IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;"

Transcription

1 E s t d : t h Y e a r Vol. XL No.39 RN / Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an Nm v. sk]v w-_ 23s {]txy-ix ImWn- n-cn- p- p. IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; sk]v w-_ 23 \p I Øm-hv as-ßn-h- n RN /78 Issue No: 2042 Price Rs.6/- hn. n. G{_lmw kq{] v; si.-sp. amxyp sk{i- dn Xncp-h-\- -]pcw: kuøv C- ym Akw-ªokv Hm^v tkm- Uv kq{]- mbn ]mã hn.- n. G{_lmapw P\-d sk- {I- -dn-bmbn ]mã si.-sp. amxyphpw Xnc-s -Sp- -s - p. sk]v w-_ hsc \mem- nd Kncn-Zo]w I h- hn. n. G{_lmw si.-sp. amxyp j sk -dn \S 36- maxp Zznh- c tim {^ knem-bn-cp p Xnc-s -Sp- v. ]mã t]mƒ X ø (Akn. kq{] v), tum. n.-f- v. cmp-ti-j ({S-j-d ), ]mã XnsamØn dmhp (I-Ω n AwKw) F n-h-cmwv a p `mc-hm-ln-iƒ. AJn-te ym F.-Pn. Iu knente- p Fkv-sF-FPn {]Xn-\n-[n-bmbn ]mã G{_lmw txmakpw Xnc-s -Sp- -s n p v. tim {^ kn tum. Un. taml, ]mã n.-sp. imap-h {]kw-k-i-cm-bn-cp p. Xncp-h-Øm-g-ip-{iq-j-tbmsS tim ^-d kv kam- ]n- p. ""\nß-fpss N{I-hmfw hni-kn- n- pi'' F -Xm-bn-cp p Nn mhn-j-bw. tim bw: sk]v w-_ 23 \p I Øm-hn-s asßnhchv kw`hn- p-sa {]h-n-\-]- m-ø-e-ønembncp p temi-sa-ßp-ap hnizm-kn-i-fn Hcp-hn-`mKw. Fs ms IW- p-iƒ \nc-ønbmwv Ah CXp ]d sx v B pw Hcp cq]-hp-an-. Nne Cu {]h-n-\sø Xncp-h-N-\-hm- Iy-ß-fp-ambn Iq n- p-g v sszha- -fn Bi-b- p-g- -ß-fp- m- bph{]`mji \_o Jptdjn \nxyxbn {]thin p lyqã : bph-{]-`m-j-i-\m-bn-cp \_o Jptdjn \nxy-x-bn tn -s - p. Iym k tcmkw aqew Nne \mfpifmbn lyqãwnep FwUn B tugvk tlmkv]n en NnIn bn Ign- p-hcnibmbncp p. sk]v w-_ 16 \mbn-cp p A yw. Bip-]-{Xnbn Ign-bp-tºmgpw bqsyq_n IqsS Xs Ahkm\ \nanjw hsc tbiphns\ pdn p {]kw- Kn ph ncp p. At±-l-Øns \ncym-w-tømss {InkvXob hnizmkøn\pth n henb hnesimspø [oc\mb bphmhns PohnXØns kw`h _lpeamb Hcp A[ymbØn\mWp Xncioe howxv. PohnXØns Ahkm\ \nanjßfn t]mepw temisaºmspw Xs kvt\ln p Bbn-c- -W- n\p buh\ m p {InkvXphnep Xs {]Xymibpw ASnbpd hnizmkhpw At±lw amxr-ibm n ImWn psimspøncp p. \qdne-[niw bqwnthgvkn Ifn At±lw {]kwki\mbn FØnbn p v CXn HmIvkvs^Uv, tima tpm tlm]vin kv bqwnthgvkn n Hm^v tlmw timkv F nh FSpØ ]dtb XmWv. ]m n-ÿm\n \n p bmym-ÿn-xni ap ow- Zº-Xn-I-fpsS ai-\mbn P\n \_o hf Xpw hnzym-`ymkw snbvxxpw 9 n. {]kn- -cmb Nne sszh-zmk- m hsc {Kl-\n-esb ASnÿm-\-am- n-bp CØcw IW- p-iƒ hnizm-k-tbm-ky-sa- coxn-bn tiƒhn- m-cpss a\- p- I-fn \ InbXp icn-bm-sw p txm p- n-. eqs m-kv 21: 25, 26 hsc-bp hmiy-ß-fmwv CXn\v B[m-c-ambn Ah Is -Øn-bncn- p- -Xv. I Ømhv F{X-bpw-thKw asßn-h-cww F Xp Xs -bmwv Hmtcm hnizm-kn-bp-ssbpw Bflm- Y-amb B{K-lw. F m, AXns Xob-Xn-tbm, Ime-ß-sftbm-Ip-dn v sszh-zq-x- m t m tbip-{in-kvxp-hn\pt]m-eptam Adn-hn F -XmWp kxyw. aømbn 24: 36 I Øm-hp- Xs AXp hy -am- n-bn-cn-s, simsp- m pw t]am-cnbpw {]- Ir-Xn-t m-`-ßfpw 2 Acn-bm-lmcØn\p ]Icw Im _ ssu-hm-ivsskuv D]-tbm-Kn- p ` Ww hcp p \yqtbm v: Acnbpw tkmx-ºpsams D]-tbm-Kn- p ` -W- ]-Zm Y-߃ a\p-jy ths - p-h-bv p Imew bmym Yy-ambn. ]Icw kutcm PsØ ` - W-ambn am n-bn-cn- -bmwv Hcp kwlw imkv{x-. ^n Um - Unse hn.-sn.-sn. ssiv\n- dnk- v sk -dnse imkv{x- -cm- Wp I p-]n-sp-ø-øn\p ]n n. t{]m o dnbm-ivs-dp-iƒ F t]cn-emwv Cu I p-]n-spøw. sshzypxn, Im _ ssu-hm-ivssk-uv, sh w F nh D]-tbm- Kn- mwp ` Ww D m- p- -Xv. Ch-bvs m w kq vam-wp- fpw t{]m o dnbm-ivs-dp-i-fn-ep- v. Cu kwbp- sø sshzypx hnt«-j-w-øn\p hnt[-b-am- pw. sshzypxn IS- p-t]m-ip- txmss kwbp- -Ønse Nne X m-{x- Iƒ hnl-sn- pw. CXv ASn-ÿm- \-`- -W-Øn\p Xpey-amb Jc-cq- ]-Øn-ep hkvxp-hmbn cq]m- c-s -Spw. imkv{x- CØ-c- Øn c m-gvn-bv p- n Hcp kwbp k`m-tbm-kønse Xncp-h-Ømg ip{iq-jbv v ]mã t n h Kokv t\xrxzw \evip- p. sf]nkn anuvshãv dopn-b I h j\v A\p-{K-l-k-am]vXn Fkv.-]n. spbnwkv H -e-tlma: kwbp k`m-tbm-k-tømspw Xncp-h-Ømg ip{iq-jtbmspw IqsS 30 m-axp sf]nkn anuvshãv dopn-b I h j sk]v w-_ aq n\p kam-]n- p. _n vtam tlm -en H n\p {]kn-u- v ]mã jmpn Um\n-tb I h j DZvLm-S\w kv]q t{]m o ]uu-dmwp krjvsn- -Xv. `mhn-bn Cßs\ h txm- Xn ` -W-ap- m- m km[n- p-sa- mwp imkv{x-tem-i- Øn\p hnizm-kw. _ln-cm- Imibm{X-Iƒ Ct mƒ h [n- ph-cp Ime-am-Wv. _ln-cm-imi bm{xn-i v Cu ]pø kmt - Xn-I-hnZy hfsc {]tbm-p\w snøp-sa mwp imkv{x- -cpss {]Xo-. 2 2

2 2 Ipa-fn-bn el-cn-hn-cp ktµ-i-k y Ipafn: GPn s]\n-tb s]\n-tb k` knf-bpss B`n-ap-Jy- Øn HIvtSm-_ c n\p sship-t cw hsc Ipafn s]mxpth-zn-bn el-cn-hn-cp ktµ-i-k y \S pw. _n\p ImW- men, ]mã jn_p ^nen v, ]mã Ipdn-bm-t mkv IpS-bv - nd F n-h ktµiw \ Ipw. s]\n-tb thmbvkv Km\-߃ Be-]n- pw. ]n.-fw. tpm Pv sxmωn-ømsg t\xrxzw \ Ipw. I h j H emt m: sf]nkn sk {S ^vtfmdnu N v I h j HtŒm_ 6, 7 XobXnIfn \S pw. tum.pqen txmakv {]kw- Kn pw. joem Ão^, adnbw amxyp F nh skan\mdn\v t\xrxzw \ Ipw. kmbm ss nƒ mkv ]pxp- n: thmbvkv Hm^v tkmuv ss nƒ C Ãn- yq- ns kmbm mkp-iƒ Rmb-dm-gvN-tXmdpw sship-t cw 6 8 hsc hmgth-en _n Un-ßn \S- p- p. t^m : `mc-hm-ln-iƒ sim m-c- c: skivj knf `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã Pb-cm-P- ({]-kn-u v), sa en txmakv (sk-{i- -dn), kuay spdn ({S-j-d ) F n-h-scbpw kt -kviqƒ `mc-hm-ln-i-fmbn n. Nmt m (I ho- \ ), ]n.-hn. imap-th (sk-{i- -dn), ]mã spdn kmw ({S-j-d ) F n-h-scbpw Xnc-s -Sp-Øp. 1 IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n ap \n Øn Ah-sb mw I Øm-hns as-ßn-h-cp-hns XobXn \n - bn- m-\p sxfn-hp-i-fmbn hymjym-\n v P\sØ Ipg-bv p- -h snøp sx ns Bgw Ah a\-kn-em- p- ns p-thww Icp- Xm. ASp-Ø-bnsS Ata-cn- -bn kw`-hn kºq W kqcy-{k-l- Whpw lm hn Npg-en- m pw tpymxn tkmf-ß-fnse hyxn-bm-\-ßfpw tn Øp-sh v shfn- m-sv 12 se kqcys\ AWn kv{xo F kw`-h-amwv AsX p hcp-øn-øo m InW p ]msp-s]-sp {]kw-k-icpw Fgp-t - n- p- v. ap ]v CXp-t]mse 1988 sk]v w-_ 11-13, 1994 sk]v w-_ 6, 2011 sabv 21 F o Xob-Xn-Iƒ I Ømhns as-ßn-h-c-hn-s -Xmbn Nne {]Jym-]n v B Znhkw ImØn-cp- -Xv Cu Xe-ap-d-bn Xs -bm-wv. AXn\p ap ]v tic-f-øn hnzzm Ip n A s {]h-n\w ]mfn-t m-b-xn-s\- p-dn p \ap- -dnbmw. I Ømhv GXp \mgn-i-bn hcpw F Xv B pw KWn- m\mhns - Xp thz-]p-kvxiw Xs Dd- n p ]d-bp kxy-am-wv. F m, I Ømhv GXp kabøp h mepw Ah-t\m-sSm w a[ym-im-i-øn tn -s -Sp- -Xn\p hnizm-kn-iƒ Hcp- -ap- -h-cmbn-cn- Ww F p sszh-h-n\w DZvt_m-[n- n- p- p. AXp-t]mse sx mb CØcw {]h-n-\-ß-fn Aan-X-ambn hniz-kn v hnizm-k-xymkw kw`-hn- m-xn-cn- m\pw Icp-X-tem-Sn-cn- -Ww. Advt322/17 1 kphn-ti-j- {]-h Ø\w Xncp-h-\- -]pcw: sf]nkn t\m Øv sk Chm- -enkw t_m Un-s bpw ] n-øpd sf]n-kn-bp-ssbpw B`n-ap-Jy- Øn sk]v w-_ 14 \p kphnti-j-{]-h Ø\w \S-Øn. ]mã am-cmb kj-dnb F. h Ko-kv, sdpn aqte-sw, tdmbv tpmjzm, Ãm en tpmkv XpS-ßnb-h t\xrxzw \ In. amk-tbmkw dm n: sf]nkn shãvsk amk-tbmkw sk]v w-_ 30 \p ]g-b-\n- md t_ ti_m k`bn \S- pw. anuvshãv dopn-b I h j snbvxp. sshkv {]nu v ]mã si.-hn. txmakv A[y- -X-h-ln- p. ]mã am-cmb si.-sp. txmakv, spdn txmakv ktlm-z-cnam-cmb kqk tpm Pv, tacn amxyp F n-h {]kw-k-i-cm-bn-cp- p. ]mã am-cmb Nmt m tpm Pv, n.-f-kv. G{_lmw Umfkv, km_p h Kokv XpSßnbhcpw hnhn[ tbmk-ßfn kwkmcn- p. ]mã am-cmb PnPn sxt - S-Øv, t n h Ko-kv, tpm Pv kn. h Kokv F n-h tbmk- Øn A[y- -X-h-ln- p. bph- P-\-ao- nw-kn\v sh n Bepw-aq- nepw teuokv ao nw-ko\v F kn simsp- -dbpw t\xrxzw \ In. ]n.-kn. tp _v (sk-{i- -dn), Fkv.-]n. spbnwkv (tpm. sk{i- -dn), tpmkv kmap-th ({Sj-d ) F n-hcpw I h j\p t\xrxzw \ In. 1 NEWS hm Ø-Iƒ ss{i-kv-x-h km-ln-xy A m-z-an-bp-ss a-lmi-hn si.hn. ssk-a Ahm Uv tpm- - v tim-in ssa-e{], tpm -Pv ]o- Nn- qcn \n pw G p-hm-ßp- p. tpm- -Pv tim-in v ss{ikvxh kmlnxy A mz-an ]p-c-kv- mcw A- -am-en: ss{i-kv-x-h km-ln-xy A m-z-an-bp-ss a-lmi-hn si.hn. ssk-a Ahm Uv tpm- - v tim-in ssa-e{]bv v e-`n p. "t]m-imw hn-ip- \m- n-te- v' F bm{xm-hnhcw {KŸamWp A-hm -Un-\v A -lam- -bxv. a-t\m-c-a _p v-kmwv Cu {K-Ÿ-Øn-s {]km-[i. _m-e-km-ln-xyw, Io -Ø\w, ssz-h-im-kv{xw, Ncn{Xw Xp-Sßn-b ta-je-i-fn ]Xn m- p-i-fmbn At±lw sn-bv-xp-h-cp- tk-h-\ß-sf A- mz-an hn-e-bn-cpøn. sk-]v w-_ 10 \p \mkv Hm-Un-t m-dn-b-øn \-S- "kv-ar-xn k- y' ]cn-]m-snbn - {]-ikv-x Km-\-c-N-bn-Xm-hv tpm - Pv ]o- Nn- q, tpm -Pv timin- v A-hm Upw {]-i-kv-xn ]-{Xhpw k- Ωm-\n p. t{]m-{k-mw kw-lm-s-icm-b ^n-_m Iym-jv A-hm Uv \ In BZ-cn p. A- mz-an {]-knu v sp.kn.tz-hv k-tωf-\w D-Zv-LmS-\w sn-bvxp. tpm-bv tpm A-[y- -X h-ln p. tsm-wn Un.sN- q- m-c A-hm - Uv tp-xm-hn-s\ ]-cn-n-b-s -Sp-Øn. h -Ko-kv Ip-cy {]-kw-kn p. "\ t]m s]mcp-xn-b-h ' F- {K-Ÿ-Øn-s {]-Imi-\w Fw.F.tPmbn, C.sP. ss]-en- v \ -In \n -h-ln- p. entpm h- -Ko-kv ]m-ea- w Ir-X- -X Adn-bn- p. _n-t\m-bv Nm-t m-bpw kwlhpw Km\-߃ Be- ]n- p. kt -kviqƒ taj-em-k-tω-f\w Ip w-ipfw: N v Hm^v tkmuv kt -kviqƒ Xriq tajem GI- Zn\ A[ym-]-I-k-tΩ-f\w sk]v w-_ 21 \p Ip w-ipfw ImW-nbm- ºm k`m-tlm-fn \S- p. tajem {]kn-u v ]mã Fw.-Pn. CΩm- \p-th- A[y- X hln- p. s{]m^. Fw.-sI. kmap-th, tum. kmp kn. tp _v F n-h A[ym-]-\-co-X, {InkvXo-b-hn-Zym-`ymkw F o hnj-b-ß-fn msk-sp-øp. ]mã ^nen v hn. tpmkv kzmk- Xhpw ]mã CΩm-\p-th \µnbpw ]d- p. Acn-bm-lmcØn\p ]Icw Im _ ssu-hm-ivsskuv kutcm P ]m\-ens klm-b-tømss sshzyp-xn-bp- m n ]n osv ` Ww D ]m-zn- n- p kwhn-[m-\-amwp imkv{x- e yw-hbv p- -Xv. Cu coxn-bn ` Ww D m- m hnjw Xfn- tbm cmkh-f-߃ D]-tbm-Kn- tbm ths pw imkv{x- ]d-bp- p. t{]m o ` -W-Øns F m LS-I-ßfpw A -co- -Øn \n pw e`y-am-sw p hn.-sn.sn. dnk n {]n kn- mƒ Pql s] -]n- vims\ A`n-{]m-bs Sp- p. acp-`q-an-i-fnepw hcƒ {]tz-i-ß-fnepw s{]m o ^puv \n an v D]-tbm-Kn- m Ign-bp-sa pw CXp-aqew temi-øns hni- -I- m _Z kw-hn-[m-\-ambn hni-kn- ns Sp m-sa pw imkv{x- A`n- {]m-b-s -Sp- p. TEACHERS WANTED Southern Asia Leadership Institute requires dedicated and trained theological teachers preferably M.Th in N.T and CHURCH HISTORY (ATA or serampore). Interested candidate may forward their update resume to and Ph: , Advt329/17 B n-ãp-i-sf Bh-iy-ap v A`n-\-bw, kwko-xw, {]kwkw XpSßn sszhw \n߃ p \ Inb Ign-hp-Iƒ D]-tbm-Kn v kphn-ti-j-cw-køv {]h Øn- m ka - Wap bphm- ƒ _ -s -Sp-I. t^m Advt320/17

