Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p."

Transcription

1 Annual Sub \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN /78 t]pv hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p bph-p-\- k-tω-f\w F nh \S- pw. bph- P-\-k-tΩ-f-\-Øn ]mã Zm\ntb sim \n p- -Xn A[y- X hln- pw. ]mã amsf.]n.kn. kwÿm\ I h j 16\v \ne-ºq : sf. ]n. kn. Ncn-{X- Øn ]pxnb A[ymbw Ipdn- psim p {]Ya kwÿm\ I h j \hw hsc ]mep- \yqtlm v ss nƒ timtfpv {Ku n \S- pw. {]kn- U v ]mã si. Fw. tpmk^v DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb kæn ^nen- v, Um\n-tb imapth (ho-b-]pcw tpm Pp-Ip- n), ^nen v ]n. txma-kv, si.kn. txma-kv, _m_p sndn-bm, cmpp ta{x F n-h cm{xn tbmkßfn {]kw-kn- pw. I h j Izb Km\-߃ Be- ]n pw. _p[, hymgw Znh-k-ß-fn cmb hn. ]n. ^nen v, tpm si. am-xyp F n-h {]kw-kn- pw. Rmb-dmgvN cmhnse 8.30\p ]me- msp apx Imk tkmuphscbp Pn -Ifnse k`-i-fpss kwbp k`m-tbmkw \S- pw. ]mã jn_p s\spthen A[y- X hln- pw. ]mã si. Fw. tpmk^v I Ør-ta-ibv p t\xrxzw \ Ipw. ]mã am-cmb _m_p G{_-lmw, amxyp txmakv, tpm tpm Pv, kæn tpm Pv, ktlm-z-c- m-cmb Ipcy tpmk^,v ]n. Fw. ^en v XpSßn-b-h ]cn-]m-sn-iƒ p t\xrxzw \ Ipw. ]mã hn. sp. tpm Pv c m-[n-im-cn-bmbn hn]p-e-amb {]h ØI kanxn s]s -t mkvxp sszh-k` P\-d I h j amth-en- c: s]s -t mkvxp sszh-k-`-bpss 60- maxp P\-d I h j P\p-hcn 4 8 hsc k`m Bÿm-\-amb Xg- c s^temjn v sk -dn \S- pw. ]mã F. Pn. txma-kns A[y- -X-bn k`m {]kn-u v ]mã Ae-Ivkm- ]n.um\n-tb DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb si. F. G{_-lmw, si. sp. txmakv F nh {][m\ {]kw-k-i-cm-bn-cn- pw. -]m-ã am-cmb ]n.si. spbn-k, F.sP. Ip -, kmap-th si. G{_lmw XpS-ßn-b-hcpw {]kw- Kn- pw. ]n.kn.pn. Izb Km\-ß-fm-e-]n pw Znh-khpw cm{xn s]mxptbm-khpw ]I ]p{xn-im-kw-l-s-\ifmb ]n.ssh.f^v., ]n.uªyp.f^v., kt -kviqƒ, ]n.kn.pn. tkmkv] Sow F n-hbpss hm jn-ihpw \S- pw. Rmb-dmgvN s]mxp k`m-tbm-k-tømspw I Ør-ta-i-tbm-Spw-IqsS I h j kam-]n- pw. Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Zqsc-\n p hcp- -h p Xmak-ku-I-cy-߃ {Iao-I-cn- p- -Xm- Wv. sf. ]n. knbpss ae-_m taj-e-bpss hf -bn \n Wmb- ]- p-h-ln- p Cu I h js hnp-b-øn-\mbn F m sszh-p-\-øn-s bpw {]m Y-\bpw kl-i-c-whpw `mc-hm-ln-iƒ A`y Yn- p p. F p ]Xn m- ns s]s -t mkvxp Ncn{Xap ae-_m-dns aæn sf. ]n. kn p ]pxn-sbmcp Nph-Sp-hbv mbn Cu I h j amdpsa p ae-_m-dnse ip{iq-j-i- mcpw hnizm-kn-ifpw {]Xym-in- p- p. KpUv\yqkv Ãmƒ I h j ÿeøv KpUv\yqkv Ãmƒ {]h Øn- p- -Xm-Wv. am\y -hm-b-\- m hcn-kwjy ]pxp- p- -Xn\pw ]pxnb hcn- mcmbn tncp- -Xn\pw Cu Ah-kcw hn\n-tbm-kn- p-a-t m. Ãmfn ]W-a-S-bv p F m-h pw 2012se KpUv\yqkv Ie- kup- \y-am-bn- e-`n- p- -Xm-Wv. _men- md: sf. ]n. kn. Acp- Wm-N {]tziv tã v 19- m-axp hm jn-i-i h j \hw-_ hsc-tã v Bÿm-\-amb _men- md F_-t\-k \K-dn \S- pw. ]mã cmp Nmt m, tpm Nmt m, F. kn. tpm Pv, dh. {^m v U, kphn. sp. kn. tzhv XpS-ßn-b-h {][m\ sf.-]n. kn. I Wm-SI tã v ip-{iq-j-i -k-tω-f-\øn ]mã kmw tpm Pv {]kw-kn- p- p. ]mã am-cmb n. Un. txma-kv, si. C. txma-kv, si.-f-kv. tpmk^v F n-h thzn-bn. ip{iq-j-i Zmk-cmbn I Øm-hns the snøww: ]mã kmw tpm Pv Nmt m si. txmakv _mw q : ip{iq-j-i Zmks at\m`m-h-ap- -h-cmbn I Øm-hns the snøp- -h-cm-i-w-sa p I Wm-SI tã v sf. ]n. kn. {]kn- U v ]mã kmw tpm Pv {]kvxm-hn- p. H-IvtSm-_ hsc -tlmd-amhv AKc sf. ]n. kn. sluvizm t -gn-kn \S sf.-]n. kn. I Wm-SI tã v ip-{iq-j-i -k-tω-f-\-øns kam-]\ ktω-f-\-øn ^nen- n-b c mw A[ym-bw- B-kv]-Z-am n {]kw-kn- p-i-bm-b-cp p At±-lw. ]mã am-cmb si. C. txma-kv, tpm Pv kn. h Ko-kv, txmakv ap -bv, si. Fkv. tpmk-^v, n. Un. txma-kv, C. n. sn Zpssc F n-h {]kw-k-i-cm-bn-cp- p. kwÿm-\-øns hnhn[ Pn -Ifn \n pw, -tkm-h, Xan-gn-\mSv F n-hn-s-ß-fn- \n pam-bn 500-e-[nIw ip{iq-j-icpw IpSpw-_mw-K-ßfpw ]s -Sp-Øp. ktω-f-\-tøm-s-\p-_- n v 25 t]sc ]pxnb ip{iq-j-i-cmbpw 12 t]sc ]mã am-cmbpw ssihbv]p \ In. I Ør-tai D m-bn-cp- p. ]mã am-cmb tpmkv amxyp, tuhnuv F n-h-cpss t\xr-xz-øn-ep- - Iz-b Km\-߃ Be- ]n p. P\-d sk{i- dn ]mã si. Fkv. tpmk^v t\xrxzw \ In. sf.-]n.kn. Acp-Wm-N {]tziv tã v I h j {]kw-k-i-cm-bn-cn- pw. ]mã Um\n-tb tpm Ppw kwlhpw Km\-ß-fm-e-]n- pw. I h jt\m-s-\p-_- n v ip{iq-j-i-k-tωf-\hpw, ]n. ssh. ]n. F., kt kviqƒ, tkmz-cn-k-ampw F n-hbpss hm jni ktω-f\hpw \S pw. Rmb-dmgvN cmhnse kwbp- -k-`m-tbm-khpw D- m-bncn- pw. {]kn-u v ]mã cmp Nmt m P\-d I ho-\dpw tkmw, Unkv{SnIvSv ip-{iq-j-i- m I ho-\ am-cp-am-bp hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p- p. t\m Øv Cutà C ybnse G hpw hen-b -sf.- ]n. kn. kwk-a-am-wn-xv. k`m-t\-xrxzw kzb-]-cn-tim-[\ snøww dm n: tic-f-øn s]s -t m-kvxns hf bv pw Db bv pw ]n nse {][m\ Imc-Ww- am-xr-im-]-c-ambn {]h Øn BZy-Ime t\xr-xz-am-sw pw C sø hyxn-n-e-\-øn\p ]n n t\xr- Xz-Øns ]mfn- -Iƒ ]cn-tim-[n- -Wsa pw {_Z Cu txmakv ]d- p. aµ-a-cpxn _ty C \m-j-w Xn-tbmf-Pn- skan-\m-cn-bn \-S KpUv\yqkv ap-jm-apjw N -bn ]s -SpØp kwkm-cn- p-i-bm-bncp p sf. ]n. kn. P\- d {Sj-dmdpw KpUv\yqkv tim -Hm Un-t\- -dp-amb At±-lw. k`m-t\-xrxzw kzb-]-cn-tim-[\ \S-Ø- W-sa A`n-{]m-b-Øn\p i -amb ]n p- W-bp-am-bn ]n. ssh. ]n. F. {]kn-u pw _ty C \m-j-w Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bpss {]n kn- -ep-amb ]mã dm n apjm-apjw N -bn Cu txmakv {]kw-kn- p- p. sh n amxyp, si.-hn. cmpp, hn.-]n. ^nen v F n-h kao-]w. hn. ]n. ^nen pw {]Xn-I-cn- p. apifn \n p \ho-i-cww XpS-ßn-bm Xmtg- X- n hsc thk-øn hym]n- p DW hp- m-ip-sa p At±lw ]d- p. kvt\l-øn-s bpw kln-jvwp-x-bp-ssbpw hm p-iƒ kwkm-cn- n-cp ÿm\øp `oj-wn-bpss hm p-iƒ ]d-bp C sø t\xr-xzs-ø- p-dn- m-bn-cp p sf. ]n. kn. tã v Iu kn AwK-amb cmpp am-xyphns ]cm-xn. k`mt\xr-xz-øn- -te p hcm Bfp-Iƒ D]-tbm-Kn- p am K-ßsf- p-dn- pw -i- -amb ]cm-xn-iƒ N bn apg-ßn-t - p. ]cn- -ip- mfl \ntbm-k- Ømepw A`n-tj-I-Ømepw ip{iq-j-bn h sszh-zm-k- m tim`n- p-\n t\xr- Xz -ÿm-\-tø- p- - C p X{ -ß-fn-eqsS Ib-dn- - m-\p {ia-amwp ImWp -Xv. ]T- 3

2 hn-\-[ym\w ka Ww 194 [ym\w DEVOTION Hcp th\ m-eøp H m-dn-tbm-bnse lman \Kc-k`m tpmen- m sxcp-hp-i-fn-te p \o p \n p hr -s m-ºp-iƒ apdn pam n-sim- n-cn- p-i-bm-bn-cp p. apdn- p-i-f-bm-\mbn AS-bm-f-s -Sp-Øn-bn-cp Hcp hr s m-ºn-t tdm_n ] n-bpss Ip p-ß-fn-cn- p Hcp- IqSv Ah Is -Øn. B Ip p-߃ hf pt]m-ip- -Xp-hsc B simºn-t ssihbvt F v B tpmen- m Xocp-am-\n- p. Ipsd-\m-fp-Iƒ Ign- n v B IpSv Hgn p InS- p- -Xm-bn- I n v, Ah AsX-SpØp ]cn-tim-[n- -t mƒ AXns G hpw ASn-bn Hcp IS-em- p-i-jww InS- p- Xp Ah I p. IqSp- m- m-\mbn DW-ßnb Np n- -ºp-I-tfm-sSm w tdm_n ] n-iƒ B IS-em- p-i-j- Whpw D]-tbm-Kn- -Xm-bn-cp- p. AXn C{]m-Imcw Fgp- kmpp hmkvx-h-øn tbip h Xp ""tisp-]- nb PUsØ'' \ m- p-hm-\ ; PUsØ am n ]Icw Bflm-hns\ ZuXyw `ctaev n- m-\mwv. hmb-\-`mkw: Kem-Xy 5:1 26 (-c- mw- `m-kw) {InkvXp-tb-ip-hn-\p- -h PUsØ AXns cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iqss {Iqin- n-cn- p- p (Kem-Xy 5:24). hfsc kuay-x-tbm-ss-bmwp kv\m\m Yn sh -Øn-te- n-d-ßn-b-xv. F m, kv\m\s - Sp-Øms\mcp-ßn-b-t mƒ Abmƒ Hcp ssi api-fn-te p Db Øn- n-sn- n-cn- p- p. Imc- Ww tnmzn- -t mƒ Abmƒ ]d -Xnß-s\-bmWv: "" C se sxcp-hn-eqss \S- ptºmƒ Hcp-Ø-s\s NoØ-hn-fn- p. ssi \nh Øv At cw Xs Ahs snhn- Øv HscsÆw simsp- -W-sa- p- m-bn-cp- p. -A-t cw kml-ncyw HØp-h- n-. Ahs\ kui-cy-øn\p Fs ssibn In pw. Ahs Ic-WØv H p s]m n msx F\n p kam-[m\w D m-in-... At -cam Rm D]-tZ-in-bpsS kv\m\-sø- p-dn- p mkp ti -Xv kv\m\-s -Sp-tºmƒ \mw {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS {Iqin- -s -Sp-I-bm-sW- v... Ct mƒ Rm ssibpw-iqss ap n-bm ]ns F\n p Ahs\ X m ] n- t m...axn-\m, Ah-s\m-scÆw simsp-øn p h n p Rm Fs ssi kv\m\-s -Sp- Øn-s m mw. Ct mƒ _m n kv\m\w \S- -s... IY-bm-sW- nepw hen-sbm-cp-imcyw CXn-ep- v. {Iqin Ib-dn-bm Abm-fpsS icoc-øns Ah-b-h-߃ ]n osp Abmƒ p CjvS-ap- -Xp-t]mse D]-tbm-Kn- m Ignbn-. {Iqin aq v BWn-I-fp- v. c p-im-ep-ifpw tn Øp-h v H v, Hmtcm ssiiƒ pw Hmtcm v! aq v BWn-I-fn {Iqin- -s -Sp-tºm-gmWp ]q W-ambpw \nk-lm-b-\m-ip- - Xv.B pw c- m-wn-i-fn {Iqin- -s -Sm-\m-hn-. ""{InkvXp-tb-ip-hn-\p- -h PUsØ AXns cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iqss {Iqin- n-cn- p- p'' (hm.24) F p ]usemkv ]d-bp-tºmƒ, {InkvXp-hn\p Xß-sf-Øs Gev]n- p-sim-sp-ø-h Xß-fpsS PU-sØ, CS-bv nss Iøpw Imepw FSp- m Ign-bm-Øhn[w AXns cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iq-ss-x-s - -c v BWn-I-fn-e-, aq v BWn-I-fn, PU-Øn\p {]h Øn- m bmsxmcp ]gp-xp-ifpw C m-ø-hn- -[-Øn AXns\ {Iqin- n-cn- p- p. C\n PU-Øns ssiiƒ CS-bv nss ]m]-{]-h Øn-Iƒ mbn \o phcn- I-bn ; Imep-Iƒ FØn-h-ent- n hcn- -, IÆp-Iƒ D n-h-cn-i-bn : snhn-iƒ hns p hcn-i-bn... Imc-Ww, {InkvXp-tb-ip-hn-ep- -h PUsØ {Iqin- n-cn- p p F p am{xa ; PUsØ AXns cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iq-ss-øs {Iqin- n-cn- p-i-bm-wv. tbip- -{In-kvXp-hn-ep hnizm-k-øn-eqss sszhir-]-bm sszh-k-`-bpss AwK-ßfm-bn-cp hnpm-xo-b-cm-bn-cp {InkvXym-\n-Isf tamssi-i -\ym-b-{]am-w-øns N - q- n -A-S- n- n-s - n hnpm-xo-b-cpss k` A[m ani-cpss IqØ-c-ßmIpw F p - At -]n sblq-z-hm-zn-iƒ p ]usem-kns DØ-c-amWo hmiyw. Ah {InkvXp-hn- \p- -h BsW- n Aßs\ kw`-hn- p-i-bn-... ImcWw, ""{InkvXp-tb-ip-hn-\p- h PUsØ AXns cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iqss {Iqin- n-cn- p- p'' (hm.24). ""PUw'' F -Xn\p thz-]p-kvx-i-øn t]mepw hyxy-kvx-amb A Y-X-e-ß-fm-Wp- -Xv. ]ecpw Nn n p- -Xp-t]mse "PUw''- -F- m F m-bn-søpw \nir-j-s-amb A Ya D -Xv. ""hn\w "PU'-am-bn-Øo p'' (The word became flesh-tbml- m 1:13) F p tbip-hns icoc[mc-w-sø- n ]d- n-cn- p- Xp tami-s A Y-Øn-e -t m. ""tbip- {InkvXp "PU'-Øn h p F p kzoi-cn- p Bflm-shm-s bpw sszh-øn \n p- Xv (1 tbml- m 4:2). tbip-{in-kvxp-hns\ sszh-]p-{x F p ]s{xmkv G p]d-bp-tºmƒ I Ømhv Aht\mSv: ""intam-t\, PU-c- -ß-f-, kz K-ÿ-\mb ]nxm-ht{x \n\ p CXp shfn-s - Sp-Øn-bXv'' (a-ømbn 16:17) F p ]d-bp- n-søv ""PUw'' F -Xn-\p- am-\p-jni _p n F m-w Yw. Xmsg, ""tbip {Iqin- -s -S-cpXv'' F p ]s{xmkv Btem-N\ ]d-bptºmƒ AXp a\p-jys (P-U-Øn-s ) Nn -bmwv F p I Ømhp ]d-bp p (a- Ømbn 16: 23). ""RßfpsS t]mcns Bbp-[-߃ PUnI-ß-f '-'(2 simcn- y. 10:14) F p ]usemkv ]d-bp-tºmƒ, AhnsS R߃ am\pjn-i-am-b t]mcm-sp- Xv F m-wv. icocw F A Y-Ønepw"PUw' ]e ÿe-ß-fnepw D]-tbm-Kn- n- p- v. ""amwk-c- -߃ p flesh and blood -sszh-cmpyw Ah-Im-i-am- p-hm Ign-I- -bn ''(1sImcn- y 15:50) F n-søp {Zh-Xz-ap icocw F A Y-am-Wp- -Xv. ""-am-\p-jn-i-i n'' F \ne-bn ""PUw'' {]Xy- -am-ip `mk-߃ Gsd! an{kbo-ay sszh-a-, a\p-jy-c-t{x, Ah-cpsS IpXn-c-Iƒ Bflm-h-, PU-as{X!'' (sb-i-ømh.v31:3). Bflm-hns i nsb am\p-jni _e-lo-\-x-tbmsp Xmc-Xayw snøm tbip- Xs "PUw' F hm v D]-tbm-Kn- n-cn- p- Xp {i n- p-i. ""Bflmhv Hcp- -ap- Xv; PUtam _e-lo-\-at{x''(a-ømbn 26:41) Ipcp-hn-Ifpw tdm_n ]- n-ifpw \nßfpw Xn-bn-cp p: ""Rß-fpsS sszh-amb I Øm-hn R߃ B{i-bn- p p''. B hm p-i-fpss s]mcpƒ {]txy-in pw Cu _ -Øn - -F- m-bn-cp psh p B tpmen- m a\-kn-em- ntbm F p \ap- -dn- p-iq-sm. F m, B ] n p p-ßsf hdpsx hnsm Ah p txm n-b- Xv, Xs krjvsn-i-sf- p-dn p Icp-X-ep sszh-øns hgnbm-bn-cp p F -Xn\p kwi-b-an-. AXp-t]m-se-Xs ap Iq n \ap- -dn-bm ]msn- mø B]-Øp-I-fn \n p \sω c n- m X- -hn[w \ΩpsS kz Kob ]nxmhv \sω- p-dn p {]txyiw Icp-X-ep- -h- \m-ip- p. Nne ka-b-ß-fn \sω ImØp-kq- n- p Xs Ic-ß-sf- p-dn p H pw-xs \mw Adn- n-s p hcmw. F m, a pnne kµ `-ß-fn Akm-[m-c-W-amb aq m-wn-ifpw Hcp apƒ n-co-shpw sszh-øn B{i-bn- p- -Xn\p ]Icw a\p-jy-cn B{i-bn- p- -Xn-s\ "-PUw' F hm p-]-tbm-kn- mwp an -bn-søpw {]I-Sn- n- p- Xv (2Zn\-hr-Øm w 32:8; bnscaymhv 17:5). icn pw ]d- m "PUw' am\p-jn-i-x-bm-wv. am\p-jn-ix F p-sim p {Iqin- s -SWw? sszh-at a\p-jys\ krjvsn- Xv? At mƒ am\p-jnix A{X tami-s Imcy-amtWm? krjvsn am\p-jn-ix tami-s Imcy-am-bn-cp- n-. F m, am\p-jn-i-xbv p Hcp {]iv\-ap- v. AXn\p Hcn- epw H bv p \n m-\p Ign-hn-. AXp Ft mgpw F n-t\m-ss- nepw Nmcn \n pw. H p-in \ -tbm-sv As - n Xn -tbmsv! H p- In sszh-tøm-sv, As - n i{xp-hmb ]nim-nn-t\msv! Btcm-SmtWm Ahs ] p-am-\w (inclination), AXn-t\m-Sm-bn-cn- pw B hy ntbm-sm-bn-cn- pw a\p-jy-\nse am\p-jni LS-I (faculty)øns A\p-k-c-Ww (yielding). krjvsnbn sszh-tømsp ] n-t n-cp a\p-jy ]n osv BZy ]m]-øn-eqss Ahs hniz-kvx-x (loyalty) kmøm\-p ssiam-dn...-a-t mƒ ap-x Ahs PUw (human faculty) ]m]-tømsp ] pam-\-ap- -Xm-bn-Øo p. sszh-tøm-sp A\p-k-c- W-Øn Ign- n-cp \njvi a-j -Im-e-L- -Øn (age of serenity) a\p-jy-\nse am\p-jn-i-x (human faculty) Bflm-hm-Ip sszh-hp-am-bp Iq m-bvabnembn-cp- p. {Iqin aq v BWn-Ifp- v. c p-im-ep-ifpw tn Øp-h v H v, Hmtcm ssiiƒ pw Hmtcm v! aq v BWn- I-fn {Iqin- -s -Sptºm-gmWp ]q Wambpw \nk-lm-b-\m-ip- -Xv.B pw c- m- Wn-I-fn {Iqin- -s - Sm-\m-hn-. F m, BZn-]m]w a\p-jy-\n-te-t p cmkhpw tamlhpw (psssion and lust) IpØn-h p; am\pjn-i-xsb cmk-tam-l-ß-fm hnj-en-]vx-am- n. Aßs\ cmk-tam-l-ß-fm hnj-en]vx-am-b tisp- ]- nb am\p-jni LS-IsØ (human faculty)bmwp th-z-]p-kvxiw "PUw''F p hnfn- p- Xv (D-ev]- Øn 6:3). krjvsnbn sszh-tømsp ] p-am-\-ap- -h- \mbn, A\p-k-c-W-ap- -h-\mbn hf p. Ahs aq n ""Poh-izmk'' (breath of life) DuXnb Bflm-hmb sszh-øn \n p Ah \nc- cw Poh kzoi-cn- p-sim- n-cp- p. F m, BZy- ]m]w Ah-\n-te p cmk-tam-l-߃ IpØn-h- t mƒ (inject)apx Ah Ahs cmk-ß-sfbpw taml-ß-sfbpw kwxr-]v-xn-s -Sp-Øp-hm-\p B{Kl-ta-bp- q. cmk-tam-l-ß-fpss ]q Øo-I-c-W-Øn- \mbn hnc- p \S- p- -a-\p-jy-{]-irxamwp ""PUw''. At mƒ, cmkhpw taml-hp-amwp am\p-jn-i- Xsb PU-am- n-b-xv. AY-hm, cmkhpw tamlhpamwp PUsØ C{X \nir-jvs-am- n-b-xv. cmkhpw taml-hpw C m-bn-cp-s - n Hcp]t, PUw C{X \nir-jvs-am-ip-i-bn- m-bn-cp- p. C\n ]d- n p Imcy-an- t m... \ymb-{]-amww \ -Xp-X-s. F m, cmkhpw tamlhpw \nd PU-Øn\p \ymb- {]-am-wsø A\p-k-cn- m Ign-bn-. BZw apx Ctßm p Bcpw AXp A\p-k-cn- n- n-. cmk-tam-l-߃s m p hnj-en-]vx-amb PUw-sIm p B pw AXp \n hln- m Ign-I-bn ; F\n pw Ign-I-bn-. Chn-sS-bmWp (F n ) \ymb-{]-amww \nh Øn- m sszhw Xs ]p{xs\ Ab- bv p- - Xv. "PU-Øm-ep _e-lo-\x \nanøw \ymb-{]-am-w-øn\p Ign-bm- -Xns\ km[n- m sszhw Xs ]p{xs\ ]m]-p-u-øns kmzr-iy-ønepw ]m]w \nan-øhpw Ab p'' (tdm-a 8:3). tbip h v F p snbvxp? hmkv-x-h-øn tbip h Xv ""tisp] nb-'' P-UsØ \ m- p-hm-\ ; PUsØ am n ]Icw Bflm-hns\ ZuXyw (mission) `c-ta n- m- \m-wv. Hcp Iº\n DS-a-ÿ hnp-i-c-ambn Iº\n \S-Øm Hcp kn. C. Hsb \nb-an- n- v, Abmƒ Ahn-iz-kvX-\mbn Iº\n \in- n- p-ibpw i{xp-hn\p Iº-\n-bn Itkc-bn- p-sim-sp- p-ibpw snbvxm Iº-\n-bpsS DS-a-ÿ h v F mhpw snøpi? Abmsf \ m- m ]cn-{i-an- p- -Xn\p ]Icw Iº\n as m-cm-sf `c-ta n- p-ibmipw snøp-i.! sszh-]p-{x\pw AXp-Xs snbvxp. sszh-bn-jvs-øns \n h-lww F almzuxyw sszh-]p-{x PU-Øn \n p FSp-Øp-am n Bflm-hns\ `c-ta n- p. Bflm-hmb sszh-øn \n- p Poh-izm-k-amWp BZ-ans\ A\p-k-cn- m {]m]vx- \m- n-b-sx-t m p-i. tbip h p PUsØ \njvim-k\w (dethroned)snbvxp Pohs Bflm-hns {]amww F n {]Xn-jvTn- -t mƒ, AXp F\n p ]m]-øn- s bpw ac-w-øn-s bpw {]am-w-øn \n p {InkvXp-tb-ip-hn-ep kzmx{ yw hcpøn (tdm-a 8:2). ""H mw a\p-jy-\mb BZw Poh-\p tzln- hgn-i-fn IqsS Ahs Icp-X \ap p shfn-s -Sp-I- Xs snøpw. BI-bm \ap-s -t mgpw ""sszh-øn B{i-bn- m Ignbpw'' Km\-c-N-bn-Xm-hmb tpm kmωnk C{]-Im-c-sa-gp-Xnbn-cn- p p: ""Ah Znh-kw-tXmdpw hn`-h-k-ar- -amb Hcp hncp-s m-cp- p- p. Ahs tai-bn \n p a\p-jy\pw arkhpw Dƒs -ss-bp kie krjvsnbpw Blmcw Ign- p- p. Ah Fs DØa kvt\ln-x\m-ip- p''. Ipcphn-I-fp-sSbpw tdm_n ]- n-i-fp-ssbpw Imcy-Øn {i n- p \ΩpsS kvt\l-hm-\mb sszhw \n -b-ambpw Xs kz w Ip p-ßsf kwc- n- p-ibpw Ah pth n Icp-Xp-Ibpw snøpw. ""`b-s -ts '' F p tbip ]d- -Xn-s\- p-dn p AXn-i-bn- m-s\- n-cn- p p! \hw_ 7 Xn ƒ

3 - NEWS hm Ø-Iƒ 1 k`m-t\-xrxzw kzb-]-cn-tim-[\ snøww \-Im-eØp Iq p-im-cs t\m v tamjvsn v ss nƒ kviqƒ ]m m-b-h hsc-bmwp C p t\xm-hmbn \msp-np- p- -sx- p]mã Ipcy amxyp ]-d- Xn ]cn-lm-kap- m-bn-cp-s - nepw ]cn-tim-[n-t - -Xm-Wv. ss nƒkviqfn "Kp m-tam- U ' Na v \S- -h C p t\xmhv Na- v -D-W hp hcp-øm- \n-d-ßp-i-bm-sw p AS w ]d- Xpw {i n- p. sszh-`-b-an- m- Ø-h-cpsS t\xrxzw k`bv pw P\-Øn\pw Hcp \ bpw snbvibn-. kz w sxd-dp-isf \ymbo- I-cn- p h o-e- m-cmwp P\- Øn\p \ymb-]m-e\w snøp PUvPn-am F p ktlm-z-c Binjv imap-th ]d- Xp Xe-Ip-ep n kω-xn- p-i-bm-bncp p kz- v. ap Xp h jsø hs-t -C- y {]h Ø-\-]-cn-Nb-hp-ambn tic-f-øn ip{iqjbv p h ]mã h Kokv tpmk-^v- BsI A m-fn- n-em- Wv. At±lw tnmzn- p- p, kzbw Atbm-Ky-cm- p Cu t\xm- - m p tãpp \ ImsX am n \n ØcptXm? s]s -t mkvxp {]ÿm- \sø \bn- p s]mxp t\xr- XzØn\p am{x-a tem k`- Isf \bn- p k`mip{iq-j-i- m-cnepw A]-Nbw Btcm-]n- p- I-bm-bn-cp p N -bn ]s -Sp- Ø-h. kviqfn ]n. n. F. {]kn- U m-bn-cp s]s -t mkvxp ]mã ]Ww tamjvsn p apßnb kw`hw D -cn p A[y- {_Z sh n amxyp hy n-ifpss -kz-`mh sshi-ey-߃ ]cntim-[n- msx ip{iq-j-i- m-cm- p- -Xn-s\bpw {Ia-t Sp ImWn- p- -h-cp-ss-ta amxr-im-]-c-amb \S-]-Sn-Iƒ ssis m- m-ø-xns\bpw hna in- p.kztz-iøpw hntz-iøpw k`-i-fn {Kq- n-kap- m- p `hn-jy-øp-isfbpw At±lw ]cm-a in p. CØcw {]h-w-x-iƒ ssiimcyw snbvxp \ A -co- -Øn k`-isf \bn- m ip{iq-j-i- m p km[n- -Ww. ""Rm s]s -t m-kvxns\ bm-bn-øo p (living being) HSp- sø BZw Pohn- n- p Bflm-hmbn (life giving spirit) (1sImcn- y 15: 45). F m, sszh-øn\p a\p-jy-\nse am\p-jn-i-xsb (human faculty) FSp-Øp- I-f-bm Ign-bn-. F pw Hm -Ww. am\pjni-x-bn C m-i- n-bp- v (will power). Xocp-am-\-sa-Sp- m-\p Ah-Im-i-ap- v, hn- Im-c-ß-fp- v, hnth-n\-ap- v...-c-sxms FSp-Øp-I-f- m ]n osp a\p-jy a\pjy-\-, b{ (Robot) amwv. AXn-\m a\p-jy X Pohn-X-Ønepw ico-c-ønepw sszh-øns CjvSw \n hln m\p tpmen sszhw Bflm-hns\ `c-ta n- psh- nepw am\p-jn-i-xsb FSp-Øp-I-f- n-. AXm-b-Xv, Bflmhpw am\p-jn-xbpw Fs ico-c-øn kpo-h-am-wv... B am\pjn-i-x-bm-i-s, cmkw-sim pw tamlwsim pw hnj-en-]vx-am-wv... AXp-P-U-amWv! AXm-bXp Ct mƒ F n c p i n- I-fpsS km n-[y-ap- v. BZ-an-eqsS F\n p e`n hnj-en-]vxamb am\p-jn-ix F PUw; tbip-{inkvxp-hn-eqss F\n- p-e-`n Pohs i n Xp-Sn- p Bflmhv! sszh-tømsp A\p-k-cWw ImWn- m PU-Øn\p Ign-I-bn- F p- Xp Hcp Imcyw. F- m, PUw \ncp-]-{z-h-imcn-b-. AXp sszhsø A\p-k-cn- p-ibn-s p am{x-a-, sszh-tømsp A\p-kcWw ImWn- p Bflm-hn-t\mSp t]mcm- Sp-Ibpw snøp p. AXn-\m PUsØ A[y- -{]-kwkw: sh n amxyp HØncn kvt\ln- p- p.axnßs\ t]mbm t]mcm'' F p ]d- p-xp-s-ßnb ktlm-zcn en n sdpn ]d- h-km-\n- n- Xv hosp `cn- p A \ mbn `cn- mte F mw \ mbn t]miq F m-wv. k`-isf hnip- n-bpss D]-tZi-Øn-\p- n kwc- n- m k`m ip{iq-j-i- m p Ign-b-Wsa p s]mxpsh ]cm-a i-ap- mbn. C p k`-i-fn H n\pw aps- n-. azy-]n- p- -h p-hsc {]kw-kn- m A\p-hmZw e`n- p- p-s p ]mã Ipcy ]p-xp- psn ]d- -Xp -hn-kva-b-tøm-ssbmwp kz v ti -Xv. Ch {]_- e- m-cm-b-xn-\m \S-]-Sn-sb-Sp- m ]mã p `bw ImWpsa pw At±lw Iq n-t Øp. - ap Im-eØp sszh-zm-k- m A`n-tj-I-tØmsS ZqXp kwkm-cn- kpn aømbn ImtX v hnj-bm-h-x-cww \S-Øp- p. Ip p-km-bn- pw, DÆq-Æn-kmdpw XpSßn ticf s]s -t m-kvxns cmp-in-ev]n-iƒ ae-bm-f-a-æn-eqss DW hns txcp-sx-fn-bn {]mcw` Zn\-ß-fn Xs ]pf-in-x-am-b- XmWv dm n-bp-ss -a-æpw. B aæn- s]bvx ]cn-ip- m-fl-am-cn-bpss ]n p-w-bn s]s t mkvxn\p XzcnX hf -bp- m-bn. s]s -t mkvxp k`-i-fnse DW hptbm-k-ß-fn-te p s]mxp-hgntb ]m p-]msn \S- p-\oßnb dm n-bnse A sø hnizmkn-i-fpss ]n mse \S p s]mxpp\-ß-fpw- tbm-k-ÿ-e- -tø pw AXp-hgn hnizmkam K-Øn-te pw FØn-bXp tcj-s -Sp-Øs Ncn-{X-am-W.v A sø s]s -t mkvxn-s\bpw s]s -t mkvxp t\xr-xz-søbpw ]pi-gvøn-]-d- -h-cpss ]n X-e-apd hm p-iƒ hmfp-i-fm n Xe-bn ssih p ]I- p-\n p Nn{X-am-Wv KpUv\yqkv dm n-bn \S-Ønb apjm-apjw N -bn sxfn- p-h- -Xv. C sø s]s -t mkvxns sfu n- n-sb- p-dn v hnizm-k-tem-i-øn-\p BImw- -bn ] ptn p dm n-bnse s]s -t mkvxp {]h Ø-I ]d -Xns kw n]vxcq]-amwv Cu dnt m v. n-cp- -Xn-\m P\-Øn\p `b-ap- m-bn-cp- p-sh- pw, C p `b-tam, A -S- tam C- msx \nb-{ Ww ssihn- -Xp-t]m-se-bmWp Imcy-ßfpsS t]m v F p kmw ]\- bn hymip-e-tømss ]d- p. ]cn-ip- m-flm-hns Btem- N\ At\z-jn- m Bfn-. Aip- nsb kwc- n- p- -h Ht m Øp-sIm- Ww Hc-ip n k`sb samøw _m[n- pw. AXp-sIm v \n _- -ambpw tem k`-isf ip o-i-cn- - Ww. CXp ]d- Xv ]mã h Kokv tpmkm-wv. k`mip{iq-j-i- m-sc -am{xw {]nxn-i-fm- -cp-sx p ]d-bp ]mã tam kn ]t, sx p- Imsc tnmzyw snø-w-sa Dd A`n-{]mbw {]I-Sn- n- p. am{x-a-, ]pd-øp-i-f-tb Xns\ AIØp kwc- n- m IqsS InS- shdpsx hnsm ]msn-. sszhw Xs ]p{xs\ `qan-bn-te p Ab- Xp ""\ymb-{]am-w-øn\p Ign-bm- Øns\'' km[n- m-\mwv (tdm-a 8:2). \mw Ign A[ym-b-Øn I -Xp-t]m-se, \ymb-{]-amww a\p-jy-s\- p-dn- p sszhlnx-øns hnhc-w-am-wv. F- m, Bbn-cw-ao- Db-c-Ønep sszh-øn- - te p Ib-td-Wn-bn-eqsS ]nsn p Ib-dm "PU-Øns _e-lo-\x' \nanøw a\pjy\p Ign- n-. sszh-]p-{x h- Xp ]m]-p-u-øns "kmzri'-øn-emwv. F m, ]m]-p-u-øn-e-. (C-hn-sS-bmWp tbip-hns PUm-h-Xm-c-sØ- p-dn p ]e pw Bi-b- p-g- -ap- m-ip- Xv). tbip-hns am\p-jn-ix (human faculty) kpo-h-am-bn-cp p. F- mexp cmk-tam-lß-fm hnj-en-]vx-am-bn-cp- n. as mcpcoxn-bn ]d- m, tbip-hn-ep- m-bn-cp- Xp am\p-jn-i-x-bm-bn-cp- p, A msx hnjw han- p PU-a- m-bn-cp- p. tbip Xs ]cn-ip- -Po-hn-Xw-sIm p ""]m]-øn\p PU-Øn in hn[n- p...''