Zadatci sa ciklusima. Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva.

Size: px
Start display at page:

Download "Zadatci sa ciklusima. Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva."

Transcription

1 Zadatci sa ciklusima Zadatak1: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih prirod ih rojeva. StrToIntDef(tekst,broj) - funkcija kojom se tekst pretvara u ceo broj s tim da je uvedena automatska kontrola ispra osti u osa, tj. ako u eti tekst e ože da se pret ori u eo roj jer sadrži eki karakter koji ije ifra ili je praza kao red ost fu k ije uzi a se zadati roj kao predefi isa a red ost, ajčešće se uzi a ili, ali to nije obavezno). StrToFloatDef(tekst,broj) - funkcija koja tekst napisa u editu pret ara u reala roj, pri če u s e apo e e i s a ogra iče ja po e uta kod fu k ije StrToI tdef aže i o de. Napraviti formu kao na slici var n,i,s:integer; n:=strtointdef(edit1.text,100); For i:=1 to n do s:=s+i;

2 Zadatak2: Sastaviti progra koji određuje z ir prvih par ih rojeva. Razlika iz eđu o og i prethod og zadataka je sa o u to e što će o o de redo sa irati roje e po ože e sa 2 da bi bili parni. Napraviti formu kao na slici var n,s,i:integer; For i:=1 to n do s:=s+2*i; Napisaće o sada drugu pro eduru po oću ared i hile i repeat : var n,s:integer; // If n<1 then n:=1 ko trola je eophod a z og počet e red osti sume s:=2*n; While n>1 do s:=s+2*n; var n,s:integer; If n<1 then n:=1; // ko trola je eophod a z og počet e red osti sume s:=2*n; Repeat s:=s+2*n; Until n<=1;

3 Zadatak3: Sastaviti progra koji određuje faktorijel roja. For ula za izraču a a je faktorijela: faktorijel = * * *... *. Počet a red ost proiz oda ože iti ili sa taj roj (a ne sme iti z og ože ja jer i u to slučaju faktorijel io u ek, za is o od ared e iklusa. Po defi i iji faktorijel roja je, pa i o to e tre a oditi raču a. Kod testira ja progra a tre a oditi raču a o gra i i elih roje a, pa tre a u eti < 8. Gra i a se ože pomeriti ako u esto elih koristi o real u pro e lji u f, ali e pre iše, jer faktorijel pre rzo raste i prelazi s a ogra iče ja a raču aru. var n,f,i:integer; f:=1; For i:=2 to n do f:=f*i; Edit2.Text:=IntToStr(f); Napisaće o drugu pro eduru po oću ared i repeat i hile: var n,f:integer; f:=1; Repeat f:=f*n; Until n<1; Edit2.Text:=IntToStr(f); var n,f:integer; f:=1; While n>1 do f:=f*n; Edit2.Text:=IntToStr(f);

4 Zadatak4: Sastaviti progra koji određuje -ti stepen broja a. Stepe o a je roja elo roj i ekspo e to ije išta drugo do proiz oda, pa reše je o og zadatka liči a faktorijel s ti što je či ila ko sta ta - osnova stepena: stepen = a * a * a *... * a. Najpre će o kreirati for u kao a sli i stepe a do ija se ko i o a je d e la ele, a jed oj piše a, a druga je pro id a i a joj piše, druga la ela je sa sit iji fo to, alo podig uta i po ere a a des o, a zati apisati ko pleta progra : var n,i:integer; a,s:real; a:=strtofloatdef(edit2.text,1); Edit2.Text:=FloatToStr(a); s:=1; For i:=1 to n do s:=s*a; Edit3.Text:=FloatToStr(s); Edit2.ReadOnly:=true; Napisaće o o u pro eduru po oću repeat ada je razlika sa o for al e prirode, ali i a o i dodata pro le, tre a iz rša ati ciklus samo ako je ekspo e t eći od, o o je kod iklusa for ilo siste ski reše o, pa o to e is o orali da ri e o i po oću aredbe while (gde razlike gotovo da i nema): var n:integer; b,s:real; b:=strtofloatdef(edit2.text,1); Edit2.Text:=FloatToStr(b); s:=1; If n>0 then // ko trola je o avez a z og ači a izvršava ja iklusa Repeat s:=s*b; Until n<1; Edit3.Text:=FloatToStr(s); Edit2.ReadOnly:=true; var n:integer; b,s:real; b:=strtofloatdef(edit2.text,1); Edit2.Text:=FloatToStr(b); s:=1; While n>0 do s:=s*b; Edit3.Text:=FloatToStr(s); Edit2.ReadOnly:=true;

