{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX"

Transcription

1

2

3 CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m {Iqins\ AXn-s bym A -Øn ImWp-hm-\pw, [ym\n- m\pw C p \ap v Ign-bp- pt m? {Iqiv tihew Hcp- bm-zr oi kw`-h-a-. tbip-{inkvxp AXp kza-\- kmse kzoi-cn- p-i-bm-bn-cp- p. {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS \S injy- m pt]mepw AXv AwKo-I-cn- p-hm {]bm-k-am-bn-cp- p. injy- m-cpss Z i\w sk_-zn-a- ƒ tbip-hn-t\msp \S-Øp A`y - \-bn \n pw a\- n-em- pw. Pohn-X-Øn a p- -htc mƒ apjyÿm\w e`n- -Ww. cmpm-hmbn hcp-tºmƒ a{ n-bm-i-ww. kz - Øn AXns al-xz-øn ] p-th-ww. F m Kpcp A\p-`-hn- p-hm t]mip IjvS-X-bn-epw, ac-w-ønepw Ah v F p ] ph-ln- m D v F -Xn-s\- p-dn p Ah-cn bmsxmcp Nn bp-an. C p \mapw {Iqins\ \ΩpsS CjvS-Øn-\p-sIm- p-\-s- p- I-bm-Wv, \ΩpsS Imcy-km- y-øn-\mbn. Hcp henb thzim-kv{x- ]d- n-cn- p- Xv C{]-Im-c-amWv a\-kpw, Pohn-Xssienbpw cq]m- -c-s -Sp-Øm-\p Blzm-\-amWv {Iqiv \ Ip- Xv. {Iqiv \ΩpsS Pohn-XsØ cq]-s -Sp-Øp- -Xm-bn-cn- -Ww. ip{iq-jn- p-i-bpw, a p- -h-cpss hos -Sp- n-\p-th n Pohs\ \ Ip-Ibpw snøp ]pxnb Po-hnX Z i-\-amwv I Ømhp {Iqin-eqsS temi-øn\p Im n-sim-sp- p- -Xv. im -\mbn Ah- Imi hmz-ß-sfm- p-an- mø kvt\l-øns shfn- msmwv {Iqin \mw ImWp- -Xv. ain-lm-sb- p-dn- p Ah-cpsS {]Xo A{]-Im-c-ap Xmbn-cp- n-. IjvSX Fß-s\bpw Hgn-hm- -Ww. F m {Iqiv Hcp hyxykvx Imgv - m-smwv \ap v \ Ip- -Xv. a p- -h-cpss \ - p-th n, D m-c-w-øn-\p-th n IjvS-X-bpw, \nμbpsa mw kza-\-kmse kzoi-cn- p-hm-\p sh p-hn-fn-bmwv {Iqin \mw Z in- p- -Xv. ÿm\-am-\-߃ p-th- n-bp ]c- {Iqiv 1

4 w-]m- n- C v k`-bv -IØpw km[m-c-w-am-bn-øo n-cn- p- p. F m a p- -h-sc ip{iq-jn- p- -Xn-epw, Ah- p-th n IjvS-Xbpw, A]-am-\hpw, Ipcnipw kt m-j-tømss kzoi-cn- p- -Xn-\p-ap alxzw ImWp- Xv {InkvXp-hns {Iqiv ImWn- p-xcp Hcp ]pxnb Pohn-X-Z i-\-am-wv. I Øm-hns\ {Iqin Xd- t mƒ tbip F A ymbw Ah-km-\n p F mwv ]ecpw Icp- Xn-bXv. F m aq mw -\mƒ sszhw Ahs\ acn- -h-cn \n pw Dbn n- p. {Iqiv Ah-km\ hm ; sszh-øn-t -XmWv Ah-km\ hms p \mw Hm Øn-cn- -Ww. {Iqiv \Ω-fn krjvsn- p ]m]-t_m-[-hpw, ]pxp- hpw ]pxnb Pohn-X-Øns A\p-`-h-ambn amd-ww. Aßs\ Hcp ]pxnb Pohn-X-Øns Z i\w Dƒs m- -h-cm-bn-øo-cp-hm Cu h jsø t\mºp-ime Nn - Iƒ \sω klm-bn- s F v {]m n- mw. P\p-hcn 3 mw XobXn \S-Ø-s ÿnco-i-cw ip{iqj G hpw A\p-{K-l-am-bn-cp- p. \ΩpsS 37 Ip p-߃ ÿnco-i-cw ip{iq-j-bn-eqss k`-bpss ]q Æ AwK-Ø-Øn-te v tn -s - p. Ahsc Hm Øv sszh-øn\p kvtxm{xw snømw. ip{iq-jbv p t\xrxzw \ Inb A`n-hμy Xncp-ta-\n-tbm-Sp IS- mspw Adnbn- p- p. Cu h jsø CS-hI I h j Gsd A\p-{Klw Bbncp- p. AXn ImWn kl-i-c-w-øn-\v {]txyiw \μn Adn-bn- p- p. IpSpw_ Rmb-dm-gvNsØ Bcm-[-\-bpw, {]kw-khpw hfsc A\p-{K-l-ambn \S-Ø-s - p. {ioa-xn. t{kbvkv em s {]kwkw hfsc {]tbm-p-\-{]-z-am-bn-cp- p. kw_- n F m-h pw D -`- Ww {Iao-I-cn- n-cp- p. Cu t\mºv Ime-ß-fn {]m -\- pw, [ym\-øn\pw IqSp- X kabw Is -Øm {ian- -W-ta. k Δ-i- -\mb sszhw G m-h-tc-bpw A\p-{K-ln v ImØv ]cn-]m-en- s F v {]m n- p- p. F v I Ør-ip-{iq-j-bn \nß-fpss kvt\l-ap Ipcy-\- 2

5 hm Ø-Ifpw Ipdn- p-ifpw bm{x-b-b v \ΩpsS CS-h-Imw-K-ß-fpw, \ΩpsS kv qfnse A ym-]nibp-am-bn-cn- p- {ioaxn timimω tpm v (Hm-a-\) Cu am v 31 \v tpmen-bn \n pw hnc-an- p-i-bm-wv. o -dns tkh-\-ßsf \μn-tbmss Hm p- p. k Δ-i- -\mb sszhw XpS p A\p- {K-ln p hmgvøs F v {]m n- p- p. CS-h-I-bpsS Biw-k- Iƒ Adn-bn- p- p. ot\pv t{]m{kmw s^{_p-hcn 27- mw XobXn 3.00 ]n. Fw. apx 5.00 ]n. Fw. hsc 13 hbkv apx {]mb-ap Ip n-iƒ v th n {]txyi ao nw-kv \S-Ø-s -Sp- p. s{]m^. tum. dq_n cmpv AXn\v t\xrxzw \ Ip- -Xm-Wv. CS-h-I kv{xop\ kjyw \ΩpsS CS-h-I Xe-Øn D kv{xop\ kjy-øns ao nwkv s^{_p. 28- mw XobXn Rmb-dmgvN D -I-gn v 2 awn apx Ce-hn-\m ] n-bn h v \S-Ø-s -Sp- -Xm-Wv. kmº-øoiw kmº-øoi h jw am v 31 \v Ah-km-\n- p-i-bm-wt m. ] o simsp-t F m hcp-am\ am -ßfpw simspøp Xo Øv IpSn-inI C m-ø-h-cm-bn-xo-cww F v {]txyiw Xmev]- cy- -Sp- p. 3

