LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016"

Transcription

1 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt Pv B^okv B temi-k` D \nba-k` 2. Xmsg-s m-sp-øn-cn- p- -h-bn GXp Iq -amwv cmap-hns apø-»s Ime-Øp- m-bn-cp hm Øm-hn-\n-ab kwhn-[m-\-߃? A tdun-tbm, ]{Xw, C -sa-bn B ssen-hn-j, ]{Xw, ssen-t^m C tdun-tbm, ]{Xw, Iºn-bn- m- ºn (ss-e-{kmw) D tdun-tbm, C s\- v, samss_ t^m. 3. C y-bpss tziob ss]xri arkw A B\ C knwlw B ISph D ]pen 4. Xmsg ]d-bp- -h-bn \ms Iem-cq]w GXv? A IY-Ifn C IpΩm n B `c-x-\msyw D tamln-\n-bm w 5. Xmsg simsp-øn-cn- p- -h-bn {Kq n s]sm-ø-txxv? A s]m am C Igp-I B {]mhv D ]cp v 6. \n Øn-bn hml-\-߃ aptºm p t]mip- -Xn-\p {Sm^nIv kn -ens \ndw. A a C ] B Nph v D \oe 7. Xmsg- -d-bp IS- Ybv pø-c-taxv? ""Rm s] Imew ao s] t]mse hme- -Imew Rm s] -t]mse'' A ao C ]mºv B Xhf D simxpiv

2 2 8. C y-bptsx- mø Ir{Xna D]-{K-l-taXv? A Bcy-` B At mtfm C FUyq-km v D `mkvic 9. A\p-jvTm\ Ie-I-fn s]sm-øxv GXv? A apsn-tb v B k w ]m v C sxøw D Im m-c»n \msiw 10. tic-f-hp-ambn AXn Øn ] n-sp kwÿm-\-taxv? A B{ m-{]-tziv B I Wm-SI C KpP-dmØv D tkmh hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI. 1. Nn{X-Øn ImWp- -Xp-t]mse Hcp Ip n mkn \ndsb sh -sa-sp- p-i. I n-bp t] sim v aqsp- p. mkv Xe-Io-gmbv Ia-gvØn-btijw Xmßn \ndp-ønb ssi am n-bmepw sh w Xmtgbv v t]mip- n-. a) F p-sim v? (score 2) b) m- nse sh w Xmtgbv p hogm-\p GsX- nepw aq v am -߃ Fgp-Xp-I. (score 3) 2. BXnc \nco- n c p kky-ß-fpss khn-ti-j-x-iƒ Xmsg simsp-øn-cn- p- p. ]c-amh[n khn-ti-j-x-iƒ ] n-i-s -Sp-Ønb kky-߃ GsX p Is -Øp-I. hmg, sxßv, B, apf, sh, snº-cøn \mcp-thcp ]Sew, PmenIm kncm-hn-\ym-kw, Xmbvthcp ]S-ew, Zzn _op-]-{xw, imj-i-tfmsp IqSnb hr w, GI-_o-P-]-{Xw, H -ØSn hr w, kam- -c-kn-cm-hn-\ym-kw. (score 5)

3 H -hm- n DØcw Fgp-tX- -h. 3 DØ-c-kq-NnI 1. {Kma-k` 2. tdun-tbm, ]{Xw, sse{kmw 3. B\ 4. Ip-Ωm n 5. {]mhv 6. ] 7. Xhf 8. At mtfm 9. Im m-c»n \msiw 10. I Wm-SIw hn-i-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. a) ]pd-øp hmbp t] -dn-t a ±w (_-ew) {]tbm-kn- p- p. (score 2) b) a) mkv Aev]w Ncn- p-i. (score 3) b) t] sndp-xmbn hen- p-i. c) mkv Cf- pi d) apiƒ`m-k-øp-\n v t] -dn-te v i -ambn DuXp-I. 2. kky-ß-fpss t]cp-iƒ Is -Øp p (score 1) 4 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 4) 3 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 3) 2 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 2) 1 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 1) sxßv B \mcp-th-cp-]-sew kam- c kncm-hn-\ymkw H -ØSn hr w GI-_oP ]{Xw Xmbvthcp ]Sew PmenIm kncm hn\ymkw imj-i-tfm-sp-iq-snb hr w Zzn_oP ]{Xw

4 1 amxrimtnmzyt] SET 2 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w H hm n DØcw Fgp-Xp-I. (1Score X 10 = 10) 1. Hcp Pohn v AXns hmk-ÿ-e-øn\v A\p-k-cn v Pohn- p-hm-\p khn-ti-j-x-bm-wv. A Bhmk hyhÿ C A\p-Iq-e\w B ]c-kv]-cm{-i-bxzw D ]c-kv]c _ w 2. "X v' {][m\ hmzy-am-bp Iem-cq]w? A Hm Xp- C IpΩm n B ]S-bWn D NmIym IqØv 3. Xmsg-sIm-Sp-Øn-cn- p- -h-bn 2016 h j-hp-ambn _ -s ]cn-]msn GXmWv? A ssph sshhn-[y-h jw C aæp-h jw B ]b-dp-hn-f-h jw D {]Im-i-h jw 4. tziob ]Xm-Ibv v cq]w \ Inb Bƒ. A ]nwkfo sh ø C _ nw N{µ Nm Pn B cho-{µ-\my SmtKm D `n m-pn-ima 5. sambo Ip n sshzy GXp Iem-cq-]-hp-ambn _ -s - n-cn- p- p. A tim fn C am Kw Ifn B am n-f- m v D \ms ]m v 6. ImbnI Zn\-ambn BN-cn- p- Xv A P\p-hcn 30 B HIvtSm-_ C Unkw-_ 27 D BKÃv 29 \ -{X- q- -Øns hn\ym-k-amwv api-fn ImWp- -Xv. CXv GXv \ -{X- q- -Øn-s -bmwv? A kvtim n-bkv C k]vx jn B Hmdn-tbm D Imkn-tbm- nb 8. Im -I-fn- mø \msv A e -Zzo]v C ]\mpn B ]pxp-t cn D {ioe

5 2 9. tim -td-j `c-w-ø-e-h A snb am B tab C {]kn-u v D I ho-\ 10. hmg-ir-jn-bpss C jz-d kv XpI e`n- p-hm Znhm-I-c tn GXp ÿm]-\-sø-bmwv kao-]n-t - Xv? A C jz-d kv Hm^okv B hnt -Pm-^okv C ] m-bøv B^okv D Irjn-`-h hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI. 1. a[y-th-\-e-h-[n-bm-bn. amxm-]n-xm- -tfm-ssm w hnt\m-z-bm-{x-bv p-t]mb A\q]v cmta-izcw _wkfqcp, tkmh, t]m _-, kph W-t {Xw F n-ßs\ C y-bnse {][m-\-s ÿe߃ kµ in- p. Ahn-sS-bp Bfp-Iƒ kwkm-cn- Xv H pw Ah\v a\- n-em-bn-. F p- `m-j-bm-w m! Ah B -cy-s - p. Cßs\ F{X-sb{X `mj-iƒ \ΩpsS C y-bn-ep- v. Hmtcm kwÿm-\- mcpw ]d-bp `mj-iƒ GsX v A A\q-]n\v ]d p simsp-øp. Ah t]mb kwÿm-\-ßfpw Ah-bpsS Xe-ÿm\ßfpw Ahn-sS-bp- -h kwkm-cn- p `mjbpw _ n- n-s -gp-xp-i. (Score 5) 2.a) Bh-Wmw-Ipgn ] m-b-ønse Kh.-F.-]n. kviqfn\p kao]w h j-ß-fmbn Irjn snømsx InS- p Xcn-ip-]mSw \niøn tjm nwkv amƒ \n Ωn- p-hm ÿew DSa ] m-b-øn \n v A\p-hmZw hmßn. ]msw \ni-øm h Bfp-Isf kviqfnse cmtpjv kmdpw Ip n- Ifpw tn v XS- p. hb \ni-øp- -Xp-aqew ]e {]iv\-ßfpw B {]tz-iøp kwpm-xam-ip-sa hmz-k-xn-iƒ D -bn- p-sim- m-bn-cp p XS-b-. Ah D -bn GsX- nepw 4 hmz-k-xn-iƒ Fgp-Xp-I. (Score 4) b) {]Ir-Xnsb tzmj-i-c-ambn _m[n- p at -sx- nepw c p {]iv\-߃ Fgp-Xp-I.(Score 1)