5 Zadatak5: 3. Sastaviti progra koji izraču ava z ir prirod ih rojeva iz eđu i, gde su i eli pozitiv i brojevi. var m,n,s,i:integer; m:=strtointdef(edit1.text,1); Edit1.Text:=IntToStr(m); n:=strtointdef(edit2.text,2); Edit2.Text:=IntToStr(n); If m>n then s:=m; m:=n; n:=s; For i:=m to n do s:=s+i; Edit3.Text:=IntToStr(s); Edit2.ReadOnly:=true; do aći: Napisati drugu pro eduru po oću ared i repeat i hile:

6 Zadatak6: Sastaviti progra koji izraču ava z ir kvadrata par ih i z ir ku ova epar ih rojeva iz eđu i n, gde su m i n celi pozitivni brojevi. Za razliku od prethodnog zadatka, o de će o i ati d e pro enljive koje predsta ljaju rezultat. Počet a red ost će za obe biti 0, a u iklusu će se testirati da li je broj paran ili neparan i u za is osti od toga će se određi ati z ir. Najpre će o kreirati formu kao na slici, a zatim napisati kompletan program: var m,n,p,q,i:integer; m:=strtointdef(edit1.text,1); Edit1.Text:=IntToStr(m); n:=strtointdef(edit2.text,1); Edit2.Text:=IntToStr(n); If m>n then s:=m; m:=n; n:=s; p:=0; q:=0; For i:=m to n do If Odd(i) then q:=q+i*i*i else p:=p+i*i; Edit3.Text:=IntToStr(p); Edit4.Text:=IntToStr(q); Edit2.ReadOnly:=true; Edit4.Clear; Zadatak7: Sastaviti progra koji izraču ava z ir re iproč ih vred osti rojeva iz eđu m i n, gde su m i n celi pozitivni brojevi. Pošto tre a sa irati re iproč e red osti, jas o je da je su a realan broj. Dalje je lako. Treba namestiti da prvi broj bude manji, a zatim, redom, sabirati reciproč e roje e od pr og do drugog. Najpre će o kreirati for u kao na slici, a zatim napisati kompletan program:

7 var m,n,i:integer; s:real; m:=abs(strtointdef(edit1.text,1)); n:=abs(strtointdef(edit2.text,1)); If m>n then s:=m; m:=n; n:=s; If m=0 // isključuje o oguć ost delje ja ulo then m:=1; Edit1.Text:=IntToStr(m); Edit2.Text:=IntToStr(n); For i:=m to n do s:=s+1/i; Edit3.Text:=Format('%15.13f',[s]); Edit2.ReadOnly:=true;

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

TEORIJA SKUPOVA Zadaci

TEORIJA SKUPOVA Zadaci TEORIJA SKUPOVA Zadai LOGIKA 1 I. godina 1. Zapišite simbolima: ( x nije element skupa S (b) d je član skupa S () F je podskup slupa S (d) Skup S sadrži skup R 2. Neka je S { x;2x 6} = = i neka je b =

More information

Mathcad sa algoritmima

Mathcad sa algoritmima P R I M J E R I P R I M J E R I Mathcad sa algoritmima NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 1 Napraviti algoritam za sabiranje dva broja. NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 1 POČETAK

More information

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N )

Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) Th e E u r o p e a n M ig r a t io n N e t w o r k ( E M N ) H E.R E T h em at ic W o r k sh o p an d Fin al C o n fer en ce 1 0-1 2 Ju n e, R agu sa, It aly D avid R eisen zein IO M V ien n a Foto: Monika

More information

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A Ήχος α H ris to os s n ș t slă ă ă vi i i i i ți'l Hris to o os di in c ru u uri, în tâm pi i n ți i'l Hris

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

Projektovanje paralelnih algoritama II

Projektovanje paralelnih algoritama II Projektovanje paralelnih algoritama II Primeri paralelnih algoritama, I deo Paralelni algoritmi za množenje matrica 1 Algoritmi za množenje matrica Ovde su data tri paralelna algoritma: Direktan algoritam

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

Le classeur à tampons

Le classeur à tampons Le classeur à tampons P a s à pa s Le matériel 1 gr a n d cla s s e u r 3 pa pi e r s co o r d o n n é s. P o u r le m o d è l e pr é s e n t é P a p i e r ble u D ai s y D s, pa pi e r bor d e a u x,

More information

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri-

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri- sh Wdsdy 7 gn mult- tú- st Frst Intrt thng X-áud m. ns ní- m-sr-cór- Ps. -qu Ptr - m- Sál- vum m * usqu 1 d fc á-rum sp- m-sr-t- ó- num Gló- r- Fí- l- Sp-rí- : quó-n- m ntr-vé-runt á- n-mm c * m- quó-n-

More information

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission.