6 hnip _]vxo-ka B n-en-aq- n Pkn m kmdm F_n hst -ap- -bv enb kmdm txmakv Cu ss]x-ßsf sszhw A\p-{K-ln- s F v {]m n- p- p. hnip hnhmlw Fgp-a- q sxt -ap-dn-bn kppnxv n. h Kokpw, Cu CS-h-I-bn Hmhn ]pxp- -d-ºn Pnjm tp _pw XΩn hnhm-ln-x-cm-bn. Cu \h-z-º-xn-isf sszhw A\p-{K-ln- s F v {]m n- p- p. F m Biw-k-Ifpw t\cp- p. Ncaw Ce-hn-\m- p-gn-bn C. hn. Nm n (75) th ]m-sns ZpxJØn-en-cn- p {]nb-s - -hsc sszhw Biz-kn- n- s F v {]m n- p- p. CS-h-I-bpsS A\p-tim- N\w Adn-bn- p- p. hnip hmc-ønse Bcm-[-\-Iƒ am v 21 Xn ƒ apx 23 _p[ hsc sshin v 7 awn v k ym-cm-[\ s]kl hymgmgvn 9 FFw hnip kwk w ({]m-b-ap- -h p-th- n) 7 ]nfw hnip kwk w henb sh n-bmgvn 9 FFw henb sh n-bm-gvnsø Bcm-[-\bpw {Iqinse 7 samgn-i-fpw. Db v Rmb 4.30 FFw Db ns ip{iqj hn. _n. Fkv \ΩpsS Cu h jsø hn. _n. Fkv G{]n 3 mw XobXn Bcw-`n- p- Xpw 16- mw XobXn i\n-bmgvn kam-]n- p- -Xp-am-Wv. F m Ip n-ifpw AXn Xmev]-cy-]q Δw ]s -Sp- Ww F v At]- n- p- p. 4

7 A\p-Xm-]-Øns t\mºp-imew hn\p. si. sndn-bm, sim p]pcbv t\mºv Hcp Ip n ]p-dsø-bmwv Hm Ωn- n- p- -Xv. sncnhp-i-fn-eqss shfn- w HgpIn Cdßp Hcp sndp-ip v Xmt_m ae F mwv XncpshgpØn B Ip ns\ Ipdn v {]Xn-]m-Zn- p- -Xv. Hcp Znhkw AXns s\dpi-bn \t sndnb Hcmƒ q- w. aq m-fp-i-tfbp q ain-l-bm-wv a y-øn. ]ns tamsi-bpw, Gen-bm-hpw. ainlm H w \n p- -hsc Xs {]Im-i-Øm Pzen- n- n-cn- p- p. a p c p-t]-cp-am-is tntc- n- SØv tn n-cn- pi am{x-amwv snbvx-xv. tbmky-am-bxv A\p-tbm- Py-am-bn-SØv tn n-cn- p- -Xn-s\- bm-wt m tbmkw F v ]d-bp- - Xv. Xmt_m a-e-bnse Cu tbmkw \m Xv Zn\w t\mºv FSp-Ø-hcpsS tbmk-am-wv. C m-esø \ntbm shfn- -ß-fpsS IÆ- n- n- p {]`-bn \S-Ø-s - Sp alm-tbm-k-ßsf Xmt_m sh p-hn-fn- p- p. CXv \ΩpsS IÆv Xpd- n- p- Z i-\-am-wv. 5 Pohn-X-Øns thk߃ pw Bth-i-߃ p-an-s-bn aßp-ibpw, AW-bp-Ibpw snbvxpt]mb Zo]-\m-f-߃ sxfn-s -Sp- phm-\p DØa kabw t\mºp-ime-am-wv. t\cp t\mºv t\mhp- - XmWv. Nne-t m-sg- nepw \ap v sx m-sbmcp [mcw D m-im-dp- v, t\mºv h -\-ß-fpsS Ime-amsW v. F m AXv B -\- ß-fpsS Ime-am-Wv. Nne ]pxnb ioe-߃ kzmb-ø-am- pi F Xv H pw \n m-c-a-. ]pxnb _ -߃ krjvsn- p- -Xn\pw kxy-tømsv k n-bm-ip- -Xn\pw s\mº-c-s -ts n hcpw. IÆn-Iƒ hnf n tn p-tºmƒ Xobm-tf- - Xn\v AXv A\n-hm-cy-at! \ΩpsS Pohn-Xm-h-ÿ-I-fn Xm -cytømss CS-s]-Sp sszhw Ds v Xncn- -dn-bmsx t]mip- Xv sim mipw t\mºp-isfm pw \ap v t]mcm- -am-im-ø-xv. Xs ]gb Ah-ÿ-bn \n p ]cn-wm-a-øn-t bpw, ]mi-s -S-ent bpw s\mº-c-nq-sp- m-ip-tºmƒ

8 k o Ø-\- m-cs\ t]mse \mapw C{]-Imcw G p ]d-b-ww. \nt msp Xs Rm ]m]w snbvxp, \n\ v A\n-jvS-am-bn- p- Xv Rm snbvxpancn- p p k o : 51 : 4. hnip thz-]p-kvxi {]Imcw \m Xv F kwjy hfsc {]m[m\yw A ln- p- p. ko\mbn ] Δ-X-Øn tamsi \mev]xp cmhpw, \mev]xp ]Iepw ` Ww Ign- m-sxbpw sh w IpSn- m-sxbpw ]Øv Iev]-\-Iƒ e`n- p-hm btlm-h-tbmsp IqsSbm-bn-cp- p-sh- v tcj-s -Sp-Øn-bncn- p p (]pd : 34 : 28). Gen-bmhv \mev]xp ]I-epw, \mev]xp cmhpw sszh-øns ] Δ-X-amb tlmtcmt_mfw \S- p-sh v 1 cmpm : 19 : 8 tcj-s -Sp-Øp- p. aøm : 4 : 2 tbip Xs ]c-ky-ip-{iqj XpS-ßp- -Xn\v apºv \mev]xp ]Iepw, \mev]xp cmhpw acp-`q-an-bn D]-h-kn- -Xmbn ImWp- p. \memw \q m- ns Ah-km-\-Øn-emWv tbip-hns Db n\p apt m-snbmbn Cuà Hcp- -߃ AYhm t\mºv Bcw-`n- p- -sx v a\- n- em- m km[n- pw. sbdp-i-te-an Xn ƒ apx sh n-h-sc-bp Znh-k-߃ IW- n-se-spøv t\mºv F v BgvN \o p \n ptºmƒ tdmanepw ]m mxy cmpyß-fnepw Xn ƒ apx i\n hscbp Znh-k-߃ Iq n Bdv BgvN-bmWv \m Xp Znh-k-߃ Iq n Bdv BgvN-bmWv \m Xp Znhk t\mºv BN-cn- p- -Xv. Ash Wednesday AYhm Ic- p-dn-s]- cp- mƒ apx CuÃ-dn\p apºp hsc-bp-ff \mev]xp Znh-k-߃ CShI ZqX \mw t\mºv BN-cn- p- p. Cu \mev]xp Znh-k-߃ Hcp Dd ImØn-cn- n-t -Xm-Wv. XnI t_m y-ß-fp-ts-bpw, DØa \ne-]m-sp-i-fp-ts-xp-amwv Dbc-ß-fn-te v IÆpw \ p ImØncn- v. k o Ø-\- m-c ]d-bp- - Xp-t]mse Rm Fs IÆv ] Δ-X-ß-fn-te v Db Øp Znhk-ß-fm-Wv. F m {]f-b-߃ pw simsp- m- p-i-fƒ p-an-s-bn- {]Xymi-tbmsS simsp-ap-sn-i-fn \n v IÆv am m-xn-cn- p-i. {InkvXphns apj-øp -\n v IS-ens apjtø- p t\m ]ni-imwv ]t{xmkns\ hogvøn-b-xv. AXp-sIm v {]iv\-øns apjøp \n v ]cn-lm-c-øns apj-tø v \ap v t\m mw. \mev]xp \mfp-iƒ p tijw t\mºns Infn-hm-Xn Xpd- ptºmƒ c p km[y-x-iƒ D v. ho pw aen-\xisf txsp ae- m Bhm-\pw, kam-[m-\-øns Heo-hne simøp Ipdp {]mhm- Im-\pw... a ]m-{x-߃ F v \sω Xs hnti-jn- n- p At mkvtxm-es\ {i n- p-i. a Iq- SsØ adn IS v Hg-pIp D nse Ah-ÿm- cw {]Xn-^-en- n- p- - Xv, imco-cni taml-ßsf AXn-Pohn- p \ a-bpss Ihn-s mgp p Xs -bm-wv. Hcp X]- n- eqss km[y-am-ip- Xpw t\mºn A\p-`-hn-t - Xpw CØcw D p \nd p Ihn-bp A\p-`-h-am-Wv. AXn\v k Δ-i- -\mb sszhw \sω Hmtcm-cp-Ø-tcbpw klm-bn- p-am-dm-i-s. 6

