-ÿm-]nx sszh-imkv{x-øn tum-œ-td pw t\sn. B-kv-t{S-en-b-bn-se thm -tkm-ßns _n-j- v ]o- hneyw CwJmw k-a - n- cm-pn ]-cn-ip- -]n-xm-hv kzo-i-cn- p (\hw. 30). B-kv-t{S-en-b-bn-se sabv vem v \yqimkn cq-]-x-bnse ssh-zn-ikaqlmw-kamb ^-m-z {_-b akv-tim -Un-s\ thm -tkm-ßn-s _n-j- m-bn ]-cn-ip- -]n-xm-hv \n-b-an p. C-Xph-sc At±lw AtXcq-]-X-bp-sS hn-im P-\-d-em-bn-cp p (\-hw. 30). \n-bp- _nj v akv-tim -Uv (58 h- b v) B-kvt{S-en-b-bn-se \yqim-kn-en P-\n p. sk-an-\m-cn-bn tn-cp- -Xn- \papºv A-t±-lw H-cp ss{]a-dn kviqƒ A-[ym-]-I-\m-bn-cp- p. am -en-bn-se sk v ]m{sniv sk-an-\m-cn-bnse ]T-\- Øn-\p-ti-jw 1992 H-tŒm-_ 31 \v ]utcm-lnxyw kzo-i-cn p. CS-h-I ip-{iqjtbm-ssm-øv shm-t -j -kn-s U-bd- Œ ; ssh-zn-i-po-hn-x-߃ pw Bcm-[\- {IaØn\pw-th- n-bp- cq]xm I-Ωn- nifp-ss Aw-Kw F o ÿm\-ß-fn tkh- \a\p-jvtn p. A-am -^n Im-hm sz' Xntd\n A-Xn-cq- ]-Xbp-sS ssh-zn-ikaqlmw-kam-b ^mz an-t - ^p-kv-sim-sb C- -en-bn-se kp -tamw hm -h-bp-ss _n-j- m-bn ]- cn-ip- -]n-xm-hv \n-b-an- p. C-Xph-sc At±lw s]m-knøm-s\m-bn-se km- m acn-b Akp CShIbpsS hnim-cnbpw km-se -s\m-bn-se tpm t]mƒ c ma sat{sm-s m-fo-ø sk-an-\m-cn-bp-ss kv]n-cn-nz U-b-d-Œdpw B-bn-cp- p (\hw. 30). \n-bp- _nj v ^pkv-sim (53 hbv) C- -en-bn-se ]nbms\m Zn skmtds m-bn P-\n- p. ssz-h-im-kv-{x-øn _n-cp-zw t\snb A-t±-lw s]m- n-^n- {Kn-tKm-dn-b bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se, t^m -ta am pth- n-bp- kv-iq-fn - \n- v ssz-h-im-kv-{x-øn am-kv- _ncp-z-hpw t\-sn Pq 25 \v ]u-tcmlnxyw kzo-i-cn- p. CS-h-Iip-{iq-j-tbmsSm-Øv sszh-hn-fn pth- n-bp- cq]xm sk -dn- a-x-im-cy-ß-fp-ss A- ym-]-i, U-b-dŒ ; cq]xm bph-p\- ip{iqjbpss Xe-h ; C- m-en-b s{]- kv-_n-s d - I-Ωoj-s AwKw; sszhhn-fn-iƒ pth- n-bp \m-j-w sk- -dn-s Aw-Kw F o ÿm\-ß-fn tkh\a\p-jvtn p ap-x A-am - ^n A-{Xm-\n kv-im-e dth-s m-bnse s^mtdm\m hnimcn, sshzn-i-hn-zym n- I-fpsS cq]o-i-c-w-øns Xe-h, s{]- kv-_n-s -d Iu -kn-en-s -bpw cq]xm ]m-ã-d Iu -kn-en-s bpw AwKw; km-ºøn-i Im-cy-߃- p-th- n-bp- cq]xm Iu -kn-en-s sk-{i- dn; A- `n-jn- ip{iqjicpss I-Ωoj-s AwKw; cq]xm sk-an-\m-cn-bp-ss am-t\- Pn-Mv t_m -Uw-Kw; t\- n-ƒ-kn-se Ims]m Zn tams -bnse I -±n-\mƒ A-te- n- sbm AkvI-te-kn ta-p sk-an-\m-cn-bn B ym-flni \nb- m-hv F o ÿm\- ß-fn At±lw CXp-hsc tk-h-\-a-\pjv-tn- n- p v. s\-x- -e v-kn-se tdmh -tam- n-s _nj v {^m -kn-kvi-kv tpm-sk-^v acn-b hn-b -Sv-kv k-a - n- cm-pn ]-cn-ip- -]n- Xmhv kzo-i-cn- p (Un-kw-. 2). a- y B-{^n- dn- -ªn- n-se _u-hmdn-s _n-j v A- -as m Dw-s_ søm Pm n, OFM Cap. k-a - n- cm-pn ]-cnip- -]n-xm-hv kzo-i-cn- p (Un-kw-. 2). XpS 8 mw t]pn Du kze-cmb \yq\-]- -߃ (1 mw t]pn \n p XpS ) p p'' F v bm tkm-wn-se IØo- {U-en HØp-tN bph-p-\-ß-tfmsv At±lw ]d- p. Du kze-cmb \yq\-]- Øns Cu ÿnxn-hn-tijw, [m -bn \S-Ønb BZy kwt_m-[-\-bn Hcn- IqSn am ]m ]cm-a in- p. AhnsS cmjv{s-]-xn-bpss sim m-c-øn HutZym-Kn-I-ambn kzoi-cn- -s At±lw P\-km-{μ-X-tb-dn-bXpw GXm p ]q W-ambpw ap ow cmjv{s-hp-amb _w- m-tz-ins A[n-Ir-X-tcmSv kw-km-cn- p. ""Xmc-X-tay\ FÆ-Øn Ipd-hmsW- nepw _w m-tz-inse ItØm-en- cmpy-øns hni-k-\-øn, {]txy-in v Xß-fpsS hnzym-e-b-ßfpw n\n- p-ifpw Unkv] k-dn-i-fpw-hgn, krjvsn-]-c-amb Hcp ] p hln- p-hm {ian- p- p v'' F p ]c-am-nm-cy ]d- p. hnzym-`ym-k-tøm-sp Ah-cpsS ]c-º-cm-k-x-amb {]Xn-_- -X-sb- p-dn- p Xs s]m-xp-hmb BZ-chv At±-lw {]Im-in- n- p. hmkvx-h- Øn, ItØm-en- m hnzym-e-b-ß-fn ""`qcn-] w hnzym - n-ifpw Gsd A[ym-]-Icpw a p ax-]m-c-º-cy-ß-fn Dƒs Sp- -h-cm-sw- n-epw,'' bmsxmcp hnth-n-\hpw \S-Øm-sXbpw, cmpy- Øns `c-w-l-s-\-bn Dd- p-\ Inbn- p kzmx-{ y-øn B{i-bn pw, ""kaq-l-øn-s Po-hn-X-Ønse XßfpsS DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ \nd-th- phm hnzym - n-isf {]m]vx-cm- p t\ m-gvn-bpss Hcp kwkvimcw t{]m m-ln- n- p-hm k` ]cn-{i-an- p p'' F v At±lw ]d- p. GXm v F m-h-cpw-xs kao] cmssj kwÿm-\-øp-\n p h hcpw ""ka-kvx- tem-i-øn-s bpw I ap n '' _w m-tz-iv DZm-c-ambn kzmkxw snbvx-h-cp-amb A`-bm n- I-fpsS Zpc- -Øn-te p Xncn ]cam-nm-cy, ""`qcn-`m-khpw kv{xoifpw Ip n-i-fp-amb \ΩpsS Ht sd ktlm- Z-co-k-tlm-Z-c- m A`-bm n-iym-ºp- I-fn Xnßn- -gn-tb nhcp kpc- n-x-a- mø Pohn-X-km-l-N-cy-߃'' hnh-cn- p. {]Xn-k n ]cn-l-cn- p- - Xn\pw P -tziw \jvs-s - -h v am\p-jn-i-x-e-øn klmbw FØn- p- -Xn\pw A t±-iob kaqlw cmjv{so-b-ambn CS-s]-S-W-sa Hcp ]pxnb A`y \ At±lw ]pd-s - Sp-hn- p-ibpw snbvxp. Pn.-Fw.-hn. WEEKLY EDITION In English Unicuique Suum Non Praevalebunt Vatican City, TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE «L OSSERVATORE ROMANO» GIOVANNI MARIA VIAN Editor-in-Chief Giuseppe Fiorentino Assistant Editor Editorial office Via del Pellegrino, Vatican city telphone telefax TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE L OSSERVATORE ROMANO don Sergio Pellini S.D.B. Director General Photo Service www. Photo.va Advertising Agency Il Sole 24 Ore S.p.A System Comunicazione Pubblicitaria Via Monte Rosa 91, Milano s e g re t e r i a d i re z i o n e s y s t e i l s o l e 24 o re. c o m Subscription Rates: Italy - Vatican: 58.00; Europe: $ U.S ; Latin America, Africa, Asia: $ U.S ; Oceania: $ U.S Management Office: phone ; fax ; For India: The weekly English Edition of L Osservatore Romano is published and distributed in India by Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum , Kerala-India; phone: , fax: ; Website: carmelpublications.com Malayalam Version: MAL 49 / ORE 49 / 2017; Published by CIPH, Trivandrum, India; Annual subscription $