Scripture quotations marked cev are from the Contemporary English Version, Copyright 1991, 1992, 1995 by American Bible Society. Used by permission. N Ra: E K B Da a a B a a, a-a- a aa, a a. T, a a. 2009 Ba P, I. ISBN 978-1-60260-296-0. N a a a a a, a,. C a a a Ba P, a 500 a a aa a. W, : F K B Da, Ba P, I. U. S a a a a K Ja V B. S a a a a N K Ja V.

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP.

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP. F R A N K L IN M A D IS O N S U E R O B E R T LE IC H T Y A LY C E C H A M B E R L A IN T W IN C R E E K M A R T Z -PA U L L IN C O R A O W E N M E A D O W L A R K W R E N N LA N T IS R E D R O B IN F

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson eight What are characteristics of chemical reactions? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka Ana Spasić 2. čas 1 Mala studentska baza dosije (indeks, ime, prezime, datum rodjenja, mesto rodjenja, datum upisa) predmet (id predmeta, sifra, naziv, bodovi) ispitni rok

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

Red veze za benzen. Slika 1.

Red veze za benzen. Slika 1. Red veze za benzen Benzen C 6 H 6 je aromatično ciklično jedinjenje. Njegove dve rezonantne forme (ili Kekuléove structure), prema teoriji valentne veze (VB) prikazuju se uobičajeno kao na slici 1 a),

More information

Provider Satisfaction

Provider Satisfaction Prider Satisfaction Prider Satisfaction [1] NOTE: if you nd to navigate away from this page, please click the "Save Draft" page at the bottom (visible to ONLY logged in users). Otherwise, your rpons will

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Rešenja zadataka za vežbu na relacionoj algebri i relacionom računu

Rešenja zadataka za vežbu na relacionoj algebri i relacionom računu Rešenja zadataka za vežbu na relacionoj algebri i relacionom računu 1. Izdvojiti ime i prezime studenata koji su rođeni u Beogradu. (DOSIJE WHERE MESTO_RODJENJA='Beograd')[IME, PREZIME] where mesto_rodjenja='beograd'

More information

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism

The Periodic Table. Periodic Properties. Can you explain this graph? Valence Electrons. Valence Electrons. Paramagnetism Periodic Properties Atomic & Ionic Radius Energy Electron Affinity We want to understand the variations in these properties in terms of electron configurations. The Periodic Table Elements in a column

More information

Nucleus. Electron Cloud

Nucleus. Electron Cloud Atomic Structure I. Picture of an Atom Nucleus Electron Cloud II. Subatomic particles Particle Symbol Charge Relative Mass (amu) protons p + +1 1.0073 neutrons n 0 1.0087 electrons e - -1 0.00054858 Compare

More information

COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES

COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES Kimmo Koskenniemi Re se ar ch Unit for Co mp ut at io na l Li ng ui st ic s University of Helsinki, Hallituskatu 11 SF-00100 Helsinki, Finland COMPILATION OF AUTOMATA FROM MORPHOLOGICAL TWO-LEVEL RULES

More information

(C) Pavel Sedach and Prep101 1

(C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 1 (C) Pavel Sedach and Prep101 2 (C) Pavel Sedach and Prep101 2 (C) Pavel Sedach and Prep101 3 (C) Pavel Sedach and Prep101 3 (C) Pavel Sedach

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

A new ThermicSol product

A new ThermicSol product A new ThermicSol product Double-Faced Thermo-Electric Solar-Panel TD/PV & Solar Tracker & Rotation Device An EU-patent protected product TP4-referens.pdf D o y o u w a n t to c o n v e rt it i n to G re

