{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX"

Transcription

1

2

3 CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m {Iqins\ AXn-s bym A -Øn ImWp-hm-\pw, [ym\n- m\pw C p \ap v Ign-bp- pt m? {Iqiv tihew Hcp- bm-zr oi kw`-h-a-. tbip-{inkvxp AXp kza-\- kmse kzoi-cn- p-i-bm-bn-cp- p. {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS \S injy- m pt]mepw AXv AwKo-I-cn- p-hm {]bm-k-am-bn-cp- p. injy- m-cpss Z i\w sk_-zn-a- ƒ tbip-hn-t\msp \S-Øp A`y - \-bn \n pw a\- n-em- pw. Pohn-X-Øn a p- -htc mƒ apjyÿm\w e`n- -Ww. cmpm-hmbn hcp-tºmƒ a{ n-bm-i-ww. kz - Øn AXns al-xz-øn ] p-th-ww. F m Kpcp A\p-`-hn- p-hm t]mip IjvS-X-bn-epw, ac-w-ønepw Ah v F p ] ph-ln- m D v F -Xn-s\- p-dn p Ah-cn bmsxmcp Nn bp-an. C p \mapw {Iqins\ \ΩpsS CjvS-Øn-\p-sIm- p-\-s- p- I-bm-Wv, \ΩpsS Imcy-km- y-øn-\mbn. Hcp henb thzim-kv{x- ]d- n-cn- p- Xv C{]-Im-c-amWv a\-kpw, Pohn-Xssienbpw cq]m- -c-s -Sp-Øm-\p Blzm-\-amWv {Iqiv \ Ip- Xv. {Iqiv \ΩpsS Pohn-XsØ cq]-s -Sp-Øp- -Xm-bn-cn- -Ww. ip{iq-jn- p-i-bpw, a p- -h-cpss hos -Sp- n-\p-th n Pohs\ \ Ip-Ibpw snøp ]pxnb Po-hnX Z i-\-amwv I Ømhp {Iqin-eqsS temi-øn\p Im n-sim-sp- p- -Xv. im -\mbn Ah- Imi hmz-ß-sfm- p-an- mø kvt\l-øns shfn- msmwv {Iqin \mw ImWp- -Xv. ain-lm-sb- p-dn- p Ah-cpsS {]Xo A{]-Im-c-ap Xmbn-cp- n-. IjvSX Fß-s\bpw Hgn-hm- -Ww. F m {Iqiv Hcp hyxykvx Imgv - m-smwv \ap v \ Ip- -Xv. a p- -h-cpss \ - p-th n, D m-c-w-øn-\p-th n IjvS-X-bpw, \nμbpsa mw kza-\-kmse kzoi-cn- p-hm-\p sh p-hn-fn-bmwv {Iqin \mw Z in- p- -Xv. ÿm\-am-\-߃ p-th- n-bp ]c- {Iqiv 1

4 w-]m- n- C v k`-bv -IØpw km[m-c-w-am-bn-øo n-cn- p- p. F m a p- -h-sc ip{iq-jn- p- -Xn-epw, Ah- p-th n IjvS-Xbpw, A]-am-\hpw, Ipcnipw kt m-j-tømss kzoi-cn- p- -Xn-\p-ap alxzw ImWp- Xv {InkvXp-hns {Iqiv ImWn- p-xcp Hcp ]pxnb Pohn-X-Z i-\-am-wv. I Øm-hns\ {Iqin Xd- t mƒ tbip F A ymbw Ah-km-\n p F mwv ]ecpw Icp- Xn-bXv. F m aq mw -\mƒ sszhw Ahs\ acn- -h-cn \n pw Dbn n- p. {Iqiv Ah-km\ hm ; sszh-øn-t -XmWv Ah-km\ hms p \mw Hm Øn-cn- -Ww. {Iqiv \Ω-fn krjvsn- p ]m]-t_m-[-hpw, ]pxp- hpw ]pxnb Pohn-X-Øns A\p-`-h-ambn amd-ww. Aßs\ Hcp ]pxnb Pohn-X-Øns Z i\w Dƒs m- -h-cm-bn-øo-cp-hm Cu h jsø t\mºp-ime Nn - Iƒ \sω klm-bn- s F v {]m n- mw. P\p-hcn 3 mw XobXn \S-Ø-s ÿnco-i-cw ip{iqj G hpw A\p-{K-l-am-bn-cp- p. \ΩpsS 37 Ip p-߃ ÿnco-i-cw ip{iq-j-bn-eqss k`-bpss ]q Æ AwK-Ø-Øn-te v tn -s - p. Ahsc Hm Øv sszh-øn\p kvtxm{xw snømw. ip{iq-jbv p t\xrxzw \ Inb A`n-hμy Xncp-ta-\n-tbm-Sp IS- mspw Adnbn- p- p. Cu h jsø CS-hI I h j Gsd A\p-{Klw Bbncp- p. AXn ImWn kl-i-c-w-øn-\v {]txyiw \μn Adn-bn- p- p. IpSpw_ Rmb-dm-gvNsØ Bcm-[-\-bpw, {]kw-khpw hfsc A\p-{K-l-ambn \S-Ø-s - p. {ioa-xn. t{kbvkv em s {]kwkw hfsc {]tbm-p-\-{]-z-am-bn-cp- p. kw_- n F m-h pw D -`- Ww {Iao-I-cn- n-cp- p. Cu t\mºv Ime-ß-fn {]m -\- pw, [ym\-øn\pw IqSp- X kabw Is -Øm {ian- -W-ta. k Δ-i- -\mb sszhw G m-h-tc-bpw A\p-{K-ln v ImØv ]cn-]m-en- s F v {]m n- p- p. F v I Ør-ip-{iq-j-bn \nß-fpss kvt\l-ap Ipcy-\- 2

