C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw"

Transcription

1 1

2 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013 This book is meant for distribution among research organisations absolutely free of cost. Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of periodicals and/or artists. Address: E. Harikumar 5B, Avenue Crest Apartments Avenue Road, Mundupalam Kuriachira P.O. Thrissur Phone: (0487) Web:

3 D -S w Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s A -s\- p-dn- p Hm Ω-Iƒ 3 1. CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw 2. Fs am{xw A 3. A 4. Rß-fpsS A 5. A s Hm Ω-bn 6. Hcp ais Hm Ω-Iƒ 7. Dan-Øo-bn InS a\p-jy 8. CSt»-cn RßfpsS A 9. CS-t»cn, IpSpw-_-Øn 10. A Hm Ω-bn hcp-tºmƒ Fs kmlnxyw 1. Rm\pw Fs IYbpw (IhnXbpw Nn{Xhpw IYbpw) 2. Fs IYsb pdn v 3. Fs {]hmkpo-hn-xhpw kmln-xy-hpw 4. sim -{ºm n BapJw 5. Adn-bm-Ø-e-ß-fn-tebv v Hcp IhmSw 6. IYm-]oTw ]pc-kvim-cw Hcp txß-temss am{xw 8. "Hcp Znh-k-Øns ac-w'-øn\p ]n n 9. F\n p I n-s Sn C -a 10. \µn (Xnc-s -SpØ IY-Iƒ BapJw) 11. sh n-øn-c-bn-se- -t]mse Ah-Xm-cnI 12. Ahƒ C pw Fs IÆp-Iƒ Cud-\m- p- p a p tej-\-߃ 1. C s SmØ AXnYnIƒ (I ØmaebmfnIsf n Hcp ]T\w) 2. acwøn v BZcmRvPen 3. ap qdp XnIbp I Ø (aebmfniƒ adp\m n ) 4. ]s -Sp- m ] m-xn-cp hnhmlw 5. P m- -c-߃ - p-d-øp-\n v Hcp hnfn 6. Kpcp-]qP 7. Xr»q-cn-tebv p ho pw 8. Cfw-sX- t]mse Cu Pohn-X-_ w 9. kn.-hn. {iocm-a-s\- n 10. \ -sb- n 11. {io ]n IrjvW-hm-cn-b amã-sd- n Htcm Ω 12. ImWp-tºm-sg mw A]-cn-Nn-X 13. \n a-e-bpss {]hmkn tej-\sø n

4 4 BapJw ]e-t m-gmbn Fgp-Xn-bn- p tej-\-ßfpw Hm Ω- p-dn- p- I-fp-amWv ChnsS kam-l-cn- n-cn- s n- p -Xv. AXp-sIm v ]e-bn-søpw Bh Ø-\-sa A\-h[m\X kw`-hn- n- p v, {]txy-in v A -s\- p-dn- p Hm Ω- p-dn- p-i-fn. am\y-cmb hmb-\- m AXp an- p-a-s m. A -s\- p-dn p Hm Ω- Iƒ F mw t{imuo-i-cn v Hscm tej-\-am- m-\p {iahpw AXn-\nsS \S- p. ]s ]e Hm Ω-Ifpw B tej-\-øn\p ]pd-øp-xs InS- p. Aßns\ Iptd A]m-I-X-I-fp v Cu ]pkvx-i-øn-\v. Fs Pohn-Xw Xs -\ndsb A]m-I-X-I-ƒ \nd -Xn\m CsX mw -hy-am-sw A`n-{]m-b-hp-an-. an- p-i. aq p `mk-am-bmwv Cu tej-\-߃ hn\y-kn- n p -Xv. H mw `mkw A -s\- p-dn- p Hm Ω-I-fm-Wv, c mw `mkw Fs kmln-xy-sø- - n-bp- -Xm-Wv. aq mw `mkøv a p hnjb-ß-sf- n Imem-Im-e-ß-fn-se-gp-Xnb tej-\-ß-fm-wv. Ign-bp- {X Imem-\p-km-cn-bmbn tej-\-ß-f-sp n shbv m {ian- n- p- v. AXpw apgp-h icn-bm-bn- p-s v Icp-Xp- n-. D -S- -Øn Hmtcm tej-\-øn-tebv pw en p-iƒ simsp- Øn- p- v. Ah Aa Øn-bm Bh-iy-ap tej-\-øn-tebvs -Øpw. Pqembv 10, 2012 C. lcn-ip-am

5 5 A -s\- p-dn- p Hm Ω-Iƒ

6 CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw IemIuapZn P\phcn 26, CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw Hm Ω sh \mƒ sxm v ho nse A co w IhnXmabambncp p. _ounbpw ]pi v taihnf ns shfn Øn A cm{xn hfsc sshipthmfw IhnXIƒ FgpXm dp v. cmhnse Fgpt p t\m ptºmƒ R߃ ImWpI A s apdn \ndsb _oun p nifpw sndpxmbn Iodnbn ISem pijwßfpambncp p. taita \ndsb FgpXnb ISem piƒ NnXdnInS ncp p. A s IhnXIƒ, AΩ HcoWtØmsS at\mlcambn ]msmdp v. "Btc t]mb ]pin ms ØcnatbmSmcnb hnøn q? A IhnX FgpXn gn m AXv hmbn p tiƒ nt Xv AΩbpsS NpaXebmbncp p. AXh hfsc `wknbmbn snbvxp. AXptI v R߃ Ip nifpw ]msmdp v. Xmsgbp A\pP m Np pawnbpw ImWn v \S ptºmƒ ]msmdp v s]m pæn, ]q csf t]m Wbpw s]m IXntc A s IhnXIfn an hbpssbpw Xmfw RßfpsS a\ n ]Xn ncp p. ]expw a\ mtambncp p. ]qx m v kwkoxmhnjv cww snbvxv Imk nem m\p {iaøn BZyw hneßpxsnbmbn \n Xpw Cu ap hn[nbmbncp p. R߃ p ]cnnban mø HcoWØn A s IhnXIƒ ]msp Xv tiƒ m RßfpsS a\ v hnkωxn p. AXv Bc`nbmbmepw Aan IeymWnbmbmepw. ]e CSt»cn hnxifpssbpw kwkoxmhnjv cww Rm ti n p v. AsX mw Xs \ncmimhlambncp p. ]expw A \pxs C amimdn. IhnXbpsS Bflmhv kwkoxøns hf m {]bmkamb t]inifn Ø n \in pt]mbn. CXns\mc]hmZw {ioaxn eoem HmwtNcn am{xambncp p. Ah snbvx kwkoxmhnjv cww IhnXbpsS Bflmans\ Dƒs m p. IhnX sb BkzmZ\Øns Db Xeßfntes Øn p. "Imhnse]m v" F IhnX {ioa Xn eoem HmwtNcn kwkoxmhnjvicww snbvxxv A \v hfsc C s Xmbncp p. ]Xn\ psim w apºv ti B Km\am[pcnsb n AΩ C pw Hm Ωn p p v. BZysØ {]iv\w, kwkoxmhnjv cww Bscs m v snøn msa Xmbncp p. ]qx m mwv BZysØ kwcw`ambn Xncs SpØXv. ]e ImcWßfpap v. CSt»cn hnxifn G hpa[niw kwkoxmwiap Xpw, kwkoxmhnjv cwøn\v hfscb[niw km yxifp XpamWv ]qx m v. AXpsIm p Xs ]qx m v ]e tãppifnepw hnhn[ cq]øn AhXcn s p. ]ecpw IhnX kwkoxw simspøp snm n. Nne AXv _mse cq]ønepw Nne \ng \msiambpw AhXcn n p. ]qx m n kwkoxap v, \msiap v. DtZzKw hf Øp kkvs] kp v. CsX mw ImcWw Cu IhnX apxn h s, sim pip niƒ piqsn {]nbwicambn. Aßns\bmWv BZykwc`ambn ]qx m p Xs Xncs SpØXv. Bscs m p snøn pw F tnmzyw Rm A\pP tum.znhmict\msp tnmzn p. ticfønse IemkmwkvImcnIcwKw hfsc ASpØp \n p \nco n p HcmfmWv tumœ. kmwkvimcni cwkøv Rm hfsc ]n nemwv. AXpsIm p Xs kmwkvimcni cwksø lpbnkvlp F\n ]cnnnxhpambncp p. ZnhmIcs adp]sn s]s mbncp p. "\ap v tum. ctains ASpØp t]mimw At±lw snøpsa n AXmbncn pw G hpw \ Xv. ]ns bmwv Rmt\m ØXv. Rm Hcp ]Øp {]iv\ßfpambn ZnhmIcs\ kao]n m AXn Fs ÆØn\pw AbmfpsS {]Xnhn[n tum.ctaiv F mbncn pw. tum. Fkv. ]n. ctaiv Hc pxa\pjy\mwv. Hcp ani ssk ym{snãv F Xn\p ]pdta kwkox, kmlnxy IemcwKßfnepw a t\iw kmwkvimcni tajeifnepw At±lw angnhpw Akm[mcWhy nxzhpw sh p ]pe Øn. kr n ptºmƒ sszhw G hpw ]pxnb P\tdj Iw]yq dmwv At±lØns Xebn ^n p snbvxn p Xv.

7 CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw IemIuapZn P\phcn 26, Akmam\y Hm Ω i n, Btcbpw A\pIcn `n\bn m\p Ignhv, H t\m Øn F nt\bpw Dƒs m m\p Ignhv, F m n\pw ]pdsa AXpeyamb k {]Xn`, CsX mw tum.ctains\ XnI pw Hc pxa\pjy\m nbncn p p. At±lw kwkoxw ]Tn n n. ]s GXp cmkønepw kzc`wkw h m At±lw Nq n m pw, kz ambn kwkoxw Bhnjv cn m Ignbpw. hfsc \ mbn ]msphm Ignbpw, a[pc Kw`ocamb Hcp i Øns DSa IqSnbmWv tum.ctaiv. snssºsxm v _su Kpema enjm hscbp hcpss ssien At±lØn\dnbmw. HmtcmcpØscbpw A\pIcn v AhcpsS i Øn ]msm\pw Ignbpw {io Fw. tkmhnµs t\m pipøn F kn\n abv v kwkoxw ]I Xv Ct±lamWv. Fw. tkmhnµs\t mep Hcp IWni mcs\ Xr]vXns SpØm Ign psh n AsXmcp henb t\ amwv. A[nIam pw AXh Imis Sm ] n. {]iv\w At±lØn\v Ignbptam F Xmbncp n, snøptam F Xmbncp p. Rm\pw ZnhmIc\pw IqSn tumœ ctains\ t]mbn I q, {]iv\w AhXcn n p. temiønep at Xp hnjbßsf nbpsa t]mse ]qx m ns\ nbpw tumœ p ]dbm\p v. ]qx m v a\x mtamsw Xn\p]pdta, Cu IhnX Bsc mw Fßns\sbms tãpn snm nsb Xpw At±lw A\pIcn p Im n. Rm ]qx m v tãpn AhXcn n Xpw ]msnbxpw ti n p mbncp n. Ccp]Xp sim tømfw ticføn\p]pdøv Xmakn XpsIm p mb ]e \ ßfnsem v. c p awn q t\csø kw`mjwøn\nsbn tumœ v RßfpsS ap hn[nbpw `bßfpw a\ nembn. At±lw ]d p. Rm Hcmsf ]d pxcmw. sim w hsc H p t]mimtam? Aßns\bmWv s{]m^ hn. si. iin[cs\ ]cnnbs Sp Xv. t^mwn Adnbn ncp Xp sim v At±lw Fs bpw tum.ctaint\bpw {]Xo n ncp p. kvt\lap s]cpam w \sω s]s v At±ltØmSSp n p p. tzim`nam\n Xobt gvkn\pth n kwkoxkwhn[mbi\mbn p v s{]m^ iin[c. ASq tkm]meirjvws BZyIme kn\naifnsem mb "ImapInbv v kwkoxw ]I Xpw Ct±lw Bbncp p. At±lw sim w Fkv. F. t]mfnssiv\n n ]Tn n p p. H w Xs ticf imkv{x kmlnxy]cnjøns {]h Ø\ ßfn kpohambn ]s Sp p p. \n zm amb Cu s]mxpp\ tkh\߃ nsbn iin p kabap miptam F Imcyhpw kwibambncp p. R߃ p ]dbm\p Xp apgph ti tijw At±lw ]d p. F\nbv p Ignbptam F dnbn. t\m s. Ignbpsa nepw Cs nepw Rm Adnbn mw. iinbpss `mcy t n (Ahcv timtfpn eivnddmwv) \ ` Ww Hcp n bncp p. DuWpIgn v tãj\nte v Xncn ptºmƒ R߃ v Dd p mbncp p. iin[c amjv v CXp snøm Ignbpw. ]s At±lw snøptam, AXn\p kabap miptam F Xn `bap mbncp p. Hcp amkw ImØncp p. HSphn tumœ ctains t^m h p. iin v snøm ] ns mwv ]dbp Xv. iin v ]e {]iv\ßfpap mbncp p. H maxmbn imkv{xkmlnxy]cnjøv At±lØns Hgnhpkab߃ apgph A]lcn ncp p. ]ns ]dhq Imc iin v s]m m\n Xmeq n am{xw HXpßn gnbp Hcp ]mhw ]qxsø n H padn piqsm. s]m m\n m p Xs ]qxøns d D hsø n H padn p IqSm. Hcp IYbpw AXns\ Np n {]Ncn ncp n. CSt»cn snbvxxmis A[nIw Adnbs SmXncp Hcp \ms IebpsS {][m\ \Snbmb ]qxsø Np n Hcp anøv s\bvsxspøv AXn\v Hcp AkvXnXzap m pibmbncp p. sx am v Cu ]qxsø n H padnbn. Ah v `qxtabp p. Rm Ifnbmbn tum.ctaint\msv ]d p. \n߃ sx am kmwkvimcniambn Rßtf mƒ Hcp ]Sn XmsgbmWv \n p Xv. tim bøpimc\mb tumœ snmsn psa mwv Rm IcpXnbXv. At±lw Nncn p sim p ]d p. icnbmwxv. Rm Cu hnjbsø n Hcp tej\w Xs FgpXnbn p v. \nßfpss \m nse sxøhpw, ]qxw Ifnbpw H pw R߃ dnbm tae.

