Ó\T> T Ádüe TAGDV 1 Ó\T> T Ádüe+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ó\T> T Ádüe TAGDV 1 Ó\T> T Ádüe+"

Transcription

1 Ó\T> T Ádüe Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 1

2 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 2

3 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+ãsê\ dü+ ø June 28, dü+bõ<ä î\t lìyêdt dü> s + ñet Çj TT DÏí s $ bı ] ü_ wüsy Áπ> sy &Ó y sy yê yê] Ó\T> T dü+ òütett &ç{ï æ Òne {Ÿ dü+ ò T Á>± òæø ôv Á<ëu <é. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ. bò Hé : G Printing Ink Impressions Secunderabad, India. Ph : Printed in India Address : Telugu Association of Greater Delaware Valley ªÁπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütettµ düuûñt \ î, $TÁ T\ î q\uûñj T e yê] ø e X óuû ø±+ø å\t! Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òüt ü q\uûñj T fi fl Á ükõúq+ ˇø dütbs È Á üj D+... m+<äs etvü qtuû e \ <ä s <äèwæº, n+øï uû e+, ìkõ«s > TD+ òü* + etq dü+düú Ä$sê e+. Ó\T> T uû wü, dü+düÿè ì á Áπ> sy &Ó y sy yê À ü]&û É$\ & j T&Éy T üs e e~û>± ÁbÕs +_Û+ q etq dü+ òütett mh ï ãèvü Ôs ø±s Áø e \ î lø±s + ü*øï+~. mh ï düe»væ ø±s Áø e À ett+<ät+&ç ì* +~. Ó\T> T uû wü, dü+düÿè ì uû $ sê\ î n+~+# y T etq dü+düú ettuà < X +>± ø èwæ# dü Ô, kõúìø Ó\T> T dü+ ò ü \ì düetq«j T üs êhê ( Ó\T> T nk dæj TwüHé Ä ò t HêsY Ô nyót]ø±) Ä$sê e+ À ø \ø bõá b wæ+# + et]j TT ñ Ôs nyót]ø± Àì yótt ºyÓTT<ä{Ï kõ]>± kõ+düÿè ø b { \qt ìs «Væ +# + yótt<ä\tô {Ϻq òütq etq dü+ òü ìøï dü« phé 28, 29 B\ À»s T> T Tqï Ó\T> T nk dæj TwüHé Ä òt Áπ> sy &Ó y sy yê 40e yê] ø e y &ÉTø \ î $# Ãdæq n < ät\ î kõ«> +! dütkõ«> +!! r]ø Òì ü]dæú T À L&Ü Ç Ãq e Á üø±s + nìï+{ï üø ÿøïhó{ïº á y &ÉTø \ î Vü»s e Tqï etq+<ä] n_ûe q ø < ëhêj T î&ét á dü+ãsê\ î ettk n ~. J$ ø±\ kõ òü\ ü s kõÿs Á> V l q+<äet ] u \ø èwü í >±]øï, etq ÄVü «Hêìï düvü è<äj T+ etìï+ á y &ÉTø \ î >dt º Ä ò t ÄqsY>± Vü»s e Tqï uû s Á üuû ÑT «s Ò«XÊU e T \T, l ø»j T dü s Á üø±wt s&ç >±]øï, á y &ÉTø \ etvü <ë, $TÁ T&ÉT l mhé.{ï.#í<ä] >±]øï ø è» ê_ûe+<ähê\t Ó*j TCÒdüT î+ THêïeTT. dü+^ e Á+ î&ét etdïx s à>±]øï, >±j T, >±j T î\ î, q{ q T\ î, Ç s n < ät\ î Á ü ø <Ûäq yê<ë\t. et et s +>± À \ã Á ü wüß \e + bõ T düe» ùde # dü Ô et net \ etsttq düetj qï+~dü Ô q\uûñjó dü+e s y &ÉTø \ ü s kõÿs Á> V \T>± mìïø sttqyês +<ä]ø n_ûq+<äq\t. ªªñ> TZbÕ\ qt+&ç ñj \ À qt+&ç netà bõ bõ&çq{ïº uû wü HÓ e+{ï et+<ät, MqT\ î $+<ät. < X uû wü\+<ät Ó\T> T uû wü dü! dü+düÿè +ãt Àì # ø ÿs bõø +ãt ns euû wü Àì netè sê ø qï&é+ãt Àì Ó\T> Tq+<äT y ~ ø e \ yó\t> T À s bı+~ < X < X ett\ À yêdæ >±+ q uû wü, y j T+&É qt+&ç $\dæ\t ªuÛ wüµ < X uû wü\+<ät Ó\T> T dü!µµ nì lø èwü í< esêj T # Áø e]ô # ø ]Ô+# ã&é Ó\T> T uû wü etqt> &É î ett üapple sêø ett+< y T\T îì et<ûäts etsttq etq uû wüì Áã øï+# T î+<ë+. etq etqt> &ÉøÏ dü+düÿè øï, dü+á ü<ëj ìøï, yês dü ê«ìøï yês ~Û etq Ó\T> T uû wü. etq uû wü Òø b etq uû e+ Ò<äT. etq dü+á ü<ëj T+ Ò<äT. etq yês dü «+ Ò<äT. ñ Ôs nyót]ø± Ó\T> T Á ü»\ Á ükõúq+ À Á üdütô + dü+~ûø±\+ À ñhêïett. ø±ã{ïº etq uû $ sêìøï Ó\T> T uû wü H ]Œ+# +, yêfi ófl L&Ü Ó\T> T À düœwüº+>± e { &É> *π> T # &É + etq+<ä] u <Ûä, ø åd ø s Ôe + L&É. Ó\T> T e { &É +, # <äe +, Áyêj T + H ]Œ+# +&ç. etq*ï Ç+ {Ï yêfi flì # dæq etq Ó\T> T * ãttd+ rs Tà î+<ëett. e]>± m+<äs etvü qtuû e \T á dü+ òü ìøï et net \ yótæq ùde\+~+#ês T, Ä etvü qtuû e \ ùde\qt ets=ø ÿkõ] düà]+# T î+, m+<äs dü«# Ã+<ä ùde î\ (yê\+{ sy ) ÁXēT, ø èwæ ò ü* +>± etq+ á s E á y &ÉTø \qt n+> s +> yó uû Ñe+>±»s T ü î+ THêïeTT. yês +<ä]øï ùde\qt n_ûq+~dü Ô, e]>± n&ç q &Ée H Ä] ø düvü j T+ n+~+ q <ë \+<ä]øï ù s T ù s THê <Û äq yê<ë\t Ó*j TCÒdü Ô MT n+<ä] düvü ø±s + Òì< á ø±s Áø et+ kõ<û ä ü&é<ät. düvü ø±s + n+~+ q n+<ä]øï ù s Tù s Tq <Û äq yê<ë\t. á s T C æø $TeTà*ï n\]dütô+<äì Ä dü Ô... MT s $ bı ] n<ûä åî&ét, Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett Ó\T> T Ádüe TAGDV 3

4 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 4

5 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 5

6 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 6

7 NEW JERSEY GENERAL ASSEMBLY UPENDRA J. CHIVUKULA Assemblyman, 17 th District 888 Easton Avenue Somerset, NJ 08873; Phone: ; Fax: May 22, 2013 Dear Friends, It gives me great pleasure to congratulate the Telugu Association of the Greater Delaware Valley (TAGDV) Inc. on the auspicious occasion of your 40 th Anniversary. Twelve years ago, I was the first Indian-American elected to the New Jersey State Legislature. In that time, I have watched our Telugu community in New Jersey and the surrounding areas flourish. Organizations such as TAGDV play an important role in that success because of the cultural, social, and educational events you promote. TAGDV takes the important step to further collaborate and expand ties with all surrounding Telugu communities. This action goes a long way to ensure our unique culture continues to expand across generations. I am proud to salute such an exceptional organization and thank you for your service. Once again, on behalf of the New Jersey 17th Legislative District, I would like to extend my well wishes to TAGDV Inc. as well as the participants and special guests of the weekend celebration. Please enjoy yourselves as you take part in the festivities. Sincerely, Upendra J. Chivukula Assemblyman, 17 th District 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 7

8 π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... &܈ˆ Œ s&ç, &܈ˆ ô fi fl et s&ç, kõ<ûäq s&ç et]j TT kõπø Y s&ç 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 8

9 Ó\T> T Ádüe TAGDV 9

10 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 10

11 Tele: 91 (40) Fax:(R) 91 (40) (O) 91(40) web : NARA CHANDRA BABU NAIDU PRESIDENT Telugu Desam Party & Leader of Opposition, A.P. Legislative Assembly Government of Andhra Pradesh To Mr. Ravi Potluri 409 Monroe Blvd King of Prussia PA Dear Mr. Ravi Potluri, Thank you for the kind invitation to attend the Telugu Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) 40 th Anniversary celebrations at the Valley Forge Convention Center, Pennsylvania, on June 29 th Although I am regrettably unable to attend this celebration, I would like to extend my best wishes to those that will be attending this event. I would also like to appreciate the organization for all its services provided to Telugu people living on North America. I sincerely hope your event in King of Prussia is successful and will be remembered for years. Please accept my best wishes on your Fortieth (40 th ) Anniversary celebrations and may you celebrate many more successful years ahead. Yours sincerely, (Nara Chandra Babu Naidu) 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 11

12 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 12

13 BASWARAJU SARAIAH Minister for B C Welfare Room Nos. 301 to 303, 2nd Floor South H Block, A. P. Secretariat, Phones : Fax : (O) : HYDERABAD Date: May 22, 2013 Dear Friends and Members of TAGDV, Congratulations and best wishes on the celebrations of 40 th Anniversary of the Telugu Association of Greater Delaware Valley (TAGDV). It is my privilege to take the opportunity on behalf of the people of Andhra Pradesh to commemorate all of the members of the TAGDV, this is no small achievement, especially celebrating 40 th Anniversary and considering the amount of individuals who attend, and the distances which they come to participate and I am sure this is an important event in your organization s storied history. I would like to commend the Telugu Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) for their dedication to addressing the needs and concerns that affect the everyday lives of our Telugu People living in Greater Delaware Valley. The Success of our Telugu Community is strengthened by organizations such as TAGDV, which through cultural, social and educational activities preserve and promote the cultural heritage of individuals of Telugu Origin in North America. Sincerely, 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 13

14 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 14

15 dü+bõ<äø j T+ #Ó q Ádüe+ nsttq etq Ó\T> T uû wü mhóïh ï Áø= Ô kõvæ r yêvæ qt\qt dü+ ]+# T î+ e ªÁπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütettµ ÁbÕ+> D q q\uûñj T e yê] ø e+ À n&ét> T ô {Ϻ+~. ø±\áø y TD mh ï e s TŒ\T, Ç+ øh ï # s TŒ\, düets e+ yótæq ø±s ìsê«vü ø es Z ø èwæ áhê&ét # ø ÿì dü+ ø >± yó\te&ét Tqï~. á dü+ ø ettá<ädøï ø±s DuÛÑ T\sTTq kõvæ ry Ô\øÏ, e <Ûäq yê<ë\t. m+<äs etvü qtuû e \ ìs + s ÁX et e\q, áhê&ét etq Ó\T> T dü+düú, nyót]ø± düe»+ À L&Ü > T]Ô+ ü bı+<ä> \> &É+ > s «ø±s D+. > dü+e sê\ Àì n<ûä åî\t, ø±s ìsê«vü ø es ZeTT L&Ü, πøe\+ kõvæ r kõ+düÿè ø s +>±\ ÀH ø±ø, kõe õø düœèvü ñqï dü«# à +<ä ø±s Áø e \ À L&Ü etq j TTe düvü bõ Zì, düe»+ À Ó\T> T yê]øï > T]Ô+ ü ø *π> # j T&É+ ett<ëevü +. nyót]ø± sê»ø j T s +> + À L&Ü n&ét> Tô {Ϻ, y TeTT L&Ü e bâs u <Ûä \qt ìs «]Ô+# T î+ THêïeTì, Á üyêkõ+á<ûät\+ L&Ü #Ó üappleø > \T> T THêïeT+fÒ n~ etq dü+düú ø *Œ+ q kõ+ òætø neø±x y T. kõvæ r, kõ+düÿè ø kâs uû \qt dü+á> Vü +>± dü+ø \q+ # j T> *π> dü<äeø±x + ø * q+<ät î dü+bõ<äø es Z+ > ]«dütôqï~. á dü+ ø qt n + s etd j T+>± s bı+~+# &ÜìøÏ düvü ø ]+ q lj TT T\T s $ bı ], dütet+ Y > s ø sêe\ >±s î <Ûäq yê<ë\t. ` lìyêdt dü> s +, &܈ˆ ñet Çj TT DÏí lìyêdt dü> s + &܈ˆ ñet Çj TT DÏí á dü+ ø À Á ü# T]+ q s # q\t Äj s # stt (Á T)\ e øïô> n_ûábõj T+. dü+bõ<ä î\t >±, ªÁπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütettµ >± yê{ïøï u <Ûä evæ +# C \s T. ` dü+bõ<ä î\t 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 15

16 π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Harish Koya & Family Mallik Vagvala & Family Ó\T> T Ádüe TAGDV 16

17 TAGDV Executive Committee Standing (Left to Right) : Sreedhar Gudala (MAL), Vijayabhaskar Polamreddy (Joint Treasurer),Bhaskar Sarikonda (MAL), Bobby Yerra (MAL), Ravi Potluri (President), Mallik Budhavarapu (Vice President), Kiran Kothapalli (MAL), Narayan Reddy Muddasani (MAL) Seating (Left to Right) Not in the Photo *MAL - Member at Large : Sambaiah Kotapati (Treasurer), Saritha Anumula (MAL), Anupama Donthineni (MAL), Harinath Bungatavula (Secretary) : Rammohan Talluri (MAL), Suresh Reddy Venkannagari (Joint Secretary) Rammohan Talluri Suresh Reddy Venkannagari 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 17

18 TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Committees Organizing Committee Registration Committee Stalls / Exhibits Committee Left to Right : Srinivas Karuturi, Srinivas Ranabothu, Vijaybhaskar Polamreddy, Ramesh Parchuri, Vijayasri Parchuri, Ravi Potluri, Sambaiah Kotapati, Murthy Chavali, Murali Reddy Left to Right : Ravi Potluri, Sreedhar Gudala Not in the Picture : Suresh Reddy Not in the Pictur : Madan Inaganti, Babu Dasari, Uday Kommireddy 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 18

19 TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Committees Advisory Committee Banquet Committee Left to Right : Ravi Mayreddy, Harnath Doddapaneni, Kotapati Sambasiva Rao, Ravi Potluri Not in the picture : Saroja Sagaram, Damu Gedala, Sreedhar Appasani, Harish Koya, Ravi Mandalapu, Sudhakar Pavuluri, Raj Saraswathi, Raghava Reddy, Sailaja Adluru Left to Right Not in the Picture : Krishna Rani, Ravi Potluri, Madhav Mosarla, Satish Tummala, Harnath Doddapaneni : Ramesh Chandra, Surendra Babu Adusumalli, Damu Gedala Media Committee Decorations Committee Left to Right : Sandeep Jabbala, Ravi Potluri, Ujwal Kasthala Left to Right : Latha Vasireddy, Indumathi Potluri, Sindhu Kosaraju, Janaki Mosarla, Vijayasri Parchuri, Girija Doddapaneni Ó\T> T Ádüe+ Not in the Picture : Raghu Yeddulapalli, Mohan Santosh Malla, Bhanu Pamidi, Teja Malla, Pratyusha Pamidi 2013 TAGDV 19

20 TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Committees Food Committee Fundraising Committee Left to Right : Narayan Reddy Muddasani, Leelakrishna Davuluri, Ravi Veeravalli, Ravi Potluri Left to Right: Ravi Potluri, Sambaiah Kotapati Not in the picture : Rammohan Talluri, Padmini Karnam, Swarupa Kotapati, Murali Reddy, Ganapati Domal Hospitality Committee Program Management Committee Left to Right : Ravi Potluri, Nagaraju Nalajula, Harikrishna Katakota Left to Right : Seshu Akula, Ravi Potluri, Mallik Budhavarapu Not in the Picture : Vasu Donur, Sriram Dasoju 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 20

21 TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Committees Sports Committee Stage Committee Left to Right : Ravi Potluri, Ravi Veeravalli, Kiran Kothapalli (Chair), Deepak Kosaraju Left to Right (Standing): Kiran Kothapalli, Ravi Potluri, Harnath Doddapaneni, Rakesh Kothapalli Sitting Not in the Picture : Lalitha Rani, Saritha Anumula : Bhaskar Sarikonda, Satish Chundru, Ravi Indraganti Venue Management Committee Cultural Committee Left to Right (Standing): Gopalakrishna Vagvala, Hari krishna Katakota, Leelakrishna Davuluri, Nagaraju Nalajula, Bobby Yerra Sitting : Ravi Potluri, Srinivas Bollapalli Not in the Picture : Vijay Kundur Media Committee (left to right): Kiran Kothapalli, Harnath Doddapaneni, Anupama Tummala, Ravi Potluri, Mallik Budhavarapu Not in the picture: Satya Varma, Saroja Sagaram, Krishnamraju Vegesna 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 21

22 TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Committees Past Presidents Other Committees Reception Committee Satya Budhavarapu Latha Vasireddy Shruthi Reddy Kunduri Madhavi Reddy Preeti Dikshit Bala Karnam Suresh Parchuri Left to Right : Harnath Doddapaneni ( ), Kotapati Sambasiva Rao ( ), Ravi Potluri (Current Presi-dent) Other Committees Senior Citizens Committee Saradhi Kosaraju Sarma Akkaraju Health & First Aid Committee Dr. Srinivasa Reddy Aravabhumi Dr. Ramesh Parchuri Immigration Committee Lakshmi Devineni Video & Photography Committee Sumanth Garakarajula Kumar Angadi Rajendra Bandi Women s Forum Committee Janaki Mosarla Soundarya Mayreddy Seminars Committee Lalitha Setty Communications & Public Relations Hari Bungatavula Technology Committee Murthy Nuthanapati Raju Kalidindi Dharma Kalakota Srinivas Patnaik Transportation Committee Rakesh Kothapalli Rajesh Challa Charan Somrowthu Volunteer Committee Sreekanth Chebrolu Kiran Mittapalli Murthy Chavali Rajasekhar Voggu Souvenir Committee Srinivas Sagaram Damu Gedala Ravi Potluri Mallik Budhavarapu Web Committee Kiran Kothapalli Surendra Babu Adusumalli Youth Committee Bhaskari Budhavarapu Devi Donthineni Literary Committee Sambasiva Rao Kotapati Sarma Akkaraju 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 22

23 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± MTøÏy e X óuû ø±+ø å\t... - s $ Ç+<äTeT bı ] 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 23

24 π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Damodar Gedala & Family Dr. Naidu Motupalli & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 24

25 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 25

26 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Dr. Hemaprasad Yadla & Family Shyambabu & Family Sateesh Rachamadugu & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 26

27 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Mahender Musuku & Family Subbarao Kolla & Family Ó\T> T Ádüe TAGDV 27

28 Áπ> sy &Ó y sy yê * Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Kiran Kottapalli & Family Jay Talluri & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 28

29 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 29

30 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Dr. Sunil Ravi & Family Yugandhar Rao & Satyavathy Vallabhaneni Babu Rao & Dr. Janaki Kaza 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 30

31 TAGDV Ä<äs Ù <ä+ ü T\T Dr. Srinivas Reddy & Dr. Suhasini Aravabhumi 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 31

32 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 32

33 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Dr. Naren Kodali & Family Narendra Reddy Eluru Satya Supraneni & Family Vijay Gudiseva 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 33

34 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Brahmaji & Dr. Sailaja Valiveti & Family Ravinder Thota & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 34

35 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Parmesh Bheemreddy & Family Goutham Kumar Gurram & Family Best Wishes to TAGDV 40 th Anniversary Mohan & Shama Nannapaneni 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 35

36 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Dr. Prasad Nimmagadda & Family Mohan Patalolla & Madhavi Prabhala Jagadish & Family Setty & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 36

37 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Srinivas Sagaram Saroja Sagaram Deepika Sagaram Aparna Sagaram Aravind Maddineni & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 37

38 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Srinivas Donthineni & Family Madhava Reddy Mosarla & Family Ramesh Chandra & Family Suresh Reddy & Family Venkateswar Reddy Maruri & Family Ó\T> T Ádüe+ Satish Vemana & Family 2013 TAGDV 38

39 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Mallik Budhavarapu Satya Budhavarapu Bhaskari Budhavarapu Sindhu Budhavarapu Sasidhar Budhavarapu Krishnamraju Raju Suneetha Vegesna Ravi Mayreddy & Family Ó\T> T Ádüe+ Sankar Bandi & Family 2013 TAGDV 39

40 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± e Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t... Gopalakrishna Vagvala & Family SS Reddy & Madhavi Nagaraju Nalajula & Family Arun Ayyagari & Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 40

41 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Alla Family Avaneesh Raj & Family Gudala Family Krishna Rani & Lalitha Rani 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 41

42 π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Sagar Malisetti & Family Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Sreedhar Appasani & Family π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Raju & Indira Chiluvuri π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Karnam Family 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 42

43 π>á sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\... Satish Vemana & Family Aramalla Family Ó\T> T Ádüe+

44 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 44

45 Donors to the TAGDV 40 th Anniversary Celebrations The TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Organizing Committee gratefully acknowledges the generous donations (and pledges) from the following friends of TAGDV who made it possible to conduct the celebrations on a grand scale with very reasonable registration fee. We also thank the many volunteers who helped raise these funds. Grand Sponsor Mr. N. T. Chowdary - Managing Director, Swis India group of Companies, India Event Sponsors American Telugu Association Golden Gate Group, India Swarna Jewels, Bensalem, PA Platinum Sponsors ($5000+) Dr. Malla Reddy & Dr. Sadhana Pailla Ravi & Indumathi Potluri, King of Prussia,PA Mallik Vagvala & Aravind Maddineni- Qudgen Wireless, King of Prussia, PA North America Telugu Society (NATS) Deccan Spice, Jersey City, NJ TV9 (Sneha TV) Gold Sponsors ($2000+) Sitara Developers, Bangalore, India Satish & Rani Tummala, North Wales, PA. Mahender Musuku, Nihaki Systems, NJ Suneel & Sarada Ravi (Techsol), CA Hamilton Honda, Hamilton, NJ, USA. Valley Forge Casino Resort, King of Prussia, PA Etihad Airways Babu Rao & Dr. Janaki Kaza, Dover, DE Naidu & Dr. Prameela Motupalli, Media, PA Dr.Baburao & Prasuna Doddapaneni, NY Hairsh & Bindu Koya, DE Anonymous, NJ. Damu & Ramu Gedela, Edison, NJ Brahmaji & Dr. Sailaja Valiveti, Paramus, NJ Jagadish Prabhala, OH Srinivas Reddy & Suhasini Aravabhumi Vidyadhar Garapati, Movers.com Satish & Neelima Vemana, Fairfax, VA Vijay Guidiseva, VA Anonymous, DE Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 45

46 Donors to the TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Silver Sponsors ($1000+) Jay Talluri, NY. SKR Consulting, Inc (Krishna & Lalitha Rani), NJ. Mohan & Shama Nannapaneni, MA. Suresh Reddy & Nishitha Venkannagari, Phoenixville PA Ravinder Thota, NJ Lalitha & Siva Setty, Eagleville, PA. Sreedhar & Amareswari Gudala, Downingtown, PA. Ravi & Soundarya Mayreddy, King of Prussia, PA Visweswar Kalvala & Janetha R Kancharla,VA Venkat Rao & Savithri Mulpuri, Fairfax, VA Suresh Kagithapu (Sure Tech Services), Reading, PA. Anupama & Srinivas Donthineni, West Chester, PA Dr. Hemaprasad Yadla, VA Bombay Junction, Mechanicsburg, PA Subba Rao Kolla, VA Avaneesh Raj, King of Prussia, PA. Bobby Yerra, King of Prussia, PA. Jithendra & Bhavani Atluri,NJ Dr. Naren Kodali, VA Harnath & Girija Doddapaneni, Hatboro, PA Kiran & Kavitha Kothapalli, Devon, PA. Krishnam raju & Suneetha Vegesna, Southampton, PA. Anju Vallabhanneni (United Software Group), Columbus, OH. Saroja & Srinivas Sagaram, North Wales, PA Srinivas Daggubati, Marlboro, NJ Yugandhar Rao & Satyavathy Vallabhaneni, NJ Mohan Patalolla, NJ Narendra Reddy Eluru, VA Satish Dasari (Dakshin Restaurant), Edison, NJ. Vasudeva Reddy Chinna, Edison, NJ. Ramesh Anumolu & Friends, NJ Satya & Gopi Varma, Lansdale, PA Mallik & Satya Budhavarapu, Chalfont, PA Dr. Prasad Nimmagadda, DE. RadhaKrishna Alla, Malvern, PA Raju & Indira Chuluvuri,NJ Hari & Shantisree Eppanapally (Lead India 2020), NJ Sudhakar & Subhasini Pavuluri, Hatfield,PA. Balreddy Kamireddy, DE Arun Ayyagari,PA A.V.V. Chowdary, India Jayadev & Kanti Appannagari, CA. SS Reddy & Madhavi, NJ Goutham Gurram, Atlanta, GA Sankar Bandi,Minneapolis, MN Sagar Malisetti, Minneapolis, MN Dr. Prabhakar R. Tumpati, PA Ó\T> T Ádüe TAGDV 46

47 Donors ($500+) Donors to the TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Dhanunjay & Karuna Samudralawar, PA Harinath & Radhika Bungatavula, PA Ajay & Lavanya Anne, DE Radhakrishna Nallamala, NJ Ammaji & Syambabu Veluvollu, DE Leela Krishna Davuluri, Horsham, PA. Ramakrishna Pamidimukkala, PA Rajasekhar & Swetha Panchumarti, PA Sreedhar Chadalawada, PA Bhaskar & Jyothy Sarikonda, Malvern, PA Gopalakrishna & Suneetha Vagvala, Devon, PA Madan & Prameela Inaganti, PA Ravi & Sireesha Veeravalli, North Wales, PA Krishnaiah Bikkina, NJ Sambaiah & Swaroopa Kotapati, Hatfield, PA Saritha & Venkat Anumula, King of Prussia, PA Satish Dola (Dela Soft), Newark, DE Prasad Kanagala, NJ Ramana & Radhika Ganne, Edison, NJ Ramana Reddy, NJ Manju & Mohan Bhargava, NJ Anand Paluri, NJ Sreenivas Pentavalli, NJ Santhosh Reddy Paturi, NJ Raja Karnam, Princeton, NJ Sirisha & Srinivas Ponakala, Hatfield PA Subba Arumilli, NJ Sunil & Roopa Koganti, West Chester, PA Vasu & Neelima Donur, Chesterfield, NJ Vineeth K Guduru, NJ Satish Dola, Delasoft, Newark, DE Supporters ($100+) Sambasiva Rao Kotapati, PA Nagaraju Nalajula, NJ Satish Garimalla, NJ Harikrishna Maharshi Katakota,PA Sreekanth Chebrolu, PA Neena & Hemanth Mukkamula, DE Kamacharulu Ramoju, PA Sitaram Yakkati, Devon PA Suresh Bellam, Devon PA Venkat Sunkara Venkat Sakamuri SSB Technologies, Inc Srinivas Gandi, NJ Subhash & Smitha Karra, PA Yashodhar & Umadevi Nuthi, PA Satya & Suneetha Vipperla, PA Deepak & Sindhu Kosaraju, King of Prussia, PA Padmini & Bala Karnam, Hatfield, PA. Satish & Renuka Nukala, NJ Seshagiri & Usha Akula,NJ Venkat Gaddi, PA Kiran Mittapalli, King of Prussia, PA Murthy Nutanapati, PA Murali Krishna Alla Rammohan Talluri, Hatfield, PA Srinivas Ranabothu, NJ Bujjibabu Godavarthi Venkat & Suneetha Banala, PA K.V. Chary Teja Chekuri Gokul Putumbaka Vijaybhaskar & Madhavi Polamreddy, PA 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 47

48 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 48

49 TAGDV 40 th Anniversary Awards As part of 40 th Anniversary celebrations, Telugu Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) recognizing and honoring its life members or individuals of Telugu origin residing in states of Greater Delaware Valley area (NJ, NY, PA, DE, MD) for significant success in their professional, literary, arts and performance fields or contributed for humanitarian/ community causes. TAGDV Awards committee selected the people in 10 categories, TAGDV recognizing individuals in special categories who are not covered in the 10 categories. Awards will be presented at the TAGDV 40 th Anniversary celebrations Banquet Dinner on June 28 th 2013 at Waterford Ballroom, Valley forge convention center, PA, Mr. Naidu Motupalli Chair - TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Awards Committee Mr. Damu Gedela Co-Chair - TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Awards Committee Mr. Syambabu Veluvolu Co-Chair - TAGDV 40 th Anniversary Celebrations Awards Committee Ó\T> T Ádüe TAGDV 49

50 TAGDV recognizes the services of Dr. Pailla Malla Reddy Recipient: Dr. Pailla Malla Reddy Pailla Malla Reddy garu born in a small village Sunkishala in Nalgonda District in Andhra Pradesh. Shri Malla Reddy did his masters and Ph.D in Chemistry from Osmania University Hyderabad. After his doctorate Malla Reddy moved to Nigeria and had worked in Pharma Industry for a few years and immigrated to USA in the early 90 s He initially started his career as a scientist but later turned into a businessman after establishing his own pharmaceutical manufacturing companies. He is one of the most successful entrepreneurs of Telugu origin in the USA. He gave employment to about 1000 people, predominantly Telugu s. Dr. Reddy is well known for his philanthropic activities. As far as our knowledge goes, he has never said no, to anybody that asked for help. He financially helped all the organizations in this country in support of charitable activities. Malla Reddy is popularly known as MALLANNA in USA and sunkishala muddu bidda in Nalgonda district. Malla Reddy also is responsible for various charitable activities in Andhra Pradesh. He built Shri Venkateshwara Temple in Sunkishala, one of the most popular temples in Andhra Pradesh. Dr. Pailla is responsible in establishing a High School and a Junior College near his village and spent about two million dollars for developmental activities in and around Nalgonda district. He is married to Sadhana, and is blessed with two children Shilpa and Saketh. TAGDV would like to congratulate Dr. Malla Reddy and his family for all the philanthropy Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 50

51 TAGDV Excellence in Science Award Recipients : Prof. Ravinder Reddy Professor Ravinder Reddy did his B.Sc. from Osmania University, M.Sc. from Kakatiya University and a Ph.D. from IIT, Kanpur. After post-doctoral training at the University of Pennsylvania, he joined the faculty in 1994 as a research assistant professor and became a tenured professor of radiology in He is also the director of the center for magnetic resonance and optical imaging (CMROI) at the University of Pennsylvania. He lives in Gladwyne with his wife Vasantha and daughter Rishika. Prof. Reddy s group at the CMROI is dedicated to the development and application of innovative magnetic resonance and optical imaging techniques for early diagnosis and to understand pathobiology of many common medical problems, such as arthritis, cancer, stroke and Alzheimer s disease. He has published over 100 papers in world-renown scientific journals, including Nature, the admired journal for medical sciences original research work. Prof. Reddy is also a member in many prestigious professional organizations and societies and has been named to the Council of Distinguished Investigators of the Academy of Radiology Research. In addition to his scientific work, over the years, Prof. Reddy has offered internships in his lab to numerous local high school and college students, including several from Telugu community, to initiate their research experience. This opportunity inspired many of them to pursue biomedical sciences as their career and notably several Telugu youngsters, who worked in his lab, later became medical professionals. He participates in TAGDV activities and is a well-known member of the community. TAGDV is very proud to recognize and honor Prof. Ravinder Reddy with the Excellence in Science Award. Excellence in IT and Engineering Award Recipient : Mahender R Musuku Mahender Musuku has a bachelor s degree in Electronics and Communication Engineering with PG Diploma in Computer Sciences. He has 20 years experience in business with over 12 years experience in managing businesses. He is a successful entrepreneur who has mentored several hundreds of people on and off the job. He is on the board of several technology companies and contributes to the success of them. He has developed companies from scratch to multimillion dollar revenues. He is heading several companies that include IT and Education sectors. He is the founding chairman of SMEC (Small and Medium Enterprise Consortium) that connects various businesses and works towards their benefit. He is also on board of several other profit/non-profit organizations. He is very instrumental in mobilizing the voice of the businesses to reach to the authorities and law makers. As part of Community Services, Mahender Musuku has conducted several Health camps, IT Job Fairs and Seminars. Mahender Musuku is a well known name in the Telugu community for his dynamism, leadership and philanthropy. Musuku has been relentlessly working for the betterment of the community in various capacities and has been a great supporter of the Telugu people. He has been doing very active community service for several years now including promoting Telugu language, Culture, Businesses, supporting Water projects, Health camps, Scholarships, Building temples etc. He is supporting several charity and non-profit organizations financially and in other ways Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 51

52 TAGDV Award for Adarsha Dampathulu Award Recipients: Dr. Srinivas Reddy and Smt. Suhasini Aravabhumi Sri. Srinivas Reddy and Smt. Suhasini s marriage stands as a shining example and a glowing model of a perfect marriage. They were married in 1956 spending life together for 57 years and the love towards each other has no bounds. They made a significant positive difference to all those they came across through their genuine love and simplicity which touches everyone s heart. Sri. Srinivas Reddy was born in Madras and Smt. Suhasini in Telaprolu, Krishna district in Andhra Pradesh. Srinivas garu completed his medical education in Madras Medical College in 1956 and worked as Assistant Professor of Surgery at Kakatiya University, Warangal, and came to New York in After completing the residency in medicine in NY, the couple moved to Philadelphia suburbs in 1977 and have been living here. During these years, Dr. & Mrs. Aravabhumi have made substantial contribution to Telugu community, Indian community and local communities by providing their leadership, time and effort as well as financial support where needed. Dr. Srinivas Aravabhumi served TAGDV as President for three one year terms in the past and also played very significant role in expanding the organization of Indian music society, Sruthi, in its infant stage. Currently Dr. Srinivas Aravabhumi practices medicine in our region as Physical Medicine and Rehabilitation. Their son, Sarat, and daughter-in-law, Sreedevi practice medicine in New York and are life members of TAGDV. The Indian community, especially the Telugu families living in the suburbs of Philadelphia are truly blessed for being part of Aravabhumi extended family as friends and relatives. TAGDV - Special Recognition Award Recipient: Dr. Ravinder Thota Dr. Ravindrer Thota has a Ph.D. in agriculture from Andhra Pradesh Agricultural University, Hyderabad India. He moved to US in 1990s and built many successful businesses in commercial real estate, computer consulting, and in other service industries. Dr Thota is doing enormous charitable work here in US as well as in India for many years. He started a foundation Thota Laxmamma Memorial Education Foundation in Warangal to support and encourage poor students to pursue Medical, Engineering and Pharmacy education and donates substantial amounts every year to fund this effort. On a regular basis, he supports financially many charities and schools in remote areas of Adilabad, Karim Nagar and Warrangal Districts. He provided large financial support to construct Sri Raja Rajeswara Temple in Thammadapally in Warangal Dist. His philanthropic activities include donations to temples in New Jersey and to other nonprofit organizations in US. TAGDV is proud to present Dr. Ravinder Thota with a Special Recognition Award for his superior contributions to the business entrepreneurship and community service Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 52

53 TAGDV - Special Recognition Award Recipient: Prof. Satya P Kunapuli Dr. Satya Prasad Kunapuli earned his bachelor s and master s degrees in chemistry from Andhra University and his doctorate in biochemistry from the Indian Institute of Science. After his postdoctoral training in Texas and Scientist position at the Astra Research Center in India before moving to Temple as a research assistant professor. In Temple University, he works as the professor of physiology and pharmacology at the School of Medicine. His research focusses on the mechanism of platelet activation, a process involved with blood clotting. As the director of the Sol Sherry Thrombosis Research Center, Kunapuli has authored more than 150 publications in peer-reviewed journals and more than 20 book chapters. He guided a number of Ph.D students. Additionally, he s been appointed to numerous study sections at the National Institutes of Health. Prof. Kunapuli is recognized with number prestigious awards: AHA Special Investigator Award; Erwin Margulies Award for Excellence in Thrombosis Research; American Heart Established Investigator Award; Acres of Diamond Award; Paul W. Eberman Faculty Research Award; and with Mario Toppo Distinguished Scientist Award. Dr. Kunapuli actively participates in TAGDV events. He provided research opportunities for TADGV Youth, mentored and provided career guidance for them. He taught Telugu language and Indian Culture in Plymouth Balvihar for 7 years. He is passionate about Telugu language, culture, and food. He lives in Blue Bell, a suburb of Philadelphia, with his wife Priya and two sons, Pranav and Pratik. His wife Priya served in the TAGDV executive committee in the past. TAGDV is proud to present Special Recognition Award to Prof. Satya Kunapuli for his superior scientific contributions. TAGDV Special Remembrance Award Recipient : Professor Damaraju Raghavarao Professor Damaraju Raghavarao was Laura H. Carnell Professor of Statistics and the Chair of the Department of Statistics. He was an elected fellow of the Institute of Mathematical Statistics, American Statistical Association, and an elected member of the International Statistical Institute. He specialized in combinatorics and applications of experimental design. Prof. Raghavarao received his M.A. in mathematics from Nagpur University, India in 1957 and his Ph.D. in statistics from the University of Mumbai. Raghavarao garu was a professor of statistics at Punjab Agricultural University, University of North Carolina at Chapel Hill, Cornell University, and University of Guelph before joining Temple University in Prof. Raghavarao made significant contributions to the analysis, combinatorics and applications of experimental design. He received the Khan Bahadur H. M. Malak Gold Medal in 1957 from Nagpur University (India) and the Paul W. Eberman Research Award in 1995 from Temple University. Raghavarao garu wrote 8 books and was working on his 9th book. He published more than 130 refereed articles and supervised 25 PhD students and 8 Masters Students. Prof. Raghavarao dedicated to his students, always ready to provide wise encouragement and insightful advice. He had 3 children, daughters Venkata Lakhshmi and Sharada and son Venkatrayudu. Raghavarao will be deeply missed not only for his scholarship and teaching, but also for the qualities that made him a man of such exceptional character and support to his family members, his colleagues and his students. Raghavara Rao garu was involved in many TAGDV activities in the early 1980s. Ó\T> T Ádüe TAGDV 53

54 TADGV Youth Distinguished Service Award Recipient : Aparna Sagaram Aparna Sagaram has BS in public health from Temple University and she is pursuing MS from Thomas Jefferson and Widener Universities. At this young age, Aparna s commitment and involvement in community service has been extraordinary. She volunteered to help in many local charitable organizations. At Dawn s Place in Philadelphia, she worked to improve the lives of women who have been sexually exploited by helping them obtain their GEDs. Other charitable organizations she volunteered include Apne Aap Women Worldwide, Delhi, India; Service & Education for women against Abuse; Women s Anonymous Test Site, Philadelphia PA; MATER Family Center, Philadelphia PA; North South Foundation, North Wales, PA; Youth Aid Panel, Lansdale, PA; and Women Organized against Rape (WOAR), Philadelphia, PA. Aparna also volunteered her time at TAGDV cultural events, with Council of Indian Organization activities, at Bharatiya Temple and at Bridgewater temple for many years. Aparna loves volunteer work and is passionate about helping other people. She chose her field of education complementing her passion for service to humanity. TAGDV is proud to present Aparna with Excellence Award for Youth Distinguished Service. TAGDV Youth Distinguished Service Award Recipient: Jaisheela Setty Jaisheela is currently a junior at The McCombs School of Business at the University of Texas at Austin. She is a University honors student with exceptional leadership skills. She is the co-founder of Bharat Youth Group which is a non-profit association that works towards raising awareness of Indian culture and fundraises for various charities. BYG has raised over $40,000 for organizations such as, ASHA, SEWAA, Baal Dan, Akshaya Patra, and Apne Aap. She is the President of Telugu Students Association at UT Austin. In this role, she has established funding for the group from TANA, devised and hosted cultural programs Shruti Laya and YUVA promoting Telugu fine arts, and networked with other Telugu associations in Texas. Jaisheela is also the current Vice President of Kappa Phi Gamma Sorority, Inc. Founding Chapter. In addition, she holds a diploma in Kuchipudi and is a dancer on the elite fusion dance team Texas Mohini. Jaisheela actively volunteers at events of organizations like TAGDV, TFAS, CIO, and Bharatiya temple. She has also served on the Methacton School Board of Directors for two years as a Student Director. In recognition of her leadership skills, she has received the Youth Excellence Award by Council of Indian Organizations (CIO) in Philadelphia. Jaisheela would like to continue to provide service and help those who cannot help themselves throughout her life. She aspires to work in the fast paced business environment as well as continue her passion to learn, perform and teach dance Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 54