3 NEWS hm Ø-Iƒ Keoe: tbip-hns injy- m-cmb ]s{xm-kv, A{ bm-kv, ^nen-s mkv F n-h-cpss P -ÿew ]pcmhkvxp Kth-j-I Is -Øn. hs- bn{km-tb-en Keoem IS-en\p kao-]- ap ]gb t_xvkbnz \K-c-Ønse Pqen-bm-kmWp injy- m-cpss P -ÿew F p Kth-j-I ÿnco-icn- p. ChnsS \S-Ønb J-\-\-Øn Kth-j-I A sø tdma km{ampy Ime-L- -Ønse {]apj \K-c-am-bn-cp Pqen-bmkv a a-d p t]mbn-cn- p- I-bm-bn-cp p F p Is -Øn. tbip Xs ]{ p injy- msc Xnc-s -SpØ ka-bøv intam ]s{xm-kn-s\bpw ktlm-z-c-\mb As{ -bm-kn-s\bpw ^nen-s m-kn-s\bpw] n ss n-fn, ""^nen-t mtkm As{ -bm-kn-s bpw ]s{xm-kn-s bpw ] -W-amb t_xvk-bn-z-bn \n p- -h Bbn-cp p'' (tbm-l.1:44) F p ]cm-a in- p- p. t_xvk-bn-z-bnse Pqen-bmkv Su ]Wn-I-gn- n- Xv sltcmzm cmpm-hm-bn-cp- p-sh p {]apj sblqz Ncn-{X-Im-c-\mb tpmko-^kv tcj-s -Sp-Øn-bn p- v. Pqenb AK-kvX-bpsS Hm a-bv m-bn- m-bn-cp p Cu \Kcw ]Wn-X-Xv. Pqen-bmkv Hcp km[m-cw {Kma-am-bn-cp- p. CXns\ Adn-b-s -Sp Hcp \K-c-ambn hni-kn- n- Xv sltcm-zm-hm-bn-cp-s v tpmko-^kv tcj-s -Sp-Ønb-Xmbpw Kth-j-W-Øn\p t\xrxzw \ Inb bn{kmtb-ense In -tcøv timtf-pnse Kth-j-I- tum. tam sz-jmbn Ahnbmw A`n-{]m-b-s -Sp- p. tdma Ime-L- -Ønse Pohn-X-ssi-ensb Hm an- n- p Hcp Ipfn-ap-dnbpw XI c p ]m{x-ßfpss 3 tbip-hns injy- m-cmb ]s{xm-kv, A{ -sbm-kv, ^nen-s mkv F n-h-cpss P -ÿew Is Øn sf]nkn tkmz-cn-k-ampw kwÿm-\-iymw]v Ipº-\mSv: sf]nkn tic-fm-tã v tkmz-cn-k-ampw hm jn-i-iymw]v \hw-_ hsc \mem- nd am {Kn-tKm-dn-tbmkv dn\yq-h- sk - dn \S- pw. ""{InkvXp-hn-ep \ndhv'' (F-s^.3:19) F -Xm-bn-cp p Nn m-hn-j-bw. tagvkn Um\n-tb, HtaK kp\n, kqk sndnbm, Gen-bmΩ txma-kv, en n sdpn, F kn kmap-th, tpmbω t n, tpmbω h Kokv F n-h t\xrxzw \ Ipw. t^m : I h j s]-cp-ºm-hq : s]-cp-ºm-hq H mw ssa sf-]nkn I h j H- tœm_ 1 3 hsc \S- pw. ]m-ã si.fw. tpm-k-^v D-Zv-LmS-\w snøpw. ]m-ã amcmb {]n -kv txma-kv dm n, txma-kv ^n-en- v sh -awn, F-_n tim- msv F- n-h {]-kw-kn- pw. tem -Uv-k B Wn, tpm-b ]-Sh-Øv F- n-h Km\-߃ Be-]n pw. ]m-ã sd-pn t n, amxyp t]mƒ, si.sp. im-ap-th, ^n- n A-e-Iv-km- F- nh t\-xrxzw \ -Ipw. I h j \yqu ln: sf]nkn t\m - tø dopn-b \hmum k`bpss I h j sk]v w-_ 30 H-IvtSm-_ H p-hsc \hmu Inc Km U-\n-ep Fkv.-Fkv. _m Izn- n \S- pw. ]mã am-cmb kmap-th tpm, ]n.-fw. tpm, empn t]mƒ F n-h {]kw-kn- pw. al-\bow Izb Km\-߃ Be-]n- pw. ]mã ktpmbv h Ko-kv, amxyqkv h n, sdpn ]n. h Kokv, Pb-Ir-jvW timt cn F n-h t\xrxzw \ Ipw. jm P: sf]nkn h jn v sk I h j HIvtSm-_ hsc \S- pw. ]mã hne k tpmk^v DZvLm-S\w snøpw. ]mã _m_p sndnbm {]kw-kn- pw. h jn v sk Izb Km\-߃ Be-]n- pw. Ah-in-jvS-ßfpw samssk- p-snbvx Xd-Ifpw Is - Øn-bn- p- v. CsXms A -sø- m-esø Db Pohn-X-\n-e-hm-c-Øn Pohn- n-cp- -h-cmwv Chn-SpsØ {]tz-i-\n-hm-kn-i-sf p Icp-Xm-sa pw Kth-j-I ]dbp- p. kap-{z-\n-c- n\p 700 ASn XmgvN-bn-ep ÿeamwv D J-\-\-Øn\p Is -Ønb Cu Ncn-{X-{]m- [m-\y-ap ÿew. CXns\ Ncn-{X-Øn \n pw \jvs-s ÿe-am-bn- mwp Kth-j-I Hm n- p- - Xv Kth-j-W-Øn\p XpS- w-ip-dn-s - nepw Ct m-gmwv CXns IqSp-X hni-zmw-i-߃ ]pd-øphn- -Xv. t_m[-h-xv -cw dmen Im m- S: H -ti-j-c-aw-kew Gcnb ]nssh-]nfbpss B`n-ap-Jy-Øn tic-f-øn azym-k- n pw el-cn-a-cp- p-i-fpss D]tbm-K-Øn\pw Bfl-lXym {]h-w-xbv pw FXnsc t_m[-h-xv -cw ktµ-i-dmen HIvtSm-_ c n\p \S- pw. cmhnse A n-bq t mwøp\n pw Bcw-`n p dmen H -ti-j-c-aw-k-eøp Ah-km-\n- pw. ]mã dnpp B.-hn. DZvLm-S\w snøp dmen-bn APn B Wn apjy-k-tµiw \ Ipw. ]mã _npp ssae- c, ]mã tdmpn Sn.-F-kv. F n-h t\xrxzw \ Ipw. `mc-hm-ln-iƒ Fd-Wm-Ipfw: CuÃv skivj knf `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã entpm Ip p-tam ({]-kn-u v), AtPjv t n (sk-{i- -dn), Pn_n aømbn ({S-j-d ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. sim m-c- c: sf]nkn aæq sk `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã amcmb Ip - kn. h Ko-kv ({]-kn-u v), kpn G{_-lmw, iin kmw (ssh-kv{]-kn-u p-am ), cmp Ip n G{_lmw (sk-{i- -dn), enpn _m_p, {_Z si.-fw. kmap-th (tpm. sk{i- -dn-am ), {_Z tdmbv AeIvkv ({S-j-d ), ]mã am-cmb sska txma-kv, kmw hne-ßd (]-ªn-kn n I ho-\ am ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. F m Xn -fm-gvnbpw {]kn- o-i-cn- p p! s]s -t mkvxp temi-øns lrz-b-øp-sn- p-iƒ Adn-bp-hm! hmbn q! hcn- m-cmiq!! hm Ø-I-ƒ, tej-\-߃, hnhm-l-]w- n-iƒ, mkn-ss^uv ]c-ky-߃ F n-h-bvs mw DØa am[yaw! Ct mƒ ]n.-un.-f^nepw! hcn-kwjy C Uy-bn 250 cq] USA $55, Canada $60 UK BP 35 a p cmpy-߃ 3000 cq] hnemkw: FUn-, hmcn-i, I n- p-gn, ap -ºew ]n.-hm, tim bw Tel: , , Fax: , TF ,

4 4 s]s -t mkvxp hm Øm hmcni 1193 I n 9 Bflm Y-Xbpw kxy-k- -Xbpw A\n-hmcyw s]mxp-{]-h Ø-I v Ahiyw D m-bn-cn-t c p KpWhn-ti-j-ß-fmWv Bflm Y-Xbpw kxy-k- -X-bpw. hnizm-ky-x, DØ-c-hm-Zn-Xz-t_m-[w, hniz-kvxx XpS-ßnb LS-I-ßfpw CXnt\mSp tn p-h-cpw. kz Ign-hp-sIm-t m, P\-ß-fpsS \n _- -Ømtem Xnc-s -Sp- p-h-gntbm Fßs\ ÿm\-sø-ønbmepw Ah I Ø-hy-t_m-[-ap- -h-cm-bn-øo-cww. AWn-Iƒ Xßsf {i n- p-sa- -h ad- -cp-xv. t\xm- -fpss sndnb ]nghp-t]mepw kaq-l-øn henb {]Xym-Lm-X-߃ D m- n-tb- mw. AXn\v A-h ]e-tcmspw IW- p-]-d-tb n ht - pw. Bflo-b-a-WvU-e-Øn hf-sc-tbsd {]k- -amwv C m-cy߃. Fßs\ ÿm\-sø-øn-bmepw Xß-fpsS snbvxn-iƒ lrzb-ß-sfbpw A -cn{µn-b-ß-sfbpw Xpf- p-sn- p sszh-øns IÆp-Iƒ kq va-ambn ImWp p F v Ah ad- -cp-xv. sx p- ]- n-bm Xpd- p-k-ω-xn p Xncp-Øm-\p _m[yx Ah p- v. aps- \ymb-߃ Is Øn sx ns\ icn-bm- m-\p X{ -߃ sszh-ap ]msi hne-t m-ip-i-bn-. A\-\ym-kn-t\mSpw k^o-d-tbmspw As m-kvx-e- m-cpss "C{Xbvt m \new-hn- Xv' F tnmzy-øn\p "A ' Ipd- p- R-߃ C Bh-iy-Øn\p am n-sh- n- p v F p ]d- n-cp-s - n, Ah p ac-w-in hcp-am-bn-cp- n-. hkvxp Ah-cp-sS-Xm-Wv, Ah kz -ambn hn - Xm-Wv, AsX-ß-s\bpw D]-tbm-Kn- m Ah v Ah-Im-i-ap- v. kxy-øn\p ]Icw "sndnb' hympw ]d- Xp sszh-øn\p an m Ign-bp-am-bn-cp- n. ZmhoZp snbvxxv an- m-\m-hmø Cc ]m]-am-wv. ]t, \mym {]hm-n-is tnmzy-øn\p ap ]n ZmhoZp sx p kω-xn- p, A\p-X-]n- p. sszh-tømsp a-bm-nn p. c mw-_cwt]mse ISpw-Np-h- m-bn-cp ]m]w an- p. "sszh-øn\p t_m[n ]pcp-j ' F kω-x-]-{x-øn\p Xm tbmky\m-bn. sszh-h-n-\-øn Ch-sbms ]cn-ip- m-flmhv Fgp-Xn-t Øn-cn- p- Xp Xe-ap-d-IfpsS KpWo-I-c-W-Øn-\m-Wv. sszhw Hmtcm-cp-Ø pw hyxykvx Ign-hp-I-fmWp \ Inbn-cn- p- -Xv. Xß-fpsS hnfnbpw Xnc-s -Sp pw a\-kn-em- n-am- {Xta sszh-k-`-bn Ah ip{iq-jn- m ]msp- q. A[ym-]- I {]h-nn- m t]mi-cp-xv. {]m Y-\m-h-c-ap- -h `cn- m- t]mi-cp-xv. kphn-ti-j-i t\xm-hm-im {ian- -cp-xv. _nkn-\- kp-im-c k` `cn- m Hcp-sº-S-cp-Xv. Chn-sS-sbms Ipsd- \mƒ ansp- p-im-wn- m Ign-bp-sa- nepw AXy- n-i-^ew ]cm- P-b-am-bn-cn- pw. AXp X߃ p am{x-a-, kaq-l-øn\pw k`bv pw Zqc-hym-]-I-amb tzmjw-sn-øpw. hne-sim-sp-ømepw Xncp- Øm-\m-ImØ tzmj-^-e-ß-fm-bn-cn pw Ch kωm-\n- p-i. Bflo-b-a-WvU-e-Øn hnfn- -s -SmØ ip{iqj Gs -Sp- Øm ansp- - m Xßsf t`mj- m-cm- pw. NqSptNm-dn ssibn Ip n- p-c-ß ssiip-s- p -I-c pim-wn- p- Xp I v AXp snøn ansp- - m kwxr-]vx-cm-ipw. Xß-sf-s m v AXp-anXpw snøn v, th Xpw th m-øxpw ]d-bn- n v sszh-ir] tnm pt]m-ip- Xv I p ansp- - m Dudn- n-cn- pw. CXp snøn- p- h p in Dd- m-sw- nepw kz hy n-xz-øn\pw Ir]bv pw D m-ip \jvsw Bcp \niøpw? HmSn-\-S p ]Ww-]n-cn p hnizkvxxbn m-øhsc Fev]n v Zp hn-\n-tbmkw snbvxm ]Ww X -h-tcmsp Bcp IW p]dbpw? Bscms in m-hn-[n p tbmky-cmipw? t\xm- ƒ Dds Nn n- -s. ansp- - m-sc- mƒ sszh-øn-\m-hiyw hniz-kvx-scbpw Ir]- bp- -h-sc-bp-am-wv. Ir] \jvs-s h iuen-s\-t mse ISn- p- Xq-ßn-bm \jvsw Ah p-xs bmbn-cn- pw. kaq-l-øns At[m-K-Xn pw Ah IW- p-]-d-tb- n-h-cpw. [ym\w Nn n- m\pw Xocp-am-\-߃ FSp- m\pw tijn-bp C m-i- n-tbm-ss-bmwp sszhw a\pjys\ krjvsn- -Xv. t\cm-bxp Nn n- m\pw \ {]h Øn- m- \p-amwp sszhw \sω pdn v B{K-ln- p- -Xv. F m kzm Y\mb a\p-jy kq{x-߃ At\z-jn v XpS-ßn. Xm meni t\ -ß-fpsS taml-h-e-b- Øn IpSpßn kz w a\-xkm- nsb h n v GXv \njvtq-c- Xbpw snøm i -bn- m-ø-hcmbnøo p. hkvxp-x-i-sf- pdn v kq va-ambn ]T\w \S-Ønb k`m-{]-kwkn ]d-bp Xp ]n.- Hm.kn ]cn-`mjbn t\m pi: ""Rm I Xv CXmWv sszhw a\p-jys\ kc-f-lr-z-b-\mbn krjvsn- p. F m Ahs k o Æ {]iv\-߃ Ahs Xs krjvsn-bm-wv.'' {]Ir-Xnsb BI-am\w NqjWw snøp B[p-\nI a\p-jy simsnb \miw hnx-bv p-i-bm-wv. ChnsS h InS `qam-^n-b-iƒ I pw aæpw ac-ßfpw ]W-am- n. ]ms߃ \niøn ]Sp-Iq- kap- b-߃ ]Wn-Xp-b Øn. ae-ifpw Ip p-ifpw CSn- p-\n-c-øn. ASpØ Hcp Xe-apd ChnsS P\n- p-sat m Ah pw Pohn- -Wsat m Nn -bn- msx kz w t]m v ho n- m {]Ir-Xnsb sim -b-sn- p- p. IqSp-X hnfhv e`n- m cmk-hf {]tbm-k-ßfpw IoS-ß-fn \n v c t\sm amci hnj-ap IoS-\m-in-\n-Ifpw {]tbm-kn- p- p. H p-a-dn-bmsx \nc-]-cm-[n-iƒ hmßn- -gn v tcmkn-i-fm-ip- p. sndnb tcmk߃ v A\m-h-iy-amb acp p \ In amdm-tcm-kn-i-fm n am p- p. acp p Iº-\n- m-cpss IΩo-j hmßn-s m v km[mc-w- m-cs\ sim msx sim p- p. saun-kn hn]-w-\-cw- KsØ X n- p-iƒ ASp-Ø-ImeØv am[y-a-ß-fn kpoh N bm-bn-cp- p. Cu taj-e-bnse Adpw-sIm Adn- m sr nt m-ipw. \ne-hn kvim\nwkv dnt m v Ds - nepw ho pw FSp- n- pw. \ne-hn-ep Ahÿ Adn-bm th- n-bmsw v ]d p ] n- pw. Ign Znhkw ] -S-Øn-\-IØv Ae- p- Imcw tn p- Xmbn hm Ø-bp- m-bn-cp- p. \mfp-iƒ tisp-iq- SmsX Ccn- pw-t]m-epw. amb-an- m- ØXv IÆp-\o am{xw. H pw hniz-kn- m Ign-bmØ Ime-ambn. \mw hncp- p-i-fn ]s -Sp- p- p. ti -dnw-kpim kie Ie-hd-Ifpw Iog-S- nb Ime-am-W-t m. Idn-Iƒ pw a pw IqSp-X cpnn e`n- m AXn s]msn-ss -Iƒ tn p- p-s p hm Ø-Iƒ ]c- p- p. ]mn-i- m Ah pth n thsd ` Ww Xøm-dm- pw. \mw k m-c-ß-fn Blmcw Ign v ho n hcptºmƒ owhpw Xf bpw ab- hpw A\p-`-h-s -Sp- Xv AXpsIm- m-wv. tnmdv A[nIw Ign- m-xn-cn- m Nº ]m- ns Id Hgn- n v timcn-sb-sp- pw. em`amwp hnj-bw. Blmcw Ign- p- -hs BtcmKyw Ah -dn-tb- -Xn-. ark-ßsf Adp- p- - Xn\v ap ]v Hcp acp p IpØn-h- m amwk-øn\v Xq w IqSp-X e`n pw F v ]d-bp- p. CXp Xo Nne {]m Y-\bv p am{xw {]m[m\yw \ In {]h Ø-\-Øn \n p ]n h-en-bm-dp- v. thsd Nne {]m Y\ Ah-K-Wn p {]h Ø-\-Øn\p am{xw {]mapjyw \ Ipw. {InkvXo-b-Po-hn-X-Øn {]m Y-\bpw {]h Ø-\hpw tn p-t]m-ti LS-I-ß-fm-Wv. BUw- m v F sszh-`r-xy-s\- p-dn p hmbn- -txm p- p. Bflm Y-X-bp- -h-s\- nepw hfsc ]Xps am{xw tpmen-sn-øp kz`m-h- m-c-\m-bn-cp p At±-lw. AXn-\m \t -sh-fp- n\v Fgp-t p tpmen Bcw-`n- p- Xv At±lw Hcp ioe-am- n. Cu kz`m-h- Øn BIr-jvS\mb Hcp bph-{]-h Ø-I, ""Fßs\-bmWv Cu {]`m-x-øn Fgp-t p- Xn\p Ignbp- -Xv. AXn-\mbn Xm ƒ {]m Yn- m-dpt m?'' F tnmzy-øn\v BUw- m v ]d adp-]sn {it bam- Wv: ""AXn-\mbn {]m Yn- m-dn. F m, Rm A{]- Imcw snøp p.'' temi-{]-i-kvx\mb Un.