ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-"

Transcription

1 ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church IjvSX `mky-ambn Icp-XWw: ]cn-ip ImtXm-en m _mhm Ip-I-sb- -XmWv {InkvXob Pohn- X-Zu-Xy-sa pw ]cn-ip ImtXmen m _mhm DZvt_m-[n- n- p. ]mºmsn am Ipcym-t mkv Zbdm-bn \S {XnZn\ a Ø-adnbw kampw Iymºv DZvLm-S\w snøp-i-bm-bn-cp p ]cn-ip dm-ip-tºmƒ am{xta sszh-apjw Z in- p-hm km[n- p- psh pw _mhm-xn-cp-ta\n ]d- p. kampw {]kn-u v tum. kj-dnbm am sxtbm-^n-temkv sa{xm-t m-eo-øm, A y- X kampw hm jniw: Bbn-c-Øn ]cw h\nxm {]Xn-\n-[n-Iƒ \hm-`n-jn sa{xm-t m-eo-øm-am v kzoi-cww ]mºmsn: Cu temi Pohn-X-Øn t\cn-sp IjvS-X-Ifpw {]bm-k- ßfpw sszhw Adn p \ Ip- -Xm-sW- pw, {]iv\-ß-fn \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- Zp»o-e-ß-fn \n v bphm- sf hgn-am n \S-Øm bph-p-\-{]-ÿm-\-øn\v Ign-bWw: DΩ Nm n _mhm-xn-cp-ta-\n. IjvS-X-Isf `mky-ambn Icp- Xp- -h t Ah -k-ln- m- \p Bfl-ss[-cy-ap- m-ip-i-bp- p. I Ømhv ]d- n-cn- p- Xv Zp:Jn p- -h `mky-hm- m Ah v Bizmkw e`n- p-sa- m-wv. AXn-\m bmx-\-ifpw {]bm-k-ßfpw kln- m Xømhln- p. tum. Koh Kokv am Iqdn-temkv sa{xm-t m-eoøm A\p-{Kl {]`m-jww \S-Øn. cmpysø hnhn[ `{Zm-k-\-ß-fn \n mbn Bbn-c-Øn ]cw kampw {]Xn-\n-[n-Iƒ ktω-f-\- Øn ]s -Sp-Øp. \hm-`n-jn sa{xm-t m-eo-øm-am v NS-ßn kzoi-cww \ In. Beph: bphm- ƒ `oi-c-hm-z- Øn-te v FØn-s -Sp- -Xn kaq-l-øns \njv{in-bxzw henb ] p hln- p- p-s p {]Xn-] t\xmhv DΩ Nm n A`n-{]m-b-s - p. Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w 74- -m-axp A tz-iob hm jni ktω-f\w DZvLm-S\w snøp-i-bmbn-cp p At±-lw. `oi-c-hm-z-{]- `oi-c-nn DW-cp- -sx pw sszh-hn-izm-k-sa- m BNm-cß-f-, a\p-jys\ a\p-jy-\mbn ImWm\pw A\ys Zp:Jw a\- n-em- m-\p Ign-hm-sW pw hm jni ktω-f-\-øns `mkambn \S BtKmf kam-[m- \hpw bph-p-\-ßfpw F skan- \m DZvLm-S\w snbvxp ti{µ a{ n hb-em chn ]d- p. bph-p-\-{]-ÿm\w πm n\w Pq_nen h j-øn ]cn-ÿnxn ]cn-]m-e-\-øn IqSp-X {i h Ø-\-߃, azyw, ab- p-a-cp v F n-h-bpss D]-tbm-K-Øn \n p bph-p-\-ßsf hgn-am n \S- Øm-\p DØ-c-hm-ZnXzw kaq-l- Øn-\p-s v At±lw Hm Ωn- n- p. bqlm-t\m am t]mfn- m kv sa{xm-t m-eoøm A y- -\m-bn-cp ktω-f-\-øn Koh Kokv am Iqdn-temkv sa{xmt m-eoøm apjy {]`m-jww \S- Øn. \hm-`n-j-c- -cmb Xncp-ta-\nam v kzoi-cww \ In. \ -bn- m-xm-hp- n-s-ømwp k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk^v `oi-c-hn-cp {]Xn snm n-s m-sp-øp. tum. txmakv am AØm-\m-kn-tbmkv sa{xmt m-eo-øm, ^m.-tum. H. txma-kv, tum. tpm Pv tpmk-^v, ^m. F tzm Gen-bm-kv, ^m. G{_lmw Imc-ta ^m. kj-dnb ss\\m Nnd-Ø-em- v, s{]m^. tacn amxyp, tum. tpmjz ^oen-t m-kv, tbmkm- Nmcy {_ {io hnf-tbmsn awn F n-h hnhn[ mkp-iƒ v t\xrxzw \ In. tum. ]cn-. ImtXm-en m _mhm \µn {]Im-in- n p sabv 12- \v tim bw am Genbm IØo-{U-en \S sa{xm-`ntji ip{iq-j-bpss {Iao-Ir-Xhpw hnp-b-i-c-hp-amb \n -l-w-øn\v kl-i-cn F m-h-tcm-spw, {]txy- In v Pn m `c-wm-[n-im-cn-iƒ, t]meokv A[n-Ir-X F n-htcmspw ]cn-ip _tk-en-tbmkv am tømωm ZnZn-tamkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm \µn {]Imin- n- p. k o-i-c-w-߃ v ka -ambn t\xrxzw \ Inb tim bw am Genbm IØo-{U hnimcn ^m. taml tpmk-^v, CSh-Imw-K-߃, tim bw sk {S `{Zm-k-\-Øn \n p sshzn-i, hnhn[ IΩ n AwK-߃, A -S- tømss kw_- n v hnizm-kn-iƒ F n-h-scbpw ]cn-ip _mhm- Xn-cp-ta\n A`n-\-µn- p. bmt m_v am sftd-\n-bkv sa{xm-t m-eoøm [ym\w \bn- p. kam-]\ ktω-f-\-øn πm n\w Pq_nen BtLm-j-ßfpsS DZvLm-S-\-hpw, temtkm {]Imi-\-hpw, Kƒ^v tim {^ kv temtkm {]Im-i-\hpw tum. bmt m_v am sftd-\n-bkv sa{xm-t m-eoøm \n -ln- p. ]fl{io Ahm Uv t\snb {]IrXn sszh-øns hc-zm\w, kwc- n-t - Xv \ΩpsS Npa-X-e Pq 5 ]cn-ÿnxn Zn\w Ipcy tpm tafmw-]-d-ºn, A Pp\ Ahm Uv tpxm_v kn\n-tamƒ ]utemkv F nhsc NS-ßn BZ-cn- p. πm n\w Pq_nen BtLm-j-ß-fpsS `mkambn Hcp e w hr -ssxbv hnxcw DZvLm-S\w ti{µ a{ n hbem chn \n -ln- p. πm n\w Pq_nen BtLm-j-ß-fp-sS kam- ]\w ASpØ sabn \yqu lnbn \S- pw. {]ÿm\w {]kn- U v bqlm-t\m am t]mfn m kv sa{xm-t m-eo-øm, ^m. tp _v amxyp N{µ-Øn, ^m. kvs] k timin, DΩ tpm, aømbn CS-b-\m tim F nkvtim m, txmakv t]mƒ dºm, ^m. t_m_n h Ko-kv, Sn k h Ko-kv, ]n.-hn. kmpp F n-h t\xrxzw \ In. _\ym-an\v ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv Ipf-\S sk v tpm Pv CS-h-Imw-K-amb _\yman cnn BSpPohnXw F {]hmkn t\mhen\v ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv. _ldn-\n tpmen snøp s_\ym-an aw-em-c-wy- Øns Pohn-Xm-\p-`-h-Øn I p-ap- p \Po_v F kplr-øns Pohn-Xhpw kz w Pohn- Xmw-ihpw tn -XmWv t\mh-ens IYmX p. ticf kmlnxy temiøv CXn-t\m-SIw henb N m-hn-j-b-am-bn- -gn p hyxy-kvx-amb Cu t\mh.

2 2 ae- ck`m-]-{xni G{]n Pq 16þ a\-\-am-[pcyw ae- ck`m]{xni ae- c h Kokv h[w: \oxn \S- m- Ww e c Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss amt\-pnwkv IΩ n AwKhpw a y-ti-c-f-ønse {]apj Aevamb t\xm-hp-ambn-cp ae- c h Kokv ] m- -I \Sp-tdm-Un h v sim s - Xv 2002 Unkw-_-dn-em-Wv. tem t]meokpw ss{iw{_m pw Cu sime-]m-x-i-sø- p-dn v At\z-jn- p-sh- nepw bmsxmcp Xpºpw Is -Øm-\m-bn F a n \ni-_vzx ]men- p-i-bm-bn-cp- p. `c-w-i Øm-I-fpsSbpw t]meokv A[n-Im-cn-I-fp-sSbpw \njv{in-bxzw A p h jw XpS p t]mb-t mƒ ae- c h Ko-kns ]Xv\n \oxn- mbn sslt m-s-xnsb kao-]n- p-i-bm-wp- m-b-xv _lp-am-\-s sslt m-sxn Cu tikn kn.- _n.-sf. At\z-jWw \S-Ø-W-sa v DØ-c-hm-bn. kn.-_n.- sf. \S-Ønb At\z-j-W-߃s m-sp-hn ]pdøp h Is -Ø-ep-Iƒ C mcyw kw_- n v Hm Ø-tUmIvkv k` C{Xbpw Imew D -bn Btcm-]-W-߃ icn-h-bv p- -Xm-bn-cp- p. Hm Ø-tUmIvkv k`-bn \n p hnl-sn p \nev- p Hcp hn`m-kønse ]ptcm-lnx hrµ-øns t\xr-xz-øn \S-Ønb \o -ß-fmWv ae- c h Ko-kns sime-]m-x-i- Øn ]cy-h-km-\n- -sx kxyw Ct mƒ ]pdøp h ncn- p- p. tic-f-ønse am{x-a-, temi-sø-hn-ss-bp-ap ss{ikvxh k`-iƒ v A]-am-\-I-c-amb hn[-øn ]utcmln-xy-øns {Iqchpw \nir-jvs-hp-amb KqVm-tem-N-\-Ifpw ht[m-zy-a-ß-fp-amwv kn.-_n.