9 Zimw-i-kvtXm{X ka Ww P\p-hcn t]cv XpI 1. A mω txma-kv, ]mae ]pø ho- n ]n.-kn. Ipcy, ]mae ]pø ho- n ]n.-kn. Ae-Ivkm-, ]mae ]pø ho- n ]n. kn. tp -_v, Hmhn ]pxp -d-ºn kzman Zmkv, ]qam-øn-hnsf ]pø hosv Fw.-sI.-Nm-t m, acp-xq-ød tpm Nmt m, I nd A Ω Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn G.-hn. hdp-ko-kv, ASm v h Kokv. n. Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn si.-sp. hdp-ko-kv, tim -bv m- -d-ºn amxyp txma-kv, tn m-ip- n km_p tpm G{_-lmw, tn m-ip- n _m_p tpm v G{_lmw, tn m-ip- n ]n.-hn.-c- n, aæn a-e-bn ]n.-pn.-h-dp-ko-kvip- n, aæn ]okv em Uv _npp lmt\m- v, ]Sn- m-td- q v ]n.-hn. X -, ]Sn- m-td- q v Djmhdp-Ko-kv, ]Sn- m-td- q v GenbmΩ G{_-lmw, Ce- n-aq- n Ip p-tam txma-kv, hmwn-b- p-c-bv sndn-bm tbml- m, Ce- n-aq- n adn-bmω h Ko-kv, ]mebv sa en tacn tp -_v, Cu n A mω ]utem-kv, Xmgn-I-a-e-bn tpm k n. ]n, sxt - c 200 7

10 27. Nn Ω G{_-lmw, Imem- -d-ºn amxyp sndn-bm, ap -bv ae-bn si.-si. tpm v, sim p-xp- n-bn Koh Kokv amxyp, ]mwwipføv si.-g. tpm, Imem- -d-ºn h n Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn Nm n kn. txma-kv, sxm n- m-d-bv kptcjv Ipcy, Xp n-bn kpt\m-pv Ipcy, Xp n-bn n.-_n. tpm Pv, Xp n-bn jmpn tpm v, ap - - n h n tpm v, Aºm- p-ip-t A Ω Cutim, Ce-hn-\m-Ip-gn-bn Gen-bmΩ txma-kv, ae-bv kmw kn. Ipcp-hn-f, Ce-hp- tate- p v timcpf tpm, Ce-hp C.-Pn. tpm, Ce-hp dh. C. Pn. timcp-f, Ce-hp tpm ]n hdp-ko-kv, ]uδ-øn-emøv tpm v ]n. tpm, ]uδ-øn-emøv Fw. Fw. amxyp, ssae-bv adnbmω tbml- m, s]mcn-h- m-bn Ipcp-hnf amxyp, ap -bv -a-æn tdmbn hdp-ko-kv, hs-t -ap- -bv sxt -Xn km_p txma-kv, hs-bvt -ap- -bv sxt -Xn tpmk^v txma-kv, hs-t -ap- -bv sxt -Xn ]n. Fw. kqk-, F_-t\-k hn h okv tpm, timsw-]- n A Ω Ipcp-hn-f, sxm n- m-dbv s_ kn si. txma-kv, sxm n- m-dbv ]n. Fw. amøp- p- n, ]Wn- -t Øv sxm n- m-d-bv 500 8

11 58. Fw. kn. G{_-lmw, ssae-bv tacn Nm n, ssae-bv ]pø ]-d-ºn Fw. Fw. G{_-lmw, ssae-bv C.- n. aøm-bn, Ce-hn-\m- p-gn-bn C.-kn. amxyp, Ce-hn-\m- p-gn-bn txmakv si. h n, sim p-xp- n-bn dnpp-`-h kn. Nm n, sxm n- m-d-bv dh. tum. si.-sn. Ipcy, ]mgvk-twpv h kω Ipcy, Ipcy ]mgvk-twpv A Ω sndn-bm, ap -bv -a-e-bn Fw.-hn. timin, ap -bv -a-e-bn si. hn. Cu, ]md-bn ]okv timt Pv ssjpp, si, hdp-ko-kv, sim p-xp- n-bn G{_lmw tpmk-^v, ssx -d-ºn kpn kz G{_lmw hdp-ko-kv, at-øn si.-si. G{_-lmw, Ipf-ßc cl-t_møv kpn F{_-lmw, Ipf-ßc cl-t_møv n.-kn. amxyp, sxm n- m-d-bv tdmpn amxyp sxm n mdbv Gen-bmΩ sndn-bm, Xmgn-I-bn Nm n Ae-Ivkm-, B n-en-aq- n hn.-g. amxyp, sh q-t -cn tum. hn.-sp. hdp-ko-kv, ]md-bn G{_lmw kn. tpm v, tn m-ip- n tpm h n, tim -bv m-]-d-ºn adn-bm-ω hdp-ko-kv, ap -bv td hdp-ko-kv, Imem- -d-ºn A mω Ipcy, sim p-xp- n-bn si. n. h n, sim p-xp- n-bn dnt_ m tpm, ssx -d-ºn kj-dnbm tpm, Xp n-bn 500 9