55 Excellence Award for Distinguished Service to TAGDV Recipients: Sri Kotapati Sambasiva Rao garu Sri SambasivaRaogaruserved as TAGDV president during the term and with his dedication and leadership significantly changed the profile, prestige and reach of our organization. He is one of the dedicated leaders for our organization since then, providing guidance and advice when needed. He personally used to call each TAGDV member or visit their homes to request active participation in the organizational activities.rao garu developed good personal relationship with each member and made them feel comfortable, important when they attended the functions. During his term as president, he initiated the first North American Cultural Competitions for Ugadi functions. Several Telugu associations in North America and Canada used to participate in these day-long cultural competitions.due to his tireless efforts, more than 1300 Telugu people attended and enjoyed the 1994 TAGDV Ugadi function and made it memorable. He conducted Telugu essay and story competitionsin North America and Andhra Pradesh and published Telugu Sravanti. Sambasivaraogaru is committed to community service. He encouraged and facilitated participation of TAGDV Youth in several community service activities like helping in soup kitchens, or organizing Thanksgiving dinners to the poor and homeless through Salvation Army. Rao garu worked as Treasurer and Secretary for TANA foundation facilitating various charitable works like Hepatitis-B vaccination and Child Rescue Shelter in India. He enlisted many TAGDV members to get involved in adopting and developing villages in Andhra Pradesh. Rao garu organized several eye camps in Guntur District and championed the project to construct lavatoriesto the poor in remote villagesin A.P. He got awards for community service from TANA and CIO. Excellence Award for Distinguished Service to TAGDV Recipient: Smt. Saroja Sagaram Smt. Saroja Sagaram is the first woman president of TAGDV. She served the organization with distinction for several years. Saroja garu holds leadership roles in several non-profit organizations in the Philadelphia area including CIO, SEWAA, Bharatiya Temple etc. Saroja garu promoted participation and recognition of Indian youth through her leadership role in CIO, SEWAA, NSF, TAGDV and many more. Locally she coordinates North South Foundation (NSF), a non-profit volunteer organization that conducts Educational contests in the US to provide academic scholarships for under privileged Children in India. Several TAGDV youth benefitted from these contests. She is a community leader who works tirelessly for social justice and the protection of children and battered women. She is the Vice President of SEWAA (Service and Education For Women Against Abuse), a nonprofit organization dedicated to providing resources and support to South Asian women who are survivors of domestic violence. Saroja garu also collects clothes and personal items for less fortunate women and children in India. She helps with Telugu language interpretation to the local hospitals, schools and survivors of human trafficking when needed. Saroja garu organizes and helps with cultural programs and other events of visiting and local artists. She is known for extending a helping hand where ever there is a need Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 55

56 TAGDV Award of Excellence in Arts Recipient: Sri Anand Kuchibhotla Anand Kuchibhotla is a TAGDV life member and served in the executive committee during 1990s while he was living in the Philadelphia area. Ananda Kuchibhotla held senior leadership positions in several companies in US and in India. Anand is a serial entrepreneur. At present, he is leading MahaGro Hortitech that introduced organic potting mix for the first time in India. He founded SiliconAndhra in 2001, a non-profit organization with goals to maintain and perpetuate the Telugu Samskruti (Culture), Sahityam (Literature) and Sampradayam (Tradition) among the Telugu speaking people across the world. One of the key objectives of SiliconAndhra is to educate the next generation kids about the rich cultural heritage of Andhra Pradesh, India. Today SiliconAndhra activities span across the continents. Anand provided leadership in organizing three highly successful International Kuchipudi Dance Conventions thus rejuvenating 600 year old art form. SiliconAndhra created EIGHT Guinness World Records under his leadership, first of its kind for any Indian community organization in the world. He conceptualized and led Annamayya Sankeertana singing with more than 100,000 singers singing Annamaacharya s Kritis simultaneously at Hyderabad in He is championing now to make Telugu as a modern language with the help of Internet. He led two high impact International Telugu Internet Conferences. His brain child SiliconAndhra ManaBadi is helping thousands of young children to learn Telugu.. TAGDV is proud to recognize Anand Kuchibhotla garu for his leadership and vision in establishing SliconAndhra and promoting Telugu culture and Arts to the next generation. TAGDV Award for Community Service Recipient: Dr. Patibanda Sarma TAGDV recognizes Dr. Patibanda Sarma for his leadership and dedication in promoting our cultural activities at Hindu Temple of Delaware and bringing our communities together in the Greater Delaware Valley. Dr. Sarma holds a Ph.D. degree in Chemical Engineering from Purdue University, and retired from DuPont after 30-years of service. He has been the energetic force and catalyst behind building and dedication of the Hindu Temple of Delaware---Mahalakshmi Devasthanam, overcoming many hurdles with contagious enthusiasm. Dr. Sarma has been the President of Hindu Temple Association of Delaware (HTA) since 1994 and under his leadership 10,000 families have united to make the temple a part of their lives. The temple has become a focal point not only for religious activities but also for many cultural, educational, and inspiring initiatives for adults and children. He worked tirelessly to make this institution a shining beacon for the Indian community of the region. Dr. Sarma s dedicated efforts continue to have a notable positive impact for Indian community. In addition to the temple activities, he has been a central force in our community reaching out to the local communities in charitable ways, including arranging health fairs. He has been recognized by local leadership and media. He has enhanced TAGDV though his association and service. It is an honor for the Telugu community of Greater Delaware and TAGDV to confer upon him this recognition. Having raised two successful children, Dr. Sarma and his wife Dr. Suguna Patibanda reside in Wilmington, Delaware Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 56

57 TAGDV Award for Community Service Recipient: Harnath Doddapaneni Mr. Harnath Doddapaneni has been helping Telugu community actively for more than 25 years in several capacities, both elected and voluntary. He served TAGDV organization as president and in other roles for many years. He served TANA and other national organizations in many roles. He strongly encourages and supports youth participation and involvement in TAGDV activities. He serves Bharatiya Temple, Montgomeryville, PA in many capacities, Board of Director, Trustee, cultural Chair. Through his service for Bharatiya Temple, he promotes Indian cultural and community activities. He always comes forward and takes leadership to organize community support to help people who experience sudden and unexpected tragedies in their lives. In coordination with Philadelphia area Indian Associations, Mr. Harnath Doddapaneni raised significant amount money for many charity organizations and community services; Baswatarakam Indo American Cancer Hospital, Ramana Maharshi Academy for Blind Students, for the victims of Gujarat Earthquake, for victims 9/11 attack in US, for Tsunami victims, Katrina Relief Fund, Handicapped School in Hyderabad run by Sri. Vamsi Rama Raju to name a few. Mr. Harnath Doddapaneni Organized many Telugu Cultural Programs to support the Artists from India: Kuchipudi dance programs by Dr. Vempati Chinna Satyam, dance programs by Dr. Raja & Radha Reddy, Musical Concerts by Dr. P. Susheela, programs by Sri Manu, Sri G. Anand, Smt. L.R. Eswari, Dr. Shobha Raju, Mrs. Usha, Dr. Ghazals Srinivas, Ms. Smitha Madhav etc., Mr. Harnath Doddapaneni lives in Hatboro TWP, a suburb of Philadelphia, with his wife Girija and two sons, Varun and Vikas. TAGDV Award of Excellence in Medicine Recipient: Dr. Akkaraju Sarma, M.D. Dr. Akkaraju Sarma has been practicing Primary Care Medicine for 33 years. He is a life member of TAGDV and served as its president. As a physician, he made many contributions to the community in the healthcare field, ensured medical knowledge and services reach not only the Telugu but also other immigrant groups. For the last 25 plus years, he has been recruiting people for the National Bone Marrow Registry at both regional and national meetings like TAGDV and TANA. He has organized women s health programs with support from the American Cancer Society which included information on mammograms, ultrasounds, biopsies, PAP smears, and other medical diagnostic services. He has arranged community vision and hearing screenings, dental and oral hygiene screenings and general health screenings. He has organized Red Cross supported blood drives, various educational sessions, such as nutrition, back pain, and basic CPR training. He has been the Chair of Health and Human Services of Bharatiya Cultural Center in Chalfont, Pa since He has been recognized for his excellent service by many organizations like TANA, Council of Indian Organizations, Pan Asian Physicians, etc. He is always willing to help anyone in need and his contributions to both the TAGDV and the broader communities are immeasurable. Telugu people should be proud to have Dr. Sarma as a TAGDV member besides being as its founder-member since Ó\T> T Ádüe TAGDV 57

58 TAGDV - Special Recognition Award Recipient: Indira Dixith-Reddy Coming from Hyderabad, AP, Indira Reddy took up Bharat Natyam at a young age and had her arangetram at the age of 9. She then continued to learn and specialize in KUCHIPUDI dance style under the kuchipudi maestro kalapropoorna Padma Bhusan Dr. Vempati Chinna Satyam in Kuchipudi Art Academy, Chennai, India. She has toured and given performances in almost all the major cities in India, former Soviet Union, Europe, Canada, and US Smt. Indira Dixith is the artistic founder-director of Center for Kuchipudi Dance a kuchipudi dance school established in New Jersey to propagate the ancient art form to the Indian American Community Due to her dedicated efforts for the last 20 yrs, Indira Dixith has not only gained immense recognition in the tristate area as a performer and teacher, but also as a choreographer. She wishes to share her extraordinary joy in dance, striving for new and effective ways to communicate the beauty of Kuchipudi to diverse audiences through new, vibrant, and creative choreography. She stands as an advisor cum cultural organizer to many of the local as well as National associations like ATA, TANA. She is actively promoting and propagating Kuchipudi in the Tristate area due to the efforts of which she was recently awarded the title Natya Kala Tapasvi. Currently the dance school has more than 100 students enrolled and are actively pursuing to master kuchipudi art under her guidance. The school is also proud to announce that it received the Best Outstanding Dance school of the year award in 2011in NJ. TAGDV is proud to present Smt. Indira Dixith with a Special Recognition Award for her superior contributions to Arts. TAGDV - Special Recognition Award Ó\T> T Ádüe+ Recipient: Smt. Divya Yeluri Smt. Divya Yeluri is an accomplished artist in the field of Kuchipudi Dance, who won many accolades all over India and abroad. Divya is a senior disciple of the legendary Padmabhusan Dr. Vempati Chinna Satyam. Divya has been conferred with the titles of NATYA VISHARADA and NRITYA SIKHAMANI. Divya started learning Bharata Natyam at very early age and gave her first big performance at age of 5. A few years later, Divya embraced the art form of Kuchipudi. She has represented India in the Festival of India held in Germany and is the first Kuchipudi dancer to perform in Brazil. Smt. Divya Yeluri has received numerous awards for her performances and was recognized by many organizations in North America. Divya entered the Guinness book of world records for the largest group to perform Kuchipudi along with her students. In addition to being an exemplary dancer, Divya has now established herself as a dedicated dance instructor whose aim is to propagate the richness and tradition of the Kuchipudi dance form. She is the founder and artistic director of her dance school NRITYA MADHAVI in Edison, NJ. Her dance school has been recognized by the Andhra Pradesh government and the NJ state legislature. Divya Yeluri s extraordinary artistic abilities, her passion, her energy, and her accomplishments are having a huge impact on Telugu youth and Indian community. She is a great inspiration to her students and her service in imparting Indian Classical dance deserves recognition TAGDV is proud to present Smt. Divya Yeluri with a Special Recognition Award for her superior contributions to Arts TAGDV 58

59 TAGDV - Special Recognition Award Recipient: Dr. Baburao Doddapaneni Dr. Baburao Doddapaneni practices medicine in New York and is the director of Greenwood Medical Services P.C. Dr. D, as he is lovingly called by his patients at Greenwood Medical, has served the poor immigrant community for the past 20 years, offering medical care to those who do not have medical insurance. Today s emergency medical care in Andhra Pradesh, was Dr. Doddapaneni s brainchild. He is the author of Global Emergency Medical System, a comprehensive medical manual to handle emergency situations and save millions of lives, which was presented to then Chief Minister Hon. Bhavnam Venkataram. For the past 3 decades, Dr. Doddapaneni has dedicated his time to charity work and has been deeply involved in social justice. He is a Wall of Fame member of the Southern Poverty Law Center in Alabama, established to defend the rights of minority groups. He has fed thousands of children in the Appalachian region, through Larry Jones Feed the Children. In 2004, he was recognized by the U.S. Congress through the IndoAmerican Friendship Council, for his several contributions and charitable work in India. Dr. Doddapaneni has donated significantly to numerous causes including Janmabhumi, Vijayawada and Hyderabad shelters for children, Vegesna Foundation for the physically handicapped and his heartfelt fostering of HIV/AIDS children. In 2008, Dr. Doddapaneni established his own nonprofit, Destiny Charitable Foundation, dedicated to empowering impoverished children and families by providing them with food, shelter, medical care, education and scholarships. TAGDV is proud to present Dr.Baburao Doddapaneni with a Special Recognition Award for his superior leadership and community service. TAGDV pleased to recognize the services of Vinay Setty Since the age of 16, Vinay Setty, son of Dr. Lakshman and Mrs. Vanaja Setty, has served as a volunteer firefighter for the Fire Department of Montgomery Township. He is trained in basic and advanced firefighting, including rescue and rapid intervention, with over 1,000 training hours logged. Vinay received the Montgomery Township "Making the Stretch" award in 2007 for going above and beyond regular firefighting duties, and the "Chief's Award" in 2009 for outstanding service and performance of duties. In addition to fighting fires, Vinay leads and contributes to numerous fire department committees: Vice President of Department (2 years) Board of Trustees (6 years) Chairperson of Membership (6 years) Secretary of Department (3 years) Vinay has responded to over 2,000 active fire calls in his 15 years of service, rescuing countless lives in the line of volunteer firefighting. Ó\T> T Ádüe TAGDV 59

60 TAGDV Award of Excellence in Business Entrepreneurship Recipient: Mr. Mallik Vagvala Mallik Vagvala is Founder & CEO of QuadGen Wireless Solutions, Inc., located in King of Prussia, PA. Mr. Vagvala started his career in 1990 in Designing and building wireless networks for AT&T, T-Mobile, Alcatel Lucent, QUALCOMM, JT Mobile, and MACE & Reliance COM. Mr. Vagvala travelled extensively throughout world before immigrating to USA in With vast experience gained throughout his career, Mr. Vagvala founded Wireless Network Services Company QuadGen Wireless Solutions Inc., in 2007 and providing employment to more than 200 people. QuadGen made its mark in the world of Mobile telecommunications. QuadGen is a TL9000 / ISO 9001 certified company serving the Mobile Wireless Industry with more than 30 Million USD turnover and awarded INC 500 s top 10 fastest growing private telecommunications companies in 2011 and Mr. Vagvala s vision and leadership are exceptional in growing QuadGen s reputation for superior design, implementation, support and providing wireless operators with skilled resources and made him accomplish Smart CEO Award for Best Run Company & Philadephia Future Mr. Vagvala also founded his second successful wireless network services company Octal Packets which specializes in the Core of the Network. The Entrepreneurs Forum of Greater Philadelphia and the Wharton Small Business Development Consortium recently recognized QuadGen as 13 th fastest growing companies In the Philadelphia region. Mr. Vagvala is a life member of TAGDV. He is a very generous man and donated funds to TAGDV and to other cultural and charitable organizations on several occasions. Mr. Vagvala helped more than 600 students of Telugu origin by providing internships and full time job opportunities Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 60

61 TAGDV Recognizes the Services of Sri Raju Narisetti Raju Narisetti Senior Vice President & Deputy Head of Strategy, News Corp Raju Narisetti has been a journalist of 20 years, 13 of which he spent at the Wall Street Journal in the U.S. and Europe. Narisetti has an MA in Journalism from Indiana University in In January 2009, Narisetti was named a managing editor of The Washington Post. Until June 2006, he was the editor of the Wall Street Journal Europe and a Deputy Managing Editor of the Wall Street Journal, reporting to Paul Steiger, with overall responsibility of Europe, Middle East and Africa. From Raju Narisetti was founding editor of Mint, India s only Berliner format business newspaper (see the paper at that was launched by him on 1 February 2007 for HT Media Ltd, which is also the publisher of Hindustan Times and is headquartered in New Delhi. Mint has an exclusive partnership in India with The Wall Street Journal. Narisetti was the Editor of Mint until end According to Indian Readership Survey Round , Mint has total daily readership of 217,000 (Monday-Saturday) making it the No. 2 business daily in both Mumbai and Delhi. It is now available in five Indian cities-new Delhi, Mumbai, Bangalore, Chandigarh and Pune. Mint s website has 1.6 million unique users. It also offers a mobile website m.livemint.com, which was launched in late Raju s 2008 blog for Mint, A Romantic Realist, is archived and available at blogs.livemint.com/aromanticrealist Raju Narisetti was named a Young Global Leader by the World Economic Forum in He is a life member of South Asian Journalists Association. Raju is married to Kim Barrington Narisetti (children s/travel books author), and has two daughters, Leila and Zola Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 61

62 TAGDV Recognizes the Services of Sri Upendra J. Chivukula Upendra J. Chivukula Deputy Speaker, NJ General Assembly Mr. Upendra J. Chivukula born in Nellore, India. Upendra immigrated to the United States in 1974, and received a Masters Degree in Electrical Engineering from City College of the City University of New York. As a grassroots organizer in the 1980?s, Upendra gained the support of his community and earned valuable leadership skills. He was appointed by James Florio, then the Governor of New Jersey, to be a Public Member of the New Jersey State Board of Social Work Examiners from 1994 to Upendra ran for public office after being encouraged by his friends and supporters and in 1997 was elected to the Township Council of Franklin Twp., NJ, and the largest municipality in Somerset County. He was elected as Deputy Mayor of the Council in 1998 and as Mayor in In 2002, Upendra was elected to the New Jersey Legislature, in the 17th Legislative District. Mr. Upendra Chivukula serving as Assemblyman, NJ from Upendra s colleagues in the Assembly recognized his unique leadership qualities, and elected him as a Deputy Speaker and Chair of the Telecommunications & Utilities Committee. Upendra is the Vice Chair of the Homeland Security and State Preparedness Committee and a member of the Transportation, Public Works, and Independent Authorities Committee. Upendra has resided in Franklin Township, New Jersey for over 30 years with his wife, Dayci, his son, Suraj, and daughter, Damianty Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 62

63 TAGDV Recognizes the Services of Dr. Ravindranath Guthikonda Dr. Ravindranath Guthikonda, Ph.D. Dr. Ravindranath Guthikonda was born in Moparru, a village near Tenali in Guntur Dt. He currently lives in Edison, NJ with wife Padmavathy and son Kiran. Dr. Guthikonda retired after a distinguished career at Merck Research Laboratories. Dr. Guthikonda is well regarded for his many contributions to the community. He was the convener for the First North American Telugu Conference in New York in 1977, and is considered the Father of TANA Foundation. During his tenure, TANA Foundation began many initiatives on its own including scholarships for Telugu post-graduate students from India, Hepatitis-B vaccinations, adopting villages in Andhra Pradesh, and improvement of sanitary facilities in villages. Dr. Guthikonda was also active in Telugu Language and Cultural Association (New York) for which he served as the Secretary, Vice President and President. Dr. Guthikonda himself established several scholarship endowments thru TANA Foundation. In addition, he established several endowments for research grants and scholarships at various educational institutions. He funded significant developmental activities in his native village of Moparru. Dr. Ravindranath Guthikonda contributed several articles to various Telugu and Indian ethnic magazines sharing his views for the betterment of the community. He published one novel in Telugu, Chandrigaadi America Yaatra, which received critical acclaim. Dr. Ravindranath Guthikonda received many awards and much recognition for his scientific and community activities. He was felicitated with the TANA Lifetime Achievement Award in TANA also has instituted an award on his name, TANA- Guthikonda Ravindranath Award for Community Service to be given biannually Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 63

64 Dr. Naidu Motupalli TAGDV 40 th Anniversary Awards Committee Chair Dr. Naidu Motupalli and his wife Dr. Prameela live in Media, PA. They have two sons, Vasu (currently doing residency at Christiana Hospital, Delaware) and Vinay pursuing his medical education at Thomas Jefferson University. Naidu served on the TAGDV executive committee for two terms. He also served in TANA foundation and facilitated a number of development projects in his village, Velampadu near Srikalahasti and in other parts of AP in India. Dr. Naidu completed his Ph.D. in synthetic organic Chemistry from Indian Institute of Science, Bangalore. After completing a few years of post-doctoral fellowship at Rice University in Houston, Naidu joined chemical industry in the field of agricultural chemical research and development. He has been working for DuPont Company for the last 30 years; as a scientist in the beginning years and currently in the research management for the last 15 years. Naidu s research group is responsible for demonstrating that the chemicals developed by DuPont for agricultural uses are safe to the environment, water, fish, wild-life, birds and other non-intended biological organisms. Dr. Naidu s research group includes 23 scientists (with Ph.D. in a variety of disciplines) located in the US and in Europe. In addition, more than 100 scientists at several contract research organizations located in the US, Europe and India support the scientific research supervised by scientists in Dr. Naidu s group. Mr. Damu Gedala TAGDV 40th Anniversary Awards Committee Co-Chair Damu has been a life member of Telugu Association of Greater Delaware Valley since 31 years. He has served on the executive board for 20 years including Member-At-Large, Vice President, and President. Damu has organized annual cultural competitions and raised significant funds every year for TADGV. Damu is married to Smt. Nagamani and they have two sons, Suman and Pavan. While on the board at TAGDV, he has also worked with Council of Indian Organizations as General Secretary as well as with other cultural organizations including Sruti, TFAS, TLCA, GWTCS, CATS, TAGB, TANA, ATA, and many more. Damu routinely organizes tours for famed artists from India and helps all Telugu organizations in North America with their cultural programs every year. In addition to helping Telugu associations with cultural programs, Damu is committed to community service by helping the needy here in the US and in India. He has raised a significant amount of money to help physically handicapped children in India. He has set an example to the community by committing himself to the saying Manava Seva is Madhava Seva. Damu has a unique ability to collaboratively work with a wide range of personalities. He inspires thousands of people around him to join hands and come forward in support for all the wonderful causes that he is associated with. Damu is recognized by many Telugu organizations over the years for his community service. He was recently awarded excellence award for community service by TANA Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 64

65 Mr. Syambabu Veluvolu TAGDV 40 th Anniversary Awards Committee Co-Chair Mr. Syambabu Veluvolu comes from Tenali, Guntur District. He migrated to US in 1979 and living in Dover, Delaware with his wife Ammaji for the last 35 years. Their daughter Samata works in Washington DC as a Regulatory Affairs Manager For AHI ( major pharmaceutical companies). Syambabu garu comes from a political family committed to public service. His father late sri Veluvolu Seetharamaiah garu served in the Andhra Pradesh State Assembly and different state Cooperative fields and founder & president of VSR College Tenali. Syambabu garu was active in politics in his college years and many of his close friends like Mr. M. Venkaiah Naidu, Paladugu Venkat rao and YLP are in prominent roles in the state and national politics. Syambabu garu is active member of TAGDV for a long time and is well known member of Telugu community in North America. Syambabu and Ammaji are very affectionate towards Telugu people and routinely travel long distances to New York, New Jersey, Pennsylvania and Maryland to be with Telugu friends. In every gathering in Delaware, both Syambabu and Ammaji help the host family and all of us experience Telugu Apyayatha from them. Syambabu worked as a Quality Control Manager for major food industries including Campbells. TAGDV SPORTS PARTICIPANTS 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 65

66 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 66

67 ªÁπ> sy &Ó esy yê Ó\T> T dü+ òüt+µ yê]# J$ ø±\ kõ òü\ ü s kõÿs + q HêqTuÛÑe+. 97 dæìe À n_ûqj TyÓ $<Ûä + ø dü+k À n_ûe q> D+... mhóïh ï $»j \T.. et sh ï ]ø±s T \T.. Ó\T> T dæìe # ]Á À q+<äet ] u \ø èwüí~ Á ü ø kõúq+. ªeT+> età>±] etqe&étµ, ªeTT<äT \ø èwüíj T µ, ªsö&û ÇHéôdŒø ºsYµ, ª ØÁ&Ó esyµ, ªô <ä qïj T µ, ªu _ *dæ+vü +µ, ªdüeTs dæ+vü s&ç µ, ªqs dæ+vü Hêj TT&ÉTµ, ª\ø Îqs dæ+vü µ, ªdæ+Vü...µ Ç<ä+ ê ˇø # ]Á. u ø± ò dt ]ø±s T \qt ã<ä \Tø={Ϻq # ]Á. ªnø sy dü yét nhês ÿ µ, ªÄ~ 369µ, ªuÛ s eb«ü+..µ Ç<=ø òütq. Ó\T> T dæìe \ kõústtì ô + q òütq. ª<ëqMs X Ss ø s íµ, ªleTB«sê{Ÿ üs «+µ, µl s T ü yó+ø fòx «s ø fi D+µ, ªÁãVü à] $XÊ«$TÁ µ, ªlø ècõís T q $»j T+µ, ªlsêeTsê» +...µ bâsêdïø Á ê À q q<ó q ettá<ä. Ç üœ{ï V s À ˇø ÿ q+<äet ] u \ø èwüíøï e Á y T kı+ yótæq Á ü ø. ˇø {, s+&ét dæìe \ ø]j TsY À ü<ät\ dü+k À $»j \T u \ø èwüí kı+ +. # ]Á s > sêdæq dæìe \THêïsTT. ø \ø±\+ ì* b j T Á sêc \THêïsTT. q qø ^ Tsêfi ófl>± ì*# bõá \T <äø±ÿstt. ôd+# TØ ø=fòº ej TdüT e ~ n+ Ç ü &ÉT e+<ä Á ê\øï # s Te À ñhêï] ü &ÉT. Ç ü &ÉTqï V s \+<ä] Àq q T&ç>± Äj TH d ìj TsY. Hê n< ñ ê Vü +. n< kõvü dü+. > Zì bõ ü ]{, # ]cõà. q+<äet ] ês ø sêe sêe q yês düt&ç>± dæ s +> Á üy X + # dæq u \ø èwüí, +Á&çøÏ > Z qj TT&ç>± dædü q yês düt&ç>± ne ]+#ês T. 1960, phé 10q m ºÄsY, ãdüe ês ø + <ä+ ü T\ î q+<äet ] u \ø èwüí, n üœ{à dæ ü]áx et yótt Ô+ etá<ëdüt πø+á<ä+>± üì# ùd~. ø±ã{ïº u \ø èwüí»qq+, u \ + n ï etá<ëdüt ÀH. sê«ó\t> T ü]áx et ôv <äsêu <é î wæ òtº ne«&é+ ü]áxēt bõ T u \ø èwü í L&Ü ôv <äsêu <é e#êã&ét. ôv Á<ëu <é ÀH ìc + ø± ÒCŸ À ø±etsy À &çá^ üp]ô # XÊsêj Tq. +Á&ç # æ+ q u À qï ej TdüT ÀH dæìe À øï Á üy +#ês T u \ø èwüí. qï üapple& +Á&ç m ºÄsY ø *dæ wüo{ï+> \ î yófi &É+ nø ÿ&ç Vü +>±e # &É&É+ u \j T î n\yêf Æ+~. k... n+ ê }Væ + q Tº>± qï ej TdüTπø V s >± e sê&ét u \ø èwüí À e Ãq ê età ø fi dæìe u \ø èwüí, m+á{»] +~. s T> T Òì u ø Á>ö+&é V s >± e ]q u \ø èwü í øøsy kõº]º+> ÀH nìïs ø±\ bõá \T # dæ yót æœ+#ês T. ªsêyéT`s V yétµ, ª<ëqMs X Ss ø s íµ, ªnø sy`dü yét`nhês ÿ*µ +{Ï dæìe \ q Àì $»j ìï n+<ät îhêïs T À e Ãq á dæìe u \ø èwüí øøsy À yótt ºyÓTT<ä{Ï u ø ãdüºsy. uû s Zyé ÄsYº Ábı&Éø åhé u qsyô ø &ç sêetø èwüí <äs Ùø «+ À e Ã+~ á dæìe. Ó\T> T Ádüe TAGDV 67

68 ªeT+> età>±] etqe&étµ dæìe sê«l&ü u \j T Á üjó >±\T Ä> Ò<äT. Á ü dæìe À z ø= Ô ø± sø ºsY Áf Æ # dü ÔH ñhêï&üj Tq. nstt 1986 dü+e s + e Á + u \j T øøsy À z yótæ\tsêstt>± ì* b stt+~. ªeTT<äT \ø èwüíj T µ dæìe Ä Çj TsY _ >Zdtº Væ {Ÿ n+<ät îhêïs T. Ä q $»j *ï es Tdü>± ø=qkõ +#ês T. ªd êsêett\ ø fi D+µ, ªnqdü j TeTà>±] n\t &ÉTµ, ª< XÀ<ë s î&étµ, ªn üps «düôva<äs T&ÉTµ. Ç es Tdü>± Væ {Ÿ MT<ä Væ {Ÿ n+<ät îhêïs T sê«u \ø èwüí { tv s dt À ˇø &ç>± ø dü+ 5 dæìe \T #= üappleq # dü Ô øøsyqt üs T> T Ô+#ê&ÉT. n +{Ï f ÆyéT À e Ãq ˇø et õø Ÿ Væ {Ÿ.. ªHê]Hê] q&étet ettsê]µ ˇø {Ï. Ä dæìe u \j T î s T> T Òì $»j ìï ø ºu {Ϻ+~ À e Ãq á dæìe u \j T øøsy À ets ü sêì $»j T+>± ì* b stt+~. n üœ{ï es î u \ø èwüí ø± dt, e dt, bâsêdïø + Ç mh ï bõá \T # XÊs T. ø±ì ªHê]Hê] q&étet ettsê]µ dæìe À e Á + n T ø± dt, Ç T e dt j + Ÿ À yót æœ+ et+ $»j ìï n+<ät îhêïs T. ªHê]Hê] q&étet ettsê]µ dæìe qt+ u \j T Á üuûñ»q+ yótt<ä +~. á dæìe Ç Ãq ñ ê Vü + Áø et+ üœ $»j ìï n+<ät îhêï&ét u \j T. n+fò 1990 ÀH ª ØÁ&Ó esyµ ets dü üsyvæ {Ÿ n+<ät îhêïs T. sê«dü+e s À ªÄ~ `369µ ets et+ $»j ìï q U ê À y düt îhêïs T. l< $ et Mdt u qsyô dæ+ + lìyêdüsêe <äs Ùø «+ À e Ãq á dæìe n üœ{à z Áf +&é ôd ºsY>± ì* +~. ôd Hé òæø åhé ø < ä î yótæ< ä õø Ÿ m*yót+{ÿ CÀ&ç+ dæ+^ + Ós øøïÿ+ q á dæìe À u \j T &ç òü s+{ÿ ùw&é À ø ì æ+#ês T. Á ü j + Ÿ À yót æœ+#ês T. Çø 1992 À e Ãq ªsö&ûÇHéôdŒø ºsYµ dæìe u \ø èwüí dü üsyvæ {Ÿ À ˇø {Ï>± ì* b stt+~. _.> bõ Ÿ &Ó sø º # dæq á j ø åhé m+ syf ÆqsY À U ø #=ø±ÿ n<äs >={ º&ÉT u \j T. ˇø u \ø èwüí øøsy À 1993 dü+e sêìï Á ü ø +>± #Ó üappleø yê*. m+<ätø +fò u \j T s+&ét dæìe \T # ùdô > età TÔ>± Ä s+&ét dæìe \T ˇπøs E $&ÉT<ä\j stt. ny ªì üapples e«µ, ªã+>±s T ãt À &ÉTµ. M{Ï À ªã+>±s TãT À &ÉTµ dæìe _ >Zdtº Væ {Ÿ nstt +~. ªì üapples e«µ ˇø Á ü ø dæìe >± ì* +~. es Tdü>± j ø åhé dæìe \T # dæq u \ø èwüí ªuÛ s eb«ü+µ ets kõ] q e s Tÿ # æ+#ê&ét. C q ü<ä ø < ä\t # j T&É+ À q î êh kõ{ï nì ìs æ+# T îhêïs T. n+fò 1994 ÀH ªu _ *dæ+vü +µ ets $»j ìï n+<ät îhêïs T. u \j T øøsy ÀH n ô <ä ]ï+> bõstt+{ÿ ªdüeTs dæ+vü s&ç µ. ªdüeTs dæ+vü s&ç µ dæìe dü]ø= Ô Áf +&é düèwæº+#ê&ét. bòõ ø åhé ø < ä\ î πøsê òt ná&édt>± e sê&ét. ªdüeTs dæ+vü s&ç µ >± t À ªqs dæ+vü Hêj TT&ÉTµ Væ {Ÿ nstt+~. u \ø èwüí n+~+ q Ä Ÿf ÆyéT Væ {Ÿ \ À ªqs dæ+vü Hêj TT&ÉTµ ˇø {Ï. n üœ{à H 30 ø s bõj T\ edü fi ófl n+<ätø ì ø et] j T Ÿ Væ {Ÿ \ À ø= Ô u +#Ye syÿì HÓ\ø=*Œ+~. u \j T n+fò ªdæ+Vü +µ nqï ôd+{ïyót+{ÿ ã\ ü&ç+~ À e Ãq ª\ø Îqs dæ+vü µ dæìe u \ø èwüíqt ets kõ] yét {Ÿ ÀøÏ rdütø= Ã+~. ª\ø Îqs dæ+vü µ dæìe sê«øøsy À ˇ&ç<äT&ÉT î\t e ÃHê et ªdæ+Vü µ Ó\T> T Ádüe TAGDV 68

69 ets kõ] êqt u ø± ò dt u Hê+C nì et n+<ä]ø > Ts TÔ # XÊs T u \ø èwüí, ªdæ+Vü µ sê«# dæq ªlsêeTsê» +µ dæìe L&Ü Äj Tq øøsy À ets ü sêì et M>± ì* b stt+~. <äs Ùø ~> Z»+ u ü &Ó sø åhé À e Ãq á dæìe ø ø åq dü+ã+<ûä+ Ò î+&ü z ÄDÏeTT +>± ì* b stt+~. Ç ü &ÉT uàj TbÕ{Ï lqt &Ó sø åhé À ø= Ô dæìe ôd{ÿ ô øï yó[fl+~. «s ÀH ôd+# TØ ø= ºqTHêïs T q T&ç>±. Ç T dæìe \ bõ T sê»ø j \ À L&Ü _J>± ñhêïs T. +Á&ç kõú æ+ q Ó\T> T< X + bõøº À ø \ø düuû ÑT &ç>± ø=qkõ> T THêïs T. Ç ˇπøkÕ] Ç T dæìe \T, n T sê»ø j \qt u Hé # dü Ô J$ + À #ê ø \ø yótæq <äx ÀøÏ m+ s j s T u \ø èwüí. q+<äet ] nh Ç+{Ï ù s T Ó\T> THê ˇø Áu +&é. dü«øzj T q+<äet ] ês ø sêe sêe q yês düt&ç>± Ä Áu +&éì yó+&ç Ós ô düets e+ +>± ø=qkõ + q V s.. q+<äet ] u \ø èwüí, yês dü «+>± n_ûe qt\t <äø ÿ&é+, yês dü «+>± V s ø±e&é+ nh ~ n<äèwüºy T. nstt, <ëìï yótstthéf stthé # j T&É+ ø wüº+. Ä $wüj T+ À m+<äs q T\T ô òstt Ÿ nj s T. ø± u \ø èwüí e Á + ôv dü ø dt òü Ÿ. V s >± n&ét> T ô {Ϻq îÿe f ÆyéT ÀH { t V s nj s T. Ç üœ{ïø ná> ø < ëhêj T î&ç>±h ø=qkõ> T q Á ü ø qt #ê T î+ THêïs T. Ä+Á<Ûë nstthê, nyót]ø± nstthê... u \j T eùdô... nø ÿ&é»qdü+á<ä+ ø±yê* +<. +Á&ç π> u \ø èwüí~ n+<äyótæq s ü+. Ó\T> T<äq+ ñ{ïº ü& üs Hê*{ ets ná{ ø åhé. Ó\T> Tyê] kı TÔ nsttq ü+#ó Tº À u \ø èwü í n+ n+<ä+>± ets=ø s T ø ì æ+# s T. Ó\T> T<äq+ ndedte Hê ñ{ïº ü& n+<äyótæq ø < ëhêj T î&ét etq q+<äet ] u \ø èwüí. Hê\T> T <äxêu \T>± etq+<äøï n_ûqj TøöX \+ n\]dütôqï q+<äet ] u \ø èwüí >±]ÿ ªÁπ> sy &Ó esy yê Ó\T> T dü+ òüt+µ J$ ø±\ kõ òü\ ü s kõÿs + dü ÿ]k Ô+~. etq n_ûe q ø < ëhêj T î&çøï n+~+# s T dü êÿs + Ç~. Ó\T> T Ádüe TAGDV 69

70 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 70

71 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e y &ÉTø \ >dtº Ä òt Vü qsy sêj T\d et sê»ø j \ À et# à Òì etvü Hêj T î&ét l ø»j Tdü s Á üø±wt s&ç nì øï êãt Çe«e# TÃ. Äj Tq +Á&ç ~e+> l ø $»j TuÛ düÿsy s&ç sêh sê»ø j \ ÀH ø±ø, πø+á<ä+ À L&Ü q Á ü ø qt #ê T îhêïs T. sêh ettk et+á >± s+&ét kõs T, πø+á<äet+á >± ü<äe \qt n\+ø ]+ q u <Û ä \T ~ j T+>± ett +#ês T. n π> Á üdütô sê»ø j \T ÁuÛ Ñwüߺ ü{ï ºq s TD+ À L&Ü Äj Tq qj TT&ÉT l ø»j Tdü s Á üø±wt s&ç L&Ü q +Á&ç u À q&étdü Ô m +{Ï $ets Ù\ î êe Ò î+&ü sê»ø j \ À sêdï+# &É+ $X wü À 10e Àø düuûñ î bõs yót+ T düuûñt ì>± yótt<ä{ïkõ] mìïø j s T À 14e Àø düuûñ î, 2004 À 15e Àø düuûñ î bõs yót+ T düuûñt ì>± u <Ûä \T ìs «Væ +#ês T À yót+ãsy Ä òt ná ø \ÃsY ø $T{ À düuûñt ì>± ñhêïs T Ä> dütº 6q yót+ãsy Ä òt mdæºy T{Ÿ ø $T{Ï düuûñt ì>± u <Ûä \T ìs «Væ +#ês T. n π> 2009 Ä> dütº 21q Ç+&çj THé øöì Ÿ Ä òt ná ø \ÃsY ]ôdsyã ø $T{Ï düuûñt &ç>± n π> 2010 ôdô º+ãs T 6q $TìÁd º Ä òt ô Á{À*j T+ Hê # Ts Ÿ >± dt ø q Òº{Ïyé ø $T{ yót+ãsy>± u <Ûä \T ìs «Væ +#ês T. n π> 2012 nø ºãs T 28q s Ò«eT+Á >± u <Ûä \T d «ø ]+#ês T. ø±+á >dt bõøº sê»ø j \ À sêh+ ÀH ø±ø πø+á<ä+ À L&Ü ø»j Tdü s Á üø±wt s&ç q Á ü ø qt #ê T îhêïs T. ~e+> ettk et+á l ø $»j TuÛ düÿsy s&ç qj TT&ç>± m +{Ï $yê<ë\ î, $ets Ù\ î êe Ò î+&ü sê»ø j \ À sêdï+# &É+ $X wü+. l ø»j Tdü s Á üø±wt s&ç 1951 ôdô º+ãs T 18q»ìà+#ês T. ÁbÕ< ä$tø $<ë uû dü+ ø s ï\t q> s + À üp]ô # kõs T. nq+ s + ôv <äsêu <ät Àì ìc + ø± Òõ À &çá^ üp]ô # kõs T. Äj Tq î uû s, ˇø îe s T&ÉT, Ç<ä s T îe sô\t ñhêïs T. Äj Tq düretdï ø dütc età >±s T & Hé XÊdüqdüuÛÑT sê*>± L&Ü q u <Ûä \T ìs «]Ô+#ês T. l ø»j Tdü s Á üø±wt s&ç >±s T uûñ$wü Y À et]ìï ü<äe \T n\+ø ]+ ìkõ«s +>± Ó\T> T Á ü»\ î ùde\+~+#ê\ì ªÁπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütettµ etqdü Œ ]Ô>± ø s T î+{à+~. Ó\T> T Ádüe TAGDV 71

72 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 72

73 Ä<äs ÙeT ]Ô mhé.{ï.#í<ä] dü+bõ~+# &É+ ÀH dü+ è æô ñ+ T+~ ø=+<ä]øï. dü+bõ~+ q<ëì À ø=+ ] düe C ìøï Çe«&É+ À dü+ è æô ñ+ T+~ ø=+<ä]øï. dü]>±z s+& ø eøï #Ó+~q yêπs l mhé.{ï. #Í<ä]>± Á üdæ~ #Ó+~q l qπ>* s T ü\ üœ #Í<ä] >±s T. nq+ ü s + õ # H ïø= Ô ü* et+&é\+ ô <ä yótt> j T ü* Á>±eT+ À ˇø ù <ä î T+ã+ À ü {Ϻq #Í<ä]>±s T # <äte À u >± # Ts T î. flπø +Á&ç ø ÀŒsTTHê eth ìã s + ø wüº / {Ï \ø å +>± ôv dü ÿ Ÿ üp]ô $<ä >±$+. s Tyê # <äte \ ø dü+ nh ø ø cõº\t ü&ét * ø dü+, î T+ã+ø dü+ ÁX $Tdü Ô üp]ô# kõs T. ªªø èwæ HêdæÔ <ät] ø å+µµ nh HêqT&çì ì»+ # dü Ô yê bõs s +> + ÀqT, ]j T Ÿ mùdº{ÿ s +> + ÀqT $»j Tπø q+ m> Ts y dæ, fl æqïej TdüT À q \øå± ìï # s T îhêïs T. Á ü uûñ... ù <ä]ø +.. á s+&ét ø *ùdô <äts s +. Á ü uûñ ñqï #ê et+~ ù <ä]ø + m<ä> ìe«<ät. n ù <ä]ø + ø±s D+>± ñqï $<ä î <ä s + ne Tqï ÄìeTT +{Ï $<ë s Tú\ ø dü+ ø \Œ s Te >± ñ+& ˇø T # j T&ÜìøÏ ÁX $T+ Ä> dütº 7, 2007q q e qdü ü Á ø ªªnX «y T<Ûë #ê] ãt Ÿ Á dtºµµqt ÁbÕs +_Û+#ês T. uûñ> yêhé l dü kõsttu u, et<äsy < Ó]kÕ q dü Œ ]Ô <ë \T>± #Ó üapple îh á Ä<äs ÙÁbÕj TT&ÉT kõe õø ùdyê ø±s Áø e À uû > +>± nh ø et+~ ìs Tù <ä $<ë s Tú\ î $<ä, ñbõ~û s +>± À ñ +>± ø åd Ç æœdütôhêïs T. î\, et et]j TT ÁbÕ+ s Væ +>± _.f ø, m+._._.j Tdt $<ë s Tú\ ø dü+ 1.5 ø T ò E\ s ü+ À #Ó* + +~ Á dtº. n< $<Ûä+>± 1.5 ø s bõj T\ Á> t 1, 2 À ñ ø åd kâø s + ø *ŒdüTÔHêïs T. n+ ø± î+&ü e qdæø $ø +> T\ ø dü+, b dt ñ< >±\ ø dü+, ø + üp sy s +> + À ñbõ~û ø dü+ ñ ø åd ø±s Áø e \T ìs «Væ dütôhêïs T. netàhêqï\t»qàìùdô á Á dtº ü qs qàì Ã+<äì nø ÿ&ç $<ë s Tú\T #Ó ü ês T. etìwæ mìï ø sttq dü+bõ~+# e# TÃ... m+ >= üœkõústt ø q yófi fle# Tà ø± q bõ T q yê]ì kõ{ï Á ü»\qt L&Ü n_ûeè~ yó ü q&ç æ+#ê* nh <äèø Œ< ä+ #Í<ä]>±]~. <ëìï q Ä# ]dü Ô Ä# s D À # ædütôhêïs T. ªnX «y T<Ûë #ê] ãt Ÿ Á dtºµ e Á y T ø± î+&ü $$<Ûä kõe õø dü+düú\ À uû > kõ«$t>± ñhêïs T #Í<ä]>±s T. et<ûë Vü ï+ uûà»q ü< äø +, ñbõ<ûë j T dü+ òü \ ø dü+, ã &éu +ø ø dü+, ñ et+<ät\ ü+ ædï ø dü+ Ç nh ø Á ü»væ ø±s Áø e \ ø dü+ nvü s Vü + ÁX $TdüTÔqï #Í<ä]>±]ì Ä<äs Ù+>± rdüt îì et]+ et+~ etq î, uû $ sê\ î e s Z<äs Ùø +>± ñ+&ü* nì Ä <ë +. Ó\T> T Ádüe TAGDV 73