-sf. shfn-s -Sp-Øn-bn-cn- p- - Xv. F m bym Ip m-hm-fn-i-sfbpw Ip -Ir-Xy-Øns ]n n-ep kmº-øni CS-]m-Sp-I-sfbpw Ipdn- p hni- Zmw-i-߃ Ct mgpw hy -am- msxbncn- p-i-bm-wv. c mw {]Xnsb Ad-Ãp-sNbvXp Pbn-en AS- p-sh- nepw H mw-{]-xnsb AdÃp snbvxn- n-. sime-]m-xiw \S- p Ime-b-f-hn A -amenbnse sa{xm-t m-eoøm, hml-\m-]-i-s-øn ac-w-a-s At±l-Øns hnizm-k-k-aq-l-øn s]sp _n\p-hns IpSpw- _-Øn\p klm-b-[m\w \evip-hm kam-l-cn XpI-bmWv (75,000 cq]) hms-i-s mebmfn-iƒ p {]Xn-^ew \eviphm-\p-]-tbm-kn- -sx pw. Cu XpI ^m. h Kokv sxt - -c-bmwp sime-bm-fn p \evin-b-sx pw Ct mƒ At\zj-W-Øn hy -am-bn-cn p-i-bm-wv. F m ^m. h Kokv sxt - -c-bp-ambn hnl-snx hn`m-k-øn\v _ - sam- p-an-s p ]d v A]-am-\-`m-c-Øn \n p c -s]- Sp-hm {ian- pi-bmwv hnl-sn-x-cpss t\xr-ÿm-\-øp- h. Hcp sa{xm-t m-eoøm t\cn p Iev]-\-bn-d n kam-lcn XpI Bcp-a-dn-bmsX as m-cmƒ hn\n-tbm-kn- -sx-sß- \-sb tnmzy-amwv km[m-c-w- m D -bn- p- -Xv. bym {]Xn Bcm-sW p sime-]m-x-i-øn At±l-Øns ] v Fs m-s -sb pw hy -am-bn pw B {]Xnsb AdÃp snøp-hm DØ-c-hm-Zn-Ø-s - -h Xømdm-Ip- n- F p- Xpw Zpcql-X-bm-Wv. ]utcm-lnxy ]Zhn-bn-ep- -h v in m-\n-b-a-ß-fn {]txyi Cf-hp-I-fp- -Xmbn C y in m-\n-b-a-øn ]d-bp- n-. sxm -Sp- Øp Xan-gv\m- n Im n amtn-xn-]-xn-sb-bpw a pw Ip - Ir-Xy-ß-fn Dƒs - -Xn-\m AdÃp snøp-hm `c-w- I Øm- ƒ v bmsxmcp asn-bp-ap- m-bn Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse hnl-snx hn`mkw A{I-a-{]-h Ø-\-߃ p XpS- -an- Xpw `oi-c-{]-h Ø-\- ߃ mbn ti^m F {]ÿm-\-am-cw-`n- p-ibpw snbvx-t mƒ Xs CØcw {]h Ø-\-ßsf \nb-{ n- -W-sa v Hm Ø-tUmIvkv k` A[n-Im-cn-I-tfm-Sm-h-iys - n-cp- p. F m kap-zm-b-]-cn-k-w-\-bpss t]cn Aew- `mhw ]pe Ønb `c-w-iqsw Cu kwÿm-\øv Xo{h-hm- Z-{]-h Ø-\-ßfpw, Izt -j kwl-ßfpw hf p hcp- -Xn-\p kml-n-cy-sam-cp- p-i-bmwv snbvx-xv. `c-w- Iq-S-Øns \nkw-k-xbpw Aew-`m-hhpw Hcp kaq-l-søbmsi XI -bn-te p \bn- p-sa- -Xns DZm-l-c-W-amWv Cu kw`-hw. F m-bmepw h j-߃ \o ImØn-cn- n-\p-tijw \oxn-bpss hmxn-ep-iƒ Xpd- -s - n-cn- -bm-wv. sszh-\o- Xn p Zm n-wy-an F kxyw Hcn- IqSn temi- Øn\p t_m[y-am-bn-cn- p- p. \njv]- -hpw, \oxn-bp- - hp-amb At\z-jWw \S-Ønbm bym {]Xn-Iƒ {]Xn- ]- n-i-bn Dƒs -Sp-sa v Xo tum. tpm Pv tpmk^v Akqb F Zp KpWw ÿm\w ]nsn- Xv Aß-s\-bmbn-cn- -Ww. as m-cp-h Xs - mƒ Db p-h-cp- Xp ImWp-tºmtgm, AYhm Db-cp-sa p kwibn- p-tºmtgm Akqb P\n- p- p. azy-]m-\-io-e-sø- mƒ Bg-Øn-ep thcp-i-fmwv Akq-b-bv p- -Xv. Cu Xn k -\ -ß-sf-t mepw _m[n pw! Dt±-iy-i-D- nbmepw \n -b-zm Vy-Ømepw kz w kz`m-h-øn \n pw Xn -Itfm Hmtcm- mbn ]ngp-xp- I-f-bp a\p-jy Ah-km\w ssih-bv p- Xv Alw-Zmh (pride) Ønem-W p ]d-b-s - Sp- p. Alw-`m-hhpw Akqbbpw XΩn hf-sc-b-spøp _ -ap- v. kaq-l-øn Db ]otn-i-i-fn Ccn- p- hsc Akqb _m[n- m AXv Gsd Ipg- -߃ krjvsn- pw, Imc-Ww, Btcm-SmtWm Akqb-bp- -Xv, Ahsc t{zmln- m Db -h v IqSp- X Ign-hp- mipw F Xp Xs. Akq-b-bpsS ]mºp-iƒ AXn-cp-hn- p-i-gn- m A]-I- Shpw h n- pw. ktlm-z-cs\ kvt\ln- m-ø-h sime-]m- X-I-\m-sW v hn. tbml- m FgpXn Akqb P\n- p- n- SØv kvt\lhpw Imcp-Wy-hpsa mw acn- p p! X m-em-hm-øxv as m-cp- Ø\p Ignbpw F p hcptºmƒ Akqb \msº-sp- p- Akqb F tzmj-øn\v acp pw kujy-hp-an- - mwv ]c-º-cm-k-x-amb hne-bn-cp-ø. tum. bmt m_v am sftd-\n-bkv Cu kz`m-h-ssh-irxw cqv-aqe-am-bn- -gn- m AXv ]ngp- hf p-h-ep-xm- \p-am-bm, Akq-b- m-c\v Xp-I-f-bpI Ffp- -a F p Iptam F ]Wn Ffp- -am-bn. kmcw. Cu ioew h p-]pe Øp- -h, CXv Hcp tzmjbsb ix-kp-wo-`-hn- n- p- p. bmb btlmh kz -Øn Bi-, Akq- F m, {]Xn-{In-bm-t{]-anam-sW v Xncn- -dn-bmsx Cu {]h-wx apf-bnte \n p t\m n \oxn-am-s\bpw t]mip ÿnxn FØp-tºmtg pw Gsd hj-fm-bn- -gn- m-wv. F m -h-\m-w-t m. Akq-b- m-c \p pi F Xv {]Xn-hn-[n-I-sf- ZpjvSs\bpw \ymbw hn[n- p- n-cn- pw. Ncn-{Xm-Xo-X-Imew Akbm I Øm-hns\ kz w Xs -Øm Db Øm {ianapx Bcw-`n- -XmWv Cu Zu _-ey-sø- n t_m y-ap- p- -h-\m-wv. Ah Hcn- Xn. AXns \mƒhgn BZman k -Xnbmw Imtb-\n Xs at\m-hym-]m-c-ß-fpss bbv p ]m{x-am-bn, AXns m-hpi F -XmWv {]Ya]Sn. epw Db-cp-I-bn-. Akq- XpS-ßp- p. BZy Akq-b-bpsS Aip n {Kln- m Ign- `mc-øm Aa p-t]m-ip- hs\ sszhw Db Øp-Ibpw Cu Bfn- -Ø-en ktlm-zc sh n-\p-d- -s -Sp p; km yx Xpd- pw. Akqb snøpw. m am\-km- -c-øn\p Aßs\ BZy-sIm-e-]m-XIw \n ±-bhpw {Iqc-hp-amb At mƒ Akq-bbv p acp- Ac-tß-dn. Akqb sime-]m- {]h Øn-I-fn-te v hf p-i-gn- nt? Xo -bm-bp-ap- v. Ah- X-I-kaw (murderous) BsW- m Hcp as w A\m-bm-k- \-h F m-i-w-tam, AXv -XmWv AXp \ Ip I-c-a-, Iptd- -gn- m Akqb-s -Sp- -Xv. Hcp Xcw P m-h- sim mw F v Dd p hniz-kn- sszh-k-lm-b-øm \S- p- kqn\. ]nev m-eøv acwicamb ]m]-ß-fpss ]nsn-bn Im-i-am-bpw, as mcpøs\ Nhp- -Ww. as m-cp-ø Db-cp- p- Akq-bbv pw acp v! p. Xs - mƒ Ah ÿm]-i ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm amxyqkv ZznXo-b ImtXm-en m _mhm c m-[n-imcn ]cn._tk-en-tbmkv am tømωm ZnZn-samkv {]Y-a ImtXm-en m _mh snb am tum. bm q_v am sftd-\n-bkv sa{xm-t m-eoøm No^v FUn- tum. tpm Pv tpmk^v FUn- tum. tpmkv ]md- -S-hn tim Hm Un-t\- {io. amxyp sndn-bm tim -Hm Un-t\- nwkv FUn- s{]m^. ]n.-kn. Gen-bmkv {Sj-d {io. G.-sI. txmakv k p-te-j amt\-p as m-cp-h Xs - mƒ Db p-h-cp- Xp ImWptºm-tgm, AYhm Db-cpsa p kwi-bn- ptºmtgm Akqb P\n- p- p. azy-]m-\-io-e-sø- mƒ Bg-Øn-ep thcp-i-fmwv Akq-bbv p- -Xv. Cu Xn k -\ -ß-sf-t mepw _m[n pw! n-øm-gvøp- Xv IuXp-I-P-\yamb hnp-b-hp-ambn txm n-øp- S-ßn. B ÿnxn-bn Akqb chronic Bbn F p Icp-Xmw. i -\m-bhs Akq-bbv p-]m-{x-am-ip- -h \n t±mjnbpw {]Xn-Imcw snøm-ø-h- Atkm-kn-tb v FUn- ^m.s{]m^. C.-Fw. ^nen v k_v FUn- ^m. bqlm-t\m tpm AUz sss-knwkv amt\-p {io. kn.-kn. sndn-bm ^m. tpm i -c-øn D]-tZ-i-I- k-anxn ^m.tum. si.-fw. tpm Pv, ^m. tum. tpm kv G{_lmw tim\m v, ^m.tum. km_p Ipdn-bm-t m-kv, {io. Fw.-Pn. tpm Pv apøq v, tum. Ae-Ivkm- Imc-bv, {io. tpm Pv h Kokv \yqu ln, tum. si. cmpp ^nen- v, s{]m^. tpmkv hn. timin, ^m. _npp B {Uq-kv, {io. sndn-bm h Ko-kv, {io. X - sim -ae sh- n AXv X\n p \jvs-ap- m- p hnj-b-a F Xv \ Hcp Xncn- -dn-hm-wv. k o Ø\ `mj-bn sszhta Fs `mhn \ns ssii-fn-em-wv F v Dcp-hn-Sp- Ibpw Dd p hniz-kn- p-ibpw snøp- -hs a\- n \n pw Akq-b-bpsS hnj-hn-øp-iƒ asp-øp-xp-s-ßpw. blq-z-t\-xm- ƒ tbip-hns\ Ip w hn[n p sim n- -Xns {][m\ tlxp Akq-b-bm-bn-cp p F kxyw Xncn- -dn-tb- -Xm-Wv. Rm hcp- -Xp-h-scbpw Ah Ccn- -W-sa- mwv Fs bnjvt-sa- n, AXv \n\- s v? F imk\ Akqbbv pw [mcmfw adp-a-cp- m-wv. F m-h-scbpw Db Øp-Ibpw \S-Øp-Ibpw snøp- Xv sszham-w-t m. Akqb F Xn \sω {Kkn- m-xn-cn- s! _mw q-cn t\xrxz Iymºv Fw.-Pn.-H.-kn.-F-kv.-Fw. I Wm-SI Nm]v -dns B`n-ap-Jy-Øn sslkviqƒ, lb sk - dn kviqƒ hnzym n-iƒ mbn \S- Ønb t\xrxz ]cn-io-e\ Iymºv A`n. tum. bqlm-t\m am {Intkm- Ã-tamkv sa{xm-t m-eoøm DZvLm-S\w snbvxp. ani bph-p\ {]ÿm\ bqwn- p-iƒ Beph; Ign h jsø {]h Ø-\-߃ hne-bn-cpønbxn ani bqwn- p-i-fmbn C y- p- n \n v tim -bw, hmi-øm\w Pdp-itew bqwn- pw, hntzi CS-h-I- I-fn A_p-Zm_n sk v tpm Pv IØo-{U bqwn- pw sxc-s -Sp- -s - p. ani sk{i- -dn-bmbn A_p-Zm_n bqwn v sk{i- dn t_m_n Cu \pw, bph-p-\-{]- ÿm\ {]h Ø-\-ß-fn ani `{Zm-k-\-ambn U ln `{ZmksØbpw sxc-s -Sp-Øp. Bephm-bn \S bph-p-\-{]-ÿm\ hm jni tim ^-d kn-emwv {]Jym-]-\-ap- m-b-xv.

