LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016"

Transcription

1 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt Pv B^okv B temi-k` D \nba-k` 2. Xmsg-s m-sp-øn-cn- p- -h-bn GXp Iq -amwv cmap-hns apø-»s Ime-Øp- m-bn-cp hm Øm-hn-\n-ab kwhn-[m-\-߃? A tdun-tbm, ]{Xw, C -sa-bn B ssen-hn-j, ]{Xw, ssen-t^m C tdun-tbm, ]{Xw, Iºn-bn- m- ºn (ss-e-{kmw) D tdun-tbm, C s\- v, samss_ t^m. 3. C y-bpss tziob ss]xri arkw A B\ C knwlw B ISph D ]pen 4. Xmsg ]d-bp- -h-bn \ms Iem-cq]w GXv? A IY-Ifn C IpΩm n B `c-x-\msyw D tamln-\n-bm w 5. Xmsg simsp-øn-cn- p- -h-bn {Kq n s]sm-ø-txxv? A s]m am C Igp-I B {]mhv D ]cp v 6. \n Øn-bn hml-\-߃ aptºm p t]mip- -Xn-\p {Sm^nIv kn -ens \ndw. A a C ] B Nph v D \oe 7. Xmsg- -d-bp IS- Ybv pø-c-taxv? ""Rm s] Imew ao s] t]mse hme- -Imew Rm s] -t]mse'' A ao C ]mºv B Xhf D simxpiv

2 2 8. C y-bptsx- mø Ir{Xna D]-{K-l-taXv? A Bcy-` B At mtfm C FUyq-km v D `mkvic 9. A\p-jvTm\ Ie-I-fn s]sm-øxv GXv? A apsn-tb v B k w ]m v C sxøw D Im m-c»n \msiw 10. tic-f-hp-ambn AXn Øn ] n-sp kwÿm-\-taxv? A B{ m-{]-tziv B I Wm-SI C KpP-dmØv D tkmh hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI. 1. Nn{X-Øn ImWp- -Xp-t]mse Hcp Ip n mkn \ndsb sh -sa-sp- p-i. I n-bp t] sim v aqsp- p. mkv Xe-Io-gmbv Ia-gvØn-btijw Xmßn \ndp-ønb ssi am n-bmepw sh w Xmtgbv v t]mip- n-. a) F p-sim v? (score 2) b) m- nse sh w Xmtgbv p hogm-\p GsX- nepw aq v am -߃ Fgp-Xp-I. (score 3) 2. BXnc \nco- n c p kky-ß-fpss khn-ti-j-x-iƒ Xmsg simsp-øn-cn- p- p. ]c-amh[n khn-ti-j-x-iƒ ] n-i-s -Sp-Ønb kky-߃ GsX p Is -Øp-I. hmg, sxßv, B, apf, sh, snº-cøn \mcp-thcp ]Sew, PmenIm kncm-hn-\ym-kw, Xmbvthcp ]S-ew, Zzn _op-]-{xw, imj-i-tfmsp IqSnb hr w, GI-_o-P-]-{Xw, H -ØSn hr w, kam- -c-kn-cm-hn-\ym-kw. (score 5)

3 H -hm- n DØcw Fgp-tX- -h. 3 DØ-c-kq-NnI 1. {Kma-k` 2. tdun-tbm, ]{Xw, sse{kmw 3. B\ 4. Ip-Ωm n 5. {]mhv 6. ] 7. Xhf 8. At mtfm 9. Im m-c»n \msiw 10. I Wm-SIw hn-i-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. a) ]pd-øp hmbp t] -dn-t a ±w (_-ew) {]tbm-kn- p- p. (score 2) b) a) mkv Aev]w Ncn- p-i. (score 3) b) t] sndp-xmbn hen- p-i. c) mkv Cf- pi d) apiƒ`m-k-øp-\n v t] -dn-te v i -ambn DuXp-I. 2. kky-ß-fpss t]cp-iƒ Is -Øp p (score 1) 4 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 4) 3 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 3) 2 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 2) 1 khn-ti-j-x-iƒ Is -Øn-bm (score 1) sxßv B \mcp-th-cp-]-sew kam- c kncm-hn-\ymkw H -ØSn hr w GI-_oP ]{Xw Xmbvthcp ]Sew PmenIm kncm hn\ymkw imj-i-tfm-sp-iq-snb hr w Zzn_oP ]{Xw

4 1 amxrimtnmzyt] SET 2 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w H hm n DØcw Fgp-Xp-I. (1Score X 10 = 10) 1. Hcp Pohn v AXns hmk-ÿ-e-øn\v A\p-k-cn v Pohn- p-hm-\p khn-ti-j-x-bm-wv. A Bhmk hyhÿ C A\p-Iq-e\w B ]c-kv]-cm{-i-bxzw D ]c-kv]c _ w 2. "X v' {][m\ hmzy-am-bp Iem-cq]w? A Hm Xp- C IpΩm n B ]S-bWn D NmIym IqØv 3. Xmsg-sIm-Sp-Øn-cn- p- -h-bn 2016 h j-hp-ambn _ -s ]cn-]msn GXmWv? A ssph sshhn-[y-h jw C aæp-h jw B ]b-dp-hn-f-h jw D {]Im-i-h jw 4. tziob ]Xm-Ibv v cq]w \ Inb Bƒ. A ]nwkfo sh ø C _ nw N{µ Nm Pn B cho-{µ-\my SmtKm D `n m-pn-ima 5. sambo Ip n sshzy GXp Iem-cq-]-hp-ambn _ -s - n-cn- p- p. A tim fn C am Kw Ifn B am n-f- m v D \ms ]m v 6. ImbnI Zn\-ambn BN-cn- p- Xv A P\p-hcn 30 B HIvtSm-_ C Unkw-_ 27 D BKÃv 29 \ -{X- q- -Øns hn\ym-k-amwv api-fn ImWp- -Xv. CXv GXv \ -{X- q- -Øn-s -bmwv? A kvtim n-bkv C k]vx jn B Hmdn-tbm D Imkn-tbm- nb 8. Im -I-fn- mø \msv A e -Zzo]v C ]\mpn B ]pxp-t cn D {ioe

5 2 9. tim -td-j `c-w-ø-e-h A snb am B tab C {]kn-u v D I ho-\ 10. hmg-ir-jn-bpss C jz-d kv XpI e`n- p-hm Znhm-I-c tn GXp ÿm]-\-sø-bmwv kao-]n-t - Xv? A C jz-d kv Hm^okv B hnt -Pm-^okv C ] m-bøv B^okv D Irjn-`-h hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI. 1. a[y-th-\-e-h-[n-bm-bn. amxm-]n-xm- -tfm-ssm w hnt\m-z-bm-{x-bv p-t]mb A\q]v cmta-izcw _wkfqcp, tkmh, t]m _-, kph W-t {Xw F n-ßs\ C y-bnse {][m-\-s ÿe߃ kµ in- p. Ahn-sS-bp Bfp-Iƒ kwkm-cn- Xv H pw Ah\v a\- n-em-bn-. F p- `m-j-bm-w m! Ah B -cy-s - p. Cßs\ F{X-sb{X `mj-iƒ \ΩpsS C y-bn-ep- v. Hmtcm kwÿm-\- mcpw ]d-bp `mj-iƒ GsX v A A\q-]n\v ]d p simsp-øp. Ah t]mb kwÿm-\-ßfpw Ah-bpsS Xe-ÿm\ßfpw Ahn-sS-bp- -h kwkm-cn- p `mjbpw _ n- n-s -gp-xp-i. (Score 5) 2.a) Bh-Wmw-Ipgn ] m-b-ønse Kh.-F.-]n. kviqfn\p kao]w h j-ß-fmbn Irjn snømsx InS- p Xcn-ip-]mSw \niøn tjm nwkv amƒ \n Ωn- p-hm ÿew DSa ] m-b-øn \n v A\p-hmZw hmßn. ]msw \ni-øm h Bfp-Isf kviqfnse cmtpjv kmdpw Ip n- Ifpw tn v XS- p. hb \ni-øp- -Xp-aqew ]e {]iv\-ßfpw B {]tz-iøp kwpm-xam-ip-sa hmz-k-xn-iƒ D -bn- p-sim- m-bn-cp p XS-b-. Ah D -bn GsX- nepw 4 hmz-k-xn-iƒ Fgp-Xp-I. (Score 4) b) {]Ir-Xnsb tzmj-i-c-ambn _m[n- p at -sx- nepw c p {]iv\-߃ Fgp-Xp-I.(Score 1)