5 hm Ø-Ifpw Ipdn- p-ifpw bm{x-b-b v \ΩpsS CS-h-Imw-K-ß-fpw, \ΩpsS kv qfnse A ym-]nibp-am-bn-cn- p- {ioaxn timimω tpm v (Hm-a-\) Cu am v 31 \v tpmen-bn \n pw hnc-an- p-i-bm-wv. o -dns tkh-\-ßsf \μn-tbmss Hm p- p. k Δ-i- -\mb sszhw XpS p A\p- {K-ln p hmgvøs F v {]m n- p- p. CS-h-I-bpsS Biw-k- Iƒ Adn-bn- p- p. ot\pv t{]m{kmw s^{_p-hcn 27- mw XobXn 3.00 ]n. Fw. apx 5.00 ]n. Fw. hsc 13 hbkv apx {]mb-ap Ip n-iƒ v th n {]txyi ao nw-kv \S-Ø-s -Sp- p. s{]m^. tum. dq_n cmpv AXn\v t\xrxzw \ Ip- -Xm-Wv. CS-h-I kv{xop\ kjyw \ΩpsS CS-h-I Xe-Øn D kv{xop\ kjy-øns ao nwkv s^{_p. 28- mw XobXn Rmb-dmgvN D -I-gn v 2 awn apx Ce-hn-\m ] n-bn h v \S-Ø-s -Sp- -Xm-Wv. kmº-øoiw kmº-øoi h jw am v 31 \v Ah-km-\n- p-i-bm-wt m. ] o simsp-t F m hcp-am\ am -ßfpw simspøp Xo Øv IpSn-inI C m-ø-h-cm-bn-xo-cww F v {]txyiw Xmev]- cy- -Sp- p. 3

6 hnip _]vxo-ka B n-en-aq- n Pkn m kmdm F_n hst -ap- -bv enb kmdm txmakv Cu ss]x-ßsf sszhw A\p-{K-ln- s F v {]m n- p- p. hnip hnhmlw Fgp-a- q sxt -ap-dn-bn kppnxv n. h Kokpw, Cu CS-h-I-bn Hmhn ]pxp- -d-ºn Pnjm tp _pw XΩn hnhm-ln-x-cm-bn. Cu \h-z-º-xn-isf sszhw A\p-{K-ln- s F v {]m n- p- p. F m Biw-k-Ifpw t\cp- p. Ncaw Ce-hn-\m- p-gn-bn C. hn. Nm n (75) th ]m-sns ZpxJØn-en-cn- p {]nb-s - -hsc sszhw Biz-kn- n- s F v {]m n- p- p. CS-h-I-bpsS A\p-tim- N\w Adn-bn- p- p. hnip hmc-ønse Bcm-[-\-Iƒ am v 21 Xn ƒ apx 23 _p[ hsc sshin v 7 awn v k ym-cm-[\ s]kl hymgmgvn 9 FFw hnip kwk w ({]m-b-ap- -h p-th- n) 7 ]nfw hnip kwk w henb sh n-bmgvn 9 FFw henb sh n-bm-gvnsø Bcm-[-\bpw {Iqinse 7 samgn-i-fpw. Db v Rmb 4.30 FFw Db ns ip{iqj hn. _n. Fkv \ΩpsS Cu h jsø hn. _n. Fkv G{]n 3 mw XobXn Bcw-`n- p- Xpw 16- mw XobXn i\n-bmgvn kam-]n- p- -Xp-am-Wv. F m Ip n-ifpw AXn Xmev]-cy-]q Δw ]s -Sp- Ww F v At]- n- p- p. 4

7 A\p-Xm-]-Øns t\mºp-imew hn\p. si. sndn-bm, sim p]pcbv t\mºv Hcp Ip n ]p-dsø-bmwv Hm Ωn- n- p- -Xv. sncnhp-i-fn-eqss shfn- w HgpIn Cdßp Hcp sndp-ip v Xmt_m ae F mwv XncpshgpØn B Ip ns\ Ipdn v {]Xn-]m-Zn- p- -Xv. Hcp Znhkw AXns s\dpi-bn \t sndnb Hcmƒ q- w. aq m-fp-i-tfbp q ain-l-bm-wv a y-øn. ]ns tamsi-bpw, Gen-bm-hpw. ainlm H w \n p- -hsc Xs {]Im-i-Øm Pzen- n- n-cn- p- p. a p c p-t]-cp-am-is tntc- n- SØv tn n-cn- pi am{x-amwv snbvx-xv. tbmky-am-bxv A\p-tbm- Py-am-bn-SØv tn n-cn- p- -Xn-s\- bm-wt m tbmkw F v ]d-bp- - Xv. Xmt_m a-e-bnse Cu tbmkw \m Xv Zn\w t\mºv FSp-Ø-hcpsS tbmk-am-wv. C m-esø \ntbm shfn- -ß-fpsS IÆ- n- n- p {]`-bn \S-Ø-s - Sp alm-tbm-k-ßsf Xmt_m sh p-hn-fn- p- p. CXv \ΩpsS IÆv Xpd- n- p- Z i-\-am-wv. 5 Pohn-X-Øns thk߃ pw Bth-i-߃ p-an-s-bn aßp-ibpw, AW-bp-Ibpw snbvxpt]mb Zo]-\m-f-߃ sxfn-s -Sp- phm-\p DØa kabw t\mºp-ime-am-wv. t\cp t\mºv t\mhp- - XmWv. Nne-t m-sg- nepw \ap v sx m-sbmcp [mcw D m-im-dp- v, t\mºv h -\-ß-fpsS Ime-amsW v. F m AXv B -\- ß-fpsS Ime-am-Wv. Nne ]pxnb ioe-߃ kzmb-ø-am- pi F Xv H pw \n m-c-a-. ]pxnb _ -߃ krjvsn- p- -Xn\pw kxy-tømsv k n-bm-ip- -Xn\pw s\mº-c-s -ts n hcpw. IÆn-Iƒ hnf n tn p-tºmƒ Xobm-tf- - Xn\v AXv A\n-hm-cy-at! \ΩpsS Pohn-Xm-h-ÿ-I-fn Xm -cytømss CS-s]-Sp sszhw Ds v Xncn- -dn-bmsx t]mip- Xv sim mipw t\mºp-isfm pw \ap v t]mcm- -am-im-ø-xv. Xs ]gb Ah-ÿ-bn \n p ]cn-wm-a-øn-t bpw, ]mi-s -S-ent bpw s\mº-c-nq-sp- m-ip-tºmƒ