6 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 3 DØ-c-kq-NnI 1. c) A\p-Iq-e\w 2. b) ]S-bWn 3. b) ]b-dp-hnf h jw 4. a) ]nwkfn sh ø 5. b) am n-f- m v 6. c) BKÃv c) k]vx jn 8. a) e -Zzo]v 9. b) tab 10. d) Irjn-`-h hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. cmta-izcw Xan-gv\mSv snss Xangv _wkfqcp I Wm-SI _wk-fqcp I S tkmh tkmh ]\mpn simßnwn t]m _- KpP-dmØv Al-Ω-Z-_mZv KpP-dmØn kph W-t {Xw ] m_v NWvUo-KUv ] m_n BsI 5 kvtim (Hm-tcm- n\pw Hcp kvtim hoxw) 2. a) kao-]-øp InW-dp-I-fnse sh w h p- p. Irjn-`qan Ipd-bp- p. hb Pohn-I-fpsS \miw `t ym m-z\w Ipd-bp- p. (Score 4) A\ptbmPyamb a p-ø-c-ßfpw BImw. GsX- nepw 4 FÆw Fgp-Xn-bm 4 kvtim. b) Ip n-sn- aw hm-c h\-\-io-i-cww

7 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 3 Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w H hm n DØcw Fgp-Xp-I. (1 score x 10 = 10) 1. C.-hn. cma-kzman \mbv tic-f-ønse GXp kzmx-{ y-k-a-c-hp-ambn _ -s - n-cn- p p? A Kpcp-hm-bq kxy-{klw B ssh w kxy-{klw C D p kxy-{klw D hmk {SmPUn 2. hnt\m-z-k- m-c-øn-\mbn Xt - msv ] n kt -X-Øn-se-Ønb hneyw tic-f-ønse as mcp ] n-k-t -XsØ pdn- -dn-bp- p. GXm-WXv? A Ipa-cIw B tx Sn C tx e D hb-\msv 3. Xmsg- -d-bp- -h-bn Ing-t m-s m-gp-ip \Zn. A ]º B \nf C ]mºm D s]cn-bm 4. {]mtz-ini `mj-i-fmbn `c-w-l-s\ AwKo-I-cn- n-cn- p `mj-i-fpss FÆw A 16 B 23 C 15 D Rm\mcv? ""BSn BSn \n Xpw Rm Ag-Is\ s] Xpw Rm A-g-I-\nXm Ad-bnepw apdn-bnepw Rm\nXm tn nepw snfn-bnepw'' A a ƒ B s\ v C tn\ D Ipcp-ap-fIv 6. kwÿm\ a yw A tumƒ^n B sim v C KwKm-tUmƒ^n D Icn-ao 7. apf- p hnøns GXp `mk-amwv ImWvU-ambn amdp- Xv? A _op-]-{x-߃ B _opaqew C _op io jw D _op IhNw 8. Idp-Ø-hm-hn-\-\p-tbm-Py-amb {]kvxm-h\ GXv? A N{µs\ ImWp p B N{µs\ ImWp- n

8 2 C `qan N{µ\pw kqcy-\p-an-s-bn D CsXm- p-a 9. X]m Ãmºn {]Xy- -s BZy-a-e-bmfn? A hn. A t^m kmω C N ºn kzman B hn. Nmh-d-b- D {io\m-cm-bw Kpcp 10. tim -b-øns Ab Pn- -I-fmWv Xmsg Nn{Xo-I-cn- n-cn- p- -Xv. hn p-t]mb timfw ]qcn- n- p-i. hs v Fd-Wm-Ipfw ]Sn- mdv Be- pg tim bw CSp n Ing v? sx v A ]Ø-\w-Xn C ]me- msv B Xriq D ae- pdw hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI 1. l j Xs ]cn-k-c-]p-kvx-i-øn Fgp-Xnb Hcp \nco- W Ip-dn- m-wn-xv. FÆ-a-b-ap Xqh, sh -Øn \n pw snfn-bn \n pw Cc-]n-Sn- m Ign-bp sim p-iƒ, N Ω-_- n-x-amb hnc-ep-iƒ F n-ß-s\. a) \nco- W Ipdn- nse ] n GXv? (score 1) b) AÆm, ]cp v F o Pohn-I-fpsS A\p-Iq-e\-߃ Fgp-Xp-I. (score 4) 2. dn -ªnIv Zn\-Øn [oc-x-bv p Ahm Up-hm-ßm A_p Ahs _m -bp-ambn U lnbn-se-øn. XZ-h-k-c-Øn hnhn[ kwÿm-\-ß-fpss X\-Xp-I-em-cq-]-߃ ImWp-hm\pw km[n p. tamln-\n-bm- w, `c-x-\m-syw, Ip p- p-sn, _wkme \røw, IY-Iv F nh I p. Ch Hmtcm pw GXp kwÿm-\-ß-fpss X\Xp Iem-cq-]-sa v Is -Øn-sb-gpXpI. (score 5)

9 3 DØ-c-kq-NnI H -hm- n DØcw Fgp-tX- -h. (1 score x 10 = 10) 1. b) ssh w kxy-{klw 2. a) Ipa-cIw 3. c) ]mºm 4. d) b) s\ v 6. d) Icn-ao 7. c) _op-io jw 8. b) N{µs\ ImWp- n 9. d) {io\m-cm-bw Kpcp 10. a) ]Ø-\w-Xn 1. a) Xmdmhv (score 1) b) A\p-Iq-e-\-߃ AÆm * aq -tb-dnb \J-߃ ac-ß-fn ]nsn- p-i-b-dm klm-bn- p- p. * i{xp Pohn-Iƒ v s]s v Xncn- -dn-bm Ign-bmØ \ndw. (score 2) ]cp v * hf v aq -bp sim p-iƒ - * Ccsb tim Øp ]nsn- p- -Xn\v Iq Øp hf v aq -tb-dnb \J-߃ (score 2) 2. tamln-\n-bm w ticfw `c-x-\msyw Xan-gv\mSv Ip p- psn sxep- m\ _wkm-e-\røw ant mdmw IYIv DØ {]-tziv (score 5)