74 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 74

75 Mani sarma born in the year of 1964, in Chennai India. His Father Y. N.SARMA a Senior violinist and music composer and conductor for many renowned ester year Music Directors like Ghantasala, S.Rajeswara rao, Pendyala, T. Cahalapati Rao, Ramesh Naidu to name a few. Mani Sarma learnt the roots of Music from his Father who has an in-depthcommand in traditional Carnatic Music. He learnt Violin from his father and later on switched over his interest to prove his province in Piano and Key Board. Mani Sarma started his career in the year 1982 as a Key Board player in performing inthe stage shows along with so many renowned contemporaries in the Music field. He played and performed for more than 250 shows in India as well as around the world. He was very much associated with A V Ramanan Musiano and later on travelled across different countries along with the legendary S.P.Balasubramaniam as a front line Key Board player. As a freelance Key Board player he has composed Music to more than 100 Advertisement Jingles, TV Serials, etc., He worked for more than 50 Music Directors in various different languages like Hindi,Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali. His experience as a key Board playercovering various number of Music Directors had himself put on top Key Board players in the country. The Music Directors for which he worked covering two generations of Music Directors from Pendyala, S.Rajeswara Rao, Satyam. Illayaraja, Raj-Koti, Keeravani etc., In the year 1995, he came up with his own Music Recording studioin the name of Mahati at chennai and later on in the year 2000 expanding the facility at Hyderabad also. The State of art Sound engineering Technology studios having elements that form the atmosphere in creating a stimulating working environment for the Music Composers Mani Sarma started his career as a Music Director in the year 1998 and from then he continued to score for more than 130 feature films. His music compositions of songs to movies to the popular heroes stole the hearts of scores of fans for the heart winning and crowd pulling and foot tapping numbers. His songs form the repertoire of all rank sounds that merge with orchestral ecstasy. His music flowed spontaneously out of ecstasy. The compositions sprouted out of intense cross currents blend from tutelage and his vast experience came down from the years. His music contribution to the film Industry enriched by quaint conceits and brilliant varieties bear profound testimony to the high esteem in which the musician held his illustrious patron. The music scored which is a momentary originality of a constantly creative mind which Scorns the shackles of mere conventions and endows each exposition with a flavour which tmay or may not be repeated. He is a music director and composer of merit, many of his- songs bearing testimony to his deep instinct, especially the devotion and command over allthe live instruments some one dared to use in this part of the century where electronics hada major share to play. Ó\T> T Ádüe TAGDV 75

76 The Songs he scored like a musical craftsman to the many leading stars to date were apt, vibrant and modulated to the body languages of many stars like Mega star CHIRANJEEVI, BALAKRISHNA, MAHESH BABU, NTR Jr., PAWAN KALYAN, AKKINENI NAGARJUNA, VENKATESH. The songs were chartbusters and the many films he Scored were melodious mass musicals inturn celebrated Silver Jubilee at the box office. He had the capacity to see in his mind s eye the contemplative beauties of Indian and western music with the gracefulness of interlacing old and new trends in inducing the listeners to ruminate. His music was based on the streaks of two faculties, creativity and learning with delicate sensitivities and feeling which deeply with style of his own in modulating to touching the dizzy heights of mass following which no music director of the day enjoyed. His majority of song compositions had vibrancy, versatility, continuity, creative frenzy and eccentricity. The infusion of rhythmic artistry which blend with the song made him a Musical craftsman having ultimate professionalism. His contribution to the Indian cinema with his own touch of magic in melody and qualitative excellence made him earn titles from the critics like Music Magician and Melody Brahma. Honors and rewards from various prestigious institutions and organizations flowed in honour of his excellence in this popular field. List of Awards : 1) Andhra Pradesh state Government NANDI Award received in the year 1999 in the category of BEST MUSIC DIRECTOR for the feature film Choodalaniundi. 2) Andhra Pradesh state Government NANDI Award received in the year 2004 in the category of BEST MUSIC DIRECTOR for the feature film Okkadu. 3) Annual Film Fare Award for Southern Region received in the year 1998 in the Category of BEST MUSIC DIRECTOR for the feature film Choodalaniundi 4) Annual Film Fare Award for Southern Region received in the year 200 in thecategory of BEST MUSIC DIRECTOR for the feature film Chirunavvutho 5) Annual Film Fare Award for Southern Region received in the year 2004 in the Category of BEST MUSIC DIRECTOR for the feature film Okkadu 6) Vamsee Berkley award for Best Music Director for Choodalaniundi ) Swarnandhra cultural association awarded as Best Music Director for The feature film Radha Gopalam in the year ) SICA award for the year 2002 Best Music Director for INDRA After almost 20 years of unparallel effort and expertise in contribution for authoritative Music nurtured in enthralling the listeners of Music making him an example for hardworking and uncompromising personality having sharpened Musical Experience. Ó\T> T Ádüe TAGDV 76

77 Ó\T> T Ádüe TAGDV 77

78 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 78

79 Ó\T> T Ádüe TAGDV 79

80 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 80

81 Ó\T> T Ádüe TAGDV 81

82 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 82

83 Ó\T> T Ádüe TAGDV 83

84 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 84

85 Ó\T> T Ádüe TAGDV 85

86 Ishar Law Firm, PC 8 West 38 th Street, Suite 801, New York, NY Phone: ; Fax: Mr. Iqbal S. Ishar, Attorney at Law, is a former Professor of Law from Delhi University, India, has taught law at New York University and Columbia University and worked with Major Law Firm s in New York and currently practicing as Ishar Law Firm, PC, in New York City. Office Location: We are located at 8W 38th Street, Suite 801, New York, NY-10018, flexible office hours for consultation, walkable from Sub-ways and Pen from train Station, our experienced staff arte fluent in all Indian languages to help our clients. Contact Details: For more information and appointments please contact: Laxmi Devineni, Client Manager, Ph: Our Specialization: We specialized in immigration and other legal matters. Non-Immigrant visas: B1/B2, H1B, Fl, P,0 Immigrant Visas: Employment based Green Card Processing (Perm Labor Certifications, I-140,1-485) Family Based Green Card Processing (I-130,1-485) Investor Visas (EB5) Others: Citizenship/Asylum/Removal/Deportation proceedings. Various We also handle various kinds of corporate matters: Drafting agreements, mergers and acquisitions. Intellectual property and technology licensing. Our experienced attorneys are highly capable of handling civil and business litigations in State and Federal Courts Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 86

87 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 87

88 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 88

89 Dear TAGDV Family, Congratulations on your 40 th Silver Jubilee Celebrations. Wishing you great success in the years to come and in your plans to continue to selflessly serve our community. From Friends of TAGDV: Dr. Baburao & Prasuna Doddapaneni (New York) DESTINY CHARITABLE FOUNDATION 668 5th Avenue Brooklyn, NY There are many good causes to serve. Our small support leads to big change in the lives of others, and the ability for them to succeed and achieve their dreams. Mother Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Jr, NTR: All these individuals believed in their passion. It has always been a single man s dream that brought about change in the world. DESTINY CHARITABLE FOUNDATION is a nonprofit organization dedicated to improving the lives of underprivileged and underserved children and families by providing the basic necessities to promote and support physical and emotional wellness, health and success, as well as resources to ensure a brighter future. DESTINY has provided numerous educational scholarships to financially struggling youth of all religious backgrounds ; has helped provide shelter for the homeless children in Vijayawada; has helped the sick by donating a room for cancer patients in IndoAmerican Cancer Hosptial; has helped the disabled by providing shelter for them through partnership with the Vegesna Foundation in Hyderabad; has adopted several orphan children infected with HIV/AIDS and many more causes in both India and the USA. We will continue to serve. The mission of changing lives gives us great purpose, satisfaction and fulfillment, and has allowed us to see the godliness in both the poor and in those helping the needy. Change the destiny of one poor child through education, health and empowerment, and your one small change will bring about bigger changes in the world. MANAVASEVAYE MADHAVASEVA Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 89

90 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 90

91 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 91

92 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 92

93 et<ûäts düàè T\T 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 93

94 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 94

95 nyót]ø± À ÄeTì... ` &Ü. ñet Çj TT DÏí netà æœb stt+~... ` XÊ+ sêj TÁb \T ÄeTì e# Ãq, ÄX \T $]ùdq q+<äqettà > &É, $»j TeTTà y +# ôdq ÄeTì sêø ø stt\ îvüq îvüq\ì e $ > Ts T\ Vü Vü \ì y ü üp \ e> s T\ì, #Ós T î> &É\ r ü \ì ø= Ô ø &É* e\ ü \ì, Ó\T> Tyê] ø \\ì \ $THêïfi ófl, ô ] $TH ïfi ófl et] áhê&ét... e\dü e à $T Á üyêdüt\etstt $T y ü üp \T, e $ y=s T> T\T e# ÃqT netà ü+ æq bõ s fi ó ñ>±~ > &ç Hê, yêsê+ ü dü+ãsê\t! ø= Ô Ns \ î ø=<äe Ò<äT, $+<ät uûà»hê\ î $T ett Ò<äT ü TºbÕe&Ü\ {Ϻ \T \øï ø=s j T Ò<äT ett ê \ düsê\t, bõ æ&ç _fi \T òüt\t òüt\t eth n+<ó\ s efi ó\t, ø±ì, ns # T\ À ny $T bò qt? et] bı&ét> T ô C e \T,»Ø îsêô\t yót&é À ü * > fi ófl, ø±*øï CÀ<ä Œs T <äsê \ j TTesêE\T rkõôs T üs T> T\T e î y ~ø ˇø ø ÿ ø±<äqï»+ ü \T e Ó\T> T dü+ãsê\t, dü] Òì ñ yê\t Ç$ e ø ãts T, nyót]ø± ÄeTqT\T!! Ó\T> T Ádüe+ netà æœb stt+~... ne qt, netà æœb stt+~ H + ü Œ # dæ+< qπø ns ú+ ø±ø æœ bı Ò<äT, ãvüqx ü Œ î+< yó # +ø πødüt îì, # +<äe etì # æ {ϺH {À bõ\ ãte«ì æ+ # T\T edïπø ej TdüT À # j T Ò<äì æœb Ò<äT, netà \ &ç* +~. Ó\ yês H Ò æ, \+ T b dæ s sê\ ü<ä T\T rs T>± H ]Œ qh ü Œ üfòº rs T > etì+ Tºø Òì netà æœb Ò<äT êhó =\ b stt+~ ãt~ ã \qt ñ> TZbÕ\ b dæ Á ø s DX ó~ >± etqdüt r]ã ~~ qqt \# T îh r]ø Òì etq î H $T{À Ó*j T #ÓbÕŒ\ì æœbı Ò<äT, netà æœ+# T î+~ e ø±ø etqdüt æ*ùdô ets Te ÒqT ìqtï ets * s età+fò etqdüt yóqï ett<ä sttq netà et fl edütô+~ æœb Ò<äT netà, etqy T ü Œ # kõy TyÓ? bıœ üapple\ sêÿìï e<ä* \T \yótæq etqe netà etqôd] üs T> T üs T> Tq netày=&ç # ] s T> T Òì Ä ô ìï~û Ó# ÃdüT î+<ë+ &çj s ì Vü è<äj ìï è æô ì+ù <ë TAGDV 95

96 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 96

97 Hê\T > < fi fl ÁøÏ + uûñs Ô ñ< > Ø ê e }s T e Ãq ˇø ne àstt ñ+& ~. e }fiàfl ñhêïfi Sfl Ä <ä+ ü T\T bõ \T bõ&ç, Hê ø±\t y dæ, æ\ \ # qè ê \T # stt+ HêHê ªkÕ+düÿè ø Vü &Üe &ûµ # dæ et+ ù s T Ó# Tà îhêïs T. Ç ü Œ&ÉT, ñ< > Ø ê H nø ÿ&óø ÿ& n º&ÉT> T < X + À... n+fò ÄÁùdº*j, q õ +&é ÁbÕ+ ê\ À ñ+ THêï... Ä ne àstt n ü Œ&É ü Œ&ÉT áyótstt Ÿ À qqtï ü\ø ]dü Ô ñ+ T+~. ettk æ Ÿ À e# à Hê ü {Ϻqs Eì C üø + ô Tºø=ì Á^{Ï+> ü+ æ+# ~. á j e Y uûñ Á ü ü+# + Àq Ä ne àstt e Á y T! n< + $ Á yó ø±, H qt ü {ϺqfÒº #ê et+~øï Ó*j T<äT. Ó*dæHê ü_ >±Z ˇ ü Œø s T. nb sêc yê] etvü sê ø +. s+&ét, et & fi ÁøÏ + ˇø kõ] Ä X óuû ø±+ø å\ bõ T ªMTs T ù òdt ãtø µ À # s +&û... n<äs >=fòºkõôs T... µ nì ˇø ñ dü\vü L&Ü Ä ne àstt Ç Ã+~. ø± Hê ettu s $+<ëìøï u ü >±s T, # +Á<ä>±] +{Ï yês T y dæ Ç Ã n<äs >={ϺHê Hê ªø±s ºHé yóttvü \Tµ á»qàøï #ê\t Ò, á ù òdüt\, ãt îÿ\ etq ø+<ät î Ò nì H qt Ä dü+> n üapple&ét ü{ïº+# Tø Ò<äT, ø±.. Ç ü Œ&ÉT y TeTT \ô {Ϻq yótt ºyÓTT<ä{Ï j TTe s + kõvæ düy Tàfi q+ À bõ Zq&ÜìøÏ j TTer j TTe î\t mø ÿ&é <ë îÿ+{ sê nì yó<äø &É+ yótt<ä\tô { ºqT. Hê qï ôd E ü]xà<ûäq À #ê et+~ ªj T T\Tµ etùv wtu ãt dæìe øï yótt<ä{ï s E Ä À n> s= TÔ\ Vü s ü&ét q, düet+ ê dæìe øï ôd+ T sêdüt îì yófi SÔq, u > Á ü ü+# + À ettì b stt yêfi fl ü&éø > <ät À ª ü { ü µ \ Ä&ÉT î+ q ñhêïs T nì Á> Væ +# > *>±qt. ø±, yêfi flì m ª# s Tø yê*µ, á kõvæ düy Tàfi q+ > T]+ m Ó*j TC bõœ* nì Ä À dü Ô... À dü Ô ñ+&é>±... á n&ét> T < XÊ\ À ñqï netà&ét n ü Œ&Ó ü Œ& ù òdtãtø > T]+ ü+ æ+ q yótstt Ÿ > Ts TÔø= Ã+~. yó+ H s+&ét ü<ät\ ej TdüT ñqï nyót]ø± bâs T&Ó q e nu sttì æ* ªˇπsjYT! á ù òdtãtø nì n&ç>±qt. H qt m üapple&ó Hê Á ü>±&ûéyótæq ìs íj \T rdüt îqï ü Œ&ÉT eth àvü Hédæ+> >±s T ˇu e ì dü+á ü~+ q Tº>±, e ªnyÓT]ø± nu stt ü+&étµ ì dü\vü n&ét> T T+{ qt. yê&ét ˇø $ø ºVü dü+ # dæ ªz... ù òdtãtø...<ä{ CŸ z òüsy { H CŸ øï&é T { ø HêHÓ Hé 24/7... qtyó«ü Œ&É e { & ~ n< ø±ã{ïº > òüsy Ç{Ÿ... j TT øhé Ä À > òüsy {Ï«ºsYµ nì qqtï Áb Væ +#ê&ét. ª{Ï«ºsYµ nq>±h Ä e ns ú+ø±ø, uûñj T+ y dæ... Hê î ns ú+ nsttq ªeTTK ü düôø +µ Ó\T> T Ádüe+ ` e+> ] f ºHé sêe, VüA düºhé, f ø dt. dü+> # <ë + nqt îhêïqt. yó+ H H qt Hê kı+ ù òdt ãtø nøöÿ+{ÿ À qyó <ät # düt îhêïqt. n üapple&ét sêá ühóï+&ét > + \ <ät ì$tcõ\stt+~. yótt ºyÓTT<ä >± qqtï Ä ettk ü düôø + yês T... qtyó«e&çy Á ü ü+# + À n+<ä]ø Ó*j T&ÜìøÏ ns + T>± bò {À ˇø {Ï òü Hê $<Ûä+>±, òü Hê # ªmøÏÿ+# Tµ... yê] ü]uû wü À n t À&é... #Ój T etì ã e s T. n+ ]dtÿ rdütø e&é+ m+<ät î Ò, ø=+#ó+ nsttq &ẙ TCŸ ø +Á{À Ÿ ne T+<ẙÓ nqt îì ªb etì<ä s + ñqï bò {À ˇø {Ï Ç+<äT À ô ºHê?µ nì n ü Œ& ns sêá esyÿøï b uà Hê øï# à ãvüqet... nq>± f +øï C \ Çe«&ÜìøÏ Hê <ä]<ë ü \ î e Ãq e ø «Hé $ø º]j j T<Ûë ü+>± n&ç>±qt. n ü Œ&ÉT Hê e &ÉT uû >±ìøï... nq>± \ø±j T yóqtø uû >±ìøï e et \T ø +fò m îÿe & y TJ»] +~ nì #Ó üœø H #Ó üapple# T+{Ïì. ô >± Hê bò {À mø ÿ&ó Hê Ç+ syhó{ÿ À ô { ºy... # +ù kõôqt, $ Ÿ øï Ÿ j T, e sy C jót>±, C ep+^, ets sy ø πs>±, ø s +^µ nì Hê\T > <ät uû wü À q # ü &ÉT y \Tì Hêπødæ # æ+ Ä&ç+ +~ e ø «Hé $ø º]j, Ä y \T et]j TT <ëì } ü &ÉT ües Hêπø ø±<ät, ô [fl # düt îqï Á ü et> ü s T ø... kõø... ü +> e &çø u >± Ó\TdüT. Ä d Hé n ü Œ&É ü Œ&ÉT ø \ ÀøÏ e Ãq ü &ÉT H qt #ÓeT T ø îÿ î+, üø ÿmt~ qt+ øï+~øï ü&çb stt ª øe «etì πøø \Tµ ô {Ϻq dü+<äsê \T ñ HêïsTT. yótt êôìøï <ÛÓ s + # dæ, H q, e ø «Hé $ø º]j ˇø±H=ø ªMø et yót+{ÿµ À rstt+# T îqï bò {Àì yó øï, n+<ät À Ä$&É n+<äyótæq bõsyº ø {Ÿ # dæ, πøe\+ Hê ªyÓ\ yó\ uà Tqïµ ettu s $+<ä+ e Á y T ñqï bò {Àì ù òdtãtø ÀøÏ ªmøÏÿ+#êqTµ... nq>± n t À&é # XÊqT... Hê î á et<ûä H Ó*dæ+~ n t À&é n+fò ne * yê&çøï æ+# &É+, &ÍHé À&é n+fò etq ø + üp sy ÀøÏ ~+ ü ø nì ns ú+. dü]>±z nø åsê\ ü~ dü<äs T ù òdtãtø yês T <ës T e+<ä\ et+~ Hê{ ùdïvü +>± ñqï<ä\tã îhêïs #Y nì yês +<ä] $esê\t Hê î ü+ æ+#ês T. H q+fò ªÇ~µ ñqïyêfi ófl Ç+ et+~ ñhêïsê nì H qt ø±\sy m TÔ î+ ñ+&é>±, ü~ á yótsttfi ófl ª{Ï+>, {Ï+> µ nì et õø ø= Tº î+ Hê ø + üp sy ÀøÏ e à L# THêïsTT. yê{ï À mì$t~ et+~ ª ø Ç{Ÿµ nì qh ï, Hê bò {ÀH Ó*j T î+&ü bı &çq$ nstt ˇø {Ï et T î ªsêEsêD µ qt+&ç e Ã+~. ªn< $T{Ï MT bò {À ì\te >± ñ+~? H qt $TeTà*ï HÓ\ s T düuûñ À # q ü Œ&ÉT 2013 TAGDV 97

98 n&é +>± ñhêïs? me s Hê ø±düô # yê + # æ+ MT yóttvü + ø=\ \T e πsãkõsê?µ nì Ä yótstt Ÿ kõsê+x +. Çø ÿ&é Hê î e Ãq Á ü<ûëq düetdü Hê yóttvü ø=\ \T > T]+ ø±h ø±<ät. ndü\t á ªsêEsêD µ nh etìwæ sêe nh ù s T > \ et> yó<ûäyê, sêd nh ù s T> \ n+<äyótæq ne àj, Ò<ë kõøå± TÔ n +{Ï ù s T dæìe \ À f yét &ÜqT \T # dæ ªu &ÉT düt+<ä]µ u ü nh < Hê Á ü<ûëq düetdü. m+<ätø +fò *+> ìsê s D»] H ø± Ä Á üx ïøï > Z Tº>± düe <Ûëq+ #Ó üœ Ò+ ø <ë! Ç +{Ï ns HêØX «s T\ πødüt\t Hê L #ê H Ó\TdüT. $esê\t Ó*j T î+&ü nyê î\, #Óyê î\ düe <Ûëq+ Ç Ã # Ãq# #êe üœ<ät nì Hê î Ç~es À X «sê sêjyt +{Ï yê] á yótstt Ÿ À ªe { &ç yó s dtµ \ ü s T> T\ yê ü&ç, #êe æœ ø qtï ºuÀsTTq nqtuûñe+ H ]Œ+~. Ç+ {À πø e Ãq =$Tà< yótstt Ÿ À ªMT î&ç üø ÿq s+&ét ôd+{ MT s <ä s + À ]+> T ]+> T\ E Tº ø qã&ét +~... n~ e ø «Hé $ø º]j >±]<ë? MT ê\ î ø±<ät ø±ã{ïº Ä E\bÕ\T ãvüq MT ùdïvü + # <ë etì etvü ø ]ø >± ñ+~µ nì <ëì kõsê+x +. ªz] Hêj TH jyt, Ç<Óø ÿ&ç >=&Éesê?µ nqt î+ # &É>± Ä á yótstt Ÿ kõøå± Ô yó j TkÕ sy >±] <ä> Zs qt+# nì > etì+ Vü &É* # #êãqt... m+<ätø +fò # ìb stthê Äj Tq ùdïvü + ø s T î+ THêï&ÉT nqt î+fò, etqøï L&Ü æ\t ü e# Ãdæ+<ë nì nqte q+ e# Ãdæ+~. rsê á ettk ü düôø + À ns > + À Hê î ùdïvæ T b sttq et &ÉT e+<ä\ et+~ ªmøÏÿ+ qµ bò {À\T # ùdô n+<ät À ø ØHê ø üps, ø Á Hê\, Hêj TT&ÉT >±s, ø ÿ Òqìï yó jótkõ s, ns &É»qT $Hêj T Á üuû ÑTe \... Ç #ê et+< ñhêïs T. Ä s Tyê e Ãq et &ÉT á yótsttfi fl À s+&ét qqtï etvü <ëq+<ä ü]ùdô, et & ~ uûñj Tô fòºdæ+~. yótt<ä{ï <ë+{à á ªsêEsêD µ nh e øïô n ü Œ& Hê ì\te ø=\ \ì n&é ø=\ \T>± e πsãdæ ªá n&é yótæq bò {À n t À&é #Ój T +&çµ nì qqtï ø s &É+, á ø= Ô bò {À À e ø «Hé $ø º]j ]+> T\ E Tº mø ÿ&ü Òø b e&é+ Hê î etvü <ëq+<ä+ ø * +#êstt... s+& yótstt Ÿ...H qt á ettk ü düôø + À # ]q ü~ùv qt ìettcõ\ À... ªÇHêïfi fløï MT î Hê e $Hê\ì ãtás À ü&ç+<äqïe... > T&é uàjyt... Ç+ø Á ü ü+# + n+ ê MT kı+ düt Ô. n~ $q&üìøï y TeT+ ê s&û>± ñhêï+. ªnì Ä n º&ÉT> T < XÊ\ À ñqï n\hê{ï ùdïvæ Tsê* qt+ {Ï+> etì á yótstt Ÿ e# Ãdæ...eT fl #ê ø±\+ sê«y T$T<ä s + ø HÓø º nsttb j +! Ä s Tyê s ø±\ ùdïvæ T\T ø=+ et+~ L&Ü n π> Ç ü Œ&ÉT ø HÓø º ne&é+ Hê î dü+ wüy T ø * + +~. et & yótstt Ÿ À ˇø îásê&ét... Ó\T> T Ádüe+ ãvüqxê Äø êstt îásê& nstt rsê* et] ªkÕsY MTs T #ê n+<ä+>± ñhêïs T. \yéj T µ nqt î+ n T yótstt Ÿ Àq, Ç T #ê{ÿ Àq q Á ü>±&û ÉyÓTÆq ªÁù etµì Ó*j T üs # >±H... Vü &É* b stt H qt e# à HÓ\ et fl ôv <äsêu <é yó[flq ü &ÉT ø s Œs + <ä+&é\, et+> fi dü Á ê\t ü Tº îì $e HêÁX j ìøï e# ÃkÕÔ&ẙÓ qì yó+ H Hê *dtº À+ rdæ bõπskõqt. n +{Ï yótùdcÿ\t et fl ett Tº î+fò ˇ Tº! Çø ets=ø > + À Hê ø + üp sy À ˇø Á ü<ûëqyótæq e s TŒ # T# düt î+~. n< $T +fò... Ç~es î ü< dæ ìettcõ\øï ˇø kõ] {Ï+> etì > + >= º&É+ e H dæ, Hê î e+<ä\ ø=b á yótstt Ÿ edütôhêïj Tì #Ó üœ&üìøï mø ÿ&ü Ä> î+&ü ˇπø sê> + À Ä ø + üp +>± MD yêstt+# &É+ yótt<ä\t ô {Ϻ+~. Çø Hê î e Ãq q dt ò &é # &É&Üìπø uûñj T+ y dütô+~. ìc ìøï á ù òdtãtø ùdïvæ T\+<ä] { e { &ÉTø e&üìøï nì nqt îì, kõvæ + ùdïvæ T\ kõìïvæ + ø dü+ Ç+<äT À # sêqt. ø±, Hê n π> Ç s ø±s D \øï L&Ü yê&étø e# TÃqì á q dt ò &é À Ó*dæ+~. ñ<ëvü s DøÏ ªH qt yóttqï á$ì+> yêø # dütôqï ü Œ&ÉT e ñ üapplefòs T > Tº MT<ä # ü\t \ qtï î+ THêïsTT. ø=ìï # à b j stt. á ø±\tcõ ìøï ø±s î es T? MT î Ó\TkÕ?µ nì qqtï n&ét> T e Ãq ò &é ˇø s ø +. Çø Ç+{À üp» bò {À\T, ãj T ø±c \T + Tqï üüœ{ï qï üœ{ï bò {À\T, ˇø fò$t{ï ø=ìï e+<ä\ n+xê\ MT<ä n_ûábõj \T, Á üx yêø düe <ÛëHê\T... ˇø fò$t{ï... f ÆyéT ñ+&ü Ò ø±ì... ø=ìï ü+&éπ> ü+&é>... #ê et T î <ä+&éπ>, <ä+&éπ>. Ç üapple&ét Hê î Ó*j +fò... H qt me] ø Hê á ªeTTK ü dü Ôø +µ yê&ç á yótstt Ÿ ø=&ç Á ü ü+# + À n+<ä] f ÆyéT Hé ÀøÏ yó[fl yêfi fl ÁbÕD \T rdütô+<ë... Òø Hê î edütôqï Tº>± ø=ìï f ÆyéT Hé Àq, ø=ìï e+<ä\ b dæº+> \T q dt ò &é À ø q ü&ét T+<ë... nh $wüj \ MT<ä L\+ø wü+>± ü]xà<ûäq yótt<ä\t ô { ºqT. Çe ï Hê î dü] ø= Ô ü<ë\t. nìï+{ïø Hêï ª s +fò... y æ Ÿ yótt<ä{ï yês + À ìs «Væ +# <ä\tã îqï ªyÓTT º yótt<ä{ï j TTe s + kõvæ düy Tàfi q+µ Ç ü Œ&ÉT yêstt<ë ü&ç+~. m+<ätø +fò, n~ nìï ø fi XÊ\ Àq, $X «$<ë \j \ Àq üøø å\ düetj TeT+. n+<ät# á j TTe s + düy Tàfi Hêìï yêstt<ë yój T etì etetà*ï #ê et+~ Ábıô òdüs T n&ç>±s T. yê] ø ]ø y Ts î ãvüqxê sêuàj T nø ºãsY-&çôd+ãsY s E\ À á düy Tàfi q+ s ü ~<ät î+ T+~. ett+< #Ó æœq T j TTe s + kõvæ ry Ô\ì ª# s Tø e&é+µ ø dü+ H qt qyó <ät # düt îqï á ªù òdüt ü düôø et µ Á üáøïj T À ms ø ÿb stt Çs T îÿb j qt. # <ë T+<! (á ø < ä À ø *Œ + dü> +, ì»+ dü> +) 2013 TAGDV 98

99 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 99

100 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 100

101 TAGDV n_ûeè~ øï Hê e+ T ø èwæ ñb <ëè ett : nyót]ø± À TAGDV ná> >±$T>± m<ät> T î m+<äs mq Òì ø èwæ # XÊs T. yês +<ä]øï ù s Tù s THê Hê Vü è<äj T üps «ø qyó yêø ett\t. 1992`94 et<ûä ø±\ett À n<ûä åîì>± TAGDV n_ûeè~ øï Hê e+ T ø èwæì î üôett>± á ÁøÏ+~ n+x ett\ À bı+<ät ü]#ó<äqt. 1. ø±s es Z $dü Ôs D, 2. Ó\T> T Ádüe+ Ä$wüÿs D, 3. Á üá ü< äet ñ Ôs nyót]ø± kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\ b { \ ìs «Vü D, 4. DVAP Foundation n+ îsês ŒD. 1. ø±s es Z $düôs D : &Ó y s T yê Àì nìï ÁbÕ+ ett\yê]ì ñ Ô» üs T# T î, nìï ÁbÕ+ ett\ yê]øï ÁbÕ ì<û ä ett ø *Œ+# T ì$t ÔyÓTÆ, 8 et+~ L&çq ø±s es ZeTT 15 et+~øï $düô]+# T»] q~. nk dæj TwüHéqT düáø et ü+< ë À q&ç æ+# T î, ü> &É +<Ó Hê u nedüs ett. Á ü ø ø $T{ T # dæ, Ä ø $T{ À u qt dü]# stt+# T»] q~. 2. Ó\T> T Ádüe+ Ä$wüÿs D : kõs dü«s +> ett À TAGDV øï Á ü ø kõúqettqt ø *Œ+# T î, kõ+ òætø düetdü \ô dü<äe>± Vü qqt ø *Œ+# T î, ñ Ôs nyót]ø± À, $XÊ +Á<Ûä À yê düs # q, ø < ä\ b { \qt ìs «Væ +# &ÉyÓTÆq~. n+<ät î nedüs yótæq qt # j T&ÉyÓTÆq~. kõvæ ett À ìcõí T\ HÓqTïø=ì, s Vü dü ø &ç+> T $<ÛëqeTT <ë«sê, ìcõœøïåø yótæq Hê j Tìs íj TeTTqT»] æ+, $CÒ \ î q> <ät ãvüqet T\ q+<ä# j T&ÉyÓTÆq~. ãvüqet bı+~q yê düett\t, ø < ä\ bõ T dü+ òüt düuûñt \ î üjó > ü& et]ø=ìï yê düett\qt, $wüj TeTTqT, ü<ä ett\qt bı+<ät ü], Äø s D j TyÓTÆq ettk Á ett ª Ó\T> T Ádüe+ µì Á ü# T] dü+e s ett À»] q dü+áø±+ dü+ãs ett À $&ÉT<ä\ # j TT»] q~. 3. kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\ b { \T ñ Ôs nyót]ø± À Á üá ü< äet kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\ b { \T q q, Hê ett, dü+^ ett, Vü dü ett\ À ìcõí T q ø fi ø±s T\ î ` ø bõ{ï kõ+u esêe n<ûä åî\t : 1992`1994 Ó\T> T Ádüe+ yê] Á ü uûñqt Á ü<ä]ù+# T î ˇø y ~ø ne düs ett n +{Ï y ~ø j T kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\ b { \T. e è uûñ $TøÏ ü~y \ yótæfi fl <ä s ett À ñ+ Ó\T> T dü+düÿè ì düjeett>± ñ+# T î TAGDV Á üá ü< äett>± ñ Ôs nyót]ø± À kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\ b { \qt 1993 À ñ>±~ dü+<äs ett>± ìs «Væ +# T»] q~. Ä ò ütq TAGDV øï <ä ÿ ett etq+<ä]øï > s «ø±s DeTT. n ø wüº s yótæq á $q ï Á üjó > ettqt $»j Te+ ett # j TT î n+øï uû eett nvü ]ïx \T ø±s ø s Ô\T üì # XÊs T. Hê ø düe»ett\qt ø fi ø±s T\qT ñ ê Vü ü] yês +<äs T b { \ À bõ ZH T # j T î #ê ø èwæ nedüs yótæ+~. ø fi ø±s T\ î ãdü, ÄVü s ett, Á üy X s TdüTeTT\qT ñ T # j TT»] q~. Hê ø ett\t, C q ü<ä XÊÁd Ôj T qè ett\t, \* dæ dü+^ ett\ $uû > ett\ À b { \T»]>±sTT. ñ<ä +&ÉT q Hê j Tìπsí \qt nyót]ø± q\tyó ü \ qt+&ç ÄVü «ì+# T»] q~. ø qt s üœy j TT î L&Ü neø±x ett Ò î+&ü s +> dü ú\ Á ü<äs Ùq\qT q&ç æ+# T î düts _Û ø +ô ô {Ï º+~ ù s T n Te+{Ï düts _Û ø +ô ì \<äh ï TAGDV n s < äetvü s <ÛäT\T 11 > + \ bõ <ë{ï>± Á ü<äs ÙqqT ìs «Væ + Áù ø å î\ etqïq \qt, Á üx +dü\qt n+<ät ø=qt $X wüett. n+<ät î yês +<ä]øï, ù s T ù s THê ets=ø ÿkõ] Hê Vü è<äj T üps «ø qyó yêø ett\t. Áù ø å î\ etqdüt \qt s +õ+ ü # dæ, yê]øï s kõqtuûñ ì ø * +# Äs T et+ Hê ø ett\t Á ü<ä]ù+ üã&ü stt. Áù ø å î\ etqdüt \qt ø=\ ø=fòº nh ø C q ü<ä XÊÁd Ôj T qè ett\t Á ü<ä]ù+ üã&ü stt Á ü< äet kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\T 1993 ñ>±~øï Plymouth White Marsh High School À 750 et+~ Áù ø å î\ düet Vü ett>± òütq+>±»]>±stt. ~«rj T kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\qT 1994 ñ>±~øï Lansdale Junior High À Á ü< äet kõ+düÿè ø Á ü<äs Ùq\qT $T+ nyó òüt+>±»]>±stt. Ó\T> T yó ê[ î\ ì\tyó TÔ Á ü ett\qt j s T # dæ, q j syÿ +> +&é\ qt+&ç ñ<äj TeTT 5.30 > + \ î 2013 TAGDV 101

102 $# T # j TT yê] ü Tº<ä\ î ì<äs ÙqeTT. yê]øï Hê <Ûäq yê<äett\t. n üœ{à ñqï Ó\T> T yê] dü+k áhê{ï b *ùdô #ê #ê îÿe. n üœ{à ôd Ÿbò qt, áyótstt\t n+<ätu T À Òe. nsttq üœ{ïøï 1350 et+~ Vü»s e ett ˇø >= üœ $X wüett. Ä b { \T ˇø s THêfi fl»]>±stt. Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington, S.C. Virginia, New York, New Jersy, Connecticut, Michigan, sêhett\ qt+&ç nh ø et+~ ø fi ø±s T\T, Áù ø å î\t bõ ZH yês T... ñ>±~ b { \T m üapple&ó üapple&ü nì m<äts T# ùd s E\$. 4. DVAPF n+ îsês ŒD : nyót]ø± À ñqï Ó\T> Tyê]øÏ, $XÊ +Á<Ûä À qtqï Ó\T> Tyê]øÏ ùde\+~+#ê\h <äèø Œ< äett DVAPF (Delaware Valley Andhra Pradesh Foundation) T # dæ, ü~et+~ ø $T{ ì ìj T$T+# T»] q~. Á ü<ûëq \ø å ett\t : m) Ó*$> \ ù <ä $<ë s Tú\ î Ä]úø düvü j TeTT # j TT. _) øï wüºdüetj TeTT\ À &Ó\y s Tyê ÁbÕ+ ett ÀqTqï Ó\T> T $<ë s Tú\ î, dü+ ò üt düuû ÑT \ î n+&é>± ì\t# T. dæ) ø= Ô>± e Ãq $<ë s Tú\ î Ç+{Ï u +> qt b >= Tº. &ç) nyót]ø Hé düe»ett ø *dæ yót*dæ nìïs ø ett q ø±s Áø e \ À bõ ZqT. á ùdyê ø±s Áø e \ ìs «Vü D î nedüs yótæq $sêfi \T ùdø s D, <ë \qt Äø ] +# T î IRS qt+&ç 501dæ (3) nedüs yótæ+~. DVAPF ø $T{ m+ ø èwæ # dæ 501dæ (4) qt bı+<ät»] q~. 501dæ(3) ì bı+<ät î IRS î et]ø=ìï $esê\qt ü+ üe\dæ e Ã+~. Ä $esê\ ùdø s D üps Ôj T dü]øï, ø±s es Z düetj T+ üps Ôe«&É+, Ä ô ò \TqT q q ø±s esêzìø Ï n+<ä# j TT»] q~. ø= Ô>± e Ãq $<ë s Tú\qT ÄVü «ì+, dü+e sêìøï s+&étkõs T Get T # dæ yê]øï dü+ ò üt düuû ÑT \ ü]# j \T # ùd ø= Ô ˇs e&çøï TAGDV lø±s + # T{Ϻ+~. yês +<ä]øï Ä < ä $T# à î T+u \T yê] sêø b ø \ î nedüs T (Rides) # j TT î nh ø et+~ ett+<ät î sêe +»] q~ yês +<ä]øï Hê <Ûäq yê<äett\t. TAGDV ett+<ät ett+<ät m+ >±H m<ä>±\ì Ä dü Ô... ôd\e. Ó\T> T Ádüe TAGDV 102

103 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 103

104 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 104

105 Watch Hundreds of Full Length Telugu Films Legally for FREE at YouTube.com/iDreamMovies idreammedia.com fb.com/idreammedia twitter.com/idreammedia Ó\T> T Ádüe TAGDV 105