6 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 3 DØ-c-kq-NnI 1. c) A\p-Iq-e\w 2. b) ]S-bWn 3. b) ]b-dp-hnf h jw 4. a) ]nwkfn sh ø 5. b) am n-f- m v 6. c) BKÃv c) k]vx jn 8. a) e -Zzo]v 9. b) tab 10. d) Irjn-`-h hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. cmta-izcw Xan-gv\mSv snss Xangv _wkfqcp I Wm-SI _wk-fqcp I S tkmh tkmh ]\mpn simßnwn t]m _- KpP-dmØv Al-Ω-Z-_mZv KpP-dmØn kph W-t {Xw ] m_v NWvUo-KUv ] m_n BsI 5 kvtim (Hm-tcm- n\pw Hcp kvtim hoxw) 2. a) kao-]-øp InW-dp-I-fnse sh w h p- p. Irjn-`qan Ipd-bp- p. hb Pohn-I-fpsS \miw `t ym m-z\w Ipd-bp- p. (Score 4) A\ptbmPyamb a p-ø-c-ßfpw BImw. GsX- nepw 4 FÆw Fgp-Xn-bm 4 kvtim. b) Ip n-sn- aw hm-c h\-\-io-i-cww

7 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 3 Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w H hm n DØcw Fgp-Xp-I. (1 score x 10 = 10) 1. C.-hn. cma-kzman \mbv tic-f-ønse GXp kzmx-{ y-k-a-c-hp-ambn _ -s - n-cn- p p? A Kpcp-hm-bq kxy-{klw B ssh w kxy-{klw C D p kxy-{klw D hmk {SmPUn 2. hnt\m-z-k- m-c-øn-\mbn Xt - msv ] n kt -X-Øn-se-Ønb hneyw tic-f-ønse as mcp ] n-k-t -XsØ pdn- -dn-bp- p. GXm-WXv? A Ipa-cIw B tx Sn C tx e D hb-\msv 3. Xmsg- -d-bp- -h-bn Ing-t m-s m-gp-ip \Zn. A ]º B \nf C ]mºm D s]cn-bm 4. {]mtz-ini `mj-i-fmbn `c-w-l-s\ AwKo-I-cn- n-cn- p `mj-i-fpss FÆw A 16 B 23 C 15 D Rm\mcv? ""BSn BSn \n Xpw Rm Ag-Is\ s] Xpw Rm A-g-I-\nXm Ad-bnepw apdn-bnepw Rm\nXm tn nepw snfn-bnepw'' A a ƒ B s\ v C tn\ D Ipcp-ap-fIv 6. kwÿm\ a yw A tumƒ^n B sim v C KwKm-tUmƒ^n D Icn-ao 7. apf- p hnøns GXp `mk-amwv ImWvU-ambn amdp- Xv? A _op-]-{x-߃ B _opaqew C _op io jw D _op IhNw 8. Idp-Ø-hm-hn-\-\p-tbm-Py-amb {]kvxm-h\ GXv? A N{µs\ ImWp p B N{µs\ ImWp- n

8 2 C `qan N{µ\pw kqcy-\p-an-s-bn D CsXm- p-a 9. X]m Ãmºn {]Xy- -s BZy-a-e-bmfn? A hn. A t^m kmω C N ºn kzman B hn. Nmh-d-b- D {io\m-cm-bw Kpcp 10. tim -b-øns Ab Pn- -I-fmWv Xmsg Nn{Xo-I-cn- n-cn- p- -Xv. hn p-t]mb timfw ]qcn- n- p-i. hs v Fd-Wm-Ipfw ]Sn- mdv Be- pg tim bw CSp n Ing v? sx v A ]Ø-\w-Xn C ]me- msv B Xriq D ae- pdw hni-z-ambn DØcw Fgp-XpI 1. l j Xs ]cn-k-c-]p-kvx-i-øn Fgp-Xnb Hcp \nco- W Ip-dn- m-wn-xv. FÆ-a-b-ap Xqh, sh -Øn \n pw snfn-bn \n pw Cc-]n-Sn- m Ign-bp sim p-iƒ, N Ω-_- n-x-amb hnc-ep-iƒ F n-ß-s\. a) \nco- W Ipdn- nse ] n GXv? (score 1) b) AÆm, ]cp v F o Pohn-I-fpsS A\p-Iq-e\-߃ Fgp-Xp-I. (score 4) 2. dn -ªnIv Zn\-Øn [oc-x-bv p Ahm Up-hm-ßm A_p Ahs _m -bp-ambn U lnbn-se-øn. XZ-h-k-c-Øn hnhn[ kwÿm-\-ß-fpss X\-Xp-I-em-cq-]-߃ ImWp-hm\pw km[n p. tamln-\n-bm- w, `c-x-\m-syw, Ip p- p-sn, _wkme \røw, IY-Iv F nh I p. Ch Hmtcm pw GXp kwÿm-\-ß-fpss X\Xp Iem-cq-]-sa v Is -Øn-sb-gpXpI. (score 5)

9 3 DØ-c-kq-NnI H -hm- n DØcw Fgp-tX- -h. (1 score x 10 = 10) 1. b) ssh w kxy-{klw 2. a) Ipa-cIw 3. c) ]mºm 4. d) b) s\ v 6. d) Icn-ao 7. c) _op-io jw 8. b) N{µs\ ImWp- n 9. d) {io\m-cm-bw Kpcp 10. a) ]Ø-\w-Xn 1. a) Xmdmhv (score 1) b) A\p-Iq-e-\-߃ AÆm * aq -tb-dnb \J-߃ ac-ß-fn ]nsn- p-i-b-dm klm-bn- p- p. * i{xp Pohn-Iƒ v s]s v Xncn- -dn-bm Ign-bmØ \ndw. (score 2) ]cp v * hf v aq -bp sim p-iƒ - * Ccsb tim Øp ]nsn- p- -Xn\v Iq Øp hf v aq -tb-dnb \J-߃ (score 2) 2. tamln-\n-bm w ticfw `c-x-\msyw Xan-gv\mSv Ip p- psn sxep- m\ _wkm-e-\røw ant mdmw IYIv DØ {]-tziv (score 5)

10 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part B -Mathematics F Xv tdma A -Øn Fgp-Xn-bm A XXXIX C I XXXXX B LI D I L 2. 22:15 \v FdWm-Ip-f-Øp-\n v ]pd-s Hcp si.-f-kv.-b.-sn.-kn. kq ^mãv _kv Xr»qsc-Øn-t Xv 3:10 \v BWv. bm{x-s -SpØ kabw F{X? A 19 awn- q 5 an\n v C 25 awn- q 25 an\n v B 4 awn- q 55 an\n v D 4 awn- q 35 an\n v s\ 12 sim v KpWn- m 25 s\ 10 sim v KpWn Xn-t\mSv F{X Iq Ww? A 25 B 12 C 50 D S 15 Izn 25 Intem{Kmw F{X Intem-{Km-amWv? A 2025 Intem{Kmw C 5175 Intem{Kmw B 45 Intem{Kmw D 6525 Intem{Kmw 5. tnmzy-nn- -Øns ÿm\øp htc kwjy-tb-sx v Is -Øp-I ? A 16 B 48 C 20 D sk.-ao. hi-ap Hcp NXp-c-Øns AtX Np -f-hp Hcp ka-n-xp-c-øn\v 5 sk.-ao. hi-ap- v. NXp-c-Øns hoxn F{X sk.-ao? A 4 B 5 C 6 D s\ 9 sim v KpWn- -t mƒ In nb kwjybpss Cc- n-bmwv as mcp kwjysb 9 sim v KpWn- -t mƒ In n-b-xv. F n kwjy-tbxv? A 34 B 52 C 16 D 50