10 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part B -Mathematics F Xv tdma A -Øn Fgp-Xn-bm A XXXIX C I XXXXX B LI D I L 2. 22:15 \v FdWm-Ip-f-Øp-\n v ]pd-s Hcp si.-f-kv.-b.-sn.-kn. kq ^mãv _kv Xr»qsc-Øn-t Xv 3:10 \v BWv. bm{x-s -SpØ kabw F{X? A 19 awn- q 5 an\n v C 25 awn- q 25 an\n v B 4 awn- q 55 an\n v D 4 awn- q 35 an\n v s\ 12 sim v KpWn- m 25 s\ 10 sim v KpWn Xn-t\mSv F{X Iq Ww? A 25 B 12 C 50 D S 15 Izn 25 Intem{Kmw F{X Intem-{Km-amWv? A 2025 Intem{Kmw C 5175 Intem{Kmw B 45 Intem{Kmw D 6525 Intem{Kmw 5. tnmzy-nn- -Øns ÿm\øp htc kwjy-tb-sx v Is -Øp-I ? A 16 B 48 C 20 D sk.-ao. hi-ap Hcp NXp-c-Øns AtX Np -f-hp Hcp ka-n-xp-c-øn\v 5 sk.-ao. hi-ap- v. NXp-c-Øns hoxn F{X sk.-ao? A 4 B 5 C 6 D s\ 9 sim v KpWn- -t mƒ In nb kwjybpss Cc- n-bmwv as mcp kwjysb 9 sim v KpWn- -t mƒ In n-b-xv. F n kwjy-tbxv? A 34 B 52 C 16 D 50

11 = = 8 434= = =? A 26 B 18 C 25 D Xmsg simsp-øn-cn- p- -Xn A[n-h j-a- m-øxv GXv? A 2000 B 1892 C 2034 D Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A B C D hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Nn m-cn- -Shv {Kma-Øn HmWm-tLm-j-tØm-S-\p-_- n v \thm-zb _ns t\xr-xz-øn 3 Znhkw kaq-l-kzy \S-Øn. AXn-te-bv p-]-tbm-kn Acn-bp-sSbpw ] - -dn-bp-ssbpw Afhp-I-fmWv NphsS X n-cn- p- -Xv. H mw c mw aq mw Znhkw Znhkw Znhkw Acn 125 kg 130 kg 142 kg ] - dn 64 kg 66 kg 70 kg a) 1 In.{Kmw Acnbv v 32 cq]-bmwv BsI F{X cq]-bpss Acn-bmWv D]-tbm-Kn- Xv? (kvtim 1) b) _v ]ncn-s -SpØ XpI cq]-bm-wv. ] - -dn v cq]bpw Acnbpw ] - -dnbpw HgnsI a n-\-߃s mw IqSn 9750 cq]bpw sne-hm-bn. BsI sne-sh{x? _m n F{X? (kvtim 2) c) _m n-bp XpI 2 Ip n-i-fpss hnzym-`ymk Bh-iy-Øn-te-bv mbn Xpey-ambn hoxn v \ In. Hcp Ip nbv v F{X cq] e`n p? (kvtim 1) d) kzybv v Bh-iy-ambn h BsI ] - -dn-bpss Af-sh{X? (kvtim 1)

12 3 2. \h-zo]w _ns t\xr-xz-øn saun- Iymºv \S-Øp- -Xn-\mbn Iq ]ncnhv \SØn. 25 cq]-bpss 52 Iq Wpw 50 cq]-bpss 22 Iq Wpw 100 cq]-bpss 34 Iq -Wp-am-Wv hn -gn- -Xv. Iymºn 37 t]cmwv t]cv cpn-ã snbvx-xv. Hcmƒ v 25 cq]-bmwv cpn-kvt{s-j ^okv. 10,700 cq]-bmwv BsI sne-hm-b-xv. BsI hchv F{X? _m n XpI _nse 5 AwK-߃ Xpey-ambn hoxn p \ In F n Hmtcm-cp-Øcpw F{X cq] hoxw \ IWw? (kvtim 5)

13 4 DØ-c-kq-NnI 1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. A 7. D 8. A 9. C 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Acn-bpsS hne = cq] (kvtim 1) BsI snehv Acn ] - dn a n\w cq] _m n cq] (kvtim 2) Hcp Ip n v = = 2905 cq] (kvtim 1) BsI ] - dn = = 200 kg (kvtim 1) 2. cpn-kvt{s-j ^okn-\-øn e`n XpI F{X? 37 25= 925 cq] (kvtim 1) Iq -Wp-Iƒ hn C\-Øn e`n XpI = = = 1300 BsI = 5800

14 5 BsI hchv =6725 cq] (kvtim 2) _m n XpI = = 3975 cq] (kvtim 1) Hmtcm AwK-ßfpw hoxn-s -Sp-t XpI = = 795 cq] (kvtim 1)

15 1 MODEL QUESTION PAPER SET 2 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 2 - Part B - Mathematics H -hm- n DØcw Fgp-XpI (1 score x 10 = 10) 1. IC F - tdma A -Øn\v Xpey-amb kwjy GXv? A 101 B 99 C 109 D : 05 pm \v tim -b-øp-\n v ]pd-s _kv 8 awn- q 15 an\n v sim v timgn-t m-s -Øn. FØn-t kabw GXv? A 19:20 B 8:15 am C 7:20 am D 7:20 pm 3. an\n-bpss ssibn 24 sk o-ao- \of-ap Hcp \q -ºn-bp- v. AXp-]-tbm-Kn v Ahƒ hnhn[ Af-hp-I-fn-ep NXp-c-߃ \n Ωn- p-i-bm-wv. Xmsg X n-cn- p- -Xn GXv Afhp-I-fn-ep NXp-c-amWv Ahƒ v \n Ωn- m Ign-bm-Ø-Xv. A \ofw 9 sk.-ao. hoxn 5 sk.ao C \ofw 7 sk.-ao. hoxn 5 sk.ao B \ofw 10 sk.-ao. hoxn 2 sk.ao D \ofw 8 sk.-ao. hoxn 4 sk.ao 4. KWnX]co- -bn 4 mw mknse Ip n-iƒ v In nb t{kuns\ kqnn- n- p Nm mwv NphsS X n-cn- p- -Xv. 25 Ip n-ifpss FÆw A B C D t{kuv E X n-cn- p- -Xn icn-b- mø {]kvxm-h\ GXv? A A t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw C t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw Xpey-am-Wv. B D t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆØns Cc- n-bmwv A t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆw. C mknse BsI Ip n-i-fpss FÆw 40 BWv. D A t{kupw C t{kupw t\snb Ip n-i-fpss BsI FÆhpw B t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw Xpey-am-Wv Pq 10 sh n-bmgvnbmbm 2016 Pqsse 10 GXv Znh-k-amWv? A sh n C Rmb B snm D _p[