106 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 106

107 ª»qì»qàuÛÑ $TX à dü«sêz<ä æ > Øj Tdæµ nqï~ Äs øïô. ªe è< y uûñeµ nì netàøï =* kõúhêìï#êãstt etq XÊÁkÕÔ\T. Á üø è ì Ád Ô et ]Ô>±, Ä~ üsêx øïô>±»> Hêà >± n_ûe]í+#êstt etq y <ä ü sêd \T. n Te+{Ï netàqt > T]+ m+ sêdæhê ø=+ ne T+~. netàì ets=ø ÁãVü à>± e s à > *π>~ e è «+. ˇø ü Œ&ÉT <Ó ekõøå± êÿs + ø dü+ ü s Twüß\T y \ y \ dü+e sê\t üdüt # j Te\dæ e# Ã~. ø±ì q ü$á Á et s TÔ\qT q ett+ ì*# # j T> * q etvü kõ~û«nqdü j T q À qtqï etvü Àqï e è etet, e è Áù et, e è X øïô, düèwæº dæú \j T ø±s î\h q ˇ&ç À bõ ü\t>± # dütø=ì *+ +~. nstt, á e è etet, e è Áù et ˇø ÿ e qe \ ÀH ø±<ät üx ó üøå± <ät\ À L&Ü etqøï < ø ete T+&É&É+ # dütô+fò, Ä e è «eth ~ m+ >= üœ< ns úete T+~. ñ<ëvü s DøÏ ˇø æ* ˇ+ ]>± ñqï ü Œ&ÉT ø±&çdü Ô etq # T º s T> T T+~. n< æ\ \T ô {Ï ºq ü &ÉT me s Hê * <ä> Zs ñqï æ\ *ï êø &ÜìøÏ Á üj T ïùdô, ü * MT<ä ü&ç s îÿ T+~. Ç* \T ] q Lq mø ÿ&é düts øïå +>± ñ+ T+<, ñ+&é> \< # dæ nø ÿ&çøï # s TdüTÔ+~. ˇø ø &ç ô ºì etìwæ ne \>± yót&é\t e+ # +ô j T > \&ÉT. ø±ì æ\ \ ø &ç ˇø ÿkõ] >±* ÀøÏ m ] Ä e øïô ø fi ófl øj T &ÜìøÏ L&Ü yóqt~j T <äì kõvü kõìï dü+ ]+# T î+ T+~. n< e è X øïô Àì >= üœ q+. æ\ \øï * Òø b, njó! * Òì _&É \T nì kõqtuûñ # ædütô+~ Àø +. yê s Á üe]ô+ Hê, * Ä\Hê, bõ\hê Ò î+&ü ô ]>±s T ø qtø n ñhêïs T nì dü] ô Tº î+{ s T»q+. ø±ì +Á&ç Òø b n+ kõqtuûñ # æ+# s T. ô >± mìï nedüú\t ü&ç, nwüºø cõº\ î z]ã * q ã&é *ï ô + Hê yê] À TbÕ T +fò ªÇ< Hê MT netà î H ]Œ+~µ nì m< yê # kõôs T. Ä ü Œ nh yê]~ ø±<ät. $H yê]~. m+<ätø +fò e èkõúq+ n+ >= üœ~ ø qtø. düe»+ À n ïkõøïå>± Ä&É<ëì yót&é À et &ÉTeTTfi ófl y dæq uû Ñs Ô e\q ˇø Ád Ô e èet ]Ô ø±uà T+<ä+fÒ mh ï y &ÉTø \T, $+<ät\t, $H <ë\t, e+ +>±H, ne+ +>±H ˇø Ád Ô et &ÉTeTTfi fl ã+<ûä+ Ò î+&ü * nstt ÄyÓTøÏ n_ûxêbõ\t, nee Hê\T. ô [fl nh ~ ˇø e edüú. e è «+ nh ~ ÁbÕø è ø +. n~ Ád ÔøÏ <Ó e$t Ãq es +. ø=ìï dü+<äsê \ À Ád Ô ø ådïø±y XÊìøÏ ÀHÓ Hê, ø±e +<ÛäT\ <Íwüº +øï ã Hê etúq+>± ø å nqtuûñ$+# ~ Ád Ôj T. ü Œ # dæq~ ˇø s, ü Œ&ÉT etìwæ>± düe»+ À y Ô Ó\T> T Ádüe+ # üã&ét Tqï~ ˇø s T. ü Œ # dæq yê se s Hê, Ä ü ŒøÏ Á ü òü\+>± q À s ü ~<ät îh $wü;c ìï, ªX +ø sêuûñs D+ª >± s ü ~<ä > \ $» * øï ñ+ T+~. ø qtø e è ê«ìï y Ô # æ+# &É+, * ø±uàj T Ád Ôì, ÄyÓT me s Hê düπs øï+# üs Tdü Ô e { &É +, nee ì+# &É+ #Ój T î+&ü ÄyÓTøÏ düvü ø ]+#ê*. kõqtuûñ # æ+#ê*. µe è< y uûñeª nqï ü<ä+ ÄyÓTøÏ L&Ü e]ôdütô+<äì > T]Ô+#ê*. * ø &ÉT ü À s ü ~<ät î+ T qï ü Œ& X ã s dü Á> +< ät\ <ë«sê * # \Hê\qT Á> Væ dü Ô ÄyÓT n\yê qt ÄVü sêìï q À J]í+ ücòdüt î+ T+~ X óe. á uûñ MTà<ä ü&çq yó+ H X óe =*kõ] Á> Væ +# ~ e è düœs Ù. ns ú+ # düt îh ~ µnetà uû wüª ìc ìøï $<ë uû dü+ nh <ëìøï ü Hê~. _&É * > s düú X óe >± ñqï ü Œ& ü&ü* n+{ s T l ns $+<ät\t. <ëì e\q Á ü ü+# + À ñ Œqï+ ne Tqï düetdü \ î ü]cõÿs + \_ÛdüTÔ+<ä+{ s T yês T. <ëìh Pre-Natal Education n+{ s T. ˇø Ád Ô > s e >± ñ qï ü Œ&ÉT ñ dü+>± ñ+&ü\ì, et+ ü düôø±\t # <äyê\ì, et+ Á ê\t # &Ü\ì, et+ yê êes D+ À etdü \ì #Ó ü Ô+{ s T etq ô <ä \T. ô <ä yês T L&Ü á $wüj ìï > Ts TÔ+# Tø=ì > ] D Ád Ô\ î Ä s ø yótæq yê êes D ìï HÓ\ø=\Œ > \>±*. m+<ätø +fò * Á üuû e+, ü]düsê\ Á üuû e+ * > s düú e e ô q m îÿe>± ü&ét T+~. et+ uû yê\, et+ dü+kõÿs + _&É \T st uûñ $Tô»ìà+ q ü &ÉT, yês T ô ] ô <ä yês j #Ó&É yê êes D+ À L&Ü e øïô Àì ª»qൠdü+kõÿsêìï ø <ä\ã Ò<äT. \e îx \T ÄÁXēT yê êes D+ À»ìà+# &É+ e\»qà ' dü+áø $T+ q XÖs üsêáø e \ bõ T, etôvaqï Ä<Ûë àø $<ä qt L&Ü J]í+# Tø=ì +Á&çì $T+ q qj TT\T ø±> *>±s T. * HÓ\\T ett<äts T T+&É>±, > s düú X óe Àì $ìøï&ç X øïô m+ ráyê ráe+>± üì# dütô+< Ó*ù < Á üvü <ä, n_ûetqt \ # ]Á \T TAGDV 107

108 H {Ï n<û ätìø j TT> + À j T+Á ê\ et<û ä ets etqtwüß\t>± e ]b Tqï H {Ï qehê> ]ø düe»+ ÄHê{Ï etq ü sêdò Vü kõ\qt ü øïÿ{ï ü sêd \T>± ø={ïºy j TãfÒº düe»+ Ç ndüôe düô+>± j s stt+~. dü+kõÿs +, dü+düÿè nh $ HêeTs bõ\t Ò î+&ü q dütôhêïstt. ˇø ü Œ&ÉT Á ü $wüj ìï etq < X + À Ä<Ûë àø ett&ç ô fòºyês T. bõ ü+, ü D + nh $uû Ñ»q #Ó&ÉT uà~û+#ẙês T. ÄHê{Ï Ä<Ûë àø dü ê \T Ä#êsê\T>±, ø±\áø et+ À <ätsê#êsê\t>± e ]b e&é+»q+ yê] ü $ettk # æ+# &É+ yótt<ä { ºs T. Ä<Û ätìø $C q+ ø fi ófl Ós eì s E À etq Ä<Ûë àø ˇø etôvaqï $C q XÊÁdüÔ+>± ü]&ûé$ Ò ~. ìc ìøï Ä<Ûë àø +, $C q+ ˇø HêDÒìøÏ u età u s TdüT +{Ï$. ˇø ü Œ&ÉT etìwæ Àì eth $ø±dü+ Òìs E À, etq ãttwüß\t, ettqt\t, Á<äwü º\T ø qt>=qï etôvaqï yó C ìø dü ê \qt et+á ê\ À, et+~sê\ À ª> T üôµ (occult) s ü+ À ìøïå üô ü]#ês T. Ç ü Œ&ÉT $<ä bõ T eth $ø±dü+ etqtwüß À ø \T> T +~. <ë«sê Ä<ÛäTìø $C HêìøÏ u ìdü\e THêïs T. ø±ì etq uû s rj T dü+düÿè, kõ+á ü<ëj \ À ñqï $ wüº qt > T]Ô+# &ÜìøÏ Á üj T ï+# &É+ Ò<äT. netà *bõ, netà CÀ\ bõ, netà > s TeTT<ä, netà ô {Ï ºq yóqïett<ä, Çe ï _&É n&ü \ À ñqï ü Œ&. á Ä<Û ätìø j TT> + À, $< o yê yó Vü + À ø= Tº î b Tqï yê]ø mhêïfi flì > Ts TÔ+ > Ts TÔ+ T+~! æc ãs Zs T, Vü {Ÿ Áu &é, d ]j T Ÿ ( H $) M{Ï yó E À ü&çq yê]øï etq < oj T dü+düÿè MT<ä >ös e+ $\Te mø < X y T Hê m+<ät sƒ yótøïÿhê me«s<ät s Hê bı> &Ésê * uûñ $T uû s ì ì\t üsê C ì+&ét >ös eett á yêø± \T m+<ä]øï Ó\TdüT? m+<äs T $Hêïs T? $Hêï m+<äs T bõ{ïdütôhêïs T? ø dü+ etq< X, ÀHÓ Hê! Ä ü Œ me]~ n+fò, Äe # qt y TùdÔ, <ä &É > Tºq y TdüTÔ+<ë! nì n~ üœ î+&ü _&É ì r]ã ~<ä e\dæq u <Ûä * < qì òüt+{ ü< ä+>± #Ó üœø üœ<ät. netà e è etet n+fò m +{Ï~? e è X øïô À qtqï >= üœ qy T$T{Ï? ndü\t e è «+ nqï dü ê ìï * ø±uàj T Á ü Ád Ô, Á ü * Ó\TdüT îh #Ój *. Nø {Ï düe»+ b sê&ç, ªdü Á üø±xêìïµ $&ç æ+# > \ X øïô ø ÔøÏ Ò<äT, ø ì î+~. Ó\T> T Ádüe+ nedüsêìøï $T+ q Ks TÃ\T, n&é+ãsê\ î b, uûñs Ô Ó Ãq &ÉãT qt m&ü ô &Ü cõ æ+> T\øÏ m> s >=fòº~ ø=+<ä s, uûñs Ô Ó# à J + et Ä&É+ãsê\ î dü]b <äì æ\ *ï µ& πøsyª À ü& dæ ñ< >±\T yó\> u fòºyês T ø=+<äs T. ˇø ü Œ&ÉT &ç$»hé Ä òt ÒãsY nqï Tº>±, uûñs Ô ãj T dü+bõ~+ ÓùdÔ e Ãq <ë+ > T Tº>± dü+kõsêìï q&ç æ+# > \ düvü q+, düets ú Ád Ô À ñ+& $. n ü Œ&ÉT Ç Ò ø yó\. q î T+ãy T qï Á ü ü+# +. ˇø ] ø dü+ ˇø s T ˇø ] ˇø s T>± ñ+& yês T. et] H &! Á ü ˇø ÿs T q ø dü+ ø± î+&ü, Ç s T\ ø dü+ Áã ø &É+ n\yê T # düt îhêïs T. n nì üs üø±sêj TD nqt î+fò bıs bõfò. Hê s ü πsk\t, N s\t, q> \T, Hê >= üœ<äq+, Hê Ä&É+ãs + # dæ Ç s T\T yót# TÃø yê*. n+ ø±<ät, ndü j T ü&ü*...ç~ H {Ï etq Ád Ô\ etqdüô «+. Ç +{Ï eth uû yê\t > \ Ád Ô\T, Ç< uû yê\qt et > s düú X óe \ î et Á üø + üq\ <ë«sê n+<äcòdü Ô yês T ü { ºø L&Ü ñ> TZbÕ\ s +> ]+ b dütôhêïs T. yóqtø {Ï s E À * _&É øï kõïq+ # stt+, kõ+áu DÏ <Ûä üy Tdæ, > T&É ñj \ À üs T+&Éã{Ϻ, ø etàì CÀ\ bõ bõ&ç _&É Ä<äeTs > + \T, > + \T ìá<äb j T~. et] H &! kõïq+# stt+ q _&É ì =f º À y dæ, #Óe \ î ªÇj TsY bò Hé µ *+, bõ&é À et õø düqï>± ÄHé # dæ ìá<ä ü #êãetì ett]dæb T+{ s T. yê] >= üœ q+ # dæ Ç s T\T ás #Ó+~Hê, bõ&é $<ät Y s +>±\T Hêï] yót<ä&ét À # ], yê]πø {Ï Vü ì # dütô+< Ä À +# &É+ Ò<äT. Ä _&É \T ô ] ô <ä yê s q s Tyê, yót<ä&ét dü]>±z m<ä> ø yótt<ät u ] ªÄ{Ï»+µ nh ù s T *dütô+{ s T. Ç Te+{Ï Á üáøïj T\T $< XÊ À m îÿe>±»s T> T T+{ stt. ª ü *ì # dæ qø ÿ yê µ ô Tº îqï Tº yê]ì etqyês T nqtø ]dütôhêïs T. bò qt, bõ&ét, Çj TsY bò qt M{Ï qt+&ç Á ükõs etj T $<ät Y s +>±\T üdæyê] Ò Ò qsê*ï ø±*ã y dütôhêïj Tqï dü+> yês T Á> Væ +# ø b e&é+ $#ês ø s +. _&É øï ø±e\dæq~ * Áù et., \q, etet, * Áù et>± m TÔø=ì >=s TeTT<ä \q+~dütô+fò Ä s E À _&É \T m+ Äs > +>± m~π>yês T! n m TÔø=H ÄdüøÏÔ, z æø, düetj T+ H {Ï Ä<ÛäTìø etvæ fi î Òe. qì ø± î üs # î+&ü e +fò #ê\ì, _&É øï á ñ üø s D \ ï n\yê T # dütô+~. ø±ì * ê êÿ*ø ñ üxētq+ ø dü+ _&É ã+>±s T uû Ñ$wü T+< qh Ä À# q Òø b e&é+ XÀ# j T+. yê] n+ s + sê À netà qøï ø±e\dæq Áù et n+~+# Ò<äH ndü+ è æô. yês T ô ] ô <ä j ø ne qtwü+>± 2013 TAGDV 108

109 s ü ~<ät î+{à+~. ø=~ s E\ ÁøÏ + nyót]ø± À»] q ˇø dü+ òüt q»> ~«~ +. Çs yó dü+e sê\ îás yê&ét q * düvü dü ÿ Ÿ À ñqï dü º&Ó+{Ÿ, { # sy yótt Ô+ Çs yó et+~ì nø±s D+>± ˇø kõ] ædüº Ÿ ø±*ã # +bõ&ét. qì êqt ø±\tã î # #êã&ét. Ä nu stt ø±*ã # + æq yê] À Ç<ä s T üœ $T *q n+<äs etvæ fi \T, u *ø Ò. etq < X + À L&Ü»s T> T Tqï~ n<. TbÕø \T etqøï e +&Ée ø±ã{ï º ø qtø, Ád Ô\ ü n ê #êsê\ î ~> T THêïs T. Ç~ ø±et+ ø±<ät. ˇø s ø yótæq eth yó ø \ +. etqdüt bıs À ù s T îb ndü+ è æô. n~ b >= º> *π>~ * Áù et. * \\q, n+<ätπø netà _&É \ ü n\ø å + evæ +# L&É<äT. ªn&ÉTdüT =ø ÿh \ ø±\t ø &ÉT> H \µ nì yótt<ä{à H etq bõ kõ+á ü<ëj \qt, dü+düÿè T\qT \Hê&É î+&ü, ô <ä \ e >ös $ùdô st n> #ê T ñ+&ée. ø qtø netà ø±yê\qt îqï Á ü j TTe ett+<ät ˇø >= üœ ªdü #Ó q +µ _&É ì st Àø + ÀøÏ m rdüt îsêyê* nh dü ê ìï Á> Væ +#ê*. <ëìøï ô <ä \T düvü ø ]+#ê*. ô <ä \ e *ï æ\ \T >ös $+#ê*. Hê _&É øï H qt b+ ã+>±s +, yó+&ç, &ÉãT L&Éu {Ϻ Çe«> \qt? nì Ä À +# î+&ü, Hê _&É ì m+ etôvaqï dü+kõÿs e+ Tì>± r]ã ~<ä > \qt! e qdæø +>±, XÊØs ø +>± m+ Äs > ø s yótæq _&É qt á uûñ $T MT~øÏ rdüt î sê> \qt? n +{Ï Hê _&É <ë«sê Hê î T+ã+, Hê e+x +, Hê < X Á ü wüº ì H HÓ+ es î ü{ïwüº+>± ì\t ü> \qt nì Ä À +#ê*. etvæ fi dü+ òü \T, düe C \T Ä~X >± Ád Ô\qT Á üuû $ + #Ój T &ÜìøÏ M~ÛM~ÛHê, ü ü Hê q Á ü#êsê\qt Á üuûà<ûë àø +>± n+~+#ê*. ª< X et+fò et{ïº ø±< jyt, < X et+fò etqtwüß ÀjYTµ nqï Tº>± ett+<ät etqtwüß\t e sê*, etqdü Ô ê«\t e sê*, ettk +>± Ád Ô\T e sê*. ~ ü Á T\T <Ó T \T>±, n~ ü Á T\T < e \T>± m+<ät î»ìà+#ês T? M]s Te ] uûñs Ô ˇø πs. <ëìøï y \ dü+e sê\ ÁøÏ y T ø X ü Á üc ü»yê_#êã&ét. n~ ø qï * # q e\q nì. # q À ñ+fò _&É \T Ä # q À»ìàkÕÔs ì y \ dü+e sê\ ÁøÏ y T etq XÊÁkÕÔ\ À ñ Ò œ+# ã&ç+~. ø qtø netà ø±yê\qt îh yê]øï, netà\ø, netà\> qï netà\øï #Óù Œ<=ø fò. á Á ü ü+# + À dütdæús XÊ+, kâvü Ás ú \T yó* $]j \+fò Ád Ô\ ü s Es Eø ô ] b Tqï n ê #êsê\t, nhê j \T, <ätsê> ê\t düetdæ b yê\+fò Á ü Ád Ô êh=ø nã\ ø±<äì Ä~ X øïô n+x nì Á> Væ +#ê*. dü s q # q _&É ì á uûñ $T MT<ä î rdüt î sêyê*. # ø ÿì Áø et ø åd _&É *ï ô +#ê*. ets b Tqï etq dü+kõÿs ø±+ T*ï Á ü»«]\ CÒj *. etq uû s rj T etôvaqï ü sê q dü+düÿè ì ü qs T<ä ]+, Á ü uû s Hê] ˇø ªuÛÑs µ e >± s ü ~<ät ø yê*. n< ì»yótæq ªneTൠq+, Ä&É q+. düπshê dütœh uûñe+ T Ó\T> T Ádüe TAGDV 109

110 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 110

111 ÄyÓT ˇø X øïô ` \ø Î B üø ü# Ã{Ï uûñ$wü Yì ü+&çdütôhêï ` net \ Ó] ªªVæ et s T\T, dütet düt> +<Ûë\ qbq<ë\t... _Ûqï ê«\ düy Tàfi «+ ety Tø +... etvæ e ì«+ Væ et Ks øïø +... ø ådïø kâ> +~Ûø dü+düÿè +... # ø ÿ{ï ü<ó ì$t~ nd \ dü+á ü<ëj T ü üp< À TyÓTà<ä\ s at+ø±s + Ns ø Tº, \ø +, u Tº\ dæ+>±s +... n+<ä+... Ä êà_ûe q+ yê] kı Ç< etq uû s < X # ] +... Á üø è ü Tºø î kõ òtºy sy ˇø Ád Ô b sê + À uû >±ìøï..., ü düôø s # q À y >±ìøï... î T+ã ìs «Vü D À ê >±ìøï..., Ád Ô X πøô Vü sy y sy... ø cõº\ î ø± T Çe«î+&Ü... qe «\H ÇHékÕº Ÿ # düt î+... kõ> T +~ ÄyÓT...µµ ªkÕ+Á ü<ëj T+ nh bı ìï H kõ> T # dütôhêï... ã+<ûë\ $ ÔHê\T»*... ø \T ü > \T q+ nh ü+ qt H ü+&çdütôhêï... Äràj T \ sêx ó*ï \ ø TÔ îì... U etqdüt\ >±<Ó\T ì+ ü THêï... nqtã+<ûë\ yóttø ÿ\ î bõ<ät\t ø {Ϻ... nqtsê> æ\t ü \ j T ì üfi flqt ü+# T THêï... H kõ+á ü<ëj T+ nh bı ìï kõ> T # dütôhêï... nqte q ü bıs \qt ø±* º\ øï+<ä dæ q ø±... nsê# ø±\ ;C *ï ø u # dæ... X Sq + ÀøÏ $dæπskõ... ùd«# à qt ÇqT ü # Á{ \ À ã+~û+... $ø { ºVü dü+ # dütôqï kõ«s ú+ nh... ø \T ü yóttø ÿ*ï n ïø \ À et+&ç+#ê... ˇ+ ] Hêìï M~Û > TeTà+ et \ ì\u {Ϻ H kõ+á ü<ëj T+ nh bı ìï kõ> T # dütôhêï ü# Ã{Ï uûñ$wü TÔì H ü+&çdütôhêï... Ó\T> T Ádüe TAGDV 111

112 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 112

113 Ó\T> T Ádüe+ îe ] æ. j Tdt. Vü ]XÊ+, ( Ó\T> T), (uû cõ XÊÁdüÔ+), _. m&é. m+. òæ Ÿ. Ó\T> T kõvæ + À qqïj T, ø ÿq, más q\qt Á et s TÔ\T>± uû $ùdô, lhê<ûät&ét, b q\qt dü s # +Á<äT\T>± uû $kõôs T. lhê<ûät&ét, b q ˇπø j TT>±ìøÏ #Ó+~q yê s Hê M]<ä ] et<ûä dü+ã+<ûëìï ü]o*ùdô ˇø s T ndü Ô$TdüTÔqï dü s T &ÉsTT ets=ø s T ñ<ästtdütôqï # +Á<äT&ç>± uû $kõôs T. n+fò 15e X êã ü üpsê«s ú+ Àìyê&ÉT lhê<ûät&éstt ñ Ôsês ú+ Àìyês T b q. á j TT> + À düvü è<äj T s dü+>± X è+>±sêìï lhê<ûät&ét Ä$wüÿ]+#ês T. n< j TT> + À uû > e s # q # dæ Ä<Ûë àø qt ü] üps í s dü+>± nqtuûñ$+ ücòdæ uûñøïô kõvæ ê ìï düèwæº+ n + Á üc <äs D ø *Œ+#ê&ÉT b q. uû s rj T Á üdæ<ä Ç Vü kõ\t>± uû s, sêe j TD, uû > e ê\qt ù s=ÿ+{ s T. uû s rj T dü+düÿè dü+á ü<ëj \ î Ç$ Á ü _+u \T>± ì* m+ Á üc <äs DqT bı+<ëstt. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ uû s, sêe j TD \ ø Hêï uû > e y T n+<ä]ø Á bõá yótæq~. ø $Á j T+ yê] uû s + Ä+Á<ÛäT\+<ä]øÏ üp» j Ty T nstthê n~ # <äte ø=~ et+~ø n+<ätu T À ñ+< üœ kõe q Á ü»\ î n + # s Te ø± Ò<äì #Ó üœe# TÃ. b q uû > e + nø åsêdüt \πø ø±ø ìs ø åsêdüt \qt L&Ü n\]+ Ä+Á<ÛäT\ Vü è<äj \ î # s TyÓ +~. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ #ê et+~øï Ó\Tk Ó*j T< uû > e + Àì ü<ë \T HêqT&ÉT\T>± yê&ét THêïs +fò n X jó øïô ø±<ät. b q uû > e + Ç Te+{Ï Á üc <äs DqT bı+<ä{ ìøï > \ ø±s D \qt ü]o*<ë +. dü+düÿè + À y <äyê düt&ét sêdæq uû > e + uû s rj T dü+á ü<ëj T+ $$<Ûä uû wü\ ÀøÏ nqtyê<ë\j stt. ñ<ëvü s D î n$ : $Tfi + À $ wü <Ó «dü+á ü<ëj T+>± ` es <äsêe nj T +>±s T. ø qï&é+ À uû $Tì wü Œ~ eè Ô+ À ` #ê T $sƒ \Hê< ät&ét etfi j fi + À ø=ìï düÿ+<ûë\qt e Á y T sêdæq ` me Ô# ÃHé etsêøƒ À ø s Ôq dü<äèx ett q ü<ä +>± s + q ˇ]j À e+> < X yó wüíe dü+á ü<ëj ìï nqtdü]+ `»> Hêï< ät&ét u +>± À ` e \<Ûäs <ëdüt nkõ MT À ` X +ø s < e &ÉT Ç nh ø uû wü À dü+düÿè uû > e + yê] yê] XË * À nqte~+#ês T. Ç me sìï $<Ûë\T>± uû > e êìï nqte~+ Hê Ó\T> T À b q sêdæq uû > e êìøï e Ãq+ Á üc <äs D etπs<ëìø sê Ò<äì #Ó üœe# TÃ. m+<ätø +fò b q uû > e + e <ÛäTs > TDuÛ wæ yótæ uûñøïô ê<ë êàìï Ä à>± Ä$wüÿ]+# ã&ç+~. b q uû > e êìøï sêdæq ne ê]ø qt > etìùdô b q <äèø Œ< ä+ düœwüº+>± Ó\TdüTÔ+~. b q etvü uûñ îô&ét, uû e À\T&ÉT, et<ûäts ø $ ê ìsêàd # Ts T&ÉT. b q uû > e + > T]+ ˇø ÿ e À #ÓbÕŒ\+fÒ Hê{ÏøÏ H {ÏøÏ Ó\T> T kõvæ + À n + Á üc <äs D ø ø uûñøïô kõvæ Á> +< ä+>± Á üc etqïq\qt n+<ät î+ T+~. q uû > e + ü b q ü e ø Ôø ]+ q n_ûábõj T+ Ä s # q ü > \ Á ü>±&ûé $XÊ«kÕìï Ó*j TCÒdüTÔ+~. uû > e + sêùd neø±x + \_Û+ q+<ät î b q Ç n+{ &ÉT TAGDV 113

114 üps qà À # düt îqï n<äèwüº+ e\h qqïj T ø ÿhê<ûät\t etvü uû s êìï üp]ô # kõs T ø±ì etvü uû > e êìï Ó\T> T # j T Ò<äT. êqt Ä üì # dæ ü qs qà Ò î+&ü # düt î+{ qì $XÊ«kÕìï Á üø {Ï+#ê&ÉT. n+ ø±<ät b q dü«j T+ø èwæì, Ä üs y TX «s Tì ø èbõã\+ e\ n üœ{ïπø $<ë bõødt&ó düvü» bõ+&ç T &ÉT>± ø ]Ô øø±ÿ&ét. b q»> ~ + ø dü+ uû > e êìï ÓqT + ü CÒj \ì ìx ÃsTT+# T îhêï&ét. b q <Ûë q+ # düt î+ T+fÒ lsêet# +Á<äT&ÉT Äj Tq î <Ûë q+ À ø ì æ+ uû > e êìï Ó\T> T # j TeTì #ÓbÕŒ&ÉT. n üœ{ï es Ä» ø düyótæ m<äts T # dütôhêï& Ä Ä» qt uûñ> e+ T& dü«j T+>± #Ó üœ&é+ etvü <ëq+<ä+ Ç n+{ &ÉT. ü* ø&ç~ uû > e et ü*øï+# T $uûñt+&ét sêetuûñá<ät+&é, H ü*øïq uûñevü s et> Tq ü* ø<ä y s=+&ét >±< ä ü\tø > Hê n<äèwüº+ ü*πø~ ü$á yótæq uû > e ø < ä. <ëì ñ ÔeTyÓTÆq ø < ä mø ÿ&é ñ+ T+~? Ä ø < äqt kõøå± TÔ ü*øï+# Á üuûñte lsêet# +Á<äT&É. n+fò Hê n+ H qt ü*πø~ ø±<ät. Ç+ø + ett+~. Äj Tq Áù πs Dy Ts î H qt ü*øï Hê uûñe ã+<ûë\t q + b stt ettøïô ø \T> T T+<ä. et] Çø H qt uû > e ø < #ÓãT êqt. n+ ø±ì ets=ø ø < ä m+<ät î nì m+ $qj ìï Á üø {ÏkÕÔ&ÉT. n+<ätπø Ä etvü ø±e et+fò Ä+Á<ÛäT\ î n+ >ös e+. n_ûe q+. n+fò etqkõ, yê#ê, ø s àhê H ühó Hê # j T> \T> T THêïq+fÒ n~ Á ükõ<äy T. Áù s D e\h. <ëìøï ø s Ôe òü\+ ñ+fò, Ä òü\ett πø ns ŒD+ nqï uû e+ J$ êìï q&é ü&éy T uûñøïô n +{Ï uûñøïô e\q ÇVü Àø dütky T, üs Àø dütk+. n Te+{Ï <äèø Œ< ä+ ø * q etvü ø $ b q uûñø±ôy X + C \Tyê]q uû > e yêvæ ì Ó\T> T uû wüqt, Ó\T> T C ì ü + # dæ+~. # dü ÔH ñ+~. b q uû > e + uûñøïôs dü òü\+. uûö ø Á ü ü+# + Àì e qe ìøï ø±e\dæq$ nìï ñ+&ée# TÃ. n$ πøe\+ uûö ø X Øsêìï e Á y T ÄVü <ëìï ø * kõôstt. ø±ì n$ e qdæø Äq+<ëìï ø * +# Òe. e qe J$ êìøï ø±e\dæq ü s TcÕsêú\T <Ûäs à+, ns ú+, ø±et+, yó ø å+ M{Ï À yótt<ä{ï et &ç+{ïì e qe &ÉT uûö ø +>± dü+bõ~+# Tø > \&ÉT. ø±ì yó ø åe s Z+ À Á üj DÏ+# ü &ÉT ˇ+ ]>± Á üj DÏ+#ê*. á yótt<ä{ï et &ÉT düe + s +>± kõπ>$. yó ø åe s Z+ }s ú«+>± ñ+fò MT~øÏ, Wqï ê«ìøï rdüt îb j T~. BìøÏ et \+ uûñøïô. Ä uûñøïôøï et \+ Áù et. nìs «# j TyÓTÆq Áù et dü«s ü &ÉT uûñ> e+ T&ÉT. Ä uûñ> e+ Tì > ]à Ó\TdüT îh e s Z+ uûñøïô. Ä e s ZìøÏ et \+ uûñ> e<ä Ô+>± uûñøïô s kõìï Ä$wüÿ]+ Ó\T> T Á ü»\qt uûñøïô kõ> s + À z\ &ç+#ê&ét. n+<ätπø Ó\T> T Á ü»\ î b q uû e> + ü n+ et îÿe. Ç+<äT À Á ü düìïy X +, Á ü ø < ä, Ó\T> T Vü è<äj \ô #Ós > ì ettá<äì y kõstt. á uû > e + À yótt Ô+ 12 düÿ+<ûë\t ñhêïstt. n+<ät À 1,2,3,4,7,8,9,10 düÿ+<ûë\qt b q 5e düÿ+<ûëìï u üœsêe > +> j T, 6e Ã] dæ+> q, 11,12 düÿ+<ûë\qt yó*> +<ät\ Hês j T s +#ês T. á uû > e + À Á ü»\qt n\]+# n + uûñøïôs dü òüt{ º\T 1. Á üvü <ä # ]Á, 2. > CÒ+Á<äyÓ ø å+, 3. yêethêe ês +, 4. s TøÏàD ø D+, 5. î# ÀbÕU D+ yótt<ä q$. Ç$ Ä+Á<Ûä< X + À n + Á üc <äs D ø * ñhêïstt. á òüt{ º\ì Á ü»\ H fi fl À HêH ø=ìï Á üdæ<ä ü<ë \qt ü]o*<ë +. b q \ø åà, düs dü«r, <äts Z < $\ô #Ó æœq ü<ë \qt Ä+Á<Ûä Á ü»\qt ÁbÕs úhê ^ ê\t>± n+~dü Ô ñhêïstt. yê{ïì ü]o*<ë +. ett+<ät>± uû s r < $ì dütô + q ü<ä +. düs «e Á düs dü«dü üôdü«s ædï nsttq düs dü«r < $ì Àø + À ñ+&ó&éte+{ï Ó\ ì edütôe \ Äø±s + À ñ+& Ä * ì # # uû > + q î ø \T> T T+<äì q eth H Á + uû s r< $ì <ä]ù+# + ø dü+ dütô # dæq rs T etq*ï n\]dütô+~. düs dü«ák ÔÁ ü<ë \ À ÄDÏeTT ê \e+{ï á ü<ë ìï > etì+# +&ç. XÊs <ä s < +<ät òütqkõs ü{ s etsêfi et* ø± Vü s TcÕs ù òq s» ê# \ ø±x òüd X î+&é et+ Ó\T> T Ádüe TAGDV 114

115 <ës düt<ûë üjó ~Û d êets kõets yêvæ X óuû ø±s H= ü Œ ìqtï et~ >±q> HÓqï&ÉT> \TZ uû s r! Ä sê«<äts Ze qt b n]ãdütôhêï& > etì+# +&ç. <äts Ze qt Ç ÁbÕ]údüTÔHêï&ÉT. netà\> qïj TeTà ett> Ts età\ et \ ü età #ê\ ô <ä età dütsês TeT\ ø &ÉT bõi&ç ü ü Ãq j TeTà qtï À q$tàq, y \TŒ età\, etqettà\ qt+&ó{ï j TeTà <äts Z, e j TeTà, ø èbõ_, stt# Tà etvü Ô«, ø $ «, ü T «dü+ ü<ä Ÿ Á et s TÔ\ î * e+{ï z * < e \ î * $, ø cõº\ À ñ+&ç y &ÉT îqïyês +<ä]ì Ä<äT îh z <äts Ze Hê î >= üœ ø $ ê X øïôì Á ükõ~+# TeTT * nì y &ÉT î+ THêïqT. e $<ä >±ì, dü+ ü<ä>±ì, X øïô>±ì Á ükõ~+# Te+{Ï * $. \ø åà bõs «, düs dü«nh ett> TZs T netà\ î et \yótæq netàe. n+<ät# á Á ü Ò ô <ä netàe. ìqtï etqdüt À \ Hê ø cõº\t =\ +# <äj düettá<ä$. n Te+{Ï e etvü TÔì ø $ ê«ìï ü T ê«ìï dü+ ü<ä\qt Ç# à * $ nì dütô +#ê&ét. n< $<Ûä+>± \ø åà< $ì Á üx +dædü Ô b q #Ó æœq Te+{Ï dü + #ê ÁX wüºyótæq T e+{ï ü<ä +>± ù s T bı+~+~. Vü ]øï+ ã º ü < $, ü HÓïeTT\Áb, es ú+ ü u ìïø ÿ # + <äts T ãt Tºe, uû s r ]düt Ÿ Hê&ÉT üpuà&ç, ê ets \+ <ät+&ó&ç ett<ä sê\t,»> ett Ÿ etìï+# T ì \T, uû düts Hé ÒeTT\T yê ü *, dæ] stt# TÃHé ì ø DeTT Ÿ! $wüßíe uû s dæ]dü+ ü<ä\ì# à * # +Á<äTì ãt Tºe, êets T\ À ìe +# Te+{Ï ett<ät sê\t. Àø±\qT etìï+# netàe. <ä]á<ëìï b >=fòº * nsttq \ø åà< $ dæ]dü+ ü<ä\t Ç Ã nqtá> Væ +# T>±ø nì ø=ìj &çhês T. á ü<ë \ Ä<Ûës +>± Ä < e ê et s TÔ\ ü b q Á üø {Ï+ q n# +# \yótæq uûñøïô $XÊ«kÕ\T ü\te ]ì uûñøïô kõ> s + À z\ &ç+#êstt. Ó\T> T etvü ø e \ À sêc ÁX j ìï s düÿ]+ q yês T #ê ns T<äT. ø e \T sêe\t Ç# à qï qï ãvüqet T\ ø düyó, ná> Vü sê\ ø düyó, > +&Óô +& sê\ø düyó, ô <ä ô <ä dü êÿsê\ø düyó, sêe yót ü Œ Ä +# &É+ düvü»+. ø±ì yê] ùde n_ûe q <ÛäqT\ î ettfi flu fò n+{ s T b q. ÇeTàqT CÒX «sê<ûäett\ øï à ü s +ãt\t, yêvü q+ãt\thé kıettà\t ` ø=ìï ü # TÃø=ì, #=øïÿ, X Øs ett bõdæ ø±\t# düyótà yê T\THé ` ü&éø `, düetà lvü ]øï à #Ó üœ ãyótàs b sê C ø &ÉT uû > e +ettà»> ~ +ãt> Hé! n<ûäetyótæq sêe\ î n+øï + Çe«&É+ ø Hêï yê]# à uûà> uû >± \ Ä +# &É+ ø Hêï Hê uû > e êìï Ä lvü ]πø n+øï $Te«&É+ q øïwüºetì Ó\T ü q uû > e êìï»> ~ + ø dü+ uûñ> e+ Tìπø n+øï + # dütôqï T ù s=ÿhêï&ét. n+ >±ø uû s r< $ì Ç z<ës Tà THêï&ÉT b q... ø± Tø ø +{Ï s T, # qtø Tº üstt+ã&é, H \, j T&ÓÃ< ø uûñ<ûó, ets úqtì >±~* ø &É\! jó et<ä+ã! jó Vü ø > s T sêdï! ìqt Hêø {ÏøÏ+ >=ìb stt, j T\, ø sêíø {Ïsê ø # î\ ø età! Á~X ó<ä > qettà uû s r! z uû s r< $ l etvü $wüßíe ø &É! ø± Tø ø +{Ï s T # qtø Tºô ü& b+<ät πø&étkõôe! Hê uû > e êìï # T q sêe\ î netàh netàqt. Á ø s D X ó~ >± Hê e \qt qettà! nì z<ësêãqt. Çø uûñøïô uûñ> e+ Tì Áù et î bõá T&Ó qyê&ét, Ó\T> T Ádüe TAGDV 115

116 qe$<ûä uûñøïô e sêz\qt Àø±ìøÏ ñ ü< + qyê&ét uûñøïô eπsdt &ÉT Á üvü <ät&ét. uû > e + Àì Á üvü <ä # ]Á Àn ï uûñøïôs dü ü<ë Ò. ˇø ü<ë ìï # <ë +. Ç~ ü+&ç bõets T\qT $X wü+>± nø Tº îì uûñøïô s dü+ À ett+ ÒÃ~. Væ s D ø ü ì îe s T&ÉT Á üvü <ät&ét n+ Tqï e \T Ç$. Vü ]HêeT düàs DqT e qetì > Ts Te \T, +Á&ç uà~û+ Hê yê] Ç n+{ &ÉT. d ˆˆ et+<ës etø s +<ä e <ÛäTs ettq ` \T, et<ûät ü+ãt ` b e H et<äqett\ î? ìs à\ et+<ëøï M ø \ ` > T, sêj T+# ` # qth s + qt\ î? \* s kõ\ ü\ e U ~jóæt ` #= îÿ, ø stt\ ` # s TH î»ett\ î? üpπsí+<ät # +Á~ø± dütœ ] ` # ø s ø, ets T> H kõ+á<ä Vü s ett\ î? ˆˆ n+ãtcà<äs ~e bõ<ës $+<ä ` + HêeTè bõq $X wü et Ô Ô y T ` Ø Ç s +ãt ` # s H s TÃ? $qt > TDo\! e \T y stth \? e y stt #Ó ü Œ, \ø å #Ó ü Œ. Vü ] uûñøïôì e qqt. Hê etqdæ ü Œ&ÉT lvü ] düìï~ûh nqtdü]dütôqï~. b > +{ sê? ìs + s + et+<ës ü wüœ+ Àì etø s +<ä+ À Ò TyÓTà<ä\T etø s +<ä+ Çe«ì ñyótà Ô üp\yó ü yófi ó T+<ë? ìs à\yótæq > +>±q~ À $Vü ]+# &ÜìøÏ n\yê T ü&çq sê»vü +dü kõ<ûës D {Ï ø=\qt À $Vü ]+# THê? # ø ÿ{ï e $ > Ts T\T ì edü+ ø±\+ À et TÔ>± Lùd ø m&ü]ø b T+<ë, yóhóï\qt n\]+# # ø s üøïå et+# TqT Ä dütô+<ë? n + ü Œ&ÉT Ä etvü $wüßíe bõ<ë\qt <Ûë ì+# Hê etqdüt Ç s T\yÓ ü yófi fl<ät +Á&ç. y stt e +<ät î Hê etqdüt lvü ] <Ûë Hêìï ø s T T+~ n+{ &ÉT. á ü<ä + et+<ës etø s +<ä e <ÛäTsê ìï yó<ä»\t T+~. Ó\T> T Ó*dæq yês T et fl et fl # <äte îì Äq+~+#ê* q ü<ä +. M\sTT H {ÏøÏ # <äte ø yê* q ü<ä +. n+ ø±<ät ÄdæÔ î\+<äs T uûñøïôs dü+ <äècõº kõvæ Á æj TT\+<äs T ø $ ê kâ+<äs <äècõº ü< ü< # <äyê* q òüt º+ uûñø Ô Á üvü <ä # ]Á. Çø Ó\T> T < X + À ãvüqfi Á ü#ês + À ñqï > CÒ+Á<äyÓ ø å+ òüt º+ Àì~ á ü<ä +. me«ì#»ì+# T»>, yóte«ì À ü\ qt+&ét qyótæ jóte«ìjót+<ät &ç+<ät, ãs y TX «s T &Óe«&ÉT, et \ø±s D+ u e«, &ÉHê~ et<ûä \j TT &Óe«&ÉT, düs «ett êqjóætq yê &Óe«&ÉT yêì Hê àuûñe, X «s T H X s D+ãT y &Ó<äHé. yóttdü* dü+e sê\bõ T j TT<ä + # dæ üp]ô>± n\dæb sttq >»sêe ˇfi ófl VüAqeTsTT+~. ñ ê Vü + q + # j À m ãj T ü&ü À bõ\t b Ò<äT. πøe\+ q Á üj T ï+ á Ä ü<ä qt+ ãj T ü&é Òqì Ó*dæ,»Hêà+ s dü+kõÿs + e\ üs et uûñ îô&ét ø±e&é+ e\ Á ø s D X ó~ >±, Ä]Ô>± n Bq+>± Ä < e < e ì ÁbÕ]úkÕÔ&ÉT. >»sêe q BHêedüúqT > ]à Hêsêj TDTì yótts ô Tº îqï Äy <äq L&çq ìy <äq Á ü ü+# + À düs «et ê\ î nr yótæ düs qt\t ÁbÕ]ú+# T îh <ëìøï Ä\yê\yÓTÆ ñ+ ñ+~. Ç$ e Á y T ø±<ät. u \ø èwüßíì # wüº\ > T]+ > æø \T j TXÀ<ä î #Ó æœq ` z j TeTà îe s T&ÉT $s Vü y <äq > æø \T lø èwüßíì yó πø dü+<äs + À #Ó æœq ` q\ ìyê&ét ü<äà qj Tq+ãT\yê&ÉT n< $<Ûä+>± ` Ç+<äT > \&É+<äT Ò&Éì dü+< Vü ett e\<ät ` y=øïÿ+ j TT Ò<äT <ÛÓ s + $ À\+ãj T ` n\yó î+sƒ ü s +ãt À ` dæ]øï+ C üœ&ét, X +K# Áø j TT> ettq ` Ç+ + Ó e T&ç+ jóæt ` ø \jó, yó wüíe e j TjÓ ` # T s +> e ì üpõ+ ü& ì Ó\T> T Ádüe TAGDV 116