3 3 AI-s m-cpƒ t]mƒ aw-en Ct mƒ an hmdpw F m Znhkhpw hne-tbdp Hcp km[- \-amwv kz Æw. Hcp Znhkw \qdpcq] IqSn-bm ]nt p ]Øpcq] Ipd-bpw. AXns ]nt v \q n-b-ºxp cq] IqSpw. Aßs\ Db pw Xm pw \n p-sim v kz Æhne IpXn- p-i-b-dn-s m- n-cn- p- p. Acnt m, asæ- Æbvt m, ] -km-cbvt m hne- Iq-Sn-bm am{xta \ap p {]Xntj-[-ap- p. kz Æw, azyw F n- XymZn km[-\-߃ p hne-iq-snbm k m-cn-s\-xntc hgn-x-sbtem [ Ætbm a p ka-c-ap-d- Itfm C. C m-cy-øn cmjv{sob-]m n-i-fpss \ne-]m-sp-iƒ GXm v Hcp-t]m-se-bm-Wv. kz Æhpw azyhpw \ΩpsS \ntxym-]-tbmk km[-\-ß-f- m- ØXp sim mwv Bcpw {]Xntj-[n- m-ø-sx p Icp-tX-. Acnbpw ] -km-cbpw hmßp- - Xp-t]mse \ntxy\ hmßp c p km[-\-ß-fmwv azyhpw kz Æ-hpw. Rm ]d-bp- Xp amtem-i-cp-ss-sb mw Imcy-a-, \ΩpsS Bfp-I-fpsS Imcy-am-Wv. {InkvXp-a-kpw, CuÃdpw, ]pxp- n s]cp- mƒ t]mse-bp ]pwy-zn-\-ßfpw hcp-tºmƒ H p hoimø kxy-{in-kvxym\n IpdhmWv! Cu Znh-k-ß-fn BÀm- Zn- m Xte p azy- -S-I-fpsS apºn \mww-si v \n p- hsc ]ecpw I n- p- m-hpw. Rmb-dmgvN ] n-bn ImWms]Æpw kz Æhpw dp ]e-scbpw CØcw IS- Iƒ p apºn IpSpw-_-k-ta-Xw Rm\pw I n- p- v. tdmun IqSn \S- p-tºmƒ azy- -S-bpsS apºn Iyq \n p Chsc ImWm Hcp ckw txm n-bn- p- v. C{]-Imcw ` Øm- - m p IpSn- m HØmi \ Ip `mcy-am-sc-s m pw \ΩpsS k` A\pKr-lo-X -am-w-t m. azy-]n- p si n-tbm\v sxm p-\- m A mdpw simdn- m IS-ebpw FSpØp simsp- p- Xp `mcybpss [ Ω-ambn amdn-bn- p- v. azy- -S-bpsS apºn ` Øm- - m p th n Iyq \n p `mcy-amcpw a pw Ah-cpsS CØcw [ Ω-߃ A[ Ω-am-sW p Xncn- -dn-bp Imew hcp-sat F\n p ]d-bm-\p- p. Rm ]d p XpS-ßn-bXp kz ÆsØ n-bm-wv. kz Æ- Øn\p F{X hne-bm-bmepw AXp hmßn- q- m-\p B{Klw F mh pw D v. kz Æ-tØmSv kv{xoiƒ mwv Gsd Iº-ap- sx p ]d-bm-dp- v. AXp kv{xoisf A]-am-\n- p Hcp {]kvxm-h-\-bm-wv. kz Æ-tØmSv BWn\pw s]æn\pw Hcp-t]mse Iº-ap- v. azyw t]mse Xs Hcp kmaqlni hn]-ømwv kz Æ-sa p ]d- m kv{xoiƒ p am{x-a ]pcp-j- m pw Ft msp ]p w txm -cp-xv. Bh-iy-Øn\p kz Æw AWn-bp- -Xn-t\mSv F\n v ]q Æ-tbm-Pn- m-wp- -Xv. F m kz Æw \ΩpsS IpSpw- _-Po-hn-X-Øn-s bpw IpSpw-_-`-{Z- X-bp-sSbpw ASn-ÿm\ k -ev]- ambn amdp- -Xn-t\mSv F\n p H pw tbmpn- n-. CXp ]d-bm Rm\m-cm-sW p tnmzn-t - mw. CXp ]d-tb- -h CXp ]d-bm- ØXp sim mwv Rm\nXp ]dbp- -Xv. azyw t]mse Xs \ΩpsS IpSpw-_-Øns `{Z- X pw h hn]-ømwv kz Æw. kz Æ- -S-Iƒ \ΩpsS sshzn-i IqZmi snøm-dp- v. Hcp hmwn-py-kw-cw-`-am-ip-tºmƒ CS-h- I-bnse ] - m-c\p AXp snøm- Xn-cn- m ] n-. AXp t]mse Xs -bmwv ]W-an-S-]mSp ÿm\- ß-fpsS Imcy-hpw. kzimcy _m nwkv \S-Øp- -h-tcmsv F\n v FXn n-. F m ]mh-s - -hs Igp-Ø-d- p- htcmsv F\n v FXn p- v. {_ -hm `{Zm-k\ cq]o-i-cww Zo L-\m-fmbn Bh-iy-am-bn-cp {_ -hm, \ne-bv XpSßnb `{Zm-k-\-߃ km m-xvi-cn- -s - Sp-sa- p- Xv ]ptcm-k-a-\-]-chpw A`n-\-µ-\m l-hp-am-wv. ae- c sa{xm-t m-eo-øm-bm-bn-cp ]pent m- n c m-a Xncp-ta-\n-bpsS t\xr-xz-øn, ÿm]n-xamb {_ -hm `{Zm-k-\-Øns `c-w-`m-cw, AXn-\mbn ]g-b-skan-\m-cn-bn h v hmgn- -s A hm-dokv am bqen-tbmkv Xncp-ta-\n-bm \n n-]vx-am-bn. ItØm-en m k`-bn \n v \ΩpsS k`-bn-te v ]p\-ssc-iys Aøm-bn-c-Øn ]cw IpSpw- _-߃ tkmh, awk-em-]p-cw, Xncp- \ th-en, XqØp- psn {]tz-i-ßfn-embn Xncp-a-\- nse Iogn-ep- m-bn-cp CS-h-I-I-fn-em-bn-cp- p Acm-hm-dnkv Xncpta\n Imew snbvx-tijw ItØm-en- -cp-ssbpw, ]m{xnb okv ] - m-cp-ssbpw kzm[o-\-øn-epw, a v Nne-Im-c-W- Ømepw Ipsd k`mw-k-߃ \ap v \jvs-s p F m-epw, ]pwy-t«m-i-cmb Nne sshzo-i, B CS-h-I-I-fpsS ta t\m w Imcy- -a-ambn \n -ln- p. ASp- s{]m^. kn.-f. Nmt m, NmØw- cn Ø-Im-eØv dh-. tum. F.-sP. txmakv dºm- -\pw, Ah-cpsS ta t\m w kvxpxy l-ambn \S- Øn. ASp-Ø-bnsS ]m{xnb okv ] w tlmwm-hm {]tz-i-tø v Hcp sa{xms\ hmgn- n- p- v. simßn-wn-`m-j- mcmb Cu `mksø \ΩpsS k`mw-k-ßsf D -cn- p- -Xn\v {_ -hm `{Zmk-\-cq-]o-I-cWw hfsc klm-b- I-c-am-Wv. B `mjm {]tz-i-ß-fn \n v IqSp-X ] - m-cp- m-ip- Xpw t{]m m-ln- n- -s -ts- - Xm-Wv. awk-em-]pcøp \ΩpsS k`mw-k-ßfmb hnzym n- Iƒ pw ]pxnb `{Zm-k\w hfsc {]tbm-p-\-{]-z-am-wv. Imk tkm-uv, IÆq {]tz-iß-fnse Npcp w Nne CS-h-I- m v ]pxnb `{Zm-k\w Bizmk-am-tb- pw. Ct mƒ ae-_m `{Zm-k-\-Øn-ep Cu CS-h-I- m pw ] - m pw timgnt msv Ac-a-\-bn-se-Øp- -Xn\pw XncnsI t]mip- -Xn\pw 2 ZnhksØ bm{xm-t -i-ap-s - p ]cmxn ]d-bp- Xv ti n- p- v. ae- _m `{Zm-k-\-Ønse hs- `mk-ß-fnse ] n-iƒ ]pxnb kz Æw \ΩpsS IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-s bpw IpSpw-_-`-{Z-X-bp-sSbpw ASn-ÿm\ k -ev]-ambn amdp- -Xn-t\mSv F\n p H pw tbmpn- n-. CXp ]dbm Rm\m-cm-sW p tnmzn-t - mw. CXp ]dtb- -h CXp ]d-bm- ØXp sim mwv Rm\nXp ]d-bp- -Xv. `{Zm-k-\-Øn-em-bm Ah pw AXv kui-cy-{]-z-am-tb- pw. 80- IqSp-X CS-h-I-I-fp `{Zm-k-\-߃ hn`-pn- p- Xpw hni-k-\-km- y-x-bp {]tz-i-ßfn ]pxnb `{Zm-k-\-߃ cq]o- I-cn- p- Xpw Btem-N-\m l-ßfm-wv. ]. am tømωm «olmbpss {]h Ø-\-tI-{µ-ß-fmb \nc-w-hpw, \ne-bv epw `{Zmk\ ti{µ-ß-fm-ip- -Xp-t]mse, I\ym-Ip-amcn Pn -bnse Xncp-hn-Xmw-t mspw `{Zm-k\ ti{µ-am- p- Xv Nn n-t - - Xm-Wv. Hm Ø-tUmIvkv k`bn \n v th s - p-t]mb Hcp kaqlw 10 h jw apºv I\ym- Ip-amcn Pn -bnse am ØmWvUw ti{µ-ambn {]h Øn v ]e {]Im-tcW h n ]ptcm-kxn {]m]n- p. Xan-gv\m- nse B Pn bn, IqSp-X {]h Ø\ km y-x-bp- -Xn-\m, ]me-hnf Xncp-\ th-en (_-ty ]p-cn, A_-ew-{Km-aw), XqØp- psn anjy- \p-iƒ IqSn Dƒs Hcp Xncphn-Xmt msv `{Zm-k-\-Øn\v IqSp- X hni-k\ {]h Ø-\-߃ It - mw. C\nbpw \ΩpsS k`mw-k-߃ azy- -S-Iƒ XpS-ßn-bm AXp- IqSn sshzn-i IqZmi snbvxpsim-sp-t n hcpw. AP-]m-e-\- ZuXyw Fs m-s -bm-sw p \mw a\- n-em- n-bm \ v. kn\nam \Snbpw hms-i-kp- bpw snøp Imcy-߃ a p- -h sntø- -Xn-. Ccp-]-Xp-h jw apºv Rm Hcp hosv h -t mƒ _lp-am-\-s tum. tp _v Ipcy A -s\-bmwv {]m n- m hnfn- -Xv. A A v Cßs\-bmWv {]m n- -Xv. Cu ho n D -h-cpss F m \ B{K-l-ßfpw sszh-ta, \S- Øn-s m-sp-t -W-ta... Cßs\ {]m n- m sshzn-i p ss[cyw thww. F\n- ev]w \ockw txm n-sb- nepw A ]d- Xp icn-bmsw p ]ns txm n. k`mw-k-ß-fpss \ B{K-l߃ am{xsa k` \S-Øn-s m-sp- m-hq. s]æns\ si n- p-tºmƒ sndp- s ho n-te v kz Æ-hpambn sn p- Xp kzmkxw snømø Hm Ø-tUm-Ivkp-Im-cn-. F m Aan-X-ambn kz Æw AWn-bn- n- p-sim v s]æns\ ] n-bn-te v sim p-h-cp- Xp Ip -I-c-amb [q Øm-sW p sshzn-i ]d-b-ww. B {]h-wx k` Ah-km-\n- n- -Ww. IpSpw-_-kz-Ømtbm at m kz Æw \ In s]æns\ si n- -b- p-tºmƒ, B s]æv sn ptn-cp hosn\p t]mepw kam- ]Ø-\w-Xn- bv p kao-]-ap \cn-bm-]pcw F sim p-{kmaw GXm\pw h j-ß-fmbn ]cn ÿnxn- Zn-\-Øn hm Ø-Iƒ n- S-bnse km n- y-am-bn-cp p \cnbm-]pcw PwKvj\p kao-]-ap at-øn IpSpw-_mw-K-amb Fw.-Fkv. DΩ. SmtKm IYm-]m-{X-amb Dtajv _m_p-hns t]cp kzoicn- p-sim v ]cn-ÿnxn cwkøp {{]th-in- Xv em-wv. ]c-ky- I-º-\n-bnse tpmen cmpn-h v {]Ir-Xn-bp-sSbpw ]cn-ÿn-xn-bpssbpw kwc- Ww Pohn-X-{h-X-am- nb Dtajv Xd-hmSp kzømb `qan-bnse d ac-߃ sh nam n h\-hr- -߃ \ p-]n-sn- n- p-sim- mwv hniz-z i\w F {]ÿm-\-am-cw-`n- -Xv. hniz-z i\w txsn adp-\m- p-imcpw hntz-in-ifpw FØn-Øp-S-ßn-b-tXmsS kz w \m p-imcpw Dta-jn\p ]n pw \evin. tic-f-ø-\na ]pe Øp Pohn-X-co-Xn, tic-fob ` -Ww, ssph-irjn Ch-bn-sems ]cnio-e\w \evip ti{µ-hp-am-bncp- p, hniz-z i-\w. F m h jhpw Pq 5 \v ]cnÿn-xn-zn-\-øn hniz-z i\w hnhn[ ]cn-]m-sn-iƒ kwl-sn- n- [m\w In mø Ime-am-Wn-Xv. ImcWw kz Æ-hp-ambn B pw C m-eøv kam-[m-\-tømss ho n InS- p-d-ßm Ign-bn-. IeymWw \S-Øp-tºmƒ s]æn\p kz Æw \ Ip coxn \ap v Ah-km-\n- n- m Ignbptam? kz Æ-tØm-Sp {`aw Ah-km-\n- n- m CsXmcp hgnbm-wv. s]æn\p \ ti bym IpSpw-_-kzØv Ipd p kz Æw hmßn-s m-spøp Xo p- -Xn\p ]Icw as -s - n-ep-ambn \ Im Ign-bptam F v Nn n-t - -Xm-Wv. azyhpw ab- p-a-cp pw t]mse kz Æhpw Hcp hn]-øm-sw p a\- n-em n Cu coxn-bn Nn n- m Rm\-t]- n- p- p. btlm-h-bpss t{im[-zn-h-k- Øn sh n pw s]m n\pw P\sØ c n- m Ign-bns p {]hm-n-i-\mb sk^- \ymhv ]d- n- p- v. sbslkvti {]hm-n-i ]d- -Xp, \ymb-hn-[n- m-eøp P\-߃ Ah-cpsS sh n hoyn-i-fn Fdn- p-i-f-bp-sa- m-wv. s]m v Ah p ae-ambn txm pw. Rm sbsl-kvti {]hm-n- Is hn-\-߃ IS-sa-SpØp ]db-s, s]m p sim v \ΩpsS hb \nd-bp-i-bn-. hni v AS-ßp-I-bp-an-. s]m pw sh nbpw \ap p AIr-Xytl-Xp- -fm-ip- p. B`-c-W-ßfpsS `wkn aw-hm- n-bpss Uw`n-\mbn {]tbm-kn- p- Xp sx m-sw p k` ]Tn- n- - Ww. Aan-X-ambn AWn-bp B`-c-W-߃ Agn p am n-bn p axn an p-si-s v ]d-bm B mwv ss[cyw? Dta-jv _m-_p-hn- msx Hcp ]cn-ÿn-xn-zn\w p-t]m p hnzym n-ifpw kµ i-icpw AhnsS ]cn-]m-sn- I-fn kw_- n- p-hm-s\-øn-bn-cp- p. Imf-h- n-bn k -cn v Dtajv_m_p \S-Ønb ]cn-ÿnxn ktµi bm{xbpw sske v hmenbn-te p \S-Ønb ]Z-bm-{Xbpw Gsd {i n- -s - p U ln-bn \S temi ]cn-ÿnxn tim {K-kn ani ]cn-ÿnxn {]h Ø-I-\p ]pc-kvimcw Dta-jv_m-_p-hn\p e`n- p lcn{io Ahm Upw e`n- p. tima sh Øv lyqa Ct m-fpn Iu kn, \mj-w AUz- ^ut -j F n-hbn hnin-jvsmw-k-xz-ap- v. lrt{zm-k-_m-[-sb-øp-s v 60- mw hb-kn sabv 18- \v A -cn Dtajns ih-kw-kvimcw \cn-bm- ]pcw CΩm-\p-th Hm Ø-tUmIvkv ] n-bn A`n-hµy Ipdn-bm-t mkv am oaokv sa{xm-t m-eo-øm-bpss apjy Im Ωn-Xz-Øn \S- p. Xncph-\- -]pcw H -ssx- IpSpw- _mw-k-amb `mcy Pkn Dta-jns {]h Ø-\-ß-fn kl-[ Ωn- Wn-bmbn H -ap- m-bn-cp- p. a ƒ: s^\n, ^nan, acp-a- ƒ: ss_pp G{_-lmw.