8 k o Ø-\- m-cs\ t]mse \mapw C{]-Imcw G p ]d-b-ww. \nt msp Xs Rm ]m]w snbvxp, \n\ v A\n-jvS-am-bn- p- Xv Rm snbvxpancn- p p k o : 51 : 4. hnip thz-]p-kvxi {]Imcw \m Xv F kwjy hfsc {]m[m\yw A ln- p- p. ko\mbn ] Δ-X-Øn tamsi \mev]xp cmhpw, \mev]xp ]Iepw ` Ww Ign- m-sxbpw sh w IpSn- m-sxbpw ]Øv Iev]-\-Iƒ e`n- p-hm btlm-h-tbmsp IqsSbm-bn-cp- p-sh- v tcj-s -Sp-Øn-bncn- p p (]pd : 34 : 28). Gen-bmhv \mev]xp ]I-epw, \mev]xp cmhpw sszh-øns ] Δ-X-amb tlmtcmt_mfw \S- p-sh v 1 cmpm : 19 : 8 tcj-s -Sp-Øp- p. aøm : 4 : 2 tbip Xs ]c-ky-ip-{iqj XpS-ßp- -Xn\v apºv \mev]xp ]Iepw, \mev]xp cmhpw acp-`q-an-bn D]-h-kn- -Xmbn ImWp- p. \memw \q m- ns Ah-km-\-Øn-emWv tbip-hns Db n\p apt m-snbmbn Cuà Hcp- -߃ AYhm t\mºv Bcw-`n- p- -sx v a\- n- em- m km[n- pw. sbdp-i-te-an Xn ƒ apx sh n-h-sc-bp Znh-k-߃ IW- n-se-spøv t\mºv F v BgvN \o p \n ptºmƒ tdmanepw ]m mxy cmpyß-fnepw Xn ƒ apx i\n hscbp Znh-k-߃ Iq n Bdv BgvN-bmWv \m Xp Znh-k-߃ Iq n Bdv BgvN-bmWv \m Xp Znhk t\mºv BN-cn- p- -Xv. Ash Wednesday AYhm Ic- p-dn-s]- cp- mƒ apx CuÃ-dn\p apºp hsc-bp-ff \mev]xp Znh-k-߃ CShI ZqX \mw t\mºv BN-cn- p- p. Cu \mev]xp Znh-k-߃ Hcp Dd ImØn-cn- n-t -Xm-Wv. XnI t_m y-ß-fp-ts-bpw, DØa \ne-]m-sp-i-fp-ts-xp-amwv Dbc-ß-fn-te v IÆpw \ p ImØncn- v. k o Ø-\- m-c ]d-bp- - Xp-t]mse Rm Fs IÆv ] Δ-X-ß-fn-te v Db Øp Znhk-ß-fm-Wv. F m {]f-b-߃ pw simsp- m- p-i-fƒ p-an-s-bn- {]Xymi-tbmsS simsp-ap-sn-i-fn \n v IÆv am m-xn-cn- p-i. {InkvXphns apj-øp -\n v IS-ens apjtø- p t\m ]ni-imwv ]t{xmkns\ hogvøn-b-xv. AXp-sIm v {]iv\-øns apjøp \n v ]cn-lm-c-øns apj-tø v \ap v t\m mw. \mev]xp \mfp-iƒ p tijw t\mºns Infn-hm-Xn Xpd- ptºmƒ c p km[y-x-iƒ D v. ho pw aen-\xisf txsp ae- m Bhm-\pw, kam-[m-\-øns Heo-hne simøp Ipdp {]mhm- Im-\pw... a ]m-{x-߃ F v \sω Xs hnti-jn- n- p At mkvtxm-es\ {i n- p-i. a Iq- SsØ adn IS v Hg-pIp D nse Ah-ÿm- cw {]Xn-^-en- n- p- - Xv, imco-cni taml-ßsf AXn-Pohn- p \ a-bpss Ihn-s mgp p Xs -bm-wv. Hcp X]- n- eqss km[y-am-ip- Xpw t\mºn A\p-`-hn-t - Xpw CØcw D p \nd p Ihn-bp A\p-`-h-am-Wv. AXn\v k Δ-i- -\mb sszhw \sω Hmtcm-cp-Ø-tcbpw klm-bn- p-am-dm-i-s. 6

9 Zimw-i-kvtXm{X ka Ww P\p-hcn t]cv XpI 1. A mω txma-kv, ]mae ]pø ho- n ]n.-kn. Ipcy, ]mae ]pø ho- n ]n.-kn. Ae-Ivkm-, ]mae ]pø ho- n ]n. kn. tp -_v, Hmhn ]pxp -d-ºn kzman Zmkv, ]qam-øn-hnsf ]pø hosv Fw.-sI.-Nm-t m, acp-xq-ød tpm Nmt m, I nd A Ω Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn G.-hn. hdp-ko-kv, ASm v h Kokv. n. Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn si.-sp. hdp-ko-kv, tim -bv m- -d-ºn amxyp txma-kv, tn m-ip- n km_p tpm G{_-lmw, tn m-ip- n _m_p tpm v G{_lmw, tn m-ip- n ]n.-hn.-c- n, aæn a-e-bn ]n.-pn.-h-dp-ko-kvip- n, aæn ]okv em Uv _npp lmt\m- v, ]Sn- m-td- q v ]n.-hn. X -, ]Sn- m-td- q v Djmhdp-Ko-kv, ]Sn- m-td- q v GenbmΩ G{_-lmw, Ce- n-aq- n Ip p-tam txma-kv, hmwn-b- p-c-bv sndn-bm tbml- m, Ce- n-aq- n adn-bmω h Ko-kv, ]mebv sa en tacn tp -_v, Cu n A mω ]utem-kv, Xmgn-I-a-e-bn tpm k n. ]n, sxt - c 200 7

10 27. Nn Ω G{_-lmw, Imem- -d-ºn amxyp sndn-bm, ap -bv ae-bn si.-si. tpm v, sim p-xp- n-bn Koh Kokv amxyp, ]mwwipføv si.-g. tpm, Imem- -d-ºn h n Ipcp-hn-f, ssx -d-ºn Nm n kn. txma-kv, sxm n- m-d-bv kptcjv Ipcy, Xp n-bn kpt\m-pv Ipcy, Xp n-bn n.-_n. tpm Pv, Xp n-bn jmpn tpm v, ap - - n h n tpm v, Aºm- p-ip-t A Ω Cutim, Ce-hn-\m-Ip-gn-bn Gen-bmΩ txma-kv, ae-bv kmw kn. Ipcp-hn-f, Ce-hp- tate- p v timcpf tpm, Ce-hp C.-Pn. tpm, Ce-hp dh. C. Pn. timcp-f, Ce-hp tpm ]n hdp-ko-kv, ]uδ-øn-emøv tpm v ]n. tpm, ]uδ-øn-emøv Fw. Fw. amxyp, ssae-bv adnbmω tbml- m, s]mcn-h- m-bn Ipcp-hnf amxyp, ap -bv -a-æn tdmbn hdp-ko-kv, hs-t -ap- -bv sxt -Xn km_p txma-kv, hs-bvt -ap- -bv sxt -Xn tpmk^v txma-kv, hs-t -ap- -bv sxt -Xn ]n. Fw. kqk-, F_-t\-k hn h okv tpm, timsw-]- n A Ω Ipcp-hn-f, sxm n- m-dbv s_ kn si. txma-kv, sxm n- m-dbv ]n. Fw. amøp- p- n, ]Wn- -t Øv sxm n- m-d-bv 500 8