-F. aqun-bpss Hcp A\p- `hw CtXm-S-\p-_- n v kvac-wo-b-am-wv. k`m-a-µn-c- Øns IS-_m-[yX Xo p- -Xn-\m-h-iyamb ]W-Øn- \mbn {]m Yn- m IqSn-h Hcp tbmk-øn FØn. hnh-c-߃ Xnc- nbtijw B ` ]d p: ""kplr-øp- -tf, Rm \nß-fpss Ah-ÿ-bn-em-bncp-s - n- CXn-\mbn Rm sszhsø _p n-ap- n- pc pw {][m\w EDITORIAL FUn-t m-dn-b kq{x-߃ At\z-jn- p- -h tpm k IÆq Bflnb-X-bpsS ad-hn henb sim -bmwp \S- p- -Xv. hnsp-xepw {]h- N-\hpw ]d v Ffn-bhsc NqjWw snøp- p. sszh-\ma al-øz-øn\v F te_-en A\p-`-hkm yw ]d-bn- n v ]ckyw \ In _nkn- \ v simgp- n- p- p. hne simspøv hmßn gn- p- hs ÿnxn ]cn-xm-]-icw Xs. a yw tism-im-xn-cn- m amc- I-amb hnjw tn p- p-s v ]{X-dn-t m p-iƒ shfn-s -Sp-Øp- p. ]mbv v ` -W-߃, ioxf ]m\o-b-߃, t_ dn km[-\-߃ Ch-bn-se mw tism- Im-Xn-cn- p-hm-\p cmk-h-kvxp- ƒ tn p- p- v. a\p-jys Pohn-X-Øn-c- pw Bh-iy-hpw Nne kq{x-߃ D]-tbm-Kn v NqjWw snøp- p. ]W-ap- ht\ kaq-l-øn hne-bp q F Nn an -h-tcbpw `cn- m XpS-ßn. kl-po-hn-i-fpss Poh C mbva snbvxm-bmepw kz w t]m- v \nd-bv -W-sa XØzw kq{x-߃ At\z-jn- m a\pjys\ t{]cn-x-\m- n. kaq-ltømtsm c -_- -ß-tfmtSm IS- m-sn- mø hy n-_- -߃- pw aqey-߃ pw hne Iev]n- mø Hcp-Xcw tdmt_m v tamu- Xe-apd hf p-h-cp Ime- L- -Øn-emWp \mw Pohn- p- -Xv. Pohn-X-hy-{K-Xbpw kpj-temep-]-xbpw At\-Isc {Kkn- p-ign- p. B{K-l-]q -Øn- mbn h{i-xbpw kq{x-ßfpw Ah-ew-_n- p- p. kz w kpj-øn-\pth n Bscbpw C mbva snøm kq{x-߃ sa\-bp IncmX m-cpss Ime-am-Wn-Xv. lrzbw F m- n-t\- mfpw hnj-ap- Xv F p Xncp-sh-gpØv ]d-bp- p. B[p-\nI I p-]n-sn-ø-߃ ]expw a\p-jys\ \mi-ønte v X n-hn- p. hn m-\-xrjvw-bn AWp-hns D nte qfn-bn imkv{x-a-\p-jy am\-h-kw-kvim-c-øn\v AWpt_mw-_ns IpjvTw ]I p. aqey-ßsf Im n ]d-ønb B[p-\nI Xe-apd Zqc-hym-]-I-amb {]Xy-Lm-X-߃ A\p-`-hn-t - nh-cpw. kq{x-ßfpw X{ -ßfpw sim v F m-ehpw \ne-\nev m Ign-bn-. ]e-\mƒ I Hcp-\mƒ ]nsn- -s -Spw. Bflnb-tem-Ihpw CXp-Xs ÿnxn. ""btlm-h-bpss hn\w Ah p N -Øn-t N w. N - Øn ta N w kq{x- Øn ta kq-{xw, kq{x-øn-t kq{xw. ChnsS Aev]w AhnsS Aev]w F v Bbn-cn pw'' (sbi. 28:13). BNm-c-ßfpw I Ωßfpw A\p-jvTm-\-ßfpw Xo bm-{x-ifpw F n-ßs\ am\p-jni N -ßfpw NS-ßp-Ifpw cq]-s - SpØn ]mh-s - -hs\ NqjWw snøp ax-øns In -c- msc sbiøm {]hm-n-i FSp-Øp-]- d-bp- p. Bflnb-X-bpsS ad-hn henb sim -bmwp \S- p- -Xv. hnsp-xepw {]h-n-\hpw ]d v Ffn-b-hsc NqjWw snøp- p. sszh-\ma al-øz-øn\v F te_-en A\p-`-h-km yw ]d-bn- n v ]ckyw \ In _nkn- \ v simgp- n- p- p. A mcmjv{s \ne-hm-c-øn ]d- p- p. Fhn-sSbpw kq{x-߃ am{xw. CXn-\n-S-bn \n a-e-x-tbmss I Øm-hns\ tkhn- p- -h-cp v F Xv ad- p- n-. t\tcmss \S- p- -h v Hcp \ bv pw aps- -an-. hniz-kvx-x-tbmss \ap p I Øm-hns\ tkhn- mw. am-bn-cp- n-. k`-bnse hnizm-kn-iƒ hnnm-cn- m B IS-_m-[yX Xo m {]bm-k-an F pw, simsp-t - Xp simsp- msx {]m Yn- p-i-b th Xv F pw Ah p a\-kn-em- ns m-sp pi-bm-bn-cp p At±lw.'' tpmen-sn-øm-xn-cn- p Xn-\p Hcp D]m-[n-bmbn {]m Y-\sb Icp-Xn- q-sm. {]h Øn- m-xn-cn- p- -Xn- \p ad-b {]m Y-\. kohn hm jni hcn-kwjy C Uy-bn 250 cq] USA $55 Canada $60 UK BP 35 a p cmpy-߃ 3000 cq]

5 ARTICLE tej\w 5 thz-]p-kvx-i-øn sszh-th-etbmsp _ -s ]e-scbpw ImWmw. ]e-cpw -sszhw simspø ip{iqj hfsc hniz-kvx-x-tbmss ]q Øn-bm- n. I Ør-ip-{iq-jbn sszhw At\-Isc i - ambn D]-tbm-Kn- p. Ah-cpsS Xeap-d-I-sf-bpw A\p-{K-ln- p. I Øm-hns {Iqins A w Xmßn- n-sn Ipsd-\- m-c-\mb intams a ƒ I Øm-hn {]kn- -cm-bn-øo p. F m, ]g-b-\n-ba Ime-L- -Øn sszhth-e-bv p-th n \ntbm-kn- -s Gen- p-tcm-ln-xs a fpw, sszh-øn\pw a\p-jy\pw {]oxnbp- -h-\mbn hf iaq-thens a fpw (1 iaq. 8: 5,6) A - m ]n Xp-S ]mx hn p bm{x-sn-bvx-xmbn ImWp- p. ]ptcm-ln-x-\mb Gen-bpsS a sf- n sszh-h-n\w ]d-bp- -Xv, Ah ""\on- mcpw btlm-hsb Hm m-ø-hcpw'' F m-wv (1 i- aq. 2:12). sszh-h-gn-bn sszh`btømss hf p-h-tc GenbpsS a ƒ \on- m-cm-bn, sszhsø ad- p- -h-cm-bn- Øo p. CXv Hcp-Zn-h-kw-sIm p kw`-hn X-, ]Sn-]-Sn-bm-bp BflnIm[x-]-X-\-am-Wv. Gen- p-tcm-ln-xs a -fpss Pohn-X-ssien Al- m-c-øn A[n-jvTn-X-am-bn-cp- p. GXp a\pjy-s bpw XI -bpss apt m-snbmwv Al- m-cw. sszh-k- n-[nbn Al- -cn eqkn-^, s\_q-j-zvt\-k, Zmcym-thiv Chscms ÿm\-ßfpw A[n-Im-cßfpw Hs D -h Bbn-cp-s - nepw Ah-cpsS Pohn-X-Øn kw`hn- Xv GXp Ime-L- -ßfnepw Pohn- p sszh-a- ƒ p KpW-]m-T-ß-fm-Wv. Gen-bpsS a ƒ btlm-h-bpss hgn-]msv \nµn- -Xp-sIm v Ah-cpsS ]m]w Xe-ap-d-Iƒ \jvss ]nxm- - m ]mã Ipcy si. ^nen- v, B\n- msv sszh-k- n-[n-bn G hpw henb-xm-bn-cp- p. Ch ]ptcm-ln- Xs a ƒ Bbn-cp-s - nepw [m an-i-x-bn XnI pw ]cm-p-bs - -h-cm-bn-cp- p. Ah-cpsS A[m ani PohnXw P\-Øns CS-bn kwkm-c-hn-j-b-am-bn-cp- p (1- i-aq. 2: 21-23). A D]-tZ-ins - nepw, imkn- -a Øn-bn-. A s\ A\p-k-cn- msx sszhtømsp ]m]w snbvx-xn sszhw Ahsc \in- n- m Xocp-am-\n- p. ip{iq-jm-x-e-ønepw Gen ]cm-p-b-s - p. IÆp aßn-b-h-\mb Xm sszh-i_vzw ]e-t mgpw ti n-. sszhw-sim-spø ip{iq-jbn IqsS Xm e y-am- n-bxp sszh-\m-a-a-l-øz-sø- mƒ kz w IpSpw-_-Øns simgp- n- -em-bn-cp- p (1 iaq. 2:29). sszhsø- mƒ D]cn ]p{x- msc `bs - -Xn-\mepw hniz-kvx-x-tbmss sszhn-i-ip-{iq-j-bn \n m- -Xn-\mepw Xe-ap-d-I-fn-te p sszhn-i-im]w h p (2: 33-35). ]g-b-\n-ba ]utcm-ln-xy{]-imcw ASp-Ø-ip-{iqj G t G- en-bpss ]p{x- m Bbp ns at[y ] p-t]m-bn. thz-]p-kvxiw ]d-bp p: ""Gen Xs ]p{x- m ]d-bp AIrXyw Adn- n pw Ahsc imkn- -a Øm-bvI- sim v Rm Ahs `h-\-øn\p Ft pw in -hn-[n- pw. GenbpsS `h-\-øn\p bmk- Ømepw hgn-]m-sn-\mepw Hcp-\mfpw ]cn-lmcw hcn-i-bn '' (1 iaq. 3:13,14). sszh-øm i- -ambn D]-tbm-Kn- s iaq-th-ens a fpw A s hgn-bn \S- n-s p bn{km-tb- aq - m km n- p- p (1 iaq. 8:5). s]s -t mkvxp k- Xy-߃ p-th n i - ambn D]-tbm-Kn- -s ]e-cpssbpw a ƒ C p kphn-ti-jth-e-bn ImWm-\n-. Nnescms sszh-h-gn-hn v sszh-h- N\w A\p-h-Zn- mø taj-e-ifn Xs Bbn-cn- p- p. sszhh-n-\-{]-im-c-a-s - nepw ]Whpw {]Xm-]hpw Cu temi-øn t\- Sm-\p hy{k-x-bn ]ecpw B- bn-cn- p- p. ]e sszh-zm-k- mcpw kphn-ti-j-th-e-bn ap K-W-\- sim-sp- p- -Xp-aqew, Ah-cpsS IpSpw-_sØ Ah-K-Wn- p- p. Ip p-ß-fp-ambn th -co-xn-bn kabw sne-h-gn- m-sxbpw AhcpsS BflnI-Po-hn-X-Øn {i n- m-sxbpw Xnc-t -dnb ip{iq-j- I-fn Bbn-cn- p- p. k`m ]mgvk-t\-pp-i-fn hf Ø-s ]e ]mã am-cpss a fpw ]q Wk-ab kphn-ti-j-th-ebv v Cdßm Hcp- -a-. Imc-Ww, Ah A\p-`-hn Xn m-\p-`-h-ßfpw k`-i-fnse H -s -S-ep-Ifpw cmjv{so-b- -fn-ifpw I v ]ecpw a\w-a-sp-øp. A s \n _- - {]-Imcw thz-]-t-\-im-e-i-fn bym Y sszh-hn-fn-bn- msx ]T\w \S-Ønb ]ecpw CXc taj-e-i-fn-te p Poh-k- m-c-w- Øn-\mbn Xncn- n-cn- p- p. \ΩpsS IpSpw-_-ß-fnepw k`-i-fnepw kphn-ti-j-th-e-bv pth n th Xn-cn- p- -h C p Ipd- n-cn- p- p. \ΩpsS Ip p-ßsf sszh-øn-\p-th n t\sm Ign- n-s - n temi- Ønse \ΩpsS {InkvXob IpSpw- _-Po-hnXwsIm v henb A Yan-. tbmip-h-sb-t m-se, ""Rm- \pw Fs IpSpw-_-hptam; R߃ btlm-hsb tkhn pw'' F p ]d-bm \ap p kwk-xn-bm-i-s. Xmgva-bnepw hn\-b-ønepw [m an- IXbnepw sszh-`-b-ønepw sszh- \m-a-a-l-øz-øn-\mbn Hcp Xe-apdsb hm sø-sp- m \ΩpsS IpSpw-_ß-fnepw k`-i-fnepw sszhw \ap p Ir] \ I-s. B s^pv Im _dn B p-_n-j- mbn ÿm\-ta p \mep-h jw Ign- t mƒ A]-cn-jvIr-X-cmb su am p-im Cw - ns\ A{I-an- p. A sø cmpm-hmbn-cp FX sduv Zp _e\pw ]pcp-j- Xz-an- m-ø-h-\p-am-bn-cp- p. X qew i{xp A{I-an p apt -dn. Cu ka-bøv B p- _n-j v B s^pv ss[cy-]q hw su am p-amsc kao-]n v ASn-a-I-fm- s ]e-scbpw tamn-\-{zhyw \ In tamn- n- p. ]Ww Xo -t mƒ Ah p ` Ww \ In klm-bn- p. Ipsd su am p-imsc ss{ikvxh hnizm-kn- I-fm n am p-ibpw snbvxp. F m-, tijn A{I-an-Iƒ {]Xn-Imcw snøm Xocp-am-\n- p. Akw-Xr-]vX-\mbn Pohn- ncp F{UnIv F Cw o-jp-im-c A{Ian-Iƒ p Im _-dnsb A{I-an- m-\p F m clky klm-b-ßfpw snbvxp. CXdn At\Iw D X hy n-iƒ ÿewhn-sp-ibpw Aß-s\-sN-øm B s^- Pns\ t{]cn- n- p-ibpw snbvxp. F m, Xs BSp-Isf Dt]- n- p-t]m-im At±l-Øn\p a\- p-h- n-. i{xp Im _- dnsb A{I-an p k h-\miw hcp-øn. B p-_n-j- ns\ kwc- n- p-sim v sshzn-i At±-lsØ ] n-bn Hfn- n- p. F m, Xs hnizm-kn-i-sf- p-dn- p Bi At±-lsØ bp -ap- -Wnbn-se-Øn- p. Xs P\-ßsf c n- -Wsa p At±lw A]- n- p. Ah At±lsØ _ n v A[n-t -]n v D]-{Z-hnss{IkvXh c -km- n-iƒ tpm t^mivkv ]cn-`mj: s{]m^. ]n.