117 ` ø et åîq]ã+# T ø s ett\t ø s ett\t ` ø \&É+<äTs T BqT\jÓT&É Ç b q uû > e + Àì ü<ë \T uûñøïô s dü > T[ø \T. n$ Á ü»\ î et]+ n + Á æj TyÓTÆq$>± ì*#êstt. n+ >±ø uû > e + uû s rj T dü+düÿè øï Væ et Ks et+ Á ü _+ã+>± ì* +~. Ó\T> T X ã e <ÛäTsê ìøï s kõ\j T+ Ä+Á<ÛäeTVü uû > e +. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ b q uû > e + Ó\T> Tyê] J$ êìï Á ü _+_dütô+~. Ó\T> T H \ î < X uû wü $wüßí ü<ä+ qt+&ç etvü uû > e bõ]c êìï rdüt îe Ãq uûñø Ô ø $>± b q Ó\T> Tyê]øÏ Á æj TyÓTÆqyê&ÉT. Çø á uû > e êìï Ç+ Á üc <äs D bı+<ä&üìøï b q n<ät yótæq Á ü» $X cõ\ L&çq uûñøïô s dü Á ükõúq+ ˇø m Ó Ô, <ëìøï nqt> TD+>± Ä uûñøïô ê«ìï Á ü»\ #Ó+ î rdüt î yó[fl n + Á üc <äs D ø \> &ÜìøÏ ø±s D+ C q ü<äø fi \T. á ø fi \T uû > e n+xê\qt ø < ä\t>±, Hê ø±\t>± Á ü<ä]ùùdô ets yó ü á uû > e + Á ü»\ #Ó+ î # s &É+ À Á ü<ûëq uûñ $Tø b wæ+ q~ Äø±X yêdï. kõe q ø s ø J$ ê\ î n + Á æj TyÓTÆq H düô+ πs&çjó. πs&çjó À Á ü X ìyês + sêá 10 > + \ î Vü ] ø < ë ø±\πøå ü+ ñ+& ~. Á üdæ<ät q Vü ]ø < ä î\t s düe Ôs yótæq á uûñøïô s dü üp] ê\qt Á>±MTD Á ü»\ î düt\uûñxë * À n+~+# yês T. á ø < ä\ > T]+ ü> \T e ekõj T üqt\ ÀqT, s # Ãã+&É\ MT<ä # s Ã\T>± # ]Ã+# T î+{ s +fò Á ü»\t M{Ï ü m +{Ï Ä<äs D ø * ñhêïs ns ú+ # dütø e# TÃ. Ç Ä+Á<ÛäT\ î n_ûe q Á> +< ä+>± n + Á üc <äs D bı+~q Á> +< ä+>± b q uû > e êìï #Ó üœe# TÃ. Ä<Ûës Á> +< ë\t : 1. b q uû > e +` s TeT\ s T ü < ekõúq Á ü# Ts D\T, 2. Ó\T> T kõvæ # ]Á ` Ó\T> T nø±&émt 3. Ó\T> T kõvæ dümtø å ` &܈ˆ õ. Hê> j T, 4. Ó\T> T kõvæ # ]Á ` &܈ˆ yó\et\ dæetàqï Ó\T> T Ádüe TAGDV 117

118 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 118

119 e et \T X ìyês ü bõøºj T, n ü Œ&É ü Œ&É ø \Tdü Ô ñ+& $TÁ T Ò, ø *dæq ü Œ&É ø \uàdüt îh }düt j dü+> n+fò,»> qt T+~, Ó\+>±D sêedø±wüº+ À ø= Ô>± ett{ïº+ q ø f º ü n\t ns T Hé ø= Ô dæìe Væ { º, òü{ º ` Ç n\t ü Ò î+&ü n+ T Ò î+&ü. ø± Ä üp Hê ø+<ätø á ü {Ϻì+{Ï }düt\t ø=+#ó+ $düt> ì æ+#êstt. nø ÿ&étqï me«]ø Ä+Á<Ûä< X + À»s T> T Tqï sê»ø j \ Á ü ø Ò<äT. ]j T Ÿmùdº{Ÿ yê bõs T\T ø±s T. dæìe yê bõs T\T ø±s T. nstthê Ç< ÄdüøÏÔ. ne qt > <ë et] mìï y \ yótæfi fl <ä s + e ÃHê, e~* ô {Ϻ m+ ø±\yótæhê etq~ Ó\T> T > &É. etq+ Ó\T> T _&É \+. n~ etq ü {Ϻì\T. nyót]ø± Hê yót{ï ºì\T nì n ü Œ&Ó ü Œ& Hê u > T À sêdüt îhêï. et> yê&çøï yót{ïºì Ò $T ì MTs T ettdæettdæ qe «\T qe «ø e# TÃ. etπs+ òüs yê Ò<äT. ø± ˇø ÿ ø åd+ ì<ëq+>± Ä À + # ùdô MTπø ns úete T+~. H qt sêdæq yêø + À dü + ñqï< Ò<. etìwæ J$ êìï Á üuû $ + # dæ ~XÊ ìπs X + # ùd kõ+ òætø X îô\ b *ø ì ã{ïº # ùdô, ø= Ô>± ô fi flstt n Ôyê]+{ÏøÏ yófi fl ø= Ô ø &É*øÏ»]π> ñ+<, dü«< XÊìï $&ç ets ÁbÕ+ êìøï, < XÊìøÏ e\dü yó[flq Á ü e\dü<ës TìøÏ Ç+# T$T+# T n Te+{Ï nqtuûñey T»s T> T ñ+ T+~. ø= Ô æ\t ü \øï n\yê T ü&ü*. ø= Ô n\yê T H s TÃø yê*. uûà»q ü<ä T\T <ä> Zs Tï+, y wüuû wü\ <ëø± e s TŒ\T üœe. Çe ï MTs T Ç üœ{ïπø nqtuûñ$+ ñ+{ s T. düπs, Çe ï u Vü s bõ\t. À À ü\ etqdüt et À +»s > e\dæq ettk yótæq e s TŒ ets=ø {Ï ñ+~. e<ûäte q uûñs Ô î T+u ìï q î T+ã+>±, uûñs Ô ã+<ûät> D ìï q ã+<ûäte \T>± n+^ø ]+#ê*. nyót]ø±øï e\düe Ã, nyót]ø± yót{ïºì\ sttq etq+ nyót]ø qt düe C ìï etq düe»+>± uû $dütôhêïe? ÄVü «ìdütôhêïe? n+<ät À ety Tø ete THêïe? Ç~ Ç π>»s >±\ì s \T Òø b e# TÃ. yót{ïºì+{ïøï # ]q ø &Éfi fl+<äs ˇπø Ø >± Ä Ç+{Ï ety Tø + ø±ø b e# TÃ. ø± ˇø dütvü è<ë eyótæq Œs TÃø yê\ì Ó\T> T Ádüe+ ã + ò Ÿ Væ Ÿ, $Twæ> Hé ˇø mø ô πøºwühé ñ+ T+~. n π> e\dü e Ãq etq MT<ä L&Ü nyót]ø qt düe C ìøï ˇø mø ô πøºwühé ñ+ T+~. Çø ÿ&ç # { º\qT bõ{ïkõôett. üqtï\t #Ó* kõôett. ñ< > yó, yê bõs yó ìs «Væ +# T î+{ ett. düe»+ MT<ä ãs Te yój T î+&ü, etqøï e Á y T Á ü ø yótæq et kõ+düÿè ø ø±s ø bõ\qt Ç s T\øÏ Çã +~ ø * +# ì $<Ûä+>±»s T ü î+{ ett. Çe ï et+ $wüj Ò model immigrant community>± nyót]ø qt düe»+ À ˇø $ wü ºyÓTÆq > T]Ô+ ü Ó# Tà îhêïett. etú[ø yótæq Ä À# q\ e s TŒ e Á +»s T> Ò<äH Hê î nì ædütôqï~. etq*ï etq+ b # düt î++ THêïeTT, # T º ê ñqï düe C ìï m # dütôhêïett nì ˇø kõ] \ # düt î+fò Ç~ ãj T ü&ét T+~. etq+ uû s rj TT\+. etq æ\ \T L&Ü uû s rj TT Ò. Ç+{ÏøÏ ãj T ñqï~ nyót]ø qt\t. etq+ et TºøÏ uû s rj TT\y T. nyót]ø qt bâs dü «+ rdüt îqï yês T L&Ü qì êqt nyót]ø qt bõk Œs Tº ü Tº îqï uû s rj TT&ç>± # düt î+{ s T üœ nyót]ø qt>± ìs «+# Tø e&é+ Ò<äT. æ\ \ $wüj T+ À L&Ü n<»s T> T +~. Á ü ü+# + T> T +~, < X + T> T +~ nì ü{ïº+# T îì Ä À +# y T<Ûëe \T L&Ü et # T T> T T+< qì > etì+# &É+ Ò<äT. ü{ïº+# Tø e&é+ Ò<äT. } æ] dü\ üì üì e Ô&ç À \ettqø \e L&Ü etq À #ê ˇø et+ üìøï yê\+{ sy # dütô+{ ett. ø± 90% n~ uû s rj T et dü+düÿè ø $wüj \øï nstt ñ+ T+~. > etì+# +&ç. etq æ\ \T kõúìø dü ÿfi fl À # <äte THêïs T. m+ et+~$t kõúìø dü ÿ Ÿ uàs T ü]dæú T\qT > etìdütôhêïett? yê] ü_ ø MT{Ï+> \ î Vü»s e THêïeTT? ÁãØ\ì $]$>± yê&ét î+ THêïeTT ` m+ et+~$t yê{ï b wüd > T]+ ü{ïº+# T î+ THêïeTT. yótthêï et<ûä q Çø ÿ& $Twæ> H Á{ jyt nh }] À ÁãØì et dæy ùd ü]dæú e Ã+~. Á{ jyt»hêuû À düte s T 20% etqyês T. m ü Œ&ÉT Ä ÁãØøÏ yó[flhê etqyêfi ófl, 2013 TAGDV 119

120 etq æ\ \T n~ûø dü+k À ø ì ædütô+& yês T. ÁãØì s øï å+# T î+<ëett s etàì ˇø bâs ñ<ä et+ yótt<ä\t ô &ç n+<ät À etqyêfi ófl ü TºeTì ü~ et+~ L&Ü Òs T. Ç π> ø et ì{ MT{Ï+> \T, kõúìø ü s bõ\ø ìs «Vü D $wüj \T` Çy M kõ<ûës D+>± etqøï ü ºe. etq Ä À# q À á &Ü ettk +>± > etì+# +&ç. ø=ìï sê\t>± nyót]ø qt bâs T\T>± ñ+ Tqï MT bıs T> Tyês T á < XÊìï, düe C ìï m # dütôhêïs, MTs T m # dütôhêïs ` Ä &Ü ˇø ÿkõ] > etì+# +&ç. H qt á yê dü+ yótt<ä\t ô {Ϻq dü+<äs + Àì nuû dü (paradox) düœwüº+>± Ó\TdüTÔ+~. Á ü ü+# < XÊ\ìï{Ïø, nyót]ø±ø Ç< ettk yótæq &Ü Hê ñ< X + À Á üc kõ«et + kõúìø +>± ã\+>± üì# dæq T Ç+ øø ÿ&ü üì #Ój T <ät. nyót]ø qt Á üc kõ«$tø etvü kâ<ûëìøï ü Hê~ n<ûä ø å ü<ä$øï»]π> &çuò À Ò<äT. MT ø et ì{ À, MT {ÖHéwæ t À»]π> bâs düe y XÊ À ñ+~. düπs etq dü+> ˇø ìettwü+ üø ÿq u &É<ëeTT. etq æ\ \ dü+> Ä À <ë +. etqøï q ÃHê q# Ãø b stthê ˇø dü ê ìï etq+ ˇ ü Œø=ì rsê*. yêfi ófl nyót]ø qt. nyót]ø qt düe»+ À ety Tø + ne + etqø +fò yêfi fløï m îÿe nedüs +. uû s rj T et kõ+düÿè ø uû cõ $X cõ\ì H ]Œ+# +&ç. üœ î+&üqt. Á ü yês êett mø ÿdtí+ e#êãyó Ó\TdüTø yê*, Ä et ìï > Ts TÔ+# Tø yê*. ø± Á üdütô + m<äts T>± ñqï dü ê ìï L&Ü > T]Ô+#ê*. ø e Hé wüqt, et+ XÊ{Ÿ k ÿs T, et+ j T ìe] { À kõÿ\sywæ ü Œ\T, n Tô q et+ ø +ô À ô <ä J + ñ< >±\T Çe ï nes düy T. ø± Çy $ dü]b e. et+ bâs T\T>± düe»+, < X + nqtã+<û Œs TÃø e&é+ m > H sêœ*. n J$+#ê*. n~ yêfi fløï üœìdü]. etqøï # HÓ q } $T<ë ett. et+ ü Hê~ y <ë ett. á $wüj T+ À Á{Ïì&Ü&é, e ]wühé Ç ê ~ ÁbÕ+ ê\ î s+&ét et &ÉT øï+<ä e\dü yó[flq uû s rj T dü+ yês T etqøï Ä<äs Ù+ ø±e# < Xȳ T Hê m+<ät ø±*&çhê bı> &Ésê * uû s ì, ì\t üsê C ì+&ét >ös eett. nì uà~û+#ê&ét etvü ø $. uû s < X + À ü {Ï ºq+<äT î uû s rj TT\T>± > ]«<ë +. nyót]ø± < X + yót{ï ºq+<äT î nyót]ø qt >± m<ät> T<ë+ Ó\T> T Ádüe TAGDV 120

121 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 121

122 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 122

123 The Experience of a Kid Immigrant - Aparna Vagvala Do you know how it feels to be new to America? I would like to tell you a story of a girl named Priya who had trouble after she moved from India. One chilly day, Priya landed in Philadelphia International Airport. When she entered the airport, she looked up, down and side to side. Wow! It s very cold and there are barely any people around, Priya whispered. She thought that it is very different from India. When she got to her new home, she had to close the doors and stay inside. She felt like she was in jail. She started missing her grandparents, cousins and friends. She thought that it wouldn t be like that in her new school. Priya got admission in Balvart Elementary School. Ms.Tugser, Priya s new teacher told her class that there will be a new girl joining them from Monday. All the kids started whispering. Who is she? Is she mean or friendly? Where did she move from? On Monday, Priya walked into her new classroom very quietly. Ms.Tugser introduced Priya to her class. Everybody smiled and then went back to what they were doing. Soon it was morning recess time. When she went out no one said hello because they were not ready to play with her. Priya thought she could explore the playground and make friends. She did this for both recesses but made no friends. She went home sad. A girl from named Geethu was observing Priya and felt really bad. She thought, Oh, no! She has no friends and is left alone. What if I were in her place? I wouldn t like that. The next day, at morning recess, Geethu said Hello Priya! and introduced herself. Priya was happy but also a little bit shy. Geethu tried to introduce Priya to her friends, but they weren t ready to be Priya s friends. They told Geethu to play with them or go away. Priya got disappointed. Geethu told Priya not to worry. After a week, Priya met a girl named Mary from Mrs.Wingles class and was very happy to have one more new friend. After a month, Geethu s other friends became friends with Priya and Mary joined them too. After a couple months of struggle in America, Priya got settled but still missing her family & friends from India. Eventually she got adjusted to her new life. So, if you think someone needs a friend, please be one. Everyone feels like Priya at least once and it s not a fun feeling to have. So once again if you think someone needs a friend, just be one and you will be very special to them. About the Author Aparna Vagvala is 8 years old and in 3rd grade. Her favorite thing to do is to play with her little brother. Her hobbies are bike riding, reading books and dancing. She enjoys being an author to express her thoughts from her observations. Ó\T> T Ádüe TAGDV 123

124 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 124

125 á s \T 16e ü {Ϻq s E. e netà ñ<äj T+ qt+# ˇø fò Vü &Üe &ç # dæ+~. \+ T kõïq+, ø= Ô ã º\T, r æ æ+&çe+ \T, < e &çøï BbÕsê<Û äq, HÓ y < ä + j T<Ûë$~Û>± # dæ+~. ne ï q&é+ e et Ò. netà πøø # dæ kõj T+Á + yê&ç ùdïvæ T*ï æ* +~ πøø MT<ä yê&çøïwüºyótæq yóì dæ+> y dæ ªVü Œ ãsyô & \Tµ nì n+<ä+>± sêdæ+~. Ç+ dü+ wü+ \TøÏ ˇø fò ~> T\T ettk+ et et &çdü ÔH ñhêï&ét. ø±fi ófl H \πødæ ø={ïº <Ûäq<Ûäq nìï{ïì H ïdæ ns M&çøÏ n\ø? nì n+<äs ˇø ]ì ˇø s T Á ü ï+# T î+ ñhêïs e { &É î+&ü πøø πødæ # &É î+&ü z et \ Ls TÃqï 16 dü+e \TqT m dü+ wü üs #ê À Ó*j Tø ø etø ü&ü s T. Ç+ À yê&ç ùdïvæ T&ÉT Ms yó+ø dü dü s Á üuûñ òüdï Á ükõ<ät > {Ϻ>± \TøÏ yê&ç ù s T q# à Ò<äT nì #ê kõs T nhêï&ét. e πsãdüt î+{ qt nì n+ THêï&ÉT πøø MT<ä q ù s T rùdj T+&ç HÓeTà~>± yê&ç ø ü+ b T+~µ nhêï&ét n+<äs T nx Ãs + H s T yófi flu { ºs T # ü Œq e età s T î+~. b j Tø±\+sê? MT ê >= üœyê&ç$ nyê«* nì qte «ü {Ï ºq ü &ÉT nqt îhêï+. yótt> q\tqt ü { º&ÉT ê ett êô \ ù s T ì\u { º* nì ÄX n+<äs + Äos «~+#ê+, n+ >±ì ù s T c >±Z Ò<äì nqtø Ò<äT. nstthê MT ê ù s Äj Tq ê ù s n<, πø n< ù s T n π> ô º î+&ü ø= Ô>± ñ+ T+<äì MT \T nì ô { º&ÉT. ô >± MT ê ù s T ìqtï s p æ\yê*. ø üœ&é L&É<äì Hê î Çã +~ nì L&Ü Ä À + ô { ºs T æ à dühêïdæ, ìï, ø Hêï, ãtõ nq î+&ü ÇB et+ <. me]ø Òì ù s T nì nqt îhêïett Ç üapple& + e Ã+<ä n+ T+fÒ ø +sƒ + s T<ä + nsttb stt+~ e etàøï. Ó\T> T Ádüe+... Ç+ \T Hêqï ø *Œ+# T îì ªne ï s Tyê e { &ÉT î+<ë+ ett+<äs πøø n+<äs T Hê* ø <ë, ùdïvæ T\T n+<ä]ø netà ãvüqet T\T ø=+~ Çe«yê? nì ãt» +#ê&ét, Hê ø <ä\ Ò<äT, $q Ò<äT, Ç+ À yê&ç netà πøø \T ù s T qï ø Ô rùddæ+~, qï>± dæ+> ø=+&é >± ô {Ϻ üø ÿq q+ãs T 7 sêdæ+~. e età dü+ wæ+ \T e Á + qe«ò<ät ªHêù s T HêøÏwüº+ Ò<äT e πsãdüt î+{ qtµ nì <Ûäq <Ûäq q&étdü Ô e à πøø ø ùddæ yê&ç ùdïvæ T\øÏ ì æ+#ê&ét, Vü etàj nqt îhêïs T n+<äs T. ªndü\T î ù s T > T]+ Ç+ ü Tº<ä\, sê î m e#êãjytsê? MT ê ì n+<äs nhẙês T, Äj Tq ø±yê \T # <äte ø=qï ü+&ç T&ÉT ôv &Üàwüºs T, q\t> T]øÏ et+ uà~û+# yês T. eè<ë ÁX et+ À ü sêdø < ä\t #Óù Œyês T n~ Äj TqøÏ # qsttq ùde. Äj Tq ê ù s T Ò. ñ<ä +&É ü+&ç T&ÉT ô m TÔøÏ m<ä> Òø b j qt nqt îh yê&ét. ø± qt> TD+>± Ç+^ wüß # <äte \T # ~$+#ês T æ\ *ï ù s TøÏ > Z m TÔøÏ m~>±s îÿe MT ê, ett êô \øï? yê] e+xê+ îsêì$, yê] > TD> D \T ü DÏøÏ ü # Tà îì ô s >±\ì ÄX ü&ç ÄqyêsTTr>± ù s T ô { üapple # XÊ+sê? n*>±e? uû Ñ&Éyê? ô +øï q+ ø±ø b Ç sêµ n+~ e età ett<ät # j TuÀsTT. Û æ à ù s T MT î düt\uûñ+ nìô Tº îhêïs T. ªÇ üapple&ét ù s T e s TÃø e# Tà H qt ü_ ø üøø å\ î ett+< ù s T e πsãdüt î+{ qt. et+ ù s T sêstt+# T î+{ qtµ nì n]#ê&ét. nstt ù s T qty «ô fòºdüt î+{ qt n+{ e Ä ù s #Ó üapple et] n+~ e età ª< e &ç ù s T >±ì, < X Hêj T î\ ù s T Ò<äT H qt H H! me] >± ñ+&éqt Hê 2013 TAGDV 125

126 ù s T ªqMHéµ n+ ê qmq+>± ø= Ô>± ñ+&ü*, ñ+# T êqtµ nì ã\ > T~ #Óù Œdæ TÁs TeTì ùdïvæ T\ ø *dæ bõ]b j &ÉT. n+<äs T yóá] yóttvü \T y düt îì ì\ã&ç b j s T ett+<ät>± e età s T îì ªá µ n+~ n~> et qmq+ nqø +&ç ªqMHéµ \T +Á&ç, et fl n+<äs \Tì ü{ïº e e à <ä> Zs øï rdüt îe#êãs T. +Á&çyê&ç \ Áù et>±ì$t],. dü πs Òsê MT ôv &ée kõº]ï ø *dæ ù s T e πsã $<Ûëq+ Ó\T îì e s TkÕÔqT düπshê? nstthê e età ˇø e #Ó ü Ô+~ $qt nhêï&ét. ªMT ê m+ >= üœ üqt\t # XÊs î Ó <ät qte «ü {Ϻq 2 dü+e sê\πø Äj Tq uûñ> e+ Tì <ä> Zs î yó[ b j s T etq }fiàfl etq+ bı\+ üqt\t # ùd yê\ æ\ *<ä ]ï ü ï+ ü+ æ+ # ~$+#ês T, ô >±s T yêfi ófl u + î üøø å\t sêdæ ñ< >±\T # düt îì ]f ÆsY nstthês T yêfi fl æ\ \T etq Ç+{À æ\ π> nyót]ø±\t, Ç+> +&ÉT\T yófi s T # <äte \ø ñ< >±\ø n~ ô <ë j Tq ô {Ϻq _Ûø å áhê{ïø yêfi fl À #Ó üapple î+{ s Tµ n+~ e età. ªne qt Hêqï #ÓbÕŒs T e ê >±s T n< T düe» ùde #Ój * nì nhê<ûä Áù ùde n+ z dü+düú kõú æ+ # +<ë\t b > T # dæ et+ etqdüt ô +# T îhêïs T. ø=+<äs T $dütø=ÿh yês T, ø=+<äs T ettwæº m TÔ THêïs T. nì y fi ø fi +>± neùv fi q # ùd yês T nstthê ~ îÿ Òì yê]øï <ävü q ÁøÏj T\T»] æ+# yês ì Hêqï #Óù Œs Tµ nqï&ét XÊ+ +>± ˇ üapple îhêïe >±, et] m+<ät î î yê] ù s T e<ät n THêïyé ªn+~µ et+ üqt\t #Ój * yêfi fl π> z.πø. ø±ì yêfi fl ù s T ô Tºø qø ÿπs <ät e età, < X Hêj T î\ ù s T ô Tº îqï yêfi ófl <=+> À, < e &ç ù s Tqï yêfi ófl <Ísê > T À nstt u > T+ T+<ë? nstthê n+ ê et+# Hê / MTs + ê >= üœ>± #Óù Œ ê >±]øï z MD $<ë«+dütsê\t ˇø > sy Áô ò+&ét ñ+& <ä ø <ë! nì e età πødæ # ø qtïø={ º&ÉT ªyêfi À #Ó&É > TD \T ñ +fò n$ #Ó æœ n ñ+&é<ät nhê*µ H s TàjYT, æ\ yó<ûä$«, yê> î. Äj Tq dü+^ + H s Tà îhêïs T. dü+^ kõvæ ê \T Äj Tq î&ç m&éet uûñtc \T, ÄyÓT $<ë«+dütsê\t, MDyê<ä + $q&üìøï yê]+{ïøï yófi yês T. n~ ùdïvü ã+<ûä+ H qt yê] etqdüt Á> Væ + ÄyÓ ~+#êqt. Hê À T # j T Ò<äT qqtï m üapple&é nee ì+# Ò<äTµ n+~ $düts T>± ñáø wü+>± ªdüπs e età ìqtï Ó\T> T Ádüe+ q düet+>± n+^ø ]+# Ò<äT qte «m+ # ø ÿ>± bõ&é êe. ìhóï üapple&éstthê Ä$&É î ü]# j T+ # XÊsê? rdüt îyófi flsê?µ nhêï&ét. ªÄ s E À n Te+{Ï$ Ó e?µ n+~ _+ø +>± ªz. ø. H qt ê ù s T ô Tºø=qø ÿπs <ät Äj Tq # dæq et+ üqt\ ø +fò et+ üqt\t # kõôqt. Ms yó+ø dü s Á üuûñ, òüdïá ükõ<é ` nã Äj dü+ edütô+~ dæ+ ü Ÿ>± $$mdt æ æ æ n+ T+{ + Ò, yê&ç Hêqï>±s T ø=+ et+~ mhéõz\ <ë«sê»qs Ÿ Vü düœ À ø qt îÿì mstt&é e Ãq yê] æ\ \ì # s Bdæ qï Vü düº Ÿ q&ét ü THêïs T. z ;<ä Áu Vü àdt&ét, uû s Ä æ\ \øï uûà»q+ T # dütô+{ s T. H qt Hê ùdïvæ Tsê\T Ä dü+düúì ô <ä ~ # kõô+ ªÄdüsê Òì Ä yótt> Z\T $ø dæ+#ê*, n$ Äs > +>± m~ ü]etfi \T» *µ n+{ s T Äj Tq. n+ ê ø= Ô>± q&ç ækõô+, n+<ätπø Hê ù s T ø±<ät nhêï&ét <äsê >±, n+<äs T î Vü \+>± # XÊs ªe età, á s E\ Á üø±s + Hê etqdüt Á> Væ + Hê düvü ø ]+# ne àstth Hê J$ + ÀøÏ ÄVü «ìkõôqt, H qt ê > ñ+&éqt, ø Ô]+ q ù s T Hêø=<äT Ç+ø dü+> $q+&ç et]µ e età πødæ # dæ #ÓbÕŒ&ÉT. ª# +Á<ä et+&é ìøï etìwæ yó[ sêfi ófl etqtï Ó Ã # æ+#ês T n+>±s î&ç MT<ä Á üjó >±\T # dütôhêïs T Äø±X + Àì yót]ùd qø åá ê\ > T]+ Ä qø åá # <äyê*. et+ üqt\t # dæhê etq ê ett êô \+ ê Ä qø åá + ñqï s Eq ü { ºs ì, Ò<ë òü Hê qø åá + ñqï s Eq üs Àø±ìøÏ b j s ì n+ ê #ÓbÕÔs T ø <ë. H qt yê{ï > T]+ # <äte î+{ qt, á s E À etq+ qø åá +øï &ÉãT ø {Ϻ etq ù s T ô Tºø e# TÃ. Ç $< XÊ À #ê et+~ # dütô+{ s T #ê ø +ô \T ñhêïstt. etq+ òü q sê À òü q qø åá + À n+fò Ä ü]~û À ø=ìïy \ qø åá ê\t ñ+{ jyt, n+<ät À m+# Tø=ì etqøï ø±e\dæq yê] ù s T ô Tºø e# TÃ. MT î n z qø åá êìøï MT ù s T ô T # kõôqt H qt ô <ä j ø, Hê ü {Ϻq s Eq MTø +<ä]ø áhê ÁbÕ$Tdt. H qt Hê ùdïvæ T\T et+ üqt\t # kõô+ ê ù s T Òø b stthê ê ù s T ì\u º> \+, n+ ê ø= Ô>± ñ+ T+~. Hêqï! dü ÿ\tøï s +&ç, Hê ù s T e s Ã+&ç. qmhé, H qt H H! n+ yó[ b j &ÉT... ªyê&ç ÇwüºÁ üø±s + ø±ìj T sê, ê ü Tº<ä\, ø±s Bø å yê&ç À ø qã&ét +~µ n+ Vü stt>± ì º]Ã+~ e età TAGDV 126

127 uû s rj T dü+düÿ è ` $XÊ«à ($kõ«tà\ et* U s T qsêe ) uû s < X + ü D uûñ $T, ø s àuûñ $T á < X + À mh ï uû wü\t, kõvæ + < X y T Hê m+<ät ø±*&çq bı> &Ésê * uû s ì nhê~ ø±\+ ÀH m+<äs etvü qtuû e \T ìj Te \qt, kõ+ òætø Ä#êsê\qT bõ{ïdü Œ]#ês T Ä+Á<Ûä etvü uû s +, uû > e +, sêe j TD+ m+<äs etvü qtuû e \T s +#ês T. s Tyê ø±\+ À $X «Hê< ädü Hêsêj TD #Ó*j T* ø º, y stt ü&é> \T ü<äkõvæ ø e \T s düe Ôs +> Á> +< ë\qt et y T<ÛëX øïô ÁyêkÕs T nyót]ø± À ñqïyês T ÁX <ä rdüt îì yêfi fl dü+ øï etq Ó\T> T kõ+á ü<ëj T+ Ó\TdüT îh T Ó*j TC bõœ*. ` øïuûñl yótt<ä{ï s + Á üyêkõ+á<ûät\t... êett ü {Ϻq yê êes D ìøï <ä s +>± e# ÃdæHê, e qdæø +>± et ü {Ϻ ô ] q yê êes D+ nqtuûñyê\ î <ä s + ø± Òø, et î q Ø À, et X øïôøï nqtkõs +, et kõetsêú ìøï nqt> TD+>±, et et uû e ø qt e ø Ô üs TdüTÔ+{ s T. <äxêu \ ÁøÏ + nyót]ø± y= à dæ ús ü&çb stthê, Ç Te+{Ï uû y Á< ø±ìøï > T]nsTTq n s Tø $ á bõ À, e èuûñ $Tô q î ñqï etetø±sêìï e è e+<äq+ s ü+>± e ø Ô üs TdüTÔÔHêïqT. ü\ $ : e+<...e s +... nqt ü\ $ : e+< e s + nqï æ\t ü î düœ+<äq #Ó+<äTqT e s + î (H &ÉT) e+<äqett # dæ etqkõsê... bı+<ó<ä+ Äq+<äeT+<äs +... e+< e s +... # s D \T : Á üyêdüt <ä s < XÊ\ ìyêdüetthêï ìqtï ets Te+ j T < X y T Hê uû wü e ]Hê dü<ë ø qï _&É \+... e+< e s +... ˇ&ç À Ä \T bõ \T æ ºø < ä\t et] ñ> TZbÕ\ H ]Œq $<ä Ò e ndü\t <Ûäq+ rs à ÒeTT jótqï{ïø s TD+... e+< e s +... qte ô (Vü +> T\ ø ) c î\ ø =&çπ>$ $< o JH (Jeans) nstthê qte Àì Á ü ndte Àq yê æ+ ñqïm JH (genes)... e+< e s +... ˇ&ÉT<äT&ÉT î H=ï n~û> $T+ # s Tø=+{Ï$T êsê ü< ä+ e&ç e&ç ettà\t.. ü s > $T+# > &ÉŒ&Ó<ä+ n~ e <Ûäs à+... e+< e s +. Ó\T> T Ádüe TAGDV 127

128 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 128

129 etq+ Á ü ü+# + ÀøÏ =+ # dütôhêï+... y T À et+ m+&é\t, ø=fòºdæq #Ó T n ï XÊ ühêsêú\t ô {Ï ºq T, yó&é\tœ # dæq s &É MT<ä ø±+áø {Ÿ n+ T îqï T M# >±*.»q+ #ê ü\ã>± s T> T THêïs T. ø±düôs # \ >± >±*ø dü+ Nø {Ï # düt îqï > ~ À $ÁXÊ+ >± Ls TÃì ÇwüºyÓTÆq ü düôø + # <äte T+fÒ, yó +~ bò Hé. e ô <ä ø ÿ qt+&ç ªVü À µ n+ H ªnsTT ø=&ét î\t ü+bõπs, á s E et<äsy & ø <ë, n<, netà\ ~q+, wt... ~q+ n+fò e }fià ets ns ú+ edütô+~. Ç+^ wt n+fòh et+ ~, u > T+~ L&Ü µ nyó à e nø ÿ>±]øï <=]øï+~. ˇø { æø. Ò<äe à Hê î ndü\t á $wüj T+ Ó*j T<äT. πø etstthê MT æ\ \T Á^{Ï+> ü+bõsê? nhêïqt. n ü Œ&ÉT Ó*dæ+~, qøï et+ > T ;\ u πø ÄHé Hé À ü+bõs T nì ª#ê dü+ wü+µ nhêïqt. et] e dühêïdüt\ Ó*j Tyê nqt îhêïqt. Ç<ä s + L&Ü æ\ *ï ets < X + ü+ æ, etq< X + À ñ< >± À ettì ñqïyêfi fly T, üs < X j q+ # dæq yêfi fly T ø±ì, ø=ìï $wüj \T e Á + n+ T ü º Ò<äT Ç+ø±. uû s < X + À ñ+, ô [fl # ùdô kõ s\t ü+# &Ü\T, ü+&é> ùdô Ç Ã ü # TÃø e&ü\t, y=&ét> T\sTT _Ûø å\t Çe«&Ü\T e Á + u >± Ó\TdüT. ø±ì á et<ûä ø= Ô ø= Ô dü+<äsê \T L&Ü etq À # T # düt î+ THêïsTT.eT<äsY &, bòõ<äsy &, yê +f ÆHé & e > sê\t e æ\ \T e { &çq ü Œ&ÉT n&çπ>kõqt etásê, et<äsy & ôd\áuò{ÿ # düt îhêïásê? nì yó+ H e ô <ë &ÉT ªne à, ìqtï s p \Tà î+ THêïeTT.. e ñ+fò s p # kõôett. Çe ï Çø ÿ&ç yêfi fløï, Çø ÿ&ç æ\ \T ø=+ ej TdüT e#êãø *<ä+á&ét\ ñ+&és Tø <ë, kõ<ûës D+>±..n+<äTø ì yêfi ófl Ä s E üœø ø *dæ y &ÉTø # düt î+{ s T. etq uû s rj TT À n +{Ï yê{ïøï ÁbÕ<Ûëq Ò<äe à. æ\ \T, *<ä+á&ét\t ˇø ]ø=ø s T>± ñ+{ s T. ˇø y fi ñ< > Ø ê y πs# ñhêï, dü+e s + À ˇø s E e Á y T ø \e&üìøï πø{ stt+# s T>±! nì uà<ûä # kõ&ét. b Ò e ÀøÏ sêett nì dü]ô Tº îhêïqt. Ç~»] <ë<ë ü ü< fi ófl ne T+~. á et<û ä etq < X + Àq (Ç+&çj À) á& \T»s T ü î+ THêïs T. etq f *$»Hé ôd et+ ø±\πøåbõ\ì á ù s T ø *ŒdüTÔHêïsTT. ªneTàø dü+µ netà n+fò, ne à y n+ Ó\T> T Ádüe+ ` let et+&ü~ Ç+~s $X «Hê< ä+, ôv <äsêu <é nh ø ü<ë\ ø±s Áø e \T düèwæº+ etqø ø= Ô ü+&é> ì j s T # dütôhêïstt. Hê nqtuûñe+ À yê +f Æ Hé &... H H=ø Á ü<ûëq ñbõ<ûë j Tìì e dü ÿ À ˇø s E et<ûä Ç+ syyó Ÿ À 6e ø± düt æ\ \T e#êãs T ø + ü stt+{ÿ rdüt îì ˇø ne àstt # À Á^{Ï+> ø±s T Ô+~. <ä> Zs î æ* m+<ät et] y T&É+ Hê î s $ á ø±s T Ç#êÃ&ÉT n+<äs T ædütôhêïs T n~ rdüt îì # kõqt n~ yê +f ÆHé & ø±s T <ëì MT<ä ˇø Vü s Tº u età Á^{Ï+> sêdæ Ò<äe à MT ø± düt À nu stt\, ne àstt\, ùdïvæ T\ ø <ë, e s $øï et+ ùdïvæ Tsê*$ ø <ë n+<ätø ì Ç#êÃ&ÉT nì dü] #Ó æœ ü+bõqt f + üs Ø>±. ø±ì Ç$ Ç+ + Ó e T&ç+ jóæt ø=+ ø± ìøï n+<äs u stt\t HêHê #Ó êô sêdæ Ä&É æ\ \øï Çe«&É+»] +~. ù <ä ø± düt rdüt îì n+<ä]ø ùdïvü ìï nbõs ú+ # dütø=+ THêïs ì q# à #Óù Œ üœ{ïøï Hê î ]f Æ sà+{ÿ e# Ãdæ+~. etq < X dü]vü <ät \T <ë{ï Á ü ü+# + ÀøÏ =+ # dütôhêï+. ˇø +<ät î et+ <. et] et+# Á> Væ +#ê* nì Vü <ät \T ^düt î+fò u > T+ T+~. yóá] \\T yój T î+&ü òü q æ\ \T n$ ü+bõs T, M] æ\ \T Ç$ ü+bõs T nì ø +bõ]»hé etq dü+ òüt e edüú e ]b L&É<äT. Ç~ #ê\ ü{ïwüº etsttq~. æ\ \T etqì dü+e s + bı&ét> THê >ös $kõôs T <ëìøï ˇø ÿs CÒ nø ÿπs <ät. Áù et\t ü+# Tø e&üìøï ˇø ej TdüT, ˇø ü<ä ñ+~ etq <ä> Zs. qï æ\ \ \ À øï Ç$ mø ÿ L&É<äT. Ç~ K à +>± ô <ä \ ô + üø + À Ç$T&ç ñ+ T+~. ì»y T etq+ > ã yó &é $ ÒCŸ À ñhêïett. mh ï H s Tà î+ THêïeTT etq dü+kõÿs + etq< TAGDV 129