16 apx XpS -bmb \º-dp 100 cq]m t\m p-i-fmwv Fs ssihiw D -Xv. BsI 1000 cq] Ds - n Ah-km-\sØ t\m ns \º F{X? A B C D x2x1 C-Xnse F m kwjy-ifpw Cc- n-bm- n-bm DØcw F{X as-ßmipw? A 8 B 6 C 2 D x 09 = x 18 = x 27 = H ]-Xm-asØ hcn ]q Øn-bm- pi A x 81 = B x 90 = C x 81 = D x 89 = Fs ssibn 100 cq]-bpss 50 t\m pw 1000 cq]-bpss 10 t\m pw D m-bn-cp- p. _m n simspøv F mw 500 cq]-bpss t\m m n am n-sb-sp-øp. F n F{X 500 cq] t\m p-iƒ ImWpw? A 300 B 15 C 150 D ap simsp-øm 2 txß In pw. 22 txß In m F{X ap simsp- Ww? A 29 B 99 C 90 D 44 hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Ip n-aw-kew kviqfn Hcp tãmdp- v. AhnsS \hw-_ amkw \S hnev]-\-bpss hnhc-ß-fmwv Xmsg simsp-øn-cn- p- -Xv. H m-asø BgvN 7518 cq]-bpss hn p hc-hp- m-bn. c m-asø BgvN BZysØ BgvN-sb- mƒ 899 cq] Ipd-hm-bn-cp- p I -h-sw. aq m-asø BgvN Xte BgvNsb mƒ 1546 cq] IqSp-X I -hsw D m-bn. 4 m asø BgvN-bnse hn p-h-chv BZy BgvN-bn-te-Xns ]Ip-Xn-bm-bn-cp- p. F n a) Hmtcm BgvN-bn-sebpw hn p-h-chv F{X? (kvtim 1) b) \hw-_ amksø BsI hn p-h-chv F{X? (kvtim 1) c) Hmtcm BgvN-bn-sebpw hn p-h-chv {Ia-Øn Fgp-Xp-I. (kvtim 1) d) BZy BgvN-bnse hn p-h-chv _m n \nt -]n- m n v ]qcn- n- mtam? (kvtim 2)

17 3 t\m p-iƒ FÆw XpI ] - dn Irjn snøp- -Xn-\mbn cmap-hn\v Irjn hip- n \n pw 6750 cq] e`n- p. JCB D]-tbm-Kn v ]d-ºnse aæv Cf- n. awn- q-dn\v 950 cq]-bmwv JCB bpss hms-i. cmhnse 8.30 apx 11:30 hscbpw D -I-gn v 2:30 apx 4: 30 hscbpw JCB D]-tbm-Kn- p. IqSmsX XSw FSp- p- -Xn\v 2 t] 2 Znh-khpw Hcmƒ Hcp Znh-khpw tpmen snbvxp. Hcmƒ v 650 cq]-bmwv Iqen F n Irjn hip- n \n pw e`n XpI XnI-bptam? C F n F{X cq] IqSn cmap Icp-X-Ww.

18 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 4 DØ-c-kq-NnI 1.a) c mw BgvN = 6619 cq] aq mw BgvN =8165 cq] \memw BgvN = 3759 cq] (kvtim 1) b) BsI cq] (kvtim 1) c) 3759, 6619, 7518, 8165 (kvtim 1) d) t\m p-iƒ FÆw XpI (kvtim 2) 2. i) JCB F{X awn- q-dmwv {]h Øn- -Xv. (kvtim 1) 8:30 apx 11: 30 hsc 3 awn- q 2:30 apx 4:30 hsc 2 awn- q. BsI 5 awn- q = 4750 cq]

19 5 ii) JCB bv v BsI F{X cq] hms-i-bn-\-øn \ I-Ww. (kvtim 1) = 4750 cq] iii) XS-sa-Sp-Ø-Xn\v BsI F{X cq] sne-hmbn? (kvtim 1) 5 Bfp-Iƒ 650 cq] = 3250 cq] iv) BsI F{X cq] sne-hm n (kvtim 1) = 8000/- v) Irjn `h-\n \n pw e`n XpI XnI-bptam? C F n F{X cq] A[n-I-ambn Is - ØWw. (kvtim 1) Irjn`-h-\n \n p e`n Xv 6750 cq] A[n-I-ambn Is -tø- Xv = 1250/-

20 1 amxrimtnmzyt] SET 3 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part B - Mathematics H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. (1 score x 10 = 10) F Xv tdma A -Øn Fgp-Xn-bm A CXXXXX B LLL C CL D LC 2. Imk tkmup \n pw ]pd-s ]c-ipdmw FIvkv{]kv 10 awn- q 30 an\n v bm{x snbvxv ]n.-fw.\v Be- p-g-bn FØn-t p. F n ]pd-s kabw F{X? A 10:30 am B 12:30 am C 10:30 pm D 12:30 pm 3. KWnX amk-kn-\n tn p- -Xn-\mbn ao\p Xøm-dm- nb ]mt Xmsg X n-cn- p- p. ASpØ kwjy GXm-bn-cn pw? 3841, 4752, 5663, 6574,... A 7674 B 7483 C 7685 D Nn{X-Øn F{X {XntIm-W-ß-fp v? A 22 B 11 C 20 D KWnX _n-te v ao\p Xøm-dm- nb kwjym hymjym-\-im Um-Wv NphsS \ In-bn-cn- p- -Xv. kvt\l CXn- Hcp sx v Is -Øn. B sx v \n߃ v Is -Ømtam? H p-iƒ 254 \qdv 3 ]Øv 8 H v Bbncw 438 ]Øv 20 Bbncw 54 \qdv 38 H v

21 2 A H p-iƒ B 254 \qdv 3 ]Øv 8 H v C 25 Bbncw 438 ]Øv D 20 Bbncw 54 \qdv 38 H v = 1 injvsw 3 Hcp aq kwjysb 4 sim v lcn- -t mƒ In nb lc-w-^-ehpw injvshpw X n-cn- p p. tjuv snbvx If-Ønse kwjy GsX v Is -ØpI? A 7 B 8 C 4 D 5 7. lcn-bpss ho n 1/4 en ]m hoxw F m Znh-khpw hmßpw. Unkw-_ amk-øn 5 Znhkw ]m hmßn-bn-. F m B amkw hmßnb ]mens BsI A-fhv F{X? A 13 en B 6 1 / 4 en C 6 1 / 2 en D 5 1 / 4 en 8. Hcp t m nse kabw IÆm-Sn-bn I -t mƒ Cß-s\-bm-bn-cp- p. F n bym kabw F{X? A 9: 35 B 3:25 C 2:25 D 10:35 9. aw- msv Kh. F.-]n. kviqfn sh -s m Zpcn-Xm-izmk Iymºv {]h Øn- p- -Xn-\m Pqsse 25- mw XobXn apx Hcm-gvNbpw 4 Znh-khpw Ah[n Bbn-cp- p. F n kviqƒ Xpd p- Xv F v? A BKÃv 3 B BKÃv 6 C BKÃv 5 D BKÃv Nn{X-Øn sjbvuv snbvxn-cn- p cq]w ka-n-xp-c-øns F{X `mk-amwv? A 1 / 4 B 3 / 16 C 3 / 4 D 1 / 3

22 3 hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I In.-ao- \of-ap Hcp txmsns Ccp-h-ihpw I v D]-tbm-Kn p si p-i-bm-wv. CXns Hcp hisø 2 Intem-ao- 60 ao dpw adp-h-isø 4 Intem-ao- 650 ao dpw si n- -gn- p. C\n Ccp-h-i-ß-fnepw si m _m n-bp `mk-øns \of-sa{x? 5 ]pcp-j- mcpw 3 kv{xoi-fpamwv ChnsS tpmen snøp- -Xv. ]pcp-j- m-cpss Hcp Znh-ksØ Iqen 850 cq]bpw kv{xoifp-tsxv 750 cq]-bp-am-wv. F n Hcp Znhkw Iqen-bn-\-Øn BsI F{X cq] sne-hmipw? (5 kvtim ) se F.-F-kv.-F-kv. ]co m \S-Øn- p-ambn _ -s v \S- mhv ] m-b-øn- 2 ti{µ-ß-fm-wp- -Xv. a) H masø ti{µ-ønse Ccp-]-Xm-asØ Ip n-bpss \º B-Wv. F n H m-asøbpw ap -Øn-c- m-a-søbpw Ip n-i-fpss \º F{X? (kvtim 1) b) c m-asø ti{µ-øn, \ho ap n \n v 16- maxpw ]n n \n v 23 maxp-am-wv Ccp- Xv. \hos \º BWv. F n BZysØbpw Ah-km-\-sØbpw Ip n-i-fpss \º GsXm-s -bmwv? (kvtim 1) c) ]c- -\-ßmSn k_vpn- -bn 8 ti{µ-ß-fn-embn 272 Ip n-i-fmwv ]co- -sb-gp-xp- -Xv. F m ti{µ-ß-fn-sebpw Ip n-i-fpss FÆw Xpey-am-sW- n Hcp ti{µ-øn ]co- -sb-gp-xp Ip n-i-fpss FÆw F{X? (kvtim 1) d) Cu ] -Xn-bv mbn Hcp Ip nbv v 95 cq]m hoxw A\p-h-Zn- n- p- v. F n ]c- -\-ßmSn k_vpn- -bn BsI F{X cq] sne-hm mw? (kvtim 1)