11 58. Fw. kn. G{_-lmw, ssae-bv tacn Nm n, ssae-bv ]pø ]-d-ºn Fw. Fw. G{_-lmw, ssae-bv C.- n. aøm-bn, Ce-hn-\m- p-gn-bn C.-kn. amxyp, Ce-hn-\m- p-gn-bn txmakv si. h n, sim p-xp- n-bn dnpp-`-h kn. Nm n, sxm n- m-d-bv dh. tum. si.-sn. Ipcy, ]mgvk-twpv h kω Ipcy, Ipcy ]mgvk-twpv A Ω sndn-bm, ap -bv -a-e-bn Fw.-hn. timin, ap -bv -a-e-bn si. hn. Cu, ]md-bn ]okv timt Pv ssjpp, si, hdp-ko-kv, sim p-xp- n-bn G{_lmw tpmk-^v, ssx -d-ºn kpn kz G{_lmw hdp-ko-kv, at-øn si.-si. G{_-lmw, Ipf-ßc cl-t_møv kpn F{_-lmw, Ipf-ßc cl-t_møv n.-kn. amxyp, sxm n- m-d-bv tdmpn amxyp sxm n mdbv Gen-bmΩ sndn-bm, Xmgn-I-bn Nm n Ae-Ivkm-, B n-en-aq- n hn.-g. amxyp, sh q-t -cn tum. hn.-sp. hdp-ko-kv, ]md-bn G{_lmw kn. tpm v, tn m-ip- n tpm h n, tim -bv m-]-d-ºn adn-bm-ω hdp-ko-kv, ap -bv td hdp-ko-kv, Imem- -d-ºn A mω Ipcy, sim p-xp- n-bn si. n. h n, sim p-xp- n-bn dnt_ m tpm, ssx -d-ºn kj-dnbm tpm, Xp n-bn 500 9

12 89. tpmtpm kj-dn-bm, Xp n-bn A Ω h n, sim pxp nbn kmp t]mƒ, kn.un. kz\w A Ω tp -_v, s\ n-aq- n si. j ap-jw, s\ n-aq- n si.-pn.-am-øp- p- n, Imcn-aq- n eoemω G{_-lmw, Imcn-aq- n Beokv tpmk^v, s\ naq n A Ω tpm v, s\ n-aq- n Pqen jn_p, s\ n-aq- n si.-hn.-tpm, sim p-xp- n-bn tpmbn-`-h h okv tp -_v, ssx -d-ºn si.-hn. hdp-ko-kv, sim p-]p-c-bv si.-si. sndn-bm, sim p-]p-c-bv hn\p si. sndn-bm, sim p-]p-c-bv Nn Ω tpm, sim p-a-æn hdp-kokv txmakv, sim p-a-æn sim n- n G{_lmw aæn Cu si. sndn-bm, I -Ød C.-hn. sndn-bm, Cu n-bv C.-hn. tp -_v, Cu n-bv C.-hn. tpm v, Cu n-bv C. hn. G{_-lmw, Cu n-bv ]n. n. txma-kv, ]md-bn A -c- -d-ºn hn.-g.-tpm, B n-en-aq- n G.-G-{_-lmw, B n-en-aq- n tpm Pv hdp-ko-kv, Xdn- p- n tum. amxyp tpm, htey v kn.- n.-txm-a-kv, tn m-ip- n tp _v Ipcy, B n-en-aq- n km_p tp -_v, Xmgn-I-bn

13 CShI ZqX 120. C.- n. txma-kv, Ce-hp- ae-bn C. n. timcp-f, Ce-hp- ae-bn A Ω hdp-ko-kv, Xdn-Ip- n n.-hn. hdp-ko-kv, Xdn-Ip- n A Ω amxyp, N m-e-bn si.si.ipcphnf, Ipfßc kmp hn PnPn tp -_v, Icn- - p-gn-bn ]n.-g.-a-e-ivkm-, Icn- - p-gn-bn adn-bmω Nmt m, NmØ-\m v Fw. H. amøp- p- n, Cu n-bv Fw. H. DΩ, Cu n-bv A Ω h n, Cu n-bv cmpp. Fw. h n, Cu n-bv txma-kvip n G. si., B n-en-aq- n Ae-Ivkm- Ipcy, B n-en-aq- n timin amxyp, H -πm-aq- n ]n. si. timin, H -πm-aq- n t{kkn txma-kv. H -πm-aq- n Gen-bmΩ sndn-bm, \Sp- -d-ºn n. n. t]mø, Xpcp-Øp-ae tpm v G{_-lmw, sxt - p- v, XI-Sn-bn tpm tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn timin tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn amxyp tbml- m, Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn jmpn ]p q-kv, awk-eøv Fw. ]n. ^nen v, awk-eøv km_p G{_-lmw, Xpcp-Øp-ae td h okv, ap -bv a-e-bn eoemω txma-kv, ap -bv hn. Fw. kj-dnb, hs-t»-cn tam\- Ip p-ip v 400 BsI