130 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 130

131 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 131

132 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 132

133 yê àøï Ä~ ø $, sêe j TD+ Ä~ ø±e +. Áøö+# $T< äthêìï Væ +dæ+ q uàj Tyê&çì # q yê àøï XÀø + XÀ ø yótæ sêe j TD etvü ø±yê ìøï <ë]rdæ+~. sêe j TD+ πøe\+ etvü ø±e + ø±<ät. Ç Vü dü+. Ç Vü kõìï»q+ ñãtdütuàø # <äte ø s T. n~»qjeq Ádüe+ À ø *dæb T+~. n+<äte\ H sêe j TD+ uû s rj T»qdüeTT<ëj ìøï nìyês yótæq Ä<äs Ù Á> +< äyótæb stt+~. d êsêett\ ù s T, yê]ì Vü è<äj T+ À <ë# T îqï Ä+»H j TTì ù s T \ø å ~ uû s rj TT\ ù s j stt. yêfi fl ù s }fi ófl yó*kõstt. uû s rj T uû wü\ìï{ï À sêe \j \T ø±yê \T ne ]+#êstt. ø fi s bõ\t yó\t> T # kõstt. njó <Ûä e Á y T ø±<ät, }s sê yó\dæq sêe j TD ü$á πøåá ê\j stt. Çø Ó\T> T yê] $wüj ìøï eùdô d êsêett\t yê àøï düèwæ º+ q bõá \T ø±<ät, üp»\+<ät îh < e fi ófl ø±<ät, kõøå± TÔ yê]ì ø qï * <ä+á&ét\t. Ç+ >± d êsêett*ï Áù $T+# yês T uû s < X + À et sø ÿ&ü Òs T. n+<ätπø ê > sê»kõ«$t yês T ªd età e j TeTà lsêett&ét e î +Á&çµ nì Ó\T> T yês +<ä] s ò ü q ù s=ÿhêïs T. Ó\T> T yê]øï d êsêett\øï ñqï dü+ã+<ûä+ n +{Ï~. yê àøï etvü ø $ ø±e# TÃ. sêe j TD >±< äì rdütø=ì ø±yê \T, Hê ø±\t Áyêdæq yês T uû s rj T kõvæ + ÀH ù sìïø > qï etvü j TT\T ø±e# TÃ. nstt kõe q C q ü<ät\qt+ etvü ø e \es î Ó\T> T yê] d êsêett*ï Áù $T+ q yês T e Á + uû s < X + À et sø ÿ&ü Òs T. sêe j TD ìï uû düt&ét >= üœ Hê ø±\t>± et\#ê&ét. ø±[<ëdüt s òütte+x etvü ø±yê ìï n<ät +>± s s#ê&ét. ø±ì á dü+<äs + À Ó\T> T yê]h Á ü ø +>± m+<ät î #Ó ü Œø yê*? Ó\T> Tyês T sêe j TD ìï et î Ó*dæq nìï Á üáøïj T À ÁyêdüT îhêïs T. Ç+ø± Áyêdü ÔH ñ Hêïs T. C q ü<ät À sêe j TD ü bõ \T ø ø=\ \T>± ñhêïstt. yê{ï À n<ät yótæq }Vü \THêïsTT. Çø Ó\T> T Hê yó\dæq sêe j TD etvü ø±e \ î ø ÿ Ò<äT. dü+düÿè + À ø±ì, etπs d età e j TeTà lsêett&ét e î +Á&ç ` &Ü. ÄØ«j Tdt düt+<äs + Ó\T> T Ádüe+ uû s rj T uû wü À ø± Ó\T> T À ñqïìï sêe j TD \T Òe+fÒ n X jó øïô ø±<ät. ÄHê{Ï s +> Hê< ä sêe j TD+, uû düÿs sêe j TD+ qt+ ìqï yóttqï{ï es î letá<ëe j TD ø \Œeèø å+, et e \ sêe j TD+ es î sêe j TD \qt ø e \T Áyêdü ÔH ñhêïs T. yótt<ä{ï ø qï&é sêe j TD ìï uûñtehó ø sêe uûñt <äj TeTH ù s T 10e X êã + ÀH Áyêdæq bıqï ø $ ø etàhê{ï ü +> q s T yê&ét. n+<äte\ ø qï&é sêe j TDeT Ó\T> Hê s yótæ+<äqï~ $X wü+. ø ÿq etvü ø $ ê uû düÿs T&ÉT kõs ø $ ê_ûsêett&ét. Äj Tq sêe j TD ìï Áyêj T&É+ e\ H ø ÿq ñ Ôs sêe j TD ìï ÁyêkÕ&Éì ˇø n_ûábõj T+. Ó\T> T À e Ãq nìï sêe j TD ˇø $<Ûä+>± $ wüºyótæqy. s +> Hê< ä sêe j TD+ Ó\T> Tyê]øÏ ÇwüºyÓTÆq sêe j TD+. Ç~ C q ü<ät\ î L&Ü n + Á æj TyÓTÆq ~«ü<ä #Û +<ädüt À s yótæ+~. n+<äte \H Äu \> bõ\et Çwüº ü& ø±e yótæ+~. Ç+<äT Àì ø < ä\t ø=ìï yê àøï sêe Dj T+ À Òe. C q ü<ät\t #Ó ü Œ îh ø < ä À + ø=ìï{ïì rdüt îì > q ãt<ë s&ç Bìï s +#ê&ét. Äj Tq ø=&ét î Ò ñ Ôs sêe j TD ìï L&Ü ~«ü<ä À s +#ês T. Ó\T> T sêe j TD \ À uû düÿs sêe j TD+ L&Ü #Ó ü Œø <ä> Z~. Bìï uû düÿs T&ÉT, Äj Tq ùdïvæ T&ÉT, Äj Tq îe s T&ÉT, Äj Tq wüß &ÉT ø *dæ s +# &É+ ˇø $X wü+. Ç ˇø ]ø +f m îÿeet+~ ø *dæ ˇπø ø±yê ìï Áyêj T + L&Ü Ó\T> Tyê] dü+á ü<ëj T+. Ó\T> T s # sttá T À ù sìïø > qï yótt\ sêe j TD ìï s +# &É+ > etì+# <ä> Z $wüj T+. á sêe j TD+ À Ád Ô Vü è<äj T+ m +{Ï< nø ÿ&éø ÿ&ü > # ]dü Ô ñ+ T+~. ø ÿq L&Ü ìs «# H Ôs sêe j TD+ À d bõá ì # ø ÿ>± b wæ+#ê&ét. n+<ätπø sêfi fl ü* nq+ ø èwüíx s à >±s T ø ÿqï r]ãq d età ù s T # ø ÿì yê dü+ ÁyêkÕs T. Ó\T> T yêfi fløï d êsêett\+fò m+<ätø + Çwüº+ nh Á üx ïøï ø=+ et+~ düe <Ûëq+ #Ó üœ{ ìøï Á üj T ï+#ês T. sêe j TD+ À e# à nh ø Á ü< XÊ\T Ó\T> THê ñhêïstt. uûñá<ë# \ sêett&ét Ó\T> Tyê] Äsê<Û ä <Ó e+. Ó\T> T À >= üœ yêπ>zj Tø±s T q uû ÑÁ<ë# \ sêet<ëdüt, ê > sê»kõ«$t sêettì MT<äH ø s Ôq\T ÁyêkÕs T. <äøïåd ~ dü+^ + H πsœyês + ê ê > j T >±] Hê<ä düt<ûës kõìï Á> \e\dæ+<. Ó\T> T À uûñøïôá ükõúqá j T+>± ù s T>±+ q b q, 2013 TAGDV 133

134 sêet<ëdüt, ê > j T ` á ett> TZs sêettì Äsê~Û+ qyêπs. b Hêe T &ÉT q uû > e êìï lsêettìπø n+øï $T#êÃ&ÉT. sêet<ëdüstt q ø s Ôq*ï Ó\T> Tyê]` qàj T «+ bõ&ét îh + et<ûäts +>± s +#ê&ét. ªsêeT sêet lsêe sêe sêe j Tqsê<ë ` etqkõµ nì sêethêe ìï» æ+# # XÊ&ÉT. sêet<ëdüt Áyêdæq ø s Ôq\T uûñ»q\t>±,» ü et+á ê\t>±, q Ãq bõ \T>± Ó\T> T yê] Hê\Tø \ô Hê + # dütô+{ stt. n~> uûñá<ëá~ >ö $T Ç~> # &É+&ç ett<äett d ê ett~ \ø åàdt\t ø ~ æ ø=\te >± s òütt ü j TT+&Ó&ç /n~> / d êsêett\qt * <ä+á&ét\t>± uû $+# &ÜìøÏ sêet<ëdüt ø s Ôq\T m+ < Vü <ä+ # kõstt. ª îÿy $T etq î sêett+&=ø ÿ &ÉT+&ÉTes îµ nì <Ûäè&É+>± q$tàq uûñ îô&ét sêet<ëdüt. ø +# s > üqï nh ù s T ets T> Tq ü&çb stt sêet<ëdüt nqï< Á ü#ês etstt+~. rs T> qqt <äj T p#ó<äy Çqe+XÀ ÔeT sêe µ +{Ï e \T bõ Ó\T> Tyê]øÏ HÓ\T î] æ+#êstt. sêet<ëdüt dü+düÿè + À Áyêdæq s # q\t L&Ü Ó\T> Ty nqï+ >± ÁbÕ# Ts + bı+<ëstt. sêet# +Á<ëj T»qø sê»c eth Vü sêj T e e ø±;ûwüº<ëj T etvæ et et+> fi + /sêet/ +{Ï$ Ó\T> T ø s Ôq Ò nqt îh + >± Ó\T> T<äq+ ñ{ïº ü&ét THêïsTT. ª<ëX s B ø s TD üjó ìbûµ nh et î + ø $ Áyêdæq <ëx s ~ X ø + Ó\T> yês +<ä]ø düt ü] y T. n+<ät À mh ï ü<ë \T Ó\T> Tyê]øÏ ø +sƒ düúetj stt. sêettìï á ü<ë \ À ø $ etqkõsê ø ]Ô+#ê&ÉT. sêett&ét, òütàs bõ ø $sêett&ét, dü<ätzd ø \Œe* ø± sêett&ét, wü&ç«ø±s»j TsêeTT&ÉT, kõ<ûät»hêeqáe <ë ett&ét, sêett& üs et <Ó eett e ø ì MTj TqT+> T >+ <ëets T Ò uûñõ+#ó<äqt <ëx s B ø s TD üjó ìb! Ó\T> T Ádüe+ d età î sêet<ëdüt # düt îqï $qïbõ\t L&Ü etqø +<ä]ø u >± ü] ê Ò. qqt ÁuÀeeTì #Ó üœy d età qqt ÁuÀeeTì #Ó üœy /qqt/ qqt ÁuÀeeTì #Ó ü Œ HêØ s etdï»q îì L Tsê `»qì C qø età /qqt/ sêet<ëdüt d etàqt q * nh uû $+ #ê&ét. ªneTà qqt ÁuÀey ` s òüttsêettì ø=età qqt >±qy, netà qqt ÁuÀey ` qetà &É e, j TeTà eqt# T ìqtï ` HÓeTà~ >=*#Ó<äµ nhêï&ét. n+ ø±<ät ` ªø qï * e ø qt>=ì HêbÕ T $qï ü yóttq]+ y > y T $uûñtì µ nì * øï #Ó ü Œ îqïfò #Ó ü Œ îhêï&ét. ê > j T >±] $wüj ìøï eùdô Äj Tq n+ ê sêetetj T+,»> et+ ê sêetetj TeTì dü+^ düt<ûës dü+ À etq*ï ett+#ó ÔXÊs T. dü+^ Á ü ü+# + À n&ét> T ô {Ï ºq yês + ê ê > j T >±] ø *dæ lsêet dü+ø s Ôq+ #Ój T e\dæ+<. ê > j T +Á&çù s T sêetáãvü ày T. * ù s T ìc ìøï XÊ+ età. nstt $yêvü düetj T+ À Ä$&É ù s TqT d età>± e sêãsê! m > stt H + ê > j T î kõøå± TÔ d êsêett Ò * <ä+á&ét\j s T. yê]ì Äj Tq Ó\T> Tyê]πø * <ä+á&ét*ï # XÊs T. lsêettìï mìï $<Ûë\ ø ]Ô+#ê À nìï $<Ûë\ ø ]Ô+#ês T ê > sê»kõ«$t. ªeTT<äT yó > T #Ó\+ >H ` ettqt T ø $ yó Væ + s µ n+ Ç+ qt# T e]í+ ü s e ` ÁãVü à+á<ë<ät\ ø q nhêïs T. ªì~Û #ê\ dütke sêettì düìï~û dütke µ nì Á ü ï+# T îqï ê > j T >±s T kõúq+ À ì\u { ºs düœwüºete H ñ+~. Ó\T> Tyês T sêettìøï, sêetuûñøïô kõáe C ìøï Ç Ãq kõúq+ quûñ q uûñ$wü nì æ+# T î+~. Ä<ÛäTìø ø±\+ Àq ndü+u ø +>± sêe j TD \T yó\te&ü stt. $X «Hê< ä dü Hêsêj TD >±] letá<ëe j TD ø \Œeèøå±ìπø C q sƒ Á üx dæô \_Û+ +~. Çìï $<Ûë\T>± d êsêett*ï et Vü è<äj \ À <ë# Tø e y T Ó\T> Tyê] À ñqï $X wü+. Dr. R.V.S. Sundaram Professor of Telugu (Retd.) University of Mysore 498, Chitrabhanu Road, Kuvempunagar, Mysore India, Ph : TAGDV 134

135 * y T òüte m# {Ïø stt üj TqeTT * y T òüte < ìø stt Äsê ett >±* øs { \ À *b et] }j T\ >±\Hê Äø±X + n+# Tq y Ts n+<ë\ <=+ s estt yê*b yê\hê ø=ìj & ø qtï À ø <ä & Á ü _+ã+ < Hê * y T òüte m# {Ïø stt üj TqeTT * y T òüte < ìø stt Äsê ett C > T πs ] ì+&ét yóhóï\ À &çdæ y Ts yê\hê sê\ q&étetqt # ] C _* bı+ qt ø ] # ]b yê\hê HÓ\e+ø et~ Àq yót<ä & #Ó*ø <ät qty «Hê *y T òüte m# {Ïø stt üj TqeTT *y T òüte < ìø stt Äsê ett <ä s rsê\ e T u dü\t á<ë] y j \Hê # s e ÃHê ìh ï kõ b j T ettqtù &ÉTø etàì H y <ähê mqï{ïø $&çb ì ì» ùdïvü ã+<ûäett etq<íhê *y T òüte m# {Ïø stt üj TqeTT *y T òüte < ìø stt Äsê ett Ó\T> T Ádüe TAGDV 135

136 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 136

137 lø èwüí< esêj T\T ` Ó\T> T kõvæ r ø fi b wüd ` l et+<ä\ ü q sêcÿ _.m&é., m+. òæ Ÿ, ü]xà<ûä î\t, Ó\T> T XÊK etá<ëdüt $X «$<ë \j T+, #ÓHÓ ï ` <ä s yêdï ` < X # ]Á À>±ì, kõvæ # ]Á À>±ì lø èwüí< esêj T\ ø± ìï dü«s íj TT> +>± æ\tdütôhêï+. BìøÏ ø±s D \T m îÿeet+~ ø e \qt b wæ+#ês ì ø±<ät, etvü kõáe» # Áø e]ô nì ø±<ät, Á üã+<ûäeth kõvæ Á üáøïj TqT bõsƒ î\ î n+~+ q+<ät î ø±<ät. M ìï+{ï $T+ Ó\T> T uû cõ kõvæ ê \ î, Ó\T> T ø e \ î ø fi s +>±\ î n T ÔeTyÓTÆq >ös yêìï ø *Œ+# &Éy T ettk ø±s D+>± #Ó üœe# TÃ. Ä ø±\+ À $»j Tq> s M<ÛäT À Ó\T> T ü<ä + $Vü ]+ +~. Ó\T> T Á üã+<ûë*ï ÄHê{Ï Á üuûñte \T s <Ûës +>± uû $+ mq Òì >ös e+ ø * +#ês T. Ó\T> T ü\t î\ Àì netè <Ûës \qt ÄkÕ«~+#ês T. ø qtø H ø èwüí< esêj T\ j TT>±ìï dü«s íj TT> +>± #Ó üœã&ç+~. ø èwüísêj T\ üpø«î\ kõvæ ùdeqt > etìùdô ettk +>± q +Á&ç düs dü Hêj T î&ét»]ù $<ë > wüß \T, q+~ et\ j T, òüt+ dæ+> qqt æ* ê+ã \+ Ç Ã es Vü ü sêd+ sêj TeTì Ä< + q dü+ òüt q\t ø èwüísêj T\ô Á üuû yêìï # bõstt. n+ >±ø qïhê{ï qt+& kõvæ, ø fi s +>±\ ü mq Òì >ös yê_ûe Œ&Ü stt. n+fò u \ + qt+&ç dü+^ kõvæ ø fi \ ü+&ç T\ düvü # s Œ&ç+~. lsê ò üty +Á<äkÕ«$T e+xêìøï #Ó+~q ø ècõí#ês T \T nh $<ë«+dütì e<ä MD yêstt+# &É+ H s Tà îhêï&ét. n+<ät î > Ts T<äøÏåD>± ett ê \Vü sê\t, eác \ Vü sê\t ãvüaø ]+#ê&éì Vü + æ À <=]øïq XÊdüq+ e\q Ó\TdüTÔ+~. n< $<Ûä+>± $»j Tq> sêìøï e Ãq dü+düÿè, Ó\T> T, ø qï&é+, $Tfi +, bõs ø, ns ; uû cõ ü+&ç T\ düetø å+ À ø±\+ > &ç æq+<ät e\ Äj uû wü\qt H s TÃø e&éy T ø±ø dü+düÿè Ä+Á<ÛäuÛ wü\ À $X wüyótæq bõ+&ç ê ìï > &ç+#ê&ét. nìï{ïøï $T+ düvü è<äj TuÛ Œ&É&Éy T $wüj HÓ ïhê dü ø Î<äèwæº ü]o*+# > \ H s TŒqT kõ~û+#ê&ét. Ç kõvæ ø fi s +>±\ ü n_ûe HêìøÏ ;»+ qïhê& ü&ç+~. sêc ~ÛH >± m~>±ø Ä ü+&ç T\ ü, ø fi \ ü mq Òì >ös e+ yê{ï n_ûeè~ øï m+ ø èwæ # kõs T. ø qtø Ms T Ä+Á<ÛäuÛÀEì>± kõvæ r düetsê+> D kõs «uûöettì>± H {Ïø bõsƒ î\ n_ûe Hêìï bı+<ä> \T> T THêïs T. lø èwüí< esêj T\ kõvæ b wüd ø èwüí< esêj T\T ìedæ+# sê»á ükõ<ëìøï ªeT\j T L +µ nì ù s T ô { ºs T. n π> êqt $<ë > wüß \T ìs «Væ +# T îh uûñehêìøï ªuÛÑTeq$»j T+µ nì ù s T ô {Ϻ q dæ+vü dühêìøï ett+<ät mì$t~ ~ îÿ\ À T# dæ mqet+&ét> Ts T ñ <ä +&É ø e \qt Ls Ãu {Ϻ yê] ÇcÕº> wüß \T ìs «Væ +# yês T. nstt á mqet+&ét> Ts T ø e \T Ó\T> T ø e? Ç s uû cõ ø e? nì nh ø yê< üyê<ë\t ñhêïstt. nwüº~> Z» ø e À Ó\T> T ø e \T mes ì ü]o*+ q > Ts C &É lsêetet ]Ô, ø +<ät L], \T L] Ms uûñá<äsêe, ø=etásêe, y ], H \ ], #ê> +{Ï X wüj T, ì&é<äy \T yótt<ä\> Tyê] n_ûábõj \ Á üø±s + nwüº~> Z»ø e À πøe\+ n\ kõì ô <ä q, q+~ etàq, <Ûä s {Ï, ÓHê* sêetø èwüßí&ét nh q\t> Ts T ñ+&ç ñ+&ée# Tà nh n_ûábõj \T Ó*bÕs T. Çø $T> ê yê] $wüj T+ À Às ø +>± #ÓbÕŒs T. et<äj T>±] et\ q, sê<ûëe <Ûääeø $, ü Ô{Ï sêetuûñá<äj T, uûñ TºeT ]Ô, ø +<ät L] s TÁ<äø $, L# et+ X +ø s ø $, æ+> [ dü s q, dü+ îkõ\ qs düj T nh ø e \ $wüj T+ T+ Ò<äT. nstt á 9 et+~ À ø=+<äs T nwüº~> Z» ø e À ñ+&ç ñ+{ s T. ø±ì n+<ät î dü s q Ä<Ûësê\T Òe. Ç+ø± ø qï&é, $Tfi, dü+düÿè ø e \T L&Ü ñ+&ç ñ+{ s T nh n_ûábõj T+ ñ+~. ø èwüísêj T\ ø \Te À nwüº~> Z» ø e \T ñhêïs ì ø &É ü õ Àì üœ\ s T XÊdüq+ <ë«sê düœwüº+>± Ó\TdüTÔ+~. Ó\T> T Ádüe TAGDV 137

138 êqt sêeqqï nvü +uû e+ Òø Áø. X ø [+> < XÊìï»sTT+ ;Vü sy À > j T es î yó[fl»j T<ä+ HÓ\ø=*Œq ø èwüísêj T\T sê»<ûëìøï ] e à ô <ä qqt æ* etqt# ]Á nh ø±yê ìï sêdæ q î n+øï + Çe«e\dæ+<äì>± ø sê&ét. nstt ø èwüísêj T\T ø MX «s T&ÉT ø±ã{ïº m+ # et êÿs +>± ø sê& á ü<ä + <ë«sê Ó\TdüTÔ+~. dü üô dü+ êqett\ À ÁãX dæô >±+ ˆ œ\ett >± î+&étq~ <ÛëÁ > è j T>±q > è s + ü ett e î Øwü îqtet ˆ ù X \ qt<ûëetjó îô\ u <ä Hês etqyês T Àø üø s yótæq <Ûäsêà\qT #Ó üœ&é+ À dü üôdü+ êhê\qt #ÓãT ês T. Ä dü üôdü+ êhê\t < yê\j \T ì]à+# &É+, u e \T Á $«+# &É+, ù <äyê]øï $yêvü \T # j T&É+, # <äte #Ó üœ&é+, ø Hê <ëq+ # j T&É+ e+{ï dü üô dü+ êhê\ À q +# Òì~ ø±e +. n Te+{Ï ø±yê ìï sêdæ q î n+øï $Te«eTì ø s &É+ ø èwüísêj T\ ø $ ê kõetsêú ìï Ó*j TCÒdüTÔ+~. ø è #Ó_ sêj T\T H qt > +&Éô +& s + =&ÉT> T êqhêï&ét. n+<ät î düe <Ûëq+>± ô <ä q # ø ÿì # et êÿs + ø èwüísêj T\ Ç n+{ &ÉT...ø è #Ó üœ&é+ n+fò n+ n\y ø >± kõ> T T+<ë! n+ ø è ìsêàd+ # j T ns Ω \T ñ+&ü T$T düet Ls TÃø=Hê À á #ê T ü<ä + <ë«sê Ó*bÕs T. ìs TeVü düú\+ãt s etd Á æj T <ä ø Ó ÃsTT# TÃø ü Œ s $&Óe à øï+ üsttq uûà»qettjót \ et+# yótt ü Œ üœs j TT s düe \ Vü Ó*j T+> \ ÒKø bõsƒ ø ÔeTT Ÿ <=s øïq >±ø j T s ø ø è T Ÿ s stt+ ü et qï X ø y T? sêj T\T e] s E À etq'xêù+ Ò î+&ü b stt+~. ü {Ϻq dü+ êq+ b stt+~. n+ ' ü s + À îá \T î +Á ê\t b îÿej stt. q î sê» + n üœ + q nbõœjh dü+< Væ +# e\dæ e Ã+~. yót à îe sôì à ô +&ç # dæq n\t &ÉT n[j TsêeTsêj TT\ MT<ä dü<ë_ûábõj T+ Ò î+&ü b stt+~. es î q ettà&ét n# Tà < esêj TT\ î sê» + n üœ + êqt üs et ü~+#ê&ét. á dü+ òüt q\qt ø fi flsê # q n\ kõì ô <ä q ø èwüí< esêj TT\ ~$πø> Òø b qì u <Ûä ü&ét Ä etvü ø $ >= üœ Hêìï Á üx +dæ+# T î+ q > \ nqtã+<ûëìï Ó*j TC ù Œ á ü<ä + bõsƒ î\qt <ät'kkõ> s + ÀøÏ rdüt îb T+~. > etì+# +&ç... m<ät s q# <äq et<äø Ø+Á<äeTT ì*œ πø\ à jóttq møïÿ+# Tø=ì jót etqt# ]Á + ã+<ätø=qt y fi ãts y > ü* øï q πø\ ã{ïº jót ÓÔ > ø Á>±e <ä H ø±á> Vü s +ãt \&ç q d et\j T+<äT ì#óã _s T<Ó q ø $> +&Éô +& s ettq ø e > T<äì êhó bõ<äettq <=&É > Ä+Á<Ûä ø $ ê æ êetvü n\ kõì ˆ ô <ä q ø M+Á<ä j Tì qtï æ\tãq{ïº ø èwüísêj T\ ~$πø> Òø ˆ Áã øïj TTHêï&É Je# à e+ãq> T# T n\ kõì ô <ä q m<ät s sêj T\T TqT Ä æ # stt #ê æ møïÿ+# Tø=Hêï&ÉT. etqt# ]Á ì n+øï + rdüt îh y fi êhóøïÿq ü\ ø ì q # m êô&ét. nh ø ná> Vü sê\t n&ç q d et\ ÀH Ç#êÃ&ÉT. > +&Éô +& sêìï êh dü«j T+>± ø±*øï =&ç>±&ét. Ä+Á<Ûäø $ ê æ êetvü n\ kõì ô <ä q nì H sêsê æ*#ê&ét. n Te+{Ï ø èwüísêj T\ dü«sêzìøï b Òø Je# à e+ Áã øï ñhêïqì Ó*bÕ&ÉT. á ü<ä + <ë«sê ø èwüísêj T\ ü ô <ä q î > \ Äràj T nqtã+<ûä+ b +{Ï< Ó\TdüTÔ+~. á ü<ä + ˇø ÿ{ï #ê\t. ø èwüísêj T\T ø $ ü+&ç T\ e evü ]+ q rs T m +{Ï< Ó\TdüTø e&üìøï. ø èwüísêj T\ kõáe» $düôs DqT q bõ]c ê üvü s D+ <ë«sê Ó*j TCÒdæq ø $ q+~ etàq. á q+~ etàq q+~ et\ q, òüt+ dæ+> q\ î y Tq\T &ÉT. Áø. X À ø èwüí< esêj T\T > j T À Hê{Ï+ q»j Tdüú+uÛÑ+ XÊdüHêìï sêdæ+~ q+~ etàh. sêj T\Hê{Ï s dæø qt Ó\TdüTø yê\+fò bõ]c ê üvü s D+ # <äyê* +<. q+~ etàq î netà Ó Ãq ø $>± ù s T+~. n+fò s TeT\ < $ ø ï+>± Ó# Tà îqï ø e \ À ˇø &Éì, ÄyÓT ø± ü sêìï dü]~<ë &Éì»qe evü s + À ˇø ø < ä ñ+~. Ó\T> T Ádüe TAGDV 138

139 sêj T\T Á ü<ûëq+>± l y +ø fòx «s Tì uûñ îô&ét, yó wüíe &ÉT ø±ì XË e πøåá ê\qt L&Ü ùd$+ dü êÿsê \qt # j T&Éy T ø±ø euûñ îô&ó q <Ûä s {Ïì Ä<ä]+ n ì ø $ ê«ìï yót# TÃø e&é+ nh ~ sêj T\ î > \ üs et düvü Hêìï Ó*j TCÒdüTÔ+~. düetj T+ <=]øïq ü &ÉT ø $ ü+&ç T\ ø $ ê > wüß \T ìs «Væ dü Ô ø e \ î # et êÿs + L&çq nh ø Á üx ï\qt dü+~ûdü Ô ñ+{ &ÉT, # ]Ãdü Ô ñ+{ &ÉT. n< $<Ûä+>± ø e \T L&Ü ø èwüísêj T\ n+ # et êÿs +>± e evü ]dü Ô ñ+{ s T. á ü<ë ìï > etì+# +&ç. qtô et jóætq Ä+Á<Ûä ø $ <Ûä s {Ï ü\tÿ\πø\ > ZH n T* e <ÛäTØ etvæ et Vü! Ó*ôdHé uûñtehó ø yó Vü H <ä düt îe s yês ø $ ê òütq êevü ] q+ et<ûätsê<ûäs ~ düt<ûës dü<ûës \ Á> \T +EMT á ü<ä + À Á üx ï ø èwüí< esêj T\T y j T>± n+<ät î düe <Ûëq+>± ÓHê* sêetø èwüßí&ét üp]+# &É+ $X wü+. ø èwüísêj T\ ÄkÕúq+ Àì nwüº~> Z» ø e À q+<äeø î kõàs TÔ q n\ kõì ô <ä q yó wüíe et êìï d «ø ]+#ê&ét. q+~ etàq, et<äj T>±] et\ q\t nôva_\ yê#ês T \ wüß \T. <Ûä s {Ï üs et euûñ îô&ét ø +<ät L] s TÁ<äø $ yó wüíe &Ó bõ+&éts +> etvü à + sêkõ&ét. ø èwüísêj T\T ô <ä q, etàq\ Á> +< ë\qt n+øï + ü # Tà îì êqt sêdæq ÄeTTø Ô e \ <ä Á> +< ëìï sêdæ yó+ø fòx «s TìøÏ n+øï + Ç#êÃ&ÉT. Ç nwüº~> Z» ø e \ düìïvæ +>± yót* kõvæ $ø±kõìøï m+ >±H &ÉŒ&Ü &ÉT. sêj T\T <ä+&éj Á \ î yófi fl düetj T+ À L&Ü ø $ ü+&ç T\qT yó+ rdüt îì yófi fl dü+á ü<ëj T+ ñ+&é&é+ ø± düetj T+ À kõvæ r ø±s Áø e \ À bõ Zq&É+ yê]øï > \ kõvæ ê _Û wüqt Ó*j TCÒdüTÔ+~. ª< X uû wü\+<ät Ó\T> T dü µ nh sêj T\ dü øïô Ó*j Tì kõvæ ê _Ûe qt\t ñ+&és +fò n X jó øïô ø±<ät. sêj T\ î ett+<ät á dü øïôì ø=+<äs T Ó* æhê ø èwüísêj T\ sê«h Ç~ ãvüqfi Á ü#ês + ÀøÏ e Ã+~. Hê{Ïø H {Ïø Ó\T> Tyês T êet À êett >ös e+>± e { &ÉTø yê\hêï, Ä êà_ûe Hêìï ô +# Tø yê\hêï sêj T\T #Ó æœq á ü<ä + et fl et #Ó ü Œø e\dæ ñ+ T+~. Ó\T> T < \ j Tqï < X +ãt <Ó\Tπ>qT ˆ <Ó\T> T e\ uûñt+&ét <Ó\T>= ø +&É jót\ qè ü \ >=\Te HÓiT> y u kõ&ç ˆ < X uû wü\+<ät Ó\T> T dü á $<Ûä+>± ø èwüísêj T\ Áb ê Vü + ø $ ü+&ç T\T $ düe+ yótæq, >ös e j TyÓTÆq, dü+ wüø s yótæq J$ êìï > &çbõs T. etvü sêcò dü«j T+>± ø $ ø±e&é+ Hê{Ï düe»+ À ø e \ î mq Òì >ös e etsê <ä\qt ø *Œ+# &Éy T ø± î+&ü Ó\T> T kõvæ ê _Ûeè~ øï L&Ü $X wü+>± ø èwæ # kõs T. ø qtø H Ä ø±\+ À n<ät yótæq Á üã+<ûë\t yó\te&ü stt. n+<ätø H ø èwüísêj T\ ø± ìï Ó\T> T kõvæ # ]Á À dü«s íj TT> +>± ø ]Ô+# ã&ç+~. lø èwüísêj T\ ø fi b wüd : ø èwüí< esêj T\T j TT<ä uòø\t ÁyÓ +# &Éy T ø±<ät Á ü»\ ø dü+, et > Ts Te \ ø dü+, qø dü+ mh ï Ä\j T ìsêàd \qt # ü{ º&ÉT. düt$xê\yótæq kõáe C ~ÛH e Á y T ø± î+&ü >= üœ ìsêà >± L&Ü ø ]Ô+# ã&ü &ÉT. Ä < yê\j \ î nedüs yótæq uûñ $Tì Á<äyê ìï düet LsêÃ&ÉT. sêj T\ ø±\+ À Á ü<ûëq+>± Vü + æ, s TeT\, s T ü, l ø±fi Vü dæô, lxë \+, nôva_\+, <Ûëq ø ø +, dæ+vü # \+, ls +> +, î+uûñø D+, > ø s í+, <ä+ãs +, y \ s T yótt<ä\> T Á ü< XÊ\ À n<ät yótæq Ä\j T et+&ébõ\qt ì]à+#ês T. n+ >±ø $\ø åd yêdütô XË *øï Á ü _+u q sê»ábõkõ<ë\t, $ dü et+~sê\t, $ üdï M<ÛäT\T, ep Vü àø ø \T, Äqø º\T, Ç yêdütô, ø fi, \Œ ø fi, Á ø±s T\qT b wæ+ >ös $+ q >= üœ ø fi _Ûe ì ø èwüí< esêj T\T. sêj T\ ÄkÕúq+ \* ø fi \ î Ä\yê\+. nwüº~> Z»ø e \T kõvæ ùde # j T>± îbõœstt, s +õø +, e+o î\t, qs Ôø etdt\t s TeT\eTà, ett<ät îbõœstt, s TyÓ+ø e DÏø +, sêj TbÕÁ # &ÜeTDÏ nh _s T<ë+øÏ Tsê\T ªeT+>±sTTµ e+{ï m+<äs qs Ôø etdt Ò >±ø n+ ' ü s Ád Ô\T L&Ü Hê{ ìï ü$á uû e+ Äsê~Û+ q]ô+#ẙês T. # ø ÿì Hê XÊ\\ î ì\j T+ Ä sê# q> s +. Hê Œ \ î ì\j T+ mh ï dü«# à yótæq et s TÔ\qT dütœ ]+ ücòùd Á ü{ \T Ç $$<Ûä ø fi b wüd Hê{Ï $»j Tq> s + XÀ_Û\T ñ+& ~. Ó\T> T Ádüe TAGDV 139

140 ø èwüísêj Tì ø ]Ôdü Ô bõ& bõ \T L üp&çyê] <ä> Zs ñhêïstt. sêj T\qT ø ]Ô+# $<Ûëq+ # &É+&û... sêc ~Ûsê» Ms Á ü ê ü l ø èwüísêj TuÛÑ bõ, düø +Á<Ûä ìœ\ ø sêï ø ~Ûe ` lø èwüísêj T uûñ bõ... et î e DÏø düvü Ádü øïs D... l ø èwüísêj T uûñ bõ... ˆˆl ø èwüísêj T uûñ bõ...ˆˆ dü+^ qè kõvæ ø fi \... l ø èwüísêj T uûñ bõ... \Œ XÊÁdüÔ Hêq\Œ ø \Œ... l ø èwüísêj T uûñ bõ... ˆˆl ø èwüísêj T uûñ bõ...ˆˆ ø fi \ î HÓ\e> T e < $... Ä<äs D î HÓ\e> T e < $ s TeT\ < $... qïet< $... ñuûñj T< y s T\ < e ˆˆl ø èwüísêj T uûñ bõ...ˆˆ øï øï ê+... êøï ø ~ D +... á $<Ûä+>± $»j T q> s bõ\ î\t etqïq\qt, uûñøïô >ös yê\qt bı+~q Hê ø fi L üp&ç yê] kı+ yótæ+~. Ç ÄHê{Ï uûàe\ qt+&ç Ä+Á<ÛäuÛÀE&Ó q ø èwüísêj T\ es î ø èwüísêj TuÛÀEì qt+&ç H {Ï ~$uûàeì es î ø fi \T üp» j TyÓTÆq kõúq+ À Äsê~Û+# ã&ü stt. Ç ø èwüí< esêj T\ dü Œ]Ô H {Ï bõ\ î\t kõvæ ø fi b wü î dü+^ kõvæ ø fi \ î ná> kõúq+ Çe«> \s ì Ä <ë +. Ä<Ûës Á> +< ë\t : 1. ÄeTTø Ô e \ <ä` lø èwüí< esêj T\T, 2. etqt# ]Á `n\ kõì ô <ä q, 3. lø èwüí< esêj T yó uûñe+`&ç. # +Á<äX Ks s&ç (dü+bõ<ä î\t) 4. lø èwüí< esêj T\T`&Ü. ã+&é et &ç dütu sêe, 5. Ó\T> T kõvæ # ]Á `&Ü. <ë«.hê. XÊÁdæÔ, 6. Ó\T> T kõvæ dümtø å`&ü.õ.hê> j T. Ó\T> T Ádüe TAGDV 140

141 Strong Early Elementary Education Is Key to a Child s Academic Success All parents want their child to be successful in academics, but they do not know when to focus on the child s academics. It is quite natural for the parents of a 4- year-old to feel that their child is too young to stress over academics. They want the child to play and enjoy the early years, but in the process they are losing precious time for education. In the early years a child has a stronger ability to grasp new concepts than in later years when there are too many distractions. In the contemporary world, most play doesn t involve the kind of physical activity that is beneficial for the kid s growth. Today, our children s play mainly involves electronic gadgets. Certainly playing with these gadgets improves some of their critically needed skills, but, most of the time, if uncontrolled, the kids become addicted to electronic games, which takes away precious time from early elementary education. What has lead to this situation is parents and other relatives excessive love towards the child, which makes them buy whatever the child asks. Parents feel that their child shouldn t be deprived of toys, which were sorely lacking in their own childhoods. What parents do not understand is that if you keep bowing to every demand of children, it makes them believe that things come easy in life, and what you need is just a wish. Isn t it so? It is OK if your child doesn t say every day that you are the greatest parent in the world. You want your child to say that you are the greatest parent after your child becomes a parent in future. Instant gratification is not necessarily a part of good parenting. - Prof. Venkata Rao Mulpuri highly-accomplished historical figures. This inspires and motivates your child to learn. Vocabulary is the key to reading and writing. Start teaching the pronunciation and meaning of simple two- and three-letter words early on from the age of 4 and encourage them to read books with simple words. Help your child in reading and don t lose your patience if your expectations are not met right away. Some children initially need more time than others to develop proficiency in reading. In math, while teaching numbers, you need to make sure that your children develop number sense. Involve them in grocery and regular household shopping. Start teaching application of mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division in real life situations. Early memorization of the multiplication table is the key to success in math. Both quickness and accuracy are important, and your child can improve these skills by actively participating in math competitions inside and outside school. In case your child s school does not offer any math competitions, check to see if any other organization in the area does. Do not let the child use a calculator to solve problems in early elementary school education. The child may lose common sense if he or she gets used to the calculator early on. To generate interest in science, buy simple science concept and science experiment books from any retail store, and encourage your child to conduct the experiments under your supervision. There are several science concepts your child can learn using household items like water, oil, eggs, salt, etc. Science books from the kindergarten level are available at market. Early exposure to science concepts promotes curiosity and analytical thinking. If the class teacher gives an opportunity, encourage the child to present his or her experimental findings to other students in the class. This boosts your child s self-confidence and public speaking skills. Parents frequently ask me, What am I supposed to do now with my child? How can I engage my child? I can t play with the child all day. It is true that you can t play with the child all day, but you can create a situation for your child to engage him- or herself in a pursuit that frees him or her from boredom. Early reading development is the key to relieve your child from boredom. The ability to read early, preferably by age 5, is the key to your child s learning process. Therefore, Furthermore, the present generation has sharper minds you need to enrol your child in a quality pre-school at age 3. It than we give them credit for, and they can handle analytical is one of the important decisions you are making for your child. reasoning problems very well if exposed to them early on. Enquire your friends and neighbours about which pre-schools Schools do not expose the kids enough to problem solving that focus more on academics than on playing. Many pre-schools requires analytical skills. In many school districts, selection employ unqualified substandard teachers at low pay to maximize their profitability. These substandard teachers try to com- for the Gifted and Talented (GT) programs is based on the child s performance on a test that requires analytical thinking. pensate the lack of their teaching skills with excessive play Some children need lot of time to understand a question during the test if they have not seen such a question before. Most time. They tell you that the kids are supposed to play and that there is plenty of time ahead for learning. This is untrue. You of the GT tests are timed, and the child will not be able to need to look for a pre-school with a trained and passionate complete all the questions if the prior familiarity with such teacher to motivate your child-you need to do what it takes to questions doesn t exist. So, it is a good idea to expose the child make your child an early reader. Reading liberates young minds to questions requiring analytical skills before appearing for from boredom and accelerates the learning process. Often children who struggle academically are not strong readers. They such tests. can t read well because of poor vocabulary. It is obvious. How Reading non-fiction books is another important aspect can a child learn well if he or she can t read well? Make sure of a child s learning process. Non-fiction books improve your that you read a book to your child every day. Tell the child child s general knowledge and awareness of the present day stories of your own childhood and of the childhood lives of world and it s relation to the past and even to the future. Your 2013 TAGDV 141 Ó\T> T Ádüe+