23 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 1. C 2. D 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C 9. C 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. BsI 8 Intem-ao- Hcp hisø _m n \ofw 4 DØ-c-kq-NnI = 8 In.ao 2 In. ao. 60 ao. = 5 Intem-ao- 940 ao (kvtim 1) adp-h-isø _m n \ofw = 8 In.ao 4 In.-ao. 650 ao. = 3 Intem-ao- 350 ao (kvtim 1) 5 ]pcp-j- m-cpss Iqen = = 4250 cq] (kvtim 1) 3 kv{xoi-fpss Iqen = = 2250 cq] (kvtim 1) Hcp Znh-ksØ BsI Iqen -= = 6500 cq] (kvtim 1) (BsI kvtim 5) 2.a) H masø Ip n-bpss \º masø Ip n-bpss \º (kvtim 1) b) H masø Ip n-bpss \º Ah-km-\sØ Ip n-bpss \º (kvtim 1) BsI Ip n-i-fpss FÆw 38 (kvtim 1) c) Hcp ti{µ-øn ]co Fgp-Xp Ip n-i-fpss FÆw = 34 (kvtim 1) d) Ip n-i-fpss FÆw = 272 Hcmƒ v A\p-h-Zn XpI = = (kvtim 1)

24 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part A - Malayalam SET 1 H hm n DØcw Fgp-Xp-I. 1. ae-bm-f-øn BZyambn m\-]otw Ahm Uv t\snb Ihn Bcv? 2. "sim ' F ]Z-Øns A w F mwv? se ti{µ kmlnxy A m-zan Ahm Uv t\snb IrXn GXv? 4. ]ncn-s -gp-xpi "snº v' 5. alm-imhyw Fgp-XmsX alm-ihnbmb ae-bmf Ihn Bcv? 6. H -]Zw GXv? hnp-b-sø tlmjn- p bm{x A tlmj-bm{x C bm{xm-tlmjw B Pb-bm{X D ssp{x-bm{x 7. Xmsg ]d-bp- -h-bn Iq -Øn s]sm-ø-txxv? A h jw C amcn B ZrjvSn D hrjvsn 8. NmIym Iq-Øn D]-tbm-Kn- p hmzy D]-I-cWw GXv? A hb-en C angmhv B lm tam-wnbw D sn 9. "Dcp-f-bv p-t cn' F ssien-bpss A w sxc-s -SpØv Fgp-Xp-I. A X p-øcw ]d-bp-i. B Akw-_ w ]d-bp-i. C X adp-]sn ]d-bpi D DuWn-s\m w Dt cn 10. icn-bmb ]Zw sxc-s -SpØv Fgp-Xp-I. A AKm[w C AIm[w B AKmZw D AKmYw

25 hni-z-ambn DØcw Fgp-tX- h. 1. Cu IhnX hmbn- p-i. 2 AΩ amk-߃ ]Øp Npa p \ns s\m p {]k-hn- -X-Ω-bt DÆn-h-bdp hni- n-sp-tºmƒ "AΩn ' tbip- -X-Ω-bt ]n -\-S p ]nsn- p-ho-wm sim p-im-eω Xncp-Ωp-Int snωæp ]q IhnƒØS-Øn DΩ-X-cp- -Xp-a-Ω-bt? aæpw snfnbpw ]pc p sn m XnÆw Ipfn- n-x-ω-bt IÆn-ep-d w Ib-dn-Sp-tºmƒ ]msn-bp-d- p- -X-Ω-bt kvt\l-øn-s\- p-an-cn- n-samw AΩ-Im-W-s Spw sszh-at? s]m -It\! \ns \ -sbmt AΩ-X Pohn-X-e- y-tam, AΩ ]d- m-e-\p-k-cn \ -hcpw \n\- n X w (_m-e-i-hn-x-iƒ) {io-]mzw Cuiz-c \ºq-Xncn a) IhnX \ Ip ktµiw F mwv? (1 kvtim ) b) AΩ-bpsS Pohn-X-e yw F m-sw- mwv Ihn ]d-bp- Xv? (1 kvtim ) c) "AΩ' F Ihn-Xbv v Bkzm-Z-\- p-dn v Xøm-dm- p-i. (3 kvtim ) 2. Bfl-IY Xøm-dm- mw. Fd-Wm-Ipfw Pn -bnse imeo\ kpµ-c-amb Hcp {Kma-amWv Ipdp- -a-t»cn {Kmaw. s\ m-sßfpw Ipf-ßfpw Aº-e-ßfpw tzhm-e-b-ßfpw Hs -bmbn {Kma-hn-ip- n-bp {]tz-i-am- Wt{X CXv. tic-f-ønse t]cp-ti \me-º-e-ß-fn H mb "Xncp-aq-gn- pfw e vaw kzman t {Xw' Cu {Kma-Øn-emWv. Cu Aº-e-Ønse D hw _lp-ti-a-am-bn- mwv sim m- Sp- -Xv. Cu h jsø D -h-øn sn -bpw, simºpw, Ce-Øm-f-hpw, CS- bpw

26 3 tnßn-ebpw Hs taf-s m-gp- n-\mbn FØn. tafm-c-h-߃ Hs Ign v hn{i-an sn bpw tnßn-ebpw Xß-fpsS ]q -Ime kvac-w-iƒ Ab-hn-d n sn Xs Bfl-IY tnßne-tbmsv hnh-cn- p. F mhpw sn ]d- n- p- m-hp-i. FgpXn t\m mw. a) ] -hm-zy-øn-epƒs - Xpw 64 sn p-iƒ Xq n-bn- n-cn- p- -Xp-amb Hcp hmtzym-]-i-c-w-øns t]sc-gp-xp-i. (1 kvtim ) b) hs- ae-_m-dn {]Nm-c-Øn-ep Hcp A\p-jvTm\ Ie GXv? (1 kvtim ) c) sn -bpss Bfl-IY Xøm-dm- p-i. (3 kvtim )

27 4 DØ-c-kq-NnI H -hm- n DØcw Fgp-tX- - tnmzy-߃ 1. Pn. i -c- p-dp v 2. talw 3. Bcm- m 4. snw+] v 5. Ipam-c-\m-im 6. ssp{x-bm{x 7. ZrjvSn 8. angmhv 9. X -a-dp-]sn ]d-bpi 10. AKm[w hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. kqn-i-߃ 1. \mw \ΩpsS AΩsb kvt\ln- -Ww, _lp-am-\n- -Ww. ais \ -bmwv AΩ-bpsS PohnX e- yw. Bkzm-Z-\- p-dn v Ihn-X-bpsS Bibw Xncn- -dn- n- p v Ihn-X-bnse {]tbm-k-߃, kuµ-cymw-i-߃ F nh hni-i-e\w snbvxn- p- v. Bflmwiw Ie p `mj. 2. a) CS b) sxøw / IrjvW-\m w c) Bflmwiw Ie `mj {]tbm-kn- n- p- v. `mjm-]-c-amb anihv ]pe Øn-bn- p- v. Bib hy -X-tbmsS Fgp-Xn-bn- p- v.