11 = = 8 434= = =? A 26 B 18 C 25 D Xmsg simsp-øn-cn- p- -Xn A[n-h j-a- m-øxv GXv? A 2000 B 1892 C 2034 D Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A B C D hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Nn m-cn- -Shv {Kma-Øn HmWm-tLm-j-tØm-S-\p-_- n v \thm-zb _ns t\xr-xz-øn 3 Znhkw kaq-l-kzy \S-Øn. AXn-te-bv p-]-tbm-kn Acn-bp-sSbpw ] - -dn-bp-ssbpw Afhp-I-fmWv NphsS X n-cn- p- -Xv. H mw c mw aq mw Znhkw Znhkw Znhkw Acn 125 kg 130 kg 142 kg ] - dn 64 kg 66 kg 70 kg a) 1 In.{Kmw Acnbv v 32 cq]-bmwv BsI F{X cq]-bpss Acn-bmWv D]-tbm-Kn- Xv? (kvtim 1) b) _v ]ncn-s -SpØ XpI cq]-bm-wv. ] - -dn v cq]bpw Acnbpw ] - -dnbpw HgnsI a n-\-߃s mw IqSn 9750 cq]bpw sne-hm-bn. BsI sne-sh{x? _m n F{X? (kvtim 2) c) _m n-bp XpI 2 Ip n-i-fpss hnzym-`ymk Bh-iy-Øn-te-bv mbn Xpey-ambn hoxn v \ In. Hcp Ip nbv v F{X cq] e`n p? (kvtim 1) d) kzybv v Bh-iy-ambn h BsI ] - -dn-bpss Af-sh{X? (kvtim 1)

12 3 2. \h-zo]w _ns t\xr-xz-øn saun- Iymºv \S-Øp- -Xn-\mbn Iq ]ncnhv \SØn. 25 cq]-bpss 52 Iq Wpw 50 cq]-bpss 22 Iq Wpw 100 cq]-bpss 34 Iq -Wp-am-Wv hn -gn- -Xv. Iymºn 37 t]cmwv t]cv cpn-ã snbvx-xv. Hcmƒ v 25 cq]-bmwv cpn-kvt{s-j ^okv. 10,700 cq]-bmwv BsI sne-hm-b-xv. BsI hchv F{X? _m n XpI _nse 5 AwK-߃ Xpey-ambn hoxn p \ In F n Hmtcm-cp-Øcpw F{X cq] hoxw \ IWw? (kvtim 5)

13 4 DØ-c-kq-NnI 1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. A 7. D 8. A 9. C 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Acn-bpsS hne = cq] (kvtim 1) BsI snehv Acn ] - dn a n\w cq] _m n cq] (kvtim 2) Hcp Ip n v = = 2905 cq] (kvtim 1) BsI ] - dn = = 200 kg (kvtim 1) 2. cpn-kvt{s-j ^okn-\-øn e`n XpI F{X? 37 25= 925 cq] (kvtim 1) Iq -Wp-Iƒ hn C\-Øn e`n XpI = = = 1300 BsI = 5800

14 5 BsI hchv =6725 cq] (kvtim 2) _m n XpI = = 3975 cq] (kvtim 1) Hmtcm AwK-ßfpw hoxn-s -Sp-t XpI = = 795 cq] (kvtim 1)

15 1 MODEL QUESTION PAPER SET 2 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 2 - Part B - Mathematics H -hm- n DØcw Fgp-XpI (1 score x 10 = 10) 1. IC F - tdma A -Øn\v Xpey-amb kwjy GXv? A 101 B 99 C 109 D : 05 pm \v tim -b-øp-\n v ]pd-s _kv 8 awn- q 15 an\n v sim v timgn-t m-s -Øn. FØn-t kabw GXv? A 19:20 B 8:15 am C 7:20 am D 7:20 pm 3. an\n-bpss ssibn 24 sk o-ao- \of-ap Hcp \q -ºn-bp- v. AXp-]-tbm-Kn v Ahƒ hnhn[ Af-hp-I-fn-ep NXp-c-߃ \n Ωn- p-i-bm-wv. Xmsg X n-cn- p- -Xn GXv Afhp-I-fn-ep NXp-c-amWv Ahƒ v \n Ωn- m Ign-bm-Ø-Xv. A \ofw 9 sk.-ao. hoxn 5 sk.ao C \ofw 7 sk.-ao. hoxn 5 sk.ao B \ofw 10 sk.-ao. hoxn 2 sk.ao D \ofw 8 sk.-ao. hoxn 4 sk.ao 4. KWnX]co- -bn 4 mw mknse Ip n-iƒ v In nb t{kuns\ kqnn- n- p Nm mwv NphsS X n-cn- p- -Xv. 25 Ip n-ifpss FÆw A B C D t{kuv E X n-cn- p- -Xn icn-b- mø {]kvxm-h\ GXv? A A t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw C t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw Xpey-am-Wv. B D t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆØns Cc- n-bmwv A t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆw. C mknse BsI Ip n-i-fpss FÆw 40 BWv. D A t{kupw C t{kupw t\snb Ip n-i-fpss BsI FÆhpw B t{kuv t\snb Ip n-i-fpss FÆhpw Xpey-am-Wv Pq 10 sh n-bmgvnbmbm 2016 Pqsse 10 GXv Znh-k-amWv? A sh n C Rmb B snm D _p[

16 apx XpS -bmb \º-dp 100 cq]m t\m p-i-fmwv Fs ssihiw D -Xv. BsI 1000 cq] Ds - n Ah-km-\sØ t\m ns \º F{X? A B C D x2x1 C-Xnse F m kwjy-ifpw Cc- n-bm- n-bm DØcw F{X as-ßmipw? A 8 B 6 C 2 D x 09 = x 18 = x 27 = H ]-Xm-asØ hcn ]q Øn-bm- pi A x 81 = B x 90 = C x 81 = D x 89 = Fs ssibn 100 cq]-bpss 50 t\m pw 1000 cq]-bpss 10 t\m pw D m-bn-cp- p. _m n simspøv F mw 500 cq]-bpss t\m m n am n-sb-sp-øp. F n F{X 500 cq] t\m p-iƒ ImWpw? A 300 B 15 C 150 D ap simsp-øm 2 txß In pw. 22 txß In m F{X ap simsp- Ww? A 29 B 99 C 90 D 44 hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. Ip n-aw-kew kviqfn Hcp tãmdp- v. AhnsS \hw-_ amkw \S hnev]-\-bpss hnhc-ß-fmwv Xmsg simsp-øn-cn- p- -Xv. H m-asø BgvN 7518 cq]-bpss hn p hc-hp- m-bn. c m-asø BgvN BZysØ BgvN-sb- mƒ 899 cq] Ipd-hm-bn-cp- p I -h-sw. aq m-asø BgvN Xte BgvNsb mƒ 1546 cq] IqSp-X I -hsw D m-bn. 4 m asø BgvN-bnse hn p-h-chv BZy BgvN-bn-te-Xns ]Ip-Xn-bm-bn-cp- p. F n a) Hmtcm BgvN-bn-sebpw hn p-h-chv F{X? (kvtim 1) b) \hw-_ amksø BsI hn p-h-chv F{X? (kvtim 1) c) Hmtcm BgvN-bn-sebpw hn p-h-chv {Ia-Øn Fgp-Xp-I. (kvtim 1) d) BZy BgvN-bnse hn p-h-chv _m n \nt -]n- m n v ]qcn- n- mtam? (kvtim 2)

17 3 t\m p-iƒ FÆw XpI ] - dn Irjn snøp- -Xn-\mbn cmap-hn\v Irjn hip- n \n pw 6750 cq] e`n- p. JCB D]-tbm-Kn v ]d-ºnse aæv Cf- n. awn- q-dn\v 950 cq]-bmwv JCB bpss hms-i. cmhnse 8.30 apx 11:30 hscbpw D -I-gn v 2:30 apx 4: 30 hscbpw JCB D]-tbm-Kn- p. IqSmsX XSw FSp- p- -Xn\v 2 t] 2 Znh-khpw Hcmƒ Hcp Znh-khpw tpmen snbvxp. Hcmƒ v 650 cq]-bmwv Iqen F n Irjn hip- n \n pw e`n XpI XnI-bptam? C F n F{X cq] IqSn cmap Icp-X-Ww.