12 89. tpmtpm kj-dn-bm, Xp n-bn A Ω h n, sim pxp nbn kmp t]mƒ, kn.un. kz\w A Ω tp -_v, s\ n-aq- n si. j ap-jw, s\ n-aq- n si.-pn.-am-øp- p- n, Imcn-aq- n eoemω G{_-lmw, Imcn-aq- n Beokv tpmk^v, s\ naq n A Ω tpm v, s\ n-aq- n Pqen jn_p, s\ n-aq- n si.-hn.-tpm, sim p-xp- n-bn tpmbn-`-h h okv tp -_v, ssx -d-ºn si.-hn. hdp-ko-kv, sim p-]p-c-bv si.-si. sndn-bm, sim p-]p-c-bv hn\p si. sndn-bm, sim p-]p-c-bv Nn Ω tpm, sim p-a-æn hdp-kokv txmakv, sim p-a-æn sim n- n G{_lmw aæn Cu si. sndn-bm, I -Ød C.-hn. sndn-bm, Cu n-bv C.-hn. tp -_v, Cu n-bv C.-hn. tpm v, Cu n-bv C. hn. G{_-lmw, Cu n-bv ]n. n. txma-kv, ]md-bn A -c- -d-ºn hn.-g.-tpm, B n-en-aq- n G.-G-{_-lmw, B n-en-aq- n tpm Pv hdp-ko-kv, Xdn- p- n tum. amxyp tpm, htey v kn.- n.-txm-a-kv, tn m-ip- n tp _v Ipcy, B n-en-aq- n km_p tp -_v, Xmgn-I-bn

13 CShI ZqX 120. C.- n. txma-kv, Ce-hp- ae-bn C. n. timcp-f, Ce-hp- ae-bn A Ω hdp-ko-kv, Xdn-Ip- n n.-hn. hdp-ko-kv, Xdn-Ip- n A Ω amxyp, N m-e-bn si.si.ipcphnf, Ipfßc kmp hn PnPn tp -_v, Icn- - p-gn-bn ]n.-g.-a-e-ivkm-, Icn- - p-gn-bn adn-bmω Nmt m, NmØ-\m v Fw. H. amøp- p- n, Cu n-bv Fw. H. DΩ, Cu n-bv A Ω h n, Cu n-bv cmpp. Fw. h n, Cu n-bv txma-kvip n G. si., B n-en-aq- n Ae-Ivkm- Ipcy, B n-en-aq- n timin amxyp, H -πm-aq- n ]n. si. timin, H -πm-aq- n t{kkn txma-kv. H -πm-aq- n Gen-bmΩ sndn-bm, \Sp- -d-ºn n. n. t]mø, Xpcp-Øp-ae tpm v G{_-lmw, sxt - p- v, XI-Sn-bn tpm tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn timin tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn amxyp tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn jmpn ]p q-kv, awk-eøv Fw. ]n. ^nen v, awk-eøv km_p G{_-lmw, Xpcp-Øp-ae td h okv, ap -bv a-e-bn eoemω txma-kv, ap -bv hn. Fw. kj-dnb, hs-t»-cn tam\- Ip p-ip v 400 BsI

14 kv{xoi-fpss ip{iq-jsb A\p-kva-cn- pi an v A Ω h Kokv kv{xoxz-sø- p-dn- p hmiy-ß-fn in{], ]qh F ss nƒ Z i\w hfsc D rjvs-amb H m-wv. GZ-\n lδ- F{_m-b-kq-Xn-I Ωn-Wn-Isf shdpw km[m-c-w- m-cmb c p bneqss D mb A\p-k-c-W-t - \ap p ImWm Ign-bpw. AhcpsS ip{iqj Hcp-]t Bcpw Sn\v ]cn-lm-cw, adn-b-bpss A\p-kc-W-Øn-eqsS km y-am-ip- p. henb Imcy-ambn Nn n- p- n- mbn-cn mw. F m A m-e-l- - CXm Rm I Øm-hns Zmkn F adn-b-bpss hn\-b-hpw, A\pk-c-W-hp-amWv ho pw Hcp Poh \ne-\n- n-cp- Xv Cu c p Øn P\n- p Ip p-ß-fp-ss kv{xosb-øs tbip-hn-s ]p\- kqxn-i Ωn-Wn-I-fpsS Ic-ß-fn-embn-cp p F v B `mkw hmbn- p- cp- m\w F al kw`hw tlmjn- m sxc-s -Sp- m tºmƒ \ap p a\- n-em-ipw. Imc-Ww. sszhsø `b-s - n-cp- Cu BZn-a-k-`-bpsS Ncn{Xw kqxn I Ωn-Wn-Iƒ cmp-{]o-xn-b- ]cn-tim-[n- m hnhn[, sszh-{]o-xn-bmwv B{K-ln- -Xv. ip{iqjifn kv{xoi-fpss AXp-sIm v cmp-i-ev]\ ewln v km n yw \nd p \n n-cp p sszhoi-]- Xn-bpsS `mk-ambn F p a\- n-em mw. A : {] : 1 : Ah amdn. an{k-bo-an \n p 14 injy- m F m-hcpw bn{km-tb a -fpss hnsp-xens BZy-I-Æn-Iƒ Cu kv{xoi-tfmspw tbip-hns AΩ adn-b-tbm-spw Ahs ktlm-z-c- mtcmspw IqsS Hcp-a-\-s v {]m \ cn- m Ign-bn- -t m. sszhw kv{xoifm-bn-cp p F Xv hnkva- Ign- p-t]m p F v \mw hmbn- p- Ahsc IpSpw-_-h \ \ In - p. XpS v 2 mw A ym-b-øn A-\p-{K-ln- -Xmbn \mw hmbn- p- A n-pzme t]mse ]nf -\m-hp- p. AXn-ep-]-cn-bmbn acp-`q-an-bpss Iƒ Ah p {]Xy- -am-bn, F mhcpw ]cn-ip- m-flmhv \nd- -h-cm- bmbnamdnb ^d-thms aisf Ah-ÿ-bn Hcp \ocp-d-h- bn-øo p F pw tcj-s -Sp-Ønbn-cn- p- p. thz-]p-kvx-i-øn-ep-s- bm-i-bn-. A s {Iqc-I-ev]-\- \mw F{X ]pi-gvøn-bmepw axn- \ofw ]cn-tim-[n- m hnhn-[-x-e-ßfn {]iw-k-\o-b-amb \ne-bn ns\ a p kv{xoi-fpss klm- bm apßn acn-t tami- pip{iq-j-iƒ \n h-ln kv{xoisf b-øm c n v, kz w ai-s\- \ap p ImWmw. t mse kvt\ln v, emfn v I. ]pxn-b-\n-b-a-imew: hf Øn. tamisb sszhw bn{km- ]pd : 1 : 15 : 22 hsc-bp 12