142 child s persuasive writing skills depend on the knowledge of varied topics. Therefore, mix non-fiction books on varied topics with the fiction books in your child s reading list. Make sure that your child is reading books with age appropriate content. Some of the books are not good for your child s emotional growth. Librarians in the public libraries and in the school library can help you with picking age-appropriate books. Also, participation in seasonal sports, especially group sports, will help your child to develop teamwork skills. Team sports and other team activities teach children the concepts of sharing and compromise, which help your child deal with both the exhilaration of victory and the agony of defeat. It is true that loosing shouldn t become a habit, but at the same time the child need not win everything. If your child should lose in an activity, don t belittle him or her. Console your child and encourage a renewed determination the next time around. In real life we don t get everything we want and win in everything. Emotional growth of the child is very important. Let your child bond with cousins and friends. Don t compare your child with other children, especially with siblings, cousins and friends. This leads to the child developing animosity towards them. Involve grandparents, relatives and friends in your child s life. Children surrounded by family and friends tend to have excellent emotional growth. Involve your child in weekly religious schools-of course not to make religious zealots of them but to inculcate a value system. Never teach intolerance towards any religion, race or caste. Teach kindness and compassion towards people who need help by being an example. There isn t anything we could aptly call perfect parenting. Just do your best to raise your child. Over-parenting is not helpful to your child s growth. Learn to give breathing space to your child. Allow for the development of unique ideas and a unique personality. Give your child the chance to make some of his or her own decisions. Enjoy this journey with your child. Good luck and have fun. About the author: The author is a professor of Electrical and Computer Engineering at the George Mason University, Fairfax, Virginia. He has authored or co- authored 4 book chapters and 130 technical research articles on various topics in several international journals. So far he has supervised 15 completed Ph.D. theses. He is passionate about early elementary school education. He has written books for kindergarten children and is the founder of Curie Learning LLC, which specializes in enrichment educational programs in the Washington, DC area for elementary- and middle-school children. Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e y &ÉTø \ n ~ &܈ˆ e& ü* ø èwüí ø Ø+q> sy õ dæ]dæ\ À ü {Ϻô ] q dütá üdæ<ä \* ^ s # stt >± Ä+Á<ÛëeìøÏ düt ü] yótæq &܈ˆ e& ü* ø èwüí &܈ˆ dæ.hêsêj TD s&ç >±] ÄodüT \ 1968 qt+ ø $ *ï 1969 qt+ Äø±X yêdï ªª\* dü+^ µµ ^ ê*ï s dütôhêïs T. ãvüqettk Á üc XÊ* uû qtet. q düáe {Ÿ &܈ˆ nøïÿh ì Hêπ>X «s sêe >±s Áb ê Vü qt+ dæ ^ ê*ï s dütôhêïs T. ªªmø ÿ&ç øfi óô+< etqdütµµ nh Á êìøï, ªªuÛÑø Ô ø $ b qµµ, ªªuÛ s rj T dü+düÿè Ksê\Tµµ, ªªC q ü<ä \Vü ]µµ yótt<ä\> T nh ø {Ï.$. <ÛësêyêVæ ø \ î s # q\ bõ T <äs Ùø «+ L&É ìs «Væ +#ês T. ü\t &Ü î yót+ Ø, cõsyº òæ*yét ì]à+#ês T. 40 j Tfi ófl>± ø $, \* ^ ê\t, Hê{Ïø \T, π>j T Hê{Ïø \T, π>j T ø < ëø±yê \T, ø < ëìø \T yótt<ä\> T nìï kõvæ Á üáøïj T À ìs + s +>±, et s # Hê yê dü+>±ìï ø=qkõ +#ês T. 12 ø±yê *ï, 36 Áô y {Ÿ Ä&çjÓ Ä\ yét qt yó\te]+#ês T. nh ø dü+düú\ bı{ïº lsêett\t Ó\T> T $X «$<ë \j T kõvæ ü s kõÿsê*ï e]+#ês T. ªª Ó\T> T À \* ^ ê\tµµ nh n+x +MT<ä Á üá ü< äet ÁbÕe DÏø ü]xà<ûäq # dæ $ets Ù î\ etqïq*ï bı+<ës T. M] \* ^ +, C rj T kõústt À Äø±X yêdï nìï πø+á<ë\ À uû s rj T uû wü\ìï{ï À nqtyê<ä ôdô º+ãsY e düet+ ê Á ükõs + ø±e&é+ $X wü+! Ms T 2004 À ª ø±> µ À 2008 À ªq C Ø µ À»] q nyót]ø± Ó\T> T nk dæj TwüHé yê] ªªÄ{ µµ düuûñ\ î 2011 À ªª êhêµµ düuûñ\ î dü+^ qè kõ«> ^ s üø±*ï s + ªª\* lµµ _s T<äT n+ sê rj T dü êÿsê*ï > &ç+#ês T. Ç{ e\ 5 dü+e sê\t ôd+á Ÿ òæ*+ ôdhê sy uàs T düuûñt \T>±, Á üuûñt «q+~ nyêsy Hê j Tìπsí >± e evü ]+#ês T. Ó\T> T À ªªbÕ yó\<ät\tµµ nh $q ï ü<ë *ï düèwæº+#ês T. Ó\T> T Ádüe TAGDV 142

143 ÄVü! meøyót? <Ûäs DÏøÏ ~ e Ãq øïqïsê+> q ø±uà\t. á n ü s ü düt+<ä] mes u? ñ»«\ ø±+ ÄyÓT ettk ü<äàett qt+&ç $s õettà Tqï< meø ü<äàettf? á s üe kâ+<äsê X j TeTT\qT e]í+ ü > THê á uûñ yêdüt\ øe] ø qqt? á <Ûäefi j $Tì <äs Ùqy T etvü uû > ett. áyót et+<ävü düett Hê î et ÓÔøÏÿ# TÃ# Tqï<. áhêøïìì Hê ø=s ø Ä üs y TX «s T&ÉT ü+ô Hê á uûñt$øï? ÄVü! á n+<ë\ sê n+<ä# +<äett\qt p Ä < eø ìïj T\T düvæ + ás ü&ét<äts T ø <ë. î+<äq ü u etàe qtqï á ø et\ À# ì mes? áyót et<ûäts yê# ø ett\t HÓø +f et<ûäts ett>± qt+&ét ø±uà\t. s Tqe «sêõ &ÉT yó ett> \<Ó j TTqï á > Ts TuÀ&ç mes Ó*j T îqï<.. ej s ettàqt \ø ]+# T # Tqï á $]uàdï ü~j s T ehóï\ n üs +õ Á ü etj T. áyót #Óø ÿ <ä ett À Hê ettu s $+<äettqt # # Tø=qe H. üdæ$tì $T+ q $Tdæ$T #Ó îÿ\t ~$Tq bõ\t>±s Tq T qï$.»\c øï å MTq À# q <ä«j TeTT qqt zs # ü # # T# Tqï$. áyót > Tsê îyó $ô ett<ät ô º etqkõjót. áyót q # ø ÿ<ähê\ yó ettô ns TDø±+ ì yó<ä»\t q{ï º \ø ett ~~ q~. ÄVü! À øï å À î\t ej s +>± }> T Tqï$. ü# Ãì Ns ø {Ϻ üdüt ü ü# Ãì s $ø ì <Ûä]+ q á X óø yêdï ˇø ø et\yótæq yót&é ÀøÏ ü# Ã\ Vü s ette <Ûä> <Ûä> etì XÀ_Û\T # Tqï~. Ç~> # &ÉT. Hê e HêøÏå HêyÓ ù dæ> TZ ü&ét zs # ü # dütôqï~. Ç~ Hê j Te Ç> Ts TuÀ&çøÏ! Ç+ >± dæ> TZ ü&éh \? q øö qqt # s Bj T e# TÃ>±, á et+<ävü dü ü et+<ä> etq Hê <ä]øï sê< $T? á uû dütsê+ uû ey T<= Ó*j T îqï<. ett<ät \ > Te à! òütqyótæq á $s Vü y <äqqt Çø uû Ñ]+# ÒqT. Ç+<äTeTTœ! Ç+ø êetdüy T\? düs dü î sêyê kõs kõø å! Hêô s e«+ Áù etqt ˇ*øÏ+# <ë. æs T<äT\T <ë{ï æø ÿ\qt êπø Hê s C øï å jóttø ÿ ì»y D uû Ñs ettqt # &É πs. n+<ä# +<ë\ n*y D! á á á á... ø± ò ø üapple»> Hêï<Û ä+ H s T yófi flu {Ï º á á á nì n+ Tqï düt+<äsêìï, n ì üø ÿh Ls TÃqï yêdüt< e ì # kõ&ét. yêdüt qe «düt+<äs + üø ÿh Ls TÃHêï&ÉT.»> TZ n<»> Hêï<Û ä+ yêdütì üø ÿ î HÓ{Ϻ ªªˇπsjYT düt+<äs +! ü> {Ï ø \\T ø + THêïy $Tsê! á á á nì #=+> ø±s TÃø=+ ns TdüTÔHêïe. k bòõ qt+ C ] ü& T Hêïe µµ düt+<äs +»ã ü Tºø=ì } ü ùdïvæ T&ÉT»> Hêï<Ûä+ düt+<äsêìï et fl á Àø + ÀøÏ rdütø=ì sêe{ ìøï Á üj T ïdütôhêï&ét. ªªˇπsjYT düt+<äs + bõøºøï e Ãq yêfi fl+<äs Ó\T> T ` Ç+~s sê»hé, òæ\&ó*œ j ìh ï # dütôhêïs T. Ò dü]>±z Ls õµ nì»> TZ düt+<äsêìï î~bõ&ét. düt+<äs + Ç+ø± q Àø + ÀH ñ+&ç ªªme&ÉTM&ÉT? <ëqyê<ûäett+&ét. sêedt&çe e à Hê }s «ì HêqT+&ç rdüt îb e ÃHê&ÉTµµ nì $\ ædütô+fò ªªˇπs düt+<äs +. Òsê... n+<ä] ø fi ófl ô H ñhêïstt. æ Ãyê&ç >± ñhêïe. nstthê á á á n+ ô <ä >± n+ THêïe. Hê, H {À øï, ett îÿ ÀH <ä ]+<ë? Òsê Ò. e #Ó* düt<ûä πø î ø {Ÿ # j TuÀ +~ nì düt+<äsêìï Ò üuàj &ÉT. düt+<äs + ô <ä ø fi ófl # dæ ªª»> TZ! Hê»> Z! n T # &Ésê»> Z, Ä n ü s düì # &ÉT. m+ Hêp î>± dæìe kõºs T >± ñ+<. Ä ej ]uû et mes Tsê? ˇø ÿkõ] q e { &Ü*sê. CŸ»> TZ! m > Tsê? Ç TyÓ ù # dütô+~s jyt. ü<ä <ä> Zs î yó[fl ü]# j TeTT # dütø=+<ëettµµ nì Ò ì\tãhêï&ét.»> TZ düt+<äsêìï yóq îÿ HÓ{Ϻ ªªˇπsjYT C Á> Ô! ÄyÓT dæìe kõºs T ø±<ät, n ü s dü n+ ø Hêï ø±<ät. HÓes Ó\TkÕ. etq mì$t< ø± düt qt+ ü<äe ø± düt es î # <äte îqï C Hê+_ø, C üø + ñ+<ë? bı{ïº>±, e >± ñ+&ç s+&ét»&é\t y düt îì e# Ã<. qte «uûñ æ# à yê&ç$. C Hê+_ø ì nc qvæ &ç+_ø nì æ*# yê&ç$. et]ãb j yê? ªH µ nì düt+<äs + qetà Òø b j &ÉT. ne qtsê bı{ï º>± ñ+& qt bı&ée >±, # ø ÿ>± nstt+~. sê«ø± ÒõøÏ yófi flø õettàøï yó[fl, düqï>±, bı&ée >±, n+<ä+>± e ]+~ # kõyê. ù s T L&Ü e s Tà î+<ä C +_ø nì. Ç üapple&ét yó &É*+> T L&Ü # k Ô+~. düt+<äs + üs et dü+ wü ü&ç ªªÇ+πø+ ü<ä ø +Á>±{Ÿ #Ó æœe<ë ett. ùwø Vü +&éç à etøqtµµ nì nhêï&ét.»> TZøÏ ø ü+, $düt> T ü {Ϻ ªªdüT+<äs +! et]ãb j yê. q e etj T <ä> Zs qï qtï\t?µµ n+ ø±<ät. n üapple& e düt<ûä ìqtï > Ts TÔ ü{ïº ªªyê&Óe& düt+<äs +>±& ø <ä! <=]ø±&ét. Ç{ j s stthê& $TfÒ düt<ûë! Ä ã º \, Ä bı º # &ÉT. Hê <ä> Zs î e à æ à y cõ\t y kõ&ü. n+! Mfi # kõôh # &ÉTµµ nì n+~. et] #Ó üœsê, ekõôyê! C +_ø <ä> Zs øï yófi ÔeTT nì»> TZ düt+<äsêìï ett+<ätøï HÓ{ º&ÉT. düt+<äs + ~>±\T yóttvü + # dütø=ì q î&ç# stt > T æœ ì qt<äts T MT<ä ô {Ϻ Vü $BÛ nì et fl k bòõ À L\ã&Ü &ÉT TAGDV 143

144 DEDICATED TO SUPERIOR CUSTOMER SERVICE 10 Years of Real Estate Sales and Marketing Experience Former Financial Planner. Multi-million dollar sales -since Member: Montgomery County Association of Realtors and National Association Realtors. 33 Years of Area Resident. Excellent follow up skills. Associated with World Largest Real Estate Company IF YOU ARE A BUYER, I WILL PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES: I will keep you on top of the market by constantly and automatically searching for homes that meet your specific needs. You will receive s or phone calls as soon as a home is listed that falls within your Criteria. I will be available to see a home according to your schedules. I will assist you to get Preapproved for a mortgage if necessary, so that you can be best prepared to present along with an offer. I will help you determine the value of a home based on comparisons with other similar sales on the same market I will help you understand all of your options when writing an offer. I will use all of my negotiating and organizational skills to move you from the offer to the settlement table as effortlessly and smoothly as possible. IF YOU ARE SELLING YOUR HOME I WILL PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES: I will do a comparative market analysis so that you can decide how to price your home properly. I will provide you with a complete marketing plan so that you can follow the process from listing to settlement. I will advice about how to stage your home to potential buyers. Please call me on my cell for your real estate needs. SERVING: MONTGOMERY, BUCKS,CHESTER, DELWARE AND LEHIGH EXPERTIES: New Construction, Existing Sales, Rental, Investments properties & Commercial Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 144

145 A BRIEF HISTORY OF THE TELUGU ASSOCIATION OF THE GREATER DELAWARE VALLEY The Telugu association of Greater Delaware Valley (TAGDV) consisting of Telugu speaking people from Greater Delaware Valley was incorporated in Informally our association has been in existence since The Tri-State area of south east PA, Delaware and South Jersey form the Grater Delaware Valley. Initially small group consisting of :he families of Mr.Chinapa reddy, Dr.Bondada Murthy, Dr.Dasika Sastry and Dr.V.Naidu met informally to view movies, sing songs, recite poems etc. That was how our association got started. By 1973 our association got a bit more structured. Dr D.S.R.Sarma a Biochemist, then with Temple University acted as an informal coordinator. He managed to get a few of our people join our association including some Tamils. As years rolled by, more people joined and the association s membership grew. In early seventies there was an Umbrella organization called India Association of Temple University. Dr.Sarma and DR.V.S.Krishnan were active in the Umbrella Organization. That helped our association to get the space whenever needed for a modest fee. For a while the association activities centered around Deepawali, Ugadi and a summer picnic. In 1974 Mr.Ramakrishna Reddy (now in Reading, Pa) became the first President of our association and continued till 1979 giving our association a good head start. In 1976 our association participated in project Bicentennial >: ) sponsored by the city of Philadelphia. A folk song recital was given by our association. DrA.Sarma presented a paper on South Asian contribution to American culture as a part of the celebration. - Akkaraju Sarma this was possible due to continued community participation with non- political agenda s AND BEYOND: In the 80 s our association continued its modest course. Delaware Loya Telugu Vani, our quarterly news letter was introduced in To this day, our news letter serves as an effective medium of communication with our membership. A special mention should be made to Sitaramaiah Ari and Prabhkar Chitrapu who made this news letter possible to us. During 1989 when Sudhakar Pavuluri was the President our association By laws were written and ratified by the General body. During the same year Our association was incorporated in PA., as Non- Profit Organization and the name was registered as The Telugu Association of Greater Delaware Valley (TAGDV). Indoor and out door sports competitions were introduced around the same time. CURRENT EVENTS: Our current president Mr.Kotapati Sambasivarao has been working relentlessly from the day he took over as president. A new wave of plans and activities were developed. A quick and calculated drive for new membership enhanced the sudden increase in members. Delaware Valley Andhra Pradesh Foundation was established to serve the needs of our community and students both here and in Andhra. Sankranti was added to our annual calender of events. Towards the end of 1992 the association was given by the IRS Tax exempt status. We have come long way from There are quite a few exciting projects planned for Adding to this our association is proud to conduct unique cultural competetions open to all Telugu associations in North America for the first time ever. If we continue in this fervor, much will be accomplished and we will be an effective force to reckon with and During the first meeting of Telugu association of North America (TANA) held in Newyork city in 1977, our members took an active part. Our association was one of the only four listed by the first TANA souvenir. We thrived well in spite of our humble beginnings. All emulate TAGDV 145 Ó\T> T Ádüe+

146 Áπ> sy &Ó y sy yê Ó\T> T dü+ òütett 40e yê] ø e dü+<äs +>± mh ï yó\t> T dü+ ]+# Tø yê\qï X óuû ø±+ø å\ Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 146

147 Ì z \ ø < ä (ˇø }Vü ) Äø±X + ÁãVü àeth #Ó q + Á üø±xē+ +>± qt+&ç q Àì e j T ms T ü, üdüt ü s +> T\T +~+ yót]dæb T+~. Á üø è ~$ qt+&ç ~ e Ãq < e ü# Ãì ü Ãø qt Ns >± ø Tºø=ì, s +> Ts +> T\ üp\qt Ä N s n+# T\T>± # dütø=+~. m Ó Ôq ø=+&é\ et<û ä >± bõπs»\bõ ê\t ÄyÓT \y DÏ»&É>± ett+<ät î y düt î+~. Äø±X ü ns TDø±+ T\T ÄyÓT ü# Ãì y TqT MT<ä î+ îet»* q ü &ÉT dütet+> [>± ÄyÓT üs e + +~. Ä üs ex ettq î ø=+&é\ Àì > s T&É ü åî\t Vü stt>± ìx Ùã +>± n* _* Ä \T Ä&ÉT THêïsTT. Äq+<ä+ n+ s +> etì ø=+&é\t etúq+>± qt+&ç Äq+<ä ü ø±+ T\T yó<ä»\t THêïsTT. Ä Äq+<ä ü üs ex ettq î &ÉT>± \y T òüt XÊ ett&ó q sêet# +Á<äT&ÉT ã+>±s TeHÓï \ø åàdt&ét, üett\ ehóï ] q > <ÛäTeT es í ü X Øs +, yó ettq»düt ettìes T &ÉT $XÊ«$TÁ T&ÉT Ä Á ü< X ettq Ó+#ês T. ø=+&é\t, ø q\t, n&ée \T, Àj T\T <ë{ïe Ãq yê] s etd j TyÓTÆq Ä Á üø è ì pdæ yótæets #ês T. nø ÿ&étqï \\T, sêfi ófl, > T º\T ªsêe! sêyê!µ (sêe sêe ø±<ät) nì et<ûäts >±qsê> + Ä\ æ+#êstt. > s T&É\T sêettì # dæ $wüßíeì, ø èwüßí&éì, $wüoí, ø ècõíj Tì ã+<ûä+ Òì ettìes T &ÉT $XÊ«$TÁ T&ÉT ett+<ät î q&ç ˇø \ î Á üd$t &ÉT. \ \j T. n~ # q \ø åàdt&ét ettìes T &ÉT HÓï\T +~+#Ó Ä \qt XË \»>± > T]Ô+#ÓHê nì nqt îhêï&ét. sêet# +Á<äT&ÉT Á üø±x e+ yótæq Ä \qt êø e qì ø ]ø ø \T> T Tqï< nì nqt îhêï&ét. \TŒ\T #ÓøÏÿq $Á> Vü ett\t, \ŒeTT\ ø qï á \ kâ+<äs ett $Tqï>± qtqï~. * øödü\ yê \ ett, Ä àkâ+<äs ettq î BÛ T>± qtqï~ Bì Á üø±x ett. ø±ì Ç~ # \qett Òì \. H qt á \ î ÁbÕDeTT Çe«> * u > T+&ÉTqT nì nqt îhêï&ét etqdüt À. neuàj T ø±sê ìøï uû e+ et \+. Ç#êà s üyótæq üs e à n+x +. dü«j T+düèwæº. ø±s D+ dü+ø \Œy T. Ä À# Hê ã\y T. C q+ L&çq~. ã\yótæq qetàø ett, # j \qï \ ü ÁøÏj T î (ø±sê ìøï) s ü+ ÇkÕÔsTT. Ó\T> T Ádüe+ ` ªkÕsTT\øÏε 'Sailakshmi' 5008 Columbia Circle, Hamilton OH sêet# +Á<äT&ÉT, \ø åàdt&ét Ä \ kâ+<äsê ìï, Á üø±xêìï # dü Ô <ä> Zs î sê>±h sêet# +Á<äT&ÉT, \ø åàdt&ét qetdüÿ]+#ês T. sêet# +Á<äTì bõ<ë\t Ä \ î stt. \ # *+ +~. ø ] +~. Äø±X + et]+ ehóï\t b stt+~. ü åî\ îe îe\ Á üø è ü \øï+ +~. Ä ü \ø ]+ Äq+<ä+ sêet# +Á<äT&çøÏ, \ø åàdtì&çøï * düœs Ù e ø ~*+ +~. yê]ett+<ät \ ø ] ˇø düt+<äs yótæq Ád Ô s ü+ ì* +~. ÄX Ãs +, Äq+<ä+ yês T Ä Ád Ô et ]ÔøÏ Á üd$t s T. n üapple&ét Ä Ád Ô et ]Ô ªe ê! sêet# +Á<ë! <ÛäqT sê*ì. bõ<ä dü«s Ù Hê J$ ett <Ûäq yótæq~µ nì nqï~. n ü &ÉT sêet# +Á<äT&ÉT ª! yóes T? á \ À m ñ+&é> *>±e?µ nì sêet# +Á<äT&ÉT nhêï&ét. ÄyÓT q$«+~. ªH qt \ À ñ+&é Ò<äT. XÊ üex ettq \H nj qt. $ ü &ÉT bõ<ädüœs Ù# Hê î XÊ ü $ettøïô ø * +#êe µ nì nqï~. ª! e # ùdô düt> TD \ Kì e qthêïe. kâ+<äs e $.»dæ«ì$. yóe]$? øes T XÊ ü$te«> *π>s T?µ sêet# +Á<äT&ÉT Á ü ï+#ê&ét. ªÄyÓT ÁãVü à e qdü ü Á nvü \. >ö et etvü ] uû s µ nì ettìes T \T»yê_#êÃs T. \ø åàdt&ét ø ü+>± ªn Te+{Ï etvü kõ~û«øï, ü Áe ê s etdïøï mes T XÊ ü$te«*π>s T?µ nì Á ü ï+#ê&ét. nvü \ etúq+ # dæ sêet# +Á<äT&ÉT ª! nqt yótæq ü\t î\t ü*øïq ø å$t+# T. \ ñhêïeì nqt î+fò etqdüt \ &ç\t +~!µ nì nhêï&ét. ªsêeT# +Á<ë! Hê î XÊ ü $ettøï Ô ø * q Äq+<äeTT, XÊ üá> dü ú>± \>± qt+{ïy nqï <ät'k+ e sê îqï~µ nì nhóqt. n+ $XÊ«$TÁ T&ÉT ªÄyÓT uûñs Ô >ö et etvü ] XÊ ü$t#óãqt. Ç+Á<äTì ø±ettø «ettq î áyót dü$t<û ä nsttq~µ $cõ<äe<äqett # dütôqï sêet\ø åàdt\qt pdü Ô ªsê îe s T sê! Hê uûñs Ô >ö et etvü ] Hê etqdüt HÓs T> ø nqte q+ qqtï \>± qt+&éetì X æ+#ê&ét. Hê ü uûñøïôì X +øï+#ê&ét. Hê uûñs Ô s ü+ À e à Ç+Á<äT&ÉT qqtï ø±$t+#ê&ét. nee ì+#ê&étµ nqï~ nvü \ TAGDV 147

148 \ø ÎDT&ÉT ªn<Ó»] +~. uûñ uûñ$wü «s Ô e qett\t Ó\TdüT îh >ö et etvü ] e qe e èì nqte q+ X æ+#ê&ét n+fò qetàx ø + ø±e&é+ Ò<äT. n<ó»] +< $es +>± #Ó ü Œ. Hê etqdüt Äsê ü&ét +~.µ ªne qt qetàx ø +>± Ò<äT. < y +Á<äT&ÉT Ç+Á~j \ î n~û ü jóæt L&Ü q Ç+Á~j \qt n<ät ü À ô Tºø Ò<äT. qqtï #Ó Tº#ê TqT+&ç # dæ Áù $T+#ê&ÉT. ˇø s E Hê uûñs Ô Ç+ Òì düetj TeTTq z ñ<äj TeTTq Hê uûñs Ô s ü+ À e#êã&ét. e s T s ü+ À qtqï Ç+Á<äTì >ö et etvü ] j Tì \ H qt j T<Ûë$~Û>± dü üs \T # XÊqT. ø±ì Ä T# TÃ&Ó q Ç+Á<äT&ÉT Ä ñ <äj TeTTq ø±etett Hê X Øs ettqt ø sê&ét. n< düetj TeTTq Hê uûñs Ô >ö et etvü ] e#êãs T. nyê ÿj qt. Ç+Á<äT&ç e s Ts ü+ etvü ] ì # dæ Tºø Òø dü«dü«s ü+ <ë*ã+~. bõ]b Tqï Ç+Á<äT&çì ªdüVü ÁkÕ åî&ét>± nq>± y sttø qt\tqï X Øs + qt+&éetìµ X æ+#ês T. Çø Ç+Á<äTì Ä> &ÉeTT\T $T MTs yê? nyê ø ÿ >± e ]q qqtï # ªC ]D! \$ ø etàµì X æ+#ês T. <ä wæ+#ês T.»] q~ #Ó üapple î kõvü dæ+#êqt. Áã e qt, uûñ+> ü&ü qt. nqte q+ $q Ò<äT. $ì æ+# Tø Ò<äT. ˇø nã\>± et> yêì nvü +ø±sêìøï ã b j qt. \HÓ j qt. ø± JeeTTqï \>± sêø ø <Ûë q ìet> Tïsê j qt. <ëì òü\ett Ç+ ø± ìøï òü*+ +~µ. \ø ÎDT&ÉT : ªn<Ó»] +~. JeeTTqï \>± m ñ+&é> *π>e? µ sêet\ø ÎDT sê! MT]+ ÄdüøÏÔ # ædütôqï+<ät î Hê J$ ø < ä #ÓbÕŒ*dæ+<. Hê î ü Tºø qt+&ç \>± qt+&é ett n\yêfò q+fò ÄX Ãs b ê πsyó! sêet# +Á<äT&ÉT :»dæ«ì, ü Áe ê s etdï$ > qtπø qte«ñ +&É> *π>e. n+<ätø H qte «<Ûë q+ À ñ+&é> *π>e.µ ªsêe! qte «ü*øïq ü\t î\ Hê»qà<Ûäq yótæq~. uûñ> e s ü &Ée. î Ó*j n+<ätø H >ö et etvü ] Hê XÊ ü$ettøïô <ë«sê ø * +# &ÉT. <ÛäqT sê*ì Hê ü$á qt X +øï+# q+<ät\ î. nstthê Hêø < ä $q+&çµ nì nvü \ q > T]+ et+<ävü dü+ etè<ätet<ûäts yótæq yê îÿ #Ó üœ ett yótt<ä\tô {Ϻ+~. X óø æø ett\t, > s T&É\T n* _* Ä \T Ä æ #Ó ø=età\ #Ós Te À qt+&ç y s >± # dü Ô yês >± s ü+ Òì #Óe \qt ìø ÿu &ç#êstt. uûñ $T Äø±X s +> T\ ø \dæ ˇπø s ü+>± ìx Ùã + bõ{ï+#êstt. Ó\T> T Ádüe+ #Ó T, # et\t, ü º\T, > T º\T, sêfi ó, s üœ\t, ø=+&é\t etúq+>± qt+&ç et nìï dü+e sê\t>± qtqï düvü J$ ÄVü \ ø < ä $q&üìøï #Óe \ üœ +#êstt. X óø æø ett\t, > s T&É\T n* _* Ä \T Ä æ #Ó ø=età\ #Ós Te À qt+&ç y s >± # dü Ô yês >± s ü+ Òì #Óe \qt ìø ÿu &ç#êstt. uûñ $T Äø±X s +> T\ ø \dæ ˇπø s ü+>± ìx Ùã + bõ{ï+#êstt. $XÊ«$TÁ T&ÉT nvü \ ø < ä Ó\TdüTø > * q üœ{ïøï ì+&étetqdüt nvü \ e \T $q&üìøï dæ<ä +>± ñhêï&ét. sêet\ø ÎDT\ ÄdüøÏÔ düπsdü]. <Ó e «+ e qe «+>± e ] Á üø±x «+qt Ó\TdüTø { ìøï «s ü&ç+~. nvü \ Ç #Ó æœ+~. Hê +Á&ç $<Ûë ÁãVü à ˇø \qt q dü«vü kõô\ düèwæº+ <ëìøï ÁbÕD+ b XÊ&ÉT. Ä ÁbÕD+ ÁãVü à * æ kâ+<äs ett, Á üø±x ett ˇø üdæ_&é >± e ]+~. kâ+<äs ett Á üø±x ett\qt <ätqïã&é Òe (mes ø ~*+# Òs T) > qtø nvü \ nì HêeTø s D+ # XÊ&ÉT. nqï, ÁbÕD, eth, $C q, Äq+<äø X ett Ò kâ+<äs ett, Á üø±x ett (»ett) e Á y T Çe«> \e. n+<ä]øï á ø X ett\t ñqï üœ{ïøï n$ düáø ett>± ñ üjó + <ë{ïq yê]πø HêX qett Òì kâ+<äs ett, Á üø±x ett Çe«> \<ät. n+<ätø ì Hê ù s T ªnVü \ µ. Vü \ett (Hê> *) <ätqïã&éì~. ø ~*+# Òì~. njó jó ìj T+<äT»ìà+# Ò<äT. ÁãVü àe qdæø ü Á ø HÓ q qqtï ô +# Òø >ö et etvü ] ì æ* ô +# etì ø sê&ét. dü«vü kõô\ qqtï et\ q ø qï +Á&ç qqtï me]ø ô +# etì Çe«>± üdæbõ ü>± qtqï H qt ª \µ>± e ] u > T+&ÉTqT nì nqt îhêïqt. etúq+ bõ{ï+#êqt. etvü ] >ö ettì etet êqtsê> ett\ À ô ], ø qtdüqï\ À yót~* Äj Tq J$ + À ø qï L T] À T rsêãqt. kâ+<äs ett, y T<Ûä, dü<ätzdett\ j TTø Ô ej TdüTÿsê*qj qt. qqtï >ö et etvü ] ÁãVü à î n üœ +# T î ÁãVü à Àø ettq î &=ÿì yófi fl&ét. j Te«q+ qtqï qqtï # &É>±H Ç+ kâ+<äs e, y T<Ûë$>± e ]Ãq >ö etettì ø=ìj &Üs T. Á üx +dæ+#ês T. >ö et etvü ] H $yêvü ett # dæø=etàì ø sês T. ÁãVü à e rdæy j T Òø yês T qqtï $yêvü ett # dæø=hêïs T. ô + q >ö et etvü ] πø qqtï Ç Ã $yêvü ett # dæq ü &ÉT Hê Vü è<äj T+ ª \µ>± e ]q~. ø qï +Á&ç e»e<ë L&É<äì 2013 TAGDV 148

149 >ö $T etvü ] ì $yêvü + # dütø=ì Äj Tq î j T» j >±~ Áø Te \ À &ÉT>± qt+&ç dü üs \T # XÊqT. Ç+Á<äT&ÉT ü+# +Á~j TeTT\ î n~û ü. $wüj T À\T&ÉT. ø qtï$tqtï >±qìyê&ét. Hê kâ+<äs ettqt ü+# +Á~j TeTT\ Äq+~+# ett üapple ø±ø b e# TÃ. ø±ì <ëìì Ä +# ett, nqtuû ÑeeTT ø s ett n ì ù Œ. uû Ñ uû Ñ$wü «s Ô e q ø±\ett\t Ó\TdüT îh Ä etvü ] nqte qeth ô qtuûñ e Áø $T+# >± ø b Á~ îô&ó qqtï X æ+#ê&ét. Hê ì i ì CÒXÊ&ÉT. et> ì, et> yêì nvü +ø±s ettq î ã* nj qt. ô +, ô <ä # dæ, $yêvü e &ç dü<ë dü üs \T # ùd qqtï nqte ì+# >±H H qt nyê îÿqj qt. ÄHê& Hê Vü è<äj T+ üp]ô>± ª \µ nstt+~. XÊ üett X Øs ett, Vü è<äj TeTT Òø ü+# uûñ ett\t Hê À n+ ]+ b sttq \ qj qt. \ø ÎDT&ÉT : ne à! JeeTTqï \ qhêïe ø <ë! JeeTT m ñ +~? <Ûë qett m #Ój T > *π>e? ª ü+# +Á~j TeTT\T Òì \>± e ]q Hê î uû Ñ < $ Ä<Ûës yótæ ñìøï ì Ã+~. et <Ûës yótæq~. n+ ]ø åettq qtqï dü s # +Á<äT\T Hê ÁbÕDeTTq î s ø ådì#êãs T. dü s s à HêÁbÕDyÓTÆ, # +Á<äTì c &ÉX ø fi \qt ÄkÕ«~dü Ô <Ûë q ìet> Tïsê*HÓ j qt. m > +fò kõ«~ûcõ qett n+fò Hê n~ûcõ qett À qt+& nqïbõhê<ät\t e H XÊqT. {ÏøÏ &ÉTe Ò<äT. ø s T> Ò<äT. # *+# Ò<äT. yêhê, es <ä î ø <ä\ Ò<äT. etdï ü s ettq qt+&»sƒ sê ïøï, n ïøï ÄVüQ ne Ò<äT. ø± Ò<äT. etdæ ne Ò<äT. ã &ç<ä ne Ò<äT. ˇ+ ]>± ã+<ûäett Òø sê> < «cõ\ î nr HÓ nhêvü êìøï <ä s yótæj qt. >±*øï m> Ts Ò<äT. düt&ç>±*øï #Ó îÿ #Ó<äs Ò<äT. etúqy T Hê î $X ó~ q z+ø±s yótæ+~. Hê n+ s <äèwæº lsêet bõ<äett\ô ì*bõqt. bõ<äett Ò Hê et+á ett. Hê üett, Hê» üett. n Hê Jyê à üs e à À # s { ìπø bõ<äett\ düœs Ù. n üapple&ét sêet# +Á<äT&ÉT ªø±s D+ Ò ø±s ett»s T> <ät. ø± ø < ä $qï üapple&ét Hê etqdüt Á<ä$+ +~. qte «<Û äqt sê*$. sêstt s ü+ À ñ+&ç L&Ü Hê üett # j T> *>±e. XÊ ü$ettøïô nsttq~ ø qtø H qt î ˇø es + ÇkÕÔqT. æœ<äett Ò î+&ü bõ Áe ê ìï X +øï+#ês T. n+<ätø H ìqtï etvü ü Áe >± > T]Ô+# T î es $TkÕÔqT. ü Áe êbõeì$. qte «njó > s + À qt+&ç ü º Ò<äT. ø qtø ü+# ø q \ À yótt<ä{ï<ëì>± ñ+{ e. me s ü+# ø q \qt ì ett düà]kõôs yê] bõbõ\ìï q kõôstt. ªnVü \, Á<Í ü, î+, ês, et+& <ä] ª ü+# ø H ïdüàπsì + etvü bõ ø <Ûë HêX ø 'µ nì es + Á ükõ~kõô&ét. nvü \ sêet# +Á<äTìøÏ Á üd$t* <Û äqt sê*ì kõ«$t nì nqï~. $XÊ«$TÁ T&ÉT! e î XË\$ æœ+# T. y TeTT $T~Û\ î yó&ét THêïeTT nì nqt» rdütø=ì sêet\ø ÎDT\ yó[flb j &ÉT. yó[flb Tqï sêet\ø ÎDT\qT pdæ nvü \ etqdüt À, sêet# +Á<äTì À <Ó e «ett bõ T e qe «ett Ç+ø± $T Ò ñ+~µ nqt î+~. et fl Ç nqt î+~ ªsêe! î #Ó üœì~, Ó*j Tì~ ˇø T+~. <Ûë qe s ZeTTq Hê Ä à üs e à ø æ+ +~. n ü &ÉT Hê î uûñ uûñ$wü «s Ôe q ø±\ett\t Ó\TdüTø > *π>qt. sêe! qte «<Ó e «ett Hê î n ü$á qt+&ç XÊ ü$ettøïô #Ój T > *π>e. ü$á bõeì>± CÒùde. ø± qte «ˇø uûñs Ô>± uû s ü$á qt X +øï+ n ïá üy X ett # sttkõôe. ÄyÓT ˇø \ #Ó üœ Òø Äq ì bõ{ïdütô+~. n&é$ À ÄÁø +# T # kõôe. n π> ett+<ät sê\ À m+ et+~ s TDT\T, nã\\t (Ä&Éyês T) et> yê] nvü +ø±s nqt» \ î Àã&ç et > T+&Ó\qT \\T >±$+ J$ etqt> &ÉqT kõ kõôs ì î Ó*j T<äTµ nì ˇø ì ºs TŒ $&ç ìáwüÿ$tdütô+~ nvü \. ø=düyóts T ü : #ê et+~ sêe j TD+ Àì bõá nvü \ > T]+ mh ï s ø ett\t>± yê U ì+#ês T. ø=+<äs T Ç+Á<äT&ÉT ÄyÓTì ã ÿ]+#ê&éì, ø=+<äs T Ò<äì ÁyêXÊ&ÉT. Ç~ e Á ett Hê kı+ }Vü. Sanghi Graphics DTP, SCREEN & OFFSET PRINTING HYDERABAD, AP, INDIA. Ph : Ó\T> T Ádüe TAGDV 149

150 My early memories of TAGDV - Raj Maruwada TAGDV President My early memories of TAGDV were of very few members, very dedicated people like Beema Reddy, Srinivasa Reddy, Raju Dantuluri (Always handling sound equipment except when he enrolled me and a few others to stage a play on TAGDV stage), Prakash Namburi, Akkaraju Sarma, Saradhi Kosaraju and my brother Surya Maruvada. Meetings used to take place in schools or churches in Philadelphia/South Jersey area. Generally usage of premises was obtained at no cost due to the efforts of our members. There were movies screened by Beema Reddy and cultural programs sparsely attended. Occassionally, visiting artists from India performed. The whole atmosphere was more like a closely knit extended family. Members and children of members participated in cultural programs. Lady members prepared delicious food at home and served like serving for family members. There were no formal elections then. One day Dr. Srinivasa Reddy called me and asked me if I would be willing to become Joint secretary. I reluctantly said Yes. Then I became treasurer, secretary and president. I was never elected, only asked to be! Damu and Ramu helped me a lot during my term as president. I served during the terms of presidency of Dr. Akkaraju Sarma and Sudhakar Pavuluri. By then, membership grew and we were having meetings attended by larger groups of people. We staged some plays written by me and I also acted in them. Kotapati Sambasiva Rao followed me as president. His term was a very significant period of TAGDV because it was then that the membership increased tremendously and programs were organized at a very high level. My term may have been the bridge between relatively small and very big. I am sure Sambasiva Rao will relate his experiences himself. I am very happy that our organization is now celebrating its 40th birth day. Fortunately for us, there were no splits and multiple organizations competing with each other. Part of it may be due to continuing leadership of stalwarts like Dr. Akkaraju sarma and part of it may be due to the organizational culture that developed over the years. I hope it continues to be that way. Ó\T> T Ádüe TAGDV 150

151 Ó\T> T C : Hê{Ï yó uûñeett`h {Ï ø s Ôe ett ê > j T nqï T >± ªm+<äs etvü qtuû e \T n+<ä]øï e+<äqett\tµ m+ etôva»«\ yótæq # ]Á ø * +~ etq Ó\T> T C. ª< XūÛ wü\+<ät Ó\T> T dü µj Tì lø èwü í < esêj T \qï T >± uû s rj T uû wü\ À Ó\T> TuÛ wü î Á ü ø kõúqett+~. ø \ø +&É e ~] üp ìj T >± Ó\T> T uû wü j T HÓ q~. m+<äs Á üettkt\t Ó\T> T uû wüqt ªÇ{ *j THé Ä ò t ~ ádt ºµ>± n_ûe]í+#ês T. nìïs +>±\ À Ó\T> T C ì ü ett # dæ, # ]Á À s kõústt>± ì* b sttq e qt \T, etvü j TT\T m+<äs ñhêïs T. u ìdü «ü X è+k\ett\ C j e TÔ ìá<ëedüú ÀqTqï C ì y T ÿ* æq $ ü ems T\T etè<ät et<ûäts yótæq et ø +sƒ dü«s ett XÊÁd Ôj T dü+^ ettqt MqT\ $+<ät>± Ä\ æ+ q dü+^ kõáe Tº\T nq\œ ø \ŒHê #ê TØeTVæ et \Œ kâ+<äsê ìï n+~+ q \ŒX Ks T\T, kõvæ r Á ü uû Ñ Ó\T> T ø fi et * øï ehóï Ó Ãq ø $ eπsdt \T nqq q Hê #ê Ts ett, ø= Ôes e&ét\t ~~ q dü+^ ett Ó\T> T Hê ø s +>±ìï Ksêì øøïÿ+ q q kõs «uûöett\t ÁbÕNq dü+á ü<ëj TeTT\T, ø Tºu T nh }_ ÀìøÏ Ls T îb sttq C ì ãj T î q dü+ òüt dü+düÿs Ô\T ü<ämyê yó Vü ett, <ÛäHês q\ î ÀHÓ e edüúqt ês Te s T# dæ, dü+ òü ìï C ì < # T îh sê»ø j T qs s ü sêø ådüt\ î e πsø ett>± düt e edüúqt kõú æ+# T î b sê& $ ü ems øïxàsê\t m+<äs, yês +<ä]øï qetdüt e +»\T\T. Ó\T> TC yê]øï m+ ãttd ü&ç ñqï~. yê] À ø=+<ä]ì > T]+ î üôett>± Ó\TdüT î+<ëett. <ätsê> ê\t, î +Á ê\t, î{ï\, $uû Ñõ+ bõ*+# T ü+< ë uû s < X ett n$ ÃqïeTT>± et &ÉT X êu \T ü]bõ*+ q Ä+π> j TT\ î e πsø ett>± $ ü e CÀ ì yó* +, düets X +U s yêìï üp]+, Ó\ <=s \ > T+&Ó\ À, Ó\T> T Ádüe+ ` ø bõ{ï kõ+ã esêe ì<ät s b stt, ìá<ëdyótæq C ì y T ÿ*œq etvü etìwæ, üdæ«, kõet yê~, XÊ+ ø±ett î&ét, $ ü e Ms T&ÉT n\ ] d êsêetsêe. mes ø±<ät Ó\T> T C ett<ät _&É j T. á _&É qt ø qï * +Á&ÉT\T m+ n<äèwüºe+ T À ets Te Òì, ets ü sêì Ä etvü Ms T&çøÏ C j e TÔ sê»hê\]œ+ +~. Á üettk+>± Á üx +dæ+ +~. ìs ø åsêdü, nc q+, et &É $XÊ«düeTT\T, <ätsê#ês ett\t, u ìdüá üeè Ô, î\et $uûò<ë\, Ó\T> TC dü et ete Tqï s E\ À, ø±s D»qTà&ÉT>±»ìà+, u \ $yêvü ett\t, $ + T $yêvü ett\t, et &ÛÉ $XÊ«düeTT\T <ätsê#ês ett\t uûñ yó <ä ett\t et]j TT Ád Ô ü s Twü ndüe q \ìï{ï s ü e ü î q J$ düs «dü«ettqt <Ûës b dæq >= üœ dü+ òüt dü+düÿs Ô, s # stt, e qe êyê~ ø +<ät L] MπsX *+> + ü+ T\T>±s T L&Ü Ó\T> TC nqt+> T _&É j T! ø sêï ø dü+^ kõáe» ettq î et î + Òì etvü sêe>± #Ó etd Æ áhê{ïøï L&Ü Á ü ü+# + q\tet \ q es ú+ T\T»] æ+# Tø > *, ø sêí ø dü+^ ettq î Á ü ü+# U Ó Ãô {Ϻq etvü yêπ>zj Tø±s T&ÉT. dü+^ # Áø e]ô ê > j T L&Ü Ó\T> T > &É ô»ìà+ q yê& L üp&ç Hê ettq î uû s < X + Àì uûñs Hê{ ett, ø < ëø [, ø < äø yótt<ä\> T qè kõ+á ü<ëj TeTT\ø +f n~ûø ÁbÕ<Ûëq qt ø * + ø= Ôy=s e&ç ~~ n+ sê rj T U ì > &ç+ ü# dæq etvü j TT&ÉT, dæ<ë + ø s Ô dæ< +Á<ä jó L&Ü Ó\T> TyÓ ê[ î\ À ˇø &ÉT. Ó\T> T yó ê[ î\ À et]ø=+ et+~... > Ts C &É nbõœsêe, sêd s TÁ<äeT< $, ê+á&ébõbõ sêj TT&ÉT, ø $ ø ÿq, qqïj T, πøåá j T, nets *Œ»ø ÿqï, XÊ yêvü qt&ét et]j TT ÁoÁo Ä$<ÛäeTT>± Ms +<äs T ÄHê&ÉT Ó\T> TC yó uûñeettq î ehóï Ó#êÃs T. uû s < X kõ«+á ê q+ s ett Ó\T> T yó uûñeett s > etqett #Ó+~+<äì #Ó ü Œø e# TÃ. < X uûñøïô, ê > ìs, ìkõ«s ú ü dü+ òütùde üp]ô>± q + b stt kõ«s úett, ü<äm yê yó Vü ett, <ÛäHêø±+ø å, îá yê{ï kõúqett À # T 2013 TAGDV 151