18 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 4 DØ-c-kq-NnI 1.a) c mw BgvN = 6619 cq] aq mw BgvN =8165 cq] \memw BgvN = 3759 cq] (kvtim 1) b) BsI cq] (kvtim 1) c) 3759, 6619, 7518, 8165 (kvtim 1) d) t\m p-iƒ FÆw XpI (kvtim 2) 2. i) JCB F{X awn- q-dmwv {]h Øn- -Xv. (kvtim 1) 8:30 apx 11: 30 hsc 3 awn- q 2:30 apx 4:30 hsc 2 awn- q. BsI 5 awn- q = 4750 cq]

19 5 ii) JCB bv v BsI F{X cq] hms-i-bn-\-øn \ I-Ww. (kvtim 1) = 4750 cq] iii) XS-sa-Sp-Ø-Xn\v BsI F{X cq] sne-hmbn? (kvtim 1) 5 Bfp-Iƒ 650 cq] = 3250 cq] iv) BsI F{X cq] sne-hm n (kvtim 1) = 8000/- v) Irjn `h-\n \n pw e`n XpI XnI-bptam? C F n F{X cq] A[n-I-ambn Is - ØWw. (kvtim 1) Irjn`-h-\n \n p e`n Xv 6750 cq] A[n-I-ambn Is -tø- Xv = 1250/-

20 1 amxrimtnmzyt] SET 3 LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper II - Part B - Mathematics H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. (1 score x 10 = 10) F Xv tdma A -Øn Fgp-Xn-bm A CXXXXX B LLL C CL D LC 2. Imk tkmup \n pw ]pd-s ]c-ipdmw FIvkv{]kv 10 awn- q 30 an\n v bm{x snbvxv ]n.-fw.\v Be- p-g-bn FØn-t p. F n ]pd-s kabw F{X? A 10:30 am B 12:30 am C 10:30 pm D 12:30 pm 3. KWnX amk-kn-\n tn p- -Xn-\mbn ao\p Xøm-dm- nb ]mt Xmsg X n-cn- p- p. ASpØ kwjy GXm-bn-cn pw? 3841, 4752, 5663, 6574,... A 7674 B 7483 C 7685 D Nn{X-Øn F{X {XntIm-W-ß-fp v? A 22 B 11 C 20 D KWnX _n-te v ao\p Xøm-dm- nb kwjym hymjym-\-im Um-Wv NphsS \ In-bn-cn- p- -Xv. kvt\l CXn- Hcp sx v Is -Øn. B sx v \n߃ v Is -Ømtam? H p-iƒ 254 \qdv 3 ]Øv 8 H v Bbncw 438 ]Øv 20 Bbncw 54 \qdv 38 H v

21 2 A H p-iƒ B 254 \qdv 3 ]Øv 8 H v C 25 Bbncw 438 ]Øv D 20 Bbncw 54 \qdv 38 H v = 1 injvsw 3 Hcp aq kwjysb 4 sim v lcn- -t mƒ In nb lc-w-^-ehpw injvshpw X n-cn- p p. tjuv snbvx If-Ønse kwjy GsX v Is -ØpI? A 7 B 8 C 4 D 5 7. lcn-bpss ho n 1/4 en ]m hoxw F m Znh-khpw hmßpw. Unkw-_ amk-øn 5 Znhkw ]m hmßn-bn-. F m B amkw hmßnb ]mens BsI A-fhv F{X? A 13 en B 6 1 / 4 en C 6 1 / 2 en D 5 1 / 4 en 8. Hcp t m nse kabw IÆm-Sn-bn I -t mƒ Cß-s\-bm-bn-cp- p. F n bym kabw F{X? A 9: 35 B 3:25 C 2:25 D 10:35 9. aw- msv Kh. F.-]n. kviqfn sh -s m Zpcn-Xm-izmk Iymºv {]h Øn- p- -Xn-\m Pqsse 25- mw XobXn apx Hcm-gvNbpw 4 Znh-khpw Ah[n Bbn-cp- p. F n kviqƒ Xpd p- Xv F v? A BKÃv 3 B BKÃv 6 C BKÃv 5 D BKÃv Nn{X-Øn sjbvuv snbvxn-cn- p cq]w ka-n-xp-c-øns F{X `mk-amwv? A 1 / 4 B 3 / 16 C 3 / 4 D 1 / 3

22 3 hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I In.-ao- \of-ap Hcp txmsns Ccp-h-ihpw I v D]-tbm-Kn p si p-i-bm-wv. CXns Hcp hisø 2 Intem-ao- 60 ao dpw adp-h-isø 4 Intem-ao- 650 ao dpw si n- -gn- p. C\n Ccp-h-i-ß-fnepw si m _m n-bp `mk-øns \of-sa{x? 5 ]pcp-j- mcpw 3 kv{xoi-fpamwv ChnsS tpmen snøp- -Xv. ]pcp-j- m-cpss Hcp Znh-ksØ Iqen 850 cq]bpw kv{xoifp-tsxv 750 cq]-bp-am-wv. F n Hcp Znhkw Iqen-bn-\-Øn BsI F{X cq] sne-hmipw? (5 kvtim ) se F.-F-kv.-F-kv. ]co m \S-Øn- p-ambn _ -s v \S- mhv ] m-b-øn- 2 ti{µ-ß-fm-wp- -Xv. a) H masø ti{µ-ønse Ccp-]-Xm-asØ Ip n-bpss \º B-Wv. F n H m-asøbpw ap -Øn-c- m-a-søbpw Ip n-i-fpss \º F{X? (kvtim 1) b) c m-asø ti{µ-øn, \ho ap n \n v 16- maxpw ]n n \n v 23 maxp-am-wv Ccp- Xv. \hos \º BWv. F n BZysØbpw Ah-km-\-sØbpw Ip n-i-fpss \º GsXm-s -bmwv? (kvtim 1) c) ]c- -\-ßmSn k_vpn- -bn 8 ti{µ-ß-fn-embn 272 Ip n-i-fmwv ]co- -sb-gp-xp- -Xv. F m ti{µ-ß-fn-sebpw Ip n-i-fpss FÆw Xpey-am-sW- n Hcp ti{µ-øn ]co- -sb-gp-xp Ip n-i-fpss FÆw F{X? (kvtim 1) d) Cu ] -Xn-bv mbn Hcp Ip nbv v 95 cq]m hoxw A\p-h-Zn- n- p- v. F n ]c- -\-ßmSn k_vpn- -bn BsI F{X cq] sne-hm mw? (kvtim 1)

23 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 1. C 2. D 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C 9. C 10. B hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. BsI 8 Intem-ao- Hcp hisø _m n \ofw 4 DØ-c-kq-NnI = 8 In.ao 2 In. ao. 60 ao. = 5 Intem-ao- 940 ao (kvtim 1) adp-h-isø _m n \ofw = 8 In.ao 4 In.-ao. 650 ao. = 3 Intem-ao- 350 ao (kvtim 1) 5 ]pcp-j- m-cpss Iqen = = 4250 cq] (kvtim 1) 3 kv{xoi-fpss Iqen = = 2250 cq] (kvtim 1) Hcp Znh-ksØ BsI Iqen -= = 6500 cq] (kvtim 1) (BsI kvtim 5) 2.a) H masø Ip n-bpss \º masø Ip n-bpss \º (kvtim 1) b) H masø Ip n-bpss \º Ah-km-\sØ Ip n-bpss \º (kvtim 1) BsI Ip n-i-fpss FÆw 38 (kvtim 1) c) Hcp ti{µ-øn ]co Fgp-Xp Ip n-i-fpss FÆw = 34 (kvtim 1) d) Ip n-i-fpss FÆw = 272 Hcmƒ v A\p-h-Zn XpI = = (kvtim 1)

24 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part A - Malayalam SET 1 H hm n DØcw Fgp-Xp-I. 1. ae-bm-f-øn BZyambn m\-]otw Ahm Uv t\snb Ihn Bcv? 2. "sim ' F ]Z-Øns A w F mwv? se ti{µ kmlnxy A m-zan Ahm Uv t\snb IrXn GXv? 4. ]ncn-s -gp-xpi "snº v' 5. alm-imhyw Fgp-XmsX alm-ihnbmb ae-bmf Ihn Bcv? 6. H -]Zw GXv? hnp-b-sø tlmjn- p bm{x A tlmj-bm{x C bm{xm-tlmjw B Pb-bm{X D ssp{x-bm{x 7. Xmsg ]d-bp- -h-bn Iq -Øn s]sm-ø-txxv? A h jw C amcn B ZrjvSn D hrjvsn 8. NmIym Iq-Øn D]-tbm-Kn- p hmzy D]-I-cWw GXv? A hb-en C angmhv B lm tam-wnbw D sn 9. "Dcp-f-bv p-t cn' F ssien-bpss A w sxc-s -SpØv Fgp-Xp-I. A X p-øcw ]d-bp-i. B Akw-_ w ]d-bp-i. C X adp-]sn ]d-bpi D DuWn-s\m w Dt cn 10. icn-bmb ]Zw sxc-s -SpØv Fgp-Xp-I. A AKm[w C AIm[w B AKmZw D AKmYw