14 kv{xoi-fpss ip{iq-jsb A\p-kva-cn- pi an v A Ω h Kokv kv{xoxz-sø- p-dn- p hmiy-ß-fn in{], ]qh F ss nƒ Z i\w hfsc D rjvs-amb H m-wv. GZ-\n lδ- F{_m-b-kq-Xn-I Ωn-Wn-Isf shdpw km[m-c-w- m-cmb c p bneqss D mb A\p-k-c-W-t - \ap p ImWm Ign-bpw. AhcpsS ip{iqj Hcp-]t Bcpw Sn\v ]cn-lm-cw, adn-b-bpss A\p-kc-W-Øn-eqsS km y-am-ip- p. henb Imcy-ambn Nn n- p- n- mbn-cn mw. F m A m-e-l- - CXm Rm I Øm-hns Zmkn F adn-b-bpss hn\-b-hpw, A\pk-c-W-hp-amWv ho pw Hcp Poh \ne-\n- n-cp- Xv Cu c p Øn P\n- p Ip p-ß-fp-ss kv{xosb-øs tbip-hn-s ]p\- kqxn-i Ωn-Wn-I-fpsS Ic-ß-fn-embn-cp p F v B `mkw hmbn- p- cp- m\w F al kw`hw tlmjn- m sxc-s -Sp- m tºmƒ \ap p a\- n-em-ipw. Imc-Ww. sszhsø `b-s - n-cp- Cu BZn-a-k-`-bpsS Ncn{Xw kqxn I Ωn-Wn-Iƒ cmp-{]o-xn-b- ]cn-tim-[n- m hnhn[, sszh-{]o-xn-bmwv B{K-ln- -Xv. ip{iqjifn kv{xoi-fpss AXp-sIm v cmp-i-ev]\ ewln v km n yw \nd p \n n-cp p sszhoi-]- Xn-bpsS `mk-ambn F p a\- n-em mw. A : {] : 1 : Ah amdn. an{k-bo-an \n p 14 injy- m F m-hcpw bn{km-tb a -fpss hnsp-xens BZy-I-Æn-Iƒ Cu kv{xoi-tfmspw tbip-hns AΩ adn-b-tbm-spw Ahs ktlm-z-c- mtcmspw IqsS Hcp-a-\-s v {]m \ cn- m Ign-bn- -t m. sszhw kv{xoifm-bn-cp p F Xv hnkva- Ign- p-t]m p F v \mw hmbn- p- Ahsc IpSpw-_-h \ \ In - p. XpS v 2 mw A ym-b-øn A-\p-{K-ln- -Xmbn \mw hmbn- p- A n-pzme t]mse ]nf -\m-hp- p. AXn-ep-]-cn-bmbn acp-`q-an-bpss Iƒ Ah p {]Xy- -am-bn, F mhcpw ]cn-ip- m-flmhv \nd- -h-cm- bmbnamdnb ^d-thms aisf Ah-ÿ-bn Hcp \ocp-d-h- bn-øo p F pw tcj-s -Sp-Ønbn-cn- p- p. thz-]p-kvx-i-øn-ep-s- bm-i-bn-. A s {Iqc-I-ev]-\- \mw F{X ]pi-gvøn-bmepw axn- \ofw ]cn-tim-[n- m hnhn-[-x-e-ßfn {]iw-k-\o-b-amb \ne-bn ns\ a p kv{xoi-fpss klm- bm apßn acn-t tami- pip{iq-j-iƒ \n h-ln kv{xoisf b-øm c n v, kz w ai-s\- \ap p ImWmw. t mse kvt\ln v, emfn v I. ]pxn-b-\n-b-a-imew: hf Øn. tamisb sszhw bn{km- ]pd : 1 : 15 : 22 hsc-bp 12

15 tb a -fpss hntam-n-\-t\-xmhmbn sxc-s -Sp- m CS-bm-bn. \ymbm : 4 : 4 16 hscbp hmiy-ß-fn bn{km-tbens amxm-hmbn Fgpt Zt_mc F kv{xoc-xv\sø \ap p ImWmw. hy n-xz-øns hnhn-[-x-e-ß-fn Hcp-t]mse tim`n- n-cp Zt_mc bn m-jm tkm{x-øn e o-tzm-øns `mcybm-bn-cp- p. tx\o F w hcp Zt_mc Hcp {]hm-n-in-bpw, \ymbm-[n-]bpw F Xn-ep-]cn bp Xev]-c-bp-am-bn-cp- p. c blq-z-t Xv am{xw F p Icp-Xp- Ibpw Hcp kv{xobmbn P\n- m- Xn-cn- p- -Xn-\m Rm \ns kvxpxn- p p F p {]m n- p- Ibpw snøp blq-z-s -bn-s-bn Pohn- ncp kv{xoiƒ v bmsxmcp hnebpw Iev]n- n-cp- n F p \mw Hm Ww. A m-e-l- -Øn CuØ- -\-bpss Iogn sszho-i-i_vzw {ihn v, sszh-ln- X-{]-Imcw am{xw Btem-N\ ]dbp-ibpw {]h-nn- p-ibpw snbvxncp Zt_m-csb P\w hf-sc-thkw AwKo-I-cn- p. A\y-Pm-Xn- m-cpss ssii-fn \n pw bn{km-tb a sf c n- m-\mbn sszhw Fgpt -ev]n \ymbm-[n-]- m-cn GIh-\n-Xm-\ym-bm-[n-]-bm-bn-cp t m Zt_m-c. i{xp-hm-b kok-csb t\cn-sp-hm ssk\y-øns Npa- Xe Gs -Sp- p-hm Ah Xømdm-bn. tx\o F t]cv A\z -am- n-s m v AN- eamb ss[cy-tømss ]pcp-j- m ]cm-p-b-s - -ÿm-\øv i{xp-hmb kok-c-bpss Xe XI Øv hnpbw hcn Zt_m-csb bn{km-tb-ens amxm-hmbn AwKo-I-cn- p-ibpw kvacn- p-ibpw snøp- -Xmbn \ap p ImWmw. 1 iap : 1 : 1 apx-ep hmiy-߃ hmbn- p-tºmƒ \mw ImWp l kºq Æ hnizkvx-x-bp-tsbpw, hnizm-k-ønt bpw, ka -W-Øn-t bpw ]mxbn-eqss k -cn v amxri Im nb Hcp kv{xobmwv. Ir] F w hcp l hf Ønb iap-h _me Hcp henb {]hm-n-i-\mbn amdn. am{xa bn{km-tb-ense H pw c pw cmpm- - msc hmgn- p- -Xn-\p henb ]Z-hnbpw sszhw \ In. Cu amxm-hns ip{iq-jsb \ap v Hcn- epw hnkva-cn- m Ign-bn- t m. kz w Poh t]mepw XrW-h K-Wn v kz P\- Øns D m-c-w-øn-\mbn D]-hmk-tØm-Spw, {]m -\-tbmspw IqsS sszh-k- n-[n-bn ka n Ftÿ-dns ip{iqj Fs pw kvacn- -s -Sp p. cqøv 4 : 11 ImWp dmtl, teb Ch bn{km-tb Krlw ]Wn-Xh F \ne-bn kvacn- -s -Sp- p. am{x-a cqøn\v btlmh \evip A\p-{Klw dmtl-ent\bpw, teb-tbbpw t]mse BIs F v B{K-ln- p- - Xmbpw \mw hmbn- p- p. cqøns Xe-ap-d-bpsS A\p-{K-lam-Wt m \ΩpsS c -I-\mb tbip-{in-kvxp. AXp-t]m-se-Xs tbmip-h-bpss ]pkvx-i-øn ImWp cmlm_v F thiy hnizm-k-ho-c- m-cpss ] n-i-bn ÿm\w ]nsn- -Xv, Ahƒ snbvx ip{iq-j-bpss AwKo-Im-c-am-bncp p F v \mw Hcn- epw hvkacn- m ]msn-. 13