28 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part A - Malayalam SET 2 1. "c p-\m-ep-zn\w sims m-cp-øs\ (10 x 1 kvtim = 10) X n-te n \S-Øp- Xpw `hm ' Cu hcn-iƒ Bcp-tS-XmWv? A Ipam-c-\m-im C h -tømƒ B ]q m\w D D q 2. A w Fgp-Xp-I. NmXpcyw A NXpcw C ansp v B I w D am[pcyw 3. ""IY-b-dn-bmsX B w ImWpI'' ]g-s m v hni-z-am- p-i. A IY-Ifn ImWpI C Imc-W-an- msx hnj-an- pi B Imcyw Adn-bmsX ho n- pi D Nn n v {]h Øn- pi 4. ""tifn-sim v'' GXp Ie-bp-ambn _ -s - n-cn- p p? A Hm w Xp C Xncp-hm-Xnc B sxøw D IY-Ifn 5. Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A iwjv C simºv B sn D Ce-Ømfw 6. "sn p v' ]ncn-s -gp-xp-i. A snw + p v C snw+np v B sn + Np v D snw+ p v

29 2 7. DNn-X-amb Nn w tn sø-gp-xp-i. HmtIaw Xs \ns bo Xpºnss A! B ; C? D w 8. icn-bmb ]Z-taXv? A AYn-Xn C DZvLm-S-\w B hnzym Øn D JSn-Imcw 9. ""H p-apßn ZsØ-SpØp H p-sim v aq m n aq n-sem p Xn p-t]mbn'' IS- -Ybv v DØcw Is -Øp-I. A I C ao B h w D R v 10. kam-\m w Fgp-Xp-I. "hr w' A XSn C imjn B ] w D h jw hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. {Kma-`wKn ae-c-wn- m-sp-iƒ Xnßn hnßn ac-x-i- m- n-bn apßn apßn Icfpw angnbpw Ih p an n Id-b-s m-cm-e-k {Kma-`wKn ]pfiw t]m Ip n ]pdøp how ]pxp-aq-s a e ]p In-\o n ]pe-scmfn amae t{iwn-iƒ X ]pd-in-embv h p \ns -Øn-t\m n

30 CS-bs ]m n-e-en-s m-gpipw 3 XSn-\nbpw Xma-c-s m-bvi-ifpw Hcp sim p Ims -ßm h p t]mbm Xpcp-Xpsc ]qa-g-bmbv ]ns Fhn-sS-Øn-cn-s m p t\m n-bmepw Ahn-sS mw ]qø ac-߃ am{xw (ca-w ) Nß-ºpg a) Ihn-X-bnse Hcp ]Z-amWv "]qag' CXp t]mse-bp a p c p-hm- p-iƒ Fgp-Xp-I. (1 kvtim ) b) "XSn\n' F ]Z-Øns A w F mwv? (1 kvtim ) c) Ihn-X-bpsS h W\ Xøm-dm- p-i. (3 kvtim ) 2.a) Xmsg simsp-øn-cn- p kqn-\-i-fn \n pw Poh-N-cn-{X- p-dn v Xøm-dm- p-i.(3 kvtim ) Iem-a-WvUew tkm]n IY-Ifn P\-{]n-b-am n tkm]n-bm-im P\\w 1937 ]me- msv Nmen-t»cn \f, I W, cp mw-k-z XpSßn "] -th-j-߃ Xr»q ap q IpSpw-_-k-taXw Xmakw kwkox \msi A m-zan Ahm Uv ]fl{io Ahm Up-Iƒ Iem-a-WvU-e-Øn A[ym-]-I hnc-an- p. b) IY-I-fn-bnse kv{xothjw? (1 kvtim ) c) ticf Iem-a-WvUew ÿnxn-sn-øp- Xv FhnsS? (1 kvtim )

31 4 DØ-c-kq-NnI 1. ]q m\w 2. ansp v 3. Imcy-a-dn-bmsX ho n- pi 4. IY-Ifn 5. iwjv 6. snw+np v 7. Hm! tiaw Xs \ns bo Xpºnss 8. DZvLm-S\w 9. I 10. imjn hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1.a) ]q\n-em-hv, ]qam\w b) \Zn c) h W-\mwiw hy -am-ip coxn-bn Be- m-cni `mj D]-tbm-Kn- n- p- v. (1 kvtim ) ImgvN-Iƒ t\cn mwp {]Xo-Xn-bp-f-hm- p coxn-bn cn-\-iƒ cnn- n- p- v. (1 kvtim ) Bi-b-Xp-S -tbmss sx p-iq-smsx Fgp-Xn-bn- p v. (1 kvtim ) 2. a) kqn-\-i-fn \n v hmiy-߃ cq]o-i-cn- n- p- v. (1 kvtim ) Bi-b-hy- -X-tbmsS Fgp-Xn-bn- p- v. Bib XpS ]men- v, sx p-iq-smsx Fgp-Xn-bn- p- v. (1 kvtim ) (1 kvtim ) b) an\p v c) sndp-xp-cpøn

32 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 3 Paper 1 - Part A - Malayalam H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. (1-0 x 1 kvtim = 10) 1. Xp {]ÿm-\-øns D]- m-xmhv Bcv? A Ip \ºym B Fgp-Ø- C h -tømƒ D D q 2. amgvipi F ]Z-Øns A w F- mwv? A kt m-jn- pi C kwkm-cn- pi 3. "kz W+ØfnI' ]ncn-s -gp-xp-i. A kz Ww + XfnI C kz Æ + XfnI B ZpxJn- pi D {i n- pi B kz Æw + XfnI D kz W + XfnI 4. ] -bvs mcp si v Np m-semcp sim. F IS- -Y-bpsS DØcw Is Øn Fgp-XpI? A Dt cn C D p-amhv B tzmi D ] Sw 5. I -si- pi F ssien-bpss A w F mwv? A Xbm-dm-IpI C bm{x t]mhpi B DSp-sØm-cp-ßpI D Dd-ßpI 6. Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A ]dh C hnlkw B JKw D ] w 7. icn-bmb ]Z-taXv? A hn m\w C hn m\w B hnrvpm\w D hn m\w 8. h - -tømƒ cnn alm-imhyw GXv? A akvz-e\ adnbw C Nn{X-tbmKw B sim p-kox C _[n-c-hn-em]w 9. "Hm {]Z nww' \S-ØpI F ssien sim v A -am- p- Xv F v? A thk-øn Np n \S p C XnSp- -Øn Imcyw \SØn B HmSn {]Z nww \SØn D HmSn HmSn Imcyw \SØn

