Diagram 1.1. (ii) Compare the change of momentum of Plasticine A and B Bandingkan perubahan momentum bagi plastesin A dan B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Diagram 1.1. (ii) Compare the change of momentum of Plasticine A and B Bandingkan perubahan momentum bagi plastesin A dan B."

Transcription

1 CERAMAH FIZIK 2013 SMS SERI PUTERI (TKS) 1.Diagram 1.1 shows identical spherical plasticine balls, A and B, before being released from the same height. Diagram 1.2 shows the state of the plasticine balls when they hit the wood and the sponge. Rajah 1.2 menunjukkan dua bola plastisin yang serupa, A dan B, sebelum dilepaskan pada ketinggian yang sama. Rajah 1.2 menunjukkan keadaan bola plastisin itu bila ia mengenai kayu dan span. Plasticine A/ plastisin A Plasticine B/ plastisin B Diagram 1.1 Diagram 1.2 (a) (i) What is meant by momentum? Apakah yang dimaksudkan dengan momentum.. [ 1 mark /markah] (ii) Compare the change of momentum of Plasticine A and B Bandingkan perubahan momentum bagi plastesin A dan B. [ 1 mark / markah] (iii) Compare the time of impact with the ground by A and B. Bandingkan masa pelanggaran dengan lantai bagi A dan B [1 mark / markah] (iv) Compare the forces experience by A and B as they land on the ground. Bandingkan daya yang dialami oleh A dan B bila ia mendarat... [ 1 mark / markah ]

2 (b) Based on your answer at 1(a)(iii) and 1(a)(iv), state the relationship between the time of impact and the force experience by the plasticine balls as they land. Berdasarkan pada jawapan anda di 1(a)(iii) dan 1(a)(iv) nyatakan hubungan antara masa pelanggaran dan daya yang dialami oleh bola plastesin tersebut bila mereka mendarat [ 1 mark / markah ] (a) The mass of plasticine A is 0.05 kg and the velocity before the impact is 5 ms -1. Calculate the momentum just before the impact. Jisim plastisin A ialah 0.05 kg dan halaju sejurus sebelum hentaman ialah 5 ms -1. Hitungkan momentum sejurus sebelum hentaman. [ 2 marks / markah ] 2. Diagram 2.1 and Diagram 2.2 shows two identical eggs released from the same height and drop on surface A and surface B respectively. Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan dua biji telur yang serupa dilepaskan dari ketinggian yang sama dan jatuh di atas permukaan A dan permukaan B masing-masing. Egg Egg ot break Breaks Surface A Surface B Diagram 2.1 Diagram 2.2 (a) (i) What is meant by impulse? [ 1 mark ] Apakah maksud impuls? [1 markah ] (ii) Using Diagram 2.1 and Diagram 2.2, compare the force on the eggs, the time of impact and the change in momentum that strike surface A and surface B. [ 3 marks ] Menggunakan Rajah 1.1 dan Rajah19.2. bandingkan daya yang dikenakan keatas telur, masa tindakan dan perubahan momentum yang dikenakan pada permukaan A dan permukaan B. [ 3 markah ]

3 (iii) State the relationship between the force on the eggs and the time of impact on surface A and surface B. [ 1 mark ] Nyatakan hubungan antara daya ke atas telur dan masa tindakan pada permukaan A dan permukaan B. [ 1 markah ] (b) Diagram 2.4 shows the speed limit and the load limit of heavy vehicles such as buses and lorries. Rajah 2.4 menunjukkan had laju dan had muatan bagi kenderaan berat seperti bas dan lori. Diagram 2.4 (i) Using concept of momentum and inertia, explain why the speed limit and load limit must be imposed on heavy vehicles. [ 5 marks ] Dengan menggunakan konsep momentum dan inersia, terangkan mengapa had laju dan had muatan mesti dikenakan ke atas kenderaan berat [ 5 markah ] (c) Diagram 2.5 shows a car speeding on a road. Diagram 2.6 shows the car crashed on an object. Due to the lack of safety features, the driver sustained serious injury. Diagram 2.5 Diagram 2.6