4 4 hm Ø-I-fnse hy n-iƒ ^m. sska kvidnb dm n tlmfn-{sn-\n n B{iaw kp o-cn-b dm n tlmfn-{sn-\n n B{ia kp o-cn-b-dmbn ^m. sska kvidnbmsb B{ia Nm]v sxc-s - Sp-Øp. ]cp-ae skan-\mcn Akn. amt\-p-cmbn {]h Øn p hcp- p. ]Ø-\w-Xn Hma- q sk v txmakv ] n Ch-S-Imw-K-amWv. {Inkv tpm Pv sxt -S-Øn\v I kn-ã kn Ahm Uv tim bw am Genbm IØo-{U CS-h-Imw-K-amb {Inkv tpm Pn\v Bkvt{X-en-b-bnse knuv\nshmtfm-tßmßv bqwn-th-gvkn- n-bn \n pw Pohim-kv{X- ]T\Øn D -X-amb Ahm Uv e`n- p. tzh-temiw sxt -SØv Xºm-s -bpw, KoX-bp-sSbpw ai-\m-wv. sx ]cp-ae sk v {KotKm-dn-tbmkv hen-b-] n Pq_nen kam-]n p Xncp-h-\- -]pcw: t]cq S sx ]-cp-ae sk v {KotKm-dntbmkv Hm Ø-tUmIvkv henb ] n-bpss Pq_nen ktω-f\w a{ n Fw. hnp-b-ip-am DZvLm- S\w snbvxp. `{Zm-k\ sa{xmt m-eoøm tum. K{_n-tb am {KotKm-dn-tbmkv A y- X hln- p. ^m. ]n.-pn. tpmkv, ^m. timin tpm, ^m. timin Ae-Ivkm- Bjv_n, ^m. kn. Koh Kokv A, kn. {InÃo-\, ]n.-pn. tpm Pv, si.-]n. aøm-bn, Ae- Ivkm- h Ko-kv, ^m. kn. timin, ^m. amxyp G{_-lmw, ^m. kmap-h amxyp F n-hcv {]kw-kn- p. ap hnim-cn-am, 80 hbkv XnI CS-h-Imw-K-߃, CS-h-I-bn 25 h jw k tukviqƒ A[ym-]-I-cmbn tkh\w A\p-jvTn- -h, k tu-kviqƒ {]Xn-`-Iƒ F n-hsc BZ-cn- p. hnhm-lk-lm-bw, NnIn m klm-bw, hnzym-`ymk klm-bw, ae-tbmc anj\v klm-bw, ImcpWym hn{im n `h\ klm-bw, am\- kn-im-tcmky ti{µ-øn\v klmbw, B{ib _meni `h\v klmbw a v At\I Poh-Im-cpWy {]h Ø-\-߃ p klmbw \evim Pq_nen h j-øn km[n- p. ]cn. _mhm-xn-cp-ta\n A\p-tim-Nn p tim bw: awk-em-]p-cøv At\- I-cpsS ac-w-øn-\n-s-bm- nb Fb C ym hnam-\m-]-i-s- Øn ]cn-ip _tk-entbmkv am tømωm ZnZn-tamkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm A\p-tim-N-\-a-dn-bn- p. acn- -hcpss Bflm- -fpss \nxy-im- n-bv p-th- n-bpw, acn- -hcpss IpSpw-_mw-K-߃ p-th- nbpw ] n-i-fn {]txyi {]m -\-Iƒ \S-Øn. _me-k-ampw Xncp-h-\- -]pcw `{Zm-k\ hm jniw \ ne sk v K{_n-tb Hm Ø-tUmIvkv henb ] n-bn CS-hI sa{xm-t meoøm tum. K{_n-tb am {KotKm-dn-tbmkv DZvLm-S\w snøp- p. lcnx k` : ]cnÿnxn IΩo-j cq]o-i-cn p tim bw: k`-bnse hnhn[ {]ÿm-\-ß-fp-ssbpw CS-h-I-I-fpsSbpw t\xr-xz-øn \SØn hcp ]cn-ÿnxn {]h Ø-\- ߃ GtIm-]n- n- p- -Xn-\m-bn pw lcnx k` Bibw {]h Øn-]- Y-Øn-tebv v sim p-h-cp- -Xn- \p-ambn Ipcym-t mkv am oaokv ({]-kn-u v), tum. tpmk^v am Zoh- m-kn-tbmkv (sshkv {]kn-u v), ^m. _npp amxyp (sp. sk{i- -dn), tum. tpm Pv timin, s{]m^. tacn amxyp (sk-{i- -dn-am ), s{]m^. hn.-sn. txmakv (I ho-\ ) ^m.- tum. tpm kv G{_lmw tim\m- v, Fw.-Pn. tpm Pv apøq- v, tum. tpm Pv tpmk-^v, ^m. Fw.-kn. Ipcym-t m-kv, ^m. kjdnbm ss\\m, tum. tp _v aæp-ωq-sv, n.-si. ]utem-kv, tum. kqk tpmkv, tum. amxyp Um, amxyp i -c- Øn, s{]m^. ]n.-kn. Genbmkv F n-h Dƒs ss 17 AwKw ]cn-ÿnxn IΩo-j\pw, ^m. tum. si. tpm Pv (snb am ), s{]m^. ]n.-kn. Genbmkv (sk-{i- -dn), tum. tpm Pv hn. txma-kv, tum. amxyp tpm Pv, {Inkv txma-kv, tum. Ipcy Ae-Ivkm-, t]mƒ aw-en, tum. amxyp timin, s{]m^. ^nen-t mkv tpmjzm F n-h Dƒs D]-tZ-iI kan-xnbpw cq]o-i-cn- p. tum. cmp-c-xv\-øns th ]m-sn W.C.C. A\p-tim-Nn p A n-x-amb tkh-\ws I m v FIyp-sa-\n- cwkøv \nkvxpe kw`m-h-\-iƒ \ Inb tum. si. cmp-c-xv\- Øns th ]m-sn Uªp. kn.- kn. sk{i- dn Hemhv ss^ivkv zbn v A\p-tim-Nn- p. \mj-w Iu kn Hm^v N -kns {]kn-u mbpw sk\ v Hm^v skdmw-]q-dns Nm kn-e-dmbpw {]h Øn- n-cp cmp-cxv\w C y-bn Zfn-X-cpsS D -a-\-øn- \mbn hf-sc-b-[niw {]h Ø-\- ߃ snbvxn- p- v. C y kmº-øni imkv{x-øns B[p\nI ImeØv \qx\ `mh߃ \ Ip-hm At±-l-Øn\v Ign- n- p- v. Xncp- Xn kztz-inbmb tum. cmp-cxv\w e kviqƒ Hm^v F -twm-an-ivkn \n pw tumivs-td v t\sn. ]n osv a{zmkv {InkvXy timf-pv, B{ m {InkvXy timf-pv, a{zmkv bqwn-th-gvkn n XpS-ßnb {]ikvx timf-pnse A ym-]-i- \m-bn-cp- p. At±lw XpS-ßnb sk t^m \yq C \mj- W F -twm-anivkv Hm U hfsc {]i-kvx-amb ÿm]- \amwv. slbvønbv v km z-\-ambn Zp_mbv bph-p\ {]ÿm\w Zp_mbv: sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv IØo-{Uev bph-p\ {]ÿm\w sduv{ik v Zp_m-bn-bp-ambn kl-icn v `qiºw k -\miw hnx slbvøn-bn-te- p klmbw ] n-b- -W-Øn h v s]mxp NS-ßn ssiamdn. CS-hI P\-ßfn \n pw ÿm]-\-ßfn \n pw kam-lcn GI-tZiw 30 e w cq]- bpss ]pxp-h-kv{x-߃, acp- p-iƒ, ` -W-km-a-{Kn-Iƒ F n-hbpw CS-h-I-bpsS klmb-ambn 5 e w cq]bpw sduv{i-k v amt\-p {io. apl-ωzv A_vZpƒ A kdqwn hnimcn ^m. _npp ]n. txma-kn \n pw G p-hmßn. sduv{i-k v AwKw apl- ΩZv Iam, kl-hn-imcn ^m. ]t{xmkv tpmbn, tkmw {]kn-u v ^m. APp G{_- lmw, {SÃn tdm_n k ]Wn-, sk{i- dn tacn-zmk txma-kv, sndn-bm ]n. txma-kv, dn\p txma-kv, tpm ]n. tpm Pv, at\mpv txma-kv, A_n ]utem-kv, _n n amxyp F n-h kwkm-cn- p. Pohn-X-Øn \jvs-am-b-sx mw Xncn p \evim tbip-hn\p Ignbpw: IYm-IrØv Sn. ]fl\m` Zp_mbv: sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm-\-øns B`nap-Jy-Øn temi ]pkvx-i-zn- \-tøm-s-\p-_- n v kwl-sn- n kmlnxy inev]-ime aebm-f-øns {]nb sndp-i-ym- IrØv Sn. ]fl-\m-` DZvLm- S\w snbvxp. Pohn-X-Øn \jvs-s - Xv \evim tbip-tzh\v Ign-bpw. Xs Pohn-X- Øn\v tbip-tz-h-\p-ambn Imcyamb _ -ap- v. AXn\v Xm A\p-`-h-ÿ-\m-Wv. {InkvXob k`-iƒ F pw \ {]tnm-z- \-amwv X\n v X n- p- -Xv. kmln-xy-im-c\v [n mcw \ - X-. ]s Hcp hnjm-z-a-\kv Bh-iy-am-Wv. hmb-\-h-f Øphm hmb-\-im-e-iƒ \ho-i-cn- p-ibpw ]pkvxiw txsn bm{x-sn-øp-ibpw thww. \ Fgp-Øp-Im-cs\ hmb-\- m kzoi-cn- p-sa pw Sn. ]Zva-\m- ` DZvLm-S\w {]kw-k-øn ]d- p. hnimcn ^m. _npp ]n. txma-kv, ]n.-si. ]md- -Shv, Sn.-F. {]Im-iv, Fw. cmp ]-Wn-, F. apl-ω-zv, tacn-zm-k txma-kv, tpm ]n. tpm Pv, at\mpv txmakv F n-h {]kw-kn- p. AΩ-amsc BZ-cn v amxr-kva-cw AΩ-am Ah-K-Wn- -s -ts- -hc adn v BZ-cn- -s -ts- -hcmwv F ktµiw P\-ß-fn-se- Øn- p- -Xn-\mbn Zp_mbv sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w temi-am-xr-zn-\-tøm-s-\p-_- n v 2010 sabv 14 sh n-bmgvn amxrkva-c-w-iƒ F ]cn-]msn kwl-sn- n- p. NS-ßn\v CS-h-Ibnse apxn AΩ-am Zo]w sxfn-bn- p. kl-hn-imcn ^m. ]t{xmkv tpmbn A y- X hln- p. sle _npp txma-kv, ^m. APp G{_lmw, A\p amxyq-kv, Pnjn _n n, en\n kptc-jv, A\n v Fen-k-t_Øv F n-h {]kw-kn- p.