152 # düt îhêïstt. ø fi ø fi ø düett ø± î+&ü b stt+~. ø fi sê<ûäq ø fi èwüí q + b stt+~. ãvüqfi dü+k À e îô\t Á ü $wüj TeTTqT n&ét> &ÉT> THê yê bõs <äèwæº # &É ett yótt<ä\tô { ºs T. nìï s +>±\ À Áø etáø et+>± yê bõs Ô«eTT Á üã*+~. ettk +>± sê»ø j T s +> ett À, sê»ø j TeTH ~ y T* ettdüt> T >± y T&ç ü+&ét >± j s stt+~. ìkõ«s ú ü dü+ òütùde î n+øï yótæ, Á üc u VüQfi ettq î Ä<äs Ù+>± ì\t# T À b { ü&ée\dæq etq Hêj T î\t dü+ òü ìï, C ì < # Tø=qT À ˇø ]ø=ø s T b { ü&ç m nq ø±\ett À n îuòs T\e THêïs etq+<ä]øï Ó\TdüT. Ó\T> TC ì m êø Tº ô { ºs L&Ü etq î Ó\TdüT. yê] dü«á üjó»qett\ ø=s î n\»&ét\t düèwæºdütôhêïs T. s Vü dü ett>± dü+ òüt $Á< Vü ø X îô\ \ ü&ç, nedüsêqt> TD ett>± yê]øï nìï $<ÛäeTT n+&é>± ì\ã&ç yê]ì et \ø å kõ<ûäq ø=s î $ìjó +# T î+ THêïs T. Ä n\»&ét\ À ne j Tø ü Á ü»\t < # Tø ã&ét THêïs T, # + üã&ét THêïs T. < X dü+ ü<ä HêX qyótæ b T+~. * bõ\t ê i=ettà Á> T~ q T >± et e èuûñ $Tì nìï $<Ûë < # T î+ THêïs T. C j e TÔ n+<ûäø±s ett À á kõ«s ú üs T\ ø ã+<ûä Vü kõô\ À $\$\ &çb T+~. Ç~ q> ïdü ett. üs ø åett>± Ó\T> T yó uû ÑeeTT < # Tø ã&ét T+~. s > $TdüTÔqï Ó\T> T yó uû ÑeeTTq î ˇø ê ü {Ϻ, ü s > $T+ ü # ùd u <Ûä Ó\T> T C ô ñ qï~. Ä ê ü º ø * q dü êô ø=+ es î etq îqï<äh ~ ì»etì $X «dækõôqt. etqe+ T ø s Ôyê ìï ìs «Væ +# e\dæq u <Ûä etqô ñqï~. nyót]ø± À qtqï Ä+Á<ÛäT\T Ä]úø +>± et]j TT nìïs +>±\ À n T qï dæú À qtqï n y T<Ûëe \T, et+ ì #Ó&ÉTqT, <Ûäsêàìï n<ûäsêàìï $# ø åd C qett # &É > * q $# ø åd C qt\t, m+ ü]c qett ü Tº<ä\ > * q Hêj Tø «ett etq îqï~. î\et Á üy Tj TeTT Òì sêc +> ett qt+&ç e Ãq etq î, î\et Á ü ü TÔ\T nqedüs ett. Ó\T> T< X ett Àì ø \Twæ yótæq sê»ø j T <Û s DT\qT Çø ÿ&é #= æœ+# nedüs ett etq î Ò<äT. ñ +&É L&É<äT L&ÜqT. ª ø et y T etvü ã\ettµ nh dü øïôì $düà]+# L&É<äT. $&ç$&ç>± > &ç b # \T # j T Òì üìì, ny yó î>± e T\qT ôd ett m ã+~û+# > \y etq+<ä]øï Ó*j Tì~ ø±<ät. Ó\T> T C øï etqett m+ ãttd ü&çe HêïeTT. Ä ãttdettqt rs TÃø e\dæq düetj TeTT ÄdüqïyÓTÆ+~. ] b Tqï Ó\T> T yó uû ÑeeTTqT uû ÑØÔ # j Te\dæq nedüs ett etq+<ä]ô ñqï<äh dü ê ìï $düà]+# L&É<äT etqdüœs ú\qt Á üø ÿ î HÓ{Ϻ, î\et ü<äm yê yó Vü ett\ r T\yÓTÆ, kõ«s úettqt ìs dæ+ ø \Twæ sê»ø j \qt sê»ì, dü+ òüt{ï X øïô>± s bı+~, etq ett+<ät sê\yê]øï Ä<äs Ù ÁbÕj TT\yÓTÆ, > + À m+ ò ütqø ]Ô > \ etqett. Ó\T> T ÁbÕuÛÑyêìï yó uûñy ù +>± n\]+ ü # j TT î nedüs yótæq # s \qt ÁbÕs +_Û<ë ê{ïô ì\e+&ç! ü<ä+&ç ett+<ät î! ü<ä+&ç düt î! b <ë+ b <ë+ ett+<ät î ett+<ät î. Ó\T> T Ádüe TAGDV 152

153 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 153

154 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 154

155 2013 Ó\T> T TAGDV Ádüe+ 155

Fostering talents for Tomorrow s Chemistry. L ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE PARIS

Fostering talents for Tomorrow s Chemistry. L ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE PARIS Fostering talents for Tomorrow s Chemistry L ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE PARIS www.chimie-paristech.fr Education at Chimie ParisTech Becoming a Chimie ParisTech Engineer During a unique 3-year

More information

COLLABORATION OPPORTUNITIES ELLA TRAVEL - FITUR 2016

COLLABORATION OPPORTUNITIES ELLA TRAVEL - FITUR 2016 COLLABORATION OPPORTUNITIES ELLA TRAVEL - FITUR 2016 CONTENTS ABOUT US 03 05 ELLA TRAVEL 06 09 COLLABORAION 10 16 OPPORTUNITIES CONTACT 17 H a n s e n & P a r t n e r - C a l l e F á b r i c a 4 1 b -

More information

The Community Maps Project Craig Roland! The University of Florida! January 2002!

The Community Maps Project Craig Roland! The University of Florida! January 2002! Preliminary map by a 4th grader Community Map by Four Art Buddies The Community Maps Project Craig Roland! The University of Florida! January 2002! The Community Maps Project represents a collaborative

More information

The 17 th Annual Graduate Student Research Symposium

The 17 th Annual Graduate Student Research Symposium The University at Buffalo Department of Chemical and Biological Engineering Presents The 17 th Annual Graduate Student Research Symposium Single Molecule Tracking at Wet Interfaces Daniel K. Schwartz Chair

More information

A Global Initiative of Academic Networks (GIAN) A one-week course on

A Global Initiative of Academic Networks (GIAN) A one-week course on A Global Initiative of Academic Networks (GIAN) A one-week course on Particle Engineering in the Pharmaceutical Industry: Colloidal Engineering and Crystallization Sponsored by Ministry of Human Resource

More information

Vera Rubin, who paved the way for women astronomers, dies at 88

Vera Rubin, who paved the way for women astronomers, dies at 88 Vera Rubin, who paved the way for women astronomers, dies at 88 By Los Angeles Times, adapted by Newsela staff on 01.04.17 Word Count 927 Vera Rubin uses a measuring engine in this photo taken in the 1970s

More information

SUPPORTING A THRIVING UK LIFE SCIENCES ECOSYSTEM

SUPPORTING A THRIVING UK LIFE SCIENCES ECOSYSTEM SUPPORTING A THRIVING UK LIFE SCIENCES ECOSYSTEM ABOUT THE AMERICAN PHARMACEUTICAL GROUP THE AMERICAN PHARMACEUTICAL GROUP REPRESENTS THE TEN LARGEST US RESEARCH- BASED BIO-PHARMACEUTICAL COMPANIES WITH

More information

INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999)

INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999) INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999) Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, October 1999. INTRODUCTION The Charter Ethos

More information

Sometimes Accountants Fail to Budget

Sometimes Accountants Fail to Budget ISSN 1940-204X Sometimes Accountants Fail to Budget Gail Hoover King Purdue University Calumet Jane Saly University of St. Thomas Budgeting is important in all organizations, but it is especially in nonprofit

More information

B.S. Degrees from the Department of Chemistry and Biochemistry

B.S. Degrees from the Department of Chemistry and Biochemistry B.S. Degrees from the Department of Chemistry and Biochemistry 2015-2016 The Department of Chemistry and Biochemistry offers two B.S. degrees: a B.S. degree in Chemistry, and a B.S. degree in Biochemistry

More information

Appendix B: Undergraduate Academic Interests Survey Spring 2009

Appendix B: Undergraduate Academic Interests Survey Spring 2009 Appendix B: Undergraduate Academic Interests Survey Spring 2009 Thank you for participating in our survey. All questions are voluntary and the survey will be conducted anonymously; please do not put your

More information

University of Wisconsin Madison Department of Chemistry. Curriculum Guide for Chemistry Majors

University of Wisconsin Madison Department of Chemistry. Curriculum Guide for Chemistry Majors University of Wisconsin Madison Department of Chemistry Curriculum Guide for Chemistry Majors 2017 2018 Dr. Jeanne Hamers Dr. Cheri Barta Undergraduate Chemistry Director Undergraduate Research Director

More information

It s Very Popular Education Program at Science Museums in Japan Make Your Own Telescope to Explore the Universe

It s Very Popular Education Program at Science Museums in Japan Make Your Own Telescope to Explore the Universe Proc. of the International Symposium on the NAOJ Museum September 2015 in Tokyo, Japan 175 It s Very Popular Education Program at Science Museums in Japan Make Your Own Telescope to Explore the Universe

More information

Fourth Grade Social Studies Crosswalk

Fourth Grade Social Studies Crosswalk Fourth Grade Social Studies Crosswalk This crosswalk document compares the 2010 K-12 Social Studies Essential Standards and the 2006 North Carolina Social Studies Standard Course of Study (SCOS) and provides

More information

Chemistry Brigham Young University Idaho

Chemistry Brigham Young University Idaho Department of Chemistry Chemistry Introduction Chemistry is the study of matter, energy, and their transformations. The principles of this discipline serve as a theoretical basis for a wide variety of

More information

TEXAS STATE VITA. A. Name: Niem Tu HUYNH Title: Assistant Professor

TEXAS STATE VITA. A. Name: Niem Tu HUYNH Title: Assistant Professor TEXAS STATE VITA I. Academic/Professional Background A. Name: Niem Tu HUYNH Title: Assistant Professor B. Educational Background Degree Year University Major Thesis/Dissertation Ph.d 2009 Wilfrid Laurier

More information

The Green. Chemistry Checklist Why Green Chemistry? The Business Case. Inside. Support and Communication. Design and Innovation

The Green. Chemistry Checklist Why Green Chemistry? The Business Case. Inside. Support and Communication. Design and Innovation The Green Chemistry Checklist Green Chemistry and Safer Products Business Commitment, v.1.0 Why Green Chemistry? The Business Case Inside Why Use the Green Chemistry Checklist page 2 The Checklist: Green

More information

CONFERENCE STATEMENT

CONFERENCE STATEMENT CONFERENCE STATEMENT We, the elected representatives from Canada, Denmark/Greenland, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States of America; In collaboration with the indigenous peoples

More information

Group: Leaders of Registered Student Organizations. SPT Partners: Dr. Robbie Steward and Dr. Adam Peck

Group: Leaders of Registered Student Organizations. SPT Partners: Dr. Robbie Steward and Dr. Adam Peck Engagement and Data Gathering Sessions Group: Leaders of Registered Student Organizations SPT Partners: Dr. Robbie Steward and Dr. Adam Peck Date: October 6, 2014 Design: S.W.O.T. Carousel Attendees: 50

More information

Implementing the Sustainable Development Goals: The Role of Geospatial Technology and Innovation

Implementing the Sustainable Development Goals: The Role of Geospatial Technology and Innovation Fifth High Level Forum on UN Global Geospatial Information Management Implementing the Sustainable Development Goals: The Role of Geospatial Technology and Innovation 28-30 November 2017 Sheraton Maria

More information

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 2 May /14 CULT 68

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 2 May /14 CULT 68 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 2 May 2014 9129/14 CULT 68 NOTE from: General Secretariat of the Council to: Permanent Representatives Committee (Part 1) / Council No. prev. doc.: 8892/14 CULT

More information

Marie and Pierre Curie. In 1903, the Nobel Prize was awarded to Marie and Pierre Curie for their work

Marie and Pierre Curie. In 1903, the Nobel Prize was awarded to Marie and Pierre Curie for their work Molly Hellier Period 1 January 24,2011 Extra Credit Paper Marie and Pierre Curie In 1903, the Nobel Prize was awarded to Marie and Pierre Curie for their work with radiation. The couple made great strides

More information

DEPARTMENT of CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

DEPARTMENT of CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY DEPARTMENT of CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY ACADEMIC GUIDANCE 2015-2016 PROGRAMS B.S. in Chemistry B.A. in Chemistry B.S. in Biochemistry B.S. in Physical Sciences with specialization in Chemistry or Physics

More information

North Carolina Essential Standards Kindergarten Social Studies

North Carolina Essential Standards Kindergarten Social Studies North Carolina s Kindergarten Social Studies Kindergarten through second grade students are introduced to an integrative approach of Social Studies by exploring aspects of self, others, families and communities

More information

DIATHEMATIKON PROGRAMMA CROSS-THEMATIC CURRICULUM FRAMEWORK

DIATHEMATIKON PROGRAMMA CROSS-THEMATIC CURRICULUM FRAMEWORK DIATHEMATIKON PROGRAMMA CROSS-THEMATIC CURRICULUM FRAMEWORK FOR STUDIES OF THE ENVIRONMENT The nature of Studies of the Environment Studies of the Environment is an interdisciplinary subject dealing with

More information

Initiation/Charter Ceremony UPSILON PI EPSILON

Initiation/Charter Ceremony UPSILON PI EPSILON Version 3.3 (November 2013) Initiation/Charter Ceremony UPSILON PI EPSILON Honor Society for the Computing and Information Disciplines Founded 1967 SETTING AND GENERAL INITIATION INSTRUCTIONS Initiation

More information

A Degree In Chemistry

A Degree In Chemistry A Degree In Chemistry Why chemistry? It is the central science Chemists contribute a lot to our quality of life New drugs Detecting disease Nanotechnology Batteries New materials Food production CHEMISTRY

More information

Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and. the best experience on this site: Update your browser Ignore

Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and. the best experience on this site: Update your browser Ignore Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and Activityengage the best experience on this site: Update your browser Ignore Introduction to GIS What is a geographic information

More information

The Tempest. 17, Barford Street, Islington, London N1 0QB UK Phone: 0044 (0) Fax: 0044 (0)

The Tempest. 17, Barford Street, Islington, London N1 0QB UK Phone: 0044 (0) Fax: 0044 (0) The Tempest Developed by Alison Marriott from Wortley High School in Leeds. The webaddress for this activity is COLLABORATIVE LEARNING PROJECT Project

More information

PHYSICS MAJOR, B.S. Student Learning Outcomes. Contact Information. Requirements. Department Programs. Physics Major, B.S.

PHYSICS MAJOR, B.S. Student Learning Outcomes. Contact Information. Requirements. Department Programs. Physics Major, B.S. Physics Major, B.S. PYSICS MAJOR, B.S. Contact Information Department of Physics and Astronomy http://physics.unc.edu Phillips all, CB# 255 (99) 962-2078 Christian Iliadis, Chair Jhon T. Cimmino, Academic

More information

Haida Gwaii Queen Charlotte Islands

Haida Gwaii Queen Charlotte Islands Haida Gwaii Queen Charlotte Islands H E R I T A G E T O U R I S M STRATE GY January 2003 Haida Gwaii/Queen Charlotte Islands Heritage Tourism Strategy Working Group The Haida Gwaii/Queen Charlotte Islands

More information

LET S GO ON A ROAD TRIP

LET S GO ON A ROAD TRIP Partner School News June 2016 In this issue: Education Children Around the World www.opportunityeducation.org Road Trip Start Writing Right Now Teaching Tip of the Month Focus on Schools LET S GO ON A

More information

HOW TO IMPROVE LINKS BETWEEN SCHOOL GEOGRAPHY DEPARTMENTS AND LOCAL UNIVERSITY GEOGRAPHY and EDUCATION DEPARTMENTS

HOW TO IMPROVE LINKS BETWEEN SCHOOL GEOGRAPHY DEPARTMENTS AND LOCAL UNIVERSITY GEOGRAPHY and EDUCATION DEPARTMENTS CGEOG (TEACHER) ONLINE CPD MODULE HOW TO IMPROVE LINKS BETWEEN SCHOOL GEOGRAPHY DEPARTMENTS AND LOCAL UNIVERSITY GEOGRAPHY and EDUCATION DEPARTMENTS By Garry Atterton Chartered Geographer (Teacher) The

More information

Chinese New Year. By History.com, adapted by Newsela staff on Word Count 898

Chinese New Year. By History.com, adapted by Newsela staff on Word Count 898 Chinese New Year By History.com, adapted by Newsela staff on 01.26.17 Word Count 898 TOP: Chinese artists perform a dragon dance at a local amusement park during celebrations for the Lunar New Year, February

More information

COMMISSION ON ACCREDITATION 2011 ANNUAL REPORT ONLINE

COMMISSION ON ACCREDITATION 2011 ANNUAL REPORT ONLINE COMMISSION ON ACCREDITATION 2011 ANNUAL REPORT ONLINE SUMMARY DATA: POSTDOCTORAL PROGRAMS ^Clicking a table title will automatically direct you to that table in this document *Programs that combine two

More information

16-19 January, 2018, HICC, Hyderabad, India. One Global Platform- Four Key Events!

16-19 January, 2018, HICC, Hyderabad, India. One Global Platform- Four Key Events! 16-19 January, 2018, HICC, Hyderabad, India One Global Platform- Four Key Events! GE 4SDGs ADDRESSING AGENDA 2030 WORLD 18-19 January, 2018 18 January, 2018 S U M M I T 16 January, 2018 19 January, 2018

More information

Les Femmes Folles. tags: LETTERS FROM BAGHDAD. GERTRUDE BELL. ZEVA OELBAUM. SABINE KRAYENBÜHL. LikeUnlikeReblogFollowUnfollowDashboard

Les Femmes Folles. tags: LETTERS FROM BAGHDAD. GERTRUDE BELL. ZEVA OELBAUM. SABINE KRAYENBÜHL. LikeUnlikeReblogFollowUnfollowDashboard LikeUnlikeReblogFollowUnfollowDashboard SEARCH Les Femmes Folles WOMEN IN ART Search ABOUT WOMEN OF LFF SALLY WANDA ANTHOLOGIES LFF BOOKS PRESS EVENTS SPONSORS LINKS SUBMISSIONS ASK a QUESTION ARCHIVE

More information

Countess Bettina, Professor Schürer, distinguished Nobel Laureates, distinguished young researchers, ladies and gentlemen!

Countess Bettina, Professor Schürer, distinguished Nobel Laureates, distinguished young researchers, ladies and gentlemen! Sperrfrist: 2.Juli 2015, 19.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Bayerischen Abend der

More information

Ministry of Health and Long-Term Care Geographic Information System (GIS) Strategy An Overview of the Strategy Implementation Plan November 2009

Ministry of Health and Long-Term Care Geographic Information System (GIS) Strategy An Overview of the Strategy Implementation Plan November 2009 Ministry of Health and Long-Term Care Geographic Information System (GIS) Strategy An Overview of the Strategy Implementation Plan November 2009 John Hill, Health Analytics Branch Health System Information

More information

Department of Geosciences

Department of Geosciences Department of Geosciences Department of Geosciences Interim Department Head: Dr. John Rodgers Office: 08 Hilbun Undergraduate Coordinator: Dr. Andrew Mercer Academic Coordinator: Tina Davis B.S. and M.S.

More information

Rural Sociology (RU_SOC)

Rural Sociology (RU_SOC) Rural Sociology (RU_SOC) 1 Rural Sociology (RU_SOC) RU_SOC 1000: Rural Sociology Introduction to basic concepts and principles of sociology with a focus on rural populations and places. The course explores

More information

Chemistry in Australia

Chemistry in Australia Chemistry in Australia About Us Nurture the passion, discover the possibilities RACI is the voice of chemistry in Australia RACI advocates the importance of chemistry to the public and all levels of education,

More information

Astronomy Summer Camps. Directed by Dr. Jian Ge Professor of Astronomy, University of Florida 1/15/2018

Astronomy Summer Camps. Directed by Dr. Jian Ge Professor of Astronomy, University of Florida 1/15/2018 Astronomy Summer Camps Directed by Dr. Jian Ge Professor of Astronomy, University of Florida 1/15/2018 Two astronomy summer camps will be offered during the summer of 2018. Both camps involve students

More information

An Introduction to PhD Study

An Introduction to PhD Study An Introduction to PhD Study Andrew Liddle September 2012 Microsoft-free presentation A little bit about me I completed my own PhD in 1989. I ve been professor here at Sussex since 2000. My own research

More information

Chemists Do you have the Bayer Spirit?

Chemists Do you have the Bayer Spirit? www.mybayerjob.de Chemists Do you have the Bayer Spirit? Research and Development, Synthesis, Analytics, In-house Consulting, Patents, Information Technology, Production, Marketing Chemists in Bayer s

More information

Chemistry. Major in Chemistry. Chemistry 1. Chairperson: James Kincaid, Ph.D. Department of Chemistry website (http://www.marquette.

Chemistry. Major in Chemistry. Chemistry 1. Chairperson: James Kincaid, Ph.D. Department of Chemistry website (http://www.marquette. Chemistry 1 Chemistry Chairperson: James Kincaid, Ph.D. Department of Chemistry website (http://www.marquette.edu/chem) The Marquette University Chemistry Department offers several areas of study with

More information

Acceleration Due to Gravity in my Country

Acceleration Due to Gravity in my Country Acceleration Due to Gravity in my Country http://blossoms.mit.edu/video/lahlouh.html Hello my friends! I believe that you have discussed with your teacher the influences of gravity on our lives, and we

More information

4 th European Dark-Sky Symposium

4 th European Dark-Sky Symposium 4 th EUROPEAN DARK-SKY SYMPOSIUM 4 th European Dark-Sky Symposium Friday and Saturday September 24-25, 2004 The 4 th European Dark-Sky Symposium, organized by the Association Nationale pour la Protection

More information

IAU STRATEGIC PLAN

IAU STRATEGIC PLAN i. PREFACE ii. EXECUTIVE SUMMARY I. INTRODUCTION II. OVERVIEW AND GOALS A. MISSION STATEMENT B. BACKGROUND C. PRIORITIES D. MANDATES E. STRATEGIC GOALS IAU STRATEGIC PLAN 2020-2030 TABLE OF CONTENTS III.

More information

Pharmaceutical Mathematics with Application to Pharmacy

Pharmaceutical Mathematics with Application to Pharmacy Pharmaceutical Mathematics with Application to Pharmacy (ii) (iii) Pharmaceutical Mathe ematics with Application to Pharmacy D.H. Panchaksharappa Gowda Assistant Professor, J.S.S. College of Pharmacy,

More information

2018 AWS Global Summit Sponsorship Overview

2018 AWS Global Summit Sponsorship Overview 2018 AWS Global Summit Sponsorship Overview 1 A W S G L O B A L S U M M I T S O V E R V I E W AWS Global Summits are free events designed to bring together the cloud computing community to connect, collaborate,

More information

Rutgers-Newark PHYSICS RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY NEWARK

Rutgers-Newark PHYSICS RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY NEWARK THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY RUTGERS NEWARK Rutgers-Newark PHYSICS Number of programs offered.............. 4 Number of students in program........... 10 Average size of upper-level classes.............

More information

ADDRESS BY THE PRESIDENT OF INDIA, SHRI RAM NATH KOVIND TO THE MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF EQUATORIAL GUINEA

ADDRESS BY THE PRESIDENT OF INDIA, SHRI RAM NATH KOVIND TO THE MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF EQUATORIAL GUINEA ADDRESS BY THE PRESIDENT OF INDIA, SHRI RAM NATH KOVIND TO THE MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF EQUATORIAL GUINEA Malabo, April 8, 2018 Good morning Buenos dias 1. I am extremely privileged to have

More information

CELEBRATE HALLOWEEN AND THE DAY OF THE DEAD LESSON PLAN FOR GRADES 3 6

CELEBRATE HALLOWEEN AND THE DAY OF THE DEAD LESSON PLAN FOR GRADES 3 6 CELEBRATE HALLOWEEN AND THE DAY OF THE DEAD LESSON PLAN FOR GRADES 3 6 Content Overview: In the fiction story, Cristina s family prepares for Halloween and the Day of the Dead with costumes and an altar

More information

Edward A. Halbach

Edward A. Halbach Edward A. Halbach 1909-2011 By Gerry Samolyk On March 20, our longest-term member passed away just short of his 102nd birthday. Ed Halbach is the most significant member in the history of the Milwaukee

More information

o f f i c e o f f r resear 2 o research l t a r 0c u 09 n po n e a r

o f f i c e o f f r resear 2 o research l t a r 0c u 09 n po n e a r u n i v er s i t y o f office f l o r i d a of report a n n ua l 2009 research o f f i c e o f r e s e a r c h The 2008-09 fiscal year was a testament to the commitment and creativity of University of

More information

Isaac Newton Benjamin Franklin Michael Faraday

Isaac Newton Benjamin Franklin Michael Faraday Isaac Newton (4 January 1643 31 March 1727) was born and raised in England. He was a greater thinker and made many discoveries in physics, mathematics, and astronomy. Newton was the first to describe the

More information

Princeton University. Honors Faculty Members Receiving Emeritus Status

Princeton University. Honors Faculty Members Receiving Emeritus Status Princeton University Honors Faculty Members Receiving Emeritus Status May 2014 The biographical sketches were written by colleagues in the departments of those honored. Copyright 2014 by The Trustees of

More information

I m Not Dead, I m Different

I m Not Dead, I m Different I m Not Dead, I m Different Kids in Spirit Teach Us About Living a Better Life on Earth By Hollister Rand Book Description In I m Not Dead, I m Different, psychic medium Hollister Rand addresses some of

More information

Explore! Fossils Original Air Date: January 28, 2015 Grade Levels: 3-6 Archived Program URL: Program Materials Page URL: Program Description:

Explore! Fossils Original Air Date: January 28, 2015 Grade Levels: 3-6 Archived Program URL: Program Materials Page URL: Program Description: Explore! Fossils Original Air Date: January 28, 2015 Grade Levels: 3-6 Archived Program URL: http://www.hectv.org/video/16389/explore-fossils-january-2015/ Program Materials Page URL: http://www.hectv.org/teachers/curriculum/hec-tv-live/explorefossils/

More information

FRAGRANCE CHEMIST. Presentation by Juta Kvederaite from 8b

FRAGRANCE CHEMIST. Presentation by Juta Kvederaite from 8b FRAGRANCE CHEMIST Presentation by Juta Kvederaite from 8b CONTENT What Is a Fragrance Chemist?; Career Requirements; Inteview from a Frangrance Chemist; Should You Become a Fragrance Chemist?; Video about

More information

The Sleeping Beauty 3

The Sleeping Beauty 3 The Sleeping Beauty 2 The Sleeping Beauty 3 4 We d Love to Hear from You Richmond Ballet believes that a performance is a gift to the audience. Often when we receive a gift we write a thank you note. Our

More information

Orientation and New Student Program Survey with Benchmark

Orientation and New Student Program Survey with Benchmark Orientation and New Student Program Survey with Benchmark Which best describes your status at this institution? First-year student 0.00% 45.60% Transfer student 0.00% 54.40% Total Respondents 0 307 Did

More information

Quick Facts College of Polymer Science and Polymer Engineering

Quick Facts College of Polymer Science and Polymer Engineering Minor in Polymer Science and Polymer Engineering Program Description: This minor is a 6 course/18 credit program that provides students a broad foundation in polymer science and polymer engineering through

More information

John Bardeen. Grady Pipkin March 4, ELEC-424 Department of Electrical Engineering The Citadel

John Bardeen. Grady Pipkin March 4, ELEC-424 Department of Electrical Engineering The Citadel John Bardeen Grady Pipkin March 4, 2003 ELEC-424 Department of Electrical Engineering The Citadel John Bardeen was a brilliant electrical engineer and physicist who made some amazing breakthrough in the

More information

New forms of matter near absolute zero temperature

New forms of matter near absolute zero temperature New forms of matter near absolute zero temperature Wolfgang Ketterle Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA Abstract. First, I want to make some remarks about my career. In 1990, I made

More information

PART I. Performed by: Alexandra Jiménez

PART I. Performed by: Alexandra Jiménez PART I The beginning of this story takes place in Rota. Rota is a very small town in Spain. It is not far from the Bay of Cadiz. Rota is famous for its different kinds of fruit and vegetables. In particular,

More information

T H E W I L D B A L L

T H E W I L D B A L L T o r o n t o W i l d l i f e C e n t r e P r e s e n t s : T H E W I L D B A L L P a l a i s R o y a l e N o v e m b e r 2, 2 0 1 7 SPONSORSHIP OPPORTUNITIES T O R O N T O W I L D L I F E C E N T R E

More information

Chemistry. Chemistry. Brigham Young University Idaho Department of

Chemistry. Chemistry. Brigham Young University Idaho Department of Department of Introduction is the study of matter, energy, and their transformations. The principles of this discipline serve as a theoretical basis for a wide variety of fields such as agriculture, biology,

More information

Money luck for pisces today

Money luck for pisces today P ford residence southampton, ny Money luck for pisces today Today 's lucky color, locky colours by zodiac sign, today 's advice, general luck, love luck, work luck, money luck, horoscopes, zodiac, Chinese

More information

A THESIS. Submitted by MAHALINGA V. MANDI. for the award of the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY

A THESIS. Submitted by MAHALINGA V. MANDI. for the award of the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY LINEAR COMPLEXITY AND CROSS CORRELATION PROPERTIES OF RANDOM BINARY SEQUENCES DERIVED FROM DISCRETE CHAOTIC SEQUENCES AND THEIR APPLICATION IN MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION A THESIS Submitted by MAHALINGA

More information

Guest article: The European Capital of Culture Guimarães Can we build a place branding strategy with it?

Guest article: The European Capital of Culture Guimarães Can we build a place branding strategy with it? 1 of 6 16/03/2015 16:13 Places. Guest article: The European Capital of Culture Guimarães 2012. Can we build a place branding strategy with it? Posted on 25/05/2012 by Ares The Guimaraes logo by Eduardo

More information

GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM

GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCES Department of Geography University of North Carolina Chapel Hill Conghe Song, Director csong @email.unc.edu 919-843-4764 (voice) 919-962-1537

More information

ACS Green Chemistry Institute. ACS Green Chemistry Institute

ACS Green Chemistry Institute. ACS Green Chemistry Institute American Chemical Society Advancing Green Chemistry Innovation in the Pharmaceutical Industry: The ACS GCI Pharmaceutical Roundtable s Research Grant Program Julie B. Manley Guiding Green LLC Contracted

More information

Related Core Content for Assessment

Related Core Content for Assessment Big Idea: Government and Civics First Quarter Academic Expectations 2.14 Students understand the democratic principles of justice, equality, responsibility, and freedom and apply them to real-life situations.

More information

RECENT DEVELOPMENTS IN CHEMISTRY

RECENT DEVELOPMENTS IN CHEMISTRY TWO DAY LECTURE WORKSHOP ON RECENT DEVELOPMENTS IN CHEMISTRY 11 th & 12 th March 2016 Sponsored and Supported By Hosted by Department of Chemistry PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore-641004

More information

Going to a Show AT THE. Milwaukee Youth Arts Center

Going to a Show AT THE. Milwaukee Youth Arts Center Going to a Show AT THE Milwaukee Youth Arts Center I am going to see a First Stage show at the Milwaukee Youth Arts Center. I am going to see the show with 2 Watching a play is like watching TV or a movie,

More information

DFG form /18 page 1 of Valid for proposals submitted as of 1 January

DFG form /18 page 1 of Valid for proposals submitted as of 1 January form 50.03 01/18 page 1 of 10 Guidelines Heisenberg Programme - Valid for proposals submitted as of 1 January 2018 - As a result of a resolution of the Joint Committee dated 4 July 2017, the Heisenberg

More information

GIS Education Activities in Detroit Public Schools Preparing Students for Careers in the Geospatial Industry A Multi-Agency Collaboration

GIS Education Activities in Detroit Public Schools Preparing Students for Careers in the Geospatial Industry A Multi-Agency Collaboration GIS Education Activities in Detroit Public Schools Preparing Students for Careers in the Geospatial Industry A Multi-Agency Collaboration Marsha A. Lewis, Social Studies Curriculum Specialist, Detroit

More information

LEHMAN COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK DEPARTMENT OF CHEMISTRY CURRICULUM CHANGE

LEHMAN COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK DEPARTMENT OF CHEMISTRY CURRICULUM CHANGE LEHMAN COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK DEPARTMENT OF CHEMISTRY CURRICULUM CHANGE Name of Program and Degree Award: Chemistry BS Hegis Number: 1905 Program Code: 02663 Effective Term: Fall 2015

More information

I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N S T E C H N O L O G Y C O U N C I L ( I C T C )

I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N S T E C H N O L O G Y C O U N C I L ( I C T C ) AUTONOMOUS VEHICLES AND THE FUTURE OF WORK IN CANADA GO R E S E A R C H B Y : I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N S T E C H N O L O G Y C O U N C I L ( I C T C ) F U N D I N G P R O V

More information

Writing and Solving Equations

Writing and Solving Equations Writing and Solving Equations Melody s Music Solution Lesson 6-1 Modeling and Writing Two-Step Equations ACTIVITY 6 Learning Targets: Use variables to represent quantities in real-world problems. Model

More information

Presents Clever Alice From "The Fairy Book" by Miss Mulock - 1 -

Presents Clever Alice From The Fairy Book by Miss Mulock - 1 - Presents Clever Alice From "The Fairy Book" by Miss Mulock - 1 - nce upon a time there was a man who had a daughter, who was called Clever OAlice; and when she was grown up, her father said, We must see

More information

Annual Institute for Supply Management R. Gene Richter Scholarship Awards

Annual Institute for Supply Management R. Gene Richter Scholarship Awards R. GENE AND NANCY D. RICHTER FOUNDATION Annual Institute for Supply Management R. Gene Richter Scholarship Awards Monday, May 7, 2018 Nashville, TN The Scholarship program identifies the future leaders

More information

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (4TH EDITION) BY KAREN C. TIMBERLAKE

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (4TH EDITION) BY KAREN C. TIMBERLAKE Read Online and Download Ebook GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (4TH EDITION) BY KAREN C. TIMBERLAKE DOWNLOAD EBOOK : GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES

More information

The life and work of Marie Curie

The life and work of Marie Curie The life and work of Marie Curie Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was

More information

2014 Arizona State University, School of Geographical Sciences and Urban Planning Lounsbury Travel Award. $350

2014 Arizona State University, School of Geographical Sciences and Urban Planning Lounsbury Travel Award. $350 Heather A. Fischer Arizona State University School of Geographical Sciences and Urban Planning P.O. Box 875302 Tempe, AZ 85287-5302 (801) 870-3365 heather.fischer@asu.edu https://sites.google.com/a/asu.edu/heatherafischer/

More information

The life and work of Marie Curie

The life and work of Marie Curie Reading Practice The life and work of Marie Curie Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity,

More information

S C I E N C E / E N G I N E E R I N G

S C I E N C E / E N G I N E E R I N G S C I E N C E / E N G I N E E R I N G The science program at MPS is designed to aid the student in learning scientific principles and problem solving in a continually changing world. The courses offered

More information

Cambridge Systematics, Inc., New York, NY, Associate, Cambridge Systematics, Inc., New York, NY, Senior Professional,

Cambridge Systematics, Inc., New York, NY, Associate, Cambridge Systematics, Inc., New York, NY, Senior Professional, Xia Jin, Ph.D., AICP Assistant Professor, Transportation Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, EC 3603, Florida International University 10555 W Flagler St., Miami, FL 33174. Phone:

More information

="ICMES2018"="" Report" "Recommendations" "Testimonies"

=ICMES2018= Report Recommendations Testimonies =ICMES2018= Report Recommendations Testimonies The second International Conference on Materials Science and Environment ICMES'18 was organized by Mohammed Premier University, Faculty of Sciences and the

More information

INTEGRATING GEOSPATIAL PERSPECTIVES IN THE ANTHROPOLOGY CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO (UNM)

INTEGRATING GEOSPATIAL PERSPECTIVES IN THE ANTHROPOLOGY CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO (UNM) INTEGRATING GEOSPATIAL PERSPECTIVES IN THE ANTHROPOLOGY CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO (UNM) VERONICA ARIAS HEATHER RICHARDS JUDITH VAN DER ELST DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY MARCH 2005 INTEGRATING

More information

International Symposium on Geosite Management

International Symposium on Geosite Management International Symposium on Geosite Management The International Symposium on Geosite Management, organised by the Laboratory EDYTEM, University of Savoie, was held in Savoie Mont Blanc region (France)

More information

Council of State Science Supervisors - National Conference

Council of State Science Supervisors - National Conference Council of State Science Supervisors - National Conference Christopher C. Lazzaro, Associate Director of Science Education clazzaro@collegeboard.org 212.520.8628 Provide an overview of the Science College

More information

The Great Gatsby. SAT Prep Test Examples Jestice March 2017

The Great Gatsby. SAT Prep Test Examples Jestice March 2017 The Great Gatsby SAT Prep Test Examples Jestice March 2017 Vocabulary Looking these up in the dictionary and using them in sentences will help you understand the right answers. Grammar and Writing Writing

More information

IHS PTSA Profit & Loss Budget Overview July through June

IHS PTSA Profit & Loss Budget Overview July through June Income 40-1000 General Funds 40-1001 Membership 17,000.00 40-1002 Interest Income 250.00 40-1003 In-Kind Donations 0.00 40-1004 Credit Card Processing Fees 0.00 40-1005 Grants Received 40-105a Grants -

More information

International Development

International Development International Development Office: The Payson Center for International Development and Technology Transfer, 300 Hébert Hall Phone: 504-865-5240 Fax: 504-865-5241 Website: www.payson.tulane.edu/ Program

More information

"Natural" Cultural Districts and Neighborhood Revitalization

Natural Cultural Districts and Neighborhood Revitalization University of Pennsylvania ScholarlyCommons Culture and Community Revitalization: A Collaboration Social Impact of the Arts Project 6-2009 "Natural" Cultural Districts and Neighborhood Revitalization Mark

More information

European Responsible Care Awards 2011

European Responsible Care Awards 2011 European Responsible Care Awards 2011 Application Form Please complete this form and return it by the closing date of 24 June 2011 to your Responsible Care association or directly to: Cefic, Responsible

More information

M. Mikoš. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

M. Mikoš. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia Proceedings of the Mediterranean Meeting on Monitoring, modelling and early warning of extreme events triggered by heavy rainfalls. PON 01_01503 - MED-FRIEND project University of Calabria, Cosenza (Italy),

More information