25 hni-z-ambn DØcw Fgp-tX- h. 1. Cu IhnX hmbn- p-i. 2 AΩ amk-߃ ]Øp Npa p \ns s\m p {]k-hn- -X-Ω-bt DÆn-h-bdp hni- n-sp-tºmƒ "AΩn ' tbip- -X-Ω-bt ]n -\-S p ]nsn- p-ho-wm sim p-im-eω Xncp-Ωp-Int snωæp ]q IhnƒØS-Øn DΩ-X-cp- -Xp-a-Ω-bt? aæpw snfnbpw ]pc p sn m XnÆw Ipfn- n-x-ω-bt IÆn-ep-d w Ib-dn-Sp-tºmƒ ]msn-bp-d- p- -X-Ω-bt kvt\l-øn-s\- p-an-cn- n-samw AΩ-Im-W-s Spw sszh-at? s]m -It\! \ns \ -sbmt AΩ-X Pohn-X-e- y-tam, AΩ ]d- m-e-\p-k-cn \ -hcpw \n\- n X w (_m-e-i-hn-x-iƒ) {io-]mzw Cuiz-c \ºq-Xncn a) IhnX \ Ip ktµiw F mwv? (1 kvtim ) b) AΩ-bpsS Pohn-X-e yw F m-sw- mwv Ihn ]d-bp- Xv? (1 kvtim ) c) "AΩ' F Ihn-Xbv v Bkzm-Z-\- p-dn v Xøm-dm- p-i. (3 kvtim ) 2. Bfl-IY Xøm-dm- mw. Fd-Wm-Ipfw Pn -bnse imeo\ kpµ-c-amb Hcp {Kma-amWv Ipdp- -a-t»cn {Kmaw. s\ m-sßfpw Ipf-ßfpw Aº-e-ßfpw tzhm-e-b-ßfpw Hs -bmbn {Kma-hn-ip- n-bp {]tz-i-am- Wt{X CXv. tic-f-ønse t]cp-ti \me-º-e-ß-fn H mb "Xncp-aq-gn- pfw e vaw kzman t {Xw' Cu {Kma-Øn-emWv. Cu Aº-e-Ønse D hw _lp-ti-a-am-bn- mwv sim m- Sp- -Xv. Cu h jsø D -h-øn sn -bpw, simºpw, Ce-Øm-f-hpw, CS- bpw

26 3 tnßn-ebpw Hs taf-s m-gp- n-\mbn FØn. tafm-c-h-߃ Hs Ign v hn{i-an sn bpw tnßn-ebpw Xß-fpsS ]q -Ime kvac-w-iƒ Ab-hn-d n sn Xs Bfl-IY tnßne-tbmsv hnh-cn- p. F mhpw sn ]d- n- p- m-hp-i. FgpXn t\m mw. a) ] -hm-zy-øn-epƒs - Xpw 64 sn p-iƒ Xq n-bn- n-cn- p- -Xp-amb Hcp hmtzym-]-i-c-w-øns t]sc-gp-xp-i. (1 kvtim ) b) hs- ae-_m-dn {]Nm-c-Øn-ep Hcp A\p-jvTm\ Ie GXv? (1 kvtim ) c) sn -bpss Bfl-IY Xøm-dm- p-i. (3 kvtim )

27 4 DØ-c-kq-NnI H -hm- n DØcw Fgp-tX- - tnmzy-߃ 1. Pn. i -c- p-dp v 2. talw 3. Bcm- m 4. snw+] v 5. Ipam-c-\m-im 6. ssp{x-bm{x 7. ZrjvSn 8. angmhv 9. X -a-dp-]sn ]d-bpi 10. AKm[w hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. kqn-i-߃ 1. \mw \ΩpsS AΩsb kvt\ln- -Ww, _lp-am-\n- -Ww. ais \ -bmwv AΩ-bpsS PohnX e- yw. Bkzm-Z-\- p-dn v Ihn-X-bpsS Bibw Xncn- -dn- n- p v Ihn-X-bnse {]tbm-k-߃, kuµ-cymw-i-߃ F nh hni-i-e\w snbvxn- p- v. Bflmwiw Ie p `mj. 2. a) CS b) sxøw / IrjvW-\m w c) Bflmwiw Ie `mj {]tbm-kn- n- p- v. `mjm-]-c-amb anihv ]pe Øn-bn- p- v. Bib hy -X-tbmsS Fgp-Xn-bn- p- v.

28 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part A - Malayalam SET 2 1. "c p-\m-ep-zn\w sims m-cp-øs\ (10 x 1 kvtim = 10) X n-te n \S-Øp- Xpw `hm ' Cu hcn-iƒ Bcp-tS-XmWv? A Ipam-c-\m-im C h -tømƒ B ]q m\w D D q 2. A w Fgp-Xp-I. NmXpcyw A NXpcw C ansp v B I w D am[pcyw 3. ""IY-b-dn-bmsX B w ImWpI'' ]g-s m v hni-z-am- p-i. A IY-Ifn ImWpI C Imc-W-an- msx hnj-an- pi B Imcyw Adn-bmsX ho n- pi D Nn n v {]h Øn- pi 4. ""tifn-sim v'' GXp Ie-bp-ambn _ -s - n-cn- p p? A Hm w Xp C Xncp-hm-Xnc B sxøw D IY-Ifn 5. Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A iwjv C simºv B sn D Ce-Ømfw 6. "sn p v' ]ncn-s -gp-xp-i. A snw + p v C snw+np v B sn + Np v D snw+ p v

29 2 7. DNn-X-amb Nn w tn sø-gp-xp-i. HmtIaw Xs \ns bo Xpºnss A! B ; C? D w 8. icn-bmb ]Z-taXv? A AYn-Xn C DZvLm-S-\w B hnzym Øn D JSn-Imcw 9. ""H p-apßn ZsØ-SpØp H p-sim v aq m n aq n-sem p Xn p-t]mbn'' IS- -Ybv v DØcw Is -Øp-I. A I C ao B h w D R v 10. kam-\m w Fgp-Xp-I. "hr w' A XSn C imjn B ] w D h jw hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1. {Kma-`wKn ae-c-wn- m-sp-iƒ Xnßn hnßn ac-x-i- m- n-bn apßn apßn Icfpw angnbpw Ih p an n Id-b-s m-cm-e-k {Kma-`wKn ]pfiw t]m Ip n ]pdøp how ]pxp-aq-s a e ]p In-\o n ]pe-scmfn amae t{iwn-iƒ X ]pd-in-embv h p \ns -Øn-t\m n

30 CS-bs ]m n-e-en-s m-gpipw 3 XSn-\nbpw Xma-c-s m-bvi-ifpw Hcp sim p Ims -ßm h p t]mbm Xpcp-Xpsc ]qa-g-bmbv ]ns Fhn-sS-Øn-cn-s m p t\m n-bmepw Ahn-sS mw ]qø ac-߃ am{xw (ca-w ) Nß-ºpg a) Ihn-X-bnse Hcp ]Z-amWv "]qag' CXp t]mse-bp a p c p-hm- p-iƒ Fgp-Xp-I. (1 kvtim ) b) "XSn\n' F ]Z-Øns A w F mwv? (1 kvtim ) c) Ihn-X-bpsS h W\ Xøm-dm- p-i. (3 kvtim ) 2.a) Xmsg simsp-øn-cn- p kqn-\-i-fn \n pw Poh-N-cn-{X- p-dn v Xøm-dm- p-i.(3 kvtim ) Iem-a-WvUew tkm]n IY-Ifn P\-{]n-b-am n tkm]n-bm-im P\\w 1937 ]me- msv Nmen-t»cn \f, I W, cp mw-k-z XpSßn "] -th-j-߃ Xr»q ap q IpSpw-_-k-taXw Xmakw kwkox \msi A m-zan Ahm Uv ]fl{io Ahm Up-Iƒ Iem-a-WvU-e-Øn A[ym-]-I hnc-an- p. b) IY-I-fn-bnse kv{xothjw? (1 kvtim ) c) ticf Iem-a-WvUew ÿnxn-sn-øp- Xv FhnsS? (1 kvtim )