5 5 Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss s]cp- mƒ BN-c-W-ssien F m ax-ÿ pw amxri: tab Beph: bph-p-\-{]-ÿm\w bp.- F.-C. tkmwns Nmcn n {]h Ø-\-ß-fpsS `mk-ambn tpymxnkv 2010 F ] -Xn-bneqsS kam-l-cn XpI 101 \n - \ v kup\y t\{x NnIn \ Ip- -Xn-\mbn imkvxmw-tim Fw.-Sn.-Fw.-Fw.-Fw. Bip-]-{Xn v \ In. Bep-hm-bn \S bph- P\ {]ÿm-\-øns 74- mw A tz-iob ktω-f-\-øn bp.-f.-c. tkmw sk{i- dn Xncp-h-\- -]pcw: ] n s]cp- mƒ BN-cWw B `m-s-c-ln-xam n ` n-]p-c-kcw BN-cn- psim v kaq-l-øn XocmZp:Jhpw thz-\bpw A\p-`hn- p Iym k tcmkn-i-sft m-se-bp Ai-c-W p ` - P-\-߃ H n p tn p Bizmkhpw kvt\lhpw ]I-cp \ timsv Hm Ø-tUmIvkv tzhm-e-b-øns {]h Ø\ ssien F m ax-ÿ pw amxr- I-bm-tI- -Xm-sW v Xncp-h-\- - ]pcw tab kn. Pb _m_p {]kvxm-hn- p. \ timsv sk v {KotKmdn-tbmkv ] n-bpss am Koh Kokv kl-zm-bpss s]cp- mfn t\ -bmbn e`n aq -ce w cq]bpw ImcpWy ssku kv sk -dns Hcp e w cq]bpw Ai-c-W-cmb Iym k tcmkn-iƒ p hnxcww snbvxv Iym k sib ] Xn DZvLm-S\w snbvxp kwkm-cn- p-i-bm-bn-cp p At±lw. hnhm-l-øn\p ] en-sm am{xw AºXp e w cq]mbv p api-fn Nne-h-gn- p- Xp Cu \K-c-Øn Xm t\cn ImWp-tºmƒ,-Aw-K-kw-JysIm v G hpw sndp-xmb Cu Hm Ø-tUmIvkv tzhm-ebw hni- p F m-h pw F m Znhkhpw AØm-g-hn-cp v -\-evip-i, Btcm-cp-an- m-ø-hsc kn n-bpss ]e ti{µ-ß-fn \S-Øp sj -dp-i-fn Xma-kn- n v Blm-chpw hkv{xhpw acp pw kup-\y-ambn \evip-i, tncn- {]-tz-i-ß-fn saun- Iymºpw sshzy-k-lm-bhpw FØn- p-i, `h-\-k-lm-bw, hnhml klm-bw, hnzym-`ymk klm-bw, Ai-cW IpSpw-_- ßsf ZsØ-Sp- XpS-ßnb A\-h[n Poh-Im-cpWy {]h Ø\ ] -Xn-Iƒ \S-Øptºmƒ an -hmdpw F m ]cn-]m- Sn-Ifpw ]s -Sp- m F\n p km[n- n- p- v. a v GXp ]cn-]m- Sn-Iƒ Hgn-hm- n-bmepw Cu tzhme-b-øns F m kwcw-`-ß-fnepw kw_- n- p- Xp `mky-i-c-amb tpymxnkv 2010 A_n ]utemkv {]ÿm\w {]kn-u v A`n. bqlm-t\m am t]mfn- m kv sa{xm-t meo-øm-bn v \ Ip-I-bpw, Xncpta-\n-bn \n v ti{µ {]hmkn-im-cy a{ n hb-em chn G p-hmßn Fw.-Sn.-Fw.-Fw. Bip-]{Xn `mc-hm-ln-iƒ p \ Ip-Ibpw snbvxp. t\mºnse ap -Øn-bmdmw Rmb-dm-gvN-bpsS {]m[m\yw Dƒs m- p-sim v bp.-f.-c.- aplq Ø-ß-fm-bn- mwv Rm Icp- Xp- -Xv. A p h j-߃ p apºv sndnb Hcp lmfn Bcw- `n Cu Hm Ø-tUmIvkv ] n A p-ap-x ]pxnb tzhm-eb \n Ωn-Xn v Hcp cq] t]mepw s]mxp-p-\-øn \n pw ]ncn-s - Sp-Øn- n-s p Rm a\- n-em- p- p. Cu {]h Ø\ ssien p t\xrxzw \ Ip Hm Ø-tUmIvkv k`m t\xrxzw kaq-l-øns ap -I-WvT-amb A`n-\-µ\w A ln- p p F v At±lw {]kvxm-hn- p. Iym k sib hnx-cww \S-Ønb ktωf-\-øn `{Zm-k\ sa{xm-t meoøm tum. K{_n-tb am {KotKm-dn-tbmkv A y X hln- p. tum. bqlm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv sa{xm-t m-eo- Øm, dop-w Iym k sk Ub-d-IvS tum. t]mƒ sk_m- Ãy, tpm ap - -bw, adnbmω DΩ Nm n, hnimcn ^m. Sn.-sP. Ae-Ivkm-, {SÃn si.- hn. txma-kv, sk{i- dn hn.-pn. G{_lmw F n-h {]kw-kn- p. bnse 7 bqwn- p-i-fpss kl- I-c-W-tØm-sS-bmWv Cu ] Xn \S- n-em- n-b-xv. ktωf-\-øn k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk^v, ^m. tp _v amxyp N{µ-Øv, ^m. kvs] k timin XpS-ßn-bh ]s -Sp-Øp. Cu ] -Xnbn kl-i-cn F m bqwn- p- Iƒ pw tkmw {]kn-u v ^m. APp G{_lmw \µn tcjs -Sp-Øn. I p- {X aw-te sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv ] n-tbmsp tn v ]Wn ]q Øo-I-cn lmfns DZvLm-S\w ]. F n-kvtim- kp -l-tzmkv sk{i- dn tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t meoøm \n -ln- p- p. hnimcn ^m. si.-fw. kj-dn-bm, tum. bplm-t\m am {Intkm-Ã-tamkv sa{xmt m-eo-øm, ^m. Ipcy txma-kv, ^m. tum. n.-sp. tpmjzm, txmakv Nmgn-Im-S Fw.-F.-F., tªm v saº G.-sI. Ben-, B q- c ] m. {]kn-u v apc-fo-[-c \mb, ^m.-tum. si.-fw. tpm Pv, ^m. ]n.-si. kj-dnbm s]cn-tbm a- w, hn.-f. hmk-h Fw.-F.-F. F n-h kao-]w. Ip p-ßsf sszhm-{ib t_m[-ap- -h-cm- Ww hm -ey- a- -tf, Pq 5 ]cn-ÿnxn Zn\-ambn BN-cn- p-ibm-wt m? Cu cwkøv Db p-h- n-cn- p ]pxnb sh p-hn-fn-isf t\cn-sp- -Xn-\m-bp ] -Xn-Iƒ Bhn-jv cn- p- -Xn\pw CS-h-I- I-fp-sSbpw {]ÿm-\-ßfp-ssbpw B`n-ap-Jy- Øn \S- p ]cnÿnxn ]cn-]m-e\ {]h Ø-\-߃ GtIm-]n- n p- - Xn-\p-ambn k` Hcp ]cn-ÿnxn IΩo-j cq]o-i-cn- n- p- v. ]cn-ÿnxn IΩo-js t\xr-xz-øn \S- nem- p ] -Xn-I-fnepw ]cn-]m-sn-ifpw Ghcpw kl- I-cn- -Ww. ]pxnb A y-b\ h jw Bcw-`n- p-tºmƒ Ip p-ßsf sszhm-{i-b-t_m-[-ap- -h-cpw, {]m - \m-io-e-ap- -h-cp-ambn \bn- p- -Xn\v amxm-]n-xm- fpw, A ym-]-icpw {i n- -Ww. \n߃ p sszh- Øns Ir] e`n- Xp hy -am-bn-øo-c-cpxv (2 simcn. 6:1). _p n-]-chpw am\-kn-ihpw imco-cn-i-hpamb hf v ASn-Ø-d-bmbn Bflob t]mjww AXym-h-iy-am-sW Imcyw hnkva-cn- -cp-xv. F m Ip p-߃ pw hnzym-cw-`m-iw-k-iƒ t\cp- p. sszhw A\p-{K-ln- -s. ktµiw A`n-\h sa{xm-t m-eo-øm-am v kzoi-cww ]Ø-\w-Xn ; \hm-`n-jn sa{xmt m-eo-øm-am v Xpº-a `{Zmk-\-Øns B`n-ap-Jy-Øn kzoi-cww \ In. ]Ø-\w-Xn _ty Ac-a-\-bn \S NSßn ti{µ a{ n hn k v ]me DZvLm-S\w snbvxp. _ty Ac-a-\-bn \n v tlmj-bm-{x-bm-bmwv ]pxnb sa{xm-t m-eo-øm-amsc ImtXm-ent v timfpv HmUn-t m-dn-b-ønte v B\-bn- -Xv. Um\n-tb am ]oe-ivkn-t\m-kv, A`n. ^nen-t mkv am butk-_ntbmkv F o sa{xm-t m-eo-ømam-cpss I_-dn- [q]-{]m - \bpw \S-Øn. `{Zm-k-\-Ønse 110 ] n-i-fn-sebpw hnizm-kn-iƒ tlmj-bm-{x-bn ]s -Sp-Øp. kaq-l-øn\v Bflob DW v D m-ip-hm ]pxnb sa{xm-t meo-øm-am v km[n- s F v a{ n hn k v ]me Biw-kn- p. `{Zm-k-\m-[n-] A`n. Ipdnbm-t mkv am oaokv sa{xmt m-eoøm A y X hln- p. am tømωm k` dm n- -\n-ebv `{Zm-k-\m-[n-] tum. Koh Kokv am AØ-\m-kntbmkv A\p-{Kl {]`m-jww \S- Øn. amxyqkv am txthm-tzm-kntbm-kv, ]n.-sp. Ipcy Fw.-]n., Bt m B Wn Fw.-]n., si, inh-zm-k \mb Fw.-F.-F., tpmk^v Fw. ]pxp-ticn Fw.- F.-F., \K-c-k`m snb am k o lpssk, k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk-^v, ^m. ss kv tpm Pv, ^m. si.-pn. tpm k I n- -Xn, dh. cmpp Um\n-tb, tpm Pv h Kokv sim m-d, tdmbn ]n. txma-kv, _m_ppn Cutim F n-h {]kw-kn- p.