(tdm-a 8:2). AXm-bXp tbip Pohn- XØn Hcn- t]mepw am\p-jn-i-x-bn "PUw' Ie Øn-bn! ]nxm-hns Bflmhn-t\m-Sp A\p-k-c-Øn am{xw Ah Pohn p (^-nen- n-b 2:8). {InkvXp-tb-ip-hn-ep- -hcpw Aßs\ Xs -bmwp Pohn-t - -Xv. "" Bflm-hn \mw Po-hn- p- p-sh- n Bflm-hns\ A\p-k-cn p \S- p-ibpw snøpi'' (hm.25). F m, Bflm-hns\ A\p-k- p- -Xn-s\bpw NoØ-bm- p-sa- pw -Fw. F. F. am-sc-t mse Na p \S- p t\xm- - m s]s -t m-kvxns\ hnir-x-am- p-i-bm-sw pw At±lw Iq nt Øp. s]s -t mkvxp ]mgvk-t\- Pn hf ph kz A\p- `hw D - -cn p kwkm-cn ]mã km_p Nm{]Øv Bfl-\n-th-in- X-ß-fm-bn-cp ap Ime D]-hmkw, A\y-`m-j, ImØn-cn- ptbmkw XpS-ßn-b-hsb ]cma in bpw Ch-bpsS C sø A\p-I-c-W-ßsf hna in- bpw snbvxp. thz-]p-kvxi D]-tZ-ißfpsS N - q- n-\p- n-te p \mw as-ßn-h-c-ww. C sø s]s -t mkvxp hn-\-{]-im-c-a F A`n-{]m-bamWp jmpn Aen-ap- n-\p- m-bncp- -Xv. B t]cns A Yw aq m-wn-ifpw Hcp apƒ n-co-shpw cn p \S- m ""PUw'' A{X s]s p \sω A\p-h-Zn- p-i-bn-. "" PUm-`n-emjw Bflm-hn\pw Bflm-`n-emjw PU-Øn\pw hntcm-[-am-bn-cn- p- p. Ah XΩn t]mcm- -Øn-emWv'' (hm.17). At mƒ, Bflmhns PohnXw Pohn- m \mw F p snøww? i{xp-hmb PUsØ {]h Øn- m Ign-bmØ \ne-bn _ n- -Ww. AXn\p ]usemkv D]-tbm-Kn- p- -hm- mwv ""{Iqin- pi' F -Xv. \mw {Iqin- p- Xp krjvsn sszhw \ap p \ Inb "" am\p-jni LSI'' (human faculty) a. Fs hnnm-c-ß-fp-ssbpw hnnm-c-ß-fp-ssbpw Xocp-am-\-ßfp-sSbpw (emotions, intelligence and volition) Ccn- n-s-amb am\p-jni LSIw Rm {Iqin- n- n-. hmkvx-h-øn AXmWp Fs kzxzw (being). Ct mƒ Rm sszh- Øns kºq W CjvSw \n h-ln- p- Xp Fs kzxz (being)ønem-wv. F\n- Xn\p Ign-bp- Xp Fs - kz-xz-øn Ct mƒ ""Pohs Bflmhv'' hmgp- -XpsIm- m-wv. ""PUw''Bflm-hns hmgvn-bn "CSt m-en-sp-hm ' (interfare) ]cn-{i-an- m-xncn- n-. F m, cmk-tam-l-߃ _m nbp- -h t PUsØ `b-s -ts Xp q. {]am-w-a-\p-k-cn p sszhsø {]km- Zn- n- m "PUw' ]cm-p-b-s - -Xp-sIm- m- Wt m a\p-jy-]p-{x h v sszh-ln-x- Øns ]q Øo-I-cWw F alm-zuxyw Bflm-hns\ `c-ta n- -Xv. F m, Iº- \n-bpss kpc- n-x-amb \S-Øn- n\p DƒsIm p kzbw tbmky-cm-im- \p ]cn-{iaw \ap- m-h-iy-am-wv. Bscbpw Dƒs m- p Hcp IpSbmtWm s]s -t m-kvxv. hgnsx n \S- p- -hsc Hgn-hm- Ww F p -]m-ã ss_pp ]d- p. XΩn Ø-Ωn kvt\ln- pi F -XmWp \ap p th sfu n- n. AXp A\y-am-bn. CSb- m, {]hm-n-i- m XpSßn s]s -t m-kvxns F m ip{iq-j-i-cnepw hnizm-kn-i-fnepw hympw IS- p-iq-sn-bxp henb hn]-ømbn F p ]mã km_p t]mƒ ]cn-`-hn- p. icn-bmb s]s -t m-kvxns Bflm-hns\ m\m-flm-hn hcn- p-si- n-b-h p kaq-l- Øn {]iw-k-bpw, hy n-ti-{µo- Ir-X-amb AwKo-Im-c-hp-amWp th -sx p hne-bn-cp-ønb ]mã h Kokv tpm Pv Nne p- m-ip hy n-kx kmº-øni hf -bpss Imc-W-ß-sf- pdn pw Bi {]I-Sn- n p. tbip-hp-ambn Hcp _ -hp-an- msx AI- n-cn p -h-cpss CSbn-te p hcp ]pxnb hnizmkn-iƒ srcp-ßp-i-bm-sw p ]d-bp ]mã kpn-amxyptaa\, t\xrxzsø Ip w ]d-bp \mapw t\xr-xz-øns `mk-am-swt m -W-sa p ]d-bp ]mã n. F. txma-kv, As mkvx-eni ASn-ÿm-\-Øn-te p as-ßn-t]m-i-w-sa-t m n ]mã _npp Fw. kn., {InkvXptb-ip-hnse `mhw \jvs-s -SpØn ]mh-s - -hs\ ]cn-k-wn- msx hº {IqtkUp am{xw \S-Øp- - B-[p-\nI {]h-w-xsb hna in ]mã at\mpv XpSßn F m-h-cnepw s]s -t mkvxns sfu n n \jvs-s -Sp- Øp Cu Xe-ap-d-tbmSp ISpØ tcmj-am-wp- m-bn-cp- -Xv. {_Z sh n amxyp A[y- X hln Cu N -bn si. hn. cmpp Bap-J-k-tµ-ihpw ]mã amxyp h Kokv IrX- - Xbpw ]d- p. ]mã hn. ]n. ^nen v {Iao-I-c-W-߃ p t\xrxzw \ In. "PUw' CS-t m-enspw F -dn-bm-hp sszh- ]p-{x PU-Øn\p Hcp in hn[n- n- p- v. Bflm-hns {]h Ø-\-Øn Hcp coxn-bnepw CS-s]-Sm Ign-bmØ coxn-bn {Iqio-I-cWw! PUsØ AXns GP p- I-fmb cmk-tam-l-ß-tfm-sp-iqss {Iqin Xdbv pi! PUsØ Ib-dqcn hn n-cn- p- h p Bflm-hns\ A\p-k-cn- m Ignbn-. cmk-tam-l-߃ PU-Øns ssiimep-i-fm-wv. Ahsb {Iqin tn ØpsIm v BWn-b-Sn- -Ww. Nn -I-fpsS temiøp PUw IS- p-i-b-dm-xn-cn- m Xe-bn Hcp apƒ n-coshpw! aq m-wn-ifpw Hcp apƒ n-co-shpw! AXp \n߃ p \ Ip- Xp _ -\-a-, kzm-x-{ y-am-wv. AXmWp tbip Pohn- -Xp-t]mse \sω Pohn- m \sω {]m]vx-c- p- -Xv. ka W {]m Y\ I Øm-th, Fs PUsØ Rm AXns cmk-tømspw taml-tømspw IqsS {Iqin- n-cn- p- p. aq m-wn-ifpw Hcp apƒ n-co-shpw F\n p _ -\- a, kzmx-{ y-amwp \ In-bn-cn- p- Xv F p Rm Xncn- -dn-bp p. ]q W-ambpw Bflm-hns\ A\p-k-cn p Fs kzxz-øn \ns {]mkm-zn- n- m Fs klm-bn- -Wta; tbiphn-s\-t]mse Pohn- m Fs klmbn- -W-ta. Bta! XpS hm-b-\bv v: tdma. 8:5 11, simsem-ky. 3: \hw_ 7 Xn ƒ 3

4 FUn-t mdn-b /KÃv timfw EDITORIAL/GUEST COLUMN Xpemw 21 cn- -s. Aßs\ B tzjyw Cu jy-bm-bn-øo p. sszhmflmhv B hy n-tbmsp a ]dbm ]d- m A\p-k-cn v snøptam? B sx p Xncp-Øm sszhw Ah-kcw X m (D-Zm.- a ]d-bm ) \mw snøp-tam. Cß-s\-bp \n-km-c-im-cy-߃ t]mepw sszhm-flm-hn\p Iogvs p snøm ] m-ø-xns ImcWw \ap p Xmgm a\- n F -Xm-Wv. Bflo-bs e Ww Xmgva-bm-Wv. \mw apsº Nn n- t m, Xmgm a\-kn- m-ø- Xns ImcWw lrz-b-øns ImTn-\y-am-Wv. hr w \ -sx- n ^ehpw \ -Xv. hr w NoØ-bmbm ^ew \ m-iptam? \mw F hr -Øn-s Hcp ^eamwp Xmgva. \ΩpsS Ipd-hp-Iƒ ]cn-ip- mflmhv Nq n- m-wn- p-tºmƒ AXp \mw {i n- p- n-s - n \mw ]cn-ip- m-flm-hns\ ZpxJn- n- p-i-bm-wv. hn-\-øn ]dbp p: ""]cn-ip- m-flm-hns\ ZpxJn- n- -cpsx'' v. Aß-s\-sb- n \mw F{X-h w ZpxJn- n- p- Im-Wpw. ]cn-ip- m-flmhv {]Xn-Icn msx \sω hn p-t]m-ipw. am\y-amb Bfp-Iƒ BtcmSpw FXn Øp \n m-dn-. Imc-Ww, ZmhoZv F{X-h w iuen \n v Hgns]s t m-kvxn\p km[y-x-tb-dp ae-_m ti-c-f-ønse s]s -t mkvxp apt - -Øns Ncn-{Xw- k- `m-p-\-ßsf Bthiw sim n- p- -Xm-Wv.- B-cw-`-Imew apx kphn-ti-j-ap-t - -Øn\pw ]cn-ip- mfl {]h Ø-\- Øn\pw \mw Du \ In-bn-cp- p. \m n \n p \nc-h[nt] C y-bpss hnhn[ `mk-ß-fn kphn-ti-j-hm-ln-ifmbn ]pd-s - p. Ahn-sSsb mw Ah snbvx, snbvxp-sim- ncn- p tkh-\-߃ X -en-]n-i-fn Fgp-X-s -ts- -Xm-Wv. CsXms snøptºmgpw \ΩpsS P -\m-sns hst Pn -Iƒ Dƒs -Sp ae-_m kphn-ti-j-øns Duj-c-`qan-bmbn Ah-ti-jn- p p F hnhcw a\kn-em- m hfsc kabw FSpØp F p thww Icp-Xm. Ign \q m- ns c mw ]Ip-Xn-bn-emWp ae-_mdn s]s -t mkvxp {]h Ø-\-Øn\p XpS w Ipdn- -Xv. kphn-tijx -]-c-c-cmb Nne hy n-iƒ \S-Ønb H -s bxv\-ß-fm-bn-cp p Ah F p ]d-bp- -XmIpw icn. kmº- ØnI ]cm-[o\w aqew \m nse hkvxp hn v IqSp-X ÿew hmßp- -Xn\pw Irjn snøp- -Xn-\p-sam-s -A-hnsS IpSntb-dn-b-h-cn s hnizm-kn-i-fmwp kphn-ti-j-{]-h Ø-\- ߃ pw k`miqsn-h-c-hp-iƒ pw XpS w Ipdn- -Xv. \m n \n p A[ym-]-I-hr-Øn-bn-se-Ønb ]ecpw CØcw Iq m-bva-iƒ p Bcw`w Ipdn- Xpw FSpØp ]d-tb- -Xm- Wv. sx tic-f-øn \n- p IpSn-tb- -Øns \nc p h [n- -txm-ss, sszh-hn-fn-sb-øp-s v ae-_m-dn-seøn, kphn-tij{]-h Ø\w \S-Øn-b-h-scbpw \ap v Hcn- epw ad- m-\m-hn-. _ p- -sfbpw an{x-ß-sfbpw shsn v ChnsS-b-Øn-b-h Zpcn-X-]q W-amb kml-n-cy-ß-tfm-sp-]-s-sh- n-bm-wv Ahn-S-hn-sS k`iƒ p ASn-ÿm\-an- -Xv. kmº- ØnI t ihpw ASn-ÿm-\- ku-i-cy- p-dhpw a pw AhcpsS IqsS n-d- m-bn-cp- p. F nepw Ah F mw ad p I Øm-hn-\p-th n {]h Øn p. ]mã am-cmb si. Fw. tpm hn. sp. tpm Pv, si. Fw. amxyp (-a-e-_m t n- ), ]n. Fw. tpm Pv, hn. n. G{_lmw XpS-ßnb \nch[n t]cpss {]h Ø\w hne-tb-dn-b-xm-wv. kphn-ti-j-icpss hn{i-a-an- mø {]h Ø-\w-aqew sf. ]n. kn., F. Pn., C ym sszh-k`, \yq C ym sszh-k-`, imtcm s^tem-jn v XpS-ßn-b-hbpw a p kzx{ k`-ifpw D m- Ip-Ibpw kphn- -tij {]h Ø-\-߃ i n-s -Sp-Øp-Ibpw snbvxp. F m, hf-sc- mew Ign- mwp k`-i-fpss kwl- SnX apt - -Øn\p B -ap- m-b-xv. B \ne-bn F. Pn. t\xrxzw ImWn amxri hne-a-xn- p- -Xm-Wv. hs- tic-f-øn k`-bpss {]h Ø-\-߃ i -am- p -Xn\p kuøv C ym Akw-ªokv Hm^v tkmuns Npa-X-e-bn F. Pn. ae-_m Unkv{Sn-IvSn\p cq]w \evip-i-bmbncp- p. sf. ]n. kn. ae-_m anj cq]-s - Xpw Cu \ne-bn-em- Wv. kphn-ti-j-sa-ømø ÿe-߃ Is -Øn, AhnsS ]pxnb {]h Ø\w XpS-ßm ae-_m anj snbvx {]bxv\w hne-tb-dnbxmwv. KpUv\yqkv ÿm]-i snb am ]tc-x-\mb hn. Fw. amxyp ae-_m anjs Ub-d-IvS F \ne-bn snbvx tkh-\-߃ hep-xmbncp p. imtew {SmIvSv skmssk- n-bpw ae-_m-dnse {]h Ø-\-Øn\p \ Inb kw`m-h-\-iƒ hne-a-xn- m-\m-hn-. C ymsszh-k-`, imtcm s^e-jn v XpS-ßnb k`- Iƒ {]h Ø-\-߃ i -am- m ae-_m taje cq]-s - Sp-Øn-bXpw {it -b-am-wv. C p ae-_m hfsc hf p Ign- p. AXn-thKw hnikn- p-sim- n-cn- p ] -W-ß-fn kphn-ti-j-h-xv -c-w- Øn\p km[y-x-tb-sd-bm-wv. kmt -XnIhnZy-Ifpw a p kuicy-ßfpw h [n- ncn- p p. Cu ] m-ø-e-øn \nc-h[n kphn-tij-i AhnsS FtØ- Xpw Ahn-sS-bp {]h Ø-I p -Iq-Sp-X kzmx{ yw sim-sp p `c-wkw-hn-[m-\w G s -Sp-tØ- Xpw Bh-iy-am-Wv. sf.]n.kn.-bpss Ncn{X-Øn BZy-ambn ae-_m-dn k`bpss kwÿm\ I h j ASpØ Znh-k-ß-fn \S- p- -Xn Ahn-sS-bp P\-߃ hfsc BÀm-Zn- p-i-bm- Wv. AXp Ahn-sS-bp k`-bpss hf bv pw kphn-tij-ap-t - -Øn\pw Imc-W-am-I-Ww F -XmWp {][m\w. AXn\p ssih-gn-bm-ip Nn -Iƒ cq]-s -Sp-sa p \ap p {]Xo n- mw. \mw hkn- p `qan hfsc at\m-l-c-am-wv. a\p-jys\ AXy- [niw BI jn- p \ne-bn temi-kp-j-߃ h [n- n v kmøm ]pxnb X{ -߃ Bhn-jvI-cn- p-sim- n-cn- p- p. Cu hkvxpx a\p-jy\p Adn-bmsa- nepw temi-kp-j-ß-fn a\pjy abßn hogp-i-bm-wv. F m, tbip-hns\ hnizkn- p Hcp -hy- nsb kw_- n- n-s-tømfw F m- n\pw Hcp ]cn-[n-bp- v. Imc-Ww, temi- Øns `wkn-bn axn-a-b-ßm-\ sszhw Ahs\ hnfn- -Xv. -a-xn-ab-ßn-bn-cp- m GIm-{KX \jvsam-ipw. simcn- y 11:3 ]dbp p: ""k w l msb D]m-b- Øm NXn- -Xp-t]mse \nßfpss a\ v {In-kvXp-hn-t\m-Sp GIm-{K-Xbpw \n a-ex-bpw-hn v hj-fm-bn-t m-iptam F p Rm `b-s -Sp- p''. GIm-{KX \jvss hy n-tbmsv sszhm-flmhv kwkm-cn- m AXns ]q W- Ku-c-h-tØmsS Fs -Sp- m IgnbmsX hcp- p. temibnº-ß-fn ab-ßn-bn-cn- p hy n-tbmsp sszhm-flm-hn\p kwkm-cn- m D Xp t\sc hn]-co-x-am-wv. 1tbml- m 2:15 ]d-bp p: ""temi-søbpw temi-øn-ep- - Xn-s\bpw kvt\ln- -cpxv'' temiw sszh-øn\p i{xpxzw Bb-Xp-sIm v temi-im-cy-ß-fn {]m[m\yw \ Ip hy n Fßs\ Bflob Imcy-ß-fn {]m[m\yw \ Ipw. \n߃ p sszh-søbpw amtam-s\bpw tkhn- m Ign-I-bn-. Cw ojv `mjm- -c-øn "amtam ' F ]Z-Øn\p [\w, [\-tz-hx F nß-s\-bp A Y-amWp \ Inbn-cn- p- -Xv. \ΩpsS lrzbw F n-t\m-smtwm A[nIw Xm ]cyw ImWn- p- Xv kzm`m-hn-i-ambpw \mw A{]- Im-c-am-bn-Øocpw. Hcp hnizm-knsb kw_- n- n-s-tømfw Bflo-b-X-bpsS ]Sn- Iƒ IS- p Nhn- n-bm ]ns F mw XnI p F Nn -bm- Wv. Xs - Bcpw D]-tZ-in- p- Xv CjvS-a-. sx p sxs p ]d-bp- Xv CjvS-a-.