31 4 DØ-c-kq-NnI 1. ]q m\w 2. ansp v 3. Imcy-a-dn-bmsX ho n- pi 4. IY-Ifn 5. iwjv 6. snw+np v 7. Hm! tiaw Xs \ns bo Xpºnss 8. DZvLm-S\w 9. I 10. imjn hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1.a) ]q\n-em-hv, ]qam\w b) \Zn c) h W-\mwiw hy -am-ip coxn-bn Be- m-cni `mj D]-tbm-Kn- n- p- v. (1 kvtim ) ImgvN-Iƒ t\cn mwp {]Xo-Xn-bp-f-hm- p coxn-bn cn-\-iƒ cnn- n- p- v. (1 kvtim ) Bi-b-Xp-S -tbmss sx p-iq-smsx Fgp-Xn-bn- p v. (1 kvtim ) 2. a) kqn-\-i-fn \n v hmiy-߃ cq]o-i-cn- n- p- v. (1 kvtim ) Bi-b-hy- -X-tbmsS Fgp-Xn-bn- p- v. Bib XpS ]men- v, sx p-iq-smsx Fgp-Xn-bn- p- v. (1 kvtim ) (1 kvtim ) b) an\p v c) sndp-xp-cpøn

32 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 3 Paper 1 - Part A - Malayalam H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. (1-0 x 1 kvtim = 10) 1. Xp {]ÿm-\-øns D]- m-xmhv Bcv? A Ip \ºym B Fgp-Ø- C h -tømƒ D D q 2. amgvipi F ]Z-Øns A w F- mwv? A kt m-jn- pi C kwkm-cn- pi 3. "kz W+ØfnI' ]ncn-s -gp-xp-i. A kz Ww + XfnI C kz Æ + XfnI B ZpxJn- pi D {i n- pi B kz Æw + XfnI D kz W + XfnI 4. ] -bvs mcp si v Np m-semcp sim. F IS- -Y-bpsS DØcw Is Øn Fgp-XpI? A Dt cn C D p-amhv B tzmi D ] Sw 5. I -si- pi F ssien-bpss A w F mwv? A Xbm-dm-IpI C bm{x t]mhpi B DSp-sØm-cp-ßpI D Dd-ßpI 6. Iq -Øn s]sm-øxv GXv? A ]dh C hnlkw B JKw D ] w 7. icn-bmb ]Z-taXv? A hn m\w C hn m\w B hnrvpm\w D hn m\w 8. h - -tømƒ cnn alm-imhyw GXv? A akvz-e\ adnbw C Nn{X-tbmKw B sim p-kox C _[n-c-hn-em]w 9. "Hm {]Z nww' \S-ØpI F ssien sim v A -am- p- Xv F v? A thk-øn Np n \S p C XnSp- -Øn Imcyw \SØn B HmSn {]Z nww \SØn D HmSn HmSn Imcyw \SØn

33 10. "D v' F IhnX Bcp-tS-XmWv? A H.-F.-hn. Ipdp v C D q 2 B sshtem- n D h -tømƒ hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. I. sxßns {]Xn-tj[w sxßns\ `qan-bnse Iev]-hr- -sa p ]d-bp- p. tzh- m v Bh-iy-ap sxms \ Ip kz -Ønse Iev]-hr- sø Hm ØmWv Cßs\ ]d-bp- -Xv. a\p-jy\v D]-tbm-K-an- m-ø- Xmbn sxßn H pw Xs bn. AXn-\m sxßns\ Iev]-hr- -sa p hnfn- p- Xv A -h-øp-x-s. Bh-iy-ap sxms sxßp Xcp-sa- nepw txßm ]ncn- -W-sa- n sxßn Ib-d-Ww. H -Ø-Sn-bmbn hfsc s]m -Øn hf-cp sxßn Ib-dpI {]bmkw Xs. {]txyi ]cn-io-e\w t\sn-b-h t AXp km[n- q. BZy-Im-eØv sxßn Ibtd Bhiyw C m-bn-cp- -t{x. txßtbm Icnt m Bh-iy-ap DS-a-ÿ sxßns Nph- n sn v Bh-iy-s - m sxßv Xe Nmbv p-sim-sp- p-am-bn-cp- p. DS-a-ÿ Bh-iyap- Xv ]dn-s -Sp- m-am-bn-cp- p. Bhiyw Ign- m sxßp \nh p \n p sim p-am-bncp- p. txßm ]dn- m hcp- -h kxyhpw [ Ωhpw ip hpw D -h-cm-bn-cn- -W-sat D m-bn-cp- p- q. Ime-{I-a-Øn DS-a-ÿ-cmb a\p-jy [ Ωhpw kxyhpw ip -t_m-[hpw C m-ø-h-cmbn Aßs\ sxßv Ah v Xe Ip\n p simsp- m Xbm-dn- m-ø-h-cmbn txß ]dn- -W-sa- n ac-øn Ib-d-W-sa p h p IqSp-Ibpw snbvxp. a) sxßns\ `qan-bnse Iev]-hr- -sa p ]d-bm Imc-W-sa v? (1 kvtim ) b) "a\p-jy\v D]-tbm-K-an- m-ø-xmbn sxßn H pw Xs -bn '' hnh-cww Xøm-dm- p-i. 2. \nth-z\w Xøm-dm pi (4 kvtim ) a[y-th-\ Ah-[n v ]msøpw ]d-ºnepw ImWp \nxy ImgvN-bmWv {In v Ifn- p Ip n-iƒ. CXn-\mbn Ah ]e-t mgpw sxßns as-ep-sim- p _m v BWv D]-tbm-Kn- p- -Xv. \n߃ Cßs\ Ifn- m-dpt m? \nß-fpss kviqfn \n߃ GsX mw Ifn-I-fnemWv G s -Sp- -Xv. Ifn- m Bh-iy-amb ÿehpw Ifn D]-I-c-W-ßfpw Dt m? \n߃ v I-fn m Bh-iy-amb IqSp-X Ifn D-]-I-c-W-߃ kviqfn e`y-am- -W-sa v Bh-iy-s - p-sim v ] m-bøv {]kn-u- n\v \ Im \nth-z\w Xøm-dm- p-i.

34 H -hm- n DØcw Fgp-Xp-I. 3 DØ-c-kq-NnI 1. Ip \ºym 2. ZpxJn- pi 3. kz W + XfnI 4. ] Sw 5. Xbm-dm-hpI 6. ] w 7. hn m\w 8. Nn{X-tbmKw 9. XnSp- -Øn Imcyw \SØn 10. H.-F.-hn. Ipdp v hni-z-ambn DØcw Fgp-Xp-I. 1.a) tzh- m v Bh-iy-ap sxms \ Ip kz -Ønse Iev]-hr- sø Hm ØmWv Cßs\ ]d-bp- -Xv. b) hnh-cww hne-bn-cp-øp-i. 2. hnj-b-øns {]m[m\yw hy -am- n-bn- p- v. DNn-X-amb `mjm-{]-tbmkw kwt_m-[-\, XpS- w, D]-kw-lmcw F nh ]men- m Ign- n- p- v.

35 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English SET 1 1.a) Answer the riddle given below (1 score) You can see me in horizon I have seven colours. I come before or after rain in the sky Who am I? Choose appropriate word from the bracket. b) I am Pea-cock. I am the national bird. I dance well when the sky is... (1 score) (snowy, rainy, cloudy, sunny) c) Write a brief description about a tree. (3 score) 2.a) Make a meaningful word from the given letters. (1 score) E N G T I G L H N A I b) Choose the odd one. (1 score) (Ostrich, Crane, Parrot, Eagle) c) Read the following poem and add more lines. (3 score) I wonder why stars twinkle And why it is seen in the night Who taught the stars to twinkle And who told the stars to twinkle

36 2 SCORING INDICATORS I. a) Rainbow (1 score) b) Cloudy (1 score) c) Description - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. (3 score) - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences II.a) Nightingale (1 score) b) Ostrich (1 score) c) Add more lines (3 score) Add at least one stanza considering Thematic grid (1 score) Structural grid (1 score) Rhythm (1 score)

37 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English SET 2 1.a) Make a meaningful word from the given letters. (1 score) L T Y F E B T R U b) Write a brief description about 'My class room'. (3 score) c) Neha decided to put a signboard in her garden. Choose the best option from below A silence please B Don't pluck flowers C Don't waste food D Que up (1 score) 2.a) Write the given words in the alphabetical order. (1 score) prize, price, prince, prayer, proclamation b) Choose the correct word from the bracket. (1 score) The boy floats the paperboats... the stream. (up, down) c) Choose a recipe from the list given below. (3 score) Lime juice Fruit salad Payasam 1. List of the ingredients 2. Write instructions for preparing the recipe.