6 6 8 `{Zm-k-\-ß-fn-eqsS t_mws_ `{Zm-k\ Bÿm-\-ß-fn A`n-hµy Xncp-ta-\n-am-cq-ambn tdmbv Nmt m Cf-a-Æq \S-Ønb A`n-ap-J-ßfmWv Cu ]w n-bn {]kn- o-i-cn- p- -Xv. Im \q m- p-im-e-ambn am-[y-a-cw-køp {]h Øn- p tej- I k`m {]kn- o-i-c-w-ß-fn-epƒs ss A q-dn-tesd tej-\-߃ {]kn- o-i-cn- n- p- v. C y C ^ ta-j k o-kn Hm^o-k-dmb tej- I Ct mƒ Xncp-h-\- -]pcw Hmƒ C ym tdun-tbm-bn \yqkv FUn- - dmb-bn-tk-h-\-a-\p-jvtn- p- p. (Ign e w XpS ) 7. ap `-{Zm-k\ A[n-]- m Bsc- nepw ap ssisb SpØp \S-Ønb ] -Xn-Iƒ/ ]cn-jv m-c-߃/ {]h Ø-\- ߃? `{Zm-k-\-Øn ÿmh-c-h-kvxp- ƒ ssihiw hbv p-hm (t_mws_ ]ªnIv {SÃn BIvSv A\p-k-cn- v) A[n-Im-c-ap Hcp sdpn-tã Uv {SÃv cq]o-i-cn- p. AXn-t -Xmbn Ieym-Wnse kviqƒ Gs -Sp- p-ibpw hmjnbn kviqƒ Bcw-`n- p-ibpw snbvxp. ]e CS-h-I-I-fp-sSbpw Npa-X-e-bn kviqfp-iƒ, _mehm-sn-iƒ, kup-\y-nn-in- m-ti-{µßƒ apx-em-bh Bcw-`n- p sshzn-i-cpss GIo-IrX iºf ] Xn Bcw-`n- p-ibpw `{Zm-k\ ti{µ-øn \n v hnxcww snøp \S-]Sn ssis m- p-ibpw snbvxp. a) km[m-c-w- msc klm-bn- m th n hnhn[ kmaq-lyt a {]h Ø-\-߃ \S- m- p- I, a v k`m-hn-`m-k-ßfpw ax-ßfpw tn p N m ktω-f-\- ߃ p thzn-sbm-cp- pi F o Dt±-iy-ß-tfm-Sp-IqSn {KotKm-dnb IΩ-bq-Wn n Bcw-`n- p. `{Zm-k-\-tI-{µ-Øn \n pw 120 In.-ao. AIse tdml-bnse 77 G ÿeøv {]h Ø-\-߃ Bcw-`n- p. b) `{Zm-k\w t\cn p \S-Øp hnzym-`ymk ÿm]-\-ß-fpss Imcy- -a-amb {]h Ø-\- ߃ mbn FUyp-t -j t_m Uv cq]o-i-cn- p. c) `{Zm-k\ Bÿm-\-Øn\p apºn-ep tdmun\v tum. am sxtbm-^n-temkv tdmuv F v t]cv e`n- p- -Xn\v ap kn- tim -td-j-\n Bh-iy-amb kzm[o\w snep-øn. kviqfnt\mspw Ac-a-\-tbm-Spw, tn p PwKvj\v sk v tacokv Nu v F t]cpw e`n- p. ap kn- Km Un\v sk v tacokv Km U F t]cv ap kn- m-en- n-bn \n v e`n- p- -Xn\v Xncp-ta-\nbpsS ]cn-{iaw tlxp-hm-bn. d) sk v tacokv ss\ v kviqƒ, FbvUvkv tcmkn-iƒ m-bp n\n-iv, b-tcm-kn-i-fmb Ip n- Iƒ p t]mj-im-lm-c-]- Xn XpS-ßn-bh Bcw-`n- p. 7 h jw ap ]p hmßn-b-xm-wv. {KmaoW taj-e-bn 2 ÿe- Ømbn hmßn-bn-cn- p Irjn-`qan-bm-Wn-Xv. Hcp ÿew Bdns Xoc-ØmWv. at Xv ae-bn-epw. `{Zmk\ Bÿm-\-ÿ-e-amb hmjnbn \n pw 120 Intem-ao- AI-se-bm-Wn-sX-t m -Ww. awk-em-]p-c-øp-\n pw apwss_- bv p sim ]mx tdml hgn-bmwv IS- p-t]m-ip- -Xv. hmjn F ÿew Xs apwss_-bnse {][m\ sdbn th-tã-j-\mb hn.- n.-bn \n pw (C-t m-gsø t]cv O{X- ]Xn inhpn ss an-\ ) 35 Intemao- AI-se-bm-Wv. hs- I Wm-S-I-bnse s_ Kmw lqªn taj-e-iƒ t_mws_ `{Zm-k-\-Øn-em-Wv. _m n-sb mw _mw q `{Zm-k-\- Øn-epw, alm-cm-jv{s-bnse hs- taje (\m-kv]q `mkw) I `{Zm-k-\-Øn-em-Wv. _m n-sb mw t_mws_-bn-epw, sndnb kwÿm-\-amb tkmhbn 2 henb ] n-ifpw Hcp tim {Kn-tK-j\pw \ap v Ds pw `{Zm-k\ Bÿm- \sø AUvan-\n-t{S-, ]pfn- ogv- -h-f- -h w kztzin tum. F. h Kokv (68 hb- v) ]d- p. a - n kztzin dh.-^m.- n.-c. A\pKr-lo-X-amb IÆp-\o ^m.-tum. si.-fw. tpm Pv ]uckvxy Hm Ø-tUmIvkv k`m sszh-im-kv{x-øn km[m- Fw.-H.-kn. ]ªn-t -j kv, tzh-tem-iw, hne. 50 cq] c-w- m p {Kln- p-hm Ign- n- n- mø Nne Z i-\-߃ shfn-s -Sp-Øn-Ø-cp- p Cu {KŸw. ]m mxy Z i-\-ßfn Xntbm-fPn F kv]nnzmen n F p th Xn-cnhv Hm Ø-tUmIvkv hnizm-k-ønen-s p {KŸ-Im-c hy - am- p- p. I\y-I-a-dn-bm-an-s\- p-dn- p Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss ImgvN- msv hni-z-am- p tej-\-ßfpw Ipº-kmc-sa NnIn-, A\p-Kr-lo-Xamb IÆp-\o Znhy-c-l-ky-ßfpsS ]cn-tk-h-i, BcmWp hnip- F o tej-\-ßfpw Hm Ø-tUmIvkv hnizm-k-ßfpss X\na F m-sw p km[m-c-w- m pw kp{k-l-am- p- p. sfk v BWv. `{Zm-k-\-Øns sk{i- -dn. a) k`-bpss D X t{iwn-i-f-cte- p sxc-s -Sp- p-i-fn ÿm\-߃ v DNn-X-amb am\yx ]men- -s -Sp-hm\pw hy n Xmev]-cy-߃ kzm[o-\n- m-xn-cn- p-hm\pw D \n_- -\-Iƒ D m-bn- m-wp-hm B{K-ln- p p. b) k`m ti{µ Imcym-ebw Imtem-Nn-X-ambn B[p-\n-Ih -cn- -s -S-Ww. c) a v ktlm-zco k`-i-fp-ambp, {]txy-in v Hmdn-b Hm Ø-tUmIvkv k`-i-fp-am-bp _ w IqSp-X ZrV-h -cn- s -Sp-hm DNn-X-amb \S-]-Sn-Iƒ ssis m- -Ww. d) _mly-ti-cf `{Zm-k-\-ß-fn ae- c k`-bpss hf -bv mbn XymK-]q Æ-amb tkh\w A\pjvTn v P -\m- n-te p as-ßp sshzn-i v a v sshzn-i-tcm-ssm- -ap ]cn-k-w\ e`n- p-hm- \p {Iao-I-c-W-߃ D m-i- Ww. cmhnse hn. Ip m-\-snm- p sshzn-i\v sshin v 6 awn p tijw hn. Ip m\ A n- phm-\p A\p-hmZw \ In-bn- p- v. {InkvXp-a-kv, s]k-lm, Cuà ip{iq-j-iƒ Xte-Zn-hkw k ybv v \S-Øp-hm-\p A\p-hm-Zhpw D v. hmjn-bnse sk v tacokv ss\ v kviqfn 220 Ip n-iƒ ]Tn- p- p- v. H mw mkv apx 8 mw mkv hsc-bp- v. km[p- -fmb Chn-SpsØ F m Ip n-iƒ pw ]pkvx-i -]-cn-nbw i n-bp IqSw sim pt]mepw XI m ]- mø Icn- ºm-d-bpsS t\ Ø-Xpw, kq vahp-amb hns-hn-eqss Du n-dßp ag-øp- n-i-w-s bmwv [ym\-h-n-kp-iƒ. a\- ns kq va-amb hmxn-ep- Isf I -dn v AXn-eqsS A -h-ømb hm p-iƒ ]Icm Ign-bp hy n-bmwv [ym\-kp-cp. ktj-dns inj ]mc-º-cy- Fgp-Øp-ssi-en-bn \n pw hyxy-kvx-ambn B[p- \n-i-x-bpss a\- p-i-fn-te v Xgp-In-bn-d-ßp ag-øp- n-ifmbn hs -Øp- p. Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse {]Xn-h jw Aøm-bn-c-tØmfw cq]-bmwv (Hcp Ip n-bv v) sneh-gn- p- -Xv. sshin v 5 awn apx cm{xn 9 awnhsc-bmwv mkv. \yqt_mw-s_-bnse Xp s_-bn-ep saun- FbvUvkv sk -dn Znh-khpw ]Xn-\-t mfw tcmkn-iƒ acp- n\pw sn - n-\p-ambn FØp- p- v. tcmkn-i-fn IqSp-Xepw F v.-sf.-hn. _m[n-x-cm-wv. Hcp tumivsdpw Hcp t\gvkpw ChnsS \nxyhpw 2 awn- q tkh-\-a- \p-jvtn- p- p. Hcp amkw ap - Xn-\m-bn-c-tØmfw cq] Cu sk - dn-\p-th n hn\n-tbm-kn- p- p. Xp s_-bn b-tcm-kn-i-fmb Ip n-iƒ v Znh-khpw t]mj-imlmcw \ Ip ] Xn \S- m n hcp- p. 50 Ip n-iƒ v Blmcw \ Ip- p- v. tdml-bnse hr k-z-\-øn 15 t] Xma-kn- p- p. skan-\m-cn-]-t-\-øn-\m-sbm-cpßp 2 bphm- fpw Hcp ]ptcmln-x\pw CXns ta t\m w hln- p-h-cp- p. hr kz-\- Ønse Hcmƒ v {]Xn-amkw Aøm-bn-c-tØmfw cq] sne-hm-ip- p- v. Nmcn- -_nƒ {SÃmbn cq]o-i-cn- ncn- p ae- c Hm Ø-tUmIvkv N v Iu kn Hm^v t_mws_ (Fw.-H.-kn.-kn.-_n.) \S- Øp kviqfp-i-fnse km[p- fmb 150 Ip n-iƒ v kup-\yhnzym-`ym-k-øn-\mbn Hcp h jw 4200 apx 8400 cq]-hsc sneh-gn- p- p- v. sk v tacokv PqWn-b timf- Pv, hmjn (hn-zym n-iƒ 5717, A ym-]-i 185), sk v tacokv aƒ n-] kv kviqƒ, hmjn, sk v tacokv ss\ v kviqƒ, hmjn, sk v tacokv sf.-kn.- F-kv.-C. kviqƒ, tim sjcm- \, \hn-apwss_ (hn-zym n-iƒ 1104, A ym-]-i 39), sk v tacokv sp.-f.-]n. kviqƒ, \htk-h (hn-zym n-iƒ 640, A ym- ]-I 20), sk v tacokv kviqƒ, h kmzv (hn-zym n-iƒ 385, A ym-]-i 20), sk v txmakv Cw ojv kviqƒ, Ieym (hn- Zym n-iƒ 1593, A ym-]-i 29), sk v txmakv kviqƒ, cmpvtim- v, tum. am sxtbm-^ntemkv sf.-kn.-f-kv.-c. kviqƒ, Zmt\mcn hnt -Pv, ]p\. tim sjcm-\-bnse 2 G hkvxp-hn kviqƒ ÿnxn snøp- p. Ieym-Wnse kviqfn\v ap m G hkvxp-hp- v. h km-znse kviqfn\v 8 G hkvxp-hp- v. Zmt\m-cn-bnse kviqfn\v 7 G hkvxp-hp- v. ]\-th-ense PnsØ-bn 32 G hkvxp-hp- v. t_mws_- tkmh tziob ]mx-bpss a[y-ønembn ÿnxn-sn-øp Cu ÿeøv D X kmt -XnI hnzym-`ymk ÿm]-\-߃ Bcw- `n- p-hm ] -Xn-bp- v. \hn-apw-ss_-bn A\m-Ym-e-bw, _me- -_m-enim `h-\-߃ Bcw- `n- p-hm Dt±-in- p- p. imcocni, am\-kni sshi-ey-ap Ip n-iƒ p-th n Hcp kviqƒ XpS-ßp-hm\pw `{Zm-k\w Dt±-in- p- p. IS-_m-[y-X-bn a) sse^v C jp-d kv tim td-j-\p-ambn kl-i-cn- p s] j ^ v b) sshzni t a-\n-[n-bn \n p ]ªnIv s{]mhn-u v ^ v c) 5000 cq] hsc `{Zm-k-\-Øn \n- p-ap {]Xn-amk s] j inj THE PEAK ktj kn.-f-kv.-f-kv. _pivkv, Xncp-h hne 50 cq] sshzn-i\pw, Rmen-bm-Ipgn am _tk-en-tbmkv Zb-dm-bnse AwKhp-amWv ktj. Pohn-X-Ønepw Fgp-Ønepw \n Ω-e-Xbpw emfn-xyhpw ImØp-kq- n- p p ktj. CXn-\p-apºpw Nne {KŸ-߃ ktj cnn- n- p- v. 18 ]Sn-I-fn-eqsS B ym-fln-i- X-bpsS km[m-cw Xe-ßsf Akm-[-c-W -hn-i-i-e-\-øneqss km[m-c-w- m-cn-se-øn- p-hm inj-bn-eqss ktj {ian- p- p. h j-øn XpSßn inj-bn-se-øp- -Xn-\n- Sbv v A w, hnzy, ka-bw, `mj, IqSv AXn-cv, IS, hm - Iyw XpS-ßnb Nn -I-fn-eqsS ktj \tωbpw Iq p- p.