8 CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw IemIuapZn P\phcn 26, At mƒ AXmWv {]iv\w. Cu ]qxw Ifnsb mse msw v iin dnbn. AXns AIºSn hmzyw ti n n, Nab߃ Adnbn. ]qx m v kwkoxmhnjv cw Øn\v AXp hfsc {][m\amwv. tum. ctajv ]s ]qxwifn I n p v, AXns hmzyhntij߃ ti n p v. Fw. tkmhnµs "t\m pipøn v" kwkoxw simsp p Xn\nSbn At±lw CsX mw A\p`hn dn n p v. ]qxøns "ansn pw Icfn Xmf pøn\p' simspø XpSnbpw "txßens\mø Ipg hnfn'bpw At±lw hmb sim p m n ImWn p X p. iinsb Rm H piqsn \n n s. tumœ ]d p. Hmtcm {]mhiyhpw iin ]d p. F\nbv v ] psa p txm p n. ]s tumœ A{X Ffp w hn psimsp p {]IrX mc\mbncp n. ho pw ho pw \n n p. am{xa, Ah XΩnep kvt\l_ w ImcWw ] ns p Xd n p ]dbm\pw iin v hnjaambncp p. Ahkm\w Hcp Znhkw tumœdpss t^m h p. iin kωxn ncn p p. ASpØ BgvN iin Xriqcn hcp p v. lcn p hcm ] ptam? At mƒ Hcp GItZicq]w In pw. Xriqcn RßfpsS ho n `mcybpssbpw aifpssbpw H w iin h p. Hcp JZ Pq bpw ]m vkpw thjw. txmfn Xqßp XpWnk n. H w tum: ctaipap mbncp p. Nmb IpSn tijw iin "]qx m v" ]pkvxiw Xpd p. R߃ iinbpss apºnencp p. AΩ, Rm, A\pPØn, KncnP, A\pP m tum. ZnhmIc, AtimI. A ptpmsn IÆpIƒ iinsb i{xpxtbmss t\m n CXm Hcmƒ A s IhnX sxm pifn m h ncn p p! Aßns\ "kwkox hntcm[niƒ' B{IaWØn\p Xømdmbncns iin ]msnøpsßn. ti n ns XpSnsIm pw Ie t m p Nneºn IeºepIƒ Aøøm hchºnfn ]q pe saønewn IcnºqXw. ]qxsø nbp hnhcww XpS p. FhnsS \n mwo ]qxw hcp Xv? ]dbs Ip ns bsßs cnhnse mds n Snbn InfnhmXnen IqSnØpdpIÆpw ]mbn p ]Isems m p p ]qxw iinbpss kzcøn DtZzKap v, A]ISkqN\bp v. AXv \ap v Fs n m sømcp DtZzKw kr n p p. ais\ Xnc psim v \tßenbpss bm{x. ]ns ]qxhpambp G pap. ]qxw ]e AShpIfpw FSp p p. BZyw t]sn nt msn m t\m n. AΩ t]sn msx \n p. Im n Npgenbmbv sn p ]qxw Ip n IW ßp \n mfω Im pxobmbn pw sn p ]qxw IÆocmsems sispømfω \cnbmbpw ]penbmbpw sn p ]qxw XcnsIs Ip ns\sb mfω. CXpsIm m pw hgßp ns p I t mƒ ]qxw as mcsshspøp. s]m pw awnifpw IngnsI n X osmw ]p mctams\ Rms\Sp s F p tnmzn p. AXn\p adp]snbmbn AΩ snbvxxv kz w IÆpIƒ Nqgvs SpØv ]qxøn\v simsp pi bmwv. CXnepw henbxmwv Fs s]mt ma\, AXns\ XcnI. CsX mw iin ]msp tºmƒ \ΩpsS IÆpIƒ Cud\mhp p. IÆn mxmbt mƒ sx nt mep ]dn v a{ w P]n v thsdmcp DÆnsb D m n, AΩsb h n m ]qxw {ian p. AXmhs Hchkm\sØ Xncn Snbn Iemin p Ibpw snbvxp. ]qxøn\p txm p astß nh p. AΩbpsS i n p apºn \nkvtx Pbmhp ]qxw DÆnsb Xncn p simsp p p. AΩbpsS IÆpIƒ ho pw ImWm dmbn.

9 CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw IemIuapZn P\phcn 26, AΩ angn pw IÆ pºnsem cp bn \n p Xn sfmfn q p ncns bvxp Ipfp n pw sim nx tim`w s]m pæn Bhq F v Zo Lizmkw hnsp p. ]ncnapdp w Ab ph p. DÆnsb th ]ncnbp tºmƒ ]qxøn\p k Sw iinbpss i Øn hfsc t_m ys SpØp Xmbncp p. ]qxøns txßepiƒ hfsc `wknbmbn Bhnjv cn p. F mw Ign t mƒ iin ]d p. hnnmcn amxncn icnbmbn n. Ipd piqsn icnbm m\p v. hfsc hn\bioe\mwv iin. Imk ns Ihdn tn m Hcp t^mt m thwsa p ]d t mƒ At±lw Xosc kωxn n. AXp th. CSt»cnbpsS Nn{XØns ASpØpsh m am{xw tbmkyxsbm pw Fs Nn{XØn\n. hmtzym]icw߃ kwlsn nt Xpw AXv kwhn[m\w snbvxv \StØ Xpw tum. ctains NpaXebmbncp p. snøp sx pw B[nImcnIhpw t_m ys SpØp XpamhWsa v \njv jbp BfmWv tumœ. At±lw ]n.si.f. dlnans\bpw Iq n s]m m\nhsct]mbn, ]qxw si p Hcp ktlmzc msc I p]nsn p. _me sshzycpw, \mcmbw sshzycpw. sndphmbv c mcmwv. Ah XpSn sim mdpap v. sn, he Xe, Ipg apxembh D]tbmKn p Bƒ msc Geqcn \n v tpyjvt kwlsn n p. kxoti t\msv F pimcyw thwsa nepw ]dt mfp. AXp icnbm pw. Aºnfnamas\ ]nsn p Xcm ]d m IqSn aq cxn\p {ian pw. ]ns ]dbpibpw snøpw. shfpø hmhphsc Im mtam, At mƒ AXv Ipd piqsn ASp Øp hcpw. At mƒ ]nsn p Xcmw. Bi Hcn epw hnsn. Aßns\bp Hc px a\pjy\v Cu Imcyw hfsc \n mcambncp p. IhnXbpsS AhXcWw B[nImcnIam m kmlnxykmwkvimcni tajebn {]h Øn p hfscb[niw t]cpambn tum. ctaiv kwkmcn p. Imk ns BZysØ c p an\n pt\cw ]qxwifn hmzyw BWv sdt m Uv snbv XXv. ho n\p apºn ]qxw h v Ifn p {]XoXn D m Ø hn[ønemwxp kwhn[m\w snbvxxv. XpSn, sn, he Xe, CeØmfw, Ipg F nhbpss i tømssm w AcaWnbpsSbpw Nneºns bpw i w Iq nt Øp. icnbv pw Hcp ]qxw Ifn ImWp {]XoXnbp m n. Fßns\bmWv Ipgens i w th sx v Ipg hnfn p Bƒ v tumœ ctaiv hmbsim v i ap m ns mspøp. txßens\mø Ipg hnfn bymxyam m AXp hfsc klmbiambn. I n p c p an\n p \o p\n Xpw Hcp {KmaoWm co w D m m ]cym]vxhp amb Cu hmzymtlmj߃ AI I p t]mip Xn\nSbn iinbpss i w tiƒ p p. hnf p sh p, k ym\mahpw Ign p Dd w Xqßns m v KpWtImjvThpw Dcphn p. C\nbpw DÆmdmbn n s m. Ddß. ]qxsø n Hcp ]m p tit mfp. IhnXtbmsSm w hmbn m Hcp tum BWv BZyw Dt±in Xv. Ipg mc\ t\cnbxmbn H p sim ns mspøm axn. tumœ ctaip Xs AXv {]tbmkn p Ibpw snbvxp. Imcyamb AIºSn ]s DSp mbncp p. lwnsb sndp mcs\ AXn\mbn I p]nsn p. AXv Ahkm\\nanjØnembncp p. ]s hfsc Ipd p dntlgvkepiƒ sim pam{xw B sndp mc iinbpss kwkoxw hfsc thkw Dƒs m p. ^ew A pxmhlambncp p. iinbpss i Øns Kmw`ocXbv v Cu {]mno\d]icww am piq n. {]mno\amb Hcp IYbv v DSp v \ Hcp ]m møe ambncp p. ]qxßfpw, s]m n q pifpw, b nifpw hnlcn p A`uaamb Hcp temitø v A\nb{ nxsa v txm n p Cu UpwImcw \sω \bn p. \n»q\yx \SamSpw ]mxncx a pifn \nc\ncbmbv IØn pw ambmzo]w F p XpSßp hcniƒ nsbn DSp pw, tumepw IpgnØmfhpw C. ] møew \n» w. AXn\nSbn hfsc sndpxmbn Nneºns bpw AcaWnbpsSbpw i w am{xw simspøp. Bƒ]m n mø GtXm {]mno\amsbmcp ]SpIq si nsøns AI Øfßfn \n p tiƒ p t]mse.

10 CSt»cnbpsS ]qx m v ho pw IemIuapZn P\phcn 26, IhnXbpsS Ahkm\w ti n ns XpSnsIm pw Ie t m p Nneºn IeºepIƒ F hcniƒ Ahkm\nbv ptºmtgbv pw a p hmzytlmj߃ ho pw Iq n t Øp. ]ns Ipd p kabw ]qxwifn hmzyw CXn\v A\p_ ambn XpS p. XpS Ønepw Ahkm\Ønepw tn ØImcWw Cu hmzyhntijw IhnX snm ptºm sgms ] møeøn D mbncp psh txm A\phmNIcn Dfhm p p. sdt m UnwKv Ign v ts v sh v ti t mƒ R߃ BÀmZ`cnXcmbn. Dt±in Xnepa[nIw \ mbncn p p. hfscb[niw t] Cu kwcw`øns AWnbdnbn {]h Øn n p v. AXn ]e hn`mk mcpw s]spw, kmlnxyimc m, A ym]i XpSßn PohnXØns ]e XpdI fn s] h. Ah s mw s]mxphmb Hcp Xm ]cyamwp mbncp Xv. CSt»cn hnxtbmsp kvt\lmzc߃. AXpsIm v CSt»cn hnxbpss Bflmhn\v Hcp t]mdse nepw G ]n p Xv Ah kln n. Ahsc mw \n zm tkh\amwv A\pjvTn Xv. bm{x qen IqSn kz w t]m n \ns SpØmWv ]ecpw Cu kwcw`øns hnpbøn\mbn {ian ncp Xv. F mw Ign v Hcp \µn F hm piqsn B pw BtcmSpw ]dbm hømø ÿnxnbmbn. B B p \µn]dbpw? {io Fw. tkmhnµ\v Rm ]qx m v tiƒ n p simspøp. Hcp awn q t\cw {i m]q w AXp ti tijw At±lw ]d p. CSt»cnbpsS ]qx m ns ]e]pxnb am\ßfpw ]pdøphcp Xv Ct mgmwv. hmbn ptºmƒ \Ωƒ {i n mø ]e hm pifpw {]tbmkßfpw `mhßfpw \Ωƒ {i n p Xpw ]e ]pxnb A\p`qXnIfpw \ap p mhp Xpw iinsbt mse Hcmƒ ]msntiƒ n ptºmgmwv. ]qx m v XnI pw t{ijvtamb Hcp IhnX Xs bmwv. s{]m^ Fw. si. km\p ]d p. "kwkoxsø n hfsc Adnhps v Rm `mhn p n. ]s ]qx m nse IhnXmwiw kwkoxmhnjv cwøn FhnsSsb nepw \ s n ps n Rm AXp I p]nsn pw. iin[c amjpss kwkoxm hnjv cwøn IhnXbv v Hcp t]md t]mepta n n, F p am{xa CXp ho pw ho pw tiƒ m\p Xm ]cyw hf Øpw hn[w \ mbn pap v.' At±lw XpS p. "CSt»cn hnxbpss Hcp khntijxsb msw m AXv ho pw ho pw hmbn ptºmƒ \ap v ]pxnb A ßfpw ]pxnb `mhßfpw \ In \sω kwth Z\Øns bpw Aht_m[Øns bpw ]e ]pxnb tajeifnte pb Øn s m p hcp p. Cu kwkoxmhnjv cww Imk nem nbxv Rm hfscb[niw {]mhiyw ti p. CSt»cn hnxt]mse Xs AXns kwkoxhpw tiƒ pwtxmdpw \ap v IqSpX IqSpX C ambnhcp p.' tiƒ n p simspøhcpsssb mw A`n{]mbw CXpXs bmbncp p. Ahcn kn. cm[mirjvw, s{]m^ Fw. txma v amxyp, tkxp F nh s]spw. ]qx m ns kwkoxmhnjv cwøn\p ]n n {]h Øn F m klrzb pw kwxr]vxn \ Ip Xmbncp p Cu A`n{]mb߃. IemIuapZn, P\phcn 26, 1986