- \m-ym {]hm-n- I h p Zmho-Zns Ipd-hp-h-i߃ ]d- t mƒ ZmhoZv AXp AwKo-I-cn v B sx p Xncp-Øphm\pw sszh-tømsp a tnmzn- m\pw CS-bm-b-Xp-t]mse \nk-fan- m-ø-h-cm-sb- n! Hcp hy n F{X-am{Xw Bflob\mbn hfcp- pthm A{Xbpw Xmgvabpw D m-iww. PU-kz-`mhw acn- m CS-bm-IWw. PU-kz`m-h-am- Wt m Al- m-cw, \nk-fw, A a F n-ß-s\-bp h. sszhm-flm-hn\p kwkm-cn- m\ AhnsS Ccn- m t]mepw Ign-bn-. AXp-sIm p \mw lrzbsø sszh-ap-ºmsi \n a-e-am \hw_ 7 Xn ƒ Ww. k o. 73:1 ]d-bp p: ""sszhw bn{km-tb-en\p \n a-elr-z-b-ap- -h p Xs \ -h- \m-ip p \n bw. Xmgva-bp hy nsb am{xsa sszh-øn\p Db Øp-hm Ign-Ibp- q'' 1 ]s{xmkv 5:6 ""AXp-sIm v Ah X -k-a-bøp \nßsf Db Øp-hm sszh-øns _eap ssiiogv XmWn-cn- n '' F p hm-bn p- p. Aß-s\-bp hy n-bn Kem-Xy 5:22 ]d-bp Bflmhns ^e-߃ D mipw. ^ew D -mip hr -Øn\p hfhpw sh hpw Bh-iy-am-Wv. am{x-a-, If-Iƒ ]dn p If-b-Ww.- A- s - n hr -Øns hf apc-sn- pw; ^ew Ipd-bpw. CXpt]mse Bflm-hns ^e-߃ \ Ip hy n v Gsd Bhiyw hf-sa {]m Y-\bpw sh -sa hn-\-hp-am-wv. If-Ifmb Nn -Iƒ ]ngpxpam p-ibpw thww. ]usemkv I Øm-hns t{ijvt-zm-k-\m-bn-cp- n pw 1 Xnsam. 1:16 ]d-bp- ""B ]m]n-i-fn Rm H m-a '' F hm p hfsc {it -b-am-wv. aq mw kz K-tØmfw FSp- -s - - ]u-sem-kns t{ijvt-xsbm pw \ap p ]d-bm-\n- t m? AXp-sIm p Xmgva-bmWv G hpw \ -sx p H p-iqss Dd- n- mw. sszhm-flmhv hkn- p hy n-bn Ft mgpw sszh- Øns CS-s]-S-ep- m-ipw. hnip- - Hcp sxd-dp-sn-bvxm AXp Pohn-X-Øn-em-Is, D]-tZ-i-hn-jb-Øn-em-Is hn-\-hn-cp- -am-bsx p snbvxmepw sszhm-flmhv D]-tZ-in- pw; hne- pw. sszhmflmhv ]d- -Xn-\p-tijw \mw AXn \n p ]n m-dmsx \ΩpsS CjvS-Øn\p B sx psnbvxm sszhm-flmhv \sω hn pt]m-ipw. \ma-dn-b-n- F -XmWp as mcp kxyw. iuen \n p sszhm-flmhv t]mb-t mƒ Hcp Zpcm-flmhv Ah-\n h p. 1iap.16:14 Zpcm-flmhv h kabw apx iuens kz`mhw F p snøm\pw asn- mø coxn-bnte p amdn. C p ]e-scbpw A]-Io Øn-s SpØpIbpw, txtpm-h[w snøp-ibpw snøp- - Xns ImcWw F m-sw p sszh-a- ƒ p a\-kn-em- m-hp- -tx-bp- q. Hcp hy n-bn sszhm-flm-hns ]I D mbm {]Xy- -amb AS-bm-f- Øn \ap p a\-kn-em- m km[n- pw. Zpcm-flmhv Hcp hy n-bn h m Bcpw Adnb-Øn-. F m, B hy nbn Zpcm-flmhv Cd-ßn-t m-bm F m-hcpw Adn-bpw. Ch c ns bpw hyxymkw F m-wv. Nn n- q... Xp n- m-sp- -sx mw sszhn-i-am-sw p Icp-X-cp-Xv. kmøm Xm\pw shfn ZqXs thjw [ncn- p- p. Hcp hy n p as mcp hy ntbmsp Fs - nepw Imc- W-Øm tzjyw D mbn F ntpmpn txmakv \ΩpsS Ipd-hp-Iƒ ]cn-ip- mflmhv Nq n- m-wn- p-tºmƒ AXp \mw {i n- p- n-s - n \mw ]cn-ip- m-flm-hns\ ZpxJn- n- p-i-bm-wv.

5 - ARTICLE tej\w F m ss{ikvxh kaq-l-ß-fnepw {]m Y-\bv p khn-tij- ÿm\-am-wv. {]m Y-\-sb- p-dn p {]txyi k`m-hn-`m-k߃ p ImgvN- m-sp-i-fnepw -{]m Yn- p coxn-ifnepw A -c-ap- m-tb- mw. F m, s]mxpsh {]m Y\ sszh-tøm- Sp At]- -bmbn F m-hcpw a\-kn-em- p- p. {]m Y-\sb kw_- n- p \nch[n ]pkvx-i-߃ C p e`y-am-wv. F nepw {]mtbm-kni Pohn-X-Øn {]m Y- \-bpss {]k n Xncn- -dn- n- p- -h \yq\-] am-wv. {]m Y-\-bpsS i nbpw km[y-x-ifpw temi-øn\p shfns - SpØns msp-øxp th s] k`m-k-aq-lß-fmwv F Xp FSpØp ]d-tb XmWv. {]m Y-\bv p C{X-b-[nIw Du simsp- p thsdmcp kaq-lw C. F m, {]m Y-\-bpsS km[y X F{Xam{Xw {]tbm-p-\-s -Sp-Øm Ign- n- p v F p \mw Nn n-t hnj-b-am-wv. s]s -t mkvxp kaq-l-øns hf bv p \nzm-\-am-bn-cp- Xp {]m Y-\- bm-bn-cp- p. \mw t\sn-b-sx mw {]m Y\- bn-eq-ss \ap p e`y-am-b-xm-wv. F m, C p {]m Y-\-bpsS A`mhwaqew \mw ISpØ {]kn-k- nbn-eqss IS- p-t]mbvs m- n-cn- p- p. \mw {]m Yn- p- -Xns Afhv Ipd- p-t]mbn F p CXn-\ Y-an-. sshim-cn-i-xbpw Xo{h-X-bpw -\-ΩpsS {]m Y-\-I-fn Ipd- n- n-s - nepw hnizmkhpw Bflm Y-X-bpw -\-ap p \jvs-ambn-s m- n-cn- p- p. \mw {]m Y-\-bv mbn ka-bhpw hn`h-ßfpw ]c-am-h[n D]-tbm-Kn- p- p. \ΩpsS k`-i-fn Znh-k-ßfpw BgvN- Ifpw \ofp {]m Y-\m-b- -߃\S-Øp- p. {]m Y\mIq m-bva-iƒ mbn \mw \nc- cw Hcp- -an p IqSp- p. hmkvx-h-øn {]m Y-\-b v C{X {]m[m-\y-ap \ΩpsS kaq-l-øn kt m-jhpw kujy-hpw - -abpw ]c-kv]-c-ap kvt\l-hpw, sszhm-\p-cq-]-amb Pohn-Xhpw a pw \nc- c- A\p-`-h-߃ Bbn-cn-t - -Xt? bym Y {]m Y\ CØcw ^e-ßsf Df- hm- - p- Xm-Wv. F m, \ΩpsS CS-bn tbmky-a- mø A\p-`-h-߃ p ]et mgpw \mw km n-i-fm-bn-øo-cp- p. F psim- mwv C{]-Imcw kw`-hn- p- -Xv. Cu kml-n-cy-øn kzb-hn-nn- \w \S- Øm\pw \ΩpsS {]m Y\-Isf bym Yyt_m-[-tØmsS hne-bn-cp-øm\pw Hcp {iaw \S-Øp- Xp DNn-X-am-bn-cn- pw. {]m Y- \sb kw_- n- p \ΩpsS ImgvN- msv F mwv? Nne Ah-k-c-ß-fn \ΩpsS {]m Y-\-Iƒ p ssz-h-øn \n p {]Xo- n- p adp-]sn e`n- m-øxv F p-sim- \ΩpsS {]m Y-\-Ifn \s mcp `mkhpw PU-Øn \n p- -hn- p- -Xm- Wv. AØcw {]m Y- \-Iƒ sszhw tiƒ p- n-. m-wv? D]cn- -π-h-am-b-{]m Y-\-bmtWm \ΩptSXv? {]m -Y-\-bpsS am\-z-wvu-߃ \mw ]men- m-dpt m? {]m Y-\m-Po-hn-X-Øn hf B{K-ln- p Hcp hnizm-kn p Cu tnmzy-ßsf Ah-K-Wn- m-\m-hn-. F{]-Im-c-ap {]m Y-\-I-fmWp sszhw tiƒ p- Xv F p Xncn- -dn-bm \ap p Ign- n-cp-s - n ]e Imcy-߃ p-th- nbpw \mw Hcp]t, Hcn- epw {]m Yn- -n m-bn-cp- p. \ΩpsS {]m Y-\-I-fn \s mcp `mkhpw PU-Øn \n p- -hn- p- -Xm-Wv. AØcw {]m Y-\-Iƒ sszhw tiƒ p- n-. Nne {]m Y-\-Iƒ sszhln-x-øn s - -Xmbn \mw sx n- -cn- p- p. Zo L-\m-fsØ {]m Y-\bv p HSphn DØcw e`n- msx hcp-tºmƒ \mw lxm-i-cm-bn-øo-cp- p. At\-I-cpsS {]m Y- \-Iƒ kzm YX-bm aeo-a-k-am- -s - -Xm- Wv. Nne kz- w _p n-bn-eq n {]m Yn- p- p. Nne-cpsS ]c-ky-{]m Y-\-Iƒ ]coi- m-cpss ` nsb A\p-kva-cn- n pw hn[-am-wv. a\p-jy p hnf-tß- p- -Xn- \mbn ]co-i- m ki-ehpw snbvxp. \mapw ]e-t mgpw AtX hgnsb k -cn- p- p. Nne Ah-k-c-ß-fn ]co-i- m-sc-t mepw IS-Øn-sh- p- p. ]c-kv]cw an- m\pw kvt\ln- m\pw Xøm-dm-Im-Ø-h-cpsS {]m Y\ sszhw tiƒ p- n-. tbip ]d p: ""\n߃ {]m Yn- m \n p-tºmƒ, Btcm-sS- nepw Fs - n-epw D-s - n AXv Ah-t\mSp an- p-hn '' (a s mkv 11:12). Cu hn-\-øn\p A\p-kr-X-ambn Pohn- m F{X t] p Ign-bp- p v F Xp Nn m l-amb Imcy-am-Wv. Xn-cph-N-\-Øn C{X hy -amb Iev]\ e`n- n pw AXns\ Ku\n- msx ]c-kv]cw ssi m-bn-cn- p-i-bpw, B Ah-ÿ-bn Ccp- p-sim pxs {]m Yn- p-ibpw snøp- h tbip-hns\ icn-bmbn Adn- n- n- m-ø-h-cm-wv. Adn- n-cp-s - n Ah Hcn- epw A{]-Imcw snøm apxncp-am-bn-cp- n-. ]ecpw hntzz-j-a-t\m`mhw D n h p-sim p {]m Yn- m-\pw, Xncpta-i-bn ] p-sim- -m t]mepw asn- p- n-. CØ-c- m Bflm-hns\ A\p- -k-cn p \S- mø PUnI BWv. Nne kz w sx p-isf \ymbo-i-cn- ptºmƒ a pnne Xß-fpsS sx piƒ a\- kn-em- m Ign-bmØ Ah-ÿ-bn-emWv. sszhm-e-b-øn {]m Yn- p-sim- n-cp ]co-i- m kzb-\o-xo-i-cww \-S-Øphm\mWp {ian- -Xv. Np - m-cs\ Ip -s - Sp-Øm\pw hn[n- -m\pw Abmƒ asn- n-. ]co-is hm p- -Iƒ Xs I]-S-`- nsb shfn-s -Sp-Øp- p. kz sx p-isf Xncn- -dn-bm-sx -k-tlm-z-cs\ Ip -s -Sp-Øm- \p GXp {iahpw I]-Sw \nd- -Xm-Wv. ktlm-z-c-t\msv As - n ktlm-z-cntbmsp an- m-xn-cn- p- Xp sszh-h-n-\- Øns \ -amb ewl-\-am-wv. hn\w ]dbp p: ""AXp-sIm p \o bmk-]o-t-øn hgn-]msp A n- p-hm hcp-tºmƒ ktlm-z-c\p \ns t\sc Fs - nepw Ds p \n\ p Hm a-h- m \ns hgn- ]msv bmk-]o-t-øn\p apºn h n v H mtxmakv tpm ]mem-cn-h w axp sn p \ns ktlm-z-c-t\msp cays - Sp-I. ]n osp h p \ns hgn-]msp Ign '' (a-ømbn 5:23,24). CXmWp sszhh-n-\-øns hyh-ÿ. Ctßm p sx psnbvx hy n-tbm-sp-t]mepw Atßm p sn p a tnmzn- p- -XmWp {InkvXp-hns am Kw. ]c-kv]cw cays - Sm-sX-bp \ΩpsS Bcm-[-\- ssz-h-øn\p AwKo-I-cn- m Ign-bp-I-bn-. AØcw Bcm-[-\-Iƒ \ΩpsS Pohn-XØn Hcn- epw A\p-{K-l-Øn\p Imc-W-am-bnØocp-I-bn-. F m, CXp Xncn dn-bm Ignbp- n F XmWp ]e-cp-ssbpw {]iv\w. Nne-cpsS Pohn-X-Øn a\x-km- n-bn-eqss-bp- - ssz-h-i_vzw Xs \ne- n-cn- p- p. CØ-c-Øn-ep hy n-iƒ ]cn-ip- m-flm-hn\p hnt[-b-s -ts -Xn\mbn Hmtcm k`-bnepw sszh-p\w {]m Yn-t - n-bn-cn- p- p. Imc-Ww, Cß-s\-bp- h am\-km- c-s - n-s n Ah-cpsS km n[yw Xs k`-bpss A\p-{K-l- Øn\pw hf bv pw hnlm-x-am-bn-cn- pw. ]c-kv]cw kvt\l-an- m-xn-cn- p A\p-`-h-߃ {]m Y-\sb \njv^-e-am- p- -XmWv. tbip ]d p: "" \n߃ F nepw Fs hn\w \nß-fnepw hkn- m \n߃ C n- p- -sxm-s bpw tnmzn- p-simƒi; AXp \n߃ p e`n pw'' (tbm-l.15:7). Fß-s\-bmWp tbip-hn hkn- m Ign-bp- -Xv? AXp tbip-hns Iev]-\-Iƒ A\p-k-cn- p- -Xn-eq-sS-bmWp km[n- p- -Xv. Iev]\ F m-sw p tbip hy -am- p p: ""Fs Iev]\ CXmWv: Rm \nßsf kvt\ln- -Xpt]mse \nßfpw At\ym\yw kvt\ln phn '' (-tbm-l. 15:12). CtX Imcyw tbip Bh Øn p {]kvxm-hn- p p, ""AXn-\m \n߃ Fs \ma- Øn tnmzn- p sx mw ]nxmhv \n߃ p Xcpw. ""\n߃ XΩnØΩn kvt\ln- Ww F p- -XmWv Fs Iev]\'' (tbm-l.15:16-17). \mw ]c-kv]cw kvt\ln- p-tºm-gmwp \ΩpsS {]m Y-\- Iƒ p adp-]sn e`n- p- -sx p Cu {]m Y-\-Iƒ hy -am- p- p. ChnsS Hcp- Imcyw \mw ad- p-t]m-i-cp-xv. tihew sshim-cn-i-amb kvt\lw F -Xn-ep-]-cntbip kvt\ln- -Xp-t]m-se-bmWp \mw kvt\ln-t - -Xv. AXmWp \ΩpsS apºnep sh p-hn-fn. tbip \sω kvt\ln- -Xp-t]mse \ap p At\ym\yw kvt\ln- p-hm Ign-bp pt m? ]ckv]cw kvt\ln p- -Xn h p-t]mb hogvn-iƒ p ]cn-lmcw Is -ØmsX \ap p aptºm p t]mim Ign-bp- -X-. ktlm-z-c-t\m-sp Cu jybpw ]nw- hpw am m Xøm-dm-ImØ hy n p tbip-hns \ma-øn {]m Yn- m-\p tbmky-xbn. tbip-hns Iev]-\sb ewln- n p Fß-s\-bmWp tbip-hn-t\msp {]m Yn- m Ign-bp- Xv? Xo -bmbpw Bflob Im]Syw \nd- -h p am{xta A{]-Imcw snøm Ignbq. {]m Yn- m hcp hy n c p- Imcyw {i n-t - -Xp- v. Xs {]m Y\ sszh-ln-x-{]-im-c-ap- -XmtWm F pw AXp sszh-\maw al-øz-s -Sp- - -Xn-\p- Imc-W-am-bn-Øo-cptam F pw ]cn-tim-[n- p- I. kzb-øn \n- p {]m Y-\sb Ffp- -w Xncn- -dn-bm CXv D]-I-cn- pw. \ΩpsS {]m Y\-Iƒ Bflm-hns ^e-ß-fmb kvt\lw, kt m-jw, kam- [m-\w, Zo L- -a, Zb ]tc-m]-im-cw, hnizkvx-x, kuay-x, Bfl-\n-b-{ Ww F nh \Ωn Df-hmIp- -Xn\p Imc-W-am-bnØotc- -Xn\p \ap p \nc- -c-ambn {]m Yn- mw. ImcWw, CXp kw`-hn- m \Ωp-sS- {]m Y\-bv p XS- -߃ amdp-ibpw \mw sszh-hp-ambn \nc- -c-w _ -s -Sp A\p-`h-Øn-te p hcn-ibpw snøpw \hw_ 7 Xn ƒ 5