7 7 tz-ini kwkvim-c, `mjm Dev]- -߃ F n-h-sbms BtKm-f-h -c-w-øns X n- -b- -Øn C m-sx-bm-hp-sa v Adn-hp- -h ap -dn-bn v X n- p-s - n-epw, \mtsm-sp-tºmƒ \Spth HmSWw F {]amww ß-fm-W-t m. sn - p-sn-en-epw, n.- hn. FØn-t -Xn-\m ae- _m tkmƒun \n v Xs B`-cWw hmß-w-sa B{Klw ]mh-s - -h-cpss a\- nepw P\n- n- p-hm Ah p km[n- p- p. t]msc- n kn\n-a-bn IqSn F m-hcpw kzoi-cn- n-cn- p- -Xn- a\- n Bcm-[-\-`mhw \nd- ncn- p \m Bcpw Xs CØcw ap dn-bn- p-isf Kuc-h-ambn FSp- mdn-. {]mtz-ini Dev]- -ß-fpsS \n Ωm-Xm- -f-a# h In-S- m-cpambn a -cn v tijn-h n- n- - W-sa- pw, AØcw a -c-߃ kº-zvl-s-\bv v ]pxp-po-h D m- p-sa- pw, BtKm-f-h c-w-øns Xmcw-Xs ae-_m tkmƒun s KpW-K-W-߃ h Æn- p-tºmƒ Fßs\ Ahniz-kn- m-\mhpw? sxm -b-eøp ]m p-, X m D -kvt\-ln- X\pw Bflm -X-bp \ ]Wn- m-c-\m-sw- nepw sim p-ip- n\v Ccp-]-sØ- p-si- n-\p ep \njvi-f- -cmb a\p-jycpss hnizm-ksø A n-a-dn- p- Ibpw, C m-xm- p-ibpw snøp- p. CØcw IpØI tzhm-e-b߃ v ]Whpw kzm[o-\hpw D v. \msp-ap-gp-h ^vsfivkv A\p-Iq-en-Iƒ Hcp sndnb Nc-sS- nepw Abm- t_m Up-Ifpw Iq Db Øp hmz-߃ Irjn-ta-Je-bn fpss ssibn \n p-hm-ßm-\p B pifpw, apgph t]pv ]{X- \ms hnøp-i-sf mw k -\ ae-bm-fn v Ft ]-c-ky-ß-fpw, n.-hn. Ih-tdPpw A{]-Xy- -am-b-x- msx _lpcm-jv{s-ip-ø-iƒ ]pd-øn-d- nb hnøn-\-ß-sf-sbm pw C m-xm- m hn]-wn-bnse a -c-߃ m-bn F p a\- n-em- m kmam-\y-_p- n-a-xnbm-ipw. _lp-cmjv{s º-\n-IfpsS Dev]- -߃ F p-x-s -bmbm-epw, AXns KpW-ta a\pjy-a-\- \jvs-am-bn-cn- p- p. B {]h-w-x-bpss G hpw thz-\m-p-\-i-hpw, B]-XvI-c-hpamb Nn{X-amWv Bflo-b-tKm-f- Ønepw Dcp-Øn-cn-bp- -Xv. ItØmen- m- -Hm Ø-tUmIvkv k`-ifnse s]cp- m-fm-tlm-j-ß-fnte p H p ItÆm-Sn- m a-xn. _lp-cm-jv{s-ip-ø-i-fp-ts-xn- Hs \ Ip-hm Ah p hnj-a-an-. Npcp- -Øn AhcpsS ] n-bnse hnip- \v Akm-[m-cW i n. ]mh-s {KmaoW tzhm-e-b-ønse AtX hnip- \v bmsxmcp i n-bp-an-. CXns sszh-im-kv{x-sas v tnmzn- m sszhimkv{xw Adn-bp- -h pw p-i-fn ASn-t n- m- t\msv kam-\-ambn {]N-cW km[n- p- n-. ImcWw _lp-cm- \p hn]-w-\-x{ w Ah p- -Xp-t]mse ]mh-s \ms Irjn- m p km y-a-. t]msc- n ae-bm-fn v ]{X-hpw, n.- hnbpw Hgn- p-iq-sm-\m-hmø Imcy- X{ -߃ Bhn-jv -cn- v, {KmaoW tzhm-e-b-ß-fnse AƒØm-c-I-tf-bpw, Ahn-sSbp sszh-km- n- y-tø-bpw, hnip- - m-cpss a y-ÿ-x-bnjv{s- m-c-\n IqSn e`n- m-\p B\p-Iq-ey-ß-fpw, ^vsfivknepw ]{X-ß-fn-ep-sams hcm-\p If t^m-t mbpw F n\p \jvss -Sp-ØWw? Aßs\ Xncn- -dn- bmt m-_mb b `c-w-l-s\ txmakv am AØm-\mkn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm Fgp- Xnb ""kndn-b Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss `c-w-l-s\: Hcp ]T\w'' (ae- c k`m ]{XnI 2010 am v e -߃) F tej-\- Øn\v A\p-_- -ambn Xøm-dm- n-b-xmwv Cu Ipdn v. At ym-jy kpdn-bm\n Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss `c-w- L-S\ 1998 sk]v w-_ 22 apx 26 hsc IqSnb k`-bpss ]-cn-ip kp -l-tzmkv ]m m- n-b-xm-wv. apºv ]m m- nb `c-w-l-s\ t`z-kxn snbvxm-wt{x CXv \S- m- n-b-xv. CXp ]m m- p-tºmƒ ae- -c-bn t{ijvt ImtXm-en m ÿm\w Hgn p InS p-i-bm-bncp- p. Chn-SpsØ bmt m-_mb sa{xmt meoømam p- IqSn ] m-fn-øap ""BIam\ kp l-tzmkv'' t]mepw CXn\p th n IqSn-bn- n-. ""bmt m_mb kpdn-bm\n {InkvXym\n k`'' F v Ct mƒ Adn-b-s -Sp ap ]m{xnb okp I n 2002 Hcp `c- W-L-S\ D m- n. CXp Xøm-dm- n-b-h At ym-jy `c-w-l- S\ I n- ps p txm p n. ""bmt m-_mb'' F t]cp t]mepw At ym-jy `c-w-l- S-\-bn-en-. F m X߃ Dt]- n p If ""ae- c'' F t]cv Cu `c-w-l-s\bnep- p- Xm-\pw. ""BI-am\ kpdn-bm\n k`''sb HcnSØp am{xw ImWmw (hip v 7). At ym-jy `c-w- L-S-\b\p- -k-cn v His Beatitude Akm[p! tpm h Kokv Cc-hn-t]-cq Mor Baselius... Catholicos of the East and Metropolitan of Malankara F mwv t{ijvt ImtXm-en- mbpss HutZym-KnI ÿm\-\m-aw (hip v 8). CXn t{ijvt ImtXm-en- msb kpdn-bm- \n- `mjbn ""a{^n-bm\m'' F pw ""ImtXm-en- m'' F pw hnti-jn- n- ncn p- p. F m Chbn \n p hyxy-kvx-ambn ]e ÿm\-\m-aßfmwv Ct mƒ At±lw D]-tbm-Kn p ImWp- - Xv. ""]m{xn-b o-kn\pw ImtXmen- mbv pw sa{xm-t m-eo- Ømbv pw aqtdm IqZmi \S- Øm A[n-Imc-ap v'' F v lqzmb Imt\m-\n (3:1) ]d-bp- p. Xn{Ko-knse a{^n-bm\mam hn. aqtdm IqZmi \S-Ønbn- p Xmbn k`m-n-cn-{x-øn-ep- v. At ym-jy (hip v 15) bmt m-_mb (hip v 9) `c-w- L-S-\-Ifpw t{ijvt ImtXm-en- mbpss kpkvxm-øn-t m\pw (No E - 160/02) A\p-k-cn v aqtdm IqZmi \S-Øp- -Xn\v t{ijvt ImtXm-en- mbv v A[n-Im-c-an-. ae- c k` tbmpn p \n ImeØv ]cn-ip _tk-entbmkv HutK {]Y-a ImtXmen m _mhm (bmt m-_m-b- mcpss ""t{ijvt'' HutK ""a{^nbm\m'' _mhm) 1967 hn. aqtdm IqZmi \S-Ønb Imcyw k`mncn-{x-øn \n p ambn- m {ian- p- Xv CXp-sIm- mbn-cn- mw. tic-f-ønse bmt m-_mb hn`mkw HgnsIbp At ym- Jy k`bv v, ae- c k`bnse Hcp `{Zm-k-\-Øns hen w t]mep-an-. AtXk-abw At ym-jy k`-bnse 31 AXn- `-{Zm-k-\-ß-fn H p-am-{x-amwv t{ijvt ImtXm-en- m-bpss Iognep bmt m-_mb hn`mkw (\º 31). Iv\m\mb B p-utbm-kokpw (\º 30) hs-t - A-ta-cn- -bnse ae- c ]m{xnbm hnim-cn-tb pw (\º 19) am{x-amwv ae-bm-fn-iƒ Dƒs - Sp a p cs Æw. kphn-tij kampw Dƒs ssbp h Chbv v ]pd-øm-wv. At ym- Jy `c-w-l-s-\-bpss (4, 5 hip- p-iƒ) {]k `mk-߃ ImWp- I. Article4. The Archdioceses ofthe Apostolic See of Antioch are: 19. North America of Malankara, a Patriarchal Vicariate, located in New York.Itcovers the United Statesof America and Canada. 30. Knanaya, an Archdiocese, located in Chingavanam, Kerala. It covers all the Knanaya churches in / out of India. 31. Catholicate of the East, its headquarter is Kerala. It covers all the Syrian Orthodox Archdioceses in India, except the Knanaya Archdiocese, the churches of the Patriarchal See, and the Evangelical Ministry Associations in India. BtKmf h -c-whpw, s]cp- m-fp-ifpw ^m.-tum. H. txmakv hp- -hcpw ]W-Øn-\p-aosX ]cp pw ]d- p-i-bn F XXzw A\z -am- n-bn-cn- p p. _lp-cm-jv{s- p-ø-i-i-tfmsv a -cn v am - n CSw-tX-Sm Nne \ms IpØ-Iƒ v km[n- n- p- v. ]t, Ah kzoi-cn- p am hpw _lp-cm-jv{s- mcp-tsxp Xs -bm-bn-cn- pw. Nne CS-Øcw ] n-ifpw Ct mƒ Cu am w Ah-ew-_n- p- p. hen-b- Ip-Ø-Iƒ Fs mw snøp- thm Ahsb A mss A\p-Icn- p-sim- v, Xß-fpsS ] nbnse hnip- \pw i n-bn ]nt m- -a-s v sxfn-bn- m {ian- p-i-bm-wv. F n-\-[niw {KmaoW tzhm-e-b-ßfpw Cu IpØ-I-Isf A\p-I-cn- m {ian- p- p. AÆm\v B\-tbmfw hmxp-d- m-\m-hn F \nebn A]-lm-ky-am-Ip p F - XmWv CXnse timn-\o-b-amb Article5. All churches, their organizations and Evangelical Ministry Associations, not included in the Syrian Archdioceses mentioned in Article 4, are governed directly by H. H. the Patriarch. At ym-jy bmt m-_mb `c-w-l-s-\-iƒ XΩn Ht sd s]mcp-ø-t -Sp-I-fp- v. Ah-bn NneXp am{xw Nq n- m-wn- m- \m-{k-ln- p- p. ]cn-ip At ymjym ]m{xnb o-kv _mhm-bpss sxc-s - Sp- n-s\ n bmt m-_mb `c-w- L-S\ (18, 21 hip- p-iƒ) C{]- Imcw ]d-bp- p. 18. ]m{xn-b m ÿm\w Hgnhv hcp-tºmƒ ]pxnb ]m{xnb m ÿ-m\nsb BIam\ kp -l-tzmkv IqSn sxcs -Sp-t - -Xm-Wv. 21. ]m{xn-b m ÿm\w Hgnhv hcp-tºmƒ ]pxnb ]m{xnb o-kns\ sxc-s -Sp- p- - Xn\p IqSp BI-am\ kp -ltzm-kn t{ijvt ImtXm-en- mbpw, {]mtz-ini kp -l-tzmknse sa{xm-t m-eo-øm-am-cpw, F n-kvt m- amcpw AwK-ß-fm-bncn- p- -Xpw, F m Ah-cn `{Zm-k\ `cw Npa-Xebp h p am{xw thm -h-imiw D m- hkvxp-x. F{X-{i-an- mepw Cu sndnb ] n-bnse hnip- s\ Db Øm Hcp-Im-eØpw km[n- p-sa p txm p- n-. adn v [\n-i-]- n-isf A\p-I-cn- p- - Xp-aqew ]mh-s ] n-i-fnse ]mh-s P\-Øns api-fn Xncp-\m-fm-tLm-j-߃ p-th n A[nI `mcw ASn-t n- p- - Xp-an- w. Bflo-b-tKm-f-Øn-se- nepw BtKmf h -c-w-øns `uxn- Im-Xn-{]-kcw D m-ip-i-bn-s v Nn n- n- p hcp-s - n sx p- ]- n-sb v Xncn- -dn-bm-s\- nepw km[n- ptam? Xncp-\m-fm-tLmj-ß-fpsS {]`m-]qcw BtKm-fh -c-w-øn-s -tbm, AtXm Imen-sØm-gp-Øn ]nd v Im h-cn-bn Ipcn-in- -s {InkvXp-hn-t -txm? Aƒssjtagvkv _m[n- n- n- møhsc- nepw im -ambn Nn n- p-i. bn-cn- p- -Xp-am-Ip- p. F m At ym-jy `cw- L-S\ 36 mw hip n ImWp- Xv C{]Im-c-am-Wv. Article 36. The following shall participate in the election of the new Patriarch : 1- His Beatitude the Catholicos, the Metropolitan of the Knanaya Archdiocese, the Metropolitans of the churches ofthe Antiochian Apostolic See in India, and the Metropolitan of North America of the Malankara Archdiocese. All above shall elect but may not be elected. 2- Their Eminence the Archdioceses Metropolitans, the Metropolitan Patriarchal Assistant, and the Metropolitans Patriarchal Vicars who are appointed to archdioceses. CX-\p-k-cn v C ym- m-cmb t{ijvt ImtXm-en- m, Iv\m\mb AXn`{Zm-k-\w, knwlmk\ ] n-iƒ, hst Ata-cn- - -bnse ae- c AXn`{Zm-k\w F n-hbpss sa{xm-t m-eo-øm-am p am{x-amwv thm -h-imiw. F m ae-bm-fn-i-fmb Ch p ÿm\m nxzw \ntj-[n- n-cn- p- p. (Xp-S-cpw) W ANTED LECTURERS Applications are invited in the prescribed form for appointment as Lecturers in the following subjects under the Corporate Management of Malankara Orthodox Syrian Church Colleges. English - 1 (Community) Zoology - 1 (Open) History - 2 (Open/Community) Botany - 1 (Open) Hindi - 1 (Community) Phy.Edn. - 1 (Open) Malayalam- 1 (Community) Age, scale of pay and qualifications - As prescribed by the Govt/ UGC/M.G. University.Application forms can be had from the undersigned on payment of Rs. 500/- (Rs. 550/- by post). Filled in applictions should reach the Secretary, M.O.C. Colleges, Devalokam P.O., Kottayam on or before 18th June 2010.