3 ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 3 s]mxpz i\thfbn am ]m ASp-Ø-Im-eØv \SØnb bm{xsb A\p-kva-cn p Gjy-bpsS `mhn Rm Z in p ""B\μw \nd B bphp\ß-fpss apj-ß-fn '' Rm Gjy-bpsS `mhn Z in p; Bbp-[-߃ \n Ωn- p- h B{K-ln- p `mhn A, kmtlm-zcyw hnxbv- p- -h-cpss `mhn.'' Unkw-_ 6 \v t]mƒ Bdma lmfn h p s]xp-z i\øn\mbn FØnb hnizm-kn-i-tfmsv kwkmcn sh, {^m kokv am ]m ASp-Ø-Im-eØv Xm \SØnb aym am _w m-tziv bm{xbpss {][m\- Imcy-߃ ]cm-a in- p. am ]m F \ne-bn At±lw \S-Ønb 21- mw A t±iob bm{xbmwn-xv. C m-en-b `mj-bn am ]m \ Inb {]t_m-[-\-øns ]cn-`mj Nph-sS. {]nb ktlm-zcok-tlm-z-c- m-tc, kp{]-`m-xw! aym amdnte pw _w m-tzinte pw ASp-Ø-Im-eØv Rm \S-Ønb A -kvtxm-eni bm{x-sb- p-dn v ]cma in- p-hm- Rm C v B{K-ln- p- -p. AXv Hcp henb sszhnikωm-\-am-bn-cp p. AXp-sIm v F m n-\pw Rm Ahn-Sp-tØ v \μn]d-bp- p, {]- txyin- pw AhnsS F\n p km-[n- t\ mgvn- Iƒ v. CcpcmPy-ß-fn-sebpw A[n-Im-cn-Iƒ pw _ -s sa{xm- m pw Hcp- -Øn-\mbn Ah snbvx F m {]h -Ø-\-߃ pw F\n pw kl-{]- h Ø-I pw \ -Inb kzmk-x-øn\pw Rm Hcn- - qsn \μn]d-bp- p. _ Ωbnsebpw _w- mtzinsebpw P\-X-Iƒ v Ah Ft msp {]I-Sn n henb hnizm-k-øn\pw kvt\l-øn-\pw lrz-bw-k-aambn \μn]d-bp-hm Rm B{K-ln- -p p. ]t{xm-kns Hcp ]n Kman BZy-ambmWv aym am kμ in- p- -Xv. B cmpyhpw ]cn-ip knwlm-k-\- hp-am-bp \b-x{ _ w ÿm]n- -s DS-s\- bmwv AXp mb-xv. C m-cy-ønepw, kwl \-Øn-s bpw ASn- -a Øen-s bpw ^e-ambn Gsd kln-t - n-h-cn-ibpw Ct mƒ kmhimiw kzmx-{ y-øn-s -bpw kam-[m-\- Øn-s bpw ]pxnb A -co -Øn-te v Ncn- p-ibpw snøp Hcp P\-X-tbmSv k`-bv pw {InkvXp-hn\pap ASp w {]I-S-am- p- -Xn-\mWv Rm B{K-ln- -Xv. -_p- -axw, AXns Bflobhpw [m Ωn-I-hpamb {]am-w-ß-fm Bg-Øn thcp-d- n- n- p Hcp P\-X-bm-Wn-Xv. Ah n-s-bn sszh-cm-py-øns ]pfnamhpt]mse ss{ikvx-h-cpss Hcp sndnb AP-KWw Pohn- p- p. sa{xm- m-cp-am-bp IqSn- mgvnmthf-bnepw c v Znhy-_en A Wthf-I-fnepw Gsd kpohhpw Xo v-w-x-bp- -Xp-amb Cu k`sb hnizm-k- Ønepw Iq- m-bva-bnepw Dd- n- p- -Xns B\μw F\n- v ssih- p. H m-a-tøxv bm tkm \K-c-Øns a[y-`m-k-øp henb Imbn-I-ssa-Xm-\-ØmWv \S- Xv. km yw hln- p- -Xn-\p Hcp Ah-k-c-am-bn, injy v tbip-hn-ep hnizm-k-øn-\mbn ]ou\w A\p-`-hn-t n hcni F Xv km[m-c-w-bm-sw- pw, F- m Ah-cpsS inc- nse Hcp apsnt]mepw \in n- -s -Sn-s pw A\p-kva-cn- n- p- -Xm-bn-cp p A sø kphn-tijhmb-\ (cf. eq m 21:12-19). Fs aym am bm{x-bpss Ah-km-\sØ C\-ambn ]cnip I\yIm-a-dn-b-Øns \ma-øn-ep IØo-{U-en \S c m-asø Znhy_en, ]cn-ip I\y-Ima-dn-b- Øns {]txyi kωm-\hpw "{]Xym-ibpsS AS-bm-fhp-amb bphp\߃' pth n-bp -Xm-bn-cp- p. B bphp\ß-fpss B\μw \nd apj-ß-fn Rm Gjy-bpsS `mhn Z in- p. Bbp-[-\n Ωm-Xm- ƒ B{K-ln- p `mhn A ; ]ns tbm, kulrzw hnxbv- p- -h-cpss `mhn. ]Xn-\mdp sszhm-e-b-ß-fp-ssbpw Hcp skan-\m-cn-bp-ssbpw høn- m Imcym-e-b-Øns bpw AS w ]Xn-s\ v ASn-ÿm-\-in-e-Iƒ Rm Bio h-zn- p. ItØm-en mkaq-l-øn\p ]pdsa aym amdnse `c- Wm-[n-Im-cn-Isfbpw kμ in- p-hm F\n- p km[n p. \m nse F m hyxykvx LS-I-ßfpw, Bcpw Hgn-hm- -s -SmsXbpw ]c-kv]c_lp-am-\-tøm ssbpw Cu {]{In-b-bn ] m-fn-i-fm-ip-hm\p B{K-ltØmsS kam-[m\\n Ωn-Xn- m-bp B cmpy-øns bxv\-ßsf t{]m m-ln- n- p-hm-\mbn-cp p CXv. Cu ssnx\ytømss B cmpyøv km n-[yap F m ax-hn-`m-k-ß-fp-ssbpw {]Xn-\n-[n- Isf ImWp-hm Rm B{Klw {]I-Sn- n- p. {]txy-in pw, _p k-\ym-kn-am-cpss kp{]owiu kn-ent\msv, A-h-cpsS ]pcm-x- \-amb Bflob]m-c-º-cy-tØm-Sv Xncpk`-bv- p BZ-chv Rm {]I-Sn n- p. F- m-øcw A{I-a-ß-sfbpw t\cn v, Xn- sb \ sim v FXn Øv, sszh-sø-bpw k-tlm-z-cs\bpw kvt\ln p-hm _p -ax- m pw ss{ikvx-h pw H n p{]h Øn- m-\m-hp- -Xn-ep Fs hnizm-khpw Rm {]I-S-am- n. aym am-dn \n pw Rm _w m-tz-in-te- mwv t]mb-xv. AhnsS Rm BZyw snbvxxv cmjv{s-]n- Xm-hn\pw kzmx-{ y-k-acc -km- n-iƒ pw BZ-chv A n- p-i-bm-bn-cp- p. _w m-tz-inse P\-ß-fn `qcn- `m-khpw ap oapi-fm-wv. AXpsIm v hmgvø-s t]mƒ Bdm-a-s bpw hnip tpm t]mƒ c m-as bpw Ime-Sn-I-fn-eqsS ]n p-s p Fs kμ - i\w ss{ikvx-h-hn-izm-khpw C mapw XΩn-ep ]ckv]c_lp-am-\-øn-s bpw kwhm-z-øn-s bpw ]mxbn Hcp ]pxnb Im h-bv]m-bn-cp- p. B cmpysø `c-wm-[n-im-cn-i-fp-am-bp IqSn- mgvn-bn, XpS w apx t ]cn-ip knwlm-k\w Hcp kzx{ cmjv{s-øn\pth nbpw axkzm-x{ yw ]cn-c- n- -s -Sp- -Xn\pwth n-bp _w m-tziv P\- X-bpsS A`n-em-j-tØm-sSmØm-bn-cp p F kxyw A\pkvacn- p. temi-øn G -hpw IqSp-X P\-km- {μxbp Ah-cpsS cmpy-tø- v h txm-xn {]hln- p tdmln Ky A`-bm n-isf klm-bn- p- -Xn _w- m-tziv ]pe Øp- -{]-Xn-_- -Xbpambn sfiyzm -Vyw {]I-Sn- n- p-hm\pw Rm Cu Ahkcw D]-tbm-Kn- p. [m -bnse Ncn-{X-{]-kn- -amb tãun-b-øn A n- -s Znhy-_-en-at y ]Xn-\mdpt]sc ]ptcmln-x-cmbn A`n-tjIw snbvxp. Cu A -kvtxm-eni bm{x-bnse G hpw kp{]-[m-\hpw B\μI-c-hp-amb kw`-h-am-bn-cp p AXv. -hm-kvx-h-øn a p Z n-w- ]q tδ-jy cmpy-ß-fn \n p hyxy-kvx-ambn aym amdnepw _w m-tz-inepw, sszhm-\p-{k-lwsim v sszhhn-fn v Ipd-hp-Iƒ A\p-`-h-s -Sp- n F Xv, Ahn- SpsØ A\p-K-an- p-hm hnfn- p I -Øm-hns i_vzw {]Xn-[z-\n- p Pohn- p hnizm-kkaql- Øns AS-bm-famWv. Cu bmym yw \ Ip B\μw _w m-tz-inse sa{xm- m-cp-ambn Rm ] ph- p. IpSpw-_-߃- pth nbpw Zcn-{Z pth nbpw hnzym-`ym-k-øn-\pth nbpw kwhm-z-øn-\pth nbpw kmaq-ln-ikam-[m-\-øn-\pth nbpap Ah-cpsS DZm-c-amb {]h Ø-\-ßsf Rm t{]m- m-ln- n- p. B cmpysø k`-bpss km[y-x-i-fmbn Rm Z in Ahn-SsØ \nc-h-[n-bmb sshzn-i-cp-ambpw k\ym-kn- \o-k-\ym-kn-am-cp-ambpw sshzn-i-hn-zym n-ifpambpw s\mho-kp-amcpambpw Rm ] p-h p I p-ap- -en-s bpw sfiy-øn-s bpw kam[m\-øns bpw kwkvim-c-øn-s ASn-Ø-d-bm-bp Xpd lrz-b-øn-\mbn Blzm\w snøp-hm F\n v Ahk-cw \ Inb axm- cfiyqsa-\n- kwhm-z- Øns Bg-amb \nanjw R߃ [m -bn A\p-`hn- p. [m -bn az sx-tc-k-bpss `h\w kμ in- phm\pw F\n v Ah-kcw e`n- p. B hnip AhnsS Xma-kn- n- p v. Akw-Jyw A\m-Y-scbpw AwKsshIey-ap- hscbpw B `h\w kzmkxw snøp- p. AhnsS k\ym-k-k-aq-l-øns Bflo-b-kn n A\p-k-cn v ktlm-z-cn-am Hmtcm Znh-khpw Znhy-Im-cp-Wy-B-cm-[- \-bnepw Zcn-{Zsc klm-bn- p {InkvXp-hns ip{iqj-bnepw Znhkw apgp-h hym]rx\mbncn- p- p. AhcpsS A[-c-ß-fn ]p ncn C mø thf-i-fn-. Gsd {]m n- p k\ym-kn-\n-iƒ kl\a-\p-`hn- p- hsc ip{iq-jn- p- -Xv, Ahn-cmaw ]p ncn-tbmss snøp- p. AXv at\m-l-c-amb Hcp km y-amwv. Cu F- fnb ktlm-z-cn-am v Rm Gsd \μn]d-bp- p. Ah-km-\sØ ]cn-]msn _w m-tz-inse bphp\ßtfmssm-øm-bn-cp- p. km y-ønepw kwko-x-ønepw \rø-ønepw F mw kº- -am-bn-cp p AXv. Cu _w- m-tz-in-iƒ F{X -a-t\m-l-c-ambn \røw sn-øp p! Ah v icn pw \røw Adn-bmw. kphn-ti-j-øns B\μw kzmwioi-cn tzikwkvim-c-øns B\μw {]I-S-am- nb BtLm-j-am-bn-cp p AXv. \nc-h[n anj- \-dn-am-cp-ssbpw axm-[ym-]-i-cp-ssbpw ss{ikvx-h- am- Xm-]n-Xm- -fp-ssbpw XymK-ß-fm ^e-an B\μw. _w m-tz-in-s bpw Gjy-bp-sS-bpw apgp-h temi-øns bpw {]Xym-i-I-fmb bphap oßfpw a p ax-ßfn s -hcpw B IqSn- m-gvn-bn D m-bn-cp- p. F m-h pw \μn {]txyi A`nhμ\߃ C sø s]mxp-z i\øn ]s -Sp- p Cw ojv `mj kwkm-cn- p F m Xo m-s-i pw kμ - i-i pw Fs A`n-hμ\-߃. {]txyin pw shbn kn \n pw su- m n \n pw ss\pocnb-bn - \n- pw bp.f-kv.-f.-bn \n pw FØn-t -h v A- `n-h-μ-\-߃. thƒuv bqøv Ae-b knse Aw-K-߃- pw A]v hnøv ]o nƒ F ayqkn- {Kq- n-se AwK-߃- pw Biw-k-Iƒ. \n߃ pw \nß-fpss IpSpw-_mw-K-߃- pw \ΩpsS I -Øm-hv tbip-{inkv- Xp-hns kam-[m-\hpw B\μhpw Biw-kn- p p. C -en-bn hkn- p kotdm C-dmJn A`-bm n- I-fpsS kwl-sø-bpw, Xß-fpsS cmpy-ß-fn-te v Rm \S-Ønb bm{x-bv p ]qc-i-ambn ChnsS FØnb aym am-dn-epw _w m-tz-in-epw\n p sshzn- I-scbpw I\ym-kv-{Xo-I-sfbpw Aflm-b-scbpw Rm B-\μtØmsS A`n-hmZyw sn-øp-ibpw kzoi-cn- p- Ibpw snøp- p. bphp\ßsfbpw tcmkn-i-sfbpw \h-z-º-xn-isfbpw Rm {]txyiw kvacn- p- p. C v _mcn-bnse hnip \nt m-fm-kns Xncp-\m-fm-Wv. {]nb bp-hp\- ßtf, F m-øn\pap]-cn-bmbn sszhsø txsp-i. Ahn-SpsØ kvt\-lw A\p-`-hn- p-i. {]nb tcmkn-isf, \nß-fpss G hpw henb Bh-iy-k-a-bØv hnip- cpss amxri \n߃- p klm-bhpw km z-\hpw ]Ic-s. {]nb \h-z-º-xn-isf, sszhm-\p-{k-l-øm \nßfpss _ w A\pZn\w IqSp-X Bg-ap- Xpw kpÿn-chpw B p-i.