-si. aømbn (Xp-S ) ]n m-eøv Im _dn B p-_n-j- mbn Db Ø-s B s^pv, mã jb-dnse {]kn- -amb Hcp IpSpw-_-Øn P\n- v, sa -s hnzym-`ymkw e`n hy n-bm-bn-cp- p. k`m-n-cn-{x-øn Xm ]cyw txm nb B s^pv hospw hkvxp- fpsa mw Dt]- n v s_\-un- Ivs k\ym-km-{i-a-øn tn p {]m Ym-\n-c-X-\mbn Pohn- p. Ipsd- qsn ITn-\-amb B{i-a-Po-hn-X-Øn-\mbn At±lw _møp F ÿe-sø-øn GIm- -Po-hnXw \bn- p. Xs hnip- -Pohn-X-Øn BIr-jvS-cmb {Kmao-W At±l-Øns injy- m-cm-im B{K-ln- p. Ah-cpsS Bhiyw AwKo-I-cn v AhnsS Hcp B{iaw ÿm]n v Ahsc Hcp B{iam-[n-]s ta t\m- -Øn-em- n-b-tijw At±lw ho pw GIm- -Po-hn-X-Ønte p Xncn- p-t]m-bn. hn sn-ã-dnse _nj- m-bn-cp GX shmƒuv \ncym-x-\m-b-t mƒ ]n Kman-sb- n X -ap- m-bn. Zpjv-Io Øn \nanøw IØo-{U-ense ]ptcm-ln-x- msc ]pd-øm- n-b-ncp p. F m, Nne hyhÿ-iƒ p hnt[-b-ambn GX sduv cmpmhv Ahsc Xncn-s -Sp-Øp. ]pd-øm- -s sshzn-i p ]Icw \nb-an- -s sshzn-i Xß-fmWv k`-bpss bym- Y sshzn-i-sc p hmzn- p. X qew Ahcpw ]p\ \n-b-an- -s sshzn-icpw XΩn _nj- p-ÿm-\sø n X -ap- mbn. ]Xn-s\m mw \q m- nse {][m\ ]ou-\-߃ B s^pv CsX mw kln v Ah pth n {]m Yn- p. ]S-bm-fn-I-fn Hcmsf At±lw ss{ikvx-h-hn-izm-knbm n kv\m\-s -Sp- Øn. _nj- p-ÿm-\-tø v Ccp-Iq- pw kz w ÿm\m Yn-I-fp- m-bn-cp- p. X waq-ø-t mƒ Im _dn B p-_n-j- mbn-cp U à CS-s] v F m-h pw kω-x-\mb B s^pns\ _nj- mbn hmgn- p. B s^-pns Ffn-abpw Ignhpw \nanøw sshzn-i ns-bnepw hnizm-kn- Iƒ n-s-bnepw tbmpn pw kam-[m-\-hp- mbn. hns -à k`-bpss {]h Ø-\-ßsf F m-hcpw ap -IWvTw {]iw-kn- p. U Ã\v B s^-pn-t\msv {]txyi hm keyw txm n. X\n- p-tijw B s^pv Im _dn B p-_n-j v Bbn-cp-s - n Fs At±lw B{K-ln- p. U Ãs Ime-tijw 18 h jw Ign v AXp kw`-hn- p. p. B{i-a-hm-kn-Isf h[n- bpw ] n A n- n-c-bm- p-ibpw snøp- -Xp-hsc At±-lsØ Ahn-sS-bn-cp-Øn. P\-ß-sfsb mw h[n- -tijw Ah B p-_n-j- ns\ amk-ß-tfmfw Ccp- -d-bn-e-s- p. aqhmbncw ]u v simsp-øm At±-lsØ kzx-{ -\m- m-sa pw cmpm-hn-s\-s m p ]Xn-\m-bncw ]u v simsp- n- m Ah cmpyw-hn ps]mbvs m- m-sa pw A{I-an- Iƒ ]d- p. F m, Cu hyh-ÿ-iƒ kzoi-cn- m _nj- n\p \n hm-l-an- m-ø- Xn-\m Ah ho pw Pbn-en-e-S p hnkvx-cn- p. k`-bpss kzøp- ƒ hn psim-sp- m At±lw Xøm-dm-bn-s p am{x-a-, Ah-cpsS Ahn-izmkw Dt]- n v ss{ikvx-h-hn-izmkw kzoi-cn- -W-sa v Bh-iy-s -Sp-Ibpw snbvxp. CXn Ip]n- X-cmb su am p-im At±-lsØ a Zn v Ah-i-\m- n. B s^pv CsX mw kln v Ah p-th n {]m Yn- p. ]Sbm-fn-I-fn Hcmsf At±lw ss{ikvx-hhn-izm-kn-bm n kv\m\-s -Sp-Øn. _nj ns acww Xocp-am-\n- -s ImcyamsW p a\-kn-em- nb ]S-bm-fn v At±l-tØmSp {Iqc-amb A\p-Iº txm p-ibm At±-lsØ h[n v IjvS-Xbv v Adp-Xn-h-cp-Øm Xocp-am-\n- p. AXn {]- Imcw GUn 1012 G{]n 19 \p At±lsØ h[n v c -km- n-bm- n. {Ko\n- n At±-lsØ h[n ÿeøv kvamc- I-ambn Hcp ] n \n an- n- p- v. (XpS-cpw)

6 6 ARTICLE tej\w C sø temiøp Pohn- n-cn- p- -h v Hcp P m-h-imiw D -Xmbn temi-ønse \nbaw Ah-Im-i-s -Sp- p. AXpt]mse sszh-cm-py-ønepw ho pw-p-\n- h v Hcp P m-h-imiw D v. \mw sszh-po-h-\m ho pw-p-\n- -h-sc- n Xo -bmbpw `mky-hm- m-cm-wp. Imc-Ww, ]m]-øn \n pw kzmx{ yw {]m]n- bpw sszh-a- -sf Ah-Im-i-tØmsS \nxy-x-bn \ap p P m-h-imiw e`n- -bm sszh-km- n-[y-øn kz Ko-b-Po-hnXw \ap p km[yam-ip- p. AXp \nxy-po-hn-xamwv. AXp {]m]n- m-\p Nne \n tz-i-߃ CXm: 1. \mw ]m]n-iƒ F v Adn-bpI \mw ]m]n-iƒ F p ]d-bm a\p-jy Bcpw Xøm-d-. Hcp Ipd-hp-an- m-ø-h-cmwp \msa p Nn n- p- p. CXp kmøms Hcp NXn-bm-Wv. BZmw apx \mw ]m]n-i-ƒ Xs. \mw ]m]-øn ]nd p ]m]w snømt\ \mw ]cn- N-bn- n- p- q. \ΩpsS ]cn-n-b- Ønepw ioe-ønepw snbvxp-hcp F{X- \ {]hr-øn-ifpw ]m]-i-co-c-øn hkn- p-sim- mwv A\p-h Øn- p- -Xv. AXns icnbpw sx pw \mw Xs \n -bn- n-cn- p- p. hnip- -th-z-]p-kvxiw ]d-bp p: ""\mw F m-hcpw ]m]w-snbvxv sszh-tx- P v \jvs-s - -h-cm-bn-cn- p- p.'' AXn \n pw hnsp-x \ Ip- -Xn-\mWp tbip-{inkvxp tei- Øn h Xpw {Iqin acn- Xpw. 2. ]m]n-i-fpss c -I "tbip' F -dni ]m]n-ise ]m]-øns in -bmb \nxy-a-c-w-øn \n pw c n- m sszh-]n-xmhn\v CjvSw-tXm- n. AXn\p Xs GI-Pm-X-\mb ]p{xs\ bmk-am-bn- Øo-cm A\p-h-Zn- p. B bmkamwv Im h-cn-{iq-in \S- -Xv. ""]m]-øns iºfw acww'' F p hnip- -th-z-]p-kvxiw ]dbp- p. tbip \ΩpsS ]m]- Øns in hln- Xp hnizmk-øm \mw Adn-bp-tºmƒ \mw c n- -s -Sp- p. 1. k`m-tbm-k-øn\p Ignbp- Xpw t]mim-xn-cn- p-i. 2. AYhm t]mbm Xma-kn p am{xw sn p- I. 3. aq Jn apj-tøm-sp-iqss k`m-tlm-fn {]th-in- p-i. 4. Hmtcm ip{iq-j-bp-ssbpw HSp-hn ""Hm, CXpsIm-s ms F\n-s p km[n- m-\mwv'' F p a\- n ]d-bp-i. 5. k`-bnse Hcp Npa-X-ebpw Gs -Sp- m-xn-cn- p-i. F m- n\pw Hgn- p-amdn \n p-sim p \ncq- ]Ww snøp- XmWp \ -Xv. 6. ÿew-k-`-bn h {]txyi tbmk-ßfpw \S- p-tºmƒ AhnsS kw_- n- msx Ab k- `-bn Ftßm-s - nepw t]mip-i. At mƒ \n߃ \nß-fpss k`bvt m k`m-ip-{iq-j-it\m shdpw ASn-a-b-s p a p- -h p a\-kn-em-ipw. \nßfpss kzmx-{ y-øn-t Bcpw ssish- m A\p-h-Zn- -cp-xv. 7. tbmk-øn HSp-hn-esØ ] n-bn Ccn- p-i. Ign-bp- Xpw Hcp-]m pw ]msmsx \ Kuch-am-bn-cn- p-i. AYhm ]msn-bm ki-e-cp-ssbpw CXm \ap-s mcp P m-h-imiw \ΩpsS kz CjvS-Øn-\- p-døv sszthjvsw snøm hmrvobp- -h-cm-ip Xp ho pw-p-\-\-øn-eq-ss-bm-wv. Aßs\ \mw ]pxnb a\p-jy-s\ ]p{xxzw sszh-øm e`n- -h-s\- n Xo -bmbpw Dd- m mw \nxy-x-bn F\n p sszh-]n-xm-hn-t\mssmøp hmgm AwKo-Imcw e`-n n-cn- p- p. AYhm \nxy- XbpsS Ah-Imiw F\n pw e`n- n-cn- p- p. 3. tbip-{inkvxp sszh-]p-{x F -dni Xncp-sh-gp-Øp-I-fn {]Imcw CsXmcp shfn msmbn \mw Adnb-Ww. ssz]p-{x ]m]n-i-fmb tpm k IS-º-\mSv \ap- p-th n bmk-am-bn- Øo Xp \sωbpw Xs ]p{x- m F ]Z-hn-bn-te p FØn- p- -Xn-\p hgn-sbm-cp- p-i-bmbn-cp- p. sszh-]p-{x Xs ]nxm-hns kz w A[n-Im-c- Øn hf-cp- -h\pw Xs kº- Øns Ah-Im-inbpw Bbn-cn- p- -Xp-t]mse sszh-]n-xmhv \sω (]m-]n-i ) kvt\ln- Xv Xs Ah-Im-i-Øn-te p \ap p {]th-in- m-\m-wv. CXmWp sszhkvt\-lw. Cu kvt\l-øn\p hne-a-xn- m as m- p-an-. Hcmflm-hns hne k h-tem-i-sø- mfpw hep-xm-wv F ]cam Yw am{x-amwp Xncp-sh-gp-Ønep- -Xv. BI-bm hniz-kn- v, c -{]m-]n v \nxy-x-bn {]thin-t - -XmWp sszth-jvsw. 4. ]m]n p kz K-Øn P m-h-im-itam? (K-em. 3: 28, 29). AtX, AXp km[y-am- n-bxp I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hm-wv. hniz-kn- m {]bm-k-at? ]- t, hniz-kn- mw. hnizm-k-øn- \ap v AXp km[y-am-wv. tbip ]m]n-isf c n am{x-a-, c n- n-\m- \ap p ]p{xxzw F Ah-Imihpw e`n- p p. B Ah-Imiw \nxy-x-bn Xs sszh-]n-xm-hns cmpy-øn (km- n-[y-øn ) ]nxm-hns Ah-Imi-Øn Dƒs - -h-cmbn Pohn- mw Hcp -k-`sb Fßs\sb mw \in- n mw! Fw.-C. sndn-bm {i \nß-fn-te p BI jn- -Ø- -hæw cmkw sx n pw i_vzw Db Ønbpw ]msp-i. 8. BflobImcy-߃ p ]Ww A[nIw sne-h-gn- -cp-xv. k`-bn Fs - nepw Bhiy-Øn\p ]WwsImSpt - n-h- m AXns HSp-hn-esØ ss]k hsc-bp IW-s mw tnmzn p a\-kn-em- ntb simsp- m-hq. AXpw as - m-hcpw simsp-øp-i-gn- n v HSp-hn simsp- Øm axn. 9. k`mip{iq-j-is\ Hcp-hn-[-Ønepw t{]m m-ln- n- -cp-xv. {]kwkw \n߃ p hfsc CjvS-am-bm AXns\- n an -cp-xv. apj-kvxp- Xn-sIm p {]kw-k-i \nkfn- p-t]m-im CS-bp- v. F- m, {]kw-k-øn Fs - nepw sx p-h- m DSs\ ]c-ky-ambn imkn- -Ww. B c w \nß-fpss Xeta hcm-xn-cn- -s. (]-tc-x-\mb Fw.-C. sndn-bm kmdns Cu Ipdn v Ime-L- -Øn\p {]tbm-p-\-i-c-sa p Icp-Xp- -Xn-\m ]p\x-{]-kn- o-i-cn- p- p.) F -Xm-Wv. C{]-Imcw Hcp \bmss]-k-bpss sne-hn- msx hnizmkw-sim- p-am{xw kz -am- p kz Ko-b-k-º-Øns DS-a-bmWp \mw. AhnsS tcmk-tam, ZpxJ-tam, \ne-hn-fntbm, IÆp-\otcm C. Imc-Ww, AhnsS sszh-øns FXn-cmfnbmb kmøm C t m. `qan-bn AX ÿnxn. \mw F{X ISº IS- mepw sxm - p-døv Ah-\p- v. Ah\v Hcp Dt±-iytabp q. Hcp-hn-[-Ønepw \mw \nxy-cm-pyøv FØ-cp-Xv. B- I-bm Ime-Øn-I-hn- kmøms\bpw Iq m-fn-sbbpw \nxy-amb Xos m-bvi-bn X n-bn-spw. A- txm-sp-iqsn C p {]]- -kw-hn- [m\w amdpw. ]pxnb BIm-ihpw ]pxnb `qanbpw shfn-s - p-h-cpw. \nxy-xbpw ac-wm-\- -c-po-hn-xhpw shdpw t`mj-ø-sa p ]ecpw ]d-bp- p- m-imw. AsX- pam-i-s, \in- p-t]m-imø Hcp \nxy-cm-pyøp sszh-]p-{x- mcmbn \nxy-imew hmgm Hc-hkcw In n-bm-tem, AXpw Hcp \- bmss]k sne-hn- m-sx? Bcm- Wv AXp \jvs-am- pi? ChnsS \ΩpsS hnizmkw hep-xm-wv. Xocp-am\w AXnepw hep-xm-wv. \n߃ kam-[m-\-an- msx Ae-bp- -h-cmtwm? {]iv\-ß-fn s v D- g-ep- -h-cmtwm? PohnXw asp-øpt]m-b-h-cmtwm? ]pi-bp Xncnt]mse Bi- -s - -h-cmtwm? \ncm-i-s -Sm-Xn-cn- q. CXn-s\ mw ]cn-lm-c-ap v. ]m]-øns ^eam-wn-sx mw temi-øn hmgp- -Xv. F m, \mw hniz-kn- bn Hcp {]Xym-i-bp- v. CsX- mw \sω hn p HmSn-t mipw Xo-. tbip-hn\p \ΩpsS PohnXw Gev]n- p-sa- n am{x-am-w-xv. sszthjvsw \Ωn \S- -s. A- t mƒ ]m]w \Ωn hmgp-i-bn-. \mw hnizm-k-øm ]pxnb krjvsn Bbn-cn- p- p. sszh-cm- Py-Øn {]th-in- m-\p AwKo- Imcw e`-n- n-cn- p- p. F m {]- iv\-߃ pw sszhw ]cn-lmcw hcpønbn-cn- p- p. ]m]n-i-fn \n pw c -s - -hsc kz Kw Im- Øn-cn- p p F Xpw hnizm-k- Øm-e-dn-b-Ww. tbip-{inkvxp F\n-s mcp ]pxn-b-po-hnxw X n-cn- p- p. ]pxnb Poh-\n-ep ]pxnb Ah- Imiw e`n- -h-\m-bn-cp- p. kz Kob Poh F n ]I-c-s - n-cn- p- -Xn-\m \nxy-x-bn \nxy- Imew Pohn- m ]pxnb krjvsn AYhm ho pw-p-\n Hcp inip- Xp-ey-amb, Im]-Sy-an- m-ø, \njvif- amb Pohn-X-amWp \ap p e`n- -Xv. Imc-Ww, ]nxm-hns klmbw ]p{x- mcmb \ap-s ms Bh-iy-am-Wv. Hcp apsn-b ]p-{x Ft pw ]pd-øp-x-s. F m-, apsn-b ]p-{x-s\bpw kvt\ln- AXp-ey-kvt\-l-amWp sszhw \ In-b-Xv. CsXmcp ]g- -Y-b-, \nxy-kvt\-l-øm \sω kvt\- ln sszhw \nxy-x-bn FØn- pi F e y-tøm-sp-iq-ssbmwv \sω kvt\ln- -Xv. "sszhw kvt\lw Xs ' Xncp-sh-gp- Øp ]d-bp- p. \nxy-x-bnse \n- Xy-kvt\-l-Øns \ A\p-`-hn- m \nxy-kvt\-l-øm tbip \sω Xnc-s -Sp-Øp. tbip-hns Poh AXn-\p hne \ - In. CXp hniz-kn- -bn Xs \mw ]pxnb a\pjy-\m-bn-øo-cp- p. AXn\p \Ωn \S-t - Xp am\-km- -c-am-wv. \ΩpsS ]m]w- \n-d a\- n\p ip o-i-cww hcn-ibpw lrz-b-ip- n-bp- -h-cmbn Pohn- m sszhw kl-b-ambn-øo-cp-ibpw snøp- p. am\-km- -c-øn-eqss ho pw-p-\\w \S- p- p. ho pw-p-\n- Xv Bflmhn \S- p Imcy-am-Wv. \ΩpsS kz CjvS-Øn-\- p-døv sszthjvsw snøm hmrvo-bp- -hcm-ip Xp ho pw-p-\-\-øn-eq-ssbm-wv. Aßs\ \mw ]pxnb a\pjy-s\ ]p{xxzw sszh-øm e`n- -h-s\- n Xo -bmbpw Dd- m mw \nxy-x-bn F\n p sszh-]n-xm-hn-t\m-ssmøp hmgm AwKo-Imcw e`-n n-cn- p- p. AYhm \nxy-xbpss Ah-Imiw F\n- pw e`n- n-cn- p- p. \ΩpsS ]uc-xztam kz K-Øn-em-Wv. \ΩpsS P m-h-imiw `qan-bn-se- -t]mse kz K-Ønepw \n -b-am-wv. Aßs\ \mw \nxy-x-bpss ]uc- m-cmbn-øo-cp- p.