11 Fs am{xw A ae-bmf at\m-c-a Rmb-dmgvN Fs am{xw A C, A s\ Rm Bcp-ambpw ] p-sh-bv m kω-xn- n-. ktlm-z-c-ß-tfm-sp-iq- Sn-bpw. CXp Rm hfsc Ip n- m-eøv Xo -bm- n-b-xm-wv. ]t Rm am{xw Xo bm- n-bm t]mc-s m. Cuc p sim w IqSp-tºmƒ AΩ-bpsS AΩn- -bn IpØ- Im-h-Imiw ÿm]n- p-sim v F\n p Xmsg IS- p-h-cp ktlmzcßsf ImWptºmƒ a\- n-em-ip p Fs Xocp-am\w hne-t m-hn-s - v. Fs Ipdp-ºn\p Imc-W-a- Xm-sW p txm p- p. A \v F m a fpw Hcp-t]m-se-bm-bn-cp- p. Hmtcm a -tfmsp tnmzn- mepw Ah ]dbpw "Fs -bm-bn-cp p A \v IqSp-X CjvSw.' CXv Akm-am- \y-amb Hcp Ign-hm-Wv. kvt\lw {]I-Sn- n- p Imcy-Øn A ]s ]n n-em-bncp p. hfsc Ip n- m-eøp am{xta emf-\-tb- - Hm Ω-bp- q. Hcp ct m aqt m hbp-h-sc. AXn-\p-tijw A s kvt\l-hm- -ey-߃ {]I-S-\m-fl-I-X-bn \n v Dƒhen-bp-Ibpw a\- n-s, Ffp w FSp- m ] p GtXm timwn \nxm Pm{KX ]pe Øn-s m v Xma-k-am- p-ibpw snbvxp. A H pw c pw hb- p a sf FSpØv sim n- p-tºmƒ apxn -h Aev]w Akq-b-tbmsS t\m n-\n pw. ]t Ah -dnbmw Ah-cpsS ] v t\csø In n- -gn- n-cn- p p F v. s] a- sf am{xw Ipd v IqSp-X (B-h-iy-Øne-[n-I-sa v R߃ B a ƒ ]d-bpw) sim n- m-dp- v. F hpw Xmsg-bp Dj sim p Imcy-Øn ansp- n-bm-bn-cp- p. Ahƒ A s ASp-tØbv v t]mip- Xp I m Ah-fpsS sxm p aosx-bp Atim-I\pw ZnhmI-c\pw ]d-bpw. "CXm s]æv Np v Iq n v sn vwv v'. Rm tpmen-bmbn I - Ø-bn t]mbn eohn hcp-tºmƒ Ah-fpsS sim -ep-iƒ ImWm-dp- v. A -hƒ v As p hb p {]mb-am-bn- p- m-hpw. G - m-cp-ambn ASn-IqSn Ic- p-sim v A s ASp-tØ-bvt m-spw. A Ahsf FSpØv \S v Biz-kn- n- pw. Rm ]d-bpw. "A m, Ah-fpsS Im \neøp ap p- p.' X\n- p-tijw ho n Iptd- m-e-tøbv v Ip n-i-sfm- p-ap- m-bn-cp- n F Imcyw Ahƒ icn pw apx-em- n-bn- p- v. Dj-bv ptijw A C{X-b-[nIw hm -ey-w snmcn- n-cp- Xv Fs t\sc Xmsg-bp A\p- PØn Kncn-P-bpsS a tfmsm-wv. {]k-h-øn\v AΩ-bpsS ASp-sØ-Øp Ahƒ, a ƒ v GXm\pw amkw {]mbam-hp-tºmƒ Ah-scbpw s]dp n ` Øm-hns ASptØbv p Xncn pt]mip-tºmƒ A \v hf-sc-b-[niw hnj-a-ap- m-im-dp- v. "C\n hcs ' F ipwvtn ]nsn-s -gp-xnb IhnX Cu iq\y-xm-t_m-[sø- - n-bm-wv. Fs G hpw ]gb Hm Ω asn-bn-en-cp v A Fgp-Xp- Xv t\m n-s m- n-cp- - Xm-Wv. ct m aqt m hbt Bbn- p- m-hq. hmbp-hn Ihn-Xbpw _oun- p-i-bpss aw-hp-ap- m-hpw. A Fgp-Xp-tºmƒ Im hnd- n- p-sim- n-cn- pw. ck-ap B Ne- \hpw A -co- hpw Bkz-Zn- p-sim v Rm Ccn- pw. tai-hn-f- ns sxfn shfn- -Øn-en-cp v A Fgp-Xpw. CSbv v Dd-ßn-t mb Fs "Pm\q, Chs\ sim pt]mbn InSØp' F p ]d v AΩsb Gev]n v FgpØv XpS n- p- m-hpw. cmhnse Fgp-t v DΩ-dØp h p t\m n-bm A s tai- p-np pw NnX-dn- n-s- p IS-emp- I-jvW-߃ ImWmw. Hcp IhnX P\n- n-cn- pw. AΩ-sb- n \mev]-øn-bm-dn Fgp- Xnb "Krl- n{zw' F Ihn-X-bm-hm-\mWv km y-x. apxn tijw A Ihn-X-sb-gp-Xp-I-bm-sW p I m R߃ i_vz-ap- m- mdn-. km[m-cw D m-im-dp _l-f-ß-sfm pw At m-gp- m-hn-. F v sndnb i_vzhpw At mƒ A s\ Atem-k-cs SpØpw. F p-simt m A s Ihn-X-sbgpØv hfsc {][m-\-s H m-sw v Ip n-iƒ v hfsc sndp- -Ønte a\- n-em-bn-cp- p. G hpw Xmsg-bp- -hsc apxn -h ]pd-tøbv p sim p-t]mbn H w Ifn- m tn pw. A ]pøn- sø sxs apdn-bn Hcp ape-bn-en taibv p apºn-en-cp- p-sim v Fgp-Xp- p- m-hpw. {ItaW A A{]m-]y-\mbn hcp txm R߃ p- m-bn. A s\ \m p- Im v IqSp-X IqSp-X Bhiyw hcn-ibpw A \v Rß-tfm-sSm w sne-hm- m-\p kabw Ipd p hcn-ibpw snbvxp. CXv Fs {]txy-in pw hnj-an- n- n-cp- p. '{]mir- X-\mb txm - m-c ' F IY-sb-gp-Xp-tºmƒ A s Cu {]txyi ÿnxn-hn-tijw At_m-[-]q -am-sb- nepw Fs kzm[o-\n- n- p- m-iww. CSnbpw ag-bp F{Xtbm

12 Fs am{xw A ae-bmf at\m-c-a Rmb-dmgvN k y-i-fn A s hchpw {]Xo- n v ]Sn- -tebv p t\m n ss j-t\mss Ccn- mdp- Xv Ct mgpw Hm Ω hcp- p. ag- m-eøv A]-I-S-a-c-W-ß-sf- - nbpw sh -s m- - Øns sisp-xn-i-sf- p-dn pw t]sn- n- p hm Ø-Iƒ ]pd-øp-t]mbn hcp- -hcn \n pw In pw. A \v Fs - nepw ] ptam F `bap m-bn-cp p F\n- v. A cm{xn ho n-se-øn-bm am{xta kam-[m-\-am-hm-dp- q. th\-e-h-[n-bn R߃, Ipd p apxn Ip n-iƒ timgn-t msv ]n.-kn.-ωm-hs ASpØpw ]q\q-cn AΩm-hs ASpØpw t]mim-dp- v. Kncn-Pbpw DÆnbpw a[phpw AΩ-bpsS ASp-Øp-\n v hn p-\n m-dm-bn- n-. Rm\pw kxo-ti- \pw IqSn-bmWv t]mimdv. Bsc- nepw timgn-t m-sp-hsc sim p-t]m-bm- pw. Rß-fpsS tpyjvt-s\-t m-sebm-bn-cp IS-h-\mSv Ip n-ir-jvw\v A v timgn-t m-sm-bn-cp p tpmen. H p c p {]mhiyw At±-l-amWv sim p-t]m-bm- n-b-xv. Nne-t mƒ ]n.-kn-.-ωmhs H w t]mipw. Hcn- Ah[n Ign- v Xncn p hcp-tºmƒ h n-bn h v Hcp `n - m-cs\ I p. Abmƒ \neøv Hcn-SØv Ft m Btem-Nn- p-sim v Ccn- -bm-wv. Iodnb hkv{x-߃, tzl-am-k-iew snfnbpw aæpw. Bbm-fpsS apjøv t\m n-b-t mƒ F\n v sr -ep- m-bn. A s \ Omb. AXv A -\m-bn-cn- ptam? t\m pwtxmdpw B kwibw Dd- p-h- p. a\ v Akz-ÿ-am-bn. sxm -Sp-Øn-cp kxo-ti- \v AXp a\- n-em-bn-s - Xv Fs AZv`p-X-s -Sp-Øn. F\n v Ccn- -s m-dp-xn-bn- m-xm-bn. Hcp amkw-sim v A \v Cßns\ Hc-hÿ h p-h-t m. F n\p ]d-bp- p, ho n-seøn A s\ I -t m-gp- mb kt mjw Pohn-X-Øn A[n-I-sam pw A\p-`-hn- n- n-. As -\nbv v Btdm Ftgm hbt ImWq. Ct mgpw AtXm p-tºmƒ Fs hnuvvn-ø-tam Øv Nncn- m\ txm p- Xv. A \v kmº-øn-i-ambn hfsc {]iv\-ß-fp- m-bn-cp- p. F p a sf t]m n-bp- m- pi Ffp- -ap Imcy-am-bn-cp- n-. IpSp-X kabw tpmen-sb-sp-t n h p. H w Xs Iem-k-anXn {]h Ø-\-ß-fpw. A tims-xn-bn \n v hcp- Xpw ImØv Hcp ] w klr-z-b IrjvW- -Wn- hmb-\-im-e-bpss hcm- -bn ImØn-cn- p- p- m-hpw. Ahsc \ncm-i-cm- m hø. \msi dntl-gvk-ep-iƒ D m-hpw. A s F m \ms-ißfpw AhX-cn- n ncp- Xv Cu kplr-zvkw-lam-bn-cp- p. s]mxp-{]-h Ø\w t]m v Imen-bm- p ]cn-]m-sn-bm-bn-cp- p. Hmtcm ktω-f-\-hpw \ms-tim- -hhpw Ign- mepw Iptd \jvs-ß-fp- m-hpw. kl-{]-h Ø-I-cpsS Imcyhpw XssZ-h. Hcn- F.-hn. sslkviq-fn h v Hcp \ms-tim- hw Ac-tß-dn. Sn - p-h- m-bn-cp p {]th-i-\w. A s kz`m-h-a-dn-bm-am-bn-cp kvt\ln-x h -tømƒ _me-n-{µ-ta-t\m amã (F.-hn. sslkviqƒ) ]W-Øns Imcy-߃ apgp-h Gs -Sp-Øp. At±lw ]W- Øns Imcy-Øn hfsc IWniap Bfm-bn-cp- p. Hcp ss]k In n-bmepw sne-hm- n-bmepw IW- p-h-bv pw. \ms-i-øn\p sxm p-apºv A s Hcp acp-a-i Ip n- p-d- Øp-\n v h v \msiw ImW-W-sa v Bh-iy-s - p. A DSs\ t]m - n \n v ]Wsa-SpØv apºn-en-cn- p _me-n-{µ-ta-t\m amã-dpss Iøn simspøv Sn v Bh-iys - p. amã H pw ]d-bmsx Sn v apdn- p-sim-sp- p-ibpw snbvxp. amã v thwsa- n ]d-bm-am-bn-cp p, kz w Bfs Sn - n- msx AIØp Ibdn Ccp-t ms F v. Hcp sx v IqSp-X sx piƒ v IS- p-h-cm-\p- hmxn Xpd- p-sa v A -s\-t mse \ mbn Adn-bm-hp [ Ωn-jvT-\mb _me-n-{µ-ta-t\m amã ]Ww hmßn Sn p apdn psimsp-øp. \ms-tim- hw Ign tijw A ]d-bp-i-bp- mbn, Iøn \n v ]Ww \jvs-am-hmsx Pohn-X-Øn BZy-ambn Hcp ]cn-]msn \S-Øn-bXv _me-n-{µ-tat\m amã Imc-W-am-sW- v. A[m Ωn-I-amb H pw snbvxp-t]m-i-cpxv F \n - -ap- m-bn-cp p A -\v. hfsc- mew apºm-wv, Hcn- timgn-t m- p-\n v Xncn- p-h-cp-tºmƒ πm p-t^m-an h n t]mim Xøm-dmbn \n p- p- m-bn-cp- p. Sn -s Sp- m ka-b-an-. A v hfsc Ipd p h n-isf D q. ASpØ h n v ImØp-\n- m awn- q-dp-iƒxs t]mipw. Ip n- p-døv Cdßn tãj amã-tdmssm Sn.-Sn.-bm-dn-t\msSm ]d v bm{xm- qen simsp- m-sa p IcpXn h n-bn Ib-dn. A \v \ `b-ap- m-bn-cp- p. Ip n- p-d-sø-øn-bt mƒ πm p-t^m-an\p ]pd-tø-bv p hmxn-en cn-in, bm{x- m-cpss Xnc v Ign-bm A ImØp-\n- p. Ip n- p-d-øp-im-c-\mb A \v B hmxn-en-eq-ss-b- msx ]pdøp IS- m-\p hgn-iƒ Adn- n-cn- -Ww. AXp icn-b- -t m. Xnc-s m-gn- t mƒ At±lw Sn.-Sn.-bm-dns\ kao-]n p ]d- p. "t\m p Rm timgn-t m- p-\n v hczm-wv.