16 II. ]pxn-b-\n-b-a-imew eqt m-kns kphn-tijw 8: 2 3 hmiy-ß-fn tbip-hns IqsS \S- p-ibpw, ip{iqj snøp- I-bpw snbvx Nne kv{xoi-fpss ] ni \ap p ImWmw. IqSmsX a t mkv 15 : 17 C{]-Imcw ImWp p Ah-s\-sh CSw akvze-\- mcn adn-bbpw, tbmk-bpss AΩ adn-bbpw t\m n- - p. injy- m t]mepw IS p sn m ss[cy-s -SmØ A]-I-S-ÿ-e-amb {Iqio-I-c-W-ÿ-eØv IS p sn v injy- m-cpss ]n m w aqe-ap- mb Ipdhv \ni-øm ss[cyw Im nb Cu kv{xoc-xv\-ßsf \ap p ad- m Ign-bn- -t m. {InkvXob hnizm-k-øns s\spw-xq-wmb ]p\-cp- m\w tlmjn- m, Db sø-gp-t tbip-hns BZyi_vZw {ihn- m akvz-e-\-a-dn-bbv n-s-bm-bxv Ah-fpsS ip{iq-jbpss henb AwKo-Im-c-am-Wv. C{]- Im-c-ap kv{xoi-fpss km n- yhpw, km y-hp-an- m-bn-cp-s - n tbip-hns {Iqinse samgn-ifpw, {Iqio-I-cW ka-bsø kw`-hßfpw, ]p\-cp- m-\-hp-sa mw C{X IrXy-ambn tcj-s -Sp-Øm Ig-nbpam-bn-cp- n-. IqSmsX t^_, {]nkv n-, adn-b, epznb XpS-ßnb kv{xoisfbpw Cub-h-k-c-Øn \mw kvacn-t - n-bn-cn- p- p. shfn- msv 1 : 11 ImWp Xpb-ssYc k` D m-bxv epznb apjm- n-c-amsw v Icp-Xp- p. III. B[p-\n-I-Imew {InkvXp-hns henb ip{iqj C pw kv{xoi-fn-eqss XpS p simt -bn-cn- p- p. knãdv CuUnØv \ohv, az sxtc-, munkv sãbn, sfu-kv - CShI ZqX U, ]WvVnX cam-`m-bv, tkmƒuvta-b, ^vtfmd kv ss\ nw-tk, munkv, am Kd- v, aem-e bqk^v kmbv XpS-ßnb t]cp-iƒ \ap-s m-cn- epw ad- m Ign-bn- -t m. AXp-t]m-se-Xs \ΩpsS _ty B{i-aw, Bim-`-h, ]d- m B{iaw Chn-sS-sb mw \S- p hnhn-[-ip-{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip- Xv kzpo-hnxw a p- -h mbn Dgn- p-sh kv{xoi-fn-eq-ss-sb- Xv \mw BZc-]q Δw Hm t - n-bn-cn- p- p. am\-h-ipew ip o-i-cn- s -Sp- -Xn-\pw, {InkvXobXzØn apt -dp Xn\pw Bflo-b-{]-Im-iap P\-k-aq-l-am-bn-Øo-cp- - Xn\pw sszh-kvt\-l-øm \nd-bs h\n-x-i-fpss tkh\w A\nhm-cy-am-Wv. Cß-s\-bp hne-s tkh-\-߃ v ]pc-kv m-c-ß-tfm, kvamc-i-ßtfm H pw F mh pw e`n p F p hcn-i-bn-. F m Hc- X\n v ip{iq-jsn-øp ais\ BZ-cn- p- -Xpt]mse X\n p ip{iq-j-sn-øp- h-sc, kvac-w-]p-kvx-i-øn t]sc-gp-x-s - n-cn- p- -hsc BZcn pw F v ssk\y-ß-fpss btlmh Acp-fn-s -øp- -Xmbn aem-jn -{]-h-n\w 3 : hscbp hmiy-ß-fn tcj-s -Sp-Ønbn- p- p. 14 Bb-Xn-\m \ap- p e`n ncn- p Xme- p-iƒ \Ωmem-thmfw sszho-i-ip-{iq-jbv mbn hn\n-tbm-kn- mw. Aßs\ \ -h\pw hniz-kvx-\p-amb Zmks\, Zmknsb \ns bp-am-\s kt m-j-øn-tebv p {]th-in F Cº-I-c-amb i_vz-øn-\mbn ImtXm mw. AXn\p sszhw klm-bn- s F p {]m n- mw.

17 ]nd- mƒ kvtxm{xw am v G{]n On your Birthday we wish you all many many happy returns of the day. am v 1. Ip q- Ω G{_lmw ssae-bv txm -Øn ao\ ssae-bv txm -Øn 2. tdmpn amxyp sxm n- m-d-bv 4. sã^n tpm _n\p B n-en-aq- n _n_n tpm Ipcy ap -bv ae-bn 5. tp _v sndn-bm ap -bv ae-bn 6. tam kn sn-dn-bm Ce- n-aq- n kpa Fen-k-_Øv DΩ Cu n- 7. G{_lmw G{_lmw tn m-ip- n ae-bn txmakv (sim p-tam ) ssae-bv txm -Øn kqkω tpm v B n-en-aq- n Fen-k-_Øv tpm v ]uδ-øn-emøv 8. kn_n h okv tpm v sxt - p v XIn-Sn-bn h n tpm v Aºm- p-ip- n 9. jmpn ]p qkv awk-eøv en n ^nen v awk-eøv spbn cmpp Cu n- 10. G{_lmw amxyp Imcn-aq- n 12. tacn timin Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn Acp. n. h okv Xpcp-Øp-ae tjm amω tpm sxm n- m-d-bv Pnw hs-t -ap- -bv 13. Bizmkv tp _v PnPn Icn- - p-gn-bn 14. tdmwn timin Ipcy ap -bv ae-bn 15