15 tb a -fpss hntam-n-\-t\-xmhmbn sxc-s -Sp- m CS-bm-bn. \ymbm : 4 : 4 16 hscbp hmiy-ß-fn bn{km-tbens amxm-hmbn Fgpt Zt_mc F kv{xoc-xv\sø \ap p ImWmw. hy n-xz-øns hnhn-[-x-e-ß-fn Hcp-t]mse tim`n- n-cp Zt_mc bn m-jm tkm{x-øn e o-tzm-øns `mcybm-bn-cp- p. tx\o F w hcp Zt_mc Hcp {]hm-n-in-bpw, \ymbm-[n-]bpw F Xn-ep-]cn bp Xev]-c-bp-am-bn-cp- p. c blq-z-t Xv am{xw F p Icp-Xp- Ibpw Hcp kv{xobmbn P\n- m- Xn-cn- p- -Xn-\m Rm \ns kvxpxn- p p F p {]m n- p- Ibpw snøp blq-z-s -bn-s-bn Pohn- ncp kv{xoiƒ v bmsxmcp hnebpw Iev]n- n-cp- n F p \mw Hm Ww. A m-e-l- -Øn CuØ- -\-bpss Iogn sszho-i-i_vzw {ihn v, sszh-ln- X-{]-Imcw am{xw Btem-N\ ]dbp-ibpw {]h-nn- p-ibpw snbvxncp Zt_m-csb P\w hf-sc-thkw AwKo-I-cn- p. A\y-Pm-Xn- m-cpss ssii-fn \n pw bn{km-tb a sf c n- m-\mbn sszhw Fgpt -ev]n \ymbm-[n-]- m-cn GIh-\n-Xm-\ym-bm-[n-]-bm-bn-cp t m Zt_m-c. i{xp-hm-b kok-csb t\cn-sp-hm ssk\y-øns Npa- Xe Gs -Sp- p-hm Ah Xømdm-bn. tx\o F t]cv A\z -am- n-s m v AN- eamb ss[cy-tømss ]pcp-j- m ]cm-p-b-s - -ÿm-\øv i{xp-hmb kok-c-bpss Xe XI Øv hnpbw hcn Zt_m-csb bn{km-tb-ens amxm-hmbn AwKo-I-cn- p-ibpw kvacn- p-ibpw snøp- -Xmbn \ap p ImWmw. 1 iap : 1 : 1 apx-ep hmiy-߃ hmbn- p-tºmƒ \mw ImWp l kºq Æ hnizkvx-x-bp-tsbpw, hnizm-k-ønt bpw, ka -W-Øn-t bpw ]mxbn-eqss k -cn v amxri Im nb Hcp kv{xobmwv. Ir] F w hcp l hf Ønb iap-h _me Hcp henb {]hm-n-i-\mbn amdn. am{xa bn{km-tb-ense H pw c pw cmpm- - msc hmgn- p- -Xn-\p henb ]Z-hnbpw sszhw \ In. Cu amxm-hns ip{iq-jsb \ap v Hcn- epw hnkva-cn- m Ign-bn- t m. kz w Poh t]mepw XrW-h K-Wn v kz P\- Øns D m-c-w-øn-\mbn D]-hmk-tØm-Spw, {]m -\-tbmspw IqsS sszh-k- n-[n-bn ka n Ftÿ-dns ip{iqj Fs pw kvacn- -s -Sp p. cqøv 4 : 11 ImWp dmtl, teb Ch bn{km-tb Krlw ]Wn-Xh F \ne-bn kvacn- -s -Sp- p. am{x-a cqøn\v btlmh \evip A\p-{Klw dmtl-ent\bpw, teb-tbbpw t]mse BIs F v B{K-ln- p- - Xmbpw \mw hmbn- p- p. cqøns Xe-ap-d-bpsS A\p-{K-lam-Wt m \ΩpsS c -I-\mb tbip-{in-kvxp. AXp-t]m-se-Xs tbmip-h-bpss ]pkvx-i-øn ImWp cmlm_v F thiy hnizm-k-ho-c- m-cpss ] n-i-bn ÿm\w ]nsn- -Xv, Ahƒ snbvx ip{iq-j-bpss AwKo-Im-c-am-bncp p F v \mw Hcn- epw hvkacn- m ]msn-. 13

16 II. ]pxn-b-\n-b-a-imew eqt m-kns kphn-tijw 8: 2 3 hmiy-ß-fn tbip-hns IqsS \S- p-ibpw, ip{iqj snøp- I-bpw snbvx Nne kv{xoi-fpss ] ni \ap p ImWmw. IqSmsX a t mkv 15 : 17 C{]-Imcw ImWp p Ah-s\-sh CSw akvze-\- mcn adn-bbpw, tbmk-bpss AΩ adn-bbpw t\m n- - p. injy- m t]mepw IS p sn m ss[cy-s -SmØ A]-I-S-ÿ-e-amb {Iqio-I-c-W-ÿ-eØv IS p sn v injy- m-cpss ]n m w aqe-ap- mb Ipdhv \ni-øm ss[cyw Im nb Cu kv{xoc-xv\-ßsf \ap p ad- m Ign-bn- -t m. {InkvXob hnizm-k-øns s\spw-xq-wmb ]p\-cp- m\w tlmjn- m, Db sø-gp-t tbip-hns BZyi_vZw {ihn- m akvz-e-\-a-dn-bbv n-s-bm-bxv Ah-fpsS ip{iq-jbpss henb AwKo-Im-c-am-Wv. C{]- Im-c-ap kv{xoi-fpss km n- yhpw, km y-hp-an- m-bn-cp-s - n tbip-hns {Iqinse samgn-ifpw, {Iqio-I-cW ka-bsø kw`-hßfpw, ]p\-cp- m-\-hp-sa mw C{X IrXy-ambn tcj-s -Sp-Øm Ig-nbpam-bn-cp- n-. IqSmsX t^_, {]nkv n-, adn-b, epznb XpS-ßnb kv{xoisfbpw Cub-h-k-c-Øn \mw kvacn-t - n-bn-cn- p- p. shfn- msv 1 : 11 ImWp Xpb-ssYc k` D m-bxv epznb apjm- n-c-amsw v Icp-Xp- p. III. B[p-\n-I-Imew {InkvXp-hns henb ip{iqj C pw kv{xoi-fn-eqss XpS p simt -bn-cn- p- p. knãdv CuUnØv \ohv, az sxtc-, munkv sãbn, sfu-kv - CShI ZqX U, ]WvVnX cam-`m-bv, tkmƒuvta-b, ^vtfmd kv ss\ nw-tk, munkv, am Kd- v, aem-e bqk^v kmbv XpS-ßnb t]cp-iƒ \ap-s m-cn- epw ad- m Ign-bn- -t m. AXp-t]m-se-Xs \ΩpsS _ty B{i-aw, Bim-`-h, ]d- m B{iaw Chn-sS-sb mw \S- p hnhn-[-ip-{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip- Xv kzpo-hnxw a p- -h mbn Dgn- p-sh kv{xoi-fn-eq-ss-sb- Xv \mw BZc-]q Δw Hm t - n-bn-cn- p- p. am\-h-ipew ip o-i-cn- s -Sp- -Xn-\pw, {InkvXobXzØn apt -dp Xn\pw Bflo-b-{]-Im-iap P\-k-aq-l-am-bn-Øo-cp- - Xn\pw sszh-kvt\-l-øm \nd-bs h\n-x-i-fpss tkh\w A\nhm-cy-am-Wv. Cß-s\-bp hne-s tkh-\-߃ v ]pc-kv m-c-ß-tfm, kvamc-i-ßtfm H pw F mh pw e`n p F p hcn-i-bn-. F m Hc- X\n v ip{iq-jsn-øp ais\ BZ-cn- p- -Xpt]mse X\n p ip{iq-j-sn-øp- h-sc, kvac-w-]p-kvx-i-øn t]sc-gp-x-s - n-cn- p- -hsc BZcn pw F v ssk\y-ß-fpss btlmh Acp-fn-s -øp- -Xmbn aem-jn -{]-h-n\w 3 : hscbp hmiy-ß-fn tcj-s -Sp-Ønbn- p- p. 14 Bb-Xn-\m \ap- p e`n ncn- p Xme- p-iƒ \Ωmem-thmfw sszho-i-ip-{iq-jbv mbn hn\n-tbm-kn- mw. Aßs\ \ -h\pw hniz-kvx-\p-amb Zmks\, Zmknsb \ns bp-am-\s kt m-j-øn-tebv p {]th-in F Cº-I-c-amb i_vz-øn-\mbn ImtXm mw. AXn\p sszhw klm-bn- s F p {]m n- mw.