More information

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 RECORD DRAWINGS CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 NOMENCLATURE: Record Draw ings?????? What Hap p ened t o As- Built s?? PURPOSE: Fur n ish a Reco r d o f Co m p o n en t s Allo w Locat io n o

More information

Guide to the Extended Step-Pyramid Periodic Table

Guide to the Extended Step-Pyramid Periodic Table Guide to the Extended Step-Pyramid Periodic Table William B. Jensen Department of Chemistry University of Cincinnati Cincinnati, OH 452201-0172 The extended step-pyramid table recognizes that elements

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

Solutions and Ions. Pure Substances

Solutions and Ions. Pure Substances Class #4 Solutions and Ions CHEM 107 L.S. Brown Texas A&M University Pure Substances Pure substance: described completely by a single chemical formula Fixed composition 1 Mixtures Combination of 2 or more

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet Effective August 09, 2018 Supersedes CWN-218 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

SPECIFICATION SHEET : WHSG4-UNV-T8-HB

SPECIFICATION SHEET : WHSG4-UNV-T8-HB SPECIFICATION SHEET : WHSG4UNVT8HB ELECTRICAL DATA (120V APPLICATION) INPUT VO LT : 120V ± 10%, 50/60H z LAM P W ATTS/T YPE F17T8 F25T8 F30T8 F 32T8 F32T 8( 25W ) F32T8(28W ) F32T8(30W ) FB31T 8 FB32T8

More information

LU N C H IN C LU D E D

LU N C H IN C LU D E D Week 1 M o n d a y J a n u a ry 7 - C o lo u rs o f th e R a in b o w W e w ill b e k ic k in g o ff th e h o lid a y s w ith a d a y fu ll o f c o lo u r! J o in u s fo r a ra n g e o f a rt, s p o rt

More information

gender mains treaming in Polis h practice

gender mains treaming in Polis h practice gender mains treaming in Polis h practice B E R L IN, 1 9-2 1 T H A P R IL, 2 O O 7 Gender mains treaming at national level Parliament 25 % of women in S ejm (Lower Chamber) 16 % of women in S enat (Upper

More information

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES

REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES THE OXFORD HANDBOOK OF REFUGEE AND FORCED MIGRATION STUDIES Edited by ELENA FIDDIAN-QASMIYEH GIL LOESCHER KATY LONG NANDO SIGONA OXFORD UNIVERSITY PRESS C o n t e n t s List o f Abbreviations List o f

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

Element Cube Project (x2)

Element Cube Project (x2) Element Cube Project (x2) Background: As a class, we will construct a three dimensional periodic table by each student selecting two elements in which you will need to create an element cube. Helpful Links

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson seven What is a chemical reaction? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading Informational Text,

More information

M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Wednesday 12 May 2010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Wednesday 12 May 2010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ/XX+ 106116 CHEMISTRY standard level Paper 1 Wednesday 1 May 010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1515 Exam II John II. Gelder October 14, 1993 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last two pages include a periodic table, a

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

Results as of 30 September 2018

Results as of 30 September 2018 rt Results as of 30 September 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v e r s ion

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314.03 Exam I John I. Gelder September 25, 1997 Name TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post, by the last 4 digits of your student I.D. number, your course scores

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials 1

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials 1 CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 4: Matter and materials MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You

More information

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Chemistry 05 B First Letter of PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Exam last Name Name: 02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Lab TA s Name: Question Points Score Grader 2 2 9 3 9 4 2

More information

AIR CURTAINS VAZDU[NE ZAVESE V H

AIR CURTAINS VAZDU[NE ZAVESE V H AIR CURTAINS V 15.000 H 21.000 KLIMA Co. 2 KLIMA Co. Flow and system stress should be known factors in air flow. The flow is gas quantity flowing through the system during given time unit and is measured

More information

CHEM 107 (Spring-2004) Exam 2 (100 pts)

CHEM 107 (Spring-2004) Exam 2 (100 pts) CHEM 107 (Spring-2004) Exam 2 (100 pts) Name: ------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet segment

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam III John III. Gelder April 8, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last two pages includes a periodic table and

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information

ZANIMLJIVI ALGEBARSKI ZADACI SA BROJEM 2013 (Interesting algebraic problems with number 2013)

ZANIMLJIVI ALGEBARSKI ZADACI SA BROJEM 2013 (Interesting algebraic problems with number 2013) MAT-KOL (Banja Luka) ISSN 0354-6969 (p), ISSN 1986-5228 (o) Vol. XIX (3)(2013), 35-44 ZANIMLJIVI ALGEBARSKI ZADACI SA BROJEM 2013 (Interesting algebraic problems with number 2013) Nenad O. Vesi 1 Du²an

More information

What Is Our Relationship with the Earth?