6 ae-_m MALABAR KpUv\yq-kns Kƒ^v, bp.-f-kv. \yqkv t]pp-ifpss XpS -bmbn CXm ae-_m \yqkv t]ppw! {i n- -s -SmsX InS- p ae-_m-dnse kphn-ti-j-h-b-ep-i-fpss D -d-i-fnte p Hcp Ihm-S-am-bn-cn pw CXv. ae-_m-dnse k`m-h-f bv p t{]m ml-\-am-hp-i-bmwv e yw. ae-_m taj-e-bnse KpUv\yqkv tim -Hm Un-t\- am hn`-h-߃ Hcp- pw. hnh-c-߃ v: tim -Hm Un-t\- nwkv FUn- kpn aømbn ImtX v lgëjgkãecgçeãlx. DlfsvTeW scòªceã myaãe GhaoMfaãe Fbfsë Gçeãfjgÿfnâ. SRfngX DJfå mlõèfvgabçf vfnvfÿg Sÿgceùlcnâ Davksj FlfanTx vãftgbevgx ùmcfòªfjgÿg. EjgsëãgX vfqyàèfvg bb~faãe meãfh fsv Yãsh aöe Dnâ, ssob mxavuèfw vfÿgësnëgè EÎeqLlãgX vmfòªg ahekgÿ EÎeTsäkgJfòªgú òféãgceãfjgÿg Dbsj Dlfvx vfqyàfòªlx. brëgx veëgx jepõbgx bföx Féõãfw bÿ cfóvjfcejgx mvqljeãfjgÿfnâ. l~ägsë odlõsèkgjfòªx hgqºayeíôcgúbjeãfjgÿg DbsjnâebjgX. ùirtgyeóãfw DieO hecxøflõx avëfãfjgÿ igçqöfveksö bnfsãejg sbnâgbfäfãecx AsJÜëgaTçfbÿlx. DTen~äfw lfjgbflexkgjfngx cnyejfngx bõlõmxlceã cnãeäcecx Ghaãeifòªfjgÿlx. cnyejfsn lecmxskeçx Fbfësè ssmnf vÿeãf ùiufòª igçqöx cnyejgkeqtx cvmfnekètbfox 1854 w hglfã vfãcbgx 1859 w hbãvfãcbgx Dòªëfòªx bfljcx sòãxlg. Davkq Dlx Eqèfaãesë beãf- TgkãgX aãmg l~sä mxavuf- Tgÿgsbÿx cvm fnetgkãgx sòãxlg. DOõelxcfk kôófãfëx alëf S.øf. 345 w lstz scamesheaöecfããfw vfÿg keveãf alec Sÿ keveãf sleîszü avlôlvèfw Zjg mxix skeëg~ätjfw SèfãalesëãeCx akjäèfsn kgëfaãjjòjfùlx EjXYfTgÿlx. ùkfmxlgbfvg cgêgx bfaomjepõ~wtx akjäbg ceãf yàcgçeãfjgÿgbaäe. kenbqótejüfszü mueãaèeae-_m s]s -t mkvxp Ncn-{X-Øn\v Hcp BapJw 6 ]mã si.-fw. txmakpw apf- pgn Fw.-Fw. t n- m-b-\p-am-bn-cp p ae-_m-dn-se-ønb BZy-s]-s -t m-kvxp-im. ChnsS s]s -t mkvxp Bcm-[-\bv pw kphn-ti-jo-i-c-w-øn\pw XpS- -an- Xv Ch X-s. sl Ω Kp v hbcteq cenfyeq SÿgX DJyfkW cgssnyeq SÿgX bfäfòªfjgÿlgx henteëx, cnh gjx, akebfateëx, bãveëx, kºtq, kemqakeëx Sÿr pfäkw GWsh ëgÿlgx akjäèfszü hkglfãfw lesb bjgÿlgceã Ytbf- Yeiaè ãecx cnyeq Sÿ- Jfãsh ëgÿlx. sslfuõcvgmjfòªx Eoõ Mlkèfw lsÿ akjäèfw mgbfamóbfèx bflãxtsh sörfngx Dlx hjbkw lfÿgaheãlfvew HnùhoceãfÄ. 19-eX vtjüeçfszü hfjbfaãesë Sw.- SX.Smx. cfóvjfceq sltz akjäèfngx mf.sx.smx. cfóvjfceq coõlfjgbflexktjfngx mgbfamóbgceãf bÿg. cnyejfantx ssobx Dãòªlx yemw cfóz cfóvjfcesjãecx. Fbq bjgaêe- W Fbfsë húfkägx EjeOvkägscesT ahjfvg ceùlcgçeãfjgÿg. hjfmgíelxcesbÿ beixoevx ogjæ ejeã AbqTgX GúleCaÄe Sÿx ZÿeX vtjüeçfw hsùlemx ùhmxifòªlx (ùhbqèf 2:39) DvVqLceãfèrjez jçx muùmeyxoaèeäx vex keèfjfatçfbÿg. cnyeq, Fÿx DYfcevfTebgÿ ZsösJ avö~w sskbjfòªfögsçrfngx sltz lfjgbflexktjfngúbqtx cnyeq FÿgX ZjÈelÆnceCx. (mcrh kenèx veöfw sòÿah ew hnq Fd ankkaveëx aòeofòªg, hemxjüq Mgíceã cnãeäx mxmejftgÿgçaäe.) kbfå vgjüeçgkäfw mgbfamóèfszü bfèx bfltgbez cem~aäeäx Dhkëhtqºceã kh w ãeùl sòãxlg prblõeix sòãxlx cnyejfw bÿ yemw cfóvjfcesj cejüfvfqèf cnyeq òjfùlscbglez meíõcä. Gãqÿ pelfteq lebxÿ pelftesj akbnx côilgnõceãf icfòªg bÿfjgÿ DTenèx D- bsj bfäfòªx Dëgèfjgèf SBgègX beãvãgx h0fh ftgkãgx YìCbgX bmxùlbgx cjgÿgx vwkf Dîsãah esn hjfneäftgkãgx sòãxl bfaom cfóvjfcejgsë ambvx mxlgl-õqucaùl. jkxlx òféfãgx aheqbfäf vëèfãgx jepõx Æehfòª cueveã svah eäfãz lgë~fãbq Æehfòª meùcepõ~w vfcfóèfvgúfw lkqÿx ljfh - Cceãah ew ùkfmxlgbfvgabçf prbsv lôcbwicfòª cfóvjf ceqtx mxavuèfszü meùcepõx ÆehfTgbez meofòªg. 18 ex vgjüeçfszü Dbmevaèesë FXiâçfw EjXYfòª EÎrk GCqbªx 19 ex vtjüeçfszü EbfqYebaèesë mprbcebgkãgx Fÿg kecgxbfox anekmgbfamórkjcèfvx cgkeéjceãf lrjgkãgx sòãxlg. bõehejèfvgabçf Féõãfw bÿx, hfwtenèx DOfkejX Æehfòª aheqòªgirmgkeq sòÿfësènâex ksèenfte ssobenã~ägx DvgyvxO ùhbqèv~ägx GësnëgTgkãgçeãf. Alg bfóãèfngx ig- CbgX aoeóbgx meoejcäveöfw Dÿx mgnyceãfjgÿ keh f, ògtx, kjãeêt, kjgbh ö, AnX kgjgcgäkx Sÿr mgiàùobõ~äeãfjgÿg bfaomrãsj Fa~eöekqófòªlx. bõehejfkäfw hnjgx Fbfësè Ytcf ãalóxëx mêeofòªx kôóf sòãxlfjgÿg. D~sv kòªbëx vëèfãgx k- êvf ÆehfòªgX ùkacc Fbq jepõx krbëtgkãeãfjgÿg. Fd keniöèfw Féõãfw Gçeãfjgÿ bfaom cfóvjfcejfw ãecanâe. shelgab òféftgaêew bfaom cfóvjfceq vîgsë jepõèx bÿfnâeãfjgsÿ- Rfw FÿgX vîgsë jepõx anekùmí DkqófTesl aheaãav. øzceqtfw vfÿgx pqîvfãfw vfÿgx OejeäX ahq Féõãfw bÿx mgbfamóèfvgabçf D- ívevfòªfögçx. kqèômÿfofãfw SègaêeaB vcgtljfãgbez kbfãt. ùyförógkeq bõehejèfvgx cjügx bÿx Féõ krbëtf YjCX vëèfaheÿ òjfùlx vcgt- JfbgúleCaÄe. ùkfmxlgbfvx cgêg bfaomfãq bõehejeqóx Féõãfw bjgceãfjgÿg. cnãeùhcgkveãfjgÿg suqîz igçqöx. llvèevèfngx Yeóeh- 0vèfngX Dhej ÈevX avëfã bõkxlfãeãfjgÿg DaÑuX w lez lnam«jfãfw lecmcetfãalesëãecx cnyeq mgbfamórkjcèfvx lgëtceãlx Sÿx hjãex. veägkwtgúfw cnãeäx vÿeãf SBglevgX beãftevgx hëfòªamóx mgbfamó ùhmxiaèeëeh X nigankkägx hëfaceoãx Sÿ cemfkãgx ùhmfírkjfòªg. Dÿx Fbfsë cgùoc mdkjõx Fnelfjgÿlfvew lez mvãx DòªgkgëX ÆehfòªeCx Db ùhmfírkjfòlx. igçqöx meãfh fszü Fd 2011 \hw_ 7 Xn ƒ hglfã kçghfëfèbgx l tnx nyõceã hgmxlk~ägx DÿeögkeqTx AsJ maéeóx ùhoevx sòögkãgçeãf. Ybv mìqmv- ~W bbfãgx nigankkw cgkeéjbgx Davkq aãmgbfsv DJfãgkãgX Gãqÿ pelfãfw vfÿgx lebxÿ pelfãfw vfÿgx OejeäX ahq jìksv kçègkãgx sòãxlg. lañmrãqtgabçf DveL- MenkW ÆehfòªgX aobenã~w hcflgx húftgë~w Gçe- TfãgX lez pavehkejfsãÿg släfãfòªg. lszü bfoõenãèfw FXiârógX kctgx cnãeäbgx mxirlbgcecx hæfh fòªfjgÿlx. mxktäfvebmôceã òjfùlx, YgcfMemxùlX Eofãeã heæhgmxlk- ~W mvãx jòftgkãeãfjgÿg igçqöx. cnãeä YeóãxTx vfiçgbgx EOfkejfkceã bõekj- CcgçeTgbevgX DaÑuèfvg kbfåg Sÿew hgqº mgbfamó mlõ~w cnyejfsnèez hfsÿãgx ken~w abçfbÿg. kºtq, cæinehgjx Sÿr Æn~W akùìrkjfòªx ùhbqèvx vëèfãfjgÿ yemw cfóvjfceq ùkacc cnyejfszü FljYei~äfanTgX ùhbqèvx bõehfh ftãgx l tnx Davkq aãmgbfsv DJfãgbez FëãekgkãgX sòãxlg. DTen~äfw Dssùkmxlb ceqi èfw vfÿx mxvevacjügbÿ SnâebjgX lsÿ yemw cfóz myexi~äeãf ae-_m-dnse {]i-kvx-amb _o v

7 MALABAR ae-_m kphn-ti-j hben Ggp-]-Xn- m piƒ ]n n ]mã hn.sp. tpm Pv ae- pdw Pn -bn s]s t mkvxp k`m-{]-h Ø\- ߃ v Bcw`w Ipdn- n- v Bdp ]Xn- m- p-]n n- p. BZysØ k`m-ip-sn-h-chv sf. ]n. kn.-bp-ts-xmwv. Ncn-{X- Øns \mƒhgn-i-fn ]g-b-ime Hm aifpw t]dn Pohn- p Nnesc- nepw Cu aæn C p- v. ]cn-an-x-amb PohnXkml-N-cyßsf AXn-Po-hn v, P\n \mspw hospw hn v ae-_m-dn- IpSn-tb-dn- m Ø-h A m-eøv A\p-`hn Zpcn-X-߃ Gsd-bm-Wv. IjvS-X-Iƒ \nd hgn-bn hnizm-k-tømss Nph-Sp- sh v {]Xo- -I-fpsS ]pø hmxm-b- \-߃ Ah Xpd- p-. kl-\- Øns hgn-bn-eqss At\-I kxy-kp-hn-ti-j-øn\p km yw hln- p sx Xncp-hn-Xmw-Iqdn \n p ae-_m-dns hc- - \n-eøv kphn-ti-j-øns hnøp- hn-xbv- m Cdßn- Øncn ]mã hn. sp. tpm Pn\v C v 86 hb v. imco-cnimkz-ÿ- së jepõeéj lnèfw bõehejx vëÿg bÿfjgÿlfvew bfaomãeùlãxtx OejeäX meoõlkägcgçeãfjgÿg. ùirmx, yeyfaneq, ajex, sheãxvrt, Fùmeaãw, ssòv, DmrJfã, FdpfhxJÜx, DJyf jepõ~w lgë~fãbãxtx akjäbgceãf bõehej yàcgçeãfjgÿg. akjäèfszü cftyei~ägx këngceãf yàcgúlgskeçgx akjäèfw svëgskãgx kgjgskãgx OejeäX vofkägx hgbkägx ZBgkgÿlfvengX akjärãjgx vebfkhejêjõèfw ZögX hfÿfneãfjgÿfä. cnyeq kgëfaãjüèfszü EjX- YXkgJfòªlx henteëx pfäãfsn cºeqteëeãfjgÿg. akeöãx pfäãfsn keåfjh úftejveã kjfh ehjêfw òeateòªvgx ceäfaãtw alecmx apemhgceãfjgÿg Fd meumfk ãeùlãxtx lgëtcfölx w Eãfjgÿg Dlx. hfÿrëx hnjgx hn ken~äfneãf Fbfsë kgëfaãjfãfögçx. lfjgbflexkt- Jfngú cft kgëgxy~äfngx ktögkgëgxybõbæflf vfnbfnfjgÿlfvew bmxlg hrfëgaêew cft kgëgxyexi~w- TgX brëg sbtez ceùlac Ytcf nyõceãfjgÿgúg. oejfùoõx ]mã hn.sp. tpm Ppw `mcybpw X-Iƒ Ae- p- p-s - nepw D nep Bflob Z i-\-øn\v Aev]wt]mepw aß G n- n ae- pdw Pn -bn s]s -t mkvvxp {]h Ø-\- ߃ XpS-ßn sf. ]n. knbpss k`m-iq-sn-hchv Bcw-`n- p ChnsS FØnb ]mã si. Fw. tpm k`bpss {]h Ø-\-߃ v i -amb ASn-Ø-d]mIn. c p ]Xn- m- n\ptijw Xs ]n Kmanbmbn ]mã hn. sp. tpm Pv Chn-sS-sb-Øn. A sø sf. ]n. kn. \ne-ºq sk C v t\m Øpw kuøpw Bbn hn`- Pn- -s p. kuøv sk -dns Npa-X-e- m-c-\mwp Ct mƒ ]mã hn. sp. tpm Pv. Np -Ø-d-bnse `h-\-øn Ccp v ]n n hgn-i-fnse \ndw aßmø Nne Hm aiƒ KpUv\yqkp-ambn At±lw ] p-sh- p snß- q-cn P\n- Ct±lw 1935 tbip-hns\ lrzb-øn kzoi-cn- p mw hb- n ` Ip n-b- -t\msp tn p kphn-ti-j-{]-h Ø-\- Øn\p XpS w Ipdn- p. kphn-ti- skeëfkgèf becfjgÿ DTen~äfw lncgjksä ZeqèeCx hnjgx cnyejfantx kgëfaã- Jgbez vfqyàfljeãlx. cnyejfw Dÿx cnêvf ahengú hn cejkajei~ägx vfnvfÿfjgÿlfvew cjcsè ahëfòªx hnjgx kgëfaãjüèfvx cëfòªx vfwtgkãeãfjgÿg. jçx anekcueãgí~ägx mîevfòªlx këgè höfcfãgx lrjeajei- ~ägceãfjgÿg w cuelxcieàfãgsë mîlaèesë Féõ hetfæez bfypvx ctnx Fbfësè DjfìecX hn cë~x bqíftgkãeãfjgÿg. Féõãfw AJÜbgcOfkX sväx Gnxheofh fòªfjgÿ mfàx hetfæevfneãf aheãle- Cx Fd hglfã ìecèfvx cgkeéfjceãlx. Sÿew, jçex anekcueãgíx Dbmevfòªah ew keqófaken ÿ~wtx bfn bqoftevfëãeãf. k0fveívevx skeçx höfcf DkJÜez kbfãgscÿx cvm fnetfã kqókq bzalelfw kôófejxyfòªalesë EãfjkCTfvx ATq kôófytcf sskbmxsbòªfjgÿ hnjgx EbMõTeqTx hn lgçgkäeãf ÆnX bfwtgbez lgë~f. bemxlbèfw cnyeq kgëfaãjüèfvx bbf släfãfòª meuòjõx FleCx. j-h-b-en πm n\w Pq_n-en-bnte p \S- -Sp- p Ct±lw k`bnse Pohn- n-cn- p kphn-tij-i-cn Hcp-]s G hpw ko\n-b Bbncn mw. ae-_m-dn 70 k`-iƒ ÿm]n- m Xs ]cn-{i-a-߃ hgn-sbm-cp- n. ae- pdw Pn -bnse BZysØ ss n-ƒ ]mtim-ebmb ae-_m ^ne-z ^nb ss nƒ timtf-pns Bcw-`- Øn\p Imcy-amb ] p hln- Ct±lw 1996 kz w ]cn-{i-a- Øm Bcw-`n- -XmWp \yqtlm v ss nƒ timtfpv. acp-a-i ]mã si.-fw. tpm mxiëflceã kgëfaãjüac bfpãkjcebt Sÿx cvm fnetfãgx kenèfszü EbMõX hjficfòªgx kaèenft my kemqakeëx pfäãfsn keå~eëfantx kgëfaã Jgbez myexi~sä EuVevX sòãxlg. cxinehgjx smzüx Daneóõmx akeaäpfsn sùhehmjeãfjgÿ kaçeèx bf.sp. apemhx Eãfjgÿg Flfvg abç avlôlvx vwkfãfjgÿlx. D~sv 1943 shùygbjf 1 vx köòªfj, kfë~tq kjfrgÿx, GBbtq, hfjbx Sÿr Æn~äfwsh ö SBghaleäX kgëgxy~w FbfaëTx kgëfaãjf. hfÿrëx hn Iö~äfneãf k- ºtq, kemqakeëx, bãveëx, ake- BfaTeëx pfäkäfw hnãfë~äfngx ssùkmxlbq kgëfaãjgkãgx sòÿfësèäex húfkägx húf- Ttë~ägX cjügx Æehfòªx veëfsv hgajeilfãfantx vãfòªg. bãveöfw kgëfaãjfãbjfw ùhoevfãeãfjgÿg Heoq cèeãf vtjvew. altfz cj~äew anekùhmfíf avëfã vfnêtjfw kgëfaãjüx EjXYfòªlx 1928 necx, mxktw apenfaãeëvgyàfòªecx òfjüeögkejfãeã aùlmõ ëròªq ]mã tpmbv Ipf- S timtf- Pns {]n kn- ƒ Bbn A p Npa-X-e-tb- p. C v At±lw \nxy- X-bn hn{ian- p- p.)