4 4 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 Zcn-{ZcpsS k` ]cn-ip ]nxm-hns _w m-tziv kμ i-\-øn\v apt m-sn-bmbn ]cn-ip ]nxm-hns _w m-tziv kμ i-\-øn\v apt m-sn-bmbn [m bnse B p_nj v I ±n-\mƒ ]m{sniv Un' sdmkmcntbm CSC Xs cmpy-sø- pdn v k`-bpss ImgvN- m-sn-eqss, ax-søbpw kwkv-im-c-søbpw Ncn-{X-sØbpwIpdn v Hcp hnkl ho Ww \S-Øn. I ±n-\mƒ Xøm-dm- nb hni-z-amb Hcp tej-\-øn \n pw FSpØ {]k- -`m-k-߃ Nph-sS. tej\øns ]q Æcq]w Hs h-tømsc sdmam-t\m-bpss F sh_vssk n e`yamwv. _w m-tzinse ItØm-en mk` ]cnip ]nxm-hv {^m kokv am ]m 2017 \hw-_ 30 apx Unkw-_ c p-hsc \S-Øp A -kvtxm-eni kμ -i-\-øneqss am ]m- sb kzoi-cn- p-hm Xømsd-Sp- p-i-bm-wv. {^m kokv am ]m Cu cmpyw kμ in- p aq m-asø am ]m- -bm-wv \hw-_ 26 \v ]mxncm-{xn-bn-em-bn-cp p BZy kμ -i\w. A v t]mƒ Bdm-a am ]m- -, 1970 \hw-_ 13\p mb AXn-`o-I-c-amb simsp- m- n\nc-bm-b-h-tcm-sp A\p- Iºbpw {]m -\bpw kvt\l-k-lmbhpw FØn- p-hm, Xs bm{x- n-sbn Hcp awn- q [m hnam-\-øm-hf-øn sne-h-gn- p \hw-_ 19 \v tpm t]mƒ c m-a am ]m-, ""Iq mbvabpw kmtlm-z-cyhpw'' F AP-]me\ BZ -i-hm-iy-hp-ambn \S-Øn-b-Xmbn-cp p c m-asø kμ i-\w. Ct mƒ \S- p A -kvtxm-eni bm{x-bm-hs, CXn-\mbn cq]o-i-cn "sfiy-hpw kam-[m-\hpw' F s]m- XpZ -i-\øns ImgvN- m-sn-eq-ss-bm-wv Z in- -s -Sp- -Xv. _w m-tz-inse P\- ßfpw ChnSsØ k`bpw {^m -ko-kv am ]m -bpss Xo ms-\sø, hfsc Zp _e-amb kml-n-cy-ß-fn Bflobhpw `u-xn-i-hp-amb PohnXw \bn- phm Ahn-cmaw ]cn-{ian- p _w mtz-inse Zcn-{Ztcm-Sp Icp-X-ens `mkam-bmwv IW- m- p- -Xv. AXp-t]mse- Xs ""Zcn{Z-cpsS k`-tbmspw Zcn{Z mbp k`-tbmspw'' D Icp-X-en\pw, kaq-l-øns "D pw' "{]Im-ihp-ambn' Pohn- p-ibpw ip{iq-jn- p-ibpw snøp sndnb AP-K-W-Øns km y- Øn\pw hnizm-k-øn-\p-ap ÿnco-i-c- W-ambpw IW- m- -s -Sp- p. ss{ikvxh anj-\-dn-am _wkm-fn BZy-ambn FØn-b-Xns 500 mw hm jn- I-amWv t]m p-k-en \ns -Ønb I -h-s- m-cmb Ah Nn - tkmw-kn-\-sp-øv Unbmw-KnemWv hkn- Xv. D]-`q-J-fi-Øns Cu `mk-øp ss{ikv-xh km n-[y-øns A kl-{km_vz Pq_nen BtLm-j-ß-fpsS DZvLmS-\wIqSn-bmWv {^m -kokv am - ]m- -bp-ss A -kvtxm-eni kμ -i-\w Cu {]tz-iw sim n cq]-x-bpss Iogn-em-bn. BZysØ c v Cutimk`m anj-\-dn-am-cmb ^mz {^ tnkvs m s^ Wm -kpw ^mz tzman-\nwtkm Un' kq-kbpw Unbmw-Kn-se-Øn c v sszhm-e-b-߃ \n Ωn p. H v Nm sz- m-\nepw (Pt m-dnse Cuizcn- qcn ); c m-a-øxv _m U-ense Nn - tkmw-kn-epw. ^mz {^ tn-kvs m s^ Wm -kmwv _wkm-fnse BZy-c- -km- n-bmbn IW- m-s -Sp- -Xv. Hcp Kpl-bn h v a ±n- -s At±lw 1602 \hw-_ 14 \v Znhw-KXbm-bn. _w m-tz-inse ItØm-en mk`bn C v F p cq]-x-i-fp- v cq]wsim [m m cq]x 1950 sat{xm-t m-en-ø AXncq]-X-bm- -s - p. a p cq]-x-iƒ ]n m-se- ÿm]n-xam-bn ÿm]n-x-amb Nn tkmwkv cq]x 2017 AXn-cq-]-Xbmbn Db Øs - p. Zn\mPv- q cq]x 1927 epw Jp - \m cq]x 1952 epw ssasa -knwkv cq]x epw cmpvjmln cq]x 1990 epw kn-bm sl v cq]x 2011 epw _mcnkm cq]x 2015 epw ÿm]n-x-am-bn A`n-jn- -\mb sxtbm-t m- Wn-bqkv KmwKpen, CSC bmwv BZysØ Xt±-iobsa{Xm. At±-lw 1967 B p_nj- mbn Db -Ø-s p. At±lw sszh-zm-k-\mbn {]Jym-]n- s - n- p v. C sø F m sa{xm- mcpw _w m-tz-ip-im-cmwv. _wkm-fnse anjwdn{]h Ø-\-Øn- \v XpS w-ipdn psim v 1793 s{]m - à v anj-\-dn-bmb hneyw Imcn- _wkmfn BZyw FØn. Imcn-tbm-sSm-Øv _m]v nãv anj-w-dn skmssk n h p. XpS - v Cw - v, \yqkn-e v, bp.-fkv.- F F o cmpy-ß-fn -\n p \nc-h[n N v anj-wdn skmssk- n-ifpw F- Øn se kzmx{ yka-c-øn-\ptijw _w m-tz-in-te v s{]m -à v anj- W-dn-am-cpsS Hcp Hgp pxs D m-bn. kphn-tij{]h -Ø-\-Øn\p]pd-ta, Cu skmssk- n-iƒ sszhm-e-b-߃ \n - Ωn p. \nc-h[n hn-zym-`ym-k Btcm-Ky-]- cn-]m-e-\, t -a{]-h Ø\ÿm]-\-߃ Xpd- p. Ct mƒ _w m-tzin c pe -tømfw s{]m -à v ss{i-kv-x-hcp-s - mwv IW- v. Ah Ahn-SpsØ samøw ss{i-kvxh P\-X-bpsS 30 ix-am\w hcpw timsnbmwv _w m-tz-inse BsI P\-kw-Jy. AXn 0.4 ix-am-\- ta ss{i-kvx-hcmbp q. 88 ix-am\w t] ap oapi-fm-wv. HºXpiX-am\w lnμp- fpw c p ix-am\w _p -a-x- mcpw ]c-º-cm-kx axhnizm-kn-i-fmb 0.6 ix-am-\hpw D v. ss{ikvx-h-cn 70 ix-am-\hpw ItØm-en- -cm-wv. s{]m - à p-imcpw a p ss{ikvxh hn`m-k-ßfpw tn v _m n 30 ix-am\w BIpw. Ah-cn G hpw henb hwiob hn`mkw (3,85,000) tziob P\-kw-Jy-bpsS 98 ix-am\w hcp _wkm-fnhwi-øn s - Sp - ItØm-en- -cm-wv. 34 Kncn-h Khwiß-fn \n pw hcp ItØm-en- sam- Øw ItØm-en m P\-kw-Jy-bpsS 49 ix-am-\-ap- v. ]m n-ÿm-\n \n pw _w- m-tziv kzmx{ yw t\-snb DSs\ 1971 ImØ-enIv _nj]vkv tim -^d kv Hm- ^v _w m-tziv (CBCB) cq]w sim p. ItØm-en- m-k` _w m-tz-in hfsc sndnb \yq\-]- -amsw nepw, ]utcm-ln-xy-øn-te pw ka nx Pohn-X-Øn-te pw [mcmfw sszh-hn-fn-iƒsim v sszhw Ahsf A\p-{K-ln- p- p. Ct mƒ ap -Øn-b v k\ym-k-kaq-l-ßfpw kv{xo]pcp-j- m m-bp k\ym-k-k`ifpw A -kvtxm-eniv kw- Lßfpw _w m-tz-in {]h -Øn- p- p- v. Ah-bn ]expw kp{]-kn- -ßfpw Zo L-Im-e-am-bp anj-\dn kw-l߃ BWv. tlmfn t{imkv kaq-lk- `mw-k-amb ap p-h-cpss At m-kvx-e {_Z ^vfmhn-bm tum-dnb emπms kn.-f-kv.kn ( ) s\ sszh-zmk- \mbn {]Jym-]n- n- p- v. At±-l-Øns hmgvø-s - -h-\mbn {]Jym-]n- p- -Xn- \p \ma-i-cw\s-]-sn-iƒ ]ptcm-k-an- p- p. sim -Ø-bnse hn-ip sxtc-k _w m-tz-ip-im - p hf-sc {]nbs - -h-fm-wv. ]e-{]mh-iyw _w- m-tziv kμ in- n- p Ah Chn-sS hym]-iambn k -cn- n- p- v. anj-\-dokv Hm^v Nmcn- n-bpss \nc-h[n at-߃ _w- m-tzin ÿm]n- p-ibpw snbvxp. _w m-tz-inse F p cq]-x-i-fn-epambn \qdv CS-h-I-Ifpw A ]Xv D]CSh-I-Ifpw D v. IpSpw-_-߃, sndnb ss{ikvxhkaq-l-߃ (Fkv.-kn.-kn), Btcm-Ky-]-cn-c-, Aflmb kwl-s-\- Iƒ, {]ÿm-\-߃, kwl-s-\-iƒ F nßs\-bp- h AP-]m-e\ ip{iq-j-bpss `mk-am-wv. ItØm-en mk` \S-Øp Fgp-]- Øn-b p n\n- p-ifpw Unkvs] -kdn- Ifpw Bip-]-{Xn-Ifpw kaql-ønse Zcn-{Z pw {]m -h-xv-i-cn- -s - -h pw Btcm-Ky-]m-e\w \SØp- p. A]-cnjvIrXtaJe-I-fn Btcm-Ky]cn-]m-e- \-Øn-\p GIam K-amWv Ch. "Imcn- Ømkv _w m-tziv' Chn-SsØ G hpw henb {]mtz-ini k m-tc-xc kwl- S-\-I-fn-sem- m-wv. Zcn-{Z n-s-bn D]- hn- -Im-cpWy{]h Ø-\-߃ \S-Øp a p Aflmb skmumen- n-ifpw D v. kpÿnchni-k-\-øn-\m-bp tim Hm -td- ohv B v s{iun v bqwnb-\p-iƒ ItØm-en mk` \msns hn- I-k-\-Øn-\mbn A n G hpw henb kw`m-h-\-ifm-wv. hntzi anj-\-dn-am Bcw-`n Ch Ct mƒ ]q Æ-ambpw Aflm-bcpsS t\xr-xz-øn-em-wv. ss{ikvxhkaq-l-øns kmº-øni]ptcm- K-Xn v Ah \n Æm-bI kw`-m-h\-iƒ snøp- p. F m cq]-x-i-fn-e-pw CShIIfnepw Cu tim Hm -td- ohv B v s{i- Un v bqwn-b-\p-iƒ {]h Øn- p- p. ItØm-en- hnizmkpohnxw Xm- Xv]-cy-]q Δw \bn- p- -hcpw, hnizm-kw, {]m -\, P\-{]nb ` `y-k-\߃, Bflob [ym\-߃ XpS-ßn-bhbn-eqsS [m -bnse _m_p -_- m-dnse Xnc- p-]n-sn sxcphv {]I-S-am- -s -Sp sszh-`bw D -h-cpamwv F Xv k`-bpss i n-bpss {]I- S-amb AS-bm-f-am-Wv. sa{xm- m XΩnepw sa{xm- m-cpw sshzn-icpw XΩnepw sshzn-i ns-bnepap i -amb Iq mbva-bn-emwv Xncpk`-bpsS lb-cm n {]hrøn- p- -Xv. hnzym-`ymkw, Btcm- Ky]cn-c-, D]hn{]hr-Øn-Iƒ, am\-hn- IhnI-k-\-{]-h Ø-\-߃, axm- ckwhm-zw, ss{i-kvxh FIyq-sa\nkw, _w- m-tz-inse henb kaql-߃ m-bp {]m \ F n-ßs\-bp am K-ß-fneqsS ItØm-en mk`-bv- v cmpysø s]mxpkaql-øn kzm-[o-\w snep- Øm km[n- p- p- v. \ΩpsS hnzym- `ymk BtcmKy]cn-c-, D]hn am\- hnihni-k-\-{]-h Ø-\taJ-e-I-fnse KpW-t`m- m- -fn icm-icn 60 apx 70 ixam\whsc CXc ax-ÿ-cm-wv. "]q Δ-Ime _wkm-fn ' C mw BZyambn IS p-h-cp- Xv Ggmw\q m- n-em- Wv. Ad-_n-I-fmb ap ow I -h-s- m, kq^n anj-\-dn-am, ]n m-eøv ]{ - mw \q m- n D mb _wkm-fnse ap ow t]mcm hnp-b-߃ F n-h-bn-eqss C mw Cu {]tz-i-ømsi hym]n p. ap ow cmpm- - m-cpss -Im-eØv _w-kmfn ]pxnb bp-k-amwv D m-bxv. \K-c߃ hni-kn-x-am-bn. sim m-c-߃, tim - Iƒ, tamkv p-iƒ, kvamc-i-a-fi-]-߃, ]q-t m- -߃ F mw D m-bn. tdm-up- Ifpw ]me-ßfpw \n -Ωn- -s - p. ]pxnb I -hs ]mx ]ptcm-k-xnbpw ]p-ø kmwkvim-cni Pohn-X-hpw krjvsn- p. {_n ojv `c-w-im-eøv ]søm -]- Xmw \q m- nepw Ccp-]Xmw\q m- n-s XpS- -Ønepw Hcp kmaqlni apt - - ambn h -XmWv _w-kmfn \thm- m-\w. ]-søm ]Xmw \q m- nse _wkm-fn ax km-aqlni ]cn-jv-i Øm- ƒ, ]- finx, alm-km-ln-xy-im-c- m, ]{X- {]h Ø-I, tzi-kvt\l {]`m-j-i, imkv{x- - m XpS-ßnb-h-cpsS AXnhn-in-jvS-amb kwkaw D m-bn. \thm- m\ {]XoI-ß-fm-bn-cp p Ah F mhcpw. a[y-im-eøp\n pw B[p-\nI- Ime-tØ- p ]cn-h Ø-\sØ Ah AS-bm-f-s -Sp-Øn. _w m-tz-in ]Øpe -tømfw (P\-kw-Jy-bpsS 0.60 ix-am\w) hcp tkm{xh K- m-cp- v. 34 tkm{x-h K-ßfn Dƒs Sp- -h-cm-w-h. _p -a-x- mcmb NIvam-kv, am Ωm-kv, Nn -tkmw- Knse ae-i-fn hkn- p ssl-μ-htcm arkm-cm-[-\- mtcm Bb {Xn]p-cmkv, saa knwkv {]tz-isø Kmtcm-Iƒ, DØc _wkm-fnse k mƒ-am, Hmcmthm kv Jmkn-Iƒ F n-h-cmwv Chbnse Ggp henb tkm{x-h K-߃. hnhmlm-nm-c-߃, P\-\ a-cw BNm-c-߃, ` -W-{I-aw, kmaq-lnibnm-c-߃ XpS-ßnbh-bn Ch a p- -h-cn \n- pw hyxy-kvx-cm-wv. BZn-hm-kn-Iƒ F mwv Ah hnfn- -s -Sp- -Xv. AhcpsS B-Zna ssnx-\yhpw aqey-ßfpw IW- n-se-sp-ømwv CXv. Ct mƒ Ah s]mxp_w-kmfn-k-aql-hp-ambn Iq- Sp-X CS-]-g-Ip- p. _w- m`mj kw-kmcn- p- p; ]uc-xzhpw D v. t\csø kq- Nn- n- -Xp-t]m-se ItØm-en- -cn \m - ]-søm- ]Xp ix-am\w BZn-hm-kn-Iƒ F v hnfn- -s -Sp _wkm-fn-apjy-[mc-bne- m-ø tkm{xh K -m-cmwv. ax-߃ XΩn-ep BZ-c-hpw kmwkvim-cni kzxz-t_m-[hpw kmaq-lni Dƒt bpw BflobIq m-bvabpw t{]m mln- n- -s -SpIbpw BtLm-jn- -s -Sp-Ibpw snøp psh nepw Nne Xo{h-hm-Zn-Ifpw ax{`m - mcpw ax-auenihmzn-i-fpw `oi-c-hm-zn-ifpw Ah-cpsS hn[zw-kwi {]h Ø-\-ß-fn-eqsS axm- csf-iy-søbpw _ søbpw CSbv nss `oj-wn-s -Sp-Øp- p v. \yq\- ] axhn`m-k-ß-fn s -h -s -Xncmb Cu A{Ia{]hrØn-Iƒ kulrzm- -co- -Øn\v ASpØ-Ime-Ømbn henb `ojwn Db Øp- p- v. ]cn-ip knwlm-k-\hpw _w mtziv k m-cp-ambn hfsc \ ku-lr-z-_- w Ahn-cmaw kq n- -s -Sp- p. tpm t]mƒ c m-a am ]m- -bpss 1986 se kμ i-\hpw {^m -kokv am - ]m bpss {]Xo- nx kμ i-\hpw lr- Zy-amb am\p-jni Bflob_ -Ønse c v \mgn-i- - p-i-fm-wv. A m-cm-jv{s hnj-b-ß-sf p-dn- p am ]m -bpss hm p-ifpw khn-tij{]m[m-\y-tømssbpw t_m[y-tøm-ssbpw {i n- -s -Sp- p- v. hkv{x\n ΩmW sxmgn-em-fn-iƒ A\p-`-hn- p A\o-Xn-Iƒ, am\p-jni- \n Ωn-X-ßfpw {]Ir-Xn-P-\y-hpamb Zpc- -߃, aym am-dn -\n- p A`-bm - n-iƒ, Imem-hÿm-hy-Xn-bm-\waq-ew _w m-tziv A\p-`-hn- p {]-Xn-Iqe-kml-N-cyw XpS-ßnb hnj-b-ß-fn ]n-xmhn-\-spø kvt\l-tømss At±-lw \S- Øp {]Xn-I-c-W-ßfpw C-Ø-c-Øn {ihn- -s -Sp- p. `qan- p-th- nbpw `h- \-Øn-\p-th- nbpw `uani ]cn-ÿn-xn- pth- n-bp-ap tkm{x-h K- m-cpss Ah- Im-i-߃ kwc- n- p-hm k - m {]txyi \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn-t - - Xp v.