What Is Our Relationship with the Earth? What Is Our Relationship with the Earth? THIS CHANGES EVERYTHING Official Book & Film Study Guide 25 Learning Objectives Students will: ite de itio o t e co ce t o e t acti i m a d e e e atio a ed o te

More information

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^

$%! & (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 +7, 6 8 9/ 5 :/ 5 A BDC EF G H I EJ KL N G H I. ] ^ _ ` _ ^ a b=c o e f p a q i h f i a j k e i l _ ^ m=c n ^ ! #" $%! & ' ( ) ) (, -. / ( 0 1#2 ' ( ) ) (, -3 / 0 4, 5 6/ 6 7, 6 8 9/ 5 :/ 5 ;=? @ A BDC EF G H I EJ KL M @C N G H I OPQ ;=R F L EI E G H A S T U S V@C N G H IDW G Q G XYU Z A [ H R C \ G ] ^ _ `

More information

Radiometric Dating (tap anywhere)

Radiometric Dating (tap anywhere) Radiometric Dating (tap anywhere) Protons Neutrons Electrons Elements on the periodic table are STABLE Elements can have radioactive versions of itself called ISOTOPES!! Page 1 in your ESRT has your list!

More information

The exam must be written in ink. No calculators of any sort allowed. You have 2 hours to complete the exam. Periodic table 7 0

The exam must be written in ink. No calculators of any sort allowed. You have 2 hours to complete the exam. Periodic table 7 0 Email: The exam must be written in ink. No calculators of any sort allowed. You have 2 hours to complete the exam. CEM 610B Exam 3 Spring 2002 Instructor: Dr. Brian Pagenkopf Page Points 2 6 3 7 4 9 5

More information

Atoms and the Periodic Table

Atoms and the Periodic Table Atoms and the Periodic Table Parts of the Atom Proton Found in the nucleus Number of protons defines the element Charge +1, mass 1 Parts of the Atom Neutron Found in the nucleus Stabilizes the nucleus

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 11, 1998 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

5 questions, 3 points each, 15 points total possible. 26 Fe Cu Ni Co Pd Ag Ru 101.

5 questions, 3 points each, 15 points total possible. 26 Fe Cu Ni Co Pd Ag Ru 101. Physical Chemistry II Lab CHEM 4644 spring 2017 final exam KEY 5 questions, 3 points each, 15 points total possible h = 6.626 10-34 J s c = 3.00 10 8 m/s 1 GHz = 10 9 s -1. B= h 8π 2 I ν= 1 2 π k μ 6 P

More information

NAME: FIRST EXAMINATION

NAME: FIRST EXAMINATION 1 Chemistry 64 Winter 1994 NAME: FIRST EXAMINATION THIS EXAMINATION IS WORTH 100 POINTS AND CONTAINS 4 (FOUR) QUESTIONS THEY ARE NOT EQUALLY WEIGHTED! YOU SHOULD ATTEMPT ALL QUESTIONS AND ALLOCATE YOUR

More information

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011

CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 CHEM 10113, Quiz 5 October 26, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

J A D A V PUR U N IV ERS IT Y K O LK AT A Fa cu lty of En gi n eer in g & T e ch no lo gy N O T I C E

J A D A V PUR U N IV ERS IT Y K O LK AT A Fa cu lty of En gi n eer in g & T e ch no lo gy N O T I C E J A D A V PUR U N IV ERS IT Y K O LK AT A 7 0 00 3 2 Fa cu lty of En gi n eer in g T e ch no lo gy N O T I C E D at e: D ec em b er 1 4, 2 0 18 As dir ec t ed V ic e -C h anc el l or t h e n ext m e et

More information

Marks for each question are as indicated in [] brackets.

Marks for each question are as indicated in [] brackets. Name Student Number CHEMISTRY 140 FINAL EXAM December 10, 2002 Numerical answers must be given with appropriate units and significant figures. Please place all answers in the space provided for the question.