13 Fs am{xw A ae-bmf at\m-c-a Rmb-dmgvN Sn -s -Sp-Øn- n-.' Sn.-Sn.-bm adp-]-sn-sbm pw ]d- n-. A ho pw ho pw Xs {]kvxm-h\ Bh Øn- p. Sn.-Sn.-bm adp-]-sn-sbm pw ]d-bp- n-. \mem-asø XhW A - \Xp ]d- -t mƒ At±lw ]d- p. "\n߃ Sn -s -Sp-Øn- n- icn, AXn\p Rms\ p thww? Aß v s]mbv qss?' AXpw ]d v Sn.-Sn.-bm ]cn-tim-[\ axn-bm n Hm^okn-tebv p \S p. apºn {]Xn-_- -sam- p-an- msx Hgn- p-in-s Iq hmxn A -\n Fs ms hnim-c-ß-fm-wp- m- n-bn- p- m-hpi? A s a -sf mw A mw hb- n s]m m\n \yq F.-]n. kviqfn tncp-ibpw A mw m p Ign- m kzm`m-hn-i-ambpw sxm -Sp-Øp F.-hn. sslkviq-fn tn v ]Tn-Øw XpScpIbpw snbvx-h-cm-wv. CXv kxo-ti- sxm v Dj-hsc hfsc IWni-ambn sim p\s- n- p- -Xm-Wv. cmhnse kviqfn t]mbn sship-t cw Xncn-s -Øp- -Xp-hsc Ah Kpcp-\m-Y- m-cpss ASpØv kpc- n-x-cm-sw hnizm-k-ap- mbn-cp p A -\v. ]I apgp-h a\- -am-[m-\-tømss Hm^o-kn-en-cp v tpmen-sb-sp m B hnizmkw At±-lsØ klm-bn- p. A -\-Ω-am Ign- m G hpw A[nIw _lp-am- \n-t - Xpw kvt\ln-t - Xpw Kpcp-\m-Y-s\-bm-sW- -t±lw D]-tZ-in- n-cp- p. Kpcp- \m-y AΩ-sb-t m-se-bm-sw v "Nqc-ens apºn ' F Ihn-X-bn At±lw ]d-bp- p. "Pn m-km-]q Æamw apj-߃s -Xn \n p hn m\w hmcn-t m-cn-s m-sp- m Ign-bp-tºmƒ Npc ape tnmcn-hm-bn t sø mw ad ncn pw s] -Ωsb txm n q Kpcp-\m-Y.' s] Ω Ip n\v ape-sim-sp- p- -t]m-se-bmwv Kpcp-\m-Y injy m v hn m\w timcn-s m-sp- p- Xv F mwv A ]d-bp- -Xv. AXp-sIm v Kpcp-\m-Ys\ [n -cn- p Hcp Imcyhpw A kln- n-cp- n-. Fs Ipdp-ºn-s\- n ]d- p-h-s m. Rms\m-cn- Fs A ym-]is ASpØv Ipdpºp Im n, H w [n m-c-hpw. knivkvxv t^man R߃ kmln-xy-øn Xmev]-cy-ap \me p t]cmwv G hpw apºn-ep _ n-en-cp- -Xv. \ mbn Ihn-X-sb-gp-Xn-bn-cp F.-sI. thwp-tkm-]m, tkxp-am-[-h, Sn. tkm]m-e- p-dp- ns ai cmpp, si. _me-ir-jvw (A-t±lw Ct mƒ Xr»q-cn tumivs-dmbn {]mivsokp snøp- p). R߃ m v amkn-i-bn-d- m-dp- v. amxr-`q-an-bn A m-e-ømwv ]nkn-ωm-hs (D-dq-_v) "kpµ-cn-ifpw kpµ-c- mcpw' F t\mh XpS -bmbn h n-cp- -Xv. Hmtcm BgvNbpw hcp A ym-b-߃ R߃ Xmev]-cytØmsS hmbn- p-ibpw AXn-s\- n kw-km-cn- p-ibpw snøpw. Cw ojv ms -Sp- p ]n. IrjvW-hm-cn-b amã (A-t±lw Ct mƒ CS-t»cn kvamc-i-k-an-xn-bpss sk{i- cn-bm-wv) RßfpsS kwkmcw I p-]n-sn- p, AXp \n Øm Bh-iy-s - p. H p c p Xm o-xp-iƒsim v ^e-ap- m-bn-s p I amã kwkm-c-øns Dd-hn-Sw Rm\msW p a\- n-em n Ft msv as mcp ko n t]mbn Ccn- m Bh-iy-s - p. AXm- Is s] Ip- n-i-fpss s_ p-i-fpss sxm -Sp-Øm-bn-cp- p. Rm\Xv CjvS-s - n-. F\n v A pw C pw s] Ip- n-i-fpss ASp-Øn-cn- p- Xv CjvS-am-bn-cp- n-. (\n-߃ hniz-kn- mepw icn, Cs - nepw icn.) At m-gmwv Rm Ipdpºp ImWn- m XpS-ßnb-Xv. amã m ntebv p IS- m am{xw Rm BZy-an-cp ko n \n v Fgp-t v ]pkvx-i-ß-fp-ambn ]pxnb ko n-tebv v t]mipw. icn pw amãsd [n -cn- X-s bm-bn-cp p Fs Dt±-iyw. H p c p Znhkw amã AXp kln- p, ]ns bpw Rm\Xp XpS -t mƒ Fs m n \n p ]pd-øm- n. A s\ hnfn- p-sim p h n p m n Ib-dn-bm axn-sb pw ]d- p. Rm hnj-a-øn-em-bn. A -t\msv ]d-bm-xncn- m høm-søm-c-h-ÿ. Rm Imcy-߃ apgp-h A -t\msv ]d- p. F\n v Ic- n hcp- p- m-bn-cp- p. apgp-h ti -tijw A ]d- p. '\o snbvxxv sx p-x-s bmwv. F p hnj-b-sø n-bmepw icn, A ym-]-i ms -Sp- p-tºmƒ kwkm-cn- p- Xv Ip -I-c-am-Wv. AXn\p tijw \o At±-lsØ [n -cn- -Xm-Is s]mdp- m-\m-hmø A]-cm-[-hpw. \o cmhn-se-øs t]mbn amãsd I v am p ]d-b-ww, C\n Cu sx v Bh Øn- n-s p Dd p simsp- -Ww.' Rm Aßns\ snbvxp, IrjvW-hm-cn-b amã kpa-\-t mss F\n p am p Xcn-Ibpw snbvxp, Hcp Idbpw _m n-h-bv msxøs. kviqfn h v F\n v G hpw CjvS-s aq ym-]-i-cn Hcm-fmbn amã XpS-cp-Ibpw snbvxp. IrjvW-hm-cn-b amã A s hfsc ASpØ kplr-øm-bn-cp- p. Ah-km\

14 Fs am{xw A ae-bmf at\m-c-a Rmb-dmgvN ImeØp {]txy-in pw k- Xkl-Nm-cn-sb p thw-sa- n ]d-bmw. Ct mƒ At±lw "CS-t»cn'sb n hm txmcmsx kwkm-cn- p- Xp ImWp-tºmƒ Rm Hm m-dp- v, F\n v A -s\- n F{X Ipdt Adn-bq. A s H w Ft - mƒ IqSp-X kabw sne-hm- m-\p `mkyw In n-b-h-tcm-ssms, ]Xn-t\gmw hb- n A s\ th ]ncn v \msp hnts n h F\n v Ie-i-emb Akq-bbp- m-hp- p. Rm C\nbpw Ipdp-ºp-Iƒ Im n- q-ss- n-. ae-bmf at\m-c-a, Rmb-dmgvN

15 A FXn Zni A A Rß-tfmSv kz w Ihn-X-sb- n kwkm-cn- n-cp- n-. At±-l-Øns \ms-iß-fn ]e-xnepw ]s -Sp- m F\nbv v Ah-kcw X p F -sxm-gn m At±-l- Øns kmlnxyw Rßfn \n v hfsc Db \ne-bn, R߃ v A{]m-]y-ambn \ne-sim- p. Hcp IhnX P\n- m-ep-s AΩsb tiƒ n-bv m-dp A s Cu \ne-]m- Sp-sIm v R߃ v hfsc \jvs-ß-fp- m-bn- p- v. hep-xm-b-t mƒ F\nbv p a\- n- embn Hcp ]cn-[n-hsc AXp Rß-fpsS ]cn-anxn Imc-W-am-sW- v. A s Ihn-X-I-sf n kwkm-cn- m-\p \ne-hm-c-øn R߃ FØn-bn-cp- n-. Rm I -Ø-bn \n v Hcn- eohn h -t m-gmwv BZy-ambn At±lw kz w IrXn-sb- n kwkm-cn- -Xv. AXmIs Hcp \ms-i-sø- - n-bm-bn-cp- p. "srsn-bn ]S-cmØ ap ' F \ms-i-sø- - n. _ Wm-Uvjm-bpsS ]nk-am-en-b At±-l-Øn\v CjvS-s \ms-i-am-bn-cp- p. B IrXnbnse Feok Uqen- nepw \ΩpsS ]pcm-w-ønse Ip_vPbpw a\- n Iem]w \S- Øn-b-t m-gmwv A "hc-zm\w' F Ihn-X-sb-gp-Xn-b-Xv. AXns B[p-\nI ImesØ Ah-X-c-W-am-bn-cp p "srsn-bn ]S-cmØ ap '. B \ms-i-øn a{zmkv \K-c-Ønse Hcp kº IpSpw-_-am-bn-cp p ] m-ø-ew. \K-c-Po-hn-X-sØ- p-dn v A \v kzm`m-hn- I-ambpw henb ]nsn-]m-sp- m-bn-cp- n-. AXp-sIm v \K-c-Po-hnXw \ms-i-øn Nn{Xo- I-cn- Xv icn-bm-bn- pt m F kwi-b-ap- m-bn-cp p A - v. Pohn-X-Nn-{Xo-I-cWw \ mbn- p-s - pw, thw-sa- n AXnse Nne kw`m-j-w-߃ hfsc Hu]-Nm-cn-I-am-bXv am n Iptd- qsn kzm`m-hn-i-am- m-sa p Rm ]d- p. icn p ]d- m AXp-am-{Xsa Hcp t]mcm-bva-bmbn Rm I p- p. kwkm-cn- ptºmƒ kvt\ln-x- msc anã F ptn Øp hnfn-t Bh-iy-an- -s m. \K-c-Po-hnXw Hu]-Nm-cn-IXIƒ \nd - Xm-sW [mc-w-bmbncp p AXn\p ]n n. ]s am -sam pw hcp-øp-i-bp- m-bn-. (]n- o-ssm-cn- A I -Ø-bn h -t mƒ "ssa s^b teun' ImWn- psim-sp- m t\m n-b-t m-tgbv v AXp amdn "ku v Hm^v ayqkniv' Bbn-cp- p. A \v B ayqkn- hf-sc-b-[niw CjvS-s - p. ]s "ssa s^b teun' aqhn ImWn- p-sim- Sp- m ] m-ø-xns COm-`wKw Ct m-gp-sa-\n-bv p- v.) adn v a p ]e hnj-b-ß-sf- - nbpw A kwkm-cn- m-dp- v. {]m[m-\-ambpw imkv{xhn-j-b-ß-sf- - n. hfsc sndp- w-sxmt R߃ Ip n-i-sf- m-h-cpw, A s Hgnhpkab-ß-fn Np pw IqSp-Ibpw Fs - nepw kwibw tnmzn- p-ibpw snbvxncp- p. AXns adp-]sn Hcp henb N -bn-tebv p hgp-xn-ho-gpw. cm{xn DuWp Ign v ap Øncp v \ -{Xm-hr-X-amb BIm-i-tØbv p t\m n {]]- -ku-µ-cy-am-kz-zn- p R߃ v B kuµ-cy-øn-\p- ]n- n \S- p `oi-c-amb {]{In-b-Iƒ ]d p X ncp p At±-lw. krjvsn-bpss DZv`hw tkm]y-am-sw- nepw a\p-jy AXn ]gp-xp-iƒ D m- n-s m- n-cn- -bm-sw v ]d-bpw. _nkv _mßn-s\- n ]d- p-x- Xv A \m-bncp- p. timsm-\-timsn Kyme-Ivkn-I-fp-s pw Htcm Kyme-Ivkn-bnepw timsm-\-timsn \ -{X-ß-fp-s pw At±lw ]d- p-x- p. R߃ Ip n-iƒ izmkw hnsmsx Hcp b n- Y tiƒ p- -t]mse AsX mw {i n- p-tiƒ pw. {]] w Beokv C h em nse snj-b ]q -bpss Nncn-t]m-se-bm-sW v kn.-c.-fw. tpmuv F Nn - I Fgp-Xn-bn- p- -Xn-s\- n ]d-bpw. A s sj ^n \n v ]n osv Rm\m ]pkvxiw FSpØp hmbn- n- p- v. {]]- -Øn C p ImWp \ -{X-ßsfm pw Ah \n p ÿm\ø \n p- -sx pw ]expw \in p t]mbn- p-x-s -bp- m-ip-sa- pw, Ah-bn \n- p Ah-km-\sØ civan-iƒ IqSn timsn-timsn h j-߃ bm{xsnbvxv `qan-bn FØp- -Xp-hsc am{xsa \ap- -hsb ImWm ] p-sa pw At±lw ]d- p-x- p. Cu {]]- w-xs Nne-t mƒ C m-xm-bn- p- m-ip-sa pw \man-t mƒ ImWp- Xv Beo-kns snj-b ]q C p-t]mb ]p ncnt]mse-øs {]]- -an- pt]mb civan-iƒ am{x-am-sw- p-ap tpmuns k ev]w A \v CjvS-am-bn-cp- p. CXp Rm Fs "t{jmun-m-dpss ]q ' (Zqsc Hcp \K-c-Øn ) F IY-bn D]-tbm-Kn- n- p- v. Fs imkv{xxz-csb DW Øn-bXpw hf Øn-s m ph Xpw Cu N -I-fmbn-cp- p. A s _p n A]m-c-am-bn-cp- p. IW v shdpw Ip n- fn am{xw. Chc pw ]s slivs-dp-i-fp-ssbpw en v snbv\ns IÆn-I-fp-sSbpw CS-bn HSp-tß n h Xv