-a-e-_mdns Ncn-{X-Øn s]m Xq-h Nm Øn-sIm v sf. ]n. knbpss tã v I h j\p thzn-sbm-cp- p- Xv Cu ss nƒ timtf- Pns {Ku n-em-wv. I h js c m-[n-imcnbpamwv Ct±lw. t\xrxzcwk-tø- p C- sø Xnc-s -Sp v coxnitfmsv 1950 ae- pdw Pn bn s]s t mkvxp {]h Ø-\- ߃ XpS-ßn sf.]n.knbpss k`m- Iq-Sn-hchv Bcw-`n- p ChnsS FØnb ]mã si. Fw. tpm k`bpss {]h Ø-\-߃ v i -amb ASn- Ød]mIn. c p ]Xn- m- n\ptijw Xs ]n Km-anbmbn ]mã hn.sp. tpm Pv ChnsS-sb-Øn. vfnêtjfsnèfãlx. lgëqÿx ahejmxjüx Gaoõeiaèeëvgy- Àfòªx lfjgbä Tejz apeq bÿg. yfmfvm faveëvgyàfòªecx kgÿxrgäx aobmõãgx lôm«tqkejz aòjgºfãgx Fbfsë Sèfãlx. Fbjeãfjgÿg Fbfësè EoõkgëfaãJÜTeq. F~svãfjfsTãeCx keaèenftsj Dvgkjfòªx ceqaèec my hâebg- Rw DßszÜ avlôlvèfw cnyejf yalw ceqaèec akeävf ÆehfTgbez cgzssksãëgèlx. D~sv 1950 w 17 kgëgxy~w hgäaájfãfw Sèfaòªqÿg. E mxièfw 2 shséatemxlx kgëgxy~ägx Gçeãfjgÿg. hemxjüq sk.sx. alecmgx cgärgbf SX.SX. ayyfòªeãvgx Eãfjgÿg Fbfsësãèfã EoõshséaTemxlgkeq. Fbfsë shséatemxlx EjeOvTgX mgbfamórkjcèfvgx lgëtcfölx Fbq lsÿ. këh eëx: cnyeq shéatemxlg òjfùlx amkjftgÿlfveãf hemxjüq celõg alecmx (ss.hf.mf. vfnêtq aveqèx smzüq cfvfmxjüq) sòãxlglÿ mueã~w vìfaãesë mxcjftgÿg. H pw Xmev]-cy-an- mø Ct±lw HutZym-KnI ItkcIƒ txsn-t]m- Im Xm ]cyw ImWn- n-. ]n.ssh.-]n.fbpss kwÿm\ sshkv {]kn-u mbn BZy \mfp-i-fn {]h Øn- p. A sø bqøvsk dns si n- S-\n -amwøn\p Iøn ]W-an- m-ø-xp-sim p kw`m-h\ ]m{x- Øn hm v Ducn \nt -]n- kw`hw Xm A\p-kva-cn p. sf. ]n. kn tã v Iu kn- saº-dmbn 18 h jw tkh\w A\p-jvTn- p. sf. ]n. kn. kt kviqƒ ]mtm-hen Xøm-dm- p- - Xn ]mã tpm Ppw ] p-h-ln- n p v. Gg-c-]-Xn- m- v ]n n- Sp {]h Ø\ Ime-L- -Øn \nc-h[n t]sc kv\m\-s -Sp-Øm- \pw, kphn-ti-j-th-e-bv mbn ka n- m\pw sszhw Ir] \ In-bXv \µn-tbmss Xm Hm Øp. Hcp Znhkw \mep-ÿe-ß-fn hsc HmSn \S p kv\m\w \S-Øn-bXpw, kphn-tij-{]-h Ø-\-Øn C v D X ÿm\øv FØn tn ]escbpw kv\m\-s -Sp-Øp-hm `mkyw e`n- Xpw kt m-jtømss Xm kvacn- p- p. CXn G hpw ck-i-chpw AtXmsSm w sszh-\n-tbm-khpw BbXv Hcp IpSpw-_-Ønse \mep Xeapd-I-fn s -hsc kv\m\-s - Sp-Øp-hm X\n p Ign XmWv. ss{ikvxh ]{X{]h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c- \p-amb kmwip n- Nm-t m-sbbpw, ]nxmhv ]mã Fw.- H. Nmt msb-bpw, At±-l-Øns ]nxmhv Ip q- n-s\bpw, At±-l- Øns ]nxmhv Nmt m-sbbpw IqSm-sX, kmwip- n-bpss D m- Fw. kn. Nmt m-sbbpw kv\m\- s -Sp-Øn-bXv Ct±-l-am-Wv. a - n Nmt m- s aiƒ Geym-Ω-bmWp kl-[ a-wn. sszhw Ch p \mep-a- sf \ In. ]mã tpm tpm Pv (\ne-ºq kuøv sk A- t m-. sk ip{iq-j-i ), tacn- p n, spbv _v, Fen-k-_Øv F m-hcpw hnhn[ \ne-i-fn sszh-th-e-bn {]tbm-p-\- - p-sim- ncn- p- p. ae-_m-dn-se s]s t mkvxp {]h Ø-\-߃ Bdp-]-Xn- m- p- ]n n-sp-tºmƒ, ]n n hgnbn a\- n kq n- m Hcp]mSp A\p-`-h-k-º-Øpw, \ndap Hm aifpss kpk ]pjv]- ß-fp-ambn ]mã hn. sp. tpm Pv apt m p HmSp-I-bm-Wv; ]S-tN Øhs\ {]km-zn- n- pi F e y-tøm-ss. tsmwn Un. sn q- m-c 2011 \hw_ 7 Xn ƒ 7

8 hm Ø-Iƒ 8 NEWS sf.]n.kn. Xntbm-f-Pn- t_muv A[ym-]I skan-\m Ipº-\mSv: sf. ]n. kn. Xntbm-f-Pn- t_muv GI-Zn\ A[ym- ]I skan-\m 26 \p Ie-b-]pcw Pokkv & {^ vkv Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bn \S- p. ]mã C. F. tamk-kns A[y- -X-bn ]mã _ -an h Kokv DZvLm-S\w snbvxp. ]mã ]n. n. txmakv msksp-øp. si. ]n. txma-kv, h Kokv ac-øn-\m, FUn-k txma-kv, ]mã am-cmb tpmkv si. G{_-lmw, hn Pn DΩ, hn\oxv _m_p, ]n. Pn. aøm-bn, ssh. A Ip- v,- _n\p tp _v F nh {]kw-kn- p. D]-hm-k-{]m Y-\bpw DW hp-tbm-khpw sim w: Aen-ap v sfiy s]s -t mkvxp Iq m-bva-bpss B`nap-Jy-Øn \hw hsc sh n-ød A]vkc HmUn-t m-dn-b-øn D]-hm-k-{]m Y-\bpw DW hp-tbm-khpw \S- pw. ]mã si. hn. amxyp DZvLm-S\w snøpw. ]mã n. ]n. amxyp, F. si. tdmbn, F_n sfcq, si. sp. amxyp,- sdpn, h Kokv tpmjzm, _n\p tpmkv Nmt m, \ko, {_Z \nivk kæn F n-h {]kw-kn- pw. imtew thmbvkv Km\-߃ Be-]n- pw. ªkv timhfw Xncp-h-\- -]pcw: Zn As m-kvx-en v an\n-kv{sokv C \mj-wens Npa-X-e-bn \hw.14 Unsk-_ \mep hsc ªkv timhfw D]-hm-k-{]m Y\ \S- pw. ]mã am-cmb Fw.Fw. aøm-bn, spbnwkv t]mƒ, si. kn. txma-kv, at\mpv Ipgn- m-em, tam\n tpmk^v simsq, ]n. tpmbn- p- n, kmw aæn, kxo-jvip-am XpS-ßn-b-h {]kw-kn- pw. Unkw-_ 1 4 hsc \S- p- I h j-\n ]mã am-cmb kt mjv a n-ti-cn, A\n simsn-tøm- w, A\ojv Imhm-ew,- F_n G{_lmw F n-h {]kw-kn- pw. {_Z Atim-I t\xrxzw \ Ipw. amk-tbmkw ]pxp- n: C ym sszh-k` tim bw CuÃv Unkv{SnIvSv amktbmkw \hw. 12\p At cn Fs_ Gk k`-bn \S- pw. ]me- msv: sf. ]n. kn. kuøv sk amk-tbmkw \hw-_ 12\p ]m mºn k`-bn \S- pw. kv\m\w am m : sf. ]n. kn. ta msw k`-bn HIvtSm-_ amkw 23\p 10 t] kv\m\-ta- p. Ie-b-]pcw: sf. ]n. kn. Ie-b-]pcw sk -dn s Ccn-ßq k`-bn \mep t]cpw ]qh- q CuÃv k`-bn Hcmfpw kv\m\-ta- p. `mc-hm-ln-iƒ sim m-c- c: hnf-ipsn ti{µ-ambn {]h Øn- p s{]bvkv tkmk- ] N ns kwÿm\ `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã cmpp sfk v (P-\-d {]kn-u v), tpm Pv sf. (P-\-d sk{i- -dn), emen cmpp ({S-j-d ), kptc-{µ hn. (tpm.sk{i- -dn) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. s]cph: slh en thmbnkv Sow `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã Fw. si. h Kokv ({]-kn-u v), kæn Nmt m (-ssh. {]kn-u v), Chm. Fkv. tpm, si. hn. txmakv (sk-{i -dn-am ), Chm. C. Fw. -Ão- ^ A_q-cn (-{S-j-d ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. t_ ti_m {IqtkUv hmi-øm\w: t_ ti_m tkmkv] Soans B`n-ap-Jy-Øn Unkw. 2 4 hsc IÆ Nnd Ih-ebv p kao]w I h j \S- pw. ]mã am-cmb tpmk-^p-ip- n. tpmbn kn. amxyp, C. Fw.-tPm Pv F n-h {]kw-kn- pw. t_ ti_m thmbvkv Km\-߃ Be-]n- pw. Peniel Counseling Centre&Institute for Biblical Counseling, Kottayam (Recognised by SIAG Malayalam District Council and accredited by IATA) Head Office Kottayam. Branch: Chalakkudy {lkz-ime Iu k-enwkv timgvkv {]nb-sc, Iu k-enwkv sk -dns {_m v Nme- psn simc- n-bn 2011 Unkw- _-dn Bcw-`n- p hnhcw kt m-j-tømss Adn-bn- p- p. 6 amksø timgvkn\p Iu k-enwkv taj-e-bn X ]-c-cmb B pw At]- n- mw. At]- m-t^mdw ]qcn- n v Hm^o-kn e`n-t Ah-km\ XobXn \hw- _ 20. Director Dr. Viji S. Sam, M.Th., Ph.D. Peniel Counseling Centre Poovanthuruth P.O., Kottayam Ph: , At]- m-t^m-d-øn\pw IqSp-X hnh-c-߃ pw. Co-ordinator Pr. Joseph T. Devasia Kristhu Jyothi bhavan Assemblies of God Koratty , Thrissur Ph: , Advt 385/11 Bh-iy-ap v 1. Hdo-k-bpsS {Kma-ß-fn kphn-ti-j-{]-h Ø-\߃ v t\xrxzw simsp- p-hm Hdn-b-`m-j-bn {]mho-wy-ap kphn-ti-j-isc Bhiy-ap- v. 2. kwko-x-tøm-sp-iqsn ]c-ky-tbm-k-߃, I h j-\p-iƒ, {Kmao-Wkp-hn-ti-j-{]-h Ø-\-߃ \S-Øp-hm XmXv]-cy-ap (A-\y-kw-ÿm-\- -ß-fnse) `mj-iƒ Adn-bm-hp kphn-ti-j-i- msc Bh-iy-ap- v. _tbm-um Ab-bvt hnemkw Post Box No: 39, Kumabanad Contact: Advt 387/11 Xme- p- ]-cn-tim-[\ amth-en- c: shãv sk ]n. ssh. ]n. F. Xme- p-]-cntim-[\ HIvtSm-_ 26\p sf. ]n. kn. k`-bn \S- p. knt\mpv tpm Pv, ª, Binjv F n-h t\xrxzw \ Ipw. ss nƒ mkv t`m m : C ym sszh-k` s_ty tlmfn \hw.7-13 hsc ss nƒ mkv \S- pw. ]mã hn.-h. h Kokv msk-sp- pw. ]mã spbnwkv Nm n t\xrxzw \ Ipw. ASq : F. Pn. ASq skjs Npa-X-e-bn \hw hsc temtkmkv HmUn-t m-dn-b- Øn ss nƒ mkv \S- pw. ]mã h Kokv tpm DZvLm- S\w snøpw. ]mã Sn. sp. imapth msk-sp- pw.- sl-h kv Km\-ß-fm-e-]n- pw. Xncp-h- q : sf. ]n. kn. G_ - -G-k ]n. ssh. ]n.-fbpss Npa-X-e-bn \hw hsc-k-`m-lm-fn ss nƒ mkv \S- pw. ]mã si. Fkv. G{_lmw ""]nim-nns X-{ hpw AXn-t -ep Pbhpw'' F hnj-bsø Bkv]-Z-am n msk-sp- pw. kphn-ti-j -{]-h Ø\w Idp-I- m : C ym tkmkv] anj kphn-ti-j-{]- h Ø\w HIvtSm-_ hsc h - -S-hv, ]Xn-\m-ep-ap-dn, slen- _-dnb -F- n-hn-s-ß-fn \S- p. ]mã ]n. F. kæn t\xrxzw \ In. ss nƒ {]`m-jww Xriq : imtcm s^temjn v N ns B`n-ap-Jy- Øn \hw hsc At cn imtcm N v {Ku n ss nƒ {]`m-jww \S- pw. k_v PUvPv hn sk v Nm fn DZvLm-S\w snøpw. " k`-bpss D {]m-]ww' F hnj-bsø Bkv]-Z-am n ]mã si. si. sndn-bm {]kw-kn- pw. s{]bvkv sae-uokv Km\-߃ Be-]n- pw. hnh-c-߃ p ]m-ã Fw-. Sn. amxyp \hw_ 7 Xn ƒ hm Ø-Iƒ Xriq tajem Xme- p-]-cn-tim-[\bn H mw ÿm\w t\snb shãv sk. Xme- p-]-cn-tim-[\ Xriq : sf. ]n. kn. kt -kviqƒkv Atkm-kn-tb-j Xriq tajem Xme- p-]-cn-tim-[\ HIvtSm-_ 26\p s\ n- p v CΩm-\pth lmfn \S- p. shãv sk H mw ÿm\w t\sn.- CuÃv sk dpw ]o n sk dpw c mw ÿm\w ] n p. {]kn-u v {_Z si. ]n. tpmkv A[y- X hln- p. ]mã tpmk^v tpm Pv kωm- \-Zm-\w \n h-ln- p. ]mã kn. F. kæn \µn]d- p. ]mã Fkv. Ão^, si. hn. _m_p, PnPn, kn. Fw. tpmbv F n-h t\xrxzw \ In. ssh. ]n. C tim bw tkm GI-Zn\ skan-\m APn Ipf-ßc DZvLm-S\w snøp p. GIZn\skan\m tim bw: ssh. ]n. C tim bw tkm GI-Zn\ skan-\m HIvtSm- _ 29\p I n- pgn sszh-k`m lmfn \S p. ]mã _npp X - s A[y- Xbn ssh. ]n. C. sk{i- dn APn Ipf-ßc DZvLm-S\w snbvxp. tum. Pbvk, tum. Pkn Pbvk F n-h msk-sp-øp. ]mã am-cmb Pn. Ae-Ivkv, G{_lmw amxyp, hn.]n. txmakv, A\nb Ip v imap-th, ]n. hn. ctaiv F n-h {]kw-kn- p. W A N T E D Urgent need of B.Sc. & GNM Male, Female nurses for Nagpur and Bhopal, salary started 7,500/- + free food and accomodation. Contact immediately & send resume. Ph: , , , Advt 392/11 Bh-iy-ap v ]pxn-b-xmbn Bcw-`n- n-cn- p ss nƒ skan-\m-cn, s{]b Sh, tkmjy sk, k`m-ÿm-]\w F n-h-i-fpss {]h Ø-\-Øn\v cpn-kv{sm, hm U, A m-u-aniv Uo, A[ym-]-I, dn- Ãm^v, ]mtãgvkv F n-hsc Bh-iy-ap- v. Rß-tfmSv tn v ]pxnb k`-iƒ ÿm]n- p-hm\pw tn v {]h Øn- p-hm\pw XmXv]-cy-ap- h pw _ -s -Smw. hnzym`ymk-tbm-ky-x-i-fpss tim n-iƒ klnxw At] \hw- _ 15- mw Xob-Xn- Iw In -Ø coxn-bn Ab-bv p-i. To, Rev. Samuel Kunjumone True Light For Asia Vengoor P.O., Ayur (Via), Kollam Dist. Kerala, India Phone , Advt 388/11