33 10. "D v' F IhnX Bcp-tS-XmWv? A H.-F.-hn. Ipdp v C D q 2 B sshtem- n D h -tømƒ hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. I. sxßns {]Xn-tj[w sxßns\ `qan-bnse Iev]-hr- -sa p ]d-bp- p. tzh- m v Bh-iy-ap sxms \ Ip kz -Ønse Iev]-hr- sø Hm ØmWv Cßs\ ]d-bp- -Xv. a\p-jy\v D]-tbm-K-an- m-ø- Xmbn sxßn H pw Xs bn. AXn-\m sxßns\ Iev]-hr- -sa p hnfn- p- Xv A -h-øp-x-s. Bh-iy-ap sxms sxßp Xcp-sa- nepw txßm ]ncn- -W-sa- n sxßn Ib-d-Ww. H -Ø-Sn-bmbn hfsc s]m -Øn hf-cp sxßn Ib-dpI {]bmkw Xs. {]txyi ]cn-io-e\w t\sn-b-h t AXp km[n- q. BZy-Im-eØv sxßn Ibtd Bhiyw C m-bn-cp- -t{x. txßtbm Icnt m Bh-iy-ap DS-a-ÿ sxßns Nph- n sn v Bh-iy-s - m sxßv Xe Nmbv p-sim-sp- p-am-bn-cp- p. DS-a-ÿ Bh-iyap- Xv ]dn-s -Sp- m-am-bn-cp- p. Bhiyw Ign- m sxßp \nh p \n p sim p-am-bncp- p. txßm ]dn- m hcp- -h kxyhpw [ Ωhpw ip hpw D -h-cm-bn-cn- -W-sat D m-bn-cp- p- q. Ime-{I-a-Øn DS-a-ÿ-cmb a\p-jy [ Ωhpw kxyhpw ip -t_m-[hpw C m-ø-h-cmbn Aßs\ sxßv Ah v Xe Ip\n p simsp- m Xbm-dn- m-ø-h-cmbn txß ]dn- -W-sa- n ac-øn Ib-d-W-sa p h p IqSp-Ibpw snbvxp. a) sxßns\ `qan-bnse Iev]-hr- -sa p ]d-bm Imc-W-sa v? (1 kvtim ) b) "a\p-jy\v D]-tbm-K-an- m-ø-xmbn sxßn H pw Xs -bn '' hnh-cww Xøm-dm- p-i. 2. \nth-z\w Xøm-dm pi (4 kvtim ) a[y-th-\ Ah-[n v ]msøpw ]d-ºnepw ImWp \nxy ImgvN-bmWv {In v Ifn- p Ip n-iƒ. CXn-\mbn Ah ]e-t mgpw sxßns as-ep-sim- p _m v BWv D]-tbm-Kn- p- -Xv. \n߃ Cßs\ Ifn- m-dpt m? \nß-fpss kviqfn \n߃ GsX mw Ifn-I-fnemWv G s -Sp- -Xv. Ifn- m Bh-iy-amb ÿehpw Ifn D]-I-c-W-ßfpw Dt m? \n߃ v I-fn m Bh-iy-amb IqSp-X Ifn D-]-I-c-W-߃ kviqfn e`y-am- -W-sa v Bh-iy-s - p-sim v ] m-bøv {]kn-u- n\v \ Im \nth-z\w Xøm-dm- p-i.

34 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 3 DØ-c-kq-NnI 1. Ip \ºym 2. ZpxJn- pi 3. kz W + XfnI 4. ] Sw 5. Xbm-dm-hpI 6. ] w 7. hn m\w 8. Nn{X-tbmKw 9. XnSp- -Øn Imcyw \SØn 10. H.-F.-hn. Ipdp v hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1.a) tzh- m v Bh-iy-ap sxms \ Ip kz -Ønse Iev]-hr- sø Hm ØmWv Cßs\ ]d-bp- -Xv. b) hnh-cww hne-bn-cp-øp-i. 2. hnj-b-øns {]m[m\yw hy -am- n-bn- p- v. DNn-X-amb `mjm-{]-tbmkw kwt_m-[-\, XpS- w, D]-kw-lmcw F nh ]men- m Ign- n- p- v.

35 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English SET 1 1.a) Answer the riddle given below (1 score) You can see me in horizon I have seven colours. I come before or after rain in the sky Who am I? Choose appropriate word from the bracket. b) I am Pea-cock. I am the national bird. I dance well when the sky is... (1 score) (snowy, rainy, cloudy, sunny) c) Write a brief description about a tree. (3 score) 2.a) Make a meaningful word from the given letters. (1 score) E N G T I G L H N A I b) Choose the odd one. (1 score) (Ostrich, Crane, Parrot, Eagle) c) Read the following poem and add more lines. (3 score) I wonder why stars twinkle And why it is seen in the night Who taught the stars to twinkle And who told the stars to twinkle

36 2 SCORING INDICATORS I. a) Rainbow (1 score) b) Cloudy (1 score) c) Description - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. (3 score) - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences II.a) Nightingale (1 score) b) Ostrich (1 score) c) Add more lines (3 score) Add at least one stanza considering Thematic grid (1 score) Structural grid (1 score) Rhythm (1 score)

37 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English SET 2 1.a) Make a meaningful word from the given letters. (1 score) L T Y F E B T R U b) Write a brief description about 'My class room'. (3 score) c) Neha decided to put a signboard in her garden. Choose the best option from below A silence please B Don't pluck flowers C Don't waste food D Que up (1 score) 2.a) Write the given words in the alphabetical order. (1 score) prize, price, prince, prayer, proclamation b) Choose the correct word from the bracket. (1 score) The boy floats the paperboats... the stream. (up, down) c) Choose a recipe from the list given below. (3 score) Lime juice Fruit salad Payasam 1. List of the ingredients 2. Write instructions for preparing the recipe.

38 2 SCORING INDICATORS I. a) Butterfly (1 score) b) Description (3 scores) - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences c) Don't pluck flowers. (1 score) 2.a) prayer, price, prince, prize, proclamation (1 score) b) down (1 score) c) (3 scores)

39 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English 1.a) Can you write the name of the bird from the given clues: Dancing bird SET 3 (1 score) National bird eye spotted tail beautiful feathers b) Fill in the blanks with the correct pronoun. Arun and his friends visited the zoo last week.... enjoyed the trip very well. (1 score) c) Can you describe the picture. 2.a) While returning from the zoo Arun and his friends saw a poster on the road side wall. Grand Circus April 1 - April 15 Venue: MUNICIPAL STADIUM, PUNALOOR 4 shows daily 10.am 2.00 pm 4.30 pm and 7.00 pm Rs. 25, Rs.50 and Rs.100 Animal shows, Cinematic dance, Fire dance

40 2 Write an announcement based on the poster. b) Fill in the blanks with suitable letters. Gi...nt w...ee... c) Fill the blanks with suitable word. A butterfly is laying eggs under theleaf. Butterflies are lying eggs under the...