16 A FXn Zni Hcp henb \jvs-ambn F\n p txm m-dp- v. Hcp-]s A s kmln-xy-øn\v Chc pw apx q- m-bn- p- m-i-ww. Fhn-sS-sb- nepw Hcp kao-i-c-wm-hÿ \ne-\n p- p- m-hns? C v am[y-a-ß-fpss IpsØm-gp v, B[p-\nI imk-{x-a-s w a\p-jy-cm-in-bpss Adnhp-ap-gp-h \ΩpsS kzoi-c-w-ap-dn-bn FØn- p- p- v. ]s \mev]-xp-i-fnepw Aº- Xp-I-fnepw hnh-c-km-t -XnI hnzy ]nd m\n-cn- p- -tx-bp- p. \ imkv{x{k-ÿ-߃ In p {KŸ-im-e-Iƒ B ]cn-k-c-søßpw D m-bn-cp- n-. A m-eøv XnI pw {Kmao- W-\mb A imkv{xøns ]pxp-]p-ø Bi-b-ß-fp-ambn A -t mƒ ]cn-n-b-s - Sp- Xv AZv`p-X-ap- m- p- p. s]m m-\n-t]m-ep Hcp \m n ]p-døv Xf- n B a\p-jy\v B[p-\n-I-X-bpsS Btµm-e-\-ßsf ]nsn-s -Sp- m-\p kv] in-\n-i-fp- m-bn-cn- -Ww. imkv{x-tømsv C{X ASpØ B a\p-jys sszh-hn-izm-k-sa- m-bn-cp p? Aº-eß-fn t]mbn- p-s - n AXv a p- -h p th n-bm-bn-cn- -Ww. A Rß-tfmSv Hcn- epw {]m n- m-\mbn Aº-e-Øn t]mim Bh-iy-s - n- n-. ]s Zo]m-cm- [\ ka-b-øv Aº-e-\-S-bn-ep- m-ip A -co w a\- ns\ ip o-i-cn- m DX-Ipsa v ]d-bm-dp- v. At±lw hniz-kn- n-cp- Xv \ΩpsS Pohn-X-Øn hn[n-bv p A\ntj-[y-amb kzm[o-\-am-bn-cp- p. kz w Pohn-Xm\p-`-h-ß-fn \n v ]Tn- -Xm-bn-cn- Ww AXv. ]s PohnXw hn[nbv p hn p-sim-sp- msx Ah-\-h D m-t - -Xm-sW pw At±lw hniz-kn- p. At±-l-Øns I Ω-ßsf mw Cu hnizm-k-øns ASn-ÿm-\- Øn-em-bn-cp- p. CXv A -\n Dƒs m- p sshcp- y-am-bn- mwv F\nbv v txm nbn- p- -Xv. Hcp-]s A s Ihn-X-Iƒ t]mse hnizm-k-{]-am-w-ßfpw F\nbv p apgph a\- n-em-hm- n- m-bn-cn- -Ww. apgp-h a\- n-em-sb v B s - nepw Xd- n p ]d-bm Ign-bp-sa pw F\nbv p txm p- n

17 Rß-fpsS A ka-im-eni ae-bmfw Unkw-_ 14, Rß-fpsS A A -t\m-ssm- -ap G hpw ]gb Hm Ω F\nbv v ct m aqt m hb- p- -t m-gmbn-cp- p. A p R߃ ]pøn- -Øp-\n v amdn Iptd ZqcØv Hscm- -ho- n-em-bn-cp p Xmakn- n-cp- -Xv. hosns ]cn-k-c-߃ F\n-t m Ω-bp- v. sndnb NXp-c DΩ-d-am-Wp- mbn-cp- -Xv. AhnsS C tai- p-ap-ºn Ccps -gpxp A s asn-bn Ccp v apºn IØn- p-sh tai-hn-f- ns shfn- -Øn A Fgp-Xp- Xpw t\m n-bn-cn mdp- v. Fgp-Xp-tºmƒ A Im-ep-Iƒ hnd- n- p-sim- n-cn- pw. AXns Xmf-Øn Rm kmh-[m-\-øn Dd- amhpw. cmhnse Fgp-t v DΩ-dØp h v t\m p-tºmƒ \neøp NnX-dn- n-s- p IS-em-kp-I-jvW-߃ ImWm-dp- Xv Ct mgpw Hm Ω-bp- v. Hm Ω-bn-ep Nn{X-߃ ]e-xm-wv. tai p apºn-en-cp v BgvN- -Xn- p-im Bh-iys IhnX Fgp-Xn-bp- m- m ]msp-s]-sp A, a -tfm-ssm w txm -Øn-en-cp v snsn-isf ip{iq-jn- p- -Xv. Cu ImgvN A]q -am-bn-cp- p, ImcWw A ho n-ep- m- Ip kµ `-߃ hnc-f-am-sw- -Xp-sIm- p-x-s. Hcp si v B[m-chpw I -Øn-dp n cmhnse tims-xnbv p \S- p-t]m-ip A, sship-t cw own-x-\mbn \S p hcptºmƒ IrjvW- -Wn- hmb-\-im-e-bpss api-fnse hcm- -bn A s\ ImØp- \n p bphm- sf t\m n Nncn- p- -Xv. JZ ap- ns Ic-b- mss Smdn-SmØ tdmunse snω-æns Ic-bm-bn- p- m-hpw. h DSs\ A ]d-bpw. "cmωm-sj Hcp Nmb thww.' cma amã A \v ai-s\-t m-se-bm-wv. A s G hpw D kplrøpw A s\ Akq-b-s -Sp-Øp-amdv \ Ihn-X-I-sf-gp-Xp-Ibpw hfsc sndp- -Øn A -cn- p-ibpw snbvx C. \mcm-b-ws A\p-P-\m-Wv cma amã. (C. \mcm-b-ws "CSbs \nt ]w' F Ihn-Xm-k-am-lmcw am{xsa At±lw Hm Ω-bv mbn _m n-sh- n- p- q.) \nan-j-߃ p- n FXn h-i-øp Nmb- -S-bn \n v F m-h pw Nmb-sb-Øpw. F.-hn. sslkviq-fnse ]n. IrjvW-hm-cn-b amãdpw tzh n amãdpw t\csø FØn-bn- p- m-hpw. ]ns F m-hcpw IqSn \ms-i-dn-tl-gvk-en-\mbn F.-hn. sslkviq-fn-tebvt m anjy kviqfn-tebvt m bm{x-bm-hm A[nIw ka-b-ap- mhn-. R߃ Ipdp-t - -s\ p hnfn- p Sn. tkm]m-e- p-dp pw A -\p-amwv \ms-i- Øns kwhn-[m-b-i. Hmtcm \S\pw Fßn-s\-bmWv tãpn \n t - -Xv, Ccn-t - -Xv, s]cp-am-td- -Xv, kwkm-cn-t - Xv Fs mw Ah ImWn- p-xcpw. Ipdp-t - \s mcp \S-\p-am-bn-cp- p. A s ]e \ms-i-ß-fpw At±-l-Øns A`n-\-b-Nm-Xpcn sim v {]iw-kn- n- -s - n-cp- p. At±-l-Øn\p ]pdsa ]n.-si. tkm]m-e-ta-t\m, si.- hn. tuhn-uv, (Hcp knhn F n-\o-b-dm-bn-cp tuhnuv, sshimbv Umans \n Ωn- Xn-bv- nss A]-I-S-Øn acn- p.) F.-]n. Ipam-c, si.-hn. tpm v, hs- Øv `mkvic-, XpS-ßn-b-h. F\nbv pw `mkvi-c\pw ÿncw kv{xoth-j-am-bn-cp- p. A BZyw cnn \msiw "\qem-am-e'-bm-bn-cp-s - nepw "Iq p-irjn'bmwv ae-_m-dn ]cs Actß-dnbXv AXm-bXv \mev]-xp-i-fpss A yønepw, Aº-Xp-I-fpsS XpS- Ønepw. A v A`n-\-bn- n-cp- -h-cm-is alm-c-y- m-cp-am-bn-cp- p. Ddq-_v, A n-øw, Sn. tkm]me- p-dp- v, C. lcn-zmkv XpS-ßn-b-h. Iq p-ir-jn-bp-ambn \msp-np- n-bn-cp ImeØv Fgp- Xnb "k -ev]-ønse s] In-Smhv' F Ihn-Xbv p tn Ø Ipdn- n A Fgp- Xp- p... "Iq p-irjn' Fgp-Xn-b-Xn-s\-Øp-S v Hcp kplr kwlw \ms-i-sk pw Npa v Gsd- mew \S- p-i-bp- m-bn, Ahn-kva-c-Wo-b-ß-fmb ]e cwk-ßfpw krjvsn- p-sim- v. ]c-kv]cw t{]a-_- -cmb Hcp Iq w Imap-I- msc k -ev]n- m-sa- n, AXmhpw B klr-z-b-kw-l-s-\. Ihn-Iƒ, ImYn-I- m, A[ym-]-I- m, cmjv{sob- m Cßs\ ]e-h -Ønepw s] -h. \msiw Ign v Dd- -sam-gn v I\- n I t]m-f-i-tfmss _ pw ImØncp Hcp {]`m-x-øns kzev]w kzx-{ -amb Hcm-hn-jvI-c-Ww. sxmf-fm-bn-cøn Aº-sØm- ntem at m BWv Cu Ihn-X-sb-gp-Xn-b-Xv, ("k -ev]- Ønse s] In-Smhv'). F\nbv v Gtgm Ft m hb p {]mbw. ]n osv \me p sim w Ign- -t mƒ H p c p {]mhiyw Iq p-irjn F.-hn. sslkviq-fnse temmvlm-fn