9 I Ør-k- n-[n-bn NEWS hm Ø-Iƒ {]nãn dm n: \mdm-ww-aqgn ap w \yq C ym sszh-k-`mw-k-amb N p - kæn Um\n-tb-en-s - a-iƒ {]nãn (10) HIvtSm. 26\p I Ørk- n-[n-bn tn -s - p. kwkvimcw 31\p hs-t»-cn- -c-bnep k`mskan-tø-cn-bn ]mã tpm Pv txmakv \S-Øn. `h-\-ønse ip{iq-jbv p ]mã kn. F. txmakv t\xrxzw \ In. kæn Um\n-tb IpSpw- _-ambn kuzn-bn Bbn-cp p. AhnsS P\n phf {]nãn \memw- m-kn ]Tn- p-tºmƒ D mb tcmk-øn\p NnIn - bv mbn Ign P\p-h-cnapX U ln Hmƒ C ym saun- kb kn Bbn-cp- p. UnkvNm Pmbn amxm-hn-t\mssm w hnam-\-am Kw \m n-te p hcp-tºm-gm-bn-cp p ac-ww. `h- \-Ønse ip{iq-j-bn ]mã amcmb ]n.kn. sndn-bm, _n. _m_p, timin DΩ, ]n. kn. amxyp, amxyp tp _v _m_p tpm Pv (-s]-cp-ºm-hq ), C. Fw. Ipcp-hn-f F n-h {]kw-kn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n ]mã amxyp h Kokv `h\w kµ- in v A\p-tim-N\w Adn-bn- p. amxmhv: dm n sim -bv ]m-ã si. Fk.v tpmwns aiƒ tagvkn. ktlm-zcn: {]não-\. Pdnanb n- p snß- q : ap - mhv ªkvhn bn ]mã {ioip-am-dns ai n p-hns aiƒ Pdnanb n- p (3 amkw) HIvtSm-_ 22\p I Ørk- n-[n-bn tn -s - p. kwkvimcw 24\p tnß- q sszh-k`mkan-tø-cn-bn ]mã sh n eqt mkv \S-Øn. `h-\- Ønse ip{iq-j-iƒ p ]mã amcmb tpm hn. tp -_v, amxyp ^nen v F n-h t\xrxzw \-S- Øn. ap - mhv ]me-ßm- n kpn\n hn -bn kvt\l-bmwp amxm-hv. txm-akv amxyp hmf- pgn: sf. ]n.-kn. im n- ]pcw k`mw-k-am-bn-cp- Xncphm- m tpmbn (txm-akv amxyp 56) HIvtSm-_ 24\p I Ør-k- n-[nbn tn -s - p. kwkvimcw Adp-\q- n-aw-kew k`-bpss Npa-Xe-bn ]m-ã txmakv G{_lmw \S-Øn. ]mã am-cmb kmw n. ^nen- v, txmakv h Kokv, _m_p tpm, Fw. Fw. Are you looking for a Malayalam Pentecostal Church in Edmonton, Canada? Maranatha Gospel Fellowship is your right choice. We invite you and your family to worship and have fellowship with us. We have been blessed with: An ordained Pastor (Licensed by Canadian Govt.) Our own church facility Sunday Worship Sunday school (following a reputed syllabus) Mid-Week Prayer Meetings Ladies Meetings Saturday Meetings Outreach Ministries Vibrant Youth Group, etc.... all what you need for you and your family s spiritual growth. Faith, Family and Friendship it s what Maranatha Gospel Fellowship is all about. For more information, please contact: Pr. Wilson Kadavil, B.Sc. B.A. (Biblical Studies) Phone: Advt 455/10 _m_p, knkn Ip-am XpS-ßnb-h {]kw-kn- p. ]mã A\nb Ip v t\xrxzw \ In. `mcy: tamfn. a ƒ: tpmtam, tpmkvtam. tpmbn ]n. txma-kv dm n: sf. ]n. kn. s\ n- -a k`mw-kw sim -\msv ]pxp- p-snap v πmwiq- -Øn tpmbn ]n. txma-kv (-tpm-bn- p- n- 56) HIvtSm. 30\p I Ør-k- n-[n-bn tn s - p. kwkvimcw \hw.-h- n\p k`mskan-tø-cn-bn ]mã si. si. sndn-bm \S-Øn. 31 h jambn _nkn-\kv kw_- -am-bn - k-ip-spw_w Ipssh- n-em-bn-cp ]tc-x Ipssh v sf. ]n. knbpss kpo-hmw-k-am-bn-cp- p. `h-\-ønepw k`m-lm-fnepw \S ip{iq-jbv p ]mã tam kn tpmk^v t\xrxzw \ In. ]mã am-cmb ]n. hn. tpm, kmw ]n. tpmk-^v (-Ip-ssh- v), kn. kn. G{_-lmw, tpm kvidn-b, ]n. hn. tpm, -Ip-cy amxyp, kpn amxyp, tpmpn h Ko-kv, txmakv tpmk-^v, jn_p s\sp-th-en, {_Z Cu txmakv F n-h {]kw-kn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n ]mã amxyp h -Kokv A\p-tim- N\w Adn-bn- p. `mcy: F kn hs-t»-cn- c h n- -dºv IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: tpmkven, spkven, tpmb. adnbw ]s{xmkv ]cp-øpw-]md: ssix-a w C ym sszh-k` {]mcw-`-ime hnizmkn EBENEZER BIBLE TRAINING INSTITUTE (EBTI) Amichakary P.O., Thiruvalla, Kerala Pin Ph: timgvkv Dip.Th. (c p h jw) am[yaw Cw o-jv, lnµn, ae-bmfw tbm-ky-x Fkv.-F-kv.-F.-kn. mkp-iƒ 2012 P\p-hcn 16 \v Bcw-`-n- p- p. ssix-a w Ce- n-ø-s-øn ]tc-x-\mb ]s{xm-kns `mcybpw sf. ]n. kn. hmi- Øm\w ankv] k`m ]mã C. ]n. tuhn-uns amxm-hpamb adnbw ]s{xmkv (95) HIvtSm-_ 23-\p -I Ør-k- n- [n-bn tn -s - p. kwkvimcw ]nt p hmi- Øm\w sf. ]n. kn. ankv]m k`-bpss ]cp-øpw-]m-d-bnep skan-tø-cn-bn ]mã ]n. hn. sfk v \S-Øn. `h- \-Øn \S ip{iq-j- Iƒ p ]mã tpmk-^vip n t\xrxzw \ In. ]mã amcmb si. ]n. t]mƒ, kæn skj-dn-b, tdmbn - s_, kpn tp -_v, ]n. si. X -, kn. t]mƒ, ]n. ]n. Nmt m, si. kn. Xºn, F. kn. item-tam, Fw. Fw. sk_m-ãy, F. sp. amxyp, ]n. ssh. tpmk-^v, s\ k imap-th, si. Fkv. sndn-bm XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. KpUv\yq-kn-\pth n kpn ^nen v Xnc-h- q A\p-tim-N\w Adn-bn- p. ]tcx amßm\w C n- me IpSpw-_mw-K-am-Wv. ]tc- X-\mb Nmt m, tpm F nh-cmwp a p a ƒ. InUvkv s^ãv tim bw: I n- pgn sf. ]n. kn. ^ne-sz ^y-bpss Npa-X-ebn \hw.12\p ap w-ipgn ap kn- Iayq-Wn n lmfn "InUvkv s^ãv' \S- pw. FIvk Sow {]h Ø-I msk-sp- pw. F.kn. amxyp t\xrxzw \ Ipw. Imd]-I-S-Øn ]mã ac-was p _mw q : C ym sszh-k` ip{iqj-i-\pw- lpªn sim m ap p-timuv ap v ktbm Nn {U kv tlmw sib ts -dp-amb ]mã _m_p si. G{_lmw (34) \hw. H n\p lpªn- SpØv lmth-cn-bn Imd-]- I-S-Øn ac-w-a-s- p. _mw q-cnse B. Sn. \K-dn N v Hm^v tkmuv k`-bn \S- - bp-h-p\ ktω-f-\- Øn ]s -SpØv ap n-tkm-unte p as-ßp -Xn-\n-S-bn lqªn- - SpØv lmthcn sslsh tdmun FXnsc h {SmIvS Imdns ]n `m-køp CSn- p-i-bm-bn-cp- p. kl-bm-{x- m-cmb aq p ktlm- Zc m A p-x-i-c-ambn c -s p. CSn-bpsS BLm-X-Øn ]mã _m_p-hns Xe ]nf p-t]mbxmwp ac-w-im-c-ww. kwkvimcw ]nt p I-µm-]p-cbv -SpØv B. B Jpc-bn-ep `h-\-ønse ip{iq-j-iƒ p tijw k`mskan-tø-cn-bn ]mã C. sp. tpm ks t\xr-xz-øn \S- Øn. ]mã am-cmb tam kn, tpmbv tpmk-^v, {_Z _nt\mbv h Ko-kv, F n-h {]kw-kn- p. s]cp-ºm-hq simsn-bm v IpSpw-_-amWv ]tc-x `mcy: do\ aiƒ: tkm^n. hmk-a-æn hnev]-\bv v 10 h j-ambn {]h Øn- p-h-cp kn.-_n.-f-kv.-c. \ne-hmc-ønep Bdmw mkv hsc-bp kviqƒ, 40 sk v ÿehpw 4000 N.-ASn hnkvxo W-hp-ap si n-shpw tdmuv, sshzypxn kui-cy-tømss kviqƒ {]h Ø\w ssiam- -Ønt\m hnev]-\bvt m Bh-iy- msc txsp- p. {InkvXob Iymºv sk -dn\pw A\p-tbm-Pyw. \n ±njvs Fd-Wm-Ip-fw- -Ip-afn tã v sslthbv v hfsc ASp-Øv. t^m , Advt 395/11 {]K- -cmb A[ym-]-I ss nƒ ]T-\-hpw, {]mtbm-kni ]cn-io-e-\hpw timgvkpw {]mtbm-kni ]cn-io-e-\hpw Ign v t\m Øv C y kwÿm-\-ß-fnepw tic-f-ønepw t\ m-fn-ep-ap anj tãj-\p-i-fn \nb-a-\w. XnI Bflo-bm- -co- -Ønepw, ]cn-ip- m-flm-hns \nb-{ -W-Ønepw {]m Y-\-bpsS i n-bm kºq W-ka -Whpw, sszh-hn-fn-bp-ap bphm- sf kphn-ti-j-h-bep-i-fn {]h Øn- p-hm k -cm- p ÿm]-\w. Xma-k-ku-I-cyw, ` Ww kup-\yw. ]qcn- n At]- m-t^mdw e`n-t Ah-km-\-Øo-bXn 31 Unkw 2011 At]- m-t^m-d-øn\pw t{]mkvs]-ivs-kn\pw Fgp-XpI: The Registrar, Ebenezer Bible Training Institute, Amichakary P.O. Thiruvalla, Kerala Pin: Advt 389/ \hw_ 7 Xn ƒ 9

10 hm Ø-Iƒ NEWS Bd-maS I h j Xpc-h-\- -]pcw: sf. ]n. kn. Bd-aS sk -dns B`n-ap-Jy- Øn Unkw-_ 7-11 hsc Bd-aS I h j sk sluvizm t gv-kn \S- pw. ]mã Fw. F_-t\-k DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb ^nen v ]n. txma-kv, si. tpmbn, jn_p s\sp-th-en F n-h {]kw-kn- pw. I h j-t\m-s-\p-_- n v kt -kviqƒ ]n. ssh. -]n. F. ktω-f-\w, tkmz-cn-k-ampw ktωf\w, ip{iq-ji IpSpw_ kwk-aw, kwbp k`m-tbmkw F nh D m-bn-cn- pw.-sl-t{_m thmbvkv Km\-ß-fm-e-]n- pw. ]mã am-cmb si. Pn. tpmbn- p- n, Fkv. tpmbv, ]n. FIvkv. kmp {_Z kn. sfk v XpS-ßn-b-h t\xrxzw \evipw. hm jni I h j ln-ωøv\k (Kp-P-dm-Øv): lnω-øv\-k {]m Y-\m-`-h 13- maxp hm jni I h j HIvtSm-_ 23\p \S- p. ]mã am-cmb {]n kv {]-km-zv, tpm h Ko-kv F n-h {]kw-kn- p. ]mã G{_lmw ]n. tp _v t\xrxzw \ In. Unkv{Sn-IvSv I h j Xncp-h : C ym sszh-k` Xncp-h Unkv{SnIvSv I h -j \hw hsc F. hn. Fk.v {Ku n \S- pw. ]mã am-cmb Fw. Ip - n, Ia cm-pv, ]n. Pn. amxyq-kv, tpmkv t n, _n tam\-, kphn. ]n. sf. G{_-lmw, dh. tpm Pv amxyp F n-h {]kw-kn pw. kmwkv _m Uv Km\-߃ Be-]n pw. teuokv ao- n- Mv, bphp-\-k-tω-f\w F n-hbpw Rmb-dmgvN cmhnse kv\m\hpw kwbp k`m-tbm-khpw \S- pw. I h j amth-en- c: Imbw-Ip-fw, ]pxp- n kao-]-{]-tz-i-ß-fn-ep s]s -t mkvxp k`mifpss B`n-ap-Jy-Øn \hw hsc Xob- Xn-I-fn ""dnssh-h 2011'' I h j \S pw. ]mã am-cmb _m_p tpm Pv, kt mjv txma-kv, _- -an txma-kv, n. sp. kmap-th F n-h {]kw-kn pw. kv]n-cn-nz thhvkv Km-\-߃ Be-]n- pw. kmbm ss nƒ mkv Xr q-wn-øpd: tlmfn-tkm-kv] an\n-kv{sn-bpss B`n-ap-Jy-Øn ""{Sn\n n kviqƒ Hm^v Xntbm-f-Pn-''F t]cn BKÃv Ggn\p kmbm thz-]-t-\- mkv Bcw-`n- p. Xn ƒ, snm, hymgw Znh-kß-fn 6:30-8:30 hsc-bmwv mkv. ]mã txmakv ^nen v t\xrxzw \ Ipw. C.]n.]n.F^v. tajem ktω-f\w ]Ø-\w-Xn : Pohn-X-Øns \m\m Xpd-I-fn tkh-\-a-\p- jvtn- - p- -h-cp-ssbpw dn -b snbvx-h-cp-ssbpw Ah-cpsS IpSp_ß-fp-sSbpw Bflob \ho-i-cww e y-am n {]h Øn- p Fwtπm-bnkv B Uv s{]m^-j- -W kv s{]b s^tem-jn v ]Ø-\w- Xn tajem ktω-f\w \hw. 19 i\n c p a-wn-ap-x am tømam sslkviq-fn \S- pw. Chm. Fw. kn. Ipcy, {_Z kmw kn. amxyp, {_Z ]n. hn. h Kokv F n-h {]kw- Kn- pw. {_Z amxyp G{_-lmw, knã KoXm hnt\mzvipam XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ Ipw. hnh-c-߃ p / \º-dp-I-fn _ - - Sm-hp- -Xm-Wv. ssltd- -n ÿew hnev]-\bv v {]Ir-Xn-c-a-Wo-b-amb ssltd- n kω lu-kn\pw Iym- ºv sk -dp-iƒ pw dntkm- p-iƒ pw ] nb 10 sk- v apx 10 G hsc ÿe-߃ hn ]-\-bv v Advt 394/11 4 Bflm-hns\ A\p-k-cn- pi p-amdn \S- p. \ymbw Zmhn-Zns `mk-øm-sw p \ap- -dn-bmw. Zmho-Zn\p \ymbm-bn p {]Xn-I-cn- m Ah-Im-i-ap- v. ]t, bym Y Bflo-b {]Xn-I-cn- n-. iuens\ Xs Ic-ß-fn In m- n- mtwm? A. X\n p e`n A`n-tj-Iw shdpsx iuen-s\-xnsc hg- p- m- m-\p- - -sb pw {]nxni-cn- m t]mim-\p- -X F pwhy- -amb Hcp t_m[yw Zmho-Zn-\p- m-bn-cp- p. iu Im n A s Igp-Xsb txsn \S t mƒ In n-b-xmwv A`n-tj-Iw. Bb-Xn-\m A`n-tj-I-Øns hne iuen-\-dn-b-øn- m-bn-cp- p. F m, sszhw Zmho-Zns\ Im n \n p ho n sim ph v F m-h-cp-ssbpw at[y \n Øn-bmWv A`n-tjIw snbvx-xv. AXn-\m Zmho-Zn\p AXns Kuchw \ mbn Adn-bmw. \Ωn ]e pw e`n A`n-tj-I-Øns hne Adn-bm-Ø-Xp-sIm- m-wv- F- n\pw GXn\pw {]Xn-I-cn- m t]mip- -Xv. \sω sszhw hnfn- -Xm-sW- pw, \ap p e`n ]cn-ip- m-flm-`n-tj-i-øn\p hfsc hne-bp- -Xm-sW pw a\-kn-em n hfsc Xmgva-tbmsS sszhm-flm-hn\p Iogvs p Pohn- m \ap p Ign-b-s. F m-øcw ISw ho p-tºmfpw \mw km[m-cw a\p-jy-s\-t]m-sebm-ip- p. F m, {]XnIm-c-Øns ISw ho m-xn-cn- p-tºmƒ \mw a p- -h-sc- mƒ hyxy-kvx-cm-ip p. \mw hyxy-kvx-cmtwm? hkv{xß-fn-emwp \ΩpsS am\y-x-sb- n AXp \jvs-s Spw. F m, am\y- X-bmWp \ΩpsS hkv{x-sa- n AXp \ne-\n pw. Cß-s\-sb mw \ coxn-bn Pohn- -Wsa- n sszhm-flm-hns\ A\p-k-cn p Pohn- m am{xw axn. Bb-Xn-\m \ap p Hcpam w Bh-iy-amWv. sszhmflm-hn\p Iogvs p am\y-x-tbmss tijn- p Imew sszh-øn-\pth n h Im-cy-߃ snøm ]cn-ip- m-flmhv \sω klm-bn- pw. AXn-\mbn \ap-s m-cp-ßmw. Xocp-am-\-sa-Sp mw sszhw \sω klmbn -s. Advt 308/ \hw_ 7 Xn ƒ Advt 391/11