5 ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v [m -bn FØn-t {^m- kokv am ]m, _w m-tzinse t\xm- -sfbpw `c-w-m-[n-im-cn-i-sfbpw A`n-kw-t_m-[\ snbvxp \nb-am-\p-kr-x-amb sshhn-[y-tømsv BZ-chv 5 \hw-_ 27 Xn -fmgvn aym am-dn - B-cw-`n A kvtxm-eni kμ i-\-øns c mw-l -Øn- \mbn \hw-_ 30 hymgmgvn D -I-gn v {^m kokv am ]m _w m-tz-in FØn-t p. [m -bn At±-l-Øns BZysØ s]mxp- ]cn]msn s]mxp`cwm-[n-im-cn-iƒ, \b-x-{ -{]-Xn-\n- [n-kw-lmw-k-߃, s]mxp-k-aq-l-øns {]Xn\n[nIƒ F n-h-cp-ambp Hcp IqSn- mgvn Bbn-cp- p. At±lØns {]`m-j-w-øns ]cn`mj NphsS. anã {]knu v _lp-am-\y-cmb cmjv{s- -s]m-xp-`-c-w A-[n-Im-cn-I-tf, AXyp- X I ±n-\mƒ, Fs ktlm-z-c-sa-{xm- m-tc, \b-x-{ -kw-l-ønse hninjvs-cmb AwK-ß-tf, al-xoa-lm- mtc, _w m-tz-inse Fs Zn\-ß-fpsS Bcw-`-Øn, anã {]kn-u v, Cu cmpyw kμ in- p-hm-\p kvt\l- ]q Æ-amb Aß-bpsS W-Øn-\pw [\y-amb kzmk- X-h-N- p-iƒ pw \μn-]-d-bp-hm Rm\m-{K-ln- p- p. t]mƒ Bdm-a am ]m-, tpm t]mƒ c m-a am ]m F o c p ap Km-an-I-fpsS Ime-Sn-I-fn, Fs ItØm-en m ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m pth- n {]m n- p-hm-\pw, hm -ey-øns -bpw t{]m ml\øn-s bpw ktμiw Ah p \evip- -Xn-\p-amWv Rm h -Xv. _w m-tziv bphxzøn-em-bn-cn- p Hcp cmpy-am-wv. F nepw AXn\v am -]m- -am-cpss lrz-bß-fn Ft m-gpw Hcp {]txyi ÿm\w D v. _w mtz-inse P\-X-bp-ambn XpS- w-ap-x Øs am - ]m am sfiy-zm Vyw {]I-Sn- n- n-cp- p. BZy-Imehnj-a-X-Iƒ XcWw snøp- -Xn\v am ]m- -am \nßsf A\p-K-an- m {i-an- p. cmjv{s-\n Ωm- WØns bpw hni-k\øns bpw sh p-hn-fn-\n-d ZuXy-Øn \n߃ v ]n pw \evin. Cu ktω-f- \sø A`n-kw-t_m-[\ snøm e`n Ah-k-c- Øns t]cn F\n- p \μn-bp- v. _w m-tziv kaqløns `mhn cq]-s -Sp-Øp-hm {]txyi DØc-hm-ZnØ-ap kv{xo]p-cp-j- msc Hcp-an- p-sim- p-hcp ktω-f-\-am-wn-xv. ChnsS Fs hnam-\-bm-{x-bv n-s-bn _w m-tziv -""kp-h Æ-_w-Kmƒ'' (Golden Bengal) h-epxpw sndp-xp-amb \Zn-I-fp-sSbpw Pe-]m-X-I-fp-sSbpw Hcp hnime irwje-bm H n- n- -s -Sp Hcp cmpy-amwv F v Fs A\p-kva-cn- n- p. cmpy-øns {]Ir- Xnku-μcyw Hcp P\X F -\n-e-bn \nß-fpss {]txyi hy n-xzøns {]Xo-I-amWv F v F\n p txm p- p. `mjbpssbpw kwkvim-cøns bpw sfiysø Hcp-an- n- p-hm bxv\n- p Hcp cmpyamwv _w m-tz-iv. hnhn[ ]mc-ºcy-ßtfmspw kaq-lßtfmspw BZ-chp ]pe- Øns -m- m-w-xv. Ah At\- Iw Acp-hn-I-sf-t m-se, cmpy-øns cmjv{sob kmaqlni-po-hn-x-øns henb {]hm-l-øn \n v kzmwio- I-cn- p-ibpw B {]hm-lsø kº- -am- p- -Xn-\mbp kw`m-h-\-iƒ ]Icw \ Ip-Ibpw snøp- p. C sø temi-øn Hcp kaq-l-øn-\pw, Hcp cmpy-øn\pw, H -s - -\n-e-bn \ne-\n- phmt\m ]ptcm-kxn B n- phmt\m Ign-bn-. GI am\-h- Ip-Spw-_-Øns AwK-߃ F -\n-e-bn \ap v At\ym\yw Bh-iy-amWv; \mw ]c-kv]-cm-{in-x-cp-am-wv. {]kn-u v sjbv v appn-_q dlvam Cu XØzw a\- n-em pibpw cmjv{s-`-c-w-l-s-\-bn -Dƒs -Sp-Øp- Ibpw snbv-xp. At±lw B[p-\n-Ihpw _lp-xzm-[njvtn-x-hpw Dƒt p- -Xp-amb Hcp kaqlw hn`m-h\w snbvxp. Hmtcm hy n- pw kaq-l-øn-\pw, kzmx- { y-ønepw kam-[m-\-ønepw kpc n-xxz-ønepw, F m-h-cp-ssbpw A- - n-t\mspw Xpey Ah-Im-i-ßtfm-Spap BZ-c-hnepw ChnsS Pohn- m Ign-bpw. Cu bph P\m-[n-]-Xy-Øns `mhnbpw AXns cmjv{so-b-po-hn-x-øns Btcm-Kyhpw B ÿm-]-i Z i-\-øn-t\m-sp hniz-kvx-x-bp-ambn ASn-ÿm-\-]cambn _ n-x-am-wv. Fs - m, Bflm- - -amb kwhm-z- Øn-eq-sSbpw \nb-am-\p-krx sshhn[ytøm-sp BZ-chneqsSbpw am{xta Hcp P\X-bv v hn`m-ko-b-x-i-fp-ambn A\p-cRv- P\s Sm\pw, GI-]- o-b-am-b ImgvN- m-sp-isf AXn-Po-hn- phm-\pw, hyxykvx ImgvN- m-spifpss km[px AwKo-I-cn- p-hm- \pw km[n- p-i-bp- p. bym - kw-hmzw `mhn-bn-te v D pt\m- p- Xn-\m AXv s]mxp-\- bpss ip{iq-j-bn sfiyw ]Sp- Øp-b Øp- p. F m ]uc- m-cpssbpw Bh-iy-ß-sf- p-dn v A- Xn\v DXv -WvT-bp- v. {]txy-in- v, Zcn-{Zscbpw ASn-ÿm-\m-h-Imi-߃ \ntj-[n- -s - -h-scbpw s]mxp-k-aq-l-øn i_vzw \jvs-s - -h-scbpwip-dn- v. kao-]-am-k-ß-fn, _w m-tziv kaq-lsø hyxn-cn- -am- p AS-bm-f-amb DZm-c-a-\kvI- XbpsS-bpw sfiy-zm VyØns bpw ssnx-\yw, cm-ssl cmpy-øp-\n- p _rl-ømb A`-bm - n {]hm-lsø a\p-jy- Xz-]-c-ambn kzoi-cn- -t mƒ G hpw hy -ambn ImWs - p. A`-bm n-iƒ v XmXv m-eni kt -Xhpw Pohn- m-\p ASn-ÿm-\-ku-I-cy-ßfpw \n߃ \ In. sndnb XymK-Øn-eq-sS-sbm- p-a CXv snbv- XXv. temiw apgp-h-s bpw I ap-ºn-emwv \n߃ AXv snbvx-xv. Cu kml-n-cy-øns Kuc-h-kz-`m-hsØ- p-dn pw, AXn Dƒs A]m-c-amb a\p-jybm-x\sb p-dn- pw, \ΩpsS At\Iw ktlm-z-co-ktlm-z-c- m-cpss A]-I-S-I-c-amb Pohn-Xm-hÿ-I-sf- pdn pw t_m[-hm- m-cm-im-xn-cn- m \ap- m pw Ignbn-. Ah-cn `qcn-`m-kw-t]cpw A`-bm n-iym-ºp-ifn Xnßn- -gn-bp kv{xoifpw Ip n-i-fp-am-wv. Cu Kpcp-X-c-{]-Xn-k n ]cn-l-cn- p- Xn\v A mcmjv{skaqlw \n Æm-b-I-\-S-]-Sn-Iƒ ASnb- -c-ambn kzoicn-t - Xv AXy m-t]- nx-am-wv. P\-e- -߃ v P -tziw hn p-t]- n- p-t]m-ti- n-h- -Xn-te p \bn cmjv{sob {]iv\-߃ ]cn-l-cn- p-hm {ian- p-sim- p-am-{x-a-, ASn-b- -c -am-\p-jn-i- Bh-iy-ßtfmSv ^e-{]-z-ambn {]Xn-I-cn- p-hm-\p _w m-tzins ]cn-{i-a-߃ v `uxniklmbw kxzcw \ev- Ins m- p-iq-sn-bm-bn-cn- Ww AXv. Fs kμ i\w {]my-an-i-ambn _w m-tziv ItØm-en- m-k-ap-zm-bsø Dt±-in- p- -XmsW n-epw, FIyq-sa-\n-, axm- c-t\-xm- -fp-ambn \msf dwav\- bn \S- p Fs IqSn- mgvn Hcp khn-tij \nanjw Bbn-cn- pw. Rß-sfm-cp-an v kam-[m-\-øn\pth n {]m n- pw. kam-[m-\-øn\p-th n {]h Øn- m-\p Rß-fpsS {]Xn-_- X Bh Øn p ÿnco- I-cn- pw. hnhn[ ax-ß-fpss A\pbm-bn-Iƒ n-s-bn ]c-º-cm-k-x-ambn \ne-\n- n-cp sfiy-øn\v _w mtziv {]kn- -am-wv. ]c-kv]-c-_-lp-am-\-øns Cu A -co- -hpw axm- -c-kw-hm-z-øn-s hf-cp km[y- X-Ifpw, Po-hnX-Øns A søbpw Dt±iysØbpw kw_- n v Ah-cpsS Bg-ta-dnb t_m y-߃ kzx-{ -ambn {]I-Sn- n- p-hm hnizm-kn-isf ]cym- ]vx-cm- p- p. Cu coxn-bn, \oxn-\n-jvthpw kam-[m- \-]q Æ-hp-amb Hcp kaq-l-øn\v Dd ASn-ÿm-\- amb Bflobaqey-߃ t{]m m-ln n p -Xn-\p kw`m-h-\-iƒ A n- p-hm Ah p Ign-bpw. an t mgpw hnhm-zm-fl-i-amb hn[-øn hn`m-ko-bx hf Øm axsø Zpcp-]-tbmKw snø-s -Sp- n-s-øv, ax-øns A\p-c-RvP-\m-fl-Ihpw sfiy-ap-f-hm- p- - Xp-amb i n v AØ-c-Øn-ep Hcp km- yw Gsd Bh-iy-am-Wv. Ign- -h jw ChnsS [m -bn-ep- mb {Iqc-amb `oi-cm-{i-a-wsøøp-s v Db [m Ωn- I-tcm-j-Øns s]mxp-{]-xn-i-c-w-øn {]txyiw hmnm-e-amb coxn-bn CXv {]I-S-am-bn-cp p. \ΩpsS kl-po-hn-iƒs -Xn-tc, A{Iahpw hntzzjhpw \oxo- I-cn- p-hm sszh-øns G hpw ]cn-ip- -amb \maw Hcn- epw D]-tbm-Kn- m ]msn F v cmpysø axt\-xm- ƒ Ab hy -amb ktμ-i-ønepw AXv {]I-S-ambn-cp p. _w m-tz-inse ItØm-en- Bt]- n-i-ambn FÆ-Øn Ipd-hmsW n-epw, cmpy-øns hni-k-\- Im-cy-ß-fn {]txy-in v Ah-cpsS kviqfp-i-fneqssbpw n\n- p-ifneq-ssbpw Bip-]-{Xn-Ifneq-sSbpw krjvsn- ]-c-amb Hcp ] v hln- p- p. hnizmkw ]cn-io-en- phm-\p kzmx{ yhpw D]hn{]-hr-Øn-Iƒ ]n p-s-cphm-\p kzmx{ yhpw Xncp-k` hne-a-xn- p- p. AXv apgp-h cmpy-øn\pw {]tbm-p\w snøp- p. kaq-l- Øns `mhn {]Xn-\n-[m\w snøp bph-p-\-߃ v KpW-ta- -bp hnzym-`ymkw {]Zm\w snbv-xp-sim- pw Dd [m Ωn-Ihpw am\p-jn-i-hp-amb aqey-ß-fn ]cn-io-e\w \ In-s m pw kaq-l-po-hn-x-øn AhcpsS DØ-c-hm-Zn-Ø߃ Gs Sp- p-hm hnzym - n- Isf ]cym-]vx-cm- p t\ mgvn-bpss Hcp kwkv- Imcw t{]m m-ln- n- p-hm k` Ah-fpsS kviqfp- I-fn {ian- p- p. hmkvx-h-øn, Cu kviqfp-i-fn `qcn-] w hnzym n-i-fpw, A ym-]-i-cn At\-Iwt]cpw ss{i-kvx-h-c, {]Xyp-X, CXc ax-]m-c-º-cyß-fn \n- p- -h-cm-wv. tziob `c-w-ls-\-bpss A Øn\pw ssnx-\yøn\pw A\p-kr-X-am-bn, s]mxp-\- -tbm-sp AXns {]Xn-_- -X-bpsS Hcp {]Im-i-\-ambn Cu kxv{]-hr-øn-iƒ {]mh -ØnI-am- m-\p kzmx{ yw ItØmen- m-k-aqlw XpS - pw Bkz-Zn pw F v F\n v hnizm-k-ap- v. anã {]kn-u v, {]nb- kvt\-ln-xtc: \n߃ Fs {i m-]q Δw {i-hn Xn\v \μn. \nß-fpss kap- X DØ-c-hm-Zn-Øßfn \oxn-bpss D -Xm-Z ißfpw kl-]u-c- m- p- tkh-\hpw hgn-bmbn \n߃ A\-h-cXw {]tnm-zn-x-cm-bn-øo-cp- -Xn-\pth n Fs {]m \ Rm \n-߃- v Dd- p-x-cp- p. \nß-fp-ss-ta-epw, _w m-tz-inse kie P\-Øns -ta-epw, k Δ-i- \ Ip kam-[m\øns - bpw sfiy-ønt -Xp-amb A\p-{K-l-߃ mbn Rm Bflm -ambn {]m n- p- p.