7 ARTICLE tej\w 7 Hcp A\p-`-h-Øns shfn- - Øn Dcp-hm-bn, Zpcn-X-ß-fp-sSbpw ]ou-\-ß-fp-ssbpw Ncn{Xw ]d-bm- \p Hcp {]ÿm\w! Hcp \q m- v ]n n- -t mƒ AXns AwKkw-Jy-bn-ep- mb h [-\hv Cu {]ÿm-\-øn\v, kaq-l-øn\p K- Wyamb Hcp ÿm\w t\sn-s m- Sp-Øp. F m, BZy-Ime s]- s -t mkvxp kaq-l-øn \n- pw, \h s]s -t mkvxp kaql-øn-\p- mb, aqey-nyp-xn-isf hne-bn-cp-øp- -Xn\p ap ]v, Ncn- {X-Øns GSp-I-fn-te v, Hcev]w ItÆmSn p- Xp \ -Xm-bn-cn- pw. ]WvUnX cam-_mbn 1905 ]WvUnX cam-_mbn \bn ap n anj-\nse DW hptbm-k-øn D mb ]cn-ip- m-fl- -I -bmwv C y-bnse s]s t m-kvxns DW hmbn IW- m- -s -Sp- -Xv. F m, C ybnse s]s -t m-kvxn\p Hcp kwl-snx `mhw ]I Xv hntzi-an-j-\-dn-am-cm-bn-cp- p. tic-f- Øn s]s -t mkvxp ktµ-ihp-ambn h BZy anj-\-dn, 1909 sim m-c- -c, Xr -Æ-aw-K I h j-\n {]kw-kn- m- \mbn FØnb tpm Pv _ KmWv. C me-b-f-hn-emwp sx Xncp-hn-Xmw-Iq-dn-te pw tic-f- Øn\p shfn-bn-te pw kphn-tij-hp-ambn bm{x-snbvx BZy s]s -t mkvxp anj-\-dn-bmb ] fw aømbn D]-tZ-in, tpm Pv _ Kns ssi o-gn kv\m\-s - Sp- -Xv Imen-t^m Wn-bbn BZy AJn-e-temI s]s t mkvxp ktω-f-\-øn sh v, tdm_ v F^v. Ip v F anj- \dn C y-bn-te p hcm Xocpam-\n- bpw 1913 HIvtSm-_-dn Ct±lw C y-bn FØp-Ibpw, hsc tic-f-øn Xmakn v sszh-k-`-bpss hym]vxn- mbn {]h Øn- bpw snbvxp. ]pxnb k`-i-fpss Bhn `mhw: 1930 Iƒ v ap ]p-hsc ]ckv]c kl-i-c-w-ap GI {]ÿm-\-øns \mep imjiƒ Bbn-cp p GPn, sf]nkn, kn]n-fw, N v Hm^v tkmuv Iƒ p-tijw hyh-ÿm-]nx s]s -t mkvxp k`-iƒ p kmtlm-z-cy-ønepw [m an-i-xbnepw ]d-b-ø A]-Nbw kw`-hn- bpw, ]e k`-ifpw IqSp- X ÿm]-\-h -cn- -s -Sp- Ibpw snbvxp. C m-e-b-f-hn apjy-[mcm k`-i-fpss \b-ß-tfm- Sp {]Xn-tj-[-Øn At\Iw kzx{ k`-iƒ apf-s]m- n. F mwp \ΩpsS kaq-l-øn\p kw`-hn- Xv? th ]msv ]pdw-tam-sn-i-fn-emsw p hnizkn ]q hxe-apd s]s -t m-kvxns B -cni aqey-ßsf AXn-s -Xmb coxn- \ap-s p kw`-hn p? bn ]pxnb Xe-ap-dbv p \ - Ip -Xn ]cm-p-b-s - p. LS-\m-]-c-amb coxn-bn k`- I-fn am -߃ h -t mƒ, {]ÿm-\-h -cn- -s k`-ifn kmtlm-z-cy-øn\pw BZnakvt\-l-Øn\pw tim w-x- n. kmaq-ln-i-cw-ksø Agn-a- Xnsb n-tbm, A[m an-i-x-sb- - ntbm kwkm-cn- m t]mepw Xp\n-bmØ s]s -t m-kvxp-im kmaq-ln-i-{]-xn-_- -X-sb- n hy -amb ImgvN- m-sn- mø kaql-ambn am -s -Sp- nt F p Nn n-t - n-bn-cn- p- p. Xß-fpƒs -Sp kaq-l-amsi, ]c-ky-ambn Bt -]n- -s - m t]mepw, AXn-s\-Xnsc B- tcm-ky-]-c-amb Hcp {]Xn-I-c-Wwt]mepw simsp- m \nkw-kx ImWn- p- -h-c-t, \ΩpsS `qcn- ] {InkvXo-b-t\-Xm- fpw! Z i\w \jvs-s CS-b- m Hcp kphn-ti-j-th-e- m-c sszh-øm hnfn- -s - -h-\m-bncn- Ww (F-{_m. 5:4). CXp am m Ign-bmØ {]am-w-am-wv. sszh-kvt\-l-øn \nd-b-s - t mƒ Bfl-`m-c-Øm, Cu ip- {iqj Xnc-s -Sp-Ø-h Bbncp p BZn-a-\q- m- nse kphn-tij-i. Ah v CXv Hcp D]-Poh-\-am Kw Bbn-cp- n-. F m, C sø \ΩpsS {InkvXo-b-the- m ]ecpw Xß-fpsS D]-Poh-\-am K-ambn kphn-ti-j-thesb ImWp- p. sszh-kvt\-l-ambn-cn- -Ww, Hmtcm CS-b-\nepw \nd- n-cn-t - -Xv. Cßs\ sszh-øm Xnc-s -Sp- -s the- m kphn-ti-j-øn Pohn- -W-sa- p- -Xv, hn-\- Ønse D]-tZ-i-amWv (1 simcn. 9:14). kphn-ti-j-the \ntbm-k-am-bn-cn- Ww thz-]p-kvxi Adnhpw hmivnm-xp-cyhpw ssiap-x-em-bps - n, P\-ß-fp-sS-ta Ah p henb A[n-Im-c-aps v hcp-øn-øo Øv Hcp Ip n-ssz-h-øns ]cn-th-j- Øn, ` n-bpss I]-S-thjw [cn- v, kpj-tem-ep-]-cmbn \S- p ip{iq-j-i- m \ΩpsS CSbn Gsd-bnt? Cd-ßnb \mfnse sszh-kvt\lw ad v, Fß-s\-bm-bmep Ipg- -an F coxn-bn, s]møp-s]m-cp-ø- Øn t]mip F{Xtbm CS-bt{i-jvT- msc \ap p ImWm Ign-bpw. {InkvXp-hns kphntijw FØ-mØ F{Xtbm {Kma߃ C\nbpw `mc-x-øn _m- n-\n s, Ahn-sS-sbms {]h Øn- m hnap-jx ImWn- p F{X-sb{X t\xm- - m! "`qan-bpss A -tømfw \n߃ km n-i-fm-ip-hn ' F ktµi-hp-ambn F m h jhpw hniknx cmpy-߃ kµ in v e - W-ß-fp-ambn as-ßp ip{iq-j-i- m! ImgvN- m-sn mø I h j-\p-iƒ ]nxm- - m-cpss ImeØv s]s -t mkvxp kxy-ß-fpss tlmjww hym]n- -s - -Xv I h j-\p-i-fn-eq-ss-bm-bn-cp p. A p hnizm-kn-iƒ v, AsXmcp D hw t]msebpw \msn\v Hcp ]pø DW hv \ Ip- Xpw Bbn-cp- p. A v Db Øn-b-Xp {InkvXp-hns\ Bbn-cp-s - n, C v Db Ø-s -Sp- Xp kwlm- S-Icpw {]kw-k-i-cp-am-wv. Hmtcm I h j-\p-w {InkvXo-b-t\-Xm- sfbpw k`sbbpw ]c-ky-s - Sp-Øp thzn-i-fm n am n-bn-cn- p- p. kzbw XyPn- p, Xmgvabp tbip-hns\ kv] in- msx hf-sc-tbsd ]Ww aps n ]c-ky-߃ \ In, tzi-ø-dn-bs -Sp Ipsd ]m p-im-scbpw ap ]n \nc-øn, {InkvXp-hns\ Db tø thzn-iƒ, alm-tbm- K-am n am p-tºmƒ, kwlm-s- I p X߃ Fs m-s tbm snbvx {]Xo-Xn. F m, Kƒ^v \msp-i-fnepw tic-f-ønepw \S-Øs -Sp CØcw I h j-\p-ifn F{X-t] p am\-km- cw D m-ip p? F{X-t] c n- s -Sp p? C p kz w k`bnepw Np ph Øpw At\Iw Bƒ m IjvSX A\p-`-hn- ptºmƒ, I h js t]cn Im n- q- p Cu B `m-s-ßsf \mw F p-hn-fn- Ww? {]hr-øn-bn- mø PohnXw \jv^-e-sa p sszh-h-n\w ]Tn- n- p-s n, PmXn-a-X, k`mhyxym-k-sat\y IjvS-X-bn Xmßp \ Zmk- m-cm-im k`-bpss A\m-hiy sne-hp-iƒ Ipd- v, kaq-l-øn\p amxr-i-bm- Im-\p Blzm\w \ Im Hmtcm I h j {]kw-k- I\pw Xøm-dm-I-Ww. Ime-Øn\pw ka-b-øn\pw A\p-k-cn v {]h Ø-\-co-Xn-Iƒ am n, s]s t mkvxp kxy-߃ P\-ß-fn-se- Øn- -Ww. {Zhym-{Klw F hn]øv tbip injy- msc kphntijw Adn-bn- m Ab- Xp ]Ww IqSm-sX-bm-Wv. Fß-s\-sb- nepw k`-bn BSns\ Iq Ww F Nn -bpambn s\t m- -tam- Sp CS-bs ImgvN- m-sv, Bfl- `m-c-amtwm AtXm, kvtxm{x-imgvn- m-{x-øns I\w h [n- n- p- -Xnt\m? P\-Øns `bw-am-dm ip{iq-jn-t - -h, Zimwiw XcmØh s Xn-cmbn, Ah-cpsS cmpn s kn \ tnm p-t]m-ip-sa pw Bip- ]-{Xn-bn simsp-t - n-h-cp-sa- p-sams ]d- v, `oxn-s -Sp- Øn-b-t mƒ B {]kw-ksø \bn- p- Xv GXm-flm-hm-sW p hnnn- \w snøp-i. Ipsd- qsn ]Ww kºm-zn- - Ww, Ipsd- qsn sa -s p Pohn- Ww F Nn Hmtcm \nanjhpw \sω `cn- p- p. ^e-tam, \ap v H n\pw kabw XnI-bp- n-. t\sn-b-sxm pw \ap p kwxr]vxn Xcp- n-. "D m\pw DSp- m\pw Ds - n ax' F hn-\m-[n-jvtnx ImgvN- msv Hcp IS- -Y-bmbn amdn. kv{xo[\ hnj-b-øn \ΩpsS at\m-`mhw F m-sw pw \mw Xs Nn n- p-i. sszh-øns the-bn ]W- Øns i n hn\n-tbm-kn- p- h {i m-ep- ƒ BI-Ww. k`bn F m IW- p-ifpw kpxm- cy-am-bn-cn- -Ww. {Zhym-{Klw kie-hn[ tzmj-øn\p aqe-at m (1 Xnsam. 6:10) F p sszh-h-n\w ]Tn- n- p-tºmƒ, BSp-Ifpw CSb- mcpw F{X-am{Xw kpxm-cy-amsw p kzbw Nn n- -s. kwko-x-øns Bÿm\w BZy-Im-e-ßsf At]- n v "kwkoxw' F{X-am{Xw \ΩpsS k`-isf kzm[o-\n p F p Nn n- p-i. A\p-`-h-ß-fpsS shfn- -Øn, sszh-kvt\-l- Øm \nd-b-s - v, sszh-øn\p \µnb n n-cp Bcm-[-\-Iƒ C m-e-l- -Øn Bcp-sS-sb- nepw ssihn-c-ep-ifn Db-cp kwko-x-øn-emtwm \nb-{ n- s -Sp- Xv F p Nn n- p-i. hn-\m-sn-ÿm-\-an- mø "h - jn v eou ' ]msp-ibpw ]msn- n- p-ibpw snøp- -Xn-\-\p-k-c v Bcm-[-\-Iƒ Gdn-h-cp kml- N-cysØ \mw hni-i-e\w sntø- n-bn-cn- p- p. Bflm-`n-tj-Itam, Ir]m-h-c-ßtfm AXn-\p hmrvotbm t]mep-an- m-ø-hcmwp ]e h jn v eou am-cpw. bym Y Bcm-[-\-bpsS s]mcp-fdn-bmø h jn v eoudpw kwko- X-Øns s]cp- -Ønepw ssib- Sn-bpsS i n-bn-ep-am-wv. bym Y A`n-tj-I-Øns _mly{]i- S\w F p hniz-kn- p CSb\pw tn v, ssibpw IÆpw ImWn v Bcm-[-\-bpsS simgp- p- Iq- p-ibpw Ipd-bv p-ibpw sn-øp- p. bym Y A\p-`-h-Øn Bcm-[n- p Hcp hnizm-kn-bpss lrzbw Cu {]Xn-`mkw I v Zn\hpw thz-\n- p- p. Cu {]Xn-`mkw \n -W-sa- n {InkvXp-hns kvt\l- Øns Bg-Øn- Bfl- - I e`n CS-b- mcpw BSp- Ifpw k`-i-fn D m-i-ww. D]- I-c-W-߃ D]-tbm-Kn- p kwkoxw \ΩpsS Bcm-[- \sb \nb-{ n- m A\p- 8 kxythz]pkvxiw P m\n {]n v snbvx aebmfw ss nƒ t\cn p hmßp h v Ct mƒ 25% hne pdhn e`n p p (sk]v w_, HtŒm_ amkßfn am{xw) \ A cw, \ A Sn sndnb sskkv (105 x 148mm) I\w hfsc Ipdhv hnhn[xcw _b nwkpifn lm Uv_mKn hbv mhp Xv enhnmv _pi-vkv, Fw Un kn sk, tim bw t^m Advt308/17

8 8 NEWS hm Ø-Iƒ \ap-s p kw`-hn p? 7 ss nƒ mkv h-zn- -cp-xv. Bcm-[-\-bpsS bym Y Dƒ m-gvn, hn-\m-snÿm-\-øn sszh-a- sf {Kln- n- p CS-b- m D m-ip-ibpw Bflm-hns i n-sbbpw {]mws i n-sbbpw Xncn- -dnbm-\p hnth-n-\-h-chpw \mw {]m]n- -Ww. tbmky-a- mø hkv{x-[m-c-whpw B`-c-W-h P-\-tØm-Sp hnc- nbpw Bflo-b-X-sbbpw euin-i-xsbbpw Xnc- -dn-bm hømøhn[w Bflo-b-temIw XcwXmgmsX Ccn- -W-sa- n \ ]mc- º-cy-Øn \mw apdpsi ]nsn- Ww (2 sxk. 2: 15; 1 simcn. 11:2). B`-c-W-h P\w Bcpw ASnt ]n- -X-, ]cn-ip- m-flmhv lrz-b-ß-fn {Inb-sN-bvX-t mƒ, hy n pw kaq-l-øn\pw Hcpt]mse tzmjw-sn-øp-, ]Whpw ka-bhpw ]mgm- p At\I ]mc-º-cy-ßsf hnizm-kn-iƒ kzbw Dt]- n- p (1 ]s{xm.3:3; 1 Xnsam.2:9,10). Ch ]cn-]q Wambn B`-c-W-ßsf hne- n-b- Xmbn hmzn- p- -Xn A Y-an-s - nepw B`-c-W-Øns ÿm\w Hcp hnizm-kn kkq vaw Ahtem-I\w sntø Xm-Wv. icnbmb am\-km- cw hcp- -h\p h Pn-t - h Fs p ]cn-ip- m-flmhv Im n-s m-sp- pw. hkv{x-[m-c-w-øns Imcy- Øn then Xs hnf-hp-xn- p Ah-ÿ-bn-em-Wv. Nne, ]W-Øns B `msw ImWn- m a -fpss kω Z-Øn\p hg-ßp- p. ip{iq-j-i- m-cp-ssbpw hnizm-kn-i-fp-ssbpw a -fpss Ieym-W-Øn\p amxm-]n-xm- fpw, {]txy-in v h[phpw D]-tbm-Kn- p hkv{x-߃ I v, aq - Øp hnc- -sh p t]mbn- p- v. aq p-a-wn- q \o p-\n p Hcp hnip hnhm-l-ip-{iq-jsb amdpw Xebpw ad-bv msx hnie-am- p- -Xn B mwp ] v? a ƒt m, AXn\p Iq p-\n - p amxm-]n-xm- ƒt m? A- txm CsXm pw I n-s p \Sn v In p- Xpw hmßn, ÿew Imen-bm- p ip{iq-j-i t m? am\y-ambn hkv{xw-[-cn- m Ndp-{]mbw apx Ip n-isf ioen- n- p-i. s] Ip- n-iƒ ASnhkv{Xw ImWm km[y-x-bp hkv{xw [cn- -cp-xv. \ X {]Z jn- n- m-xn-cn- p- -Xn-\mWv hkv{xw F p a\-kn-em n, Iodnb Po kp-iƒ, icoc hsn-hp- Iƒ {]Z in- n- p hkv{x-߃ Dt]- n- p-i. Advt325/17 "Hcp \ ka-qlw hf p hcp- Xv kz w IpSpw-_-Øn \n m-wv. s]-s t mkvxns aqey-߃ \ΩpsS Xe-ap-dbv v ]I p-\ Im amxm-]n-xm- ƒ kabw Is -Ø-Ww. A\p-`-h߃ Xptemw-Ip-d-hp C sø Xe-apd hf-sc-thzw {]tem-`-\- ߃ v ASn-a-I-fm-Imw. \Ωnepw \ΩpsS Xe-ap-d-I-fnepw \h am[y-a-߃ hnx-bv p hn]øv a\-kn-em n sszh-h-n\w kw_- n v kº- -cmbn hn-\-[ym\w, IpSpw-_-{]m Y-\, cl-ky-{]m Y- \, D]-hm-kw, sszh-i-_vz-øn-\mbp ImtXm, A\y-`m-jmhcw CXn-s -sb mw thcp-iƒ \ΩpsS Xe-ap-d-I-fn ]min, Ah p ]Tn- m ] nb Hcp \ amxr-i-bm-im amxm-]n-xm- fmb \ap p km[n- m s]s t m-kvxns aqey-߃ ImØpkq- n- m \ΩpsS Xe-ap-d- Iƒ p km[n- pw. kwbp I h j\pw _ncpz Zm\hpw aw- me: imtcm s^tem-jn v N v ASq - -sim- m-c- -c- -iq-c-\msv sk -dp-i-fp-ssbpw _mly-ti-c-fm-k-`-i-fp-ssbpw kwbp I h j 2018 P\p-hcn 2 7-hsc s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan- \mcn Pq_nen HmUn-t m-dn-b-øn \S- pw. tum. n.