8 MALANKARASABHA PATHRIKA Catholicate Offce, Devalokam, Kottayam , Kerala, India. Tel: BI-WEEKLY hm jni hcn-kwjy 100 cq] HutK am Znh- m-kn-tbmkv sa{xm-t m-eo-øm-bpss aq mw Hm Ω-s -cp- mƒ hmi-øm\w: h n- msv Zb-dmbn I_-d-S-ßn-bn-cn- p CSp n `{Zm-k\ sa{xm-t m-eo- Øbm-bn-cp HutK am Znh- m-kn-tbmkv sa{xm-t m-eo-ømbpss aq mw Hm Ω s]cp- mƒ 30 apx Pq 7 hsc BN-cn- pw. ]cn-ip _tk-en-tbmkv am tømωm ZnZn-tamkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm-bpw. A`n. Xncp-ta-\n-amcpw t\xrxzw \ Ipw. 30 apx F m Znhkhpw hn. Ip m-\-bpw, sshipt cw k ym {]m -\bpw \S- pw. {][m\ s]cp- mƒ Znh-kamb 7 \v cmhnse Gg-cbv v {]`mx {]m -\bpw XpS v ]cn-ip ImtXm-en m _mhm-xncp-ta-\n-bpss {][m\ Im Ωn-I-Xz- Øn hn. aq n-t Ip m- Imbw-Ipfw ImZoim ] n v IØo-{U ]Zhn Reg. No. KERMAL 12481/11/1/2005-TC Registered Postal Reg. No. KL/KTM/647/ \bpw, A\p-kva-cW {]kw-khpw \S- pw. tum. G{_lmw am skdm^nw sa{xm-t m-eoøm A\p-kva-cW {]kwkw \S-Øpw. XpS v A l-cmb Ip n-ifpss ]T-t\m-]-I-cW hnx-cww \S- pw., I_-dn- [q]-{]m - \bpw t\ -hn-f-ºpw, {im kzybpw D m-bn-cn- pw. 11 awn v hy nxz hni-k\ skan-\m \S- pw. A`n. amxyqkv am txthmtzm-kn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm A y- X hln- pw. sshipt cw 3 awn v A`n. Xncp-ta\n A]-I-S-Øn Imew snbvx hmgq sn ] n v kao]w {]txyi {]m \ \S-Øpw. Linc No. KL/CR/KTM/WPP-78/09-11 Licensed to Post Without Prepayment Hm ØtUmIvkv sshzni skan\mcn AUvanj 2010 tim bw: Hm ØtUmIvkv sshzn I skan\mcn _m n te p At] Iƒ Wn p p. AwKoIrX k Iem imeifn \n p _ncpz [mcnifmb Hm ØtUmIvkv bphm ƒ v At] n mw. ]qcn n At] mt^md߃ 2010 Pqsse 10\v apºmbn skan\mcn Hm^okn e`n t XmWv. At] mt^m an\pw t{]mkvs]ivskn\pw 200/ cq] M.O/DD klnxw {]n kn mƒ, Hm ØtUmIvkv XntbmfPn skan\mcn, t]mãv t_mivkv 98, tim bw , ticf, C y F hnemkøn _ s SpI. skan\mcn sh_vssk n \n pw At] mt^mw Uu temuv snømhp XmWv. W ebsite: ]cn-ÿnxn IΩo-j DZvLm-S\w Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse ]cnÿnxn ]cn-]m-e\ {]h Ø-\-ß-ƒ GtIm-]n- n- p- -Xn\pw ]pxnb ] -Xn-Iƒ Bhn-jv -cn- p- -Xn-\pambn \ntbm-kn- n- p ]cn-ÿnxn IΩo-js DZvLm-S\w Pq 5 i\nbmgvn 10 awn v tim bw _tken-tbmkv timfpv lmfn ]cn-ip _tk-en-tbmkv am tømωm ZnZntamkv {]Y-a ImtXm-en m _mhm \n -ln- pw. {]kn-u v Ipcymt mkv am oωn-kns A y- -X-bn ^m.-tum. si.-fw. tpm Pv, amth-en- c _nj v aq timfpv{]n kn- tum. amxyp timin ]p -bv msv F n-h {]kw-kn- pw. am butk-_n-tbmkv sa{xm-t m-eo-øm-bpss kpt{ m-wotkm ip{iqj \S p Imbw-Ipfw: ae- c k`-bnse ]pcm-x\ tzhm-e-b-amb Imbw- Ipfw ImZoim ] n v F nkvtim- kn\uv IØo-{U ]Zhn \ In. am v 20- mw XobXn i\n-bmgvn ]cn-ip ImtXmen m _mhm IØo-{U {]Jym- ]\w \S-Øn. hnip aq n-t Ip m-\bv v ]utemkv am ]t m-an-tbmkv, amxyqkv am Xotam-Øn-tbmkv F n-h kl- Im Ωn-I-cm-bn-cp- p. IØo-{U {]Jym-]-\-Øns Hcp h jw \o p-\n p BtLmj ]cn- ]m-sn-iƒ DZvLm-S\w snbvxp. At\Iw Pt\m-]-Imc{]Z-amb ] -Xn-Iƒ v XpS w Ipdn- p. CS-hI hnimcn ^m. tp _v tpm, k`m sk{i- dn tum. tpm Pv tpmk-^v, si.-kn. thwptkm-]m Fw.-]n., kn.-si. kzmin-h Fw.-F.-F., ap\n. snb am si. kp`mjv, A\n ]n. Zm\n-tb, ]n.-kn. tdmbn F n-h {]kw-kn- p. am imt_m, am A{^mØv F o ]cn-ip ]nxm- - m-cpss \ma- Øn F.-Un. 825 emwv ] n ÿm]n-x-am-b-xv. At\Iw CS-h- I-Iƒ v P w \ Inb amxr tzhm-e-b-amwv CXv. a m-t -cnbn h v \S-Ønb Iq\ Ipcniv kxy-ønepw, apf- p-cpøn At m-kn-tb-j-\nepw Cu ] nbn \n v {]Xn-\n-[n-Iƒ ]s - Sp-Øn-cp- p. axw a\-kns kwb-a\w: ka-zm\n Beph: axw a\- ns D -Xamb kwb-a-\-am-wv. AXv B ymfln-i-amb im nsb {]Zm\w snøp- p-sh p A_vZp-k-aZv ka-zm\n ]d- p. Fgp-]-Øn-\- em-axv bph-p-\-{]-ÿm\w A tz-iob hm jni tim ^-d kns kam-]\ ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxp kwkm-cn- p-i-bm-bn-cp- p. At±lw. kam-[m-\-øns hnøp-iƒ apf-t - Xv a\pjy a\- p-i-fnem-wv. axw apjvsn {]tbm-ktam i n {]I-S-\tam A. sszhhp-am-bp \nc- c _ -amwv. axsø lrz-b-øn IpSn-bn-cp- Ø-Ww. F m ax-ß-fp-ssbpw B ym-fln-i-amb e Ww a\pjy \ -bn-te v \bn- pi F -Xm-Wv. At±lw ]d- p. bph-p-\-{]-ÿm\w {]kn-u v bqlm-t\m am t]mfn- m kv sa{xm-s m-eoøm A y hln- p. tum. bmt m_v am sftd- \n-bkv sa{xm-t m-eoøm ktωf\w DZvLm-S\w snbvxp. bph- P\ {]ÿm-\-øns Hcp h jw \o p-\n-ev p πm n\w Pq_nen BtLm-j-ß-fpsS DZvLm-S-\hpw Xncp-ta\n \n ln- p. lqã : Ata-cn- -bnse kuøv- -shãv Ata-cn `{Zm-k- \m-[n-] Ae-Ivkn-tbmkv am butk-_n-tbmkv sa{xm-t m-eo- Øm-bpsS ÿm\m-tcm-lw ip{iqj lqã sk v txmakv Hm Ø-tUmIvkv henb ] nbn \S- p. t{ijvt \nbp ImtXmen m ]utemkv am anen-øntbmkv sa{xm-t m-eoøm NS-ßp- Iƒ v apjy Im Ωn-IXzw hln- p. `{Zm-k-\-Ønse 50 ] n-ifn \n pw sxc-s -Sp- -s {]Xn-]p-cp-j- m ]s -SpØ `{Zmk\ Akwªn \S- p. \nbp ImtXm-en m ]utemkv am anen- Øn-tbmkv sa{xm-t m-eo-ømbpss apjy Im Ωn-I-Xz-Øn hn. Ip m-\bpw XpS v ]pxnb sa{xm-t m-eo-øm-bpss ÿm\m-tcm-lw ip{iq-jbpw \S- p. s]mxp-k-tω-f-\-øn \nbp ImtXm-en m ]utemkv am anen-øn-tbmkv A y- X hln- p. tum. amxyqkv am tkth-dn-tbm-kv, kj-dnb am \nt m-fm-thm-kv, sshzni {SÃn ^m.-tum. tpm kv G{_lmw tim\m- v, Aflmb {SÃn Fw.-Pn. tpm Pv apøq- v, k`m amt\-pnwkv IΩ n AwKw tum. kj-dnbm txma-kv, Ãmt^m Uv su]yq n tab si amxyp F n-h {]kw-kn- p. k` Hcp h jw apºv Bcw-`n Ata-cn- -bnse kuøv shãv `{Zm-k\w ]ptcm- K-Xn-bpsS ]mx-bn-em-wv. `{Zmk\ cq]o-i-c-w-øn-\p-tijw \nc-h[n kmaqly tkh\ ] - Xn-Iƒ \S- n-em- n. Ata-cn- bnse hnhn[ tã p-i-fn-embn 50 ] n AS-ßp- -XmWv `{Zmk-\w. temtkm- -tamt m cn\m a cw Hm Ø-tUmIvkv k`m ]cn-ÿnxn IΩo-j\v Nn hpw BZ i hmiyhpw cnn- p- -Xn-\mbn a cw \S-Øp- p. ]s -Sp- p-hm Xmev]-cy-ap- -h cn-\-iƒ Ipcym-t mkv am oωnkv sa{xm-t meo-øm, t_kn Ac-a-\, ]Ø-\w-Xn F hnem-k-øn Ab Ww. _mw q `{Zm-k\w C new-]msn tpm Pn-b ]n {Knw sk -dns DZvLm-S\w G{_lmw am F n-^m-\n-tbmkv sa{xm-t m-eoøm \n -ln- p- p. Typesetting & Layout: George T. Varghese Chief Editor & Owner: Dr. George Joseph (Sabha Secretary), Department of Public Relations, Malankara Orthodox Syrian Church, Kottayam. Printer, Publisher and Editor In-Charge: Dr. Jose Parakadavil, Printed at the Catholicate Press, Devalokam, Kottayam Fax:

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information