6 6 Hs h-tømsc {]Xn-hm-c-]-Xn v sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 am ]m [m -bn ]Xn-\mdv sshzn-isc A`n-tjIw snbvxp hnizm-kok-aq-l-øns {]m -\-bn-eqss ]ptcm-ln-x kwc- n- -s -Sp p Unkw-_ 1, sh n-bmgvn [m -bnse kp{lm-hm Un DZym ]m n A n Znhy-_-en-thfbn ]c-am-nm-cy-\n \n v ]Xn-\mdv sshzn-i Xncp IqZmi kzoi-cn- p. ]utcm-ln-xym-`n-tj-i-øn-\mbn C m-en-b `mjbnep Xncp Ω{I-a-amWv am ]m D]-tbm-Kn- -Xv. kphn-ti-j{]`mjwøn FgpXnØ-øm-dm- mø GXm\pw Nn -Iƒ At±lw Iq nt p-ibpw snbvxp. kphn-ti-j-{]-`m-j-w-øns ]cn`mj NphsS. {]nb ktlm-z-co-k-tlm-z-c- mtc: \nßfpss kv t \ln- X cpw _ p- - f p- a mb \ΩpsS Cu a ƒ, Ct mƒ ]utcmln- X y- ] - Z - h n- b n- t e v Db Ø- s - S m t]mhp-i-bm-wv. Ah Db -Øs -Sp-hm t]mip Xncp-k-`-bnse ÿm\-øns kz`mhw {i -m]q- Δw ]cn-k-wn- p-i. sszhw Xs apgp-h hnip- -P-\-sØbpw {InkvXp-hn cmp-iob ]utcm-lnxy-am- n-øo Øp F Xv kxy-am-wv. F n-epw, tbip-{in-kvxp-hm-ip \ΩpsS alm-]p-tcm-ln-x Xs, Xs \maøn, a\p-jy-hw-i-øn-\p-th- n, Xncpk-`-bnse ]utcm-ln-xy-]-zhn ]c-ky-ambn \n Δ-ln- p-hm GXm\pw injy-sc sx-cs -Sp-Øp. Fs - m, kz Kÿ-\mb ]nxm-hn-\m Ab-bv -s {In-kvXp Xs At m-kvx-e- msc temi-øn-te v Ab- p. injy- m-cn-eq-ssbpw Ah-cpsS ]n Km-an-I-fmb sa{xm m-cn-eq-ssbpw {]-t_m-[-i\pw ]ptcm-lnx\pw CS-b\pw F Xs ]Z-hn-bpsS \n -ΔlWw XpS-cp- -Xn\pth n-bm-wv AXv. hmkv X - h - Ø n, ]ptcm- l n- X sa{xm- m v kl-{]-h Ø-I-cm-Wv. ]ptcm-ln-x sa{xm- m-cpss ]utcm-ln-xy]-z-hn-bn ] p-tn-cp p. sszh-p-\-øns ip{iq-jbv v sa{xm- m-tcm-ssmøv ]p-tcm-ln-x hnfn- -s ncn- p- p. ]Iz- a mb hnnn- - \ - Ø n- \ p- t i- j w, \ΩpsS Cu ktlm-z-c- m, Ct mƒ, ]utcm-ln-xym-`n-tjiw kzoi-cn v ]ptcmln-x-k-w-øn ] p-tn-cpw. {]t_m-[i\pw ]ptcm- l n- X \pw CS- b - \ p- a mb {InkvXp-hns\ ip{iq-jn- p-hm th- nbm-wn-xv. ]ptcm-ln-x-cpss ip{iq-jm-zuxy-øn-eqss {InkvXp-hns ico-c-am-ip Xncpk` ]Sp- Ø pb - Ø - s - S p- I bpw, ]hn{x sszhm-e-b-amb sszh-p-\-ambn hf-cp-ibpw snøp- p. {]nb-a- -tf, Ct mƒ \n߃ ]utcmln-xy-]-z-hn-bn-te v Db Ø-s -Sp-I-bmWv. \nß-fpss `mk-øp-\n- v, {]t_m-[i-\mb {InkvXp-hns \ma-øn ]Tn n- pi F ]hn-{x-amb I Øhyw \n߃ \n Δ-ln- pw. B\-μ-]q Δw \n߃ kzoi-cn sszh-h-n\w F m-h pw \evip-i. I Øm-hns \nb-a-sø p-dn v [ym\n- p-sim v \n߃ hmbn p- Xv hniz-kn- p p F pw, hnizkn- p Xv ]Tn- n- p p F pw, ]Tn n- p Xv {]mh Øn-I-am- p p F pw Dd- p-h-cp-øp-i. Cu coxn-bn, \n߃ ]Tn n- p Xv sszh-p-\-øn\v ]cn-t]m-j-w-am-bnøo- c - s. \nß- f pss Pohn- X - ß - f pss hnip n {InkvXphns hnizm-kniƒ v B\-μ-I-c-amb Hcp ]cn-afw Bbn-Øo-cs. Aßs\ hm- nepw amxr-i-bn-epw, \n߃, sszh-øn-s k`-bm-ip `h\w ]Sp-Øp-b Øp-hm CS-bm-I-s. AXp-t]m-se-Xs \n߃ {Inkv-Xphn hnip- o-i-c-w-øns ZuXyhpw \n Δ-ln- pw. Fs - m \nß-fpss ip{iq- j m- Z u- X y- Ø n- e qss hnizm- k n- I fpss Bflo-b-_en {InkvXp-hns _enbp-ambn sfiy-s -Sp- -Xn-eqsS ]q Æam -s Spw. AƒØm-c-bn c -c-lnx am K-Øn \nß-fpss Ic-ß-fn-eqsS AXv ka n- -s -Spw. hnizm-kn-i-fp-ambp sf-iy-øn IqZm-i-I-fpsS ]cni Ω-Øn-emWv AXv kw`-hn- p-i. AXn\m, \n߃ \n Δ-ln- p- -Xns\ \ mbn a\- n-em- p-ibpw \n߃ A\pjvTn- p- -hsb A\p-I-cn- p-ibpw snøp-i. I Øm-hns ac-w-øn-s bpw ]p\-cp- m-\-øns bpw Znhy-c-l-ky-Øns ]cn-i Ωn-Iƒ F - \n-e-bn, \nßfpss Ah-b-h-ß-fn ]m]-i-c-am-b-xn-s\sb mw \n{k-ln- p-hm-\pw, Pohn-X-Øn- s \ho-\-x-bn Ncn- p-hm\pw bxv\n- p-i. a p- -hsc m\-kv\m\-øn-eqss sszh-p-\-øn-te v kzoi-cn- p-tºmƒ; A-\pc-RvP-\-Iq-Zm-i-bn {In-kvXphn-s bpw Xncpk`-bp-sSbpw \ma-øn \n߃ ]m]-߃ an- p- t ºmƒ; hnip ssxe-øm \n߃ tcmknisf kam-iz-kn- n- v, Xncp Ω- ß ƒ \n - Δ ln- ptºmƒ; Znhkw apgp-h IrX- -X-bp-sSbpw kvxpxn- ns bpw {]m -\-Iƒ sszhp-\-øn-\p-th n am{x-a-, temi-øn-\p-th nbpw ka n- p-tºmƒ, Hm p-i, \n߃ P\-ß-fn \n v sxcs - S p- - s - n- c n- p- p. sszh-tømsp _ -s hnip Imcy-߃ mbn AhcpsS \ma-øn \n߃ \nban-xc - m-bn-cn- p- p. AXn-\m, \nxy]ptcm-ln-x-\mb {InkvXp- h n- s ip{iq- j m- Z uxyw ÿnc- a mb B\- μ tømssbpw b-ym kvt\ltømssbpw \n Δ-ln- p-i. \nßfpss XmXv]-cy-ß-f-, tbip{in- k v X p- h ns XmXv ] - c yßsf ip{iq-jn- p-sim- mbn-cn- Ww \n߃ Ncn-t -Xv. Ah-km-\-ambn, {]n-ba- tf, inc- pw CS-b-\p-amb {InkvXp-hns ZuXyw \n-ßfpss `mk-øp-\n v sa-{xm\pam-bp sfiy-øn At±-l-Øn\p hnt[- b - s - p- s Im v \n - Δ - l n- - t h, hnizm-kn-isf Hcp IpSpw-_-am-bn-sIm- ph-cm ]cn-{i-an- p-i. Aß-s\, \n߃ Ahsc ]cn-ip- m-flm-hn, {In-kvXp-hneq-sS, ]nxm-hmb sszh-øn-te v \bn p-hm CS-bm-I-s. ip{iq-jn- -s -Sm\- ip{iq-jn- m h, \jvs-s - -Xns\- txsp-hm\pw c n- p-hm\pw h \ CS-bs amxri \nß-fpss I apºn F-t m-gpw kq n- p-i-. \ΩpsS ktlm-z-c-cmb Cu ]ptcmln-x-cpss A`n-tj-I-Øn\mbp Cu BtLm-j-Øn, sszh-øn-s Cu al\ob BtLm-j-Øn, ]s -Sp- p- -Xns\-Ønb Fs {]nb ktlm-z-co-k-tlmz-c- mtc, \nß-tfmsv Hcp hm p-]-d-bm Rm\m-{K-ln- p- p. \nß-fn ]ecpw hnzq-c-ÿ-eøp-\n- v, c p Znh-k-Øn-tesd-bp bm{x-snbvxv FØn-b-XmsW v F\n- d - n-bmw... \nß-fpss DZm-ca-\kvI-Xbv v \μn. Xncpk`-tbmSv \n-߃ p kvt\l-øns Hcp ASbm-f-amWv CXv; tbip-{in-kvxp-hn-t\msv \n-߃ p kvt\l-øns AS-bmfw. \n߃ v hf-sc-tbsd \μn! \n-ßf - pss DZmc-a-\-kvI-Xbv v \μn. \nß-fpss hn-izkvx-xbv v \μn. kphn-ti-j-`m-ky-ß-fpss ssnx-\y-øn ap-tºm- p-t]m-ip-i. \nß-fpss ]ptcm-ln-x pth- n, {]txy-in v Ct mƒ Xncp- IqZmi kzoicn- p Ch p-th- n {]m \ XpScp- -Xn\v C v \nßsf Rm t{]m mln- n- p- p. sszh-p\w AXn-s ]ptcmln-xsc {]m -\-sim v _e-s -Sp-Øp p. \nß-fpss ]ptcm-ln-xsc _e-s Sp-tØ- Xv \nß-fpss I Øhyw BWv. \nß- f n Nne Ft msv tnmzn- t mw: ""]t, ]nxmth, R߃ F-ßs\-bmWv ]ptcm-ln-xsc _e-s -Sp-Øp Xv?'' \nß-fpss DZm-c-a-\-kvI-X-bn hniz-kn- pi. \nß-fpss lrz-b-øns DZm-c-a-\-kvI-X, \nß-fpss sshzn-isc klm-bn-t - Xv Fßs\ F v \n-ßtfmsp ]d-bpw. F m, sshzn-i - - p {]my-an-i-amb ]n- -p-w- {]m -\-bm-wv. sszh-p-\w- -\m-sa- m-h-cpw, \Ωn Hmtcm-cp-Ø-cpw - \ - Ω pss {]m - \ - I - f neqss sshzn-isc _e-s -Sp-Øp- p. \nß-fpss sshzn-i p-th n {]m n p - X n ]cn own- X - c mi- c p- X v. \n߃ {]m n- p-sa v F\n- -dn-bmw. \n߃ p \μn! \nß-fpss sshzn-i-cmbn-øo-cp Cu Uo - m-cpss ]utcmln-xym-`n-tji ip{iqj Ct mƒ \ap v XpS-cmw. \n߃ p \μn!