-pn. timin DZvLm- S\w snøpw. A n\p s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bpss 48 mw _ncp-z-zm-\hpw Bdn\p kt -kviqƒ kncfw kwbp- -ktω-f-\w, h\n-xm-k-tω-f-\w, anj k-tω-f\w, ip{iq-j-i-ao- nw-kv, ]q hhn-zym Yn ktω-f\w F nh \S- pw. Rmb-dmgvN kwbp k`mtbmkw D m-bn-cn- pw. ]mã n.-pn. spbnwkv P\-d timhm Unt\- -dm-wv. ae-bn Iogv: A n-bq t mww Aºn timsv sf]nkn kotbm k`m-tlm-fn sk]v w-_ hsc Zriym-hn-jvImc hn-\-tlmjww \S- pw. ]mã tpm_n lm hn msk-sp- pw. ]mã dnpp t\xrxzw \ Ipw. ktbm kntßgvkv Km\-߃ Be-]n- pw. Xme- p-]-cn-tim-[\ Xncp-h : sf]nkn kt -kviqƒ Atkm-kn-tb-j Xncp-h sk Xme- p-]-cn-tim-[\ \S- p. ]mã ]n.-hn. sfk v DZvLm-S\w snbvxp. ]mã Fw. amxyp A[y- X hln- p. 117 t]mbn p-itfmss Xncp-h s{]b sk H mw-ÿm\w t\sn. thß F_- t\-k c mw-ÿm-\hpw Ihn-bq imtemw aq mw-ÿm-\hpw t\sn. tpmpn sf v amxyq-kv, APn I p-, APp Ae-Ivkv, tdmjn kmp, tdmbn B -Wn, _o\m cmpp, tpm Pv amxyp, ]mã kmw ]n. tpmk-^v, ss_n Ae-Ivkv, _n_p tp _v F n-h {]kw-kn- p. 15- m-axv sf]nkn t\m Øv Ata-cn- ^manen tim ^d kv hnhm-l-[-\-k-lmb Adn-bn v 15- m-axv sf]nkn ^manen tim ^d kns Npa-X-e-bn kmº-øni _p n-ap v A\p-`-hn- p bph-xn-iƒ v hnhm-l-[-\-k-lmbw hnx-cww snøp- p. sxc-s -Sp- p IpSpw-_-߃ v Hcp e -Øn-C-cp-]-Ønb-øm-bncw cq] klmbw \ Ip-hm-\mWv Xocp-am-\n- n-cn- p- -Xv. s]mxp \n_- -\-Iƒ 1. At]- -I sf]nkn k`m-ip-{iq-j-itcm hnizm-kn-itfm Bbncn- -Ww. k`m-ip-{iq-j-i-cp-ssbpw sk ip-{iq-j-i-cp-ssbpw ip]mi-i-øp-iƒ At]- -tbm-ssm w Ab-bv -Ww. 2. A\p-tbm-Py-\mb hcs\ I p-]n-sn- p- -Xn\pw hnhmlw \S- Øp- -Xn-\p-ap Npa-Xe AXXv IpSpw-_-߃ m-bn-cn- pw. 3. hnhmlw 2018 G{]n 15-\Iw \S-Øn-bn-cn- -Ww. klm-b-[-\- Øn\p Xnc-s -Sp- -s - -hsc 2017 Unkw-_ 31-\Iw tcjm-aqew Adn-bn- p- -Xm-bn-cn- pw. 4. hnhm-ln-x-bm-ip-hm XmXv]-cy-s -Sp- bph-xnbpss ]mkvt]m v sskkv t^mt m At]- -tbm-ssm w Dƒs Sp-Øn-bn-cn- -Ww. 5. hnhm-l-\n- -b-øn-\p-tijw Bh-iy-amb tcj-iƒ sf]nkn ^manen tim ^-d kn\p ka n-t - -Xm-Wv. 6. hnhm-lm-\- cw hnhm-l-km- y-]-{x-øns ]I v, hnhm-lt^m-t m F nh G{]n 30-\Iw sf]nkn ^manen tim {^ kv `mc-hm-ln-iƒ v \ In-bn-cn- -Ww. 7. hnhm-l-\n- -b-øn\p tijw hnhm-l-nn-e-hp-iƒ mbn 25,000 cq] c n-xm- ƒ v hnx-cww snøp- -Xm-bn-cn- pw. 8. hnhm-lm-\- cw Ah-km-\-K-Up-hmb Hcp-e w cq] \h-z-º-xn- I-fpsS t]cn 2018 G{]n /sabv amk-øn hnx-cww snøp- - Xm-bn-cn- pw. 9. At]- -I-cn \n pw A l-cm-b-hsc Xnc-s -Sp- p Npa- Xe sf]nkn ^manen tim ^d kv `mc-hm-ln-iƒ m-bn-cn- pw. 10. Xnc-s -Sp- -s -Sp At]- -Isc tim ^d kv {]Xn-\n- [n-iƒ kµ in v \np-ÿnxn t_m[y-s -Sp- -Xm-Wv. 11. At]- -Iƒ e`n-t Ah-km\ XobXn \hw-_ 30, At]- -Iƒ AwKo-I-cn- p- -Xn\p ap ta \n -bn- txm \S- Øn-btXm Bb hnhm-l-߃ v Cu [\-k-lmbw e`n- p- -X At]- -Iƒ Ab-bvt p hnemkw: 15th IPC Family Conference Marriage Help C/o IPC Head Office, Hebron, Kumbanad, Kerala, India. 15 m-axv sf]nkn ^manen tim ^-d kn-\p-th- n, Pr. Joseph Williams Bro. Varghese Philip Br. Babu Kodunthara At]- -bpss amxri At] Is t]cv (am-xm-]n-xm- ƒ/c -I Øm-hv): hnemkw: _ -s -ts sse-t^m \º : Csa-bn hnemkw: At]- -I sf]n-kn-bnse AwKo-IrX ip{iq-j-i BtWm? BsW- n FN{X h jw-sim v? Ct mƒ ip{iq-jn- p ÿew: At]- -Is amxr-k-`bpss t]cpw hnem-khpw: amxr-k-`bnse ip{iq-j-is t]cpw hnh-c-w-ßfpw: At]- -I\p BsI F{X Ip n-iƒ: Cu Ip n-i-fpss t]cv, hb v: CXn F{X t] hnhm-ln-x-cmwv: At]- -Is tpmen? hm jn-i-h-cp-am\w F{X? hnhmlw Ign- n- p-hm B{K-ln- p s] Ip- n-bpss t]cv: P\-\-Xo-bXn: hnzym-`ymk tbmkyx: sxmgn : Dƒs p \n p sf]nkn sk /Pn : sk ip{iqj-is t]cpw hnh-c-w-ßfpw: Advt328/17

9 NEWS hm Ø-Iƒ th ]m-sp-iƒ si.-hn. cmpp-hns ]nxmhv Aco- -dºv: Nmcn- - _nƒ skmssk n sk{i- dn si.- hn. cmpp-hns ]nxmhv If- p-cbv si.-hn. h Kokv (Ip ) sk]v w-_ 18 \p \ncym-x- \m-bn. kwkvimcw 20 \p Aco- dºv sf]nkn imtew-k`mtlmfnse ip{iqjbv p-tijw k`bpss txm - nbnep skantø-cn-bn \S-Øn. k`m-tlm-fnsebpw skan-tø-cn-bn-sebpw apjy-ip-{iqj ]mã n.-kn. timin \n h-ln- p. ]mã am-cmb si.- C. txma-kv, Fw.-hn. txma-kv, ]n.- B.-t_-_n, kn.-hn. B {Uqkv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. KpUv- \yq-kn-\p-th n No^v FUn- kn.-hn. amxyp, FUn- C - -Nm- Pv n.-fw. amxyp XpS-ßn-b-hcpw Nmcn- -_nƒ skmssk n pth- n {]kn-u v ]n.-fw. sndnbm, cmpp amxyp XpS-ßn-b-hcpw A\p-tim-N\w Adn-bn- p. `mcy: sh q hs-t - c ]- tc-x-bmb Gen-bm-Ω. a p-a- ƒ: ]mã si.-hn. imap-th (s^bv- Øvkn n N v, Xncp-h-\- -]p-cw), eoem-ω, kmen- p- n, itema (bp- F-kv), _o\. acp-a- ƒ: Fen-ks_-Øv, Pb (I- - \ t]mãv-hm- ^o-kv), Infn-cq ]Xn-s\ n ]n.- sp. kvidn-b, tdmbn (a-kv - v), ]m n t]c-iøpt»cn DΩ, _npp (e-iv\u). F e Ão^ sh awn: GPn k`mwkw sh tøøv ]tc-x-\mb ^nen v Ão^s kl-[ anwn F e Ão^ (en-kn- 84) sk]v w-_ H ]-Xn\p \ncym-x-bm-bn. kwkvimcw 13 \p k`m skan-tøcn-bn ]mã ]n.-f-kv. ^nen v \S-Øn. ip{iq-j-iƒ p ]mã amcmb tpmkv si. ^nen- v, tpmkv tpm Pv F n-h t\xrxzw \ In. ]tcx sim n sndmbn]d-ºn IpSpw-_mw-K-am- Wv. a ƒ: kæn, tpmwn. acp-a- Iƒ: PnPn. si.-hn. tpm ]me- msv: X -ºmd sf]nkn slt{_m k`mwkw I w-]-d- ºn si.-hn. tpm (84) sk]v w- _ 14\p \ncym-x-\m-bn. kwkv- Imcw ]nt p k`m-sk-an-tø-cnbn ]mã C.-hn. tpm Pv \S- Øn. ]mã Fw.sI.- tpmbn ip{iq-j-iƒ p t\xrxzw \ In. `h-\-øn \S ip{iq-j-bn ]mã am-cmb {]Zo]v {]km-zv, ]n.- ]n. jnpp XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n ]mã tpm Pv X w]md A\p-tim-N\w Adn-bn- p. `mcy tagvkn ]Ø-\w- Xn Hma- q I w-]-d-ºn IpSpw- _mw-k-am-wv. a ƒ: taml-\, tpymxn. acp-a- ƒ: Dj, tpmkv. Nn Ω sim msv: sf]nkn F_-t\-k sim msv k`mwkw XmgØv ]pø ho- n Nn Ω (89) sk]v w-_ 14 \p \ncym-x-bm-bn. kwkvimcw At -Zn-hkw Xs sim m- p k`m-sk-an-tø-cnbn ]mã si. C. txmakv \S- Øn. `h-\-ønse ip{iq-j-iƒ v ]mã hn kn Pn. ^nen v t\xrxzw \ In. ]mã am-cmb ]n.-f. Nmt m, tpmbv ^nen- v, kp[o h Ko-kv, G{_lmw txma-kv F n-h {]kw-kn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n ]mã hn k ]n. txmakv A\p-tim- N\w Adn-bn- p. a ƒ: tpm, tpmk-^v, sf v, X -Ω. acp-a- ƒ: eoem-ω, kmen, t n- p- n, kæn. hkvxp hnev]-\bv v dm n hen-b-im-hn 17 sk v ÿew hnev]-\bv v. t^m Advt323/17 Immanuel AG Church Cork, Ireland Ab e nse tim v kn n-bn tpmen-tbm-sp _ -Øntem ]T-\-Øn-\mtbm hcp- -h v s]s -t mkvxp Bcm-[-\bv pw Iq m-bva-bv p-ambn _ -s -Sm-hp- -Xm-Wv. Pastor Stanley Jose Ph: , , Advt304/17 Ip Ω kmap-th timsp-ip-f- n: sf]nkn simgph- q F_-t\-k k`mwkw kpp hn -bn hn.-fw. kmap-thens kl-[ anwn dn. hnt Pv Hm^o-k Ip Ω kmap-th (72) sk]v w-_ Ggn\p \ncym- X-bm-bn. kwkvimcw 11 \p k`msk-an-tø-cn-bn \S-Øn. ]mã sp. ^nen- v, spbnwkv G{_-lmw F n-h t\xrxzw \ In. ]mã txmakv ^nen- v, Fw.-sI. kvidnb XpS-ßn-b-h ip{iq-jn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n Be- pg Pn m timhm Un-t\- s{]m^. Fw.-sI. kmap-th A\p-tim-N\w Adn-bn- p. ]tcx Ip - m\w \Sp-hn-te- -d-ºn IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: kpp, k\p. acp-a- ƒ: _nµp, s_ n. ]s{xmkv tbml- m hmi-øm\w: N v Hm^v tkmuv C C y k`mwkw ]n -\m- p- Ipfw Xpºp- ]s{xmkv tbml- m (]m ) \ncym-x-\m-bn. kwkvimcw sk]v w-_ 21 \p k`-bpss ]cp-øpw-]m-d-bn-ep skan-tø-cn-bn ]mã \n h-ln- p. ]mã kn.-]n. amxyp `h-\- Ønsebpw skan-tø-cn-bn-sebpw apjy-ip-{iqj \n h-ln- p. ]mã F.-sP. txmakv ip{iq-j-iƒ p t\xrxzw \ In. KpUv\yq-kn-\pth n cmpp amxyp A\p-tim- N\adn-bn p. `mcy: ItÆm p snºp-i w adn-bm-ω. a ƒ: jmpn, ]tc-x-\mb kpn. acp-a- ƒ: kmen, _nµp. Bh-iy-ap v kuzn Atd-_y-bnse s]s t mkvxp `h-\-øn-te v ho ptpmen hnk-bn hb v {]mb-ap hnizmkn ktlm-z-cnsb Bh-iy-ap- v. F m Nne-hp-Ifpw Ign v BZysØ Hcp h jw Rs. 18,000 iº-fw. AXn-\p-tijw Rs. 20,000. F m h jhpw Hcp amksø Ah-[n v \m n hcmw. Contact: Advt326/17 hospw ÿehpw hnev]-\bv v ]mºmsn: sh q aqte- Sn `mkøv tdmuv sskun Ccp- \n-e-hospw (5 s_uvdqw) 8 sk v ÿehpw hnev]-\-bv v (Cw- - v), td txmakv dm n: tzml n]nfw k`mw- Khpw ]Ø-\w-Xn dm n C nb- md hc-tº ]osn-ibn hn.-]n. txma-kns `mcy-bp-amb td txmakv (65) BKÃv 13 \p tzml-bn \ncym-x-bm-bn. kwkvimcw BKÃv 19 \p dm n n]nfw k`-bpss t\xr-xz-øn \S- Øn. {]Xn-\n[n Pb-cmPv sfk v tzmlbnse Ah\w kµ in- p. dm n ]\- -aq- n IpSpw-_mw- K-am-b ]tcx Gsd-\m-fmbn Akp-J-_m-[n-X-bmbn Ign-bp- I-bm-bn-cp- p. h j-ß-fmbn tzml-bn _nkn-\kv \S- Øp-I-bmWv IpSpw-_w. a ƒ: t^_, SntPm. acp-a- ƒ: hn\p tpmk-^v, AIvk. hkvxphpw hospw hnev]-\bv v ]Ø-\w-Xn Ggw-Ipfw hbem tªm v ]Sn v kao]w an\n sslth tdmuv sskun Sm]nw-Kn\p ]miamb d_-dp 82 sk v ÿehpw F m kui-cy-hpap hospw hnev]-\-bv v. t^m , Advt324/17 9 \_o Jptdjn hn Pn-\o-b-bn-em-bn-cp- p. kplr-ømb tuhnuv hyqup-am-bp ax-kw-hm-zamwv C±-lsØ {InkvXp-hn-te p \bn- -Xv. sh Po-\nb saun- timf-pn \n v Fw.-Unbpw _tbmf timf-pn \n v As m-f-p- n-ivkn amã _ncp-zhpw t\sn. {InkvXp-hns\ I p-ap- n-b-xn-\m \_o ]ou-\-ßfn qsn IS- p-t]m-bncp p. F m, sszhw Xs A m-cmjv{s cwk-ßfn i n-bmbn D]-tbm-Kn- p. kp{]- kn At m-f-pn-ãmb chn kj-dnbtbmssm w {]h Øn- p. Xs ]pkvx-i-߃ temi-sa-ºmspw [mcmfw hn -gn- -s - p. temi-{]-ikvxamb \nc-h[n k h-i-em-im-e-i-fn AXn- Yn-{]-kw-K-I-\mbncp p. Jptd-jn-bpsS \ncym-w-øn kphn-tij-cw-ksø {]ap-j A\ptim-Nn p. ""\ΩpsS ZpxJw Xmßm-\mhmØXmWv'' F p ]d pxps-ßnb tum. chn kj-dnb ""At±-l-Øns ]p n-cn- p apjw F\n p \jvsambn. F m- n-\p-ap-]-cn, A\nXc-km-[mc-W-amb A`n-tj-I-Øm {]kw-kn- p At±lw F\n p \jvs-ambn'' F pw Xs Ipdn- n hy -am- p- p. ss_ n _knsn p s]s t mkvxv bphxn acn p Xncph\ ]pcw: ss_ n sifkvb nkn _knsn p s]s t mkvxv bphxn acn p. Im ncwipfw Acpam\q timbn hnfmiw B.sI. `h\n sffkvb H Poh\ mc hn]n si. tdm_ns `mcy tcjva(23)bv mwv sk]v w_ 15\p acww kw`hn Xv. sh nbmgvn D v s\øm n Ic ]q m tdmunemwv kw`hw. hn]n HmSn ncq ss_ n _kv CSn pibmbncp p. CSnbpsS BLmXØn tdmunte p sxdn phow tcjvabpss apifneqss _kns ]n N{Iw Ibdnbndßn. kw`hÿeøpxs acn p. hn]ns Imen\p ]cnt p. _nss v Ign v FwsS n\p {]thi\w ImØncn pibmbncp p. IÆdhnf GPn k`mwkamwv. Ign G{]n Ccp-]Xn\mbncp p ChcpsS hnhmlw \S Xv. kptcjv sl]vko_ ZºXnIfpsS aifmwv tcjva. Binjv GIktlm- Zc\mWv. kwkvimcw At Znhkw h P\mhenbqsS km n[yøn ho phf n \S p. ]mã bmlvzøvawn, ]mã ]n.si tpmkv F nh ip{iqjbv p t\xyxzw \ In. PbcmPv sfk v IPC- PENTECOSTAL CHURCH OF IRELAND DUBLIN, IRELAND Ab e n tpment m, ]T\Ønt\m Bbn hcp h v s]s t mkvxp Bcm[\bv pw Iq mbvabv pw Xm ]cyap h _ s SqI. Phone , , Advt320/17 Advt194/17 1 Xme- p ]cn-tim-[-\ tim-e-t cn: sf-]nkn hmf-iw sk k-t -kv-iqƒ Xme- p ]cn-tim-[-\ H-tŒm_ c n\p tim-e-t -cn Su sf-]n-kn F- _-t\-k h -jn- v sk dn \- S pw. amxyp In-ßn-Wn-a- w, ]m- à amcmb A-\n Ip-cym-t m-kv, t]mƒ ]n.sf. F- n-h t\xrxzw \ Ipw.