18 Rß-fpsS A ka-im-eni ae-bmfw Unkw-_ 14, Ac-tß-dn-bXv Hm Ω-bp- v. A s \msiw I -Xns G hpw ]gb Hm Ω AXm-Wv. A v Bbn-j-bmbn A`n-\-bn Zmtk- (C. lcn-zm-kv) tãpns ]n n-tebv v C-dßp-tºmƒ howp. A_q-_- -dmbn A`n-\-bn ]n.-kn.-ama (D-dq-_v), "Atøm s tamfv _owm' F p s]s p {]Xn-I-cn- Xv \ms-iøn- Øs bp- -kw`m-j-wam-sw v ImWn-Iƒ Icp-Xn. C. lcn-zmkn\p tijw kn. lcn-zmkpw hs- Øv `mkvi-c\pw Bbnj-bmbn thj-an- n- p- v. kpip-am-c-\mbn thj-an tuhn-uns AIm-e-a-c-W-Øn\p tijw A\p-P tpm mwv B thj-a-wn- n-cp- -Xv. A -\m-bn-cp p ÿncw t{]mw]v. At±lw I \p ]n n- Hmtcm IYm-]m-{Xhpw \n p- n-s-tøbv p HmSns v Ah p ]d-bm-\p Ub-temKv ]d- p-sim-sp- m-dp- Xv Rm I n p- v. (Hcn- ]n.-kn.-am-abv v A t{]mw]v v snøp- Xv tiƒ m-\n- m-bn-cp- p. F mwv ]d-tb- -sx- -dn-bmsx Hcp \nanjw ]I- p-\n tijw At±lw ]d- p. "]S-t ms\ F m ]td- Xv v F\n- -do- y.' ]n n t{]mw]v v snøp \ms-i-irøv Xs \ms- I-Øn-en- mø kw`m-jww A_q-_- ]d-bp- Xp ti v Aº-c-s - nepw DS Imcyw a\- n-em n ]n.-kn.-ama Ccn- p- n-s-tøbv v \oßn kw`m-jww ]d- p-sim-sp-øp.) apxn tijw \ms-i-øn F\nbv v `mk-sam- p-an-s - nepw A -s\ Np n- n \n m- \p Aan-Xm-thiw sim v Rm Ahn-sS-sbms Np n- n \n m-dp- v, Nne-t mgxv Zpc- -am-hp-ibpw snøpw. Hcn- \msiw Ah-km-\n- p- -Xn\p sxm p-apºv I hogm-\p hnkn simsp-øp. tãpn Ipdp-t - \v Hcp hmn-iw-iqsn ]d-bm-\p- m-bncp t mgmwv Rm hnkn-e-sn- Xpw I s]s p hogp-ibpw snbvx-xv. AXv B \ms- I-Øns `wkn If- p. Rm A s\ am-]-w-tømss hmsnb apj-tømss t\m n. A s iim-c-ap- m-ip-sa- mwv Rm Icp-Xn-b-Xv. A ]s CS-Xp-I-øn ]pkvx- Ihpw ]nsn v he-xp-i-øns hnc ISn v Fs t\m n Aø-ØSm F a n Hcp h mø Nncnbpw Nncn p \n p-i-bm-bn-cp- p. Rm C{Xbpw hnj-an kµ `-߃ Ipd-hm-Wv. R߃ Ipd p apxn -t m-sgbv pw A Iem-k-anXn {]h Ø-\-ß-fn Ba- -\m-bn-cp- p. AXpw a p s]mxp-{]-h Ø-\-ßfpw Ign-bp-tºmƒ a -tfm-ssm w A[n-I-k-abw snehm m A \v ] n-bn-cp- n-. AXp-sIm v Ahcn-tem-tcm-cp-Øcpw A s {i ]nsn p ] m\pw A s H w Ign-bp- -{X -k-abw sne-h-gn- m\pw Ipdp- p-h-gn-iƒ txsn-bn-cp- p. AXn Rm Xnc-s -Sp-Ø-Xm-bn-cn- Ww kmln-xy-c-n-\bpw \ms-im-`n-\-b-hpw. Ddq_pw A n-øhpw tpmen-bmbn s]m m\n hn tijw ct m \mtem sim w s]m m-\n-bnse \ms-i- -fcn A{X kpo-h-am-bn-cp- n-. ]n osv Aº-Xp-I-fpsS A y- Øn-emWv ]pxnb sndp- - m apt m p h Xpw A s \ms-i-߃ Hmtcm-t m-tcm- mbn Ac-tß-dm Xp-S-ßn-b-Xpw. B Ime-Øp-X-s -bmwv Ddq-_ns "XosIm p Ifn- -cpxv' Fw. tkmhn-µs "\o a\p-jys\ sim -cpxv' F o \ms-i-ßfpw Ac-tß-dn-b-Xv. Hcp-]s \jvs-s - p-sh p Icp-Xnb Hcp temiw hos -Sp-Ø-t]mse A \p txm nbn- p- m-i-ww. F. am[-h amãdpw si.-hn. t]mfpw ta - n ansp- - m-cm-bn-cp- p. Ah AWn-b-d-bn \S- msc IjvS-s v \Sn-I-fm n am p-tºmƒ kwlm-s-i Npa-X-ebp cma amã ]ncn-ap-dp- -tømss HmSn-\-S- p- Xv F\n- n-t mgpw Hm Ω-bp- v. F\nbv v ÿncw kv{xoth-j-amwv In n-bn-cp- -Xv. AXn\pw henb Bbp- p- m-bn- -. Rm Adp-]-Xn I -Øbv p h n Ib-dn. IrjvW- -Wn- hmb-\-im-e-bnepw Rß-fpsS Xd-hm-Smb ]pøn- Øpw \S- n-cp kmln-xy-k- m-]-øn ]s -Sp-Øn-cp- Xv Ip n-ir-jvw-am-cm-cv, Ddq-_v, C. \mcm-b-w, A n-øw, IS-h-\mSv Ip n-ir-jvw, ]n. \mcm-b-w sshzy, Sn.-hn. iqe-]m-wn-hm-cnb, C. Ipam-c XpS-ßn-b-h-cm-bn-cp- p. s]m m-\n fcn F -dn-b-s - n-cp Cu kmln- Xy-k-Z n Hcp kmln-xy-hn-zym n\nbpw Xmev]-cy-tØmsS F mw {i n- p-sim v H -ap- m-bn-cp- p. CS- n Xd-hm- nse cml-h \mb-cmwv Xma-kn- m ÿean- msx IjvS-s - ncp CS-t»-cnsb ]pøn- -tøbv v sim p-h- Xv acp-a-iƒ Pm\-Inbv vv Syqj\p th n-bm-bn-cp- p. (t_m[]q w bmsxm pw ]Tn n. hyhkmbioew D mbncp n. C{XtØmfamb ÿnxn v Ipd p hymicww ]Tn m s m msa p mbncp p. ]t, snm nøcm\p Hcp Kpcphns\b In nbxv, snm ns msp m \p Hcp injysbbmwv \ mbn. AXn pth nsb nepw GXm\pw ]mt߃ a\ ncpøn hmbn phm Xcambn. "IhnX Fs Pohn-X-Øn CS-t»-cn.')

19 Rß-fpsS A ka-im-eni ae-bmfw Unkw-_ 14, Kpcp-in-jy-I-fmbo sx n-s, Rms\- p- n encp p hmbn p \o "cmpm-[n-cm-p ' X {KŸw. Fs m-s - -Tn- n-s -s - p- n hcp- o-en s nepw Nncn p t]mip p Rms\m-t m ptºmƒ CSbv p ]c-kv]cw \mw "sxm p Xe-bn sh nsp'hm-\ns-bmw-a- -dn-bm-x-dn-bmsx Imep-Iƒ ap n-t m-ωm-d-{xbpw hoxn-ip-d thep-a-ω-c-ta-i; Fßp-t]m-bXp ]ns? (A-tim-I-a-RvP-cn) Cu injy-bm-is CjvS-s Ihn-X-I-sf mw A -Sn-tIm n Iøn-ep-s - nepw Hcp t\m p-]p-kvx-i-øn ]I Ønshbv m am{xw Ihn-Xm-{`m- p- -h-fpw. "IhnX F\n v Ft Xmb Hcp IpSpw_sØbpw D m nø p. i cmnmcy cpss Io Ø\߃ apx ]pjv]_mwhnemkøn\v Rm IpØn pdn n n cp ]cn`mj hscbp \nch[n IrXnIƒ ]Zycq]ØnemsW p Htc ImcWwsIm v Htc t\m p]pkvxiøn ]I Øpshbv m am{xw IhnX ºhpw hnuvvnøhpambn Hcp h[phns\ F\n p th nøs bm hww {_ mhp IcpXnsh ncp Xv.' Ipam-c-\m-ims Imhy-ß-sf mw Xs Cßns\ t\m p-]p-kvx-i-øn Fgp-Xn-h- Xv ho n-ep- v. cml-h-ωma Im k ]nsn v Ah-i-\mbn s]m m\n P\-d Bip-]-{Xn-bn InS- p-tºmƒ A -\mwv ]cn-n-cn- n-cp- -Xv. A s\ n Xtem-Sn-s m-sp- p-tºmƒ thz\ amdp- p-sh v At±lw ]d-bm-dp- v. R߃ v Hm Ωsh p XpS-ßn-b-t m-tgbv v s]m m-\n fcn F -dn-b-s - n-cp kmln-xy-k-z v t\ Øv C m-xm-bn-cp- p. Ip n-irjvw-am-cmcpw Ddq_pw A n-øhpw IS-h-\m-S\pw tpmen-bmbn timgn-t m p t]mbn. Ihnbmb C. \mcm-b-w\pw sndp-i-ym-ir-ømb C. Ipam-c\pw sndp- -Ønte acn- p. A \v hfsc GIm- X txm n-bn- p- m-i-ww. AXn \n v Aev]w Bizmkw e`n- n-cp- Xv Iem-k-anXn {]h Ø-\-߃ sim m-bn-cn -Ww. ]pøn- Øv Hcp ImeØv [mcmfw AwK-ßfp Iq p-ip-spw-_-am-bn-cp- p. kzm`m-hn- I-ambpw CSbv v A]-kz-c-߃ Db-cpw. AXv hg- mbn amdpw, {]txy-in v sndp- - mcpss CS-bn. A sship-t cw tims-xn-bn \n v h m ]e Znh-k-ß-fnepw Ahsc tai p Np pw CcpØn kwkm-cn v hg p Xo m-dp- v. \s mcp \oxn-am-\mbn-cp- -Xp-sIm v A s am yÿyw ho n-se- \m n Øs ]cs kzoim-cy-ambn-cp- p. AXp-t]mse icn-bm-bn- p Imcy-ßtf snøm ]msp F \n w At±l-Øn-\p- m-bn-cp- p. Xev m-e-tø-bv p em`-a ÿnc-am-bn- p ss\xn-i-x-bmwv At±-l-Øn\v A`n-Im-ayw. Hcn- Rß-fpsS Hcp _ p tpmen-sb-sp-øn-cp kviqfn \n v Hcp Sn ]m s msn ho m-h-iy-øn-\mbn FSpØp sim p-h- p. kviqfn Atacn- - m ]mh-s Ip n-iƒ p-th n kup-\y-ambn hnx-cww snbvxn-cp ]mem-w- Xv. AXv FSp-Øp-sIm- p-h-cp- Xv tamj-w-øn\p Xpey-am-sW pw AXv ]ns Znhkw Xs Xncn- p-sim-sp- -W-sa pw A \n t±-in- p. kviqfp-i-fn CXp km[m-cw \S- p Imcy-am-b-Xn-\m _ p-hn-\xn A]m-I-X-sbm pw txm n-bn-. A Iptd t\cw icnsx pi-sf- n ]d- p-sim-spøv At±-lsØ t_m y-s -Sp-Øn. A CS-bv n-s v ]pøn- -Øp-\n v AΩ-sbbpw a -sfbpw Iq n amdnøma-kn- m-dp- m-bn-cp- p. ]n osv Iq p-ip-spw_w `mkw-sh v ]ncn- p. R߃ am{x-ambn B ho n. Hcn- A\p-PØn Kncn-Pbv p s] kn hmßm X Ac-bW Rm t]m - n-en- p- a-d- p. ho n FØnb DSs\ {Suk-dgn v Xncp-ºm C -Xp-sIm v B ]Ww Fhn-sS-bm-sW p ad- n-cp- p. A tnmzn- t mƒ s] kn hmßm ad- psh p ]d p, ]s ]W-sa-hn-sS-bm-sW v ]d-bm F\nbv p ] n-bxpan-. Rm B ]W-sa-SpØv Ft m hmßn-øn v A -t\msv \pw ]d-bp-i-bm-sw p IcpXn A Fs h msx in n- p. ASn-bpsS thz\bpw snøm-sømcp Ip -Øn-\mWv in n- s -Sp- Xv F -Xn-ep tcmjhpw kln- -h-øm-xm-b-t mƒ Rms\mcp \pw ]d- p. "B ]Ww sim v Rm an mbn hmßn-øn- p.' AtXmsS A ASn \n Øn. B AcbW ]nt v {Suk Xncp-ºp-tºmƒ AΩbv v t]m - n \n v In n. B kw`hw Ipsd- mew Fs a\- n InS- p. kxyw ]d- -Xn\v ISpØ in e`n v snømø Ip w snbvxp-sh v \pw ]d-tb n h Xv Hcp hntcm-[m-`m-k-ambn F\nbv p txm n.