7 ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 Hs h-tømsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn v 7 Unkw-_ 1 sh n-bmgvn D Ign v, ax-t\-xm- fpambn IqSn mgvn \SØp -Xn\papºv {^m kokv am ]m _w m-tz-inse sa{xm- msc A`nkw-t_m-[\ snbvxp. AXnsa{Xm-k\aμn-c - kap b-øn hr -ssh-zn-i p `h-\-øn H n- p-iq-sn-bn-cn- p-i-bm-bncp p Ah. ]cn-ip ]nxm-hns {]`m-j-w-øns ]cn-`mj Nph-sS. AXyp- X I ±n-\mƒ, {]nb ktlm-z-c-sa-{xm- m-tc, \mw H n- m-bn-cn- p- Xv F{X hnin-jvsam-bn-cn- p p! _w- m-tz-inse k`-bpss sshhn-[y-am Bflob A-P-]m-e\{]- h -Ø-\-߃ Ah-X-cn- n psim- p {]mcw-`-h-n- p-iƒ v I ±n-\mƒ ]m{sn- v Un'sdmkm-cn-tbmbv v Rm \μn ]dbp- p. Zo L-ho- -W-tØm-sS-bp se AP-]m-e-\-]- -Xn-sb- p-dn- p At±-l-Øns ]cm-a iw Rm khnti-j-ambn Bkz-Zn- p. Cu bph-cm-jv{s- Ønse k`m-k-aq-l-øns Pohn-X-sØbpw ZuXy-sØ-bpw \bn- n- p kphnti-j-x-øz-ß-fpw ap K-W-\-Ifpw AXp hnc-nn- p. sxt Ata-cn- -bnse `qjfi-xe ZuXy-Øn\p XpS- w-ip-dn A- m-sckn-zm-bnse Fs -Xs A\p-`-hw, AØcw ] -Xn-I-fpsS ^e-zm-bi-xzw Fs t_m[y-s -Sp-Øn-bn- p- v. kakvx sszh-p-\-søbpw hnth-nn- dn-bens bpw {]h Ø-\-Øn-s bpw Hcp XpS - {]-{In-b-bn AXv hym]r-x-am- p- p. Cu AP-]m-e\] -Xn- p- mb Zo - Lm-bp- n-s\- p-dn pw Rm k-t m-jn- p- p. AP-]m-e\] -Xn-I-fpsS ""tcmkß-fn '' H v AXp {]mcw-`-øn Øs \n o-h-am-ip- p-sh- -Xm-Wv. CXm-Is 1985 apx \ne-\n p- p: A`n-\- μ-\-߃! hy -am-bpw AXp \ mbn \n h-ln- -s - p. cm-py-øns bmym - y-søbpw AXns AP-]m-e-\m-h-iyß-sfbpw AXp {]Xn-^-en- n- p- p. sa{xm- m-cpss ÿntcm- m-l-søbpw AXp {]Xn-^-en- n- p- p- v. Iq mbvabpss bmym yw AP-]me-\-]- -Xn-bpsS lrz-b-øn-ep- m-bn-cp- p. _w m-tz-inse k`sb hnin-jvs-am- p t{]jn-txm- m-lsø AXp Xp- S pw {]tnm-zn- n- p-ibpw snøp- p. \nß-fpss k`m-t\-xrxzw ]c-º-cm-k-xambn kwlm-xm-fl-i-x-bp-ssbpw ]ckv- ]c ]n p-w-bp-ssbpw ssnx-\y-øm AS-bm-f-s -Sp-Ø-s - -Xm-Wv. CsXmcp sndnb Imcy-a-. kvt\-l]q Æ-amb kwlm-xm-fl-i-x-bpss Cu ssnx\yw \nß-fpss sshzn-i ] p-h-bv p-ibpw Ah-cn-eqsS CShI-I-fn-te pw k\ymk-k-aq-l-ß-fn-te- pw \nß-fpss {]mtzin-i-k-`-i-fpss _lp-ap-j-amb ip{iq-j- I-fn-te pw hym]n- p-ibpw snbvxn- p v. \nß-fpss cq]-x-i-fn AP]me\- kμ i-\-߃ \S-Øp- -Xnepw \nßfpss P\-ß-fpsS t a-øn {]mtbm- KnI Hu piyw {]Z in- n- p- -Xnepw \n߃ ImWn- p Kuc-h-Øn AXp {]Im-in- n- -s -Sp- p. km n-[y-øns Cu ip{iq-j-bn \ne-\n p-hm Rm \nß-tfmsv Bh-iy-s -Sp- p. AXn F v AS-ßn-bn-cn- p- p-sh v Rm Du n- -dbmw: \n߃ ImW-s - Sp- -Xn-s\- p-dn p am{x-ap- -X B ip{iq-j AXp \n߃ p ssen-hn-j- \n snømw adn v, sszhw \ap p k n-ln-x-\m-ip hn[-øn k n-ln- X-cm-hp- -Xns\ kw_- n- -Xm-W-Xv. A- hn-sp v \ΩpsS CS-bn-te p h p, hn- \-Øns a\p-jym-h-xm-c-øn Ahn-Sp- p \Ωn-te v Cd-ßn-h- p; a\x]q -hw ]Z-hn-hn- p ""Cd-ßn-h-chv'' (condescension); \Ωn-sem-cp-h-s\-t m-se-bm-ip-hm kz]p-{xs\ Ab ]nxm-hns Cd-ßnh-chv. ""km n-[y-øns ip{iqj'' F km n-[y-øns ip{iqj _w m-tz-inse sa{xm- m-tcmsv {]tbmkw Rm CjvS-s -Sp p. k nln-x-\m-b, Ft mgpw kao-]-ÿ-\m-b, ASp-Øp Hcm-fmWp sa{xm. Ft mgpw! Rm\Xp ho pw ]d-bs : km n[y- Øns Cu ip{iq-j-bn \ne-\n pi. \nß-fpss ktlm-z-c- mcpw ]p{x- mcpw I Øm-hns ap n-cn-tøm- -Ønse k- l-{]-h Ø-I-cp-amb \nß-fpss sshznitcmspw Cu cmpy-sø ItØm-en- m-pohn-x-øn\v A{Xbv p \n Wm-b-I-amb kw`m-h-\-tb-ip k\ym-kn-\o-k-\ym-knam-tcm-spw \nßsf sfiy-s -Sp-Øp Iq m-bva-bpss _ -ßsf AXp i ns -Sp-Øp-I-tb-bp- q. k\ym-kn-\o-k-\ym-kn-amsc- p-dn v Hcp Imcyw ]d-bp-hm Rm B{K-ln- p- p. Xncp- -`-bn hnip n-bnte p c p ]mx-i-fp-s p \mw km[m-cw ]d-bm-dp v: ]utcm-ln-xyhpw Aevamb hnfn-bpw. F m I\ym-kv{Xo-Iƒ, Bcm-W-h-? Ah Aevam-b-cmtWm? A Zb-hp-sN-bvXv, hnip- n-bn-te p aq- m-a-sxmcp ]mx-bp-s Bibw \mw t{]m m-ln- n-t - n-bn-cn- p p: ka - nxpohn-x-øns ]mx. ""Ah As - n Ahƒ Hcp ka nx Aev-amb hy n BWv'' F -Xn-te-Xp-t]m-se Hcp \ma-hn-ti-j-w-a "ka nx.' AsXmcp \ma-am-wv: ""At±lw Hcp ka n-x-\m- Wv Ah Hcp ka n-x-bmwv.'' ""Ah As - n Ahƒ Hcp Aevamb hy nbmwv,'' As - n ""At±-l-samcp ssh- Zn-I-\mWv'' F p ]d-bp- -Xp-t]m-se-Xs. CXp {][m-\-am-wv. AtX-k-a-bw, Aevambhnizm-kn-ItfmSv IqSp-X henb AP-]m-eI kmao]yw ImWn p-hm Rm \nß-tfmsv Bh-iy-s -Sp- p. Ah hf-tc- -Xp- v. \nß-fpss {]mtz-inik`-i-fpss Pohn- X-Øn Ah-cpsS Imcy- -a-amb ] mfnøw t{]m m-ln- n-t Bh-iy-ap- v. H pw Ipd-hm-bn- - msx, Ah-cpsS i_vzw tiƒ -s -Sp-hm\pw Ah-cpsS A\p-`-h-߃ Aw-Ko-I-cn- -s -Sp-hm\pw Ah-k-c-ap Imt\m-\nI LS-\-I-fneqsS AXp \S- -Ww. Aevamb kv{xo- ]p-cp-j- m-cpss kn n-iƒ Xncn- -dn-bp- Ibpw hne-a-xn- p-ibpw snøp-i. Xncp- -`-bp-ssbpw kaqlw apgp-h-s bpw tkh-\-øn\p Xß-fpsS Zm\-߃ \ Iphm Ahsc t{]m m-ln- n- p-i. Cu cmpysø A -W-a-\-kvI-cmb At\Iw axm-[ym-]-isc Rm\n-hnsS Hm p- p; kphn-ti-j-h-xvi-c-w-øns s\spw-xq- Wp-I-fmWv Ah. hnizm-k-h-f bv pw hcpw-x-e-ap-d-bpss ss{ikvx-h-cq-]oi-c-w- Øn\pw Ah-cpsS ip{iqj A\p-t]- - Wo-b-am-Wv. {]txy-in pw Gsd hnzq-camb {]tz-i-ß-fn, bym anj-wdn-amcpw {]m -\-bpss t\xm- - m-cpam-wv Ah. Ah-cpsS Bflob B-hiy-ß-sf- p-dn pw hnizm-k-øn-ep Ah-cpsS XpS hn-zym-`ym-k-sø- p-dn pw Icp-X-se-Sp- p-i. axm-[ym-]-i... Ah am{x-a-, \n߃ p sxm -SpØv Btem-N-Icmbn \nßsf klm-bn- p Aevam-bcpap v: AP-]m-e\ D]-tZ-jvSm- ƒ, [\- Imcy IqSn-bm-tem-N-I XpS-ßn-b-h. Bdp-amkw apºp Hcp tbmk-øn, ]IpXn AYhm ]Ip-Xn-bn-tesd cq]-x- I-fn Imt\m \nb-aw Bh-iy-s -Sp c v D]-tZ-i-I-k-an-Xn-I-fp-s v Rm {ihn p: AP-]m-e\ Iu knepw [\- Imcy D]-tZ-i-I-k-an-Xn-bpw. _m n-bp cq]-x-i-fntem? AsXmcp \nbaw am{xa-, Hcp klmbw am{x-a-, Aevam-b - p Hcp CShpw Ah-k-c-hp-am-W-Xv. sa{xm- m-cpss kn\-uns ASpØ ktω-f-\-øn-\p Hcp- -Øns Cu amk-ß-fn, \ΩpsS hnizm-k-øns B\-μhpw kxyhpw kuμ-cyhpw \ΩpsS bph-p-\-ß-fp-ambn F{X \ mbn ] p-h-bv m-sa p Nn n- p-hm \msa mw sh p-hn-fn- -s - n-cn- p- p. ]utcm-ln-xy-øn-te- p sszh-hn-fn-bm A\p-Kr-lo-X-amWv _w m-tziv C v \manxp ImWp- p! k\ym-km- - n-te- pw Aß-s\-X-s. hnizm-k-øn-s kº- X a p- -h-cp-ambn, {]txy-in v Xß-fp-sS-Xs ka-im-eo-\-cp-ambn, hn\nabw snøp-hm A n-iƒ \ mbn ]cn-io-en- n- -s -Sp- p-sh v Dd- p-h-cp- ØpI {][m-\-am-wv. Xe-ap-d-Isf Iq nbn- W- p hn\n-a-b-øns ssnx-\y- Øn, a p- -h XpS-ßn-h {]h -Ø- \w bym-imew ASpØ Xe-ap-d-bn-te- p ssiam-dp-hm Xßfpw hnfn- -s -Spsa v Adn- p-sim v B\-μ-tØm-Spw D m-l-tøm-spw-iqss AXv G-s -Sp- phm Ahsc klm-bn- p-i. ]cn-t]m-jn- n-t - Xpw ssiam-td- -Xp-amb Hcp ss]xriw kzoi-cn- n-cn- p p F Cu B -cn-i-t_m[w: Hcp sshzn-i-k-aq-l-øns A -kvtxm-eni ssnx-\y-w CXm-Wv. temiw Xß-sfs m- Bcw-`w-Ip-dn- -sx pw X߃ Xß-fpsS thcp-iƒ, Xß-fpsS Ncn-{X- ]-chpw ax-]-c-hp-amb thcp-iƒ, Is - Ø-W-sa pw... Cu thcp-iƒ hf-cphm\pw ^ew ]pd-s -Sp-hn- p-hm\pw A\p-h-Zn- -W-sa pw bphp-\-߃ Adntb- -Xp- v. thcp-iƒ \jvs-s - -h BIm-Xn-cn- p-hm bph-p-\-ßsf ]Tn- n- pi; htbm-[n-i-cp-ambn kwkm-cn- phm Ahsc ]Tn- n- p-i. C p Rm\nhnsS FØn-t -t mƒ Fs A`nh-μ\w snøp-hm ssa\ skan-\mcn hnzym n-iƒ Chn-sS-bp- m-bn-cp- p. Rm\-h-tcmSp s]-s p c p sndp-tnm- Zy-߃ tnmzn-t - n-bn-cp- p. F m Ht tnmzn- p q BZy-tØXpw G - hpw kzm`m-hn-i-hp-amb H v: ""\n-߃ ^psvt_mƒ Ifn- ptam?'' F m-hcpw ]d p: ""DΔv!'' c mw tnmzyw Cß-s\- bm-ip-am-bn-cp p: ""\n߃ \nß-fpss ""apø- - msc,'' {]mbw-sn \n-ß-fpss sshzn-isc, ImWm t]mip-tam? AhcpsS Pohn-X-Øn-s bpw ip{iq-j-bp-ssbpw IY tiƒ p-hm t]mip-tam?'' htbm-[n-i-cmb sshzn-isc {i m-]q Δw {ihn- p-hm skan-\mcn ]cn-io-e-i bph-sshzn-i-hn-zym n-isf ]cn-io-en- n- -Ww: Ahn-sS-bmWv Ah-cpsS thcp- I-fp- Xv; Xncp-k-`-bpsS hnthiw AhnsS-bmWp Is -Øm-\m-hp- Xv. _w m-tz-inse k`-bpss {it -bamb Hcp hym]-\-{]-h Ø\w IpSpw-_- ßsf klm-bn- p- -Xn-te pw, khntijamb coxn-bn, kv{xoi-fpss A`yp- -Xn- p-th n {]h Øn- p- -Xn-te- pw D p-j-am-wv. IpSpw-_-tØm-Sp kvt\l-øn\pw BXn-Yy-t_m-[-Øn\pw amxm-]n-xm- -tfmspw apø-»o-ap-ø- - mtcmspw ImWn- p BZ-c-hn\pw htbm- [n-itcmspw Ah-itcmSpw Zpcn-X-a-\p-`-hn- p- -h-tcmspw ImWn- p Icp-X-en\pw Cu cmpy-sø P\-߃ {]i-kvx-cm-wv, tbip-{in-kvxp-hns kphn-tij-øm Cu aqey-߃ ÿnco-i-cn- s Sp-Ibpw DXvIr-jvS-am- -s -Sp-Ibpw snøp- p. I - Øm-hns A\p-c-RvP-\-ta-Ip kvt\l- Øn\p {]Xn-Zn\ km yw-h-ln- p ZuXy-Ønepw AXns c m-i-c-i n hnfw-_cw snøp- -Xnepw ss{i-kvx-h- Ip-Spw-_-ßsf ]n p-w-bv p-hm im ambn {]h Øn- p F m-h pw IrX- -X-bpsS Hcp {]txyi hm v: Gjybnse k` (Ecclesia in Asia) Nq n- m- nb-xp-t]mse, ""IpSpw_w Xncp-k-`-bpsS AP-]m-e-\-ip-{iq-j-bpsS shdp-samcp hnjbw am{x-a ; kphn-ti-j-h-xvi-c-w- Øn-\p k`-bpss G hpw Imcy- -a- X-bp Imcy-I Øm- -fn-sem- mwv AXv'' (\w. 46). AP-]m-e\] -Xn-bn {]Xn-]m-Zn- n- p {it -bhpw bym -Øn {]h- N-\-]-c-sa p sxfn- -Xp-amb Hcp e yw Zcn-{ZtcmSp ] w-tn-c BWv. Zcn-{Z v, {]txy-in v hnzqc {]tzi-ß-fnepw tkm{x-k-aq-l-ß-fn-ep-ap- h v \ -Ip tkh-\-øns Ncn-{XsØ- p-dn v _w m-tz-inse ItØmen m kaq-l-øn\v A`n-am-\n- p-hm Ignbpw; {]Xn-Zn\w hnzym-`ym-kip{iq-j- I-fn-eq-sSbpw Bip-]-{Xn-Iƒ, n\n- p- Iƒ, Btcm-Ky-tI-{μ-߃ F n-h-bn-eqssbpw hnhn[ kwl-snx Poh-Im-cp- Wy{]hrØnI-fn-eq-sSbpw Cu hym]-\- {]-h Ø\w k` XpS-cp- p. F n-epw, Ct m-gsø A`-bm - n{]xn-k- nbpss shfn- -Øn {]-txy-in- pw, C\nbpw F{Xtbm A[nIw snøp-hm Ahtijn p- p-sh p \mw ImWp p! a\pjys apdn-th Ah-ÿ-sb s]s p Xncn- -dn-bp-ibpw Hcpka-bØv HcmtfmSv Ft m-ww DZm-c-X-tbmsS {]Xyp-Ø-cn- p-ibpw snøp B AP-]m-eIkvt\- l-am-bn-cn- Ww Ft mgpw Bh-iy- m - p klmbw \ Ip- -Xn\p \nßfpss {]h Ø-\-߃ p ]n n-se {]- tnm-z-\w. ""Imcp-Wy-Øns kwkvimcw'' (cf. Imcp-Wyhpw IjvS-X-bpw, 20) krjvsn- p-hm ]cn-{i-an- p-i-hgn \nßfpss {]mtz-in-i-k-`-iƒ Zcn-{ZtcmSp ] w-tn-c {]I-Sn- n- p-ibpw ]nxmhns A\- -Im-cp-Wy-sØ- p-dn- p Xß-fpsS {]tlm-j-wsø ZrVo-I-cn- p-ibpw H pw Ipd- -txm-xn-e- msx Xß-fpsS amxr-cm-py-øns ka-{k-hn-ik-\-øn\p kw`m-h-\-b n- p-ibpw snøp- p v. \ΩpsS Cu ktω-f\w Ign- m-ep- S \S- p axm- -chpw kss`iy-]c- XpS 8 mw t]pn