18 CShI ZqX X Ω h n hs-t -ap- -bv 15. txmakv amxyp N m-e-bn ]pø hosv tdm. n. tp _v XmgnI ae-bn h okv t]mƒ ]mww-ip-føv F{^-bn tam\ tp _v ap -bv 16. tbml- m Nmt m I d 17. G{_lmw h okv at-øn ae-bn tpm v. si. amxyp Imcn-aq- n ªk tp _v km_p Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 18. kp_n Ipcy Ipcp-hnf sim p-xp- n-bn tj fn tpm Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 19. A Ω tp _v s\ n-aq- n timin-txm-akv H -πm-aq- n h okv sndn-bm Ce- n-aq n tkzxm A p km_p tn m-ip- n k o Ø amxyp jndn Cu n- 22. tum. hn. tpm ht y v tp -_v. n. tpm v Xp n-bn 23. dh. ]n. si. Nmt m H -πm-aq- n ]osn-i-bn h okv sndn-bm Xdn- p- n tacn Nm n ssaebv ]pø ]p-c-bn 24. adn-bmω h okv sim p-a-æn Pn sadn tpm k ssx -d-ºn 25. _n\p km_p Xpcp-Øp-ae XIn-Sn-bn 26. Pn\p F k tp _v Cu n- _ an h okv tdmbn ap -bv ae-bn km v amxyp G{_lmw ssae-bv tpm txmakv Ce-hp- ae-bn en kn cmpohv tam kn Cu n- 27. tdm_n Nm n sxm n- m-d-bv spdn h okv timin Xdn- p- n 16

19 tpm ^nen v ht y- v, tim bw s_ hn k v amxyqkv sxm n- m-d-bv 28. h okv timin ap -bv _npnøv amxyp G{_lmw sh q-t -cn 29. {InÃn sndn Nmt m ap -bv ]md-sn-bn amxyp Ipf-ßc Ipcp-hnf Ipf-ßc 30. A\nX kqk t]mƒ ]mww-ip-føv \nωn ss\\m Xdn- p- n sa en kqk tpm k I {X 31. h okv aømbn ap -bv sxt -Xn Hma\ h okv ]okvtimt Pv \anx enkv km_p sim p-a-æn G{]n 1 s]m Ω Nm n sxm n- m-d-bv sle. si. A p-txm-akv Imem- -d-ºn Pn Pp tpm h okv tim -bv m-]-d-ºn dn kp F km tdmbn ap -bv sxt -Xn 2 tpm G{_lmw ssae-bv Fw. si. Nmt m acp-xp-ød ex Fen-k-_Øv G{_lmw Imcn-aq- n sp n cmpp Cu n- tpmtamƒ tdm_n Ce-hn-\m- p-gn-bn kvt\lsadn Ip p-tam hmwn-b- p-c-bv, Ce- n-aq- n 3. kndn. hn. tpm ht y v GX a\p h okv Aºm- p-ip-t HmÃn- AeIvkv ssae-bv ]pø ]-d-ºn 4. timin h okv hs-t -ap- -bv ae-bn kqkω sndn-bm sim p-]p-c-bv cmpohv tpm v DΩ Cu n- h n Ipcp-hnf ssx- -d-ºn Ãohv tp _v jn_p s\ n-aq- n 17

20 CShI ZqX 5 G{_lmw tpm v sxt - p v XIn-Sn-bn tkmwn kp\n txmakv ]mae ]pø hosv 6 ssjpp si. h okv sim p-xp- n-bn eo\ txmakv sxm n- m-d-bv tpm amxyp N m-e-bn kpp-hn spc-anbm h okv Ipcp-hnf sim p-]p-c-bv 7 tum. ssee amxyp ht y v dnb tp _v Xmgn-I-a-e-bn K tjm h okv PntPm tim -bv m- -d-ºn 8 A Ω G{_lmw s\ n-aq- n AizXn A\p amxyp ]md-sn-bn A\p-{Klm F km amxyp hs-t»-cn 9 tam kn a\p Aºm- p-ip- n 11 A Ω txmakv sim p-xp- n-a-e-bn tpml tpm v Imem- -d-ºn 12 PntPm sndn-bm h okv tim -bv m- -d-ºn si.-sp. kmap-h Imhp-a-Æn 13 X Ω h n Cu n- kp_n h okv Ce-Øn-aq- n 14 Gen-bmΩ G{_lmw Ce-Øn-aq- n sdpn Fw. h n Cu n- sf v si. Nm n Ipf-ß-c-_-tY knan si. Nm n Ipf-ßc jmen A kptcjv Xp n-bn {]oxn kmp kn.-un. kz\w 16 A\ojv h okv sim p-]p-c-bv 17 Ipcy txmakv sim p-xp- n-bn t{ib F k amxyp ]mae ]pø ho- n 19 Cu si. sndn-bm I -Ød 20 tpm v timin Imem- -d-ºn kqk kmdm kmw Ce-hp- tate- q v 18

21 Fen-k-t_Øv tpm k I {X 21 ]n.-pn. h okv Ip n aæn ]okv em v tpm v t]mƒ ]mww-ip-føv ]pø ho- n kpio-emkmw ssx -d-ºn \n_n amxyp ap -bv sxt -Xn tdm_n timin h Kokv ]me-bv 22 kvt\l kmdm km_p tn m-ip- n dnb A p tpm v Ce-hp- km_p-tpm timcpxv sim p-a-æn 23 Fen-k-_Øv t]mƒ ]mww-ip-føv ssj\n- ss\-\m Imem- -d-ºn tpm v sndn-bm Xmgn-I-bn ]pø ho- n Po\ A p si. txmakv Ce-hp- ae-bn 24 su okv amω tuhnuv ap -bv 25 h okv Xdn- p- n sim p-tamƒ timin Xdn- p- n h okv F. hn. FtS v 26 kqk txmakv Imem- -d-ºn 27 Nm n G{_lmw ssae-bv A\nX Pn_n sxm n- m-d-bv 28 ªk tpm v B n-en-aq- n PnPn Fw. kj-dnbm hs-t»-cn dh. jn_n h okv sim p-a-æn kpp tpm ap -bv -a-æn 29 h okv tpm v hst ap -bv s_dn jntpm-zmkv ]qam-øn-hnf ]pø hosv kmdmω si. Nm n Ipf-ßc 30 tpm v G{_lmw Imcn-aq- n Po\ kqk G{_lmw ssx -d-ºn 19