20 Rß-fpsS A ka-im-eni ae-bmfw Unkw-_ 14, A]q -amsb A ASn- n- p- p. in n- m A v sship-t cw Fs - nepw Xn m hmßn-s m- p-h-cm-dp- v. AXv F m-h-cpw, Fs H n-s m-spø A\p-P-Ønb-S w Xn p- Xv A{X kpj-ap G m-sm-bn-cp- n-. F p snømw. Xnc- p-iƒ n-s-bnepw A a -fpss Imcy-߃ At\z-jn- n-cp- p. Rm\pw kxoti- \pw hmb-\-bn Iq p-im-cm-bn-cp- p. c p hb- ns hyxy-mkta D p-sh- nepw tpyjvt\v Ft - mƒ temi hnh-c-ap- m-bn-cp- p. R߃ H n v sse{_-dn-bn t]mipw FSp-t ]pkvx-i-sø- n kwkm-cn- pw. Hcn- Fanen tkmsf-bpss Hcp ]pkvxiw (\m\ F mwv Fs Hm Ω) FSpØp sim p-h- -t mƒ A ]d- p, \n߃ Xp hmbn- m-dm-bn- n-. Ipd- p-iq-sn- h-ep-xm-bn v hmbn- m axn F v. `mkvicm-nm-cy-cpss "eoem-hxn' FSp-Øp-sIm- p-h- -t mƒ A tnmzn- p. "AsXmcp t\mhem-sw p IcpXn FSp-Ø-XmtWm?' AXp KWn-Ximkv{X-{K-Ÿ-am-sW v R߃ -dn-bm-am-bn-cp- p. Rß-fpsS hmb-\-bn At±lw {]txyiw {i n- n-cp- p. kviqƒ sse{_-dn-bn \n v \ntxys\ FSp-Øp-sIm- p-h-cp Un -IvSohv t\mh-ep-i-sf- n At±lw H pw ]d-bm-dn-. A]q -ambn In p Hgn-hp-k-a-b-ß-fn A Rß-tfmSv ]e hnj-b-ß-sf- - nbpw kwkm-cn- m-dp- v. {]m[m-\-ambpw imkv{x-hn-j-b-ß-sf- - n. R߃ Ip n-i-sf- m-h-cpw, A s Np pw IqSp-Ibpw Fs - nepw kwibw tnmzn- p-ibpw snbvxncp- p. cm{xn DuWp Ign v ap Øncp v \ -{Xm-hr-X-amb BIm-i-tØbv p t\m n {]]- -ku- µ-cy-am-kz-zn- p R߃ v B kuµ-cy-øn-\p- ]n- n \S- p `oi-c-amb {]{In-b- Iƒ ]d p X n-cp p At±-lw. krjvsn-bpss DZv`hw tkm]y-am-sw- nepw a\p-jy AXn ]gp-xp-iƒ D m- n-s m- n-cn- -bm-sw v ]d-bpw. _nkv _mßn-s\- n ]d- p- X- Xv A \m-bn-cp- p. timsm-\-timsn Kyme-Ivkn-I-fp-s pw Htcm Kyme-Ivkn-bnepw timsm-\-timsn \ -{X-ß-fp-s pw At±lw ]d- p-x- p. R߃ Ip n-iƒ izmkw hnsmsx Hcp b n- Y tiƒ p- -t]mse AsX mw {i n- p-tiƒ pw. {]] w Beokv C h em nse snj-b ]q -bpss Nncn-t]m-se-bm-sW v kn.-c.-fw. tpmuv F Nn -I Fgp-Xn-bn- p- -Xn-s\- n ]d-bpw. A s sj ^n \n v ]n osv Rm\m ]pkvxiw FSpØp hmbn- n- p- v. {]]- -Øn C p ImWp \ -{Xßsfm pw Ah \n p ÿm\ø \n p- -sx pw ]expw \in p t]mbn- p- X-s -bp- m-ip-sa- pw, Ah-bn \n- p Ah-km-\sØ civan-iƒ IqSn timsn-timsn h j-߃ bm{x-snbvxv `qan-bn FØp- -Xp-hsc am{xsa \ap- -hsb ImWm ] psa pw At±lw ]d- p-x- p. Cu {]]- w-xs Nne-t mƒ C m-xm-bn- p- m-ip-sa pw \man-t mƒ ImWp- Xv Beo-kns snj-b ]q C p-t]mb ]p ncnt]mse-øs {]]- -an- p-t]mb civan-iƒ am{x-am-sw- p-ap tpmuns k ev]w A \v CjvS-ambn-cp- p. Rm\pw kxo-ti- \pw I -Ø-bn tpmensbspøncp ImeØv A s IØp- Iƒ CS-hn-SmsX h n-cp- p. kxo-ti- Xs {]iv\-߃ A s\ Adn-bn- m-dp- v. tpmen ÿnc-am-hm-ø-xn-s\- - n, H w Xma-kn- p- -h-cp-am-bp- m-ip {]iv\-߃, A t mƒ hmbn- p ]pkvx-i-ß-sf- n kwi-b-߃, Aßns\ Hmtcm- v. lm eobpss "Sp In F tam nmv t_uv' F ]pkvxiw hmbn p Ign- -t mƒ G AXnse IYm-]m-{X-ß-sf- - n, t\mh-ens ]e kµ `-ß-sf- n A \v \o IØp-Iƒ Fgp-Xm-dp- v. A Hmtcm IØn\pw adp-]sn Fgp-Xpw. GI-tZiw H v H c amktømfw A \pw kxo-ti- \pw XΩn Hcp kwhmzw \S- -t]m-se-bm-bn-cp- p. Rm\m- Is B t\mh hmbn- p, CjvS-s - p. A{X-am-{Xw. F m-w-xn-\n{x kwkm-cn- m-s\ a n \n p-i-bm-bncp- p. Zqsc Xma-kn- p a -tfmsv A -\p- m-bn-cp D WvT hfsc {]I-S-am-bn-cp- p. Rm IeymWw Ign v Zn n-bn-tebv p t]mbxv hn -dns Ahkm-\-Øn-em-bn-cp- p. hn Ign- -txmss NqSv IqSn-h- p. R߃ Xmakn- n-cp- Xv kuxv FIvà j-\n Hcp _ km-øn-(si- n-s-øns ssd- n-ep apdn)bn-em-bn-cp- p. efn-xbv v NqSp Xmßm- \m-bn-. AX-dn- -t mƒ NqSns\ sndp- m \ -Xm-sW v ]d v A Ipsd Iqhs msnsimsp-ø-b- p-i-bp- m-bn. AXp-t]mse Ahsf c q-am-k-tøbv v ASp- -fbn Ib-t -s pw tlm -en \n v ` Ww hcp-øn-bm axnsb pw Fgp-Xn. ]ns c p amkw Ahƒ p kpj-hm-k-am-bn-cp- p. A \pw AΩbv pw ark-ß-tfmsv {]txyi hm -ey-ap- m-bn-cp- p. ]mhw an m-{]m-

21 Rß-fpsS A ka-im-eni ae-bmfw Unkw-_ 14, Wn-I-fm-Wv, Ahsb D]-{Z-hn- -cpxv F p ]d-bm-dp- v. sship-t cw tims-xn-bn \n v ho n-se-øn-bm ]ip-hns\ si n-bn- -bn-søv t]mbn AXn-t\mSv hm -ey-tømss kwkm-cn- m-dp- v. "F m tamsf hbdp \nd- nt?...' AXns tasems Xem-Spw, apjw snmdn p-simsp pw. Hcn- Rm Hcp sndnb I -Øn tnmfw \ n-cp p. \ Btcm-Ky-ap snsn-iƒ, GI-tZiw HcSn Db-c-Øn ] - p krjvsn- p-sim v AXp Im n-em-sp- Xp ImWm \ `wkn-bm-bn-cp p. sship-t cw ]d-ºn si n-bn- n-s-øp- \n v Agn- m ]ip-hn\v Htcm- -ap- v. ]nsn- m In p-i-bn-. A v AtXmSn h p \n Xv Fs tnmf-h-b-en\p apºn-em-wv. ]ns H pw Btem-Nn- msx Ahƒ \nan-j-t\cw sim v AXp apgp-h AI-Øm- n. Rm sn -t mƒ ImWp- Xv shdpw Ip n-iƒ am{xw. F\nbv p h msx tzjyw h p, Rm\-Xns\ Iptd NoØ ]d- p, ASn- p. AΩ h v XSp-Øp-sh- nepw Fs tcmjw AS-ßn-bn-cp- n-. A h -t mƒ Ip n-i-fmtcm CXp ]d p simsp-øp. At±-lw Dds Nncn- p-sim v ]d- p. "\ mbn Hcp Znh-ksa- nepw Ah-fpsS hb \nd- -s m.' icn p ]d- m A \pw Znh-tk\ cmhnse Fs tnmf-irjn I v Bkz-Zn- m-dp- -Xm-Wv. AXp ]qhn v Imbv p- Xpw kz]v\w I n- p- m-h-ww. ]s ]mhw an m-{]m-wn-bmb ]ip AXp- Xn v hb \nd -t mƒ A \v kt m-j-am-hp-i-bm-wp- m-b-xv. Hcn- ]s, ASp-sØ-hn-sStbm D ImS ]q ASp- -f-bn h v ]m I p- Ip-Sn- p- Xv kz`m-h-am- n-b-t mƒ A \v kln- n-. Ip niƒ v IpSn-bv-t ]memwv AXp h v IpSn- p- -Xv. Hcp Znhkw s]s - p- mb tim]-øn A Hcp sim nsb-spøv B ]q sb Fdn- p. Aßn-s\-sbm pw ]Xn-hn- m-ø-xm-wv. Gdp-sIm v ]q ]ns-bm XpS-ßn, h msx Ic-bm-\pw. A HmSn-s v AXns\ ip{iq-jn- p. Ac awn- q sim v AXns Akzm-ÿy-sa mw amdn. A p-sxm v AXv A -t\msv h mø temkyw ImWn- m XpS-ßn. A Rß-tfmSp ]d- p. t\m q, CXmWv a\p-jycpw ark-ßfpw XΩn-ep hyxym-kw. AXns\ \Ωƒ D]-{Z-hn- Xv AtXm Ωn-bv p- n-. AXns a\- n \Ωƒ AXn-t\mSp ImWn kvt\lw am{x-ta-bp- p. Hmtcm kw`-h- Øn \n pw At±lw Hcp Pohn-X-kXyw ]Tn- p-ibpw AXv a -tfmsp ]d-bp-ibpw snbvxp, CXp-X-s -bm-bn-cp p At±-l-Øns Ihn-Xbpw. A kz w IhnXsb n a tfmsp kwkm-cn- n-cp- n-. adn v Hmtcm Ihn-Xbpw Xnc- n-\n-s-bnepw AΩtbmSv snm nt ƒ n- m Bh-iy-s -Sm-dp- v. AΩ-bpsS A`n-{]m-bhpw {i n m-dp- v. ]s hyxym-k-ap v kmln-xy-sø - n-bp Adnhn AΩ-bpsS \me-b-e-øp-t]mepw a ƒ \n n-cp- n-. AΩ hnhm-l-øn\p apºv Ihn-Xbpw IYbpw Fgp-Xn-bn-cp p. Ah-cpsS cn-\-iƒ amxr-`q-an-bn ]Xn-hmbn h n-cp- p. SmtKm-dn-s bpw si.-f. A m-kn-s bpw IrXn-Iƒ samgn-am w \S-Øn-bn-cp- p. Ip n-ir-jvw-am-cmcv, Ddq-_v, A nøw, Fw. tkmhn- µ, A v hnhm-l-sø- n Btem-Nn- p-i-t]mepw snømø CS-t»cn XpS-ßnb almc-y- m-cpss kwkmcw C-cp-]Xmw hb- n ti m-kz-zn- m-\pw CSbv v Ah-cpsS Db \ne-hm-c-øn-ep \ Ω-kw-`m-j-W-ß-fn ] ptncm\pw Ign-hpap m-bn-cp AΩ F\nbv v F pw Akq-b-bp- m- n-bn-cp- p. A s hnhmlw Ign- Xv sxm m-bncøn ap -sø- n-em-wv. hnhm-l-øn\p tijw kz w kmlnxy {ia-߃ Dt] n- p- I-bmWv AΩ snbvx-xv. Hcp henb a\p-jys Db bv p th n hf-ambn amdm kzbw Xocp-am-\n-bv pi! AsXmcp henb XymK-am-bn-cp p. ]s kz w PohnXw Xs a p- -h p th n Dgn- n Hcp hen-b- a-\p-jys apºn kz w XymK-Øns {]` aßp- -Xmbn AΩbv p txm n-bn- p- m-h-ww. Unkw-_ 14, 2005