17 ]nd- mƒ kvtxm{xw am v G{]n On your Birthday we wish you all many many happy returns of the day. am v 1. Ip q- Ω G{_lmw ssae-bv txm -Øn ao\ ssae-bv txm -Øn 2. tdmpn amxyp sxm n- m-d-bv 4. sã^n tpm _n\p B n-en-aq- n _n_n tpm Ipcy ap -bv ae-bn 5. tp _v sndn-bm ap -bv ae-bn 6. tam kn sn-dn-bm Ce- n-aq- n kpa Fen-k-_Øv DΩ Cu n- 7. G{_lmw G{_lmw tn m-ip- n ae-bn txmakv (sim p-tam ) ssae-bv txm -Øn kqkω tpm v B n-en-aq- n Fen-k-_Øv tpm v ]uδ-øn-emøv 8. kn_n h okv tpm v sxt - p v XIn-Sn-bn h n tpm v Aºm- p-ip- n 9. jmpn ]p qkv awk-eøv en n ^nen v awk-eøv spbn cmpp Cu n- 10. G{_lmw amxyp Imcn-aq- n 12. tacn timin Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn Acp. n. h okv Xpcp-Øp-ae tjm amω tpm sxm n- m-d-bv Pnw hs-t -ap- -bv 13. Bizmkv tp _v PnPn Icn- - p-gn-bn 14. tdmwn timin Ipcy ap -bv ae-bn 15

18 CShI ZqX X Ω h n hs-t -ap- -bv 15. txmakv amxyp N m-e-bn ]pø hosv tdm. n. tp _v XmgnI ae-bn h okv t]mƒ ]mww-ip-føv F{^-bn tam\ tp _v ap -bv 16. tbml- m Nmt m I d 17. G{_lmw h okv at-øn ae-bn tpm v. si. amxyp Imcn-aq- n ªk tp _v km_p Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 18. kp_n Ipcy Ipcp-hnf sim p-xp- n-bn tj fn tpm Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 19. A Ω tp _v s\ n-aq- n timin-txm-akv H -πm-aq- n h okv sndn-bm Ce- n-aq n tkzxm A p km_p tn m-ip- n k o Ø amxyp jndn Cu n- 22. tum. hn. tpm ht y v tp -_v. n. tpm v Xp n-bn 23. dh. ]n. si. Nmt m H -πm-aq- n ]osn-i-bn h okv sndn-bm Xdn- p- n tacn Nm n ssaebv ]pø ]p-c-bn 24. adn-bmω h okv sim p-a-æn Pn sadn tpm k ssx -d-ºn 25. _n\p km_p Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 26. Pn\p F k tp _v Cu n- _ an h okv tdmbn ap -bv ae-bn km v amxyp G{_lmw ssae-bv tpm txmakv Ce-hp- ae-bn en kn cmpohv tam kn Cu n- 27. tdm_n Nm n sxm n- m-d-bv spdn h okv timin Xdn- p- n 16

19 tpm ^nen v ht y- v, tim bw s_ hn k v amxyqkv sxm n- m-d-bv 28. h okv timin ap -bv _npnøv amxyp G{_lmw sh q-t -cn 29. {InÃn sndn Nmt m ap -bv ]md-sn-bn amxyp Ipf-ßc Ipcp-hnf Ipf-ßc 30. A\nX kqk t]mƒ ]mww-ip-føv \nωn ss\\m Xdn- p- n sa en kqk tpm k I {X 31. h okv aømbn ap -bv sxt -Xn Hma\ h okv ]okvtimt Pv \anx enkv km_p sim p-a-æn G{]n 1 s]m Ω Nm n sxm n- m-d-bv sle. si. A p-txm-akv Imem- -d-ºn Pn Pp tpm h okv tim -bv m-]-d-ºn dn kp F km tdmbn ap -bv sxt -Xn 2 tpm G{_lmw ssae-bv Fw. si. Nmt m acp-xp-ød ex Fen-k-_Øv G{_lmw Imcn-aq- n sp n cmpp Cu n- tpmtamƒ tdm_n Ce-hn-\m- p-gn-bn kvt\lsadn Ip p-tam hmwn-b- p-c-bv, Ce- n-aq- n 3. kndn. hn. tpm ht y v GX a\p h okv Aºm- p-ip-t HmÃn- AeIvkv ssae-bv ]pø ]-d-ºn 4. timin h okv hs-t -ap- -bv ae-bn kqkω sndn-bm sim p-]p-c-bv cmpohv tpm v DΩ Cu n- h n Ipcp-hnf ssx- -d-ºn Ãohv tp _v jn_p s\ n-aq- n 17

20 CShI ZqX 5 G{_lmw tpm v sxt - p v XIn-Sn-bn tkmwn kp\n txmakv ]mae ]pø hosv 6 ssjpp si. h okv sim p-xp- n-bn eo\ txmakv sxm n- m-d-bv tpm amxyp N m-e-bn kpp-hn spc-anbm h okv Ipcp-hnf sim p-]p-c-bv 7 tum. ssee amxyp ht y v dnb tp _v Xmgn-I-a-e-bn K tjm h okv PntPm tim -bv m- -d-ºn 8 A Ω G{_lmw s\ n-aq- n AizXn A\p amxyp ]md-sn-bn A\p-{Klm F km amxyp hs-t»-cn 9 tam kn a\p Aºm- p-ip- n 11 A Ω txmakv sim p-xp- n-a-e-bn tpml tpm v Imem- -d-ºn 12 PntPm sndn-bm h okv tim -bv m- -d-ºn si.-sp. kmap-h Imhp-a-Æn 13 X Ω h n Cu n- kp_n h okv Ce-Øn-aq- n 14 Gen-bmΩ G{_lmw Ce-Øn-aq- n sdpn Fw. h n Cu n- sf v si. Nm n Ipf-ß-c-_-tY knan si. Nm n Ipf-ßc jmen A kptcjv Xp n-bn {]oxn kmp kn.-un. kz\w 16 A\ojv h okv sim p-]p-c-bv 17 Ipcy txmakv sim p-xp- n-bn t{ib F k amxyp ]mae ]pø ho- n 19 Cu si. sndn-bm I -Ød 20 tpm v timin Imem- -d-ºn kqk kmdm kmw Ce-hp- tate- q v 18