11 MATRIMONIAL sshhm-lniw s\x em n t\gvkmbn tpmensn-øp- p, Unkw-_ BZyw -Ah-[n v \m n hcp s]s t mkvxp bphxn (27/156 skao) shfp-ø-\n-dw. A\p-tbm- Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p-sim- p- p. bqtdm-]y cmpy-ß-fn tpmensn-øp- -h v ap K-W-\. t^m : , GN 1320/45 tnc-a {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (29/5'2'') _n.f, kn.- n-f v, Kmbn-I. Bflo-b-ip-{iq-j-I p ap K- W-\, tpmen-bp- -h-scbpw ]cn- K-Wn- pw. Ct mƒ ss{]h- n tpmen. hml\w HmSnbv pw. t^m : , , GN 1369/45 Seek alliance for pentecostal girl (27/150) B.Tech, Thiyya background, medium complexion, mother and sister born again, father not born again, from the parents of well educated and spirit filled boys. Ph: GN 1377/45 kuzn an\n-kv{sn-bn tpmen-snøp s]s -t mkvxp bphxn (26/5'4'') _n. Fkvkn t\gvkv hntz-iøp tpmen-bp s]s t mkvxp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1378/45 aeacb {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (32/150 skao) shfp-ø-\n-dw, _n.-f, (F- -twm-an-ivkv), F -.F._n, AUz-t - v. kztz-itøm hntzitøm D Bflo-bhpw Db hnzym-`ym-k-hp-ap A\p- {K-ln- -s kphn-ti-j-i-cpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1379/45 s]s -t mkvxp bphxn (28/ 5'1'') _n.-^mw, JØ-dn tpmen-snøp- p. shfp-ø-\n-dw, Unkw-_ amk-øn Ah-[n p \m n hcp- p. Bflo-bcpw hnzym-`ym-kap- Xpw tbmky-cp-amb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1380/45 hnhm-l- -c-ky-߃ v 700 cq] am{xw! Pentecostal parents seek proposals for their daughter (25/ 162cm) fair complexion, working as a B.Sc. Nurse in Chennai. Parents of pentecostal boys, professionally qualified from well family background, please contact: Ph: , GN 1381/45 tnc-a {InkvXy s]s t mkvxp bphmhv (30/175 skao) t]mãp {KmUp-th- v, kzim-cy_m n tpmen. A\ptbmPycmb s]s -t mkvxp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. hntz-iøp tpmenbp- -h p ap K-W-\. t^m : , , GN 1383/45 Pentecostal parents invite suitable proposals for their bornagain, baptized, spiritfilled daughter (27/5'4'') B.Sc. Nurse, four years experience, from the parents of spirit filled/ baptized and professionally qualified boys. Ph: , , GN 1384/45 Syrian Christian Pentecostal parents (TPM) invite proposals for their daughter (26/ 164cm) MCA, presently working as Guest Lecturer in Aided College, from the parents of boys of similar faith, working in India /abroad. Ph: , Emil: GN 1386/45 U ln-bn tpmen-tbm-sp-iqss kphn-ti-j-{]-h Ø\w snøp bphmhv (28/5'7''). kphn-ti-j-xmev]-cy-ap bph-xn-i-fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. U lnbn tpmen-bp- -txm, tpmen-in- m km[y-x-bp- txm A`n-Imayw. bphmhv \mb k-ap-zm-b-øn \n pw hnizm-k-øn h -Xm-Wv. t^m : , GN 1387/45 U ln-bn sabn t\-gvkmbn tpmen-sn-øp- Xpw P\p-hcn BZyw eohn hcp- -Xp-amb s]s -t mkvxp bphmhv (29/ 5'6''). sszh-`-bhpw Bfl-\n-d-hpap t\gvkp-am-cpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1392/45 s]s -t mkvxp bphmhv (30/ 168 skao) kz -ambn Hmt m HmSn- p-ibpw s]bn nmv tpmenbpw snøp- p. A-\ptbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1388/45 s]s t mkvxp bphmhv (27/ 168) F.-Pn.-k-`mw-Kw, _n. Fkvkn. t\gvknwkv ]mkmbn bp.-si -bn tpmen-sn-øp p. shfp-ø-\n-dw. c n- -s v kv\m\-s v sszh- Ir-]-bn \nev p bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. (Photo in facebook) bpsi-bn-ep- -h v ap K-W- \. t^m : , GN1389/45 Proposals are invited for our daughter, born in Canada, born again, spiritual, MSc, Occupational Therapy (33/ 5'6''). Interested parties may contact: Ph: GN 1390/45 alm-cmjv{s-bn P\n- p-h-f kndn-b {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (26/160) shfp-ø-\n-dw, ]mãdpss aiƒ kuzn Atd-_y-bn (dn-bm-zv) InMvJmenXv tlmkv]n- -en Ãm^v t\mgvkmbn tpmen. Unkw_ 13 mw XobXn \m n FØp- p. s{]m^-j-w Un{Knbp s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. apws_-bnepw hntz-i-øp-ap- -h v ap K-W- \. t^m : , Unkw-_ 13-\p-tijw hnfnt \º : GN1391/45 tnc-a {InkvXy s]s -t mkvxp bphxn (27/5') _n.-f, Ccp- \n-dw. kphn-ti-j-i-cn \nt m, hnizm-kn-i-fmbn p hcpss amxm-]n-xm- -fn \nt m hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : GN 1385/45 Pentecostal parents invite proposals for their daughter (35/ 5'2'') M.Com, MBA, IELTS, employed in a private sector, from the parents of spiritual and employed boys in India or abroad. Ph: GN 1370/45 Pentecostal girl working in Pune (24/5'4'') B.Sc. Bio- Technology, MSc in Clinical Research, Orthodox background, from parents of suitable pentecostal boys. Ph: , ` GN 1393/45 Hm Ø-tUmIvkv ]mc-º-cy-øn \n pw c n- -s IpSpw-_- Ønse bphmhv (28/170 skao) sa m-\n- Untπma, shf-p- Ø-\ndw, Zp_m-bnse {_n ojv Iº-\n-bn tpmen-sn-øp- p. Unkw-_ ]Ip-Xn-tbmsS \m n hcp- p. A\p-tbm-Py-cmb bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1394/45 s]s -t mkvxp bphxn (25/ 164 skao) U ln-bn aq p h - jambn P\-d t\gvkmbn tpmensn-øp- p. hnzym-`ym-khpw tpmenbp-ap s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1395/45 Hm ØtUmIvkv hn`m-k-øn \n- pw s]s -t mkvxp hnizm-k- Øn-te p h Xpw `mcy acn- pt]m-b-xp-amb bphm-hv (38) _n.- timw., Fw.-F.-kn-bn tpmen-. kztz-itøm hntz-itøm tpmenbp Bflo-b-cmb bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. 7 hb- p Hcp ai D v. t^m , GN 1399/45 s]s -t mkvxp bphmhv (31/ 175 sk.-ao.), bp.-f.-c-. jm Pbn Kh. k ho-kn tpmen. _n.-_n.-fw. P\p-hcn a mw BgvN-bn \m n hcp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem- N\ Wn- p- p. jm P-bntem ASpØ Fan-td- ntem D -h v ap K-W-\. t^m , GN 1400/45 Born-again, baptized, Malayalee girl, attending independent church, Hyderabad, (23/ 173), fair, working for MNC, looking for born again, baptized handsome well placed boys, BTech+, 23-27/173, employed in India or abroad , GN 1402/45 Keralite parents of born again girl (28/166 cm) aattending service in an independent church, fair, MBBS, doing PG, interested to work in mission hospitals in India, seeking alliance from the parents of born again Doctors with similar interests. Contact: GN 1382/45 ]pe-b-k-ap-zm-b-øn \n pw c n- -s v hnizm-k-øn h bphxn (32/5'/Fkv.-F-kv.- F.-kn.). Bflo-b-cmb A\ptbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. kphn-tij-i-scbpw ]cn-k-wn- pw. t^m GN 1397/45 tnc-a {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (26/159 sk.- ao.) t]mãv _n.-f-kvkn., Ipssh v Fw.-Hm.-F- v. t\gvkv. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p. t^m , GN 1396/45 Pentecostal (born again) parents invite proposals for their son (30/165 cm) fair, B.Com. computer A level, MCSE, CCNA (worked in Dubai as net work Engineer) seeking alliance from the parents of well to do, educated girls. Respond with details to: , GN 1398/45 _mw q-cn P\n- p-h-f p, ÿnc-xm-a-k-ap s]s t mkvxp bphm-hv, \ Bflob Xo vw-x-bp amxm-]n-xm- fpss c m-asø ai (26/ 5'9''), _n.-c. tkm^v vshb F n-\o-b. Bflo-b-cmb bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m , GN 1401/45 Pentecostal parents settled in USA invite proposals for their daughter (24/5' 4'') born and brought up in USA. She is Pharm D (Doctor of Pharmacy) employed by a major corporation. She is born again, baptized and very actively involved in church activities. Preference will be given to Malayalee pentecostal boys with spiritual values, educated, employed and US settled. Please respond with recent photograph and details at 4 GN 1310/ \hw_ 7 Xn ƒ 11

12 GOODNEWS WEEKLY KANJIKUZHY KOTTAYAM KERALA, INDIA PHONE : (0481) , FAX : (0481) ''REGISTERED'' No. KL/KTM/169/ LICENSE No. KL/CR/KTM/WPP-30/ LICENSED TO POST WITHOUT PRE- PAYMENT Posted on Nov.7,8, 2011 at RMS Kottayam jop _m_p jo_ tpmbv tkmw tkmz-cn-k-tω-f\w Xriq : sf. ]n. kn. tkmz-cn-k-ampw tkmw ktω-f\w HIvtSm- _ 15\p ap - c sf. ]n. knbn \S- p. ]mã Sn. ]n. ]usemkns A[y- -X-bn knã en n dpn apjyktµiw \ In. knã kqk kæn {]h Ø-\-߃ hni-zo-i-cn- p. {]kn-u v A Ω amxyp t\xrxzw \ In. `mc-hm-ln-i-fmbn jop _m_p ({]-kn-u v), tacn sfk v (ssh.{]kn-u v), kn. hn. Gen-bmΩ (tpm- -sk-{i- dn), cmpn kptc-jv (-sk-{i- -dn), jo_ tpmbv ({Sj-d ) F n-hsc Xncs -Sp-Øp. {]m Y-\bv v cmpn kptc-jv \yqtpgvkn: t\m Øv Ata-cn- sf. ]n. kn. k`-i-fpss Cutà dopn-b {]kn-u v ]mã n. kn. amxyp sa\-ss - nkv _m[n v \yq tpgvkn tamdokv Su satωm-dn-b Bip-]-{Xnbn Xo{h-]-cn-N-cW hn`m-k-øn Ign-bp- p. At±-l-Øns ]q W kujy-øn-\p-th n sszh-a- -fpss {]m Y\ A`y Yn- p p. ]Ø-\w-Xn : hmg-ap w ]mã tpmk^v tpm k \Sp-hn\p thz-\-bm \S m t]mepw Ign-bmsX IjvS-s -Sp- p. sszh-a- -fpss {]m Y\ A`y Yn- p- p. kt -kviqƒ Xme p ]cntim-[\ Ipº-\mSv: sf. ]n. kn. kt -kviqƒ Xme p ]cn-tim- [\ \hw. 26\p slt{_m ]p-c- Øp C ym-ss_-_nƒ timtf- Pn \S- pw. ]mã kmw h Kokns A[y- -X-bn ]mã h Kokv aømbn D-ZvLm-S\w snøpw. spbnwkv tpm Pv, ]n. Fw. ^nen- v, ]mã tpmkv txmakv, kn. Sn. tpm, spbnwkv G{_-lmw, amxyqkv ]pxp-h-b, Sn. F. txma-kv, G{_lmw txmakv, txmakv amxyp Nmcp-th-en, ]n.-]n. tpm F n-h t\xrxzw \ Ipw. KpUv\yqkv tim bw _yqtdm ]c-ky-߃, hm Ø-Iƒ, hcn-kwjy F nh ]pfn-aqsv PMvj am v tdmunep KpUv\yqkv tim bw _yqtdm-bn Gev]n m-hp- -Xm-Wv. t^m Gjy {InkvXy timtfpv Hm^v ayq-kn v apjy-a{ n DΩ Nm n DZvLm-S\w snøp p. DZvLm-S\w snbvxp Aco- dºv: C ym _m]v nãv skan-\m-cn-bpss `mk-ambn Gjy {InkvXy timtfpv Hm^v ayq-kn v HIvtSm-_ 16\p apjy-a{ n DΩ Nm n DZvLm-S\w snbvxp. ]mã ]n.-pn. imap-th-ens {]m Y-\- tbmss Bcw-`n ktω-f-\-øn tum. Ip p-tam Nmt m, tum. {Inkv a tdm, tum. s_ \shm- n, tum.-_n. hn. B dmhp, ]mã si. kn. tpm, kphn. tpm Ipcy, G{_lmw imap-th F nh {]kw-kn- p. txmakv am Xnsam-sY-sbmkv sa{xm-s m-enø ka W {]m Y\ \S-Øn. skan-\mcn {]n kn- tum. km_p txmakv kzmk-xhpw, _n n Nmt m IrX- -Xbpw Adn-bn- p. ktω-f\-tøm-s-\p-_- n p \S kwkox kbm- -Øn {]-i-kvx- Km-b-I-cmb _nt\mbv Nmt m, Ae-Ivkv, Askm-sØm, enpp ^nen v F n-hcpw {]jkv Nn {U skan-\mcn Izbdpw Km\-߃ Be-]n p. ]m mxy ss{ikvxh kwko-x-øn {Xn-h- -c -_n-cp-z-w (-_n. F. ayqkn- v) Zznh- c Untπmam F o timgvkpiƒ ChnsS D m-bn-cn- pw. Advt 393/11 Edited, Printed and Published by C.V. Mathew, Printed at MCM Offset Press (P) Ltd for Rashtra Deepika Ltd. Kottayam. Mg. Editor Thomas Vadakkekut, Editor-in -Charge: TM Mathew.

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information