10 10 MATRIMONIAL sshhm-lniw hcs\ Bh-iy-ap v kndnb {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (DOB BKÃv 1988/5'3'') _nfkvkn t\gvkv, kuzn FwH-F- n tpmen-sn-øp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p p. hntz-i-cm-py-ß-fnep- -h v ap K-W-\. t^m : , GN 1697/39 s]s -t mkvxp bphxn (34/ 149skao) t]mãv t_kn v _nfkvkn t\gvknw-kv Un{Kn, Khs v tpmen, Ãm^v t\gvkv ticfw. A\p-tbm-Py-cmb s]s t mkvxp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ W-n p- p. t^m : , GN 1664/40 bphxn ( / 173skao) FwF-kvUªyq (sa-un- & sskiym-{sn) Fw^n. hntz-itøm kztz-itøm tpmenbp Bfln-I-cmb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , (hm-svkm- v). GN 1673/39 tnc-a {InkvXy s]s -t mkvxp bphxn (25/153 skao) _nfkvkn t\gvkv (tim- -bw). A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ t^m : , GN 1677/39 bphxn (23½/ 164skao) ]mã-dpss aiƒ, Ccp- \n-dw, _nfkvkn t\gvkv (kn- Fwkn sh q ). hnzym-`ym-khpw tpmen-bp-ap Bflo-b-\n-e-hmcw ]pe Øp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ t^m : , GN 1679/39 c n- -s p kv\m\-s s]s -t mkvxp bphxn (30/ 160skao) _nfkvkn t\gvkv, kuzn FwH-F- n tpmen-sn-øp- p. hnzym`ymk-tbm-ky-xbpw tpmenbp- -Xp-amb bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ hntziøp h v ap K-W-\. t^m : , M4marryID: GN 1680/39 Kƒ^n P\n p ]Tn- v, bpfkv ]uc-xz-ap Fw_n-_n-Fkv s]s -t mkvxp bph-xn- (34/ 5'5'') (bp-f-kn tpmen-sn-øp Hm Ø-tUmIvkv amxm-]n-xm- ƒ). kztz-itøm hntz-itøm D Xpw bpf-kn t]mim tbmky-xbpw B{K-l-hp-ap bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ W-n p- p. k kz-`m-hn-bmb bph-xn, Ct mƒ kz]n-xm-hns _nkn-\-kn klm-bn- p- p. t^mt m klnxw _ -s -Sp-I. t^m : GN 1683/39 n]nfw bphxn (23/159skao) _nfkvkn, _n.-f-uv. s]s t mkvxp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw A\p-tbm-Pyamb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : GN 1684/39 bphxn (26/162skao) _nfkvkn t\gvkv. A\p-tbm-Pycmb s]s -t mkvxp bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p- p. (30 hb- p- h-sc). t^m : , , GN 1685/39 s]s -t mkvxp bphxn (22/ 5'2'') _n.-timw, Smen, ss{]h v ÿm]-\-øn tpmen. A\p-tbm- Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ t^m : , GN 1692/39 s]s -t mkvxp bphxn (25/ 5'3'') sf]nkn ]mã-dpss aiƒ, FwH-F- v, _nfkvkn t\gvkv, kuzn-bn t\gvkmbn tpmen, Ct mƒ Ah-[n p \m n-ep- v, HIvtSm-_ 30\p Xncn- p-t]m- Ipw. A\p-tbm-Py-cmb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1696/39 \mb IpSpw_Øn \n p s]s -t mkvxp bphxn (24/ 155 skao) _nc Ce-Ivt{Sm- WnIvkv F Pn-\o-b-dnw-Kv. tpmenbp, Bfln-I-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ t^m : GN 1707/39 \msm s]s -t mkvxp bphxn (29/152skao) amxm-]n-xm- ƒ Pohn- n-cn- n-, ticf bqwn-thgvkn- n-bn Znh-k-th-X-\-Øn tpmen-sn-øp- p.-a\p-tbm-py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ W-n- p- p. _m-[y-x-bn- mø ]p\ hnhmln-x-scbpw ]cn-k-wn- pw. t^m : GN 1705/39 kuzn an\n-kv{sn-bn tpmen-bp bphxn ( /164skao) _nfkvkn t\gvkv, ]mã-dpss aiƒ, Ah-[n p \m n-ep- v. A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ W-n p- p. t^m : , (hm-svkm- v) GN 1687/39 \mj-w-ssekvuv _m n Hm^ok t]mãn tpmen snøp bphxn (24/164 skao) _nfkv kn (A-{Kn.). kam- \-ta-j-e-bn tpmen-bp- -txm, a n- Xc Kh-s v k ho-kn-tem D bphm- -fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ t^m : , (hm-svkm- v) GN 1688/39 bphxn (26/5'4'') ^mw Un, _neo-thgvkv tlmkv]n- -en tpmen snøp- p. tpmen-bp Bfln-I-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ. bqtdm-]y cmpy-ß-fn tpmenbp h v ap K-W-\. t^m : , (hm-svkm- v) M4marry ID: GN 1691/39 tnc-a {InkvXy s]s -t mkvxp bphxn (25/169skao) _n- Fkvkn t\gvkv. c n- -s bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - W-n- p- p. PmXn ]cn-k-wn- p- n-. t^m : , , GN 1699/39 s]s -t mkvxp bphxn (28/ 157skao) am tømam ] m-øew, _nfkvkn t\gvkv, hntz-itøm, kztz-itøm tpmen-bp hnzym-`ymk tbmky-x-bp Bfln- I-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ t^m : , GN 1701/39 ItØm-en- -bn \n v hnizm-k- Øn h bphxn (26/165 skao) +2, ss nƒ timtf- Pn ]Tn- p, I Wm-S-I-bn ÿnc-xm-a-k-am- n-bn-cn- p- p. kphn-ti-j-th-e-bn ]q W-ka -W-ap bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p- p. t^m : GN 1703/39 bphxn (26/162skao) _l-dn-\n ss{]h v tlmkv]n- - en dnk-]vj-\n-ãmbn tpmen-snøp- p. tpmen-bp Bfln-Icmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ W-n p- p. (]- Ø-\w-Xn Pn ). t^m : GN 1704/39 {InkvXy s]s -t mkvxp bphxn ( / 5'4'') s^b, _nfkvkn t\gvkv, kuzn FwH-F n tpmen-sn-øp- p. \ Bfln-I-\n-e-hm-cap Xpw hnzym-`ym-k-tbm-ky-x-bp- - Xp-amb, kztz-i-tøm, hntzitøm tpmen-bp bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. sim w, ]Ø-\w-Xn Pn -bnep- -h v ap K-W-\. t^m : , GN 1713/39 kndnb {InkvXy s]s t mkvxp bphxn (26/5'3'') tam n-tkmdn So, snss bn ÿnc-xm-a-kw. c n- s p kv\m\-s - - bp-hm- -fpss amxm-]n-xm fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ W-n- p- p. Xan-gv\m- nepw I Wm-S-I-bnepw D -h p ap K-W-\. t^m : , GN 1714/39 WANTED GROOM Syrian Christian pentecostal parents invite proposals for their daughter (25/158cm) B.Tech, working in Bangalore, from parents of qualified boys. Ph: , GN 1682/39 Proposals invited for our daughter ( / 150cm) brought up outside Kerala, working as BSc Nurse in Europe. Looking for spiritual wih strong Christian values and God-fearing partner for her. Ph: GN 1674/39 Ex-NRI Syrian Christian pentecostal parent seeks suitable proposals for daughter (27/5'3'') fair, spiritual, B.Tech, IT Engineer, Bangalore. Ph: , (Whatsapp) GN 1675/39 Syrian pentecostal parents invite proposals for their born again baptized daughter (32/ 5') employed as Software Engineer from parents of spiritual, employed professional boys with missionary zeal. Ph: , GN 1708/39 Seeking alliances for born again, holyspirit baptized girl (33/157cm) fully committed to the Lord's ministry, BOT, PGD, attending independent church, from grooms who are serving the Lord in ministry, mission minded, holy spirit baptized and professionally qualified. Ph: , GN 1689/39 Pentecostal parents invite proposals for their daughter (24/ 164cm) born again, baptized, BSc Nursing studied and working at CMC Vellore, Interested in mission hospitals in North India, from born again spiritual qualified boys interested in mission work along with job. Preferably North India. Ph: , GN 1702/39 Syrian Christian pentecostal parents settled in Bangalore invite suitable proposals for their daughter (25/5'1'') MHA (Masters in Hospital Administration) fair, born again & spiritfilled from parents of professionally qualified, born again and spirit filled boys. Ph: GN 1711/39 Christian pentecostal parents invite proposals for their daughter (26/163cm) M.Com, from professionally qualified spiritual boys Ph , GN 1710/39 Mumbai based Pentecostal parents invite proposal for their daughter, (1992 born/ 152cm), fair, B.Tech software engineer, working in Pune, from parents of born again, baptized boys , GN 1717/39 Syrian Christian Pentecostal parents invite proposal for their daughter (24/170cm, Medium complexion), B.Sc. Nurse, working in Bombay, now her leave starts. Invite proposal from professionally qualified and spirit filled Pentecostal boys working in India or abroad , GN 1720/39 Born again spirit filled Syrian Christian parents from Kerala settled in USA over 30yrs invites proposal for their daughter (30/5'2'') slim, light complexion/excellent moral values/ born again / spirit filled/ MD/ who has finished internal medicine residency and currently doing a fellowship. Seeking proposal from professionally qualified born again young men of similar Christian values and faith settled in USA.If interested please contact PH GN 1721/39 Pentecostal parents (Pastor) invite proposal for their daughter (27/5'4'') BE(CS) working in Mumbai, from parents of spiritual and professionally qualified boys, from India or Abroad. Mo , GN 1722/39