More information

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17)

(please print) (1) (18) H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA He (2) (13) (14) (15) (16) (17) CHEM 10113, Quiz 3 September 28, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

535.37(075.8) : /, ISBN (075.8) ISBN , 2008, 2008

535.37(075.8) : /, ISBN (075.8) ISBN , 2008, 2008 .. 2008 535.37(075.8) 22.34573 66.. 66 : /... : -, 2008. 131. ISBN 5-98298-312-8 -,, -,,, -, -., 200203 «-».,,, -. 535.37(075.8) 22.34573 -,.. ISBN 5-98298-312-8.., 2008, 2008., 2008 2 , -. :,, - ;,, ;

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP SANTOSH VIJAYBHAI PATEL

STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP SANTOSH VIJAYBHAI PATEL STANDARDIZATION OF BLENDED NECTAR USING BANANA PSEUDOSTEM SAP AND MANGO PULP BY SANTOSH VIJAYBHAI PATEL B.Sc. (Hons.) Horticulture DEPARTMENT OF POST HARVEST TECHNOLOGY ASPEE COLLEGE OF HORTICULTURE AND

More information

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts)

CHEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) CEM 251 (Fall-2003) Final Exam (100 pts) Name: -------------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet

More information

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

CHM 101 PRACTICE TEST 1 Page 1 of 4

CHM 101 PRACTICE TEST 1 Page 1 of 4 CHM 101 PRACTICE TEST 1 Page 1 of 4 Please show calculations (stuffed equations) on all mathematical problems!! On the actual test, "naked answers, with no work shown, will receive no credit even if correct.

More information

MANY ELECTRON ATOMS Chapter 15

MANY ELECTRON ATOMS Chapter 15 MANY ELECTRON ATOMS Chapter 15 Electron-Electron Repulsions (15.5-15.9) The hydrogen atom Schrödinger equation is exactly solvable yielding the wavefunctions and orbitals of chemistry. Howev er, the Schrödinger

More information

K owi g yourself is the begi i g of all wisdo.

K owi g yourself is the begi i g of all wisdo. I t odu tio K owi g yourself is the begi i g of all wisdo. A istotle Why You Need Insight Whe is the last ti e ou a e e e taki g ti e to thi k a out ou life, ou alues, ou d ea s o ou pu pose i ei g o this

More information

Speed of light c = m/s. x n e a x d x = 1. 2 n+1 a n π a. He Li Ne Na Ar K Ni 58.

Speed of light c = m/s. x n e a x d x = 1. 2 n+1 a n π a. He Li Ne Na Ar K Ni 58. Physical Chemistry II Test Name: KEY CHEM 464 Spring 18 Chapters 7-11 Average = 1. / 16 6 questions worth a total of 16 points Planck's constant h = 6.63 1-34 J s Speed of light c = 3. 1 8 m/s ħ = h π

More information

If anything confuses you or is not clear, raise your hand and ask!

If anything confuses you or is not clear, raise your hand and ask! CHM 1045 Dr. Light s Section December 10, 2002 FINAL EXAM Name (please print) Recitation Section Meeting Time This exam consists of six pages. Make sure you have one of each. Print your name at the top

More information

Faculty of Natural and Agricultural Sciences Chemistry Department. Semester Test 1. Analytical Chemistry CMY 283. Time: 120 min Marks: 100 Pages: 6

Faculty of Natural and Agricultural Sciences Chemistry Department. Semester Test 1. Analytical Chemistry CMY 283. Time: 120 min Marks: 100 Pages: 6 Faculty of Natural and Agricultural Sciences Chemistry Department Semester Test 1 Analytical Chemistry CMY 283 Date: 5 September 2016 Lecturers : Prof P Forbes, Dr Laurens, Mr SA Nsibande Time: 120 min

More information

Fall / Winter Multi - Media Campaign

Fall / Winter Multi - Media Campaign Fall / Winter Multi - Media Campaign Bi g H or n R a di o N et w or k 1 B U B B A S B A R- B- Q U E R E ST A U R A N T 10% O F F B R E A K F A S T C o u p o n vali d M o n.- Fri. 7-11 a m Excl u des a

More information

30 Zn(s) 45 Rh. Pd(s) Ag(s) Cd(s) In(s) Sn(s) white. 77 Ir. Pt(s) Au. Hg(l) Tl. 109 Mt. 111 Uuu. 112 Uub. 110 Uun. 65 Tb. 62 Sm. 64 Gd. 63 Eu.