8 8 {]Xn-hm-c-]-Xn v Hs h-tømsc sdmamt\m ]pkvxiw 10, e w Unkw_ 2017 IØo{Uen h p A`n-hμ\w sszhw \ap p \ In-bn-cn- p \n[n Unkw-_ 1 sh n-bmgvn D Ign v, sa{xm- m-cp-am-bp tbmk-øn-\p-ap-ºv, am ]m sk v tacokv IØo-{U kμ in- p. AhnsS k n-ln-x-cm-bn-cp- -h v ap Iq- n-x-øm-dm- m-sx-xs Hcp ktμiw \ In. ]cn-ip ]nxmhv \ Inb A`n-hμ\Øns ]cn-`mj NphsS. ip` A]-cm w! sszh-cm-py-øn\p ip{iq-j-sn-øp ss{ikvx-h-t\-xm- fpw A am-b-cp-amb ChnsS k n-ln-x-cm-bn-cn- p F mh pw Rm \μn-b n- p- p. \n߃ v Hcp sndnb ktμiw \ I-Wsa v Ah Ft msv Bh-iy-s - p. Fs Hm Ω-bn hcp Hcp hm p- v. AXp \nß-fp-ambn ] p-h-bv m Rm B{K-ln- p- p. ""Rm kphn-tijw {]tlm-jn- p- n-s - n F\n p Zpcn- Xw!'' (1 timdn. 9:16) CXp Xs lrz-b- Ønse hnim-c-am-sw v ]utemkv A- t m-kvx-e ]d- p. kphn-ti-jsø Hcp Ir]-bmbn, Hcp \n[n-bm-bn, Pohn-X-Øn ]I -Øm \mw B{K-ln- p- p. CXp \ap p Zm\- ambn e`n- -Xm-Wv. ]utem-kns hnimcw \ap pw A\p-`-h-s -Sp- -Xn\v \mw I - Øm-hn-t\mSv Ir]-bm-bn-cn- -Ww. B A n \ap v A\p-`-h-s -SWw; \ΩpsS lrz-b-ß-fn AXp Pzen- Ww. kphnti-j-h-xvi-cww \mw Xo{h-ambn B{Kln- -Ww. P\-ßsf ax-]-cn-h Ø-\- Øn\p t{]cn- n- p- Xpw, CXpw hyxykvx-am-wv. Xn-cp-k-`, sszh-cmpyw, hfcp- Xv ax-]-cn-h Ø-\-Øn-eq-sS-b-, km- y-øn-eq-ss-bm-wv k` hf-cp- -Xv. \ap- p e`n- n-cn- p \n[n hm p-i-fn-eqssbpw PohnX-Øn-eq-sSbpw a p- -h - p ImWn- p-sim-sp- pi, CXmWv kphnti-j-h-xvi-c-ww. Rm Cßs\ Pohn- p p; Rm hn-\w Pohn- p p; a p- -h CXp ImWs. CXp axw amdm t{]cn- n- -e-. \n߃ snøp- -Xn-s\ mw \μn. \nß-fpss ka -W-t_m-[-Øn\p \μn. sszhw \ap p \ Inb kωm\w \n߃ a p- -h p Im n-s m-sp- p- p. CXn\p \μn. \n߃ Zb-hm-bn F\n- p-th n Hcp- ]-Imcw snøww. kphn-ti-j-øn sszhw \ap p \ In-bn-cn- p \n[nsb Im-Øp-kq- n- p-i. CXp ImØpkq- n- m-\p G hpw \ am Kw sszh-øn-s Ir]m-hcw Xs -bm-wv. AXp-sIm v {]m n- p-simt -bn-cn- pi; Ahn-SpsØ Ir]m-hcw e`n- p- -Xn\pw Cu \n[n ImØp-kq- n- m \n߃ i -cm-ip- -Xn\pw Bh-iy-amb Ir]m-h-c-Øn-\mbn {]m n- p-i. a p- -h CXv, Cu \n[n ImWm \ap v A\p-h-Zn- mw. sszhw Zm\-ambn \ap p \ Inb Cu \n[nsb \mw Zm\- am-bn-øs a p- -h p sim-sp- -Ww. ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m F - \n-e-bv v \ap v F m-h pw-iqsn Cu Ir]m-h-c- Øn-\p-th- n, ]c-kv]cw Cu hcw e`n s, F p {]m n- mw. tbip \sω ]Tn- n {]m \ snm n At]- n- mw. ""kz K-ÿ-\mb Rßfp-sS ]nxmth...'' I Ømhv \nßsf A\p-{K-ln- s, \nßsf ImØp-kq- n- -s. Ahn- SpsØ apjw \nß-fp-ss-ta {]Im-in s. Ahn-Sp p \nß-tfmsv Imcp-Wyw Im- Wn- -s. Ahn-Sp p Xs apjw \n-ßfn-te p Xncn- p-ibpw \n-߃ p kam- [m\w \ Ip-Ibpw snø-s. BtΩ. F\n- p-th n {]m n- m ad- cptx. (2 mw t]pn \n p XpS ) t]m-f- n-se Xm -\u-hn-s ssh-zn-ikaqlmw-kam-b ^m-z an-tdm- mhv KpIvhmsb _u-hm-dn-s _n-j- m-bn ]-cn-ip- - ]n-xmhv \n-b-an- p. C-Xp-h-sc At±lw _uhmdns hn-im P-\-dem-bn-cp- -p (Unkw. 2). \n-bp- _nj v KpIvhm (54 h-b v) t]m-f- n-se ]nk -tkm-h-bn P-\n- p. ssz-h-im-kv-{x-øn sse-k -tjy v t\sn Pq 12 \v ]u-tcm-lnxyw kzo-i-cn- p. CS-h-Iip-{iq-j-tbm-sSm-Øv _u-hm-dn-se ssa-\ sk-an-\m-cn-bn sd- Œ-, cq]xm Iq-cn-b-bp-sS Nm -ske ; (7 mw t]pn \n p XpS ) hp-amb t\ m-gvn-bmwv _w m-tz-in-te- p Fs AP-]m-eIkμ -i-\-øns Hcp {][m\ `mkw. ax-]m-c-º-cy-ßfpss sshhn-[y-øn hwio-b-ssh-hn- [yw {]Xn-^-en- -s -Sp Hcp cmpy-amwp \nß-fp-ts-xv. skan-\m-dp-i-fn-eq-ssbpw hnzym-`ymk]cn-]m-sn-i-fn-eq-ssbpw AXpt]m-se-Xs hy n-]-c-amb kº ß-fn-eq-sSbpw W-ß-fn-eq-sS-bpw axm- c [mcw hf -Øp- -Xn-\p k`bpss {]Xn-_- -X, k -\- n-s bpw kzssc-iy-øn-s -bpw hym]-\-øn\p kw- `m-h\b n- p- p. ]c-kv]-c-_- -ßfpsS ]me-߃ \n Ωn- p- -Xn\pw kwhmzw Du n-h-f Øp- -Xn\pw Ahn-cmaw bxv\n- p-i; Fs - m Cu {ia-߃ hyxykvx ax-hn-`m-k-߃ XΩn-ep Bi-b-hn-\n-a-b-Øn\p kui-cy-ap- m- høn- m hm Øm-]-{XnI _u-hm-dn-se XS-h-d-bp-sSbpw tlm-kv-]n- -en-s bpw Nm-sπ-bn, \oxn pw kam- [m-\-øn-\pw-th- n-bp I-Ωoj-s {]- kn-u v F- o ÿm\ßfn At±lw tk-h-\-a-\p-jvtn- n- p- v. ^m-z amcnsbm A -s_ søm A-hntekv, CO sb bp.f-kv.f.bn-se {_u -kvhn n-bp-ss k-lm-b-sa-{xm-\mbn ]-cn-ip- -]n-xm-hv \n-b-an- v I-X-Izm-kns ÿm\n-i sa{xm ÿm\w `-c-ta-ev- ]n- p. C-Xph-sc At±lw lnzm -skmbn-se XncplrZb sszhmebøns hn- Imcn, sk v ^n-en-]v t\-cn-bp-ss H-td- - dnbp-ss tim -s^-u-tdj-s {]-Iyp-td- km n-[y-øns ip{iqj piam{x-a-, sfiy-ønepw \oxnbnepw kam-[m-\-ønepw cmjv{s-sø si n- -Sp- p {]h Ø-\-Øn\pth Bflob D m-lsø DW -Øp-Ibpw snøp- p. axøns thj-øn Xmfi-h-am-Sp A{I-a-Øn-s\-Xnsc ax-t\- Xm- ƒ Htc kzc-øn kwkm-cn- p-ibpw G p-ap- -ens kw-kvim-c-øn\p ]Icw t\ m-gvn-bpss kwkvimcw {]XnjvTn- p-hm ]cn-{i-an- p-ibpw snøptºmƒ Ah Xß-fpsS hyxy-kvx ]mc- º-cy-ß-fpsS AKm-[-amb B-[ym-flnI Dd-hn-S-ß-fn \n p ]m\w-sn-øp-i-bm-wv. bph-p-\-߃ v \oxn-bpss ]mx-bn in Ww \ In-s m v, ""]Iz-X-bpsS ]mx-bn Ahsc k-lm-bn- p-sim- v, \ -bpss hf -bv mbn a-tbmss {]h Øn- p- -Xphgn Xn -bpss hntzzj-p-\-i-amb bp n p adp-]sn \ Iphm Ahsc ]Tn- n- p-sim- v'' (A - P-\-d F- o ÿm\-ß-fn tk-h- \-a-\p-jvtn- n-cp- p (Un-kw-. 4). \n-bp- _nj v A-hnte-kv (48 hbv) sa-iv-kn-s mbn-se sa-iv-kns m kn- n-bn P-\n p. ssz-h-im-kv-{x-øn-epw X-Øz-im-kv-{X-Ønepw _n-cpzhpw Un-hn- \n nbnepw F-Pyq-t -j-w eo-u -jn- nepw am-ã _n-cp-zhpw t\-sn Pqsse 21 \v ]u-tcm-lnxyw kzo-i-cn- p. CS-h-Iip-{iq-j-tbm-sSm-Øv H-td -dn A- m-z-an-bp-ssbpw ^m- H-td -dn AtØ- \n-b-øn-s bpw {]n- -kn, {_u kvhn n-bp-ss cq]xm ]m-ãd Iu kn-en-s Aw-Kw F- o ÿm\-ß-fn At±lw tkh-\-a-\p-jvtn- n- p v. I -±n-\m-fn-s ÿm\mtcmlww Un-kw-_ 6 _p-[-\m-gv-n, kzo-u-\n-se kv-t m- vtlman-s _n-j v I -±n-\mƒ Bt- -kv A -s_m-td-en-bq-kv, OCD hnbtn ss\ø, 9 s km- m- acn-b tz n B spen sszhmebøns ÿm\-ta p. Ncaw sa-iv-kns m-bn-se kyqzm-zv H-{_n-tKm-Wns hn-c-an- _n-j v hn -sk v Km -knbt_ -W, 88 mw h-b- n (\hw.- 26) {_-ko-en-se t\mhm {^o_p -skm-bp -ss hn-c-an- _nj- v dm-t^ emt\m kn^p-tb-s -kv, 84 mw h-b- n (\-hw-. 28) tz-iob kam-[m-\-ktω-f-\-ønse A`nkw-t_m-[-\, A - -A-kvl, sibvtdm, 2017 G{]n 28) Xß-fpsS cmpy-ß-fpssbpw \ΩpsS temi-øn-s bpw `mhn- v hne-a-xn- m-\m-hm-ø tkh\w axt\-xm- ƒ \ Ip- p. {]nb ktlm-z-c-sa-{xm- m-tc, kw`mj-w-øn-s bpw ktlm-z-c-\n hn-ti-jamb ] p-h-bv]n-s bpw Cu \nan-j߃ v I Øm-hn-t\mSp Rm \μn-bp- -h-\m-wv. _w m-tz-in-te v Fs sim p-h Cu A -kvtxm-eni bm{x, Cu cmpysø k`-bpss kpo-h-xz-øn- \pw t{]jn-txm- m-l-øn\pw km ywh-ln- p-hm Fs {]m]vx-\m- n-bn-cn- p p F -Xnepw F\n p B\μap- v. \nß-fpss {]mtz-in-i-k-aq-l-ß-fpss B\-μ-ßfpw hnj-a-x-ifpw I Øm-hn\p ka n- p-tºmƒ, ""Hmtcm ka-bøpw Hmtcm ÿe-øpw, FXn p t\cn-sptºmƒt m-epw, [oc-x-tbmss parrhesía kphn-ti-j-øns \ho-\xzw {]tlmjn- p- -Xn-\p ss[cyw'' (kp-hn-ti-j- Øns B\-μw, 259) \ap- p e`n- phm ]cn-ip- m-flm-hns\ \h-ambn h jn- -W-sa v \ap v Hcp-an v At]- n- mw. \nß-fpss AP-]m-eI-ip{iqjbv p `c-ta-ev]n- -s - n-cn- p sshzn- Icpw k\y-kvxcpw Aevamb-hnizm-kn- Ifpw, ""hm p-iƒsim p am{x-a- msx F m- n-ep-ap-]cn sszh-km- n-[y-øm cq]m- -c-s Hcp Pohn-Xw-sIm v kzvhm Ø {]tlm-jn- p kphn-tij-i '' (ibid.) Bbn-Øo-cp-hm-\p XßfpsS {ia-ß-fn \ho-irxi n Is - Ø-s. \nß-tf-h pw Gsd hm- -eytømss Rm Fs Bio -hmzw \ - Ip-Ibpw Zb-hmbn F\n- p-th n {]m - n- p-hm Bh-iy-s -Sp-Ibpw snøp- p. \n߃ p \μn.

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination Pv Rv T Pf D W... T O Lv! Rv p f f v. T f p, f f, j f f, bw f p f f w-v. T f bk pv. Pv w b f v, pv f. W, w w, w f, pp w w pv. W pp v w v. Tk f w v k w w j x v f. W v p f b f v j. S f f... Tk Y! 2 3 p Pv

More information

I;;"" I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5" i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT

I;; I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5 i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT 5 ;; _L_ 7 9 8 A Ll(;O '{ L _ OFFCAL RETURNS GENERAL ELECTON RAmE 98 9 w ;; (k4(ap 'A ' lee S'T'lTE 5'C TU AS c ; _ l6l>'

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

hn\t_m[n sk]vxw-_

hn\t_m[n sk]vxw-_ hn\t_m[n sk]vxw-_ 2012 1 hn\t_m[n: kotdm ae-_m sk]vxw_ 23 Genbm ohm aqi \memw Rmb \nb -9,1 8 / aøm. 17:14 27...3 tum. tpmk^v sxm n- -d-ºn tum. tp _v \mep-]-d-bn ^m. jn\p DXp- m sk]vxw-_ 30 Genbm ohm aqi

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

Chemistry Standard level Paper 1

Chemistry Standard level Paper 1 Chemistry Standard level Paper 1 Thursday 12 May 2016 (morning) 45 minutes Instructions to candidates Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all the questions. For each question,

More information

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009 Schedule H-6.lb SOUTHWSTRN LCTRIC POWR COMPANY SCHDUL H-6.1b NUCLAR UNIT OUTAG DATA For the Test Year nded March 31, 29 This schedule is not applicable to SVvPCO. 5 Schedule H-6.1 c SOUTHWSTRN LCTRIC POWR

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information

L...,,...lllM" l)-""" Si_...,...

L...,,...lllM l)- Si_...,... > 1 122005 14:8 S BF 0tt n FC DRE RE FOR C YER 2004 80?8 P01/ Rc t > uc s cttm tsus H D11) Rqc(tdk ;) wm1111t 4 (d m D m jud: US

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

Chem 6 Sample exam 2 (150 points total) NAME:

Chem 6 Sample exam 2 (150 points total) NAME: hem 6 Sample exam 2 (150 points total) @ This is a closed book exam to which the onor Principle applies. @ The last page contains equations and physical constants; you can detach it for easy reference.

More information

You don t need a better car, you need to learn how to drive

You don t need a better car, you need to learn how to drive O h Imp f Cyb-Df L Am Y d d b, y d hw dv E Lv, F Hm, Phpp Lwk m AG 2017 m.m Wh w? m AG 2017 Pg 3 Y d d b, y d hw dv Wh h k b Wh w dd Wh w h p Wh h k NOT b C p-by-p hw fx hg Cd Vd bhg A mk

More information

hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy

hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy A[ym-]I klmbn hnh-c-hn-\n-ab kmt XnIhnZy Ãm tu Uv IX ticf k m s]mxp-hn-zym-`ymk hip v 1 A[ym]Iklmbn (IcSv) Prepared by : IT@School Project Poojappura, Thiruvananthapuram-12, Kerala for State Council of

More information

NAME: 3rd (final) EXAM

NAME: 3rd (final) EXAM 1 Chem 64 Winter 2003 AME: 3rd (final) EXAM THIS EXAM IS WORTH 100 POITS AD COTAIS 9 QUESTIOS THEY ARE OT EQUALLY WEIGHTED! YOU SHOULD ATTEMPT ALL QUESTIOS AD ALLOCATE YOUR TIME ACCORDIGLY IF YOU DO'T

More information

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS Let ai

More information

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L Y S I S O F T E M P E R A T U R E D I S T R I B U T I O N I N C O M P O S I T E P L A T E S D U R I N G T H E R M A

More information

53 NRODUCION I y m mzz y mzz ymm zz 155mm my US mzz vy m zz m mm ymm m my mzz ymm y j k j x vy m x m mzz k m 1800 W II W 199 my 0 CKGROUND B y C 9 C E

53 NRODUCION I y m mzz y mzz ymm zz 155mm my US mzz vy m zz m mm ymm m my mzz ymm y j k j x vy m x m mzz k m 1800 W II W 199 my 0 CKGROUND B y C 9 C E 52 6H INERNIONL SYPOSIU ON BLLISICS 2 SEPEBER 12 FL II 1 201 6 1 SYERICL UZZLE WER ISORICL PERSPECIVE H Bk Hm J E 1 B S E C Dvm R mm L Bé NY v W 9 218 1 m mzz ymm m m vv 155mm v m x z q v k mzz ymm mzz

More information

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood.