21 Fen-k-t_Øv tpm k I {X 21 ]n.-pn. h okv Ip n aæn ]okv em v tpm v t]mƒ ]mww-ip-føv ]pø ho- n kpio-emkmw ssx -d-ºn \n_n amxyp ap -bv sxt -Xn tdm_n timin h Kokv ]me-bv 22 kvt\l kmdm km_p tn m-ip- n dnb A p tpm v Ce-hp- km_p-tpm timcpxv sim p-a-æn 23 Fen-k-_Øv t]mƒ ]mww-ip-føv ssj\n- ss\-\m Imem- -d-ºn tpm v sndn-bm Xmgn-I-bn ]pø ho- n Po\ A p si. txmakv Ce-hp- ae-bn 24 su okv amω tuhnuv ap -bv 25 h okv Xdn- p- n sim p-tamƒ timin Xdn- p- n h okv F. hn. FtS v 26 kqk txmakv Imem- -d-ºn 27 Nm n G{_lmw ssae-bv A\nX Pn_n sxm n- m-d-bv 28 ªk tpm v B n-en-aq- n PnPn Fw. kj-dnbm hs-t»-cn dh. jn_n h okv sim p-a-æn kpp tpm ap -bv -a-æn 29 h okv tpm v hst ap -bv s_dn jntpm-zmkv ]qam-øn-hnf ]pø hosv kmdmω si. Nm n Ipf-ßc 30 tpm v G{_lmw Imcn-aq- n Po\ kqk G{_lmw ssx -d-ºn 19

22 hnhml hm jni kvtxm{xw am v- -G-{]n We wish the following many years of happy married life am v 1 si.-si.-ip-cp-hnf&kpk- mω Ipcp-hnf Ipf-ßc kmp hn 16 tpm v h okv & timimω Xdn- p- n 25 si. j apjw & Iemj apjw s\ n-aq- n G{]n 4 kpp h okv & k y at-øn 5 h okv n. Ipcp-hnf & an\n Fen-k-_Øv ssx -d-ºn 10 Fw. H. amxyp & kmdmω Cu n- 14 Fw. H. DΩ & A Ω Cu n- 16 kmp t]mƒ & {]oxn kn.-un. kz\w 17 Mrs. & Mr. C. kn. amxyp Ce-hn-\m- p-gn-bn 18 tpm k ^nen v & PnPn ssx -d-ºn 19 sndn-bm tpm v & sjdn Fen-k-_Øv Cu n- 21 tpm amxyp & en_n ht y v Ip p-tam txmakv & kqk hmwn-b- p-c-bv Ce- n-aq- n 22 G{_lmw si. tpm & tacn Imem- -d-ºn 23 timin sndn-bm & enkn \Sp- -d-ºn su\njv tp _v tpm & m\nb ht y v 25 Mrs. & Mr. h okv tp _v ssx -d-ºn 27 G{_lmw G{_lmw & adn-bmω ssae-bv 28 tpm k n.-]n. & an\n-tamƒ sxt - c 29 si.-si. sndn-bm & kqkω sim p-]p-c-bv 20

23 sk v Ão^ kv kn. Fkv.-sF. N v ap nb- n amk-øn-c v Unkw-_ 2015 v v v hchv X mkw snehv X mkw ap an w Iymjv C lm Uv 0 00 CS-h-I- - - m-cs iºfw _m v Fkv.-_n.-sF Un.-F kl-i-c-w-_m v F tum-hvsa F^v.-Un ]n.-f-^v F tum-hvsa ]eni tem Aeh kv Rmb ]ncnhv hml\ Ae-h kv ]nsn-bcn CS- m-em-izmkw Zm\w/kvtXm{Xw hnhm-l-hm jniw I]ym iºfw ]nd- mƒ kvtxm{xw Un.-F BZy-^ew ]n.-f^v I d ^okv s]t{smƒ Ae-h kv {InkvXp-akv kωm\w {]txyi apx kw`m-h\ ssen-t^m tx p-a- e Id Nm v N mcn IΩ n/iu kn F^v.- Fw. -]n.-_n tãj-\dn anj kv C y ssakq anj t]mtãpv/a Sn sfcfw te_ Nm v ]e-hi/a n\w Iyqtd v Ae-h kv KmbI kwlw Zimwi kvt{xm{xw ]e-hi sne-hp-iƒ kw`m-h\ D]-I-c-W-߃ a pw P\-td tem Xncn- -Shv KmbI kwlw FIyq-an-\n- Pn m I h j BZy-^e sne-hp-iƒ n. F {InkvXp-akv kωm\w hntij Znhk sne-hp-iƒ BsI hchv BsI snehv BsI hchv BsI snehv an w

24 sk v Ão^ kv kn. Fkv.-sF. N v ap nb- n amk-øn-c v P\p-hcn 2016 hchv X mkw ap an w Iymjv C lm Uv 0 00 _m v Fkv.-_n.-sF kl-i-c-w-_m v F tum-hvsa v F^v.-Un F tum-hvsa v ]eni Rmb ]ncnhv ]nsn-bcn Zm\w/kvtXm{Xw hnhm-l-hm jniw ]nd- mƒ kvtxm{xw BZy-^ew hnhml kw`m-h\ ]pc-bnsw hi tx p-a- e N mcn F^v. Fw. ]n. _n ss{s_ anj sxep- m\ anj ssakq anj ]e-hi/a n\w Zimwi kvtxm{xw kw`m-h\ D]-I-c-W߃ a pw tem Xncn- -Shv snehv X mkw v CS-h-I- - - m-cs iºfw Un.-F ]n.-f-^v tem Aeh kv hml\ Ae-h kv CS- m-em-izmkw I]ym iºfw Un.-F ]n.-f^v s]t{smƒ Ae-h kv sabn -\ kv IΩ n/iu kn Zimwi hc-hn \n pw snehv tãj-\dn te_ Nm v Iyqtd v Ae-h kv ]e-hi sne-hp-iƒ KmbI kwlw CShIZqX ti{μ hnlnxw ]pc-bnsw hi NnIn- m- k-lmbw n. F ]mgvk-t\pv tisp-t]m v {InkvXp-akv kωm\w F tum-hvsa ]en-i-bn \n pw Pn m I h j hntij Znhk Nne-hp-Iƒ BsI hchv BsI snehv BsI hchv BsI snehv an w

25 k`m-]- mwkw am v Db n\p apºv 2 mw Rmb ]otm-\p-`h Rm-b {Iqipw, injy-xz-øns \h amxr-ibpw D. 26: simcn. 11:21 31 k o. 92 a t m. 10: tlmi m Rmb tlmi I Ømth c n-. skh. 9: Xntam. 11:21-37 k o. 24 eqt m. 19:29 40 s]klm hymgw ]pd. 12:1 7 1 simcn.11:23-34 k o. 116 a t m. 14:17 25 henb sh n ]pd. 14:15 22 F{_m. 13:8 17 k o. 22 tbml. 19: Dbn p Rmb 2 iap. 22: simcn. 15:20 28 k o. 16 a t m. 16:1 11 G{]n Dbn n\p ]nºv 1 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx I Øm-hn-\m i o-i-cn- -s p D. 28:10 22 A.{K. 20:7 12 k o. 29 tbml. 20:

26 Dbn n\v ]nºv 2 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS 2 Zn\. 34:29 33 At m. 8: k o. 19:7 14 eqt m. 24:13 27 Dbn n\v ]nºv 3 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx I Øm-hn-\m \ntbm- -Kn- -s p bnsc. 9: Xnsam. 4:6 16 k o. 47 tbml. 20:19 23 Dbn n\v ]nºv 4 mw Rmb kxyw {InkvXp-hn hniz-kn p- Xv ]pd. 34:1 9 F{^. 4:7 16 k o. 119:89-96 tbml. 17:6 19 Dbn n\v ]nºv 5 mw Rmb {InkvXmflm-hn-t\m-Sp-IqsS ZuXy-Øn 2 cmpm. 2:9 16 At m. 7:54 60 k o. 105:1 11 aøm. 28:16 20 Iq mbva tbmkw am v G{]n t\mºns Bcm[\ ] nbn t\mºns Bcm[\ ] nbn t\mºns Bcm[\ ] nbn cmpp. Fw. h n, Cu n kptcjv Ipcy, Xp n-bn txmakv h n, hst ap -bv tbml- m Ipcy, Im n-c-øn dh. tum. si. n. Ipcy, ]mgvk-twpv si.hn.tpm sim p-xp- n-bn, tpmbv `h 24

27

28

]pxp-h- c Nn -Iƒ. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX. I Ømhn {]nbsc,

]pxp-h- c Nn -Iƒ. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX. I Ømhn {]nbsc, CS-h-I- - - m-cs ktμiw ]pxp-h- c Nn -Iƒ I Ømhn {]nbsc, F m-h pw tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l-h-μ-\w. Hcp h jw IqsS \sω hn v IS- p-t]m-bn. \mw Hcp ]pxnb h j- Øn-te v {]th-in- n-cn- p- p. Ign Hcp h j-

More information

CS-h-I- - - m-cs ktμiw

CS-h-I- - - m-cs ktμiw CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Øm-hn {]nb-sc, \n߃s - m-h pw tbip-i Øm-hns \ma-øn Fs kvt\lh-μ-\w. BZy-ambn \nßsf A`n-kw-t_m-[\ snbvxp-sim v GXm\pw hm p- Iƒ Fgp-Xp-hm CS-bmb sszh-ir-]-tbm Øp sszhsø kvxpxn- p-

More information

N v IΩ n hnim & {]kn-u v ssi mc- m sk{i- dn IΩ n AwK-߃ Utbm-kn-k Iu kn AwK-߃ Iyqtd vkv I]ym

N v IΩ n hnim & {]kn-u v ssi mc- m sk{i- dn IΩ n AwK-߃ Utbm-kn-k Iu kn AwK-߃ Iyqtd vkv I]ym N v IΩ n hnim & {]kn-u v dh. tpmk^v txmakv 0469-2693232, 9048871897 ssi mc- m {io. Fw.-kn. G{_lmw, ssae- 0469-2693447, 9446115905 {io. ]n.-si. timin, H -πm-aq- n 0469-2670455, 9495026416 sk{i- dn {io.

More information

CS-h-I- - - m-cs ktμiw

CS-h-I- - - m-cs ktμiw CS-h-I- - - m-cs ktμiw {InkvXp-tb-ip-hn kvt\l-h-μ-\w... {InkvXp-tb-ip-hn hm -ey-ap- -h-tc, Hcp c -I \ap- mbn ]nd- n-cn- p p. k Δ-P-\-Øn-\pap- m-ip-hm-\p alm-k-t mj {]Jym-]-\-Øns Hm Ω-Iƒ temi-im- nbv pw

More information

CS-h-I- - - m-cs ktμiw

CS-h-I- - - m-cs ktμiw CS-h-I- - - m-cs ktμiw Bflnb \thm- m\w I Øm-hn {]nb-tc, \n߃s - m-h pw tbip-i Øm-hns \ma-øn kvt\lh-μ-\w. BfloI \thm- m\w F p-f-fxv Cu Ime-ß-fn sszh-a- ƒ hf-sc-b-[niw Nn nt hnj-b-am-wv. Hcp ImeØv BfloIambn

More information

skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än

skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än skâ v Ìo^³kv kn.fkv.sf NÀ v NÀ v I½än v hnimà & {]kn-uâ dh. tpmk^v txmakv 0469-þ2693232, 9048871897 ssi mc- mà {io. Fw.-kn. G{_lmw, ssae-  0469-þ2693447, 9446115905 {io. ]n.-si. timin, Hä-¹m-aq-«n 0469-þ2670455,

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

hnim-cn-bpss ktμiw I Øm-hn {]nb-sc,

hnim-cn-bpss ktμiw I Øm-hn {]nb-sc, hnim-cn-bpss ktμiw I Øm-hn {]nb-sc, Pohn-X-am-Ip ]pkvx-i-øns Hcp Xmfp-IqSn ambp- p. 2012 \sω hn p amdp- p. 2012-13 itxm-øc cp-x- Pq-_nen h j-ambn BN-cn- p- -Xn\v CS-bm-bn. ]e ]pxnb Imcy-߃ Btem-Nn p \S-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

t\ml-bpss Imew t]mse...

t\ml-bpss Imew t]mse... kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn F p-sim v IpSpw-_-Ø-I...? 2 IpUvamen/IhnX 3 hnizm-knbpw thjhpw 4 Izokv/ Km\w 5 Nn /hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No.

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw Annual Sub. 150 2010 \hw_ 15 Xn ƒ 1 Estd: 1978 Vol. XXXIII No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1 6 8 4 ]mã h Kokv G{_-lmw {]kw-kn- p- p. ]cn-`mj: ]mã kmap-th txmakv. \yqu ln: sf.]n.kn. t\m - tø dopn-b 40- maxp

More information

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe Jan. 2010 Vol. 2 Issue : 2 RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/2009-11 Annual Subcription Rs. 100/- Pages: 12 P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe P\-d I h j-\p-iƒ: sf. ]n. kn ]mã si. kn. tpm, N

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

hn. _n. Fkv. kam-]n p

hn. _n. Fkv. kam-]n p 1 KOLO SURYOYO hn. a Ø-a-dnbw bqøv At m-kn-tb-j aw ImSv apj-]{xw e w þ1 ]pkvxiw þ 4 sabvþ 2008 hn. _n. Fkv. kam-]n p sp. Fkv. hn. _n. Fkv. kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v \S-Ønb Ip n-i-fpss dmen With best Compliments

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

]uc-kvxy-\mzw. \hw-_ 2014

]uc-kvxy-\mzw. \hw-_ 2014 1 2 v ]uckvxy-\mzw POURASTHYANADHAM 3 A SOCIO RELIGIOUS MONTHLY Ph : 0487-2424222 email : pourasthyanadham@gmail.com The Board of Central Trustees, Chaldean Syrian Church of the East, ValiyaPalli, Thrissur-1

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w Nn mhnjbw {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ (sim-tem-ky 2:7) Nn mhnjb]t\ klmbn Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w sk v txmakv `h, ]gb skan\mcn

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information