30 Zn(s) 45 Rh. Pd(s) Ag(s) Cd(s) In(s) Sn(s) white. 77 Ir. Pt(s) Au. Hg(l) Tl. 109 Mt. 111 Uuu. 112 Uub. 110 Uun. 65 Tb. 62 Sm. 64 Gd. 63 Eu. Enthalpy changes: experimentally it is much easier to measure heat flow at const pressure - this is enthalpy q p = )H : also nearly all chemical reactions are done at constant pressure. Enthalpy (heat)

More information

M11/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX CHEMISTRY STANDARD LEVEL PAPER 1. Monday 9 May 2011 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

M11/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX CHEMISTRY STANDARD LEVEL PAPER 1. Monday 9 May 2011 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES M11/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ/XX 116116 CHEMISTRY STANDARD LEVEL PAPER 1 Monday 9 May 011 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer

More information

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start.

Lab Day and Time: Instructions. 1. Do not open the exam until you are told to start. Name: Lab Day and Time: Instructions 1. Do not open the exam until you are told to start. 2. This exam is closed note and closed book. You are not allowed to use any outside material while taking this

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1

Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1 Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1 The development of the periodic table brought a system of order to what was otherwise an collection of thousands of pieces of information.

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 15 Exam II John II. Gelder March 4, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last two pages includes a periodic table, a solubility

More information

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f C H A P T E R I G E N E S I S A N D GROWTH OF G U IL D S C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f i n a v a r i e t y o f f o r m s - s o c i a l, r e l i g i

More information

Chemistry 431 Practice Final Exam Fall Hours

Chemistry 431 Practice Final Exam Fall Hours Chemistry 431 Practice Final Exam Fall 2018 3 Hours R =8.3144 J mol 1 K 1 R=.0821 L atm mol 1 K 1 R=.08314 L bar mol 1 K 1 k=1.381 10 23 J molecule 1 K 1 h=6.626 10 34 Js N A = 6.022 10 23 molecules mol

More information

Chapter 3: Stoichiometry

Chapter 3: Stoichiometry Chapter 3: Stoichiometry Chem 6A Michael J. Sailor, UC San Diego 1 Announcements: Thursday (Sep 29) quiz: Bring student ID or we cannot accept your quiz! No notes, no calculators Covers chapters 1 and

More information

9/20/2017. Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom)

9/20/2017. Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom) CAPTER 6: TE PERIODIC TABLE Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom) The Periodic Table (Mendeleev) In 1872, Dmitri

More information

PART 1 Introduction to Theory of Solids

PART 1 Introduction to Theory of Solids Elsevier UK Job code: MIOC Ch01-I044647 9-3-2007 3:03p.m. Page:1 Trim:165 240MM TS: Integra, India PART 1 Introduction to Theory of Solids Elsevier UK Job code: MIOC Ch01-I044647 9-3-2007 3:03p.m. Page:2

More information

I/O7 I/O6 GND I/O5 I/O4. Pin Con fig u ra tion Pin Con fig u ra tion

I/O7 I/O6 GND I/O5 I/O4. Pin Con fig u ra tion Pin Con fig u ra tion 2M x 8 HIGH SPEED LOW POWER ASYRONOUS CMOS STATIC RAM Ex tended Tem per a ture TTS2MWV8 FEATURES High Speed access times 25, 35ns High-perfromace, low power CMOS process Multiple center power and ground

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

610B Final Exam Cover Page

610B Final Exam Cover Page 1 st Letter of Last Name NAME: 610B Final Exam Cover Page No notes or calculators of any sort allowed. You have 3 hours to complete the exam. CHEM 610B, 50995 Final Exam Fall 2003 Instructor: Dr. Brian

More information

M09/4/CHEMI/HPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Monday 18 May 2009 (afternoon) 1 hour INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

M09/4/CHEMI/HPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Monday 18 May 2009 (afternoon) 1 hour INSTRUCTIONS TO CANDIDATES M09/4/CEMI/PM/ENG/TZ/XX+ 096113 CEMISTRY igher level Paper 1 Monday 18 May 009 (afternoon) 1 hour INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all the

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information

Metallurgical Chemistry. An Audio Course for Students

Metallurgical Chemistry. An Audio Course for Students Laval University From the SelectedWorks of Fathi Habashi February, 1987 Metallurgical Chemistry. An Audio Course for Students Fathi Habashi Available at: https://works.bepress.com/fathi_habashi/27/ METALLURGICAL

More information