41 3 SCORING INDICATORS 1. a) Peacock (1 score) b) They (1 score) c) Description (3 scores) - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences 2.a) Announcement - Relevant to the context - Keeping the structure and farm. - Use simple sentences (3 scores) b) Giant wheel (1 score) c) leaves (1 score)

42 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY temim-tcmky Zn\w F mwv? Paper 1 - Part C - General Knowledge A Pq 5 B sk]vxw-_ 7 C G{]n 7 D BKÃv "kt mjv t{sm^n' GXp Ifn-bp-ambn _ -s - n-cn- p p? A ^psvt_mƒ B {In v C ss okv D thmfo-t_mƒ 3. `mc-x- p-g-bpss XocØv 12 h jw IqSp-tºmƒ \SØn h n-cp D hw? A ]S-bWn B amam w C hn\m-bi NXp n D inh-cm{xn \hw-_ 1 \p Xncq-cn Bcw-`n k h-i-em-ime? A ae-bmf k -I-em-ime B sim n k -I-em-ime C kwkvirx k -I-em-ime D IÆq k -I-em-ime 5. C y-bpss _ln-cm-imi Xpd-apJw? A Xpº B {iol-cn-t m C hnim-j-]- Ww D _mw q 6. C y ImbnI Xmc-߃ p \ Ip G hpw henb _lp-axn? A t{zmwm-nmcy B A p\ Ahm Uv C tj cxv\ D Pn.-hn.-cmP 7. tziob bph-p-\-zn-\-ambn BN-cn- p- Xv BcpsS P -Zn-\-amWv? A s^{_p-hcn 28 B Pqsse 7 C HIvtSm-_ 31 D P\p-hcn Ir{Xn-a-ambn ]g-߃ ]gp- n- m D]-tbm-Kn- p amc-i-amb cmk-hkvxp GXv? A ss\{sniv Bkn-Uv B Im ss_-uv C s_ ko t mssd-uv D Atam-Wn-bw 9. F tum-kƒ^ms ZpcnX ^e-߃ G hpw IqSp-X A\p-`-hn Pn. A I-Æq B Imk tkm-uv C tim -bw D sim w 10. G hpw IqSp-X kn\n-a-i-fn \mb-i-thjw si n Kn -kv_p- n CSw t\sn-b \S? A a-[p B aωq- n C t{]w\-ko D taml em SET 1

43 2 DØ-c-kq-NnI 1. G{]n 7 2. ^psvt_mƒ 3. amam w 4. ae-bmf k h-i-em-ime 5. {iol-cn-t m 6. tj cxv\ 7. kzman hnth-im-\-µ 8. Im ss_uv 9. Imk tkmuv 10. t{]w\-ko

44 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY temi `ua-zn\w F mwv? Paper 1 - Part C - General Knowledge SET 2 A sabv 2 B G{]n 22 C am v 21 D Pq 5 2. su n- \n ]c-øp simxp-iv. A Cu-Un-kv C Iyqe-Ivkv B At\m-^n-e-kv D am tkm-wn-b 3. `mcx cxv\ t\snb BZy kwko-x A e-xm-a-t -jv C Fw.-F-kv. kp -e- van B si.-f-kv.-nn-{x D Bim t`mkvse 4. ] n-i-sf- p-dn- p ]T-\-imJ A Hm Wn-tØm-f-Pn C Ct m-f-pn B F -tam-f-pn D Hm^n-tbm-f-Pn 5. πm n-as ka-c-øn-eqss {]i-kvx-bmb h\nx A dm-_n-b C Ia-ew B abn-e-ω D kn.-si. Pm\p 6. C y lcnx hnπ-h-øns ]nxmhv? A Fw.-F-kv. kzman-\m-y C NnZw-_-c-\mYv B B. tlen D si.-f-kv. cma-ir-jvw 7. tic-f-øn I j-i-zn\w F mwv? A \hw-_ 1 B Nnßw 1 C sk]vxw-_ 5 D HIvtSm-_ {]k-hn- p ]mºv GXv? A cmp-sh-ºme C AWen B aq J D tnc

45 9. ae-_m-dnse Huj-[-ß-sf- n {]Xn-]m-Zn- p {KŸw? 2 A Huj-[-k-ky-߃ C kky-temiw B Cc-]n-Sn-b kky-߃ D tlm Øqkv ae-_m-dn- kv 10. a - nøw GXv Ah-b-hsØ _m[n- p tcmk-amwv? A Icƒ C izmk-timiw B lrzbw D h Ip-S

46 3 DØ-c-kq-NnI 1. G{]n CuUnkv 3. Fw.-F-kv. kp -e van 4. Hm Wn-tØm-fPn 5. abn-eω 6. Fw.-F-kv. kzman-\m-y 7. Nnßw 1 8. AWen 9. tlm Øqkv ae-_m-dn- kv 10. Icƒ

47 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part C - General Knowledge 1. C ybv v G hpw IqSp-X Ic AXn Øn-bp- Xv GXv cmpy-hp-am-bn- mwv? SET 3 A ssn\ C t\ mƒ B ]m n-ÿm D _w m-tziv 2. Xmsg simsp-ø-h-bn Xt±i ÿm]-\-߃ CuSm- p \nip-xn. A BZm-b-\n-IpXn C sxmgn \nipxn B hnev]\ \nipxn D hm p \nipxn 3. Hmtkm Zn\w A BKÃv 29 B sk]v w-_ 16 C am v 22 D Unkw-_ hb-\m-s ImSp-I-fn {_n o-jp-im s Xnsc t]mcm-snb [oc-tbm- mhv? A Ip men ac-bv m C thep-øºn Zfh B am Øm-WvU-h Ω D ]g-»n-cmp 5. `qan-bpss Ah-Im-in-Iƒ F IrXn-bpsS I Øm-hmcv? A Fw.- n. hmkp-tz-h \mb C Im -\m-s B ssh w apl-ωzv _jo D Sn. ]fl-\m-` 6. ticf k m Icn-ao h j-ambn BN-cn h jw. A 2009 B 2011 C 2010 D {In v Ifn cq]w sim Xv GXv cmpy-ømwv? A Cw v C C y B Bkvt{X-enb D {ioe 8. c -Ønse lotam-t m-_n-\n AS-ßn-bn-cn- p temlw? A snºv C Im yw B Ccpºv D a ojyw

48 9. tic-f-ønse BZysØ hnzym-`ymk a{ n? 2 A si. N{µ-ti-J-c C kn. ANyp-X-ta-t\m B si. B. Kucn-bΩ D tpmk^v ap -t»cn 10. Ggn-ae \mhni A m-zan GXp Pn -bn ÿnxn snøp p? A ]me- msv C IÆq B timgn-t msv D Imk tkmuv

49 3 DØ-c-kq-NnI 1. ssn\ 2. sxmgn \nipxn 3. sk]v w-_ ]g»n cmp 5. ssh w apl-ωzv _jo Cw v 8. Ccpºv 9. tpmk^v ap -t»cn 10. IÆq

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

"k mlw' F.-F-kv.-F-kv. amxri ]co

k mlw' F.-F-kv.-F-kv. amxri ]co sluvam-kvt gvkv t^mdw ae- pdw D]-Pn cpn: \º icn-bmb DØ-c-Øn\v t\sc ü am v snøp-i. 1. kzmx{ yw Xs PohnXw kzmx{ yw Xs AarXw ]mc-x{ yw am\n-iƒ v arxn-tb- mƒ `bm-\iw Cu hcn-iƒ Bcp-tS-XmWv? a. Ipam-c-\m-im

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER. KZykmlnXyw QUESTION BANK

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER. KZykmlnXyw QUESTION BANK UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION BA MALAYALAM CORE COURSE V SEMESTER QUESTION BANK 1. ]mzclnxamb ]ZkwLmXamWv KZysa v ]d- -Xmcv? a. hm-a-\ b. B\-µ-h -\ c. ZWvUn d. `c-x-ap-\n 2. KZv [mxphns

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7;

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7; V 3U. T, SK I 1393/08/21 :,F! 1393/10/29 ::!n> 2 1 /M + - /E+4q; Z R :'!3Qi M $,7 8$ 4,!AK 4 4/ * /;K "FA ƒf\,7 /;G2 @;J\ M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7;

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 PVV/ACA/14/02-2016 STD : V BASIC SCIENCE Qns. 1-5. Fill in the blanks. (½ mark each) (5 ½=2½) 1. The long bone at the centre of the

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information