11 MATRIMONIAL sshhm-lniw 11 Invite marriage proposal for Keralite born again female Staff Nurse from Delhi. Age 30 Years, Height 5'2''. Contact Mob. No , id. GN 1725/39 h[phns\ Bh-iy-ap v bphmhv, ]mã-dpss ai (27/172skao) +2 ]mkvuv, Untπmam C {]n nwkv ssivt\mfpn (aƒ n If Hm^vsk v {]n nwkv sajo Hm -td- ), kz -ambn Hm^vsk v {]n nw-kv- {]kv \S-Øp- p. _nkn-\-kn-t\mssm w kphn-ti-j-the snøm- \pw _nkn-\-kn klm-bn- m- \pw ka -W-ap- Xpw A u- nwkv & Iw]yq- ÃUokv (Un- n-]n, {Km^nIv Unssk-\nw-Kv) Adnbm-hp- htcm, ]Tn p snøm Xøm-dp- -hcpw, Bflo-b-cp-amb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn- p- p. t^m : , GN 1678/39 bphmhv (33/165- skao) PnF Fw t\gvkv, _ldn- ]me-kn, su]yq n ss{]wan- \n-ã, t]gvk-w t\gvkmbn tpmen-sn-øp- p. tpmen-bp, Bfln-I-cmb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ (t\gvkp-am v ap K-W-\). t^m : , GN 1681/39 s]s t mkvxp bphmhv (36/ 158skao) Ipssh v an\n-kv{snbn t\gvkv. A\p-tbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphxn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ W-n p- p. t^m : GN 1694/39 s]s -t mkvxp bphmhv (29/ 170skao) shfp-ø-\n-dw, 10, +2, saun- tdun-tbm-{km^n Untπmam Ign v Zp_m-bn Hcp Iº-\n-bn tpmen-sn-øp- p, HIvtSm-_ amk-øn Ah-[n- p \m n FØp- p. s{]m^j-w tbmky-x-bp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ W-n p- p. t^m : GN 1693/39 s]s -t mkvxp bphmhv (36/ 180skao) _nf, F -sf-f n, Ipssh- n kzimcy CeIvt{Sm sa m-\n- Iº-\n-bn Akn-à v ssiv\o-jy, Ct mƒ \m n-ep- v. A\p-tbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : GN 1706/39 lnµp Cugh kap-zm-b-øn \n pw h s]s -t mkvxp bphmhv (29/163skao) jm Pbn jn vbm Un Ce-Iv{So-jy- \mbn tpmen-sn-øp- p, ^manen hnk-bp- v. Bfln-I-cmb bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p p. t^m : , GN 1686/39 {InkvXy s]s -t mkvxp bphmhv, sf]nkn (28/5'7'') Fwkn-F, tkm^v vshb F Pn-\ob, bpsi s_bvkvuv Iwº-\nbn _mw q-cn tpmen-sn-øp- p. XØpey tbmky-x-bp s] - Ip- n-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ t^m : Kerala Matrimony ID: E GN 1690/39 bphmhv (30/5'10'') Zp_m-bn Iº\n C Nm Pmbn tpmen-sn-øp- p. HIvtSm-_ BZyw \m n hcp- p. kztz-itøm, hntz-itøm tpmen-bp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ t^m : , GN 1700/39 bphmhv (28/ 170skao) _n.-timw, _n n-f- v, Ipº-\mSv slt{_m ss nƒ timtf-pn ]npn, Akn-à v ]mã, CS-Øcw IpSpw-_w. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ t^m : , GN 1705/39 bphmhv ( / 5'10'') _nun, FwF-kvU-ªyq, skan-\m-cn-bn ]Tn- n- p- p, IELTS \p ]Tn- p- p. c n- -s p kv\m\-s v tpmen-tbm- Sp-IqsS kphn-ti-j-th-e-bn Xev]-c-cmb s]s -t mkvxp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ bpf-kv-f, Im\- U-bn D -h p ap K-W-\. t^m : , GN 1715/39 kndnb {InkvXy s]s t mkvxp bphmhv (31/5'8'') MS, PhD (US). MS As n PhD D s] Ip nifpss amxm]nxm fn \n pw B- temn\ Wn psim p p GN 1723/39 WANTED BRIDE Syrian Christian pentecostal parents invite proposals for their son (29/175cm) B.Tech, working at Bangalore. Ph: , M4marryID: GN 1698/39 Pentecostal parents invite proposal for their son (28/5'9'') MSN-Ed, RN, God-fearing, brought up in India, currently working as as Registered Nurse faculty in the United States; from the parents of born again, baptized and professionally qualified Christian girls (preferably from USA). If interested, respond with details and photo to: Ph: GN 1676/39 Parents of born again baptized boy (28/5'7'') fair, BSc Nurse (but not practising) working in MNC Chennai, invite proposals from parents of Godfearing educated girls, settled in Chennai. Ph: , GN 1695/39 Syrian pentecostal parents invite proposal for their son (31/174cm) working as network Engineer at Delhi, seeks alliance from BSc Nurse (below 29 years) working in India or abroad. Ph: , GN 1709/39 Pentecostal parents invite proposals for their son (25/5'4") (Engineer)working in Newzealand. Please contact GN 1716/39 Keralite Pentecostal parents settled in Maharashtra invite proposal for their born again, baptized son (28/180 cm) B Tech working as a software Engineer, from the parents of spiritually and professionally qualified girls. Mob , GN 1718/39 Mumbai settled Syrian Christian Pentecostal (TPM) boy (29/5'8'') Graduated in Management studies, working in Dubai as Public Relation Officer Co-ordinator. Professionally qualified employed girls in India or abroad, please send recent photograph with full details: id: Phone no: , GN 1719/39 Pentecostal parents ministering in Bangalore invite proposals for their son (26/ 5'10"), Piano instructor in Qatar, from parents of spiritual girls willing to do the ministry too. Contact GN 1724/39 sszh-k` \q m- p-i-fmbn \nc-h[n ]co- -W-ßsf AXn-Po-hn- mwv C sø \ne-bn FØn- \n p- -Xv. CXn-\n-S-bn hgn-sx- n-bhcpw Imen-S-dn-ho-W-hcpw \nc-h-[n-bm-wv. BZy-\q- m- p-ifn Xs hnizm-k-xym-kn-i-sf- p-dn pw BZy-kvt\lw hn p-i-f- -h-sc- p-dn pw sszh-h-n-\-øn Xs \mw hmbn- p- p- v. D]-tZ-i-Øns \m\m-im- p-iƒ ]-e-t m-gmbn sszh-k-`-bn B phoin. h {]-l-c-ti-jn-bp- m-bn-cp CØcw Im p-iƒ v k`sb On -`n- -am- m Ign- n-. AXns\ AXn-Po-hn v k` apt -dn-s m- n-cn- p- p. B[p-\nI Ime-L- -Ønepw k`-bvs -Xn-cmbn hoin-b-sn- p ]pø Im- p-i-fp- v. C v sszhk-`sb {]Xn-tcm-[-Øn-em- p ""D]-tZ-i-Øns \m\mim p''-isf pdn v hmb-\- m n-s-bn Hcp tej-\-a- cw R߃ kwl-sn- n- p-i-bm-wv. hnjbw: ""D]-tZ-i-Øns \m\mim piƒ'' temi-sø-hn-ss-bp-ap hnizm-kn-iƒ, bph-p-\-{]-h Ø-I, ss nƒ kviqƒ hnzym Yn-Iƒ, kphn-ti-j-{]-h Ø-I F n-h v Cu a -c-øn ]s -Sp- mw. t] -dns Hcp-h-i-Øp-am{Xw Fgp-Xp-I. Bdp-t]-Pn IqS-cp-Xv. ka-im-eni Zpcp-]-tZ-i-ß-fp-ambn Xmc-X-ayw- sn-øp- -Xm-IWw tej- \w. tej-is t]cv, hnem-kw, t^m, -C -sa-bn hnh-c-߃ F nh IrXy-ambn tcj-s -Sp-Ønbn-cn- -Ww. e`n-t Ah-km\ XobXn sk]v w-_ 30 Iymjv ss{]kv H mw kωm\w 10,000 cq] c mw kωm\w 7,000 cq] aq mw kωm\w 5,000 cq] tej-\-øns \ne-hm-c-a-\p-k-cn p am{xta kωm-\-߃ {]Jym-]n- -bp- q. PUvPnMv IΩ- n-bpss Xocp-am\w A na-am-bn-cn- pw. kωm-\m l-a- m-øh as n Ab- p-x-cp- -X-. {]kn- o-i-c-wm-h-imiw KpUv\yq-kn-\m-bn-cn- pw. hnemkw hmcni I n- pgn ap -ºew ]n.h. tim bw

12 v Annual Sub. 250 Price Rs.6/- Published on REGISTERED NEWS PAPER RN /78 Licence No: KL/KTM/65/ Licensed to Post Without Prepayment KL/CR/KTM/WPP- 38/ KANJIKUZHY, MUTTAMBALAM P.O., KOTTAYAM , KERALA, INDIA. PHONE OFFICE: (0481) , MOBILE: EDITORIAL: (0481) Hcp B[p-\n-I-Nn- -I Xs Kth-j-W-߃ n-sbn Zn\- -{X-߃ p simspø Ipdn v \sω Nn n- n- pw. Ccp-]-sØm mw \q m- ns a[y-`m-ktømssp p-tºmƒ BtKm-f-X-e-Øn aq p hyh-kmb-ß-fm-bn-cn pw Xe-sb-SpØp \n p- -sx pw, Ah axw, hnzym-`ym-kw, Pew F n-h-bm-bn-cn- p-sa- mwv At±lw ]d- -Xv. AXns Bcw`wIpdn s p-i-gn- p-sh mwv C sø kw`-h-hn-im-k-߃ \sω Hm a-s -Sp-Øp- Xv. ti{µ-k-h-s ns Iognep am\-h-tijn hni-k-\-hn-`m-kw, hnzym-`ym-k-øneqss Imhn-h -c-w-øn\v Hcp-ßnb Ime-L w ad- m-dm-bn- n. tic-f- `-c-wi Øm ƒ, hnzym-`ym-k-a- WvU-e-Øn qsn tic-fsø \nco-iz-c-øn-te p \bn- p- -Xn\v Bcw-`w-Ip-dn- -Xn\p ]n mse D mb kwl j-øn\p C pw Adp-Xn-bp- m-bn- n-. IpSn-sh w Hcp {]iv\-am-ip- p-sh v C sø BtKm-f-Xm-]\w F p hnti-jn- n- p hnjbw temi-cm-py-ßsf C v Ae- p- p. Ata-cn- -bpss Cdm v bp w C -\-Øn-\p-th- ntbm a p t\ ߃ p-th- ntbm A m-bn-cp-s pw, bq{^- okv \Zo- P-e-Øn\pth n am{x-am-bn-cp-s pw, Cdm v {]iv\w ]cn-l-cn- -s -Sp-tºmƒ, Cdm- nse Pe-t{km-X ]q W-ambn Ata-cn- -bpss \nb-{ -W-Øn-em-Ipsa pw Hcp hn`mkw cmjv{so-b-nn- -I Icp-Xp- p. IpSn-sh- m-a-øn\p BtKm-f-X-e-Øn maw sndp-xmbn A\p-`-h-s -Sp- p-sh pw BtKm-f-Xm-]-\- Øns ]n m-ºp-døv Cu IpSn-sh- - maw hfsc {]I-S-am-sW pw ImWp- p. axw C p hn]p-e-ambn N -sn-ø-s -Sp as mcp hnj-b-am-wv. temi-øn -G- hpw ax-`- n-bp cmpyw C y-bm-wv. {ioir-jvw, cma, l\p-am F o tzh- m pw {io_p-, {ioimairjvw-]-ca-lw-k XpS-ßnb alm-c-y- m pw P w \ Inb C y ` - m-cpss Cu n- -am-wv. Cu alm-cm-py-øn C sø Bflo-bX hyh-km-btam? kphn-ti-j-hp-ambn hnip txmakv As m-kvx-e H mw \q m- n Im Ip-Øn. Ccp-]Xp \q m- p- Ign- p. kphn-ti-j-{]-nm-c-w-øn\p kqcy AkvX-an- mø {_n ojv ta t mbva {InkvXym-\n p ]n ]- S-bm-bn-cp- p. F n v {InkvXym\n F p-t\sn? bym Y- Øn {InkvXym-\nXzw hj-fm- n- -f Iq -ct \mw. bmt m-_mb, Hm Ø-tUmIvkv k`-bnse "h n- W tikn\v' Ct m F{X hb-kmbn? s]s -t mkvxp k`-iƒ C v Fhn-sS-bmWv? \hs]-s -t mkvxp k`-iƒ C v F mwv snøpi? Bbn-c-ßsf Hcp he-bv p- n-em- m C q- p km[n- p- -Xns ImX Fs v apjy-[mcm s]s -t mkvxp k`m-t\-xm- ƒ p a\-kn-em-bn- pt m? AXp a\-kn-em- m F p kml-kn-i-amwv Ch p snøm km[n- n- p- Xv? Hcp I -Ø-Sn- m as I w ImWn psimsp- m tbip-\m-y D]-tZ-in- -t mƒ, B[p-\nI As m-kvxe Fdn I v Xncn-s -dn-bm ]Tn- n- Xv Aev]w tami-am-bnt? tims-xn-i-fn t]mim ]msn-s p ap{z- -{X-Øn FgpXn H n- n v, H ns ajn DWßpw ap ]v tims-xn-iƒ Ibdn kz ktlm- Z-cs\ Ad-Ãp-sN-bvXv, Ahs hkvxp- ƒ P]vXnsN-ø-W-sa p ]cm-xn-]-d-bp- Xv F p kphn-ti-jamwv. \ap-s m p Iq -ambn e n mw! \mb kaql-tam, ap ow kaq-ltam XΩn X n tims-xn-bn FØnb kw`hw GXp am[yaw dnt m p-sn-bvxn- p v? \mw kphn-ti-jsø hyh-km-b-h-xv -cn- -h-ct? Iq m-bva-iƒ, ktω-f-\-߃, hncp- p-iƒ F mw Bflm- ƒ p-th- n-tbm, \ΩpsS _m v_m-e kv h [n- n- p- -Xnt\m? Cu hyh-kmbhxv -c-w-øn \n pw s]s -t mkvxp k`sb H p hnsp-hn- - Wta F p {]m Yn- mw. ax-øns A n- n-sp-ø-øn \n pw s]s t m-kvxns\ hnsp-hn- -Ww. ssz\w-zn\ kvtxm{x-imgvnbmbn e`n- p cq], kz Ww F nh kphn-tij-øn-\mtwm AtXm awn-am-fn-i-bv mtwm D]-tbm- Kn- pi? C y-bpss At\-Im-bncw {Kma-{]-tZ-i-ßfn C p ] n-wn-sim v \nd- n-cn- p-i-bm-wv. DSpXpWn p adp-xp-wn-bn- mø Hcp P\- q w C p kphn-ti-j-i-cpss kao-]-ap- v. kvtxm{x-imgvn C\- Øn hmcn- q- p kz Whpw ]Whpw Fhn-tS- mwp hgn-amdn Hgp-Ip- Xv? ]mh-߃ v CXv A{]m- ]y-am-wv. kphn-ti-j-a-wvuew hmwn-py-h- -cn- m ]msn. Printed, Published and owned by T.M. Mathew and Printed at Mangalam Publications, Mangalam Complex, Kottayam and Published at Goodnews office, Kanjikuzhy, Kottayam, Kerala Editor C.V. Mathew, Managing Editor Thomas Vadakkekut. Advt321/17

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information