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood. THE ROOST H f Bg, vy, b kw w--y f b cc. Hwv b cgz, g g, f y f p, w kw cy. W p cfy w pc bg pb cp w Uvy f Lg. H y w f c c f f Lg' b Fcp p (W pb pc fg F p 2007 fw cp vb f $6.50) Sc bg pb Lg I g I g c p I

More information

Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus.

Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus. 59 Atomic terms - ATOMIC NUMBER: The number of protons in the atomic nucleus. Each ELEMENT has the SAME NUMBER OF PROTONS in every nucleus. In neutral atoms, the number of ELECTRONS is also equal to the

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 PVV/ACA/14/02-2016 STD : V BASIC SCIENCE Qns. 1-5. Fill in the blanks. (½ mark each) (5 ½=2½) 1. The long bone at the centre of the

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

H A N S -O L A V E N G E R,

H A N S -O L A V E N G E R, O n -l i n e P r o c e e d i n gs o f t h e 7 t h M e d i t e r r a n e a n M o r p h o l o g y M e e t i n g 1 M o r p h o l o g y a n d D i a c h r o n y O n -l i n e P r o c e e d i n g s o f t h e

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \ C H A P T E R 6 Malayalam Tutorials Structure Of Inscript Keyboard The Inscript overlay is same for all the Indian scripts, and contains the basic characters required for all of them. The Inscript keyboard

More information

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA O REARRAGEMETS OF SERIES H. M. SEGUPTA In an interesting paper published in the Bulletin of the American Mathematical Society, R. P. Agnew1 considers some questions on rearrangement of conditionally convergent

More information

E5 Lewis Acids and Bases: lab 2. Session two lab Parts 2B, 3, and 4. Session one lab Parts 1and 2A. Aquo Complex Ions

E5 Lewis Acids and Bases: lab 2. Session two lab Parts 2B, 3, and 4. Session one lab Parts 1and 2A. Aquo Complex Ions E5 Lewis Acids and Bases: lab 2 Session one lab Parts 1and 2A Session two lab Parts 2B, 3, and 4 Part 2B. Complexation, Structure and Periodicity Compare the reactivity of aquo complex ions containing

More information

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi:

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi: amà v: - 100 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 75 an\näv Hä-bms\ Is - pi: 1. A. Nmb B. Im n C. Pyqkv D. tx³ 2. A. sxàtam-ao-äà B. ss]tdmaoäà C. _mtcm-ao-äà D. kokvtam-{kmw 3. A. `c-xvtkm]n B. ]n.-sp. BâWn C.

More information

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³

Editorchure. What Love means to a 4 year old child. Fw.]n. A ³ THE F ISSU T S IR E THE N WIN ER THE N WIN ER THE N WIN What Love means to a 4 year old child ER A group of professional people posed this question to group of 4 to 8 years olds. "What does love mean?"

More information

Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials

Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials Sound Correspondences in the World's Languages: Online Supplementary Materials Cecil H. Brown, Eric W. Holman, Søren Wichmann Language, Volume 89, Number 1, March 2013, pp. s1-s76 (Article) Published by

More information

A B C D

A B C D amà v: - 00 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 5 an\näv. c - e c - d e c c - d e c c d - - e A. dcdde B. dccde C. ccdde D. ccdee 2. Hä-bm-\mcv? A. tamln-\n-bm«w B. `c-x-\msyw C. Ip n- psn D. Xncp-hm-Xn-c-Ifn 3.

More information

Advanced Radiology Reporting and Analytics with rscriptor vrad results after 10 million radiology reports

Advanced Radiology Reporting and Analytics with rscriptor vrad results after 10 million radiology reports Av Ry R Ay wh vr 10 y I, w, v, - y y h, v, z yz y. I wh vy y v y hh-qy y z. A h h h N L P (NLP) h w y y. h w w vr Jy 2014 h h h 10 y. F h - w vr hv wk h v h qy wkw. h wh h h. I I /v h h wk wh vy y v w

More information

á«féãdg I~MƒdG áãdéãdg I~MƒdG á HGôdG I~MƒdG ÉeCG á ùeéÿg I~MƒdG

á«féãdg I~MƒdG áãdéãdg I~MƒdG á HGôdG I~MƒdG ÉeCG á ùeéÿg I~MƒdG kàæ-in m A-`n-bm³- - ticfw SCHEME OF WORK STD-I Ad_n-Iv ägqh~dg äg~mƒdg ShQ~dG Qƒ ûdg h G IQh~dG hc G I~MƒdG á«féãdg I~MƒdG ƒdéh Ég»HÉÑMCG ƒdéh»à SQ~e Éj AÉe Ég, ÉeCG øjcg ÉHQÉb º`c,ô e Ég June July Aug.

More information

Atomic terms. Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus.

Atomic terms. Example: Helium has an atomic number of 2. Every helium atom has two protons in its nucleus. Atomic terms - ATOMIC NUMBER: The number of protons in the atomic nucleus. Each ELEMENT has the SAME NUMBER OF PROTONS in every nucleus. In neutral atoms, the number of ELECTRONS is also equal to the atomic

More information

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä

KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä KmeIvkn FIvkv{]kv sht -j³ ss nä kviqä Ifn-IÄ på elp-tej \mhn-tk-j³ ]m\â s]mxp-hmb ho Ww sszhs hnfn- -t]- n- pi! tamsi-bpss P\\w hen-b-h-\mwv Cu ]mt- n-\n-ss,-hmtcm {]mh-iyhpw Ip«n-IÄ "sszhs hnfn- -t]-

More information

4.06 Periodic Table and Periodic Trends

4.06 Periodic Table and Periodic Trends 4.06 Periodic Table and Periodic Trends Dr. Fred Omega Garces Chemistry 100, Miramar College 1 4.06 Periodic Table and Periodic Trend The Periodic Table and the Elements What is the periodic table? What

More information

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w t]cpae hmàuv þ 3 s]mxp \nàt±i Ä 1. t]cpae hmàunsâ AXnÀ nbmb hma\]pcw \Znbn aqgnbnâ shåw tijcn v AXncq amb IpSnshÅ maw t\cnsp N\ msv, Hmen c, t]cpae, he- md F o `mk fnâ F n piþ 20 e w 2. timf\n ti{µoicn

More information

Section 5.8. (i) ( 3 + i)(14 2i) = ( 3)(14 2i) + i(14 2i) = {( 3)14 ( 3)(2i)} + i(14) i(2i) = ( i) + (14i + 2) = i.

Section 5.8. (i) ( 3 + i)(14 2i) = ( 3)(14 2i) + i(14 2i) = {( 3)14 ( 3)(2i)} + i(14) i(2i) = ( i) + (14i + 2) = i. 1. Section 5.8 (i) ( 3 + i)(14 i) ( 3)(14 i) + i(14 i) {( 3)14 ( 3)(i)} + i(14) i(i) ( 4 + 6i) + (14i + ) 40 + 0i. (ii) + 3i 1 4i ( + 3i)(1 + 4i) (1 4i)(1 + 4i) (( + 3i) + ( + 3i)(4i) 1 + 4 10 + 11i 10

More information

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT A NEW PRINCIPLE THE GEOMETRY OF NUMBERS, WITH SOME APPLICATIONS BY H. F. BLICHFELDT 1. Minkowski has discovered a geometrical principle which he applied with success to certain important problems in the

More information

Definition: We say a is an n-niven number if a is divisible by its base n digital sum, i.e., s(a)\a.

Definition: We say a is an n-niven number if a is divisible by its base n digital sum, i.e., s(a)\a. CONSTRUCTION OF 2*n CONSECUTIVE n-niven NUMBERS Brad Wilson Dept. of Mathematics, SUNY College at Brockport, Brockport, NY 14420 E-mail: bwilson@acsprl.acs.brockport.edu (Submitted July 1995) 1. INTRODUCTION

More information

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION T m3 D T g jmpg: www. g.m/ j NTEGENT OBOT UED N THE FED OF CTC CTON OF TFC NEU NETWO & MCHNE VON M. M d* Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64 Tm Nd d E-M dd: pmmpd@gm.m T. V m Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64

More information

Halogens HALOGENS. Parts 2A and 2B. Chem : Feb. 19, 20 and March 3. Compare the properties and reactivity of the halogens and halides

Halogens HALOGENS. Parts 2A and 2B. Chem : Feb. 19, 20 and March 3. Compare the properties and reactivity of the halogens and halides Chem. 125-126: Feb. 19, 20 and March 3 Experiment 3 Session 2 (Three hour lab) Complete Experiment 3 Parts 2B and 3 Complete team report Complete discussion presentation Parts 2A and 2B Compare the properties

More information

QUESTIONNAIRE FOR WEST BENGAL Demand Side Management & Renewable Energy in India: Capacity Building of CSOs -- DREC PROJECT. Ešlc a pðå u LR abé

QUESTIONNAIRE FOR WEST BENGAL Demand Side Management & Renewable Energy in India: Capacity Building of CSOs -- DREC PROJECT. Ešlc a pðå u LR abé Ešlc a pðå u LR abé 1z Ešlc a l e j 2z Sm l e j 3z Ešlc a l WL e J k N k Nl hhle (NË j, b e, hôl, fe L X, j h Cm eðl CaÉ c pçf ZÑ b L A a BhnÉL) WL e g e eðl (STD Code pq) j h Cm eðl C- jm 4z Hm L - 1z

More information

Distributed Set Reachability

Distributed Set Reachability Dstt St Rty S Gj Mt T Mx-P Isttt Its, Usty U Gy SIGMOD 2016, S Fs, USA Dstt St Rty Dstt St Rty (DSR) s zt ty xt t sts stt stt Dstt St Rty 2 Dstt St Rty Dstt St Rty (DSR) s zt ty xt t sts stt stt Dstt St

More information

PAIR OF LINES-SECOND DEGREE GENERAL EQUATION THEOREM If the equation then i) S ax + hxy + by + gx + fy + c represents a pair of straight lines abc + fgh af bg ch and (ii) h ab, g ac, f bc Proof: Let the

More information

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites -Bd D f Hghy p Q,*, ug, Ch Rz d Jy u Cg f u gg, g Uvy f u d u, Ch :6--987, -:.q@ud.uw.du. h f uvyg d p If y, Uvy f w uh W, u : h Hghy p H ufu f y/yhu f h dgd hv w ud pg h d hgh ud pg h f f h f. Du h g

More information

of & includ al ethics,

of & includ al ethics, TIC JUS S ER M T S N S I O I P N I M A H C f & E d W v O f J C? p w f j f gy v p w ; d f bd b y d gv v S j b g v. Ud y bg b w d w f B dy p g W v p w - f f d w y H H p p d vy df ff. d v p gv g f v bg f

More information

Raman Amplifier Simulations with Bursty Traffic

Raman Amplifier Simulations with Bursty Traffic R S h y Tc h N., k F, Jy K. c D Ecc E C Scc Uy ch b 3, Oc b, ch 489 X Cc, c. 5 W. hy D, S, Tx 753 Th h h bh R h bjc by c. y c c h h z c c c. Sch by c h -k c cy b. cc c, h c -- h h ych c k SONET), hch c

More information

Creating New Objects

Creating New Objects Wk Obj 1 C bj 2 A vb bj 3 bj C M & I I B & M 4 Cv bj v - 5 M b bj 6 A vv Jv b C N Obj A Jv C bj: bj k H bj : R R Rk V Rk Jv k bj 1 I v bj 2 I bj b C Vb bj Jv vb v 1 A vb v v 2 A vb Obj bj I R bj bj H x

More information

VIIIA He IIA IIIA IVA VA VIA VIIA. Li Be B C N O F Ne. Na Mg VIB VIIB VIIIB IB IIB S. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br

VIIIA He IIA IIIA IVA VA VIA VIIA. Li Be B C N O F Ne. Na Mg VIB VIIB VIIIB IB IIB S. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 188 THE FIRST TWO PERIODIC TRENDS IN A NUTSHELL LARGER IONIZATION ENERGY SMALLER RADIUS IA H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA He Li Be B C N O F Ne Na Mg IIIB IVB VB Al Si P VIB VIIB VIIIB IB IIB S Cl Ar

More information

AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS

AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS AN ARCSINE LAW FOR MARKOV CHAINS DAVID A. FREEDMAN1 1. Introduction. Suppose {xn} is a sequence of independent, identically distributed random variables with mean 0. Under certain mild assumptions [4],

More information

Existence of Almost Periodic Solutions of Discrete Ricker Delay Models

Existence of Almost Periodic Solutions of Discrete Ricker Delay Models International Journal of Difference Equations ISSN 0973-6069, Volume 9, Number 2, pp. 187 205 (2014) http://campus.mst.edu/ijde Existence of Almost Periodic Solutions of Discrete Ricker Delay Models Yoshihiro

More information

ARTICLE INFO. c Accepted28June2010

ARTICLE INFO. c Accepted28June2010 I J T V m I ( J 0 0 ) T m: www m/ M S T P mw C y m I B * U y m B y m I m D m O R m D m á B 8 B S R @ ABSTRACT Z Č č á U y m B y m I m D m O R m D m á B 8 B S R @ J P á U y m B y m I m D m O R m D m á B

More information

POINCARE SERIES OF MODULES OVER LOCAL RINGS GERSON LEVIN

POINCARE SERIES OF MODULES OVER LOCAL RINGS GERSON LEVIN PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume 72, Number I, October 1978 POINCARE SERIES OF MODULES OVER LOCAL RINGS GERSON LEVIN Abstract. There is a well known conjecture, originally made by

More information

INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS

INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS I93I-1 TERNARY CONTINUED FRACTIONS 565 INVERSE TERNARY CONTINUED FRACTIONS BY D. N. LEHMER In Jacobi's extension of the continued fraction algorithm* we are concerned with three series of numbers given

More information

Gaylord, Michigan, Thursday, May 17, 1945

Gaylord, Michigan, Thursday, May 17, 1945 » BCMV J &KJ V 70 N 0 B Q f $6 B U CCN K V F M M M J MCK %&«~ f - M K M B C M M B B f q z f q b f 7 b z f j f f C Nb f b f f M M J M f f B C f b J V f B C b b M M - q B M M M M ff b ; b b b b j f b b M

More information