4 The following are few facts concerning the car: (i) (ii) (iii) The car stopped too suddenly upon hitting the object The driver was thrown out of the car, breaking the glass of the windscreen. Sharp pieces of glass from the shattered windscreen cut the head of the driver. (iv) (v) The accident occurred at night. The driver did not see the object until it was very near. The front part of the car collapse Berikut adalah beberapa fakta tentang kereta itu : (i) Kereta itu berhenti dalam masa terlalu singkat semasa menempuh objek itu. (ii) Pemandu kereta dihumban keluar daripada kereta lalu memecahkan cermin depan kereta. (iii) Serpihan kaca daripada cermin depan yang pecah menghiris kepala pemandu. (iv) Kemalangan berlaku pada waktu malam.pemandu kereta tidak nampak objek depan sehingga ia sangat dekat. (v) Bahagian depan kereta kelihatan kemek. Based on the above facts, suggest various features to be added to the car to improve its safety standard and explain how each feature can help to reduce injury of the driver. [10 marks] Berdasarkan fakta-fakta di atas, cadangkan ciri-ciri yang boleh dipasangkan pada kereta untu menambahbaikkan mutu keselamatan. Terangkan bagaimana setiap cirri boleh mengurangkan kecederaan pemandu kereta. [10 markah] 3.

5

6

BENGKEL TEKNIK FIZIK SPA Maktab Tentera Diraja. Success is depend on your mind and your will. You are the one, who decide it. PROVE IT!!

BENGKEL TEKNIK FIZIK SPA Maktab Tentera Diraja. Success is depend on your mind and your will. You are the one, who decide it. PROVE IT!! thongks 2012 1 BENGKEL TEKNIK FIZIK 2016 SPA Maktab Tentera Diraja Success is depend on your mind and your will. You are the one, who decide it. PROVE IT!! Penceramah : Thong Kum Soon 1 thongks 2012 2

More information

Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan

Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan Section A [28 marks / markah] Answer all question Jawab semua soalan 1. A student carries out an experiment to study the relationship between the velocity of trolley, v and the height of the trolley on

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) essay questions. Answer any FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) essay questions. Answer any FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) essay questions. Answer any FOUR (4) questions only. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

ESA 322/3 Dinamik Struktur

ESA 322/3 Dinamik Struktur -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2005/2006 Second Semester Examination 2005/2006 Academic Session April/Mei 2006 April/May 2006 ESA 322/3 Dinamik Struktur Structural

More information

This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions.

This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTIONS: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan sahaja QUESTION

More information

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

Section B Bahagian B. [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Section B Bahagian B [20 marks] [20 markah] Answer any one questions from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 1. (a) What is meant by electrolysis? Apakah yang dimaksudkan

More information

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I

ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I -1- [ESA367] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 ESA 367/2 Flight Stability & Control I Kestabilan & Kawalan Penerbangan I Duration : 2 hours

More information

EAS151 Statics and Dynamics [Statik dan Dinamik]

EAS151 Statics and Dynamics [Statik dan Dinamik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAS151 Statics and Dynamics [Statik dan Dinamik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination paper

More information

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK Fizik Kertas 3 Ogos 2008 1 ½ jam SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 FIZIK KERTAS 3 Satu jam tiga

More information

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II]

MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2012/2013 Academic Session June 2013 MSG 389 Engineering Computation II [Pengiraan Kejuruteraan II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check

More information

IEK 304E - Noise and Sound Control Technology [Peralatan Pengolahan Hingar din Bunyi]

IEK 304E - Noise and Sound Control Technology [Peralatan Pengolahan Hingar din Bunyi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2005/2006 April/May 2006 IEK 304E - Noise and Sound Control Technology [Peralatan Pengolahan Hingar din Bunyi] Duration : 3 hours [Masa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CCS513 Computer Vision and Image Analysis [Penglihatan Komputer dan Analisis Imej] Duration

More information

EAH 221/3 Fluid Mechanics For Civil Engineers [Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam]

EAH 221/3 Fluid Mechanics For Civil Engineers [Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2009/2010 November 2009 EAH 221/3 Fluid Mechanics For Civil Engineers [Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam] Duration : 3 hours [Masa

More information

JJ309 : FLUID MECHANICS

JJ309 : FLUID MECHANICS INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

PHYSICS Workshop 2017

PHYSICS Workshop 2017 PHYSICS Workshop 2017 Success is depend on your mind and your will. You are the one, who decide it. PROVE IT!! Speaker : Thong KS 1 www.guruthong.wordpress.com PART B Paper 3 Planning Experiment Tips for

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SULIT 4531/2 NAMA:... Tingkatan :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM FIZIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang

More information

Section A Bahagian A [ 40 marks] [ 40 markah] Answer all questions

Section A Bahagian A [ 40 marks] [ 40 markah] Answer all questions SULIT 2 Section A Bahagian A [ 40 marks] [ 40 markah] Answer all questions 1. Diagram 1 shows the cross section of a human eye. Rajah 1 menunjukkan keratan rentas mata manusia. Y: X: Z: Diagram 1 Rajah