38 2 SCORING INDICATORS I. a) Butterfly (1 score) b) Description (3 scores) - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences c) Don't pluck flowers. (1 score) 2.a) prayer, price, prince, prize, proclamation (1 score) b) down (1 score) c) (3 scores)

39 1 MODEL QUESTION PAPER LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part B - English 1.a) Can you write the name of the bird from the given clues: Dancing bird SET 3 (1 score) National bird eye spotted tail beautiful feathers b) Fill in the blanks with the correct pronoun. Arun and his friends visited the zoo last week.... enjoyed the trip very well. (1 score) c) Can you describe the picture. 2.a) While returning from the zoo Arun and his friends saw a poster on the road side wall. Grand Circus April 1 - April 15 Venue: MUNICIPAL STADIUM, PUNALOOR 4 shows daily 10.am 2.00 pm 4.30 pm and 7.00 pm Rs. 25, Rs.50 and Rs.100 Animal shows, Cinematic dance, Fire dance

40 2 Write an announcement based on the poster. b) Fill in the blanks with suitable letters. Gi...nt w...ee... c) Fill the blanks with suitable word. A butterfly is laying eggs under theleaf. Butterflies are lying eggs under the...

41 3 SCORING INDICATORS 1. a) Peacock (1 score) b) They (1 score) c) Description (3 scores) - At least 5 relevant (thematically linked) well structured sentences - 3 or more relevant (thematically linked) well structured sentences. - 1 or more relevant (thematically linked) well structured sentences 2.a) Announcement - Relevant to the context - Keeping the structure and farm. - Use simple sentences (3 scores) b) Giant wheel (1 score) c) leaves (1 score)

42 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY temim-tcmky Zn\w F mwv? Paper 1 - Part C - General Knowledge A Pq 5 B sk]vxw-_ 7 C G{]n 7 D BKÃv "kt mjv t{sm^n' GXp Ifn-bp-ambn _ -s - n-cn- p p? A ^psvt_mƒ B {In v C ss okv D thmfo-t_mƒ 3. `mc-x- p-g-bpss XocØv 12 h jw IqSp-tºmƒ \SØn h n-cp D hw? A ]S-bWn B amam w C hn\m-bi NXp n D inh-cm{xn \hw-_ 1 \p Xncq-cn Bcw-`n k h-i-em-ime? A ae-bmf k -I-em-ime B sim n k -I-em-ime C kwkvirx k -I-em-ime D IÆq k -I-em-ime 5. C y-bpss _ln-cm-imi Xpd-apJw? A Xpº B {iol-cn-t m C hnim-j-]- Ww D _mw q 6. C y ImbnI Xmc-߃ p \ Ip G hpw henb _lp-axn? A t{zmwm-nmcy B A p\ Ahm Uv C tj cxv\ D Pn.-hn.-cmP 7. tziob bph-p-\-zn-\-ambn BN-cn- p- Xv BcpsS P -Zn-\-amWv? A s^{_p-hcn 28 B Pqsse 7 C HIvtSm-_ 31 D P\p-hcn Ir{Xn-a-ambn ]g-߃ ]gp- n- m D]-tbm-Kn- p amc-i-amb cmk-hkvxp GXv? A ss\{sniv Bkn-Uv B Im ss_-uv C s_ ko t mssd-uv D Atam-Wn-bw 9. F tum-kƒ^ms ZpcnX ^e-߃ G hpw IqSp-X A\p-`-hn Pn. A I-Æq B Imk tkm-uv C tim -bw D sim w 10. G hpw IqSp-X kn\n-a-i-fn \mb-i-thjw si n Kn -kv_p- n CSw t\sn-b \S? A a-[p B aωq- n C t{]w\-ko D taml em SET 1

43 2 DØ-c-kq-NnI 1. G{]n 7 2. ^psvt_mƒ 3. amam w 4. ae-bmf k h-i-em-ime 5. {iol-cn-t m 6. tj cxv\ 7. kzman hnth-im-\-µ 8. Im ss_uv 9. Imk tkmuv 10. t{]w\-ko

44 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY temi `ua-zn\w F mwv? Paper 1 - Part C - General Knowledge SET 2 A sabv 2 B G{]n 22 C am v 21 D Pq 5 2. su n- \n ]c-øp simxp-iv. A Cu-Un-kv C Iyqe-Ivkv B At\m-^n-e-kv D am tkm-wn-b 3. `mcx cxv\ t\snb BZy kwko-x A e-xm-a-t -jv C Fw.-F-kv. kp -e- van B si.-f-kv.-nn-{x D Bim t`mkvse 4. ] n-i-sf- p-dn- p ]T-\-imJ A Hm Wn-tØm-f-Pn C Ct m-f-pn B F -tam-f-pn D Hm^n-tbm-f-Pn 5. πm n-as ka-c-øn-eqss {]i-kvx-bmb h\nx A dm-_n-b C Ia-ew B abn-e-ω D kn.-si. Pm\p 6. C y lcnx hnπ-h-øns ]nxmhv? A Fw.-F-kv. kzman-\m-y C NnZw-_-c-\mYv B B. tlen D si.-f-kv. cma-ir-jvw 7. tic-f-øn I j-i-zn\w F mwv? A \hw-_ 1 B Nnßw 1 C sk]vxw-_ 5 D HIvtSm-_ {]k-hn- p ]mºv GXv? A cmp-sh-ºme C AWen B aq J D tnc

45 9. ae-_m-dnse Huj-[-ß-sf- n {]Xn-]m-Zn- p {KŸw? 2 A Huj-[-k-ky-߃ C kky-temiw B Cc-]n-Sn-b kky-߃ D tlm Øqkv ae-_m-dn- kv 10. a - nøw GXv Ah-b-hsØ _m[n- p tcmk-amwv? A Icƒ C izmk-timiw B lrzbw D h Ip-S

46 3 DØ-c-kq-NnI 1. G{]n CuUnkv 3. Fw.-F-kv. kp -e van 4. Hm Wn-tØm-fPn 5. abn-eω 6. Fw.-F-kv. kzman-\m-y 7. Nnßw 1 8. AWen 9. tlm Øqkv ae-_m-dn- kv 10. Icƒ

47 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 Paper 1 - Part C - General Knowledge 1. C ybv v G hpw IqSp-X Ic AXn Øn-bp- Xv GXv cmpy-hp-am-bn- mwv? SET 3 A ssn\ C t\ mƒ B ]m n-ÿm D _w m-tziv 2. Xmsg simsp-ø-h-bn Xt±i ÿm]-\-߃ CuSm- p \nip-xn. A BZm-b-\n-IpXn C sxmgn \nipxn B hnev]\ \nipxn D hm p \nipxn 3. Hmtkm Zn\w A BKÃv 29 B sk]v w-_ 16 C am v 22 D Unkw-_ hb-\m-s ImSp-I-fn {_n o-jp-im s Xnsc t]mcm-snb [oc-tbm- mhv? A Ip men ac-bv m C thep-øºn Zfh B am Øm-WvU-h Ω D ]g-»n-cmp 5. `qan-bpss Ah-Im-in-Iƒ F IrXn-bpsS I Øm-hmcv? A Fw.- n. hmkp-tz-h \mb C Im -\m-s B ssh w apl-ωzv _jo D Sn. ]fl-\m-` 6. ticf k m Icn-ao h j-ambn BN-cn h jw. A 2009 B 2011 C 2010 D {In v Ifn cq]w sim Xv GXv cmpy-ømwv? A Cw v C C y B Bkvt{X-enb D {ioe 8. c -Ønse lotam-t m-_n-\n AS-ßn-bn-cn- p temlw? A snºv C Im yw B Ccpºv D a ojyw

48 9. tic-f-ønse BZysØ hnzym-`ymk a{ n? 2 A si. N{µ-ti-J-c C kn. ANyp-X-ta-t\m B si. B. Kucn-bΩ D tpmk^v ap -t»cn 10. Ggn-ae \mhni A m-zan GXp Pn -bn ÿnxn snøp p? A ]me- msv C IÆq B timgn-t msv D Imk tkmuv

49 3 DØ-c-kq-NnI 1. ssn\ 2. sxmgn \nipxn 3. sk]v w-_ ]g»n cmp 5. ssh w apl-ωzv _jo Cw v 8. Ccpºv 9. tpmk^v ap -t»cn 10. IÆq

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

FÂ.-F-kv.-F-kv. ]co. amxr-im-tnm-zy- Ä. t] À 1 ]mà«v F (a-e-bm-fw) hni-z-ambn D cw Fgp-tX- Cu IhnX hmbn- pi

FÂ.-F-kv.-F-kv. ]co. amxr-im-tnm-zy- Ä. t] À 1 ]mà«v F (a-e-bm-fw) hni-z-ambn D cw Fgp-tX- Cu IhnX hmbn- pi FÂ.-F-kv.-F-kv. ]co amxr-im-tnm-zy- Ä t] À 1 ]mà«v F (a-e-bm-fw) hni-z-ambn D cw Fgp-tX- h Cu IhnX hmbn- pi 1. Aºn-fn-bΩmh Aºn-fn-b-Ωmhm! FhnsS \o apºn \nt m-sn-sp p? cm{xn acp-a-it\! \ap- p bm{x aps-

More information

LSS,USS Model question Papers.