22 A s Hm Ω-bn ka-kvx-ti-cf kmln-xy-]-cn-jxv sabv 18, A s Hm Ω-bn Rm hfsc sndp- -Øn tpmen-b-t\z-jn v I -Ø-bn-tebv p t]mbn. BZysØ {]mhiyw \m n h Xv c p sim -Øn\p tij-am-wv. Hcp amkw apºp-xs AXn-\p Hcp- q- XpS-ßn. Hmtcm-cp-Ø pw F p hmß-w-sa v Btem-Nn p I p-]n-sn- p. ktlm-z-c- m v XpWn-Ø-c-ß-fmWv Bh-iyw. AΩbv pw AXp-X-s bmhpw th -sx- -dn-bmw. AsX mw hmßn-h- p. G hpw Ah-km\w A \v F mwv hmßpi F v Btem-Nn- p-i-bm-bn-cp- p. AΩbv v FgpXn tnmzn- m ] n-. "\o H pw hmß-, H v thkw h m am{xw axn-sb- m-bn-cn pw adp-]-sn. c p-sim- sø th ]msv AΩsb h msx Xf Øn-bn-cp- p. Ah-km\w A \pw c v ap pw j n- \p XpWnbpw hmßm-sa p IcpXn Hcp JmZn tãmdn Ib-dn. apxn -Xn-\p-tijw JZ-d- msx as mcp hkv{xhpw [cn- n- n A. AXpw Nm p-t]mse ]cp-]-cpø hkv{x߃ am{xw. AΩ Fs - nepw hnhm-l-tam-n-\-øn- p At]- -bp-ambn cpn-{ãmdpss Hm^okv Ib-dn-bn- p-s - n AXv I n-bp B JZ ap pw j pw Xncpºn IjvS-s - n- m-h-ww. Aßns\ Ib-dn-bn-d-ßn-b-Xmbn Ncn-{X-sam- p-an-, ]s. Rm t\m n-b-t mƒ JZ-dp-Xs Ipsd- qsn \ C\-ß-fp- v F p a\- n-embn. I n Ipd v an\p-k-ap, Ipsd- qsn a\p-jy-xz-ap C\-߃. F\nbv p kt m-jambn. Rm F hpw \ C\w t\m n c p tpmsn hmßn. hne-sbm pw t\m n-bn-. BZyambn A \v Hcp km[\w simsp- p-i-bm-wv, Rm A zm-\n- p- m- nb ]Ww sim v. DZm-Ø-am-sbm-c-\p-`q-Xn-bm-W-Xv. ]s c p Znh-ksØ h n-bm{x Ign v \m nseøn Cu D]-lmcw A \p ka n- -t mƒ D mb {]Xn-I-cWw Rm Xosc {]Xo- n- m-ø-xm-bn-cp- p. A tzzjy-s -Sp-I-bm-Wp- m-b-xv. c p Imc-W-߃. H m-a-xmbn A \p Ct mƒ ap pw j pw Bh-iy-an. c m-a-xmbn A C{X an\p-k-ap hkv{x-߃ [cn- n. IqSmsX A ]d-bmø Hcp Imcyw IqSn-bp-s v F\nbv p a\- n-em-bn. Rm A zm-\n- p- m- nb ]Ww A -\p-th n sne-hm- n-sb- -Xv. A BZyw ]d- - Imcyw, AXm-bXv Ct mƒ ap pw j pw Bh-iy-an F Xv icn-b-s v ]n osv AΩ ]d- p. Ct mƒ DSp- p ap pw j pw Iptd apºv hmßn-b-xm-wv. AsX mw ]n nøps-ßn. c m-asø Imcyw A s CjvS-am-Wv. Nm p-t]m-se-bp j pw ap pw Hcn- CkvXn-cn-bn- -Xn\vXs AΩbv v [mcmfw iimcw tiƒt n h n p- v. AXn-\p-tijw CkvXn-cn-s - n-bp-ambn AΩ A s ASp-sØm pw t]mbn- n-. ]cp- kz`mhw Xs kmln-xy-øn am{x-a Xm [cn- p- hkv{xønepw thw-sa v imty-ap- m-bn-cp p A -\v. `mc-x-ønse F m \n -\cpw hkv{xw [cn- mse Xm\pw km[m-cw hkv{x-߃ [cn- p-i-bp p F p itn Hcp alm-flm-hns A\p-bmbnbn \n v CXs {]Xo- n- m-hq. F m-bmepw F\nbv v hfsc hnj-a-am-bn. AXp Xncn- p-sim- p-t]mbn Iptd- qsn ]cp- hkv{x-߃ hmßn-sb- mwv Fs Hm Ω. ]s Xncn p sim p-t]m-ip- - Xn\p apºv A B hkv{x-߃ sxm p-t\m- n-bn- p- m-i-ww. ais Ip n- m-esø Hm Ω At±-l-Øns a\- n h n- p- m-i-ww. BZ i-øns t]cn ai sim ph hkv{x-߃ D]-tbm-Kn- m ] m- -Xn At±-lw -tj-zn- n- p- m-hpw. hfsc Ip n- m-e-øv, F\nbv v Hcp hbt m as m Bbns D p. Hcn- F\nbv v Ft m AkpJw h -t mƒ \nc- cw hmin-]n-sn v Ic Fs -bp-sa-spøv A cm{xn apgph \-S- n p-s v AΩ ]d- n- p- v. Hcp cm{xn-b-, XpS -bmb cm{xn-iƒ. h msx Dd w h v IÆp-I-f-S- p-t]m-ip-tºmƒ A Fs -bp-sa-spøv Npa-cn Xe-NmbvNv, \n p-sim v Dd-ßn-bn- p- -s{x. JmZn Hcp hkv{x-[m-cww am{x-a-, AsXmcp XXz-imkv{Xhpw A\p-I-cn- s ts Hcm-Z ihpw IqSn-bm-sW v A Rß-tfmSv ]d-bm-dp- v. Imcy-߃ ]d- m a\- n-em-hp {]mb-amb Ft mspw kxo-ti- -t\m-sp-am-bn-cp p AsX mw ]d- n-cp- -Xv. kz w DSp-h-kv{X-Øn- m-h-iy-ap \q Ah-\-h Xs \q p- m- pi F -XmWv Imay-sa- -t±lw ]d- p. R߃ v \q p-hm c p N -Ifpw hmßn-ø- n-cp- p. H p-c p sim - mew R߃ AXp aps- msx sim p-\-s p. ]mh-s - -h-cpss

23 A s Hm Ω-bn ka-kvx-ti-cf kmln-xy-]-cn-jxv sabv 18, Ima-t[-\p-hmWv N -sb v "Ejn-bpsS t[\p' F Ihn-X-bn A ]d-bp- p- v. Rß-tfmSv JZ-dp-Sp- p-hm ]d- Xv am{xw R߃ kω-xn- n-. kl-]m-tn-i-fn \n v thdn p \n p-sa `bw- simt m Ah-cpsS ]cn-lm-k-]m-{x-am-hp-sa anyym-t_m[w simt m F -dn-bn-. hkv{x-[mc-wøn-ep ]cp- kz`mhw ]s s]cp-am- -Ønen-. At±lw hfsc kuay-\m-bn-cp p, kvt\l-k-º- -\pw. ho n-se- ]qdøpw At±lw Hcp-t]m-se-bm-bn-cp- p. AXp-sIm- m-bn-cn- Ww \m p-im apgp-h\pw At±lsØ kz w tkmbn-t - -\m-bn, As - n tkmbn- m-b-cmbn Icp-Xn-bXpw Ah-cpsS F p {]iv\-߃ pw A s\ kaq-]n- n-cp- -Xpw. sndp- - mcmb kmln-xy-im-c- m pw a p klr-z-b pw A CS-t»-cn-bm-bn-cp- p. GXp sndp- - m-cp-ambpw A HØp-tN-cpw. b{ -h -c-wsø A GXp ImeØpw kwi-b-zr-jvsn-tbmss am{xta ho n- n- p- p. A s ]e Ihn-X-I-fnepw AXp {]Xn-^-en- n- p- v. I n Ipd p \\pø JZ Aw_ N -bn \qs -SpØ \qep-sim- p- m- n-b-xm-sw- pw, B D]-I-cWØn b{ -h -c-w-øns BZy-]-Sn- Hfn- n-cn m-sa A]-I-S-km- y-x-bp-s pw At±lw Icp-Xn-bn- p m-iww. AXp-sIm- p-iq-sn-bm-bn-cn- Ww At±lw t\cnb JZ [cn- p- n-s v Xocp-am-\n- n- p- m-hp-i. B al-ømb Ffnb Pohn-Xw Fs h msx kzm[o-\n- n- p- v. Fs kmln-xy-øn A s kzm[o\w Dt m, Ds - n AXv G{X-tØmfw F v Rm Btem-Nn p t\m n-bn- p- v. kxyw ]d- m CS-t»cn hn-x-bp-ambn Fs _ w XpS-ßn-bn v hfsc Ipd p Imeta Bbn- p- p. ]Xn-t\gmw hb- n \msp hnsp- -Xp-hsc A s Ihn-X-Iƒ a\- n-em- m-\p am\-kn-i-amb Xøm-sd-Sp-t m, Adnthm F\n- p- m-bn-cp- n-. Aßn-s\-sbm v Bh-iy-ap v Ft m, AXn\p ] nb hmb-\- m-c-\mwv Rms\t m A \pw Icp-Xn-bn-cp- n-. Ipd- p-iqsn apxn m ai-\p-xs Aßns\ Hcm-h-iyw- h-cn-i-bm-sw- n Ah hmbn p ]Tn- p-sim pw F -t±lw [cn- p-im-wpw. AXp-hsc Xmf-\n-_- -amb Ihn-X-Iƒ, "ti n- n-s XpSn- -sim pw Ie t m- p- Nn-e-ºn Ie-º-ep-Iƒ', "tn o t]mhpi \man-hn-sw-hn-s -t m-a\-bm-a-\p-p txßn' F o Ihn-X-Iƒ Aev]w Dds ]msn kmbqpyw txsp-i-bm-bn-cp p Rm. Ihn-X-Iƒ hmbn p ]Tn-t Ime-ØmWv Rm hosp-hn v Hcp {]hm-kn-bmbn I -Ø-bn Xmakn- Xv F Xv F\nbv p ] nb ]e \jvs-ß-fn-sem- m-wv. AsX-s - n-ep-am-hs Rm CS-t»-cn- -hn-x-i-fp-ambn IqSp-X ]cn-n-b-s - Xv sxmæq-dp-i-fn A s Ihn-X-I-fpsS kºq Æ kam-lmcw Cd- n-b-t m-gm-wv. ap qdn ]cw Ihn-X-Iƒ apgp-h c p-h w hmbn- Xv A m-e-øm-wv. AXpw {]q^v hmbn p Xncp-Øm. hfsc t i-i-c-amb Hcp ZuXy-am-bn-cp p AXv. ]e-t mgpw c p ssivãp- Iƒ XΩn-ep-, AXm-bXv BZyw H -sbm ]pkvx-i-ambn {]kn- o-i-cn- -hbpw ]n osv h -tømƒ hnzym-]otw kºq Æ kam-lm-c-ambn {]kn- o-i-cn- -h-bp-am-bn, D m-bncp hyxymkw Ipg- p- -Xm-bn-cp- p. Ihn-X-bpsS A w apgp-h-\-dn-bmsx Xncp-Øm Ign-bn-. kwi-b\n-hm-c-w-øn- mbn alm-ihn A n-ø-øn-s\-bpw, si.-]n. i -c amã-scbpw eoem-h-xn-so- -sdbpw s{]m^. si. tkm]m-e-ir-jvw-s\bpw ]n. IrjvW-hmcn-b amã-sdbpw a pw kao-]n- p. Fs hnzym-`ymkw XpS-ßp- Xv Ahn-sS-\n- m-wv. A s, \ncp-]-{z-h-sa p Rm Icp-Xn-bn-cp ]e ]Z-{]-tbm-K-߃ pw hfsc Bgta-dnb A -X-e-ß-fp-s v a\- n-em- n-bxv At m-gm-wv. IqSmsX A s Ihn-X- Iƒ at\m-l-c-ambn Be-]n tum. Fkv.-]n. ctaipw amtßm v IrjvW-Ip-amdpw Fgp-Xnb tej-\-ßfpw F hf-sc-b-[niw klm-bn- p. F n pw B alm-km-k-c-øns Hcp sndnb Awiw am{xta F\nbv v XcWw snøm Ign- p- q. Rm ]d-bm-\p-t±-in- Xv Fs kmln-xysø A Fßns\ kzm[o-\n p F - Xm-Wv. Hcp tnmzyw tnmzn- mw. kzm[o-\n- n- pt m? A s PohnXw Fs kzm[o-\n- n- p- v. Hcp a\p-jypohn-xw Fßn-s\-bm-bn-cn- Ww F -Xn\v DZm-Ø-am-sbmcp ZrjvSm- -ambn Rm I n- p- Xv A s Pohn-X-am-Wv. Pohn-Xhpw Ihn-Xbpw c H p-xs -bm-sw p ASn-bp-d p hniz-kn Hcmƒs apjw-aq-sn-bn- msx Pohn- m ] q. Aßn-s\-sbmcp PohnXw A -s\-t mse F\n v D m-bn-cpt m F v kwi-b-am-wv. c p-t]cpw Pohn- p-t]m Ime-L- -Øn-s bpw H w s]cp-am-td- n-h P\-ß-fp-sSbpw Pohn-X-]-cn-k-c-ß-fp-sSbpw hyxym-k-am-bn-cn- Ww Imc-Ww. ]s Cu LS-I-ß-fpsS AI F{X-Xs hym]vx-am-bn-cp-s - nepw ASn-ÿm-\-]-c-ambn R߃ XΩn-ep- m-

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

\o Fhn-sS-bm-sW- nepw

\o Fhn-sS-bm-sW- nepw \o Fhn-sS-bm-sW- nepw (A\p-`-h-߃, Hm Ω- p-dn- p-iƒ) C. lcnipam 1 Nee Evideyanenkilum... \o FhnsSbmsW nepw... (Recollection of memories - in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

2 F. Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn

2 F. Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn 2 F. Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn F.Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn 5 6 F. Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn F.Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn 7 8 F. Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn F.Fkv.Fkv. timtfpv, cmpipamcn 9 1. Annual

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

For Private circulation only 12 Pages 2013 Special Edition

For Private circulation only 12 Pages 2013 Special Edition FIvkv{]kv sldmäuv Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages 2013 Special Edition sf.-]n.-kn. sshkv {]kn-u v (P\-d Iu kn ) dh. tum. t n h Ko-kp-ambv FIvkv{]kv sldmƒuv {]Xn-\n[n

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

{io kmbn kxvn-cnxw A ymbw 27

{io kmbn kxvn-cnxw A ymbw 27 `mkhxhpw hnjvwpkl{k\mahpw simspøv {]txyix ImWn Zo nøns hn Z i\w KoXmclkyw J]m Znam. Cu A ymbw, _m_ kv] in v ]cn]qxam nb ` n hnjbamb ]pkvxi߃ ` am p ]mcmbwøn\v simsp p Xpw a p Imcyßfpw {]Xn]mZn p p. apjhpc

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information