More information

REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak)

REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2013/2014 Academic Session December 2013 / January 2014 REG 363 Site Investigation (Kajian Tapak) Duration : 3 hours (Masa: 3 jam) Please check that

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 9 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 9 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2010/2011 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2010/2011 : SEMESTER

More information

IWK 302 Wood Engineering [Kejuruteraan Kayu]

IWK 302 Wood Engineering [Kejuruteraan Kayu] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2009/2010 April/May 2010 IWK 302 Wood Engineering [Kejuruteraan Kayu] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) short questions. Answer ALL questions.

SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) short questions. Answer ALL questions. SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) short questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan pendek. Jawab SEMUA

More information

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT 111 Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 0/0 Academic Session June 0 MAT Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : hours [Masa : jam] Please check that this examination paper consists of

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 KT 222 rganic Chemistry II [Kimia rganik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan dalam 5 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 10 questions on 5 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan dalam 5 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 10 questions on 5 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER

More information

Answer the questions according to the instructions given in each section. Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian.

Answer the questions according to the instructions given in each section. Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION PEPERIKSAAN

More information

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU]

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Supplementary Semester Examination Academic Session 2009/2010 June 2010 IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that the examination

More information

ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit

ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 ESA 380/3 Orbital Mechanics Mekanik Orbit Duration : 3 hours Masa : 3 jam INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: ARAHAN

More information

Figure A1(a)/Rajah A1(a)

Figure A1(a)/Rajah A1(a) SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL the questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 50 MARKS BAHAGIAN A : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA(2) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

EMM 101/3 Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan]

EMM 101/3 Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2012/2013 Academic Session January 2013 EMM 101/3 Engineering Mechanics [Mekanik Kejuruteraan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 5 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 5 printed pages)

(Kertas ini mengandungi 6 soalan dalam 5 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 6 questions on 5 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2014/2015 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2014/2015 : SEMESTER

More information

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik

SULIT /3. NAMA:... Tingkatan:.. Fizik 1 4531/3 NAMA:... Tingkatan:.. Fizik. Kertas 3 Ogos 2015 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES]

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES] Duration: 3 hours Masa: [3 jam] Please check that

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT115 Mathematical Methods for Computer Science [Kaedah Matematik bagi Sains Komputer] Duration : 2 hours [Masa:

More information

SCES2211/ SCES2241 : KIMIA ANALISIS I/ KIMIA ANALISIS ASAS ANALYTICAL CHEMISTRY I/ BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY

SCES2211/ SCES2241 : KIMIA ANALISIS I/ KIMIA ANALISIS ASAS ANALYTICAL CHEMISTRY I/ BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

(Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 8 questions on 6 printed pages)

(Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) (This question paper consists of 8 questions on 6 printed pages) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2015/2016 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2015/2016 : SEMESTER

More information

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a)

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a) Form 1 Mid year 1 (a) Write 207 981 in words. Tuliskan 207 981 dalam perkataaan. (b) Round off 207 981 to the nearest ten thousand. Bundarkan 207 981 kepada puluh ribu yang terdekat. 6 Find the highest

More information

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Nama :... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Tingkatan:... - - BANK SOALAN BIOLOGI Kertas 3 1 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Kertas soalan ini adalah

More information

EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera]

EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] -1- [EMH 451/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2013/2014 Academic Session December 2013 / January 2014 EMH 451 Numerical Methods For Engineers [Kaedah Berangka Untuk Jurutera] Duration

More information

SCES3362 : TEKNIK-TEKNIK INSTRUMENTASI DALAM KIMIA INTRUMENTAL TECHNIQUES IN CHEMISTRY

SCES3362 : TEKNIK-TEKNIK INSTRUMENTASI DALAM KIMIA INTRUMENTAL TECHNIQUES IN CHEMISTRY UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2014/2015 : SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2014/2015 : SEMESTER

More information

f----t%

f----t% Nama :.. 4531/2 Physics na«paper 2 Kertas 2 Okt 2007 2~ 2 hours Tingkatan:. 4531/2 JABATAN PELAJARAN TERENGGANU DENGAN KERJASAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGANTERENGGANU

More information

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik]

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2015/2016 December 2015 / January 2016 EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik] Duration : 3 hours Masa : 3 jam Please check that this

More information

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU]

IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IWK 302 WOOD ENGINEERING [KEJURUTERAAN KAYU] Duration: 3 hours Masa: [3 jam] Please check that this examination

More information

Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui

Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I FINAL EXAMINATION SEMESTER I SESI 2014/2015 SESSION 2014/2015 KOD KURSUS : SKPP 2113 COURSE CODE KURSUS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 352 REKABENTUK MEKATRONIK II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 352 REKABENTUK MEKATRONIK II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEM 352 REKABENTUK MEKATRONIK II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH

More information

1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) 1511/2 Sains Nama :... Tingkatan :... Kertas 2 2 ½ jam PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 SAINS KERTAS 2 (1511/2) Dua jam tiga puluh minit

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

EAS 152/3 Strength Of Materials [Kekuatan Bahan]

EAS 152/3 Strength Of Materials [Kekuatan Bahan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2008/2009 April/May 2009 EAS 152/3 Strength Of Materials [Kekuatan Bahan] Duration: 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik]

EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik] - 1- [EMH 211] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2016/2017 December 2016 / January 2017 EMH 211 Thermodynamics [Termodinamik] Duration : 3 hours Masa : 3 jam Please

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 SCIENCE

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 SCIENCE 55/ Science NAMA MURID Paper Masa: ANGKA GILIRAN ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 009 SCIENCE Paper Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tulis nama penuh dan

More information

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II]

KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2008/2009 June 2009 KOT 222 Organic Chemistry II [Kimia Organik II] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

INFLUENCE OF RAINFALL ON THE CAPACITY OF SINGLE CARRIAGEWAY IN MALAYSIA HASHIM MOHAMMED ALHASSAN

INFLUENCE OF RAINFALL ON THE CAPACITY OF SINGLE CARRIAGEWAY IN MALAYSIA HASHIM MOHAMMED ALHASSAN INFLUENCE OF RAINFALL ON THE CAPACITY OF SINGLE CARRIAGEWAY IN MALAYSIA HASHIM MOHAMMED ALHASSAN A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy

More information

ESA 368/3 High Speed Aerodynamics Aerodinamik Berkelajuan Tinggi

ESA 368/3 High Speed Aerodynamics Aerodinamik Berkelajuan Tinggi -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 ESA 368/3 High Speed Aerodynamics Aerodinamik Berkelajuan Tinggi Duration : 3 hours Masa : 3 jam INSTRUCTIONS

More information

SPM State Trial Papers Form 5 Chapter 1: Rate of Reaction

SPM State Trial Papers Form 5 Chapter 1: Rate of Reaction SPM State Trial Papers Form 5 Chapter 1: Rate of Reaction QUESTION 1 2013 SBP Diagram 5.1 and Diagram 5.2 show the apparatus set-up to investigate the factor that affects the rate of reaction for Experiment

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structure questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structure questions. Answer ALL questions. SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structure questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan struktur. Jawab

More information

Section A [ Bahagian A ] [ 40 marks ] [ 40 markah ] Answer all questions. Jawab semua soalan.

Section A [ Bahagian A ] [ 40 marks ] [ 40 markah ] Answer all questions. Jawab semua soalan. 2 Section A [ Bahagian A ] [ 40 marks ] [ 40 markah ] Answer all questions. Jawab semua soalan.. ( a ) Diagram. shows three items, P, Q and R which have energy. Rajah. menunjukkan tiga item, P, Q dan R

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April Masa : 3jam. Nyatakan kedua-dua postulat yang digunakan okh Einstein dalam teori kerelati fannya (20/100)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April Masa : 3jam. Nyatakan kedua-dua postulat yang digunakan okh Einstein dalam teori kerelati fannya (20/100) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursw Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 ZCT 104E/3 - Fizik IV (Fizik Moden) Masa : 3jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM FIZIK KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM FIZIK KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit 4531/2 Fizik Kertas 2 OGOS 2008 2 ½ Jam KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 FIZIK KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Tulis

More information

SULIT 4541/2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 4541/2 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4541/2 4541/2 Kimia Kertas 2 Ogos 2008 2 ½ jam NAMA:... Tingkatan :... SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010 55/2 Science Paper 2 August, 2010 1 2 1 hours Nama : ANJURAN BERSAMA Tingkatan :...3 Angka Giliran :.. PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN

More information

SCES2250/SIC2006 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI/ SPEKTROSKOPI MOLEKUL MOLECULAR SPECTROSCOPY & INTERPRETATION/ MOLECULAR SPECTROSCOPY