LSS,USS Model question Papers. LSS,USS Model question Papers Click on the the following links http://dietwayanad.org/ http://www.shenischool.in/2016/02/lssuss-question-bank-2016-new-pattern.html http://bio-vision-s.blogspot.in/2016/02/lssuss-model-questions-2016-diet-wayanad.html

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET)

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) hb-\msv, ticfw 2 The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

"k mlw' F.-F-kv.-F-kv. amxri ]co

k mlw' F.-F-kv.-F-kv. amxri ]co sluvam-kvt gvkv t^mdw ae- pdw D]-Pn cpn: \º icn-bmb DØ-c-Øn\v t\sc ü am v snøp-i. 1. kzmx{ yw Xs PohnXw kzmx{ yw Xs AarXw ]mc-x{ yw am\n-iƒ v arxn-tb- mƒ `bm-\iw Cu hcn-iƒ Bcp-tS-XmWv? a. Ipam-c-\m-im

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( )

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( ) KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT (2018-19) ]c-am-h[n am v: 20 Max. Marks : 20 Ipdn v: (i) F m tnmzy-߃ pw DØcw Fgp-X-Ww. Hmtcm tnmzy-øn\pw A\ph-Zn- p am p-iƒ

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

APPENDICES. Title. Appendix No. I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV APPENDICES APPENDICES Appendix No. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Title Lesson Transcripts based on 4MAT System of Instructional Design

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

Fgp-Ø-cßv. tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw. hm Øm-]-{XnI 5. G{]n 1 apx- 10 hsc. C Ã-te-j : Kmb{Xn. tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00

Fgp-Ø-cßv. tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw. hm Øm-]-{XnI 5. G{]n 1 apx- 10 hsc. C Ã-te-j : Kmb{Xn. tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00 G{]n 1 apx- 10 hsc tziob ]pkvx-tim- -hw 2017 kmwkvim-cn-tim- hw Fgp-Ø-cßv ticf kmlnxy A m-zan hm Øm-]-{XnI 5 ticf k m kmwkvim-cn-i-h-ip v C Ã-te-j : Kmb{Xn tum.-f-kv.-si.-h-k- G{]n 9 Rmb 03:00 apcfn s]cp-s\

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ B {]mb-øn-emwv, ticf ]m-tm-hen hm p-iƒ k K-Xm-f-߃

hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ B {]mb-øn-emwv, ticf ]m-tm-hen hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ 4 hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ hm p-iƒ k K-Xm-f-߃ ticf ]m-tm-hen B {]mb-øn-emwv, Fs -tøsn Ihn-X -h- -W- -Xv. F\n- -dn-bn m, FhnsS \n m-wxv hs -Ønb sxs -\n- -dn-bn. Ipfn Øphnd-bv p inin-c-øn \nt m ]X-s m-gp-ip

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

2016 P\p-hcn 1. ]{Xm-[n-]-k-anXn: hm jni hcn-kwjy : ` 250 H -{]Xn : ` 12. tic-f im-kv-{x-km-ln-xy- ]-cnj-øv {]-kn- o-icww.

2016 P\p-hcn 1. ]{Xm-[n-]-k-anXn: hm jni hcn-kwjy : ` 250 H -{]Xn : ` 12. tic-f im-kv-{x-km-ln-xy- ]-cnj-øv {]-kn- o-icww. hmeyw: 37 e w: 15 2016 P\p-hcn 1 kμ in- pi : www.kssp.in, www.facebook.com/eurekafortnightly 1970- {]kn- o-i-cww Bcw-`n- Xv ]{Xm-[n-]-k-anXn: kn Fw apc-fo-[-c (F-Un- ) jn-t\m-pv cmpv (FUn. A-kn-kv v) si

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11 VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry Februray 2017 Vol 1 Issue 11 Chief Editor K.N.Subhagan Editor C.A.Joseph Editorial Board N.C.Beena P.L.Lipi FEBRUARY 2017 Cover & Design T.V.Kalesh V.C.Pharmaceuticals

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CLASS : X PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 BASIC SCIENCE Physics Answer the following. 1. Name and state the rule used for finding the direction of magnetic field produced

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA FIRST TERM EXAM

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA FIRST TERM EXAM FIRST TERM EXAM - 2017-18 PVV/ACA/14/01-2017 BASIC SCIENCE Time : 2 hrs. Max. Marks : 50 Qns. 1-12. Fill in the blanks. (12 ½=6) 1. is used in cement manufacture. 2. Typhoid is caused by. 3. joint is present

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

A -Zo-]vX-amb tzio-b-]p-kvx-tim- hw kwhm-zm-fl-i-amb sndp-i-ym-in-ev]-ime. ti c f km ln Xy A m -Z an {] kn- o- I c Ww

A -Zo-]vX-amb tzio-b-]p-kvx-tim- hw kwhm-zm-fl-i-amb sndp-i-ym-in-ev]-ime. ti c f km ln Xy A m -Z an {] kn- o- I c Ww ti c f k m kmw kv Im -cn- I- h- Ip v ti c f km ln Xy A m -Z an {] kn- o- I c Ww s^{_p-hcn 2014 hne 5 cq] A -Zo-]vX-amb tzio-b-]p-kvx-tim- hw kwhm-zm-fl-i-amb sndp-i-ym-in-ev]-ime hn.-si.-f. kvamc-i-a-μncw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

Imfn-bm- Fgp-amen IpSpw_ Ncn-{Xw

Imfn-bm- Fgp-amen IpSpw_ Ncn-{Xw Imfn-bm- Fgp-amen IpSpw_ Ncn-{Xw ]cnjv cn c mw ]Xn v Unkw-_ 2010 Kaliyankal Ezhumali Kudumba Charithram (Malayalam) (Private circulation only) I st Edition 1987 II nd Revised Edition 2010 Copies : 400

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

hn]-cox A\p-`-h-ß-fn \n v hocy-i n B n- mw

hn]-cox A\p-`-h-ß-fn \n v hocy-i n B n- mw - Be- pg VOLUME: 5 ISSUE: 3 PAGE: 12 Rs: 5 KERMAL/2013/50525 FUn-t m-dn-b hn.-]n. A www.facebook.com/ FrVPJoseph A\p`hw F p ]d- m - -kz w A\p-`-h-߃ mwv thz-]p-kvxiw ap Xq w \ Ip- -Xv. Cu A\p-`hw a\p-jy

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

25July1999. C. lcn-ip-am

25July1999. C. lcn-ip-am 25July1999 C. lcn-ip-am 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Doore Oru Nagarathil Zqsc Hcp \K-c-Øn (collection of short stories in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013 This

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

tziob]pkvx-tim- -hw 2018

tziob]pkvx-tim- -hw 2018 ticf k m kmwkvim-cn-i-h-ip v tziob]pkvx-tim- -hw 2018 Fgp-Ø-cßv kmwkvim-cn-tim- hw A -c-s -cpa hm Øm-]-{XnI 3 ticf kmlnxy A m-zan s^{_p-hcn 9 sh n 05:00 skan-\m sfiy-ti-c-f-ønse kv{xopo-hn-xhpw C ybpw

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

D -S w. Xncp-\m-fp-Iƒ

D -S w. Xncp-\m-fp-Iƒ 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor Rev. Fr. Jose Pulloppillil Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 HIvtSm_ 2018 e w 10 The Eparchial Curia Bishop s

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information