22 hnhml hm jni kvtxm{xw am v- -G-{]n We wish the following many years of happy married life am v 1 si.-si.-ip-cp-hnf&kpk- mω Ipcp-hnf Ipf-ßc kmp hn 16 tpm v h okv & timimω Xdn- p- n 25 si. j apjw & Iemj apjw s\ n-aq- n G{]n 4 kpp h okv & k y at-øn 5 h okv n. Ipcp-hnf & an\n Fen-k-_Øv ssx -d-ºn 10 Fw. H. amxyp & kmdmω Cu n- 14 Fw. H. DΩ & A Ω Cu n- 16 kmp t]mƒ & {]oxn kn.-un. kz\w 17 Mrs. & Mr. C. kn. amxyp Ce-hn-\m- p-gn-bn 18 tpm k ^nen v & PnPn ssx -d-ºn 19 sndn-bm tpm v & sjdn Fen-k-_Øv Cu n- 21 tpm amxyp & en_n ht y v Ip p-tam txmakv & kqk hmwn-b- p-c-bv Ce- n-aq- n 22 G{_lmw si. tpm & tacn Imem- -d-ºn 23 timin sndn-bm & enkn \Sp- -d-ºn su\njv tp _v tpm & m\nb ht y v 25 Mrs. & Mr. h okv tp _v ssx -d-ºn 27 G{_lmw G{_lmw & adn-bmω ssae-bv 28 tpm k n.-]n. & an\n-tamƒ sxt - c 29 si.-si. sndn-bm & kqkω sim p-]p-c-bv 20

23 sk v Ão^ kv kn. Fkv.-sF. N v ap nb- n amk-øn-c v Unkw-_ 2015 v v v hchv X mkw snehv X mkw ap an w Iymjv C lm Uv 0 00 CS-h-I- - - m-cs iºfw _m v Fkv.-_n.-sF Un.-F kl-i-c-w-_m v F tum-hvsa F^v.-Un ]n.-f-^v F tum-hvsa ]eni tem Aeh kv Rmb ]ncnhv hml\ Ae-h kv ]nsn-bcn CS- m-em-izmkw Zm\w/kvtXm{Xw hnhm-l-hm jniw I]ym iºfw ]nd- mƒ kvtxm{xw Un.-F BZy-^ew ]n.-f^v I d ^okv s]t{smƒ Ae-h kv {InkvXp-akv kωm\w {]txyi apx kw`m-h\ ssen-t^m tx p-a- e Id Nm v N mcn IΩ n/iu kn F^v.- Fw. -]n.-_n tãj-\dn anj kv C y ssakq anj t]mtãpv/a Sn sfcfw te_ Nm v ]e-hi/a n\w Iyqtd v Ae-h kv KmbI kwlw Zimwi kvt{xm{xw ]e-hi sne-hp-iƒ kw`m-h\ D]-I-c-W-߃ a pw P\-td tem Xncn- -Shv KmbI kwlw FIyq-an-\n- Pn m I h j BZy-^e sne-hp-iƒ n. F {InkvXp-akv kωm\w hntij Znhk sne-hp-iƒ BsI hchv BsI snehv BsI hchv BsI snehv an w

24 sk v Ão^ kv kn. Fkv.-sF. N v ap nb- n amk-øn-c v P\p-hcn 2016 hchv X mkw ap an w Iymjv C lm Uv 0 00 _m v Fkv.-_n.-sF kl-i-c-w-_m v F tum-hvsa v F^v.-Un F tum-hvsa v ]eni Rmb ]ncnhv ]nsn-bcn Zm\w/kvtXm{Xw hnhm-l-hm jniw ]nd- mƒ kvtxm{xw BZy-^ew hnhml kw`m-h\ ]pc-bnsw hi tx p-a- e N mcn F^v. Fw. ]n. _n ss{s_ anj sxep- m\ anj ssakq anj ]e-hi/a n\w Zimwi kvtxm{xw kw`m-h\ D]-I-c-W߃ a pw tem Xncn- -Shv snehv X mkw v CS-h-I- - - m-cs iºfw Un.-F ]n.-f-^v tem Aeh kv hml\ Ae-h kv CS- m-em-izmkw I]ym iºfw Un.-F ]n.-f^v s]t{smƒ Ae-h kv sabn -\ kv IΩ n/iu kn Zimwi hc-hn \n pw snehv tãj-\dn te_ Nm v Iyqtd v Ae-h kv ]e-hi sne-hp-iƒ KmbI kwlw CShIZqX ti{μ hnlnxw ]pc-bnsw hi NnIn- m- k-lmbw n. F ]mgvk-t\pv tisp-t]m v {InkvXp-akv kωm\w F tum-hvsa ]en-i-bn \n pw Pn m I h j hntij Znhk Nne-hp-Iƒ BsI hchv BsI snehv BsI hchv BsI snehv an w

25 k`m-]- mwkw am v Db n\p apºv 2 mw Rmb ]otm-\p-`h Rm-b {Iqipw, injy-xz-øns \h amxr-ibpw D. 26: simcn. 11:21 31 k o. 92 a t m. 10: tlmi m Rmb tlmi I Ømth c n-. skh. 9: Xntam. 11:21-37 k o. 24 eqt m. 19:29 40 s]klm hymgw ]pd. 12:1 7 1 simcn.11:23-34 k o. 116 a t m. 14:17 25 henb sh n ]pd. 14:15 22 F{_m. 13:8 17 k o. 22 tbml. 19: Dbn p Rmb 2 iap. 22: simcn. 15:20 28 k o. 16 a t m. 16:1 11 G{]n Dbn n\p ]nºv 1 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx I Øm-hn-\m i o-i-cn- -s p D. 28:10 22 A.{K. 20:7 12 k o. 29 tbml. 20:

26 Dbn n\v ]nºv 2 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS 2 Zn\. 34:29 33 At m. 8: k o. 19:7 14 eqt m. 24:13 27 Dbn n\v ]nºv 3 mw Rmb ]p\-cp- m\w snbvx I Øm-hn-\m \ntbm- -Kn- -s p bnsc. 9: Xnsam. 4:6 16 k o. 47 tbml. 20:19 23 Dbn n\v ]nºv 4 mw Rmb kxyw {InkvXp-hn hniz-kn p- Xv ]pd. 34:1 9 F{^. 4:7 16 k o. 119:89-96 tbml. 17:6 19 Dbn n\v ]nºv 5 mw Rmb {InkvXmflm-hn-t\m-Sp-IqsS ZuXy-Øn 2 cmpm. 2:9 16 At m. 7:54 60 k o. 105:1 11 aøm. 28:16 20 Iq mbva tbmkw am v G{]n t\mºns Bcm[\ ] nbn t\mºns Bcm[\ ] nbn t\mºns Bcm[\ ] nbn cmpp. Fw. h n, Cu n kptcjv Ipcy, Xp n-bn txmakv h n, hst ap -bv tbml- m Ipcy, Im n-c-øn dh. tum. si. n. Ipcy, ]mgvk-twpv si.hn.tpm sim p-xp- n-bn, tpmbv `h 24

27

28

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information