SCES2250/SIC2006 : SPEKTROSKOPI MOLEKUL & INTERPRETASI/ SPEKTROSKOPI MOLEKUL MOLECULAR SPECTROSCOPY & INTERPRETATION/ MOLECULAR SPECTROSCOPY UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2016/2017 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2016/2017 : SEMESTER

More information

DJJ5113: MECHANICS OF MACHINES

DJJ5113: MECHANICS OF MACHINES INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer all questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab semua soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 A steel drum

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear]

MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 MAT111 Linear Algebra [Aljabar Linear] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination paper

More information

EAS 253E/3 Theory of Structures EAS 253E/3 Teori Struktur

EAS 253E/3 Theory of Structures EAS 253E/3 Teori Struktur UNIVERSITI SINS MLYSI 1 st. Semester Examination 2003/2004 cademic Session Peperiksaan Semester Pertama Sidang kademik 2003/2004 September / October 2003 ES 253E/3 Theory of Structures ES 253E/3 Teori

More information

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ]

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ] Section A / Bahagian A [ 52 marks / 52 markah ] Answer all the question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Each of the following Venn diagrams shows sets P, Q and R. On a separate

More information

EAS 563/4 Kestabilan Dan Dinamik Struktur EAS 563/4 Structural Stability And Dynamics

EAS 563/4 Kestabilan Dan Dinamik Struktur EAS 563/4 Structural Stability And Dynamics UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 3 rd. Semester Examination 00/003 Academic Session Peperiksaan Semester Tambahan (KSCP) Sidang Akademik 00/003 April 003 EAS 563/4 Kestabilan Dan Dinamik Struktur EAS 563/4 Structural

More information

MAT 101 Calculus [ Kalkulus]

MAT 101 Calculus [ Kalkulus] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang 01/013 Sidang Akademik Ogos 013 MAT 101 Calculus [ Kalkulus] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this eamination paper consists

More information

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 5 Section A / Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1. Solve the equation r s s r s Selesaikan persamaan berikut 4 8 8. [5 marks] r s s r s 4 8 8. [5 markah]. Diagram

More information

SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes

SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes SECTION A [20 marks] Answer all questions in this section The time suggested to answer this question is 60 minutes 1. Diagram 1.1 shows an experiment to study the reactivity of metals with dilute hydrochloric

More information

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES]

IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Supplementary Semester Examination Academic Session 2010/2011 June 2011 IEK 108 PROCESS FLUID MECHANICS [MEKANIK BENDALIR PROSES] Duration: 3 hours Masa: [3 jam] Please check

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

SULIT 4561 / 2 Sains Nama :... Tingkatan :.. PEPERISAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 SAINS TAMBAHAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 4561 / 2 Sains Nama :... Tingkatan :.. PEPERISAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 SAINS TAMBAHAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT 4561 / 2 Sains Nama :....... Tingkatan :.. Tambahan Kertas 2 2016 2½ jam PEPERISAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 SAINS TAMBAHAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

ZCT 317E/3 - Solid State Physics II [Fizik Keadaan pepejal III

ZCT 317E/3 - Solid State Physics II [Fizik Keadaan pepejal III UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2003/2004 February/March 2004 ZCT 317E/3 - Solid State Physics II [Fizik Keadaan pepejal III Duration : 3 hours /Masa: 3jam] Please

More information

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. This paper contains two sections, Section A and Section B.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. This paper contains two sections, Section A and Section B. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE SESI AKADEMIK 2009/2010 : SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2009/2010 : SEMESTER

More information

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I]

MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January2016 MAT 223 DIFFERENTIAL EQUATIONS I [Persamaan Pembezaan I] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Answer the questions according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Answer the questions according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section.

Jawab soalan mengikut arahan yang diberikan dalam setiap bahagian. Questions should be answered according to the instructions given in each section. UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN EXAMINATION FOR THE

More information

Section A Bahagian A. [20 marks] [20 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini

Section A Bahagian A. [20 marks] [20 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini Section A Bahagian A [20 marks] [20 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1 The diagram 1 shows a bar chart to show the number of pupils for each type of fingerprint.

More information

BENGKEL TEKNIK FIZIK SPM 2017 SMKPB. Penceramah : Thong Kum Soon. Success is depend on your mind and your will. Paper3 Planning experiment 1.

BENGKEL TEKNIK FIZIK SPM 2017 SMKPB. Penceramah : Thong Kum Soon. Success is depend on your mind and your will. Paper3 Planning experiment 1. BENGKEL TEKNIK FIZIK SPM 2017 SMKPB Penceramah : Thong Kum Soon Success is depend on your mind and your will. Paper3 Planning experiment 1. You are the one, who decide it. PROVE IT!! 1 1 000001 01 PART

More information

EMH 441 Heat Transfer [Pemindahan Haba]

EMH 441 Heat Transfer [Pemindahan Haba] -1- [EMH 441] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2016/2017 December 2016 / January 2017 EMH 441 Heat Transfer [Pemindahan Haba] Duration : 3 hours Masa : 3 jam Please

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Fizik Kertas 2 OGOS 2007 2 ½ Jam N ama : Tingkatan:. SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA FIZIK KERTAS 2 Dua jam

More information

...2/- IEK Penghitungan Proses Kimia UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Mac Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005.

...2/- IEK Penghitungan Proses Kimia UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Mac Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005 Mac 2005 IEK 101 - Penghitungan Proses Kimia Masa: 3jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mmgandungi ENAM (6) muka

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

ESA 102/2 Pengkomputeran Kejuruteraan Aeroangkasa Computing In Aerospace Engineering

ESA 102/2 Pengkomputeran Kejuruteraan Aeroangkasa Computing In Aerospace Engineering -- [ESA 0/3] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 004/005 First Semester Examination 004/005 Academic Session Mac 005 March 005 ESA 0/ Pengkomputeran Kejuruteraan Aeroangkasa

More information

4531/2 Nama:... Physics Kertas 2 Ting:... Mei 2012 ANGKA GILIRAN. 2 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA

4531/2 Nama:... Physics Kertas 2 Ting:... Mei 2012 ANGKA GILIRAN. 2 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA NO. KAD PENGENALAN Muat turun (percuma) kertas soalan lain di : 453/2 Nama:... Physics Kertas 2 Ting:... Mei 202 ANGKA GILIRAN 2 ½ jam JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI MELAKA SIJIL

More information

MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik]

MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 015/016 December 015/January 016 MAT 100 Foundation Mathematics [Asas Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab SEMUA

More information

(This question paper consists of 12 questions on 6 printed pages) (Kertas soalan ini mengandungi 12 soalan dalam 6 halaman yang dicetak)

(This question paper consists of 12 questions on 6 printed pages) (Kertas soalan ini mengandungi 12 soalan dalam 6 halaman yang dicetak) UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITI MALAYA EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS ACADEMIC SESSION 2011/2012 : SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2011/2012 : SEMESTER

More information

Koleksi Soalan KBAT Biology 2015

Koleksi Soalan KBAT Biology 2015 Koleksi Soalan KBAT Biology 2015 Soalan 1/16 Disediakan oleh Cikgu Azrie Answer scheme translated by SPM Soalan More SPM papers at https://spmsoalan.wordpress.com/ Soalan 1 Rajah 1.1 menunjukkan satu

More information

SOALAN 1: (a) Tentukan nilai P, Q dan R. Determine the value of P, Q and R. - 8 P Q 0 R 6. Jawapan/ Answer: [3 markah]

SOALAN 1: (a) Tentukan nilai P, Q dan R. Determine the value of P, Q and R. - 8 P Q 0 R 6. Jawapan/ Answer: [3 markah] Arahan: Kertas soalan ini mengandungi soalan subjektif dan soalan objektif. Jawab semua soalan. This question paper contains subjectives and objectives questions. Answer all of the questions. SOALAN 1:

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2011 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 FIZIK

More information

IEK PROCESS HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA PROSES]

IEK PROCESS HEAT TRANSFER [PEMINDAHAN HABA PROSES] UNIVERSII SAINS MALAYSIA Supplementary Semester Exaation Academic Session 200/20 June 20 IEK 22 - PROESS HEA RANSFER [PEMINDAHAN HABA PROSES] Duration: 3 hours Masa: [3 jam] Please check that this exaation

More information

RAK 344E - History And Theory of Architecture (Sejarah Dan Teori Seni Bina)

RAK 344E - History And Theory of Architecture (Sejarah Dan Teori Seni Bina) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2003/2004 February/March 2004 - History And Theory of Architecture (Sejarah Dan Teori Seni Bina) Duration : (Masa : 3 hours 3jam)

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2010/2011 November 2010 EBB 202/3 - Crystallography & Bonding In Solids [Kristalografi & Ikatan Dalam Pepejal] Duration : 3 hours [Masa

More information